Page 1

Hvordan søger du?

Nyt CVR nummer

Tast selv-service Du finder Fællesskema 2013 og Internet Markkort (IMK) via Fødevareministeriets Tast selv-service på: www.naturerhverv.dk/tastselv

Hvis din bedrift eller arealer skifter ejer, forpagter eller CVR-nr. skal du huske at:

Du logger på med dit private NemID, NemID til erhverv eller en Medarbejdersignatur under Digital Signatur. Husk at give elektronisk fuldmagt til din konsulent eller en anden person, der eventuelt skal udfylde eller indsende Fællesskema for dig.

Er du registreret med I/S, A/S eller ApS? Hvis du er registreret med et selskab, skal du logge på Tast selv-service med en Medarbejdersignatur eller NemID til erhverv. Du kan ikke bruge dit private NemID. Hvis dine betalingsrettigheder eller tilsagn er registreret på dit selskabs CVR-nummer, og du søger om støtte på dit CPR-nummer, vil du som udgangspunkt få afslag på din ansøgning om støtte. På www.cvr.dk kan du tjekke, om din bedrift er registreret som et I/S, A/S eller ApS.

Får du brug for hjælp undervejs, kan du klikke på de små ikoner finder i Fællesskemaet.

, som du

Gødningskvote og efterafgrøder Nyt i 2013:

I 2013 har beregning af gødningskvote og indberetning af efterafgrøder fået sit eget skema i Tast selv-service. Under fanen ”Skemaer” kan du oprette skemaet ”Gødningskvote og Efterafgrøder”.

Fordele ved at foretage gødningsplanlægning i Tast selv-service er • at du får beregnet kvælstofkvoten automatisk • at den beregnede kvælstofkvote er udfyldt på forhånd, når du skal indsende gødningsregnskab • at du får mulighed for at benytte alternativer til at opfylde kravet om efterafgrøder

• Overdrage betalingsrettigheder til ny ejer/forpagter enten via Tast selv- service eller ved at indsende et særligt skema som skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 23. april 2013.

Fordele ved at overdrage betalingsrettigheder via Tast selv-service • Du får vist de betalingsrettigheder, som du råder over på datoen for overdragelsen. • Du kan overdrage dine betalingsrettigheder, uden at erhverver skal underskrive skemaet. • Systemet kontrollerer automatisk, om skemaet er korrekt udfyldt.

Læs også vejledninger Enkeltbetaling og udfyldelse af Fællesskema 2013 i • Vejledning om Enkeltbetaling 2013 • Vejledning til Fællesskema 2013 • Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder • Guiden ”Kom godt i gang”

Læs også • Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68, 1-årige miljøstøtte- ordninger • Vejledning om tilskud til miljø- og økologiordninger, 5-årige ordninger • Vejledning om randzoner og kompensation • Vejledning om gødsknings- og harmoniregler for planperioden 2012/2013 Du finder links til alle vejledningerne på www.naturerhverv.dk/faellesskema Har du brug for oplysninger Skriv en e-mail til arealtilskud@naturerhverv.dk eller ring på tlf. 33 95 80 00.

Ansøgningsfrist i 2013 Fællesskema 2013 og markkort skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 23. april 2013. Ændringer til Fællesskema eller markkort Eventuelle ændringer til det indsendte Fælleskema 2013 eller markkort skal være modtaget senest den 31. maj 2013. Forsinket indsendelse NaturErhvervstyrelsen fratrækker 1 pct. af støtten pr. arbejdsdag, som din ansøgning kommer for sent til og med den 21. maj 2013. Du kan ikke søge nye 5-årige miljø- og økologitilsagn efter den 23. april 2013, men kun rette din ansøgning i nedadgående retning. Fællesskema eller Markkort med ansøgning om støtte modtaget efter den 21. maj 2013 afvises.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 3395 8000 www.naturerhverv.dk arealtilskud@naturerhverv.dk

ISBN 978–87–7120–373–8 . Design: Clienti . Januar 2013 . Foto: Colourbox, IStockphoto og Ny Vraa Bioenergi I/S . Tryk: GP-Tryk A/S

Under fanen ”Skemaer” kan du oprette dit Fællesskema, og du kan indtegne dine marker og ændre markblokke under fanen ”Markkort”.

