Flapút april 2017

Page 1

De FlapĂşt

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum Gersmoanne

april 2017


Mondzorg Stiens 06- 215 929 51 www.mondzorgstiens.nl 2


Fan ‘e redaksje Beste lezers, Voorjaar: velen zijn al weer verwoed in de tuin aan de gang, in eigen tuin of elders in de dorpen. De voorjaarsbloemen komen weer boven de grond, het doet een mens allemaal goed. Ondanks de tuinperikelen zijn velen uit onze dorpen toch weer in de pen geklommen om deze Flapút te verrijken en dat doet de redactie ook heel goed. Het blijft een extra mogelijkheid om als dorpsgenoten het contact te onderhouden en te intensiveren. Wij wensen u een zonnig voorjaar met niet teveel en niet te weinig regenwater, Een hartelijke groet van Redaksje De Flapút Ook te koop? Zie pagina 37

3


Speeltuin Koarnjum Speeltuin Koarnjum komt hij er of komt hij er niet? Even een stukje geschiedenis. Op 3 oktober 2016 is in de Bining een bijeenkomst gehouden met als onderwerp: Hoe nu verder met de speeltoestellen van het Droomplein? Vanuit die vergadering is een werkgroepje ontstaan en die zijn op 28 oktober 2016 bij elkaar gekomen. Tijdens die bijeenkomst hebben we ons aangemeld bij Kern met Pit, georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM). KNHM is een adviseursnetwerk die zich inzet om sociale initiatieven in Nederland een stap verder te helpen. De adviseurs bestaan uit vrijwilligers en medewerkers van Arcadis. KNHM is een vereniging met twaalf leden: de provinciale adviesteams. Je vindt ze dus door heel Nederland. In november 2016 werd ik gebeld door Maaike Prins, bestuurslid van de KNHM in Friesland. Voor Kern met Pit kwamen we niet in aanmerking maar ze wilden ons wel graag helpen. Wat zijn we blij met die hulp. Want het is hartstikke lastig te bepalen waar je de nieuwe speeltuin graag heen wilt verplaatsen. Voor diverse locaties waren allemaal wel voor en tegens te bedenken. En wat is het dan fijn als je dan een rapport krijgt, gemaakt door Remmelt Oosterhuis medewerker Urban Disign (stedenbouwkundige) bij Arcadis. Hij heeft alle mogelijk locaties op een rij gezet en voorzien van argumenten waarom je er wel of niet een speeltuin moet plaatsen. Op 1 maart 2017 zijn we als werkgroep weer bij elkaar gekomen om een keuze te maken voor de locatie. Wat wij als werkgroep belangrijk vinden en wat ook naar voren kwam uit de avond op 3/10 in de Bining is dat we het liefst zien dat alle speeltoestellen bij elkaar blijven en dat alle kinderen dus op ĂŠĂŠn plek kunnen spelen. Daarmee vallen een aantal plekken af. We hebben gekozen voor het grote grasveld met bomen op de kruising Joussenwei/ Holwortelstrjitte. Als je richting Britsum gaat aan de linkerkant achter de heg. 4


Hoe nu verder? Gelukkig helpt de KNHM/ Remmelt ons nog een keer. Want hoe zet je de speeltoestellen neer zodat het een logisch geheel wordt? Hoe moeten op- en afritten lopen. Wat doe je met de ondergrond? En wat is de begroting? Al deze vragen verwerkt Remmelt in een rapport. Dat rapport is hopelijk volgende week woensdag 22/3 klaar. Daarnaast zijn we met hulp van Maaike Prins, van de KNHM, bezig met het opstellen van een gebruikersovereenkomst. In die overeenkomst zetten we de afspraken neer zoals wij die graag willen maken met de gemeente. Bijvoorbeeld over het eigendom, het gebruik van de grond, beheer, vervanging etc. En dan is ons plan klaar en rest ons de gang naar de gemeente. Toestemming vragen aan de gemeente voor gebruik van de nieuwe locatie. Vragen om medewerking (mankracht en geld) voor het verplaatsen en aanleggen van de speeltuin. Ik heb geprobeerd, ook voor de bijeenkomst in de Bining al, om samen op te trekken met de gemeente. Dat is me niet gelukt. Nadat ik doorverwezen was naar ambtenaar nummer vijf dacht ik dit moet anders. En zijn we zelf eerst maar een plan gaan maken. Nu het er op lijkt dat de school verkocht is, krijgen we ook met tijdsdruk te maken. We moeten tempo maken anders kan er wel eens heel wat anders gebeuren met de speeltoestellen dan dat wij willen. Dus of de speeltuin er nu komt en wie het aanlegt en betaalt is best een beetje spannend. Vandaar de titel van dit verhaal. Hopelijk helpen de goed onderbouwde rapporten van Arcadis hierbij en hebben we voor de zomer 2017 de speeltuin verplaatst. Mocht u na het lezen van dit verhaal vragen of opmerkingen hebben bel of mail me gerust. Wia van der Meer Algemeen lid Dorpsbelang Jelsum-Koarnjum 06-19610619 of wia_numan@yahoo.com

