Page 1

FAGFORBUNDET

Årsrapport 2013


Foto: © Werner Anderson

Programstøtte

PALESTINA

Solidaritet i praksis

Fagforbundet støtter også rydding av klasebomber i Laos. I tillegg har forbundet fra 2012 stått i spissen for to inn­ samlings­stafetter til nødhjelp i Syria. Vi takker Fagforbundet for solid økonomisk og politisk støtte! En stor takk også til de 25 tillitsvalgte i ambassadørkorpset for Palestina, som gjør en kjempeinnsats for palestinernes sak i Fagforbundet og blant andre i fagbevegelsen og folk flest. Palestinerne er i verdenstoppen som bistandsmottakere pr. innbygger. Men 20 år etter Oslo-avtalen er det fortsatt ingen palestinsk stat. Det har ikke vært avholdt valg til selvstyre­ myndighetene siden 2006. Levekårene i Gaza og på Vest­ bredden går stadig fra vondt til verre. Fra i fjor sommer har USAs utenriksminister John Kerry jobbet hardt for nye forhandlinger mellom Israel og de palestinske selvstyremyndighetene. Israel provoserer bevisst ved å bygge stadig nye bosettinger i Øst-Jerusalem og på Vest­bredden. Det er umulig å se hvor en palestinsk stat skal kunne opprettes. Vår nye regjering har signalisert en ‘mer balansert’ Midtøsten-politikk, men Norge kan ikke balansere seg ut av virkeligheten. Norge må bidra til et mye sterkere press på Israel for å få en slutt på okkupasjonen, som har vart helt fra Seksdagerskrigen i 1967. En sterk støtte fra norsk fagbevegelse bidrar til å holde motet oppe for palestinerne. Denne støtten styrker dem i troen på at det er organisering og internasjonal solidaritet som i siste instans vil nedkjempe okkupasjonen og bikke kampen i deres favør. Vi er stolte og takknemlige over støtten fra Fagforbundet. I samarbeid med en samlet solidaritetsbevegelse har vi fortsatt en viktig jobb å gjøre til støtte for et okkupert folk.

Liv Tørres generalsekretær Norsk Folkehjelp Forside: Fra en markering i Gaza for ungdoms rettigheter. (Foto: © Mohammed Omer)

Foto: © Inger Sandberg

Fagforbundet og Norsk Folkehjelp samarbeider tett om internasjonal solidaritet. I november 2009 vedtok Fag­ for­ bundets landsmøte et fireårig samarbeid med oss til støtte for palestinernes kamp mot okkupasjon og undertrykking. Samarbeidet ble forlenget på landsmøtet i 2013.

Fra en markering i Ramallah med krav om en ny ekteskapslov og strengere straff for menn som utøver vold mot kvinner.

Kvinner viser vei Kvinnene i Palestina lever under et konstant press. De må balansere hårfint mellom store utfordringer fra en hard israelsk okkupasjon og et konservativt kjønnsrollemønster i egen kultur.

Men palestinske kvinner er modige, og de organiserer seg for sine rettigheter og for å oppnå gjennomslag for sine saker. Med støtte fra Fagforbundet er vår partner Union of Palestinian Women Committees (UPWC) aktive både på Gazastripen og på Vestbredden. For 2013 hadde UPWC tre klare mål: 1. Kvinner skal utgjøre minst 16 prosent av ledelsen i de politiske partiene i Gaza. 2. Unge kvinner skal ha fått bedre lederkompetanse. 3. Unge kvinner har deltatt i det offentlige og politiske livet på Vestbredden. Det er nå 17,4 prosent kvinnelige ledere i de politiske partiene på Gazastripen. Et par av de sekulære politiske partiene hadde sine kongresser her, noe som var en god anledning for kvinnene til å markere sine kampsaker. For første gang på fem år har nå PFLP (Popular Front for the Liberation of Palestine) et studentlag med to kvinner og


(Kilde: CIA – The World Factbook)

FAKTA OM PALESTINA

Offisielt navn: Palestina, består av Vestbredden og Gazastripen Vestbredden er kontrollert av partiet Fatah, Gazastripen av partiet Hamas Flateinnhold: 6 220 km2 (Vestbredden 5 860 km2, Gazastripen 360 km2) (Norge 323 802 km2) Folketall: 4,4 millioner (Vestbredden 2,7 millioner, Gazastripen 1,7 millioner) (Norge 5 millioner) I tillegg bor det over 500 000 israelske bosettere på Vestbredden Språk: Arabisk (offisielt), hebraisk, engelsk Religion: Muslimer (i hovedsak sunnier) ca. 85 %, kristne ca. 8 % Gjennomsnittsalder 18 år (Gazastripen), 22 år (Vestbredden) (Norge 40 år) Forventet levealder: 75 år (Vestbredden), 74 år (Gazastripen) (Norge 80 år) BNP per innbygger: 2900 USD (Norge 55 900 USD)

to menn i ledelsen. Det er også første gang i Al Aqsauniversitetets historie at et studentorgan ledes av en kvinne. 56 kvinner fra Vestbredden ble delt inn i tre grupper (Hebron, Jenin og Ramallah) og deltok i opplæring om kommunikasjon, lagarbeid og planlegging. UPWC stod selv for opplæringsmaterialet som var utarbeidet i tråd med kvinnenes behov. Målet var å gjøre kvinnene bedre i stand til politisk deltakelse og gi dem kunnskap om god ledelse. UPWCs mål var at i det minste 20 prosent av deltakerne skulle være med i lokalsamfunnsbaserte organisasjoner, og 30 prosent av de kvinnelige universitetsstudentene skulle delta i valg til studentorganisasjoner. Dette målet ble til de grader overoppfylt: Hele 89 prosent av de unge kvinnene i prosjektet deltar nå i det offentlige og politiske livet, flere av dem ble valgt som ledere i ulike ungdomsorganisasjoner, folkekomiteer mot muren og solidaritetsgrupper for pale­ stinske fanger i israelske fengsler. 22 prosent ble styre­ medlemmer i lokale organisasjoner, mens 15 prosent ble valgt inn til lokallagsstyrer i UPWC. Ved studentparlamentsvalgene deltok alle kvinnene knyttet til prosjektet, og de oppmuntret også sine kvinne­ lige medstudenter til å stemme. Rundt 70 prosent av kvinne­ universitetene deltok i valgene, og seks kvinner ble valgt inn som studentparlamentsmedlemmer. I 2013 deltok i alt 3453 kvinner direkte i dette prosjektet – 1559 fra Vestbredden og 1894 fra Gazastripen. I tillegg fikk 70 familier nødhjelpspakker i regi av UAWC etter stormen i desember over Gaza. UPWC har gjort noen viktige funn gjennom arbeidet sitt: • Viktig å inkludere menn i arbeidet for kvinners rettigheter. • Stort behov for mer kunnskap om kvinners rolle i den nasjonale frigjøringsbevegelsen. • Ungdoms- og studentorganisering politisk viktig som et supplement til partiene.

• Kvinner valgt inn i ulike styrer trenger mer opplæring for å være gode representanter. • Viktig å nå kvinnene på landsbygda og ikke bare i de store byene. • Nettverk må etableres mellom kvinnelige styre­represen­ tanter i studentorganene og i kommunestyrene for at de skal kunne dra nytte av hverandres erfaringer.

Ungdom krever å bli hørt På Gazastripen er over halvparten av befolkningen under 18 år. Hverdagen for ungdommen her er preget av okkupasjon, intern politisk splittelse og høy arbeidsledighet. Fagforbundet støtter vår partner General Union of Cultural Centres (GUCC), et nettverk for 60 ungdomsorganisasjoner på Gazastripen. Alle 60 har en samarbeidsavtale med GUCC om å ta del i prosjektet Ungdom er framtida. Deltakerne er 20–29 år, og et mål er at innen 2016 skal ungdom under 30 utgjøre minst 30 prosent i styret i GUCC og i styrene hos deres partnere. Dette målet er allerede langt på vei nådd. I 2013 var fokus hvordan få flere unge inn i kommunestyrene på Gazastripen. GUCC samarbeider med et institutt om opplæring i kommunikasjon og ledelse, med mål om at det skal bli lettere for ungdom å gjøre seg gjeldende i en konservativ kultur som vegrer seg mot å slippe til de unge. GUCC legger vekt på trening i deltakelse og internt demokrati, samt ulike kulturaktiviteter som rollespill. På i alt 60 seminarer fikk 1500 unge kvinner og menn en generell opplæring om kommunal styring og administrasjon, mens 177 fikk ytterligere opplæring på dette feltet. I 2013 kjørte GUCC også en kampanje til støtte for palestinske fanger i israelske fengsler. 80 unge deltok i støttemarkeringer, 2541 signerte et opprop som krever frihet for fangene – 1085 fra Palestina og 1456 fra andre

Norsk Folkehjelp - Årsrapport Fagforbundet 2013

3


Programstøtte

PALESTINA

land. Det var to innslag i en av lokalradioene om GUCCs kampanje for fangene. GUCC arrangerte en konferanse om samme tema med 280 deltakere. De har også laget et opprop til det internasjonale samfunnet om å støtte fangenes krav om frihet. Målet om å få unge representert i myndighetenes øverste råd for sportsaktiv ungdom er ikke oppnådd ennå, heller ikke målet om å få satt ned alderen fra 28 til 25 år for å kunne være valgbar til kommunestyret. Dette kravet blir positivt møtt fra mange institusjoner og politiske ledere.

