Page 1

Läromedel Sfi, sva, moderna språk

katalog + parlör


Några   aktuella böcker Innehåll Översikt 1: sfi, sva, svenska 2–3 Tala svenska direkt – bildordbok m.m. 4 Goda grunder – vardagssvenska 5 Mot målet 1 + Mot målet 2 6–7 Svenska steg för steg 1 + 2 8–9 Svenska dag för dag 10 På svenska! 1 11 På svenska! 2 + På svenska! 3 12 På svenska! Grammatik 13 Form i fokus – övningsböcker i grammatik 14 Appar: Form i fokus A + Ord i fokus 15 Skriva – genrepedagogik för sfi 16–17 Ungdomsvärldens uttryck 18 www.folkuniversitetetsforlag.se

Min mening 19 Hand i hand + Kort och lätt 20 Text i fokus – läsförståelse 21 Svenska idiom + Sammansatta ord 22 Skrivtrappan + Talstegen 23 Svenska för sjukvårdspersonal 24 Medicinsk svenska + Odontologisk svenska 25 Översikt 2: moderna språk 26–27 à vous – franska för gymnasiet 28–29 Comunicare – italienska för gymnasiet 30–31 Nygrekiska + Polska 32 Finska för nybörjare + Danska 33 Arabiska för nybörjare + Turkiska 34 Japanska för nybörjare + Kinesiska + Thai 35 Köpvillkor för skola & bokhandel 36


Vi kan språk Folkuniversitetets förlag är en egen stiftelse som står helt fri från religiösa och politiska intressen. I 45 år har vi nu utvecklat läromedel och litteratur med sikte på språkinlärning. Man kan säga att ut­ givningen alltid har stått på två stadiga ben: • läromedel i svenska för en utländsk publik • läromedel i främmande språk för en svensk publik. Ett nytt tillskott med en annorlunda vinkel är Ungdomsvärldens uttryck. Det är ett mycket konkret hjälpmedel för vuxna för att förstå ungas språkbruk. Allting handlar om att bygga broar. Henrik Killander Förlagschef PS. I den här katalogen bjuder vi dessutom på en Hjälp-att-ta-första-steget-parlör – ett bra stöd i den första kontakten med den som är nyanländ i Sverige.


Välj läromedel här! Sfi, sva och svenska Studieväg 3 (A2 till B1+) Studieväg 2 (A1 till A2+)

Utbildning i svenska för invandrare

Mot målet

Mot målet

Mot målet

1

Utbildning i svenska för invandrare

2

2

1

Studieväg 1 (A1− till A2)

Mot målet

Camilla Flom Ola Ryen Söberg

Camilla Flom Ola Ryen Söberg

Komplettera med: Min mening Vardagssvenska

Komplettera med: Form i fokus, Hand i hand 1, Mångt och mycket, Ord i fokus, Bygg upp ditt ordförråd, Skriva

·2·

Komplettera med: På svenska! Grammatik, Form i fokus, Hand i hand 2 & 3, Ord i fokus, Fuzias flykt, Svenska idiom, Kort och lätt, Bygg upp ditt ordförråd, Skriva


Kompletterande material Hand i hand

Yrkessvenska

Svenska som andraspråk, avancerade nivåer

Så här beställer du Ring oss på telefon 046-14 87 20. Skicka e-post till order@folkuniversitetetsforlag.se Beställ via www.folkuniversitetetsforlag.se Eller kontakta din läromedelsdistributör.

Fler titlar, mer information & priser på www.folkuniversitetetsforlag.se

·3·


Tala svenska direkt Muntlig inlärning Tala svenska direkt är ett läromedel i svenska som andraspråk för vuxna. Läromedlet ger de studerande en god kommunikativ kompetens i svenska utan att ta vägen om skriftspråket. Det vänder sig i första hand till kortutbildade och är bland annat lämpligt att använda inom sfi-utbildningens studieväg 1, kurs A och B. Tala svenska direkt är upplagt kring samhälls­in­ riktade och språkliga teman och har en systematisk metodik för muntlig inlärning. BILDORDBOK Bildordboken är unik med över 700 färgfoton och teckningar. I boken uppträder huvudpersonerna i vardagliga situationer. Bokens teman spänner över områden som mat, kläder, bostad, affär, skola, resor, yrken, hälsovård, traditioner, natur samt olika grammatiska moment. Ljudet hjälper eleven att lära in nya ord och träna uttalet på egen hand. LÄSHÄFTEN Tio häften ger lästräning på lätt svenska. Varje huvudperson i bildordboken presenteras i ett eget häfte. Läshäftena väcker intresse för språket och ökar läsförståelsen. Texterna är korta och har stor stil. Häftena har två nivåer, 1–5 och 6–10, och säljs både separat och i paket om vardera fem häften. LÄRARENS BOK Boken innehåller först en allmän del om muntlig metodik. Därefter följer en sidvis handledning till bildordbokens teman och kopie­ringsunderlag med bilder och övningar.

1

L Ä SHÄF TE

Tala svenska direkt

Pedros bok sfi studieväg 1 kurs A + B

1

l är arens bok

Tala svenska direkt Författare Ellen Hanssen 672-5

Bildordbok inkl. ljudfiler

554-4

Läshäfte 1–5 (paket)

555-1

Läshäfte 6–10 (paket) Läshäfte separat

675-6

Lärarens bok

124 s.

30 s. 204 s.

www.talasvenskadirekt.se

sfi

·4·

Läshäfte 1 · Ellen Hanssen

Tala svenska direkt Ellen Hanssen


Vardagssvenska för nyanlända

Goda grunder – vardagssvenska för nyanlända

vardagssvenska

Goda grunder – vardagssvenska för nyanlända är ett uppdaterat urval ur det klassiska läro­ medlet Goda grunder. Det är utvecklat för kurser i svenska för nyanlända som anordnas av studieförbund och folkhögskolor. Läromedlet ger goda möjligheter att öka deltagarnas för­måga att kommunicera muntligt och skriftligt. Texter och bilder stimulerar till samtal och diskus­ sioner. Olika teman ger asylsökande och andra ny­ anlända kunskap om och förståelse för det svenska samhället. Goda grunder – vardagssvenska för nyanlända: – tolv textavsnitt med många dialoger – varierade övningar – grammatisk översikt – gratis ljud på www.godagrunder.se – gratis lärarhandledning på webbplatsen. Lärarhandledningen är avsedd för den som har be­ gränsad erfarenhet av att undervisa och leda kurser. Goda grunder – vardagssvenska för nyanlända Författare Cecilia Fasth & Anita Kannermark 692-3

Allt-i-ett-bok inkl. ljudfiler

120 s.

www.godagrunder.se

·5·

svenska


5 färdigheter Mot målet Att lyssna, läsa, tala, samtala och skriva är grunden i Mot målet. Mot målet 1 och Mot målet 2 är ett läromedel för sfi kurs B och C. Texterna är vardagliga och består av många olika texttyper. Man får följa Lydia, 27 år, när hon studerar sfi, flyger till ett bröllop, är på språkpraktik och mycket mer. Till läromedlet hör också omfattande övningar på webben där språkfärdigheterna övas ytterligare. Lärarhandledningen ger bra stöd för individan­ passad undervisning. Mot målet är utvecklat för utbildning i svenska för invandrare (sfi), men kan även användas på andra studievägar och i olika studieformer såsom lär­ centrum och självstudier. ALLT-I-ETT-BÖCKER + WEBB Läromedlet tar sin utgångspunkt i de fem språk­ färdigheterna hör- och läsförståelse, muntlig inter­ aktion och produktion samt skriftlig färdighet.

