Page 1


3

SEMNIFICAŢIA ZILEI DE 9 MAI PENTRU ISTORIA NEAMULUI ROMÂNESC

4

VRANCEA SĂRBĂTOREŞTE ZIUA EUROPEI

5

DRUMUL DE GLORIE AL ARMATEI ROMÂNE ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

7

EXECUŢIA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI FOCŞANI PE TRIMESTRU I 2010

Seria a VI-a, Anul 8 (VIII) Nr. 76, Aprilie 2010

8

UniCredit Ţiriac Bank SA – desemnat câştigător...

9

O NOUĂ LOCAŢIE PENTRU AUTOGARĂ

10

BRIGADA 8 ARTILERIE MIXTĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA” SĂRBĂTOREŞTE ZIUA FORŢELOR TERESTRE

CONSILIUL LOCAL ŞI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI Tel.: 0237.236.000, Fax: 0237.216.700 E-mail: primarie@focsani.info Web: www.focsani.info

12

Maiorul Gheorghe Pastia şi puterea exemplului

13

REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE ÎN JUDEŢUL VRANCEA

14

dezbatere pe tema combaterii sărăciei şi excluziunii sociale

15

ZIUA NATO

15

10 ANI DE PROBAŢIUNE ÎN VRANCEA

16

ECHIPA DE JUNIORI S-A ÎNTORS VICTORIOASĂ DIN ITALIA

17

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI în luna martie 2010

18

Cuprins

FOCŞANII, NR. 76

Raportului primarului municipiului Focşani privind activitatea desfăşurată în anul 2009

COLEGIUL DE CONDUCERE Decebal Gabriel Bacinschi - Preşedintele colegiului Rodica Boboc Doina Fodoreanu Eduard Corhană Nataşa Maria Nemeş Dan Mihai Cazaciuc REDACŢIA Dan Mihai Cazaciuc Mirela Andrei Marian Mihu Adrian Imireanu Răzvan Necula

- Coordonator

GRAFICĂ ŞI MACHETARE Valentin Rădulescu Corectură Ana-Maria Ciocoiu

Publicaţie realizată de S.C. EURO PRINT COMPANY S.R.L. Str. Crizantemelor, Nr. 17, Buzău Tel./Fax: 0338.101.253 e-mail: europrint2006@yahoo.com

PROGRAM DE AUDIENŢE

Problemele ce sunt de competenţa administraţiei publice locale şi nu au fost soluţionate de serviciile de specialitate, pot fi aduse la cunoştinţa Primarului municipiului Focşani, a celor doi Viceprimari sau a Secretarului. Primarul municipiului Focşani, Decebal Gabriel Bacinschi, acordă audienţe în prima zi de Luni din fiecare lună, începând cu ora 14.00. Viceprimarul municipiului Focşani, Bogdan Emilian Matişan, acordă audienţe în a doua zi de Luni din fiecare lună, începând cu ora 14.00.

2 | Focşanii | Aprilie 2010

Viceprimarul municipiului Focşani, Vasile Dobre, acordă audienţe în a treia zi de Luni din fiecare lună, începând cu ora 14.00. Secretarul municipiului Focşani, Eduard Marian Corhană, acordă audienţe în a patra zi de Luni din fiecare lună, începând cu ora 14.00. Pentru a putea participa la audienţe, persoanele interesate trebuie să se prezinte cu buletinul / cartea de identitate la Centrul de Comunicare al Primăriei – Compartimentul Informare Publică, unde completează o cerere tip. În momentul depunerii cererii, solicitantul primeşte un număr de înregistrare, cu care trebuie să se prezinte în ziua stabilită.

Cerererile sunt înaintate serviciului de specialitate, care trebuie să formuleze un răspuns. Din acest motiv, este foarte important ca solicitantul să precizeze în mod clar problemele pentru care doreşte să fie primit în audienţă. Solicitanţii pot fi admişi sau respinşi, fiind acceptate doar cererile a căror rezolvare este de competenţa Primăriei municipiulu Focşani. Cererile de înscriere în audienţă se primesc până în ziua de Joi din săptămâna premergătoare zilei de audienţă.


ADMINISTRAŢIE LOCALĂ

Raportul

primarului municipiului Focşani privind activitatea desfăşurată în anul 2009 Stimaţi cetăţeni, Anul 2009 a fost un an dificil, un an marcat de efectele crizei economice, dar şi de diverse evenimente de natură politică, ce au afectat buna activitate a administraţiei locale. A fost, astfel, un nou an în care administraţia locală a funcţionat fără viceprimari, situaţie care s-a schimbat abia la începutul anului 2010. A fost, de asemenea, un an în care divergenţele politice au tergiversat aprobarea unor proiecte de hotărâri ce vizau interesul cetăţeanului, cum ar fi aprobarea unui împrumut pentru continuarea programului de reabilitare a străzilor. Activitatea noastră din 2009 a condus, totuşi, la finalizarea unor proiecte importante. Ele sunt prezentate în detaliu în paginile Raportului primarului municipiului Focşani privind activitatea desfăşurată în anul 2009, ce poate fi găsit la adresa www.focsani.info. Vreau să menţionez cu precădere noua staţie de epurare apă uzată, obiectiv finalizat în 2009 şi care reprezintă una dintre cele mai moderne staţii de ţară. Anul 2009 a fost un an în care am încercat şi consider că am şi reuşit ca, împreună cu toţi colaboratorii, să menţinem furnizarea serviciilor către populaţie la un nivel ridicat. Am avut însă şi nereuşite. Printre acestea, un loc nedorit îl ocupă amânarea finalizării proiectului Recalificare urbană Piaţa Unirii şi Grădina Publică. Nu caut să mă disculp, dar trebuie să menţionez că procedura prin care lucrarea este contractată de Minister şi executarea ei tot de reprezentanţii aceluiaşi Minister ne pun pe noi, administraţia locală, în postura de simpli spectatori şi beneficiari finali, fără posibilitatea de intervenţie. Trecând peste aceste neajunsuri, anul 2009 a însemnat un an de muncă, de pregătire şi depunere de proiecte pentru finanţare din Fonduri Structurale, principala opţiune într-o perioadă subfinanţată. Am avut alături pe mulţi dintre cetăţenii oraşului nostru, care s-au implicat activ în rezolvarea multor probleme, prin sesizările, propunerile şi participările la diversele întâlniri şi dezbateri ce au avut loc. Am dorit ca acest raport, de care vă spuneam, să fie puţin diferit de celelalte, tocmai pentru a reflecta mai exact activitatea tuturor celor implicaţi, a celor care lucrează de multe ori fără ca aportul lor să fie remarcat, dar fără de care nu s-ar putea derula proiectele mari ale comunităţii. Din acest motiv, raportul prezintă atât politicile, preocupările şi proiectele noastre, cât şi activitatea cotidiană a fiecărui departament sau unitate subordonată administraţiei locale. În acelaşi timp, prin acest raport am arătat modul de punere în aplicare a hotărârilor Consiliului Local Focşani, conform atribuţiilor legale. Din aceste motive, chiar dacă legal se numeşte „Raportul primarului”, acesta reprezintă, de fapt, un raport al echipei administraţiei publice locale şi al unităţilor subordonate. Prezint acest raport în faţa dumneavoastră, mulţumit de ceea ce s-a făcut, dar având convingerea că 2010 va însemna mult mai mult. Ing. Decebal Gabriel Bacinschi Primarul Municipiului Focşani

Aprilie 2010 | Focşanii |

3


EVENIMENT

SEMNIFICAŢIA ZILEI DE 9 MAI PENTRU ISTORIA NEAMULUI ROMÂNESC Pentru noi, românii, în ultimul deceniu al secolului în care am păşit, Ziua de 9 Mai a căpătat o nouă şi semnificativă rezonanţă istorică. În simbolistica sa, alături de 9 Mai 1877 – Ziua Independenţei de Stat a României, de 9 Mai 1945 – Ziua victoriei împotriva fascismului, la care Armata Română a contribuit cu întreaga-i capacitate de luptă, umană şi materială, am încrustat şi 9 Mai – Ziua Uniunii Europene, însemnând revenirea României la locul cuvenit prin naşterea, evoluţia şi zbuciumul istoriei, revenirea în rândul marii familii a naţiunilor europene. Pentru noi, focşănenii, 9 Mai rămâne una dintre zilele aniversare cu reverberaţii adânci şi perene în conştiinţa şi sufletul de români. Clopotul istoriei, cu sunetele lui grave, ne întoarce cu gândul şi veneraţia către înaintaşii care au aşezat pe frontispiciul oraşului simbolul Unirii, cu speranţa în zorii Independenţei României, în desăvârşirea unităţii ei statale şi naţionale. După numai două decenii, la 9 Mai 1877, Mihail Kogălniceanu – deputatul oraşului Focşani în Adunarea ţării în anii 1858-1862, artizan al Unirii Principatelor Române şi al României moderne – declara solemn şi hotărât Independenţa ţării care, în contextul european al momentului – războiul ruso-turc, se cerea cucerită prin luptă. La solicitarea expresă a Rusiei, Armata Română a trecut Dunărea. În primele ei rânduri se afla şi Regimentul 10 Dorobanţi Putna. În ultimele zile ale lui august 1877, bătălia pentru Plevna a fost încredinţată Armatei Române şi comandantului ei suprem, Principele Carol I. Spre mândria noastră, i-a revenit Batalionului I Focşani istorica şi copleşitoarea misiune de a spulbera, printr-un memorabil efort de sânge, durere şi viaţă, Reduta Griviţa, poarta care trebuia deschisă pentru cucerirea Plevnei. Sfidând ploaia de gloanţe şi obuze, sfidând moartea, animaţi de îndemnul bravului lor comandant, maiorul Gheorghe Şonţu, „Băieţi ! Să fiţi viteji, să înaintaţi bărbăteşte! Ni s-a încredinţat cinstea de a deschide lupta; să fim vrednici de aceasta, să arătăm că suntem români şi că nu ne temem de vrăjmaşi!”, s-au avântat pe metereze şi au scris cea mai răsunătoare pagină a hrisovului Independenţei, în memorabila zi de 30 august 1877. L-au