5


De beoogde plaats voor de speeltuin in Koarnjum

6


NL DOET 2017 NL Doet vrijwilligers dag bij De Bining Ook dit jaar deed De Bining weer mee met de NL Doet vrijwilligers dag. We hadden weer heel wat klussen op papier staan. Waarvan het terrein aan de overzijde van de weg en om de trafo’s op te knappen, wel de grootste was. In overleg met de gemeente, nutsbedrijven en de bewoners Saapke en Eddie, zijn we tot het volgende plan gekomen: dan maar met NL doet de handen uit de mouwen! Het grondwerk en afvoer grond werd verricht door de gebroeders Sietse-Jan en Klaas v/d Burg. Ook het leveren zand werd door v/d Burg geregeld. Al met al is het een stuk opgeknapt (nu netjes houden) Ook werd de AED kast van de EHBO opgehangen bij De Bining. Er werden nieuwe planken op de stelling in de koeling gemaakt, ook dat is een verbetering. De gymberging is opgeruimd en de led verlichting witte seal is aangepast. En ook de catering was weer prima verzorgd, met lekkere soep van Dety (alles was op). Het werd weer een mooie dag met prachtig weer, dus konden heel wat klussen afgewerkt worden. Ik wil de vrijwilligers Gerard en Sjoukje Veldman, Hendrik Boorsma, Louis Hooghiemstra, Douwe Hoekstra, Germ Althuizes, Bob Rijpstra, Geert Wigarda, Theun Dijkstra, Albert Sinnema en Ytsen v/d Werff die weer van de partij waren, hartelijk bedanken voor het slagen van deze dag. Dick Rijpstra

7


8


Pearkebiljerten Op 3 maart wie it wer sa fier: Pearkebiljerten! Oan belangstelling fan beide seksen is der op sa’n jûn eins noait gebrek. Spitigernôch wiene der dizze kear mar 12 froulju dy’t harren ynskreaun hienen foar dizze, altiten gesellige, jûn. Ik ha heard dat foar de oare kear de wedstriidlieding rekkent op dielname fan alle froulju! Dames, net bang wêze foar it meitsjen fan fouten of it net meitsjen fan dy sa winske karambole! Ek by de manlju wurde in hiel soad “miskleunen” makke!

Yn de earste omloop lieten heit Wyb en dochter Wendy soan en broer Gert Wiep en syn maatsje Wietske ferdwine nei de ferliezersomloop. Datselde barde mei Eva en Peter, dy’t fan Hans en Griet, al rillegau Hans en Grietje neamd, “klop” krigen. Piet en Klaske hienen it fizier goed op skerp stean en soargen der foar dat Haakje en Sjoerd B. ek yn de ferliezersomloop belannen. 9


Ferfolch Pearkebiljerten En tsjin it oermachtige pear Pietsje en Albert hienen Korrie en Sjoerd v. H. net folle yn te bringen: dus ek dy beide waarden nei de ferliezersomloop stjoerd.

Sa moasten Aukje B. en Klaas belies jaan tsjin Tineke en Andries E. Yn de famyljestriid tusken Dick U. mei Renske en Ina mei Jaap, lutsen Ina en Jaap oan it langste ein. Yn de 1-ste ferliezersomloop waarden Eva en Peter, Haakje en Sjoerd v.H. en ek Renske en Dick U. troch respektivelik Wietske en Gert Wiep, Korrie en Sjoerd v.H. en Aukje B. en Klaas feroardield ta it opbergjen fan de keu. Yn de 2-de omloop fan de ferliezers ferlearen Sjoerd v. H. en Korrie fan it duo Wietske en Gert Wiep. Aukje en Klaas troffen it: sy hienen in steand nûmer. Yn de 1-ste ferliezersomloop waarden Eva en Peter, Haakje en Sjoerd v.H. en ek Renske en Dick U. troch respektivelik Wietske en Gert Wiep, Korrie en Sjoerd v.H. en Aukje B. en Klaas feroardield ta it opbergjen fan de keu. Yn de 2-de omloop fan de ferliezers ferlearen Sjoerd v. H. en Korrie fan it duo Wietske en Gert Wiep. Aukje en Klaas troffen it: sy hienen in steand nûmer. Nei de finale yn de ferliezersomloop waard it sa stadichoan tiid foar de “grande finale”. En ek dat waard in spannende partij! Beide pearen moasten tolve karamboles meitsje. Se holden elkoar lange tiid yn lykwicht, mar by de stân fan tsien foar beide makke Griet de partij út! 10


11


12


Ferfolch Pearkebiljerten Utslach: 1-ste priis: Griet Beeksma en Hans Rijpstra 2-de priis: Ina Ubbels en Jaap Keizer 3-de priis: Pietsje Brunner en Albert Span

Alle winners waarden bliid makke mei in moaie weardebon; men kin dus sels in passend kadootsje útsykje. Boppedat krigen de makkers fan de heechste searje, Albert Span mei njoggen en Griet Beeksma mei seis karamboles, elk in flesse wyn mei nei hûs. Bliuwt oer de wedstriidlieder in grut komplimint te meitsjen foar it flotte en plezierige ferrin fan de wedstriden. Goed healwei tolven wie alles oan kant en wie der noch wat romte foar “de tredde helte”. In tribuneklant dy’t genoaten hat

Tankbestjûging Bêste minsken, Myn mem, Matsje Stelwagen is der net mear. Foar my en in hiel soad minsken is dat in hiel gemis. Ik wol graach elsenien hertlik betankje dy ’t yn har libben, by har sykte en it ferstjerren meilibbe hat. Rimke Bijkerk-Stelwagen  13


It Nut It Nut, Jelsum-Koarnjum-Britsum seizoen 2017 / 2018

Sneon 7 oktober 2017. Tûzen triennen en Sanman & Sikke

Sneon 4 novimber Tryater

Sneon 16 desimber Kerststerren

Lidmaatskip: € 15, - de persoan it jier. * ( Fjouwer foarstellings, eksklusyf deTryaterjûnen ) Gasten: € 10,- de persoan de jûn. By djoerdere jûnen wurdt der fan de leden en gasten in lytse bydrage frege. Alle jûnen begjinne om 20.00 oere yn doarpshûs ‘De Bining’ fan Koarnjum.