sfi studieväg 2 kurs B + C

Texterna består av verklighetsnära språkhandlingar med anknytning till vardags-, samhälls- och arbets­ liv. Stor vikt läggs vid inlärningsstrategier och språk­ lig medvetenhet. Materialet är omfattande med övningar och uppgifter speciellt utformade för att klara de nationella proven för kurs B och C. Övningsdelen följer textdelen kapitel för kapitel. I övningsdelen inleds varje kapitel med en ordlista. Sedan följer uppgifter som övar vokabulär, gram­ matik och språkbruk med anknytning till kapitlet. Minigrammatiken går separat igenom de svenska ordklasserna och svensk syntax. Deltagare i behov av mer övning i en färdighet har också möjlighet att öva mer på webbplatsen. Där finns även alla texter inlästa, samt en uttals- och en grammatikdel. LÄRARHANDLEDNING I Mot målets lärarhandledning finns en mängd an­ vändbart material för läraren. Här finner man till ex­ empel verktyg för planering, kartläggning och olika checklistor. Lärarhandledningen ger bra stöd i utfor­ mandet av en individuell studieplan. Det finns också nedladdningsbara tester där varje färdighet prövas.

Mot målet Författare Camilla Flom & Ola Ryen Söberg 667-1

Mot målet 1

270 s.

668-8

Mot målet 2

294 s.

681-7

Lärarhandledning (webb + pdf) Elevwebb

www.motmalet.nu

sfi

·6·


9.362 mm

1b

a b c

Kapitel 8 Fest med familj och vänner

a b

Carla delar ut inbjudningskort

Jag kan läsa och förstå ett kort.

a

Sara är på språkpraktik på Regn­ bågens förskola. Carla fyller snart 5 år. Hon delar ut inbjudningskort till alla barnen på den blå avdelningen.

Hej Kristian!

• Kompetensmål: Dessa är hämtade från kursplanen och visar vilket delmål som deltagarna ska arbeta mot i det aktuella avsnittet. Färdighets­ symbolen visar vilken färdighet som övas i det aktuella avsnittet.

Jag fyller fem år den 26 september. Vill du komma på mitt kalas? Jag ska fira lördagen den 29 september. Kalaset varar från klockan 14.30 till 16.30. Adressen är Älgstigen 77. Kram från Carla (Ring till mamma på tel. 45 96 62 om du inte kan komma.)

94

Uppgift Svara på frågorna.

• Språkhandling: Språkhandlingsexemplet visar hur personerna i boken använder sin språkliga kom­ petens. Språkhandlings­texterna kan användas på olika sätt och utnyttjas på text-, sats- eller ordnivå. De kan även användas för att se regler och mönster i språket.

• Inlärningsstrategier: Tips som bidrar till att med­ vetandegöra inlärningsstrategier. • Uttryck och begrepp: Fasta fraser att lära in så att deltagarna tidigt kan formulera kommentarer och delta i samtal.

När har Carla födelsedag?

2

När ska hon fira födelsedagen?

3

Hur länge varar kalaset?

4

Vad måste föräldrarna göra om barnet inte kan gå på kalaset?

JAG K A N

Ja

Vill du öva mer? Gå till webbplatsen www.motmalet.nu

Läsa vykort

Kapitel 8: Fest med familj och vänner

Uppgift Prata med varandra om utbildning och jobb. Vad säger ni? 1

Skapa ett samtal.

2

Öva samtalet.

3

Spela upp samtalet för någon i klassen.

Vi berättar vad vi gjorde tidigare, vad vi gör nu, och vad vi vill göra senare. Vi använder verb som beskriver dåtid, nutid och framtid.

Vad för slags skola har du gått?

Jag har gått grundskolan.

Hur många år har du gått i skolan?

Jag har gått tio år i skolan.

Vad har du jobbat med?

Jag har varit sjöman. Jag har inte jobbat.

Hur många år har du jobbat?

Jag har jobbat i åtta år.

i Heltid = Du jobbar 100 %.

Jag kommer inte ihåg ordet hemmafru. Jag säger: Jag jobbar hemma och passar mina barn.

Deltid = Du jobbar mindre än 100 %.

• Faktarutor: Ger nyttig information om yrken och samhällskunskap.

Delvis Nej

Jag kan förstå ett inbjudningskort.

UTTRYCK

• Checklistor: Avsikten med kontrollen är att träna del­­tagarna i att värdera sig själva. Checklistan hän­ visar till webbplatsen för dem som behöver öva mer.

1

Halvtid = Du jobbar 50 %.

JAG KAN

Ja

127

Delvis Nej

Jag kan hälsa på en vän och prata om utbildning och jobb. Vill du öva mer? Gå till webbplatsen www.motmalet.nu

Hälsa på och prata med folk

Kapitel 12: Utbildning och arbete

·7·

sfi


6 steg till svenska språket 6 STEG TILL SVENSKA SPRÅKET: • varierade, metodiska övningar • utförlig grammatik • lättbegripliga uttalsövningar • tydliga illustrationer • självbedömningstest i varje kapitel • hörövningar.

sfi studieväg 2 kurs B + C

sfi

·8·


UTTAL 16

Vokalen å

mycket lång

Svenska steg för steg Svenska steg för steg 1 och Svenska steg för steg 2 är ett heltäckande grundmaterial för kurs B respektive kurs C inom sfi-undervisningen. Läro­ medlet vänder sig i första hand till vuxna kurs­ deltagare med kort skolbakgrund. Det kan även vara lämpligt för studerande på motsvarande nivåer inom andra skolformer. Läroböckernas kapitel är indelade efter teman och innehåller korta dialoger eller andra texter om van­ liga vardagssituationer. Texterna följs av övningar av olika slag samt en presentation av grammatiska moment. Uttalet presenteras på ett metodiskt och lättfattligt sätt. De flesta avsnitt innehåller dessutom ett självbe­ dömningstest som hjälper eleven att utvärdera sina kunskaper och ta ansvar för sin inlärning. Svenska steg för steg har ett stort ordförråd som ger goda möjligheter till samtal och diskussioner kring ett brett spektrum av ämnen. Ett rikt bildmaterial underlättar ordinlärningen. Övningsböckerna innehåller ytterligare övningar som tränar grammatik, ordkunskap, läs- och hör­ förståelse och uttal. Inspelningar av texter, vissa uttalsövningar samt hörövningar ingår i Svenska steg för steg 1 (mp3) och i Svenska steg för steg 2 ingår inspelningar av läro­ bokens dialoger (mp3).

17

Vokalen a

ganska lång

mycket lång

ganska lång

en konsonant efter å två konsonanter efter å

en konsonant efter a

två konsonanter a

Åke tåg språk

mat i dag

matte halv

å sist

a sist i korta ord

a i slutet av längre ord

två gå då

ha bra

klocka, klockan fyra

Tåget går två i två. Det är måndag. Åke är tråkig. En gånger åtta är åtta.

