Datamonitoring cultureel-erfgoedsector | Archieven 2022

Page 1

Datamonitoring culturele erfgoedsector

Archieven 2022 2023

Opzet, methodologie en respons Waarom?

Hoe? Wie?

Opzet

Begin 2022: FARO, VVBAD en Archiefpunt willen kwantitatieve

bevraging opzetten bij Vlaamse archieven

> Opgesplitst in nodenbevraging (voorjaar 2022) en datamonitoring (najaar 2022)

Datamonitoring 2022

> Elke 5 jaar

> Vragenlijst opgesteld samen met werkgroep van medewerkers uit archieven, uitgebreid nagelezen en getest

> Data delen met archieven – Hoe in te zetten? Hoe verbeteren?

Blijvende aandacht voor nazorg + voorbereiding

volgende bevraging

Opzet

Vragenlijst uitgestuurd

> Online bevraging – Nederlands

> Via persoonlijke mail verstuurd naar adressenlijst FARO, VVBAD en Archiefpunt

> Focus op professionele archieven

> 5 september, herinnering op 14 en 20 september

> Uiteindelijk afgesloten op 25 november

> 419 verzonden e - mails

> 89 bruikbare formulieren (respons van 21%)

Wie vulde in?

23 privaatrechtelijke archieven

> 12 professionele archiefwerking

> 11 niet - professionele archiefwerking à niet meegenomen in verdere vragenlijst

Wie beheert het archief? (N=23)

een privépersoon een vereniging zonder winstoogmerk (vzw)

een feitelijke organisatie een stichting

een andere rechtspersoonlijkheid

1 16 1 1 4

Federaal niveau

Regionaal niveau (Vlaams gewest of Vlaamse gemeenschap)

Provinciaal niveau

Bovenlokaal niveau

Lokaal niveau

65 publiekrechtelijke archieven > Voornamelijk gemeente - en stadsarchieven 58 5 1 1 0 10 20 30 40 50 60 70 een overheidsdienst een wetenschappelijke instelling een instelling van openbaar nut andere Wie beheert het archief (N=65) 5 3 2 4 50 Beleidsniveau waartoe het archief behoort? (N=64)
Wie vulde in?

Enkele methodologische bedenkingen

Nood aan kwaliteitsvolle adressenlijst

Afbakening te bevragen doelgroep

> Professionele archieven

Hoge item non - respons op bepaalde vragen, zoals

> Budgetvragen

> Aantallen/registraties overheen jaren

Beperkte respons

> Antwoorden hier weergegeven zijn dan ook over bevraagde archieven

> Geven algemene trends weer

Resultaten Organisatie van het archief

In dit deel van de bevraging werd ingegaan op de praktische organisatie van het archief. We staan stil bij het aantal werknemers, vrijwilligers en bestuur.

Werknemers

Totaal aantal werknemers

> meestal 1 werknemer

> gemiddeld 6,5 werknemers

> mediaan ligt op 3 werknemers

Aantal werknemers in 2021 per archief (N=73)

Aantal VTE werknemers

> meestal 1 VTE, maar ook minder

> gemiddeld 4,8 VTE

> mediaan ligt op 2 VTE

Aantal VTE in 2021 per archief (N=64)

1werknemer2werknemers3werknemers4werknemers5-10werknemers11-20werknemersmeerdan20…

23 6 10 10 15 5 4 0 5 10 15 20 25
10 12 9 8 6 5 6 5 3 0 2 4 6 8 10 12 14 minder dan 1 VTE 1 VTE 1 - 2 VTE 2 - 3 VTE 3 - 4 VTE 4 - 5 VTE 5 - 10 VTE 10 - 20 VTE Meer dan 20 VTE

Werknemers

Arbeidstijd werknemers

> In de meeste archieven zowel voltijdse als deeltijdse

werknemers

> 15 archieven hebben geen voltijdse werknemers, 20 archieven hebben geen deeltijdse werknemers

Aantal voltijdse werknemers in 2021 per archief (N=66)

Aantal deeltijdse werknemers in 2021 per archief (N=65)

0voltijdse…1voltijdse…2voltijdse…3voltijdse…4voltijdse…5-10voltijdse…11-20voltijdse…meerdan20…

0deeltijdse…1deeltijdse…2deeltijdse…3deeltijdse…4deeltijdse…5-10deeltijdse…meerdan10…

15 20 6 3 7 9 3 3 0 5 10 15 20 25
20 17 11 9 2 4 2 0 5 10 15 20 25

Werknemers

Contracttype

> Voornamelijk overeenkomst voor onbepaalde duur (72 archieven), veel minder met werknemers voor bepaalde duur (17 archieven)

> 0 archieven met freelancers

> 19 archieven zetten stagiaires in, in 2021

Geslachts - en leeftijdsverdeling

> In 11 archieven werken geen vrouwen, in 18 archieven geen mannen

> In totaal 229 vrouwen tegenover 119 mannen

> < 30 jaar: 60 werknemers

> 30 t.e.m. 55 jaar: 235 werknemers

> > 55 jaar: 88 werknemers

Werknemers

Volgens functieniveau > niveau A (56 archieven
werknemers) > niveau C (42 archieven
werknemers) > niveau B (36 archieven
werknemers) > niveau D (19 archieven –
werknemers) Per studiegebied 10 7 7 44 33 28 21 26 5 14 9 7 93 96 45 45 106 7 0 20 40 60 80 100 120
InitiatieArchiefmedewerker Graduaat Informatiebeheer:… Masternamasterinde
AndereMasteropleidingAndereBacheloropleidingAnderesecundaireopleiding Andere Aantal werknemers per studiegebied in 2021 Aantal archieven Aantal werknemers in totaal
– 181
– 151
– 94
64
Provincie-Basisopleiding…
Archivistiek:… Masterinde Geschiedenis

Vrijwilligers

In 46 van de 78 bevraagde archieven waren er vrijwilligers actief in 2021.

Aantal vrijwilligers?

> meestal 1 of 2 of 3 vrijwilligers

> gemiddeld 9 vrijwilligers

> mediaan ligt op 3 vrijwilligers

10 20 6 4 6 0 5 10 15 20 25 1 vrijwilliger 2 tot 5 6 tot 10 11 tot 20 21 en meer vrijwilligers Aantal archieven met actieve vrijwilligers in 2021 (N=78)

Vrijwilligers

Geslachts - en leeftijdsverdeling

> < 35 jaar: 11 archieven – totaal 26 vrijwilligers

> 35 t.e.m. 65 jaar: 24 archieven – totaal 77 vrijwilligers

> > 65 jaar: 39 archieven – totaal 312 vrijwilligers

> Vrouw: 33 archieven – totaal 157 vrijwilligers

> Man: 38 archieven – totaal 259 vrijwilligers

> X: 0 archieven – totaal 0 vrijwilligers

Bestuur en vriendenvereniging

9 van de 77 archieven beschikt over een (eigen) bestuur

> Gemiddeld 10 bestuurders per archief

> Mediaan ligt op 8,5 bestuurders per archief

> Allemaal met bestuursleden van 35 t.e.m. 65 jaar (in totaal 64 bestuursleden), bij 6 archieven ook ouder dan 65 jaar (in totaal 29 bestuursleden)

> Alle 9 archieven hadden mannelijke bestuurders (in totaal 31 bestuursleden), bij 8 archieven ook vrouwelijke bestuurders (in totaal 42 vrouwelijke bestuurders)

Vriendenvereniging

> 7 van de 78 archieven heeft vriendenvereniging

Resultaten Informatie - en databeheer

“Het nemen van acties, initiatieven – projectmatig en regulier –waarmee wordt ingegrepen in de informatievorming vóór de creatie van archiefdocumenten met als doel de informatievorming te stroomlijnen en te beheren in een zo digitaal mogelijke omgeving en de doorstroming van deze informatie naar een digitaal archief zo digitaal mogelijk te doen verlopen.”

