Page 1

uncoated cmyk

RECEPT

VOOR 4-STERRENCOMMUNICATIE

Zo schrijf je heerlijk heldere teksten

OPLEIDINGEN

najaar 2018

Schrijf nu in!

#12 - juni - juli - augustus 2018 driemaandelijks tijdschrift vol inspiratie en tips

WOONZORGCENTRA VOOR GROTE UITDAGINGEN HENDRIK DELARUELLE

(Vlaams Welzijnsverbond)

“Allemaal sociaal ondernemer” COLLEGA KLAPT UIT DE BIECHT TINA GOOSEN (PC MENEN) MAGAZINE VOOR PROFESSIONELE COMMUNICATIE IN ZORG EN WELZIJN


hogeschool

design your future vives.be

VIVES-opleidingen gezondheidszorg: sterk in interprofessioneel samenwerken. Bezoek ons Zorglab tijdens de infodag: zaterdag 30 juni van 10 - 17 uur. BRUGGE · KORTRIJK · OOSTENDE · ROESELARE · TORHOUT

Colofon Zorgcommunicatie.be is het 3-maandelijkse magazine over professionele communicatie in de zorg- en welzijnssector. Het magazine wordt gratis verspreid onder directieleden, bestuursleden, stafleden en communicatieverantwoordelijken van zorg- en welzijnsvoorzieningen in Vlaanderen en Brussel. Concept, redactie en opmaak: Zorgcommunicatie.be. Ontwerp: happydesign.be. Uw advertentie in dit magazine? Neem contact op met Caroline Lemaitre caroline@zorgcommunicatie.be - 0486 23 03 08 Het volgende nummer verschijnt in september 2018. v.u. Filip Decruynaere, Koning Leopold I-straat 11A bus 001, 8500 Kortrijk Zorgcommunicatie.be Koning Leopold I-straat 11A bus 001, 8500 Kortrijk 0477 67 35 69 Volg ons ook op Facebook.

uncoated cmyk

2 > zorgcommunicatie.be > juni 2018

Communicatie voor woonzorgcentra Woonzorgcentra bereiden zich voor op een toekomst met persoonsvolgende financiering, buurtgerichte en integrale zorg, een krappe arbeidsmarkt en een hevige war for talent. Organisaties met een stevige reputatie en een heldere profilering nemen een voorsprong. Wie als een sociaal ondernemer vooruitziet en strategisch nadenkt, geeft de toekomst mee vorm. Wie afwacht en vasthoudt aan het verleden, hinkt onvermijdelijk achterop. Communicatie is een sleutelfactor in alle veranderingen. Maak er werk van. Neem deel aan de workshop ‘Communicatie voor woonzorgcentra’ in Gent, Kortrijk of Leuven. Meer informatie op www.zorgcommunicatie.be. Zie ook pagina 10 en 16.


INHOUD uncoated cmyk

inhoud

Interne communicatie 4 Relevante informatie houdt medewerkers betrokken Gesprek met Hendrik Delaruelle 6 PVF stelt hoge eisen aan communicatie  Opleidingen en workshops 8 in jouw organisatie

10 11 12

Woonzorgcentra voor grote uitdagingen Maak werk van je communicatie! Gratis digitale nieuwsbrieven maken met MailChimp SD Worx Expert: ‘Pulse’ stimuleert inspraak en betrokkenheid

Collega klapt uit de biecht 13 Tina Goosen, PC Menen Recept voor 4-sterrencommunicatie: 14 Zo schrijf je heerlijk heldere teksten Programma opleidingen 16 najaar 2018

RECEPT VOOR COMMUNICATIE

Voorwoord Verkikkerd op heerlijk helder Het radioprogramma Hautekiet lanceerde in 2015 de campagne ‘Heerlijk helder’. De campagne wou overheden en organisaties stimuleren om klare taal te gebruiken in al hun communicatie. Te vaak botsen we immers op wollige en nodeloos complexe teksten waar een mens een punthoofd van krijgt. Ook zorg en welzijn kan nog een tandje bijsteken op het vlak van heerlijk heldere taal. De woordenschat die we gebruiken werpt voor veel mensen drempels op. Jargon en moeilijke woorden maken de zorg

minder toegankelijk en wegen op de kwaliteit van de dienstverlening. Ambtelijk of oubollig taalgebruik schrikt mensen af en maakt hen onzeker. Een houterige stijl staat je boodschap in de weg. Wie heerlijk helder communiceert, doet niet alleen zijn doelgroepen een groot plezier, maar ook zichzelf en de eigen organisatie. Je bereikt immers gemakkelijker je doelstellingen als mensen begrijpen wat je bedoelt en wat je van hen verwacht. Dat geldt voor cliënten en hun familieleden, maar ook voor medewerkers en andere doelgroepen.

