Page 1

Ă…rsrapport

2010


Grunntanken bak logoen

årsrapport 2009 Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) har i sin logo valgt en symbolikk som inkluderer alle tider og alle folkegrupper.

Fargene er hentet fra både det samiske og det norske flagget, som et tegn på at FeFo føler slektskap til og ansvar for så vel samer og kvener som etniske nordmenn.

Den sirkulære formen er et hovedelement i logoen. Dette viser til så vel sameflaggets sol-symbol, som til sirkelens solide og trygge omslutning. Sirkelen er i FeFos logo åpnet opp, og slipper inn nordlyset i det norske og det samiske flaggets farger. Denne referansen viser til den inkluderende holdning som skal prege FeFo, og bringer også tankene mot all den kraft som bor i den polare naturens magiske fenomener. Mens farger og symbolikk har kulturhistoriske referanser, gir estetikken et moderne inntrykk. Vi har historien med oss, men sikter mot fremtiden. Det er tross alt dit vi skal.

utgiver:

Finnmarkseiendommen – Finnmárkkuopmodat, Torget, 9711 Lakselv l post@fefo.no l www.fefo.no forsidefoto: Bjarne Riesto design og ombrekning: Morten Hernæs, 07 Aurskog trykk: 07 Aurskog

2

Årsrapport 2010


Forord For FeFo har 2010 vært et godt og utfordrende år. Det har vært tøffe tak og mye fokus på FeFo i de 4,5 årene FeFo har eksistert. I 2010 gikk perioden for FeFos førstegenerasjons strategiske plan ut. I den forbindelse har Norut, Alta gjennomført en omfattende evaluering av FeFos virksomhet. Hovedkonklusjonen i evalueringen er at FeFo har løst sin samfunnsoppgave på en god måte og i tråd med formålet i Finnmarksloven. Vi som til daglig arbeider i FeFo er selvfølgelig glad for en slik tilbakemelding. Det gir oss motivasjon og pågangsmot, slik at vi framover kan gjøre en enda bedre jobb for FeFo med sikte på å realisere formålet med Finnmarksloven som er å drifte FeFo til beste for innbyggerne i Finnmark og som grunnlag for samisk kultur og samfunnsliv. Ny strategisk plan blir vedtatt i 2011. Den vil danne grunnlaget for FeFos arbeid i årene framover. Hensikten med årsrapporten er å gi finnmarkingene og andre informasjon om utfordringene og arbeidet i 2010.

foto: arne johanson

/ colourbox. com

God lesning! Lakselv 1. april 2011

Jon Meløy direktør

www.fefo.no / tlf 09975

3


årsrapport 2010 Hva er FeFo?

Økonomi

I innledningen kan det være formålstjenlig å se litt på Finnmarksloven og hvilken organisasjon Stortinget har vedtatt at FeFo skal være. FeFo er et eget rettssubjekt med sete i Finnmark og som skal forvalte grunn og naturressurser med videre som den eier i samsvar med lovens formål og reglene i Finnmarksloven for øvrig.

FeFo hadde i 2010 et overskudd på ca. 4,6 millioner kr og betaler ca. 2,3 millioner kr i skatt. En viktig konsekvens av Finnmarksloven og det regionale eierskapet til naturressursene, er at et eventuelt overskudd av grunneiervirksomheten blir i Finnmark.

Ot.prp. nr. 53, side 7 sier noe om hva FeFo er: Finnmarksloven innebærer at finnmarkingene heretter skal utøve eierrådigheten, mens kommunale og statlige myndigheter skal utøve myndighet.

Friluftsliv under magisk himmel. foto: lena kristiansen

4

FeFo drifter verdier som tilhører alle finnmarkinger. Ved salg av areal er det derfor viktig at FeFo krever en riktig pris, slik at FeFo ikke overfører verdier fra fellesskapet til den enkelte kjøper av arealet, men sørger for at verdiene tilfaller hele Finnmarksamfunnet.

I kommunikasjonen med befolkningen i Finnmark og med offentlige myndighetsorganer er det ofte nødvendig å understreke FeFos rolle som grunneier, da svært mange har en oppfatning om at FeFo utøver offentlig forvaltning og driver offentlig myndighetsutøvelse.

FeFo er selvfinansierende og mottar ingen driftstilskudd fra staten. Dette betyr likevel ikke at FeFo på alle områder er opptatt av å tjene mest mulig, men innebærer at FeFo må ha kontroll over egen økonomi. Overskuddet i 2010 viser at FeFo har god økonomistyring og kontroll over egen økonomi.

Justisdepartementet drøfter dette i brev av 29.02.2008

FeFos overskudd vil bli disponert til beste for innbyggerne i Finnmark. I den forbindelse har FeFo i 2010 fått Asplan Viak til å utrede ulike alternativer for bruk av overskuddet. I løpet av de neste årene vil dette bli fulgt opp, slik at FeFos overskudd kan være med på å utvikle Finnmark til et enda bedre sted å bo i.

Når det Ot.prp, s 107 brukes uttrykket «forvaltning» i betydningen forvalte verdier på samme måte som i lovens tittel og i §1, 6, 9 og 26 jf. uttrykk som eiendomsforvaltning, kapitalforvaltning, og for så vidt «forvalte sitt pund» og ikke i betydningen øvrighet eller offentlig myndighetsutøvelse.

Årsrapport 2010


Når det gjelder drifta av de fornybare naturressursene: skog, vilt og fisk, har ikke FeFo som målsetning å få et overskudd, men å drive med balanse. Rimelig/gratis ved, jakt, fangst og fiske for finnmarkingene er videreført i 2010. Gebyrer og avgifter på disse produktene dekket i 2010 kun deler av FeFos kostnader med å administrere ordningene. Underskuddet i drifta av de fornybare ressursene innen jakt og fiske dekkes av overskuddet fra festeinntekter, grus og mineralinntekter. FeFo foretar en bevisst kryssubsidiering av utmarksaktivitetene med formål å holde et lavt prisnivå. Innenfor andre ressursområder som vind- og vannkraft, grus, mineraler og grunnarealer vil FeFos fokus være å sikre langsiktige inntekter til fellesskapet. Det at FeFo er en aktiv grunneier er viktig for Finnmark, da en aktiv grunneier vil kunne tilrettelegge for lokalisering av nye arbeidsplasser, regionalt eierskap og lokal verdiskapning. FeFo ønsker å fremme en utvikling i Finnmark og ikke framstå som en passiv råvareleverandør som lar kommersielle aktører ta ut fylkets råvarer til en lav pris for selv å ta ut gevinsten.

Samarbeid med andre FeFo har svært mange samarbeidsparter. Det viktigste samarbeidet er

www.fefo.no / tlf 09975

med kommunene, som har det overordna ansvaret for arealdisponeringa gjennom plan- og bygningsloven. Plan- og bygningsloven gir kommunene full styring med arealbruken i kommunen. FeFos rolle som grunneier er å følge opp og etterleve kommunenes arealplaner.

Vår i Pasvik. foto: yngve beddari

På andre områder har FeFo et omfattende samarbeid med mange offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner, lokale lag og foreninger og næringslivet. Som aktiv grunneier må FeFo gjennom samarbeid og partnerskap sikre at ressursutnyttelsen og verdiskapningen kommer befolkningen i Finnmark til gode. Ved eierengasjement og gode partnerskap kan FeFo fremme utnyttelse av grunnressursene på en bærekraftig måte og derved fylle Finnmarkslovens formål.

Sammensetning og arbeidet i FeFos organer Styret

Styret har hatt følgende sammensetning i 2010: Oppnevnt av Finnmark fylkeskommune: Leder Harald Larssen – Lisbeth Sandtrøen som personlig varamedlem Inga Manndal – Knut Mortensen som personlig varamedlem Lise Svenning – Svein Iversen som personlig varamedlem Oppnevnt av Sametinget: Nestleder Toril Bakken Kåven – Isak Ole Hætta som personlig varamedlem Nils Johan Gaup – Elisabeth Hegge Guttorm som personlig varamedlem Klemet Erland Hætta – Elin Henriksen som personlig varamedlem

5


årsrapport 2010 Arbeidet i styret

Styret har avholdt seks ordinære styremøter og to telefonstyremøter og behandlet 82 saker. Av viktige saker, som har vært behandlet i styret i 2010. Kan nevnes retningslinjer for FeFos forvaltning av innlandsfisk, fordeling av elgkvoter mellom innenbygds- og utenbygdsboende, endringer i retningslinjene for tildeling av grønne midler, for regningslinjene for forpaktning av laksevassdrag og for forvaltning av sjølaksefiske. Styret har gitt høringsuttalelse til ulike verneforslag og til statlige reguleringer og forskrifter for fiske etter anadrome laksefisk. I tillegg har styret behandlet en rekke saker vedrørende salg av areal, blant annet i Alta og i Kirkenes.