Ali sa ja. Maten var bra.

Anna kan matte. Han heter Kalle.

åtta gånger måste

Morgon eller natt? Åke: Britt: Åke: Britt: Åke: Britt: Åke: Britt: Åke: Britt: Åke: Britt: Åke: Britt:

Är du redan vaken? Ja. Hur mycket är klockan? Tio över sju. Inte mer! Varför sover du inte? Det är ju morgon. Nej, det är mitt i natten! Klockan sju är väl inte mitt i natten. Jo, morgonen börjar klockan tio, tycker jag. Väck mig tio! Nu vill jag sova. Nää, klockan tio är ju mitt på dagen. Då åker jag ensam. Vart ska du åka? Till IKEA och kanske till Svenssons Möbler. De har inte öppet klockan sju på morgonen. Jag vet det, men de öppnar säkert klockan nio. Tror du? OK, jag går upp nu.

34

Nya ord Översätt till ditt modersmål! redan

en natt, nätter _____________

vaken

_________________

tyck/a -er _________________

vart

__________________

till

__________________

mer

_________________ _________________

väck!

__________________

öppet

__________________

varför

_________________

__________________

öppna -r __________________

sov/a -er

_________________

åk/a -er

__________________

säkert

__________________

ju

_________________

gå -r upp __________________

mitt

__________________

ensam

_________________

Ett dygn = en dag + en natt Ett dygn 05.00 – 09.00 = morgon 09.00 – 12.00 = förmiddag 12.00 – 18.00 = eftermiddag 18.00 – 23.00 = kväll 23.00 – 05.00 = natt

UTTAL 18

Vi skriver:

Vi säger:

morgon

[mårrån]

förmiddag

[förmidda]

eftermiddag

[eftermidda]

kväll

[kfäll]

>

>

>

I kväll eller i morgon. vid alla frågor om tid

– När slutar du i dag?

Vilken tid? Hur dags? När?

>

>

Fråga om tid När?

>

>

– Klockan tolv.

vid klocktider

– Vilken tid börjar dina lektioner? – Halv nio. – Hur dags kommer du? – Klockan sju.

När kommer du?

Vilken tid kommer tåget?

Klockan åtta.

35

Svenska steg för steg 1 Författare Monica Tanner Krantz, Inger Edvardsson & Agneta Westergren 645-9

Lärobok inkl. ljud

190 s.

646-6

Övningsbok

141 s.

Svenska steg för steg 2 Författare Monica Tanner Krantz & Agneta Westergren 647-3

Lärobok inkl. ljud

180 s.

648-0

Övningsbok

172 s.

www.svenskastegforsteg.se

Vill ni ha besök? Många av våra författare berättar gärna om sina pedagogiska tankar och ger tips på hur ni kan arbeta med just deras läromedel. Väl­ kommen att mejla info@folkuniversitetetsforlag.se så kontaktar vi er. Vill ni att vi ska komma till er skola och visa för­ lagets läromedel? Välkommen att mejla info@folkuniversitetetsforlag.se så kontaktar vi er.

·9·

sfi


Svenska dag för dag 5 dagar 9 veckor allt-i-ett Tydlig struktur under nio veckor Svenska dag för dag är en allt-i-ett-bok för sfi kurs C och annan undervisning i svenska. Läromedlet passar särskilt för deltagare med snabb progression eller för dem som redan har vissa grund­ kunskaper och snabbt vill komma vidare. Boken utgår ifrån nio veckors tänkta heltidsstudier. Varje vecka jobbar man med ett nytt tema, till exem­ pel arbete, bostad, sjukvård eller matlagning. För att ge struktur åt både deltagare och lärare ser upp­lägget likadant ut varje vecka. En ny deltagare kan alltså börja i den vecka där den övriga gruppen redan befinner sig. Detta underlättar för skolor med kontinuerligt intag och för lärarens planering. Måndag: Ordkunskap och läsning Tisdag: Ordkunskap och läsning Onsdag: Grammatik Torsdag: Mer grammatik och skrivövningar Fredag: Hör- och talövningar Svenska dag för dag

sfi studieväg 3 kurs C

Författare Jan Zara 709-8

Allt-i-ett-bok inkl. ljud

220 s.

www.svenskadagfordag.se

sfi

· 10 ·


På svenska! 1 Språk, seder, bruk På svenska! 1 är ett läromedel i svenska som främmande språk. Det vänder sig till studerande som snabbt vill uppnå sådana färdigheter i språket att man kan delta i ett vardagssamtal. Läromedlet täcker nivå A1 och A2 enligt Europarådets nivåskala (GERS). Läroboken omfattar 12 avsnitt med korta, vardags­ nära dialoger och andra texttyper. På svenska! 1 bygger på helfrasinlärning och innehåller många dialoger. Läsaren får samtidigt en inblick i seder och bruk och andra typiskt svenska företeelser. I texterna får vi följa några svenskar i helg och var­ dag. Glimtar ges från olika delar av Sverige. Särskilda bildsidor underlättar ordinlärningen. Nyttiga fraser för vanliga vardagssituationer presenteras genom hela boken. Hörövningar finns i varje avsnitt för att eleven tidigt ska träna sig i att uppfatta och förstå talat språk. Par- eller gruppövning återkommer kontinuerligt. Boken ger ett ordförråd på cirka 2 000 ord. Övningsboken innehåller kompletterande övningar som främst tränar ordförrådet och utvecklar och befäster grammatikkunskaperna. STUDIEBOKEN Uttal och grammatik beskrivs och förklaras på det egna språket i studieboken, vilket gör inlärningen effektiv. Studieboken finns på språken engelska, franska, kinesiska, nederländska, spanska, tyska och ara­biska. Den består av tre avsnitt: uttal, grammatik och ordlista. På svenska! 1 Författare Ulla Göransson, Annika Helander & Mai Parada 637-4

Lärobok med mp3-cd

139 s.

638-1

Övningsbok

104 s.

Studiebok (engelska, franska, kinesiska, nederländska, spanska, tyska, arabiska)

cirka 120 s.

www.pasvenska123.se

· 11 ·

svenska


På svenska! 2 + 3 Språk, kultur, samhälle På svenska! 2 och På svenska! 3 är två läromedel i svenska som främmande språk. De vänder sig till studerande som snabbt vill uppnå goda färdigheter i svenska. På svenska! 2 täcker nivå B1 enligt Europarådets nivåskala (GERS) och På svenska! 3 nivå C1. PÅ SVENSKA! 2 På svenska! 2 är ett fortsättningsmaterial som vänder sig till studerande som redan har uppnått nivå A2. Läromedlet kan användas både i klassrums­ undervisning och vid självstudier. Efter avslutade studier beräknas man ha uppnått en god B1-nivå. Lärobokens tio avsnitt tar upp såväl aktuella före­ teelser i samhället som svensk historia och kultur. Texterna har stor variation för att väcka nyfiken­ het på språket och kulturen och stimulera till egen muntlig och skriftlig produktion. Övningsboken innehåller skriftliga och muntliga övningar som utvecklar och befäster ordförrådet och tränar grammatiken. PÅ SVENSKA! 3 Lärobokens texter tar upp lite av det som händer i en svensk småstad under några veckor och hur dessa händelser sedan speglas i den lokala tidning­ en. Man får följa journalisternas arbete från inter­ vju till färdig artikel. Förutom vanliga nyhetsartiklar presenteras bland annat notiser, korta faktatexter, små serierutor och enkäter. Varje avsnitt avslutas med ett porträtt av en känd svensk – oftast en histo­ risk person. På svenska! 3 vill stimulera till att läsa kritiskt och att göra egna reflektioner. De flesta texter kan an­ vändas som underlag för diskussioner och även som modell för egen skriftlig produktion. Texter till hör­ övningarna återges i slutet av boken. Övningsboken innehåller muntliga och skriftliga övningar som utvecklar ord- och grammatikkun­ skaperna. Här finns även en liten skrivskola som tar upp olika typer av skrivande och inspirerar till egen produktion.