Zorg- en welzijnsorganisaties ontdekken de jongste jaren nieuwe communicatieplatformen. Denk aan sociale media, digitale nieuwsbrieven en elektronische dossiers. Dat is prima. Maar welk platform je ook gebruikt, wie niet helder communiceert, mist kansen. Maak er werk van. Voor je doelgroepen. Voor jezelf. Voor je organisatie. Iedereen heerlijk helder! Filip Decruynaere Hoofdredacteur Zorgcommunicatie.be

3 > zorgcommunicatie.be > juni 2018


Interne communicatie

Relevante informatie houdt medewerkers betrokken Communiceren we te veel of juist te weinig? Het is een vraag die vaak terugkomt als het over interne communicatie gaat. Een eenduidig antwoord hierop bestaat niet, maar enkele elementen geven je wel het nodige houvast.

hoe groter zijn behoefte aan informatie. Medewerkers die zich betrokken voelen, willen graag betrokken worden. (Omgekeerd: hoe meer je medewerkers betrekt, hoe meer ze zich betrokken zullen voelen.) Wie zich minder met de organisatie verbonden voelt, zal minder behoefte aan beleidsinformatie hebben. Door te wei-

Het is ook in jouw organisatie allicht herkenbaar. Terwijl de ene medewerker kreunt onder het teveel aan informatie, klaagt de ander “nooit van niets” te weten. Het gaat dan vooral over beleidsinformatie. Voor directies, leidinggevenden en communicatieverantwoordelijken is het niet gemakkelijk om het juiste evenwicht te vinden. Perfect wordt het overigens nooit; de informatiebehoefte verschilt nu eenmaal van medewerker tot medewerker. Toch kunnen enkele inzichten je helpen om zoveel mogelijk op maat te werken.

Betrokken medewerkers

Veel directies onderschatten de behoefte aan beleidsinformatie bij hun medewerkers. “Dat interesseert de medewerkers niet” luidt dan de redenering. Of nog: “Dat hoeven ze niet te weten om hun job goed te doen.” Twee keer fout! Hoe sterker een medewerker zich met de organisatie identificeert,

Zit zorg dragen in je bloed? Kom dan zeker naar onze infodagen! Ontdek er onze zorgopleidingen: Verpleegkunde, Toegepaste Gezondheidswetenschappen, Toegepaste Psychologie, Ergotherapie en Sociaal werk.

INFODAGEN KOM NAAR ONZE VOOR JOUW EN SCHRIJF JE IN

DROOMOPLEIDIN

G

Brugge en Kortrijk zaterdag 30/06 van 10 tot 16u zaterdag 01/09 van 9 tot 12 uur Benieuwd naar het howest hospital?

howest.be

4 > zorgcommunicatie.be > juni 2018

Identificatie met de organisatie: de plaats in de organisatie bepaalt mee de informatiebehoefte.*

nig beleidsinformatie te delen, stellen organisaties met andere woorden vooral hun meest geëngageerde medewerkers teleur! Jammer natuurlijk, want laat dat nu net de meest productieve medewerkers en de beste ambassadeurs zijn. Moet alle beleidsinformatie dan breed gedeeld worden? Dat hoeft niet, want dan wordt het al snel te veel van het goede. Maar je kan wel getrapt werken, zoals we vaker doen in communicatie: je geeft beknopte informatie in de digitale nieuwsbrief en wie meer wil weten, komt via een link terecht op het intranet. Zo kan elke medewerker zelf bepalen hoeveel informatie hij of zij opneemt. Geef in je nieuwsbrief wel duidelijk aan wat medewerkers moeten (need to know) en wat ze mogen (nice to know) weten.

Relevantie

Een tweede inzicht om rekening mee te houden: hoe meer bepaalde informatie betrekking heeft op het team of het hiërarchische niveau waartoe iemand behoort, hoe groter zijn of haar behoefte aan informatie. (Zie figuur.) Directieleden hebben vooral behoefte aan informatie op organisatieniveau. Zij liggen minder wakker van de dagelijkse gang van zaken in team X of team Y. Omgekeerd wil een medewerker van team X vooral informatie die relevant is voor team X. Wat er gebeurt in team Y of op organisatieniveau raakt hem of haar minder. Leidinggevenden zitten daartussenin: ook zij willen in de eerste plaats informatie over hun niveau (divisie, unit of cluster), maar in tweede instantie ook over de teams in die cluster én over de ontwikkelingen op organisatieniveau. Wat leren we hieruit? Hoe meer de informatie betrekking heeft op zijn of haar plaats in de organisatie, hoe groter de behoefte van een medewerker aan die informatie.


“Veel directies onderschatten de behoefte aan beleidsinformatie bij hun werknemers.” Workshop

Dat is een logisch maar heel interessant inzicht. Het werkt immers ook omgekeerd! Als we interesse willen wekken bij medewerkers voor informatie die de directie graag wil delen, dan zullen we die informatie moeten vertalen naar het niveau van de medewerker. Wil je dat medewerkers de visie en het beleid van de organisatie uitdragen – en daar heeft elke organisatie belang bij – dan moet je die visie en dat beleid vertalen naar de werkplek van de medewerkers. What’s in it for me – daar komt het op neer. Of nog: hoe relevanter je je informatie maakt, hoe meer medewerkers ervoor open staan.

interne communicatie

Conclusie: medewerkers hebben behoefte aan beleidsinformatie. Dat geldt zeker voor betrokken en geëngageerde medewerkers. Hoe beter we die beleidsinformatie vertalen naar de werkplek van de medewerker, hoe relevanter ze wordt en hoe beter ze wordt opgenomen.

Workshop van 1 dag (9.30 tot 16.00 uur)

* Figuur model van Bekooij, overgenomen uit Basisboek Interne Communicatie, Erik Reynders (red), 2015, Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum, Assen.

Hoe kan je de interne communicatie in je organisatie stroomlijnen? Hoe stem je alle communicatie mooi af, zodat je tegemoet komt aan de wensen van de medewerkers én de doelstellingen van de directie? Met ook aandacht voor digitale tools als Slack, Workplace, WhatsApp en Facebookgroepen.

