Page 1

1/2013

KOMMUNERNAS GEMENSAMMA TVÅSPRÅKIGA INFOTIDNING • KUNTIEN YHTEINEN KAKSIKIELINEN TIEDOTUSLEHTI 16000 kpl / st. Delas ut till varje hushåll i Haparanda och Tornio. • Jaetaan jokaiseen Tornion ja Haparandan kotitalouteen.

Kalottjazz & Blues 27.-30.6

4

Vems är ansvaret? Kenellä on vastuu?

5

Kaupunkilinjan matkustajat tyytyväisiä

27.–30.6.2013

Kalottjazz & Blues festivaali 30 vuotta • Kalottjazz & Blues firar 30 års jubileum

LÄS MER PÅ SIDAN 10 • LUE LISÄÄ SIVULTA 10

Vapaa-ajan- ja kulttuurin keskus Lapin Kullan alueelle Ett fritids- och kulturcentrum på Lapin Kulta-området Lapin Kullan allueella tilaa riittää. Rakennusten huoneistoala on yli 30 000 m2

Sommararrangeman Kesätapahtumat

10,11 & 20

LÄS MER PÅ SIDAN 3 • LUE LISÄÄ SIVULTA 3

Lundens aktivitetshus bingo för boende

Millaisen Tornion sinä haluat?

Lundenin aktiviteettitalo bingo asukkaille LÄS MER PÅ SIDAN 14 • LUE LISÄÄ SIVULTA 14

www.otakantaa.fi


2

Pääkirjoitus

LEDARE

Muutosten aika Elämme varsin mielenkiintoisia aikoja TornioHaparandan yhteisen Rajalla-hankkeen tiimoilta, sillä Haaparannan kunnanvaltuusto on valinnut Rajattoman kaupungin jatkotyöskentelyyn kumppaniksi Barents Center-esityksen. Konkreettinen rakentaminen alkaa aikaisintaan kesällä 2014, mutta hanketta viedään usean eri työryhmän ja Avalanche-toimijan kanssa eteenpäin. Haaparannan kunta on sitoutunut vuokraamaan muun muassa lukiotiloja sekä multiareenaa 8 kuukaudeksi vuodessa hankkeen edistämiseksi. Toinen mielenkiintoinen asia on Matkakeskus-hankkeeseen liittyvien rajaongelmien ratkaiseminen. Euroopan unionissa puhutaan mielellään palveluiden, tavaroiden ja ihmisten vapaasta liikkumisesta, mutta ajatus on kaikkea muuta kuin yhteensopiva, kun mennään käytännön tekoihin. Pahimpana kantona kaskessa näyttää olevan suomalaisten toimijoiden arvonlisäverokohtelu rakennuksessa, joka sijaitsee fyysisesti Ruotsin puolella.

Rajayhteistyössä nousee aina esiin uusia ongelmia lähinnä kansallisen lainsäädännön kankeudesta johtuen. Olemme yhdessä yrittäneet aikaansaada jo vuodesta 1997 lähtien Provincia Bothniensiksesta kansainvälistä kuntayhtymää, joka voisi tehdä juridisia päätöksiä. Asia oli jo kerran menossa Suomen eduskunnan käsittelyyn, mutta juristit löysivät perustuslaista esteen ja näin asia on edelleen kesken eikä 15 vuodessa ole löydetty ratkaisua. Toisaalta, kun vuonna 1995 suunnittelimme Haaparannalla sijaitsevan jätevedenpuhdistamon yhtiöittämistä ja kysyimme Suomen Kuntaliitolta opastusta asiaan, niin apua ei saatu. Perustimme keskenämme yhtiön ja se on toiminut moitteettomasti. Tiedämme, että täällä rajan pinnassa tulee olla luova ja hakea yhteisiä hyviä ratkaisuja, joilla saadaan kuntalaisten palvelut paremmin toimimaan. Meillä on monia kuntien välisiä yhteistyösopimuksia, joihin ei ole tarvinnut hakea pääkaupunkien hyväksyntää, mutta esim. Matkakeskuksen osalta meillä ei ole

päätäntävaltaa, koska kysymys on yritysten toiminnasta. Suomen hallitus on ottanut tavoitteekseen uudistaa kuntarakennetta, sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä, valtionosuuksien uudistamisen ja vielä kuntalain uudistamisen. Kaikki nämä uudistukset tulevat vaikuttamaan Tornion kaupungin toimintaan ja sitä kautta myös TornioHaparanda-yhteistyöhön. Kuntarakenneuudistuksen tavoitteena on rakentaa väkiluvultaan suurempia kuntia. Meillä on monia haasteita edessä sekä Torniolla että Haaparannalla, mutta oman yhteistyömme vahvistamisella voimme osaltamme parantaa vetovoimaisuuttamme ja saada myönteistä kehitystä kaksoiskaupunkiimme.

Raimo Ronkainen kaupunginjohtaja tornion kaupunki Gunnel Simu KUNNANNEUVOS HAPARANDA KAUPUNKI

Förändringens tid Vi lever i mycket spännande tider här i HaparandaTornio med tanke på det gemensamma På Gränsen-projektet. Haparanda kommunfullmäktige har valt att fortsätta bearbeta den Gränslösa staden med Barents Center-alternativet. Rent konkret påbörjas bygget tidigast sommaren 2014, men projektet fortsätter i flera olika arbetsgrupper tillsammans med aktören Avalanche. Haparanda kommun har förbundit sig att under åtta månader årligen hyra bl.a. gymnasielokaler samt en multiarena för att främja projektets framskridande. Ytterligare en intressant faktor är lösandet av gränsproblem med anknytning till Resecenter-projektet. I Europeiska unionen talar man gärna om fri rörlighet av tjänster, varor och människor men tanken är allt annat än kompatibel med de rent praktiska handlingarna. Momsbehandlingen ser ut att bli den värsta stötestenen för finska aktörer i en byggnad som fysiskt befinner sig på svenska sidan. I gränssamarbetet dyker

det alltid upp nya problem främst beroende på stel nationell lagstiftning. Vi har sedan 1997 tillsammans arbetat för att Provincia Bothniensis ska kunna bli ett internationellt kommunförbund med rätt att fatta juridiska beslut. Ärendet var redan en gång tidigare på väg till finska riksdagen för hantering, men juristerna hittade ett konstitutionellt hinder och på den vägen är vi fortfarande 15 år senare, utan lösningar. Däremot, när vi år 1995 bad om råd av Finlands Kommunförbund inför en planerad bolagisering av det i Haparanda belägna gemensamma avloppsreningsverket, så fick vi inga. Vi grundade bolaget ändå och det har fungerat oklanderligt. Vi vet att här vid gränsen bör man vara kreativ och söka gemensamma goda lösningar, genom vilka vi kan få tjänster för kommunborna att fungera bättre. Otaliga är de samarbetsavtal mellan våra kommuner som vi inte har behövt huvudstädernas godkännande för men vad gäller t.ex. Resecentret har vi ingen

beslutsrätt, eftersom frågan gäller företagsverksamhet. Den finska regeringen har tagit som mål att förnya kommunstrukturen, statsandelssystemet och kommunallagen samt omorganisera social- och hälsovårdstjänsterna. Alla dessa reformer kommer att påverka Tornio stads verksamhet och därmed även HaparandaTornio-samarbetet. Kommunstrukturreformen har som mål att bilda befolkningsmässigt större kommuner. Både Tornio och Haparanda har många utmaningar framför sig, men genom att förstärka vårt eget samarbete kan vi å våra vägnar förbättra städernas attraktivitet och få positiv tillväxt till våra tvillingstäder.

Gunnel Simu Kommunalråd Haparanda stad Raimo Ronkainen Stadsdirektör Tornio stad


3

Lapin Kullan alueella tilaa riittää. Rakennusten huoneistoala on yli 30 000 m2

Vapaa-ajan- ja kulttuurin keskus Lapin Kullan alueelle? Haaparanta-Torniosta on kehittynyt viimeisten vuosien aikana vahva kaupallinen keskus ja kaupan neliöt lisääntyvät edelleen. Kaupallisten palvelujen lisäksi kävijöille on hyvin vähän muuta tarjolla. Tätä puutetta korjaisi Lapin Kullan tehdasalueelle ideoitu vapaa-ajan ja kulttuurin keskus, joka palvelisi myös paikallisia asukkaita. Uusi keskus ei sulkisi pois asuinrakentamista. -Kun alueelle saadaan yritystoimintaa, se luo kysyntää myös asunnoille, sanoo Team Botnian toimitusjohtaja Risto Alaheikka. Lapin Kullan alue on laaja ja se mahdollistaa monenlaiset toiminnot. Rakennusten

huoneistoala on yli 30 000 m2. Alueen käytöstä on valmistunut Perämerenkaari-yhdistyksen rahoittama esiselvitys, jossa on koottuu ideoita yhteen. Alueelle voisi muodostua luovien alojen yritysten keskittymä, siellä voisi järjestää erilaisia tapahtumia ja sinne voisi sijoittua myös sisähuvipuisto ja esimerkiksi kylpylähotelli. Alaheikan mukaan ostosmatkailu ja uusi keskus eivät kilpailisi keskenään, vaan ne hyödyttäisivät toisiaan. Alue vetäisi väkeä, joka kävisi ostoksilla ja päinvastoin. Alaheikka näkee hankkeen tärkeäksi myös Haaparannan rajarakentemisen kannalta. Pelkästään suuret liikeneliöt eivät riitä, vaan tarvitaan

oheistoimntoja. Alaheikan visiossa Haaparanta-Torniosta muodostuu koko Barentsin alueen todellinen keskusmagneetti. Pohjois-Suomen elokuvakomissio on ollut mukana ideoinnissa ja yhtenä toimintona Lapin Kullan alueella voisi olla elokuvastudio. -Suomessa ei ole hirveästi tällaisia tiloja ja Ruotsissa lähin studio on Luulajassa ja sekin on pieni, huomauttaa Alaheikka Haaparannalla on elokuvakalustoa vuokraava yritys, joka on melko suuri ja operoi laajalla alueella. Studio tukisi myös sen toimintaa. Keskukseen voisivat sijoittua myös pelimaailma, sisäkartingrata, monitoi-

miareena, elokuvateatteri, Lapin Taikamaailma, lasten teemapuisto, seikkailumaailma ja nuorisopuisto. Keskus tarjoaisi erinomaiset puitteet elokuvan, musiikin, pelien ja sarjakuvien harrastajille. Samalla alue yhdistäisi luovien alojen yritykset ja yhdistykset. -Lapin Kullan alue on mahtava mahdollisuus ja sen kehittämi-

nen pitäisi ottaa painopistealueeksi, jotta päästäisiin nopeasti eteenpäin. Alue on ollut tyhjillään kohta kolme vuotta, toteaa Risto Alaheikka. Jatkoselvityksessä alueelle etsittäisiin sopivia toimijoita ja sijoittajia ja sitä hallinnoisi kiinteistösijoitusyhtiö. Alaheikan mukaan mallina voisi olla Turussa luovien alojen yritysten ja erilaisten tapahtumien keskittymäk-

si muodostunut VR:n vanha konepaja Lokomo, jossa pääomistajana on rakennusliike. Lapin Kullan alueen omistaa Hartwall, joka mielellään myisi sen kokonaan. Olemassaolevia rakennuksia voidaan suunnitelluissa toiminnoissa hyvin pitkälle hyödyntää ja uuttakin pystytään rakentamaan. MATTI KOSKENRANTA

Ett fritids- och kulturcentrum på Lapin Kulta-området? Under de senaste åren har HaparandaTornio utvecklats till ett starkt handelscentrum och affärskvadratmetrarna ökar ännu. Utöver handelsservicen finns det inte mycket annat tillgängligt för besökande.

En del av denna brist skulle det planerade fritids- och kulturcentrumet på Lapin Kultaområdet kunna råda bot på. Området skulle även betjäna lokalinvånarna och det nya centret skulle inte heller ute-

sluta bostadsbyggande. Lapin Kulta-området ägs av Hartwall, som gärna skulle vilja se det sålt. Nuvarande byggnader kan nyttjas väl i det planerade projektet och även nya byggnader kan byggas.


4

Vems är ansvaret?

Det är enorma krafter som släpps loss då Torneälven svämmar över. Därför är det viktigt att så långt som möjligt förebygga för att slippa drabbas av islossning eller vårflod och i det fallet är den enskildes ansvar ganska stort.

Kenellä on vastuu?

Tornionjoen tulviessa valtavat voimat lähtevät liikkeelle. Sen vuoksi on tärkeää niin pitkälle kuin mahdollista ennalta ehkäistä, jotta vältytään jäiden lähdön tai kevättulvien vahingoilta ja tässä tapauksessa yksityishenkilön vastuu on aika suuri.

När snön och isarna smälter på våren så ökar vattenmängden i såväl mark som sjöar och vattendrag. Detta fenomen, som återkommer varje år, brukar kallas vårflod och kan orsaka stora översvämningar som kan leda till besvär för enskilda. En kraftig vårflod orsakas ofta av tre samverkande faktorer: ett stort snölager, snabb avsmältning och regn. Vårfloden är en vanlig företeelse på de flesta håll i Sverige, inte minst i Tornedalen. Översvämningskartering Sverige tillsammans med Finland har gjort inventeringar efter Torne älv om vilka översvämningsrisker som finns. I Haparanda är översvämningsriskerna kartlagda och man kan vända sig till SMHI:s hemsida (www.msb. se/sv/Kunskapsbank/Kartor/ Oversvamningskartering/) för att värdera om det finns någon anledning eller möjlighet att förebygga på något vis, eller om du kanske bör flytta från fastigheten. Det kan också finnas anledning att planera användningen av källarutrymmen, så att de inte innehåller känslig utrustning som behövs för fastighetens drift under en översvämning. Längs Torneälven kan i samband med islossningen uppstå isproppar som kan orsaka översvämningar. SMHI gör varje år prognoser för islossning i Torneälven vid Haparanda. Prognosen grundar sig på bland annat istjocklek och vinterns nederbörd.

