Fish Trend nr 3 2023

Page 1

FISH TREND

FRESH FISH NEWS & FOOD TRENDS

Jaargang 12|Week 20|2023|Nummer 3|www. shtrend.nl

Vissers geven signaal af aan E.U. op ‘dag van Europa’

Vissers ondervinden grote hinder van het beleid van de Europese Unie. Daarom gaven ze dinsdag 9 mei tijdens de ‘dag van Europa’ letterlijk een signaal af.

Lees verder op pagina 6

Verkoop je een product of een oplossing?

De meeste ‘visboeren’ weten alles van de vis, de kwaliteit en de bereidingswijze. Daarnaast is het belangrijk dat klanten zich speciaal voelen. De VNV geeft een aantal tips.

Lees verder op pagina 9

Opbrengst eerste vaatje voor de Voedselbank

Het Nederlands Visbureau organiseert op dinsdag 13 juni de traditionele veiling van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe. De opbrengst gaat dit jaar naar de Voedselbank.

Lees verder op pagina 20

3

Koolstofingenieurs

Elke vis die door de oceaan zwemt, is een koolstofingenieur. Samen met walvissen en plankton zijn vissen de hoekstenen van de biologische pomp van de oceaan. Ze vangen de koolstof uit de atmosfeer van de aarde en nemen deze mee naar de oceaanbodem. Daar wordt deze opgeslagen in mariene sedimenten. Zo beschermen de vissen ons tegen de ergste gevolgen van klimaatverandering.

Dat maakt vissen niet alleen heel smakelijk, maar ook extreem nuttig. Een goed visserijbeheer is dan ook van groot belang.

Wekelijks, zo niet dagelijks, is er nieuws over de stikstofopgave in Nederland, zo merkt de Nederlandse Vissersbond. De visserijsector heeft hier ook mee te maken. De visserij nabij de kust dient in haar Wnb-vergunning sinds enige tijd invulling te geven aan de zogenaamde stikstofparagraaf en de garnalenvissers hebben tot 1 oktober 2023 de tijd om kostbare stikstofreducerende maatregelen te treffen in de vorm van een SCR-katalysator of een nieuwe ‘groene’ motor.

Soms gaan de maatregelen zo ver dat de bodemvisserij wordt uitgesloten.

Inmiddels is gebleken dat dit slechts voor een minimale toename van bodemfauna zorgt. Dat is het resultaat van het onderzoek van Wageningen Marine Research naar een voorspelling van bodemfauna biomassa in de Voordelta bij het hypothetisch uitsluiten van bepaalde visserijen. Het doel van deze studie was om te evalueren of een toename van de benthos biomassa en langerlevende soorten in de Voordelta mogelijk was geweest als de garnalenvisserij niet was toegenomen in de onderzoeksperiode (20042016). Uit de evaluatie blijkt dat het beperken van de visserijactiviteit door welke vloot dan ook, zou hebben geresulteerd in maximaal 5% verandering in biomassa in een bepaald jaar. Zelfs als de visserij-inspanning zou zijn doorgegaan op een vergelijkbaar niveau als de uitgangssituatie van 20042005, inclusief sluiting van het bodembeschermingsgebied in 2008, zou er een minimale toename van de biomassa in de Voordelta zijn geweest, aldus de Nederlandse Vissersbond. Ik hoop ook dat beleidsmakers rekening houden met de belangrijke functie van vissen voor ons klimaat. Bijvoorbeeld als ze een besluit nemen over

Nederlands NEE tegen actieplan Europese Commissie

een nieuw aan te leggen of uit te breiden windmolenpark. Er is nationaal en internationaal onderzoek gedaan naar de effecten van windparken op vissen in verschillende fasen van hun ontwikkeling (vislarve, jonge vis, volwassen vis). Daaruit blijkt dat het heigeluid in de aanlegfase van een windpark schadelijk kan zijn voor in ieder geval jonge vis. Want momenteel ondervinden vissers grote hinder van het beleid van de Europese Unie. De ruimte op zee voor de vissers wordt steeds verder beperkt door enorme windmolenparken op zee en aangewezen natuurgebieden waar vissers niet meer mogen komen. Recent maakte de Europese Commissie bekend dat bodemvisserij in ‘beschermde gebieden’ zou moeten stoppen. Vissers worden letterlijk verdreven van de visgronden waar ze al generatieslang actief zijn. Daarom vissersschepen van EU-lidstaten klonk daarom dinsdag 9 mei de scheepshoorn. Een signaal waarmee aandacht wordt gevraagd voor de zorgelijke situatie waarin vissers zich bevinden. Visserijgemeenschappen naderen met rasse schreden de grens. Bij verdere afname van de vissersvloot wordt gevreesd dat de sector helemaal zal verdwijnen. Hierbij gaat het niet alleen om de visserijbedrijven maar ook om de toegevoegde waarde die deze sector levert aan bijvoorbeeld de handel, visafslagen en toeleveranciers.

‘Visserij is onderdeel van Nederland en van Europa, haar cultuur en tradities. Dat mag niet verloren gaan’, aldus Dirk Kraak van de kotter BRA 7 ‘Jade’.

Laten we ook in deze discussie het belang van onze koolstofingenieurs en de vissers die zorgendragen voor een goed beheer zeker niet vergeten!

Wendy Noordzij

Het zogenaamde actieplan voor bescherming en herstel van mariene ecosystemen van de Europese Commissie houdt de gemoederen binnen de visserijsector ink bezig. Tijdens een overleg tussen Europese overkoepelende visserijorganisaties en de EU-lidstaten hadden diverse lidstaten reeds een positie ingenomen. De Nederlandse overheid was nog niet zo stellig, al had minister Adema al wel laten vallen zich te verzetten tegen het verbod op bodemvisserij in zogenaamde beschermde gebieden. Een stemming over een motie in de Tweede Kamer heeft duidelijk laten zien welke kant het volgens de Nederlandse politiek op moet.

Caroline van der Plas van de BBB diende samen met Pieter Grinwis van de ChristenUnie een motie in waarin men vroeg om een krachtig

was. Van Tuinen mocht aanwezig zijn bij een gesprek met de twee verantwoordelijke ministers van de deel-

De Duitse overheid had eerder gezegd goed te luisteren naar de positie van de deelstaten. De beide ministers hebben na afloop van de protestactie duidelijk gemaakt tegen het verbod op bodemberoerende visserij te zijn in beschermde gebieden. Ook in Frankrijk waren onlangs grote protesten, onder andere in Boulogne sur Mer waar de haven werd geblokkeerd en een dringende oproep werd gedaan aan de Franse overheid. Vanuit de Nederlandse sector hebben we de Franse collega’s ondersteund door middel van een brief en is er actief deelgenomen aan de protesten door Nederlandse kotters die havenen in Boulogne sur Mer. Er is volop overleg met de EU-visserij collega’s en de Nederlandse Vissersbond hoopt dat alle lidstaten de juiste keuze maken en een halt kunnen toeroepen aan de plannen van de Europese Commissie.

NEE tegen het Europese actieplan waarin het verbod op bodemvisserij in beschermde gebieden is verwerkt. De uitkomst van de stemming was duidelijk, 95 stemden voor en 55 tegen waarmee de motie met een ruime meerderheid kon worden aangenomen. Tot opluchting van de Nederlandse visserijsector die het al zo zwaar te verduren heeft. Durk van Tuinen van de Nederlandse Vissersbond stelt dat minister Adema en het ministerie van LNV nu met voldoende ruggensteun in de Europese arena tegen het actieplan van de Europese Commissie kunnen pleiten.

ACTIES IN OMRINGENDE EU-LIDSTATEN Door vissers en boeren is onlangs drie dagen gezamenlijk actie gevoerd in het Duitse Büsum. ‘Een indrukwekkende actie die mensen zeker wakker heeft geschud’, volgens Durk van Tuinen, die bij de actie aanwezig

staten Niedersachsen en Schleswig Holstein en een speech houden op het podium op de havenkade.

wilfred@addictivemedia.nl

Edwin Schoenmaker 0515-432140 / 06-81907601 edwin@addictivemedia.nl

Redactie: Wendy Noordzij Tel: 06 - 19637279 redactie@ shtrend.nl

Twitter: @visvakkrant

Coverfoto: MSC

Vormgeving: Bay6 Print Tel: 06 - 50212014

Druk: Rodi Media BE OUR NEXT FRIEND: Nederland € 80,00 per jaar excl. 9% btw. Extra nummer € 6,50 excl. btw en verzendkosten) ‘Be our next friend’ kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd, tenzij twee maanden voor de vervaldatum schriftelijk is opgezegd.

Als vakkrant zijnde, hanteren wij de opzegregels uit het verbintenissenrecht. Wij gaan er van uit dat u de krant ontvangt uit hoofde van uw beroep. Hierdoor wordt ‘Be our next friend’ steeds stilzwijgend met een jaar verlengd.

ISSN: 2213-6193

Disclaimer: De Redactie van FishTrend stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden berichten of gedane uitspraken en behoudt zich het recht om ingezonden artikelen te weigeren of in te korten. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of overgenomen in

vorm dan ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever.

| 2 FISH TREND
Jaargang 12, Week 20, 2023, nr. 3 Fish Trend is een vakkrant voor de volledige visketen. Een unieke bladformule voor en door professionals uit de visbranche. Verschijnt 8x per jaar. Samenwerking: Dit nummer is tot stand gekomen met medewerking van de Nederlandse Vissersbond en de Vereniging van de Nederlandse Visdetailhandel. Addictive Media: Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Tel: 0515
www.addictivemedia.nl
- 432140
RedactieVisie: Wendy Noordzij Tsj. Claeszstrjitte 23 8629 RZ Scharnegoutum Tel: 06 - 19637279 Uitgever: André Schoppen Tel: 06 - 16044131 andre@addictivemedia.nl Verkoop: André Schoppen Tel: 06-16044131 andre@addictivemedia.nl Wilfred Wubs Tel: 06-20479538
3 Jaargang 12|Week 20|2023|Nummer 3|www. shtrend.nl FISH TREND FRESH FISH NEWS & FOOD TRENDS Vissers geven signaal af aan E.U. op ‘dag van Europa’ beleid van de Europese Unie. Daarom gaven Lees verder op pagina Verkoop je een product of een oplossing? de vis, de kwaliteit en de bereidingswijze. Lees verder op pagina Opbrengst eerste vaatje voor de Voedselbank dinsdag 13 juni traditionele veiling van het Lees verder op pagina 20 C OLOFON VOORWOORD
welke

MSC door VN erkend als wereldwijde indicator voor actie tegen biodiversiteitsverlies

Certi cering volgens de wereldwijde normen van de Marine Stewardship Council (MSC) voor ecologisch duurzame vis-, schaalen schelpdierproducten is op de VN-biodiversiteitsconferentie (COP-15) erkend als een methode voor het wetenschappelijk meten van inspanningen om de alarmerende achteruitgang van de biodiversiteit in de wereld te keren.

Gegevens over MSC gecertificeerde vangst- en leveranciersketen zijn drie van de officiële indicatoren in het Mondiale biodiversiteitsraamwerk van Kunming-Montreal voor twee van de doelstellingen. Het eerste doel heeft betrekking op het duurzame beheer van en de handel in wilde soorten en het tweede op de integratie van biodiversiteitswaarden in de economie. Complementaire indicatoren kunnen door regeringen worden gebruikt om de vooruitgang ten opzichte van die streefdoelen te meten.

Om het succes van deze nieuwe internationale overeenkomst te garanderen, zijn geloofwaardige maatregelen op nationaal niveau en meting van de resultaten van cruciaal belang. Visserijen die voldoen aan de MSC-standaard moeten gezonde vispopulaties en het gehele

mariene ecosysteem in stand houden door bijvangst en effecten op bedreigde en beschermde soorten tot een minimum beperken. De opname in het biodiversiteitskader is een teken van de geloofwaardigheid van het MSC-programma om de biodiversiteit te helpen behouden. De nieuwe overeenkomst is ontwikkeld en onderhandeld door de partijen bij het Verdrag over biologische diversiteit en heeft tot doel het verlies aan biodiversiteit tegen 2030 te stoppen en tegen 2050 te herstellen. Het MSC-programma ondersteunt gezonde mariene ecosystemen door duurzame vispraktijken te stimuleren.

ROL VAN LEVERANCIERSKETEN

Rupert Howes, algemeen directeur van de MSC, zegt bijzonder trots te zijn dat de MSC-certificering is erkend in het nieuwe Global Biodiversity Framework van de VN. ‘De erkenning toont aan dat MSC gecertificeerde visserijen veel moeite doen om inzicht te krijgen in hun invloed op het milieu en hun duurzaamheid te waarborgen door waar nodig verbeteringen aan te brengen. Bovendien bevestigt het de rol van de leveranciersketen bij het erkennen en belonen van deze inspanningen.’

Online kaarttool voor vissers

De North Western Waters Advisory Council (NWWAC) heeft een innovatieve online kaarttool gelanceerd om de toegang tot belangrijke visserijrelevante gegevens te verbeteren.

Deze gebruiksvriendelijke, op kaarten gebaseerde tool, genaamd AC FishMap, dekt de opdracht van de NWWAC, ICES-gebieden 6 en 7. Het hulpmiddel is ontwikkeld voor vissers en belanghebbenden in de visserij en levert informatie over onderwerpen als regelgevende maatregelen, mariene gebruikers en wettelijke grenzen. Toegankelijkheid voor de gebruiker heeft prioriteit gekregen tijdens de ontwikkeling.

‘Ik ben verheugd om de publicatie van deze site te zien als resultaat van veel werk gecoördineerd door de NWWAC. Het belooft een zeer nuttig hulpmiddel te worden voor de visserij en andere belanghebbenden’, zegt Emiel Brouckaert, voorzitter van de NWWAC. ‘Dit soort data is vaak moeilijk toegankelijk of samen te brengen. Door deze informatie op een intuïtieve manier te presenteren, kunnen geïnteresseerde partijen de wetgeving en de interactie van belanghebbenden met de mariene ruimte beter begrijpen.’

SNELLE TOEGANG

De tool is ontwikkeld na een scopingonderzoek eind 2021 onder NWWAC-leden, waarvan het resultaat is gebruikt om de tool zelf te ontwerpen. De tool kan worden gebruikt om visserijrelevante informatie weer te geven. Lagen kunnen worden gedownload en screenshots kunnen worden gemaakt voor gebruik op zee of ze kunnen worden opgeslagen in een ‘presets’functie voor snelle toegang. Een filterfunctie helpt bij het beheren van combinaties van lagen, terwijl een ingebouwde zelfstudie en veelgestelde vragen gebruikers door de tool leiden.

Plugge’s puur: label speciaal voor de visspecialist

Zeevisgroothandel D.Plugge heeft een concept speciaal voor de visspecialist. De producten zijn onderverdeeld in vijf groepen: fresh, frozen, smoked, shrimps en het snackmerk Bites.

nieuwe label, te weten Plugge’s puur. Deze producten zijn onderverdeeld in vijf groepen:

• Fresh: de verse vis, zowel uit binnen-en buitenland

EERLIJK EN TRANSPARANT Puur staat voor eerlijk en transparant zaken doen. Een warme relatie met zowel de klant als met de leveranciers is belangrijk voor het bedrijf. Daardoor kan Plugge in veel

De tool biedt onder meer informatie over regelgevende maatregelen uit de belangrijkste EU-wetgeving, doorzoekbaar via ICES-deelgebieden, gesloten, beschermde en beschermde gebieden en ander ruimtelijk gebruik op zee, zoals offshore windmolenparken. Verder wordt aandacht besteed aan wettelijke grenzen. AC FishMap wordt regelmatig bijgewerkt en het is mogelijk om in de loop van de tijd meer informatie toe te voegen.

De tool is hier te vinden: https://acfishmap.eu/

Dirk en Wim Plugge van Zeevisgroothandel D.Plugge zijn twee ambitieuze broers, opgegroeid tussen de vis. Decennialang gevestigd op Scheveningen, tussen zee en haven. Wat ooit begon met een handkar om haring te verkopen is na ruim negentig jaar uitgegroeid tot een flinke groothandel.

VIJF GROEPEN

Sinds twee jaar voert Plugge voor de meeste van haar producten het

Hogere output

Grotere nauwkeurigheid

Maximale procesbetrouwbaarheid

• Frozen met onder andere mosselvlees, inktvisringen en -tubes

• Smoked: onder andere gerookte zalm en paling

• Shrimps: onder andere black tiger garnalen, Vannamei, black Tiger HOSO

• Snackmerk Bites: onder andere heerlijke Tempura garnalen, Torpedo Garnalen en garnalen spiesen. Hiermee onderscheidt de groothandel zich op een geheel eigen wijze.

gevallen voor de troepen uitlopen, wat kansen biedt die we dankzij de jarenlange vertrouwensrelatie met onze leveranciers mogen en kunnen benutten.

Zo hoort de groothandel bijvoorbeeld uit de eerste hand berichten over vangsten voor het nieuwe Pollack seizoen, wordt op tijd de voorraad veilig gesteld en worden de klanten voorzien van een uitstekende kwaliteit.

YOUR PRODUCTS ALWAYS IN VIEW

Multipond weger met 3D camera’s

Multipond weegsystemen houden vanaf nu een waakzaam oog op de productie met het 3D ARGUS camera systeem: voor een automatische, intelligente aansturing van de product flow.

Multipond staat voor betrouwbare precisieweging, kwaliteit, innovatie en tailermade solutions.

Multipond hee patent op dit systeem

| 3 FISH TREND
PERFORMANCE MEETS PRECISION
MULTIPOND Benelux B.V. Boven Zijde 10 Postbus 28024 NL-5602 JA Eindhoven The Netherlands t +31 (0) 40 26 28 090 e info@multipond.nl i www.multipond.com

Allergenenmanagement; wat houdt het in?

Gedegen allergenenmanagement is een belangrijk onderdeel van het waarborgen van de voedselveiligheid. Het niet vermelden van allergenen kan leiden tot ernstige allergische reacties en zelfs levensbedreigende situaties. Toch gaat het helaas nog regelmatig fout. Zo blijkt uit een overzicht van VMT.nl dat de NVWA in 2022 54 veiligheidswaarschuwingen voor het onjuist etiketteren van allergenen publiceerde. Daarmee is het de meest frequente oorzaak van recalls.

Om een goed allergenenmanagement te kunnen garanderen, zijn een aantal elementen noodzakelijk. De stichting SimplyOK, die een certificering ontwikkelde om het allergenenbeheer bij bedrijven te auditen, heeft de volgende vijf basispijlers opgesteld in haar Code of Practice: up-to-date en volledige grondstofinformatie, continu receptuurbeheer, accurate etikettering, het voorkomen van verwisseling van grondstoffen, halffabricaten of etiketten, het voorkomen van kruisbesmettingen.