It Bestjoer Hendrikus Dijkstra, foarsitter tel 2572025. Titus Sinnema, ponghâlder. Joke Scheffer, skriuwster. Haakje Stielstra Janna Prose 14


15


Vriendenkring

toanielselskip Vriendenkring Jelsum - Koarnjum - Britsum 1860--------2017

As dizze Flapút yn de bus falt moatte we it stik “Deiwurk by jûntiid” noch (in kear) spylje of ha we it krekt efter de rêch. We wolle alle spilers en frijwilligers wer tige tanksizze foar jimme ynset. As fêste ôfslúter fan it seizoen organisearje wy dan ek elts jier in “geselliche jûn”, wer’t we neiprate oer it ôfrûne jier en komme der faaks ek nije ideeën op tafel. Nei it maartstik binne wy as bestjoer noch net klear! Wy begjinne dan nammentlik al wer te “brainstormen” oer it kommende winterskoft. Te begjinnen mei it jeugdtoaniel. We betinke hokker ynfolling dizze jûn ha moat. Foar de simmer fekânsje wurde al ús jeugd en alle bern út groep 7 en 8 wer benadere om mei te spyljen. Alle jeugd út ús doarpen kin meidwaan, dus ek al hast noch nea, of in pear jier lyn foar it lêst spile, mar wolst dit jier wol graach meidwaan dan kin dat! Dit kin fia in mail nei vriendenkring1860@hotmail.nl of troch ien fan it bestjoer te benaderjen. Titus - Richt - Louis - Theun - Lieuwkje

 Sjoch ek ris op ús Facebookside: https://www.facebook.com/tonielselskipvriendenkring/ 16


17


Dekema State

18


19


Concerts & More De Wier

Foto: Piet Douma

Vrijdagavond 7 april 2017: Grytz & Grize met violist Vincent van Dam Het programma zal bestaan uit Friese- en Engelstalige liedjes (eigen- en covermateriaal) waarbij verschillende stijlen afgewisseld zullen worden.

Vincent van Dam speelt al geruime tijd met het duo en zijn viool zorgt voor een bijzonder geluid in de eigen liedjes die gespeeld worden. Natuurlijk zullen ‘Bliuw by my’ en ‘Sei Age’ niet ontbreken, maar ook is er ruimte voor persoonlijke verhalen van de drie muzikanten. Kortom: een gevarieerd, boeiend, intiem en sfeervol concert. Entree €12,50 p.p. Zaterdagavond 22 april 2017: Trust Het verhaal van Trust begint in januari 2001 als Bert en Joan worden gevraagd een aantal nummers te spelen bij het bezoek van (toen nog) koningin Beatrix aan Meppel op Koninginnedag in 2001. Al snel werd besloten om gitaar en percussie in de personen van Jan Doeke en Fred aan het tweetal toe te voegen en zo ontstond Trust. Tien snaren en mooie meerstemmige zang, ritmisch ondersteund door percussie. De groep Trust heeft door het beperkte instrumentarium een zeer open geluid waarin de breekbare, maar schone harmonieën en melodieën uitstekend tot hun recht komen. Live is Trust een ware intense belevenis. Ook het sterk groeiende aantal bezoekers bij de optredens bewijst dat de oprechte muziek van Trust de harten steelt van de liefhebber van melodieuze en harmonieuze, akoestische 'luisterpop'. Entree €12,50 p.p.

Foto: Bullet Ray

20


Concerts & More De Wier Zaterdagavond 29 april: lezing S.M.A.M.F. door de sprekers Douwe Drijver en Alexander Tuinhout over de luchtoorlog in WO II boven Friesland. S.M.A.M.F. staat voor Stichting Missing Airmen Memorial Foundation. Zeer boeiende lezing over zowel bevrijders en vijanden. Entree â‚Ź10,- p.p. Toegang tot concerten en lezingen is alleen mogelijk na aanmelding, zie advertentie bovenaan pagina 13 in dit blad.