Kommunen När en översvämning inträffat som påverkar bebyggelse, vägar eller människor och som bedöms kräva räddningsinsats enligt lagen om skydd mot olyckor, är det kommunens räddningstjänst som ansvarar för att räddningsarbetet kommer igång snabbt. Den kommunala räddningstjänsten har alltid beredskap. Kommunen arbetar även förebyggande och har ansvar för planeringen av var det är säkert eller olämpligt att bygga, bland annat med hänsyn till översvämningsrisken. Till sin hjälp har kommunen översvämningskartor. Den enskilde Du som enskild har eget ansvar för att skydda ditt liv och din egendom samt att inte orsaka olyckor. I första hand vilar det på den enskil-

de att själv vidta och bekosta åtgärder för att förhindra och begränsa olyckor. Först när en olycka inträffar, eller när det finns en överhängande fara för en olycka och den enskilde själv eller med anlitande av någon annan inte kan klara av situationen, är det samhällets skyldighet att ingripa om det framstår som rimligt att samhället ska göra det. Förbered med vatten och mat Om du bor utanför tättbebyggt område och vet att vägar kan skäras av vid en översvämning så att du får svårt att ta dig in till centralorten så kan du förbereda dig genom att se till att du har vatten och mat i reserv. (Källor: SMHI:s meteorolog i beredskap, MSB, krisinformation.se)

Kun lumi ja jäät sulavat keväällä, niin vesimäärät niin maassa kuin vesistöissä kasvavat. Tätä jokavuotista ilmiötä kutsutaan kevättulvaksi ja se voi aiheuttaa suuria tulvia, jotka voivat aiheuttaa vaikeuksia yksityishenkilöille. Voimakas kevättulva aiheutuu usein kolmesta yhteisestä tekijästä: suuret lumimäärät, nopea sulaminen ja sade. Kevättulva on tavallinen ilmiö monilla paikkakunnilla Ruotsissa, ja tietysti myös Tornionlaaksossa. Tulvakartoitukset Ruotsi on yhdessä Suomen kanssa tehnyt kartoituksia Tornionjoen varrella olevista tulvavaaroista. Haaparannassa tulvavaarat on kartoitettu ja SMHI:n kotisivuilta (www.

msb.se/sv/Kunskapsbank/ Kartor/Oversvamningskartering/) saat apua arvioinnissa siitä, onko syytä tai mahdollisuutta ennalta ehkäistä jollakin tavalla, tai olisko sinun ehkä siirryttävä pois kiinteistöstä. Voi olla myös aihetta suunnitella kellaritilojen käyttöä niin, että siellä ei säilytetä arkoja laitteita, joita tarvitaan kiinteistön hoitoon tulvan aikana. Tornionjoen varrella voi jäiden lähdön yhteydessä muodostua jääpatoja, jotka voivat aiheuttaa tulvia. SMHI laatii joka vuosi ennusteita Tornionjoen jäiden lähdöstä Haaparannan kohdalla. Ennuste perustuu muun muassa jään paksuuteen ja talven sateisiin. Kunta Kun tulva, joka vaikuttaa asutukseen, teihin tai ihmisiin, on tapahtunut ja sen arvioidaan vaativan pelas-

tustoimia onnettemuuksien suojelusta annetun lain mukaan, on kunnan pelastustoimi vastuussa siitä, että pelastustyöt lähtevät nopeasti käyntiin. Kunnan pelastustoimella on aina valmius. Kunta tekee myös ennalta ehkäisevää työtä ja sillä on vastuu suunnittelusta siitä mihin on turvallista tai sopimatonta rakentaa, muun muassa juuri tulvauhka huomioiden. Kunta käyttää apuna tulvakarttoja. Yksityishenkilöt Sinulla yksityishenkilönä on oma vastuu suojata elämääsi ja omaisuuttasi ja varoa aiheuttamasta onnettomuuksia. Ensi kädessä yksityishenkilön on itse toimittava ja maksettava toimenpiteet, joilla estetään ja rajoitetaan onnettomuuksia. Vasta kun onnettomuus tapahtuu, tai kun on olemassa välitön onnettomuusvaara ja yksityishenkilö tai siihen palkattu henkilö ei selviä tilanteesta, on yhteiskunnan velvollisuus puuttua asiaan, jos se katsotaan kohtuulliseksi yhteiskunnan kannalta. Varaa vettä ja ruokaa Jos asut taajaman ulkopuolella ja tiedät, että tiet voivat mennä poikki tulvan sattuessa niin, että sinun on vaikea päästä keskustaan, voit valmistautua varaamalla vettä ja ruokaa.

(Lähteet: SMHI:n päivystävä meteorologi, MSB =Ruotsin yhteiskuntasuojelusta ja valmiudesta vastaava viranomainen, krisinformation.se)


5

Pirjo (vas.), Rebekka ja Alina Linna käyttävät kaupunkilinjan bussia kolmisen kertaa viikossa.

Kaupunkilinjan matkustajat tyytyväisiä Keskiviikkoaamuna Tornion kaupunkilinjan bussissa istuu kolme sukupolvea Linnoja. Nuorin Alina (9 kk) on oppinut matkustamaan linjaautossa pienestä pitäen. Hänen äitinsä Rebekka Linna ja mumminsa Pirjo Linna ovat käyttäneet kaupunkilinjan palveluja jo useamman vuoden, ja ovat tyytyväisiä.

itsellä ei ole autoa eikä ajokorttia, toteaa Rebekka. Lastenvaunutkin nousevat autoon vaivattomasti yhdellä kädellä lapsi sylissä. Pirjo Linna menee bussilla kauppa-asioille, pankkiin, lääkäriin ja joskus kyläänkin. -Ei tarvitse rapata auton ikkunoita talvella eikä hakea parkkipaikkaa. Ja tässä näkee puolituttuja ja voi aina jutellakin, hän sanoo.

Samassa kaupunginosassa, Kivirannalla, asuvat Linnat kulkevat kaupunkilinjalla kolmisen kertaa viikossa. -Tämä on näppärä, kun

Pirjo matkustaa bussilla ympäri vuoden. Talvella on matkustajia runsaammin, sillä kesäisin ihmiset liikkuvat enemmän omin avuin, muun

muassa pyörällä. Eläkeläinen Lea Alatalo käyttää kaupunkilinjaa muun muaassa kauppa- ja terveyskeskusasiointeihin kaksi kertaa viikossa. Bussi menee terveyskeskuksen ovelle asti. -Kovilla pakkasillakin pääsee kyytiin eikä tarvitse lähteä potkurilla tai pyörällä. Tutut käyttävät paljon tätä palvelua, hän kertoo. Ihmiset ajavat kaupunkilinjalla myös lyhyitä matkoja, esimerkiksi Juhannussaaren ja keskustan väliä. -Olisi hankalaa, jos tätä ei olisi, toteaa juhannussaarelainen Raimo.

Tornion kaupunki elinkeinoelämän palveluksessa. Hallituskatu 9, Tornio | puh.+358 0500 700 249 www.teambotnia.fi | www.tornio.fi

Pasi Hallamaa on ajanut kaupunkilinjan bussia toiminnan alusta lähtien eli neljä vuotta. -Tuttuja alkaa olemaan ja aina tulee uusiakin, hän tuumii. Matkustajia on vauvasta vaariin ja koululaisvuorot ovat aina tupaten täynnä. Matkustajamäärät ovat pikku hiljaa kasvaneet. Kertalipun nosto yhdestä eurosta kahteen toin kuitenkin pientä takapakkia. Sarjaliputkin kaupunkilinjaan kelpaavat. -Aikataulut on tehty ihmisille mahdollisimman hy-

vin sopiviksi ja bussi kulkee sellaisissa kaupunginosissa, joissa muuta lähiliikennettä ei ole, toteaa Hallamaa -Kuuntelemme asiakkaiden toiveita. Tornion kaupunkilinja ja Haaparannan ringlinjen palvelevat työssäkäyviä, koululaisia, opiskelijoita, keskustoissa asioivia ja myös liikuntarajoitteisia. Torniossa bussi käy muun muassa Pirkkiössä, Kokkokankaalla, Kivirannalla, Luotomäellä, Putaalla ja Juhannussaaressa sekä Haaparannalla Marielundissa,

Björkassa, Närstassa , Grankullenissa ja Tornion keskustassa. Kaupunkilinjan ja ringlinjenin kohtauspaikat ovat Tornion linja-autoasema ja Rajalla kauppakeskus. Esteettömät linja-autot mahdolistavat matkustamisen myös pyörätuolilla. Kaupunkibussit liikkuvat päivisin maanantaista perjantaihin. Lisätietoja linjojen toiminnasta löytyy osoitteista www. tornio.fi/kaupunkilinja ja www.haparanda.se/ringlinjen. MATTI KOSKENRANTA


6

Music Camp - sommarkollo för unga Music Camp HaparandaTornio är ett sommarkollo för unga mellan 13-18 år som arrangeras den 7-12 juni på

Ungdomens hus i Haparanda. Kollot är ett samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen i Haparanda och Tornio,

Svefis musiklinje, Ungdomens hus och Studiefrämjandet. Ansvarig projektledare heter Karolin Svedlund, 20 år från

Haparanda. Målsättningen är att 10 ungdomar från respektive stad deltar på lägret. Under dagarna kommer del-

tagarna göra allt en artist gör fast på fem dagar, dvs bilda band, skriva en sång, spela in i studio samt hålla en konsert.

Avslutningskonserten äger rum den 12 juni på Sverigefinska folkhögskolans innergård.

vaikkakin viiden päivän aikana, eli perustavat yhtyeen, kirjoittavat laulun, levyttävät studiossa sekä pitävät konsertin.

Päätöskonsertti pidetään 12 kesäkuuta Ruotsinsuomalaisen kansankorkeakoulun sisäpihalla.

Music Camp - kesäleiri nuorille Music Camp HaparandaTornio on kesäleiri 13-18-vuotiaille nuorille. Leiri järjestetään 7-12 kesäkuuta Haaparannan Nuoritalossa.

Leiri toteutetaan yhdessä Haaparannan ja Tornion kulttuuri- ja vapaa-ajanhallintojen, Ruotsinsuomalaisen kansankorkeakoulun,

Nuorisotalon ja opintoliitto Studiefrämjandet kanssa. Hankkeen vetäjänä toimii 20-vuotias Karolin Svedlund Haaparannalta. Tavoitteena

on, että 10 nuorta kummastakin kaupungista osallistuisi leiriin. Leiripäivien aikana osallistujat tulevat tekemään kaikkea mitä artistiti tekevät,

Skolåret i Haparanda

Haaparannan Kouluvuosi

Skolorna i Haparanda startar igen till hösten den 19 augusti. Höstterminen tar slut den 20 december. Vårterminen pågår 8 januari -12 juni 2014. Mer uppgifter om skolan, exempelvis lovdagar kan du hitta på haparanda.se under sidan Utbildning och förskola.

Haaparannan koulun alkavat taas syksyllä 19 elokuuta. Syyslukukausi loppuu 20 joulukuuta. Kevätlukukausi on 8 tammikuuta ja 12 kesäkuuta 2014 välisenä aikana. Lisätietoja koulusta, esimerkiksi lomapäivistä löydät kotisivuilta haparanda.se ja otsikon alta Koulutus ja esikoulu.

”Whoever controls the media…” Moni meistä tuntee bloggaajan tai valokuvauksen harrastajan, mutta kuinka moni kuitenkaan tuntee itse harrastusta? Huolimatta tekniikan helpottuneesta saatavuudesta vaikuttaa siltä, etteivät erilaiset mediapohjaiset harrastukset ole vielä täysin avautuneet nuorille. Siksi niihin liittyy monesti erilaisia harhaluuloja tai väärinkäsityksiä, eikä nuori löydä tietään uuden harrastuksen pariin. Sitten ihmetellään suurella joukolla, mistä tällainen voisi johtua. Mediaharrastuksista puhuttaessa korostetaan usein juuri netin luomia mahdollisuuksia, kuten sosiaalista mediaa, blogeja sekä muita vapaamman sisällön palveluita ja unohdetaan eräs olen-

nainen seikka, joka verkosta kuitenkin puuttuu – ohjaus. Haasteeseen vastaa viime syksynä käynnistynyt Tornion nuorisotoimen Adapteriprojekti, jonka tarkoituksena on tarjota nuorille mahdollisuus tutkia ja oppia hyödyntämään erilaisia mediavälineitä. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman projektin puitteissa voi tutustua muun muassa verkkokirjoittamiseen, valokuvaukseen, kuunnelmien valmistamiseen tai radiotoimitukseen. Merkittävä osa projektin antia on myös projektiblogi, joka toimii julkaisualustana tuotetulle materiaalille, oli se sitten haastattelu, kirja-arvio tai vaikkapa kuvasarja. Projektiblogin löydät osoitteesta: adapteritornio.

blogspot.com. Adapterin toiminnasta vastaavat nuorisoohjaajat Markku ”Lusku” Lukkariniemi ja Sonja ”Sone” Leppänen. Adapteri-projekti koostuu seitsemästä mediapajasta, joissa kaikissa on tarjolla monipuolista ohjausta. Ohjattu toiminta onkin tärkeää, sillä kun vaihtoehtoja on paljon, on niihin syventyminen monesti vaikeaa ja kokemus jää pinnalliseksi, eikä välttämättä synnytä mielenkiintoa kehittyä harrastuksessa pidemmälle. Adapteri-projektin yhteydessä toimii myös paikallinen nuorisoradiokanava Hertzilä, joka on pitänyt otteessaan paikallisradio Radio Pron torstai-iltoja jo vuodesta 1990 lähtien. Oma mediaharrastukse-

ni saikin alkunsa juuri Hertzilän kautta, kun syksyllä 2008 tulin mukaan kanavan toimintaan. Tähän mennessä alkuaikojen ensimmäiset tiukasti käsikirjoitetut tunnit ovat jo jalostuneet rennommaksi radioshowksi, joka toivottavasti miellyttää kuulijoita, mutta onnistuessaan

palkitsee myös tekijänsä. Osallistumalla toimintaan ja kokeilemalla itse eri mahdollisuuksia, löytää todennäköisesti eniten itseään kiinnostavan vaihtoehdon, josta voi ammentaa haastetta vielä vuosienkin kuluttua, mahdollisesti jopa alan ammattilaisena.

Jesse Juopperi

”Whoever controls the media, controls the mind” on The Doors -kitaristi Jim Morrisonin (1943–1971) lentävä lausahdus median merkityksestä.

