Page 1

Få mere at vide Alle sagsakter for dyrevelfærdskontrollen registreres og opbevares i Plantedirektoratet. Har du spørgsmål til et kontrolbesøg eller en kontrolsag, skal du kontakte den afdeling i Plantedirektoratet, som har udført kontrollen. Læs mere om Plantedirektoratets kontroller på vores hjemmeside: www.pdir.fvm.dk/kontrol

Andre kontroller I forbindelse med dyrevelfærdskontrollen, kontrollerer Plantedirektoratet også for, om krydsoverensstemmelseskravene inden for dyrevelfærd, sundhed og hygiejne er overholdt. Har kontrolløren gjort bemærkninger til krydsoverensstemmelsekravene, vil du få et særskilt hørings brev fra Plantedirektoratet, som du har mulighed for at komme med bemærkninger til. Eventuelle bemærkninger fra dig sender vi til FødevareEr-

Plantedirektoratets åbningstider:

Herefter vil FødevareErhverv træffe afgørelse om eventuel reduktion i den landbrugsstøtte, som du har ansøgt om.

Plantedirektoratet

Plantedirektoratet Vejen

Skovbrynet 20 2800 Lyngby Telefon: 4526 3600 pdir@pdir.dk

Vejenvej 55 Askov 6600 Vejen Telefon: 7536 0399 plantedirektoratet-vejen@pdir.dk

Du kan læse mere om kontrollen med krydsoverensstemmelse i folderen: ”Kontrolbesøg - Kort og klart om krydsoverensstemmelse” eller på hjemmesiden: www.ferv.fvm.dk/krydsoverensstemmelse

Mandag - torsdag 8.30 - 15.30 fredag 8.30 - 15.00

Plantedirektoratet Herning Lollandsvej 4 7400 Herning Telefon: 7241 4791 plantedirektoratet-herning@pdir.dk

Plantedirektoratet Randers Haraldsvej 60, 2. L32 8960 Randers SØ Telefon: 9819 3055 plantedirektoratet-randers@pdir.dk

Plantedirektoratet Ringsted Jættevej 50 4100 Ringsted Telefon: 4656 2700 plantedirektoratet-ringsted@pdir.dk

Plantedirektoratet Odense Lille Tornbjerg Vej 30 5220 Odense SØ Telefon: 7241 4797 plantedirektoratet-odense@pdir.dk

Fotos: Colourbox.com & Copenhagen Furs

I tilfælde af politianmeldelse for overtrædelse af dyreværnsloven, vil du blive informeret om, at der er indgivet en politianmeldelse.

hverv sammen med kontrolrapporten og anden relevant dokumentation.

ISBN: 978-87-7120-052-2

den ekstra kontrol opkræves af Fødevarestyrelsen.

Kontrolbesøg Kort og klart om dyrevelfærd


Plantedirektoratet overtog kontrollen af dyrevelfærd i begyndelsen af 2010. Kontrollen blev tidligere udført af Fødevarestyrelsens dyrlæger, men i 2009 vedtog Folketinget, at dyrevelfærdskontrollen skal foretages af Plantedirektoratets kontrollører.

Kontrol af dyrevelfærd Denne folder fortæller kort, hvorfor Plantedirektoratet besøger dig – og hvilke rettigheder og pligter du har i den forbindelse. Bagpå folderen kan du se, hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål.

Hvorfor kommer Plantedirektoratet? Plantedirektoratet besøger dig for at kontrollere, om du følger dyrevelfærdsreglerne. Reglerne er lavet for at sikre dyrs og menneskers sundhed og velfærd, så forbrugeren kan få sunde og sikre fødevarer, og

produktionen af fødevarer kan foregå hygiejnisk forsvarligt. I dyreværnsloven står der bl.a.: xx Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, m.v. xx Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov. xx Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes så dyrets behov tilgodeses.

Besked om besøget Kontrollen af dyrevelfærd er uanmeldt. Vi kontakter dig ikke forinden, fordi formålet med kontrollen i så fald forspildes.

Sådan foregår kontrolbesøget Ofte kan et kontrolbesøg klares inden for to til fire timer, men det afhænger bl.a. af, hvor mange dyr du har, samt de forhold der konstateres under kontrolbesøget. Et kontrolbesøg kan derfor tage væsentlig længere tid. Besøget vil normalt starte med, at kontrolløren gennemgår besætningen. Herefter vil kontrolløren gennemgå relevante papirer, f.eks. besætningslisten, optegnelser over medicinsk behandling og døde dyr. I de tilfælde, hvor Plantedirektoratets kontrollør vurderer, at der er behov for en dyrlæges vurdering af syge dyrs tilstand eller lignende, kan kontrolløren

tilkalde en dyrlæge fra Fødevarestyrelsen, som herefter foretager en veterinærfaglig bedømmelse.

Hvad skal du gøre under kontrolbesøget? Du skal selv være tilstede under kontrolbesøget. Derudover skal personer, der har opgaver i forbindelse med behandling af dyr og beskyttelse af dyrs velfærd yde den fornødne vejledning og hjælp under kontrolbesøget. Vil du gerne lade dig repræsentere eller bistå af andre under kontrollen, er det helt ok. Kontrolløren er dog ikke forpligtet til at vente på, at andre personer tilkaldes, før kontrollen går i gang. Under besøget har du pligt til at hjælpe kontrolløren ved at vise de relevante papirer og steder på virksomheden.

Efter kontrolbesøget Når kontrollen er gennemført, får du et kvitteringsbrev af kontrolløren. Kvitteringsbrevet opridser i korte træk resultatet af kontrollen. I brevet kan du desuden se, hvem der har udført kontrollen, og hvilken dyrlæge fra Fødevarestyrelsen der i givet fald har været tilkaldt.

Alt i orden Hvis Plantedirektoratet ikke har noget at bemærke i forbindelse med kontrolbesøget, vil du kun modtage kvitteringsbrevet og ingen efterfølgende breve.

Overtrædelser Hvis kontrollen viser, at reglerne er overtrådt, får du udleveret eller tilsendt et brev, der præciserer eventuelle indskærpelser og påbud. Giver kontrolbesøget anledning til påbud, vil du desuden modtage en opfølgende kontrol, som er gebyrpålagt. Gebyret for

Kontrol af dyrevelfærd  
Kontrol af dyrevelfærd  

Kontrol af dyrevelfærd