Page 1


ESTUDIS

1 ASSAIGS

ABRAMOVA, Marina: Refexions sobre la novel.la de Josep Lozano «Crim de Germania», núm. 21, pàgs. 65-71. ALFARO, Andreu: Reflexions a l’entorn de I’escultura, núm. 9, pàgs. 65-77. ARACIL, Lluís V.: Et tout le reste est litérature, núm. 16, pàgs. 57-70. ARDIT, Manuel; GARCIA, Carme; MORANT, Isabel; RUIZ, Pere: Estructura i crisi del sistema senyorial al Patk Valencià, núm. 3, pàgs. 59-97. AUFERIL, Jaume: El Noucentisme i la crisi de la novelHa, núm. 21, pàgs. 47-63. AYZA ROCA, Alfred: Lupesca en la Vakncia del segle XIY; núm. 17/18, pàgs. 159-180. Miquel A.; BERNAT MARTÍ, Joan S.; CASTELL~ TRAVER, Josep E.: El Pals Valencià en el cens de 1’1 de marc de 1981, núm. 13114, pàgs. 35-56. BADIA, Lola: El poema proemial djlusiàs March, núm. 17118, pàgs. 51-65. BADIA I MARGARIT, Antoni M.: Manuel Sanchis Guarner: l’home, el cientljcicl el ciutadà, núm. 17/18, pags. 71-77. BES, Isabel: El procés contra Isabel Cornell, núm. 23/24, pàgs. 83-94. BEVIA, Màrius: Formació del Pals Valencià i canvi urbà: el cas dWacant, núm. 15,

BADENES,

pàgs. 53-82. BLASCO, Ricard:

El teatre valencia durant el decenni 1926-1936 la poltimica per un «teatre d’art», núm. 20, pàgs. 51-107. -El valencianisme cultural durant la Guerra Civil (1936-1939), núm. 112, pàgs. 95-169. -Un altre rudiment de teatre valencià setcentista: el «Col.loqui nou de l’any 1729»,

núm. 17/18, pàgs. 33-49. BUJOSA, F.; GARCIA, A.; MARTÍNEZ ANDREU, A.; MARTÍNEZ SANCHO, V.; NAVARRO, V., PORTELA, E.; SOLA, C.; CoHectiu La Ribera: Lu recerca al Pals Valencià, núm. 6/7, pàgs. 77-87. BURNS, Robert 1.; CHEVEDDEN, Paul: El tractat de rendicid dHl-Azraq amb Jaume 1 i l’infant Alfons en 1245: el text àrab i el context valencià, núm. 17118, pàgs. 231-257. BURNS, Robert 1.: La muralla de la llengua, núm. 112, pàgs. 15-35. CALLE, Romà de la: Els supòsits del sintactisme plìstic, núm. lO/ll, pàgs. 37-52. CAPMANY, Maria Aurèlia: Una nova picaresca o «L’Espill» de Jaume Roig, núm. 1/2, pàgs. 87-93. CASTAÑO GARCIA, Joan: Lu tramoia de la festa d’Ek notes a la seua evolució, núm. 22, pàgs. 11-23. CERVERÓ, Lluís: La literatura com a fO?Zt històrica. L’agencament personal en la Va&cia del segle XVZ, núm. 25, pàgs. 35-42. COLON, Germà: El «rap» i la nostra lexicografia, núm. 9, pàgs. 55-63. COLON, Germà; SOBERANAS, Amadeu J.: Precisions sobre el «Comprehensorium», núm. 17/18, pàgs. 27-32. 143


DURAN, Eulalia: Unes curtes amoroses del segle XVI en catala, núm. 15, pàgs. 25-51. ESCRIVA, Vicent: Gènesi, praxi i destrucció de la novelHa cavalleresca al País Valencia, núm. 21, pàgs. 23-46. ESTEBAN CHAPAPRIA, Julia: El manicomi provincial del Vedat de Torrent. Un projecte de 1892, núm. 22, pàgs. 49-60. FERRANDO, Antoni; GUIRAU, Alfons: Particularismes fonètics i anivellament geolingüBtic en la comarca de Morella, núm. 17118, pàgs. 209-230. FORNER, Salvador: El socialisme a les comarques valencianes meridionals (1923~1930), núm. 12, pàgs. 53-68. FRANCH, Vicent: Vicent Tomas Martíi la idea de Paisos Catalans, núm. 4, pàgs. 33-46. FUSTER, Joan: Aforismes sense transcendencia, núm. 617, pàgs. 15-21. GAMEZ OLAYA, Carles: Kitsch i escultura monumental a Valencia, núm. 13/14, pàgs. 119-132. GARCIA, Arcadi: El monestir de Val1de Crist i la Val1de Josafat, núm. 4, pàgs. 69-76. -L’enigma històric de Sant Vicent de la Roqueta, núm. 17118. p GAVALDA ROCA, Josep: Querelles antiavantguardistes. Els discursos de l’obra salvatiana, núm. 25, pàgs. 43-56. GIL CORELL, Miquel: Ecologia, paisatge i progrés, núm. 8, pàgs. 63-78. GINER SOROLLA, Alfred: El nou Genesi: a l’entorn dels orígens de la vida, núm. 112, pàgs. 63-85. GIRONA ALBUIXECH, Albert: Comunistes i anarquistes valencians: entre la guerra i la revolució (19361937), núm. 16, pàgs. 11-26. GRILLI, Giuseppe: La «Crònica» de Ramon Muntaner en la historiografia italiana, núm. 25, pàgs. 27-34. GUIA, Josep: La noció de proximitat en matemàtiques, núm. 20, pàgs. 109-121. -Sobre el reconeixement de les nacions oprimides, núm. 13/14, pàgs. 87-94. IBORRA, Josep: Inflexions,

núm. 8, pàgs. 11-27.

JAÉN URBAN, Gaspar: L’arquitectura popular dels horts de palmeres d’Ek ples, núm. 4, pàgs. 47-68.

tres exem-

LAFONT, Robert: Lo problema istoric de la trencadura entre literatura occitana e literatura catalana, núm. 17/18, pàgs. 149-158. LANUZA, Empar de; PÉREZ MORAGON, Francesc: Literatura infantil al Pak V¿ilencià (1930-l982), núm. 16, pàgs. 45-56. LLOBREGAT, Enrie A.: La geografia antiga valenciana i li<Anònim de Ravenna»: notes de lectura, núm. 17/18, pàgs. 99-111. LLORENS, TomBs: De Chirico i els límits de la modernitat, núm. 19, pàgs. 11-26. -Línia, espai, moviment, textura i figura en l’obra d%tdreu Alfar, núm. 3, pàgs. 9-23. LWCH, Emest: La ftioc&ia al IU tilencük historia d’un reta&, núm. 13/14, pàgs. 95-117. MANCEBO, Maria F.: La Federació Universitaria Escolar. Aportació valenciana al seu model pedagògic, núm. 23/24, pàgs. 11-27. 144