Meidieling

VANDAAGANDERSETEN.NL Wij zijn verhuisd Ons nieuwe adres is Aldlânsdyk 3 te Koarnjum We zien je graag terug op ons nieuwe adres of in onze webwinkel. 21


Pakhรปs Solo Stiens POSTCARD FROM HEAVEN Beate Loonstra, harp 31 maart, aanvang concert 20.15 u., koffie/thee vanaf 19.45 Pakhรปs SOLO in Stiens zet de concertprogrammering voort met een zeer bijzonder programma voor harp solo dat verzorgd zal worden door het aankomend jong talent Beate Loonstra. We waren recent aanwezig bij haar afstuderen voor haar masteropleiding aan het conservatorium in Utrecht waar de jury extreem lovend was over haar techniek, presentatie, uitstraling en interpretatie van een divers en boeiend programma. Haar optreden werd gewaardeerd met het cijfer 9,5! Beate heeft al diverse (eerste) prijzen gewonnen o.a. bij het Nederlands Harpconcours, het Prinses Christina Concours en het Rosa Spier Harpconcours. Beate kijkt graag verder dan het geijkte repertoire en werkt daarom regelmatig samen met componisten om nieuwe composities voor de harp tot stand te laten komen. Ook arrangeert ze zelf muziek voor de harp die in eerste instantie niet voor het instrument geschreven is. De titel van het programma Postcard from heaven is niet alleen de titel van een stuk van de Amerikaanse avant-garde componist John Cage dat onderdeel is van het programma, maar het staat ook symbool voor het instrument de harp met zijn bijzondere klank en de manier waarop Beate met haar instrument omgaat. Het stuk van Cage uit 1982 kan uitgevoerd worden worden met 1 tot 20 harpen en geeft de musicus veel vrijheid tot improvisatie. Er staat ook een werk van de jazzpianist en componist Colijn Buis getiteld, Impressions for harp (2015) op het programma. Dit stuk is speciaal voor Beate gecomponeerd en vorig jaar uitgevoerd op het Dutch Harp Festival.

22


23


Ferfolch Pakhûs Solo Stiens

Fotograaf: Milagro Elstak

Het concert in het Pakhûs opent met het stuk Fantasia (1782) van Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788), dat oorspronkelijk is geschreven voor klavichord, een klein klavierinstrument. De klank van dit instrument is te vergelijken met die van een klavecimbel, maar veel zachter. Beate heeft dit stuk zelf omgeschreven voor harp. De Suite for Harp opus 83 (1969) van Benjamin Britten (1913-1976) is geschreven op verzoek van de harpist Osian Ellis. Het werk is een mijlpaal in de harpliteratuur door de diversiteit van toegepaste speeltechnieken waardoor een eigen frisse sfeer en klank ont-

staat. Van de componist John Thomas uit Wales (1826-1913) wordt het stuk The Minstrels Adieu to his native land uitgevoerd. Dit stuk is deels gebaseerd op volksmuziek uit Wales en een prachtig gedicht. Beate zal hierover vertellen. Na de pauze wordt het stuk Prelude in D opus 23 no.4 (1901-1903) van Rachmaninov (1873-1943) uitgevoerd. Dit stuk is oorspronkelijk geschreven voor piano en door Beate omgezet voor harp. Het concert wordt afgesloten met een boeiend stuk van Ekatarina Walter-Kühne (1870-1930), Fantaisie sur un thème de l’opéra Eugène Onegin. Deze fantasie voor harp is gebaseerd op een opera van Tchaikovsky. Meer informatie over Beate Loonstra is te vinden op de website: http:// www.beateloonstra.nl Toegang 15 € (incl. koffie/thee vooraf en glaasje in de pauze), beneden 18 jaar € 8. Er zijn 35 plaatsen beschikbaar. Om teleurstelling te voorkomen is het goed u vroegtijdig aan te melden via: http:// www.stinze-stiens.nl/nieuws/agenda/. Er is beperkt toegang voor rolstoelen. Er is ook een rolstoel aanwezig. 24


.

25


Túnmanswente

Dinsdag 4 april 2017 Túndiner! De prijs is € 27,50 en de koks bereiden daarvoor een drie gangen menu. Daarbij krijgt u een alcoholvrij aperitiefje passend bij het voorgerecht, een passende wijn bij het hoofdgerecht en een nagerecht + koffie. We beginnen net als vorige jaren om 17.30 uur. Het laatste túndiner is op 6 juni 2017.

U bent van harte welkom! Graag aanmelden via informatie@tunmanswente.nl of 058-2572190

Nieuwe expositie van 1 april tot 30 juni Mijn naam is Janke Huitema. Zolang ik mij kan herinneren ben ik met fotograferen bezig. Was het vroeger met een analoog camera, is het nu tegenwoordig bijna allemaal digitaal. En in deze tijd van het digitaal tijdperk is mijn fotograferen alleen nog maar uitgebreider geworden. Landschappen, bloemen, macrofoto’s, eigenlijk alles wat maar voor mijn camera komt. Foto’s bewerken doe ik bijna nooit, want een foto is in mijn ogen goed of niet goed. Wat echt niet goed is gaat weg en wordt door mij niet gefotoshopt. Ik heb op diverse locaties exposities gedaan de laatste jaren en vind het heel leuk om nu in de Túnmanswente mijn werk te kunnen laten zien. Wilt u meer weten over mijn werk dan kunt u mij mailen op onderstaand adres: jankehuitema@gmail.com. Ik wens u veel kijkplezier. 26


27


28


Ferfolch Túnmanswente Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar vrijwilligers! Lijkt het je leuk om gasten te bedienen in ons restaurant/theetuin? Te helpen met partijen of te koken voor kleine groepen? Ben je liever buiten aan het werk in de tuin? Studenten aansturen? Meld je dan aan als vrijwilliger bij Túnmanswente! Met name voor de donderdagmiddag van 13.00 uur tot 16.30 uur (een ander dagdeel is in overleg ook mogelijk) zoeken we een vrijwilliger.

