Page 1


3

EXECUŢIA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI FOCŞANI LA 31 OCTOMBRIE 2010

4

TABLOUL cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2011

6

Cuprins

Focşanii, Nr. 83

FOCŞANII Revistă municipală

Rezoluţiunea Adunării Naţionale de la Alba Iulia din 18 Noiembrie / 1 Decembrie 1918

Reuniunea regională a Consiliilor Locale ale Copiilor şi Tinerilor Focşani - 2010

15

Staţie de Sortare Deşeuri Menajere la Focşani

15

Ziua Colegiului „Valeriu D. Cotea”

16

Şcoala Nr. 3 Focşani – 20 de ani de activitate

16

Centrul de Formare Biblionet

17

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI în şedinţa ordinară din 26 octombrie 2010

18

1895 Fondata în

Seria a VI-a, Anul 8 (VIII) Nr. 83, Noiembrie 2010 CONSILIUL LOCAL ŞI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI Tel.: 0237.236.000, Fax: 0237.216.700 E-mail: primarie@focsani.info Web: www.focsani.info COLEGIUL DE CONDUCERE Decebal Gabriel Bacinschi - Preşedintele colegiului Rodica Boboc Doina Fodoreanu Eduard Corhană Nataşa Maria Nemeş Dan Mihai Cazaciuc REDACŢIA Dan Mihai Cazaciuc Mirela Andrei Marian Mihu Adrian Imireanu Răzvan Necula

- Coordonator

GRAFICĂ ŞI MACHETARE Valentin Rădulescu

Publicaţie realizată de S.C. EURO PRINT COMPANY S.R.L. Str. Crizantemelor, Nr. 17, Buzău Tel./Fax: 0338.101.253 e-mail: europrint2006@yahoo.com

Program de audienţe

Problemele ce sunt de competenţa admi­ nistraţiei publice locale şi nu au fost soluţiona­ te de serviciile de specialitate, pot fi aduse la cunoştinţa Primaru­lui municipiului Focşani, a celor doi Viceprimari sau a Secretarului. Primarul municipiului Focşani, Decebal Gabriel Bacinschi, acordă audienţe în prima zi de Luni din fiecare lună, începând cu ora 14.00, pentru probleme de urbanism, investi­ ţii, participare cetăţenească. Viceprimarul municipiului Focşani, Bogdan Emilian Matişan, acordă audienţe în a doua zi de Luni din fiecare lună, începând cu ora 14.00, pentru probleme de fond locativ, taxe şi impozite, salubrizare, iluminat public, spaţii verzi, agricultură şi învăţământ.

2 | Focşanii | Noiembrie 2010

Viceprimarul municipiului Focşani, Vasile Dobre, acordă audienţe în a treia zi de Luni din fiecare lună, începând cu ora 14.00, pentru probleme de întreţinere şi reparaţii străzi, acti­ vităţi comerciale, administraţia pieţelor, poliţia comunitară, cantina de ajutor social. Secretarul municipiului Focşani, Eduard Marian Corhană, acordă audienţe în a patra zi de Luni din fiecare lună, începând cu ora 14.00, pentru probleme privind aspecte juridice, legi­ le proprietăţii, reclamaţii administrative. Pentru a putea participa la audienţe, per­ soanele interesate trebuie să se prezinte cu bule­tinul/cartea de identitate la Centrul de Co­ municare al Primăriei – Compartimentul Infor­ mare Publică, unde beneficiază de consilierea

funcţionarului respective în completarea unei cereri tip. În momentul depunerii cererii, soli­ citantul pri­meşte un număr de înregistrare, cu care trebuie să se prezinte în ziua stabilită. Ce­ rererile sunt înaintate serviciului de speci­alitate, care trebuie să formuleze un răspuns. Din acest motiv, este foarte important ca solicitantul să precizeze, în mod clar, proble­mele pentru care doreşte să fie primit în audienţă. Solicitanţii pot fi admişi sau respinşi, fiind accep­ tate doar cererile a căror rezolvare este de compe­ tenţa Primăriei municipiului Focşani şi care au fost adresate persoanei cu responsabilităţi în domeniu. Cererile de înscriere în audienţă se pri­ mesc până în ziua de Joi din săptămâna premergătoa­re zilei de audienţă.


I.

Eveniment

Rezoluţiunea

Adunării Naţionale de la Alba Iulia din 18 Noiembrie / 1 Decembrie 1918

Adunarea Naţională a tuturor Români­ latifundiile, i se va face posibil ţă­ chină înaintea memoriei acelor bravi lor din Transilvania, Banat şi Ţara Ungu­ ranului să-şi creeze o proprietate români, care în acest război şi-au vărsat rească, adunaţi prin reprezentanţii lor (arător, păşune, pădure) cel puţin sângele pentru înfăptuirea idealului îndreptăţiţi la Alba-Iulia în ziua de 18 atât cât o să poată munci el şi fa­ nostru murind pentru libertatea şi uni­ Noiembrie/1 Decembrie 1918, decre­ milia lui. Principiul conducător al tatea naţiunii române. tează unirea acelor români şi a tuturor acestei politici agrare e pe de o VIII. Adunarea Naţională dă expresiune mul­ teritoriilor locuite de dânşii cu Româ­ parte promovarea nivelării sociale, ţumirei şi admiraţiunei sale tuturor Pu­ nia. Adunarea Naţională proclamă în­ pe de altă parte, potenţarea pro­ deosebi dreptul inalienabil al naţiunii ducţiunii. române la întreg Banatul cuprins între 6. Muncitorimei industriale i se asi­ râurile Mureş, Tisa şi Dunăre. gură aceleaşi drepturi şi avan­ II. Adunarea Naţională rezervă teritoriilor tagii, care sunt legiferate în cele sus indicate autonomie provizorie până mai avansate state industriale din la întrunirea Constituantei aleasă pe Apus. baza votului universal. IV. Adunarea Naţională dă expresie dorin­ III. În legătură cu aceasta, ca principii fun­ ţei sale, ca congresul de pace să înfăp­ damentale la alcătuirea noului Stat tuiască comuniunea naţiunilor libere în Român, Adunarea Naţională proclamă următoarele: 1. Deplină libertate naţională pentru toate popoarele conlocuitoare. Fiecare popor se va instrui, admi­ nistra şi judeca în limba sa proprie prin indivizi din sânul său şi fieca­ re popor va primi drept de repre­ zentare în corpurile legiuitoare şi la guvernarea ţării în proporţie cu numărul indivizilor ce-l alcătuiesc. 2. Egală îndreptăţire şi deplină liber­ tate autonomă confesională pen­ tru toate confesiunile din Stat. 3. Înfăptuirea desăvârşită a unui re­ gim curat democratic pe toate tărâmurile vieţii publice. Votul ob­ ştesc, direct, egal, secret, pe comu­ ne, în mod proporţional, pentru ambele sexe, în vârstă de 21 de ani la reprezentarea în comune, judeţe ori parlament.

aşa chip, ca dreptatea şi libertatea să fie terilor Aliate, care prin strălucitele lupte asigurate pentru toate naţiunile mari şi purtate cu cerbicie împotriva unui duş­ mici, deopotrivă, iar în viitor să se elimi­ man pregătit de multe decenii pentru ne războiul ca mijloc pentru regularea război au scăpat civilizaţiunea de ghia­ raporturilor internaţionale. rele barbariei. V. Românii adunaţi în această Adunare IX. Pentru conducerea mai departe a afa­ Naţională salută pe fraţii lor din Bucovi­ cerilor naţiunei române din Transilva­ na, scăpaţi din jugul Monarhiei austronia, Banat şi Ţara Ungurească, Adunarea ungare şi uniţi cu ţara mamă România. Naţională hotărăşte instituirea unui 4. Desăvârşită libertate de presă, aso­ VI. Adunarea Naţională salută cu iubire şi Mare Sfat Naţional Român, care va avea ciere şi întrunire, libera propagan­ entuziasm liberarea naţiunilor subjuga­ toată îndreptăţirea să reprezinte naţiu­ dă a tuturor gândurilor omeneşti. te până aici în Monarhia austro-ungară, nea română oricând şi pretutindeni faţă 5. Reforma agrară radicală. Se va face anume naţiunile: cehoslovacă, austrode toate naţiunile lumii şi să ia toate dis­ conscrierea tuturor proprietăţilor, germană, iugoslavă, polonă şi ruteană poziţiunile pe care le va afla necesare în în special a proprietăţilor mari. În şi hotărăşte ca acest salut al său să se interesul naţiunii. baza acestei conscrieri, desfiinţând aducă la cunoştiinţa tuturor acelor na­ Document păstrat la Arhivele Statului, Bucureşti, fidei-comisele şi în temeiul drep­ ţiuni. fond Consiliul Dirigent, dosar 76/1918, f.3 tului de a micşora după trebuinţă VII. Adunarea Naţională cu smerenie se în­ Noiembrie 2010 | Focşanii |

3


Execuţie bugetară

EXECUŢIA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI FOCŞANI LA 31 OCTOMBRIE 2010

Mii lei

Din care: DENUMIRE INDICATORI

Buget actualizat 2010

Execuţie 10 luni 2010

% Execuţie buget 10 luni

A

1

3

4=3/2

172.037,90

135.876,74

Venituri proprii

93.103,85

Sume defalcate din TVA Subvenţii

Buget local

Bugetul instituţiilor finanţate parţial din bugetul local

Bugetul activit. finanţate integral din venituri proprii

Bugetul veniturilor şi cheltuielilor din afara bugetului local

5

6

7

8

78,98

130.617,09

2.513,52

2.742,74

3,39

74.867,79

80,41

69.608,14

2.513,52

2.742,74

3,09

59.309,00

48.476,30

81,74

48.476,30

0,00

0,00

0,00

19.625,05

12.532,65

63,86

12.532,65

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI TOTAL

172.037,90

130.021,49

75,58

124.389,10

2.436,45

2.507,32

688,62

Autorităţi executive

6.368,44

5.185,23

81,42

5.185,23

Alte servicii publice generale

1.453,73

729,12

50,16

576,40

Dobânzi

3.210,00

3.200,00

99,69

3.200,00

20,00

17,99

89,95

17,99

4.126,78

3.826,00

92,71

1.897,63

66.668,54

53.597,88

80,39

51.090,56

Sănătate

2.824,85

2.463,18

87,20

2.463,18

Cultură, recreere şi religie

6.877,30

5.532,78

80,45

5.331,72

201,06

Asigurări şi asistenţă socială

17.070,58

11.029,53

64,61

10.652,20

154,30

Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

13.974,48

10.469,24

74,92

10.003,65

Protecţia mediului

2.938.90

2.173,30

73,95

2.173,30

Acţiuni generale economice

3.907,00

1.839,56

47,08

1.839,56

35.998,27

27.081,07

75,23

27.081,07

27,50

25,08

91,20

25,08

6.571,53

2.851,53

43,39

2.851,53

0,00

5.855,25

0,00

6.227,99

VENITURI TOTAL

Transferuri cu caracter general Ordine publică Învăţământ

Combustibil şi energie Agricultură Transporturi EXCEDENT(+)/DEFICIT(-)

