Estatutos fecoga gallego

Page 1

ESTATUTOS DA ASOCIACIÓN FEDERACIÓN DAS CONFRADÍAS GASTRONÓMICAS (FECOGA) CAPÍTULO PRIMEIRO DENOMINACIÓN Artigo 1.-

Os presentes Estatutos da FEDERACIÓN DE CONFRADÍAS GASTRONÓMICAS (FECOGA) de San Sebastián nº de Rexistro FD/G00138/2007 inscrita con data 1 de marzo de 2007 foron modificados de conformidad co establecido na Lei 7/2007, de 22 de xuño, de Asociacións de Euskadi e a Lei Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación, de acordo co establecido nos artigos 9 e 10.13 do Estatuto de Autonomía para o País Vasco. Dita Federación rexerase polos preceptos das citadas Leis de Asociacións, polos presentes Estatutos en canto non estean en contradición coa Lei, polos acordos válidamente adoptados polos seus órganos de goberno, sempre que non sexan contrarios á Lei e/ou aos Estatutos, e polas disposicións reglamentarias que aprobe o Goberno Vasco, que soamente terán carácter supletorio. FINS QUE SE PROPÓN

Artigo 2.-

Os fins desta Federación son: 1.

2.

3. 4.

Coordinar as actividades das cofradías gastronómicas e asociacións membros (en diante denominadas como ?cofradías?), velando pola observación das obrigacións impostas pola lexislación vigente e os seus respectivos Estatutos. Potenciar os vínculos de unión entre as distintas cofradías gastronómicas co fin de manter contactos e intercambiar información sobre as respectivas actividades. Tratar de que cada unha das cofradías membros desenvolvan ao máximo os fins previstos nos seus Estatutos. Promover a creación doutra cofradías gastronómicas.

Para a consecución de devanditos fins levaranse a cabo, previo o cumprimento dos requisitos legais establecidos, as seguintes actividades: a) Coordinar todas as actividades das cofradías adheridas. b) Confeccionar un calendario de actividades. c) Promover toda clase de eventos para promocionar a cociña en xeral e os produtos de calidade da nosa terra. Sen prexuízo das actividades descritas no apartado anterior, a Federación, para o cumprimento dos seus fins poderá: • Desenvolver actividades económicas de todo tipo, encamiñadas á realización dos seus fins ou a allegar recursos con ese obxectivo. • Adquirir e posuír bens de todas clases e por calquera título, así como celebrar actos e contratos de todo xénero. • Ejercitar toda clase de accións conforme ás Leis ou aos seus Estatutos. DOMICILIO SOCIAL Artigo 3.-

O domicilio principal desta Federación estará situado na Cofradía Vasca de Gastronomía, C/ Elvira Zipitría nº 2 de San Sebastián. A Federación poderá dispoñer doutros locais no ámbito da Comunidade Autónoma, cando o acorde a Asemblea Xeral. ÁMBITO TERRITORIAL

Artigo 4.-

O ámbito territorial no que desenvolverá principalmente as súas funcións comprenderá as Comunidades Autónomas do País Vasco, Navarra, A Rioja, Castilla León, Galicia, Asturias, Cantabria e a rexión francesa de Aquitaine Limousin PoitouCharentes


DURACIÓN E CARÁCTER DEMOCRÁTICO Artigo 5.-

A Federación constitúese con carácter permanente, e só se disolverá por acordo da Asemblea Xeral Extraordinaria segundo o disposto no Capítulo VIN ou por calquera das causas previstas nas Leis. A organización interna e o funcionamento da Federación deberán ser democráticos, con pleno respecto ao pluralismo. Serán nulos de pleno dereito os pactos, disposicións estatutarias e acordos que descoñezan calquera dos aspectos do dereito fundamental de asociación. CAPÍTULO SEGUNDO ÓRGANOS DE GOBERNO E ADMINISTRACIÓN

Artigo 6.-

O goberno e administración da Federación estarán a cargo dos seguintes órganos colegiados: • A Asemblea Xeral de Federados/as, como órgano supremo. • A Xunta Directiva, como órgano colegiado de dirección permanente. A ASAMBLEA XERAL

Artigo 7.-

La Asamblea General, integrada por la totalidad de federados/as, es el órgano de expresión de la voluntad de éstos/as. Son facultades de la Asamblea General: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l)