In een volgend deel werd gevraagd naar de mate waarin het archief betrokken is bij het digitaal informatieen databeheer.

Digitaal informatie - en databeheer

Neemt het archief hierin een rol op?

> 26 archieven nemen coördinerende rol op

> 31 archieven nemen ondersteunende rol op

30 27 7 13 Ja Ja, maar nog niet voldoende Nee Nee, maar wel gewenst

Digitaal informatie - en databeheer

Initiatieven of acties in 2021

> Meest: (medewerking verlenen aan het) stroomlijnen van hybride document - en informatiestromen en werkprocessen (door middel van bijv. ordeningsplan, informatiebeheersplan, enz.)

Initiatieven of acties inzake het digitale informatie- en databeheer in 2021 (N=57)

(advies bij) het opzetten van een beleidskader omtrent informatieen databeheer

(medewerking verleend aan het) stroomlijnen van hybride document- en informatiestromen en werkprocessen (door middel…

(medewerking verleend aan het) stroomlijnen van digitale werkprocessen

(medewerking verleend aan het) substitueren van analoge archiefdocumenten naar digitale archiefdocumenten

(medewerking verleend aan het) digitaliseren van analoge/hybride document- en informatiestomen en werkprocessen naar zuiver…

(medewerking verleend aan het) inrichten en/of implementeren van digitale informatiesystemen ten behoeve van het beheren van…

(medewerking verleend aan het) inrichten en/of implementeren van digitale informatiesystemen ten behoeve van het beheren van de…

(medewerking verleend aan het) inrichten en/of implementeren van professionele vormingsactiviteiten omtrent (digitaal/hedendaags)…

18 van de 57 archieven verleende hierover advies aan derden. 36 40 28 28 26 31 34 27 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
>

Digitaal informatie - en databeheer

Aantal VTE

> Gemiddeld: 1,5 VTE

> Mediaan ligt op 1 VTE

aantal VTE eigen medewerkers met vaste taken die in 2021 werden ingezet voor de activiteiten rond het digitale informatie- en databeheer (N=56)

Percentage van de totale personeelscapaciteit

> Gemiddeld: 27,4%

> Mediaan ligt op 20%

(geschat) percentage van de totale personeelscapaciteit van het archief dat in 2021 werd ingezet op het digitale informatie- en databeheer (N=56)

3 17 20 12 4 0 5 10 15 20 25 0 VTE 0 - 0,9 VTE 1 VTE 1 - 2 VTE meer dan 2 VTE
22 9 10 0 6 3 1 1 1 3 0 5 10 15 20 25 0-10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% 51-60% 61-70% 71-80% 81-90% 91-100%

Resultaten Infrastructuur

Over

welke infrastructuur

het archief? Zo ging het over

bezit

depot - en magazijnruimtes, werkruimtes en publiek toegankelijke ruimtes en faciliteiten.

Infrastructuur

Het archief is zelf als (private) rechtspersoon volledig eigenaar van de infrastructuur.

Het archief gebruikt de infrastructuur, die eigendom is van een inrichtende mache of een openbaar bestuur (gemeente, stad, provincie, enz.).

Is het archief eigenaar van de (gebouwen) infrastructuur? 10 3 65
Het archief huurt de infrastructuur.

Een extern (gemeenschappelijk) depot van een openbaar bestuur, een inrichtende macht, of andere non-profit (erfgoed)organisatie.

Een extern (gemeenschappelijk) depot van een private commerciële aanbieder.

75
meerdere
> Voornamelijk depot in eigen beheer > Slechts 3 archieven depot van externe commerciële speler 51 35 14 3
Depot - en magazijnruimtes
van de 78 archieven beheert of gebruikt één of
depot - of magazijnruimte (s )
Een depot in eigen beheer in de gebouwen van het archief. Een depot in eigen beheer op één of meerdere locaties.

Depot - en magazijnruimtes

Depot(s) in eigen beheer

> 70 archieven

> Volume:

• Gemiddeld 8902 strekkende meter, 1289 kubieke meter

• Mediaan ligt op 2000 strekkende meter, 400 kubieke meter

4 7 10 12 12 8 11 0 2 4 6 8 10 12 14 0 tot 100 m 101 tot 500 m 501 tot 1000 m 1001 tot 2000 m 2001 tot 5000 m 5001 tot 10 000 m meer dan 10 000 m
strekkende
de eigen depotruimte(s) (N=64) 8 3 2 5 3 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 tot 100 m ³ 101 tot 200 m ³ 201 tot 300 m ³ 301 tot 600 m ³ 601 tot 1000 m³ meer dan 1000 m³
Totaal volume in aantal
meter (m) van
eigen depotruimte(s) (N=29)
Totaal volume in aantal kubieke meter (m³) van de
magazijnruimtes Depot(s) in eigen beheer > Beschikbare en bruikbare opslagcapaciteit • Gemiddeld 38,2%
Mediaan ligt op 20% > Renovatie of nieuwbouw gepland? 12 15 42 Ja Nee, maar zou wel moeten Nee, want dit is niet nodig 21 14 13 7 5 0 0 0 2 1 0 5 10 15 20 25 0 tot 10% 11 tot 20% 21 tot 30% 31 tot 40% 41 tot 50% 51 tot 60% 61 tot 70% 71 tot 80% 81 tot 90% 91 tot 100% Beschikbare (vrije) en bruikbare opslagcapaciteit (volume) van de eigen depotruimte(s) (N=63)
Depot - en

Depot - en magazijnruimtes

Depot(s) in eigen beheer

> Voldoen aan behoefte?

• Positieve beoordeling

> Verdere toelichting?