152,72

1.928,37 2.507,32

223,03 465,59

77,07

235,42

-685,23

Veniturile bugetului general consolidat al Municipiului Focşani, pe cele zece luni ale anului 2010, însumează 135.876,74 mii lei, acestea realizându-se în procent de 78,98 % faţă de prevederile anuale. Veniturile proprii constituite din impozite, taxe locale şi cote defalcate din impozitul pe venit, în sumă de 74.867,79 mii lei, s-au încasat într-un procent de 80,41% şi reprezintă 55,10% din totalul veniturilor realizate la 31 octombrie 2010. Sumele defalcate din TVA, subvenţiile alocate de la bugetul de stat şi sumele alocate de la Fondul European de Dezvoltare Regională pentru finanţarea proiectului „Cămin de bătrâni corpurile 3 şi 5” s-au realizat în procent de 65,53 %.

4 | Focşanii | Noiembrie 2010


Execuţie bugetară

Structura veniturilor încasate până la 31 octombrie 2010

Analizând modul de încasare a impozitelor şi taxelor locale, se poate observa că perioadele în care ritmul încasărilor a atins un maxim sunt lunile martie şi septembrie, având în vedere că termenele de plată sunt 30 martie şi 30 septembrie. În ceea ce priveşte încasarea cotelor defalcate din impozitul pe venit, acestea au înregistrat un trend descrescător mai ales din luna iulie, când salariile bugetarilor s-au redus cu 25%, s-au efectuat reduceri de personal, iar numărul şomerilor a înregistrat o creştere semnificativă, cu influenţe asupra realizării prevederilor bugetare.

Cheltuielile bugetare însumează 130.021,49 mii lei, fiind realizate în procent de 75,58% faţă de prevederile anuale. La finele lunii oc­ tombrie, bugetul general consolidat al Municipiului Focşani înregistrează un excedent de 5.855,25 mii lei.

REALIZAREA CHELTUIELILOR LA 31 OCTOMBRIE 2010 FAŢĂ DE PREVEDERILE BUGETARE ANUALE, DETALIATE PE ACTIVITĂŢI

Principalele categorii de cheltuieli efectuate pe cele 10 luni ale anului 2010 sunt: • salarii pentru personalul angajat în cele 52 unităţi = 65.148,79 mii lei; • bunuri şi servicii (energie termică, energie electrică, apă, canal, salubritate, iluminat public, hrană aferentă asistaţilor care servesc masa la Cantina de Ajutor Social şi copiilor din creşe, alte bunuri şi servicii, contribuţii la finanţarea obiectivului de investiţii Reca­ lificare urbană Piaţa Unirii) = 25.640,42 mii lei; • asistenţă socială (ajutoare sociale, gratuităţi pe transportul urban de călători, acordarea trusoului pentru copiii nou născuţi, sprijin familiilor la prima căsătorie, burse) = 2.574,80 mii lei; • subvenţii pentru diferenţă preţ energie termică livrată populaţiei = 26.614,80 mii lei; • rambursări împrumuturi şi dobânzile aferente = 5.231,96 mii lei; • investiţii = 5.776,11 mii lei (reparaţii capitale la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 7, Grădiniţa cu program prelungit nr. 7, Liceul Pedagogic “Spiru Haret”, Colegiul Economic, reactualizarea studiului de fezabilitate a Campusului şcolar, lucrări la obiectivul Recalificare ur­ bană Piaţa Unirii, reactualizarea Planului Urbanistic General, modernizarea şi reabilitarea reţelei de distribuţie a energiei termice şi a sistemului de termoficare urbană, construcţia corpurilor 3 şi 5 ale Căminului pentru persoane în vârstă, refacerea infrastructurii unor străzi în municipiul Focşani); • participaţiuni la capitalul social = 109,10 mii lei (SC CUP Salubritate SRL, SC Administraţia Pieţelor Focşani SA); • restituiri finanţări din anii precedenţi = - 1.074,49 mii lei. Ec. Nataşa Maria Nemeş Director Direcţia Economică Noiembrie 2010 | Focşanii |

5


Taxe şi impozite locale

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 212/2010

ROMÂNIA

JUDEŢUL VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI CONSILIUL LOCAL

TABLOUL

cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2011 I. Codul fiscal - Titlul IX - Impozite şi taxe locale

Valorile impozabile prevăzute la art. 251 alin.(3), impozitele şi taxele locale care constau într-o anumită sumă în lei şi care se indexează/ ajustează în condiţiile art. 292 şi, respectiv, ale art. 295 alin.(12), precum şi amenzile care se actualizează potrivit art. 294 Alin.(7)

CAPITOLUL II – IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI – stabilit de Serviciul impozite şi taxe locale Art.251 alin.(3) VALORILE IMPOZABILE pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2010 NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANII FISCALI / HCL 269/2009 2010-2012 / HGR 956/2009 Valoarea impozabilă - lei/m² Valoarea impozabilă - lei/m² Tipul clădirii Cu instalaţii Cu instalaţii Fără instalaţii Fără instalaţii de apă, canalizare, de apă, canalizare, de apă, canalizare, de apă, canalizare, electrice şi încălzire electrice sau încălzire electrice şi încălzire electrice sau încălzire [condiţii cumulative] [condiţii cumulative] A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale 806 478 806 478 rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cără­ midă nearsă, din vălătuci sau din 219 137 219 137 orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte 137 123 137 123 materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din că­ rămidă nearsă, din vălătuci sau din 82 54 82 54 orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau 75% din suma care 75% din suma care s-ar aplica clădirii la mansardă utilizate ca locuinţă, s-ar aplica clădirii în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A – D F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă utilizate în alte scopuri 50% din suma care s-ar aplica clădirii 50% din suma care s-ar aplica clădirii decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A – D

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2011 Procent majorare 2011 - %

Valoarea impozabilă - lei/m² Cu instalaţii Fără instalaţii de apă, canalizare, de apă, canalizare, electrice şi încălzire electrice sau încălzire [condiţii cumulative]

0

806

478

0

219

137

0

137

123

0

82

54

X

75% din suma care s-ar aplica clădirii

X

50% din suma care s-ar aplica clădirii

CAPITOLUL III - IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN - stabilit de Serviciul impozite şi taxe locale Art.258 alin.(2) IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN (lei/ha) – Terenuri cu construcţiiNIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2010/ NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANII FISCALI Procent majorare HCL 269/2009 2010-2012 / HGR 956/2009 Zona în cadrul localităţii 2011 - % în funcţie de rangul Municipiului (II) în funcţie de rangul Municipiului (II) A 6.508 6.508 0 B 4.540 4.540 0 C 2.874 2.874 0 D 1.519 1.519 0 Art.258 alin.(4) IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN(lei/ha) - Orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii – Categoria de folosinta Zona A Zona A % 1. Teren arabil 24 24 0 2. Păşune 18 18 0 3. Fâneaţă 18 18 0 4. Vie 40 40 0

6 | Focşanii | Noiembrie 2010

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2011 în funcţie de rangul Municipiului (II) 6.508 4.540 2.874 1.519 Zona A 24 18 18 40


46

0

46

24

0

24

13 x x

0 x x

13 x x

Zona A 27 43 24 24

Zona B 24 41 22 22

% 0 0 0 0

Zona A 27 43 24 24

Zona B 24 41 22 22

48

46

0

48

46

x

x

x

x

x

48

46

0

48

46

x

x

x

x

x

14

12

0

14

12

x

x

x

x

x

5

4

0

5

4

29 x x

27 x x

0 x x

29 x x

27 x x

Taxe şi impozite locale

5. Livadă 46 6. Pădure sau alt teren cu vegetaţie 24 forestieră 7. Teren cu ape 13 8. Drumuri şi căi ferate x 9. Neproductiv x Art. 258 alin.(6) IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN (lei/ha) Categoria de folosinta Zona A Zona B 1. Teren cu construcţii 27 24 2. Arabil 43 41 3. Păşune 24 22 4. Fâneaţă 24 22 5. Vie pe rod, alta decât cea prevă­ 48 46 zută la nr. crt.5.1 5.1. Vie până la intrarea pe rod x x 6. Livadă pe rod, alta decât cea 48 46 prevăzută la nr. crt.6.1 6.1. Livadă până la intrarea pe rod x x 7. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevă­ 14 12 zut la nr. crt.7.1 7.1. Pădure în vârstă de până la 20 x x de ani şi pădure cu rol de protecţie 8. Teren cu apă, altul decât cel cu 5 4 amenajări piscicole 8.1. Teren cu amenajări piscicole 29 27 9. Drumuri şi căi ferate x x 10. Teren neproductiv x x

