Page 1

Tygodnik bezpłatny 1 kwietnia 2011

Rok IV, nr 14 (120) ISSN 1689-5606 www.naszraciborz.pl WYDANIE SPECJALNE

Szanowni Państwo

Nowoczesna edukacja

w Raciborzu

Ponad 1500 miejsc w sześciu swoich szkołach przygotował dla tegorocznych absolwentów gimnazjów powiat raciborski. Do tego oferuje atrakcyjne kierunki kształcenia dla dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego. Placówki powiatu dysponują świetną bazą, doświadczoną kadrą oraz bogatą ofertą dodatkową. W ostatnich latach powiat raciborski poczynił wielomilionowe nakłady na podwyższenie standardu swojej bazy oświatowej. Poza znaczną poprawu stanu oraz wyposażenia obiektów, przyjętych z końcem lat 90. spod opieki Kuratorium Oświaty, powstała m.in. nowa sala sportowa w Zespole Szkół Mechanicznych, kompleks boisk typu Orlik dla Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych (ZSBiRR) oraz Zespołu Szkół Zawodowych, a wcześniej dodatkowe pomieszczenia (tzw. łącznik) i nowoczesne boisko dla I LO im. Jana Kasprowicza. W tym roku we wspomnianym Zespole Szkół Mechanicznych powstanie nowoczesne obserwatorium astronomiczne z trzema teleskopami. Nakładom inwestycyjnym towarzyszyło stałe wzbogacanie

oferty edukacyjnej, będące odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy. W I LO działa klasa dwujęzyczna oraz lingwistyczna DELF, w II LO oddział o profilu społecznoprawnym, w Zespole Szkół Ekonomicznych kierunek technik logistyk, w ZSBiRR technik geodeta oraz technik architektury i krajobrazu, w Zespole Szkół Zawodowych technik obsługi turystycznej, a w Zespole Szkół Mechanicznych, zwanym też politechniką nad Odrą, od 1 września 2011 r. planuje się uruchomienie kierunku technik energetyk. W tym roku, w ramach ZSO nr 1, rusza liceum plastyczne. Należy podkreślić, że raciborskie szkoły ponadgimmazjalne z równą troską podchodzą do kształcenia teoretycznego jak i praktycznego. W Zespole Szkół Mechanicznych na przykład od wielu lat realizowany jest unijny program Leonardo Da Vinci, dzięki któremu uczniowie mieli już okazję odbywać praktyki w Niemczech

oraz Anglii, w dużych, międzynarodowych koncernach, m.in. w Siemensie. Ta sama szkoła podpisała umowę z Rafako S.A. –największym raciborskim pracodawcą a jednocześnie największą w Europie wytwórnią urządzeń i elementów dla przemysłu energetycznego. Ucznio-

wie kierunku technik energetyk będą mieli okazję nie tylko odbywać praktyki w Rafako S.A., ale również zyskać gwarancję zatrudnienia po zakończeniu edukacji. Szkołę wiąże także umowa Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu, która oferuje ab-

Oddajemy do Waszych rąk wydanie „Kuriera Oświatowego” z ofertą edukacyjną szkół i placówek podległych Powiatowi Raciborskiemu na rok szkolny 2011/2012. Jak co roku staramy się dostosowywać ofertę edukacyjną naszych szkół do możliwości i potrzeb lokalnego rynku pracy, jak również oczekiwań młodzieży i dorosłych. W tym roku proponujemy nowe kierunki kształcenia tj. technik energetyk w Zespole Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu, we współpracy z Raciborską Fabryką Kotłów „RAFAKO” oraz nowy typ szkoły w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu – Liceum Plastyczne o specjalnościach: fotografia i techniki graficzne. Nasze propozycje zostały uzupełnione o ofertę edukacyjną Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu skierowaną do osób dorosłych, którzy widzą potrzebę uzupełnienia, podniesienia poziomu wykształcenia lub zmiany swoich kwalifikacji. Od 1 września 2011 r. będzie istniała możliwość kontynuacji kształcenia przez absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w III Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych wchodzącym w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1. Szkoła umożliwia zdobycie średniego wykształcenia oraz przystąpienia do egzaminu maturalnego. Nauka w liceum ogólnokształcącym trwa trzy lata i kończy się egzaminem maturalnym. Trzyletnie liceum profilowane jest połączeniem liceum ogólnokształcącego z ukierunkowaniem nauki zawodu, jednakże nie daje kwalifikacji zawodowych. Kształcenie można kontynuować w szkole policealnej bądź na studiach wyższych. Technikum jako szkoła 4 – letnia umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskanie tytułu technika po zdaniu egzaminu, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych mogą kontynuować naukę w 3 – letnich technikach uzupełniających, bądź też w 2 – letnich uzupełniających liceach ogólnokształcących. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplomem poświadczającym kwalifikacje zawodowe, o ile uczeń przystąpi do egzaminu zawodowego. Nabór do szkół ponadgimnazjalnych młodzieżowych na rok szkolny 2011/2012, za wyjątkiem Liceum Plastycznego, będzie prowadzony drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.slaskie.edu.com.pl. Kwestie związane z rekrutacją do klas pierwszych szkół publicznych, zarówno młodzieżowych, jak i dla dorosłych, reguluje Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr SE KZ – 41010 /1/11 z dnia 20 stycznia 2011 r. Pragnę podkreślić, iż baza dydaktyczna naszych szkół jest sukcesywnie modernizowana, oddawane są do użytku nowe obiekty sportowe oraz nowoczesne pracownie przedmiotowe. Niewątpliwie takie działania służą podniesieniu jakości kształcenia oraz stwarzają bezpieczne i higieniczne warunki do nauki i pracy. Mam nadzieję, że niniejsza publikacja wraz z informatorem naborowym spotka się z Waszym zainteresowaniem, dostarczając kompleksowej wiedzy o szkołach i placówkach, dla których Powiat Raciborski jest organem prowadzącym. Zachęcamy również do odwiedzania witryn internetowych naszych szkół i placówek oświatowych, gdzie można zapoznać się ze szczegółową ofertą. Serdecznie zapraszam do kontynuowania nauki w naszych szkołach. Starosta Raciborski Adam Hajduk solwentom studia na kierunku automatyka i robotyka. Wśród uczniów dwóch liceów ogólnokształcących nie brakuje finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych. Obydwa LO od lat mogą się poszczycić wysoką zdawalnością matur wśród swoich absolwentów, którzy zdobywają potem indeksy prestiżowych uczelni w kra-

