Page 1

AVSLUTNING AV SKULEÅRET DALANE VG. SKOLE 2010 – 2011 (Oppdatert versjon pr 16. juni 2011)

W:\da\KONTOR\ADM\Avslutningsskriv\2011.doc


INFORMASJON VEDR. SKOLEAVSLUTNING – DALANE VG. SKOLE 2010-11 ............... 3 1 Innleiing........................................................................................................................................... 3 1.1 Generelt ................................................................................................................................... 3 1.2 Skuleruta for resten av skuleåret ......................................................................................... 3 1.3 Siste ordinære undervisningsdag ........................................................................................ 3 1.4 Avslutning for avgangselevar med foreldre/føresette....................................................... 3 1.5 Avslutning for personalet....................................................................................................... 3 2 Meir om ansvar og oppgåver for kontaktlærar og faglærar.............................................. 4 2.1 Innlevering av bøker og ev. anna som elevar har lånt av skulen (NB!!)......................... 4 2.2 Fråversføring ............................................................................................................................ 4 3 Eksamen.......................................................................................................................................... 4 4 Føring av karakterar i fag og i orden og i atferd (Jf også vedlegg 7.6) ............................ 4 4.1 Varsel om fare for bortfall....................................................................................................... 4 4.2 Varsel om fare for nedsett karakter i orden og i atferd ...................................................... 5 5 Kunngjering av standpunkt- og eksamenskarakterar og henting av dokumentasjon ............................................................................................................................................................... 5 6 Klagebehandling........................................................................................................................... 5 6.1 Generelt..................................................................................................................................... 5 6.2 Kva det kan klagast på ........................................................................................................... 5 6.3 Vanleg klagefrist og hurtigklagefrist...................................................................................... 5 7 Vedlegg............................................................................................................................................ 6 7.1 PLAN FOR EKSAMEN VÅREN 2011 .................................................................................. 6 7.2 Orientering om eksamen m.m. våren 2011......................................................................... 8 7.3 FYLKESKOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR SKRIFTLIG EKSAMEN ................. 12 7.4 MUNTLIG EKSAMEN ........................................................................................................... 14 7.5 MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN ...................................................................................... 16 7.6 Føring av karakterar.............................................................................................................. 17 7.6.1 Karakterar i fag ............................................................................................................... 17 7.6.2 Standpunktkarakter i orden og i åtferd........................................................................ 18 7.6.3 Føring av standpunktkarakter og halvårsvurderinger i fag..................................... 19 7.7 VIKTIGE FRISTER 2010/2011............................................................................................ 19 7.8 Klagebehandling .................................................................................................................... 20 7.9 Skolebøker – innlevering og plassering 2011................................................................... 20 7.10 Neste skoleårs skolerute 2011-2012................................................................................ 21

W:\da\KONTOR\ADM\Avslutningsskriv\2011.doc

2


INFORMASJON VEDR. SKOLEAVSLUTNING – DALANE VG. SKOLE 2010-11

1 Innleiing 1.1 Generelt Dette skrivet med vedlegg inneheld viktig informasjon om avslutning av skuleåret. Kontaktlærarane har eit særleg informasjonsansvar overfor sine elevar, elevane må kjenna godt til kva som skal skje, og kva fristar som må haldast. Dette gjeld m.a. forhold knytte til - eksamen (skriftleg/munnleg/praktisk) - tidspunkt for kunngjering av standpunktkarakterar og eksamenskarakterar - klagefristar i forhold til desse karakterane (hurtigklagefrist og vanleg klagefrist) - innlevering av lånte bøker (NB!!) 1.2 Skuleruta for resten av skuleåret Skuleruta ser slik ut for resten av dette skuleåret:

NB! Eksamen for enkelte elever fredag 3. juni

1.3 Siste ordinære undervisningsdag Eksamensplanen viser kva dag som vert siste undervisningsdag. Dette gjeld alle utdanningsprogram og klassar. Merk at det varierer frå klasse til klasse kva som er siste undervisningsdag. 1.4 Avslutning for avgangselevar med foreldre/føresette Vi markerer avslutning for dei elevane som går ut av tilpassa opplæringstilbod (AOI) og ut av Vg3 studiespesialiserande utdanningsprogram og Vg3 påbygging. Det vert lagt opp til ei fellessamling for desse elevgruppene. Foreldre og føresette er velkomne til å vera med på markeringa. Avslutninga vert i Aulaen: - Fredag 17. juni kl 18.00 1.5 Avslutning for personalet Tysdag den 21. juni vert det avslutning for personalet. Første del av dagen vert det samling felles og/eller avdelingsvis, deretter avslutning i aulaen. Vi startar kl 0830 og sluttar av ca kl 1330.

W:\da\KONTOR\ADM\Avslutningsskriv\2011.doc

3


2 Meir om ansvar og oppgåver for kontaktlærar og faglærar 2.1 Innlevering av bøker og ev. anna som elevar har lånt av skulen (NB!!) Kontaktlærar har ansvar for at alle elevane som har lånt bøker av skulen, leverer desse inn i brukbar stand. Kontaktlærar må vurdera om bøkene er i slik stand at dei kan brukast vidare. Kontaktlærar må skaffe seg oversikt over utlånte bøker både for fellesfaga og programfaga, og eit nært samarbeid mellom faglærarane og kontaktlærar er derfor nødvendig. Både faglærar og kontaktlærar har ansvar for at dette samarbeidet fungerer godt. Informasjon om praktisk gjennomføring, sjå vedlegg nr 7.9. 2.2 Fråversføring Alt fråvere for elevar skal registrerast og førast på kompetansebevis eller vitnemål. Det skal førast fråvere fram til og med siste undervisningsdag for klassen. Kontaktlærar har ansvar for at fråversføringa er fullstendig og oppdatert, og at dei korrekte opplysningane er førte inn i SkoleArena/dataprogrammet SATS innan dei fristane som vert sette. Kontaktlærar spør eigen avdelingsleiar viss ho/han er usikker på noko i denne samanheng. Inntil 10 dagar av nokre typar fråvere kan takast vekk ved slutten av skuleåret. I Elevhandboka s.34 og s.35 finst det nærmare informasjon om kva fråverstypar dette gjeld. I slike tilfelle må eleven sjølv ta dette opp med sin kontaktlærar i god tid. Eleven må også dokumentera fråveret skriftleg i samsvar med regelverket. Kontaktlærar tek slike saker opp med eigen avdelingsleiar, og det er kontorpersonalet som ordnar det i SATS. Elevane kan be om å få påført årsak til fråvere i eige vedlegg til kompetansebevis/vitnemål. Vedleggskjema finst i personalpermen, nr 222. Elevane har sjølve ansvar for å dokumentera årsakene til fråveret. Kontaktlærar fyller ut vedlegget og leverer det til avdelingsleiar, som saman med kontorpersonalet ser til at vedlegget følgjer kompetansebevis/vitnemål. Merk at fråveret i løpet av skuleåret er registrert som 45 min. einingar. I Kunnskapsløftet skal det vera 60 min. einingar, fråveret vil ved slutten av skuleåret verta omrekna til 60 min. einingar. 3 Eksamen Eksamensplanen for våren 2011 ved Dalane vg. skole følgjer som vedlegg. (Sjå vedlegg 7.1) Eksamensplanen gjev oversikt over - kva dagar det er eksamen - kva dagar det er varsling av trekkfag og munnleg eksamen - kva dagar det er vanleg undervisning Eventuelle spørsmål om eksamensavviklinga kan rettast til avdelingsleiar Maria Myklebust eller konsulent Synneve Helleren. 4 Føring av karakterar i fag og i orden og i atferd (Jf også vedlegg 7.6) 4.1 Varsel om fare for bortfall Varsel om fare for bortfall av halvårsvurdering og bortfall av standpunktkarakter i fag Faglærar har ansvar for at det utan ugrunna opphald vert sendt ut varsel om fare for karakterbortfall i fag.

