FFA Graduates 2019 / Diplomanti FaVU 2019

Page 1

#favu


Úvod / Introduction

2

Markéta Bocková

8

Petra Damašková

12

Petra Daneková

16

Petr Dočkal

20

Tea Dohnalová

24

Kristína Drinková

28

Nikol Hoangová

32

Martin Koniar

36

Zuzana Krausová

40

Veronika Kubátová

44

Darina Kubiková

48

Štefan Mlynarčík

52

Nikola Mojsl

56

Tereza Nesládková

60

Šárka Pelikánová

64

Olena Piskova

68

Tomáš Plachký

72

Ondřej Plášil

76

Ivana Rovenská

80

Lenka Sivá

84

Barbora Šimková

88

Samuel Šrom

92

Martin Žák

96


2


Úvod

#jetokonec Je to konec studia, konec beztrestného experimentování, konec tréninku. Může to být bolestivé, něco jako být vykopnut z pískoviště pro nepatřičný věk. Pro ty nepřipravené ze dne na den zmizí prostor ke hře, všechny hračky, rádci a bohužel i čas, kterým do této chvíle možná plýtvali. Navíc ten nesnesitelný tlak okolí, které očekává, co bude. A každý myslí na něco jiného. Je třeba zachovat klid, drazí diplomanti. Je pravděpodobné, že na většinu absolventů nečekají teplá místa na plný úvazek, drazí rodiče. Právě v tomto jsou umělecká studia, respektive to, co nastává po nich, specifická. Je také dost pravděpodobné, že na další výsledky práce těchto absolventů si budete muset chvíli počkat, drazí kurátoři, galeristé a milovníci umění. Nastává čas vypořádávání se s realitou bytí v systému. Proto si dovoluji radit všem zúčastněným stranám, jelikož mi moje paměť poskytuje ještě docela nevybledlé vzpomínky, nezhoršujte tuto situaci zbytečnými tlaky a věřte svým blízkým a favoritům, že se s okolnostmi dříve nebo později vypořádají se ctí. #jetosvoboda První myšlenky mohou být chmurné, jsou ale střídány pocity euforie, uvolnění a svobody. Už žádné zkoušky, kredity, obhajoby a ospravedlňování se před autoritami. Už je to jen na vás, na vašich ambicích a předvídavosti – deadliny si odteď nastavujete sami, podobně jako intenzitu práce –, ale i na štěstí a nevyzpytatelném provozu umění. Je zde tolik proměnných, které mohou působit k vašemu prospěchu, nebo proti vám. Nenechte se odradit a nezapomeňte, že tvrdá práce a dost často i tvrdá hlava se vyplácí. #jetovýzva Role kurátora u výstavy diplomantů je specifická. Nelze ovlivnit to, co běžně kurátor ovlivnit může, což je výběr autorů a jejich děl. Tyto dva parametry jsou již předem dané, a tak nezbývá než se vynasnažit, aby práce vedle sebe mohly po