4 | Focşanii | Aprilie 2010

semnat atunci, cu viaţa şi sângele lor, maiorul Gheorghe Şonţu, căpitanul Leon Cracalia, locotenentul Chivu Stănescu, sublocotenentul Gheorghe Botescu şi, alături de ei, cei peste o sută de dorobanţi ai batalionului. Asemenea nouă, generaţiile care s-au scurs, rememorând momentul, au vibrat, cu sufletul şi cugetul încărcate de recunoştinţă şi veneraţie. Din nesfârşita lor curgere, redăm doar două, cu o încărcătură de înţelesuri care nu mai trebuie descifrată. 6 august 1878. Revenind la Focşani, Regimentul 10 Dorobanţi a fost întâmpinat la bariera oraşului de locuitorii săi, de autorităţi, „cu garda orăşenească şi muzica ei …, pompierii anunţau prin salve de tun întregului public sosirea. Numerosul public din toate părţile arunca buchete de flori ofiţerilor şi trupei…”

spunea N. N. Săveanu – nu trebuie să fie numai o evocare a trecutului, dar şi o rază de speranţă în viitor, mai ales astăzi, când, după doi ani de războiu, lumea se întreabă ce va face vasul nostru, rămâne veşnic în port sau se va avânta pe talasurile mării? Să evocăm amintirea Maiorului Şonţu şi a celorlalţi viteji ai Putnei, să ne închipuim că-i vedem o clipă. Suntem siguri că ei vor spune: «a sosit momentul vostru». Acest moment se va înălţa de-a pururea spre acelaşi cer românesc, tot aşa de senin ca şi cel de astăzi, dar, desigur, cu orizonturi mai largi.” O lună mai târziu, la 15 august 1916, „vasul românesc” s-a avântat în fruntea Războiului Întregirii. Urmaşii dorobanţilor de la 1877 aveau să înfrunte talazurile de la Soveja şi Câmpuri, Muncelu, Verdea, Străoane, Panciu, Mărăşti şi Mărăşeşti. Lor, dorobanţilor de la

26 iunie 1916. În prezenţa oficialităţilor locale, a Comitetului de iniţiativă, a sculptorului Oscar Späthe, a zecilor de veterani, a gărzilor militare, a sutelor de focşăneni care au umplut străzile din jur, într-o atmosferă de fierbinte entuziasm patriotic, care cuprinsese întreaga suflare românească în preajma intrării României în Războiul Întregirii Neamului, s-a inaugurat Monumentul Independenţei din faţa Tribunalului. În cuvântul său de deschidere a manifestărilor, generalul Macarovici sublinia: „Ne-am adunat astăzi, aici, pentru a aduce prinos de recunoştinţă şi admiraţiune memoriei acelora din fiii Putnei care au dat dovadă de devotament şi sacrificiu spre binele şi fericirea obştească”. Gândurile tuturor, reînviind trecutul, se îndreptau spre viitorul apropiat, spre Marea Unire. „Monumentul –

1877, celor de la 1917, apoi celor căzuţi, în numele aceloraşi idealuri, la Stalingrad sau în Crimeia, între 1941 - 1944 şi apoi la Oradea şi Careii Mari, la Debreţin şi Budapesta, în Munţii Tatra, până la 9 Mai 1945, le aducem acum prinosul nostru de recunoştinţă, ne închinăm în faţa zecilor şi zecilor de monumente, troiţe şi morminte răspândite în toate satele şi oraşele Vrancei. Cu această zestre de istorie, cu tot ce am făcut pentru noi şi pentru Europa, în acelaşi timp, sărbătorim şi 9 Mai – Ziua Europei, cu demnitatea şi mândria ce ni le conferă conştiinţa apartenenţei dintotdeauna la acest spaţiu geografic şi uman, la civilizaţia şi spiritualitatea lui. prof. Dumitru Huţanu


VRANCEA

Ziua de 9 Mai este un moment cu multiple semnificaţii pentru poporul român. Ea reprezintă Ziua Independenţei Naţionale şi Ziua Europei. An de an, la această dată, cetăţenii continentului sărbătoresc această zi, marcând în acest fel declaraţia istorică din 9 mai 1950 a ministrului francez de externe Robert Schuman, care propunea un plan de colaborare economică între Franţa şi Germania, pentru eliminarea rivalităţilor seculare dintre cele două state. Acest moment a reprezentat, astfel, primul pas către crearea a ceea ce astăzi reprezintă Uniunea Europeană.

Ţara noastră a aderat la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. Pentru români, aderarea la UE înseamnă astăzii mai puţine frontiere, mai multe oportunităţi, o Europă mai curată, studii în străinătate, egalitate de şanse, libertate, securitate, justiţie socială. Sărbătoarea Europei, Ziua de 9 Mai, acest moment cu o mare încărcătură simbolică, a devenit deja o tradiţie pentru locuitorii judeţului Vrancea. Încă dinainte de momentul aderării ţării noastre la UE, Consiliul Judeţean Vrancea a organizat manifestări care să sensibilizeze şi să conştientizeze cetăţenii judeţului de faptul că sunt cetăţeni europeni.

Aceste manifestări au fost menite să asigure vrâncenilor o mai bună cunoaştere şi întelegere a aspectelor legate de Uniunea Europeană şi o creştere a transparenţei acţiunilor UE în ţara noastră şi la nivel local.

moţionale cu însemnele Uniunii Europene. „Târgul ofertelor şcolare”. Acest târg va fi organizat în foaierul Teatrului Municipal, concomitent cu spectacolul „Vacanta mea în Europa”. Cu această ocazie, va fi lansată revista „Ethosul Şcolar”, revistă editată cu sprijinul Consiliului Judeţean Vrancea. Vor fi amenajate standuri de prezentare pentru cele 20 de licee vrâncene, astfel că viitorii liceeni vor putea vizita fiecare stand în parte, pentru a face cea mai bună alegere privind liceul pe care vor să-l urmeze. Fiecare vizitator va avea posibilitatea să afle oferta şcolară a fiecărui liceu, profil, domeniu de activitate şi posibilitatea de plasare pe piaţa muncii Consiliul Judeţean Vrancea organizează şi după absolvirea cursurilor liceale. Oferta şcoîn acest an activităţi care se adresează tutu- lară va include broşuri şi flyere ce vor include ror categoriilor de vârstă, dar în mod deose- informaţii privind fiecare liceu in parte.

bit tinerilor, care sunt atât de deschişi către nou, către informaţie, şi cărora apartenenţa la UE le deschide orizonturi largi. Astfel, foarte bine primită de către toţi liceenii judeţului este competiţia „Vacanţa mea în Europa”. Concursul testează cunoştinţele de cultură europeană ale tinerilor. Cei mai buni vor primi din partea Consiliului Judeţean Vrancea premii în bani şi materiale pro-

O provocare lansată, de asemenea, liceenilor este concursul de grafitti „2gether 4 Europe” care se va desfăşura în Parcul Bălcescu din Focşani. Într-o manieră relaxată şi modernă, tinerii vor încerca în cadrul unei competiţii cu premii să surprindă spiritul Europei. Elevii din învăţământul primar sunt invitaţi să concureze la desene pe asfalt în cadrul evenimentului „Europa în culori”.

Din programul manifestărilor dedicate Zilei Europei, proiectate să reflecte la nivelul comunităţii locale valorile europene, nu vor lipsi nici în acest an evenimentele sportive. Astfel, Consiliul Judeţean va organiza pentru cei dornici de mişcare competiţia “CROSUL EUROPEI”, care este adresată tuturor cetăţenilor judeţului, indiferent de vârstă. Câştigătorii vor primi din partea organizatorilor premii în bani şi materiale promoţionale cu însemnele Uniunii Europene. Aprilie 2010 | Focşanii |

5

EVENIMENT

SĂRBĂTOREŞTE ZIUA EUROPEI


EVENIMENT

9 MAI ÎN ŞCOLILE DIN FOCŞANI Pe data de 9 mai, Colegiul Naţional „Al. I. Cuza” va realiza, în cadrul Proiectului Educaţional Internaţional cu tema „Împreună pe drumuri de cultură şi istorie”, cea de-a treia etapă în cadrul proiectului, care va consta într-o deplasare la Liceul Teoretic Cimişeni din Republica Moldova. Scopul deplasării la Cimişeni este de a sărbători împreună Ziua Europei, prilej cu care grupul format din 25 de elevi cuzişti va prezenta un material despre semnificaţia şi importanţa zilei de 9 mai. Deplasarea va fi însoţită de o donaţie de carte din partea elevilor cuzişti. Marcarea zilei de 9 mai va bifa la Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” următorul program de activităţi: o dezbatere pe tema semnificaţiilor acestei zile la Cercul de Istorie „Clepsidra”; o expoziţie de documente legate de evenimentele de la 9 Mai; concursul „Cetăţenie europeană” – cu participarea elevilor claselor a IX-a şi a X-a; concursul „Eroi români în cimitirele româneşti ale Europei şi ale lumii”, în cadrul Cercului de Istorie „Clepsidra”. În data de 17 aprilie 2010, a avut loc, la Grupul Şcolar de Transporturi Auto concursul „Memoria Holocaustului”, faza judeţeană, coordonată de I.S.J. Vrancea. Concursul a constat într-o probă scrisă şi una artistică (colaj/comentariu text istoric) în vederea cunoaşterii şi conştientizării de către copii şi tineri a istoriei Holocaustului. De asemenea, în data de 7 mai 2010, la ora 13.00, va avea loc sesiunea de referate cu tema „Semnificaţia zilei de 9 mai”. La Grupul Şcolar „G. G. Longinescu”, cadrele didactice şi elevii claselor a X-a şi a XII-a au pregătitit un colocviu şi prezentări dedicate zilei de 9 mai. Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” va organiza vineri, 7 mai, Cupa „9 Mai” la baschet băieţi şi sesiunea de dezbateri „Uniunea Europeană şi Anul Solidarităţii” – „Ce cred adolescenţii despre solidaritatea europeană”. Un evantai interesant de manifestări a pregătit şi Colegiul Tehnic „Ion Mincu”, care

