Page 1

Lisätietoja Markku Lukkariniemi - 0400 768 60

13 – 15.6 Pelileiri – Game camp Leiri on tarkoitettu 13 – 29- vuo 13 – 15.6 Pelileiri – Game camp Pelitalo Serveris Lisätietoja Marko Pesonen -0

Leiri on tarkoitettu 13 – 29- vuotiaille, ja se on m Lisätietoja Marko Pesonen - 0400 920 616 k 16.6 Mopomiitti Torandassa

25 28.6 KesäHesa-reissu. Os 16.6Tornion Mopomiitti Torandassa klo 17 – 20 2.6 Hohtobileet Järjestötalolla klo–20 – 00. majoituksen, Ikäraja 7-luokkalaisista 17-vuotiaisiin. Vapaa pääsy! aamu- ja iltapala

Lisätietoja Armi Nitovuori -04 25 – 28.6 KesäHesa-reissu. Osallistumismaksu NRO 1 2018 | TORNION PALLO -47 RY | TEOLLISUUSKATU 8-10, 95420 TORNIO | www.tp47.com 5 – 30.6 NuorisoTi-La koko kesäkuun kauppakeskus Rajalla.

aamu-juhannus. ja vakuutuksen Avoinna ti-lamajoituksen, klo 12-21, poikkeuksena 9 –iltapalan, 13.7 Meri-Lapin bändileiri jK

Lisätietoja Armi Nitovuori -040ja776 5852 k musiikista bändisoitosta

12 – 14.6 Aaltosen Medialeiri 5 – 6-luokkalaisille. Lisätietoja Teemu Pehkonen – Lisätietoja Markku Lukkariniemi2.62.6Hohtobileet -Hohtobileet 0400 768 604 Tornion TornionJärjestötalolla Järjestötalollaklo klo20 20––00. 00.

9 – 13.7 Meri-Lapin bändileiri Kemin Factorilla. S Finskakväll. Suomalaisia kiinnostuneille musiikista ja bändisoitosta 13 – 15.6 Pelileiri – Game camp Pelitalo 18.7 Serverissä (Tapiolantie 8). nuo 13klo – 29vuotiaille, ja se on maksuton. Leiri onJärjestötalolla tarkoitettu 2.6 Hohtobileet Tornion 20Teemu – 00. Lisätietoja Pehkonen – 040 660 5758 Ikäraja Ikäraja7-luokkalaisista 7-luokkalaisista17-vuotiaisiin. 17-vuotiaisiin.Vapaa Vapaapääsy! pääsy!

55––30.6 30.6NuorisoTi-La NuorisoTi-Lakoko kokokesäkuun kesäkuunkauppakeskus kauppakeskusRajalla. Rajalla. Avoinna Avoinnati-la ti-laklo klo12-21, 12-21,poikkeuksena poikkeuksenajuhannus. juhannus.

12 12––14.6 14.6Aaltosen AaltosenMedialeiri Medialeiri55––6-luokkalaisille. 6-luokkalaisille. Lisätietoja LisätietojaMarkku MarkkuLukkariniemi Lukkariniemi--0400 0400768 768604 604

Pelileiri (Tapiolantie Ikäraja 7-luokkalaisista 17-vuotiaisiin. Vapaa pääsy! Lisätietoja Marko Pesonen - 0400 920 13––15.6 15.6 Pelileiri–24 Gamecamp camp (Tapiolantie8). 8). –vuotiaille, 25.8 Kala 2.13Leiri 6 Hohtobi leet Torni–Game o616 n13Järj– 29-estötal oPelitalo lPelitalo a klo 20jaServerissä –Serverissä 00.onSiikaSeikkailu. se maksuton. on tarkoitettu

kalastusta Ikäraja 7-luokkalaisisPerinnekalastusta, ta 17-vuotiaisi n. Vapaa pääsy! Leiri on tarkoitettu 13 – 29- vuotiaille, ja se on maksuton. Lisätietoja LisätietojaMarko MarkoPesonen Pesonen--0400 0400920 920616 616

Mopomiitti 16.6 MopomiittiTorandassa Torandassaklo klo1717––20 20 5 – 30.6 NuorisoTi-La kesäkuun kauppakeskus Rajalla. 18.7Torandassa Finskakväll. Suomalaisia bändejä Haapara 16.6koko Mopomiitti klo16.6 17 – 20 25 – 28.6 KesäHesa-reissu. Osallistumismaksu Ilmoittautuminen 25 – 28.6 KesäHesa-reissu. Osallistumismaksu150€ 150€sis. sis.kuljetuksen, kuljetuksen,4.6 – 17.8. Li Avoinna ti-la klo 12-21, poikkeuksena juhannus. majoituksen, majoituksen,aamuaamu-jajailtapalan, iltapalan,vakuutuksen vakuutuksenjajarannekkeen rannekkeenLinnanmäelle. Linnanmäelle. Lisätietoja Armi Nitovuori -040 776 5852

59––30.13.76 Nuori soTi-La koko kesäkuunKemin kauppakeskus RajSuunnattu al a. sis.13 – 23-kuljetuksen, 25 – 28.6 KesäHesa-reissu. Osallistumismaksu 150€ 9 – 13.7Meri-Lapin Meri-Lapinbändileiri bändileiri KeminFactorilla. Factorilla. Suunnattu 13 – 23-vuotiaille vuotiaille kiinnostuneille nuorille. Leiri musiikista jajaobändisoitosta – 25.8 SiikaSeikkailu. Kalastusleiri 5 – 6-luok kiinnostuneille nuorille. Leirion onmaksuton. maksuton. musiikista bändisoitosta 12 – 14.6 Aaltosenmajoituksen, Medialeiri 524 – aamu6-luokkalaisille. Avoi n na ti l a kl 122 1, poi k keuksena j u hannus. rokkaa taa Kesäpösö rullaa ja Lisätietoja Teemu Pehkonen – 040 660 5758 Lisätietoja Teemu Pehkonen – 040 660 5758 ja iltapalan, vakuutuksen ja rannekkeen Linnanmäel Lisätietoja Markku Lukkariniemi - 0400 768 604 18.7 Suomalaisia 18.7Finskakväll. Finskakväll. Suomalaisiabändejä bändejäHaaparannan Haaparannanrantalavalla. rantalavalla. Perinnekalastusta, kalastustaitoja ja lättyjä ilt toukokuussa ja ota somet seu Lisätietoja Armi Nitovuori -040 24776 5852 – 25.8 SiikaSeikkailu. Kalastusleiri 5 – 6-luokkalaisille, max 12 osallistujaa. Lisätietoja Armi Nitovuori -040 776 5852

12 – 14.6 Aaltosen Medialeiri 5 – 6-luokkalaisil e.

Perinnekalastusta, ja lättyjä iltanuotiolla. 4.64.6kalastustaitoja –––17.8.17.8.17.8. Lisätietoja Faceboo Ilmoittautuminen Lisätietoja 13 – 15.6 Pelileiri – Game campIlmoittautuminen Pelitalo Serverissä (Tapiolantie 8). Ilmoittautuminen4.6 LisätietojaFacebook: Facebook:Tornionlaakson Tornionlaaksonkesäsiika kesäsiika  LiKesäpösö sätietoja Markku Lukkari niemitaas - 0400Tornion 768Suunnattu 604kesäilloissa! 9 – 13 13.7 Meri-Lapin Kemin Factorilla. 13 – 23- vuotiail Seuraa ja rokkaataas Tornion kesäilloissa! Seuraamarkkinointia markkinointia Kesäpösörullaa rullaa jarokkaa – 29vuotiaille, bändileiri ja se on maksuton. Leiri on tarkoitettu Kaikki Tornion nuori toukokuussa toukokuussajajaota otasomet sometseurantaan: seurantaan:FB FBKesäpösö Kesäpösö––Insta InstajajaSnap Snapkesaposo  kesaposo  kiinnostuneille nuorille. Leiri on maksuton. ja bändisoitosta Lisätietoja Markomusiikista Pesonen - 0400 920 616 Kaikki KaikkiTornion Tornionnuorisotoimen nuorisotoimentoiminta toimintaon onpäihteetöntä. päihteetöntä. 24 – 25.8 SiikaSeikkailu. Kalastusleiri 5 – 6-luokkalaisille, max 12 osallistujaa. Perinnekalastusta, kalastustaitoja ja lättyjä iltanuotiolla.

