FeFo årsrapport 2009 NORSK

Page 1

Årsrapport 2009

Felles muligheter - felles ansvar Oktasaš vejolašvuođat - oktasaš ovddasvástádus


2

3

Forord

Grunntanken bak symbolet Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) har i sin logo valgt en symbolikk som inkluderer alle tider og alle folkegrupper.

For FeFo har 2009 vært et godt og utfordrende år. Generelt er inntrykket at FeFo i 2009 har bedret sitt omdømme og økt sin legitimitet i befolkningen. Hva dette skyldes kan det være ulike meninger om.

Fargene er hentet fra både det samiske og det norske flagget, som et tegn på at FeFo føler slektskap til og ansvar for så vel samer og kvener som etniske nordmenn.

Etter min vurdering er det særlig to forhold som har vært avgjørende. For det første har befolkningen i løpet av FeFos 3,5 årlige eksistens blitt vant til FeFo og har oppdaget at etableringen av FeFo, som regi­ onal grunneier ikke har medført større endringer i mulighetene til å leve og bo i Finnmark. Det andre er at den politiske debatt om FeFo og finnmarks­ loven har stilnet noe av i 2009.

Den sirkulære formen er et hovedelement i logoen. Dette viser til så vel sameflaggets sol-symbol, som til sirkelens solide og trygge omslutning. Sirkelen er i FeFos logo åpnet opp, og slipper inn nordlyset i det norske og det samiske flaggets farger. Denne referansen viser til den inkluderende holdning som skal prege FeFo, og bringer også tankene mot all den kraft som bor i den polare naturens magiske fenomener.

Tidligere har ulike politiske utspill angående stor­ tingsvedtaket om å opprette FeFo vært en av de vik­ tigste grunnene til ulike negative oppslag om FeFo. Det bør være en offentlig debatt om FeFo og vårt arbeid. Debatten bør dreie seg om hvilke mulig­ heter opprettelsen av FeFo gir oss finnmarkinger, og vil dermed bli mer konstruktiv enn en debatt om FeFos eksistens. En eksistens som Stortinget, støttet av Sametinget og Finnmark fylkesting, har vedtatt.

Mens farger og symbolikk har kulturhistoriske referanser, gir estetikken et moderne inntrykk. Vi har historien med oss, men sikter mot fremtiden.

Hensikten med denne årsmeldinga er å gi finn­ markingene og andre informasjon om utfordring­ ene og arbeidet i 2009.

Det er tross alt dit vi skal.

Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat Postboks 133, 9811 VADSØ post@fefo.no www.fefo.no

God lesning Lakselv 6. april 2010 Jon Meløy Direktør

Forsidefoto: Lars Krempig

www.fefo.no

Service tlf: 09975

Foto: Jan Henrik Hætta

Layout/grafisk produksjon: Trykkeriservice AS, Lakselv


Årsrapport 2009 Hva er FeFo? Stortinget har vedtatt at FeFo skal være et eget rettssubjekt med sete i Finnmark og som skal forvalte grunn og naturressurser mv. som den eier i samsvar med lovens formål og reglene i finnmarksloven for øvrig.

4

Ot.prp. nr. 53, side 7 sier noe om hva FeFo er: «Finnmarksloven innebærer at finnmarkingene heretter skal utøve eierrådigheten, mens kommunale og statlige myndigheter skal utøve myndighet». I kommunikasjonen med befolkningen i Finn­ mark og med offentlige myndighetsorganer er det ofte nødvendig å understreke FeFos rolle som grunneier, fordi svært mange har en oppfatning om at FeFo utøver offentlig forvaltning og driver offentlig myndighetsut­ øv­else. Dette at FeFo i utgangspunktet ikke er et offentlig forvaltningsorgan som driver offent­ lig myndighetsutøvelse innebærer ikke at FeFo ser på seg selv som en privat grunneier som er fristilt i forhold til offentlige myndig­ heter, forsvarlig saksbehandling, likhetsbe­ handling og åpenhet. Styret oppnevnes av Finnmark fylkesting og Sametinget og styremøtene, styreprotokol­ lene og dokumentene i FeFo er offentlige i tråd med offentlighetsloven. I 2009 har det oppstått tvil om FeFos rettsstill­ ing og dermed om hvilke lover som gjelder for FeFo. Det vi vet er at deler av forvaltnings­ loven, hele offentlighetsloven og sannsynlig­ vis lov om offentlige anskaffelser gjelder for FeFo. I tillegg mener sivilombudsmannen at ombudsmannsloven gjelder for FeFo. Hvilke andre lover som helt eller delvis gjelder for FeFo er mer usikkert.

Figuren viser at FeFo må forholde seg til samme rammer som andre grunneiere, i tillegg til lover og retningslinjer som gjelder spesielt for FeFo

Kontrollkomiteen i FeFo har i sin årsmelding for 2009 understreket behovet for en avklar­ ing av FeFos rettstilling bl.a annet i forhold til arkivloven, konkurranselovgivningen, stats­ støttereglene og om ombudsmannsloven gjelder for hele FeFos virksomhet. For FeFo er det viktigste at FeFos rettstilling avklares, slik at vi vet hvilke lover og regler som FeFo må forholde seg til.

FeFos rolle er å ivareta grunneierretten til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunn­ lag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv. Dette betyr at FeFo eksempelvis kan og bør engasjere seg i ervervsvirksomhet som f.eks vindmølleutbyg­ ging, bergverk eller turistnæring. Det avgjør­ ende spørsmålet i vurderinga er om engasje­ mentet er til nytte for innbyggerne i Finnmark eller ikke, og for øvrig er i tråd med formålet med finnmarksloven.

Økonomi FeFo hadde i 2009 et overskudd på ca 35 millioner og betaler ca 10 millioner i skatt. En viktig konsekvens av finnmarksloven og regionalt eierskap til naturressursene, er at eventuelt overskudd av grunneiervirksomheten blir i Finnmark. FeFo er selvfinansierende og mottar ingen driftstilskudd fra staten. Dette betyr likevel ikke at FeFo på alle områder er opptatt av å tjene mest mulig, men innebærer at FeFo må ha kon­ troll over egen økonomi. Overskuddene i årene 2006-2009 viser at FeFo har god økonomi­ styring. FeFos overskudd vil bli disponert til beste for innbyggerne i Finnmark. I den forbind­ else er det bestilt en utredning fra Asplan Viak som skal klargjøre ulike alternativer for overskudds­anvendelsen. Når det gjelder drifta av de fornybare natur­ ressursene: Skog, vilt og fisk, har ikke FeFo som målsetning å tjene mest mulig penger. Målet er å drive disse i tilnærmet økonomisk balanse. Rimelig/gratis ved, jakt, fangst og fiske for finnmarkingene vil bli videreført. Avgifter og gebyrer på disse produktene dek­ ket i 2009 kun deler av FeFos kostnader med å administrere ordningene. Samlet hadde FeFo et underskudd på ca. 2,9 millioner innenfor forvaltninga av de fornybare naturressursene. Underskuddet er 0,6 millioner mindre enn i 2008. Nedgangen i underskuddet skyldes inn­ sparinger ved at elgjakta i Anárjohka nasjo­ nalpark ikke ble gjennomført i 2009. Under­ skuddet i drifta av de fornybare ressursene innen jakt og fiske ble dekket av overskuddet fra festeinntekter, grus og mineralinntekter.

www.fefo.no

Innenfor andre ressursområder som vind- og vannkraft, grus- og mineraler og eiendom vil FeFos fokus være å sikre langsiktige inntekter til fellesskapet. Det at FeFo er en aktiv grunn­ eier er viktig for Finnmark, da en aktiv grunn­ eier vil kunne tilrettelegge for lokalisering av nye arbeidsplasser, regionalt eierskap og lokal verdiskapning. Er det noe som ikke fremmer utvikling i Finn­ mark så er det en passiv grunneier, altså en råva­ releverandør som lar økonomiske interessenter utenfra fylket ta ut fylkets råvarer til en lav pris.