ju i zagranicą. Znaczne sukcesy osiągają uczniowie szkół zawodowych. Fryzjerki z Zespołu Szkół Zawodowych to wielokrotne mistrzynie Polski w różnych dziedzinach fryzjerstwa, zaś uczniowie ZSBiRR to wielokrotni finaliści Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych i konkursów branżowych.


2 » Aktualności »

Piątek, 1 kwietnia 2011 » www.naszraciborz.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Josepha von Eichendorffa

dwujęzycznego: od 14 kwietnia 2011 r. do 10 maja 2011 r.

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza

mii i fizyki. Klasa przygotowuje nicą, a także inne kierunki, na przede wszystkim kandydatów których mogą wykorzystywać na studia medyczne, rolnicze, swoje umiejętności językowe. związane z ochroną środowiska, * Profil zostanie utworzony Gimnazjum wchodzi w skład 14.04. 2011 r. o godz. 1700 w auli Kasprowicz szczyci się boga- a także na pokrewne kierunki w przypadku, gdy liczba kandydatów do klasy dwujęzyczZespołu Szkół Ogólnokształcą- ZSO Nr 1 – spotkanie informa- tą historią, wspaniałymi absol- uniwersyteckie. nej będzie niewystarczająca. cych Nr 1 w Raciborzu. W tym cyjne dla kandydatów do klasy wentami, profesjonalną kadrą roku szkoła planuje utworzenie pierwszej i ich rodziców. nauczycielską. Kontynuujemy • Biologiczno-geograficznym • Lingwistycznym z języdwóch klas pierwszych: wieloletnie tradycje w nauczakiem francuskim • dla kontynuujących naukę Dni Otwarte – 18 i 19 kwiet- niu przedmiotów matematycz- W klasie realizowany jest roztego języka po szkole pod- nia 2011 r. no-przyrodniczych i humani- szerzony program nauczania Klasa lingwistyczna oferuje stawowej, stycznych. Nauczyciele w naszej z biologii, geografii oraz chemii możliwość nauki języka francu• dla początkujących. szkole, wdrażają i  koordynu- (zakres podstawowy z elemen- skiego od podstaw w wymiarze ją międzynarodowe progra- tami rozszerzenia). Możliwości 6 godzin tygodniowo i uzyskania Nauka niektórych przedmiotów my oraz projekty: Sokrates Co- studiowania po tej klasie jest certyfikatu językowego DELF prowadzona jest w języku niemenius, eTwinning, organizują naprawdę wiele, np. fizjotera- oraz udziału w wymianie z młomieckim. Proporcje między zaspotkania z przedstawicielami pia, biologia, bioinżynieria me- dzieżą z La Souterraine. Nauka jęciami w języku polskim i nieświata nauki, kultury, polityki. dyczna, architektura krajobrazu, języka angielskiego w wymiarze mieckim określa nauczyciel Wyznacznikiem dobrego pozio- ochrona środowiska, ekonomia, 4 godzin tygodniowo. przedmiotu w zależności od mu dydaktycznego utrzymywa- zarządzanie, stosunki międzypoziomu kompetencji językonego w I LO jest wysoki procent narodowe, turystyka, agrotuwych uczniów. W klasie trzeciej przyjęć absolwentów na wyższe rystyka, geografia, kartografia, uczniowie mogą przystąpić bezuczelnie. geodezja, hotelarstwo, AWF i wiele innych. płatnie do egzaminu DSD w celu otrzymania międzynarodoweW roku szkolnym 2011/2012 go certyfikatu z języka niemieszkoła proponuje naukę w na- • Matematyczno-fizycznym Klasa z rozszerzoną podstawą ckiego na poziomie B1. stępujących profilach: programową z matematyki i fiTermin składania dokumen• Biologiczno-chemicznym zyki. Przygotowuje głównie kantów przez kandydatów do Klasa o rozszerzonej podsta- dydatów na studia na kierunklasy pierwszej gimnazjum wie programowej z biologii, che- kach technicznych, dających kwalifikacje szczególnie obecnie pożądane na rynku pracy. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Jednak absolwenci klas mateul. Kasprowicza 11, 47-400 Racibórz, tel. 32 415 44 52 matyczno-fizycznych naszego lo1@raciborz.com.pl, www.lo1.raciborz.com.pl liceum przyjmowani są także na medycynę, ekonomię czy nauki Dyrektor szkoły: mgr Wojciech Janiczko społeczne.

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2011/2012 Szkoła

I Liceum Ogólnokształcące

Rozszerzenia

Cykl kształcenia/ podbudowa

Planowana liczba oddziałów Liczba miejsc

humanistyczne

1

32

matematyczno-fizyczne

1

32

matematyczno-informatyczne

1

32

biologiczno-chemiczne

1

32

1

32

1

32

biologiczno-geograficzne

3 lata

dwujęzyczne-j. niemiecki* lingwistyczne z rozszerzonym j. niemieckim i j. angielskim (DSD)**

1

32

lingwistyczne z rozszerzonym j. francuskim i j. angielskim (DELF)

1

32

Liceum Plastyczne nowa propozycja!

plastyk: specjalności: fotografia, techniki graficzne

4 lata

1

32

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogólny

3 lata / Gimnazjum

1

35

I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogólny

2 lata / ZSZ

2

70

*Rozszerzenie dwujęzyczne – rozszerzony program z języka niemieckiego oraz nauczanie niektórych przedmiotów dwujęzycznie. **Rozszerzenie lingwistyczne z j. niemieckim – zostanie utworzone w przypadku nieutworzenia klasy dwujęzycznej z powodu niewystarczającej liczby chętnych.