dobu výstavy vůbec být a aby si vzájemně příliš nekonkurovaly. Jde o vytvoření divácky přijatelného celku, který se v letošním ročníku, spolu s architekty výstavy, uměleckou skupinou DUMB, pokusíme, čistě formálně, pozvednout z nesourodé přehlídky děl na výstavu jako kompaktní celek. Je to výzva a výsledek, ať už úspěšný, či nikoli, bude znám v den vernisáže. #jetocool Inspirovali jsme se ve světě, který hýbe současným uměleckým provozem. Koncept výstavy a katalogu vychází z fenoménu art blogů, které v posledních letech začaly udávat trend v globální umělecké tvorbě. V podstatě jde o webové stránky, jejichž obsah se povětšinou smrskl na vizuální element, tedy na publikování fotodokumentace z výstavy, a podléhá kurátorskému výběru. Blogy jsou trendsettery a to, co je publikováno, je přijímáno jako nejaktuálnější „cool“ umění. Blogy získávají mezi umělci na popularitě, prezentace fotodokumentace na některém z nich je měřítkem úspěchu a snaha fotografie na blog prosadit je vnímána jako součást umělecké praxe. Je také snadné vystopovat omezené množství estetických prvků, které se na blozích opakují, a ty jsou zpětně užívány v galerijních prezentacích. Podstatným pomocníkem umělce, kterému záleží na úspěchu v tomto blogovém mikrokosmu, je fotografie, na niž jsou kladeny jasné požadavky. V ideálních podmínkách, prostoru bílé krychle a s bílým rozptýleným osvětlením, povznáší umělecká díla na nadlidskou, téměř sakrální úroveň. Nezřídka je pak celá galerijní prezentace podřízena estetickým měřítkům úspěšnosti v prostředí art blogů. #jetorozmanité Zde má následovat reflexe obrazu tohoto ročníku absolventů a jejich prací. Je to nelehký úkol, jelikož text vzniká pravděpodobně ve stejný moment jako většina děl. Projděme se tedy finálním ročníkem magisterského studia alespoň od celku k částem. Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně nabízí studium volného i užitého umění v šestnácti ateliérech. Do cílové roviny studia vyslalo své zástupce jen dvanáct z nich a celkový počet absolventů je v letošním roce lehce podprůměrný, tedy dvacet tři. Z celkového množství diplomantů je zde více žen než mužů, a to v poměru 15 : 8. Na výstavě, která se již tradičně koná ve spolupráci s Domem


umění města Brna v jeho prostorách Domu pánů z Kunštátu, budou k vidění rozmanitá díla od klasických oborů, jako je malba, socha nebo produktový design, po práce, které se vyznačují mezioborovým pohybem, studiem sociokulturních fenoménů, ponorem do lidské duše či přesahem do aktivistické polohy. #jetokatalog Katalog výstavy diplomantů je tu proto, aby zachytil sklizeň umělců z daného roku, a po konci výstavy zůstane jediným hmatatelným důkazem této pomíjivé události. Katalog je manuálním art blogem. Klasickým listováním můžete sledovat vertikální pohyb webu. O grafickou podobu se postaral Vojtěch Cejnek ve spolupráci s Danem Friedlaenderem, díla s pečlivostí nafotila Polina Davydenko. #jetozačátek Je to začátek a já věřím, že milník v podobě diplomové práce, výstavy a katalogu, který držíte v rukou, pro vás, drazí absolventi, bude jednou milou vzpomínkou na vstup do vašeho profesionálního života. #jetohashtag Doporučený set # k výstavě: #favu #timegoesbybaby #sbohemařetěz #řetězforever #chainforeveryday #nořetěznoumčo #NoChainNoUmčo #vicretezuvicart #WhenIamnot #TimeinPhotography #MediumofDoubt #Monograph #EverydayPolitics #Vegýna #PopculturalFormofNeo-Shamanism #HomeasaPlaceofRituals #Surroundings #WelcometoOurShopoftheFuture #FeedbackLoop #PuertoArgentinoInhabitedbythePiratesandDrunkardsoftheRoyalty #CulturalLandscape #Furniture #Paper #LightingDesign #GlassShepherd #Guardian #Birth #ReflectionofSpace #Perfection #AC01GT #JogFilm #normcool #itsmagic #výstavajehodná #cooliscool #deepunderstandingofart #contemporaryart #contemporarypainting #contemporarysculptur #contemporaryeverything #contemplation #dumbinstitute #foreverdumb #oh #no #hey Marta Fišerová Cwiklinski kurátorka výstavy


