FDA-Orientering 2004-6

Page 1

TIDSSKRIFT FOR FÆLLESANTENNEANLÆG • NR. 6 • DECEMBER 2004

HED LANDSMØDE-DEBAT GLADE NYE TV-KANALER

F DA - o r i e n te r i n g

STORT UDSTILLINGS-BESØG


N R . 6 • D E C E M B E R 2 0 0 4 • 22 . Å R G A N G Udgivet af Forenede Danske Antenneanlæg. Dette nummer er trykt i 2800 ekspl. Eftertryk tilladt med angivelse af kilde.

Abonnement: 1. Abonnement i Danmark hele år 2005: Kr. 695,2. Tillæg for abonnenter i Europa udenfor Danmark: Kr. 100,3. Udvidet abonnement: 2005: Kr. 3250,kan tegnes af installatører tilknyttet AFO. Alle opgivne priser er eksklusive moms. Kontaktperson: Tina Boye

I redaktionen: Mogens Lorentsen, (ansv.red.) (molo) S. Bak Christensen (Bak) Søren Birksø Sørensen (SBS) Erik Wagner (ew) Lars J. Knudsen (LJK) Asta Fog Larsen (afl)

Annoncer og distribution: FDA Box 151, 4500 Nykøbing Sj.Tlf. 59 96 17 00. Fax 59 96 17 17. Sparekassen Sjælland. Reg.nr. 0517 konto nr. 0001004756 Kontaktperson: Jeanette Andersen

Deadline for indlevering af stof i 2005: Nr. 1: 14. januar Nr. 2: 11. marts Nr. 3: 13. maj Nr. 4: 22. juli Nr. 5: 16. september Nr. 6: 22. november

Sats, repro og tryk: Central-Trykkeriet. Postbox 69, 4500 Nykøbing Sj. E-mail: bj@central-tryk.dk ISSN nr. 0903-2169

Indlæg til FDA-orientering sendes til: Redaktør Mogens Lorentsen Fresiavej 9, 9800 Hjørring tlf. 98 92 39 15 E-mail: molo@has.dk.

Skriver du på PC, så send teksten i en mail eller på diskette i Word eller Word Perfect. Vi returnerer disketten efter brug, hvis du ønsker det. Medsend gerne illustrationer.

Forsiden: Mange besøgende på landsmødets udstilling forsøgte sig som nyhedsværter på BBC World. (Foto: Mogens Lorentsen).

INDHOLD LEDEREN:

TV2 Charlie bliver mere underholdende . . . . . . . .

16

Landsmøde i den digitale omstillings tegn . . . . . .

3

Voice TV kom godt fra start . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

15 ASIK-foreninger fusionerer i 2005 . . . . . . . . . . .

4

24Nordjyske lillebror blandt nyhedskanaler . . . . .

17

Præstø tog konkurrencen op – Rynkeby gav op . .

6

Landsmødet: Formandens beretning . . . . . . . . . . .

18

Meget mere, men billigere fjernsyn . . . . . . . . . . . .

8

Landsmødet: Lang debat om visions-oplæg . . . . . 20-21

Åreladning af Fredericia Bynet . . . . . . . . . . . . . . . .

9

To nyvalg til HB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

..........

10

Must carry for lokal-tv ophæves . . . . . . . . . . . . . . .

22

Abefamilier der er værre end J.R. familien . . . . . . .

12

Debatindlæg fra ministeren og formanden . . . . . .

24

Eurosport starter endnu en kanal . . . . . . . . . . . . . .

13

Debatindlæg: Formanden og HB må gå af . . . . . . .

25

Billedkavalkade fra landsmødet . . . . . . . . . . . . . . . 14-15

ECCA og satellit-nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

5-13 år endnu med analogt dansk tv

S E K R E TA R I AT E T

Søren Birksø Sørensen

Lars J. Knudsen

Henriette S. Nielsen

Tina Boye

Mie Rasmussen

Jeanette Andersen

Ulla Graversen

Tlf. 59 96 17 07 E-mail: sbs@fda.dk

Tlf. 59 96 17 03 E-mail: ljk@fda.dk

Tlf. 59 96 17 05 E-mail: hsn@fda.dk

Tlf. 59 96 17 04 E-mail: tb@fda.dk

Tlf. 59 96 17 01 E-mail: msr@fda.dk

Tlf. 59 96 17 02 E-mail: ja@fda.dk

Tlf. 59 96 17 06 E-mail: ug@fda.dk

Bøgehus, Annebergparken 21 · Box 151 · 4500 Nykøbing Sj. · Tlf. 59 96 17 00 · Fax 59 96 17 17 · E-mail: fda@fda.dk Internet: www.fda.dk Telefontid: Mandag-torsdag kl. 9.00-15.00 · Fredag kl. 9.00-13.00 · Torsdag desuden kl. 17.00-19.00

2

FDA-orientering 6/2004


Nye muligheder Landsmødet stod i den digitale omstillings tegn LEDEREN ved Erik Wagner, landsformand, FDA FDAs landsmøde og udstilling 2004 er afsluttet. Endnu engang blev de besøgende mødt af en blændende flot udstilling. Det er glædeligt og imponerende at se, så meget udstillerne gør ud af deres stande. I de ti år, udstillingen nu har eksisteret, har den udviklet sig fra få beskedne præsentationer til mange meget professionelt opbyggede stande. Her er der rig mulighed for at se og høre nyt om teknik og programmer.

Nye digitale tider Få dage før vores udstilling var der i København en konference med digitalt tv i fokus. Selv om ingen af foredragsholderne her, og da slet ikke politikerne, ville byde klart på et tidspunkt for omstillingen til digitale signaler, bør antenneanlæggene allerede nu begynde at forberede sig. Både ved udbygning og vedligeholdelse bør man sikre sig, at udstyret kan anvendes også til digitale signaler. Ellers kan man pludselig stå overfor en dyr omstilling. Som et led i at sikre sig bør alle anlæg tilslutte sig AFO aftalen, og AFO bør løbende opdatere komponentregisteret. FDA vil gøre sit til, at denne opdatering finder sted.

Digitale fjernsyn På udstillingen vistes på flere stande fjernsyn til modtagelse af digitale signaler, og det er de flade skærme, der hører fremtiden til. Beklageligvis glemmer mange sælgere at fortælle, at de flade skærme ikke egner sig til de nuværende PAL sig-

Erik Wagner

naler. Den, der køber en flad skærm, kan derfor blive skuffet over billedkvaliteten. Desværre giver mange sælgere efterfølgende antennesignalet skylden for den manglende billedkvalitet. Der er en opgave for antenneanlæggene i at give medlemmerne nogle enkle indkøbsråd. Vi skal også holde producenter og forhandlere fast på, at de skal give kunderne ordentlig information.

IP telefon Flere udstillere viste, at telefoni via kabelnet nu er en reel mulighed. Det er en af de kommende opgaver at få det på anlæggene til glæde og gavn for medlemmerne. Telefoni via internet er nyt og udvikles fortsat. Det gør også priskonkurrencen mellem fastnet-, mobilnetog nu kabelnet-telefoni. Anlæg, der ikke er afklaret på området, må forberede sig på kritiske spørgsmål på

deres næste generalforsamling.

Landsmødet På landsmødet blev der lanceret nye tiltag: Et af er etableringen af et dirigentkorps. FDA har uddannet dirigenter, som medlemmerne mod en mindre betaling kan få til hjælp, når der er behov herfor. Et andet nyt tiltag er et supplement til den juridiske bistand, medlemmerne allerede kan få. Den kan mod betaling nu også omfatte mere konkrete opgaver. Brugerafstemningerne, som holdes i mange anlæg, kan FDA nu tilbyde i en elektronisk udgave. Den kan tilrettes helt efter det enkelte anlægs ønske og behov. Som noget nyt var der i landsmødet indlagt en debat efter et oplæg fra Visionsudvalget. Selvom debatten måske

kom til at handle lige lovligt meget om økonomi, blev der forelagt mange gode forslag. Blandt andet blev der givet et bud på, hvordan anlæggene kan samarbejde i en eller flere større blokke, så deres eksistens eller økonomi ikke undermineres. Store som små anlæg gav deres mening til kende. Hovedbestyrelsen og Visionsudvalget fik meget med sig til det videre arbejde i de seks måneder, landsmødet gav dem til at fremkomme med konkrete planer. Det er tanken, at de skal drøftes i regionerne, inden de kommer til behandling på næste års landsmøde. Hovedbestyrelsen og Visionsudvalget har dermed fået en stor og vigtig opgave i forsøget på at giver store som små anlæg nye muligheder for at takle fremtidens krav. Tak for en flot og god landsudstilling og landsmøde. ■

FDA-orientering 6/2004

3


15 ASIK-foreninger fusionerer i 2005 Det er blevet sværere at få nye i bestyrelserne 15 af Koldings 24 antenneforeninger i den fælles overbygning ASIK fusionerer – med en invitation til de øvrige om at være med. De har efter fem års samarbejde om det fælles forsyningsnet i Kolding konkluderet, at det er mest rationelt at drive både det overordnede og de lokale kabelnet som én forening. "I foreningerne synes man, at ASIK fungerer godt, men den har overtaget en række funktioner fra det lokale foreningsarbejde. Det har været nødvendigt, men gør nok også arbejdet i de enkelte bestyrelser mindre interessant. I hvert fald oplever man i flere foreninger, at det er blevet sværere at få medlemmer til at gå ind i bestyrelserne", siger ASIKs formand N. H. Jørgensen. "For eksempel har de enkelte foreninger stadig ansvaret for betydelige midler – så meget at de større af dem også har lønudgifter.

ASIK var en rationalisering, der kom medlemmerne til gode. Men den fulde gevinst får vi ikke ved at opretholde så mange foreninger med arbejdskrævende bestyrelsesarbejde eller egne lønudgifter. Ved en fusion kan vi få et fælles kontor med halvdagsbemanding og dermed yde medlemmerne en bedre service", siger han og føjer til, at en egentlig sammenlægning

af foreningerne jo også var det overordnede mål for mange af medlemmerne, da ASIK blev dannet.