GRONDSTOFINFORMATIE

Essentieel voor allergenenmanagement is de kennis van (mogelijke) allergenen in grondstoffen. Het is belangrijk dat voor alle grondstoffen specificaties aanwezig zijn, waarbij duidelijk met de leverancier gecommuniceerd wordt over welke allergenen vermeld dienen te worden. Ook specificaties van verpakkingsmaterialen die in contact komen met grondstoffen en producten die tijdens het productieproces worden gebruikt (zoals strooibloem bij het bakken van brood), moeten opgevraagd worden. Daarnaast dienen potentiële kruisbesmettingen van grondstoffen uitgevraagd worden. Wanneer alle specificaties bij elkaar zijn, is het geen kwestie van rustig achterover leunen. Om te voorkomen dat de informatie verouderd raakt, is het noodzakelijk minstens elk jaar de specificaties te controleren.

RECEPTUURBEHEER

Naast de grondstofkennis, is het ook belangrijk om een goed receptuurbeheer aan te houden, zodat altijd duidelijk is welke grondstoffen gebruikt zijn in een product. Maar buiten grondstoffen moeten in de receptuur ook eerder geproduceerde producten die nu opnieuw verwerkt worden, verpakkingsmaterialen en hulpstoffen genoemd worden. Wanneer de receptuur verandert, is het essentieel de aanwezige allergenen en mogelijke kruisbesmettingen opnieuw te bepalen. Deze veranderingen dien je als producent niet alleen intern te communiceren, maar ook door te voeren op de etikettering.

ETIKETTERING

Op basis van de grondstofinformatie en de receptuur wordt een etiket opgesteld. De etikettering van allergenen is op Europees

niveau sinds 2014 vastgesteld in Verordening 1169/2011. Daarnaast heeft de Europese Commissie in juli 2017 een mededeling aangenomen waarin een aantal aspecten over de regels voor allergenenetikettering nader worden uitgelegd.

In de Europese Unie zijn er veertien allergenen die benadrukt moeten worden op de verpakking:

• Glutenbevattende granen

• Schaaldieren en producten op basis van schaaldieren

• Eieren en producten op basis van eieren

• Vis en producten op basis van vis

• Pinda’s (aardnoten) en producten op basis van pinda’s

• Soja en producten op basis van soja

• Melk en producten op basis van melk (inclusief lactose)

• Noten en producten op basis van noten

• Selderij en producten op basis van selderi

• Mosterd en producten op basis van mosterd

• Sesamzaad en producten op basis van sesamzaad

• Zwaveldioxide en sulfieten in concentraties van meer dan 10 mg/kg of 10 mg/l, uitgedrukt als totaalgehalte aan zwaveldioxide voor een product zoals het wordt geconsumeerd

• Lupine en producten op basis van lupine

• Weekdieren en producten op basis van weekdieren

Op voorverpakte levensmiddelen moeten allergenen vermeld worden in de ingrediëntenlijst. Het is hierbij verplicht om deze allergenen te benadrukken door middel van een afwijkende typografie. In de praktijk worden allergenen vaak herhaald buiten de ingrediëntenlijst, maar de Europese Commissie heeft in haar mededeling van 2017 besloten dat dit niet toegestaan is. Ook van allergenen afgeleide ingrediënten dienen duidelijk te worden genoemd.

Dit geldt bijvoorbeeld ook voor additieven, aroma’s en technische hulpstoffen. Enkele uitzonderingen op deze regel staan vermeld in bijlage II van Verordening 1169/2011.

Daarnaast is er geen drempelwaarde bepaald voor de etikettering van allergenen. Dit betekent dat hoe weinig van het allergeen er ook in het product aanwezig is, deze toch altijd geëtiketteerd moet worden. Voor sulfiet en zwaveldioxide geldt

dat het allergeen enkel hoeft te worden aangeduid als deze aanwezig is in concentraties groter dan 10 ppm.

VOORKOMEN VAN VERWISSELINGEN Wanneer grondstoffen, halffabricaten of etiketten verwisseld worden, komt de informatie over de allergenen niet meer overeen met de daadwerkelijke samenstelling van het product. Om dit te voorkomen is de identificatie van ingrediënten, verpakkingsmaterialen en etiketten tijdens productie en opslag essentieel. Op deze manier is altijd te achterhalen welke allergenen aanwezig zijn. Het lijkt misschien onwaarschijnlijk, maar uit een overzicht van VMT.nl blijkt dat het foutief etiketteren van producten, of het afvullen van de verpakking met de verkeerde inhoud, twee belangrijke oorzaken zijn voor het terugroepen van producten. Restpartijen van etiketten met verouderde informatie moeten dus vernietigd worden. Ten slotte dient te allen tijde duidelijk te zijn welk product zich in een verpakking of opslaglocatie bevindt.

VOORKOMEN VAN KRUISBESMETTING

Vanaf 24 maart 2021 heeft de Europese Commissie in de Hygieneverordening vastgelegd dat kruisbesmetting in alle schakels van de voedselketen voorkomen moet worden door grondige reiniging. Materialen gebruikt bij productie en transport dienen voldoende gereinigd te worden na het verwerken of verplaatsen van een allergeen.

De effectiviteit van deze schoonmaak moet gecontroleerd worden. Om kruisbesmetting te voorkomen kunnen ook aparte materialen worden gereserveerd voor gebruik bij bepaalde allergenen. Het verwerken van grondstoffen met allergenen behoort ook zoveel mogelijk gescheiden van de verwerking van niet-allergene grondstoffen plaats te vinden, zowel in ruimte als in tijd. Voor de vermelding van kruisbesmettingen zijn nog geen Europese regels vastgesteld, maar binnen Europa wordt wel aan harmonisatie gewerkt. Zo heeft de FAO samen met de WHO recent vier adviezen uitgebracht over prioriteitsallergenen en hun referentiewaarden, het etiketteren van kruisbesmettingen en het proces voor het bepalen of bepaalde voedingsmiddelen afgeleid van allergenen worden vrijgesteld van de declaratieplicht. Naar aanleiding van de referentiewaarden opgesteld door de FAO en WHO, heeft ook het Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek van de NVWA de referentiewaarden uit 2016 geëvalueerd. Over de implementatie van dit advies is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport momenteel nog in gesprek met belanghebbenden.

TRAINING MEDEWERKERS Door de medewerkers te trainen op allergenen, zijn ze zich bewust van de specifieke allergenen die in voedingsmiddelen voorkomen en leren ze hoe ze een allergenenbesmetting kunnen voorkomen. Onze e-learning omgaan met allergenen kan hierbij helpen. Kijk op onze trainingspagina voor meer informatie.

Dit artikel is afkomstig van Précon Food Management. Voor meer informatie neem contact op met rasupport@precon.group.

Stappen zetten

Terwijl ik dit schrijf aan de vooravond van Koningsdag moet ik denken aan taferelen in sommige grote steden waarbij sommige mensen bereid zijn om een nacht op straat te bivakkeren om het perfecte plekje te bemachtigen om hun overtollige spulletjes op de vrijmarkt van de hand te kunnen doen. Dezelfde gedachte komt bij me op als ik de verwoede pogingen gade sla van geïnteresseerden in het STAP-budget. Je moet er namelijk wel erg snel bij zijn om het budget te kunnen bemachtigen. Mensen zitten met de computer in de aanslag om maar als eerste ingelogd te zijn om zo een kans op subsidie te maken. Het er snel bij zijn gaat des te meer dringen, nu Haagse bronnen bevestigen dat het STAP-budget volgend jaar vanwege bezuinigingen al weer wordt afgeschaft De regeling is vanaf de introductie erg populair en is ook enkele keren stilgelegd c.q. aangepast vanwege “snoepreisjes” en omdat er cursussen mee werden gefinancierd die helemaal niet arbeidsmarktgericht waren.

WAT IS HET STAP-BUDGET?

Per 1 maart 2022 is het STAP-budget, dat staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie, ingevoerd. Het kwam in de plek van de aftrek van scholingskosten in de aangifte inkomstenbelasting. Mensen die recent hun aangifte inkomstenbelasting 2022 hebben ingevuld zullen tevergeefs gezocht hebben naar deze aftrek. Met het STAP-budget wordt iedereen tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd, met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt, in staat gesteld om scholing in te zetten voor de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Het was de bedoeling om met dit voor een breder publiek beschikbare budget een toekomstbestendige regeling neer te zetten, waarmee kan worden ingespeeld op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Als de geruchten waar zijn, dan is het STAP-budget helaas een kort leven beschoren. Maar voor 2023 kan het nog worden aangevraagd!

HOE AANVRAGEN?

Iemand die aanspraak wil maken op het STAPbudget kan dit alleen doen als andere mogelijkheden om de gewenste scholing te financieren niet aanwezig zijn. Als werkende of werkzoekende kan 1 keer per jaar het STAP-budget aangevraagd worden via de website van UWV. Het UWV kijkt naar de criteria

die bestaande opleidingen hanteren om subsidie te krijgen op soorten onderwijs. Omdat veel jongeren onder de leeftijd van 30 jaar vaak nog gebruik kunnen maken van studiefinanciering kunnen zij daarom geen aanspraak maken op het STAP-budget.

Andere voorwaarden zijn, dat de training, cursus of opleiding in het STAPscholingsregister moet staan en nog niet zijn gestart op het moment dat het STAPbudget wordt aangevraagd. Het STAP-budget kan door de geïnteresseerde worden aangevraagd voor het financieren van een scholingsactiviteit die hij of zij wil volgen. De aanvraag moet minimaal 4 weken voor de start van de opleiding aangevraagd worden. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) treedt als uitvoerder en technisch beheerder van het scholingsregister op. Er wordt uitgekeerd aan de opleider nadat betrokkene een STAP-aanmeldbewijs kan laten zien.

Er vinden strenge controles plaats om te voorkomen, dat niet-arbeidsmarktgerichte opleidingen toch in het scholingsregister STAP komen en om opleiders die zich met hun werkwijze en aanbod niet aan de subsidievoorwaarden houden te sanctioneren.

WAT KAN HET OPLEVEREN? Het budget bedraagt maximaal € 1.000 per jaar en wordt om de 2 maanden opengesteld. Omdat 1 mei jl. het vorige aanvraagmoment was, betekent dus dat er op 1 juli weer een mogelijkheid tot aanvraag is. De regeling is goed voor een kleine 200 miljoen euro per jaar en de aanvragen zijn snel vol. Mocht u toch al van plan zijn om een opleiding of cursus te gaan volgen dit jaar, dan kunt u eens kijken of deze met het STAP-budget gefinancierd kan worden. Wees er snel bij. De ‘voorraad’ is beperkt!

| 4 FISH TREND Henk Vermeulen Van Slingelandtplein 5 1051 DD Amsterdam +31 20 624 60 02 info@zoetelief.nl www.zoetelief.nl Henk Vermeulen Van Slingelandtplein 5 1051 DD Amsterdam
FISH ACCOUNTANTS
Gerrit van den Berg RB De
auteur van dit artikel, Gerrit van den Berg, is als belastingadviseur werkzaam bij Profinis Accountants en Adviseurs op Urk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via tel: 0527 – 681726. Zie ook: www.profinis.nl. Heeft u zelf een suggestie voor een onderwerp voor deze rubriek? Laat het ons weten via een e-mail naar redactie@fishtrend.nl.

Aqua Cultured Foods ontwikkelt seafoodalternatieven op basis van fermentatie

De Amerikaanse foodtech-startup

Aqua Cultured Foods heeft $ 5,5 miljoen aan startkapitaal opgehaald om nieuwe alternatieven voor seafood op de markt te brengen.

Aqua gebruikt de investering om de nieuwe faciliteit uit te rusten, de productie op te schalen, producten op de markt te brengen, belangrijk talent toe te voegen en de selectie van restaurant- en foodservicewinkels voor productintroducties dit jaar uit te breiden.

‘We stellen het op prijs om op de missie afgestemde partners te hebben die een sterke strategische waarde bieden voor de volgende fase van onze groei, waarbij het bedrijf en het merk moeten worden opgebouwd’, aldus Anne Palermo, CEO van Aqua. ‘Het is belangrijk voor ons om goed om te gaan met investeerderskapitaal, dus naast het bereiken van mijlpalen eerder dan verwacht, profiteren we van overheidsprogramma’s, academische middelen en andere voordelen om snel op de markt te komen.’

van vervuiling en ziektes toe naar wilde vissen, en de afhankelijkheid van de industrie van antibiotica en in het wild gevangen vis als voer.

FERMENTATIE

Aqua ontwikkelt calamares, garnalen, sint-jakobsschelpen en filets van tonijn en witvis met gepatenteerde mycoproteïne-fermentatieprocessen die geen gebruik maken van dierlijke inputs, genetische verandering of modificatie. In tegenstelling tot plantaardig verwerkt voedsel dat is samengesteld met zetmeel en eiwitisolaten, behouden het seafood van Aqua’s natuurlijk

voorkomende vezels, eiwitten en andere micronutriënten. Het bedrijf produceert ook gehakte vullingen voor toepassingen zoals knoedels, ravioli en sushi-broodjes.

OVER AQUA CULTURED FOODS

Aqua Cultured Foods is een innovatieve startup op het gebied van voedseltechnologie die ‘s werelds eerste alternatieven voor vis, schaalen schelpdieren met hele spieren ontwikkelt, gemaakt door middel van microbiële fermentatie. De nieuwe technologie produceert een duurzame, complete eiwitbron met slechts een fractie van de middelen die nodig zijn voor de traditionele aquacultuur. Als een R&D-bedrijf met een focus op productcommercialisering, neemt Aqua Cultured Foods een unieke positie in op de snelgroeiende markt voor seafood

en binnen de fermentatie-industrie. De missie van het bedrijf is het verminderen van wereldwijde uitdagingen zoals overbevissing, klimaatverandering en het voeden van de groeiende wereldbevolking met heerlijk, voedzaam voedsel.

LAGE SCHAALKOSTEN

De belangrijkste waardes van Aqua zijn de lage schaalkosten en de weg naar prijspariteit, dankzij gepatenteerde fermentatiemethoden die relatief betaalbare inputs en apparatuur gebruiken. Het bedrijf heeft onlangs een food-grade faciliteit verworven die al bijna volledig naar zijn eisen is gebouwd, wat naar schatting meer dan een miljoen dollar aan bouwkosten zal besparen.

WERELDWIJDE MARKT

De wereldwijde markt voor plantaardige visproducten werd in 2021 gewaardeerd op $ 42,1 miljoen en zal naar verwachting in 2031 $ 1,3 miljard bereiken met een CAGR van meer dan 42 procent naarmate de wilde visbestanden verder uitgeput raken. Naast uitgeputte vispopulaties leiden commerciële visserijpraktijken tot schade aan ecosystemen, plastic afval en bijvangst van nietdoelsoorten. Naarmate de viskweek toeneemt, nemen ook de vernietiging van habitats, de verspreiding

| 5 FISH TREND

Overname activiteiten Papierindustrie Adriaan Dekker door Opackgroup

De Opackgroup heeft de activiteiten van Papierindustrie Adriaan Dekker overgenomen. Het overnamebesluit is of cieel bekrachtigd door Vincent Tol, managing director Adriaan Dekker, en Joan Hanegraaf, DGA Opackgroup.

Dekker zelf zal na de overdracht ophouden te bestaan. Op de locatie van de papierproducent uit Wormer gaat een transformatie plaatsvinden naar een andere bestemming van het terrein; hier komen in de toekomst nieuwe woningen te staan.

De Opackgroup heeft met tien productielocaties in Nederland een sterke positie in de Nederlandse verpakkingsindustrie. ‘We kijken met vertrouwen uit naar de implementatie van het verpakkingsprogramma. Zo kunnen we onze klanten nog beter bedienen met een

VAN SUIKERVERPAKKINGEN

TOT INPAKPAPIER

Eigenaren Vincent en Vanessa Tol kijken vol trots naar een bewogen historie van bijna 175 jaar aan geleverd vakwerk: ‘Na de overname van Adriaan Dekker in 2004 is er veel veranderd binnen het bedrijf. Het portfolio van inpakpapier werd uitgebreid met productie van onder andere industriële verpakkingen, suikerverpakkingen, draagtassen en blokbodemzakken. Productietechnieken als bedrukken, snijden en vouwen van papieren verpakkingsmaterialen in talloze vormen zijn door de jaren heen gerealiseerd.’

Vissers geven signaal af aan Europese Unie op ‘dag van Europa’

Vissers ondervinden grote hinder van het beleid van de Europese Unie. De ruimte op zee voor de vissers wordt steeds verder beperkt door enorme windmolenparken op zee en aangewezen natuurgebieden waar vissers niet meer mogen komen. Recent maakte de Europese Commissie bekend dat bodemvisserij in ‘beschermde gebieden’ zou moeten stoppen. Vissers worden letterlijk verdreven van de visgronden waar ze al generatieslang actief zijn.

ming van de gebeurtenissen:

‘het pulsverbod, onzekerheid en quotaverlies door de Brexit, de aanlandplicht, windmolenparken op zee, beschermde gebieden zonder toegang voor visserij en hogere brandstofprijzen.’

De activiteiten van de verpakkingsproducent worden verplaatst van het Noord-Hollandse Wormer naar het Overijsselse Rijssen, bij Verpakkingsindustrie Stempher. Stempher heeft als producent al veel expertise opgebouwd in het maken van papieren verpakkingssoorten. De productielijnen van Adriaan Dekker staan hoog aangeschreven in de verpakkingsmarkt; de fabrikant met BRCkeurmerk maakt al sinds 1850 papieren verpakkingen voor diverse toepassingen.

De productie bij Adriaan Dekker wordt verhuisd, waarna vanuit Stempher het productportfolio van het bedrijf wordt voortgezet richting klanten en potentiële afnemers. Alle bekende producten en halffabricaten van het 173 jaar oude bedrijf zullen dan vanuit de Opackgroup weer worden aangeboden. Het bedrijf Papierindustrie Adriaan

De komst van het verpakkingsprogramma van Adriaan Dekker betekent een stevige uitbreiding van het productportfolio voor de Opackgroup. De Noord-Hollandse producent maakte industriële en retail verpakkingen voor food en non-food producten. Het bedrijf was met verschillende papieren verpakkingen actief in sectoren als de foodindustrie, retail, luchtvaart, bouw en automotive.

breder scala aan verpakkingsoplossingen’, vertelt Hanegraaf. ‘We zien veel mogelijkheden. Alleen al bij de papiertak van Stempher brengt het verpakkingsprogramma versterking met zich mee, zowel qua toepassingen als in maatwerkoplossingen voor onze klanten. Uiteraard is dit een kans om onze duurzame visie op verpakkingen ook toe te passen op het nieuwe portfolio van papieren verpakkingen, die we kunnen aanbieden.’

Het benutten van kansen in marktontwikkelingen waarbij de positie van papier een steeds belangrijkere rol heeft ingenomen heeft het bedrijf Adriaan Dekker veel successen gebracht.