Aprobar el plan general de actuación de la federación El examen y la aprobación de las cuentas anuales y del presupuesto del ejercicio siguiente. Aprobar la gestión de la Junta Directiva La modificación de estatutos. La disolución de la federación. La elección y el cese del presidente o la presidenta, del secretario o la secretaria, del tesorero o la tesorera y, si lo hubiere, de los demás miembros del órgano de gobierno colegiado, así como su supervisión y control. Los actos de federación y confederación con otras asociaciones, o el abandono de alguna de ellas. La aprobación de la disposición o enajenación de bienes inmuebles. El acuerdo de remuneración de los miembros del órgano de gobierno, en su caso. La fijación de las cuotas ordinarias o extraordinarias, si bien esta facultad podrá ser delegada por la Asamblea General al órgano de gobierno mediante acuerdo expreso. La adopción del acuerdo de separación definitiva de las cofradías asociadas. Cualquier otra competencia no atribuida a otro órgano social.

A Asemblea Xeral, integrada pola totalidade de federados/as, é o órgano de expresión da vontade destes\/as. Son facultades da Asemblea Xeral: a) Aprobar o plan xeral de actuación da federación b) O exame e a aprobación das contas anuais e do orzamento do exercicio seguinte. c) Aprobar a xestión da Xunta Directiva d) A modificación de estatutos. e) A disolución da federación. f) A elección e o cese do presidente ou a presidenta, do secretario ou a secretaria, do tesorero ou a tesorera e, si houbelo, dos demais membros do órgano de goberno colegiado, así como o seu supervisión e control. g) Os actos de federación e confederación con outras asociacións, ou o abandono dalgunha delas. h) A aprobación da disposición ou enajenación de bens inmuebles. i) O acordo de remuneración dos membros do órgano de goberno, no seu caso. j) A fijación das cotas ordinarias ou extraordinarias, aínda que esta facultade poderá ser delegada pola Asemblea Xeral ao órgano de goberno mediante acordo expreso. k) A adopción do acordo de separación definitiva das cofradías asociadas. l) Calquera outra competencia non atribuída a outro órgano social.

2


Artigo 8.-

A Asemblea Xeral reunirase en sesións ordinarias e extraordinarias.

Artigo 9.-

A Asemblea Xeral deberá ser convocada en sesión ordinaria, polo menos unha vez ao ano, a fin de adoptar os Acordos previstos no artigo 7º-a), b) e c).

Artigo 10.-

A Asemblea Xeral reunirase en sesión extraordinaria cando así o acorde a Xunta Directiva, ben por propia iniciativa, ou porque o solicite o 25% das cofradías asociadas, indicando os motivos e fin da reunión e, en todo caso, para coñecer e decidir sobre as seguintes materias: a) Modificacións Estatutarias. b) Disolución da Federación.

Artigo 11.-

As convocatorias das Asembleas Xerais realizaranse por escrito expresando o lugar, día e hora da reunión, así como a orde do día con expresión concreta dos asuntos a tratar. Entre a convocatoria e o día sinalado para a celebración da Asemblea en primeira convocatoria haberán de mediar polo menos cinco días, podendo así mesmo facerse constar si procedese, a data e hora en que se reunirá a Asemblea en segunda convocatoria, sen que entre unha e outra poida mediar un prazo inferior a media hora. As Asembleas Xerais, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán válidamente constituídas en primeira convocatoria, cando concorran a ela un terzo dos asociados con dereito a voto, e en segunda convocatoria calquera que sexa o número das cofradías asociadas con dereito a voto.

Artigo 12.-

Os acordos da Asemblea Xeral adoptaranse por maioría simple das cofradías presentes ou representadas, cando os votos afirmativos superen aos negativos. No entanto, requirirán unha maioría absoluta (metade 1) das cofradías presentes ou representadas, os seguintes acordos: a) A disolución da federación. b) A modificación de estatutos c) A disposición ou enajenación de bens. d) A remuneración dos membros do órgano de representación.

Artigo 13.-

As cofradías poderán outorgar a súa representación, aos efectos de asistir ás Asembleas Xerais, en calquera outra cofradía. Tal representación outorgarase por escrito, e deberá obrar en poder do Secretario/a de a Asemblea antes de celebrarse a sesión. As cofradías que residan en cidades distintas a aquela en que teña o seu domicilio social a Asociación, poderán remitir por correo o documento que acredite a representación. A XUNTA DIRECTIVA

Artigo 14.-

A Xunta Directiva é o órgano de representación que gestiona e representa os intereses da federación, de acordo coas disposicións e directivas da Asemblea Xeral. Só poderán formar parte do órgano de representación os asociados. A Xunta Directiva estará integrada por Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero e un número de Vocales entre 0 e 15. Deberán reunirse polo menos unha vez ao mes e sempre que o esixa o bo desenvolvemento das actividades sociais.