. Gent, dinsdag 23 oktober . Leuven, donderdag 25 oktober 195 euro (excl. btw). Documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen. Meer informatie op pagina 16.

Gratis tips en praktijkverhalen

uncoated cmyk

Vraag je gratis abonnement caroline@zorgcommunicatie.be (2-wekelijkse nieuwsbrief) 5 > zorgcommunicatie.be > juni 2018


UIT DE PRAKTIJK

Interview met Hendrik Delaruelle Algemeen directeur van het Vlaams Welzijnsverbond

Persoonsvolgende financiering (PVF) stelt hoge eisen aan communicatie Op 1 januari 2017 werd de persoonsvolgende financiering (PVF) voor volwassenen met een handicap ingevoerd. Andere sectoren zullen volgen, waaronder de ouderenzorg. Algemeen directeur Hendrik Delaruelle van het Vlaams Welzijnsverbond benadrukt het belang van goede communicatie, ook bij de voorzieningen. “PVF lijkt op het eerste gezicht gewoon een nieuwe financieringstechniek, maar het is veel meer dan dat”, zegt Hendrik Delaruelle. “Het is een grondige omslag naar een nieuwe visie, een nieuw concept. Het gaat in essentie over de integratie van mensen met een handicap in de samenleving. PVF beperkt zich niet tot de backoffice van een organisatie. Het vergt een mentaliteitswijziging met een enorme impact op het beleid, de administratie, de organisaties, de medewerkers, de cliënten én de samenleving. Al deze actoren worden door de PVF gevat. Het is een gigantische verandering en het belang van goede communicatie is dan ook ontzettend groot.” “Er zijn veel en heel diverse doelgroepen en die zijn allemaal sterk betrokken, ook emotioneel. De cliënten en hun familie willen uiteraard op elk moment weten waar ze aan toe zijn. Maar ook de bestuurders en de medewerkers van gehandicaptenvoorzieningen (‘vergunde zorgaanbieders’), het reguliere zorgaanbod en wij als koepelorganisatie hebben de voorbije maanden soms in het duister getast. De overheid zit aan het stuur van deze omslag en de communicatie. Dat liep de voorbije maanden niet altijd van een leien dakje.”

Afstemming cruciaal “Belangrijk is dat alle communicatie continu afgestemd wordt. De overheid commu6 > zorgcommunicatie.be > juni 2018

niceert soms rechtstreeks naar de cliënten, maar als die cliënten vragen hebben, dan stellen ze die aan hun vertrouwenspersoon in de voorziening. Als de voorzieningen echter niet weten wat de overheid naar de cliënten communiceert, kunnen ze zich hierop niet voorbereiden. De organisaties op het terrein hebben ongelooflijk hard gewerkt. Chapeau aan al die mensen! Ze zijn in dialoog gegaan met elke cliënt, ze hebben informatieavonden georganiseerd, artikelen geschreven... Ook de gebruikersorganisaties hebben voortreffelijk werk geleverd. Het veranderproces is meer dan eens bijgestuurd, zowel naar timing als inhoud. Het is een hobbelig parcours,

“Elke organisatie moet vandaag sociaal ondernemend zijn.” al ben ik ervan overtuigd dat de overheid en het VAPH hun best hebben gedaan. Het is nu eenmaal een complex geheel.” “Die complexiteit maakt ook de communicatie moeilijk. In de media ontbreekt vaak nuance over wat PVF en de stand van zaken precies is. We hebben veel steekvlamcommunicatie gezien. Groepen gebruikers die aan de alarmbel trekken en de media die die verhalen uitvergroten. Bij wat meer nuance was iedereen gebaat geweest. Veel cliënten begrepen het niet, hoorden

tegenstrijdige geruchten en maakten zich ongerust.” “Weinig mensen houden van verandering. Ook cliënten niet. Vroeger maakten de woon- en leefkosten deel uit van het totaalpakket, vandaag moeten cliënten hierover in dialoog treden met de voorziening. Veel mensen ervaren dat als een bijkomende last. Andere cliënten voelen zich dan weer erg in hun nopjes met de PVF en beschouwen hun budget als ‘hun centen’. Terwijl je in een voorziening altijd ook collectieve zorg moet aanbieden. Je kunt geen nachtpermanentie organiseren per cliënt. Mensen begrijpen dat als je het geduldig uitlegt, maar het vergt veel inspanningen.”

Ondernemerschap “Naast de dialoog aangaan met en het informeren en geruststellen van cliënten, hebben de voorzieningen de voorbije jaren hard ingezet op hun externe communicatie en profilering. Ja, dat was nodig. Vroeger waren er wachtlijsten, nu moeten voorzieningen cliënten overtuigen. Je moet actief communiceren waarvoor je staat en waarvoor mensen bij jou terechtkunnen. Veel voorzieningen hebben hun communicatie naar een hoger niveau getild. We moeten mensen meer dan vroeger wegwijs maken in het aanbod. Bovendien speelt de concurrentie sterker, al moet ik