6 | Focşanii | Aprilie 2010

va organiza în data de 7 mai o prezentare a ţărilor componente a Uniunii Europene, un concurs de desene cu titlul „Cel mai frumos drapel” şi o dezbatere „Micul cetăţean”. Sub denumirea „Ziua Europei este şi Ziua Noastră”, Şcoala „Nicolae Iorga” va organiza o expoziţie de desene, un concurs de poezii şi creaţii literare, un concurs pe echipe cu tema „Ce ştim despre Uniunea Europenă”. De asemenea, elevii vor participa la Concursul Judeţean „9 Mai – Ziua Europei”. Un concurs de desene „Copii în Europa”, o dezbatere „Identitate naţională într-o Europă comună”, o expoziţie de desene în care este reprezentată harta Europei şi un

realizarea hărţii UE, expoziţie de desen. Manifestări interesante şi-a propus şi Şcoala cu clasele I-VIII „Ştefan cel Mare”, care va găzdui Concursul tematic „Eu, Tu şi Europa Unită”, concursul de afişe realizate de elevi „România şi Uniunea Europeană”, o expoziţie de carte, fotodocumente şi afişe în holul şcolii, vizite cu elevii la Muzeul de Istorie Vrancea, participarea unor elevi însoţiţi de profesori la depunerea de coroane la Monumentul Independenţei. Elevii claselor I-IV de la Şcoala cu clasele I-VIII „Duiliu Zamfirescu” vor participa la concursul „Ziua Europei este şi Ziua Noastră”, vor vizita o unitate militară, se vor implica într-o sesiune

concurs de recitări „Este scris neatârnare/ Pe a României stea” sunt punctele esenţiale ale programului Şcolii cu clasele I-VIII nr. 3. Şcoala cu clasele I-VIII „Anghel Saligny” va derula în data de 7 mai 2010, la ora 11.00, în parteneriat cu Grădiniţa nr. 16, activitatea „Şi noi suntem europeni”. Şcoala cu clasele I-VIII „Alexandru Vlahuţă” va organiza Concursul naţional de creaţii literare şi artistico-plastice, ediţia a V-a, intitulat „Ziua Europei este şi Ziua Noastră”. Din graficul de activităţi fac parte Picture Contest – Europe (cel mai frumos steag UE),

de comunicări cu tema „9 Mai – Proclamarea Independenţei naţionale”.De asemenea, vor putea fi urmărite în Sala Multimedia prezentări intitulate „Legenda Europei”. Un alt punct de atracţie al programului acestei zile cu sensuri plurale va fi parteneriatul cu Fanfara Unităţii Militare 01470, „Drapelul Naţional – simbol al identităţii româneşti”. Ziua de 9 mai înregistrează activităţi diverse şi inedite în calendarul fiecărei şcoli, activităţi ce reprezintă punţi între identitatea şi valorile româneşti şi cele europene.


DRUMUL DE GLORIE AL ARMATEI ROMÂNE ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

Obiectivele proiectului corespund priorităţilor Planului Naţional de Dezvoltare 20072013 şi Axei prioritare 5 a Programului Operaţional Regional 2007-2013, restaurarea şi valorificarea patrimoniului istoric şi cultural, crearea şi modernizarea infrastructurii conexe. Acest proiect are ca scop dezvoltarea turismului cultural, o formă de turism care atrage mulţi vizitatori şi care are un potenţial de dezvoltare important, având în vedere faptul că numele judeţului Vrancea este legat de evenimente istorice petrecute în timpul Primului Război Mondial, din Zboina Neagră şi până în Valea Siretului la Doaga. Cele patru mausolee fac parte atât din patrimoniul cultural naţional, cât şi din domeniul public al judeţului, Consiliul Judeţean Vrancea administrându-le prin intermediul Muzeului Vrancei. Atenţia acordată acestui proiect se explică prin starea de degradare a patrimoniului cultural din regiune, în special a mausoleelor eroilor, stare care limitează dezvoltarea unuia dintre domeniile cu potenţial deosebit de important în toate judeţele Regiunii 2 Sud-Est, turismul. În acest sens, proiectul cuprinde şi lucrările necesare

reparării şi modernizării construcţiilor anexe acestor mausolee, amenajărilor exterioare (drumuri, alei, parcaje, spaţii verzi) şi completarea cu dotările necesare. Contractul de finanţare nr. 286 a fost semnat în data de 03.06.2009 de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru programul menţionat anterior şi Consiliul Judeţean Vrancea în calitate de beneficiar, contract având o perioadă de implementare de 44 luni.

Consiliul Judeţean Vrancea, în calitate de beneficiar, a avut obligaţia de a organiza achiziţiile publice de lucrări, prestări de servicii pentru asistenţă tehnică (diriginţie de şantier şi proiectare), audit şi publicitate media, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare. Valoarea totală a proiectului este de 21.214.265,34 lei, valoarea neeligibilă reprezentând 759.355,62 lei, iar valoarea eligibilă a proiectului – 17.127.167,86 lei, TVA – 3.327.741,86 lei. Contribuţia proprie în proiect este de 1.289.434,91 lei, 530.079,29 lei fiind contribuţia C.J. Vrancea la cheltuielile eligibile şi 759.355,62 lei, contribuţia C.J. Vrancea la cheltuielile neeligibile. În prezent, s-a obţinut Cererea de prefi-

nanţare I+II, în cuantum de 30% din valoarea eligibilă a contractului, în valoare de 5.138.150,34 lei, fără TVA. Lucrările executate de Asociaţia SC Dedal Bahamat SRL, SC NS Consart 96 SRL, SC AG Grup Instal SRL cu subcontractant SC Romlotus SRL au fost demarate la mausoleele Focşani, Mărăşeşti şi Mărăşti. La Mausoleul Focşani s-au executat lucrări de organizare de şantier, lucrări pregătitoare, s-a montat schelă interioară şi exterioară şi s-au executat lucrări de decapări suprafeţe interioare şi exterioare. La Mausoleul Mărăşeşti au fost executate lucrări de organizare de şantier, lucrări pregătitoare şi se montează schela la muzeu. Lucrări de organizare de şantier, lucrări pregătitoare au fost executate şi la Mausoleul Mărăşti. Rezultatele anticipate ale proiectului sunt: 4 obiective de patrimoniu cultural naţional şi local restaurate şi consolidate; 3 puncte de informare amenajate în incinta mausoleelor; 2 muzee reabilitate; 1 muzeu dotat cu mijloace video şi de expunere moderne; 4 mausolee puse în valoare prin modernizarea sistemului de iluminat public; 1 traseu turistic al monumentelor istorice legate de Primul Război Mondial realizat; creşterea cu 25% a numărului de turişti; creşterea gradului de dezvoltare socio-economică a judeţului; 9 locuri de muncă create după implementarea proiectului. Prin implementarea acestui proiect se asigură conservarea patrimoniului cultural naţional, creşterea numărului de turişti, relansarea activităţilor economice în zonele în care sunt amplasate mausoleele, zone aflate în declin economic şi creşterea atractivităţii zonei pentru turişti. Iulian Matache, Director Executiv Consiliul Judeţean Vrancea

Aprilie 2010 | Focşanii |

7

PROIECTE

Consiliul Judeţean Vrancea are în derulare Proiectul „Drumul de glorie al Armatei Române în Primul Război Mondial’’, cod SMIS 3859, care cuprinde restaurarea şi reabilitarea celor patru Mausolee ale Eroilor din Focşani, Mărăşeşti, Mărăşti şi Soveja, precum şi introducerea în circuitul turistic a unor monumente de o importantă factură istorică, printre care: Monumentul eroilor pănceni căzuţi în timpul primului război mondial şi Cimitirul ostaşilor germani căzuţi în timpul primului război mondial, aflat în apropierea oraşului Panciu; monumentul Ecaterina Teodoroiu – Străoane, Monumentul frăţiei de arme româno-franceze 1916-1919 – Varniţa, Cimitirul ostaşilor germani – Soveja.


EXECUŢIE BUGETARĂ

EXECUŢIA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI FOCŞANI PE TRIMESTRUL I 2010 DENUMIRE INDICATORI A VENITURI TOTAL Venituri fiscale Venituri nefiscale Venituri din capital Subvenţii CHELTUIELI TOTAL Autorităţi executive Alte servicii publice generale Dobânzi Transferuri cu caracter general Ordine publică Învăţământ Sănătate Cultură, recreere şi religie Asigurări şi asistenţă socială Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică Protecţia mediului Acţiuni generale economice Combustibil şi energie Agricultură Transporturi EXCEDENT(+) / DEFICIT(-)

(rd.1 - rd.23)

Cod B 01 03 17 18 20 23                             40

Buget iniţial 2010 1 168.616,35 132.752,00 18.493,35 173,00 17.198,00 168.616,35 7.355,00 1.365,91 3.210,00 20,00 5.022,00 64.854,34 2.808,00 7.689,00 16.940,03 19.850,07 3.512,00 3.907,00 28.860,00 30,00 3.193,00 0,00

Veniturile bugetului general consolidat al Municipiului Focşani, pe primul trimestru al anului 2010, însumează 44.392,83 mii lei şi s-au realizat în proporţie de 95,54% faţă de prevederile bugetare ale aceleiaşi perioade, dintre care: veniturile fiscale constituite din impozite şi taxe locale, cote defalcate din TVA şi sume defalcate din TVA - 102,33%, veniturile nefiscale constituite din venituri din concesiuni, amenzi, venituri proprii ale instituţiilor din subordine - 54,29%, veniturile din capital - 142,70%, iar subvenţiile alocate de la bugetul de stat - în proporţie de 99,41%.

Buget trim. I 2010 2 46.463,20 37.396,00 6.418,14 17,66 2.631,40 46.463,20 1.591,50 631,91 1.170,00 6,50 1.405,20 20.126,25 734,90 1.973,40 3.279,03 5.321,07 750,00 931,40 8.452,00 11,00 79,04 0,00

Execuţie trim. I 2010 3 44.392,83 38.267,11 3.484,68 25,20 2.615,84 42.629,03 1.456,45 125,47 1.170,00 5,19 1.283,11 19.447,52 726,20 1.699,75 3.191,77 4.077,14 616,98 930,80 7.887,83 10,14 0,68 1.763,80

mii lei

Execuţie buget trim. I 4=3/2 95,54 102,33 54,29 142,70 99,41 88,20 91,51 19,86 100,00 79,85 91,31 96,63 98,82 86,13 97,34 76,62 82,26 99,94 93,33 92,18 0,86 0,00

EVOLUŢIA CHELTUIELILOR DETALIATE PE ACTIVITĂŢI ÎN TRIM. I 2010 FAŢĂ DE PREVEDERILE BUGETARE ALE PRIMULUI TRIMESTRU AL ANULUI 2009

EVOLUŢIA VENITURILOR ÎN TRIM. I 2010 FAŢĂ DE PREVEDERILE BUGETARE ALE TRIM. I 2009

Cheltuielile bugetare însumează 42.629,03 mii lei, fiind orientate cu precădere pentru plata salariilor, plata utilităţilor, a subvenţiei pentru diferenţă preţ energie termică livrată populaţiei, dobânzi aferente obligaţiunilor municipale. Bugetul general consolidat al Municipiului Focşani pe anul 2010 este constituit din: bugetul local, bugetele instituţiilor finanţate parţial din bugetul local, bugetele instituţiilor finanţate integral din venituri proprii, bugetul veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local. La finele lunii martie 2010, bugetul general consolidat al Municipiului Focşani înregistrează un excedent de 1.763,80 mii lei.