Artigo 15.-

A falta de asistencia ás reunións sinaladas, dos\/as membros da Xunta Directiva, durante 3 veces consecutivas ou 5 alternas sen causa xustificada, dará lugar ao cese no cargo respectivo.

Artigo 16.-

Os cargos que compoñen a Xunta Directiva, elixiranse pola Asemblea Xeral e durarán un período de 4 anos, salvo revogación expresa daquela, podendo ser obxecto de reelección.

Artigo 17.-

Para pertencer á Xunta Directiva serán requisitos indispensables para as persoas físicas e para os representantes das persoas xurídicas:

3


a) Ser maior de idade, estar en pleno uso dos dereitos civís e non estar incurso nos motivos de incompatibilidad establecidos na lexislación vigente. b) Ser designado/a en a forma prevista nos Estatutos. c) Ser socio/a de a algunha cofradía membro da federación. Artigo 18.-

O cargo de membro da Xunta Directiva asumirase cando, unha vez designado/a por a Asemblea Xeral, procédase á súa aceptación ou toma de posesión. A Asemblea Xeral poderá establecer, no seu caso, o abono de dietas e gastos dos membros da Xunta Directiva.

Artigo 19.-

Os

membros

da

Xunta

Directiva

cesarán

nos

seguintes

casos:

a) b) c) d)

Expiración do prazo de mandato. Dimisión. Cese na condición de socio/a, ou incursión en causa de incapacidade. Revogación acordada pola Asemblea Xeral en aplicación do previsto no artigo 16 dos presentes Estatutos. e) Falecemento. Cando se produza o cese pola causa prevista no apartado a), os membros da Xunta Directiva continuarán en funcións ata a celebración da primeira Asemblea Xeral, que procederá á elección dos novos cargos. Nos supostos b), c), d) e e), a propia Xunta Directiva proverá a vacante mediante nomeamento provisional, que será sometido á Asemblea Xeral para a súa ratificación ou revogación, procedéndose, neste último caso, á designación correspondente. Todas as modificacións na composición deste órgano serán comunicadas ao Rexistro de Asociacións. Artigo 20.-

As funcións da Xunta Directiva son: a) Dirixir a xestión ordinaria da Federación, de acordo coas directrices da Asemblea Xeral e baixo o seu control. b) Programar as actividades a desenvolver pola Federación. c) Someter á aprobación da Asemblea Xeral o orzamento anual de gastos e ingresos, así como o estado de contas do ano anterior. d) Confeccionar a Orde do Día das reunións da Asemblea Xeral, así como acordar a convocatoria das Asembleas Xerais ordinarias e extraordinarias. e) Atender as propostas ou suxestións que formulen os federados/as, adoptando respecto diso, as medidas necesarias. f) Interpretar os preceptos contidos nestes Estatutos e cubrir as súas lagoas, someténdose sempre á normativa legal vigente en materia de asociacións. g) Ejercitar aquelas competencias que lle outorgue a Asemblea Xeral mediante Acordo expreso, sempre que non sexan da súa exclusiva competencia.

Artigo 21.-

A Xunta Directiva celebrará as súas sesións cantas veces determíneo a Presidencia, ben a iniciativa propia, ou a petición de calquera dos seus compoñentes. Será presidida por o/a Presidente/a, e na súa ausencia, por o/a vicepresidente/a, si houbéseo, e en ausencia de ambos, por o/a membro da Xunta que teña máis idade. Para que os acordos da Xunta sexan válidos, deberán ser adoptados por maioría de votos de acódelas asistentes, requiríndose a presenza da metade dos\/as membros. En caso de empate, o voto do Presidente será de calidade. Das sesións, o/a Secretario/a levantará acta que se transcribirá ao Libro correspondente.

4


CARGOS DA XUNTA DIRECTIVA PRESIDENCIA Artigo 22.-

O/A Presidente/a de a Asociación asume a representación legal da mesma, e executará os acordos adoptados pola Xunta Directiva e a Asemblea Xeral, cuxa presidencia ostentará respectivamente.