W:\da\KONTOR\ADM\Avslutningsskriv\2011.doc

4


4.2 Varsel om fare for nedsett karakter i orden og i atferd Kontaktlærar har ansvar for at det utan ugrunna opphald vert sendt ut varsel om fare for nedsett karakter i orden og i atferd. -

Faglærar har ansvar for å føra inn o alle aktuelle merknader knytta til orden og til åtferd (desse skal førast fortløpande) o elevfråvere i dei timane faglærar har (desse skal også førast inn fortløpande)

-

Kontaktlærar har ansvar for o å føra inn forslag til halvårsvurdering og standpunktkarakter i orden og i åtferd o å kalla inn til klasselærarmøte i forkant av karaktermøte viss ho/han er i tvil om standpunktkarakteren i orden og/eller åtferd for ein eller fleire elevar o å sjå til at faglærarane har ført inn karakterar i fag (Frist for innføring av karakterar er kl 12.00 dagen før karaktermøtet – jf eige skriv.) o å ha med utskrift (karaktermatrise) som viser standpunktkarakterar i fag, og standpunktkarakterar i orden og i atferd for dei elevane vedkomande er kontaktlærar for (kontaktlærar får slik utskrift på kontoret) o å ta med denne utskrifta til klasselærarråd/karaktermøte

5 Kunngjering av standpunkt- og eksamenskarakterar og henting av dokumentasjon Sjå vedlegg 7.7 Viktige fristar 6 Klagebehandling Rogaland fylkeskommune kjem til å senda ut nye skjema for klagebehandling. Desse er ikkje klare no. Det kjem derfor meir informasjon seinare om dette. 6.1 Generelt Den som vil klaga på standpunkt- og/eller eksamenskarakter, må levera inn skriftleg klage til skulen innan den fristen som gjeld. Klagen skal underskrivast. Merk at klagefristen tek til frå det tidspunktet vedtaket kunne gjerast kjent for eleven/eksamenskandidaten. Klagefristen kan ha gått ut dersom eleven ventar med å gjera seg kjend med standpunktog eksamenskarakterane til ho/han får karakterutskrift/kompetansebevis/vitnemål. 6.2 Kva det kan klagast på - Standpunktkarakterar i fag og i orden og i åtferd - Eksamenskarakterar (skriftleg eksamen/munnleg eksamen/munnleg-praktisk eksamen) 6.3 Vanleg klagefrist og hurtigklagefrist Vanleg klagefrist er 10 dagar frå eleven har kunna gjera seg kjend med dei aktuelle standpunkt- og eksamenskarakterane. Hurtigklagefrist vil seia at det er ein kortare klagefrist. a) For klage på standpunktkarakter er hurtigklagefristen onsdag 15. juni kl 0900. Elevskjema (Klager 2011) skal brukast. Utfylt skjema må sendast til dalanevgs@rogfk.no slik at det er mottatt på skulen seinast onsdag 15. juni kl 0900. Ta kontakt med den aktuelle faglæraren din viss du treng hjelp til dette. b) For klage på eksamenskarakter har skulen ikkje fått melding om hurtigklagefrist enno. Dersom ein elev vel å klaga på ein eksamenskarakter, bør ho/han ta kontakt med kontoret på skulen for nærmare informasjon og så levera klagen så snart som mogeleg W:\da\KONTOR\ADM\Avslutningsskriv\2011.doc

5


7 Vedlegg 7.1 PLAN FOR EKSAMEN VÅREN 2011 - Dalane videregående skole - ver 7 (med forbehold om justeringar) 2HSBA 2HSBB

2TPKA

2TPPA

2INTA

2BABA

2BABB

Kl 0830 Melding skriftl. engelsk

Kl 0830 Melding skriftl. engelsk

Kl 0830 Melding skriftl. engelsk

Kl 0830 Melding skriftl. engelsk

Kl 0830 Melding skriftl. engelsk

Kl 0830 Melding skriftl. engelsk

Kl 0830 Melding skriftl. engelsk

FRI

FRI

FRI

FRI

FRI

FRI

FRI

FRI

FRI

Meld. 0830 Skr. NO

Meld. 0830 Skr. NO

Meld. 0830 Skr. NO

Meld. 0830 Skr. NO

Meld. 0830 Skr. NO

Meld. 0830 Skr. NO

Meld. 0830 Skr. NO

Meld. 0830 Skr. NO

Meld. 0830 Skr. NO

Forbered. His/filos.2 Inf.tekn. 2 Markedsf. 2

Forbred. Engelsk

Forbred. Engelsk

Forbred. Engelsk

Forbred. Engelsk

Forbred. Engelsk

Forbred. Engelsk

Forbred. Engelsk

Forbred. Engelsk

Forbred. Engelsk

Eksamen His/filos.2 Inf.tekn. 2 Markedsf. 2

Eksamen Engelsk Norsk

Eksamen Engelsk Norsk

Eksamen Engelsk Norsk

Eksamen Engelsk Norsk

Eksamen Engelsk Norsk

Eksamen Engelsk Norsk

Eksamen Engelsk Norsk

Eksamen Engelsk Norsk

Eksamen Engelsk Norsk

1ST

2ST

3ST

3PÅ

Fredag 13.05.

Kl 0830 Melding skriftl. trekkfag

Kl 0830 Melding skriftl. trekkfag

Kl 0830 Melding skriftl. trekkfag

Kl 0830 Melding skriftl. trekkfag

Måndag 16.05. Onsdag 18.05. Torsdag 19.05.

FRI

FRI

FRI

FRI

Fredag 20.05.

Forbred. Engelsk

Mandag 23.05.

Eksamen Engelsk

Eksamen Tysk 1 Eksamen Fransk II Spansk II Tysk II

Eksamen Kjemi 2

Tirsdag 24.05.

Onsdag 25.05.

Eksamen MA-1P MA-1T

Eksamen MA-2P

Eksamen MA Eksamen NO HM

Torsdag 26.05.

Personalpermen nr 706

2HSHA 2HSHB Kl 0830 Melding skriftl. engelsk

Dag

Fredag 27.05.

Forbred. Økonomist.

Forbred. Reisel/spr2 Økonomist. ØK/ledelse Eksamen Biologi 2

Mandag 30.05.

Eksamen Økonomist Int.engelsk.

Eksamen Reisel/spr2 Økonomist. ØK/ledelse

Tirsdag 31.05.

