November 2016

Page 1

De FlapĂşt

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum Slachtmoanne

Novimber 2016


2


Fan ‘e redaksje We kunnen momenteel weer genieten van prachtige herfstkleuren. En als de zon dan ook nog schijnt, is het een cadeautje zoals ik iemand hoorde zeggen.

Aan het begin van de herfstvakantie bood Dekema State weer de jaarlijkse gelegenheid om kastanjes te rapen en hiermee te knutselen. Het blijft een feest voor vele kinderen.

Een feest voor volwassenen kunnen de tamme kastanjes zijn. Geroosterd of gekookt zijn ze lekker bij rode kool en spruitjes en ook worden ze rauw wel gewaardeerd vanwege hun nootachtige smaak. Maar zijn er in Jelsum en Koarnjum ook tamme kastanjebomen te vinden is de vraag!! In ieder geval staat er in onze dorpen een van deze bomen‌

Nu de winter nadert is er wellicht weer tijd om een nieuw recept te proberen of laat u verwennen bij een etentje in een van de drie eetgelegenheden in Jelsum-Koarnjum. De gezelligheid komt ook weer aan van de vele verenigingen in onze dorpen, lees het nieuws hierover in dit nummer. De redactie wenst u een goed herfst-en winterseizoen met warmte voor elkaar. 3


‘It Nut’ Jelsum-Koarnjum-Britsum Seizoen 2016 / 2017 * Sneon 29 oktober 2016 o Farce Majeure

Wy freegje € 7,50 de persoan fan ús leden op dizze jûn. * Sneon 3 desimber 2016 o Tryater yn gearwurking mei De Bining Gjin koarting foar Nutsleden * Sneon 7 jannewaris 2017 o Nijjierssit * Sneon 11 maart 2017 o Wybe Kaspers Lidmaatskip: € 15, - de persoan it jier. ( Fjouwer foarstellings, eksklusyf de Tryaterjûnen ) Gasten: € 10,- de persoan de jûn. By djoerdere jûnen wurdt der fan de leden en gasten in lytse bydrage frege. Alle jûnen begjinne om 20.00 oere yn doarpshûs ‘De Bining’ fan Koarnjum. It Bestjoer Hendrikus Dijkstra, foarsitter tel 2572025. Titus Sinnema, ponghâlder Joke Scheffer, skriuwster Haakje Stielstra Janna Prose

4


Farce Majeure Henk van der Horst en Jan Fillekers sjogge op hilaryske wize werom op de legindaryske tv programma’s Farce Majeure en Showroom mei de titel: ‘Dit is uit het leven gegrepen’. In programma mei grappige, moaie en bjusterbaarlike mominten út de telefysjeprogramma’s. Middels byldfragminten nimme Henk van der Horst en Jan Fillekers de taskôgers mei op reis nei nostalgyske bylden en âlde sentiminten. Fansels fertelle de mannen ek oer de avontûren dy’t se efter de skermen belibbe ha. It liet ‘Dit is uit het leven gegrepen’ mei in aktuele tekst sil net ûntbrekke. In foarstelling mei in heech: ‘Oh , ja..’ gehalte en noch altiten fernuverjend by de tiid. Wij freegje € 7,50 de persoan fan ús leden, net leden betelje € 17,50

5


6


Tryater Tryater spilet De wierheid fan Wylgeragea In grimmitich-grappich labyrint fan wierheid en geroften. Tryater spilet De wierheid fan Wylgeragea . It stik mei Joop Wittermans, Lourens van den Akker, Lysbeth Welling, Aly Bruinsma en Eva Meijering giet oer de reaksje fan in groep minsken yn in lytse mienskip op it momint dat der ynbreuk dien wurdt op harren feilige gefoel. De wierheid fan Wylgeragea spilet yn in plattelânsmienskip earne yn ús lân. Yn in lyts doarpke is alles goed. De minsken witte wat se oan mekoar ha. Famyljes kenne mekoar al generaasjes lang. Dat jout rêst en fertrouwen. Hjir stappe de minsken op bêd sûnder de doar op slot te draaien. Oant der in skaad falt oer de lytse mienskip. Der wurdt ynbrutsen. En dan binne de rapen gear. Unheil folget. Geroften wurde fertinkingen en fertinkingen wurde beskuldigingen. Oant de dieder fûn wurdt, sil it noait wer wurde sa’t it wie. In groep minsken, in mienskip, kin samar in eigen wrâld kreëarje: De mieningen fan de yndividuën yn dy mienskip foarmje meimekoar in eigen sosjale kontekst. Los fan wierheid, fuortkommen út oanstriid ta selsbehâld. Wa hat gelyk…? En wêr kin soks ta liede? Gjin stuollen yn de seal by dizze foarstelling: Tryater komt foar De wierheid fan Wylgeragea nei de teaters en doarpshuzen mei in dekôr dat ek tribune is. Publyk sit tsjin mekoar oer en sjocht yn it midden it ferhaal fan De Wierheid fan Wylgeragea ûntstean. It stik is gjin whodunit. De foarstelling lit sjen hoe dreech oft it is om de nuânse te bewarjen yn in tiid wêryn’t ûnbehagen en ûnwissichheid tanimme. Mei humor en kompassy sjogge we hoe ferskillend oft minsken reagearje as se harren bedrige fiele. De ien flechtet, de oar wurdt agressyf, in tredde lûkt him werom en oaren besykje rêstich te bliuwen.