“Een moeilijk maar waardevol parcours”

foto Kristof Diddens

“De inclusieve samenleving: daar doen we het voor.” hier meteen aan toevoegen dat op het terrein veel samenwerking ontstaat: in een groter netwerk, in een fusie, door gezamenlijk een complementair aanbod te ontwikkelen. Dat zijn strategische keuzes die elke voorziening moet maken.” “Elke organisatie moet vandaag sociaal ondernemend zijn. Het Vlaams Welzijnsverbond ondersteunt zijn voorzieningen hierin met leermomenten waar collega’s ervaringen en goede praktijken delen. We hebben met Lieve Claeys zelf voor het eerst een communicatiemedewerker in dienst genomen, net zoals veel voorzieningen doen. Er zijn zoveel terreinen waarop we kunnen werken. Ik geloof bijvoorbeeld sterk in een hechte samenwerking met de inspraakorganen: als je de communicatie hiermee transparant en in open dialoog voert, dan creëer je sowieso een groter draagvlak voor je acties en je

communicatie. Ook voor de kwaliteit van dienstverlening maakt communicatie mee het verschil. Mensen hebben recht op ondersteuning op maat en dat veronderstelt een professionele communicatie. De PVF is in veel opzichten een hefboom gebleken. Maar het gaat niet vanzelf. De tijd dat voorzieningen van de buitenwereld afgesloten instellingen waren, is allang voorbij. We werken midden in de samenleving, inclusief, vraaggestuurd en kostenefficiënt. Maar we merken dat ook aan die beeldvorming nog continu moet worden gewerkt.”

Inclusie als doel “Dat de timing voor de invoering van de PVF voor minderjarige cliënten weer is opgeschoven, is voor veel voorzieningen die zich hierop al hadden voorbereid een tegenvaller. Tegelijk leeft het besef dat deze hervorming nog complexer is, met de link naar het onderwijs en de kinderbijslag. We hebben ondertussen geleerd dat je beter niet start als je niet eerst alle voorwaarden op orde hebt. Het blijft hoe dan ook een moeilijk parcours, maar we mogen het

doel niet uit het oog verliezen.” “De inclusieve samenleving: daar doen we het voor. Of de samenleving hier klaar voor is? Die vraag houdt me bezig. Ik zie hele mooie, maar ook minder mooie dingen. Hoe kan het dat het nog altijd zo moeilijk is om als rolstoelgebruiker de trein te nemen? Waarom roept het M-decreet nog zoveel weerstand op? Een flankerend beleid is nodig. Je kunt niet alles afschuiven op het departement Welzijn. Ook onderwijs, wonen, cultuur, werk, mobiliteit… moeten mee als het ons menens is met inclusie. In de media heb ik de voorbije maanden fijne dingen gezien: Taboe met Philippe Geubels, Down the Road met Dieter Coppens, de fictiereeks Tytgat Chocolat, Radio Gaga… Maar dat zijn altijd themaprogramma’s. Wanneer krijgen we de eerste kandidaat met een mentale beperking in De Mol? Of in een quiz? De vergunde voorzieningen breken uit hun traditionele cirkel en zoeken samenwerking met het reguliere vrijetijds- en cultuuraanbod en andere levensdomeinen. Maar ook de samenleving moet haar verantwoordelijkheid opnemen.” 7 > zorgcommunicatie.be > juni 2018


Opleidingen in jouw organisatie Een inspirerend communicatieplan maken

Jouw nieuwsbrief met MailChimp

In deze workshop maken wij samen een sterk communicatieplan voor jouw organisatie.

MailChimp is een gratis online tool voor het maken van digitale nieuwsbrieven. Wij leren je hoe het werkt.

Geef je communicatie een boost

Communiceren bij verandering

Stem de communicatie in je organisatie af en til ze naar een hoger niveau. Wij begeleiden je graag.

Een succesvolle verandering staat of valt onder meer met goede communicatie. Hoe pak je dat aan?

Haal meer uit je Facebookpagina

Zo profileer je je organisatie

Heb je het gevoel dat er meer zit in je Facebookpagina? Dan is deze workshop voor jou.

Sociaal ondernemerschap vereist een goede profilering. Wij gaan met jou aan de slag.

Naar betere interne communicatie

Storytelling in zorg en welzijn

Te vroeg of te laat? Te weinig of te veel? Wij helpen je op weg naar betere interne communicatie.

Storytelling maakt je communicatie zoveel sterker. Ga aan de slag met de verhalen in je organisatie.

8 > zorgcommunicatie.be > juni 2018


IN JOUW ORGANISATIE

en workshops communicatie Heerlijk heldere teksten schrijven

Aantrekkelijke video’s maken

Een verslag, een artikel, een dossier, een webtekst... Heerlijk helder werkt het best!

Filmpjes op Facebook, op je website, in je interne communicatie... Het werkt! Wij leren je de kneepjes van het vak.

Een beter bewonersblad maken

Ontwerp met InDesign

Een sterk bewonersblad speelt een belangrijke rol in je communicatie. We zetten je redactie graag op weg.

Een magazine dat gelezen wordt

Deze workshop op maat leert je om je eigen magazine, folder of brochure vorm te geven met een professioneel programma.

Creatief in ouderenzorg

Een relatiemagazine of een personeelsblad? Zorgcommunicatie.be is de expert!

Ga aan de slag met kunst en creativiteit in jouw woonzorgcentrum. Deze workshop biedt inspiratie en geeft jou goesting.

Maak verrassend goede foto’s

Intergenerationeel aan de slag

Waar moet je op letten voor aantrekkelijke foto’s? Een workshop kan wonderen doen.

Hoe zet je initiatieven met kinderen en jongeren op het getouw in de ouderenzorg? Deze workshop zet je op weg.