MANENT, Marià: Henry James i els crítics, núm. 17/18, pàgs. 91-97. MARGALEF, M. Rosa: «Vigència inexhaurible dMusiàs March»: March cantat per Raimon, núm. 23/24, pàgs. 61-81. MARÍN VIADEL, Ricard: L’element racional en la creació pltistica: I’Equip Crònica, núm. 12, pàgs. 15-32. MAS LL~RENS, Vicent: L’habitatge burgés a Va&zcia. Tipologia, núm. 21, pàgs. 93-105. MASWT MUNTANER, Josep M.: El nom i la unitat de la Ilengua catalana segons mossèn Antoni M. Alcover, núm. 17/18, pàgs. 78-89. MILHOU, Alain: El rat-penat, el nou David i el rei amagat (Tres imatges de l’emperador de les darreries del món ibèric: SS.XIII-XVII), núm. 19, pàgs. 27-40. MIRA, Joan F.: De com es pot ser grec per trenta segles, núm. 4, pàgs. 9-31. Mo& Francesc de B.: La darrera carta de Sanchis Guarner, núm. 17/18, pàgs. 67-69. MONTOYA, Brauli: El repartiment lingüktic al Vinalopó Mitjà, núm. 13/14, pàgs. 57-70. MORAL SANDOVAL, Pilar: Antoni Ballester Vilaseca: un capítol de l’escultura contemporània, núm. 25, pàgs. 15-25. MORANT, 1.; MOLLA, D.: El treball de la dona al País Valen& (194&1970), núm. 617, pags. 89-104. MUNNÉJORDA, A.: La ciència-ficció en la literatura catalana, núm. 22, pàgs. 25-48. -La ciència-ficció catalana de 1983 a 1985, núm. 25, pàgs. 57-65. NARRO, Vicent: «Lu ca@ de Mallorques», text tret de la Crònica de Desclot, núm. lO/ll, pàgs. 53-90. OLEZA, Joan: Literatura i lectors al Pals Valencià, núm. 13/14, pàgs. 11-33. -Per una sociologia de la literatura al Pafi Valencià, núm. 3, pàgs. 25-46. PASTOR, M. Vicenta: Aproximació

a l’escultura d’Eusebi Sempere i altres reflexions al voltant de la «temporalitat», núm. 23/24, pàgs. 95-102. PÉREZ CASADO, Ricard: Camp i ciutat al País Valencià recen& núm. 1/2 pàgs. 37-61. PÉREZ MONTIEL, Manuel: El procés d’industrialització entre 1960 i 1975, núm. 15,

pàgs. 11-24. PÉREZ MORAGON, Francesc: Adolf Pizcueta; unes notes, núm. 20, pàgs. 123-136. -El valencianisme i el fet dels Paisos Catalans (1930-1936), núm. 19, pàgs. 57-82. -Premsa clandestina al Pak Valencià (1962-1970), núm. 5, pàgs. 55-93. PITARCH, Vicent: La llengua de l’administració eclesitistica (Pak Valencià, seglesXVIIXVIII), núm. 6/7, pàgs. 41-76. PLA BALLESTER, Enrie: Estat actual del coneixement de la prehistòria al Pak Valencià, núm. 17/18, pàgs. 181-192. PUIG, Arnau: Les «notes» de 1’Equip Crònica, núm. 12, pàgs. 39-42. RICO GIL, Antoni: La industrialització valenciana: un model distint, núm. 9, pàgs. 39-54. ROSELLÓ VERGER, Vicenc M.: La percepció de lkspai urbà a la Valkzcia de Joan LluB Vives, núm. 17/18, pkgs. 193-208. -L’empremta romana a la ciutat de Vakncia, núm. 5, pàgs. 25-53. RUBIO VELA, Agustí: Autobiograjiia i ficció en «L’Espill» de Jaume Roig. A propòsit de l’episodi en l’hospital, núm. 17/18, pàgs. 127-148. 145


-La

ideologia burgesa i progms material a la Valencia del Tres-cents,

núm. 9, pàgs.

11-38. SALAVENFABIANI,V.L.: La percepció d’Espanya a la Franca del segle XVI, núm. 21, pàgs.77-91. SALVADOR, Vicent:Les formes rituals al «Tirant lo Blanchx algunes reflexions semiòtiques, núm. 12,pàgs.43-52. SALVADOR, Vicent; SIMBOR,Vicent: Panorama dels estudis sobre la novellística catalana un escore, núm. 21, pàgs. 13-22. SANCHIS GUARNER, Manuel:Les dfícils decisions que hagué deprendre Jaume 1, núm. 8, pàgs.29-49. SEGARRA OBIOLS,JosepM.: CervelL consciencia i món fisic, núm. lO/ll, p&gs.11-26. SEGUÍ,JosepLluís: Sade o el text com a incest, núm. 8, pàgs.51-62. SEVA,Antoni: Traduir: trair? Triar, núm. 5, pàgs.9-24. TERRY,Arthur: Elpaper delpersonatge al «Tirant lo Blanc», núm. 16,pàgs.27-44. TORRENT,Rosalia:Revistes d’arts plastiques a Valencia des de la postguerra al 1967, núm. 23124,pZtgs.29-41. TRENCHS,Josep:El llibre i l’escriptura en inventaris catalans i valencians del segle XY: núm. 13/14,pàgs.71-85. VALLES,Ismael:Divisions administratives a la cartografia valenciana de la Illustració i de la Pre-autonomia, núm. 10111,pàgs.27-35. VAYSSIERE, Jean:Lkaffaire Dreyfkw a Valencia: Blasco Ibáñez, núm. 3, pàgs.47-58. VIANA, Amadeu: Els cinc rellotges de Martin Joos, núm. 23124,pàgs.43-59. VILAR,Pierre:Esta& nacicj patria a Franca i Espanya: 1870-1914, núm. 20, pàgs.13-50. VILLACÍS GONZALEZ, José: Vida i obra de Germà Bernàcer, núm. 19,pàgs.41-56. YATES,Alan: Tirant lo Blanc, l’heroi ambigu, núm. 6/7, pàgs.23-39. YVARS, JosepFrancesc:La fascinació de la caverna: l’itinerari imaginatiu de I’Equip Crònica, núm. 12,pàgs.33-38.