Eksamen 2MAR5 2MAS5

Eksamen 3MAR5 3MAS5

Eksamen NO HM

W:\da\KONTOR\ADM\Avslutningsskriv\2011.doc

1BA

FRI

1EF

FRI

1DH

FRI

1HF

FRI

1TP

FRI

1SS

FRI

2SSSA 2SSRA Kl 0830 Melding skriftl. engelsk

2ELA


Dag

1ST

.

Samf.eng

2ST

3ST

3PÅ

Eksamen NO SM Forbered Sos.kunnsk Rettsl. 2 Ent.bedr. 2 Eksamen Fysikk 2 Forbered.

Eksamen NO SM Forbered Rettsl. 2 Ent.bedr. 2

Onsdag 01.06. Fredag 03.06.

Mandag 06.06.

Tekn/forsk2

Kom.kult. 3 Eksamen Sos.kunnsk Rettsl. 2 Ent.bedr. 2

1BA

1EF

1DH

1HF

1TP

1SS

2SSSA 2SSRA

2EL

Eksamen Rettsl. 2 Ent.bedr. 2

Eksamen

Tirsdag 07.06.

2HSHA

2HSBA 2HSHB Forbr.

2TPKA

2TPPA

2INTA

2BABA

2BABB

Forbr.

Forbr.

Forbr.

Forbr.

Eksamen

Eksamen

Eksamen

Eksamen

Tekn/forsk2

Kom.kult. 3 Onsdg 08.06. Torsdag 09.06. Fredag 10.06.

Melding 0900 m.eks.

Melding 0900 m.eks.

Melding *) 0900 m.eks.

Melding kl 0900 m.eks.

Muntlig eksamen

Melding 0900 m.eks. Muntlig eksamen

Melding 0900 m.eks. Melding 0900 m.eks. Muntlig eksamen Muntlig eksamen Muntlig eksamen

Melding 0900 m.eks. Muntlig eksamen

Tysdag 14.06. Onsdag 15.06.

Torsdag 16.06. Fredag 17.06. Mandag 20.06. Tirsdag 21.06.

Muntlig eksamen

Forbr.

Forbr.

Forbr.

Forbr.

Forbr.

Forbr.

Eksamen

Forbr.

Forbr.

Forbr.

Eksamen

Eksamen

Eksamen

Eksamen

Meld 0830 Skr. MA

Meld 0830 Skr. MA

Meld 0830 Skr. MA

Meld 0830 Skr. MA

Meld 0830 Skr. MA

Meld 0830 Skr. MA

Eksamen

Eksamen

Eks. MA Meld 0900 M.eks

Eks. MA Meld 0900 M.eks

Eks. MA Meld 0900 M.eks

Eks. MA Meld 0900 M.eks

Eks. MA Meld 0900 M.eks

Eks. MA Meld 0900 M.eks

Meld 0900 M.eks

Meld 0900 M.eks

Meld 0900 M.eks

Meld 0900 M.eks

Meld 0900 M.eks

Meld 0900 M.eks

Meld 0900 M.eks

Meld 0900 M.eks

Meld 0900 M.eks

Muntl Eks.

MuntlEks.

Muntl Eks.

MuntlEks.

MuntlEks.

MuntlEks.

MuntlEks.

MuntlEks.

MuntlEks.

MuntlEks.

MuntlEks.

MuntlEks.

MuntlEks.

MuntlEks.

MuntlEks.

Muntlig eksamen

Gult felt betyr undervisning for elever som ikke skal opp til eksamen. Hvit felt betyr eksamen eller avtalt studiedag. For noen elever kan hvitt felt også inkludere avspasering for tidligere påspasert tid (for eksempel UB). NB! Elever som er trukket ut til skriftlig eksamen i fag der det ikke er egen forberedelsesdag, har studiedag dagen før eksamen *) Melding bare for elever i 3STA/3STB/3STC som har Vg2-fag. W:\da\KONTOR\ADM\Avslutningsskriv\2011.doc

7


7.2 Orientering om eksamen m.m. våren 2011 Melding om eksamen Fredag 13.05. kl 0830 Melding om skriftlige sentralgitte trekkfag for 1ST, 2ST, 3ST, 3PÅB og Vg2 YF (engelsk) Torsdag 19.05.kl 0830 Melding om skriftlig eksamen i norsk for Vg2 YF Fredag 10.06. kl 0830 Melding om skriftlig eksamen i matematikk for Vg1 YF Fredag 10.06. kl 0900 Melding om muntlig eksamen for 1ST, 2ST, 3PÅB (NB! Elever fra 3ST som tar Vg2-fag må møte.) Tirsdag 14.06. kl 0900 Melding om muntlig eksamen for 2ST, 3ST, 3PÅB Onsdag 15.06. kl 0900 Melding om muntlig eksamen for 3ST Onsdag 15.06. kl 0900 Melding om muntlig eksamen for Vg1 YF og Vg2 YF Det vil bli bekjentgjort på It’s learning hvor melding om eksamen blir gitt, Vanligvis blir melding om eksamen kunngjort i elevens klasserom. Evt.spørmål om eksamensavviklingen kan rettes til eksamensansvarlig Maria Myklebust eller til Synneve Helleren. Fullstendig plan for eksamen våren 2011 finnes på skolens hjemmeside: Skriftlig eksamen • Eksamen arrangeres vanligvis enten i Gymsal A eller i Gymsal B • Eksamen starter presis kl 0900. Elevene må møte senest kl 0830 • Pultene i eksamensrommet vil være merket med nummer og navn • Eksaminanden må ikke skrive navnet sitt på besvarelsen, kun nummer, klasse, utdanningsprogram osv. • Følg instruksen som er gitt i eksamensoppgaven Hjelpemidler til eksamen • Hvis eleven er i tvil om hvilke hjelpemidler som er tillatt, så må eleven spørre faglærer eller eksamensansvarlig i god tid før eksamen. • Selv om det ikke er nevnt spesielt, så er likevel alle typer ordbøker, vurderingsrettledninger, læreplan og relevante skrive- og tegnesaker og måleutstyr tillatt i alle fag. • Vær obs på at for elever i Kunnskapsløftet er alle hjelpemidler tillatt, dvs PC med elektronisk arbeidsbok + lærebøker med mer. (Dette gjelder for alle fag unntatt for del 1 i enkelte realfag). Fullstendig oversikt over hjelpemidler for sentralgitte fag i kunnskapsløftet finnes på http://www.utdanningsdirektoratet.no/templates/udir/TM_Artikkel.aspx?id=3363 • Bruk av internett, kommunikasjon, NYNO og oversettelsesprogram er ikke tillatt for noen elever. Spesielt om forberedelsesdag ved skriftlig eksamen - studiespesialiserende • Vær oppmerksom på at en del fag har en forberedelsesdag. • Forberedelsesdagen er obligatorisk skoledag. • I forberedelsestiden er alle hjelpemidler tillatt. • I forberedelsestiden kan faglærer veilede, men ikke undervise.