Een opleiding in jouw organisatie? 0477 67 35 69 - filip@zorgcommunicatie.be

9 > zorgcommunicatie.be > juni 2018


FOCUS OP WOONZORGCENTRA

Woonzorgcentra voor grote uitdagingen

Maak werk van je communicatie! Woonzorgcentra staan voor grote uitdagingen. De marktwerking neemt toe. Bewoners krijgen de regie. Het wordt moeilijker om (de juiste) medewerkers aan te werven. Samenwerking in netwerken voor integrale en buurtgerichte zorg wordt de nieuwe norm. Hoge kwaliteit van zorg én leven wordt niet alleen verwacht, maar moet ook transparant gecommuniceerd worden. Alle veranderingen dwingen woonzorgcentra bovendien om hun eigen missie en visie bij te stellen. De rode draad doorheen al die evoluties? Goede communicatie!

Persoonsvolgende financiering

De persoonsvolgende financiering wordt stapsgewijs in de residentiële ouderenzorg ingevoerd. Hoe, wat en wanneer ligt nog niet helemaal vast. Maar de tendens is duidelijk: ouderen krijgen meer dan vandaag de regie en zorgaanbieders moeten beter inspelen op de wensen en verwachtingen van de mensen. Veel woonzorgcentra bereiden zich hierop vandaag al voor. Ze denken na over een goede strategie, zoeken partners voor samenwerking en tillen hun communicatie op een hoger niveau. Goede communicatie maakt op diverse vlakken het verschil: voor een heldere profilering en een stevige reputatie; voor een continue dialoog met (potentiële) cliënten, hun familie en de brede samenleving; om beter in te kunnen spelen op de verwachtingen… En neen, het gaat hier niet over ‘commer10 > zorgcommunicatie.be > juni 2018

cialisering’ of ‘reclame maken’. Professionele communicatie maakt de mensen wegwijs in het aanbod, maakt duidelijk wat ze kunnen verwachten en verhoogt de toegankelijkheid en de kwaliteit van de dienstverlening. Dat er in sommige regio’s al een overaanbod dreigt, maakt de uitdaging alleen urgenter.

War for talent

Het is vandaag al voelbaar en de situatie wordt nog nijpender: het tekort aan goede krachten op de arbeidsmarkt. Omdat dit tekort niet alleen de zorgsector treft maar zowat alle sectoren, zal de strijd om voldoende medewerkers met de juiste profielen nog heviger worden. Hoe kan een woonzorgcentrum zich hierop voorbereiden? Alweer: alles start met een heldere profilering en een stevige reputatie – het fundament voor goede arbeidsmarktcommunicatie. Maar ook de interne communicatie kan in veel woonzorgcentra beter. Goede interne communicatie zorgt voor tevreden medewerkers, een aangename werksfeer, minder ziekteverzuim en minder uitstroom. Dit alles geldt trouwens evenzeer voor vrijwilligers.

en de samenleving. En dan hebben we het nog niet gehad over de roep naar transparante kwaliteit (accreditering), over de communicatie van de (geactualiseerde) visie en waarden en over de immense uitdaging om zowel medewerkers als andere actoren op een positieve manier mee te krijgen in deze veranderingen. Veel woonzorgcentra beschikken vandaag al over diverse instrumenten: een bewonersblad, een nieuwsbrief, mondelinge communicatie, een Facebookpagina, een website… De mogelijkheden zijn er. Wie vooruitziend is, verschuilt zich niet achter een gebrek aan middelen, maar maakt nu al werk van een efficiënt en effectief gebruik van de middelen die er zijn. Workshop

Communicatie voor woonzorgcentra . Gent, do. 29 november 2018 . Kortrijk, di. 4 december 2018 . Leuven, ma. 10 december 2018 Meer informatie op pagina 16.

Integrale zorg

Integrale en buurtgerichte zorg in netwerken: het klinkt eenvoudig, maar de realiteit is anders. Samenwerking vergt immers vertrouwen. Heldere communicatie helpt hierbij. Onder de partners in een netwerk, maar ook vanuit het netwerk met de buurt

Liever een workshop helemaal op maat in jouw organisatie? Mail naar: filip@zorgcommunicatie.be


Digitale nieuwsbrieven maken met MailChimp

Als de aap uit de mouw komt Zorg- en welzijnsorganisaties roeien met de riemen die ze hebben. Ook op het gebied van communicatie. Gelukkig vinden we online meer en meer gratis tools die hun waarde al bewezen hebben. Neem nu MailChimp, een gratis en superhandig instrument voor je digitale nieuwsbrieven. Met MailChimp kan je gratis nieuwsbrieven maken en verzenden naar maximum 2.000 adressen. (Meer adressen kan ook, maar dan tegen betaling). Je kunt bestaande e-mailadressen gemakkelijk in het programma invoeren. Je kunt zelfs verschillende groepen maken, bijvoorbeeld een nieuwsbrief voor je cliënten en een nieuwsbrief voor je partners en achterban.

Eigen huisstijl

Voor de lay-out van je nieuwsbrief kan je je eigen ontwerp maken. Met enige oefening pas je de digitale nieuwsbrief helemaal aan je eigen huisstijl aan. Om zeker te zijn van je nieuwsbrief, kan je vooraf als test een nieuwsbrief naar jezelf sturen. Het verzenden zelf is een makkie. MailChimp geeft je bovendien heel wat informatie. Hoeveel mensen hebben je nieuwsbrief geopend? Welke items hebben ze aangeklikt? Wanneer hebben ze dat gedaan?