Artigo 23.-

Corresponderán ao Presidente/ás seguintes facultades: a) Convocar e levantar as sesións que celebre a Xunta Directiva e a Asemblea Xeral, dirixir as deliberaciones dunha e outra, e decidir un voto de calidade en caso de empate de votaciones. b) Propoñer o plan de actividades da Federación á Xunta Directiva, impulsando e dirixindo as súas tarefas. c) Ordenar os pagos acordados válidamente. d) Resolver as cuestións que poidan xurdir con carácter urxente, dando coñecemento diso á Xunta Directiva na primeira sesión que se celebre. e) Ejercitar aquelas competencias que lle outorgue a Asemblea Xeral mediante Acordo expreso, salvo que sexan de competencia exclusiva da mesma. VICEPRESIDENCIA

Artigo 24.-

O/A Vicepresidente/a asumirá as funcións de asistir ao Presidente/a e substituírlle en caso de imposibilidad temporal de exercicio do seu cargo. Así mesmo, corresponderanlle cantas facultades delegue nel ou ela, expresamente, a Presidencia. SECRETARÍA

Artigo 25.-

Ao Secretario/a lle incumbirá de xeito concreto recibir e tramitar as solicitudes de ingreso, levar o fichero e o Libro de Rexistro de Socios/as, atender a custódiaa e redacción do Libro de Actas. Igualmente, velará polo cumprimento das disposicións legais vigentes en materia de Asociacións, custodiando a documentación oficial da Entidade, certificando o contido dos Libros e arquivos sociais, e facendo que se cursen á autoridade competente as comunicacións preceptivas sobre designación de Xuntas Directivas e cambios de domicilio social. TESORERÍA

Artigo 26.-

O/A Tesorero/a dará a coñecer os ingresos e pagos efectuados, formalizará o orzamento anual de ingresos e gastos, así como o estado de contas do ano anterior, que deben ser presentados á Xunta Directiva para que esta, á súa vez, sométaos á aprobación da Asemblea Xeral. VOCALES

Artigo 27.-

Os/as Vocales terán as obrigacións propias do seu cargo como membros da Xunta Directiva (dirección e xestión ordinaria da asociación), e así como as que a propia xunta encoméndeas. CAPÍTULO TERCEIRO DOS SOCIOS/AS: REQUISITOS E PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN E CLASES

Artigo 28.-

Poden ser membros da Federación aquelas cofradías que así o desexen e reúnan as condicións seguintes: a) Que os fins sociais perseguidos sexan: A difusión da cultura Gastronómica en toda a súa amplitud. b) Estean inscritas no Rexistro de Asociacións das súas respectivas comunidades autonómicas ou rexións nacionais. Tratándose de persoas xurídicas deberán aportar copiar do acordo válidamente adoptado no seu seo polo órgano competente para iso, e manifestar nel a súa vontade asociativa, así como a designación de quen por elas actúe.

5


Artigo 28 Bis

Poderán ser membros Hermanados, aquelas Asociacións ou Cofradías que puidesen situarse fóra da demarcación que contempla o artigo 4 e que sexan aceptadas pola Xunta Directiva, por delegación da súa Asemblea Xeral. Estas Asociacións quedarán suxeitas a todo o contido que desenvolve o Reglamento interno de Asociacións ou Cofradías Hermanadas.

Artigo 29.-

Quen desexen pertencer á Federación, solicitarano por escrito avalado por dous socios/as e dirixido ao Presidente/a, quen, dará conta á Xunta Directiva, que resolverá sobre a admisión ou inadmisión, podéndose recorrer en alzada ante a Asemblea Xeral. DEREITOS E DEBERES DOS FEDERADOS/AS

Artigo 30.-

Toda persoa xurídica asociada ten dereito a: 1)

Impugnar os acordos e actuacións contrarios á Lei de Asociacións ou aos Estatutos, dentro do prazo de corenta días naturais, contados a partir daquel en que o/a demandante coñecese, ou ter oportunidade de coñecer, o contido do acordo impugnado. 2) A ser informado achega da composición dos órganos de goberno e representación da federación, do seu estado de contas e do desenvolvemento da súa actividade. 3) Coñecer, en calquera momento, a identidade dos\/as demais membros da Federación, o estado de contas de ingresos e gastos, e o desenvolvemento da actividade desta, nos términos previstos na normativa de protección de datos de carácter persoal. 4) Ser convocado/á as asembleas xerais, asistir a elas e ejercitar o dereito de voz e voto nas Asembleas Xerais, podendo conferir, para ese efecto, a súa representación a outros/as membros. 5) Participar, de acordo cos presentes Estatutos, nos órganos de dirección da Federación, sendo elector/a e elegible para os mesmos. 6) Figurar no fichero de Federados/as previsto na lexislación vigente, e facer uso do emblema da Federación, si houbelo. 7) Posuír un exemplar dos Estatutos e do Reglamento de Réxime Interior si houbelo, e presentar solicitudes e queixas ante os órganos directivos. 8) Participar nos actos sociais colectivos, e gozar dos elementos destinados a uso común dos\/as federados/as (local social, bibliotecas, etc.). 9) Ser oído/a por escrito, con carácter previo á adopción de medidas disciplinarias, e informado/a de as causas que motiven aquelas, que só poderán fundarse no incumplimiento dos seus deberes como federados/as. 10) Darse de baixa en calquera momento, sen prexuízo dos compromisos adquiridos pendentes de cumprimento. Artigo 31.-

