Page 1

Cremar la brossa, lluny de ser una solució enfront de l’augment de la generació de residus en la nostra societat i de la contaminació que se’n deriva, és part del problema: La incineració és la forma més insostenible i perillosa de tractar els residus… … el residu no desapareix, es transforma allibera a l’atmosfera substàncies tòxiques per a la salut i el medi ambient converteix la brossa en residus perillosos (cendres i escòries)

… malgasta recursos i energia impedeix recuperar residus aprofitables obliga a extraure recursos i consumir energia per a fabricar nous productes

… rivalitza amb opcions més ecològiques promou la generació de residus competeix amb la reutilització i el reciclatge

… incideix negativament en l’entorn les incineradors són molt cares creen menys llocs de treball que el reciclatge perjudica activitats econòmiques de la zona (agricultura, granges, turisme...)

C/ Tabarca, 12 - entresòl - 03012 Alacant Tel.: 965 25 52 70 http://www.ecologistesenaccio.org paisvalencia@ecologistesenaccio.org

Incineració de residus: agressió a la salut i al medi ambient


Perill per a la salut i el medi ambient

Balafiament de recursos i energia

Les ximeneres de les incineradores allibe-

El sector de la incineració anomena “plan-

ren substàncies tòxiques i contaminants.

tes de valoració energètica” a les incineradores,

Algunes ja estan contingudes en els residus,

al·legant que part de la calor emesa en la inci-

mentre que d’altres es generen per la recom-

neració es transforma en energia elèctrica.

binació de substàncies a elevades temperatures, com ara les dioxines.

Cremar els residus elimina la possibilitat de reutilitzar-los o reciclar-los. És a dir, que la inci-

Els filtres de les ximeneres no retenen tots

neració obliga a extraure matèries primeres per

els contaminants, per la qual cosa escapen al

a fabricar nous productes que substituïsquen

medi substàncies molt nocives: gasos àcids,

els que s’han cremat. L’energia recuperada

òxids de nitrogen i sofre, metalls pesants (cas

és molt menor a la que es podria estalviar

del mercuri), compostos orgànics com ara les

reutilitzant o reciclant els residus.

dioxines, partícules ultrafines, etc. Moltes s’acumulen en el medi i en el nos-

L’energia recuperada no és renovable,

Els impactes són els mateixos: alliberen tòxics per a la salut i el medi ambient, malgasten recursos i energia i són tecnologies cares que creen pocs llocs de treball. Una altra via d’incineració de residus són les cimenteres que cremen residus urbans i industrials en la fabricació del ciment. Aquestes plantes són fins i tot pitjors ja que els controls d’emissió de contaminació són menors i les cendres tòxiques queden incorporades al ciment.

La incineració és necessària?

ja que es genera incinerant residus fabricats

tre organisme i són molt difícils d’eliminar. El

a partir de recursos no renovables, com per

mercuri, les dioxines i les partícules ultrafi-

exemple els plàstics.

El repte per a una gestió de residus sostenible és convertir els residus en recursos

nes provoquen danys en dosis molt baixes;

aprofitables. Per això és necessari deixar

per això no hi ha un límit que evite el risc

d’acumular els nostres residus en aboca-

d’efectes adversos sobre la salut. El còctel tòxic que es dispersa al medi pot causar avortaments, alteracions hormonals

Incineradores disfressades

i neurològiques, malalties cardiovasculars i respiratòries, càncer, etc. La incineració no evita l’abocament; les es-

dors i evitar-ne la incineració. Hi ha alternatives viables, com ara l’estratègia de residu zero, que implanta programes per a: reduir la generació de residus;

A causa del rebuig social enfront de les in-

evitar fabricar productes amb tòxics i utilitzar

cineradores s’instal·len noves plantes de trac-

materials duradors i de fàcil reciclatge; ela-

tament tèrmic amb tecnologies recents i poc

borar adobs amb els residus orgànics; crear

que els residus originals, han de ser deposita-

experimentades: gasificació, piròlisi, arc de

sistemes de retorn d’envasos que n’afavoris-

des com a residus perillosos en abocadors.

plasma, etc.

quen la reutilització i el reciclatge, etc.

còries i les cendres resultants, més tòxiques

Tríptic Incineració de Residus  

Cremar la brossa, lluny de ser una solució enfront de l’augment de la generació de residus en la nostra societat i de la contaminació que se...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you