ASIK lever videre Det løser man ved at oprette AFIK, Antenneforeningen i Kolding, som bliver et af medlemmerne i ASIK. Denne opretholdes så længe der bare er et anlæg ud over AFIK, der forbliver selvstændigt, men N. H. Jørgensen

tror, at man i løbet af få år kun har én forening tilbage. De 15 foreninger har dannet et arbejdsudvalg, og nogle af dem har på en generalforsamling besluttet at fusionere sig ind i AFIK, andre mangler endnu generalforsamlingens tilslutning. Nogle har vedtægtskrav om, at det skal ske ved to generalforsamlinger. Det er aftalt, at de enkelte foreninger bidrager med samme formueandel pr. medlem. Forskellene skal udlignes i løbet af fem år. Startgrundlaget bliver et sted mellem 17 og 20 mio. kr. De 15 foreninger i AFIK forsyner ca. 16.000 af de 26.000 husstande i ASIK.

Bebuder afgang "Jeg har sagt ja til at løbe AFIK i gang, men så er antenneforeningsarbejdet også slut for mit vedkommende", siger den 65 årige formand, der var med til at stifte antenneforeningen Solhøj i 1969.

N. H. Jørgensen

molo

TEKNIK

4

DOCSIS 3.0 på vej

150 flere digitale

CableLabs i USA har iværksat udviklingen af DOCSIS 3.0 og samtidig overtaget projektet NGNA, Next Generation Network Architechture fra de tre kabelnet Comcast, Cox og Time Warner. De to projekter hænger sammen. NGNA skal være en avanceret internet platform med eksisterende og nye tekniske specifikationer for kabelnet, og DOCSIS 3.0 er en videreudvikling, der skal sørge for, at kabelmodemer, set top-bokse og kabeludstyr kan leve op til endnu mindre båndbredde pr. tv-kanal og hurtigere overførsler af data. Udviklingen af de nye standarder ventes at tage op til halvandet år, og branchen synes at vente på resultaterne. I halvandet år har CableLabs ikke fået nye DOCSIS 2.0 modemer til godkendelse.

Antallet af tv-kanaler, der sender i HD-kvalitet, vokser kraftigt i amerikanske kabelnet. Pr. 1. oktober formidledes i alt 454 digitale tv-kanaler. Det er 150 flere end ved registreringen i december sidste år. Af de 454 er de 17 tv-kanaler mere eller mindre landsdækkende, idet de kun sender via satellit og kabelnet.

FDA-orientering 6/2004

Ikke mere analog Deutsche Welles tv og radio kan fra årsskiftet kun modtages digitalt fra Hot Bird på 13˚ øst.


IP-telefoni

- telefoni over kabelnettet Med en internetaftale hos Dansk Kabel TV får I mulighed for at tilbyde jeres medlemmer IP-telefoni gennem kabelnettet. Med et telefoniabonnement hos Dansk Kabel TV kan jeres medlemmer frit tale i telefon for 119 kr. om måneden.*

Abon inkl. nement f for ku ri taletid om m n 119 kr. åned en* Se mere på www.dk-tv.dk - eller ring til kundeservice på telefon 70 20 25 98 *Gælder kun indlandssamtaler på fastnet og ikke kald til overtakserede numre, udland og mobil. Dansk Kabel TV A/S • Internetafdeling • Telefon: 70 20 25 98 E-mail: kundeservice@dk-tv.dk • Internet: www.dk-tv


Præstø tog konkurrencen op – Rynkeby gav op

Leif Hansen, Præstø Antenneforening.

Præstø Antenneforening ændrede holdning til indførelse af internet, efter at SEAS og Dansk Bredbånd begyndte at lægge fiberkabler i byen. Efterfølgende har Dansk Bredbånd standset udbygningen af sit påbegyndte net, som i øvrigt påførte antenneforeningen mange besværligheder. "Selv om jeg to gange udleverede tegninger over vore kabler til entreprenørerne, blev vi påført 80 graveskader – nogle kabler blev gravet over to gange", fortæller antenneforeningens formand Leif Hansen. "Det er ikke tilfredsstillende, og hvis de genoptager gravearbejdet, vil vi have kommunen med på råd, inden de får gravetilladelse", føjer han til. De mange afbrydelser medførte naturligvis mange opringninger fra utilfredse medlemmer. Det kan ikke opvejes af, at skaderne blev udbedret i takt med at de opstod. Leif Hansen oplyser, at foreningen har taget forbehold for regres for skader, der konstateres op til fem år efter at de er påført.

Udsatte internet Ved en brugerafstemning i maj sidste år var der i 130 af

6

FDA-orientering 6/2004

600 svar sat kryds ved interesse for internet. Det bedømte bestyrelsen dengang som for få i forhold til investeringen i returveje til de 1730 husstande. Men så besluttede SEAS og Dansk Bredbånd at etablere et fibernet i Præstø. Det fik bestyrelsen til at genoverveje muligheden, og derefter tog den imod et finansieringstilbud fra Dansk Kabel TV. Resultatet er, at medlemmerne i Præstø nu ikke alene vil kunne få internetforbindelse via antennetilslutningen, men næste år også iptelefoni, som Dansk Kabel TV er på vej med til sine kunder. Lokalt har der i øvrigt været megen kritik af Dansk Bredbånds fibernet i de dele af byen, hvor det er etableret, og af, at arbejdet er indstillet. Tilsyneladende har Dansk Bredbånd besluttet at bruge kræfterne på Fyn. Direktør Kim Sonne siger, at Dansk Bredbånd senere vil vende tilbage. Så vil det også blive med tilbud om radio og tv, som han har holdt sig fra ud fra en indforståelse af, at Præstø Antenneforening holdt sig fra internet. Leif Hansen afviser pure, at der har eksisteret en sådan forståelse: "Vi har hverken forhandlet med Dansk Bredbånd eller SEAS eller på anden måde lovet at holde os fra at udbygge med internet-tilbud".

Fynske interesser I oktober sidste år meddelte Dansk Bredbånd, at Præstø i løbet af et år ville være den første by i Danmark med alle husstande koblet op med lyslederkabel. Men et år efter

var kun 400 af 1. etapes 700 hustande koblet på. Kim Sonne erkender, at det er gået meget langsommere end forventet, men at firmaet ikke kan kabellægge områder, hvor interessen for tilslutning er under 25 procent. Forklaringen er måske også, at Energi Fyn i Odense og NEF Fonden i Kerteminde har skudt aktiekapital i Dansk Bredbånd, som skal stå for internet, telefoni og radio-tv til de to elselskabers kunder. De første etableringer er sket i Mesinge, der ikke havde en antenneforening, og i Rynkeby, hvis antenneforening NEF Fonden har overtaget. 122 af foreningens 195 medlemmer stemte for at

overdrage foreningens hovedstation til NEF. De tilsluttes det nye fibernet mod, at foreningen antennemast og standere fjernes på antenneforeningens regning. NEF Fonden angiver, at beboerne i Rynkeby skal betale 1920 kr. årligt for den store tv/radio-pakke og 395 kr. pr. måned for frit internet forbrug. Telefoni vil koste 19 øre pr. minut (12 øre aften og weekend) for indlandssamtaler. NEF og Energi Fyn har indskudt 20 mio. kr. i Dansk Bredbånd, som dermed har fået 78 mio. kr. i yderligere kapital, nemlig ekstra 48 mio. kr. fra ATP og Dansk Kapitalanlæg samt 10 mio. kr. fra en tredje ny aktionær: InnFond. mol

Digitalt i Holland Det hollandske kabel-tv selskab Casema har relanceret sin digitale platform under navnet TVD. Årsagen er, at flere og flere hjem anskaffer sig plasma-, LCD fladskærm eller hjemmebiograf med projektor og tilhørende DVD afspiller. Det medfører et naturligt ønske om ordentlige digitale tv-signaler også fra kabelnettet . Casemas nye tilbud er på 60 tv-kanaler, 26 digitale radiokanaler og 40 nonstop musikkanaler for €9,95 om måneden (ca. 74 dkr./md). Den nødvendige set top-boks fra Nokia eller Panasonic og senere formentlig også Samsung og Philips må man selv købe. Der er kun få interaktive tjenester med i denne buket, og det er så spørgsmålet om det er et resultat af Casemas formodning eller viden om seernes manglende efterspørgsel!

og i Tyskland Også Kabel Deutschland, som er den største kabeloperatør i Tyskland, kan nu med sit koncept Kabel Digital Home tilbyde 30 tv-kanaler og 47 radioprogrammer for €9 om måneden (ca. 67 kr.). Hertil kommer en set top-boks til €99 (ca. 736 kr.) hos en lokal forhandler. ARD og ZDF samt et antal frie kanaler fra de tyske DTT multipleks er med i pakken. Bak


Fotos venligst udlånt af Cartoon Network, TV3/© Paramount International Television, TV 2 Zulu og MTV. 49, 04

Vælg mellem mere end 150 kanaler

tdckabeltv.dk Tv for enhver smag Hos TDC Kabel TV kan jeres antenneforening selv vælge de tv- og radiokanaler, I ønsker at modtage. Vi tilbyder mere end 150 kanaler. I kan vælge én eller flere kanaler, der supplerer jeres nuværende udbud, eller I kan få komplette programpakker, der er skræddersyede til jeres behov. Selector gør hjemmebiografen endnu bedre Flere og flere investerer i store fladskærms-tv, der kræver, at billede og lyd er helt i top. Med Selector modtager jeres medlemmer tv-kanalernes lyd i dolby digital 5.1 format og billederne i knivskarp digital kvalitet. Desuden kan de vælge sprogpakker med et bredt udvalg af tv og radio fra hele verden.

Serviceydelser vi stiller til rådighed Hos os kan I vælge en lang række serviceydelser, f.eks.: G Sammensætning og planlægning af jeres egne programpakker G Mulighed for at få kanaler på prøve G Få materiale til jeres infokanal og medlemsblad G Tæt kontakt til programselskaberne – få støtte til lokale aktiviteter G Rådgivning og sparring om tv og bredbånd G Deltagelse på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger Vi takker for en god FDA-messe og ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!

Ring 80 60 50 00 og hør mere om jeres muligheder med tv og bredbånd via kabel-tv-stikket


Meget mere, men billigere fjernsyn Jeres medlemmer vil jo ikke betale mere, konkluderede Keld Reinicke i Brædstrup "Tv-udsendelser, som vi kender dem i dag, er ikke døende, men interaktivt tv vil ikke rykke noget – det er for tidligt, og HDTV vil nok supplere, men ikke afgørende ændre tv, når vi ser 5-10 år frem". Det var programchef Keld Reinickes svar på spørgsmålet om, hvilke programtyper vi kan vente at se i de kommende år: "Fjernsyn, som vi kender det i dag, vil fortsat optage de fleste, og de vil blive ved med at se mest på DR og TV2. Det giver nemlig fællesskab at kunne snakke med hinanden om det, man har set. Derfor er vi så glade for at se Krøniken og Nyhederne i hinandens selskab, selv om vi sagtens kunne lave noget andet, mens vi optager det for at se det senere. Video on demand er på trapperne, aktuelt med TV2 Sputnik, men endnu vil det kun være for nørderne, men ser vi lidt længere frem, kommer der flere danske tvkanaler – for det er danske kanaler, vi vil have".

