Page 1

ศิลปิน - คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ รุน่ ๓๘ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขนาด - ๒.๔๐ X ๒.๔๐ เมตร เทคนิค- สีน้ำ�มัน บนไม้อัด

ลิขสิทธิ์ของ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มหาชน)

นิตยสาร เดอะ ฮอลลีวู้ด รีพอร์เตอร์ ไทยแลนด์ ฉบับที่ ๑๘ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


EXCLUSIVE INSIGHTS FROM HOLLYWOOD #18 | DECEMBER 1, 2016

TAKE ME! SHARE ME! YOUR FORTNIGHTLY

FREE MAGAZINE คุยกับผูบ้ ริหาร อารียา พรอพเพอร์ต้ี

การทำ�งานโดยยึดหลักของพ่อหลวง และความรักในงานศิลปะ

บันทึกภาพผูค้ น

ในบรรยากาศแห่งความรักและ อาลัยจากท้องสนามหลวง

เริม่ แล้วอุน่ เครือ่ ง ออสการ์ 2016!

เมือ่ ผูอ้ อกเสียงหลากหลายขึน้ จะส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง?

FELICITY JONES

Brit. It. Legit.

เฟลิซติ ้ี โจนส์ นักแสดงสาวชาวอังกฤษ ผูเ้ คยได้รบั การเสนอชือ่ เข้าชิงออสการ์กบั ความร้อนแรงส่งท้ายปี 2016 จาก Inferno สู่ A Monster Calls ไปจนถึง Rogue One หรือปลายปีนจ้ี ะเป็นช่วงเวลาของเธอ?

THEHOLLYWOODREPORTER-THAILAND.COM


PUBLISHER

Sorapoj Techakraisri สรพจน์ เตชะไกรศรี EXCLUSIVE INSIGHTS FROM HOLLYWOOD

ASSOCIATE PUBLISHER Theera Vayakornvichite ธีระ วยากรณ์วิจิตร

MANAGING DIRECTOR

Tarinee Kanchanawong ธาริณี กาญจนะวงศ์

EDITOR-IN-CHIEF บรรณาธิการบริหาร

Chakkraphan Kwanmongkol จักรพันธุ์ ขวัญมงคล

ASSISTANT EDITOR ผู้ช่วยบรรณาธิการ Chotika Sukkang โชติกา สุขขัง

from the

WEBSITE EDITOR บรรณาธิการเว็บไซต์

EDITOR’S DESK

ไม่ว่าคุณจะติดตามกีฬาฟุตบอลหรือไม่ก็ตาม ผมคิดว่าทุกคนคงรู้จัก เดวิด เบ็คแฮม กันเป็น อย่างดี แม้จะสร้างชื่อเสียงมาจากการเป็นนัก ฟุตบอลของสโมสรอย่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (ไปจนถึงเรอัล มาดริด และปารีส แซงต์ แชร์แมง) แต่ชื่อเสียงของเบ็คแฮมก็ โด่งดังทะลุสนามหญ้าไปไกลกว่าโลกของฟุตบอลชนิดทีผ่ มไม่ คิดว่าจะมีนกั ฟุตบอลคนไหนทำ�ได้เทียบเท่า แม้วา่ กันถึงฝีเท้า เบ็คแฮมจะไม่เก่งกาจเท่าเพื่อนร่วมรุ่นอย่าง ซีเนอดีน ซีดาน หรือหลุยส์ ฟิโก้ อาจจะเทียบไม่ได้ด้วยซ้ำ�กับรุ่นน้องอย่าง คริสเตียโน โรนัลโด หรือ ลิโอเนล เมสซี่ แต่การวางตัวทั้งใน ฐานะนักฟุตบอลอาชีพและในฐานะซูเปอร์สตาร์ที่ทำ�ได้ดีทั้งคู่ รวมถึงการวางแผนในการประชาสัมพันธ์และทำ�การตลาดของ ตัวเอง ทำ�ให้ “เดวิด เบ็คแฮม” กลายเป็นแบรนด์ที่มีมูลค่า แม้ว่าเขาจะแขวนสตั๊ด เลิกเล่นฟุตบอลอาชีพมาหลายปีแล้ว ก็ตาม แต่แบรนด์เดินได้คนนีก้ ไ็ ม่ได้ดอ้ ยลงไป มีแต่จะเพิม่ ขึน้ ด้วย ถามว่าทำ�ไมเบ็คแฮมถึงทำ�แบบนั้นได้? ผมเคยดูหนังสารคดีทั้งที่เกี่ยวกับเบ็คแฮมมาพอสมควร ถ้าไม่นับเรื่อง The Class of ’92 ซึ่งเล่าเรื่องเด็กๆ ของเฟอร์กี้ (Fergie’s Babes) - เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กสู นั ทีก่ า้ วขึน้ มาครอง โลกฟุตบอลกับสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ซึ่งเป็นสารคดี ที่พูดถึงฟุตบอลโดยตรงและมีเบ็คแฮมเป็นหนึ่งในนั้นแล้ว มี สารคดีอีกสองเรื่องที่ผมอยากแนะนำ�ให้ท่านหามาดู หนึ่งคือ สารคดีในปี 2014 เรือ่ ง Into The Unknown กำ�กับโดยแอนโธนี มานด์เลอร์ และสองคือ For The Love Of The Game สารคดีในปี 2015 ทีอ่ อกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ BBC One ซึง่ ผมเพิง่ ได้ดู เรือ่ งแรกฉายพร้อมๆ กับช่วงทีจ่ ดั มหกรรมฟุตบอลโลก 2014 ที่

Saralee Urupongsa สราลี อุรุพงศา

ประเทศบราซิล มันเป็นสารคดีบนั ทึกการเดินทางทีเ่ บ็คแฮมชวน เพือ่ นอีกสามคนขีม่ อเตอร์ไซค์เทีย่ วในบราซิล เริม่ จากในริโอ ก่อนจะ เดินทางลึกเข้าไปในป่าอะเมซอนไปจบที่การพบปะกับชนเผ่า ยาโนนามิผู้ลึกลับ ส่วน For The Love Of The Game เริ่มต้น ด้วยการท้าทายให้เบ็คแฮมออกเดินทางไปยังเจ็ดแผ่นดิน เจ็ดทวีป เพื่อเล่นฟุตบอลในเจ็ดทวีปให้เสร็จภายในสิบวัน ภารกิจนี้ไม่ ง่ายเลยเพราะมันหมายถึงการเล่นฟุตบอลในเงือ่ นไขทีแ่ ตกต่าง อาทิ การเล่นกับเหล่านักสำ�รวจบนแผ่นน้�ำ แข็งในแอนตาร์กติก, การเล่นกับชาวบ้านในปาปัว นิว กีน,ี เล่นกับเด็กๆ ในชานเมือง บัวโนส ไอเรส หรือการเล่นกับนักฟุตบอลหญิงบนดาดฟ้าในไมอามี ก่อนจะปิดแมตช์สุดท้ายด้วยการกลับมาที่โอลด์ แทรฟฟอร์ด ในฐานะลูกทีมของเฟอร์กี้ในแมตช์การกุศลของยูนิเซฟที่มี ความดราม่าเกิดขึ้นในตอนท้าย เมือ่ ชมสารคดีสองเรือ่ งนีจ้ บ ผมก็พบคำ�ตอบว่าทำ�ไมเดวิด เบ็คแฮม ถึงกลายเป็นนักฟุตบอลอันดับหนึ่งในดวงใจของคน เกือบครึ่งค่อนโลก เป็นนักฟุตบอลในดวงใจของคนที่แทบจะ ไม่สนใจฟุตบอล หรือไม่แม้แต่จะมีโอกาสได้ชมฟุตบอลด้วยซ้�ำ อย่างทีบ่ อก เขาไม่ได้เก่งกาจขนาดนัน้ รางวี-่ รางวัลอะไรก็ไม่ ได้เยอะ แต่สิ่งที่ทำ�ให้เขาเหนือกว่านักฟุตบอลคนอื่นๆ ก็คือ เขาทำ�ให้ทกุ คนทีร่ ายล้อมเชือ่ ได้วา่ เขาเป็นมิตร มาอย่างมิตร ไม่เย่อหยิ่ง เขามาในฐานะทูตกีฬาที่มีฟุตบอลเป็นตัวเชื่อม สัมพันธไมตรี ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่หาแทบไม่ได้จากนักฟุตบอลชื่อ ก้องโลกคนไหนก็ตาม ความเป็นมิตรดูจะเป็นเทคนิคพิเศษของเดวิด เบ็คแฮม มัน ทรงพลังยิง่ กว่าการเตะลูกฟรีคกิ หรือการวางบอลยาวอันแม่นยำ� ในสนามของเขาเสียอีกทีท่ �ำ ให้เขาโดดเด่น ผมได้ค�ำ ตอบว่าอย่างนัน้

EDITORIAL STAFF กองบรรณาธิการ

Sahatorn Petvirojchai สหธร เพชรวิโรจน์ชัย Sasikarn Euwithayawuthikul ศศิกานต์ เอื้อวิทยาวุฒิกุล Jaruwan Chuenchusri จารุวรรณ ชื่นชูศรี

ART DIRECTOR บรรณาธิการศิลปกรรม

Yuthasak Rakquen ยุทธศักดิ์ รักแคว้น

GRAPHIC DESIGNER ศิลปกรรม

Ausdawuth Saowapaksoontron อัษฎาวุธ เสาวภาคสุนทร

SALES DEPARTMENT

sales@fierce.co.th � tel. 02 118 9799 ext. 114

SENIOR GROUP SALES DIRECTOR ผู้อำ�นวยการฝ่ายโฆษณาอาวุโส Akira Sinthanapat อคิราห์ สินธนาภัทร akira.s@fierce.co.th

ิ อล DIGITAL SALES HEAD ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายโฆษณาดิจต

Supiraya Toemkijwanich สุภิรยา เติมกิจวาณิชย์ supiraya.t@fierce.co.th

SALES TEAM ฝ่ายโฆษณา

Lapassakorn Suknirunvong Pimnada Thanaratkiat Jirawut Wutthiket Thidarat Srikate

ลภัสกร สุขนิรันดร์วงษ์ พิมพ์ณดา ธนรัตน์เกียรติ จิรวุธ วุฒิเกษ ธิดารัตน์ ศรีเกษ

CIRCULATION ฝ่ายจัดจำ�หน่าย

Krittika Sangutai กฤติกา แสงอุทัย Chaiwat Jirapisitkul ชัยวัฒน์ จิรพิสิฐกุล Supachcha Chaiyawong ศุภัชชา ชัยยะวงศ์

DIGITAL UNIT ฝ่ายดิจิตอล

Jaroovan Timinkul จารุวรรณ ทิมินกุล Sayanan Yai-On ศยานันท์ ใยอ่อน

BILLBOARD CAFE

Facebook: billboardcafe Ruthai Wantaro ฤทัย วันทาโร ruthai.w@fierce.co.th Pattraporn Bunsart ภัทราพร บุญสาตร์

SPECIAL PROJECT ฝ่ายกิจกรรมส่งเสริม

Chananya Bhekanan Tarnthong Ritkhamrop

ชนัญญา เภกะนันทน์ ธารทอง ฤทธิ์คำ�รพ

BRAND DEVELOPMENT ฝ่ายพัฒนาแบรนด์ Andy Blank แอนดี้ แบลงก์

PRODUCTION MANAGER ผูจ้ ด ั การฝ่ายผลิต Sawaroj Charoensit สวโรจน์ เจริญสิทธิ์

FINANCE MANAGER ผูจ้ ด ั การฝ่ายการเงินและบัญชี Monruedee Noisri มลฤดี น้อยศรี

จักรพันธุ์ ขวัญมงคล

ไปดู บ.ก. เขียนถึงเรื่องอื่นๆ บ้างใน thehollywoodreporter-thailand.com

บรรณาธิการบริหาร

FINANCE & ACCOUNT ฝ่ายการเงินและบัญชี Walnatt Norasing วัลย์ณัฐ นรสิงห์

ADMINISTRATION DEPARTMENT ฝ่ายบริหารจัดการทั่วไป Yupha Amlaor ยุพา เอี่ยมละออ

CONTRIBUTORS

THE HOLLYWOOD REPORTER - HEAD OFFICE Janice Min

PRESIDENT/ CHIEF CREATIVE OFFICER, ENTERTAINMENT GROUP Matthew Belloni EXECUTIVE EDITOR Alison Brower DEPUTY EDITORIAL DIRECTOR Shanti Marlar CREATIVE DIRECTOR Sudie Redmond EXECUTIVE MANAGING EDITOR Stephen Galloway EXECUTIVE EDITOR, FEATURES Jennifer Laski PHOTO & VIDEO DIRECTOR Jeanie Pyun DEPUTY EDITOR Peter Flax FEATURES EDITOR Joe Bel Bruno NEWS DIRECTOR Kim Masters EDITOR-AT-LARGE

อาทิตย์ เลิศรักษ์มงคล หนึง่ ในผูป้ ลุกปัน้ เพจสยามมนุษย์สตรีทซึง่ เป็นศูนย์กลาง ของคนที่ชื่นชอบการถ่ายรูปแบบ Street Photo ล่าสุด เขาเพิง่ มีพอ็ คเก็ตบุคออกมาชือ่ ‘พาราณสี มนุษย์ สตรีท’ THRT ชวนเขาออกไปถ่ายภาพทีท่ อ้ งสนามหลวงและบันทึก ความรูส้ กึ รักและอาลัยต่อการสูญเสียครัง้ ใหญ่ทห่ี น้า 22

นพปฎล พลศิลป์ นักวิจารณ์มือฉมังผู้คร่ำ�หวอดอยู่ในแวดวงศิลปะบันเทิง มากว่าสามสิบปี เป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ สะเด่าส์ (Sadaos. com) ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์และดนตรีใน แง่มุมที่น่าสนใจ THRT ชวนเขามาเขียนถึงหนังเรื่องใหม่ ที่สร้างจากปลายปากกาของ เจ.เค.โรว์ลิ่ง ที่หน้า 24

The Hollywood Reporter Thailand is published and distributed bi-weekly by Fierce Publishing (Thailand) Co,. Ltd. with a permission of Prometheus Global Media LLC. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy or any storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher.

ENTERTAINMENT GROUP

John Amato PRESIDENT Lynne Segall EXECUTIVE PRESIDENT/

GROUP PUBLISHER

Julian Holguin SENIOR VICE PRESIDENT,

BRAND PARTNERSHIPS

FIERCE PUBLISHING CO., LTD.

บริษัท เฟียร์ช พับลิชชิ่ง จำ�กัด เลขที่ 139 ชั้น10 อาคารเศรษฐีวรรณ ถนนปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 : 02 118 9799 •

: THRT@FIERCE.CO.TH

WEBSITE: WWW.THEHOLLYWOODREPORTER-THAILAND.COM : THE HOLLYWOOD REPORTER THAILAND : HOLLYWOODREPORTER.TH : THRTMAG


PLEASE VISIT O U R

W E B SITE

THEHOLLYWOODREPORTER-THAILAND.COM

CLICK

NOW!

EXCLUSIVE INSIGHTS FROM HOLLYWOOD

DE CE M BE R 1 , 2 016 NO. 18

ฉันยังจำ�ได้ทแ่ี ม่ให้พวกเราดู Gone with the Wind เธอรัก วิเวียน ลีห์ และนั่น ทำ�ให้ความคิดของฉัน เป็นรูปเป็นร่างขึน้ ฉันคิดว่า ‘โอ้ บางทีวันนึงฉันอาจจะ เป็นเหมือน วิเวียน ลีห์’ - เฟลิซิตี้ โจนส์

22

THE INTERVIEW

16

26

12

THE DEVIL AND MISS JONES

สิ้นปีนี้เส้นทางอาชีพของ เฟลิซิตี้ โจนส์ นักแสดงสาวอังกฤษดูจะพุ่งสูงเป็นพิเศษ เพราะเธอมีหนังใหญ่ถงึ สามเรือ่ งเริม่ จาก Inferno มาถึง A Monster Calls และตาม ด้วย Rogue One : A Star Wars Story ถือเป็นช่วงเวลาของเธอจริงๆ THRT จึงชวน เธอคุยถึงชีวติ และการทำ�งานในช่วงนี้ ภาพนีแ้ ละภาพปกถ่ายโดย มิลเลอร์ ม็อบลีย์

11

20

DEPARTMENTS

THE BUSINESS EXECUTIVES SUITE

THE REPORT

คุยกับวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี ถึงแรงบันดาลใจจากพ่อหลวงและความรักในงานศิลปะ

OSCAR’S MORE DIVERSE ELECTORATE: WHO WIN?