På svenska! 2 Författare Ulla Göransson, Annika Helander & Mai Parada 702-9

Lärobok med mp3-cd

133 s.

703-6

Övningsbok

144 s.

På svenska! 3 Författare Annika Helander & Mai Parada 700-5

Lärobok med mp3-cd

116 s.

613-8

Övningsbok

126 s.

616-9

Lärarhandledning (pdf)

130 s.

www.pasvenska123.se

svenska

· 12 ·


Grammatik På svenska!

Tips om svenska språket Grammatik för svenska som främmande språk, sfi och sva På svenska! Grammatik visar på ett enkelt sätt hur det svenska språket är uppbyggt och fungerar. Boken är rik på förklarande exempel och tydliga tabeller som förklarar och fördjupar svenskans grammatiska moment.

fristående grammatik

Boken är tänkt att användas tillsammans med På svenska! 2 och På svenska! 3, men är också lämplig som en fristående grammatik för alla som studerar svenska som främmande språk, sfi eller svenska som andraspråk. Den passar till nivåerna A2 till C1 på Europarådets nivåskala. Boken täcker grunderna i svensk grammatik, men tar även upp områden som avstavning, komma­ tering, förkortningar och uttal samt innehåller ett avsnitt om ord vars betydelser många lätt blandar ihop. Vanliga språkfrågor är samlade under den återkom­ mande rubriken Tips!. Sist i läromedlet finns även en samling med användbara ord och uttryck som den studerande själv kan arbeta vidare med. På svenska! Grammatik Författare Annika Helander & Mai Parada 704-3

Grammatikbok

80 s.

www.pasvenska123.se/grammatik

· 13 ·

svenska


Övningar i svensk grammatik

reviderade   upplagor

Form i fokus är tre övningsböcker i svensk grammatik för undervisning i sfi, sva och svenska som främmande språk. De är avsedda för vuxna som nyligen börjat studera svenska eller som vill ha en repetition av grunderna i grammatiken från nybörjarnivå. Form i fokus lär ut hur det svenska språket är upp­ byggt och hur det används med hjälp av enkla regler, tydliga mönsterexempel och övningar av olika slag. Övningarna är rikt varierade, vilket gör grammatik­ träningen stimulerande. Varje bok innehåller både fria och bundna övningar. Språket är vardagligt och idiomatiskt. Form i fokus Författare Cecilia Fasth & Anita Kannermark 694-7

Form i fokus A

695-4

Facit till Form i fokus A

706-7

Form i fokus B

707-4

Facit till Form i fokus B

691-6

Form i fokus C

409-7

Facit till Form i fokus C

www.formifokusabc.se

sfi/sva

· 14 ·

263 s. 42 s. 251 s. 34 s. 209 s. 28 s.


Form i fokus A Nu som app!

ordföljd +   7 ordklasser

Två appar för sfi, sva och svenska som främmande språk Låt appen Form i fokus A lära ut grunderna i den svenska grammatiken. Man förbättrar snabbt sina kunskaper i det svenska språket med hjälp av appens ut­manande och varierande övningar. Man har sju olika ordklasser och en övningskategori om ordföljd att välja mellan: • substantiv • verb • pronomen • adjektiv • adverb • konjunktioner • prepositioner • ordföljd. Applikationen är baserad på boken Form i fokus A som hjälpt tiotusentals människor att bli duktiga i svenska.

Det är lättare att lära sig ett språk om det sam­ tidigt är roligt. Med Ord i fokus kan man förbättra och bredda sitt ordförråd i svenska på ett lekfullt och utmanande sätt. Applikationen är baserad på böckerna Bygg upp ditt ordförråd. Man har tre kategorier att välja mellan, den lättas­ te varianten är ”bild till ord”. En bild visas och olika ord faller nedåt i strid ström. Upp­giften är att klicka på det ord som passar till bilden. Väljer man rätt ord så får man höra ordet uttalas, varpå det hamnar i ens ordlista. På samma sätt men tvärtom fungerar kategorin ”ord till bild”. När man har förbättrat sitt ordförråd kan man utmana sig själv med den tredje kategorin – synonymer. Ord i fokus app Köp i AppStore!

www.ordifokus.se

Form i fokus A app Köp i AppStore, MacAppStore eller Google Play!

www.formifokusabc.se/app · 15 ·

sfi/sva


Metodisk skrivträning

strukturerat   + effektivt

Genrepedagogik för sfi I de tre böckerna Skriva B, Skriva C och Skriva D – genre­pedagogik för sfi – tränar man strukturerat för att nå målen för skriftlig produktion i sfi kurs B, C samt D. Varje bok inleds med praktiska råd och exempel­ texter. Där­efter arbetar man med skrivuppgifter kopplade till olika teman. Skrivträningen blir effek­ tiv eftersom eleven får skriva flera olika texttyper inom varje tema. Man lär sig vad som utmärker en text­typ genom genrebaserad undervisning. Varje texttyp återkommer i flera teman och skrivandet blir därmed cykliskt. Böckerna innehåller exempeltexter, tankekartor, plats för egna texter och ord­kunskaps­träning. De går både bra att använda i grupp och i individualiserad undervisning. På nätet kan läraren ladda hem pdffiler med exempeltexterna (för projicering vid de lektionstillfällen då de gås igenom av läraren). Skriva – genrepedagogik för sfi Författare Helena Bogren, Karin Sundström & Susanne Södergren 683-1

Skriva B

165 s.

684-8

Skriva C

139 s.

685-5

Skriva D

143 s.

www.genreskriva.se

sfi

· 16 ·

sfi kurs B+C+D


genrebaserade exempeltexter

ordkunskap tankekartor

tematiska skrivuppgifter

Utkommer snart Läsa B, Läsa C och Läsa D – läsförståelseutveckling för sfi – innehåller många slags läsuppgifter. Elever­ na får möta varierande texter och de får även prova på olika sätt att läsa. Därmed kan de utveckla sina lässtrategier. Läromedlet är tematiskt upplagt precis som Skriva-serien. Utkommer hösten 2017 och 2018.