Son deberes dos federados/as: a) b) c) d)

Compartir as finalidades da asociación e colaborar na súa consecución. Pagar as cotas, derramas e outras achegas que, con arranxo aos estatutos, poidan corresponder a cada socio. Cumprir o resto das obrigacións que resulten dos estatutos. Acatar e cumprir os acordos válidamente adoptados polos órganos de goberno da federación. PERDA DA CONDICIÓN DE FEDERADO/A

Artículo 32.-

A condición de federado/a perderase nos casos seguintes: 1. Por disolución das cofradías ou persoas xurídicas. 2. Por separación voluntaria. 3. Por separación por sanción, cando se dean algunhas das seguintes circunstancias: incumplimiento grave, reiterado e deliberado, dos deberes emanados dos presentes Estatutos, ou, dos acordos válidamente adoptados pola Asemblea Xeral ou Xunta Directiv RÉGIMEN SANCIONADOR

Artigo 33.-

As cofradías asociadas poderán ser sancionadas pola Xunta Directiva por infringir reiteradamente os Estatutos, ou, os acordos da Asemblea Xeral ou da Xunta Directiva.

6


As sancións poden comprender desde a suspensión dos dereitos, de 15 días a un mes, ata a separación definitiva, nos términos previstos nos seguintes artigos. A tales efectos, a Presidencia poderá acordar a apertura dunha investigación para que se aclaren aquelas condutas que poidan ser sancionables. As actuacións levaranse a cabo pola Secretaría, como órgano instrutor, que propoñerá á Xunta Directiva a adopción das medidas oportunas. A imposición de sancións será facultade da Xunta Directiva, sen a participación do Secretario/a (por ser órgano instrutor), e deberá ir precedida da audiencia da persoa interesada. Contra devandito acordo, que será sempre motivado, poderá recorrerse ante a Asemblea Xeral.

Artigo 34.-

En caso de incurrir un/unha federado/a en unha presunta causa de separación da federación, por un incumplimiento grave, reiterado e deliberado dos deberes emanados dos presentes Estatutos, ou, dos acordos válidamente adoptados pola Asemblea Xeral ou Xunta Directiva; a Presidencia poderá ordenar á Secretaría a práctica de determinadas dilixencias previas, ao obxecto de obter a oportuna información, á vista da cal, a Presidencia poderá mandar arquivar as actuacións ou incoar expediente sancionador de separación.

Artigo 35.-

Si se incoara expediente sancionador de separación, o/a Secretario/a, previa comprobación dos feitos, remitirá á persoa interesada un escrito no que se poñerán de manifesto os cargos que se lle imputan, aos que poderá contestar alegando no seu defensa o que estime oportuno no prazo de quince días, transcorridos os cales, en todo caso, incluirase este asunto na Orde do día da primeira sesión da Xunta Directiva, a cal acordará o que proceda, sen o voto do Secretario, que actuou como instrutor do expediente. O acordo de separación será notificado á persoa interesada, comunicándolle que, contra o mesmo, poderá presentar recurso ante a primeira Asemblea Xeral Extraordinaria que se celebre, que, de non convocarse en tres meses, deberá selo a tales efectos exclusivamente. Mentres tanto, a Xunta Directiva poderá acordar que a persoa inculpada sexa suspendida nos seus dereitos como socio/a e, si formase parte da Xunta Directiva, deberá decretar a suspensión no exercicio do cargo. No caso de que o expediente de separación elévese á Asemblea Xeral, o/a Secretario/a redactará un resumo daquel, a fin de que a Xunta Directiva poida dar conta á Asemblea Xeral do escrito presentado pola persoa inculpada, e informar debidamente dos feitos para que a Asemblea poida adoptar o correspondente acordo.