Vanaf vissersschepen van EUlidstaten klonk dinsdag 9 mei de scheepshoorn. Een signaal waarmee aandacht wordt gevraagd voor de zorgelijke situatie waarin vissers zich bevinden. Visserijgemeenschappen naderen met rasse schreden de grens. Bij verdere afname van de vissersvloot wordt gevreesd dat de sector helemaal zal verdwijnen. Hierbij gaat het niet alleen om de visserijbedrijven maar ook om de toegevoegde waarde die deze sector levert aan bijvoorbeeld de handel, visafslagen en toeleveranciers. ‘Visserij is onderdeel van Nederland en van Europa, haar cultuur en tradities. Dat mag niet verloren gaan’, aldus Dirk Kraak van de kotter BRA 7 ‘Jade’.

SITUATIE VOOR NEDERLANDSE

VISSERS

‘In de verpakkingswereld is dat niet onopgemerkt gebleven; zo ontstond er interesse vanuit de veel grotere organisatie OPACKGROUP voor integratie van ons portfolio tot een nog completer aanbod in flexibele verpakkingen. Na een aantal goede gesprekken zijn we tot deze stap gekomen. We zijn dan ook trots op de activiteiten die we hebben opgebouwd. We hebben vertrouwen in de toekomst van Adriaan Dekkers’ producten, wanneer deze door de OPACKGROUP worden voortgezet.’

‘De emmer staat op het punt van overlopen’, volgens Durk van Tuinen van de Nederlandse Vissersbond. Binnen een tijdsbestek van vijf jaren is de positie van de kottervissers in Nederland sterk verslechterd. Van Tuinen maakt een opsom-

Dit alles bleek de aanleiding voor circa de helft van de Nederlandse kottervissers om zich aan te melden voor de sanering waarbij hun vissersvaartuig wordt gesloopt. De Nederlandse garnalenvissers verkeren net zo goed in moeilijke tijden, omdat er per 1 oktober 2023 een nieuwe Natuurbeschermingswetvergunning moet zijn waarbij de vissers dienen te voldoen aan nieuwe stikstofeisen. Van Tuinen: ‘Lichtpuntje is dat onze LNV minister Adema de vissers steunt maar op vele punten dient de minister de handen wel opeen te krijgen in het Brusselse en juist dat zorgt voor onzekerheid.’

VISSERIJBELEID WORDT BEPAALD DOOR EUROPESE UNIE Het overgrote deel van het visserijbeleid wordt gemaakt binnen de EU. De EU-lidstaat Nederland heeft daar dus maar een beperkte invloed op. Dinsdag 9 mei is de Dag van Europa. Daarom is op deze stilgestaan bij het feit dat de Europese Unie is opgericht om de vrede in Europa te bewaren en om alle burgers in de EU een goede levensstandaard te kunnen garanderen. De vissers zouden trots moeten zijn op de EU en het gemeenschappelijk visserijbeleid, maar helaas is dat momenteel niet het geval.

Nationale Haring Smaaktest maakt nominaties bekend

In Oegstgeest vindt ieder jaar de Nationale Haring Smaaktest plaats. De organisatie heeft meer dan 80 van de 745 Nederlandse haringhandels voor de titel ‘Lekkerste haring van Nederland genomineerd. Dat gebeurde op basis van recommandatie en onderzoek.

Bij de Nationale Haring Smaaktest wordt de Hollandse nieuwe door een aantal bekende Nederlanders blind getest. Dit jaar vindt het event op 4 juli plaats in restaurant Villa Beukenhof in Oegstgeest. Onder de bekende Nederlanders bevinden zich juryvoorzitter en burgemeester Emile Jaensch, opiniepeiler Maurice de Hond, bioloog/schrijver Maarten ‘t Hart, tv-journaliste Catherine Keyl, voormalig staatssecretaris/ buschauffeur Fred Teeven, oudNederlands Elftal speler René van de Kerkhof en directeur Consumentenbond Sandra Molenaar.

Organisator Bob Goulooze begon negen jaar geleden met deze consumentensmaaktest toen er veel commotie was rondom allerlei testen. Hij is van mening dat het publiek recht heeft op een eerlijke, 100 procent betrouwbare test. De

organisatie bepaalt de nominaties op basis van aanbevelingen van gerenommeerde vishandelaren. Daarnaast doet de organisatie zelf onderzoek naar de publiekswaardering van vishandels. Deze combinatie van recommandatie en waardering leidt tot de nominatie. Vorig jaar werd de haring van Kees Hartevelt uit Leiden benoemd tot de lekkerste van Nederland.

foto: Nederlands Visbureau?

| 6 FISH TREND
PAPIEREN VERPAKKINGEN

Verzet van kabinet tegen plan visserijverbod

De Europese Commissie een mededelingenpakket gepresenteerd met visserijmaatregelen waarin de Commissie onder andere wil toewerken naar uitfasering van bodemberoerende visserij in beschermde gebieden. Het Nederlands kabinet betreurt het dat het Actieplan enkel ingaat op maatregelen voor de bodemberoerende visserij. De lidstaten zijn kritisch op het besluit van de Commissie. Er is meer maatwerk nodig om te komen tot een doelmatige bescherming van mariene ecosystemen in plaats van een algemeen verbod op bodemberoerende visserij in beschermde gebieden op zee.

In het mededelingenpakket schetst de Commissie haar toekomstvisie op het visserijbeleid. Hoewel de mededelingen juridisch nietbindend zijn, doet de Commissie oproepen aan lidstaten om maatregelen te nemen en geeft zij toelichting op acties die de Commissie zelf onderneemt. De Commissie acht een structurele transformatie in de visserijsector nodig om de milieuen klimaatimpact van visserij en aquacultuur te beperken.

De Commissie stelt in het pakket onder andere voor nieuwe beschermde gebieden te creëren en bestaande gebieden doeltreffend te beheren. Concreet wil de Commissie vanaf maart 2024 bodemberoerende visserij weren in alle reeds bestaande Natura 2000-gebieden die vallen onder de Habitatrichtlijn. Ook wil de Commissie toewerken naar uitfasering van bodemberoerende visserij in 2030 voor aangewezen beschermde gebieden en daarnaast bodemberoerende visserij te verbieden in nieuwe beschermde natuurgebieden.

ZEER KRITISCH

Nederland is met andere landen zeer kritisch op de ambities van de Commissie. Onder meer Duitsland, Spanje en Frankrijk lieten al weten tegen het plan van de Europese Commissie te zijn. Voor de garnalenvisserij met name zou het plan desastreuze gevolgen hebben, hoewel zij al een techniek gebruiken die de bodem minder beroerd door met rollers te vissen die over de bodem rollen en niet de bodem omwoelen.

Het kabinet stelt vast dat lidstaten op basis van de Vogel- en Habitatrichtlijnen en de Kaderrichtlijn

Mariene Strategie vrij zijn in hun keuze om nationale maatregelen vast te stellen die bijdragen aan het behalen van hun natuur- en milieudoelstellingen. Het voorschrijven dat (nationale) maatregelen zonder meer een algemeen verbod op bodemberoerende visserij moeten inhouden om de natuur- en milieudoelstellingen te halen in alle beschermde gebieden (zoals de Commissie nu doet), is naar de mening van het kabinet dermate ingrijpend dat dit via een nieuwe wetgevingshandeling zou moeten worden geregeld in de basisverordening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB).

GOEDE WETENSCHAPPELIJKE

ONDERBOUWING

In tegenstelling tot hetgeen de Commissie stelt, kan volgens het kabinet een dergelijke algemene/ brede verplichting alleen ingesteld worden op basis van goede wetenschappelijke onderbouwing.

Er is veel meer maatwerk nodig in plaats van een algemeen verbod op bodemberoerende visserij in beschermde gebieden op zee. Bovendien hebben een aantal lidstaten zorgen geuit over het voorstel van de Commissie om de op brandstof geldende belastingvrijstelling voor de visserij- en aquacultuursector op te heffen.

POSITIEVE ASPECTEN VAN

PULSVISSERIJ

Het kabinet acht de uitfasering van bodemberoerende visserij in 2030 niet haalbaar zonder grote negatieve effecten voor de visserijsector en de visserijketen door het ontbreken van alternatieve vistechnieken voor bodemberoerende visserij en de tijd die innovatie kost. In het standpunt van het kabinet wordt daarbij genoemd dat haar inzet gericht zal zijn op het blijven benoemen van de positieve aspecten van pulsvisserij. Hierbij zal het kabinet er op wijzen dat, hoewel het pulstuig een bodemberoerend vistuig is, de impact op de zeebodem vele malen kleiner is dan van de boomkor met wekkerkettingen. Daarnaast zal het kabinet er op wijzen dat het pulstuig een grotere selectiviteit en een veel lager brandstofgebruik kent en daarom een belangrijke bijdrage kan leveren aan de energietransitie. De platvisvisserij kan hiermee toekomstperspectief geboden worden, waardoor de sector ook aantrekkelijk blijft voor een nieuwe generatie vissers. ‘Het standpunt van het kabinet is hoopgevend voor de sector en laat zien dat het toekomstperspectief van de visserijsector niet geheel in handen ligt van de Europese Commissie. De lidstaten aan de kust hebben een groot belang in de visserij en zullen zich daarom samen krachtig opstellen om het plan voor een verbod op bodemvisserij van tafel te vegen’, aldus voorzitter Johan K. Nooitgedagt.

Zeeuwse ‘Praet’ in de visserij

We zwierven in het Centraal Visserijregister (via https://www. zuiderzeecollectie.nl/ page/1049/centraalvisserijregister ) langs de vissersplaatsen.

Bij Clinge viel ons de familienaam ‘Praet’ op. Dat doet een Vlaamse herkomst vermoeden. En inderdaad, veel vissers uit Kieldrecht gaven (De) Clinge als hun registratieplaats op, ook al was er daar geen haven. Dat vraagt om een verklaring.

Na de afscheiding van België in 1830 werd Kieldrecht door de rijksgrens in tweeën gesplitst. Het noordelijk Nederlandse deel werd als Kauter aan-

geduid en werd later Nieuw-Namen, deel van de gemeente Clinge (nu gemeente Hulst). Vlaamse vissers geregistreerd in Kieldrecht, mochten wel op de Schelde vissen, maar niet in andere Zeeuwse en Nederlandse wateren; de

vissers geregistreerd in Clinge/Nieuw-Namen mochten dat wel. Daarom de verhuizing van veel Vlaamse vissers naar Clinge. Hoewel zonder haven, had Clinge in 1875 een vissersvloot van wel 100 schepen. Voor laden en lossen en reparatie havenden ze in het haventje van De Paal. Ze visten vooral op mosselen en garnalen.

De navolgende vissers Praet komen we in Clinge tegen: 1911

Petrus Albertus, CLN

17 Jonge Jan; 1920

Theophiel Edm., CLN

5 Twee Gebroeders; 1920, Theophilus, CLN

7 Steurrat; 1941 Petrus

Augustinus Julie, CLN 20 Bertha, stalen motortjalk. Dit laatste schip bleef op 2 juni 1964 met zijn boomkornet achter een wrak haken en kapseisde binnen enkele seconden op de Westerschelde ter hoogte van Vlissingen. Theodorus en Edmond Praet, zonen van Petrus Praet, konden zich nog even vasthouden aan

het schip tot het zonk. Gelukkig wisten ze zich drijvend te houden aan een reddingboei en zwemvest. Na 20 minuten pikte een voorbijkomende sleepboot hen op.

In Zierikzee komen we Napoleon Ludovicus Praet tegen, geboren op 30 oktober 1879 in Clinge (Nieuw-Namen), bijnaam Polletje Praet. Hij verhuisde naar Zierikzee om vandaaruit de mosselvisserij te bedrijven en was er penningmeester van de in 1920 opgerichte vissersvereniging ‘Helpt Elkander’. Hij werd 102 jaar. Zijn motorkotter ZZ 5 Op Gods Genade kwam in 1931 nieuw in de vaart, werd in 1940 door de Duitsers gevorderd, maar werd in 1945 weer gevonden en opnieuw ingeschreven, nu op naam van Nicolaas Leonardus Praet. Het schip werd in 1954 verlengd en in 1955 van een nieuwe motor voorzien.

Jan P. van de Voort

Bronnen:

‘Vissersboot kapseisde en zonk op de Westerschelde’, Provinciale Zeeuwse Courant 3 juni 1964, p. 2; ‘Clinge 20 zonk als een baksteen. Gebr. Praet, Nieiw Namen weer ongedeerd aan de wal’, De Stem 3 juni 1964; ‘Mosselkweker 102 jaar ‘, Algemeen Dagblad 30 oktober 1981.

WILBA BLIJFT WILBA

Zelfde samenstelling, zelfde eigenschappen, zelfde bakresultaat, zelfde landelijke verkrijgbaarheid. Wilba blij Wilba, ook nu het visbakmeel en de viskruiden bij Smedes Food Production worden geproduceerd. Zo kunt u als visspecialist blijven rekenen op die eigen kleur en smaak van Wilba... en uw klanten ook!

| 7 FISH TREND
WILBA STAAT VOOR RESULTAAT
FISH ARCHIEF
Schipper Petrus Augustinus Julie Praet, 1955. Mosselvisser Napoleon Ludovicus Praet in 1979. Foto: Zeeuws Archief, Fotoarchief J.D.C. Berrevoets

Iedere week stikstofnieuws…

Wekelijks, zo niet dagelijks, is er nieuws over de stikstofopgave in Nederland. Toch voor velen nog onbekend, maar de visserijsector heeft hier ook mee te maken. De visserij nabij de kust dient in haar Wnb-vergunning sinds enige tijd invulling te geven aan de zogenaamde stikstofparagraaf.

De Nederlandse garnalenvissers hebben momenteel een gedoogconstructie om zich aan te passen conform de stikstofeisen nadat de Wnb-vergunning per 31 december 2022 afliep. Per 1 oktober 2023 zou de nieuwe Wnb-vergunning in moeten gaan en de Nederlandse Vissersbond / PO Delta Zuid werkt volop aan de vergunningaanvraag.

TIMMERMANS BEZOEKT VAN DER

PLAS

Het bezoek van Eurocommissaris

Timmermans aan BBB-leider Van der Plas werd breed uitgemeten in de pers. Van der Plas poogt om inzichtelijk te krijgen in hoeverre lidstaten ruimte hebben om het beoogde natuurherstel in te vullen. Volgens Van der Plas is wederom duidelijk geworden dat het natuurherstel niet alleen via stikstofmaatregelen hoeft plaats te vinden en dat Brussel wel degelijk enige bewegingsruimte biedt aan de EU-lidstaat Nederland.

GARNALENVISSERS VOLOP AAN HET

INVESTEREN

Ondanks dat de discussie nog volop gaande is hebben de garnalenvissers tot 1 oktober 2023 de tijd om kostbare stikstofreducerende maatregelen te treffen in de vorm van een SCR-katalysator of een nieuwe ‘groene’ motor. De basis van deze investeringen is zeer mager, een reductie van stikstofuitstoot biedt in de nieuwe Wnb-vergunning meer visserijmogelijkheden maar hoeveel is nog niet exact duidelijk. Een fragiele basis om te investeren voor de garnalenvissers ondanks

dat de minister van LNV Piet Adema aangeeft zich achter de garnalenvissers te scharen.

STIKSTOFPARAGRAAF WNBVERGUNNING WORDT AANGEVULD De Nederlandse Vissersbond / PO Delta Zuid verzorgt de aanvraag van de Wnb-vergunning voor alle Nederlandse garnalenvissers. De stikstofparagraaf wordt de komende weken volledig gemaakt door middel van lijnen vlakberekeningen via het AERIUS-model. Naast de voor de vissers welbekende lijnberekeningen wordt er een vlakberekening gemaakt.

Trainingsdata Précon learning

Auditvaardigheden

27-06-2023 / 07-09-2023 / 03-10-2023

PCQI: preventive controls for human food 20-06-2023, 27-06-2023

Etikettering en Claims 05-10-2023 / 21-11-2023

Etikettering van Additieven 12-10-2023

HACCP-team training (level 3) 16-05-2023 / 13-06-2023 / 13-09-2023

Heb je interesse?

Schrijf je in via de website: preconlearning.nl/trainingskalender/

We organiseren de komende maanden ook kennissessies over de wijzigingen in BRC en IFS.

beheer van pelagische bestanden heel belangrijk’

De oproep van de North Atlantic Pelagic Advocacy Group (NAPA) tot gezamenlijke actie van de kuststaten voor gezamenlijk beheer van pelagische bestanden in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan wordt over de hele wereld gehoord. Zo heeft ook Fishwife besloten zich aan te sluiten bij NAPA om een stem te hebben in de strijd voor verantwoord visserijbeheer in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan.

‘Ons bedrijf is afhankelijk van het coöperatieve beheer van visserijen over de hele wereld, inclusief de makreelvisserij in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan, en we zijn toegewijd om samen te werken met onze collega-partners in de visindustrie om de huidige en toekomstige gezondheid van deze visserijen te waarborgen’, reageert Becca Millstein, medeoprichter en CEO van Fishwife. ‘Het is een eer om de eerste Amerikaanse partner van NAPA te zijn en we kijken ernaar uit om onze missie om de toegang tot verantwoord geproduceerde vis, schaal- en schelpdieren uit te breiden, verder te zetten.’

INGEBLIKT SEAFOOD

Het scenario is nu dat de berekeningen worden afgerond en dat garnalenvissers dan individueel de keuze kunnen maken tussen één van deze berekeningen. Daarvoor nemen we contact op met onze leden vissers om de beide opties goed door te spreken. Al met al een omvangrijke en kostbare klus waar we van verwachten dat de inspanning op waarde wordt geschat middels de nieuwe Wnb-vergunning per 1 oktober 2023 en daarmee enige rust en zekerheid biedt.

Fishwife, opgericht en geleid door vrouwen, is een voedingsbedrijf dat ernaar streeft om ethisch geproduceerde, premium ingeblikte zeevruchten op de Noord-Amerikaanse tafel te brengen door te kopen bij verantwoord beheerde visserij- en aquacultuurkwekerijen. Sinds het eerste jaar van het bedrijf in 2021, is Fishwife jaar op jaar met 200% gegroeid, voornamelijk dankzij mond-tot-mondreclame. Het is zelfs erkend als het merk ‘leading America’s renaissance ingeblikte vis’.

Vorig jaar verwelkomde NAPA 21 nieuwe bedrijven in haar 60 leden

tellende lidmaatschap, waaronder Woolworths South Africa en Japanese Consumers’ Co-operative Union (JCCU). De recente instemming van NAPA’s eerste leden uit Canada, Australië, Italië en nu de VS onderbouwt het wereldwijde belang en de wijdverbreide gevolgen van certificeringsverlies voor toeleveringsketenbedrijven over de hele wereld.