Principalele categorii de cheltuieli efectuate pe primul trimestru al anului 2010 sunt: • salarii pentru personalul angajat în cele 52 unităţi, în sumă de 22.223,28 mii lei; • bunuri şi servicii (energie termică, energie electrică, apă, canal salubritate, iluminat public, hrană aferentă asistaţilor care servesc masa la Cantina de Ajutor Social şi copiilor din creşe, alte bunuri şi servicii) = 8.663,07 mii lei, dintre care 158,45 mii lei contribuţii la obiectivul de investiţii privind introducerea gazelor naturale; • asistenţă socială (ajutoare sociale, gratuităţi pe transportul urban de călători, acordarea trusoului pentru copii nou-născuţi, sprijin familiilor la prima căsătorie, burse) = 751,70 mii lei; • subvenţii pentru diferenţă preţ energie termică livrată populaţiei = 7.886,02 mii lei; • rambursări împrumuturi şi dobânzile aferente = 2.100,80 mii lei aferente emisiunii de obligaţiuni municipale în sumă de 28.000 mii lei; • investiţii = 1.283,86 mii lei pentru actualizarea Studiului de fezabilitate a Campusului şcolar, Recalificare urbană Piaţa Unirii, Reabilitarea copurilor C3 şi C5 ale Căminului pentru persoane vârstnice; • participaţiuni la capitalul social al SC CUP Salubritate SRL= 100,00 mii lei; • restituiri finanţări din anii precedenţi = 379,70 mii lei Ec. Nataşa Maria Nemeş, Director Executiv

8 | Focşanii | Aprilie 2010


UniCredit Ţiriac Bank SA –

În vederea contractării împrumutului pe termen lung în valoare de 24.500.000 lei, pentru realizarea unor obiective de investiţii de interes local la nivelul municipiului Focşani, în perioada 19 martie – 19 aprilie 2010, s-a derulat activitatea de achiziţie a acestuia,

prin aplicarea procedurii de „Negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare”, conform prevederilor art. 110, lit. c din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a con-

ŞTIRI

desemnat câştigător al contractării împrumutului pe termen lung în vederea realizării unor obiective de investiţii de interes local la nivelul municipiului Focşani tractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare. În cadrul acestei proceduri de achiziţie au fost primite 5 oferte de la: UniCredit Ţiriac Bank S.A., Banca Comercială Română S.A., BRD Groupe Societe Generale S.A., Raiffeisen BANK S.A. şi CEC Bank S.A. Procedura s-a finalizat prin adjudecarea ofertei prezentate de UniCredit Ţiriac Bank SA, ca fiind oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Paşii următori în ceea ce priveşte semnarea contractului constau în autorizarea contractării împrumutului şi a tragerilor de către Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale, comisie ce funcţionează pe lângă Ministerul Finanţelor Publice. Menţionăm că, în fiecare an, prin hotărâre de guvern, se aprobă limita până la care se pot contracta împrumuturi şi până la care se pot efectua trageri, defalcată pe categorii de unităţi administrativ-teritoriale. De asemenea, examinarea şi autorizarea contractării împrumuturilor, precum şi a tragerilor se efectuează în ordinea înregistrării documentaţiei, cu încadrarea în limita anuală aprobată.

Aprilie 2010 | Focşanii |

9


NOUTĂŢI

O NOUĂ LOCAŢIE PENTRU AUTOGARĂ Marţi, 13 aprilie 2010, la sediul primăriei municipiului Focşani, în sala mare de şedinţe, a avut loc o întâlnire între primarul municipiului Focşani, unul dintre viceprimari, directorul economic, şeful serviciului autorizare agenţi economici, alţi reprezentanţi ai primăriei, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Vrancea, ai Biroului Poliţiei Rutiere a municipiului Focşani, ai Poliţiei Comunitare şi directorul SC Transport Public SA. La această întâlnire au participat şi câţiva reprezentanţi ai operatorilor de transport public de călători judeţean, interjudeţean şi internaţional. Având în vedere faptul că activitatea conexă transportului rutier, respectiv activitatea de autogară desfăşurată de S.C. Trans Company S.A. va înceta la data de 1 mai 2010 şi va fi preluată de S.C. Transport Public S.A., scopul acestei întâlniri a fost acela de a stabili un acord comun, privind reglementările referitoare la regimul de acces şi circulaţie, precum şi rutele de deplasare a mijloacelor de transport persoane pentru operatorii de transport judeţean, interjudeţean şi internaţional, cu staţii de oprire pe raza municipiului Focşani şi având ca punct terminal, Autogara Focşani din str. Mărăşeşti nr. 72. În urma discuţiilor purtate au fost propuse următoarele trasee pentru transportatorii judeţeni şi interjudeţeni, cu staţii de oprire pe raza municipiului Focşani pentru fiecare zonă de sosire: Zona Sud: dinspre Bucureşti Sosesc în municipiul Focşani pe DN2E85 – b-dul Bucureşti, opresc în staţie vizavi de S.C. Vincon S.A., continuă fără oprire pe b-dul Bucureşti – str. 1 Decembrie 1918 – str. Mareşal Ion Antonescu – b-dul Brăilei – str. Mr. Ghe. Pastia, opresc în staţie la Parcul Schuman – str. Cuza Vodă, opresc în staţie la Spitalul Judeţean, continuă pe str. Mărăşeşti – Autogara Focşani; Pleacă din Autogara Focşani prin str. Mărăşeşti – str. Cuza Vodă, opresc în staţie vizavi de Spitalul Judeţean, continuă pe str. Cuza Vodă – str. Mr. Ghe. Pastia, opresc în staţie la Grădina Publică – b-dul. Brăilei – str. Mareşal Ion Antonescu – str. 1 Decembrie 1918 – bdul Bucureşti, opresc în staţie la S.C. Vincon S.A., continuă pe b-dul Bucureşti – DN2E85. Zona Sud-Est: dinspre Galaţi – Brăila Sosesc în municipiul Focşani prin intersecţia DN2E85 cu b-dul Brăilei, continuă

10 | Focşanii | Aprilie 2010

pe b-dul Brăilei, opresc în staţia vizavi de Kaufland – continuă fără oprire pe b-dul Brăilei – str. Maior Ghe. Pastia – opresc în staţie la Parcul Schuman – str. Cuza Vodă, continuă fără oprire pe str. Republicii – b-dul Independenţei, opresc în staţie la Electrica, continuă fără oprire pe b-dul Independenţei – str. Mărăşeşti – Autogara Focşani; Pleacă din Autogara Focşani prin str. Mărăşeşti – b-dul Independenţei, opresc în staţia vizavi de Electrica, continuă fără oprire pe str. Republicii – str. Cuza Vodă – str. Maior Ghe. Pastia, opresc în statie la Grădina Publică – b dul Brăilei, opresc în staţie la Kaufland, continuă pe b-dul Brăilei, intersecţie cu DN2E85. Zona Est: dinspre Suraia Sosesc în municipiul Focşani prin str. Măgura – str. Comisia Centrală – str. Cuza Vodă, opresc în staţia vizavi de Spital, continuă fără oprire pe str. Cuza Vodă – str. Republicii – bdul Independenţei, opresc în staţie la Electrica, opresc în staţie la Direcţia Finanţelor Publice, continuă pe b-dul Independentei fără oprire – str. Mărăşeşti – Autogara Focşani; Pleacă din Autogara prin str. Mărăşeşti – b-dul Independenţei, opresc în staţia vizavi de Direcţia Finanţelor Publice, opresc în staţie vizavi de Electrica – str. Republicii – str. Cuza Vodă, opresc în staţie la Spitalul Judeţean – str. Comisia Centrală – str. Măgura, intersecţie cu DN2E85. Zona Nord-Est: dinspre Adjud – Panciu – Vânători Sosesc în municipiul Focşani pe DN2E85 – str. Cuza Vodă, opresc în staţia vizavi de Spitalul Judeţean, continuă fără oprire pe str. Cuza Vodă – str. Maior Ghe. Pastia, opresc în staţie la Grădina Publică – str. Unirea Principatelor – str. Coteşti – str. Vâlcele – str. Longinescu, opresc în staţia vizavi de Direcţia de Statistică, str. Bârsei – str. Bicaz – str. Odobeşti – str. Mărăşeşti – Autogara Focşani; Pleacă din Autogara Focşani pe str. Mărăşeşti – str. Odobeşti – str. Bicaz – str. Bârsei, opresc în staţie la Direcţia de Statistică, continuă pe str. Longinescu – str. Vâlcele – str. Coteşti – str. Unirea Principatelor – str. Maior Ghe. Pastia, opresc în staţie la Parcul Schuman – str. Cuza Vodă, opresc în staţie la Spitalul Judeţean, continuă pe str. Cuza Vodă, intersecţie cu DN2E85. Zona Nord-Vest: dinspre Braşov – Vidra – Odobeşti Sosesc în municipiul Focşani prin str.