• Overdrage flerårige tilsagn til ny ejer/forpagter og indsende producent skifteerklæring til NaturErhvervstyrelsen senest samtidig med Fællesskemaet. Ny ejer/forpagter skal indberette de tilsagnsarealer, han har overtaget. Økologer skal dog indsende producentskifteskemaet straks.

Fællesskema 2013 Støtteordninger Beregning af gødningskvote Indberetning af økologi

Januar 2013


Enkeltbetaling

Fællesskema 2013

Enkeltbetaling:

Nu kan du søge om arealstøtte for 2013. Du skal sende dit udfyldte Fællesskema og markkort, så NaturErhvervstyrelsen modtager det senest den 23. april 2013.

Nyt i 2013:

I Fællesskema 2013 kan du:

Søge om udbetaling af tilskud for dine eksisterende tilsagn Du kan få udbetalt tilskud for eksisterende miljø- og økologitilsagn eller skovtilsagn ved at erklære, at du overholder tilsagnsbetingelserne og ved at indberette og indtegne tilsagnsmarkerne. I Fællesskemaet kan du se dine registrerede tilsagn og tilsagnsperioden. På Internet Markkort (IMK) er dine tilsagnsarealer indtegnet. Foretage indberetninger Du kan indberette økologisk jordbrugsproduktion.

Indtast via Tast selv-service Fællesskema og markkort indsender du via Fødevareministeriets Tast selv-service.

Støtteordninger i 2013 I tabellerne ses de støtteordninger, du kan søge i Fællesskema 2013. De væsentligste ændringer i forhold til 2012 er markeret med ”Nyt i 2013”. Du kan få hjælp til at finde de støtteordninger, der passer til din bedrift på vores hjemmeside under ”Hvad kan du søge i Fællesskemaet”. Gå ind på: www.naturerhverv.dk/soegifaellesskema

For arealer, der anvendes landbrugsmæssigt eller for udyrkede arealer, hvor kravene til GLM overholdes.

Ekstensivt landbrug:

Du kan søge Enkeltbetaling, hvis du råder over et støtteberettiget landbrugsareal, et tilsvarende antal betalingsrettigheder og er aktiv landbruger.

Du udfylder Fællesskema 2013 med arealstørrelser og afgrødekoder, og du indtegner alle dyrkede og udyrkede marker på markkort.

Søge Enkeltbetaling, særlig miljøstøtte og nye tilsagn Du kan søge om Enkeltbetaling, om 1-årig særlig miljøstøtte og om nye 5-årige miljø- og økologitilsagn samt om kompensation for randzoner.

Særlig 1-årig miljøstøtte under artikel 68

I 2013 kan du søge Enkeltbetaling for arealer med fredede fortidsminder med tilhørende randbeplantning, der ligger i markblok. De fredede fortidsminder fremgår af markkortet.

Kompensation for randzoner:

Ny ordning i 2013:

Til arealer, der er omfattet af randzoneloven, dvs. arealer op til 10 meter langs åbne vandløb og søer over 100 m2. Der gives dog ikke støtte til 2 meter bræmmer. Arealet skal opfylde betingelserne for Enkeltbetaling eller arealet er tilplantet med juletræer eller pyntegrønt i kort omdrift og ikke pålagt fredskovspligt. I randzonen må du ikke sprøjte, gødske eller dyrke jorden. Arealer med græs må fortsat plejes med afgræsning eller slæt. Randzonerne er indtegnet på Internet Markkort (IMK). Til arealer i randzoner kan du samtidig modtage støtte under ordningerne: • Enkeltbetaling og Ø-støtte • Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer • Pleje af græs- og naturarealer For de fleste øvrige ordninger vil dit udbetalte tilskud automatisk blive reduceret med tilskuddet for randzonearealet. Kompensationen er 1.200 eller 2.100 kr. pr. ha pr. år afhængig af, om arealet var i omdrift 2011. * Ved redaktionens afslutning var det endnu ikke endeligt afklaret, hvilke konsekvenser Natur- og Miljø klagenævnets underkendelse af vandplanerne får i praksis for kompensationen for randzoner, hvorfor der tages forbehold herfor.