Foto: © Ingunn Eriksen

Den internasjonale ungdomsdagen er 12. august, men ble markert som en del av en større nasjonal kulturell mønstring 7. oktober. Her var det appeller ved blant andre Yousef AlNabeheen fra Norsk Folkehjelp og GUCCs leder Yousri Darweesh.

4

Norsk Folkehjelp - Årsrapport Fagforbundet 2013

En delegasjon fra Fagforbundet og ansatte fra kontoret vårt i Gaza besøkte GUCC i mai, og fikk høre om hvordan den politiske situasjonen påvirker ungdoms hverdag i Gaza. GUCC legger stor vekt på å få inn unge kvinner i styrende organer. Av ni GUCC-organisasjoner som hadde styrevalg i fjor, varierer kvinneandelen nå fra 14 til 44 prosent. På flere konferanser i GUCC-regi var over halvparten unge kvinner. Fagforbundet bidrar til framgang for unge kvinner i Gaza. Palestinere flest er svært fortvilet over den interne politiske splittelsen, og har et sterkt ønske om at den må opphøre snarest mulig. Et viktig signal fra 2013 er at alle ungdomspartiene, inkludert Hamas og Al Jihad, signerte et felles opprop om å få slutt på splittelsen. I Gaza har kvinner og ungdom jevnlige markeringer mot denne splittelsen. Fagforbundet støtter Norsk Folkehjelps partner Union of Palestinian Women Committees (UPWC). Her tre stolte UPWC-kvinner i Gaza med stor tro på seg selv.


Foto: © Are Stranden

Gazas få gjenværende fiskere må daglig sjekke utstyret sitt – her to som bøter garn før neste tur ut på fiskegrunnene.

Bønder og fiskere står sammen Union of Agricultural Work Committees (UAWC) organiserer palestinske bønder og fiskere. De har lokale grupper både på Vestbredden og på Gazastripen. Målet er å beskytte bønder og fiskere og styrke deres rolle gjennom opplæring i rettighetsarbeid og mobilisering. Fagforbundet støtter prosjektet Forsvar våre rettigheter i regi av UAWC. På Vestbredden konfiskerer Israel fortsatt palestinsk land og hindrer bøndene tilgang på vann og egen jord. Israel ødelegger dyrket mark og har rykket opp tusenvis av appelsin- og oliventrær for å få plass til stadig nye bosettinger og til videre bygging av muren. På Gazastripen går nå en lang buffersone (fra en halv til en hel km i bredden) langs muren Israel har satt opp langs grensen. Buffersonen legger beslag på store mengder av den dyrebare jorda til bøndene. På grunn av israelsk vakthold langs grensa er det direkte farlig for bøndene å bevege seg i denne sonen.

effektiv spredning av informasjon og hvordan mobilisere bøndene til å stå sammen om å forsvare jorda si.

UAWC organiserer bønder i små lokale komiteer som går sammen i større nettverk og slåss for retten til å beholde jorda si. De får opplæring i dokumentasjons- og rettighetsarbeid,

Det er nå etablert en egen Facebook-side for fiskerne i Gaza: www.facebook.com/fishermengaza

I 2013 fikk over 1100 bønder, fiskere og lokalkomiteer støtte fra UAWC. 31 kurs ble avholdt, 14 små lån gikk til å følge opp 29 rivningsordrer, 1265 dunum (en dunum tilsvarer et snaut mål) ble forsynt med vanningsanlegg og beplantet, mange med oliventrær. 5000 bønder, derav 1700 kvinner, deltok i 20 ulike aktiviteter i UAWC-regi – blant annet en årlig kampanje for innhøsting av oliven.

Norsk Folkehjelp - Årsrapport Fagforbundet 2013

5


Programstøtte

PALESTINA

UAWC deltok på seks internasjonale konferanser og oppnådde blant annet å få Palestina som medlem i La Via Campesina, en internasjonal sammenslutning av nasjonale organisasjoner for små og mellomstore bønder, landarbeidere og urbefolkninger i Asia, Amerika og Europa. La Via Campesina arbeider for bedre vilkår for småskala­ jordbruk verden over. Organisasjonen er særlig opptatt av jordreform, matvaresikkerhet, kredittordninger og gjelds­ problematikk, matvarehandel, genressurser, biologisk mang­­fold og kvinners stilling i landbruket. Medlemskap i La Via Campesina vil gjøre det lettere for palestinske bønder å kunne få internasjonal støtte. UAWC holdt en rekke pressekonferanser i 2013, delte ut over 2000 plakater, laget to dokumentarfilmer og radiospotter om land, vann, bonderettigheter og boikott av israelske okkupasjonsprodukter. UAWC var også vertskap for mange utenlandske delegasjoner som kom for å se arbeidet og delta i ulike støttemarkeringer.

Med jussen som våpen Fagforbundet støtter vår partner Al-Maqdese for Society Development (MSD). MSD ble stiftet i 2007 for å forsvare de politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettighetene til palestinere i Øst-Jerusalem. Israel okkuperer deler av ØstJerusalem, som er en del av Vestbredden og folkerettslig tilhører palestinerne. MSD tilbyr juridisk rådgivning og fører dokumentasjon over menneskerettighetsbrudd. De har vært vår partner fra 2011, fordi vi ønsker å bidra til beskyttelse av palestinske arbeidere i Øst-Jerusalem som får sine rettigheter tråkket på i det israelske arbeidsmarkedet. I perioden 2012–2015 heter samarbeidsprosjektet Legal Empowerment of the Jerusalemite Workers and Access to Justice. Fra 2012 har Fagforbundet bidratt med økonomisk og politisk støtte til Al-Maqdese.

Foto: © Are Stranden

I 2013 ga MSD juridisk og teknisk hjelp til 4805 kvinnelige og mannlige arbeidere som var utsatt for problemer i bosettingene og på det israelske arbeidsmarkedet. Dette var høyere enn målet som var satt for året. Gjennom det israelske rettssystemet greide MSD å få drøyt 47 000 USD som økonomisk kompensasjon for 161 palestinske arbeidere. Støtte i rettssaker ble gitt til ytterligere 313 arbeidere, MSD gjennomførte 2310 juridiske rådgivninger, 502 utfylte skjemaer og 118 brev ble sendt til ulike departementer, 207 arbeidere ble henvist videre i det politiske systemet, og i 1071 saker hjalp MSD til med over­ settelse av dokumenter. Mange palestinere i Jerusalem behersker ikke hebraisk godt nok til å forstå vanskelige dokumenter på dette språket. Behovet for oversettelse er derfor stort.

Waled Sonokrot fikk brått sparken fra jobben som sjåfør uten noen begrunnelse. Han kontaktet Norsk Folkehjelps partner Al-Maqdese. De tok saken til retten, hvor arbeidsgiveren ble dømt til å betale Waled en solid erstatning.

6

Norsk Folkehjelp - Årsrapport Fagforbundet 2013

Waled Sonokrot (53) forsørger en familie på ni, hvorav seks er barn. I tre år jobbet han som sjåfør for et glassfirma. En dag han skulle levere varer i Hebron-området, viste det seg at innkjørselen der var for trang for lastebilen. Waled ringte lederen sin og ble kommandert til å kjøre inn – med den følgen at ett av dekkene på bilen ble ødelagt. Da han returnerte til firmaets hovedkontor, ble han skjelt ut og umiddelbart sagt opp av sjefen. Han fikk også høre at utgifter til nytt dekk ville bli trukket fra siste lønnsutbetaling.


Foto: © Are Stranden

Fagforbundet støtter Norsk Folkehjelps partner Al-Maqdese. Fra venstre direktør Moas Zatazi, rådgiver Hadil Nasser og prosjektleder Anas Abdeen. Al-Maqdese betyr "en som bor i Jerusalem".

Waled spurte om hvorfor han ble sagt opp. Han fikk til svar at det var ingen grunn.

MSD har hatt diverse møter med ILO-representanter og andre nasjonale og internasjonale eksperter på arbeidsrett. De har laget fire kvartalsrapporter med dokumentasjon av sakene de arbeider med, og satt inn 14 annonser i ulike aviser for å informere om sine tilbud til palestinske arbeidere i Jerusalem.