+ nieuwbouw of renovatie

+ voldoende opslag/minder papieren archief

+ goed klimaatsysteem/ - regeling

- gebrekkige klimaatregeling en onderhoudsomstandigheden (onvoldoende geïsoleerd, te veel licht, te grote temperatuurschommelingen, waterlekken)

- ligging depot (lager gelegen verdiepen, kelder, geen lift, onder waterleidingen, verschillende locaties verspreid)

- weinig opslagruimte, nu vooral voor grote formaten

0 9 22 24 14
helemaal niet
nauwelijks
net
in grote mate
helemaal
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet

Depot - en magazijnruimtes

Extern (gemeenschappelijk) depot van een nonprofitorganisatie

> 14 archieven

> Voornamelijk gedeeld met lokaal bestuur

> Volume:

• Gemiddeld 2286 strekkende meter, 788 kubieke meter

• Mediaan ligt op 1100 strekkende meter, 675 kubieke meter

Totaal volume in aantal strekkende meter (m) van de externe (gemeenschappelijke) depotruimte(s) van een andere non-profit organisatie (N=11)

Totaal volume in aantal kubieke meter (m³) van de externe (gemeenschappelijke) depotruimte(s) van een andere non-profit organisatie (N=4)

3 0 2 4 1 0 1 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 0 tot 100 m 101 tot 500 m 501 tot 1000 m 1001 tot 2000 m 2001 tot 5000 m 5001 tot 10 000 m meer dan 10 000 m
1 0 0 1 1 1 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 0 tot 100 m ³ 101 tot 200 m ³ 201 tot 300 m ³ 301 tot 600 m ³ 601 tot 1000 m ³ meer dan 1000 m³

Depot - en magazijnruimtes

Extern (gemeenschappelijk)

depot van een nonprofitorganisatie

> Voldoen aan behoefte?

• Licht positieve beoordeling

> Verdere toelichting?

• Verschillende depotruimtes, op verschillende locaties, met verschillen in voldoen aan

0 2 4 3 3
kwaliteitseisen
Voldoet net Voldoet
mate Voldoet
Voldoet helemaal niet Voldoet nauwelijks
in grote
helemaal

Depot - en magazijnruimtes

Is er een officieel verantwoordelijke aangesteld voor de depotruimte(s) (N=73)

Ja, en de taken zijn vermeld in een functieomschrijving.

Bestaan er schriftelijke procedures

voor taken in het depot? (N=73)

Ja, er bestaan procedures voor alle taken en alle medewerkers zijn ermee bekend.

Er bestaan procedures voor de meeste van deze taken.

Ja, maar er is geen functieomschrijving.

Nee, er is niemand expliciet verantwoordelijk voor de depotruimte(s).

Er bestaan procedures voor minder dan de helft van deze taken.

Nee, er bestaan geen schriftelijke procedures voor deze taken.

> Bij 30 archieven is er minstens 1 keer per jaar een algemene

inspectie omtrent schadefactoren voor behoud en beheer

> Bij 43 archieven is er geen jaarlijkse inspectie

Onderhoud depotruimte(s)
42 15 16
15 20 18 20

Eigen werkruimtes

Aanwezige eigen werkruimtes in het archief (N=76)

Restauratie- of conservatieatelier

Atelier of technische ruimte voor digitalisering, scanning

Atelier of technische ruimte voor fotografie

Atelier of technische ruimte voor schonen en verpakken van het archief

Bureauruimte voor personeel

Stockageruimte

Quarantaineruimte

Geen van bovenstaande

2 20 5 27 60 51 30 8 0 10 20 30 40 50 60 70

Eigen werkruimtes

voldoet helemaal niet voldoet nauwelijks voldoet net voldoet in grote mate voldoet helemaal

1 2 1 1 1 4 4 2 3 5 14 23 10 1 10 3 16 23 16 10 5 1 6 18 8 6 0 5 10 15 20 25 restauratie- of conservatieatelier atelier of technische ruimte voor digitalisering, scanning atelier of technische
atelier of technische
en
bureauruimte voor personeel stockageruimte quarantaineruimte In welke mate voldoen de eigen werkruimtes aan de behoeften van het archief?
ruimte voor fotografie
ruimte voor schonen
verpakken van archief

Eigen werkruimtes

> Verdere toelichting?

+ nieuwe gebouwen

+ werking ingeperkt dus voldoende ruimte

- werkruimtes gebruikt voor verschillende taken tegelijk

- krap geworden bureauruimte personeel

- bureauruimte niet in zelfde gebouw als collectie

- in toekomst te klein ( bijhuren is financieel moeilijk)

Gedeelde werkruimtes

Aanwezige gedeelde werkruimtes in het archief

Restauratie- of conservatieatelier

Atelier of technische ruimte voor digitalisering, scanning

Atelier of technische ruimte voor fotografie

Atelier of technische ruimte voor schonen en verpakken van het archief

Bureauruimte voor personeel

Stockageruimte

Quarantaineruimte

Geen van bovenstaande

4 10 4 9 22 17 12 37 0 10 20 30 40
(N=76)

Gedeelde werkruimtes

> Verdere toelichting?

• Enige ontevredenheid over delen van ruimtes (niet voorzien voor specifieke noden van archief)

In welke mate voldoen de gedeelde werkruimtes aan de behoeften van het archief?

restauratie- of conservatieatelier atelier of technische ruimte voor digitalisering, scanning

atelier of technische ruimte voor fotografie

atelier of technische ruimte voor schonen en verpakken van archief

bureauruimte voor personeel

stockageruimte quarantaineruimte

voldoet helemaal niet voldoet nauwelijks voldoet net voldoet in grote mate voldoet helemaal

1 1 1 2 2 3 7 7 3 2 5 2 2 9 3 2 2 3 2 4 5 6 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Welke publiek toegankelijke ruimtes en faciliteiten zijn in het archief aanwezig? (N=76)

Ruimtes voor collectiepresentatie en tijdelijke tentoonstellingen

Consultatieruimte voor de raadpleging van de collectie (leeszaal)

Overige ruimtes voor publieksactiviteiten (bijv. lezingen, workshops)

19 51 23 17 8 19 40 18 36 0 10 20 30 40 50 60
Publiek toegankelijke ruimtes en faciliteiten
In eigen beheer Bij externen kunnen gebruiken Deze ruimte hebben we niet.

Publiek toegankelijke ruimtes en faciliteiten

Oppervlakte 13 7 10 6 3 8 0 2 4 6 8 10 12 14 0 tot 20 m ² 21 tot 40 m ² 41 tot 60 m ² 61 tot 80 m ² 81 tot 100 m ² meer dan 100 m² Oppervlakte consultatieruimte voor de raadpleging van de collectie (N=51) 1 1 1 1 4 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 tot 20 m ² 21 tot 40 m ² 41 tot 60 m ² 61 tot 80 m ² 81 tot 100 m² meer dan 100 m² Oppervlakte ruimtes voor collectiepresentatie en tijdelijke tentoonstellingen (N=17) 1 0 4 3 2 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 tot 20 m ² 21 tot 40 m ² 41 tot 60 m ² 61 tot 80 m ² 81 tot 100 m ² meer dan 100 m² Oppervlakte overige ruimtes voor publieksactiviteiten (N=18)

Publiek toegankelijke ruimtes en faciliteiten

> Verdere toelichting? + Gedeelde ruimtes: met universiteiten, lokale besturen, andere erfgoedverenigingen –