Nye temakanaler Reinickes bud er, at Dan-

8

SBS kan tænkes at komme med sport- og filmkanaler. Lyder det af mange? Så tænk på, at Sky i England har lagt bånd på sig selv ved kun at ville starte tre nye tv-kanaler – om ugen!

Tv er ikke så dyrt

Keld Reinicke med et af de små kameraer, der gør det lettere at lave tv.

marks Radio vil komme med: en DR 3 for unge (eller måske for ældre?), en DR Børn, en DR Nyheder og/eller en DR Natur, som meget vel kan laves i samarbejde i P4 redaktionerne rundt i landet.

TV2 kan tænkes at komme med nye kanaler om livsstil, nyheder og sport eller underholdning. Viasat vil komme med flere kanaler i samarbejde med udenlandske partnere.

Keld Reinicke afviste argumenter om, at det er så dyrt at lave tv: "Martin og Ketil blev til med udstyr til kun 50.000 kr. Enkle computerprogrammer og håndholdte kameraer gjorde det muligt. Vi kan lave 100 nye tv-kanaler for det, vi tidligere kun kunne lave 10 for. Derfor vil lokal-tv overleve, og mange programmer i dansk tv kan laves billigt, fordi de i virkeligheden er udenlandske formater lavet på dansk", forklarede han. Han bebudede flere talkshows med folk, der mener noget i stil med "Tal med Gud" på DR2 og flere events som MGP. "Og det skal være billigt at lave, for jeres medlemmer vil ikke betale mere, og det stigende tidsforbrug af bredbånd vil også gå fra tv-kanalerne", føjede han til. ■

24.000 pr. husstand

Filmklausul underkendt

I USA har det vakt opmærksomhed, at værdien af Cox Communications, som for år tilbage var medejer af Stofa, er forhandlet til $4.000 pr. abonnent – svarende til ca. 24.000 kr. Det er familien bag Cox, der ønsker at købe mindretalsaktionærerne ud, fordi børsreglerne begrænser handlefriheden. Prisen for aktierne i Cox har vakt håb for aktionærerne i Adelphia, et andet stort kabel-tv selskab. De håber, at en igangværende konkursbehandling nu kan afsluttes med en højere pris, end det hidtil er lykkedes at få tilbudt.

Seks af Hollywoods største filmselskaber har bøjet sig for et krav fra EU. De opgiver en klausul om, at den mest gunstige aftale om tv-rettigheder, et selskab har kunnet indgå i et land, skal gælde for alle. To andre selskaber vil blive tvunget til at opgive klausulen, hvis de ikke gør det frivilligt, meddeler AP.

FDA-orientering 6/2004


Åreladning af Fredericia Bynet Stor boligforening laver eget net og inviterer andre med Bynettet i Fredericia med 19.000 tilsluttede mister mindst 10% og formentlig mange flere, fordi kommunen har besluttet at overdrage bynettet til energiselskabet Tre-For. Byens største boligselskab Socialt Boligbyggeri har pågyndt lægningen af lysledere mellem sine 15 afdelinger og oprettelsen af en ny hovedcentral. Der skal formidle såvel tv og radio som internet og telefoni. Boligforeningerne i Fredericia var fra starten imod, at kommunen overdrog sit kabelnet til andre, men Socialt Boligbyggeris forslag om, at de skulle gå sammen om et alternativt fælles net kunne ikke finansieres. Derfor går Socialt Boligbyggeri selv i gang med et projekt til ca.19 mio. kr. Den er fortsat åben for en ny kontakt med de andre boligforeninger, men det vil ikke udskyde starten.

Selskabet fik massiv opbakning fra beboerne, da projektet blev lagt ud til afstemning i de enkelte afdelinger. Procenten af ja-stemmer var fra 60 til 94.

Egen hovedstation "Vi etablerer vores hovedcentral i Korskærparken, hvor de andre boligselskaber også har afdelinger", siger formanden for SBB Finn Hansen. Om selskabets enegang forklarer han: "Vi var ikke tilfredse med den manglende udbygning af bynettet, og vi fik et krav fra vores repræsentantskab om at gøre noget. Det har vi ventet på i to år, mens kommunen arbejdede med en løsning, og nu vil vi ikke vente længere. Tre-For har ganske vist fremlagt et nyt projekt, men det er ikke godt nok for os", siger formanden.

"Den koster 93 kr. pr. måned i forhøjet husleje. Det går lige op med, hvad beboerne i dag betaler for radio/tv og telefoni. Men tager man internet med, er der penge at spare. SBB-Net kan udbygges med andre faciliteter som f.eks. yderdørskontrol via lejlighedernes telefoner, styring af varme, bestilling af og betaling for brug af fælles vaskerier via internettet m.m. Signalerne distribueres i egne lysledernet til de enkelte boligafdelinger. Herfra sker distributionen af radio og tv i de eksisterende coaxkabler. Der etableres desuden et almindeligt telefonisystem

og et datanet, som forudsættes drevet af en ekstern udbyder. For afdelingen i Taulov med kun 100 lejemål må SBB finde en anden løsning. Det er for dyrt at forbinde dem med Korskærparken.

Kan trække flere med Der er fire andre store boligselskaber i byen, og mange af deres afdelinger ligger tæt på Socialt Boligbyggeris afdelinger. "Det gør det rimeligt nemt og økonomisk overkommeligt at slutte sig til SBB-Net, og de er velkomne", siger Finn Hansen. molo

Billigere for beboerne Om SBBs løsning siger han:

Drømmesyn Internet og telefoni via din antenneforening RTL har fornyet mulighederne for at finde en partner via tv-apparatet. Traumpartner TV er en ny digital kanal med et tre-delt skærmbillede. Det ene er et chat-rum for enlige, der søger en partner. Øverst til højre studieværten, der kan tage direkte kontakt med nogle af dem, der sender sms, og derunder et felt med udvalgte deltageres foto, alder, hjemby og stjernetegn. Traumpartner TV sendes ukodet via Astra kl. 6-22. Kanalen finansieres af en sms-afgift på 49 c. (ca. 3,70 k.).

Medlemmer i antenneforeninger ER klar til fremtiden. Nordit leverer løsningerne uden omkostning for foreningen. Nordit hånterer teknik, support, administration og lovgivning - og arbejder sammen med foreningens serviceleverandør.

Kontakt Nordit på telefon 9678 0800 eller salg@nordit.dk

FDA-orientering 6/2004

9


BRANCHENYT

EU sag om sportsrettigheder Premiere har indklaget ARD og ZDF i Tyskland og ORF i Østrig for EU-kommissionen med påstand om, at de i kraft af medlemskabet af EBU gør det umuligt for Premiere at opnå tv-rettigheder til rimelige priser. Der henvises til VM i fodbold og til OL, og Premiere finder støtte i en afgørelse i EU domstolen i september i år.

Kunderne advares Ofcom, der fører tilsyn med britiske tv-kanaler, slog hårdt til overfor kanalen Auction World efter flere end 1000 klager over misvisende vurderinger og priser. Auction World fik en bøde på £450.000 (4,8 mio. kr.) og en trussel om at miste sendetilladelsen ved gentagelser. Den fik også påbud om, at den i 21 dage tre gange dagligt skal offentliggøre kendelsen på tv-skærmen.

Dyrt frit valg Det er ikke kun herhjemme, der efterlyses mulighed for at vælge tv-kanaler enkeltvist – a la carte. I USA har telestyrelsen FCC advaret politikerne i Washington om, at det bliver dyrere for seerne. De har i gennemsnit adgang til 17 tv-kanaler. Et forbud mod at samle kanalerne i bundter vil koste dem 1430% mere.

Medieafgift Et politisk flertal i Sverige vil erstatte licens til radio og tv med en medieafgift. Den skal sikre, at alle betaler, også for at se og lytte via computer eller mobiltelefon.

10

FDA-orientering 6/2004

5-13 år endnu med analogt dansk tv Stort besøgt konference uden afklaring om digitalt tv Af Mogens Lorentsen, redaktør, FDA-orientering De kommende ejere af TV2 får næppe 10 år – som har været stillet i udsigt – på det analoge sendernet – men nok 5-8 år. Nu ved man jo aldrig med tilsagn, der beror på en politisk afgørelse, men det må nogenlunde blive min konklusion af den konference, BFE holdt i november i København. Så mange havde tilmeldt sig, at vi måtte fordeles i to sale, men det er nok de færreste, der gik ret meget klogere hjem end da de kom, hvis de har fulgt med i de seneste års debat om det terrestriske tv-net.

Afgørelsen haster Meget nyt var der ikke – og det hang direkte sammen med, at den politiske interesse var lille. Der kom folketingsmedlemmer, og de stillede spørgsmål. Men de kom for at lytte og fik de samme svar som ved tidligere tilsvarende konferencer. Der lød ægte bekymring fra en politiker over, at digitalt tv kræver en set top-boks til hvert tv-apparat, og et stille håb om, at de billigste bokse måske til den tid kan fås for 4-500 kr. Kan man pålægge danskerne den udgift?, spurgte hun. Man kan nok ikke lade være, for EU har jo bestemt, at digitalt tv skal afløse analogt. Danmark satser på at få otte såkaldte mux'er, hvoraf mindst én skal bruges til anden kommunikation end tv, oplyste Lars Sten Jørgensen fra IT- og Telestyrelsen.

Hvis det skal lykkes, må Danmark allerede i 2005 meddele en dato for, hvornår de analoge sendere lukkes, men vi kan godt som andre lande vente en del år på at effektuere beslutningen. Kulturminister Brian Mikkelsen mente, at det tidligst bliver om 4-6 år, TV2-direktør Peter Parbo hældede til 2013.

Lad være "Hvis det er et problem, så lad være", sagde Niels Breining fra TDC Kabel-TV, med et argument, politikerne garanteret ikke køber: "I dag får 62% af hjemme tv fra kabelnet, 17% fra satellit og 18% fra terrestrielle sendere. I 2010 vil 65% få fra kabel-tv net, 17% fra satellit, 10% over andre kabelnet og kun 8% terrestrisk.

Er det ulejligheden (prisen) værd at indføre et digitalt jordnet, som ikke giver noget, seerne lige så vel kan få på anden måde, og som ingen efterspørger".