· 17 ·

sfi


Ungdomsvärldens uttryck ordlista   sms, chatt

Handbok för vuxna Ungdomsvärldens uttryck vänder sig till alla vuxna som på ett eller annat sätt har med ung­ domar att göra – givetvis föräldrar, men även yrkeskategorier som till exempel lärare, annan skolpersonal, socionomer och poliser. Tyngdpunkten i handboken ligger på – ordkunskap och terminologi – förkortningar vid sms, chatt etc. – olika moderna fenomen, särskilt på sociala medier – vuxna, goda strategier för att närma sig ungdomar. Några avsnitt ägnas även så kallade ”spaningar”, som med inkännande humor sätter fingret på hur språk­ bruket förändras över tid och missförstånd uppstår mellan generationerna. Ungdomsvärldens uttryck är producerad och tänkt just som en handbok – att ha nära till hands och kunna konsultera i sin vardag och/eller sitt arbete. Ritande Mamman är ett alias för Louise Wester, som har gjort alla illustrationer i boken. Ungdomsvärldens uttryck Författare Louise Wester & Johanna S Remgard 711-1

svenska

Handbok för vuxna

94 s.

· 18 ·


Var så god! Riv gärna försiktigt ut den här Hjälp-att-ta-förstasteget-parlören och använd den fritt. Tolv hälsningsfraser på fem språk (arabiska, dari, farsi, tigrinja och pashto) skrivna som de låter för svenska öron.


Folkuniversitetets fĂśrlag Box 2116, 220 02 Lund Telefon: 046-14 87 20 E-post: info@folkuniversitetetsforlag.se folkuniversitetetsforlag.se FĂślj/gilla oss pĂĽ Facebook!


Min mening Läs och diskutera    3 nivåer   15 teman 45 texter

Tredje upplagan med aktuella samhällsteman Min mening är ett läromedel i svenska som andraspråk som passar att använda inom språk­ introduktion, sfi och vuxenutbildning för nyanlända. Nu finns läromedlet i en tredje upplaga. • 15 aktuella samhällsteman. • Tre olika texter på nivåerna A, B och C. • Nivåindelning som underlättar individanpassad undervisning. Elever med olika kunskaper, skolbak­ grund och studietakt kan arbeta med samma tema. • Ny lärarhandledning med mängder av övningar att arbeta med enskilt, i par eller i grupp. Kopi­er­ings­­ underlag finns till varje text. Texterna stimulerar eleverna att uttrycka egna tankar, känslor och åsikter samt jämföra sina er­ farenheter med andras. Det vuxna perspektivet väcker intr­esse och lust att aktivt använda språket. Alla texter finns inlästa på www.minmening.nu. Min mening Författare Eva Bernhardtson & Louise Tarras 688-6

Textbok

96 s.

689-3

Lärarhandledning

152 s.

www.minmening.nu

· 19 ·

sva/sfi


Läsupplevelser med förvecklingar

Hand i hand är tre fristående noveller – Ali & Eva, Babak & Malin samt Sara & Tomas. Novellernas karaktärer återkommer och böckerna kan läsas som en serie. Språket är enkelt och passar sfi och sva (GERS A2 – Ali & Eva – samt A2/B1). Novellerna är spännande och fulla av förvecklingar. Sist i böckerna finns upp­ gifter som stödjer läsförståelsen och inspirerar till att diskutera och berätta. På nätet finns novellerna inlästa och dessutom fler övningar (kopieringsunderlag). KORT OCH LÄTT Kort och lätt är ett läromedel i läsförståelse. Bok­ en vänder sig till vuxna på sfi och sva och är lämp­ ligt för dem som behöver träna upp läshastigheten. Tyngdpunkten ligger på läsning av tidningstexter, notiser. Texterna kan även användas för träning i muntlig färdighet. I varje avsnitt finns frågor på texterna och övningar i ordkunskap och ordbildning. Hand i hand + Kort och lätt Författare Ylva Olausson 678-7

Ali & Eva (Hand i hand 1)

45 s.

679-4

Babak & Malin (Hand i hand 2)

48 s.

680-0

Sara & Tomas (Hand i hand 3)

62 s.

677-0

Paket (Hand i hand 1 + 2 + 3)

630-5

Kort och lätt – läsförståelse

145 s.

www.handihand123.se

svenska

· 20 ·


Text i fokus Läsförståelse Text i fokus vänder sig till studerande som vill förbättra sin läsförståelse. Läromedlet består av två böcker och är lämpligt att använda på en avancerad nivå i svenska som andraspråk. Texterna är hämtade från tid­ningar och tidskrifter och har stor vari­ation vad gäller ämne, stil och svå­ righetsgrad. De spänner över områden som språk, historia, samhälle, relationer, miljö och kultur. Till varje text finns övningsuppgifter som testar färdig­ heterna i sök-, översikts- och närläsning. För att ge stöd vid valet av texter har dessa indelats i tre nivåer (A, B och C) efter svårighetsgrad. Text i fokus ger ett rikt och varierat ordförråd som befästs genom återkommande övningar i ordkun­ skap. Text i fokus 2 är upplagd på samma sätt som del 1 och bygger vidare på kunskap­erna med stimuler­ ande texter och varierade övningar. Text i fokus Författare Cecilia Fasth & Anita Kannermark 505-6

Text i fokus 1

112 s.

509-4

Facit till Text i fokus 1

10 s.

524-7

Text i fokus 2

525-4

Facit till Text i fokus 2

164 s. 12 s.

www.textifokus.se

Vill ni ha besök? Många av våra författare berättar gärna om sina pedagogiska tankar och ger tips på hur ni kan arbeta med just deras läromedel. Väl­ kommen att mejla info@folkuniversitetetsforlag.se så kontaktar vi er. Vill ni att vi ska komma till er skola och visa för­ lagets läromedel? Välkommen att mejla info@folkuniversitetetsforlag.se så kontaktar vi er.

· 21 ·

sva


Svenska idiom Sammansatta ord

SVENSKA IDIOM

SAMMANSATTA ORD

Svenska idiom ger läsaren unika möjligheter att lära sig de mest centrala uttrycken i svenska språket med hjälp av inbyggda nycklar och länkar. Uttrycken definieras i två steg, dels i form av förklaringar, dels i en vardagsnära kontext som visar typisk använd­ ning av uttrycket. Vid synonyma uttryck fungerar sökordet som länk till andra uttryck i ord­boken, vilket leder till fördjupad förståelse. Den innehåller cirka 5 000 fasta uttryck.

Sammansatta ord kan vara svåra att tolka av andra­ språksinlärare även om man förstår de ingående enkla orden. Boken Sammansatta ord innehåller varierade övningar med fokus på tolkning och för­ ståelse.

De fasta uttrycken i svenska språket är ofta svåra att förstå för studerande med svenska som andraspråk och blir därför ofta ett hinder vid språkinlärningen.

Övningsboken behandlar flera hundra frekventa vardagsuttryck i varierade övningar. Den ger sam­ tidigt en möjlighet att förstå och arbeta mera för­ djupat med ordboken.

Sammansatta ord vänder sig i första hand till elever som läser svenska som andraspråk i gymnasiet, men boken kan även användas av vuxenstuderande inom sfi-undervisningen.

Texter och övningar är indelade efter teman för att ge sammanhang och underlätta tolkningen av or­ den. Övningarna inleds vanligen med enkla faktatex­ ter som även ger läsaren en ökad omvärldskunskap. Centrala termer och begrepp kring sammansättning­ ar presenteras och förklaras i ett inledande avsnitt. Sammansatta ord är rikt illustrerad med instruktiva teckningar och foton.

