FeFo årsrapport 2016 NORSK

Page 1

Varangerfjorden FOTO: LENA KRISTIANSEN

Ã…rsrapport

2016


større. Vi heier på næringslivet og institusjonene i fylket og ønsker i så stor grad som mulig å bidra til livskraftige og trivelige lokalsamfunn. Trivsel, folkehelse og friluftsliv er viktig for oss, og vi har derfor ordninger som skal stimulere til aktivitet og hygge. Det skal være godt å bo i Finnmark, og i tillegg til gratis fiskekort og landets billigste jakt, deler vi årlig ut store summer gjennom ordningen Grønne midler, et lavterskeltilbud hvor frivillige lag og foreninger kan søke om tilskudd. FeFo er også hovedsponsor for Ungt Entreprenørskap, og har inngått samarbeidsavtaler knyttet til flere større arrangementer omkring i fylket. Dette kommer vi til å fortsette med. Vi ønsker at morgendagens voksne skal bli kjent med oss på egne premisser.

Året 2016 2016 har vært et travelt og begivenhetsrikt år for FeFo. Deler av året vi har lagt bak oss har vært preget av forenkling og fornying, og ikke minst tiårsmarkeringen. 1. juli 2016 var det ti år siden FeFo ble opprettet, som følge av arbeidet til Samerettsutvalget og deretter vedtaket av Finnmarksloven. Dette var en viktig begivenhet som førte til at statens umatrikulerte grunn ble overført til finnmarkingene fra 1. juli 2006, og med FeFo som forvaltningsorgan på vegne avog til beste for fylkets innbyggere. Det er en oppgave vi tar på alvor og forsøker å løse etter beste evne. FeFo skal være garantisten for at alle som bor i Finnmark har god og lik tilgang til natur og naturressurser. Selve jubileumsdagen ble markert med en konferanse der vi så oss tilbake, fikk vurderinger og synspunkter fra politikere, embetsfolk og andre som på ulikt vis hadde vært med i prosessen med dannelsen av Finnmarksloven og FeFo, og hvor

Statsminister Erna Solberg la 1. juli ned grunnsteinen til FeFos hovedkontor i Lakselv. FOTO: EIRIK PALM

morgendagens generasjon presenterte sine tanker og ønsker for Finnmark. Hedersgjesten, statsminister Erna Solberg, holdt tale under festmiddagen, la ned grunnsteinen for det nye hovedkontoret til FeFo, og var en av innlederne under konferansen. Samtidig arrangerte FeFo folkefest i Lakselv, og har i tillegg besøkt de fleste kommunene i Finnmark med stands i løpet av jubileumsåret. Det er viktig for oss å være tilstede og tilgjengelig for eierne våre; fylkets innbyggere. Det er også viktig for oss at vi bruker en så stor del av pengene våre som mulig i Finnmark. For å anskueliggjøre hva vi legger igjen i form av kjøp av varer og tjenester har vi første gang laget et samfunnsregnskap. I 2016 la vi igjen 26,89 millioner kroner i Finnmark. 10,8 millioner kroner var i form av skatter og avgifter, i tillegg kjøpte vi varer og tjenester lokalt for over 16 millioner kroner. De neste årene blir denne summen enda

Samtidig fortsetter kartleggingen av historiske rettigheter i Finnmark. Dette et stort ansvar, siden vi gjennom Finnmarksloven er pålagt å ta stilling til konklusjoner i Finnmarkskommisjonens rapporter. Vi er også pålagt å være part i saker som behandles i utmarksdomstolen, og vi bruker store ressurser på dette arbeidet. Vårt standpunkt er klart: Dersom det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon på særskilte rettigheter, så er det vårt mandat å akseptere disse. Er det derimot tvil, og det er fare for at andre urettmessig kan få tilkjent rettigheter, mener vi det mest ryddige er å la en uhildet tredjepart avgjøre. Det legger også Finnmarksloven opp til, ved at saker som ankes etter behandling i Utmarksdomstolen i Finnmark, skal gå direkte til Høyesterett. I 2016 ga Høyesterett FeFo medhold i den såkalte Stjernøya-saken. tillegg ble flere andre saker behandlet av utmarksdomstolen. Den mest kjente er Nesseby-saken. Finnmark er et fylke rikt på opplevelser og naturressurser. Høsting av naturressurser betyr også mye for oss finnmarkinger, og målet er å ha en god og rettferdig forvaltning. Derfor utformes reguleringer av jakt og fiske i nær dialog med brukergrupper og rettighetshavere. For å få en forvaltning som er så treffsikker som mulig, er Finnmark delt inn i jaktfelt og fiskefelt. Finnmarkingene har rangen i Finnmark, og formålet med denne feltinndelingen er blant annet å sikre at vi unngår overbeskatning. Er det for høyt jakttrykk innenfor ett område, stenger vi det for utenforstående til fordel for lokale.

innbyggerne i fylket, men registrering av fiskekort gir oss mer presis kunnskap om uttak og fiskevaner, slik at vi kan forvalte enda bedre til fordel for de som bor i fylket. 22. januar mottok vi det triste budskapet om at Jon Meløy var gått bort. Meløy var den første direktøren i FeFo, fra 2006 til 2012, og spilte en viktig rolle i arbeidet med å forme nyskapningen. Vi kjente Meløy som en kunnskapsrik og dedikert person med et stort hjerte for Finnmark og Finnmarkseiendommen. De siste årene arbeidet han som seniorrådgiver i FeFo, en jobb han satte stor pris på, og han var på jobb som normalt den 21. januar. Meløys bortgang var et stort tap. Vi opplever i tillegg at behovet for informasjon øker. Det har vi tatt konsekvensen av, og i april ble avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt opprettet. Avdelingen har arbeidet målrettet med å utvikle og ruste FeFo best mulig innenfor alle kontaktflater, og mandatet er klart: FeFo skal bli blant de aller beste i Finnmark innenfor informasjon, offentlighet og tilgjengelighet. Det er også avgjort at FeFo får et nytt hovedkontor i Lakselv, etter at styret i 2016 vedtok et nybygg med en kostnadsramme på 48,2 millioner kroner. Bygningen får en grunnflate på ca. 900 kvadratmeter fordelt på to etasjer, og er i materialvalg og utforming inspirert av Finnmark og finnmarksnaturen. Forventet byggestart er sommeren 2017. Dette er bare en kort oppsummering av året som har gått. I årsrapporten leser du mer om hvordan FeFo arbeider innenfor våre saksområder og ivaretar formålet i Finnmarksloven. God lesning. Lakselv 20. april 2017

Jan Olli

Direktør

I 2016 innførte vi også gratis fiskekort for folk bosatt i Finnmark. Innlandsfiske skal være gratis for

Finnmarkseiendommen – Finnmárkkuopmodat, Torget, 9711 Lakselv l post@fefo.no l www.fefo.no design og ombrekning: JHH, FeFo

2

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2015 2016

www.fefo.no / tlf 09975

3


Årsrapport 2016 FeFo hadde 36 ansatte ved utgangen av 2016, det samme antallet som i 2015. FeFo er en kompetansedrevet virksomhet som forutsetter høy kompetanse innenfor spesielle fagfelt. Endrede krav fra samfunnet har over tid bidratt til at det stilles høyere krav til FeFo når det gjelder kompetansen virksomheten er nødt til å anskaffe. Utfordringene er å rekruttere, samt holde på, kompetente medarbeidere. Det er stor konkurranse i arbeidsmarkedet om den fagkompetansen FeFo etterspør. FeFo har etablert en god og effektiv organisasjon som er tilpasset den aktiviteten som FeFo er ansvarlig for iht. Finnmarksloven og strategisk plan.

Samarbeid med andre FeFo har et tett samarbeid med kommunene innenfor en rekke fagområder der kommunen er offentlig myndighet. Kommunen er bl.a. plan- og bygningsmyndighet, oppmålingsmyndighet, matrikkelmyndighet, landbruksmyndighet, forurensingsmyndighet, viltmyndighet og friluftsmyndighet. FeFo gjennomfører jevnlig møter med kommunene i Finnmark. FeFo har faste treffpunkt med fylkeskommunen og Sametinget hvor FeFos virksomhet drøftes. Brukerorganisasjonene utgjør en viktig samarbeidspart for FeFo, særlig innenfor jakt og fiske. Samarbeid og dialog med rettighetshaverne er også av stor betydning for FeFo. Utover dette har FeFo samarbeid med ulike institusjoner og organisasjoner.

