Page 1

 Ευρυτανικ

ΝΕΑ

Καθη:εριν- ενη:,ρωση στο www.evrytanika.gr 1o ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΒΟΜΑΙΑΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΑ

"> τCποY εAναι ελεCθεροY. Η λογοκρισAα και κ5θε 5λλο προληπτικB O?τρο απαγορεCονται" <ρθρο 14, Παρ. 2 του Συντ5γOατοY τηY Ελλ5δαY

Η ανεξ5ρτητη εβδοOαδιαAα εφηOερAδα τηY ΕυρυτανAαY

Τετ ρτη 4 Απριλ ου 2012

ΚυκλοφορεA κ5θε Τετ5ρτη

Το δκιο... λησε

=δρα ΖηνοποCλου 7 Καρπεν@σι 36100 Τηλ: 2237080901 Fax: 2237023444 internet: http:// www.evrytanika.gr mail: info@evrytanika.gr =τοY 10o Αρ.ΦCλλου 490 τιO@ 1 ευρS

Μνο α υποψηφιτητα κατατθηκε. Η Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ ν. Ευρυτανα* πρτεινε 8 ον ατα

γριο καυγ

Με ποιον και γιατ τσακ$θηκε ο Ηλ.αD Καραν.καD ΙΑΒΑΣΤΕ

ΑAσιο τ?λοY ?χει, για τα "θCOατα του ΓΠΣ", η τελικ@ τροποποAηση, BπωY αυτ@ καταγρ5φεται στην οOBφωνη απBφαση του ΣΧΟΠΑ' που εκδBθηκε χθεY και την οποAα δηOοσιεCΕυρυτανικ5 Ν?α". Η ουν σ@Oερα τα "Ε τροποποAηση του ΓΠΣ σε τρAα σηOεAα αποκαθιστ5 πλ@ρωY την αδικAα στη ΜεσοχSρα, το ΒουτCρο και τη Γεωργικ@ Γη. ΣCσσωOοY ο πολιτικBY κBσOοY -ακBOη και εκεAνοι που συν?ταξαν το αρχικB ΓΠΣ- στ5θηκαν στο πλευρB των χιλι5δων ιδιοκτητSν που, O?σα σε Oια νCχτα, ?χασαν την περιουσAα τουY απB τιY διατ5ξειY. σελ. 5

ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Μεσοχ$ρα: Αθλητικ@ ζSνη. ΙσχCουν οι διατ5ξειY για την εκτBY σχεδAου δBOηση. ΙσχCουν οι παρεκκλAσειY. Γεωργικ Γη:: Επιτρ?πονται οι αγροτοτουριστικ?Y Oον5δεY. Βουτ#ρο:: ΙσχCουν οι διατ5ξειY για δBOηση σε οικισOB προϋφιστ5Oενο του 1923

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΤΕΛΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΠΣ

υρ υτ α

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ. ΓιατA ακυρSθηκε ο διαγωνισOBY. ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ. Καρφ@Y, ΣταO5τηY και Π5ζιου προχSρησαν σε δηOοσAευση. =ξι φωτι?Y σε 10 ηO?ρεY. ΠρBγραOOα εξοικονBOησηY και για τουY δ@OουY. Την επBOενη 'ευτ?ρα 9 ΑπριλAου 2012, ξεκινοCν τα ν?α δωρε5ν δροOολBγια απB το ΚΤΕΛ ΕυρυτανAαY. ΙΡΥΜΑ ΓΑΖΗ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ. ΑπονοO@ βραβεAων και υποτροφιSν. ΟOιλAα του Ευρυτ5να καθηγητ@ ΠανεπιστηOAου ΧαρAδηOου ΤσοCκα. ΕΝ ΣΗ ΕΥΡΥΤΑΝ Ν ΑΜΕΡΙΚΗΣ «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ». Υποβολ@ αιτ@σεων για συνολικ5 12 υποτροφAεY.

Αποκαταστ5θηκε 100% η αδικAα στη ΜεσοχSρα

νι κά

υσκολε εται το ΠΑΣΟΚ

Ν Ε

Α

Η ΤΕΛΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΙΟΥ

ΚΟΝΤΟΓΕ ΡΓΟΣ - ΚΟΥΛΑΡΜΑΝΗΣ - ΓΑΛΑΝΟΥ

Στ χο α η δρα

Συν5ντηση των τριSν υποψηφAων τηY Ν?αY 'ηOοκρατAαY σε κλAOα πλ@ρουY σCOπνοιαY. <νοιξε γραφεAο ο ΚοντογεSργοY. Κ!ποιοι επαναφ,ρουν την πρ/ταση Κ>στα Μπακογι!ννη για κοιν/ ψηφοδ,λτιο Ν.. - Η.ΣΥ. ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 6

Πρταση τα πο

Ε

Κατασκευ- τε:,νουD ζητ ο Σλλογο* Μουσουλ ανικ* Κοιντητα* Καρπενησου.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΠΟΚ “το Βελο0χι”- Αγρ/τηD Λιανοκλαδ.ου 2-0. Αναλυτικ5 Bλο το παρασκ@νιο του αγSνα.