Foto: © Ingunn Eriksen

En slektning foreslo for ham å ta kontakt med Al-Maqdese. En av deres advokater tok saken til retten, som til slutt dømte arbeidsgiveren til å betale Waled ca. 34 000 kroner. Etter denne saken valgte arbeidsgiver å utbetale snaut 900 000 kroner fordelt på de 26 ansatte, for å komme dem i forkjøpet i tilfelle flere ville gå til Al-Maqdese eller en privat advokat for å kreve sine rettigheter. Saken til Waled Sonokrot er et illustrerende eksempel på arbeidet til vår partner Al-Maqdese.

Et vanlig syn i Gamlebyen i Jerusalem, en okkupert leilighet i et eldre palestinsk hus. Her var okkupanten ingen ringere enn nylig avdøde Ariel Sharon, tidligere general og politiker. Sharon var statsminister i Israel fra 2001 til 2006.

Norsk Folkehjelp - Årsrapport Fagforbundet 2013

7


Programstøtte

Foto: © Norsk Folkehjelp, Beirut

LIBANON

Unge fra leiren Burj El-Barajneh i rollespill om hvordan de kan drive effektivt lobbyarbeid for sakene de brenner for.

Libanon under hardt press Borgerkrigen i Syria fører til et stort press på nabolandene. Libanon er et lite land med vel fire millioner innbyggere. Borgerkrigen i Syria har skapt en enorm flyktningstrøm både internt og til nabolandene. Over 950 000 har flyktet til Libanon, hvor de nå lever under kummerlige forhold i provisoriske flyktningleirer. Fra før har Libanon ca. 400 000 palestinske flyktninger i egne leirer. I Libanon støtter Fagforbundet de to programmene Kvinner Kan og Ungdom Kan, som går sin gang tross den enorme flyktningstrømmen fra Syria. Men det har lenge vært svært krevende for Norsk Folkehjelps kontor i Beirut å håndtere det løpende programarbeidet parallelt med nødhjelpsarbeidet for de syriske flyktningene. Kvinner Kan Programmet har som mål å gi libanesiske og palestinske kvinner kunnskap og selvtillit nok til å gjøre seg aktivt gjeldende i et mannsdominert lokalsamfunn. Kvinner Kan har gått over mange år, og er et populært program for kvinner i Libanon. I 2013 holdt Kvinner Kan sitt tredje ukeskurs for 28 nye ledere. Alle deltakerne var aktivister i sine lokalsamfunn, og var enten palestinske flyktninger, libanesiske eller syriske kvinner. Sammen med Norsk Folkehjelp gjennomførte Kvinner Kan-partnere 12 andre seminarer for i alt 218 kvinner. På noen av seminarene deltok også palestinske flyktninger fra Syria.

8

Norsk Folkehjelp - Årsrapport Fagforbundet 2013

For fjerde gang organiserte Kvinner Kan-programmet seminaret Styrk­ing av politiske ferdigheter for palestinske kvinner i leirkomiteene. Disse komiteene har alltid vært solide mannsbastioner. Kvinner har lenge bedt om dette seminaret, fordi de opplever det som det eneste stedet de fritt kan drøfte sine felles problemer i leir­komiteene. Seminarene har også bidratt til at flere menn endelig har fått respekt for sine kvinnelige komitékolleger. General Union of Palestinian Women organiserte to marke­ ringer til støtte for kvinners politiske deltakelse. Kvinner Kan støttet konferansen Feminist Media in Lebanon: Concept and practice om hvordan media skriver om kvinners rettigheter. En kvinnelig journalist mottok en pris for de beste artiklene om temaet. To andre priser ble gitt til de beste kampanjene for kvinners rettigheter – én av dem til vår partner ABAAD, et senter for likestilling. Fagforbundet støttet også en konferanse om kvinners rettigheter og demokratibygging.


FAKTA OM LIBANON

Offisielt navn: Den libanesiske republikk Hovedstad: Beirut Flateinnhold: 10 400 km2 Folketall: 4,1 millioner I tillegg bor det over 950 000 syriske flyktninger i Libanon i dag Språk: Arabisk (offisielt), fransk, engelsk, armensk Religion: Muslimer 59,7 %, kristne 39 %, andre 1,3 % Gjennomsnittsalder: 31 år Forventet levealder: 75 år BNP per innbygger: 16 000 USD

I 2013 holdt Ungdom Kan et gjenoppfriskningskurs for 15 lokale trenere. Seks seminarer ble organisert av disse 15 i seks av flyktningleirene. Tema var alt fra sikkerhet i leirene til kampanjen for å få palestinsk historie inn i FN-skolene. Det er UNRWA, FNs organ for palestinske flyktninger, som driver skolene i flyktningleirene. Opplæring ble organisert i alle leirene av Wajeh-gruppa, som er med i Ungdom Kannettverket. Målet med opplæringen er å oppmuntre de unge til å dele erfaringer og ferdigheter med hverandre, blant annet kurset de hverandre i engelsk og i bruk av førstehjelp. I tre flyktningleirer kjørte Ungdom Kan fire multimediaseminarer for 44 deltakere, med tema hvordan lage kort­ filmer i påvirkningsøyemed. Her ble det produsert kortfilmer om sosiale spørsmål som narkotikaproblemer, vold i leirene og UNRWAs rolle. I seks leirer tok Ungdom Kan 20 lokale initiativ som kom flere hundre mennesker til gode. Her varierte temaene fra solidaritetskveld for syriske flyktninger til diskusjon om en palestinsk stat, hvordan få tilbake palestinsk historie i UNRWA-skolene, engelskkurs, konkurranse om historie, geografi og kultur. De inviterte også libanesisk ungdom til Beddawi-leiren for å gi dem en forståelse av livet i de palestinske flyktningleirene, og for at de kunne ta bilder og vise til vennene sine. Krisen i Syria har skapt en svært ustabil situasjon i noen områder i Libanon, særlig rundt byen Tripoli. Noen av de planlagte 2013-aktivitetene her måtte derfor avlyses. Norsk Folkehjelp og Ungdom Kan-partnerne holdt en konkurranse om den beste plakaten til den årlige marke­ ringen av Al-Naqba (arabisk for katastrofe), som palestinerne kaller opprettelsen av staten Israel i mai 1948. De to vinnerplakatene ble distribuert i de fem største leirene.

Foto: © Are Stranden

Ungdom Kan Dette programmet ønsker å motivere palestinsk ungdom til å bli politisk aktive. Det er inspirert av Kvinner Kan, men med ungdom som målgruppe. I perioden 2010 – 2013 var fokus opplæring av trenere, lokale seminarer og lokale aksjoner.

Det er trangt i flyktningleiren Shatila i Beirut, og det må bygges i høyden for å få plass. Grunnmurene er ikke dimensjonert for slike høyder, og vakle­vorne høyblokker skaper stor utrygghet for flyktningene som må bo der.

Representanter for Ungdom Kan er med på en årlig regional sommerleir for ungdom med deltakere fra Libanon og Syria. Her ble det organisert en større konferanse for å diskutere hvordan Ungdom Kan bør jobbe de neste fire årene. I tillegg ble nettsiden oppgradert og har nå også en engelsk versjon – se http://www.wajeh.net/en/ Solidaritet med Syria Norsk Folkehjelps kontor i Beirut retter Syria-arbeidet inn mot Damaskus, med vekt på de palestinske leirene. I flykt­ning­­ leiren Yarmouk, sør for Damaskus, har over 18 000 syriske og palestinske flyktninger levd under beleiring siden juli 2013. Det har vært nærmest umulig for FN og andre hjelpe­­ organisasjoner å få mat og andre nødvendigheter inn i leiren. En ungdomsgruppe i leiren Ein El-Hilweh undersøkte situa­ sjonen for syriske flyktninger som var kommet til leiren. Denne var så ille at ungdommene bestemte seg for å offentliggjøre resultatet. De benyttet seg av teknikker de har lært gjennom Ungdom Kan-programmet, og påvirkningsarbeidet deres førte til at både enkeltpersoner og institusjoner gikk sammen om å hjelpe de syriske flyktningene.

Norsk Folkehjelp - Årsrapport Fagforbundet 2013

9


Nødhjelp

Foto: © Bahar

SYRIA

Det har lenge vært en svært krevende øvelse å få nødhjelp inn i Syria, og FN sliter med å få de nødvendige tillatelsene. Bahar Organization har distribuert nødhjelpspakker med mat til familier i Aleppo-området.