Test kompetencji z języka niemieckiego do klasy dwujęzycznej odbędzie się 2 czerwca 2011 r. o godz. 17.00. Za test kandydaci mogą uzyskać 50 pkt. Na podstawie wyników testu uczniowie zostaną podzieleni na grupy ze względu na sprawność językową (pod

warunkiem przyjęcia wystarczającej do podziału na grupy liczby kandydatów). Sprawdzian umiejętności językowych z języka angielskiego i niemieckiego odbędzie się 1 września 2011 r. o godz. 10.30. Podział na grupy, w miarę możliwości uwzględniający

poziom językowy i preferencje uczniów, zostanie przeprowadzony na początku roku szkolnego. Spotkanie z kandydatami i ich rodzicami odbędzie się 2 czerwca 2011 r. (czwartek) o godz. 17.00 w auli I LO.

• Matematyczno-informatycznym Klasa z rozszerzoną podstawą programową z matematyki (6 godzin tygodniowo) i informatyki (2 godziny tygodniowo). Przygotowuje uczniów do podjęcia studiów na kierunkach technicznych na politechnikach i uniwersytetach. Dodatkową zaletą jest możliwość uzyskania certyfikatu ECDL (European Computer Driving Licence – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych).

Poziom nauki języków obcych zostanie ustalony po zakończeniu naboru w zależności od potrzeb przyjętych uczniów i możliwości organizacyjnych szkoły. Podstawowym językiem obcym jest język angielski w ilości 3 godzin tygodniowo. Drugim językiem obcym może być: język: włoski, niemiecki lub francuski – w ilości 2 godzin tygodniowo (poza profilami językowymi).

Podstawą kształcenia w szkole będzie rozległa wiedza plastyczna zdobywana na zajęciach z rysunku, malarstwa, rzeźby, podstaw projektowania, fotografii, filmu, technik graficznych oraz historii sztuki. Przedmiotów artystycznych będą uczyli wykładowcy z PWSZ w Raciborzu, z której też zaplecza będą korzystali uczniowie. Nauka kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem dyplomowym. Ważne informacje i terminy 12 maja 2011 r. o godz. 1700 – spotkanie informacyjne dla kan-

dydatów i ich rodziców w auli ZSO Nr 1. do 31 maja 2011 r. – składanie dokumentów w sekretariacie szkoły, w tym: • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie plastyk, • podania (do ściągnięcia ze strony szkoły).

Pod koniec maja – egzamin praktyczny obejmujący rysuDzień Otwarty – 20 kwietnia nek, malarstwo i temat z kom2011 r. pozycji (praca plastyczna na zadany temat wykonana w tech02.06. 2011 r. o godz. 1700 w auli nice określonej przez komisje ZSO Nr 1 – spotkanie informa- egzaminacyjną) oraz rozmowa cyjne dla kandydatów do klasy z kandydatem, sprawdzająca pierwszej i ich rodziców. zainteresowania wybraną dziedziną sztuki i zjawiskami kulPonadto ZSO Nr 1 proponuje turalnymi– bliższe informacje naukę w dwóch bezpłatnych wkrótce na stronie szkoły. • Dwujęzycznym z językiem szkołach publicznych dla doniemieckim rosłych przygotowujących do Klasa z językiem niemieckim matury: realizowanym w wymiarze • 3–letnim liceum dla absolwentów gimnazjum. 6 godzin tygodniowo, z niektórymi przedmiotami nauczany- • 2–letnim liceum dla absolwentów zasadniczych szkół mi w tym języku. Kształcenie zawodowych. wzbogacone o elementy historii, literatury i kultury Niemiec. Możliwość uzyskania certyfika- Liceum Plastyczne tu DSD na poziomie C1. PO RAZ PIERWSZY • Humanistycznym Klasa o rozszerzonej podstawie programowej z języka polskiego i historii, przygotowuje przede wszystkim kandydatów na studia prawnicze, dziennikarskie, filologiczne. Przewidywane są wycieczki przedmiotowe, wyjazdy do teatrów oraz warsztaty dziennikarskie.

• Lingwistycznym z językiem niemieckim* Klasa lingwistyczna z językiem niemieckim (6 godzin tygodniowo) wraz z możliwością zdobycia certyfikatu DSD na poziomie C1 oraz rozszerzeniem z języka angielskiego. Uczniowie kończący ten profil mogą wybierać studia językowe w kraju i za gra-

Jedyne takie liceum w regionie. Rusza po raz pierwszy i kształcić będzie w cyklu 4-letnim plastyków w specjalności • fotografia • techniki graficzne. Rekrutacja do szkoły odbywa się poza systemem elektronicznym.