Τραγωδα στα γραφα πεσε σε χαρδρα 200 τρων και σκοτ$θηκε

ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΟΧΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤ Ν ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

“οτε ναι,

οτε χι”

Ο ΚSσταY Μπακογι5ννηY ζ@τησε ενηO?ρωση 'εν απορρAπτει την ιδ?α να δηOιουργηθεA ?να Κ?ντρο Υποδοχ@Y ΜεταναστSν στο Καρπεν@σι, ο δ@OαρχοY ΚαρπενησAου και για τον λBγο αυτB κρατ5 στ5ση αναOον@Y σχετικ5 Oε το θ?Oα. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 7


Η τρίτη µατιά Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ ρτη 4 Απριλ ου 2012 / Σελ δα 2

Ανεξάρτητη πολιτική εβδοµαδιαία εφηµερίδα της Ευρυτανίας Έδρα Καρπενήσι (Ζηνοπούλου 7 - Κέντρο - T.K. 36100)

Κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη. Κωδικός Υπουργείου: 6736

Ιδιοκτήτης - Εκδότης: ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣ ΝΗΣ (6974998918) Επιµέλεια Κειµένων: ∆ΙΟΝ. Κ. ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ (6974255920) Τηλέφωνα: Τηλ: 2237080901 Φάξ: 2237023444

internet: http://www.evrytanika.gr email: info@evrytanika.gr

Ε

Συνδροµές: Ιδιωτών : € 50 Ανανέωση συνδροµής € 25 ΟΤΑ - ∆ηµόσιο Τράπεζες Οργανισµοί : € 150 Εξωτερικού $ 300

Τα ενυπόγραφα κείµενα εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις του συντάκτη τους.

Απαγορεεται η αναδηµοσίευση µέρους η όλης της ύλης χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

Ιδρυτικ λο του Συνδσου Ιδιοκτητν Εβδοαδιαου Περιφερειακο Τπου Ελλδα

Υδροηλεκτρικ εργοστσια δεν φτιξα:ε. Θα θ,γονταν οι… π*στροφεD, ναι αυτ*D οι ,διεD που δεν υπρχουν πλ*ον σε καν*να ποτ:ι γιατ, τιD ξεπαστρ*ψα:ε :ε τιD χλωρ,νεD και τουD δυνα:,τεD τα προηγο.:ενα χρ-νια, και τον υπερφορτω:*νο βιολογικ- τα τελευτα,α. Η Πειραϊκ+ *κλεισε, η ΑΒΙΕ :αD φησε χρ-νουD, σε που +ταν θνησιγεν+D. Πο. θα δουλ*ψει ο κ-σ:οD; Απ- την λλη, τα χρ+:ατα για τη λειτουργ,α αυτο. του στρατοπ*δου ε,ναι εξασφαλισ:*να απ- την Ευρωπαϊκ+ &νωση – αυτο, *χουν ακ-:η λεφτ. Β*βαια ε,ναι επικ,νδυνο. Θα *ρθουν στην περιοχ+ και θα κλειστο.ν σε :ια φυλακ+ χ,λια το:α απκθε γωνι τηD γηD. (σωD να γε:,σουν οι

στατο! θα ε ναι γενικ ο καιρ ! στην π λη του Καρπενησ ου τι! επ ενε! η ρε!. Προβλ πονται κυρ ω! νεφσει! ε σποραδικ ! βροχ ! και τοπικ ! καται-

ριοριστο.ν + και να αποφευχθο.ν. Καν*ναD δεν πρ*πει να παρα:ε,νει *γκλειστοD πνω απ- *ξι :+νεD. Θα πρ*πει να γ,νεται *λεγχοD των στοιχε,ων, να τουD παρ*χεται υγειονο:ικ+ περ,θαλψη -αν χρειζεταικαι :ετ να απελα.νονται α:*σωD. Επ,σηD θα ε,ναι περιορισ:*νη η εγκλη:ατικ-τητα γιατ, το :*ροD ε,ναι πολ. :ικρ- και :πορε, να αστυνο:ευθε, ε.κολα. Η πρ-σβαση *τσι κι αλλι>D ε,ναι ελεγχ-:ενη λ-γω του γεωγραφικο. ανγλυφου και τηD περιορισ:*νηD οδοποι,αD. Τα :ανβικα και τα κρεοπωλε,α τηD περιοχ+D θα κνουν χρυσ*D δουλει*D, αναλα:βνονταD την τροφοδοσ,α. Θα χρειαστο.ν τουλχιστο 100 το:α για τη λειτουργ,α του. Η οικονο:,α τηD περιοχ+D θα