”Whoever controls the media…” Många utav oss känner någon som bloggar eller har fotografering som hobby, men hur många vet något om själva hobbyn? Trots den tekniska tillgängligheten verkar det som att olika former av mediala hobbies inte ännu har rotat sig bland ungdomarna. Tornio ung-

domsverksamhet har startat ett Adapter-projekt vars syfte är att erbjuda ungdomar en möjlighet till att undersöka och lära sig att nyttja olika mediala verktyg. Projektet finansieras av Utbildningsoch kulturministeriet och i projektet kan man bekanta sig med bl.a. nätskrivande,

fotografering och produktion av radiopjäser. Genom att delta i aktiviterna och pröva på de olika möjligheterna hittar man troligtvis något som intresserar en. Ur detta intresse kan man hämta inspiration ännu år efteråt, möjligen även som professionell i branschen


Kesällä päästään viidakkoon

Mörri-puiston linnassa voi satuilla ihan itse. Puistosta pääsee myös Satupolulle ja Satumetsään.

Puisto-osaston ideat ja uuttera mielikuvitus ovat olleet taustalla, kun Tornion leikkipuistoista on muodostunut koko perheen olohuoneita tai paremminkin satumaita ja viidakoita. Ts. puistomestari Sirpa Kemi on mielissään muun muassa Palosaaressa sijaitsevasta Viidakon Ykän Liskopuistosta, joka on saanut ympärilleen Veijo Mustajärven suunnitteleman ja puistopoikien tekemän matelijamaisen ja teemaan istuvan aidan. - Ykän puisto valmistuu lopulliseen muotoonsa kesäksi. Haemme suunnittelussa omaleimaisuutta Tornion leikkipuistoihin, ei kaikkien leikkivälineiden tarvitse olla suoraan kuvastosta. Liskopuistoon tulee lisää leikkimisvälineitä ja tunnelmaa, kuten muun muassa sinisestä

asfaltista tehty joki ja lammikko sekä viidakonomaisia kasveja ja puita, siellä on jo maailman ainoa elefanttiliukumäki. -Tänä kesänä valmistuu Viidakon Ykän Liskopuiston lisäksi Mörrin-puisto Kivirannalla, sinne viedään itse suunniteltuja ja toteutettuja satuhahmoja satupolulle. Suunnitelmissa on myös Puuluodon leikkipuisto ja Arboretumin teemapuisto. Liskopuistolle on varattu 20 000 euroa investointirahaa. Puistojen kevätsiivous on alkanut toukokuun alussa kahden aikuisen ja kolmen abiturientin voimin. Puistojen yleissiivous kestää toukokuun loppuun asti, minkä jälkeen alkaa yksityiskohtaisempi kunnossapito. Sirpa Kemi kertoo, että toukokuun lopussa ja kesäkuun alussa alkaa kukkaryhmien kunnostukset, kukkaistutukset, pensasryhmien

7

hoidot, nurmikonleikkuut ja käytävien siistimiset. -Puistoissa ei tehdä isompia remontteja, kunnossapito on pääasia. Rantojen avaamista ja perkaamista kuitenkin jatketaan siten, että jokimaisema avartuisi. Kesän ohjelmaan kuuluvat leikkipuistojen rakentaminen, suunnittelu ja kunnostus sekä leikkipuistojen kuntotarkastuksia ja Arboretum-puiston hoitoa ja opastettuja kierroksia ryhmille. Puistotoimi hoitaa kaupungin omistamia viheralueita, puistometsiä ja leikkipuistoja. Hoidettavia viher- ja puistoalueita on noin 70 hehtaaria. Hoidettavia puistometsiä noin 115 hehtaaria. Leikkipuistoja on 36, joiden yhteispinta-ala noin kuusi hehtaaria. MAARET MATTILA

Djungeln kallar till sommaren

Sirpa Kemi näyttää liukumisen mallia Viidakon Ykän Liskopuiston elefanttiliukumäessä. Elefantille odotellaan kaveriksi muun muassa lehtikuusesta valmistettettua krokotiiliä.

Parkavdelningen i Tornio stad sköter om stadens grönområden, stads- och lekparker med en sammanlagd yta på närmare 200 hektar. Till sommaren får staden även fyra olika lek- och temaparker, med t.ex.

ödle- och sagotema, för barnfamiljer i områdena Palosaari, Kiviranta, Puuluoto samt i Arboretum-parken. Man har avsatt 20 000 euro enbart för ödleparken i Palosaari, dit lokala förmågor designar

och bygger parken. Under maj månad sker vårstädning i parkerna och därefter börjar bl.a. plantering av blommor och växter samt övrig årsunderhållning.

Tornion uimarannat hyvässä kunnossa Kaupungissa uimarannat ovat hyvässä kunnossa, puistomestari Sirpa Kemi sanoo, että isompia kunnostuksiakaan ei rannoilla tarvita ennen uimakauden alkua. -Rannat ovat suhteellisen hyvässä kunnossa. Mitään suurempia kunnostuksia ei ole luvassa. Uimarannoille saadaan kuitenkin uudet vessat. Uimarantojen valvontaan kuuluu veden laadun tarkkailu ja uimarannan yleisen kunnon tarkkailu. -Kerran viikossa uimarannat siivotaan ja tarpeen mukaan useamminkin. Terveysvalvonta tarkkailee veden laatua ja kaikki tulokset ovat nähtävillä infotaulussa. Eu-rannoilta, Kiviranta ja Uitonranta, näytteet otetaan kolmesti kesän aikana, muilta rannoilta yhden kerran.

RAJASOITTO – GRÄNSSPELET ​1.7. – 7.7.2013 kansanmusiikki, -tanssi ja harmonikkatapahtuma folkmusik, -dans och dragspelevenemang Kuva Uiton uimarannalta. Muut uimarannat ovat, Kaakamoniemen uimaranta Kirkkoputaan uimaranta, Kivijärven uimaranta, Näätsaaren uimaranta ja Pikisaaren uimaranta. Kysymykseen, pitäisikö Tornion satsata maauimalaan, Sirpa Kemi vastaa, että ei ole tarpeen koska Torni-

ossa on hyviä uimarantoja jo olemassa. -Mielestäni maauimalaa ei tarvitse. Näkisin mieluummin, että jos joskus johonkin haluttaisiin satsata, se olisi Pikisaari. Siitä saisi keitaan keskelle Torniota mutta se tietäisi suuria investointeja.

Uimakausi alkaa juhannuksen jälkeen ja loppuu 15.8. Rannat siivotaan joka maanantaiaamu ja tarpeen vaatiessa useammin. Myös vessat ja pukukopit siivotaan noin kerran viikossa. Rannoilla ei ole valvojia. MAARET MATTILA

​Konsertteja ja tapahtumia molemmissa kaupungeissa ​Konserter och evenemang i båda städer La/ lö 6.7. kl. 14.00 (fi) Pohjoiskalotin harmonikkamestaruuskilpailu Nordkalottens dragspelsmästerskap, Musiikkitalo 1.– 5.7. Harmonikkaleiri Dragspelsläger, Tornion kansalaisopisto Info: kulttuuritoimisto 050-597 1174


8

Satsaa itseesi liikuttaa liikunnanohjaajaa kunnallinen pohja liikuttaa muita. -Olen saanut kotoa hyvät edellytykset ja tukea liikunnalliseen elämäntapaan lapsesta lähtien. Olen harrastanut aina liikuntaa ja urheilua. Lajikirjoon on kuulunut muun muassa yleisurheilu, jalkapallo ja salibandy. Olen opiskellut ensin ympäristösuunnittelijaksi ja sen jälkeen vielä liikunnanohjaajaksi, joka on työ, mitä haluan tehdä. Nautin liikkumisesta ja saan siitä hyvää oloa ja jaksamista. Haluan auttaa muitakin löytämään liikunnan ilon ja

Satsaa itseesi on Tornion kaupungin työikäisille suunnattu liikuntahanke. Hankkeen kohderyhmänä ovat perusterveet 30 - 60-vuotiaat, jotka liikkuvat vähän tai eivät lainkaan. Liikunnanohjaaja Marja Tilus on hankkeessa liikuttaja ja myös tuore kaupungin liikunnanohjaaja. Tiluksen työnkuvaan kuuluvat liikuntaryhmien ohjaaminen ja koko hankkeen pyörittäminen. Liikunnanohjaajan tehtäviä ovat myös lasten ja nuorten sekä aikuisväestön liikuntatarjonnan suunnitteleminen ja toteuttaminen. -Satsaa Itseesi-toiminta tulee jatkossakin sisältymään yhtenä osana kaupungin tarjoamiin liikuntapalveluihin. Ensimmäinen oma kontaktini liikuntatoimeen oli liikunnanohjaajan ammattikorkeakoulu-opiskeluun kuuluva työharjoittelu Torniossa kesällä 2008 ja opinnäytetyö vuonna 2009. Sitä kautta sain ”jalkaa oven väliin” ja vuonna 2010 aloitin työt liikuntahankkeessa. Tiluksella on vankka lii-

huomaamaan positiiviset vaikutukset. Marja Tiluksen oma liikunnan harrastaminen painottuu hyötyliikuntaan ja lasten kanssa ulkoilemiseen. -Koetetaan harrastaa mahdollisimman paljon liikuntaa koko perheen voimin. Pyöräja kärrylenkit, uimareissut ja puistoilu kuuluvat jokaviikkoiseen ohjelmaan. Pyrin käymään lisäksi pari kertaa viikossa yksin kuntosalilla ja lenkillä, jotta saan vähän omaa aikaa. MAARET MATTILA

Hälsosatsning får idrottsinstruktörer att röra på sig

Marja Tilus kehottaa kaikkia satsaamaan itseensä ja liikkumaan hyvää oloa.

’Satsa på dig själv’ är en hälsosatsning ämnat för Torniobor i arbetsför ålder. Projektets målgrupp är friska 30-60 åringar, som motionerar litet eller inte alls. Idrottsinstruktören Marja Tilus är med och leder projektet och hon berättar att hon själv bär med sig goda motions- och livsvanor hemifrån och att hon alltid

har utövat olika sportgrenar som t.ex. friidrott, fotboll och innebandy. Idag handlar hennes motionsvanor mest om nyttomotion, men hon påpekar att hela hennes familj försöker motionera så mycket som möjligt. Marja uppmanar alla att satsa på sig själva: att röra på sig får en att må bra!

Satsaa itseesi kylillä

Tornion liikuntatoimi tarjoaa liikuntaa kaikelle kansalle. Liikuntatoimen pääasiallinen tehtävä on olosuhteiden ja edellytysten luominen liikunnan harrastamiselle. Torniossa on paljon urheiluseuroja ja muita toimijoita jotka tarjoavat myös ohjattua liikuntaa. Liikunnanohjaaja Marja Tilus käy myös keskustan ulkopuolella liikuttamassa väkeä. -On sanomattakin selvää,

että tietyt palvelut ovat keskittyneet kaupungin keskustaan mutta kuitenkin ainakin suurimmissa taajamissa on erinomaiset edellytykset liikunnan harrastamiselle. Satsaa Itseesi -hanke ja erityisliikunta liikuttaa työikäisiä myös keskustan ulkopuolella kylissä, joissa liikunnan harrastamismahdollisuuksia on pyritty huomioimaan. Löytyy perusliikuntapaikkoja, ja urheilutaloja ja kouluil-

la on myös liikuntapaikkoja. Lisäksi liikunnan puolella on myös muita toimijoita, kuten urheiluseuroja jotka tarjoavat ohjattua liikuntaa taajaman ulkopuolella. Karungin peruskorjattu urheilutalo ja Arpelan uusi urheilutalo tarjoavat muun muassa kattavan kuntosalin, jossa liikunnanohjaaja Marja Tilus käy ohjaamassa liikuntahankkeen tilaisuuksia. Urheilutalot ovat aktiivisesti

käytössä. Jokainen päivä on varattu eri toimijoille, kuten yhdistyksille, yritysten omalle liikuntatoiminnalle ja Karungissa myös seurakunnan nuorisotyölle. Liikuntatoimen eräs isoista tehtävistä on opettaa lapset uimaan. -Järjestämme alakoululaisille ja päiväkotilapsille uimakouluja.

-Tälle kesälle kuitenkin tehtiin 20 000 kukkaa hyödynsimme vielä vanhoja kasvihuoneita. Jatkossa kesäkukkia tulee vähemmän 12000 - 15000 kappaletta mikä tarkoittaa, että kyläyhdistyksille jää vähemmän kukkia tai ei laisinkaan. Vanhainkodeille ja palvelutaloihin on myös tuotu puistoilta kukat mutta jatkossa kukat eivät riitä. Uusi kasvihuone oli välttämätön rakentaa jos kukkia

aiotaan kasvattaa, koska vanhat kasvihuoneet ovat tosi huonossa kunnossa. -Keväällä oli aina puoli metriä vettä kasvihuoneiden käytävillä ja se hankaloitti hoitotoimenpiteitä aikalailla. Uusi kasvihuone sijaitsee Lossinranta kahdeksassa, Färginmäen kupeessa. Kasvihuone on kooltaan noin 550 neliömetriä ja kasvatuspinta-alaa vähän yli 300 neliömetriä kun entisessä oli

Idrottsinstruktören Marja Tilus får även folket i byarna att motionera mera. Även om de flesta motionssatsningar sker i stadens centrum, så finns det tillika mycket goda möjligheter att utöva motion även i tätorterna. Idrottshu-

sen i bl.a. Karunki och Arpela har fina utrymmen som används aktivt. En utav de stora uppgifterna vad gäller ungdomsmotion är att lära barnen simma, en simskola arrangeras för småskole- och daghemsbarn.

MAARET MATTILA

Uusi kasvihuone tarpeen omavaraiselle kasvatukselle Tornion kaupunki kasvattaa puistoistutuksien kasvit itse. Tälle kesälle on kasvatettu 20 000 kukkaa. Vastaisuudessa kasvien määrää tullaan supistamaan. Kaupungin Uudessa kasvihuoneessa on kasvatuspinta-alaa hiukan vähemmän kuin entisessä. Ts. puistomestari Sirpa Kemin mukaan tulevaisuudessa kaupungin palvelutaloille ja kyläyhdistyksille ei valitettavasti riitä enää kukkasia.