taas kesäillo Kesäpösö rullaa LISÄTIET LISÄTIETOJA LANUTI.FI/TORNIO 13 – 15.ja 6 Pel660 ileirokkaa ri – Game5758 camp Pelitalo Serveri ssä (TapiolantieTornion 8). LISÄTIETOJA LANUTI.FI/TORNIO Lisätietoja Teemu Pehkonen – 040

16.6 Mopomiitti Torandassa klo 17 – 20 toukokuussa jaLeiota FB Kesä 13 – 29- vuotiail e, ja se seurantaan: on maksuton. ri on tarkoitettusomet

18.7 Finskakväll. Suomalaisia bändejä Haaparannan rantalavalla. Lisätietoja Marko Pesonen - 0400 920 616

25 – 28.6 KesäHesa-reissu. Osallistumismaksu 150€ sis. kuljetuksen, Kaikki Tornion nuorisotoimen majoituksen, aamuiltapalan, vakuutuksen ja rannekkeen 24 –ja25.8 SiikaSeikkailu. Kalastusleiri 5 –Linnanmäelle. 6-luokkalaisille, max 12toimint osallist 16. 6 Mopomi i t ti Torandassa kl o 17 – 20 Lisätietoja Armi Perinnekalastusta, Nitovuori -040 776 5852 kalastustaitoja ja lättyjä iltanuotiolla.

LISÄTIETOJA LANUTI.FI/T

Ilmoittautuminen 4.6 – 17.8. Lisätietoja kesäsii 25 – 28.6 KesäHesa-13reiFacebook: ssu.– Osal listumivuotiaille smaksu 150€Tornionlaakson sis. kuljetuksen, 9 – 13.7 Meri-Lapin bändileiri Kemin Factorilla. Suunnattu 23-

musiikista ja bändisoitosta kiinnostuneille nuorille.majoLeiri ituksen, aamu-onja iltapalmaksuton. an, vakuutuksen ja rannekkeen Linnanmäelle. rokkaa taas Tornion kesäilloissa! Seuraa markkinoint Kesäpösö rullaa ja Lisätietoja Teemu Pehkonen – 040 660 5758 Lisätietoja Armi Nitovuori -040 776 5852

toukokuussa ja ota somet seurantaan: FB Kesäpösö – Insta ja Snap kesap

18.7 Finskakväll. Suomalaisia bändejä Haaparannan rantalavalla.

9 – 13.7 Meri-Lapin bändiltoiminta eiri Kemin Factoril a. Suunnattu – 23- vuotiail e Kaikki Tornion nuorisotoimen on13 päihteetöntä. soitosta kiin12 nostuneiosallistujaa. l e nuoril e. Leiri on maksuton. musiikista ja bändimax 24 – 25.8 SiikaSeikkailu. Kalastusleiri 5 – 6-luokkalaisille, LISÄTIETOJA LANUTI.FI/TORNIO Lisätietoja Teemu Pehkonen – 040 660 5758 Perinnekalastusta, kalastustaitoja ja lättyjä iltanuotiolla.

Ilmoittautuminen 4.6 – 17.8. Lisätietoja Facebook: Tornionlaakson kesäsiika

18.7 Finskakväll. Suomalaisia bändejä Haaparannan rantalavalla.

Kesäpösö rullaa ja rokkaa taas Tornion kesäilloissa! Seuraa markkinointia toukokuussa ja ota somet seurantaan: FB Kesäpösö – Insta ja Snap kesaposo

24 – 25.8 SiikaSeikkailu. Kalastusleiri 5 – 6-luokkalaisil e, max 12 osallistujaa. nnekalastusta, kalastustaitoja ja lättyjä iltanuotiol a. Kaikki Tornion nuorisotoimen toiminta onPeripäihteetöntä. Ilmoittautuminen 4.6 – 17.8. Lisätietoja Facebook: Tornionlaakson kesäsiika LISÄTIETOJA LANUTI.FI/TORNIO

Taksin tilausnumero

0200-68000

Kesäpösö rullaa ja rokkaa taas Tornion kesäil oissa! Seuraa markkinointia toukokuussa ja ota somet seurantaan: FB Kesäpösö – Insta ja Snap kesaposo Kaikki Tornion nuorisotoimen toiminta on päihteetöntä. LISÄTIETOJA LANUTI.FI/TORNIO

Vesaisenkatu 1, Tornio • www.hyvafiilis.fi


2

TP-47 FUTISLEHTI

B-TYTÖT Valmistautuminen kauteen 2018, -99 syntyneet pelaajat ovat junioripelit pelanneet ja siirtyivät Naisten joukkueeseen. -02 ja -03 tyttöjä nousi joukkueeseen mukava määrä. Talven harjoittelu on tehty yhteistyössä Naisjoukkueen kanssa. Vastuuvalmentaja Mika Berg ja apukoutsit Seppo Rahkonen sekä Ari Järnfors ovatkin tehneet hienoa työtä, valmistaen tytöt haastavaan B:n Ykköseen. Juttua kirjoittaessa lohko-jaotkin ovat jo selvillä, reissuja tulee olemaan Vaasa, Kuopio ja Kokkolan seudulle derbyt pelataankin Rovaniemellä ja Oulussa. Joukkue antaakin erityiskiitokset Kristiinalle joka vuodesta toiseen hoitaa monipuolista tehtävä arsenaaliaan. Tervetuloa Länsirannalle kannustamaan Btytöt hienoihin suorituksiin. Orginasaatio kaudelle 2018: Vastuuvalmentaja Mika Berg, Valmentaja Seppo Rahkonen, Valmen-

NAISET

taja Ari Järnfors, Joukkueenjohtaja Janne Hietala, Joukkueenjohtaja Rami Ylävaara,Rahastonhoitaja/ Huoltaja Kristiina Lahdenperä ja Huoltaja Kimmo Vallo Pelaajat kaudelle 2018: Alisa Kakko, Saana Piiranen, Salla Alaollitervo, Greta Moilanen, Emma Vallo, Anni Lahdenperä, Jenni Hirvonen, Aada Ylävaara, Emilia Moberg, Iida Mäki-Iso, Ella Piuva, Tiia Lipponen, Maria Ollila, Tuuli Alamikkotervo, Roosa Järnfors, Jonna Varis, Milla Jussila, Noora Koivurova ja Nea Alalääkkölä

TP-47 B-tyttöjen ykkösen kevätkierroksen otteluohjelma. La 14.4. 20:00 ONS/3-TP-47 La 21.4. 12:00 TP-47-KPV 2-1 Su 29.4. 14:00 TP-47-GBK Su 6.5. 16:15 Ajax-TP-47 To 10.5. 12:00 TP-47-FC Sport -j/YJ Su 13.5. 14:15 PallokissatTP-47 Ke 23.5. 18:00 TP-47-RoPS La 26.5. 14:00 ONS/2-TP-47 Su 10.6. 14:00 TP-47-Klubi-36 La 16.6. 15:00 FC Sport-j/1TP-47 La 30.6. 13:00 TP-47-HauPa

Viime kauden menestyksen myötä TP-47 naiset pelaavat tällä kaudella naisten kakkosta. Nousun varmistuttua joukkue alkoi valmistautua tulevaan kauteen ja kartoittaa pelaajatilannetta. Tilanne pelaajien määrän suhteen on hyvin positiivinen ja yhteistyö toimii hienosti B-tyttöjen kanssa. Uusia pelaajia on tullut useita ja heitä on ajettu sisälle joukkueeseen. Kaiken kaikkiaan joukkueessa on odottava meininki tulevaa kesää varten. Talvella joukkue on treenannut Lappiahallissa sekä Putaan urheiluhallilla. Naiset aloittavat kauden vieraspellillä Lapualla 22.4 ja ensimmäinen kotipeli pelataan City Sport Areenalla Kemissä 28.4. klo 15.00, vastaan asettuu PeFF Pietarsaaresta. Lisäksi naisemme osallistuvat myös Suomen Cuppiin ja ensimmäisellä arvontakierroksella vastaan saadaan GBK