Katastrofal borgerkrig i Syria I mars 2011 startet opprøret i Syria som fredelige demonstrasjoner. Tre år senere har konflikten utviklet seg til den største humanitære krisen hittil i vårt århundre. De siste rapportene fra den opposisjonsvennlige eksil­ gruppen Syrian Observatory for Human Rights forteller at over 140 000 er drept. Over seks millioner er på flukt inne i landet. 2,5 millioner har flyktet over landegrensene til nabolandene Irak, Libanon, Jordan og Tyrkia. FN anslår at nærmere 9,3 millioner har behov for humanitær hjelp inne i Syria, av disse har 2,8 millioner ikke mottatt noen form for humanitær hjelp så langt i konflikten. Boligområder og infrastruktur i Syria er rammet av massive ødeleggelser, forsyningen av rent drikkevann er truet, flere områder opplever akutt matmangel, skoler og sykehus er ødelagt, og det mangler medisiner. Sivilbefolkningen

10

Norsk Folkehjelp - Årsrapport Fagforbundet 2013

er massivt traumatisert fra langvarige angrep mot sivile boligområder. Sivile utsettes for rå overgrep, voldtekt, mis­ handling, drap, massearrestasjoner og grov tortur. Flere byer i Syria er blokkert av regimets styrker slik at mennesker og varer kommer verken inn eller ut. Utsulting og utmattelse brukes som våpen i krigen, og målet er å få de sivile til å presse opposisjonsstyrkene ut av området. Den utstrakte bruken av tunge våpen i bebygde områder rammer sivilbefolkningen ekstra hardt. I tillegg til konven­ sjonelle våpen har den syriske regjeringen brukt både kjemiske stridsmidler, improviserte klasevåpen og tønne­ bomber i tettbygde strøk.


Kilde: UNHCR, FNs Høykommissariat for flyktninger

SYRIA: HUMANITÆRE NØKKELTALL

22 millioner innbyggere 140 000 drept (ifølge opposisjonen) 9,3 millioner har behov for humanitær hjelp inne i Syria Over 6 millioner er internt fordrevet 50 prosent av Syrias 525 000 palestinske flyktninger er på flukt 2,54 millioner har flyktet til naboland Libanon: 963 000 (i tillegg om lag 500 000 syriske arbeidere) Tyrkia: 635 000 Jordan: 585 000 Irak: 227 000 (hovedsakelig i Kurdistan) Egypt: 135 000

Nødhjelp Norsk Folkehjelp arbeider inn mot Syria fra sine landkontor i Libanon, Jordan og Irak og fra underkontoret i Tyrkia. Norsk Folkehjelps partnerorganisasjoner distribuerer nød­ hjelps­pakker med mat i det nordlige Syria og i Damaskus. Volde­ lige sammenstøt og blokader gjør distribusjonen svært utfordrende. I nord er innsatsen rettet mot de hardt rammede områdene Aleppo, Raqqah og Hassaka. Nødhjelps­leveranser sendes inn i samarbeid med partner­ organisasjoner, både til flyktningleirer inne i Syria og til internt fordrevne i mindre grupper. Fra Libanon rettes arbeidet inn mot Damaskus, med spesielt fokus på de palestinske leirene – siden Norsk Folkehjelp har særlig godt nettverk blant palestinske organisasjoner. I august 2013 ble forsteder i Damaskus angrepet med kjemiske våpen, og hundrevis av sivile ble drept eller fikk alvorlige skader. Det var livsnødvendig å få inn Atropin, den eneste kjente motgiften som virker mot giften som brukes i de kjemiske våpnene. Frie midler samlet inn gjennom fjorårets aksjon gjorde det mulig straks å kjøpe inn 11 000 doser av Atropin, som i samarbeid med våre lokale partnere ble sendt inn til de aktuelle forstedene i Damaskus.

Nødhjelpsstafetten fortsetter Situasjonen i Nord-Syria er dramatisk og svært kompleks. Norsk Folkehjelp har nå etablert samarbeid med flere lokale organisasjoner her. En matpakke dekker behovet for én familie i én måned. Forsyninger av mat går nå inn i Syria til Aleppo-området, og målet er at vi også skal nå fram til Hama, Idlib, Hassaka og Damaskus. Innsamlede midler supplerer annen finansiering vi har skaffet til dette arbeidet. Mot slutten av 2012 tok Fagforbundet initiativ til en nød­ hjelpsstafett i fagbevegelsen til inntekt for Syria. I løpet av 2013 fikk Fagforbundet inn vel 700 000 kroner i støtte fra enkeltpersoner, fra lokale fagforeninger og fra forbundet sentralt. Situasjonen for de syriske flyktningene blir stadig verre, og innsamlingen fortsetter.

Nødhjelpspakker med mat fra Fagforbundet og Norsk Folkehjelp dekker behovet for noen av de syriske flyktningene.

Sammen med FNs organisasjon for palestinske flyktninger, UNRWA, distribuerte Norsk Folkehjelps partner Aidoun 6092 kilo tørkede dadler inne i den palestinske flyktningleiren Yarmouk sør for Damaskus – én kilo pr. familie. Videre distribusjon strandet på vanskelige forhandlinger med regimet i Syria. 1218 matpakker ble klargjort til å sendes inn i Yarmouk så snart dette blir mulig. Men i Yarmouk har over 18 000 syriske og palestinske flyktninger levd under beleiring siden juli 2013. Det har vært svært utfordrende for FN og andre hjelpeorganisasjoner å få mat og andre nødvendigheter inn i leiren.

Foto: © Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelps partner Charitable Association of Palestinian Relief kjøpte inn medisiner og medisinsk utstyr til Yarmouk, men FN har foreløpig bare fått tillatelse til å få inn matforsyninger. De sørget også for matleveranser og medisiner til underernærte internfordrevne flyktninger som var evakuert fra Yarmouk.

Norsk Folkehjelp - Årsrapport Fagforbundet 2013

11


Programstøtte

Foto: © Ingunn Eriksen

LAOS

Klare ordrer er en forutsetning for effektiv rydding av eksplosiver.

Effektiv rydding av klasebomber i Laos I 2013 fortsatte Laos-programmet å dokumentere antall og hvor i landet klasebombene finnes. Dette gjøres nå gjennom en ny tilnærming som Norsk Folkehjelp etablerte i 2010. Laos ble bombet sønder og sammen under Vietnam-krigen 1965–75, og i de påfølgende 40 årene har folk daglig levd med frykten for ulykker. Men dette har også bidratt til at lokalbefolkningen vet mer eller mindre nøyaktig hvor gjenværende klasebomber finnes. Dette utnytter Norsk Folkehjelp ved å kartlegge disse områdene, både gjennom intervjuer og en mer teknisk kartlegging. Når oversikten foreligger, får landsbyboerne et kart som viser hvor gjenværende klasebomber ligger. De får også informasjon som gjør dem i stand til å prioritere ytterligere tiltak som rydding med en helt annen tyngde enn de hadde tidligere. På dagens nøyaktig utarbeidede kart ser man hvordan en landsby man før trodde var «oversvømt»

12

Norsk Folkehjelp - Årsrapport Fagforbundet 2013

av eksplosiver, inkludert klasebomber, nå kan vise ganske nøyaktig de områdene som fortsatt er rammet, og hvor man ikke bør ferdes eller drive med andre aktiviteter. Norsk Folkehjelp er store i Laos, med 18 lag og 36 seksjoner som jobber med kartlegging og rydding av områder. I 2013 etablerte disse nesten 400 arbeiderne over 600 bekreftede områder rammet av klasebomber, i alt over 30 km2 land. Frykten har sluppet taket i folk Fagforbundets støtte har også i 2013 bidratt til at mange landsbyer, og ikke bare små jordflekker her og der, nå er helt fri for klasebomber. Aller viktigst er at nå kan fattige bønder, kvinner og barn endelig leve livene sine uten frykt.