« Aktualności « 3

Piątek, 1 kwietnia » www.naszraciborz.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 Kształcimy skutecznie • Maturę w II LO zdają prawie wszyscy. Po to przecież tę szkołę wybrali. Od lat jesteśmy w tym najlepsi w powiecie raciborskim. W latach 2009 i 2010 osiągnęliśmy 99,60 % zdawalności. 100 % jest w naszym zasięgu • Jako jedyna szkoła ponadgimnazjalna w powiecie raciborskim znaleźliśmy się na prestiżowej liście najlep-

klu: Mat-fiz. – 16 godz. mastaci kółek czy konsultacji. tematyki (kl. I – 5 godz., kl. Wszyscy nauczyciele oboII – 5 godz., kl. III – 6 godz.), wiązkowo organizują dodat9 godz. fizyki. Inf.-mat. – 9 kowe zajęcia dla młodzieży godz. informatyki i 14 godz. z klas maturalnych matematyki. Biol.-chem. – 9 • Od nowego roku szkolnego godz. biologii, 9 godz. cheklasa biologiczno-chemiczmii, 5 godz. fizyki. Klasa na ma zapewnione dodathumanistyczna – 18 godz. kowe zajęcia laboratoryjne j. polskiego, 9 godz. histoz chemii rii, 12 godz. j. angielskiego. • Pozostałe kółka to: sportowe, Społ.-prawna – 9 godz. hifotograficzne oraz inne, orstorii, 6 godz. WOS, 12 godz. ganizowane w miarę potrzeb j. angielskiego młodzieży.

szych w Polsce w roku szkol- • Jako jedyni w Raciborzu Nie zamykamy się nym 2010/2011 w rankingu uczymy języka hiszpań- w czterech ścianach „Perspektyw” i „Rzeczposkiego spolitej” • Kadra Szkoły to w 92 % na- Kreda, tablica, podręcznik, • Osiągamy sukcesy w ogólnouczyciele dyplomowani a nawet powszechnie dostęppolskich olimpiadach i koni mianowani. Zatrudniamy ny w Szkole Internet – to za kursach, mamy stypendyjednego z trzech profeso- mało: stów Prezesa RM, MEN, rów oświaty w wojewódz- • W klasach społeczno-prawtwie śląskim, Nauczyciela nych, realizujących innowaMarszałka Województwa Śląskiego i międzynarodowego Roku 2003 cyjny program nauczania, programu „Szkoły Zjedno- • W trosce o uczniów dojeżczęść lekcji prowadzi osoba dżających skróciliśmy przeczonego Świata” z wykształceniem prawni• Promujemy osiągnięcia rwy, by siódmą (praktyczczym uczniów i nauczycieli, wynie ostatnią) lekcję kończyć • Stawiamy na łączenie teorii dając rocznik „Zeszyty Nao 14.05. Mamy jedyny w raz praktyką, stąd liczne wyukowo-Artystyczne II LO ciborskich szkołach parking kłady i prelekcje naukowców w Raciborzu”. Jest to jeddla uczniów zmotoryzowai fachowców spoza oświaty. no z nielicznych tego typu nych. pism w kraju. Kształcimy niebanalnie

Dużo oferujemy

• Uczestniczymy w ogólnopolły Palermo, Rzym, Lizbonę, skich projektach edukacyjBudapeszt, Walię, Czechy nych „Moja firma w mojej i Niemcy gminie”, „Wybieram e-Fi- • Co roku w Zieleńcu uczymy bezpłatnie jazdy na nartach zykę” i snowboardzie. Co roku też • Organizujemy zagraniczne obozy naukowe (ostatnio grupa młodzieży na MazuLondyn, Barcelona, Paryż, rach oddaje się pasji kajaGrecja) kowania • Stale prowadzimy wymia- • Regularnie odwiedzamy nę z niemieckim gimnazjum teatry Krakowa, Wrocławia, Warszawy. Sztuki naw Kulmbach. Uczestniczylileży oglądać na scenie, śmy w europejskich prograa nie ślęczeć nad książką. mach, dzięki którym grupy naszej młodzieży zwiedzi-

Wychowujemy – przez tradycję dla przyszłości

Mówimy „Przeszłość to dziś”, starając się kultywować tradycję Szkoły i tę większą – narodową. Pamiętamy jednocześnie, że świat idzie do przodu • Działa u nas Towarzystwo Przyjaciół Armii Krajowej • Co roku organizujemy Akcję Krwiodawstwa • Stawiamy na wolontariat i akcje charytatywne • Dbamy o promocję zdrowego stylu życia, stąd „Śniadanie Ekologiczne” i „Śniadanie Wegetariańskie”, koncerty antynarkotykowe i antyalkoholowe.

Przyjaźnimy się z absolwentami,

bo są prawdziwym miernikiem wartości Szkoły. Z wszystkich jesteśmy dumni. Nasi najsławniejsi to gwiazdy estrady – Ania Wyszkoni, Marzena Korzonek, Hania Hołek

Proponujemy konkrety

Kółka przedmiotowe... Zamiast korepetycji

Slogany zostawiamy innym. Nasze hasło to: Wiele oferujemy, wiele wymagamy, wiele pomagamy. I niech tak będzie!

Nie ma złych uczniów – bywają złe metody nauczania. Staramy • Na przedmioty z tzw. rozsze- • U nas jest to możliwe. Nikt się uczyć nowocześnie i atrakw razie potrzeby nie będzie cyjnie. Nasi nauczyciele to lurzenia dajemy maksymalne ilości godzin w 3-letnim cypozbawiony pomocy w po- dzie z pasją:

Dyrektor Herbert Dengel

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3,47-400 Racibórz, tel. 32 415 56 57 drugieloraciborz@poczta.onet.pl, www.zso2rac.info Dyrektor szkoły: mgr Herbert Dengel

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2011/2012 Szkoła

II Liceum Ogólnokształcące

II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące

Rozszerzenia

Cykl kształcenia/ podbudowa

Planowana liczba oddziałów Liczba miejsc

humanistyczne

1

32

matematyczno-fizyczne

1

32

1

32

biologiczno-chemiczne

1

32

społeczno-prawny

2

64

1

32

informatyczno -matematyczne

informatyczny

3 lata

2 lata / ZSZ


4 » Aktualności »