Kokkolasta, joka pelasi edellisellä kaudella naisten liigaa. Joukkue toivoo runsaslukuista kannattajajoukkoa kaikkiin peleihin tulevalla kaudella. Pelaajat kaudelle 2018: Kerttu Yllimartimo, Iida Suorsa, Saana Piirainen, Charlotta Simonaho, Elina Lahdenperä, Salla Alaollitervo, Greta Moilanen, Katri Tuokko, Johanna Vainionpää, Jenni Hirvonen, Heta Huhtaniska, Roosa Palander, Matilda Lammi, Iida Mäki-Iso, Ella Piuva,Tiia Lip-

ponen, Johanna Kellokumpu, Maria Ollila, Tuuli Alamikkotervo, Jemina Joensuu, Jasmin Hiltunen, Tea Helminen, Miia Hosionaho, Milla Jussila, Noora Koivurova ja Heidi Svärd VALMENTAJA MARTTI VIRKKALA

la-su 12-16

UUSITALON KULJETUS OY

TORNION LASI KY Torpinkatu 11, 95420 Tornio puh. 016-445 894 www.tornionlasi.com

Arpela

Remontti- ja sisustustyöt, kylpyhuoneiden saneeraustyöt,pihakiveykset, viherrakentaminen,

MIKA HIETASAARI

KARI RAATIKAINEN

040-5606301 mika@kylaluuta.fi

041-4331163 kari@kylaluuta.fi

www.kylaluuta.fi herajärven kuljetus herajärvi transport ab

.com

SONAX:

KULJETUKSET KAIKKIIN POHJOISMAIHIN

Moninkertainen AutoBild -lehden testivoittaja.

KIRUNA

ROVANIEMI TORNIO LULEÅ OULU

Valitse korkealuokkainen Euroglobe akku ja voit keskittyä olennaiseen

Akut alk.

15€

Teollisuuskatu 10, Tornio, puh. 016 447 075 Avoinna: Ma -Pe 8-18, La 9-14

TRANSPORT ÖVER HELA NORDEN

UMEÅ ÖRNSKÖLDSVIK

PIETARSAARI VAASA jyväskylä

SUNDSVALL PORI BERGEN

NAANTALI ESPOO OSLO

SUNNE

VÄSTERÅS KAPPELSKÄR

HELSINKI

STAVANGER STOCKHOLM KRISTIANSand

Pekka Herajärvi Marko Herajärvi Phone: +358 16 449 391 Phone: +358 16 449 393 Mobile: +358 41 439 5105 Mobile: +358 41 439 5102 Tapontie 4, 95440 Tornio • +358 16 449 618 • info@herajarvi.com

GÖTEBORG VARBERG LJUNGBY SKJERN

ESBJERG

GRENAA VEJLE

MALMÖ København

OSKARSHAMN

MEILLE JOKAISEN LÄHETYKSEN PERILLEMENO ON YHTÄ TÄRKEÄÄ


TP-47 FUTISLEHTI

TYTÖT -03 Tällä hetkellä joukkueeseemme kuuluu 15 toimintamaksun maksanutta pelaajaa. Lisäksi Puolen Suomen Liigassa joukkueemme vahvistuksina pelaa neljä Rovaniemi Unitedin tyttöä, jotka täydentävät joukkuetta tuoden siihen lisää särkymävaraa ja nostavat joukkueen tasoa entisestään. Pelaamme tällä kaudella PSL;n lisäksi myös Pojat 15-14 Harrastesarjaa. Lisäksi pelaajamme ovat valmiita tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan vahvistamaan myös 04-tyttöjä, B-tyttöjä sekä 03- ja 04 -poikajoukkueita. Joukkue on treenannut 3-4 kertaa viikossa. Lajiharjoituksia on ollut pari kertaa viikossa Lappiahallilla ja kerran koirahallilla. Lisäksi olemme treenanneet kerran viikossa fysiikkaa Liikuntakeskus HyväFiiliksen ohjaajien johdolla. Alkuvuosi lähti liikkeelle vauhdikkaasti. Loppiaisena 11 joukkueemme tyttöä kutsuttiin Vaasa Winter Cupiin pelaamaan kahteen Pohjois-Suomen Helmarijoukkueeseen.

3

TYTÖT -04

Tammikuussa osallistuimme koko joukkueella Oulussa OGC-turnaukseen ja helmikuussa pelattiin Pajulahdessa Silja Line Invitation Cupissa. Turnaukseen oli kutsuttu Suomen parhaimmat joukkueet T15 –ikäluokasta. Siellä sijoituimme sijoille 5.-6. Huhtikuun alussa pelattiin Seinäjoella T15 Puolen Suomen Liigan avausturnaus, jossa tytöt voittivat komeasti molemmat ottelut, FC Wasa YJ:n 6-3 ja SeMin 6-2 ja avasivat pistetilin kuudella pisteellä. Seuraaviin turnauksiin lähdetään hakemaan lisää pisteitä, sillä tavoitteenamme on päästä Laura Kalmari SM-lopputur-

naukseen Kuopioon heinäkuun lopulla. Joukkueemme on ollut myös tiiviisti mukana aluejoukkuetoiminnassa. Aluevalmentaja on käynyt muutaman kerran vetämässä treenejä tytöille Lappiahallilla. Helmikuussa osallistuimme vielä koko joukkueena Kajaanin Helmaripäivään ja maaliskuussa Kemin Helmari-tapahtumaan kutsuttiin 11 pelaajaa. Aika näyttää, kuinka monta TP:n tyttöä pelaa kesäkuussa PohjoisSuomen joukkueessa Helmariturnauksessa Eerikkilässä.

Tytöt -04 on harjoitellut talvikauden kaksi kertaa viikossa Lappiahallilla yhdessä menestyksekkään T03-joukkueen kanssa sekä Hannulan koulun salissa kerran viikossa. Kahden joukkueen yhteisharjoituksissa pelaajat ovat päässeet hyötymään kahden valmentajan opastuksesta ja muuttuvista harjoitteluryhmistä. Syksyllä aloitettiin yhteistyö HyväFiiliksen kanssa ja keskiviikkoisin onkin haettu kuntoa, voimaa, ketteryyttä ja paranneltu juoksutekniikkaa yhdessä heidän ammattilaistensa kanssa. Pelituntumaa on talven aikana pidetty yllä osallistumalla Kemissä 8v8 turnaukseen vuotta nuorempien poikien sarjassa, ison kentän tyttöturnauksessa sekä osallistumalla tammikuussa Seinäjoella järjestettyyn ikäluokan tyttöjen TalviSeMi-turnaukseen. EteläPohjanmaan turnauksesta tuli tappiottomilla otteluilla turnausvoitto.

T04 osallistuu alkavalla jalkapallokaudella Tytöt 15-14 Mestaruussarjaan, joka tarjoaa varmasti eritasoisia otteluita 16 pelaajan ryhmällemme. Kesän turnauksista joukkue matkustaa perinteisesti Piteå Summer Gamesiin, jossa viime vuonna sijoituttiin 4. ja

päästiin pelaamaan tasaiset ottelut kaikkien mitalijoukkueiden kanssa. Joukkueeseen on vielä tällekin kaudelle liittynyt uusia pelaajia. Uusia jalkapallon ystäviä otetaan edelleen mielellään mukaan. Tervetuloa harjoituksiin tutustumaan! Seuraa toimintaamme facebookissa https://www.facebook.com/tp47t0304 TEEMU SINIHALME T04 JOUKKUEENJOHTAJA

JOUKKUEENJOHTAJA SAIJA KURTTI

TARJOUS

90MIN HIERONTA

R

SPO avelin T MASSAGE

OLEMME AVANNEET UUSISSA TILOISSA Lindströminmutka 1 95420 Tornio www.pyoraosa.fi

Pelaajaryhmän kaventuessa olemme jatkaneet viime kaudella aloitettua yhteistyötä T05-06 joukkueen kanssa. Oman joukkueen pelaajien estymiset ovat avanneet ja tulevat varmasti alkavallakin kaudella avaamaan nuoremmille tytöille pelitilaisuuksia.