Mărăşeşti – b-dul Independenţei, opresc în staţia vizavi de Direcţia Finanţelor Publice, continuă pe b-dul Independenţei, opresc în staţia vizavi de Electrica, continuă fără oprire pe str. Republicii – b-dul Gării, opresc în staţie la Eurogara Focşani – str. Bârsei – str. Bicaz – str. Odobeşti – str. Mărăşeşti – Autogara Focşani; Pleacă din Autogara Focşani prin str. Mărăşeşti – str. Odobeşti – str. Bicaz – str. Bârsei – b-dul Gării, opresc în staţie la Eurogara Focşani, continuă fără oprire pe b-dul Gării – str. Republicii – b-dul Independenţei, opresc în staţie la Electrica, continuă pe b-dul Independenţei, opresc în staţie la Direcţia Finanţelor Publice – b-dul Independenţei – str. Mărăşeşti; Zona Vest: dinspre Cîmpineanca Sosesc în municipiul Focşani prin str. Vâlcele – str. Unirea Principatelor, str. Mr. Ghe. Pastia, opresc în staţie la Parcul Schuman – str. Cuza Vodă – str. Republicii - b-dul Independenţei, opresc în staţie la Electrica, continuă făra oprire pe b-dul Independenţei – str. Mărăşeşti – Autogara Focşani; Pleacă din Autogara Focşani prin str. Mărăşeşti – b-dul Independenţei, opresc în staţie la Electrica – str. Republicii, continuă fără oprire pe b-dul. Gării, opresc în staţie la Direcţia de Statistică – str. Longinescu – str. Vâlcele. De asemenea, pentru transportatorii interjudeţeni şi internaţionali au fost propuse următoarele trasee, având punctul terminal în Autogara Focşani: • transportatorii interjudeţeni şi internaţionali care sosesc dinspre Bucureşti, Galaţi, Brăila şi Adjud vor circula pe DN2E85 şi vor intra în municipiul Focşani prin intersecţia, cu sens giratoriu dintre DN2E85 şi str. Cuza Vodă, continuă prin str. Cuza Vodă – str. Mărăşeşti – Autogara Focşani. Plecarea se va efectua pe ruta inversă sosirii. • transportatorii interjudeţeni şi internaţionali care sosesc dinspre Braşov vor intra în municipiul Focşani prin str. Mărăşeşti – Autogara Focşani. Plecarea se va efectua pe ruta inversă sosirii. Primăria municipiului Focşani a propus ca îmbarcarea şi debarcarea călătorilor să se efectueze numai de la peroanele special amenajate în incinta Autogării Focşani şi numai din staţiile stabilite.


NOUTĂŢI Aprilie 2010 | Focşanii |

11


ANIVERSARE

BRIGADA 8 ARTILERIE MIXTĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA” SĂRBĂTOREŞTE ZIUA FORŢELOR TERESTRE – 23 aprilie – La 10 noiembrie 1843, în Ţara Românească, prin Porunca Domnească nr. 198, s-a legiferat înfiinţarea primei baterii de artilerie şi încadrarea acesteia cu ofiţeri, subofiţeri şi trupa necesară. Această dată marchează actul de naştere al artileriei moderne din ţara noastră.

pentru a demonstra că sunt demni, curajoşi şi cei mai buni în ceea ce fac, şi anume, sprijinul prin foc al forţelor luptătoare – misiunea „de bază” pentru care a fost creată arma artilerie. Ca în fiecare an, pe data de 23 aprilie, Brigada 8 artilerie Mixtă „Alexandru Ioan Cuza” sărbăto-

Dezvoltarea artileriei a continuat de-a lungul timpul prin înfiinţarea de noi baterii de artilerie, atât în Moldova, cât şi în Ţara Românească, astfel că, la 21 decembrie 1860, prin contopirea celor 4 baterii de artilerie care existau la acea vreme, s-a constituit primul regiment de artilerie al armatei române. Tot în acelaşi an, în „Monitorul oastei”, a fost publicat un curs de balistică intitulat „Teoria dării”, acesta fiind considerat primul regulament de trageri al artileriei apărut în armata română. Alte repere importante din istoria artileriei moderne române ar fi: turnarea primului proiectil de artilerie în Arsenalul armatei din Dealul Spirii, la 21 iulie 1862; înfiinţarea „Şcolii speciale de artilerie şi geniu”, cu sediul la Bucureşti, la 7 aprilie 1881; apariţia primului număr al „Revistei artileriei” în 1887; participarea artileriei la luptele desfăşurate de trupele noastre în timpul Primului Război Mondial – 15 august 1916; participarea artileriei la luptele desfăşurate de trupele noastre pentru eliberarea părţii de nord a Transilvaniei în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, 1 septembrie - 25 octombrie 1944. În toată această perioadă, artileria a fost supusă aceleiaşi evoluţii ascendente, specifice Armatei României, pentru ca aceasta să corespundă noilor provocări impuse de contextul politicomilitar al vremii, până în anul 1949, când pe 1 februarie se înfiinţează în Garnizoana Focşani – Brigada 8 Artilerie Grea. De la înfiinţate şi până în prezent, Brigada 8 Artilerie Grea a trecut prin diverse procese de restructurare, transformare şi modernizare, concretizate astăzi în Brigada 8 Artilerie Mixtă „Alexandru Ioan Cuza” – singura mare unitate (brigadă) de artilerie terestră din Forţele Terestre. S-au împlinit astfel 166 de ani de la înfiinţarea celei mai puternice arme de foc din Forţele Terestre – arma artilerie. Sunt 166 de ani de istorie, de muncă, eforturi, sacrificii şi jertfe pe care artileriştii le-au făcut

reşte Ziua Forţelor Terestre, atât prin organizarea şi desfăşurarea de activităţi festive, dar şi prin continuarea şi intensificarea eforturilor de îndeplinire a obiectivelor stabilite la începutul anului şi a misiunii acesteia conform locului, rolului şi importanţei acesteia în structura de forţe. În prezent, Brigada 8 artilerie Mixtă „Alexandru Ioan Cuza” are un palmares foarte bogat în activităţi, obiective şi realizări. În primul rând, brigada a menţinut nivelul de operativitate a Batalionului 83 LAROM, unitate afirmată NATO, fapt demonstrat din plin pe timpul ROUEX’09, unde activitatea comandamentului brigăzii şi a batalionului a fost apreciată de factorii de conducere ca fiind excelentă. De asemenea, a continuat testarea operaţională a tehnicii, armamentului şi muniţiei nou intrate în dotare prin programele de înzestrare, rezultatele fiind pozitive.

12 | Focşanii | Aprilie 2010

brigăzii este permanent gata să acţioneze în zona calamitată pentru limitarea şi înlăturarea efectelor acestora şi ajutorarea populaţiei afectate. În contextul politico-strategic actual, când ameninţarea atacurilor teroriste planează asupra ţărilor UE şi nu numai, Brigada 8 artilerie Mixtă dispune permanent de forţa şi mijloacele necesare pentru a executa misiuni de intervenţie la obiectivele militare din zona de responsabilitate pentru securizarea acestora. Obiectivul nostru, în anul 2010, este acela de a continua procesul de transformare a Brigăzii 8 Artilerie Mixtă, pentru realizarea unor structuri de forţe moderne, profesionalizate, capabile să acţioneze independent sau întrunit, într-un mediu multinaţional, în conformitate cu angajamentele asumate de România faţă de NATO / UE, proces care va continua şi în următorii ani. De asemenea, începând cu acest an, Brigada 8 Artilerie Mixtă contribuie la programul NATO de sprijin a instruirii Armatei Naţionale Afgane cu o echipă operaţională de consiliere şi legătură – tip garnizoană dislocată în Afganistan. Primele două contingente, formate din 14 militari instruiţi de noi şi care au executat o astfel de misiune, s-au întors din misiune. În prezent, un al treilea contingent, format din 20 de militari, a preluat sarcinile contingentului sosit în ţară şi continuă misiunea.

Permanent, militari din toate categoriile de personal, încadrate în structurile brigăzii, execută misiuni individuale sub egida ISAF, ONU, UE/ OSCE. După cum se poate observa, Brigada 8 Artilerie Mixtă sărbătoreşte Ziua Forţelor Terestre desfăşurând o gamă diversificată de activităţi, cu un personal permanent dispus la efort şi cu În al doilea rând, a dezvoltat şi crescut nivelul rezultate foarte bune. de operaţionalizare a comandamentului brigăzii. Nu în ultimul rând, a implementat tehnicile, tacticile şi procedurile NATO, chiar şi în condiţiile în care majoritatea echipamentelor sunt nonstandard NATO, în toate structurile brigăzii. Acest lucru presupune adaptabilitate, flexibilitate şi înţelegerea tuturor fenomenelor de nivel NATO pentru brigada de artilerie, disponibilitate la efort dar şi un spirit de echipă deosebit. În situaţii de urgenţă pe teritoriul naţional, aşa cum au fost inundaţiile din 2005–2006, personalul


Am recitit în aceste zile toate documentele juridice cu privire la ctitoriile Maiorului Pastia: actele de donaţie ale Teatrului şi Ateneului, actul de fundaţie al Atenelui, testamentul, inventare şi cereri către Primărie etc. Dincolo de acurateţea limbajului juridic al documentelor, am încercat să descifrez printre rânduri şi să înţeleg ce se ascunde, de fapt, în spatele acelor cuvinte. Să pricep ce resorturi interioare i-au determinat gestul filantropic şi cât de mult a putut să îşi iubească oraşul natal, neamul şi cultura, de vreme ce nu a oprit nimic pentru sine, dorind ca „populaţiunea recunoscătoare” să-i păstreze o nepieritoare aducere-aminte. Opera lui a putut fi posibilă în etapele de înflorire a României moderne, sub slăvita domnie a Regelui Carol I şi a Regelui Ferdinand I. A iubit cu patimă teatrul şi cultura acestui neam, dorindu-şi mult ca şi Focşaniul să se poată exprima cultural, să fie un pilon al culturii naţionale. A înţeles, ca nimeni altul, că prin cultură, oraşul poate căpăta o nouă dimensiune, că se poate emancipa şi

dezvolta. Şi atunci a făcut un gest simplu, firesc pentru dorinţa lui de a sluji cultura naţională, poate nu atât de bine înţeles pentru noi, cei de astăzi: a jertfit întreaga sa avere agonisită cu vrednicie pentru construcţia celor două edificii culturale. A fost, fără îndoială, un om inteligent şi chibzuit. Avea acţiuni şi bonuri de stat mai pe la toate instituţiile financiare ale vremii, bani pe care i-a făcut

aceasta este, pentru noi, cel mai important ctitor al secolului al XX-lea. Cele două „temple ale culturii şi artei” împodobesc de zeci de ani oraşul şi îi dau personalitate. Din 1994, Teatrul Municipal şi Ateneul Popular au şi personalitate juridică, aşa cum a dorit ctitorul, fiind două instituţii culturale care înnobilează zi de zi tabloul cultural al oraşului. După ce în 2004 clădirea Teatrului a fost re-