Styrets møter med andre

Sametinget og fylkestinget er i Finnmarksloven gitt mandat til å oppnevne tre medlemmer hver til styret. I 2010 ble det gjennomført to kontaktmøter på politisk

6

Av saker som ble drøftet på kontaktmøtene var anvendelse av et eventuelt overskudd, ekstern evaluering av FeFo, samt opplegget for utarbeiding av ny strategisk plan for 2011–. Styret blir invitert til en rekke ulike møter på mange nivå. Styret har prioritert å møte regionale og kommunale politiske organer, men har også vært imøtekommende overfor andre. Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen hadde følgende sammensetning i 2010: Oppnevnt av staten: første halvår

Kristin Normann, – Hans Petter Graver som leder personlig varamedlem andre halvår

Kristin Bjella – Hans Petter Graver som personlig varamedlem Oppnevnt av Fylketinget: Eva Danielsen Husby – Einar Johansen som personlig varamedlem Oppnevnt av Sametinget: Josef Vedhugnes – Synnøve SolbakkenHärkönen som personlig varamedlem

Årsrapport 2010

illustrasjonsfoto: lars h. krempig

Styret gjennomførte et møte med statssekretær Heidi Sørensen i miljøverndepartementet for å drøfte de pågående verneprosessene som foregår i Finnmark i medhold av naturmangfoldloven. Styret ga der uttrykk for at FeFo ikke ønsket mer båndlegging av Fe-Fo-grunn

nivå med Sametinget og fylkeskommunen, der utfordringene for FeFo ble drøftet. I tillegg ble det avholdt flere møter mellom fylkeskommunen, Sametinget og FeFo på administrativt nivå.


Arbeidet i kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen er et internt organ i FeFo som skal føre tilsyn med styrets virksomhet. Blant annet går kontrollkomiteen systematisk gjennom alle styreprotokoller for å påse at styrets vedtak er innenfor Finnmarksloven og annen lovgivning. I tillegg skal kontrollkomiteen godkjenne FeFos årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning. Kontrollkomiteen har holdt fire møter i løpet av året og behandlet 12 saker.

Prioriterte arbeidsoppgaver i 2010 Evaluering

Styret engasjerte i 2010 Norut, Alta for på fritt grunnlag å evaluere FeFos virksomhet. Resultatet forelå i juni 2010. Noruts sammendrag av evalueringen er som følger: Hovedspørsmålet for denne evalueringen har vært om FeFo har utført sitt samfunnsoppdrag, og vår konklusjon er, ja, FeFo har i det store og hele utført sitt samfunnsoppdrag på en bra måte. FeFo har vært spesielt god på den delen av oppdraget som går på å følge opp loven og dens intensjon, og har lagt et godt grunnlag for gode interne rutiner og prosesser. Den delen av samfunnsoppdraget som er rettet mot FeFos omgivelser, det å nå ut med sitt budskap og ha gode relasjoner til omverden, har etter vår mening et forbedringspotensial. Dette gjelder i særdeleshet forholdet til ett av oppnevningsorganene – fylkeskommunen, og kommunikasjonen ut til media og allmennheten. I noen grad gjelder det også enkelte brukergrupper, men her mener vi å se en utvikling i positiv retning. FeFo er ikke helt i mål med å skape legitimitet for sitt virke og tillit i forhold til alle sine omgivelser.

Arbeidet med strategisk plan

I 2010 ble det igangsatt et arbeid med fornying av FeFos strategiske plan. Grunnlaget for arbeidet var Norut-evalueringen og de erfaringene som FeFo har hatt i forbindelse med oppfølgingen av den strategiske planen for 2007–2010. For å få innspill i forhold til planen ble det arrangert åtte åpne folkemøter rundt omkring i fylket. I tillegg ble et utkast sendt ut på brei høring. Uttalelsene fra de mange høringsinstans-

www.fefo.no / tlf 09975

I 2010 fikk FeFo nye internettsider med fokus på brukervennlighet.

ene ble deretter vurdert og innarbeidet i planen. I tillegg har Sametinget og Finnmark fylkeskommune bidratt i arbeidet både på administrativt og politisk nivå. FeFos strategiske plan ble på styremøtet 1. april 2011 vedtatt og vil være med på å styre FeFos virksomhet i årene framover. Informasjon

FeFo har i 2010 utviklet en helt ny internettside. Siktemålet har vært å gjøre internettsiden mer brukervennlig, slik at brukerne lettere finner fram til relevant informasjon og til de ulike tjenestene som FeFo tilbyr.

Ansatte FeFo har nå 35 ansatte. Antall ansatte økte med én fra årskifte 2010/11. Dette for å styrke arbeidet med forvaltning av utmarksressursene og som også innebærer økt bemanning ved hovedkontoret i Lakselv fra 1. januar 2011. FeFo har liten utskiftning av ansatte. Dette gir nødvendig stabilitet og ro i organisasjonen som er helt avhengig av personalets samlede faglige kompetanse og erfaring. Personalet er den viktigste ressursen for å kunne i vareta de sammensatte og utfordrende arbeidsoppgaver FeFo er satt til å utføre. Det foretas en fortløpende vurdering av organisasjonens kompetansebehov og kapasitet uten at det per dato foreligger planer for en økning av antall ansatte i FeFo.

FeFos nye strategiske plan blir vedtatt i første kvartal i 2011. Den blir utgitt i mai 2011.

Strategisk plan

vedtatt 1. april 2011

7


virksomhetsområder FeFos virksomhetsområder FeFos virksomhet er delt inn i tre hovedområder – grunn og rettigheter, næring og utmark. For øvrig finnes ulike stabsfunksjoner som økonomi, personal, informasjon, IKT og tolking.

grunn og rettigheter

Sverre Pavel leder for grunn og rettigheter

illustrasjonsfoto: lena kristiansen

FeFo har grunnbokshjemmelen, dvs. er eier av 46 600 kvadratkilometer eller ca 96 % av Finnmark fylke. Grunnforvaltningen er delt inn i følgende aktivitetsområder: l  festekontrakter l  festesøknader l  eiendomssalg l  eiendomsutvikling l  eiendoms- og rettighetssikring I 2010 mottok FeFo i alt 1274 søknader om tillatelse til bruk av grunn og tilhørende rettigheter. Dette er en liten nedgang fra 2009 da det kom inn 1431 søknader.

Festekontrakter FeFo har i overkant av 12 000 løpende kontrakter. Formålet med kontraktene er at FeFo leier ut grunn til ulike tomteformål slik som boligtomter, hyttetomter, landbruksjord og næringstomter. Den som fester tomt betaler en årlig leie, festeavgift, for å disponere arealet. Forvaltning av kontraktsmassen består i saksbehandling i forbindelse med overføring av kontrakter når hus og hytter skifter eier ved salg eller arv, oppfølging av kontraktsvilkår, regulering og innkreving av festeavgift, oppdatering av festeregisteret og kontakt med advokater, eiendomsmeklere og Statens kartverk tinglysingen. I 2010 ble det behandlet 415 saker om overføring av festerett, som er en liten nedgang i forhold til 2009 hvor det var 436 overføringer.

8

FeFo regulerer festeavgiftene i tråd med endring i kroneverdien det vil si i tråd med endring i konsumprisindeksen. Intervallene for regulering er fastsatt i festekontrakten. På bakgrunn av en inkassosak i 2009 som skapte mange medieoppslag vedtok styret i 2010 nye rutiner for innkreving av festeavgift for boligtomter.

Festesøknader FeFo behandler søknader om grunn med videre i tråd med Finnmarksloven og Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark. Som hovedregel ønsker FeFo at søknadene skal være i tråd med kommunale planer. Innvilges søknaden etableres et rettighetsdokument som normalt er en festekontrakt. I 2010 mottok FeFo 50 søknader om boligtomt. 30 ble det innvilget og ni er under behandling. Elleve søknader er avslått. Det innkom 76 søknader om hyttetomter utenfor de utlyste hyttefeltene. 38 fikk innvilget søknaden. 20 har fått avslag. De øvrige søknadene befinner seg på ulike stadier i saksbehandlingen eller så har søker ikke akseptert tilbudet. I forhold til 2009 er det en liten nedgang i antall søknader om tilleggsjord eller beiteareal, fra 17 til 14. Av disse 14 er to innvilget, tre avslått mens de øvrige er til behandling hos kommunal landbruksmyndighet eller på høring henhold til Finnmarksloven. FeFo fikk i 2010 inn en søknad fra Norsk Caravan Club avdeling Alta om etablering av caravanoppstilling på arealet avsatt i reguleringsplanen for Silis hyttefelt i Kautokeino kommune. Det forventes at festekontrakt vil bli opprettet og arealet tilrettelagt med tilskudd fra FeFo i 2011.