Automatisch beheer

Je kunt je MailChimp-nieuwsbrief ook perfect integreren op je website of je Facebookpagina. Mensen kunnen zich inschrijven maar ook uitschrijven (zoals de wet op de privacy bepaalt). Alles gebeurt automatisch, ook het beheer van je abonnees.

Workshop

Digitale nieuwsbrieven maken met MailChimp Doelgroep: communicatieverantwoordelijken, directieleden, stafmedewerkers en iedereen die betrokken is bij de communicatie van een zorg- of welzijnsorganisatie. Workshop van 1 dag (9.30 tot 16 uur) · Dinsdag 2 oktober in Leuven · Dinsdag 9 oktober in Kortrijk  Docent: Kristof D’hanens van I Like Media. 195 euro (excl. btw). Broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen. 10% korting voor leden Zorgnet-Icuro, Vlaams Welzijnsverbond, Kortom en Trefpunt Zorg. Inschrijven: caroline@zorgcommunicatie.be of gsm 0486 23 03 08. Meer informatie op www.zorgcommunicatie.be.

De workshop leert je op 1 dag hoe je ook voor jouw organisatie professionele digitale nieuwsbrieven op maat maakt. Breng zeker je laptop mee naar de workshop, zodat je ter plaatse stap voor stap je eigen nieuwsbrief ontwikkelt.

11 > zorgcommunicatie.be > juni 2018


HR & Communicatie

SD Worx Expert aan het woord

‘Pulse’ stimuleert inspraak en betrokkenheid in teams SD Worx is als hr-dienstverlener al jaren expert op het vlak van ‘employee engagement’. Uit zijn jaarlijks onderzoek in 7 Europese landen blijkt dat Belgische werknemers sterk scoren op autonomie, maar helemaal achter aan het peloton bengelen als het op inspraak aankomt. Om die inspraak – en daarmee ook de betrokkenheid en de motivatie van medewerkers – te versterken, ontwikkelde SD Worx de oplossing ‘Pulse’.

de vinger aan de pols houdt. Een flexibel en wendbaar hr-beleid heeft nood aan een tool die continu meet, beluistert en tot verbetering aanzet. Vooral op teamniveau maakt zo’n tool het verschil. Daarom is er nu Pulse: een gebruiksvriendelijke app die medewerkers toelaat om op een prettige manier continu input te geven en die leidinggevenden het nodige houvast biedt.”

“Betrokkenheid en motivatie van medewerkers is meer dan ooit cruciaal”, weet Lorenzo Andolfi, HR Advisor bij SD Worx. “Zeker in de zorg- en welzijnssector, waar de veranderingen elkaar opvolgen. Ingrijpende veranderingen, zoals de netwerkvorming bij ziekenhuizen, geven medewerkers snel het gevoel niet voldoende betrokken te worden. Daardoor daalt hun motivatie, net als die het hardst nodig is. Veel organisaties houden jaarlijks een tevredenheidsonderzoek. Deze bevragingen zijn echter top-down gestuurd en bieden alleen een momentopname. In het beste geval volgt op zo’n onderzoek een actieplan, maar in de realiteit hollen veel organisaties de feiten achterna.”

““Pulse sluit perfect aan bij de belevingswereld van de jongere generatie medewerkers. 2 keer per week worden ze uitgenodigd om enkele vraagjes te beantwoorden. Elke sessie duurt amper 3 minuten en omdat de app een aangename ‘look & feel’ heeft, zijn de medewerkers enthousiast. De vragen zijn kort en helder. Medewerkers krijgen bovendien ruimte voor vrije input. Af en toe zit er iets ludieks bij, wat de samenhorigheid in het team versterkt.”

“Wat ontbreekt, is een systeem dat continu

Een sterker team

“Pulse focust op 7 thema’s: de doelstellingen van het team; het leiderschap; energie en stress; samenwerking en organisatie; motivatie en betrokkenheid; competenties en ontwikkelingskansen; werkomgeving en faciliteiten. Samen geven deze thema’s een

goede indicatie van de kracht van het team.” “Op basis van zijn input krijgt elke medewerker persoonlijke tips. Maar het belangrijkste zijn de resultaten op teamniveau, die altijd up to date blijven. Hiermee kunnen de teams aan de slag. Leidinggevenden kunnen via de app ook extra vragen toevoegen. Zo kunnen zij hun medewerkers bijvoorbeeld suggesties laten doen voor een betere teamwerking. Op die manier versterk je nog meer de betrokkenheid in het team.” “De app is de voorbije maanden uitgebreid getest in 35 organisaties. De resultaten zijn heel goed, vooral waar teamwerk belangrijk is, zoals in zorg en welzijn. Pulse empowert medewerkers en stimuleert teams om samen steeds beter te worden. Pulse bevordert de inspraak en geeft de teamverantwoordelijke de noodzakelijke informatie om een goede leidinggevende of coach te zijn. Zo maakt Pulse elke organisatie sterker.”

Test Pulse 6 weken gratis Meer informatie vindt u op www.sdworx.be/ pulse. Hebt u vragen, neem dan gerust contact op met Lorenzo Andolfi, HR Advisor SD Worx – pulse@sdworx.com – 03 220 28 03.


“Kwaliteitsbeleid en communicatie lopen vaak door elkaar” COLLEGA KLAPT UIT DE BIECHT Tina Goosen: “Patiënten krijgen online toegang tot hun medisch dossier. Dat is een goede evolutie, maar ze brengt ook wat ongerustheid met zich mee.”