Artigo 36.-

O acordo de separación, que será sempre motivado, deberá ser comunicado á persoa interesada, podendo esta recorrer aos Tribunais en exercicio do dereito que lle corresponde, cando estimar que aquel é contrario á Lei ou aos Estatutos.

Artigo 37.-

Ao comunicar a un/unha federado/á súa separación da Federación, xa sexa con carácter voluntario ou como consecuencia de sanción, requiriráselle para que cumpra coas obrigacións que teña pendentes para con aquela, no seu caso. CAPÍTULO CUARTO PATRIMONIO SOCIAL Y RÉXIME PRESUPUESTARIO

Artigo 38.-

O patrimonio social da Federación ascende a cero de euros.

Artigo 39.-

Os recursos económicos previstos pola Federación para o desenvolvemento das actividades sociais, serán os seguintes: a) As achegas patrimoniales. b) As cotas periódicas que acorden. c) Os produtos dos bens e dereitos que lle correspondan, así como as subvencións, legados e donaciones que poida recibir en forma legal. d) Os ingresos que obteña a Federación mediante as actividades lícitas que acorde realizar a Xunta Directiva, sempre dentro dos fins estatutarios.

7


O exercicio asociativo e económico será anual e a súa pechadura terá lugar o día 31 do mes de decembro de cada ano. Os beneficios obtidos pola federación, derivados do exercicio de actividades económicas, incluídas as prestaciones de servizos, deberán destinarse, exclusivamente, ao cumprimento dos seus fins, sen que caiba en ningún caso o seu reparto entre os asociados nin entre os seus cónyuges ou persoas que convivan con aqueles con análoga relación de afectividad, nin entre os seus parentes, nin o seu cesión gratuita a persoas físicas ou xurídicas con interese lucrativo. CAPÍTULO QUINTO DA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS Artigo 40.-

A modificación dos Estatutos haberá de acordarse en Asemblea Xeral extraordinaria de socios convocada específicamente con tal obxecto. A Xunta Directiva designará un Relatorio formado por tres acodes socias, a fin de que redacte o proxecto de modificación, seguindo as directrices impartidas por aquela, a cal fixará o prazo no que tal proxecto deberá estar terminado.

Artigo 41.-

Unha vez redactado o proxecto de modificación no prazo sinalado, o/a Presidente/a incluirao na Orde do Día da primeira Xunta Directiva que se celebre, a cal aprobarao ou, no seu caso, devolverao ao Relatorio para novo estudo. No caso de que fose aprobado, a Xunta Directiva acordará incluílo na Orde do Día da próxima Asemblea Xeral Extraordinaria que se celebre.

Artigo 42.-

Á convocatoria da Asemblea acompañarase o texto da modificación de Estatutos, a fin de que os federados/as poidan dirixir á Secretaría as enmendas que estimen oportunas, das cales darase conta á Asemblea Xeral, a condición de que estean en poder da Secretaría con oito días de antelación á celebración da sesión. As enmendas poderán ser formuladas individualmente ou colectivamente, faranse por escrito e conterán a alternativa doutro texto. Trala votación das enmendas, a Asemblea Xeral adoptará o Acordo de modificación estatutaria, o cal só producirá efectos ante terceiros desde que se procedeu ao seu inscripción no Rexistro Xeneral de Asociacións. CAPÍTULO SEXTO DA DISOLUCIÓN DA FEDERACIÓN E APLICACIÓN DO PATRIMONIO SOCIAL

Artigo 43.-

A Federación disolverase: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Artigo 44-

Por vontade das\/as federados/as, expresada en Asemblea Xeral extraordinaria convocada ao efecto. O cumprimento do prazo ou condición fixados nos estatutos A absorción ou fusión con outras asociacións A falta do número mínimo de persoas asociadas legalmente establecido. Por sentenza xudicial firme que se acorda a disolución. A imposibilidad de cumprimento dos fins sociais.

En caso de disolverse a federación, a Asemblea Xeral extraordinaria que acorde a disolución, nomeará unha Comisión Liquidadora, a cal farase cargo dos fondos que existan. Unha vez satisfeitas as obrigacións sociais fronte aos\/as socios/as e fronte a terceiras persoas, o patrimonio social sobrante, si houbelo, será entregado a unha entidade sen ánimo de lucro ou para fins sen ánimo de lucro. DISPOSICIÓN FINAL A Asemblea Xeral poderá aprobar un Reglamento de Réxime Interior, como desenvolvemento dos presentes Estatutos, que non alterará, en ningún caso, as prescripciones contidas nos mesmos

8


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.