Årsrapport 2010


Eiendomssalg I 2010 innkom 63 søknader om kjøp av grunn. Nedgangen som ble registrert i 2008 har fortsatt inn i 2009 og i 2010, fra 113 til 102 saker og nå til 63 i 2010. Av disse er 22 innvilget og åtte avslått. De øvrige er fortsatt til behandling eller saken er avsluttet fordi søker ikke har akseptert tilbudet. FeFo har i løpet av året vært i forhandlinger med Helse Finnmark om mulig tomt til etablering av nytt sykehus i Sør-Varanger, nærmere bestemt i tilknytning til Kirkenesområdet. Det ble senhøsten 2010 inngått en opsjonsavtale om et egnet areal for nytt sykehus. Tomtevalget skjedde i full forståelse med kommunen som plan- og bygningsmyndighet. Alta kommune har regulert et FeFo-areal til boligutbygging, Gakorimyra sør. Kommunen ga tidlig uttrykk for at man ville kjøpe arealet. FeFo har fulgt dette opp med forsøk på å avvikle en eksisterende festekontrakt for arealet. Dette vil FeFo sannsynligvis finne en løsning på i løpet av første halvår 2011. Forhandlinger med kommunen om kjøp av det regulerte området ble gjennomført fram til årsskiftet, og fortsatte inn i 2011 uten at kommunen og FeFo var blitt enige. Grunnlaget for prisforhandlingene er to uavhengig tomteverditakster. En annen stor sak om eiendomssalg har også pågått i lengre tid i Alta. Den omhandler Alta IF sin søknad om opsjon på eiendommen Altagårdsskogen. Styret vedtok i juni 2009 at Alta IF skulle gis opsjon for en periode på tre år.

www.fefo.no / tlf 09975

I forbindelse med kommunens rullering av kommuneplanen valgte kommunen i løpet av første halvår 2010 å trekke tilbake Alta IFs tillatelse til regulering av Altagårdsskogen. Spørsmålet om opsjon falt dermed bort.

Altadalen (t.v.) og Altagårdsskogen. foto: arne johansen og fefo

Eiendoms- og rettighetssikring FeFo som stor og dominerende grunneier deltar aktivt i kommuneplanprosessene for å ivareta FeFos interesser. Særlig er FeFo opptatt av å komme med innspill til kommuneplanens arealdel. Den vil når den er vedtatt av kommunestyret bestemme hvordan arealbruken kan skje på all grunn, både privat og FeFo-grunn. Flere kommuner jobbet i 2010 med rullering av kommuneplanen og FeFo kom med sine innspill skriftlig eller på møter blant annet til Alta kommune, Vadsø kommune, Nesseby kommune og Gamvik kommune.

illustrasjonsfoto: arne johanson

9


virksomhetsområder kommune

beløp

merknad

Hammerfest

  25 000 Laserskanning an nordre deler av Seiland

Alta

  70 000 Laserskanning og konstruksjon Alta og Talvik

Hasvik

  20 000 Lite prosjekt i spredt bygde områder

Alta/Kvalsund/Måsøy 100 000 Store områder FeFo-grunn i spredtbygde områder (hytter) Nordkapp

  20 000 Lite prosjekt - veg og Nordkapplatået

Porsanger/Lebesby

  90 000 Store områder FeFo-grunn i spredtbygde områder (hytter)

Karasjok/Tana

110 000 Laserskanning hele Tanadalen m.m. og konstruksjon

Båtsfjord

  25 000 Lite prosjekt, gratis data fra Avinor

Sør-Varanger

  40 000 Laserskanning og konstruksjon i tettbygde områder

tabell 1. FeFos andel i geovekstprosjektene i 2010.

FeFo deltok i flere Geovekstprosjekter enn vanlig i 2010 da styret økte rammene for FeFos deltakelse til 500 000. I prosjektene samarbeider en rekke aktører blant andre Statens kartverk, kommunene, vegvesenet, kraftlagene og FeFo om både revisjon og nykartlegging. Hensikten er å få alle som har nytte av gode og oppdaterte kart til å bidra. På denne måten får man kartlagt større områder enn det aktørene alene kunne fått til.

Utviklingen går i retning av høyere standard i hyttefeltene. Folk ønsker veg fram til hytta og gjerne innlagt strøm.

Prosjektene som FeFo var med i 2010 var der hvor nytten for FeFo var relevant. Fordelingen av FeFos andel i de ulike Geovekstprosjektene er vist i tabell 1 ovenfor.

FeFo var part i 33 jordskiftesaker i 2010. Til sammenlikning deltok FeFo i 2009 i 15 saker. FeFo er part i Norge Digitialt, som er den nasjonale overbygningen for all innsamling og håndtering av stedfestet informasjon (geodata) i Norge. I denne sammenheng deltar FeFo i et fylkesgeodatautvalg. FeFo har et nært samarbeid med kommunene og Statens kartverk i Finnmark om kvalitets-sikring av eiendomsdata i matrikkelen.

10

Eiendomsutvikling Det ble i 2010 kun foretatt tildeling av tomter i ett nytt hyttefelt. Det var Sjursjok hyttefelt i Tana kommune. Her ble alle de 11 tomtene lyst ledig. Ved fristens utløp hadde det innkommet 66 søknader. Alle tomtene ble tildelt ved loddtrekning. Det har i 2010 vært oppfølging av de hyttefeltene som ble tildelt i 2009 hvor det til sammen ble lyst ut 96 ledige tomter. En del av disse tomtene er fortsatt ledige. FeFo legger ledige hyttetomter ut på www.finn.no. Utviklingen går i retning av høyere standard i hyttefeltene. Folk ønsker veg fram til hytta og gjerne innlagt strøm. Dette krever mer planlegging under reguleringsarbeidet og medfører høyere kostnader for tilrettelegging og derigjennom høyere inngangsbillett for hyttetomtene. FeFo startet i 2010 arbeidet med å finne praktiske løsninger på driftsansvaret for infrastruktur (veger og parkeringsplasser) i etablerte hyttefelt. Det legges opp til et videre løp i tråd med veglovens prinsipper om at dette skal skje gjennom en bruker finansiering og etablering av veglag. FeFo inngikk en opsjonsavtale med et oppdrettsfirma om å utvikle et areal til landbasert smoltanlegg i Lebesby. Etter avtale med kommunen utarbeides det en reguleringsplan for arealet. Det ble også gitt en opsjonsavtale med en privat aktør i Porsanger om regulering av et areal til reiseliv/turisme. FeFo har bidratt i arbeidet med å avklare eiendomsforholdene i området Leirpollen som er avsatt til havne- og næringsområde i tilknytning til Kirkenes. FeFo kjøpte ut en festekontrakt og har på den måten løst forholdet til en privat hjemmelshaver i området.

Årsrapport 2010


NÆRING OG UTVIKLING Energi Usikkerhet knyttet til innføring av grønne sertifikater har preget 2010. I desember ble det imidlertid oppnådd enighet med svenske myndigheter om en felles norsksvensk sertifikatordning som er planlagt iverksatt fra og med 2012. Dette vil sette fart i utbyggingen av ny fornybar energi, herunder både småkraft og vindkraft.

Vindkraft Varanger Kraft AS fikk i juni konsesjon for vindkraftverk på Rákkucearru i Berlevåg kommune. Det ble samtidig gitt tillatelse til ekspropriasjon av nødvendig grunn og rettigheter. Ettersom ekspropriasjon medfører at FeFo mister vindkraftrettigheter for alltid, påklaget FeFo ekspropriasjonstillatelsen. Klagen ligger til behandling i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). FeFo har i 2010 vært i forhandlinger med Varanger Kraft om en avtale om leie av grunn og rettigheter til vindkraftverk på Rákkucearru. Varanger Kraft har imidlertid ønsket å knytte til seg en partner i prosjektet før forhandlingene fullføres. Forhandlingene vil bli videreført i 2011, og dersom man blir enige blir spørsmålet om ekspropriasjons-

www.fefo.no / tlf 09975

tillatelse uaktuelt. Utbygging av vindparken vil trolig ikke påbegynnes før i 2013.

Vindmøller i Kjøllefjord. foto: statkraft

Fred Olsen Renewables AS, Vindkraft Nord AS og Finnmark Kraft AS har fremmet meldinger om nye vindkraftanlegg i 2010, henholdsvis på sørsiden av Repparfjorden, på Laksefjordvidda og på nordsiden av Repparfjorden.