Heb je belangstelling? Neem dan contact op met Beitske Homsma (06-12743436) of stuur een e-mail: beitske@tunmanswente.nl.

Zaterdag 22 april 2017 gaat de theetuin weer open! Túnmanswente is dan tot oktober in de weekenden open! U bent van harte welkom! 29


De meesterwerken op Dekema

De structuur van de leifruitbomen is in maart nog goed zichtbaar 30


31


Voorjaarsfair Dekema State

32


33


De Bining Aan de vrijwilligers, de besturen van de aangesloten verenigingen en de donateurs van Doarpshรปs De Bining

De algemene jaarvergadering zal dit jaar gehouden worden op: donderdag 20 april 2017 om 20.00 uur AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Opening Mededelingen Notulen algemene jaarvergadering 25 april 2016 Jaarverslag 2016 Financieel jaarverslag 2016 Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar: Louis Hooghiemstra en Jelle vd Meer Tegenkandidaten kunnen zich tot 3 dagen voor de vergadering melden.

PAUZE 7. 8. 8.

Gevolgen verandering Gemeente per 2018 Rondvraag Sluiting

De notulen van de algemene jaarvergadering en het jaarverslag van 2016 worden op de vergadering voorgelezen. Mocht iemand de stukken van te voren willen inzien dan graag contact opnemen met Yvon Wolfslag,, telefoon 058-2153671. Voor het financieel jaarverslag: toelichting op de vergadering

34


Jullie zijn van harte welkom en de aanwezigheid wordt op prijs gesteld. Met vriendelijke groet, Louis Hooghiemstra, voorzitter Jelle van der Meer, penningmeester Yvon Wolfslag, secretaresse Dick Rijpstra, technische zaken Wiepie Hoekstra, vrijwilligersbeleid

De AED van de EHBO aan de buitenkant Bining ----------------------------

De FlapĂşt kunt u ook lezen op de website van Jelsum-Koarnjum: www.jelsumkoarnjum.nl Ook handig voor uw vakantie!

35


Doarps- en âlde doarpsgenoaten op de foto Yn de lêste wike fan januari is der in ploech fan 50 minsken út hiel Fryslân wei nei it Italiaanske plakje Alta Badia ta reizige om dêr fan de winter te genietsjen. Dit leit sa’n 100 kilometer fanôf de Eastenrykse grins. Dizze ploech kin inoar, want se geane elk jier in wike der op út nei Eastenryk of nei Itaalje. De helte dêrfan is dan oan it skieën en de oare helte is oan it rinnen. Meastentiids giet der ek in ploech (âld) Jelsumers en Koarnjumers mei. Dizze kear wiene de (âld) doarpsgenoaten tafallich alle acht mei de skylift omheech gien en op itselde plak oan de kofje mei wat lekkers dêrby. Doe oppere Ant Bootsmavan der Burg, we kinne wol efkes mei ús allen as Koarnjumers en Jelsumers op de foto. Dan kin de foto yn de Flapút. We hiene der in fotografe bij dy’t ek wol foto’s makket foar it Fryske Gea bij Martena- en Dekema- State, dit is Betty Kooistra út Burgum.

36


Fan links nei rjochts: Bob en Jannie Rijpstra, Aukje en Piet Keestra, Ina Ubbels, Joke de Groot en Jaap Keizer en de meast rjochtse is Ant Bootsma, Ant is in âld Jelsumer fanôf har alfde jier, kaam yn de fyfde klasse op de legere skoalle yn Jelsum en wenne op de pleats oan it Pieter Rindertsreedsje wer’t no Durk en Theun Oostenbrug wenje. Hja is in suster fan Doet Althuizes. Dick Ubbels wie der spitegernoch net bij en datselde wie it geval mei Dirk Bootsma, oare helte fan Ant, hja hiene de lange latten ûnder. Piet

Stichting Martenastate ---Verkoop brandhout Nu het stookseizoen op z’n einde loopt is het tijd om de houtvoorraad aan te vullen. Het bos aan de oostzijde van Martenastate wordt opnieuw ingericht waardoor er bomen gekapt moeten worden. Stichting Martenastate biedt daarom te koop aan mooie essen e.a. stammen, dikte ca. rond 10-20 cm. Af te halen op zaterdag 25 maart tussen 9.00 en 13.00 uur. Kosten € 55,00 per partij van ca. 2 m3. Wilt u hiervan gebruik maken stuur dan uiterlijk 24 maart een mail naar joh.tamminga@chello.nl of bel 058-2574705.

De opbrengst komt ten goede van de herinrichting van het bos.

37


Dekema State Museumweekend 8-9 april Dekema State doet mee met het museumweekend op 8 en 9 april van 13:00-17:00 uur. Toegang â‚Ź 1,--.