Piątek, 1 kwietnia 2011 » www.naszraciborz.pl

Zespół Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka „Mechanik” – dobry wybór

wanymi fachowcami, zarówno w kraju i za granicą. Większość z nich kończy studia – nie tylko „Nie ma byka na Mechanika” techniczne, ale także humanistyczne czy prawnicze. Zespół Szkół Mechanicznych W zależności od potrzeb gow Raciborzu to szkoła z 64-letnią spodarczych regionu szkoła tradycją, największa w Powiecie poszerza swoją ofertę edukaRaciborskim, kształcąca mło- cyjną tak, by absolwenci mogli dzież nie tylko naszego regio- z powodzeniem odnaleźć się na nu. Nasi absolwenci są szano- lokalnym rynku pracy. Oprócz

istniejących od wielu lat kierunków: mechanik, elektryk, elektronik, wzbogacanych o nowe specjalizacje, pojawiły się zupełnie nowe zawody – informatyk, mechatronik, teleinformatyk, energetyk. W szkole zawodowej można zdobyć między innymi zawód operatora obrabiarek skrawających (CNC) lub ślusarza z uprawnieniami spawacza. „Mechanik” posiada znakomicie wyposażone pracownie specjalistyczne i przedmiotowe, bibliotekę z bogatym księgozbiorem, dwie sale gimnastyczne (jedna otwarta we wrześniu 2010 r.) i siłownię, cztery pracownie komputerowe z dostępem do Internetu i nowoczesnym sprzętem prezentacyjnym oraz Multimedialne Centrum Informacji. Niewątpliwym atutem jest bezprzewodowy dostęp do Internetu w całej szkole dzięki dwóm Hot Spotom. W tym roku chcemy uruchomić pierwsze na terenie Powiatu Raciborskiego obserwatorium astronomiczne. W ZSM pracują nauczyciele o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu zawodowym.

Zespół Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz, tel. 32 415 33 88 sekretariat@zsm.slask.pl, www.mechanik.rac.pl Dyrektor szkoły: dr Sławomir Janowski

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2011/2012 Szkoła

Technikum Nr 4

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4

Technikum Uzupełniające Nr 1

Cykl kształcenia/ Planowana podbudowa liczba oddziałów Liczba miejsc

Zawód technik mechanik

1

32

technik elektryk

1

32

technik elektronik

1

32

1,5

48

technik mechatronik

1

32

technik teleinformatyk

0,5

16

technik energetyk nowa propozycja (RAFAKO)

1

32

mechanik pojazdów samochodowych

1

32

0,5

16

operator obrabiarek skrawających

0,5

16

elektryk

1

32

ślusarz/spawacz (RAFAKO)

2

64

0,5

16

0,5

16

2

64

1

32

technik mechanik (forma zaoczna)

1

32

technik elektryk (forma zaoczna)

1

32

0,5

16

0,5

16

technik informatyk

mechanik monter maszyn i urządzeń

technik mechanik technik elektryk

4 lata

3 lata

3 lata / ZSZ

technik mechanik (forma wieczorowa) Technikum Uzupełniające Nr 3 dla Dorosłych

Szkoła Policealna Nr 3 dla Dorosłych

technik elektryk (forma wieczorowa)

technik teleinformatyk – nowa propozycja! technik energetyk – nowa propozycja!

3 lata / ZSZ

2 lata / LO, LP, T

Wielu z nich ukończyło studia podyplomowe, mamy dwóch nauczycieli z tytułem naukowym doktora. Oprócz nauczycieli zatrudnionych na pełnym etacie kadrę dydaktyczną tworzą także specjaliści z raciborskich zakładów przemysłowych, np. Rafako. Zresztą współpraca z lokalnymi zakładami pracy stanowi bardzo mocny atut naszej szkoły, szczególnie należy podkreślić wiele przedsięwzięć ze wspomnianym już Rafako, a także SGL Carbon, Prevac czy Techmar. Podejmujemy również wspólne inicjatywy m. in. z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu, Politechniką Śląską (głównie z Wydziałem Elektrycznym), Stacją Sejsmologiczną PAN w Raciborzu, Cechem Rzemiosł Różnych, Młodzieżowym Domem Kultury w Raciborzu. Naszym uczniom stwarzamy możliwości rozwijania swoich pasji. Proponujemy im różnorodne kółka zainteresowań – od przedmiotowych po takie jak: krótkofalarskie, fotograficzne, teatralne, turystyczne. Najlepszym uczniom oferujemy stypendia – w tym Prezesa Rady Ministrów – i liczne nagrody, np. Starosty Raciborskiego, umożliwiamy prezentacje ich projektów i osiągnięć. Tym słabszym stwarzamy możliwości wyrów-

nania braków i zaległości. Nasi uczniowie corocznie biorą udział w różnych konkursach i olimpiadach ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych i regionalnych, osiągając liczne sukcesy m. in.: I miejsce w finale Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, finalista Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, II miejsce w kategorii Freestyle w zawodach Robotic Arena na Politechnice Wrocławskiej czy zdobyte trzykrotnie z rzędu mistrzostwo Śląska w piłce nożnej. „Mechanik” słynie z realizacji licznych projektów finansowanych ze środków europejskich, których efektem są dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia zdobywane przez naszych uczniów, np.: spawacza, SEP, certyfikaty Microsoftu, Europassy. W trudnych sytuacjach uczniowie mogą zwrócić się o pomoc do naszych Pań pedagog, które poza tym od kilku lat prowadzą aktywną walkę z uzależnieniami, angażują naszych uczniów w działalność charytatywną i wolontariatu. Systematycznie współpracujemy z zaprzyjaźnionymi szkołami technicznymi z Opawy, Rendsburga, Braunschweigu i Mainz, a ostatnio także z Węgier, Łotwy i Hiszpanii. Ucznio-