CAPITOLUL IV - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT - stabilit de Serviciul impozite şi taxe locale Art. 263 alin.(2) IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT CU TRACTIUNE MECANICA NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2010/ NIVELURILE STABILITE PRIN OUG 9/30,06,2010 NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2011 HCL 269/2009 Procent majorare Mijloc de transport 2011 - % Suma, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cm³ Suma, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cm³ Suma, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cm³ sau fracţiune din aceasta sau fracţiune din aceasta sau fracţiune din aceasta 1. Motorete, scutere, motociclete şi 8 8 0 8 autoturisme cu capacitatea cilindri­ că de până la 1600 cm3, inclusiv 2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 18 18 0 18 şi 2000 cm3, inclusiv 3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 36 72 0 72 şi 2600 cm3, inclusiv 4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 72 144 0 144 şi 3000 cm3, inclusiv 5. Autoturisme cu capacitatea 145 290 0 290 cilindrică de peste 3001 cm3 6. Autobuze, autocare, microbuze 24 24 0 24 7. Alte autovehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă 30 30 0 30 autorizată până la 12 tone inclusiv 8. Tractoare înmatriculate 18 18 0 18 Art. 263 alin.(4) şi art.292 alin.(3) Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone - lei NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANII FISCALI 2010-2012 / HGR 956/2009

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată

I. Vehicule cu două axe 1. Masa nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone 2. Masa nu mai puţin de 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone 3. Masa nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone 4. Masa nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone

Vehicule angajate exclusiv în operatiunile de transport intern

Vehicule angajate în operatiunile de transport intern şi internaţional

Vehicule cu sistem de Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică Vehicule cu alt sistem suspensie pneumatică Vehicule cu alt sistem sau un echivalent de suspensie sau un echivalent de suspensie recunoscut recunoscut

0

102

0

127

102

282

127

352

282

396

352

495

396

897

495

1.121

Noiembrie 2010 | Focşanii |

7


Taxe şi impozite locale

II. Vehicule cu trei axe 1. Masa nu mai puţin de 15 tone, 102 177 127 221 dar nu mai mult de 17 tone 2. Masa nu mai puţin de 17 tone, 177 364 221 454 dar nu mai mult de 19 tone 3. Masa nu mai puţin de 19 tone, 364 472 454 589 dar nu mai mult de 21 tone 4. Masa nu mai puţin de 21 tone, 472 727 589 908 dar nu mai mult de 23 tone 5. Masa nu mai puţin de 23 tone, 727 1129 908 1.412 dar nu mai mult de 25 tone 6. Masa nu mai puţin de 25 tone, 727 953 908 1.412 dar nu mai mult de 26 tone III. Vehicule cu patru axe 1. Masa nu mai puţin de 23 tone, 472 478 589 598 dar nu mai mult de 25 tone 2. Masa nu mai puţin de 25 tone, 478 747 598 993 dar nu mai mult de 27 tone 3. Masa nu mai puţin de 27 tone, 747 1.185 933 1.481 dar nu mai mult de 29 tone 4. Masa nu mai putin de 29 tone, 1.185 1.785 1.481 2.197 dar nu mai mult de 31 tone 5. Masa nu mai puţin de 31, dar nu 1.185 1.785 1.481 2.197 mai mult de 32 tone Art. 263 alin.(5) şi art. 292 alin.(3) Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masă totală maximă autorizată egala sau mai mare de 12 tone - lei I. Vehicule cu 2+1 axe 1. Masa nu mai puţin de 12 tone, 0 0 0 0 dar nu mai mult de 14 tone 2. Masa nu mai puţin de 14 tone, 0 0 0 0 dar nu mai mult de 16 tone 3. Masa nu mai puţin de 16 tone, 0 46 0 58 dar nu mai mult de 18 tone 4. Masa nu mai puţin de 18 tone, 46 105 58 131 dar nu mai mult de 20 tone 5. Masa nu mai puţin de 20 tone, 105 246 131 307 dar nu mai mult de 22 tone 6. Masa nu mai puţin de 22 tone, 246 318 307 397 dar nu mai mult de 23 tone 7. Masa nu mai puţin de 23 tone, 318 573 397 716 dar nu mai mult de 25 tone 8. Masa nu mai puţin de 25 tone, 573 1.005 716 1.256 dar nu mai mult de 28 tone II. Vehicule cu 2+2 axe 1. Masa nu mai puţin de 23 tone, 99 230 123 287 dar nu mai mult de 25 tone 2. Masa nu mai puţin de 25 tone, 230 377 287 471 dar nu mai mult de 26 tone 3. Masa nu mai puţin de 26 tone, 377 553 471 692 dar nu mai mult de 28 tone 4. Masa nu mai putin de 28 tone, 553 668 692 835 dar nu mai mult de 29 tone 5. Masa nu mai puţin de 29 tone, 668 1.097 835 1.371 dar nu mai mult de 31 tone 6. Masa nu mai putin de 31 tone, 1.097 1.522 1.371 1.902 dar nu mai mult de 33 tone 7. Masa nu mai puţin de 33 tone, 1.522 2.311 1.902 2.888 dar nu mai mult de 36 tone 8. Masa nu mai puţin de 36 tone, 1.522 2.311 1.902 2.888 dar nu mai mult de 38 tone III. Vehicule cu 2+3 axe 1. Masa nu mai puţin de 36 tone, 1.211 1.686 1.514 2.107 dar nu mai mult de 38 tone 2. Masa nu mai puţin de 38 tone, 1.686 2.291 2.107 2.863 dar nu mia mult de 40 tone IV. Vehicule cu 3+2 axe 1. Masa nu mai puţin de 36 tone, 1.070 1.486 1.338 1.857 dar nu mai mult de 38 tone 2. Masa nu mai puţin de 38 tone, 1.486 2.055 1.857 2.569 dar nu mai mult de 40 tone 3. Masa nu mai puţin de 40 tone, 2.055 3.040 2.569 3.800 dar nu mai mult de 44 tone V. Vehicule cu 3+3 1. Masa nu mai puţin de 36 tone, 609 737 761 921 dar nu mai mult de 38 tone

8 | Focşanii | Noiembrie 2010


Masa totală maximă autorizată

1.100

921

1.375

1.751

1.375

2.189

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2010/ HCL 269/2009

a. Până la 1 tonă, inclusiv b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone d. Peste 5 tone Art. 263 alin.(7) Mijlocul de transport pe apă ( lei) 1. Luntre, bărci fără motor, folosite pt. pescuit şi uz personal 2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 3. Bărci cu motor 4. Nave de sport şi agrement *) 5. Scutere de apă 6. Remorchere şi împingătoare: a) până la 500 CP inclusiv b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv d) peste 4.000 CP 7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta 8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la 3.000 tone, inclusiv c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone

NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANII FISCALI 2010-2012 / HGR 956/2009

Procent majorare 2011 - %

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2011

8

8

0

8

29

29

0

29

45

45

0

45

55

55

0

55

18

18

0

18

48

48

0

48

181 X 482

0 0 0 0 0

181 964 181 X 482

783

783

0

783

1.205

1.205

0

1.205

1.928

1.928

0

1.928

157

157

0

157

181 964 181 X 482

181 între 0 şi 964

964

X

X

0

X

157

157

0

157

241

241

0

241

422

422

0

422

Procent majorare 2011 - %

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2011

Taxe şi impozite locale

2. Masa nu mai puţin de 38 tone, 737 dar nu mai mult de 40 tone 3. Masa nu mai puţin de 40 tone, 1.100 dar nu mai mult de 44 tone Art. 263 alin.(6) Remorci, semiremorci sau rulote (lei)

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2010/ HCL 269/2009

NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANII FISCALI 2010-2012 / HGR 956/2009

lei Taxe stabilite de Serviciul urbanism Art. 267alin.(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediu urban ( lei/mp): a) Până la 150 m², inclusiv 5

lei

Limita - lei

lei

4-5

5

0

5

b) Între 151 şi 250 m², inclusiv

6

5-6

6

0

6

c) Între 251 şi 500 m², inclusiv d) Între 501 şi 750 m², inclusiv e) Între 751 şi 1.000 m², inclusiv

8 10 12

6-8 8 0 8 8-10 10 0 10 10-12 12 0 12 12 + 0,01 lei/m² 12 + 0,01 lei/m² f) Peste 1.000 m² 12 + 0,01 lei/m² pentru pentru fiecare m2 0 12 + 0,01 lei/m² pentru pentru care depăşeşte Art. 267alin.(3) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii. Art. 267alin.(5) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier. Art. 267alin.(6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie Art. 267alin.(7) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor 7 - pentru fiecare mp de suprafaţă ocupată de construcţie

între 0 şi 7, inclusiv, pentru fiecare mp de suprafaţă ocupată de construcţie

7

0

7 - pentru fiecare mp de suprafaţă ocupată de construcţie

Art. 267alin.(8) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele prevăzute în alt alineat al prezentului articol este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente. Art. 267alin.(9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei, stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri. În cazul desfiinţării parţiale a unei construcţii, taxa pentru eliberarea autorizaţiei se modifică astfel încât să reflecte porţiunea din construcţie care urmează a fi demolată. Art. 267alin.(10) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. Art. 267alin.(12) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean 13 între 0 şi 13, inclusiv 13 0 13