55€

Ajanvaraus 0400 32 33 52

www.sportmassageravelin.com/ajanvaraus

KAUPPAKATU 11, TORNIO

1 Paikkakunnan ainoa SUOMALAINEN katsastusasema 2 Kokonaishinnaltaan LAPIN EDULLISIN 3 Tasapuolinen hinnoittelu 4 Ilmainen jälkitarkastus 5 Katsastus ilman ajanvarausta

HUOM! Nyt meiltä myös asiantuntijalausunnot. Tervetuloa hyvän palvelun taloon!


4

TP-47 FUTISLEHTI

TYTÖT -05-06 Iloiset kevät terveiset meidänkin joukkueelta. Pitkä talvi taittuu kevääseen ja talven harjoittelun tulokset pääsevät kohta kunnolla testiin. Talvi ollaan harjoiteltu tiiviisti kolme kertaa viikossa; Lappialla, Kokkokankaan koululla ja Vauhtikoira areenalla. Syksyn ja talven aikana olemme saaneet muutaman uuden tytön mukaan, mutta vieläkin mahtuu. Meillä on tällä hetkellä aktiivisia pelaajia 27 koko joukkueessa. Helmikuussa osallistuttiin perinteisesti OGC turnaukseen Oulussa, josta haimme hyvää tuntumaa tulevalle kaudelle. 05 tytöt pelasivat D13 harrastesarjassa, sijoittuen neljänneksi häviten pronssiottelun niukasti rankkareilla. 06 Tytöt pelasivat D12 sarjaa ja saivat kovia pelejä kesää ajatellen. Maaliskuussa molemmat osallistuivat Kemissä pidettävään maaliscuppiin. Huhtikuussa järjestettiin oma turnaus Lappia hallilla, johon

TYTÖT -07-08

saimme 13 joukkuetta mukaan aina Rovaniemeltä Kajaanin asti.

11peliä. Lisäksi katsomme syksyllä mahdollisesti jonkin turnauksen johon osallistumme.

Vanhemmat tytöt osallistuvat tänä vuonna Mestaruussarjaan 13-12. Seitsemän joukkueen Mestaruussarja starttaa jo 6.5 ja pelit jatkuvat aina syksyyn asti. Nuoremmat pelaavat piirisarjaa josta saamme paljon pelejä ja kokemusta tälle kesälle ja syksylle. Tänä vuonna osallistumme isoista turnauksista omaan Tornio-Haparanda Cuppiin ja Piteån Summer Gameseihin. Piteåssa pääsemme testaamaan ensi kertaa 11 vs

Valmennustiimi Harri Vallo, Mika Toratti, Marko Lehtovirta ja Pekka Vainio ovat tehneet hienoa työtä tyttöjen kehittymisen eteen. Kiitokset lisäksi toimihenkilöille ja vanhemmille tsempeistä ja kannustuksista tytöille, niitä tarvitaan jatkossakin. HYWÄÄ KEVÄTTÄ ANTTI SMEDS TYTÖT 05 JOUKKUEENJOHTAJA

Tytöt 07/08 on toiminut säännöllisesti nyt parin vuoden ajan. Joukkueessa on nähty harrastamiselle tyypillinen ilmiö, osa aiemmin mukana olleista tytöistä on siirtynyt uusien harrastusten pariin. Ilahduttavaa on kuitenkin se, että saman verran uusia tyttöjä on liittynyt joukkueeseen poislähteneiden tilalle. Tällä hetkellä joukkue koostuu 26 iloisesta ja liikunnallisesta tytöstä, joita ohjaavat kolme sitoutunutta valmentajaa. Joukkueen vanhemmat ovat ilahduttavan aktiivisia. Tämä näkyy positiivisesti koko jouk-

Luotettavaa kopiointipalvelua

kueen tekemisessä, on tekijöitä ja auttavia käsiä eri tehtäviin ja tilanteisiin. Iso kiitos siitä! Joukkue on harjoitellut talvikaudella kaksi kertaa viikossa, kesäkaudella harjoituskerrat nousevat kolmeen kertaan viikossa. Tytöt 07/08 joukkue osallistuu piirisarjaan yhdellä joukkueella. Lisäksi osallistumme kauden aikana useampaan turnaukseen, huipennuksena Piteå Summer Games. Alkava kausi tuo tytöille ja valmennukselle mukanaan pelillisen muutoksen, 5v5 pelimuodosta siirrytään 8v8 pe-

limuotoon. Vaikka uuteen pelimuotoon valmistautuminen on aloitettu hyvissä ajoin, riittää uuden oppimisessa teemoja koko kesäkaudelle. Tytöt 07/08 joukkueen lajikohtaisena tavoitteena on yksilönä ja joukkueena kehittyminen. Tämän lisäksi joukkueella on tärkeä tehtävä sosiaalisten ja ryhmään liittyvien taitojen kehittäjänä. JALKAPALLOTERVEISIN TOMI, OSMO, MARKO JA JANNE

Tulos ratkaisee.

Kopioinnin erikoisliike Tornio: Eliaksenkatu 2 puh. 010 3966 700, fax. (016) 430 912 Pello: Hakatie, puh. 010 3966 750, fax. (016) 513 215 Ylitornio: Alkkulanraitti, puh. 010 3966 740, fax (016) 572 252

Välikatu 15, puh. (016) 480 083

AUTOKOULU

LAPPIA

Löydä oma väyläsi hae opiskelemaan jatkuvassa haussa!

#väylätauki

Korttikoulutukset moposta rekkaan •

Mopokortti AM120

Traktori- ja kelkkakortti

T – oppimateriaalit

Moottoripyöräkortit A1 ja A2

Henkilöautokortti

Raskaat kortit C, CE ja D

Kysy lisää: puh. 045 886 2806, autokoulu@lappia.fi

www.lappia.fi/jatkuvahaku

www.lappia.fi/autokoulu


TP-47 FUTISLEHTI

5

B-POJAT Pyöräkonetyöt P.Kinnunen 0400692886

Ma-pe 8.30–18, la 10–16, parittomat su 11–16 Kemintie 6, p. 016-480 560, www.alatornionapteekki.fi

Tornion Autohuolto ja Maalaus Timo Pyyny

Seuramme B-juniorit nousivat viime kauden päätteeksi valtakunnalliseen 1-divisioonaan. Joukkueesta kasvoi "yli" muutama pelaaja, mutta runko pysyi kuitenkin kohtuudella kasassa. Nousumme myötä saimme Kemistä muutaman pelaajan, jotka halusivat mitata tasoansa kovemmissa peleissä kehittyäkseen jalkapalloilijana. Lisäksi rinkiimme nostettiin muutama lupaava C-juniori. Valmennuksesta vastaa viime vuoden tapaan Kimmo Halmkrona. Harjoittelun aloitimme marraskuussa 3-4 kerran viikkotahdilla. Tammikuusta lähtien olemme treenanneet 5 kertaa viikossa. Harjoitusmatseja olemme pelanneet talven aikana 15. Pelit ovat olleet askelmerkkien hakemista sarjaan, jolloin toivoaksemme olemme valmiita. Osa pelaajista on myös päässyt harjoittelemaan ja jopa pelaamaan harjoitusmatseja miesten edustusjoukkueen kanssa.

