Page 1

 Ευρυτανικ

ΝΕΑ

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΒΟΜΑΙΑΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΑ

"E τJπο` εHναι ελεJθερο`. Η λογοκρισHα και κ8θε 8λλο προληπτικI VFτρο απαγορεJονται" @ρθρο 14, Παρ. 2 του Συντ8γVατο` τη` Ελλ8δα`

Τετ ρτη 2 Μαρτ ου 2011

Μείωση τελών - 7% Η ανεξ8ρτητη εβδοVαδιαHα εφηVερHδα τη` ΕυρυτανHα`

ΚυκλοφορεH κ8θε Τετ8ρτη

Aδρα ΖηνοποJλου 7 ΚαρπενGσι 36100 Τηλ: 2237080901 Fax: 2237023444 internet: http:// www.evrytanika.gr mail: info@evrytanika.gr Aτο` 9o Αρ.ΦJλλου 433 τιVG 1 ευρZ

Ν Ε

Α

ΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Το πρώτο “δείγµα γραφής” από Μπακογιάννη Την πολιτικG απIφαση να VειZσει τα δηVοτικ8 τFλη κατ8 7% αντH να επιβ8λλει αυξGσει` στον νFο δGVο ΚαρπενησHου, Fλαβε ο δGVαρχο` ΚZστα` Μπακογι8ννη` και ενFκρινε το (ηVοτικI ΣυVβοJλιο. ΠρIκειται για την πρZτη VεHωση στα τFλη καθαριIτητα` και φωτισVοJ εδZ και 8 χρIνια συνεχZν αυξGσεων. ΕπιπλFον, τα VειωVFνα κατ8 40% τFλη σε “ευπαθεH` οV8δε` πληθυσVοJ”, Vε πρIταση του δηV8ρχου, επεκτ8θηκαν σε VονογονεϊκF` οικογFνειε` και 8πορου` δηVIτε`. Την απIφαση δεν ψGφισε η VεHζων αντιπολHτευση που αντιπρIτεινε 10% VεHωση. “Eσα χρIνια διοικοJσατε τον δGVο εHχατε VIνο αυξGσει`, τZρα που δHνουVε VειZσει` δεν τι` ψηφHζετε”, σχολHασε προ` τον ΒαγγFλη ΚαρφG, ο δGVαρχο` κ. ΚZστα` Μπακογι8ννη`. ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ.5

υτ αν ικ ά

Καρπενήσι Απόκριες

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ σελ. 3 & 17 ΙΑΒΑΣΤΕ

Αντιδρούν και οι ξενοδόχοι ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΜFσα ΜαρτHου η διαβοJλευση Vε το κοινI ΤρHα υπαHθρια π8ρκινγκ. ΕγκιβωτισVI` VFρου` του ΚλαρωτοJ στην ΛαϊκG Αγορ8. ΠεζIδροVο` η ΖηνοποJλου. ΝFε` κυκλοφο(εν θα ριακF` ρυθVHσει`. “( αιφνιδι8σουVε κανFναν”, υποστηρHζει ο αρVIδιο` αντιδGVαρχο` κ. ΝικIλαο` ΣουλιZτη` VιλZντα` στα Ευρυτανικ8 ΝFα”. σελ. 7 “Ε

ΕνZ οι παπαρ8τσι του`

αναζητοJσαν στην Αρ8χοβα ….

Ο Χατζηγιάννης µε την Μακρυπούλια ήταν στο Καρπενήσι

Ε

υρ

ΙατρικI σεVιν8ριο στο Καρ@Jγεια... και στο πενGσι. (ι@ δGVο ΚαρπενησHου. ΣυγκροτGθηκε οV8δα Fργου ω` υπεJθυνη για την εJρυθVη λειτουργHα του προγρ8VVατο`. Aνοπλη ληστεHα στα ΕΛΤΑ ΜακρακZVη`. ΤραυVατHσθηκε Fνα` υπ8λληλο`. Στι` 2 ΜαρτHου οι αποζηVιZσει` ζωικοJ κεφαλαHου απI τον ΕΛΓΑ. "ΞεπαγZνει" το πρIγραVVα επιδIτηση` ενοικHου. Κατ8θεση αιτGσεων απI 28 ΜαρτHου 2011. Αποκρι8τικο π8ρτι για VικροJ` και Vεγ8λου` στο 1ο (ηVοτικI ΣχολεHο ΚαρπενησHου. ΕκλογF` στον (ικηγορικI ΣJλλογο. ΠρIεδρο` αναδεHχτηκε ο ΒασHλη` ΓκαρHλα`. DδρυVα παιδεHα` και πολιτισVοJ. ΥποτροφHε` Fω` 12.000 ευρZ.

Οι παρεVβ8σει` αφοροJν το ιστορικI κFντρο ΚαρπενησHου

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

 Το "στολίδι"... ξέφτισε ΜIνο αν παραχωρηθεH σε ιδιZτη VπορεH να σωθεH

Θα VποροJσε να εHναι πηγG πλοJτου για την περιοχG Vα`, αλλ8 εδZ και 10 χρIνια κατFρρεε κ8τω απI το β8ρο` τη` εγκατ8λειψη`. ΕλλεHψει χρηV8των, Iχι τοπικοJ ενδιαφFροντο`. Εικνε* που σοκρουν σελ. 6

... το µνηµόνιο δεν ήταν µονόδροµος

Ο γνωστός εργατολόγος σε µια αποκαλυπτική συνέντευξη στα “Ευρυτανικά Νέα”. ΣΕΛ. 8 & 9

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Την ΠαρασκευG 4 ΜαρτHου ο κ. ΑλFξη` ΜητρIπουλο` VαζH Vε τον πρIεδρο τη` Α(Ε(Υ, Ευρυτ8να στην καταγωγG, κ. ΣπJρο ΠαπασπJρο VιλοJν στο ΣυνεδριακI ΚFντρο ΚαρπενησHου για το VνηVIνιο και το νFο ασφαλιστικI τοπHο που διαVορφZθηκε στην Ελλ8δα...

ΧΑΡΤΗΣ: www.google.com

Aνα πλοJσιο αποκρι8τικο τριGVερο Vε την συVVετοχG δεκ8δων δηVοτZν, την παρFλαση των αρV8των και το κλασικI κ8ψιVο του Καρν8βαλου. "ΦFτο`... π8ρτε τα βουν8", εHναι το VGνυVα που εξFπεVψε ο δGVο` ΚαρπενησHου καλZντα` Iλη την Ελλ8δα στο Καρναβ8λι του ΚαρπενησHου. ΧορηγI` ΕπικοιΕυρυτανικ8 ΝFα". νωνHα` εHναι και τα "Ε

Συνντευξη

Κόντρες για πάνταΚαVHα συναHνεση δεν υπ8ρχει VεταξJ τη` πλειοψηφHα` και τη` VεHζονο` αντιπολHτευση`. ΑυτG την φορ8 η κIντρα VεταξJ ΚαρφG, ΣουλιZτη και ΦFγγου απασχIλησε το (ηVοτικI ΣυVβοJλιο ΚαρπενησHου. ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 4

Κόβει και άλλα δροµολόγια το ΚΤΕΛ Ευρυτανίας


Η τρίτη µατιά Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετρτη 2 Μαρτου 2011 / Σελδα 2

info@evrytanika.gr

Παραμύθι με ονοματεπώνυμο προE την υποκριτικ, τ+χνη. Απλ λ.γω του .τι τα παιδι πρ+πει να στρωθο/ν να διαβσουν, δεν χρειζεται να αναφερθο/ν τα ον.;ατ τουE εδ?, ;ην τυχ.ν και «προυν τα ;υαλ τουE α+ρα». Αν και ;ε τ+τοιουE καθηγητ+E, αυτ. ε-ναι ;λλον δ/σκολο… Συγχαρητ,ρια σε .λουE λοιπ.ν, γιατ- και αυτ, τη φορ απ+δειξαν .τι το η;.σιο Σχολε-ο δεν ε-ναι πντα υποβαθ;ισ;+νο, .τι .ταν υπρχει ;ερκι και αγπη για το λειτο/ργη;α, .λα πηγα-νουν κατ’ ευχ,ν. Εξ λλου αE ;ην ξεχν;ε .τι η συγκεκρι;+νη καθηγ,τρια, (;αζ- ;ε αρκετο/E λλουE φυσικ) ξοδε/ουν αρκετ απ. τα Σαββατοκ/ριακ τουE για να προετοι;σουν, αφιλοκερδ?E παρακαλ?, τα παιδι για τιE Πανελλ,νιεE. Το ;.νο κρ-;α σε αυτ, την ιστορ-α, ε-ναι .τι το «;πρβο» το πα-ρνουν απ. ;.νοι τουE, , ;+σα απ. τιE γρα;;+E κποιαE τοπικ,E εφη;ερ-δαE, , το πολ/ - πολ/ ;+σα απ. τα ;τια των ;αθητ?ν τουE. Η επ-ση;η πολιτε-α ε-ναι ;ακρν απο/σα και περ- λλων τυρβζουσα, -σωE δι.τι +χει δνεια και επιτ.κια και

Ευρυτανικ ΝΕΑ Ανεξάρτητη πολιτική εβδοµαδιαία εφηµερίδα της Ευρυτανίας Έδρα Καρπενήσι (Ζηνοπούλου 7 - Κέντρο - T.K. 36100)

Κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη. Κωδικός Υπουργείου: 6736

Ιδιοκτήτης - Εκδότης: ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣ ΝΗΣ

ν,θειεE που πολλ+E φορ+E υιοθετο/ν και οι -διοι και που .πωE ε-ναι φυσικ. θα πρ+πει να αποφε/γουν ;ε κθε ευκαιρ-α. Α! και ;ιαE και αναφερθ,κα;ε στουE δη;οτικο/E ρχοντεE… Τ-νοE ,ταν ραγε η ιδ+α να φτιαχτε- ;ια «παργκα» ΜΕΣΑ στο Συνεδριακ. Κ+ντρο; 'λεοE! Τι λογικ, ε-ναι αυτ,; Πονει κεφλι, κ.βει κεφλι; εν ξ+ρα;ε που να βλου;ε τουE παραπαν-σιουE υπαλλ,λουE, και αντ- να ψξου;ε να βρο/;ε τον κατλληλο χ?ρο, τουE «χ?σα;ε» στο Συνεδριακ. Κ+ντρο; Αγαπητ+ αντιδ,;αρχε, δεν λ/νονται τα πντα ;ε σολο;?ντειεE ;εθ.δουE. Ε-ναι κατανοητ. .τι +πρεπε να δοθε- ταχε-α απντηση σε +να επε-γον ζ,τη;α, αλλ διυλ-σατε τον κ?νωπα για +να περ-πτερο στο Κλαψ-, και κατπιατε ολ.κληρη κα;,λα ;ε την ;ετεγκατσταση των υπηρεσι?ν, χωρ-E να συζητηθε- σε καν+να η;οτικ. Συ;βο/λιο. Η πρε;ο/ρα δεν ε-ναι πντα κατλληλοE σ/;βουλοE. 'τσι τ?ρα θα +χου;ε ;ια υπηρεσ-α σε +να κτ-ριο που κποτε αποκαλο/σα;ε στολ-δι τηE π.ληE. Και ;λιστα στο ΦΟΥΑΓΕ!!!!

Τηλέφωνα: Τηλ: 2237080901 Φάξ: 2237023444

internet: http://www.evrytanika.gr email: info@evrytanika.gr

Ε

Συνδροµές: Ιδιωτών : € 50 Ανανέωση συνδροµής € 25 ΟΤΑ - ∆ηµόσιο Τράπεζες Οργανισµοί : € 150 Εξωτερικού $ 300

Τα ενυπόγραφα κείµενα εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις του συντάκτη τους.

Απαγορεεται η αναδηµοσίευση µέρους η όλης της ύλης χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

Ιδρυτικ λο του Συνδσου Ιδιοκτητν Εβδοαδιαου Περιφερειακο Τπου Ελλδα

Ο Κ α ι ρ ό ς σ τ η ν Ε υ ρ υ τα ν ί α Για το Σαββατοκριακο προβλ πεται καλτερο% καιρ%, ε χαηλ ω% θεροκρασα, η οποα την Καθαρ ευτ ρα θα π σει κι λλο οπτε ανα νεται καιρ% που θα κυανεται απ λιακ δα χρι... χιονονιφ δε%. Οριστικ βελτωση θα υπ ρξει απ την λλη Π πτη.

Π ΕΡ ΙΓΡ ΑΦΗ*

Παρασκευ7 4 Μαρτ8ου 2010

Βροχ7 και ψιλ9βροχο κατ. διαστ7Fατα

Κυριακ7 6 Μαρτ8ου 2010

Μεγ.λα διαστ7Fατα ηλιοφ.νειαP

Σ.ββατο 5 Μαρτ8ου 2010

ευτ6ρα 7 Μαρτ8ου 2010

Τρ8τη 8 Μαρτ8ου 2010

Τετ.ρτη 9 Μαρτ8ου 2010

Κρ:ο Fε περι9δουP ηλιοφ.νειαP

Κρ:ο, 7λιοP, συννεφι. και 8σωP λ8γο χι9νι

Περ8οδοι Fε βροχ7 και χι9νι- χι9νι τη ν:χτα Κυρ8ωP χι9νι και κρ:ο

   

ΣΥΜΒΟ ΛΟ

ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ

1O... 7OC

ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ**

-1O... 12OC

-1 ... 12 C

1 ... 12 C

-6O... 3OC

-7O... 4OC

-5O... 3OC

-8O... 2OC

O

O

 

   

3O... 10OC

1O... 8OC

OO

-6O... 3OC -7O... -1OC

* Οι προβλ6ψειP π6ραν των τριJν ηFερJν ελ6γχονται ωP προP την ακρ8βει. τουP, ιδια8τερα σε σχ6ση Fε την εκδ7λωση τοπικJν φαινοF6νων. ** -P “πραγFατικ7 α8σθηση” αναφ6ρεται ο αλγ9ριθFοP που προσδιορ8ζει το πJP αισθαν9Fαστε την εξωτερικ7 θερFοκρασ8α, π6ρα απ9 τιP Fετρ7σειP του θερFοF6τρου και τηP ψυχρ9τηταP του αν6Fου. Οι παρ.γοντεP που λαFβ.νονται υπ’ 9ψιν ε8ναι η ποσ9τητα ηλιοφ.νειαP, το υψ9Fετρο, η ατFοσφαιρικ7 π8εση, η υγρασ8α κλπ.

Πηγ7:accuweather.com

Σ ε ρ α

Για σ7Fερα Τετ.ρτη 2 Μαρτ8ου αναF6νεται συννεφι. και Π π τ η βροχ7 κατ. διαστ7Fατα, ενJ το βρ.δυ Fπορε8 να χιον8σει. Η θερFοκρασ8α θα κυFανθε8 Fεταξ: των 3OC και 6OC, Fε  την πραγFατικ7 α8σθηση να βρ8σκεται Fεταξ: 2O και 4OC. Οι .νεFοι ασθενε8P απ9 Β-ΒΑ διευθ:νσειP.  Για α:ριο Π6Fπτη 3 Μαρτ8ου προβλ6πεται επιδε8νωση  Fε βροχ7 και χι9νι κατ. περι9δουP, Fε πτJση τηP θερFοO O κρασ8αP η οπο8α θα κυFανθε8 Fεταξ: των -1 C και 7 C Fε την πραγFατικ7 α8σθηση να βρ8σκεται επ8σηP Fεταξ: -1O και  O 7 C. Οι .νεFοι θα εξακολουθ7σουν αFετ.βλητοι.

υρ

(6974998918) Επιµέλεια Κειµένων: ∆ΙΟΝ. Κ. ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ (6974255920)

Σερα, αριο και εθαριο, θα χουε κακοκαιρα ε αρκετ χινι, ιδιατερα το βρ δυ τη% Τετ ρτη% και το πρω τη% Π πτη%, αν και η χιονπτωση θα εντοπζεται κυρω% εκτ% τη% πλη% του Καρπενησου. Για σα στην πλη προβλ πεται κυρω% χιοννερο και κρο.

Αλλ αE ;ην απελπιζ.;αστε… 'τσι γ-νεται πιο κατανοητ, η διαχρονικ, πολιτικ, .σων ασχολο/νται ;ε τα κοιν. Το ε-χα;ε εντοπ-σει και παλι.τερα αλλ τ?ρα το διαπιστ?νου;ε οριστικ: Θ+λουν να… βλουν το Καρπεν,σι στο βιβλ-ο Γκ-νεE ωE την π.λη ;ε τουE πιο παρδοξουE συνδυασ;ο/E. Και ;+χρι στιγ;,E δεν π;ε σχη;α. )δη +χου;ε συγκεντρ?σει τ+σσερα: 'χου;ε +να το/νελ που ;.λιE βγειE απ. αυτ., ξανανεβα-νειE στο… βουν., +χου;ε ;ια βιβλιοθ,κη στο κτ-ριο τηE οπο-αE θα κνει πρ.βεE η… Φιλαρ;ονικ, για να ;ην ;πορο/ν να διαβζουν .σοι την επισκ+πτονται, εν? δεν παραχωρο/;ε τον χ?ρο στο Γυ;νσιο που τον ζητ για εργαστ,ριο, +χου;ε +να Συνεδριακ. Κ+ντρο, στο φουαγ+ του οπο-ου θα λειτουργε- η… πολ/βουη Οικονο;ικ, Υπηρεσ-α του ,;ου, για να ;ην ;πορο/ν να αναρτο/ν τιE ανακοιν?σειE τουE .σοι το χρησι;οποιο/ν για συν+δρια και τ+λοE +χου;ε κι +ναν κυκλικ. κ.;βο οι δρ.;οι του οπο-ου δεν… συ;βλλουν στο κ+ντρο του για να δοκι;ζεται, -σωE, η οδηγικ, ικαν.τητα των εποχο/;ενων! Φυσικ αυτ δεν αρκο/ν. Τ?ρα ;+νει να φτιξου;ε +τσι τουE δρ.;ουE ?στε να ε-ναι ΑΥΝΑΤΟΝ σε κποιον να φτσει στην Πλατε-α. εν ε-ναι πολ/ δ/σκολο: αρκε- να τουE κνου;ε .λουE ;ον.δρο;ουE ;ε φορ προE την +ξοδο. Και υπρχουν και ;ερικ+E ιδ+εE ακ.;η: να στρ?σου;ε ;ε πλκεE τουE δρ.;ουE για να δοκι;ζου;ε τιE αντοχ+E των αναρτ,σεων των αυτοκιν,των, να φτιξου;ε τα;π+λεE χωρ-E γρ;;ατα και +να σωρ. λλα. *ρεξη να υπρχει .... Τ+λοE πντων. ΑE συγχωρεθε- η παρ+κβαση απ. τα παιδι και τουE διοργανωτ+E τηE εξαιρετικ,E παρστασηE που αναφ+ρα;ε στην αρχ,. Αλλ κποια στιγ;,, κποιοE πρ+πει να πει στο βασιλι .τι αυτ. που διακρ-νεται στο βθοE δεν ε-ναι ο/τε ο;-χλη, ο/τε σκ.νη. Ε-ναι ο καπν.E απ. τον π.λε;ο…

Α

ο;.λογα να διευθετ,σει. *;ωE, .πωE πολ/ καλ ;αE δ-δαξε ο «ψαρE» του +ργου, αρκε- η προσπθεια εν.E και ;.νο ανθρ?που, για να ξεκιν,σει +να ποτ;ι, να γ-νει η χιονοστιβδα που θα παρασ/ρει στο π+ρασ; τηE κθε αντ-δραση, κθε ;ικρ.νοια, κθε β.λε;α. Και σ-γουρα αν και η ;εγλη πλειοψηφ-α των θεατ?ν αναγν?ρισε τη δικ, τηE στση αν;εσα στιE αντιδρσειE των «χωρικ?ν», οι ;εγαλ/τεροι κερδισ;+νοι πρ+πει να ,ταν οι δη;οτικο- ;αE ρχοντεE που παρακολο/θησαν την παρσταση. Γιατ- σε αυτ, θα πρ+πει να εντ.πισαν ελαττ?;ατα και συ-

Ν Ε

ψε τιE καρδι+E .λων και +κανε τουE πντεE να χα;ογελσουν πικρ ;ε την αφ+λεια του αν-δεου βασιλι, την ;εγαλο;αν-α και την αποξ+νωση απ. τα λαϊκ προβλ,;ατα τηE βασ-λισσαE, το πθοE των νιτων, την αδιαφορ-α των ;αζ?ν, αλλ και την ευκολ-α ;ε την οπο-α πε-θονται ακ.;η και να πεθνουν .ταν τουE δοθε- το κατλληλο «σ/νθη;α». Οι ερασιτ+χνεE ηθοποιο- ,ταν το λιγ.τερο ;αγευτικο-, αν και κποιοι απ. αυτο/E θα ;πορο/σαν να κνουν ;εγλη καρι+ρα στο θ+ατρο, καθ?E πολλο- επαγγελ;ατ-εE συνδελφο- τουE θα ε-χαν πολλ να διδαχθο/ν ωE

υτ αν ικ ά

Ε-ναι γεγον.E .τι κθε φορ που τα πρ;ατα «στρι;?χνουν», κθε φορ που οι ανθρ?πινεE συνθ,κεE διαβ-ωσηE υποβαθ;-ζονται, υπρχει πντα ;ια πνευ;ατικ, ανταση. Αυτ. πιστοποιε-ται σε κθε ιστορικ, περ-οδο και οι σελ-δεE τηE ιστορ-αE βρ-θουν παραδειγ;των. Το -διο ε-χε γ-νει και το 1907 ;ε την επανσταση στο Γουδ,, .ταν .λεE οι πολιτισ;ικ+E δυν;ειE του +θνουE νθισαν και κρπισαν ωE αποτ+λεσ;α τηE ταπεινωτικ,E ,τταE του 1897. Τ.τε η Πηνελ.πη +λτα κι ο Παλα;E κι .λοι οι διανοητ+E +γραψαν +ργα που +;ειναν αθνατα. Και πλι: η γενι του 1880, του 1930, του 1960. Κθε κατηγορ-α και ;ια κα;π, στην ελληνικ, κοινων-α. Και τα γεγον.τα που τιE ση;δεψαν τ.σο διαφορετικ, ;α και τ.σο .;οια συν;α… Γι’ αυτ. και τα +ργα που προ+κυψαν ε-ναι διαχρονικ, +χουν ;.νι;η ισχ/, ε-ναι τ.σο δυνατ. Τ?ρα, β+βαια θα αναρωτηθε- κανε-E τι δουλει +χει ;ια τ.σο «ποιητικ,» εισαγωγ, σε ;ια εβδο;αδια-α επιφυλλ-δα. 'χει και παρα+χει, ιδια-τερα ;λιστα .ταν την περασ;+νη εβδο;δα στο κατ;εστο συνεδριακ. κ+ντρο παρουσιστηκε αυτ, η υπ+ροχη παρσταση, που πρωτ.γραψε η Πηνελ.πη +λτα, το «Παρα;/θι χωρ-E .νο;α». Ε-ναι πολ/ ευχριστο να επαν+ρχεται κανε-E επιβραβε/ονταE ανθρ?πουE που το αξ-ζουν, ξαν και ξαν, πιστοποι?νταE +τσι .χι ;.νο την αξ-α αλλ και τη διρκεια τηE προσφορE τουE στο χρ.νο. Ο λ.γοE β+βαια για την αειθαλ, και αεικ-νητη καθηγ,τρια του Λυκε-ου Καρπενησ-ου, τη Βασιλικ, Στα;τη. Εδ? και αρκετ χρ.νια δεν πα/ει να ;αE ξαφνιζει ευχριστα ;ε τιE δη;ιουργικ+E τηE παρε;βσειE στιE ψυχ+E και τουE «ν.εE» των ;αθητ?ν τηE, καθ?E τουE «ρ-χνει στα βαθι», διδσκοντE τουE εκ.ντεE - κοντεE να κολυ;πο/ν καθ?E τουE ;υε- στη δ/σκολη τ+χνη του θετρου. Επρ.κειτο για ;ια παρσταση που +κλε-

Γράφει ο ∆ΙΟΝ. Κ. ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ

Ο καιρ9P τηP Fεθεπ9FενηP εβδοF.δαP Fε Fια Fατι. ΗF6ρα ΗF/ν8α Σ:Fβ.

C

o

Π 10

Π 11

Σ 12

Κ 13

 14

Τ 15

Τ 16

2/3

4 / 13

5 / 14

6 / 16

6 / 16

7 / 17

7 / 18
Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ6ρτη 2 ΜαρτAου 2011 / ΣελAδα 3

Αποκριτικε εκδηλσει 2011

Με επιτυχAα ο αποκρι6τικοY χορBY του δ@Oου

Ν Ε

υτ αν ικ ά

5στBσο, ακBOη και στην εορταστικ@ αυτ@ εκδ@λωση του δ@Oου το κακB κλAOα που δυστυχSY υπ6ρχει Oε την OεAζονα αντιπολAτευση οδ@γησε στο να Oην παραβρεθεA οCτε η πρBεδροY τηY ΚΕΠΠΑ&ΗΚ κ. ΜαρAα Π6ζιου οCτε ο αρχηγBY τηY OεAζονοY αντιπολAτευσηY κ. Βαγγ?ληY Καρφ@Y, κ6τι που στιγO6τισε ο δ@OαρχοY στο προχθεσινB &ηOοτικB ΣυOβοCλιο. Στην αρχ@ τηY εκδ@λωσηY τον λBγο π@ρε ο δ@OαρχοY ΚαρπενησAου και αφοC χαιρ?τησε την εκδ@λωση και ευχ@θηκε σε BλουY χρBνια πολλ6 και καλB ΤριSδιο, @ρθε η Sρα του ΒασAλη ΠαπαδογιSργου Oε την ορχ@στρα του να ξεσηκSσει και να διασκεδ6σει το κοινB. ΠολλοA @ταν αυτοA που επιδBθηκαν σε επAδειξη χορευτικSν ικανοτ@των Oε το χορευτικB,

Α

Την Τσικνοπ?Oπτη 24 ΦεβρουαρAου 2011 πραγOατοποι@θηκε ο καθιερωO?νοY χορBY του δ@Oου ΚαρπενησAου στο «ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ». Αν και η χοροεσπερAδα ?γινε πιο νωρAY απB τιY προηγοCOενεY χρονι?Y, πολλοA @ταν αυτοA που 6δραξαν την ευκαιρAα του καθιερωO?νου ξεφαντSOατοY τηY Τσικνοπ?OπτηY, αλλ6 και του χοροC τηY ν?αY δηOοτικ@Y αρχ@Y και παρευρ?θησαν στην εκδ@λωση.

&ηOοτικοC ΣυOβουλAου ΚαρπενησAου, το O?λοY του ΠεριφερειακοC ΣυOβουλAου κ. Ταξι6ρχηY Σκλαπ6νηY, ο ΑστυνοOικBY &ιευθυντ@Y ΕυρυτανAαY κ. ΝAκοY Παυλ?τσηY, ο υποδιευθυντ@Y κ. ΝAκοY ΠολCζοY, ο διοικητ@Y τηY Ασφ6λειαY ΚαρπενησAου κ. Χρ@στοY ΜουτσSκοY, ο ν?οY διοικητ@Y τηY Πυροσβεστικ@Y κ. Ιω6ννηY Ρ6πτηY ο πολιτευτ@Y τηY Ν?αY &ηOοκρατAαY κ. Χρ@στοY ΑρβανAτηY, ο πρBεδροY

του ΕOπορικοC ΣυλλBγου ΠαναγιSτηY Καραγι6ννηY, τοπικοA επιχειρηOατAεY και αρκετοA πολAτεY. Ο αποκρι6τικοY χορBY τη ν?αY δηOοτικ@Y αρχ@Y 6φησε τιY καλCτερεY εντυπSσειY, ανανεSνονταY το ραντεβοC για του χρBνου. Ο Gummy Bear και οι OικροA OαY φAλοι Το Σ6ββατο 26 ΦεβρουαρA-

υρ

BOωY, συγκρBτηOα του ΠολιτιστικοC ΣυλλBγου ΚαρπενησAου να κερδAσει 6ξια το πιο ζεστB χειροκρBτηOα. Το «παρSν» OεταξC 6λλων ?δωσαν ο δ@OαρχοY ΚαρπενησAου κ. ΚSσταY Μπακογι6ννηY, οι αντιδ@Oαρχοι ΝAκοY ΣουλιSτηY, Θαν6σηY Φ?γγοY, Χρ@στοY Γεννι τσαρBπουλοY, &ηO@τρηY ΣταO6τηY, οι πρSην αντιδ@Oαρχοι ΛεωνAδαY ΠαπαδBπουλοY και ΚSσταY Καρβ?ληY, O?λη του

Ε

«Φ?τοY... π6ρτε τα βουν6»

ΑυτB εAναι το αποκρι6τικο κ6λεσOα του δ@Oου ΚαρπενησAου που OεταδBθηκε απB δεκ6δεY Μ?σα ΕνηO?ρωσηY σε Bλη την Ελλ6δα. ΕλπAζουν πωY οι φετιν?Y απBκριεY θα εAναι οι καλCτερεY. ΣCOφωνα Oε ανακοAνωση του δ@Oου, ?χει οργανωθεA ?να αξ?χαστο τρι@Oερο, ιδανικB για BλουY Bσοι θ?λουν να αποδρ6σουν απB την καθηOερινBτητα και να γιορτ6σουν Oε την αυθεντικBτητα τηY Ευρυτανικ@Y φιλοξενAαY: ξεκοCραση, εναλλακτικ?Y δραστηριBτητεY, καλB φαγητB, εξορO@σειY στην παν?Oορφη Ευρυτανικ@ φCση και τα χωριουδ6κια αλλ6 και αποκρι6τικη διασκ?δαση περιO?νουν OικροCY και Oεγ6λουY επισκ?πτεY του &@Oου OαY. Το Σ6ββατο 5 ΜαρτAου, απB νωρAY το πρωA στην κεντρικ@ πλατεAα O?χρι και αργ6 το βρ6δυ η Oουσικ@ και ο χορBY θα συνεχιστοCν. Την Κυριακ@ τηY Αποκρι6Y (6 ΜαρτAου), θα πραγOατοποιηθεA η OεγαλCτερη ?ωY σ@Oερα Αποκρι6τικη Παρ?λαση και Oετ6 το κ6ψιOο του καρν6βαλου ?να OοναδικB street party, Oε τουY Imam Baildi και τουY Burger Project να γεOAζουν Oε τιY Oουσικ?Y τουY το κ?ντρο τηY πBληY. Την Καθαρ6 &ευτ?ρα (7 ΜαρτAου), οι χαρταετοA θα ?χουν την τιOητικ@ τουY λAγα χιλιBOετρα ?ξω απB το κ?ντρο του ΚαρπενησAου. Ζεστ@ λαγ6να, σαρακοστιαν?Y λιχουδι?Y, ντBπιο κρασA θα περιO?νουν BλουY για ?να παραδοσιακB ευρυτανικB γλ?ντι.

ου στιY 6.00 το απBγευOα OικροA και Oεγ6λοι διασκ?δασαν συντροφι6 Oε τον αγαπηO?νο Bλων Gummy Bear. Γνωστ6 τραγοCδια του πρ6σινου αρκοCδου, ξεσ@κωσαν BλουY BσουY βρ?θηκαν στο ΣυνεδριακB Κ?ντρο του δ@Oου ΚαρπενησAου το Σ6ββατο το απBγευOα. Φουσκωτ6 παιχνAδια, θεατρικ6 δρSOενα, ζογκλ?ρ, ξυλοπBδαροι διασκ?δασαν τα Oικρ6 παιδι6, που ?δωσαν ηχηρB «παρSν» στην εκδ@λωση.

Και φ?τοY το ΜΟΝΤΑΝΑ O?σα στα 10 καλCτερα χειOεριν6 ξενοδοχεAα τηY Ελλ6δαY. Το βραβεAα παρ?λαβε ο διευθυντ@Y του ξενοδοχεAου κ. Γι6ννηY ΚελεσAδηY. ΕντωOεταξC BπωY αποκλειστικ6 ?γραψαν την πεΕυρυτανικ6 Ν?α», σ@Oερα ρασO?νη εβδοO6δα τα «Ε «π?φτουν» οι υπογραφ?Y και η επιχεAρηση περν6ει σε ν?ο ιδιοκτ@τη Oε καταγωγ@ απB την Λ6ρισα.

Ο Κλαουδ6τοY στηρAζει τον ΟρειβατικB ΣCλλογο

Σε πρBσφατουY αγSνεY που ?γιναν στο Π@λιο, η οO6δα του ΟρειβατικοC ΣυλλBγου ΚαρπενησAου δ?χθηκε αθλητικB εξοπλισOB πρSτηY ποιBτηταY που @ταν Oια δωρε6 τηY εταιρεAαY Κλαουδ6τοY ΓιSργοY απB τα καταστ@Oατ6 τηY στο Καρπεν@σι.


Τα σηAε 3α των και ρEν

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ$ρτη 2 Μαρτ3ου 2011 / Σελ3δα 4

Εργολαβα για τον καθαρισ του Κλαρωτο

Η αντιπαρ$θεση Βαγγ1λη Καρφ2 και Θαν$ση Φ1γγου

Το υλικ4 δε, θα χρησιAοποιε3το για την επ3χωση των σκουπιδιEν στον ΧΑΑ Καρπενησ3ου, αφο5 πρEτα θα γιν4ταν ο διαχωρισA4K του Aε κοσκ3νισAα και το Aεν “χοντρ4” υλικ4 θα π2γαινε στον ΧΑΑ, το δε “ψιλ4” θα φυλασσ4ταν σε 1κταση του δ2Aου για να χρησιAοποιηθε3 σε οδικ$ και $λλα 1ργα. Μ$λιστα, απ4 την πρ4βλεψη το "ψιλ4" υλικ4 να χρησιAοποιηθε3 για 1ργα τηK ΕΥΑΚ, γλιτEνει φ1τοK περ3που $λλα 6.000 ευρE, χρ2Aατα που π1ρυσι η ΕΥΑΚ δαπ$νησε για συγκεκριA1νεK αν$γκεK.

Α

Απευθυν4AενοK στον κ. Καρφ2, ανεβ$ζονταK τουK τ4νουK, ε3πε "... για 4,τι $λλο 1χετε κ. Καρφ2 να π$τε στον εισαγγελ1α και να καταθ1σετε. -λλωστε τον δρ4Aο τον ξ1ρετε πολ5 καλ$". ΛαAβ$νονταK τον λ4γο ο αντιδ2AαρχοK, κ. Ν3κοK ΣουλιEτηK, ε3πε 4τι δεν 1γινε λ2ψη υλικο5, 4πωK ισχυρ3στηκε ο κ. Καρφ2K, αλλ$ αποA$κρυνση φερτEν υλικEν λ4γω επικινδυν4τηταK, γιατ3 αν παρ1Aεναν ακ4Aη εκε3 υπ2ρχε ζ2τηAα να ξεχειλ3σει ο Κλαρωτ4K Aε ανυπολ4γιστεK συν1πειεK και κινδ5νουK για την π4λη. Επαν1λαβε 4τι η φετιν2 εργολαβ3α υπ2ρξε κατ$ πολ5 συAφ1ρουσα υπ1ρ του δ2Aου και 2ταν αποτ1λεσAα οικονοAικ2K διευθ1τησηK και νοικοκυρ1AατοK των οικονοAικEν του. Ο κ. ΣουλιEτηK ε3πε 4τι υπ$ρχουν φωτογραφ3εK Aε ηAεροAην3α που δε3χνουν 4τι το "κοσκινισA1νο" υλικ4 βρ3σκεται εκε3 4που 1πρεπε να βρ3σκεται. #στ4σο, δεν απ1φυγε να πει 4τι η εργολαβ3α δι1θεσε στον δ2Aο 2.000 κυβικ$ υλικο5, ενE, 4πωK 1Aαθε, στο σο5περ A$ρκετ π2γαν A4λιK 200 κυβικ$ ακατ1ργαστου υλικο5 απ4 παρ$λληλη εργολαβ3α που δεν 1χει σχ1ση Aε αυτ2 του δ2Aου. 0πωK ε3πε ο αντιδ2AαρχοK κ. ΣουλιEτηK ελ2φθησαν 4λεK οι ν4AιAεK $δειεK τ4σο απ4 το ασαρχε3ο, 4σο και απ4 την ιε5θυνση ασEν, Eστε ο δ2AοK να προβε3 στο συγκεκριA1νο 1ργο.

Η απ ντηση

υτ αν ικ ά

ΣυγκεκριA1να, η συζ2τηση $ναψε απ4 νωρ3K 4ταν ο κ. Καρφ2K 1θεσε ερωτ2Aατα σχετικ$ Aε το 1ργο που ανατ1θηκε απ4 τον δ2Aο Καρπενησ3ου σε εργολ$βο για τον καθαρισA4 του Κλαρωτο5 και την Aεταφορ$ των υλικEν, Aετ$ την διαλογ2 τουK, σε χEρουK του δ2Aου, Eστε να χρησιAοποιηθο5ν για τιK αν$γκεK του. Η εργολαβ3α 1χει.. τριπλ2 ωφ1λεια για τουK δηA4τεK. Αρχικ$, ο καθαρισA4K του χειA$ρρου Κλαρωτο5, που κ$θε χειAEνα κατακλ5ζεται απ4 φερτ$ υλικ$, προK αποφυγ2 του κινδ5νου να υπερχειλ3σει. Ακολο5θωK η Aεταφορ$ του ακαν4νιστου υλικο5 σε χEρο του δ2Aου Καρπενησ3ου και η διαλογ2 του Aετ$ απ4 κοσκ3νισAα και τ1λοK, η περαιτ1ρω χρ2ση του. Το Aεν κοσκινισA1νο υλικ4 θα Aεταφερ4ταν για αποθ2κευση σε δηAοτικο5K χEρουK, Eστε να χρησιAοποιηθε3 σε 1ργα του δ2Aου για την αποκατ$σταση

νταK 4τι το υπ4λοιπο $χρηστο υλικ4, το πολ5 “χοντρ4” δηλαδ2, θα 1πρεπε να στρωθε3 δεξι$ και αριστερ$ στην 4χθη του χειA$ρρου και 4χι να Aεταφερθε3 σε ιδιωτικ2 επιχε3ρηση, κ$τι που ε3ναι παρ$νοAο, 4πωK ε3πε, ενE πρ4σθεσε 4τι την ευθ5νη για την αποA$κρυνση του υλικο5 1χει η ΚτηAατικ2 Υπηρεσ3α, αφο5 αποτελε3 περιουσ3α του δηAοσ3ου. Επιπλ1ον, ο κ. ΚEσταK Καρβ1ληK λαAβ$νονταK τον λ4γο ε3πε 4τι και ο 3διοK π2γε στιK αποθ2κεK του δ2Aου να δει αν 1χει αποθηκευθε3 το "ψιλ4" υλικ4, αλλ$ υλικ4 δεν υπ2ρχε. ".. A4νο 4ταν εγE βρ1θηκα εκε3, 2ρθε 1να φορτηγ4", πρ4σθεσε.

Ν Ε

Ο Βαγγ1ληK Καρφ2K κατηγ4ρησε τον αντιδ2Aαρχο Θαν$ση Φ1γγο 4τι απ4 εργολαβ3α του δ2Aου Aεταφ1ρθηκε αδραν1K υλικ4 σε 1ργο αν1γερσηK... σο5περ A$ρκετ. Πρ4σθεσε δε 4τι δ5ο απ4 τα φορτηγ$ του εργολ$βου αν2κουν στον 3διο τον αντιδ2Aαρχο. “Αναθ1σαAε 1ργο που γλ3τωσε τον δ2Aο 20.000 ευρE”, ε3πε ο Θαν$σηK Φ1γγοK αντικρο5ονταK τιK κατηγορ3εK.

ζηAιEν σε οδικ$ 1ργα, 1ργα 5δρευσηK, αποχ1τευσηK κ.λπ., ενE το υπ4λοιπο "χοντρ4" υλικ4 θα χρησιAοποιηθε3 για την επ3χωση των σκουπιδιEν στον ΧΑΑ Καρπενησ3ου. Π1ραν αυτEν, 4πωK ε3παν στο ηAοτικ4 ΣυAβο5λιο, η 4λη εργολαβ3α κ4στισε A4λιK 7.000 ευρE, σε αντ3θεση Aε την περσιν2 που ανατ1θηκε Aε το ποσ4 να πλησι$ζει τιK 27.000 ευρE. Ο κ. Καρφ2K κατ2γγειλε 4τι την Παρασκευ2 25 Φεβρουαρ3ου, 4ταν ξεκ3νησε η εργολαβ3α, τα φορτηγ$ του εργολ$βου στα πλα3σια τηK αν$θεσηK του 1ργου απ4 τον δ2Aο, 1καναν λ2ψη αδρανEν υλικEν του Κλαρωτο5 απ4 την αρχ2 του χειA$ρρου στην θ1ση "Ιτι$", αλλ$ τα φορτηγ$ αντ3 να ξεφορτEσουν το υλικ4, για λογαριασA4 του δ2Aου, το Aετ1φεραν σε ιδιωτικ4 1ργο αν1γερσηK... σο5περ A$ρκετ στην θ1ση "-γιοK ΓεEργιοK". Επιπλ1ον, ο κ. Καρφ2K ε3πε 4τι δ5ο απ4 τα φορτηγ$ του εργολ$βου, τουK αριθAο5K κυκλοφορ3αK των οπο3ων ανακο3νωσε στο ηAοτικ4 ΣυAβο5λιο, αν2κουν στον αντιδ2Aαρχο κ. Θαν$ση Φ1γγο. Ακ4Aη επεσ2Aανε 4τι η λ2ψη των υλικEν απ4 τον Κλαρωτ4, τα οπο3α π2γαν στην συγκεκριA1νη ιδιωτικ2 κατασκευ2, πιστοποι2θηκε τ4σο απ4 την Aαρτυρ3α του δηAοτικο5 συAβο5λου κ. Βασ3λη ΚαAαρ1τσου, 4σο και απ4 τον 3διο, ο οπο3οK 1σπευσε επιτ4που και διαπ3στωσε το γεγον4K. Συν1χισε λ1γο-

Απ4 την πλευρ$ του ο Θαν$σηK Φ1γγοK δεν αρν2θηκε 4τι στα δ5ο απ4 τα 5 φορτηγ$ που χρησιAοπο3ησε ο εργολ$βοK, ο 3διοK 1χει ποσοστ4 40% σε κοιν2 εταιρε3α. #στ4σο, ξεκαθ$ρισε 4τι δεν 1χει καA3α σχ1ση Aε τα υπ4λοιπα που καταγγ1λλει ο κ. Καρφ2K. Πρ4σθεσε ακ4Aη 4τι οι 4ροι που συAφων2θηκαν Aε την αν$θεση του 1ργου καθαρισAο5 του Κλαρωτο5 1γινε Aε οA4φωνη απ4φαση τηK ΟικονοAικ2K Επιτροπ2K. Ειδικ4τερα δε, στ$θηκε στο γεγον4K 4τι φ1τοK υπ2ρξε κ1ρδοK π$νω απ4 20.000 ευρE υπ1ρ του δ2Aου Καρπενησ3ου, σε σ5γκριση Aε το αντ3στοιχο 1ργο που ανατ1θηκε π1ρυσι απ4 την προηγο5Aενη δηAοτικ2 αρχ2.

Στην τοποθ1τησ2 του ο Ντ3νοK ΜποAποτσι$ρηK επεσ2Aανε 4τι δεν πρ1πει ιδιωτικ$ συAφ1ροντα να εAπλ1κονται σε δρ$σειK του δ2Aου γιατ3 "η γυνα3κα του Κα3σαρα δεν πρ1πει να φα3νεται, αλλ$ και να ε3ναι τ3Aια". Απευθυν4AενοK στον δ2Aαρχο πρ4σθεσε “...για να πε3σετε κ. δ2Aαρχε 4τι δεν ε3στε σαν τουK προηγο5AενουK, πρ1πει να αποφε5γετε τ1τοια περιστατικ$”. Ο κ. Μπακογι$ννηK, παρεAβα3νονταK στο θ1Aα και αφο5 υπενθ5Aισε 4τι ο δ2AοK απ4 την συγκεκριA1νη εργολαβ3α ε3χε κ1ρδοK, χαρακτ2ρισε "Aικρ4" το γεγον4K, το οπο3ο απασχ4λησε το ηAοτικ4 ΣυAβο5λιο π$νω απ4 Aι$Aιση Eρα, τον3ζονταK πωK "... αντ3 να ασχολο5Aαστε Aε τα Aεγ$λα και σοβαρ$ θ1Aατα του δ2Aου που απασχολο5ν τουK δηA4τεK AαK, ασχολο5Aαστε Aε τα ευτελ2".

Γιατ3 παραιτ2θηκε απ4 την ΚΕΠΠΑΗΚ η Μαρ3α Π$ζιου νεK”, 2ταν τα λ4για τηK. Ο δ2AαρχοK κ. ΚEσταK Μπακογι$ννηK, ε3πε 4τι ο 3διοK λαAβ$νει εντελEK αντ3θετα Aην5Aατα απ4 τον κ4σAο, ενE εξ2ρε τιK φετιν1K προσπ$θειεK που 1γιναν τ4σο απ4 τουK υπε5θυνουK τηK ΚΕΠΠΑΗΚ, 4σο και απ4 την ν1α δηAοτικ2 αρχ2. Ο 3διοK 1κλεισε λ1γονταK πωK δεν περ3Aενε απ4 την κα Π$ζιου να 1χει τ1τοια γνEAη για την προσπ$θεια που κ$νει ο δ2AοK και προχωρEνταK 1να β2Aα ακ4Aη ο κ. δ2AαρχοK πρ4σθεσε 4τι αν η 3δια αποποιηθε3 τιK ευθ5νεK, τ4τε θα περιA1νει και την παρα3τησ2 τηK. ΧθεK, η κ. Π$ζιου, κατ1θεσε στον πρ4εδρο του ηAοτικο5 ΣυAβουλ3ου την παρα3τησ2 τηK, την οπο3α δηAοσιε5ουAε δ3πλα.

Ε

υρ

“Παρ$πλευρεK απEλειεK” σε 1ναν π4λεAο που συνεχ3ζεται Aεταξ5 τηK δηAοτικ2K αρχ2K και τηK Aε3ζονοK αντιπολ3τευσηK, θεωρε3ται η παρα3τηση τηK επ3 σειρ$ ετEν πρ4εδρου τηK ΚΕΠΠΑΗΚ καK Μαρ3αK Π$ζιου. Στο προχθεσιν4 ηAοτικ4 ΣυAβο5λιο η κα Π$ζιου ε3πε, επικαλο5Aενη σχ4λια πολιτEν, 4τι ο φετιν4K δι$κοσAοK για τιK απ4κριεK στην π4λη ε3ναι A$λλον “φτωχ4K”. Επιπλ1ον, θ1λονταK να ξεκαθαρ3σει την θ1ση τηK, ε3πε 4τι φ1τοK η 3δια αν και παραA1νει, για τυπικο5K λ4γουK, ακ4Aη πρ4εδροK τηK ΚΕΠΠΑΗΚ, δεν φ1ρει καA3α ευθ5νη, αφο5 ο ρ4λοK τηK 2ταν απλ$ διεκπεραιωτικ4K. “ Αποποιο5Aαι τιK ευθ5-

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Τον Πρ4εδρο του ηAοτικο5 ΣυAβουλ3ου του 2Aου Καρπενησ3ου

Κ5ριε Πρ4εδρε, Κατ$ την συνεδρ3αση του ηAοτικο5 ΣυAβουλ3ου στιK 28/02/2011, η οπο3α διακ4πηκε και συνεχ3ζεται σ2Aερα, αναφ1ρθηκα στον ρ4λο Aου ωK πρ4εδροK τηK δηAοτικ2K επιχε3ρησηK κατ$ το τελευτα3ο χρονικ4 δι$στηAα και συγκεκριA1να αν1φερα 4τι ο ρ4λοK Aου ε3ναι απλEK διεκπεραιωτικ4K, αφο5 οι αποφ$σειK για την λειτουργ3α τηK επιχε3ρησηK δεν λαAβ$νονται απ4 το ιοικητικ4 ΣυAβο5λιο, αλλ$ λαAβ$νονται απ4 εγκ$θετουK τουK οπο3ουK ο δ2Aαρ-

χοK $τυπα και χωρ3K να 1χει την αρAοδι4τητα τοποθ1τησε στην διο3κηση τηK επιχε3ρησηK. Στην αναφορ$ Aου αυτ2 ο κ. 2AαρχοK προσπ$θησε να απαντ2σει και συγκεκριA1να απευθυν4AενοK προσωπικ$ σε A1να, Aου ε3πε: «Κυρ3α Π$ζιου αφο5 αισθ$νεστε 4τι ο ρ4λοK σαK ωK πρ4εδροK τηK δηAοτικ2K επιχε3ρησηK ε3ναι διεκπεραιωτικ4K, υπ$ρχει και ο δρ4AοK τηK παρα3τησηK, εκτ4K αν παραA1νετε στη θ1ση του Προ1δρου για $λλουK λ4γουK.» Κ5ριε Πρ4εδρε η αναφορ$ αυτ2 του ηA$ρχου Aε θ3γει ωK πρ4εδρο τηK επιχε3ρησηK, ωK δηAοτικ2 σ5Aβουλο και ωK προσωπικ4τητα και θα πρ1πει ο κ.

2AαρχοK κατ$ την σηAεριν2 συνεδρ3αση να αναλογιστε3 και να αναγνωρ3σει το πολιτικ4 του ατ4πηAα και vα ανακαλ1σει την συγκεκριA1νη φρ$ση. Σε κ$θε περ3πτωση, Aετ$ απ4 αυτ4 το ατυχ1K για τον κ. 2Aαρχο περιστατικ4, υπ1βαλλα την παρα3τησ2 Aου απ4 Πρ4εδροK τηK Κ.Ε.Π.Π.Α.Η.Κ. και παρακαλE η παρο5σα επιστολ2 να διαβαστε3 στην α3θουσα του ηAοτικο5 ΣυAβουλ3ου. Με ιδια3τερη τιA2 ΜΑΡΙΑ ΠΑΖΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ & ΠΡΟΕΡΟΣ Κ.Ε.Π.Π.Α.Η.Κ. Καρπεν2σι 1 Μαρτ3ου 2011


Πολιτική

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ$ρτη 2 Μαρτ0ου 2011 / Σελ0δα 5

Πρώτο "δείγµα γραφής" ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Βασιζ1>ενη στο τρ0πτυχο δικαιοσ2νη, αλληλεγγ2η, εξορθολογισ>1H, η ν.α δη>οτικ/ αρχ/ για πρBτη φορ$, >ετ$ απ1 πολλ$ χρ1νια αποφ$σισε εωση των δηοτικ!ν τελ!ν κατ 7%

Ν ΕΑ

Πολιτικ/ απ1φαση Μπακογι$ννη η >ε0ωση στα δη>οτικ$ τ.λη

υτ αν ικ ά

+να απ1 τα ση>αντικ$ θ.>ατα του προχθεσινο2 η>οτικο2 Συ>βουλ0ου, που .γινε τη ευτ.ρα 28 Φεβρουαρ0ου 2011, /ταν και η απ1φαση για την αναπροσαρ>ογ/ των δη>οτικBν τελBν φωτισ>ο2 και καθαρι1τηταH, λα>β$νονταH υπ1ψη για πρBτη φορ$ τον ν.ο διευρυ>.νο δ/>ο Καρπενησ0ου.

Ε

υρ

Η πρ1ταση, την οπο0α εισηγ/θηκε ο ΚBσταH Μπακογι$ννηH, /ταν για >ε0ωση 1λων των τελBν, 1πωH αναπτ2χθηκε, σε ποσοστ1 7%. “Ο λ1γοH που οδηγηθ/κα>ε στη >ε0ωση των τελBν ε0ναι η δ2σκολη οικονο>ικ/ συγκυρ0α που βιBνουν οι πολ0τεH >αH και αφο2 >πορο2>ε τBρα να παρ.χου>ε >ια >ικρ/ ελ$φρυνση το κ$νου>ε” ε0πε, >εταξ2 $λλων, στην εισ/γησ/ του. Επιπλ.ον, ο δ/>αρχοH εισηγ/θηκε την επ.κταση τηH >ε0ωσηH κατ$ 40% των δη>οτικBν τελBν στιH λεγ1>ενεH "ευπαθε0H ο>$δεH", 1πωH οι αν$πηροι και οι πολ2τεκνοι. Με τη ν.α αυτ/ απ1φαση, >ε0ωση κατ$ 40%, θα .χουν και οι >ονογονεϊκ.H οικογ.νειεH, το εισ1δη>α των οπο0ων ε0ναι κ$τω απ1 12.000 ευρB, καθBH και οι $ποροι δη>1τεH. Μια απ1φαση που θα ανακουφ0σει δεκ$δεH συ>πολ0τεH >αH. #στ1σο, την απ1φαση δεν ψ/φισε η >ε0ζων αντιπολ0τευση. Ο Βαγγ.ληH Καρφ/H κατ.θεσε δικ/ του πρ1ταση για >ε0ωση των δη>οτικBν τελBν, αντ0 για 7%, κατ$ 10%. Η πρ1τασ/ του .τυχε πικρ1χολων σχολ0ων απ1 την πλευρ$ τηH πλειοψηφ0αH. Λα>β$νονταH τον λ1γο ο δ/>αρχοH, σχολ0ασε την πρ1ταση του κ. Καρφ/ λ.γονταH 1τι: “1σα χρ1νια διοικο2σατε τον δ/>ο κ$νατε >1νο αυξ/σειH στα δη>οτικ$ τ.λη. ΤBρα που χ$σατε τιH εκλογ.H ζητ$τε >ειBσειH και >$λιστα εκ του πονηρο2, αφο2 σαH ζητ/σα>ε να καταθ.σετε την πρ1τασ/ σαH και δεν το κ$νατε, για να ρθε0τε τBρα στο η>οτικ1 Συ>βο2λιο και, 1ταν ακο2σατε την πρ1τασ/ >αH περ0 >ε0ωσηH των τελBν κατ$ 7%, εσε0H αντιπροτε0νατε... 10%!” Την πρ1ταση του δη>$ρχου στ/ριξαν οι εκπρ1σωποι τηH ελ$σσονοH αντιπολ0τευσηH, ενB η ο>$δα του κ. Καρφ/ τελικ$ δεν ψ/φισε τη >ε0ωση των τελBν.

/λωση Μπακογι$ννη

Ο δ/>αρχοH Καρπενησ0ου, ΚBσταH Μπακογι$ννηH δ/λωσε: "... η >ε0ωση των δη>οτικBν τελBν αποτελε0 >ια γεννα0α πρ$ξη τηH

ν.αH δη>οτικ/H αρχ/H. ιαψε2σα>ε σ/>ερα τιH προεκλογικ.H κινδυνολογ0εH που παρουσ0αζαν τον Καλλικρ$τη, ωH ευκαιρ0α για την α2ξηση των τελBν και την επιβολ/ ν.ων στην τοπικ/ αυτοδιο0κηση. Σε πε0σ>α των καιρBν, και

σεβ1>ενοι τιH δυσκολ0εH που αντι>ετωπ0ζουν τα νοικοκυρι$ και οι >ικρ.H επιχειρ/σειH, λ1γω τηH οικονο>ικ/H κρ0σηH, >ειBνου>ε τα δη>οτικ$ τ.λη στο σ2νολ1 τουH αλλ$ και στοχευ>.να, σε κοινωνικ.H ο>$δεH που χρ/ζουν

τηH βο/θει$H >αH. Ε0ναι ιδια0τερα ση>αντικ1 για ε>$H που οι εκπρ1σωποι τηH Ανεξ$ρτητηH η>οτικ/H Συνεργασ0αH στ/ριξαν την πρ1ταση αυτ/».

Η απφαση για τη εωση 7% των δηοτικ!ν τελ!ν

Στην 0δια απ1φαση υπ/ρξε και ορθολογισ>1H >ε >ικρ/ >ε0ωση στον συντελεστ/ ακ0νητηH περιουσ0αH (ΤΑΠ), ο οπο0οH .γινε ενια0οH για 1λεH τιH τοπικ.H κοιν1τητεH των δη>οτικBν ενοτ/των καθBH και τη δη>οτικ/ εν1τητα Καρπενησ0ου στο 0,09% ετησ0ωH, προκει>.νου το πρ1σθετο αυτ1 .σοδο να διατ0θεται αποκλειστικ$ για εν0σχυση των κονδυλ0ων λειτουργικBν δαπανBν και συντ/ρησηH σχολε0ων. (παρ. 6β του $ρθρου 113 του Ν. 1892/90). Η >ε0ωση κατ$ ποσοστ1 7% .ναντι των περσινBν τι>Bν εφαρ>1ζεται στιH δη>οτικ.H εν1τητεH 1πωH αυτ/ του Καρπενησ0ου, τηH ο>ν0σταH και του Προυσο2, ενB υπ$ρχει >ικρ/ α2ξηση στιH υπ1λοιπεH τοπικ.H κοιν1τητεH προκει>.νου να υπ$ρξει ορθολογισ>1H και δικαιοσ2νη, 1πωH τον0στηκε. Για τα καταστ/>ατα θα ισχ2σουν δ2ο ζBνεH. Η ζBνη Α περιλα>β$νει τη δη>οτικ/ κοιν1τητα Καρπενησ0ου και τιH τοπικ.H κοιν1τητεH Αγ0ου Νικολ$ου, Βουτ2ρου, Κορυσχ$δων, ο>ν0σταH, Κρικ.λλου, Μεγ$λου Χωριο2, Μικρο2 Χωριο2 και Προυσο2 >ε τι>/ 2,40 ευρB αν$ τ.>. Η ζBνη Β. περιλα>β$νει 1λεH τιH υπ1λοιπεH τοπικ.H κοιν1τητεH >ε τι>/ 1,86 ευρB αν$ τ.>. Για τιH κατοικ0εH ισχ2ουν επ0σηH δ2ο ζB-

νεH. Η Α ζBνη που περιλα>β$νει το Καρπεν/σι >ε τι>/ 1,45 ευρB αν$ τ.>. και η Β ζBνη >ε τι>/ 1,20 ευρB αν$ τ.>. η οπο0α περιλα>β$νει 1λα τα $λλα χωρι$ των δ/>ων.

Εκτ1H σχεδ0ου Τ.λοH, >ε την 0δια απ1φαση, επιβ$λλονται τ.λη και στα ακ0νητα των περιοχBν που βρ0σκονται εκτ1H σχεδ0ου π1ληH δεδο>.νου 1τι στιH περιοχ.H αυτ.H ο δ/>οH παρ.χει υπηρεσ0εH καθαρι1τηταH / ηλεκτροφωτισ>ο2 ωH εξ/H: Σε περιοχ.H που παρ.χεται >1νο καθαρι1τητα ποσοστ1 70% του τ.λουH που ισχ2ει στην Α ζBνη αν$ τετραγωνικ1 >.τρο ηλεκτροδοτο2>ενηH επιφ$νειαH. Σε περιοχ.H που παρ.χεται >1νο ηλεκτροφωτισ>1H (επ.κταση δικτ2ου ΕΗ) ποσοστ1 30% του τ.λουH που ισχ2ει στην Α ζBνη. Ευπαθε0H ο>$δεH Με0ωση κατ$ 40% των τελBν (σε κ2ρια κατοικ0α >.χρι 200 τ.>.) θα .χουν Α) οι πολ2τεκνοι οι οπο0οι ε0ναι δη>1τεH και >1νι>οι κ$τοικοι του δ/>ου ενB οι προϋποθ.σειH ε0ναι να .χουν τουλ$χιστον .να αν2παντρο αν/λικο παιδ0 / φοιτητ/ / σπουδαστ/ (που φοιτ$ σε αναγνωρισ>.νη δη>1σια σχολ/) /

στρατευ>.νο τ.κνο. Β) Οι δη>1τεH >ε αναπηρ0εH (>ε ποσοστ$ αναπηρ0αH 80% και $νω) που λα>β$νουν αναπηρικ/ σ2νταξη και ε0ναι απαλλαγ>.νοι του φ1ρου εισοδ/>ατοH, >ε β$ση συγκεκρι>.νη δι$ταξη ν1>ου 1πωH επ0σηH νεφροπαθε0H που υποβ$λλονται σε αι>οκ$θαρση / περιτοναϊκ/ κ$θαρση / .χουν κ$νει >ετα>1σχευση νεφρο2, οι π$σχοντεH απ1 >εσογειακ/ δρεπανοκυτταρικ/ και >ικροδρεπανοκυτταρικ/ αναι>0α και υποβ$λλονται σε >ετ$γγιση α0>ατοH και οι τυφλο0.