NAPA-projectleider, Tom Pickerell, reageert: ‘We zijn verheugd Fishwife te verwelkomen in ons collectief van toeleveringsketenbedrijven die zich uitspreken over hun investering in een duurzame toekomst op lange termijn voor zeevruchten uit het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan. Het verkrijgen van ons eerste lid uit de VS is een belangrijke mijlpaal. Het toont de wereldwijde relevantie aan van NAPA’s missie: kopers, verwerkers en consumenten overal ter wereld willen dat kuststaten samenwerken om quota-aandelen overeen te komen die in overeenstemming zijn met wetenschappelijk advies, en zich committeren aan beheersplannen voor de lange termijn voor deze vitale, waardevolle bestanden.’

NAPA werd gelanceerd in 2019, als reactie op het verlies van de Marine Stewardship Council (MSC)-certificering voor Noordoost-Atlantische makreel, Atlantisch-Scandische haring en blauwe wijting, en een opkomende trend voor eenzijdige vaststelling van quota boven het wetenschappelijk advies in het Noordoosten Atlantische regio. Sinds de oprichting heeft NAPA een reeks bekende retailers en supply chain-bedrijven aangetrokken die over de hele wereld actief zijnTesco, M&S, Aldi, Young’s Seafood, Sktretting en Princes om er maar een paar te noemen - die meer dan € 800 miljoen aan aandelen vertegenwoordigen.

ROBUUST VISSERIJBEHEER NAPA is sindsdien een van de meest invloedrijke stemmen geworden die pleit voor robuust visserijbeheer in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan. De recente campagne waarin de besluitvormers van de kuststaten worden opgeroepen om in te stemmen met duurzame vangstaandelen, het wetenschappelijke advies op te volgen en zich te committeren aan langetermijnbeheersplannen (#AgreeFollowCommit), werd publiekelijk ondersteund door zowel de MSC als de milieu-ngo Sciaena.

In de nasleep van de onderhandelingen in de kuststaten in oktober merkte Aoife Martin, onafhankelijk voorzitter van NAPA, op: ‘De besprekingen over vangstaandelen zijn al meer dan een decennium elk jaar mislukt en we wachten momenteel op de resultaten van de besprekingen van dit jaar. NAPA heeft onvermoeibaar gewerkt om de positie van de toeleveringsketen te communiceren en heeft er bij de kuststaten op aangedrongen om in te stemmen, te volgen en zich te committeren. Het is echt een kwestie van regeringen die luisteren naar de markt EN de wetenschap, en elk nieuw lid is een nieuwe stem die bereid is om het probleem frontaal aan te pakken.’

| 8 FISH TREND Quality for tomorrow’s best Précon Consulting Group B.V 030-6566010 info@precon.group www.precon.group
FISHWIFE SLUIT ZICH AAN BIJ NORTH ATLANTIC PELAGIC ADVOCACY GROUP:
‘Gezamenlijk

Henk Slechte wint Hoogendijkprijs met ‘Vis in beeld’

Verkoop je een product of een oplossing?

De meeste ‘visboeren’ verkopen een product waar ze trots op zijn. Ze weten alles van de vis, van de kwaliteit en vaak weten ze ook nog hoe je dat als consument het beste kunt klaarmaken. Vaak kunnen ze je ook nog iets adviseren over een recept.

Maar is dat genoeg? Is het genoeg om gewoon een kabeljauw of zeeduivel als product te verkopen?

Alles weten over de vis die je verkoopt blijft belangrijk. Je bent immers een specialist. Je hebt en kunt dingen die de supermarkt niet kan. Maar het aantal klanten dat een ‘product’ koopt wordt kleiner. Vooral de jongere consument wil niet primair een product, hij wil een oplossing. Wat betekent dat?

PHILIPS

De Hoogendijkprijs is dit jaar toegekend aan Henk Slechte voor zijn boek ‘Vis in beeld’. Het boek verscheen al in 2019, maar door de corona-perikelen kon de prijs niet eerder worden uitgereikt.

‘Vis in beeld’ is de weerslag van een ‘uitstekend, diepgravend onderzoek over een origineel onderwerp’ aldus Petra van Dam, voorzitter van de jury van de Hoogendijkprijs. Het onderzoek leidde een paar jaar geleden tot twee tentoonstellingen: Beet! In het Dordrechts Museum en Schoon aan de haak! In Museum Vlaardingen.

CULTUUR HISTORISCHE STUDIE

‘Vis in beeld is een cultuurhistorische studie over het overdrachtelijke gebruik van vis, vissers en visserij vanaf de middeleeuwen tot nu’ lichtte de juryvoorzitter toe. In het boek worden vijf betekenissen van vis uitgewerkt: de religieuze, de erotische, de symbolische, de morele en de vis-zonder-meer.

Religieus gezien is de vis een oeroud symbool voor het Christendom (Ichthus betekent vis). Het symbolische aspect komt duidelijk toe uiting in de astrologie (Vissen als sterrenbeeld) en in prenten en

schilderijen. En hoe kom je erachter welke al dan niet verborgen betekenissen er in een kunstwerk schuilen, als er een vismarkt wordt afgebeeld, of een keuken waarin vis wordt bereid, of een landschap waar vissers aan het werk zijn, of waar iemand met een grote vis worstelt?

De erotische betekenis van vis werd in de toespraak niet nader geduid.

JURY

De jury, naast mevrouw Van Dam, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam, bestaande uit de heren A. van Vliet, directeur van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en J. ter Brugge, conservator Maritieme Collecties bij het Rijksmuseum Amsterdam en voormalig directeur van het Visserijmuseum, vond het boek dusdanig verhelderend en interessant dat ze Vis in beeld en de auteur met de Hoogendijkprijs wilde eren. De prijs is ingesteld door de voormalige reder Arij Hoogendijk met als doel om belangwekkende publicaties over de visserij een aanpalende activiteiten voor het voetlicht te halen. De organisatie van de verkiezing ligt in handen van de Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen.

Recordbrekende editie voor Seafood Expo Global

Seafood Expo Global/Seafood

Processing Global, ‘s werelds grootste vakbeurs voor de visindustrie, heeft voor het tweede jaar in Barcelona een record bereikt op het gebied van expositieruimte, aantal exposerende bedrijven en totaal aantal bezoekers. De organisatie schat dat meer dan 33.000 inkopers en leveranciers uit de wereldwijde visindustrie naar het evenement kwamen, 24 procent meer dan in 2022.

Het driedaagse evenement overtrof alle verwachtingen, met 2.078 exposerende bedrijven uit 87 verschillende landen, 68 nationale en regionale paviljoens en een geschatte economische impact voor de stad van 150 miljoen euro. Met 49.339 netto vierkante meter tentoonstellingsruimte, 24 procent meer dan in 2022 en 21 procent meer dan het vorige grootste evenement (gehou-

den in Brussel in 2019), vertegenwoordigt de Seafood Expo Global/ Seafood Processing Global dit jaar de grootste editie ooit gehouden — in omvang en opkomst - in de geschiedenis van de Expo.

‘Dit waren drie drukke en productieve dagen vol kansen voor besluitvormers in de visindustrie om samen te komen en zaken te doen. Het ongekende aantal bezoekers samen met een record in tentoonstellingsruimte blijft Seafood Expo Global/Seafood Processing Global positioneren als het wereldwijde evenement dat u niet mag missen in de branche’, zegt Liz Plizga, namens de organisatie. ‘Exposanten en bezoekers vertelden ons hoe tevreden ze waren met de exposities en inhoud van het evenement, de locatie en de stad Barcelona. De Expo is een waardevol platform voor de industrie om zaken te doen op wereldschaal.’

voorbeeld. ‘In mijn achterhoofd wil ik het liefst een ‘oplossing’: visgenot. Ik wil zo min mogelijk ‘gedoe’. Ik wil iets lekkers met vis, maar het moet mij makkelijk gemaakt worden. En als ik naar een speciaalzaak ga, dan verwacht ik iemand die met mij meedenkt. Sterker nog: ik wil het liefst mijn visgenot kopen bij iemand die eigenlijk vóór mij uitdenkt. Iemand die mij en mijn behoefte beter kan doorgronden dan ikzelf.’

te houden, dan moet je je in die klant verplaatsen.

• Je moet de klant leren dat jullie een vis-team zijn dat de klant op alle terreinen kan ontzorgen.

• Laat die ‘oplossingen’ dan ook zien in je toonbank en/of op een filmpje op een groot scherm.

• Laat consumenten die alleen een product kochten, eens iets proeven van een mogelijke oplossing.

HOE DOE JE DAT?

Een visboer kan leren van Philips. Philips werd beroemd door het verkopen van lampen. Maar ze braken pas écht door toen ze ‘licht’ gingen verkopen. Een lamp was en is een product. Licht is de oplossing. De consument wil geen lamp, hij wil licht. En dát denken moet centraal staan, ook bij de visboer.

Een stuk vis verkopen is een product verkopen. Let wel: dat gaat niet weg, veel consumenten zullen uit automatisme een product blijven vragen. Neem het volgende

KLANT SPECIAAL LATEN VOELEN Er zijn veel vragen te stellen die maken dat ik me als klant ‘speciaal’ voel. (Wilt u het meteen gebruiken met een broodje of neemt u het mee naar huis? Wilt u het gebruiken voor diner of voor lunch of hapjes? Voor hoeveel personen wilt u? Wilt u het zelf klaarmaken of mogen wij dat voor u doen zodat u het thuis alleen even hoeft op te warmen? Wilt u er een bijgerecht bij? Of een eigengemaakt sausje om het af te maken?)

Misschien wil ik wel een recept mee naar huis of een link naar een filmpje die mij leert om het op een andere manier klaar te maken.

WAT GA JE DAN VERANDEREN?

• Het eerste is dat je als visspecialist léért om te denken vanuit dit gegeven: klanten willen (straks) geen product (met al het gedoe van zelf-doen), maar een echte oplossing (genieten van vis).

• En om die klant te krijgen of vast

Ga eens kijken bij een collega die dit al in praktijk brengt. Vraag hoe hij hiertoe gekomen is, boots hem na en begin dan gewoon eens met één product te veranderen in een oplossing.

WAT MOET JE DAN (AAN)LEREN?

Verplaats je eens in de jongere consument. Praat eens met jongeren die nu nog niet in je winkel komen. Zoek ze eens op, bijvoorbeeld online en ga ze vragen stellen.

Ga denken als een kok. Wat zou jij willen dat je gasten gaan proeven? En ga dat gewoon eens maken. En láát het je klanten dan ook eens proeven.

Wil je hier hulp bij, vanuit de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten bieden wij de VISscan aan, waarmee wij je helpen om met jouw winkel en jouw team het beste resultaat te behalen. Neem contact op met info@visspecialisten.nl, of bel naar 085 077 8140.

| 9 FISH TREND
HUILEN VOOR U www.smitsuien.nl Tijdbesparend · Kwaliteits uien · Lange houdbaarheid
WIJ

Landmarkt ontvangt eerste kist Noordzeevis van het label Wild ’n Zilt

Landmarkt in Amsterdam heeft zaterdag 15 april de eerste kist vis van Wild ’n Zilt ontvangen. De Amsterdamse versmarkt is daarmee het eerste retailpunt waar de vis met dit label verkrijgbaar is.

uit.’, aldus Wild ’n Zilt visser Hendrik Kramer. Zijn vader, Klaas Kramer, overhandigde de eerste kist Wild ’n Zilt vis aan Jodien van der Beek: ‘We zijn bij Landmarkt altijd opzoek naar manieren om ons assortiment te

bedrijven die hoge eisen stellen aan duurzaamheid. Michelle Boonstra, Duurzaamheidsmanager Wild ’n Zilt, licht toe: ‘Met Wild ’n Zilt zijn we op een duurzaamheidsmissie. We stellen samen met milieuorganisatie

verwelkomen onder het label Wild ’n Zilt.

LANDMARKT AFHAALPUNT VAN VISBOX Naast verkooppunt van de verse Noordzeevis is Landmarkt nu ook het afhaalpunt van de Wild

ICES heeft een testversie van een nieuwe app gelanceerd die ICESadviezen visualiseert. Gebruikers van de app krijgen zo de mogelijkheid om rechtstreeks toegang te krijgen tot en interactie te hebben met de gegevens achter ICES adviescijfers.

Op deze manier kan het ICESadvies mogelijk breder worden gebruikt en begrepen. De app biedt ook de mogelijkheid om het klassieke pdf-bestand te downloaden, zodat het huidige gebruik van het advies ook nog steeds mogelijk is. Deze nieuwe interactieve app voor ICES-visserijadvies kan door iedereen met interesse in de toestand van de visbestanden in de ICESregio’s getest worden.

MAKKELIJKER TOEGANKELIJK

De motivatie om de app te ontwikkelen begon in 2018 toen het verzoek aan ICES kwam om een meer interactief adviesproduct te ontwikkelen met een eenvoudige, gebruiksvriendelijke aansluiting. Tegelijkertijd waren er ook informele verzoeken aan ICES om een database te ontwikkelen waarin informatie over vangstscenario’s zouden worden opgeslagen, evenals basisinformatie zoals het hoofdadvies van ICES. Deze verzoeken, in combinatie met de wens in het hele netwerk om de informatie op het adviesblad gemakkelijker toegankelijk te maken, vormden het begin van het werken aan de online advies-app.

ICES-ADVIES

Bij Landmarkt staan de begrippen duurzaam en lokaal hoog in het vaandel. De versmarkt werkt samen met lokale boeren en heeft een slagerij, kazerij, bakkerij en vismarkt. Deze laatste wordt nu dus aangevuld met een assortiment verse Noordzeevis direct van de visser. ‘Meestal zijn we van zondag tot en met vrijdag op de Noordzee aan het vissen. De laatste vangst voordat we de netten aan boord hijsen en naar de haven toe stomen zetten we apart en leveren we aan de Landmarkt

verduurzamen en zoveel mogelijk lokale producten aan te bieden. De Noordzeevis van het Wild ’n Zilt label sluit op allebei deze vlakken mooi aan bij ons bedrijf’, aldus Jodien.

WILD ’N ZILT Iedereen vindt dat de visserij moet verduurzamen, maar investeren in duurzaamheid loont op dit moment niet in de visserij. Het nieuwe initiatief Wild ’n Zilt gooit het roer om door zelf Noordzeevis via een kortere keten te gaan verkopen aan bewuste consumenten en

Good Fish en een comité van wetenschappers een verbetertraject op voor alle aangesloten vissers en tegelijkertijd creëren we een afzetmarkt voor deze duurzamer gevangen vis. Door deze kortere keten hopen we een groep vissers te vormen die toekomstgericht vissen en op het gebied van duurzaamheid op de troepen vooruitlopen.’ Het nieuwe label levert momenteel vis van de schepen MDV-1 en MDV-2 aan de Amsterdammers en hoopt in de toekomst meer gelijkgestemde vissers te

’n Zilt visbox. Het nieuwe label heeft al een kleine community van bewuste consumenten opgebouwd die om de maand een visbox vol verse Noordzeevis ontvangen. Naast de levering van de eerste kist Wild ’n Zilt vis aan Landmarkt was dit ook de dag waarop deze abonnees hun visbox bij Landmarkt konden ophalen, uiteraard onder het genot van een glaasje prosecco en een ziltige amuse uit de Noordzee.

Voor meer informatie kijk je op www.wildnzilt.nl

ICES publiceert verschillende soorten visserijadvies, zoals advies voor één bestand, advies voor gemengde visserij en visserijoverzichten. Als testcase voor de nieuwe app is gekozen voor advies op één bestand, omdat dit veruit het meest uitgebreide adviesproduct is. Daarnaast heeft dit advies een standaard format dat goed samenwerkt met de app en ook is dit advies het meest

bekeken van alle ICES-adviezen. ICES geeft voor meer dan 200 bestanden een enkelvoudig advies. De testapp bevat momenteel adviesgegevens voor ca. 100 visbestanden. Vanwege een verschil in vangstgegevens zijn in deze versie geen Nephrops – gegevens opgenomen. Voor elk aandeel in deze testapp hebben gebruikers direct toegang tot de adviesgegevens van de afgelopen vijf jaar. De app is gevuld met gegevens uit verschillende ICES-databases.

GEBRUIK APP

De ontwikkelaars van de app moedigen iedereen met een algemene interesse in de toestand van de visbestanden in de ICES-regio’s aan om deze te verkennen en te onderzoeken. Gebruikers kunnen een visbestand selecteren op regio, beoordelingsjaar of voorraadcode. Eenmaal geselecteerd, kunnen gebruikers de ontwikkeling van het aandeel in de loop van de tijd bekijken. Alle plots zijn interactief, data zijn te downloaden en er is een directe link naar het advies.

VANGSTSCENARIO’S

Naast het hoofdadvies voor elk bestand bevat de app ook informatie over een aantal alternatieve vangstscenario’s om aan te tonen hoe verschillende vangstniveaus van invloed zijn op de visserijdruk en de ontwikkeling van het bestand.

FEEDBACK

Feedback over het gebruik van de app wordt gevraagd. Er is een gedeelte ‘opmerkingen en feedback’ beschikbaar onder het tabblad Bronnen waar gebruikers algemene opmerkingen kunnen achterlaten en de functies en functionaliteit kunnen beoordelen. Alle feedback wordt op prijs gesteld.

Miriam Quataert nieuwe practor

Eiwittransitie bij SVO vakopleiding food

De voedselbranche staat voor enorme uitdagingen om bij te dragen aan een toekomst met voldoende duurzaam en gezond voedsel. De eiwittransitie, dat wil zeggen verduurzaming door het vergroten van het plantaardig voedselaanbod, is hier een belangrijk onderdeel van. De werknemers van nu maar zeker die van de toekomst moeten beschikken over nieuwe kennis en vaardigheden die bijdragen aan deze noodzakelijke transitie.

Met ingang van 1 mei 2023 is Miriam Quataert, senior onderzoeker en Expertiseleider Product Fysica en Applicatie bij Wageningen Food & Biobased Research (WFBR), benoemd tot practor Eiwittransitie bij SVO vakopleiding food. Het practoraat Eiwittransitie wil zorgen voor een goede verbinding tussen de beroepspraktijk, het praktijkgericht onderzoek en het onderwijs.

Samen met de voedselbranche zal er invulling geven worden aan opleidingsprogramma’s op het gebied van eiwittransitie waarbij het doen van onderzoek op basis van vragen uit de praktijk centraal staat.

Miriam Quataert is opgeleid als Levensmiddelentechnoloog in Wageningen. Na een korte periode

van contractonderzoek bij ATODLO (nu WFBR) heeft ze ruime ervaring opgedaan met R&D- en productinnovatie in de FMCGfoodsector bij Honig Merkartikelen en Heinz. Na deze periode in het bedrijfsleven is zij teruggekeerd naar WUR waar zij bij WFBR verschillende rollen heeft vervuld.