Thema: op een oude fiets‌. Beide dagen is er een fietstochtje om 14:00 uur onder begeleiding met uitleg over de geschiedenis van de omgeving: verdwenen states, de Middelsee, de terpen, e.d. Zelf fietsen meenemen s.v.p.! Dhr. Tom Sandijck zal deze tochtjes begeleiden. De fietstocht organiseren wij in het kader van de kleine expositie die dit jaar ingaat op de geschiedenis van de fiets. 200 jaar geleden in 1817 werd de eerste fiets uitgevonden. In de state vinden wij een aantal latere modellen. De fiets waarop de toenmalige bewoner dhr. van Wageningen in 1889 meedeed aan een wielerwedstrijd tussen Marssum en Franeker staat hier ook. Als je je bedenkt hoe de wegen er toen bij lagen en hoe zwaar de fiets is die gebaseerd is op wagenwielen, dan is dat een hele prestatie. Ook de medaille die hij als 20 jarige jongeman voor deze tocht onder zware omstandigheden heeft gekregen is hier te bekijken. 38


Op een ouwe fiets ... Op de zolder van Dekema State is vanaf april tot oktober 2017 een expositie te zien waar het verhaal verteld wordt van Hein Ludolf van Wageningen die op zondag 14 juli 1889 meedoet aan een wieler wegwedstrijd over 50 km tussen Marssum en Franeker. Een wedstrijd uitgeschreven door de A lgemeenen Nederlandschen Wielrijders-Bond het latere ANWB. De weersomstandigheden waren die dag zo slecht regen en wind -dat van de 17 deelnemers die hadden ingeschreven er maar vier deelnemers de tocht hebben uitgereden waaronder Hein van Wageningen en daarvoor een bronzen medaille kreeg uitgereikt. Een niet een geringe prestatie zeker als we de fiets bekijken waarop hij de wedstrijd heeft gereden en de toestand van de wegen in die tijd. Naast dit verhaal laten we ook de geschiedenis zien van het ontstaan van de fiets en zijn er een paar mooie oude modellen te bewonderen met bijbehorende onderdelen zoals verlichting maar ook de Foto Wim Glas belastingplaatjes die in het begin van de 20e eeuw verplicht waren. Uit de begintijd van de fiets zijn er mooie reclameposters te zien. Kortom een leuk thema en zeker een bezoekje waard. 39


StinzenFloraTour met de Friese paardentram 8 april Een gastvrije ontvangst met koffie en oranjekoek vindt plaats bij Pakhûs SOLO in Stiens om 10.30 uur. Hier begint de StinzenFloraTour met een ‘Praatsje oer stinzenblomkes en de Vlaskamptún’ en een stinzenstruin door de tuin. De reis wordt vervolgd met de paardentram naar landgoed Martenastate te Koarnjum waar een wandeling met een deskundige gids u wegwijs maakt in dit park, rijkelijk gevuld met stinzenflora. Bij de Túnmanswente staat een Fryske lunch klaar.

Foto Marieke Balk Op Dekema State in Jelsum, een eeuwenoude state met prachtige tuin en bos wordt de rondleiding door de tuinbaas gegeven en vindt een gezellige afsluiting plaats. De paardentram brengt u op de namiddag terug naar de startlocatie te Stiens. Aankomst 15:00 uur. Kosten arrangement: € 39,50 per persoon. Reserveren is noodzakelijk via http://www.stinze-stiens.nl/nieuws/agenda/ 40


Kalinder Vriendenkring

De Bining

20:00u

24-25 maart

Toneel

28 maart

Ouderenproject Ontmoeten & Koken

31 maart

Concert

Beate Loonstra, Pakhûs Solo harp Stiens

4 april

Túndiner

Túnmanswente Túnmanswente 17:30u

7 april

Concert

Grytz & Grize

Theater De open Wier Koarnjum 20:00u

8 April

Stinzenflora tour

Pakhûs Solo Martenastate Dekema State

Start Pakhûs Solo Stiens

10:3015:00u

8-9 april

Museumweekend

Dekema State

Dekema State

13:0017:00u

8-9 april

Fietstochtje met Dekema State gids

Dekema State

14:00u

11 april

Ouderenproject Ontmoeten & Koken

De Bining/ 15:00Túnmanswente 17:00u

18 april

Ouderenproject Ontmoeten & Koken

De Bining/ 15:00Túnmanswente 17:00u

22 april

Concert

Trust

Theater De open Wier Koarnjum 20:00u

22 April

Voorjaarsfair

Dekema State

Dekema State

29 April

Lezing

Luchtoorlog WO II

Theater De open Wier Koarnjum 20:00u

De Bining/ 15:00Túnmanswente 17:00u

open 19:45u

10:0017:00u

41


Onze reis naar Nepal 24 Februari gingen wij voor 3 weken naar Nepal. Sinds 2000 zijn we hier al vaker geweest. De reden was 3-ledig; in samenwerking met 11 medewerkers van het bedrijf Interra uit Joure hebben we een week gewerkt aan onze projecten in het zuiden van Nepal, district Chitwan. (zie ook www.interra-nepal.nl) Sinds 2000 zijn wij bestuursleden van de Stichting Nepal Pariwar. Uit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen leveren de medewerkers van Interra een week vakantie in om werkzaamheden te verrichten voor een goed doel. Vandaar onze samenwerking. We hebben voor 4 van onze projecten gewerkt; een gezondheidspost, 2 vrouwengroepen en een hostel voor 26 blinde en slechtziende kinderen. De week was zeer succesvol en gevoelsmatig een verrijking om dit te mogen doen!!