7


MAAND MENU (afhalen) (Voor 2/3 Personen € 19,00) november Babi pangang Kipfilet met Bali saus Tjap Tjoy Saté en mini loempia’s Nasi of Bami

8


Regisseur Jos van Kan: ‘De inbraak in dit verhaal is een metafoor voor elke inbreuk op het gevoel van veiligheid. Het gaat om de vraag: Hoe kunnen we gemeenschapszin behouden en tegelijk open laten staan voor de buitenwereld?’ Kees Roorda (Ljouwert, 1967, opgroeid yn Drachten, wennet no yn Amsterdam) skreau De wierheid fan Wylgeragea. Romke Toering hat it stik oersetten nei it Frysk. It stik wurdt regissearre troch Jos van Kan (Eindhoven, 1962, opgroeid yn Someren-Eind, wennet no op Skiermûntseach), dy’t mear as tachtich toanielstikken, muzykteaterfoarstellingen en opera’s ensenearre en yn Nederlân, Dútslân en Azië wurket. Van Kan makke ferline jier by Tryater In Leafde en Brekber. Inés Sauer die de dramaturgy, Jan Ros de foarmjouwing, Linda Eijssen it kostúmûntwerp, Wiebe Gotink de muzyk. De muzyk fan it nûmer Liet fan myn doarp is fan Laurens van der Meulen, en it ljochtûntwerp is fan Koos de Vries. Reserveare: Hendrikus Dijkstra 058 2572025 of email: itnutjkb@gmail.com

9


MEIDIELINGS Collecte Brandwondenstichting In de week van 9 tot 15 oktober is de landelijke collecte voor de Nederlandse Brandwonden Stichting gehouden. Ook in Britsum, Koarnjum en Jelsum zijn een aantal collectanten hier huis aan huis geweest om hun collectebus te vullen. De totale opbrengst is dit jaar € 517,33. Namens de stichting worden alle dorpsbewoners bedankt die een bijdrage in de bus hebben gedaan. Ook gaat die dank uit naar de collectanten die elk jaar in weer en wind door collecteren. Nils Buit, coördinator en Germ Althuizes, assistent coördinator ———————————————————————————— Namens de collectanten van de Nierstichting willen we U bedanken voor de bijdrage. Het bedrag wat opgehaald is in de drie dorpen is totaal €673,52. Wilt u collecteren voor de Nierstichting volgend jaar dan kunt u zich bij mij opgeven. Met vriendelijke groeten, Mirjam van Heumen coördinator Nierstichting Koarnjum, Jelsum, Britsum 06-29452912, mirjamvanheumen@gmail.com ———————————————————————————— Graach wolle wij eltsenien betanke foar de belangstelling, yn hokker foarm dan ek, dy’t wy ûnderfûn ha mei it ferstjerren fan Marie Grijpstra-Steenstra Romke, Karin, Dirk, Iris, Rian en Lars

10


11


Toanielselskip Vriendenkring Toanielselskip “Vriendenkring” hâldt de jiergearkomste op: Moandei 14 novimber 2016 plak: doar pshûs De Bining te Koar njum oanfang: 20.00 oere AGINDA 1. Iepening 2. Ynkommen stikken en meidielings 3. Ferslach jiergearkomste 23 novimber 2015 4. Jierferslach fan de skriuwster 5.Jierferslach fan de ponghâlder Ferslach kaskommisje en beneaming nije kaskommisje SKOFT 6. Oersjoch winterskoft 2016 / 2017 7. Omfraach 8. Sluting It bestjoer Kontaktadres skriuwster: Richt van der Velde, Lieuwe Jellingastrjitte 29, 9055 MX Britsum e-mail: vriendenkring1860@hotmail.nl