In welke mate voldoen de publieksruimtes aan de behoeften van het archief?

consultatieruimte voor de raadpleging van de collectie (leeszaal)

ruimtes voor collectiepresentatie en tijdelijke tentoonstellingen overige ruimtes voor publieksactiviteiten (bijv. lezingen, workshops)

beperkte capaciteit 1 2 1 2 1 2 11 6 6 31 20 20 12 3 8 0 5 10 15 20 25 30 35
voldoende -
voldoet helemaal niet voldoet nauwelijks voldoet net voldoet in grote mate voldoet helemaal
5 3 1 3 68 0 10 20 30 40 50 60 70 80 een fysieke shop (winkel) een digitale webshop een restaurant een café, bistro of cafetaria geen van bovenstaande Aanwezigheid van commerciële faciliteiten (N=76)
Publiek toegankelijke ruimtes en faciliteiten

Resultaten Collectiebeheer

In dit deel van de vragenlijst ging we in op de collecties die het archief beheert en de omgang ervan. Verder bekeken we het beheer van deze collecties, zoals de registratie en toegankelijkheid, de selectie van collecties, eventuele incidenten en calamiteiten, alsook verwerving en afstoting.

Type collectie

Aantal archieven met dit type collectie (N=77)

Archiefcollectie (tot 1800)

Archiefcollectie (1800 tot nu)

Bibliothecaire en documentaire collectie (tot 1800)

Bibliothecaire en documentaire collectie (1800 tot nu)

3D erfgoedcollectie (tot 1800)

3D erfgoedcollectie (1800 tot nu)

35 77 17 40 4 20 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Type collectie

Archiefcollectie (tot 1800) bij archieven beheerd door overheidsdienst op lokaal of bovenlokaal niveau (N=26)

Gemeentelijk archief (steden, heerlijkheden, …

Gerechtelijk archief (schepenbanken,…

Archief van OCMW of rechtsvoorgangers

Archief van kerkfabrieken

Archief polders en wateringen

Archief personen en families

Archief bedrijven

Archief politieke partijen en (zuilgebonden)…

Archief stichtingen en verenigingen

Archief andere archiefvormers

Archiefcollectie bij privé-archieven of publiekrechtelijke archieven niet beheerd door een overheidsdienst

Archief eigen instelling/organisatie

Archief personen en families

Archief bedrijven

Archief politieke partijen en (zuilgebonden) instellingen

Archief stichtingen en verenigingen

Archief andere archiefvormers

Archiefcollectie (1800 tot nu) bij archieven beheerd door overheidsdienst op lokaal of bovenlokaal niveau (N=53)

Modern archief (1795 - fusiejaar (jaren 1970))

Hedendaags archief (vanaf fusiejaar (jaren…

Archief van OCMW of rechtsvoorgangers

Archief van kerkfabrieken

Archief polders en wateringen

Archief personen en families

Archief bedrijven

Archief politieke partijen en (zuilgebonden)…

Archief stichtingen en verenigingen

Archief andere archiefvormers

> Bij gemeente - en stadsarchieven > Bij privaatrechtelijke archieven > (andere archieven te laag aantal) 18 16 10 7 15 9 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Archiefcollectie
(N=20) 50 49 48 22 6 24 18 7 23 8 0 10 20 30 40 50 60
24 8 22 13 3 12 7 1 9 2 0 5 10 15 20 25 30

Type collectie

Aantal archieven met dit type bibliothecaire en documentaire collectie (tot 1800) (N=40)

Zelfstandige publicaties (bladmuziek, monografieën …)

Gelegenheidsdrukwerk (pamfletten, affiches …)

Gedachtenisprentjes, rouwbrieven

Andere periodieke publicaties (jaarboeken …)

Zelfstandige publicaties (bladmuziek, monografieën …)

Audio(visueel) erfgoed (film, video, audio …)

2D statische prenten en artistieke creaties: foto's, kaarten, (grond)plannen, …

Gelegenheidsdrukwerk (pamfletten, affiches, folders …)

Gedachtenisprentjes, rouwbrieven

Briefkaarten

Bibliothecaire en documentaire
14 16 13 13 10 7 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Handschriften
collectie
Oude drukken
Zegelafgietsels Aantal archieven
dit
en documentaire collectie (tot 1800) (N=17) 26 31 34 29 30 29 35 26 22 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Kranten Tijdschriften
met
type bibliothecaire

Type collectie

3D erfgoedcollectie 16 17 1 3 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Kunstobjecten Artefacten Gemotoriseerde en niet-gemotoriseerde voertuigen Natuurhistorische specimens Andere Aantal archieven met dit type 3D erfgoedcollectie (N=20)

Type collectie

Een andere publieke rechtspersoon (bijv. kerkfabriek, OCMW)

Een privépersoon of een familie

Een private rechtspersoon (bijv. een bedrijf…)

De provincie

Andere eigenaar

Niet bekend, niet gedocumenteerd

Eigenaar van de collectie 22 54 32 13 15 5 12 3 Het archief zelf
gemeentelijke overheid
De

Omvang van de collectie

Archiefcollectie (‘tot 1800’ of ‘oud archief’)

> 19 archieven vulden waarde in, 13 archieven weten dit niet

> Volume:

• Gemiddeld 1063 strekkende meter of objecten

• Mediaan ligt op 200 strekkende meter of objecten

Archiefcollectie (‘1800 tot nu’ of ‘modern en hedendaags archief’)

> 51 archieven vulden waarde in, 34 archieven weten dit niet

> Volume:

• Gemiddeld 4012 strekkende meter of objecten

• Mediaan ligt op 900 strekkende meter of objecten

Omvang van de collectie

Bibliothecaire en documentaire collectie (‘tot 1800’)

> 9 archieven vulden waarde in, 6 archieven weten dit niet

> Volume:

• Gemiddeld 52 strekkende meter of objecten

• Mediaan ligt op 20 strekkende meter of objecten

Bibliothecaire en documentaire collectie (‘1800 tot nu’)

> 23 archieven vulden waarde in, 15 archieven weten dit niet

> Volume:

• Gemiddeld 427 strekkende meter of objecten

• Mediaan ligt op 150 strekkende meter of objecten

Omvang van de collectie

3D erfgoedcollectie (‘tot 1800’)

> Slechts 2 archieven vulden waarde in

3D erfgoedcollectie (‘1800 tot nu’)

> 10 archieven vulden waarde in, 7 archieven weten dit niet

> Volume:

• Gemiddeld 1506 strekkende meter of objecten

• Mediaan ligt op 1297 strekkende meter of objecten

Registratie en toegankelijkheid van de collectie

Percentage beschrijvingsgraad van de collectie

> Op niveau van het archiefbestand

• Gemiddeld: 77% van de collectie

• Mediaan: 90% van de collectie

> Op niveau van het bestandsdeel

• Gemiddeld: 53% van de collectie

• Mediaan: 60% van de collectie

Percentage beschrijvingsgraad van de collectie van

op niveau van het archiefbestand op niveau van het bestandsdeel

3 2 1 1 3 4 5 6 13 24 5 7 8 3 3 8 3 9 3 7 0 5 10 15 20 25 30 0 tot 10% 11 tot 20% 21 tot 30% 31 tot 40% 41 tot 50% 51 tot 60% 61 tot 70% 71 tot 80% 81 tot 90% 91 tot 100%
het archief (N=62 en 56)