Introduction

#itsanend It’s the end of study, the end of boundless experimenting, the end of training. This might hurt, like being kicked out of a playground for inappropriate age. To those unprepared, a space for games will disappear overnight, along with all the toys and advisors, and unfortunately also the time they might have been wasting. And the unbearable pressure from people around you, with all sorts of expectations. And everyone has something else in mind. It is important not to panic, dear students. In all probability, the majority of the graduates won’t be given convenient full-time jobs, dear parents. This is one of the specific features of art studies, or of what comes after them. It is also possible that you will have to wait for some time for further results of the graduates’ work, dear curators, galleries and art lovers. This is the time for facing the reality of being part of the system. As my memories have not yet completely faded, I would like to advise all those involved: please don’t exacerbate the situation with needless pressures, and trust your near and dear to cope with it with dignity, sooner or later. #itsfreedom The first thoughts might be grim, but will soon give way to the feelings of euphoria, ease, and freedom. No more exams, credits, defences, and justification before authorities. Now everything is up to you, your ambitions and foresight – from now on, you will be setting the deadlines, and the workload – but also up to luck and the unpredictable nature of the art business. There are so many variables that might be in your favour – or disfavour. Don’t be put off and remember that hard work, and very often also a hard head, pays in the end. #itsachallenge The role of curator in an exhibition of final year students is specific. He or she can’t influence what curators normally can, which is the selection of artists and their works. These two parameters are given

and all that is left to do is to try to make sure that the pieces can co-exist within the exhibition and won’t compete with each other too much. The point is to produce a viewer-friendly show which we will formally elevate this year, together with the DUMB group in charge of the exhibition design, from a motley display to a compact whole. It’s a challenge, and the result, successful or not, will be known on the day of the opening. #itscool We drew inspiration from the world that rocks current art. The concept of the exhibition and the catalogue is rooted in the phenomenon of art blogs which in recent years have been setting trends in global art. They are basically websites the content of which has largely shrunk to the visual element, i.e. to the publishing of photo-documentation from exhibitions, and is thus determined by the curator’s choice. Blogs are trendsetters, and what is published is viewed as the most topical “cool” art. Blogs are becoming more and more popular among artists, the presentation of photo-documentation on some of them is a mark of success, and efforts to assert the photographs on blogs are seen as part of the artistic practice. It is also easy to trace the limited number of aesthetic codes repeated on blogs, which in turn are used in gallery presentations. Photography is an essential tool for an artist aiming to succeed in this blog microcosm, and there are some predefined requirements associated with it. In ideal conditions, in a white-cube space and in diffused white light, photography can elevate works of art to a supernatural, almost sacred level, and very often whole gallery presentations conform to the aesthetic standards of success in the art blog world. #itsvaried This space should contain a reflection devoted to this year’s graduates and their works. This is an uneasy task as this text is probably taking shape in parallel with the majority of the works. Let us thus take a short walk through the final year of the Master’s programme, from the whole to the individual parts. The Faculty of Fine Arts of the Brno University of Technology offers the study of fine and applied art in sixteen studios. The final stretch was reached by representatives of twelve of them, and the total number of this year’s graduates is slightly below average, i.e. twenty-three. It is worthy of note that


there are more women than men (15:8). This has been a general trend in recent years when universities have had more female students. The exhibition, traditionally held in collaboration with the Brno House of Arts in the House of the Lords of Kunštát, will feature a variety of artworks, from classic disciplines such as painting, sculpture and product design to interdisciplinary works and those exploring socio-cultural phenomena, insights into the human soul and overlaps into activism. #itsacatalogue The catalogue of the graduates’ exhibition is here to capture the harvest of this year's students, and after the end of the show will be the only material evidence of this ephemeral event. The catalogue is a manual art blog. Through classic browsing, you can observe the vertical movement of the web. The graphic design is by Vojtěch Cejnek in collaboration with Dan Friedlaender, the elaborate photographs were created by Polina Davydenko. #itsabeginning It’s a beginning, and I believe that the milestone in the form of your diploma work, the exhibition, and this catalogue will once become, dear graduates, a fond memory of the start of your professional life. #itsahashtag Recommended # set for the exhibition: #favu #timegoesbybaby #sbohemařetěz #řetězforever #chainforeveryday #nořetěznoumčo #NoChainNoUmčo #vicretezuvicart #WhenIamnot #TimeinPhotography #MediumofDoubt #Monograph #EverydayPolitics #Vegýna #PopculturalFormofNeo-Shamanism #HomeasaPlaceofRituals #Surroundings #WelcometoOurShopoftheFuture #FeedbackLoop #PuertoArgentinoInhabitedbythePiratesandDrunkardsoftheRoyalty #CulturalLandscape #Furniture #Paper #LightingDesign #GlassShepherd #Guardian #Birth #ReflectionofSpace #Perfection #AC01GT #JogFilm #normcool #itsmagic #výstavajehodná #cooliscool #deepunderstandingofart #contemporaryart #contemporarypainting #contemporarysculpture #contemporaryeverything #contemplation #dumbinstitute #foreverdumb #oh #no #hey Marta Fišerová Cwiklinski exhibition curator8


