Page 1


3

Datini şi obiceiuri strămoşeşti de iarnă

4

Căminul pentru persoane vârstnice Focşani – un proiect de succes

6

Seria a VI-a, Anul 8 (VIII) Nr. 84, Decembrie 2010

Focşaniul pregătit pentru iarnă... şi deszăpezire

7

Execuţia bugetului local al municipiului focşani la 30 noiembrie 2010 HOTĂRÂRE privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă în municipiul Focşani Festivalul de Muzică Uşoară Românească „FLORENTIN DELMAR” ediţia a XXXV-a, 18–19 noiembrie 2010 Orchestra de Cameră „UNIREA” Focşani a omagiat Ziua Naţională a României

2

CONSILIUL LOCAL ŞI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI Tel.: 0237.236.000, Fax: 0237.216.700 E-mail: primarie@focsani.info Web: www.focsani.info

Cuprins

Focşanii, Nr. 84

FOCŞANII Revistă municipală

Urare de sfârşit de an

Plantele etnobotanice şi „magazinele de vise”

10 15 16

COLEGIUL DE CONDUCERE Decebal Gabriel Bacinschi - Preşedintele colegiului Rodica Boboc Doina Fodoreanu Eduard Corhană Nataşa Maria Nemeş Dan Mihai Cazaciuc

17

Prevenirea furturilor în perioada iernii HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI în luna noiembrie

1895 Fondata în

18

REDACŢIA Dan Mihai Cazaciuc Mirela Andrei Marian Mihu Adrian Imireanu Răzvan Necula

- Coordonator

GRAFICĂ ŞI MACHETARE Valentin Rădulescu

Publicaţie realizată de S.C. EURO PRINT COMPANY S.R.L. Str. Crizantemelor, Nr. 17, Buzău Tel./Fax: 0338.101.253 e-mail: europrint2006@yahoo.com

Program de audienţe

Problemele ce sunt de competenţa admi­ nistraţiei publice locale şi nu au fost soluţiona­ te de serviciile de specialitate, pot fi aduse la cunoştinţa Primaru­lui municipiului Focşani, a celor doi Viceprimari sau a Secretarului. Primarul municipiului Focşani, Decebal Gabriel Bacinschi, acordă audienţe în prima zi de Luni din fiecare lună, începând cu ora 14.00, pentru probleme de urbanism, investi­ ţii, participare cetăţenească. Viceprimarul municipiului Focşani, Bogdan Emilian Matişan, acordă audienţe în a doua zi de Luni din fiecare lună, începând cu ora 14.00, pentru probleme de fond locativ, taxe şi impozite, salubrizare, iluminat public, spaţii verzi, agricultură şi învăţământ.

2 | Focşanii | Decembrie 2010

Viceprimarul municipiului Focşani, Vasile Dobre, acordă audienţe în a treia zi de Luni din fiecare lună, începând cu ora 14.00, pentru probleme de întreţinere şi reparaţii străzi, acti­ vităţi comerciale, administraţia pieţelor, poliţia comunitară, cantina de ajutor social. Secretarul municipiului Focşani, Eduard Marian Corhană, acordă audienţe în a patra zi de Luni din fiecare lună, începând cu ora 14.00, pentru probleme privind aspecte juridice, legi­ le proprietăţii, reclamaţii administrative. Pentru a putea participa la audienţe, per­ soanele interesate trebuie să se prezinte cu bule­tinul/cartea de identitate la Centrul de Co­ municare al Primăriei – Compartimentul Infor­ mare Publică, unde beneficiază de consilierea

funcţionarului respective în completarea unei cereri tip. În momentul depunerii cererii, soli­ citantul pri­meşte un număr de înregistrare, cu care trebuie să se prezinte în ziua stabilită. Ce­ rererile sunt înaintate serviciului de speci­alitate, care trebuie să formuleze un răspuns. Din acest motiv, este foarte important ca solicitantul să precizeze, în mod clar, proble­mele pentru care doreşte să fie primit în audienţă. Solicitanţii pot fi admişi sau respinşi, fiind accep­ tate doar cererile a căror rezolvare este de compe­ tenţa Primăriei municipiului Focşani şi care au fost adresate persoanei cu responsabilităţi în domeniu. Cererile de înscriere în audienţă se pri­ mesc până în ziua de Joi din săptămâna premergătoa­re zilei de audienţă.


Urare Decembrie 2010 | FocĹ&#x;anii |

3


Tradiţii

Datini şi obiceiuri strămoşeşti de iarnă

Î

n ciclul obiceiurilor tradiţionale româ­ neşti ce conţin o varietate de datini şi manifestări cu o amplă desfăşurare în viaţa satului, un loc aparte îl ocupă obiceiu­ rile de iarnă. Perioada 24 decembrie - 7 ia­ nuarie cuprinde ciclul celor mai importante momente de sărbătoare legate de CRĂCIUN, ANUL NOU şi BOBOTEAZĂ. Formele de manifestare sunt moştenite din cultura folclorică românească şi au fost transmise din generaţie în generaţie, din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre. Modalităţile de sărbătorire sunt foarte nu­ meroase, de o bogăţie deosebită, implicând participarea întregii colectivităţi. Practicile tradiţionale se desfăşoară şi în prezent cu aceeaşi mare frecvenţă şi în for­ me deosebit de variate. Colindatul deschide, de obicei, ciclul sărbătorilor de iarnă, prin glasurile copiilor care vestesc în dimineaţa zilei de 24 decembrie „Moş-Ajunul”. La as­ finţitul soarelui, ei pornesc din nou pe uliţe­ le satului, din casă-n casă, vestind Naşterea Mântuitorului, iar gazdele îi răsplătesc cu daruri (mere, nuci, colaci, bani). Sărbătoarea CRĂCIUNULUI este dominată în continuare de ecoul colindelor laice stră­ moşeşti ale cetelor de tineri şi adulţi. Iată câ­ teva colinde din Ţara Vrancei: Ia sculaţi boieri bogaţi Ia sculaţi de ne-ascultaţi Că vă vin colindători Noaptea pe la cântători Din sara Ajunului Până-ntr-a Crăciunului Ei nu vin cu niciun rău Ci L-aduc pe Dumnezău Dumnezău adevărat Fiul Tatălui cel drag

De acum până-n vecie Casa plină să vă fie De noroc şi bucurie! Sau: Lerului, Doamne, ler Peste munţi şi peste văi Zboară-un stol de porumbei Da nu-i stol de porumbei Ci-i sobor de voinicei Lerului, Doamne, ler Ei se duc la vânătoare Să vâneze căprioare Ş-au vânat o ciutalină Cu carnea dulce şi bună

Acolo când au ajunsu Ei pe treabă mi s-au pusu Lerului, Doamne, ler Frumos capul i-au tăiat Ş-apoi chelea i-au luat Păru l-au dat la trăistari Coarnele la oţălari Lerului, Doamne, ler Pielea pe la tăbăcari Carnea pe la măcelari Când soarele-a asfinţitu Voinici-n sat au pornitu Colindând din case-n case Pe la fetele frumoase

Lerului, Doamne, ler Pe cai au incălicat Cu ea la târg au plecat

Sau: Cetinele, cetinele Asta-i sara minunată Când creştinii pot să vadă Raza cerului curată Ducând vestea-n lumea toată Că Maria Preacurata A născut în ceasul sfânt Pe Iisus fiul dorit Colindele noastre au creat dintotdeauna o atmosferă plină de optimism, în care se for­ mulează dorinţele şi năzuinţele oamenilor: Să vă fie casa casă, Inima şi mai voioasă Roada câmpului şi-a brazdei Cum e hărnicia gazdei Noi vă zicem să trăiţi Întru mulţi ani fericiţi Viaţă lungă, pace-n casă Rămâi gazdă sănătoasă! Darul tradiţional oferit cetelor de colindă­ tori de către gazde rămâne colacul, el însuşi semn de belşug şi roade bogate.

4 | Focşanii | Decembrie 2010


mentare, iar recolta nu era tocmai bună, în conştiinţa lor s-a născut credinţa că toate acestea pot să sporească, folosind anumite simboluri şi ritualuri. Astfel, PLUGUŞORUL se leagă de o veche datină, o rugăciune pe care omul o adresează divinităţii pentru ocroti­ rea semănăturilor. Şi-a dat Dumnezeu să facă Roada câmpului bogată. Plugul rămâne în conştiinţa tuturor ca un străvechi obicei agrar, derivat dintr-o practi­ că primitivă. Trecut printr-un rit de fertilitate,

el este o urare de recolte bogate în anul care începe. Este un adevărat poem care deschi­ de cu har, recurgând la elemente fabuloase, toate muncile agrare. Obiceiul contribuie la veselia generală a sărbătorilor de ANUL NOU, colorând desfăşurarea acestui eveni­ ment cu elemente care ilustrează una din­ tre ocupaţiile de bază ale poporului român, agricultura.

La alaiul plugarilor se alătură, de obicei, şi mascaţii (capră, urs, anul nou, anul vechi) care formează împreună un adevărat spec­ tacol. Cercetătorii presupun că dansul CA­ PREI şi al URSULUI, precum şi al celorlalte măşti, provin din ceremoniile sacre arhaice închinate morţii şi renaşterii divinităţii. În dimineaţa zilei de 1 ianuarie, copiii îi sorcovesc pe gospodari, urându-le sănăta­ te, viaţă lungă şi belşug. Toţi cred în puterea magică a cuvintelor şi au convingerea că aceste urări pot deveni realitate.

Sorcova, vesela Să trăiţi, să înfloriţi Ca un măr, ca un păr Ca un fir de trandafir Tare ca piatra Iute ca săgeata Tare ca fierul Iute ca oţelul Nici cocoşii n-au cântat Nici noi n-am întârziat Am venit c-aşa ni-i dat De la moşi strămoşi lăsat La Anul şi La Mulţi Ani!

Tradiţii

Dacă sărbătoarea CRĂCIUNULUI este do­ minată de colinde şi colindători, întâmpina­ rea ANULUI NOU calendaristic se realizează prin manifestări populare variate, care por­ nesc de la credinţa în cultul fecundaţiei ve­ getale şi animale, a fertilităţii ogoarelor. Din cele mai îndepărtate timpuri, oamenii au fost preocupaţi de munca lor, de roadele pământului. Chiar dacă uneltele erau rudi­

Ciclul sărbătorilor de iarnă se încheie cu BOBOTEAZA, atunci când are loc sfinţirea apei. Sărbătoarea cumulează elemente spe­ cifice de reînnoire a timpului calendaristic. După cum se spune, de Bobotează firea ape­ lor se schimbă. La riturile creştine se adaugă diverse prac­ tici populare (CHIRALEISA), iar în Bucovina se aprind focurile, cumetria femeilor. Toate aceste manifestări cuprind o seamă de par­ ticularităţi muzical-poetice care reuşesc cu sârguinţă să transmită un mesaj. Tradiţiile populare moştenite din generaţie în gene­ raţie au făcut mereu ca neamul nostru să-şi păstreze vitalitatea şi unitatea folclorică ro­ mânească. Fie ca sărbătorile sfinte de iarnă să vă aducă în suflete căldură, bunătate, pace şi linişte! Un AN NOU cu sănătate, bucurii şi multe, multe împliniri!

La mulţi ani!