Registratie en toegankelijkheid van de collectie

Archiefcollectie (‘tot 1800’ of ‘oud archief’)

> 23 archieven vulden waarde in, 14 archieven weten dit niet

> Aandeel registratie:

• Gemiddeld 86,5%, mediaan ligt op 99%

• 11 archieven vulde 100% in

> Aandeel metadata online :

• Gemiddeld 50,9%, mediaan ligt op 50%

Archiefcollectie (‘1800 tot nu’ of ‘modern en hedendaags archief’)

> 46 archieven vulden waarde in, 30 archieven weten dit niet

> Aandeel registratie:

• Gemiddeld 70,6%, mediaan ligt op 80%

> Aandeel metadata online :

• Gemiddeld 29,9%, mediaan ligt op 1%

• Groot aantal archieven vulde hier 0 in.

Registratie en toegankelijkheid van de collectie

Bibliothecaire en documentaire collectie (‘tot 1800’)

> 11 archieven vulden waarde in, 6 archieven weten dit niet

> Aandeel registratie:

• Gemiddeld 75,9%, mediaan ligt op 95%

> Aandeel metadata online :

• Gemiddeld 37,2%, mediaan ligt op 25%

Bibliothecaire en documentaire collectie (‘1800 tot nu’)

> 28 archieven vulden waarde in, 15 archieven weten dit niet

> Aandeel registratie:

• Gemiddeld 69,5%, mediaan ligt op 75%

> Aandeel metadata online :

• Gemiddeld 45,5%, mediaan ligt op 50%

Registratie en toegankelijkheid van de collectie

3D erfgoedcollectie (‘tot 1800’)

> Slechts 2 archieven vulden waarde in

3D erfgoedcollectie (‘1800 tot nu’)

> 15 archieven vulden waarde in, 7 archieven weten dit niet

> Aandeel registratie:

• Gemiddeld 69,9%, mediaan ligt op 80%

> Aandeel metadata online :

• Gemiddeld 49,1%, mediaan ligt op 50%

Immaterieel cultureel erfgoedcollectie

Is er een immaterieel cultureel erfgoedwerking?

> 17 van de 75 archieven geeft aan van wel (22,7%)

> 14 van de 17 archieven zetten actief in op het documenteren en borgen van dit erfgoed

Hoe komt het initiatief voor een werking rond immaterieel cultureel erfgoed tot stand? (N=17)

Het archief neemt zelf initiatief, bijv. vertrekkend vanuit items uit de collectie, of vanuit een bepaald thema dat relevant is voor het archief.

Het initiatief groeit organisch, vanuit wisselwerking tussen het archief en gemeenschappen.

Deze werking komt tot stand op initiatief van (een) erfgoedgemeenschap(pen). Wanneer zij bij het archief komen aankloppen met vragen, noden … om hun immaterieel erfgoed levend te houden.

6 13 8

Selectie en waardering

Heeft het archief een collectieplan of collectieprofiel? (N=76)

Nee, het archief heeft geen collectieplan of profiel.

Wordt dit collectieplan of -profiel consequent toegepast? (N=32)

13 19 44
Ja, en dit plan of profiel is geactualiseerd. Ja, maar dit plan of profiel moet worden geactualiseerd.
7 22 2 1 0
Altijd Meestal Soms Zelden Nooit

Selectie en waardering

Zet het archief in op selectie en vernietiging? (N=76)

Ja, de beslissingen voor selectie en vernietiging gebeuren systematisch op basis van bestaande, vastgelegde selectieregels (bijv. generieke selectieregels Rijksarchief, Serieregister)

Ja, de beslissingen voor selectie en vernietiging gebeuren systematisch op basis van eigen selectieregels.

Ja, de beslissingen voor selectie en vernietiging worden ad hoc bepaald.

Nee, het archief zet niet in op selectie en vernietiging.

Aantal strekkende meter archief vernietigd in 2021 (N=69)

Heeft het archief reeds waarderingstrajecten opgezet? (N=32)

Ja, we hebben dit reeds gedaan

Neen, maar we zijn dit wel van plan

56 14 3 3
25 27 6 2 2 1 6 0 5 10 15 20 25 30 0 strekkende meter 1 tot 100 101 tot 200 201 tot 300 301 tot 400 401 tot 500 meer dan 500 strekkende meter
9 8 15
Neen

Verwerving en afstoting van de collecties

Budget voor verwerving van archieven of andere erfgoedcollecties

> 12 archieven ‘ja’ (15,8%)

> 64 archieven ‘nee’ (84,2%)

Verworven in 2021

> 44 archieven ‘ja’ (57,9%)

> Voornamelijk door schenkingen

Afgestoten in 2021

> 16 archieven ‘ja’ (21,1%)

Manieren waarop het archief of de andere erfgoedcollectie in 2021 werd uitgebreid (N=44)

> Voornamelijk ‘definitieve overdracht naar andere bewaarplaats of locatie’ (12) en ‘vernietiging want bewaartermijn is afgelopen’ (9)

9 38 1 18 18 0 3 2 18 669 1 415 119 0 3 20 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Aankoop Schenking Legaat BewaargevingDepot,overdracht RuilTeruggave,restitutie
Anderewijzevanverwerving
Aantal
archieven Aantal keer overheen alle archieven
en calamiteiten 6 3 0 21 6 28 5 10 12 5 0 1 0 2 0 2 0 1 1 2 58 59 60 42 55 38 57 52 50 55 0 10 20 30 40 50 60 70 FysischekrachtenDievenenvandalen Brand WaterVerontreinigingenOngedierteenschimmelLichtenstralingVerkeerdetemperatuurVerkeerderelatievevochtigheidInformatieverlies Voorkomen van incidenten en calamiteiten in 2021 (N=76) Incident Calamiteit Niet van toepassing
Incidenten

Incidenten en calamiteiten

Om de gewenste archiefeenheid of object op te halen uit het depot moeten hoogstens twee andere archiefeenheden of objecten worden verplaatst.

In sommige gevallen moeten meer dan twee archiefeenheden of objecten worden verplaatst.

Op elk legbord, in elke lade of op elke gaaswand moeten de meeste archiefeenheden of objecten worden verplaatst om de gewenste archiefeenheid of object op te…

De archiefeenheden of objecten in het depot zijn compleet onbereikbaar.

Alle archiefeenheden of objecten kunnen binnen de drie minuten worden teruggevonden.

Het duurt drie tot tien minuten om de meeste archiefeenheden of objecten terug te vinden.

Het duurt meer dan tien minuten om de meeste archiefeenheden of objecten terug te vinden.