AREEYA PROPERTY

ผู้ออกเสียงออสการ์ยิ่งหลากหลาย ใครยิ่งได้ผลประโยชน์? ฟ็อกซ์เจอภารกิจหนัก

X-Men ไม่เปรีย้ งเหมือนเคย Deadpool 2-3 ก็ยงั ไม่ผดุ แล้วฟ็อกซ์จะทำ�อย่างไรต่อไป ABOUT TOWN THE RED CARPET

รวมภาพบรรยากาศงาน AFI Fest, AMPAS Governors Awards งานมอบรางวัลเกียรติยศประจำ�ปี, งานฉายรอบปฐมทัศน์ Allied และ Sword Master 3D STYLE

HERITAGE

ความเป็นมาอันยาวนานของแบรนด์ Johnnie Walker และโลโก้ Striding Man อันลือลัน่ HANGOUTS

Freebird มื้ออร่อยในสวนนก

6 7

SPECIAL

HOLLYWOOD’S POWER AUTHORS 25

THE FEATURE 8

25 นักเขียนที่ฮอลลีวู้ดต้องการตัวมากที่สุด เริ่มซีรี่ส์ที่ผู้เขียน A Monster Calls THE STREET IS FULL OF LOVE

บันทึกและภาพถ่ายความรักความอาลัยในแบบสตรีทโฟโต้จากท้องสนามหลวง

12

20

22

REVIEWS

FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM NOCTURNAL ANIMALS 10 11

24 25

HOLLYWOOD’S KITCHEN

TORTILLA ESPANOLA ไข่เจียวสเปนแบบฉบับเปโดร อัลโมโดวาร์

26


the REPORT

AN INSIDE LOOK BEHIND THE HEADLINES

วันที่ 29 มิถนุ ายนทีผ่ า่ นมา อคาเดมี ได้ขยับเคลื่อนไหวก้าวที่ส�ำคัญ ด้วยการเปิดประตูต้อนรับ 683 สมาชิกใหม่ ซึง่ รวมไปถึงนักแสดงอย่าง ไอดริส เอลบา, จอห์น โบเยกา, ฟรีดา ปินโต, ไมเคิล บี จอร์แดน และอลิเซีย วิกันเดอร์ ตลอดจน นักเขียนบทอย่าง ทีนา่ เฟย์ และผูก้ ำ� กับอย่าง ดี รีส์, อับเดลลาทิฟ เคชีช และ อับบาส เคียรอสตามี ตอนนี้เหล่าสมาชิกหน้าใหม่ทั้งหมดหรือ อย่างน้อยก็ส่วนหนึ่งซึ่งมีความหลากหลาย มากขึน้ ทีเ่ ข้าร่วมกับทางอคาเดมี (เคียรอสตามี เสียชีวติ ลงไม่นานหลังจากการประกาศครัง้ นี)้ อาจสามารถเปลีย่ นแปลงผลการตัดสินรางวัล ออสการ์ได้เลยทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน สาขาทีเ่ สียงค่อนข้างแตก ค�ำถามก็คอื อย่างไร? อย่างแรกก็คอื จากการรายงานในปีทผี่ า่ นมา มีสมาชิกทัง้ หมด 6,261 คน ทีม่ สี ทิ ธิใ์ นการลง คะแนนเสียง จนกระทัง่ การเพิม่ สมาชิกเข้ามา ไม่นานมานี้ที่ท�ำให้ตัวเลขเปลี่ยนแปลงเป็น 6,734 คน ซึง่ เป็นการเพิม่ ขึน้ ของตัวเลขกว่า 7.5 เปอร์เซ็นต์ ท�ำให้บางคนคาดการณ์วา่ การก้าว เข้ามาของสมาชิกหน้าใหม่อาจท�ำให้สดั ส่วน คะแนนเสียงได้รบั ผลกระทบและเปลีย่ นแปลงไป เพราะความกระตือรือล้นอยากให้เสียงของ พวกเขาได้รับการยอมรับและได้ยิน และนั่น อาจน�ำมาซึ่งความยุ่งยากซับซ้อนได้ สมาชิกหน้าใหม่สว่ นหนึง่ นัน้ เป็นคนต่างชาติ และยังเป็นสายหนังนอกกระแส มีรายงานว่า จ�ำนวนคนทีเ่ ป็นชาวต่างชาติในกลุม่ ผูม้ าใหม่ มีสงู ถึง 283 คนจากกว่า 59 ประเทศ นัน่ ท�ำให้ ขณะที่ผู้จัดงานออสการ์พยายามเข้าถึงพวก เขาด้วยการจัดฉายรอบพิเศษ แต่อุปสรรค ด้านระยะทางก็กีดกันพวกเขาออกจากการ เข้าถึงอีเวนต์ของทางอคาเดมี หรือการจัดฉาย หนังรอบต่างๆ ซึ่งก็ส่งผลให้การท�ำนายว่า ความคิดเห็นของพวกเขาจะส่งผลอย่างไรต่อ ภาพรวมยังคงคลุมเครือ ถึงกระนัน้ ก็มกี ารคาดการณ์ไว้วา่ การเพิม่ ขึน้ ของสมาชิกใหม่เหล่านีอ้ าจมีผลกระทบต่อผูช้ นะ ในแต่ละสาขาของออสการ์ได้ โดยเฉพาะสี่ สาขาดังนี้ ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

หนังภาษาฝรัง่ เศสอย่าง Elle และหนังภาษา เยอรมันอย่าง Toni Erdmann ได้สร้างความ ประทับใจอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างการฉายใน เทศกาลหนังประเทศต่างๆ และหนึ่งในนี้ อาจมีสิทธิ์เข้ารอบสุดท้าย เป็น 10 หนัง เข้าชิงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมก็เป็นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก Hidden Figures,

รับรางวัลออสการ์ อาจท�ำให้หนังที่พูดถึง ชนชัน้ กลางประสบความส�ำเร็จมากขึน้ กว่าที่ เคยเป็นมา และส่งผลดีต่อหนังอย่าง Toni Erdmann ของเยอรมัน และ Elle ของฝรัง่ เศส ผู้อาจได้ผลประโยชน์ที่สุด : Toni Erdmann ผู้กำ�กับ

อุ่นเครื่องออสการ์ 2016

OSCAR’S MORE DIVERSE ELECTORATE: WHO WIN? ผู้ออกเสียงรางวัลออสการ์ยิ่งหลากหลาย ใครยิ่งได้ผลประโยชน์? การเพิ่มผู้ออกเสียงที่มีอายุน้อยและเป็นชาวต่างชาติ เข้าไปมีผลกระทบแน่! – เรือ่ ง สตีเฟน กัลโลเวย์ / ภาพประกอบ แมตต์ คอลลินส์ Fences, Allied และ Silence (ทั้งหมดนี้ ก�ำลังเริ่มฉายรอบปฐมทัศน์) ไม่สามารถ รักษาโมเมนตัมของตัวเองเอาไว้ได้ ก่อน หน้านี้ใช่ว่าจะไม่เคยมีภาพยนตร์ต่าง ประเทศเข้าชิงในสาขาดังกล่าวนี้มาก่อน เมื่อปี 2012 ที่ผ่านมานี้เอง ที่ Amour เคยบุกเบิกทางเข้าชิงร่วมรุน่ กับ Argo แม้ จะยังไม่สามารถชิงรางวัลในสาขานี้มา แต่ก็เป็นประตูโอกาสที่ดีที่หนังดีจากต่าง ประเทศเรื่องอื่นๆ จะตามรอยเข้าไปได้ ผู้อาจได้ผลประโยชน์ที่สุด : Elle ภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยม

อาจเป็นเรื่องน่าข�ำ ที่รางวัลสาขานี้ ออกจะได้ รั บ ผลกระทบน้ อ ยที่ สุ ด จาก การเปลีย่ นแปลงจ�ำนวนสมาชิกครัง้ นี้ อย่าง

6 | THE HOLLYWOOD REPORTER THAILAND

น้อยก็ในส่วนของผูเ้ ข้าชิง คณะกรรมการ ฝ่ายภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศของทาง อคาเดมีได้เลือกภาพยนตร์มาทั้งหมด หกเรื่อง และคณะกรรมการฝ่ายบริหาร ของสาขาก็เลือกเพิ่มมาอีกสาม รวมเป็น รายชือ่ ทัง้ หมดเก้าเรือ่ ง ทางคณะกรรมการ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายมี ห น้ า ที่ จั ด ฉาย ภาพยนตร์เหล่านี้รอบพิเศษในนิว ยอร์ก ลอสแอนเจลิส และลอนดอน จากนัน้ จะคัด รายชื่อจากเก้าให้เหลือเพียงห้าผู้เข้าชิง เท่านั้น ซึ่งคณะกรรมการฝ่ายบริหารของ สาขาก็จัดการงานในส่วนนี้ลุล่วงไปแล้ว จึงยากที่จะคิดว่าเหล่าสมาชิกหน้าใหม่ จะส่งผลกระทบต่อขั้นตอนนี้ได้อย่างไร ทว่ามันอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญ อีกครัง้ ในตอนเลือกภาพยนตร์ทคี่ วรจะได้

รางวัลสาขาผู้ก�ำกับดูจะได้รับผลกระทบ มากที่สุด ในจ�ำนวนสมาชิกใหม่ 92 คนที่ได้ รับเชิญเข้าร่วมตัดสินในสาขานี้ 40 คนในนัน้ เป็นชาวต่างชาติ นัน่ หมายความว่าผูก้ ำ� กับที่ อเมริกนั จ๋าอย่าง คลินต์ อีสต์วดู้ (Sully) และ มาร์ติน สกอร์เซซี (Silence) อาจถูกเบียด ได้ง่ายๆ จากนักท�ำหนังสไตล์อินดี้อย่าง ผู้ ก�ำกับสัญชาติออสเตรเลีย การ์ธ เดวิส (Lion) หรือแม้แต่ผู้ก�ำกับสายอาร์ต บริท เคน โลช (I, Daniel Blake) ทว่าก็ยงั มองไม่เห็นว่าจะมี ผู้ก�ำกับชาวต่างชาติคนไหนที่เหล่าสมาชิก หน้ า ใหม่ จ ะทุ ่ ม โหวตให้ ช นิ ด สุ ด ตั ว สุ ด ใจ เป็นพิเศษ ผูอ้ าจได้ผลประโยชน์ทส่ี ดุ : การ์ธ เดวิส นักแสดงนำ�หญิง

สามนักแสดงหญิงขึน้ แท่นชิงพืน้ ทีโ่ ควต้า ห้าคนสุดท้ายแล้วแน่ๆ ทั้ง เอ็มมา สโตน (La La Land) นาตาลี พอร์ ต แมน (Jackie) และ แอนเน็ตต์ เบนนิง (20th Century Women) แต่อีกสองที่ว่างสุดท้าย ใครกันจะได้ไป (ว่ากันว่า วิโอล่า เดวิส จาก Fences เลือกเข้าชิงสาขานักแสดงสมทบ หญิงแทน) ในปีนี้นักแสดงหญิงจากฝรั่งเศส (อิซาเบล ฮัพเพิร์ต จาก Elle และ มาริยง โกติยาร์ด จาก Allied) นับเป็นคูแ่ ข่งทีส่ ำ� คัญ ของนักแสดงรุ่นเก๋า (เมอรีล สตรีป จาก Florence Foster Jenkins) และนักแสดง หน้าใหม่ (รูธ เนกการ์ จาก Loving) เลยที เดียว เพราะมีโอกาสสูงทีเ่ หล่าคณะกรรมการ หน้าใหม่ที่เป็นชาวต่างชาติจะมอบโอกาส นี้ให้กับฮัพเพิร์ต ซึ่งได้รับการขนานนามว่า เป็นนักแสดงชาวฝรั่งเศสที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ ยังมีชีวิตอยู่ ผูอ้ าจได้ผลประโยชน์ทส่ี ดุ : อิซาเบล ฮัพเพิรต์


T H RT

ชวนดู

จากซ้าย อาภา ภาวิไล, ปรมะ อิ่มอโนทัย และ เพ็ญพักตร์ ศิริกุล

X-MEN, DEADPOOL: TWENTIETH CENTURY FOX/PHOTOFEST (3). / ปัม๊ น�ำ้ มัน : TRUE VISIONS ORIGINAL PICTURES, ART FO PRODUCTION

ฟ็อกซ์เจอภารกิจหนัก X-MEN ไม่เปรี้ยงเหมือนเคย DEADPOOL 3 ก็ยังไม่ผุด วิบากกรรมของฟ็อกซ์ เมือ่ ฮิวจ์ แจ็กแมน อ�ำลาบทวูลฟ์ เวอรีน รวมถึงนักแสดง หลักอย่างเจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์, ไมเคิล ฟาสเบนเดอร์, เจมส์ แม็กอะวอย และ นิโคลัส โฮลท์ ก็หมดสัญญา รวมทั้งแผน Deadpool 3 ก็ยัง ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน เดิม X-men เคยเป็นของค่ายมาร์เวลมาก่อนที่ฟ็อกซ์จะซื้อลิขสิทธิ์มาในปี 1990 และสร้างภาพยนตร์ภาคแรกออกมาในปี 2000 จนครบไตรภาค และทันทีที่ภาค สุดท้ายจบ ฮิวจ์ แจ็กแมน ก็ประกาศอ�ำลาบทวูลฟ์ เวอรีน และเคยให้สมั ภาษณ์วา่ เขา คิดว่ามันสมควรแก่เวลาเต็มทีแ่ ล้ว หลังจากนัน้ ฟ็อกซ์ได้กลับมายกเครือ่ งใหม่อกี ครัง้ ในปี 2011 ด้วยการสร้าง X-Men: First Class (ท�ำรายได้ไปกว่า 4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) แต่ล่าสุดดูเหมือนภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่จะหดหายลดลงไปเรื่อยๆ เนื่องจากตัวบท และผูช้ มเริม่ เบือ่ หน่าย จากผลส�ำรวจพบว่า X-Men: Apocalypse (2016) ของไบรอัน ซิงเกอร์ ท�ำเงินทัว่ โลกไป 544 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจาก X-Men: Days of Future Past (2014) ทีก่ วาดรายได้ไป 748 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทัว่ โลก นอกจากนัน้ นักแสดงหลักของ ภาพยนตร์ทั้ง เจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์, ไมเคิล ฟาสเบนเดอร์, เจมส์ แม็กอะวอย และ นิโคลัส โฮลท์ ก็หมดสัญญาและมีแนวโน้มว่าจะไม่ต่อสัญญา ซึ่งค่ายหนังก็พยายาม เจรจา แต่ก็มีรายงานยังจะไม่กลับมาด้วยค่าตัวเท่าเดิม “เราถูกวัดความส�ำเร็จด้วยแฟรนไชส์ (หนังชุดและหนังภาคต่อ) ส�ำหรับภาคล่าสุด ไม่ได้รับความรักแรงเชียร์เท่าภาคก่อน ถึงเวลาที่เราต้องกลับไปนับหนึ่งใหม่” พอล เดอร์การาบีเดียน นักวิเคราะห์ด้านรายได้ภาพยนตร์กล่าว ในขณะเดียวกันนั้น ก็มีความเคลื่อนไหวที่ไม่ค่อยสู้ดีนักในภาพยนตร์เรื่องอื่น เช่นกัน อาทิ Logan หนังภาคสุดท้ายของ Wolverine ของค่ายฟ็อกซ์ ที่แม้ว่าจะได้ ฮิวจ์ แจ็กแมน มารับบทเป็นวูล์ฟเวอรีน และมีการประกาศว่าเป็นภาพยนตร์ที่ได้ รับเรท R ในการสร้าง ซึง่ หมายความว่าฉากแอ็คชัน่ จะมีความหนักแน่น โหดเลือดสาด มากกว่าเดิม ท�ำให้ตัวอย่างแรกของ Logan ที่เพิ่งปล่อยออกมามียอดผู้ชมมากสุด ในบรรดาหนัง X-Men ทั้งหมด ซึ่งมีก�ำหนดฉายมีนาคมปีหน้า และอีกหนึ่งหนังใน ชุด X-Men อย่าง Gambit ที่รับบทโดยแชนนิ่ง เททัม ก็มีแววว่าอาจจะไม่ได้เปิด กล้องตามก�ำหนด เนือ่ งจากผูก้ ำ� กับ ดัก๊ ไลแมน ถอนตัวออกไปเมือ่ สิงหาคมทีผ่ า่ นมา ส่วนภาคต่อ Deadpool 2 ฮีโร่พันธ์เกรียนที่เหมือนจะมาสร้างเสียงฮือฮาได้ดี ก็ต้องสะดุดลงแล้วเช่นเดียวกัน หลังจากทิม มิลเลอร์ ถอนตัวจากการท�ำหน้าที่ ผูก้ ำ� กับ แต่กบั รายได้ 782.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทีเ่ ดดพูลท�ำไว้นนั้ ยังสร้างความหวังให้ ฟ็อกซ์อยู่ จนมีแผนสร้าง Deadpool 3 แล้ว ด้วยการพัฒนาเนื้อหา X-Force ใส่ เข้าไปในเนื้อเรื่องด้วย และส�ำหรับผู้ที่จะมารับหน้าที่อ�ำนวยการสร้างและเขียนบท อาจจะเป็น ไซมอน คินเบิรก์ โดยเขาเขียนสคริปต์ขนึ้ จากทีม X - men ชุดเดิม (แต่ยงั ไม่มีรายงานว่าพวกเขาจะกลับมาเล่นอีกหรือไม่)

ปั๊มน�้ำมัน

เมือ่ ความรักผสมน�ำ้ ตามาเต็มถัง ปัม๊ น�ำ้ มันเล็กๆ ในทุง่ นาอันแห้ง แล้งห่างไกลความเจริญ ทีม่ เี จ้า ของปั๊มเป็นชายหนุ่มหล่อมาด คาวบอย ชือ่ มัน่ (ปรมะ อิม่ อโนทัย) ผูร้ อคอย นก (อาชิรญาณ์ แก้วกัญญา) สาวคนรักทีเ่ พิง่ แต่งงานกัน แต่กลับหายตัวไปอย่างไร้รอ่ งรอย ระหว่างการเฝ้ารอความรักนัน้ ก็มสี าวใหญ่อย่าง เจ๊มทั (เพ็ญพักตร์ ศิรกิ ลุ ) แม่ค้าขับรถขายของช�ำ ตามหมูบ่ า้ น ทีเ่ ทียวมาหา มั่นอยู่บ่อยๆ อีกทั้งยังมี สาวอีกรายชือ่ ฝน (อาภา ภาวิไล) เด็กสาวม.ต้น ใน ชุดเจ้าหญิงดิสนีย์ ทีช่ อบ มาเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ มั่นฟังด้วยเหมือนกัน นี่คือพล็อตหลักของ ภาพยนตร์ ปัม๊ น�ำ้ มัน ผล งานของผู้ก�ำกับ กอล์ฟธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ที่เล่าถึงความรัก ความ สัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างสี่ตัวละคร ก่อน หน้านี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกคัดเลือกให้เข้า ร่วมฉายในสาย A Window on Asian Cinema (รวบรวมผลงานของคนท�ำหนังเอเชีย ทีน่ า่ จับตา) ทีเ่ ทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ ปูซาน 2016 ประเทศเกาหลีใต้ พร้อมภาพยนตร์ ไทยที่ได้เข้าฉายในสายเดียวกัน ได้แก่ ดาวคะนอง ของ อโนชา สุวิชากรพงศ์, #BKKY โดย นนทวัฒน์ น�ำเบญจพล และ ธุดงควัตร โดย บุญส่ง นาคภู่ “หลังจากจบเทศกาลปูซาน เราเห็นคนดู หัวเราะและร้องไห้ไปกับตัวหนัง พอถึงช่วง Q&A คนดูคนหนึ่งลุกขึ้นยืนแล้วพูดว่า ขอบคุณที่สร้างหนังเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อเขา