De nieuw beschilderde Healthpost

De vrouwengroep met hun nieuwe gebouw

42


Ook konden we tijdens deze reis een bestemming geven aan de financiële gift die onze stichting vorig jaar van de Bazaarcommissie Britsum mocht ontvangen. De blinde en slechtziende kinderen sliepen op dunne futloze matrasjes welke 14 jaar oud waren. We hebben tijdens ons verblijf 26 nieuwe comfortabele matrassen gekocht. Gezien de noodzaak en de vele blijde gezichtjes, hebben we een fantastische en menselijke invulling gegeven aan de warme gift van de kerk.

Een groep blinde, slechtziende kinderen

Voor de Blindhostel de tuftuf met de nieuwe matrassen

Tijdens ons verblijf in Chitwan sliepen we bij Travellers Jungle Camp in één van de 20 kamers. Dit vakantieverblijf ligt vlak bij de rivier die de scheiding vormt tussen de jungle en de omgeving. Tijdens ons verblijf hebben we een bijzondere ervaring meegemaakt. ‘s Avonds stak een neushoorn de rivier over en liep door de winkelstraat, om daarna door de tuin van ons vakantieverblijf te lopen. 43


We moesten dan op veilige afstand blijven. De tuin was zijn territorium geworden. Dit bijzondere verschijnsel hebben we 4 keer mogen meemaken.

De bezoekende neushoorn

De laatste 2 weken konden we besteden aan het ontdekken en beleven van dit fantastische land. We zouden 4 dagen in de stad Janakpur doorbrengen. Deze plaats grenst aan India. Dit is de centrale plaats waar de Nepalese schilderkunst Mathilde Art zijn oorsprong vindt. We zouden met de lokale bus naar deze plaats reizen. De verwachte reistijd was 8 uur. Helaas kregen we een uur voor ons vertrek bericht dat het busvervoer naar deze plaats was vervallen. De dag ervoor waren er demonstraties in deze stad, waarbij tijdens het politie ingrijpen 4 mensen zijn doodgeschoten. We besloten toen naar de stad Pokhara af te reizen. Deze stad werd in de jaren 70 bezocht door hippies uit de hele wereld.

44


Van hieruit vinden ook de trekkingen in het Himalaya gebergte plaats. In deze plaats wonen ook veel Tibetanen. In 1959 werd Tibet bezet door China en zijn veel Tibetanen naar Nepal gevlucht. Na een verblijf van 4 dagen in deze stad, zijn we voor het laatste gedeelte van onze vakantie naar de hoofdstad Kathmandu vertrokken. Om de verschillende grote plaatsen in Nepal te bezoeken, moet men gebruik maken van de enige smalle, slechte weg die door de bergen loopt.

De chaos in de bergen

Door de grote drukte en slechte kwaliteit van de weg, duurt de reis van 240 km ongeveer 7 uur. Wij hebben er 10 uur over gedaan. Door de chaotische verkeerssituatie in Kathmandu duurde het 2 uur langer om het centrum te bereiken. In deze stad wonen 1 miljoen mensen, maar de infrastructuur is hier niet op berekend. Verkeersregels bestaan niet. Officieel rijdt men links in Nepal, maar in de praktijk rijdt men waar men rijden kan onder het voortdurend gebruik van de toeter. Dit alles leidt tot hopeloze verkeerssituaties. De meeste mensen gebruiken een mondkapje omdat de vervuiling onverantwoord is. Wij lazen in de Nepalese krant dat de luchtvervuiling in Kathmandu 3x zo hoog is, dan de Wereld Gezondheid Organisatie als maximum stelt. Ik kwam op internet een artikel over Kathmandu tegen. Zie hiervoor www.mo.be en tik rechtsboven bij het zoekgegeven in: chaos en rust. Maar ja, je blijft in Kathmandu omdat deze stad zoveel te bieden heeft. Kort samengevat: Nepal is een prachtig, interessant en mysterieus land. Ben en Corrie van der Meer 45


Wichtige Tillefoannûmers Alarmnummer hulpdiensten: 112 Politie (niet urgent) Brandweer (niet urgent)

0900-8844 058-2576666

Huisartsen:

Dhr. Heuberger: Mw. Kalsbeek: Mw. Koetsier / Mw. Coenegracht : Dhr. Noordhoek :

058-2571969 058-2571254 058-2573572 058-2573407

Avond-, nacht- en weekend dienst: Dokterswacht Apotheek Stiens

0900- 112 7 112 058- 2572131

Het gebiedsteam Leeuwarderadeel elke wer kdag van 9.00 uur 12.30 uur bereikbaar in de Skalm. Telefonisch is het gebiedsteam van 9.00 uur - 16.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 058 - 58 53 790. E-mailen kan ook via info@gebiedsteam-leeuwarderadeel.nl Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Noardwest Fryslân Voor aanvragen WMO hulpmiddelen tel: 0517-380200 werkd. 9-12u.