Momenteel werkt zij als senior onderzoeker en Expertiseleider Product Fysica en Applicatie. De afgelopen jaren heeft zij het samenwerkingsproject Plant4Texture geleid dat verbonden is met het practoraat Eiwittransitie.

| 10 FISH TREND WWW.SPAKO.NL +31 (0)493 - 35 21 80 sales@spako.nl
Jodien van der Beek ontvangt de eerste kist Wild ’n Zilt vis van Klaas Kramer, vader van Wild ’n Zilt visser Hendrik Kramer.
ICES-visserijadvies beschikbaar via App

Gloednieuw ontwerp garnalentrawler met focus op laag brandstofverbruik

geleverde boomkorkotters voor België. Dit heeft geresulteerd in een achterschip met een vergrote schroefdiameter, een high-catch straalpijp is toegepast samen met een gestroomlijnd balansroer en gestroomlijnde scheg. Andere wijzigingen zijn aangebracht door de machinekamer achter het visruim te plaatsen, waardoor de voortstuwingslijn wordt verkort, zonder dat de as onder het visruim door hoeft. Het visruim zelf bevindt zich nu onder het dekhuis

nalen gebeurt nu aan de achterzijde van het roef, direct boven de ingang van het visruim, voor een betere logistiek. Op de bestaande schepen bevindt de platenvriezer zich aan de achterzijde van het werkdek.

BOUWERSCERTIFICAAT De Shrimp Trawler 2607 wordt geleverd met een Builders Certificate. De sterkte en plaatdiktes van de romp en opbouw voldoen aan de regeleisen van Bureau Veritas. De CAPEX van het schip wordt

De Damen Shrimp Trawler 2607 is een gloednieuw ontwerp, ontwikkeld als een eenvoudig basis standaard vaartuig, om op (sub)tropische garnalen te vissen. Veilig, stevig en gemakkelijk in onderhoud, met focus op een laag brandstofverbruik.

Wild gevangen garnalen worden gevist door garnalentrawlers in tropische of subtropische gebieden. Deze garnalen worden over de hele wereld verkocht en de markt groeit

nog steeds. De vangstgebieden zijn voornamelijk Afrika, Zuid-Amerika en Azië. Brandstofverbruik is de belangrijkste kostenfactor bij het vissen op garnalen.

Damen onderzocht de markt en technologie en zocht naar toekomstbestendige oplossingen voor garnalenvissers. Eric Moerkerk, Managing Director bij Damen Maaskant licht toe: ‘De kenmerken van de nieuw ontworpen Damen Maaskant Shrimper 2607 sluiten

Pulsvisserij snel weer op politieke agenda

Ondanks het pulsverbod mag de pulsvisserij niet worden vergeten en moet het snel weer op de politieke agenda. Peter van Dalen, Europarlementariër van de ChristenUnie, deed hiertoe een bijdrage door een bijeenkomst te organiseren in het Europees Parlement te Brussel. Het hoofdonderwerp was een presentatie van dr. Pim Boute die recent promoveerde op zijn onderzoek naar de effecten van de puls op mariene organismen.

De presentatie bevestigde wat eerder onderzoek ook uitwees, de wetenschappelijke seinen voor de pulsvisserij staan op groen. Boute vestigde de aandacht op het feit dat veel onderzochte soorten vis en benthos, geen negatieve effecten ondervinden van blootstelling aan de puls en benoemde ook de schade aan een beperkt deel van de gevangen kabeljauw. Ook heeft eerder onderzoek uitgewezen dat een bepaalde maatklasse kabeljauw na blootstelling van de puls een breuk in de graat kan oplopen. Is dit dan het grote probleem voor de puls? Nee, zeker niet als we bedenken dat deze maatse kabeljauw door de vissers sowieso mee wordt genomen en nog belangrijker is dat Boute benadrukte dat de puls, de elektrische stimulatie, alleen zijn effect heeft binnen het net. Vis en andere soorten worden buiten het net dus niet blootgesteld aan de puls.

BEZWAREN

Wat is dan het bezwaar om de pulstechniek snel weer uit de schuur te halen en aan boord te brengen?

Ook dat werd duidelijk tijdens de bijeenkomst door inbreng van de activistische NGO BLOOM die eerder het tegenoffensief tegen de puls aanvoerde. De vertegenwoordigers van BLOOM lieten zien dat ze niet bereid waren te luisteren en de bezwaren van 5 jaren geleden

werden opnieuw voorgelezen. Men liet overigens ook weten niet alleen tegen de pulsvisserij te zijn, maar ook de in hun ogen ‘industriële visserij’ en flyshoot werden genoemd. Deze partij heeft simpelweg de techniek om vissers onderling tegen elkaar uit te spelen wat ze tot op heden behoorlijk lukt.

HOE VERDER?

Van Dalen benoemde dat ogen open moeten gaan nu de druk op bodemvisserij toeneemt door de plannen van de Europese Commissie. Op enig moment moet er in Brussel toch gedacht worden dat ze een goede vistechniek ten onrechte hebben geslachtofferd? Van Dalen doet in ieder geval zijn uiterste best, dat wisten we al, maar dat is ook nu weer gebleken. Durk van Tuinen gaf tijdens de bijeenkomst aan dat de Nederlandse visserijsector met open vizier de hernieuwde discussie wil ingaan. De sector wil collega visserijen tegemoet komen en tijdens de bijeenkomst werd een handreiking gedaan naar de Franse collega’s. Daar zal binnenkort zeker een vervolg aan gegeven worden.

aan bij de bestaande schepen. De grootste verandering is het voortstuwingssysteem zelf. We hebben de voortstuwingstrein geoptimaliseerd, meer specifiek de schroef, straalbuis, skeg en roer. Met als resultaat een laag brandstofverbruik.’

BEPERKT VOORTSTUWINGSVERMOGEN

Damen Maaskant is dé specialist in het ontwerpen van high-pull schepen met beperkt voortstuwingsvermogen (dus brandstofverbruik) zoals de meest recent

wat een positieve invloed heeft op de trim van het schip bij verschillende beladingstoestanden. Het verwerken en invriezen van de gar-

zo laag mogelijk gehouden. Het basisvaartuig kan tot op zekere hoogte worden opgewaardeerd met optionele extra’s.

Visspeciaalzaken en INretail versterken belangenbehartiging

De Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) en Koninklijke INretail gaan per 1 april de lobby van de retail versterken door samen op te trekken in de algemene belangenbehartiging. De visspecialisten richten zich op speci eke vak thema’s en leggen de lobby voor algemene ondernemersthema’s bij INretail neer. Beide organisaties vinden elkaar in de strategie om via slimme samenwerkingen zoveel mogelijk slagkracht te organiseren.

Consumenten waarderen bruisende winkelgebieden waar mooie speciaalzaken te vinden zijn en aantrekkelijke markten. Maar zo’n gezonde en aantrekkelijke mix is niet vanzelfsprekend. Het vraagt om een effectieve lobby agenda richting de nationale politiek en ook richting gemeenten. Winkelgebieden en binnensteden veranderen heel snel en op veel plekken raakt de balans in ontwikkelingen zoek. Dat

vraagt om regie en bemoeienis van lokale, provinciale en ook landelijke bestuurders voor een gezonde toekomst van winkelgebieden. Daar pakt INretail ook voor VNV nu de handschoen op.

GOED VOOR DE AANTREKKINGSKRACHT

‘Door voor de algemene belangenbehartiging op te trekken met INretail zetten we de rol van de visspecialist steviger op de landelijke kaart’, aldus Janneke Keuning, directeur van de VNV. ‘Het totale winkelgebied profiteert van de aanwezigheid van de visspecialist en dat willen we goed in beeld laten komen. Een mooie viswinkel trekt veel klanten en daarom zijn onze winkels belangrijk voor de aantrekkingskracht van winkelgebieden. En markten kunnen niet zonder de heerlijke producten van de visspecialist. Tegelijk wordt het ondernemers ook vaak lastig gemaakt door allerlei regels, wetgeving en meer.

INretail pakt dat hoofdstuk voor ons op, waardoor we samen sterker staan.’

Ook INretail is content met de samenwerking met VNV voor de algemene belangenbehartiging. ‘Als je groot bent gaan deuren open en wordt goed geluisterd naar wat ondernemers nodig hebben’, stelt algemeen directeur Jan Meerman van Koninklijke INretail. ‘Het is goed om daarom via samenwerking van elkaars kracht te profiteren. De politiek snapt gelukkig steeds beter hoe belangrijk winkels en markten zijn voor de aantrekkingskracht van steden en dorpen. Die boodschap dragen we voortdurend uit. Steeds nemen politici en bestuurders onze visie over dat ondernemerschap met passend beleid gesteund moet worden. Dat helpt steeds beter om aantrekkelijke winkelgebieden te kunnen organiseren waar mensen graag naar de visspecialist komen en ondernemers gezond kunnen ondernemen.’

Goed ingerichte visspeciaalzaak gelegen in dicht bevolkte woonwijk te Huizen. Het geheel verkeert in goede staat van onderhoud en hier zijn zeker nog positieve omzetstijgingen te realiseren. Deze viszaak is ter overnam ivm. veranderde ambitie huidige eigenaar. Dus schroom niet en bel voor het maken van een bezichtiging.

Visspeciaalzaak gelegen op top locatie midden in het centrum van Bloemendaal, ivm veranderde ambitie eigenaar is deze viswinkel te koop, sterke landelijke bekende filiaalketens zijn de directe buren. Gelet op de huidige openingstijden zijn hier zeker nog diversen omzet stijgende mogelijkheden aanwezig. Dit is een kans voor creatieve en enthousiaste handen. Bel gerust voor het maken van een afspraak. Vraagprijs T.E.A.B.

Een op zeer goede locatie gelegen visspeciaalzaak te Almere, deze is gelegen aan wandelpromenade met daar achter groot parkeerterrein. Hier wordt een goede omzet als wel rendement gerealiseerd. Gehele inventaris verkeert in goede staat van onderhoud. Dit is een unieke kans voor creatieve en enthousiaste handen. Bel maar gerust voor aanvullende informatie. Vraagprijs T.E.A.B.

Visspeciaalzaak gelegen op zeer goede locatie te Den Haag. Het geheel verkeert in goede staat van onderhoud, hier wordt een zeer goed rendement gecreëerd. Deze winkel is ter overname wegens drukke werkzaamheden huidige eigenaar. Dit is een unieke kans voor creatieve en enthousiaste handen. Bel maar gerust voor aanvullende informatie.

| 11 FISH TREND
TER OVERNAME TER OVERNAME TER OVERNAME TER OVERNAME OP DIT MOMENT HEBBEN WE IN DE VERKOOP U wilt verkopen/verhuren in opdracht te koop en/of te huur gevraagd Visspeciaalzaken in het gehele land. Belt u gerust voor een gratis informatief gesprek wij hebben serieuze gegadigden in het gehele land Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor en vraag naar de heer P. Wortman. Beedigd Makelaar OG en gecertificeerd Taxateur Agro Business Park 75 | 6708 PV Wageningen | Telefoon 06 51 510 316 home@3wmakelaars.nl | www.3wmakelaars.nl TER OVERNAME
| 12 FISH TREND

Stoere vissers te paard vormen toeristische trekpleister aan de Belgische kust

De garnalenvissers in Oostduinkerke trekken al eeuwenlang te paard de branding in om de garnalen van de Noordzee met hun netten aan land te halen. Nadat het vistuig is aangebracht en de manden aan hun flanken zijn vastgemaakt, lopen de paarden - met hun garnaalvissers op de rughet water in. Elk met een plankennet achter zich aan stappen ze het water in. Als de paarden weer

op het strand zijn, wordt de vangst in zeefden gedaan en heen en weer geschud. Zo vallen de kleine garnaaltje eruit en worden ze terug de zee ingenomen door de golven. De garnalenvissers maken deel uit van het Unesco Werelderfgoed.

Wendy Noordzij was namens Fish Trend aanwezig en maakte de volgende foto’s.

| 13 FISH TREND

Nieuw boek: De Zoutwegen

De zoutwegen, het nieuwe boek van John Goodlad, verschijnt 1 maart bij Noordboek. Het boek laat zien hoe vis de Europese cultuur veranderde.

Het fascinerende verhaal van hoe de zoutvisindustrie de Europese cultuur vormde en beïnvloedde.

Het gaat van de wilde wateren van de NoordAtlantische Oceaan en de afgelegen met ijs gevulde fjorden van West-Groenland tot Baskenland, van de visgronden van IJsland tot de joodse sjtetls van Polen en van de bergen van Faeröer tot de vlakke kustlijn van Nederland. Behalve in de economie is de visserij ook doorgedrongen in de cultuur van Europa en zij heeft kunstenaars, musici, filmmakers en schrijvers geïnspireerd. Hun werk is prachtig in dit boek verweven.

BELANGRIJK VOOR

ECONOMIE

John Goodlad volgt niet alleen de geschiedenis,

maar onderzoekt ook hoezeer verschillende culturen werden samengetrokken door de handel in zoute vis. Hij ontmoet ook degenen wier leven

in de eenentwintigste eeuw om de visindustrie draait en behandelt de urgente thema’s van vandaag: duurzaamheid, klimaatverandering

en voedselkeuzes. De zoutvisindustrie was meer dan tweehonderd jaar een belangrijke motor in de economie van de Shetlandeilanden, en de haring en de kabeljauw die hier vandaan kwamen waren basisvoedsel in heel Europa.

‘John Goodlads benadering van het verhaal van zoutvis en Shetland voelt aan als een masterclass in hoe je geschiedenis benaderbaar, toegankelijk, leesbaar en onderhoudend maakt.’, aldus Undiscovered Scotland.

JOHN GOODLAD

John Goodlad is een Shetlander die werkzaam is in de visindustrie. Hij was jarenlang de stem van de visserijsector als CEO van de Shetland Fishermen’s Association. Nu adviseert hij op het gebied van vis en schaal- en schelpdieren. Zijn vorige boek, The Cod Hunters, stond op de shortlist voor de Mountbatten Award voor het beste maritieme boek in 2020.

NAPA zeer teleurgesteld over niet bereikte overeenstemming over aandelen

Noord-Atlantische Pelagische Advocacy Group (NAPA) is zeer teleurgesteld over de kuststaten die op spectaculaire wijze hun eigen deadline niet halen om overeenstemming te bereiken over aandelen in de NoordoostAtlantische makreel.

De tijd is om! Zo benadrukt NAPA. In december 2022 kondigden de kuststaten aan het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan aan dat ze zichzelf een deadline hadden gesteld, om tot een akkoord te komen over de verdeling van de vangst van makreel in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan. ‘Toen hun eigen ‘harde deadline’ verstreek, eindigden de onderhandelingen in een akelige mislukking zonder dat er overeenstemming werd bereikt. Wat is er nodig voor de kuststaten om zich in te zetten voor het algemeen belang – en hun eigen duurzaamheidsverplichtingen na te komen?’

TERUGBLIK

NAPA geeft een terugblik: Er zijn ernstige problemen in de makreelvisserij in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan - er is sprake van overbevissing sinds 2009. Er werden geen concrete stappen ondernomen om de fundamentele beheersfouten die deze overbevissing aanwakkeren recht te zetten en in 2019 werd de Marine Stewardship Council (MSC)certificering voor de makreelvisserij opgeschort vanwege slecht bestuur en ontoereikend beheer.

makreel

zestig toonaangevende detailhandelaren en toeleveringsketenbedrijven van over de hele wereld, verenigd door dit gemeenschappelijke probleem. We hebben onze stem gebruikt om met alle kuststaten in gesprek te gaan, hebben een visserijverbeteringsproject (FIP) opgezet met een deadline van drie jaar (tot 2024) en hebben individuele gevolgen van mislukking gepubliceerd, variërend van het herzien van de bevoorrading tot het weglopen.

DEADLINE

Tijdens het jaarlijkse overleg tussen de kuststaten vorig jaar leek het er eindelijk op dat er vooruitgang werd geboekt; de partijen hebben zichzelf een deadline gesteld om vóór 31 maart 2023 een definitief akkoord te bereiken over de verdeling van de makreelquota. Als dit wordt bereikt, betekent dit een collectieve overeenkomst over toewijzingen die, bij elkaar opgeteld, het duurzame vangstniveau voor makreel niet overschrijden aanbevolen door wetenschappers.

In het eerste kwartaal van 2023 waren drie bijeenkomsten gepland om dit ambitieuze doel te bereiken. Tijdens de eerste bijeenkomst nam elk van de delegaties nota van hun toezegging om tot een overeenkomst te komen en er werd erkend dat geen enkele partij 100 procent zal krijgen van wat ze vragen. De tweede bijeenkomst was echter terug naar de oude manieren van vingerwijzen en koppigheid. De derde bijeenkomst eindigde op 30 maart en eindigde met gejammer. Het verslag van de bijeenkomst merkte op dat de kuststaten ‘meer tijd nodig hadden om tot een alomvattende en alomvattende reeks regelingen te komen.’

REACTIE

In hetzelfde jaar besefte de wereldmarkt voor zeevruchten dat het nutteloos was om erop te vertrouwen dat de kuststaten aan de noordoostelijke Atlantische Oceaan hun eigen nationale belangen opzij zouden zetten en zouden samenwerken om overeenstemming te bereiken over duurzame vangstaandelen en een einde te maken aan overbevissing. In het afgelopen decennium zijn de onderhandelingen tussen de zeven partijen routinematig afgebroken, waarbij ze in plaats daarvan probeerden hun individuele aandelen te maximaliseren.

MARKT GEBRUIKEN

De North Atlantic Pelagic Advocacy Group (NAPA) werd opgericht met een heel eenvoudig en gericht doel: druk van de markt gebruiken om de kuststaten ertoe te bewegen hun politiek opzij te zetten en in plaats daarvan samen te werken om ervoor te zorgen dat de vangsten niet boven duurzame niveaus komen.

In 2022 was NAPA een ongekende coalitie geworden van meer dan

Een direct gevolg van deze uitkomst is dat de NAPA FIP voor makreel en haring zal worden gedegradeerd naar een D-rating. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor NAPA-leden die hebben toegezegd alleen te kopen bij FIP’s met de rating A-C. NAPA-projectleider, dr. Tom Pickerell, reageert:

‘We dachten dat Noordoost-Atlantische makreel serieus werd genomen door de kuststaten, en hun zelfopgelegde ‘harde deadline’ zou overeenstemming over vangstaandelen stimuleren. Maar opnieuw blijft de markt, en de consumenten die ze bedienen, gefrustreerd en teleurgesteld achter. De obstakels zijn geheel politiek. De oplossing ligt volledig bij de kuststaten en hun bereidheid tot overeenstemming. Hun eigen verheven toezeggingen voor duurzame visserij zijn waardeloos in het licht van deze uitkomst.’