cinstit în peste 40 de ani de muncă cu încordare şi privaţiuni. A suferit pentru fiecare degradare a Teatrului Municipal şi a dorit să se implice personal în derularea lucrărilor de construire a Ateneului Popular. N-a apucat să-l vadă terminat, stingându-se din viaţă în octombrie 1929. Testamentul lăsat este un model de altruism, căci îşi lasă întreaga sa avere, mobilă şi imobilă, municipalităţii. Pentru a înţelege şi mai bine mărimea gestului Maiorului Gheorghe Pastia ar trebui cu toţii să ne întrebăm cum ar fi arătat Focşaniul fără cele două clădiri, Teatrul şi Ateneul. Să facem un exerciţiu şi să ne imaginăm că, astăzi, cele două clădiri nu ar fi existat. Răspunsul, cred, nu este greu de intuit şi îl poate da fiecare dintre noi. Pentru focşăneni, opera culturală a Maiorului Pastia rămâne unică în felul ei, iar

dată publicului şi circuitului cultural, iată că, în curând, şi clădirea Ateneului Popular va fi redeschisă spre bucuria noastră, a tuturor. Sunt şi rămân peste timp, ca un îndemn pentru toţi cu simţire românească, vorbele Maiorului Gheorghe Pastia, acest „pedagog al maselor” cum l-a numit Octavian Goga la ceremonia punerii pietrei fundamentale la clădirea Ateneului Popular: „NIMIC PENTRU MINE, TOTUL PENTRU NEAM ŞI CULTURA LUI”. Discursul se încheia astfel: „să trăiţi dragii mei şi să lucrăm cu toţii pentru mărirea şi înflorirea Neamului Româneasc.” Să fim fericiţi aşadar că am avut aici, la Focşani, un asemenea OM. Când oare vor mai naşte aceste meleaguri un al doilea PASTIA?... Valentin Gheorghiţă Directorul Ateneului Popular “Mr. Gh. Pastia”

PERSONALITĂŢI

Maiorul Gheorghe Pastia şi puterea exemplului

Pe data de 23 aprilie 2010, a avut loc, pentru prima oară, o ceremonie de comemorare a Mr. Gh. Pastia, binefăcătorul Municipiului Focşani. Evenimentul a fost organizat de Instituţia prefectului judeţului Vrancea şi de Primăria Municipiului Focşani. Astfel, la statuia din faţa Teatrului Municipal Focşani, a avut loc o slujbă de pomenire şi au fost rostite alocuţiuni de către oficialităţile locale. Manifestările au continuat în teatru, una dintre celebrele ctitorii ale Maiorului Gheorghe Pastia, unde a avut loc o adevărată lecţie de istorie despre viaţa şi activitatea acestui adevărat Mecena. Manifestarea se intenţionează a deveni una de tradiţie pentru Municipiul Focşani, sărbătorind astfel pe cel care şi-a dăruit sufletul pentru oraşul său. Aprilie 2010 | Focşanii |

13


PROIECTE

REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE ÎN JUDEŢUL VRANCEA După aderarea la Uniunea Europeană, pentru dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în ţară şi conformarea la normele de mediu angajate, a fost proiectat un program special denumit „Programul Operaţional Sectorial de Mediu”, Axa prioritară I, pentru sectorul de apă şi apă uzată. Locuitorii judeţului Vrancea vor beneficia de servicii de apă şi canalizare la standarde europene prin acest program finanţat din fonduri europene. Programul Operaţional Sectorial de Mediu reprezintă documentul de programare a Fondurilor Structurale şi de Coeziune care stabileşte strategia conform căreia aceste fonduri vor fi alocate în vederea dezvoltării sectorului de mediu în România, în perioada 2007 – 2013. POS Mediu conţine 5 axe prioritare corespunzătoare fiecărui sector de mediu finanţat prin program: apă/apă uzată, managementul deşeurilor, protecţia naturii, protecţia împotriva inundaţiilor etc. Axa prioritară I Sectorul apă/apă uzată va beneficia de cea mai mare parte din fondurile europene alocate (60%) la nivelul ţării. Existenţa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „VRANCEAQUA”, a Operatorului Regional şi a Contractului de Delegare a Gestiunii serviciilor sunt strâns legate de respectarea angajamentelor de mediu asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană. Proiectul „Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul VRANCEA” are în vedere îmbunătăţirea standardului de viaţă al locuitorilor prin reabilitarea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare pentru un număr de 19 localităţi, grupate în 6 aglomerări. Orizontul de timp pentru finalizarea proiectului este anul 2014. Serviciile de furnizare a apei potabile şi colectare a apelor uzate urmează a fi extinse de la 73% în prezent, la peste 94%, în conformitate cu Directiva 98/83/CEE. În stadiul actual, proiectul cuprinde Studiul de Fezabilitate şi Master Planul în care s-au identificat investiţiile necesare în dezvoltarea infrastructurii în sectorul de apă

14 | Focşanii | Aprilie 2010

şi apă uzată pentru judeţul nostru. În luna noiembrie 2009, a fost trimisă la Bruxelles cererea de finanţare, aceasta fiind aprobată în luna martie 2010, când s-a semnat şi Contractul de Finanţare dintre Ministerul Mediului şi Pădurilor în calitate de Autoritate de Management şi S.C. CUP S.A. Focşani, contract de finanţare încheiat în baza Deciziei de Aprobare C 1930/2010 a Comisiei Europene şi a Ord. Ministerului Mediului şi Padurilor nr. 407/29.03.2010. Valoarea totală a Proiectului, fără TVA este de 107.068.652 Euro (finanţare nerambursabilă). Valoarea eligibilă, conform POS Mediu şi Deciziei de Aprobare C 1930/2010 a Comisiei Europene este de 97.484.764 Euro, iar valoarea proiectului, alta decât cea eligibilă, este de 9.583.888 Euro. Obiectivul proiectului constă în reabilitarea sistemului de distribuţie a apei şi a sistemului de colectare şi tratare a apei uzate. Proiectul constă, în principal, în măsuri de reabilitare a puţurilor de apă, a staţiilor de tratare a apei potabile şi a conductelor de aductiune, extinderea sistemului de distribuţie a apei potabile, staţii de pompare noi şi reabilitate, extinderea şi reabilitarea sistemului de canalizare şi construirea şi reabilitarea a cinci staţii de epurare cu treaptă terţiară (pentru o populaţie echivalentă de 25.000 pe, 21.000 pe, 17.000 pe, 16.000 pe şi 7.000 pe). Populaţia beneficiară a proiectului va fi de aproximativ 159.997 locuitori. Rata de conectare la sistemul de canalizare va atinge o medie de 100% în aglomerările în cauză, conectând suplimentar un număr de 65.442 locuitori la sistemul de apă uzată. 100% din populaţia acestor aglomerări va fi conectată la reţeaua de apă potabilă şi va avea astfel acces la surse de apă în condiţii de siguranţă, conectând suplimentar un număr de 33.760 locuitori la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În cadrul proiectului sunt incluse următoarele componente: • Reabilitarea frontului de captare apă şi a staţiilor de clorinare, reabilitarea conductelor de aducţiune, extinderea şi reabilitarea reţelelor de distribuţie a apei

potabile, reabilitarea rezervoarelor şi a staţiilor de pompare, extinderea şi reabilitarea reţelelor de canalizare, inclusiv construcţia unor staţii de pompare apă uzată şi reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare aglomerarea Adjud; Reabilitarea conductelor de aducţiune, reabilitarea şi extinderea reţelei de distribuţie a apei potabile, construire staţie de pompare, reabilitarea şi extinderea reţelelor de canalizare, incluzând construirea unor noii staţii de pompare apă uzată în aglomerarea Focşani; Extinderea şi reabilitare frontului de captare, extinderea conductelor de aducţiune, construire staţie de clorinare, extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie, construire staţie de pompare, construcţie rezervor, extinderea reţelelor de canalizare, inclusiv construcţia de noi staţii de pompare apă uzată, şi reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Mărăşeşti; Reabilitarea frontului de captare apă şi a staţiei de clorinare, reabilitarea conductei de aducţiune, extinderea şi reabilitarea reţelelor de distribuţie a apei potabile, reabilitare rezervor, extinderea şi reabilitarea reţelelor de canalizare, inclusiv construcţia unei noi staţii de pompare apă uzată şi reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare din aglomerarea Odobeşti; Extinderea şi reabilitare front de captare, reabilitarea conductelor de aducţiune şi a staţiei de clorinare, reabilitare rezervor, extinderea şi reabilitarea reţelelor de distribuţie, reabilitare staţie de pompare, extinderea şi reabilitarea reţelelor de canalizare, inclusiv construire staţii de pompare apă uzată şi construirea staţiei de epurare din aglomerarea Panciu; Realizarea unei noi reţele de canalizare, inclusiv staţii de pompare şi o nouă staţie de epurare în aglomerarea Homocea; Asistenţă tehnică şi supervizarea lucrărilor;


Auslandsbüro Bukarest

Asociaţia naţională a birourilor de consiliere pentru cetăţeni

ŞTIRI

Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Focşani

dezbatere pe tema combaterii sărăciei şi excluziunii sociale Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Focşani, administrat de către Asociaţia pentru Parteneriat Comunitar Focşani, în parteneriat cu Fundaţia Konrad Adenauer – biroul din Bucureşti, şi Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni, a organizat dezbaterea “Europa în dialog cu cetăţeanul! Parlamentul european în anul combaterii sărăciei şi a excluziunii sociale”, în data de 16 aprilie 2010, în

sala de şedinte a Consiliului Local Focşani, începând cu ora 11.00. Familiarizarea cetăţenilor români cu instituţiile europene, cu drepturile, libertăţile, dar şi cu obligaţiile care le revin prin statutul de cetăţeni ai Uniunii Europene este o condiţie esenţială pentru derularea unui proces de integrare susţinut şi pentru stimularea acţiunilor participative ale cetăţenilor şi transpunerea acestora în plan european. De aceea, la trei ani de la data aderării României la Uniunea Europeană, Asociaţia pentru Parteneriat Comunitar, prin Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Focşani, Fundaţia Konrad Adenauer şi Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni au dorit să aducă Europa mai aproape de cetăţeanul român – cetăţean european.