Noiembrie 2010 | Focşanii |

9


Taxe şi impozite locale

Art. 267alin.(13) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă ( lei) 8 între 0 şi 8, inclusiv 8 0 8 Taxe stabilite de Serviciul Investiţii Art. 267alin.(4) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări ( lei) între 0 şi 7, inclusiv, 7 - pentru fiecare mp afectat pentru fiecare mp 7 0 7 - pentru fiecare mp afectat afectat Art. 267alin.(11) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu ( lei) între 0 şi 11, inclusiv, 11 - pentru fiecare racord 11 0 11 - pentru fiecareracord pentru fiecare racord Taxe stabilite de Serviciul autorizare agenţi economici şi liberă iniţiativă Art. 267alin.(1) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activitati economice în mediul urban taxă eliberare autorizaţie pentru desfăşurarea unei activităţi economice de către persoane fizice 68 între 0 şi 69, inclusiv 68 0 68 autorizate, întreprinderi familiale şi întreprinderi individuale viza anuală 34 1/2 din taxă 34 0 34 Art. 267alin.(2) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare 17 între 0 şi 17, inclusiv 17 0 17 Art. 267alin.(5) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică între 0 şi 3.615, restaurant 2.000 0 0 0 inclusiv între 0 şi 3.615, bar 1.000 0 0 0 inclusiv restaurante şi baruri x x x x x 1. pentru structura de vânzare cu între 0 şi 3.615, suprafaţa de până la 50 mp inclusiv, 0 500 0 500 inclusiv situată în pieţe, târguri şi oboare 2. pentru structura de vânzare cu între 0 şi 3.615, 0 500 suprafaţa de până la 10 mp inclusiv inclusiv 3. pentru structura de vânzare cu între 0 şi 3.615, suprafaţa cuprinsă între 10 mp şi 0 1.000 inclusiv până la 100 mp inclusiv 4. pentru structura de vânzare cu între 0 şi 3.615, suprafaţa cuprinsă între 100 mp şi 0 1.500 inclusiv până la 300 mp inclusiv 5. pentru structura de vânzare cu între 0 şi 3.615, suprafaţa cuprinsă între 300 mp şi 0 2.000 inclusiv până la 400 mp inclusiv 6. pentru structura de vânzare cu între 0 şi 3.615, suprafaţa cuprinsă între 400 mp şi 0 2.500 inclusiv până la 600 mp inclusiv 7. pentru structura de vânzare cu între 0 şi 3.615, suprafaţa cuprinsă între 600 mp şi 0 3.000 inclusiv până la 1.000 mp inclusiv 8. pentru structura de vânzare cu între 0 şi 3.615, 0 3.615 suprafaţa de peste 1.000 mp inclusiv Taxe stabilite de Serviciul urbanism şi Serviciul comunitar pentru agricultură şi cadastru Art. 268 alin.(3) Taxă pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale 27 - pentru fiecare mp sau fractiune de mp Taxe stabilite de Serviciul comunitar pentru agricultură şi cadastru Art. 268 alin.(4) Taxa pentru eliberarea certificatului de producător 60

0

500

0

1.000

0

1.500

0

2.000

0

2.500

0

3.000

0

3.615

între 0 şi 28, inclusiv, pentru fiecare mp sau fractiune de mp

27

0

27 - pentru fiecare mp sau fractiune de mp

între 0 şi 69, inclusiv

65

0

65

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE Taxa stabilita de Serviciul impozite şi taxe locale Art. 271 alin.(2) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate: a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică 27 lei/mpsau fractiune de mp b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate 20 lei/mp sau fractiune de mp

între 0 şi 28, inclusiv

27

0

27 lei/mpsau fractiune de mp

între 0 şi 20, inclusiv

20

0

20 lei/mp sau fractiune de mp

între 0 şi 2, inclusiv

1

0

1 leu/mp/zi

între 0 şi 3, inclusiv

1

0

1 leu/mp/zi

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PE SPECTACOLE Taxa stabilita de Serviciul impozite şi taxe locale Art. 275 alin.(2) Manifestarea artistică sau activitatea distractivă: a) în cazul videotecilor 1 leu/mp/zi b) în cazul discotecilor 1 leu/mp/zi

10 | Focşanii | Noiembrie 2010


NIVELURILE APLICA­ BILE IN ANUL FISCAL 2010/HCL 269/2009

DENUMIREA TAXEI

Taxe şi impozite locale

CAPITOLUL X – ALTE TAXE LOCALE NIVELURILE APLICA­ BILE IN ANUL FISCAL 2011

Art. 283 alin.(1) Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice Taxe stabilite de Compartimentul autorizare agenţi economici 1. taxă pentru utilizarea temporară a locurilor pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerţului şi prestări în functie de suprafaţă 3 lei/mp/zi 3 lei/mp/zi 2. taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice, pentru vânzarea de produse ocazionale ( mărţişoare, gablonţuri, cosmetice, cărţi, felicitări, flori naturale şi artificiale, jucării, articole de porţelan, fructe exotice ) în locuri publice cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, Anului Nou, zilelor de 1-8 martie , sărbătorile de paşte, 9 lei/mp/zi 9 lei/mp/zi de 1 Iunie, Zilele municipiului Focşani şi cu ocazia altor evenimente organizate în municipiu, în funcţie de suprafaţă 3. taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru amplasarea de jocuri de agrement şi circuri, în funcţie de suprafaţă: 6 lei/mp/zi 4 lei/mp/zi 4. taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru acces taxiuri în locurile de aşteptare stabilită cf HCL nr.61/218/2008, în funcţie de suprafaţă: 20 lei/mp/luna 20 lei/mp/luna 5. taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru amplasarea de terase sezoniere,stabilită cf HCL nr.317/2006, în funcţie de suprafaţă: În perioada de sezon (1.05 – 30.10) 1 leu/mp/zi 1 leu/mp/zi În perioada de extrasezon (1.11 - 30.04) 0,25 lei/mp/zi 0,25 lei/mp/zi 6. taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru organizarea de campanii promoţionale, în functie de suprafaţă: Expunere fără vânzare 3 lei/mp/zi 3 lei/mp/zi Expunere cu vânzare 6 lei/mp/zi 6 lei/mp/zi Taxe stabilite de Serviciul investiţii, administrarea fondului locativ 1. taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice (trotuare, carosabil, spaţii verzi) pentru desfacere pavaje, depozitarea pământului din săpătură reţele tehnico-edilitare, inclusiv aprobarea prelungirii aceste­ ia, în funcţie de suprafaţă: persoane fizice 1 leu/mp/zi 1 leu/mp/zi persoane juridice * *fac excepţie persoanele juridice care realizează lucrări de interes public ( lucrări de construcţii şi reparaţii finanţate de la bugetul local, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, credite externe sau 2 lei/mp/zi 3 lei/mp/zi sumă alocate pe bază de parteneriat efectuate pentru a deservi colectivitatea locală)

2. garanţie pentru desfacere suprafeţe cu beton/asfalt 3. garanţie pentru desfacere suprafeţe nemodernizate Taxe stabilite de Serviciul juridic, administrarea domeniului public şi privat 1. taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice în vederea amplasarii de suporturi publicitare, cf. HCL nr.159/2006, în funcţie de suprafaţă: Taxe stabilite de Biroul agricultură, cadastru 1. taxă pentru utilizarea temporară a păşunii în mod organizat ( taxa de păşunat) Bovine adulte Bovine tineret Ovine, caprine Ovine, caprine tineret Cabaline 2. taxă pentru utilizarea temporară a păşunii în mod dezorganizat (taxa de gloabă ) Bovine Cabaline Ovine Taxe stabilite de Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice 1. taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru depozitarea materialelor de construcţie în cazuri excepţionale pe trotuare, carosabil, zone verzi şi pentru organizare de şantier 2. taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice privind accesul pentru efectuarea de construcţii 3. taxă pentru parcările publice cu plată( lei/oră sau fracţiune de oră/vehicul ) cf.HCL 95/2006 4. abonament pentru parcările publice cu plată, lei/lună sau fracţiune de lună, pentru un loc parcare, cf HCL 95/2006 5. taxă pentru parcările de reşedinţă cu plată, lei/lună sau fracţiune de lună, pentru un loc parcare, cf. HCL 95/2006 6. taxă pornire licitaţie loc parcare de reşedinţă cu plată, lei/lună sau fracţiune de lună, în situaţia în care numărul de solicitări depaşeşte numărul de locuri de parcare sau în situaţia în care unul sau mai multe locuri de parcare sunt solicitate de mai mulţi locatari , cf HCL 95/2006 7. taxă pentru parcările închiriate unităţilor de interes public cu plată, pentru un loc parcare, cf. HCL 95/2006 Art. 283 alin (2) Taxă pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, Taxe stabilite de Serviciul impozite şi taxe locale şi de Compartimentul transport public local de calatori 1. taxă pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, 2. taxă pentru înregistrarea vehiculelor care nu se supun înmatriculării cf HCL nr.100/2007 Art. 283 alin (1) Alte taxe locale Taxe stabilite de Directia de Dezvoltare Servicii Publice 1. taxă aviz circulaţie autovehicule cu masa totală mai mare de 3,5 to (taxa aviz traseu) cf HCL 270/2003 1 zi 30 zile 6 luni 1an 2. taxă aviz circulaţie autovehicule cu masa totală mai mare de 3,5 to pentru aprovizionare cu marfă cf HCL nr.270/2003 noaptea ziua 3. taxă anuală de întreţinere cimitire 4. taxă utilizare domeniu public pentru lucrările în cimitir executate de către concesionar

0 0

1.000 lei/mp 100 lei/mp

2 lei/mp/zi

2 lei/mp/zi

16 lei/an/cap de animal 15 lei/an/cap de animal 10 lei/an/cap de animal 9 lei/an/cap de animal 10 lei/an/cap de animal 9 lei/an/cap de animal 6 lei/an/cap de animal 5 lei/an/cap de animal 13 lei/an/cap de animal 13 lei/an/cap de animal 28 lei/an/cap de animal 27 lei/an/cap de animal 21 lei/an/cap de animal 20 lei/an/cap de animal 14 lei/an/cap de animal 13 lei/an/cap de animal 12 lei/mp/zi