Samarbeid med andre FeFo har svært mange samarbeidsparter. Det viktigste samarbeidet er likevel med kommunene, som har det overordna ansvaret for arealdisponeringa gjennom plan- og bygningsloven. Plan- og bygningsloven gir kommunene full styring med arealbruken i kommunen. FeFos rolle som grunneier er å forholde seg til kommunenes arealplaner. På andre områder har FeFo et omfattende samarbeid med mange offentlige myndig­ heter, interesseorganisasjoner, lokale organi­ sasjoner og næringslivet. Som aktiv grunneier må FeFo gjennom samarbeid og partnerskap sikre at ressursutnyttelsen og verdiskapnin­ gen kommer befolkningen i Finnmark til gode. Ved eierengasjement og gode partner­ skap kan FeFo fremme utnyttelse av grunnres­ sursene på en bærekraftig måte og derved oppfylle finnmarkslovens formål.

Service tlf: 09975

Styrets sammensetning Styret har hatt følgende sammensetning i 2009. Oppnevnt av Sametinget: • Josef Vedhugnes -Ingrid Smuk Rolstad som personlig vara­ medlem • Berit R. Nilssen -Lemet-Jon Ivvár (Odd Ivar Solbakk) som varamedlem • Per A. Bæhr -Inger Anita Smuk som personlig vara­ medlem Oppnevnt av Finnmark fylkesting: Fra 01.01.2009 -26.03.2009 • Leder Erling Fløtten -Inger-Anne Dokken som personlig vara­ medlem • Nestleder Inga Manndal -Knut Mortensen som personlig varamed­ lem • Tormod Bartholdsen -Randi Tennefoss som personlig varamed­ lem Fra 26.03.2009 – ut året • Leder Harald Larssen -Lisbeth Sandtrøen som personlig vara­ medlem • Nestleder Inga Manndal -Knut Mortensen som personlig varamedlem • Lise Svenning -Svein Iversen som personlig varamedlem


6

7

Finnmark kraft – Finnmark Krafts formål er å bygge ut ny fornybar energi i Finnmark med basis i lokalt eierskap.

Arbeidet i styret Styret har avholdt 7 styremøter og behandlet 79 saker.

FeFo arbeider til beste for alle brukere av Finnmarks­ eiendommen

utfordringene for FeFo ble drøftet. I tillegg ble det avholdt flere møter mellom fylkeskommunen, Sametinget og FeFo på administrativt nivå.

Av viktige saker som har vært behandlet i styret i 2009 kan nevnes: • Retningslinjer for FeFos behandling av landbrukssaker. • Retningslinjer for elgforvaltning. • Engasjement av konsulent for å utrede spørsmålet om hvordan overskuddet kan disponeres. • Retningslinjer for forvaltning av grunneiers mineraler. • Regulering av snarefangst på ryper. • Opprettelsen av Finnmark kraft. • I tillegg har styret gitt høringsuttalelse til forslag om endringer i industrikonsesjons­ loven, vassdragsreguleringsloven og ener­ giloven og til reguleringsopplegg for fiske etter anadrom laksefisk i sjøen.

Av saker som ble drøftet på kontaktmøtene var anvendelse av et eventuelt overskudd, ekstern evaluering av FeFo, samt opplegget for utarbeiding av strategisk plan for 20112014.

Styrets møter med andre

Kontrollkomiteens sammensetning

Sametinget og fylkestinget er i finnmarksloven gitt mandat til å oppnevne 3 medlemmer hver til styret. I 2009 ble det gjennomført to kontaktmøter på politisk nivå med Sametinget og fylkeskommunen, der

Styret eller deler av styret har dessuten blant annet hatt møter med DN, NGU, Bergvesenet, Finnmarkskommisjonen, Sør-Varanger kom­ mune og Statskog. Styret blir invitert til en rekke ulike møter på mange nivå. Styremøtene har også blitt tilret­ telagt for å møte ordførere i Finnmark. Styret har prioritert å møte regionale og kommunale politiske organer, men har også vært imøte­ kommende overfor andre.

Kontrollkomiteen hadde følgende sammensetning i 2009: Oppnevnt av staten:

www.fefo.no

• Kristin Normann, leder -Hans Petter Graver som personlig vara­ medlem Oppnevnt av Sametinget: • Jan Erik Henriksen -Wiebke Slåttsveen som personlig vara­ medlem Oppnevnt av Fylketinget: • Eva Danielsen Husby -Einar Johansen som personlig varamedlem

Arbeidet i kontrollkomiteen Kontrollkomiteen er et internt organ i FeFo som skal føre tilsyn med styrets virksomhet. Blant annet går kontrollkomiteen systemat­ isk gjennom alle styreprotokoller for å påse at styrets vedtak er innenfor finnmarksloven og annen lovgivning. I tillegg skal kontrollkomi­ teen godkjenne FeFos årsregnskap, årsberet­ ning og revisjonsberetning. Kontrollkomiteen har holdt 3 møter i løpet av året og behandlet 15 saker.

Prioriterte arbeidsoppgaver i 2009 Energi En prioritert oppgave i 2009 har vært å reali­ sere strategiplanens målsetninger innenfor vind- og vannkraft. Ved opprettelsen av og

Service tlf: 09975

inngåelse av opsjonsavtalen med Finnmark Kraft AS har FeFo gjort et strategisk valg som innebærer muligheten til økt lokalt eierskap til framtidig produksjon av energi, basert på vannfall og vind.

Midtveisevaluering - oppfølging av strategisk plan Høsten 2008 iverksatte styret en intern midt­ veisevaluering av Strategisk plan 2007 -2010. Denne ble sluttført i februar 2009. Resultatet av evalueringen viser av strategiplanen i stor grad er fulgt opp. I desember 2009 ble Norut i Alta engasjert for å evaluere FeFo, som ett ledd i arbeidet med rullering av ny strategisk plan for FeFo.

Ansatte FeFo har nå 34 ansatte. Antall ansatte er uendret fra 2008. FeFo har liten utskiftning av ansatte. Dette gir stabilitet og ro i organisasjonen. Det foreligger ingen planer om økning av antall ansatte. FeFo har nå nådd sitt optimale nivå i forhånd til dagens arbeidsoppgaver. Det foretas en løpende vurdering av organisasjon­ enes kompetansebehov og kapasitet.


Virksomhetsområder Virksomheten er delt inn i tre hovedområder, henholdsvis næring, eiendom og utmark.

8

I tillegg har FeFo stabsfunksjoner som øko­ nomi, personal, informasjon, IKT og tolking/ oversetting.

EIENDOM FeFo har grunnbokshjemmelen, dvs. er eier av 46 600 km2 eller ca 96 % av Finnmark fylke. Eiendomsforvaltningen er delt inn i følgende aktivitetsområder: Sverre Pavel Sjef for eiendomsavdelingen

• festekontrakter • festesøknader • eiendomssalg • eiendomsutvikling • eiendoms- og rettighetssikring

I 2009 mottok FeFo i alt 1431 søknader om til­ latelse til bruk av grunn og tilhørende rettig­ heter.