146


I’ESPILL

TEXTOS LITERARIS

Francesc: Llorer, sempre Ilorer, núm. 20, pàg. 158. Lluís: Lu flor de It~hibisczw, núm. 16, pàgs. 101-112. ESTECLLÉS, Vicent: Assumiràs la veu d’un poble, núm. 17118, pàgs. 17-18. -Llibre de Xàtiva, núm. 1/2, pàgs. 173-195. ARTOLA, Bernat: Alba, núm. 20, pàg. 154. -Dotze poemes, núm. 16, pàgs. 75-100. ASINS LERMA, Pasqual: Retorn a la llar, núm. 20, pàg. 146. -Lu transeiinta, núm. 20, pàg. í55. AVINENT, Juli: Cinc narracions, núm. 21, pàgs. 137-145. ALMELA ALPERA, ANDRÉS

VIVES,

BLASCO, Ricard: El seguici d’Orfeu, núm. 22, pàgs. 65-74. BONET, Josep Lluís: Getsemaní, núm. 3, pàgs. 91-104. BROSSA, Joan: Perllonga, núm. 17/18, pàgs. 13-14. CABALLERO MUÑOZ, Francesc: Plenitud, núm. 20, pàg. 143. COHEN, Leonard: Poemes (en versió de Vicent Escrivà), núm. 23/24, pàgs. 123-135. CREMADES ARLANDIS: Café fet exp&, núm. 12, pàgs. 87-95. FRANCO, Josep: Recialles, núm. 22, pàgs. 85-91. GANDIA CASIMIRO, Josep: Sant Vïcent es reconcilia amb el seu futur, núm. 3, pggs. 105-110. GRANELL, Marc: El viatge, núm. 19, pàgs. 97-107. GUARNER, Lluís: Hivern, núm. 20, pàg. 160. JAÉN URBAN, Gaspar: Poema per a ben morir, núm. 8, pàgs. 83-86. JAFER, Salvador: Microtransparències, núm. 22, pàgs. 75-83. JOAN ARINY~, Manuel: L’ésser, núm. 25, pggs. 71-80. J~ZSEF, Attila: Sis poemes (versió d’Eduard J. Verger), núm. 19, pàgs. 87-96.

LLOMPART, Josep M.: Plant i memòria de Manuel Sanchis Guarner, núm. 17/18, pàgs. 21-22. LOZANO LERMA, Josep: Sitting Bull, núm. 9, pàgs. 91-97. MARQUÉS, Josep Vicent: Amors impossibles, núm. 15, pàgs. 87-93. MARTíNEZ FERRANDO, Daniel: Al penó de VWncia, núm. 20, pàg. 159. MÉNDEZ FERRíN, Xosé Luis: Amor del rei Artlís (traducció de Miquel Martínez), núm. 25, pàgs. 89-100; MICHAUX, Henri: Trespoemes (versió de Salvador Jàfer), núm. 6/7, pàgs. 109-131. 147


MIRA, Joan F.: El MOLINS, Manuel: MONJO, Joan M.: MORELL, Andreu:

somriure dels dofins, núm. 617, pàgs. 155-160. Ginesta, núm. 10111, pàgs. 117-128. De noms, de dies, núm. 8, pàgs. 95-102. Esto1 de coratges, núm. 23/24, pàgs. 115-122.

NAVARRO, Joan: Arqueologia del saber, núm. 12, pàgs. 73-85. NAVARRO BORRAS, Enrie: El bohemi del bar, núm. 20, pàgs. 144-145. .PAL.&CIOS, Josep: El riu, Tema i variacions, núm. 23124, pàgs. 107-113. PALOMERO, Josep: Ferida de ferro, núm. 4, pàgs. 79-96. PÉREZ MONTANER, Jaume: L’heura del desig, núm. 9, pàgs. 81-90. PÉREZ SALDANYA, Manuel: A tal1 de nit, núm. 25, pàgs. 81-88. PERUCHO, Artur; La ca@ del bonamor, núm. 20, pàgs. 155-156. PIERA, Josep: Estovalla amb engrunes, núm. 5, pàgs. 97-110. RENAU, Josep: Exili, núm. 15, pàgs. 95-105. RODRÍGUEZ BERNABEU, Emili: Poemes, núm. 10111, pàgs. 95-116. RODRÍGUEZ CASTELL~, Manuel: Estantes d’aigua, núm. 8, pàgs. 87-94. SALVADOR, Vicent: Cartografies, núm. 21, pàgs. 131-136. SÁNCHEZ-CUTILLAS, Carmelina: El llamp i la sageta dels records, núm. 197-205. SEGUÍ, Josep Lluís: Faula en pleniluni, núm. 4, pàgs. 97-103. SEVA, Antoni: Aiguaforts venecians, núm. 13114, pàgs. 145-151. SIRERA, Rodolf: Intermedi, núm. 5, pàgs. 113-121. TEROL, Joan: Sispoemes, núm. 13/14, pàgs. 137-144. THOUS LLORENS, Maximilià: Val, núm. 20, pàgs. 151-153. TROLEC, Isa: Flautes d’a-igua, núm. 6/7, pàgs. 141-154. VERGER,

Eduard

J.: Symposion, núm.

617, pàgs.

148

133-140.

112, pàgs.


CRONIQUES

1 NOTES

ABAD, Vicent: La primera crisi tarongera (1914-1918), núm. 22, pàgs. 101-111. AGUILERA CERNI, Vicent: Museus d’art contemporani al (iper al) Pals Valen&, núm. 1/2, pàgs. 214-219. ALIER, Roger: Vicent Martín i Soler, un compositor que anem recuperan& núm. 13/14, pàgs. 163-166. BADIA, Lola: De verms, núm. 9, pàgs. 117-124. BAGUENA CERVELLERA, M.J.: El còlera de 1885 a Valhcia i la vacunació de Jaume Ferran, núm. 21, pàgs. 156-162. BALAGUER, Isidor: En el moment del «canvi», núm. 15, pàgs. 128-135. -Josep Renau, ara i ací, núm. 1/2, pàgs. 209-212. BALAGUER PASQUAL, Enrie: VII Col.loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Salou-Tarragona, tardor de 1985, núm. 23/24, pàgs. 174/177. BELTRAN, Adolf: Crònica cultural, núm. 9, pàgs. 139-144. -Crònica cultural, núm. 10111, pàgs. 184-186. -Crònica cultural, núm. 13114, , pàgs. 183-186. BELTRAN, Adolf; PÉREZ MORAGON, Francesc: Crònica cultural, núm. 12, pàgs. 130-135. BLANCO LÓPEZ, Ignasi: Desenvolupament del Primer Symposium Internacional d’Energia Solar i Hdbitat, núm. 112, pàgs. 212-214. BLASCO, Ricard: Dels límits i de la densitat de la Renaixenca valenciana, núm. 6/7, pàgs. 165-178. -Estudis catalans a Moscou, núm. 15, pàgs. 143-146. -Sobre Llorente, el llorentinisme i laseuaprojeccióparacrònica, núm. 19, pàgs. 136-151. BLAY, Francesc X.: ZCalia un llibre sobre el concepte d’Espanya?, núm. 19, pàgs. 131-135. BOSCH, Antoni: Homenatge a Joan Fuster i per la llibertat d’expressió, núm. 10111, pags. 168-176. CALAFAT, Francesc; PÉREZ MORAGON, Francesc: Francesc de B. Mo11 i Joan Fuster, condecorats per la Generalitat de Catalunya, núm. 16, pàgs. 117-129. CALLE, Romà de la: Anzo: les metamorfosis de la creativitat, núm. 19, pàgs. 120-131. -Enrie Mestre: ditilegs amb la matèria, núm. 23124, pàgs. 141-156. -Enrie Solbes: jugar al joc de la pintura, núm. 22, phgs. 97-101. -Eusebi Sempere: l’heterodòxia del silenci, núm. 21, pàgs. 151-156. -Generacions per a una transició: la pintura entre la diversi@cació i l’eclecticisme, núm. 23/24, pàgs. 178-185. -Imatges de les imatges de «La Guerra Civil»: 1’Equip Realitat, reconsidera& núm. 12, pàgs. 115-123. -L’acròstic com a clau d’identitat: dues notes marginals al voltant de la poètica de Manuel Boix, núm. 13114, pàgs. 157-162. 149