Sammensetning og arbeidet i FeFos organer Styrets sammensetning Styret har hatt følgende sammensetning i 2016: Oppnevnt av Sametinget: Leder Marit Kirsten Anti Gaup - Ronny Wilhelmsen som personlig varamedlem Nestleder Mathis Nilsen Eira - Ellinor Guttorm Utsi som personlig varamedlem Hartvik Andreas Hansen

4

- Inger Lise Singer som personlig varamedlem

Oppnevnt av Finnmark fylkeskommune: Raymond Robertsen - Ingolf Erling Eriksen som personlig varamedlem Bente Haug

- Irene Gallavara som personlig varamedlem

Runar Sjåstad

- Svein Iversen som personlig varamedlem

Arbeidet i styret

Styret har avholdt elleve styremøter og behandlet 88 saker. Av saker, som har vært behandlet i styret i 2016 kan nevnes: Saker som er behandlet:

• • • • • • • • • • • • •

Innlandsfiskehøring FeFos tiårsmarkering 1. juli Oppfølging av strategisk plan – ny kurs innenfor eiendomsutvikling Økonomisk ramme for nybygg i Lakselv FeFos behandling av skuterløyper iht. endring i motorferdselloven Finnmarkskommisjonens rapport for felt 6 Varangerhalvøya vest Justering priser jaktkort og fiskekort Fornyet behandling av søknad om lakseplasser Styreevaluering Høringsinnspill ny forskrift om jakt- og fangsttider Støtte til oppkjøp av Savio-samlingen Høringsuttalelse søknad om konsesjon Sibelco, Stjernøya Sak utmarksdomsstolen

Styret er orientert om følgende:

• • • • • • • • • •

Søknad om opsjon på areal avsatt til havneformål i Leirpollen i Sør-Varanger kommune Prosess vedrørende konsesjonssøknad fra Nussir ASA. Opsjonssøknad – Cakkalvarri. U.off. Grønne midler 2016 TIårs jubileet Utmarksdomstolen, Store Olsen-saken Oppsummering fra møte med Finnmark bondelag og videre oppfølging Orientering om ekstra jakt av elg i Stabbursdalen. Handtering av privat eiendom i forbindelse med elgjakt. Oversikt over uttakssteder for grus, pukk og naturstein der minerallovens bestemmelser kan gi krav om konsesjonsplikt Småviltjakt, innlandsfiske og laksefiske i elv 2016

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT2016 2015

Styrets møter med andre

Prioriterte arbeidsoppgaver i 2016

Sametinget og fylkestinget oppnevner tre medlemmer hver til styret. Siden oppstarten i 2006 har det vært gjennomført kontaktmøter på politisk nivå med Sametinget og fylkestinget. I 2016 har det blitt gjennomført ett kontaktmøte på politisk nivå med Sametinget og fylkestinget.

Møter: • Møte med tillitsvalgte • Møte kontrollkomiteen

I tillegg til løpende drift har det i 2016 vært fokus på følgende: • Tiårsjubileet for FeFo • Ny pensjonsordning • Finnmarkskommisjonens rapporter • Saker som er-, eller skal til behandling i Utmarksdomstolen for Finnmark • Innlandsfiskehøring • Bestandsplaner for elg • Nye retningslinjer for innlandsfiske med soneinndeling og gratis fiskekort for bosatte i Finnmark • Utdeling av signalfargede skyggeluer til alle elgjegere i Finnmark for økt sikkerhet under jakta • Justering av priser og aldersgrenser for småviltjakt og innlandsfiske • Høringsinnspill til nye jakt- og fangsttider • Vurdering av nytt administrasjonsverktøy • Anbudsprosess for nye kontorlokaler i Lakselv • Seminar for grus- og pukkbransjen • Vedlikehold av godt besøkte ødestuer • Oppstart av arbeidet med overordnet strategi for kommunikasjon og samfunnskontakt • Oppstart av prosjekt med ny og mer brukervennlig nettside • Oppstart av prosjekt med ny innsynsløsning/postjournal

Kontrollkomiteens sammensetning

Samfunnsregnskap

Kontrollkomiteen hadde følgende sammensetning i 2016:

Det er viktig for FeFo å bidra til lokal vekst. Vi kjøper derfor varer og tjenester lokalt der det er mulighet for det. I tillegg kommer avgifter.

FeFo-styret gjennomfører årlig en ordførerkonferanse hvor en tar opp tema av felles interesse. Styret har i 2016 fått orientering fra følgende aktører: • Nussir ASA • Ungt Entreprenørskap Finnmark • Status nytt administrasjonsbygg i Lakselv. Informasjon av prosjektleder Roy Rørnes • Informasjon fra Kimberlitt v/ Jørn Christiansen • Informasjon fra NJFF Finnmark • Orientering fra Allskog v/ Kenneth Svensson og Rune Moen i Allskog og Helge Molvig • Orientering fra Øvre Pasvik nasjonalparkstyre • Miljøundersøkelse Bugøynes – presentasjon av rapport v/Sweco

Oppnevnt av staten: Leder Marianne Olssøn Oppnevnt av Sametinget: Klemet Erland Hætta

- Varamedlem Hans Petter Graver - Varamedlem Åshild Joks Andresen

Oppnevnt av Finnmark fylkeskommune: Eva Danielsen Husby - Varamedlem Einar Johansen

Arbeidet i kontrollkomiteen Kontrollkomiteen er et internt organ i FeFo som skal føre tilsyn med styrets virksomhet. Kontrollkomiteen går systematisk gjennom alle styreprotokoller for å påse at styrets vedtak er innenfor Finnmarksloven og annen lovgivning. I tillegg skal kontrollkomiteen godkjenne FeFos årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning. Kontrollkomiteen har holdt fire møter i 2016, og behandlet 14 saker.

www.fefo.no / tlf 09975

FeFo la i 2016 igjen 10.816.600 kroner i form av skatter og avgifter. I tillegg kjøpte FeFo varer og tjenester for 16.073.690 kroner fra lokale leverandører i Finnmark. FeFo tilbakeførte dermed 26.890.290 kroner. De største kategoriene var (avrundet): Kjøp av spesialekspertise kr. 3.668.000,Reiselivsbedrifter og detaljhandel kr. 1.155.000,Annonser, trykksaker og andre medietjenesterkr. 813.000,Leie av kjøretøy kr. 369.000,Drivstoff til kjøretøy kr. 90.000,foto: johan mathis gaup

Organisasjon

5


Virksomhetsområder GRUNN OG RETTIGHETER FeFo har grunnbokshjemmelen og er eier av 46.600 km². Eiendommene utgjør ca. 95 prosent av Finnmark fylkes landareal.

Sverre Pavel

leder for grunn og rettigheter

Grunnforvaltningen er delt inn i følgende aktivitetsområder: • • • • •

festekontrakter festesøknader eiendomssalg eiendoms- og rettighetssikring eiendomsutvikling

I 2016 mottok FeFo 1.533 søknader om tillatelse til bruk av grunn og tilhørende rettigheter. Dette er en økning fra 2015 da det kom inn 1.438 søknader.

Festekontrakter

Rambøll AS på befaring i hyttefelt i Vadsø. foto:

ARKIV

FeFo har i overkant av 12.000 aktive festekontrakter. Formålet med kontraktene er utleie av Finnmarkseiendommen til ulike tomteformål som boligtomter, hyttetomter, landbruksjord og næringstomter. Fester betaler en årlig festeavgift for å disponere tomta. Kontraktsarbeidet består i saksbehandling i

forbindelse med overføring av kontrakter når hus og hytter skifter eier ved salg eller arv, oppfølging av kontraktsvilkår, regulering og innkreving av festeavgift, oppdatering av festeregisteret og kontakt med advokater, eiendomsmeklere og Kartverket når det gjelder eiendomsoverdragelser og tinglysing. I 2016 ble det ferdigbehandlet 397 saker om overføring av festerett. Det innebærer en nedgang på 12 prosent i forhold til 2015.

Festesøknader Alle søknader om grunn eller rettigheter behandles i tråd med Finnmarksloven og Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark. FeFo har som hovedregel at grunndisponeringen skal skje i tråd med godkjente kommunale planer. I 2016 mottok FeFo 39 søknader om boligtomt. Det er en nedgang fra 2015, hvor det kom inn 44 søknader. Av de 39 er 17 innvilget. 16 er avslått eller var uaktuelle. Øvrige 6 under behandling. Det kom inn 43 søknader om hyttetomter i 2016. Det er oppgang fra 2015, da det kom inn 32 søknader. 17 er innvilget, 16 er avslått og de øvrige er til behandling eller uaktuelle. Antall søknader om tilleggsjord eller beiteareal er 22. Det er markert økning fra 2015 da det kom inn kun fem søknader. Av disse er fem innvilget, mens resten er under behandling.