Maria Murgoci şi Ansamblul folcloric ŢARA VRANCEI

Decembrie 2010 | Focşanii |

5


Social

P

Căminul pentru persoane vârstnice Focşani – un proiect de succes

rimăria municipiului Focşani a inaugurat în data de 15.12.2010 două corpuri noi la Căminul pen­ tru persoane vârstnice Focşani. Proiec­ tul ,,Cămin pentru persoane vârstni­ ce Focşani” a fost finanţat prin Progra­ mul Operaţional Re­ gional 2007 - 2013 axa 3 - îmbunătăţirea infrastructurii sociale, domeniul major de intervenţie 3.2 – re­ abilitarea / moder­ nizarea /dezvoltarea şi echiparea infras­ tructurii serviciilor sociale. Valoarea to­ tală a proiectului, conform contractu­ lui de finanţare este 3.489.394,16 lei. Obiectivele proiec­ tului au fost atinse, astfel s-a realizat mo­ dernizarea şi finaliza­ rea corpurilor trei şi cinci din ansamblul de opt corpuri ale Că­ minului pentru persoane vârstnice Focşani şi extinderea capacităţii cu înca 20 de locuri necesar susţinerii unui sistem real de servi­ cii sociale. Beneficiarilor li se asigură cazare în spa­ ţii similare unor garsoniere (camera, hol,

6 | Focşanii | Decembrie 2010

bucătărie-chicinetă, baie proprie) dotate cu mobiler modern, bibliotecă, lift, rampă pentru persoane cu dizabilităţi, cabinet medical, cabinet psihologic, salon de kine­

de locuri de muncă, caracter de unicitate în zonă, soluţionarea problemei sociale pen­ tru o mică parte din populaţia dezavanta­ jată a oraşului. Proiectul fiind evi­ denţiat ca un „Proiect de succes”, am fost invitaţi să-l sus­ ţinem în cadrul unui seminar privind Fondurile structu­ rale - organizat de Reprezentanţa Co­ misiei Europene în România. Astfel, în data de 09.12.2010, în faţa unor repre­ zentanţi de la Co­ misia Europeana din Franţa, Austria şi România, precum şi în prezenţa presei, au fost prezentate rezultatele pozitive precum şi obiective­ le atinse în proiec­ tul „Cămin pentru persoane vârstni­ toterapie, salon de ergoterapie, spălătorie ce Focşani”. Proiectul a fost de asemenea proprie, spaţii de depozitare alimente, ca­ evidenţiat prin faptul că poate fi folosit ca meră mortuară, în conformitate cu standar­ exemplu de bune practici pentru viitorii so­ dele europene. licitanţi. Performanţele proiectului sunt: asistenţă socială la nivelul standardelor europene Eugenia Drăguşanu pentru cele 60 persoane vârstnice, crearea Manager de proiect


De sezon

Focşaniul pregătit pentru iarnă... şi deszăpezire

P

otrivit oricărui calendar, vine iarna. Potrivit tuturor meteorologilor, vine o iarnă cu drepturi depline. Potrivit tuturor celorlalţi, trebuie să-i facem faţă. Astfel că municipiul Focşani, prin Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice (DDSP), s-a pregătit şi anul acesta pentru perioada de iarnă, respectiv deszăpezirea arterelor în cazul ninsorilor abundente. În acest sens, ca element de noutate, pe lângă cantitatea de sare şi nisip pregătită pentru împrăştierea pe străzile oraşului, urmează a fi utilizată şi o soluţie specială pentru curăţarea zăpezii de pe carosabil. Pentru iarna care deja a început, cantita­ tea de sare achiziţionată este de 100 de tone şi, în amestec cu nisip (la un raport de 1 la 3), va fi împrăştiată de angajaţi ai DDSP cu două sărărite şi două împrăştietoare cu lamă. Pe lângă această combinaţie de materiale pen­ tru deszăpezire, se va acţiona şi cu o cisternă care va împrăştia soluţie, diferenţa fiind că, prin această a doua metodă, covorul asfal­ tic nu este afectat deloc, în timp ce acţiunea de deszăpezire cu sare şi nisip presupune corodarea asfaltului şi apariţia gropilor. Întradevăr, această soluţie specială dovedeşte o mai mare eficienţă în deszăpezire, însă este şi mai costisitoare, fiind mai scumpă de cinci ori decât cantitatea de sare necesară. În plus, parcul auto al DDSP deţine şi un tractor cu lamă care va acţiona pe străzile din oraş, în special acolo unde accesul este îngreunat. Totuşi, în cazul în care aceste uti­ laje nu ar face faţă ninsorilor abundente, se poate apela la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, acesta având un contract de

colaborare cu o firmă care se ocupă cu des­ zăpezirea. De asemenea, la aceste acţiuni la care vor participa angajaţii DDSP, reamintim şi obligaţiile şi răspunderile noastre, ale tu­ turor, buna gospodărire în localitate consti­

ridice, precum şi a cetăţenilor. Astfel, primii au obligaţia să îndepărteze gheaţa şi zăpa­ da de pe trotuarele din dreptul imobilelor şi incintelor în care îşi desfăşoară activitatea, să nu împiedice personalul tehnic al admi­ nistraţiei publice locale de a executa lucrări

tuind o obligaţie fundamentală a Primăriei de deszăpezire şi curăţenie a străzilor şi să municipiului Focşani, a instituţiilor publice, elibereze carosabilul în cazul căderilor de a agenţilor economici, a altor persoane ju­ zăpadă sau la solicitarea autorităţilor locale. De cealaltă parte, printre obligaţiile cetă­ ţenilor se numără îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul imobile­ lor în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri, precum şi din parcările pe care le folosesc. La fel de important de menţionat este faptul că nerespectarea acestor obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează, în cazul instituţiilor publice, ale agenţilor economici şi ale celorlalte persoane juridi­ ce, cu amendă între 500 lei şi 1000 lei, iar în cazul cetăţenilor, cu amendă între 100 lei şi 300 lei. Însă marele avantaj care ar trebui să fie atât de evident pentru noi toţi este că, prin toate aceste pregătiri şi măsuri pe care le pu­ tem lua împreună, iarna işi va recăpăta far­ mecul ei. De fapt, el există permanent, dar trebuie din când în când… deszăpezit. Răzvan Necula Primăria municipiului Focşani Decembrie 2010 | Focşanii |

7


Execuţie bugetară

EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI LA 30 NOIEMBRIE 2010 DENUMIRE INDICATORI A VENITURI TOTAL Venituri proprii din care: Impozite şi taxe locale Cote defalcate din impozitul pe venit Sume defalcate din TVA Subvenţii Sume alocate de Fondul European de Dezvoltare Regională CHELTUIELI - TOTAL Autoriăţi executive Alte servicii publice generale Dobânzi Transferuri cu caracter general Ordine publică Învăţământ Sănătate Cultură, recreere şi religie Asigurări şi asistenţă socială Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică Protecţia mediului Acţiuni generale economice Combustibil şi energie Agricultură Transporturi EXCEDENT(+)/DEFICIT(-) (rd.01-rd.23)

V

Buget actualizat 2010 2 163.074,38 84.112,03 38.957,03 45.155,00 59.309,00 17.400,55 2.252,80 163.074,38 6.259,37 795,48 2.350,00 20,00 2.258,08 62.983,52 2.885,85 6.827,71 16.643,75 12.682,42 2.726,90 3.507,00 36.025,27 27,50 7.081,53 0,00

Execuţie 11 luni 2010 3 140.282,79 74.822,16 33.408,88 41.413,28 52.716,65 12.027,33 716,65 135.949,18 5.482,79 599,90 2.248,40 19,69 1.901,98 55.171,76 2.637,04 5.894,96 11.843,43 10.776,13 2.382,88 1.997,63 30.411,12 25,08 4.556,88 4.333,61

Mii lei

% 4=3/2 86,02 88,96 85,76 91,71 88,88 69,12 31,81 83,37 87,59 75,41 95,68 98,45 84,23 87,60 91,38 86,34 71,16 84,97 87,38 56,96 84,42 91,20 64,35

eniturile bugetului local al Municipiului Focşani pe cele unsprezece luni ale anului 2010 însumează 140.282,79 mii lei şi s-au re­ alizat în procent de 86,02% faţă de prevederile bugetare anuale, din care: veniturile proprii constituite din impozite, taxe locale şi cote defalcate din impozitul pe venit 88,96%, sumele defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate de la bugetul de stat (salarii invăţământ, drepturi asistenţi persoane cu handicap, ajutoare sociale) 88,88%, subvenţiile alocate de la bugetul de stat 69,12 %, iar sumele alocate de Fondul European de Dezvoltare Regională pentru investiţia „Cămin de bătrâni” în procent de 31,81%. Analizând realizarea veniturilor pe cele două secţiuni ale bugetului local – secţiunea de funcţionare care include totalitatea venitu­ rilor necesare pentru finanţarea cheltuielilor curente (salarii, bunuri şi servicii, subvenţii, asigurări sociale, alte cheltuieli) şi secţiunea de dezvoltare (investiţii) – acestea se prezintă astfel: 125.354,38 mii lei pentru prima secţiune (procent de încasare 87,05 %) şi 14.928,41 mii lei pentru cea de-a doua secţiune (procent de încasare 78,31 %).

REALIZAREA VENITURILOR LA 30 NOIEMBRIE 2010 FAŢĂ DE PREVEDERILE BUGETARE ANUALE

8 | Focşanii | Decembrie 2010


REALIZAREA CHELTUIELILOR LA 30 NOIEMBRIE 2010, DETALIATE PE ACTIVITĂŢI, FAŢĂ DE PREVEDERILE BUGETARE ANUALE

Principalele categorii de cheltuieli efectuate pe cele 11 luni ale anului 2010 sunt: • salarii = 80.241,64 mii lei salarii; • bunuri şi servicii (energie termică, energie electrică, apă, canal, salubritate, iluminat public, hrană aferentă asistaţilor care servesc masa la Cantina de Ajutor Social şi copiilor din creşe, contribuţia municipiului Focşani la finanţarea obiectivului de investiţii Reca­ lificare urbană Piaţa Unirii, alte bunuri şi servicii,) = 21.954,90 mii lei; • asistenţă socială (burse, ajutoare sociale, gratuităţi pe transportul urban de călători, acordarea trusoului pentru copiii nou năs­ cuţi, sprijin familiilor la prima căsătorie) = 2.765,59 mii lei; • subvenţii alocate instituţiilor de cultură, sport, asistenţă socială, evidenţă a persoanelor şi ordine publică finanţate parţial din bugetul local = 6.021,84 mii lei; • subvenţii pentru diferenţă preţ energie termică livrată populaţiei în sistem centralizat = 26.614,80 mii lei; • rambursarea împrumutului extern contractat pentru refacerea infrastructurii stradale şi dobănzile aferente, precum şi împrumutul BERD contractat de SC CUP SA pentru reabilitarea sistemului de alimentare cu apă a municipiului = 4.422,93 mii lei; • majorarea capitalului social (SC ENET SA Focşani cu 2.300 mii lei, SC CUP Salubritate SRL cu 1.000 mii lei şi SC Administraţia Pieţelor Focşani SA cu 9,10 mii lei) = 2.409,10 mii lei; • investiţii = 8.728,39 mii lei (extinderea Căminului pentru persoane vârstnice cu încă două corpuri, C3 şi C5 – 1.072,14 mii lei; reabilitarea unităţilor de învăţământ – 925,62 mii lei; dotarea cabinetelor medicale şcolare – 122,61 mii lei; achiziţionarea a patru locuri de joacă, proiect tehnic modernizare şi extindere spaţii verzi zona de acţiune sud-est, efectuarea lucrărilor la cimitir nordic – 306,78 mii lei; obiective de investiţii aferente locuinţelor pentru tineri, Piaţa Unirii, finalizarea staţionarului pentru câini comuni­ tari şi animale de companie – 1.629,56 mii lei; amenajarea unei platforme de depozitat material antiderapant pentru perioda de iarnă – 42,21 mii lei; modernizarea sistemului centralizat de energie termică – 1.498,04 mii lei; refacerea infrastructurii stradale în municipiu – 3.131,43 mii lei).