ท�ำเอาเราร้องไห้ออกมาเลย” กอล์ฟ กล่าว ส่วนจุดเริ่มต้น ผู้ก�ำกับเล่าเพิ่มเติมกับ THRT ว่า “มาจากตัวเองที่ตั้งค�ำถามว่า เรา ยังรูส้ กึ รักคนทีเ่ ราเคยรักเมือ่ สิบกว่าปีทแี่ ล้ว หรือเปล่า ปรากฏว่า ค�ำตอบของเราคือ ยังรัก ยังรอเขาอยู่เสมอ พอคิดถึงภาพในอดีต ความสุขทีเ่ ราเคยมีมนั ก็กลับมาโลดแล่นใน หัวใจอีกครั้ง จากความ รู้สึกนั้นก็กลายเป็นแรง บั น ดาลใจให้ ท� ำ หนั ง เรือ่ งนีข้ นึ้ มา โดยสิง่ แรก ทีค่ ดิ ถึงเพือ่ เป็นสัญลักษณ์ แทนความรูส้ กึ นี้ คือ ปัม๊ น�้ำมัน ส่วนนักแสดงทั้ง ปั้นจั่น พี่ต่าย แม็กกี้ หนูจ๋า เราก็เขียนบทให้ ทุกคนได้แสดงกันแบบ ปลดปล่ อ ยเต็ ม ที่ ใน แบบที่ทุกคนไม่เคยเห็น แน่นอน” ผู้ก�ำกับเปรียบเปรย ภาพยนตร์เรือ่ งนีไ้ ว้วา่ ความรักก็เหมือนกับ ศาสนา และการเมืองคือการเชือ่ โดยปราศจาก เหตุผล ใช้เพียงความรูส้ กึ ความศรัทธาเป็นที่ ยึดเหนีย่ วนัน้ จะท�ำให้ชวี ติ มีเป้าหมาย มีหลัก ให้จบั ให้ยดึ แล้วคนเราก็จะยึด จะผูกและมัด ตัวเองไว้กบั ศรัทธานัน้ ๆ เพือ่ ความสุข หนังเรือ่ ง ปัม๊ น�ำ้ มัน ก็ได้จำ� ลองชีวติ สังคมเล็กๆ ทีย่ ดึ มัน่ ถือมั่นในความรู้สึก ความเชื่อในความรัก และเล่าผ่านเสือ้ ผ้าของตัวละครทีผ่ กู้ ำ� กับเน้น ย�ำ้ ว่ามีความส�ำคัญต่อเรือ่ งนีเ้ ป็นอย่างมาก “ปัม๊ น�ำ้ มัน จะท�ำให้เห็นความทุกข์ของ การยึดติดกับความรัก ความเชื่ออย่างไม่มี เหตุผล แต่ในความทุกข์ก็ยังมีความสุข ซ่อนอยู่” ผู้ก�ำกับกล่าว 01.12.16

| THRT | 7


About Town

HOLLYWOOD HITS THE RED CARPET 2

AFI Fest ลอสแอนเจลิส

เปิดงาน AFI Fest (American Fim Institute) ครั้งที่ 30 ประจ�ำปี 2016 ไปอย่างคึกคักด้วย การฉายภาพยนตร์ Rules Don’t Apply ของ วอร์เรน บีทตี้ รอบปฐมทัศน์ ณ โรงภาพยนตร์ TCL Chinese ฮอลลีวู้ด, ลอสแอนเจลิส และ ยังมีภาพยนตร์อีกหลายเรื่องตบเท้าเข้าฉาย อย่างไม่น้อยหน้า ทั้ง 20th Century Women, Miss Sloane, Lion และ Patriots Day ที่ท�ำ หน้าที่ฉายปิดค�่ำคืนลงอย่างสวยงาม งานนี้ มีดาวดวงไหนปรากฏตัวฉายแสงบนพรมแดง กันบ้าง ไปดูกันเลย 3

5

4

1

ลิลี่ คอลลินส์ และ อัลเดน เออห์เรนริค สองนักแสดงน�ำจาก Rules Don’t Apply 2 (จากซ้าย) แอนเน็ตต์ เบนนิง, เจริ วาร์ด และ วอร์เรน บีทตี้ 3 ซาราห์ เจสสิก้า ปาร์กเกอร์ และแมทธิว บรอเดอริค 4 เจสสิก้า แชสเทน จาก Miss Sloane 5 ซารู เบรอร์เลย์ (ซ้าย) เจ้าของบทบาท ‘ซารู’ ในชีวิตจริงและผู้ร่วม เขียนบทในภาพยนตร์ Lion ที่สร้างมาจากชีวิตจริง ของเขา ถ่ายภาพร่วมกับ เดฟ พาเทล ซึ่งมารับ บทบาทเป็นตัวเขาในเรื่อง

2

AMPAS Governors Awards ลอสแอนเจลิส

งานมอบรางวัลเกียรติยศประจ�ำปี โดย Academy of Motion Picture Arts and Sciences ปีนี้ยังคงจัดขึ้นที่ Hollywood and Highland Center เช่นเดิม ใน บรรยากาศแบบสบายๆ และผู้ได้รับรางวัล ในปี นี้ ก็ มี ตั้ ง แต่ นั ก ตั ด ต่ อ ภาพยนตร์ ยุ ค บุกเบิกอย่าง แอน วี โคทส์, ผู้ก�ำกับหนัง สารคดีระดับต�ำนาน เฟรเดอริก ไวส์แมน, ผู้ท�ำหน้าที่คัดเลือกนักแสดงมือเก๋า ลินน์ สตอลมาสเตอร์ และนั ก แสดงระดั บ ปรมาจารย์การต่อสู้ชาวเอเชียชื่อดังก้อง โลกอย่าง แจ๊กกี้ ชาน หรือ เฉินหลง

1

(จากซ้าย) ดอว์น ฮัดสัน, ลูพิต้า ยองโก และ เชอริล บูน ไอแซค 2 แจ๊กกี้ ชาน หรือ เฉินหลง และรางวัลที่ได้รับ

8 | THE HOLLYWOOD REPORTER THAILAND

เดวิด โอเยโลโว (ซ และ โจเอล เอ็ดเกอร์ต้าย)ัน


CHASTAIN: MICHAEL TULLBERG/GETTY IMAGES. BENING: MICHAEL KOVAC/GETTY IMAGES FOR AFI. PATEL: EARL GIBSON III/GETTY IMAGES FOR AFI. COLLINS, PARKER: GABRIEL OLSEN/GETTY IMAGES FOR AFI. OYELOWO: MICHAEL YADA/©A.M.P.A.S. CHAN: RICHARD HARBAUGH/©A.M.P.A.S. HUDSON: MATT PETIT/©A.M.P.A.S. ALLIED: HOLLYWOODREPORTER.COM. SWORD MASTER: MONGKOL MAJOR.

2

3

Sword Master 3D อิตาลี

2

ภาพยนตร์จีนฟอร์มยักษ์ Sword Master 3D จั ด ฉายรอบปฐมทั ศ น์ ถึ ง กรุ ง โรม ประเทศ อิตาลี โดยมี 2 นักแสดงน�ำ เหอหยุนตง และ เจียงอวี้เหยียน ร่วมเดินพรมแดงภายในงาน ภาพยนตร์เรื่องนี้ดัดแปลงจากวรรณกรรม ซา เสี่ยวเอี้ย จากปลายปากกา โกวเล้ง ก�ำกับ โดย เอ๋อตงเซิน พร้อมผู้ก�ำกับระดับต�ำนาน วงการหนังจีนอย่าง ฉีเคอะ มาร่วมอ�ำนวย การสร้างด้วย 1

(ซ้าย) เหอหยุนตง รับบทเป็น อี้จับชา ถ่ายรูปร่วมกับ เจียงอวี้เหยียน ในงานพรมแดง 2 เจียงอวี้เหยียน รับบทเป็น ฉิวตี้ อดีตคู่หมั้น ของคุณชายสามแห่งหมู่บ้านกระบี่เทพเจ้า

1 แบรด

พิตต์ พบปะ แฟนๆ พร้อมแจกลายเซ็น และเซลฟี่อย่างเป็นกันเอง ท่ามกลางความอบอุ่นจาก แฟนคลับแดนมังกร 2 ผู้บริหารพาราเมาท์ แบรด เกรย์ และแบรด พิตต์ ถ่ายรูปร่วมกันก่อนงาน พรีเมียร์ภาพยนตร์ Allied 3 แบรด เกรย์, เมแกน คอลลิแกน และแบรด พิตต์ ถ่ายภาพร่วมกับคณะ ผู้ประกอบภาพยนตร์ในจีน

Allied เซี่ยงไฮ้

พระเอก แบรด พิตต์ พร้อม แบรด เกรย์ ประธานและหัวหน้า ผู้อ�ำนวยการบริหาร บริษัทพาราเมาท์ และเมแกน คอลลิแกน ประธานฝ่ายการตลาดของพาราเมาท์ น�ำภาพยนตร์ Allied ไปโปรโมตที่โรงภาพยนตร์เซี่ยงไฮ้ โดย Allied เป็นภาพยนตร์ โรแมนติกทริลเลอร์ ผลงานก�ำกับของ โรเบิร์ต เซเม็กคิส ผู้ก�ำกับรางวัลออสการ์อย่าง Forrest Gump แสดงน�ำโดย แบรด พิตต์ และ มาริยง โกติยาร์ด นักแสดงหญิงเจ้าของ รางวัลออสการ์จากภาพยนตร์ฝรั่งเศล เรื่อง La Vie En Rose 01.12.16

| THRT | 9

01.12.16

| THRT | 9


STYLE HERITAGE

ป้ายโฆษณาในไทย บริเวณ ตลาดสามยอด ภาพนี้ ถ่ายเมือ่ ปี พ.ศ. 2491

THE STORY OF THE STRIDING MAN ความสำ�เร็จยาวนานของแบรนด์จอห์นนี่ วอล์กเกอร์ เริ่มต้นในร้านขายของชำ� และหนึ่งในโลโก้ที่คนทั้งโลกคุ้นตา ‘ชายที่กำ�ลังก้าวเดิน (Striding Man)’ ก็เริ่มต้นที่โต๊ะอาหาร

‘ชายผู้กำ�ลังก้าวเดิน’ จากเส้นสายสู่โลโก้ที่คนทั่วโลกรู้จัก

เราอาจคุน้ ตากับโลโก้รปู ชายกำ�ลังก้าวเดินหรือ ‘Striding Man’ และติดหูกับสโลแกน ‘Keep Walking’ แต่สไตล์ของ ลายเส้นและความหมายของสโลแกนก็กระทบใจคนชอบงาน ดีไซน์ทวั่ โลก จุดเริม่ ต้นต้องย้อนไปเมือ่ ปี ค.ศ. 1908 จากการ ตวัดเส้นสายเพียงไม่กี่เส้น บนด้านหลังของเมนูอาหารของ ทอม บราวน์ หนึ่งในนักวาดการ์ตูนชื่อดังของประเทศ อังกฤษ กลายมาเป็นต้นแบบโลโก้ ตามมาด้วยโฆษณาทีเ่ ป็น การออกแบบของดอริส ซินไคเซน ใบหน้าของชายที่กำ�ลัง ก้าวเดินมีชวี ติ ชีวา แต้มด้วย รอยยิ้มและแววตาขบขัน เสียดสีแบบการ์ตนู ล้อเลียนที่ นิยมในอังกฤษระหว่างปี ค.ศ. 1927-1928 ก็ท�ำ ให้ Johnnie Walker ได้รบั การจดจำ�นับ แต่นนั้ มาจนถึงทุกวันนีท้ ใี่ ช้ โลโก้ซง่ึ เป็นผลงานการออกแบบของลีโอ เชนีย์ ผูเ้ ข้ามา พัฒนาลายเส้นให้ดสู มบูรณ์ โลโก้รูปชายกำ�ลังก้าวเดิน หรือ ‘Striding Man’ โดย ทอม บราวน์ และเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น 10 | THE HOLLYWOOD REPORTER THAILAND

ดี ไซน์กล่องกับการออกแบบงานศิลปะ

ทั่วโลกกับก้าวย่างที่ ไม่หยุดนิ่ง

อีกหนึง่ อย่างทีน่ กั สะสมชืน่ ชอบเป็นพิเศษ ก็คอื ลวดลาย วันนี้...ทั่วโลกให้การยอมรับว่า Johnnie Walker คือ พิเศษบนกล่อง Johnnie Walker ซึ่งเป็นผลงานของศิลปิน สุดยอดของความพยายามในการเบลนด์วิสกี้ และยังคง ยุคต่างๆ รวมทัง้ คอลเลคชัน่ ล่าสุด เป็นการร่วมมือกันสร้าง เอกลักษณ์ของผู้ก่อตั้ง มร.จอห์นนี่ วอล์กเกอร์ ผู้เป็น งานศิลปะระหว่างมาสเตอร์เบลนเดอร์ จิม เบเวอริดจ์ ผู้ อัจฉริยะด้า นวิ สกี้ ผู้ มี ปณิ ธานที่ แน่ วแน่ และก้า วย่า ง สืบทอดความรูแ้ ละความชำ�นาญด้านการผสมวิสกี้ กับ พาเวล อย่างไม่หยุดนิ่ง โนลเบิรท์ นักวาดภาพประกอบระดับโลกชาวโปแลนด์ ผูเ้ คย ตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่วิสกี้ของ Johnnie Walker วาง สร้างสรรค์งานออกแบบให้กับแบรนด์ระดับโลกมาแล้ว จำ�หน่ายไปทั่วโลก และใช้เวลากว่าหนึ่งศตวรรษเพื่อหลอม มากมาย อย่าง Google, Apple, Adobe, Nike, รวมตัวเองให้กลายเป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมทัว่ โลก Sony, Polaroid, Mercedes-Benz และ Microsoft เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นอมตะ ที่ได้รับความชื่นชมจาก (ติดตามดูผลงานเจ๋งๆ ของเขาได้ที่ Instagram: บุคคลในธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์ ทัง้ ผูแ้ ต่งเพลง ผู-้ Hellocolor) สร้างภาพยนตร์ ดาราภาพยนตร์ ไม่เว้นแม้แต่เสียง ภาพวาดและดีไซน์พิเศษของพาเวล โนลเบิร์ท จิม เบเวอริดจ์ ชื่นชมจากแวดวงสังคมชั้นสูง บนกล่อง จอห์นนี่ วอล์กเกอร์ แบล็ค เลเบิล้ ลิมเิ ต็ด ประเทศไทยเอง เริ่มรู้จัก Johnnie Walker มา เอดิชนั่ นัน้ ใช้เส้นสายสีด�ำ และน้�ำ ตาลเข้มสือ่ ถึงการ ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1924 (พ.ศ. 2467) เป็นตลาดทีแ่ ข็งแกร่ง ไหลหลากอย่างมีพลัง ส่วนโนลเบิร์ทใช้ดีไซน์ของสี ที่สุดในอาเซียนติดอันดับที่ 3 จาก 180 ตลาดที่ใหญ่ เครือ่ งเทศอันร้อนแรงในการออกแบบกล่อง จอห์นนี่ ทีส่ ดุ ของ Johnnie Walker ทัว่ โลก สามปีซอ้ น เป็นรอง พาเวล โนลเบิ ร ท ์ วอล์กเกอร์ เรด เลเบิ้ล ลิมิเต็ด เอดิชั่น แค่สหรัฐอเมริกา และบราซิลเท่านั้น

ใช้ถังไม้ในการหมักเพือ่ ให้ได้รสชาติทย่ี อดเยีย่ ม

COURTESY OF JOHNNIE WALKER THAILAND

เรือ่ งราวของแบรนด์ Johnnie Walker เริม่ ต้นใน ร้านขายของชำ�เล็กๆ ในเมืองคิลมาร์นอค ประเทศ สก็อตแลนด์ ของ จอห์นนี่ วอล์กเกอร์ ซึ่งมีชา และเครือ่ งเทศทีน่ �ำ เข้ามาจากทวีปแอฟริกาและออสเตรเลีย วางจำ�หน่าย และด้วย ทักษะการผสมชานีเ้ องทีม่ สี ว่ นในการ เบลนด์สก็อตช์วิสกี้ของเขา ปี ค.ศ. 1820 สก็อตช์วิสกี้นาม Johnnie Walker ถือกำ�เนิดและแพร่หลายไปทัว่ สก็อตแลนด์ อังกฤษและทั่วทุกมุมโลก จากวันนั้นจนวันนี้เป็นเวลากว่า 190 ปีแล้ว ที่แบรนด์ Johnnie Walker ยังคงครองใจผู้คน โดยปัจจุบันมี จิม เบเวอริดจ์เป็นผู้สืบทอดความรู้ในการ เบลนด์วิสกี้มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19


STYLE ผสมผสานความคลาสสิคและ แฝงความหรูหราด้วยไลท์ติ้งเท่ๆ และแสงไฟจากแชนเดอเลียร์ พร้อมชุดโต๊ะ เก้าอี้ที่เข้าคู่กัน รวมถึงฉากกั้นเหล็กดัด เรียกว่า เป็นการมิกซ์วัสดุและแพตเทิร์น ที่หลากหลายได้อย่างดี

HANGOUTS

FREEBIRD

ทีต่ งั้ 28 ซอยสุขมุ วิท 47 วัฒนา กรุงเทพฯ เปิด: ทุกวัน 17.00-00.00 น. Freebird Bangkok

มื้ออร่อยในสวนนก

FREEBIRD: พิสุทธิ์ ศรีสุวรรณ

ร้านอาหารสไตล์โมเดิรน์ คันทรีแห่งนีเ้ นรมิตโดย อลัน บาร์ ผูก้ อ่ ตัง้ Grey Matters บริษทั ออกแบบ ชัน้ น�ำในสิงคโปร์ และ เบนจามิน ลี เจ้าของร้าน อาหารและแบรนด์กาแฟ Sarnies ร่วมกับ แดลลัส คัดดี้ เชฟ อาหารออสเตรเลียผู้มากประสบการณ์ และ มาร์คัส บอยล์ ไวน์ซอมเมอร์ลิเยร์ ด้วยการต่อยอดจากพื้นที่เดิมที่เคยเป็น บ้านเก่าของคนเลีย้ งนกจนมาสูท่ มี่ าของชือ่ ร้านว่า ‘Freebird’ ภายนอกตัวร้านถูกออกแบบอย่างทันสมัย แต่ยังยึด โครงสร้างของอาคารหลังเก่าไว้เพื่อคงความคลาสสิค พื้นที่ ร้านแบ่งเป็น 2 ส่วน เริ่มจากพื้นที่ด้านนอกส�ำหรับคนรัก ธรรมชาติ สามารถนัง่ รับประทานอาหารชิลๆ ในสวนหลังบ้าน ทีม่ พี นื้ ทีข่ องสวนครัวเล็กๆ ไว้นำ� วัตถุดบิ ส่งตรงถึงครัว ส่วน ด้านในร้าน แบ่งออกเป็น 3 โซน เริ่มจากหน้าบาร์กับฟีล เรียบหรู ด้วยการกรุวัสดุเมทัลลิก พร้อมลูกเล่นจากไลท์ติ้ง ที่นั่งตรงนี้สามารถมองออกไปเห็นพื้นที่ครัวแบบโอเพ่นคิท เช่นทีม่ พี อ่ ครัวแสดงกรรมวิธที ำ� อาหารแบบสดๆ ก่อนส่งตรง ถึงโต๊ะคุณ แต่สำ� หรับผูท้ อี่ ยากให้เชฟเสิรฟ์ กันแบบตัวต่อตัว ควรเลือกโซนเชฟ เทเบิล้ ซึง่ ต้องจองล่วงหน้า และโซนสุดท้าย คือโซนห้องหลัก เหมาะส�ำหรับคนที่มาทานเป็นก๊วนแก๊ง ประดับประดาด้วยไลท์ติ้งสวยๆ และภาพวาดจากศิลปิน ชื่อดังทั้งไทยและต่างประเทศ มาถึงคิวของอาหาร ทีน่ เี่ สิรฟ์ ในสไตล์โมเดิรน์ ออสเตรเลีย ผสมผสานความหลากหลายของวัฒนธรรมทัง้ แถบยุโรปและ เอเชีย เริ่มจาก Organic Sea Urchin จานนี้หนักแน่นใน