12 lei/mp/zi

3 lei/mp/zi 1leu/oră 0 0

3 lei/mp/zi 1leu/oră 150 lei/lună 20lei/lună

0

20lei/lună

0

30 lei/lună

40 lei/an vehicul 20 lei

40 lei/an vehicul 20 lei

2 lei 20 lei 150 lei 250 lei

5 lei 30 lei 150 lei 250 lei

15 lei/luna 35 lei/luna 4 lei/mp/an 12 lei/groapă

15 lei/luna 35 lei/luna 4 lei/mp/an 12 lei/groapă

Noiembrie 2010 | Focşanii |

11


Taxe şi impozite locale

5. taxă depunere defunct în camera mortuară cimitir 6. taxă utilităţi cimitire datorate de antreprenorii lucrărilor funerare executate de către terţi pentru soclu simplu pentru soclu dublu pentru gropniţă simplă pentru gropniţă dublă 7. taxă transport defunct din biserică sau de la maşină la locul înhumării din cimitir 8. taxă săpătură groapă simplă cimitir (2,2 m x 0,9 mx 1,8m) 9. taxă săpătură groapă pentru pod, cimitir (2,5 m x 1,2 mx 1,8m) (plătirea prestaţiei scuteşte plata taxei de intervenţie lucrări în cimitir executate de concesionar) 10. taxă deshumare oseminte cimitir 11. taxă înhumare oseminte cimitir 12. taxă înhumare defunct cimitir 13. taxă înhumare defunct gropniţă cimitir 14. taxă dezvelire şi acoperire mormânt cimitir 15. taxă eliberare adeverinţe cimitir 16. taxă pentru concesionarea locului de înhumare cimitir pe o perioada de 7 ani ( 3 mp =1,2x2,5) 17. taxă pentru concesionarea locului de înhumare cimitir pe o perioada de 49 ani ( 3 mp =1,2x2,5) 18. taxă vehicul ridicat cf HCL 100/267/2008 19. taxă depozitare vehicul ridicat cf HCL 100/267/2008 20.taxă suplimentară pentru vehiculele ridicate şi pentru care nu s-au perfectat formalităţile de eliberare în decurs de 48 ore, cf HCL 100/267/2008 21. taxă pentru revendicare sau adopţie a câinilor comunitari, fără stăpân Taxe stabilite de Compartimentul autorizare agenţi economici si Compartimentul transport public local de calatori 1. taxă eliberare autorizaţie pentru desfăşurarea unei activităţi economice de către persoane juridice, inclusiv viza anuală 2. taxă pentru eliberarea acordului de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de comerţ, prestări servicii şi transport 3. taxă pentru eliberarea autorizaţiilor de transport pentru serviciile de transport public local ( valabile 5 ani) pentru: persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale şi întreprinderi individuale persoane judirice 4. taxă eliberare autorizaţie dispecerat taxi ( valabilă 5 ani) 5. taxă pentru eliberarea licenţei de traseu pentru fiecare mijloc de transport în comun utilizat pentru efectuarea serviciului de transport public local de călători (valabilă 3 ani) Taxe stabilite de Serviciul urbanism 1. taxă depozitare deşeuri inerte cf. HCL nr.13/2001 Taxe stabilite de Serviciul administratie publica locala 1. taxă eliberare copii după autorizaţii, certificate şi alte acte existente în arhiva municipiului taxa fixă la care se adaugă: pt. pg. A4 pt. pg. A3 Taxa stabilita de Serviciul comunicare si celelalte institutii, servicii subordonate Consiliului Local al Municipiului Focsani 1. taxă copiere documente deţinute de Municipiul Focşani care conţin informaţii de interes public filă format A4 - copie/print alb-negru filă format A3 - copie/print alb-negru filă format A4 - copie/print color filă format A3 - copie/print color suport CD/DVD Taxe stabilite de Serv urbanism, Serv juridic,administrarea domeniului public si privat, Biroul agricultura, cadastru 1. taxă participare licitaţie închiriere/concesionare şi vânzări bunuri imobile 2. taxă caiet sarcini licitaţie 3. taxă eliberare adeverinţă expropriere Taxa stabilite de Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor 1. taxă oficiere căsătorii în zilele de sâmbătă şi duminică între orele 9–14 în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale îintre orele 16–19 Taxa stabilite de Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă 1. taxă pentru organizarea şi desfăşurarea jocurilor de artificii cf. HCL nr. 4/2006, pentru fiecare 10 minute sau subdiviziune din aceasta Închiriere bunuri imobile aflate în incinta unităţilor subordoante consiliului local - taxa minimă de pornire a licitaţiei 1. taxă închiriere terenuri, prin licitaţie, aflate în incinta unităţilor subordonate Consiliului Local al municipiului Focşani Zona centrala Cartiere Sud Obor Alte cartiere 2. taxă închiriere spaţii destinate activităţilor comerciale Zona centrala Cartiere Sud Obor Alte cartiere

12 | Focşanii | Noiembrie 2010

20 lei/24h

20 lei/24h

40 lei 60 lei 70 lei 90 lei 15 lei 100 lei/groapă 90 lei/groapă 8 lei 9 lei 10 lei 25 lei 18 lei 10 lei 20 lei 250 lei 300 lei 25 lei/zi 25 lei/zi 0 lei

40 lei 60 lei 70 lei 90 lei 15 lei 100 lei/groapă 150 lei/groapă 10 lei 10 lei 10 lei 25 lei 20 lei 10 lei 35 lei 250 lei 300 lei 25 lei/zi 25 lei/zi 100 lei/animal

68 lei/an 0 lei

100 lei/an 50 lei

68 lei 68 lei 0 lei

150 lei 300 lei 300 lei

0 lei

100 lei

1 leu/mc

1 leu/mc

5 lei 0,10 lei/pg 0,20 lei/pg

30 lei 5 lei/pg 10 lei/pg

0,2 lei/pg 0,4 lei/pg 0,3 lei/pg 0,6 lei/pg 2 lei/buc

0,2 lei/pg 0,4 lei/pg 0,5 lei/pg 1,0 lei/pg 2 lei/buc

100 lei 50 lei 0 lei

100 lei 50 lei 20 lei

100 lei 500 lei

100 lei 500 lei

100 lei

100 lei

20 lei/mp/luna 15 lei/mp/luna 10 lei/mp/luna

20 lei/mp/luna 15 lei/mp/luna 10 lei/mp/luna

16 lei/mp/luna 14 lei/mp/luna 11 lei/mp/luna

16 lei/mp/luna 14 lei/mp/luna 11 lei/mp/luna


8 lei/mp/luna 7 lei/mp/luna 6 lei/mp/luna

8 lei/mp/luna 7 lei/mp/luna 6 lei/mp/luna

4 lei/mp/luna 3 lei/mp/luna 2 lei/mp/luna

4 lei/mp/luna 3 lei/mp/luna 2 lei/mp/luna

3 lei/mp/luna 2 lei/mp/luna 1 leu/mp/luna

3 lei/mp/luna 2 lei/mp/luna 1 leu/mp/luna

3 lei/mp/luna 2 lei/mp/luna 1 leu/mp/luna 6 lei/mp/luna 11 lei/mp/luna 1 leu/mp/luna 0 lei/mp/luna

3 lei/mp/luna 2 lei/mp/luna 1 leu/mp/luna 6 lei/mp/luna 11 lei/mp/luna 1 leu/mp/luna 0 lei/mp/luna

Taxe şi impozite locale

3. taxă închiriere spatii destinate activităţilor de producţie, prestări servicii, cazare, agenţii de turism,redacţii ale ziarelor şi revistelor, oficii de presă Zona centrala Cartiere Sud Obor Alte cartiere 4. taxă închiriere spaţii destinate birourilor administrative, asistenţă tehnică, economică şi juridică, proiectare, arhitectură, design Zona centrala Cartiere Sud Obor Alte cartiere 5. taxă închiriere spatii destinate activităţii de învăţământ, cultură, sport, sănătate, asistenţă socială, comerţ cu cărţi şi rechizite şcolare Zona centrala Cartiere Sud Obor Alte cartiere 6. taxă închiriere spaţii destinate organizaţiilor de masă politice Zona centrala Cartiere Sud Obor Alte cartiere 7. taxă închiriere spaţii destinate pentru garaje 8. taxă închiriere spaţii destinate depozitării materialelor în beciuri 9. taxă închiriere spaţii destinate pregătirii şi organizării apărării civile, pompieri, unităţi militare 10. taxă închiriere spaţii destinate adăpostirii pentru situaţii de urgenţă

CAPITOLUL XIII – SANCŢIUNI LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2010/HCL 269/2009 Art. 294 alin.(3)

Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la 60 de lei la 240 de lei, iar cele de la lit.b)-d) cu amendă de la 240 de lei la 600 de lei.

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2011 Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la 60 de lei la 240 de lei, iar cele de la lit.b)-d) cu amendă de la 240 de lei la 600 de lei.

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amen­ după sancţionează cu amendă de la 280 de lei la 1.360 de lei. dă de la 280 de lei la 1.360 de lei. LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE Art. 294 alin.(6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%, respectiv: Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la 240 de lei la 960 de lei, la 240 de lei la 960 de lei, iar cele de la lit.b)-d) cu amendă de la 960 de Contravenţia prevăzută iar cele de la lit.b)-d) cu amendă de la 960 de lei la 2400 de lei. lei la 2400 de lei.

Art. 294 alin.(4)

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amen­ după sancţionează cu amendă de la 1.100 de lei la 5.450 de lei. dă de la 1.100 de lei la 5.450 de lei.

II . LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru - lei ANEXA – LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU Extras din norma juridică

NIVELURILE APLI­ CABILE IN ANUL FISCAL 2011 cf HGR 956/2009

CAPITOLUL I – Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei si Libertăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice 1. Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale,de alte autorităţi publice,precum şi de instituţii de stat,care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare 2. Eliberarea certificatului de producător 3. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal: a) pentru animale sub 2 ani b) pentru animale peste 2 ani 4. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate: x a) pentru animale sub 2 ani b) pentru animale peste 2 ani 5. Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală 6. Eliberarea, la cerere. a certificatelor medico-legale şi a altor certificate medicale folosite în justiţie 7. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 8. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului 9. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 10. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine 11. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă 12. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

2 abrogat/OG36/2002 x 2 2 x 2 4 abrogat/L144/2004 2 2 13 2 2 2 2

Noiembrie 2010 | Focşanii |

13


Taxe şi impozite locale

CAPITOLUL II – Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit 1. Acte de identitate: x a) eliberarea sau preschimbarea cărţilor de identitate (inclusiv a celor provizorii) şi a buletinelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea carnetelor de identitate, precum şi 4 eliberarea sau prelungirea valabilităţii legitimaţiilor provizorii pentru cetăţenii străini şi persoanele fără cetăţenie b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei abrogat/ OUG70/2009 c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără cetăţenie 5 d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi legitimaţii provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorateabrogat/ OUG70/2009 2. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidenţă a populaţieiabrogat/ OUG70/2009 3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare 3 4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit 2

CAPITOLUL III – Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere 1. Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule: a) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din subcategoriile A, A1, B, B1 si B+E b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+Ed) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb si Tv e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tvf) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E 2. Taxa pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obţinerea aceleaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducatori de autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E 3. Taxa pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat4. Taxa pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere-

x 5 abrogat/ OUG70/2009 abrogat/ OUG70/2009 24 abrogat/ OUG70/2009 abrogat/ OUG70/2009 72 abrogat/ OUG70/2009 abrogat/ OUG70/2009