Til debat Niels Jørgen Langkilde foreslog på MTGs vegne, at et udvalg skal afklare, hvem nettet skal bygges for, om staten skal eje infrastrukturen og se på en eventuel HDTV-løsning. I udvalget skal sidde alle de store tv-kanaler, apparat- og boks producenter, forbrugerne og distributørerne. Forudsætningerne for udvalgets arbejde bør være, at distributionen af tv-signaler opbygges teknologineutralt og uden skjulte subsidier. På den måde undgår Danmark også fremtidige EU-sager. ■

Der var stor interesse for de digitale apparater, konferencen handlede om.

"Mediebranchen er dårlig til at blive inspireret af navne udefra. I stedet kigger den ind og ser, hvem har været i ledelsen før - og foreslår så de navne, der dukker op". Økonomidirektør Anders Kronborg, TV2.TV

Værre end J. R.-familien

Tyske kanaler justeres

Virkeligheden overgår parodiske tv-dramaer

Efter overtagelsen af VIVA har Viacom nu fastlagt rollerne for dets fire tyske musikkanaler, oplyser Transponder News. VIVA bevarer profilen med populær musik for 1029 årige. VIVA Plus skal være mere interaktiv med hot musik og spil for 14-34 årige. MTV fortsætter udviklingen mod mere tv og færre musikvideoer med mænd på 16-25 år som hovedmålgruppe, mens MTV2 skal sende pop-musik for 8-49 årige.

Peter Weil er fascineret af marekatte: "Deres familieliv er mere omtumlet, end det var i J. R.familien i tv-serien Dallas, som man fulgte verden over. Men denne livlige abeart eksisterer, og Weil har fundet spændende og sjove optagelser af en stamme i Kalahari-ørkenen i Afrika. Det bliver et topnummer i Animal Planet til næste år.

Deler fodbold VM SVT og TV4 deles om at vise samtlige 64 kampe i fodbold VM i 2006. Kampene spilles i Tyskland i juni-juli.

For realistisk Fox TV i USA er afkrævet telestyrelsen FCCs hidtil største bøde på $1,2 mio., fordi strippere i en af udsendelserne optrådte sexuelt provokerende overfor mænd i reality-serien "Married by America".

Finanskanal lukker Finans-nyhedskanalen CNNfn, der kan ses i 30 mio. hjem i USA, blev lukket medio december. Den har eksisteret siden 1995, men konkurrencen var for hård fra CNBC, som i USA når 86 mio. hjem – og derudover yderligere 114 mio. i Asien og Europa. Til gengæld har News Corp meddelt, at det planlægger en amerikansk finans-nyhedskanal, men gav ingen yderligere oplysninger.

12

FDA-orientering 6/2004

Søger danske bidrag Peter Weil, der er chef for Animal Planet International, besøgte FDAs landsudstilling i sidste måned. Han var imponeret over det engagement, han oplevede hos danske antenneanlæg. "De fleste dokumentarfilm om dyr får vi fra producenter i England, Australien og USA. De er gode, men vi vil gerne have mange flere fra andre lande – også Danmark. Vi får ikke meget fra skandinaviske producenter, men vi vil gerne bistå dem med at udvikle naturfilm, så de appellerer til et internationalt publikum. Behovet er der", fortalte han sine danske kunder. Nylig var han i Indien hvorfra der nu kommer mange spændende naturfilm. Med sig hjem havde han spændende kortfilm på kun fem minutter. Det er ikke pausefilm, men små oplevelsesrige dokumentarer, som vi snart skal se.

Miljøet skal med "Vi satser på dyreliv i alle aspekter og prøver derfor også at finde programmer, der belyser miljøproblemer. De må ikke være kedelige og de skal have dyr og deres vilkår i centrum. Det er ikke så

Peter Weil hilste på en ugle på Animal Planets stand.

nemt, siger Peter Weil, der har stor erfaring. I løbet af 15 år producerede og medvirkede han i tvudsendelser af alle slags i BBC. Så drev han sit eget produktionsselskab, til han blev indholdsansvarlig for Discovery i UK. I dag har han ansvaret for den strategiske udvikling og ledelse af Animal Planet International, hvor Discovery og BBC hver har halvdelen af aktierne. Han fortæller, at det som regel tager et par år at udvikle et projekt, som ofte resulterer i flere programmer. Grundideen – hjertet som han udtrykker det – forbliver det samme, men undervejs ændrer indholdsbeskrivelsen sig ofte meget. Til gengæld kan et godt program holde i op til tre år.

penge, skal du ikke komme til Animal Planet. Det kan tage op til et halvt år at få optaget en enkelt scene med en abe, før du er tilfreds, for nok skal det være dokumentarisk – men det må ikke være kedeligt", siger han. Derfor indgår vi helst aftaler, inden optagelserne går i gang. Det er jo også synd for producenten, hvis han kaster sig ud i en dyr proces for derefter at få sit arbejde kasseret. Det er sket, at vi har måttet afvise en film, fordi den ikke blev god nok til os. Derfor siger vi altid til en producent – inden han går i gang: - udsendelsen skal passe ind i Animal Planets profil, - dyrene skal være det centrale,

Fire krav

- den skal appellere til hele familien,

"Billige programmer duer ikke, så hvis du vil tjene mange

- den skal vise dyrene respekt.


TV

Eurosport starter endnu en kanal

Forbud mod satellit-tv

Flere tv-rettigheder til sport gør især weekender for korte til én kanal Interessen for sport i tv har ikke nået det mætningspunkt, mange har forudset måtte komme. Det er heller ikke noget, Eurosport forventer. "Vi har naturligvis fulgt udviklingen i Danmark, hvor sportsdækningen øger i flere kanaler. Trods det er vores dækning steget på alle store danske platforme", siger Dennis Andersson. Medvirkende var naturligvis OL i Athen, men der er store internationale sportsbegivenheder hvert år. I 2005 vil bl.a. VM i atletik i høj grad præge Eurosport.

De nye rettigheder giver Eurosport 2 mulighed for at sende 1800 timer, hvoraf 450 bliver direkte, især motorsport, vintersport, fodbold og tennis", oplyser Dennis Andersson. Toeren vil sende sportsnyheder tre gange dagligt samt magasiner om boksning, fodbold og den mere ekstreme action-sport, som især de unge seere søger.

Den har vi altid tilstræbt, og det får vi nu endnu bedre mulighed for", siger Dennis Andersson. Han oplyser, at 35% af sendetiden i år er brugt til direkte transmissioner. Det tal vil øges med den nye kanal, der får engelske kommentatorer og prismæssigt vil ligge lidt under Eurosport 1. ■

VoD fra TV2 Bredden er vigtig "På FDA-Messen sagde mange, at de lægger stor vægt på bredde i sportsdækningen.

500 flere direkte timer Til Eurosport 2 er erhvervet så mange nye rettigheder på tv-sport, at Eurosport tør love ikke at fjerne noget af det, der hører hjemme på Eurosport 1. "Specielt har vi behov for flere sendetimer i weekenderne. Med Eurosport 2 kan vi sende mange flere timers direkte reportager og højdepunkter. Der bliver brug for den ekstra kanal fra premierestart til vinterens mange internationale konkurrencer i vintersport. Og Norden er jo stærk på skisport.

Overgangen fra feudalt styre er ikke nem. Det har abonnenterne på kabelnettet i Kabul mærket, idet flere udenlandske tv-kanaler er forsvundet. Afghanistans højesteret har accepteret et regeringsforbud mod kanaler, som er i modstrid med islamatiske eller afghanske traditionelle opfattelser, men på betingelse af, at der inføres en egentlig lovgivning på området.

TV2 Sputnik er en video on demand-kanal, der nok mest vil blive set på en computerskærm, men med det rette udstyr kan den overføres til et fjernsynsapparat. Den begyndte 1. december, og den koster 49 kr. om måneden, hvortil kommer betalingen til internet-udbyderen. Sputnik tilbyder programmer, som TV2 selv har produceret til TV2, Charlie eller Zulu. Om et par måneder udbydes også film fra Nordisk Film til 20-45 kr.

Ny kanal fra TV4

Dennis Andersson og golfkommentator Morten Buckhøj

NetDesign til TDC TDC har købt NetDesign for 350 mio. kr. Systemfirmaet vil blive drevet videre som selvstændigt selskab i koncernen med den hidtige direktør Jørgen Kragbøll som daglig leder. NetDesign med en omsætning i 2003 på 287 mio. kr. beskæftiger 124.

TV2-regning gjort op Efter krav fra EU har TV2 tilbagebetalt 1,073 mia.kr. til staten, som har kvitteret med et kontant indskud på 453,6 mio. kr. konverteret et statslån på 393,5 mio. kr. til aktiekapital i TV2.

Svensk TV4 starter i januar TV400, som overvejende skal sende serier og film for unge voksne. Den erstatter kanalen Med i TV og finansieres af såvel abonnement som reklamer.

I Danmarks Radio har man efter min bedste overbevisning endnu ikke fundet ud af, at sport er en del af dansk kultur på linje med alt andet. DR-journalisten Claus Borre

FDA-orientering 6/2004

13


TV

Charlie mere underholdende Selv om lørdag står i underholdningens tegn på TV2 har dets yngste knægt Charlie taget konkurrencen op med sine egne bud på underhold-

ning for de nærmest voksne. "Vi har lagt ud med "Hvad er du værd?", og vi vil prøve os frem med varierende underholdning" forklare-

Frode Munksgaard lover mere dansk underholdning

de Frode Munksgaard på FDA-Messen. Han præciserede, at lørdagsunderholdningen var planlagt, inden Charlie sendte sine første udsendelser. I øvrigt har han svært ved at genkende påstande om, at TV2 Charlie har skuffet de store forventninger, kanalen blev mødt med: Tværtimod: "Analyseinstituttet Wilke fortæller os, at 75% af de 4560 årige, der har set Charlie, har fået opfyldt deres positive forventninger. Det er også det, vi kan udlede af de 25-30 ugentlige mail fra seere. De er helt overvejende positive. Vi får naturligvis både glade og kritiske breve, og vi lærer af

dem. De kommende musikprogrammer på fredage er således ønsket af seerne", siger Munksgaard. En anden nyhed i 2005 bliver kunstquiz med Jane Sandberg, Øregård Museum, og Holger Reenberg, Herning Kunstmuseum, som holdledere og handymanden Erik Peitersen som vært. Det er i forårsmånederne, TV2 Charlie kommer til afstemning i hovedparten af antenneforeningerne, og Munksgaard er fortrøstningsfuld. På FDA-Messen kunne han oplyse, at TV2 Charlie har tilsagn om betaling fra over 100.000 husstande. Efter nytår vil kanalen sende fra kl. 13 – tre timer tidligere end i dag. ■

Voice TV kom godt fra start "Vi fik en flyvende start og blev på tre måneder den mest sete musikkanal. Selv om vi ved, at prøveperioder ikke garanterer en fast plads, får vi så mange positive reaktioner, at vi er fulde af fortrøstning", sagde en glad programchef, Dennis Johannesson, mens han omdelte seertal i Brædstrup. Bortset fra to af 13 uger havde Voice TV i Gallup-målingerne over halvdelen af seerne på 12-24 år i gruppen musik tv, hvori også MTV og VH1 er. "Vi ved godt, at grundlaget er relativt lille, fordi vi er så nye, men vi ikke er i tvivl: Vi har ramt et stort behov hos de unge.