W:\da\KONTOR\ADM\Avslutningsskriv\2011.doc


Bruk av PC til eksamen I mange fag brukes PC ved eksamen. Det er da et krav at eksaminandene ikke skal kommunisere seg imellom eller ha tilgang til internett. Elevene har selv ansvar for å lagre regelmessig f.eks. hvert 10. min. Så vet vi dessverre at av og til så ”streiker” datasystemene, og det kan ta noe tid før alt er i gang igjen. Ingen må forlate skolen før besvarelsen er levert. Elevene må derfor beregne at de må være på skolen ut over ordinær eksamenstid hvis de skal bruke PC. Våren 2011 vil elever på studiespesialiserende utdanningsprogram gjennomføre heldigital eksamen. Egen bærbar PC skal brukes til eksamen. Eleven har selv ansvar for at PC’en fungerer og at nødvendig programvare er installert. Alle hjelpemidler vil være tillatt (unntatt for del 1 i enkelte realfag), men bruk av internett og kommunikasjon er ikke tillatt. All aktivitet vil bli overvåket. Hvis det viser at noen har brukt internett eller kommunisert med andre eller gjort forsøk på det, så blir dette betraktet som fusk. Før eksamen starter, må alle elevene slå av autostart på alle instant messenger system (for eksempel MSN) Hvis dette ikke gjøres, så vil denne aktiviteten bli regnet som fusk. Det er elevenes ansvar å ha en fungerende PC til bruk under eksamen. Skolen vil ha et begrenset antall lånemaskiner til elever som trenger det på eksamensdagen. Elever med dokumentert behov prioriteres, men skolen vil forsøke å avhjelpe akutte problemer. Og skolen har altså bare et begrenset antall lånemaskiner. Det er også elevens ansvar å ha kopi av sin digitale arbeidsbok. Det er derfor nødvendig å ha en sikkerhetskopi av den digitale arbeidsboka for eksempel på en USB-disk (minnepenn). Heldigital eksamen vil våren 2011 bli gjennomført ved hjelp av PGS (PrøveGjennomføringsSystem). Elevene vil få nærmere informasjon om PGS i god tid før eksamen. Særskilte tiltak Når en elev har særskilt behov for det, kan rektor samtykke i at den praktiske gjennomføringen av eksamen blir særskilt tilrettelagt. Særskilt tilrettelegging kan for eksempel være, ekstra tid, opplesing av oppgaven m.m. Søknad om særskilt tilrettelegging av eksamen må være innkommet til skolen senest to uker før eksamensdato. Ta evt. kontakt med sos. rådgiver Ellen Henriksen for nærmere opplysninger. Reaksjonsmåter ved fusk Eksamen i et fag kan bli annullert dersom eleven har fusket eller forsøkt å fuske ved eksamen. Vedtak om annullering av eksamen kan klages på til Opplærings-avdelingen. Eleven har likevel rett til å fullføre eksamen på eksamensdagen. Dersom eksamen blir annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, kan kandidaten tidligst gå opp til den eksamen i faget som blir arrangert ett år etter at eksamen ble annullert. Kandidaten må da gå opp som privatist. Kandidaten må selv passe på å melde seg opp til eksamen. Hva skjer hvis eleven ikke møter til eksamen? Viss eleven har dokumentert gyldig forfall (f.eks. er syk med legeattest), har eleven rett til å gå opp til utsatt eksamen som elev høsten 2011. Melding om sykdom gis til skolen straks, tlf. 51 46 34 00. Sykemelding må snarest mulig leveres til kontoret. Har eleven derimot ikke gyldig forfall, må eleven melde seg opp til eksamen som privatist. W:\da\KONTOR\ADM\Avslutningsskriv\2011.doc

9


Hvis en elev har rett til utsatt eksamen i trekkfag, skal trekking av fag skje på nytt. Benytter eleven seg ikke av muligheten til utsatt eksamen førstkommende høst, må eleven gå opp senere som privatist. Ny, utsatt og særskilt eksamen er gratis. Privatister må betale. Vær også oppmerksom på at hvis eleven går over fra å være elev til å bli privatist, så mister eleven sine standpunkt-karakterer i det aktuelle faget. I enkelte fag må eleven også ta både skriftlig og muntlig/praktisk eksamen når han/hun blir privatist. Eleven må selv melde seg opp til skolen om han/hun går opp som elev til utsatt, ny eller særskilt eksamen. Oppmelding til privatisteksamen skjer på internett: www.privatistweb.no. Elever som av en eller annen grunn ikke møter til eksamen våren 2011, får et kompetansebevis der det i merknadsfeltet vil stå at eksamen er ikke avholdt. Er det mulig å ta eksamen på nytt? Hvis en elev ikke er fornøyd med eksamenskarakteren, kan eleven gå opp til eksamen på nytt. Eleven må da melde seg opp som privatist. Den nye eksamenskarakteren erstatter da både gammel standpunktkarakter og gammel eksamenskarakter. Så lenge en er elev i et fag, kan en ikke melde seg opp som privatist i det samme faget. Vilkår for at et vitnemål kan godkjennes som førstegangsvitnemål, er gitt i forskrift til opplæringsloven § 3-43. 1 (en) i standpunktkarakter i fag som ikke er gjennomgående En elev som har 1 (en) i standpunktkarakter i fag som ikke er gjennomgående, har rett til særskilt eksamen samme høst (holdes i november/desember) dersom eleven ikke er trukket ut til eksamen i faget eller dersom det gjelder fag der eksamen ikke holdes. Hvis eleven får 1(en) i standpunktkarakter, blir trukket ut til eksamen i faget og får 2 (to) eller bedre til eksamen, så er faget bestått. 1 (en) til eksamen En elev som fått 1 (en) til eksamen, har rett til ny eksamen i faget samme høst. IV (ikke vurdering) i fag som ikke er gjennomgående - Standpunktkarakter i fag faller bort Generelt gjelder det at dersom en elev mangler vurdering (har fått IV i fag), må eleven ta eksamen som privatist i faget/fagene som han/hun mangler. Eleven må selv passe på å melde seg opp til slik eksamen. Evt. ordinær eksamen i et fag, vil bli annullert dersom eleven ikke får standpunktkarakter i faget. Gjennomgående fag Gjennomgående fag er: - Vg1 yrkesfag: Norsk, engelsk og kroppsøving - Vg1 studiespesialiserende: Norsk, kroppsøving, og 2. fremmedspråk - Vg2 studiespesialiserende: Norsk, historie og kroppsøving Konsekvens for elever som har 1 (en) eller IV (ikke vurdering)i gjennnomgående fag Elever med 1 (en) eller IV (ikke vurdering) i gjennomgående fag/fag som føres videre er å betrakte som ukvalifiserte og blir inntatt på nivået over som delkurselever. Slike søkere kan tas inn som helkurselever dersom det etter intern individuell vurdering på skolen blir dokumentert at søkeren har de kunnskaper som er nødvendige for å følge undervisningen (skolen kan for eksempel foreta en realkompetansevurdering eller gi en W:\da\KONTOR\ADM\Avslutningsskriv\2011.doc