Kommunen er den viktigste samarbeids­ partner som lokal areal­ myndighet etter plan- og bygningsloven

Festekontrakter FeFo har omtrent 12 000 løpende kontrakter. FeFo leier på den måten ut grunn til ulike tom­ teformål slik som boligtomter, hyttetomter, landbruksjord, næringstomter osv. De som fester tomt betaler en årlig leie for å disponere arealet, kalt festeavgift, til FeFo. Forvaltning av kontraktsmassen består av saksbehand­ ling i forbindelse med overføring av kontrak­ ter når hus og hytter skifter eier ved salg eller arv. Arbeidet består ellers i oppfølging av kontraktsvilkår, regulering og innkreving av festeavgift, oppdatering av festeregisteret og kontakt med advokater, eiendomsmeklere og Statens kartverk tinglys­ingen. I 2009 ble det behandlet 436 saker om over­ føring av festerett. Styret vedtok i 2009 å tiltre en sak om regu­ lering av festeavgift som Statskog SF hadde anket til Høyesterett. Bakgrunnen var at FeFo hadde tilsvarende bestemmelser om reguler­ ing av festeavgift som Statskog hadde i sine festekontrakter. Det man ønsket å få avklart var om det var grunnlag for å regulere festeav­ giften i tråd med endring av tomteverdi.

Boligutbyggingen ved Skytterhus­fjellet i Kirkenes

Høyesterett avviste anken i januar 2010. Det betyr at FeFo bare kan regulere festeavgiftene for disse kontraktene i tråd med endring i kro­ neverdien, dvs. konsumprisjustering.

Festesøknader FeFo behandler søknader om grunn m.v. i tråd med finnmarksloven og Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark. Som hovedregel ønsker FeFo at søknadene skal være i tråd med kommunale planer. Innvilges søknaden etableres et rettighetsdokument som normalt er en festekontrakt. I 2009 mottok FeFo 25 søknader om bolig­ tomt. 14 ble innvilget og 9 er under behand­ ling. 2 søknader er avslått. Det innkom 146 søknader om hyttetomter utenfor de utlyste hyttefeltene. 93 fikk inn­ vilget søknaden, 23 har trukket søknaden og 20 har fått avslag. De øvrige søknadene befinner seg på ulike stadier i saksbehand­ lingen. FeFo sendte i 2008 en sak om bom på hytte­ veier ut på høring. Saken ble behandlet av styret i 2009, og det ble vedtatt å tillate bom på hytteveier. Ved slike søknader skal det fore­ tas en høring rettet mot de berørte interesser før tillatelse eventuelt gis. Hensynet til lokal­ befolkningens og allmennhetens bruk av veien skal vektlegges. I forhold til 2008 var det i 2009 en tredobling i antall søknader om tilleggsjord, fra 5 til 17. Av disse 17 er 1 innvilget, 3 avslått mens de øvrige er til behandling hos kommunal land­ bruksmyndighet eller på høring iht. finn­ marksloven.

Eiendomssalg I 2009 innkom 102 søknader om kjøp av grunn. Nedgangen som ble registrert i 2008 har fortsatt inn i 2009, fra 113 til 102 saker. Av disse er 78 innvilget og 14 avslått. De øvrige er fortsatt til behandling. Et stort eiendomssalg skjedde i 2009. Det var området Skytterhusfjellet som Sør-Varanger kommune hadde fremmet som ekspropria­

www.fefo.no

Bilder: Håvard Lund

FeFos virksomhetsområder

sjonssak. Arealet skal hovedsakelig benyttes til boligutbygging. Saken ble trukket da kommu­ nen og FeFo kom fram til en avtale i minnelig­ het. Avtalen innebar at kommunen overtok alle arealer som var regulert til utbygging og offent­ lige formål, med unntak av ett mindre utbyg­ gingsareal som FeFo fikk beholde. Arealer som var regulert til friområder beholdes av FeFo. Styret vedtok i 2009 retningslinjer for FeFos behandling av landbrukssaker. Saken hadde vært på en bred høring høsten 2008. Styret åpnet for at landbruksjord etter søknad kan selges. Det skal foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle og i noen bestemte tilfel­ ler avslås søknaden. For eksempel selges ikke landbruksjord som ligger tett opp til eller i kommende utbyggingsområder. På møte i februar ga styret tilslutning til at det kunne iverksettes forhandlinger om en opsjonsavtale for et areal på Svartnes i Vardø kommune til Vardø Barents Base. En tilsvarende, men større sak om eiendoms­

Service tlf: 09975

salg har pågått i lengre tid i Alta. Den omhandler Alta IF sin søknad om opsjon på eiendommen Altagårdsskogen i Alta kom­ mune. Eiendommen har et areal på rundt 60 dekar og ligger svært sentralt plassert på Elvebakken, rett ved flyplassen og ikke langt fra dypvannskaia i Bukta. Styret ved­ tok i juni 2009 at Alta IF skulle gis opsjon for en periode på tre år. Prisen ved salg til Alta IF skal baseres på tomteverdi gjennom tak­ ster. En del av begrunnelsen for opsjonen var at kommunestyret i Alta allerede hadde gitt Alta IF enerett til å regulere eiendommen. Hovedformålet med reguleringen vil være å planlegge for ny stadion til Alta IF sitt fotbal�­ lag i 1. divisjon. Styret vedtok ytterligere to opsjonsavtaler i 2009 om salg av eiendom, begge i Sør-Varan­ ger kommune. Den ene gjelder opsjon på et større areal til utvikling av en turistdestinasjon i Jarfjord inngått med Kirkenes eiendom AS. Det andre området gjelder opsjon på et areal til boligutbygging ved Sandnesvann også inn­ gått med Kirkenes eiendom AS.


Eiendoms- og rettighetssikring Som stor grunneier deltar FeFo aktivt i kommuneplanprosessene. Særlig er FeFo opptatt av å komme med innspill til kommuneplanens arealdel. Når planen blir vedtatt av kommunestyret, vil den bestemme hvordan arealbruken kan skje på både privat og FeFo-grunn.

10

Flere kommuner jobbet i 2009 med rullering av kommuneplanen og FeFo kom med sine innspill og deltok på møter bl.a. med Alta kommune. I forbindelse med at arealer er vernet til nasjo­ nalparker den senere tid, behandlet styret i desember om FeFo skulle fremme erstat­ ningskrav etter naturmangfoldloven. Det ble ikke framsatt noe krav om erstatning da lov­ verket ikke åpner for slik erstatning uten i helt konkrete tilfelle. Styret ga i sitt vedtak uttrykk for at FeFo ikke er tilfreds med dagens erstat­ ningsordning for vern. FeFo deltok som vanlig i flere kartleggingspro­ sjekter i 2009. Disse foregikk i Karasjok, Kauto­ keino, Sør-Varanger, Vadsø og Nesseby. FeFo deltok i prosjektene som var mest relevant.