12


13


Dorpsbelangen Jelsum-Koarnjum Graag willen wij u uitnodigen voor de jaarvergadering van Vereniging van Dorpsbelangen Jelsum – Koarnjum. Deze zal gehouden worden op maandag 07.11.2016 om 20.00 uur in De Bining te Koarnjum. Agendapunten voor de jaarvergadering: * Opening * Mededeling en ingekomen stukken * Notulen van jaarvergadering 2015 * Jaarverslag van de secretaris 2015/2016 * Financieel jaarverslag van de penningmeester * Overleg B & W 2016 * Aanpassing statuten Dorpsbelang J-K * Presentatie logo Doarpsbelang * De Swirrel / veilige route * Schoolgebouw ‘t Skipperspypke * Vliegbasis / COVM * Duurzaam J-K * Speeltuin Koarnjum * Doarpspreventieapp * Aftredende leden en nieuwe leden Doarpsbelang J-K * Rondvraag PAUZE Presentatie Pieter van der Werff / Túnmanswente

Het jaarverslag van 2015 kunt u lezen op www.jelsumcornjum.nl. Uw aanwezigheid stellen wij zeer op prijs. Het bestuur Vereniging van Dorpsbelangen Jelsum-Koarnjum 14


15


Whats App Buurtpreventie Nu ook in Jelsum en Koarnjum!

Doet u mee? Vanaf heden is er ook in Jelsum en Koarnjum een WhatsApp Buurtpreventie groep gestart. Dit is een moderne variant van Buurtpreventie, namelijk in de vorm van een WhatsApp groep.

Wat is het? WhatsApp Buurtpreventie groepen zijn extra ogen en oren voor de politie. Via de groep kun je verdachte situaties delen met de bewoners om je heen. Opvallende situaties waarbij je je afvraagt of ze wel kloppen; is het wel oké? Denk bijvoorbeeld aan (vermoedens van) inbraak, oplichting, vernieling, straatroof, bedreiging of mishandeling.

Hoe werkt het? WhatsApp Buurtpreventie maakt gebruik van de ‘SAAR’-methode S SIGNALEER Mer k een ver dachte situatie op A ALARMEER Bel 112 (spoed) of 0900-8844 (geen spoed) en geef door wat je ziet: - persoonskenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht - voertuigkenmerken als kleur, merk, type en kenteken A APP Deel je waar neming met de gr oep en meld dat je hebt gealarmeerd R REAGEER Spr eek bijv. de ver dachte per soon aan, mits het veilig is en zonder risico!

Hoe kan ik meedoen? Ben je minimaal 18 jaar? Woon je in Jelsum of Koarnjum? En wil je deelnemen aan de in te vullen WhatsApp groep? Stuur dan een e-mail naar dorpsbelangen@jelsumcornjum.nl met je naam, adres én mobiele telefoonnummer. Dan voegen wij je mobiele telefoonnummer toe in de app. Kijk voor meer informatie op ons website www.jelsumcornjum.nl 16


17


Gerardus van Wageningen en Juliana Houth met hun kinderen, rond 1800 18


Dekema State Dekema Lezing De Vereniging Vrienden en Vriendinnen van Dekema State organiseert op donderdag 24 november 2016 een lezing. Plaats : kerk van Jelsum, aanvang 19.30 uur. De toegang is gratis. De consumpties zijn voor eigen rekening. De lezing zal gegeven worden door Prof. Dr. Yme Kuiper, bijzonder hoogleraar historische buitenplaatsen en landgoederen aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Het onderwerp: Twee eeuwen Dekema State, van familiebezit naar collectief erfgoed. De nadruk van de lezing komt te liggen op het gezin van het familieportret Van Wageningen -Houth en zijn band met het notabele buitenleven in Friesland in de eerste helft van 19e eeuw. Gerardus van Wageningen trouwde in 1791 met Juliana Houth, erfdochter van Dekema State waarna hun nazaten de State in hun bezit kregen. De State is in het bezit gebleven van de familie tot 1994 toen Gerard van Wageningen kwam te overlijden en de erfgenamen besloten de State te verkopen aan de stichting “Het Old Burger Weeshuis “ te Leeuwarden.

Heeft U belangstelling voor deze lezing dan kunt U zich opgeven via: info@dekemastate.nl. Dit kunt U doen tot 17 november 2016. Geef U tijdig op want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en vol is vol.

19


Wie o wie? Tijdens de bezichtiging die de AFRON op 13 mei jl. had georganiseerd van Vijver Zathe zijn wij een bord van onze vereniging kwijtgeraakt met ons logo erop (zie afbeelding). Dit bord stond bij de ingang van Vijver Zathe. We zouden dit graag terug willen hebben. Met vriendelijke groet, Dieneke Hamstra/ tel. 058-2572458 (Hoatse de Jongstrjitte 8), Gerda Fokkema/ tel. 058-2571011

————————————————————————————

De vrolijke verkeersborden die de schoolkinderen ontwierpen voor de Joussenwei richting hun nieuwe school in Britsum. 20