CAPITOLUL IV – Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe 1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor: a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3500 kg, inclusiv b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg, inclusiv, şi 3.500 kg, inclusivc) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg 2. Taxa de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar 3. Taxa de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor

x 52 abrogat/ OUG70/2009 125 8 357

CAPITOLUL IV/1 – Taxe pentru furnizare date 1. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a permise­ lor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare

4

CAPITOLUL V – Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr.18/1991 1. Taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr.18/1991,republicată,cu modificarile şi completările ulterioare,cu excepţia celor pentru terenuri agricole şi forestiere

Preşedinte de şedinţă, Boboc Tudoriţa Rodica

14 | Focşanii | Noiembrie 2010

13

Contrasemnează: Secretarul Municipiului Focşani Corhană Eduard Marian


„Metode alternative de atragere a fon- man, Marius Condruz şi Emma Cârnu (volun­ durilor în cadrul CLCT-urilor” tari CLT Focşani). În cadrul reuniunii, participanţii au învăţat abăra de la Gălăciuc a găzduit între despre cum, când şi unde să solicite spon­ 11 şi 14 noiembrie 2010 Reuniunea sorizări, despre finanţări europene, despre regională a Consiliilor Locale ale Co­ partenerii de pe plan local şi despre politicile piilor şi Tinerilor. Pe durata acestei întâlniri, de tineret. tinerii consilieri au avut şansa de a participa Trainingurile susţinute în primele zile au la ateliere pe tema atragerii fondurilor, fiind avut finalitate într-un atelier practic, în care instruiţi de traineri specializaţi, membri ai organizaţiei Master-Forum. În această perioadă de sensibilitate financiară prin care trece ţara noastră, este minunat faptul că tinerii consilieri au posibilitatea să fie informaţi cu privire la modalităţile alternative de atragere a fondurilor în cadrul CLCT-urilor, pentru a putea funcţiona în continuare în aceleaşi condiţii şi pentru a putea lansa proiecte noi care să vină în sprijinul tinerilor din comunităţi. La reuniunea CLCT-urilor, organizată anul acesta de Ingrid Ene (viceprimar CLT Focşani) şi Alexandra Scînteianu (se­ consilierii au avut ocazia să se prezinte în cretar CLT Focşani), au participat delegaţii faţa unor presupuşi sponsori. Trainerii care de consilieri din Bucureşti, Craiova, Piatra- au jucat acest rol s-au arătat încântaţi de Neamţ, Târgu-Neamţ, Ploieşti şi, bineînţeles, rapiditatea cu care tinerii au asimiliat noile delegaţia gazdă, alcătuită din: Alexandru informaţii, mărturisind că sunt cu adevărat Munteanu (primarul tinerilor focşăneni), surprinşi de cât de bine s-au descurcat con­ Costel Vîlcu (consilier al tinerilor), Elena Co­ silierii la proba practică.

T

Social

Reuniunea regională a Consiliilor Locale ale Copiilor şi Tinerilor, Focşani – 2010

„Fiind prima dată când acest mandat CLT organizează o astfel de adunare, pot spune că a fost o acţiune mai mult decât reuşită, lăsând la o parte micile detalii pierdute din vedere. Plecând de la ideea că mereu se poate şi mai bine, trebuie să învăţăm din greşeli, de aceea avem în plan ca anul viitor să organizăm o a doua adunare a tuturor Consiliilor Locale ale Copiilor şi Tinerilor aici, la Focşani. Vrem să mulţumim Primăriei şi Consiliului Local al Municipiului Focşani, Direcţiei Judeţene pentru Tineret şi Sport Vrancea, Inspecto­ ratului Şcolar Judeţean Vrancea, invitaţior şi tuturor celor care au fost alături de noi şi ne-au sprijinit în realizarea acestei adu­ nări!”, a declarat Alexandru Munteanu, primarul tinerilor din Focşani, la încheie­ rea întâlnirii de anul acesta. Tinerii consilieri locali focşăneni se pregătesc acum pentru proiectul deve­ nit deja tradiţie, „Moş Crăciun European”, care se va desfăşura... în luna cadourilor, aşa cum îi stă bine. Evenimentul este, de fapt, o competiţie între licee, în care Moş Crăciun premiază echipa care reprezintă cel mai bine ţara europeană care i-a fost reparti­ zată în cadrul concursului. Alexandra Scînteianu Secretar CLT Focşani

Staţie de Sortare Deşeuri Menajere la Focşani

Î

n primul rând din dorinţa reducerii costurilor de operare, această staţie de sortare a deşeurilor menajere a fost con­ struită şi ca o necesitate a respectării legislaţiei de mediu. Este vorba despre OUG 196/2005, care impune atât administraţiilor locale cât şi societăţilor de salubritate reducerea cu 15% a cantităţilor de deşeuri colectate şi depozitate, începând cu data de 1 iulie a acestui an. Staţia de sortare a fost construită în totali­ tate din fondurile operatorului SC CUP Salu­ britate SRL Focşani, costurile fiind estimate la aproximativ 100.000 €, terenul pe care a fost construită fiind pus la dispoziţie de către municipalitate. Suprafaţa construită este de aproximativ 250 mp, staţia fiind dotată cu: • buncăr de deversare a deşeurilor; • bandă transportoare înclinată, pentru preluare; • bandă transportoare orizontală, pentru selecţie; • 10 posturi de selectare ce au posibilita­ tea de dublare, în funcţie de necesităţi; • hală de preluare a materialelor selecta­ te-colectate; • hală de presare, în care sunt amplasate presele de materiale colectate; • hală de selectare; • vestiar;

zid protecţie anti­ vânt. Estimăm că prin pu­ nerea în funcţiune a acestei staţii de sortare, va putea fi diminuată cantitatea de deşeuri menajere cu aproxima­ tiv 20-25%. Acest volum trebuie transportat şi apoi depozitat la depo­ zitul final de la Haret, ce se află la o distanţă de aproximativ 33 km de oraşul Focşani. Materialele colectate pot fi valorificate în pro­ porţie de 100%, existând contracte în acest sens încheiate cu diverşi procesatori finali, cum ar fi: • Greentech Buzău, pentru deşeurile de plastic, AL, HDPE, TETRAPAC; • Vrancart Adjud, pentru deşeurile din carton şi hârtie. Staţia de sortare din Focşani este asistată de 14 muncitori şi un coordonator, existând posibilitatea, în funcţie de evoluţia cantită­ ţilor de deşeuri selectate, să se lucreze în 2 schimburi. Ne propunem, pe viitor, modernizarea şi

semiautomatizarea acestui bun ce aparţine municipiului Focşani, prin construirea unei benzi automate de colectare a metalelor, a unui ciur rotativ pentru selectarea elemen­ telor biodegradabile şi a unui tocător pentru vegetale (crengi, frunze, vreji etc.). Aceste dotări pot duce la o diminuare cu aproxima­ tiv 20% a cantităţilor de deşeuri transportate la depozitul final, dar şi a costurilor de ope­ rare şi, implicit, a tarifului către populaţie. Ing. Viorel Profiroiu Director Noiembrie 2010 | Focşanii |

15


Cultură

Ziua Colegiului „Valeriu D. Cotea”

Î

n fiecare toamnă, în data de 7 noiem­ brie sau în preajma acesteia, Colegiul „Valeriu D. Cotea” îşi sărbătoreşte ziua patronului său spiritual, academicianul al că­ rui nume îl poartă. Numele de botez Valeriu este al unuia din­ tre cei 33 de martiri ai creştinismului ucişi prin sabie în anul 298 d. Ch. şi în latină înseamnă „a fi puternic, a fi sănătos”. Alegerea acestei date ca Zi a Colegiului „Valeriu D. Cotea” este un pios omagiu adus distinsului academician şi înaintaşilor săi, peste ale căror suflete s-a abătut uneori umbra antichristului. Sărbătorind şi 87 de ani de la înfi­ inţare ca unitate de învăţământ, Co­ legiul s-a bucurat şi anul acesta de prezenţa oaspetelui său de onoare, domnul Valeriu D. Cotea, aflat în pra­ gul vârstei de 85 de ani, a autorităţi­ lor judeţene şi municipale – Mircea Diaconu, vicepreşedinte al Consiliului Jude­ ţean Vrancea, un vechi prieten de familie al academicianului, Decebal Bacinschi, prima­ rul municipiului Focşani, Gheorghe Stan, consilier municipal, membru al consiliului de administraţie al Colegiului – precum şi a prozatorului Al. Cucereanu, fost director al liceului vreme îndelungată, reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar, ziarişti, oameni de

afaceri, foşti elevi ai liceului. Vizitarea unităţii a mobilizat mai mult ca niciodată cadrele didactice organizatoare şi elevii, care împreună şi-au prezentat – poa­ te la o scară mai redusă din cauza crizei pe care o traversăm, dar esenţele tari se vând în flacoane mici – o parte din preocupările şi realizările lor.