Organic Sea Urchin With Flaxseed Cracker, Parmesan and Sea Grapes

Grilled Iceberg Lettuce Lime Leaf Posset With Whipped Coconut, Honeydew Melon and Elderflower  Fresh Ricotta Cavatelli With Roasted and Raw Beetroot, Marjoram and Whey

ความมันของชีสและหอยเม่น เสิร์ฟบนแคร็กเกอร์โฮมเมด แทรกด้วยพาร์เมซานชีสและสาหร่ายพวงองุน่ ต่อด้วย Fresh Ricotta Cavatelli พาสต้าชีสรีคอตต้าคาวาเทลลี่โฮมเมด รสกลมกล่อมเสริมด้วยรสเปรีย้ วจากบีทรูทอร่อยลงตัวทีเดียว แต่สำ� หรับสายหนักเนือ้ ต้องยกให้ Slow Cooked Kurobuta Pork เนือ้ หมูคโุ รบูตะทีถ่ กู ปรุงสุกอย่างช้าๆ จนได้เนือ้ นุม่ ละลายใน ปากทานคูก่ บั พูเรมะกอกและเฟนเนล จบด้วยสลัดเพือ่ สุขภาพ Grilled Iceberg Lettuce เมนูนไี้ ด้กลิน่ หอมๆ จากกะหล�ำ่ ปลี ที่ถูกกริลล์ในอุณหภูมิที่เหมาะสม และได้รสสัมผัสสุดเฮลตี้ จากเมล็ดข้าวบาร์เลย์และควินวั ปิดท้ายด้วยของหวาน Lime Leaf Posset จานนีห้ วานๆ เย็นๆ หอมละมุนจนขอยกนิว้ ให้ เด่นชัดด้วยรสสัมผัสและกลิน่ ของมะกรูดนิดๆ ท็อปด้วยวิปครีม

มะพร้าว เสิร์ฟมาพร้อมเมลอนและเม็ดแมงลัก สุดท้ายส�ำหรับไวน์ทนี่ คี่ ดั สรรจากทัว่ โลกแต่เน้นไปทีไ่ วน์ ออสเตรเลียรุน่ ใหม่ๆ พร้อมทัง้ ยังมีคอ็ กเทล โดยมิกโซโลจิสต์ เลียม เบเออร์ ทีม่ าครีเอตดริง้ ส์คลาสสิคและดริง้ ส์ซกิ เนเจอร์ ของทางร้าน อาทิ Tokyo Drifter แก้วนี้รสออกขมปลายลิ้น จากเบสเข้มๆ ของ Sesame bourbon ให้ความรู้สึกเย็นๆ สดชืน่ จากส่วนผสมของขิง ส้ม และผิวส้ม ต่อด้วย Bird Is The Word แก้วทรงสูงหน้าตาคล้ายชนเผ่า รสเหมือนน�้ำผลไม้มี แอลกอฮอล์เบาๆ เพิม่ กิมมิกด้วยใบเตยหลายใบเสียบปักไว้ใน แก้วให้อารมณ์เหมือนนัง่ จิบอยูใ่ นป่า แก้วนีส้ าวๆ ทีร่ กั รสหวานๆ กลิ่นหอมๆ ไม่ควรพลาด ยิ่งยกมาดื่มบริเวณสวนหลังร้าน ทักทายสวนนก ก็สร้างบรรยากาศได้ดีทีเดียว 01.12.16

| THRT | 11


THE BUSINESS EXECUTIVE SUITE

กรรมการบริหาร บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มหาชน)

Viwat Lauhapoonrungsi

แม้จะเป็นทีย่ อมรับกันว่า “บ้านอารียา” เป็นหนึง่ ในผูน้ �ำ ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ประสบความสำ�เร็จอย่างกว้างขวาง แต่การทำ�ธุรกิจเพียงอย่างเดียว ก็ไม่ใช่เป้าหมายของ วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการบริหาร เพราะเขา ต้องการให้ “บ้านอารียา” มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม ในด้านอื่นๆ ด้วย โดยเฉพาะการให้การสนับสนุนด้านศิลปะ นั่นจึงเป็น ที่มาของการร่วมสร้างหน้าประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นผู้สนับสนุน ภาพวาดทั้ง 89 ภาพ ในโครงการ “ศิลปากรรวมใจถวายพ่อหลวง” ของ คณะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร นำ�มาจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม เพื่อน้อม รำ�ลึกและสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กษัตริย์ผู้เป็นที่รักของปวงชนชาวไทย วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี เปิดเผยกับ THRT ว่าทันที ทีไ่ ด้ทราบถึงกิจกรรมดังกล่าวของมหาวิทยาลัย ศิลปากร ก็ไม่รอช้าที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของเหตุการณ์ประวัตศิ าสตร์ของวงการศิลปะบ้านเราก็วา่ ได้ และยังถือว่าเป็นสิ่งส�ำคัญที่มีคุณค่าทางจิตใจ เพราะตลอด เวลาทีผ่ า่ นมา วิวฒั น์ เลาหพูนรังษี เป็นอีกคนหนึง่ ทีไ่ ด้นอ้ ม น�ำเอาค�ำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 มาใช้ในชีวิตประจ�ำวันและในการท�ำธุรกิจ ดังเช่นโครงการ ล่าสุดของ อารียา พรอพเพอร์ตี้ ที่ชื่อว่า “สร้างสุขยั่งยืน” (Sustainable Happiness) ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการเดินตาม รอยพระองค์ท่านอย่างแท้จริง การสัมภาษณ์ในวันนีเ้ ป็นไปด้วยบรรยากาศทีเ่ ป็นกันเอง ภายในห้องท�ำงานของหัวเรือใหญ่อารียา พรอพเพอร์ตี้ ซึ่ง ตั้งแต่ก้าวเท้าเข้าสู่อาณาจักรนี้ เราได้เห็นถึงความเป็น ศิลปะมากมายตลอดทางเดิน จนกระทั่งได้เห็นภาพวาดอัน สวยงามตระหง่านอยูด่ า้ นหลังโต๊ะท�ำงาน จึงเป็นทีป่ ระจักษ์ ว่าเขาคือผู้ที่ชื่นชอบผลงานศิลปะอย่างแท้จริง คุณเริ่มมีความชื่นชอบศิลปะตั้งแต่ตอนไหน

อาจจะตั้งแต่ช่วงมัธยม ผมชอบเรียนเขียนรูปในวิชาศิลปะ และเป็นผู้รับผิดชอบการตกแต่งห้องเรียนในวันปีใหม่ ท�ำ ทุกอย่างตั้งแต่ตัดโฟม เขียนค�ำต่างๆ ไปจนกระทั่งซื้อของ ซึ่งโดยส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบศิลปะอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น ภาพวาด ภาพเขียน หรือดนตรี แต่ไม่ถึงขนาดว่าเก็บสะสม คอลเลคชั่นนะ ผมชอบความเป็นอาร์ต ชอบงานศิลปะทุก 12 | THE HOLLYWOOD REPORTER THAILAND

แขนง อะไรที่สวยๆ งามๆ ก็ชอบหมด แต่ผมก็ไม่ได้ชอบ งานศิลปะจนถึงขนาดคลัง่ ไคล้หรือลงไปศึกษาลึกๆ ว่าอะไร เป็นอะไร เป็นแค่เพียงคนที่ชอบชื่นชมเท่านั้น ดูเหมือนคุณเป็นคนสบายๆ มีไลฟ์สไตล์ในการดำ�เนิน ชีวิตและการทำ�งานอย่างไร

ผมเป็นคนชอบท�ำกิจกรรม เล่นกีฬาก็ชอบ ไปอาร์ตแกลเลอรี ก็ชอบ อยู่ที่ว่าช่วงที่ว่างมีเวลาขนาดไหน ถ้าว่างหลายวัน ผมก็ไปต่างประเทศ เวลาไปก็จะต้องอ้างกับตัวเองว่าไป ท�ำงานจะได้ไม่รสู้ กึ ว่าต้องรีบกลับ ไปทีนงึ ก็ 3-4 วัน ผมชอบไป เดินเล่น เดินไปเรือ่ ยๆ ดูบา้ น ดูตกึ ดูผคู้ น แล้วก็คดิ ว่ามุมไหน ทีโ่ อเคก็เอากลับมาพัฒนางานของเราต่อ ส่วนถ้าเรือ่ งงานผมเป็น คนท�ำงานละเอียดเพราะอยากให้งานส�ำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และพยายามถ่ายทอดความคิดนี้ไปให้กับทีมงานด้วย แล้วคุณมีวิธีถ่ายทอดวิธีการทำ�งานอย่างไร

การถ่ายทอดมีหลายแบบ ถ้าเราแค่พดู แล้วไม่ทำ� เขาก็จะไม่ เห็น แต่ผมถ่ายทอดโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมโดยผ่านการ กรองงานของทีมงาน แน่นอนว่านายจ้างทุกคนอยากได้ลกู น้อง ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและละเอียดรอบคอบ เพราะถ้างานออกมา ดีเราก็สบาย แต่เราจะสบายได้กต็ อ้ งสอนเขาให้เห็นด้วยการ ลงมือท�ำด้วยตัวเอง เวลาคุยงานผมจะบอกเสมอว่า ผมท�ำ เรื่องนี้ผมคิดยังไง หลักคิดเป็นอย่างไร เรื่องนี้คุณต้องคิด แบบนี้ เรื่องนี้ต้องดูอย่างนี้ เราก็ถ่ายทอดเรื่องตรงนี้ให้ มีลงไปท�ำเองบ้างในเรื่องที่ส�ำคัญจริงๆ ซึ่งถ้าใครท�ำได้ก็

จะให้รางวัลเพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจในการท�ำงานต่อไป มาถึงเรื่องการสนับสนุนโครงการภาพวาด “ศิลปากร รวมใจถวายพ่อหลวง” ได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ โครงการนี้มาก่อนหรือไม่

ไม่รเู้ ลยครับ มีอยูว่ นั หนึง่ ผมไปกับเพือ่ นแล้วบังเอิญเพือ่ นผม เขาเจอกับคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึง่ เป็นเพือ่ นกัน แล้วเขาก็คยุ เรือ่ งนีก้ นั เขาก็บอกรายละเอียดของโครงการและบอกว่าหากผม สนับสนุน อารียา พรอพเพอร์ตี้ ก็จะได้ลิขสิทธิ์ภาพวาดทั้ง 89 ภาพ ทีว่ าดขึน้ โดยศิษย์เก่าของศิลปากรทุกรุน่ และมีสทิ ธิ์ ในการตีพมิ พ์ภาพวาดทัง้ หมดแต่เพียงผูเ้ ดียว ซึง่ ในประเทศนี้ สถาบันที่สร้างศิลปินที่ดังที่สุดของประเทศหรือบางท่านก็ ดังระดับโลกก็คือที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ความเป็นเอก ในเชิงศิลปะและภาพวาดทั้งหลายของประเทศนี้ก็เป็นของ คนศิลปากรทั้งนั้น และผมก็รู้สึกภูมิใจที่จะได้มีส่วนร่วมใน การสร้างประวัตศิ าสตร์ครัง้ นีผ้ า่ นงานศิลปะของศิลปินชือ่ ดัง ผ่านภาพวาดร่วมกับสถาบันทีเ่ ป็นทีห่ นึง่ ของประเทศนี้ และ การรวมศิลปินไว้ได้ขนาดนี้ก็คงจะเกิดขึ้นอีกครั้งค่อนข้าง ยาก และนี่ก็คงเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์อารียา พรอพเพอร์ตี้ด้วยเช่นกัน ตัดสินใจด้วยเหตุผลนี้เลย นอกเหนือจากทีจ่ ะได้เป็นส่วนหนึง่ ในประวัตศิ าสตร์ และ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพวาดแล้ว มีเหตุผลอะไรนอก เหนือจากนี้อีกบ้าง


สร้างสุขยั่งยืน

SUSTAINABLE HAPPINESS โดย อารียา พรอพเพอร์ตี้ ตลอดระยะเวลา 15 ปี ในการด�ำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ บ.อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหาชน) ได้เป็น ส่วนหนึง่ ในการร่วมขับเคลือ่ นการขยายตัวของเศรษฐกิจ และสังคมไทย รวมทั้งมุ่งเน้นการเป็นนักพัฒนาด้าน อสังหาริมทรัพย์ทตี่ อบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้ มากทีส่ ดุ และต้องเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมด้วย จึงได้เริม่ ต้น นโยบาย “รักษ์โลก รักเรา” ภายใต้แนวคิด “สร้างสุข ยัง่ ยืน” (Sustainable Happiness) ด้วยการน�ำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาโครงการทัง้ หมด 2 ด้าน คือด้านการออกแบบโครงการ และนวัตกรรมการดูแลและ บริหารชุมชนด้วยการเน้นสร้างความสุข เป็นมิตรกับผูอ้ ยู่ อาศัย เสริมความรู้ และร่วมสร้างความรักสิ่งแวดล้อม วางผังให้มีความเหมาะสมในเรื่องทิศทางของแสงและ ลมเพื่อช่วยเพิ่มการไหลเวียนของอากาศภายในบ้านพัก ให้เกิดความเย็นสบาย เลือกวัสดุทเี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม โดยค�ำนึงถึงรูปแบบ การใช้ชีวิตภายในห้องพักให้เกิดความสะดวกสบาย ได้ ประโยชน์และเกิดการใช้งานที่คุ้มค่าสูงสุด

1

1 ภาพวาดปีนักษัตรของคุณวิวัฒน์

เลาหพูนรังษี ซึ่งอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้ให้เป็นของขวัญวันเกิด 2 ภาพนางนวลกลางเดือนเพ็ญ วาดโดยอาจารย์ปรีชา เถาทอง ในค�ำ่ คืน งานเลีย้ ง สปช. ศิลปวัฒนธรรม ที่ บ. อารียา พรอพเพอร์ตี้ เมือ่ ปี 2558 ในงานนีย้ งั มีอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ มาร่วมร้องเพลงนางนวล และขับเอือ้ นบทร้อยแก้ว ร่วมด้วยธนิสร์ ศรีกลิน่ ดี มาร่วมขับเพลงขลุย่ ในเพลงเดือนเพ็ญ

สิ่งนี้ถือเป็นที่สุดของวงการศิลปะบ้านเรา ที่ อารียา พรอพเพอร์ตี้ จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีถวายแด่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 ผ่านกิจกรรมการวาดภาพ จากศิลปิน มันเป็นทีส่ ดุ ของชีวติ และของประวัตศิ าสตร์เลยก็ ว่าได้ ไม่มีอะไรเป็นที่สุดเท่ากับงานนี้อีกแล้ว เราไม่ได้เพียง แค่สนับสนุนเฉยๆ แต่นี่เป็นโอกาสร่วมสร้างประวัติศาสตร์ ของงานที่ท�ำเพื่อถวายพระองค์ท่าน

ภูรินทร์ อรุณจิตร์ (4)

ภาพทั้งหมดจำ�นวน 89 ภาพนี้จะนำ�ไปทำ�อะไรต่อ

ตัง้ ใจว่าจะน�ำไปพิมพ์เพือ่ เป็นเล่มประวัตศิ าสตร์อกี หนึง่ เล่ม ซึ่งตอนนี้ก�ำลังอยู่ในขั้นตอนการด�ำเนินการว่าจะจัดท�ำออก มาในรูปแบบไหน แต่รบั รองว่าเป็นเล่มทีใ่ ครได้ไปก็ถอื ว่าได้ เล่มประวัตศิ าสตร์ภาพเขียนอีกเล่มไว้ในครอบครอง เพราะ ภาพแต่ละภาพมันมีความหมายมากกว่าที่ตามองเห็น และ แน่นอนว่ามีคุณค่าทางจิตใจ และตั้งใจว่าจะมีแผ่นดิสก์อยู่ ในบ็อกซ์เซตด้วย ซึ่งในนั้นจะรวบรวมภาพวาดแต่ละภาพ บุคคลที่ร่วมกันเขียน ที่มาของภาพ ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึง มุมมองของศิษย์เก่าแต่ละรุน่ ทีล่ ว้ นแล้วแต่ทรงคุณค่า คาดว่า น่าจะท�ำเสร็จสิ้นในปีหน้าจะได้ทันเป็นของขวัญปีใหม่พอดี และเป็นปีที่ อารียา พรอพเพอร์ตี้ ครบรอบ 15 ปีพอดีด้วย ซึ่งจะส�ำเร็จออกมาเป็นรูปเล่มแบบไหน ตอนนี้คงบอกได้ ค�ำเดียวว่าเป็นเล่มที่ตั้งใจท�ำที่สุดเท่าที่เคยท�ำมาแน่นอน

2

โดยส่ ว นตั ว ชื่ น ชอบผลงานของศิ ล ปิ น ท่ า นไหนเป็ น พิเศษบ้าง

แต่ละท่านก็มเี อกลักษณ์แตกต่างกันไป หากเป็นภาพวาดผูห้ ญิง สวยๆ ก็ตอ้ งอาจารย์จกั รพันธุ์ โปษยกฤต ถ้าเป็นภาพวาดพระ ทีง่ ดงามก็ตอ้ งอาจารย์ปญั ญา วิจนิ ธนสาร ถ้าเรือ่ งแสงเงาต้อง ยกให้อาจารย์ปรีชา เถาทอง แต่ถา้ เป็นภาพวาดสวรรค์วมิ านก็ ต้องอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ แต่ก่อนหน้านี้ผมก็แยก ไม่ออกหรอกว่าผลงานไหนเป็นของท่านใด รูแ้ ค่วา่ ชอบเพราะ มันสวย แล้วก็บงั เอิญไปชอบผลงานชิน้ เอกของเขาทัง้ นัน้ พอ เริ่มมาเก็บสะสมจึงค่อยๆ ได้เรียนรู้ทีละน้อย อย่างผลงาน ของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี แต่กอ่ นผมก็ไม่รหู้ รอกว่าเขาสุดยอด ขนาดไหน จนได้ไปงานแล้วเจอเขา โอโห เจ๋งมาก ใส่ชดุ สีดำ� ถือพูก่ นั อันเบ่อเริม่ แล้วแค่ขดี เส้นสามสีเ่ ส้นก็เป็นรูปแล้ว คน อะไรจะเก่งและเขียนรูปได้มีพลังขนาดนั้น ทราบมาว่าคุณยังเดินตามรอยพระองค์ท่านด้วยการ ทำ�โครงการสร้างสุขยัง่ ยืน (Sustainable Happiness) โครงการนี้คืออะไร