21


Pakhûs SOLO Stiens PAKHÛS SOLO GEREED VOOR CONCERTJES EN TENTOONSTELLINGEN Stiens is een nieuw cultureel initiatief rijker. De voormalige timmerwerkplaats/kaaspakhuis op Smelbrêge 9 is recent gerestaureerd en verbouwd in opdracht van de familie Van Riemsdijk/Zandee die eerder het Doktershûs en de tún hebben gerestaureerd. In de volksmond is het pand bekend als ‘pakhûs'. Het pand heeft een nieuwe bestemming gekregen en heet nu Pakhûs SOLO. De naam SOLO refereert aan de reclame die gedurende een deel van de twintigste eeuw op de gevel aanwezig was voor het margarinemerk SOLO. Het pand is multifunctioneel. Het dient enerzijds als garage voor de elektrische auto en is bovendien voorzien van zonnepanelen op het zuiddak die volledig op jaarbasis in de energiebehoefte van het rijksmonument op Smelbrêge 6 voorzien. Anderzijds vinden er culturele kleinschalige activiteiten plaats op non-profit basis: een concertje, lezing of tentoonstelling. Lezingen en tentoonstellingen worden al dan niet gekoppeld aan een voordracht en bezoek aan de tuin en/of Doktershûs. Zij zullen gericht zijn op de geschiedenis van de streek, van (stinzen)tuinen, kruidenboeken of farmacie. In het Pakhûs SOLO krijgen onder andere jonge talentvolle musici de kans op te treden. Het repertoire zal variëren van oude muziek tot modern klassiek en vaak ook een combinatie van beide. Het programma mikt op een hoge constante kwaliteit met voor de luisteraar veelal verrassende muziek.

We willen de interesse voor deze muziek stimuleren bij de jeugd en daarom is de toegangsprijs voor personen beneden de 18 jaar sterk gereduceerd.

22


Vooraf zal er gelegenheid zijn om koffie/thee te drinken op de begane grond en na afloop kan daar een drankje gedronken worden. De toegangsprijs is inclusief koffie of thee en een drankje achteraf. Het goed geoutilleerde intieme zaaltje op de bovenverdieping heeft een capaciteit van maximaal 34 stoelen.

Om teleurstelling te voorkomen is het zeer verstandig om van tevoren via de website te reserveren. Op de website kunt u zien of er nog plaatsen beschikbaar zijn. Het programma zal veelal ongeveer een uur duren zonder pauze. We worden bijgestaan door negen enthousiaste vrijwilligers. De toegang tot het Pakhûs is via één van beide deuren aan de zijkant van het gebouw. De bovenverdieping is toegankelijk via de buitentrap. Bezoekers die minder goed ter been zijn kunnen van de aanwezige lift gebruik maken. De ruimten zijn zeer beperkt toegankelijk voor rolstoelen. Mocht U een rolstoel gebruiken neemt u dan eerst contact op via stinze.stiens@icloud.com . Reserveren van een plaats voor een concertje kan vanaf 22 oktober via de website: http://www.stinze-stiens.nl/ nieuws/agenda/

Bezoekadres Pakhûs SOLO: Smelbrêge 9, 9051BH Stiens http:// www.stinze-stiens.nl/pakhus/

23


Pakhûs SOLO Openingsconcert

WYTSKE HOLTROP, celliste, met het programma ALONE 4 november, aanvang concert 20.15 uur koffie of thee op de begane grond vanaf 19.45 uur Wytske Holtrop is een veelbelovende jonge Friese celliste. Ze is opgeleid in o.a. Groningen, Zwolle, Brussel en studeert momenteel verder in Genève. Een uitgebreid CV is te vinden op haar website http:// www.wytskeholtrop.com/nederlands.html . Ze treedt regelmatig op, vaak met een combinatie van stukken van klassieke en hedendaagse componisten. Zij speelt eerst de bekende Cello suite IV van Johan Sebastiaan Bach (ca. 1720). Daarna maakt ze een sprong in de tijd en speelt een Sonate van de Amerikaanse componist George Crumb (1955), gevolgd door een betoverend mooi stuk van de Letse componist Pēteris Vasks: Grāmata Cellam / The book for cello solo (1978). Ze sluit af met twee stukken van de jongste componist Giovanni Sollima. Hij is een vermaarde Italiaanse cellist en componist. Het stuk Lamentatio is geschreven in 1998. Alone stamt uit 1999 en is het indrukwekkende slot van een boeiend programma. Toegang 15 € (incl. koffie/thee vooraf en glaasje na), beneden de 18 jaar 8€. Het programma zal veelal ongeveer een uur duren zonder pauze. In het pand is een lift en er is beperkt toegang voor rolstoelen. Om teleurstelling te voorkomen is het zeer verstandig om van tevoren via de website te reserveren. Reserveren vanaf 22 oktober via: http:// www.stinze-stiens.nl/nieuws/agenda/ Bezoekadres Pakhûs SOLO: Smelbrêge 9, 9051BH Stiens http:// www.stinze-stiens.nl/pakhus/