Satser på danske videoer Fra The Voice Radio kender vi de unges musikfavoritter, og vi har alle de mange musikvideoer, der optages når solister og grupper udgiver nye plader. Derfor kan vi have op til 25% musikvideoer med danske kunstnere, og Voice TV har givet pladeselskaberne lyst til at lave endnu flere videoer. De har hidtil holdt sig lidt tilbage, fordi det kan koste 100.000-200.000 kr. at producere en god video på 31/2 minut". Dennis Johanneson angiver, at 543.000 danske hjem i november kunne se The Voice TV. Voice TV i Finland, Norge og Sverige produceres også med hovedvægt på hjemlandets kunstnere. Konceptet er musik uden mange kommentarer og kun med

16

FDA-orientering 6/2004

én reklame for hvert kvarter. Responsen fra lytterne er stor: 20.000 sms'ere og en masse mail.

Videomusik er for lidt Selv om MTV har fået konkurrence i Norden fra den nye Voice TV var der fuld tilfredshed hos MTV-folkene på FDA-Messen. Selv om de konkurrerer om de samme seere, har det nok skabt klarere linier, at koncepterne ikke er ens. Inden Voice TV dukkede op havde MTV omlagt sin programprofil fra hovedvægt på musikvideoer til underholdende udsendelser i studier eller "on location" samt events. Hos MTV forklarer man, at undersøgelser blandt unge viser, at man har ramt rigtigt. De vil have den musik, som MTV er kendt for, og de vil ikke nøjes med den underholdning, der er i musikvideoer. ■

"Det brede public service-koncept har nogle fordele, fordi det skaber et mediesystem som tilgodeser relativt mange mennesker. Det har bare ikke så mange venner, fordi den politiske og kulturelle elite vil synes, at det er lige lovlig populært". Medieforsker Stig Hjarvard


Lillebror blandt nyhedskanaler Med BBC World hævet over sig på den store scene og BBC Prime på den anden side havde 24Nordjyske i Brædstrup ydmygt indtaget lillebrors rolle. Mange besøgende havde ikke hørt om denne nyhedskanal, og det var jo en god indgang til en lille snak. "Vi er her ikke kun for at fortælle om os selv, men også for at lære mere om antenneforeningerne, og hilse på andre i bestyrelserne for de nordjyske antenneforeninger end de formænd og kasserere, vi har kontakt med", sagde programchef Jimmy Støvring. 24Nordjyske er den første døgnsendte lokale nyhedskanal, men Jimmy Støvring er overbevist om, at der kommer flere. 24Nordjyske har haft besøg fra medier i andre landsdele, siden man gik i gang for et år siden.

"Vi har næsten skullet opdrage nordjyderne til at bruge kanalen, som den er ment: at se den, når man selv har tid i stedet for at indrette sig efter, hvornår det passer os at sende. Vi har også lært, at vi skal være hurtigt ude til de større begivenheder, men det var ikke så ukendt. Vi har Nordjyske Stiftstidendes journalister i hele landsdelen som medarbejdere og vores egen reportagevogn, der sender reportager hjem via satellit. 24Nordjyske sender uafbrudt i moduler på 20 minutter, hvoraf halvdelen er nyheder fra landsdelen, resten korte magasiner. Om morgenen vægter vejr og trafik lidt mere end op ad dagen. Nyheder skiftes ud efter aktualitet – i gennemsnit nok 2 1/2 gang dagligt", fortæller han.

læg. 90.000 af dem kan se 24Nordjyske. Dertil har hjem med egen parabol nu også mulighed for at tegne abonnement. Gallup har opgjort, at 53.000 dagligt slår ind på kanalen Programchefen erkender gerne, at det var svært at få plads i antenneforeningerne:

"Vores udbredelse blev hæmmet af den store prisstigning, TV3 havde gennemført, inden vi kom. Vi lærte også, at vi helst skal på prøvekanalen i et par måneder eller mere, for at seerne kan vænne sig til at bruge os. Desuden at bestyrelserne ser meget på, at der er alsidighed i programudbuddet". ■

Vane og alsidighed Seerne skulle opdrages Han erkender, at det ikke var let at finde fodfæste.

Jimmy Støvring har opgjort, at der er 135.000 hjem tilsluttet nordjyske antennean-

Nyhedsvært Bo Storm Madsen og programchef Jimmy Støvring

RADIO

Et år med SkyRadio og 100FM Efter et år efter starten af en landsdækkende Sky Radio og en delvis landsdækkende Radio 100FM har de to reklameradioer ikke fået opfyldt deres store forventninger. Paradoksalt nok er radiolytningen faldet en anelse, og annonceringen skuffer. Hvis man bruger det daglige lyttertal i Gallups Radio Index for tredje kvartal er Sky Radio med 441.000 lyttere størst, mens Radio 100FM har 351.000. Gør man op efter ugentlig lyttetid fører 100FM med 425.000 foran Sky Radios 290.000. Danmarks Radios P3 har 1,1 mio. daglige lyttere. Den gik 15% frem i tredje kvartal i gruppen 15-49 år, der er reklameradioernes erklærede målgruppe. P1 ligger med 427.000 lyttere på niveau med de to reklameradioer. Direktør Kenneth Brenøe, Mediacom, siger i en pragmatisk kommentar, at lyttertallene kunne være bedre, og at reklame-

omsætningen heller ikke er steget som forventet. Som det ser ud nu, er der ikke økonomi til flere stationer, der henvender sig til de yngre. Men annoncørerne har lært de nye radioers profiler at kende, og han spår forsigtigt en fremgang i reklameomsætningen næste år på 10-15%. ■

Pop FM lukkes SBS lukker Pop FM med udgangen af januar, og overvejer fremtiden for nyhedsradioen 24/7. Det er den manglende forøgelse af reklamemængden og afgiftskravene fra Koda og Gramex, der angives som årsag. SBS vil koncentrere sig om Radio 2 og The Voice.

FDA-orientering 6/2004

17


FDA FDA fik ret:

Dobbeltbetalingen er politisk I sin mundtlige beretning hæftede landsformand Erik Wagner sig ved, at det efter mange års agumentation fra FDA er lykkedes at få kulturministeriet til at erkende, at dobbeltbetalingen ikke er en nødvendig følge af Bernerkonventionen. Kulturministeren har overfor folketinget erkendt, at det er en dansk politisk afgørelse, at antenneanlæg skal betale en ekstra ophavsretsafgift ved modtagelse af danske programmer, som rettighedshaverne jo allerede er betalt for at medvirke til.

til de rettighedshavere, der i dag får et ekstra bidrag fra husstande på kabelnet. FDA vil fortsætte kampen for ligestilling af seere og lyttere. Det er også baggrunden for sagen om manglende afkrydsninger på Copy-Dan skemaerne. En løsning er nødvendig. Når de digitale nationale programmer slår igennem, udvirker must carry-reglerne en årlig regning til kabelnethusstande alene for DAB-radio på over 20 mio. kr.

Nærlæs kontrakter Ministeren mangler vilje Det er dermed danske politikeres beslutning, om de fortsat vil pålægge 1,6 mio. hjem en afgift, som andre danskere ikke skal betale. Kulturminister Brian Mikkelsen har ikke vist vilje til at fjerne forskelsbehandlingen. Han har ellers muligheden for at slippe ud af kattepinen ved at bruge den del af licensen, der er gået til TV2,

Landsmødet lytter.

18

FDA-orientering 6/2004

Andre opgaver er uafklarede skattemæssige forhold for vore medlemmer og Viasats manglende vilje til at følge Højesterets dom om kabelnettenes frie ret til placering af kanaler i programpakker. Erik Wagner opfordrede medlemmerne til nøje at gennemlæse programleverandørerne kontrakter og reagere på urimelige betingelser, gerne efter samråd med vores sekretariat.

På de indre linier har FDA bestræbt sig på at udbygge vores fælles netværk. Hjemmesiden er fornyet og har fået flere funktioner. Elektronisk programvalg er en ny mulighed, et nyt regnskabssystem er testet, men er endnu ikke helt klar til brug i foreningerne, og et dirigentkorps er parat til at bistå ved kommende generalforsamlinger.

Elselskaberne Formanden rådede medlemmerne til nøje at følge med i elselskabernes planer om at gå ind i bredbåndsområdet, men først og fremmest selv at planlægge den videre udvikling af ens eget anlæg og dets muligheder i samarbejde med naboanlæg. Yderligere oplyste formanden, at FDA gerne indgår i en dialog med elselskaberne og fortsatte: "Ved at stå sammen har vi mulighed for at matche udviklingen, men vi må gøre op med "vi plejer"-mentaliteten. Vore anlæg er ikke så specielle endda, men vi har et an-

svar som forvalter af anlæg, der er lagt mange værdier i og som har mange år foran sig. Vore coax-kabler har fortsat deres store berettigelse, men kan fint kombineres med fiberkabler, som er taget i brug i mange anlæg. I det kommende år vil spørgsmål som video on demand, streaming og ip-telefoni melde sig med fornyet styrke. Visionsudvalget har allerede værer en god inspirator og vil fortsat have en vigtig rolle også på disse områder". ■

"Den livsfarlige udfordring kommer fra det synspunkt, at public service er noget, medlemslandene kan få ved at bestille det på en række forskellige stationer." Poul Smidt, nordiske public servicestations talsmand i Bruxelles.