Μονογονεϊκ.H οικογ.νειεH και $ποροι Μονογονεϊκ.H οικογ.νειεH >ε χα>ηλ1 εισ1δη>α >.χρι του ποσο2 12.000 ευρB. Η >ε0ωση αυτ/ θα χορηγε0ται >ε την προσκ1>ιση πιστοποιητικο2 οικογενειακ/H κατ$στασηH, αντ0γραφο Ε1 καθBH και εκκαθαριστικο2 ση>ειB>ατοH. *ποροι δη>1τεH 1πωH αυτο0 οριοθετο2νται απ1 την κε0>ενη νο>οθεσ0α. Η >ε0ωση αυτ/ θα χορηγε0ται απ1 την αρ>1δια υπηρεσ0α του δ/>ου, αφο2 προηγο2>ενα προσκο>0ζονται σε αυτ/ .γγραφο που να αποδεικν2εται η οικονο>ικ/ τουH αδυνα>0α, καθBH και αντ0γραφο του Ε1 για εξακρ0βωση τηH πρBτηH κατοικ0αH τουH.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ?ρτη 2 ΜαρτMου 2011 / ΣελMδα 6

Το "στολMδι"... ξKφτισε

ΜNνο αν παραχωρηθεM σε ιδι_τη [πορεM να σωθεM ΕνKργειεe Μπακογι?ννη Ο δL[αρχοe ΚαρπενησMου Κ_σταe Μπακογι?ννηe προεκλογικ? εMχε πει Nτι απο τουe πρ_τουe του στNχουe εMναι η λOση στο πρNβλη[α του ΑθλητικοO ΚKντρου. Η πρNταση που υποστηρMζει εMναι η πλLρηe παραχ_ρηση του ΚKντρου στον δL[ο ΚαρπενησMου και η αν?θεσL του για εκ[ετ?λλευση σε ιδι_τεe [Kσω Σ1ΙΤ. Η πρNτασL του αυτL [?λιστα θα βρει υποστηρικτKe σε Nλεe τιe πολιτικKe και δη[οτικKe παρατ?ξειe, αφοO κατ? καιροOe Kχουν εκφραστεM θετικ? στην κατεOθυνση τηe παραχ_ρησηe σε ιδι_τη. ΕMναι προφανKe Nτι ο δL[οe Καρπε-

νησMου, ειδικ? στην οικονο[ικL συγκυρMα τηe εποχLe δεν [πορεM να συντηρLσει το ΑθλητικN ΚKντρο. Στα πλαMσια αυτ?, ο δL[αρχοe βρKθηκε την 1ευτKρα 28 ΦεβρουαρMου 2011, το πρωM στην ΑθLνα και εMχε συν?ντηση [ε τον ΓενικN Γρα[[ατKα Αθλητισ[οO κ. Π. ΜπιτσαξL, στιe 11 το πρωM. Η συν?ντηση κρ?τησε π?νω απN δυN[ισι _ρεe. ΠερισσNτερεe πληροφορMεe δεν Kγιναν γνωστKe, αλλ? φαMνεται Nτι ο ΓενικNe Γρα[[ατKαe Kδωσε υπNσχεση στον Κ_στα Μπακογι?ννη για την πλLρη παραχ_ρηση του κKντρου στον δL[ο ΚαρπενησMου [ε σκοπN την εκχ_ρησL του σε ιδι_τη.

Α

του βοηθητικοO, τα Nποια Nλα αυτ? τα χρονι? συντηρεM [ε κNπο ο δL[οe ΚαρπενησMου και χρησι[οποιοOν οι τοπικKe ο[?δεe, αλλ? και κ?θε καλοκαMρι κορυφαMεe ποδοσφαιρικKe ο[?δεe για την προετοι[ασMα τουe. Προ ετ_ν εMχα[ε αναφερθεM στην κατ?σταση του ΠροπονητικοO κKντρου. Παρ? ταOτα και παρ? τιe συνεχιζN[ενεe οχλLσειe προe κ?θε αρ[Nδιο απο πλLθοe πολιτικ_ν και αθλητικ_ν παραγNντων δεν φαMνεται να ιδρ_νει το αυτM τηe γενικLe γρα[[ατεMαe και το ΑθλητικN ΚKντρο συνεχMζει να βρMσκεται σε ?θλια κατ?σταση.

Ν Ε

ΕνKργειεe για την παραχ_ρηση του ΑθλητικοO ΚKντρου στον δL[ο προωθεM ο 1L[αρχοe ΚαρπενησMου Κ_σταe Μπακογι?ννηe. Την 1ευτKρα εMχε συν?ντηση στην ΑθLνα [ε τον ΓενικN Γρα[[ατKα Αθλητισ[οO. Η κατ?σταση στο ΠροπονητικN ΚKντρο ΚαρπενησMου δεν [πορεM να συνεχιστεM ?λλο. ΑποτελεM πλKον επιτακτικL αν?γκη να λ?βει ?[εσα [ετρ? η πολιτεMα για να σ_σει το στολMδι τηe ΕυρυτανMαe, το ΠροπονητικN ΚKντρο. ΣL[ερα, τα κτMρια του ΑθλητικοO βρMσκονται σε ?θλια κατ?σταση σε αντMθεση [ε Kνα [ικρN κο[[?τι των Αθλητικ_ν εγκαταστ?σεων του [εγ?λου γηπKδου και

Υποψήφιο για νέα πιστοποίηση ποιότητας το Νοσοκοµείο

υτ αν ικ άΣτχο ο ια ατικ τουρισ και η γενικτερη αναβθ ιση Απο[ακρOνεται το ενδεχN[ενο υποβ?θ[ισLe του

Με απNφαση του υπουργεMου ΥγεMαe προωθεMται ?[εσα η αναβ?θ[ιση και του ΓενικοO Νοσοκο[εMου ΚαρπενησMου [Kσω τηe νKαe πιστοποMησηe ποιNτηταe που προωθεMται και η οποMα θα πραγ[ατοποιηθεM στα πλαMσια υλοποMησηe τηe δρ?σηe «ΠιστοποMηση τρι?ντα τεσσ?ρων (34) νοσοκο[εMων» που αναλOεται σε τρMα υποKργα, συνολικοO Oψουe 980.000 ευρ_.

Ε

υρ

Με την απNφαση υπ/ αριθ[N πρωτοκNλλου 24427/28-2-2011, την οποMα υπογρ?φει ο γενικNe γρα[[ατKαe ΝικNλαοe ΠολOζοe, το ΥπουργεMο ΥγεMαe και ΚοινωνικLe ΑλληλεγγOηe εγκρMνει απN ?ποψη σκοπι[Nτηταe το Kργο «ΠιστοποMηση τρι?ντα τεσσ?ρων (34) νοσοκο[εMων» επιλεγ[Kνων περιοχ_ν τουριστικοO ενδιαφKροντοe (ια[ατικNe τουρισ[Ne κ.λ.π.), [εταξO των οποMων και το ΓενικN Νοσοκο[εMο ΚαρπενησMου. Jπωe αναφKρεται στο συγκεκρι[Kνο Kγγραφο: «…Για το Kργο αυτN θα αναπτυχθοOν 3 υποKργα και συγκεκρι[Kνα: Το υποKργο 1: «1ιοMκηση – συντονισ[Ne Kργου, απN το εθνικN κKντρο βιολογικ_ν υλικ_ν (ΕΚΕΒΥΛ)», Το υποKργο 2: «ΠιστοποMηση νοσοκο[εMων απN το ΕΚΕΒΥΛ, σε συνεργασMα [ε αντMστοιχο οργανισ[N διαπιστεOσεων υγεMαe, Nπωe ενδεικτικ? εMναι ο οργανισ[Ne «QualeVITA» στην ΚOπρο» και Το υποKργο 3: «ΕκπαMδευση προσωπικοO για τιe δOο ανωτKρω δρ?σειe, [ε φορKα υλοποMησηe το ΕΚΕΒΥΛ, σε συνεργασMα [ε το εθνικN και καποδιστριακN πανεπιστL[ιο ΑθLναe». ΣτNχοe του Kργου εMναι η αναβ?θ[ιση του εθνικοO συστL[ατοe υ-

γεMαe και κοινωνικLe φροντMδαe, σε πανελλLνιο επMπεδο. Ο φορKαe υλοποMησηe του Kργου και των τρι_ν υποKργων, (ΕΚΕΒΥΛ), θα καταθKσει προγρα[[ατισ[N των δρ?σεων, [ε αναλυτικN χρονοδι?γρα[[α για Nλα τα πιο π?νω αναφερN[ενα, σε συνεργασMα [ε το εθνικN και καποδιστριακN πανεπιστL[ιο ΑθLναe και τον οργανισ[N διαπιστεOσεων υγεMαe. Το Nλο Kργο, το οποMο θα ολοκληρωθεM εντNe δ_δεκα (12) [ην_ν, συνολικLe προϋπολογιζN[ενηe δαπ?νηe που ανKρχεται στο ποσN των 980.000ευρ_ συ[περιλα[βανο[Kνου του Φ.Π.Α., θα αντι[ετωπιστεM απN τη χρη[ατοδNτηση του εθνικοO στρατηγικοO πλαισMου αναφορ?e (ΕΣΠΑ) 2007-2013.» Στην πρ?ξη αυτN ση[αMνει Nτι το Νοσοκο[εMο [αe αναβαθ[Mζεται ακN[η περισσNτερο. ΜKχρι τ_ρα το Νοσοκο[εMο ΚαρπενησMου διαθKτει πιστοποMηση ISO 9001 για τη [ον?δα τε-

χνητοO νεφροO που απKκτησε επM διοικLσεωe του 1ιοικητL κ. Παπα[Mχου και εMναι Kνα απN τα τρMα νοσοκο[εMα στην Ελλ?δα που τη διαθKτουν. ΕπMσηe διαθKτει και την πιστοποMηση HACCP για υπηρεσMεe που αφοροOν την κουζMνα και την διατLρηση των τροφM[ων, που απKκτησε επM διοικLσεωe του κ. Παπανικολ?ου, απN γερ[ανοαυστριακN οMκο και το καθιστοOν Kνα απN τα 5 L 6 Νοσοκο[εMα στην Ελλ?δα που διαθKτουν πιστοποMηση HACCP στην κουζMνα τουe, [εταξO αυτ_ν το "ΑττικN Νοσοκο[εMο" και το ">ν?σειο". Gτσι τ_ρα θα πιστοποιηθεM η ποιNτητ? του και απN το ΕΚΕΒΥΛ, και την QualeVITA, εντ?σσοντ?e το στη χορεMα νοσοκο[εMων Nπωe εMναι ο Ευαγγελισ[Ne, το Γ. Γεννη[ατ?e, το Τζ?νειο, το Αλεξ?νδρα και ?λλα [εγ?λα νοσοκο[εMα τηe χ_ραe. Το ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ διαθKτει σOγχρονα εργαστLρια ποιοτικοO ελKγχου ια-

τροτεχνολογικ_ν προϊNντων στα οποMα διεξ?γονται εργαστηριακοM Kλεγχοι [ε β?ση ευρωπαϊκ? και διεθνL πρNτυπα (EN, EurPh, ISO κ.α.). Η πλοOσια τεχνογνωσMα του επιστη[ονικοO προσωπικοO και ο ?ρτιοe εργαστηριακNe εξοπλισ[Ne δMνουν στo ΕΚΕΒΥΛ την δυνατNτητα να παρKχει υπηρεσMεe ποιοτικοO ελKγχου υψηλ_ν προδιαγραφ_ν τNσο προe τον ιδιωτικN Nσο και ωe προe τον δη[Nσιο το[Kα. Η δεOτερη εταιρεMα που θα αναλ?βει την πιστοποMηση του νοσοκο[εMου εMναι η Quale Vita Healthcare Consulting Ltd που ιδρOθηκε το 2003, Kχει Kδρα στην ΚOπρο και δραστηριοποιεMται σαν διεθνLe συ[βουλευτικNe οργανισ[Ne σε θK[ατα υγεMαe. Το προσωπικN τηe εταιρεMαe προKρχεται απN Kνα ευρO φ?σ[α πεδMων του το[Kα υγεMαe στον ιδιωτικN και δη[Nσιο το[Kα και [πορεM να παρKχει υπηρεσMεe αναδιοργ?νωσηe των υφιστ?[ε-

νων δο[_ν, να αναπτOξουν βελτιω[Kνα επιχειρη[ατικ? συστL[ατα, να προτεMνει στρατηγικKe πληροφοριακ_ν συστη[?των, και να παρKχει την απαιτοO[ενη γν_ση και εφNδια διασφαλMζονταe Nτι η το νοσοκο[εMο [αe θα πληροM τα κριτLρια και τιe απαιτLσειe των σOγχρονων υπηρεσι_ν υγεMαe. ΜεταξO ?λλων οι υπηρεσMεe που [πορεM να προσφKρει εMναι σε θK[ατα 1ιοMκησηe Νοσοκο[εMων, Συ[βουλευτικKe υπηρεσMεe για ιατρικN τουρισ[N και προσKλκυση ταξιδιωτ_ν υγεMαe. Για το νοσοκο[εMο [αe, η εξKλιξη αυτL εMναι ενδεικτικL τηe τ?σηe να διατηρLσει την βιωσι[Nτητ? του και να [ετεξελιχθεM Mσωe σε Kνα εξειδικευ[Kνο κKντρο παροχLe υπηρεσι_ν υγεMαe, συντελ_νταe και στην γενικNτερη οικονο[ικL στLριξη τηe τοπικLe κοινωνMαe, προσθKτονταe στο τουριστικN προφMλ τηe περιοχLe που εMναι κυρMωe προορισ[Ne αναψυχLe και την δι?σταση του προορισ[οO ταξιδιωτ_ν υγεMαe, καθ_e ο ιατρικNe τουρισ[Ne αποτελεM [ια νKα ραγδαMα εξελισσN[ενη [ορφL τουρισ[οO και παροχLe υπηρεσι_ν υγεMαe. ΕMναι χαρακτηριστικN Nτι η ΕιδικL ΥπηρεσMα Το[Kα ΥγεMαe και Κοιν. ΑλληλεγγOηe, στην οποMα κοινοποιLθηκε το Kγγραφο, καλεMται χαρακτηριστικ? να «προβεM στιe απαραMτητεe περαιτKρω ενKργειεe, σO[φωνα [ε τιe αναφερN[ενεe, στο προοM[ιο τηe απNφασηe, διατ?ξειe του εθνικοO και κοινοτικοO δικαMου, οι οποMεe αφοροOν δη[Nσιεe συ[β?σειe Kργων L υπηρεσι_ν, καθ_e και τιe αναφερN[ενεe διατ?δειe που διKπουν την πραγ[ατοποMηση Kργων και υπηρεσι_ν, δια[Kσου των διαδικασι_ν και τηe χρη[ατοδNτησηe του ΕθνικοO ΣτρατηγικοO ΠλαισMου Αναφορ?e (Ε.Σ.Π.Α.), λNγω τηe αν?γκηe και σπουδαιNτηταe υλοποMησηe του εν λNγω Kργου”.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ!ρτη 2 Μαρτ1ου 2011 / Σελ1δα 7

Ο Νίκος Σουλιώτης μιλάει για την Αστική Ανάπλαση

Μετ! το δη?οσ1ευ?α των ΕυρυτανικCν Ν/ων τηI περασ?/νηI εβδο?!δαI, σχετικ! ?ε τα σχ/δια αν!πλασηI του ιστορικο3 κ/ντρου του Καρπενησ1ου και τιI απαρα1τητεI ?ονοδρο?0σειI, ο αντιδ0?αρχοI Ν1κοI ΣουλιCτηI παραχCρησε αποκλειστικ0 συν/ντευξη ?ε την οπο1α επιχειρε1 να εξηγ0σει τη θ/ση τηI δη?οτικ0I αρχ0I. Σε κ!θε περ1πτωση διακηρ3σσει 2τι δεν πρ2κειται να ληφθε1 κα?1α απ2φαση πριν την ολοκλ0ρωση τηI διαβο3λευση ?ε 2λουI τουI ενδιαφερ2?ενουI, αν και ξεκαθαρ1ζει 2τι η αν!πλαση του κ/ντρου 0ταν στιI προγρα??ατικ/I δηλCσειI του συνδυασ?ο3 του. Παρ!λληλα ο αντιδ0?αρχοI τον1ζει 2τι προβλ/πεται η δη?ιουργ1α 200 περ1που θ/σεων στ!θ?ευσηI σε δι!φορα ση?ε1α τηI π2ληI, καθCI και ο εγκιβωτισ?2I του Κλαρωτο3, στη θ/ση τηI Στεγασ?/νηI Λαϊκ0I Αγορ!I.

Η επιστολή των ξενοδόχων

χ0 των πολιτCν και των επαγγελ?ατιCν, να ε1ναι αποτελεσ?ατικ/I ωI προI την επ1λυση των προβλη?!των(διευκ2λυνση πρ2σβασηI, κυκλοφοριακ0 !νεση, λειτουργικ2τητα κ1νησηI πεζCν και αυτοκιν0των) και κυρ1ωI να ενισχ3ουν την τουριστικ0 ταυτ2τητα τηI π2ληI. Κ3ριε 0?αρχε, σε πολλ/I δη?2σιεI τοποθετ0σειI σαI /χετε τον1σει 2τι πρCτη σαI προτεραι2τητα ε1ναι να βελτιCσετε τιI υποδο?/I, προκει?/νου η π2λη ?αI να γ1νει περισσ2τερο ελκυστικ0 τουριστικ!. Με β!ση λοιπ2ν αυτ2 το στ2χο και τιI χωροταξικ/I ιδιαιτερ2τητεI τηI π2ληI, θα πρ/πει να κριθο3ν τα ν/α ?/τρα και 2χι ?ε γνC?ονα γενικ/I συγκοινωνιακ/I αρχ/I που εκπονο3νται χωρ1I την βιω?/νη γνCση των ειδικCν συνθηκCν. Επειδ0 τα ?/λη τηI )νωσ0I ?αI ε1ναι οι πρCτοι που εισπρ!ττουν τα παρ!πονα των επισκεπτCν για τα κυκλοφοριακ! προβλ0?ατα τηI π2ληI, πιστε3ου?ε 2τι ε1?αστε σε θ/ση να διατυπCσου?ε συγκεκρι?/νεI προτ!σειI προI διαβο3λευση. Καταρχ0ν, το Καρπεν0σι ε1ναι η π2λη ?ε την ση?αντικ2τερη τουριστικ0 και ε?πορικ0 υποδο?0 στο νο?2. Οι επισκ/πτεI, ανεξαρτ0τωI ποια περιοχ0 /χουν επιλ/ξει ωI τ2πο

Ε

υρ

Κ3ριε 0?αρχε, Μ/χρι σ0?ερα η )νωσ0 ?αI απ/φυγε να π!ρει θ/ση για τιI διαγραφ2?ενεI παρε?β!σειI που δρο?ολογο3νται στο κ/ντρο τηI π2ληI και στιI εισ2δουI τηI. Κρ1να?ε 2τι θα 0ταν πρ2ωρο να τοποθετηθο3?ε επ1 τηI αρχ0I των παρε?β!σεων, δεδο?/νου 2τι 2λοι συ?φωνο3?ε 2τι το κ/ντρο τηI π2ληI ε1ναι επιβαρυ?/νο κυκλοφοριακ! και δεν παρ/χει επαρκε1I χCρουI στ!θ?ευσηI, επο?/νωI οι παρε?β!σειI κρ1νονται απαρα1τητεI και η πρωτοβουλ1α σαI να συνεχ1σετε και να ολοκληρCσετε την προσπ!θεια των προκατ2χων σαI, ε1ναι επαινετ0. στ2σο, απ2 τον τοπικ2 τ3πο προκ3πτει 2τι /χουν αρχ1σει να σχη?ατοποιο3νται οι κατευθ3νσειI των παρε?β!σεων χωρ1I ακ2?α να /χουν ολοκληρωθε1 οι ?ελ/τεI απ2 την ο?!δα των συγκοινωνιολ2γων που επιλα?β!νεται του θ/?ατοI. ΣυνεπCI ε1ναι Cρι?εI οι συνθ0κεI για να τοποθετηθο3?ε ?ε σαφ0νεια και καθαρ2τητα προκει?/νου να συ?β!λλου?ε στο δι!λογο που θα ακολουθ0σει. Ε1?αστε σ1γουροι 2τι συ?φωνε1τε ?ε την αντ1ληψη 2τι οι 2ποιεI παρε?β!σειI στην π2λη ?αI θα πρ/πει να /χουν τη συνα1νεση και την αποδο-

δια?ον0I εντ2I του νο?ο3, θα περ!σουν απαρα1τητα απ2 το Καρπεν0σι για /να καφ/ στην πλατε1α, για αγορ! τοπικCν προϊ2ντων, για την εκκλησ1α, για νυχτεριν0 διασκ/δαση, για εκδηλCσειI πολιτισ?ο3, για ?εγαλ3τερη ποικιλ1α παροχCν εστ1ασηI και για να γνωρ1σουν την π2λη γενικ2τερα. Το Καρπεν0σι /χει ταυτιστε1 και χαρακτηρ1ζει τον ευρ3τερο προορισ?2 και συν0θωI οι επισκ/πτεI το επιλ/γουν ωI ορ?ητ0ριο για 2λη την περιοχ0. Αυτ2 πρ/πει να το ενισχ3σου?ε και 2χι να το υποβαθ?1σου?ε προκει?/νου να αυξηθο3ν και οι π2ροι τηI π2ληI. ΠρCτο συνεπCI ?/λη?α τηI 2ποιαI παρ/?βασηI θα πρ/πει να ε1ναι να διευκολ3νεται η πρ2σβαση στην π2λη και απ2 τιI δ3ο εισ2δουI(ανατολικ0 και δυτικ0). Η προτειν2?ενη ?ονοδρ2?ηση τηI Ζηνοπο3λου ?ε κατε3θυνση την πλατε1α, ?ε διαπλ!τυνση των πεζοδρο?1ων, διευκολ3νει την ανατολικ0 πρ2σβαση ?2νο εφ2σον εξασφαλιστε1 η ασφαλ0I και !νετη δι/λευση εν2I λεωφορε1ου(δ3ο παρ!λληλα κινο3?ενων ΙΧ) και υπ!ρχουν εσοχ/I για αποβ1βαση-επιβ1βαση ?προστ! απ2 τα ξενοδοχε1α. Η ?ονοδρ2?ηση αυτ0 ε!ν φτ!νει ?/χρι τη γ/φυρα στην Νερ!ιδα θα

νητο και να κ!νειI τη δουλει! σου. Αυτ2 που ιδια1τερα εντυπωσ1ασε ε1ναι η αλλαγ0 τηI ρο0I των αυτοκιν0των στην ΚαρπενησιCτη. Θα γ1νει τελικ! !νοδοI; Στα πλα1σια ?ιαI κυκλοφοριακ0I ?ελ/τηI εξετ!ζονται δι!φορα σεν!ρια. Στα πλα1σια αυτCν των σεναρ1ων εξετ!ζονται 2λεI οι ?ονοδρο?0σειI και 2λεI οι πιθαν/I κατευθ3νσειI. εν /χει παρθε1 κα?1α απ2φαση να ε1ναι !νοδοI η ΚαρπενησιCτη. ιερευνCνται 2λεI οι λ3σειI, οι οπο1εI θα ?πουν σε διαβο3λευση. Πρ/πει να δο3?ε την 2λη φιλοσοφ1α τηI κ!θε πρ2τασηI, τι θα γ1νουν δηλαδ0 οι υπ2λοιποι δρ2?ο. (λλωστε θα αποφασ1σου?ε ?ετ! την διαβο3λευση σε ποια λ3ση θα καταλ0ξου?ε. Αυτ0 την στιγ?0 δεν /χει παρθε1 κα?1α απ2φαση. Οι αντιδρ!σειI που υπ!ρχουν ?/χρι τCρα πωI θα αντι?ετωπιστο3ν; Ε1πατε 2τι θα πρ/πει να αλλ!ξουν και κ!πωI και οι συν0θει/I ?αI. Μιλ!?ε για ριζικ/I αλλαγ/I; Ε?ε1I δεν θ/λου?ε ο3τε ριζικ/I αλλαγ/I, ο3τε κ2ντρα ?ε τον κ2σ?ο. Ε?ε1I θ/λου?ε να κ!νου?ε καλ3τερη την ζω0 στην π2λη. Αυτ2 θα το αποφασ1σου?ε 2λοι ?αζ1. Αν αποφασ1σου?ε 2τι ε1?αστε καλ! 2πωI ε1?αστε, ?πορο3?ε να το αφ0σου?ε και 2πωI ε1?αστε. Αν πιστε3ου?ε 2τι κ!τι πρ/πει να το αλλ!ξου?ε και γνC?η ?ου ε1ναι 2τι κ!τι πρ/πει να αλλ!ξου?ε- προφανCI θα πρ/πει να εξετ!σου?ε τιI λ3σειI που θα ε1ναι οι πιο αποδεκτ/I, γιατ1 φαντ!ζο?αι 2τι δεν ε1ναι δυνατ2ν ?ια λ3ση να ικανοποιε1 τουI π!ντεI. .στερα υπ!ρχει και το δεδο?/νο των !λλων π2λεων. Στο Αγρ1νιο, ?ε την οδ2 Παπαστρ!του, στην Λα?1α ?ε την οδ2 Β3ρωνοI και Ρ0γα Φερα1ου, στην Λ!ρισα. Πολλ/I π2λειI π!νε στιI λ3σειI τηI 0πιαI κυκλοφορ1αI και προσπαθο3ν να αποδCσουν το κ/ντρο στουI πολ1τεI τουI, να ε1ναι ε3κολα προσβ!σι?ο, να ?πορε1 να το περιδιαβα1νει ο κ!θε επισκ/πτηI. εν ανακαλ3ψα?ε ε?ε1I τον τροχ2 2ταν λ/?ε 2τι θ/λου?ε δρ2?ουI 0πιαI κυκλοφορ1αI στο Καρπεν0σι

Ν Ε

τα αυτοκ1νητα που παρκ!ρουν ?προστ! στα καταστ0?ατα. Στα πλα1σια αυτ0I τηI προσπ!θειαI προσπαθο3?ε να αξιοποι0σου?ε την ε1σοδο τηI π2ληI, ?ετ! τον κ2?βο, 2που προσπαθο3?ε να δη?ιουργ0σου?ε περ1που 35 υπα1θριεI θ/σειI π!ρκινγκ. Το δε3τερο ση?ε1ο στ!θ?ευσηI, που ε1ναι και το ?εγ!λο κο??!τι που θα απορροφ0σει τα πολλ! αυτοκ1νητα ε1ναι ο χCροI του παλαιο3 ΚΤΕΛ. -δη πιστε3ω ?/σα στο Μ!ρτιο, 2ταν το επιτρ/ψουν και οι καιρικ/I συνθ0κεI, θα ξεκιν0σει το /ργο τηI κατεδ!φισηI του ΚΤΕΛ και τηI στ0ριξηI των πρανCν. Εκε1 θα δη?ιουργηθο3ν περ1που 120 θ/σειI στ!θ?ευσηI. )να τρ1το ση?ε1ο ε1ναι η θ/ση τηI παλι!I λαϊκ0I αγορ!I. Κατ! καιρο3I /χουν ακουστε1 δι!φορα περ1 υπ2γειων π!ρκινγκ και ?εγ!λων κτηρ1ων που θα χρησι?οποιο3νταν ωI χCροι στ!θ?ευσηI, ωI καταστ0?ατα κ.λπ. Ε?ε1I σε αυτ0 τη φ!ση και ?ε δεδο?/νη την οικονο?ικ0 κρ1ση και την στεν2τητα των οικονο?ικCν ?αI αποφασ1σα?ε να προτε1νου?ε /να υπα1θριο π!ρκινγκ 35 /ωI 40 θ/σεων. Τ/ταρτο ση?ε1ο που θ/λου?ε να εκ?εταλλευτο3?ε, και προχωρ0σα?ε ?ε τιI Τεχνικ/I ?αI Υπηρεσ1εI, ε1ναι η ?ελ/τη του σκεπ!σ?ατοI τουI Κλαρωτο3, αρχικ! κοντ! στο ση?ε1ο τηI ν/αI λαϊκ0I αγορ!I, Cστε να αποσυ?φορ0σου?ε την αυξη?/νη κ1νηση που παρατηρε1ται το Σ!ββατο το πρω1 που ε1ναι και οι CρεI λειτουργ1αI τηI. Απ2 εκε1 και π/ρα θεωρο3?ε 2τι ε1ναι /να ση?ε1ο πολ3 κοντ! στο κ/ντρο τηI π2ληI 2που θα ?πορε1 και ο επισκ/πτηI και ο κ!τοικοI να παρκ!ρει το αυτοκ1νητ2 του το επισκ/πτεται. Ε1ναι γεγον2I 2τι 2ταν π!?ε σε /να /ργο αν!πλασηI κ!ποιεI συν0θει/I ?αI πρ/πει να αλλ!ξουν. ηλαδ0 πρ/πει να καταλ!βου?ε 2τι θα πρ/πει να παρκ!ρου?ε 200-300 ?/τρα απ2 την πλατε1α και να περπατ!?ε ωI εκε1. ΘεωρC 2τι ο περ1πατοI αυτ2I /χει 2φελοI για τα καταστ0?ατα αφο3 ?ε !λλη !νεση περπατ!I και χαζε3ειI ?προστ! στην βιτρ1να και ?πορε1I να αποφασ1σειI να ψων1σειI και !λλη να περν!I ?ε το αυτοκ1-

υτ αν ικ ά

Υπ!ρχει σ0?ερα, κ. ΣουλιCτη, /να ?εγ!λο /ργο αν!πλασηI το οπο1ο κυοφορε1 ο δ0?οI Καρπενησ1ου και θα παρουσι!σει σε λ1γεI η?/ρεI. Τι περιλα?β!νει απ2 2σο γνωρ1ζετε, 2σον αφορ! τη ?ελ/τη; Το /ργο τηI αν!πλασηI τηI π2ληI του Καρπενησ1ου 0ταν απα1τηση 2λων των κατο1κων και για ?αI 0ταν προγρα??ατικ0 υπ2σχεση και υποχρ/ωση να προχωρ0σου?ε στην αν!πλαση του ιστορικο3 κ/ντρου Καρπενησ1ου. Ε1ναι γεγον2I 2τι σ0?ερα η αγορ! περν! ?ια κρ1ση και κ!τι πρ/πει να γ1νει για να βοηθηθο3ν επιχειρ0σειI για να ?πορε1 ο κ2σ?οI να περπατ! και να χα1ρεται την π2λη του, για να ?πορε1 ο επισκ/πτηI να νιCθει 2τι ?π0κε σε ?ια φιλ2ξενη π2λη και αγορ! που του δ1νει την δυνατ2τητα να περπατ0σει, να ψων1σει και να πιει τον καφ/ του ?ε !νεση και λειτουργικ2τητα. ΠωI θα γ1νουν 2λα αυτ!; Καταρχ!I ε?ε1I ωI ν/α δη?οτικ0 αρχ0 απ2 την πρCτη ?/ρα που αναλ!βα?ε προσπαθ0σα?ε να συγκεντρCσου?ε τι στοιχε1α και ?ελ/τεI υπ0ρχαν, τι ε1χε γ1νει στο παρελθ2ν στα πλα1σια αν!πλασηI του κ/ντρου τηI π2ληI και στη συν/χεια, αξιοποιCνταI τιI δυνατ2τητεI που ε1χα?ε ?/σα απ2 την Τεχνικ0 ?αI Υπηρεσ1α απευθυνθ0κα?ε και σε επιστ0?ονεI και προσπαθ0σα?ε να δη?ιουργ0σου?ε ?ια προ?ελ/τη την οπο1α θα φ/ρου?ε σε διαβο3λευση σ3ντο?α ?ε τουI ε?πλεκ2?ενουI φορε1I, τουI πολ1τεI και 2σουI θα θ/λουν να δουν αυτ0 την παρουσ1αση και να καταθ/σουν τιI γνC?εI τουI. Σ0?ερα βρισκ2?αστε στη φ!ση που ολοκληρCνεται αυτ0 η προ?ελ/τη, πιστε3ω ?/σα στο Μ!ρτιο θα ε1?αστε σε θ/ση να την φ/ρου?ε σε διαβο3λευση και να π!ρου?ε τιI τελικ/I ?αI αποφ!σειI. Ε?ε1I θ/λου?ε σ1γουρα το ιστορικ2 κ/ντρο να γ1νει /ναI δρ2?οI 0πιαI κυκλοφορ1αI, να ε1ναι /ναI περ1πατοI, ?ια διαδρο?0 που θα ?πορε1 να απολα?β!νει ο πολ1τηI και ο επισκ/πτηI. ΠρCτο ?/λη?α ε1ναι να διασφαλ1σου?ε θ/σειI π!ρκινγκ για να λιγοστ/ψουν

Α

“Θα εγκιβωτιστε1 ο Κλαρωτ2I ωI τη στεγασ?/νη Λαϊκ0 - Πρ/πει να αλλ!ξου?ε κ!ποιεI συν0θειεI. Να παρκ!ρου?ε 200 - 300 ?/τρα απ2 την πλατε1α και να περπατ!?ε. θ/λου?ε το ιστορικ2 κ/ντρο να ε1ναι /ναI περ1πατοI, ?ια διαδρο?0 που θα ?πορε1 να απολα?β!νει ο πολ1τηI και ο επισκ/πτηI”

αποκλε1ει το επισκ/πτη που /ρχεται απ2 την δυτικ0 πρ2σβαση, αναγκ!ζοντ!I τον να κ!νει /ναν τερ!στιο και περ1πλοκο κ3κλο προκει?/νου να φτ!σει στην πλατε1α. Αυτ2 ση?α1νει 2τι 2σοι ?/νουν εκτ2I του κ/ντρου -πολ1τεI και επισκ/πτεI- θα αποφε3γουν να το προσεγγ1σουν και η αγορ! θα ?αραζCσει, οι δε επισκ/πτεI θα παρακ!?πτουν εντελCI το Καρπεν0σι ?/σω του περιφερειακο3. Θεωρο3?ε 2τι θα ε1ναι παγκ2σ?ια πρωτοτυπ1α ο ερχ2?ενοI απ2 δυτικ! να αναγκ!ζεται να π!ει στην ακριβCI αντ1θετη κατε3θυνση προκει?/νου να φτ!σει στο κ/ντρο. )χου?ε συνε1δηση 2τι ολ2κληρεI συνοικ1εI τηI π2ληI (Β2ρειο τ?0?α), το χιονοδρο?ικ2 κ/ντρο, τα ?εγ!λα ξενοδοχε1α θα αποκλειστο3ν απ2 το κ/ντρο; Το κ/ντρο πρ/πει να ε1ναι προσβ!σι?ο και απ2 τιI δ3ο εισ2δουI τηI π2ληI, δι2τι εκε1 θα υπ!ρχει και ο βασικ2I χCροI στ!θ?ευσηI (παλι! ΚΤΕΛ). ΣυνεπCI η ?ονοδρ2?ηση τηI Ζηνοπο3λου, αν τελικ! επιλεγε1, δεν θα πρ/πει να συνεχ1ζεται π/ραν τηI πλατε1αI και ?2νο εφ2σον προηγηθε1 η ολοκλ0ρωση του /ργου του π!ρκιγκ. Επ1σηI δεν θα 0ταν σκ2πι?ο να αλλ!ξει η κατε3θυνση στην ΚαρπενισιCτη, προκει?/νου ο ερ-

χ2?ενοI απ2 δυτικ! να /χει πρ2σβαση στο δε3τερο ?εγ!λο ε?πορικ2 δρ2?ο τηI π2ληI, απ2 2που θα ?πορε1 να βγει και εκτ2I π2ληI. Πρ/πει να γ1νει συνε1δηση 2τι το Καρπεν0σι 0ταν και ε1ναι προορισ?2I για τουI επισκ/πτεI και 2χι τ2ποI δι/λευσηI οχη?!των. (λλωστε η Αρ!χωβα που ε1ναι ανταγωνιστικ2I προορισ?2I και /χει αντικει?ενικ! περισσ2τερα κυκλοφοριακ! προβλ0?ατα απ2 ε?!I δεν διCχνει τουI επισκ/πτεI απ2 το κ/ντρο τηI π2ληI, αλλ! τουI προσελκ3ει φτι!χνονταI χCρουI στ!θ?ευσηI. Η )νωσ0 ?αI, ?ε ?εγ!λεI ιδιωτικ/I επενδ3σειI των ?ελCν τηI, συν/βαλλε καθοριστικ! στο να γ1νει το Καρπεν0σι και η Ευρυταν1α δη?οφιλ0I τουριστικ2I προορισ?2I και γι’ αυτ2 ε1?αστε ιδια1τερα ευα1σθητοι σε παρε?β!σειI στιI υποδο?/I του νο?ο3. Ε1?αστε ανοιχτο1 σε κ!θε δι!λογο, χωρ1I προαπαιτο3?ενα και δογ?ατισ?ο3I, προκει?/νου να βελτιCσου?ε την καθη?εριν2τητα 2λων ?αI και να γ1νου?ε ελκυστικο1 στουI επισκ/πτεI, ?ε την παρουσ1α των οπο1ων συνδ/εται η ευη?ερ1α τηI π2ληI και του νο?ο3. )νωση Ξενοδ2χων Ευρυταν1αI


Συνέντευξη

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ(ρτη 2 Μαρτ7ου 2011 / Σελ7δα 8

Αλλ( αν δεν απεEπλακο9Eε απ8 το αντικοινωνικ8 και αντεθνικ8 EνηE8νιο, θα αναγκαστο9Eε να αποδοE6σουEε 8λα τα κοινωνικ( συστ6Eατα και να πουλ6σουEε την κρατικ6 περιουσ7α που EαO παρ5δωσαν οι αιIνεO. Μετ( απ8 ορισE5νεO δεκαετ7εO θα ε7Eαστε E7α χIρα-καρικατο9ρα, 5ναO παρ7αO (rogue), φτωχ6 επαρχ7α τηO ν5αO οικονοEικ6O γερEανικ6O αυτοκρατορ7αO. Οι προβλ5ψειO (λλωστε του EνηEον7ου (πλην των αναφεροE5νων στιO δ8σειO του δανε7ου των 110 διO ευρI) ε7ναι E8νιEεO και διαρκε7O, (λλεO E(λιστα δεσEε9ουν τη χIρα E5χρι το 2060, 8πωO π.χ. οι δαπ(νεO για συντ(ξειO και νοσοκοEειακ6-ιατροφαρEακευτικ6 περ7θαλψη. Ε7ναι πιθαν6 η πτIχευση για την Ελλ(δα; 4λοι φοβο9νται για το τι θα συEβε7 και κ(ποιοι για τιO καταθ5σειO τουO στιO τρ(πεζεO. Σε περ7πτωση πτIχευσηO EιαO χIραO τι ισχ9ει, θα χαθο9ν οι καταθ5σειO; 3δη οι τρ(πεζεO ενισχ9ονται και Eε (λλο ποσ8 τηO τ(ξηO των 30 διO ευρI και εποE5νωO η συνολικ6 τουO χρηEατοδ8τηση Eε ρευστ8 χρ6Eα, οE8λογα και κυρ7ωO εγγυ6σειO του δηEοσ7ου, φτ(νουν E5χρι σ6Eερα τα 80 διO ευρI. Ειδικ8τερα, σ9Eφωνα Eε το τ5ταρτο επικαιροποιηE5νο EνηE8νιο (τηO 23-2-2011), στο κεφ(λαιο 15, προβλ5πεται 8τι «…Πρωτοβουλ7εO που βρ7σκονται σε εξ5λιξη αναE5νεται να βοηθ6σουν στη διατ6ρηση εν8O επαρκο9O συστ6EατοO ρευστ8τηταO. 'O προσωριν8 E5τρο, η κυβ5ρνηση θα προωθ6σει νοEοθετικ6 ρ9θEιση για επ5κταση εγγυ6σεων του Ελληνικο9 ηEοσ7ου σε Eη καλυEE5να τραπεζικ( οE8λογα (προτε7νεται ωO διαρθρωτικ8 ορ8σηEο για το τ5λοO Μαρτ7ου). Η επ5κταση θα αντιστοιχε7 σε ποσ8 30 διO ευρI και το πλα7σιο εγγυ6σεων θα υπ8κειται σε 5γκριση απ8 την Ευρωπαϊκ6 Επιτροπ6. Αυτ6 η πρ8σθετη ρευστ8τητα θα πρ5πει να παρ(σχει 5να επαρκ5O περιθIριο ασφαλε7αO για την αντιEετIπιση θεE(των ρευστ8τηταO που Eπορε7 να προκ9ψουν απ8 τιO συνεχιζ8EενεO διακυE(νσειO τηO αγορ(O…». Ο E8νοO ωφεληE5νοO απ8 το EνηE8νιο ε7ναι το τραπεζικ8 σ9στηEα. ΕποE5νωO δεν υπ(ρχει καν5ναO κ7νδυνοO για τιO καταθ5σειO, δι8τι και 8λοι αν πνιγο9Eε, αυτ5O Eε τον 5ναν 6 τον (λλο τρ8πο θα επιπλε9σουν. 4ποιοO θ5λει, (λλωστε, Eπορε7 να Eεταφ5ρει τιO καταθ5σειO του οπουδ6ποτε, 8πωO το 5καναν οι 1λληνεO Eεγαλοκαταθ5τεO και Eε την ανοχ6 τηO κυβ5ρνησηO, σ9Eφωνα Eε την

υτ αν ικ ά

Κ9ριε Μητρ8πουλε, την Παρασκευ6 5ρχεστε στο Καρπεν6σι και θα 5χετε Eια δι(λεξη για το EνηE8νιο και τα εργασιακ(. Τι ακριβIO θα ακο9σουEε; Π(ντα, 8ταν 5ρχοEαι στο Καρπεν6σι, κυρ7ωO Eε το φ7λο Eου Σπ9ρο Παπασπ9ρο, χα7ροEαι ιδια7τερα γιατ7 συνδιαλ5γοEαι Eε γν6σιουO και αυθεντικο9O πολ7τεO αυτ6O τηO χIραO. Η οEιλ7α EαO και η συζ6τηση που θα επακολουθ6σει θα αφορ( στο κοινωνικ8 κρ(τοO και κυρ7ωO στη συν(ρτηση εργασιακ8-ασφαλιστικ8 σ9στηEα, που βρ7σκεται στιO συEπληγ(δεO το9 διαρκIO και προO το χειρ8τερο επικαιροποιο9Eενου EνηEον7ου. Θα χαρI να απαντ6σω στα προβλ6Eατα και τιO ανησυχ7εO των φ7λων του Καρπενησ7ου και τηO Ευρυταν7αO. Απ8 την προηγο9Eενη επ7σκεψ6 Eου, Eε πρ8σκληση του αγαπητο9 Eου φ7λου και προ5δρου τηO 1νωσηO ΑστυνοEικIν Υπαλλ6λων κ. Κωνσταντ7νου Μπ7κα, διαπ7στωσα το υψηλ8 επ7πεδο προβληEατισEο9 και ωριE8τηταO 8λων των πολιτIν του παν5Eορφου νοEο9 σαO. Εσε7O 6σασταν απ8 την αρχ6 κατ( του EνηEον7ου. Η κυβ5ρνηση, 8EωO, ε7πε 8τι 6ταν η E8νη λ9ση. 1τσι ε7ναι 6 υπ(ρχει και (λλοO δρ8EοO; Και προ τηO υπαγωγ6O EαO στο EνηE8νιο, ε7χαEε προτε7νει προφορικIO, αλλ( και γραπτIO, εναλλακτικο9O τρ8πουO αναν5ωσηO των οEολ8γων του δηEοσ7ου χρ5ουO που 5ληγαν. Αυτ8 Eπορο9σε να γ7νει Eε διακριτικ8 και 6πιο τρ8πο, χωρ7O κραυγ5O και συκοφαντ7εO περ7 «5νοχου λαο9», «διεφθαρE5νηO χIραO» 6 περ7 «Τιτανικο9 που βυθ7ζεται». Καν5ναO συνετ8O δεν διαφηE7ζει προO π(σα κατε9θυνση τα υπαρκτ( 6 αν9παρκτα «κουσο9ρια» του, πολ9 περισσ8τερο που οι λεγ8EενεO «αγορ5O» δεν ε7ναι τα πρ8τυπα τηO ηθικ6O συEπεριφορ(O. 'O εκ το9του, 8σο χρ8νο διατηρ6θηκαν Eετ( την αλλαγ6 τηO κυβ5ρνησηO χαEηλ( επιτ8κια, σ9Eφωνα Eε τον καν8να 8τι οι αγορ5O προεξοφλο9ν τιO προσδοκ7εO του E5λλοντοO, οφε7λαEε να προβο9Eε σε διορατικ8 και δραστικ8 δανεισE8. Αλλ(, παρ( τα αρχικ( σφ(λEατα του πρIτου εξαE6νου, η κυβ5ρνηση θα Eπορο9σε να αξιIσει αEιγIO ευρωπαϊκ6 λ9ση Eε (νετο δανεισE8 και φτην8 επιτ8κιο, χωρ7O νεοφιλελε9θερα EνηE8νια, αλλ( Eε πρ8γραEEα που θα ανταποκριν8ταν στην ιδιαιτερ8τητ( EαO, που θα εν7σχυε το κοινωνικ8 κρ(τοO, θα Eε7ωνε τιO ανισ8τητεO και θα 5δινε προτεραι8τητα στην

αλλαγ6 του ετερ8νοEου παραγωγικο9 Eοντ5λου. Αφο9 κ(τι τ5τοιο 6ταν δ9σκολο 5ωO αδ9νατο να το δεχθε7 η σηEεριν6 ΕΕ τηO νεοσυντηρητικ6O συγκρ8τησηO και νεοφιλελε9θερηO αντεπαν(στασηO, τ8τε η χIρα 5πρεπε να αγνο6σει τιO αναστολ5O και φοβ7εO τηO χρηEατοοικονοEικ6O βιοEηχαν7αO για την τ9χη του ευρI και τηO ΟΝΕ και να αναζητ6σει την προσωριν6 τηO διευκ8λυνση E5σω προγραEE(των πολ9πτυχηO οικονοEικ6O συνεργασ7αO και Eε (λλεO χIρεO εκτ8O ΕΕ, Eεταξ9 των οπο7ων η Ρωσ7α και η Κ7να. Αλλ(, 8πωO ξ5ρετε, η Eεγ(λη παραγωγικ6 επ5νδυση του ενεργειακο9 κ8Eβου Μπουργκ(OΑλεξανδρο9πολη κατ5ρρευσε υπ8 τιO ευλογ7εO των ΗΠΑ. Ο Eον8πλευροO προσανατολισE8O τηO χIραO δεν ευνοε7 τιO εναλλακτικ5O λ9σειO και τον αυτ8νοEο δρ8Eο αν(πτυξηO που 5χει αν(γκη, παρ8τι αυτ8 επιβ(λλεται απ8 την γεωγραφικ6 τηO θ5ση και την πολιτισEικ6 τηO ιδιαιτερ8τητα. Εξ(λλου, δεν δηEιουργ6σαEε την κατ(λληλη κρατικ6 τρ(πεζα για να διαEεσολαβε7 σε φτην8 δανεισE8 τηO χIραO απ8 την ΕΚΤ (κατ( το παρ(δειγEα τηO γερEανικ6O KfW που EαO δανε7ζει), ο9τε εκδIσαEε λαϊκ8 οE8λογο, β5βαιηO απ8δοσηO για το λα8, Iστε να τον καταστ6σουEε συEE5τοχο τηO εθνικ6O προσπ(θειαO. Τελικ(, Eετ( απ8 5να χρ8νο σχεδ8ν, βλ5πουEε ραγδα7α επιδε7νωση τηO οικονοEικ6O κρ7σηO στην χIρα. Τι π6γε στραβ(; Οι οικονοEετρικο7 υπολογισEο7 του EνηEον7ου ε7ναι ασκ6σειO επ7 χ(ρτου, που εφαρE8ζονται E8νο σε 5να φανταστικ8 Eοντ5λο και 8χι σε Eια οικονοE7α και κοινων7α Eε πολλ5O ιδιαιτερ8τητεO, 8πωO η ελληνικ6. Η συνταγ6 αποτελε7ται απ8 νεοφιλελε9θερα φ(ρEακα, που προξενο9ν σοκ στο κοινωνικ8 σIEα και το απορρυθE7ζουν ακ8Eη και στιO στοιχειIδειO λειτουργ7εO του. 1τσι, 5χουEε τριπλ(σιο πληθωρισE8 του προβλεπ8Eενου στο EνηE8νιο, υπερδιπλ(σια οικονοEικ6 πτIση (9φεση), πολλαπλ(σια ανεργ7α και εξ αιτ7αO αυτIν, υστ5ρηση εσ8δων. Παρουσ7ασαν ωO Eον8δροEο για την οEαλ6 αναν5ωση του χρ5ουO, δηλαδ6 των οEολ8γων που 5ληγαν, το «ξ6λωEα του κοινωνικο9 κρ(τουO», 8πωO επ7 λ5ξει αξ7ωσαν απ8 τον Πρωθυπουργ8 οι εκπρ8σωποι του ΝΤ, στιO αρχ5O Ιανουαρ7ου 2010, 8ταν 5γινε η κρ7σιEη σ9σκεψη στην οπο7α συEEετε7χε και ο καθηγητ6O Τζ5ηEO ΓκαλEπρ5ιθ, που Eετ( απ8 E6νεO περι5γραψε τη ριζικ6 του διαφων7α Eε αυτ6 τη «συνταγ6».

ΑΛΕΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Εργατολ8γοO

Την Παρασκευ η εκδλωση στο Συνεδριακ Κντρο

Ε

υρ

Με πρωτοβουλ7α του εργατοϋπαλληλικο9 κ5ντρου Ευρυταν7αO, τηO 5νωσηO αστυνοEικIν υπαλλ6λων Ευρυταν7αO και του συλλ8γου υπαλλ6λων νοEαρχιακ6O αυτοδιο7κησηO Ευρυταν7αO θα πραγEατοποιηθε7 εκδ6λωση Eε θ5Eα «ΜνηE8νιο-Ν5ο ασφαλιστικ8 τοπ7ο». Η εκδ6λωση αυτ6 θα πραγEατοποιηθε7 την Παρασκευ6 4 Μαρτ7ου 2011, στιO 6 το απ8γευEα, στο Συνεδριακ8 Κ5ντρο του Καρπενησ7ου. Κεντρικ8O οEιλητ6O θα ε7ναι ο καθηγητ6O εργατικο9 δικα7ου κ. Αλ5ξηO Μητρ8πουλοO συνοδευ8EενοO Eε την οE(δα των εξειδικευE5νων συνεργατIν του. Στην εκδ6λωση θα χαιρετ6σει ο Ευρυτ(ναO και πρ8εδροO τηO ΑΕΥ, κ. Σπ9ροO Παπασπ9ροO. Ο κ. Μητρ8πουλοO Eαζ7 Eε τουO συνεργ(τεO του θα απαντ6σει σε γενικ( αλλ( και ειδικ( ατοEικ( ερωτ6Eατα, τα οπο7α θα υποβ(λουν 8σοι συEEετ(σχουν στην εκδ6λωση, σχετικ( Eε τα τρ5χοντα ασφαλιστικ( και συνταξιοδοτικ( προβλ6Eατα, χωρ7O να υπ(ρχει οικονοEικ6 επιβ(ρυνση των ερωτIντων. Με την ευκαιρ7α τηO επ7σκεψ6O του στο Καρπεν6σι, ο διακεκριE5νοO εργατολ8γοO παραχIρησε συν5ντευξη στα «Ευρυτανικ( ν5α», την οπο7α και δηEοσιε9ουEε σ6Eερα.

Α

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ελευθερ7α τηO διακ7νησηO των κεφαλα7ων, που ε7ναι η πεEπτουσ7α το9 νεοφιλελε9θερου EονεταρισEο9. 4σον αφορ( την «πτIχευση», αυτ6 η φρ(ση του πτωχευτικο9 δικα7ου δεν ε7ναι νοητ6 για κρ(τη, αφο9 ο εν τ5λει σκοπ8O κ(θε τ5τοιαO νοEικ6O διαδικασ7αO ε7ναι η πIληση 8λων των στοιχε7ων του «πτωχο9» για την ικανοπο7ηση των δανειστIν. Το διεθν5O δ7καιο δεν προβλ5πει τ5τοιεO διαδικασ7εO δι(λυσηO 6 υποδο9λωσηO τηO χIραO, Iστε να αποτελ5σει τE6Eα (λληO 6 (λλων χωρIν λ8γω των χρεIν, Eε δεδοE5νο E(λιστα 8τι 5χουEε παραιτηθε7 απ8 την ασυλ7α για την προστασ7α τηO δηE8σιαO περιουσ7αO EαO και τηO κυριαρχ7αO EαO επ7 των στοιχε7ων τηO, αφο9 σ9Eφωνα Eε το (ρθρο 14 (παρ. 5) τηO δανειακ6O σ9EβασηO «…Με την παρο9σα ο ανειολ6πτηO αEετ(κλητα και (νευ 8ρων παραιτε7ται απ8 κ(θε ασυλ7α που 5χει 6 πρ8κειται να αποκτ6σει, 8σον αφορ( τον 7διο 6 τα περιουσιακ( του στοιχε7α, απ8 νοEικ5O διαδικασ7εO σε σχ5ση Eε την παρο9σα Σ9Eβαση, περιλαEβανοE5νων, χωρ7O περιορισEο9O, τηO ασυλ7αO 8σον αφορ( την (σκηση αγωγ6O, δικαστικ6 απ8φαση 6 (λλη διαταγ6, κατ(σχεση, αναστολ6 εκτ5λεσηO δικαστικ6O απ8φασηO 6 προσωριν6 διαταγ6…». Αυτ8 που 5πρεπε να κ(νει η Ελλ(δα και το 5καναν πολλο7 ηγ5τεO στην ιστορ7α, πρ8σφατα E(λιστα ο πρ8εδροO του ΙσηEερινο9 (Εκουαδ8ρ) κ. Ραφα5λ Κορ5α, 6ταν να συγκροτ6σει Eια επιτροπ6 διεθνο9O κ9ρουO για να ελ5γξει τα δι(φορα τE6Eατα του χρ5ουO και να προσδιοριστε7 ποια εξ αυτIν ε7ναι «αισχρ(» 6 «επονε7διστα», (δικα, καταπλεονεκτικ(, τοκογλυφικ( κ.λπ., Iστε η χIρα να αξιIσει τη Eη πληρωE6 τουO, κατ( τη διεθν6 πρακτικ6. Ποια η γνIEη σαO για τον υπουργ8 κ. Παπακωνσταντ7νου και γενικ8τερα για την πολιτικ6 τηO κυβ5ρνησηO Παπανδρ5ου; Ο υπουργ8O των οικονοEικIν εφαρE8ζει Eια πολιτικ6 που του επιβλ6θηκε και η κυβ5ρνηση αποδ5χθηκε ωO Eον8δροEο. 4ταν εισ5ρχεσαι στο το9νελ το9 νεοφιλελε9θερου φονταEενταλισEο9, το περιεχ8Eενο των οικονοEικIν εννοιIν και των κατ’ ιδ7αν E5τρων το ορ7ζουν οι επιτηρητ5O των δανειστIν και 8χι ο εσωτερικ8O παρ(γονταO. εν τ7θεται εποE5νωO ζ6τηEα αυτεν5ργειαO 6 ατοEικ6O ευθ9νηO εν8O υπουργο9. Η χIρα θ5λει ριζικ6 αλλαγ6 πολιτικ6O.

Ν Ε

... το µνηµόνιο δεν ήταν µονόδροµος

--------->>


Πολιτική

Α

λε=πει, γιατ= εφαρK>ζει ;να πρ>γραKKα που δεν ετ;θη στην κρ=ση του λαο? και ;χει εκπονηθε= απ> τουU δανειστ;U. ΕποK;νωU, απαιτε=ται Kια ν;α νοKιKοπο=ηση κατ>πιν εκτεταK;νηU και ειλικρινο?U ενηK;ρωσηU των πολιτOν για την κατ.σταση τηU χOραU και τουU εναλλακτικο?U δρ>KουU που Kπορο?σε να ακολουθ<σει. :σον αφορ. τιU παρατηρ<σειU υφολογικο? χαρακτ<ρα για τη συKπεριφορ. των επιτηρητOν τηU τριαρχ=αU, αυτ. ε=ναι δευτερε?οντα ζητ<Kατα, που >KωU αποδεικν?ουν το K;γεθοU τηU πολιτικ<U KαU αλλοτρ=ωσηU. ΣτιU εκλογ;U ηγηθ<κατε συνδυασKο? στην Αθ<να. Ποια η α=σθησ< σαU; ΠεριK;νατε το αποτ;λεσKα που φ;ρατε; :χι στην Αθ<να, αλλ. στην Περιφ;ρεια Αττικ<U. Κατ>πιν πι;σεων πολλOν παραγ>ντων και φ=λων, εν;δωσα Kε Kοναδικ> σκοπ> την παρουσ=αση ορισK;νων Kον=Kων καταστροφOν που επιφ;ρει το διαρκ;U KνηK>νιο στουU θεσKο?U, οι οπο=οι αποκρ?πτονται απ> την καταιγιστικ< KνηKονιακ< δηKοσιολογ=α των καναλιOν, που χρηKατοδοτο?νται απ> τουU δανειστ;U K;σω των ενισχ?σεων προU τιU τρ.πεζεU, αφο? >λα τουU ε=ναι ελλειKKατικ.. Η α=σθησ< Kου ε=ναι >τι οι πολ=τεU δεν ε=χαν αντιληφθε= σε τι β.ραθρο ;χει π;σει η χOρα και ποιεU διαρκε=U δεσKε?σειU ;χει αναλ.βει προU τουU δανειστ;U KαU. Το αποτ;λεσKα αυτOν των εκλογOν εKφ.νισε >λεU τιU πτυχ;U τηU κοινωνικ<U αKηχαν=αU. ΤOρα που βιOνουν >χι K>νο τιU επιδεινOσειU που προξενε= το KνηK>νιο, αλλ. και βλ;πουν >τι αποτυγχ.νουν παταγωδOU ακ>Kη και οι οικονοKετρικο= του στ>χοι, αρχ=ζουν να αKφισβητο?ν ριζικ. την εφαρKοζοK;νη πολιτικ< και να κινητοποιο?νται. ΤOρα ξεπερνιο?νται οι φ>βοι, που το ανεξιχν=αστο ακ>Kη φονικ> στη Marfin προξ;νησε, Kετ. τιU αυθ>ρKητεU και παλλαϊκ;U κινητοποι<σειU του ΜαZου 2010. Με τιU σηKεριν;U συνθ<κεU, το αποτ;λεσKα θα <ταν πολ? καλ?τερο για εK.U που δεν ε=Kαστε επαγγελKατ=εU πολιτικο=, ο?τε υπηρετ<σαKε ποτ; σε ;KKισθη πολιτικ< θ;ση. Ο σπ>ροU τηU απροκατ.ληπτηU αλ<θειαU που σπε=ραKε, αρχ=ζει <δη να φυτρOνει και οι πολ=τεU, εκτιKOνταU την αντικειKενικ< ενηK;ρωση που του παρ;χουKε, KαU καλε= Kε τιU δι.φορεU συλλογικ>τητ;U του σε π>λειU τ<U πατρ=δαU KαU.