Laivaniementie 986, 94430 TORNIO

Tavoitteemme on uusia sarja paikka myös syyskierrokseksi, mikä olisi tärkeää, jotta mahdollisimman kovien junioripelien kautta saisimme kasvatettua valmiimpia pelaajia seuramme edustusjoukkueen kautta veikkausliigaan ja jopa ulkomaille asti. Sarjassa pelaa 12 joukkuetta, joista 3 tippuu pohjoisen alueen 2-divisioonaan syyskierrokseksi. Pelim-

MERI-LAPIN AUTO

0207558290

me ovat akselin Joensuu-Varkaus-Jyväskylä-Seinäjoki pohjoispuolella eli pelimatkamme ovat pitkiä ja taloudellisesti myös haastavia. Pelaamme kotipelimme Haaparannalla loistavissa puitteissa. Toivottavasti mahdollisimman moni löytää tiensä katsomoon kannustamaan meitä. Kiitos kaikille meitä tukeneille yhteisöille, yrityksille ja yksityisille. Ilman teitä ei olisi meitä. Organisaatio kaudelle 2018: Päävalmentaja Kimmo Halmkrona, Valmentaja Pasi Nenonen, Maalivahtivalmentaja, Tomi Alapekkala, TPKlubilainen Marjut Nenonen, Valokuvaaja Maarit Kainulainen ja Logistiikka vastaava Marko Kuusiniemi Pelaajat kaudelle 2018: Ala-Iso Sampo, Alakunnas Nico, Alamäki Joonatan, Eskelinen Miikka, Helske Niklas, Huhtala Atte, IsoKoivisto Lauri, Jokiniemi Taneli (MV), Kamppinen Leo, Keinänen Aatu, Kekäläinen Konsta, Kerkelä Niklas, Koivumies Lauri, Kuusiniemi Tuomas, Nenonen Aleksis,

Nisula Topi, Majala Joonas, Ojala Ville, Pietsalo Roni, Pikkukangas Juuso, Ravantti Eetu ja Ulvinen Lauri B-poikien kevätkierroksen pelit: La 21.4. 16:45 Kippari Hall, Kokkola KPV-TP-47 Su 29.4. 11:15 Fennia Arena VPS-j-TP-47 La 5.5. 13:00 Gränsvallen TN TP-47-OTP To 10.5. 13:00 Gränsvallen TN TP-47-Komeetat Su 13.5. 15:30 Gränsvallen TN TP-47-JJK La 19.5. 16:00 Gränsvallen TN TP-47-VIFK/YJ La 26.5. 17:00 Heinäpää 2 TN Tervarit-j-TP-47 Su 3.6. 17:00 Iisalmi, Sankariniemi PK-37/YJ-TP-47 La 9.6. 12:00 Gränsvallen TN TP-47-JIPPO-j Su 17.6. 12:00 Varkaus, Keskuskenttä WJK/YJ-TP-47 La 30.6. 15:00 Gränsvallen TN TP-47-SJK HEIKKI KERKELÄ

Nauti osaamisesta. Kun kaikki on hiottu viimeistä piirtoa myöten. Kun kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa. Tuotteet, ratkaisut ja palvelut oman osaamisesi tueksi saat meiltä.

Näyttävät uudet mainostaulut Tornioon! Ohittamaton mainosmedia Torniossa - valomainostaulujen koko huikeat 11,61 m2 + ohittamaton mainospinta-ala + edullinen viikkohinta + lisäarvona valo ja liike Kolme näkyvää sijoituspaikkaa Tornion keskeisimmillä paikoilla. 588 000 kontaktia / viikko! Mainos näkyvissä kaikissa tauluissa heti aineiston hyväksymisen jälkeen.

Tornio / Haaparannan alue on vetovoimainen rajakaupan keskus sekä portti länteen ja pohjoiseen. Alueen ylivoimaisesti vilkkaimmalle paikoille sijoitetut valomainostaulut (3 kpl) tavoittavat päivittäin huikean määrän ohikulkijoita. Kaksi tauluista sijaitsevat pääsisääntuloväylillä: toinen E4varrella etelästä tultaessa, toinen valtatie 21-varrella pohjoisesta tultaessa. Kolmas taulu sijaitsee vastapäätä Rajalla - På Gränsen – ostoskeskuksen pääovea.

Valtuutettu Canon Business Center

MAINOSMYYNTI

Valtuutettu Canon Business Center Kemi/Tornio Canoteam Oy

Varikonkatu 3 95420 Tornio puh. 0107 341800

www.canoteam.fi

Kari Vaalto Aluejohtaja +358 400 699 047 tvtaulut@gmail.com

www.elspot.fi


Plussakauppiaat ovat TornionTornion Plussakauppiaat ovat tukene Plussasponsoroinnin kautta tor Plussasponsoroinnin kautta torniolais ja nuorten urheiluharrastu sten jalasten nuorten urheiluharrastuksia vu kymmenillä tuhansilla Tornion Plussakauppiaat ovat tukene Tornion Plussakauppiaat ovat tukenee varrellavarrella kymmenillä tuhansilla euroill Maksamme yhteistyöseurojen ostoistalisäplussaa. kaupoistam Plussasponsoroinnin kautta torniolais Maksamme yhteistyöseurojen jäsentenkautta ostoistajäsenten kaupoistamme Plussasponsoroinnin torniolaist Lisäplussa vähennä omia Plussaetuja, vaan suora on kauppiaiden suo Lisäplussa ei vähennä omiaeiPlussaetuja, vaan on kauppiaiden tuki torniolais lasten ja nuorten liikkumiseen. lasten ja nuorten liikkumiseen. sten ja nuorten urheiluharrastuksia vu ten ja nuorten urheiluharrastuksia vuo LAPSENNE KUULUU JOHONKIN NÄISTÄ URHEILU JOS LAPSENNEJOS KUULUU JOHONKIN NÄISTÄ URHEILUSEUROISTA; varrella kymmenillä tuhansilla euroill Tornion IHC, Tornion Jalkapalloklubi, SBT Torn varrella kymmenillä tuhansilla Tornion Pallo-47,Tornion TornionPallo-47, IHC, Tornion Jalkapalloklubi, SBT Tornioeuroill tai Tornion Le 88, kysykää seuraltanne kuinka perheenne voi liittyä spo 6

TP-47 FUTISLEHTI

POJAT -04

POJAT-03

Pojat 03 joukkue on jatkanut aktiivista toimintaansa edellisten kausien tapaan. Syksyn, talven ja kevään toimintaan on kuulunut vähintään kolme monipuolista harjoituskertaa viikossa. Osa joukkueemme pelaajista on osallistunut myös seuran B-poikien harjoituksiin. Harjoitteluun on kuulunut myös harjoituspelejä yhteistyöseurojen kanssa.

kanssa. Aikaisempien vuosien tapaan sarja tulee olemaan kovatasoinen ja se pelataan 10 joukkueen yksinkertaisena sarjana kevään aikana. Sarja on samalla Kai Pahlmanturnauksen karsinta. Kai Pahlman turnaus, 2-5.8.2018, järjestelyoikeus saatiin seurallemme ja niinpä meidän joukkueellamme on turnaukseen osallistumisoikeus automaattisesti. Kuitenkin alkavaan kevään sarjaan lähdetään hyvällä asenteella pelaamaan kovatasoisia pelejä. Talven aikana osallistuimme Pohjois-Suomen piirin järjestämään futsalin P15 Mestaruussarjaan, joka pelattiin kaksinkertaisena sarjana (14 ottelua) ja jossa mestaruudesta taisteltiin viimeiseen otteluun asti. Saavutimme voittajana piirinmestaruuden ja saimme paikan ikäluokan SM-lopputurnaukseen. Maaliskuussa Tampe-

reella pidetyssä kovatasoisessa SM-lopputurnauksessa sijoituimme kuudenneksi. Kuudes sija Suomen parhaimpien P15 futsal-joukkueiden joukossa on meille pohjoisen jalkapalloilijoille merkittävä saavutus. Pelaajistamme on myös hyvällä vauhdilla kehittymässä varteenotettavia tuomareita. Pelinohjaajakoulutuksen käyneet pojat ovat jo toimineet pelinohjaajina useissa turnauksissa ja hyvien kokemusten siivittäminä innostusta jatkokouluttautumiseen on. Joukkueemme vastuuvalmentajana toimii Mika Alavahtola. Kiitokset joukkueen toiminnassa mukana oleville vanhemmille ja isovanhemmille. Teitä tarvitaan jatkossakin.