Ce fac instituţiile europene? Care este rolul Parlamentului European? Ce aduce nou „Anul European 2010: Anul combaterii sărăciei şi excluziunii sociale”? – au fost câteva din întrebările la care au fost gasite răspunsuri în cadrul acestei dezbateri. Au participat dl deputat Cristian Dumitrescu, dl viceprimar Vasile Dobre, reprezentanţi ai instituţiilor municipale şi judeţene prestatori de servicii sociale, ai organizaţiilor neguvernamentale, alături de cetăţeni ai municipiului Focşani interesaţi de subiectul combaterii sărăciei şi excluziunii sociale în Vrancea anului 2010. Cristian Neagu Director programe - Asociaţia pentru Parteneriat Comunitar Focşani

ZIUA NATO Aderarea României la NATO a reprezentat un obiectiv care s-a bucurat de un larg consens, atât din partea tuturor forţelor politice, cât şi a opiniei publice. Dintre cele şapte state invitate să adere la NATO la Summitul de la Praga, România s-a bucurat de sprijinul popular intern cel mai ridicat. Evantaiul activităţilor de diplomaţie publică include o multitudine de instrumente specifice, de la organizarea unor vizite de documentare şi informare la sediul Alianţei pentru participanţii din România (studenţi, profesori, cercetători, liceeni, jurnalişti, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi centrale, reprezentanţi ai mediilor academice etc), la seminarii, conferinţe, mese rotunde, expoziţii pe teme care să răspundă interesului opiniei publice româneşti faţă de activităţile NATO şi

să aducă Alianţa mai aproape de aceasta. În cadrul manifestărilor de diplomaţie publică, un loc aparte îl ocupă „Ziua NATO”. Acestă zi specială reprezintă un eveniment de referinţă pentru societatea românească din perspectiva statutului României de aliat NATO şi a semnificaţiilor asociate acestui moment. „Ziua NATO în România” se marchează, începând din 2005, în prima duminică a lunii aprilie, pe baza unei propuneri legislative. La alegerea datei s-a ţinut seama de apropierea de data oficială a aderării României la Alianţa Nord-Atlantică (29 martie 2004) şi de data arborării oficiale a drapelului român la sediul NATO de la Bruxelles (2 aprilie 2004). „Ziua NATO” este o sărbătoare publică dedicată democraţiei şi spiritului european şi euro-atlantic.

În acest an, „Ziua NATO” a fost aniversată la data de 2 aprilie, la Focşani fiind organizat un ceremonial militar şi religios. Astfel, aceste manifestări s-au desfăşurat pe platoul din faţa Bisericii Militare, în prezenţa reprezentanţilor autorităţilor locale, a cadrelor militare în rezervă, a veteranilor de război, precum şi cu participarea reprezentanţilor mass-media. Evenimentul din aer liber a fost urmat de un Simpozion dedicat acestei zile, în cadrul căruia s-a evidenţiat contribuţia Batalionului 280 Infanterie Mecanizată în cadrul Alianţei ca factor de stabilitate în Teatrul de operaţiiuni din Afganistan, precum şi relaţia NATO–Afganistan–OMLT (Operational Mentor and Liaison Team – Echipa Operaţională de Consiliere şi Legatură).

Aprilie 2010 | Focşanii |

15


EVENIMENT

10 ANI

DE PROBAŢIUNE ÎN VRANCEA Deşi pe plan internaţional instituţia probaţiunii are origini adânci în timp, încă din secolul al XIX-lea, în România aceasta a început să se dezvolte abia după anul 1996, când la Arad s-au pus bazele primului program de aplicare experimentală, printr-un program pilot, a elementelor de probaţiune. Meritul iniţierii proiectului pilot la Penitenciarul Arad, care a presupus înfiinţarea şi funcţionarea unui serviciu experimental de probaţiune, aparţine fără dubii fostei Direcţii Generale a Penitenciarelor, actuala

Administraţie Naţională a Penitenciarelor din subordinea Ministerului Justiţiei. Direcţia Generală a Penitenciarelor a beneficiat la vremea respectivă (1996-1998) de asistenţa tehnică a Fondului Know-How al Guvernului Marii Britanii. Fondul Know-How, a continuat acordarea asistenţei tehnice şi după încheierea programului de la Penitenciarul Arad, asigurând asistenţă în cadrul programului guvernamental numit „Probaţiunea în România” pentru dezvoltarea sistemului de probaţiune în ţara noastră. Guvernul Marii Britanii a susţinut financiar programele de pregătire a consilierilor de probaţiune, inclusiv după înfiinţarea primelor servicii de probaţiune în regim de stat la 1 septembrie 2001 şi încă o lungă perioadă după această dată. Trebuie menţionat faptul că au existat foarte mulţi finanţatori şi parteneri care au avut o contribuţie şi o susţinere deosebite de-a lungul timpului, referitor la implementarea şi dezvoltarea sistemului naţional de probaţiune din România, mulţi dintre ei regăsindu-se încă, în mod direct sau indirect, printre partenerii de astăzi ai Direcţiei de Probaţiune; dintre aceştia amintim: Penal Reform International România, Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului, Centrul de Resurse Juridice, Fundaţia pentru

16 | Focşanii | Aprilie 2010

o Societate Deschisă, Asociaţia „Alternative Sociale” Iaşi, Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară Iaşi, Fundaţia Prison Fellowship România, Asociaţia Umanitară „Sfinţii Petru şi Pavel” din Timişoara, Fundaţia „Oameni pentru Oameni” din Focşani, Fundaţia Academică „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Focşani. Nu este de neglijat sprijinul acordat în implementarea şi dezvoltarea sistemului naţional de probaţiune din România de o serie de universităţi printre care: Universitatea Bucureşti, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca şi Universitatea de Vest Timişoara. De asemenea, serviciile de probaţiune au parteneriate cu universităţi şi facultăţi ce activează pe plan local. Un rol deosebit în dezvoltarea bazei materiale a serviciilor de probaţiune, dotarea acestora cu echipamente şi dezvoltarea unor programe de pregătire continuă a consilierilor de probaţiune l-au avut atragerea resurselor specifice Programelor PHARE de după anul 2000. La Focşani, aşa-zisele rădăcini ale Serviciului Experimental de Probaţiune se regăsesc încă din anul 1997, când cadre din Penitenciarul Focşani au fost pregătite de specialişti englezi, în domeniul probaţiunii. În perioada 17 mai 2000–17 mai 2001, serviciul experimental a funcţionat în comunitate susţinut material şi financiar de Fundaţia „Oameni pentru Oameni” din Focşani. Aceasta poate fi considerată, cu adevărat, perioada de debut, în comunitate, a probaţiunii în judeţul Vrancea; misiunea acesteia începuse să se manifeste concret, bazele erau puse. Cei trei consilieri de probaţiune care alcătuiau atunci echipa serviciului experimental au dezvoltat relaţii de colaborare cu instanţele de judecată (au fost întocmite primele referate de evaluare psiho-socială şi au fost înregistrate primele cazuri în supraveghere), parchetele de pe lângă acestea, poliţia şi serviciile sociale; totodată au fost făcuţi primii paşi în relaţia cu mass-media privind mediatizarea activităţii serviciului experimental de probaţiune. Toate aceste centre experimentale au fost înfiinţate prin ordin al ministrului justiţiei pentru a primi legitimitatea în funcţionare şi şi-au încheiat activitatea la 1 septembrie 2001, oda-

tă cu înfiinţarea primelor servicii de probaţiune, de stat, în cadrul Ministerului Justiţiei. Rolul serviciilor experimentale de probaţiune în România a fost unul care poate fi considerat „de tampon”, în sensul că era pentru prima dată în România când instanţele de judecată încredinţau supravegherea persoanelor condamnate unor organizaţii care nu erau ale Statului, rolul „de tampon” reieşind mai ales din situaţia creată de absenţa cadrului legislativ în baza căruia instanţele să poată încredinţa cazuri de supraveghere serviciilor de probaţiune şi scopul avut în vedere prin înfiinţarea centrelor experimentale. Cu prilejul celor 10 ani scurşi de la debutul Serviciului Experimental de Probaţiune vrâncean, Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Vrancea în colaborare cu Tribunalul Vrancea şi Universitatea „George Bariţiu” din Braşov – Centrul de studii Focşani, va organiza o Sesiune de comunicări ştiinţifice în data de 18 mai 2010, la Focşani, la sediul centrului amintit mai sus. Au fost invitaţi să participe la eveniment colaboratori din

comunitate şi reprezentanţi ai autorităţilor publice cu implicare în reintegrarea socială a persoanelor care au săvârşit infracţiuni, profesori universitari, magistraţi, reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, ai ONG-urilor şi consilieri de probaţiune care au activat în perioada de funcţionare a serviciilor experimentale de probaţiune. Evenimentul va oferi cel mai bun prilej de reamintire a emoţiilor de început, dar cel mai important va fi momentul de evaluare a evoluţiei probaţiunii în cei 10 ani în spaţiul vrâncean şi, de ce nu, la nivel naţional. Costel Constandache, Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Vrancea