%N OPLEVELSE RIGERE

2OYAL ,EAGUE PÍ +ANAL i`Ê > > ÊxÊvFÀÊ`ÕÊL > `ÌÊ> `iÌÊÃÕÛiÀC iÊw Ê ÛiÀÊ>vÌi Ê Ê v ÀÃÌ }i ] Ì «Ã« ÀÌÊvÀ>Ê >ÀV> ÞÃÊ } à Ê*Ài iÀÊ i>}Õi]`i Ê-«> à iÊ >Ê }>Ê } >ÌÕÀ }Û ÃÊ, Þ> Ê i>}Õi°Ê i`Ê > > ÊxÊL ÛiÀÊ`ÕÊi Ê « iÛi ÃiÊÀ }iÀi°

&ORESTILLINGEN

WWW KANAL DK

3P NDENDE SERIER

%KSKLUSIV UNDERHOLDNING

0REMIER ,EAGUE OG ,A ,IGA


Lang debat efterfulgte Visionsudvalgets oplæg Udvalgets tanker sendt til bearbejdelse i første halvår af 2005 Visionsudvalgets beretning til landsmødet, afgivet af Peter Dam, dominerede den efterfølgende debat. Peter Dams indlæg var en uddybning af visionskataloget, som medfulgte kompendiet for landsmødet og som var det tredje resultat af udvalgets arbejde efter den tidligere omtalte konjunkturundersøgelse og møderækken om ip-telefoni med 282 deltagere.

Et mere aggressivt FDA Intentionen er at sætte medlemmerne i stand til at vurdere de stigende krav om f.eks. nye services og anlæggenes kapacitet og hastighed. Det skal også hjælpe medlemmerne til at vurdere den

teknologiske udvikling af nye produkter, nye måder at transportere data på osv. Kort sagt at blive i stand til at konkurrere med de virksomheder, som udbyder datatransport eller radio/tvprogrammer i konkurrence med de lokale antenneanlæg. "FDA bør bruge sin styrke på 1,1 mio. seere og anlægsværdier på ca. 2,9 milliarder kroner som instrument til politisk bevågenhed", sagde Peter Dam, som konkluderede, at FDA bør være mere aggressiv i sin markedsføring. Det kan f.eks. være med et fælles magasin for alle anlæg, og det kan være med opbygningen af et FDA-Net, som kan forsyne os med så-

vel radio-tv signaler som bredbånd og telefoni.

Ledig kapacitet i fibernet Det sidste redegjorde Kaj Simonsen, formand for Region 7, for. Han pointerede, at der er så stor landsdækkende bredbåndskapacitet, at det vil være realistisk at etablere et FDA-Net. Det skal være åbent for flere udbydere af radio, tv, data og telefoni. Kaj Simonsen forelagde en plan for et FDA-Net med mindst 60 tv- og 40 valgfri radio-kanaler. Vore kabelanlæg kan forbindes via et landsdækkende fibernet med en eller to hovedstationer, så det er redundant, dvs. kan

forsyne et anlæg fra den modsatte side ved afbrydelse af den normale forbindelse Der er store besparelser i programkøb og med to hovedstationer meget at spare ved fornyelser af udstyr, ligesom det vil kunne levere internet meget billigt. Anslået koster det 1000 kr. pr. tilslutning i etablering og 30-50 kr. til årlig drift. Han fastholdt, at hvis udvalget skal vente et år, vil mange være nødt til at bruge 50.000-100.000 kr. på deres hovedstation – penge som kan spares et samarbejde, der bliver sat i gang nu.

Startpengene Debatten domineredes af kommentarer til forslaget

Det var et aktivt landsmøde med en livlig debat, men så mange gik i utide, at forslag til vedtægtsændringer ikke kunne behandles

20

FDA-orientering 6/2004


om et FDA-Net og Visionsudvalgets påpegning af, at der skal penge til at sætte store visioner i søen. Med et engangsbidrag fra alle medlemmer på 50 kr. pr. tilslutning ville man hurtigere kunne komme meget langt. Forinden havde Kai Nielsen begrundet Eriksminde Antenneforenings forslag om, at FDA udvider sekretatiatet med en teknisk medarbejder. Det er vigtigt, at vi ejer vore kunder, og at vore anlæg fungerer døgnet rundt som moderne bredbåndsanlæg, sagde Kai Nielsen. Han ønsker flere leverandører af teknik på landsmødets udstilling og flere artikler i bladet om den tekniske udvikling og om nye forretningsområder. Tage Lauritsen, Tune: Man sover tornerosesøvn, hvis man tror, man blot kan køre videre alene med radio og tv. Vi skal være bredbåndsnet, hvilket vore konkurrenter udvikler sig til. N. H. Jørgensen, Kolding: Arbejd sammen som vi har gjort i Kolding. Det er hyggeligt at mødes i de små foreninger, men tiden er løbet fra anlæg på 300-400 MHz.

Bent Larsen, Skanderborg opfordrede til at bakke Visionsudvalget op, men rådede dette til at opsende flere mindre balloner frem for at puste én ballon for meget op. Jan Dalum, Haslev: Også et antenneanlæg skal baseres på en forretningsmodel, og medlemmerne skal kunne se, at det bliver en sund forretning.

Hans Carstensen (billedet) og Asta Fog Larsen blev takket af Erik Wagner for deres aktive deltagelse i hovedbestyrelsens arbejde.

Handlingsplan efterlystes Poul Nielsen, Århus, afviste her og nu at give 50 kr. (3 mio. kr. for Århus) til at igangsætte en plan, man ikke forinden havde fået et mere udførligt oplæg til. Mogens Andersen, Jyderup: Er et FDA-Net foreneligt med formålsparagraffen? Helmuth Kroer, Sæby: Jeg tror gerne, at 50 kr. ud kan blive en til en fortjeneste på 500 kr., men lad os få mere at vide. Hans Carstensen, Odder, bad om en handlingsplan for de første målsætninger, milestones, mens Bent Larsen, Skanderborg, opfordrede udvalget til at gå videre uden penge. Så kan det godt være, at I finder vejen i løbet af tre måneder.

Peter Dam replicerede, at det ikke havde været Visionsudvalgets hensigt at præsentere en handlingsplan for landsmødet, men at lægge nogle visioner frem til debat.

Til debat i regionerne Den lange debat afsluttedes med vedtagelse af denne udtalelse med alle stemmer mod to: "Idet Landsmødet takker Visionsudvalget og Eriksminde A/F for de fremkomne oplæg, oversendes disse sammen med de faldne bemærkninger til HB med ønsket om, at der inden seks måneder udarbejdes et forslag til handlings- og finansieringsplan, der udsendes til

medlemmerne og til Regionerne til debat og idet der lægges op til beslutning herom på Landsmødet 2005". Seks forslag til mindre vedtægtsændringer, herunder afskaffelse af landsmødevalgte såkaldt kritiske revisorer, bortfaldt alene af den grund, at så mange havde forladt landsmødet efter frokost, at der ikke kunne opnås de 2/3 flertal, som vedtægtsændringer kræver. Debattens form fik denne kommentar med fra Poul Nielsen, Århus: "Vi kan sige tingene lige ud og råt og stadig være gode venner. Tak for et godt landsmøde". ■

Aktivitetskalender 24. februar:

FDA region 8: Regionsmøde kl. 19,00 i Mørkøv.

21.-23. marts:

Årsmøde i ECCA på Grand Hotel Royal i Budapest. www.eccacongress.com

10.-12. maj:

Mediacast, udstilling om kabelnet, satellit-tv, data og telefoni i Olympia Hall i London. www.meidacast.net

31. maj-2. juni:

ANGA Cable 2005 i Köln. www.anga.de

FDA-orientering 6/2004

21


FDA

To nyvalg til HB Næstformanden i FDAs hovedbestyrelse, Jørn Almdal, Kalundborg, genvalgtes af landsmødet, som nyvalgte to til hovedbestyrelsen. Det er Karsten Høgh, Aabybro i region 1. og Steen R. Mortensen, Skodborg i region 4. De afløser Asta Larsen, Gistrup i region 1, og Hans Carstensen, Odder i region 2. Hans Carstensen, der er regionsformand, manglede kun syv stemmer i at blive genvalg. Asta Fog Larsen ønskede ikke genvalg. Opstillet var tillige Bjarne Fehstedt, Stensved i region 9, og Mogens Andersen, Jyderup i region 8. Som suppleanter nyvalgtes Flemming Røen, Ubby i region 8, og Bjarne Fehstedt.

Nyvalgt: Steen R. Mortensen

Nyvalgt: Karsten Høgh

Efter landsmødet genvalgte hovedbestyrelsen Mogens Lorentsen, Hjørring i region 1, til forretningsudvalget, der tillige består af landsformanden og næstformanden. ■

Must carry på lokal-tv ophæves næste år Af Søren Birksø Sørensen, direktør i FDA

Søren Birksø Sørensen

I den tredje tillægsaftale til medieaftalen aftalte regeringen og Dansk Folkeparti i juni, at must carry-reglen for

lokal-tv skal fjernes. Det ventes at ske i foråret 2005. FDA vurderer, at de danske regler dermed kommer i bedre overensstemmelse med EUs regler på området. Efter vores mening er det danske krav i klar modstrid med EUforudsætningerne for must carry-bestemmelser. EU kræver, at der udtrykkeligt anføres samfundsmæssige begrundelser for must carry-krav, f.eks. krav om public service eller andre krav til indholdet i de begunstigede tv-stationers udsendelser. Sådanne krav er der ikke i de danske regler om, at kabelanlæg med flere end otte ka-

naler skal stille mindst en kanal til rådighed for lokaltv. FDA har tidligere påpeget, at de danske regler ikke er tilfredsstillende. Ophævelsen af forpligtigelsen betyder øget frihed for brugerne i valget af kanaler i deres anlæg. Ophævelsen er en del af en aftale om, at det fremover er Radio- og tv-nævnet under Kulturministeriet, som tildeler sendetilladelser også til lokal-tv. Herom siger partierne: "Alle lokal-tv sendemuligheder udbydes samlet af Radio- og tv-nævnet med krav om regionale nyhedsudsen-

delser og evt. andre programmæssige krav, som måtte blive fastlagt. Tildeling sker ved skønhedskonkurrence eller auktion. Der tages senere stilling til, om der skal afsættes en særlig tv-kanal til græsrods-tv i København. Tilladelse til ikke-kommercielt lokal-tv udstedes af Radio- og tv-nævnet til "vinduer" på de ovennævnte sendemuligheder". Det bemærkes, at den nye ordning indføres i takt med at gældende tilladelser udløber, og at de lokale nævn nedlægges senest ved udgangen af 2006. ■

Velkommen til nye medlemmer i FDA Reg. 7 Reg. 7

22

Grundejerforeningen Damgaarden Kokkedal Bredbåndsforsyning

FDA-orientering 6/2004

Bent K. Hansen Erik Lawaetz

Damgaardsvej 85 Mosekrogen 1A

2990 Nivå 2980 Kokkedal


FRA BBC OG DISCOVERY NETWORKS

DE DÅRLIGE NYHEDER ER AT HAN IKKE HAR SPIST I TRE DAGE. DER ER INGEN GODE NYHEDER. Det går vildt til på Animal Planet. Her kan du opleve vilde, mystiske og utrolige dyr eller få alt at vide om specielle dyrearter, som du slet ikke vidste findes.