PONDEREA EXECUŢIEI CHELTUIELILOR LA 30 NOIEMBRIE 2010 FAŢĂ DE EXECUŢIA LA 30 NOIEMBRIE 2009

Faţă de execuţia bugetului local al municipiului Focşani pe cele unsprezece luni ale anului 2009, cheltuielile cu salariile au scăzut cu 12,29 %, cheltuielile cu bunurile şi serviciile cu 16,65 %, transferurile către instituţiile finanţate parţial din bugetul local cu 14,38 %, serviciul datoriei publice cu 9,36 %, majorarea capitalului social al societăţilor comerciale la care consiliul local este acţionar cu 13,96 %, investiţiile cu 1,95 %, în timp ce cheltuielile cu asistenţa socială au crescut cu 17,90 %, iar subvenţia pentru diferenţă preţ energie termică livrată populaţiei cu 12,80 %. În luna decembrie 2010, plăţile vor fi orientate în primul rând pentru plata salariilor, utilităţilor pentru toate instituţiile finanţate din bugetul local, investiţiilor şi subvenţiei pentru diferenţă preţ energie termică. Ec. Nataşa Maria Nemeş Director Direcţia Economică Decembrie 2010 | Focşanii |

9

Execuţie bugetară

Cheltuielile bugetare însumează 135.949,18 mii lei, fiind orientate pentru plata salariilor, utilităţilor, subvenţiei pentru diferenţă preţ energie termică livrată populaţiei în sistem centralizat şi dobânzi aferente împrumutului extern contractat pentru refacerea infrastructurii stradale. La finele lunii noiembrie 2010, se înregistrează un excedent de 4.333,61 mii lei, din care: 542,69 mii lei la secţiunea de dezvoltare şi 3.790,92 mii lei la secţiunea de dezvoltare.


Administrativ

ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă în municipiul Focşani - extras -

C

onsiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară, (...) H O T Ă R Ă Ş T E: Art.1. Se aprobă Schema de ajutor de mi­ nimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă în municipiul Focşani, con­ form anexei care face parte integrantă din pre­ zenta hotărâre. Art.2. Prezenta schemă de ajutor aplică

prevederile Regulamentului Comisiei Euro­ pene nr. 1.628/2006 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în cazul ajutoarelor de minimis, pu­ blicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 379/5/28.12.2006 şi este exceptată de la obligaţia notificării către Comisia Europeană în conformitate cu criteriile prevăzute de do­ cumentul sus-menţionat.

ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI CONSILIUL LOCAL

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Oloeriu Ioan Liviu CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCŞANI Corhană Eduard Marian Municipiul Focşani, 30 noiembrie 2010 Nr. 347 Anexa la Hotărârea nr. 347/2010

SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă în municipiul Focşani

Dispoziţii generale

Art.1 (1) Prezenta reglementare instituie o schema de ajutor de minimis denumită . “ Stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă în municipiul Focşani”. (2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face cu respec­ tarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în regulamentul Comisiei Europene nr.1998/2006 privind aplicarea art.87 şi 88 din Tratatul de Instituire a Comunităţii Euro­ pene în cazul ajutoarelor de minimis, publi­ cat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 379/5/28.12.2006. (3) Schema se aplică în Municipiul Focşani. (4) Prezenta schemă de ajutor de minimis nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentul Comisiei Europene nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 în cazul ajutorului de minimis, publicat în Jurna­ lul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 379 din 28.12.2006.

Obiectivul şi scopul schemei

Art.2. (1) Această schemă are ca obiectiv dezvoltarea regională a Municipiului Focşani, prin stimularea realizării de investiţii şi crearea de noi locuri de muncă ca urmare a realizării investiţiei. (2) Scopul schemei este susţinerea dez­ voltării sectorului IMM –urilor în Municipiul

10 | Focşanii | Decembrie 2010

Focşani, creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă, susţinerea realizării de investiţii în municipiul Focşani cu o valoare mai mare de 1 milion de euro şi crearea a minim 50 noi lo­ curi de muncă, stimularea agenţilor economici care dezvoltă activităţi economice cu efecte în plan economico – social.

stat pentru perioada 2006 – 2013; • Legea concurenţei nr. 21/1996 republicată în 2005, cu modificările şi completările ulteri­ oare; (2) În conformitate cu dispoziţiile art. 286 alin (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulteri­ oare, consiliile locale pot acorda scutiri de la Baza legală plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe Art. 3. (1) Prezenta schemă de ajutor de mi­ teren, datorate de către persoanele juridice, în nimis este elaborată în conformitate cu: condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de • Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu stat având ca obiectiv dezvoltarea regională. modificările şi completările ulterioare; • Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 privind Domeniul de aplicare aprobarea Normelor Metodologice de aplicare Art.4. Prezenta schemă se adresează între­ Codului Fiscal, cu modificările şi completările prinderilor care activează în toate sectoarele şi îndeplinesc criteriile prevăzute de Regula­ ulterioare; • Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind mentul (CE) nr. 1.998/2006 pentru aplicarea Codul de procedură fiscală, cu modificările şi art. 87 şi 88 din Tratatul privind ajutorul de minimis, cu excepţia celor prevăzute la art. 5. completările ulterioare; • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. Art. 5. Prezenta schemă nu se aplică pentru: 117/2006 privind procedurile naţionale în do­ a) întreprinderile care îşi desfăşoară activita­ meniul ajutorului de stat aprobată prin Legea tea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, re­ glementate de Regulamentul Consiliului (CE) nr.137/2007; • Regulamentul Comisiei Europene nr. nr. 104/2000 din 17.12.1999; 1998/2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 din b) întreprinderile care îşi desfăşoară activita­ Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene tea în producţia primară de produse agricole, în cazul ajutoarelor de minimis, publicat în astfel cum sunt enumerate în anexa I la Trata­ Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L379 tul de instituire a Comunităţilor Europene; c) întreprinderile care îşi desfăşoară activi­ din 28.12.2006; • Hotărârea Guvernului nr. 651/2006 privind tatea în transformarea ( procesarea) şi comer­ aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de cializarea produselor agricole, astfel cum sunt


Definiţii

Art. 6. În sensul prezentei proceduri următo­ rii termeni se definesc astfel: Administratorul schemei – Municipiul Focşani prin Serviciul impozite şi taxe locale, din cadrul Direcţiei economice; Furnizorul de ajutor de stat – Municipiul Focşani; Întreprinderea este orice persoană juri­ dică, indiferent de forma de organizare, care desfăşoară activităţi în scop lucrativ, total sau parţial; Întreprinderile mici şi mijlocii IMM sunt în­ treprinderile care respactă criteriile prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 800/2008 a Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anu­ mitor categorii de ajutor compatibile cu piaţa comună în aplicarea art. 87 şi 88 din tratat (Re­ gulamentul Comisiei Europene nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 în cazul ajutorului de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uni­ unii Europene nr. OJ L 379 din 28.12.2006) În prezenta schemă microintrereprinderile sunt încadrate în categoria întreprinderilor mici; În cadrul categoriei IMM, întreprinderea mijlocie este întreprinderea care are între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau deţine active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro. În cadrul categoriei IMM, întreprinderea mică este întreprinderea care are între 10 şi 49 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 10 milioane de euro, echiva­ lent în lei, sau deţine active totale care nu de­

păşesc echivalentul în lei a 10 milioane euro. Încadrarea în categoria IMM se va face în funcţie de cele 3 tipuri de întreprinderi: auto­ nome, legate/afiliate şi partenere, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării în­ treprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care a preluat preve­ derile Recomandării CE nr. 361 din data de 6 mai 2003 privind definiţia microîntreprinderi­ lor, a întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al UE nr. L 124/20.05.2003. Întreprinderile mari sunt întreprinderile care nu îndeplinesc criteriile prevăzute în ane­ xa I la regulamentul (CE) nr.800/2008 a Comi­ siei; Întreprinderi în dificultate sunt întreprin­ derile definite conform Liniilor Directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în di­ ficultate (publicate în Jurnalul Oficial al UE nr. C244/2004); Investiţie iniţială reprezintă o investiţie în active fixe corporale şi necorporale referitoare la: crearea unei noi afaceri prin înfiinţarea de noi unităţi, extinderii unei afeceri prin extinde­ rea unei întreprinderi existente, diversificarea producţiei prin adăugarea unor produse noi în cadrul unei întreprinderi existente sau realiză­ rii unei schimbări fundamentale a procesului global de producţie de către o întreprindere existentă. Poate fi considerată investiţie iniţia­ lă şi o investiţie în capital fix realizată sub for­ ma achiziţionării unor active legate de o unita­ te care a fost închisă sau ar fi fost închisă dacă nu ar fi cumpărată, cu excepţia cazului în care unitatea în cauză aparţine unei întreprinderi aflate în dificultate. Imobilizări corporale - înseamnă activele constând în clădiri, instalaţii, maşini şi echipa­ mente; Valoarea investiţiei iniţiale totalitatea cos­ turilor de realizare a investiţiei înregistrată în evidenţele contabile ale investitorului. Investitor este persoana juridică română organizată conform Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi com­ pletările ulterioare, sau persoane juridice nere­ zidente în România. Număr de angajaţi reprezintă numărul de unităţi de muncă pe an (UMA), respectiv nu­ mărul de persoane angajate cu normă întrea­ gă pe parcursul unui an, activitatea cu normă redusă şi munca sezonieră reprezentând frac­ ţiuni ale UMA. Locuri de muncă create direct de un proiect de investiţii - înseamnă locurile de muncă legate de activitatea care face obiectul investi­ ţiei, inclusiv locurile de muncă create în urma unei creşteri a ratei de utilizare a capacităţii create de investiţie; Număr mediu de personal nou angajat reprezintă numărul mediu de persoane nou angajate de investitor, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, în perioada de 3 ani de la data începerii desfaşurării activităţii în noul obiectiv construit, justificat prin Anexa nr. 4 „Intrări-ieşiri angajaţi” a declaraţiilor depuse

la F.N.U.A.S.S. pe ultimele 12 luni şi raportate la Camera de muncă, în cazul persoanelor juridi­ ce rezidente în România, iar în cazul persoane­ lor juridice nerezidente un document similar; Rata de actualizare este rata de referinţă stabilită de către Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective şi pu­ blicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe Internet; Profil de activitate reprezintă activitatea desfăşurată de investitor, corespunzător cla­ sificaţiei activităţilor din economia naţională, cu ponderea cea mai mare, înscrisă în situaţiile financiare ale investitorului. Alocare specifică individuală reprezintă va­ loarea totală a scutirii la plata impozitului pe clădiri şi/sau a impozitului pe teren care poate fi acordată unei întreprinderi, în cadrul prezen­ tei scheme de ajutor de stat; Costuri eligibile reprezintă costurile care se vor suporta pentru realizarea investiţiei iniţiale şi care vor fi luate în calcul pentru acordarea ajutorului de minimis din prezenta schemă; Facilităţi fiscale reprezintă scutirea de la plată a impozitului pe clădiri li /sau a impozi­ tului pe teren acordată contribuabililor în baza prezentei scheme; Intensitatea ajutorului este valoarea actu­ alizată a ajutorului exprimată ca procentaj din valoarea actualizată a costurilor eligibile;