De meeste archiefeenheden of objecten kunnen niet worden teruggevonden met behulp van het huidige…

Er is geen archiefbeheersysteem en/of inventarisnummer/archiefnummer.

64 8 1 0
25 40 6 2 2
Enkele RE - ORG vragen

Resultaten Digitaal erfgoedbeheer

Verder werd ingegaan op het proces van digitalisering van analoge collecties.

Digitaal erfgoedbeheer

Digitaliseren van analoge collecties, op projectmatige basis

> 45 archieven doen dit (58,4%)

> 32 archieven doen dit niet (41,6%)

Collecties die prioritair werden gedigitaliseerd

> 3D erfgoedcollectie: meest volledig online toegankelijk

> Andere collecties: 1/3 e online, 1/3 e offline, 1/3 e niet toegankelijk

Percentage archieven dat dit type collectie prioritair digitaliseerd (N=45)

Archiefcollectie (tot 1800)

Archiefcollectie (1800 tot nu)

Bibliothecaire en documentaire collectie (tot 1800)

Bibliothecaire en documentaire collectie (1800 tot nu)

3D erfgoedcollectie (tot 1800)

3D erfgoedcollectie (1800 tot nu)

60,71 77,78 21,43 46,67 25,00 55,56 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Digitaal erfgoedbeheer

Budget voor digitaliseringsactiviteiten of – projecten

> 24 archieven (53,3%) wel, 21 archieven (46,7%) niet

Hoe werden in 2021 digitaliseringsactiviteiten of -

projecten gefinancieerd? (N=23)

Met de structurele werkingssubsidies (basisfinanciering)

Met eigen middelen of middelen van de inrichtende macht

Met extra (project)subsidies

Met middelen uit de omzet (verkoop, toegangsgelden, enz.)

Met middelen uit de exploitatie van het digitaal materiaal (verkoop beelden, enz.)

Met middelen uit sponsoring, giften, crowdfunding of andere privémiddelen

Gratis, bijv. via samenwerkingsovereenkomst met meemoo

Met andere middelen

In 2021 werden geen digitaliseringsactiviteiten uitgevoerd

In welke mate voldoet het budget voor digitaliseringsactiviteiten voor uw werking? (N=23)

voldoet helemaal niet voldoet nauwelijks voldoet net voldoet in grote mate voldoet helemaal

8 17 4 0 1 3 3 0 2
1 5 5 10 2

Digitaal erfgoedbeheer

Door wie werden de digitaliseringsactiviteiten of -projecten uitgevoerd in 2021? (N=45)

Digitalisering in huis uitgevoerd door het archief zelf

Digitalisering extern gevoerd door meemoo

Digitalisering extern uitgevoerd door organisatie met landelijke dienstverlenende rol

Digitalisering extern uitgevoerd i.s.m. (gemeenschappelijke) diensten van (semi)politieke actoren of andere organisaties

Digitalisering extern uitgevoerd door privébedrijven

Een andere vorm van uitvoering

In 2021 werden geen digitaliseringsactiviteiten uitgevoerd.

30 8 1 3 22 1 3

Digitaal erfgoedbeheer

Digitalisering in huis uitgevoerd 7 2 8 10 3 0 2 4 6 8 10 12 0 medewerkers minder
1 medewerker 1 medewerker 2
5
meer
Aantal medewerkers
digitaliseringsactiviteiten
13 7 7 2 0 2 4 6 8 10 12 14 0
1
2
Aantal
digitaliseringsactiviteiten
dan
tot
medewerkers
dan 5 medewerkers
ingezet voor
in 2021 (N=30)
vrijwilligers of stagiair(e)s
vrijwilliger of stagiair(e)s
tot 5 vrijwilligers of stagiair(e)s meer dan 5 vrijwilligers
of stagiair(e)s
vrijwilligers of stagiair(e)s ingezet voor
in 2021 (N=30)

Digitaal erfgoedbeheer

Kanalen of applicaties waar de (metadata van) gedigitaliseerde collecties van het archief online worden verspreid (N=45)

De website(s) van de eigen organisatie (of de inrichtende macht)

Een landelijke portaalsite (Archiefbank, Odis …)

(Regionale) databanken (Erfgoedplus, Erfgoedinzicht, probat …)

Europeana

Archives Portal Europe

Een andere buitenlandse portaalsite

Een mobiele applicatie

API (application programming interface)

Andere

De (metadata van de) digitale collecties van het archief worden…

Als open data gratis beschikbaar stellen

> 11 van de 45 archieven doen dit

> bij 15 archieven voorzien in de toekomst

> 19 archieven niet en ook niet in de toekomst

31 15 14 3 7 0 1 0 4 6

Digitaal erfgoedbeheer

34 1 22 4 5 11 7
Wikipedia,
Andere
Kanalen
collecties gecommuniceerd of gepromoot worden (N=45) 23 8 1 3 4 9 0 1 0 0 3 Facebook Instagram Whatsapp LinkedIn Twitter TYouTube TikTok Pinterest Snapchat Tumblr Andere Sociale
Eigen website
Wikimedia
Facebook,
Twitter en andere sociale mediaplatformen Flickr, Pinterest, Instagram (fotosites)
YouTube,
Vimeo (videosites) De digitale collectie van het archief wordt niet gecommuniceerd of gepromoot.
waarlangs de gedigitaliseerde
-mediakanalen aanwezig in de archieven (N=24)

Digitaal erfgoedbeheer

Bewaring van de gedigitaliseerde collecties en data

> 17 archieven: bewaard in (eigen of extern) digitaal depot waarvan het beheer beantwoordt aan internationale standaarden voor digitale langetermijnbewaring (bijv. OAIS, TRAC, ED3 …)

• Bij 15 archieven in een intern (gedeeld) digitaal archief beheerd door het archief zelf

• Bij 10 archieven in een extern archief beheerd door een private nietcommerciële actor of door een (semi)publieke actor

• Bij 2 archieven in een extern digitaal archief beheerd door een private commerciële actor of privébedrijf

> 8 archieven niet, wel in de toekomst

> 20 archieven niet

Resultaten Born - digital collecties

Hoe gaat het archief om met born - digital collecties?