24


Wytske Holtrop. Fotograaf: Marije van den Berg

Vooraankondiging tentoonstelling 12 november t/m 18 december: TOER FAN STIENS. In deze tentoonstelling maakt u een tour rond de ‘toer’ aan de hand van ansichten, foto’s en diverse kunstwerken van vooral Friese kunstenaars, die belangrijk waren voor de ontwikkeling van het schilderen van het Friese landschap. Ook het ‘groene kerkhof’ is onderwerp. Bij de tentoonstelling verschijnt een rijk geïllustreerd boek met interessante feiten over de kunstenaars en hun relatie met Stiens, en over het groen rond het kerkhof.

De tentoonstelling is open van vr. t/m zo van 13.00 u. - 17.00 u. Meer informatie op de website http://www.stinze-stiens.nl/nieuws/pakhusactueel/

25


26


Alde foto’s Dizze kear in wat nostalgysk plaatsje fan in lyts stikje Koarnjum. Dit wie foarhinne de tagongsdyk dy’t lei tusken de Breedyk en de Martenawei. Fanôf de earste bocht dy’t krekt foarby it bedriuw fan de fam. Ketellapper yn dit dykje lei, giet it no streekrjocht op nei it doarp. De nije dyk is blikens de advertinsje yn 1972 oanlein. De romte dy’t hjirtroch ûntstie oan de súd- en noardkant fan it besteande dykje is bouryp makke foar útwreiding fan it doarp. Dizze foto is nommen sa’n bytsje op it plak wêr’t eartiids it skippespypke oer de Koarnjumer feart lei.

It alderlêste stikje fan dit dykje leit der noch en leit der no treasteloas en stil by. Foarhinne koenen de bern fan de skoalle “Oan ‘t Skipperspypke” hjir sûnder dat se lêst fan it ferkear hienen ek wol bûten it skoalleplein boartsje. Dy skoalle, brûkt fan jan.1962 oant sept. 2016, is no spitigernôch leech; hegere machten hawwe besletten dat de skoalle ferpleatst wurde moast. De takomst sil útwize wat der mei dit lege gebou no fierder bart. De homeie sa’n bytsje op ‘e helte fan de foto, stiet oan it begjin fan de no ferfallen reed nei de pleats fan foarhinne de fam. Lubberts, letter fam. Woudstra. Dizze pleats is yn 1985 troch brân ferwoastige en is ferfongen troch in bungalow. In oare kear geane wy wer in stikje fierder yn ‘e rjochting fan de krekt al neamde Breedyk.

Beeke Beeksma. 27


Expositie Expositie olieverfschilderijen Hanny Honderd-Terpstra Van 4 oktober tot eind december is in het Gemeentehuis van Stiens een expositie te bewonderen van de olieverfschilderijen van Hanny Honderd-Terpstra. Sinds 2008 heeft Hanny Honderd-Terpstra gedurende 5 jaar met veel enthousiasme de schilderlessen gevolgd bij kunstschilder Edgar de Cruijer. De Cruijer geeft les in realistisch en fijnschilderen. Van hem heeft ze de techniek van het glaceren en het opbouwen van een schilderij in dunne lagen geleerd; deze techniek heeft ze zich eigen gemaakt en past ze toe in haar eigen werk. Het liefst schildert ze met olieverf, waarbij ze gebruik maakt van een fijne penseelstreek en een wat ingetogen kleurgebruik. De inspiratie haalt ze van ontwerpen op foto's, datgene waar haar gevoel het dichtst bij ligt. De expositie is tot eind december te bezichtigen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis: maandag- tot en met vrijdagmorgen van 8.30 uur tot 12.00 uur en dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

Hanny: “Schilderen is voor mij echt hobby en ik hoop dat u ook geniet van mijn werk!�

28


29


Concerts&More@De Wier

"Concerts & More @ De Wier" De Wier 5 9056 PM Koarnjum tel. 06-54763154 bobdeboer@pinupsanddowns.com Beste geĂŻnteresseerden in "Concerts & More @ De Wier", de sleutel is bijna binnen handbereik, maar hier dan alvast een 'tussentijdse' nieuwsbrief. Deze keer nog vanuit Ferwert, maar de volgende keer vanuit Koarnjum. Voor elk concert ontvangt u, zoals gebruikelijk, ook weer op tijd een brief in uw mailbox met alle informatie. Binnenkort wordt er inpandig een nieuw theatertje gebouwd aan De Wier 5 en dat belooft weer iets bijzonders te worden.

30


.