Vannkraft Tinfos AS gjenoppbygde Kobbholm kraftverk i 2010. I tillegg bygde Tinfos Valvatn kraftverk mellom to av magasinene tilknyttet Kobbholm kraftverk. Alta Kraftlag AL har dessuten fått konsesjon for bygging av småkraftverk i Mølleelva i Kåfjord vest for Alta. FeFo er eier av fallrettighetene tilknyttet Valvatn og Mølleelva kraftverk, og har forhandlet fram avtaler om leie av fallrettighetene.

Søren Karlstrøm

ass. direktør i fefo og leder for næring og utvikling

Statkraft har fått konsesjon for Offervann kraftstasjon som er planlagt mellom de to største magasinene i tilknytning til Adamselv kraftstasjon. Høsten 2010 er det ført forhandlinger om leie av fallrettigheter, og disse vil bli videreført i 2011. Både Tinfos, Alta Kraftlag og Finnmark Kraft planlegger nye småkraftutbygginger i Finnmark, og flere søknader om konsesjon ligger i køen hos NVE.

11


virksomhetsområder Skog Skogtaksering

FeFo fikk overlevert de nye takstene fra Allskog BA på barskogarealene i Karasjok og Porsanger i 2010. tabell 2 karasjok:

Produktivt skogareal

152 957 dekar

Total tilvekst

8881 m3

FeFo deltok også i 2010 i samarbeidsprosjektet med utsiktsrydding langs veiene i Finnmark. Det ble foretatt utsiktsrydding i Sør- Varanger, Tana, Alta og Loppa. Rotsalg av furu og bjørk

Rotsalg av hogstmoden furu har gått ned og det var kun i Sør- Varanger slikt virke ble solgt på rot, ca. 155 kubikkmeter.

Porsanger:

Produktivt skogareal

14 328 dekar

Total tilvekst pr. år

905 m3

Av barskogkommunene er det nå bare Sør- Varanger som gjenstår og forberedelsene til dette arbeidet ble startet i 2010 og man regner med oppstart i løpet av 2011. Juletrær

Barskogen på FeFo grunn er i endring. Juletrær høster man på foryngelsesflater. Denne skogen er i dag nesten for stor til å hogge juletrær og dette gjør arbeidet med å hogge juletrær i større målestokk mer tidkrevende. Det ble solgt ca. 500 juletrær på rot, henholdsvis 169 i Sør- Varanger og 330 i Karasjok. I tillegg ble det gitt bort en rekke trær til offentlige institusjoner, lag og foreninger i Finnmark som etter utvisning av oss fikk anledning til å hogge eget juletre. Skogkultur

FeFo driver noe skogkultur på eiendommen, hovedsakelig tynning av produksjonsskog i barskog. Det ble tynnet totalt 1080 dekar, 630 dekar i Alta og 450 dekar i Sør- Varanger.

Skogshogst i Pasvik. foto: ole andre hestmo

12

I Alta ble deler av dette arealet rammet av vindfall og ca. 600 dekar med produksjonsskog ble blåst ned. Arbeidet med å rydde dette arealet startet umiddelbart og virket blir nyttet til flisproduksjon i Alta.

I Alta ble det solgt 2922 kubikkmeter tynningsvirke på rot, noe som er det høyeste på mange år. Dette skyldes behov for virke til flisfyringsanlegget i Alta sentrum. Skogsbilveier

Vegrådet for skogsbilveiene i Pasvik har i 2010 drevet omfattende vedlikehold på deler av Sametiveien. Med egne midler, offentlige skogmidler og fra Sør- Varanger kommune ble det utført vedlikehold for 172 000 kr eksklusiv merverdiavgift. Vedutvisning

I 2010 innførte FeFo muligheten for å søke om vedteig for tre år av gangen. Dette resulterte i en økning av antall søknader for 2010. Det ble behandlet 2639 søknader om vedteig. I snitt hogges det 6,3 kubikkmeter per teig, noe som tilsier et årlig hogstkvantum på ca. 16 620 kubikkmeter.

Bioenergi Høyere strømpriser og begrensinger på ordningen med leveranser av uprioritert strøm (redusert nettleie) fra og med 2012, har bedre konkurransesituasjonen for bioenergi. Også offentlige tilskuddsordninger til varmesentraler har bidratt til dette. Arctic Bio AS i Alta kjøper tynningsvirke på rot og selger flis til Finnmark Miljøvarme som leverer varme til bygg i Alta sentrum. FeFo har dessuten igangsatt hogst av tynningsvirke i Pasvik med sikte på levering av flis til planlagt varmesentral på Garnisonen i Sør-Varanger høsten 2011. Dersom varmesentralen ikke blir etablert, vil virket måtte selges ut av fylket.

Årsrapport 2010


Med bidrag fra blant annet FeFo ble det avholdt et bioenergiseminar i Kirkenes i november, med deltakelse fra flere kommuner i Øst-Finnmark. Særlig fra SørVaranger kommune ble det gitt uttrykk for at man ville satse på å få etablert varmesentraler basert på flis fra Pasvikskogene.

Bergverk

Bugøynes og Nyelv i Nesseby kommune. Selskapet Kimberlitt AS som har opsjon på diamantforekomster i Sør-Varanger kommune, har hatt stor leteaktivitet i 2010 og melder om lovende funn. Universitetet for miljø- og biomangfold har videreført sine undersøkelser av karbonatitten på Stjernøya i 2010.

Etter nedgangstider i forbindelse med finanskrisen, har forholdene i den malmbaserte bergverksnæringen normalisert seg. Både Sibelco Nordic (tidligere North Cape Minerals) på Stjernøya og Elkem Tana omsetter som før finanskrisen. Natursteinnæringen sliter imidlertid fortsatt med vedvarende finanskrise i store deler av verden.

Grus og pukk

Mineralutvikling AS som driver natursteinbrudd på Gaskabeaivvarre i Kautokeino gikk konkurs tidlig i 2010, men er startet opp igjen som MQ Granite AS. Det nye selskapet har også kjøpt opp konkursboet etter Arctic Granite som drev natursteinsbrudd ved

Utbygging av sikringssoner ved Honningsvåg lufthavn har medført store leveranser av stein i 2010. Store utbygginger i Alta og Kirkenes medfører også et økende behov for grus og pukk. I øvrige deler av fylket er behovet moderat.

Norges geologiske undersøkelser fullførte oppdateringen av grus- og pukkdatabase i 2010 med økonomisk bistand fra FeFo. Basen er et nyttig redskap for sikring av viktige grus- og pukkforekomster i kommunale arealplaner. Databasen med lenker finnes på hjemmesiden: www.fefo.no

Vegarbeid i Finnmark.

foto: haile garmann hansen/vegvesenet

Utvinning av nefilin på Stjernøya-Sibelco Nordic, Alta kommune. foto: altaposten

www.fefo.no / tlf 09975

13


virksomhetsområder UTMARK FeFo har grunneieransvaret for de fornybare ressusene som vilt, fisk og skog.

fellings­resultatet som er oppnådd så langt (se figur 2).

Storviltjakt

Ut fra sett-elg-data fra jegerne virker det som om at bestandsutviklingen i Finnmark er i ferd med å flate ut. På delbestandsnivå tyder imidlertid sett-elg-data på at man 2007 2008 ennå ikke har oppnådd den ønskede 2009 reduksjonen i Tana, Karasjok nord og 2010 Porsanger sør. Dette på tross av rekordhøy avskyting i 2010. I Alta og Sør-Varanger tyder sett-elg-data på at delbes­tandene Forvaltningen av elgjakta har de siste fire er sånn noenlunde i samsvar med målårene vært basert på en fireårs-bestandssetningen om økning i bestandene. plan (2007–10). Hoved­mål­setningen i Den økende elgbestanden i Finnmark bestandsplanen har vært å stanse veksten synes også å ha hatt en effekt på slaktei bestanden og vise at en er i stand til å vektene, som har hatt en markert nedgang kont­rollere de enkelte delbestandene over de siste ti årene, med 2010 som et ved jakt. I Alta, Sør-Varanger og Porsanger bunnår. vest har målet vært å øke elgbestanden. I Tana, Nesseby, Vadsø, Porsanger sør, I 2011 skal det utarbeides ny bestandsplan Karasjok nord og Kautokeino sørøst og for 2011–14. I den nye planen er hovedmålet Anarjohka har målet vært å redusere fortsatt å ta kontroll med bestandsveksten. bestanden. Dette innebærer tiltak for å redusere Fordelingen av felte dyr per kommune i siste dyretallet i de bestander hvor målsetningen fra forrige planperiode ikke er nådd, samt å planperiode er vist i figur 1. Høsten 2010 ble stimulere til moderat økning og stabilisering det felt 829 dyr på finnmarkseiendommen av en kvote på 1095 dyr. Dette er det høyeste i andre delbestander. Storviltjakta på Finnmarkseiendommen omfatter i hovedsak elgjakt. I tillegg administrerer FeFo lisensfelling av bjørn og jerv samt kvotejakt på gaupe. For 2011 er det for første gang åpnet for lisensfelling av ulv i Finnmark.