Activităţile au început cu vernisarea unei expoziţii foto-documentare a bisericilor de lemn din Ţara Vrancei, prezentată cu bogate explicaţii pe marginea fiecărui exponat de profesorul Gheorghe Vlăjie, un profund cu­ noscător al specificului etnocultural al Vran­ cei şi un excelent vorbitor. A urmat vizitarea unei expoziţii de produse alimentare tradiţi­ onale, pregătite cu dibăcie de elevii colegiu­

lui, precum şi o expoziţie de obiecte folosite din moşi-strămoşi în industria alimentară a zonei, în special a celei ţărăneşti legată de ciobănit. Foarte interesantă şi apreciată de partici­ panţi a fost expoziţia de finalizare a proiectului educaţional „Toptehnika”, organizat de profe­ soara Cornelia Mândru în laboratorul de infor­ matică, precum şi activităţile didactice susţinute de profesoara Ticuţa Diniţă pe tema creierului la animale. „Prin activităţile desfăşurate – a declarat la final patronul spiritual al Colegiului – aţi reuşit să creaţi un moment de lumină şi frumos. Vă fe­ licit pentru tot ceea ce faceţi în acest colegiu”. Cu inima şi mintea încă tinere, academicianul Valeriu D. Cotea a fost prezent şi seara la balul boboci­ lor, organizat de Colegiu la Casa de Cultură a Sindicatelor. Elevii au fost foarte bucuroşi să aibă în mijlocul lor, la o sărbă­ toare a adolescenţei, o personalitate atât de cunoscută pe toate meridianele unde se cul­ tivă viţa-de-vie şi se produce vin. Prof. Florin Iamandei, directorul Colegiului Tehnic „Valeriu D. Cotea”

Şcoala Nr. 3 Focşani – 20 de ani de activitate

C

olectivul de elevi şi cadrele di­ dactice de la Şcoala Nr. 3 Focşani au sărbătorit sâmbătă, 6 noiem­ brie 2010, împlinirea a două decenii de la înfiinţare. La activităţile festive au luat parte oficialităţi locale şi judeţene, absolvenţi, foşti şi actuali slujitori ai şcolii. 20 de ani înseamnă încununarea unor experienţe, a dorinţelor, străduinţelor şi, mai ales, înseamnă depăşirea limitelor fiecăruia dintre noi . Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 din Focşani s-a născut imediat după revoluţia din 1989, într-o toamnă blândă care îţi dădea iluzia că vara nu s-a sfârşit, că este ascunsă un­ deva, prin apropiere şi te poate surprinde oricând prin căldura ei. Începutul a fost greu, dar şi ceilalţi ani au fost dificili în afirmarea şcolii, a identităţii ei, a câştigării unui prestigiu în condiţiile unei concurenţe acerbe din partea celorlalte instituţii de învăţământ. Astăzi, şcoala îşi desfăşoară activitatea în forma tradiţională la gimnaziu, iar la ciclul primar şi în alternati­ va step-by-step. Performanţa şcolară s-a materializat în re­ zultatele obţinute la examenele de admitere, de testare naţională, precum şi prin numeroa­ sele premii şi medalii la olimpiadele judeţene, naţionale şi la varii concursuri şcolare.

16 | Focşanii | Noiembrie 2010

Foştii absolvenţi ai şcolii, actualmente me­ dici, profesori, informaticieni etc. au recuno­ scut în paginile revistei omagiale „Gânduri” că devenirea lor se datorează luminii de car­ te pe care au primit-o pe băncile Şcolii Nr. 3: „Fiecare profesor, fiecare excursie, fiecare meci de volei, toate au fost închise în mici

capsule de metal care se odihnesc liniştite în săculeţul memoriei”. (Mădălina Sicoi, şefă de promoţie 2000, absolventă a Universităţii Politehnice, Facultatea de Automatică) „Într-o realitate în care totul se întâmplă contra timp şi contra bani, puţini sunt cei care mai oferă din timpul şi energia lor. Când eşti atât de norocos să-i întâlneşti pe acei puţini, merită să te întorci, să le mulţumeşti.” (Dr. Alina Buture, absolventă a Şcolii Nr. 3,

promoţia 2000) „Fiecare profesor şi-a pus amprenta pe dez­ voltarea mea personală.” (Simona Ochean, promoţia 2001, consultant financiar) Chiar şi părinţii îşi amintesc de cei opt ani petrecuţi de copiii lor la Şcoala Nr. 3: „Este imposibil să nu te pleci în faţa unor colegi de o excepţională valoare profesională şi umană.” (prof. Au­ relia Nedelcu, Colegiul Naţional „Al. I. Cuza”) „Îndrumaţi de profesori, copiii mei au ajuns să ocupe locul II pe ţară la olimpiada de biologie, men­ ţiune şi locul III pe ţară la olimpiada de limba română. Pregătirea şi ap­ titudinile dobândite în cadrul aces­ tei şcoli se revăd şi la liceu”, mărtu­ riseşte Lungu Mihai, tatăl a două fete care au absolvit Şcoala Nr. 3. În pofida unor vremuri deloc prielnice, neavând drept armă de­ cât stiloul şi catalogul, a existat dorinţa unor oameni de a educa şi instrui, de a modela caractere. Instituţia noastră de învăţământ a reuşit să adune un număr impresionant de visători ce speră să aşeze şcoala pe un soclu pe care societatea uneori i-l refuză. Apostu Tincuţa Director


Cultură

P

Centrul de Formare Biblionet

rogramul naţional Biblionet – lumea în biblioteca mea este una dintre cele mai importante investiţii într-o intervenţie de anvergură pentru facili­ tarea accesului public la Internet şi construi­ rea unui sistem durabil de biblioteci moder­ ne în România. Biblionet are o valoare totală de 26,9 milioane de dolari, este finanţat de Fundaţia Bill & Melinda Gates şi se derulează pe o perioadă de 5 ani prin Fundaţia Inter­ national Research & Exchanges Board (IREX). Obiectivul programului Biblionet este de a facilita accesul populaţiei la mijloacele tehnologiei informaţionale, pornind de la

faptul că peste 50% din populaţie, mai ales din zonele rurale, nu au acces la Internet. Din această cauză, pentru mulţi dintre cetăţenii ţării nu sunt disponibile beneficiile econo­ mice şi sociale ale accesului la Internet, cum

ar fi serviciile de e-administraţie, găsirea unui loc de muncă, informaţii din domeniul sănătăţii, servicii bancare şi de administrare online a afacerilor sau comunicarea cu ru­ dele din străinătate. Astfel că, în urma unui proces de selecţie competitivă, peste 1600 de biblioteci publice din România vor pri­ mi calculatoare pentru accesul publicului la Internet şi peste 3000 de bibliote­ cari vor participa la cursuri de for­ mare pentru a pu­ tea utiliza la maxi­

mum potenţialul noilor resurse tehnologice în beneficiul comunităţii. Biblionet este un parteneriat între IREX, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Fundaţia EOS (Educating for an Open Soci­

ety), Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) şi bibliotecile publice româneşti. De aseme­ nea, Microsoft Corporation donează softwa­ re în valoare de aproximativ 15 milioane de dolari către bibliotecile din România. În acest an, Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” a fost introdusă în acest proiect,

împreună cu alte 23 de biblioteci judeţene din ţară. În urma implementării proiectului, Biblioteca Judeţeană Vrancea beneficiază de 11 laptopuri cu periferice, căşti şi cabluri de siguranţă, un proiector, un scanner, o impri­ mantă, un router wireless, precum şi softul necesar. Valoarea totală a echipamentelor se ridică la aproximativ 60000 lei, iar acestea vor fi folosite în primul rând în cadrul Cen­ trului de Formare pentru bibliotecarii vrân­ ceni, precum şi pentru alte tipuri de cursuri. Centrul de Formare Biblionet a fost inau­ gurat în data de 8 noiembrie 2010, la Secţia pentru Copii şi Tineret a Bibliotecii Judeţene Vrancea, în prezenţa directorului general al Fundaţiei IREX, Paul Baran, şi a lui Ovidiu Ana, coordonator training, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Vrancea, primari sau reprezentanţi ai consiliilor locale din judeţ, bibliotecari, mass media locale. De asemenea, alte 17 biblioteci publice din judeţ au intrat în acest proiect şi vor fi dotate cu echipamente IT, iar bibliotecarii vor fi instruiţi prin cursuri de formare şi uti­ lizând tehnologia furnizată. Deja acest lucru s-a şi întâmplat, prima săptămână de curs încheindu-se prin instruirea a 9 bibliotecari. Urmează o a doua săptămână, începând cu data de 22 noiembrie, în care vor fi instruiţi alţi 10 bibliotecari, iar ultima săptămână de curs va începe pe 6 decembrie. După data de 13 a aceleiaşi luni, toate cele 17 biblioteci publice intrate în program vor primi echipa­ mentele IT cu softul necesar. Liliana Mocanu Coordonator Biblionet Vrancea Noiembrie 2010 | Focşanii |

17


Administrativ

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI în şedinţa ordinară din 26 octombrie 2010

ŮŮA fost aprobată organizarea Reuniunii re­ gionale a Consiliilor Locale ale Copiilor şi Tinerilor – Focşani 2010, pe tema ,,Meto­ de alternative de atragere a Fondurilor în cadrul CLCT-urilor”, în perioada 11-14 no­ iembrie 2010, de către Consiliul Local al Tinerilor Focşani; ŮŮS-a aprobat participarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în calitate de co-or­ ganizator al Simpozionului Naţional ,,AutoTehnic 2010”, ediţia a 3-a, iniţiat de Colegiul Tehnic Auto ,,Traian Vuia” Focşani, care va avea loc în data de 27 noiembrie 2010; ŮŮA fost aprobată alocarea din bugetul local al municipiului Focşani, pe anul 2010, a su­ mei de 90 mii lei pentru organizarea sărbă­ torilor de iarnă; ŮŮS-a aprobat stabilirea taxei pentru ocuparea terenului din Bazar-Obor, în zilele de luni, marţi, joi, vineri şi sâmbătă, de maşinile ne­ vândute în zilele de miercuri şi duminică; ŮŮA fost aprobată acordarea unui sprijin finan­ ciar Parohiei ,,Sf. Ioan Botezătorul”, Focşani; ŮŮS-a aprobat planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2011 pentru posturile din cadrul Primăriei Municipiului Focşani, din instituţiile subordonate (Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Focşani, Poliţia Comunitară a Municipiului Focşani, Servi­ ciul Public Comunitar de Evidenţă a Per­ soanelor, Focşani) şi centralizat la nivelul ordonatorului principal de credite; ŮŮA fost aprobată transformarea în statul de funcţii al Primăriei Municipiului Focşani a unsprezece posturi pentru promovarea în clasă şi avansarea în treapta de salarizare imediat superioară a funcţionarilor publici care îndeplinesc condiţiile de avansare; ŮŮS-a aprobat transformarea în statul de func­ ţii al Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Focşani a unui număr de 2 posturi, în vederea promovării în clasă a funcţiona­ rilor publici încadraţi pe aceste posturi; ŮŮA fost aprobată transformarea în statul de funcţii al Ateneului Popular ,,Mr. Gh. Pastia” Focşani a postului de contabil treapta IA (Compartiment contabilitate-financiar) în post de economist gradul II; ŮŮS-a aprobat stabilirea programului de func­ ţionare a magazinelor care comercializează produse etnobotanice (cu excepţia celor interzise de lege şi a celor reglementate prin legi speciale), în municipiul Focşani; ŮŮA fost aprobată lista nominală cu persoa­ nele cărora li se repartizează locuinţe pen­ tru tineri destinate închirierii, conform Nor­ melor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, republi­ cată, modificată, şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 41/23.02.2010 privind aprobarea