Administrativ

enumerate în anexa I la Tratatul de instituire a Comunităţilor Europene, în următoarele ca­ zuri: (i) atunci când valoarea ajutorului este stabi­ lită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii pri­ mari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză; (ii) atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către pro­ ducătorii primari; d) activităţile legate de export către ţări ter­ ţe sau către state membre, respectiv ajutoare­ lor legate direct de cantităţile exportate, aju­ toarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltu­ ieli curente legate de activitatea de export; e) activităţile care favorizează utilizarea pro­ duselor naţionale în detrimentul produselor din import; f) întreprinderile care îşi desfăşoară activi­ tatea în sectorul cărbunelui, în sensul Regula­ mentului (CE) nr. 1.407/2002; g) achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri, acordate întreprinderilor care efec­ tuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor pentru închiriere sau în scop comercial; h) întreprinderile aflate în dificultate, con­ form Liniilor Directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinde­ rilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. C 244/01.10.2004;

Condiţii de eligibilitate pentru activităţi şi beneficiari

Art. 7. (1) Activitatea eligibilă în cadrul pre­ zentei scheme de ajutor de minimis este rea­ lizarea de investiţii în municipiul Focşani cu o valoare care depăşeşte echivalentul în lei a 1 milion euro şi care va conduce la crearea a cel puţin 50 de noi locuri de muncă, ca urmare a realizării investiţiei iniţiale. Art.8. (1) Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii prezentei scheme de ajutor de mi­ nimis sunt: • beneficiarii să fie întreprinderi mari sau întreprinderi mici şi mijlocii, care desfăşoară o activitate economică, aşa cum sunt definiţi la art. 6 lit d) şi e); • să fie persoane juridice cu sediul în Ro­ mânia, înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, la registrul comer­ ţului ca societăţi comerciale sau ca societăţi cooperative şi să îşi desfăşoare activitatea în România; • să realizeze investiţii în municipiul Focşani la o valoare care depăşeşte echivalentul a 1 milion de euro şi să creeaze cel puţin 50 noi locuri de muncă, ca urmare a realizării inves­ tiţiei iniţiale; • să realizeze profit din activitatea de ex­ ploatare, conform ultimei situaţii financiare anuale transmise şi înregistrate la administra­ ţia teritorială a Ministerului Finanţelor Publice; • să nu se afle în procedură de faliment sau lichidare, activitatea să nu fie administrată de un judecător sindic, să nu aibe restricţii în ac­ tivităţile comerciale, să nu fie subiectul unei Decembrie 2010 | Focşanii |

11


Administrativ

înţelegeri a creditorilor sau să nu se afle într-o situaţie similară cu cele menţionate anterior; • să nu înregistreze datorii ce depăşesc limi­ tele prevăzute de legislaţia naţională în vigoa­ re, privind plata taxelor şi a altor contribuţii la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugete speciale şi bugete locale, inclusiv obli­ gaţiile de plată privind reeşalonările, (pe baza certificatelor de atestare fiscală privind plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat, local, special); • să nu se afle în dificultate conform Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinde­ rilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004; • reprezentantul legal să nu fi fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani de către nicio instanţă de judecată printr-o hotărâre definiti­ vă şi irevocabilă în cadrul unui proces pentru fraudă, corupţie, implicare în crimă organiza­ tă sau orice altă activitate ilegală, care poate dăuna interesului financiar naţional sau al Co­ munităţii; • să nu fi beneficiat în ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs, fie din surse ale bugetului de stat sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, de ajutor de minimis, care, cumu­ lat cu suma solicitată în proiect, să depăşească echivalentul în lei a 200.000 euro, iar în cazul întreprinderii care activează în sectorul trans­ port rutier echivalentul a 100.000 euro; • să nu fi fost subiectul unei decizii a Comi­ siei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată; (2) Solicitanţii care sunt subiectul unei pro­ ceduri de recuperare a unor ajutoare declarate ilegale şi incompatibile sau utilizate abuziv nu sunt eligibili pentru a primi finanţare în cadrul schemei. Art. 9. Nu pot fi beneficiarii prezentei sche­ me de ajutor de stat întreprinderile care se află în una din următoarele situaţii: Sunt considerate întreprinderi în dificula­ tate, in sensul liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi re­ structurarea firmelor aflate în dificulatate, pu­ blicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.C249/01.01.2004; Înregistrează debite restante la bugetul lo­ cal al municipiului Focşani sau la bugetul con­ solidat al statului; Împotriva acestora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat şi decizia de recuperare nu a fost deja executată conform prevederilor legale în vigoare. Art. 10. Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis este de maxim 9 beneficiari.

Condiţii de acordare a ajutorului de minimis

Art.11. (1)Ajutorul de minimis, potrivit pre­ zentei scheme, constă în scutirea la plată a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren aparţinând întreprinderilor care efectuează o investiţie iniţială în lei de peste 1.000.000 euro,

12 | Focşanii | Decembrie 2010

iar după finalizarea investiţiei asigură crearea unui minim de 50 noi locuri de muncă. (2) Criteriile de acordare a facilităţilor fiscale sunt: • valoarea investiţiei; • numărul personal mediu angajat; • profilul de activitate. Art.12.(1) Pentru a beneficia de ajutorul de stat, întreprinderile trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: • să deruleze o investiţie iniţială pe teritoriul municipiului Focşani a cărei valoare este de peste 1 milion euro • să creeze minim 50 locuri de muncă, ca ur­ mare a investiţiei iniţiale realizate. • să menţină în funcţiune investiţia pentru o perioadă minimă de 3 ani. Această condiţie nu împiedică înlocuirea echipamentului care a devenit învechit în decursul perioadei de 3 ani, datorită schimbării tehnologice rapide. (2) Echivalentul în euro a valorii investiţiei va fi obţinut prin raportarea valorii capitalizate în lei a investiţiei finalizate la cursul de schimb a monedei euro comunicat de BNR valabil la data procesului verbal de recepţie la termina­ rea lucrărilor. Valoarea investiţiei se stabileşte prin însumarea: • cheltuielilor pentru proiectare, asistenţă tehnică, • organizarea de şantier, comisioane, taxe, cote legale, • cheltuielilor de execuţie a investiţiei, • alte cheltuieli de punere în funcţiune a investiţiei care se regăsesc în valoarea imobi­ lizării corporale de natura clădirilor, conform standardelor de contabilitate internaţională. (4) Nu se acordă ajutor de stat pentru acele intreprinderi care au început sau au finalizat o investiţie înainte de aprobarea prezentei sche­ me de ajutor de minimis. (5) Scutirea la plată a impozitului pe clădiri se acordă pe o perioadă de 3 ani, pe baza crite­ riilor de acordare, fără a depăşi termenul final al schemei de ajutor de minimis de 31.12.2013, de la data de întâi a lunii următoare finalizării investiţiei justificată prin întocmirea procesu­ lui verbal de receptie la terminarea lucrărilor şi înregistrarea în contabilitate a valorii de in­ ventar a clădirii, doar pentru acele clădiri care au fost realizate sau achiziţionate în cursul realizării investiţiei şi a căror contravaloare se regăseşte în cheltuielile eligibile aferente in­ vestiţiilor în imobilizări corporale. (6) Scutirea la plată a impozitului pe teren se acordă de la data de întâi a lunii următoare eli­ berării autorizaţiei de construire, pe toată peri­ oada de valabilitate a autorizaţiei de constru­ ire rezultate în urma investiţiei, fără a depăşi termenul final al schemei de ajutor de minimis de 31.12.2013, doar pentru terenurile aferen­ te clădirilor menţionate la alin (5) – categoria de folosinţă „teren cu construcţii”, care au fost achiziţionate în cursul realizării investiţiei şi a căror contravaloare se regăseşte în cheltuieli­ le eligibile aferente investiţiilor în imobilizări corporale. (7) In cazul înstrăinării investiţiei, dreptul de a beneficia de facilităţile acordate se transmite

noilor dobânditori, dar nu mai mult de 2 ani de la data finalizării investiţiei, fără a depăşi termenul final al schemei de ajutor de minimis de 31.12.2013. (8) Ajutorul de minimis prevăzut de prezen­ ta schemă se acordă numai întreprinderilor care realizează investiţii ce pot fi considerate investiţii iniţiale în sensul Liniilor Directoare comunitare privind ajutorul de stat regional 2007-2013 publicate în Jurnalul Oficial al Uni­ unii Europene nr.C54/03/2006 şi a Regulamen­ tului Comisiei Europene nr. 1628/2006 privind aplicarea art. 87 şi art 88 ale Tratatului Comu­ nităţii Europene ajutorului de stat regional pentru investiţii, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L302/29/2006. (9) Investiţia iniţială reprezintă o investiţie în active fixe corporale şi necorporale referitoare la: crearea unei unităţi noi, extinderea unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi sau schimbarea fundamentală în proce­ sul global de producţie al unei unităţi existen­ te, o investiţie în capital fix realizată sub forma achiziţionării unor active legate de o unitate care a fost închisă sau ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost cumpărată, cu excepţia cazului în care unitatea în cauză aparţine unei întreprinderi în dificultate. Simpla achiziţie a acţiunilor sau părţilor sociale ale unei întreprinderi nu poate fi considerată ca investiţie iniţială. (10) Facilităţile acordate pe baza prezentei scheme se pierd în situaţia în care: • investiţia nu se realizează şi/sau nu este în­ deplinită condiţia creării a minim 50 noi locuri de muncă peste cele avute iniţial, • imobilele rezultate în urma finalizării in­ vestiţiei nu sunt utilizate desfăşurării activităţii agentului economic, ajutorul de stat urmând a fi recuperat integral, inclusiv majorările şi pe­ nalităţile calculate de la data acordării. Art. 13. În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unui agent economic pe o perioadă de trei ani fiscali con­ secutivi, cumulată cu valoarea alocării finan­ ciare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte pragul de minimis, respectiv echivalentul in lei a 200.000 Euro (echivalentul în lei a 100.000 euro în cazul în­ treprinderilor care activează în sectorul trans­ portului rutier) , aplicantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte aceste pla­ foane. Art.14. Întreprinderile pot beneficia de alo­ cări specifice individuale pentru realizarea de investiţii în imobilizări corporale şi necorpora­ le şi crearea de noi locuri de muncă, în limita intensităţii maxim admise, stabilite prin pre­ zenta hotărâre. Art.15. Intensitatea maxim admisibilă, re­ spectiv nivelul maxim al alocării individuale care poate fi acordată în cadrul prezentei sche­ me de ajutor de stat, in conformitate cu harta ajutoarelor de stat cu destinaţie regională, va­ labilă de la data aderării României la Uniunea Europeană până la 31.12.2013 aprobată de către Comisia Europeană prin Decizia N2/2007 este de 50% din valoarea investiţiei iniţiale