Συαχ ε προ πσα κατεθυνση

ΧθεU ο ΚOσταU Μπακογι.ννηU συναντ<θηκε Kε τον ΓραKKατ;α του ΣυνασπισKο? κ. ηK<τρη Β=τσα, τον περιφερειακ> σ?Kβουλο κ. Ν=κο Στουπ< και στελ;χη του Σ?ριζα στην Ευρυταν=α

Σ?Kφωνα Kε ανακο=νωση του γραφε=ου του δηK.ρχου, χθεU Τρ=τη 1 Μαρτ=ου 2011, στιU 10 το πρω=, ο δ<KαρχοU Καρπενησ=ου ΚOσταU Μπακογι.ννηU υποδ;χθηκε στο γραφε=ο του τον ΓραKKατ;α του ΣυνασπισKο?, κ. ηK<τρη Β=τσα, τον περιφερειακ> σ?Kβουλο κ. Ν=κο Στουπ< και στελ;χη του Σ?ριζα στην Ευρυταν=α. Κατ. τη συν.ντησ< τουU, ο δ<KαρχοU ζ<τησε στ<ριξη σε σηKαντικ. θ;Kατα που απασχολο?ν τον τ>πο KαU. Στη συν.ντηση συζητ<θηκαν τα θ;Kατα: ολοκλ<ρωση τηU εθνικ<U οδο? ΛαK=αU - Καρπενησ=ου - Αγρι-

Ε

υρ

υτ αν ικ ά

Με το χ;ρι στην καρδι.. Π>τε θα ξεχρεωθο?Kε; Ε=ναι σπ.νια τα παραδε=γKατα χωρOν στην οικονοKικ< ιστορ=α που απαλλ.χθηκαν εντελOU απ> το χρ;οU. ΣτιU διεθνε=U οικονοKικ;U συναλλαγ;U, κυρ=ωU στην εποχ< τηU κυριαρχ=αU τηU χρηKατοοικονοKικ<U βιοKηχαν=αU, τα Kεγ;θη ποικ=λλουν και παρουσι.ζεται το φαινοKενικOU παρ.δοξο πολλ;U απ> τιU Kεγαλ?τερεU οικονοKικ;U δυν.KειU (π.χ. ΗΠΑ, Ιαπων=α κ.λπ.) να ;χουν και τα Kεγαλ?τερα χρ;η. Το ζ<τηKα ε=ναι αν, Kε την αυτοδυναK=α και ικαν>τητα του παραγωγικο? σου Kοντ;λου, Kπορε=U να εξυπηρετ<σειU τιU δανειακ;U σου υποχρεOσειU, χωρ=U να απεKπολ<σειU τη βασικ< σου υποχρ;ωση που ε=ναι η βελτ=ωση τηU ζω<U του λαο? σου και των παροχOν του κοινωνικο? κρ.τουU. Στην Ελλ.δα ε=χαKε δυστυχOU την ατυχ=α, το διαχρονικ> πολιτικ> προσωπικ> να Kην αναπτ?ξει τα συγκριτικ. πλεονεκτ<Kατα τηU χOραU σε ;να σχετικOU αυτοδ?ναKο και ανατροφοδοτο?Kενο απ> ιδ=ουU π>ρουU οικονοKικ> πρ>τυπο˙ και να επαναπαυθο?Kε, κυρ=ωU κατ. την εκσυγχρονιστικ< περ=οδο, στην εικονικ< αν.πτυξη ε?κοληU δανειοδ>τησηU των καταναλωτικOν προϊ>ντων εισαγωγ<U, χωρ=U να KεριKν<σουKε για Kεταβατικ;U περι>δουU προστασ=αU των ελληνικOν, που Kε τουU καν>νεU τηU ελε?θερηU διακ=νησηU δ;χτηκαν ισχυρ> ανταγωνισK>. ΠαραδOσαKε τα Kεγ.λα ;ργα στουU παραχωρησιο?χουU για να αυξ.νουν αεν.ωU την τιK< των διοδ=ων και θεωρ<σαKε ωU ν;α Kεγ.λη ιδ;α του ;θνουU τουU δαπανηρο?U και υπερφ=αλουU ολυKπιακο?U αγOνεU του doping και τηU εKπορευKατοπο=ησηU, τιU συν;πειεU των οπο=ων πληρOνουKε σ<Kερα. 7τσι, η κρ=ση τηU χρηKατοοικονοKικ<U βιοKηχαν=αU, που ;κλεισε τουU κρουνο?U το? ε?κολου χρ<KατοU, KαU βρ<κε αν;τοιKουU και ολοκληρωτικ. ετερ>νοKουU. Εσε=U ποια πρ>ταση θα ε=χατε, αν σαU αν;θεταν α?ριο τη διαχε=ριση τηU οικονοKικ<U κρ=σηU; 9δη σαU απ.ντησα προηγουK;νωU στα ερωτ<Kατα αν υπ<ρχαν εναλλακτικ;U λ?σειU. Μαζ= Kε αυτ., τη συγκεκριK;νη χρονικ< στιγK<, θα προσ;θετα και την καταψ<φιση του λε>ντειου συKφOνου ανταγωνιστικ>τηταU, το οπο=ο θα

επιδεινOσει ακ>Kη περισσ>τερο την οικονοKικ< και κοινωνικ< κατ.σταση τηU πατρ=δαU KαU, αφο? θα Kπο?Kε πλ;ον σε ;να στ.διο σκληρο? ανταγωνισKο? Kε τουU λεγ>KενουU ετα=ρουU KαU και η K>νη δι;ξοδοU που θα KαU αποK;νει -λ>γω τηU χαKηλ<U παραγωγικ>τηταU του κεφαλα=ου, τηU απουσ=αU ;ρευναU, τεχνολογ=αU και καινοτοK=αU και τηU εκδ=ωξηU τηU νεανικ<U, φιλ>δοξηU και διαδικτυωK;νηU παραγωγικ<U δ?ναKηU- θα ε=ναι η διαρκ<U Kε=ωση του ;KKεσου και .Kεσου εργατικο? κ>στουU. Και φυσικ., θα εισ<γαγα ;ναν πολ?πτυχο και ευ;λικτο Kετρητ< ευφυZαU, συνειδητ>τηταU, ηθικ<U και αισθητικ<U επ.ρκειαU, συν;πειαU λ>γων και ;ργων, ικαν>τηταU ακριβο?U και περιεκτικο? λ>γου (αφο? η πολιτικ< διεξ.γεται K>νον K;σω αυτο?), Oστε Kε αυτ>ν να αξιολογο?Kε το πολιτικ> προσωπικ> εντ>U των κοKK.των, προτο? το εκθ;σουKε στη λαϊκ< ετυKηγορ=α. 7τσι θα προφυλ.σσαKε και το λα> απ> λ.θοU επιλογ;U. Με τον ν;ο ν>Kο για τα εργασιακ., <ρθαν τα π.νωκ.τω. Πο? θα φτ.σει η προσαρKογ< των ν;ων K;τρων; Θα επεκταθο?ν περαιτ;ρω και στον ιδιωτικ> τοK;α; Βασικ< επιδ=ωξη τηU πολιτικ<U το? ατ;ρKονοU KνηKον=ου ε=ναι η Kε=ωση του .Kεσου και ;KKεσου εργατικο? κ>στουU, Oστε, >πωU λ;γουν οι K;χρι σ<Kερα λανθασK;νεU οικονοKετρικ;U Kετρ<σειU των επιτηρητOν τηU τριαρχ=αU, να γ=νει η οικονοK=α KαU ανταγωνιστικ<. Μετ. την ιδιωτικοπο=ηση των δηK>σιων αγαθOν και υπηρεσιOν και των κοινοχρ<στων χOρων, κατ>πιν προηγο?KενηU Kεγ.ληU α?ξησηU τηU τιK<U τουU, οι Kισθο= και οι συντ.ξειU δεν θα επαρκο?ν για Kιαν αξιοπρεπ< διαβ=ωση. :λα κινδυνε?ουν να παρασυρθο?ν σ’αυτ>ν τον κατ<φορο. ΑπλOU η τριαρχ=α και η κυβ;ρνηση κ.νουν επικοινωνιακ< διαχε=ριση και τα K;τρα αποδ>KησηU σερβ=ρονται σταδιακ., Oστε να Kην αποκαλυφθε= το K;γεθοU των δεσKε?σεων και το β.θοU του το?νελ. ΠOU κρ=νετε τη στ.ση τηU τρ>ικαU; Ε=ναι η Ελλ.δα υπ>... "κατοχ<"; Εφ>σον η κυβ;ρνηση ε=ναι εκλεγK;νη και η Βουλ< ;χει συναιν;σει να επιβληθε= αυτ> το καθεστOU τ<U απ>λυτηU οικονοKικ<U αποικιοκρατ=αU, δεν Kπορε= να χαρακτηριστε= «κατοχ<». Τυπικ. ;χει τη νοKιKοπο=ηση. Ουσιαστικ. >KωU αυτ< ελ-

Ν Ε

Συν;χεια...

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ.ρτη 2 Μαρτ=ου 2011 / Σελ=δα 9

ν=ου, βιωσιK>τητα του ΤΕΙ ασοπον=αU και ιαχε=ρισηU ΦυσικOν Π>ρων και επ=δοKα πετρελα=ου για τιU ορειν;U περιοχ;U. Παρ.λληλα, ενηKερOθηκαν απ> το δ<Kαρχο και τουU αντιδηK.ρχουU για το πρ>γραKKα αν.πτυξηU, τιU προτεραι>τητεU και τουU στ>χουU τηU ν;αU δηKοτικ<U αρχ<U. Το κλιK.κιο του ΣυνασπισKο?, επισκ;φθηκε και τον αντιπεριφερει.ρχη Ευρυταν=αU Βασ=λη ΚαραKπ., ενO νωρ=τερα ε=χαν συν.ντηση Kε τουU υπε?θυνουU του ΚΤΕΛ Ευρυταν=αU.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Υπερπροβολ του ΠΑΣΟΚ απ τα ΜΜΕ

Υπερπροβολ< του ΠΑΣΟΚ καταγγ;λλει η Ν , επικαλο?Kενη την ;κθεση του Εθνικο? ΣυKβουλ=ου Ραδιοτηλε>ρασηU για το 2010. Ο εκπρ>σωποU του κ>KKατοU Γι.ννηU Μιχελ.κηU δ<λωσε >τι η Ν προβ.λλεται αρνητικ., ενO η προβολ< του ΑντOνη ΣαKαρ. ;χει Kειωθε= σε σχ;ση Kε το 2009. Επιπλ;ον, υποστ<ριξε πωU σ?Kφωνα Kε τα στοιχε=α του ΕΣΡ, το ΠΑΣΟΚ ε=χε τη Kερ=δα του λ;οντοU, Kε ποσοστ. που ξεκινο?ν απ> το 49,7% και φτ.νουν στο 62,7%, ποσοστ. που >πωU τ>νισε ε=ναι πολ? πιο υψηλ. απ> την εκλογικ< δ?ναKη που ε=χε καταγρ.ψει στιU εκλογ;U του προηγο?Kενου χρ>νου, ενO για τη Ν συν;βη το αντ=θετο Kε ποσοστ. που κυKα=νονται απ> το 20,1% ωU το 28,8%. Κριτικ< .σκησε και για την προβολ< των πολιτικOν αρχηγOν, >που, >πωU τ>νισε χαρακτηριστικ., η προβολ< του ΑντOνη ΣαKαρ. ;χει Kειωθε= το 2010 σε σχ;ση Kε το 2009,

ενO την =δια περ=οδο τα ποσοστ. προβολ<U του πρωθυπουργο? ;χουν αυξηθε= σηKαντικ..

Συνεδρι.ζει α?ριο η ΝΟ Ε ν. Ευρυταν=αU

Η ΝοKαρχιακ< ιοικο?σα Επιτροπ< τηU Ν;αU ηKοκρατ=αU του νοKο? Ευρυταν=αU ενηKερOνει >τι την Π;Kπτη 3 Μαρτ=ου 2011 και Oρα 19:00 KK θα συνεδρι.σει διευρυK;να στα γραφε=α του κ>KKατοU στο Καρπεν<σι. Στη συνεδρ=αση θα παραστο?ν ο Περιφερει.ρχηU τηU ΓραKKατε=αU Οργανωτικο? τηU Ν;αU ηKοκρατ=αU κ.ΙΙνιωτ.κηU Πολυχρ>νηU και ο τοKε.ρχηU κ. Καγι.ραU Ευθ?KιοU. Ο πρ>εδροU καλε= τα K;λη και τουU φ=λουU του κ>KKατοU να παρευρεθο?ν.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ)ρτη 2 Μαρτ8ου 2011 / Σελ8δα 10

Α

Η αλήθεια για τον αξονικό τοµογράφο

Τα εγκα8νια 6γιναν το 2007. Ο αξονικ9P τοFογρ)φοP 9FωP δεν “)ναψε” ακ9Fη.

νοF9 (σε ιδιωτικο:P και δηF9σιουP σχηFατισFο:P) Fε 9τι αυτ9 συνεπ)γεται.

Η επιστολ7 του κ. Ταϊσ8ρ, ιεθυντ7 του Ακτινολογικο: ΤF7FατοP του ΝοσοκοFε8ου Καρπενησ8ου, προP τον ιοικητ7 του ΝοσοκοFε8ου κ. ΓιJργο Χαλι)σο 6χει ωP εξ7P:

Ε

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Η αλθεια για σα λγονται και γρφονται για τον αξονικ το%ογρφο

Σχετικ) Fε πολλαπλ) δηFοσιε:Fατα στον τοπικ9 τ:πο και συνεντε:ξειP στα ΜΜΕ που αφορο:ν την λειτουργ8α του αξονικο: τοFογρ)φου, 6χω να σαP κ)νω γνωστ) τα κ)τωθι: 1. Η ευθ:νη λειτουργ8αP του, 9πωP και ολοκλ7ρου του ακτινοδιαγνωστικο: τF7FατοP, βαρ:νει τον εκ)στοτε διευθυντ7 του. 2. 2χουFε σαν τF7Fα την ιδιαιτερ9τητα τηP Fοναδικ9τηταP στον

3. Καλ:πτουFε απ9 απλ6P ακτινογραφ8εP 6ωP σ:νθετεP διαγνωστικ6P παρεFβ)σειP (βαριο:χα-χο-

Απντηση σε δη%οσευ%α

2λεοP! Φθ)νουν πια οι επιθ6σειP στουP γιατρο:P και το νοσοκοFε8ο

Με αγαν)κτηση και θυF9 δι)βασα στην εφηFερ8δα ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ» 23/2/2011 δηFοσ8ευFα Fε τ8τλο «Τ6«Ε λοP το π)ρτι Fε τιP προF7θειεP και στο ΝοσοκοFε8ο Καρπενησ8ου» και συνεχ8ζει: αναF6νεται η 6γκριση του ν6ου προϋπολογισFο: (που ε8ναι FειωF6νοP 40%) τιP επ9FενεP ηF6ρεP, που ενJ προκ:πτει 9τι το 8δρυFα χρωστ)ει 1,5 εκατ. ευρJ σε προFηθευτ6P, τα ασφαλιστικ) ταFε8α του οφε8λουν 2 εκατ. και τελικ) το νοσοκοFε8ο εFφαν8ζει θετικ9 υπ9λοιπο 500.000 ευρJ!!! Επειδ7 ο τ8τλοP Fε εν9χλησε ιδια8τερα (9πωP και τουP συναδ6λφουP Fου), αφ7νονταP υπονοο:Fενα, θ6λω να σαP πληροφορ7σω 9τι Fε τ6τοιου ε8δουP εν6ργειεP, 9πωP και παλαι9τερεP Fε δηFοσιε:Fατα υποτιFητικ) για συν)δελφουP, οδηγε8τε στην απαξ8ωση των ιατρJν και συFβ)λλετε στην υποβ)θFιση του νοσοκοFε8ου. Και 9ταν αυτ) γ8νονται σε εποχ6P δ:σκολεP για την Ελλ)δα που 9λα προσFετρο:νται Fε κ9στοP /9φελοP και κινδυνε:ει ο κοινωνικ9P χαρακτ7ραP του ΕΣΥ, η ζηFι) ε8ναι διπλ7. Με τον συγκεκριF6νο τ8τλο πετ)τε λ)σπη και αφ7νετε σκι6P για τουP γιατρο:P που χωρ8P να κατ)γονται οι περισσ9τεροι απ9 την Ευρυταν8α, χρ9νια τJρα, ζουν και εργ)ζονται εδJ προσφ6ρονταP υπηρεσ8εP υγε8αP σε εσ)P, στα παιδι) σαP, στουP γονε8P σαP. Προσωπικ) δεν δ6χοFαι καν6να υπονοο:Fενο 7 FοFφ7, «δεν τα φ)γαFε Fαζ8», δεν ε8Fαστε γιατρο8 του Κολωνακ8ου που φοροδιαφε:γουν, αλλ) ε8Fαστε γιατρο8 παρ9ντεP 365 ηF6ρεP το χρ9νο, δ8πλα σε κ)θε 6ναν που υποφ6ρει (Fε το ιατρε8ο π9νου) 7 κινδυνε:ει Fεταφ6ρονταP ασθενε8P (20 χρ9νια τJρα ) εκε8 πο: πρ6πει, Fε ασθενοφ9ρα, ελικ9πτερα, 7 β)ρκεP στην λ8Fνη των κρεFαστJν. εν ε8Fαστε τρωκτικ) τηP υγε8αP και δεν πλουτ8σαFε Fε

υρ

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

λεκ/γραφιεP-αξονοFετρ7σειPυπερ7χουP-C-ΑRΜ κ.λπ.). 4. Επ8 σειρ) ετJν ζω και εργ)ζοFαι στην Ευρυταν8α (χωρ8P να κατ)γοFαι ο:τε εγJ, ο:τε η οικογ6νει) Fου) προσφ6ρονταP τιP υπηρεσ8εP Fου στο νοσοκοFε8ο 24 JρεP την ηF6ρα 365 ηF6ρεP το χρ9νο. 5λα αυτ) Fε την επικουρ8α εν9P συναδ6λφου, στην καλλ8τερη περ8οδο και των 2 (6ωP πρ9σφατα) χειριστριJν, που 6δωσαν τα π)ντα για την λειτουργ8α του τF7FατοP. ΕυτυχJP τJρα 6γιναν 4 οι χειριστ6P και προστ6θηκε 1 ακ9Fα ιατρ9P (σ:νολο 3) 6τσι Jστε να Fην λειτουργο:Fε οριακ), 9πωP γιν9ταν 6ωP τJρα, το δε 6ργο FαP 9λα αυτ) τα χρ9νια το αποδεικν:ουν τα στατιστικ) FαP στοιχε8α. 5. Επιπλ6ον, αν)λογα Fε την εθελοντικ7 απ9σπαση 6FπειρηP χειρ8στριαP, πραγFατοποιο:Fε Fαστογραφ8εP, τιP οπο8εP θεωρο:Fε τον πιο απαρα8τητο και αναγκα8ο 6λεγχο για τον γυναικε8ο πληθυσF9 Fαζ8 Fε τον γυναικολογικ9 6λεγχο. Επ8 του θ6FατοP του αξονικο: τοFογρ)φου Fε τον οπο8ο προηγο:Fενη διο8κηση αποφ)σισε να εξοπλ8σει το νοσοκοFε8ο 6χω να πω 9τι: -Μια τ9σο σοβαρ7 απ9φαση

υτ αν ικ ά

Με την επιστολ7 του ο γνωστ9P ακτινολ9γοP, αφο: αναπτ:σσει το σκεπτικ9 του σχετικ) Fε τον αξονικ9 τοFογρ)φο, ζητ) απ9 τον διοικητ7 του νοσοκοFε8ου να προκηρ:ξει )Fεσα τιP θ6σειP που προβλ6πονται απ9 τον κανονισF9 λειτουργ8αP του νοσοκοFε8ου για την λειτουργ8α του αξονικο:, ενJ θ6τει και το θ6Fα λειτουργ8αP του Fαστογρ)φου. Παρ)λληλα, ο κ. Ταϊσ8ρ, επιβεβαιJνει και 9σα 6χουFε γρ)ψει στο παρελθ9ν για τον αξονικ9 τοFογρ)φο. 5τι πρ9κειται, δηλαδ7, για 6να FεταχειρισF6νο Fηχ)νηFα που προσ6φερε ωP δωρε) το Καρδιολογικ9 ΝοσοκοFε8ο "(ΝΑΣΕΙΟ" και παρουσι)στηκε το 2007 απ9 την τ9τε ηγεσ8α του Υπουργε8ου Υγε8αP, τον κ. Θαν)ση Γιανν9πουλο, ωP πολιτικ7 απ9φαση τηP τ9τε κυβ6ρνησηP προP εν8σχυση του ΝοσοκοFε8ου Καρπενησ8ου. Β6βαια, ποτ6 δεν ε8παν 9τι πρ9κειται για FεταχειρισF6νο Fηχ)νηFα που ε8χε κλε8σει τον κ:κλο του. Οι πολ8τεP πληροφορ7θηκαν το θ6Fα Ευαπ9 τα τ9τε δηFοσιε:Fατα των “Ε ρυτανικJν Ν6ων”. Το Fηχ)νηFα του αξονικο: β6βαια 6χει επισκευαστε8, 6χουν αλλαχτε8 οι λυχν8εP του, Fε την 9λη κατ)σταση να 6χει κοστ8σει στο Ελληνικ9 δηF9σιο περ8που 60.000 ευρJ. Επ8σηP, 6χει εκδοθε8 και η )δεια λειτουργ8αP του απ9 τον ΗΜΟΚΡΙΤΟ, 6χουν γ8νει δοκιF6P και 6χει πιστοποιηθε8 η καλ7 λειτουργ8α του και πλ6ον απλ) περιF6νει το εκπαιδευF6νο προσωπικ9 να τον θ6σει σε λειτουργ8α.

Ν Ε

Ανοιχτ επιστολ του κ. Μωχ%ετ Ταϊσρ Ρ., ιευθυντ του Ακτινολογικο Τ%%ατο/ του Νοσοκο%εου Καρπενησου, στον ιοικητ του νοσοκο%εου κ. Γι)ργο Χαλισο.

την ιατρικ7, πλουτ8σαFε 9FωP Fε την καθηFεριν7 προσφορ) FαP στουP πολ8τεP. Φιλικ) θα πρ9τεινα να ψ)ξετε )λλα θ6Fατα να γεF8σουν οι στ7λεP τιP εφηFερ8δαP και 9χι Fε τ6τοιου ε8δουP ρεπορτ)ζ. Γιατ8 η βραβευF6νη εφηFερ8δα σαP, δεν πα8ρνει πρωτοβουλ8εP δηFιουργ8αP οF)δαP φ8λων στ7ριξηP (τουλ)χιστον ηθικ) αυτ7 την δ:σκολη περ8οδο) του ΝοσοκοFε8ου, 9πωP κ)νουν στο εξωτερικ9 για να κρατ7σουν «ζωνταν)» αντ8στοιχα νοσοκοFε8α FικρJν π9λεων. Ε)ν γνωρ8ζετε κ)τι που δεν το γνωρ8ζω, παρακαλJ να το κοινοποι7σετε για να δικαιολογ7σετε τον τ8τλο του δηFοσιε:FατοP αλλιJP εκτ8θεσθε. ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ /ντηP Αναισθ/κο: ΤF7FαταP- Ιατρε8ου Π9νου ΓΝΚ Αντιπρ9εδροP Ελληνικ7P Εταιρε8αP Αλγολογ8αP ΑΠΑΝΤΗΣΗ Αγαπητ6 FαP γιατρ6, Επειδ7 γνωρ8ζουFε και εσ)P και το 6ργο σαP, FαP προκ)λεσε Fεγ)λη απορ8α η διαFαρτυρ8α σαP σε 6να ρεπορτ)ζ που δεν αφορο:σε καν τιP προF7θειεP, αλλ) ο:τε και κ)ποιον υπαινιγF9 9τι το "π)ρτι" των προFηθευτJν στο νοσοκοFε8ο γιν9ταν Fε ευθ:νη των γιατρJν. Το φαιν9Fενο ε8χε πανελλ7νια δι)σταση κι 6τσι το δικ9 FαP νοσοκοFε8ο αναγκ)ζονταν να αγορ)ζει σε τιF6P FιαP αγορ)P που λειτουργο:σε αναγκαστικ) υπ9 αδιαφανε8P συνθ7κεP. Αυτ9 αποδεικν:εται εξ)λλου και απ9 το γεγον9P 9τι τον8σαFε πωP φ6τοP 6χουFε 40% Fε8ωση χωρ8P επ8πτωση στιP παρεχ9FενεP υπηρεσ8εP. Πο: ε8δατε λοιπ9ν τιP επιθ6σειP; ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ”

λαFβ)νεται Fε συγκροτηF6νη Fελ6τη των εFπλεκ9Fενων, του επιστηFονικο: συFβουλ8ου, των δ/ντJν των τFηF)των για την αναγκαι9τητα λειτουργ8αP του, το κ9στοP, τιP προτεραι9τητεP του νοσοκοFε8ου (π.χ. αξονικ9P 7 Fαστογρ)φοP;) και κυρ8ωP 9τι για να λειτουργ7σει απαιτε8 επ8 πλ6ον αριθF9 εξειδικευF6νων ιατρJν και χειριστJν.

Τ8ποτα απ' 9λα αυτ) δεν 6γινε, αλλ) δεχθ7καFε 6ναν αξονικ9 που 7θελε να αντικαταστ7σει 6να νοσοκοFε8ο, πιθαν9ν λ9γω παλαι9τηταP 7 ασυFφορ9τηταP (δεν γνωρ8ζω), και θ6λουν να τον λειτουργ7σουν )Fεσα Fε κ)θε κ9στοP ο καθ6ναP για τουP δικο:P του λ9γουP (πολιτικο:P, προσωπικο:P κ.α.). Και εγJ θ6λω να λειτουργ7σει, 9FωP 9χι πρ9χειρα, 9πωP θ6λουν να το κ)νουν, αλλ) Fε τιP προδιαγραφ6P που ορ8ζει ο ν9FοP. Μ6σα στην δ8νη των προσωπικJν δηFοσιευF)των και διεν6ξεων στα ΜΜΕ ξεχνο:ν 9τι η δι)γνωση στον αξονικ9 6χει να κ)νει Fε απειλητικ6P κυρ8ωP για την ζω7 των ασθενJν καταστ)σεων (9γκων, αιFορραγιJν)και ωP εκ το:του απαιτε8 σοβαρ7 προσ6γγιση και διαχε8ριση που προϋποθ6τει συγκ6ντρωση, ειδικ7 γνJση και εFπειρ8α. Ε)ν κ9πτεσθε τ9σο πολ: για την λειτουργ8α του και δεν θ6λετε να υιοθετ7σετε τιP προϋποθ6σειP που 6θεσα σαν υπε:θυνοP -δ/ντ7P του τF7FατοP (προκ7ρυξη των προβλεποF6νων θ6σεων) γιατ8 δεν απευθ:νεστε στην Ελληνικ7 Ακτινολογικ7 Εταιρε8α να σαP δJσει τιP προδιαγραφ6P λειτουργ8αP του; Επειδ7 δεν γνωρ8ζω το αποτ6λεσFα των διαδικασιJν και προσλ7ψεων στη δ:σκολη αυτ7 περ8οδο, γιατ8 δεν ξεκιν)τε τιP διαδικασ8εP λειτουργ8αP του Fαστογρ)φου που ε8ναι εφικτ9P στ9χοP (χρει)ζονται λ8γα) και 6χει να προσφ6ρει π)ρα πολλ); Το σ8γουρο ε8ναι 9τι ο αξονικ9P τοFογρ)φοP δεν πρ6πει να λειτουργ7σει πρ9χειρα. ΣυFφωνJ στην λειτουργ8α του, την οπο8α και αναλαFβ)νω σαν δ/ντ7P του τF7FατοP, Fε την προϋπ9θεση τηP προκ7ρυξηP των προβλεποF6νων θ6σεων ιατρJν και χειριστριJν (1ΕΑ, 1ΕΒ-2ΤΕ, 2Ε χειριστριJν) που υπ)ρχουν στον οργανισF9 γι αυτ9 τον λ9γο και ε8ναι κεν6P. Ο /ντηP του Ακτινοδιαγνωστικο: ΤF7FατοP ΤΑΪΣΙΡ ΡΑΟΥΑΣΝΤΕ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ1ρτη 2 Μαρτ@ου 2011 / Σελ@δα 11

Οι κίνδυνοι για το διαβητικό πόδι ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Α

Κ1θε 30 δευτερAλεπτα ακρωτηρι1ζεται διεθνRX >να κ1τω 1κρο Το εξαιρετικ1 ενδιαφ>ρον κλινικA σεNιν1ριο Nε θ>Nα "ΖαχαρRδηX διαβ?τηX και Αγγειοπ1θεια", πραγNατοποι?θηκε στο ξενοδοχε@ο ΜΟΝΤΑΝΑ το δι?Nερο Παρασκευ? 25 και Σ1ββατο 26 Φεβρουαρ@ου 2011, στο οπο@ο N@λησαν 21 εξειδικευN>νοι γιατρο@.

υτ αν ικ ά

Το σεNιν1ριο διοργ1νωσε η “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΘΗΣΕ0Ν !ΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟ!ΙΟΥ” που εδρεBει στην Αθ?να στην οδA ΠAντου 104, τηλ. 210-7470089. Στο σεNιν1ριο αν>πτυξαν τα θ>Nατα 21 ιατρο@ επιστ?NονεX. Ο πρAεδροX τηX εταιρε@αX, κ. Μαν >X Χ ρ? στο X, εισηγ?θηκε το θ>Nα Nε τ@τλο "!ιαβητικA πAδι - το N>γεθοX του προβλ?NατοX". ΑπA το ΝοσοκοNε@ο Καρπενησ@ου συNNετε@χαν αρκετο@ γιατρο@. Ο χειροBργοX κ. Ιω1ννηX ΜπακAλαX συντAνισε τη συζ?τηση Nε θ>Nα "!ι1γνωση και αντιNετRπιση τηX λο@NωξηX - συζ?τηση περιστατικRν", ενR στην α@θουσα παρευρ>θηκαν, NεταξB 1λλων, ο κ. Ιω1ννηX ΣοφAX, η κυρ@α Βα σιλ ι κ? Πετσι N>ρη, ενR χαιρετισNA εκ N>ρουX του ΝοσοκοNε@ου Καρπενησ@ου απηBθυνε ο κ. Ιω1ννηX Π>τρου.

Ε

υρ

Αποτελ>σNατα και διαπιστRσειX ΝANισNα Nε δBο AψειX αποτελε@ Nια απA τιX συχνAτερεX επιπλοκ>X του σακχαρRδη διαβ?τη, το διαβητικA πAδι. ΣBNφωνα Nε τα στοιχε@α τηX ΠαγκAσNιαX ΟNοσπονδ@αX για το ΣακχαρRδη !ιαβ?τη, το 70% των ακρωτηριασNRν που διενεργοBνται σ?Nερα σε Aλο τον κAσNο αφορ1 διαβητικοBX ασθενε@X, οι οπο@οι διατρ>χουν 25 φορ>X NεγαλBτερο κ@νδυνο να χ1σουν το >να ? και τα δBο πAδια σε σBγκριση Nε 1λλουX. Οι κBριοι παρ1γοντεX που οδηγοBν στον ακρωτηριασNA ε@ναι τα >λκη των κ1τω 1κρων. Υπολογ@ζεται Aτι το 25% των ατANων Nε διαβ?τη θα εNφαν@σει >λκοX στα κ1τω 1κρα >στω N@α φορ1 κατ1 τη δι1ρκεια τηX ζω?X τουX. Στατιστικ1, 1.000.000 1τοNα Nε σακχαρRδη διαβ?τη αναγκ1ζονται να υποβληθοBν σε ακρωτηριασNA ενAX 1κρου τουX σε ετ?σια β1ση.

δηλαδ? 100.000 1τοNα. ΠαρAλα αυτ1, υπ1ρχουν τρAποι για να προληφθοBν και οι δBο αυτ>X επιπλοκ>X, και, κατ1 συν>πεια, οι ακρωτηριασNο@: 1) ΑναγνRριση των ατANων που ε@ναι σε κ@νδυνο να εNφαν@σουν >λκοX, δηλαδ? που εNφαν@ζουν νευροπ1θεια. Πρ>πει να γνωρ@ζουNε Aτι «πAδι που δεν πον1» δεν ε@ναι απαρα@τητα υγι>X. 2) ΚαθηNερινAX >λεγχοX των ποδιRν απA τουX διαβητικοBX ασθενε@X (τουX @διουX) για να δουν αν υπ1ρχει παραNικρ? βλ1βη (αλλο@ωση χρRNατοX ? πληγ?) - αναφορ1 στο γιατρA. 3) :Nεση διακοπ? καπν@σNατοX. 4) ;λεγχοX τηX κατ1στασηX των ποδιRν Nε ειδικA επ@θεNα Neuropad Test, που δ@νει χρωNατικ1 την εικAνα του π1σχοντοX ποδιοB, δηλαδ? του ποδιοB Nε νευροπ1θεια. Γ@νεται και απA τουX @διουX τουX ασθενε@X. 5) Αποφυγ? βαδ@σNατοX (οπουδ?ποτε) χωρ@X υποδ?Nατα (π.χ. παντAφλεX ? σαγιον1ρεX). ΑκANη και στη θ1λασσα δεν επιτρ>πεται η β1διση χωρ@X ειδικ1 υποδ?Nατα. 6) Αποφυγ? θ>ρNανσηX των ποδιRν Nε θερNοφAρεX ? Nε οποιαδ?ποτε θερNαντικ1 σRNατα Aταν κρυRνουν. !εν ε@ναι δυνατ?, πολλ>X φορ>X, η αντ@ληψη του θερNοB και το πAδι Nπορε@ να π1θει >γκαυNα χωρ@X να το καταλ1βει. 7) ΕNφ1νιση πAνου στο β1δισNα ? αισθ?NατοX Aτι «κ1τι NαX σφ@γγει» στην κν?Nη επιβ1λλει 1Nεση αναφορ1 στο γιατρA (πιθαν? βλ1βη αγγε@ων), ιδ@ωX στην περ@πτωση που NαX αναγκ1ζει αυτA το δυσ1ρεστο α@σθηNα να σταNατ?σουNε τη β1διση. 8) Αποφυγ? NικροτραυNατισNRν απA τα παποBτσια (Aχι στεν1, Aχι σκληρ1 υποδ?Nατα). 9) !εν πρ>πει να αφαιροBνται οι «κ1λοι» απA 1τοNα που δεν >χουν ειδικ? εκπα@δευση. ΠολB περισσAτερο δεν αφαιροBνται οι «κ1λοι» απA τουX @διουX τουX ασθενε@X χρησιNοποιRνταX αιχNηρ1 αντικε@Nενα, π.χ. ξυραφ1κια. ΑποφεBγονται και «ειδικ1 αυτοκAλλητα» που «τραβοBν «τον κ1λο» προX τα >ξω, γιατ@ υπ1ρχει π1ντα ο κ@νδυνοX τραυNατισNοB και δηNιουργ@αX ελκRν στα πAδια των διαβητικRν ασθενRν.

Ν Ε

Για πρRτη φορ1 στο Καρπεν?σι, ξεδιπλRθηκαν Aλα τα ν>α ιατρικ1 δεδοN>να σχετικ1 Nε τον ζαχαρRδη διαβ?τη, αλλ1 κυρ@ωX Nε την οδυνηρ? πιθανAτητα >ναX ασθεν?X να χ1σει το πAδι του απA τιX επιπλοκ>X τηX αρρRστιαX. Και αυτA, διAτι η σκοτειν? πλευρ1 του προβλ?NατοX >χει να κ1νει Nε τον ακρωτηριασNA του κ1τω 1κρου ενAX συνανθρRπου NαX κ1θε 30 δευτερAλεπτα διεθνRX.

Καθηεριν πρπει να προσχουε

  

Πλ>νουNε τα πAδια Nε χλιαρA νερA !εν β1ζουNε θερNοφAρεX στα πAδια NαX !εν περπατ1Nε ποτ> χωρ@X υποδ?Nατα Ελ>γχουNε συστηNατικ1 για πληγ>X

Το απογοητευτικA ε@ναι Aτι στο εγγBX N>λλον οι αριθNο@ αυτο@ αναN>νεται να αυξηθοBν κατακAρυφα, καθRX ο ΠαγκAσNιοX ΟργανισNAX Υγε@αX (Π.Ο.Υ.) προβλ>πει αBξηση του αριθNοB των διαβητικRν αρρRστων, >ωX και 70% N>σα στην επANενη εικοσαετ@α. Υπολογ@ζεται Aτι το 2025 θα υπ1ρχουν 333.000.000 διαβητικο@ 1ρρωστοι σε παγκAσNιο επ@πεδο, αριθNAX που το 2003 ?ταν 194.000.000, ενR >ωX τAτε θα >χει διπλασιαστε@ και ο αριθNAX των ακρωτηριασNRν σε Aλο τον κAσNο. Σε A,τι αφορ1 τη χRρα NαX, υπολογ@ζεται Aτι το 4-5% των διαβητικRν ασθενRν εNφαν@ζουν >λκη στα πAδια, γεγονAX που σηNα@νει Aτι 30-40.000 1τοNα Nε διαβ?τη διατρ>χουν αυξηN>νο κ@νδυνο ακρωτηριασNοB. Στην Ελλ1δα πραγNατοποιοBνται 3.000 περ@που ακρωτηριασNο@ κ1τω 1κρων σε ετ?σια β1ση. 0στAσο, Nε την κατ1λληλη πρAληψη Nπορε@ να αποφευχθε@ το 60-70% των ακρωτηριασNRν

και, Nε αυτA το δεδοN>νο, καθ?κον Aλων των σχετικRν φορ>ων αποτελε@ ο εντοπισNAX των διαβητικRν ατANων που βρ@σκονται σε κ@νδυνο για ακρωτηριασNA και η ειδικ? εκπα@δευσ? τουX για την αποφυγ? οποιουδ?ποτε τραυNατισNοB. Οι βασικ>X αιτ@εX για τη δηNιουργ@α >λκουX στα πAδια ε@ναι δυο σοβαρ>X επιπλοκ>X τηX νAσου, η νευροπ1θεια και η περιφερικ? αρτηριοπ1θεια. Η νευροπ1θεια παρουσι1ζεται στο 30% των διαβητικRν αρρRστων, οι οπο@οι στην Ελλ1δα αν>ρχονται σε 250-300.000 1τοNα. Κατ1 την εNφ1νισ? τηX χ1νεται η προστατευτικ? α@σθηση του πAνου και το σκ>λοX του διαβητικοB ασθενοBX δεν «πον1ει» Aταν κ1ποιο αιχNηρA αντικε@Nενο ? θερNA ερ>θισNα του προκαλ>σουν βλ1βη. ;τσι, Nπορε@ να δηNιουργηθε@ οποιαδ?ποτε πληγ?, χωρ@X ο ασθεν?X να την αντιληφθε@. Η πληγ?, ANωX, αυτ? ταυτAχρονα θα συνεπ1γεται και ε@σοδο Nικροβ@ων στον οργανι-

“πδι που δεν πον δεν εναι απαρατητα υγι” σNA. Με τον τρAπο αυτAν δηNιουργε@ται φλεγNον? στο πAδι (NυϊκA ιστA και οστ1), η οπο@α, ε1ν δεν αντιNετωπιστε@ 1Nεσα και ορθολογικ1, αφενAX επεκτε@νεται πολB γρ?γορα και αφετ>ρου καταλ?γει αναπAφευκτα σε ακρωτηριασNA. Ε1ν «Nαυρ@σει» ? αλλ1ξει το χρRNα του ποδιοB προX το σκοBρο, υπ1ρχει συν?θωX βλ1βη των αγγε@ων, δηλαδ? απAφραξη των αρτηριRν που φ>ρνουν το α@Nα στα κ1τω 1κρα. Αυτ? η επιπλοκ? ονοN1ζεται περιφερικ? αρτηριοπ1θεια. Το 1κρο που δεν αιNατRνεται νεκρRνεται ολAκληρο ? κ1ποια δ1κτυλα. Εν@οτε η 1Nεση παρ>Nβαση που θα ανο@ξει την απAφραξη και θα αποκαταστ?σει την κυκλοφορ@α του α@NατοX σRζει το πAδι. Σε αντ@θετη περ@πτωση (καθυστερηN>νη ενηN>ρωση του ιατροB) θα πρ>πει να διενεργηθε@ και π1λι ακρωτηριασNAX. Στη χRρα NαX το ποσοστA των διαβητικRν ασθενRν που εNφαν@ζουν αρτηριοπ1θεια ε@ναι περ@που 15%,

Συν>χεια στην σελ@δα 28


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ0ρτη 2 Μαρτ<ου 2011 / Σελ<δα 12

Ένοπλη ληστεία στα ΕΛΤΑ Μακρακώµης τα στο δρ=Jο. Οι ληστ:T εξαφαν<σθηκαν Jε κατε>θυνση προT το Καρπεν;σι και λ<γο αργ=τερα, εγκατ:λειψαν το αυτοκ<νητο π:ντε χιλι=Jετρα Jετ0 την ΜακρακNJη, επιβιβ0σθηκαν σε 0λλο αυτοκ<νητο και :φυγαν προT 0γνωστη κατε>θυνση. Ανθρωποκυνηγητ= :χει εξαπολ>σει η αστυνοJ<α ελ:γχονταT κ0θε κ<νηση στην περιοχ;, ενN :χουν στηθε< Jπλ=κα σε κρ<σιJα σηJε<α, χωρ<T =JωT να υπ0ρχει κ0ποιο αποτ:λεσJα J:χρι στιγJ;T. Οι αστυνοJικο< συνδυ0ζουν την συγκεκριJ:νη ληστε<α Jε εκε<νη που ε<χε γ<νει στιT 2 Φεβρουαρ<ου 2011 στην <δια περιοχ; και δεν αποκλε<ουν να εJπλ:κονται οι <διοι ληστ:T οι οπο<οι ε<χαν προειδοποι;σει τ=τε λ:γονταT «...θα ξαν0ρθουJε…».

Α

Το περιστατικ= συν:βη χθεT, Τρ<τη 1 Μαρτ<ου 2011. Οι δρ0στεT περ<Jεναν περισσ=τερο απ= Jισ; Nρα, J:σα σε :να αυτοκ<νητο, Nσπου να ανο<ξει το υποκατ0στηJα των ΕΛΤΑ. Οι τρειT υπ0λληλοι, =πωT κ0θε πρω<, π;γαν να κ0νουν αν0ληψη απ= το κατ0στηJα τηT Εθνικ;T Τρ0πεζαT, το οπο<ο απ:χει 200 J:τρα, και επ:στρεφαν στο ΤαχυδροJε<ο. Οι δ>ο ληστ:T που παρακολουθο>σαν τιT κιν;σειT τουT οπλισJ:νοι, π;γαν Jπροστ0 τουT και τουT ζ;τησαν τα χρ;Jατα. Ο υπ0λληλοT που κρατο>σε τα χρ;Jατα δεν :δειξε να αντιδρ0. Ο αδ<στακτοT ληστ;T τον πυροβ=λησε και τον τραυJ0τισε στο π=δι και Jε τον συνεργ= του 0ρπαξαν περ<που 80.000 ευρN, σκορπ<ζονταT παρ0λληλα πολλ0 χαρτονοJ<σJα-

Ν Ε

!>ο ληστ:T πυροβ=λησαν και τραυJ0τισαν στο π=δι υπ0λληλο των ΕΛΤΑ για να του π0ρουν 80.000 ευρN, στη ΜακρακNJη.

Φ/ΤΟ www.lamiastar.gr

ΤραυJατ<σθηκε :ναT υπ0λληλοT

υτ αν ικ ά

ι@γεια... και στο Καρπενσι

Συγκροτ;θηκε οJ0δα :ργου ωT υπε>θυνη για την ε>ρυθJη λειτουργ<α του προγρ0JJατοT Σε καθηµερινή βάση οι αποφάσεις του δήµου, υποχρεωτικά από το νόµο, θα αναρτώνται στο διαδίκτυο

Ε

υρ

Το πρ=γραJJα “!ια>γεια” αποτελε< <σωT το σηJαντικ=τερο :ργο τηT κυβ:ρνησηT Jε στ=χο την πλ;ρη ενηJ:ρωση των πολιτNν στην κατε>θυνση τηT δηJοσι=τηταT και τηT διαφ0νειαT. Το πρ=γραJJα αυτ= συντον<ζεται απ= το Υπουργε<ο ΕσωτερικNν, Αποκ:ντρωσηT και Ηλεκτρονικ;T !ιακυβ:ρνησηT και ψηφ<στηκε απ= τη Βουλ; των Ελλ;νων τον Ιο>λιο του 2010 Jε το ν=Jο 3861/10. ΣηJειNνεται =τι πλ:ον =λεT οι πρ0ξειT και οι αποφ0σειT των φορ:ων που αναφ:ρονται στο ν. 3861/10 δεν θα εκτελο>νται, αν πρNτα δεν :χουν λ0βει ΑριθJ= !ιαδικτυακ;T Αν0ρτησηT (Α!Α) απ= το πρ=γραJJα “!ια>γεια”, αφο> η Α!Α αποτελε< απαρα<τητη προϋπ=θεση για να θεωρε<ται ν=JιJη και :γκυρη J<α απ=φαση.

Η χρ;ση των ν:ων J:σων διαδικτυακ;T επικοινων<αT εξασφαλ<ζει ευρε<α δηJοσι=τητα και πρ=σβαση στην πληροφορ<α και προοδευτικ0 θα βοηθ;σει στην αλλαγ; τηT πεπαλαιωJ:νηT αντ<ληψηT που υπ0ρχει σε Jεγ0λο J:ροT τηT δηJ=σιαT διο<κησηT σε θ:Jατα διαφ0νειαT. Η εφαρJογ; του προγρ0JJατοT “!ια>γεια” θα αλλ0ξει καθοριστικ0 τη σχ:ση πολ<τη - κρ0τουT, αφο> ο πολ<τηT ασκε< ουσιαστικ0 τα συνταγJατικ0

δικαιNJατ0 του σχετικ0 Jε την πληροφ=ρηση και τη συJJετοχ; στην κοινων<α τηT πληροφορ<αT. Παρ0λληλα, Jε την υποχρεωτικ; αν0ρτηση των πρ0ξεων στο διαδ<κτυο, εξασφαλ<ζεται η υπευθυν=τητα και η λογοδοσ<α απ= την πλευρ0 των φορ:ων 0σκησηT τηT δηJ=σιαT εξουσ<αT. Επ<σηT, κ0θε πολ<τηT Jπορε< να :χει πρ=σβαση στο σ>νολο των ΦΕΚ που εκδ<δονται χωρ<T να επιβαρ>νεται Jε επιπλ:ον κ=στοT. Επιπλ:ον, το πρ=γραJJα “!ια>γεια” ε<ναι καινοτ=Jο για τα διεθν; δεδοJ:να, Jε κ>ριο στ=χο να αποφ:ρει τη J:γιστη δηJοσι=τητα τηT κυβερνητικ;T πολιτικ;T και τηT διοικητικ;T δρ0σηT. Οι

πολ<τεT Jπορο>ν να αναζητο>ν ν=JουT και πρ0ξειT απλ0 και ε>κολα, χρησιJοποιNνταT λ:ξειT κλειδι0 και θεJατικ:T κατηγορ<εT, Jε τιT οπο<εT ε<ναι καταχωρηJ:νη κ0θε πρ0ξη J:σω JιαT ε>χρηστηT φ=ρJαT αναζ;τησηT, ε<τε απ= την ειδικ; ιστοσελ<δα του κ0θε φορ:α που την εκδ<δει, ε<τε συνολικ0 απ= τον ειδικ= κεντρικ= διαδικτυακ= τ=πο του Εθνικο> Τυπογραφε<ου, για =λουT ανεξαιρ:τωT τουT φορε<T et.diavgeia.gov.gr. Στα πλα<σια λοιπ=ν αυτ0, Jε απ=φαση υπαριθJ= 10410/10 που εκδ=θηκε στιT 15 Φεβρουαρ<ου 2011 και υπογρ0φει ο δ;JαρχοT Καρπενησ<ου κ. ΚNσταT Μπακο-

γι0ννηT, συγκροτ;θηκε τετραJελ;T οJ0δα διο<κησηT :ργου Jε σκοπ= την ρ>θJιση των τεχνικNν λεπτοJερειNν τηT αν0ρτησηT των αποφ0σεων στο δικτυακ= τ=πο του δ;Jου, ο οπο<οT σ>Jφωνα και Jε το ν=Jο 3861/13-7-2010 ε<ναι υποχρεωJ:νοT στην δηJοσιοπο<ηση αυτ;. Η <δρυση και η λειτουργ<α του δικτυακο> τ=που στον οπο<ο γ<νεται η κεντρικ; αν0ρτηση, η δηJιουργ<α και η τ;ρηση κεντρικο> αρχε<ου, καθNT και η διαβ<βαση στο εθνικ= τυπογραφε<ο =λων των αναγκα<ων στοιχε<ων για την αν0ρτηση των σχετικNν πρ0ξεων στον κεντρικ= δικτυακ= του τ=πο αποτελο>ν επ<σηT αντικε<Jενο τηT οJ0δαT. 9-

πωT ακ=Jη, η τ;ρηση αρχε<ου των σχετικNν νοJοθετηJ0των, πρ0ξεων και αποφ0σεων Jε τρ=πο προσιτ= σε κ0θε ενδιαφερ=Jενο, καθNT και στα 0τοJα Jε αναπηρ<α, και Jε =λα τα αναγκα<α τεχνικ0, διαδικαστικ0 και οργανωτικ0 J:τρα Nστε να εξασφαλ<ζεται η προσβασιJ=τητα, ακεραι=τητα και διαθεσιJ=τητα των κειJ:νων που αναρτNνται. Συντονιστ;T αυτ;T τηT οJ0δαT :ργου ορ<στηκε η Κωνσταντ<να Κελ:ση Jε αναπληρωτ; τον Κωνσταντ<νο Τ0κη και J:λη τηT οJ0δαT ορ<στηκαν οι εξ;T: η !;Jητρα Τσιο>νη Jε αναπληρNτρια την Μαρ<α Παπαροϊδ0Jη, η Ιω0ννα Ανδρε0κη Jε αναπληρNτρια την Κυριακ; ΣNκου και ο ΓεNργιοT Θανασι0T Jε αναπληρωτ; τον !ηJ;τρη Κεφαλ0. /στ=σο, σε Jερικ:T περιπτNσειT :χει παρατηρηθε< το φαιν=Jενο τηT καταστρατ;γησηT του ν=Jου, αφο> πολλ:T φορ:T δηJοσιε>ονται στο πρ=γραJJα “!ια>γεια” α=ριστεT περιλ;ψειT των αποφ0σεων και =χι οι καθαυτ:T αναλυτικ:T αποφ0σειT, =πωT θα :πρεπε, κ0τι που =JωT ε<ναι παρ0νοJο και διαστρεβλNνει τον αρχικ= στ=χο εφαρJογ;T του προγρ0JJατοT. ΑT ελπ<σουJε =τι δεν θα αντιJετωπ<σουJε τ:τοια φαιν=Jενα Jε τιT αποφ0σειT του δ;Jου Καρπενησ<ου, αφο> =λοι οι πολ<τεT δικαιο>νται πρ=σβαση στην κοινων<α τηT πληροφορ<αT, κ0τι που επανειληJJ:νωT :χει επισηJ0νει και ο κ. Μπακογι0ννηT σε δηλNσειT του.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ ρτη 2 Μαρτ.ου 2011 / Σελ.δα 13

Σε δραµατική κατάσταση το ΚΤΕΛ ΣΤΗΝ ΙΝΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Ποια δρο<ολ/για κ/βει - Σε κ.νδυνο και τα <αθητικ

Α

εν ,χουν τελειω</ τα προβλ-<ατα για το ΚΤΕΛ Ευρυταν.αF. Τ/σο η οικονο<ικ- κρ.ση, /σο και η ραγδα.α πτ@ση του αριθ<ο0 των επιβατ@ν που χρησι<οποιο0ν το λεωφορε.ο για τιF <ετακιν-σειF τουF, οδ-γησαν την διο.κηση του ΚΤΕΛ να λ βει και ν,α πρ/σθετα <,τρα <ε την περικοπ- και ν,ων δρο<ολογ.ων.

υτ αν ικ ά

Σ0<φωνα <ε την τελευτα.α ανακο.νωση τηF εταιρε.αF, -δη απ/ χθεF, κ/πηκαν τα καθη<εριν <εση<εριαν δρο<ολ/για απ/ Καρπεν-σι προF Λα<.α, Αθ-να και Αγρ.νιο, αντ.-

στοιχα, εν@ τα δρο<ολ/για απ/ Φουρν προF Λα<.α και αντ.στροφα κ/βονται εντελ@F.

Η ΑΝΑΚΟΙΝ ΣΗ

Το ιοικητικ/ Συ<βο0λιο

τηF εταιρε.αF “Υπεραστικ/ ΚΤΕΛ Νο<ο0 Ευρυταν.αF Α.Ε.”, <ετ απ/ συνεδρ.ασ- του,

Κ.νδυνοF και για τα <αθητικ δρο<ολ/για

Υφυπουργ/ Εσωτερικ@ν ,γγραφο <ε θ,<α τιF συ<β σειF υπηρεσι@ν <εταφορ F <αθητ@ν που αν,φερε /τι τα περισσ/τερα ΚΤΕΛ ,χουν περι,λθει σε οικτρ- οικονο<ικ- κατ σταση και αυτ/ οφε.λεται κυρ.ωF στη <η εξ/φληση των οφειλ@ν, που προ,ρχονται απ/ υπηρεσ.εF <εταφορ F <αθητ@ν. Το θ,<α αυτ/ λ/γω και τηF <εταβατικ-F περι/δου που διαν0ου<ε λ/γω «Καλλικρ τη» (κατ ργηση Νο<αρχιακ@ν Αυτοδιοικ-σεων, Νο<αρχιακ@ν επι-

Ε

υρ

Εντω<εταξ0, σοβαρ/ πρ/βλη<α πλ,ον υπ ρχει και <ε την <εταφορ των <αθητ@ν, /χι </νο στην Ευρυταν.α, αλλ και σε επ.πεδο Περιφ,ρειαF Στερε F Ελλ δαF. Η απ/φαση των 6 .Σ. των ΚΤΕΛ τηF Στερε F Ελλ δαF, η οπο.α ελ-φθη την περασ<,νη εβδο< δα στην Αθ-να, ε.ναι /τι "... αν απ/ τιF 7 Μαρτ.ου δεν πληρωθο0<ε, στα<ατο0<ε την <εταφορ <αθητ@ν." Την περασ<,νη Παρασκευ- 25 Φεβρουαρ.ου, οι ,ξι πρ/εδροι των υπεραστικ@ν ΚΤΕΛ Στερε F Ελλ δαF συναντ-θηκαν στην Αθ-να και συζ-τησαν τιF σοβαρ,F οικονο<ικ,F εκκρε</τητεF που φησε π.σω του το τ,λοF των Νο<αρχιακ@ν Αυτοδιοικ-σεων απ/ την υλοπο.ηση του προγρ <<ατοF <εταφορ F των <αθητ@ν την περσιν- περ.οδο. Μετ την συν ντηση εκδ/θηκε η εξ-F ανακο.νωση: "... στιF 16/2/2011 (αρ. πρωτ. 3063) εστ λη απ/ την Πανελλαδικ- Ο<οσπονδ.α Αυτοκινητιστ@ν Υπεραστικ@ν Συγκοινωνι@ν (ΠΟΑΥΣ) προF τον κ.

αποφ σισε την διακοπ- περαιτ,ρω δρο<ολογ.ων. Η διο.κηση παρακαλε. τουF επιβ τεF να επικοινωνο0ν πριν να ταξιδ,ψουν <ε το τηλ,φωνο 2 2 3 7 0 - 8 0 0 13 . Η ανακο.νωση καταλ-γει: "... ζητο0<ε την καταν/ηση του επιβατικο0 <αF κοινο0. Τα δρο<ολ/για διακ/πτονται λ/γω οικονο<ικ-F αδυνα<.αF. +λοι βρισκ/<αστε σε <ια δ0σκολη εποχ- λ/γω των προβλη< των που προκ λεσε η οικονο<ικ- κρ.ση. F ΚΤΕΛ Ευρυταν.αF καταβ λου<ε κ θε προσπ θεια να διατηρ-σου<ε το πλ,ον απαρα.τητο συγκοινωνιακ/ <αF ,ργο."

Ν ΕΤα οικονο<ικ προβλ-<ατα λ0γισαν το ΚΤΕΛ Ευρυταν.αF. Με νε/τερη προχθεσιν- απ/φαση του .Σ., το ΚΤΕΛ ανακοιν@νει /τι κ/βει και ν,α δρο<ολ/για, π,ραν των /σων ,χουν ανακοινωθε.. Την .δια στιγ<-, υπ ρχει ορατ/F κ.νδυνοF να διακοπο0ν και τα <αθητικ δρο<ολ/για.

τροπ@ν κλπ) τε.νει να λ βει τερ στιεF κοινωνικ,F διαστ σειF, αφο0 θα ,χει ωF αποτ,λεσ<α την διακοπ- <εταφορ F χιλι δων <αθητ@ν, <ε /τι αυτ/ συνεπ γεται. Επειδ- πρ,πει να πληρωθε. το προσωπικ/ <αF, τα πετρ,λαια και οι λλεF λειτουργικ,F δαπ νεF, απαρα.τητεF για την κ.νηση του στ/λου των λεωφορε.ων, ε.ναι αναγκα.ο να εξοφληθο0ν <εσα οι οφειλ,F του τρ,χοντοF σχολικο0 ,τουF για τη συν,χιση του ,ργου τηF

<εταφορ F των <αθητ@ν. Εκθ,σα<ε το θ,<α αυτ/ και στον Περιφερει ρχη Στερε F Ελλ δαF κ. Κλ,αρχο Περγαντ , κατ τη συν ντησ- <αF στην Λα<.α την 15.02.2011, σε <ια απ,λπιδα προσπ θεια εξε0ρεσηF λ0σηF στο <ε.ζον αυτ/ θ,<α, ενη<ερ@νοντ F τον προφορικ /τι θα συνεχ.σου<ε το ,ργο τηF <εταφορ F των <αθητ@ν ,ωF το τ,λοF Φεβρουαρ.ου. Μετ τα0τα και επειδΟι αν@νυ<εF εταιρε.εF των

ΚΤΕΛ τηF Περιφ,ρειαF ΣτερεF Ελλ δαF (Βοιωτ.αF, Ε0βοιαF, Ευρυταν.αF, Φθι@τιδαF και Φωκ.δαF) απ/ την ,ναρξη τηF σχολικ-F χρονι F 2010-2011 και <,χρι σ-<ερα παρ,χουν απρ/σκοπτα και ακ@λυτα τιF υπηρεσ.εF τουF <εταφ,ρονταF τουF <αθητ,F πρωτοβ θ<ιαF και δευτεροβ θ<ιαF εκπα.δευσηF στα κατ τ/πουF σχολε.α τουF, παρ’ /λο που π ρα πολλ,F συ<β σειF <εταφορ F <αθητ@ν σε δι φορουF νο<ο0F βρ.σκονται αυτ- τη στιγ<- «στον α,ρα» (δεν υπ ρχουν συ<β σειF, ,χουν λ-ξει κ.λπ.) χωρ.F <,χρι σ-<ερα να ,χουν καταβληθε. εκ <,ρουF του ελληνικο0 δη<οσ.ου οι αν λογεF αποζη<ι@σειF. Επειδ- οι οικονο<ικ,F συνθ-κεF ε.ναι ωF γνωστ/ν τραγικ,F και τ/σο οι προαναφερ/<ενεF ΚΤΕΛ ΑΕ, /σο και οι <,τοχοι των ανωτ,ρω <εταφορικ@ν εταιρει@ν, αδυνατο0ν να καλ0ψουν λλο εξ ιδ.ων κεφαλα.ων τα ,ξοδα κ.νησηF και <εταφορ F των <αθητ@ν, ζητ-<ατα που κατ’ επαν ληψη και προF κ θε κατε0θυνση ,χουν

δηλοποιηθε., ε.<αστε υποχρεω<,νοι να γνωστοποι-σου<ε /τι αν <,χρι την 6η Μαρτ.ου 2011 δεν ,χουν δρο<ολογηθε. οι διαδικασ.εF καταβολ-F των οφειλο<,νων, απ/ την 7η Μαρτ.ου 2011 πολ0 πιθαν/ν να βρεθο0<ε στη δυσ ρεστη θ,ση να διακ/ψου<ε τη <εταφορ των <αθητ@ν στα σχολε.α τουF, <ε /τι αυτ/ συνεπ γεται". Την επιστολ- υπογρ φουν και οι 6 πρ/εδροι των ΚΤΕΛ, -τοι για την “ΚΤΕΛ Λειβαδι F ΑΕ” η κα. Φραγκο0λη Αγγελικ(πρ/εδροF Σ και /νων Σ0</λοF), για την “ΚΤΕΛ Θηβ@ν ΑΕ” ο κ. Χρ-στου Αθαν σιοF (πρ/εδροF Σ και /νων Σ0<βουλοF) για την “ΚΤΕΛ Ευβο.αF ΑΕ” ο κ. Παπαγεωργ.ου Χρ -στοF (πρ/εδροF Σ και /νων Σ0<βουλοF) για την “ΚΤΕΛ Ευρυταν.αF ΑΕ” ο κ. Στα<ο0ληF Σπ0ροF (πρ/εδροF Σ και /νων Σ0<βουλοF) για την “ΚΤΕΛ Φθι@τιδοF ΑΕ” ο κ. Χαιρ/πουλοF η<-τριοF (πρ/εδροF Σ και /νων Σ0<βουλοF) και για το “ΚΤΕΛ Φωκ.δοF ΑΕ” ο κ. Καλπο0ζοF Ευθ0<ιοF (ιευθ0νων Σ0<βουλοF).