TP-47 P04 joukkue aloitti harjoittelukauden marraskuussa uusien tuulien puhaltaessa. Käytännössä kaikki toimihenkilöt vaihtuivat edellisiin kausiin nähden, samoin harjoitusympäristöön tehtiin uudistuksia. Seurassa perustettiin uusi harjoitteluryhmä, jossa on poikia ikäluokista P06-P04 sekä ainakin tällä hetkellä yksi tyttö. Tähän päätyttiin paristakin eri syystä, ikäluokat ovat aika pieniä, joten tällä muutoksella saatiin harjoittelurinkiin leveyttä. Ja myös tasollisesti pystymme

tarjoamaan kaikille sopivan ryhmän. Olemme pyrkineet treenaamaan 3 kertaa viikossa jalkapallohallissa ja kerran jossain muualla, tämä ei ole täysin onnistunut sen muun osalta. Emme ole kuitenkaan joutuneet tinkimään pallotreeneistä ja se on hyvä. Harjoittelu aktiivisuus on ollut hyvällä tasolla ja treeneissä on ollut pääosin hyvä tekemisen meininki. P04 joukkueen vastuuvalmentaja aloitti syksyllä Ari Stenius, joukkueenjohtajana Sanna Lehtinen ja huoltajana toimii Make Tikkala.

P05/P06 vastuuvalmentajana toimii Lasse Åman ja apuna Rami Viippola. Maalivahdit saavat erikoisvalmennusta pari kertaa viikossa Tomi Alapekkalan johdolla. Osa pojista käy myös seuran järjestämissä aamutreeneissä ja vanhempien ikäluokkien harjoituksissa. Ensikesänä P04 pelaa ensimmäisen vuoden 11v11 sarjaa ja talven harjoitusottelut ja turnaukset ovat antaneet lupauksia hyvälle kesälle.

88, kysykää seuraltanne kuinka perheenne liittyä sponsorointiin. Maksamme yhteistyöseurojen jäsenten ostoistavoi kaupoistamme lisäplussaa. Maksamme yhteistyöseurojen jäsenten ostoista kaupoistamme lisäplussaa. Lisäplussaeieivähennä vähennäomia omiaPlussaetuja, Plussaetuja,vaan vaanon onkauppiaiden kauppiaidensuora suoratuki tukitorniolais torniolais Lisäplussa lastenjajanuorten nuortenliikkumiseen. liikkumiseen. lasten Puolen Suomen Liigaan osallistuminen on tälläkin kaudella ollut joukkueellamme tärkeä osakokonaisuus. Sijoituimme kauden 2017 syyskierroksella seitsemänneksi ja jouduimme karsimaan paikasta seuraavalle kaudelle. Karsintapelien kautta, voitot KajHasta ja Tervarit –j/ YJstä, saimme paikan tämän kevään PSL-sarjaan, jonne osallistumme yj-joukkueella Rovaniemen Palloseuran

JOSLAPSENNE LAPSENNEKUULUU KUULUUJOHONKIN JOHONKINNÄISTÄ NÄISTÄURHEILUSEUROISTA; URHEILUSEUROISTA; JOS TornionPallo-47, Pallo-47,Tornion TornionIHC, IHC,Tornion TornionJalkapalloklubi, Jalkapalloklubi,SBT SBTTornio Torniotai taiTornion TornionLen Le Tornion 88,kysykää kysykääseuraltanne seuraltannekuinka kuinkaperheenne perheennevoi voiliittyä liittyäsponsorointiin. sponsorointiin. 88,

RSIKKA

RSIKKA SIKKA

OUTI PONKALA-KURTTIO, JOJO

ARI

FUTIKSENM KANNATTAJA & M Nurkkala Ay

KIVIRANNALLA

M & M Nurkkala Ay

KIRSIKKA TIMPANTORI

VERKKOKAUPPA

TIMPANTORI TORNION OLAVINLINNA

TORNION OLAVINLINNA LOHIPATO

LOHIPATO RUOKA-AITTA

PALVELEMME: Ma-la 8-21, su 10-21 | 016-2266 700 Isopalontie 11, 95410 TORNIO

www.k-market.fi/kaupat/kirsikka

NurkkalaAyAy MM&&MMNurkkala

TIMPANTORI TIMPANTORI

TORNIONOLAVINLINNA OLAVINLINNA LOHIPATO TORNION LOHIPATO K-SUPERMARKET YKKÖNEN • Tornio • Puh. 0400 965 003 Avoinna ma-pe 8-21, la 9-21, su 11-21 Palvelutiski ma-pe 10-18, la 10-15

YKSITEHOT -100€ MONITEHOT -200€

METALLIALAN PALVELUA • Sorvaus • Jyrsintä • Hitsaus • Metallirakenteet • Akselin myynti

Verkkotehtaankatu 19, 95420 TORNIO, 040 8449750

RUOKA-AITTA RUOKA-AITTA

KAIKKI AURINKOLASIT -25% Tarjous voimassa ostaessasi normaalihintaset kehykset ja linssit. Ei yhdistettävissä muihin tarjouksiin. Tarjous voimassa 30.6.2018 asti.

Meiltä kaikki

RAKENNUSTARVIKKEET Tornio

Virkamaankatu 10, 95420 Tornio | 010 396 6800 | Ark. 7-18, la 9-14, su suljettu | www.k-rauta.fi

RUOK


TP-47 FUTISLEHTI

POJAT -08-09 Pojat -08 ja -09 ikäluokat päätettiin yhdistää syksyllä 2017. Pelaajille haluttiin saada mahdollisimman hyvä harjoitteluympäristö ja jokaiselle sopiva oman tasoinen harjoitteluryhmä. Toiminta onkin lähtenyt uusien vastuuvalmentajien, joitten yhteenlaskettu valmennuskokemus on muuten yli 30 vuotta, loistavasti käyntiin. Molemmat ovat suorittaneet viime vuonna Palloliiton uuden lasten alle 12v valmennukseen perehtyvän C + kurssin. Joukkueen pelaajamäärä on kasvanut mukavasti molemmissa ikäluokissa sekä harjoitteluinto on kova. Pelaajamäärä on maaliskuun lopussa yhteensä 30 joten ratkaisu on osoittautunut onnistuneeksi, kun jokaisessa harjoituksessa on yli 20 pelaajaa mukana. Kaikille lapsille pyrimme saa-

7

POJAT -05-06 Erittäin aktiivinen, innokas, tavoitteellinen joukkue jota tukee vankka organisaatio näillä sanoilla kuvailisin joukkuettamme, joista suurin osa on ollut mukana ihan jalkapallokoulusta alkaen.

maan oikeantasoisia harjoitteluryhmiä ja pelejä. Lapset haluavat pelata ja sen mahdollisuuden me haluamme seurana ja valmentajina lapsille suoda. Turnauksiin osallistumme aktiivisesti molemmissa ikäluokissa. Peleistä lapset tykkäävät. Mielestämme meidän ei tule tuijottaa liikaa minä vuonna lapsi on sattunut syntymään vaan missä hänen kehityksensä sillä hetkellä menee, tässä joukkueessa se on oikeasti mahdollista toteuttaa.

Joukkue treenaa kolme kertaa viikossa ja osallistuminen on suurimmalla osalla pojista huippuluokkaa. Molempiin ikäluokkiin mahtuu mukaan uusia motivoituneita ja innokkaita lapsia mukaan.

Kausi aloitettiin marraskuussa yhteistyössä -04 ikäluokan kanssa yhdistämällä harjoitusrinki. Tämä on mahdollistanut entistä urheilullisemman ympäristön pelaajille ja sitä kautta paremmat kehittymismahdollisuudet.

tetty fysiikkatreenejä kuten aina ennenkin. Harjoituskauden aikana olemme myös osallistuneet turnauksiin hyvällä menestyksellä.