FAKTA OM LAOS

Offisielt navn: Laofolkets demokratiske republikk Hovedstad: Vientiane Flateinnhold: 236 800 km2 Folketall: 6,7 millioner Språk: Laotisk offisielt, i tillegg 16 lokale språk Religion: Buddhister 67 %, kristne 1,5 %, andre 31,5 % Gjennomsnittsalder: 22 år Forventet levealder: 63 år BNP per innbygger: 3100 USD

Fedre kan dyrke rismarkene og fruktåkrene, barna kan gå til skolen og spille fotball, og mødrene kan gå inn i jungelen og samle ved, sopp og bær – alt dette uten en nagende frykt for å tråkke på en klasebombe. I landsbyen Khouthaioung i Sekong-provinsen har Norsk Folkehjelps arbeid bidratt til at folk er tilbake på kaffe­ plantasjene, i grønnsaksåkrene og på rismarkene. En familie her forteller hvor mye bedre de følte seg etter at Norsk Folkehjelp hadde fjernet klasebombene i området. Moren i familien var klart preget da hun fortalte hvor redd hun alltid hadde vært, både for mann og barn, og hvordan hun nå ikke behøvde å være redd lenger. Oppe i fjellene nær den vietnamesiske grensen har Norsk Folkehjelp ryddet mer enn 1000 klasebomber som lå igjen midt inne i landsbyen Sabonkhokhai. Her hadde barn lekt,

menn og kvinner dyrket og husdyr løpt rundt i årtier mens livsfarlige klasebomber lå spredt utover. Ulykker hadde også skjedd, men det viktigste var frykten som lå som en klam hånd over livet i den vakre landsbyen. Da vi kom til landsbyen i 2012, gjorde vi en kjapp ikke-teknisk kartlegging og fortsatte med en teknisk kartlegging. Dette gjorde at de rammede områdene ble avgrenset, og landsbyboerne ble informert og bedt om å være forsiktige. Kort tid etter fullførte vi jobben gjennom å rydde de rammede områdene. Norsk Folkehjelps ryddeteam Vår kartlegging i Laos er en metodisk nyvinning, også globalt, og vi presenterer denne på diverse globale konferanser. Nabolandene Vietnam og Kambodsja har også begynt å benytte seg av samme metode, og lærdom fra Laos overføres til Norsk Folkehjelps andre klaseprogrammer. Fagforbundets støtte har også en annen dimensjon: I Laos er folks eierskap til den aller viktigste ressursen, selve jorda, ikke sikret. Det paradoksale er at rydding av klasebomber noen ganger kan føre til at jorda blir gitt bort til større plantasjeeiere eller annen kommersiell drift. Våre verktøy for sosioøkonomisk informasjonsinnhenting bidrar til en styrking av den demokratiske prosessen om retten til både bruk og eierskap av land.

Foto: © Norsk Folkehjelp

Framgang i Sekong Fagforbundets støtte går til arbeidet vårt i Sekongprovinsen. I 2013 kartla Norsk Folkehjelp 94 landsbyer rammet av klasebomber, med en befolkning på i alt 47 270 innbyggere. Dette utgjør 7754 hushold med 23 194 menn og 24 060 kvinner, i tillegg mange barn. I løpet av 2013 destruerte vi 4961 klasebomber og 394 ueksploderte våpen, i alt 5355 enheter i Sekong.

For bøndene i Laos er frykten for ueksploderte klasebomber et stort hinder for å kunne dyrke jorda. Etter at Norsk Folkehjelp har klarert områdene, kan bøndene igjen dyrke sine grønnsaker og tjene penger til familien.

Norsk Folkehjelp - Årsrapport Fagforbundet 2013

13


POLITISK SAMARBEID

Farlige forbindelser: Norske bånd til den israelske okkupasjonen ble lansert i 2012, og var fortsatt sentral i det politiske samarbeidet i 2013. Rapporten viser at Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) og norske banker og fondsforvaltere investerer i selskap som medvirker til brudd på menneskerettighetene og brudd på folkeretten i de okkuperte palestinske områdene. Rapporten viser også hvordan norske selskap importerer og selger bosettingsvarer eller har handelsforbindelser med selskap som har produksjon i de okkuperte områdene. Funn­ ene og anbefalingene i rapporten la grunnlag for et politisk samarbeid mellom Norsk Folkehjelp og Fag­ forbundet med mål om å avslutte norske bånd til den israelske okkupasjonen. Ønsker ikke økonomisk samkvem med israelske bosettinger I 2013 arbeidet Norsk Folkehjelp og Fagforbundet sam men opp mot myndighetene med mål om at Utenriks­ departementet må fraråde norsk næringsliv økonomisk sam­k vem med israelske bosettinger. Dette ble dessverre ikke gjennomført under den forrige regjeringsperioden. Stor­ britannia, Danmark og Nederland har i mellomtiden offentlig­gjort anbefalinger til sitt næringsliv som fraråder økonomisk samarbeid med bosettinger på Vestbredden. Denne utviklingen gjør saken stadig mer aktuell, og Norsk Folke­hjelp og Fagforbundet vil fortsette å samarbeide om dette overfor den nye regjeringen. Norsk Folkehjelp og Fagforbundet var i dialog med en rekke større forhandlere av Keter og SodaStream, to selskap med produksjon i ulovlige bosettinger. Vi sendte informasjon om Keter og SodaStreams produksjon på okkupert område til tolv store butikk-kjeder som selger produkter fra disse selskapene. Norsk Folkehjelp og Fagforbundet oppfordret samtlige butikk-kjeder til å avslutte salget av produkter fra Keter og SodaStream. Dialogen med disse kjedene pågår ennå. I juni besluttet en stor norsk butikk-kjede å avslutte salget av Keter plastprodukter på grunnlag av informasjon fra oss om selskapets produksjon på okkupert område. Kampanjer Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom og Fagforbundet Ungdom samarbeidet om kampanjen La boblene briste: Boikott SodaStream, med spesielt fokus på julehandelen. Norsk Folkehjelp, Fagforbundet, Norsk Folkehjelp Solidaritets­­­­ungdom og Fagforbundet Ungdoms arbeid mot SodaStream har bidratt til økt oppmerksomhet om selskapets normbrudd.

14

Norsk Folkehjelp - Årsrapport Fagforbundet 2013

Etter lengre kampanjevirksomhet mot G4S samarbeidet Norsk Folkehjelp, Fagforbundet og Palestinakomiteen i Norge om å arrangere en nasjonal G4S-kampanjeuke fra 21.–25. oktober. 21 organisasjoner sluttet seg til kampanjen, og stilte seg bak kravet om at G4S må trekke seg ut av all virksomhet på okkupert palestinsk land og stanse alle leveranser til israelske fengsler. Det ble arrangert en foredragsturné, aksjoner og en rekke åpne møter i Oslo, Bergen, Drammen, Hamar, Trondheim, Bodø og Finnsnes. Kampanjeuken fikk bred mediedekning både nasjonalt og lokalt. Uken ble rammen for flere viktige seire for G4S-kampanjen. Industri Energi og Fellesforbundet avdeling 850 Oslo Grafiske offentliggjorde under kampanjeuken at de hadde avsluttet sine kontrakter med G4S på grunn av selskapets virksomhet i israelske fengsler og i de ulovlige bo­ sett­ ingene. Universitetet i Bergen (UiB) valgte bort G4S i anbudsrunden for sikkerhetstjenester på grunn av risikoen for omdømmetap. I avgjørelsen viste UiB til den negative mediedekningen om G4S sine aktiviteter i Israel og på okkupert palestinsk område. Sommeren 2013 utelukket Universitetet i Oslo (UiO) G4S fra anbudsrunden for sikkerhetstjenester. Selskapet klaget be­ slutningen inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). I oktober 2013 avgjorde KOFA at UiO ikke hadde lov til å utelukke G4S fra anbudskonkurransen for sikkerhets­ tjenester. Norsk Folkehjelp og Fagforbundet kritiserte av­ gjør­elsen. Det er et ønske om å følge opp denne saken i 2014, blant annet med en juridisk vurdering av Klagenemndas beslutning. I oktober 2013 offentliggjorde G4S nyheten om at selskapet ønsket å selge seg ut av Norge. NOKAS sitt oppkjøp av G4S ble godkjent av Konkurransetilsynet i januar 2014. Kampanjen mot selskapet har ført til et omdømmetap for virksomheten, og en økt oppmerksomhet om G4S sine bidrag til menneskerettighetsbrudd i Israel og de okkuperte områdene. Norsk Folkehjelp, Fagforbundet og Palestina­ komiteen i Norge mener det var synd at G4S har valgt å fort­ sette sine aktiviteter som bidrar til menneske­rettighets­brudd i Israel og de okkuperte områdene.


Foto: © STUC

Eddie Whyte, nestleder i Fagforbundet Vestfold, landsstyremedlem og Palestina-ambassadør i Fagforbundet, var på Scottish Trades Union Congress (STUC) våren 2013 – her med Mike Arnott, en sentral fagforeningsmann i Dundee.

