Vårt Felleskjøp - april 2020

Page 42

FAGARTI K KEL

Fleire bør bruke

HELGJØDSEL Dokumentasjonen er etter kvart blitt god med omsyn til avling og kvalitet i høve til vanleg mineralgjødsel. Du veit kva du får.

MANGE VARIANTAR Norsk Naturgjødsel på Sele kan i dag levere eit breitt utval av blandingar med nitrogen, fosfor og kalium. I tillegg kan de tilby blandingar med ekstra selen og kobolt eller kopar, noko som for mange kan gje eit løft i produksjonsresultata for beitande dyr. GOD AVBEITING Mange føretrekk den positive langtidsverknaden som Helgjødsel har i beitene. Erfaringa viser særs god avbeiting som truleg skyldas at gjødsla avgir nitrogen over litt lengre tid. GODE SPREIEEGENSKAPER Heilgjødsel har etter kvart fått ein pellets som gjev eit godt spreiebilde. Det perfekte spreiebildet kan på beiter ofte være ein utfordring uansett gjødsel.

42 VÅRT FELLESKJØP

Helgjødsel har dei siste åra vore utprøvd gjennom mange ulike forsøk i eng og beite. RAGNVALD GRAMSTAD

MAY-LINDA SCHJØLBERG

Nokre tilrådingar pr. daa: Vårgjødsling til beite utan bruk av husdyrgjødsel: n 40 kg Helgjødsel 18-1-10 med selen n Ekstra kobolt og kopar kan bestillast om det er behov for det i gjødsla Vårgjødsling til beite med bruk av husdyrgjødsel (2,5 tonn blautgjødsel storfe) n 20-25 kg Helgjødsel 18-1-10 Til overgjødsling i juni n 25 kg Helgjødsel 18-1-10 (ev. med selen eller kobolt) Vårgjødsling til grasareal utan bruk av husdyrgjødsel n 80-90 kg Helgjdøsel 18-1-10 Til overgjødsling i juni n 55 kg Helgjødsel 18-1-10


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.