Born - digital collecties

Type born-digital collecties of items die het archief hierrond bezit (N=44)

Archiefbestanden (Office-documenten, bijv. Word, Excel …)

Statische (uitgegeven) publicaties (tijdschriften, kranten, …

Dynamische (uitgegeven) publicaties (audioboeken, e-boeken, …

2D statische prenten en artistieke creaties (foto's, kaarten,…

3D bestanden

Audio(visuele) bestanden (film en/of audio)

Statische databank- en onderzoekbestanden

Dynamische databank- en onderzoekbestanden (incl. GIS-…

Statische (gearchiveerde) websites (of delen), blogs, sociale …

Dynamische (gearchiveerde) websites (of delen), blogs, sociale …

Dynamische (gearchiveerde) customised software, games …

Andere born-digital collecties of bestanden

-
met de expliciete intentie deze duurzaam te bewaren/te archiveren voor de toekomst 39 11 9 18 2 23 9 11 13 9 1 7
44 archieven bewaart born
digital collecties (57,1%)

Born - digital collecties

Geschatte omvang

> 22 archieven weet niet of geen aantal ingevuld

> Gemiddeld 3441 gigabyte; mediaan 41 gigabyte

5 10 1 4 0 1 1 0 0 3 6 0 2 4 6 8 10 12 0% 1 tot 10% 11 tot 20% 21 tot 30% 31 tot 40% 41 tot 50% 51 tot 60% 61 tot 70% 71 tot 80% 81 tot 90% 91 tot 100%
huidige percentage van alle born-digital objecten waarvoor beschrijvende metadata zijn aangemaakt (N=31)
Het

Born - digital collecties

Toegankelijkheid

> Metadata online toegankelijk (N=31) : 22 archieven vulden 0% in, 4

archieven vulden 100% in

> Objecten online toegankelijk (N=28) : 21 archieven vulden 0% in, brede spreiding in percentages

> Objecten offline toegankelijk (N=28) : 11 archieven vulden 0% in, 7

archieven vulden 100% in, brede spreiding in percentages

> Objecten niet toegankelijk (N=25) : 8 archieven vulden 0% in, 9

archieven vulden 100% in

> Hoge percentages bij ‘offline toegankelijk’ en ‘niet toegankelijk’ –

‘online toegankelijk’ zowel bij objecten als metadata beperkt

Resultaten Preventieve conservatie, actieve conservatie en restauratie

rond

Wat is de werking van het archief
preventieve conservatie, actieve conservatie en restauratie?

Budget voor conservatie en restauratie

35 van de 77 archieven (45,5%) hebben budget

hiervoor

> Slechts de helft van de archieven vulde cijfer in bij budget

> Daarnaast nog veel archieven die 0 invullen

> Trends:

• Stijgende lijn van 2017 naar 2021 voor zowel actieve

conservatiebehandelingen als deze voor restauratie

• Constante in uitgaven voor preventieve conservatie

Preventieve conservatie

Maatregelen

quarantaineperiode bij inkomende en vermoedelijk aangetaste stukken

aangepaste verpakking en ondersteuning (bijv. zuurvrij, op maat …)

monitoring (bijv. klimaat, licht, insecten …)

verbeteringen aan het gebouw (bijv. kiezen dichten, isolatie, dakgoten …

luchtbehandeling - HVAC (be- en/of ontvochtiging, ventilatie, filters tegen…

verbeteringen van de depotinrichting

onderhoud van de ruimtes

calamiteitenplan

procedures en materiaal voor collectiehulpverlening bij calamiteiten…

maatregelen voor veiligheid en beveiliging (bijv. alarmsysteem, sprinklers, …

digitalisering (als methode om het gebruik van fragiele stukken te beperken)

gebruikers en collega's sensibiliseren

systematische conditiecontroles

andere

58 36 67 40 20 22 24 40 20 15 29 35 43 16 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80
schonen van inkomende stukken
in functie van preventieve conservatie (N=76)

Preventieve conservatie

Zuurvrij verpakken van de collectie

> Gemiddeld 55,5% van de collectie, mediaan ligt op 50%

Calamiteitenplan

> 20 archieven beschikken hierover

• 12 archieven voor de volledige archiefcollectie

• 6 archieven voor deel van de archiefcollectie

• 10 archieven actualiseren dit regelmatig, 8 niet

• 8 archieven beschikken over calamiteitenkit, 10 niet

6 5 7 3 8 6 4 3 6 10 0 2 4 6 8 10 12 0 tot 10% 11 tot 20% 21 tot 30% 31 tot 40% 41 tot 50% 51 tot 60% 61 tot 70% 71 tot 80% 81 tot 90% 91 tot 100%
Percentage strekkende meter van de collectie dat zuurvrij is verpakt (N=57)

Actieve conservatie en restauratie

Actieve conservatiebehandelingen

> In 2021, bij 28 van de 76 archieven (36,8%)

> Meest bij archiefcollectie ‘1800 tot nu’

> Vaakst door private dienstverleners

Restauraties

> In 2021, bij 16 van de 76 archieven (21,1%)

> Meest bij archiefcollectie ‘1800 tot nu’

Vaakst door private dienstverleners

>

Conditiebeschrijvingen

30 van de 76 archieven (39,5%) heeft conditiebeschrijvingen, schade - inventarissen of een andere vorm van beschrijving van de fysieke staat van (onderdelen van) de collectie

Door wie werden de conditiebeschrijvingen of -rapporten opgesteld? (N=30)

Zelf: eigen medewerkers of vrijwilligers van het archief

Geschatte percentage van alle bedreigde of kwestbare collectiestukken of verzamelingen waarvoor een conditiebeschrijving is gemaakt (N=23)

Externe dienst: een dienst van de gemeente, de inrichtende macht of een andere overkoepelende structuur

Extern privé: een private dienstverlener (zelfstandige, bedrijf)

25 4 5
13 4 2 0 0 1 0 2 0 1 0 2 4 6 8 10 12 14 0 tot 10% 11 tot 20% 21 tot 30% 31 tot 40% 41 tot 50% 51 tot 60% 61 tot 70% 71 tot 80% 81 tot 90% 91 tot 100%

Resultaten Gebruik van de archieven en erfgoedcollecties

raadplegingen, het aanbieden van ‘scanning on demand ’ en bruiklenen.

In dit deel van de vragenlijst wordt ingegaan op het gebruik van de collectie, zoals het aantal

Gebruik van de archieven en erfgoedcollecties

Fysieke raadplegingen van collectie - items

> Worden geregistreerd door 52 van de 75 archieven (69,3%)

> Aantallen: veel ‘ missing data

Mediaan van het aantal geraadpleegde collectie-items, per type collectie, de afgelopen vijf jaar

Archiefcollectie (tot 1800)

Archiefcollectie (1800 tot nu)

Bibliothecaire en documentaire collectie (1800 tot nu)

3D

3D erfgoedcollectie

(tot 1800)

2017 2018 2019 2020 2021 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Archiefcollectie

Bibliothecaire en documentaire collectie (1800 tot nu)

3D

(tot 1800)

erfgoedcollectie (1800 tot nu)

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000
Bibliothecaire en documentaire collectie (tot 1800) erfgoedcollectie
(tot 1800)
(1800 tot nu)
Archiefcollectie
Gemiddeld aantal geraadpleegde collectie-items, per type collectie, erfgoedcollectie
de afgelopen vijf jaar
(1800 tot nu) Bibliothecaire en documentaire collectie (tot 1800)
3D
2017 2018 2019 2020 2021

Gebruik van de archieven en erfgoedcollecties

Scanning on demand 17 39 18 Biedt het archief de dienst 'scanning-on-demand' aan? (N=74)
15 15 26
de dienst 'scanning-on-demand' betalend? (N=56)
Ja, altijd Ja, maar enkel voor beperkte hoeveelheden Nee
Is
Ja, altijd Ja, maar enkel voor grote hoeveelheden Nee

Gebruik van de archieven en erfgoedcollecties

Bruiklenen

> Voornamelijk uitgaande bruiklenen binnen België

• Met uitschieters

• Gemiddeld 58 bruiklenen per archief, mediaan ligt op 8

België buitenland

Inkomende bruiklenen 202 bruiklenen (overheen 4 archieven) 0 bruiklenen (overheen 0 archieven)

Uitgaande bruiklenen 1522 bruiklenen (overheen 26 archieven) 103 bruiklenen (overheen 3 archieven)

Resultaten

Toegangsvoorwaarden en bezoekcijfers

lidmaatschap wordt bevraagd.