Svenska idiom – 5 000 vardagsuttryck

Sammansatta ord

Författare Hans Luthman 705-0

Ordbok

578-0

Övningsbok

Författare Christina Skagerborg 198 s.

594-0

Tematisk övningsbok

67 s.

Vara lika som bär  Vara mycket lika; svåra att skilja på. • Bröderna var lika som bär.

svenska

· 22 ·

136 s.


Skrivtrappan Talstegen Avancerade   övningar

SKRIVTRAPPAN

TALSTEGEN

Skrivtrappan är ett läromedel för skrivträning och vänder sig till studerande på avancerad nivå i svenska som andraspråk. Boken ger träning i att skriva i många genrer, till ex­ empel berättelser, beskrivningar, referat, recensioner, platsansökan, debattartiklar, protokoll. Man börjar med enkla, personliga texter och fortsätter med mer formella. Till varje kapitel hör övningar och en längre skrivuppgift. Skrivtrappan har ett rikt och varierat ordförråd vilket gör att texterna även fungerar som intensiv­ texter.

Talstegen ger träning i muntlig färdighet och uttal. Boken vänder sig till den som har studerat svenska som andraspråk eller främmande språk i ett par terminer. Boken är indelad i 15 kapitel. Man börjar med mer konkreta genrer och avslutar med abstrakta. Övningarna handlar till exempel om att berätta, att beskriva föremål och personer, förklara begrepp och processer, intervjua, göra jämförelser, presentera böcker, hålla föredrag och argumentera. Talstegen tar även upp exempel på vanliga samtals­ fraser som man kan ha nytta av. Man får även träna på att tala oförberett och att försöka hitta strategier för hur man kan omformulera sig om man saknar ett speciellt svenskt ord.

Boken innehåller dessutom övningar på ordförråd, idiom och uttryck, samt avstavning. Den ger många råd och tips om vad man bör tänka på när man skriver en text.

Uttalsövningar och uttalskommentarer finns i ett särskilt avsnitt i slutet av boken. Talstegen avslutas med ett repetitionskapitel. Facit finns (pdf).

Skrivtrappan Författare Ronald Alfredsson 481-3

Läro- & övningsbok

484-4

Facit

Talstegen 101 s.

Författare Ronald Alfredsson & Inga Sjödin

12 s.

602-2

· 23 ·

Läro- & övningsbok

102 s.

sva


Sjukvårdssvenska – bilder, dialoger, fakta Nybörjar  material

Svenska för sjukvårdspersonal 1 är ett nybörjarmaterial för utländsk vårdpersonal som planerar att arbeta i Sverige och som behöver kunskaper i svenska med medicinsk inriktning. Tyngdpunkten i boken ligger på autentiska dialoger mellan vårdpersonal och patienter. Dialogerna kom­ pletteras med faktatexter och övningar av olika slag. Svenska för sjukvårdspersonal 1 innehåller rikligt med bilder som underlättar ordinlärningen. Boken ger ett ordförråd på cirka 1 000 ord. Svensk-engelsk ordlista finns i slutet av boken. Facit ingår. Boken tar bland annat upp följande: – namn, siffror och mått – kroppsdelar och inre organ – yrken och miljöer inom sjukvården – kläder, instrument och annan sjukvårdsutrustning – hälso- och friskvård – vaccinationer – biverkningar. Dialoger, faktatexter och vissa övningar finns inlästa på två cd-skivor. Boken går att köpa med eller utan cd-skivor. Svenska för sjukvårdspersonal 1 Författare Annika Helander & Mai Parada 626-8

Endast bok

164 s.

576-6

Paket (bok + 2 cd)

164 s.

yrkessvenska

· 24 ·


Handböcker för vårdpersonal Medicinsk svenska och Odontologisk svenska vänder sig till utländska, legitimerade läkare och tandläkare som redan är aktiva eller på väg att söka arbete inom den svenska vården. Tyngdpunkten i handböckerna ligger på: – ordkunskap och terminologi – symptombeskrivning – patientsamtal – patientjournaler med anamnes. Några avsnitt ägnas även språkliga övningar, förkla­ ringar kring ordbildning och vanliga förkortningar. Böckerna består av handbok samt inlästa exempel­ dialoger mellan läkare/tandläkare och patient. Man kan lyssna gratis på dessa på nätet. Tack vare sitt be­ händiga fickformat och sin systematiska genomgång har böckerna sin givna plats i rocken. Medicinsk svenska Författare Thérèse Werner 687-9

Handbok för läkare

130 s.

Odontologisk svenska Författare Thérèse Werner 697-8

Handbok för tandläkare

88 s.

www.medicinsksvenska.se www.odontologisksvenska.se

ORDLISTA I MEDICINSK SVENSKA

· 25 ·

yrkessvenska


Vi kan språk Vilka språk kan du? Italienska

Nygrekiska

Polska

Tjeckiska

Franska

Portugiska

· 26 ·

Ryska


Danska

Finska

Turkiska

Thai

Arabiska

Kinesiska

Japanska

Fler titlar, mer information & priser på www.folkuniversitetetsforlag.se

· 27 ·


Franska för gymnasiet allt-i-ett:   kultur, liv, språk à vous 1 och à vous 2 är två heltäckande läro­ medel i franska, steg 1 respektive steg 2–3 på gymnasiet eller motsvarande inom vuxen­ utbildningen (A1–B1/B2 GERS). à vous 1 och à vous 2 är två allt-i-ett-böcker inklusive ljud (mp3-cd och ljud på nätet). Böckerna innehåll­ er avsnitt med texter och övningar samt grammatik och ordlistor. Grammatikdelarna ger en kort översikt över fransk grammatik. I böckerna finns berättande texter, dialoger och faktatexter som beskriver var­ dagsliv, levnadssätt och traditioner i Frankrike. I à vous 2 får man följa det svensk-franska paret Mats och Valérie och deras liv i Frankrike. De umgås med vänner och familj, reser, går på restaurang och teater, flyttar, söker jobb och planerar sin framtid. à vous är rikt illustrerad, vilket underlättar förståel­ sen för dialoger, faktatexter och övrigt innehåll. Via nätet finns det möjlighet till ytterligare inlärning och repetition med hjälp av både interaktiva övning­ ar och ljudövningar. à vous – franska för gymnasiet Författare Carla Killander Cariboni, Janine Sages & Pierangelo Sassola 674-9

à vous 1 (allt-i-ett-bok + ljud)

151 s.

698-5

à vous 2 (allt-i-ett-bok + ljud)

199 s.

www.avous.nu

franska

· 28 ·


vardagliga situationer

övningar, faktatexter & kartor

· 29 ·

franska


Italienska för gymnasiet allt-i-ett:   liv, språk, kultur Comunicare 1 och Comunicare 2 är två heltäckande läromedel i italienska, steg 1 och steg 2 på gymnasiet eller motsvarande inom vuxenutbildningen (A1–B1 GERS). Man lär sig att samtala om olika ämnen i vardagli­ ga situationer, läsa enklare texter samt skriva kor­ tare och längre meddelanden. Comunicare beskriver även vardagsliv, levnadssätt och traditioner i Italien. Comunicare 1 och Comunicare 2 är två allt-i-ettböcker inklusive ljud (mp3-cd och ljud på nätet). Böckerna innehåller åtta avsnitt vardera plus mini­ grammatik med övningar, facit och ordlistor. Gram­ matikdelarna ger en kort översikt över italiensk grammatik. Övningar i uttal och betoning finns ge­ nomgående i böckerna. Comunicare-böckerna är rikt illustrerade, vilket underlättar förståelsen för dialo­ ger, fakta­texter och övrigt innehåll. Via nätet finns det möjlighet till ytterligare inlärning och repetition med hjälp av både interaktiva öv­ ningar och ljudövningar. Det finns även pdf-er med extra­övningar anpassade till varje kapitel. Comunicare – italienska för gymnasiet Författare Donatella Prete & Pierangelo Sassola 673-2

Comunicare 1 (bok inkl. ljud)

156 s.