Dialog med Etikkrådet I 2013 var Norsk Folkehjelp og Fagforbundet i dialog med Etikkrådet og private fondsforvaltere med mål om at disse ute­ lukker selskap som bidrar til okkupasjonen fra sine investerings­porteføljer. I 2013 var dette arbeidet fokusert på investorer med investeringer i Heidelberg Cement og Cemex, to selskap som er ansvarlige for utvinning av ikke-forny­bare naturressurser i form av stein og grus fra okkupert område. En viktig seier kom i august, da Nordea, den største fonds­ forvalteren i Norden, ekskluderte Cemex fra sin investerings­ portefølje. Siden Norsk Folkehjelp og Fagforbundet i 2012 gjorde norske fondsforvaltere oppmerksomme på deres investeringer i selskap som støtter okkupasjonen, har flere banker innledet dialog med selskap som har bånd til okkupasjonen, og vedtatt egne retningslinjer for selskap med aktiviteter knyttet til den israelske okkupasjonen. I august 2013 offentliggjorde Finansdepartement sin beslut­­ ning om å følge tilrådingen fra Etikkrådet og fjerne Africa Israel og datterselskapet Danya Cebus fra Statens Pensjons­­fond Utlands (SPU) eksklusjonsliste. Africa Israel og Danya Cebus hadde blitt ekskludert fra SPU i 2010 på grunn av bosettings­ bygging. Etikk­rådet hadde fått garan­tier fra selskap­­ene om at de ikke lenger var involvert i bosettings­­bygging. Imidlertid viste det seg at Finansdepartementets beslutning ble tatt på feil grunnlag, siden Danya Cebus på daværende

tids­­punkt var involvert i et bygge­prosjekt i boset­tingen Gilo. Norsk Folke­hjelp og Fagforbundet oppfordret Etikk­rådet til å rever­sere sin beslutning. I januar 2014 bestemte Finans­ departe­mentet igjen å ekskludere selskapene fra Olje­­­fondet, i tråd med Etikkrådets tilråding fra september 2013. Ambassadørkorpset til inspirasjon for Skottland og Irland I 2013 var det flere eksempler på godt internasjonalt samarbeid, spesielt med fagbevegelsen i Skottland og Irland. Våren 2013 deltok Eddie Whyte, nestleder i Fagfor­ bundet Vestfold og Palestina-ambassadør, på et møte under Scottish Trades Union Congress i regi av Scottish Palestine Solidarity Campaign. Her delte han sine erfaringer fra Fag­ forbundets ambassadørkorps for Palestina, og det ble diskutert hvordan tillitsvalgte kan arbeide med kampanje­ virksomhet mot selskap som støtter opp om okkupasjonen. Besøket ble dek­ket av nettstedet Electronic Intifada. I november 2013 reiste Eddie Whyte og Ingvild Skogvold fra Norsk Folkehjelp til Belfast for å delta på et seminar med Irish Congress of Trade Unions (ICTU) og Irish Trade Union Friends of Palestine (ITUFP). Formålet var å diskutere hvor­ dan bruke sin egen fagbevegelses forhandlingsposisjon til å få offentlige aktører til å utelukke selskap med bånd til okkupa­sjonen fra anbudsrunder. Det ble utvekslet erfaringer fra Norge og Irland, og Eddie fortalte om Fagforbundets ambassadør­korps. Et oppfølgingsmøte er under planlegging.

Norsk Folkehjelp - Årsrapport Fagforbundet 2013

15


Engasjere medlemmene

AMBASSADØRKORPSET

Et stort og engasjert ambassadørkorps I 2013 deltok de siste ti av i alt 25 ambassadører på en ambassadørreise. Det ble gjennomført to reiser til Vestbredden/Gaza i mai og oktober, hvor deltakerne besøkte prosjektene Fagforbundet støtter. Her fikk de møte mange palestinere som må leve under okkupasjon. Dette skaper engasjement.

I 2013 har Fagforbundets 25 utvalgte tillitsvalgte fra hele landet vist seg mange steder der Palestina diskuteres. Gjennom kunnskap og forståelse fra ambassadørkorpset ble opprettet i 2011, viser de hvordan man kan drive konkret solidaritetsarbeid.

Inspirert av Fagforbundet har nå også andre forbund inn­ gått samarbeidsavtaler med Norsk Folkehjelp til støtte for arbeidet i et bestemt land. Noen har også opprettet egne ambassadørkorps.

Foto: © Are Stranden

På de to reisene i 2013 deltok også en fylkesleder, en fra AU, en journalist fra Fagbladet, samt folk fra administra­ sjonen i Norsk Folkehjelp og Fagforbundet. Ambassadørene har en viktig rolle i å bidra til økt engasje­ ment blant medlemmer og tillitsvalgte. Dette står sentralt i sam­

arbeidsavtalen mellom Fagforbundet og Norsk Folke­hjelp. En aktiv ambassadør deltar gjerne i møter, blogger og følger med der Palestina-saker diskuteres – både i eget forbund, men også i samarbeid med lokale lag i Norsk Folkehjelp, lokale politiske partier, i andre forbunds klubber og foreninger og i solidaritetsbevegelsen.

Bonden Issa Jabor må gå nesten en mil til brønnen for å kunne vanne oliventrærne sine. Her med ambassadørene Synnøve Haugland, Veronika Sandanger og Pål Bach under et besøk til South Hebron Hills på reisen i mai 2013. Fagforbundet har bidratt med støtte til brønnen til Issa.

16

Norsk Folkehjelp - Årsrapport Fagforbundet 2013


Foto: © Fagforbundet

Norsk Folkehjelp styrer sitt Palestina-arbeid fra kontoret i Gaza. Det er ofte umulig for de lokalt ansatte å få utreisetillatelse til Vestbredden. Da er det alltid hyggelig å få besøk fra Fagforbundet. Fra venstre ambassadør Ole Roger Berg, Martin Holter fra Norsk Folkehjelp, økonomisjef Yousef AlNabeheen, logistikkleder Ashraf Joudah, ambassadør Lars Klottrup Berge, prosjektleder Ingunn Eriksen, økonomimedarbeider Mai M. Dabbagh og fylkesleder Signe Rasmussen fra Nordland, oktober 2013.

SMS-mottakerne får oppdatert informasjon om Palestina og Fagforbundets solidaritetsarbeid. Dere oppfordres til å verve minst én ny person hver til SMS-tjenesten. Pr. 31.12.2013 var det 220 mottakere av tjenesten.

Norsk Folkehjelp - Årsrapport Fagforbundet 2013

17


Engasjere medlemmene

AMBASSADØRKORPSET

Aktiviteter over hele landet I 2013 var det mange aktiviteter i de fleste fylkene. Fra oppstarten av ambassadørkorpset i 2011 har nå alle 25 ambassadørene vært på prosjektreise enten til Libanon eller Palestina. AKERSHUS: Ivar Romundstad og Lynette Frøyhov Lynette var med til Vest­ bredden i oktober og har holdt presentasjon fra reisen for representantskapet. Solidaritets­ prosjektet er blitt flet­tet inn som del av både Fase 1- og Fase 2-kurs. Alle avdel­inger i Akershus er kontaktet med tilbud om besøk på medlems­møter og andre møter, dessverre uten særlig respons. Ivar fortalte om sin reise til Libanon i 2011 for representantskapet i fylket. AUST-AGDER: Pål Bach Pål var med til Vestbredden i mai og har vist bilder og fortalt fra reisen til representantskapet og fylkesstyret. Som instruktør på Fagforbundets tillitsmannsskolering har han også benyt­ tet denne arenaen til å fronte solidaritetsprosjektene. Face­ book er brukt til å dele og videresende materiale. Pål har mottatt mange gode tilbakemeldinger på arbeidet i fylket. BUSKERUD: Magnus Langstrand Lite aktivitet i 2013 på grunn av sykdom. Det ble publisert et leserinnlegg i lokalavisen. FINNMARK: Ole Ingvald Hansen Presentasjon av prosjektet og Libanon-reisen han deltok på i 2012 for fylkesårsmøtet i 2013. Foredrag i flere lokallag som er blitt oppfordret til å støtte prosjektet både moralsk og økonomisk, informasjon på sosiale medier. På slutten av året har samarbeidsprosjektet vært tema både i Samfunnspolitisk utvalg og i fylkesstyret. HEDMARK: Thomas Aaslund Thomas var i Palestina og Gaza i mai, og har vist bilder og fortalt fra reisen i to større fora. Alle fagforeningene i fylket har fått tilbud om dette. Leserinnlegg til flere aviser om internasjonal solidaritet og kontakt med samarbeidspartnere om G4S-kampanjen. Deltok på båttur i Oslofjorden med libanesiske gjester, Norsk Folkehjelp og Fagforbundet.