SPORT

ECHIPA DE JUNIORI S-A ÎNTORS VICTORIOASĂ DIN ITALIA

În perioada sărbătorilor de Paşte, echipa de juniori (născuţi între anii 1995 şi 1996) de la CSM Focşani a participat la un turneu internaţional de fotbal, care s-a desfăşurat la Castel Madama (în apropierea oraşului italian Tivoli). Elevii, antrenaţi de Puiu Oprişan şi Orlando Donciu, au avut o comportare merituoasă şi au câştigat două partide, 3-2 cu Villa Alba (Italia) şi 4-0 cu A.S.D.L. Aquila (Italia) şi au pierdut una, 3-4 cu A.P.D. Cerviato (Italia). Din echipa vrâncenilor au făcut parte următorii jucători: Georgian Dima, Dragoş Lăbunţ, Gabriel Diaconu, Claudiu Tîlvăr, Dorian Toader, George Andronic, Daniel Vacianu, Florin Florea, Gabriel Stoian, Ionut Forcos, Florin Dascălu, Laurenţiu Pe-

trea, Bogdan Stratulat, George Duca, Robert Ichim şi Robert Neagu. Primarul provinciei Castel Madama, Giuseppe Salinetti, a ţinut să îi felicite pe focşăneni pentru modul în care s-au prezentat la turneu şi a adresat o scrisoare de mulţumire clubului de pe Milcov: „Turneul a reprezentat de fiecare dată o ocazie extraordinară, deoarece oferă posibilitatea de a lega noi prietenii şi, nu în ultimul rând, de a menţine vechile prietenii. Într-o lume în care competiţia ia locul colaborării, apare necesitatea de a trăi sportul şi, în special, fotbalul ca activitate care, pe de o parte, ne ajută să ne cunoaştem mai bine şi ne îndeamnă să fim mai buni, pe de altă parte, ne educă în a ne comporta în mod responsabil faţă de propria echipa şi de a fi corecţi faţă de adversari. Avem nevoie să învăţăm cum să convieţuim cu cei din jurul nostru, să fim solidari în general. Adresez un salut băieţilor şi antrenorilor de la CSM Focşani şi le mulţumesc pentru tot ce au făcut pe tărâm italian“. Delegaţia echipei CSM Focşani a fost primită cu inima deschisă de vrâncenii stabiliţi în Peninsulă. Prima zi a fost una de acomo-

dare, în care s-au vizitat edificiile istorice din zonă. Echipa vrânceană a fost invitată de comunitatea românilor la masă după fiecare partidă, dar şi la Biserica ortodoxă românească de la Tivoli pentru a participa la slujba de Înviere. Turneul s-a încheiat cu un bilanţ pozitiv pentru CSM Focşani după această deplasare, care a cerut sacrificii din partea tuturor, financiare din partea conducerii, multe griji pentru antrenori şi, nu în ultimul rând, sacrificii din partea copiilor care au sărbătorit Paştele departe de prieteni şi familie. Două victorii şi o înfrângere la limită într-un turneu internaţional nu pot decât să ne mulţumească pe toţi, dacă ţinem cont de condiţiile pe care le au adversarii. Mai mult, clubul A.S.D.L. Aquila care activează în Serie B din Italia s-a arătat interesat de cooptarea în lot a doi dintre juniorii focşăneni (Florin Dascălu şi Robert Neagu), jucători care au impresionat în toate jocurile disputate la acest turneu. Dan Dumitru, Preşedintele clubului CSM Focşani

Aprilie 2010 | Focşanii |

17


ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI în luna martie 2010 În şedinţa ordinară din 30 martie 2010

Consiliul Local a aprobat conturile de execuţie ale bugetului local al municipiului Focşani, bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local, bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, bugetul veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local, precum şi situaţiile financiare, inclusiv anexele la acestea, pe anul 2009, prin HCL nr. 57. Consiliul Local a aprobat Regulamentul-cadru de evacuare a persoanelor care ocupă în mod abuziv locuinţele din fondul locativ de stat, prin HCL nr. 58. Consiliul Local a aprobat înfiinţarea şi alegerea formei de gestiune a serviciului public de salubritate stradală în municipiul Focşani, prin HCL nr. 63. Consiliul Local a aprobat tabelul nominal re-

134,54 ha păşune situată în Focşani, Boloteşti şi Slobozia-Ciorăşti, care aparţine domeniului public al municipiului Focşani, prin HCL nr. 71. Consiliul Local a aprobat cofinanţarea proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focşani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterea eficienţei energetice”, prin HCL nr. 72. A fost aprobat studiul de fezabilitate „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focşani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterea eficienţei energetice”, precum şi indicatorii tehnico-economici, prin HCL nr. 73. A fost modificată anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 289/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici – proiect tehnic de execuţie în faza unică, pentru obiectivul de investiţii

pentru analizarea cererilor privind repartizarea locuinţelor cu chirie din fondul locativ de stat, conform prevederilor HGR nr. 1275/2000, cu modificările şi completările ulterioare şi desemnarea membrilor acesteia, prin HCL nr. 78. Consiliul Local a aprobat reorganizarea Comisiei pentru eficienţă energetică care coordonează activităţile de reabilitare termică a clădirilor de locuit din municipiul Focşani, prin HCL nr. 79. Consiliul Local a aprobat reorganizarea Comitetului director al Clubului Sportiv Municipal Focşani 2007, prin HCL nr. 80. A fost modificată Hotărârea Consiliului Local nr. 100/257/2008 pentru aprobarea constituirii, la nivelul Consiliului Local, a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism, prin HCL nr. 81. A fost desemnat reprezentantul Consiliului Local în Consiliul consultativ organizat la nivelul Cantinei de Ajutor Social Focşani, prin HCL nr. 82.

prezentând propunerile de atribuire în proprietate a unor suprafeţe de teren în baza art. 36 alin. (3) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin HCL nr. 64. Consiliul Local a aprobat darea în administrare, pe perioada 1 aprilie 2010 - 1 aprilie 2013, către Casa Judeţeană de Pensii Vrancea, a spaţiului în suprafaţă totală de 254,80 m.p., situat în incinta imobilului din str. Bucegi, nr. 28, Focşani, prin HCL nr. 66. Consiliul Local a aprobat concesionarea fără licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, adiacente construcţiilor existente, pentru extinderea acestora, prin HCL nr. 67. A fost modificată şi completată Hotărârea Consiliului Local nr. 23/2010 pentru aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focşani, prin HCL nr. 69. A fost modificat şi completat art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 109/2009 pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică a suprafeţei de

„Reparaţii capitale sediu – Şcoala nr. 7 Focşani”, prin HCL nr. 74. Consiliul Local a aprobat Lista nominală cu persoanele cărora li se repartizează locuinţe cu chirie din fondul locativ de stat, în baza prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, modificată şi completată şi ale HGR nr. 1275/2000, prin HCL nr. 75. Consiliul Local a aprobat un schimb de locuinţe ANL situate în Cartierul Tineretului – Sud, respectiv Cartierul Brăilei, solicitat de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată şi modificată, prin HCL nr. 76. Consiliul Local a aprobat reorganizarea Comisiei sociale constituită la nivelul Consiliului Local pentru analizarea cererilor privind repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, conform prevederilor HGR nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare şi desemnarea membrilor acesteia, prin HCL nr. 77. Consiliul Local a aprobat reorganizarea Comisiei sociale constituită la nivelul Consiliului Local

Prin HCL nr. 83, domnul consilier local Vasile Pintilie a fost ales în calitate de preşedinte de şedinţă, pentru Consiliul Local al Municipiului Focşani, pe o perioadă de trei luni, începând cu luna aprilie 2010.

18 | Focşanii | Aprilie 2010


CENTRUL DE COMUNICARE AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI FOCŞANI Cei ce lucrează zilnic în Centrul de Comunicare sunt:

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI

8.30 - 16.30 8.30 - 16.30 8.30 - 18.30 8.30 - 16.30 8.30 - 16.30

INFORMAŢII UTILE

• Diana GROSU - Informare Publică şi Fond Locativ • Claudia POROŞNICU - Autorizare agenţi economici • Elena VIŞAN - Registratură • Lucia CALOIAN - Urbanism şi Investiţii • Ligia BULBOACĂ - Juridic • Violeta ASANACHE - Taxe şi Impozite • Cristina TURCU - Cadastru şi Agricultură

Personalul care asigură relaţia cu publicul trebuie să adopte o atitudine pozitivă, să fie calm, politicos şi respectuos, să folosească un limbaj adecvat şi civilizat, să păstreze confidenţialitatea informaţiilor obţinute de la cetăţean şi să formuleze răspunsuri legale, complete şi corecte, pe înţelesul fiecărui cetăţean.

Numerele de telefon (interioare) din Primăria Municipiului Focşani Cabinet Primar (Decebal Bacinschi)

209

21

Direcţia Economică - Director

206

2

Cabinet Viceprimar (Bogdan Matişan)

107

22

Direcţia Economică, Serviciul Buget - Şef serviciu

205

3

Cabinet Viceprimar (Vasile Dobre)

109

23

Serviciul Fond Locativ, Asociaţii de proprietari (Cam.1)

301

4

Cabinet Secretar

210

24

Serviciul Fond Locativ, Asociaţii de proprietari (Cam. 2) - Şef serviciu

302

5

Centrul de Comunicare - Autorizare agenţi economici

415

25

Serviciul Administraţie Publică Locală - Şef serviciu

102

6

Centrul de Comunicare - Cadastru şi agricultură

411

26

Serviciul Administrativ - Şef serviciu

115

7

Centrul de Comunicare - Impozite şi taxe

412

27

Serviciul Autorizare Aqenti Economici - Şef serviciu

111

8

Centrul de Comunicare - Informaţii generale

417

28

Serviciul Comunicare

201

9

Centrul de Comunicare - Juridic

418

29

Serviciul Comunicare

104

10

Centrul de Comunicare - Registratură

416

30

Serviciul Comunicare - Şef serviciu

202

11

Centrul de Comunicare - Urbanism

419

31

Serviciul Comunitar de Cadastru şi Agricultură (Cam. 04)

304

12

Compartiment Audit

303

32

Serviciul Comunitar de Cadastru şi Agricultură (Cam. 05) - Şef serviciu

305

13

Compartiment Contracte, Achiziţii

203

33

Serviciul Impozite şi taxe - Şef serviciu

333

14

Compartiment Programe

215

34

Serviciul Impozite şi taxe (Cam. 09)

309

15

Compartiment Rromi

404

35

Serviciul Impozite şi taxe (Cam. 10)

310

16

Consiliul Local - Aparat Tehnic

217

36

Serviciul Impozite şi taxe (Cam. 11)

311

17

Direcţia Resurse Umane şi Coordonare Unităţi Subordonate

103

37

Serviciul Investiţii - Şef serviciu

204

18

Direcţia Resurse Umane şi Coordonare Unităţi Subordonate - Director

105

38

Serviciul Juridic, Contencios, Domeniul Public şi Privat - Şef serviciu

112

19

Direcţia Administraţie Publică Locală - Director

106

39

Serviciul Urbanism (Cam. 07) - Şef serviciu

307

20

Direcţia Economică, Birou Contabilitate

207

40

Serviciul Urbanism (Cam. 08)

308

0237.236.000

1

TELEFOANE UTILE

Telefonul cetăţeanului: 0237.233.333 Centrala telefonică: 0237.236.000 Fax: 0237.216.700 Interioare: 417 - Informare Publică, Fond Locativ 415 - Autorizare agenţi economici 416 - Registratură 419 - Urbanism, Investiţii 418 - Juridic 412 - Taxe şi impozite 411 - Cadastru şi agricultură www.focsani.info; primarie@focsani.info Aprilie 2010 | Focşanii |

19


Focsanii76  
Advertisement