664-0

Comunicare 2 (bok inkl. ljud)

175 s.

www.comunicare.se

italienska

· 30 ·


vardagliga situationer

Ăśvningar i grammatik & uttal

¡ 31 ¡

italienska


Läromedel i polska Rena rama nygrekiskan POLSKA Nybörjar- och fortsättningsmaterial i polska för vuxna. Läromedlet Polska 1 omfattar 20 avsnitt som innehåller text, styckeordlista, grammatik och övningar av olika slag. Texterna behandlar vardags­ situationer och ger ett användbart basordförråd. Polska 2 är en allt-i-ett-bok som dessutom ger en in­ blick i polskt samhällsliv och polsk kultur. Varje del motsvarar ungefär två terminers studier i studiecirkel. LÄTT NYGREKISKA Lätt nygrekiska lämpar sig för studiecirklar, men kan även fungera vid självstudier.

Lätt nygrekiska Författare Georgios Ioannidis 552-0

Lätt nygrekiska 1 lärobok

96 s.

553-7

Lätt nygrekiska 1 övningsbok

62 s.

567-4

Lätt nygrekiska 1 cd audio

583-4

Lätt nygrekiska 2 lärobok

96 s.

584-1

Lätt nygrekiska 2 övningsbok

96 s.

585-8

Lätt nygrekiska 2 cd audio

Nygrekiska Författare Georgios Ioannidis & Ann Lindvall – se www.folkuniversitetetsforlag.se

Lätt nygrekiska vänder sig till nybörjare som först och främst vill lära sig alfabetet och vanliga fraser och uttryck. Textböckernas avsnitt innehåller dia­ loger, berättande texter, övningar och uttals­träning. Ytterligare övningar finns i övningsböckerna.

Polska

NYGREKISKA Nygrekiska 1 och Nygrekiska 2 är ett nybörjar- och fortsättningsmaterial för studiecirklar och själv­ studier i nygrekiska. Nygrekiska 1 ger eleven tillräckliga kunskaper för att kunna delta i ett vardagssamtal och klara sig i van­ liga turistsituationer. Nygrekiska 2 bygger vidare på kunskaperna från ny­ börjarboken och ger dessutom en glimt av seder och bruk, helger och högtider i det grekiska samhället.

Europa

· 32 ·

Författare Joanna Nicklasson-Mlynarska 556-8

Polska 1 textbok

172 s.

453-0

Polska 1 arbetsbok

58 s.

454-7

Polska 1 facit

16 s.

570-4

Polska 1 cd audio

676-3

Polska 2 (allt-i ett-bok med ljud)

www.nygrekiska.se www.polska2.se

186 s.


Språk så in i Norden Danska och finska

FINSKA FÖR NYBÖRJARE Finska för nybörjare ger grunderna i finska språket. Stor vikt läggs vid det som i ordförråd, uttal och grammatik är särskilt svårt för en svenskspråkig nybörjare. Böckerna omfattar tolv avsnitt var och innehåller korta dialoger, ord- och frasförråd, elementära gram­ matiska moment, övningar samt repetition. För den intresserade finns även ett avsnitt i Finska för nybörjare 1 om det finska språket: ursprung och utveckling, struktur, skillnader i tal- och skriftspråk, uttal. Facit och alfabetisk ordlista ingår i böckerna. VÄGAR TILL DANSKA SPRÅKET Vägar till danska språket vänder sig till den som via studier i grammatik och uttal vill lära sig dans­ ka. Bokens genomgång av språkförståelse, uttal och grammatik bygger på skillnaderna mellan det svens­ ka och danska språket. Problemområden lyfts fram, förklaras och sammanfattas i ett antal tumregler.

Finska för nybörjare Författare Eeva Haapalehto 499-8

Finska för nybörjare 1 lärobok

467-7

Finska för nybörjare 1 cd

634-3

Finska för nybörjare 2 lärobok

472-1

Finska för nybörjare 2 cd

96 s.

91 s.

Vägar till danska språket Författare Maj Holm Svensson

Genom att lyssna till texterna övar man upp förmå­ gan att lättare förstå och tala danska.

615-2

Textbok

128 s.

621-3

Övningsbok

142 s.

DANSK MED ET SMIL Dansk med et smil är en lättfattlig introduktion till danska. Boken vänder sig till svenskar som vill lära sig att förstå talad danska. Texterna är enkla och ofta i dialogform. De utspelar sig under en tur i Dan­ mark, då man också får lära sig mer om berömda danskar, sevärda platser, dansk kultur och historia.

628-2

Facit

99 s.

596-4

Cd audio

Boken innehåller även en kort grammatisk översikt och en dansk-svensk ordlista. · 33 ·

Dansk med et smil Författare Ann Gustafsson 629-9

Textbok

451-6

Cd audio

133 s.

www.finskafornyborjare.se

Norden


Arabiska & turkiska för nybörjare ARABISKA FÖR NYBÖRJARE Arabiska för nybörjare ger en introduktion till mo­ dern standardarabiska för deltagare i studiecirklar och universitetsstuderande eller för dem som plane­ rar att arbeta eller resa i arabvärlden. Boken består av tjugo avsnitt som innehåller kom­ munikativa lästexter, dialoger och övningar. Två avsnitt presenterar islam och beskriver umgänges­ former i arabvärlden med nyttiga fraser för olika till­ fällen. Sist i boken finns en kortfattad grammatik. Separat facit med ordlista finns att beställa. Boken innehåller ett rikt bildmaterial. TURKISKA Turkiska 1 vänder sig främst till den som snabbt vill kunna använda det talade vardagsspråket. Boken kan användas både vid självstudier och i studiecirk­ lar. Varje kapitel består av korta dialoger samt munt­ liga och skriftliga övningar. Genom korta faktatexter på svenska får man en inblick i seder och bruk. Sist i boken finns en grammatisk översikt, alfabetisk ord­ lista (turkisk-svensk och svensk-turkisk) samt facit. Turkiska 2 bygger vidare på kunskaperna från första delen. Bokens tio kapitel tar upp ämnen såsom bo­ städer, släktförhållanden, yrkesliv och kultur. Arabiska för nybörjare Författare Birgitta Jungbeck & Mounir Obeid 690-9

Textbok

686-2

Cd audio

371-7

Facit & ordlista

212 s.

115 s.

Turkiska Författare Ann Lindvall & Janine Sages 633-6

Turkiska 1 textbok

575-9

Turkiska 1 cd audio

618-3

Turkiska 2 textbok

619-0

Turkiska 2 cd audio

199 s.