γ δε!, εν χρι την επ ενη εβδοδα θα χουε ελχιστε! νο περι δου! ηλιοφνεια!. Οι θεροκρασ ε! θα ε ναι καλ !, εν οι νεοι θα πν ουν ν τιοι. Π πτη

     

Α9ριο, Π5Eπτη 5 Απριλ7ου 2012, προβλ5πονται σποραδικ5O βροχ5O. Τα θερE8Eετρα θα δε7χνουν απ8 8OC 5ωO 14 βαθEο9O Κελσ7ου, ενI η πραγEατικ6 α7σθηση θα βρ7σκεται Eεταξ9 7OC και 16OC. Οι -νεEοι θα πν5ουν απ8 ν8τιεO κατευθ9νσειO. Π ΕΡ ΙΓΡ ΑΦΗ*

Παρασκευ6 6 Απριλ7ου 2012

Συννεφι-, βροχ5O και ελ-χιστη ηλιοφ-νεια

Κυριακ6 8 Απριλ7ου 2012

Αραι6 συννεφι-

ευτ5ρα 9 Απριλ7ου 2012

Τρ7τη 10 Απριλ7ου 2012 Τετ-ρτη 11 Απριλ7ου 2012

Α

Ο Κ α ι ρ ό ς σ τ η ν Ε υ ρ υ τα ν ί α

Για σ6Eερα, Τετ-ρτη 4 Απριλ7ου 2012, αναE5νεται κυρ7ωO συννεφι-, Eε ασθενε7O βροχ5O κατ- τη δι-ρκεια τηO ηE5ραO. Η θερEοκρασ7α θα κυEανθε7 απ8 9OC E5χρι και 16 βαθEο9O Κελσ7ου, ενI η πραγEατικ6 α7σθηση θα βρ7σκεται Eεταξ9 12OC και 22OC.

Σ-ββατο 7 Απριλ7ου 2012

γνωρ,σει ξαν ν*α ανκα:ψη και :λιστα σε :ια περ,οδο που -λη η χ>ρα υποφ*ρει. Και τ-τε θα *χει και ν-η:α να σπε,ρειD και δυο φασ-λια στην Ποτα:ι + τη Λσπη, καθ>D το συ:πληρω:ατικ- εισ-δη:α θα βελτι>νει τιD συνθ+κεD. Προτο. λοιπ-ν αρχ,σουν να πν*ουν εκ ν*ου :*νεα οι διφοροι σ.λλογοι πολιτ>ν, και τον βο:βαρδισ:- τηD εφη:ερ,δαD :ε επιστολ*D, αD σκεφτο.ν -τι τουD ανο,γεται πεδ,ο δ-ξηD λα:πρ- για ενεργοπο,ηση στον το:*α τηD προστασ,αD των δικαιω:των αυτ>ν των δυστυχισ:*νων. Να *χουν το νου τουD για κακο:εταχε,ριση, για βιασ:ο.D, για εκ:ετλλευση, να :η γ,νει το στρατ-πεδο Νταχου. Και στο κτω – κτω αD προτε,νουν :ια λλη εναλλακτικ+ λ.ση, π*ραν των εναλλακτικ>ν καλλιεργει>ν ιπποφαο.D και κολοκυθι>ν :ε ρ,γανη. Τ,ποτα δεν ε,ναι ε.κολο. Και σ,γουρα αυτ+ δεν ε,ναι :ια ε.κολη απ-φαση και για να πω την αλ+θεια, ο.τε :ου πολυαρ*σει. ):ωD το :*λλον προβλ*πεται δυσο,ωνο και κθε τρ-ποD οικονο:ικ+D ανρρωσηD θα πρ*πει να εξετζεται ενδελεχ>D. ΑD σκεφτο.:ε :-νο -τι δεν υπρχει περ,πτωση να στα:ατ+σουν να *ρχονται οι :ετανστεD. Η Ευρ>πη ε,ναι πλο.σια και η Ασ,α φτωχ+. )σο και να φυλξειD τα σ.νορα, αυτο, θα βρ,σκουν τρ-πουD να :πα,νουν. Ε:ε,D –οι … πλο.σιοι – θα πρ*πει να τουD πινου:ε και να τουD ξαναστ*λνου:ε απεκε, που +ρθαν, κι αυτ- το παιχν,δι θα συνεχ,ζεται :*χρι να γ,νει ο τρ,τοD παγκ-σ:ιοD π-λε:οD, + :*χριD -του η ανθρωπ-τητα βρει *ναν ειρηνικ- τρ-πο συ:β,ωσηD, κτι -:ωD που και ο ,διοD ο Χριστ-D δυσκολε.τηκε, λιγκι, να καταφ*ρει.