Eiendomssalg I 2016 kom det 61 søknader om kjøp av grunn. Det er en liten nedgang fra 2015 da det kom inn 67 saker. Av de 61 søknadene er 45 innvilget og 18 avslått eller uaktuell. De øvrige er fortsatt til behandling. De fleste sakene gjelder salg av bebygde boligtomter.

6

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT2016 2015

Vestre Solvarden hyttefelt i Vadsø. FOTO: ARKIV

Eiendoms- og rettighetssikring FeFo ble i 2016 stevnet som part i 22 nye jordskiftesaker. Til sammenlikning ble FeFo i 2015 stevnet i 17 saker. Det har over tid vært en økning i antall saker for jordskifteretten, noe som innebærer en god del merarbeid for FeFo. Sakene må forberedes, dokumenter innhentes og analyseres. Med bakgrunn i dette må FeFo ivareta Finnmarkseiendommens interesser i samtlige saker. To større saker om bruksordning for private veier på FeFo-grunn er fremmet for jordskifteretten der FeFo er part. Den ene saken som omfattet Tårnetveien i SørVaranger avgjorde retten i desember. FeFo ble i dommen tilkjent en part i veilaget på 15 prosent. Dommen ankes. Flere kommuner innfører eiendomsskatt. I den forbindelse får FeFo som grunneier tilsendt en rekke skattekrav for bygninger som er uten avtale med grunneier. Dette må følges opp, og FeFo har etablert et prosjekt der vi får rettet opp i feil som finnes i matrikkelen. For 2016 har bl.a. krav fra kommunene Vadsø, Sør-Varanger og Kvalsund blitt behandlet. I dette arbeidet samarbeider FeFo tett med den kommunale

www.fefo.no / tlf 09975

matrikkelmyndigheten, som er ansvarlig for all eiendomsinformasjon. Resultatet av arbeidet blir enten at det opprettes festekontrakt med byggets eier eller at det foretas arronderingssalg for å få deler av bygningen på rett eiendom. Etter hvert som kommunene innfører eiendomsskatt blir det tilsvarende oppfølging for FeFo med oppretting av feil og etablering av nye rettighetsforhold. FeFo bidrar aktivt i kommuneplanprosessene og øvrige detaljplanlegging. Særlig er FeFo opptatt av å komme med relevante innspill til kommuneplanens arealdel. Kommuneplanen vil, når den er vedtatt av kommunestyret, bestemme hvordan arealbruken kan skje på all grunn i kommunen, både privat- og Finnmarkseiendommen. FeFo har i 2016 blant annet gitt innspill til planprogram kommuneplan i Gamvik, planprogram for Nordkapplatået og innspill til reguleringsplaner herunder Skillemo i Alta og Langnes i Alta kommune. FeFo er en etablert part i Geovekst. I Geovekst-prosjektene samarbeider mange parter blant andre Statens kartverk, kommunene, vegvesenet, kraftlagene og

7


Virksomhetsområder FeFo om både revisjon av eksisterende kart og nykartlegging. Gjennom et slikt spleiselag får man kartlagt større områder enn det partene alene kunne fått til. Et oppdatert og mer detaljert kartgrunnlag er en forutsetning for all samfunnsutvikling. FeFo deltok i 2016 i arbeidet med en ny høydemodell NN2000, i kartlegging langs vegstrekninger særlig i Nordkapp og Kvalsund, laserskanning av utvalgte områder og ajourføring i Vadsø sentrum. FeFo deltok også i kartlegging av FKB-C i fem kommuner i VestFinnmark. Bare deler av dette arbeidet ble gjennomført i 2016. FeFo er part i Norge Digitalt, som er den nasjonale overbygningen for all innsamling og håndtering av stedfestet informasjon (geodata) i Norge. Gjennom partstatusen får blant annet FeFo tilgang til en rekke geodata som er nødvendig for eiendomsforvaltningen.

Eiendomsutvikling I 2016 har FeFo gitt flere nye opsjoner til ulike formål. Formålet med opsjonene er å bidra til å utvikle FeFogrunn. Innehaveren av opsjonen gis rett til å regulere og utvikle FeFo-grunn i tråd med godkjent plan. I etterkant inngås festekontrakter mellom utbygger og FeFo for de arealer som er avsatt til utbyggingsformål. Det ble gitt seks opsjoner i 2016, herunder opsjon til utvikling av havn i Leirpollen i Sør-Varanger kommune og opsjon til COOP for utvikling av deres virksomhet i Bossekop. Det har i løpet av året vært en gjennomgang av behovet for å utarbeide reguleringsplan for uttak for byggeråstoff. Slike uttak er svært viktige for samfunnsutviklingen og en sikring og styring av disse gjennom planer er nødvendig for å skape forutsigbarhet for alle parter, både driver og de som har behov for byggeråstoff. I 2016 ble arbeidet med reguleringsplanen for Vestre Solvarden hyttefelt i Vadsø kommune. Utfordringen har vært å finne en løsning på vinterparkering. FeFo har ikke egnede arealer selv og det forsøkes å finne løsninger på privat grunn. Det ble videre foretatt en justering av reguleringsplanen for Skaidilia hyttefelt i Kvalsund kommune. Hytteliv. Foto: Lena Kristiansen

8

ÅRSRAPPORT 2016 2015

www.fefo.no / tlf 09975

9


Virksomhetsområder NÆRING Finnmark omtales som mineralfylket, med sine store mineralressurser. Det meste av ressursene ligger på FeFos grunn. FeFo har ansvar for å stille områder til rådighet for uttak av byggeråstoffer til bygge- og anleggsbransjen, vegbygging og annen næringsutvikling. Kate Persen leder for næring

Næringsaktiviteten til FeFo er primært knyttet til: - byggeråstoffer som grus og pukk - mineraler og naturstein - skogsdrift - vann- og vindkraft.

Vann- og vindkraftverk

I Finnmark er det i dag et tjuetalls vannkraftverk i drift, der FeFo eier fallrettighetene og kraftlagseierne betaler en årlig avgift for leie av grunn og rettigheter til FeFo som grunneier. I 2015 ferdigstilte Statkraft Energi Offervann kraftverk. Småkraftverket utnytter vannet fra vassdraget i Adamselv. Her har Statkraft i 2016 økt produksjonen, ved å bygge lille Måsevann pumpe. I 2017 ferdigstiller Alta kraftlag SA Mølleelva kraftverk. Dette er de siste nybygg som er gjort av kraftverkene FeFo har avtale med. FeFos strategi om at vi gjennom eierskap og partnerskap skal medvirke til at ressurser og verdier forvaltes slik at det bidrar til næringsutvikling og økt verdiskapning i fylket, har gjort at vi har investert i Finnmark Kraft AS. Selskapet eies av Alta Kraftlag, Hammerfest energi, Luostejok kraftlag, Repvåg kraftlag, Nordkyn kraftlag, Ymber, Varanger kraft og FeFo. Selskapet har som formål å være en ledende aktør innen fornybar energi i Finnmark, i hovedsak på Finnmarkseiendommen. I 2016 gikk FeFo inn med ytterligere egenkapital i Finnmark kraft, for å muliggjøre bygging av Hamnefjell

10

vindkraftverk i Båtsfjord kommune. Produksjon herfra vil kunne produsere strøm til 9.500 husstander, og vindkraftverket ventes å være ferdige senhøsten 2017. Andre vindkraftverk der FeFo eier fallrettene er Havøygavelen vindkraftverk, eid av Finnmark kraft AS, og Rakkočearru vindkraftverk eid av Varanger kraftvind AS, et selskap i Varanger kraft-konsernet. Begge kraftverkene hadde i 2016 normalår for produksjon, og betaler en årlig leie i prosent av sin omsetning. Avgiften til FeFo påvirkes her av svingningene i kraftprisene.

