Narviksenteret profilfolder

Page 1

Fredsbygging gjennom kunnskap om krig

Š 2018

Stiftelsen Narviksenteret


S2

Stiftelsen Narviksenteret

Fredsbygging gjennom kunnskap om krig

Hva er stiftelsen Narviksenteret? \

\

Stiftelsen Narviksenteret driver med formidling, dokumentasjon og forskning på spørsmål knyttet til krig og konflikt. Utgangspunktet er det tyske angrepet på Narvik i 1940, kampene i Nord-Norge og den påfølgende okkupasjonen, men vi engasjerer oss også i spørsmål som ikke er direkte tilknyttet andre verdenskrig. Vi har et særlig fokus på regler i krig (IHR) og menneskerettigheter. Narviksenteret ble dannet gjennom en sammenslåing av driften til Nordland Røde Kors Krigsmuseum (etablert 1964) og Nordnorsk Fredssenter (est 1990). Vi er det nordligste av syv norske freds- og menneskerettighetssentre og mottar driftsstøtte fra Kunnskaps-departementet og Forsvarsdepartementet. Vi har tette band til regionalt og nasjonalt Røde Kors og vi samarbeider om formidling og andre prosjekter.

Narviksenteret arbeider for …

fredsbygging gjennom kunnskap om krig Våre verdier:

Reflekterende Kunnskapsrike Inspirerende


Fredsbygging gjennom kunnskap om krig

Stiftelsen Narviksenteret

”For å skape fred, må vi forstå krig”

S3


S4

Stiftelsen Narviksenteret

Fredsbygging gjennom kunnskap om krig

Formidlingsaktiviteter

“ Historia magistra vitae” (Historien er vår lærer i livets kunst) — Cicero (106-43 f. Kr.)

Narvik Krigsmuseum Utstillingene våre heter Narvik Krigsmuseum. De befinner seg midt i Narvik sentrum i nye og moderne lokaler (2016). Over tre etasjer og 1500 m2 forteller de om det tyske angrepet på Narvik i 1940 og de fem årene med krig og okkupasjon som fulgte i nord. En del tar opp universelle spørsmål knyttet til krig, konflikt og menneskerettigheter. Det har en rik samling historiske gjenstander. Museet bruker design, bilder, film og teknikk for å gi en bedre opplevelse av utstillingen. Den er tekstet på norsk og engelsk og det finnes oversettelser til fransk, tysk, polsk og nordsamisk. Vi har auditorium for 100 gjester og er samlokalisert med Narvik bibliotek. Formidling til skoleverk Å drive opplæring mot skoleverket er en svært viktig oppgave for oss. Vi forsøker å nå skoleverk i hele landsdelen. Skolene inviteres til besøk hos oss i Narvik for undervisningsopplegg som varierer fra andre verdenskrigshistorie til rollespill for å øke demokratiforståelse. De som ikke kan reise til oss når vi gjennom besøk ute i skolene og andre opplegg. For eksempel produserer vi jevnlig temahefter. Vi samarbeider også med andre organisasjoner for å lage opplegg for skoleverket.

Ikke-formell læring Med ikke-formell læring menes læring som skjer utenfor de formelle rammene som skolen set-ter. For eksempel kan det være opplæringskurs i konfliktløsning for ungdomsarbeidere. Vi har også vært involvert i 100 individuelle utvekslinger av lengre opphold, under plattformen European Volunteer Service (EVS). Vi samarbeider med mange organisasjoner i innog utland og de fleste oppleggene finanieres gjennom Erasmus + og Aktiv Ungdom. Vi pleier å ha 4-6 kurs i året i og utenfor Norge med 25-30 deltakere fra 4-10 nasjoner. Formidling og andre prosjekter med et generelt publikum Vi har alltid en rekke prosjekter som vi produserer alene eller sammen med andre, og vi er alltid på jakt etter det neste gode prosjektet. Dette er noen eksempler: \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Vandreutstillinger Ekskursjoner Guiding i og utenfor museumsutstillingene Bøker Tegneserie Temahefter Midlertidige utstillinger Seminarer Foredrag Film Samarbeid med kunstprosjekter Merking av minnesteder


Fredsbygging gjennom kunnskap om krig

Stiftelsen Narviksenteret

Museet har en rik utstilling som bruker ulike interaktive virkemidler i samspill med arkitektur og design.

” Professionalism, experience, innovation and the most important: love 4 youth. Great work!!” Maria Drakou, PlanBe - Plan it Be it

I all vår undervisning legger vi vekt på aktiv deltakelse og engasjement.