Rolf Kollstrøm leder for utmarksavdelingen

figur 2. Felte elg i Finnmark i perioden 2000–2010.

figur 1. Kommunevis fordeling av felte elg i Finnmark 2007–10.

300

900 2007 2008 2009 2010

250 200

800 700 600

150

Felte elg

500

100

400

50

300 200

14

100 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 0 20 5 06 20 07 20 08 20 09 20 10

0 20

sø ko m A m nd un re er

Va d

a Ta n

La ks el Sø v r-V ar an ge r Ne ss eb y

ge r

k

sa n

sjo

Po r

ra Ka

ok ei

Ka

ut

Al

ta

no

0

Årsrapport 2010


Her tilberedes indrefilet av elg. foto: lena kristiansen

Jeger fra Nesseby flår elg. foto: lena kristiansen

Småviltjakt Det ble registrert 4741 solgte jaktkort på Finnmarkseiendommen kalenderåret 2010. Et samarbeid med Statskog om nettportalen www.smavilt.no gjorde at jaktkortsalget ble lagt om fra 1. juli. Etter denne datoen ble det solgt 4602 jaktkort fordelt på: l  1292 fylkeskort l  1941 dagskort l  1369 kommunekort

Bestandstakseringer i august viste lave tettheter av ryper og skogsfugl i stort sett hele Finnmark. Totalt ble det taksert 754 kvadratkilometer linjer i 2010. Det ble på bakgrunn av takseringsresultatene innført dagskvote på 2 liryper, 3 fjellryper på hele Finnmarkseiendommen og i tillegg 1 skogsfugl i Karasjok og Sør-Varanger.

Rypejakt i Finnmark. foto: lena kristiansen

2007 2008 2009 finnmarkinger 2010

Anslagsvis 2642 og 2060 personer bosatt utenfor Finnmark var på jakt i 2010. Det ble solgt 136 jaktkort til personer under 20 år. Av disse var 112 fra Finnmark. Totalt ble det solgt jaktkort for om lag 2,0 millioner kr i 2010.

figur 3. Antall solgte småviltjaktkort på Finnmarkseiendommen i perioden 1985–2009.

ANTALL KORT

9000 8000 7000 6000

Finnmarkinger Tilreisende Sum

5000 4000 3000 2000 1000 19 85 19 87 19 89 19 91 19 93 19 95 19 97 19 99 20 01 20 03 20 05 20 07 20 09

0

www.fefo.no / tlf 09975

15


virksomhetsområder

Prøvefiske i Berlevåg. foto: lena kristiansen

Omlegging av jaktkortsalget gjorde at man for første gang fikk en god oversikt over jakttrykk og -uttak lokalt i Finnmark. Stort sett var det lavt jakttrykk i fylket. Høyest jakttrykk var det på Sørøya, med opptil åtte jaktdager per kvadratkilometer. Mer enn 31 000 jaktdager ble aktivert for jakt totalt på hele Finnmarkseiendommen. Gjennomføring av forskningsområder tilknyttet Rypeprosjektet gikk som planlagt. Dette innebar blant annet bruk av friområder for rypa som forvaltningsverktøy og bruk av SMS for løsing av jaktkort.

Innlandsfiske Alle finnmarkinger fisker gratis etter innlandsfisk. Personer bosatt utenfor Finnmark må kjøpe fiskekort. 6027 personer kjøpte

tabell 3. Antall personer

med fiskekort for innlandsfiske i perioden 2000–2010.

fiskekort på Finnmarkseiendommen i 2010. Av disse ble 4536 kort solgt til utlendinger, mens det ble solgt 1464 kort til personer bosatt i Norge utenfor Finnmark, se tabell 3. Fiskekort kunne kjøpes hos lokale kortselgere eller via internett. Nytt for året var at man også kunne kjøpe fiskekort per SMS med mobiltelefon, der mottatt SMS gjelder som fiskekort og inneholder nødvendig betalingsinformasjon. Kortsalget totalt har økt gradvis siden midten 2001. Tendensen de siste 5 årene viser at det er de tilreisende bosatt utenfor Norge som står for økningen, mens fiskekort solgt til de bosatt i Norge har holdt seg stabilt. Flest løste fiskekort over internett. Oversikt over fiskekortsalget fordelt på salgskanal blir gjengitt i tabell fire nederst på siden.

årstall

Personer bosatt i Norge utenfor Finnmark

Utlendinger

Totalt

2010

1464

4536

6027

2009

1512

4291

5803

2008

1625

4067

5692

2007

1573

3975

5548

2006

1657

3560

5217

2005

1070

3223

4293

2004

  850

3308

4158

SMS salg

2003

  834

3095

3929

Girosalg

1488   978   807    34     0

2002

  785

2775

3560

Websalg

1755 3197 3715 3449 3624

2001

  655

2605

3260

Lokal kortsalg

1974 1373 1170 2320 2219

2000

  809

2864

3673

Totalt

5217 5548 5692 5803 6027

16

Nye retningslinjer for innlandsfiske på Finnmarkseiendommen var på høring i 2009 og ble vedtatt av styret den 24. mars 2010. tabell 4.

Fiskekortsalg fordelt på salgskanal. 2006

2007

2008

2009

2010

  184

Årsrapport 2010


foto lykkefisken: johannes skulstad

Fiskestangprosjektet «Lihkkuguolli – Lykkefisken» Gjennom fiskestangprosjektet «Lihkkuguolli – Lykkefisken» delte FeFo ut 600 fiskestenger og 200 isfiskepilkestikker til barn og unge i løpet av 2010. Prosjektmålet er å stimulere barn og unge til å komme seg ut på tur og fiske mer.

FeFo har forvaltningsansvaret for om lag 50 vassdrag med laks, sjøørret og sjørøye. I hovedsak utføres forvaltningen av lokale organiasjoner innenfor rammene av Finnmarksloven og retningslinjer vedtatt av styret i FeFo.

Sesongen 2010 ble et godt år (figur 4), selv om begynnelsen av sesongen var preget av dårlig fiske. I noen elver ble det satt ny fangstrekord, så også samlet sett for våre elver. I og med at det er gjennomført nye

www.fefo.no / tlf 09975

50000

Totalvekt laks Laks under 3 kg Laks 3–6,9 kg Laks over 7 kg

laks fanget i elver på Finnmarkseiendommen 2000–2010.

40000 30000 20000 foto: knut altmann

Det var i begynnelsen av året mye arbeid med ny offentlig forskrift fra fylkesmannen for fiske i vassdrag etter anadrom laksefisk i Finnmark. Det var igjen en omfattende høringsrunde, som de to forutgående årene. Fylkesmannen var lydhør for innspill fra våre forpaktere og FeFo. Det ble innført ett nytt prinsipp der det skulle foretas midtveisevaluering av fiskeoppgangen. Ved liten oppgang skulle fisket avsluttes innen 31. juli, ved god oppgang kunne fisket forlenges inntil 31. august.

figur 4. Antall kg

KG

60000

10000 0 20 0 20 0 01 20 0 20 2 03 20 0 20 4 05 20 0 20 6 0 20 7 08 20 09 20 10

Laksefiske i elv

S

Konkurransen og utdelingen av stengene skjedde i samarbeid med lokalavisene i Finnmark og lokale foreninger og lag. Etter mange positive tilbakemeldinger fra ulike hold som lokalforeninger, ungdom, foreldre og skoler, så videreføres tiltaket også i 2011.

tiltak i 2010 med å begrense fangsten i elvene som ikke oppfyller gytebestandsmålet og forvaltningsmålet, så er FeFo fortsatt optimistiske for det fremtidige laksefisket i Finnmark. For sjøørret er fangstene stabile mens dem for sjørøya er dårlige. Dessverre er også kunnskapen om disse to artene for dårlige.

17


virksomhetsområder kommune

FeFo har også det siste året vært opptatt av å få i gang arbeidet med driftsplaner i de forpaktede vassdragene, samtidig som vi ser at noen har rullert sin første driftsplan. Arbeidet går sakte fremover og det er fortsatt flere vassdrag som ikke har startet arbeidet. FeFo har som mål å få igangsatt flere prosesser i 2011. Samtidig har de lokale forpakterne et stort ansvar for forvaltningen av elvene, herunder ansvar i forhold til fiskeregler og kortsalg. FeFo er godt fornøyd med den ansvarligheten som våre forpaktere viser og ser frem imot et godt samarbeid i 2011.

antall

Sør-Varanger Lebesby Alta Tana Gamvik Nordkapp Porsanger Måsøy Loppa Berlevåg Hasvik Vadsø Kvalsund Nesseby Hammerfest Båtsfjord Vardø I alt

  96   50   41   40   36   33   30   27   24   16   16   12   10    7    4    3    1 446

I oktober ble det i samarbeid med Norske Lakseelver arrangert et seminar for FeFos forpaktere. Dette vil bli en årlig foreteelse. Tema for seminaret var forvaltning av elvene. Tilbakemeldingene fra seminaret var også denne gangen meget positive og flere uttrykte at det eksisterer et behov for en slik møteplass.

tabell 5.