Κατστηα Καρπενησου - Αθ. Καρπενησιτη 4, τηλ: 22370 23202 / 80203


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετFρτη 2 ΜαρτXου 2011 / ΣελXδα 14

Καταγραφή προβληµάτων από την ∆ηµοτική Κοινότητα Καρπενησίου

Uστερα και απY επιστολW του δηfFρχου ΚαρπενησXου, fε την οποXα ζWτησε απY το συfβοZλιο fVχρι το τVλοp ΙανουαρXου να κατατεθοZν καταγεγραffVνα τα καθηfερινF προβλWfατα και οι ανFγκεp τηp 9ηfοτικWp ΚοινYτηταp

Μόνιµες στήλες

σfYp σχαρjν οfβρXων υδFτων, κYψιfο χορταριjν απY τα πρανW δρYfων, κYfβων, τα πFρκα και τιp παιδικVp χαρVp, απελευθVρωση πεζοδροfXων στουp κεντρικοZp δρYfουp Yπου υπFρχει στενYτητα, αξιοποXηση του πVτρινου κτιρXου δXπλα απY το πρατWριο Τσjνη ωp γραφεXο τουρισfοZ, αφοZ διερευνηθεX το ιδιοκτησιακY του καθεστjp, συνολικYp σχεδιασfYp του ωραρXου λειτουργXαp των καταστηfFτων υγειονοfικοZ ενδιαφVροντοp κατF τιp νυχτερινVp jρεp, καθαρισfYp χειfFρρου ΚλαρωτοZ σε Yλο το fWκοp του, κατασκευW

χjρου για τοποθVτηση διαφηfιστικjν πινακXδων, προστασXα του περιβFλλοντοp απY την αυθαXρετη ρXψη απορριffFτων και fπαζjν καθjp και επιβολW κυρjσεων στουp παραβFτεp, καθαρισfYp και συντWρηση δεξαfενjν Zδρευσηp, καλZτερη διαφWfιση τηp περιοχWp fαp για Yλεp τιp fορφVp τουρισfοZ (εναλλακτικοZ, αθλητικοZ, θρησκευτικοZ κ.λπ.), Ffεση λειτουργXα δηfοτικjν σφαγεXων, αποκατFσταση τηp λειτουργXαp του δηfοτικοZ ασZρfατου δικτZου (internet) και επVκτασW του σε Yλη τη 9ηfοτικW ΚοινYτητα ΚαρπενησXου.

Α

κρυνση στFβλων απY κατοικηfVνεp περιοχVp που δεν τηροZν τιp προβλεπYfενεp διατFξειp, αποfFκρυνση εγκαταλελειffVνων οχηfFτων, επισκευW δικτZου δηfοτικοZ φωτισfοZ, αντικατFσταση καfVνων λαfπτWρων fε νVαp οικονοfικWp τεχνολογXαp, επισκευW ξZλινων γεφυρjν κατF fWκοp του χειfFρρου ΚλαρωτοZ, επανακαθορισfYp θVσεων κFδων απορριffFτων - ανακZκλωσηp και τοποθVτηση κFδων ανακZκλωσηp Yπου δεν υπFρχουν, επανεξVταση και επαναπροσδιορισfYp σWfανσηp ΚΟΚ στην οδY Ν. ΣτρFτου και Κατσαντjνη, καθαρι-

Ν Ε

Pτσι, fετF την συνεδρXαση, τα fVλη του συfβουλXου κατVληξαν και κατVγραψαν τα παρακFτω καθηfερινF προβλWfατα και Ffεσεp προp επXλυση ανFγκεp τηp 9ηfοτικWp ΚοινYτηταp ΚαρπενησXου: ΣυντWρηση και αξιοποXηση του ΚVντρου ΠροετοιfασXαp Αθλητjν, αξιοποXηση ΧιονοδροfικοZ ΚVντρου ΚαρπενησXου, αντικατFσταση του αfXαντου απY τιp στVγεp των προκατασκευασfVνων σπιτιjν του ΠροφWτη ΗλXα, καταγραφW δηfοτικWp ακXνητηp περιουσXαp και απελευθVρωση δηfοτικjν χjρων απY αυθαXρετη καταπFτηση, αποfF-

υτ αν ικ ά

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΟΝΙΑΣ Πανεπιστιο Μακεδον α (Θεσσαλον κη)

ΠεριγραφW Το ΤfWfα ΕφαρfοσfVνηp ΠληροφορικWp βασXζει τη φιλοσοφXα του προγρFffατYp του στην πεποXθηση Yτι για τη σωστW υλοποXηση των τεχνολογιjν πληροφορικWp και επικοινωνιjν εXναι απαραXτητη fXα σε βFθοp γνjση, Yχι fYνο τηp επιστWfηp τηp πληροφορικWp, αλλF και του γνωστικοZ αντικειfVνου του πεδXου εφαρfογWp. Pτσι, ο φοιτητWp του τfWfατοp καλεXται να παρακολουθWσει προχωρηfVνα fαθWfατα διοικητικWp επιστWfηp, οικονοfικjν, χρηfατοοικονοfικjν, διοXκησηp επιχειρWσεων και ποσοτικjν fεθYδων. Tπωp αναφVρεται και στην ιστοσελXδα του τfWfατοp, εκτYp απY θVfατα θεωρητικWp εκπαXδευσηp που προσφVρονται στουp φοιτητVp του τfWfατοp, ιδιαXτερη Vfφαση δXνεται και σε θVfατα εφαρfογjν fε την ανFλυση, σχεδιασfY, ανFπτυξη και διαχεXριση συστηfFτων επεξεργασXαp, αποθWκευσηp, ανFκλησηp και fετFδοσηp πληροφοριjν στουp τοfεXp τηp διοXκησηp επιχειρWσεων, τηp οικονοfXαp και τηp χρηfατοοικονοfικWp. Pτσι, οι απYφοιτοι αυτοZ του τfWfατοp αποκτοZν τιp βασικVp προπτυχιακVp γνjσειp πFνω σε κλασσικF και επXκαιρα θVfατα τεχνολογιjν πληροφορικWp και επικοινωνιjν, καθjp και των εφαρfογjν τουp στη σZγχρονη κοινωνXα.

υρ

Πυξδα για το λλον

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΜΙΧΑΛΟΥΛΗΣ

Ε

ΜαθWfατα Το τfWfα παρVχει ενιαXο πτυχXο σπουδjν fε στYχο να fεταδjσει τη γνjση fε τη διδασκαλXα και την Vρευνα στο γνωστικY αντικεXfενο τηp επιστWfηp τηp πληροφορικWp, fε ιδιαXτερη Vfφαση στην ανFπτυξη συστηfFτων για εφαρfογVp σε οικονοfικVp, διοικητικVp και κοινωνικVp επιστWfεp. Για να εXναι πιο εfφανWp η δοfW των σπουδjν του τfWfατοp παραθVτουfε Vναν συνοπτικY πXνακα fε την κατανοfW των ωρjν fαθηfFτων ανF γνωστικVp περιοχVp:

ΜερικF απY τα fαθWfατα κορfοZ των γνωστικjν περιοχjν που περιVχονται στο πρYγραffα σπουδjν εXναι τα ακYλουθα: ΑρχVp ΟικονοfικWp, ΜαθηfατικF ΕπιστWfηp Υπολογιστjν, ΠρογραffατισfYp, 9ιοXκηση Πληροφοριακjν ΣυστηfFτων και ΝVων Τεχνολογιjν, ΟργFνωση ΣυστηfFτων, ΕφαρfοσfVνα ΜαθηfατικF, ΣτατιστικW, ΧρηfατοοικονοfικW, ΜFρκετινγκ, ΒFσειp 9εδοfVνων, ΟικονοfετρXα, ΜηχανοργFνωση ΛογιστηρXου, ΣυστWfατα ΠολυfVσων, ΠρογραffατισfYp 9ιαδικτZου, ΤεχνητW ΝοηfοσZνη – Pfπειρα ΣυστWfατα, ΑλγYριθfοι ΓραffικWp ΒελτιστοποXησηp κ.F. Στο πρYγραffα σπουδjν υπFρχουν και πολλF fαθWfατα επιλογWp, Yπου δXνεται η δυνατYτητα στουp φοιτητVp να τα επιλVξουν ανFλογα fε τη γνωστικW περιοχW που τουp ενδιαφVρει περισσYτερο. ΜεταπτυχιακF Το ΠανεπιστWfιο ΜακεδονXαp οργανjνει 9ιατfηfατικF ΠρογρFffατα Μεταπτυχιακjν Σπουδjν, στα οποXα fποροZν να συffετVχουν οι φοιτητVp απY Yλα τα τfWfατα του πανεπιστηfXου. Το ΤfWfα ΕφαρfοσfVνηp ΠληροφορικWp συffετVχει στα εξWp 9ιατfηfατικF ΜεταπτυχιακF ΠρογρFffατα: • ΟικονοfικW ΕπιστWfη, • 9ιοXκηση ΕπιχειρWσεων, • ΠληροφοριακF ΣυστWfατα. ΕπXσηp, προσφVρει αυτYνοfο ΠρYγραffα Μεταπτυχιακjν Σπουδjν στην ΕφαρfοσfVνη ΠληροφορικW fε δZο ειδικεZσειp: α) ΣυστWfατα Υπολογιστjν β) ΕπιχειρηfατικW ΠληροφορικW. Οι απYφοιτοι του τfWfατοp fποροZν, Yπωp φαXνεται και απY τα αντικεXfενα του Xδιου του τfWfατοp, να κFνουν fεταπτυχιακF εXτε στην πληροφορικW, γενικYτερα, εXτε στα οικονοfικF. ΕργασιακF Οι πτυχιοZχοι του ΤfWfατοp ΕφαρfοσfVνηp ΠληροφορικWp Vχουν τη δυνατYτητα να εργαστοZν σε πολλοZp τοfεXp τηp οικονοfικWp ζωWp τηp χjραp, καθjp στιp σπουδVp τουp δXνεται ιδιαXτερη Vfφαση στην ανFπτυξη συστηfFτων για εφαρfογVp σε οικονοfικVp, χρηfατοοικονοfικVp, διοικητικVp και Fλλεp κοινωνικVp επιστWfεp. Πιο συγκεκρι-

2ο – 4ο

fVνα, Yπωp αναφVρει και η ιστοσελXδα του τfWfατοp, οι απYφοιτοX του fποροZν να εργαστοZν ωp: • ΕλεZθεροι επαγγελfατXεp: ΕκτYp απY τεχνικVp γνjσειp, Vχουν παρακολουθWσει fαθWfατα σε θVfατα διοXκησηp και επιχειρηfατικYτηταp, fε αποτVλεσfα οι απYφοιτοι του τfWfατοp να Vχουν τιp καλZτερεp προϋποθVσειp για να πραγfατοποιWσουν δικVp τουp επιχειρηfατικVp δραστηριYτητεp. • ΣτελVχη δηfοσXων και ιδιωτικjν επιχειρWσεων: Tπωp εXναι γνωστY, η Zπαρξη ατYfων fε εξειδXκευση στιp τεχνολογXεp τηp πληροφορικWp και των επικοινωνιjν εXναι επιβεβληfVνη σWfερα περισσYτερο απY ποτV. ΕποfVνωp, ο συνδυασfYp τεχνικjν και θεωρητικjν γνjσεων, που Vχουν αποκτWσει, καθιστF τουp αποφοXτουp του τfWfατοp ιδανικοZp υποψηφXουp για τη στελVχωση επιχειρWσεων σε διοικητικY επXπεδο. ΕπιπλVον, εXναι ιδανικοX υποψWφιοι για θVσειp σε Vνα ευρZ φFσfα επιχειρWσεων, που περιλαfβFνει τιp παραδοσιακVp εταιρXεp προϊYντων και υπηρεσιjν τεχνολογιjν πληροφορικWp και επικοινωνιjν, καθjp και εταιρXεp που δραστηριοποιοZνται σε αναδυYfενουp χjρουp, Yπωp ηλεκτρονικY εfπYριο, εκπαXδευση - εργασXα απY απYσταση, συστWfατα ψυχαγωγXαp και πληροφYρησηp fVσω 9ιαδικτZου, ψηφιακVp βιβλιοθWκεp κ.λπ. • ΕκπαιδευτικοX στη δηfYσια και ιδιωτικW εκπαXδευση. Για τη δηfYσια εκπαXδευση απαιτεXται επιτυχWp συffετοχW σε διαγωνισfY ΑΣΕΠ για την κατFρτιση πXνακα διοριστVων εκπαιδευτικjν λειτουργjν ΠρωτοβFθfιαp και 9ευτεροβFθfιαp ΕκπαXδευσηp.

ΧρWσιfεp ΠληροφορXεp • Οι απYφοιτοι του τfWfατοp εντFσσονται στον ΚλFδο Π.Ε. 19, ΠληροφορικWp. Στο διαγωνισfY του Α.Σ.Ε.Π. το 2004 προκηρZχθηκαν 629 θVσειp, Vκαναν αXτηση 3.001 Fτοfα, συffετεXχαν στο διαγωνισfY 2.568 και απY αυτοZp 519 Wταν επιτυχYντεp. Pτσι, το ποσοστY διορισfοZ (θVσειp / επιτυχYντεp) Wταν περXπου 120 % (διορXστηκαν Yλοι και Vfειναν 110 κενVp θVσειp). • Στο διαγωνισfY του Α.Σ.Ε.Π. το 2008 προκηρZχθηκαν 72 θVσειp, Vκαναν αXτηση 2.651 Fτοfα, συffετεXχαν στο διαγωνισfY 2.126 και απY αυτοZp 519 Wταν επιτυχYντεp.

Pτσι, το ποσοστY διορισfοZ (επιτυχYντεp / θVσειp) Wταν περXπου 13 % (περXπου 1 στουp 10). • Οι απYφοιτοι του τfWfατοp εγγρFφονται στο ΟικονοfικY ΕπιfελητWριο ΕλλFδοp. • ΟικονοfικY ΕπιfελητWριο τηp ΕλλFδαp (Economic Chamber of Greece), ΜητροπYλεωp 12-14, Τ.Κ. 10563, ΑθWνα, Τηλ.: 210 52.02.250-260-270, Φαξ: 210 52.29.167, Ηλ. 9ιεZθυνση: http://www.oe-e.gr/, e-mail: oee@oee.gr. • ΕλληνικW ΕταιρXα ΕπιστηfYνων Η/Υ και ΠληροφορικWp (Ε.Π.Υ.), ΣτουρνFρη 37, 10682, ΑθWνα, Τηλ:. 210 33.01.307, 210 33.00.999, Ηλ. 9ιεZθυνση: http://www.epy.gr/gr/home/index.asp. • ΠανελλWνια Pνωση Καθηγητjν ΠληροφορικWp (Π.Ε.ΚΑ.Π.), ΜοσχονησXων 23, Τ.Κ. 12242, ΑιγFλεω, Τηλ.: 210 49.69.327, Ηλ. 9ιεZθυνση: http://www.pekap.gr/enosi.htm. • ΣZνδεσfοp ΕπιχειρWσεων ΠληροφορικWp και Επικοινωνιjν ΕλλFδοp (Σ.Ε.Π.Ε.), ΛαγουfιτζW 23, ΑθWνα, 176 71, Τηλ.: 210 92.49.540-1, Ηλ. 9ιεZθυνση: http:// www.sepe.gr/default.asp. • Pνωση Πληροφορικjν ΕλλFδαp (Ε.Π.Ε.), ΣτουρνFρη 63, 7οp Yροφοp, Τ.Κ. 10432, ΑθWνα, Ηλ. 9ιεZθυνση: http://www.epe.org.gr/index.jsp. • ΕλληνικW Pνωση ΠληροφορικWp, Ηλ. 9ιεZθυνση: http://www.informatics.org.gr /main.htm. ΠερισσYτερεp πληροφορXεp για τα τfWfατα των ΠανεπιστηfXων - Τ.Ε.Ι. - Στρατιωτικjν Σχολjν fπορεXτε να βρεXτε στο βιβλXο fαp «ΠΑΜΕ…ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2011».

Στο βιβλXο παρουσιFζονται αναλυτικVp πληροφορXεp σχετικF fε το πρYγραffα σπουδjν των τfηfFτων, ενδεικτικF fαθWfατα που διδFσκονται σε κFθε τfWfα, τα fεταπτυχιακF που προσφVρουν τα τfWfατα, τα επαγγελfατικF δικαιjfατα των αποφοXτων, πXνακαp Στατιστικjν ΣτοιχεXων fε: ΒFσειp, ΑριθfY ΕισακτVων, 9ηλjσειp τfηfFτων ωp πρjτη επιλογW κ.F. Ο ΣπZροp ΜιχαλοZληp εXναι M.Sc. ΣZfβουλοp ΕπαγγελfατικοZ ΠροσανατολισfοZ τηp εταιρXαp “ORIENTUM - ΣZfβουλοι Στ αδι οδροfXαp”. Τηλ. 2106778777. e-mail: spyrosm@orientum.gr


ΠρDεδρο\ αναδεCχτηκε ο ΒασCλη\ ΓκαρCλα\

ΑιτBσει\ υποβ5λλονται RAχρι την ΠαρασκευB 8 ΑπριλCου

Το ?δρυRα παιδεCα\ και ευρωπαϊκοE πολιτισRοE εξAδωσε την ανακοCνωση - πρDσκληση για την οικονοRικB ενCσχυση RεταπτυχιακVν φοιτητVν και ερευνητVν, ανVτατων εκπαιδευτικVν ιδρυR5των τη\ Ελλ5δα\ B αναγνωρισRAνων πανεπιστηRCων του εξωτερικοE, για το ακαδηRαϊκD Aτο\ 2011-2012. Η προθεσRCα υποβολB\ δικαιολογητικVν λBγει την ΠαρασκευB 8 ΑπριλCου 2011.

ΣυγκεκριRAνα, θα δοθεC οικονοRικB ενCσχυση σε 4 RεταπτυχιακοE\ φοιτητA\ στην Ελλ5δα RAχρι 6.000 ευρV στον καθAνα, ενV RAχρι 12.000 ευρV ο καθAνα\ θα λ5βουν οκτV RεταπτυχιακοC φοιτητA\ του εξωτερικοE. ΕπCση\, θα επιδοτηθοEν 4 ερευνητA\ Rε ποσD RAχρι 6.000 ευρV Aκαστο\. Τα απαραCτητα δικαιολογητικ5 που πρAπει να υποβληθοEν για συRRετοχB στη δυνατDτητα ενCσχυση\ εCναι πτυχCο ΑΕΙ Rε βαθRD τουλ5χιστον 8/10

B ισDτιRη βαθRολογCα απD αναγνωρισRAνα πανεπιστBRια του εξωτερικοE, βεβαCωση του πανεπιστηRCου τη\ επιλογB\ του\ Dτι Aχουν γCνει δεκτοC, εRπεριστατωRAνη πρDταση Aρευνα\ σε περCπτωση που Aχουν γCνει δεκτοC για εκπDνηση διδακτορικB\ διατριβB\, δEο συστατικA\ επιστολA\, πτυχCα δEο ξAνων γλωσσVν, συνοπτικD υπολογισRD των προβλεπDRενων δαπανVν διδ5κτρων και διαβCωση\ και φορολογικA\ δηλVσει\ ιδCου και

γονAων. Το %ιοικητικD ΣυRβοEλιο του ιδρERατο\ θα καλAσει για συνAντευξη στα γραφεCα του ιδρERατο\ RDνο Dσου\ απD του\ υποψBφιου\ επιλAξει στο πρVτο στ5διο. Για περισσDτερε\ πληροφορCε\ και κατ5θεση αιτBσεων οι ενδιαφερDRενοι RποροEν να απευθEνονται στα γραφεCα του ιδρERατο\ Λυσικρ5του\ 12 στην Πλ5κα, τηλ. 2103228922, φαξ 2103253461 και στο e-mail info@ipep-gr.org.

"Ξεπαγώνει" το πρόγραµµα επιδότησης ενοικίου Κατάθεση αιτήσεων από 28 Μαρτίου 2011

υτ αν ικ ά

Την ΚυριακB 27 ΦεβρουαρCου 2011 πραγRατοποιBθηκαν εκλογA\ για την αν5δειξη προAδρου και RελVν του %ιοικητικοE ΣυRβουλCου του %ικηγορικοE ΣυλλDγου για την τριετCα απD 15 ΜαρτCου 2011 Aω\ 14 ΜαρτCου 2014.

Υποτροφίες έως 12.000 ευρώ

Στην εκλογικB διαδικασCα, η οποCα πραγRατοποιBθηκε στο %ικαστικD ΜAγαρο, συRRετεCχαν εννAα ψηφCσαντε\ απD του\ Aντεκα εγγεγραRRAνου\. ΠρDεδρο\ του %ικηγορικοE ΣυλλDγου αναδεCχτηκε Rε 7 ψBφου\ και 2 λευκ5 ο ΒασCλη\ ΓκαρCλα\. Ο κ. Αθαν5σιο\ ΓαλανD\ και η κα ΠηνελDπη ΓιαννιVτη αναδεCχτηκαν RAλη - σERβουλοι του συλλDγου, λαRβ5νοντα\ 7 και 6 ψBφου\ αντCστοιχα, ενV καταRετρBθηκε 1 λευκD ψηφοδAλτιο.

Στις 2 Μαρτίου οι αποζηµιώσεις ζωικού κεφαλαίου από τον ΕΛΓΑ

ΞεκινοEν Rε απDφαση του %Σ του ΟΕΚ, απD τον Μ5ρτιο, το πρDγραRRα επιδDτηση\ ενοικCου και το κατασκευαστικD και RελετητικD πρDγραRRα.

Το πρDγραRRα επιδDτηση\ ενοικCου 2011 Aχει Aτο\ αναφορ5\ το 2009 Rε δι5στηRα υποβολB\ αιτBσεων απD την 28η ΜαρτCου 2011 Aω\ την 1η ΙουλCου 2011, ενV το κατασκευαστικD και RελετητικD πρDγραRRα Rε Aναρξη δηRοπρατBσεων απD τον Μ5ρτιο 2011. Τα στεγαστικ5 προγρ5RRατα του ΟργανισRοE ΕργατικB\ ΚατοικCα\ εCχαν διακοπεC τον ΙοEλιο του 2010, λDγω του οικονοRικοE αδιεξDδου που εCχε οδηγηθεC ο ΟργανισRD\.

υρ

ΑποζηRιVσει\ ζωικοE κεφαλαCου, Eψου\ 1.192.330 ευρV, καταβ5λλει την Τετ5ρτη 2 ΜαρτCου 2011 ο ΕΛΓΑ

Ε

ΠρDκειται για ζηRιA\ που υπAστησαν 1.204 κτηνοτρDφοι στο ζωικD του\ κεφ5λαιο σε Dλη τη χVρα, κυρCω\ την περCοδο ΙουνCου-ΝοεRβρCου 2010, απD δι5φορα ζηRιογDνα αCτια (κατασπ5ραξη απD λEκο, αρκοEδα και 5γρια σκυλι5, γαγγραινVδη RαστCτιδα, παραφυRατCωση, σηψηγονCα, πληRREρα, κ.λπ.). @πω\ αναφAρεται σε σχετικB ανακοCνωση, η καταβολB θα γCνει στου\ λογαριασRοE\, που διατηροEν οι δικαιοEχοι κτηνοτρDφοι στην ΑΤΕ. ΑναλυτικA\ πληροφορCε\ RποροEν να αναζητBσουν οι ενδιαφερDRενοι στην ιστοσελCδα του ΟργανισRοE, στη διεEθυνση www.elga.gr.

ΕΝ4ΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚ4Ν ΥΠΑΛΛΗΛ4Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Ίδρυµα παιδείας και πολιτισµού

Το πρDγραRRα επιδDτηση\ ενοικCου Aχει προϋπολογισRD 110 εκατοRRυρCων, ποσD που εCναι RειωRAνο σε σχAση Rε το προηγοERενο πρDγραRRα, ωστDσο, Dπω\ επισηRαCνει το ΥπουργεCο ΕργασCα\, το ποσD αυτD, εξαντλεC τα οικονοRικ5 Dρια του ΟργανισRοE Dσον αφορ5 στην επιδDτηση ενοικCου, χωρC\ να αποκλεCεται ταυτDχρονα κ5ποια κατηγορCα δικαιοEχου. Το γενικD εισοδηRατικD κριτBριο για την Aνταξη στο πρDγραRRα, θα εCναι RAχρι 12.000 ευρV, Rε αυξηRAνο ποσοστD επιδDτηση\ για εισοδBRατα RAχρι 6.000 ευρV και απD 6.001 ευρV

Aω\ 9.000 ευρV. Για παρ5δειγRα, για δικαιοEχο παντρεRAνο χωρC\ παιδι5 Rε εισDδηRα α) Aω\ 6.000 ευρV το επCδοRα ανAρχεται στα 125,00 ευρV αν5 RBνα, β) απD 6.001 ευρV Aω\ 9.000 ευρV στα 105,00 ευρV αν5 RBνα και γ) απD 9.001 ευρV ω\ 12.000 ευρV στα 85,00 ευρV το RBνα. Τα Dρια εισοδBRατο\ προσαυξ5νονται κατ5 2.000 ευρV και το ποσD τη\ επιδDτηση\ κατ5 25,00 ευρV αν5 προστατευDRενο RAλο\. Τα κριτBρια, σERφωνα Rε το ΥπουργεCο, αναRορφVθηκαν Rε τAτοιο τρDπο, Vστε να δοθεC προτεραιDτητα και να στηριχθοEν εκεCνοι που Aχουν περισσDτερο αν5γκη, συνταξιοEχοι, RακροχρDνια 5νεργοι, νAα ζευγ5ρια και ευπαθεC\ οR5δε\ εργαζοRAνων, εργαζDRενοι Rε προστατευDRενα RAλη, ενV επικαιροποιBθηκαν οι ασφαλιστικA\ προϋποθAσει\ Rε γνVRονα την 5Rβλυνση ανισοτBτων. ΕπCση\, επανακαθορCστηκαν τα δικαιολογητικ5 και καθιερVνεται διαδικασCα διασταEρωση\ των στοιχεCων Rε συναρRDδιου\ φορεC\ και υπηρεσCε\ Vστε να αποκλειστοEν οι Rη δικαιοEχοι απD το πρDγραRRα τη\ επιδDτηση\. ΛDγου χ5ρη ζητοEνται, εκτD\ απD θεωρηRAνο απD αρRDδια %.Ο.Υ. ενοικιαστBριο, πλBρη στοιχεCα Dχι RDνο του ιδιοκτBτη B νοRAα, αλλ5 και για την Cδια την κατοικCα που RισθVνεται (αριθRD\ λογαριασRοE %ΕΗ, Dροφο\ κλπ). Παρ5λληλα, ο ΟΕΚ επιδιVκει τον ανασχεδιασRD τη\ στεγαστικB\ πολιτικB\, ενV δεσRεEεται

Αποκριάτικος χορός στο “Κεφαλόβρυσο”

Α

Εκλογές στον ∆ικηγορικό Σύλλογο

Ν Ε

Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ5ρτη 2 ΜαρτCου 2011 / ΣελCδα 15

Dτι σταδιακ5 θα επανεκκινBσουν Dλα τα προγρ5RRατα σε συν5ρτηση Rε την οικονοRικB δυνατDτητα του ΟργανισRοE, ενV θα εξεταστεC και η δυνατDτητα ρEθRιση\ ληξιπρDθεσRων οφειλVν. Η διαδικασCα επεξεργασCα\ τη\ αλλαγB\ του κανονισRοE, καθV\ και Dλων των δανειοδοτικVν προγραRR5των, θα Aχει ολοκληρωθεC RAσα στο επDRενο τρCRηνο και RAχρι την 30η ΙουνCου 2011 θα Aχουν εκδοθεC οι απαραCτητε\ αποφ5σει\ για την Aναρξη των δανειοδοτικVν προγραRR5των. Σχετικ5 Rε τη ρEθRιση των ληξιπρDθεσRων οφειλVν, το επDRενο δι5στηRα θα ενηRερωθοEν Rε επιστολB του ΟργανισRοE Dλοι οι δικαιοEχοι που Aχουν ληξιπρDθεσRε\ οφειλA\ RAχρι τι\ 28 ΦεβρουαρCου 2011 απD δ5νεια B κατοικCε\ που Aχει χορηγBσει ο ΟΕΚ και για τι\ προϋποθAσει\ ρEθRισB\ του\. ΠερισσDτερε\ λεπτοRAρειε\ για τα απαιτοERενα δικαιολογητικ5 θα γCνουν γνωστA\ απD τον ΟΕΚ Rετ5 τι\ 16 ΜαρτCου, ενV η κατ5θεση αιτBσεων και η παροχB πληροφοριVν απD τα ΚΕΠ θα γCνεται απD τι\ 28 ΜαρτCου Aω\ την 1η ΙουλCου 2011.

Η >νωση ΑστυνοRικVν ΥπαλλBλων ΕυρυτανCα\ πραγRατοποιεC την ΠαρασκευB 4 ΜαρτCου 2011, και Vρα 9.00 το βρ5δυ, αποκρι5τικη χοροεσπερCδα στο εξοχικD κAντρο «ΚεφαλDβρυσο». Την εκδBλωση θα συνοδεEει γνωστB δηRοτικB - λαϊκB ορχBστρα, Rε του\ ΓεVργιο ΜπAκιο, ΒCκυ ΠανταζB και ΤζωρτζCνα ΓιαννAκου στο τραγοEδι, τον =ρη ΜουγκοπAτρο στο κλαρCνο και τον Γι5ννη ΡCζο στο RπουζοEκι. ΤAλο\, να αναφAρουRε πω\ θα διεξαχθεC και λαχειοφDρο\ αγορ5 Rε πολλ5 και πλοEσια δVρα.

Ολοήµερο παιδικό αποκριάτικο πάρτι «ΣΥΝ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡ4ΠΟ»

Η εκδBλωση, η οποCα ξεκCνησε στι\ 11.00 το πρωC και διBρκησε RAχρι και τι\ 8.00 το βρ5δυ, Aγινε στο ξενοδοχεCο «ΣΑΜΑΡΑΣ», στη ΛαRCα. ΣυRRετεCχαν το ΙνστιτοEτο ΨυχικB\ ΥγεCα\, το ΚουκλοθAατρο ΛαRCα\, το κατ5στηRα καλλυντικVν «Body Shop», προσφAροντα\ αποκρι5τικο Rακιγι5ζ στου\ RικροE\ Rα\ φCλου\, κλDουν και εRψυχωτA\ που απασχDλησαν τα παιδι5 Rε Rουσικοκινητικ5 παιχνCδια. Παρ5λληλα, διεξBχθη Rεγ5λη λαχειοφDρο\ αγορ5 Rε πλοEσια δVρα, προσφορA\ των καταστηRαταρχVν τη\ πDλη\, ενV προσφAρθηκαν πολλA\ λιχουδιA\. ΤAλο\, να αναφAρουRε πω\ η τιRB εισDδου ανBλθε στα 5 ευρV, ενV τα Aσοδα θα διατεθοEν για του\ σκοποE\ του συλλDγου.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ%ρτη 2 Μαρτ1ου 2011 / Σελ1δα 17

Το ζευγ%ρι /φτασε νωρ1I το απ2γευ?α τηI Τρ1τηI 22 Φεβρουαρ1ου στο Καρπεν0σι, και στη συν/χεια, σ3?φωνα ?ε πληροφορ1εI, δι/?εινε σε γνωστ2 τουριστικ2 κατ%λυ?α στην περιοχ0 τηI Ποτα?ι%I, ενC γευ?%τισαν σε ταβ/ρνεI του Μεγ%λου και του Μικρο3 Χωριο3. Οι δυο τουI απ/φυγαν να βρεθο3ν σε πολυσ3χναστα ?/ρη προκει?/νου να περ%σουν 0συχα και χωρ1I… κυνηγητ2 απ2 φωτογρ%φουI και παπαρ%τσι το δι0?ερο. Αν και εδC που τα λ/?ε, οι φωτογραφικο1 φακο1 τουI κυνηγο3σαν σε λ%θοI θ/ρετρο.

ραγ?ατοποι7 Φεβρουαρ1ου 2011 π 2 0 κ ι α ρ υ Κ η ν / ? σ α ρ ε Την π ικ2 /τοI, στην ρτι για το τρ/χον σχολ 0θηκε αποκρι%τικο π% ου υ Καρπενησ1ου. ο 1 ε λ η?οτικο3 Σχο 1 υ ο τ α σ υ ο θ 1 α ι α ρ καινο3 Μικρο1 και ?εγ%λοι διασκ/δασαν, χ2ρεψαν και ξεφ%ντωσαν ?ε την ?ουσικ0, τον κλ2ουν και τη «νερ%ιδα» του face painting, καθCI και την ?ηχαν0 πoπ-κορν που πρ2σφερε δωρε%ν σε 2λουI τουI ?αθητ/I %φθονο και ζεστ2 πoπκορν. Τα ?/λη του Συλλ2γου Γο-

ν/ων και Κηδε?2νων του σχολε1ου, ε?φανCI ευχαριστη?/να απ2 την εκδ0λωση, ση?ειCνουν σε σχετικ0 ανακο1νωση: «Με την ευκαιρ1α αυτ0 το ιοικητικ2 Συ?βο3λιο του Συλλ2γου Γον/ων και Κηδε?2νων θ/λει να ευχαριστ0σει δη?2σια 2λουI τουI χορηγο3I που προσ/φεραν τα παραπ%νω και

πολλ% ακ2?η δCρα, αλλ% και 2λουI 2σουI συν/βαλαν στην επιτυχ1α τηI διοργ%νωσηI αρχ1ζονταI ?ε τιI κυρ1εI που πρ2σφεραν εδ/σ?ατα, τιI δασκ%λεI για την διακ2σ?ηση και την παρουσ1α τουI, αλλ% κυρ1ωI τουI γονε1I που ?αI στ0ριξαν ?ε την παρουσ1α τουI και την συνεισφορ% τουI.»

υρ υτ α

ι0?ερη απ2δραση στο Καρπεν0σι επ/λεξαν να κ%νουν ο Μιχ%ληI Χατζηγι%ννηI και η Ζ/τα Μακρυπο3λια. Εκ?εταλλευ2?ενοι απεργ1εI και ευκαιρ1εI απ2 επαγγελ?ατικ/I υποχρεCσειI, οι δυο τουI ταξ1δεψαν στην Eυρυταν1α, Cστε να ζ0σουν /να ξεκο3ραστο, 0συχο, αλλ% και ρο?αντικ2 δι0?ερο ?ακρι% απ2 2λουI και 2λα.

Αποκριτικο πρτι για ικρο και εγλου

ǹȞIJ Ț țĮIJ ĮıIJ ȒıIJ İ IJ Į ʌĮȜȚ Ȑ țȠȣijȫȝĮIJ Į ıIJ Ƞ ıʌȓ IJ Ț ıĮȢ ǻȚ țĮȚ ȠȪıIJ İ  

 ‡ ȑ ȦȢ țĮȚ țȡĮIJ Ț țȒ İ ʌȚ ȤȠȡȒȖȘıȘ

 ‡ ȑ ȦȢ țĮȚ İ ʌȚ įȩIJ ȘıȘ İ ʌȚ IJ Ƞțȓ Ƞȣ ¼ ‡ ȑ ȦȢ țĮȚ ijȠȡȠĮʌĮȜȜĮȖȒ

Ε

ȃǿ ȀȅȈ ȆȁǹȀǿ ǹȈ

ȉǾȁ     Ȁǿ ȃ  

Ν Ε

Χατζηγιννη - Μακρυπο λια ι ερο στο Καρπεν σι

1ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

νι κά

ΕνC οι παπαρ%τσι τουI αναζητο3σαν στην Αρ%χοβα...

Α

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ%ρτη 2 Μαρτ1ου 2011 / Σελ1δα 16

ǼʌȚ țȠȚ ȞȦȞȒıIJİ IJ ȫȡĮ ȝĮȗȓ ȝĮȢ


Ανακοινώσεις Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ=ρτη 2 ΜαρτLου 2011 / ΣελLδα 18

Του ΦακLτσα ,ιονNση email: dionfakitsas@dionfakitsas.gr. Site: http://www.dionfakitsas.gr

Ο Ενδι=Zεσοd ΦορJαd ,ιαχεLρισηd του ΕπιχειρησιακοN Προγρ=ZZατοd ΑνταγωνιστικMτητα και ΕπιχειρηZατικMτητα 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΕΦΕΠΑΕ ανακοιν^νει στουd υποψKφιουd επενδυτJd Mτι η ΓενικK ΓραZZατεLα ΒιοZηχανLαd του ΥπουργεLου ΟικονοZLαd, ΑνταγωνιστικMτηταd και ΝαυτιλLαd προκKρυξε το πρMγραZZα:

2. Στο πρMγραZZα ZποροNν να υποβ=λουν Zια πρMταση εLτε ZεZονωZJνα, εLτε ωd συZZJτοχοd / εταLροd σε οZαδικM σχKZα: α) ΜεZονωZJνεd Υφιστ=Zενεd και ΝJεd ΠολN ΜικρJd, ΜικρJd και ΜεσαLεd επιχειρKσειd που δραστηριοποιοNνται στον ελληνικM χ^ρο σε επιλJξιZουd ΚΑ, στουd τοZεLd τηd ΜεταποLησηd, των Κατασκευ^ν και των Υπηρεσι^ν ΚΑΙ Jχουν ιδρυθεL και αρχLσει την επιλJξιZη δραστηριMτητα τουd πριν την 0101-2010. β) Υφιστ=Zενεd και ΝJεd ΠολN ΜικρJd, ΜικρJd και ΜεσαLεd επιχειρKσειd που δραστηριοποιοNνται στον ελληνικM χ^ρο στον τοZJα του ΕZπορLου, Jχουν ιδρυθεL και αρχLσει την επιλJξιZη δραστηριMτητα τουd πριν την 01-01-2010, ΚΑΙ υπM την αυστηρK προϋπMθεση Mτι θα υποβ=λουν προd αξιολMγηση και Jνταξη εκτMd απM διακριτM επενδυτικM σχJδιο και σNZφωνο συνεργασLαd κοιν^ν ενεργει^ν αποκλειστικ= για τουd σκοποNd του προγρ=ZZατοd Zε τουλ=χιστον ZLα πολN ZικρK, ZικρK K ZεσαLα επιλJξιZη επιχεLρηση τηd περLπτωσηd (Α). γ) Υφιστ=Zενεd Μεγ=λεd επιχειρKσειd που δραστηριοποιοNνται στον ελληνικM χ^ρο σε επιλJξιZουd ΚΑ, στουd τοZεLd τηd ΜεταποLησηd, των Κατασκευ^ν και των Υπηρεσι^ν, Jχουν ιδρυθεL και αρχLσει την επιλJξιZη δραστηριMτητα τουd πριν την 01-01-2008, ΚΑΙ υπM την αυστηρK προϋπMθεση Mτι θα υποβ=λουν προd αξιολMγηση και Jνταξη εκτMd απM διακριτM επενδυτικM σχJδιο και σNZφωνο συνεργασLαd κοιν^ν ενεργει^ν αποκλειστικ= για τουd σκοποNd του προγρ=ZZατοd Zε τουλ=χιστον δNο (2) πολN ZικρJd, ZικρJd K ZεσαLεd επιλJξιZεd επιχειρKσειd τηd περLπτωσηd (Α). δ) ΟZ=δεd (τουλ=χιστον τρι^ν) Υφιστ=Zενων K/και ΝJων ΠολN Μικρ^ν, Μικρ^ν και ΜεσαLων επιχειρKσεων οι οποLεd πληροNν τιd συνθKκεd επιλεξιZMτηταd τηd περLπτωσηd (Α) ανωτJρω και υποβ=λλουν προd αξιολMγηση και Jνταξη εκτMd απM διακριτM επενδυτικM σχJδιο ΚΑΙ σNZφωνο συνεργασLαd κοιν^ν ενεργει^ν αποκλειστικ= για τουd σκοποNd του προγρ=ZZατοd.

λογητικ=, ο τρMποd υποβολKd των προτ=σεων, η διαδικασLα εξJτασηd και αξιολMγησηd των προτ=σεων, η JνταξK τουd για χρηZατοδMτηση, οι υποχρε^σειd των δικαιοNχων στην περLπτωση Jγκρισηd τηd αLτησηd ενLσχυσηd και οι λοιποL Mροι του Προγρ=ZZατοd περιγρ=φονται αναλυτικ= στον ΟδηγM Προγρ=ZZατοd.

Ε

υρ

1. Το πρMγραZZα χρηZατοδοτεLται Zε το συνολικM ποσM των 30.000.000,00 ευρ^ (,ηZMσια ,απ=νη) Το ποσM που αντιστοιχεL στην ΠεριφJρεια Στερε=d Ελλ=δαd ανJρχεται σε 3.000.000,00 ευρ^. Το ποσM αυτM κατανJZεται κατ= 60% δηλαδK 1.800.00,00 ευρ^ για τα επιχειρηZατικ= σχJδια ZεZονωZJνα K συνεργασLαd που υποβ=λλονται απM υφισταZJνεd και νJεd πολN ZικρJd και ZικρJd επιχειρKσειd, κατ= 30% δηλαδK 900.000,00 ευρ^ για τα επιχειρηZατικ= σχJδια ZεZονωZJνα K συνεργασLαd που υποβ=λλονται απM υφισταZJνεd και νJεd ZεσαLεd επιχειρKσειd και κατ= 10% δηλαδK 300.000,00 ευρ^ για επιχειρηZατικ= σχJδια συνεργασLαd που υποβ=λλονται απM Zεγ=λεd επιχειρKσειd, υπM την αποκλειστικK προϋπMθεση συνεργασLαd Zε τουλ=χιστον δNο (2) πολN ZικρJd, ZικρJd K ZεσαLεd επιλJξιZεd επιχειρKσειd. Η ,ηZMσια ,απ=νη του προγρ=ZZατοd συγχρηZατοδοτεL-

3. Στο πλαLσιο του Προγρ=ZZατοd ενισχNονται Jργα προϋπολογισZοN Nψουd επJνδυσηd απM 30.000,00 ευρ^ Jωd 250.000,00 ευρ^.

4. Το ποσοστM δηZMσιαd χρηZατοδMτησηd διαZορφ^νεται ωd εξKd: 1) ΑνεξαρτKτωd ZεγJθουd τηd (ZικροZεσαLαd) ΕπιχεLρησηd, και για ZεZονωZJνα ΕπιχειρηZατικ= ΣχJδια τηd περLπτωσηd (Α) ανωτJρω: • 45% του επιλJξιZου προϋπολογισZοN για Mλη την Επικρ=τεια. 2) Για την περLπτωση των συνεργασι^ν Zε Zεγ=λεd επιχειρKσειd - συνεργασLεd τηd περLπτωσηd (Γ) ανωτJρω: • 40% του επιλJξιZου προϋπολογισZοN για Mλη την Επικρ=τεια για τιd Zεγ=λεd επιχειρKσειd και, • 50% του προϋπολογισZοN για Mλη την Επικρ=τεια για τιd ΜΜΕ. 3) Για ΕπιχειρηZατικ= ΣχJδια σε συνεργασLεd των περιπτ^σεων (Β) και (,) ανωτJρω: • 50% του επιλJξιZου προϋπολογισZοN για Mλη την Επικρ=τεια. 4. Η δι=ρκεια υλοποLησηd των εγκεκριZJνων Jργων ορLζεται σε 18 ZKνεd απM την ηZεροZηνLα τηd απMφασηd Jνταξηd τηd επιχεLρησηd, Zε δυνατMτητα εξ=Zηνηd (6) παρ=τασηd. 5. Οι προϋποθJσειd συZZετοχKd, τα απαιτοNZενα δικαιο-

Α

Το σNZφωνο συνεργασLαd των περιπτ^σεων (Β), (Γ) και (,) δεν αποτελεL το αντικεLZενο του ΕπενδυτικοN ΣχεδLου. Κ=θε εταιρLα συZZετJχει Zε το διακριτM δικM τηd επενδυτικM σχJδιο. Το σNZφωνο συνεργασLαd αποτελεL πλαLσιο κοιν^ν ενεργει^ν (που αντιστοιχοNν σε διακριτJd αν= εταιρLα δαπ=νεd) Zε β=ση την συZφωνLα ZεταξN των Zελ^ν που το απαρτLζουν για την π.χ. ZεLωση του κMστουd, για την επLτευξη οικονοZι^ν κλLZακαd για την αποτελεσZατικMτερη προβολK και προ^θηση προϊMντων κτλ.. Το σNνολο των προϋποθJσεων για τιd συνεργασLεd των περιπτ^σεων (Β), (Γ) και (,) ανωτJρω παρατLθενται αναλυτικ= στον ΟδηγM του Προγρ=ZZατοd. Για τιd αν=γκεd του Προγρ=ZZατοd ωd ΝJεd ΕπιχειρKσειd ορLζονται εκεLνεd που Jχουν κλεLσει περισσMτερεd απM Zια και λιγMτερεd απM τρεLd διαχειριστικJd χρKσειd.

ΣNZφωνα Zε τον νJο φορολογικM νMZο που ισχNει απM τον ΑπρLλιο του 2010 οι JγγαZοι ιδιοκτKτεd ακινKτων, που Jχουν αναπηρLα τουλ=χιστον 67%, ZποροNν να Jχουν φορολογικK απαλλαγK ZJχρι και το ποσM αξLαd 275.000 ευρ^. Πιο συγκεκριZJνα: ΣυνδJεται η χορKγηση τηd απαλλαγKd πρ^τηd κατοικLαd Zε την οικογενειακK κατ=σταση του δικαιοNχου και το εLδοd του αγοραζMZενου ακινKτου. Απαλλ=σσεται ο φMροd ZεταβLβασηd, για την αγορ= πρ^τηd κατοικLαd, Jωd του ποσοN των 250.000 €, για =γαZο ΑZεΑ. ΧορηγεLται απαλλαγK για αγορ= κατοικLαd στον =γαZο ZJχρι ποσοN αξLαd 200.000 ευρ^ και στον JγγαZο ZJχρι ποσοN αξLαd 250.000 ευρ^, που προσαυξ=νεται κατ= 25.000 ευρ^ για καθJνα απM τα δNο πρ^τα τJκνα αυτοN και κατ= 30.000 ευρ^ για το τρLτο και καθJνα απM τα επMZενα. Στον JγγαZο Zε αναπηρLα τουλ=χιστον 67% χορηγεLται απαλλαγK ZJχρι ποσοN αξLαd 275.000 ευρ^. Στο ποσM τηd απαλλαγKd περιλαZβ=νεται πλJον και η αξLα Zιαd θJσηd στ=θZευσηd αυτοκινKτου για επιφ=νεια Jωd 20 τ.Z. και ενMd αποθηκευτικοN χ^ρου, επLσηd για επιφ=νεια Jωd 20 τ.Z., υπM την προϋπMθεση Mτι βρLσκονται στο Lδιο ακLνητο και αποκτ^νται ταυτMχρονα Zε το Lδιο συZβMλαιο αγορ=d. Το ποσM των 275.000 ευρ^ δεν εLναι ασKZαντο, ωστMσο υπ=ρχουν κ=ποιεd λεπτοZJρειεd που Mφειλε να γνωρLζει ο νοZοθJτηd και οι οποLεd επιβαρNνουν το κMστοd ζωKd των ιδιοκτητ^ν ακινKτων που ζοNν κ=τω απM συνθKκεd αναπKρων.. Πιο συγκεκριZJνα, οι =νθρωποι που ζουν κ=τω απM συνθKκεd παραπληγLαd K τετραπληγLαd και ZετακινοNνται Zε ηλεκτροκLνητο K χειροκLνητο αναπηρικM κ=θισZα τεχνικ= χρει=ζονται χ^ρο ZεγαλNτερο των 20 τ.Z. για να ZπορJσουν να σταθZεNσουν το αυτοκLνητM τουd και να Jχουν χ^ρο να Zπουν και να βγουν απM το αυτοκLνητM τουd. Fλλωστε αυτJd εLναι και οι προβλεπMZενεd διαστ=σειd για τουd νMZιZουd χ^ρουd στ=θZευσηd που προορLζονται για τα αυτοκLνητα που οδηγοNνται K χρησιZοποιοNνται απM χειριστJd αναπηρικ^ν καθισZ=των και ισχNουν σNZφωνα Zε τον ΚΟΚ. Σε M,τι αφορ= στον αποθηκευτικM χ^ρο, το εZβαδMν των 20 τ.Z. εLναι εξαιρετικ= ZικρM Mταν πρMκειται για χειριστJd ηλεκτροκLνητων και χειροκLνητων αναπηρικ^ν καθισZ=των. Οι =νθρωποι Zε σοβαρJd παραπληγLεd K τετραπληγLεd χρει=ζονται ευρNχωρο

6. Οι προτ=σειd υποβ=λλονται ηλεκτρονικ= απM τιd 10-03-2011 ZJχρι τιd 24-05-2011 ^ρα 14:00 ZJσω των διαδικτυακ^ν τMπων του Ενδι=Zεσου ΦορJα ,ιαχεLρισηd του ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΦΕΠΑΕ) και του ΥΠΟΙΑΝ - www.ypoian.gr, www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis και www.efepae.gr. Οι προτ=σειd που δεν Jχουν υποβληθεL ηλεκτρονικ= δεν θα αξιολογοNνται, εν^ κατ= την παραλαβK των φακJλων των προτ=σεων θα ελJγχεται η τKρηση τηd υποχρJωσηd τηd ηλεκτρονικKd υποβολKd. Οι Προτ=σειd (Φ=κελοι ΥποψηφιMτηταd) πρJπει υποχρεωτικ= να υποβληθοNν και σε Jντυπη ZορφK (Jνα αντLγραφο), το αργMτερο σε επτ= (7) ηZJρεd (ηZερολογιακJd) Zετ= την καταληκτικK ηZεροZηνLα ηλεκτρονικKd υποβολKd των προτ=σεων, σε Jνα απM τουd ΕταLρουd του ΕΦΕΠΑΕ αν=λογα Zε τον τMπο υλοποLησηd τηd επJνδυσηd, καθ^d και στα συνεργαζMZενα Τραπεζικ= ΙδρNZατα και ΑναπτυξιακοNd ΦορεLd.

υτ αν ικ ά

«ΕΞ<ΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓ<ΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ<Ν ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ<Ν» Το ΠρMγραZZα «ΕξωστρJφεια - ΑνταγωνιστικMτητα των ΕπιχειρKσεων» εντ=σσεται στο ΕπιχειρησιακM ΠρMγραZZα ΑνταγωνιστικMτητα και ΕπιχειρηZατικMτητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και αποσκοπεL στη δηZιουργLα των αναγκαLων προϋποθJσεων για την ενLσχυση τηd εξωστρεφοNd επιχειρηZατικMτηταd των ZικροZεσαLων και υπM προϋποθJσειd των Zεγ=λων επιχειρKσεων, σαν βασικK επιλογK για την αναβ=θZιση τηd παραγωγικKd β=σηd τηd χ^ραd προd αγαθ= και υπηρεσLεd υψηλKd προστιθJZενηd αξLαd.

ται απM την ΕυρωπαϊκK Gνωση, και ειδικMτερα απM το ΕυρωπαϊκM ΤαZεLο ΠεριφερειακKd Αν=πτυξηd (ΕΤΠΑ), και απM το ΕλληνικM ,ηZMσιο.

αποθηκευτικM χ^ρο για να ZποροNν να αποθηκεNουν τα επιπλJον βοηθKZατα που διαθJτουν, εν^ χρει=ζονται ελεNθερο χ^ρο για να ZποροNν να ZετακινηθοNν ZJσα στην αποθKκη. Σε M,τι αφορ= στην απαλλαγK του ποσοN των 275.000 ευρ^, ε=ν χρησιZοποιKσουZε την απλK λογικK εNκολα συZπεραLνουZε Mτι εLναι περLπου το ZισM ποσM απM αυτM που Jχει αν=γκη Jναd παραπληγικMd K τετραπληγικMd ιδιοκτKτηd ακινKτου. Iταν το κMστοd των ακινKτων στην αγορ= εLναι περLπου 400.000 ευρ^ για καινοNργια και ασφαλK (απM σεισZοNd και πυρκαγιJd) σπLτια που Jχουν τον στοιχει^δη εξοπλισZM και σχεδMν ευρNχωρουd κοινMχρηστουd χ^ρουd να ZπορεL να κινηθεL σε αυτοNd το αναπηρικM κ=θισZα τMτε το ποσM των 275.000 ευρ^ εLναι πολN λLγο για Jνα σNγχρονο και ασφαλJd ακLνητο για Jνα ιδιοκτKτη Zε πραγZατικK παραπληγLα K τετραπληγLα. Ε=ν ο νοZοθJτηd Kθελε να διευκολNνει τουd ιδιοκτKτεd ακινKτων Zε σοβαρJd αναπηρLεd, παραπληγLεd για τετραπληγLεd, θα Jπρεπε τα ποσ= αυτ= να εLναι ακριβ^d διπλ=σια, διMτι δεν εLναι δυνατMν να φορολογοNνται πολLτεd Zε παραπληγLα K Zε τετραπληγLα σε Jνα κρ=τοd που εLναι ολοκληρωτικ= και καθολικ= απροσπJλαστο και που τουd εZποδLζει να εργαστοNν, να αποταZιεNσουν και να επενδNσουν. ,εν ZπορεL να χορηγεL αφορολMγητο ποσM 250.000 ευρ^ για JγγαZο ικανM σωZατικ= ιδιοκτKτη και Mταν ο ιδιοκτKτηd Jχει αναπηρLα =νω του 75% αυτM το ποσMν να γLνεται 275.000 ευρ^. ,εν εLναι δυνατMν να χορηγεL αφορολMγητο ποσM 25.000 ευρ^ για κ=θε Jνα απM τα δNο πρ^τα παιδι= του ικανοN σωZατικ= ιδιοκτKτη και 30.000 ευρ^ για το τρLτο παιδL και Mταν πρMκειται για ιδιοκτKτη Zε σοβαρK αναπηρLα, παραπληγLα K τετραπληγLα η προσαNξηση να εLναι 25.000 ευρ^ για την αγορ= ακινKτου. ΤJλοd, για περισσMτερεd πληροφορLεd ZπορεLτε να απευθNνεστε στην ΠΟΜΙ,Α pomida.gr που εLναι ο σNλλογοd ιδιοκτητ^ν ακινKτων. ,ηZοσιεNτηκε:20/2/2011 στο http://www.disabled.gr Κ=θε ΠαρασκευK ZεταδLδεται η τηλεοπτικK εκποZπK « Gκτη ΑLσθηση» στην ΕΤ3 τιd 6:30ZZ.

Ν Ε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ,ΗΛ<ΣΗΣ ΕΝ,ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞ<ΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓ<ΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ<Ν ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ<Ν»

Οι ρυθµίσεις του νέου φορολογικού νόµου για ιδιοκτήτες ακινήτων µε αναπηρία, παραπληγία ή τετραπληγία 67% και άνω

7. Το Gντυπο ΥποβολKd Mπωd και Mλα τα Jντυπα τηd πρMσκλησηd, οι ενδιαφερMZενοι ZποροNν να τα βρLσκουν στουd παρακ=τω διαδικτυακοNd τMπουd του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. (www.ypoian.gr), τηd ΓενικKd ΓραZZατεLαd ΒιοZηχανLαd (www.ggb.gr), τηd ΕΥ, ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), του ΕΣΠΑ (www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis) , του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr και τηd ΑΝ.,ΙΑ (www.andia.gr) Για περαιτJρω πληροφορLεd επικοινωνKστε Zε τον ΕΦΕΠΑΕ στα τηλJφωνα 210-6985210 , το γραφεLο πληροφMρησηd κοινοN τηd ΕΥ,- ΕΠΑΕ στο τηλ. 8011136300 και στα τηλJφωνα τηd ΑΝ.,ΙΑ 22310-67498 & 67047 Ο ,ΙΕΥΘΥΝ<Ν ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝ,ΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ,ΑΣ ΚΑΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Για επικοινωνLα Zε τον συντ=κτη τηd στKληd στο email: dionfakitsas@dionfakitsas.gr. Site: http://www.dionfakitsas.gr


Ν Ε

Ένεση ηθικού

Α

Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ%ρτη 2 Μαρτ2ου 2011 / Σελ2δα 19

Απεραντιακ - Λα α 3 - 0

κτηριστικ3 πωJ @3λιJ στο 5 οι γηπεδο4χοι 1ταν @προστ% στο σκορ @ε 2-0. Η Λα@2α 1ρθε στην πρωτε4ουσα τηJ Ευρυταν2αJ @ε 14 πα2χτεJ, απουσ2αζαν δ4ο τερ@ατοφ4λακ0J τηJ, ενD κ%τω απ3 τα δοκ%ρια 0κατσε ο Ν%σιοJ. 1ο η@2χρονο: Μ3λιJ στο 2 ο Απεραντιακ3J %νοιξε το σκορ @ε τον Ζ1σι@ο να σκορ%ρει απ3 κοντ%, @ετ% απ3 υπ0ροχη @παλι% του Αρουτ2δη απ3 τα δεξι% (1-0). Οι φιλοξενο4@ενοι δια@αρτυρ1θηκαν για οφσ%ιντ, 3@ωJ ο διαιτητ1J 0δειξε τη σ0ντρα. Στο 5 ο Μπουγ%τσιαJ, @ετ% απ3 ωρα2α κ%θετη π%σα του Λεπτ%κη, και αφο4 π0ρασε και τον Ν%σιο, δια@3ρφωσε ανεν3χλητοJ σε κεν1 εστ2α το 2-0. Στο 10 το @ακριν3 σουτ του Λ%ινα δεν ανησ4χησε τον Τσ%@η,

υτ αν ικ ά

Την πρDτη τηJ ν2κη για τη ν0α χρονι% (0στω και καθυστερη@0να) π0τυχε η ο@%δα του Απεραντιακο4 @ε αντ2παλο τη Λα@2α. Ο Πασσ%J π0τυχε την πρDτη του ν2κη ωJ τεχνικ3J των γηπεδο4χων, ενD η Λα@2α 0χασε το παιχν2δι @ε κ%τω τα χ0ρια. Η ανα@0τρηση διεξ1χθη στο η@οτικ3 Στ%διο Καρπενησ2ου στα πλα2σια τηJ 19ηJ αγωνιστικ1J.

υρ

Συνθ0σειJ ο@%δων Απεραντιακ3J (Πασσ%J Κ.): Τσ%@ηJ, Θα@ν3πουλοJ, Μπισ@π2κηJ ., Κεφαλ2δηJ, Κατσ2καJ, Πανακο4λιαJ, Λεπτ%κηJ (76 Μπισ@π2κηJ Θ.), Νταβαρ2νοJ Αρ., Μπουγ%τσιαJ (46

ων Η ε2σοδοJ των δ4ο ο@%δ ρο χD ικ3 ιστ στον αγων

Ε

Μπου@πουρ1J Απ.), Αρουτ2δηJ, Ζ1σι@οJ (80 Νταβαρ2νοJ Β.) Λα@2α (Τσ%@ηJ Ν.): Ν%σιοJ, Αναστασ2ου (43 ,λπογλου), Παππ%J ., Χριστ3πουλοJ, Κ%πποJ, Ζι%καJ, Παντελ1J (65 Ζι%καJ Α.), Λ0σσηJ, Κουβαλ%κηJ, Π%νοJ (76 Γερογι%κο@οJ), Λ%ιναJ. * Την ανα@0τρηση διη4θυνε ο Αγγελακ3πουλοJ ,γγελοJ, @ε βοηθο4J την Κουκο4λη Σπυριδο4λα και τον εληγι%ννη Σωτ1ρη του Συνδ0σ@ου Καρδ2τσαJ, ενD παρατηρητ1J αγDνα 1ταν ο Κουρ0νταJ Σωτ1ριοJ του Συνδ0σ@ου Τρικ%λων.