Alle kuststaten die pelagische vis vangen in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan zijn overeengekomen om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s) na te leven, waaronder SDG 14 over ‘leven onder water’.

Foto: Nederlands Visbureau

| 14 FISH TREND
‘K USTSTATENHEBBENDEADLINENIETGEHAALD ’

Nederlandse mosselsector verkozen tot belangrijkste duurzame visserij

MSC heeft in België de Duurzame Vis Awards gelanceerd. Hiermee wil de organisatie de uitmuntende duurzaamheidsprestaties van mensen en organisaties binnen de Belgische visserijsector publiekelijk erkennen. De Nederlandse mosselsector won in de categorie belangrijkste duurzame visserij.

Carrefour bleek de beste supermarkt te zijn om verse vis te kopen. Lidl eindigde als tweede en Colruyt Group als derde. ‘Carrefour heeft in de afgelopen jaren steeds een constructief gesprek onderhouden met MSC omtrent de samenstelling van het assortiment, maar ook rond communicatie’, aldus MSC. ‘Ook de jury wist duidelijk de inzet van Carrefour op beide onderdelen naar waarde te schatten. Als retailer met verse vis op ijs bevindt Carrefour zich in een unieke positie om de interactie met de consument op te zoeken. Carrefour kiest er voorlopig als enige supermarkt met verstogen voor om het MSC certificaat met traceerbaarheidseisen te onderhouden. Die certificatie vereist onafhankelijke controles op de oorsprong van duurzame gecertificeerde vis. Het is een essentiële stap om naar de consument toe met geloofwaardigheid over duurzame vis te kunnen spreken, én om het MSC label te mogen aanbrengen bij onverpakte vis. Wij blijven in gesprek met Carrefour om samen stappen te blijven zetten.’

BESTE MERK

Iglo werd verkozen tot het beste nationale merk, gevolgd door Fish Tales en Delio. ‘Iglo speelt al sinds de beginjaren van MSC in België een rol van betekenis door het aanbieden van producten met het MSC label op de verpakking. Ze zijn in België het merk dat de meeste diepvriesvis verkoopt, en daarom hebben ze ook een grote verantwoordelijkheid naar duurzaamheid toe. Het pleit dan ook voor hen dat al hun wilde visproducten het MSC label dragen’, reageert MSC.

Fish Tales en Délio zijn volgens

MSC naar volume toe (nog) minder belangrijk, maar geven allebei het juiste signaal af naar consumenten toe. ‘Onafhankelijk controles zijn een must om geloofwaardig claims rond duurzame vis te maken. Fish Tales is daarbij uniek, zonder compromis worden alle producten mét MSC label op de markt gebracht. Délio kwam pas afgelopen jaar met MSC gelabelde smeersalades op de markt, maar door de aanzienlijke volumes is de impact nu reeds groot. Geen broodje tonijnsla meer zonder zekerheid over duurzaamheid!’

BESTE FOODSERVICE

Ikea winnaar wint in de categorie beste foodservice. JEAN sur MER Harbor Cafe eindigt als tweede en Kantine VUB is derde geworden. ‘Door de combinatie van het grote bereik en het volume aan verkoop bij IKEA én de radicale keuze om enkel MSC gecertificeerde wilde vis aan te bieden, verdient IKEA deze award helemaal’, zegt de organisatie. ‘Consumenten ontsnappen in het restaurant niet aan het label.

IKEA toont dat duurzame labels ook een plaats hebben in restau-

rantketens en is een voorbeeld voor andere ketens in België. Hopelijk vinden we in IKEA een partner om de consument in de komende periode te tonen wat de impact van hun keuze voor MSC gecertificeerde vis is.’

De Nederlandse mosselsector heeft gewonnen in de categorie ‘belangrijkste MSC-gecertificeerde visserij’.

met veel respect voor de natuur – de onafhankelijke erkenning via MSC certificatie bevestigt dit formeel - daarnaast zijn mosselen ook interessant vanwege de lage carbon footprint en de positieve impact op de waterkwaliteit door hun filterende werking. Daarnaast is mosselen eten ook erg gezond. In tegenstelling tot wat we vaak voor vissoorten moeten zeggen, is er voor mosselen

deze categorie. Op basis van het aantal stemmen, en de expliciete gedrevenheid om duurzame vis op de agenda te zetten werden Pittman Seafoods, Signature Foods en Original seafood catering dit jaar beloond met een award. Alle drie deze bedrijven zijn actieve partners van MSC, er is regelmatig overleg en uitwisseling om nieuwe mogelijkheden met MSC gecertificeerde grondstof, of nieuwe verkoopskanalen af te tasten. Zo blijven deze bedrijven ondernemend, mét de ambitie om duurzame vis aan hun klanten te leveren.’

De externe jury bestond uit: Hans Polet, Hoofd onderzoeker Instituut

Tweede werd de visserij op Alaska pollock en de visserij op Skipjack tonijn eindigde als derde. ‘De mosselsector is van uitermate belang voor ons programma in België’, benadrukt MSC. ‘Mosselen zijn naar volume het meest geconsumeerde product uit onze zeeën, voor populaire vissoorten als kabeljauw en zalm. Niet alleen werkt de sector

geen enkele reden om minder te eten of te variëren. Hoe meer MSC gecertificeerde mosselen, hoe beter.’

BESTE DRIE BELGISCHE LEVERANCIERS Pittman seafoods, Signature Foods en Original Seafood Catering zijn verkozen tot beste leveranciers. De reactie van MSC over de winnaars: ‘Wij vonden we het erg

belangrijk om ook bedrijven uit de Belgische supply chain te betrekken bij deze verkiezingen. Heel vaak worden zij vergeten, terwijl een duurzame werking in de supply chain blijk geeft van visie op lange termijn. Supermarkten en merken kregen de kans om Belgische MSC gecertificeerde bedrijven te nomineren voor

voor Landbouw en Visserij Onderzoek, Sarah Braeye van het Project manager Superlijst project Rikolto, Sarah Hennin als Market Development manager ASC en Jan Kegels, die ondernemer en zaakvoerder is van Jean sur Mer.

Foto’s: Nederlands Mosselbureau

Help onze paling beschermen, kies ESF!

WIJ BESCHERMEN

PALING DOOR:

• Uitzet van miljoenen jonge palingen

• Over de dijk naar zee helpen van volwassen palingen

• Onderzoek naar verantwoorde vangst en voortplanting

• Voorkomen illegale vangst en handel

Onze paling moet goed worden beschermd. U kunt helpen door alleen paling te verkopen met ESF-label. Met een licentie van het Eel Stewardship Fund, draagt u bij aan een goed beheerde vangst en een verantwoord product. De licentie is zo geregeld en kost u niets. Vraag hem vandaag nog aan via dupan.nl

Vraag een gratis ESF-licentie aan op DUPAN.NL

| 15 FISH TREND MSC D UURZAME V IS A WARDS
ELGIË :
B
www.dupan.nl

Overeenstemming over bescherming tonijn

De Marine Stewardship Council (MSC) heeft afgevaardigden van de Western Central Paci c Fisheries Commission (WCPFC) gefeliciteerd met een belangrijke doorbraak in het bereiken van overeenstemming over belangrijke maatregelen om ‘s werelds grootste tonijnbestand te beschermen.

Stille Oceaan (WCPO). De Commissie bevestigde ook haar toezegging om beheerstrategieën voor alle tonijnsoorten in te voeren voordat de bestanden

meest complexe visserijen ter wereld, dus dit is een belangrijke prestatie voor alle betrokkenen. Met deze nieuwe toezegging van de WCPFC net na de overeen-

Gemiste kans om natuur en visserij in balans te brengen

‘zeeverandering’ in het multilaterale visserijbeheer.’

BELANGRIJKE STAP

De maatregelen die zijn overeengekomen door de WCPFC zijn een belangrijke stap voorwaarts in het beschermen van enkele van ‘s werelds meest overvloedige en economisch belangrijke tonijnbestanden, benadrukt hij. ‘Er is echter nog veel werk aan de winkel om te zorgen voor effectieve beheerstrategieën voor alle tonijnbestanden in de regio. Ik moedig alle betrokkenen aan om te profiteren van het momentum dat in Da Nang is gecreëerd om hun plannen voor verdere waarborgen voor de tonijnvisserij in de regio in de komende jaren voort te zetten.’

Door de ambities uit het Europese visserij actieplan niet over te nemen, mist het kabinet de kans om natuur en visserij op de Noordzee in balans te brengen. Dat stelt Stichting De Noordzee naar aanleiding van de negatieve kabinetsreactie op het plan. De stichting betreurt het standpunt van Minister Adema van LNV en stelt dat het actieplan van de Europese Commissie juist zorgt voor duurzaam visserijbeheer en de broodnodige bescherming van de natuur in de Noordzee.

De regeringsvertegenwoordigers van de 26 lidstaten van de WCPFC hebben elkaar voor het eerst in drie jaar in Da Nang, Vietnam, ontmoet. Overeenstemming over oogststrategieën – iets waar de leden ondanks vele jaren van onderhandelen tot nu toe niet in geslaagd zijn te bereiken – is van vitaal belang om de gezondheid van de tonijnbestanden op de lange termijn veilig te stellen.

Aan het einde van de bijeenkomst zijn de afgevaardigden het toch eens geworden over een aantal maatregelen met betrekking

tot beheerstrategieën. In afwachting van publicatie zullen deze maatregelen fungeren als leidende beginselen voor toekomstig visserijbeheer, waarbij een ‘vangnet’ wordt gecreëerd om de tonijnbestanden in staat te stellen zich te herstellen als ze ooit onder de huidige duurzame niveaus komen.

STRATEGIEËN

Het belangrijkste was dat de Commissie ermee instemde een beheerstrategie voor gestreepte tonijn vast te stellen, de meest voorkomende tonijnsoort in de westelijke centrale

onder een houdbaar niveau komen. Dit volgt op een baanbrekend akkoord van de Internationale Commissie voor de instandhouding van Atlantische tonijn (ICCAT) minder dan twee weken geleden om een oogststrategie voor Atlantische blauwvintonijn vast te stellen.

Rohan Currey, Chief Science & Standards Officer bij de MSC, die in Vietnam was voor de commissievergadering, zei: ‘Multilaterale overeenkomsten zijn niet gemakkelijk, vooral als ze betrekking hebben op enkele van de grootste en

komst over een oogststrategie voor Atlantische blauwvintonijn, zien we mogelijk een bemoedigende

Je hebt fans nodig (maar ook supporters)

Tonijnvisserijen die nog steeds voldoen aan de minimumvereisten van MSCcertificering, krijgen de kans om de nieuwe versie van de MSC-visserijstandaard vervroegd toe te passen, waardoor ze vijf jaar de tijd krijgen om te voldoen aan nieuwe vereisten.

Foto’s: Nederlands Visbureau

Op de Noordzee moet plek zijn voor een veerkrachtige natuur én plek om verantwoord en duurzaam te vissen, vindt Wytske Postma, directeur van Stichting De Noordzee. ‘Door de ambities uit dit actieplan over te nemen, kunnen we daar naartoe werken. Daarom is de reactie van de Minister een gemiste kans voor de natuur en de visserij.’

HELDERE STAPPEN

Het actieplan bevat volgens Postma heldere stappen richting een gezonde Noordzee, onder andere door waardevolle natuurgebieden te beschermen tegen bodemberoerende visserij en ongewenste visserij bijvangsten te verminderen. Daarnaast biedt het een perspectief hoe visserijbeheer beter rekening kan houden met de rol van vissen in het ecosysteem. Goed visserijbeheer kan bijdragen aan het herstellen van visbestanden en het beschermen van kwetsbare soorten en habitats, zoals zandbanken en riffen. Tegelijkertijd draagt effectieve bodembescherming bij aan gezondere visbestanden.

‘Met de maatregelen in dit actieplan wordt een overstap gemaakt naar een toekomstbestendige, duurzame en verantwoorde visserij. De Europese Commissie stelt met het actieplan overigens geen nieuwe wetgeving voor, maar roept lidstaten op de bestaande visserij- en natuurwetgeving uit te voeren en zeeën de nodige bescherming te geven’, aldus Postma.

OPROEP OM ACTIEPLAN TE

OMARMEN

Volgens Stichting De Noordzee is het visserij actieplan noodzakelijk voor de Noordzeenatuur én de visserij. Postma:

Als visspecialist heb je ongetwijfeld veel fans: trouwe klanten die houden van jouw zaak en jouw smaak. Met de heerlijke en constante producten van Smedes bedien je ze op hun wenken! Maar Smedes doet meer dan eersteklas kwaliteit leveren. We ondersteunen je met inspiratie en vakkennis en geven als familiebedrijf onvoorwaardelijke support aan onze klanten.

‘In de kabinetsreactie staat dat het van belang is verdere achteruitgang van de natuur te voorkomen en de visserijsector toekomstperspectief te bieden. Terwijl het beschermen van natuur nauwelijks wordt genoemd in de reactie. Het is wrang dat het actieplan wordt verworpen: de natuur raakt zo nog verder achterop en een duurzame toekomst van de visserij komt onder druk te staan.’

De stichting roept de Minister dan ook op om het doel van het actieplan te omarmen. De Tweede Kamer buigt zich spoedig over de kabinetsreactie van Minister Adema.

| 16 FISH TREND
Smedes Fine Food | Voltaweg 22, 3752 LP Bunschoten T 033 29 88 454 I www.smedesfinefood.nl | A LLES VOOR FISHPROFS
D OORBRAAKIN W EST -C ENTRAAL -P ACIFICWIJSTOPEEN ‘ ZEEVERANDERING ’ ININTERNATIONAALVISSERIJBEHEER

De kracht van onderhandelen

Je bent visserijondernemer in de visserij aanvoer sector en probeert al jaren zoveel mogelijk te besommen. Jij bent de eerste in de keten van vis(producten) op weg naar de consument. Op de prijs van door jou gevangen vis heb je vrijwel geen invloed als je via de veiling levert, want op de veiling wordt die prijs aan de hand van vraag en aanbod, bepaald. Al jaren concurreer je met andere visser-vakmannen in deze sector. Net als jij hebben die een dure kotter, die ze in een maatschap bemannen. Is de visprijs goed en wordt er veel gevangen, dan levert een vis reis geld op. Iedere maat neemt een leuke cent mee naar huis als de brandstofkosten niet te hoog zijn. Jij als ondernemer zit echter al jaren in hetzelfde schuitje en omdat alles duurder is geworden, blijft er steeds minder over voor herinvestering in jouw bedrijf, laat staan innovaties op vistuig of een nieuwe kotter.

Hoe komt dat? Onderhandel jij jouw positie in de keten wel goed uit? Kun je onderhandelen over prijs? Heb je zicht op de krachten die er spelen?

In deze verhandeling nemen we jou als (visserij)ondernemer mee vanuit een bedrijfskundige invalshoek. Deze verhandeling kan echter ook worden benut door ondernemers die zich verderop in de keten of zelfs in andere sectoren bevinden. Doe er jouw voordeel mee.

Als we de aanvoermarkt voor visserij in ogenschouw nemen volgens het 5 krachten model van Porter (http://bedrijfskundemodellen.blogspot.com/p/het-vijfkrachten-model-van-michael. html) , komen we tot interessante inzichten.

vraag en aanbod, die op de markt werken.

DE PRIJS WORDT ERGENS ANDERS BEPAALD

Door onderhandeling wordt in de vrije markt economie waarde verdeeld in dit deel van de keten. Hier wordt de prijs bepaald van het product dat jij samen met andere leveranciers opgebracht hebt. In dit model mag jij, als visserijondernemer, jezelf zien als leverancier. Jij kent de andere leveranciers en jij weet als geen ander dat jijzelf weinig invloed op de marges kunt uitoefenen. Zeker als jou product weinig onderscheidend is; dat wil zeggen voor jou een andere leverancier. De afnemers bepalen voor jou dat je in concurrentie moet leveren. Het komt erop neer dat jij, alleen door volume te leveren een goede omzet kunt realiseren. Je weet immers niet wat je voor de gevangen vis krijgt, totdat er is afgeslagen. Je bent in een kostprijs strategie terechtgekomen, waarin jij alleen weinig onderhandelingskracht hebt. In vroegere tijden was het nog een sport om de hoogste besomming te realiseren en daarmee respect af te dwingen, nu levert zo’n wedstrijd niet genoeg meer op.

INVLOED VAN VERTICALE KRACHTEN

Het 5-krachten model van het speelveld van een willekeurige markt.

HET HUIDIGE SPEELVELD VAN DE

AANVOERSECTOR UITGELEGD

Het rode veld in het midden van dit krachten-model kunnen we ons voorstellen als de markt voor aanvoer van vis. In deze sector zijn er allerlei belanghebbenden die aan het begin van de keten staan. Naast oliehandelaren, scheepsbouwers, banken, de visafslag, etc. zijn er veel spelers die invloed uitoefenen binnen het krachtenveld van deze sector. De visserijondernemers nemen de rol van leveranciers op zich binnen deze keten. De eerste stap in de visleverantieketen is dan het rode speelveld, waarbij de vissers onderling (deels) concurrent zijn. Het veld is links en rechts ingeklemd door de verschillende onderhandelingskrachten van

In het 5K model hebben de verticale krachten ook invloed op de markt. Onder het gevaar van substituten kunnen we bijvoorbeeld de stappen zien, die een groot aantal afnemers hebben genomen naar alternatieve kanalen voor aanvoer. Zij hebben ingezet op andere vissoorten in de visverwerking, zodat de continuïteit van hun productieproces gewaarborgd blijft. Dit is lastig voor vissers op seizoen vis en geeft tegelijkertijd veel onderhandelingskracht aan de afnemers. Dan het gevaar van nieuwkomers: er is niet veel aanwas van ondernemers die opnieuw beginnen in de visserij, dus daar gaat niet veel gevaar van uit. Toch moeten we niet alleen aan nieuwe ondernemers denken, maar bijvoorbeeld de impact van kweekvis en wat te denken van veganistische alternatieven. Daarin is het een must om goed op de hoogte te zijn van de consumenten trends.

Het georganiseerd gaan samenwerken van een aantal visserij leveranciers kan ertoe leiden dat er een sterkere onderhandeling positie gaat ontstaan voor de leveranciers die in zulke samenwerkingsverbanden meewerken. Gebruik maken van dit model helpt om inzicht te krijgen in de concurrentie op de markt. Niet alleen van jouw collega visserijondernemer, maar vooral ook van andere spelers. Het gaat namelijk om het volgen van een strategie die een sterkere onderhandelingspositie oplevert.