L’ESPILL -La

integració del bronze i el cristall: un repte a la creativitat escultòrica, núm. 9, pàgs.

-&es

103-108.

crisis de l’art? Crònica del I Encontre Internacional de la Crítica de Mrt, núm.

8, p@s. 117-125. CAMPS, Miquel: X Aniversari dels Premis Octubre, núm. 10111, pàgs. 176-182. CERVERA, Lluís: II Congrés de Pediatres de Llengua Catalana, núm. 10111, pàgs. 133-136. CONTRERAS, Ernest: I Mostra Cultural del País Valencià, núm. 9, pàgs. 133-139. COSTA, Manuel: Un record a Manuel Calduch i la seua obra botànica, núm. lO/ll, pàgs. 136-140. Crònica cultural, núm. 3, pàgs. 155-158. Crònica cultural, núm. 4, pàgs. 125-131. Crònica cultural, núm. 5, pàgs. 148-155. Crònica cultural, núm. 6/7, pàgs. 198/202. DOMÉNECH 178-182. ESTEBAN

PART, J.: Situació actual de la música al Pals Wencià,

CHAPAPRIA,

Julià;

BONET,

núm.

Josep Lluís: Notes sobre el patrimoni 4, pàgs. 107-116.

6/7, pàgs.

arquitec-

tònica i urbamktic del Pak Kzlencià, núm.

FAUJÓ, José L.: La poesia de K Gaos: notes disperses, núm. 8, pàgs. 134-136. FALUBA, Kálmán: Literatura catalana a Hongria, núm. 12, pàgs. 124-130. FERRER, Antoni: Jornades sobre comarcalització, núm. 4, p8gs. 119-125. FERRER SOLIVARES, Enrie: Notícia d’un mamwrit inèdit de Vktor Iranzo Simon, núm. 23/24, pàgs. 157-165. FONTANA ESPINOSA, Francesc: Crònica del X Col4oqui General de la Societat d’Onomàstica, núm. 22, pàgs. 111-113. FRANCÉS CAMUS, J.M.; TORRENT ESCLAPÉS, Rosalia: Elpatrimoni històrico-artktic a debat (Crònica de la Segona Trobada Internacional de la Crítica d%t), núm. 15, pàgs. 135-143. FUSTER MÁRQUEZ, Miguel: Crònica del III Congrés de Lingüística Aplicada, núm. 22, pàgs. 114-116. GARCIA, Ernest: La comunitat impossible, núm. 15, pàgs. 150-155. GARCÍA GARcfA, Manuel: El discurs artkic dxrtur Ballester, núm. 6/7, pàgs. 187-193. GARCIA MARTÍNEZ, Sebastià: Crònica i actes del Primer Col4oqui sobre el ParS Valencià en 12poca moderna (Pau, 1978-1980), núm. 5, pàgs. 137-143. -El darrer volum del «Primer Cong& d’Història del Pals Valencià (1971~1981),núm. lO/ll, pàgs. 146-156. GIRONA, Albert: Alguns comentaris a la commemoració del cinquantenari de la Guerra Civil a Val&cia, núm. 25, pàgs. 113-115. GRACIA, Carme: L’activitat artística valenciana pels volts de 1866, núm. 8, pàgs. 107-112. Josep: Dictàmens de la fosca, núm. 13/14, pàgs. 171-179. generació del 70: una nova narrativa al Pak Valencià, núm. 3, pàgs. 130-141.

IBORRA,

-La

150


IVARS,Joan: La cultura a les comarques: els congressos d’estudis, núm. 20, pàgs. 165-170. ESPASA,Josep:«in

memoriam», núm. 5, p&gs.143-148.

LLOBREGAT, EnrieA.: Crònica del CongreS d’Estudis del Camp dxlacant, núm. 13/14, pàgs.167-171. -L’obra del professor Miquel Tarradell a Vakncia, núm. 1/2, pàgs.219-227. MAINARCABANES,Eladi: Un intent de salvar la vida de Joan Peset, núm. 20, p&gs. 171-174. MARTICASTELL,Joan:Rejlexions a l’entorn del II Congrés Internacional de la Llengua Catalana, núm. 25, pàgs.105-112. MARTÍNEZ,Vicent: Primeres jornades de crítica literària, núm. 25, pàgs. 120-121. MAKHNEZNAVARRO, J.F.:Aproximació a la crisi de la medicina actual, núm. 5, pàgs. 125-130. MIRA, Enrie: Entorn de les II Jornades de Fotografia, núm. 23124,pàgs. 166-174. MIRÓ, Adrià: Imatges dxmand Blanquer, núm. 5, pàgs.130-137. MuÑoz, Gustau:El nacionalisme desph de les eleccions del 8 de maig, núm. 16,pàgs. 140-145. -Literatura autonòmica valenciana recent: noticia i comentari, núm. 3, p&gs.122-129. NAVARRO BR~T~NS,Víctor:Els Peset: una familia de metges valencians, núm. 21,pàgs. 162-166. PARDOTOMAS,J.: Primer Congrés d’Història Moderna de Catalunya, núm. 21,pàgs. 166-168. PASTORIBÁÑEZ,M. Vicenta:Història de l’art contemporani, al Pals kilencià, núm. 6/7, pàgs. 182-186. PÉREZMORAGON, Francesc:Cinc cartes de Josep Pla a Joan Fuster, núm. lO/ll, pàgs. 163-168. -Domingo Torres Maeso, núm. 6/7, pàgs.193-197. -Homenatge a Josep Renau, núm. 15, pàgs.146-150. -Lu Gran Enciclopèdia Catalana, completada, núm. 8, pàgs. 112-116. -Sobre LE. Martínez Ferrando, núm. 9, pàgs.125-133. -Vicent Llorens: notes d’una biografla, núm. 3, p&gs.148-155. -Vicent Peset i Llorca, núm. 9, pàgs.108-111. PICORROTIMONER,Josep:Tercer Encontre d’Escriptors del Mediterrani, núm. 25, pàgs. 116-120. PITARCH,JosepLluís: I Pla Experimental per a I’Ensenyament del Valencik una visió crítica, núm. 3, p&gs.115-122. PITARCH,Vicent: Vé Col4oqui Internacional de Llengua i Literatura catalanes, núm. 4, pàgs.116-119. -4 Symposium sobre l’ensenyament del cata16 a no-catalanoparlants, núm. 9, pàgs. 112-117. -Reflexions a propòsit del Col4oqui Internacional de Sociolingiiktica: de dighssia», núm. 12,pàgs. 107-115.