10


ny prøve.) Det understrekes at utfallet av en skoleintern vurdering også kan være at eleven ikke har de kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å følge undervisningen. I så tilfelle skal det fattes et enkeltvedtak som eleven har klagerett på. Hvis elevstatus ikke oppnås, må eleven ta eksamen som privatist på høyeste nivå i det faget/de fagene som mangler. Dersom en elev likevel får møte i undervisningen i fag der eleven har 1 eller IV, er eleven å betrakte som en hospitant i faget, og skal ikke ha halvårsvurdering eller standpunktkarakter i faget. Gjelder spesielt for tverrfaglig eksamen Elev som har IV i standpunkt i programfag der det er tverrfaglig eksamen, får status som privatist. Vedkommende må ta eksamen i programfaget og i tverrfaglig eksamen. Elev som har karakteren 1 i standpunkt i programfag der det er tverrfaglig eksamen, har rett til særskilt eksamen i programfaget. Dersom eleven ikke benytter seg av retten til særskilt eksamen, eller ikke består særskilt eksamen, blir han/hun privatist i faget. Vedkommende må da ta eksamen i programfaget og tverrfaglig eksamen (selv om tverrfaglig eksamen er bestått som elev). Utsatt, særskilt eller ny eksamen holdes i november/desember. Oppmeldingsfrist blir kunngjort i pressen. (I 2011 er fristen15. september) Eleven er selv ansvarlig for å melde seg opp i rett tid. Privatisteksamen holdes også i november/desember. Oppmelding på www.privatistweb.no. For eksamen i mai/juni er oppmeldingsfristen ca 15. januar. Eksamen i norsk skriftlig og engelsk skriftlig Vg2 yrkesfag Elever som ikke har egen PC, vil få tilbud om å låne en PC av skolen til eksamen. De som skriver på PC, printer ut besvarelsen. Alle besvarelser sendes pr post til sensor. Matematikk Vg1 yrkesfag I del II kan de elevene om ønsker det, bruke PC og for eksempel Mathcad eller Excel. De som skriver på PC, printer ut besvarelsen. Alle besvarelser sendes pr post til sensor. Sommerskole i matematikk Elever på yrkesfag som står i fare for å få 1 (en) i standpunktkarakter i matematikk eller naturfag, kan søke om å komme inn på sommerskole. Mer informasjon om dette finner du på http://www.rogfk.no og påmelding må skje innen 3. juni. Påmeldingsskjema finner du her: https://sommerskolen.rogfk.no/modules/summerSchool/regParticipant.php

W:\da\KONTOR\ADM\Avslutningsskriv\2011.doc

11


7.3 FYLKESKOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR SKRIFTLIG EKSAMEN Retningslinjene følger bestemmelsene i forskrift til opplæringslova § 3-25 til § 3-37 Retningslinjer ved Skriftlig eksamen for elever OG PRIVATISTER Alle eksaminander (= elev/privatist som er oppe til eksamen) skal ha hvert sitt eksemplar av disse retningslinjene og skal ha gjort seg kjent med dem før eksamen. Rektor ved eksamensskolen er ansvarlig for utlevering av retningslinjene. Frammøte Du må møte fram ved eksamenslokalet i god tid før prøven begynner. For elever: Dersom du rdni møter opp til fastsatt tid uten å ha gyldig grunn, må du vente til neste ordinære eksamen med å gå opp i faget, og da som privatist. Hjelpemidler Skolen skal gi en oversikt over de hjelpemidlene som er tillatt for det enkelte fag. Du er selv ansvarlig for å ta med de hjelpemidlene du tror du har bruk for. Legitimasjon Privatister må legitimere seg før prøven tar til. Forholdene i eksamenslokalet Du skal sette deg på tilvist plass. Eksamensvaktene skal kontrollere at du bare har med deg de hjelpemidlene som er tillatt. Mobiltelefoner (avslått), vesker utan må leveres inn. Du må kontrollere at du mottar riktig eksamensoppgave. Du må rdni ha noen form for kommunikasjon med de andre eksaminandene og du må rdni bruke spillere eller ørepropper av noe slag. Hvis du ønsker rdninga rin, trenger noe eller ønsker å forlate eksamenslokalet, må du henvende deg til eksamensvaktene. Eksamenstid Den tiden som er fastsatt for eksamen, er oppgitt på oppgavearket. Det blir også gitt muntlig beskjed om eksamenstiden. Når tiden er ute, kan du få inntil 15 minutter til klargjøring og levering av besvarelsen. Gjennomføring av eksamen Eksamen kan gjennomføres på to måter: 1. med PGS (IKT-basert eksamen) 2. med papir ( rdni IKT-basert eksamen) 1 Med PGS (IKT-basert eksamen) Her følger du rutinen skolen har satt opp for rdninga ringa. Du kan også se egen bruksanvisning* for kandidat/elev på Utdanningsdirektoratets sider: http://www.udir.no/Artikler/_Eksamen/Brukerveiledninger-IKT-basert-eksamen/ *Dersom skolen din har utarbeidet sin egen bruksanvisning vil du få informasjon om dette.

W:\da\KONTOR\ADM\Avslutningsskriv\2011.doc

12


Hjelpemidler All Internett- tilgang er stengt (med unntak av PGS) og forbudt å bruke. Vi minner også om at alle kommunikasjonsmidler er forbudt å bruke under eksamen. Misbruk vil bli behandlet som juks. Levering av besvarelsen ved eksamen med PGS (IKT-basert eksamen) Når du skal levere besvarelsen, gir du beskjed til eksamensvaktene, og du følger rutinen som skolen har satt opp ved levering av IKT-basert eksamen. Med papir (ikke IKT-basert eksamen) Alt papir som skal brukes ved eksamen, er merket med skolens navn og blir utlevert av eksamensvaktene. Eksamensvaktene leverer ut ekstra papir dersom du trenger det. Du må bruke penn med blå eller svart skrift ved innføring av besvarelser som skrives for hånd. I oppgaver der det kreves grafisk framstilling, figurer, utan, kan blyant og farger brukes. Eksamensvaktene hjelper deg med å fylle ut headingen på svararkene (eksaminandnummer, utdanningsprogram, fag/oppgavekode osv). Alle svarark (medregnet eventuelle vedlegg) skal nummereres før innlevering. Du må rdni merke noen svarark slik at du kan identifiseres. Når du skal levere besvarelsen din, gir du tegn om dette til eksamensvaktene. Svararkene skal ligge i nummerorden. Kasserte svarark eller svarark som er brukt som kladdepapir, leveres for seg til oppbevaring på skolen. Alt papir må leveres før du forlater eksamenslokalet, unntatt eksamensoppgaven dersom tiden er ute når du leverer. Kladdeark og eksamensoppgave kan utleveres etter eksamenstidens slutt. Dersom sykdom eller annen rimelig grunn til forsinkelse har hindret deg i å fullføre besvarelsen innenfor fastsatt tid, kan kladdeark vedlegges besvarelsen. I slike tilfeller skal skolen legge ved særskilt melding om dette. Sensorene kan da betrakte kladdearkene som en fullgod del av besvarelsen. Dersom du ellers rdni har fullført besvarelsen når eksamenstiden er slutt, kan du likevel velge å legge ved kladd. I slike tilfeller kan du rdni regne med at kladdearkene blir betraktet som en fullgod del av besvarelsen. Generelt for alle eksamener: Du må rdni forlate eksamenslokalet før eksamensvakten har kontrollert at innleveringen er i orden. Ved fusk eller forsøk på fusk kan eksamenen bli annullert. Rektor avgjør dette. Nærmere orientering om reaksjonsmåtene står i forskriften til opplæringslova § 3-37. Hvis du rdni retter deg etter reglene for gjennomføring av eksamen, kan du bli bortvist fra eksamen av rektor. Retningslinjer for særskilt tilrettelagt eksamen, utsatt eller ny eksamen er oppgitt i forskrift til opplæringslova § 3-33 til 3-35. Det er adgang til å klage på eksamen. § 5-9 i forskriften gir retningslinjer for klage på eksamensresultat ved skriftlig eksamen. Skolen skal også gi deg orientering om disse retningslinjene.