Hälsosatsning i byarna

kasvatuspinta-alaa noin 500 neliömetriä. Istutukset suunnitellaan ja värit määritellään vuosittain. -Siemeniä ja taimia tilattaessa on jo olemassa mielikuva mitä mihinkin tulee mutta toisinaan ajatus ja värimaailma muuttuu useasti siinä vaiheessa kun istutukset alkavat. MAARET MATTILA


9

Barents Reunion konvent 2013 Barents Reunion är en organisation vars verksamhet syftar till att skapa nätverk och möten mellan företrädare för de fem folken i Barentsområdet. Verksamheten skall bidra till att tänka och verka över gränser samt öka livskraft och framtidstro bland Barentsregionens folk. Barents Reunion är ett årligen återkommande evenemang i HaparandaTornio med syfte att främja samarbetet mellan de fem folken i Barentsregionen; Sameland, Ryssland, Norge, Finland och Sverige med särskild inriktning på entreprenörskap, utbildning, arbetsmarknad, energi och miljö, kultur och sport. Initiativtagare för Barents Reunion är Ingvar Kamprad, grundare av IKEA. Barents Reunion har arrangerats årligen sedan 2008, med olika teman: 2008 E ​ ntreprenörskap i ny tid

Barents Reunion 2013 Saamelaisalueen, Venäjän, Norjan, Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä. Konventtien teemat vaihtelevat vuosittain. Erityisinä painopistealueina ovat yrittäjyys, koulutus, työmarkkinat, energia ja ympäristö sekä kulttuuri ja urheilu. Barents Reunion on perustettu vuonna 2006 IKEA:n perustajan, Ingvar Kampradin aloitteesta.

2009​Energi och miljö 2010​Gränslös turism 2011 F ​ rån småstad till populär destination 2012​Hållbara Barents För att manifestera den ökade betydelsen av detta forum, och för att lägga ännu tydligare fokus på entreprenörskap har Barents Reunion år 2010 instiftat utmärkelsen ”Årets entreprenör i Barents”. Utmärkelsen delas ut till en person som under året utfört en unik prestation inom Barentsområdet och som genom sitt sätt att vara kan inspirera andra till att våga för att lyckas. Barents Reunion konvent 2013 anordnas 12 – 13 juni i HaparandaTornio. Temat är Barents Regionens integration och tillväxt, avskaffande av hinder samt ungdomars delaktighet i Barents utveckling, med t.ex. huvudtalare som Thorvald Stoltenberg och Paavo Lipponen.

Mer information på konventets hemsida: www.barentsreunion.com

Välkomna! Gunnel Simu​

Kommunalråd Haparanda stad Raimo Ronkainen

​Stadsdirektör Tornio stad

Barents Reunion organisaation tavoitteena on rakentaa verkostoja ja tapaamisia Barentsin alueen viiden kansan välille. Toiminnan tavoitteena on edistää rajoja ylittäviä yhteyksiä ja toimintaa sekä lisätä Barentsin alueen kansojen elinvoimaisuutta ja tulevaisuudenuskoa. Barents Reunion konventti on TornioHaaparannassa vuosittain järjestettävä tapahtuma, jonka avulla edistetään Barentsin alueen viiden kansan;

Barents Reunion konventteja on järjestetty vuodesta 2008 lähtien. Teemoina ovat olleet: 2008 ​Yrittäjyys uudessa ajassa 2009​Energia ja ympäristö 2010​Rajaton matkailu 2011 ​Pikkukaupungista suosituksi matkailukohteeksi 2012 ​Kestävä Barents Ilmentääkseen tämän foorumin kasvavaa merkitystä sekä painottaen yhä enemmän yrittäjyyttä ja innovointia, perusti Barents Reunion vuonna 2010 palkinnon ”Vuoden yrittäjä Barentsin alueella”. Palkinto jaetaan henkilölle joka vuoden aika-

na on toiminut ainutlaatuisella tavalla Barentsin alueella ja joka omalla toiminnallaan pystyy inspiroimaan muita uskaltamaan ja onnistumaan. Vuoden 2013 Barents Reunion konventti järjestetään 12. – 13. 6. TornioHaaparannalla. Konventin teemana on Barentsin alueen yhdentyminen ja taloudellinen kasvu, yhteistyön esteiden poistaminen ja nuorten aktivointi osallistumaan alueen kehittämiseen, ja jossa pääpuhujina mm. Thorvald Stoltenberg ja Paavo Lipponen. Lisätietoja konventin kotisivuilla osoitteessa: www.barentsreunion.com Tervetuloa! Raimo Ronkainen

Kaupunginjohtaja Tornion kaupunki ​ Gunnel Simu​

Kunnanneuvos ​Haparandan kaupunki​


arrangeman r a m So m

30-årig 30-vuotias Kalottjazz & blues Kalottjazz & blues Musikupplevelser vid gränsen

Musiikkielämyksiä rajanpinnassa

6 / 0 3 27

Kalottjazz & blues är en unik finsk-svensk festival, som ordnas trettionde gången i slutet av juni i Haparanda och Tornio, veckoslutet efter midsommaren den 27. – 30.6. Musikaliska rytmer spelas, och det sker mycket roligt i städerna under fyra dagar. Det lovas en jazzens och bluesens fest, lunchkonserter, loppiskonserter och torgkonserter. Jubileumsåret till ära finns en utställning med oförglömliga bilder och affischer från tidigare år på Torneå stadshus och påGränsen-köpcentrum. Nostalgiska bilder får tittarna att återminnas kända artister och många bekanta festivalgäster från tidigare år. Jubileumsårets program består både av gammal och ny musik. Det finns sångjazz och instrumentala föreställningar, jazzschlager, världsmusik och psalmer i jazzversioner samt bluestolkningar i stil med New Orleans musiktradition. Festivalens artister kommer inte bara från Finland och Sverige utan från Danmark, USA, Polen, Kroatien,

Israel och Peru. Nostalgisk musik med gamla låtar som älskas av den breda publiken finns helt klart med, som en del i jubileumsårets program. En pianist på hoj som ser ut att ha rymt från westernsaloonen, cyklar i städerna och stannar för att spela och glädja stadsborna. Festivalens artistgäster är kända artister och Kalottjazzbesökare som under åren vunnit berömmelse i stora världen. I Blues nightkonserten på fredagkväll på Folkets hus uppträder Dave Lindholm solo, Red Hot Delta Fusion och Micke Björklöf & Bluestrip. I huvudkonserterna på Pikisaari på lördagen, Trio Pyysalo – Winter – Bodilsen, Miriam Aida samt Modern Sounds (Chicago) och talangfull Heavy Jazz plays Pekka Pohjola. På lördagen i Nattmusik-konsert i Alatornio kyrka Virsien virtaa –psalmer hörs jazzvirtuoson Jukka Perko och hans Avara-ensemble, gitarristen Teemu Viinikainen och trummisen Teppo Mäkynen. De spelar andlig musik på nytt sätt, ljust och lätt men med respekt för traditioner. På söndagen fortsätter

man i samma fina stil. I Pikisaari består konserterns guldkorn av bland annat HERD & Aili Ikonen-sammansättning, som spelar finska jazzschlager från nostalgiska guldåren. Jazzbasillikonsertens musik är garanterat känt för många. M.A. Numminen avslutar söndagens huvudkonsert med sin Jazzorkester Uusrahvaanomainen, där pianisten Jani Uhlenius, dragspelaren Pedro Hietanen och jazzbasisten Pekka Sarmanto spelar. Exakt program på sidan www. kalottjazzblues.net. Festivalen har fått sin respekterade plats som en del av festivalnätet i Finland och Sverige. Festivalen är den största jazz- och blueshändelsen inom Barentsområdet, varför arrangörerana gärna i ännu större omfattning sprider information om festivalen åt det hållet. KalottjazzBlues T-shirt och andra produkter har färggranna illustrationer av en framgånsrik Haparandabördig textilkonstnär Susanna Sivonen. MAARET MATTILA

Info : www.kalottjazzblues.net

Kalottjazz & blues on ainutlaatuinen suomalaisruotsalainen festivaali, joka järjestetään Torniossa ja Haaparannalla kesäkuun lopussa 30 kerran. Juhannuksen jälkeisenä viikonloppuna 27. - 30.6. Rytmikäs musiikki soi ja kaupungeissa tapahtuu paljon mukavaa neljän päivän aikana. Luvassa on jazzin ja bluesin juhlaa, lounaskonsertteja, kirppiskonsertteja ja torikonsertteja. Juhlavuoden kunniaksi Tornion kaupungintalolla ja Rajalla- kauppakeskuksessa on esillä unohtumattomia valokuvia ja julisteita aikaisemmilta vuosilta. Nostalgiset valokuvat palauttavat katsojille mieliin tunnettuja esiintyjiä ja paljon tuttuja festivaalivieraita vuosien varsilta. Juhlavuoden ohjelmisto on koottu sekä vanhasta ja uudesta musiikista. Mukana on laulujazzia ja instrumentaaliesityksiä, jazziskelmiä, maailmanmusiikkia ja virsiä jazzsovituksina sekä New Orleans-musiikkiperinteeseen pohjautuvaa bluestulkintaa. Festivaalin esiintyjät tulevat Suomen ja Ruotsin lisäksi Tanskasta, USA:sta, Puolasta,

Kroatiasta, Israelista ja Perusta. Nostalginen musiikki vanhoine suuren yleisön rakastamine kappaleineen ovat selkeästi esillä osana juhlavuoden ohjelmistoa. Lännensaluunasta livistäneen oloinen Fillaripianisti pyöräilee kaupungeissa ja pysähtelee soittamaan ja ilahduttamaan kaupunkilaisia. Festivaalin esiintyjävieraina on tunnettuja, vuosien varsilla maailmallakin mainetta saavuttaneita taiteilijoita ja Kalottjazzien kävijöitä. Perjantai-illan Blues nightkonsertissa Folkets Husilla esiintyvät Dave Lindholm solo, Red Hot Delta Fusion ja Micke Björklöf & Bluestrip. Pikisaaren pääkonserteissa lauantaina, Trio Pyysalo – Winter – Bodilsen, Miriam Aida sekä Modern Sounds (Chicago) sekä lahjakas Heavy Jazz plays Pekka Pohjola. Lauantaina Alatornion kirkon Yömusiikki-konsertissa Virsien virtaa, kuullaan jazzvirtuoosi Jukka Perkoa ja hänen Avara -yhtyettään, kitaristi Teemu Viinikainen ja rumpali Teppo Mäkynen. He esittävät hengellistä musiikkia traditioita kunnioittaen, uudella tavalla, valoisasti ja keveästi.

Sunnuntaina meno pysyy laadukkaana, Pikisaaren konsertin helmiä ovat muun muassa HERD & Aili Ikonen-kokoonpano, joka esittää suomalaisia jazziskelmiä nostalgisilta kultavuosilta. Jazzbasilli-konsertin musiikki on taattua tuttua monille. M.A. Numminen päättää sunnuntain pääkonsertin Uusrahvaanomainen Jatsiorkesterin kanssa, jossa soittavat pianisti Jani Uhlenius, hanuristi Pedro Hietanen sekä jazzbasisti Pekka Sarmanto. Tarkempi ohjelma osoitteessa www.kalottjazzblues.net. Festivaali on saavuttanut arvostetun paikkansa osana Suomen ja Ruotsin festivaalikenttää. Festivaali on Barentsin alueen suurin jazz- ja bluestapahtuma, jonka vuoksi festivaalin järjestäjät tekevät mielellään tapahtumaa tunnetuksi entistä enemmän myös siihen suuntaan. Kalottjazz & Blues T-paitaa ja muita tuotteita koristavat haaparantalaislähtöisen menestyneen tekstiilitaiteilija Susanna Sivosen värikkäät kuvitukset. MAARET MATTILA

Info : www.kalottjazzblues.net


ngK es ä ta pahtuma t IKRA dance & performance festival 12-14/6 HaparandaTornio

Ungdomlig och spännande festival visar upp modern och traditionell dans samt performancekonst. Artister från hela Barentsregionen överraskar publiken på de mest oväntade platserna i HaparandaTornio under den fräscha försommaren. Info: tel. +46 922-68817 Annika

Nuorekas ja jännittävä festivaali nostaa esiin modernia ja perinteistä tanssia sekä performanssitaidetta. Esiintyjät koko Barentsin alueelta yllättävät yleisönsä mitä erikoisimmissa paikoissa HaparandaTornion alkukesän raikkaudessa. Lisätietoja: puh. +358 44 077 37 45 Pia

www.haparandatornio.com

www.haparandatornio.com

6 / 4 1 12 Classic Motormeet

12-13/7 Haparanda

21 -13/7

Årets träff för Classiska bilar! Strandplanen vid den vackra Torneälven fylls med skönheter i olika former. Kom till sommarens coolaste händelse! På fredag blir det rock n roll med Krantz & Krantz och Top 10 cars -tävling. På lördag kan man delta i Krantz Motor Rodeo, anmälan 12.30-14.00. MATCHBOX uppträder kl 18.00 och Rosvo rockers spelar på torget under kvällens crusing. Dessutom finns det Tivoli och restaurangtält. Entre 50 kr

Vuoden klassikkoautotreffi! Haaparannan ranta-aukio, kauniin Torniojoen tuntumassa, täyttyy kaiken muotoisista komeuksista. Tule kesän makeimpaan tapahtumaan! Krantz & Krantz tarjoaa perjantaina rokki meininkiä sekä Top 10 cars kilpailun. Lauantaina voit ilmoittautua 12.30-14.00 ru Krantz Motor Rodeoon. MATCHBOX esiintyy klo 18.00 ja Rosvo rockers esiintyy Haaparannan torilla illan cruisailun yhteydessä. Sen lisäksi alueella on tivoli ja ravintolateltta. Pääsymaksu: 50 kr

Info : www.classicmotormeet.se

Info: www.classicmotormeet.se

Mustaparta Marknad Mustaparran Markkinat 10/8 Haparanda Hamn Den driftiga bonden och skeppsbyggaren Isak Mustaparta har gett namnet till sensommarens hantverks- och skördearrangemang. Marknaden anordnas i den pittoreska Haparanda Hamn vid kusten strax efter byn Nikkala. Lokalproducerad mat, hantverk, olika aktiviteter och kulturella inslag erbjuds i en skön skärgårdsmiljö. Info och anmälningar för försäljare: tel.0922-120 10 www.mustaparta.net