wie biorą udział w tzw. „wymianie młodzieżowej” i zagranicznych miesięcznych praktykach, dzięki czemu lepiej poznają język, kulturę i zwyczaje swoich kolegów z sąsiednich krajów. Nasza szkoła to jednak nie tylko nauka. Na przerwach aktywnie działa radiowęzeł, wydajemy szkolną gazetkę, a „wygłodzeni” uczniowie mogą coś zjeść w bardzo dobrze zaopatrzonym szkolnym sklepiku. Organizujemy często spotkania z ciekawymi ludźmi, np. naszymi absolwentami: prof. Henrykiem Kasprzakiem, prof. Marianem Dolipskim, Ryszardem Wolnym. Proponujemy naszym uczniom wyjazdy na imprezy sportowe, np. mecze piłki nożnej (także zagraniczne), siatkówki, hokeja na lodzie (na lodowisko w Ostrawie), rajdy rowerowe czy spływy kajakowe (m. in. z Opawy do Raciborza). Jesteśmy szkołą normalną, w której uczą normalni nauczyciele, w której uczą się normalni uczniowie, w której mamy swoje wzloty i upadki, przeżywamy chwile lepsze lub gorsze, której uczniowie mają swoje przynależne wiekowi cechy. Ale to jest NASZA SZKOŁA.


« Aktualności « 5

Piątek, 1 kwietnia » www.naszraciborz.pl

Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu obchodził w ubiegłym roku 65-lecie istnienia. Tworzą go szkoły: Technikum Nr 2, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2, Technikum Uzupełniające Nr 2 dla Dorosłych, Szkoła Policealna Nr 2. W technikum i szkole policealnej proponujemy zawody: • technik budownictwa • technik geodeta • technik architektury krajobrazu • florysta. Technik budownictwa to zawód ciągle poszukiwany przez firmy budowlane. Absolwent jest przygotowany do pracy na wielu stanowiskach. Projektuje, konstruuje, kosztorysuje oraz nadzoruje prace budowlane w szerokim zakresie. Technik geodeta to zawód niezwykle wszechstronny. Geodeta może pracować w firmach budowlanych, poszukiwawczych (ropa, gaz, złoża surowców), górniczych, geodezyjnych, biurach, urzędach, a także w jednostkach administracji państwowej i wydawnictwach kartograficznych wykonując pomiary nieruchomości gruntowych, sporządzając mapy, plany geodezyjne, wyrysy z map do ksiąg wieczystych, ma w swojej pieczy mapy terenów i wydaje oficjalne zaświadczenia o terenie. Technik architektury krajobrazu projektuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich, nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu, produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski. Natomiast w dziedzinie dekoracji i aranżacji wnętrz, w każdej kwiaciarni i firmie organizującej wystroje sal bankietowych znaj-

dzie zatrudnienie florysta. Jest to zawód wymagający wrażliwości plastycznej i wyobraźni, ale także znajomości roślin. Florysta tworzy kompozycje z kwiatów żywych i suszonych. Może zrealizować swoje pomysły również w agencji reklamowej lub jako osoba prywatnie świadcząca usługi w zakresie aranżacji wnętrz i ogrodów dekoracjami roślinnymi. W technikum uzupełniającym po szkole zawodowej i szkole policealnej nauka odbywa się będzie w systemie zaocznym i jest bezpłatna. Proponowane kier unki kształcenia są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów zarówno na poziomie technicznym jak i zawodowym. Projektowane są zatem w szkole mało dzisiaj znane wśród gimnazjalistów a poszukiwane na rynku pracy zawody: cieśla, dekarz, ogrodnik, kamieniarz, zdun, monter konstrukcji budowlanych, monter instalacji gazowych, tapicer.