Kuluneen talven aikana joukkue on harjoitellut 4-5 kertaa viikossa keskittyen lähinnä futisharkkoihin, mutta lisäksi viikko-ohjelmaan on sisälly-

Nyt kirjoitushetkellä on viikko aikaa Oulussa pelattavaan Oulu Boys Cupiin ja siitä oikeastaan starttaa ottelurumba. Kuluva kevät ja tuleva kesä tu-

SAMI VIIPPOLA P08 VASTUUVALMENTAJA MIKA ALAVAHTOLA, P09 VASTUUVALMENTAJA

levat olemaan -05 joukkueelle erittäin kiireistä aikaa. Tulemme osallistumaan P13 Mestaruussarjaan sekä Ykköseen. Lisäksi muutamia pelaajiamme tulee vierailemaan myös P14 Mestaruussarjan peleissä. JALKAPALLOTERVEISIN LASSE ÅMAN P05-06 PÄÄVALMENTAJA

ASIANAJOTOIMISTO

Oikeustieteen lisensiaatti Varatuomari Lukiokatu 10, 95400 Tornio +358405806721 | www.kycy.eu miikka.kunnari@kycy.eu

Meiltä: Kolarikorjaukset • Autojen maalaukset • Muovikorjaukset • Vakuutusyhtiöiden kolarikorjaus arviot

Meillä on autorobotin Galibre elektroninen mittauslaite korin mittaukseen

Kuljun Parturi-Kampaamo

Leena & Birgitta • 016 480 088 +46 73 33 11 808 Hallituskatu 5, Tornio

LarenBaari Arpela. Puh. 016 473068

Foundation for movement. FootBalancen 100 % yksilölliset pohjalliset ehkäisevät rasitusvammoja ja tekevät kengistäsi mukavammat. Tule ilmaiseen jalka-analyysiin ja nauti liikkumisesta enemmän juuri sinulle räätälöidyillä kengillä.

Hankookin uusin tulokas on turvallinen, taloudellinen sekä ympäristöystävällinen valinta.

Footbalance QuickFit Control pohjalliset Pohjallisessa on kapea lesti ja se on suunniteltu erityisesti tiukasti istuviin jalkapallokenkiin tuomaan tukea, vähentämään rasitusta ja parantamaan liikekontrollia. Voidaan lämmittää ja muotoilla kotona oman jalan mukaisesti.

Seurahinta:

3590€ (44,90)

10:lle ensimmäiselle Hankook jalkapallo, tervetuloa ostoksille.

KEMI

Asemakatu 1, 94100 Kemi • P. 010 734 0100 • Ma-pe 9.30-18 ja la 9.30-16. 01073-alkuisiin numeroihin soitetut puhelut maksavat lankaliittymistä 8,28 snt/puhelu + 5,95 snt/min. ja matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17,04 snt/min. (sis. alv. 24%).


8

TP-47 FUTISLEHTI

POJAT -07

NORRA INDUSTRIVÄGEN 8, 95334 HAPARANDA 044-5450189 tai +46922-13452 • www.fysiotek.se

MENNÄÄN JUSSILAN BUSSILLA

Motivoitunut ja erittäin innokas -07 ikäluokka jatkaa samassa komennossa kolmatta vuotta peräkkäin. On hienoa valmentaa näin innokkaita ja motivoituneita pelaajia. Pelaajamäärä reilut 20 on hyvä mutta lisää poikia mahtuu mukaan, tärkeintä on kaikilla lapsilla oman parhaansa yrittäminen. Laji- ja liiketaitoja harjoittelemme yhdessä joukkueen kanssa neljä tuntia viikossa. Määrä on siis melko maltillinen edelleen. Osa lapsista harrasta muitakin lajeja, joka on pelkästään positiivinen asia ja osalle jalkapallo on se ykkösjuttu ja ainoa harrastus. Jokaiselle lapselle seura pyrkii antamaan mahdollisuuden saavuttaa oma huippunsa. Seuran linjan mukaisesti – KAIKKI PELAA – OMALLA TASOLLA. Kauden 2018 tavoite on edelleen kehittää joukkuepelaamista, yhdessä tekemistä ja

E. Jussila Ky 040 595 7989

panostaa henkilökohtaisen taidon parantamiseen. Kukaan ei ole automaattisesti parempi kuin toinen, vain harjoittelu ratkaisee. Varsinkin lapsuusvaiheessa saa paljon etua, jos harjoittelee enemmän kuin muut. Määrä ei kuitenkaan välttämättä korvaa laatua. Jossain vaiheessa lapsuudessa enemmän harjoitellutta muut voivat saada kiinni mutta se on fakta, että jos ei

lapsuusvaiheessa (alle 12v) ole tehty taidon eteen oikeita asioita, niin saavuttaminen tulee olemaan vaikeaa, jos ei jopa mahdotonta. Taito hankitaan pitkälti omalla ajalla palloa kesyttämällä. Joukkueena pelaamista harjoittelemme yhdessä treeneissä ja peleissä. Sami Viippola, vastuuvalmentaja

Rakennusurakointi L. Maijanen Oy Keskikatu 9, 95400 Tornio / 0400 393 272

• PELTITYÖT • OHJAUSKULMAT • TUULILASIT Autopeltikorjaamo K. Pudas KY Palv. ark. 7.30-17.00 Kisällinkatu 16B 94450 Keminmaa Puh. 016 270 517 / 0400-684 264

Meripuistokatu 16, 94100 Kemi Puh +358 (0)207 439700

Lisää yhtiöstämme www.kalottkonsult.fi

Tornion Rajaportti Röyttäntie 1, puh. (016) 446 815 Avoinna: 6-21, la-su 8-21

PAULA SALMINEN • Niemeläntie 2, 95440 LAIVANIEMI • Puh. (016) 449 882 AVOINNA: ma-pe 10-17, la 10-15 tai sop. mukaan Gsm. 0400-599 682

Sanna Huhta • Hallituskatu 14 B 13, Tornio, 040-7452176, sanna.huhta@rajatili.fi


amtp:// sekä w.fa-

lME TAJA

TP-47 FUTISLEHTI

TYTÖT -09-11 Vauhdikas ja iloisesti treenaava tyttöjoukkue, jossa on tällä hetkellä 22 tyttöä. 2009, 2010 ja 2011 syntyneitä. Treenejä on talven aikana pidetty pari kertaa viikossa. Kevään kohokohdat olivat Ajaxin järjestämä sisäjalkapallo turnaus ja TP:n järjestämä Ulrikan turnaus. Kesää odotellessa valmistaudutaan tulevaan piirisarjaan johon tytöt osallistuu kahdella joukkueella, Merilapin-nappulaliigaa on myös tarkoitus pelata. Jalkapallosta kiinnostuneet tytöt,

KYLTIT, KUVATELINEET

POP-UPIT, TISKIT

POJAT -10

tervetuloa mukaan. Kiitoksia valmennustiimille, vastuuvalmentaja Jari sekä apukoutsit

ESITTEET, LEHDET KORTIT, JULISTEET FLYERIT

WWW-SIVUT, SOME-MAINONTA

9

Anu ja Elina. Huoltajana puuhailee Kati, raha-asioita pitää järjestyksessä Hanne.

Joukkueemme on pelannut hieman alle kaksi vuotta. Tuona aikana osa pelaajista on luopunut jalkapalloharrastuksesta, mutta ilahduttavan moni jatkaa. Olemme saaneet myös uusia pelaajia mukaan toimintaan. Tällä hetkellä joukkueessa on noin 25 pelaajaa. Hyvin suuri osa pojista osallistuu treeneihin ja peleihin säännöllisesti. Talven aikana olemme osallistuneet muutamiin turnauksiin. Kaikissa turnauksissa olemme pelanneet kolmella joukkueella. Kesäkaudella osallistumme

KSET AJONEUVOTEIPPAU T IKKUNATEIPPAUKSE

PAINATUS, BRODEERAUS

8-vuotiaiden piirisarjaan. Myös joitakin turnauksia on tähtäimessä.

energiseen joukkueeseemme! TP-47 P10 JOUKKUEENJOHTAJA ARI POHJANEN

Lisää pelaajia mahtuu mukaan

TARRAT, ETIKETIT

NYT MYÖS DIGIPAINO

LIPUT, BANDEROLLIT, ROLLUPIT

8.30-16.30 AVOINNA ARKISIN ARILTA LÖYDÄT MEIDÄ LAPP

Raatihuoneen ympäristö 29.-30.6.2018

AND

BUILD YOUR BR

588

20 crea.fi • 044-28

ASES

tornio.fi/perapohjolanmarkkinat

Tornion Rakennussora Oy

TMI rakennussora pentti kaarlela Tilauksen suoraan autoihin 0400 696 181, 0400-443 124, 0400 391 313, 0400 693 886