18

Norsk Folkehjelp - Årsrapport Fagforbundet 2013

HORDALAND: Rune Breisnes og Veronika Sandanger Veronika var med til Vestbredden i mai og har fortalt fra reisen og informert om solidaritetsprosjektet på årsmøter, frokost­­ møter og fylkes­møter. Rune og Veronika var i kontakt med universitets­styret om anbud på sikkerhets­tjenester og rede­­ gjorde for forbundets syn på G4S. Har også sam­arbeidet med Norsk Folkehjelp Bergen, Norsk Folkehjelp Solidaritets­ ungdom og Palestina­komiteen om G4S-kampanje og med felles kronikk i Bergens Tidende. De er godt fornøyd med resul­ ta­tet av dette arbeidet. Det ble arrangert et åpent møte med Michael Deas fra Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) i samarbeid med Norsk Folkehjelp og Palestina­­­komiteen. De har fått et godt sam­arbeid spesielt med Palestina­­­komiteen etter dette. Veronika deltok på kon­fe­ransene Oslo-avtalen 20 år etter: Freden som uteble, og The Oslo Conference – The Road ahead for Palestine and Israel. MØRE OG ROMSDAL: Geir Ole Kanestrøm Mye kontakt med lokale fagforeninger. I 2013 veiledet Geir Ole tillitsvalgte i fylket som har fått motbør på forbundets Palestina-engasjement. Holdt fire innledninger med påfølg­ ende debatt om situasjonen for Palestina generelt og Gaza spesielt – god respons med egne bilder og opplevelser fra Palestina-reisen i 2012. Det gir et annet perspektiv når en vinkler det med konkrete beskrivelser av situasjonen for den enkelte vi møtte i Gaza. Godt oppmøte på flere av møtene. NORDLAND: Torild Holmedal Fylket er en del av sammenslutningen Bodø-initiativet for Palestina, som består av representanter fra kirken, speider­ bevegelsen, Palestinakomiteen, fagbevegelsen og By­ misjonen. I 2013 var Torild med på å arrangere «Stemmer innenfra» i Domkirken. Det ble vist israelske bidrag til rettferdig fred mellom Palestina og Israel, med Ruth Hiller fra fredsbevegelsen New Profile i Israel. Det var 30 deltakere på arrangementet. Var også medarrangør på Amnestys temamøte om situasjonen i Syria. Palestina er et eget tema i den nye Fase 2-opplæringen med fokus på brudd på menneskerettighetene og apartheidpolitikk. Informasjon om Palestina og samarbeidsprosjekter på ulike møter i fylket.


NORD-TRØNDELAG: Fylket har ikke hatt ambassadør i 2013.

TELEMARK: Charlotte Jonskås I 2013 har det vært lite aktivitet i fylket.

OPPLAND: Turid Granum Nyutnevnt ambassadør for fylket rett i forkant av reisen til Palestina i oktober. Turid har holdt innlegg fra reisen til Vestbredden for representantskapet i fylket – til stor applaus.

TROMS: Helge Hole og Britt Ås Fagforbundet Troms har i 2013 hatt mye god aktivitet på solidaritetsprosjektet. Britt var i Gaza i mai og har infor­mert fra turen en rekke steder. Begge har informert gjen­nom bilder og taler om solidaritetsprosjektet på repre­sen­tant­­skaps­­møter og lokale årsmøter. De har deltatt på flere arrange­menter, som solidaritetslunsj i regi av Norsk Folke­hjelp Region Nord og LO Troms om for­holdene i Palestina og Syria. Britt var på konferansen Oslo-avtalen 20 år etter: Freden som uteble. Helge og Britt deltok på Palestinakomiteens Nord-Norgeskonferanse: 40 år med solidaritetsarbeid for palestinerne i Tromsø. Beg­ ge innehar flere lokale verv i grupper som kjemper for palestinernes sak. Det er opprettet kontakt med Norsk Folke­hjelp Region Nord og Palestinakomiteen i Tromsø. Aktiviteter under kampanjene mot G4S og SodaStream.

OSLO: Stein Asthøy og Kathrin Nesgård I 2013 holdt de tre innledninger om Palestina i ulike fag­foren­ inger i Oslo, samt innledet på møte hos Norsk Folke­hjelps Solidaritetsungdom. Kathrin besøkte Vest­bredden i mai og har fortalt om sine opplevelser fra turen. Stein sitter i styret i Ship to Gaza Norge. På sommeren ble det tatt initiativ for å få stoppet bruken av G4S ved homomarkeringen Europride. ROGALAND: Synnøve Haugland På høsten fortalte Synnøve fra sin tur til Vestbredden i mai for representantskapet. I tillegg har det blitt orientert om turen og Palestina på andre møter hvor det har vært naturlig å ta det opp. Opplæringsleder i fylkeskretsen har sørget for at informasjon om samarbeidsprosjektet og Palestina er gjort tilgjengelig for alle tillitsvalgte under opplæring. SOGN OG FJORDANE: Ralf Einar Johannessen Det har ikkje vært noen spesielle aktiviteter eller aksjoner i fylket dette året. Men i hele 2013 har Palestina og sam­ arbeidet med Norsk Folkehjelp blitt informert om og rap­ portert til fylkesstyret og representantskapet. Ralf Einar opplever at Palestina-spørsmålet engasjerer, og vårt stand­ punkt har stor støtte i fylket og ute i foreningene. SØR-TRØNDELAG: Sonia Kvam og Ole Roger Berg Sonia hadde fødselspermisjon i store deler av 2013, men holdt innledning på landskonferansen til Fagforbundet Ungdom. Ole Roger var med til Gaza i oktober og har holdt innledninger for blant annet representantskapet og et lokalt medlemsmøte. Begge holdt flammende innlegg om Palestina på forbundets landsmøte. Ole Roger holdt også et tilsvarende innlegg på LO-kongressen i mai. På opp­ startsmøte for G4S-kampanjen i fylket deltok begge to, og det ble laget en artikkel om G4S sammen med Palestinakomiteen i fylket.

VEST-AGDER: Roy Gyberg og Lars Klottrup Berge Lars var med til Vestbredden og Gaza i oktober og har vært ute i møter og fortalt fra reisen. På høsten var ambassadørene med på å arrangere et møte med Jamal Jumá fra Stop The Wall Campaign, og med kronikk av ham i Fædrelandsvennen samme dag. På tampen av året holdt Lars innledning for den lokale Palestinakomiteen om Fagforbundets solidaritetsarbeid. SMS-tjenesten er spredd. VESTFOLD: Eddie Whyte Fagforbundet Vestfold har opprettet en egen arbeidsgruppe som skal jobbe med Palestina. Gruppen jobber med å inn­gå et forpliktende samarbeid med solidaritetsgrupper og palestinske grupper i Vestfold. Arbeidsgruppen skrev avis­innlegg om G4S-kampanjen. Eddie har innledet på flere møter og konferanser. Han har representert Fag­for­bundet på den skotske LO-kongressen og inn­ledet der om vårt felles arbeid for Palestina. Den skotske fagbevegelsen vur­ derer nå samme modell og å opprette et eget ambas­sadør­­ korps. Sammen med en rådgiver fra Norsk Folke­hjelp deltok Eddie på et planleggingsseminar med irsk LO i Belfast. ØSTFOLD: Veronica Løken Det har vært lite aktivitet i fylket dette året.

Norsk Folkehjelp - Årsrapport Fagforbundet 2013

19


Engasjere medlemmene

Foto: © Are Stranden

AMBASSADØRBLOGGER

Lynette Frøyhov, Stein Guldbrandsen, Lars Klottrup Berge, Turid Granum og Kathrin Nesgård blir fortalt om konsekvensene av muren for palestinerne i byen Qalqiliya på Vestbredden.

GAZA, MAI 2013 Fra ambassadør Thomas Aaslund, Hedmark

Ja, hvor skal man begynne? I dag har vært en dag med sterke historier og sterke mennesker. Vi startet med å møte kvinner som jobber for kvinners politiske og sosiale rettigheter.

20

Videre gikk turen for å møte fiskere. De fortalte om at de hver dag blir beskutt og angrepet av okkupasjonsmakten, men deres form for motstand er at de fortsetter å reise ut for å fiske hver eneste dag. De er helt klare på at dette er deres land, og de har derfor rett til å fiske utenfor sin egen kyst.

Her fikk vi høre historier fra kvinner som har vært aktive innen kvinnekamp siden 60–70-tallet og helt opp til i dag, og unge jenter som nå lærer om politikk og hvordan de allerede fra tidlig alder kan begynne å delta i kvinnekampen.

Vi har også møtt mennesker som har fått støtte til birøkt, drivhus, husdyr (sauer, kyllinger osv.) og brønner. Noen klarte seg bra med prosjektene, og noen hadde møtt en del problemer og kunne ikke lenger utføre det de hadde satt seg fore å gjøre.

Vi fikk høre historier fra kvinner som var blitt slått, torturert og ydmyket. Men til tross for dette nekter de å gi opp og fortsetter kampen, selv om de vet at de muligens kommer til å bli utsatt for vold og trakassering.