91 -21/7

Tomelias talonpoika ja laivanrakentaja Iisakki Mustaparta on antanut nimensä loppukesän käsityöläis- ja sadonkorjuutapahtumalle. Markkinat järjestetään idyllisessä Haparanda Hamn -satamassa Nikkalan kylästä rannikolle. Tarjolla on paikallisia ruokatuotteita, käsitöitä, erilaisia aktiviteetteja sekä kulttuuri esityksiä mukavassa saaristo ympäristössä. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: puh. +358 50 5900562 www.mustaparta.net

HÖGSOMMARFEST HUIPPUKESÄJUHLAT SUMMER CELEBRATION

Artister - Esiintyjät: RAJ-RAJ BAND

Pajala

JP NYSTRÖM Gällivare THORE OCH THUVA HÄRDELIN Hälsingland

KONGERO-A CAPELLA KVARTETT Stockholm-Östersund

KARUNA Helsingfors

BENGT OCH ELISABET MARTINSSON Luleå

NILLA OCH NIK MÄRAK Jokkmokk

www.korpikyla.se

10/8

Högsommarfest Huippukesäjuhla 19-21/7 Korpikylä, Sverige Folkmusik- och danskurser Pubafton med irländsk folkmusik, fre 19/7 kl 19 i Byastugan

Kansanmusiikkija tanssikursseja Irlantilainen Pubi-ilta pe 19.7 klo 19 Byastugan

Harjuloppet; lunka-springgå, Harjugården 20 juli kl 12

Harjujuoksu; hölkkää-juokse-kävele, la 20.7 klo 12 Harjugården

Allmän dans med Heartbreak Band (delar av Raj-raj band), Hulkoffgården 20 juli kl 21 FESTIVAL till minne av Sigurd Kenttä, Harjugården 21 juli kl 12; Invigs av SvenErik Bucht, Elisabeth Lax och Gunnel Simu

Yleiset tanssit Heartbreak Band la 20.7 klo 21 Hulkoffgården FESTIVAALIT Sigurt Kentän muistolle 21.7 klo 12 Vihkijäispuheet: Sven-Erik Bucht, Elisabeth Lax ja Gunnel Simu

Raj-raj Band, J P Nyström, Kongero, Thore & Thuva, Karuna, Samisk folkmusik, kursdeltagare, m fl

Raj-raj band, J P Nyström, Kongero, Thore & Thuva, Karuna, Samelaista kansanmusiikkia, kurssilaiset ym. esiintyy


12

Medborgarkontoret Kommunhuset, Haparanda

Vi har till uppgift att • • • • •

Informera Ge vägledning Ge rådgivning Handlägga vissa ärenden Ärenderegistrering, upplysa i alla ärenden

• Synpunktshantering • Tillhandahålla blanketter • Ta hand om inkommande samtal och besök • Ge sammanträdesservice • Göra tidsbokningar

Politiska vardagsrummet

Medborgarkontorets

varje fredag kl.10.00 – 12.00 på Medborgarkontoret

öppettider och telefonnummer

Våra politiker kommer att • • • •

Haparanda Kl. 08.00 - 17.00 måndag - torsdag Kl. 08.00 - 16.00 fredag

Informera om aktuella saker Ta emot synpunkter Diskutera Svara på frågor

Öppettider 10/6 - 30/8 Kl. 08.00 - 16.00 måndag - torsdag Kl. 08.00 - 15.00 fredag Seskarö Varje helgfri fredag Kl. 10.00 - 12.00

Politikerna vill pröva nya sätt att möta kommunborna och nå nya målgrupper. Medborgarnas synpunkter är viktiga för politikerna och bidrar till beslutsunderlagen.

Telefon: 0922 - 260 00

Kansalaistoimisto Kaupungintalo, Haparanda

Tehtävämme on • • • • •

Tiedottaa Antaa neuvoja Antaa ohjeita Käsitellä tiettyjä asioita Asioiden rekisteröinti, neuvonta kaikissa asioissa

Poliittinen olohuone

Joka perjantai klo 10.00–12.00 Kansalaistoimistossa

Poliitikkomme tuleva • • • •

Tiedottamaan ajankohtaisista asioista Vastaanottamaan mielipiteitä Keskustelemaan Vastaamaan kysymyksiin

Poliitikot haluavat kokeilla uusia tapoja joilla tavataan kunnan asukkaita ja siten saavutetaan uusia kohderyhmiä. Kansalaisten mielipiteet ovat tärkeitä poliitikoille ja auttavat päätösten valmisteluissa.

• • • • •

Näkökohtien käsittely Lomakkeiden jakaminen Vastata puheluihin ja ottaa vastaan kävijät Antaa kokouspalvelua Tehdä aikavarauksia

Kansalaistoimiston aukioloajat ja puhelinnumero Haaparanta Klo 08.00 – 17.00 ma – to Klo 08.00 – 16.00 perjantai Aukioloajat 10/6-30/8 Klo 08.00-16.00 ma-to Klo 08.00-15.00 perjantaisin Seskarö Jokainen arkiperjantai Klo 10.00 – 12.00

Storkajen på Hanhinkari är välbesökt av många båtåkare från hela Bottenviken.Till deras stora glädje kommer den att repareras i sommar.

Hanhinkarin isolla laiturilla vierailevat monet veneilijät koko Perämeren alueelta ja heidän suureksi ilokseen laituri tullaan korjaamaan tänä kesänä.

Renovering och ny arena

Puhelin: 0922-260 00

KANSALAISTOIMISTO

Fritidsavdelningen vid Haparanda stad förbereder sommaren, bland annat med ännu en multiarena. Denna gång placeras arenan i Marielund. De kallas faktiskt för multiarenor, den typ av arena som också finns på Stranden i Haparanda. Den mer exakta placeringen denna gång blir där ishockeyrinken tidigare stod i Marielund. Målet är att kunna öppna arenan kring midsommartid, med olika

ytor för bland annat bollaktiviteter. Allt hänger på att beställt material kommer i tid. Med andra ord så kan den nya arenan stå klar för användning kanske först en tid efter midsommarhelgen. Sommaröppet Aspenhallen är den enda av kommunens träningslokaler i Haparanda som egentligen har öppet under den kommande sommaren. Från och med 1 juni till och med 2 september är öppettiderna måndag till fredag , klockan

16.00-20.00. Bokningar i Aspen ska ske via telefonnummer 261 29. Gränsvallen har, som vanligt öppna portar hela sommaren och anläggningen får användas fritt så länge inte inbokade aktiviteter pågår. Omklädningsrum och duschar är öppna endast då exempelvis matchverksamhet pågår och för det ändamålet. Kajen renoveras Dusch- och bastuutrymmen i simhallen är renoverade till en kostnad av drygt

två miljoner kronor. Man har också anpassat utrymmena för rörelsehindrade. Toaletten intill kassan har också renoverats. Övriga utrymmen, exempelvis foajén och entrén kommer att målas. Storkajen på Hanhinkari ska enligt planerna renoveras i sommar. Anledningen är att den har förfallit rejält. Upphandlingsproceduren har startat från kommunens sida.

Korjaustöitä ja uusi areena Haaparannan kaupungin vapaa-ajan osasto suunnittelee kesäksi muun muassa yhtä uutta monitoimiareenaa. Tällä kertaa areenan sijoituspaikkana on Marielund. Sen tyylisiä areenoita, joka sijaitsee Haaparannassa rannalla, kutsutaan monitoimiareenoiksi. Tarkka sijoituspaikka on tällä kertaa entisen jääkiekkokaukalon paikka Marielundissa. Tavoitteena on, että areena erilaisine,

muun muassa pallopeleihin soveltuvine pintoineen voitaisiin avata juhannuksen tienoilla. Kaikki riippuu kuitenkin siitä, että tilatut materiaalit tulevat ajoissa. Toisin sanoen uusi areena on ehkä käyttövalmis vasta juhannuspyhien jälkeen. Kesän aukioloajat Aspenhalli on ainoa kunnan harjoittelutiloista, joka on avoinna ensi kesänä. 1 kesäkuuta ja 2 syyskuuta välisenä aikana halli on auki maanantaista perjantaihin

kello 16.00 – 20.00. Aspenhallin varaukset voi tehdä puhelinnumeroon 261 29. Gränsvallenin alueelle portit ovat kuten tavallisestikin auki koko kesän. Tiloja saa käyttää vapaasti edellyttäen, ettei siellä ole varattuja aktiviteetteja.Pukuhuoneet ja suihkutilat ovat avoinna vain esimerkiksi pelien aikana ja vain siihen tarkoitukseen. Laituri korjataan Uimahallin suihku- ja saunatilat on korjattu ja kustannukset olivat noin kaksi

miljoonaa kruunua. Tilat on myös rakennettu sopimaan liikuntarajoitteisille. Kassan vieressä oleva vessa on myös korjattu. Muut tilat, kuten eteis- ja sisääntuloaula tullaan maalaamaan. Hanhinkarissa sijaitseva iso laituri tullaan suunnitelmien mukaisesti korjaamaan tänä kesänä sen vuoksi , että se on erittäin huonossa kunnossa. Kunnan puolelta on aloitettu töitä koskeva hankintamenettely.


13

Nordbergin möljästä torniolaisten olohuone Nordbergin möljästä on tulossa torniolaisten olohuone. Alue on varattu jalankulkijoille ja pyöräilijöille lukuunottamatta reilun 20 auton pysäköintitaskua Hallituskadun varrella. Pyörätuolillakin pääsee joka paikkaan lukuunottamatta rantaan ulottuvia portaita. Möljä ja Apteekinpuisto muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. ”Tästä tulee myös käyntikortti Torniolle”, sanoo kaupunginarkkitehti Jarmo Lokio. Nordbergin möljän keskelle nousee yhdeksän metrin korkeuteen ulottuva teräksinen taideteos, jossa on neljä sivua. Torniolaislähtöisten taiteilijoiden Pekka ja Teija Isorättyän suunnittelema tornimainen obeliski kuvaakin torniolaisuutta neljästä eri näkökulmasta. Kokonaisuutena muodostuu

lyhtymäinen, sisältä pimeään aikaan valaistu korkea maamerkki, jonka jalustalla voi myös istuskella. Teräksen toimittaa Outokumpu. Insinööritoimisto 3D Hacklin Oy vastaa rakennesuunnittelusta ja toteuttaminen kilpailutetaan alkukesästä. Toteuttajaksi toivotaan paikallista teräsosaajaa. Sijaintinsa vuoksi teoksella on näkyvä kaupunkikuvallinen rooli, sillä se näkyy myös E4-sillalle ja Hannulan sillalle. Lokio on vakuuttunut, että obeliskista tulee kaupunkilaisille hyvä keskustelunaihe. Nordbergin möljän suunnittelun yhtenä ideana on ollut, että varpaita pääsee huuhtelemaan millä vedenkorkeudella tahansa. Möljä on rakennettu kahteen tasoon. Alempana oleva laituritaso päällystetään puulla ja ylempi kuviolaatoilla. Laattojen pitäisi pysyä kuivilla myös tulvan aikana.

Alueelle tulee vesipiste ja pistorasioita, jotka palvelevat sekä veneilijöitä että mahdollisia torikauppiaita. Ravintolalaivan sijoittuminen möljälle on myös mahdollista. Ranta-alueen kunnostamisen kustannusarvio on 569 000 euroa (alv 0%), johon Lapin ELY-keskus on myöntänyt työllisyysperusteista investointiavustusta 30 %. Lokion mukaan herkästi kritisoidaan, että rahat olisi voitu laittaa johonkin ”järkevämpään”. Summa on kuitenkin vain muutamia promilleja kaupungin budjetista, mutta hankkeella on valtava vaikutus ihmisten viihtyvyyteen, kotiseutuylpeyteen ja turvallisuuteen. -Kyse on Tornion ydinkeskustasta, yhteisön sydämestä. Jos se ei ole kunnossa, millaista viestiä kerromme ihmisille, kysyy Lokio. Tornion keskustan kasvojen pesu jatkuu Nordbergin

möljän jälkeenkin. -Paljon on vielä tehtävää. Ranta-alueen arkkitehtisuunnittelusta on vastannut Matti Terho Arkkitehtitoimisto Arkture Oy:stä ja rakennesuunnittelusta Markku Ylimäinen. Urakoitsijana toimii Maansiirto Mykkälä Oy ja kirvesmiestyöt tekee Tuomas Svenn. Torniolaisten olohuoneen avajaisjuhlia vietetään lauantaina 31.8. MATTI KOSKENRANTA

Torniolaisten olohuoneen avajaisjuhlia vietetään lauantaina 31.8. Alueen keskellä oleva obeliski kohoaa yhdeksän metrin korkeuteen.

Nordbergs kaj blir torniobornas vardagsrum Nordbergs kaj håller på att utvecklas till torniobornas vardagsrum. Området är reseverat för fotgängare och cyklister bortsett från drygt 20 fickparkeringsplatser för bilar längs Hallituskatu. Även med rullstol kan man ta sig runt på området, bortsett

från trapporna som leder ned till stranden. Kajen och Apoteksparken bildar tillsammans en gemensam helhet. ”Det här blir även Tornios visitkort”, säger stadsarkitekten Jarmo Lokio. Matti Teho från arkitektbyrån Arkture Oy har ansvarat för arki-

tektplaneringen och Markku Ylimäinen har ansvarat för byggnadsplaneringen. Maansiirto Mykkälä fungerar som entreprenör och för timmermansarbetet ansvarar Tuomas Svenn. Invigning av torniobornas vardagsrum sker lördagen den 31 augusti 2013.