Du bliver grebet af Animal Planet så snart du tænder. Animal Planet sender døgnet rundt med danske undertekster og dansk tekst-tv.

Ønsker jeres antenneforening at have Animal Planet på prøvekanal, kontakt Gitte Øllegård Skura på tlf. 70 202 707.

www.animalplanet.dk


D E B AT

Tingene på hovedet Kulturminister Brian Mikkelsen (Kons) skriver: I augustnummeret af FDA-orientering har FDAs landsformand, Erik Wagner, en leder, hvori den gamle traver om ”dobbeltbetalingen” trækkes af stalden. Jeg synes, lederen vender tingene lidt på hovedet, og jeg vil derfor gerne forklare, hvordan tingene hænger sammen. Så kompliceret er det nemlig heller ikke. Den internationale konvention om ophavsret, Bernerkonventionen, forpligter Danmark til at have regler, som sikrer rettighedshaverne betaling for viderespredning af deres værker i kabelanlæg. Når et kabelanlæg – der udgør en anden enhed end den radio- eller tv-station, der står for udsendelserne – foretager en samtidig viderespredning af en udsendelse, er der tale om en ny offentlig fremførelse af de udsendte værker. Det er altså ikke kabelhusstandens modtagelse, der er afgørende for betalingen. Afgørende er derimod distributionen til almenheden. Det er den kommercielle eller ikke-kommercielle distribution af radio- og tv-udsendelser i et kabelanlæg, der er den ophavsretlige begivenhed. Ejeren af kabelanlægget er ansvarlig for, at rettighederne er klareret, dvs. i praksis at der afregnes til rettighedshaverne. Kabelanlægget har dog mulighed for at overføre betalingsforpligtelsen på den enkelte bruger.

Hvem der skal stå for betalingen til rettighedshaverne, er et kontraktspørgsmål. Mange satellit-tv-stationer har i deres kontrakter med rettighedshaverne også klareret kabelrettighederne, således at kabelanlægget ikke skal betale separat herfor til Copy-Dan. Sådan er kontraktpraksis i DR og TV 2 imidlertid ikke. DR og TV 2 klarerer alene udsendelsesrettighederne – ikke retten til kabelanlægs viderespredning af udsendelserne. Hvis man fra lovgivers side forpligtede DR og TV 2 til også at klarere kabelrettighederne i deres kontrakter med rettighedshaverne, ville det afgjort kræve nærmere overvejelser om de økonomiske konsekvenser, bl.a. for størrelsen af licensen. Det er på den baggrund ikke aktuelt at gennemføre en sådan forpligtelse. Der skal ikke herske tvivl om, at FDAs medlemmer spiller en stor rolle for udbredelsen af radio- og tv-programmer her i riget – også på DAB-området, som Erik Wagner berører i sin leder. Uanset hvordan man vender og drejer det, kan jeg imidlertid ikke ændre Danmarks forpligtelser efter Bernerkonventionen eller radio- og tv-stationernes kontraktpraksis.

Bør være rimeligt for alle FDAs formand Erik Wagner svarer Brian Mikkelsen: FDA har altid været af den opfattelse, at rettighedshaverne skal have de vederlag, de har krav på. Men at de skal have den dobbelte betaling alene fra antenneanlæggene er hverken rigtigt eller rimeligt og har næppe nogensinde været tiltænkt. Antenneanlæg modtager og bruger signalerne på samme måde som andre. Anlæg bruger ikke mere signal eller slider mere på det end andre. Kun i de tilfælde, hvor anlæg opfanger signaler, det ellers ikke ville være muligt at modtage, kan man tale om en tilvækst af brugere, som det er rimeligt at betale for. Alle tv- og radiolyttere må derfor stilles lige ved at betale det samme vederlag for de signaler de modtager. Dobbeltbetaling må – for ikke være en urimelig og grundløs afgift - kunne begrundes i et eller flere af fire forhold - teknisk, juridisk, økonomisk eller politisk.

Teknik Ifølge lovgivningen er must carry kanalerne forpligtet til at sikre, at deres udsendelser kan modtages af almenheden. Antenneanlæg medvirker derfor ikke til yderlig udbredelse. Antenneanlæg foretager sig ikke andet, end Broadcast Service Danmark A/S (BSD) gør, nemlig at modtage og videretransportere signalerne fra DR og TV2. Men BSD pålægges ikke vederlagsbetaling. Begrundelsen herfor har kulturministeren ikke hidtil ønsket at redegøre for.

24

FDA-orientering 6/2004

FDA er ikke præsenteret for nogen teknisk årsag til dobbeltbetaling.

Jura At kulturministeren eller dennes embedsmænd forsøger at trække en i denne sammenhæng død hest som Bernerkonventionen af stalden gør den ikke levende igen. Af ministerens svar på et såkaldt § 20 spørgsmål tidligere i år fremgår det, at Bernerkonventionen ikke nødvendiggør dobbeltbetaling. Dermed er det et (politisk) valg, at antenneanlæg forskelsbehandles for andre modtageformer. Tillige har ministeren da også oplyst, at der i Danmark ikke er noget til hindring for at afregne rettighedshaveren på samme måde som for eksempel Østrig, der ikke har dobbeltbetaling. Juridisk er der således ikke belæg for at opretholde dobbeltbetalingen.

Økonomi At kontraktpraksis i DR skulle være en relevant begrundelse, må fortsat betragtes som helt enestående. Regeringen påtager sig, så vidt vides, ikke i andre sager at overtage en kontraktmangel for efterfølgende at vælte denne over på en del af borgerne. Kontraktpraksis hos DR kan ikke gøres til en økonomisk begrundelse for dobbeltbetaling.


Når 60 % af befolkningen har valgt at modtage deres signaler fra et antenneanlæg, er der ikke tale om en tilvækst af borgere (almenhed), men derimod tale om et valg blandt flere modtageformer. Sker der ikke en tilvækst, vil der heller ikke af den grund være økonomisk belæg for dobbeltbetalingen. At rettighedshaverne ellers ikke får en tiltænkt størrelse af vederlag, kan egentligt ikke gøres til et økonomisk argument. Det er ministeren, der sammen med regeringen fastsætter størrelsen af vederlag, som indeholdes i licensmidlerne. Så argumentet er politisk. Føler Brian Mikkelsen alligevel behov for at anvende argumentet, foreslår FDA, at han anvender en del af den lovede licensnedsættelse til vederlagsregulering. Derved kan dobbeltbe-

talingen bringes til ophør og alle borgere (almenheden) stilles lige uanset valgt modtageform. Der er altså ikke et økonomisk argument for dobbeltbetalingen.

Politik Finder ministeren eller Dansk Folkeparti det politisk rimeligt, at mere end halvdelen af befolkningen skal betale en ekstra skat i form at et vederlag, er det selvsagt legitimt. Men ministeren burde så klart meddele, at det er hans politik. Så ved befolkningen det, næste gang de går til valg. En politisk begrundelse for dobbeltbetalingen er nok den eneste reelle årsag til denne.

!! !

Tak for afklaringen

Kai Nielsen, formand for Eriksminde Antenneforening, Højager 12, 2670 Greve, skriver: FDA har gennemført en god landsmødeudstilling med tilhørende konferencer forud for landsmødet søndag den 21. november. En stor tak for det til FDAs administrative medarbejdere. Medens der på udstillingerne og konferencerne var masser af visioner om udfordringerne i de brugerejede antenneanlæg, så lykkedes det FDA's landsformand med opbakning fra hovedsbestyrelsen at få visionerne placeret i syltekrukken. De blev sendt tilbage til dem de kom fra, nemlig hovedbestyrelsen. Det af hovedbestyrelsen nedsatte Visionsudvalg blev reelt slagtet godt og grundigt. Den opbakning Visionsudvalget fik til sine forslag for kort tid siden i FDA Forum med landsformanden og hovedbestyrelsen til stede kom ikke til udtryk på landsmødet. Der var tavshed fra landsformanden og hovedbestyrelsen. Landsformanden og hovedbestyrelsen valgte at danse efter

musikken fra tre store foreninger fra Århus, Kolding og Odense. De er så store, at de kan tingene selv. De ønskede ikke at bidrage til at udvikle FDA. Landsformanden bør drage konsekvensen af denne situation og indkalde til ekstraordinært landsmøde, hvor han stiller sit eget og hovedbestyrelsens mandat til rådighed. FDAs fundament af mindre og mellemstore foreninger fik afklaret, at FDAs ledelse ikke ser til deres side. Det var naturligvis godt med den afklaring, men man kan spørge, om det var godt for FDA. Jeg vil dog ikke opfordre til at man umiddelbart melder sig ud, men giver en ny ledelse (landsformand og hovedbestyrelse) en kort frist til at komme med en klar udmelding om, hvem man satser på - dem der vil arbejde sammen om udvikling af deres foreninger og FDA, eller dem som er nok i sig selv.

Tak til Kai Nielsen Landsformand Erik Wagner svarer Kai Nielsen: Hovedbestyrelsen og Visionsudvalget ønskede en debat til inspiration for det videre arbejde. Formålet var ikke at få stillet midler til rådighed for et eller flere projekter. Vi fik debatten, men nok med lige lovligt megen fokus på økonomi og lovligt lidt fokus på visionerne. Mange små og store anlæg viste en interesse for visionerne, hvorimod den store betænkelighed var, hvordan økonomien kunne tilvejebringes. Det er jo også reelt at have en sådan holdning.

Landsmødet sendte ikke oplægget tilbage til Hovedbestyrelsen og Visionsudvalget for at få det puttet i syltekrukken, som du udtrykker dig. Der var en klar besked med om af få udarbejdet handlings- og finansieringsplaner for de fremlagte visionstanker. Landsmødet erklærede sig tillige villigt til at se på de konkrete planer på næste års Landsmøde, så ønsket om et videre visionsarbejde blev indfriet og ikke afvist.