In dit deel wordt ingegaan op het aantal bezoeken en bezoekers aan het archief.
Ook het (eventuele)

Toegangsvoorwaarden en bezoekcijfers

Is

21 50 6 0 10 20 30 40 50 60 Ja, op vaste openingstijden Ja, maar enkel op afspraak Nee
het archief toegankelijk voor het publiek? (N=77)

Toegangsvoorwaarden en bezoekcijfers

Aantal bezoeken

> 42 archieven registreert aantal bezoeken, 29 archieven niet

Aantal en aard van de bezoekers

> 36 archieven registreert aantal en aard van de bezoekers, 35

Informatie die archief registreert over de bezoekers (N=36)

Geslacht Woonplaats Nationaliteit Het archief verzamelt geen van bovenstaande gegevens over de bezoekers.

archieven niet 12 10 24 15 11 0 5 10 15 20 25 30
of geboortedatum
Leeftijd

Resultaten Activiteiten

In een laatste deel wordt gepeild naar de betrokkenheid van het archief bij publieksactiviteiten en onderzoeksactiviteiten.

Publieksactiviteiten

Voor welke doelgroepen worden de publieksactiviteiten opgezet?

(N=40)

Gezinnen en families

Kinderen en jongeren

Personen met een autismespectrumstoornis

Blinden en slechtzienden

Sociaal-economisch kwetsbare doelgroepen

(Zorgbehoevende) senioren

Andere

Er worden geen publieksactiviteiten georganiseerd voor specifieke doelgroepen.

toegankelijke activiteiten voor een ruim publiek
19 17 3 3 4 8 3 13
Publiek
> 40 archieven bieden deze aan, 36 archieven niet

Met wie wordt er samengewerkt voor de organisatie van publieksactiviteiten? (N=40)

Andere lokale erfgoedorganisaties (museum …)

Andere lokale erfgoedverenigingen of privépersonen (heemkundige kring …)

Andere lokale spelers

Gemeentelijke diensten (Zorg en Welzijn, Diversiteit …)

Zorg en welzijnsorganisaties

Onderwijspartners (reguliere onderwijs, volwassenenonderwijs …)

Landelijke dienstverlenende rollen

Andere

Er wordt niet samengewerkt voor de organisatie van pubieksactiviteiten.

Was de samenwerking met onderwijspartner(s) eerder … (N=15)

Publieksactiviteiten 24 28 16 13 5 15 6 8 1
2 9 4
Structureel
Eénmalig Sporadisch

Publieksactiviteiten

Participatief opgezet?

> 18 archieven wel, 21 archieven niet

Deelname aan evenementen

> Voornamelijk Erfgoeddag

> Antwoorden bij ‘andere’:

Neemt het archief deel aan

volgende evenementen? (N=40)

Nacht van de geschiedenis

Regionale evenementen, zoals bijv. Nacht het Kempens …

Dag van de archeologie

Dag van de ambachten

Andere

Het archief neemt niet deel aan evenementen.

opendeurdag,
evenementen, … 30 17 12 6 6 3 0 10 2 Erfgoeddag
Monumentendag
Archiefdag/Archiefweek
gemeentelijke
Open
Internationale

Welke (digitale) kanalen gebruikt het archief om naar het brede publiek te communiceren? (N=40)

Publieksactiviteiten 17 17 8 13 21 25 30 9 22 22 6 4 0 5 10 15 20 25 30 35 EigennieuwsbrievenWetenschappelijkepublicatiesEigentijdschrift(en)(Tentoonstellings)catalogus PersberichtEigenwebsiteSocialemediaposts(Facebook,… Vormgegeven' archiefinventaris ArtikelintijdschriftvanderdenLezingopeenstudiedag,congres Ander Hetarchief communiceertniet…

Publieksactiviteiten

> Meest fysieke activiteiten (t.o.v. online)

> Meest rondleidingen en tentoonstellingen (gevolgd door

Aantal archieven met rondleidingen met gids op tentoonstellingen, in het depot, in het archief in 2021

Aantal publieksactiviteiten in 2021
educatieve activiteiten) 13 9 13 19 5 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Geen 1 2 of meerdere Aantal archieven met tentoonstellingen, geprogrammeerd in 2021 Fysiek Online 9 7 15 6 23 1 2 0 0 5 10 15 20 25 Geen 1 2 tot 10 Meer dan 10
Fysiek Online

Publieksactiviteiten

Aantal archieven met podiumactiviteiten (literatuur, film, muziek,

publieksactiviteiten
14 4 13 3 20 1 5 0 0 5 10 15 20 25 Geen 1 2 tot 10 10 of meerdere Aantal archieven met educatieve activiteiten (ateliers of workshops, demonstraties, presentaties, lezingen, debatten …) in 2021 Fysiek Online 18 9 3 24 0 1 0 5 10 15 20 25 30 Geen 1 2 of meerdere Aantal archieven met cultuurtoeristische activiteiten en evenementen (wandel/fietsparcours, beurzen, markten, opendeurdagen en feestelijkheden, historische evocaties …) in 2021 Fysiek Online 27 1 1 25 0 0 0 5 10 15 20 25 30 Geen 1 2 of meerdere
Aantal
in 2021
…) in
Fysiek Online
theater, dans, performance
2021

Onderzoeksactiviteiten

Voert het archief zelf onderzoek uit naar het erfgoed? (N=72)

Academisch onderzoek (binnen universiteiten/hogescholen)

Wetenschappelijk onderzoek (o.a. lokaalheemkundig onderzoek)

Kunsthistorisch onderzoek

Populariserend (cultuur)historisch onderzoek (bijv. advies rond straatnamen, onderzoek voor erfgoeddagen, korte historische nota's …

Andere

Neen, het archief verricht zelf geen onderzoek naar het erfgoed.

Faciliteert het archief onderzoek met onderzoeksinstellingen?
33 archieven wel, 42 niet 11 22 3 30 3 36
>

Waar worden onderzoeksresultaten en/of wetenschappelijke bevindingen gepubliceerd? (N=46)

28 30 21 14 4 5 0 5 10 15 20 25 30 35 Wetenschappelijke publicaties…Niet-wetenschappellijkepublicaties Opeigenwebsite Congresbijdrage
Deonderzoeksresultaten worden…
Onderzoeksactiviteiten
Andere

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.