220 s.

www.arabiskafornyborjare.se www.turkiska.nu

världen

· 34 ·


Upptäck hela världen

JAPANSKA FÖR NYBÖRJARE Japanska för nybörjare vänder sig till studerande i vuxenundervisning eller på gymnasiet. Boken lär ut talad japanska i vanliga vardagssituationer, både den formella, artiga stilen och den familjära. I läromedlet arbetar man med hörförståelse, läsför­ ståelse samt muntlig och skriftlig färdighet. Boken omfattar 13 avsnitt med dialoger och texter. Inlärningen av de japanska skriftsystemen lär man sig successivt genom att läsa texter på japanska. De flesta texter är också transkriberade. Faktatexter och foton om Japans geografi, kultur och seder ger en god bild av det japanska samhället. KINESISKA FÖR NYBÖRJARE Kinesiska för nybörjare riktar sig till studerande på gymnasienivå eller annan vuxenundervisning. Boken innehåller tio avsnitt med texter som behand­ lar vardagsliv och nöjen. Både hör- och läsförståelse tränas, liksom muntlig och skriftlig färdighet. Språk­ inlärningen kompletteras med fristående texter om kinesisk kultur. THAI Thai är en nybörjarbok i thai för vuxna. Boken ger tillräckliga kunskaper för att man ska klara sig i de flesta vardagssituationer som besökare i Thailand. Boken innehåller tio avsnitt med korta dialoger och övningar av olika slag. Dessutom finns en utförlig presentation av språket och ljudsystemet och tex­ ter om Thailands historia, religion, statsskick och umgängesregler. Boken lär ut talspråket, texterna är därför transkriberade till det latinska alfabetet. · 35 ·

Japanska för nybörjare Författare Adam Beije 661-9

Textbok

593-3

Cd audio

192 s.

Kinesiska för nybörjare Författare Chengyu Wang & Xuenan Wang Fredengren 631-2

Textbok (inkl. cd)

165 s.

Thai Författare Hans Johansson & Tomas Larsson 482-0

Lärobok för nybörjare

526-1

Cd audio

96 s.

www.japanskafornyborjare.se www.kinesiskafornyborjare.se

Asien


Köpvillkor för skola & bokhandel Direkt från Folkuniversitetets förlag har avtalskunder möjlighet att handla. Med avtalskunder menas skolor, utbildningsföretag, återförsäljare, bokhandlare och andra företag som har en överenskommelse med Folkuniversi­ tetets förlag om att kunna köpa direkt från oss. Privatper­ soner hänvisas till bokhandeln för köp. Länkar till olika internetbokhandlare finns på vår hemsida.

  Om en leverans är felaktig i något annat avseende ska anmärkning om detta göras till Folkuniversitetets förlag snarast, dock senast 30 dagar från leveransdagen. Even­ tuellt återsändande får endast ske efter godkännande av förlaget, som även ger besked om hur återsändande ska ske. Fraktkostnaden för sådan retur betalas av Folkuni­ versitetets förlag.

Köpvillkor

Returer

Leveranser till förlagsnettopris (f-pris) sker direkt från förlaget till återförsäljare, statliga och kommunala skolor, erkända studieförbund samt efter förlagets bedömning i varje enskilt fall till andra organisationer och företag som bedriver organiserad utbildning. F-priset är det pris som gäller vid leveranstidpunkten exklusive moms, frakt-, emballage- och försäkringskostnader. F-priset utgör basen för fakturering och rabattsättning. Med en order avses en samlad beställning för leverans till en adressat vid ett till­ fälle. Rabattens storlek är beroende av ordervärdet.   Till privatpersoner och elever säljs förlagets läromedel endast via återförsäljare, d.v.s. lokala bokhandlar och inter­ netbokhandlare. Priserna sätts då av återförsäljaren.

Retur av böcker kan ske inom tre månader från faktura­ datum. Returnerade varor som är felfria och omärkta krediteras till f-pris minus 25 % hanteringskostnad. Retur­ frakten betalas av köparen. Retur av cd-skivor, digitala läromedel och datorprogram medges inte. Det åligger kun­ den att styrka att inköp skett under den angivna perioden genom att med varorna bipacka faktura eller följesedel.

Rabatt Ordervärde Rabatt % 0–9.999 0 10.000–14.999 2 15.000–19.999 3 20.000–24.999 4 25.000–49.999 5 50.000–99.999 7 100.000– 9

Datorprogram Vid köp av datorprogram gäller utöver ovan också Folk­ universitetets förlags allmänna avtalsvillkor för nyttjande av datorprogram inom undervisningsområdet. Dessa över­ sänds i samband med köp eller efter anmodan.

Kommentarer

Betalningsvillkor 30 dagar netto från fakturadatum. Om betalning inte er­ läggs inom föreskriven tid, är förlaget berättigat att debite­ ra dröjsmålsränta enligt lag samt lagstadgad påminnelse­ avgift för nuvarande 50 SEK.

Köpvillkor

Folkuniversitetets förlag c/o Postpac Maskingatan 6 274 30 SKURUP

Lärare har möjlighet att direkt från förlaget köpa ensta­ ka exemplar. Lärarexemplar säljs till f-pris plus moms och frakt. Betalningsvillkor: Kontant genom insättning till vårt plusgiro eller mot postförskott. Vissa kategorier av böcker säljs inte som lärarexemplar, till exempel fristående lärar­ handledningar och liknande.

För att underlätta expediering kan artikelnummer eller ISBN-nummer anges på beställningen. Ingen orderavgift uttas för order inom Sverige. För leveranser till utlandet (utom Norden) utgår en orderavgift på 60 SEK. Frakten be­ talas alltid av köparen, alltså även vid restleveranser.

Levererade varor ska kontrolleras omedelbart efter mot­ tagandet. Vid transportskada är mottagaren skyldig att omedelbart göra anmälan om denna till transportföre­ taget. Om något kolli saknas ska detta anges på frakt­ sedeln, innan kvittens sker.

Returer skickas som brev eller paket till

Lärarexemplar

Frakt och orderavgift

Skador och felaktiga leveranser

Returadress

Restnoterade artiklar medräknas i ordervärdet och debi­ teras ursprungsorderns rabatt vid leveransen. Beställda ar­ tiklar, som ännu ej utkommit och som ej beräknas utkom­ ma inom sex månader, medräknas dock ej i ordervärdet.

Beställningar Folkuniversitetets förlag Box 2116 220 02 Lund Telefon: 046-14 87 20 E-post: order@folkuniversitetetsforlag.se www.folkuniversitetetsforlag.se

· 36 ·


Vi kan sprĂĽk Folkuniversitetets fĂśrlag


B

SVERIGE

P O R T O B E TA LT

Folkuniversitetets fรถrlag Box 2116, 220 02 Lund Telefon: 046-14 87 20 E-post: info@folkuniversitetetsforlag.se folkuniversitetetsforlag.se Fรถlj/gilla oss pรฅ Facebook!

Profile for Folkuniversitetets förlag

Läromedel – sfi, sva, moderna språk  

Katalog över Folkuniversitetets förlags läromedel.

Läromedel – sfi, sva, moderna språk  

Katalog över Folkuniversitetets förlags läromedel.