Skog All barskog i Finnmark er taksert av Allskog. Taksten danner grunnlag for den langsiktige forvaltningen av skogressursene i Finnmark. FeFo har i dag kun én avtale om leveranse av tynningsvirke til bioenergi. Tynningsvirke fra Pasvik gir varme til Garnisonen i SørVaranger. FeFo sørger for hogst, transport og lagring i tilknytning til bioenergianlegget. Aktiviteten gir arbeidsplasser i form av skogsarbeid, transport, flising av tømmer, brøyting og vegarbeid. I 2016 ble det gitt ekstra bevilgninger til utbedring av skogsbilveinettet i Pasvik, og samlet ble det brukt nærmere 2 millioner kroner til vegvedlikehold der FeFo bidro med kr. 270.000. I tillegg til aktivitet og tilgjengelighet for skogsdriften, bidrar dette positivt til friluftslivet i området. Utsiktsrydding langs riksvegnettet i Finnmark er videreført også i 2016. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom FeFo, Finnmark fylkeskommune, Statens vegvesen, Skogbrukssjefen og kommunene. Arctic Bio AS fra Alta har utført oppdraget i 2016, sammen med Kara Skogdrift AS. I 2016 har FeFo gitt flere tillatelser til uttak av tømmer, og også levert mer sagtømmer enn i 2015. Vi ser at konkurransesituasjon når det

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2015 2016

Vindmølleutbygging på Hamnefjell i Båtsfjord.

gjelder salg av massevirke av furu er like vanskelig som før. De lokale sagbrukene i Pasvik og Alta har likevel funnet nisjer for produksjon av benker, hagemøbler, mindre byggverk og lokal kledning. FeFo deltar i Finnmark treforum, en næringsorganisasjon for alle innen skogbruk og trenæring i Finnmark. Finnmark treforum jobber aktivt for å øke verdiskapinga fra skogbruk og trebasert virksomhet i fylket.

Skogdrift i Pasvik. FOTO: KATE PERSEN

Det er i 2016 blant annet gitt ut brosjyre og markedsføringsmateriell for kjerneved av finnmarksfuru. Utvisning av vedteig skjer gjennom vedportalen www.natureit.no. I 2016 ble det registrert 1.066 teiger i Finnmark. En liten nedgang fra 2015 med 1.164 teiger, 2014 med 1.323 og 2013 med 1.716 teiger.

www.fefo.no / tlf 09975

FOTO: EIRIK PALM

11


Finnmarkseiendommens grunn. Som grunneier får FeFo en tonnavgift. Elkem Tana driver ett av verdens største kvartsittbrudd i Austertana, der det årlig tas ut mellom 0,8 -1,2 millioner tonn kvartsitt. For å sikre fremtidig drift har Elkem Tana AS startet arbeid med ny reguleringsplan, med tanke på å utvide sitt driftsområde ved Geresgohppi, Giemaš og Vággečearru i Tana kommune. Bedriften har dag ca. 40 ansatte, og dette er en svært viktig arbeidsplass i Tana kommune. Gruveselskapet Sibelco Nordic på Stjernøya i Alta kommune er en av verdens største produsenter av mineralet nefelinsyenitt. Virksomheten har ca. 100 ansatte. Det årlige uttaket er på om lag 300.000 tonn. Total forekomst ligger på hele 300.000.000 tonn. Nussir ASA har nå alle tillatelser til å starte gruvevirksomhet i kobberforekomstene Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune, med Elkem Tana, Austertana. FOTO: EIRIK PALM

Mineraler – grus, pukk, industrimineraler og bergverk Grus og pukk Uttak av grus og pukk påvirkes av hvor mange prosjekter det er i fylket. I 2015 var det rapportert 1,18 millioner m3 uttatt masse i Finnmark. Tallene for 2016 er ikke ferdige ennå, mens vi ser at økt aktivitet har gitt større uttak. Det er i dag vel 100 masseuttak på FeFo-grunn, og for 2016 venter vi rapportering av uttak fra halvparten av disse. Høsten 2016 samlet vi mange entreprenører i Finnmark til seminar om «grus- pukk og samfunnet». Her ble krav om driftskonsesjon etter mineralloven, krav til CE-merking og annet gjeldende lovverk for masseuttak gjennomgått av ressurspersoner fra Norsk Bergindustri, Lemminkainen, Alta kommune med flere. Bransjen omfattes nå av nytt regelverk som gjør at det i fremtiden trolig vil bli færre, men større uttak. Bygdeuttakene kan vanskelig videreføres, og lengere transportveg vil naturlig nok føre til økte priser for masser i fremtiden.

12

Steinbrudd langs Finnmarkskysten Kystverket har en rekke prosjekter for opprusting av havner og farleder i årene framover. Til dette behøves det store mengder steinmasser og massedeponi. Det finnes i dag steinbrudd nær sjø i Repparfjorden, Honningsvåg, Mehamn og Nyelv i Nesseby. Det jobbes også med reguleringsplan for steinbrudd nær Svartnes i Vardø. Det er i 2016 levert 380.000 tonn masser til veg og havneformål fra disse steinbruddene. Vi venter nå at Direktoratet for mineralforvaltning skal behandle de innsendte søknadene om driftskonsesjon for disse steinbruddene.

Bergverk Alta Skiferbrudd SA har i dag avtale med FeFo om enerett til utvinning av skifer, innenfor Alta kommune. Avtalen utløper 31.12.2020. Selskapet omsatte for 63 mill i 2015, og produksjonen er om lag 100.000 m3 årlig. Alta Skifer AS, som konsernets salgsledd, ser potensial for å øke omsetningen til 150.000 m3. Selskapet betaler en omsetningsbasert

unntak av driftskonsesjon. Slik søknad er sendt, og denne ventes å bli behandlet i 2017. Utvinning av kobberkonsentratet er drift på statens mineraler, og det anslås at virksomheten vil kunne gi ca. 150 årsverk i Kvalsund, samt ca. 200 arbeidsplasser i andre næringer i NordNorge. Dersom det blir utvinning av kobbermalm i Kvalsund, vil Nussir måtte svare for en mindre grunneieravgift til FeFo (0,75 % av brutto omsetning).

FeFo har også hytter som leies ut til reiselivsbedrifter, lag og foreninger. Disse ligger i Pasvik, Alta og Porsanger. FeFos hytte i Helligskogen er renovert i 2016. Hytta brukes av SNO, reindriftsadministrasjonen og FeFo.

Hytter og ødestuer FeFo har flere åpne koier i Finnmark. De fleste ligger i Pasvik, men også én i Karasjok. Koiene i Pasvik ligger langs grensen til Finland, og avstanden mellom koiene er en kort eller lengere dagsmarsj. Koiene er flittig brukt av både lokalbefolkningen og tilreisende. De fleste koiene har i 2016 fått nye vindu og ovner er byttet ut. Arbeidet med å vedlikeholde koiene fortsetter i 2017. Ellentjerntunet i Pasvik. FOTO KATE PERSEN

avgift til FeFo. Alta skiferbrudd SA har i 2016 drevet prøveproduksjon av knust skifter. De vil fortsette med å selge råmasser for knusing. Samtidig er opprydding av skrot fra skiferfjellene påbegynt. FeFo har forventninger om at dette arbeidet videreføres, samtidig som FeFo sammen med Alta kommune også vil se på ulovlige oppsatte bygg i området der det tidligere har vært skiferdrift. MQ Granite AS tar ut steinprodukter av forekomsten grønn kvartsitt i Kautokeino. I tillegg til salg av blokk, jobber de med nye produkter som for eksempel tilslagsmaterialer til betong og knust stein. Kimberlitt AS har de siste sju årene hatt avtale om leting etter diamantforekomster i Sør-Varanger kommune. De har tatt ut over 4 tonn prøvematerialer. Letingen fortsatte i 2016, og det planlegges videre leting i 2017.

Industrimineraler I dag utvinnes industrimineralene kvartsitt og nefelin syenitt på ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2015 2016

www.fefo.no / tlf 09975

13


Virksomhetsområder UTMARK

Som grunneier forvalter FeFo retten til forskjellige aktiviteter i utmarka, som jakt, fiske og uttak av lauvskog til brensel for husbehov. Utmarksforvaltningen er delt inn i følgende aktivitetsområder:

Det ble registrert 8.775 solgte jaktkort på Finnmarkseiendommen i kalenderåret 2016. Disse fordelte seg på 200 kort solgt i vintersesongen (januar-april) og 8575 kort solgt i høstsesongen (juli – desember). Det ble solgt 4.646 dagskort, 2.264 kommunekort og 1.720 fylkeskort, 56 små rovviltkort, 59 rovviltkort og 22 hundetreningskort.

FIGUR 1. Solgte småviltjaktkort på Finnmarkseiendommen i perioden 1985-2016.

FIGUR 2. Takseringsresultat Finnmark 2000-2016.

Einar Asbjørnsen leder for utmark

Småviltjakt  Storviltjakt * Innlandsfiske *  Laksefiske i elv *  Laksefiske i sjø * Vedutvisning * Friluftsliv * *

Småviltjakt Frivillige i Avzzi bygdelag i Guovdageladnu/Kautokeino arrangerer kurs i tradisjonell utmarkshøsting.