Centrum jeugd en gezin tel: 0900-2541254 Palet: Thuiszorg en ver pleeghuiszor g Skilhiem, tel: 058 2576100 Thuis- en kraamzorg ‘Het Friese land’ , tel: 058-2330086 www.thfl.nl e-mail info@yhfl.nl 0900-8864 (€0,10 p.min) 24 uur Zorgcombinatie ‘Interzorg’ te Ferwert: tel: 88-5180200 Vrijwillige ouderen adviseurs: mail: dejong.gl@chello.nl tel:06-13866454 di. en do. 11-12u. Begraffenisferiening ‘’ Eare en Plicht’’ Jelsum-Koarnjum: Boade: mefr. W. Hoekstra. Skierhústerwei 38, 9057 RE Jelsum. Til: 058-2574388 of 06-20119960. Helpboade: Joh. van der Galiën, Groningerstraatweg 214 D, 8921 TX Leeuwarden, til. 058-2667722 46


Ynformaasje foar Ăşs ynwenners Gemeentehuis Stiens: Tel: 058-2576666 Meldpunt klein leed: Vernielingen, vermiste straatnaamborden, verkeersborden, losse stoeptegels e.d. kunt u voortaan direct bij de gemeente melden. Tel.: 058-2576677 van 09.00 - 12.00 uur of faxnr. 058-2570988. Openingstijden zwembad Stiens: Telefonische informatie op tel: 058-2574296. Vuilcontainers: Uw vuilcontainer wordt op vrijdag geleegd, op de even weken de groene container, op de oneven weken de grijze container. Ophalen grofvuil: Telefonisch aanmelden bij Omrin op nummer 0900-2100215. Milieustraat: Seerob 23 te Stiens Aanbieden grofvuil, huisvuil en klein chemisch afval: op werkdagen van 13.00-16.30 uur. Zaterdag 09.00-13.00 uur Oud papier: De data voor het ophalen van het oud papier staan op de afval kalender. Openbare verlichting: Klachten kunnen worden gemeld bij de gemeente. Bij straatverlichting paalnummer vermelden. Vliegbasis Leeuwarden Tel: 058-2346871 of 058-2346700 Uw versman H. Smedema komt op donderdag. 47


Ferskiningsdata 2016/2017 Nรป.

Moanne

Kopij uterlik

Ferskining

367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378

Jannewaris Febrewaris Maart April Maaie Juny July/Aug Septimber Oktober Novimber Desimber Jannewaris

12-12-16 16-01-17 13-02-17 13-03-17 17-04-17 15-05-17 12-06-17 14-08-17 11-09-17 16-10-17 13-11-17 11-12-17

23-12-16 27-01-17 24-02-17 24-03-17 28-04-17 26-05-17 23-06-17 25-08-17 22-09-17 27-10-17 24-11-17 22-12-17

Foarmoanne Sellemoanne Foarjiersmoanne Gersmoanne Blommemoanne Simmermoanne Hea-/Rispmoanne Hjerstmoanne Wynmoanne Slachtmoanne Wintermoanne Foarmoanne

U zoekt een woning ? Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres. Inschrijven bij WoonFriesland gaat via onze internetsite

www.woonfriesland.nl. Heeft u thuis geen internet aansluiting? U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens uzelf inschrijven en het aanbod op internet bekijken. Inschrijven eenvoudig in mijnwoonfriesland.nl. De gegevens die u nodig hebt bij uw inschrijving zijn: persoonsgegevens (naam, adres) inkomensgegevens BSN nummer (sofinummer) huidige woonsituatie Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het KlantServiceCenter 088 995 22 22. We helpen u graag! 48


Tsjerken Protestantse Gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum Dei Tiid Foargonger 02 april 09.30 Ds.M. Hulzebos 10.15 12.00 09 april 09.30 Gemeentedienst

13 april 18.00 Ds.M. Hulzebos 14 april 19.30 Liturgietroep 15 april 21.30 Liturgiegroep 16 april 10.00 Ds.M. Hulzebos 23 april 09.30 Ds.A.Terlouw

Doarp / Bysรปnderheden Genovevatsjerke Jelsum / gebedsdienst Nicolaastsjerke Koarnjum / fusiedienst De Hoekstien Britsum / fusieviering De Hoekstien Britsum.

Nicolaastsjerke Koarnjum. Witte donderdag, HA Nicolaastsjerke Koarnjum / Goede vrijdag De Hoekstien Britsum. Stille zaterdag De Hoekstien Britsum / Pasen Genovevatsjerke Jelsum.

30 april 09.30 Ds.Buizer-Tchiengang Nicolaastsjerke Koarnjum.

Peaskeblommen 49


Redaksje 37ste jiergong nr. 370 Wim Hoogendam Yvon Wolfslag Corrie v.d. Meer

oplage 500 eksimplaren Dekemawei 7 Jelsum Swarte Singel 2 Koarnjum H. de Jongstrj. 16 Jelsum

Kontaktpersoan advertinsjes en ponghâldster: Greetje Heeres, G.Heeres112@upcmail.nl

till: 2570909 till: 2153671 till: 2572550 till: 2572600

Drukker:

KSB Repro Leeuwarden

E-mailadres:

doarpskranteflaput@hotmail.com

Finansjele bydragen, abonnemintsjild en oare betellingen kinne stoart wurde op Ibannummer.: NL98INGB0004348900 Fan: Redaksje De Flapút, Doarpskrante Jelsum/Koarnjum. Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje. In abonnemint kostet € 11,-- de 11 nûmers + portokosten (of fergees fia e-mail). Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse. Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djoere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde.

De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 28-04- 2017 De kopij foar de folgjende Flapút moat uterlik 17-04-2017 ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail:

doarpskranteflaput@hotmail.com 50


51


52


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.