31


De programmering wordt in december 2016 en januari 2017 hervat. Er staat alweer een mooi aantal concerten en lezingen gepland, zie daarvoor ook het programma op mijn (foto)website www.pinupsanddowns.com

Maar ik noem er ook alvast een paar … 

((( zaterdagavond 17 december 2016: klassiek gitarist Jan Bartlema, een besloten voorstelling, hiervoor kan niet worden gereserveerd )))

vrijdagavond 6 januari ; DRIFT met o.a. Eric Ennema. Dit concert is de officiële opener van het nieuwe huiskamertheatertje in Koarnjum.

zondagmiddag 8 januari: Andries Kobus en Jan van Erp.

zaterdagavond 21 januari: De Mûntsen fan'e Jagtlust, met o.a. Jaap Hijma

zaterdagavond 11 februari: Inez Timmer met haar nieuwe programma 'Mademoiselle Chanel'

zaterdagavond 25 februari: gitarist Eddie Mulder

Op de site staan nog meer concerten vermeld met uitvoerige toelichtingen.

Reserveren kan nu al via: bobdeboer@pinupsanddowns.com of via 06 -54763154 Ik hoop een ieder weer te mogen begroeten op deze nieuwe locatie! Met een hartelijke groet van Bob & oant letter mar wer! 32


33


Dekema State November, voor Dekema State weer het begin van een rustiger seizoen. Niet alle weekenden meer open voor publiek, maar we zitten niet helemaal stil; 5 november doen we voor het eerst mee aan de Natuurwerkdag (zie stukje elders in deze FlapĂşt). Er staan nog enkele groepsontvangsten op de agenda, o.a. een kennismaking van ambtenaren uit Leeuwarden in de aanloop naar 2018. U bent welkom bij de lezing op 24 november aanstaande, georganiseerd door de Vereniging Vrienden en Vriendinnen van Dekema State in de kerk in Jelsum (eveneens elders in deze FlapĂşt aangekondigd) Verder hebben we nu even tijd voor de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. De nieuwe expositie, activiteiten, aanpassingen aan en bestellen van de folders voor het nieuwe seizoen enzovoorts!! Ook kunnen we terug kijken op de maand oktober waarin we alle weekenden weer een feestje hadden met oktober kindermaand en uiteraard de traditionele gezellige kastanjemiddag. Wat waren we dit jaar blij met de schuur, omdat het nu en dan miezerde, en geen overwegend stralende herfstzaterdag was.

34


Op deze middag was er nog een probleempje in het dorp met het parkeren. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen en tegenwoordig betere parkeeraanwijzingen in het dorp stond een auto zo langs de weg geparkeerd, dat de melkauto er niet langs kon. Wij hebben het hele terrein afgelopen, iedereen gevraagd, maar deze auto was van niemand van onze bezoekers. Het bleek achteraf een bezoekster van de begrafenis die dezelfde dag in de kerk in Jelsum werd gehouden. Dit konden wij natuurlijk niet voorkomen. De chauffeur heeft een uur geduld moeten hebben voordat de onhandige parkeerder haar auto had weggehaald, 1 uur later thuis dus! Toch als dorp maar weer eens in de slag met de gemeente, misschien dit keer gesteund door Friesland Campina. Het is namelijk niet de eerste keer dat de melkauto problemen heeft door fout parkeerders op deze kruising. In oktober kindermaand kon er weer worden verkleed en konden er foto’s worden gemaakt in de manshoge schilderijlijst.

35


Ook kon er dit jaar een kinderfeest worden gewonnen wanneer je een foto van je verklede kind op facebook of twitter deelde onder een aantal voorwaarden. Op dit moment is de winnaar nog niet bekend. Wel waren er in oktober al 2 kinderfeestjes met verkleden. Gelukkig zijn 2 vrijwilligsters bezig geweest met het uitbreiden van de verkleedkleding, want vooral de kleine maatjes waren niet ruim voorhanden.

Verder heeft u kunnen constateren dat het oude werkschuurtje/ garage naast het entreegebouwtje aan Op ‘e Terp 9 is afgebroken. Nu er een mooie plek in de schuur van de boerderij is voor de opslag van gereedschap en machines was dit schuurtje overbodig geworden. In drie dagen tijd is het schuurtje met beleid uit elkaar gehaald en wordt vrijwel geheel hergebruikt o.a. als schapruimte in de boerderij voor opslag . Mooi is dat er nu meer contact is tussen de boerderij, het dorp en het terrein van Dekema State. Er is een tijdelijke afscheiding geplaatst, en er wordt nagedacht over een permanente invulling van deze plek. Natuurwerkdag zaterdag 5 november Iedereen kan de handen uit de mouwen steken tijdens de grootste vrijwilligers actie in het groen. Op deze dag zijn er veel leuke en nuttige klussen in het Friese landschap waar eigenaren of beheerders extra hulp goed kunnen gebruiken. Om de bijzondere stinzenplanten waar Dekema State bekend om is te behouden, moet er regelmatig opslag (kleine boompjes) in het bos verwijderd worden en dit is veel werk. Daarom gaan we tijdens de natuurwerkdag deze opslag verwijderen. Aanmelden Wilt u samen met anderen het landschap ook op een heel andere manier beleven dan u gewend bent? Meldt u aan opwww.natuurwerkdag.nl. Voor gereedschap wordt gezorgd. 36