nych, radiostacjach itp. przy zastosowaniu narzędzi i sprzętu monterskiego oraz maszyn i urządzeń do transportu elementów na placu budowy, ustawiania i łączenia. Ogrodnik wykonuje prace pomocnicze przy wyznaczaniu ukształtowania terenu oraz prowadzenie robót ziemnych związanych z modelowaniem terenu wg uprzednio wyznaczonych poziomów i spadków, przygotowuje teren do obsadzeń, wykonuje mieszanki z ziemi ogrodowych, torfu i nawozów mineralnych wg podanej receptury. Sadzi, pielęgnuje obiekty zielone… Tapicer wykonuje tapicerowane części mebli lub kompletów mebli na podłożach twardych i miękkich, tapicerowane • Uczestniczysz w wykładach SPECBUD, WINBUD), • Otrzymujesz wsparcie pedagogiczne, części wyposażenia środków i zajęciach laboratoryjnych • Uczestniczysz w branżowych na Wydziałach Budownictwa turniejach budowlanych: • Realizujesz swoje zainteretransportowych i sprzętu sportowego oraz według projektu, Politechniki Śląskiej i PoliOlimpiadzie Wiedzy i Umiesowania na organizowanych techniki Opolskiej, jętności Budowlanych, Złotej zajęciach pozalekcyjnych, prace dekoracyjne tapicerskie Kielni oraz międzynarodo- • Spełniasz się sportowo w orzwiązane z urządzaniem salo- • Bierzesz udział w cyklach zaganizowanych zajęciach na nów, wystaw czy innych wnętrz, jęć specjalistycznych w firwych zawodach w Ostrawie kompleksie boisk „ORLIK”, i Pradze, także mieszkalnych; wykonuje mach budowlanych, naprawy tapicerowanych części • Uczysz się obsługi nowoczes- • Organizujesz i uczestniczysz sali sportowej bądź nowomebli i sprzętów wraz z drobnych maszyn i urządzeń oraz w olimpiadach przedmiotoczesnej siłowni, I tak dla przykładu: nymi naprawami drewnianych specjalistycznego sprzętu wych, turniejach sportowych • Zostajesz absolwentem poCieśla wykonuje, konser- części konstrukcji. pomiarowego, i innych przedsięwzięciach szukiwanym na rynku pra• Poznajesz programy komszkolnych, cy. wuje, naprawia i wykonuje naprawy ciesielskie i stolarskie Nauka w tych zawodach odputerowe do projektowa- • Współpracujesz z uczniami nia, kosztorysowania oraz zaprzyjaźnionej szkoły bu- Wybieraj mądrze, ten wszelkich konstrukcji, urzą- bywać się będzie w klasie tzw. konstruowania (AutoCAD, dzeń, mebli i części drewnia- wielozawodowej. Uczniowie dowlanej w Opawie, wybór to Twoja przyszłość nych związanych z budową zdobywać będą doświadczenie stosując narzędzia ciesielskie, praktyczne w zakładach pracy Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, takie jak: siekiery, piły, strugi, a teoretyczne przygotowanie ul. Wileńska 6, 47-400 Racibórz, tel./fax 32 415 46 54 młotki, ośniki oraz urządzenia zawodowe na kursach. sek@zsbirr.internetdsl.pl, jk@zsbirr.internetdsl.pl, www.zsbraciborz.internetdsl.pl i maszyny: piły taśmowe i tarJak co roku, w szkole zawoczowe, frezarki, heblarki, piły dowej, oferujemy oczywiście naDyrektor szkoły: mgr Jacek Kąsek taśmowe, strugarki, wiertarki, ukę w zawodach cieszących się dłutownice i frezarki. coraz większym zainteresowaDekarz pokrywa i naprawia niem na rynku pracy: murarz, Oferta edukacyjna na rok szkolny 2011/2012 dachy różnymi materiałami de- stolarz, monter instalacji sakarskimi; zakłada, konserwuje nitarnych, technolog robót wyCykl kształcenia/ Planowana Zawód i remontuje urządzenia służące kończeniowych, malarz–tape- Szkoła podbudowa liczba oddziałów Liczba miejsc do odprowadzania wody z da- ciarz, posadzkarz (charakterychów przy zastosowaniu na- styka zawodów na stronie www. technik budownictwa 1 32 rzędzi, urządzeń oraz maszyn zsbraciborz.internetdsl.pl). technik geodeta 1 32 dekarskich, ślusarskich i muTechnikum Nr 2 4 lata rarskich. We wszystkich zawodach technik architektury krajo1 32 Monter konstrukcji budow- szkoła zapewnia praktykę. brazu lanych montuje konstrukcje stalowe i żelbetowe z elemen- Jako uczeń „Budowlanki”: stolarz 0,5 16 tów prefabrykowanych w bu- • Poznajesz nowe technologie murarz 0,5 16 dynkach mieszkalnych, hanbudowlane, dlowych, użyteczności publicz- • Uczestniczysz w szkoleniach monter instalacji i urządzeń nej, administracyjno-biurowych, prowadzonych przez przed0,5 16 sanitarnych a także w mostach, kładkach, stawicieli wiodących firm wieżach, słupach energetyczbranży budowlanej, kl. wielozawodowa (monter

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

konstrukcji budowlanych, monter instalacji gazowych, cieśla, dekarz, tapicer, kamieniarz, zdun, ogrodnik, monter inst. gazowych, murarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, stolarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie)

3 lata

technolog robót wykończeniowych w budownictwie malarz-tapeciarz posadzkarz

Szkoła Policealna Nr 2

Technikum Uzupełniające Nr 2 dla Dorosłych

2 lata

0,5

16

0,5

16

0,5

16

0,5

16

technik geodeta (forma zaoczna)

2 lata / LO, LP, T

1

32

florysta (forma zaoczna)

2 lata / LO, LP, T

1

32

technik budownictwa (forma zaoczna)

3 lata / ZSZ

1

32


6 » Reklama »

Piątek, 1 kwietnia 2011 » www.naszraciborz.pl

Zespół Szkół Zawodowych Szkoła Nasza funkcjonuje już prawie 50 lat. Wielokrotnie udowodniła, że jest placówką kształcącą w kierunkach potrzebnych gospodarce i usługom naszego regionu. Sytuacja taka powoduje, że jesteśmy przygotowani na zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym i potrafimy zapewnić odpowiednie wykształcenie w Technikum oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej w interesujących, odpowiadających potrzebom rynku pracy specjalnościach poprzez ścisła współpracę z zakładami pracy: SGL Carbon, Henkel, branżą spożywczą, gastronomiczną, hotelarską. Dzisiaj szkoła stawia na ciągły rozwój i nowatorstwo. Posiadamy bazę dydaktyczną

odpowiadającą proponowanym kierunkom kształcenia: jedyny w powiecie kompleks profesjonalnie wyposażonych laboratoriów chemicznych i pracowni gastronomicznych, pracownie komputerowe, nowoczesne zaplecze sportowe–Orlik 2000, w szkole działa zespół gazetki szkolnej „Feniks”. Młodzi redaktorzy uczestniczą w warsztatach dziennikarskich, osoby uzdolnione aktorsko realizują swoje pasje w Kołku Teatralnym HETERODYNA. W szkole realizowany jest projekt „Sukces Zawodowy Młodzieży Sukcesem Europy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Organizujemy rokrocznie: Dni Otwarte, Dzień

Śląski, Europejski Dzień Języków, Dzień Sportu. Imprezy te znajdują odbicie w lokalnej prasie, radiu, Internecie. Nasi uczniowie zbierają laury w rożnych rodzajach konkursów: chemicznych, gastronomicznych, hotelarskich, sportowych, wiedzy ekologicznej, wiedzy o Biblii. Młodzież trafiająca do naszej szkoły, wysoko kwalifikowana kadra pedagogiczna oraz wiele pomysłów dotyczących perspektyw szkoły pozwalają z nadzieją patrzeć w przyszłość. Oferujemy naukę w szkole życzliwej uczniowi, a jednocześnie wymagającej, starającej się stworzyć uczniowi jak najlepsze warunki do indywidualnego rozwoju.