เป็นแนวคิดของการท�ำที่อยู่อาศัยของบ้านอารียา ซึ่งเพิ่ง แถลงข่าวไปเมือ่ เดือนกรกฎาคมทีผ่ า่ นมานีเ่ อง เป็นการอยูอ่ ย่าง ยัง่ ยืน ด้วยแนวคิดทีว่ า่ ท�ำยังไงให้ลกู บ้านทีม่ าอยูใ่ นโครงการ อยูแ่ บบยัง่ ยืนพึง่ พาตัวเองได้ ซึง่ ก็ได้พระองค์ทา่ นเป็นแบบอย่าง

มีการน�ำไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) มาใช้ ในพื้ น ที่ ส ่ ว นกลางเป็ น หลั ก เพื่ อ ให้ แ สงสว่ า งบริ เ วณ ทางเดินสวนสาธารณะ และโดยรอบบริเวณอาคาร เพื่อช่วยลดการใช้ไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของ ส่วนกลางลงได้ทำ� ให้ผอู้ ยูอ่ าศัยประหยัดในเรือ่ งค่าใช้จา่ ย ส่วนกลางมากขึ้น แยกระบบท่อระบายน�้ำเพื่อบ�ำบัดกลับมาใช้ใหม่ในสวน เช่น น�้ำที่ใช้แล้วจากการอาบน�้ำได้น�ำมาบ�ำบัดอย่างถูก หลักและวิธกี ารจนได้คา่ BOD ทีเ่ ป็นมาตรฐานในการน�ำ กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง ด้วยการน�ำไปดูแลสวน และต้นไม้ภายในโครงการ เป็นต้น พื้นที่การจัดเก็บและจัดการขยะอย่างถูกวิธี ด้วยการ ออกแบบพื้นที่ส่วนกลางให้มีห้องจัดเก็บขยะที่ถูกสุข อนามัย โดยใช้หลักการแยกประเภทขยะ ได้แก่ ขยะ อินทรีย์ (ขยะสด) ขยะรีไซเคิล (ขยะที่สามารถน�ำกลับ มาใช้ได้หรือมีมูลค่า) ขยะทั่วไป และขยะอันตราย อีกทั้งยังมีลู่วิ่งและเลนปั่นจักรยานอยู่ในโครงการ เพื่อ เสริมสร้างสุขภาพให้กับผู้อยู่อาศัย และเป็นกิจกรรมใน ครอบครัวหรือชุมชนอีกด้วย เปลี่ยนสวยสวนให้กลายเป็นสวนที่รับประทานได้ พื้นที่ สีเขียวจะถูกปรับเป็นพื้นที่ในการปลูกพืชผักสวนครัวที่ ปรับเปลีย่ นไปตามแต่ละฤดูกาล และยังมีไม้ยนื ต้นทีเ่ ป็น ผลไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่อีกด้วย 01.12.16

| THRT | 13


THE BUSINESS EXECUTIVE SUITE

ว่าในเมื่อเราจะท�ำบ้านเราก็ต้องคิดถึงลูกบ้าน ว่าการที่เขา มาอยูใ่ นบ้าน เราจะท�ำอย่างไรให้เขาอยูอ่ ย่างมีความสุขและ ยัง่ ยืนได้ ก็ดตู งั้ แต่เรือ่ งสิง่ แวดล้อม มาตรฐานแบบบ้าน เรือ่ ง เซอร์วสิ ต่างๆ เราก็ตงั้ ใจท�ำให้ดที สี่ ดุ ได้มกี ารแนะน�ำลูกบ้านให้ ปลูกผักในบ้าน โดยการส่งเจ้าหน้าทีน่ ติ บิ คุ คลเข้าไปให้คำ� แนะน�ำ ลูกบ้านว่าเขาควรจะปลูกผักยังไง อยูบ่ า้ นปลูกยังไง อยูค่ อนโดฯ ปลูกยังไง บ้านคุณมีพื้นที่แค่นี้ อยู่กันเท่านี้ คุณควรจะปลูก ผักอะไรเพือ่ ทีเ่ ขาจะได้ทานผักทีด่ มี คี ณุ ภาพกับชีวติ และยังมี เรือ่ งของการท�ำโซล่าเซลล์และรีไซเคิลน�ำ้ เพราะอยากจะลด เรือ่ งการใช้ไฟฟ้าและช่วยประหยัดค่าน�ำ้ ค่าไฟให้กบั ลูกบ้าน ด้วย สุดท้ายกับการแยกขยะทีพ่ ยายามจะให้ลกู บ้านท�ำให้ได้ เพราะแยกแล้วคุณจะเห็นว่ามันไม่มขี ยะเลย มลภาวะก็หายไป ชุมชนก็น่าอยู่ ซึ่งโมเดลนี้มีอยู่ในโครงการใหม่ๆ ของเรา ทั้งหมด นอกจากนี้เรายังมีสวนสาธารณะส่วนกลางที่ปลูก ผักกับผลไม้ แทนที่จะปลูกไม้ยืนต้นเฉยๆ อีกด้วย 14 | THE HOLLYWOOD REPORTER THAILAND

ทำ�ไมถึงเกิดแรงบันดาลใจในการทำ�โครงการนี้

มาจากค�ำสอนเรื่อง ‘ความพอเพียง’ ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ถ้าเราสร้างความพอเพียงให้กับ ชุมชนได้ เขาก็มีความสุขในระยะยาว อย่างน้อยๆ ก็กินผัก ไม่มีสารพิษ สุขภาพร่างกายแข็งแรง อย่างผมก็ปลูกผักกิน เอง อย่างพริกที่มีการตรวจพบว่ามีสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์ ผมก็ปลูกเองที่บ้าน ซึ่งเรื่องนี้สามารถวางแผนได้ล่วงหน้า เลยว่าในหนึง่ อาทิตย์เราสามารถเก็บผักมากินได้กคี่ รัง้ เรือ่ ง นี้ก็เป็นเรื่องที่ผมได้น้อมน�ำค�ำสอนของพระองค์ท่านมาใช้ คุณมองเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็นแบบอย่างในด้านใดบ้าง

ท่านเป็นแบบอย่างในทุกเรื่อง ผมขออนุญาตเปรียบเทียบ อย่างนี้นะครับ ถ้าท่านไม่ได้เป็นกษัตริย์ เป็นเพียงคน ธรรมดาคนหนึง่ จะสามารถหาใครสักกีค่ นในโลกทีเ่ พียบพร้อม

ได้ขนาดนี้ รู้ 4-5 ภาษา กิริยามารยาทอัธยาศัยงดงาม ประหยัดมัธยัสถ์ มีความเป็นผู้น�ำ ดนตรีก็เป็นยอดฝีมือ สามารถแต่งเพลงได้ถึงขนาดนี้ จนเดี๋ยวนี้ยังหาเพลงแบบที่ ท่านแต่งแทบไม่ได้อีกแล้ว ส่วนเรื่องกีฬาพระองค์ท่าน สามารถเล่นเรือใบข้ามอ่าวไทยได้ นี่คือความสามารถที่ไม่ ธรรมดา ในเรือ่ งการศึกษาตลอดพระชนมายุของพระองค์ทา่ น ท่านทรงท�ำตั้งกี่พันโครงการ ซึ่งแต่ละอย่างที่พระองค์ท่าน ทรงท�ำก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทย ทัง้ นัน้ ท่านไม่เคยท�ำเพือ่ ตัวเองเลย นีค่ อื สิง่ ทีเ่ ราไม่สามารถ เปรียบเทียบพระองค์ท่านกับอะไรได้เลย แต่ถ้ามองในมุม ของตัวอย่าง ท่านเป็นตัวอย่างที่ดีในทุกๆ เรื่องที่เราควรน�ำ เอาเป็นแบบอย่าง ผมว่าใครก็ตามที่น�ำเอาเพียงเสี้ยวหนึ่งที่ ท่านเป็นในเรื่องนั้นๆ มาเป็นแบบอย่างในการด�ำเนินชีวิตก็ ประสบความส�ำเร็จแล้ว ไม่ต้องเอามาหมดทุกเรื่องหรอก เพราะเราคงท�ำไม่ได้ทุกเรื่อง


โครงการ

ศิลปากรรวมใจ ถวายพ่อหลวง

ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

ภาพประกอบทั้งหมด จาก AREEYA PROPERTY

แล้วคุณได้น้อมนำ�คำ�สอนของพระองค์ท่านในเรื่องใด มาใช้บ้าง

ท่านเป็นแบบอย่างทัง้ ในเรือ่ งส่วนตัวและการท�ำงาน ในเรือ่ ง ของการเป็นแบบอย่างและเป็นผู้น�ำที่ดี เราสอนและท�ำให้ ลูกน้องเห็นเป็นตัวอย่าง ทรงท�ำตามอย่างพระองค์ท่านใน เชิงที่ว่า แม้ไม่ใช่หน้าที่เรา แต่ถ้าเราเห็นว่ามันสมควรที่จะ ต้องท�ำเราก็ต้องท�ำ อันนี้เป็นสิ่งที่ยึดถือมาตลอดชีวิตการ ท�ำงาน ไม่ได้คิดว่านี่เป็นงานของฉันหรือไม่ ซึ่งงานที่เรา จ�ำเป็นต้องท�ำมันก็ต้องท�ำอยู่แล้ว และเราต้องท�ำประโยชน์ ให้กบั องค์กรด้วย รวมไปถึงการประพฤติตน ความคิดต่างๆ ที่พระองค์ท่านมีหรือทรงกระท�ำเราก็น้อมน�ำมาปฏิบัติตาม แต่เราท�ำได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของที่พระองค์ท่านทรงท�ำหรอก เราก็แค่พยายามท�ำเท่าที่เราจะท�ำได้ คุณอยู่ในวงการธุรกิจมานาน มีเคล็ดลับหรือข้อคิดที่

อยากจะบอกต่อคนรุ่นต่อไปอย่างไรบ้าง

การประสบความส�ำเร็จมันไม่มที างลัด เด็กวันนีค้ ดิ รวยทางลัด หมดเลย มันไม่มหี รอกทางลัดในโลกนี้ ผมยังไม่เคยเจอทาง ลัดเลย หรือลองไปค้นประวัตคิ นทีป่ ระสบความส�ำเร็จทัง้ โลก มาดู ก็ไม่มีใครได้รวยทางลัด คนที่จะประสบความส�ำเร็จ ได้นั้นต้องเกิดจากมันสมอง ความคิด ความตั้งใจ และ ประสบการณ์ บวกโชคอีกนิดหน่อย ถ้ามีโชคก็อาจท�ำให้คณุ ประสบความส�ำเร็จได้เร็วขึน้ แต่ถา้ ไม่มโี ชคก็อาจจะประสบ ความส�ำเร็จช้าหน่อย ทีส่ ำ� คัญต้องขยัน ทุม่ เท อดทน ไม่ทอ้

มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมแสดงความอาลัยต่อการ เสด็จสวรรคต และร่วมน้อมร�ำลึกพร้อมส�ำนึกในพระ มหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการจัดกิจกรรม ‘ศิลปากรรวมใจ ถวายในหลวง’ โดยสมาคมนักศึกษาเก่าคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วม ด้วยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมภาพพิมพ์ เพือ่ ร่วมกัน เขียนภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหัวข้อ ‘ในหลวงของ ประชาชน’ จ�ำนวนทั้งหมด 89 ภาพ ณ ลานอาจารย์ ศิลป พีระศรี (ม.ศิลปากร วังท่าพระ) โดยภายในงานมี ศิลปินแห่งชาติมาร่วมวาดภาพประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ ด้วย อาทิ ศ.ปรีชา เถาทอง, ศ.อิทธิพล ตั้งฉโลก, ศ.ปัญญา วิจินธนสาร ฯลฯ นอกจากนี้ภายในงานยังมี การแสดงดนตรีจากวงออร์เคสตรา คณะดุรยิ างคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มาร่วมบรรเลงระหว่างการเขียนภาพ ของเหล่าศิลปินทั้งหลายอีกด้วย

แล้วนิยามความสำ�เร็จของผู้ชายที่ชื่อ วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี คืออะไร

ความส�ำเร็จของผมไม่ได้วดั กันด้วยเงิน แต่วดั กันทีค่ วามสุข ความภาคภูมใิ จในสิง่ ทีท่ ำ� ความสุขทีไ่ ด้แบ่งปันให้คนรอบข้าง ทุกๆ คน ให้กับสัมคม ให้กับชุมชน 01.12.16

| THRT | 15


The Devil

the INTERVIEW

and

Miss Jones

ธันวาคมนี้คุณจะเห็น เฟลิซิตี้ โจนส์ นักแสดงสาว ดีกรีนักศึกษามหาวิทยาลัย ออกซ์ฟอร์ด เดินทางไปท่องนรก กับ ทอม แฮงค์ส ในภาพยนตร์ เรื่อง Inferno และยังร่วมแสดง กับต้นไม้ในเรื่อง A Monster Calls ก่อนที่จะไปต่อสู้กับ มหาวายร้ายใน Rogue One ทั้งหมดยังน่ากลัวเทียบไม่เท่า กับงานของเธอในวันนี้ การเล่น เป็นหัวหน้าเจไดเพื่อเป็นอาชีพ สิ่งนั้นจะนำ�เธอไปสู่ทิศทางใด - เรื่องโดย ทาเทียน่า ซีเกล / ภาพโดย มิลเลอร์ ม็อบลีย์

เฟลิซติ ี้ โจนส์ ไม่ใช่นกั วิจารณ์ศลิ ปะ แต่เธอรูว้ า่ เธอชอบอะไร เมื่อเธอเห็นมัน ระหว่างเดินเล่นอยู่ที่หอศิลป์ออนตาริโอ ที่ โตรอนโต เมือ่ ช่วงบ่ายในเดือนกันยายน เธอหยุดยืนอยูช่ ว่ั ขณะ ในท่ามือเท้าสะโพกเพื่อชมภาพวาดแนวโมเดิร์นนิสต์ที่วาดโดย โคล้ด ตูซิญอง ศิลปินชาวแคนาเดียน กับผลงานที่ชื่อว่า Violence Lucide “มันมีบางอย่างทีค่ อ่ นข้างชัดเจนและเปิดเผยเกีย่ วกับมัน” เธอกล่าว “ฉันชอบ ความวุ่นวายที่มันเป็น และฉันวาดมันได้อย่างง่ายดาย” “มันง่าย, แน่นอน วงกลมสีด�ำ ในพืน้ ทีว่ า่ งเปล่าสีขาวของกรอบสีเ่ หลีย่ ม และจากนัน้ มันง่ายทีจ่ ะจินตนาการว่าทำ�ไมโจนส์ตอ้ งการวาดสิง่ ทีว่ นุ่ วาย ในวันนี้ ชีวิตของเธอมีความยุ่งยากมากมายแต่ในทางที่ดี ในเส้นทางที่ เกิดขึ้นก็มีความโชคดีอยู่เล็กน้อย สำ�หรับการเริ่มต้นของนักแสดงสาว ชาวบริตชิ วัย 32 ปี ทีเ่ มือ่ ไม่นานมานีม้ ผี ลงานทีเ่ ธอได้เล่นประกบกับทอม แฮงค์ส ในภาพยนตร์ของ รอน โฮเวิร์ด เรื่อง Inferno ผลงานล่าสุดจาก ภาพยนตร์แฟรนไชส์บล็อคบัสเตอร์เรื่อง Da Vinci Code (ซึ่งทำ�รายได้ ทั่วโลกไปถึง 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) และจากนั้นอีกสองเดือนเธอก็มี

16 | THE HOLLYWOOD REPORTER THAILAND

ผลงานให้ได้ตดิ ตามกันอีกสองเรือ่ ง นัน่ คือบทบาทของแม่เลีย้ งเดีย่ วที่เป็น โรคมะเร็งในภาพยนตร์เรื่อง A Monster Calls ซึ่งนั่นส่งผลให้เธอพร้อม ที่จะเข้าชิงตำ�แหน่งในเวทีออสการ์อีกครั้ง และมีเสียงพึมพำ�มาว่าเธอจะ เข้าชิงตำ�แหน่งนักแสดงนำ�หญิงยอดเยี่ยมอีกเป็นครั้งที่สอง (เธอเคย ได้เข้าชิงครั้งแรกในปี 2015 จากบทบาทภรรยาของสตีเฟ่น ฮอว์กิ้ง จาก เรื่อง The Theory of Everything) และล่าสุดกับการต่อสู้ในบทบาทของ จีน เออร์โซ นักต่อสูฝ้ า่ ยพันธมิตรกบฏ ซึง่ เป็นตัวละครหลักจากหนังภาคแยก ของ Star Wars ในเรือ่ ง Rogue One นีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับเธออย่าง รวดเร็วและทำ�ให้ใบหน้าของเธอกลายเป็นที่จดจำ�ของคนทั้งโลก ทัง้ หมดทำ�ให้ชวี ติ ของโจนส์ตง้ั อยูบ่ นความยุง่ ยาก ถ้ามันเป็นทีน่ า่ อิจฉา มันก็เป็นทางแยกด้วย เธอต้องตัดสินใจว่าบทบาทของนักแสดงหญิงแบบไหน ทีเ่ ธออยากจะเป็น ประตูหมายเลขหนึง่ เป็นเส้นทางอาชีพทีส่ าหัสเกีย่ วกับ การแสดงที่เธอรัก เหมือนอย่าง รูนีย์ มาร่า, มิเชลล์ วิลเลียมส์ หรือแครี่ มัลลิแกน การทำ�งานโดยส่วนใหญ่อยูใ่ นประเภททีม่ เี กียรติซง่ึ หากเป็นรูปภาพ ก็เป็นของประดับทีเ่ ยีย่ มมากทีจ่ ะติดไว้เหนือเตาผิง เพียงแค่บางครัง้ ก็เป็น


“เมือ่ ทุกๆ อย่างกำ�ลังไปได้ดี คุณก็ตอ้ งไหลลืน่ ไปตามมัน และรับโอกาสมากมายเหล่านั้นไว้ เพราะคุณไม่มีทางรู้เลยว่าจะมีใครคนต่อไปที่ จะมาแทนที่คุณ” เฟลิซิตี้ โจนส์ กล่าว, ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ที่อาคาร เมโทรโพลิแทน ในนิว ยอร์ก สไตลิง่ โดย เคต ยัง เดรสจาก Baserange และภาพปก เดรสจาก Altuzarra