FeFo tildelte 81 nye hyttetomter i 2009

I disse Geovekst-prosjektene samarbeider en rekke aktører, som Statens kartverk, kommu­ nene, vegvesenet, kraftlagene og FeFo, om både revisjon og nykartlegging. Hensikten er å få alle som har nytte av gode og oppdaterte kart til å bidra. På denne måten får man kart­ lagt større områder enn det aktørene hver for seg kunne fått til. FeFo var part i 15 jordskiftesaker i 2009. Til sammenlikning deltok FeFo i 2008 i 14 saker. FeFo er part i Norge Digitalt, som er den nasjonale overbygningen for all innsamling og håndtering av stedfestet informasjon (geodata) i Norge. I denne sammenheng del­ tar FeFo i et fylkesgeodatautvalg. FeFo har et nært samarbeid med kommunene og Stat­ ens kartverk i Finnmark om kvalitetssikring av eiendomsdata.

Eiendomsutvikling Flere hyttefelt ble klare for tildeling i 2009. Nedenfor er feltene listet opp kommunevis.

Karasjok kommune Iddjajávri 6 tomter, fortetting av eksisterende felt Njáhkájávri 6 tomter, fortetting av eksisterende felt Fielbmajohka 8 tomter, nytt felt Nuvvos 4 tomter, nytt felt Báisjohnjalbmi 3 tomter, nytt felt Jorggastat 2 tomter Til sammen kom det inn 338 søknader på de 29 ledige tomtene i Karasjok.

11

Kautokeino kommune Vuorasjávri 26 tomter, fortetting av eksisterende felt 215 søknader om tomt Geađgejávri 21 tomter, fortetting av eksisterende felt 242 søknader om tomt Lebesby kommune: Oksevågdalen 12 tomter, fortetting av eksisterende felt 20 søknader om tomt Porsanger kommune Olderfjorddalen 8 tomter, til sammen 59 søk­ nader på de ledige tomtene Tildeling av tomtene i disse feltene skjedde gjennom utlysningen i avisene og deretter loddtrekning. Søknadsmengden viser at det er interesse for nye tomter, selv om mange trekker seg når de får tildelt tomt og må betale inn grunnlagsinvesteringer som FeFo skal ha refundert. Det er kostnader til tilrettelegg­ ing av området og opparbeiding av parke­ ring m.v. Som eksempel nevnes Vuorašjávri hvor grunnlagsinvesteringene beløp seg til kr 114.000,- pr tomt fordi deler av adkomstvegen måtte utbedres og bidro til høye kostnader. Utviklingen går i retning av høyere standard i hyttefeltene. Folk ønsker vei helt fram til hytta og innlagt strøm. Dette krever mer planlegg­ ing under reguleringsarbeidet og medfører høyere kostnader for tilrettelegging og dyrere inngangsbillett for hyttebyggerne. FeFo inngikk i 2009 avtale med Norsk Hytte­ utvikling AS om utvikling av en høystandard hyttefelt i Repparfjorddalen. Det samarbeides nå med Kvalsund kommune om nødvendig planavklaring. Tilsvarende avtale ble i 2008 inngått for et område i Pasvik, som nå er under regulering.

www.fefo.no

Finanskrisen har skapt usikkerhet om marke­ det for denne typen eksklusive hytter, og for å gjøre prosjektene mer robuste har Norsk Hyt­ teutvikling vært nødt til å endre noe på utbyg­ gingsplanene.

NÆRING Energi Etter invitasjon fra kraftselskapene i Finnmark, vedtok FeFos styre den 24. mars å gå sammen med kraftselskapene om å etablere Finnmark Kraft AS. Finnmark Kraft skal være et rent produksjons­ selskap for fornybar energi og intensjonen med etableringen er å kunne realisere flere og større produksjonsanlegg for kraft, primært vann- og vindkraftanlegg, enn det eierselskap­ ene kan gjøre hver for seg. Finnmark Kraft har førsterett til å inngå grunneieravtale med FeFo om rettigheter og grunn til nye kraftverk, noe som vil sikre størst mulig lokalt eierskap. På den måten sikrer man at inntektene av kraft­ produksjon kommer Finnmark til gode.

Service tlf: 09975

Vindkraft Ved årsskiftet 2008/2009 forkastet Høyesterett FeFos anke på lagmannsrettens erstatningsskjønn om Kjøllefjord vindpark. Det betyr at lagmannsrettens dom blir stående. FeFo har i 2009 vært i møter og forhandlinger med flere vindkraftselskap om konsesjons­ søkte vindkraftanlegg. Det synes som om interessen for å inngå avtale med FeFo er blitt større, noe som kan ha sammenheng med at FeFo nå har muligheter til å realisere vind­ kraftanlegg selv gjennom Finnmark Kraft, og at grunnlaget for å få ekspropriasjonstillat­ else derfor er svekket. Nye avtaler forventes i 2010.

Vannkraft FeFo har inngått ny avtale med Alta Kraftlag om leie av fallrettigheter for Hakkstabben kraftverk på Seiland. Det er også forhandlet fram enighet om tilsvarende avtaler for nye småkraftprosjekter som Alta Kraftlag har søkt konsesjon for.

Storodde Hyttebygging i Skaidi.

Søren Karlstrøm Ass. direktør i FeFo og leder for næring og utvikling


Dette er kilden med eksklusivt vann som kan bli grunnlaget for et industrieventyr for den lille bygda Nuvsvåg i Loppa kommune.

12

13 i Finnmark. Registeret vil være viktig for kom­ munenes forvaltning av grus- og pukkressur­ sene, ikke minst i forbindelse med kommune­ planleggingen. De fleste av masseuttakene i Porsanger ble tildelt på nytt i 2009. Ved denne tildelingen la en stor vekt på å fordele masseuttakene på flere aktører slik at man legger til rette for reelle konkurranseforhold innenfor entrepre­ nørbransjen i området. Bilder: PSI-Water

Flaskevannsprosjekt: Brønnboring ved Hánnooaivikilden i Karlebotn, Nesseby

Alle avtalene bygger på overskuddsdelings­ modellen, dvs. at leien for en stor del betales i form av andel av overskuddet etter at Alta Kraftlag har fått en rimelig avkastning på sin egenkapital. Uklare eiendomsforhold er en betydelig utfor­ dring for utbygging av småkraftverk, fordi fall­ rettigheter er knyttet til eiendom med grense i vassdrag. FeFo har derfor brukt betydelige ressurser på å kartlegge eiendomsforhold. I en sak i 2009 var det rekvirert grensegang for jordskifteretten, men saken ble trukket da en gjennom forhandlinger med privat grunneier ble enige om fordeling av fallrettigheter. Det arbeides med flere tilsvarende saker, og det kan bli aktuelt å bringe saker inn for jordskif­ teretten for å få den nødvendige avklaringen av eiendomsgrensene.

Skog Skogtaksering: FeFo gjennomfører omfattende skogtakster på Finnmarkseiendommen for å vurdere ver­ dien av denne ressursen. Skogtaksten i Alta ble ferdigstilt i 2008. Hovedtallene for taksten viste at man har 56.056 dekar med produktiv barskog i Alta, med en årlig tilvekst på 8 160 m3 . I 2009 ble det inngått kontrakt med All­ skog BA om ny skogtakst for barskogarealene i Karasjok og deler av Porsanger. Denne ven­ tes ferdigstilt første halvdel 2010.