Cheltuieli eligibile

Art.16. Cheltuielile eligibile aferente pre­ zentei scheme de ajutor de minimis sunt: 1. Cheltuielile aferente investiţiilor în imobilizări corporale care cuprind acele cheltuieli legate de achiziţionarea de terenuri, clădiri şi echipamente. Cu excepţia întreprinderilor mici şi mijlocii şi a preluărilor, activele achiziţionate trebuie să fie noi. În cazul preluărilor, se deduc active­ le pentru achiziţionarea cărora a fost acordat deja un ajutor înainte de cumpărare. În cazul achiziţiei unei unităţi, doar costurile de răscumpărare a activelor de la terţi se iau în considerare, cu condiţia ca operaţiunea să se efectueze în condiţiile pieţei. Atunci când achi­ ziţia este însoţită de alte investiţii iniţiale, chel­ tuielile legate de acestea din urmă se adaugă la costul de răscumpărare. Cheltuielile legate de achiziţia activelor în­ chiriate, altele decât terenurile şi clădirile, nu pot fi luate în considerare decât în cazul în care contractul de închiriere ia forma unui leasing financiar şi prevede obligaţia de a cumpăra bunul la expirarea contractului de închiriere. În cazul închirierii unor terenuri sau clădiri, contractul de închiriere trebuie să aibă o dura­ tă de cel puţin cinci ani, după data anticipată a finalizării proiectului de investiţii, şi de trei ani, în cazul IMM-urilor. Cu excepţia cazului IMM-urilor şi al preluări­ lor, activele dobândite trebuie să fie noi. În ca­ zul preluărilor, activele pentru a căror achiziţie s-a acordat deja un ajutor înainte de cumpăra­ re trebuie să fie deduse. 2. Cheltuielile aferente investiţiilor în imobilizări necorporale care cuprind acele cheltuieli legate de transferul de tehnologie sub forma achiziţionării de brevete, licenţe sau cunoştinţe brevetate şi cunoştinţe tehnice nebrevetate. Aceste cheltuieli nu pot să depă­ şească 50% din totalul costurilor totale eligibi­ le ale investiţiei realizate în cazul în care bene­ ficiarul de ajutor de stat este o întreprindere mare. În cazul în care beneficiarul de ajutor de stat este o întreprindere mică sau mijlocie, cheltuielile prevăzute la pct. 2.2 pot fi accep­ tate integral. 3. Crearea de locuri de muncă care presu­ pune creşterea netă a numărului de salariaţi angajaţi direct de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat cu minim 50 locuri de muncă, în raport cu media celor 12 luni precedente. Locurile de muncă pierdute în cursul acestei perioade de 12 luni trebuie deduse din nu­

mărul aparent al locurilor de muncă create în pentru punctele de lucru; cursul aceleiaşi perioade. • împuternicire semnată şi ştampilată de re­ prezentantul legal al întreprinderii solicitante, Durata schemei în cazul în care o altă persoană decât aceasta Art. 17. Prezenta schemă de ajutor de mini­ semnează cererea; mis se derulează în perioada 1 ianuarie 2011 • o copie a buletinului de identitate/căr­ 31 decembrie 2013, în limita bugetului alocat. ţii de identitate a persoanei împuternicite să semneze cererea; Bugetul schemei Art. 18. Valoarea totală estimată a ajutoru­ • bilanţul contabil corespunzător ultimului lui de minimis care va fi acordat în cadrul pre­ exerciţiu financiar, avizat de DGFP, în copie zentei scheme, pe întreaga durată de aplicare certificată; a acesteia, este de 500.000 €, defalcată după • declaraţie pe propria răspundere a repre­ cum urmează: zentantului legal (conform formularului nr. 2) din care să rezulte că acesta nu a fost supus An 2011 2012 2013 TOTAL unei condamnări în ultimii 3 ani de către nicio Euro 200.000 200.000 100.000 500.000 instanţă de judecată printr-o hotărâre definiti­ vă şi irevocabilă în cadrul unui proces pentru Modalitatea de implementare a fraudă, corupţie, implicare în crimă organiza­ schemei Art.19. Facilităţile prevăzute de prezenta tă sau orice altă activitate ilegală, care poate schemă se acordă investitiţiilor începute după dăuna interesului financiar naţional sau al Co­ data intrării în vigoare a hotărârii Consiliului munităţii; că societatea nu se află în procedură Local prin care această schemă a fost aproba­ de executare silită, insolvenţă, reorganizare tă. Data începerii investiţiei va fi comunicată judiciară, faliment, închidere operaţională, Serviciului impozite şi taxe din cadrul Primariei dizolvare, lichidare sau administrare specială, Municipiului Focşani ca fiind data de începere respectiv că societatea nu are activităţile sus­ a lucrărilor de construire. In cazul în care nu s-a pendate sau se află în alte situaţii similare re­ anunţat data începerii lucrărilor de construire, glementate de lege; că a beneficiat/nu a be­ aceasta va fi data obţinerii autorizaţiei de con­ neficiat în ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs de ajutor de stat (din surse ale statului, ale struire. Art.20. (1) Orice solicitant care doreşte să autorităţilor locale şi/sau din surse comunita­ beneficieze de ajutor de stat, în condiţiile pre­ re) şi/sau de ajutor de minimis, care, cumulate, zentei scheme, depune la registratura Primă­ să conducă la o intensitate a ajutorului care riei Municipiului Focşani – Serviciul Impozite depăşeşte nivelul intensităţii fixat în confor­ şi taxe locale, o cerere prin care solicită acor­ mitate cu prevederile Regulamentului privind darea de facilităţi fiscale pentru investiţiile pe exceptările în bloc sau printr-o decizie adop­ care şi le propun a le executa, (conform formu­ tată de Comisia Europeană; dacă da va preci­ larului nr 1), însoţită de următoarele documen­ za care este suma totală a ajutoarelor de stat minimis primite; că nu au fost emise împotriva te justificative: • certificat constatator, în original, emis de acesteia decizii de recuperare a unui ajutor de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă stat sau, în cazul în care asemenea decizii au Tribunalul unde îşi are sediul societatea soli­ fost emise, acestea au fost executate, conform citantă, în care să se menţioneze următoarele prevederilor legale în vigoare; că întreprinde­ informaţii: datele de identificare, codul unic de rea nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutor înregistrare, asociaţii şi reprezentanţii legali ai de minimis sau ajutor de stat pe alte scheme întreprinderii, domeniul de activitate principal regionale de la alţi furnizori de ajutor de stat şi toate domeniile secundare de activitate, pentru aceleaşi costuri eligibile ale investiţiei punctele de lucru ale întreprinderii, data ul­ iniţiale pentru care a solicitat ajutor de stat în timei menţiuni înscrise în registru şi obiectul temeiul prezentei scheme; că nu este înde­ acesteia, dacă sunt sau nu în stare de faliment, plinită nici o condiţie pentru a fi considerată reorganizare judiciară sau alte situaţii de lichi­ întreprindere în dificultate, conform Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru sal­ dare a activităţii prevăzute de lege; • cazierul fiscal eliberat de organul fiscal în varea si restructurarea întreprinderilor aflate în a cărei rază teritorială îşi are sediul contribu­ dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uni­ abilul – persoană juridică din care să rezulte unii Europene nr.C244/2004; toate cheltuielile îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul cuprinse în valoarea investiţiei au fost efectua­ general consolidat al statului, în original sau în te pentru obiectivul (clădirea) pentru care s-a copie legalizată, eliberat în condiţiile legii, in­ solicitat facilitatea fiscală; că toate cheltuielile cuprinse în valoarea investiţiei au fost efectua­ clusiv pentru punctele de lucru; • certificat fiscal eliberat de organul fiscal te pentru obiectivul (clădirea) pentru care s-a local unde întreprinderea îşi are sediul din care solicitat facilitatea fiscală; să rezulte că nu are datorii la bugetul local, în • autorizaţia de construire aferentă obiecti­ original sau în copie legalizată, eliberat în con­ vului de investiţii realizat, în copie; diţiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru; • procesul verbal de recepţie la terminarea • certificat fiscal eliberat de Primăria Mu­ lucrărilor, încheiat în termenul prevăzut de nicipiului Focşani din care să rezulte că între­ prevederile legale în vigoare; prinderea nu are datorii la bugetul local al • dovada înregistrării în contabilitate a valo­ Municipiului Focşani, în original sau în copie rii capitalizate a investiţiei conform reglemen­ legalizată, eliberat în condiţiile legii, inclusiv tărilor legale în vigoare. Decembrie 2010 | Focşanii |

Administrativ

realizate. Cu excepţia ajutoarelor acordate în favoarea proiectelor mari de investiţii, definite la articolul 2 alin (1) lit. g din REGULAMENTUL (CE) NR. 1628/2006 al Comisiei Europene din 24 octombrie 2006 de aplicare a articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor naţionale pen­ tru investiţiile cu finalitate regională, plafonul menţionat poate fi majorat cu 20 de puncte procentuale pentru ajutoarele pentru investi­ ţiile iniţiale acordate întreprinderilor mici şi cu 10 puncte procentuale pentru ajutoarele acor­ date întreprinderilor mijlocii.

13


Administrativ

• copiile Anexei 4 “Intrari-iesiri angajati” a declaraţiilor depuse la F.N.U.A.S.S. pe ultimele 12 luni si raportate la Camera de muncă, în ve­ derea dovedirii numărului mediu angajaţi cu contract de muncă în locurile de muncă nou create ca urmare a realizarii investitiei; • opisul cu documentele depuse pentru ob­ ţinerea facilităţilor fiscale. (2) Cererea se completează în limba română prin tehnoredactare şi poartă ştampila şi sem­ nătura în original a reprezentantului legal al întreprinderii. (3) Cererea pentru acordarea de facilităţi fiscale completată, însoţită de documentele justificative se depune la registratura Primăriei Municipiului Focşani, Serviciul impozite şi taxe locale, fiind înregistrată în registrul de intrări prin menţionarea datei şi numărului de înre­ gistrare a cererii; (4) Cererile vor fi analizate de către Serviciul impozite şi taxe locale în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării acesteia, în func­ ţie de data şi numărul înregistrării la registra­ tură. (5) În cazul în care cererea pentru acordarea de facilităţi fiscale este incompletă, nu conţi­ ne informaţii corecte, nu este însoţită de toată documentaţia necesară sau există neconcor­ danţe în informaţiile furnizate, Serviciul im­ pozite şi taxe locale va transmite o înştiinţare prin care se solicită completarea cererii sau documentaţiei. În acest caz termenul de eva­ luare prevăzut la alineatul (4) curge de la data la care cererea este considerată completă. În­ treprinderea solicitantă va transmite comple­ tarea documentaţiei în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la primirea înştiinţării. (6) În urma procesului de evaluare a cererii pentru acordarea de facilităţi fiscale, Serviciul impozite şi taxe locale va întocmi un referat cu propuneri de acordare sau neacordare a facili­ tăţilor fiscale, care va fi înaintat Consiliului Lo­ cal al Municipiului Focşani spre aprobare. (7) Serviciul impozite şi taxe locale pe baza hotărârilor consiliului local, în termen de 5 zile de la aprobarea ajutorului de stat, va înştiinţa solicitantului modul de evaluare şi aprobare a facilităţilor solicitate şi va proceda la înregis­ trarea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a acordării ajutorului de stat individual într - un registru special (conform formularului nr. 3) în vederea monitorizării modului de implemen­ tare şi raportărilor ulterioare. (8) Municipiul Focşani în calitate de furnizor de ajutor de stat prin Serviciul impozite şi taxe locale are obligaţia de a face publică pe siteul propriu www.primariabistrita.ro utilizarea integrală a bugetului alocat pentru această schemă şi respectiv data de la care nu se mai înregistrează cereri pentru acordarea de faci­ lităţi fiscale. (10) În cazul în care lucrările încep înainte de a fi respectate condiţiile stabilite în prezentul articol, proiectul în ansamblu nu poate bene­ ficia de ajutor în cadrul schemei. Art.21.(1) În momentul în care facilităţile fiscale acordate ating limita intensităţii maxi­ me admisibile, stabilită prin prezenta hotărâre,

14 | Focşanii | Decembrie 2010

facilitatea acordată încetează de drept, fără vreo altă formalitate. Serviciul impozite şi taxe locale va înştiinţa beneficiarul ajutorului de stat despre încetarea facilităţilor fiscale şi va lua măsuri pentru stabilirea impozitului pe clă­ diri/impozitului pe teren conform prevederilor legale. (2) Prevederile alin (1) se aplică întocmai şi în cazul epuizării bugetului alocat pentru pre­ zenta schemă de ajutor de stat. Art.22.(1) Serviciul impozite şi taxe locale verifică la sediul beneficiarilor schemei veri­ dicitatea şi conformitatea declaraţiilor şi chel­ tuielilor efectuate de întreprinderi în cadrul schemei. (2) În cazul în care în urma controalelor efec­ tuate la întreprinderile beneficiare se constată declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu re­ alitatea pentru facilităţile fiscale stabilite prin prezenta hotărâre, orice altă nerespectare a prevederilor prezentei hotărâri, Serviciul de impozite şi taxe locale va propune primarului, recuperarea totală sau parţială, după caz, a ajutorului de stat acordat. (3) Recuperarea ajutorului de stat se reali­ zează conform prevederilor Ordonanţei de ur­ genţă a Guvernului nr. 117/2006 privind pro­ cedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.