TWEE STRATEGIEËN: SAMENWERKEN EN KRACHTEN BUNDELEN OF NIEUW POSITIONEREN

Hoeveel heb jij als leverancier in de melk te brokkelen waardoor

andere partijen rekening met jou moeten houden? Ondernemen is een krachtenspel, waarvan je de spelregels goed door moet hebben om er jouw voordeel mee te doen. Eigenlijk is het teamsport, want omvang bepaalt veel. Helaas worden veel visserij ondernemers uitgespeeld doordat ze niet samenwerken. Daar ligt de sleutel tot verbetering van de onderhandelpositie van de leveranciers in de visserij aanvoersector. Dat wil niet zeggen dat er alleen levensvatbaarheid is voor grote rederijen. Wel zou je kunnen denken aan kleine coöperaties van 4 tot 5 visserijondernemers die samenwerken om de kosten laag te houden en tegelijkertijd intensief gebruik gaan maken van de voordelen van het delen van digitale gegevens met elkaar. Analyse van trends van visprijzen en analyse van kosten, waarbij de aanvoer gezamenlijk afgestemd wordt op de vraag. Daarbij kan het voorkomen dat er op sommige momenten besloten wordt om geen vis aan te voeren, als instrument tot verkrijgen van een betere prijs. Sturen op marge heet dat.

Nieuw positioneren is een strategie waarbij (een deel van) de omzet verkregen gaat worden uit het weg bewegen van het massaproduct, naar exclusievere positionering van de vis. Dan concurreer je niet meer op prijs maar op toegevoegde waarde.

Als ondernemer wil je graag waarde toevoegen en daarvoor beloond worden, door een eerlijke prijs uit te onderhandelen. Dit vereist een innige band met de consument, waardoor inzicht ontstaat in de beleving van de eindgebruiker. Vanuit die relatie ontstaat inzicht in de kansen voor waarde toevoeging. Weten wat de consument wil of denkt, geeft jou kansen om daaraan te voldoen. Ondernemerschap is altijd op zoek naar het behalen van beloning op het voldoen aan vraag.

PLAN JOUW ONDERNEMING

Net als in iedere onderneming geldt: meten is weten! Meten op plannen en prognoses kunnen waardevolle inzichten geven. Natuurlijk is de natuur grillig, maar daar is nog steeds prima een plan op te maken. Krijg inzicht in jouw kostenstructuur en ga op zoek naar andere ondernemers met wie je samen op kunt trekken zodat je samen sterker kunt onderhandelen. Denk in mogelijkheden in plaats van concurrentie.

TE KOOP OF TE HUUR?

Timmer-Makelaar is ruim 45 jaar de specialist en adviseur voor visbedrijven, slagerijen en de gehele vleesverwerkende sector, poeliers etc. Wij hebben een unieke expertise en kunnen u behulpzaam zijn bij het bepalen van de waarde van uw bedrijf en het verkopen/verhuren van uw bedrijf en onderneming. Wij kunnen u tevens van dienst zijn op het gebied van taxaties/waardebepalingen. De taxateurs van Timmer-Makelaar zijn beëdigd en gecertificeerd. Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.

Omgeving Amsterdam: Te koop wegens welgestelde omstandigheden, interessante vishandel (en opstal) met een heel mooi nettoresultaat en nog zeer veel potentie om de omzet explosief te laten groeien. Deze unieke vishandel is niet te omschrijven maar moet gezien worden! Graag verstrekken wij op uw verzoek verdere informatie.

Regio Eindhoven: Te koop of te huur op industrieterrein gelegen multifunctioneel levensmiddelenbedrijfspand met bedrijfswoning/kantoor. Ca. 250 m² geconditioneerde bedrijfsruimte met koel- en vriescellen, kantoor en sociale ruimtes e.d. Vrijstaande bedrijfsruimte met koel- en vriescel ca. 80 m².

Soest: Winkelruimte met o.a. koel- en vriescel gelegen op een uitstekende zicht(hoek)locatie aan één van de doorgaande wegen van Soest. In de directe nabijheid zijn zowel landelijke ketens als lokale ondernemers gevestigd. Uitermate geschikt voor o.a. visbar/winkel of een catering/afhaalbedrijf. Overname inventaris € 7.500, = excl. BTW.

Vraag geheel vrijblijvend de uitgebreide projectinformatie en/of bekijk de website www.timmer-makelaar.nl, tel. 0342-462739 of info@timmer-makelaar.nl.

Wij zoeken in opdracht, vanwege de regelmatige vraag, visbedrijven en viswinkels, ondernemingen met of zonder omzet derden leveranties (horeca-instellingen, groothandel etc.).

Postbus 133 • 3830 AC Leusden • Telefoon (0342) 46 27 39 info@timmer-makelaar.nl • www.timmer-makelaar.nl

ESF

Seafood

gaat voor 100 procent klimaatneutraal

ESF Seafood kondigt de overgang aan naar een duurzame garnalenfabriek. De ingebruikname van de eerste fase van een microgrid op zonne-energie is het resultaat van een ontwikkelingsinspanning van drie jaar gericht op het verminderen van de koolstofemissies en energiekosten van ESF Seafoods. ESF verwacht in 2023 meer dan 60% van zijn energiebehoefte te vervangen door elektriciteit uit zonne-energie en tegen eind 2024 een 100% koolstof neutrale verwerking hebben.

Gerardo Tome, President van ESF Seafood, licht toe: ‘Het oogsten, verwerken en invriezen van garnalen in een tropisch klimaat vereist een zeer aanzienlijke hoeveelheid energie. Zuid-Honduras is een ideale locatie voor het opvangen van zonne-energie vanwege de hoge fotovoltaïsche (PVOUT) rating van het gebied en we kunnen de dakruimte van onze fabriek gebruiken voor de installatie van zonnepanelen, waardoor er minder behoefte is aan extra landgebruik. Een onlangs goedgekeurde wet voor commerciële bi directionele meters verbetert de winstgevendheid van extra energieopwekking door ons in staat te stellen het overschot terug te leveren aan het nationale net tijdens daluren.’

LEIDENDE POSITIE

Ivan Clements, directeur van ESF Seafood, vult aan: ‘Het verminderen van de CO2-uitstoot is een cruciale doelstelling voor onze klanten wereldwijd. We zullen de eerste garnalenverwerkingsfabriek zijn die overstapt op hernieuw-

bare energie; we verminderen onze CO2-voetafdruk met meer dan 2.000 ton in 2023 en hebben een duidelijk plan om de status CO2-neutraal te bereiken. Door een leidende positie in te nemen op het gebied van duurzaamheid en energiezekerheid, kunnen we het aanhoudende succes van ons bedrijf in Honduras verzekeren en onze klanten hoogwaardige garnalen met toegevoegde waarde blijven bieden en onze mensen goede banen blijven bieden.’

ESF SEAFOOD

ESF Seafood werd in 2012 opgericht om de allerbeste garnalen te leveren aan veeleisende klanten over de hele wereld die waarde hechten aan investeringen in voedselveiligheid, duurzaamheid, premium kwaliteit, ethische handel en internationaal erkende certificeringen, waaronder SEDEX, ASC en BRCGS AA+. De fabriek van 11.700 vierkante meter heeft uitgebreide mogelijkheden voor IQF-garnalenproductie met toegevoegde waarde, evenals opties voor snelvriezen / pekelvriezen en 4,5 miljoen lbs koude opslag. De locatie van ESF Seafood in ZuidHonduras, met zijn bekwame en ervaren personeelsbestand, is ideaal om waarde toe te voegen aan kwaliteitsgarnalen en om snelle levering aan locaties over de hele wereld te garanderen, waarbij zowel de Pacifische als de Atlantische havens worden gebruikt.

Voor meer informatie zie: www.esfseafood.com

| 17 FISH TREND
De
adviseurs en accountants
en maritieme bedrijven. Wilt u meer informatie? Bel dan met 088 236 9400 of mail met urk@flynth.nl FISH ACCOUNTANTS
schrijver van dit artikel, Rob Barkel , is Maritiem Bedrijfsadviseur bij Flynth
te Urk, het advieskantoor voor visserij

Wadden Sea Forum spreekt intentie kennisplatform garnalenvisserij uit

Harlingen was het decor van de 43e plenaire bijeenkomst van het Wadden Sea Forum (WSF).

Een belangrijk onderdeel van deze editie was de zogenoemde ‘pitchsessie’. Stakeholders konden in een pitch van 5 minuten motiveren welk onderwerp de komende vier jaar zou moeten worden opgepakt door het WSF.

keholders en sectoren uit Denemarken, Duitsland en Nederland werken aan een duurzame ontwikkeling van het Waddenzeegebied onder de noemer ‘Green Coastal Deal’. Dit houdt in dat er gezamenlijk strategieën worden ontwikkeld door verschillende sectoren en landen voor het waddenzeegebied. Centraal hierbij staan acties en technieken

zigen mee in de garnalenvisserij en de uitdagingen die er zowel voor de Nederlandse, Duitse als Deense garnalenvissers zijn in het Waddengebied. Zeer actuele thema’s, zoals gebiedssluitingen en stikstofuitstoot, waren hierbij concrete voorbeelden. De garnalenvisserij heeft voor de lange termijn op zowel ecologisch als economisch vlak

Wadden Sea Forum het onderwerp garnalenvisserij kan implementeren in haar werk. Enerzijds zou het WSF advies kunnen uitbrengen over (internationaal/EU) beheer van het Waddengebied met aandacht voor een ecologisch en economisch duurzaam perspectief voor de garnalenvisserij. Anderzijds zou het WSF een platform kunnen bieden om de internationale samenwerking tussen onderzoek, overheid, NGO’s en sector voort te zetten.

INTENTIE

GARNALENPLATFORM

Rabobank: ‘Verminderen van keuzestress wordt een belangrijke aanjager’

De Nederlandse foodsector is ink in beweging. De Rabobank signaleert vijf trend, waar je als foodondernemer je voordeel mee kunt doen.

TREND 1: BETALEN VOOR MÉÉR DIENSTVERLENING

Noordwest-Europese consumenten, en zeker de Nederlandse, zijn prijsbewust. De huidige forse prijsinflatie versterkt dit. Maar als een consument tijd kan besparen of als het product op het juiste moment op de juiste plaats wordt aangeboden, doet prijs er vaak een stuk minder toe. Gemak is al jaren het toverwoord op basis waarvan consumenten een hogere prijs voor eten en drinken betalen.

voor individuele consumenten om duurzaam te kopen. Momenteel speelt perceptie een belangrijke rol. Maar deze perceptie is niet per se wetenschappelijk onderbouwd: wat consumenten denken dat duurzaam is, is dat lang niet altijd. Voor de komende jaren zal de focus vooral gericht zijn op het reduceren van klimaatimpact van onze voedselproductie én consumptie. Maar er spelen meer factoren om te komen tot een duurzamere voedselketen, denk aan stikstof, waterkwaliteit en dierenwelzijn.

TREND 4: GEZONDER ETEN ALS

GEDRAGSAANPASSING

Amerik Schuitemaker was namens de Nederlandse

Vissersbond/PO Delta

Zuid aanwezig en gaf een pitch over de garnalenvisserij in het Waddengebied, haar uitdagingen en de wens om het kennisplatform vanuit IRC Shrimp voort te zetten.

WADDEN SEA FORUM

Het Wadden Sea Forum (WSF) is een onafhankelijk platform waarin sinds 2002 verschillende sta-

die milieuvriendelijk, economisch levensvatbaar en sociaal aanvaardbaar zijn. Het WSF bestaat uit vertegenwoordigers uit de sectoren landbouw, energie, visserij, industrie en haven, natuurbescherming, toerisme en lokale en regionale overheden. Nationale regeringen zijn vertegenwoordigd als waarnemers.

In een pitch nam Amerik Schuitemaker de aanwe-

een toekomstperspectief nodig.

Daarnaast is de afgelopen vijf jaar via het project IRC Shrimp een internationaal platform ontstaan, waarin onderzoek, overheid, NGO’s en sector kennis over de garnalenvisserij uitwisselen. De wens vanuit de sector is om een dergelijk kennisplatform voort te zetten. De pitch werd geëindigd met twee suggesties over hoe het

Na de pitch-sessie is door de leden van het Wadden Sea Forum besproken met welke onderwerpen zij verder aan de slag willen. Het WSF heeft de intentie uitgesproken om een internationaal kennisplatform over de garnalenvisserij te ondersteunen. De Nederlandse Vissersbond/ PO Delta Zuid zal met het secretariaat van het WSF verder verkennen welke mogelijkheden er binnen het WSF zijn met betrekking tot financiering, verantwoordelijkheden en planning. Tegelijkertijd bekijkt de Nederlandse Vissersbond/PO Delta Zuid welke andere opties er zijn om het platform vanuit het project IRC Shrimp eventueel voort te zetten, bijvoorbeeld vanuit het aankomende European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF).

Een deel van het gemak zit ingebakken in het product, maar gemak speelt ook een rol bij de aanschaf van het product. De ruime openingstijden van supermarkten en bezorging zijn daar voorbeelden van. Van elke euro die een Noordwest-Europese consument uitgeeft aan voeding gaat ongeveer zo’n 60 cent naar het product zelf en 40 cent naar gemak.

TREND 2: MENTAAL GEMAK

Een relatief nieuwe vorm van gemak is het voorkomen van keuzestress. Dat kan simpelweg door het inperken van het aanbod. Daarnaast levert zo’n smaller assortiment of aanbod ook operationeel de nodige voordelen op. Het aanbod kan ook toegespitst worden op specifieke wensen van de consument binnen belangrijke maatschappelijke thema’s.

TREND 3: DUURZAAMHEID ALS

CONCURRENTIEVOORDEEL

Veel consumenten beseffen zich dat hun consumptiepatroon impact heeft op aarde en klimaat. Door alle, soms tegenstrijdige, factoren die meespelen, is het vaak lastig

Naast het verbeteren van de kwaliteit van leven op individueel niveau, kan het terugdringen van leefstijl gerelateerde ziektes ook bijdragen aan het beteugelen van de oplopende zorgkosten op nationaal niveau. Gezonde voeding is daarmee een belangrijk maatschappelijk thema.

SLIM OMGAAN MET RISICO’S

Als (vers)ondernemer krijgt u te maken met zaken als risico en aansprakelijkheid. Wij helpen u graag slim om te gaan met die risico’s rond uw werknemers, winkel, inventaris en transportmiddelen. We staan bekend om onze betaalbare premies, onze persoonlijke service en snelle hulp bij schades. Wij zijn een familiebedrijf dat zich al 100 jaar inzet voor (vers)ondernemers. Als specialist in uw branche kennen we de specifieke risico’s binnen uw onderneming, de financiële consequenties en

weten we wat u kunt doen om deze risico’s te verkleinen. Hierdoor krijgt u maatwerk, van intakegesprek tot ondernemersadvies tot schadeafhandeling. Met deze service zijn we uniek in de Nederlandse versbranche.

WILT U ZEKER WETEN DAT U DE RISICO’S IN UW ONDERNEMING

ONDER CONTROLE HEEFT?

Neem dan contact op met een adviseur in uw regio. Een kennismakingsgesprek is kosteloos en vrijblijvend.

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Foto: MSC

Een ruime meerderheid van consumenten geeft aan dat gezondheid een factor is in de aankoopbeslissing van voedingsmiddelen. Een overgrote meerderheid van de bevolking kent de Schijf van Vijf en het aanbod in supermarkten volstaat ook om volgens deze schijf te eten. Toch doen consumenten dat niet. Ongeveer 80% van de producten die Nederlanders in de supermarkt kopen staat niet in de Schijf van Vijf. Gezonder eten is daarom vooral een gedragsvraagstuk. Door middel van voorlichting, subtiele stimulatie, prijsbeleid en/of regulering van aanbod kunnen voedingsmiddelenproducenten proberen om consumenten positief te beïnvloeden in hun keuzes. Samenwerken in de keten en met de zorgsector is daarvoor essentieel.

TREND 5: TOENEMENDE MARKTMACHT BIJ SUPERMARKTEN

Het aandeel van supermarkten is hoog en de inkoop door food retailorganisaties is verregaand geconsolideerd. Door de geconsolideerde inkoop en de concurrentie vanuit hard discount is de onderlinge prijsconcurrentie tussen supermarkten groot. Door de jarenlange aandacht op prijsniveau en promoties vanuit food retailers en op de winkelvloer is de consument erg prijsbewust. Dit heeft impact op toeleveranciers.

Bron: Rabobank

| 18 FISH TREND
www.mercuriusnv.nl • info@mercuriusnv.nl • Telefoon 033 - 247 55 5 5 06 - 39 42 73 27 info@mercuriusnv.nl • Telefoon 033 - 24 75 566 • 06 - 39 42 73 27

Mosdiertje geeft overlast voor visserij en toerisme

De hoeveelheid mosdiertjes in de Noordzee neemt toe. De diertjes spoelen massaal aan en zorgen in de zomer voor overlast voor strandgasten. Ook de visserij heeft last van de grote hoeveelheden mosdiertjes, zo schrijft Groenkennisnet.nl. De oorzaak is onbekend, lange termijn oplossingen zijn er nog niet. Grote pakketten van bruine mosachtige plukjes, die soms wel een halve meter dik zijn. Zo tref je aangespoelde mosdiertjes aan op het strand. Sinds 2019 komt het mosdiertje massaal voor in de Noordzee. Wageningen Marine Research deed onderzoek naar het diertje, de risico’s en mogelijke oplossingen.

De mosdiersoort die overlast veroorzaakt is het harig mosdiertje (Electra pilosa). Het is een koloniediertje, ze groeien met miljoenen exemplaren tegen elkaar aan. Kolonies hebben een harde ondergrond nodig om te settelen, zoals voeten van windmolens, maar ook de touwen van mosselzaadinstallaties.

Mosdiertjes zijn filterfeeders, ze filteren hun voedsel uit het water. Ze leven vooral van plankton. De soort is inheems voor de Noordzee en de Waddenzee. De oorzaak voor de explosieve groei is nog onbekend. Het rapport verwacht dat de combinatie van droge jaren met grote hoeveelheden mosdiertjes in de toekomst vaker zal optreden.

NETTEN VOL MOSDIERTJES

Via een enquête geven vissers aan dat hun netten soms overvol zitten met de mosdiertjes. In alle types visserij melden vissers problemen. Vissers ervaren de overlast vooral in het voorjaar en de zomer voor de Noord- en Zuid-Hollandse kust. Volle netten met mosdiertjes zorgen voor minder vangst, minder vangstefficiëntie, beschadiging van tuig en daardoor kosten voor herstel. De overvolle netten kunnen ook gevaar opleveren voor de vissers: te zware tuigage met het risico van kapseizen. In mosselzaadinstallaties vormen mosdiertjes een probleem omdat zij de lijnen van deze installaties begroeien. Dat gebeurt zo massaal dat het mosselzaad zich niet kan vestigen op de lijnen. Ook is er concurrentie om voedsel en ruimte tussen de larven van de mosdiertjes en mossellarven.