Juletrær: Det ble i 2009 solgt ca 600 juletrær på rot, hen­ holdsvis 300 i Karasjok og 300 i Sør-Varanger. Skogkultur FeFo driver noe skogkultur på Finnmarkseien­ dommen. I 2009 ble det drevet barskogkul­ tivering på ca 1.200 dekar av eiendommen, henholdsvis i Sør-Varanger (716 dekar) og Alta kommuner (472 dekar). Rotsalg av furu og bjørk. Drøyt 500 m3 furu ble solgt på rot i 2009. Dette salget var størst i Sør-Varanger og Alta. Mes­ teparten av virket ble solgt som tynningsvirke og tømmer. Skogbilveier Drift, vedlikehold m.m. av skogsbilveiene i Pasvik er organisert gjennom Vegrådet for skogsbilveiene i Pasvik. Dette rådet består av FeFo, Garnisonen i Sør- Varanger, Sør-Varan­ ger kommune, Fylkesmannen i Finnmark, Pas­ vikdalen JFF og Pasvikdalen næringsråd. Med bidrag fra disse og offentlige skogbruksmidler ble det for 2009 utført oppgradering av 27 km av Grensefossveien og Sortbrysttjernveien. Totale anleggskostnader ble kr 1.021.625,-. Vedutvisning: Det ble utvist 1983 vedteiger i 2009. I snitt ble det tildelt ca 6,3 m3 pr utvisning, noe som til­ svarte et volum på mer enn 10 000 m3 bjørk for hele Finnmark. Veden var gratis, men søk­

www.fefo.no

ere måtte betale et utvisningsgebyr på 275,NOK. I tillegg åpnet man også i 2009 for hogst av lauvmakkskog i kommuner hvor man har hatt angrep av lauvmakk og lignende insekter.

Bioenergi Lavere kraftpriser som følge av finanskrisen, har forverret konkurransesituasjonen for bioenergi. Det har derfor ikke vært arbeidet med nye konkrete prosjekter i 2009. FeFo selger tynningsvirke på rot til Arctic Bio AS i Alta. Selskapet selger igjen flis til Finn­ mark Miljøvarme som benytter dette i sine ovner på Alta sentrum. Det er forventet større avsetning på slikt virke de nærmeste årene, med en stabilisering på rundt 4 000 m3 fast tynningsvirke. Det har også vært arbeidet mot Garnisonen i Sør-Varanger med sikte på lev­ ering av flis til ny varmesentral. En beslutning om overgang til flisfyring ventes i 2010.

Grus og mineraler Inntektene fra grus og mineraler var i 2009 langt høyere enn budsjettert. Dette skyldes i stor grad tettere oppfølging av inngåtte avtaler, og deler av inntektene er restanser fra tidligere års uttak. Samarbeidet med Norges Geologiske Under­ søkelser (NGU) har vært videreført i 2009, og i løpet av vinteren 09/10 vil grus- og pukkre­ gisteret være oppdatert for alle kommunene

Tlf: 09975

Styret i FeFo vedtok våren 2009 retningslinjer for forvaltning av grunneiers mineraler (tidlig­ ere ikke mutbare mineraler). Dette er mine­ raler som eies av grunneier, i motsetning til de tunge (tidligere mutbare) metallene som eies av staten. På grunnlag av disse retnings­ linjene ble det inngått to opsjonsavtaler for mineralforekomster i Finnmark. Elkem Tana fikk opsjon på kvartsittforekomster i Skall­ elv, Vadsø kommune, og Kimberlitt AS fikk opsjon på diamantforekomster i Sør-Varanger. Opsjonsavtalene er tidsbegrensede. Undersøkelsene av forekomsten av karbona­ titt på Stjernøya har fortsatt i 2009, både i regi av Norges Geologiske undersøkelser (NGU Rapport 2009.061) og Universitetet for Miljø og Biomangfold (UMB). FeFo ble etter søknad tildelt VRI-midler (Virkemidler for Regional Innovasjon) til undersøkelser av forekomstens egnethet som naturlig mineralgjødsel. Under­ søkelsene utføres av UMB. Ny vei til natursteinsbruddene ved Gaskabe­ aivárri og Náranaš i Kautokeino ble ferdigstilt høsten 2009, og gir muligheter for en langt mer effektiv drift.

Flaskevannavtaler Grunneier har retten til grunnvann på sin eien­ dom, og FeFo har i 2009 inngått to avtaler om utnyttelse av grunnvann til flaskevannproduk­ sjon; en i Nesseby kommune og en i Loppa kommune. Et tilsvarende prosjekt er under planlegging i Porsanger.

FeFo skal sikre at en rettsmessig andel av verdi­ skapningen tilfaller Finnmark ved utnyttelse av ressurser.


–Visste du at elgjakta i Finnmark er blant

norges billigste... Figur 1 Felte elg på Finnmarkseiendommen i perioden 2000-09. 900 800

14

15

700 600 500 400

300

300

270

200 240 100 210 1800

2001

2000

2002

2004

2003

2006

2005

2008

2007

2009

150 120 90 60 Figur 2

torsdag 17. juni 2010

Kommunevis fordeling av felte elg på Finnmarkseiendommen 0 2007-09. 30

Foto: Lars Krempig

2007 torsdag 17. juni 2010

2008

2009

300 270 240 210 180

Andre kommuner

Sør-Varanger

Vadsø

Nesseby

Tana

Lebesby

Kautokeino

Karasjok

Porsanger

2009

Figur 3 Antall solgte småviltjaktkort, kommunevis, på Finnmarks­ eiendommen 2009. I tillegg kommer 1776 solgte kort for hele Finnmarkseiendommen. 589

361

222

235

214

125 87

71

91 63

16 25

Personer bosatt utenfor Finnmark

Vadsø

Tana

10

Sør-Varanger

Nordkapp

3 4

25

Måsøy

12

30

48 41

Nesseby

14

99

82 44

Loppa

29 26

59

Lebesby

20 22 19 27

48

Porsanger

90 37 37

23

Vardø

124121

Finnmarkinger

Service tlf: 09975

2008

Kvalsund

Gjennomføring av forskningsområder tilknyt­ tet Rypeforvaltningsprosjektet 2006-2011 gikk som planlagt. Dette innebar blant annet bruk av friområder for rypa som forvaltnings­ verktøy og bruk av SMS for løsing av jaktkort. Et samarbeid med Statskog og svenske läns­ styrelsen om bruk av verktøy for mer presis fangstrapportering og kartlegging av småvilt­ jaktutøvelsen ble også igangsatt. Samarbeidet vil gi muligheter for en mer lokalt tilpasset og presis småviltforvaltning på Finnmarkseien­ dommen i årene som kommer.

torsdag 17. juni 2010

www.fefo.no

2007

torsdag 17. juni 2010

Kautokeino

Antallet jegere utgjorde en markert nedgang fra foregående år. Nedgangen kom hovedsak­ lig av at færre tilreisende jegere løste jaktkort. Antallet tilreisende på jakt i Finnmark var like­ vel på nivå med hva som var vanlig før år 2002. Totalt ble det solgt jaktkort for omtrent 2,2 millioner NOK i 2009, se figur 3.

0

Hasvik

Det ble registrert 4927 solgte jaktkort på Finnmarkseiendommen kalenderåret 2009. Det reelle antallet jegere på jakt var lavere, anslagsvis 4350 jegere. Disse var fordelt på 2674 fastboende i Finnmark og 1681 tilreisende jegere.