FDA-orientering 6/2004

25


ECCA

Nyt indholdsdirektiv

Ny ECCA brochure

Den nye EU kommissær for informationssamfundet og medier, Viviane Reding fra Luxembourg, blev ved sin tiltræden spurgt "Skal det samme indhold (i tv) ikke være underkastet de samme regler uanset leveringsmåde?" Hertil svarede hun: "De samme principper skal gælde, men ikke nødvendigvis i samme detaljeringsgrad". Derfor forbereder Kommissionen nu en revision af direktivet "Tv uden grænser". Desuden pusles med et nyt direktiv, som kan define-

”Broadband cable: Connecting online Europe” er en tryksag, som ECCA har udarbejdet for at udbrede kendskabet til kabelnets betydning i kommunikations- og mediesammenhænge i hele Europa. Der er indhentet oplysninger og talmateriale fra alle ECCA medlemmer, og tryksagen giver et godt overblik over kabel-situationen i Europa. Brochuren kan findes på ECCAs hjemmeside www.ecca.be i pdf-format.

re spillereglerne for indhold uanset leveringsmåden (kabel, satellit, DTT, terrestrisk, internet o.a.). Der skal tages hensyn til antal brugere, arten af indhold, såvel som graden af valgmuligheder og kontrol hos brugerne. Hertil skal tages hensyn til modningsgraden af de forskellige transmissionsformer i de enkelte geografiske områder, men forbrugerne skal dog have mulighed for at udnytte alle tilrådighed værende leveringsmåder og services. Bak

S AT E L L I T T E R

Flere raketter Efter en vellykket premiere på en ny Soyuz-2 raket har TsSKB-Progress meldt sig klar til at bygge sin egen platform i Kouru i fransk Guaya. Den første Soyuz-2 ventes op herfra i 2007. Soyuz-2 er i mellemstørrelsen og derfor et supplement til Europas Ariane 5. Ved opsendelser nær Ækvator udnyttes Jordens rotation på en måde, så raketterne kan medbringe større vægt end ved opsendelser fra baser længere mod nord. Soyuz-2 kan opsende tv-satellitter på op til 3 tons. Russerne har opsendt over 800 Soyuz-raketter. 2'eren har bl.a. fået nye motorer.

Bevarer satellit-andel Telenor får 850 mio. nkr. for sin andel af aktierne i Intelsat, der er solgt til fire internationale investeringsselskabers nyoprettede selskab Zeus for $3 mia. Den norske telekoncern råder fortsat over Ku-transponderne på Intelsat 10-02 på 1 grad vest.

Flere satellitter

Soyuz-2 på vej op

Med kun 15 nye satellitter i Clarke-bæltet blev 2003 det næstmindst aktive i 10 år, og nu kan det kun gå fremad, forudsiges det i bladet Via Satellite. I gennemsnit ventes opsendt 21 satellitter årligt frem til 2014, og de bliver større og med flere transpondere, så der kan overføres flere tv-kanaler og flere telefonsamtaler pr. satellit. I de sidste 10 år var de fleste nye satellitter på 2.2004.200 kg. I det næste 10 år udgør de 31%, mens 33% er på 4.200-5.400 kg og hele 17% er større. De sidste er helt nye. Dem er der opsendt seks af i år.

Til de evige rummarker Satellit slukkede Kun tre måneder efter udløbet af forsikringen svigtede strømforsyningen i Intelsats IA-7, der sender til Nordamerika. Satellitten fra 1999 anses for tabt.

26

FDA-orientering 6/2004

Efter at have sendt tv-og radio fra 19,2˚ øst siden 1991 er de sidste af de 16 transpondere på Astra 1B lukket, og satellitten gjort klar til at blive sendt på otium i rummet. Astra 1B var på 2,6 tons og bygget af General Electric.


FDAs hovedbestyrelse Valg af landsmødet

Valgt af regionerne

Landsformand: FU Erik Wagner Smørvråvej 10 5462 Morud Tlf. 65 96 46 47 E-mail: wagner@morudnet.dk

Helmuth Kroer, Reg. 1 Søndermarksvej 28 9300 Sæby Tlf. 98 46 43 81 E-mail: helmuth@pc.dk

Peter Dam, Reg. 6 Sydhavnsgade 4, 2. s.tv. 2450 København SV. Tlf. 77 41 93 38 E-mail: pedam@frederiksholm.net

Næstformand: FU Jørn Almdal Troldevænget 8 4400 Kalundborg Tlf. 59 51 27 28. Fax 59 51 27 05 E-mail: jorn@almdal.org

Hanne Grøn, Reg. 2 Alléen 9 8660 Skanderborg Tlf. 86 52 47 70 E-mail: caramia@mail.dk

Kaj Simonsen, Reg. 7 Rugbjerg 44 2670 Greve Tlf. 43 90 99 08 E-mail: ks@hlaug.dk

Mogens Lorentsen, FU Fresiavej 9 9800 Hjørring Tlf. 98 92 39 15 E-mail: molo@has.dk.

Curt Andersen, Reg. 3 Bjolderupvej 15 6000 Kolding Tlf. 40 63 14 07 E-mail: curtandersen@stofanet.dk

Henning H. Madsen Reg. 8 Egebjergvej 111, Sørby 4200 Slagelse Tlf. 58 54 53 48 E-mail: formand@hashoj-net.dk

Karsten Høgh, Reg. 1 Caprifolievej 5 9440 Aabybro Tlf. 98 24 16 99 E-mail: kah@mail.dk

Hans O. Lorentzen, Reg. 4 Aabakken 16 6534 Agerskov Tlf. 74 83 37 22 E-mail: id.hl.aabakken16@mail.tele.dk

Carsten Pedersen Reg. 9 Hasselvænget 9 4760 Vordingborg Tlf. 55 37 34 33 E-mail: na-formand@nyraad.net

Steen R. Mortensen, Reg. 4 Rugtoften 76 2942 Skodborg Tlf. 74 85 07 80 E-mail: srm@post.tele.dk

Per Krohn Rasmussen, Reg. 5 Grejsdalen 10 5800 Nyborg Tlf. 65 31 03 85 E-mail: prasmussen@mail.tele.dk

FU = Medlem af Forretningsudvalget

Regionsbestyrelser Region 1: Nordjyllands amt tlf. 98 46 43 81 Helmuth Kroer, fmd., HB Ejvind Nørgaard, sekr. John Lauritzen, kass. Jens Åge Thomsen, HB. supp. Kjeld Jensen Region 2: Århus og Viborg amter tlf. 86 54 09 55 Hans Carstensen, fmd. Bent Larsen, næstf. , HB supp. Jørn Bollinger, sekr Hanne Grøn, HB Flemming Knudsen

Region 3: Ringkøbing, Vejle og Ribe amter, bortset fra Ribe kom. tlf. 40 63 14 07 Curt Andersen, fmd., HB Svend Erik Madsen, næstf. Jens S. Møller, HB. supp. Niels Aage Jensen Sven Møller Andersen Leif Traberg Region 4: Sønderjyllands amt og Ribe kommune tlf. 74 84 87 32 Jørgen Kirkmand, fmd. Michael O’Halloran Hans O. Lorentzen, HB Leif Ohlsen, HB supp. Leo Beck Nielsen

Region 5: Fyns amt, tlf. 65 31 03 85 Per K. Rasmussen, fmd., HB Niels Jørgen Naundrup-Jensen, næstfor. Henning Nielsen Knud Mortensen Jørgen Steen Larsen Region 6: Københavns amt og Kbhavns og Frederiksberg kom. og Bornholms amt tlf. 77 41 93 38 Peter Dam, fmd., HB Martin Christensen Peter Colmorten, sekr. Preben Christensen

Region 7: Frederiksborg og Roskilde amter tlf. 43 90 99 08

Region 9: Storstrøms amt, tlf. 55 37 34 33

Kaj Simonsen, fmd., HB Kai Nielsen, næstf. Poul-Erik Jensen, kass. Ove B. Nielsen, sekr. Tage Lauritsen

Carsten Petersen, fmd., HB Leif Jensen, HB supp. Keld Amelung

Region 8: Vestsjællands amt tlf. 58 54 53 48 Henning H. Madsen, fmd., HB Flemming Røen, HB supp. Niels Jørgen Trælle Ole Hansen Jens Finne

HB = Valgt til hovedbestyrelsen af regionen.

Visionsudvalget

Medlem af ECCAs bestyrelse

Kommunikationsudvalget

Skatteudvalget

Peter Dam E-mail: pedam@frederiksholm.net

S. Bak Christensen E-mail: zigurd@tiscali.dk

Jens Møller E-mail: jebo@stofanet.dk

Erik Nørmølle Andersen E-mail: erik.noermoelle@brovst.dk

Helmuth Kroer E-mail: helmuth@pc.dk

Svend Erik Faarbæk E-mail: svendfaarbaek@mail.tele.dk

Keld Jensen E-mail: kjj@klarupnet.dk Henning H. Madsen E-mail: h.h@madsen.mail.dk Hans Carstensen E-mail: hca@post7.tele.dk Erik Wagner E-mail: wagner@morudnet.dk

Medlem af AFOs Tekniske Udvalg Bent Vanggaard E-mail: bv@brixkamp.dk

Carsten Pedersen E-mail: na-formand@nyraad.net

Tage Lauritsen E-mail: tage@tunenet.dk FDA-orientering 6/2004

27


Nr. 6-2004

06/12/04

14:20

Side 14

Per Klausen, Witronic, viste ny teknik til hovedstationer. Betina Juhl takkede for hæderen til Discovery for "årets stand".

Repræsentanter for firmaer, der har udstillet i 10 år. Med kokken Paul Cunningham mellem sig prøves kræfter hos BBC Food.

Messe- og landsmøde 2004 Henning H. Madsen, Hashøj Net, hos Corning Cabelcons Per Jespersen og Berit Kristiansen. Villy Nørskov, TDC, besvarer spørgsmål.

FDA-orientering 6/2004

Zindy Laursen havde forsamlingen i sin hule hånd, da hun underholdt ved aftenfesten.

Kollegial og faglig snak mellem besøg hos udstillerne.

Ebbe Hansen og Hans Jørgen Glintborg, Støvring kiggede ind hos Dansk Kabel TV.

14

Gistrup Antenneforenings Ejvind Nørgaard fulgte Asta Fog Larsen til landsmødet, hvor hun sagde stop som HB-medlem.

Viasats tv-tilbud på rad og række.

FDA-orientering 6/2004

15


NYHED

Nu kan du få en mappe med information og beskrivelser af 26 populære COPY-DAN TV-kanaler. Bestil mappen hos os på e-mail: kabel-tv@copydan.dk

En COPY-DAN TV-kanal koster under 1 kr. om måneden

TV med viden, holdning og underholdning