37


Bakken met De Flapút Het nieuws komt dezer dagen met het doordraaien van appels en peren. Heel jammer dat dit nodig is. Daarom hieronder een heerlijk appelrecept. Vooral de nieuwe Elstar is hier heel geschikt voor. Hebt u zelf appelbomen? Gebruik dan uw eigen appels of haal ze anders bij de groenteboer. Appelplaatkoek met havermout Nodig voor een plaatkoek van circa 30 bij 40 cm:  200 gram havermout  400 gram zelfrijzend bakmeel  300 gram bruine basterdsuiker  6 friszure appels  2 theelepels kaneel  1 eetlepel citroensap of walnoten in kleine stukjes Aan de slag:  Schil de appels, verwijder de klokhuizen en snijd ze in stukjes of partjes.  Meng de appelpartjes met de kaneel, het citroensap of de walnoten en twee eetlepels suiker.  Bekleed een bakplaat met bakpapier en verwarm de oven voor op 180 graden.  Neem een kom en meng de havermout, het zelfrijzend bakmeel en de bruine basterdsuiker door elkaar. Smelt de boter in de magnetron en meng dit door het mengsel. Er zal een kruimelig deeg ontstaan.  Beleg de bakplaat met ongeveer tweederde van het havermoutmengsel en druk het stevig aan op de bakplaat. Verdeel hier de appelpartjes over en kruimel het overige havermoutmengsel erover heen.  Zet de appelplaatkoek nu 40 á 45 minuten in de oven en je hebt een heerlijke plaatkoek! 38


De nieuwe verkeersborden op de Joussenwei 39


40


Ynformaasje foar Ăşs ynwenners Gemeentehuis Stiens: Tel: 058-2576666 Meldpunt klein leed: Vernielingen, vermiste straatnaamborden, verkeersborden, losse stoeptegels e.d. kunt u voortaan direct bij de gemeente melden. Tel.: 058-2576677 van 09.00 - 12.00 uur of faxnr. 058-2570988. Openingstijden zwembad Stiens: Telefonische informatie op tel: 058-2574296. Vuilcontainers: Uw vuilcontainer wordt op vrijdag geleegd. Op de even weken de groene container. Op de oneven weken de grijze container. Ophalen grofvuil: Telefonisch aanmelden bij Omrin op nummer 0900-2100215. Milieustraat: Seerob 23 te Stiens Aanbieden grofvuil, huisvuil en klein chemisch afval: op werkdagen van 13.00-16.30 uur. Zaterdag 09.00-13.00 uur Oud papier: De data voor het ophalen van het oud papier staan op de afvalkalender. Openbare verlichting: Klachten kunnen worden gemeld bij de gemeente. Bij straatverlichting paalnummer vermelden. Vliegbasis Leeuwarden Tel: 058-2346871 of 058-2346700 Uw versman H. Smedema komt op donderdag. 41


Wichtige Tillefoannûmers Alarmnummer hulpdiensten:

112

Politie (niet urgent) Brandweer (niet urgent)

tel : 0900-8844 tel : 058-2576666

Huisartsen:

Dhr. Heuberger : Mw. Kalsbeek: Mw. Koetsier / Mw. Coenegracht : Dhr. Noordhoek :

058-2571969 058-2571254 058-2573572 058-2573407

Avond-, nacht- en weekend dienst: Dokterswacht Apotheek Stiens

tel : 0900- 112 7 112 tel : 058- 2572131

Het gebiedsteam Leeuwarderadeel elke wer kdag van 9.00 uur 12.30 uur bereikbaar in de Skalm. Telefonisch is het gebiedsteam van 9.00 uur - 16.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 058 - 58 53 790. E-mailen kan ook via info@gebiedsteam-leeuwarderadeel.nl Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Noardwest Fryslân Voor aanvragen WMO hulpmiddelen tel: 0517-380200 werkd. 9-12u. Centrum jeugd en gezin tel: 0900-2541254 Palet: Thuiszorg en ver pleeghuiszor g Skilhiem tel;058 2576100 Thuis- en kraamzorg ‘Het Friese land’ : tel: 058-2330086 www.thfl.nl e-mail info@yhfl.nl 0900-8864 (€0,10 p.min) 24 uur Zorgcombinatie ‘Interzorg’ te Ferwert: tel: 88-5180200 Vrijwillige ouderen adviseurs: mail: dejong.gl@chello.nl tel:06-13866454 di. en do. 11-12u

Begraffenisferiening ‘’ Eare en Plicht’’ Jelsum-Koarnjum: Boade: mefr. W. Hoekstra. Skierhústerwei 38, 9055 RE Jelsum. Til: 058-2574388 of 06-20119960. Helpboade: Joh. van der Galiën, Groningerstraatweg 214 D, 8921 TX Leeuwarden, til. 058-2667722

42


Tsjerken Dei 30 okt. 06 nov.