5-årige miljø- og økologiordninger – nye ansøgninger om tilsagn og udbetaling for eksisterende tilsagn

Tilskud ca. 820 kr. pr. ha. Pleje af EBstøtteberettigede græsarealer:

Kompensation for randzoner*

Til landbrugsarealer, der dyrkes uden brug af plantebeskyttelsesmidler og med nedsat tilførsel af kvælstof.

Til pleje af græsarealer med afgræsning eller slæt. Der må ikke tilføres gødning eller plantebeskyttelsesmidler. Til alle permanente græsarealer og græsarealer i omdrift, både inden for og uden for Natura 2000-områder. Tilskudsfodring med halm og stråfoder er tilladt. Tilskud: Afgræsning ca. 1.650 kr. pr. ha. Slæt/afgræsning ca. 900 kr. pr. ha.

Etablering af flerårige energiafgrøder:

Produktion af flerårige energiafgrøder:

Nyt i 2013:

Til etablering af energiafgrøder som pil, poppel, rødel, ask eller hassel (lavskov). Etableres senest den 15. juni 2013.

Til at opretholde eksisterende arealer med flerårige energiafgrøder. Du kan ikke søge støtte både til etablering og til produktion det samme år.

Nyt i 2013:

Dog kan du søge Enkeltbetaling i alle 5 år ved gentegninger af tilsagn, arealer i vådområdeprojekt eller som noget nyt i 2013 også arealer i LIFE-Nature projekter. Du skal efter et år vælge, om arealet: 1. fremstår afgræsset og med tæt og lavt plantedække 31. august. 2. afgræsses i hele perioden 1. juni til 31. august med mindst 1,5 storkreatur pr. ha.

Til etablering af økologiske æbler, pærer, solbær, ribs, blåbær, sødkirsebær, hindbær, stikkelsbær, blommer eller surkirsebær. Etableres senest den 1. december 2013. Du er autoriseret økolog eller har ansøgt om at blive det senest den 23. april 2013.

Til dyrkning af udvalgte vårafgrøder, hvis arealet med disse udgør mere end 15 pct. af bedriftens areal. Den enkelte vårafgrøde må højst udgøre 80 pct. af bedriftens areal.

Over halvdelen af marken • ligger i Natura 2000 • er udpeget Naturperle • er registreret § 3-område • indgår i vådområdeprojekter, som i 2013 er udvidet til at omfatte flere afsluttede vådområdeprojekter.

For nye tilsagn kan du kun søge Enkeltbetaling i ansøgningsåret ikke i de efterfølgende år.

Tilskud fra 900 kr. til 3.350 kr. pr. ha pr. år. Tillæg til fuglevenlig drift i særlige områder.

Tilskud fra ca. 8.000 kr. til ca. 50.000 kr. pr. ha afhængig af afgrøde. Afgrødevariation:

Til pleje af natur- og græsarealer med afgræsning eller slæt. Du kan ikke tilskudsfodre eller anvende gødning eller plantebeskyttelsesmidler.

Du kan også søge nyt tilsagn for alle marker omfattet af tilsagn, der udløber i 2013, gentegninger.

Tilskud ca. 4.200 kr. pr. ha.

Tilskud ca. 500 kr. pr. ha. Etablering af økologiske frugttræer og bærbuske:

Pleje af græs- og naturarealer 5-årige:

Omlægning til økologisk jordbrug (OM) 5-årige:

Tilskud ca. 500 kr. pr. ha. Ø-støtte:

Til omlægning af arealer til økologisk produktion. Du er autoriseret økolog eller har ansøgt om at blive det senest den 23. april 2013. Tilskud 1.050 kr. pr. ha hvert de første to år herefter 100 kr. pr. ha pr. år. Særlig støtte til landbrugsarealer på en række danske småøer uden broforbindelser. Tilskud 475 kr. pr. ha pr. år.

Fællesskema 2013  

Fællesskema 2013