151

«Les situacions


-Setmanes catalanes de Kalsruhe 1983 i Primer Col.loqui d’Estudis Catalans a Alemanya, núm. 19, pàgs. 113-120. -VI Col.loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes: Roma, 1982, núm. 15, pàgs. 113-118. RANCH, Empar: Alfred Baeschlind, núm. 20, pàgs. 175-179. -Epistolari «Eduard Ranch - Josep Pla - Pío Baroja», núm. lOAl, pàgs. 153-162. RIBES, Purificació: Edició anglesa dí4usiàs March, núm. 25, pàgs. 122-124. RODRÍGUEZ CASTELL~, Manuel: II Encontre de Poesia Catalana, núm. 8, pàgs. 131-133. ROIG, Miquel: Crisi econòmica i ciència econòmica en crisi, núm. 21. pàgs. 107-126. Ros, Vicent: CAntologia de la Música Valenciana, núm. 16, pàgs. 136-140. ROVIRA S., Empar: Joaquim Michavila: de Parpalló a «El Clach» (o l’art de la postguerra), núm. 16, pàgs. 129-136. SAINZ BAS, Cèsar: Primer Congrés de Pediatres de Llengua Catalana, núm. 1/2, pàgs. 227-230. SELMA, Josep Vicent: Josep Renau, experiència vital i artística, núm. 13/14, pàgs. 179-183. SIRERA, Josep Lluís: Dues propostes d’escenificació del món valer& del XVI, núm. lOAl, pàgs. 140-146. -Lu temporada teatral 1979-1980 al Pals Valencià, núm. 8, pàgs. 126-131. TORMO, Joan: Crònica cultural de l’any 1978, núm. 1/2, pàgs. 230-238. VALLES, Ismael: Noves aportacions sobre la denominació «País Valencià» al segle passat i sobre les opinions econòmiques dels seus autors, núm. 12, pàgs. 101-106. VENTURA, Vicent: Notes sobre Joan Fuster i la política, núm. 15, pàgs. 118-128. VERDAGUER,Pere: Història ijilosofa de la Universitat Catalana d’Estiu, núm. 3, pàgs. 141-148.

152


RESSENYES BIBLIOGRAFIQUES AGUILAR, Immaculada: Demetri Ribes (M. Portaceli), núm. 5, pàgs. 160-165. AGUILA, Lluís: El sistema de partits polítics al Pals Valencia, (F. Pérez Moragón) núm. 8, pàgs. 145-148. ALPERA, Lluís: Dades de la hr;stòriacivil d’un valen& @. Llobregat), núm. 9, pàgs. 15@152. -Surant enmig del naufragi final, contemple el voluptuós incendi de totes i cadascuna de lesflors del núbil hibiscus (E. Rodríguez Bernabeu), núm. 23í24, pàgs. 195-197. ANDRÉS TESTELL&, Vicent: Obra completa 5. Cant Temporal (J. Oleza), núm. 4, pàgs. 136-141. ANONIM: Stress (J.M. San Abdon), núm. 23/24, pàgs. 190. ARAZO, M.A.; JARQUE, F.: Nuestras Fiestas (Nostres Festes) (A. Tordera), núm. 6/7, pàgs. 212-214. ARDIT, Manuel: Revolución liberal y revuelta campesina (1. Morant), núm. 1/2, pàgs. 244-247. AYZA ROCA, Alfred: El món mariner de Peníscola. Estudi lexicografic i de cultura popular (B. Montoya), núm. 12, pàgs. 139-140.

BADENES DALMAU, Francesc: Antologia (F. Pérez Moragon), núm. 8, pàgs. 139-141. BADIA MARGARIT, A.M.: Gramàtica històrica catalana (J. Martí Castell) núm. 12, pàgs. 142-144. BATLLORI, Miquel: A través de la historia i la cultura (A. Company), núm. 4, p&gs. 143-145. «Biblioteca Escriny»: La mort d%istòtil. Versió quatrecentista del «Liber de Pomo». Espill de Consciencia. Text doctrinari del segle XIV. Historia del malvat rei Antíotus. Text narratiu del segle XV. (A. Ferrando), núm. 13/14, pàgs. 197-200. BILBENY, Norbert: Filosofia contemporània a Catalunya (M. Victoria), núm. 23/24, pàgs. 190-192. BLASCO, Ricard: La insòlita sàtira antiga (E. Balaguer), núm. 23124, pàgs. 193-195. -Poesiapolítica valenciana (1802-1938) (J. Pérez Montaner), núm. 3, pàgs. 172-174. BROSSA, Joan: Els ulls de l’òliba (M. de Renzi), núm. 16, pàgs. 151-152. -Els ulls de l’òliba (J. Faulí), núm. 19, pàgs. 162-164. CALLE, Romà de la: Realidad de lo imaginario. Estudio de las funciones comunicativas en la obra plástica de Castejón (E. Rovira), núm. 13/14, pàgs. 200-204. CAPÓ, Bernat: Espigolant pel rostoll morisc (J. Iborra), núm. 9, pàgs. 160-161. CARDONA, Fina: Pessigolles de palmera (V. Salvador), núm. 13/14, pàgs. 204-205. CERDAN TATO, Enrie: La lucha por la democracia en Alicante (X. Albiol), núm. 1/2, pàgs. 253-254. CLIMENT GINER, Daniel: Les nostresplantes (V. Sansano), núm. 22, pàgs. 126-127. COLON, Germà: La llengua catalana en els seas textos (J. Barberà), núm. 3, phgs. 167-169. 153


CREMADESARLANDIS: Lu Lluna del Temps (E.A. Llobregat), núm. 20, pags. 192-193. -Lu regina de lapobla de lesfembrespeccadrius (J. Lozano), núm. 8, pàgs. 143-145. Cucó, Alfons: Sobre la ideologia blasquista (X. Paniagua), núm. 3, pàgs. 174-176. -La qüestió agrària al Pals Wencià (J.A. Martínez-Serrano), núm. 112, pàgs. 247-249. Diccionari Castellti-Catald (J. Lacreu), núm. 23/24, pàgs. 202-206. Diccionari de la Literatura Catalana (F. Pérez Moragon), núm. 5, pggs. 173-175. Diccionari Manual Pompeu Fabra, sobre un projecte de Josep Maria Farré (J. La-

cre@, núm. 20, pàgs. 183-185. DOMÍNGUEZ, Martí: Els Borja (B. Sansano), núm. 25, pàgs. 128-129. DURAN, Eulàlia: Les Germanies als Paikos Catalans (S. Garcia Martínez), pàgs. 166-172.

núm. 15,

Escola i estat (J. Iborra), núm. 23/24, pàgs. 201-202.