30

Karasjok

Småviltjakt

60

Hammerfest

Forvaltningen av elgjakta er basert på gjeld­ ende 4-års-bestandsplan (2007-10). Kommu­ nene avgjør antall elg jegerne kan felle. Totalt 368 jaktlag søkte på elgjakt i 243 jaktfelter. Omtrent 1600 jegere var på storviltjakt på Finnmarkseiendommen i 2009. Figur 1 viser antall felte elg på Finnmarkseiendommen i perioden 2000-09, mens figur 2 viser kom­ munevis fordeling for de siste 3 årene. Høsten 2009 ble det felt 669 dyr av en kvote på 825 dyr. Fellingsresultatet var en klar nedgang i forhold til resultatene fra 2008 og 2007. Ned­ gangen var i all hovedsak et resultat av sterkt reduserte kvoter i Tana/Varanger-stammen som følge av resultatet fra flytelling vinteren 2009, samt opphør av dispensasjonsjakta i Øvre Anárjohka nasjonalpark. Kvotereduksjo­ nen var særlig stor i Tana.

90

Gamvik

Rolf Kollstrøm Sjef for utmarks­avdelingen

Etter omfattende høringer og to kontaktmø­ ter med brukergruppene ble nye retningslin­ jer for storviltjakta på Finnmarkseiendommen vedtatt av styret i mars 2009.

120

Berlevåg

Storviltjakta på Finnmarkseiendommen omfatter elgjakt samt jakt og felling av bjørn, jerv og gaupe.

Bestandstakseringer i august viste lave tett­ het­er av hønsefugl i stort sett hele Finnmark med en svak oppgang fra 2008. Totalt ble det taksert 790 km linjer i 2009. Det ble på bak­ grunn av takseringsresultatene innført dags­ kvote på 2 liryper, 3 fjellryper og 1 storfugl (Karasjok og Sør-Varanger). Det ble i tillegg vedtatt å innføre sesongkvote for snarefan­ gere ved behov. Som følge av lave bestands­ tettheter ble det innført en sesongkvote på 50 ryper per snarefanger sesongen 2009-10.

Alta

Storviltjakt

FeFo solgte jaktkort for lisensfelling av bjørn. Alle personer bosatt i Finnmark med småvilt­ jaktkort kunne drive jakt på jerv og kvotejakt på gaupe. 24 personer løste lisens for jakt på bjørn. Det ble felt 1 bjørn på lisensfelling på Finnmarkseiendommen i 2009.

Båtsfjord

FeFo har grunneieransvaret for de fornybare ressursene som vilt, fisk og skog.

150

Alta

Utmark


Figur 4 6000 løste fiskekort for innlandsfiske i perioden 1991-2009. Antall 5000

16

17

6000 4000 5000 3000 4000 2000 3000 1000 2000 0 1991 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1000 0 1991 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nordmenn

Utland

Totalt

Nordmenn

Utland

Totalt

torsdag 17. juni 2010

torsdag 17. juni 2010

Figur 5 Antall kg laks fanget i elver på Finnmarkseiendommen 19992009.

Bilde: Rachel Erikstad

60000 52500 45000 37500 30000 22500 15000 7500 0

Hvem sier at lykken må være å kysse en frosk...?

1999

Innlandsfiske Alle finnmarkinger fisker gratis etter innlandsfisk. Personer bosatt utenfor Finnmark må kjøpe fiskekort.

Fiskestangprosjektet «Lihkkuguolli – Lykkefisken»

2001

2002

2004

2003

<3 kg

2005

3-6,9

2006

2008

2007

>7

Totalt

torsdag 17. juni 2010

Avviklingen av girosalg førte til det høyeste antall fiskekort løst hos lokale kortselgere siden salg via internett ble innført i 2004. I

Gjennom fiskestangprosjektet «Guolle­ lihkku – Lykkefisken» delte FeFo ut 500 fiske­stenger til barn og unge på fiske i Finnmark sommeren 2009. Prosjektet skulle stimulere barn og unge til å komme seg ut på tur og fiske mer.

56 48

44

41

40

36 27

Utdelingen av stengene skjedde i samarbeid med lokalavisene i Finnmark og lokale foren­ inger og lag. Det kom mange positive tilbake­ meldinger på utdelingene og tilsvarende pro­ sjekt vil bli videreført også i 2010.

torsdag 18. mars 2010

www.fefo.no

102

Service tlf: 09975

26 17

13

12

10

7

5

4

Båtsfjord

Nye retningslinjer for innlandsfiske på Finn­ markseiendommen var på høring i 2009. Tema for denne høringen var blant annet kartlegging av sårbare fiskeressurser, tilreisen­ des muligheter for fiske med garn samt vilkår for forpaktning av vann og vassdrag. Nye ret­ ningslinjer vedtas av styret i mars 2010.

4

Hammerfest

1373 1974

Vardø

1170

Nesseby

Lokal kortsalg: 2251

Tildelte lakseplasser i 2009 fordelt på kommunene i fylket.

Kvalsund

3197 1755

Hasvik

3715

Vadsø

3449

Berlevåg

Websalg:

Figur 6

Loppa

978 1488

Måsøy

807

Porsanger

34

Alta

Girosalg:

Nordkapp

2007 2006

Tana

2008

Gamvik

Fiskekort kunne kjøpes hos lokale kortsel­ gere eller via internett på www.inatur.no eller www.laksefisk.no. Nytt for året var at de fleste lokale utsalgssteder fikk digitalisert salgssys­ temet slik at salget ble registrert på nett via www.scanatura.no. Salg av fiskekort via giro ble avviklet.

2009

Lebesby

Det ble registrert 5734 solgte fiskekort på Finnmarkseiendommen i kalenderåret 2009. Av disse ble 4277 kort solgt til utlendinger, mens det ble solgt 1457 kort til personer bosatt i Norge utenfor Finnmark, se figur 4.

Sør-Varanger

Visste du at det er gratis for finnmarkinger å fiske i alle de 60.000 innlands-­ vannene som er i fylket...

2003 ble det via lokale kortselgere solgt 3140 kort. Flest løste fiskekort over internett. For­ enklet oversikt over fiskekortsalget fordelt på salgskanal:

2000

2009


Team Finnmark FeFo er stolt sponsor av Team Finnmark. På det store bildet ser vi Finn Hågen Krogh som har hatt en fantastisk sesong med bl.a gull på stafett i junior-VM og sølv i NMcupen, bare slått av Thomas Northug. Foto: Jarle Mjøen

FeFo-Cup Under ser vi kampscener fra FeFo-cupen som vi er hovedsponsor for. Fotballturnerin­ gen samler 80 lag med 1000 unge spillere mellom 6 -18 år i Kirkenes. Det kommer

18

omtrent 3000 mennesker innom Barentshallen for å overvære øst-Finnmarks største

19

sportsarrangement, som også får besøk av fotballspillere fra Russland.

Laksefiske i elv FeFo har grunneierretten i om lag 50 vassdrag med laks, sjøørret og sjørøye. Disse vassdragene forpaktes av lokale organisasjoner innenfor rammene av finnmarksloven og retningslinjer vedtatt av styret i FeFo.