W:\da\KONTOR\ADM\Avslutningsskriv\2011.doc

13


7.4 MUNTLIG EKSAMEN

Revidert februar 2011.

Forberedelse • Det skal være 48 timer forberedelsestid i alle fag. • Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestida. Faglærer er tilgjengelig for spørsmål innenfor skolens ”ordinære åpningstid” etter avtale. Rektor bestemmer, om nødvendig, tidspunkt for slik hjelp. • Forberedelsesdelen består av et tema/emne med tilknytning til flere kompetansemål. Temaene/emnene for partiet bør til sammen dekke alle hovedområder i læreplanen i faget. • Elevene skal trekke tema/emne til forberedelsesdelen når forberedelsene til eksamen starter. Aktuelle kompetansemål knyttet til tema, skal gjøres kjent for eleven samtidig med trekk av tema/emne. Utvalget må være slik at eleven får vist bredden i sin kompetanse (Rundskriv 1 § 3–29, § 3–30). • Dokumentasjon, notater, datafiler osv som er produsert i forberedelsestida kan tas med til første (elevstyrte) del av eksamen. • Elevene kan gjerne samarbeide i forberedelsestida, men selve eksaminasjonen er individuell. Eksaminator og sensor Ved muntlig eksamen skal det være to sensorer. Faglærer skal være eksaminator, og sensor skal til vanlig rdni være tilsatt ved eksamensskolen. Den muntlige prøven • Muntlig eksamen er todelt og varer i inntil 30 minutter. • Første del er en elevstyrt presentasjon med utgangspunkt i tema/emne og kompetansemål fra forberedelsesdelen. Denne delen kan være på inntil 10 minutter. Etter presentasjonen vil eksaminator stille utdypende spørsmål til det eleven har presentert. (jfr. Avsnitt Forberedelse). • Andre del av eksamen er styrt av eksaminator og skal ta utgangspunkt i andre kompetansemål fra forberedelsesdelen knyttet til tema (jfr. Avsnitt Forberedelse ). Eksaminasjonen skal dreie seg om sentrale begreper, overordnede linjer og oversikt. Vurdering Eleven skal vurderes på grunnlag av presentasjon, utdypingsspørsmål/samtale og samtale med utgangspunkt aktuelle kompetansemål. Det er helhetsinntrykket som teller, men hvis det er tvil, er det den eksaminatorstyrte delen som teller mest.

W:\da\KONTOR\ADM\Avslutningsskriv\2011.doc

14


Tilpasning for fremmedspråk • Normalordningen er å starte muntlig eksamen med en lytteprøve. Den arrangeres slik at elevene har en felles ukjent lytteprøve i 20 minutter. Deretter får elevene 10 minutter til å besvare skriftlige spørsmål på norsk. Spørsmålene tester forståelsen. Besvarelsene leveres inn og vurderes før den muntlige eksaminasjonen starter. • Lytteprøven kan også være individuell med eksaminasjon på norsk eller målspråket. Rektor avgjør bruk av lytteprøve og bruk av norsk/målspråket i lytteforståelsen. • Eleven har en presentasjon på målspråket på inntil 10 minutter om et emne knyttet til tema og kompetansemål fra forberedelsesdelen. Deretter er det utdypingsspørsmål og samtale knyttet til elevpresentasjonen. • Til slutt er det en samtale om andre aktuelle emner knyttet til tema og kompetansemål fra forberedelsesdelen, som har mer preg av ”språket i bruk” enn av eksaminasjon. Engelsk I engelsk kan skolen velge å bruke hovedmodellen for muntlig eksamen, eventuelt i en kombinasjon med rdninga for fremmedspråk. Vurdering i engelsk og fremmedspråk Eleven skal vurderes på grunnlag av eventuell lytteprøve, presentasjon, utdypingsspørsmål/samtale og samtale om aktuelle emner. Det er helhetsinntrykket som teller, men hvis det er tvil, er det den eksaminatorstyrte delen (inkl. eventuell lytteprøve) som teller mest.

Alternativ modell med kort forberedelsestid: Skal alternativ modell brukes til eksamen, skal faglærer søke til rektor. Søknaden skal være begrunnet. Elevene gjøres kjent med hvilket fag som trekkes ut til eksamen 48 t før eksamen starter. Temaet/emnet/kompetansemålene kandidaten skal si noe om, trekkes ved eksamensstart. Oppgavesettet er todelt: Del 1: Kandidaten får 30 minutters forberedelsestid. Alle hjelpemidler er tillatt. Del 2: Kandidaten prøves i andre kompetansemål uten forberedelse.

W:\da\KONTOR\ADM\Avslutningsskriv\2011.doc

15


Revidert februar 2011 7.5 MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN Forberedelse • Det skal være 48 timer forberedelsestid i alle fag. • Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestida. Faglærer er tilgjengelig for spørsmål etter avtale. Rektor bestemmer, om nødvendig, tidspunkt for slik hjelp. Skolen stiller lokalene sine til rådighet utover ”ordinær skoletid” så langt det er praktisk mulig og dersom eksamensformen tilsier det. Rektor avgjør hva som er praktisk mulig. • Forberedelsesdelen består av et tema/emne eller en oppgave med tilknytning til flere kompetansemål. Temaene/emnene for partiet bør til sammen dekke alle hovedområder i læreplanen i faget. Elevene skal trekke tema/emne eller få en oppgave individuelt eller som gruppe til forberedelsesdelen når forberedelsene til eksamen starter. Aktuelle kompetansemål knyttet til tema, skal gjøres kjent for eleven samtidig med trekk av tema/emne. • Den praktiske delen av eksamen skal være knyttet til tema/emne/oppgave som elevene trekker eller er tildelt. • Dokumentasjon, notater, datafiler osv som er produsert i forberedelsestida kan tas med til elevstyrt del av eksamen, men skal normalt ikke inngå i vurderingsgrunnlaget. • Elevene kan gjerne samarbeide i forberedelsestida, men selve eksaminasjonen er individuell. Eksaminator og sensor Ved muntlig eksamen skal det være to sensorer. Faglærer skal være eksaminator, og sensor skal til vanlig ikke være tilsett ved eksamensskolen. Den muntlig-praktiske prøven, omfang og organisering • Muntlig-praktisk eksamen er tredelt, og varer i inntil 45 minutter. En del er en elevstyrt presentasjon av tema/emne eller oppgave fra forberedelsesdelen, en del er styrt av eksaminator, og en del er praktisk og styrt av eksaminator. Rekkefølgen på hver del bestemmes av eksaminator og sensor. Den elevstyrte delen kan være på inntil 10 minutter. • Første del er en elevstyrt presentasjon med utgangspunkt i tema/emne og kompetansemål fra forberedelsesdelen. Etter presentasjonen vil eksaminator stille utdypende spørsmål til det eleven har presentert. (jfr. avsnitt Forberedelse). • Andre del av eksamen er styrt av eksaminator og skal ta utgangspunkt i andre kompetansemål fra forberedelsesdelen knyttet til tema (jfr. avsnitt Forberedelse ). Eksaminasjonen skal dreie seg om sentrale begreper, overordnede linjer og oversikt. • Tredje del av eksamen skal ha et praktisk innslag. Innslaget skal integreres som en naturlig del av eksaminasjonen og er styrt av eksaminator.