S5


S6

Stiftelsen Narviksenteret

Fredsbygging gjennom kunnskap om krig

Forskningsaktiviteter Dokumentasjon og samlinger God formidling trenger oppdatert kunnskap

Historiske kilder inspirerer og gir ny viten

Forskning i dag Helt fra oppstarten av Nordnorsk Fredssenter har forskning vært et prioritert satsingsområde. Fram til nå har fangehistorie vært et prioritert tema og Narviksenteret har betydelig kompetanse på feltet. Vi deltar i forsknings-prosjektet ”I en verden av total krig: Norge 1939-45” sammen med UiT, NTNU og IFS, og har startet forskning på humanitære organisasjoners rolle under andre verdenskrig.

Gjenstandene Samlingen av gjenstander knyttet til andre verdenskrig er en av våre ”juveler” og er en stor kilde til inspirasjon og fascinasjon. Arbeidet med innsamling startet i 1964 av Nordland Røde Kors og er siden basert på en rekke donasjoner. Etter at samlingen nå er sikret i nye magasiner vil det pågå et langsiktig arbeid med sikring, dokumentasjon og digitalisering. Dette er en prosess hvor vi samarbeider med andre muséer for å bygge kompetanse og i tett dialog med Forsvarsmuséet som fagmuseum.

Vi forsøker å gjøre mest mulig at formidlingen forskningsbasert og våre ansatte oppfordres til å drive selvstendig kildesøk og forskningsarbeid. Vi samarbeider med en rekke miljøer i inn-og utland om forskning og formidling av forskning. Ambisjoner Narviksenteret har en klar ambisjon om å bli sterkere på egen forskning. Enhver institusjon som skal hevde sin mening i den offentlige debatten må ha en ryggrad av kunnskap. For at formidlingen alltid skal holde høyest mulig kvalitet må den i størst mulig grad være forskningsbasert. Etter en lengre periode med oppbygging av lokaler og utstillinger arbeider vi nå med å finne den strategiske retningen for en bærekraftig stab med forskere relatert til vårt mandat.

Kulturminner og dokumentasjon Over tid har vi samlet store mengder kilder, litteratur og dokumentasjon. Dette er stoff vi forsøker å gjøre tilgjengelig for publikum så langt ressursene strekker til. For eksempel samarbeider vi med Falstadsenteret om databaser over utenlandske fanger i Norge under andre verdenskrig. Et særlig felt av interesse er sikring og merking av kulturminnene som finnes i hele landsdelen etter krigen. Vi arbeider sammen med kulturvernmyndigheter som Riksantikvaren og fylkeskommunene samt lokale muséer for å gjøre dette på faglig forsvarlig måte.


Fredsbygging gjennom kunnskap om krig

Stiftelsen Narviksenteret

S7

Internasjonale engasjementer Gir kunnskap, beriker og danner vennskapsbånd ” Narviksenteret vil være en real vitamininnsprøyting til videre forskning og formidling om nordnorsk krigshistorie” Bjørn Haugstad, Kunnskapsdepartementet

Eksempler

\ U tvikling av utstilling, Det norske hus, Serbia \ Fangeleire Nordlandsbanen, russiske og norske partnere \ Undervisningsopplegg i videregående skoler \ Tilrettelagte besøk for grupper med særskilte behov

Fredsarbeid er internasjonalt Krigen i Nord-Norge var en internasjonal storkonflikt: britiske, franske, norske og polske styrker slåss mot tyske styrker. Seinere ved det enorme tilstedeværet av krigsmakt og etter hvert slave-arbeidere fra Sovjetunionen, Jugoslavia og en rekke andre nasjoner. Dette reflekteres også i de som interesserer seg for krigen i nord og det kontaktnettet vi har i vårt arbeid. Vi arbeider jevnlig med ulike prosjekter med partnere fra en rekke EU-land, i tillegg til Russland og Serbia, og er en aktiv deltaker i ulike nettverk. Narviksenteret er medlem av det internasjonale museumsnettverket ICOM. Internasjonalt ungdomsarbeid Å bringe ungdom fra ulike nasjoner sammen har hele tiden vært en kjerneverdi i vårt arbeid. Vi tror på at ved å inspirere og lære opp de som vil være morgendagens ledere vil vi kunne ha et langt større gjennomslag for de midlene vi har til rådighet. Samtidig vil et mer aktivt internasjonalt arbeid sammen med andre institusjoner være en del av strategien de kommende årene. Slik vil vi gjensidig skape forståelse og en gjensidig kompetanseoppbygging.


Slik kan du komme i kontakt med oss Stiftelsen Narviksenteret Kongens gate 39 Pb. 513, 8507 Narvik +47 769 44 426 post@narviksenteret.no www.narviksenteret.no

Stiftelsen Narviksenteret

Š 2018


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.