I 2009 delte vi ut 1 million kroner til tiltak for økt friluftsliv

Sesongen 2009 ble et middels godt år (se figur 5), selv om begynnelsen av sesongen var pre­ get av dårlig fiske. Med tanke på at begrens­ ningene som er gjort i fisket de siste årene ikke vil bli synlige før etter 5 til 7 år, så er FeFo optimistiske for det fremtidige laksefisket i Finnmark. FeFo har også det siste året vært opptatt av å få i gang arbeidet med driftsplaner i de for­ paktede vassdragene, samtidig som vi ser at noen har rullert sin første driftsplan. Arbeidet går sakte fremover og det er fortsatt flere for­ paktere som ikke har startet arbeidet. FeFo har som mål å få igangsatt flere prosesser i 2010. I november ble det i samarbeid med Norske Lakseelver arrangert et seminar for FeFos for­ paktere. Tema for seminaret var driftsplan­ arbeid og villaksforvaltning. 31 personer fra lokale forpaktere deltok på dette seminaret. Tilbakemeldingene fra seminaret var meget

15. april hvert år. Fylkesmannen sender fangst­ dagbok til fiskerne.

positive og flere uttrykte at det eksisterer et behov for en slik møteplass. FeFo ønsker derfor å arrangere et slikt seminar årlig, hvor aktuelle problemstillinger tas opp til disku­ sjon. Seminaret er ment å være en arena for utveksling av erfaringer og en anledning for den lokale forpakter til å øke sin kompetanse.

Grønne midler Støtteordningen «Grønne Midler» har eksistert i 3 år, i perioden 2007-2009. Til nå har FeFo delt ut 2,5 millioner. I mange tilfeller har FeFo støttet tiltak sammen med andre, slik at midlene har vært med på å generere tiltak for mange millioner kroner.

Sjølaksefiske I Finnmark er det 5400 km kystlinje og det finnes omtrent 1600 registrerte lakse­ plasser på Finnmarkseiendommen. 492 av dem var i bruk i 2009, fordelt på 306 sjølaksefiskere. I 2009 kom det inn ca. 140 søknader. Alle lak­ seplassene i en kommune fornyes hvert tre­ dje år, og i 2009 var det Vardø, Loppa, Hasvik, Kvalsund, Lebesby, Gamvik og Båtsfjord som sto foran fornying. De fleste søknadene ble innvilget for tre år. Det kom også inn søkna­ der om lakseplasser fra andre kommuner enn de som skulle fornyes, og i disse ble det utvist lakseplasser for ett eller to år.

Midlene bidrar til økt friluftsliv i Finnmark, og har utløst mye dugnadsarbeid og realisering av prosjekter 9 som får folk med på friluftslivs­ aktiviteter. Ordningen er gjennomgående 18 blitt positivt mottatt i lag og foreninger.

9 18

30 19 81

33

33

49

49 44 torsdag 18. mars 2010

Service tlf: 09975

torsdag 18. mars 2010

Lykkefisken Her får elever ved Mehamn barneskole utdelt fiskestenger i forbindelse med prosjektet.

Eksempler på tiltak som er støttet er frilufts­ arrangementer og camper for barn/familier, merking av turstier, turkort og turkassepro­ sjekter, turorientering, turkart, turmarsjer og turskirenn, kurs og opplæring innen for jakt, fiske og friluftsliv, tilrettelegging og informa­ sjonstiltak.

19

44

www.fefo.no

I 2009 fikk FeFo inn 85 søknader totalt på til sammen 2,3 millioner kroner. Av disse ble 60 innvilget, med mellom kr 2.000 og kr 70.000 i tilskudd per prosjekt/tiltak, til sammen nær 1 million kroner.

Lihkkoguolli-

81

30

Selv om søknadene innvilges for flere år må FeFo sende ut avtale om lakseplass hvert år. Offentlige myndigheter krever at FeFo regis­ trerer all fiske med faststående redskap innen

Mange opplyser at tiltakene ikke ville vært gjennomførbare dersom de ikke hadde fått grønne midler.

Innkjøp av utstyr Turkasse, turkort, premiering Turer, arrangement, aktivitet Informasjon Kurs i jakt, fiske, friluftsliv Natursti, tursti, løyper, skiløype Tilrettelegging Aktiviteter for barn/ungdom/familie/ særlige behov

Figur 7 Kategorier som er støttet med grønne midler


Styrets årsberetning 2009 Opplysninger om virksomheten og lokalisering Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmo­ dat (FeFo) har sin virksomhet innen områd­ ene eiendom og utmarksvirksomhet.

20

Eiendomsaktiviteten omfatter bortfeste av grunn til bolig-, fritids- og næringsformål, utleie av grus- og mineralforekomster, utleie av vind- og vannfallrettigheter og salg av eiendom. Erling Fløtten

Utmarksdelen omfatter aktiviteter knyttet til jakt og fiske, samt skogsvirksomhet. Organisasjonen er lokalisert med hoved­ kontor i Lakselv og avdelingskontorer i Alta, Vadsø, Nesseby, Kirkenes og Karasjok.

Harald Larssen

Styrets arbeid Styret har i 2009 bestått av: - Erling Fløtten, leder - til 26.03.2009 - Harald Larssen, leder - fra 26.03.2009 - Berit Ranveig Nilssen, nestleder - Tormod Bartholdsen - til 26.03.2009 - Lise Svenning - fra 26.03.2009 - Inga Manndal - Josef Vedhugnes - Per A Bæhr Det har vært avholdt 7 styremøter i 2009 og behandlet 79 saker. Styremøtene har vært lagt til ulike steder i fylket .

Inga Manndal

Styret har gjennomført kontaktmøter med Sametinget og fylkestinget, og det har vært avholdt opplæringsseminar for nye styre- og varamedlemmer. Med formål å stimulere til økt friluftsliv har FeFo i 2009 delt ut kr 973.000 i tilskudd knyt­ tet til «grønne midler».

Josef Vedhugnes

Strategisk plan Arbeidet med en intern evaluering for å vur­ dere måloppnåelse knyttet til vedtatt stra­ tegi ble avsluttet i 2009. Dette arbeidet har gitt styret nyttig informasjon og bekreftet at FeFo langt på vei har oppnådd målene i stra­ tegisk plan for 2007-2010.

Redegjørelse for forutsetningen om fortsatt drift Forutsetning om fortsatt drift ligger til grunn for utarbeidelsen av årsregnskapet. Redegjørelse for årsregnskapet FeFos årsregnskap viser et overskudd på 35,4 millioner før skatt og kr 25,8 millioner etter skatt. Dette resultatet er ca. 22 millioner kro­ ner høyere enn i 2008 og resultatøkningen skyldes hovedsakelig to store arealavståel­ ser, erstatning areal Gartefjellet fra Kjølle­ fjord Vindpark og oppgjør erverv av areal Skytterhusfjellet fra Sør Varanger kommune. Lån fra staten v/ AID på 5 millioner kroner er tilbakebetalt i sin helhet i 2009. FeFo har videreført prosjekter innen forsk­ ning og utvikling, og har i 2009 kostnadsført løpende utgifter på til sammen kr 449.604 til slike prosjekter. Dette er prosjekter som er knyttet til selskapets produkter innen små­ vilt og grus/mineraler, og som forventes å gi forbedret avkastning på lengre sikt. Etter styrets mening gir årsregnskapet et rettvisende bilde av FeFos eiendeler, gjeld og resultat. Styret foreslår at årets overskudd på kr 25.809.897 overføres annen egenkapital. Eierandeler i andre selskap I tillegg til datterselskapet FeFo Energi AS hvor FeFo har 100 % eierandel og Fjellstuene AS hvor FeFo har 20 % eierandel, har FeFo i 2009 kjøpt aksjer i Finnmark kraft AS tilsvar­ ende 12,5 % eierandel. Når generalforsam­ lingen i Finnmark Kraft AS i h.h.t. aksjonær­ avtalen vedtar en rettet emisjon, har FeFo forpliktet seg til en innbetaling på ytterligere kr 250.000.