XII. Efecte şi beneficii

Art.23. Prin aplicarea prezentei scheme se vor obţine următoarele efecte şi beneficii: • dezvoltarea economică a municipiului; • crearea de noi servicii, activităţi la un nivel calitativ superior; • reducerea şomajului prin cearea de noi lo­ curi de muncă;

XIII. Reguli privind raportarea şi monitorizarea ajutorului de minimis

Art.24. (1) Administratorul prezentei sche­ me de minimis sau furnizorul (dupa caz) va in­ forma în scris agenţii economici beneficiari cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme şi caracterul de minimis. (2) Schema de ajutor de minimis va fi publi­ cată integral pe site-ul furnizorului www.pri­ mariafocsani.info. Art.25. Raportarea şi monitorizarea ajutoa­ relor de minimis acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislaţia co­ munitară şi cu prevederile Regulamentului pri­ vind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedinte­ lui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007. Art. 26. Furnizorul de ajutor de minimis păs­ trează evidenţa detaliată a ajutoarelor acorda­ te în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei. Această eviden­ ţă trebuie să conţină toate informaţiile necesa­ re pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat. Art.27.(1) Furnizorul are obligaţia de a su­

praveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării con­ diţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv. (2) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în ter­ menul prevăzut de Regulamentul privind pro­ cedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional. (3) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului. (4) În cazul în care furnizorul nu are date de­ finitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative. (5) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambur­ sări, se raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare. (6) Furnizorul va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schema în termen de 15 zile de la data adoptării aceste­ ia, conform art. 6 al O.U.G nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, cu modificările şi completările ulteri­ oare, aprobată prin Legea nr. 137/2007 referi­ toare la procedura de pregătire a notificării şi informării. Art.28. Pe baza unei cereri scrise, furni­ zorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea res­ pectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis. Art.29. Administratorul prezentei scheme are obligaţia de a pune la dispoziţia furnizo­ rului de ajutor de minimis, în formatul şi în termenul solicitat de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina furnizorului.

XIV. Confidenţialitate

Art.30. Funcţionarii publici din cadrul com­ partimentelor de specialitate din aparatul propriu al Primarului municipiului Focşani au obligaţia de a păstra confidenţialitatea privind documentele justificative depuse de către în­ treprinderile solicitante în cadrul schemei. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Oloeriu Ioan Liviu CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCŞANI Corhană Eduard Marian


Cultură

Festivalul de Muzică Uşoară Românească „FLORENTIN DELMAR” ediţia a XXXV-a, 18–19 noiembrie 2010

F

estivalul de Muzică Uşoară Românească FLORENTIN DELMAR a in­ trat în pulsaţia firească a Focşanilor ca o adevărată sărbătoare a muzicii tradiţi­ onale româneşti. Prin această manifestare de amploare este celebrat un fiu al urbei, pe numele său real Florian Milea, născut la Focşani în 1917, reprezentativ pentru muzica uşoară românească din perioada 1950-1983, cunoscut ca şef de orchestră şi compozitor de marcă, pianist şi orchestrator. Această ediţie aniversară a fost organiza­ tă de Primăria Municipiului Focşani, Consiliul Local Focşani, Ateneul Popular ,,Mr. Gh. Pas­ tia”, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pen­ tru Tineret şi Sport, Centrul pentru Valorifica­ rea Culturii Tradiţionale, Artelor şi Meseriilor Vrancea, Uniunea Compozitorilor şi Muzico­ logilor din România şi Societatea Română de Televiziune – canalul TVR2, alături de sponso­ rii evenimentului, societăţi comerciale dintre cele mai cunoscute din judeţul Vrancea. În concursul de interpretare s-au prezen­ tat 20 de tineri artişti sosiţi atât din ţară (Bu­ cureşti, Călăraşi, Tulcea, Constanţa, Brăila, Te­ cuci, Mărăşeşti, Iaşi, Bistriţa, Râmnicu Sărat, Ploieşti şi Focşani), cât şi din afară (Chişinău), care au întâlnit la masa juriului importanţi oameni de muzică şi artişti: compozitorul Viorel GAVRILĂ, îndrăgitul artist al muzicii pop româneşti – Gabriel COTABIŢĂ, cu­ noscutul om de radio Ştefan NAFTANAILĂ, dar şi doi jurizanţi autohtoni – Valentin GHEORGHIŢĂ, director al Ateneului Popular „Mr. Gh. Pastia”, şi Liviu TOPALĂ, referent al aceleiaşi instituţii. Acest juriu a fost prezidat, ca în mulţii ani ce s-au scurs de la primele ediţii ale festivalului, de către compozitorul şi pianistul Horia MOCULESCU, un fervent susţinător al cântului românesc. Cele două seri muzicale au adus pe scenă şi vedete de ultimă oră. Este vorba despre Alin IGNAT, o voce masculină din ce în ce mai bine conturată, o alură vocală cu afini­ tăţi anglo-saxone, laureat al ediţiei din 2008,

şi Cristina VASIU, câştigătoarea Trofeului în 2009, care, conform tradiţiei, a deschis se­ rile de festival şi a susţinut un microrecital în cea de-a doua seară. Ca un menestrel al secolului XX, acompaniat auster, dar dina­ mic de pianul electric, Horia MOCULESCU ne-a amintit prin cântecele sale de dragoste şi ale colegilor de generaţie că viaţa învinge numai prin iubire. Recitalul său s-a încheiat într-o atmosferă voit similară momentelor muzicale din emisiunile Atenţie! Se cântă! de pe canalul TVR2, invitând-o în duet pe actriţa Alexandra VELNICIUC, prezenta­ toarea ediţiei din acest an. Cea dintâi dintre aceste seri de spectacol s-a bucurat de reci­ talul Oanei SÎRBU, care a amintit publicului o mică parte din cele mai frumoase creaţii româneşti, înveşmântate cu noi orchestraţii. Gabriel COTABIŢĂ a fost cel care a înche­ iat recitalurile acestei ediţii, oferind cel mai dinamic spectacol, pe măsura interpretului

omis să amintească focşănenilor cât de sim­ plist era acest festival în urmă cu 35 de ani şi cât de mult a câştigat în valoare pe parcurs. Trofeul Festivalului FLORENTIN DELMAR şi Marele Premiu au fost câştigate de Levent SALI, în vârstă de 17 ani, din Constanţa. Pre­ miul I i-a revenit lui Teodor MANCIULEA, de numai 15 ani, din Râmnicu Sărat. Premiul Special pentru cea mai bună interpretare a unei melodii FLORENTIN DELMAR a fost cîştigat de Ruxandra DRAGOMIR, 17 ani, pentru interpretarea melodiei „Bre­ zuţa”. Focşăneanului Cosmin DRAGOMIR, în vârstă de 22 ani, i-a revenit Premiul al IIlea, iar Premiul al III-lea a fost atribuit concu­ rentei din Bistriţa, Andra Bernice CHITIUL, 15 ani. De asemenea, Societatea FLODUMI, prin studioul de înregistrări Play Studio Recording, a oferit un Premiu Special concu­ rentei din Focşani, Veronica Adina MARIN, premiul constând în realizări de studio. În

care a aniversat şi pe scena noastră 25 de ani de iubire împărtăşită prin cântecul ro­ mânesc, o frumoasă carieră în care i-a avut insoţitori şi părtaşi la această fericire pe câţi­ va dintre compozitorii acestor vremuri. Totuşi, motorul festivalului rămâne con­ cursul de interpretare – vocile tinere care aduc elogiu muzicii uşoare româneşti şi com­ pozitorului Florentin DELMAR prin intonarea melodiilor sale readuse în actualitate prin orchestraţii moderne. Cu siguranţă se poate vorbi despre o ediţie reuşită, datorată mai ales unei concurenţe ridicate. Invitaţi în sce­ nă spre aplauzele publicului focşănean, toţi cei aflaţi în competiţie anul acesta au fost răs­ plătiţi de organizatori cu flori şi diplome de participare, însoţite de chipul compozitorului focşănean şi de un cuvânt critic-constructiv din partea Preşedintelui juriului, care nu a

plus, la fel ca la ultimele 2 ediţii, un premiu pentru cei 5 laureaţi şi, în acelaşi timp, o mo­ dalitate de promovare a manifestării focşă­ nene la nivel naţional, a fost apariţia aces­ tora în emisiunea Atenţie! Se cântă! din 27 noiembrie, în care concurenţii premiaţi şi-au etalat în direct talentul, confirmậnduşi valoarea şi – de ce nu? – profesionalismul. Această a 35-a ediţie a Festivalului de Muzică Uşoară Românească FLORENTIN DELMAR a însemnat aplauze, entuziasm, lacrimi de bucurie, atmosferă de competiţie şi de sărbătoare a muzicii ce poartă numele unui fiu al oraşului care ne-a lăsat cậntece de nemurire: ,,La cabana Trei Brazi”, ,,Te caut”, ,,Serenada Bucureştiului”, „Brezuţa”, „Serena­ da Twist” şi multe, multe altele... Liviu Topală Ateneul Popular „Maior Gh. Pastia” Decembrie 2010 | Focşanii |