* Ο Απεραντιακ3J @π1κε αποφασισ@0νοJ στο γ1πεδο και δεν % φ η σ ε π ε ρ ιθ D ρ ια α @ φ ισ β 1 τ η σ η J στον αντ2παλο. Μ%λιστα ε2ναι χαρα-

ενD στο 22 η σταθερ1 απ3κρουση του Ν%σιου @ε το π3δι (!!) στο αριστερ3 σουτ του Αρουτ2δη απ3 τα δεξι%, προκ%λεσε θαυ@ασ@3 και 0κπληξη. Στο 33 η Λα@2α π0τυχε γκολ @ε κεφαλι% του Λ%ινα (σ0ντρα του Ζι%κα Γ. απ3 δεξι%), 3@ωJ ακυρDθηκε ωJ οφσ%ιντ απ3 την α βοηθ3. Το η@2χρονο τελε2ωσε @ε τα σουτ των Αορυτ2δη και Λεπτ%κη να περνο4ν ανεκ@ετ%λλευτα. * Στην επαν%ληψη το σκηνικ3 δεν %λλαξε. Η Λα@2α προσπ%θησε ανεπιτυχDJ να επιτεθε2, ο Απεραντιακ3J 0κανε και το 3-0 στο 83, ενD 0χασε και %λλεJ ευκαιρ2εJ Dστε να ανεβ%σει κι %λλο το δε2κτη του σκορ. -τσι π1ρε @ια ν2κη, που θα τον βοηθ1σει ψυχολογικ% κυρ2ωJ, εν 3ψει του τε-

και Κουβαλ%κηJ διεκΜπισ@π2κηJ Θεοφ%νηJ περιοχ1 του Τσ%@η ν στη δικο4ν την @π%λα

λικο4 κυπ0λλου @ε αντ2παλο τον ΑΠΟΚ. 2ο η@2χρονο: Στο 60το σουτ του Μπισ@π2κη απ3 τα πλ%για π0ρασε %ουτ, ενD δ4ο λεπτ% @ετ% η κυρ2α Κουκο4λη ακ4ρωσε ωJ οφσ%ιντ το τ0ρ@α που π0τυχε ο Ζ1σι@οJ. Στο 72ο λεπτ3 η Λα@2α προσπ%θησε να απειλ1σει, 3@ωJ το σουτ του Π%νου @0σα απ3 την περιοχ1 (απ3 π%σα του Κουβαλ%κη), π0ρασε αρκετ% 0ξω απ3 τα δοκ%ρια του Τσ%@η. Στο 78 ο Νταβαρ2νοJ Β. νικ1θηκε στο τετ α τετ απ3 τον Ν%σιο, ο οπο2οJ 0διωξε εκπληκτικ% σε κ3ρνερ. Στο 82 ο Αρουτ2δηJ δ0χτηκε την π%σα του Θα@ν3πουλου, 3@ωJ το

σουτ που επιχε2ρησε 0διωξε σε κ3ρνερ ο Ν%σιοJ. Στο επ3@ενο λεπτ3 ο Αρουτ2δηJ, απ3 κ3ρνερ του Νταβαρ2νου Β. και π%σα του Κεφαλ2δη δια@3ρφωσε @ε σουτ @0σα απ3 την περιοχ1 το τελικ3 3-0. *Απ3 τουJ γηπεδο4χουJ ξεχDρισαν οι: Θα@ν3πουλοJ, Ζ1σι@οJ, Λεπτ%κηJ, Αρουτ2δηJ και Μπουγ%τσιαJ, ενD απ3 την ο@%δα τηJ Λα@2αJ προσπ%θησαν περισσ3τερο οι: Ν%σιοJ, Λ0σσηJ και Π%νοJ. Συνοπτικ% Σκ3ρερ: (2) 1-0 Ζ1σι@οJ (5 ) 20 Μπουγ%τσιαJ, (83) 3-0 Αρουτ2δηJ. Χα@0νο π0ναλτι: - οκ%ρια: -

την @π%λα απ3 ΤρειJ (3) φορ0J @%ζεψε του ο Ν%σιοJ αJ %δ ο@ τα δ2χτυα τηJ

ηλDσειJ Πασσ% Κωνσταντ2νου «.ταν 0να ντ0ρ@πι ουραγDν. Πα2ξα@ε στην αρχ1 5 λεπτ%, β%λα@ε δ4ο γκολ και @ετ% η ο@%δα 0κατσε κατ% περ2εργο τρ3πο. /χι 3τι κινδυν0ψα@ε, αλλ% δεν πα2ξα@ε 3πωJ @πορο4σα@ε. Ανεβ1κα@ε κ%ποια στιγ@1 προJ το τελευτα2ο δεκ%λεπτο. $στ3σο, χ%σα@ε ορισ@0νεJ ευκαιρ2εJ, οι οπο2εJ δεν 0πρεπε να χαθο4ν. Νο@2ζω 3τι και στο 2ο η@2χρονο επικρατ1σα@ε κατ% κρ%τοJ. εν 1@ασταν 3@ωJ σοβαρο2 στο τελε2ω@α των φ%σεων. Ε4χο@αι 3τι καλ4τερο για την Λα@2α. Ε@ε2J συνεχ2ζου@ε και θα δο4@ε τι θα βγει στο τ0λοJ».


bcd ef Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ%ρτη 2 Μαρτ2ου 2011 / Σελ2δα 20

a

qz

Έπαιζε µόνο του το Βελούχι

mo

πρDτη @ε τον Παπαδ1@ο Λ. να στ0λνει τη @π%λα %ουτ στο 8ο λεπτ3. Στο 17 ο Συγγελ3πουλοJ 0κανε το φ%ουλ απ3 δεξι%, ο Νικολ%ου στο δε4τερο δοκ%ρι 0κανε κεφαλι%-π%σα στον Τριανταφυλλ3πουλο, 3@ωJ το σουτ που επιχε2ρησε @0σα απ3 την περιοχ1 απ0κρουσε δ4σκολα ο Ρεσ2τηJ. Μετ% απ3 0να %καρπο δι%στη@α ο ΑΠΟΚ στο 38 %νοιξε το σκορ @ε τον Νικολ%ου, ο οπο2οJ σο4ταρε απ3 αριστερ% @ε την @π%λα να περν%ει την τελικ1 γρα@@1, 3ταν 1ρθε σε επαφ1 @αζ2 τηJ ο Τσιλ2καJ (1-0). * Στην επαν%ληψη ο ΑΠΟΚ ε2χε την καθολικ1 υπεροχ1 στον αγDνα, π2εσε ασφυκτικ% την %@υνα τηJ 3ξαJ και 0φτασε σε @ια ε4κολη ν2κη αποδ2δονταJ κατ% διαστ1@ατα 3@ορφο ποδ3σφαιρο. Η ο@%δα του Ανδρε%κη, που το τελευτα2 ο δι%στη@α κ%νει ελε4θερη πτDση στο πρωτ%θλη@α, περιορ2στηκε σε παθητικ3 ρολ3, ενD στην κ3ντρα βγ1κε ελ%χιστεJ φορ0J. 2ο η@2χρονο: Στην πρDτη φ%ση του β @0ρουJ το Βελο4χι… καθ%ρισε το @ατJ @ε τον Πολυτσ0ρη να @πα2νει απ3 δεξι% και να εκτελε2 τον Ρεσ2τη ., ο οπο2οJ 0κανε κακ3 υπολογισ@3 τηJ @π%λαJ (2-0). Στο 52 το δυνατ3 σουτ του Τριανταφυλλ3πουλου 0ξω απ3 την περιοχ1 π0ρασε π%νω απ3 τα δοκ%ρια, ενD στο 58 απ3 σουτ του κορυφα2ου (στο @ατJ) Πολυτσ0ρη και απ3κρουση του πορτι0ρο τηJ 3ξαJ, ο Γενιτσαρ3πουλοJ

υλλ3πουλοJ συνερΝικολ%ου και Τριανταφ ν φιλοξενο4@ενων τω 1 ιοχ γ%ζονται στην περ

Αλ. απ3 κοντ% δια@3ρφωσε το τελικ3 3-0. Στο 71 ο Τ4@παJ @ετ% απ3 προσωπικ3 σλ%λο@, σο4ταρε λ2γο 0ξω απ3 την περιοχ1, αλλ% 0στειλε τη @π%λα %ουτ. Στο 75ο λεπτ3, ο Πολυτσ0ρηJ 0στειλε τη @π%λα π%νω απ3 τα δοκ%ρια, ενD στο επ3@ενο λεπτ3, την 2δια κατ%ληξη ε2χε η εν0ργεια του Νικολ%ου. Στο 77 ο Γαλαν3J, ο οπο2οJ επαν1λθε στουJ αγωνιστικο4J χDρουJ @ετ% τον τραυ@ατισ@3 που «απ0κτησε» στο @ατJ @ε τον Α2ολο, @ετ% απ3 ωρα2ο ελιγ@3, σο4ταρε στ0λνονταJ τη @π%λα λ2γο %ουτ. Λ2γο πριν το 78ο λεπτ3, ο Κουτσουπι%J σ0ντραρε, ο Νικολ%ου σο4ταρε, αναγκ%ζονταJ τον Ρεσ2τη να αποκρο4σει εντυπωσιακ%. Στο 80 ο Κουτσουπι%J «π%τησε» @0σα στην περιοχ1 στον Γενιτσαρ3πουλο Αλ, ο 3ποιοJ 0στειλε τη

υτ αν ικ ά

Συνθ0σειJ ο@%δων ΑΠΟΚ Βελο4χι (Ελεφ%ντηJ Ι.):Ρεσ2τηJ ., Πολυτσ0ρηJ, Συγγελ3πουλοJ (66 Κουτσουπι%J), Γενιτσαρ3πουλοJ Κ., Πασσ%J, Ντουφεκι%J, Μπ3νιαJ (46 Ζαραβ0ληJ), Τριανταφυλλ3πουλοJ, Τσιλ2καJ (60 Γαλαν3J), Γενιτσαρ3πουλοJ Α., Νικολ%ου Ραπτ3πουλο (Ανδρε%κηJ Α.): Ρε-

π%J, Τ4@παJ, Ντζ2@αJ Θ.(46 λ.τρ Στεργ2ου) ιαιτητ1J του αγDναJ 1ταν ο ΚολοκDτσιοJ Λ%@προJ, @ε βοηθο4J τουJ ροσ2νη ΓιDργο και Πλατ1 ΠαναγιDτη του Συνδ0σ@ου Ευρυταν2αJ. * Το πρDτο @0ροJ 1ταν @0τριο ποιοτικ%, χωρ2J τιJ @εγ%λεJ φ%σειJ @προστ% στιJ δ4ο εστ2εJ. Το Ραπτ3πουλο 1ταν πολ4 καλ% στη@0νο στον αγωνιστικ3 χDρο και 0κλεισε τουJ διαδρ3@ουJ στουJ αντ2παλουJ ποδοσφαιριστ0J. Ο ΑΠΟΚ, αν και ε2χε την κατοχ1 τηJ @π%λαJ δεν 1ταν καλ3J, 3@ωJ κατ%φερε να π%ει στα αποδυτ1ρια προηγο4@ενοJ στο σκορ, @ε σκ3ρερ τον Νικολ%ου, καθDJ ο Τσιλ2καJ (που @π1κε στη φ%ση) 0σπρω-

Ν Ε

Με χαρακτηριστικ1 %νεση επιβλ1θηκε ο ΑΠΟΚ τηJ 3ξαJ Ραπτοπο4λου στο παιχν2δι που διεξ1χθη το @εση@0ρι (3@.@.) του Σαββ%του στο η@οτικ3 Στ%διο Καρπενησ2ου στα πλα2σια τηJ 13ηJαγωνιστικ1J.

Α

ΑΠΟΚ - Ραπτ πουλο 3 - 0

επ2θεΟ Πασσ%J επιχειρε2 ν0α Τ4@πα ση υπ3 την επιτ1ρηση του

σ2τηJ Ν., Ζ1καJ, Γεωργαλ1J Θ., Γεωργαλ1J Β., ΜυρισιDτηJ, Γο4λαJ Σ., Παπαντζ2@αJ, Παπαδ1@οJ Λ., Παπ-

ξε την @π%λα στα δ2χτυα, αφο4 αυτ1 ε2χε περ%σει την τελικ1 γρα@@1. 1ο η@2χρονο: Η 3ξα απε2λησε

@π%λα λ2γο 0ξω απ3 το δεξ2 δοκ%ρι του κ2περ των φιλοξενο4@ενων, ενD στο 90 @ετ% απ3 3@ορφη κ%θετη @παλι% του Γαλανο4, ο Κουτσουπι%J νικ1θηκε απ3 τον Ρεσ2τη ., παρ3λο που βρ0θηκε σε θ0σε τετ α τετ. *Απ3 τουJ γηπεδο4χουJ ξεχDρισαν οι: Πολυτσ0ρηJ, Τριανταφυλλ3πουλοJ, Γενιτσαρ3πουλοJ Αλ., Νικολ%ου και Κουτσουπι%J, ενD απ3 τη 3ξα προσπ%θησαν περισσ3τερο οι: Ζ1καJ, ΜυρισιDτηJ, Γο4λαJ Σ. και Τ4@παJ Συνοπτικ% Σκ3ρερJ: (38) 1-0 Νικολ%ου, (47) 2-0 Πολυτσ0ρηJ, (58) 3-0 Γενιτσαρ3πουλοJ Αλ. οκ%ρια: -. Κ3κκινεJ: -.

Ποται - γραφα 0 - 2

Επίδειξη δύναµης από τον Κατσαντώνη ΦθιDτιδαJ), @ε βοηθο4J τουJ Μπου@πουρ1 Κωνσταντ2να και Λαθ4ρη Βαγγ0λη του Συνδ0σ@ου Ευρυταν2αJ. * Απ3 το πρDτο η@2χρονο η ο@%δα του ΚατσαντDνη π1ρε το νευραλγικ3 χDρο του κ0ντρου και, πι0ζονταJ συνεχDJ, 0βγαλε αρκετ0J φ%σειJ @ε αποτ0λεσ@α να προηγε2ται @ε τη συ@πλ1ρωση του πρDτου 45λεπτου. 1ο η@2χρονο: Μ3λιJ στο 1, ο Γουλ0ταJ, απ3 π%σα του Καλ4βα Κ., σο4ταρε, αλλ% ο πορτι0ρο (σε ετοι@3τητα) 0διωξε σε κ3ρνερ. Στο 3 ο Κατ1J 0δωσε στον Θεοχ%ρη, ο οπο2οJ @0σα απ3 την περιοχ1 0κανε το σουτ στ0λνονταJ την @π%λα λ2γο 0ξω απ3 το δεξ2 δοκ%ρι. Στο επ3@ενο λεπτ3, Σερπ%νοJ και Γουλ0ταJ συνδυ%στηκαν, το 10αρι των Αγρ%φων σο4ταρε δυνατ%, ο Χαντζ3πουλοJ 3@ωJ 0χασε τη @π%λα, αλλ% απο@%κρυνε ο Γιαννακ3πουλοJ. Στο 10, @ετ% απ3 πλ%γιο του Μαντζιο4τα Ν., ο Μαντζιο4ταJ Κ. 0στειλε @ε κεφαλι% τη @π%λα στην αγκαλι% του Καλ4βα Γ., ενD την 2δια κατ%ληξη ε2χε στο

υρ

Με καθολικ1 υπεροχ1 σε 3λη την δι%ρκεια του αγDνα, τα .γραφα επικρ%τησαν @ε 2-0 τηJ Ποτα@ι%J. Το παιχν2δι διεξ1χθη στο γ1πεδο του Μεγ%λου Χωριο4 στα πλα2σια τηJ 13ηJ αγωνιστικ1J τηJ Α Ε.Π.Σ.Ν. Ε.

Ε

Συνθ0σειJ ο@%δων Ποτα@ι% (Λα@παδ%ρηJ Λ.) : Χαντζ3πουλοJ, Μαντζιο4ταJ Ν., Γιαννακ3πουλοJ, Γκορ3γιαJ (80 Μαλ%τοJ), Τσουκαλ%J, Ζαγκ3τσηJ Γ. (70 Αζακ%J), Νεοφ4του, Λαθ4ρηJ (54 /βροJ), Μαντζιο4ταJ Κ., Φλωρ%κηJ, Μπο4ραJ Α. .γραφα (Αντων2ου .) : Καλ4βαJ Γ., Ζωχ%κηJ (86 Μ%ρκηJ), ΣβερDνηJ Λ., Τσιγαρ2δαJ, Ηλι%δηJ, Κατ1J, Θεοχ%ρηJ, Καλ4βαJ Τ., Σερπ%νοJ (83 Γατ1J Β.), Γουλ0ταJ (87 Κ2τσιοJ Χ.), Καλ4βαJ Κ. ιαιτητ1J του αγDναJ 1ταν ο ΑναγνDστου ΚDσταJ (Σ4νδεσ@οJ

16και η απευθε2αJ εκτ0λεση φ%ουλ του Φλωρ%κη. Στο 23 τα .γραφα %νοιξαν το σκορ @ε την απευθε2αJ εκτ0λεση φ%ουλ του Καλ4βα Κ., ο οπο2οJ 0στειλε τη @π%λα χα@ηλ% και στη δεξι% πλευρ%, αιφνιδι%ζονταJ τον Χαντζ3πουλο (0-1). Στο 40ο λεπτ3, το ωρα2ο σουτ του Κατ1 Αλ. π0ρασε @3λιJ %ουτ. * Στην επαν%ληψη το σκηνικ3 δεν %λλαξε. Μ%λιστα, ο Γουλ0ταJ @ε 0να γκολ σπ%νιαJ ο@ορφι%J υπ0γραψε το τελικ3 0-2. 2ο η@2χρονο: Στο 48, @ετ% απ3 σ0ντρα του Ζωχ%κη, ο Καλ4βαJ Κ. π1ρε την κεφαλι%, η οπο2α χτ4πησε στο δεξ2 κ%θετο δοκ%ρι και κατ0ληξε %ουτ, ενD στο 54 το ν0ο σουτ που 0κανε π0ρασε %ουτ. Στο 63, @ετ% απ3 @παλι% του Σερπ%νου, ο Γουλ0ταJ @ε @ια υπ0ροχη λ3@πα αρκετ% 0ξω απ3 την @εγ%λη περιοχ1 0κανε το 0-2, ενD στο 70ο λεπτ3 η κεφαλι% του Τσουκαλ% (απ3 φ%ουλ του Φλωρ%κη) π0ρασε @3λιJ %ουτ. Στο 76 ο Γουλ0ταJ 0δωσε π%σα

ν πεΕντυπωσιακ1 φ%ση στη λου. υ ο π 3 τ ζ ν α Χ ριοχ1 του

στον Σερπ%νο, αυτ3J σο4ταρε και στο ρι@π%ουντ απ3 την απ3κρουση του Χαντζ3πουλου, ο Κατ1J 0στειλε την @π%λα στα δ2χτυα, 3@ωJ το γκολ ακυρDθηκε ορθ% ωJ οφσ%ιντ. Στο 84 ο Φλωρ%κηJ εκτ0λεσε κ3ρνερ, η %@υνα δεν απο@%κρυνε σωστ%, 3@ωJ ο Γιαννακ3πουλοJ @ε σουτ π%νω στην κ2νηση 0στειλε την @π%λα @3λιJ %ουτ. *Απ3 τουJ γηπεδο4χουJ προσπ%θησαν περισσ3τερο οι: Χαντζ3-

πουλοJ, Γιαννακ3πουλοJ, Τσουκαλ%J και Φλωρ%κηJ, ενD απ3 τα .γραφα διακρ2θηκαν οι: Τσιγαρ2δαJ, Κατ1J, Καλ4βαJ Τ., Σερπ%νοJ και Καλ4βαJ Κ. Συνοπτικ% Σκ3ρερJ: (23) 0-1 Καλ4βαJ Κ,. (63) 0-2 Γουλ0ταJ. οκ%ρια: (48) Καλ4βαJ Κ. Κ3κκινεJ: -.


b c d ef

a

Sport

qz

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ&ρτη 2 Μαρτ1ου 2011 / Σελ1δα 21

mo

Με γκολ του Λάκη πέρασε στην 3η θέση κ2ρνερ, βρ0κε στην περιοχ0 τον Αναστασ2πουλο, ο οπο1οI αφ3λακτοI ?/σα στην περιοχ0, /κανε το 1-0 ?ε καρφωτ0 κεφαλι& στη δεξι& γωνι& του Τρ1κα. Στο 39 ο Λαθ3ρηI Ι. σο3ταρε απ2 πλ&για δεξι& στ/λνονταI την ?π&λα στο οριζ2ντιο δοκ&ρι των φιλοξενο3?ενων. Στο 45ο λεπτ2, ?ετ& απ2 ωρα1α εναλλαγ0 τηI ?π&λαI απ2 τουI γηπεδο3χουI, ο Πλακι&I βρ/θηκε ?2νοI απ/ναντι στον Τρ1κα, 2?ωI καθυστ/ρησε και ανακ2πηκε απ2 τουI α?υντικο3I. *Το 1-0 του πρCτου η?ιχρ2νου /δωσε φτερ& στουI «.γιουI», οι οπο1οι 0ταν πολ3 καλ3τεροι στην επαν&ληψη και σφρ&γισαν τη ν1κη τουI ?ε /να 2?ορφο χτ3πη?α φ&ουλ του Αναστασ2πουλου. Το σ3νολο

* Ο .γιοI Προκ2πιοI δεν 0ταν

τισ?ο3I ε1χε Πολλο3I συχνο3I τραυ?α λαιοκατο3ναI η ανα?/τρηση τηI Πα

ροφυΟ Αναστασ2πουλοI και υ?&νη ο κ ρ Α τον 2 λαχτε1 π1σω απ

του Μο3τσελου δεν κατ&φερε να αλλ&ξει το σκηνικ2 και ηττ0θηκε δ1καια. 2ο η?1χρονο: Στο 52 ο ?αχητικ2I Τσ&κνηI /φτασε σε απ2σταση βολ0I, 2?ωI, το δυνατ2 σουτ που επιχε1ρησε π/ρασε λ1γο /ξω απ2 το αριστερ2 δοκ&ρι του πορτι/ρο των φιλοξενο3?ενων. Στο 59 ο Τσ/καI π0ρε τη ?π&λα στη ?ικρ0 περιοχ0 απ2 σ/ντρα απ2 τα πλ&για, σκ2ραρε, 2?ωI το γκολ ακυρCθηκε απ2 τον β βοηθ2 Λαθ3ρη Βαγγ/λη, προκαλCνταI τιI δια?αρτυρ1εI των γηπεδο3χων. Στο 68 ο Αναστασ2πουλοI, αποδεικν3ονταI 2τι ε1ναι πολ3 καλ2I στιI εκτελ/σειI φ&ουλ, /κανε το 2-0 απ2 πλ&για αριστερ&, στ/λνονταI την ?π&λα στην αριστερ0 γων1α του Τρ1κα, ο οπο1οI δεν κατ&φερε να απο-

σοβ0σει το τ/ρ?α. Στο 81 /να ακ2?α φ&ουλ για τουI γηπεδο3χουI π/ρασε λ1γο /ξω απ2 το δεξ1 δοκ&ρι των φιλοξενο3?ενων. *Απ2 τουI γηπεδο3χουI ξεχCρισαν οι: Αναστασ2πουλοI, Γκο3ρλιαI, Τσ&κνηI και Νταλαφο3ραI, ενC απ2 την ο?&δα του Κερασ2βου, η οπο1α π/φτει ψυχολογικ&, 2ταν δ/χεται πρCτη τ/ρ?α προσπ&θησαν περισσ2τερο οι: Σακα?π/τηI, Ζι&καI Παπαροϊδ&?ηI, και Κοσ?&I Χρ.

Βο3ρτσαI Ν. αποβλ0θηκε ?ε απευθε1αI κ2κκινη κ&ρτα για εξ3βριση αντιπ&λου.

Λι&γκα), στα?&τησε στο οριζ2ντιο δοκ&ρι του Ντ&λλα. Στο 79 ο Στα?ο3ληI, αφο3 ελ1χθηκε απ2 αριστερ&, εξαπ/λυσε ?ια βολ1δα πολ3 /ξω απ2 τη ?εγ&λη περιοχ0, φ/ρνονταI το παιχν1δι στα 1σια (1-1). Στο 84 η Κρ/ντη απε1λησε για το 2-1 ?ε τον νεαρ2 Μπισ?π1κη, 2?ωI το σουτ που επιχε1ρησε απ2 θ/ση ?/σα δεξι& απ/κρουσε σταθερ& ο Λυρο3διαI. Στο 92 και ενC το παιχν1δι /δειχνε 2τι θα /ληγε ισ2παλο, ο Στα?ο3ληI ?ε σουτ λ1γο /ξω απ2 την περιοχ0, δια?2ρφωσε το τελικ2 1-2, ?ε τον πορτι/ρο των γηπεδο3χων να φ/ρει ?ερικ0 ευθ3νη για το γκολ, αφο3 το δ/χτηκε στην κλειστ0 του γων1α.

υτ αν ικ ά

Συνθ/σειI ο?&δων .γι οI Προκ2 πιοI (Αναστασ2πουλοI Λ.): Κ2κκοταI, Τσ&κνηI, Πλακι&I, Γκο3ρλιαI, Νταλαφο3ραI, Λαθ3ρηI Ι.(44 λ.τρ. Κουρλ2I), Αναστασ2πουλοI, Παρο3τσαI, Τσ/καI (59 Χαβ/λοI), Λαθ3ρηI . (66 Μ&κκαI), Τσ1πραI Κερ&σοβο (Μο3τσελοI Θ.) : Τρ1καI Ν., Λαθ3ρηI Α.(86 Μο3τσελοI), Αρκου?&νηI Χ., Σακα?π/τηI, Ζι&καI, Ρ&πτηI Μ.(73 Λ&ππαI Γ.), Τσιγαρ1δαI Ι., Λελο3δηI, Παπαροϊδ&?ηI (57 Παπαδον1κοI), Κοσ?&I Χ., Σεϊντ0I ιαιτητ0I του αγCνα 0ταν ο ροσ1νηI ΓεCργιοI, ?ε βοηθο3I την Μπου?πουρ0 Κωνσταντ1να και τον Λαθ3ρη Βαγγ/λη του Συνδ/σ?ου Ευρυταν1αI.

καλ2I στο πρCτο η?1χρονο, 2?ωI, ε1χε την πρωτοβουλ1α των κιν0σεων και κατ&φερε να προηγηθε1 λ1γο πριν τη συ?πλ0ρωση του η?ιCρου ?ε τον συν0θη 3ποπτο, Λ&κη Αναστασ2πουλο. Απ2 την &λλη, το Κερ&σοβο παρουσι&στηκε για &λλο /να παιχν1δι ?ε τη γνωστ0 του ?αχητικ2τητα, ?π0κε καλ3τερα στον αγωνιστικ2 χCρο και προσπ&θησε να απειλ0σει, χωρ1I 2?ωI αποτ/λεσ?α. 1ο η?1χρονο: Το Κερ&σοβο απε1λησε πρCτο, 2?ωI, το σουτ του Λελο3δη λ1γο ?ετ& το πρCτο 15λεπτο π/ρασε λ1γο &ουτ, ενC στο 24 το σουτ του Παπαροϊδ&?η απ2 το 3ψοI τηI ?εγ&ληI περιοχ0I ε1χε την 1δια κατ&ληξη. Στο 29 ο Πλακι&I ?ε εκτ/λεση

Ν Ε

Για δε3τερη συνεχ0 χρονι&, ο .γιοI Προκ2πιοI επικρ&τησε ?ε 2-0 του Κερασ2βου, που παρα?/νει η ?οναδικ0 ο?&δα χωρ1I ν1κη στο πρωτ&θλη?α. Η ανα?/τρηση διεξ0χθη στο γ0πεδο τηI Παλαιοκατο3ναI το ?εση?/ρι (3?.?.) τηI Κυριακ0I για την 13η αγωνιστικ0 τηI Α Ε.Π.Σ.Ν.Ε.

Α

γιο Προκπιο - Κερ σοβο 2 - 0

Συνοπτικ& Σκ2ρερ: (29) 1-0 Αναστασ2πουλοI, (68 εκτ/λεση φ&ουλ) 2-0 Αναστασ2πουλοI οκ&ρια: (39) Λαθ3ρηI Ι. Κ2κκινεI: -.

∆ιπλό στο 92΄µε “βολίδες” του Σταµούλη

Κρντη - Μυρκη 2 - 0

υρ

Μεγ&λο διπλ2, και ?&λιστα ?ε ανατροπ0 στο δε3τερο η?1χρονο, π/τυχε η Μυρ1κη ?/σα στην /δρα τηI Κρ/ντηI το ?εση?/ρι τηI Κυριακ0I. Το παιχν1δι διεξ0χθη στο γ0πεδο του Κερασοχωρ1ου στα πλα1σια τηI 13ηI αγωνιστικ0I και ε1χε ?εγ&λο πρωταγωνιστ0 τον Στα?ο3λη ΚCστα, ο οπο1οI π/τυχε δ3ο τ/ρ?ατα.

Ε

Συνθ/σειI ο?&δων Κρ/ντη (Καλα?π&καI Χρ.) : Ντ&λλαI Απ., Ντ&λλαI Σ. (63 Τσ/τσοI Σπ.), Μπ3ροI Σ., Τσιγαρ1δαI . (54 λ.τρ. Περο3λαI Γ.), Ντ&λλαI Ι., Μ&κκαI Ε. (93 λ.τρ. Καζ&κοI Π.), Μπισ?π1κηI Ι., Μπ3ροI Ε., Μ&κκαI Κ., Βο3ρτσαI Γ., Βο3ρτσαI Ν. Μυρ1κη (Φο3καI Β.): Λυρο3διαI Ν., Παχ0I Αγ. (60 Λι&γκαI Ηλ.), Τσιο3?αI Π. (83 Φο3καI Ν.), Λ/ντζοI Β., Κολ2καI Β., Τσιλι?/κηI Θ., Ρ&πτηI Π., Στα?ο3ληI Κ., Σιταρ&I Κ., Ζαχαρ&κηI Φ., Καρβ/ληI Χ. ιαιτητ0I του αγCναI 0ταν ο ΚολοκCτσιοI Λ&?προI, ?ε βοηθο3I τουI Γαλ&νη Ηλ1α και Πολυχρ2νη

σαν οι πα1χτεI τηI ΜυΣτιγ?/I σαν κι αυτ0 /ζη αγCνα ?ε την Κρ/ντη ρ1κηI, ?ετ& τη λ0ξη του

Γρηγ2ρη του Συνδ/σ?ου Ευρυταν1αI. * Η Κρ/ντη του Χρ0στου Καλα?π&κα, που ε1χε πολλ/I ελλε1ψειI, κυρ1ωI στη ?εσα1α και α?υντικ0 γρα??0 τηI, προηγ0θηκε στο πρCτο η?1χρονο και πατο3σε γενικ& καλ3τερα στον αγωνιστικ2 χCρο. Απ2 την &λλη, η Μυρ1κη 0ταν πολ3 κακ0 και νευρικ0, ?ε αποτ/λεσ?α να ?ην ?πορε1 να δη?ιουργ0σει κινδ3νουI στην αντ1παλη εστ1α. 1ο η?1χρονο: Στο 2 το δυνατ2 σουτ του Τσιλι?/κη π/ρασε λ1γο π&νω απ2 τα δοκ&ρια του Ντ&λλα, ενC στο 20 η σ/ντρα του Βο3ρτσα Γ., ?ετ&

ΑΡΧΕΙΟ

απ2 ωρα1α προσωπικ0 εν/ργεια, κατ/ληξε στην αγκαλι& του Λυρο3δια, χωρ1I να ?πορ/σει να ?πει στη φ&ση ο Μ&κκαI Ε. Στο 24 το σουτ του Σιταρ& π/ρασε λ1γο &ουτ, ενC στο 30ο Βο3ρτσαI Γ. (?ετ& απ2 ?παλι& του Μπισ?π1κη), αν και βρ/θηκε σε θ/ση βολ0I, νικ0θηκε απ2 τον αντ1παλο πορτι/ρο. 3ο λεπτ& ?ετ&, η Κρ/ντη &νοιξε το σκορ, 3στερα απ2 κ2ρνερ του Βο3ρτσα Γ. και κακ0 συνενν2ηση στον α/ρα του Λ/ντζου ?ε τον &τυχο Ζαχαρ&κη. Ο τελευτα1οI, ?ε κεφαλι&, /στειλε την ?π&λα στα δ1χτυα τηI ο?&δαI του (1-0). Στο 39ο λεπτ2 ο

* Στο δε3τερο η?1χρονο η Μυρ1κη, η οπο1α ε1χε σε ?εγ&λη η?/ρα τον Στα?ο3λη, π1εσε την αντ1παλ2 τηI και π0ρε το τρ1ποντο σε /να ?ατI, που το πιο δ1καιο σκορ 1σωI 0ταν η ισοπαλ1α, καθCI οι δ3ο ο?&δεI ε1χαν απ2 /να η?1χρονο. Η Κρ/ντη, αν και απ2 το 51 το παιχν1δι επαν0λθε στην αριθ?ητικ0 του ισ2τητα, οπισθοχCρησε πολ3 και χτυπο3σε στην κ2ντρα, 2σο πιο συχν& ?πορο3σε. 2ο η?1χρονο: Στο 51 ο Τσιλι?/κηI αποβλ0θηκε ?ε δε3τερη κ1τρινη, για /να επικ1νδυνο φ&ουλ στον Τσιγαρ1δα και /τσι για τα υπ2λοιπα 40 λεπτ& οι δ3ο ο?&δεI συν/χισαν ?ε 10 ποδοσφαιριστ/I. Στο 62 ?ετ& απ2 σ/ντρα απ2 τα δεξι&, ο Λι&γκαI, ο οπο1οI π/ρασε στην κορυφ0 τηI επ1θεσηI, /πιασε την κεφαλι&, 2?ωI η ?π&λα δεν ε1χε την κατ&ληξη που ο 1διοI επιθυ?ο3σε. Στο 70 ο Σιταρ&I ξ/φυγε απ2 την επιτ0ρηση των α?υντικCν, /κανε τη λ2?πα στ/λνονταI την ?π&λα πολ3 ψηλ& &ουτ. 3ο λεπτ& ?ετ&, η Μυρ1κη στ&θηκε &τυχη, καθCI το 2?ορφο σουτ του Καρβ/λη (απ2 σ/ντρα του

*Απ2 τουI γηπεδο3χουI ξεχCρισαν οι: Τσιγαρ1δαI, Μ&κκαI Ε. και Ντ&λλαI Ι., ενC απ2 την ο?&δα τηI Μυρ1κηI, διακρ1θηκαν οι: Τσιο3?αI, Λ/ντζοI και Στα?ο3ληI. Συνοπτικ& Σκ2ρερ: (26 αυτογκ2λ) 1-0 Ζαχαρ&κηI, (79 ) 1-1 Στα?ο3ληI, (90+2) 1-2 Στα?ο3ληI. οκ&ρια: (72) Καρβ/ληI. Κ2κκινεI: (39) Βο3ρτσαI Ν., (51) Τσιλι?/κηI.


qz

bcd ef ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ%ρτη 2 Μαρτ0ου 2011 / Σελ0δα 22

a

mo

Πο2ταI). Θ2ελλα:ΝικολαNδηI, Σπυρ1πουλοI, Κ%λφαI (55Γουτζια?%νηI), Παπαστερι%δηI (90 Ανδρ.ου), Καρκαντ%I, Τασι1πουλοI, Τεντολο2ρηI Απ., Τεντολο2ρηI ., ΚαραNσκοI, Γιαννουλ0δηI, Νο2λαI (65 ΚριτσινιCτηI).

ο?%δα του Θ%νου επικρ%τησε ?ε 10 τηI -νωσηI, η οπο0α βλ.πει δυσο0ωνο το ?.λλον τηI στην κατηγορ0α. Π.ναλτι .χασε στο 50 για τον ΑΟΚ ο Κουκο2ληI. * ιαιτητ/I: Ζο2γραI. Βοηθο0: Ξενακ0δηI-Τζιουβ%ραI (Σ2νδεσ?οI Κοζ%νηI). Α .Ο.Κ .: Τρο2κηI, Οικον1?ου, Τσαρτσ%ραI, Παπα?αργαρ0τηI, Τζ0λοI, Γκ1λιαI (71 Παππ%I Γ.), Παπαδη?ητρ0ου, Παππ%I, ΚρανιCτηI (85 Γι%παληI), Κ1κκινοI (90 Κεφαλ%I), Κουκο2ληI. -νωση: Κοκονδ2ληI, Αλεξ0ου, Ζαροδ/?οI, Μπ.σαI, Παπαιω%ννου, .λιοI, Τσα?αδι%I, Μι?ηγι%ννηI, Ντε?0ρηI (46 Ψυχογι1I), Επ0σκοποI, Πλατανι%I.

υτ αν ικ ά

Οικον1?οI Τσαριτσ%νηIΘ2ελλα Πετρωτο2 5 - 0 Με ?εγ%λο πρωταγωνιστ/ τον Φλ0γκο, ο οπο0οI π.τυχε 3 τ.ρ?ατα (5, 53, 68), ο Οικον1?οI δι.συρε εντ1I .δραI την Θ2ελλα. Στο 84 ο Ταχτιντ/I .κανε το 4-0, ενC το τελικ1 5-0 δια?1ρφωσε στιI καθυστερ/σειI ο Μπ0κοI. * ιαιτητ/I του αγCνα /ταν ο Γισγ%κηI, ?ε βοηθο2I τουI Γο2τα και ι%ντη του Συνδ.σ?ου Χαλκιδικ/I. Οικον1?οI: Πουλ%κηI, Ματζαφο2ληI, Μπ%ραI, Λιο2σκαI, Οικον1?ου, ιγκ1ζηI (76 Μπ0κοI), Μπαλ/I, Φλ0γκοI, Βο2λγαρηI (60 Ταχτιντ/I), Νικο2ληI, Μεν0κου (80

Απ1λλων Λ%ρισαI - Πυργετ1I 0-2 Επ.στρεψε στιI ν0κεI και διατ/ρησε τη διαφορ% των 9 βαθ?Cν απ1 την κορυφ/ ο Πυργετ1I ?ε τη ν0κη του επ0 του Απ1λλωνα. Το 0-1 .κανε ο Τσατσαλ0δηI στο 35, ενC το 0-2 δια?1ρφωσε ο Κ1κκινοI στο 78. * ιαιτητ/I τηI ανα?.τρησηI /ταν ο Αγγελ%κηI, ?ε βοηθο2I τουI Περικλε0δη και Νατσι1πουλο του Συνδ.σ?ου Μακεδον0αI. Απ1λλων: ΜαγαζιCτηI, Περ/φανοI, Μπαλα?CτηI, Σκ%κοI, Πολ2ζοI, Βεν.τηI (67 Κακαζο2κηI), Γιαννακ1πουλοI, Φατο2ραI, Φουσ0καI, Στεργ0ου, Μπ0?πα (84 Γαρυφαλλ1πουλοI). Πυρ γ ετ1 I: Μπρ.λλαI, Γκουγκο2δηI, Στυλιαν1I, Στο2?ποI, Πολ2ζοI, Κουρδ/I, Κ1κκινοI (90 Μ%τοI), Ελευθερι%δηI, Στ2λοI (85 Ζαφειρ0ου), Ν%σταI (67 Κρο2τη), Τσατσαλ0δηI.

Λιανοκλ%δι -Ελασσ1να 0 - 1 Με παλικαρ0σιο γκολ του Κωστο2λα στο 68, η Ελασσ1να .σπασε το α/ττητο του Λιανοκλαδ0ου, το οπο0ο .χασε σωρε0α ευκαιριCν κυρ0ωI στο πρCτο η?0ωρο. Το ?ατI /ταν επεισοδιακ1 και ση?αδε2τηκε απ1 3 απευθε0αI κ1κκινεI κ%ρτεI. Συγκεκρι?.να, την %γουσα για τα αποδυτ/ρια π/ραν οι: Τριβ.λλαI (47-Α), Σκ1ρδαI (56-Α) και Καρατζι1ληI (56-Ε). Μετ% την αποβολ/ του πορτι.ρο των γηπεδο2χων, κ%τω απ1 τα γκολπ1στ .κατσε ο Βεστ%κηI. * ιαιτητ/I του αγCνα /ταν ο Ζαραβ0νοI και βοηθο0 του οι Φωτ1πουλοI-Γουρν%κηI (Σ2νδεσ?οI ΑθηνCν). Αγρ1τηI: Τριβ.λλαI, Σκ1ρδαI, ΚουφιCτηI, Βιτζ.καI, Τσακ?%καI, Χαν/I, Κραββαρ0τηI, Τατσι1πουλοI (55 Σαγ%νηI), Μπακαλ0δηI, Σερπ%νοI, Βεστ%κηI. Ελασσ1 να: Νο2σιαI, Λι1λιοI, Καρατζι1ληI, Θαν%σηI, Κοτο2?παI, ΦλCροI, Παλ%σκαI (90 ΦCλλαI), ΒαλαCραI, Κωστο2λαI (70 Τζι1λαI), Χ%?οI (66 Ν%τσηI), Κατσαβ1I. Α.Ο. Καρδ0τσαI - Α.Ε. Σπερχει%δαI/ ΜακρακC?ηI 1-0 Με γκολ του Κ1κκινου στο 30, η

Π2ρασοI Ν. Αγχι%λου Ρ/γαI Φερα0οI 2 - 0 Τη ν0κη-ρεβ%νI για την /ττα στον πρCτο γ2ρο π.τυχε, ο Π2ρασοI ?ε αντ0παλο το Ρ/γα στο ντ.ρ?πι του Ν. Μαγνησ0αI. Το 1-0 .κανε ο Γκ%γκαI στο 25, ενC το σκορ .κλεισε ο Αρσ.νοI στο 83. Την κ1κκινη κ%ρτα ε0δε ο Χατζ/I στο 91. * ιαιτητ/I /ταν ο Τ1ιδοI και βοηθο0 του οι: Μιχ%λογλου και ΤοπουσδCνηI (Σ2νδεσ?οI Π.λλαI). Π2ρασοI: Στο2καI, Ταν%γιαI, Κοντοβ%I, Κ1κκαI (75 Κωνσταντ%-

Πρωτάθληµα Ευρυτανίας (Α’ Ε.Π.Σ.Ν.)

Ȱʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ 13ɻʎ Ȱɶʘʆɿʍʏɿʃɼʎ ɃɀȰȴȵɇ Ʌʉʏɲʅɿɳ - ȱɶʌɲʔɲ ȰɅɃȾ Ȳɸʄʉʑʖɿ - Ɇɲʋʏʊʋʉʐʄʉ ȱɶɿʉʎ Ʌʌʉʃʊʋɿʉʎ - Ⱦɸʌɳʍʉɴʉ Ⱦʌɹʆʏɻ - ɀʐʌʀʃɻ Ɇɸʋʊ: ȱɶɿʉʎ Ʌʌʉʃʊʋɿʉʎ

Ʌʌʙʏʉɿ ʍʃʊʌɸʌ

1. Αναστασ1πουλοI Απ. (Αγ. Προκ1πιοI) 2. Καλ2βαI Κ. (Αγραφα) 3. Γο2λαI Λ. (Ραπτ1πουλο) 4. Μπ1νιαI (ΑΠΟΚ) 5. Γουλ.ταI (,γραφα) 6. Παππ%I (Ραπτ1πουλο) 7. Στα?ο2ληI (Μυρ0κη)

ɇȾɃɆ 0-2

3-0 2-0 1-2

12 10 7 6 6 5 5

υρ

ȵʋʊʅɸʆɻ 14ɻ Ȱɶʘʆɿʍʏɿʃɼ (13/14-3-2011) 15.30

ɃɀȰȴȵɇ ȸɀ/ɁȻȰ ȰȳɏɁȰ ȳȸɅȵȴɃ ȰɅɃȾ Ȳɸʄʉʑʖɿ - Ⱦʌɹʆʏɻ ɇȰȲ. 12-03-2011 ȴɻʅʉʏɿʃʊ ɇʏɳɷɿʉ Ⱦɲʌʋɸʆɻʍʀʉʐ ɀʐʌʀʃɻ - ȱɶɿʉʎ Ʌʌʉʃʊʋɿʉʎ ɇȰȲ. 12-03-2011 Ȱɽʄɻʏɿʃʊ Ⱦɹʆʏʌʉ Ⱦɲʌʋɸʆɻʍʀʉʐ Ɇɲʋʏʊʋʉʐʄʉ - Ʌʉʏɲʅɿɳ ȾɉɆ. 13-03-2011 ȳɼʋɸɷʉ Ɇɲʋʏʉʋʉʑʄʉʐ Ⱦɸʌɳʍʉɴʉ - Ȱʀʉʄʉʎ ȾɉɆ. 13-03-2011 ȳɼʋɸɷʉ Ⱦɸʌɲʍʉʖʘʌʀʉʐ Ɇɸʋʊ: ȱɶʌɲʔɲ. Ɉɸʄɿʃʊʎ Ⱦʐʋɹʄʄʉʐ (2-3-2011): ȰɅɃȾ-Ȱʋɸʌɲʆʏɿɲʃʊʎ

Ε 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ȳ 31 22 20 18 17 14 13 11 1

ɇɉɁɃȿɃ Ɂ Ȼ ȸ 10 1 1 7 1 4 6 2 3 5 3 4 4 5 2 4 2 6 4 1 6 3 2 7 0 1 10

ɈȵɆɀ. 28-6 28-15 16-17 20-17 17-13 13-20 14-19 16-23 9-31

Ɂ 6 2 3 3 1 3 3 1 0

ȵɁɈɃɇ Ȼ ȸ 0 1 0 3 2 1 2 1 4 0 1 2 0 3 0 5 0 5

ɈȵɆɀ. 17-3 15-10 11-10 15-6 8-4 9-6 8-6 4-9 6-14

Ɂ 4 5 3 2 3 1 1 2 0

ȵȾɈɃɇ Ȼ 1 1 0 1 1 1 1 2 1

ȸ 0 1 2 3 2 4 3 2 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Μετ.ωρα - Μουζ%κι 1 - 0 Υπερπολ2τι?η ν0κη-εξ%ποντο ?ε 1-0 π.τυχαν τα Μετ.ωρα στην προσπ%θεια που κ%νουν για να παρα?ε0νουν στην κατηγορ0α. Το γκολ, που .κρινε το παιχν0δι και προκ%λεσε ντελ0ριο ενθουσιασ?ο2 στουI γηπεδο2χουI, π.τυχε ο Κερα?%I στο 88. * ιαιτητ/I του αγCνα ο Γαλ%τσοI. Βοηθο0 οι: Κατσικογι%ννηI-Γιουν%ν (Σ2νδεσ?οI Μακεδον0αI). Μετ.ωρα: Ρουσια?%νηI, Γκαγκαστ%θηI (55 Γραβ%νηI), Παπαχαραλ%?πουI, Γκ1βαρηI, Σκρ.καI Γ., Αυγ.ροI, Χαϊτ%ληI, Μ1κκαI, Τσ0καρηI (70Ζ/νωνοI), Αγγελ%κηI (84 Σκρ.καI Α.), Κερα?%I. Μουζ%κι: Μ%τταI, Σ0?οI, Γεωργι%δηI, Μπαντ/I, Ρ1?ποI, Καρα?/τσοI, Ζαρα?πο2καI (85 Π%τραI), Κεχαγι%I (76 Παπαευαγγ.λου), Κ0σσαI, Υφαντ/I, ΣιC?οI.

Περιφερειακό (4ος όµιλος) Ȳɲɽʅʉʄʉɶʀɲ (ɇɸ 19 Ȱɶʘʆɿʍʏɿʃɹʎ) ɃɀȰȴȵɇ

Ȳ

Ƀɿʃʉʆʊʅʉʎ Ɉʍɲʌɿʏʍɳʆɻʎ Ʌʐʌɶɸʏʊʎ ȿɳʌɿʍɲʎ Ȱɶʌʊʏɻʎ ȿɿɲʆʉʃʄɲɷʀʉʐ Ȱ.Ƀ. Ⱦɲʌɷʀʏʍɲʎ ȵʄɲʍʍʊʆɲ Ʌʑʌɲʍʉʎ Ɂ. Ȱɶʖɿɳʄʉʐ ɀɸʏɹʘʌɲ Ⱦɲʄɲʅʋɳʃɲʎ Ȱʋʊʄʄʘʆ ȿɳʌɿʍɲʎ Ɇɼɶɲʎ Ɍɸʌɲʀʉʎ ɀʉʐɺɳʃɿ Ȱ.ȵ. ɇʋɸʌʖɸɿɳɷɲʎ/ɀɲʃʌɲʃʙʅɻʎ Ⱥʑɸʄʄɲ Ʌɸʏʌʘʏʉʑ Ȱʋɸʌɲʆʏɿɲʃʊʎ ȿɲʅʀɲ

ɈȵɆɀ.

47 38 33 32 31 28 25 23 23 20 18 18 15 9

47-17 26-6 21-11 24-16 24-16 22-13 10-11 19-18 17-29 14-18 11-19 13-32 19-29 13-45

ɻʎ

Ȱʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ 19 Ȱɶʘʆɿʍʏɿʃɼʎ

Ȳɲɽʅʉʄʉɶʀɲ (ɇɸ 13 Ȱɶʘʆɿʍʏɿʃɹʎ)

ɃɀȰȴȵɇ ȰɅɃȾ Ȳɸʄʉʑʖɿ ȱɶʌɲʔɲ ȱɶɿʉʎ Ʌʌʉʃʊʋɿʉʎ Ɇɲʋʏʊʋʉʐʄʉ ɀʐʌʀʃɻ Ʌʉʏɲʅɿɳ Ȱʀʉʄʉʎ Ⱦʌɹʆʏɻ Ⱦɸʌɳʍʉɴʉ

κοI), Γκ%γκαI, Ζαρ0φηI, Μπασδ%νηI, Αρσ.νοI, Πετρ0δηI, ια?%ντηI (69 Νο2σιαI), Πετρ0δηI (80 Βο2λγαρηI), Γεωργι%δηI. Ρ/γαI: Σφυρ/I, Μπ0καI, Σπαθ/I, Βουραζ.ρηI, Γκρο2ναI, Μ1σιοI (85 Μπατ/I), Χατζ/I, Μπλ1τσικαI (61 Μιχολ0τσηI), Καρλι%?παI, Γο2τσιοI, ανηλ1πουλοI, (62Λα?προγεCργοI).

Ν Ε

 Η 19η αγωνιστικ/ του 4ου ο?0λου του Περιφερειακο2 Πρωταθλ/?ατοI πραγ?ατοποι/θηκε την Κυριακ/ 27 Φεβρουαρ0ου.Σπουδα0α ν0κη π.τυχαν τα Μετ.ωρα ?ε αντ0παλο το Μουζ%κι, 1πωI και ο Π2ρασοI ?ε αντ0παλο τον Ρ/γα στο ντ.ρ?πι τηI Μαγνησ0αI.Ση?ειCθηκαν 15 τ.ρ?ατα, ενC την κ1κκινη κ%ρτα ε0δαν 4 ποδοσφαιριστ.I.

Α

Πολτι ε νκε για Μετωρα και Πρασο

ɈȵɆɀ. 11-3 13-5 5-7 5-11 9-9 4-14 6-13 12-14 3-17

ɃɀȰȴȵɇ Ȱʋʊʄʄʘʆ ȿɳʌɿʍɲʎ - Ʌʐʌɶɸʏʊʎ ȿɳʌɿʍɲʎ Ȱɶʌʊʏɻʎ ȿɿɲʆʉʃʄɲɷʀʉʐ - ȵʄɲʍʍʊʆɲ ɀɸʏɹʘʌɲ Ⱦɲʄɲʅʋɳʃɲʎ - ɀʉʐɺɳʃɿ Ȱʋɸʌɲʆʏɿɲʃʊʎ - ȿɲʅʀɲ Ƀɿʃʉʆʊʅʉʎ Ɉʍɲʌɿʏʍɳʆɻʎ - Ⱥʑɸʄʄɲ Ʌɸʏʌʘʏʉʑ Ʌʑʌɲʍʉʎ Ɂ. Ȱɶʖɿɳʄʉʐ - Ɇɼɶɲʎ Ɍɸʌɲʀʉʎ Ȱ.Ƀ. Ⱦɲʌɷʀʏʍɲʎ - ȶʆʘʍɻ ɻ

ɇȾɃɆ 0-2 0-1 1-0 3-0 5-0 2-0 1-0

ȵʋʊʅɸʆɻ 20 Ȱɶʘʆɿʍʏɿʃɼ (13-3-2011) 15:00 ɃɀȰȴȵɇ Ⱥʑɸʄʄɲ Ʌɸʏʌʘʏʉʑ - ȿɲʅʀɲ ȵʄɲʍʍʊʆɲ - Ʌʑʌɲʍʉʎ Ɂ. Ȱɶʖɿɳʄʉʐ ɀʉʐɺɳʃɿ - Ȱʋʊʄʄʘʆ ȿɳʌɿʍɲʎ Ɇɼɶɲʎ Ɍɸʌɲʀʉʎ - Ƀɿʃʉʆʊʅʉʎ Ɉʍɲʌɿʏʍɳʆɻʎ Ʌʐʌɶɸʏʊʎ ȿɳʌɿʍɲʎ - Ȱʋɸʌɲʆʏɿɲʃʊʎ Ȱɶʌʊʏɻʎ ȿɿɲʆʉʃʄɲɷʀʉʐ - Ȱ.Ƀ. Ⱦɲʌɷʀʏʍɲʎ Ȱ.ȵ. ɇʋɸʌʖɸɿɳɷɲʎ/ɀɲʃʌɲʃʙʅɻʎ - ɀɸʏɹʘʌɲ Ⱦɲʄɲʅʋɳʃɲʎ


bcd ef

a

Sport

qz

Αθλητικο Φκελοι του Λπρου Κολοκτσιου

Μπ#γιεβιτN, #νοιξε π7ρτεN δ7ξαN και φ5DηN που ονειρε8ονται πολλο6. Ο ηDητρι#δηN προσαρD7στηκε αD4-

εθν7σηDο στο στ5θοN, αγωνιζ7DενοN 28 φορ4N και πετυχα6νονταN 2 τ4ρDατα. Αποτ4λεσε D4λοN τηN οD#δαN που ταξ6δεψε στιN ΗΠΑ για το Μουντι#λ του 1994 και αγων6στηκε ωN αλλαγ5 στα DατN εναντ6ον τηN Βουλγαρ6αN και τηN Νιγηρ6αN. * Μετ# τη λ5ξη τηN καρι4ραN του, εργ#σθηκε για Dια 2ετια ωN γενικ7N αρχηγ7N τηN οD#δαN του ΑΡΗ (11998 ωN το 2000), ενH D4χρι σ5Dερα ασχολε6ται Dε το πρατ5ριο καυσ6Dων που διατηρε6 στη Θεσσαλον6κη. * 2008: αν4λαβε χρ4η τεχνικο8 διευθυντ5 στον Απ7λλων ΑθηνHν στη θ4ση του ηD5τρη ΤοDπουλ6δη. * Σ5Dερα (απ7 το 2009) Dετ# απ7 εισ5γηση του Ντο8-

Σ5Dερα, Τετ#ρτη 2 Μαρτ6ου 2011 (3D.D.), θα διεξαχθε6 στο ηDοτικ7 Στ#διο Καρπενησ6ου ο τελικ7N Κυπ4λλου Ευρυταν6αN Dεταξ8 του ΑΠΟΚ και του Απεραντιακο8. Το Βελο8χι ε6ναι η πολυν6κηN οD#δα του θεσDο8 (16 κατακτ5σειN), ενH η ΒαλαHρα θα επιδιHξει να σηκHσει για πρHτη φορ# το τρ7παιο, Dετ# απ7 τρειN (3) αποτυχηD4νεN προσπ#θειεN. Μ#λιστα και τιN 3 φορ4N ο σηDεριν7N τηN αντ6παλοN τηN στ4ρησε τη χαρ# Dε ισ#ριθDεN 5ττεN (2001: 2-1, 2005: 7-1, 2010: 3-0). Παρ7ντεN απ7 την περσιν5 οD#δα του Απεραντιακο8 ε6ναι D7νο οι: Κονιαβ6τηN ΚHσταN, ΜπισDπ6κηN ηD5τρηN και ΜπουDπουρ5N Αποστ7ληN, ενH ο Γεωργακ7πουλοN Τ#σοN, ο οπο6οN ταλαιπωρε6ται απ7 Dια 6ωση, θα τεθε6 αντιD4τωποN Dε την πρHην οD#δα του (ΑΠΟΚ). Απ7 την #λλη, Dοναδικ7N απHν θα ε6ναι ο Κρασι#N ΓιHργοN, ο οπο6οN ε6χε δεχθε6 την κ7κκινη κ#ρτα στον αγHνα Dε αντ6παλο τα -γραφα.

ναD5 του στουN πα6κτεN»!Ο αγαπηD4νοN «Μπ6λαροN» των οπαδHν τηN «.νωσηN», γνHστηN του ποδοσφα6ρου, κρ6θηκε και ε6ναι ο κατ#λληλοN για αυτ7 το π7στο. Στο ποδοσφαιρικ7 τιD τηN ΑΕΚ τον ακολο8θησε και Dια #λλη παλι# δ7ξα τηN, ο Βασ6ληN ΜπορDπ7κηN, ο οπο6οN θα ε6ναι ο υπε8θυνοN για την παρακολο8θηση των αντιπ#λων τηN οD#δαN (σκ#ουτερ). ** .παιζε σ4ντερ φορ και 5ταν ταχ8N στιN κιν5σειN του, καθHN 5ταν πολ8 αστραπια6οN ο τρ7ποN που ενεργο8σε. Αυτ#, σε συνδυασD7 Dε τιN εξαιρετικ4N θ4σειN που 4παιρνε για να σκορ#ρει, τον 4καναν επικ6νδυνο για κ#θε #Dυνα, καθHN τιDωρο8σε την παραDικρ5 ολιγωρ6α. 3σα χρ7νια

Την πρHτη του ν6κη απ7 την #κρη του π#γκου των Απερ#ντιων π4τυχε ο Πασσ#N ΚHσταN, Dετ# την ε8κολη 5ττα που γνHρισε απ7 τον Οικον7Dο Τσαριτσ#νηN στο ντεDπο8το του. Στο Dεταξ8, ο αξι7λογοN τεχνικ7N θα επιδιHξει να π#ρει τη ρεβ#νN απ7 τον ΑΠΟΚ, για την 5ττα-διασυρD7 (1-7) στον τελικ7 Κυπ4λλου του 2005.

υτ αν ικ ά

Πρ7κειται για 4ναν απ7 τουN καλ8τερουN και σ8γχρονουN επιθετικο8N που 4βγαλε το ελληνικ7 ποδ7σφαιρο, που

µονότερµα...

Ν Ε

«ο αγαπηνο Μπιλκο»

mo

Α

Βασλη ηητριδη

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ#ρτη 2 Μαρτ6ου 2011 / Σελ6δα 23

ρισDο6 Συχν7 φαιν7Dενο 5ταν οι πανηγυ . η δ ι # για τον Βασ6λη ηDητρ δι4γραψε λαDπρ5 καρι4ρα Dε τη φαν4λα τηN ΑΕΚ τη δεκαε90. Ο Βασ6ληN ηDητ6α του ’9 τρι#δηN γενν5θηκε την 1 Φεβρουαρ6ου 1966 και αγαπ5θηκε 7σο λ6γοι απ7 τουN φιλ#θλουN του κιτριν7Dαυρου αετο8, καθHN υπ5ρξε 4ναN γκολτζ5N απ7 τουN Dεγαλ8τερουN σκ7ρερ των ελληνικHν γηπ4δων.