Organisasjon, miljø og likestilling FeFo har i løpet av 2009 holdt antall ansatte stabilt med 34 medarbeidere, fordelt på 14 kvinner og 20 menn. Styret består av 3 kvin­ ner og 3 menn. FeFo har i 2009 øket sin kvin­ neandel fra 37,5 til 42,5 %. I forbindelse med rekruttering av nye medar­ beidere jobber FeFo aktivt for å øke kvinne­ andelen og utfordringer knyttet til likestill­ ing vil bli tatt med i det videre strategiarbeid. De lovmessige pålegg for ansattes pensjon er ivaretatt. Sykefravær i FeFo har i 2009 vært på 5 % av den totale arbeidstid, noe som er en ned­ gang på ca. 2 % fra 2008. Det har ikke vært registrert noen arbeidsre­ laterte ulykker eller skader i FeFo løpet av 2009. FeFo er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA). Ytre miljø FeFo driver i egen regi ikke virksomhet som i betydelig grad påvirker det ytre miljøet. Andre aktører, både kommersielle og ikke kommersielle, driver imidlertid virksomhet basert på FeFos ressurser som kan ha negativ innvirkning på det ytre miljøet. Som grunn­ eier har FeFo et medansvar for at denne virk­ somheten drives på en bærekraftig måte. Skogdrift drives i samsvar med allment aner­ kjente bærekraftige prinsipper i skogbruket, og under oppsyn av Skogoppsynet.

Også virksomhet basert på FeFos mineral­ ressurser kan medføre skader på det ytre miljø. FeFo har derfor et nært samarbeid med Direktoratet for mineralutvikling om tilsyn med slik virksomhet basert på FeFos ressurser, for å påse at virksomheten drives forsvarlig både miljømessige og sikkerhets­ messige. Det gjøres også et arbeid med å rydde opp i nedlagte massetak, og med å sikre at det blir satt av penger til nedlegging av massetak som fortsatt er i drift. Endret bruk av utmark Søknader om grunn som ikke er i tråd med kommunale planer behandles iht. Sameting­ ets retningslinjer om endret bruk av utmark. I 2009 omfattet dette omkring 24 saker. I all hovedsak dreier det seg om små arealer i form av enkelttomter til bolig og lignende. I saker hvor det søkes om større areal som ikke er planlagt setter FeFo vilkår om utarbeid­ else av reguleringsplan. Planen forutsettes utarbeidet i samsvar med finnmarksloven § 4 og Sametingets retningslinjer.

21

Lise Svenning

Berit Ranveig Nilssen

Per A. Bæhr

Finansiell, markeds- og likviditetsrisiko FeFo er i liten grad eksponert for finansiell risiko. FeFo ikke eksponert for valutarisiko. FeFo vurderer likviditeten i selskapet som god og jobber aktivt med et økende fokus på gode innkrevningsrutiner og forfalte for­ dringer.

www.fefo.no

Jakt og fiske kan medføre en negativ bestandsutvikling for vilt- og fiskebestander, selv om høstingen skjer i samsvar med offentlige reguleringer. For å sikre en bære­ kraftig høsting bistår FeFo sterkt i arbeidet med interkommunale forvaltningsplaner for storvilt og forvaltningsplaner for lakse­ elver. FeFo har også innført reguleringer av småviltjakta for å sikre rypebestanden. Det arbeides nå med å utvikle et regulerings­ regime for innlandsfisk.

Tormod Bartholdsen

Service tlf: 09975


Årsregnskap 2009 22

Resultatregnskap

2009

Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum inntekter

74.015.347 2.656.043 76.671.390

2008 38.728.104 887.784 39.615.888

Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Driftsresultat

20.614.215

17.725.150

405.739 22.652.292 32.999.144

302.558 16.876.163 4.712.017

Annen renteinntekt Annen rentekostnad

2.495.705 -89.740

1.195.642 -277.176

Ordinært resultat før skattekostnad

35.405.109

5.630.483

Skattekostnad på ordinært resultat

-9.595.211 -2.027.112

Ordinært resultat

25.809.897

3.603.371

Årsresultat

25.809.897

3.603.371

Anvendelse av årsresultatet Annen egenkapital

Sum anvendelse

25.809.897 25.809.897

www.fefo.no

3.603.371 3.603.371

Balanse

23 2009

2008

Eiendeler Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler Fallrettigheter 574.000 Utsatt skattefordel 1.340.472 Sum immaterielle eiendeler 1.914.472

574.000 997.331 1.571.331

Varige driftsmidler Grunneiendommer 3.069.776 Bygninger 1.130.338 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende 780.625 Sum varige driftsmidler 4.980.739

Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler 1.456.102 1.206.102 Forskuddbetalte kostnader vedr. hyttefelt 2.469.885 2.976.503 Andre fordringer 49.360 -54.882 Sum finansielle anleggsmidler 3.975.347 4.127.723

Sum anleggsmidler 10.870.558 Omløpsmidler Varer 189.000 Fordringer Kundefordringer 4.072.680 Andre fordringer 5.340.639 Sum fordringer 9.602.319

2.812.989 4.883.000 7.695.989

Bankinnskudd, kontanter og lignende 50.882.089

18.440.230

Sum omløpsmidler 60.484.408

26.136.219

Sum eiendeler - 71.354.966

36.409.059

Tlf: 09975

3.069.776 1.009.684 494.325 4.573.785

10.272.840

0


24

Egenkapital og gjeld

Egenkapital Innskutt egenkapital Innskutt annen egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital

2009

2008

6.746.776 6.746.776

6.746.776 6.746.776

43.015.164 43.015.164

17.205.267 17.205.267

Sum egenkapital

49.761.940

23.952.043

Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser

2.525.144 2.525.144

1.216.785 1.216.785

Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld

0 0

73.000 73.000

Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld

0 1.498.988 9.938.432 920.918 6.709.543 19.067.881

4.346.052 679.289 2.329.868 1.051.447 2.760.574 11.167.230

Sum gjeld

21.593.025

12.457.015

Sum egenkapital og gjeld

71.354.966

36.409.059

KPMG AS Sentrumsparken 4 P.O. Box 1260 N-9505 Alta

Telephone Fax Internet Enterprise

+47 04063 +47 78 44 63 10 www.kpmg.no 935 174 627MVA

Til kontrollkomiteen i Finnmarkseiendommen REVISJONSBERETNING FOR 2009 Ledelsens ansvar og revisors oppgave Vi har revidert årsregnskapet for Finnmarkseiendommen for regnskapsåret 2009, som viser et overskudd på kr 25 809 897. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Grunnlag for vår uttalelse Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Uttalelse Vi mener at • årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling 31. desember 2009 og av resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i overensstemmelse med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge • ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger • opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Alta, 23. mars 2010 KPMG AS Stig-Tore Richardson Statsautorisert revisor

Offices in:

KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative(“KPGM International”), a Swiss entity. Statsautoriserte revisorer - medlemmer av Den norske Revisjonsforening

www.fefo.no

Service tlf: 09975

Oslo Bodø Alta Arendal Bergen Elverum Finnsnes Hamar

Grimstad Haugesund Kristiansand Larvik Mo i Rana Molde Narvik Røros

Sandefjord Sandnessjøen Stavanger Stord Tromsø Trondheim Tønsberg Ålesund

25


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.