Utviste lakseplasser År

Ant. pers.

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

279 306 318 331 367 382 432 442 469 488

Sjølaksefiske På FeFos grunn er det registrert om lag 1600 lakseplasser. Av disse ble 446 lakse-

tabell 6. Sjølaksefiskere TONN

300 Sjøfangst Elvefangst

250 200 150

100

figur 5. Fangst

av laks i Finnmark 2000–2010.

18

0 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10

S

50

plasser utvist i 2010. Uviklingen av antall sjølaksefiskere på FeFo grunn framkommer i tabell 6. Alle lakseplassene i en kommune fornyes hvert tredje år, og i 2010 var det SørVaranger, Tana, Berlevåg, Porsanger, Måsøy og Hammerfest som sto foran fornying. I disse kommunene ble søknadene innvilget for tre år. I 2010 kom det inn 160 søknader. Det kom også inn søknader om lakseplasser fra andre kommuner enn de som skulle fornyes, og i disse utvises lakseplasser for ett eller to år. Selv om søknadene innvilges for flere år må FeFo sende ut avtale om lakseplass hvert år. Etter en bred høring ble reglene for tildeling av lakseplasser endret i 2010. Regelverket ble myket opp litt slik at de som har fisket laks i lang tid kan fortsette å fiske selv om de har sluttet med primærnæring. Det er liten rekruttering til sjølaksefiske, og antall laksefiskere og laksebruk har falt betydelig de siste årene (se tabell 5 og 6 i margen til venstre). Offentlige innskrenkninger i fisketidene, færre utøvere innen primærnæring, dårlige priser på laks, og få fiskeoppkjøpere er noen av grunnene til at færre fisker laks i sjøen. Dette gjelder både de private fiskeplassene og lakseplasser på FeFo- grunn. Mengden av laks som fanges i sjøen i Finnmark er høyere enn mengden som tas i elvefisket. Se figur 5 som viser at fordelingen av fangst i sjø og elv har vært om lag 60–40 de siste elleve årene.

Grønne midler Støtteordningen grønne midler har eksistert i fire år, i perioden 2007–2010. Til nå har FeFo delt ut fire millioner. I mange tilfeller har FeFo støttet tiltak sammen med andre, slik at midlene har vært med på å generere tiltak for mange millioner kroner. Midlene bidrar til økt friluftsliv i Finnmark og har

Årsrapport 2010


utløst mye dugnadsarbeid med realisering av små og store prosjekter som får folk med på friluftslivsaktiviteter. Ordningen er gjennomgående blitt positivt mottatt i lag/ foreninger og skapt sterkt engasjement lokalt. De grønne midlene bidrar til at foreninger legger ned betydelig frivillig innsats for fellesskapet. Enkelte aktører opplyser at uten støtten fra FeFo ville ikke tiltakene blitt gjennomførbar. I 2010 kom det over 200 søknader. Eksempler på tiltak støttet gjennom grønne midler er: friluftsarrangementer og camper for barn/ familier, merking av turstier, turkort og turkasseprosjekter, turorientering, turkart, turmarsjer og turskirenn, kurs og opplæring innen for jakt, fiske og friluftsliv, tilrettelegging og informasjonstiltak.

www.fefo.no / tlf 09975

FeFo advokatene

til venstre: Loken friluftsanlegg,

Finnmarkseiendommens ulike oppgaver fører med seg en rekke juridiske problemstillinger. Mange av de juridiske spørsmål som oppstår er på delvis upløyd juridisk mark. I løpet av de siste to årene har FeFo styrket den juridiske kompetansen, og i løpet av 2010 ble også FeFo-advokatene etablert.

Sør-Varanger Pasvik JFF eier anlegget. FeFo har støttet tiltaket med grønne midler.

foto: pasvik jff

midten: Gapahuk og utedo

§

I 2010 har FeFo-advokatene blant annet jobbet med en rekke saker knyttet til FeFos juridiske status. Andre viktige arbeidsoppgaver har vært tolkning av Finnmarksloven, deltakelse i forhandlinger og utarbeidelse av kontrakter, i tillegg til saksbehandling av styresaker.  Advokatene har også ført saker for lagmannsrett, tingrett og jordskifterett.

ved lille fiskevann, Nesseby. Unjargga gilisearvi/Nesseby bygdelag fikk grønne midler til tiltaket. foto: lena kristiansen til høyre: Helsesportuka i Porsanger, arrangert av Lions Club. foto: evy einarsen

Multebærplukking på Sørøya. foto: anne olsen-ryum

19


styrets årsberetning 2010 Opplysninger om virksomheten og lokalisering

Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) har sin virksomhet innen områdene eiendom og utmark.

Harald Larssen finnmark fylkesting

Aktiviteten omfatter bortfeste av grunn til bolig-, fritids- og næringsformål, utleie av grus- og mineralforekomster, utleie av vindog vannfallrettigheter, salg av eiendom og aktiviteter knyttet til jakt og fiske, samt skogsvirksomhet.

ble gjennomført i 2010. Det har vært gjennomført åtte folkemøter og en omfattende høringsprosess med 38 skriftlige høringsuttalelser. Revisjonen av strategien forventes sluttført tidlig i 2011. Redegjørelse for forutsetningen om fortsatt drift

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift og det bekreftes at disse forutsetninger er til stede. Redegjørelse for årsregnskapet

Organisasjonen er lokalisert med hovedkontor i Lakselv og avdelingskontorer i Alta, Vadsø, Nesseby, Kirkenes og Karasjok.

Årsregnskapet viser et overskudd på 4,6 millioner kr før skatt og 2,4 millioner kr etter skatt. Dette ligger ca. 1,9 millioner kr bedre enn budsjett før skatt.

Styrets arbeid

Toril Bakken Kåven sametinget

Styret har i 2010 bestått av: l  Harald Larssen, leder l Toril Bakken Kåven, nestleder l  Lise Svenning, styremedlem l  Inga Manndal, styremedlem l  Klemet Erland Hætta, styremedlem l  Nils Johan Gaup, styremedlem Styret har i 2010 avholdt åtte styremøter og behandlet 82 saker. Styret har også i 2010 gjennomført to kontaktmøter med Sametinget og fylkestinget.

Nils Johan J. Gaup

Viktige tema for disse møtene har vært NORUTs evaluereing av FeFos første år, utredning knytta til overskuddsanvendelsen, strategisk plan, FeFos rettslige stilling og utvikling av mineralnæringa for Finnmark.

reindriftsnæringens representant

Strategisk plan

Arbeidet med en intern evaluering for å vurdere måloppnåelse knyttet til første generasjon strategi har gitt styret nyttig informasjon og bekreftet at FeFo langt på vei har oppnådd målene i strategisk plan for 2007–2010. Sammen med konsulentutredning vedrørende overskuddsanvendelse, utgjorde denne evalueringen noe av grunnlaget for prosessen for revisjon av FeFos strategi som

20

FeFos resultat for 2010 er på nivå med et normalt driftsår. Resultatet er betydelig under resultatet for 2009 som ble påvirket av store engangsinntekter fra arealavståelser. Prosjekter innen forskning og utvikling er videreført i 2010 og FeFo har kostnadsført løpende utgifter på til sammen 522 352 kr til prosjekter innen småvilt. Dette er prosjekter som vil tilføre organisasjonen viktige og nødvendige kunnskaper på området. FeFo har de siste årene satset aktivt på tiltak med formål å stimulere til økt friluftsliv og fysisk aktivitet. Gjennom ordningen «Grønne midler» er det tildelt 1 346 900 kr til tiltak knyttet til grønne formål i 2010. Etter styrets mening gir årsregnskapet et rettvisende bilde av FeFos eiendeler, gjeld og resultat. Styret vedtar at årets overskudd på 2 404 088 kr overføres annen egenkapital. Eierandeler i andre selskap

FeFo har i 2010 solgt sin eierandel på 20 % i Fjellstuene AS til en av de andre deltagerne i selskapet som ønsker å føre videre konseptet. Sammen med de andre aksjonærene har FeFo i henhold til aksjonæravtalen gjennom

Årsrapport 2010


emisjon og kapitalforhøyelse i 2010, innbetalt til sammen 500 000 kr til Finnmark Kraft AS. FeFo’s eierandel i selskapet er på 750 000 kr og utgjør 12,5 %.