Tiid

Foargonger

Doarp / Bysรปnderheden

9.30 Ds.M.Hulzebos Jelsum. 9.30 Drs.T.R.A. Simonides De Hoekstien, Britsum/ Fryske tsjinst. 19.00 Vesperdienst De Hoekstien, Britsum/

13 nov.

9.30 Ds.M.Hulzebos Koarnjum / Tienerdienst / Oogstdienst

20 nov.

9.30 Ds.M.Hulzebos De Hoekstien, Britsum/ Herdenkingsdienst

27 nov.

9.30 Ds.D.Geertsma Jelsum.

43


Ferskiningsdata 2015/2016 Nรป. 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367

Moanne Jannewaris Febrewaris Maart April Maaie Juny July/Aug Sept Oktober Novimber Desimber Jannewaris

Red. geark. Ferskining 07-12-15 18-12-15 18-01-16 29-01-16 15-02-16 26-02-16 14-03-16 25-03-16 18-04-16 29-04-16 16-05-16 27-05-16 13-06-16 24-06-16 15-08-16 26-08-16 12-09-16 23-09-16 17-10-16 28-10-16 14-11-16 25-11-16 12-12-16 23-12-16

Foarmoanne Sellemoanne Foarjiersmoanne Gersmoanne Blommemoanne Simmermoanne Hea-/Rispmoanne Hjerstmoanne Wynmoanne Slachtmoanne Wintermoanne Foarmoanne

U zoekt een woning ? Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres. Inschrijven bij WoonFriesland gaat via onze internetsite

www.woonfriesland.nl. Heeft u thuis geen internet aansluiting? U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens uzelf inschrijven en het aanbod op internet bekijken. Inschrijven eenvoudig in mijnwoonfriesland.nl. De gegevens die u nodig hebt bij uw inschrijving zijn: persoonsgegevens (naam, adres) inkomensgegevens BSN nummer (sofinummer) huidige woonsituatie Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het KlantServiceCenter 088 995 22 22, we helpen u graag! 44


KALINDER 29 okt. 04 nov.

It Nut

Farce Majeure

De Bining

20:00u

Pakhûs Solo

Openingsconcert, Wytske Holtrop/ celliste

Smelbrêge 9, Stiens

07 nov.

Dorpsbelangen JelsumKoarnjum Toneelver. Vriendenkring

Jaarvergadering en presentatie Pieter van der Werff/ Túnmanswente Jaarvergadering

De Bining

20:15u, open vanaf 19:45u 20:00u

De Bining

20:00u

Klaverjassen

De Bining

19:45u

Twee eeuwen Dekema State, van familiebezit naar collectief erfgoed

Kerk Jelsum

19:30u

14 nov. 18 nov. 24 nov.

Dekema Lezing

TENTOONSTELLINGEN Tot eind december: Olieverfschilderijen Hanny Honderd-Terpstra, Gemeentehuis Stiens, maandag- t/m vrijdagmorgen 8:30-12:00u, dinsdagmiddag 14:00-17:00u 12 november t/m 18 december: ‘Toer fan Stiens’, Smelbrêge 9, Stiens, vrijdag t/m zondag 13:00-17:00u 45


Redaksje 36ste jiergong nr. 365 Wim Hoogendam Yvon Wolfslag Corrie v.d. Meer

oplage 500 eksimplaren Dekemawei 7 Jelsum Swarte Singel 2 Koarnjum H. de Jongstrj. 16 Jelsum

Kontaktpersoan advertinsjes en ponghâldster: Greetje Heeres, g.heeres112@upcmail.nl

till: 2570909 till: 2153671 till: 2572550 till: 2572600

Drukker:

KSB Repro Leeuwarden

E-mailadres:

doarpskranteflaput@hotmail.com

Finansjele bydragen, abonnemintsjild en oare betellingen kinne stoart wurde op Postgiro 4348900 Ibannummer.: NL98INGB0004348900 fan: Redaksje De Flapút, Doarpskrante Jelsum/Koarnjum. Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje. In abonnemint kostet € 11,-- de 11 nûmers + portokosten (of fergees fia e-mail). Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse. Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djoere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde. De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 25-11-2016 De kopy foar de folgjende Flapút moat foar 14-11-2016 ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail:

doarpskranteflaput@hotmail.com 46


47


48


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.