Tornion rautatieseisaketta halutaan kehittää neet hankkeen, jonka tavoitteena on laatia konkreettiset kehittämistoimenpide-esitykset Tornio Itäinen –rautatieseisakkeen palveluvarustuksen ja saavutettavuuden parantamiseksi. Mm. varustusta, opastusta ja tiedotusta koskevat toimenpide-ehdotukset valmistuvat syksyllä

Tornion Itäinen rautatieseisake on otettu käyttöön lokakuussa 2008 ja se korvasi vuonna 2004 lakkautetun Tornio Pohjoinen seisakkeen. Vaikka itse seisake korotettuine laitureineen on nykyaikainen, on sen palveluvarustus varsin rajallinen sekä saatavilla olevien palveluiden että matkustaja- ja matkailijainformaation suhteen. Tornion varsinainen rautatieasema sijaitsee keskustan tuntumassa ja pitkällä tähtäimellä kaupungin tavoitteena on, että junat pysähtyisivät varsinaisella rautatieasemalla joko Torniossa tai vaihtoehtoisesti Haaparannalla, mikäli vuonna 2012 avautuneen Haparandabanan henkilöjunaliikenne

2013. Hankkeen konsulttina toimii Ramboll. Työn aluksi kerätään kaupunkilaisten ja matkailijoiden näkemyksiä seisakkeesta internet-kyselyllä. Kyselyyn on mahdollista vastata Tornion ja Haaparannan kaupunkien kotisivuilla 30.5. – 16.6.2013 välisenä aikana.

Lisätietoja: Tornion kaupunki, Kehitysjohtaja Sampo Kangastalo, +358 40 764 0559, sampo.kangastalo@tornio.fi ja Ramboll, Projektipäällikkö Kirsi Ylipiessa, +358407490149, kirsi.ylipiessa@ramboll

Utveckling av Tornios järnvägshållplats

toteutuu. Itäinen seisake tarvitsee kuitenkin välittömiä toimenpiteitä, jotta se pystyisi palvelemaan nykyistä paremmin alueen väestöä ja matkailijoita. Tällä hetkellä ongelmia

ovat aiheuttaneet mm. puutteellinen informaatio jatkoyhteyksistä sekä opastukseen liittyvät asiat. Tornion kaupunki ja Liikennevirasto ovat käynnistä-

Östra järnvägshållplatsen i Tornio togs i bruk 2008 och ersatte samtidigt den år 2004 avskaffade norra järnvägshållplatsen. Tillsammans med Trafikverket har Tornio stad startat ett projekt, vars mål är att upprätta konkreta utvecklingsplaner för att förbättra åtkom-

lighet och serviceutrustning på den östra järnvägshållplatsen. Genom en internet-enkät kan både stadsbor och turister ange sina synpunkter om hållplatsen. Man kan svara på enkäten på både Haparandas och Tornios hemsidor mellan 30 maj och 16 juni 2013.

Ytterligare information: Tornio stad, Utvecklingsdirektör Sampo Kangastalo, +358 40 764 0559, sampo. kangastalo@ tornio.fi och Ramboll, Projektledare Kirsi Ylipiessa, +358 40 749 0149, kirsi.ylipiessa@ramboll.fi


14

Sifferbingo är en populär programpunkt på Lundens aktivitetshus, en sysselsättning som också fungerar som minnesträning. Personalen jobbar målmedvetet för att skapa struktur och en meningfull tillvaro för de boende. Foto: Lasse Stenman

Numerobingo on suosittu ohjelmakohta Lundenin aktiviteettitalossa, ajaviete, joka myös toimii muistiharjoituksena. Henkilökunta tekee määrätietoista työtä luodakseen mielekkään päiväjärjerjestyksen ja toiminnan asukkaille. Kuva: Lasse Stenman

Lundens Lundenin aktivitetshus aktiviteettitalo – bingo för boende – bingo asukkaille Tretton, kolmetoista… Rauni Paldanius ropar ut en tur i den populära sifferbingon en alldeles vanlig måndag. Med sociala aktiviteter varje vardag bekämpar man ensamhet och åldersjukdomar. Modern äldrevård bedrivs i samspel med representanter från många samhällssektorer – privata vårdföretagare, kyrkan, studieförbund, äldrestödjare, intresseorganisationer och sociala sammanslutningar. Tillsammans med Paldanius och personal ser man till att de drygt hundra boende i det kluster av hus som utgör enheten Lunden har en meningsfull vardagstillvaro. Levande miljö Mitt i byn ligger aktivitetshuset, med restaurang på bottenplan och ändmålsenliga aktivitetslokaler en trappa upp. - Det vi kallar för rosa rummet använder de boende till att ordna sammankomster och fester. Vi har också en andaktslokal, berättar

Rauni Paldanius. Hon redogör för verksamheten med varm ton i rösten. Späckad agenda Måndag och torsdag är bingodagar. Med en insats på tio kronor kan man kapa åt sig godsaker och nyttoprodukter ur en diger priskorg. - Sifferleken är också ett bra sätt att träna minnesförmågan, understryker Rauni. Musik har en helande kvalitet. Tisdag är lika med toner, med dragspel och allsång i Sven Isakssons sällskap på förmiddagen och sång med Elisa Kokkonen efter lunch. Kropp och själ Onsdagen är vikt till handarbete och på torsdag hålls en herrklubb. På fredag prioriteras den fysiska hälsan med gympa och andra kroppsvänliga övningar. Allt bygger på frivillighet. Man behöver inte delta aktivt om man inte vill. Huvudsaken är att man kommer ut och umgås, menar Rauni Paldanius. Med annalkande som-

martid kommer grillstugan och lusthuset i trädgården till användning. Midsommarstången väntar, med lekar och sång på svenska, finska samt meänkieli. LASSE STENMAN

Tretton, kolmetoista… Rauni Paldanius huutaa numeroita suositussa numerobingossa aivan tavallisena maanantaina. Sosiaalisilla aktiviteeteilla joka arkipäivä torjutaan yksinäisyyttä ja vanhuuteen liittyviä sairauksia.

Nykyaikaista vanhusten hoitoa harjoitetaan yhdessä monien eri yhteiskunnan alueiden edustajien kanssa – yksityiset hoitoalan yrittäjät, kirkko, opintoliitot, vanhusten tukijat, etujärjestöt ja sosiaaliset yhteisöt. Yhdessä Paldaniuksen ja henkilökunnan kanssa huolehditaan siitä, että kaikilla noin 100 asukkaalla taloryhmässä, joka muodostaa Lundenin yksikön, on mielekästä arkipäivän tekemistä.

itselleen voittosaaliina herkkuja ja hyötytarvikkeita runsaasta palkintokoris-ta. Numeroleikki on myös hyvä tapa harjoittaa muistia, Rauni painottaa. Musiikista saa parantavaa laatua. Tiistai on yhtä kuin säveliä, haitarilla ja yhteislaululla Sven Isakssonin seurassa aamupäivällä ja laulamalla Elisa Kokkosen kanssa lounaan jälkeen.

Elävä ympäristö

Keskiviikko on varattu käsitöille ja torstaina on herraklubi. Perjantaina suositaan fyysistä terveyttä ja muita ruumiille ystävällisiä harjoituksia. - Kaikki perustuu vapaaehtoisuuteen. Jos ei halua, ei tarvitse osallistua aktiivisesti. Pääasia on, että tulee mukaan seurustelemaan, Rauni Paldanius sanoo. Kohta on kesä ja silloin otetaan käyttöön grillimökki ja huvimaja puutarhassa. Juhannus on tulossa leikkeineen ja lauluineen ruotsiksi, suomeksi ja meänkielellä.

Keskellä kylää on aktiviteettitalo, pohjakerroksessa ravintola ja tarkoituksenmukaisia aktiviteettitiloja seuraavassa kerroksessa. - Vaaleanpunaiseksi huoneeksi kutsumaamme tilaa asukkaat käyttävät yhteisten tapaamisten ja juhlien järjestämiseen. Meillä on myös rukoushuone, Rauni Paldnius kertoo. Hän kertoo toiminnasta lämpimällä äänensävyllä. Tiukka ohjelma Maanantai ja torstai ovat bingopäiviä. Kymmenen kruunun panoksella voi saada

Ruumis ja sielu

LASSE STENMAN


15

Ikäihmisten perhehoitoa kaavaillaan myös Tornioon Ikäihmisten perhehoito ottaa Suomessa ensiaskeleitaan. Perhehoitokoteja on koko valtakunnassa tällä hetkellä vajaat 60 ja niissä on hoidossa hieman alle sata ikäihmistä. Lapissa ei ole tällaisia paikkoja vielä yhtään. Monissa kunnissa ollaan asian suhteen lähdössä liikkeelle. Näin on myös Torniossa.”Kaikki keinot on syytä ottaa käyttöön”, toteaa Tornion vanhus- ja hoitopalvelujen johtava hoitaja Maarit Alalahti. Perhehoitoon halukkaita varmasti löytyy, joten hoidon toteutuminen on kiinni perhehoitopaikoista. Perhehoitajana voi olla eläkeläinenkin. -Kunta palkkaa toimeksiantosopimuksella perhehoitajan kotiin. Hoito siis tapahtuu yksityiskodisssa. Perhehoitajat tulevat kunnan vanhustyöntekijöiden rinkiin ja kunta nimeää hoitajalle vastuutyöntekijän. Hoito voi olla ympäritai osavuorokautista, pitkäkestoista tai lyhytaikaista, kertoivat Kemi-Tornio ammattikorkeakoulun geronomiopiskelijat Hannu

Alajärvi, Pauliina Pajulampi ja Merja Simoska, jotka tekevät opinnäytetyötä ikäihmisten perhehoidosta. Hoidettavan elinympäristönä on koti, mikä tukee ihmisen toimintakykyä arjen toimiin osallistumisen myötä. Ikäihminen otetaan perheenjäseneksi. Jokaisella hoidettavalla on oma huone, jonka hän voi itse kalustaa. Kun hoidettavien määrä on korkeintaan neljä, hoitaja ei tarvitse alan koulutusta, ainoastaan perhehoitajan koulutuksen. Kun hoidettavia on 5-7, tarvitaan kaksi perhehoitajaa ja toisella on oltava säädetty koulutus. Kunta hyväksyy kodin ja henkilön soveltuvuuden. Toimeksiantosopimuksessa luetellaan tarkkaan hoitopalkkio, kustannusten korvaus ja perhehoitajan kunnalta saama tuki omaan työhönsä.

-Tampereella kustannusten korvaus ja hoitopalkkio neljästä ikäihmisestä on kuukaudessa yhteensä 7650 euroa. Kunta perii hoidettavan eläkkeestä 85 % hoitomaksua. Jos eläkkeen suuruus on 1400 euroa, kunnan osuudeksi jää henkilöä kohti 1032 euroa kuukaudessa eli hoitopäivän hinnaksi tulee 34 euroa. Laitospaikan hinta on 100-200 euroa kuussa, kertoi Perhehoitoliiton aluevastaava Sirkka Nissi-Onnela. Hoidettavalla on mahdollisuus saada kunnan kotisairaanhoidon palveluja. Perhehoito on oman kodin ja tehostetun palveluasumisen välimuoto. Perhehoito sopii henkilölle, jolla on lievä tai keskivaikea muistisairaus eikä hänellä ole merkittävää häiriökäyttäytymistä. MATTI KOSKENRANTA

Familjevård av åldringar planeras i Tornio De första stegen tas i Finland för familjevård av åldringar. I denna stund finns det knappt 60 familjevårdshem i landet, med sammanlagt något under hundra åldringar boende i dem. I Lappland finns det ännu inte ett enda familjevårdshem, men i flera kommuner, däribland i Tornio, vill man nu starta upp verksamheten. Familjevården är en mellanform till boende i eget hem eller serviceboende.

Kemi-Tornio ammattikorkeakoulun geronomiopiskelijat Hannu Alajärvi ja Pauliina Pajulampi tekevät opinnäytetyötä ikäihmisten perhehoidosta.

Aineen taidemuseo ja Aineen taidemuseon ystävät ry vie seniorit julkisen taiteen äärelle. kaupungin alueella toimiville vanhus- ja hoitopalveluille. Hanke lisää saavutettavuutta, joka on yksi Aineen taidemuseon kärkitavoitteista sekä kehittää uusia ja innovatiivisia palvelumuotoja. Aineen taidemuseon saavutettavuustavoitteelle hankkeen sisältö on keskeinen; taidemuseo kuuluu kaikille. Saavutettava taidemuseo palvelee hyvin kaikenlaisia asiakkaita riippumatta esimerkiksi kulttuurisista, fyysisistä, psyykkisistä tai henkisistä esteistä. Kaikilla tulee olla samanarvoinen mahdollisuus osallistua ja kokea taide-elämys.

Aineen taidemuseo yhdessä Aineen taidemuseon ystävät ry:n kanssa organisoivat ikääntyneille suunnatun erityisopastusten sarjan kesällä 2013. Opastuksessa tutustutaan Tornion kaupungin julkisiin taideteoksiin ja muihin kaupungin merkittäviin kulttuurikohteisiin. Opastettavat kohteet valitaan siten, että niissä on kiinnekohtia Tornion kaupungin historiaan ja ne ovat siten osa kohderyhmän historiaa ja elämäntarinaa. Opastuksessa tutustutaan teokseen sen eri näkökulmista. Taideteoksen äärellä keskustelun herättäminen toimii muistia ja mieltä aktivoivana,

virkistävänä ja tätä kautta hyvinvointia lisäävänä kokemuksena. Lisäksi kaupungissa kauan asuneet ja eläneet löytä-

vät kaupunkihistorian muistelusta heijastumia omaan elämään. Yhteinen historia kartuttaa yhteisöllisyyden

tunteita ja omien juurien arvostusta. Yhteenkuuluvuuden tunne ja sen tuottama ilo luovat tunnetta turvallisuudesta

ja lisäävät elämän hallittavuuden kokemusta. Opastus suunnataan Tornion

VIRPI KANNIAINEN AMANUENSSI AINEEN TAIDEMUSEO +358 50 597 1197 VIRPI.KANNIAINEN@TORNIO.FI


16

Ett projekt för unga arbetslösa i Haparanda Under 2012 startade i Haparanda projektet ”Unga i centrum”. Syftet är att hjälpa ungdomar att skaffa sig rutiner och börja vänja sig vid arbetsförhållanden samt skapa meningsfull sysselsättning och motverka utanförskap och isolering. Haparanda kommun har i dagsläget en omfattande ungdomsarbetslöshet med 6,5 % öppet arbetslösa, totalt 30 % arbetslösa om man räknar även dem som är med i olika program. Denna arbetslöshet drabbar i synnerhet ungdomar med psykiska besvär eller andra funktionshinder. I gruppen finns även ungdomar med sociala problem, ofta kombinerat med missbruk av alkohol eller andra droger. Drygt 60 unga Enligt färsk statistik från Arbetsförmedlingen har man i dagsläget 64 personer med någon sorts funktionsnedsättning inskrivna. Därför startades år 2012 i Haparanda kommun ett projekt, ”Unga

Går att lösa

Stefan Waara samordnar projektet ”Unga i centrum” där förutom Haparanda kommun flera andra instanser är involverade. i centrum”. Via projektet ska man hjälpa unga som av någon anledning hamnat utanför den reguljära arbetsmarknaden och ge stöd. Syftet med projektet är att hjälpa ungdomar som hamnat utanför den reguljära arbetsmarknaden att skaffa sig rutiner samt att börja vänja sig vid arbetsförhållanden och skapa meningsfull sysselsättning och motverka utanförskap och isolering. Det finns nu kontaktpersoner på arbetsförmedlingen,

socialtjänsten, gymnasieskolan, integrationsenheten och ungdomens hus. Förhoppningen är att också landstingets och Försäkringskassans insatser för ungdomar i målgruppen blir involverade i projektet. Det skapar en gemensam plattform och en egen ingång för ungdomar som söker och är i behov av stöd och service, samt en vägledning och samordning av olika insatser för att komma till arbetsmarknaden.