FERRANDO FRANCÉS, Antoni: Consciència idiomàtica i nacional dels valencians (F. Pérez Moragon), núm. 9, pàgs. 155-158. -Els certàmenspoètica valencians del segle XIV al XIX (V. Salvador), núm. 21, pàgs. 175-178. FRANCO, Josep: L’últim roder (J.A. Fluixà), núm. 25, pàgs. 130-133. FUSTER, Jaume: La corona valenciana (J. Piera), núm. 25, pàgs. 159-160. GARCIA MARTÍNEZ, Sebastià: Bandolers, corsaris i moriscos (L. Guia), núm. 8, pàgs. 148-153. GONZÁLEZ CATURLA, Joaquim: Rondalles de IWacantí(R. Alemany), núm. 23/24, pàgs. 199-201. GRANELL, Marc: Refugi absent (M. Rodríguez Castelló), núm. 6/7, ptigs. 209-211. HALPERIN DONGHI, Tulio: Un conflicto nacional. Moriscos y cristianos viejos en Valencia (T.M. Hernández), núm. lO/ll, pàgs. 194-201. HAMMETT, Dashiell: 106000 dòlars, diner de sang (J. Santaemília), núm. 25, pàg. 127. HERNANDEZ MARCO, J.L.; ROMERO GONZÁLEZ, J.: Feudalidad, burguesía y campesinado en la Huerta de Valencia. Lu estructura agraria de la Particular Contribución de Valencia ante la crisis del Antiguo Régimen (M. Ardit), núm. 9, pàgs. 147-149.

IBORRA, Josep: Fuster portàtil (V. Ventura), núm. 16, pàgs. 156-160. Ictineu. Diccionari de les ciències de la societat als Paises Catalans (segles XVIII-XX) (F. Pérez Moragon),

núm. 4, pàgs. 141-143.

JAÉN URBAN, Gaspar: Llibre de la Festa d’Elx (G. Irles), núm. 22, pàgs. 125-126. JOAN ARINY~, Manuel: Han donat solta als assassins (R. Alemany), núm. 22, pags. 122-125. LLOBREGAT, E.A.; JARQUE, F.: El Corpus de Vahcia

(A. Tordera), núm. 1/2, pàgs.

252-253.

LOZANO, Josep: Crim de Germania (J.L. SeguQ, núm. 5, pàgs. 159-160. -Històries marginals (J. Franco), núm. 15, pàgs. 162-164. 154


LLQRIS, Manuel: ConstantíLlombart

(A. Beltran), núm. 13/14, pàgs. 192-194.

MAC& Xavier; PERPINYA, Núria: Lapoesia de Gabriel Ferrater (J. Ballester), núm. 25, pàgs. 129-130. MARGAL, Maria Mercè: Cau de Ilunes (R. Cantavella), núm. 19, pàgs. 157-159. MARGARIT, Joan: I/ell malentès (J. Pérez Montaner), núm. 13/14, pàgs. 191-192. MARTÍNEZ NAVARRO, Ferran: Estructura i malaltia una alternativa per al ParS Valencià (C. Sainz), núm. 1/2, pàgs. 242-243. MARTÍNEZ SERRANO, J.M.: Introducció a l’economia del Pals Valencià, (R. Juan), núm. 4, pàgs. 135-136. MIR DE LA CRUZ, R.: «Estadística y Antroponimia, IV», Estadktica Española, núm. 86 (1980) (V.M. Rosselló), núm. lO/ll, pàgs. 192-194. MIRA, Joan F.: Viatge al final del fred (J. Pérez Montaner), núm. 20, pàgs. 189-191. -El desig dels dies (J. Palomero), núm. 9, pàgs. 152-155. MOLINS, Manuel: Dansa de vetlatori (X. Fabregas), núm. 1/2, pàgs. 243-244. MONJO, Joan M.: Ducat d’ombres (F. Pérez Moragon), núm. 16, pàgs. 149-150. MORELL, Andreu: oliba de la foscúria (J. Palomero), núm. 5, pàgs. 171-173. NAVARRO,Víctor: Tmdició i canvi cientljcic al PaB Kzlencià modern (J.L. Barona), núm. 25, pàg. 133. OLEZA, Joan í%ts e¿sjocs de tots ekjugadors (F PérezMoragon), núm. lO/ll, p&s. 189191. ORTS BOSCH, Pere Maria: Història de la Senyera al Pals Valencià (E.A. Llobregat), núm. 3, pàgs. 164-167. PALAU FABRE, Josep: Nous Quaderns de IWquimista; Quaderns de Mlquimista i Contes despullats (J. Guillamon), núm. 21, pags. 173-175. PALQMERO, J.: Crònica carnal (J.L. Bonet), núm. 6/7, pàgs. 207-209. PEDROLO, Manuel de: Joc tapat; Apòcrif quatre: Tilly i Detall d’una acció rutinària (J. Lacreu), núm. 22, pàgs. 119-120. PÉREZ MONTANER, Jaume: L’heura del desig (J. Iborra), núm. 23/24, pàgs. 189. PIERA, Josep: El cingle verd (J.F. Mira), núm. 15, pàgs. 164-165. -Els poetes aràbigo-valencians (J. Guillamon), núm. 19, pàgs. 155-157. -Mel-o-drama (A. Beltran), núm. 9, pàgs. 158-160. PITARCH, Vicent; GIMENO, Lluís: Poesia eròtica i burlesca dels segles XV i XVI (V. Salvador), núm. 13/14, pàgs. 194-197. QUEROL, Vicent V.: Rimes catalanes (J. Pérez Montaner),

núm. 6/7, pàgs. 211-212.