18 | Focşanii | Noiembrie 2010

listei de priorităţi; ŮŮS-au aprobat două schimburi de locuinţe ANL situate în Focşani, Cartierul Tineretului – Sud, solicitate de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea locuin­ ţei nr. 114/1996, republicată şi modificată; ŮŮA fost aprobată modificarea anexei la HCL nr. 82/25.03.2009, pentru aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare şi extindere spaţii verzi în zona de acţiune sud-est” a munici­ piului Focşani; ŮŮS-a aprobat modificarea art. 2 din HCL nr. 83/25.03.2009, pentru aprobarea depune­ rii proiectului ,,Modernizare şi extindere spaţii verzi în zona de acţiune sud-est” a municipiului Focşani la Agenţia de Dez­ voltare Regională Sud Est şi a cofinanţării cheltuielilor legate de proiect; ŮŮA fost aprobată modificarea art. 2 din HCL nr. 85/25.03.2009, pentru aprobarea depu­ nerii proiectului ,,Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii” în zona de acţiune sud-est a municipiului Focşani la Agenţia de Dez­ voltare Regională Sud Est şi a cofinanţării cheltuielilor legate de proiect; ŮŮS-a aprobat majorarea capitalului social al SC ENET SA Focşani (stabilit prin HCL nr.293/10.11.2009), ca măsură pentru recu­ perarea debitelor şi reluarea livrării gazelor naturale, momentan sistată de către furni­ zor. De asemenea, urmează facturarea indi­ viduală a tuturor consumatorilor de agent termic produs de către SC ENET SA Focşani; ŮŮA fost aprobată rectificarea bugetului ge­ neral consolidat al Municipiului Focşani, pe anul 2010, incluzând diminuarea cu 2.300 mii lei a Capitolului Locuinţe, servicii de la Piaţa Unirii şi majorarea Capitolului Com­ bustibil şi Energie cu aceeaşi sumă pentru recapitalizarea SC ENET SA. ŮŮS-a aprobat scoaterea din funcţiune în ve­ derea valorificării şi, după caz, casării unor bunuri inventariate în domeniul privat al municipiului Focşani; ŮŮA fost aprobată completarea HCL nr. 23/26.01.2010 pentru aprobarea inventa­ rului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focşani, cu modifică­ rile şi completările ulterioare; ŮŮS-a aprobat modificarea şi completarea anexei nr. 1 – bunuri imobile, la HCL nr. 167/2003, privind însuşirea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare; ŮŮA fost aprobată închirierea prin licitaţie pu­ blică a terenului în suprafaţă de 28,50 mp,

situat în Focşani, str. Plevnei, Punct Termic nr. 4, care aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, în vederea amplasă­ rii de construcţie provizorie având destina­ ţia de garaj; ŮŮS-a aprobat închirierea prin licitaţie publi­ că a unor terenuri ce aparţin domeniului public/privat al municipiului Focşani, în vederea amplasării construcţiilor provizo­ rii cu destinaţia de chioşcuri de distribuţie presă (cu interzicerea afisajului electoral pe acestea) şi a spaţiilor comerciale pentru vânzare presă şi carte situate în Pasajul Pia­ ţa Moldovei; ŮŮA fost aprobată modificarea art. 2, alin. (1) din HCL nr. 103/27.04.2010, pentru aprobarea vânzării spaţiului cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Focşani, str. Simion Bărnuţiu, nr. 9, care face obiectul contractelor de concesiune nr. 21940/23.12.2004 şi nr. 21945/23.12.2004, încheiate între Consiliul Local al Municipiu­ lui Focşani şi medicii Sîrghi Jeana şi Ciuş­ leanu Ruxandra; ŮŮS-a aprobat modificarea art. 1, alin. (1) din HCL nr. 233/31.08.2010 pentru aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 14,72 mp, situat în Focşani, Bdul Independenţei nr. 7-9, judeţul Vrancea, T.54, P.3402, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către d-na Chirilă Claudia Violeta; ŮŮA fost aprobată vânzarea fără licitaţie pu­ blică a unor terenuri ce aparţin domeniului privat al Municipiului Focşani, către Anton Constanţa şi Gheorghe Gabriela (str. Popa Şapcă nr. 13), Ghemuleţ Daniel şi Angelica (B-dul Gării nr. 28), Nanciu Maria şi Nanciu Nicolae (str. Renaşterii nr. 8 bis), Ştefan Va­ sile (str. Gheorghe Magheru, nr. 6), Savin Corneliu (B-dul Unirii nr. 16), Vasile Gheor­ ghe (str. Bucegi nr. 1), SC MONAFARM SRL (str. Popa Şapcă nr. 3 şi str. Cuza-Vodă nr. 55), SC MAVECOM SRL (str. Dimitrie Cante­ mir nr. 6), SC MARAVIA PROD SERV SRL (str. Bălţi nr. 1bis), SC OVILENA COM SRL (str. Alexandru Vlahuţă nr. 10), SC VIOMED SRL (str. Popa Şapcă nr. 9) şi SC GHERGHINA TVF SNC (B-dul Bucureşti nr. 6A); ŮŮS-a aprobat modificarea art. 2 din HCL nr. 39/196/29.07.2008 pentru desemnarea re­ prezentanţilor Consiliului Local al Munici­ piului Focşani, în vederea constituirii comi­ siei pentru vânzarea spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe ac­ tului medical, proprietate privată a mu­ nicipiului Focşani, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, precum şi a comisiei de contestaţii.


Informaţii utile

CENTRUL DE COMUNICARE AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI FOCŞANI

Cei ce lucrează zilnic în Centrul de Comunicare sunt:

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI

8.30 - 16.30 8.30 - 16.30 8.30 - 18.30 8.30 - 16.30 8.30 - 16.30

• Diana GROSU - Informare Publică şi Fond Locativ • Claudia POROŞNICU - Autorizare agenţi economici • Elena VIŞAN - Registratură • Lucia CALOIAN - Urbanism şi Investiţii • Ligia BULBOACĂ - Juridic • Violeta ASANACHE - Taxe şi Impozite • Cristina TURCU - Cadastru şi Agricultură

Personalul care asigură relaţia cu publicul trebuie să adopte o atitudine pozitivă, să fie calm, politicos şi respectuos, să folosească un limbaj adecvat şi civilizat, să păstreze confidenţialitatea informaţiilor obţinute de la cetăţean şi să formuleze răspunsuri legale, complete şi corecte, pe înţelesul fiecărui cetăţean.

Numerele de telefon (interioare) din Primăria Municipiului Focşani Cabinet Primar (Decebal Bacinschi)

209

21

Direcţia Economică - Director

206

2

Cabinet Viceprimar (Bogdan Matişan)

107

22

Direcţia Economică, Serviciul Buget - Şef serviciu

205

3

Cabinet Viceprimar (Vasile Dobre)

109

23

Serviciul Fond Locativ, Asociaţii de proprietari (Cam.1)

301

4

Cabinet Secretar

210

24

Serviciul Fond Locativ, Asociaţii de proprietari (Cam. 2) - Şef serviciu

302

5

Centrul de Comunicare - Autorizare agenţi economici

415

25

Serviciul Administraţie Publică Locală - Şef serviciu

102

6

Centrul de Comunicare - Cadastru şi agricultură

411

26

Serviciul Administrativ - Şef serviciu

115

7

Centrul de Comunicare - Impozite şi taxe

412

27

Serviciul Autorizare Aqenti Economici - Şef serviciu

111

8

Centrul de Comunicare - Informaţii generale

417

28

Serviciul Comunicare

201

9

Centrul de Comunicare - Juridic

418

29

Serviciul Comunicare

104

10

Centrul de Comunicare - Registratură

416

30

Serviciul Comunicare - Şef serviciu

202

11

Centrul de Comunicare - Urbanism

419

31

Serviciul Comunitar de Cadastru şi Agricultură (Cam. 04)

304

12

Compartiment Audit

303

32

Serviciul Comunitar de Cadastru şi Agricultură (Cam. 05) - Şef serviciu

305

13

Compartiment Contracte, Achiziţii

203

33

Serviciul Impozite şi taxe - Şef serviciu

333

14

Compartiment Programe

215

34

Serviciul Impozite şi taxe (Cam. 09)

309

15

Compartiment Rromi

404

35

Serviciul Impozite şi taxe (Cam. 10)

310

16

Consiliul Local - Aparat Tehnic

217

36

Serviciul Impozite şi taxe (Cam. 11)

311

17

Direcţia Resurse Umane şi Coordonare Unităţi Subordonate

103

37

Serviciul Investiţii - Şef serviciu

204

18

Direcţia Resurse Umane şi Coordonare Unităţi Subordonate - Director

105

38

Serviciul Juridic, Contencios, Domeniul Public şi Privat - Şef serviciu

112

19

Direcţia Administraţie Publică Locală - Director

106

39

Serviciul Urbanism (Cam. 07) - Şef serviciu

307

20

Direcţia Economică, Birou Contabilitate

207

40

Serviciul Urbanism (Cam. 08)

308

0237.236.000

1

TELEFOANE UTILE

Telefonul cetăţeanului: 0237.233.333 Centrala telefonică: 0237.236.000 Fax: 0237.216.700 Interioare: 417 - Informare Publică, Fond Locativ 415 - Autorizare agenţi economici 416 - Registratură 419 - Urbanism, Investiţii 418 - Juridic 412 - Taxe şi impozite 411 - Cadastru şi agricultură www.focsani.info; primarie@focsani.info Noiembrie 2010 | Focşanii |

19


Focsanii83