I Sverige är idag cirka 23 % av våra ungdomar arbetslösa och Socialstyrelsens senaste rapport visar att unga män och kvinnor som får aktivitetsersättning och daglig verksamhet ökat med cirka 163 % på sju år. Den övervägande delen av dessa ungdomar, cirka 73 %, har en psykiatrisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt även socialmedicinska funktionshinder. Detta innebär att fler och fler unga människor kommer att hamna i olika dagliga verksamheter och bli kvar där till 65 års ålder. För vissa är det ett utmärkt alternativ men många av dessa människor skulle med koordinerade, samordnade, långsiktiga och individuellt anpassade insatser kunna nå ett arbete på hel eller deltid. Stefan Waara från Haparanda kommun är samordnare för satsningen ”Unga i centrum”. Han säger att planen nu är att göra klart slutförberedelserna för att under senvåren/försommaren (maj-juni) gå över i skarpt läge med projektet.

Info: Peräpohjolan Opisto 0400 965766 Svefi 0922 68800

TORIKONSERTIT TORSTAISIN KESÄLLÄ 2013 Kesätori, Tornio to 13.6. klo 18.00 Saaren Soittajat, ’Muistojen bulevardi – ikivihreitä vaskilla’ to 20.6. klo 18.00 Tornion Harmonikkakerho to 27.6. klo 18.00 Ruskakuoro (Kemi) johtaa Veli Tikkala to 4.7. klo 18.00 Tornion Harmonikkakerho ja harmonikkaleiriläiset to 11.7. klo 18.00 Raumon Laulajat to 18.7. klo 18.00 Mikin Vintin musisoijat kesä-tunnelmissa to 25.7. klo 18.00 Mikin Vintiltä suvisia säveliä to 1.8. klo 18.00 Kaamea Rangaistus, Suosikkeja viideltä vuosikymmeneltä


17

Tornion kuntapalvelututkimus valmistunut Tornion kaupunki toteutti yhteistyössä FCG Koulutus ja Konsultointi Oy:n kanssa keväällä 2013 kuntapalvelututkimuksen, jolla selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palveluiden laadusta ja käytöstä. Kysely lähetettiin maaliskuussa 2013 1000:lle satunnaisesti valitulle 18-70-vuotiaalle torniolaiselle ja kyselyn tulokset

valmistuivat 10.4.2013 Vastauksia saatiin 423 kappaletta, joten vastausprosentiksi tuli 42,3%. Vastausprosenttia voidaan pitää hyvänä. Torniolaisten kokonaisarvosana asuinkuntansa palveluiden laadusta oli 7.1. Palveluryhmittäin tarkasteltuna torniolaiset olivat tyytyväisimpiä asuinkuntansa turvallisuuteen, pelastustoimen palveluihin sekä opetuspalveluihin. Heikoim-

pina pidettiin sosiaalipalveluja, terveyspalveluja sekä tiedottamista ja neuvontaa. Kuntalaisilta kysyttiin myös arvosanaa yksittäisistä palveluista. Kuntalaisia pyydettiin nimeämään ne palvelut, joissa olisi eniten parantamisen varaa. Suurin palvelujen parantamistarve oli kuntalaisten mielestä katujen ja teiden hoidossa, kunnan terveyskeskuksen lääkäripalveluissa sekä

vanhusten asumis- ja laitoshoitopalveluissa. Lisäksi vastaajilta kysyttiin, että missä kunnan hoitamissa tai järjestämissä asioissa panostuksia voitaisiin vähentää tai toimintaa tehostaa talouden tasapainottamiseksi. Kolme eniten mainintoja saanutta olivat järjestyksessä kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta, museot sekä kulttuuripalvelut.

Tornion kuntapalvelututkimus 2013 antaa kaupungin viranhaltijoille ja luottamushenkilöille kattavan tietopohjan, jonka perusteella kaupunki voi jatkossa kehittää toimintaansa kuntalaisten haluamaan suuntaan.

palvelut

Tornion kuntapalvelututkimus on luettavissa kokonaisuudessaan Tornion kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.tornio.fi/kehittamis-

Heikki Miettinen, tutkimuspäällikkö, FCG Koulutus ja konsultointi Oy p. 0500 762 6775 heikki.miettinen@fgc.fi

Lisätietoja asiasta: Sampo Kangastalo, kehitysjohtaja, Tornion kaupunki p. 040 764 0559 sampo.kangastalo@tornio.fi

Kommunserviceutvärdering av Tornio klar Tornio stad har i samarbete med FCG Koulutus ja Konsultointi Oy (FCG Utbildnings- och Konsulttjänster AB) under våren 2013 utfört en kommunserviceutredning som tar reda på invånarnas åsikter angående kvalitén på och bruket utav de kommunala tjänsterna. En enkät utskickades i mars 2013 till 1000 slumpmässigt

utvalda torniobor i åldern 1870 år och resultatet av denna utredning färdigställdes 10 april 2013. Av de 1000 utskickade enkäterna fick man 423 svar, vilket procentuellt ger 42,3% svar. Svarsprocenten kan anses vara god. Torniobornas medelbetyg av kvalitén på kommunal service var 7,1. Mest nöjda var Tornioborna med serviceområdena trygghet, räddningstjänst samt utbildning. De svagaste

områdena ansåg man vara socialtjänster, hälsotjänster samt information och rådgivning. Man tillfrågade kommunborna även om enskild service och bad dem namnge de tjänster som man kunde förbättra mest. De största enskilda tjänsterna att förbättra var enligt kommunborna gatu- och vägunderhåll, den kommunala läkarservicen på vårdcentralen samt service av åldringars boende- och insti-

tutionsvård. Dessutom tillfrågades kommunborna vilken kommunal service eller av kommunen anordnad service kunde man antingen minska engagemang för eller öka verksamhet i för att balansera ekonomin. De tre som fick flest omnämnanden är: kommunens egna förtroendevaldas verksamhet, muséer samt kulturtjänster. Tornios

kommunservi-

ceutvärdering 2013 ger stadens ämbetsmän och förtroendevalda en omfattande kunskapsgrund med vilkens hjälp staden i fortsättningen kan utveckla sin verksamhet i den riktning som kommunborna önskar. Tornios kommunserviceutvärdering finns att läsa i sin helhet på Tornio stads internet-sida på adress www. tornio.fi/kehittamispalvelut

Tornion kaupungin avoimet työpaikat löydät osoitteesta

Ytterligare information: Sampo Kangastalo, utvecklingsdirektör, Tornio stad tfn + 358 40 764 0559 sampo.kangastalo@tornio.fi Heikki Miettinen, direktör för forskning, FCG Koulutus ja konsultointi Oy tfn + 358 500 762 6775 heikki.miettinen@fgc.fi


18

Yhteiskuntatakuulla tarjolla töitä tetuille alle 30-vuotiaille nuorille työpaikkoja tehtävistä, joihin tulee vakituisen henkilöstön eläkkeelle jäännin vuoksi lähitulevaisuudessa avoimia työpaikkoja. Ensimmäiset 11 kahdeksan kuukauden pituista työpaikkaa oli haettavana huhtikuussa ja hakemuksia tuli 29. Toukokuussa työn aloittaa kolme toimistosihteeriä, sosiaaliohjaaja, kiinteistöhoitaja sekä rakennusammattimies.

Tämän vuoden alusta tuli voimaan nuorten yhteiskuntatakuu, jonka tavoitteena on tarjota vasta valmistuneille ammattikoulutetuille alle 30-vuotiaille nuorille oman ammattialan työtehtäviä Nuorelta edellytetään vaadittavan kelpoisuuden lisäksi työ- ja elinkeinotoimiston lausunto tukikelpoisuudesta eli voimassa oleva Sanssi-kortti. Nuorten yhteiskuntakuun tavoitteena on taata koulutus-, harjoittelu-, työpaja-, kuntoutus- tai työpaikka alle 25-vuotiaille ja alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille. Nuorten yhteiskuntatakuu merkitsee sitoutumista siihen, että kaikille nuorille saadaan työelämässä tarvittavaa osaamista ja tunnistetaan heidän tuen ja ohjauksen tarpeensa. Myös alueelliset työelämäpalvelut tulee  saada riittävän kattaviksi nuorille. Henkilöstöpäällikkö Anja Huhtanen sanoo, että Tornion kaupunki on perustanut nuorisotakuutyöryhmän, jos-

Kolmeen laitoshuoltajan toimeen ei ollut hakijoita ja ruokapalvelutyöntekijän tehtävään vain yksi hakija. Näiden osalta työpaikat laitetaan uudelleen hakuun touko- kesäkuun vaihteessa. Syksyllä Tornion kaupunki laittaa myös kuntarekryn kautta hakuun kahdeksan työpaikkaa eri alojen ammattikoulutetuille nuorille. MAARET MATTILA

Samhällsgaranti för ungdomssysselsättning ger jobb

sa on edustajat työvoimahallinnosta, koulutuskuntayhtymä Lappiasta, Tornion yrittäjistä, Työvoimalasäätiöstä, sivistyspalveluista ja hyvinvointipalveluista. Työryhmän puheenjohtajana on Ilkka Halmkrona. Työryhmän ta-

voitteena on yhteistyössä vastata nuorisotakuun haasteisiin nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. - Työelämässä tarvittavaa osaamista ja tunnistetaan heidän tuen ja ohjauksen tarpeensa. Myös alueelliset työ-

elämäpalvelut tulee saada riittävän kattaviksi nuorille. Käytännön toimenpiteenä Tornion kaupungin tavoitteena on järjestää yhteiskuntatakuun piiriin kuuluville ammattikoulu-

I början av detta år får finska ungdomar under 30 år genom en ny samhällsgaranti samt ett ökat sysselsättningsanslag hjälp med att hitta utbildnings-, praktikant-, verkstads-, rehabiliteringseller arbetsplats inom sitt eget yrkesområde. Tornio stad har, enligt personalchef Anja Huhtanen, bildat en arbetsgrupp för ungdomsgarantin med medlemmar från bl.a. arbetsförmedlingen, utbildning Lappia, företagare i Tornio, Työvoimalasäätiö (en organisation som habiliterar och utbildar personer på arbetsplatser), samt utbildnings- och välfärdstjänsten. Till de första 11 arbetstillfällena på åtta månader hade man 29 sökande. Till hösten kan man ansöka om nya arbetstillfällen även via kuntarekry (Tornios nättjänst för arbetssökande).

Perhetyö auttaa arjessa ja Förbereder voimien ylläpitämisessä miljardsatsningen i Haparanda Perhetyö on yksi lastensuojelun avohuollon tukimuoto. Tornion sosiaalitoimessa on neljä perhetyöntekijää tukemassa lapsiperheitä tarpeen mukaan jos arki tuntuu ylivoimaiselta. Sosiaalitoimen perhetyö on korjaavaa työtä ja Torniossa tehdään myös ennaltaehkäisevää työtä neuvoloiden kautta. Asiakkuuksia on keskimäärin 20 perhettä viikoittain. Perhetyön kehittäjätiimiin kuuluu eri perhetyömuotojen asiantuntijoita ja palvelujen tuottajia. Perhetyö käynnistyy lastensuojelun sosiaalityöntekijän, perhetyöntekijän ja perheenjäsenten yhteisen suunnitelman pohjalta. Työ on tavoitteellista ja tiivistä apua lapsiperheen kotona. Sosiaalityönjohtaja Anneli Karjalainen linjaa, että työ perustuu perheenjäsenten omien voimavarojen vahvistamiseen -Avohuollon tukitoimenpide on suunnitelmallista ja

Nu startar Haparanda kommun sin del i det praktiska arbetet med att förverkliga Avalanche Capitals miljardsatsning i På Gränsenstaden. Planerings- och projekteringstiden beräknas ta ungefär ett år. Målsättningen är alltså att sätta spaden i jorden på Haparandas attraktivaste tomtområde 2014. määräaikaista, pääsääntöisesti asiakkaan kotona tapahtuvaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukemista. Pyrkimyksenä on edistää perhejäsenten toimintakykyä ja vuorovaikutustaitoja. Perhetyö on rinnalla tekemistä perheen arjessa. Tavoitteena on turvata lapsen ja nuoren oikeudet turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön sekä tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen ja erityiseen suojeluun. -Perhetyön tarkoituksena on saada aikaan asiakasperheen omatoimista selviytymistä tukeva muutos. Perhetyöllä tuetaan vanhemmuutta ja heidän kasvatustehtävään-

sä. Perhetyö tukee lasten ja nuorten kasvua kehitystä vastuulliseen aikuisuuteen. Perhettä ohjataan yhdessä tutustumaan kodin ulkopuolisiin palveluihin esimerkiksi perhekeskukseen, harrastustoimintoihin ja kirjastoon. Torniossa perhetyöntekijät työskentelevät myös jälkihuoltonuorten kanssa. Jälkihuoltonuoren kanssa perhetyöntekijän työhön kuuluu ohjausta ja neuvontaa oikeiden palveluiden piiriin sekä rinnalla kulkemista. Perhetyöntekijä toimii myös sosiaalityöntekijän työparina tarvittaessa lastensuojelutarpeenselvityksessä. MAARET MATTILA

Tornion kaupungin avoimet työpaikat LÖYDÄT OSOITTEESTA

Haparanda kommun har bil-

dat sin arbetsorganisation för att skapa bra fart i processen och för att säkerställa att projektet blir bra, framförallt i de delar som kommunen kommer att hyra. Berörda kommunala tjänstemän involveras allteftersom processen fortskrider. När så behövs anlitas experter för att bidra med sina kunskaper och erfarenheter. Bland annat ska avtal och överenskommelser tas fram som sedan ska godkännas av Kommunstyrelsen.