Rella, La (L. Alpera i R. Alemany), núm. 19, pàgs. 168-171. RENZI, Miquel de: Un projectepictòric (J. Pérez Montaner), núm. 21, pàgs. 178-180. RIERA, Ignasi: Honorable mzkter R (J. Lozano), núm. lO/ll, pags. 191-192. RIQUER, Martí de; BADIA, Lola: Les poesies de Jordi de Sant Jordi (A. Ferrando), núm. 21, pàgs. 171-173. RODENA, Clementina: Banca i industrialització. El cas valencià 1840-1880 (V. Soler), núm. 3, pàgs. 169-171. 155


WPILL BERNABEU, Emili: Migiorn. Poesia jove de les comarques del sud del País Valencià (F. Pérez Moragon), núm. 1/2, pàgs. 241-242. , RODRíGUEZ CASTELLÓ, Manuel: De foc i danses (V. Salvador), núm. 25, pàgs. 136-137. ROIG, Jaume: Espill, edició de V. Escrivà (A. Rubio Vela), núm. 12, pàgs. 144-147. ROMEU JOVER, Xavier: Manual de fonologia catalana (R. Morant), núm. 20, pàgs. 191-192. RUBIO VELA, Agustí: Epistolari de la Valtkia medieval (M. Rodrigo Lizondo), núm. 23/24, pàgs. 197-199. RODRÍGUEZ

SALVADOR, Vicent: Argiles (J. Iborra), núm. 9, pàgs. 149-150. -Calabruix (J. Avinent), núm. 23/24, pàgs. 192-193. -El gest poètic (M. Conca), núm. 22, pàgs. 120-122. -Ritual de cendra (J. Pérez Montaner), núm. lO/ll pàgs. 201-203. SANCHIS GUARNER, Manuel: Aproximació a la història de la llengua catalana (A. López Garcia), núm. 6/7, pàgs. 205-207. -Elspobles valenciansparlen els uns dels altres (L. Alpera), núm. 16, pàgs. 152-156. SEGUÍ, Josep Lluís: Projecte per a destruccions (J.F. Mira), núm. 8, pàgs. 141-143. SERRANO, Sebastià: Lingüktica i qüestió nacional (F. Vallverdú), núm. 3, pàgs. 161-164. SEVA, Antoni: Quaderns d’ocis (E.A. Llobregat), núm. 15, pàgs. 160-162.

La Biblia valenciana; Éshora de plegar i Un crim al Paralelo (Gemma Lluch), núm. 25, pàgs. 133-136. TORRENT, Ferran: No emprenyeu el comissari! (J. Fuster), núm. 20, pàgs. 185-187. Treballs de sociolingüktica catalana, núm. 2 (J. Palomero), núm. 4, pàgs. 145-150. -núm. 3 (V. Pitarch), núm. 5, pàgs. 165-169. TROLEC, Isa: Bel i Babel (J. Iborra), núm. 5, pàgs. 169-170. -7x7=49 (J. Iborra), núm. 20, pàgs. 187-189. TASIS, Rafael:

Joari: Anys i paranys (J. Pérez, Montaner), núm. 22, pàgs. 127-128. poètica (L. Alpera), núm. 19, pàgs, 164-168. VENTURA, Vicent; JARQUE, Francesc: El Pals Valencià (I) (J. Iborra), núm. 1/2, pàgs. 249-252. VENTURA MELIA, Rafael: Ambit perdurable (J. Iborra), núm. 12, pàgs. 140-142. VILAPLANA, Joaquim: Elementsper a una gramàtica generativa del catalk Revitalització i temes annexos (M. Prunyonosa), núm. 19, pàgs. 159-162. VALLS,

-Obra

156


ÍNDEX, 26 al 29 ESTUDIS I ASSAIGS

AGUADO, Anna. Introducció (Dossier la història de la dona), núm. 29, pàgs. 11-16. BAYARRI ROIG, Francesc. El comportament sexual dels universitaris valen cians, núm. 27, pàgs. 21-38. CALLE, Romà de la. Una il.lusió compartida: l’Institut Valencia d’Art Modern, núm. 28, pàgs. 23-32. CHAPAPRIA, Julià Esteban. Introducció (Dossier urbanisme a la ciutat de València), núm. 26, pàgs. 11-14. CUBAS CUBEL, Rosa. Honor i sexualitat: conflictes sexuals pre-nupcials en el segle XVIII, núm. 29, pàgs. 41-48. GARCÍ, Joan. Els graffiti: un codi paraliterari, núm. 28, pàgs. 55-66. GARCIA CODONYER, Àngela. El color, diferenciació significadora de territo rialitat al paisatge urbà, núm. 26, pàgs. 35-44. GARCIA SEMPERE, Marinela. Narració i vídeo-clip, núm. 29, pàgs. 49-58. GARRIDO ARCE, Estrella. Masculí i femení en societats pre-industrials, núm. 29, pàgs. 35-40. MORANT DEUSA, Isabel. Cultura i poder de les dones en les societats de l’an tic règim, núm. 29, pàgs. 17-28. MUNNÉ-JORDÀ, A. La ciencia ficció catalana, panorama de 1986 i 1987, núm. 28, pàgs. 45-54. MUÑOZ, Gustau. Pensament econòmic i Escola de Frankfurt als anys trenta, núm. 26, pàgs. 45-64. PATUEL, Pasqual . El Grupo Z i Los Siete en la pintura valenciana dels anys quaranta, núm. 29, pàgs. 59-74. PÉREZ GUILLÉN, Inocencio. Stefano della Bella i la pintura ceràmica tardo barroca valenciana, núm. 28, pàgs. 11-22. RAMOS, M. Dolors. La vida quotidiana: una visió historiogràfica, núm. 29, pàgs. 29-34.


RUBIO MARCO, Salvador; MARZAL FELIZI, Josep Xavier. Una lectura estè tica de les Investigacions filosòfiques de Ludwig Wittgenstein, núm. 27, pàgs. 39-50. SALVADOR, Vicent. Metadiscurs efímer (una aproximació lúdica al joc conver sacional), núm. 27, pàgs. 11-20. SANTAEMÍLIA, Pep. Espriu a Anglaterra: quatre traduccions, núm. 27, pàgs. 51-64. SIMÓ TIROL, Trinitat. Els estudis sobre urbanisme 1 història urbana en les últimes dècades, núm. 26, pàgs. 27-34. VETGES TU I MEDITERRÀNIA. La Placa Redona de València. Genesi, confi guració i deterioració d’un singular espai urba del segle XIX, núm. 26, pàgs. 15-26. XAMBÓ, Rafael. El catala al País Valencià: societat i sistema educatiu, núm. 28, pàgs. 33-44.

TEXTOS LITERARIS

ESCARTÍ, Vicent Josep. Hortus inconclusus, núm. 29, pàgs. 75-83. FULLANA, Maria. Gàrgola, núm. 27, pàgs. 77-87. LOZANO, Josep. Ofidi (notes), núm. 26, pàgs. 65-76. MARTÍNEZ, Isidre. Inèdits de Bestiari, núm. 29, pàgs. 83-92. RENZI, Miquel de. Diari de París, núm. 27, pàgs. 65-76. RODA, Lluís. Poemes inédits, núm. 28, pàgs. 79-92. TORDERA, Josep. Mots/Deseiximents, núm. 26, pàgs. 77-94. VENTURA MELIÀ, Rafael. Un malentés, núm. 28, pàgs. 69-78.

CRÒNIQUES 1 NOTES

AGUADO I MEDINA, Cristòfol. El Consell Valencià de Cultura i el 750 ani versari, núm. 28, pàgs. 110-113.