Skogsdrift drives i samsvar med allment anerkjente bærekraftlige prinsipper i skogbruket, og under oppsyn av den offentlige skogmyndigheten.

I tillegg har FeFo datterselskapet FeFo Energi AS med 100 % eierandel.

Jakt og fiske kan medføre en negativ bestandsutvikling for vilt- og fiskebestander, selv om høstingen skjer i samsvar med offentlige reguleringer. For å sikre en bærekraftig høsting bistår FeFo sterkt i arbeidet med driftsplaner for storvilt og driftsplaner for lakseelver. FeFo regulerer småviltjakta for blant annet å sikre en bærekraftig og høstbar rypebestand. Innlandfiskeressursen vurderes som stor og høstingen reguleres i hovedsak av kommunene.

Finansiell, markeds- og likviditetsrisiko

FeFo er ikke eksponert for valutarisiko og i svært liten grad eksponert for finansiell risiko. FeFo har ingen lånefinansiering og vurderer selskapets likvide stilling som sunn og god. Organisasjon, miljø og likestilling

I 2010 har FeFo hatt 34 medarbeidere, fordelt på 15 kvinner og 19 menn. Styret består av tre kvinner og tre menn. Kvinneandelen har også i 2010 hatt en liten økning fra 42,5 % til 44 %. Organisasjonen har jobbet aktivt med egen likestillingsplan, denne vil bli sluttført og legges frem til behandling i 2011. De lovmessige pålegg for ansattes pensjon er ivaretatt. Sykefravær i FeFo har i 2010 vært på 4,9 %, som er på samme nivå som i 2009. Det har ikke vært registrert noen arbeidsrelaterte ulykker eller skader i FeFo løpet av 2010. FeFo er en inkluderende arbeidslivsbedrift(IA). Ytre miljø

FeFo driver ikke virksomhet i egen regi som i betydelig grad påvirker det ytre miljøet. Andre aktører, både kommersielle og ikke kommersielle, driver imidlertid virksomhet basert på FeFos ressurser som kan ha negativ innvirkning på det ytre miljøet. Som grunneier har FeFo et medansvar for at denne virksomheten drives på en bærekraftig måte.

FeFo har et nært samarbeid med Direktoratet for mineralforvaltning om tilsyn med virksomhet basert på FeFos mineralressurser, for å påse at virksomheten drives forsvarlig både miljømessige og sikkerhetsmessige. Det gjøres også et arbeid med å rydde opp i nedlagte massetak, og med å sikre at det blir satt av penger til nedlegging av massetak som fortsatt er i drift.

Klemet Erland Hætta sametinget

Endret bruk av utmark

Søknader om grunn som ikke er i tråd med kommunale arealplaner behandles iht. Sametingets retningslinjer om endret bruk av utmark. I 2010 omfattet dette 25 saker. I all hovedsak dreier det seg om små arealer i form av enkelttomter til for eksempel bolig og naust eller arealer til nydyrking/tilleggsjord. I saker hvor det søkes om større areal som ikke er planlagt setter FeFo vilkår om utarbeidelse av reguleringsplan. Slike planer forutsetter FeFo at forslagsstiller utarbeider i samsvar med Finnmarksloven § 4 og Sametingets retningslinjer.

Inga Manndal finnmark fylkesting

Lise Svenning finnmark fylkesting

Alta, den 1. april 2011

www.fefo.no / tlf 09975

21


revisjonsberetning 2010

Ă…rsrapport 2010

22


årsregnskap 2010

dommen Finnmarkseiendommen

ap

Årsregnskap 2010 Resultatregnskap

Resultatregnskap 2010

2009

2010

2009

Salgsinntekt Annen driftsinntekt

42 616 924 1 913 636

74 015 347 2 656 043

42 616 924 1 913 636

74 015 347 2 656 043

Sum inntekter

44 530 560

76 671 390

44 530 560

76 671 390

19 224 969 495 770 21 279 373

20 614 215 405 739 22 652 292

19 224 969 495 770 21 279 373

20 614 215 405 739 22 652 292

Driftsresultat

3 530 448

32 999 144

3 530 448

32 999 144

Annen renteinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad

1 180 743 -11 771 -65 000

2 495 705 -89 740 0

1 180 743 -11 771 -65 000

2 495 705 -89 740 0

4 634 420

35 405 109

4 634 420

35 405 109

-2 230 331

-9 595 211

-2 230 331

-9 595 211

Ordinært resultat

2 404 088

25 809 898

2 404 088

25 809 898

Årsresultat

2 404 088

25 809 898

2 404 088

25 809 898

Anvendelse av årsresultatet Annen egenkapital

2 404 088

25 809 898

2 404 088

25 809 898

Sum anvendelse

2 404 088

25 809 898

2 404 088

25 809 898

Lønnskostnad driftsmidler og Avskrivning immaterielle påeiendeler varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad

skattekostnad Ordinært resultat før skattekostnad

nært resultat Skattekostnad på ordinært resultat

ultatet

For komplett årsregnskap 2010: se www.fefo.no www.fefo.no / tlf 09975

23


årsregnskap 2010 Finnmarkseiendommen

Årsregnskap 2010

Finnmarkseiendommen Finnmarkseiendommen Finnmarkseiendommen Finnmarkseiendommen Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2010 Årsregnskap Balanse2010 Finnmarkseiendommen Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2010 Årsregnskap 2010 Årsregnskap 2010 Balanse Årsregnskap 2010 Balanse 2010 Årsregnskap Balanse Balanse Balanse Resultatregnskap Balanse Balanse EIENDELER EIENDELER SalgsinntektEIENDELER