W:\da\KONTOR\ADM\Avslutningsskriv\2011.doc

16


Vurdering • Eleven skal vurderes på grunnlag av presentasjon, utdypingsspørsmål/samtale og ferdigheter i forhold til praktisk innslag. Det er helhetsinntrykket som teller, men hvis det er tvil, er det eksaminatorstyrt del og den praktiske delen av eksamen som skal vektlegges. Alternativ modell for muntlig-praktisk eksamen utøvende form: • Muntlig-praktisk eksamen skal ta utgangspunkt i den utøvende delen av faget. Eleven skal få god anledning til å få vist kompetansen sin som utøver. • Eksamen kan inneholde en muntlig del hvor eleven gir en faglig begrunnelse for framføringen. • Eksamen kan inneholde en eksaminasjonsdel der eleven må redegjøre for og begrunne valgene sine i prosessen fram mot framføringen. Vurdering av muntlig-praktisk eksamen utøvende form: • Eleven skal vurderes på grunnlag av framføring, presentasjon og eventuelle utdypingsspørsmål. Det er helhetsinntrykket som gjelder. I tvilstilfeller vektlegges framføringen. Alternativ modell med kort forberedelsestid: Skal alternativ modell brukes til eksamen, skal faglærer søke til rektor. Søknaden skal være begrunnet. Elevene gjøres kjent med hvilket fag som trekkes ut til eksamen 48 t før eksamen starter. Temaet/emnet/kompetansemålene kandidaten skal si noe om, trekkes ved eksamensstart. Oppgavesettet er tredelt: Del 1: Kandidaten får 30 minutters forberedelsestid. Alle hjelpemidler er tillatt. Del 2: Kandidaten prøves i andre kompetansemål uten forberedelse. Del 3: Kandidaten viser ferdigheter i forhold til praktisk arbeid i felt eller laboratorium. 7.6 Føring av karakterar Halvårsvurdering og standpunktkarakterar skal førast inn i SkoleArena. Kontorleiar opnar og stenger for karakterføring i SkoleArena. Datoane for karakterføring er ikkje sette enno, faglærar og kontaktlærar får melding gjennom It’s learning og på fellesinfo. 7.6.1 Karakterar i fag Generelt Det går fram av læreplanen for kvart fag om det skal setjast standpunktkarakter eller om det skal vera halvårsvurdering i faget ved slutten av kvart årssteg. Dei fleste faga vert avslutta med standpunktkarakter. Standpunktkarakteren skal vera sluttvurdering, det vil seia ei vurdering av eleven sin sluttkompetanse i faget. For dei faga som vert avslutta på høgare trinn, vert det gjort halvårsvurderingar. Det er klagerett på standpunktkarakterar, men ikkje på halvårsvurderingar. (Jf vedlegg om klagebehandling) W:\da\KONTOR\ADM\Avslutningsskriv\2011.doc

17


Faglærar sine plikter Rektor har ansvar for at faglærar set standpunktkarakter i fag eller gjer vedtak om at standpunktkarakter ikkje skal setjast (IV). Faglærar fører standpunktkarakterane ho/han har sett inn i SkoleArena. Sjå meir om faglærar sine plikter i samband med karakterfastsetjing i eige vedlegg. Merk spesielt: a) Bortfall av halvårsvurdering og/eller standpunktkarakter i fag Varsling Dersom det er tvil om ein elev kan få halvårsvurdering eller standpunktkarakter, skal eleven varslast skriftleg om dette utan ugrunna opphald. Dersom eleven ikkje er myndig, skal også foreldre/føresette ha slikt skriftleg varsel. Grunngjeving Dersom det ikkje vert gitt standpunktkarakter, er det krav om skriftleg grunngjeving frå faglærar. Slik grunngjeving skal leggjast fram i karaktermøtet når vedtak om bortfall av standpunktkarakter vert fatta. Det er klagerett på vedtak om bortfall av standpunktkarakter i fag. (Jf vedlegg) b) Karakteren 1 i halvårsvurdering/som standpunktkarakter Sjå informasjon om karakteren 1 på side 10. 7.6.2 Standpunktkarakter i orden og i åtferd Kontaktlærar har ansvar for følgjande: - å sjå til at faglærarane for klassen har ført inn alle standpunktkarakterane og dei halvårsvurderingane som er aktuelle innan dei fristane som er sette - sjølv å ha klart forslag til standpunktkarakter i orden og i åtferd for eigne elevar og ha ført dette inn i SATS innan fristen før karaktermøtet - å grunngje vedtak dersom det vert gitt Nokså god eller Lite god som standpunktkarakter Dersom det er fare for at eleven kan få Nokså god eller Lite god i orden og/eller i åtferd, må eleven få skriftleg varsel om dette utan ugrunna opphald. Dersom eleven ikkje er myndig, skal også foreldre/føresette ha slikt varsel. Standpunktkarakter i orden og i åtferd vert fastsett av alle lærarane i klasselærarråd. Det er viktig at alle forhold som medverkar til eventuell nedsett standpunktkarakter i orden og i åtferd er dokumenterte i SkoleArena. Kvar faglærar må derfor vera nøye med å føra inn merknader undervegs og orientera elevane om kva merknader som vert sette, slik at forslag til karakter i orden og i åtferd ikkje kjem overraskande på eleven. Dersom klasselærarane ikkje vert einige om standpunktkarakter i orden og i åtferd, avgjer rektor (avdelingsleiar) kva karakter som skal gjelda. Det er klagerett på standpunktkarakter i orden og i åtferd.