CALLE, Romà de la. A manera d’homenatge: per a Joana Francès, núm. 29, pàgs. 118-129. - Díaz Azorín: de l’autonomia i la funcionalitat de l’art, núm. 28, pàgs. 93-100. - L’aventura d’exposar a València, núm. 27, pàgs. 101-106. - Les concepcions plàstiques i el llenguatge pictòric de Molina Ciges, núm. 27, pàgs. 89-98. CAMARASA, Juli. Camins de França: una analisi sociolingüística sobre la urbanitat francesa, núm. 29, pàgs. 112-114. CARBÓ, Ferran. El ressò de Tahar Ben Jelloun, núm. 29, pàgs. 108-111. - Les hores poetiques de Joan Valls, núm. 28, pàgs. 117-120. CASTILLO, David. Crònica d’un llaguir lluent, núm. 28, pàgs. 121-124. CEBRIAN, Josep Lluís . El Sant Sebastià de Jacomart a la Seu de Xàtiva no és Ausias March, núm. 29, pàgs. 130-134. FURIÓ, Antonio. Commemoracions històriques 1 aplecs historiogràfics, núm. 28, pàgs. 101-102. GARNERIA, Josep. Naturalesa i art en Grau Garrica, núm. 26, pàgs. 95-98. LÓPEZ QUILES, Antoni. L’imbroglio editorial valencià, núm. 27, pàgs. 113118. - Antoni. Reviure l’espai viscut, núm. 28, pàgs. 105-107. MARTÍNEZ, Vicent; ORTS, Josep Lluís. Estiu/Tardor: literatura en un temps sense carena, núm. 28, pàgs. 113-117. MONZON I ARAZO, August. Bibliografia vivista recent: balanç i perspectives, núm. 27, pàgs. 107-110. OLMOS I TAMARIT, Vicent S. Viure la història a la Ribera del Xùquer, núm. 28, pàgs. 107-110. PÉREZ, David. Carmen Calvo o la seducció de l’escriptura com una de les belles arts, núm. 29, pàgs. 95-108. REVERT, Ximo. I Congrés d’Arqueologia Industrial al País Valencià, núm. 29, pàgs. 114-118. SALVADOR, Vicent. Literatura de la crítica i crítica de la literatura (al voltant del cas Sala-Valldaura), núm. 26, pàgs. 99-105. SERNA, Justo; PONS, Anaclet. I Congrés d’Història de la Ciutat de València (segles XIX-XX), núm. 28, pàgs. 103-105.


RESSENYES BIBLIOGRÀFIQUES

ALPERA, Lluís. La poesia irisada de Lluís Alpera. La ciutat irisada de les bun gavíl.les (David Castillo Buils), núm. 26, pàgs. 117-119. AVINENT, Juli: Obres esvalotades (Ernest Zurriaga Llorens), núm. 28, pàgs. 137-139. BURNS, Robert: Moros, cristians i jueus en el regne croat de VaIència (Josep Torró), núm. 26, pàgs. 112-115. CONCA, Maria: Els refranys catalans, núm. 28, pàgs. 127-128. COSTA, Manuel: La vegetació al País Valencià (Eva Barreno) , núm. 27, pàgs. 125. Dirty Realism-Realisme Brut, (Nova narrativa nordamericana) (Joaquim Espinós), núm. 27, pàgs. 128-130. ESTEVE, Joan: Liber Elegantiarum (Venècia, Pagaganinus de Paganinis, 1489) (Joan Martí i Castell), núm. 28, pàgs. 129-131. GARRIDO, Samuel: El Sindicalisme catòlic a la Safor 1900-1936 (Joan del Alcàzar i Garrido), núm. 28, pàgs. 132-137. GONZALEZ I CATURLA, Joaquim: Rondalles del Baix Vinalopó (Enric Balaguer), núm. 26, pàgs. 115-117. L’escenari històric del Xúquer, Actes de la IV Assemblea d’Història de la Ribera (Ferran Garcia-Oliver), núm. 29, pàgs. 137-138. LIENAS, Gemma: Vol nocturn (Josep Martínez i Romero), núm. 26, pàgs. 111112. LLOBREGAT, E.; YVARS, J.F.: Història de I'Art al País Valencià (Joaquin Revert), núm. 27, pàgs. 130-133. MARTÍNEZ I MARZO, Isidre: Himnes (Josep-Vicent Lorca Alcañiz), núm. 29, pàgs. 140-141. MESEGUER, Lluís: La crítica referencial (Vicent Salvador), núm. 29, pàgs. 142-143. MIRÓ, A.: Joan Valls, vida y obra de un poeta (Lluís Alpera), núm. 28, pàgs. 139-140. OLMOS I TAMARIT,Vicent S. ; LÓPEZ I QUILES, Antoni: Llibre de comptes del Consell de Catarroja, 1652-1658 (Manuel Ardit Lucas), núm. 27, pàgs. 126128.


RODRÍGUEZ BERNABEU, Emili: Teoria del somni (Antoni Prats), núm. 28, pàgs. 131-132. SALVÀ I BALLESTER, Adolf: De la marina i muntanya (folklore) (M.J. Rubiera i Mata), núm. 28, pàgs. 128-129. SANTACRUZ, Luis Quirante: Teatro Asuncionista Valenciano de los siglos XVI y XVII (Josep Lluís Sirera), núm. 26, pàgs. 107-109. SIMÓ, Isabel-Clara: Els ulls de Clídice (Adolf Piquer i Vidal), núm. 29, pàgs. 138-140. TABUCCHI, Antonio: El fil de l’horitzó (Ernest Zurriaga), núm. 26, pàgs. 109110. TORNERO, Juan José: L‘art d’escriure (Ricard Huerta), núm. 29, pàgs. 141142.


NÚMEROS ESPECIALS 17/18: Homenatge al professor Manuel Sanchis Guarner (1911-1981) 20: Homenatge a Adolf Pizcueta, impulsor de la cultura catalana IL.LUSTRADORS 1/2: Antoni Tapies 3: Andreu Alfaro 4: Manuel Boix 5: Joan Pere Viladecans 6/7: Joan Genovés 8: Artur Heras 9: Antoni Miró lO/ll: Rafael Armengol 12: R. Solbes 13/14: Jordi Teixidor 15: Jordi Ballester 16: Miquel Navarro 17/18: Joaquim Michavila 19: José Iranzo ‘Anzo’ 20: Albert Rafols Casamada 21: Eusebi Sempere 22: Enrie Solbes 23/24: Vicent Mestre 25: Antoni Ballester 26. Josep Grau Garriga 27. José María Molina Ciges 28. Josep Díaz Azorín 29. Carme Calvo

Índex Núms  

Refexions sobre la novel.la de Josep Lozano «Crim de Germa- nia», núm. 21, pàgs. 65-71. La Ribera: Lu recerca al Pals Valen- cià, núm. 6/7,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you