Småviltjakta i Finnmark foregår i perioden 15. juli - 15 .april. Jakt på lirype, fjellrype, skogsfugl og hare er mest utbredt for småviltjegerne på Finnmarkseiendommen.

Kortsalget fordelte seg på 3768 jaktkort solgt til bosatte i Finnmark, og 5.007 jaktkort solgt til personer bosatt utenfor Finnmark (figur 1). Totalt 374 jaktkort ble kjøpt av ungdommer under 20 år i 2016, av disse var 136 jaktkort kjøpt av jegere fra Finnmark. Det ble solgt jaktkort for om lag 6,2 mill. kr i 2016. De aller fleste jegerne benyttet nettportalen www.natureit.no til kjøp av jaktkort, aktivering og fangstrapportering. Takseringene viste lave tettheter av lirype i 2016. Regionvis sammenstilling viste

FOTO: MARIT EGGEN

variasjon i tetthet av fugl og i produksjon, og innenfor de enkelte regionene var det til dels svært store variasjoner. For Finnmark totalt var anslått tetthet seks ryper per km2, mot tilsvarende 18 per km2 i 2015. Totalt ble det taksert 470 km linjer på Finnmarkseiendommen, fordelt på13 kommuner. Takseringene ble gjennomført i samarbeid med VestFinnmark Fuglehundklubb avdeling Alta, Hammerfest og Lakselv, samt fra Vadsø JFF, Sør-Varanger JFF og Måsøy JFF. Med bakgrunn i takseringsresultater av lirype- og skogsfugl ble det innført en dagskvote på inntil to liryper og to fjellryper per jeger på hele Finnmarkseiendommen. Unntak var i jaktfelt SVA9, SVA10, SVA11 og SVA12 i Pasvikdalen hvor det ble innført dagskvote på inntil én rype og én skogsfugl per jeger. Ett annet unntak var Karasjok og Kautokeino kommuner hvor det ble innført dagskvote på inntil tre liryper og to fjellryper per jeger. I tillegg ble det tillatt jakttrykk fra tilreisende jegere inntil to jaktdager/ km2 i hvert jaktfelt. Etter at et slikt jakttrykk var oppnådd, ble rypejakta i de aktuelle feltene forbeholdt personer bosatte i Finnmark. Totalt ble det aktivert 35.576 jaktdager i kalenderåret 2016, fordelt på 1.356 aktiverte dager i vintersesongen og 34.220 i høstsesongen. Av aktiverte jaktdager var 94 prosent levert

14

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT2016 2015

www.fefo.no / tlf 09975

fangstrapport for. Det ble i kalenderåret 2016 registrert felt 16.279 liryper, 7.047 fjellryper, 95 skogsfugl og 944 harer.

Storviltjakt Storviltjakta på Finnmarkseiendommen omfatter i hovedsak elgjakt som er basert på fireårs bestandsplaner. I tillegg administrerer FeFo lisensfelling av bjørn, jerv og ulv, samt kvotejakt på gaupe. I 2016 lyste FeFo ut 288 elgjaktfelt (medregnet to felt avsatt til opplæringsjakt) med en samlet kvote på 1.010 dyr. Nytt av året var at søknad og trekning av elgjakt ble gjennomført elektronisk via portalen Inatur.no. I Anarjohka nasjonalpark ble det ikke organisert jakt i 2016. FeFo mottok elgjaktsøknader fra 383

jaktlag med til sammen 2.054 jegere. Dette var en liten økning fra foregående år i både antall søkende jaktlag og antall jegere. Under jakta i 2016 felte jegerne til sammen 809 dyr i Finnmark. Flest elg ble felt i Tana kommune (237 dyr, som identisk med fellingsrekord fra 2015). I den andre store elgkommunen Karasjok gikk fellingsresultatet litt ned igjen, fra 194 i 2015 til 190 dyr i 2016. I Porsanger kommune ble det også satt klar ny fellingsrekord (115 felte dyr). Dette kan i stor grad tilskrives økt kvote grunnet beiteskadene i Stabbursdalen nasjonalpark vinterstid. I kalenderåret 2016 var det 59 jegere som løste jaktkort for rovvilt på Finnmarkseiendommen. I tillegg kommer et ukjent antall elgjegere som har løst lisens og jaktet rovvilt innenfor

FIGUR 3. Felte elg i Finnmark i perioden 1990-2016.

15


399 lakseplasser var utvist i 2016, og det var til sammen 259 sjølaksefiskere som fisket. Til sammenligning var det 253 som fisket på 399 plasser i 2015. Økning i antall fiskere skyldes antagelig oppmykningen av reglene.

2013 2014 2015 2016 FIGUR 5. Antall solgte fiskekort fordelt på nordmenn og utlendinger. Grafen viser en liten nedgang i antall solgte fiskekort fra 2014.

FIGUR 4. Kommunevis fordeling av felte elg i Finnmark 2011-2016.

sitt elgjaktfelt uten å måtte kjøpe eget rovviltkort. Tilsammen ble det felt én bjørn og åtte jerv under lisens-/ kvotejakta i 2016.

Innlandsfiske Alle finnmarkinger fisker gratis etter innlandsfisk, og trenger ikke et fiskekort. I 2016 innførte FeFo likevel et registreringskort for innlandsfiske for bosatte i Finnmark. Bakgrunnen for dette var at FeFo ønsker større kunnskap om fisket til personer bosatt i fylket. Personer bosatt utenfor Finnmark må kjøpe fiskekort for å fiske på Finnmarkseiendommen. Alle tall som presenteres er på bakgrunn av fiskekortsalget. De som fisker gratis

og dermed ikke trenger et fiskekort (bosatte i Finnmark, tilreisende yngre enn 20 år, studenter, vernepliktige og asylsøkere) er ikke med i denne oversikten. 6.588 fiskekort ble solgt/tildelt på Finnmarkseiendommen i kalenderåret 2016. Av disse var 425 gratis registreringskort til bosatte i Finnmark, 92 gratiskort til tilreisende ungdom, 4.962 solgt til utlendinger og 1.192 solgt til nordmenn bosatt utenfor Finnmark. Det ble solgt 6.127 kort til enkeltperson, og 826 familiekort. Familiekort gjelder for ektefeller/samboere og barn under 20 år.

for innlandsfiske. Med bakgrunn i de nye for innlandsfiske. Med bakgrunn i de nye retningslinjene har FeFo med virkning fra 2017 delt hele fylket inn i soner for fiske slik det tidligere er gjort med småviltjakta. Under høringa kom det innspill på områder hvor behov for særskilt regulering var til stede. Disse områdene er også skilt ut slik at FeFo i samarbeid med lokalmiljøet kan komme med reguleringer for å redusere konfliktene og beskytte bestandene. Krav om aktivering av fiskekort for tilreisende ble videreført. De kommunene som hadde flest aktiverte fiskedager i 2016 var Kautokeino, Porsanger, Lebesby og Alta.

I 2016 ble det innført nye retningslinjer Fra 1. juli 2016 ble aldersgrensene for å ha fiskekort endret, noe som innebar at nedre aldersgrense ble hevet fra 16 til 20 år samtidig som øvre aldersgrense på 67 år ble fjernet. Endringene gjorde at terskelen for unge å dra på fisketur ble lavere, samtidig som inntektsgrunnlaget ble styrket ved at tilreisende pensjonister nå må kjøpe fiskekort.

finnmarksloven og retningslinjer vedtatt av styret i FeFo. Sesongen 2016 ble nok en god sesong. I antall laks er det den beste FeFo har hatt og i kilo er det den tredje beste (figur 6). De lokale forpakterne jobbet godt også i 2016 og nye avtaler kom på plass med bakgrunn i de nye retningslinjene. Flere og flere av vassdragene tilfredsstiller myndighetenes krav til gytebestandsmål og det jobbes bevisst med bestands­ kartlegging. Mange jobbet også med innspill til myndighetenes forslag til nye reguleringer av laksefiske. Disse vil gjelde fra sesongen 2017. Fangstene av sjørøye fortsetter å øke og fangsten av sjøørret økte noe etter en reduksjon på 45 prosent fra 2013 til 2014 (figur 7). Det jobbes med kartlegging av

Sjølakseplasser på Finnmarks­ eiendommen tildeles etter reglene gitt av styret. I desember 2015 (før sesongen 2016) kom det inn 89 søknader. Alle lakseplassene i en kommune fornyes hvert tredje år, og sist var det Båtsfjord, Gamvik, Hasvik, Kvalsund, Lebesby, Loppa og Vardø som sto foran fornying for sesongene 20162018. I disse kommunene innvilges søknadene for tre år. Avtaler om lakseplass sendes ut årlig.