แค่การทำ�เล่นๆ ไม่จริงจังทางการค้าเพื่อแสวงหาผลกำ�ไรในภาพยนตร์ (เหมือนอย่าง เอมี่ อดัมส์ ในเรือ่ ง Man of Steel) ประตูหมายเลขสองคือ การดำ�เนินเส้นทางตามจูเลีย โรเบิรต์ ส์ และซิกวั ร์นยี ์ วีเวอร์ จากอีกยุคหนึง่ (หรือสอง) ที่ผ่านมา และกลายมาเป็นนักแสดงหญิงที่มีค่าตัวเริ่มต้นสูง ในวงการสตูดิโอภาพยนตร์ บ่ายนีเ้ ราใช้เวลาไปกับโจนส์ทโี่ ตรอนโต ซึง่ ทีน่ กี่ อ่ นหน้าวันนีเ้ ธอได้ไป ปรากฏตัวที่งานโตรอนโต ฟิล์ม เฟสติวัล สำ�หรับงานฉายรอบปฐมทัศน์ ภาพยนตร์ของ เจ.เอ. บาโยน่า เรื่อง A Monster Calls นี่พิสูจน์ให้เห็นว่า เธอได้เอนเอียงไปสูป่ ระตูหมายเลขหนึง่ แล้ว “ฉันคิดเสมอว่า มิเชลล์ วิลเลียมส์ นั้นยอดเยี่ยมในงานของเธอ” เธอกล่าว เมื่อเราถามว่าเธออยากร่วมงาน กับใครมากทีส่ ดุ “และฉันก็รกั โซเฟีย คอปโปล่า เธอมักจะสร้างสรรค์บาง อย่างที่อบอวลไปด้วยบรรยากาศเสมอ ฉันรัก เวส แอนเดอร์สัน, โรมัน คอปโปล่า, แอนเดรีย อาร์โนลด์” ในทางกลับกัน ผู้หญิงคนนี้คือคนที่อยู่ ในโปรดักชั่นอย่างต่อเนื่องติดๆ กันใน 15 เดือนที่ผ่านมา ซึ่ง 6 เดือน ในจำ�นวนนั้นเธอใช้เวลาไปกับการม้วนตัวและกวัดแกว่งปืนพกเมื่อเธอ

ได้รบั บทนักแสดงนำ�ในภาพยนตร์แฟรนไชส์ฟอร์มยักษ์เรือ่ ง Rogue One (ภาคล่าสุดของภาพยนตร์ Star Wars อย่าง The Force Awakens ทำ�รายได้ ทั่วโลกไป 2.07 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ซิกัวร์นีย์ วีเวอร์รบั บทหญิงสาวผูต้ อ้ งต่อสูก้ บั สิง่ มีชวี ติ ทีม่ าจากนอกโลกในภาพยนตร์ เรือ่ ง Alien ทีท่ �ำ ให้เธอเป็นนักแสดงหญิงทีต่ อ้ งแบกภาพยนตร์แนวไซ-ไฟ ไว้บนไหล่ของเธอมาโดยตลอด “มันไม่เคยหยุดนิง่ ” เธอกล่าวถึงปีทผ่ี า่ นมา ขณะจ้องเขม็งไปยังภาพวาด วงกลมที่มีพลังกล่อมใจอย่างประหลาดของตูซิญอง “แต่ฉันคิดเสมอว่า เมือ่ ทุกๆ อย่างกำ�ลังไปได้ดี คุณก็ตอ้ งไหลลืน่ ไปตามมันและรับโอกาสมากมาย เหล่านัน้ ไว้ เพราะคุณไม่มที างรูเ้ ลยว่าจะมีใครคนต่อไปทีจ่ ะมาแทนทีค่ ณุ ” โจนส์เริม่ ต้นเข้าสูก่ ารแสดงครัง้ แรกทีย่ ง่ิ ใหญ่ของเธอเมือ่ ตอนอายุ 12 ปี กับการเป็นนักแสดงในภาพยนตร์แนวครอบครัวของอังกฤษเรื่อง The Treasure Seekers เธอเติบโตมาในหมูบ่ า้ นบอร์นวิลล์ ทางตอนใต้ของเมือง เบอร์มิ่งแฮม ประเทศอังกฤษ เธอเห็นการแสดงเป็นมากกว่างานอดิเรก และเป็นอาชีพทีเ่ ธอวางแผนไว้ บางครัง้ เธอก็ท�ำ มันในวันหยุดและช่วงพักผ่อน ในฤดูรอ้ น เธอทำ�มันอย่างจริงจัง หลังจากเลิกเรียนเธอเข้าร่วมเวิรก์ ชอปที่ Central Junior Television เพือ่ ดำ�เนินการในงานโปรดักชัน่ เรือ่ ง A Midsummer Night’s Dream ท่ามกลางหมู่ผู้เล่นคนอื่นๆ อีกมากมาย แต่ไม่ได้ฝัน ทีจ่ ะเป็นนักแสดงภาพยนตร์ “ฉันไม่คิดว่าครอบครัวจะให้ฉันทุม่ เทสูก่ าร เป็นนักแสดงอย่างเต็มเวลาเพราะตอนนั้นฉันอายุแค่ 12 ปี” เธอกล่าว ถึงพ่อของเธอที่ทำ�อาชีพนักข่าวหนังสือพิมพ์สายสืบสวน และแม่ทำ�งาน ในวงการโฆษณา “ฉันชอบความสมดุล ความเป็นธรรมชาติ และความ เป็นตัวของตัวเอง” ชีวิตในบ้านของเธอเป็นแบบผู้ดีเก่าที่มีมารยาทเรียบร้อย แต่ก็เป็น ผูด้ �ำ รงชีวติ แตกต่างจากคนอืน่ อย่างชัดเจนเช่นกัน พ่อแม่ของเธอแยกทาง กันเมื่อตอนเธออายุ 3 ขวบ แต่เธอก็ยังใกล้ชิดกับพ่อและแม่เหมือนเดิม ในวันอาทิตย์พอ่ ของเธอจะจับกลุม่ กับเธอและน้องชาย (น้องชายของโจนส์ ทำ�งานเป็นบรรณาธิการด้านสารคดี) สองพีน่ อ้ งจะอยูร่ อบๆ โต๊ะเพือ่ อ่าน หนังสือพิมพ์ของอังกฤษ ครอบคลุมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับการเมืองทั้งหมด จากหนังสือพิมพ์ The Sun ไปจนถึง The Telegraph ส่วนแม่ของเธอจะ เปิดภาพยนตร์ตา่ งประเทศให้พวกเขาดู “เธอมีความหลงใหลในภาพยนตร์ ฝรัง่ เศสและสวีดชิ ” โจนส์นกึ ถึงเรือ่ งในอดีต “ฉันยังจำ�ได้ทแี่ ม่ให้พวกเราดู Gone with the Wind เธอรัก วิเวียน ลีห์ และนั่นทำ�ให้ความคิดของฉัน เป็นรูปเป็นร่างขึน้ ฉันคิดว่า ‘โอ้ บางทีวนั นึงฉันอาจจะเป็นเหมือน วิเวียน ลีห’์ ” วันนัน้ เป็นเพียงแค่การสานต่อเส้นทางเพียงเล็กน้อย โจนส์ใช้เวลาช่วง วันหยุดจากการแสดงไปเรียนวรรณคดีองั กฤษทีอ่ อกซ์ฟอร์ด วิทยานิพนธ์ ของเธอเขียนเกี่ยวกับ เวอร์จิเนีย วูล์ฟ (นักเขียนชาวอังกฤษ) “ฉันชอบที่ เธอเข้าใจจิตใจของผู้คน” เธอกล่าว “และนั่นคือการโต้แย้งระหว่างสิ่งที่ ผูค้ นคิดกับวิธกี ารว่าพวกเขาประพฤติตวั อย่างไร นัน่ เป็นสิง่ ทีเ่ ห็นได้ชดั ว่า พวกเราจะต้องสำ�รวจตลอดเวลาหากเป็นนักแสดง” แต่หลังจากทีจ่ บการ ศึกษาในปี 2006 เธอตัดสินใจให้เวลากับการแสดงและการถ่ายทำ�อย่าง จริงจัง และนั่นคือหนทางของนักแสดงสาวชาวบริติชที่นำ�ไปสู่การแสดง ในซีรี่ส์ Doctor Who และ Brideshead Revisited จากนัน้ ในปี 2011 เธอได้เป็นนักแสดงนำ�ในภาพยนตร์เรือ่ ง Like Crazy กับบทของหญิงสาวชาวอังกฤษทีอ่ าศัยอยูใ่ นลอสแอนเจลิสและตกหลุมรัก กับหนุ่มอเมริกัน ที่แสดงโดย แอนทอน เยลชิน ก่อนที่เธอจะโดนเนรเทศ ออกนอกประเทศ (ในภาพยนตร์) ภาพยนตร์ได้เข้าสู่เทศกาลภาพยนตร์ ซันแดนซ์และทำ�ให้โจนส์ได้รบั การจดบันทึกโดยฮอลลีวดู้ (และเป็นทีด่ งึ ดูด ความสนใจเหมือน เจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์) สิง่ นีจ้ ะไม่เกิดขึน้ ถ้ามันไม่ได้ท�ำ ให้บ็อกซ์ออฟฟิศระเบิด (ภาพยนตร์ทำ�รายได้ไป 3.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) และนัน่ ยังเป็นการเริม่ ความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างเธอกับเยลชินก่อนทีเ่ ขาจะ เสียชีวติ เมือ่ เดือนมิถนุ ายน จากเหตุการณ์รถ Jeep Cherokee ไหลทับตัว ของเขาติดกับประตูบา้ นทีแ่ อล.เอ. “มันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก” โจนส์กล่าวถึงโศกนาฏกรรมนั้น เห็นได้ชัดว่าเธอยังช็อคกับเหตุการณ์ นั้นอยู่ “มันไม่ได้รู้สึกเหมือนว่าเรื่องนั้นเป็นแค่เรื่องธรรมดาหรือเรื่องที่

SET DESIGN BY SHAWN PATRICK ANDERSON AT ACME STUDIO / HAIR BY EARL SIMMS AT CAREN AGENCY / MAKEUP BY JUSTINE PURDUE FOR DIORSKIN AT TIM HOWARD MANAGEMENT / MANICURE BY BARBARA MUTNICK FOR OPI AT EXCLUSIVE ARTISTS MANAGEMENT / FEATHERS: ISTOCK / MONSTER: QUIM VIVES/FOCUS FEATURES / INFERNO: JONATHAN PRIME/COLUMBIA PICTURES / ROGUE: JONATHAN OLLEY/LUCASFILM

1

2

3

1

ลูอิส แม็คดูกัลล์ นักแสดงร่วม วัย 12 ปี จากเรื่อง A Monster Calls 2 ทอม แฮงค์ส นักแสดงร่วม จากเรื่อง Inferno 3 เฟลิซิตี้ โจนส์ ในบทของ จีน เออร์โซ ในเรื่อง Rogue One: A Star Wars Story 01.12.16

| THRT | 17


the INTERVIEW

E L B A L I VA ARE A for Websites for Applications

มีบางอย่างที่ยากจะเข้าใจ เกี่ยวกับตัวเธอเล็กน้อย จริงๆ แล้วเธอไม่ได้เป็นเหมือน ‘ผู้หญิงทุกคน’ เธอไม่ได้เป็น ผู้หญิงเซ็กซี่ แต่เธอมีความ สร้างสรรค์ทแ่ี ตกต่างออกไป

SUBSCRIBE NOW

- รอน โฮเวิร์ด

NEXT ISSUE 15 DEC 2016 THE 1ST ANNUAL ROUNDTABLE THE DIRECTORS

เฟลิซติ ้ี โจนส์ และแอนทอน เยลชิน ที่รอบปฐมทัศน์ ภาพยนตร์เรื่อง Like Crazy ที่นิว ยอร์ก ปี 2011 18 | THE HOLLYWOOD REPORTER THAILAND

18 | THE HOLLYWOOD REPORTER THAILAND


เดรสจาก Saint Laurent ถุงน่องจาก Donna Karan และรองเท้าส้นสูงจาก Prada HARRIS: ANTHONY HARVEY/GETTY IMAGES / JAMES: SLAVEN VLASIC/GETTY IMAGES / MBATHA-RAW: ALBERTO E. RODRIGUEZ/GETTY IMAGES / PIKE: JEFF SPICER/WIREIMAGE / RIDLEY: TRISTAN FEWINGS/GETTY IMAGES / YELCHIN: JASON KEMPIN/GETTY IMAGES

01.12.16

| THRT | 19


ฮอลลีวู้ดไม่เคยขาดแคลนพล็อตดีๆ มาทำ�เป็นหนัง แล้วพล็อตดีๆ มันมาจากไหนล่ะ? คำ�ตอบก็คือมาจาก เหล่านักเขียนทัง้ หลายนีเ่ อง THRT รวบรวม 25 นักเขียนทีท่ รงอิทธิพลทีส่ ดุ ของฮอลลีวดู้ มาให้คณุ ทำ�ความรูจ้ กั เพราะถ้าไม่มีพวกเขา และเธอล่ะก็...เราคงได้ดูหนังภาคต่อกับหนังรีเมคไปชั่วชีวิตแน่ๆ...

1. PATRICK NESS A MONSTER CALLS

ภาพยนตร์สร้างจากวรรณกรรมเด็กแนวแฟนตาซีโดย นักเขียน แพทริค เนสส์ ว่าด้วยเรื่องราวของเด็กชายที่ ค้นพบสัตว์ประหลาดยักษ์ พร้อมๆ กับช่วงเวลาทีต่ อ้ งรับมือ กับอาการป่วยของคุณแม่ของเขา “นีค่ อื เรือ่ งราวเกีย่ วกับความกลัว และความสูญเสีย เหนือสิ่งอื่นใดผมพยายามเข้าใจความรู้สึก ตัวละครให้สมจริงที่สุด ไม่แต่งเติม ไม่อ่อนไหวเกินไป แต่ต้อง ถ่ายทอดให้รู้สึกถึงความเจ็บปวด” ขณะที่ฉบับภาพยนตร์กำ�กับโดย ฮวน อันโตนีโอ บาโยน่า เขาบอกว่า “หนังสือเล่มนี้มีแก่นเรื่องเหมือนที่ผมเคยเล่าใน The Orphanage และ The Impossible ที่ตัวละครค้นหาตัวเองใน สถานการณ์บีบคั้น หรือความตายอยู่ใกล้แค่เอื้อม ผมคิดว่ามัน เป็นเรื่องราวอันทรงพลังที่เหมาะจะเล่าเป็นภาพยนตร์ผจญภัย” หลังจากผูก้ �ำ กับบาโยน่าได้อา่ นหนังสือ เขาก็นดั พบกันเนสส์ทเ่ี มือง บาเซโลน่า และดัดแปลงบทวรรณกรรมมาเป็นฉบับภาพยนตร์รว่ มกัน ฉบับหน้าพบนักเขียนอีกสองคนทีม่ อี ทิ ธิพลต่อวงการฮอลลีวดู้ 20 | THE HOLLYWOOD REPORTER THAILAND

BOOK: COURTESY OF CANDLEWICK

จากซ้าย ซิกัวร์นีย์ วีเวอร์, เฟลิซิตี้ โจนส์, แพทริค เนสส์ และลูอิส แม็คดูกัลล์ ภาพถ่ายโดย ออสติน ฮาร์กราฟ เมื่อวันที่ 11 กันยายน ณ ร้านอาหาร Brassaii โตรอนโต, แคนาดา


upcoming events

thailandupdates

3

DEC

3 - 4 ธันวาคม

Still On Our Minds ในดวงใจนิรันดร์

โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร X Live Loop Asia @Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร รายละเอียดเพิม่ เติม Still On Our Minds

6

DEC

6 ธันวาคม - 28 กุมภาพันธ์ Open Air Kino

เทศกาลภาพยนตร์กลางแจ้ง ปี 2016 -2017 @สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย รายละเอียดเพิ่มเติม goetheinstitut.thailand

JAZZMASTER FACE 2 FACE II

BANANA BOAT PROMOTION

นวัตกรรมเรือนเวลาหน้าปัด คูบ่ ทใหม่แห่ง HAMILTON

ท้าแดดสะใจ ในราคาลด 50 % ทั่วประเทศ

หลังจากเปิดตัว แจ๊สมาสเตอร์ เฟส ทู เฟส (Jazzmaster Face 2 Face) รุ่นแรกในปี 2013 ไปแล้ว แบรนด์นาฬิกาที่อยู่คู่ฮอลลีวู้ด มาอย่างยาวนานอย่าง แฮมิลตัน (Hamilton) ก็ไม่หยุดยัง้ ทีจ่ ะสานต่อ ผลงานอันเปีย่ มแนวคิดสร้างสรรค์นี้ กับ แจ๊สมาสเตอร์ เฟส ทู เฟส II นาฬิกาสองหน้าปัดทีส่ ามารถมองทะลุผา่ นช่องหน้าปัดจับเวลา และ มีตัวเรือนหมุนพลิกสลับหน้าได้ โดดเด่นด้วยกลไกขึ้นลานอัตโนมัติ รุน่ ใหม่ H-41 และการหมุนทิศทวนเข็มนาฬิกาของหน้าปัดด้านหลัง สะท้อนบุคลิกความกล้าบ้าบิน่ ไม่อยูภ่ ายใต้กฏเกณฑ์ของนาฬิกาและ ผู้สวมใส่ ผลิตพิเศษจ�ำกัดเพียง 1,999 เรือนในโลกเท่านั้น

ใครว่าฤดูหนาวในไทยผิวจะหลีกเลีย่ งแสงแดดไปได้ เพือ่ ปกป้อง ผิวจากการถูกท�ำร้ายในระหว่างท�ำกิจกรรมแต่ละวัน Banana Boat จึงออกโปรโมชัน่ พิเศษเอาใจสาวๆ ทัว่ ประเทศด้วยการลดราคาสินค้า ตัวฮอตทั้งสองตัวลงไปถึง 50 % เริ่มกันด้วยหลอดสีส้ม Sport Sunscreen Lotion SPF50+ PA+++ ที่ออกแบบมาส�ำหรับผู้ชื่นชอบ กิจกรรมกลางแจ้ง กันเหงือ่ และแดดได้นานถึง 10 ชัว่ โมง และหลอด สีเขียว Ultra Protect SPF50 PA+++ มีส่วนผสมว่านหางจระเข้ เหมาะส�ำหรับใช้ประจ�ำวัน โดยจะท�ำการลดราคาทุกร้านที่วางขาย ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2016 - มีนาคม 2017

CK ONE GOLD LIMITED EDITION

TAG HEUER X ONEREPUBLIC

10 DEC

10 ธันวาคม

สัตตะเสวนา: ศิลปะ ปกรณัม ศาสนา หน้าอกสตรี

ร่วมเสวนาได้โดยไม่ต้องสำ�รอง ที่นั่งล่วงหน้าและไม่มีค่าใช้จ่าย @พิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน รายละเอียดเพิ่มเติม beingsatta

10 DEC

10 ธันวาคม

Vans’ 50th Anniversary House Of Vans

พื้นที่แห่งดนตรี กีฬาสเก็ต ศิลปะ และ Street culture @แอร์พอร์ตลิ้งค์มักกะสัน รายละเอียดเพิ่มเติม VansThailand