Markéta Bocková

Nábytek

* 1993

Furniture Ateliér produktového designu Product Design Studio


1012


Petra Damašková

Médium pochybností

* 1993

Medium of Doubt Ateliér fotografie Photography Studio


1416


Petra Daneková

Dokonalost

* 1994

Perfection Ateliér tělového designu Body Design Studio


1820


Petr Dočkal

Džok film

* 1988

Jog Film Ateliér video Video Studio


2224


Tea Dohnalová

Skleněný pastýř

* 1993

Glass Shepherd Ateliér sochařství 1 Sculpture Studio 1


2628


Kristína Drinková

Monografie

* 1993

Monograph Ateliér grafického designu 2 Graphic Design Studio 2


3032


Nikol Hoangová

Vítejte v prodejně

* 1993

budoucnosti Welcome to Our Shop of the Future Ateliér malířství 2 Painting Studio 2


3436


Martin Koniar

Väzbenie

* 1993

Feedback Loop Ateliér malířství 2 Painting Studio 2


3840


Zuzana Krausová

AC01GT

* 1994

AC01GT Ateliér tělového designu Body Design Studio


4244


Veronika Kubátová

Domov jako místo rituálů /

* 1992

Nevstupovat prosím / Zóna domova Home as a Place of Rituals / Don’t Enter / Home Zone Ateliér malířství 1 Painting Studio 1


4648


Darina Kubiková

Čas ve fotografii

* 1992

Time in Photography Ateliér fotografie Photography Studio


5052


Štefan Mlynarčík

Puerto Argentino Inhabited

* 1993

by the Pirates and Drunkards of the Royalty Ateliér malířství 2 Painting Studio 2


5456


Nikola Mojsl

Strážce

* 1993

Guardian Ateliér sochařství 1 Sculpture Studio 1


5860


Tereza Nesládková

Popkulturní podoba

* 1990

neošamanismu Popcultural Form of Neo-Shamanism Ateliér kresby a grafiky Drawing and Graphics Studio


6264


Šárka Pelikánová

Okolí

* 1995

Surroundings Ateliér malířství 1 Painting Studio 1


6668


Olena Piskova

Narození

* 1993

Birth Ateliér sochařství 1 Sculpture Studio 1


7072


Tomáš Plachký

Kulturní krajina

* 1992

Cultural Landscape Ateliér malířství 2 Painting Studio 2


7476


Ondřej Plášil

Papír

* 1993

Paper Ateliér produktového designu Product Design Studio


7880


Ivana Rovenská

Keď som neni

* 1987

When I am not Ateliér environment Environment Studio


8284


Lenka Sivá

Design svítidla

* 1994

Lighting Design Ateliér produktového designu Product Design Studio


8688


Barbora Šimková

Politika všedního dne

* 1989

Everyday Politics Ateliér intermédií Intermedia Studio


9092


Samuel Šrom

Reflexe prostoru

* 1993

Reflection of Space Ateliér sochařství 2


94


Sculpture Studio 2


96


Martin Žák

Vegýna

* 1988

Vegýna


98


Ateliér intermédií Intermedia Studio


#favu Diplomanti FaVU 2019 / FFA Graduates 2019 Úvod / Introduction: Marta Fišerová Cwiklinski Grafická úprava / Graphic design: FRVR Fotografie / Photographs: Polina Davydenko Překlad / English translation: Irma Charvátová Jazyková korektura / Proofreading: Kateřina Havelková Štěpančíková Anna Jaegerová Tisk / Printed by: Tiskárna Helbich, a. s. Náklad / Print-run: 300 ks Vydání první / First edition © Fakulta výtvarných umění VUT, 2019 www.ffa.vutbr.cz ISBN 978-80-214-5763-8


Diplomanti FaVU 2019