ID-kit: · Naam: Tina Goosen · Organisatie: PC Menen · Leeftijd: 47 jaar · Werkt bij PC Menen sinds: maart 2017 · Is fier op: de start van een uniforme aanpak van de communicatie in PC Menen. · Droomt van: een Facebookpagina om mensen nog beter te bereiken.

Tina Goosen is kwaliteitscoördinator in PC Menen. Ze neemt ook de communicatie voor haar rekening. “Ik ben in de eerste plaats kwaliteitscoördinator, maar ik heb 10 jaar in de mediasector gewerkt en dat ervaar ik als een troef. Aangezien PC Menen geen communicatiemedewerker in dienst heeft, heb ik in overleg met de directie die opdracht op mij genomen.” “Op het ogenblik bereid ik interne audits kwaliteit en patiëntveiligheid voor. In plaats van de klassieke, controlerende audits, kies ik voor een waarderende aanpak, met aandacht voor sterktes en succesverhalen. Die aanpak staat of valt met goede communicatie. Ik wil de leidinggevenden en interne auditors ook trainen en onder-

steunen in positieve communicatie. Kwaliteitsbeleid en communicatie lopen in mijn benadering vaak door elkaar.” “Van een andere orde is de overstap naar een andere e-maildomeinnaam: van cigb. be naar pcmenen.be. CIGB staat voor Christelijke Integrale Gezondheids- en Bejaardenzorg, de vzw waartoe PC Menen behoort. Maar in het e-emailadres werkte cigb.be bijzonder moeilijk: je moest dat telkens opnieuw uitleggen aan de mensen. Een verandering van domeinnaam lijkt iets kleins, maar er komt veel communicatie bij kijken, zowel intern als extern. We proberen dat op een leuke manier te doen, zodat de nieuwe naam snel ingang vindt.”

Creatieve denktank “Communicatie is geen eenmanszaak. In PC Menen komt een kleine werkgroep om de 2 weken samen. Het is een creatieve denktank, die de alertheid voor goede communicatie strak houdt. Intern hebben we een sterk patiënten-intranet, waarop we informatie maar ook reportages en filmpjes plaatsen. Ik heb onlangs de workshop Video gevolgd bij Zorgcommunicatie. be, omdat we hier meer willen op inzetten. Met filmpjes bereik je meer mensen. Bovendien willen we e-learning programma’s ontwikkelen voor de medewerkers. Om die

aantrekkelijk en effectief te maken, heb je meer nodig dan een powerpointpresentatie. Een quiz en een filmpje kunnen inspirerend werken en de kennis blijft meer hangen.” “De snelle evoluties op het gebied van eHealth en privacy hebben ook een impact op de communicatie. Patiënten krijgen online toegang tot hun medisch dossier. Dat is een goede evolutie, maar ze brengt ook wat ongerustheid met zich mee. Als de patiënt mee leest, zullen hulpverleners zowel de inhoud als de stijl van hun input aanpassen. Het is goed om objectieve en heldere taal te gebruiken. Maar collega’s hebben ook vragen over hun eigen privacy en veiligheid. In de psychiatrie is het allemaal niet zo éénduidig als in de somatische zorg. Als verpleegkundige X bv. rapporteert over een agressie-incident met patiënt Y, weet je nooit hoe die patiënt zal reageren als hij dat leest. En kan je als hulpverlener in het dossier noteren dat patiënt Z vertelt dat ze mishandeld wordt door haar partner als patiënt Z thuis misschien door die partner verplicht zal worden om hem inzage te geven in haar online dossier? Medewerkers klampen mij ook met dat soort vragen aan. Ik plan een interne opleiding hierover, maar ik worstel zelf nog met een aantal vragen. Dat knelpunt wordt gelukkig ook op sectorniveau aangepakt.” 13 > zorgcommunicatie.be > juni 2018


Hoe schrijf je heerlijk heldere teksten? Een verslag van een vergadering, een dossier voor de overheid, een folder voor je cliënten, een artikel in je personeelsblad, een sponsorbrief, een persbericht of een nieuwsbericht op je website… Elke dag schrijven we teksten. Willen we dat die teksten hun doel bereiken, dan maken we die maar beter heerlijk helder. Zo ga je te werk.

Bereidingswijze ÉÉN -DENK GOED NA OVER JE DOELGROEP

Ingrediënten · Duidelijke doelstellingen

1

Schrijf je een rapport voor collega’s? Een artikel voor huisartsen? Of een brochure voor patiënten, cliënten, bewoners en hun familieleden? Wat is de voorkennis van die mensen? Wat willen ze graag weten? Met welk gevoel beginnen ze aan jouw tekst? Welk taalregister hanteren ze? Hoe beter je je doelgroep voor ogen houdt, hoe beter je je tekst kunt afstemmen.

· Een grondige kennis van je doelgroep · Een goed gevoel voor taal TWEE - MAAK JE BOODSCHAP HELDER Wat wil je precies overbrengen? Wat is de doelstelling van je tekst? Wat moeten je lezers weten, voelen of doen? Beperk het aantal boodschappen en begin altijd met de belangrijkste boodschap.

RECEPT VOOR 14 > zorgcommunicatie > juni 2018 4-STERRENCOMMUNICATIE

2


DRIE - GEEF JE TEKST EEN HELDERE STRUCTUUR

3

Een duidelijke structuur neemt de lezer bij de hand en leidt hem doorheen de tekst. Een goede titel, een krachtige inleiding, korte alinea’s… Bouw je tekst logisch op. Maak de structuur zichtbaar met tussentiteltjes en opsommingen.