Zespół Szkół Zawodowych, ul. Wileńska 8, 47-400 Racibórz, tel. 32 415 29 63 zespolrac@poczta.onet.pl, www.zespolrac.republika.pl Dyrektor szkoły: mgr Bożena Chudzińska-Latacz

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2011/2012 Szkoła

Technikum Nr 3

Profil/zawód

Planowana liczba oddziałów Liczba miejsc

technik żywienia i gospodarstwa domowego

2

64

technik analityk

0,5

16

0,5

16

1

32

technik obsługi turystycznej

0,5

16

technik usług fryzjerskich

0,5

16

blacharz samochodowy

0,5

16

fryzjer

1,5

48

0,5

16

0,5

16

lakiernik

0,5

16

kucharz małej gastronomii

1,5

48

1

32

kelner technik hotelarstwa

cukiernik Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3

Cykl kształcenia/ podbudowa

rolnik

wielozawodowa

4 lata

3 lata

2 lub 3 lata


« Aktualności « 7

Piątek, 1 kwietnia » www.naszraciborz.pl

Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Gimnazjalna 3, 47-400 Racibórz, tel. 32 415 48 90 zse-raciborz@zse-raciborz.alpha.pl, www.zse-raciborz.alpha.pl

i m a n z ę r e i r a k j i n z c o p z o R

Dyrektor szkoły: mgr Zenon Sochacki

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2011/2012 Szkoła

Profil/zawód

Cykl kształcenia/podbudowa

Planowana liczba oddziałów

Liczba miejsc

II Liceum Profilowane

socjalny

3 lata

1

32

technik ekonomista

2

64

technik handlowiec

1

32

1

32

technik organizacji reklamy

1

32

technik logistyk

1

32

Technikum Nr 1

technik spedytor

4 lata

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

sprzedawca

2 lata

1

32

Szkoła Policealna Nr 1 dla Dorosłych

technik administracji

2 lata/LO, LP, T

1

32

Technikum Uzupełniające Nr 1 dla Dorosłych

technik handlowiec

3 lata / ZSZ

1

32


8 » Aktualności »

Piątek, 1 kwietnia 2011 » www.naszraciborz.pl

Centrum Kształcenia Ustawicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego jest placówką kompleksową, gdzie trafiając na zajęcia praktyczne można „wyjść” z tytułem technika po szkole policealnej z dodatkowymi kwalifikacjami zdobytymi podczas kursów. Centrum Kształcenia Praktycznego, będące jednostką wchodzącą w skład CKU kształci młodzież ponadgimnazjalną na zajęciach praktycznych oraz w trakcie praktycznej nauki zawodu. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w pracowniach wyposażonych w odpowiedni sprzęt, maszyny i urządzenia,

systematycznie otwierają się nowe pracownie, w których pojawia się coraz nowocześniejszy, specjalistyczny sprzęt. CKU oferuje zdobycie zawodu osobom dorosłym w szkole zasadniczej zawodowej dla dorosłych. Osoby te mogą zajęcia praktyczne odbywać na miejscu na terenie warsztatów CKP. Po ukończeniu szkoły zawodowej można podwyższyć swoje kwalifikacje w 2 – letnim zaocznym uzupełniającym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, które od września 2011 r. rozpocznie swoją działalność. Po zdobyciu średniego wykształcenia CKU daje szansę dalszego rozwoju w zaocznej szkole policealnej dla dorosłych. Szkoła posiada akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na przeprowadza-

nie egzaminów, co umożliwia przeprowadzanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, również na miejscu – w CKU. Ponadto szkoła prowadzi szereg kursów kwalifikacyjnych, dzięki którym można podwyższyć swoje kwalifikacje, uzyskać większą wiedzę w danym kierunku kształcenia. Kursy są wprawdzie odpłatne, ale dla naszych uczniów przewidziane są atrakcyjne obniżki. W CKU działa gabinet doradcy zawodowego oraz pedagoga szkolnego, które to wspierają uczniów w ich ścieżce zawodowej pomagając wybrać dany kierunek kształcenia. Rozwija się także współpraca CKU z lokalnymi przedsiębiorcami, co ma na celu organizację miejsc pracy dla najlepszych absolwentów.

Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz, tel.: 32 415 44 89, 32 415 46 31 ckpraciborz4154489@poczta.onet.pl, www.ckuraciborz.pl Dyrektor placówki: mgr Andrzej Brzenczka

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2011/2012 Szkoła

Planowane profile / zawody

Cykl kształcenia/ Planowana podbudowa liczba oddziałów Liczba miejsc

technik informatyk (zaocznie)

2 lata / LO, LP, T

1

32

technik administracji (zaocznie)

2 lata / LO, LP, T

1

32

technik bhp (zaocznie)

1,5 roku / LO, LP, T

1

32

technik ochrony fizycznej osób i mienia (zaocznie)

2 lata / LO, LP, T

1

32

technik architektury krajobrazu (zaocznie)

2 lata / LO, LP, T

1

32

technik mechanik – specjalizacja: programowanie obrabiarek sterowanych numeryczne CNC (zaocznie)

2 lata / LO, LP, T

1

32

Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych

operator obrabiarek skrawających

3 lata / Gimnazjum

1

32

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – nowa propozycja!

Liceum Ogólnokształcące

2 lata/ZSZ

2

64

Szkoła Policealna Nr 2 dla Dorosłych

14-2011-[120]  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you