EIENDELER EIENDELER EIENDELER Anleggsmidler EIENDELER

2010 2010 2010 2010

42 616 924 1 913 636

2009 2010 2009 2009 2010 2009 2010

74 015 347 2 656 043

Annen driftsinntekt Immaterielle eiendelerImmaterielle eiendeler Immaterielle eiendelerImmaterielle eiendeler 574 000 574 000 574 000 Fallrettigheter Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendelerFallrettigheter Immaterielle eiendeler Fallrettigheter Fallrettigheter 574 000 574 000 574 003 000 Sum inntekter 44 530 003 560 76 6711472 390 Utsatt skattefordel 1 267 1 340 267 Utsatt skattefordel Fallrettigheter Fallrettigheter 574 000 574 000 574 003 000 Utsatt skattefordel Utsatt skattefordel 1 267 003 1 3401472 267 Fallrettigheter Utsatt skattefordel Utsatt skattefordel 1 267 003 1 340 1 472 267 003 Lønnskostnad 19 224 003 969 20 614 472 215 1 914 Sum immaterielle eiendeler 1 841 Sum immaterielle eiendeler 1 841 003 Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler immaterielle eiendeler 1 841 1 914 841 003 Avskrivning på varige driftsmidler ogSum immaterielle eiendeler 495 003 770 4051472 739 Sum immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler 1 841 003 1 914 1472 841 003 Annen driftskostnad 21 279 373 22 652 292 Varige driftsmidler Varige driftsmidler Varige driftsmidler Varige driftsmidler 3 166 876 3 0693776 166 876 Grunneiendommer Grunneiendommer Sum driftsmidler immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Varige Driftsresultat 530 467 448 32 9994 144 Grunneiendommer Grunneiendommer 3 602 166 876 3 130 069 3338 776 166 467 876 4 1 602 Bygninger Bygninger Grunneiendommer Grunneiendommer 3 602 166 467 876 3 130 0694 3338 776 166 467 876 4 1 602 Bygninger Bygninger kontormaskiner og lignende 672 467 919 7804338 625 Driftsløsøre, verktøy, kontormaskiner og lignende 672 467 919 Driftsløsøre, inventar, verktøy, 4 12 130 602 Bygninger inventar, Bygninger Annen renteinntekt 1 602 180 919 743 495 625 705 kontormaskiner og lignende kontormaskiner og lignende 672 780 672 919 Driftsløsøre, inventar, verktøy, Driftsløsøre, inventar, verktøy, Varige driftsmidler kontormaskiner og lignende kontormaskiner og lignende 672 919 780 625 672 Driftsløsøre, inventar, verktøy, Driftsløsøre, inventar, verktøy, Annen rentekostnad -11 771 -89 739 740 919 Sum varige driftsmidlerSum varige driftsmidler 8 442 262 4 980 8 442 262 Annen finanskostnad -65 000 0 262 Sum varige driftsmidlerSum varige driftsmidler 8 442 262 4 9808739 442 Grunneiendommer Sum varige driftsmidlerSum varige driftsmidler 8 442 262 4 9808739 442 262 Finansielle anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Bygninger Ordinært resultat før skattekostnad 4 756 634 102 420 35 405 102 109 Finansielle anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler 1 1 456 Investeringer i aksjer og andeler 1 756 102 Finansielle anleggsmidler anleggsmidler Investeringer i aksjer ogFinansielle Investeringer andeler i aksjer og andeler 1 373 756 102 1 469 4561 102 756 kontormaskiner og lignende Driftsløsøre, inventar, verktøy, Forskuddbetalte kostnader vedr. hyttefelt Forskuddbetalte kostnader vedr. hyttefelt 3 161 2 3 885 373 102 161 Investeringer i aksjer ogForskuddbetalte Investeringer andeler i aksjer og andeler 1 373 756 102 1 469 456 1885 102 756 102 Skattekostnad på ordinært resultat -2 230 331 -9 595 211 Forskuddbetalte kostnader vedr. hyttefelt kostnader vedr. hyttefelt 3 161 2 3 373 161 -33 240 49 360 -33 240 Andre fordringer Andre fordringer Forskuddbetalte Forskuddbetalte vedr. hyttefelt kostnader vedr. hyttefelt 3 373 161 2 469 373 161 Andre fordringer kostnader Andre fordringer -33 240 493885 360 -33 240 Andre fordringer Andre fordringer -33 240 49 360 -33 240 Ordinært resultat 2 404 088 25 809 898 Sum varigeanleggsmidler driftsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum finansielle 5 096 023 3 9755347 096 023 Sum finansielle anleggsmidler Sum finansielle anleggsmidler 5 096 023 3 9755347 096 023 Sum finansielle anleggsmidler Sum finansielle anleggsmidler 5 096 023 3 9755347 096 023 Sum anleggsmidler Sum anleggsmidler 15 379 288 10 870 15559 379 288 Årsresultat Sum anleggsmidler Sum 2 404 25 870 809 898 anleggsmidler 15 379 088 288 10 15559 379 288 Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Sum anleggsmidler 15 379 288 10 870 15559 379 288 Omløpsmidler Omløpsmidler Investeringer i aksjer og andeler Anvendelse Omløpsmidler av årsresultatet Omløpsmidler Omløpsmidler Omløpsmidler Varer Varer 407 420 Annen egenkapital 2 407 404 420 088 25 189 809 000 898 Forskuddbetalte kostnader vedr. hyttefelt Varer Varer 407 420 189 000 407 420 Varer Varer 407 420 189 000 407 420 Fordringer Fordringer Andre fordringer Sum anvendelse 2 156 404 113 088 25 809 680 898 Fordringer Fordringer Kundefordringer 1 4 072 Kundefordringer 1 156 113 Fordringer Fordringer 1 156 113 4 072 1680 156 113 Kundefordringer Kundefordringer Andre fordringer 4 867 384 5 340 639 Andre fordringer 4 867 384 Kundefordringer Kundefordringer 1 867 156 384 113 4 340 0724 1639 680 156 384 113 Andre fordringer Andre fordringer 4 5 867 Sumfordringer finansielle anleggsmidler Andre fordringer Andre 4 867 384 5 3404639 867 384 Sum fordringer 6 430 917 9 6026319 Sum fordringer 430 917 Sum fordringer Sum fordringer 6 430 917 9 6026319 430 917 Sum fordringer Sum fordringer 6 430 917 9 6026319 430 917 Sum anleggsmidler Bankinnskudd, kontanter og lignende 40 560 397 50 882 Bankinnskudd, kontanter og lignende 40089 560 397 Bankinnskudd, kontanter Bankinnskudd, og lignende kontanter og lignende 40 560 397 50 882 40089 560 397 Bankinnskudd, kontanter Bankinnskudd, og lignende kontanter og lignende 40 560 397 50 882 40 089 560 Sum omløpsmidler 46 991 314 60 484 Sum omløpsmidler 46408 991 397 314 Sum omløpsmidler 46 991 314 60 484 Sum omløpsmidler 46408 991 314 Sum omløpsmidler 46 991 314 60 484 46 408 991 314 Sum omløpsmidler Sum eiendeler 62 370 602 71 354 Sum eiendeler 62966 370 602 Sum eiendeler 62 370 602 71 354 Sum eiendeler 62966 370 602 Varer Sum eiendeler 62 370 602 Sum eiendeler 71 354 62966 370 602

Omløpsmidler

Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer

24

Bankinnskudd, kontanter og lignende Årsrapport 2010

Sum omløpsmidler

1 1 1

5 5 5 6 6 6 7 7 7


årsregnskap 2010

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2010 Finnmarkseiendommen Finnmarkseiendommen Balanse

dommen ÅrsregnskapÅrsregnskap 2010 2010

Balanse

Balanse Balanse

ap 2010

EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL OG EGENKAPITAL GJELD OG GJELD Egenkapital

Innskutt egenkapital Innskutt egenkapital Innskutt egenkapital Innskutt annenInnskutt egenkapital annen egenkapital

Innskutt annen egenkapital

20102009

42 616 924 1 913 636

74 015 347 2 656 043

6 746 776

6 746 6 746 776 776

6 746 776

6 746 776

6 746 6 746 776 776

6 746 776

44 530 560

Sum innskutt Sum egenkapital innskutt egenkapital

76 671 390

19 224 969 20 614 215 495 770 405 739 21 22 292 45279 419373 252 45 419 43 652 015 252 164

Sum innskutt egenkapital driftsmidler og immaterielle eiendeler Opptjent egenkapital Opptjent egenkapital

Annen egenkapital Annen egenkapital

2010

2009

2010

2009

6 746 776 43 015 164

egenkapital Sum opptjentOpptjent Sum egenkapital opptjent egenkapital

45 419448 252 3 530

45 419 43 999 015 252 164 32 144

43 015 164

Sum egenkapital Sum egenkapital

52 166743 028 1 180

52 166 49 761 028 940 2 495 705

49 761 940

Annen egenkapital

-11 771 -65 000

Sum Gjeld opptjent egenkapital

Gjeld

Avsetning forAvsetning forpliktelser for forpliktelser skattekostnad

4 634 420

Pensjonsforpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum egenkapital

2 249 351

-2 230 331

nært resultat

Sum avsetning Sum for avsetning forpliktelser for forpliktelser

-89 740 0 35 405 109

2 249 2 525 351 144

-9 595 211

2 525 144

2 249 351

2 249 2 525 351 144

Kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Avsetning Betalbar skatt for forpliktelser Skyldige offentlige Skyldige avgifter offentlige avgifter Pensjonsforpliktelser Annen kortsiktig Annen gjeldkortsiktig gjeld

2 404 088

25 809 898

671 382 2 156 892 21404 067088 474 4 059 474

671 1 498 382 988 2 156 9 938 892 432 25 809 898 1 067 920 474 918 4 059 6 709 474 543

1 498 988 9 938 432 920 918 6 709 543

Sum kortsiktigSum gjeld kortsiktig gjeld

Sum avsetning for forpliktelser

27404 955088 222

25 898 7 955 19 809 067 222 881

19 067 881

Sum gjeld

Sum gjeld

10 204088 573 2 404

10 204 21 809 593 573 025 25 898

21 593 025

62 370 602

62 370 71 354 602 966

71 354 966

Gjeld

ultatet

Kortsiktig Sum egenkapital Sumog egenkapital gjeld gjeld og gjeld

Leverandørgjeld Betalbar skatt Alta, 1. april 2011 Alta, 1. april 2011 Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld

Harald LarssenHarald Larssen Styrets leder Styrets leder

Toril Bakken Kåven Toril Bakken Kåven Nestleder Nestleder

Sum kortsiktig gjeld

6 746 776

4

45 419 252

4

52 166 028

4

2 525 144

2 249 351 2 249 351 671 382 2 156 892 1 067 474 4 059 474

Inga Manndal Inga Manndal Lise SvenningLise Svenning Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Klemet ErlandKlemet Hætta Erland Hætta Johan Gaup Nils Johan Gaup Sum gjeld StNilsyremedlem Styremedlem Styremedlem St yremedlem

45 419 252

Jon Meløy Jon Meløy Daglig leder Daglig leder

Sum egenkapital og gjeld

7 955 222

1

10 204 573

2

62 370 602

7

Alta, 1. april 2011

25

www.fefo.no / tlf 09975

Harald Larssen Styrets leder

Toril Bakken Kåven Nestleder

Inga Manndal Styremedlem

Lise Sv Styrem


Sรกmegillii go jorgalat Snu for samisk versjon

foto: lena kristiansen


Snu for norsk versjon Dรกrogillii go jorgalat

FeFo årsrapport 2010 norsk  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you