เรียบหรูดั่งทองค�ำ น�้ำหอมคอลเลคชั่นใหม่ จาก CALVIN KLEIN

การจับมือเพื่อแชร์ช่วงเวลา #DONTCRACKUNDERPRESSURE

ฝากความคลาสสิคเอาไว้กบั น�ำ้ หอมตระกูล CK one มาหลายรุน่ คราวนี้ Calvin Klein ยังคงกลับมาพร้อมความคลาสสิคเหมือนเดิม เพิม่ เติมคือความหรูหรา ระยิบระยับ กับกลิน่ ใหม่ลา่ สุด ck one gold ภายนอกคือขวดแก้วใสทีผ่ า่ นการดีไซน์ให้เหมือนมีทองหลอมละลาย มาเคลือบ ขณะที่ภายในบรรจุไว้ด้วยกลิ่นเปี่ยมเสน่ห์จากดอกไม้ นานาชนิด อาทิ เนโรลี่, ไวโอเลต และมะลิลา ผสานความสดชื่น จาก ใบมะเดือ่ , ใบมะกรูด, ใบเสจ, หญ้าแฝก, ไม้หอมจากปารากวัย และพิมเสน ให้ความหอมละมุนมีชีวิตชีวาเป็นเอกลักษณ์ วางขาย แล้ววันนี้ ขนาด 50 มล. ราคา 1,800 บาท และ ขนาด 100 มล. ราคา 2,650 บาท

ในการออกอัลบัม้ ใหม่ลา่ สุด Oh My My ของวงป๊อปร็อคสัญชาติ อเมริกันจากโคโลราโด OneRepublic ซึ่งเป็นสตูดิโออัลบั้มที่สี่ ของวง ครัง้ นีน้ อกจากผูเ้ กีย่ วข้องทางดนตรีทกุ ฝ่ายแล้ว ทางวงยังได้ จับมือกับนาฬิกาแบรนด์ดงั จากสวิตเซอร์แลนด์อย่าง TAG Heuer ใน ฐานะผูส้ นับสนุนทางดนตรีอย่างเป็นทางการ ซึง่ ทาง TAG Heuer ก็ เริ่มโปรเจกต์แรกไปแล้วด้วยการพาแฟนๆ ไปร่วมชมเบื้องหลังสุด กดดันในการท�ำงานเพลง ให้เหล่าสมาชิกในวงได้ร่วมแชร์ช่วงเวลา #DontCrackUnderPressure ที่หาดูไม่ได้ที่ไหนให้ได้เห็นกัน น่าสนใจเหลือเกินว่าการจับมือครั้งนี้จะมีอะไรสนุกๆ มาให้เรา ติดตามอีก 01.12.16

| THRT | 21


T H E

THE FEATURE STREET IS FULL OF LOVE เรื่องเล่าและภาพบันทึกแห่งความรักและความอาลัยของ

1

ปวงชนชาวไทยบริเวณท้องสนามหลวงในแบบสตรีท โฟโต้ - เรื่องและภาพ โดย อาทิตย์ เลิศรักษ์มงคล

เช้าวันที่ 14 ตุลาคม เราตกลงกันภายในบ้านสามคน แม่เรา คุณภรรยาและเรา ว่าวันนี้จะเดินทางไปขึ้นเรือที่ศิริราช ซึ่ง ปกติแล้วการเดินทางโดยเรือจะต้องออกจากบ้านแต่เช้าตรู่ เพราะเรือด่วนที่สามารถวิ่งจากแถวบ้านไปใจกลางเมืองมีเพียงไม่กี่รอบ วันนี้เรือแน่นกว่าปกติ มีบางอย่างเปลี่ยนไปบ้าง เมื่อสังเกตดีๆ จะพบว่า ผู้คนที่ขึ้นเรือมา ต่างก็เป็นคนที่ไม่คุ้นเคยกับการนั่งเรือสักเท่าไหร่ ดูได้ จากพฤติกรรมและการพูดคุยบางประโยคที่แสดงว่าไม่ใช่คนที่มานั่งเรือ เป็นประจำ�แน่ๆ และที่ต่างออกไปอีกอย่างนั่นคือ ทุกคนพร้อมใจกันแต่ง ตัวโทนสีดำ�กันทั้งลำ�เรือ “ขึน้ ทีท่ า่ รถไฟได้เลยนะคะ ท่าตรงศิรริ าชขึน้ ไม่ได้แล้ว คนเยอะมาก” กระเป๋าเรือประกาศให้ทุกคนบนเรือรู้โดยทั่วกัน ปกติแล้วเรามักจะเดิน ถ่ายรูปไปเรื่อยๆ จากวังหลัง ศิริราช แล้วนั่งเรือข้ามฟากไปท่าช้าง ไม่ก็ ท่ามหาราช แต่วันนี้ทุกอย่างดูแตกต่างออกไป ประตูหลังของศิริราช ถูกปิดไม่ให้ใครเข้าไปนอกจากคนที่ทำ�งานในนั้น เราเดินเลาะไปเรื่อยๆ จนถึงหน้าโรงพยาบาล พบว่ามีคนมากมายจับจองพืน้ ทีโ่ ดยการปูเสือ่ เต็ม ริมฟุตบาทกันตั้งแต่เช้าแล้ว จนกระทั่งตำ�รวจที่ยืนดูแลความเรียบร้อย ตรงนั้นต้องบอกให้คนที่เพิ่งมาถึงและกำ�ลังพยายามหาที่นั่งให้เดินข้าม สะพานอรุณอัมรินทร์ไปเรื่อยๆ 22 | THE HOLLYWOOD REPORTER THAILAND

2

3


4

5

6

8

7

9

1

ภาพทีก่ ลายเป็นกิจวัตรของผูค้ นทีห่ น้า วัดพระแก้วในแต่ละวันที่มีขบวนเสด็จ 2 บรรยากาศที่เปลี่ยนไปของผู้คนที่ เดินทางโดยเรือในกรุงเทพฯ 3 เมื่อถนนอรุณอัมรินทร์ปิดลงใน วันที่ 14 ตุลาคม 4 -5 วันที่ผคู้ นมารวมตัวกันเพือ่

ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกันที่ สนามหลวง 6 ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ที่น้องๆ นักศึกษาน�ำมาเพื่อถวายสักการะที่ กลางสนามหลวงในยามค�่ำคืน 7 แม้ว่าจะเป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนแล้ว ทีมงานสถานีโทรทัศน์และสื่อต่างๆ

ยังคงปักหลักเพื่อรายงานข่าว 8 เช้าวันแรกแห่งความโศกเศร้า ผู้คน หลากหลายที่มาต่างมาปักหลักตั้งแต่ เช้าที่หน้ารพ.ศิริราช 9 หลังขบวนพระศพในช่วงบ่ายวัน แรกแล้ว ที่กลางท้องสนามหลวงมีการ ยิงปืนใหญ่ติดต่อกันหลายนาที

แม้ว่าอากาศจะร้อนและแออัด ไม่ใช่แค่เพียงชาวบ้านแถวนั้นที่มานั่ง จับจองพืน้ ที่ ยังรวมไปถึงพนักงานออฟฟิศ พ่อค้าแม่คา้ ทีพ่ ร้อมใจกันเอา อาหาร เอาน้ำ�มาแจก หรือบางคนก็อาสาเดินไปซื้อของกินมาให้ ทั้งที่ ไม่ได้รู้จักกันมาก่อน เทีย่ งตรง ถนนอรุณอัมรินทร์ไม่มรี ถวิง่ แล้ว ถนนถูกปิด มีแต่เพียงผูค้ น เดินเท้ากันเป็นแถวไปเรือ่ ยๆ สองข้างทางมีคนนัง่ เต็มไปหมด เราเดินต่อ ไปจนกระทัง่ ข้ามสะพานปิน่ เกล้า เดินต่อไปถึงสนามหลวง ทีน่ นั่ เริม่ มีคน จับจองพืน้ ทีม่ ากขึน้ ๆ อย่างรวดเร็ว แม้วา่ แดดจะร้อนขึน้ เรือ่ ยๆ แต่ทกุ คน ยังคงเฝ้ารออย่างสงบ บางคนก็มากันตั้งแต่เช้า ป้าที่นั่งข้างๆ เราทำ�ท่า จะเป็นลมหลังจากนั่งอยู่กลางแดดมาเป็นเวลาหลายชั่วโมง จนสามีคุณ ป้าต้องคะยั้นคะยอให้กลับ “ก็บอกแล้วว่าเธอไม่น่าไหว ยิ่งเป็นความดัน อยู่ด้วย นี่หน้าแดงหมดแล้ว” สุดท้ายคุณป้าก็ต้องยอมพ่ายแพ้แก่สังขาร “ป้าฝากลาท่านด้วยนะหนู” ป้าหันมาบอกคุณภรรยาเรา ก่อนคุณสามีของ คุณป้าจะค่อยๆ พยุงพาคุณป้าเดินฝ่าผ่านกลุ่มคนออกไป บ่ายห้าโมงเย็นเกินไปนิดหน่อย เสียงทุกอย่างรอบตัวเราเงียบลงอย่าง รวดเร็วราวกับสรรพสิง่ ได้ท�ำ ความตกลงกันแล้ว เสียงอือ้ อึงของผูค้ นนับหมืน่ เมือ่ นาทีกอ่ นค่อยๆ จางหายไปเอง แม้วา่ เราจะเติบโตมาในย่านเมืองเก่า มาก่อน การมาเยือนสนามหลวงก็เคยมีมาหลายรูปแบบ หลายช่วงเวลา แต่ครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งไหนเลย เราไม่เคยได้ยินความวังเวงที่มีแต่เสียง นกร้อง เสียงใบมะขามกระทบกันเพราะลมร้อนที่พัดแรง เมื่อไม่มีเสียง รถ ไม่มีเสียงผู้คน ถ้าหลับตาลง มันก็เหมือนเรานั่งอยู่คนเดียวกลาง สนามหลวงนี้ ผิดแต่เพียงในความเป็นจริงแล้ว ผู้คนกำ�ลังนั่งกันอยู่ แน่นขนัดต่างหาก ไม่นานนัก... ขบวนรถที่ทุกคนตั้งตารอมาทั้งวันก็วิ่ง ผ่านไปอย่างเงียบๆ เพียงชั่วอึดใจ หลังจากวันนั้น เรายังคงเดินทางมาที่สนามหลวงอยู่เรื่อยๆ อาจจะ สัปดาห์ละ 1-2 ครั้งแล้วแต่จะหาเวลามาได้ อะไรๆ ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ในแต่ละวัน มีเรื่องมากมายที่ผู้คนพากันเล่าลงในโซเชียล มีทั้งเรื่องที่ดี น่าประทับใจ และเรื่องไม่ดีของคนในสังคม แต่เราก็เลือกที่จะมองข้าม ไปและเลือกมองลงไปในความเชื่อแง่มุมดีๆ เราเชื่อในศรัทธาของผู้คน ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและเลือกเก็บภาพจากมุมมองในความเป็น มนุษย์ที่ยังสวยงาม ความรักยังสวยงามเสมอ และมันไม่เคยจากไปไหน ยังคงสถิตย์อยู่ในใจคนไทยทุกคน 01.12.16

| THRT | 23


REVIEWS film

เดิมทีเราคุ้นชินกับค�ำว่า มักเกิ้ล (Muggles) ในการเรียกผู้ไร้เวทมนตร์ ทว่า Fantastic Beasts เรื่องราวเกิดขึ้นในเมืองนิว ยอร์ก โดยสภาเวทมนตร์ แห่งสหรัฐอเมริกา เรียกว่า โนแมจ (No-Maj) ย่อมาจากค�ำว่า No Magic

Fantastic Beasts and Where to Find Them จากหนังสือเล่มบางๆ ส�ำหรับนักเรียนในฮอกวอตส์ ที่แนะน�ำให้รู้จักบรรดาสัตว์มหัศจรรย์ทั้งหลาย รวมไปถึงถิ่นที่อยู่ของพวกมัน ถูกน�ำมาปั้นเป็น หนังจอใหญ่ตอนแยกเรือ่ งแรกของหนังชุด Harry Potter ทีไ่ ด้ เจ.เค. โรว์ลิ่ง ผู้ให้ก�ำเนิดหนังสือชุดนี้ ผูกเรื่องให้เป็นราว พร้อมท�ำหน้าที่เขียนบทเป็นครั้งแรก กับโครงเรือ่ ง และตัวละคร โรว์ลงิ่ ท�ำได้สมกับเป็นคนเขียน นิยาย วาง นิวท์ สคามันเดอร์ เจ้าของหนังสือที่เป็นชื่อหนัง เป็นศูนย์กลาง ให้เขาเป็นพ่อมดผู้เชี่ยวชาญเรื่องสัตว์ต่างๆ ที่มีภารกิจส�ำคัญต้องท�ำที่อเมริกา ในช่วงเวลาที่มีบางอย่าง จากโลกเวทมนตร์คกุ คามทัง้ พ่อมด - แม่มดและพวกมนุษย์ มีการปรากฏตัวของ เกลเลิร์ต กรินเดลวัลด์ พ่อมดด้านมืด ที่ร้ายเป็นอันดับสอง รองจากคนที่คุณก็รู้ว่าใคร ซึ่งเป็นการ หยิบ - จับ - ใช้สิ่งที่มีในหนังสือชุดนี้ มาสานทอเข้าด้วยกัน ปั้นพระเอกปั้นผู้ร้ายไว้เสร็จสรรพ โดยไม่ต้องนับสัตว์ต่างๆ ที่สามารถเอามาใช้ร้อยหนัง ชุดนี้เข้ากับหนัง Harry Potter ได้ไม่ยากเลย ไม่ใช่แค่เอาตัวละครเก่าๆ ทีเ่ คยมี เคยเล่าไว้ และน�ำมาใช้ ได้ดี หนัง (หรือเจ.เค.) ยังท�ำได้ไม่แพ้กัน กับการสร้าง ตัวละครใหม่ๆ อาทิ เพอร์ซิวัล เกรฟส์ มือปราบของสภา เวทมนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา, สองพี่น้องแม่มดสาวตระกูล โกลด์สตีน, เครแดนซ์ เด็กหนุ่มท่าทางลึกลับ ที่อยู่ใน กลุ่มของพวกต่อต้านพ่อมด-แม่มด แต่ที่โดดเด่นที่สุดก็คือ 24 | THE HOLLYWOOD REPORTER THAILAND

เจค็อบ โควัลสกี มนุษย์คนแรกทีม่ บี ทจริงๆ จังๆ ในเรือ่ งชุด Harry Potter ที่นอกจากลักษณะตัวละครน่าสนใจ มีสีสัน ยังได้การแสดงที่ดีของ แดน ฟอกเลอร์ มาท�ำให้ดูดียิ่งขึ้น เขาท�ำให้ตัวละครรายนี้มีเสน่ห์ และในขณะที่ความสัมพันธ์ ของเขากับนิวท์ น�ำพาอารมณ์ขันมาให้หนังมากมาย ความ สัมพันธ์ของเขากับ ควีนนี โกลด์สตีน หนึ่งในสองสาวโกลด์ สตีน ก็คือความโรแมนติกที่ท�ำให้หนังดูแช่มชื่น นอกจากตัวละคร เคมีที่ลงตัวของทีมนักแสดงก็เป็นอีก จุดแข็งของหนัง บวกการแสดงของเอ็ดดี้ เรดเมย์น ที่สร้าง ลักษณะเฉพาะให้กบั นิวท์ สคามันเดอร์ เป็นคนทีผ่ ชู้ มสัมผัส ได้ถึงความแปลก และเปลี่ยวเหงา ฉากหลังที่เป็นนิว ยอร์กในยุคแกตสบี้ พา Fantastic Beasts and Where to Find Them หลุดพ้นจากโลกเดิมๆ ที่เคยเห็นในหนังชุด Harry Potter มีความแตกต่าง และ แปลกตา ซึ่งก็รวมไปถึงสัตว์ต่างๆ ที่มาพร้อมประเด็นเรื่อง การอนุรักษ์ ทุกตัวดูมีชีวิตชีวา น่ารักน่าชัง ที่คนดูรักได้ ไม่ยาก แถมยังใช้ประโยชน์จากภาพสามมิติได้ดี ท�ำให้ การชมหนังเรือ่ งนี้ โดยเฉพาะในโรงไอแมกซ์เป็นอีกประสบการณ์ ในการชมภาพยนตร์ ทุกอย่างน่าจะไปได้สวย แต่ท้ายที่สุด หนังก็หนีปัญหา เดิมๆ ของหนังชุด Harry Potter ที่อยู่ในมือของ เดวิด เยตส์ ไม่พ้น จากทีเ่ ปิดมาดีแบบงานแฟนตาซี มีอารมณ์ขัน ดูสว่างกว่าหนังชุดใหญ่ต้นฉบับ แต่พอตัวละครและคนดู

ได้รู้จักโลกในกระเป๋าของสคามันเดอร์ การเล่าเรื่องกลับ ไม่กลมกลืนกัน ระหว่างความตื่นเต้นจากสิ่งลึกลับที่สร้าง ปัญหาให้มนุษย์และพ่อมด-แม่มด กับความเพลิดเพลิน จ�ำเริญใจจากการไล่จับสัตว์ต่างๆ ที่หลุดจากกระเป๋าของ สคามันเดอร์ จนจังหวะของหนังติดๆ ขัดๆ ตื่นเต้น หม่น ทึมอยู่ ก็พลิกไปหรรษา ร่าเริงสดใสกับสัตว์ทั้งหลาย แถม มีแว่บไปหาความสัมพันธ์สีชมพูของตัวละครเป็นพักๆ จน หนังดูเนือย และไม่เข้มข้นอย่างที่ควรจะเป็น โชคดีที่มีความตื่นตา การแสดง และเสน่ห์ของตัวละคร อย่างที่ว่ามากลบเกลื่อน แล้วก็ได้ปมต่างๆ ที่วางไว้สานต่อ รวมไปถึงการเปิดตัวละครส�ำคัญ ที่เล่นโดยนักแสดงคน ส�ำคัญในตอนท้าย ก็น่าจะท�ำให้ผู้ชมและแฟนๆ มองไป ถึงหนังเรื่องต่อไป โดยหลงลืมสิ่งที่เพิ่งชมไปตอนเดินออก จากโรงภาพยนตร์ ก็คงคล้ายๆ กับตัวละครมนุษย์ทุกคน ที่มีส่วนร่วมกับ เหตุการณ์ในหนัง แล้วโดนคาถาลบความจ�ำกันพร้อมหน้า พร้อมตายังไงยังงั้น - นพปฎล พลศิลป์ แนวหนัง: แฟนตาซี/ผจญภัย นักแสดง: เอ็ดดี้ เรดเมย์น, แคเธอรีน วอเตอร์สตัน,

โคลิน ฟาร์เรล, รอน เพิร์ลแมน, เอซรา มิลเลอร์ ผู้ก�ำกับ: เดวิด เยตส์ ความยาว: 133 นาที

FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM: COURTESY OF WARNER BROS. / NOCTURNAL ANIMALS: COURTESY OF UIP THAILAND.