STANKOVERLAST OP HET STRAND

In de kustgebieden zorgen gestrande massa’s mosdiertjes voor overlast voor recreanten. In de winter zijn er vrij weinig problemen, dan zijn er weinig strandgasten en verloopt het rottingsproces van de mosdierkolonies langzaam. Maar bij warm weer leiden de massastrandingen tot overlast voor het strandtoerisme. Het radioprogramma Vroege vogels besteedde afgelopen zomer aandacht aan de problemen. Het gaat om stankoverlast door rotting van de aangespoelde kolonies en bezoekers die wegzakken in het dikke tapijt van mosdiertjes. Zeer waarschijnlijk hebben de massaal aanwezige mosdiertjes ook effecten op de ecologie van de Noordzee en haar kust. Daar is nauwelijks onderzoek naar gedaan, omdat mosdiertjes vrijwel nooit zo massaal voorkomen. Ook massale strandingen zoals nu op de Noorzeekust komen wereldwijd weinig voor. Er is één eerder onderzoek dat drie mogelijke risico’s noemt. Dat zijn voedseltekort voor andere filter-

feeders, ruimtegebrek voor andere organismen en verstikking door de dikke laag mosdiertjes.

Om zoveel mogelijk overlast van mosdiertjes te voorkomen, kiezen vissers nu vooral voor tuigaanpassingen. Daarnaast vermijden ze zoveel mogelijk de gebieden waar veel mosdiertjes voorkomen. In de zomer kan het op drukke stranden zinvol zijn om de pakketten mosdiertjes te verplaatsen naar een minder druk deel van het strand. Nadeel is dat dit een omvangrijke en dagelijkse klus is.

Bron: Groenkennisnet.nl

Zienswijze op Engelse MPA voorstellen

De Nederlandse Vissersbond / PO Delta Zuid heeft haar zienswijze gegeven op plannen van de Engelse overheid om bepaalde gebieden te sluiten voor bodemvisserij.

Nadat een delegatie van de visserijorganisaties op 16 januari 2023 de MMO in Londen had bezocht en deel had genomen aan een online informatiesessie hebben Nederlandse vissers de koppen bij elkaar gestoken om de kaarten gedetailleerd door te nemen. De sluitings-

voorstellen zijn naar inzicht van de vissers aangepast en dit heeft de basis gevormd voor de zienswijze die door de Nederlandse Vissersbond en PO Delta Zuid is ingediend. Voor achtergrond informatie over het proces omtrent de Engelse MPA’s kunt u deze presentatie doornemen.

ONTVANGSTBEVESTIGING

VAN MMO De MMO heeft inmiddels bevestigd de aanpassingen op de gebiedssluitingen te hebben

ontvangen en heeft toegezegd er goed naar te kijken. ‘We hebben daarbij direct aangegeven dat we wanneer nodig nog eens langsgaan in Londen om een toelichting te geven’, aldus Durk van Tuinen die het proces samen met collega Ruben van Beek heeft begeleid. Wanneer er een reactie vanuit de MMO wordt ontvangen zal deze zo spoedig mogelijk met de leden worden gedeeld.

VEILIG, SNEL EN SCHONER FRITUUROLIE VERVERSEN

Op zoek naar een duurzame oplossing voor uw gebruikte frituurolie? Onze nieuwe opslagtanks bieden een snelle en schone oplossing. Het ingebouwde filtersysteem zorgt voor zuiverdere olie en de tank wordt geledigd met een nieuwe zuigwagen. Met vier verschillende formaten hebben we altijd een tank die past bij uw behoeften. Ook een verrijdbare tank is mogelijk.

Interesse? We helpen u graag verder.

| 19 FISH TREND 020 260 60 60 sales.nl@quatra.com

Opbrengst eerste vaatje Hollandse

Nieuwe voor de

Het Nederlands Visbureau organiseert op dinsdag 13 juni 2023 de traditionele veiling van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe in Scheveningen. De opbrengst, die traditioneel wordt geschonken aan een goed doel, gaat dit jaar naar de Voedselbank. Daags erna, woensdag 14 juni, is de Hollandse Nieuwe weer overal te koop. De veiling wordt gepresenteerd

Elk jaar organiseert het Nederlands Visbureau de officiële start van het seizoen met een veiling. Agnes Leewis van het Nederlands Visbureau: ‘In de huidige tijdgeest is een doel dat zich inzet voor de mensen die

Voedselbank

het erg moeilijk hebben in ons ‘rijke’ Holland volgens ons een passende keuze. We streven ernaar zoveel mogelijk mensen in ons land een klein steuntje in de rug te geven’.

‘HARD NODIG’ Namens Voedselbanken Nederland geeft Caroline van der Graaf-Scheffer aan: ‘Geweldig dat de opbrengst van de veiling van het eerste vaatje nieuwe haring bestemd is voor de Voedselbanken. Juist in deze tijden waarin het aantal klanten van de voedselbanken zo sterk gegroeid is, een derde daarvan is kind jonger dan 18 jaar, is dit zo enorm welkom en nodig. Iedereen bij ons is vrijwilliger en met elkaar weten we hoe

belangrijk het hartverwarmende initiatief van het Nederlands Visbureau is nog meer mensen wekelijks te kunnen steunen met voedselhulp.’

Een dag na de veiling, die dit jaar gepresenteerd wordt door tvpresentatrice Natasja Froger, die samen met haar man het goede doel een zeer warm hart toedraagt, zijn de nieuwe haringen weer overal verkrijgbaar. De komst van de nieuwe vangst 2023 wordt op tal van plaatsen gevierd met haringparty’s en andere evenementen, zoals Vlaggetjesdag. Vlaggetjesdag Scheveningen vindt altijd plaats op de eerste zaterdag, volgend op de officiële start van het seizoen.

Stikstofproblematiek

In 2019 ging Nederland ‘op slot’ door een uitspraak als gevolg van procedures gevoerd door Johan Vollenbroek, die het stikstofbeleid van de regering aanvocht. Vanaf dat moment moest de visserij in N2000 gebieden ook ingewikkelde stikstofberekeningen tonen. Het nieuwe kabinet Rutte IV nam begin 2022 de vlucht vooruit door 25 miljard euro belastinggeld te reserveren, vooral voor het desnoods gedwongen uitkopen van boeren. Die reageerden met wekenlange trekkeracties. Nu was Nederland pas echt in stikstofcrisis. In het gifgroene boek ‘De stikstoffuik’ (2023) van Arnout Jaspers (1958) fileert de schrijver genadeloos hoe het Nederlandse stikstofprobleem ontstond, waarom Nederland als enige land ter wereld een fulltime ‘stikstofminister’ heeft en hoe de hele ‘crisis’ gebaseerd is op onwetendheid, misbruik van wetenschap en schimmige deals in achterkamertjes. ‘De enkeling die het betahoofd koel hield en vanaf het begin nuchter en kritisch is geweest, is de fysicus en wetenschapsjournalist Arnout Jaspers,’ zegt oud-minister, gepromoveerd bioloog en bijzonder hoogleraar (UvA) Ronald Plasterk. Dat noem ik een behoorlijke staat van dienst.

EAPO vergadert in Brussel

De European Association of sh Producers Organisations (EAPO) heeft in Brussel haar ledenvergadering gehouden. De EAPO is de overkoepelende belangenorganisatie van visserijorganisaties die zich hoofdzakelijk richt op de belangenbehartiging van de visserijsector in de Europese Unie. Durk van Tuinen was aanwezig namens de Nederlandse Vissersbond / PO Delta Zuid en doet verslag.

Niet heel verrassend ging er veel aandacht uit naar het actieplan van de Europese Commissie waarin onder andere het verbod op gesleepte bodemvisserij in beschermde gebieden staat opgenomen. Vanuit de EAPO wordt samen met de andere Europese visserijorganisaties, EBFA en Europêche, gewerkt om onder andere de Europese Commissie van repliek te dienen op de ingrijpende voorstellen. De positie van de EU-lidstaten werd besproken waarbij onder andere de Nederlandse positie ter sprake kwam. Verder presenteerde EBCD de wereldwijde ontwikkelingen op visserijbeleid, dergelijke ontwikkelingen bieden enige richting aan wat op EU vlak wordt overgenomen. EBCD is een adviesbureau wat door de EAPO wordt ingehuurd

om de genoemde ontwikkelingen te volgen en te rapporteren.

ZORGEN OMTRENT AANLANDPLICHT

De aanlandplicht lijkt steeds knellender te worden voor de kottervloot. De onwerkbare regel wordt enigszins verzacht met enkele essentiële uitzonderingen van soorten die na (bij)vangst wel overboord mogen worden gezet en niet hoeven te worden aangeland. Echter, er gaan steeds meer geluiden op in het Brusselse om het aantal uitzonderingen stevig te reduceren. Van Tuinen merkte dit op tijdens de EAPO vergadering en vroeg aandacht om de komende tijd actief te participeren op dit onderwerp. EU-lidstaten Nederland en België werken momenteel gezamenlijk aan het plan voor 2024 op de Noordzee en Noordwestelijke wateren, de zogenaamde discardplannen.

ONTWIKKELINGEN TRILOOG

HERZIENING CONTROLEVERORDENING

Medio 2021 hebben de Europese Raad, Commissie en Parlement allen een standpunt ingenomen over de inhoud van de herziening van de controleverordening waarna het triloog volgde. Bij een triloog worden de drie standpunten samengevoegd tot één. Destijds werd voorspeld dat voor de

jaarwisseling 2021/2022 het triloog zou zijn afgerond en de nieuwe controleverordening zou worden geïmplementeerd. Echter, we moeten concluderen dat het triloog nog steeds gaande is en dat zal door de complexiteit van de onderwerpen zijn.

Tijdens de EAPO werd de stand van zaken gepresenteerd door Thomas Wenzel Kruse, visserij-lobbyist namens de Deense visserijsector. Het werd wel duidelijk dat er nog een aantal discussiepunten zijn, waaronder het cameratoezicht aan boord van vissersvaartuigen. Het Europees Parlement wilde destijds cameratoezicht vanaf 12 meter lengte, de Europese Commissie vanaf 24 meter. Er wordt nu gesproken over een compromis waarbij cameratoezicht verplicht zou worden voor vissersvaartuigen van 18 meter of langer die ‘hoog risico’ visserijen beoefenen. ‘Hoog risico’ is gekoppeld aan de vangstvolumes en bijvangsten en wordt bepaald door de Europese visserij controle organisatie EFCA. Het is momenteel niet in te schatten wanneer een akkoord wordt bereikt op de controleverordening. Standpunten liggen nog best ver uiteen en er moeten stevige compromissen worden gesloten alvorens een akkoord in zicht komt.

Het onderwerp stikstofproblematiek is een complexe kwestie en wordt niet alleen aangekaart door de ecolobby, maar ook door wetenschappers en beleidsmakers. Het gaat om de overbelasting van stikstofverbindingen in de natuur, die leiden tot aantasting van de biodiversiteit, en ook tot vermeende gezondheidsproblemen bij de mens. Politici hebben de taak om beleid te maken dat het algemeen belang dient, inclusief het behoud van de natuurlijke omgeving. Het is daarom begrijpelijk dat zij de stikstofproblematiek serieus nemen en beleid willen voeren om dit aan te pakken. Het is echter wel belangrijk dat er een evenwicht wordt gevonden tussen economische groei en het behoud van de natuurlijke omgeving. Dit vraagt om een zorgvuldige afweging van belangen en het vinden van oplossingen die zowel duurzaam als economisch verantwoord zijn. Het is niet constructief om politici af te doen als ‘in de ban van de ecolobby’. Het is belangrijk dat er een open en constructief debat plaatsvindt over de stikstofproblematiek en dat er op basis daarvan weloverwogen beslissingen worden genomen. De politieke aardverschuivingen in de afgelopen periode hebben daar een antwoord op gegeven, maar daarmee is het (zelf gemaakte?) ‘probleem’ nog niet opgelost.

AERIUS

AERIUS is (het enige verplichte) rekeninstrument dat wordt gebruikt om de stikstofuitstoot van verschillende bronnen te

berekenen en de effecten ervan op de omgeving te evalueren. Het houdt rekening met de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) door verschillende bronnen, zoals landbouw, verkeer, industrie en dus ook de (kust) visserij. Als we ervan uitgaan dat er in 2030 een halvering van de stikstofuitstoot moet plaatsvinden, zou AERIUS kunnen worden gebruikt om de huidige uitstootniveaus te evalueren en verschillende scenario’s te berekenen om dit doel te bereiken. Door de bronnen van stikstofuitstoot te identificeren en te analyseren, kunnen beleidsmakers maatregelen nemen om de uitstoot te verminderen. De (kust)visserij heeft geen uitstel tot 2030, maar heeft te maken met het jaar 2023. Het verplichten van schonere productiemethoden is voor de (kust)visserij dus met onmiddellijke ingang van toepassing. Ik constateer dat dit feitelijk meten is met twee maten in ons kleine kikkerlandje, maar dat terzijde.

GEEN REDEN TOT PANISCHE INGRIJPEN

2030 of 2035? Minister van stikstof ‘richt zich op 2025’(!) stond er op 4 april als kop in mijn krant. Hoogst opmerkelijk zegt Ronald Plasterk in zijn voorwoord bij het boek van Jaspers. ‘De budgetten die Nederland via de belasting uitgeeft aan het stikstofbeleid is buitensporig hoog, de schade voor boeren, vissers, woningbouw, consumenten, kortom de hele samenleving is ongekend. Er is nauwelijks kritiek geweest op de kern van het stikstofbeleid van dit kabinet. Het is in de kern krankzinnig beleid, omdat de stikstofuitstoot de afgelopen dertig jaar niet is toegenomen, maar juist met een factor drie is afgenomen en er dus geen reden is voor panische ingrepen. Terwijl de acute noden in andere sectoren van de samenleving immens zijn, worden hier tientallen miljarden euro’s weggegooid’.

Hoelang gaat het duren voordat er een enquêtecommissie gaat komen met de vraag: ‘Hoe is het mogelijk geweest om deze bocht te nemen?’. Tot zover gaat het beleid, op het moment van schrijven, nog gewoon door en de rechter heeft tot nu toe meerdere malen getoetst!!

Johan K. Nooitgedagt, voorzitter Nederlandse Vissersbond

| 20 FISH TREND
FISH COLUMN

‘Banen creëren door visserijkansen te grijpen’

Our Fish heeft de EU opgeroepen om een belangrijk onderdeel van haar gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) uit te voeren om een rechtvaardige en duurzame toekomst voor de vissersgemeenschappen in de EU veilig te stellen.

Aanleiding is een nieuw rapport dat aantoont hoe meer werkgelegenheid potentieel kan worden gegenereerd door EU-visserijquota toe te kennen op basis van ecologische en sociale criteria.

Het rapport, geschreven door Vertigo Lab en in opdracht van de Our Fish-campagne, ‘Empowering EU Fisheries Policy to Restore Marine Health, Tackle Climate Change and Create Jobs’, constateert dat ‘de herverdeling van EU-visserijquota ten gunste van ecologische en sociale criteria lijkt om een positieve invloed op de werkgelegenheid te hebben’, en beschrijft hoe de EU-lidstaten en de Europese Commissie het potentieel van het GVB zouden kunnen realiseren door de volledige implementatie van artikel 17 van het beleid, waarin staat dat de toegang tot de visserij door de EU-lidstaten moet worden toegewezen op basis van transparante economische, sociale en ecologische criteria.

GERINGE IMPACT

Uit het rapport blijkt ook dat visserijpraktijken die een geringere impact hebben op het mariene milieu, ook een positieve sociaaleconomische impact hebben. Door casestudy’s in Ierland, Frankrijk, Duitsland, Zweden, Polen en Denemarken te onderzoeken, onthult het onderzoek dat het toewijzen van vangstquota op basis van milieucriteria meer banen kan creëren, welvaart binnen de EU kan houden en tegelijkertijd de ecosysteemen koolstofimpact van de visserij kan verminderen, wat verdere afhankelijkheid komt gemeenschappen ten goede en helpt de EU haar internationale klimaat-

verbintenissen na te komen.

‘De resultaten zijn bemoedigend voor de overgang naar duurzame visserij’, zegt co-auteur Morgan Raffray van Vertigo Lab. ‘In onze casestudy’s leidt de herverdeling van quota tot het creëren van banen, terwijl het geen invloed heeft op de economische outputmogelijkheden van de visserijsector.’

GOUDEN KANS

De EU heeft een gouden kans om het lot van de EUvisserijsector nieuw leven in te blazen, vindt Rebecca Hubbard, programmadirecteur van Our Fish. ‘Dit rapport laat zien dat als lidstaten zoals Frankrijk, Ierland en Duitsland de helft van het quotum van destructieve vissersvloten zouden geven aan vloten met een lagere impact, ze meer banen zouden kunnen creëren, sterke economische output kunnen behouden, meer welvaart binnen de EU kunnen houden en de toekomstige veiligheid voor de Europese visserijgemeenschappen.’

Hubbard voegt toe: ‘De EU heeft toezeggingen gedaan op het gebied van milieu- en klimaatactie die ook van cruciaal belang zijn voor het waarborgen van een gezonde oceaan voor vissers en alle burgers, maar deze beloften worden genegeerd in het dagelijkse visserijbeheer, waarbij de meest destructieve vissersvloten automatisch de meeste toegang krijgen tot vis, gebaseerd op een status-quo uit een vervlogen tijdperk.’ Ze vindt dan ook dat de Europese Commissie en de EU-lidstaten in het gemeenschappelijk visserijbeleid beschikken over de instrumenten om deze situatie snel om te buigen. ‘Ze moeten onmiddellijk beginnen met de transitie naar een meer sociaal rechtvaardige, milieubewuste en koolstofarme vissersvloot, en dit rapport laat zien hoe ze dat kunnen doen.’

Bron: Our Fish

| 21 FISH TREND Profinis is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), Samenwerkende Registeraccountants (SRA) en Register Belastingadviseurs (RB). Vierkant achter uw ambitie! Het Spijk 32 8321 WT Urk Postbus 110 8320 AC Urk T 0527 - 681 726 F 0527 - 685 239 E info@profinis.nl W www.profinis.nl Voor de cijfers achter de vis Drs. Hein Bakker AA KAN UW HUISSTIJL WEL EEN VERFRISSING GEBRUIKEN? Wij kunnen bonnenboekjes, enveloppen, visitekaartjes, brief- en factuurpapier en nog veel meer voor u verzorgen Voor meer informatie: wilfred@addictivemedia.nl Telefoon 0515 - 43 21 40 e-mail info@addictivemedia.nl Krant of magazine drukken? Wij zijn Voor al uw drukwerk en meer O UR F ISHDOETOPROEPAAN EU:

Mogen wij u even bijpraten…

Wij komen graag bij u langs om ons verhaal te vertellen over de interessante ontwikkelingen op de Pollack markt!

Neem vrijblijvend contact op. Bel, mail of scan de QR-code.

www.pluggepuur.nl V isafslagweg 58, 2583 dm den haag Telefoon 070 354 1220 vis met een verhaal