FeFo forpakter bort fiskeretten i om lag 50 vassdrag med laks, sjøørret og sjørøye. I hovedsak forvaltes fiskeretten av lokale organisasjoner innenfor rammene av lakse- og innlandsfiskeloven med forskrifter,

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2015 2016

I 2016 ble det solgt fiskekort for 11,83 millioner kroner. av de forpaktende foreningene. Dette er en økning på 22 prosent fra 2015. Dette skyldes i stor grad flere solgte kort og økning i prisene. Av kortsalget hentet FeFo inn forpaktningsavgift på 2,57 millioner kroner. Dette var en økning på 50 prosent fra 2015. Den store endringen i forpaktnings­avgiften skyldes at FeFo økte forpaktningsavgiften på inntekter over kr 600.000. I 2016 ble det gitt kr 356.000 i tilskudd til de forpaktende foreningene. Dette gikk i hovedsak til oppsyn og bestandskartlegging. Det ble ikke gjennomført forpaktersamling på grunn av for liten påmelding fra forpakterne.

Sjølaksefiske

Fiske etter sjøvandrende laksefisk i elv

16

sjørøye rundt om i våre vassdrag, men det er lite fokus på sjøørret. Kunnskapen om disse to artene er fortsatt for dårlig til å kunne forklare endringene vi opplever.

www.fefo.no / tlf 09975

Det er fremdeles nedgang i antall registrerte lakseplasser om man ser lakseplasser på privat og FeFo-grunn i lag. Nedgangen i antall registrerte plasser er større på privat grunn enn på FeFo-grunn. Offentlige innskrenk­ ninger i fisketidene, dårligere priser på laks og dårlig lønnsomhet er noen av grunnene til at det er mindre attraktivt å fiske laks i sjøen i forhold til tidligere. Gjennomsnittsalderen på sjølakse­ fiskerne er høy.

Vedteigutvisning Uttak av virke for brensel er en rettighet for befolkningen i kommunene i Finnmark, og FeFo benytter www. natureit.no for tildeling av vedteig. FeFo legger ut godkjente områder der publikum kan velge seg teig selv. I tillegg behandles enkelte søknader manuelt. I 2016 ble det tildelt 1.066 vedteiger gjennom Natureit, og 15 ble tildelt manuelt. Antallet vedteiger som tas ut er i nedgang, og det er stadig færre som søker manuelt. I 2015 ble det tildelt 1.140 vedteiger gjennom Natureit, og 27 ble tildelt manuelt.

Friluftsliv Hvert år deler FeFo ut Grønne midler til lag og foreninger i Finnmark. Målet er å stimulere til friluftsaktivitet for alle grupper i befolkningen, som grunnlag for trivsel og bedre folkehelse. I perioden 2007-2016 er det avsatt 10,5 millioner kroner til ulike friluftstiltak, der over 9 millioner har gått til frilufts prosjekter i regi av frivillige lag og foreninger rundt omkring i hele Finnmark. Tilskuddsordningen bidrar til økt friluftstilbud i nærmiljøet, blant annet turkasseordninger, villmarksleire, turarrangementer og kurs i naturbruk. I 2016 kom det inn 135 søknader og 78 ble innvilget. Blant de som fikk støtte

17


FIGUR 6. Antall og kilo laks fanget i elver på Finnmarkseiendommen fra 2000 til 2016.

FIGUR 7. Antall sjøørret og sjørøyer fanget i elver på Finnmarkseiendommen fra 2000 til 2016.

var Solsiden hytteforening til sporlegger, Nordkyn turlag til natursti for barn, Hammerfest Røde kors til turer for bevegelseshemmede, Øksfjord sanitetsforening til kurs i kortreist mat, Berlevåg Turn og idrettsforening til turkasser og trimkonkurranse på appen Trimpoeng. I tillegg gikk FeFo inn med grønne midler i turskiltprosjektet hvor formålet er å få merket og skiltet turløyper i Finnmark. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Gjensidigestiftelsen, FeFo og Finnmark fylkeskommune som har vart siden 2013. Til sammen har vi støttet 34 turskiltprosjekter i 16 av kommunene i Finnmark. Prosjektet videreføres i 2017 og 2018. FeFo eier seks ødestuer i Pasvik som er åpne for overnatting hele året. Det blir fraktet tørr ved til ødestuene hvert år. Hvert kontor låner ut lavvuer til bruk ved friluftarrangementer. I 2016 ble det lånt ut lavvu til blant annet VAKE, Norges Jeger- og Fiskeforbund Finnmark, Seiland barnefestival og Rein Passion i Varangerbotn.

FeFo deler gratis jaktkort til alle førstegangsjegere som bor Finnmark. FOTO:ARKIV

18

Laksefiske i Lakselva. foto: Lakselv

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2015 2016

www.fefo.no / tlf 09975

Grunneierforening

19


KOMMUNIKASJON OG SAMFUNNSKONTAKT Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt (KOM) ble etablert i april 2016, som en følge av FeFos overordnede strategi.

Eirik Palm leder kommunikasjon og samfunnskontakt

FeFo har en viktig samfunnsrolle og er en sentral samfunnsaktør i Finnmark, men har manglet kapasitet til å tilfredsstille det økende behovet for informasjon og deltakelse i den offentlige samtalen. FeFo var nybrottsarbeid i norsk sammenheng, og har etter ti år begynt å finne sin form. FeFos legitimitet avhenger av at eierne – innbyggerne i Finnmark – har mulighet til å se virksomheten i kortene. Direktøren og styret mente derfor det er naturlig å styrke kommunikasjonsflaten i virksomheten, og tiårsmarkeringen var et riktig tidspunkt å gjøre det på. Målet er å bli blant de beste på informasjon og offentlighet i Finnmark. KOM hadde i 2016 to ansatte, som sørger for ekstern- og intern kommunikasjon, tilrettelegging, rådgivning og praktisk veiledning, produksjon av innhold til ulike publikasjoner og plattformer, sponsing og samarbeidsavtaler.

Musiker Niko Valkeapää joiket ved åpningen av tiårsjubileet i Lakselv.

I 2016 har KOM vært involvert i flere større

prosjekter:

Tiårsmarkeringen 30. juni og 1. juli markerte FeFo tiårsjubileum. I tilknytning til markeringen arrangerte FeFo festmiddag for nærmere 100 gjester, hvor statsminister Erna Solberg var æresgjest. Solberg la på morgenen 1. juli ned grunnsteinen til det nye hovedkontoret i Lakselv. Det skjedde under en høytidelig markering på tomta, og mange hadde møtt opp for å overvære markeringen. Jubileet ble videre markert med en konferanse i kultursalen i Lakselv, med nærmere 200 deltakere og gratis konsert på torget i Lakselv. FeFo har i tilknytning til tiårsmarkeringen besøkt de fleste kommunene i Finnmark med stands, hvor formålet har vært å få innspill og tilbakemeldinger.

Sponsing og samarbeidsavtaler FeFo sponser frivillige lag og foreninger med vel 150.000 kroner årlig. I tillegg har FeFo inngått større avtaler knyttet til et utvalg større arrangement i Finnmark. Disse er spredt geografisk og utover året for å nå flest mulig. FeFo har i 2016 vært hovedsponsor for Ungt

Karasjok og Kvalsund var blant flere steder FeFo besøkte i tilknytning til tiårsmarkeringen i 2016. FOTO: JAN HENRIK HÆTTA / EIRIK PALM

Entreprenørskap Finnmark og FeFo Cup, samt samarbeidspartner i Sami Ski Race, Skaidi Xtreme og friluftfestivalen Vill Ungdom. Et klart mål har vært å bidra til aktivitet, folkehelse og trivsel, og samtidig la morgendagens voksne finnmarkinger få god mulighet til å bli kjent med FeFo.

Digitalisering FeFo jobber kontinuerlig med forbedring. Høsten 2016 startet prosjekt digitalisering, som innebærer nye nettsider med bedre og mer tilgjengelige tjenester og – informasjonskanaler. Prosjektet sluttføres i 2017, og målet er at det skal være raskt og enklere å samhandle digitalt med FeFo, både ved praktiske

FOTO: EIRIK PALM

spørsmål, utfylling av skjemaer, søknader eller bruk av tjenester. En viktig del av arbeidet med digitaliseringen er allmennhetens mulighet for innsyn. FeFo bestemte i 2016 å gå over til fulldigitalisert postjournal med ferdig nedlastbare dokumenter. Dette skjer høsten 2017

til aktuelle problemstillinger i Finnmark.