Insinööritoimisto Ases Oy Studiokatu 3, 94600 Kemi +358 40 555 3214 • info@ases.fi

Buffet ma-pe 10.30-15 Länsiranta 9, 95400 Tornio • Puh. (016) 481 658, 0400-718 127 www.autokoulumyllylahti.fi

Hallituskatu 16 Lounas arkisin klo 12-15

AavaPr nt.fi

- Suurkuvatulosteet - Tekstiilipainatukset - Banderollit - Mainosteippaukset - Ajoneuvoteippaukset - - Kyltit ja Opasteet -

Buffet la 12-15 Avoinna: ma 10.30-19, ti-pe 10.30-22, la, su 12-22 Kauppakatu 13, Tornio Puh. 016 430 565

1050 1390 €

Vietnamilaisravintola

ASIANAJOTOIMISTO

ANTINMAA


10 TP-47 FUTISLEHTI

POJAT -09 Vuonna 2009 syntyneiden poikien ikäluokka seurassa on tällä hetkellä melko pieni, mutta sitäkin innokkaampi ja taitavampi porukka. Pojat ovat osallistuneet syksyn ja talven aikana kaikkiin ikäluokan turnauksiin Kemissä ja Torniossa; useimmiten sekä enemmän että vähemmän pelanneiden sarjoihin on saatu omat joukkueet. Poikien yhteispeli on löytynyt hyvin ja menestys turnauksissa on ollut vähintäänkin loistava! Kesäsuunnitelmiin

• HENKILÖSTÖPALVELUT • KIINTEISTÖPALVELUT • REMONTTIPALVELUT

www.tempnor.fi

TempNor Group Oy • Kauppakatu 16 • 95400 Tornio

VALOKUITUOSAAMISTA VUODESTA 1995

TORNIO - PUH. 0440 698 619

Seuraa hyvää jälkeä! WWW.PAINATUSKESKUS.COM

LISIA O U P I N O M -

O N I A P A J R KI TA I PALVELU

T ER V E T U

LOA! Tornio

Teollisuuskatu 8 • 95420 Tornio Johanna Mattila • 040 678 8668 tornio@painatuskeskus.com

kuuluu ainakin osallistuminen Pohjois-Suomen piirisarjaan sekä tietenkin Tornio-Haparanda Cupiin heinäkuussa. Lisäksi mietinnässä on vielä muutama muukin suurempi turnaus. Pojat -09 harjoittelee tällä hetkellä yhdessä -08 syntyneiden poikien kanssa kolme kertaa viikossa; maanantaisin ja keskiviikkoisin Lappiahallilla sekä perjantaisin Putaan uheiluhallilla. Mukaan mahtuu uusiakin jalkapallon harrastajia!

EDUSTUSJOUKKUE Syksyllä 2017 allekirjoitin jatkosopimuksen urheilujohtajana, toimenkuva kilpailutoiminnan kehittäminen. Toiminnallinen muutos oli, edustusjoukkueen ja reservijoukkueen siirtyminen omiin yksikköihinsä. Aleksei Zhukovin kaveriksi edustusjoukkueen valmennustiimiin tuli seuran pitkäaikainen valmentaja Juha Lamsijärvi. Otin vetovastuun Jaakko Isterin kanssa reservijoukkueen valmentamisesta. Kauden päätteeksi myös omana ryhmänään harjoittelevat B-juniorit nousivat ykköseen ja heidän valmentajan jatkaa Kimmo Halmkrona. Talvi oli haasteellinen, taustaryhmien kasaaminen, pelaajaneuvottelut ja moni muu asia on tehnyt valmistautumisesta työlästä, mutta kokonaisuutena olen tyytyväinen lopputulokseen. ToTan kanssa sain solmittua yhteistyö- ja farmisopimuksen. TP-47:n kilpailutoiminnassa on mukana lähes kahdeksankymmentä pelaaja ja nyt ToTa yhteistyön kautta pelaaja määrä ylittää sadan pelaajan rajan. Yhteistyön myötä molempien seurojen kaikille pelaajille löytyy omaan kehitystasoon sopiva sarjataso. Yhteistyö PS Kemin Kingsin kanssa toimii ja jatkuu hyvässä hengessä. Pelaajapolkujen rakentaminen on aloitettu 2013 ja nyt ne alkavat olla seuran sisällä kunnossa ja voimme todeta, että kykenemme tarjoamaan pelaajille mahdollisuuden kehittyä 5-vuotiaasta päiväkotilapses-

ta aina edustusjoukkuetasolle ja yhteistyön kautta ihan kansalliselle huipulle saakka, niin tytöissä kuin pojissakin. Pohjois-Suomessa meidän lisäksi ainoastaan Rops kykenee samaan. Seuran tähtituotteessa miesten edustusjoukkueessa on tällä hetkellä 24 pelaajasopimusta Edustusjoukkueella on selkeät strategiset tavoitteet, jotka johtokunta on asettanut. Yksi niistä on taloudelliset kriteerit ja joihin joukkueen toiminta perustuu. Viimeiset neljä vuotta seura on tehnyt plusmerkkistä tulosta pelaamalla kakkosessa . Lisäksi tärkeä arvo edustusjoukkueella on että se koostuu pää-

Huippuurheilun tukija Varaosat: puh. 0400 140 644, Huolto: puh. 0400 140 633 Automyynti: puh. 0400 696 884 Teollisuuskylänraitti 1, Keminmaa, www.tojoauto.fi

osin alueen omista pelaajista. Kilpailullisena strategisena tavoitteena on paluu Suomen 20 parhaan joukkueen joukkoon. Kauden 2018 tavoite on sama kuin edellisinäkin kausina, eli sijat 1-6. 24:stä pelaajasta 18 oli viime vuonna mukana ja 11 samaa kuin 2016. Nyt pelaajat ovat kaksi vuotta kokeneempia ja tämä antaa uskoa, että joukkueella mahdollisuudet menestyä myöskin tällä kaudella. Kakkosen pohjois-lohko on tasainen, mistä puuttuu selkeät ennakkosuosikit. Aikaisemmin pohjoislohkossa aina löytyi joukkueita, jotka menestyivät jatkossakin, mutta muutama joukkue on

selkeästi asettanut tavoitteekseen nousun, ainakin Hercules, TPV ja SJK. Viime vuoden kakkonen GBK on aina vahva kestosuosikki. Menestyminen vaatii pitkäjänteistä työtä seuran organisaatiolta ja organisaatioita täytyy kehittää ammattimaiseen suuntaan. Tässä toiminnassa menestymisen mahdollistaa laaja yhteistyökumppaneiden verkosto ja taustaryhmät. Haluan kiittää teitä kaikkia, te mahdollistatte tämän. Tervetuloa mukaan kannustamaan ja liittymään TP-47 perheeseen! URHEILUJOHTAJA OLEG EPRINTSEV


TP-47 FUTISLEHTI 11

SAAKELIN HYVÄ

KELLOT

KORUT

KOTIRUOKALOUNAS 10.30-13.30 lounastorppi.com MA-PE

päivän menu:

Miesten Kronografi

Aarre -riipus

ös Meiltä my

Cater8i6n33g7 040 14

hopeaa, sis. ketjun

100ATM vesisuojaus

LAHJAESINEET

SILMÄLASIT AURINKOLASIT

Paristonvaihdot, korvien rei´itykset, korjaukset. OSTAMME KULTAA Piilolinssit ja -tarvikkeet AINA TARJOUSHINTAAN!

KEMI Sauvosaarenkatu 5 puh. 016-221 814 TORNIO Satamakatu 8 puh. 016-481 242

11.00-19.00

MA-PE 9-17 LA 10-14

Kisällinkatu 1, TORNIO


12 TP-47 FUTISLEHTI

Tp-47 futislehti 1/2018  
Tp-47 futislehti 1/2018