Siste stopp i dag var å se tunellene i byen Rafah ved den egyptiske grensen. Dette er livslinjen til Gaza under blokaden. Her kommer alt som trengs av mat, bygge­ materialer og drivstoff inn – ikke nok selvfølgelig, men det

Norsk Folkehjelp - Årsrapport Fagforbundet 2013


VESTBREDDEN, MAI 2013 holder liv i Gaza på sett og vis. Av en tunelleier ble vi tilbudt en tur over til Egypt gjennom tunellen, men der gikk grensa (pussig ordspill forresten). Vi gikk ikke ned i tunellene av sikkerhetsgrunner. Dagen i dag er vanskelig å fordøye. Historier om tortur og trakassering er så virkelighetsfjernt fra det jeg er vant til at det er vanskelig å ta inn over seg. Mulig tankene kommer til å kjøre på høygir om to uker da det har sunket inn hva jeg faktisk har fått høre om.

Fra ambassadør Veronika Sandanger, Hordaland

Det er i seg selv tungt å se store gjerder og murer som sperrer inne en befolkning med alt dette fører med seg, jeg tror dét er utenfor vår fatteevne. Vi møter bønder i telt som ikke lenger har tilgang til vann, mens vi ser rett bort på bosetterne bare et steinkast unna som har hus, elektrisitet og fri tilgang på vann. På okkupert jord. Vi møter familier der barna ikke kan gå på skolen fordi den er ti km unna og de ikke har transportmuligheter. Vi møter kvinner som forteller med bekymring om alle barna som blir satt i israelske fengsler og mishandlet av andre fanger. Kan et verdenssamfunn fortsette å godta dette? I fjor leste jeg en artikkel bygget på en rapport om barn i militær varetekt basert på forskjellene Israel har på varetekt av israelske og palestinske barn. (http://www.guardian.co.uk/ world/2012/jun/26/israel-palestinian-children-injustice). Det var lesning som gjorde vondt i alle kroppens celler. Men denne rapporten er bare halve av den vonde sannheten når vi får høre at det årlig fengsles 700 palestinske barn under 18 år, og blant disse er flere under minstealderen på 12 år (12 år for palestinske og 14 år for israelske barn etter israelsk lov).

Foto: © Are Stranden

For de tøffe, engasjerte damene vi møtte på kontorene til vår samarbeidspartner UPWC (Union of Palestinian Women Committees) var dette også en av de viktigste sakene. Denne kvinneorganisasjonen jobber med å styrke kvinner gjennom blant annet workshops for både kvinner og menn, og oppsøkende virksomhet med samtaler for å oppfordre dem til å organisere seg. Bare 15 prosent av kvinnene jobber utenfor hjemmet, 60 prosent av disse i uformell sektor. Mange jobber alene for eksempel som syersker, og har derfor vanskelig for å organisere seg. De er mest opptatt av den vanskelige situasjonen for hele familien, som farlige forhold for dem som bor nær bosettingene.

Oslo-avtalen delte Vestbredden opp i områdene A, B og C. A omfatter byene under kontroll av de palestinske selvstyremyndighetene, B er underlagt sivil palestinsk, men militær israelsk kontroll, mens C er underlagt full israelsk kontroll. C-områdene omfatter det største arealet og de mest fruktbare områdene på Vestbredden.

Mesteparten av vannressursene i Palestina er på okkupert jord, som palestinerne ikke lenger har tilgang til. De får lov til å komme gjennom porten for å jobbe på jorden sin dersom de har dokumenter som sier at det er deres jord. Det har ikke vært vanlig å ha slike papirer, noe som førte til at mange har mistet tilgangen. Dersom den som står som eier av jorden

Norsk Folkehjelp - Årsrapport Fagforbundet 2013

21


Engasjere medlemmene

AMBASSADØRBLOGGER er den 80 år gamle faren i huset, er det kun han som har tilgang. Portene i muren har svært begrensede åpningstider. Dersom noe skulle skje, så har de ingen mulighet til å komme seg fort nok til sykehus. Ved besøk fra FN-personell ytrer mange av bøndene et sterkt ønske om førstehjelpskurs og førstehjelpsskrin.

I menneskerettighetenes artikkel 10 heter det: “Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres.” Er denne som resten av menneskerettighetene glemt ovenfor palestinerne når Israel vil rive husene, skolen, barnehagen og teltene deres? Når Israel har ulike lover for palestinerne og israelerne? Når over 90 prosent av sakene som blir meldt om israelske soldaters drap på palestinere blir henlagt? Jeg har aldri hørt noen som har svart nei på om alle mennesker er like mye verdt. Hvis vi er enige om dette, må noe gjøres!

Foto: © Are Stranden

I dag har vi møtt bønder fra landsbyene. Den ene familien hadde flyttet fra huset sitt i en annen landsby, i redsel for å bli fratatt jorden om de forlot den. Det bor i gjennomsnitt sju personer i husene, melder vår samarbeidspartner UAWC (Union og Agricultural Work Committees). Vi besøkte en landsby som lå om lag 1000 meter over havet. Vi kunne så vidt skimte Middelhavet på andre siden av Jordan-dalen. Før vi svingte inn på den humpete lille veien, kjørte vi på en fin vei med strømledninger som førte rett frem til bosettingene. Ute i landsbyen satt vi på noen matter i et telt uten annen belysning enn en liten batteridreven lykt fra taket, og ingen form for varme, ingen brønn eller sisterne for vann til verken mennesker eller dyr.

Jeg kan kanskje ha vanskelig for å forstå hvordan de har det, men det jeg har enda vanskeligere for å forstå, er hvordan bosetterne bare noen hundre meter unna kan sitte og se på dette? I mitt hode er det slik at når man har gjort noe ulovlig, vil man helst ikke bli påminnet om det.

Den fattige palestinske landsbyen Al-Rahwa sør for Hebron ligger rett nedenfor en israelsk bosetting i et C-område under full israelsk kontroll. Bøndene her bor i usle telt i 1000 meters høyde over havet, ofte med kalde vinder. De har svært knapp tilgang på vann både for mennesker og husdyr.

22

Norsk Folkehjelp - Årsrapport Fagforbundet 2013


Engasjere medlemmene

AMBASSADØRKORPSET Ambassadørene har ordet 1. Hvorfor er du Palestina-ambassadør? 2. Hvilken sak brenner du mest for? 3. Hva har gjort sterkest inntrykk på ambassadørreisen? 4. Hva synes du er den viktigste oppgaven for en ambassadør? 5. Hvordan har mottakelsen vært i ditt fylke?

Ole Roger Berg, Sør-Trøndelag 1. Langvarig engasjement for Palestina privat og i andre sammenhenger, dette gjorde at jeg syntes det var naturlig å si ja til å bli ambassadør. 2. Få slutt på okkupasjonen og blokaden av Gaza. 3. Møtet med kvinnene og deres organisering i Gaza. Sterkt på alle måter. 4. Spre kunnskap om situasjonen og få folk til å støtte palestinernes sak. 5. Veldig positivt. Men så hadde vi jobbet mye med Palestina før vi fikk oppnevnt ambassadører.

Britt Ås, Troms 1. Da ordningen med Palestina-ambassadører ble en realitet, signaliserte jeg overfor fylkesstyret at jeg gjerne ville være en av ambassadørene. Jeg har lenge vært opptatt av Palestina, og hadde over tid stilt spørsmål i landsstyret om at vi måtte få til folk til folkmøter – for å spre mer og bedre informasjon hjemme i egen fylkeskrets. 2. Etter hvert har jeg blitt veldig klar over at boikott av okkupasjonsmakta Israel, på alle områder, er en riktig vei å gå. Videre det å synliggjøre at det faktisk er apartheid som er satt i system overfor palestinerne. 3. Menneskene! Historiene deres og den vennligheten og gjestfriheten jeg ble møtt med. Det er lenge siden jeg har opplevd at mennesker har rørt meg så inderlig dypt som menneskene i Gaza. 4. Spre budskapet i eget fylke – ut til fagforeningene og medlemmene. Også å påvirke politisk opp mot regjeringen og Stortinget. 5. Det har vært god mottakelse for å presentere stoff på store møter som representantskap, seksjons- og ungdomsmøter. Slik har Palestina ofte vært på agendaen hos oss. Men invitasjonene fra fagforeningene for å kunne komme ut på medlemsmøter eller annet, har dessverre uteblitt – med et par unntak.

Norsk Folkehjelp - Årsrapport Fagforbundet 2013

23


ENGASJÉR DEG! Hvis din fagforening eller du som enkeltmedlem har lyst til ü engasjere deg internasjonalt solidaritetsarbeid, har du mange muligheter. Kontakt prosjektleder Ingunn Eriksen i Fagforbundet for mer informasjon: ingunn.eriksen@fagforbundet.no

Postboks 8844 Youngstorget 0028 OSLO Telefon: Faks: E-post: Hjemmeside:

+47 22 03 77 00 +47 22 20 08 70 norsk.folkehjelp@npaid.org www.folkehjelp.no

Nfolk fagforbundsrapport 2013 nett  
Nfolk fagforbundsrapport 2013 nett  
Advertisement