W:\da\KONTOR\ADM\Avslutningsskriv\2011.doc

18


7.6.3 Føring av standpunktkarakter og halvårsvurderinger i fag Forskrift til opplæringslova § 3-13 og § 3-18 regulerer tidspunkt for føring av hhv halvårsvurderinger og standpunktkarakterer. Skolen har fastsatt følgende: Studiespesialiserende utdanningsprogram – alle trinn: Siste frist til å føre karakter er fredag 10.6. kl 1400. Yrkesfaglige utdanningsprogram Vg1: Siste frist for å føre karakteren i matematikk er senest dagen før eksamen. Siste frist til å føre andre karakterer er tirsdag 14.6. kl 1400. Yrkesfaglige utdanningsprogram Vg 2: Siste trist for å føre karakteren i norsk er senest dagen før eksamen. Siste frist for å føre karakteren i tverrfaglig eksamen er senest dagen før første forberedelsesdag (se vedlegg 7.1 eksamensplanen). Siste frist for å føre karakterene i alle andre fag er tirsdag 14.6. kl 1400. Standpunktkarakter og halvårsvurderinger i fag offentliggjøres i SkoleArena onsdag 15.6. kl 1400. Standpunktkarakter og halvårsvurderinger i orden og adferd offentliggjøres i SkoleArena onsdag 22.6. kl 1400. 7.7 VIKTIGE FRISTER 2010/2011 A) Eksamenskarakterer Sensur for sentralgitt skriftlig eksamen alle utdanningsprogram vil være klar etter at fellessensurmøtene er holdt tirsdag 21. juni og onsdag 22. juni. Resultatene blir sendt skolen, og elevene kan få vite eksamensresultatene fra fredag 24. juni – etter kl 1200, enten ved å sjekke på SkoleArena eller ved personlig henvendelse til skolen. Frist for ettersending av vitnemål til universiteter og høgskoler vil ventelig bli satt til fredag 1. juli. Klagefrist på eksamenskarakterer er 10 dager fra det tidspunkt karakteren er gjort tilgjengelig for eleven, dvs 04.07.2011. Frist for hurtigklage på eksamenskarakterer er tysdag 28.06. kl 1400.. NB! Elever bør søke råd hos faglærer før klage blir sendt. B) Standpunktkarakterer Standpunktkarakterene i fag blir offentliggjort i SkoleArena onsdag 15. juni kl 1400 (se ovenfor). Klagefrist på standpunktkarakterer i fag er 10 dager fra det tidspunktet karakteren er gjort tilgjengelig for eleven, dvs 25.06. kl 1400. Frist for hurtigklage på standpunktkarakterer i fag er satt til fredag 17.06. kl 1400, da må klagen være registrert på skolen. Standpunktkarakterene i orden og adferd blir offentliggjort i SkoleArena onsdag 22. juni kl 1400 (se ovenfor)

W:\da\KONTOR\ADM\Avslutningsskriv\2011.doc

19


Klagefrist på standpunktkarakterer i orden og adferd er 10 dager fra det tidspunktet karakteren er gjort tilgjengelig for eleven, dvs 02.07. kl 1400. Frist for hurtigklage på standpunktkarakterer i orden og adferd er satt til torsdag 23.06. kl 1400, da må klagen være registrert på skolen. C) Henting av vitnemål og kompetansebevis VITNEMÅL for Vg3-klassene ST + 3PÅB vil bli prioritert. Desse kan hentast på skolen onsdag 29. juni frå kl 0900. Vitnemål/kompetansebevis for Vg3-klassene som ikke er hentet innen uke 27, sendes ut pr. post. Kompetansebevis for Vg2 yrkesfag vil bli sendt ut i begynnelsen av juli. D) Sending av karakterutskrifter I begynnelsen av juli vil det bli sendt ut karakterutskrifter for Vg1 yrkesfag, Vg1 studiespesialiserende og Vg2 studiespesialiserende. E) Fullmakt ved henting for andre Dei elevane som ber ein annan om å henta vitnemål, må gi vedkomande skriftlig fullmakt til dette og også legge ved legitimasjon som viser egenhendig underskrift. Dette er en forutsetning for at skolen skal utlevere vitnemål til andre enn eleven selv. Skolen kan ikke ta ansvar for at vitnemål som sendes eller leveres via andre, når fram tidsnok til at eleven kan overholde søknadsfristen til universiteter/høgskoler. Dersom det er noen elever som av en eller annen grunn trenger vitnemål tidligere enn angitt ovenfor, må de gjøre spesiell avtale om dette i god tid, med ekspedisjonen/avdelingsleder. 7.8 Klagebehandling Bruk skjema som du finner på It’s learning/RFK_info-ansatte/Klagebehandling 2011. 7.9 Skolebøker – innlevering og plassering 2011 •

• • • •

Kontaktlærer har hovedansvar for å samle inn utlånte bøker innen fredag 10. juni, og fylle ut lister som viser hvem som har levert inn hva, og levere disse på kontoret v/ Synneve Helleren. Faglærerne i programfag på ST må føre egne lister for sine elevgrupper, og samle inn bøkene. De som kommer opp til muntlig eksamen, får låne den aktuelle bok. Det må komme tydelig fram på listene hvilke bøker som ikke blir levert, slik at vi kan sende regning til aktuelle elever i løpet av juli. På listene må det anføres om bøker er ødelagt, slik at avdelingsleder kan vurdere behov for erstatning. Bøkene legges tittelvis i bunker og plasseres på rom 1064 (begge rom) etter anvist plass.

NB! Legg merke til at alle bøkene skal plasseres på 1064.

W:\da\KONTOR\ADM\Avslutningsskriv\2011.doc

20


7.10 Neste skoleårs skolerute 2011-2012

juni

mai

april

mars

februar

januar

desember

Novemb.

oktober

septem.

aug.

SKOLERUTE 2011 - 2012

Uke 33 34 35 35 36 37 38 39 39 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 48 49 50 51 52

Ma 15 22 29

5 6 7 12 13 14 19 20 21 26 F F

Uke 52 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 22 23 24 25

Ma Ti On To Fr Lø Sø 1 P P 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 F F F F F 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 F F F 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 F 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

5 12 19 26

Ti On To 16 P P 23 24 25 30 31 1 6 7 8 13 14 15 20 21 22 27 28 29

3 4 5 F F F 17 18 19 24 25 26 31 1 2 7 8 9 14 15 16 21 22 23 28 29 30

6 F 20 27

Fr Lø Sø P 20 21 26 27 28

Elevdager

8

2 3 4 9 10 11 16 17 18 23 24 25 30 1 2 7 8 9 F 15 16 21 22 23 28 29 30

Merknad Planleggingsdager for lærere 17., 18. og 19. august. Første skoledag for elever mandag 22. august.

22

Høstferie 10. – 14. oktober.

16

3 4 5 6 10 11 12 13 17 18 19 20 24 25 26 27 22

1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 17 18 F F 24 25 F F 31

Juleferie fra og med torsdag 22. desember

15 Elevdager

Merknad Planleggingsdager for lærerne 2. og 3.januar Elever møter etter jul / nyttår onsdag 4. januar.

20

Vinterferie 20. – 24.februar

16

22

Påskeferie 2. – 9. april for elever og lærere. Fridag 30.april

14

Fridager 1.,17., 18. mai og 28.mai

19

Siste skoledag for elevene er 22.juni 16

190 Skoledager for elever. + 5 Planleggingsdager for lærere: 17.08,18.08,19.08, 02.01 og 03.01. W:\da\KONTOR\ADM\Avslutningsskriv\2011.doc

21


W:\da\KONTOR\ADM\Avslutningsskriv\2011.doc

22

Avslutningsskriv Dalane vgs 2011  

Avslutningsskriv - oppdatert 16/6-2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you