-Det är fantastiskt att få en aktör som vill satsa en miljard i Haparanda. Vi kommer att få hyra en modern gymnasieskola som anpassas för dagens och framtidens lärande. Vi får också hyra en modern multiarena som höjer attraktiviteten och kvalitén på Haparanda som boende-, besöks- och etableringsort, konstaterar kommunalrådet Gunnel Simu.

Haaparannassa valmistellaan miljardipanostusta Haaparannan kunta aloittaa nyt oman osansa käytännön työssä toteuttamaan Avalanche Capitalin miljardipanostusta Rajallakaupungissa. Suunnittelu- ja projektiajaksi on arvioitu noin vuosi. Tavoitteena on siis, että lapio pistetään maahan Haaparannan vetovoimaisimmalla tonttialueella 2014. Haaparannan kunta on muodostanut työorganisaation saadakseen prosessin hyvin vauhtiin ja varmistaaksen

hankkeen onnistumisen, ennen kaikkea niiltä osin, jotka kunta tulee vuokraamaan. Kyseeseen tulevat kunnan virkamiehet liittyävt mukaan sitä mukaa kun prosessi etenee. Tarvittaessa käytetään asiantuntijoita avustajina tiedoillaan ja kokemuksillaan. Muun muassa laaditaan sopimuksia, jotka sitten Kunnanhallitus hyväksyy. -On fantastista saada yrittäjä, joka haluaa panostaa miljardin Haaparantaan. Saamme nykyaikaisen lukiokoulun, joka sopii tämän päivän ja tulevaisuuden opis-

keluun. Saamme myös vuokrata nykyaikaisen monitoimiareenan, joka nostaa Haaparannan vetovoimaisuutta ja laatua. On fantastista löytää yrittäjä, joka haluaa panostaa miljardin Haaparantaan. Saamme vuokrata nykyaikaisen lukiokoulun, joka sopii niin tämän päivän kuin tulevaan opiskeluun. Saamme myös vuokrata nykyaikaisen monitoimiareenan, joka nostaa Haaparannan vetovoimaisuutta ja laauta asuin-, vierailu- ja yrityssijoituspaikkakuntana, kunnanneuvos Gunnel Simu toteaa.


19 Rakennuslupien käsittely kesän aikana

TORNION KAUPUNKI/ NUORISOTOIMI Nuorisotoimen kesä 2013 4 – 6.6 Seikkailupäivät tiistaista torstaihin kaikkina päivinä klo12.00 – 15.00. Yli 7-luokkalaisille, aikaisempaa kokemusta ei tarvitse olla. Toiminta on maksutonta. Valitse itsellesi mieluisin laji ja tule kokeilemaan! Tiistaina 4.6 boulderointia – kiipeilyä ilman köysiä, Kamppailu- ja kiipeilykeskus Keskiviikkona 5.6 köysikiipeilyä, Kivirannan nuorisotila Messi Torstaina 6.6 melontaa, Tornionjoki Lisätietoja ja ilmoittautumiset 24.5 mennessä nuoriso-ohjaaja Elina Viisanen, sähköposti: elina.viisanen@ tornio.fi ja p. 050 342 7838. 5 – 7.6 Kivirannan nuorisotila Messi avoinna ke – pe klo 17.00 – 23.00 12 – 14.6 Putaan nuorisotalo Nuorkka avoinna ke – pe klo 17.00 – 23.00 18 – 20.6 Kokkokankaan nuorisotila Konkka avoinna ti – to klo 17.00 – 23.00 5.6, 12.6, 19.6 Tirlittan – talo tytöille avoinna keskiviikkoisin klo 12.00 – 17.00. Lisätietoja toiminnasta antaa Terttu Mäkimartti p. 0400 810 841, sähköposti: terttu.makimartti@tornio.fi 7 – 12.6 Music Camp – leiri 13 – 18-vuotiaille musiikista kiinnostuneille Tornion ja Haaparannan nuorille. Leiri toteutetaan Haaparannan ruotsinsuomalaisella kansankorkeakoululla ja nuorisotalo Stationilla. Leirillä on mahdollisuus soittaa, tuottaa musiikkia ja kirjoittaa biisejä – riippumatta siitä, millaista musiikkia kuuntelet tai osaatko soittaa mitään instrumenttia. Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet www.lanuti.fi/tornio tai nuoriso-ohjaaja Jaakko Ketola p. 040 835 4642, sähköposti: jaakko.ketola@tornio.fi 8.6 – 3.8 Liikennepuisto (Seminaarinkatu 20) avoinna joka päivä klo 11.00 – 17.00 (ei Juhannuksena 21-23.6 eikä sateella). Polkuautoja ja potkulautoja alle 10-vuotiaille, toimintaa ja teemapäiviä! Liikennepuiston toiminnasta lisätietoja nuoriso-ohjaaja Terttu Mäkimartilta p. 0400 810 841, sähköposti: terttu.makimartti@tornio.fi. 10 – 13.6 Nuorten kesäreissu Tampereelle. Reissu on yli 13-vuotiaille, hinta 120€. Ilmoittautuminen Tornion kaupungin asiakaspalvelupiste Kompassiin maksun kera toukokuun loppuun mennessä. Lisätietoja antaa nuoriso-ohjaaja Armi Nitovuori p. 040 776 5852, sähköposti: armi.nitovuori@tornio.fi. Katso Skeittihallin (Aarnintie 3) aukioloajat www.lanuti.fi/tornio kuukausittain.

Rakennusvalvontatoimisto on suljettu kesälomien vuoksi:

Torniossa 08.07-21.07.2013 (viikot 28 ja 29)

Keminmaalla 15.07-11.08.2013 (viikot 29-32)

Tervolassa 8.–28.7.2013 (vkot 28 - 30).

Rakentajia pyydetään toimittamaan lupahakemukset ja pyytämään katselmukset hyvissä ajoin ennen lomataukoa. Rakennuslupia ei myönnetä edellä mainittuina aikoina. Kesäkuun 21. päivä mennessä toimitetut myöntämiskelpoiset lupahakemukset pyritään käsittelemään ennen lomataukoa. Myöntämiskelpoisia ovat hakemukset, joissa on mukana kaikki tarvittavat liitteet ja lausunnot sekä kaikkien naapurien kuuleminen on suoritettu. Mikäli naapurien kuuleminen annetaan rakennusvalvonnan tehtäväksi ja hakemus halutaan käsittelyyn ennen lomataukoa, lupahakemus liitteineen on toimitettava rakennusvalvontaan viimeistään 14.6.2013. Rakennusvalvontatoimiston ollessa suljettuna, erittäin kiireellisissä asioissa voi olla yhteydessä yhteisalueen muihin rakennusvalvontoihin (Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristöpalvelut) TORNION, KEMINMAAN JA TERVOLAN YMPÄRISTÖPALVELUT

TORNION HYVINVOINTIPALVELUIDEN TOIMIPISTEIDEN SULUT KESÄLLÄ 2013 Sosiaalitoimisto (päivystys järjestetään) 01.07. - 14.07.2013 Perheneuvola 08.07. - 05.08.2013 A-klinikka 01.07. - 28.07.2013 Kehitysvammaisten päivätoiminta 01.07. - 28.07.2013 Työterveysasema 01.07. - 28.07.2013 Arpelan, Kaakamon, Karungin, Kivirannan, 01.07. - 28.07.2013 Suensaaren neuvolat (Hannulan neuvola Putaan terveysasemalla palvelee) Vanhusten päiväkeskus 01.07. - 28.07.2013 Kivirannan hammashoitola 10.05 ja 17.06. - 07.07.2013 Saarenhammas 11.07. - 21.07.2013 Putaan hammashoitola 22.07. - 28.07.2013 Fysioterapiaosasto 08.07. - 21.07.2013 Vammaispalvelujen toimisto 08.07. - 21.07.2013

Tornion päiväkotien toiminta kesällä

Heinäkuussa Torniossa toimivat vain Pirkkiön ja Kokkokankaan päiväkodit.

RAJATTOMASTI

OPASTUS | NEUVONTA | TIEDOTUS

KAIKILLE

YKSITYISHENKILÖILLE | YRITYKSILLE | ORGANISAATIOILLE

GRÄNSLÖST

RÅDGIVNING | VÄGLEDNING | INFORMATION

KAIKILLE

PRIVATPERSONER | NÄRINGSLIVET | ORGANISATIONER

www.rajaneuvonta.net | www.granstjanst.net puh: +358 (0)40 126 7888

Poika (lyijykynä ja tussi) – Lotta Seppälä; Tyttö (akvarelli ja liitu) – Ida Hookana

TORNION KAUPUNGIN ASIAKASPALVELUKESKUS

• Palvelee • Opastaa • Neuvoo • Kaupungin palvelujen ja sähköisten palvelujen opastus ja neuvonta • Hakemusten ja lomakkeiden jakaminen ja vastaanottaminen • Kaupungin, Vesi Oy:n ja Työvoimalasäätiön laskujen maksaminen sekä muut kassa- ja myyntipalvelut (mm. kirjat, opaskartat, liput) • Kaupungille osoitetun postin ja lähetysten vastaanottaminen

• Akvarellimaalaus • Lasten kuvataidekurssit • Sarjakuvailmaisun kurssi • Mehiläisvahakurssi • Musiikki- ja äänitekniikkakurssit • Kokeileva maalaus ja monotypia • Luova maalaus • Valokuvauskurssi Kuvataidetapahtuma jo vuodesta 1967

Info: Peräpohjolan Opisto 0400 965766 Svefi 0922 68800

Kerro mielipiteesi

Berätta vad du tycker

Samoissa tiloissa on mm. kaupungin virallinen ilmoitustaulu, nähtävillä olevat kaavat, yleinen ilmoitustaulu, taidenäyttelytila sekä muuta ajankohtaista infoa Tornion kaupungista. Palvelutarjonta täydentyy koko ajan.

Aukioloajat: ma-pe 9-16 Käyntiosoite: Tornion Kaupungintalo 1. krs, Suensaarenkatu 4 Puhelin: 040 126 7900 Sähköposti: kompassi@tornio.fi

Kompassissa kaupunkilaisia palvelevat Anneli Salo (vas.), Elise Mörsäri ja Satu Hooli

Kerro mielipiteesi tästä lehdestä – Mitä toivot seuraavalta lehdeltä? Keräämme lukijoiltamme palautetta tiedotuslehdestämme, jotta voimme kehittää sitä edelleen parempaan suuntaan ja palvella siten kuntalaisia entistä paremmin. Palautekyselyn löydät kotisivuiltamme:

www.tornio.fi/Vastaukset Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan TornioHaparanda -aiheisia palkintoja. Markkinointi- ja viestintätyöryhmä

Berätta vad du tycker om den här tidningen - Vad önskar du dig av nästa tidning? Vi samlar åsikter om vår informationstidning från våra läsare för att nästa tidning ska bli ännu bättre och tjäna kommunmedborgarna på bästa möjliga sätt. Formulären hittar du på vår hemsida, adressen

www.tornio.fi/Vastaukset Bland de som lämnar sina kontaktuppgifter lottar vi ut priser. Arbetsgruppen för marknadsföring och kommunikation


r a m m e s ä Sarorangemang K t a pa h t u m a t KESÄKUU • JUNI 2.6. 2.6. 6.6. 8.6. 8.6. 8.6. 12-14.6. 12-13.6. 13.6. 14-15.6. 15.6. 21-22.6. 25-29.6. 27-30.6. 28-29.6.

Sirkus Finlandia Aittakenttä, Tornio Ravit / Trav Laivakangas Ruotsin Itsenäisyyspäivä / Nationaldag i Sverige Raja RUN Pohjan Stadion, TornioHaparanda Saunamaraton / Bastumaraton Hovilompolo Kansallinen Saunapäivä / Nationalbastudagen Kukkolaforsen IKRA –festivaali/festivalen HaparandaTornio Barents Reunion Peräpohjolan Opisto, Tornio Cirkus Maximum Stranden, Haparanda Suomi meloo / Finlandia kanotstafett The Midnight Sun Rafting Euro Cup 2013 Kukkolankoski Midsommarfirande Tornionlaakson kuvataidetapahtuma / Konst i Tornedalen HaparandaTornio Kalottjazz & Blues Festival 2013 TornioHaparanda Peräpohjolan Markkinat / Peräpohjola Marknad Åströmin kartano / Åströmska gården, Tornio

HEINÄKUU • JULI 1-7.7. 5-6.7. 6.7. 10-14.7. 12-13.7. 12-17.7. 13-19.7. 15-17.7. 17-20.7. 19.7. 19-21.7. 26-28.7. 27-28.7.

Rajasoitto / Gränsspelet HaparandaTornio Öölifestit / Ölfesten Pikisaari, Tornio Tornion Asfalttisprint / Asfaltsprint Teollisuuskatu, Tornio Kukkolaforsenin kulttuuripäivät / Kulturdagar vid Kukkolaforsen Kukkolaforsen Classic Motor Meet HaparandaTornio Suomen Tivoli Aittakenttä, Tornio Iso Siika –tapahtumavikko / eventvecka Från Hellälä till Aavasaksa Kesämarkkinat / Sommarmarknad Björka, Haparanda Twin City Festivals Festivalområde vid Tornio City Hotel och Umpitunneli Ravit / Trav Laivakangas Keskikesän juhla / Högsommarfest Korpikylä Ruotsi / Sverige Tornio-Haparanda Cup Siikajuhlat / Sikfesten Kukkolaforsen

ELOKUU • AUGUSTI 11.8. 17.8.

Ravit / Trav Laivakangas Kansallisten vapaana virtaavien jokien päivä / Nationalälvdagen Kukkolaforsen

SYYSKUU • SEPTEMBER

1.9. Ravit / Trav Laivakangas 3-21.9. Heurekan tiedesirkus / Heurekas vetenskapscirkus, Rajalla På Gränsen, Tornio

www.haparandatornio.com

Torniohaparanda 1 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you