Sosiale medier

FeFo skal være tilgjengelig i alle relevante kanaler, og bruker i dag Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn og YouTube som kanaler for samfunnskontakt, informasjon, rekruttering og distribuering.

Innsyn og offentlighet

Kommunikasjonsstrategi

FeFo mottok 253 begjæringer om innsyn i 2016

FeFo har i 2016 arbeidet med ny kommunikasjonsstrategi og handlingsplan for kommunikasjon og samfunnskontakt. Strategien vedtas endelig av styret i 2017. Kommunikasjonsstrategien baserer seg på FeFos overordnede strategidokument, vedtatt av styret i 2017.

FeFo i mediene FeFo ble omtalt 1.391 ganger i medier og nettsteder i 2016 i form av innslag/ artikler, innlegg og kronikker, med en topp rundt tiårsmarkeringen (Opoint medieovervåkning). FeFo har også selv produsert kronikker og innlegg knyttet

Fra jubileumskonferansen i Lakselv 1. juli 2016. FOTO: EIRIK PALM

20

ÅRSRAPPORT 2015

www.fefo.no / tlf 09975

21


FeFos arbeid knyttet til Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen for Finnmark lagt frem for styret på møtet 20-21. juni (styresak 40/2016). FeFo har i tillegg deltatt på Finnmarkskommisjonens høringsmøter i forbindelse med deres arbeid med felt 4 Karasjok.

Utmarksdomstolen for Finnmark Utmarksdomstolen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 7. mars 2014 og har vært i virksomhet siden 1. september samme år. Domstolens oppgave er å behandle tvister om rettigheter som oppstår etter at Finnmarkskommisjonen har utredet et felt. I 2016 har det vært flere saker for utmarksdomstolen: • I saken mellom FeFo og Ellen-Marie Store Olsen om eiendomsrett til to tomter i Nesseby kommune ble det inngått forlik. • I saken mellom FeFo og Ole Volte ble det ikke tilkjent eiendomsrett til en tidligere statsforpaktning eller eksklusiv bruksrett til lakseplass i Vadsø kommune.

FeFo-ansatte på befaring sammen med Utmarksdomstolen for Finnmark. FOTO: EIRIK PALM

Finnmarkskommisjonen Finnmarkskommisjonen ble oppnevnt av Kongen i statsråd 14. mars 2008. Kommisjonens oppgave er å kartlegge eksisterende bruks- og eierrettigheter som folk i Finnmark har ervervet på grunnlag av langvarig bruk. Kartleggingen skjer på grunnlag av gjeldende nasjonal rett, og er begrenset til grunnen som FeFo overtok ved Finnmarkslovens ikrafttredelse 1. juli

22

2006. FeFo er gjennom Finnmarksloven tildelt en partsrolle i rettighetskartleggingen som skjer i regi av Finnmarkskommisjonen. I den forbindelse deltar FeFo på møter som kommisjonen avholder i det enkelte felt, der øvrige parter og andre som ønsker informasjon om utredningene deltar. FeFo foretar på eget initiativ innhenting av relevante dokumenter som belyser rettighets-

situasjonen i det aktuelle utredningsfeltet, og svarer på forespørsler fra kommisjonen. Når kommisjonen har konkludert i sin rapport skal FeFo behandle rapporten og si seg enige eller ikke i konklusjonene. Øvrige parter som er uenige kan fremme saken til Utmarksdomstolen for Finnmark. I 2016 har FeFo gått gjennom rapporten for felt 6 Varangerhalvøya vest. Saken ble

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2015 2016

• I saken mellom FeFo og Magnhild Reisænen fikk ikke Reisænen medhold i kravet om særlig bruksrett til Tønnevassmyra ved Øvre Flintelv i Vadsø kommune. Hun fikk heller ikke medhold i kravet om eiendomsrett til hyttetomt samme sted. Utmarksdomstolen konkluderte derimot med at Reisænen har en særlig bruksrett til hyttetomten som medfører at hun har en selvstendig festerett til å ha hytte der, samt rett til ferdsel etter en fast trasé inn til Tønnevassmyra. • Utmarksdomstolens avgjørelse i saken mellom FeFo og Stjernøy Reinbeitedistrikt og Saragruppen om krav om eiendomsrett til store deler av Stjernøya, ble i 2015 anket av begge

www.fefo.no / tlf 09975

grupperinger. Høyesterett avsa dom 28. september 2016 som stadfestet utmarksdomstolens dom hvor FeFo ble frifunnet for begge grupperingers krav. • Saken mellom FeFo og Nesseby bygdelag gikk for utmarksdomstolen høsten 2016. Dom i saken kom 23. januar 2017. Nesseby bygdelag fikk medhold i at «den fastboende befolkningen» innenfor et avgrenset område, med noen få unntak, har rett til å forvalte bruksrettighetene til utmarksressursene i området. Styret i FeFo behandlet saken 24. februar 2017, og vedtok å anke saken til Høyesterett med 4 mot 2 stemmer.

FeFos rolle FeFos virksomhet og kartlegging av eksisterende bruks- og eierrettigheter FeFos rolle i rettighetskartleggingen er en lovpålagt oppgave. FeFo har i dette arbeidet følgende policy:

Når det gjelder vurderingen av rettighetskravene foretar FeFo en objektiv vurdering av disse. Der det ikke er tvil om at det foreligger bruks- og eierrettigheter, vil FeFo i tråd med egen policy akseptere det uten videre. Der det imidlertid er usikkert om det foreligger slike rettigheter, kan ikke FeFo si seg enig i kravene, nettopp fordi FeFo har et ansvar etter Finnmarksloven for å ivareta fellesskapets og andre rettighetshaveres interesser. FeFos rolle som part i saker som reises for utmarksdomstolen er utelukkende å være vokter av fellesskapets og øvrige rettighetshaveres interesser. Det samme gjelder der man vedtar å anke saken inn for Høyesterett. FeFo ivaretar innbyggernes interesser slik at områder ikke urettmessig privatiseres eller stenges for Finnmarks innbyggere i sin alminnelighet.

FeFo ønsker at de som har bruks- og eierrettigheter på dagens FeFo-grunn får disse anerkjent. Som forvalter på vegne av fellesskapet har FeFo en plikt til å påse at det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon for disse rettighetene. Finnmarkskommisjonen har i alle de avgitte rapportene enstemmig konkludert med at FeFo er grunneier. Krav om eiendomsrett for utmarksområder fra andre har ikke ført fram. Unntaket er rapporten for felt 6 Varangerhalvøya vest hvor kommisjonen har konkludert med at det foreligger en kollektiv eiendomsrett (bygdelagsrett) for et område på cirka 30.000 daa i Gulgofjord/Vuođavuotna. Retten vil derimot ikke være virksom før stedet eventuelt igjen får fastboende befolkning. FeFo har bestridt Finnmarkskommisjonens konklusjon om den kollektive eiendomsretten.

23


Styrets årsberetning

Marit Kirsten Anti Gaup sametinget

Opplysninger om virksomheten og lokalisering Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo) er et selvstendig rettssubjekt opprettet i medhold av Finnmarksloven.

Forskningsprosjekter FeFo har i 2016 videreført sitt bidrag til utvikling av hønsefuglportalen, en nasjonal database for hønsefugltakseringer drevet av Norsk institutt for naturforskning.

FeFo er lokalisert med hovedkontor i Lakselv og avdelingskontorer i Vadsø, Alta og Kirkenes. FeFo har grunnbokshjemmel til 95 % av grunnen i Finnmark fylke og dette utgjør ca. 46.187 km2. Virksomheten omfatter bortfeste av grunn til bolig-, fritids- og næringsformål, utleie og salg av grus- og mineralforekomster, utleie av vind- og vannfallsrettigheter, salg av eiendom og aktiviteter knyttet til jakt og fiske, samt skogsvirksomhet.

Prosjekter utenfor drift Ordningen ’Grønne midler’ har til formål å bidra til friluftsliv og fysiske aktiviteter. FeFo har også i 2016 deltatt i samarbeidprosjekt med Finnmark fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen for merking av turstier. I tillegg er det gitt tilskudd til 65 lag og foreninger til ulike aktiviteter. Det er totalt utbetalt 1 mill. kroner gjennom denne ordningen.