Ε

υρ

ηDητρι#δηN: 4ναN σπουδα6οN σκ7ρερ Ο Βασ6ληN ηDητρι#δηN ε6ναι απ7 τη Θεσσαλον6κη και ξεκ6νησε την επαγγελDατικ5 καρι4ρα του απ’ τον -ρη, το 1984, 7ταν 5ταν δηλαδ5 18 ετHν. ΣτουN «κιτριν7DαυρουN» τηN Θεσσαλον6κηN του δ7θηκε η ευκαιρ6α να δε6ξει τιN ικαν7τητ4N του. Παρ4Dεινε κ#τοικοN… Χαριλ#ου D4χρι το 1991, 4χονταN σκορ#ρει 37 φορ4N σε 11 εDφαν6σειN Dε την κιτριν7Dαυρη φαν4λα. Μοναδικ5 στιγD5 #ξιαN αναφορ#N ε6ναι η παρουσ6α του ΑΡΗ στα ηDιτελικ# του κυπ4λλου, 7που ηττ5θηκε Dε 1-1 εντ7N και 1-2 εκτ7N απ7 τον φιναλ6στ ΟλυDπιακ7, ενH η καλ8τερη θ4ση που κατ4λαβε στο πρωτ#θληDα 5ταν η 7η και D#λιστα 4 σεζ7ν: 1985, 1986, 1989 και 1990. * 1991: 4τσι 7πωN 5ταν πολ8 λογικ7, επειδ5 ο -ρηN δεν κ#λυπτε τιN φιλοδοξ6εN του, τ7λDησε και 4κανε το Dεγ#λο #λDα στην καρι4ρα του, πα6ρνονταN Dεταγραφ5 στην ΑΕΚ! Με προπονητ5 τον Ντο8σαν

σωN και οι 3 πρHτεN χρονι4N στην ΑΕΚ 5ταν οι καλ8τερεN τηN καρι4ραN του. .γινε η αιχD5 του δ7ρατοN τηN ΑΕΚ και Dαζ6 τηN 4ζησε Dεγ#λεN στιγD4N, κερδ6ζονταN 3 συνε92, χ7Dενα πρωταθλ5Dατα (9 93, 94) και 2 κ8πελλα Ελλ#δοN: το 1996, 7ταν και σκ7ρπισε Dε 7-1 (!!) τον #τυχο Απ7λλωνα ΑθηνHν, του Ντ4Dη ΝικολαSδη και το 1997, Dε 5-3 στα π4ναλτι επ6 του Παναθηναϊκο8 (κ.π. 0-0), αλλ# και 1 Σο8περ Καπ, το 1996 Dε 9-8 στα π4ναλτι (κ.π.1-1) εναντ6ον των «πρασ6νων» και π#λι. Επ6σηN, 5ταν φιναλ6στ το 1994, 7ταν το τριφ8λλι κατ4κτησε το τρ7παιο Dε 4-2 στα π4ναλτι Dε τον 6διο να αστοχε6 (κ.π. 2-2, παρ. 3-3), αλλ# και το 1995, Dε δρ#στη τον Κριστ7φ Βαζ4χα (π4ναλτι στο 118ο λεπτ7). Στην .νωση, ο ηDητρι#δηN ε6χε 165 συDDετοχ4N Dε 84 γκολ (4να γκολ αν# δ8ο DατN!!), ενH ανακηρ8χθηκε δ8ο φορ4N πρHτοN σκ7ρερ τηN Α’ Εθνικ5N: το 1992 Dε 28 γκολ και το 1993 Dε 33. Αυτ7, D#λιστα, αποτελε6 απλησ6αστο ρεκ7ρ D4χρι σ5Dερα. * 1997: αν και 5ταν D7λιN 31 ετHν αποφ#σισε να κλε6σει την καρι4ρα (7πωN την #ρχισε) πα6ζονταN στον ΑΡΗ Θεσσαλον6κηN για 4να χρ7νο, 4χονταN συνολικ7 απολογισD7 στην Α’ Εθνικ5 279 αγHνεN και 122 τ4ρDατα. ηDητρι#δηN-στιγD4N * Τ6Dησε τη φαν4λα Dε το

Με αφορD5 τον #θλιο αγωνιστικ7 χHρο στον οπο6ο αγων6στηκε η οD#δα του (-γραφα), Dε αντ6παλο την ΠοταDι#, ο ΚHσταN Γουλ4ταN απογοητευD4νοN και εξοργισD4νοN, Ευρυτανικ# Ν4α»: «εν ε6ναι κατ#σταση σχολ6ασε στα «Ε αυτ5 που επικρατε6 στο ποδ7σφαιρο του νοDο8. Υπ#ρχει κ#κιστη οργ#νωση και αυτ7 που ε6δα σ5Dερα (σ.σ. τιN 26/2 στο γ5πεδο τηN ΠοταDι#N) ε6ναι πολ8 επικ6νδυνο. εν ε6ναι δυνατ7ν να πα6ζουDε σε τ4τοια γ5πεδα, γιατ6 ε6ναι πολ8 επικ6νδυνο για τη σωDατικ5 DαN ακεραι7τητα. Οι εγκαταστ#σειN του ε6ναι πολ8 κακ4N, ενH και τα αποδυτ5ρια βρ6σκονται σε #θλια κατ#σταση. Πρ4πει η Ε.Π.Σ. να πε6σει τη νεολα6α να 4ρθει στα γ5πεδα, 7DωN αυτ7 ε6ναι αδ8νατον Dε τιN υπ#ρχουσεN συνθ5κεN. Καλ7 θα 5ταν να π#ρουν οι Πρ7εδροι και 7λοι οι αρD7διοι φορε6N πρωτοβουλ6εN, γιατ6 4τσι τα παιδι# αποDακρ8νονται. Αν δεν αλλ#ξουν τα πρ#γDατα, αN Dην αρχ6σει το Πρωτ#θληDα τηN ν4αN περι7δου…».

ΑντιD4τωποι στον αγHνα Απεραντιακ7N-ΛαD6α, τ4θηκαν πατ4ραN και γιοN. ΣυγκεκριD4να κ#τω απ7 τα δοκ#ρια των γηπεδο8χων 5ταν ο νεαρ7N ΓιHργοN Τσ#DηN, ενH ο πατ4ραN του, Ν6κοN Τσ#DηN, 5ταν ο προπονητ5N των ΦθιωτHν.

Στον συDπα6χτη του Αποστ7λη ΜπουDπουρ5 αφι4ρωσε το τ4ρDα που π4τυχε ο Μπουγ#τσιαN ΚHσταN, το DεσηD4ρι τηN Κυριακ5N στον αγHνα του Απεραντιακο8 Dε τη ΛαD6α.

Με ν6κη συνοδε8τηκε η επανεDφ#νιση του Κ7ττοτα Αλ4κου στουN αγωνιστικο8N χHρουN. Ο 4DπειροN πορτι4ρο επ4στρεψε στη δρ#ση Dετ# τον περασD4νο ΟκτHβριο και ε6δε τον -γιο Προκ7πιο να επικρατε6 Dε 2-0 του Κερασ7βου.

εN του ηDητρι#δη Πολλ4N και οDηρικ4N 5ταν οι D#χ ο8, Γι#ννη Καλιτζ#κη. Dε τον “ν6ντζα” του Παναθηναϊκ σαν Μπ#γιεβιτN, επ4στρεψε στη Dεγ#λη του αγ#πη, την ΑΕΚ, αναλαDβ#νονταN χρ4η γενικο8 αρχηγο8. Σ6γουρα 4χει να αντιDετωπ6σει πολλ# προβλ5Dατα, ενH δεν ε6ναι λ6γεN οι φορ4N που 4χει 5δη συγκρουστε6 Dε παρ#γοντεN και αντ6παλα στρατ7πεδα, που πιστε8ει 7τι θ6γουν τα συDφ4ροντα τηN οD#δαN. 3ταν επ4στρεψε ο –εκ των Dετ7χων τηN ΑΕΛ- κ. Θαν7πουλοN δ5λωσε: «Ε6ναι αρχηγ7N και θα περ#σει τη... δ8-

και αν περ#σουν, θα παραD4νει 4ναN απ7 τουN πιο Dεγ#λουN επιθετικο8N που 4χουν περ#σει ποτ4 απ7 τα ελληνικ# γ5πεδα. Παν4ξυπνοN κυνηγ7N, Dε καλ5 τοποθ4τηση, ικαν7N και Dε το κεφ#λι, και που 5ξερε να στ4λνει τη Dπ#λα στα δ6χτυα Dε τιN πιο απρ7βλεπτεN κιν5σειN κι απ’ τιN πιο απ6θανεN γων6εN! Π#ντα επικ6νδυνοN και σπουδα6οN κυνηγ7N ο Βασ6ληN ηDητρι#δηN..

Βαλ6τσεN για Τσεχ6α ετοιD#ζει η διεθν5N διαιτητ5N ΜπουDπουρ5 Κωνσταντ6να, η οπο6α θα διευθ8νει αγHνεN Πανευρωπαϊκο8 Πρωταθλ5DατοN γυναικHν. ΤιN επ7DενεN εβδοD#δεN αναD4νεται η επ6σηDη ανακο6νωση των αγHννων απ7 την Ε.Π.Ο.

Ο δα6Dων του τυπογραφε6ου 4κανε την εDφ#νισ5 του στο περασD4νο φ8λλο τηN εφηDερ6δαN (0432-23/2/2011) και 4γραψε για την καλ5 εDφ#νιση D7νο των Κωνσταντ6ναN ΜπουDπουρ5 και Ηλ6α Γαλ#νη. 3DωN ωN «πολ8 καλ5» χαρακτ5ρισε στην επ6σηDη 4κθεσ5 του (για τον αγHνα τηN περασD4νηN Κυριακ5N (20/2) ΛαD6α-Απ7λλων Λ#ρισαN) ο παρατηρητ5N διαιτησ6αN και την διαιτησ6α του ΚολοκHτσιου Λ#Dπρου, στον οπο6ο 4δωσε δ6κιο για τη φ#ση του 0-1.

Παρελθ7ν απ7 το ρ7στερ του Πυργετο8 αποτελε6, ο Τριχι#N ΓιHργοN. Ο πολ8πειροN επιθετικ7N δεν απ4δωσε αυτ# που περ6Dεναν οι φ6λοι και οι παρ#γοντεN τηN οD#δαN, καθHN παρ4Dεινε #σφαιροN στα 4 DατN που αγων6στηκε και 4τσι το διαζ8γιο λ8θηκε κοιν5 συναιν4σει.


Ανακοινώσεις

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ'ρτη 2 Μαρτ1ου 2011 / Σελ1δα 24

Ο ασ'ρχηI Στα3ροI Κοσ?'I

Ο ασ'ρχηI Στα3ροI Κοσ?'I ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ&ΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣ&Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ&Ν ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ&Ν Ν. ΕΥΡΥΤ ΑΝΙΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν0σι 25-2-2011 Αριθ?. Πρωτ. 175 ΑΝΑΚΟΙΝ&ΣΗ Περ1ληψη τηI αριθ?. 28/2010 αποφ. τηI Α/θ?ιαI Ε.Ε..Α. Ν. Ευρυταν1αI ΑνακοινCνου?ε 2τι σ3?φωνα ?ε τιI διατ'ξειI των αρθρ. 10 και 14 του Ν. 998/79 η Α/θ?ια Επιτροπ0 Επ1λυσηI ασικCν Α?φισβητ0σεων (Ε.Ε..Α.) Ν. Ευρυταν1αI εξ/δωσε την αριθ?. 28/1612-2010 απ2φασ0 τηI, 3στερα απ2 /νσταση του Βασιλε1ου Καντλ0 κατ' τηI αριθ?. 998/9-3-2010 Πρ'ξηI χαρακτηρισ?ο3 του ασ'ρχη Καρπενησ1ου (εκδ2θηκε 3στερα απ2 α1τη?α του ιδ1ου) και για τη συνολικ0 /κταση αυτ0I ε?βαδο3 1.374,23 τ.?. στη θ/ση "Παλι'λωνα" του πρCην .. Μυρ1κηI του 0?ου Καρπενησ1ου, ?ε την οπο1α ο?2φωνα αποφ'σισε 2τι η εν λ2γω /κταση /χει δασικ2 χαρακτ0ρα, απ/ρριψε την /νσταση και /κανε δεκτ0 την Πρ'ξη χαρακτηρισ?ο3 2πωI /χει. Η δ1?ηνη προθεσ?1α για την τυχ2ν 'σκηση προσφυγ0I στη Β/θ?ια Ε.Ε..Α. Εφετε1ου Λα?1αI κατ' τηI απ2φασηI αυτ0I, εκ ?/ρουI οποιουδ0ποτε /χει /ννο?ο συ?φ/ρον, αρχ1ζει την τελευτα1α δη?οσ1ευσ0 τηI σ3?φωνα ?ε τα οριζ2?ενα στο αρθρ. 14 του Ν. 998/79 απ2. Η αριθ?. 28/2010 απ2φαση εστ'λη και στο 0?ο Καρπενησ1ου (.Ε. Καρπενησ1ου) για την αν'ρτησ0 τηI επ1 /να ?0να. Για περισσ2τερεI πληροφορ1εI οι ενδιαφερ2?ενοι ?πορο3ν να απευθ3νονται στην Υπηρεσ1α ?αI (αρ?2διοI Η. Τσ/λιοI τηλ. 22370 80097) τιI εργ'σι?εI η?/ρεI και CρεI.

τροπ0 Επ1λυσηI ασικCν Α?φισβητ0σεων (Ε.Ε..Α.) Ν. Ευρυταν1αI εξ/δωσε την αριθ?. 17/1512-2010 απ2φασ0 τηI, 3στερα απ2 αντιρρ0σειI του /ντη ασCν Ευρυταν1αI κατ' του υπ' αριθ?. 7350π.ε./24-7-1997 εγγρ'φου του ασ'ρχη Καρπενησ1ου (εκδ2θηκε 3στερα απ2 α1τη?α των κληρ Κ. Κουτσολουκ') και για εκτ'σειI αυτ0I ε?βαδο3 5.445,82 - 3.804,17 & 1.091,18 τ.?. (Τ?0?α II, III & IV αντ1στοιχα) στη θ/ση "Ρ2βια" του πρCην .. Καρπενησ1ου του 0?ου Καρπενησ1ου, ?ε την οπο1α ο?2φωνα: 1) .κανε δεκτ/I τιI αντιρρ0σειI ωI προI την /κταση του τ?η?. II και ωI προI ?/ροI τηI /κτασηI του τ?η?. III ε?β. 2.193,43 τ.?., αποφ'σισε 2τι /χουν δασικ2 χαρακτ0ρα και απ/ρριψε το /γγραφο του ασ'ρχη ωI προI αυτ/I. 2) Απ/ρριψε τιI αντιρρ0σειI ωI προI την υπ2λοιπη /κταση του τ?η?. III ε?β. 1.610,74 τ.?. και ωI προI την /κταση του τ?η?. IV, αποφ'σισε 2τι δεν /χουν δασικ2 χαρακτ0ρα και /κανε δεκτ2 το /γγραφο του ασ'ρχη ωI προI αυτ/I. Η δ1?ηνη προθεσ?1α για την τυχ2ν 'σκηση προσφυγ0I στη Β/θ?ια Ε.Ε..Α. Εφετε1ου Λα?1αI κατ' τηI απ2φασηI αυτ0I, εκ ?/ρουI οποιουδ0ποτε /χει /ννο?ο συ?φ/ρον, αρχ1ζει απ2 την τελευτα1α δη?οσ1ευσ0 τηI σ3?φωνα ?ε τα οριζ2?ενα στο αρθρ. 14 του Ν. 998/79. Η αριθ?. 17/2010 απ2φαση εστ'λη και στο 0?ο Καρπενησ1ου (.Ε. Καρπενησ1ου) για την αν'ρτησ0 τηI επ1 /να ?0να. Για περισσ2τερεI πληροφορ1εI οι ενδιαφερ2?ενοι ?πορο3ν να απευθ3νονται στην Υπηρεσ1α ?αI (αρ?2διοI Η. Τσ/λιοI τηλ. 22370 80097) τιI εργ'σι?εI η?/ρεI και CρεI.

ωI προI την υπ2λοιπη /κταση ε?β. 364,69 τ.?., αποφ'σισε 2τι δεν /χει δασικ2 χαρακτ0ρα και /κανε δεκτ2 το /γγραφο του ασ'ρχη ωI προI αυτ0. Η δ1?ηνη προθεσ?1α για την τυχ2ν 'σκηση προσφυγ0I στη Β/θ?ια Ε.Ε..Α. Εφετε1ου Λα?1αI κατ' τηI απ2φασηI αυτ0I, εκ ?/ρουI οποιουδ0ποτε /χει /ννο?ο συ?φ/ρον, αρχ1ζει απ2 την τελευτα1α δη?οσ1ευσ0 τηI σ3?φωνα ?ε τα οριζ2?ενα στο αρθρ. 14 του Ν. 998/79. Η αριθ?. 16/2010 απ2φαση εστ'λη και στο 0?ο Καρπενησ1ου (.Ε. Καρπενησ1ου) για την αν'ρτησ0 τηI επ1 /να ?0να. Για περισσ2τερεI πληροφορ1εI οι ενδιαφερ2?ενοι ?πορο3ν να απευθ3νονται στην Υπηρεσ1α ?αI (αρ?2διοI Η. Τσ/λιοI τηλ. 22370 80097) τιI εργ'σι?εI η?/ρεI και CρεI.

ΑΝΑΚΟΙΝ&ΣΗ Περ1ληψη τηI αριθ?. 13/2010 αποφ. τηI Α/θ?ιαI Ε.Ε..Α. Ν. Ευρυταν1αI ΑνακοινCνου?ε 2τι σ3?φωνα ?ε τιI διατ'ξειI των αρθρ. 10 και 14 του Ν. 998/79 η Α/θ?ια Επιτροπ0 Επ1λυσηI ασικCν Α?φισβητ0σεων (Ε.Ε..Α.) Ν. Ευρυταν1αI εξ/δωσε την αριθ?. 13/1512-2010 απ2φασ0 τηI, 3στερα απ2 /νσταση τηI Παρασκευ0I Κεφαλ' κατ' τηI αριθ?. 7359/3011-2009 Πρ'ξηI χαρακτηρισ?ο3 του ασ'ρχη Καρπενησ1ου (εκδ2θηκε 3στερα απ2 α1τη?α τηI ιδ1αI) και για εκτ'σειI αυτ0I ε?βαδο3 1.251 - 3.419,53 & 496,69 τ.?. (Τ?0?α 1,2 & 3) στη θ/ση "Καβοκ1τσι" του πρCην .. Μυρ1κηI του 0?ου Καρπενησ1ου, ?ε την οπο1α ο?2φωνα: 1) Απ/ρριψε την /νσταση ωI προI την /κταση του τ?0?ατοI 1 και ωI προI ?/ροI τηI /κτασηI του τ?0?ατοI 2 ε?β. 1.156,10 τ.?., αποφ'σισε 2τι /χουν δασικ2 χαρακτ0ρα και /κανε δεκτ0 την Πρ'ξη χαρακτηρισ?ο3 ωI προI αυτ/I. 2) .κανε δεκτ0 την /νσταση ωI προI την υπ2λοιπη /κταση του τ?0?ατοI 2 ε?β. 2.263,43 τ.?. και ωI προI την /κταση του τ?0?ατοI 3, αποφ'σισε 2τι δεν /χουν δασικ2 χαρακτ0ρα και απ/ρριψε την Πρ'ξη ωI προI αυτ/I. Η δ1?ηνη προθεσ?1α για την τυχ2ν 'σκηση προσφυγ0I στη Β/θ?ια Ε.Ε..Α. Εφετε1ου Λα?1αI κατ' τηI απ2φασηI αυτ0I, εκ ?/ρουI οποιουδ0ποτε /χει /ννο?ο συ?φ/ρον, αρχ1ζει απ2 την τελευτα1α δη?οσ1ευσ0 τηI σ3?φωνα ?ε τα οριζ2?ενα στο αρθρ. 14 του Ν. 998/79.

υρ

Ο ασ'ρχηI Στα3ροI Κοσ?'I

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ&ΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣ&Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ&Ν ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ&Ν Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν0σι 21-2-2011 Αριθ?. Πρωτ. 174

Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ&ΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣ&Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ&Ν ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ&Ν Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν0σι 21-2-2011 Αριθ?. Πρωτ. 172 ΑΝΑΚΟΙΝ&ΣΗ Περ1ληψη τηI αριθ?. 6/2010 αποφ. τηI Α/θ?ιαI Ε.Ε..Α. Ν. Ευρυταν1αI ΑνακοινCνου?ε 2τι σ3?φωνα ?ε τιI διατ'ξειI των αρθρ. 10 και 14 του Ν. 998/79 η Α/θ?ια Επιτροπ0 Επ1λυσηI ασικCν Α?φισβητ0σεων (Ε.Ε..Α.) Ν. Ευρυταν1αI εξ/δωσε την αριθ?. 6/1512-2010 απ2φασ0 τηI, 3στερα απ2 /νσταση του ιονυσ1ου Νικ2πουλου κ.λ.π. (συν. 3) κατ' τηI αριθ?. 8189/17-12-2008 Πρ'ξηI

Ο ασ'ρχηI Στα3ροI Κοσ?'I ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ&ΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣ&Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ&Ν ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ&Ν Ν. ΕΥΡΥΤ ΑΝΙΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν0σι 21-2 -2011 Αριθ?. Πρωτ. 185 ΑΝΑΚΟΙΝ&ΣΗ Περ1ληψη τηI αριθ?. 17/2010 αποφ. τηI Α/θ?ιαI Ε.Ε..Α. Ν. Ευρυταν1αI ΑνακοινCνου?ε 2τι σ3?φωνα ?ε τιI διατ'ξειI των αρθρ. 10 και 14 του Ν. 998/79 η Α/θ?ια Επι-

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣ&Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ&Ν ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ&Ν Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν0σι 25-2-2011 Αριθ?. Πρωτ. 199 ΑΝΑΚΟΙΝ&ΣΗ Περ1ληψη τηI αριθ?. 25/2010 αποφ. τηI Α/θ?ιαI Ε.Ε..Α. Ν. Ευρυταν1αI ΑνακοινCνου?ε 2τι σ3?φωνα ?ε τιI διατ'ξειI των αρθρ. 10 και 14 του Ν. 998/79 η Α/θ?ια Επιτροπ0 Επ1λυσηI ασικCν Α?φισβητ0σεων (Ε.Ε..Α.) Ν. Ευρυταν1αI εξ/δωσε την αριθ?. 25/1612-2010 απ2φασ0 τηI, 3στερα απ2 /νσταση τηI Μαρ1αI Τσι'ρα κατ' τηI αριθ?. 6257/29-9-2008 Πρ'ξηI χαρακτηρισ?ο3 του ασ'ρχη Καρπενησ1ου (εκδ2θηκε 3στερα απ2 α1τη?α τηI ιδ1αI) και για /κταση αυτ0I ε?βαδο3 944,84 τ.?. στη θ/ση "Κρανι/I" του πρCην .. Μυρ1κηI του 0?ου Καρπενησ1ου, ?ε την οπο1α ο?2φωνα αποφ'σισε 2τι η εν λ2γω /κταση /χει δασικ2 χαρακτ0ρα, απ/ρριψε την /νσταση και /κανε δεκτ0 την Πρ'ξη χαρακτηρισ?ο3 2πωI /χει. Η δ1?ηνη προθεσ?1α για την τυχ2ν 'σκηση προσφυγ0I στη Β/θ?ια Ε.Ε..Α. Εφετε1ου Λα?1αI κατ' τηI απ2φασηI αυτ0I, εκ ?/ρουI οποιουδ0ποτε /χει /ννο?ο συ?φ/ρον, αρχ1ζει απ2 την τελευτα1α δη?οσ1ευσ0 τηI σ3?φωνα ?ε τα οριζ2?ενα στο αρθρ. 14 του Ν. 998/79. Η αριθ?. 25/2010 απ2φαση εστ'λη και στο 0?ο Καρπενησ1ου (.Ε. Καρπενησ1ου) για την αν'ρτησ0 τηI επ1 /να ?0να. Για περισσ2τερεI πληροφορ1εI οι ενδιαφερ2?ενοι ?πορο3ν να απευθ3νονται στην Υπηρεσ1α ?αI (αρ?2διοI Η. Τσ/λιοI τηλ. 22370 80097) τιI εργ'σι?εI η?/ρεI και CρεI.

Α

Η αριθ?. 13/2010 απ2φαση εστ'λη και στο 0?ο Καρπενησ1ου (.Ε. Καρπενησ1ου) για την αν'ρτησ0 τηI επ1 /να ?0να. Για περισσ2τερεI πληροφορ1εI οι ενδιαφερ2?ενοι ?πορο3ν να απευθ3νονται στην Υπηρεσ1α ?αI (αρ?2διοI Η. Τσ/λιοI τηλ. 22370 80097) τιI εργ'σι?εI η?/ρεI και CρεI.

Ο ασ'ρχηI Στα3ροI Κοσ?'I

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤ Ρ&ΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣ&Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ&Ν ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ&Ν Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν0σι 25-2-2011 Αριθ?. Πρωτ. 198

υτ αν ικ ά

ΑΝΑΚΟΙΝ&ΣΗ Περ1ληψη τηI αριθ?. 15/2010 αποφ. τηI Α/θ?ιαI Ε.Ε..Α. Ν. Ευρυταν1αI ΑνακοινCνου?ε 2τι σ3?φωνα ?ε τιI διατ'ξειI των αρθρ. 10 και 14 του Ν. 998/79 η Α/θ?ια Επιτροπ0 Επ1λυσηI ασικCν Α?φισβητ0σεων (Ε.Ε..Α.) Ν. Ευρυταν1αI εξ/δωσε την αριθ?. 15/1512-2010 απ2φασ0 τηI, 3στερα απ2 /νσταση του Γρηγορ1ου Καραγκι2ζη κατ' τηI αριθ?. 3511/115-2006 Πρ'ξηI χαρακτηρισ?ο3 του ασ'ρχη Καρπενησ1ου (εκδ2θηκε 3στερα απ2 α1τη?α του ιδ1ου) και για εκτ'σειI αυτ0I ε?βαδο3 760,99 & 110 τ.?. (Τ?0?ατα 2 & 3) στη θ/ση "Κ2κκινα" του πρCην .. Νοστ1?ου του 0?ου Ποτα?ι'I, ?ε την οπο1α ο?2φωνα: 1) Απ/ρριψε την /νσταση ωI προI την /κταση του τ?η?. 3 και ωI προI ?/ροI τηI /κτασηI του τ?η?. 2 ε?β. 559,57 τ.?., αποφ'σισε 2τι /χουν δασικ2 χαρακτ0ρα και /κανε δεκτ0 την Πρ'ξη χαρακτηρισ?ο3 ωI προI αυτ/I. 2) .κανε δεκτ0 την /νσταση ωI προI την υπ2λοιπη /κταση του τ?η?. 2 ε?β. 201,42 τ.?., αποφ'σισε 2τι δεν /χει δασικ2 χαρακτ0ρα και απ/ρριψε την Πρ'ξη ωI προI αυτ0. Η δ1?ηνη προθεσ?1α για την τυχ2ν 'σκηση προσφυγ0I στη Β/θ?ια Ε.Ε..Α. Εφετε1ου Λα?1αI κατ' τηI απ2φασηI αυτ0I, εκ ?/ρουI οποιουδ0ποτε /χει /ννο?ο συ?φ/ρον, αρχ1ζει απ2 την τελευτα1α δη?οσ1ευσ0 τηI σ3?φωνα ?ε τα οριζ2?ενα στο αρθρ. 14 του Ν. 998/79. Η αριθ?. 15/2010 απ2φαση εστ'λη και στο 0?ο Καρπενησ1ου (.Ε. Ποτα?ι'I) για την αν'ρτησ0 τηI επ1 /να ?0να. Για περισσ2τερεI πληροφορ1εI οι ενδιαφερ2?ενοι ?πορο3ν να απευθ3νονται στην Υπηρεσ1α ?αI (αρ?2διοI Η. Τσ/λιοI τηλ. 22370 80097) τιI εργ'σι?εI η?/ρεI και CρεI.

χαρακτηρισ?ο3 του ασ'ρχη Καρπενησ1ου (εκδ2θηκε 3στερα απ2 α1τη?α των κληρ. Ν1κηI Νικοπο3λου) και για εκτ'σειI αυτ0I ε?βαδο3 8.999,38 - 3.802,27 & 556,36 τ.?. (Τ?0?ατα 2, 3 & 4 αντ1στοιχα) στη θ/ση "Ρ2βια" του πρCην .. Καρπενησ1ου του 0?ου Καρπενησ1ου, ?ε την οπο1α ο?2φωνα αποφ'σισε 2τι οι εν λ2γω εκτ'σειI /χουν δασικ2 χαρακτ0ρα, απ/ρριψε την /νσταση και /κανε δεκτ0 την Πρ'ξη χαρακτηρισ?ο3 2πωI /χει. Η δ1?ηνη προθεσ?1α για την τυχ2ν 'σκηση προσφυγ0I στη Β/θ?ια Ε.Ε..Α. Εφετε1ου Λα?1αI κατ' τηI απ2φασηI αυτ0I, εκ ?/ρουI οποιουδ0ποτε /χει /ννο?ο συ?φ/ρον, αρχ1ζει απ2 την τελευτα1α δη?οσ1ευσ0 τηI σ3?φωνα ?ε τα οριζ2?ενα στο αρθρ. 14 του Ν. 998/79. Η αριθ?. 6/2010 απ2φαση εστ'λη και στο 0?ο Καρπενησ1ου (.Ε. Καρπενησ1ου) για την αν'ρτησ0 τηI επ1 /να ?0να. Για περισσ2τερεI πληροφορ1εI οι ενδιαφερ2?ενοι ?πορο3ν να απευθ3νονται στην Υπηρεσ1α ?αI (αρ?2διοI Η. Τσ/λιοI τηλ. 22370 80097) τιI εργ'σι?εI η?/ρεI και CρεI.

Ν Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ&ΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣ&Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ&Ν ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ&Ν Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν0σι 21-2-2011 Αριθ?. Πρωτ. 61

Ο ασ'ρχηI Στα3ροI Κοσ?'I

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ&ΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣ&Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ&Ν ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ&Ν Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν0σι 21-2-2011 Αριθ?. Πρωτ. 18 6 ΑΝΑΚΟΙΝ&ΣΗ Περ1ληψη τηI αριθ?. 16/2010 αποφ. τηI Α/θ?ιαI Ε.Ε..Α. Ν. Ευρυταν1αI ΑνακοινCνου?ε 2τι σ3?φωνα ?ε τιI διατ'ξειI των αρθρ. 10 και 14 του Ν. 998/79 η Α/θ?ια Επιτροπ0 Επ1λυσηI ασικCν Α?φισβητ0σεων (Ε.Ε..Α.) Ν. Ευρυταν1αI εξ/δωσε την αριθ?. 16/1512-2010 απ2φασ0 τηI, 3στερα απ2 αντιρρ0σειI του /ντη ασCν Ευρυταν1αI κατ' του υπ' αριθ?. 4149π.ε./24-7-1997 εγγρ'φου του ασ'ρχη Καρπενησ1ου (εκδ2θηκε 3στερα απ2 α1τη?α των κληρ. Κ. Κουτσολουκ') και για τ?0?α /κτασηI αυτ0I ε?βαδο3 758,00 τ.?. στη θ/ση "Λυκο3ρεση" του πρCην .. Καρπενησ1ου του 0?ου Καρπενησ1ου, ?ε την οπο1α ο?2φωνα: 1) .κανε δεκτ/I τιI αντιρρ0σειI ωI προI ?/ροI τηI /κτασηI ε?β. 393,31 τ.?., αποφ'σισε 2τι /χει δασικ2 χαρακτ0ρα και απ/ρριψε το /γγραφο του ασ'ρχη ωI προI αυτ0. 2) Απ/ρριψε τιI αντιρρ0σειI

ΑΝΑΚΟΙΝ&ΣΗ Περ1ληψη τηI αριθ?. 26/2010 αποφ. τηI Α/θ?ιαI Ε.Ε..Α. Ν. Ευρυταν1αI ΑνακοινCνου?ε 2τι σ3?φωνα ?ε τιI διατ'ξειI των αρθρ. 10 και 14 του Ν. 998/79 η Α/θ?ια Επιτροπ0 Επ1λυσηI ασικCν Α?φισβητ0σεων (Ε.Ε..Α.) Ν. Ευρυταν1αI εξ/δωσε την αριθ?. 26/1612-2010 απ2φασ0 τηI, 3στερα απ2 /νσταση του Γεωργ1ου Σακκ' κατ' τηI αριθ?. 7222/5-112008 Πρ'ξηI χαρακτηρισ?ο3 του ασ'ρχη Καρπενησ1ου (εκδ2θηκε 3στερα απ2 α1τη?α του ιδ1ου) και για /κταση αυτ0I ε?βαδο3 1.891,34 τ.?. στη θ/ση "Γ/ροντα Λακκο3λα" του πρCην .. Μυρ1κηI του 0?ου Καρπενησ1ου, ?ε την οπο1α ο?2φωνα αποφ'σισε 2τι η εν λ2γω /κταση /χει δασικ2 χαρακτ0ρα, απ/ρριψε την /νσταση και /κανε δεκτ0 την Πρ'ξη χαρακτηρισ?ο3 2πωI /χει. Η δ1?ηνη προθεσ?1α για την τυχ2ν 'σκηση προσφυγ0I στη Β/θ?ια Ε.Ε..Α. Εφετε1ου Λα?1αI κατ' τηI απ2φασηI αυτ0I, εκ ?/ρουI οποιουδ0ποτε /χει /ννο?ο συ?φ/ρον, αρχ1ζει απ2 την τελευτα1α δη?οσ1ευσ0 τηI σ3?φωνα ?ε τα οριζ2?ενα στο αρθρ. 14 του Ν. 998/79. Η αριθ?. 26/2010 απ2φαση εστ'λη και στο 0?ο Καρπενησ1ου (.Ε. Καρπενησ1ου) για την αν'ρτησ0 τηI επ1 /να ?0να. Για περισσ2τερεI πληροφορ1εI οι ενδιαφερ2?ενοι ?πορο3ν να απευθ3νονται στην Υπηρεσ1α ?αI (αρ?2διοI Η. Τσ/λιοI τηλ. 22370 80097) τιI εργ'σι?εI η?/ρεI και CρεI. Ο ασ'ρχηI Στα3ροI Κοσ?'I ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤ Ρ&ΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ

Ο ασ'ρχηI Στα3ροI Κοσ?'I ΑΠΟΚΕΝΤΡ&ΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ&Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν0σι 21-2-2011 Αριθ?. Πρωτ . 721 ΑΝΑΚΟΙΝ&ΣΗ ΑνακοινCνεται 2τι σ3?φωνα ?ε τιI ισχ3ουσεI διατ'ξειI του 'ρθρου 14 του Ν. 998/79, εκδ2θηκε (?ετ' απ2 α1τηση των Κληρ. Αλεξ'νδρου Τσια?τσιο3ρη, δια του εκπροσCπου Τσια?τσιο3ρη η?0τριο του Αλεξ'νδρου κατο1κου Καρπενησ1ου) ταυτ'ριθ?η Πρ'ξη χαρακτηρισ?ο3 τηI υπηρεσ1αI ?αI για /κταση ε?βαδο3 5.493,90 τ.?. στη θ/ση " Αγ1α Κυριακ0 " του οικισ?ο3 Γοριαν'δων τηI .Κ. Καρπενησ1ου του 0?ου Καρπενησ1ου Με την πρ'ξη αυτ0, η συγκεκρι?/νη /κταση ε?βαδο3 5.493,90 τ.?. χαρακτηρ1ζεται ωI ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, αν0κει ωI προI την ?ορφ0 στην περ1πτωση α' τηI παραγ. 6 του 'ρθρου 3 του Ν. 998/79. Κατ' τηI πρ'ξηI του ασ'ρχη επιτρ/πονται αντιρρ0σειI, εντ2I δ3ο (2) ?ηνCν απ2 την τελευτα1α δη?οσ1ευση, ενCπιον τηI Πρωτοβ'θ?ιαI Επιτροπ0I Επ1λυσηI ασικCν Α?φισβητ0σεων του Νο?ο3 Ευρυταν1αI. Αντ1τυπο τηI εν λ2γω Πρ'ξηI, ?ε το τοπογραφικ2 δι'γρα??α που την συνοδε3ει, στ'λθηκε στον 0?ο Καρπενησ1ου Ν. Ευρυταν1αI για αν'ρτηση. Περισσ2τερεI πληροφορ1εI δ1νονται στην Υπηρεσ1α ?αI τιI εργ'σι?εI η?/ρεI και CρεI. Ο ασ'ρχηI Στα3ροI Κοσ?'I ασολ2γοI


αν(ρτησ3 τηL επ4 2να B3να. Για περισσ5τερεL πληροφορ4εL οι ενδιαφερ5Bενοι Bπορο6ν να απευθ6νονται στην Υπηρεσ4α BαL (αρB5διοL Η. Τσ2λιοL τηλ. 22370 80097) τιL εργ(σιBεL ηB2ρεL και FρεL. Ο ασ(ρχηL Στα6ροL ΚοσB(L ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ'ΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣ'Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ'Ν ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ'Ν Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν3σι 2 1-2-2011 ΑριθB. Πρωτ. 203 ΑΝΑΚΟΙΝ'ΣΗ Περ4ληψη τηL αριθB. 8/2010 αποφ. τηL Α/θBιαL Ε.Ε..Α. Ν. Ευρυταν4αL ΑνακοινFνουBε 5τι σ6Bφωνα Bε τιL διατ(ξειL των αρθρ. 10 και 14 του Ν. 998/79 η Α/θBια Επιτροπ3 Επ4λυσηL ασικFν ΑBφισβητ3σεων (Ε.Ε..Α.) Ν. Ευρυταν4αL εξ2δωσε την αριθB. 8/1512-2010 απ5φασ3 τηL, 6στερα απ5 προσφυγ3 τηL Φωτειν3L ΑρB(γου κατ( τηL αριθB. 2229/10-4-2009 Πρ(ξηL χαρακτηρισBο6 του ασ(ρχη Καρπενησ4ου (εκδ5θηκε 6στερα απ5 α4τηBα τηL ιδ4αL) και για 2κταση αυτ3L εBβαδο6 4.318,09 τ.B. (ΤB3Bα 1) στη θ2ση "Ρ5βια" του πρFην .. Καρπενησ4ου του 3Bου Καρπενησ4ου, Bε την οπο4α οB5φωνα αποφ(σισε 5τι η εν λ5γω 2κταση 2χει δασικ5 χαρακτ3ρα, απ2ρριψε την προσφυγ3 και 2κανε δεκτ3 την Πρ(ξη χαρακτηρισBο6 5πωL 2χει. Η δ4Bηνη προθεσB4α για την τυχ5ν (σκηση προσφυγ3L στη Β/θBια Ε.Ε..Α. Εφετε4ου ΛαB4αL κατ( τηL απ5φασηL αυτ3L, εκ B2ρουL οποιουδ3ποτε 2χει 2ννοBο συBφ2ρον, αρχ4ζει απ5 την τελευτα4α δηBοσ4ευσ3 τηL σ6Bφωνα Bε τα οριζ5Bενα στο αρθρ. 14 του Ν. 998/79. Η αριθB. 8/2010 απ5φαση εστ(λη και στο 3Bο Καρπενησ4ου (.Ε. Καρπενησ4ου) για την αν(ρτησ3 τηL επ4 2να B3να. Για περισσ5τερεL πληροφορ4εL οι ενδιαφερ5Bενοι Bπορο6ν να απευθ6νονται στην Υπηρεσ4α BαL (αρB5διοL Η. Τσ2λιοL τηλ. 22370 80097) τιL εργ(σιBεL ηB2ρεL και FρεL.

σβητ3σεων (Ε.Ε..Α.) Ν. Ευρυταν4αL εξ2δωσε την αριθB. 14/1512-2010 απ5φασ3 τηL, 6στερα απ5 2νσταση του Νικηφ5ρου Χαντζ5πουλου κατ( τηL αριθB. 5715/9-9-2008 Πρ(ξηL χαρακτηρισBο6 του ασ(ρχη Καρπενησ4ου (εκδ5θηκε 6στερα απ5 α4τηBα του ιδ4ου) και για 2κταση αυτ3L εBβαδο6 1.268,40 τ.B. (ΤB3Bα 3) στη θ2ση "Χαντζογιαν2ικα" του πρFην .. Καρπενησ4ου του 3Bου Καρπενησ4ου, Bε την οπο4α οB5φωνα: 1) 1κανε δεκτ3 την 2νσταση ωL προL B2ροL τηL 2κτασηL εBβ. 566,67 τ.B., αποφ(σισε 5τι δεν 2χει δασικ5 χαρακτ3ρα και απ2ρριψε την Πρ(ξη χαρακτηρισBο6 ωL προL αυτ3. 2) Απ2ρριψε την 2νσταση ωL προL την υπ5λοιπη 2κταση εBβ. 701,73 τ.B. (δ6ο τB3Bατα), αποφ(σισε 5τι 2χει δασικ5 χαρακτ3ρα και 2κανε δεκτ3 την Πρ(ξη ωL προL αυτ3. Η δ4Bηνη προθεσB4α για την τυχ5ν (σκηση προσφυγ3L στη Β/θBια Ε.Ε..Α. Εφετε4ου ΛαB4αL κατ( τηL απ5φασηL αυτ3L, εκ B2ρουL οποιουδ3ποτε 2χει 2ννοBο συBφ2ρον, αρχ4ζει απ5 την τελευτα4α δηBοσ4ευσ3 τηL σ6Bφωνα Bε τα οριζ5Bενα στο αρθρ. 14 του Ν. 998/79. Η αριθB. 14/2010 απ5φαση εστ(λη και στο 3Bο Καρπενησ4ου (.Ε. Καρπενησ4ου) για την αν(ρτησ3 τηL επ4 2να B3να. Για περισσ5τερεL πληροφορ4εL οι ενδιαφερ5Bενοι Bπορο6ν να απευθ6νονται στην Υπηρεσ4α BαL (αρB5διοL Η. Τσ2λιοL τηλ. 22370 80097) τιL εργ(σιBεL ηB2ρεL και FρεL.

δασικ5 χαρακτ3ρα και απ2ρριψε την Πρ(ξη ωL προL αυτ3. Η δ4Bηνη προθεσB4α για την τυχ5ν (σκηση προσφυγ3L στη Β/θBια Ε.Ε..Α. Εφετε4ου ΛαB4αL κατ( τηL απ5φασηL αυτ3L, εκ B2ρουL οποιουδ3ποτε 2χει 2ννοBο συBφ2ρον, αρχ4ζει απ5 την τελευτα4α δηBοσ4ευσ3 τηL σ6Bφωνα Bε τα οριζ5Bενα στο αρθρ. 14 του Ν. 998/79. Η αριθB. 11/2010 απ5φαση εστ(λη και στο 3Bο Καρπενησ4ου (.Ε. Καρπενησ4ου) για την αν(ρτησ3 τηL επ4 2να B3να. Για περισσ5τερεL πληροφορ4εL οι ενδιαφερ5Bενοι Bπορο6ν να απευθ6νονται στην Υπηρεσ4α BαL (αρB5διοL Η. Τσ2λιοL τηλ. 22370 80097) τιL εργ(σιBεL ηB2ρεL και FρεL. Ο ασ(ρχηL Στα6ροL ΚοσB(L

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ'ΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣ'Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ'Ν ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ'Ν Ν. ΕΥΡΥΤ ΑΝΙΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν3σι 25-2-2011 ΑριθB. Πρωτ. 214

υτ αν ικ ά

ΑΝΑΚΟΙΝ'ΣΗ Περ4ληψη τηL αριθB. 10/2010 αποφ. τηL Α/θBιαL Ε.Ε..Α. Ν. Ευρυταν4αL ΑνακοινFνουBε 5τι σ6Bφωνα Bε τιL διατ(ξειL των αρθρ. 10 και 14 του Ν. 998/79 η Α/θBια Επιτροπ3 Επ4λυσηL ασικFν ΑBφισβητ3σεων (Ε.Ε..Α.) Ν. Ευρυταν4αL εξ2δωσε την αριθB. 10/1512-2010 απ5φασ3 τηL, 6στερα απ5 2νσταση του Γεωργ4ου ΧινοπFρου κατ( τηL αριθB. 7050/17-11-2009 Πρ(ξηL χαρακτηρισBο6 του ασ(ρχη Καρπενησ4ου (εκδ5θηκε 6στερα απ5 α4τηBα τηL Βαρβ(ραL ΧινοπFρου) και για 2κταση αυτ3L εBβαδο6 446,04 τ.B. (ΤB3Bα II) στη θ2ση "Κατ3 Λιβ(δι" του πρFην .. Μυρ4κηL του 3Bου Καρπενησ4ου, Bε την οπο4α οB5φωνα: 1) Απ2ρριψε την 2νσταση ωL προL B2ροL τηL 2κτασηL εBβ. 388,27 τ.B., αποφ(σισε 5τι 2χει δασικ5 χαρακτ3ρα και 2κανε δεκτ3 την Πρ(ξη χαρακτηρισBο6 ωL προL αυτ3. 2) 1κανε δεκτ3 την 2νσταση ωL προL την υπ5λοιπη 2κταση εBβ. 57,77 τ.B., αποφ(σισε 5τι δεν 2χει δασικ5 χαρακτ3ρα και απ2ρριψε την Πρ(ξη ωL προL αυτ3. Η δ4Bηνη προθεσB4α για την τυχ5ν (σκηση προσφυγ3L στη Β/θBια Ε.Ε..Α. Εφετε4ου ΛαB4αL κατ( τηL απ5φασηL αυτ3L, εκ B2ρουL οποιουδ3ποτε 2χει 2ννοBο συBφ2ρον, αρχ4ζει απ5 την τελευτα4α δηBοσ4ευσ3 τηL σ6Bφωνα Bε τα οριζ5Bενα στο αρθρ. 14 του Ν. 998/79. Η αριθB. 10/2010 απ5φαση εστ(λη και στο 3Bο Καρπενησ4ου (.Ε. Καρπενησ4ου) για την αν(ρτησ3 τηL επ4 2να B3να. Για περισσ5τερεL πληροφορ4εL οι ενδιαφερ5Bενοι Bπορο6ν να απευθ6νονται στην Υπηρεσ4α BαL (αρB5διοL Η. Τσ2λιοL τηλ. 22370 80097) τιL εργ(σιBεL ηB2ρεL και FρεL.

του ασ(ρχη Καρπενησ4ου (εκδ5θηκε 6στερα απ5 α4τηBα του ιδ4ου) και για τη συνολικ3 2κταση αυτ3L εBβαδο6 958,77 τ.B. (δ6ο τB3Bατα εBβ. 865,32 & 93,45 τ.B.) στη θ2ση "Κρανι2L (Σαν3)" του πρFην .. Μυρ4κηL του 3Bου Καρπενησ4ου, Bε την οπο4α οB5φωνα αποφ(σισε 5τι η εν λ5γω 2κταση 2χει δασικ5 χαρακτ3ρα, απ2ρριψε την 2νσταση και 2κανε δεκτ3 την Πρ(ξη χαρακτηρισBο6 5πωL 2χει. Η δ4Bηνη προθεσB4α για την τυχ5ν (σκηση προσφυγ3L στη Β/θBια Ε.Ε..Α. Εφετε4ου ΛαB4αL κατ( τηL απ5φασηL αυτ3L, εκ B2ρουL οποιουδ3ποτε 2χει 2ννοBο συBφ2ρον, αρχ4ζει απ5 την τελευτα4α δηBοσ4ευσ3 τηL σ6Bφωνα Bε τα οριζ5Bενα στο αρθρ. 14 του Ν. 998/79. Η αριθB. 27/2010 απ5φαση εστ(λη και στο 3Bο Καρπενησ4ου (.Ε. Καρπενησ4ου) για την αν(ρτησ3 τηL επ4 2να B3να. Για περισσ5τερεL πληροφορ4εL οι ενδιαφερ5Bενοι Bπορο6ν να απευθ6νονται στην Υπηρεσ4α BαL (αρB5διοL Η. Τσ2λιοL τηλ. 22370 80097) τιL εργ(σιBεL ηB2ρεL και FρεL.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ'ΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣ'Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ'Ν ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ'Ν Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν3σι 25-2-2011 ΑριθB. Πρωτ. 202

ΑΝΑΚΟΙΝ'ΣΗ Περ4ληψη τηL αριθB. 31/2010 αποφ. τηL Α/θBιαL Ε.Ε..Α. Ν. Ευρυταν4αL ΑνακοινFνουBε 5τι σ6Bφωνα Bε τιL διατ(ξειL των αρθρ. 10 και 14 του Ν. 998/79 η Α/θBια Επιτροπ3 Επ4λυσηL ασικFν ΑBφισβητ3σεων (Ε.Ε..Α.) Ν. Ευρυταν4αL εξ2δωσε την αριθB. 31/1612-2010 απ5φασ3 τηL, 6στερα απ5 2νσταση τηL Αρετ3L Τσι(Bη (δια του εκπροσFπου τηL Γ. Παπαροϊδ(Bη) κατ( τηL αριθB. 5771/28-9-2009 Πρ(ξηL χαρακτηρισBο6 του ασ(ρχη Καρπενησ4ου (εκδ5θηκε 6στερα απ5 α4τηBα τηL ιδ4αL) και για 2κταση αυτ3L εBβαδο6 10.839,20 τ.B. στη θ2ση "Κ3ποι" του πρFην .. Μυρ4κηL του 3Bου Καρπενησ4ου, Bε την οπο4α οB5φωνα: 1) Απ2ρριψε την 2νσταση ωL προL B2ροL τηL 2κτασηL εBβ. 8.213,23 τ.B., αποφ(σισε 5τι 2χει δασικ5 χαρακτ3ρα και 2κανε δεκτ3 την Πρ(ξη χαρακτηρισBο6 ωL προL αυτ3. 2) 1κανε δεκτ3 την 2νσταση ωL προL την υπ5λοιπη 2κταση εBβ. 2.625,97 τ.B., αποφ(σισε 5τι δεν 2χει δασικ5 χαρακτ3ρα και απ2ρριψε την Πρ(ξη ωL προL αυτ3. Η δ4Bηνη προθεσB4α για την τυχ5ν (σκηση προσφυγ3L στη Β/θBια Ε.Ε..Α. Εφετε4ου ΛαB4αL κατ( τηL απ5φασηL αυτ3L, εκ B2ρουL οποιουδ3ποτε 2χει 2ννοBο συBφ2ρον, αρχ4ζει απ5 την τελευτα4α δηBοσ4ευσ3 τηL σ6Bφωνα Bε τα οριζ5Bενα στο αρθρ. 14 του Ν. 998/79. Η αριθB. 31/2010 απ5φαση εστ(λη και στο 3Bο Καρπενησ4ου (.Ε. Καρπενησ4ου) για την

υρ

Ο ασ(ρχηL Στα6ροL ΚοσB(L

Ο ασ(ρχηL Στα6ροL ΚοσB(L

Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ'ΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣ'Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ'Ν ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ'Ν Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν3σι 25-2-2011 ΑριθB. Πρωτ. 201

ΑΝΑΚΟΙΝ'ΣΗ Περ4ληψη τηL αριθB. 27/2010 αποφ. τηL Α/θBιαL Ε.Ε..Α. Ν. Ευρυταν4αL ΑνακοινFνουBε 5τι σ6Bφωνα Bε τιL διατ(ξειL των αρθρ. 10 και 14 του Ν. 998/79 η Α/θBια Επιτροπ3 Επ4λυσηL ασικFν ΑBφισβητ3σεων (Ε.Ε..Α.) Ν. Ευρυταν4αL εξ2δωσε την αριθB. 27/1612-2010 απ5φασ3 τηL, 6στερα απ5 2νσταση του Ευαγγ2λου Καντλ3 κατ( τηL αριθB. 5418/22-82007 Πρ(ξηL χαρακτηρισBο6

Ο ασ(ρχηL Στα6ροL ΚοσB(L ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ'ΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣ'Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ'Ν ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ'Ν Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν3σι 2 1-2-2011 ΑριθB. Πρωτ. 204 ΑΝΑΚΟΙΝ'ΣΗ Περ4ληψη τηL αριθB. 14/2010 αποφ. τηL Α/θBιαL Ε.Ε..Α. Ν. Ευρυταν4αL ΑνακοινFνουBε 5τι σ6Bφωνα Bε τιL διατ(ξειL των αρθρ. 10 και 14 του Ν. 998/79 η Α/θBια Επιτροπ3 Επ4λυσηL ασικFν ΑBφι-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ'ΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ'Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν3σι 24-2-2011 Αριθ B. Πρωτ. 716 ΑΝΑΚΟΙΝ'ΣΗ ΑνακοινFνεται 5τι σ6Bφωνα Bε τιL ισχ6ουσεL διατ(ξειL του (ρθρου 14 του Ν. 998/79, εκδ5θηκε (Bετ( απ5 α4τηση του Χριστ5πουλου Γεωργ4ου του ιονυσ4ου, δια του εκπροσFπου του Φακ4τσα Νικολ(ου, κατο4κου Καρπενησ4ου, οδ5L Αγ. Νικολ(ου 3) ταυτ(ριθBη Πρ(ξη χαρακτηρισBο6 τηL υπηρεσ4αL BαL για 2κταση συνολικο6 εBβαδο6 2.300,17 τ.B. στη θ2ση «Κ5κκινα 3 Κυψ2λη» τηL Τ.Κ. Κορυσχ(δων τηL ηBοτικ3L Εν5τηταL Καρπενησ4ου του 3Bου Καρπενησ4ου ΝοBο6 Ευρυταν4αL. Με την πρ(ξη αυτ3, η 2κταση χαρακτηρ4ζεται ωL εξ3L: Η 2κταση εBβαδο6 2.300,17 τ.B. υπ(γεται στιL εξαιρ2σειL του ν5Bου 998/79 κατ( τα ειL την παρ(γραφο 6 περ4πτωση α' του (ρθρου 3 οριζ5Bενα, αφο6 φ2ρει 4χνη παλι(L καλλι2ργειαL και δεν ε4ναι κηρυγB2νη αναδασωτ2α, ο6τε επιβ(λλεται να κηρυχθε4 αναδασωτ2α και συνεπFL δεν χαρακτηρ4ζεται ωL (σοL 3 ασικ3 1κταση. Κατ( τηL πρ(ξηL του ασ(ρχη επιτρ2πονται αντιρρ3σειL, εντ5L δ6ο (2) BηνFν απ5 την τελευτα4α δηBοσ4ευση, ενFπιον τηL Πρωτοβ(θBιαL Επιτροπ3L Επ4λυσηL ασικFν ΑBφισβητ3σεων του ΝοBο6 Ευρυταν4αL. Αντ4τυπο τηL εν λ5γω Πρ(ξηL, Bε το τοπογραφικ5 δι(γραBBα που την συνοδε6ει, στ(λθηκε στον 3Bο Καρπενησ4ου Ν. Ευρυταν4αL για αν(ρτηση. Περισσ5τερεL πληροφορ4εL δ4νονται στην Υπηρεσ4α BαL τιL εργ(σιBεL ηB2ρεL και FρεL. Ο ασ(ρχηL Στα6ροL ΚοσB(L ασολ5γοL

Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤ Ρ'ΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣ'Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ'Ν ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ'Ν Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν3σι 21-2-2011 ΑριθB. Πρωτ. 200

Ν Ε

Ανακοινώσεις

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ(ρτη 2 Μαρτ4ου 2011 / Σελ4δα 25

Ο ασ(ρχηL Στα6ροL ΚοσB(L

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ'ΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣ'Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ'Ν ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ'Ν Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν3σι 21-2-2011 ΑριθB. Πρωτ. 210 ΑΝΑΚΟΙΝ'ΣΗ Περ4ληψη τηL αριθB. 11/2010 αποφ. τηL Α/θBιαL Ε.Ε..Α. Ν. Ευρυταν4αL ΑνακοινFνουBε 5τι σ6Bφωνα Bε τιL διατ(ξειL των αρθρ. 10 και 14 του Ν. 998/79 η Α/θBια Επιτροπ3 Επ4λυσηL ασικFν ΑBφισβητ3σεων (Ε.Ε..Α.) Ν. Ευρυταν4αL εξ2δωσε την αριθB. 11/1512-2010 απ5φαση τηL, 6στερα απ5 2νσταση του Αριστε4δη Πλατι( κατ( τηL αριθB. 679/9-2-2009 Πρ(ξηL χαρακτηρισBο6 του ασ(ρχη Καρπενησ4ου (εκδ5θηκε 6στερα απ5 α4τηBα του ιδ4ου) και για εκτ(σειL αυτ3L εBβαδο6 1.073,37 & 283,14 τ.B. (ΤB3Bατα IV & V) στη θ2ση "Στο6Bι" του πρFην .. Καρπενησ4ου - οικ. Καλλιθ2αL - του 3Bου Καρπενησ4ου, Bε την οπο4α οB5φωνα: 1) Απ2ρριψε την 2νσταση ωL προL την 2κταση του τB3BατοL V και ωL προL B2ροL τηL 2κτασηL του τB3BατοL IV εBβ. 762,27 τ.B., αποφ(σισε 5τι 2χουν δασικ5 χαρακτ3ρα και 2κανε δεκτ3 την Πρ(ξη χαρακτηρισBο6 ωL προL αυτ2L. 2) 1κανε δεκτ3 την 2νσταση ωL προL την υπ5λοιπη 2κταση του τB3BατοL IV εBβ. 311,10 τ.B., αποφ(σισε 5τι δεν 2χει

ΑΝΑΚΟΙΝ'ΣΗ Περ4ληψη τηL αριθB. 29/2010 αποφ. τηL Α/θBιαL Ε.Ε..Α. Ν. Ευρυταν4αL ΑνακοινFνουBε 5τι σ6Bφωνα Bε τιL διατ(ξειL των αρθρ. 10 και 14 του Ν. 998/79 η Α/θBια Επιτροπ3 Επ4λυσηL ασικFν ΑBφισβητ3σεων (Ε.Ε..Α.) Ν. Ευρυταν4αL εξ2δωσε την αριθB. 29/1612-2010 απ5φασ3 τηL, 6στερα απ5 2νσταση των κληρ. ηBητρ4ου Καντλ3 (δια του εκπροσFπου τουL Στα6ρου Καντλ3) κατ( τηL αριθB. 2980/18-5-2009 Πρ(ξηL χαρακτηρισBο6 του ασ(ρχη Καρπενησ4ου (εκδ5θηκε 6στερα απ5 α4τηBα των ιδ4ων) και για εκτ(σειL αυτ3L εBβαδο6 386,23 & 142,55 τ.B. (ΤB3Bατα 1 & 2) στη θ2ση "Σκλ3θρο" του πρFην .. Μυρ4κηL του 3Bου Καρπενησ4ου, Bε την οπο4α οB5φωνα: 1) Απ2ρριψε την 2νσταση ωL προL την 2κταση του τB3BατοL 1, αποφ(σισε 5τι 2χει δασικ5 χαρακτ3ρα και 2κανε δεκτ3 την Πρ(ξη χαρακτηρισBο6 ωL προL αυτ3. 2) 1κανε δεκτ3 την 2νσταση ωL προL την 2κταση του τB3BατοL 2, αποφ(σισε 5τι δεν 2χει δασικ5 χαρακτ3ρα και απ2ρριψε την Πρ(ξη ωL προL αυτ3. Η δ4Bηνη προθεσB4α για την τυχ5ν (σκηση προσφυγ3L στη Β/θBια Ε.Ε..Α. Εφετε4ου ΛαB4αL κατ( τηL απ5φασηL αυτ3L, εκ B2ρουL οποιουδ3ποτε 2χει 2ννοBο συBφ2ρον, αρχ4ζει απ5 την τελευτα4α δηBοσ4ευσ3 τηL σ6Bφωνα Bε τα οριζ5Bενα στο αρθρ. 14 του Ν. 998/79. Η αριθB. 29/2010 απ5φαση εστ(λη και στο 3Bο Καρπενησ4ου (.Ε. Καρπενησ4ου) για την αν(ρτησ3 τηL επ4 2να B3να. Για περισσ5τερεL πληροφορ4εL οι ενδιαφερ5Bενοι Bπορο6ν να απευθ6νονται στην Υπηρεσ4α BαL (αρB5διοL Η. Τσ2λιοL τηλ. 22370 80097) τιL εργ(σιBεL ηB2ρεL και FρεL. Ο ασ(ρχηL Στα6ροL ΚοσB(L

ΑΠΟΚΕΝΤΡ'ΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ'Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν3σι 21- 02-2011 ΑριθB. Πρωτ. 722 ΑΝΑΚΟΙΝ'ΣΗ ΑνακοινFνεται 5τι σ6Bφωνα Bε τιL ισχ6ουσεL διατ(ξειL του (ρθρου 14 του Ν. 998/79, εκδ5θηκε (Bετ( απ5 α4τηση των Κληρ. Αλεξ(νδρου ΤσιαBτσιο6ρη, δια του εκπροσFπου ΤσιαBτσιο6ρη ηB3τριο του Αλεξ(νδρου κατο4κου Καρπενησ4ου) ταυτ(ριθBη Πρ(ξη χαρακτηρισBο6 τηL υπηρεσ4αL BαL για 2κταση συνολικο6 εBβαδο6 2.545,98 τ.B. στη θ2ση «Σπηλι2L» του οικισBο6 Γοριαν(δων τηL .Κ. Καρπενησ4ου του 3Bου Καρπενησ4ου. Με την πρ(ξη αυτ3, οι εκτ(σειL αυτ2L χαρακτηρ4ζονται ωL εξ3L: Το ΤB3Bα 1 εBβαδο6 2.001,72 τ.B. υπ(γεται στιL εξαιρ2σειL του ν5Bου 998/79 κατ( τα ειL την παρ(γραφο 6 περ4πτωση α' του (ρθρου 3 οριζ5Bενα, αφο6 φ2ρει 4χνη παλι(L καλλι2ργειαL και δεν ε4ναι κηρυγB2νο αναδασωτ2ο, ο6τε επιβ(λλεται να κηρυχθε4 αναδασωτ2ο και συνεπFL δεν χαρακτηρ4ζεται ωL (σοL 3 ασικ3 1κταση. Το ΤB3Bα 2 εBβαδο6 544,26 τ.B. χαρακτηρ4ζεται ωL ασικο6 Χαρακτ3ρα αν3κει ωL προL την Bορφ3 του στο (ρθρο 3 παρ(γραφοL 2 του Ν. 998/79 5πωL αυτ5 τροποποι3θηκε απ5 το (ρθρο απ5 το (ρθρο 1 παρ(γραφοL 1 του Ν. 3208/2003 και ωL προL την κατηγορ4α του αν3κει στο (ρθρο 4 παρ(γραφοL 1 περ4πτωση ε' του Ν. 998/79. Κατ( τηL πρ(ξηL του ασ(ρχη επιτρ2πονται αντιρρ3σειL, εντ5L δ6ο (2) BηνFν απ5 την τελευτα4α δηBοσ4ευση, ενFπιον τηL Πρωτοβ(θBιαL Επιτροπ3L Επ4λυσηL ασικFν ΑBφισβητ3σεων του ΝοBο6 Ευρυταν4αL. Αντ4τυπο τηL εν λ5γω Πρ(ξηL, Bε το τοπογραφικ5 δι(γραBBα που την συνοδε6ει, στ(λθηκε στον 3Bο Καρπενησ4ου Ν. Ευρυταν4αL για αν(ρτηση. Περισσ5τερεL πληροφορ4εL δ4νονται στην Υπηρεσ4α BαL τιL εργ(σιBεL ηB2ρεL και FρεL. Ο ασ(ρχηL Στα6ροL ΚοσB(L ασολ5γοL


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ2ρτη 2 ΜαρτAου 2011 / ΣελAδα 26

Ευρυτανικ ΝΕΑ

ΡΕΑΝ

ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο εντBZ σχεδAου, στη Λαγκαδι2. Τηλ. 6977901496, 6945704703. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 950 τ.P., 2ρτιο & οικοδοP@σιPο, Pε απ?ραντη θ?α, στο Μεγ. ΧωριB. τηλ. 6972933100. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 3.500 τ.P. πλησAον δρBPου ΚαρπενησAου-Μεγ. ΧωριοD. Τηλ. 6972933100. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 500 τ.P. Pε παλι2 π?τρινη δAπατη οικAα 50 τ.P. Pε ωραAα θ?α, στουZ Κορυσχ2δεZ. ΤιP@: 130.000 ευρT. Τηλ. 6932708713. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 300 τ.P. Pε παλι2 οικAα για αντιπαροχ@, στουZ Κορυσχ2δεZ. Τηλ. 6947124730. ΠΛΕΙΤΑΙ αγρBκτηPα 18 στρ. οικοδοP@σιPο, Pε ρεDPα & νερB, στιZ «Λ2κκεZ» Αγ. Τρι2δαZ. ΤιP@: 38.000 ευρT. Τηλ. (0049) 6984570477. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 5100 τ.P. 2ρτιο & οικοδοP@σιPο στη ΜεσαPπελι2. Τηλ. 6977755921, 2108077968. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 1650 τ.P. οικοδοP@σιPο & εφαπτBPενο στον δρBPο, στη θ?ση «ΠαρασπBρια» στο ΚλαυσA. ΤιP@: 120.000 ευρT. Τηλ. 6977336363, 2294081081. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 2237 τ.P. εκτBZ σχεδAου, στη θ?ση Μ?λεγοZ, στο Μεγ. ΧωριB. ΤιP@: 40.000 ευρT. Τηλ. 6977336363, 2294081081. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 4 οικBπεδα συνολικοD εPβαδοD 1935 τ.P., εξ’ ολοκλ@ρου @ τPηPατικ2, 413 τ.P., 652 τ.P., 449 τ.P. & 420 τ.P., στην θ?ση Παλι2Pπελα. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ"Ρ1ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 747,35 τ.P., 2ρτιο & οικοδοP@σιPο, στον κεντρικB δρBPο, στην εAσοδο του οικισPοD "οPνAσταZ. Τηλ. 6988142103. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 συνεχBPενα οικBπεδα συνολικοD εPβαδοD 1300 τ.P., εντBZ οικισPοD Μεγ2λου ΧωριοD. Τηλ. 6977901496. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 400 τ.P. στο Ν?ο "ερP2τι. Τηλ. 6945391591. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 2.130 τ.P. 2ρτιο & οικοδοP@σιPο, 2σφαλτοZ, φωZ, νερB, τηλ., αποχ?τευση στα Bρια του χωριοD Αγ. Τρι2δα, ψηλ2 στο δ2σοZ. ΤιP@: 45.000 ευρT (συζητ@σιPη). Τηλ. 6972094090. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 293,31 τ.P. στον Αγ. ΝικBλαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 542,25 τ.P. στον Αγ. ΝικBλαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 170,17 τ.P. στον Αγ. ΝικBλαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 3121,20 τ.P. στην ν?α Εθνικ@ ΟδB, στον Αγ. ΝικBλαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 1000 τ.P. Pε οικοδοP@ 80 τ.P. στον κεντρικB δρBPο, στο ΚαινοDριο ΛοκρAδοZ. Τηλ. 6972378537. ΠΛΕΙΤΑΙ 1,5 στρ. στο ΚεφαλBβρυσο. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ"Ρ1ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 311 τ.P. 2ρτιο & οικοδοP@σιPο, στο Μεγ. ΧωριB. ΤιP@: 35.000 ευρT. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ"Ρ1ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 306 τ.P. Pε συντελεστ@

δBPησηZ 1,8, στη Λ2σπη. ΤιP@: 40.000 ευρT. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 4 στρ. περAπου, στη θ?ση Χαντζ?ικα, στον ;γιο ΝικBλαο. Τηλ. 6975855982. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 12 στρ. δAπλα στο ξενοδοχεAο LECADIN, Pε πρBσοψη 50P. & απεριBριστη θ?α. ΤιP@: 100.000 ευρT. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 576 τ.P. στον οικισPB Ευρυτ2νων, στη ΛαPAα. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ"Ρ1ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο στο ΠαλαιB ΜικρB ΧωριB. Τηλ. 6974486407. ΠΛΕΙΤΑI περιφραγP?νο οικBπεδο 1.120 τ.P. Pε παλι2 οικAα (υπBγειο 15 τ.P. & ισBγειο 56 τ.P.) στο Στ?νωPα. Τηλ. 2237025351, 6974454448. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 850 τ.P., οικοδοP@σιPο, Pε ολο@Pερο @λιο & απ?ραντη θ?α στη "οPνAστα. Τηλ. 2106980980, 6945445693. κ. ΕυαγγελAα. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο Pε οικAα 110 τ.P. στη ΡοδAτσα. Τηλ. 2237096118. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 750 τ.P. 2ρτιο & οικοδοP@σιPο, Pε ρεDPα & νερB, δAπλα στο κεντρικB δρBPο στην ;Pπλιανη. ΤιP@: 25.000 ευρT. Τηλ. 6973304715, 2102287110. ΠΛΕΙΤΑI γεωτεP2χιο 10 στρ. αPφιθεατρικB, 800 P. απB τη θ2λασσα, στην περιοχ@ ΑσπρονερAου στα ΚαPP?να ΒοDρλα ΦθιTτιδαZ. ΤιP@: 500.000 ευρT. Τηλ. 6937035583. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικBπεδο 1050 τ.P. και κτ@Pα 3630 τ.P. εντBZ οικισPοD, Pε φωZ, νερB και δρBPο. ΤιP@: 130.000 ?καστο. Τηλ. 2237023622, 2109910150. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 750 τ.P. Pε 50P. φ2τσα, στο ΒουτDρο. Τηλ. 6948205513. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 7 στρ. Pε νερB, ρεDPα, αποχαρακτηρισP?νο, στην Πειραϊκ@ –Πατραϊκ@. ΤιP@: 270.000 ευρT. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 8 στρ. στην Πειραϊκ@ – Πατραϊκ@ Pε φ2τσα στον περιφερειακB. Κατ2λληλο και για επαγγελPατικ@ στ?γη. ΤιP@: 350.000 ευρT. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 360 τ.P. στην οδB Σ2Pου (Ο.Τ. 42) στον Προφ@τη ΗλAα. Τηλ. 6977901496, 6977669093. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 450 τ.P. Pε 2οροφη Pεζον?τα (40 τ.P. και 45 τ.P.), στεγασP?νο γκαρ2ζ, αποθ@κεZ, αAθριο, εντBZ σχεδAου στην Αγ. Τρι2δα. ΤιP@: 95:000 ευρT. Τηλ. 6972713968. ΠΛΕΙΤΑΙ κτ@Pα 5 στρεP. Pε 2 νεBδPητεZ οικAεZ 80 τ.P. και 120 τ.P. αντAστοιχα. ΜBνο σοβαρ?Z προτ2σειZ. ΤιP@: 275.000 ευρT (PαζA @ χωριστ2). Τηλ. 6970623043. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 359 τ.P. 2ρτιο & οικοδοP@σιPο εντBZ σχεδAου πBλεωZ στον οικισPB Ευρυτ2νων στη ΛαPAα. ΤιP@: 35.000 ευρT. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ"Ρ1ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 604 τ.P. εντBZ σχεδAου, 2ρτιο και οικοδοP@σιPο στη "οPνAστα. Τηλ. 6946251251. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 420 τ.P. εντBZ σχεδAου, ενταγP?νο στο κτηPατολBγιο, Pε πολD καλ@ θ?α, Pετρητ@. Τηλ. 6973494838. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 650 τ.P. εντBZ σχεδAου, ενταγP?νο στο κτηPατολBγιο, Pε πολD καλ@ θ?α, Pετρητ@, διαPπερ?Z, Pε πρBσοψη σε δυο δρBPουZ.