VIER - KIES VOOR EEN HELDERE TAAL

4

· Ideaal is als elke tekst van jouw organisatie helemaal past binnen de huisstijl. Een checklist kan hierbij helpen.

5

· Besteed ook voldoende aandacht aan je online communicatie. Teksten op je website of sociale media vergen een aangepaste vorm en stijl.

Gebruik een verzorgde spreektaal. Vermijd oubollige of plechtige schrijftaal. Geef de voorkeur aan korte, eenvoudige zinnen. Gebruik zoveel mogelijk de actieve vorm. Kijk uit voor jargon!

VIJF - LAAT JE TEKST EVEN NALEZEN Het is altijd goed om je teksten even te laten nalezen. Op taal en spelling, maar ook inhoudelijk en op toon en stijl. Leg je tekst voor aan iemand uit je doelgroep. Voor belangrijke teksten kan je een leescomité samenstellen. Begrijpt iedereen alles? Komt de boodschap goed over? Zit de toon juist? Het is altijd gemakkelijker om fouten of misverstanden te voorkomen, dan om ze recht te zetten.

DE KERS OP DE TAART

· Ondersteunende foto’s, illustraties en een aantrekkelijke vormgeving maken een tekst ook heerlijk helder.

Workshop Heerlijk heldere teksten schrijven

· Leuven, donderdag 8 november 2018 · Gent, dinsdag 13 november 2018 · Kortrijk, donderdag 22 november 2018 Meer informatie op pagina 16.

15 > zorgcommunicatie.be > juni 2018


OPLEIDINGEN · najaar 2018 communicatie in zorg en welzijn 10% korting op alle opleidingen voor leden van Zorgnet-Icuro, Vlaams Welzijnsverbond, Kortom en Trefpunt Zorg

Heerlijk heldere Digitale nieuwsbrieven met

MAILCHIMP MailChimp is een handige en gratis online tool voor het maken van digitale nieuwsbrieven. Deze workshop leert je in één dag hoe je met MailChimp een digitale nieuwsbrief helemaal op maat van jouw organisatie maakt. Workshop van 1 dag (9.30 tot 16.00 uur) Leuven, di. 2 oktober Kortrijk, di. 9 oktober Prijs: 195 euro (excl. btw). Documentatie, broodjeslunch en koffiepauze inbegrepen.

Volg ons ook op Facebook

workshop

INTERNE COMMUNICATIE Hoe kan je de interne communicatie in je organisatie stroomlijnen? Hoe stem je alle communicatie mooi af? Met ook aandacht voor digitale tools als Slack, Workplace, WhatsApp en Facebookgroepen. Workshop van 1 dag (9.30 tot 16.00 uur) Gent, di. 23 oktober Leuven, do. 25 oktober Prijs: 195 euro (excl. btw). Documentatie, broodjeslunch en koffiepauze inbegrepen.

TEKSTEN SCHRIJVEN Het verslag van een vergadering, een artikel, een folder, een persbericht, een bericht op je website: schriftelijke communicatie is overal. Met heerlijk heldere teksten ga je recht op je doel af. Workshop van 1 dag (van 9.30 tot 16.00 uur) Leuven, do. 8 november Gent, di. 13 november Kortrijk, do. 22 november Prijs: 195 euro (excl. btw). Documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen.

Communicatie voor

WOONZORGCENTRA Er komt heel wat op de woonzorgcentra af: de persoonsvolgende financiering, de war for talent, buurtgerichte zorg,… Dit alles vergt grote inspanningen op het gebied van interne en externe communicatie. Deze workshop reikt jou de nodige handvaten aan en zet je op het juiste spoor. Workshop van 1 dag (9.30 tot 16.00 uur) Gent, do. 29 november Kortrijk, di. 4 december Leuven, ma. 10 december Prijs: 195 euro (excl. btw). Documentatie, broodjeslunch en koffiepauze inbegrepen.

Info en inschrijvingen www.zorgcommunicatie.be caroline@zorgcommunicatie.be Tel 0486 23 03 08

VIDEO’S MAKEN met je smartphone of tablet Ook in zorg en welzijn verovert video steeds meer terrein. Het is een goedkope, directe en heel herkenbare vorm van communicatie. En het goede nieuws is: het maken van aantrekkelijke filmpjes ligt binnen ieders handbereik. Met je smartphone en online software kom je tot verrassend mooie resultaten. Workshop van 2 keer een halve dag (telkens van 9.30 tot 12.30 uur) Leuven, ma. 26 nov. en ma. 17 dec. Prijs: 290 euro (excl. btw). Documentatie en koffiepauzes inbegrepen.

EEN BETER MAGAZINE

maken

Een personeelsblad, een bewonersblad of een patiëntenmagazine: het vergt tijd en inspanning. Deze workshop leert je hoe je het maximum uit je magazine haalt met een sterk blad dat graag gelezen wordt en je doelstellingen helpt realiseren. Workshop van 1 dag (9.30 tot 16.00 uur) Gent, do. 13 december Prijs: 195 euro (excl. btw). Documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen.

Opleidingen in jouw organisatie? Tel. 0477 67 35 69 - filip@zorgcommunicatie.be

Magazine Zorgcommunicatie.be #12  

Magazine voor professionele communicatie in zorg en welzijn

Magazine Zorgcommunicatie.be #12  

Magazine voor professionele communicatie in zorg en welzijn

Advertisement