15


Cultură

S

Orchestra de Cameră „UNIREA” Focşani a omagiat Ziua Naţională a României

ala Teatrului Municipal „Maior Gh. Pastia” a găzduit duminică, 28 no­ iembrie, începând cu ora 18.00, un concert aniversar susţinut de Orchestra de Cameră UNIREA Focşani, avându-l ca diri­ jor pe Vincent Grüger. Organizat de Ateneul Popular „Maior Gh. Pastia”, concertul a fost „un dar de suflet şi pentru suflet”, oferit pu­ blicului focşănean în cinstea Zilei Naţionale a României – 1 Decembrie. Având o formu­ lă mult lărgită – 36 de instrumentişti – Or­ chestra de Cameră a abordat, în prima par­ te a programului, un repertoriu românesc, interpretând lucrări cu un mare succes la public: George ENESCU – Rapsodia română nr. 2, Paul CONSTANTINESCU – Olteneasca, Descântec, Brâul şi Constantin DIMITRESCU – Dans ţărănesc. Miniaturi simfonice, scrise în spirit românesc, cu largi teme folclorice, de o frumuseţe melodică excepţională, lu­ crările au fost îndelung aplaudate de publi­ cul spectator. În partea a doua a programu­ lui, a fost interpretată celebra Simfonie nr. 5 aparţinând genialului compozitor Ludwig van BEETHOVEN. Scrisă în tonalitatea re

minor, Simfonia destinului (aşa cum mai este ea cunoscută) reprezintă una dintre cele mai renumite lucrări ale muzicii clasice. Aşadar, un repertoriu foarte popular, ales special de către organizatori pentru a omagia ziua tu­ turor românilor – 1 Decembrie. Acest concert al Orchestrei de Cameră s-a bucurat şi de o audienţă mult lărgită deoa­ rece, în premieră, spectacolul a fost transmis în direct la postul local de Televiziune ATLAS. Totodată, este de remarcat şi faptul că, după aproape 50 de ani, pe scena Teatrului Muni­ cipal (în perioada 1957-1962 numit şi Sala Filarmonicii UNIREA) s-au auzit din nou ope­ rele lui George Enescu şi Ludwig van Beetho­ ven. Acest lucru a fost evocat în deschidere, cu emoţie şi nostalgie, de către profesorul Nicolae Jurjiu, fost violoncelist în Filarmonica de Stat UNIREA, instituţie desfiinţată pe nedrept în anul 1962 de către autorităţile re­ gionale. Şi de acestă dată se cuvine un sincer „laudatio” adus publicului spectator care a răsplătit cu căldură şi multe aplauze presta­ ţia orchestrei, chemând-o la rampă de două ori. Astfel, au mai fost interpretate: Vals nr. 2

de Dmitri Şostakovici şi, din nou, Olteneasca de Paul Constantinescu. Acest concert aniversar a fost unul cu adevărat reuşit, pe măsura importanţei evenimentului, susţinut financiar în foarte mare parte de publicul focşănean şi de câţiva sponsori îndrăzneţi: ARTIFEX, SIBAREX, CONTERRA, ESTINVEST şi ASTRA ASIGURĂRI (prin Smartasig). Cu această ocazie, proiectul cultural Rinascimento musici, iniţiat de Ateneul Popular „Maior Gh. Pastia” în 2009, prin înfiinţarea Or­ chestrei de Cameră UNIREA, şi-a demonstrat încă o dată atractivitatea, oportunitatea şi sustenabilitatea. Pentru că tradiţia muzicală a Focşaniului merită din plin. Valentin Gheorghiţă Director, Ateneul Popular „Maior Gh. Pastia”

100 95 75

25 5 Caiet Conc ert_F 25 no ocsan iembr i_fina ie 20 l_CUR 10 16 BE :34:5 3

16 | Focşanii | Decembrie 2010

0


utorităţile locale şi centrale au început în ultima perioadă să conştientizeze, cel puţin formal, problema produselor etnobotanice consu­ mate sub diferite forme, mai ales de tineri. Astfel, la începutul anului 2010, s-a creat o listă cu substanţele interzise, iar Guvernul a emis o ordonanţă prin care 36 de sub­ stanţe care se regăseau în produsele etno­ botanice au fost interzise explicit. Cu toate acestea, producătorii şi comercianţii au reuşit să ocolească legea, schimbând com­ puşii din care sunt făcute, mulţi începând să le vândă ca îngrăşăminte pentru plante. De asemenea, ministrul Administraţiei şi Internelor, Traian Igaş, a cerut tuturor pre­ fecţilor să analizeze situaţia magazinelor cu acest profil şi să vină cu propuneri care să ducă la interzicerea vânzării de etnobo­ tanice. În mai multe oraşe, cum ar fi Braşov şi Suceava, primăriile au emis deja hotărâri prin care interzic comercializarea acestor produce. În municipiul Focşani, urmează a fi adoptată o hotărâre a Consiliului Local ce va reglementa activitatea acestor maga­ zine. Deocamdată, programul acestora se încheie la ora 18. Pe de altă parte însă, închiderea „maga­ zinelor de vise” nu va însemna eradicarea fenomenului. Se va continua vânzarea acestor produse prin intermediul interne­ tului, multe dintre site-uri deja oferind li­ vrare gratuită la domiciliu, oriunde în ţară, în mai puţin de 24 de ore. De altfel, fenomenul de consum şi de comercializare atât a substanţelor etnobo­ tanice interzise, cât şi a unor droguri de risc (precum canabis sau marijuana) a crescut cu aproximativ 20-30% faţă de anii trecuţi, nu puţini fiind consumatorii care apelează la acest tip de produse. În plus, atât traficanţii, cât şi consumato­ rii formează un grup ermetic, greu de mo­ nitorizat, deoarece noii membri sunt recru­ taţi din rândul prietenilor şi al cunoscuţilor, nefiind acceptate uşor persoane străine. Substanţele interzise sunt consumate de aceştia în locuinţele particulare, în baruri

aglomerate, mai rar în public, ceea ce-i face mai greu de depistat. Vânzările în medie pe zi ale magazinelor de vise ajung la aproximativ 5000 lei, iar vârsta consumatorilor este foarte scăzută (între 15-30 de ani). Tinerii consumatori se prezintă la Unitate de Primire Uregenţe cu stări de nelinişte, iritabilitate şi tahicardie. În cele mai multe situaţii, nu se impune măsura internării şi foarte puţini recunosc ce le-a provocat această stare. În plus, la analizele obişnuite nu se poate detecta prezenţa substanţelor etnobotanice în organism, depistarea fiind posibilă doar pentru canabis şi marijuana. De asemenea, printre simptome se regăsesc starea de in­ somnie (chiar şi pentru 2-3 zile) şi cea de anxietate (odată consumat produsul, or­ ganismul cere o altă doză chiar şi la 8 ore). Conform specialiştilor, consumul unor astfel de produse poate provoca tuse cro­ nică şi bronşită, probleme cardiovasculare, hipertensiune sau insuficienţă cardiacă, al­ terarea sistemului imunitar, dereglări hor­ monale, dureri fizice, dureri ale organelor. Din punct de vedere psihologic, consumul poate încetini funcţionarea mecanismelor psihice, precum capacitatea de învăţare, concentrarea şi memoria, poate provoca tulburări de tip schizofrenic şi apariţia unor reacţii acute de panică sau nelinişte. Tine­ rii care încep să consume regulat produse tip „spice” capătă o dependenţă puternică faţă de senzaţiile produse de aceste sub­ stanţe. În plus, cu timpul, consumatorul va căuta produse mai puternice decât acestea, precum marijuana, canabis, chiar heroină. În ceea ce priveşte consumul de orice fel de drog, importantă este şi educaţia de acasă. De aceea, părinţii trebuie să acorde o atenţie sporită modului în care copilul îşi petrece timpul liber, anturajului acestuia, modului în care cheltuie banii. Mai mult chiar, ei trebuie să fie atenţi dacă intervin modificări la nivel comportamental şi fizic, să le urmărească activitatea şi prezenţa la orele de curs. Este binecunoscut faptul că ti­ nerii trec, în perioada preadoles­ cenţei şi adolescenţei, prin modi­ ficări psihologice majore, îşi caută identitatea, se simt uneori dezori­ entaţi, debusolaţi, sau, dimpotri­ vă, au sentimentul că „toată lumea e a lor”. De aceea, este necesar ca părinţii, cadrele didactice şi adulţii din jurul acestora să intervină în sensul de a-i ajuta să depăşească situaţiile dificile şi „crizele” de per­ sonalitate specifice vârstei. Sinsp. Crina Silvia Toader

Prevenirea furturilor în perioada iernii

Social

A

Plantele etnobotanice şi „magazinele de vise”

O

dată cu venirea sărbătorilor de iarnă, în oraşe există riscul creşterii numărului de furturi datorită aglomeraţiei. În încercarea de a face rost de bani într-un mod cât mai uşor, mulţi recurg la metode nu tocmai bune şi demne de urmat. Un avantaj pentru autorii furturilor îl reprezintă ano­ timpul rece, când întunericul pune repe­ de stăpânire pe străzile oraşului.

Pentru a vă bucura din plin de mirajul săr­ bătorilor de iarnă şi pentru a nu fi victime ale infracţiunilor de tâlhărie, furtului din locuin­ ţe, furtului din societăţi comerciale, furtului de/din auto, ofiţerii Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din ca­ drul I.P.J Vrancea vă recomandă: 1. evitaţi să circulaţi pe străzile lăturalnice, neiluminate, izolate, la ore târzii şi neînsoţiţi; 2. când mergeţi la cumpărături, nu purtaţi la vedere portofelul sau obiectele de valoare (lănţişoare, brăţări, telefoane mobile); 3. purtaţi poşetele cât mai aproape de corp pentru a fi în siguranţă; 4. să nu aveţi încredere în comis-voiajorii care încearcă să vă vândă diverse produse; aceştia vă pot distrage atenţia cu scopul de a fura; 5. aveţi grijă când primiţi colindătorii, s-ar putea ca unii să profite de faptul că masca le acoperă faţa si să fie rău intenţionaţi; 6. atunci când plecaţi de acasă pentru a petrece sărbătorile de iarnă, nu lăsaţi bilete în uşă, lăsaţi o lumină aprinsă sau un radio deschis şi rugaţi un vecin să vă supraveghe­ ze locuinţa; 7. pentru a avea maşina în siguranţă, parcaţi într-o zonă luminată, montaţi un sistem de alarmă şi nu lăsaţi obiecte de valoare la vedere; 8. pentru a evita furtul din societăţile co­ merciale, sfătuiţi-vă angajaţii să nu ţină banii proveniţi din încasări sau bunurile personale într-un loc accesibil potenţialilor cumpără­ tori; 9. pentru a evita furtul din rafturile magazi­ nului, suplimentaţi-vă numărul de angajaţi, montaţi camere de luat vederi şi sisteme de alarmă; 10. dacă sunteţi în pericol, dumneavoastră sau o altă persoană, nu rămâneţi pasivi, in­ terveniţi până la anunţarea şi sosirea poliţiei. În cazul unei agresiuni, trebuie să reţineţi cât mai multe amănunte care ar putea con­ duce la identificarea şi prinderea autorilor de către poliţişti (înălţimea, trăsăturile feţei, semne particulare, vestimentaţie). De asemenea, sesizaţi de urgenţă poliţia, sunând la 112. Un infractor prins înseamnă un pericol mai puţin pentru dumneavoastră şi familie. Subcomisar de poliţie Monica Manolache Decembrie 2010 | Focşanii |

17


Administrativ

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI în luna noiembrie

Şedinţa de îndată din 16 noiembrie 2010:

În vederea implementării proiectului Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focşani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice, finan­ ţat din Fondul de Coeziune în cadrul Programu­ lui Operaţional Sectorial de Mediu 2007 – 2013, Axa Prioritară 3, s-a hotărât: • aprobarea Aplicaţiei de Finanţare şi a docu­ mentelor suport (Studiu de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici, Analiza CostBeneficiu, Analiza Instituţională, Strategia şi Planul de Achiziţii); • aprobarea cofinanţării proiectului; • asigurarea subvenţiilor de la bugetul local pentru energia termică livrată populaţiei; • asigurarea sustenabilităţii proiectului; • continuarea investiţiilor necesare pentru re­ abilitarea şi modernizarea reţelelor de dis­ tribuţie din cadrul Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică; • realizarea operaţiunilor de demolare şi dez­ afectare a echipamentelor şi instalaţiilor existente; • realizarea pe termen mediu a unei politici tarifare referitoare la preţul de referinţă al energiei termice pentru populaţie; În privinţa Căminului pentru persoane vârstnice Focşani, au fost aprobate organigrama, sta­ tul de funcţii şi numărul de personal.