Κατοικ ε

ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο Pε παλι2 2οροφη οικAα, στο κ?ντρο τηZ πBληZ, στο παλιB Καρπεν@σι κοντ2 στην πι2τσα των ταξA. ΕπAσηZ διατAθεται και για αντιπαροχ@. Τηλ. 6978009798. ΠΛΕΙΤΑI διαP?ρισPα 100 τ.P. σε καινοDρια οικοδοP@ Pε 3 υ/δ, καθιστικB, κουζAνα, 2 Pπ2νια, αποθ@κη, ρετιρ?, γωνιακB, Pε θ?α, π2νω απB το παλιB ΚΤΕΛ. Τηλ. 6972005161. ΠΛΕΙΤΑI PονοκατοικAα στη "2φνη, στο κ?ντρο του χωριοD. ΤιP@ ευκαιρAαZ. Τηλ. 2231300806. ΠΛΕΙΤΑΙ πολυτελ?Z οροφοδιαP?ρισPα 101 τ.P., διαPπερ?Z, στον 3ο Bροφο, Pε σοφAτα ηPιτελ@Z, ξDλινα πατTPατα, τζ2κι, Pεγ2λεZ βερ2ντεZ, τ?ντεZ, αποθ@κη & απεριBριστη θ?α. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ"Ρ1ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑΙ Pεζον?τα 130 τ.P. στη Λαγκαδι2. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ"Ρ1ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑΙ ηPιτελ?Z σπAτι 50 τ.P. περAπου, στον Αγ. ΓεTργιο Επισκοπ@Z, σε οικBπεδο 243 τ.P. Pε ελι?Z & θ?α τη λAPνη. Τηλ. 6948621220. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 π?τρινεZ Pεζον?τεZ 100 τ.P. & 120 τ.P. σε οικBπεδο 1.500 τ.P., Pε 2δεια για ξDλινεZ κατοικAεZ, θ?α, εντBZ οικισPοD στο ΒουτDρο. ΤιP@: 275.000 ευρT. Τηλ. 2237023026. ΠΛΕΙΤΑΙ PονοκατοικAα (κατασκευ@ 2000) Pε σαλονοκουζAνα, 2 υ/δ, τζ2κι, Pπ2νιο, αποθ@κη, αυλ@, κ@ποZ & βερ2ντα Pε καταπληκτικ@ θ?α, στην πλατεAα του χωριοD ΧρDσω. ΤιP@: 85.000 ευρT. Τηλ. 6976716898. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη κατοικAα, στο ΚαινοDριο ΛοκρAδοZ. Ο 1οZ BροφοZ 80 τ.P. χρησιPοποιεAται σαν αποθ@κη, ενT ο 2οZ 100 τ.P. εAναι κατοικ@σιPοZ. Τηλ. 6972378537. ΠΛΕΙΤΑΙ PονοκατοικAα 50 τ.P. στο ΒουτDρο. ΤιP@: 110.000 ευρT. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ"Ρ1ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑΙ ηPιτελ?Z σπAτι σε οικBπεδο 1.040 τ.P. στον Αγ. ΓεTργιο ΤυPφρηστοD. ΤιP@ ευκαιρAαZ: 28.000 ευρT. Τηλ. 6936725629. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοDρια επιπλωP?νη Pεζον?τα 65 τ.P. Pε 2 υ/δ, Pπ2νιο & wc στουZ Γοριαν2δεZ. ΤιP@: 150.000 ευρT. Τηλ. 6973588107. ΠΛΟΥΝΤΑΙ Pια κατοικAα πλ@ρωZ ανακαινισP?νη στη Ν?α ΒAνιανη & Pια κατοικ@σιPη κατοικAα Pε φωZ & νερB στην Παλι2 ΒAνιανη. ΤιP@ συζητ@σιPη. Τηλ. 6976496186. ΠΛΕΙΤΑΙ PεταχειρισP?νη γκαρσονι?ρα Pε πανοραPικ@ θ?α, ατοPικ@ θ?ρPανση – PπBιλερ, βασικ@ επAπλωση, πλησAον πλατεAαZ ΚαρπενησAου. Τηλ. 2310-912350. CρεZ 1-4 P.P. & 6-8 P.P. ΠΛΕΙΤΑΙ διαP?ρισPα 101 τ.P., υπερυψωP?νο, ισBγειο, διαPπερ?Z, Pε 3 υ/δ, Pπ2νιο, wc, αυτBνοPη θ?ρPανση, τζ2κι, πBρτα ασφαλεAαZ, αποθ@κη, 4 PπαλκBνια, κατασκευ@ ‘ 08, στην οδB Καφαντ2ρη & ΜπουκοβαλαAων. ΤιP@: 165.000 ευρT. Τηλ. 6977648375. ΠΛΕΙΤΑI PονοκατοικAα 60 τ.P. στο ΧαλAκι ΤριχωνAδαZ. Τηλ. 2107645058, 6974129654. ΠΛΕΙΤΑI νεBκτιστη, ανεξ2ρτητη, π?τρινη και φιλανδικ@ Pεζον?τα 107 τ.P. υπερπολυτελοDZ κατασκευ@Z Pε 1 στρ?PPα περAπου οικBπεδο Pε εκπληκτικ@ θ?α στο ΒελοDχι 1200P. απB Καρπεν@σι προZ Καλλιθ?α (Μπι2ρα) στη θ?ση «ΜεσοχTρα». Τηλ. 6977302224. ΠΛΕΙΤΑI νεBκτιστη, ανεξ2ρτητη, π?τρινη και φιλανδικ@ Pεζον?τα 130 τ.P. υπερπολυτελοDZ κατασκευ@Z Pε 1550 P. οικBπεδο Pε εκπληκτικ@ θ?α στο ΒελοDχι 1200P. απB Καρπεν@σι προZ Καλλιθ?α (Μπι2ρα) στη θ?ση «ΜεσοχTρα». Τηλ. 6977302224. ΠΛΕΙΤΑΙ σπAτι 200 τ.P. σε κτ@Pα 5 στρεP., σε κεντρικB σηPεAο, 2’ απB την πBλη του ΚαρπενησAου. ΕνδεAκνυται και για ταβ?ρναεστιατBριο. ΤιP@: 275.000 ευρT. Τηλ. 6970623043. ΠΛΕΙΤΑI γκαρσονι?ρα PεταχειρισP?νη, Pε καλοριφ?ρ PπBιλερ και βασικ@ επAπλωση Pε Pεγ2λη θ?α, στο κ?ντρο του ΚαρπενησAου. Τηλ. 2310-912350. 8-10 πP & 3-5 PP. ΠΛΕΙΤΑΙ PονοκατοικAα 100 τ.P. στο Νεοχωρ2κι Pε PBνωση, κεντρικ@ θ?ρPανση, αντισεισPικTν προδιαγραφTν, Pε οικBπεδο 1800 P., Pε οπωροφBρα και καρποφBρα δ?ντρα και κλAPατα. ΤιP@ 65.000 ευρT. Τηλ: 2236031506 κιν. 6976158041. ΠΛΕΙΤΑI ξDλινη PονοκατοικAα (2αρι) Pε 1 στρ. οικBπεδο. ΤιP@: 60.000 ευρT. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑI PονοκατοικAα 80 τ.P. Pε 2 υ/δ, σε 2 στρ. οικBπεδο. ΤιP@: 120.000 ευρT. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑI καλοδιατηρηP?νη PονοκατοικAα 80 τ.P. σε οικBπεδο 250 τ.P., στην Αγ. Παρασκευ@. ΤιP@: 70.000 ευρT. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοDρια 3οροφη οικAα, πλ@ρωZ επιπλωP?νη, Pε κοινBχρηστο χTρο, 3 αποθ@κεZ & γκαρ2ζ

Ν Ε

130.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 5.500 τ.P. στο ΠαλιB ΜικρB ΧωριB. ΤιP@: 130.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 4.000 τ.P. Pε σπAτι παλιB, στο ΚεφαλBβρυσο. ΤιP@: 150.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 3.800 τ.P. (κτAζει 200 τ.P.) στο ΑθλητικB Κ?ντρο. ΤιP@: 85.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 4010 τ.P. στο ΚεφαλBβρυσο. ΤιP@: 120.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 13.000 τ.P. στον Κ2τω Ξηρι2. ΤιP@: 200.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 19.000 τ.P. στον ΚBνισκο. ΤιP@: 350.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 7.368 τ.P. στη ΜυρAκη. ΤιP@: 150.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 8.000 τ.P. π2νω σε δρBPο προZ τον Αγ. ΝικBλαο. ΤιP@: 200.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 5.200 τ.P. στη ΜυρAκη. ΤιP@: 150.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 600 τ.P. στον Αγ. ΝικBλαο. ΤιP@: 60.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 700 τ.P. στον Αγ. ΝικBλαο. ΤιP@: 40.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 510 τ.P. στα Παλι2Pπελα. ΤιP@: 85.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 400 τ.P. στα Παλι2Pπελα. ΤιP@: 70.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ γωνιακB οικBπεδο 625 τ.P. στα Παλι2Pπελα. ΤιP@: 90.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ διαPπερ?Z οικBπεδο 1.180 τ.P. στα Παλι2Pπελα. ΤιP@: 160.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 200 τ.P. στη Λαγκαδι2. ΤιP@: 60.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 330 τ.P. στο Μεγ. ΧωριB. ΤιP@: 85.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 300 τ.P. στον Π2νω Ξηρι2. ΤιP@: 60.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 572 τ.P. στο ΜουζAλο. ΤιP@: 50.000 ευρT.

ΠΛΕΙΤΑI καινοDριο 2αρι 52 τ.P. στο Καρπεν@σι. ΤιPη: 80.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI καινοDργιο ηPιυπBγειο 2αρι 56 τ.P. στη Λαγκαδι2. ΤιPη: 70.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI καινοDριο ισBγειο 3αρι 72 τ.P. Pε αποθ@κη 13 τ.P. στη Λαγκαδι2. ΤιP@: 105.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI Pεζον?τα στουZ Γοριαν2δεZ. ΠΛΕΙΤΑI καινοDριο 2αρι 61 τ.P. Pε αποθ@κη στη Λαγκαδι2. ΤιP@: 100.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI καινοDρια ηPιυπBγεια γκαρσονι?ρα 42 τ.P. στη Λαγκαδι2. ΤιP@: 45.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI καινοDριο 3αρι 75 τ.P. 2ου ορBφου, Pε τζ2κι & αποθ@κη, στο Καρπεν@σι. ΤιP@: 140.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI καινοDρια ηPιυπBγεια γκαρσονι?ρα 45 τ.P. στη Λαγκαδι2. ΤιP@: 50.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI 3αρι 81 τ.P. 2ου ορBφου, Pε τζ2κι και αποθ@κη στο Καρπεν@σι. ΤιP@: 115.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI καινοDριο ισBγειο 3αρι 76 τ.P. Pε αποθ@κη στη Λαγκαδι2. ΤιP@: 120.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI πολυτελ@Z Pεζον?τα 119 τ.P. Pε θ?α, αποθ@κη 10 τ.P. στο Καρπεν@σι. ΤιP@: 210.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI Pεζον?τα 100 τ.P. (3αρι) στον ;γιο ΝικBλαο (Λ2σπη). ΤιP@: 170.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI καινοDριο 3αρι 103 τ.P. 2ου ορBφου, Pε αποθ@κη 10 τ.P. στη Λαγκαδι2. ΤιP@: 175.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI ισBγειο καινοDριαZ PονοκατοικAαZ 60 τ.P. στον ;γιο ΝικBλαο. ΤιP@: 105.000 ευρT. ΠΛΟΥΝΤΑΙ καινοDρια πολυτελ@ διαPερAσPατα(2αρια3αρια), Pε θ?α, τζ2κι & αποθ@κη. ΠΛΕΙΤΑI καινοDρια πολυτελ@Z Pεζον?τα 80 τ.P. στο κ?ντρο του ΚαρπενησAου. ΠΛΕΙΤΑI 3αρι διαP?ρισPα πολυτελεAαZ 87 τ.P., Pε τζ2κι, στο Καρπεν@σι. ΤιP@: 126.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI οικAα 150 τ.P. σε οικBπεδο 350 τ.P., στο ΝBστιPο. τιP@: 220.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI παλι2 2οροφη οικAα 120 τ.P. στο ΠαλιB ΜικρB ΧωριB. τιP@: 115.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI εξοχικB (π?τρινη αυτBνοPη PονοκατοικAα) 100 τ.P. στον ;γιο ΝικBλαο (Λ2σπη). ΤιP@: 180.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI εξοχικ2 (π?τρινη αυτBνοPη PονοκατοικAα) 65 τ.P. στον ;γιο ΝικBλαο (Λ2σπη). ΤιP@: 120.000 ευρT. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικAεZ σε ΒAνιανη, ΓρανAτσα, "2φνη, Αγ. Τρι2δα, Βρ2χα. ΠΛΕΙΤΑI 1οZ BροφοZ PονοκατοικAαZ 95 τ.P. στον Π2νω Ξηρι2. ΤιP@: 100.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI αποθ@κη σε οικBπεδο 160 τ.P. στον Ξηρι2. Κατ2λληλοZ χTροZ για επαγγελPατικ@ στ?γη. ΤιP@: 35.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI βAλα στο ΚεφαλBβρυσο. ΤιP@ συζητ@σιPη. ΠΛΕΙΤΑI 2οροφη οικAα στον Προφ@τη ΗλAα. τιP@ συζητ@σιPη. ΠΛΕΙΤΑI παλι2 οικAα στην πλατεAα του ΠαλιοD ΜικροD ΧωριοD. ΠΛΕΙΤΑI π?τρινο σπAτι στη ΓρανAτσα. ΤιP@: 80.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI οικAα 70 τ.P. σε οικBπεδο 470 τ.P. στο ΜικρB ΧωριB. ΤιP@: 105.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI 3οροφη οικAα κοντ2 στο ΚολυPβητ@ριο. πωλεAται και ο κ2θε BροφοZ ξεχωριστ2. ΠΛΕΙΤΑI παλι2 οικAα σε οικBπεδο 240 τ.P. στο

υτ αν ικ ά

ΠΛΕΙΤΑΙ ισBγειο διαP?ρισPα 89 τ.P.. ΤιP@: 80.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ α?ραZ (κτAζει 128 τ.P.). ΤιP@: 35.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ ξDλινο σπAτι 87 τ.P. σε οικBπεδο 1 στρ. ΤιP@: 160.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ διαP?ρισPα 73 τ.P. 2ου ορBφου. ΤιP@: 85.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ ισBγειο διαPπερ?Z διαP?ρισPα 65 τ.P. ΤιP@: 55.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ διαPπερ?Z διαP?ρισPα 65 τ.P. 1ου ορBφου. ΤιP@: 65.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ ισBγειο καινοDριο διαP?ρισPα 72 τ.P. Pε αποθ@κη. ΤιP@: 105.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοDριο διαP?ρισPα 102 τ.P., 2ου ορBφου, Pε αποθ@κη. ΤιP@: 165.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοDριο ισBγειο διαP?ρισPα 75 τ.P. ΤιP@: 110.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ διαP?ρισPα 103 τ.P. 1ου ορBφου. ΤιP@: 170.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ διαP?ρισPα 59 τ.P. στο κ?ντρο. ΤιP@: 65.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ PονοκατοικAα 56 τ.P. σε οικBπεδο 435 τ.P. στο Ν?ο ΜικρB ΧωριB. ΠΛΕΙΤΑΙ παλι2 PονοκατοικAα 90 + 90 τ.P. σε οικBπεδο 375 τ.P. ΤιP@: 200.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ PονοκατοικAα σε 1 στρ. οικBπεδο, στο ΚλαυσA. ΤιP@: 150.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ π?τρινη ανακαινισP?νη PονοκατοικAα στο ΚλαυσA. ΤιP@: 150.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ PονοκατοικAα 100 τ.P. σε 1 στρ. οικBπεδο, στη ΜαυροP2τα. ΤιP@: 30.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ PονοκατοικAα στον Ξηρι2. ΤιP@: 150.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ παλι2 PονοκατοικAα 80 + 80 τ.P. σε οικBπεδο 250 τ.P. ΤιP@: 130.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ παλι2 PονοκατοικAα σε οικBπεδο 1500 τ.P. στο ΒουτDρο. ΤιP@: 130.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 5.800 τ.P. στον δρBPο ΠρουσοD. ΤιP@: 130.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 4.100 τ.P. προZ Καλιθ?α. ΤιP@:

Τηλ. 6973494838. ΠΛΕΙΤΑΙ κτ@Pα 7.368 τ.P. στη θ?ση «Αι Λι2Z», στη ΜυρAκη. Τηλ. 6944730120. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 2ρτιο και οικοδοP@σιPο επA τηZ οδοD Ι. ΓαλανοD 5, στη Λαγκαδι2. Τηλ. 6973357125. ΠΛΟΥΝΤΑΙ ΕλαιοπερAβολα 50 δ?ντρα, 2 αγροτεP2χια 3.500 τ.P. και 2.500 τ.P. αντAστοιχα στη θ?ση ΛΙΒΑΝΙ ΒAνιανηZ, Pε 2 εισBδουZ και ιδιωτικB δρBPο, περιφραγP?να Pε αυτBPατο πBτισPα, καρυδι?Z και αPυγδαλι?Z. Τηλ. 6973346591. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 2.539 τ.P. εφαπτBPενο στο δρBPο Pε 2Pεση δυνατBτητα για φωZ, νερB και τηλ?φωνο, στον οικισPB Πλ2τανοZ στην Καστανι2 ΕυρυτανAαZ. ΟικοδοP@σιPα 400 τ.P. τηλ. 6977625403. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 212 τ.P. Pε συντελεστ@ δBPησηZ 08 & συντ. κ2λυψηZ 50% στην περιοχ@ τηZ Πειραϊκ@Z –Πατραϊκ@Z (Πλατανι2). ΤιP@: 45.000 ευρT. Τηλ. 2102282421, 6944593086. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 4 στρ. στη θ?ση «"εσπBτη» στον Αγ. ΝικBλαο. Τηλ. 6974770933. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεP2χιο 6 στρ. Pε ρεDPα & νερB, στη θ?ση Σκληθιρι2Z. Τηλ. 6977809007.

Α

2237080901

Ε

υρ

Οικ πεδα

Καρπεν@σι. ΠΛΕΙΤΑI οικAα Pε οικBπεδο 370 τ.P. στο κ?ντρο του ΚαρπενησAου. ΤιP@: 200.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI π?τρινα εξοχικ2 97 τ.P. στον ;γιο ΝικBλαο (Λ2σπη). ΤιP@: 170.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI λιθBκτιστη οικAα Pε οικBπεδο στον ;γιο ΝικBλαο. ΤιP@ συζητ@σιPη. ΠΛΕΙΤΑI οικAα δεκαετAαZ 85 τ.P. Pε τζ2κι & θ?α στην ΧρDσω. ΤιP@: 85.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI ψησταρι2 στο κ?ντρο του ΚαρπενησAου. ΠΛΕΙΤΑI επιχεAρηση στο κ?ντρο του ΚαρπενησAου (ουζερA-ταβ?ρνα). ΠΛΕΙΤΑI ισBγειο κατ2στηPα 120 τ.P. Pε υπBγειο 120 τ.P. στο κ?ντρο του ΚαρπενησAου. ΤιP@: 240.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 3.000 τ.P., τα 1750 τ.P. εντBZ οικισPοD, στο ΝBστιPο .ΤιP@: 110.000 ευρT. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικBπεδα 360 τ.P. στον Κ2τω Ξηρι2. ΤιP@: 70.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 4.300 τ.P. κοντ2 στο αθλητικB κ?ντρο. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 1.000 τ.P. στουZ Γοριαν2δεZ. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 4.200 τ.P. στον δρBPο Καρπεν@σιΜεγ2λο ΧωριB. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 6.500 τ.P. στουZ Γοριαν2δεZ. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 4.108 τ.P. στα ΑPπ?λια ΒουτDρου. ΤιP@ συζητ@σιPη. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 404 τ.P. στη ΒAνιανη. ΤιP@: 10.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 435 τ.P. στον Κ2τω Ξηρι2, Pε θ?α. ΤιP@: 90.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 2.500 τ.P. στον δρBPο Καρπεν@σιΜεγ. ΧωριB. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο πλησAον Πειραϊκ@Z Πατραϊκ@Z. ΤιP@: 45.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 214 τ.P. πλησAον Πειραϊκ@Z Πατραϊκ@Z. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 300 τ.P. στον Π2νω Ξηρι2. ΤιP@: 65.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 600 τ.P. στουZ ΜDλουZ. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 400 τ.P. στα Παλι2Pπελα. ΠΛΕΙΤΑI οικBπεδο 400 τ.P. στο Ν?ο "ερP2τι. ΤιP@: 80.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεP2χιο 1.500 τ.P. στη ΜεσοχTρα. ΤιP@: 30.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεP2χιο 20.000 τ.P. στον Ξηρι2. ΤιP@: 130.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεP2χιο 12.000 τ.P. στη ΛυκBβρυση. ΤιP@: 100.000 ευρT. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεP2χιο 9.000 τ.P. πλησAον ξενοδοχεAου ΜΟΝΤΑΝΑ. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεP2χιο 5.000 τ.P. στην ΜυρAκη (Αϊ Λι2Z). ΠΛΕΙΤΑI αγροτεP2χιο 4.500 τ.P. στην ΜυρAκη. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεP2χιο 10.000 τ.P. Pε πανοραPικ@ θ?α στην Μπι2ρα. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεP2χιο 5.500 τ.P. στην ΜεσοχTρα. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεP2χιο 12.000 τ.P. στην διασταDρωση προZ ΝBστιPο. ΠΛΟΥΝΤΑΙ αγροτεP2χια 1500 τ.P., 2.500 τ.P., 3500 τ.P., 5.500 τ.P. στο ΚεφαλBβρυσο.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τηλ. 6932539755, 6979098666.

ΠΛΕΙΤΑΙ Pεζον?τα 110 τ.P Pε πανοραPικ@ θ?α στη ΜυρAκη σε 1000 τ.P. οικBπεδο. ΠΛΕΙΤΑΙ π?τρινη κατοικAα Pεζον?τα 150 τ.P., 2ριστη κατασκευ@, σε 1200 τ.P οικBπεδο, στο ΝBστιPο, στην πλατεAα του χωριοD. ΠΛΕΙΤΑΙ Pεζον?τα 170 τ.P. σε 900 τ.P. οικBπεδο στο ΚλαυσA. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 2000 τ.P. οικοδοP@σιPο, στουZ Γοριαν2δεZ, κοντ2 στην Αγ. Κυριακ@. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 1100 τ.P. στο ΚλαυσA, Pε 2δεια οικοδοP@Z 140 τ.P. και BλεZ τιZ παροχ?Z. ΤιP@: 80000 ευρT.

κοντ2 στην πλατεAα, λBγω αποχTρησηZ. ΜBνο σοβαρ?Z προτ2σειZ. Τηλ. 2237022452, 6979567076. ΠΛΕΙΤΑI διTροφη ηPιτελ@Z οικAα 94 τ.P. κ2θε BροφοZ και ισBγειο 45 τ.P., ΑPοργοD και Ν2ξου, στον Ξηρι2. Τηλ: 2237080582, 2107520740. ΠΛΕΙΤΑΙ PονοκατοικAα σε 2ριστη κατ2σταση Pε 2 δωP2τια & κουζAνα, στην οδB ΚολοκοτρTνη 4. Τηλ. 2237023910. ΠΛΕΙΤΑI οροφοδιαP?ρισPα 94 τ.P. 1ου ορBφου, τρAφατσο, Pε αυτBνοPη θ?ρPανση στην οδB Μ. ΜερκοDρη & ΜυκBνου γωνAα. Τηλ. 6977023540. ΠΛΕΙΤΑI 2Bρωφη π?τρινη κατοικAα 182 τ.P., διατηρητ?α, εντBZ οικισPοD σε κεντρικB σηPεAο στο Μεγ. ΧωριB & ισBγεια π?τρινη αποθ@κη 45,92 τ.P. "ικαAωPα υπολ. "BPησηZ σε οικBπεδο 425 τ.P. ΤιP@: 400.00σ0 ευρT. Τηλ. 6944505045. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοDρια PονοκατοικAα 70 τ.P. Pε 2 υπνοδωP2τια, σοφAτα, τζ2κι, αυτBνοPη θ?ρPανση σε οικBπεδο 500 τ.P. ΤιP@ 150.000 ευρT. Τηλ. 6974636478. ΠΛΕΙΤΑΙ εξ’ ολοκλ@ρου 3οροφη πολυκατοικAα, εAτε ενοικι2ζονται δDο 32ρια & PAα γκαρσονι?ρα. Τηλ. 2237023906. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη κατοικAα 120 τ.P. εντBZ οικοπ?δου στην οδB ΗφαAστου 5, στο Καρπεν@σι. Τηλ. 6978116090. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη π?τρινη PονοκατοικAα 150 τ.P. στο ΝBστιPο. ;ριστη κατασκευ@, Pε 3 Υ/", σε 1200 τ.P. οικBπεδο στο κ?ντρο του χωριοD. ΜεσιτικB γραφεAο "ιαPαντBπουλοZ Κων/νοZ. Τηλ. 6932539755.

ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 350 τ.P. Pε παλι2 π?τρινη κατοικAα 100 τ.P., στουZ Κορυσχ2δεZ. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 820 τ.P. στον Αγ. ΝικBλαο, στο κ?ντρο του χωριοD, βλ?πει σε 2 δρBPουZ. ΠΛΕΙΤΑΙ 2αρι διαP?ρισPα 64 τ.P. 1ου ορBφου, στην οδB ΖηνοποDλου. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 400 τ.P. στον Κ2τω Ξηρι2. ΠΛΕΙΤΑΙ οικBπεδο 4100 τ.P. στον επαρχιακB δρBPο ΚαρπενησAου –ΠρουσοD. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικBπεδα -διαPερAσPατα -PονοκατοικAεZ στη ΛαPAα.

ΠΛΕΙΤΑI 2αρι διαP?ρισPα 52 τ.P., 5 ετTν, σε 2ριστη κατ2σταση. ΜεσιτικB γραφεAο Κων/νοZ "ιαPαντBπουλοZ. Τηλ. 6932539755. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 5 ισBγειεZ κατοικAεZ 40 τ.P. ?καστη σε 5 στρεP. κατ2λληλεZ και για ταβ?ρνα, επA του δρBPου. ΤιP@: 360.000 ευρT. Τηλ. 6970623043. ΠΛΕΙΤΑI διαP?ρισPα 2ου ορBφου, 85 τ.P. Pε αποθ@κη 8,5 τ.P., στην οδB Γ. ΚονδDλη 5-7. Τηλ. 2105027671, 2108047108. ΠΛΕΙΤΑI 3αρι διαP?ρισPα 60 τ.P. στο κ?ντρο του ΚαρπενησAου Pε 2 υπνοδωP2τια, ενιαAοZ χTροZ σαλBνι-κουζAνα, τζ2κι, αποθ@κη στο υπBγειο 5 τ.P., π2ρκινγκ σε κλειστB γκαρ2ζ. ΤιP@:108.000 ευρT (συζητ@σιPη). Τηλ. 6977453604. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 οικAεZ 80 τ.P. και 120 τ.P. αντAστοιχα σε οικBπεδο 5 στρεP., κοντ2 στο ποτ2Pι, Pε θ?α, 3 υπνοδωP2τια, 2 Pπ2νια, επιπλωP?νεZ, εντοιχιζBPενεZ συσκευ?Z, τζακοDζι, BBQ, τζ2κι και πολλ2 δ?ντρα. ΤιP@: 360.000 ευρT (χωριστ2). Τηλ. 6907088196, 6974811404. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη κατοικAα, στο ΚαινοDριο ΛοκρAδοZ. Ο 1οZ BροφοZ 80 τ.P. χρησιPοποιεAται σαν αποθ@κη ενT ο 2οZ 100 τ.P. εAναι κατοικ@σιPοZ. ΥπεDθυνοZ κ. Ιω2ννηZ ΒασιλεAου. Τηλ. 6972378537. ΠΛΕΙΤΑI στο Μεγ2λο ΧωριB διTροφη π?τρινη κατοικAα 182 τ.P. εντBZ οικισPοD Pε ανεξ2ρτητη π?τρινη αποθ@κη 45,92 τ.P. ΣυνολικB εPβαδBν οικοπ?δου 425 τ.P. ΤιP@ 400.000 ευρT. "ικαAωPα υπολειπBPενηZ δBPησηZ. Τηλ. 6944505045.


Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετWρτη 2 Μαρτgου 2011 / Σελgδα 27

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιeρα 36 τ.v. πλfρω€ εξοπλισveνη, πλησgον δικαστηρgων. Τηλ. 6977921245. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωveνη γκαρσονιeρα 40 τ.v. vε αυτhνοvη θeρvανση κοντW στην πλατεgα. Τηλ. 6936569498. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιeρα 50 τ.v. vε τζWκι στον Προφfτη Ηλgα. Τηλ. 6976176700. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωveνο 2αρι 53 τ.v. vε αυτhνοvη θeρvανση κοντW στη φοιτητικf εστgα, στη Λαvgα. Τηλ. 6977352559. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.v. επιπλωveνο vε αυτhνοvη θeρvανση. Τηλ. 2237025082, 6973080165. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωveνο vε αυτhνοvη θeρvανση στην οδh Αθ. Καρπενησιzτη, απeναντι απh το 4ο Fηv. Σχολεgο. Τηλ. 6976868880. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δjο 2αρια vε αυτhνοvη θeρvανση, στην οδh Ηφαgστου. Τηλ. 6972888152. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωveνο vε αυτhνοvη θeρvανση, χωρg€ κοινhχρηστα. Τηλ. 2237023893, 6975368246.

υρ

Ε

ΙΑΦΟΡΑ

Π!ΛΕΙΤΑI ταβeρνα πλfρω€ εξοπλισveνη, στον Προυσh. Fηv. Αναγνωστhπουλο€. Τηλ. 6936884744, 2237080198. ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ για αντιπαροχf οικhπεδο 4000 τ.v., εκτh€ σχεδgου, επικλινe€, αvφιθεατρικh, Wρτιο & οικοδοvfσιvο, vε απeραντη θeα, επg του€ δρhvου ΜεσαvπελιW€ – ΚορυσχWδων (Χοjvα) ανWvεσα σε ξενzνε€ & πολυτελεg€ οικgε€. Τηλ. 6932708713 Π!ΛΕΙΤΑΙ vεζεδοπωλεgο εν λειτουργgα στο κeντρο τη€ πhλη€. Τηλ. 6976145013. Π!ΛΕΙΤΑΙ πλfρη€ εξοπλισvh€ ταβeρνα€ σε Wριστη κατWσταση. Τηλ. 6976145013. Π!ΛΕΙΤΑΙ τριφjλλι & Wχυρο. Τηλ. 6932396375. Π!ΛΕΙΤΑΙ κοvvωτfριο vε vεγWλο πελατολhγιο για προσωπικοj€ λhγου€. Τηλ. 6977267285. Π!ΛΕΙΤΑΙ σταβλαχυρzνα€ (καλjβα) στον ΞηριW. Τηλ. 6973498760. Π!ΛΕΙΤΑΙ βοηθητικh€ χzρο€ vε αποθfκη στον Πρ. Ηλgα. Τηλ. 6973498760. Π!ΛΕΙΤΑI επιχεgρηση ταβeρνα-vπαρ εν λειτουργgα, vε βερWντε€ & θeα, eναντι Νοσοκοvεgου, λhγω συνταξιοδhτηση€. Τηλ. 2237025773, 6972316897. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισhγειο€ επαγγελvατικh€ χzρο€ 120 τ.v., στον ΚWτω ΞηριW (Περιοχf Θεοτhκου). Τηλ. 6977637347. avπειρη κοπeλα, vε αγWπη για τα παιδιW, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φjλαξη παιδιzν. Τηλ. 6978517992. Πτυχιοjχο€ Παιδαγωγικοj Τvfvατο€ Fηvοτικf€ Εκπαgδευση€ Αθηνzν ΠΑΡΑΙΕΙ vαθfvατα σε παιδιW δηvοτικοj. Τηλ. 6981776955. Π!ΛΟΥΝΤΑΙ f ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ξενzνε€ στα ΦιδWκια. 12 δωvWτια, καφετeρια, ταβeρνα. Τηλ. 6944427070. 2237023380. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ eνα 2αρι & eνα 4αρι vε αυτhνοvη θeρvανση κοντW στο 2ο Fηv. Σχολεgο. Τηλ. 6982999433. Π!ΛΕΙΤΑΙ επιχεgρηση στην οδh Ζηνοποjλου λhγω συνταξιοδhτηση€. Τηλ. 2237023430, 6974114548. Π!ΛΕΙΤΑΙ ραδιοφωνικh€ σταθvh€ vε νhvιvη Wδεια λειτουργgα€. Τηλ. 6972936108. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατWστηvα δgπλα στο ΙΚΑ, σε τιvf ευκαιρgα€. Τηλ. 6989957988. Π!ΛΟΥΝΤΑΙ καινοjρια eπιπλα καφετeρια€ στη vισf τιvf. Τηλ. 6986163828. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 καταστfvατα 250 τ.v. το καθeνα f 1 κατWστηvα 500 τ.v. στην πρzην FΑΒΙΕ. Τηλ. 6972393044. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ο ξενzνα€ «Το ΚWλλιον» στο Κλαυσg, vε ευρjτερη αξιοποgηση τη€ επιχεgρηση€. Τηλ. 6939048106. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισhγειο κτfριο 96 τ.v. και jψου€ 4v. στον Προφfτη Ηλgα (ΞηριW€) πWνω απh την καφετeρια «`κρον». ΚατWλληλο για γραφεgα, ιατρεgα & κWθε εvπορικf επιχεgρηση. Ο χzρο€ διατgθεται ενιαgο€ f για στeγαση 2 καταστηvWτων, vε προοπτικf αποθηκευτικοj χzρου (πατWρι) και Wνετο πWρκινγκ. Τηλ. 6972217586, 6978225104. Π!ΛΕΙΤΑI επιχεgρηση εν λειτουργgα – πιτσαρgα, vε καλe€ προοπτικe€. Μhνο σοβαρe€ προτWσει€. Τηλ. 6944508784. ΠΑΡΑΙΟΝΤΑΙ ιδιαgτερα vαθfvατα Μαθηvατικzν σε vαθητe€ Γυvνασgου – Λυκεgου και vετεξεταστeου€ απh απhφοιτο του Πανεπιστηvgου Αθηνzν. Τιve€ λογικe€. Τηλ. 6981283921.

Α

Χαρ. Τρικοjπη 39. Τηλ. 2237022471, 6977697967. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωveνη γκαρσονιeρα vε θeα την πλατεgα. Τηλ. 6977418250. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ vεγWλη επιπλωveνη γκαρσονιeρα 42 τ.v. σε καινοjρια πολυκατοικgα, κWτω απh το Νοσοκοvεgο. Τιvf: 220 ευρz. Τηλ. 2231026326, 6970154430, 6982638721. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 3ου ορhφου, γωνιακh, ηvιεπιπλωveνο, πWνω απh την ΤρWπεζα Πειραιz€. Τηλ. 6976692084. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωveνο 2αρι 56 τ.v. Τηλ. 2237024994, 6977532793. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωveνο, vε αυτhνοvη θeρvανση στον ΞηριW. Τηλ. 6977981653. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2χωρη γκαρσονιeρα 32 τ.v. ρετιρe, vε vεγWλη βερWντα & θeα, πλησgον vετρh Πανhρvου, στου€ Αvπελhκηπου€. Τηλ. 6945476667. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοjρια επιπλωveνη γκαρσονιeρα κοντW στον Βερhπουλο. Τηλ. 6974302989. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωveνο vε αυτhνοvη θeρvανση, δgπλα στο 2ο Fηv. Σχολεgο. Τηλ. 6973751839. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ρετιρe 55 τ.v στην οδh Σακαλf 10. Τηλ. 2237031811, 6973834658, 6907231553. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωveνη γκαρσονιeρα 30 τ.v. vε αυτhνοvη θeρvανση στην οδh Ρ. Φεραgου 7. Τηλ. 6945064020. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιeρα 30 τ.v. στην οδh Παπακυριαζf 4, στη Λαvgα. Τηλ. 6945064020. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι διαvπερe€ vε αυτhνοvη θeρvανση & ελWχιστα κοινhχρηστα, στην `νω Κυψeλη. Τηλ. 6977432517. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ vεγWλη γκαρσονιeρα 4 ου ορhφου σε οικογενειακf πολυκατοικgα στην Κυψeλη. Ο ιδιοκτfτη€ εgναι Καρπενησιzτη€ και θα προτιvηθοjν ΕυρυτWνε€. Τηλ. 6972455896. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.v., 2ου ορhφου, πλfρω€ επιπλωveνο, vε αυτhνοvη θeρvανση, στην οδh Αθ. Καρπενησιzτη 16. Τηλ. 2237025073, 6978351079. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωveνη γκαρσονιeρα 30 τ.v. vε ανεξWρτητη εgσοδο, βερWντα, αυτhνοvη θeρvανση & θeα, στον ΚWτω ΞηριW. Τιvf: 170 ευρz. Τηλ. 2237080601, 6985645859. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι vε αυτhνοvη θeρvανση & τζWκι, στον ΞηριW. Τηλ. 6977952633. 2102824245. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαveρισvα 100 τ.v. vε 2 υ/δ στην οδh Μεγ. ΑλεξWνδρου 19. Τηλ. 2237023304. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι καινοjριο, κεντρικh, επιπλωveνο, vε τζWκι & αυτhνοvη θeρvανση. ΕνοικιWζεται & για σεζhν. Τηλ. 6948517572. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισhγειο επιπλωveνο 2αρι 55 τ.v. vε αυτhνοvη θeρvανση & τζWκι. Τηλ. 6984080017. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι 102 τ.v. Τηλ. 6973982754. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωveνη γκαρσονιeρα 40 τ.v. 2ου ορhφου, σε καινοjρια πολυκατοικgα, vε 2 βερWντε€, αυτhνοvη θeρvανση, ευρjχωρη αποθfκη στο υπhγειο, υπαgθριο πWρκινγκ & θeα, στην οδh Μεγ. ΑλεξWνδρου & Αντιγhνη€, 300v. πWνω απh την πλατεgα. Τιvf: 280 ευρz. Τηλ. 2421057486, 6939797630. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωveνο 2αρι. Τηλ. 2237080304. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πeτρινη επιπλωveνη vονοκατοικgα 85 τ.v. vε κfπο, στο Μικρh Χωριh. Τηλ. 6945476667. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ vεγWλη, καινοjρια, επιπλωveνη γκαρσονιeρα, χωρg€ κοινhχρηστα, στη ΛαγκαδιW. Τιvf: 200 ευρz. Τηλ. 6988808087. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοjριο 4αρι ρετιρe, διαvπερe€, vε αυτhνοvη θeρvανση και τζWκι. Τηλ. 2237021061, 6979117800-801. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισhγεια οικgα 50 τ.v. στο ΜεγWλο Χωριh. κ. `ννα. Τηλ. 6932240686, 6947429176. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωveνη γκαρσονιeρα στην οδh Κατσαντzνη 4. Τιvf προσιτf. Τηλ. 2237025259. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωveνη γκαρσονιeρα 47 τ.v. σε ισhγειο vονοκατοικgα€ που βλeπει σε αυλf, στην οδh Αθ. Καρπενησιzτη 84. Τηλ. 2237022726, 6976692084. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωveνο, vε αυτhνοvη θeρvανση, στην οδh Αφροδgτη€ 11, απeναντι απh τη στεγασveνη λαϊκf αγορW. Τηλ. 6976868880. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ 2 καινοjρια διαvερgσvατα 75 τ.v. eκαστο, vε τζWκι. Το eνα 2ου hροφο, επιπλωveνο vε ψυγεgο και κουζgνα. Τηλ. 2231032345, 6939005639. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 55 τ.v. περgπου πλfρω€ επιπλωveνο, vε αυτhνοvη θeρvανση στο 1ο Fηv. Σχολεgο, κοντW στο ΤΕΙ, στην οδh ΚαφαντWρη & ΝικολWου. Τηλ. 6981501043. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοjρια γκαρσονιeρα 30 τ.v. vε αυτhνοvη θeρvανση κοντW στο κeντρο. Τηλ. 6974707561. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι διαveρισvα 68 τ.v. vε αυτhνοvη θeρvανση στην οδh Κολοκοτρzνη 3. Τηλ. 2104674840, 6977635733, 6937972355. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοjριο 2αρι διαveρισvα vε αυτhνοvη θeρvανση στην οδh ΠWτvου 16 στον ΚWτω ΞηριW. Τηλ. 2237025328, 6974989663. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι vε αυτhνοvη θeρvανση, πλfρω€ επιπλωveνο, vε τζWκι και πWρκινγκ σε νεhκτιστη πολυκατοικgα, στην οδh Χρ. ΚατσWvπα 4, στο δρhvο του Γηροκοvεgου. Τηλ. 6976768870, 2237022697. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 78 τ.v. επιπλωveνο και vη, στο κeντρο. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοjργιο πολυτελe€ studio, πλfρω€ επιπλωveνο – εξοπλισveνο, χωρg€ κοινhχρηστα, σε κεντρικh σηvεgο τη€ πhλη€. Τηλ. 6977893247.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Κυρgα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ υπεjθυνα την φροντgδα ηλικιωveνων & παιδιzν. Τηλ. 6973532467. ΖΗ Τ! εργασgα ω€ vπeιvπι σgτερ. Μhνο πρωινe€ zρε€, εκτh€ ΣαββWτου & Κυριακf€. Με εvπειρgα. Τηλ. 6980069760. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ καθαρgστρια στη Fοvνgστα. Εξαιρετικe€ αποδοχe€, ΙΚΑ, διαvονf, διατροφf, vεταφορW. Τηλ. 2237092201, 6973999751. Η Hygiene Service ΖΗ ΤΑ να προσλWβει πωλητe€/τριε€. Τηλ. 2441072373, 6947439797. Η εισαγωγικf ESPRESSO ΖΗΤΑ αντιπρhσωπο για hλο τον νοvh. Μhνο σοβαρe€ προτWσει€. Τηλ. 6946505646. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ συνεργWτη€ για την AEGEAN POWER (πzληση ηλεκτρικοj ρεjvατο€). Τηλ. 2231027463, 2231045383. Mπeιvπι σgτερ - κυρgα vε vεγWλη εvπειρgα και παιδαγωγικe€ γνzσει€ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φjλαξη παιδιzν απογευvατινe€ και βραδινe€ zρε€ τα Σαββατοκjριακα και τι€ γιορτe€. τηλ. 6973586709. Χειριστf€ ανυψωτικzν vηχανηvWτων vε δgπλωvα ΖΗ ΤΑ ανWλογη εργασgα. Τηλ. 6909235541. ΑποθηκWριο€ χειριστf€ κλαρκ vε προϋπηρεσgα ΖΗ ΤΑ ανWλογη εργασgα. Τηλ. 6977691117. ΖΗ ΤΟΥ ΝΤΑΙ συνεργWτε€ για στελeχωση ασφαλιστικοj γραφεgου στο Καρπενfσι. Τηλ. 2237025902. iρε€ 9.00-2.00. Κυρgα απh Βουλγαρgα vε πεgρα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ φροντgδα ηλικιωveνων, hχι εσωτερικf, φjλαξη παιδιzν, καθαριhτητα σπιτιzν f ξενοδοχεgων, σιδeρωvα. Τηλ. 6942404448. Κυρgα απh Βουλγαρgα vε πεgρα, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ φροντgδα ηλικιωveνων, αρρzστων, κατWκοιτων, επgση€, καθαριhτητα σπιτιοj, σιδeρωvα, φjλαξη παιδιzν κWθε ηλικgα€, σαν εσωτερικf. Τηλ. 6992531891, 2105225317. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ καθηγfτρια αγγλικzν για εργασgα σε φροντιστfριο. Τηλ. 2237025985, 6978896122. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ vοδgστρα για vhνιvη εργασgα στο Καρπενfσι. Πρωινe€ zρε€. Τηλ. 6946943719. Γυναgκα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φjλαξη ηλικιωveνων. Τηλ. 6993749690. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ σερβιτhρο€ για εστιατhριο – ψησταριW. Τηλ. 6974302989. ΖΗ ΤΕ' ΤΑΙ κυρgα για φροντgδα ηλικιωveνου. Τηλ. 6948599446. Απhφοιτη ΙΕΚ στελεχzν επιχειρfσεων, κWτοχο€ ECDL, γνzστη€ αγγλικzν, vε προϋπηρεσgα ΖΗ ΤΑ εργασgα πλfρου€ απασχhληση€ ω€ υπWλληλο€ γραφεgου. Τηλ. 6983153403. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ Wτοvο vε γνzσει€ αγγλικzν & Η/Υ να εργαστεg σε τουριστικh γραφεgο. Θα προτιvηθοjν Wτοvα vε εvπειρgα στο τουριστικh αντικεgvενο. Τηλ. 2237080150, 6945396808. ΖΗ Τ! εργασgα ω€ οικιακf βοηθh€. Τηλ. 6988331660. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ κυρgα για τη φjλαξη ηλικιωveνου, στο Μικρh Χωριh Ευρυτανgα€. Τηλ. 6973418416. ΖΗ Τ! εργασgα ω€ vπeιvπι σgτερ. Τηλ. 6937812252. Κυρgα ΖΗΤΑ εργασgα για τη φροντgδα παιδιzν f ηλικιωveνων. Τηλ. 6937812252. Ελληνgδα κυρgα 45 ετzν ΖΗ ΤΑ εργασgα. Πρhθυvη και για φjλαξη –συντροφιW ηλικιωveνων ατhvων ω€ εξωτερικf. Τηλ. 6982809196. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ κυρgα για φjλαξη ηλικιωveνου ατhvου στο Μικρh Χωριh Ευρυτανgα€. Τηλ. 6973418416. ΖΗ Τ! εργασgα ω€ vπεgvπι σgτερ για παιδιW ηλικgα€ 2-7 ετzν. Τηλ. 6970874850. ΖΗ Τ! εργασgα για φροντgδα ηλικιωveνων ατhvων f ω€ οικιακf βοηθh€. Τηλ. 6979300585. ΖΗ ΤΕ' ΤΑΙ οικιακf βοηθh€ για να φροντgζει ηλικιωveνη κυρgα 3 ηveρε€ την εβδοvWδα στην περιοχf Νeο FερvWτι Μικροj Χωριοj. Τηλeφωνα επικοινωνgα€: 6945644703, 2237041564. Ξε νο δο χεg ο 5 α στe ρων στο Καρ πε νf σι ΖΗ ΤΑ για την στελeχωση τvfvατο€ Spa φυσιοθεραπευτe€ / τριε€, κοvvωτe€ τριε€, αισθητικοj€, W το vα για vα νι κιοjρ και πε ντι κιοjρ και W το vα για την ρε σε ψιhν. Πλη ρο φο ρg ε€ στο Τηλ. 6938826965. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ καvαριeρα για τον παραδοσιακh ξενzνα στα ΦιδWκια. Υπεjθυνο€ κ. Φzτη€ Τηλ. 2237023380, 6944427070. ΖΗ Τ! εργασgα ω€ vπeιvπι σgτερ εντh€ νοvοj Ευρυτανgα€.τηλ: 2237022184. ΖΗ Τ! ερ γα σg α πα ντh€ τj που τηλ: 6973984988.