ความมหัศจรรย์ของตัวละคร กับความแน่นอนในการเล่าเรื่อง


FAV. MOVIES

MARATHON

เช็กลิสต์หนังหักมุม 7 เรื่อง คัดสรรโดย โต้ง - บรรจง ปิสัญธนะกูล ผู้ก�ำกับที่มีผลงานตอนจบ ชวนช็อคทุกเรื่อง 1 Audition (1999)

เราไม่ รู ้ ม าก่ อ นว่ า หนั ง จะหั ก มุ ม เรื่ อ ง ตัวละคร มันน่ากลัว ช็อคมาก หลอนจริง และ เป็นประเด็นทางสังคมที่ซัดเราอยู่หมัดมาก

Nocturnal Animals ดัดแปลงจากหนังสือ ปี 1993 ชื่อ Tony and Susan ของ ออสติน ไรต์ ซึ่งเดิมทีผู้ก�ำกับ ทอม ฟอร์ด ตั้งใจแบ่งออกเป็นสองเรื่อง คือเรื่องแยก จากบทดั้งเดิม และเรื่องที่ดัดแปลงโดยตรง

2 The Sixth Sense (1999)

Nocturnal Animals ศิลปะแห่งการล้างแค้น เชือ่ ได้วา่ หลายๆ คนอาจคุน้ ชิน กั บ ชื่ อ ทอม ฟอร์ ด จาก การเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์มิใช่ ผู้ก�ำกับภาพยนตร์ ทว่าเขาได้เคยฝาก ผลงานภาพยนตร์เรือ่ งแรกมาแล้ว A Single Man (2009) ซึ่งได้รับค�ำชมและรางวัล อย่างต่อเนื่อง และ Nocturnal Animals ถือเป็นภาพยนตร์เรือ่ งทีส่ องของเขา ทีก่ ลับ มาการันตีวา่ ทอม ฟอร์ด ไม่ควรมีนามสกุล ต่อท้ายว่าแฟชัน่ ดีไซน์เนอร์เพียงอย่างเดียว Nocturnal Animals ว่าด้วยเรื่องราว ของหญิงสาว ซูซาน มอร์โรว์ (เอมี่ อดัมส์) ที่ จู ่ ๆ วั น หนึ่ ง เธอได้ รั บ นิ ย ายต้ น ฉบั บ จากอดีตสามี เอ็ดเวิร์ด เชฟฟิลด์ (เจค จิลเลนฮอล) คืนหนึ่งเมื่อเธอนอนอยู่เพียง ล�ำพัง ซูซานก็เริม่ ต้นอ่านนิยาย และพบว่า เรื่องราวภายในสั่นสะเทือนความรู้สึกของ เธอยิ่งนัก ภาพยนตร์น�ำเสนอเรื่องราวตัดสลับ ระหว่างสามโลก โลกหนึ่งคือโลกแห่ง ความจริงทีซ่ ซู านก�ำลังอ่านต้นฉบับ เธอเป็น หญิงสาวที่ชีวิตดูเหมือนจะสุขสบาย ทว่า สามีปัจจุบัน ฮัตตัน มอร์โรว์ (อาร์มี่ แฮม เมอร์) ก�ำลังตีตวั ออกห่าง, โลกสองคือโลก แห่งนิยาย เป็นเรื่องราวของ โทนี่ เฮสติ้งส์ (เจค จิลเลนฮอล อีกแล้ว) เขาและครอบครัว ก�ำลังขับรถข้ามรัฐเท็กซัสในยามค�่ำคืน ก่อนพบกลุม่ วัยรุน่ อันธพาลน�ำความเลวร้าย มาสู่ครอบครัว และโลกสามคือเหตุการณ์ ความรักในอดีตระหว่างซูซานกับเอ็ดเวิรด์

เห็นได้ชัดว่าแก่นของเรื่องตั้งใจเทียบ เคียงซูซานกับตัวละครโทนี่ เริ่มจากหน้า เปิ ด ของนิ ย ายเขี ย นก� ำ กั บ ไว้ ชั ด เจนว่ า ‘อุ ทิ ศ แด่ ซู ซ าน’ หรื อ ตั ว ละครโทนี่ ใ น จินตนาการที่ปรากฏเป็นหน้าเอ็ดเวิร์ด สามีเก่าของเธอ และยิ่งตอกย�้ำชัดเจน มากขึ้นอีกเมื่อช่วงหนึ่งซูซานนึกถึงค�ำพูด ของเอ็ดเวิร์ดที่กล่าวว่า “ไม่มีใครเขียนถึง เรือ่ งอืน่ หรอก นอกจากเรือ่ งตัวเอง” นัน่ จึง เป็นภาคบังคับให้ซูซานอ่านต้นฉบับแล้ว เชื่อมโยงถึงชะตากรรมตัวเองอย่างหลีก เลี่ยงไม่ได้ ทัง้ หมดทัง้ มวลถูกน�ำเสนอด้วยเทคนิค การตัดต่ออันชาญฉลาด เชื่อมโลกทั้ง สามไว้ อ ย่ า งเนี ย นกริ บ ท� ำ ให้ เ กิ ด การ เล่าเรื่องที่บีบคั้นอารมณ์ระทึกถูกจังหวะ สร้างบรรยากาศชวนอึดอัด และรักษา ความไม่ชอบพามากลได้ตลอดเรือ่ ง ก่อเกิด เป็นฝันร้ายที่ค่อยๆ หลอมรวมกับความ เป็นจริง กระทั่งตัวซูซานกลายเป็นสัตว์ กลางคืน (Nocturnal Animals) ที่ไม่ หลับไม่นอน หน�ำซ�้ำยังถูกหลอกหลอนได้ ในสภาวะตื่นรู้ ความรุนแรงและเนื้อหาสะเทือนใจ ท�ำให้ซูซานย้อนนึกถึงความรักระหว่าง เธอกับเขาในอดีต ใคร่ครวญชะตากรรม ที่ ป ระสบร่ ว มกั น มา และส� ำ รวจลึ ก ถึ ง รายละเอียดในทุกๆ การกระท�ำของเธอ ทุกอย่างเกิดขึ้นทีละล�ำดับ ทีละหน้า และ ทีละปม ค่อยๆ ขยีค้ วามรูส้ กึ ผิดของซูซาน

อ่านรีวิวย้อนหลังที่ thehollywoodreporter-thailand.com

ไม่ ต ้ อ งหั ก มุ ม ก็ ดี ม ากแล้ ว บทดี ง าม เหลือเกิน ดราม่าก็โดน แค่ซีนเฉลยว่าเห็นผี ซีนเดียวก็อจั ฉริยะแล้ว นีค่ อื สิง่ ใหม่ ล้างทุกกฎ ของโลกภาพยนตร์ พอหักมุกปุ๊บ เรื่องทุก อย่างกลมไปหมด 3 The Others (2001)

จนแทบคลั่ง กระทั่งน�ำไปสู่การขอไถ่บาป ในตอนจบ อย่างไรก็ตาม สิง่ หนึง่ ทีผ่ เู้ ขียนสังเกตได้ หากเราถอยห่างออกมาจากตัวซูซาน แล้ว ลองเข้าไปในความคิดของเอ็ดเวิร์ดแทน อาจกล่าวว่าการส่งนิยายเรื่องนี้มาให้อ่าน เปรียบเสมือนการล้างแค้นของเอ็ดเวิร์ดที่ ซูซานทอดทิง้ เขาไป เขาตัง้ ใจน�ำประสบการณ์ ความรักทั้งหมดมาปรุงรสใหม่ เปลี่ยน เรื่องราวชอกช�้ำเป็นเหตุการณ์อันเลวร้าย ของโทนี่ ส�ำเร็จออกมากลายเป็นนิยาย ระทึกขวัญทีซ่ ซู านเท่านัน้ ทีจ่ ะเข้าถึงความ เจ็บปวดได้ดีที่สุด นับเป็นการล้างแค้น อย่างมีรสนิยมของศิลปินนักเขียนคนหนึ่ง เลยทีเดียว นีย่ งั ไม่นบั รวมถึงสไตล์กำ� กับอันจัดจ้าน ของ ทอม ฟอร์ด ที่โชว์ความแสบสันใน การกัดจิกสารพัดรสนิยมในโลกทุนนิยม ผ่านมุกตลก บทสนทนา และงานศิลปะ ต่างๆ ที่สอดแทรกอยู่ในหนัง, Nocturnal Animals จึงเป็นอีกหนึ่งความร้ายกาจ ของ ทอม ฟอร์ด ทีป่ รุงรสใหม่เพือ่ ล้างแค้น ให้กับทุกมุมมองที่มีต่อเขาเช่นกัน - สหธร เพชรวิโรจน์ชัย

แนวหนัง: ดราม่า/ระทึกขวัญ นักแสดง: เอมี่ อดัมส์,

เจค จิลเลนฮอล, อาร์มี่ แฮมเมอร์ ผู้ก�ำกับ: ทอม ฟอร์ด ความยาว: 117 นาที

ความผิดข้อเดียวคือมาหลัง The Sixth Sense บทภาพยนตร์กลมมาก ฉลาดมาก ไม่มีฉาก Flashback แม้แต่ฉากเดียว เล่า เรือ่ งเก่งมาก น่ากลัวด้วย การก�ำกับดีไปหมด 4 Arlington Road (1999)

มันควรเป็นหนังแอ็คชั่นปกติ แต่ตอนจบ พลิกความคาดหมายเหลือเกิน ส�ำหรับผมมัน เป็นหนังที่ท�ำให้นอนไม่หลับ มันจะมีหนังสัก กี่เรื่องที่กล้าจบแบบนี้ 5 Se7en (1995)

อารมณ์คือสะเทือนใจ ไม่ได้ช็อคมาก แต่บททุกอย่างกลมเหลือเกิน สิ่งที่คาดไม่ถึง คืออะไรอยู่ในกล่อง รวมไปถึงประโยคจบที่ คมคาย ส�ำหรับผมมันเป็นหนังที่ดีท่ีสุดใน โลก ดูกี่ทีก็ตกผลึก 6 Primal Fear (1996)

เอ็ดเวิร์ด นอร์ตัน เล่นเป็นผู้ต้องสงสัย คดีฆาตกรรรม ท่าทางหงอๆ ดูไม่มีพิษภัย แล้วเรื่องก็เฉลยว่าเขามีอีกด้านหนึ่งซ่อนอยู่ เป็ น คนสองบุ ค ลิ ก จุ ด พลิ ก ผั น ของเรื่ อ ง ช็อคมาก มันมาก 7 Scream (1996)

ล้อเลียนหนังสยองขวัญได้ฉลาดและสนุก เหลือเกิน มุกฆาตกรสองคนก็ได้ผลสุดๆ เพราะคาดเดาไม่ได้ เป็นหนังเรื่องแรกที่ผม แหกปากในโรงเลย ตกใจมาก

ดูหนังในดวงใจคนอื่นๆ ที่

thehollywoodreporter-thailand.com 01.12.16

| THRT | 25


ดูหนังดูละครแล้วย้อนเข้าครัว

จิราภรณ์ วิหวา

Tortilla Espanola’s

Volver

ไข่เจียวสเปนกับหญิงสตรอง

26 | THE HOLLYWOOD REPORTER THAILAND

ฟังดูเหมือนหนังทริลเลอร์กดดัน แต่เรื่องหลักที่หนัง พยายามเล่าคือการกลับมา (ตามความหมายของชือ่ หนัง) ของแม่ที่ตายไปหลายปีก่อน และการคลายปมความลับ ในเมืองเล็กๆ ทีเ่ ป็นต้นก�ำเนิดปมตะปุม่ ตะป�ำ่ แน่นอนว่า ยังคงบรรจุบรรดาหญิงแกร่ง ชายหื่น การล่วงละเมิด ทางเพศ ความสัมพันธ์แปร่งประหลาดคาบเกีย่ วคุณงาม ความดีเอาไว้เหมือนเดิม แต่ที่เพิ่มเติมคือความอร่อย ฉันเคยอ่านเจอเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในหนังเรือ่ งนีท้ บี่ อกว่า ในฉากร้านอาหารที่โรมุนด้ารับปากจะท�ำอาหารเลี้ยง กองถ่าย 30 ชีวิต แทนที่อัลโมโดวาร์จะจ้างเคเทอริ่งมา จัดการ ผู้ก�ำกับกลับชวนสองซิสของเธอมาท�ำอาหาร ให้แทน โดยเน้นเมนูทอ้ งถิน่ จากลามันช่า (บ้านเกิด เมือง ดอนกิโฆเต้) อย่าง Tortilla Espanola หรือไข่เจียวมันฝรัง่ สไตล์สเปน และ Pisto Manchego จานเคียงสีแดงสด เหมือนสีลปิ สติกของโรมุนด้า แต่ดว้ ยความทีบ่ ทความนัน้ สัน้ จนไม่รเู้ หตุผลว่าเพราะอะไร แต่อลั โมโดวาร์คงได้อร่อย กับไข่เจียวหนาระหว่างการท�ำงานแน่นอน ในแง่ความลึกซึ้ง ไข่เจียวที่ว่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือ เป็นเนือ้ เป็นหนังในเรือ่ งเล่า แต่หากจะให้เดา เมนูประจ�ำ บ้านที่ท�ำง่ายและสเปนจ๋าจานนี้ น่าจะสื่อสารความ เป็นแม่ ความเป็นเมีย และความเป็นผูห้ ญิงทีท่ กุ ตัวละคร หลักต้องแบกรับไว้ บนความเป็นไปที่ซ่อนอยู่หลังครัว

วัตถุดิบ:

• มันฝรั่ง 3 ลูก • หอมใหญ่ 1 ลูก • ไข่ไก่ 5 ฟอง • เกลือ • พริกไทย • น�้ำมันมะกอก

วิธเี สิรฟ์ : ตัดแบ่งเป็นชิน้

เหมือนเค้กแล้วเสิร์ฟ ในอุณหภูมิห้องโดยไม่ ต้องอุน่ ให้รอ้ น จะกินกับ ซอสมะเขือเทศทีค่ นุ้ เคย หรือท�ำเครือ่ งเคียงแบบ สเปนแท้อย่าง Pisto Manchego ก็ได้ แต่ ไปหาสูตรเองนะ

วิธปี รุง: ปอกเปลือกแล้วหัน่ มันฝรัง่ เป็นแว่น

บางๆ ล้างและซับให้แห้งดี ส่วนหอมใหญ่ ซอยบางๆ เตรียมไว้ ตัง้ น�ำ้ มันพอท่วมแล้ว ใส่มนั ฝรัง่ ลงไปทอดในไฟอ่อนๆ พอเริม่ นุม่ ใส่หอมใหญ่ตามลงไป ใช้ปลายมีดจิ้มว่า นุ่มดีเป็นอันใช้ได้ก็ตักเอาแต่เนื้อพักไว้ เก็บน�ำ้ มันไว้สว่ นหนึง่ จากนัน้ หันมาตอกไข่ ลงชามใบโต ปรุงรสด้วยเกลือ พริกไทย หรือ สมุนไพรสดหรือแห้งถ้ามี (แต่สตู รออริจนิ ลั แท้ไม่ตอ้ งใส่อะไร) ตีไข่ให้เข้ากัน ใส่สว่ นผสม มันฝรัง่ และหอมใหญ่ตามลงไปตะล่อมเบาๆ แล้วตัง้ กระทะไฟอ่อนๆ ใส่นำ�้ มันเดิมทีเ่ ก็บไว้ เทไข่ลงไป เกลี่ยให้ทั่ว ใช้ไฟอ่อนๆ ให้ไข่ ค่อยเซ็ตตัว พอเหมือนจะได้ที่ให้หาจานที่ ใหญ่กว่าปากกระทะมาคว�ำ่ ปิดให้มดิ มือหนึง่ จับด้ามกระทะ อีกมือจับก้นจานไว้ให้มั่น แล้วพลิกให้ไข่คว�่ำลงไปบนจาน (ถ้าไข่ยัง เหลวอาจลวกมือได้ โปรดระวัง) หากท�ำส�ำเร็จ ให้เทไข่กลับคืนลงไปยังกระทะโดยที่ไข่ ด้านล่างจะขึน้ มาโชว์หน้าด้านบน กลายเป็น ไข่เจียวหนานุ่มพร้อมกิน

อยากท�ำตามทุกเมนูไปจดสูตรอาหารต่อได้ ใน thehollywoodreporter-thailand.com

VOLVER: LONDONFOODFILMFIESTA.CO, MOVIEMAIL.COM / TORTILLA ESPANOLA: จิราภรณ์ วิหวา

ก่อนจะเล่าเรื่องยาว ต้องเริ่มต้นว่าหนังของ เปโดร์ อัลโมโดวาร์เรื่องนี้ อ่านออกเสียงว่า ‘บอลแบร์’ โดยจริตส่วนตัว หนังทีว่ า่ ด้วยหญิงแกร่ง ชายหืน่ การ ล่วงละเมิดทางเพศ ความสัมพันธ์แปร่งประหลาดคาบ เกีย่ วคุณงามความดี และอะไรท�ำนองนีไ้ ม่ใช่ทางของฉัน แต่นับนิ้วไปมา ฉันก็ดูหนัง ‘Un film de Almodovar’ หลายเรือ่ งอยูเ่ หมือนกัน และหนึง่ ในทัง้ หมดนัน้ บอลแบร์ คือหนังที่ติดอยู่ในใจฉันที่สุด ว่าตามจริง หนังสีแดงฉานเรือ่ งนีไ้ ม่ได้สนุกเท่าไหร่นกั แต่ฉันชอบความ Kitsch คึกคักจัดจ้านในเสื้อผ้าหน้าผม บ้านช่องห้องหอ และรายละเอียดมวลรวมทั้งใหญ่เบิ้ม และเล็กน้อยในหนังที่ประกอบเป็นเรื่องราวของหญิง แกร่ง โรมุนด้า (รับบทโดยเพเนโลเป ครูซ) ตามท้องเรือ่ ง โรมุนด้าต้องจัดการท�ำลายศพสามีตกงานที่ถูก พอลล่า (โยฮานา โคโบ) ลูกสาวของเธอใช้มดี แทง หลังจากคนที่ บอกว่าเป็นพ่อมา 14 ปี พยายามจะข่มขืนเธอ โรมุนด้า ลากศพไปซ่อนไว้ในตูแ้ ช่รา้ นอาหารทีเ่ พิง่ ปิดกิจการ และ เข้าสวมรอยท�ำร้านขายอาหารแทน นอกจากมีดเปื้อน เลือด ผ้าห่อศพ และพลัว่ ขุดหลุมแล้ว หนังเรือ่ งนีจ้ งึ เต็ม ไปด้วยผักผลไม้สสี ด หอมใหญ่หลายกิโลกรัม ไข่ยกแผง และโมฮิโต้ทอี่ ยากกด pause แล้วลุกขึน้ มาต�ำสะระแหน่ ผสมวอดก้าให้รู้แล้วรู้รอด!


E book thehollywood#18 low  

ISSUE 18 1 December 2016