Şedinţa ordinară din 30 noiembrie 2010:

A fost aprobată participarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în calitate de co-organi­ zator la manifestările prilejuite de aniversarea a 30 de ani de la înfiinţarea Şcolii cu clasele I-VIII ,,Ştefan cel Mare” Focşani, care va avea loc în pe­ rioada 10-17 decembrie 2010; S-a aprobat alocarea sumei de 2.660 lei din bu­ getul general consolidat al municipiului Focşani pe anul 2010, pentru susţinerea proiectului ,,Moş Crăciun European”, ediţia a IV-a, iniţiat şi organi­ zat de Consiliul Local al Tinerilor Focşani; A fost aprobată alocarea, din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2010, a sumei de 900 lei pentru premierea sportivilor participanţi la Campionatul Mondial şi Cupa Mondială de Ka­ rate SKDUN, care s-a desfăşurat în perioada 8-10 octombrie 2010 în Franţa; Au fost aprobate taxele practicate în anul 2011 şi preţurile de pornire la licitaţie pentru închirie­ rea unor bunuri de către SC Administraţia Pieţe­ lor Focşani SA; S-a aprobat Schema de ajutor de minimis pen­ tru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă în municipiul Focşani; A fost aprobată înfiinţarea de către SC CUP Sa­ lubritate SRL Focşani a punctului de lucru ,,Staţie de presortare a deşeurilor menajere” pe tere­ nul situat pe teritoriul administrativ al comunei Câmpineanca, judeţul Vrancea, pentru desfăşu­ rarea activităţilor de comerţ cu ridicata a deşeu­

18 | Focşanii | Decembrie 2010

rilor colectate în vederea recuperării materialelor reciclabile sortate şi valorificării; S-a aprobat transformarea în statul de funcţii a unor posturi, în vederea avansării în treapta de salarizare imediat superioară a funcţionarilor publici care îndeplinesc condiţiile de avansare (Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoa­ nelor al Municipiului Focşani - 5 posturi; Poliţia Comunitară a Municipiului Focşani - 64 posturi) şi în vederea promovării persoanelor care înde­ plinesc condiţiile de promovare (Cantina de Aju­ tor Social Focşani - 2 posturi); A fost aprobată modificarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi numărul de indemnizaţii lunare la nivelul municipiului Focşani pentru anul 2009; S-a aprobat modificarea anexei HCL nr. 304/2003 privind numărul şi structura persona­ lului nedidactic pentru Liceul Pedagogic ,,Spiru Haret” Focşani; A fost aprobată rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Focşani, pe anul 2010, cu amendamentul majorării subvenţiei pentru CSM Focşani în sumă de 400 mii lei, prin diminu­ area cheltuielilor aferente capitolului „Rambur­ sari credite externe”; S-a aprobat lista nominală cu persoanele cărora li se repartizează locuinţe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de pu­ nere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, republicată, modificată şi a HCL nr. 41/23.02.2010 privind aprobarea listei de priorităţi; A fost aprobată lista nominală cu persoanele cărora li se repartizează locuinţe cu chirie din fondul locativ de stat, în baza prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată şi modificată; S-a aprobat un schimb de locuinţe din fondul locativ de stat solicitat de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată şi modificată; A fost aprobată cofinanţarea proiectului „Re­ abilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focşani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”, finanţat din Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu 2007 – 2013, Axa Prioritara 3, precum şi completarea anexei la HCL nr. 338/2010 pentru asigurarea sustenabilităţii acestui proiect; S-a aprobat completarea art. 2 din HCL nr. 28/185/2008 privind cota de dezvoltare a siste­ mului de alimentare centralizată cu energie ter­ mică în municipiul Focşani în procent de 5% din tariful de transport şi furnizare a energiei termice şi modul de utilizare; A fost aprobată modificarea şi completarea HCL nr. 23/26.01.2010 privind Inventarul bunuri­ lor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare; S-a aprobat achiziţionarea unui număr de 6 garsoniere şi cota indiviză de ½ din spaţiile de fo­ losinţă comună, situate în Focşani, str. Cpt. Creţu

Florin nr. 20; S-a aprobat modificarea art. 4, cap. IV, din ane­ xa nr. 2 la HCL nr. 252/2010 privind înfiinţarea şi alegerea formei de gestiune a serviciului public de administrare şi exploatare a pieţelor agroali­ mentare, a bazarurilor, târgurilor şi oboarelor din municipiul Focşani; A fost aprobată închirierea prin licitaţie publi­ că a unor terenuri ce aparţin domeniului public al municipiului Focşani, în vederea amplasării unor stâlpi de joasă tensiune pentru reţeaua de CATV/Internet/Telefonie; S-a aprobat concesionarea fără licitaţie pu­ blică a unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, adiacente con­ strucţiilor existente, pentru extinderea acestora (Mihălceanu Victor – Str. George Coşbuc nr. 1; SC CHRIS PHARMA SRL – Str. Duiliu Zamfirescu nr. 1; Birou Notarial Oprea Maria – Str. Maior Gh. Pastia nr. 8); A fost aprobată vânzarea prin licitaţie publi­ că a spaţiilor proprietate privată a municipiului Focşani, cu destinaţia de cabinete medicale, pre­ cum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, din incinta imobilului Policlinica nr. 2 situat în Focşani, str. Bucegi, nr. 28; S-a aprobat vânzarea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Focşani, str. Bucegi, nr. 28, care face obiectul contractelor de concesiune nr. 20966/2005 şi nr. 20967/2005, către doctor Ducan Cristina Victoria; A fost aprobată vânzarea fără licitaţie publi­ că a unor terenuri ce aparţin domeniului privat al Municipiului Focşani, către: SC ADACOM SRL (B-dul Independenţei nr. 31), SC ELGRIMA TRANS SRL (Al. Căminului nr. 4), SC G.L. CAR COMINVEST SRL (str. Cuza-Vodă nr. 63), SC ROMPROD MDM SRL (B-dul Unirii nr. 51), SC VRANCEANA COM SRL (B-dul Gării nr.30), Abeaboeru Ana Daniela Întreprindere Individuală (str. Greva de la Griviţa nr. 1 bis), Alexandru Constantin (str. Mărăşeşti nr. 23), Cotoi Constanţa (str. Mare a Unirii nr. 33A), Dumitru Nicu si Dumitru Liliana (str. Mr. Gheor­ ghe Pastia nr. 2), Mardare Paula (str. 1 Decembrie 1918 nr. 12), Martinescu Dănuţ (str. Horia, Cloş­ ca şi Crişan nr. 13), Nan-Chiriac Razvan-Ionut si Nan-Chiriac Lucica (str. Piata Independenţei nr. 1), Panaite Elisabeta (str. Mihai Eminescu nr. 20 bis), Potlog George si Potlog Mariana (str. Bucegi nr. 1), Pîslaru Mirel Mihăiţă (str. Ştefan cel Mare nr. 13), Robu Andrei Dan (B-dul Bucureşti nr. 24 şi 25), Vasile Stănica (str. Fulger nr. 1) şi Zamfirescu Iulian (str. B-dul Independenţei nr. 47); S-a aprobat încetarea contractului de mandat al doamnei Tăbăcaru Nazarie Dana, desemnat mandatar al Consiliului Local al Municipiului Focşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Transport Public SA Focşani, urmare a renunţării acesteia; A fost aprobată modificarea si completarea HCL nr. 221/2010 - modificarea numărului de autorizaţii de taxi disponibile momentan, de la 17 la 19.


Informaţii utile

CENTRUL DE COMUNICARE AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI FOCŞANI

Cei ce lucrează zilnic în Centrul de Comunicare sunt:

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI

8.30 - 16.30 8.30 - 16.30 8.30 - 18.30 8.30 - 16.30 8.30 - 16.30

• Diana GROSU - Informare Publică şi Fond Locativ • Claudia POROŞNICU - Autorizare agenţi economici • Elena VIŞAN - Registratură • Lucia CALOIAN - Urbanism şi Investiţii • Ligia BULBOACĂ - Juridic • Violeta ASANACHE - Taxe şi Impozite • Cristina TURCU - Cadastru şi Agricultură

Personalul care asigură relaţia cu publicul trebuie să adopte o atitudine pozitivă, să fie calm, politicos şi respectuos, să folosească un limbaj adecvat şi civilizat, să păstreze confidenţialitatea informaţiilor obţinute de la cetăţean şi să formuleze răspunsuri legale, complete şi corecte, pe înţelesul fiecărui cetăţean.

Numerele de telefon (interioare) din Primăria Municipiului Focşani Cabinet Primar (Decebal Bacinschi)

209

21

Direcţia Economică - Director

206

2

Cabinet Viceprimar (Bogdan Matişan)

107

22

Direcţia Economică, Serviciul Buget - Şef serviciu

205

3

Cabinet Viceprimar (Vasile Dobre)

109

23

Serviciul Fond Locativ, Asociaţii de proprietari (Cam.1)

301

4

Cabinet Secretar

210

24

Serviciul Fond Locativ, Asociaţii de proprietari (Cam. 2) - Şef serviciu

302

5

Centrul de Comunicare - Autorizare agenţi economici

415

25

Serviciul Administraţie Publică Locală - Şef serviciu

102

6

Centrul de Comunicare - Cadastru şi agricultură

411

26

Serviciul Administrativ - Şef serviciu

115

7

Centrul de Comunicare - Impozite şi taxe

412

27

Serviciul Autorizare Aqenti Economici - Şef serviciu

111

8

Centrul de Comunicare - Informaţii generale

417

28

Serviciul Comunicare

201

9

Centrul de Comunicare - Juridic

418

29

Serviciul Comunicare

104

10

Centrul de Comunicare - Registratură

416

30

Serviciul Comunicare - Şef serviciu

202

11

Centrul de Comunicare - Urbanism

419

31

Serviciul Comunitar de Cadastru şi Agricultură (Cam. 04)

304

12

Compartiment Audit

303

32

Serviciul Comunitar de Cadastru şi Agricultură (Cam. 05) - Şef serviciu

305

13

Compartiment Contracte, Achiziţii

203

33

Serviciul Impozite şi taxe - Şef serviciu

333

14

Compartiment Programe

215

34

Serviciul Impozite şi taxe (Cam. 09)

309

15

Compartiment Rromi

404

35

Serviciul Impozite şi taxe (Cam. 10)

310

16

Consiliul Local - Aparat Tehnic

217

36

Serviciul Impozite şi taxe (Cam. 11)

311

17

Direcţia Resurse Umane şi Coordonare Unităţi Subordonate

103

37

Serviciul Investiţii - Şef serviciu

204

18

Direcţia Resurse Umane şi Coordonare Unităţi Subordonate - Director

105

38

Serviciul Juridic, Contencios, Domeniul Public şi Privat - Şef serviciu

112

19

Direcţia Administraţie Publică Locală - Director

106

39

Serviciul Urbanism (Cam. 07) - Şef serviciu

307

20

Direcţia Economică, Birou Contabilitate

207

40

Serviciul Urbanism (Cam. 08)

308

0237.236.000

1

TELEFOANE UTILE

Telefonul cetăţeanului: 0237.233.333 Centrala telefonică: 0237.236.000 Fax: 0237.216.700 Interioare: 417 - Informare Publică, Fond Locativ 415 - Autorizare agenţi economici 416 - Registratură 419 - Urbanism, Investiţii 418 - Juridic 412 - Taxe şi impozite 411 - Cadastru şi agricultură www.focsani.info; primarie@focsani.info Decembrie 2010 | Focşanii |

19


Focsanii84