υτ αν ικ ά

Π!ΛΕΙΤΑI τζιπ LAND ROVER FREELANDER 188cc, 125hp, ατρακWριστο, full extra. Τιvf: 5.800 ευρz. Τηλ. 6979223694. Π!ΛΕΙΤΑI SEAT IBIZA 1400cc, 101hp, vοντeλο 2002 vε 75000km. Fιαθeτει κλιvατισvh, υδραυλικh τιvhνι, υπολογιστf ταξιδιοj, ηλεκτρικW παρWθυρα εvπρh€, συναγερvh. Πρhσφατο vεγWλο servis και καινοjργια λWστιχα. Τιvf 3500 ευρz. Τηλ. 6944563313. Π!ΛΕΙΤΑΙ VW Passat 1.600 cc, vοντeλο ‘98, 110.000 χλv, σε αρgστη κατWσταση, vε ηλ. παρWθυρα & καθρeφτε€, A/C, συναγερvh, immobilizer. Fεκτh€ κWθε eλεγχο€. Τιvf: 6.000 ευρz vετρητW. Τηλ. 6944563313. Π!ΛΕΙΤΑI LADA NIVA 2002, πρWσινο, vε 54.000 χλv. Τιvf: 2.900 ευρz. Τηλ. 6977500332. Π!ΛΕΙΤΑΙ NISSAN SYNNY 1400cc, vοντeλο ’93, 188.000 χλv, χρzvα λευκh. 6972053346. Π!ΛΕΙΤΑI MERCEDES C200, 1800cc, 163HP, χωρg€ τεκvfριο, 78.000 χλv., vοντeλο 2003, σε Wριστη κατWσταση, φυλWσσεται σε γκαρWζ. Fεκτh€ κWθε eλεγχο€. Τιvf: 14.500 ευρz. Τηλ. 6974096857. Π!ΛΕΙΤΑI Jeep Cherokee 2.400cc. Τηλ. 6973744901. Π!ΛΕΙΤΑΙ αυτοκgνητο Lada Niva 1700cc, 08/2006, 25000km, vε σχWρε€ οροφf€, προβολεg€ οvgχλη€, συναγερvh, Air Condition, υδραυλικh τιvhνι, ρWδιο CD MP3, σε Wριστη κατWσταση. Τιvf 6.500 ευρz. Τηλ. 6976787696 Π!ΛΕΙΤΑΙ κλοjβα MERCEDES VITO 110 CDI 2700cc, thermo diesel, vε κεντρικh κλεgδωvα, σκWρε€ φhρτωση€, immobilizer, radio-cd, air-condition. Τιvf: 9.500 ευρz. Τηλ. 6979331611. Π!ΛΕΙΤΑI τζιπ SUZUKI SAMURAI 1300cc, vοντeλο 2000. Τηλ. 6988627180. Π!ΛΕΙΤΑI αυτοκgνητο DAIHATSU SARAH 4x4, 1300cc, vοντeλο ’91, χρzvατο€ vπλε, σε καλf κατWσταση. Τηλ. 2237023221, 6970300795. Π!ΛΕΙΤΑI MITSUBISHI COLT 1300cc, vοντeλο 2000 & χρzvατο€ vπλε. Τηλ. 6976079375. Π!ΛΕΙΤΑΙ OPEL CAMPO 4x4 vοντeλο ’93, βενζινοκgνητο, καταλυτικh vε καινοjρια λWστιχα και αvορτισeρ. Αλλαγf και vε vικροvεσαgο ΙΧ επιβατικh vοντeλο 2001 και νεhτερο. Τιvf: 4.000 ευρz, συζητfσιvη. Τηλ. 6979400552. Π!ΛΕΙΤΑΙ HYUNDAI SANTA FE σε Wριστη κατWσταση vε δερvWτινα καθgσvατα, κοτσαδhρο, ηλιοροφf. Τιvf: 14.000 ευρz. Τηλ. 6973261924. Π!ΛΕΙΤΑΙ MERCEDES VITO 110D turbo diesel, vοντeλο ’99. `δεια για αγροτικh- επαγγελvατικh. Τηλ. 6981501043. Π!ΛΕΙΤΑI SUV 4x4 vWρκα€ MAZDA TRIBUTE 2000cc, vοντeλο 2003, χρzvατο€ vπλε, ατρακWριστο, vε ζαντολWστιχα, ηλιοροφf, δερvWτινα καθgσvατα, pull bar, σχWρα σκι, mp3 player, ηχοσfστηvα, full extra, vε 100.000 χλv. Fεκτh€ κWθε eλεγχο€. Τιvf ευκαιρgα€: 10.500 ευρz. Τηλ. 6974405823. Π!ΛΕΙΤΑΙ αυτοκgνητο Renault Laguna 1600cc, vοντeλο 2001, χρzvατο€ ασηvg πeρλα, 78.000 χλv., full extra. Τηλ. 6983510744. Π!ΛΕΙΤΑΙ αγροτικh MITSUBISHI L200, 4x4, πολλW extra σε πολj καλf κατWσταση. Τιvf συζητfσιvη. Τηλ. 6974466781. Π!ΛΕΙΤΑΙ TOYOTA STARLET 1000cc, vοντeλο ’90. Τιvf: 1.500 ευρz. Τηλ. 6945701452. Π!ΛΕΙΤΑI αυτοκgνητο Nissan Primera 1600cc, vοντeλο ’98, σε Wριστη κατWσταση, προστατευveνο σε γκαρWζ. Τηλ. 6972888565. Π!ΛΕΙΤΑΙ αυτοκgνητο NISSAN PRIMERA 1600 cc, vοντeλο ’98, ατρακWριστο. Fεκτh€ κWθε eλεγχο€. Τηλ. 6972888565. Π!ΛΕΙΤΑΙ αvεταχεgριστη vηχανf –γουροjνα vWρκα€ Kawasaki, vοντeλο 2005, σε πολj καλf τιvf. Τηλ. 6932814909. Π!ΛΕΙΤΑI αυτοκgνητο PAJERO PANIN 1800cc, vε ζWντε€ αλουvινgου, χρzvατο€ ασηvg, σε Wριστη κατWσταση. Τηλ. 2237024564. Π!ΛΕΙΤΑΙ αυτοκgνητο MITSUBISHI CARISMA 1600cc, vοντeλο 2000, 150.000 χιλ., Τηλ. 6947840657 Π!ΛΕΙΤΑΙ αυτοκgνητο HYUDAI ACCENT 1400cc, vοντeλο 2002, full extra, vε air condition. Τιvf: 3.200 ευρz. Τηλ. 6978720243. Π!ΛΕΙΤΑI αυτοκgνητο vWρκα€ SUZUKI SAMURAI, cabrio, 1800cc, vοντeλο 2000, vε 70.000 χλv., σε Wριστη κατWσταση. Τιvf: 5:000 ευρz. Τηλ. 6972288467. Π!ΛΕΙΤΑI vηχανWκι GILLERA 125cc. Τιvf: 1000 ευρz. Τηλ. 6982402918. Π!ΛΕΙΤΑI SEAT IBIZA 1300cc, vοντeλο 12/D93. Τιvf: 1100 ευρz. Τηλ. 6982402918. Π!ΛΕΙΤΑI vηχανf KTM SMC 660cc, super motard, vοντeλο 2004, σε πολj καλf κατWσταση, αλισογρWναζα καινοjρια, εξWτvιση akrapovic. Τηλ. 6948561131. Π!ΛΕΙΤΑΙ αυτοκgνητο vWρκα€ AUDI S3 vοντeλο 2002vε full extra. Τηλ. 6943904400. Π!ΛΕΙΤΑΙ αυτοκgνητο vWρκα€ RENAULT CLIO WILLIAMS vοντeλο 1991, χρzvα κgτρινο, vε roll bar και δυο vοτeρ. Τηλ. 6982924817. Π!ΛΕΙΤΑΙ αυτοκgνητο vWρκα€ OPEL CORSA A, vε vοτeρ CALIBRA, 2000 κυβ., vε roll bar και ανWρτηση. Χωρg€ χαρτιW. Τηλ. 6942768376. Π!ΛΕΙΤΑΙ αυτοκgνητο vWρκα€ OPEL CADETT GTE vε καρhτσα και roll bar. Με f χωρg€ χαρτιW. Τηλ. 6942768376. Π!ΛΕΙΤΑΙ vοτοσυκλeτα vWρκα€ APRILIA 650c.c. Τιvf: 1.700 ευρz και vε χρηvατοδhτηση. Τηλ. 6972740496. Π!ΛΕΙΤΑΙ σασvWν και βοηθητικf για VITARA 1600. Τιvf 250 ευρz. Τηλ. 6972740496. Π!ΛΕΙΤΑI αυτοκgνητο vWρκα€ ΤΟΥΟΤΑ RAV 4 SOL, 2000cc., 150hp, χρzvα κυπαρισσg, ατρακWριστο, vε ηλιοροφf, σκαλοπWτια, ζWντε€ αλουvινgου, DVD PLAYER vε οθhνη 7’’, OLD MAN EMU ανWρτηση. Fεκτh€ οποιοσδfποτε eλεγχο€. Τιvf: 15.000 ευρz. Τηλ. 6948115359. Π!ΛΕΙΤΑI φορτηγWκι πετρελαgου 2400 κυβικW, vοντeλο 96. Τηλ. 6977755814. Π!ΛΕΙΤΑI vηχανf CBR 400cc ccero RR ατρακWριστη, σε πολj καλf κατWσταση, vε συναγερvh, επιπλeον σjστηvα ψjξη€ και καινοjρια vπαταρgα. Πληρωveνα τeλη κυκλοφορgα€ 2009. Τιvf συζητfσιvη. Τηλ. 6973061243.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 1ου ορhφου, στην οδh Fωδzνη€ 6, στη Λαvgα. Τηλ. 6977329711. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι οροφοδιαveρισvα vε αυτhνοvη θeρvανση & τζWκι, σε Wριστη κατWσταση, στην οδh ΠWτvου. Κ. Κικf. Τηλ. 2237025993. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι πλfρω€ επιπλωveνο, vε αυτhνοvη θeρvανση, στην οδh ΠWτvου. Κ. Κικf. Τηλ. 2237025993. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωveνο vε αυτhνοvη θeρvανση, στο κeντρο τη€ πhλη€. Τηλ. 2237023697, 6976148209. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι στην οδh Κυθfρων & Ζακjνθου, στον ΚWτω ΞηριW. Τηλ. 6972444348. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωveνη γκαρσονιeρα στην οδh Αγ. ΝικολWου 23. Τηλ. 2237023393, 6973734896. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαveρισvα 120 τ.v., 4ου ορhφου, vε 3 υ/δ, στην οδh Κατσαντzνη 2. ΚατWλληλο και για γραφεgα. Τηλ. 6946604879. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωveνο, vε αυτhνοvη θeρvανση, δgπλα στο 3ο Fηv. Σχολεgο. Τηλ. 6937812252. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ (προσεχz€) οροφοδιαveρισvα, κατWλληλο και για επαγγελvατικf χρfση, στην οδh Γ. Παπανδρeου 7, eναντι Συνεδριακοj Κeντρου. Τηλ. 6970463550. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πλfρω€ επιπλωveνη vεζονeτα 45 τ.v. πλησgον 1ου Fηv. Σχολεgου. Τηλ. 6974710271. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ vεγWλο ισhγειο 3αρι vε αυτhνοvη θeρvανση, επg τη€ Ν. ΣτρWτου & Στ. Γρανgτσα 7, κοντW στο 2ο Fηv. Σχολεgο. Τηλ. 2237023112, 6973764830, 6938566898. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 75 τ.v. 2ου ορhφου, χωρg€ κοινhχρηστα, vε αυτhνοvη θeρvανση, τζWκι & βερWντε€ γjρω-γjρω, κοντW στου€ Αγ. ΕυρυτWνε€. Τιvf: 300 ευρz. Τηλ. 6973805922. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ vονοκατοικgα (4αρι) 130 τ.v. στην οδh Γ. Παπανδρeου 9. Τηλ. 2106394328. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιeρα στην ΠWτρα, δgπλα στο ΤΕΙ. Προτιvοjνται ΕυρυτWνε€ φοιτητe€. Τηλ. 6972444342. Κ. Χρ. Κουτροjvπα€. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι στην οδh Ν. ΣτρWτου 80. Τηλ. 2237022965, 6975863127. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι ευρjχωρο, 3ου ορhφου, στο κeντρο τη€ πhλη€. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι οροφοδιαveρισvα 100 τ.v., 4ου ορhφου, ανακαινισveνο, vε τερWστια πeργκολα, στο κeντρο τη€ πhλη€. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαveρισvα 75 τ.v. vε αυτhνοvη θeρvανση στην οδh Ν. ΣτρWτου 53. Τηλ. 2237023340, 6976686352. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι σε καινοjρια πολυκατοικgα, στη ΛαγκαδιW. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝFΡVΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισveνο οροφοδιαveρισvα vε vεγWλε€ βερWντε€, θeα & αυτhνοvη θeρvανση, eναντι DIA. Τιvf: 300 ευρz. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝFΡVΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πολυτελf€ νεhδvητη κατοικgα 80 τ.v. vε αυτhνοvη θeρvανση, τζWκι, & αποθfκη. Τιvf: 350 ευρz. Τηλ. 6970083350. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι σε Wριστη κατWσταση, vε αυτhνοvη θeρvανση & τζWκι, στον ΠWνω ΞηριW. Τηλ. 6932915108. Κ. Γρηγhρη€. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωveνο διαveρισvα 42 τ.v. στην οδh Αφροδgτη€. Τηλ. 6976899180. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωveνο 2αρι πλησgον Νοσοκοvεgου. Τηλ. 6981610658. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι vε αυτhνοvη θeρvανση & Wνετο πWρινγκ, κοντW στο ΙΚΑ, στην οδh Αρvονgα€ 4. Τιvf λογικf. Τηλ. 6946054994. Fιαθeσιvο απh 1/12/2010. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαveρισvα 70 τ.v. vε 2 υ/δ, επιπλωveνο, vε αυτhνοvη θeρvανση, σε ισhγειο 2οροφη€ οικοδοvf€, ανεξWρτητο, διαvπερe€, vε απεριhριστη θeα. Τηλ. 2237080601, 6985645859. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοjρια γκαρσονιeρα 35 τ.v., 1ου ορhφου, vε αυτhνοvη θeρvανση, κοντW στο 2ο Fηv. Σχολεgο. Τηλ. 2237021253. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πλfρω€ επιπλωveνο 3αρι, ανεξWρτητο, vε αυτονοvgα, στην οδh Νικ. ΣτρWτου, κοντW στο 2ο Fηv. Σχολεgο. 2 υ/δ, 2 vονW κρεβWτια vε κοvοδgνα, eνα διπλh, κουζgνα, σαλονοτραπεζαρgα, τζWκι, vεγWλη αυλf, ηλ. συσκευe€, χαλιW, κουβeρτε€, παπλzvατα. Τιvf λογικf. Ιδανικh και για φοιτητe€. Τηλ. 6955199867, 6981776955. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι διαveρισvα στο κeντρο τη€ πhλη€. Τηλ. 2237023434. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωveνο στην οδh Ζηνοποjλου 48. Τηλ. 6977360408. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι vε τζWκι & αυτhνοvη θeρvανση κοντh στο σοjπερ vWρκετ DIA. Τηλ. 6976700766. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωveνο studio σε καινοjρια πολυκατοικgα vε αυτhνοvη θeρvανση. Τηλ. 6999932550, 2641032550, 2641052568. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.v., 2ου ορhφου, πλfρω€ επιπλωveνο, vε αυτhνοvη θeρvανση στην οδh Αθ. Καρπενησιzτη 16. Τηλ. 6978351079, 2237025073. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι καινοjριο, ρετιρe, διαvπερe€, vε αυτhνοvη θeρvανση, δgπλα στο Γηροκοvεgο. Τηλ. 6979117800-801, 2237021061. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πολυτελf€ νεhδvητη vονοκατοικgα 101 τ.v. προσhψεω€ vε 2 vπWνια, αυτhνοvη θeρvανση, τζWκι, πWρκινγκ. Τιvf: 450 ευρz. Τηλ. 6970083350. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ vονοκατοικgα (για σεζhν f vhνιvα) 80 τ.v. πλfρω€ επιπλωveνη, vε αυτhνοvη θeρvανση, τζWκι, γκαρWζ & κfπο στον Πρ. Ηλgα. Τιvf: 500 ευρz. Τηλ. 6942579364. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι 2ου ορhφου vε αυτhνοvη θeρvανση κοντW στο 2ο Fηv. Σχολεgο. Τηλ. 6973751839. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωveνη γκαρσονιeρα 40 τ.v. 2ου ορhφου, vε αυτhνοvη θeρvανση, στην οδh

Ν Ε

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟFΗΓΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΒΟΙVΤΙΑΣ

Ζητε(ται

κυρgα eω€ 35 ετzν για την παρακολοjθηση πελατολογgου vα€ στην περιοχf τη€ Φθιzτιδα€. Μhνιvη απασχhληση. Απαραgτητα: ευχeρεια στι€ δηvhσιε€ σχeσει€ - αυτοκgνητο f vηχανWκι. Μισθh€ - ποσοστW. Τηλ.: 6972-621454, 6982-410949, 22210-38815

Πωλε(ται

Οικhπεδο 200 τ.v. γωνιακh, Wρτιο & οικοδοvfσιvο, επg του κεντρικοj δρhvου, στη Μυρgκη. Τηλ. 6942472252

ΝΕΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαveρισvα 105 τ.v. vε αυτhνοvη θeρvανση, vπhιλερ, vhνωση, χωρg€ κοινhχρηστα, vε απεριhριστη θeα, στην οδh Ιατρgδου. Τηλ. 2231021371.


δηλGνεται απ6 3ναν συνδυασC6 συCπτωC*των στο Cεγαλ7τερο αριθC6 των ασθενGν. Περ5που στο 1/3 των πασχ6ντων δεν παρατηρο7νται συCπτGCατα. Το ηπι6τερο σ7CπτωCα τηM ισχαιC5αM ε5ναι η εCφ*νιση π6νου στο γλουτ6 4 την κν4Cη κατ* την β*διση σε ορισC3νη απ6σταση, το οπο5ο αποκαλε5ται διαλε5πουσα χωλ6τητα. Ε5ναι ιδια5τερα σηCαντικ4 η αξιολ6γηση του προβλ4CατοM σε αυτ6 το στ*διο γιατ5 3τσι Cπορε5 να ανακοπε5 η πορε5α τηM ν6σου σε κρ5σιCη ισχαιC5α. Η κρ5σιCη ισχαιC5α αποτελε5 σοβαρ6τατη εξ3λιξη τηM αρτηριοπ*θειαM, οφε5λεται, κυρ5ωM, σε εκτεταC3νεM και πολυεπ5πεδεM αλλοιGσειM και χαρακτηρ5ζεται απ6 συνεχ4 π6νο, ιδ5ωM στη δι*ρκεια τηM ν7χταM. Μερικ3M φορ3M η δι*γνωση τ5θεται λ6γω τηM εCφ*νισηM ελκGν 4 νεκρGσεων στα δ*κτυλα και την πτ3ρνα. Η εξ3λιξη τηM περιφερικ4M αρτηριακ4M ν6σου σε κρ5σιCη ισχαιC5α ε5ναι ταχ7τατη στουM διαβητικο7M ασθενε5M και επ3ρχεται τουλ*χιστον στο 1/3 των ασθενGν Cε βλ*βεM στιM αρτηρ5εM τηM κν4CηM. Η αντιCετGπιση τηM διαβητικ4M αρτηριοπ*θειαM των κ*τω *κρων συνδ3εται *Cεσα Cε την ποι6τητα ζω4M, πρακτικ* τη δυνατ6τητα να βαδ5ζει κανε5M. Για το λ6γο αυτ6 ο κ7ριοM *ξοναM αυτ4M τηM ποι6τηταM ζω4M ε5ναι η δι*σωση του *κρου. Και εδG τ5θεται το ερGτηCα: ποιοM ε5ναι ο καλ7τεροM τρ6ποM αντιCετGπισηM τηM ταχε5αM εξ3λιξηM και των επιπλοκGν τηM διαβητικ4M περιφερικ4M αρτηριοπ*θειαM; ΣαφGM και η πρ6ληψη τηM, Cε την αποC*κρυνση των παραγ6ντων κ5νδυνου, η οπο5α θα ανακ6ψει την πορε5α τηM ν6σου. 1τσι, η σωστ4 ρ7θCιση του διαβ4τη, η διακοπ4 του καπν5σCατοM, ο 3λεγχοM τηM υπερλιπιδαιC5αM και τηM υπ3ρτασηM, η καταπολ3Cηση τηM παχυσαρκ5αM και η *σκηση ε5ναι Cερικο5 απ6 τουM βασικο7M καν6νεM 3λεγχου τηM εξ3λιξηM τηM ν6σου. Η χορ4γηση απ6 τον ιατρ6 αντιαιCοπεταλιακGν και αιCορεολογικων φαρC*κων θεωρε5ται τιM περισσ6τερεM φορ3M απαρα5τητη για τον 3λεγχο τηM ν6σου. 2ταν, 6CωM, οι αθηροσκληρωτικ3M βλ*βεM των αρτηριGν ε5ναι σοβαρ3M και δεν ανταποκρ5νονται στα συντηρητικ* C3τρα θεραπε5αM και η ν6σοM εξελ5σσεται ταχ7τατα Cε σοβαρ6 κ5νδυνο επιπλοκGν (3λκη, νεκρGσειM, λο5Cωξη του ποδιο7), τ6τε η χειρουργικ4 θεραπε5α ε5ναι επιβεβληC3νη προκειC3νου να αποκατασταθε5 η αρτηριακ4 κυκλοφορ5α του ποδιο7, να επουλωθο7ν τα ισχαιCικ* 3λκη και να αποφευχθε5 ο ακρωτηριασC6M. Η συCβολ4 τ6σο των χειρουργικGν, 6σο και των ενδανγειακGν επεCβ*σεων στην επαναιC*τωση του διαβητικο7 ισχαιCικο7 ποδιο7 3χει σαν αποτ3λεσCα τη θεαCατικ4 Cε5ωση των ακρωτηριασCGν τιM τελευτα5εM δεκαετ5εM.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ)ΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣ)Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ)Ν ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ)Ν Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν4σι 21-2-2011 ΑριθC. Πρωτ. 264

υρ

Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ)ΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣ)Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ)Ν ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ)Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν4σι 25 -2-2011 ΑριθC. Πρωτ. 263

ΑΝΑΚΟΙΝ)ΣΗ Περ5ληψη τηM αριθC. 22/2010 αποφ. τηM Α/θCιαM Ε.Ε.Α. Ν. Ευρυταν5αM

ΑνακοινGνουCε 6τι σ7Cφωνα Cε τιM διατ*ξειM των αρθρ. 10 και 14 του Ν. 998/79 η Α/θCια Επιτροπ4 Επ5λυσηM ασικGν ΑCφισβητ4σεων (Ε.Ε..Α.) Ν. Ευρυταν5αM εξ3δωσε την αριθC. 22/1612-2010 απ6φασ4 τηM, 7στερα απ6 3νσταση του Βασιλε5ου Καρρ* κατ* τηM αριθC. 2998/25-62010 Πρ*ξηM χαρακτηρισCο7 του ασ*ρχη Καρπενησ5ου (εκδ6θηκε 7στερα απ6 α5τηCα του ιδ5ου) και για 3κταση αυτ4M εCβαδο7 1.121,10 τ.C. στη θ3ση "Μπασαρ*"

του πρGην .. Μυρ5κηM του 4Cου Καρπενησ5ου, Cε την οπο5α οC6φωνα αποφ*σισε 6τι η εν λ6γω 3κταση 3χει δασικ6 χαρακτ4ρα, απ3ρριψε την 3νσταση και 3κανε δεκτ4 την Πρ*ξη χαρακτηρισCο7 6πωM 3χει. Η δ5Cηνη προθεσC5α για την τυχ6ν *σκηση προσφυγ4M στη Β/θCια Ε.Ε..Α. Εφετε5ου ΛαC5αM κατ* τηM απ6φασηM αυτ4M, εκ C3ρουM οποιουδ4ποτε 3χει 3ννοCο συCφ3ρον, αρχ5ζει απ6 την τελευτα5α δηCοσ5ευσ4 τηM σ7Cφω-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ)ΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣ)Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ)Ν ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ)Ν Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν4σι 25-2-2011 ΑριθC. Πρωτ. 297

ΑΝΑΚΟΙΝ)ΣΗ Περ5ληψη τηM αριθC. 7/2010 αποφ. τηM Α/θCιαM Ε.Ε..Α. Ν. Ευρυταν5αM ΑνακοινGνουCε 6τι σ7Cφωνα Cε τιM διατ*ξειM των αρθρ. 10 και 14 του Ν. 998/79 η Α/θCια Επιτροπ4 Επ5λυσηM ασικGν ΑCφισβητ4σεων (Ε.Ε..Α.) Ν. Ευρυταν5αM εξ3δωσε την αριθC. 7/1512-2010 απ6φασ4 τηM, 7στερα απ6 3νσταση τηM Φωτειν4M Κονιαβ5τη κατ* τηM αριθC. 792/18-22008 Πρ*ξηM χαρακτηρισCο7 του ασ*ρχη Καρπενησ5ου (εκδ6θηκε 7στερα απ6 α5τηCα τηM ιδ5αM) και για 3κταση αυτ4M εCβαδο7 374,52 τ.C. (ΤC4Cα 2) στη θ3ση "Τσατσ3ικα-Λαγκ*δα" του πρGην .. Καρπενησ5ου - οικ. Γοργιαν*δων - του 4Cου Καρπενησ5ου, Cε την οπο5α οC6φωνα αποφ*σισε 6τι η εν λ6γω 3κταση δεν 3χει δασικ6 χαρακτ4ρα, 3κανε δεκτ4 την 3νσταση και απ3ρριψε την Πρ*ξη χαρακτηρισCο7 ωM προM αυτ4. Η δ5Cηνη προθεσC5α για την τυχ6ν *σκηση προσφυγ4M στη Β/θCια Ε.Ε..Α. Εφετε5ου ΛαC5αM κατ* τηM απ6φασηM αυτ4M, εκ C3ρουM οποιουδ4ποτε 3χει 3ννοCο συCφ3ρον, αρχ5ζει απ6 την τελευτα5α δηCοσ5ευσ4 τηM σ7Cφωνα Cε τα οριζ6Cενα στο αρθρ. 14 του Ν. 998/79. Η αριθC. 7/2010 απ6φαση εστ*λη και στο 4Cο Καρπενησ5ου (. Ε. Καρπενησ5ου) για την αν*ρτησ4 τηM επ5 3να C4να. Για περισσ6τερεM πληροφορ5εM οι ενδιαφερ6Cενοι Cπορο7ν να απευθ7νονται στην Υπηρεσ5α CαM (αρC6διοM Η. Τσ3λιοM τηλ. 22370 80097) τιM εργ*σιCεM ηC3ρεM και GρεM.

ΑΝΑΚΟΙΝ)ΣΗ Περ5ληψη τηM αριθC. 24/2010 αποφ. τηM Α/θCιαM Ε.Ε..Α. Ν. Ευρυταν5αM ΑνακοινGνουCε 6τι σ7Cφωνα Cε τιM διατ*ξειM των αρθρ. 10 και 14 του Ν. 998/79 η Α/θCια Επιτροπ4 Επ5λυσηM ασικGν ΑCφισβητ4σεων (Ε.Ε..Α.) Ν. Ευρυταν5αM εξ3δωσε την αριθC. 24/1612-2010 απ6φασ4 τηM, 7στερα απ6 3νσταση του Γεωργ5ου Τσιτο7ρη κατ* τηM αριθC. 4138/2-72007 Πρ*ξηM χαρακτηρισCο7 του ασ*ρχη Καρπενησ5ου (εκδ6θηκε 7στερα απ6 α5τηCα τηM Σοφ5αM Ζαρ5δα) και για 3κταση αυτ4M εCβαδο7 2.242,20 τ.C. στη θ3ση "Μαργαζ5" του πρGην .. Καρπενησ5ου του 4Cου Καρπενησ5ου, Cε την οπο5α οC6φωνα αποφ*σισε 6τι η εν λ6γω 3κταση 3χει δασικ6 χαρακτ4ρα, απ3ρριψε την 3νσταση και 3κανε δεκτ4 την Πρ*ξη χαρακτηρισCο7 6πωM 3χει. Η δ5Cηνη προθεσC5α για την τυχ6ν *σκηση προσφυγ4M στη Β/θCια Ε.Ε..Α. Εφετε5ου ΛαC5αM κατ* τηM απ6φασηM αυτ4M, εκ C3ρουM οποιουδ4ποτε 3χει 3ννοCο συCφ3ρον, αρχ5ζει απ6 την τελευτα5α δηCοσ5ευσ4 τηM σ7Cφωνα Cε τα οριζ6Cενα στο αρθρ. 14 του Ν. 998/79. Η αριθC. 24/2010 απ6φαση εστ*λη και στο 4Cο Καρπενησ5ου (.Ε. Καρπενησ5ου) για την αν*ρτησ4 τηM επ5 3να C4να. Για περισσ6τερεM πληροφορ5εM οι ενδιαφερ6Cενοι Cπορο7ν να απευθ7νονται στην Υπηρεσ5α CαM (αρC6διοM Η. Τσ3λιοM τηλ. 22370 80097) τιM εργ*σιCεM ηC3ρεM και GρεM.

Ο ασ*ρχηM Στα7ροM ΚοσC*M

Ο ασ*ρχηM Στα7ροM ΚοσC*M

υτ αν ικ ά

10) ΑντιCετGπιση τηM ξηρ6τηταM του δ3ρCατοM των ποδιGν, που οδηγε5 σε σχισ5Cατα, Cε ειδικο7M αφρο7M 4 κρ3CεM ενυδ*τωσηM. Σε 6,τι αφορ* την αντιCετGπιση των προβληC*των στα π6δια των ασθενGν Cε διαβ4τη, ε5ναι απαρα5τητη η θεσCοθ3τηση, σ7σταση και λειτουργ5α ιατρε5ων διαβητικο7 ποδιο7. Τα ιατρε5α αυτ* ε5ναι απαρα5τητα κατ' αρχ4ν σε 6λα τα Cεγ*λα Περιφερικ* και ΝοCαρχιακ* ΝοσοκοCε5α, ενG η 5δρυση και λειτουργ5α τουM σε Cον*δεM πρωτοβ*θCιαM φροντ5δαM υγε5αM θα Cπορο7σε να αποτελ3σει 3ναν δε7τερο στ6χο για τη χGρα CαM. Στα ιατρε5α αυτ* πρ3πει να απευθ7νονται τα *τοCα Cε διαβ4τη Cε σκοπ6: 1. Την πρ6ληψη προβληC*των των κ*τω *κρων. 2. Την εκπα5δευση των ατ6Cων Cε διαβ4τη στη φροντ5δα των ποδιGν τουM. 3. Την εξειδικευC3νη αντιCετGπιση, αν αυτ6 χρειαστε5. Η διεθν4M εCπειρ5α κατ3δειξε 6τι η λειτουργ5α τ3τοιων ιατρε5ων προλαCβ*νει και CειGνει C3χρι και 50% τουM ακρωτηριασCο7M στα *τοCα Cε διαβ4τη. Ε5ναι σηCαντικ6 6τι η Cε5ωση των ακρωτηριασCGν παρατηρ4θηκε σε κρ*τη τα οπο5α ε5ναι λιγ6τερο προηγC3να οικονοCικ* και υγειονοCικ* απ6 την Ελλ*δα. Η οργ*νωση των ιατρε5ων αυτGν σ7Cφωνα Cε τιM συστ*σειM τηM ιεθνο7M Συνεργαζ6CενηM ΟC*δαM για το ιαβητικ6 Π6δι πρ3πει να ε5ναι ωM εξ4M: • Ιατρε5ο ιαβητικο7 Ποδιο7 Επιπ3δου 1: Το ιατρε5ο αυτ6 στελεχGνεται απ6 3ναν παθολ6γο 4 γενικ6 ιατρ6 και Cια νοσηλε7τρια 4 3ναν ποδολ6γο - ποδοθεραπευτ4. • Ιατρε5ο ιαβητικο7 Ποδιο7 Επιπ3δου 2: Το ιατρε5ο αυτ6 στελεχGνεται απ6 3ναν Παθολ6γο Cε εξειδ5κευση στο διαβ4τη, 3ναν χειρουργ6 (γενικ6 χειρουργ6 4 αγγειοχειρουργ6 4 ορθοπεδικ6), Cια νοσηλε7τρια και 3ναν ποδολ6γο - ποδοθεραπευτ4. • Ιατρε5ο ιαβητικο7 Ποδιο7 Επιπ3δου 3: ΕξειδικευC3νο ιατρε5ο διαβητικο7 ποδιο7. Τα εξειδικευC3να ιατρε5α στελεχGνονται απ6 3ναν Παθολ6γο Cε εξειδ5κευση στο διαβ4τη, 3ναν αγγειρουργ6, 3ναν χειρουργ6 γενικ4M χειρουργικ4M, 3ναν ορθοπεδικ6, 3ναν παθολ6γο -λοιCωξιολ6γο, Cια νοσηλε7τρια, 3ναν ποδολ6γο-ποδοθεραπευτ4 και 3ναν ορθωτιστ4 (δηλαδ4 επιστηC6νων υγε5αM που ε5ναι εξειδικευC3νοι στην κατασκευ4 ειδικGν υποδηC*των και πελC*των). Στα εξειδικευC3να κ3ντρα Cπορε5 να γ5νεται εκπα5δευση γιατρGν, νοσηλευτGν και ποδολ6γων - ποδοθεραπευτGν που θα στελεχGσουν Cελλοντικ* ιατρε5α διαβητικο7 ποδιο7. Σ4Cερα στην Ελλ*δα υπ*ρχουν σε

λειτουργ5α ιατρε5α διαβητικο7 ποδιο7 (επιπ3δου 1-3) στα εξ4M δηC6σια ΝοσοκοCε5α: Γ.Ν.Α. Λαϊκ6, Γ.Ν.Α. ΕυαγγελισC6M, Γ.Ν.Α. ΓεGργιοM ΓεννηCατ*M, ΝοσοκοCε5ο Α. Φλ3Cιγκ, Γ.Ν.Π. Τζ*νειο, Πολυκλινικ4 ΑθηνGν, ΝοσοκοCε5ο Α. Συνγρ6M, Π.Γ.Ν. Αττικ6ν, ΝοσοκοCε5ο ΝΙΜΤΣ ΑθηνGν, Γ.Ν. Θ4βαM, Γ.Ν. Χαλκ5δαM, Γ.Ν. Ηρακλε5ου Βενιζ3λειο, Γ.Ν. Θεσσαλον5κηM Παπαγεωργ5ου, ΠανεπιστηCιακ6 ΝοσοκοCε5ο Αλεξανδρο7ποληM. Τα ιατρε5α διαβητικο7 ποδιο7 των ΝοσοκοCε5ων των Cεγ*λων π6λεων δηCιουργ4θηκαν απ6 ιατρο7M Cε ειδικ4 εκπα5δευση σε κ3ντρα του εξωτερικο7, και τα ιατρε5α *λλων Cικρ6τερων π6λεων απ6 ιατρο7M Cε εξειδ5κευση σε Cεγ*λα ΝοσοκοCε5α τηM Ελλ*δαM 6που λειτουργο7ν τ3τοια ιατρε5α. ΕποC3νωM, στη χGρα CαM υπ*ρχει η δυνατ6τητα για εκπα5δευση γιατρGν και νοσηλευτGν για τη δηCιουργ5α ιατρε5ων διαβητικο7 ποδιο7. Παρ* το γεγον6M 6τι ο σακχαρGδηM διαβ4τηM θεωρε5ται κατεξοχ4ν Cεταβολικ4 ν6σοM, εκ των πραγC*των αποδεικν7εται 6τι Cπορε5 να ε5ναι ταυτ6χρονα και αγγειακ4. Και αυτ6 γιατ5 αγγειακ3M επιπλοκ3M συναντGνται πολ7 συχν* στουM διαβητικο7M ασθενε5M και αποτελο7ν την κ7ρια αιτ5α ενδονοσοκοCειακ4M νοσηλε5αM τουM. Μ*λιστα, η αγγειακ4 ν6σοM ε5ναι 4-5 φορ3M συχν6τερη στουM διαβητικο7M ασθενε5M, εCφαν5ζεται επιθετικ6τερη συγκριτικ* Cε τουM Cη διαβητικο7M και εγκαθ5σταται σε νεGτερη ηλικ5α, Cε 5ση κατανοC4 Cεταξ7 ανδρGν και γυναικGν. Οι αθηροσκληρυντικ3M βλ*βεM των αρτηριGν επιτε5νονται στην παρουσ5α του διαβ4τη, δηCιουργGνταM ταχ7τατα στενGσειM 4 και αποφρ*ξειM του αυλο7 των αγγε5ων. Οι αλλοιGσειM αυτ3M προσβ*λλουν εν δυν*Cει 6λα τα αγγε5α του σGCατοM. Ε5ναι, 6CωM, ιδια5τερηM σηCασ5αM το γεγον6M 6τι 5σωM πουθεν* αλλο7 στο ανθρGπινο σGCα δεν παρατηρο7νται τ6σο καθαρ* και σε τ3τοια 3κταση οι καταστροφικ3M συν3πειεM των επιπλοκGν του σακχαρGδη διαβ4τη 6πωM στα π6δια των διαβητικGν ασθενGν. Η αποφρακτικ4 αρτηριοπ*θεια των κ*τω *κρων συνδ3εται *Cεσα Cε το πολ7πλοκο σ7νδροCο του διαβητικο7 ποδιο7. Στην παρουσ5α του διαβ4τη οι βλ*βεM εστι*ζονται στιM περιφερικ3M, κυρ5ωM, αρτηρ5εM κ*τω απ6 το γ6νατο, οι οπο5εM ε5ναι αγγε5α Cεσα5ου και Cικρο7 διαCετρ4CατοM. Πρ3πει να σηCειωθε5 6τι στην εCφ*νιση και την ταχε5α εξ3λιξη τηM διαβητικ4M ανγειοπ*θειαM συCβ*λλουν παρ*γοντεM 6πωM ο χρ6νοM εCφ*νισηM και η ρ7θCιση του διαβ4τη, η υψηλ4 αρτηριακ4 π5εση, το κ*πνισCα, η υπερλιπιδαιC5α και η παχυσαρκ5α. Η παρουσ5α των αποφρακτικGν αρτηριακGν βλαβGν στα κ*τω *κρα υπο-

Ν Ε

Συν3χεια απ6 την σελ5δα 11

Ανακοινώσεις

Α

Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ*ρτη 2 Μαρτ5ου 2011 / Σελ5δα 28

να Cε τα οριζ6Cενα στο αρθρ. 14 του Ν. 998/79. Η αριθC. 22/2010 απ6φαση εστ*λη και στο 4Cο Καρπενησ5ου (.Ε. Καρπενησ5ου) για την αν*ρτησ4 τηM επ5 3να C4να. Για περισσ6τερεM πληροφορ5εM οι ενδιαφερ6Cενοι Cπορο7ν να απευθ7νονται στην Υπηρεσ5α CαM (αρC6διοM Η. Τσ3λιοM τηλ. 22370 80097) τιM εργ*σιCεM ηC3ρεM και GρεM. Ο ασ*ρχηM Στα7ροM ΚοσC*M


20ετη πε ρα

Επιχειρήσεις νοµού Ευρυτανίας

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ8ρτη 2 ΜαρτDου 2011 / ΣελDδα 29

ΚΣΤΑΣ Σ. ΛΙΑΠΗΣ

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

υτ αν ικ ά

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΑΤΜΑΤΝ ΛΟΥΣΤΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΚΑΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ LAMINATE

Ν Ε

Α

- 2237021122

ΣΑΨΑΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΝ ΑΜ*ΣΑ 24956

ΤΗΛ. 210 6456996 ΚΙΝ. 6937 035583

Λ. ΑΛΕΞΑΝ*ΡΑΣ ΑΡ. 69 ΑΘΗΝΑ 11474 e-mail:xsapsali@hol.gr ssapsali@dsa.gr

ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΝΤΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΤΗΛ. 210 5128048 ΚΙΝ. 6974662695

ΤΗΛ. 210 6544875 ΚΙΝ. 694 4292099

ȰȵɆɃɅɃɆȻȾȰ ȵȻɇȻɈȸɆȻȰ ȰȾɈɃɅȿɃȽȾȰ ȵȻɇȻɈȸɆȻȰ ȵȻɇȻɈȸɆȻȰ Ƀɇȵ ɃɆȳȰɁɏɀȵɁȰ ɈȰɂȻȴȻȰ ɇȵ ɃȿɃ ɈɃɁ ȾɃɇɀɃ ɅȰȾȵɈȰ ȴȻȰȾɃɅɏɁ ɃɆȳȰɁɏɇȸ ȵȾȴɆɃɀɏɁ ȾɆȰɈȸɇȵȻɇ ɂȵɁɃȴɃɍȵȻɏɁ & ȴɏɀȰɈȻɏɁ ȺɆȸɇȾȵɉɈȻȾɃɇ ɈɃɉɆȻɇɀɃɇ ȴȻȰȾɃɅȵɇ ȳȻȰ ɇȾȻ ȵȾȴɃɇȸ ȵȻɇȻɈȸɆȻɏɁ ȺȵȰɀȰɈɏɁ

˄ˤ˪ˬ˭ˬ˺˨ˬ˲  ˈ ˈ˞ˮ˭ˢ˪˛˰˦7 7HO) )D[    LQIR#DON\RQLWUDYHOJUZ ZZZDON\RQLWUDYHOJU

ΠΛΟΥΝΤΑΙ

ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΖΟΤΡΟΦΕΣ ΡΥΙΝΑ 130 ευρ /τνο

“Αγορ8ζουRε καρυδιB\”

ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΤριφFλλι, Τ ?χυρο ?

Παρδοση στην δρα σα ΣκαρτσιοFνη\ ΓεVργιο\

: 6973015507

Ε

υρ

ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 187 - ΑΘΗΝΑ 1ο\ ΟΡΟΦΟΣ

Σ τ ο κ α τ8 σ τ η R 8 R α \ θ α β ρ εD τ ε Π ο ι κ ι λ D α κ α λ λ ω π ι σ τ ι κ Vν φ υ τV ν Ο πο ρ ω φ E ρ α δB ν τρ α Ε π οχ ια κ 8 λ ο υλ ο Fδ ια Αρ δε υ τι κ8 σ υ στ C R α τα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΓΚΟΡΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙ ΟΤΟΥΜΕΝΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΝ

• ΕπενδυτικE\ ΝERο\ • ΜεταποDηση - ΤουρισRE\ • ΕRπEριο -ΥπηρεσDε\ • ΑστικC Αν8πτυξη • ΓυναικεDα ΕπιχειρηRατικEτητα

• ΝεανικC ΕπιχειρηRατικEτητα • ΕΣΠΑ 2007-2013 • ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ*ΑΣ • EOMMEX • LEADER - ΟΠΑΑΧ

ΤΗΛ & ΦΑΞ: 2237080012 ΜεσολογγDου 5, ΚαρπενCσι


Πολιτισ - Τχνε

Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετEρτη 2 ΜαρτVου 2011 / ΣελVδα 30

ΕπιfTλεια στUληp:

ΣυντακτικU οfEδα

Από την οµάδα «The Helter Skelter Company»

πα τηp 7ανVαp fTσα στην ασφυκτικU ατfWσφαιρα fιαp οικογενειακUp «γιορτUp».

Η επιτυχηfTνη ΣειρE εκδηλjσεων «ΜουσικTp του 20οY και 21ου αιjνα», που στοχεYει στην προβολU τηp σYγχρονηp fουσικUp και των νεαρjν καλλιτεχνjν, συνεχVζεται την ΠTfπτη 3 ΜαρτVου (jρα Tναρξηp: 8.30 f.f.), στην ΑVθουσα 7ηfUτρηp ΜητρWπουλοp fε τη συναυλVα του Ergon Ensemble. Το Ensemble θα παρουσιEσει σYντοfηp διEρκειαp Tργα των ΒTfπερν, Μπεργκ, ΜυρEιγ και ΠεντερTτσκι σε fουσικU διδασκαλVα του ΓιοχEννεp Σβαρτp (Εnsemble Modern). ΠρWκειται για το ιδιαVτερα αξιWλογο fουσικW σYνολο του ΦεστιβEλ Παξjν, το οποVο η Pνωση ΕλλUνων Θεατρικjν και Μουσικjν τVfησε, τον 7εκTfβριο του 2009, fε ειδικU διEκριση για τη σηfαντικU προσφορE του στην πολιτιστικU ζωU τηp ελληνικUp ΠεριφTρειαp. Η εfφEνιση του Ergon Ensemble στο ΜTγαρο πραγfατοποιεVται σε συνεργασVα fε το International Ensemble Modern Academy/ IEMA και την υποστUριξη του Pax-

os Festival Trust. Το Ergon Ensemble εVναι Tνα ευTλικτο 15fελTp σYνολο που δηfιουργUθηκε το 2004 στο πλαVσιο του ΕαρινοY ΜουσικοY ΦεστιβEλ Παξjν, σε συνεργασVα fε τη φηfισfTνη 7ιεθνU ΜουσικU ΑκαδηfVα του Εnsemble Modern (ΙΕΜΑ), στην οποVα συffετTχουν οι fουσικοV του Ergon Wλα αυτE τα χρWνια. Στη συναυλVα τηp 3ηp ΜαρτVου, το Ergon Ensemble θα εfφανιστεV fε 12fελU σYνθεση (2 κλαρινTτα, 1 κWρνο, 2 πιEνα, 3 βιολιE, 2 βιWλεp και 2 τσTλα). ΥπεYθυνοp του Ergon Ensemble εVναι ο συνθTτηp ΑλTξανδροp ΜοYζαp ενj τoν καλλιτεχνικW συντονισfW του σχUfατοp Tχει αναλEβει η ΝEντα ΓερουλEνου.

Ν Ε

ΣυντελεστTp τηp παρEστασηp ΜετEφραση: Γιjργοp ΧειfωνEp 7ιασκευU - ΣκηνοθεσVα: ΘEνοp ΠαπακωνσταντVνου 7ραfατουργVα: ΤζωρτζVνα ΚακουδEκη ΣκηνικE - ΚοστοYfια: 7Ufητρα ΛιEκουρα ΚVνηση: ΠατρVσια ΑπTργη ΒοηθοV ΣκηνοθTτη: ΕλTνη ΜολTσκη, ΕιρUνη ΑσηfακοποYλου ΒοηθWp ΧορογρEφου: 7Ufητρα ΜητροποYλου ΒοηθWp ΣκηνογρEφου: 7Eφνη ΓιαννουλEτου

Α

Ergon Ensemble

Άμλετ, ο Πρίγκιπας της Δανίας

ρακVνηση τηp ιδTαp του πατTρα του, να ανατρTψει την κατEσταση. ΘTλει να εVναι αυτWp που θα χαλEσει τη γιορτU. Οι σκTψειp του τον κυριεYουν, τον αγριεYουν - αλλE fουσκεfTνεp στην αfφιβολVα, σβUνονται πριν καν γVνουν. Το ξηfTρωfα, Wλοι θα Tχουν αλληλοεξοντωθεV. Και το βασVλειο θα εVναι πια ελεYθερο. Pτοιfο να το παραλEβει ο επWfενοp Eρχονταp και να ξεκινUσει τη δικU του γιορτU. Η νεοσYστατη οfEδα «The Helter Skelter Company» παρουσιEζει στο Sδρυfα ΜιχEληp ΚακογιEννηp την πρjτη τηp παραγωγU. ΕπαναπροσδιορVζονταp την αVσθηση του χjρου και του χρWνου στη αfλετικU ποντικοπαγVδα και fε την καθοριστικU συfβολU ενWp σYγχρονου ηχοτWπιου, επιθυfεV να αποδWσει την τραγικU ιστορVα του πρVγκη-

υτ αν ικ ά

ΒρισκWfαστε fπροστE στην εικWνα fιαp χjραp σε κατEσταση εκτEκτου ανEγκηp. ΟλWκληρο το Tργο διαδραfατVζεται σε fVα νYχτα. Σε fια αVθουσα δεξιjσεων, Wπου πραγfατοποιεVται η γαfUλια τελετU του νTου βασιλιE και τηp βασVλισσαp. Rχοι, θWρυβοι, fουσικTp και φωνTp, Tρχονται απρWσκλητα πVσω απW τιp κουρτVνεp, δηλjνονταp πωp κEτι απειλητικW αιωρεVται στην ατfWσφαιρα. Ο χρWνοp περνE. ΓYρω απW την γιορτινU τρEπεζα, θYτεp και θYfατα, σταδιακE αποκτηνjνονται και συνθλVβονται. Η γιορτU απορρυθfVζεται, fετασχηfατVζεται σ’ Tνα Eγριο παιχνVδι επικρEτησηp, παρακολοYθησηp κι εκδVκησηp. Και Wλα τα ζητUfατα πρTπει να λυθοYν απWψε. Ο Ofλετ αναλαfβEνει, fε την πα-

ΠαVζουν: Γιjργοp ΓεραρUp, ΤEσοp 7αρδαγEνηp, ΟρTστηp ΕσπερινWp, ΜαρVα Κορωνιjτη, ΑλTξανδροp ΛυκοYραp, ΕλTνη ΜολTσκη, ΜEριοp Παναγιjτου, ΘEνοp ΠαπακωνσταντVνου, ΕλVνα ΡVζου, ΣπYροp ΤσVκναp ΑπW 18 ΜαρτVου 2011 Tωp 16 ΑπριλVου 2011 ΠTfπτη, ΠαρασκευU & ΣEββατο: 21.15

Sδρυfα ΜιχEληp ΚακογιEννηp Πειραιjp 206, (Yψοp ΧαfοστTρναp), ΤαYροp Τηλ: 2103418550 http://www.mcf.gr/

Ε

υρ

Βραδιές αργεντίνικου τάνγκο

H Santa Milonguita και το τρVο Bandoneando ενjνουν τιp δυνEfειp τουp, σε βραδιTp αργεντVνικου τEνγκο live απW την ΠαρασκευU 25 ΦεβρουαρVου 2011 και κEθε ΠαρασκευU.

To Bandoneando εVναι Tνα νεοσYστατο trio που «στρTφει τα

φjτα» στον πρωταγωνιστU του tango… το fπαντονεWν. ΜεταγρEφονταp τα γνωστWτερα tangos για δYο fπαντονεWν, δVνει Tfφαση στην τεχνοτροπVα του παιξVfατοp των οργEνων και στιp ιδιαιτερWτητεp του Uχου τουp. ΑρTσκεται στα «παιχνVδια» των δYο fπαντονεWν: στον τρWπο που συνδιαλTγονται, που fπλTκονται, που κοντρEρονται,

που αλληλοσυfπληρjνονται… ακριβjp Wπωp τα δYο σjfατα την jρα που χορεYουν. Το fWνο Wριο - πTρα απW κEποιουp κανWνεp Yφουp και fορφUp εVναι τα Wρια τηp φαντασVαp και του πEθουp.

ΗρακλUp ΒαβEτσικαp (bandoneon) ΛευτTρηp ΓρVβαp (bandoneon) ΘωfEp Κοντογεjργηp (πιEνο) Η βραδιE ξεκινEει fε δωρεEν εισαγωγικW fEθηfα αρχαρVων στιp 22:30, το οποVο απευθYνεται στουp «πρωτEρηδεp» του tango, ενj ο χορWp συνεχVζεται fTχρι τιp 03:00. ΘTατρο «7Vπυλον» ΚαλογUρου ΣαfουUλ 2 & 7ιπYλου, ΨυρρU - σταθfWp ΗΣΑΠ, ΘησεVο ΑπW 25/02/2011 & κEθε ΠαρασκευU στιp 22:30 7ιEρκεια: 22.30 - 03.00

ΠTfπτη 3 ΜαρτVου 2011 Xρα: 20.30 ΜTγαρο ΜουσικUp Αθηνjν Βασ.ΣοφVαp & ΚWκκαλη 1 Τηλ: 2107282333 http://www.megaron.gr

«Παράθυρα στο Σύμπαν»

ΜTσα απW την τTχνη που fε τWση επιfονU, πEθοp και αγEπη υπηρετεV τα τελευταVα χρWνια η ΒασιλικU ΣαργολWγου, fαp καταθTτει Tργα που Eλλοτε παραπTfπουν σε αστρWπλοια και fελλοντικTp αστροπολιτεVεp, και Eλλοτε σε φρEκταλp και καλειδοσκWπια. Με πλοYσια φαντασVα και δηfιουργικWτητα, προτεVνει γεωfετρικE fοτVβα και σχTδια που συνειδητE U ασυνεVδητα συνοfιλοYν fε το χjρο τηp αστρονοfVαp, τηp φυσικUp, των fαθηfατικjν και τηp γεωfετρVαp. ΠρWκειται για Tνα πολY καλW παρEδειγfα του διαλW-

γου που fπορεV να αναπτYσσεται ανEfεσα στην επιστUfη και την τTχνη και αυτWp ακριβjp ο διEλογοp εVναι Tναp απW τουp λWγουp που το Sδρυfα ΕυγενVδου επTλεξε να φιλοξενUσει την Tκθεση αυτU. ΑπW 3 ΜαρτVου Tωp 27 ΜαρτVου 2011 ΚαθηfερινE 10:00-20:30 Sδρυfα ΕυγενVδου ΛεωφWροp ΣυγγροY 387, Π.ΦEληρο Τηλ: 2109469600 http://www.eugenfound.edu.gr


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ9ρτη 2 ΜαρτDου 2011 / ΣελDδα 31 ΕπιRBλεια στCλη\:

ΒασDλη\ ΚEκκοτα\ kokkotian79@yahoo.

Sudoku

ΕπιRBλεια στCλη\:

ΒασDλη\ ΚEκκοτα\ kokkotian 79@yahoo.gr

Α

Οι κανEνε\ του Sudoku εDναι απλοD: Τα κεν9 συRπληρVνονται Rε αριθRοF\ απE το 1 Bω\ το 9. Κ9θε οριζEντια γραRRC, κ9θε κ9θετη γραRRC και κ9θε περιοχC Rε 3x3 τετρ9γωνα πρBπει να περιBχουν απE RDα REνο φορ9 Eλου\ του\ αριθRοF\ απE το 1 Bω\ το 9

Φ ε ρ ν τ υ ν τ ο ύ ρ κ ε - Β ί τ ο λ ν τ Γκ ο μ π ρ ό β ι τ ς Ερατώ 524 σελ.

Ν Ε

Ο ενCλικα\ πρωταγωνιστC\ του Bργου, Bνα\ RεταιχRιακE\ χαρακτCρα\, προσκολληRBνο\ σ’ Bνα RεταφορικE καθαρτCριο εσωτερικοF χρEνου, αναγκ9ζεται να ξαναγDνει παιδD υπE την πDεση και το β9ρο\ Rια\ ολEκληρη\ κοινωνDα\ που τον αντιRετωπDζει Rε εκπαιδευτικE και επιστηRονικE ενδιαφBρον. ΠDσω απ’ τον παραλογισRE και το γκροτBσκο τη\ αρχικC\ σFλληψη\, διαφαDνεται το τEλRηRα του συγγραφBα και η 9γρια κριτικC που ασκεD σ’ Bνα ολEκληρο πολιτικE και κοινωνικE σFστηRα που εκτρBφει 9βουλου\, αδFναRου\ και τυποποιηRBνου\ ανθρVπου\. ΜEνη, Dσω\, λFτρωση, ο Bρωτα\ και η σαρκικC επιθυRDα…

υτ αν ικ ά

ΑνDερο, αναρχικE, ακραDα παρωδικE και Rε Rια εγγενC δυσφορDα για κ9θε κατ9ταξη και περιγραφC, το ΦερντυτοFρκε, γραRRBνο REλι\ το 1937, εDναι το πρVτο RυθιστEρηRα του Rεγ9λου ΠολωνοF συγγραφBα και φιλEσοφου ΒDτολντ ΓκERπροβιτ\. Το ΦερντυντοFρκε, ισορροπVντα\ αν9Rεσα στη βαθι9 ευρωπαϊκC παρ9δοση τη\ φ9ρσα\ και τον φιλοσοφικE στοχασRE του εικοστοF αιVνα, διαπραγRατεFεται το Rεγ9λο θBRα τη\ ωριREτητα\ σ’ Bναν κEσRο που παρEτι επιφανειακ9 οργανVνεται χρησιRοποιVντα\ την ω\ αφετηριακC αξDα, στην πρ9ξη αποδεικνFεται Eτι απBχει Bτη φωτE\ απ’ τα συνCθη χαρακτηριστικ9 τη\.

Το Sudoku εDναι το δηRοφιλBστερο παιχνDδι Rε αριθRοF\ του πλανCτη

PJ H a r v e y – L e t E n g l a n d S h a k e 2011

Οι προσωπικοD δαDRονε\ Rια\ Rεγ9λη\ τραγουδDστρια\, Eλο αυτE το καταραRBνο απEθεRα εσωστρBφεια\ και δηRιουργDα\, συναντ9νε την συλλογικC και οικουRενικC ευθFνη τη\ ανθρVπινη\ ιστορDα\ σ’ Bνα δDσκο που σηRατοδοτεD Rια νBα στροφC στην καριBρα τη\, πιο VριRη, πιο πολιτικC και πιο στρατευRBνη. Η Harvey, αυτE\ ο αιR9τινο\ και κυτταρικE\ ορισRE\ τη\ εκφραστικEτητα\ εRπνBεται απ’ την βαθι9 παρ9δοση τη\ ΑγγλDα\, ξεσκονDζει τι\ παραδEσει\ τη\, περιδιαβαDνει στιχουργικ9 την RεγαλοπρεπC αλλ9 και τερατVδη

ιστορDα τη\, στηλιτεFει τα κακV\ κεDRενα, ανιχνεFει τι\ σχBσει\ τη\ χVρα\ τη\ Rε του\ 9λλου\ λαοF\ γλιτVνοντα\ απ’ την παγDδα του υRνητικοF, φαινοRενικ9 αθVου και φολκλορικοF πατριωτισRοF. Η νBο-folk τη\ Harvey, πατVντα\ σε Rια ιδιαDτερα φορτισRBνη γη, σεβERενη την ιστορικEτητα και την τBχνη των εορταστικVν τη\ τελετVν, εDναι το EχηRα τη\ συRφιλDωση\ και Eχι τη\ εξαDρεση\. ΣυνεπV\, η περηφ9νια τη\ θεRατικC\ τη\ επιλογC\ αρνεDται το φ9ντασRα του εθνικισRοF και προσδBνεται ουRανιστικ9 στην πολυπολιτισRικEτητα του 21ου αιVνα.

ΛFση: Κ9θε πρEβληRα Sudoku Bχει λFση η οποDα RπορεD να επιτευχθεD χωρD\ εικασDε\.

Η σ υντ α γ τ η" εβ δ ο δ α "

ΓΑΡΙΕΣ ΦΡΙΚΑΣΕ ΥΛΙΚΑ -1 φλιτζ9νι γαρDδε\ RικρB\ βρασRBνε\ και καθαρισRBνε\ -1 RαροFλι Rεγ9λο ψιλοκοRRBνο -½ κιλE φρBσκα κρεRRυδ9κια ψιλοκοRRBνα -1 Rατσ9κι 9νηθο ψιλοκοRRBνο

-1 φλιτζ9νι Rανιτ9ρια ψιλοκοRRBνα -½ φλιτζ9νι λ9δι -αλ9τι

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΑΛΤΣΑ -ζουRD απE το φαγητE -1 λεREνι (το χυRE) -1 κουταλι9 κορν φλ9ουερ

υρ

Τ ο υ ρ νέ σ το Πα ρ ί σ ι – Μ α τ ι έ Α μ α λ ρ ί κ 2 0 10 είδος: Κοινωνική διάρκεια: 110’ πρωταγωνιστούν: Mathieu Amalric, Miranda Colclasure, Suzanne Ramsey

Ε

Ο ΖοακDR, πετυχηRBνο\ τηλεοπτικE\ παραγωγE\, εγκαταλεDπει τη ΓαλλDα, τη γυναDκα, του\ φDλου\ και τη δουλει9 του για Rια καριBρα στην ΑRερικC. Aταν κ9ποια στιγRC θα επιστρBψει στην πατρDδα του δεν θα εDναι πλBον REνο\. Θα συνοδεFεται απE Bνα θDασο που τον αποτελοFν χυRVδη showgirls, τα οποDα Rε τι\ οδηγDε\ του ΖοακDR ξεκινοFν Rια φαντασRαγορικC περιοδεDα Rε τελικE προορισRE το ΠαρDσι. ΣαφV\ επηρεασRBνο\ απ’ τον κινηRατογρ9φο του ρεαλιστικοF γκροτBσκο και τιRVντα\ δFο Rεγ9λα ιερ9 τBρατ9 τη\ σκηνοθεσDα\, τον ΦελDνι και τον ΜπουνιουBλ, ο ΑRαλρDκ παρουσι9ζει, πEτε Rε χιοFRορ και

πEτε Rε συγκDνηση, Bναν πρωτEτυπο κEσRο θε9Rατο\ στα Eρια του ντοκιRαντBρ Rε την RυθοπλασDα. Η κ9Rερα κινεDται διαρκV\, καταγρ9φοντα\ Eλα Eσα γDνονται επD σκηνC\, το 9κρω\ ψυχαγωγικE και εξεζητηRBνο show, αλλ9 και Eσα συRβαDνουν στα παρασκCνια, Eταν πBφτουν τα φVτα και οι R9σκε\, την Vρα που τα προβλCRατα αντικαθιστοFν την στιγRιαDα ψευδαDσθηση τη\ ευτυχDα\. Μεγ9λη ευρωπαϊκC επιτυχDα, τιRCθηκε Rε το ΒραβεDο ΣκηνοθεσDα\ και το ΒραβεDο Fipresci (*ιεθνοF\ ?νωση\ ΚριτικVν Κιν/φου) στο Φεστιβ9λ ΚαννVν 2010, ενV και ο σκηνοθBτη\ τη\ δDνει ρεσιτ9λ στον πρωταγωνιστικE ρEλο.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Σε Rια κατσαρEλα σοτ9ρουRε τα κρεRRυδ9κια Rε το RαροFλι και τον 9νηθο, RBχρι να RαραθοFν λDγο, και προσθBτουRε τι\ γαρDδε\, τα Rανιτ9ρια και λDγο αλ9τι. ΑφCνουRε τα υλικ9 Rα\ να βρ9σουν για 30 λεπτ9. Αν χρειαστεD προσθBτουRε λDγο νερE. Για την σ9λτσα. *ιαλFουRε το κορν φλ9ουερ σε λDγο κρFο νερE, παDρνουRε λDγο ζουRD απE το φαγητE και το δBνουRε Rε το κορν φλ9ουερ, προσθBτοντα\ λDγο χυRE λεREνι, RBχρι να σχηRατιστεD Rια οRοιERορφη σ9λτσα. ΠεριχFνουRε Rε σ9λτσα το φαγητE Rα\ και το ανακατεFουRε καλ9. ΣερβDρουRε το φαγητE ζεστE.


υτ αν ικ ά

Ν Ε

Α

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετρτη 2 Μαρτου 2011 / Σελδα 32

www.hondoscenter.com

Υπέροχο ταξίδι οµορφιάς

...*ε τι*

Ε

υρ

ΕΝΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Α*3λυβδη Κανονικ τι+........... 1,684 Με κρτα go (-3%)...11,633 Diesel κ νηση. Κανονικ τι+........... 1,489 Με κρτα go (-3%)...11,444 Πετρλαιο θρ*ανση. Κανονικ τι+...........0,869 0,843 Με κρτα go (-3%)...0

νο, ενισχυ*νο πετρλαιο θρ ανση τρα ε καταλτη καση

Οικονο+ικ

Η µεγάλη ασφαλιστική εταιρεία µε τις καλύτερες τιµές της αγοράς Εθνικ4 Αντιστσεω4 6 - Καρπενσι (ναντ ι Αστ. /νση4 Ευρ/να4)

ΤΗΛ.: 2237022331 & fax 2237022332

Μειω+να ξοδα συντρηση4 Καλ!τερη απ δοση του καυστρα Μεωση στην κατανλωση

2237023155

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΗΛΕΦΝΗΣΤΕ ΣΤΟ:

Π Α Ρ Α Ο Σ Η Σ Ε 24 Ρ Ε Σ

Ποιοτικ

Σβεται το περιβλλον

Τελει τερη κα!ση Μεωση +α!ρου καπνο! Μεωση επικαθσεων στον καυστρα

Ευρυτανικά ΝΕΑ  

Μείωση κατα 7% στα δημοτικά τέλη Καρπενησίου. Το πρώτο "δειγμα γραφής" της πολιτικής Μπακογιάννη

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you