Styrets og kontrollkomiteens arbeid Styret, hvor Sametinget og Finnmark fylkesting oppnevner tre representanter hver og de ansatte oppnevner en representant, har i 2016 bestått av: - Marit Kirsten A. Gaup, leder - Mathis Nilsen Eira, nestleder - Raymond Robertsen - Bente Haug - Runar Sjåstad - Mathis Nilsen Eira - Erik Sundland (ansattes representant)

Mathis Nilsen Eira

reindriftsnæringens representant

Raymond Robertsen finnmark fylkesting

I 2016 er det avholdt 11 styremøter og behandlet 88 saker. FeFo har en kontrollkomite på tre medlemmer, som er oppnevnt av Sametinget, fylkestinget og Kongen. Kontrollkomiteen fører tilsyn med at FeFos virksomhet drives i tråd med Finnmarksloven og annen lovgivning. Kontrollkomiteen har i 2016 avholdt 4 møter hvor samtlige styreprotokoller er gjennomgått og det har vært behandlet 14 saker. Redegjørelse for forutsetningen om fortsatt drift Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift og styret bekrefter at forutsetningene er til stede. Redegjørelse for årsregnskapet FeFo hadde et driftsresultat på 6,9 mill kroner i 2016. Resultat før skatt var 4,4 mill kroner og årets resultat etter skatt er 3,1 mill kroner.

24

Samarbeidsprosjekter i 2016 har vært knyttet til stimuleringstiltak i forbindelse med utbedringer av skogsveier i Sør Varanger, utsiktsrydding langs utvalgte veistrekninger og støtte til barneidretten. Etter styrets mening gir årsregnskapet et rettvisende bilde av FeFos eiendeler, gjeld og resultat. Det er ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets avslutning som har betydning for det fremlagte årsregnskapet. Disponering av resultat Styret vedtar følgende disponering av årets resultat: Overføring annen egenkapital – kroner 3.112.692,Eierandeler i andre selskap FeFos eierandel i Finnmark Kraft AS er endret fra 13,44 % i 2015 til 12,19 % i 2016. I tillegg har FeFo datterselskapet FeFo Energi AS med 100 % eierandel.

Netto kontantstrøm fra løpende drift - 0,4 mill. i 2016. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter – 20,8 mill., i hovedsak knyttet til aksjetegning i Finnmark Kraft AS i forbindelse med utbygging av Hamnefjell Vindpark. Den kortsiktige gjelden er økt med 1,6 mill. Samlet gir dette en netto negativ kontantstrøm og nedgang i likviditetsbeholdningen på - 19,6 mill. i 2016. Organisasjon, miljø og likestilling Ved utgangen av 2016 hadde FeFo 36 medarbeidere, fordelt på 18 kvinner og 18 menn. Styret har i perioden bestått av 2 kvinner og 4 menn. Kontrollkomiteen har bestått av 2 kvinner og 1 mann. FeFo har utarbeidet en egen likestillingsplan. De lovmessige pålegg for ansattes pensjon er ivaretatt. Sykefraværet i FeFo har hatt en nedgang fra 8 % i 2015 til 6,7 % i 2016. Arbeidsmiljøet i FeFo er godt og det har ikke vært registrert noen arbeidsrelaterte ulykker eller skader i 2016. FeFo er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA). Ytre miljø FeFo driver ikke virksomhet i egen regi som i betydelig grad påvirker det ytre miljøet. Andre aktører, både kommersielle og ikke kommersielle, driver imidlertid virksomhet basert på FeFos ressurser som kan ha negativ innvirkning på det ytre miljøet og her har FeFo fokus på forurensende virksomhet på FeFos grunn, spesielt på eiendommer som festes bort. Skogsdrift drives i samsvar med allment anerkjente bærekraftige prinsipper i skogbruket, og under oppsyn av den offentlige skogmyndigheten.

Finansiell, markeds- og likviditetsrisiko FeFos finansielle risiko er knyttet til plassering av overskuddslikviditet. Plasseringen er gjort i produkter med lav risikoprofil. I årsregnskapet er investeringene bokført etter laveste verdis prinsipp. FeFo har ingen lånefinansiering og selskapets likvide stilling vurderes som god med tilstrekkelige midler for å sikre fremtidig drift.

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2015 2016

Endret bruk av utmark Søknader om grunn som ikke er i tråd med kommunale arealplaner behandles iht. Sametingets retningslinjer om endret bruk av utmark. Også andre søknader som innebærer endret bruk av utmark og som er i tråd med plan blir vurdert der det er relevant. I 2016 omfattet dette 28 saker. Av disse ble 1 avslått. Av de øvrige er 9 til høring etter Finnmarksloven, 7 til høring etter plan- og bygningsloven (dvs. kommunale behandling). To er ikke avgjort. I all hovedsak dreier det seg om små arealer i form av enkelttomter til for eksempel bolig og små utmarksbygg eller arealer til nydyrking/ tilleggsjord. I slike mindre saker innhentes uttalelser direkte fra berørte samiske interesser. I de fleste tilfellene vil det omfatte det aktuelle reinbeitedistriktet, men kan også omfatte bygdelag o.l. I saker hvor det søkes om utnyttelse av større areal til bruk som ikke er i tråd med gjeldende arealplan setter FeFo vilkår om utarbeidelse av reguleringsplan. FeFo stiller som krav at forslagsstiller utarbeider planen i samsvar med Finnmarksloven § 4 og Sametingets retningslinjer om endret bruk av utmark. Store utbygginger vil i tillegg medføre krav om utarbeidelse av konsekvensutredninger hvor virkningene for berørte samiske interesser vil være et viktig tema som må vurderes. FeFo legger disse utredningene til grunn for vår behandling av saken etter Finnmarksloven, dvs. at FeFo avventer sin behandling av saken til utredningene foreligger. Dette begrunnes med at det faktagrunnlaget som er nødvendig for FeFos vurderinger iht. Finnmarksloven framkommer i utredningene.

Bente Haug

finnmark fylkesting

Hartvik Hansen sametinget

Runar Sjåstad finnmark fylkesting

www.fefo.no / tlf 09975

25


revisjonsberetning 2016 26

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2015 2016

www.fefo.no / tlf 09975

27


Årsregnskap 2016 revisjonsberetning 2016

Resultatregnskap

28

Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2015 2016

www.fefo.no / tlf 09975

2015

8 8

58 031 254 52 011 959 2 717 960 2 253 384 60 749 214 54 265 343

1 3 1

19 991 977 26 673 133 884 508 793 917 32 969 510 23 559 783 53 845 994 51 026 833

Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter

2016

6 903 220 7 7

5 6

3 238 510

779 050 1 127 374 170 157 301 291 3 250 000 0 131 238 109 476 37 705 50 784 -2 469 736 1 268 406 4 433 484 4 506 916 1 320 792 724 248 3 112 692 3 782 668 3 112 692

3 782 668

3 112 692 3 782 668 3 112 692

3 782 668

29


Balanse Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Fallrettigheter Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler

Note

3 5

2 016

574 000 565 557 1 139 557

2015

574 000 1 390 100 1 964 100

Varige driftsmidler Grunneiendommer Bygninger Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr

2016

2015

Innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital

6 746 776 6 746 776

6 746 776 6 746 776

Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital

76 404 623 76 404 623

73 291 931 73 291 931

6

83 151 399

80 038 707

1

0 0

7 376 953 7 376 953

1 026 116 671 088 1 518 850 7 321 854 10 537 909

1 783 639 756 322 1 267 256 5 680 782 9 487 999

Sum gjeld

10 537 909

16 864 952

Sum egenkapital og gjeld

93 689 308

96 903 659

Sum egenkapital 3 3 3

Sum varige driftsmidler

3 188 286 8 070 971 1 299 718

3 188 286 7 229 299 1 790 161

12 558 975

12 207 746

Finansielle driftsmidler Investeringer i aksjer og andeler

2

27 506 100

10 756 102

Forskuddsbetalte kostnader vedr hyttefelt

9

4 975 803

5 331 837

5 520 039

5 520 039

960 960 32 481 903

1 129 997 16 087 939

52 661 434

36 909 821

484 425

1 323 191

2 699 579

3 528 357

9

10 684 849 13 384 428

8 381 688 11 910 046

Investeringer Andre markedsbaserte finansielle instrumenter Sum investeringer

7

13 052 367

14 593 699

13 052 367

14 593 699

Bankinnskudd, kontanter o.l.

4

14 106 654

32 166 902

Sum omløpsmidler

41 027 874

59 993 838

Sum eiendeler

93 689 308

96 903 659

Forskuddsbetalte kostnader vedr boligfelt Sør Varanger Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler

Egenkapital og gjeld

9

Sum anleggsmidler

Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser

Note

Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld

5 9

Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer

For komplett årsregnskap 2016 med noter: se www.fefo.no

30

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2015 2016

www.fefo.no / tlf 09975

31


Langfjorden i Alta kommune Foto: Eirik Palm foto: øyvind zahl arntzen

/ www.varanger.info