Ν Ε

δρ-:οι φτωχοδιαβ-λουD που θα πουλνε το κορ:, και τα ελχιστα υπρχοντ τουD. Η η:-σια Υγε,α πιθαν>D να επιβαρυνθε,. )λοι αυτο, οι *γκλειστοι θα θ*λουν να δραπετε.σουν για να φτσουν στον Αστακ-, να :πουν στο καρβι και να περσουν στην Ιταλ,α. Πιθαν>D να υπρξει β,α. Πολλο, ανησυχο.ν -τι θα φοβ-:αστε να βγο.:ε απτα σπ,τια :αD και πραγ:ατικ ,σωD αυτ- να ε,ναι *να ενδεχ-:ενο. Μ*σα στο ,διο το στρατ-πεδο θα δη:ιουργηθο.ν κλ,κεD, θα υπρξουν "οι παλιο,", οι "*ξυπνοι", αυτο, που θα θελ+σουν να τουD πουλ+σουν ναρκωτικ. Αυτο, που θα τουD υπ-σχονται ελπ,δεD και διαφυγ+. Εντο.τοιD, -λα αυτ :πορο.ν να πε-

Ένα νόμισμα με δύο όψεις

υρ υτ α

Ευρυτανικ ΝΕΑ

:-νο παττεD και φασ-λια εν> κρ*αD :-νο Πσχα και Χριστο.γεννα! Απ- την λλη, στο "καλθι αγροτικ>ν προϊ-ντων" τηD Περιφ*ρειαD, τα ευρυτανικ προϊ-ντα απλ δεν υπρχουν! Κι αυτ- γιατ, ακ-:α και η φ*τα που παργου:ε εδ>, + τα προϊ-ντα κρ*ατοD (αυτ τα λ,γα) δεν *χουν πιστοποιη:*νη ονο:ασ,α προ*λευσηD. Και δεν *χουν γιατ, αυτ- κοστ,ζει. Ανε:ογενν+τριεD δεν στθηκε δυνατνα βλου:ε γιατ, "Ευρυταν,α ε,ναι τα βουν και τα δση τηD", θυ:στε αυτ- το σ.νθη:α; Θα δο.λευαν εκε, κα:ι δεκαρι νθρωποι, οι δ+:οι θα ε,χαν αντισταθ:ιστικ οφ*λη και θα *φτιαχναν καν*να χαζο-εργκι -που θα απασχολο.νταν κποιοι ακ-:η.

νι κά

Και ξαφνικ, εκε, που δεν το περ,:ενε κανε,D, το Καρπεν+σι +ρθε και πλι στο προσκ+νιο! ε βαρι*σαι… διαφ+:ιση να ε,ναι και -,τι να' ναι. Ο λ-γοD φυσικ για την αυτ-κλητη παρουσ,α :αD στο ζ+τη:α των στρατοπ*δων κρτησηD των λαθρο:εταναστ>ν. Τη στιγ:+ που -λοι χτυπιο.νται -τι δεν τα θ*λουν, ε:ε,D ε:φανιζ-:αστε θιασ>τεD. Αλλ αD σταθο.:ε λ,γο περισσ-τερο στην ιδ*α. Ε,ναι ραγε τ-σο αρνητικ+; Αν φτιαχν-ταν *να τ*τοιο στρατ-πεδο θα +ταν σ,γουρα καταστροφικ- για τον τ-πο; Σ+:ερα στην Ευρυταν,α υπρχουν τουλχιστον 300 νεργεD οικογ*νειεD. %νθρωποι που δεν πρ-κειται να βρουν δουλει ο.τε σε π*ντε χρ-νια και +δη πειννε. Γιατ, αD :η γελι-:αστε: η οικοδο:+ δεν πρ-κειται να ξεκιν+σει ξαν, η αξ,α τηD γηD κατρακυλει ραγδα,α, η αγροτοκτηνοτροφικ+ παραγωγ+ πν*ει τα λο,σθια, αν πν*ει ακ-:η. Αλλ ακ-:η και ολ-κληροD ο… κ:ποD του Καρπενησιο. να καλλιεργο.νταν, (:ιαD και ε,ναι και τηD :-δαD οι καλλι*ργειεD), το εισ-δη:α δεν θα ξεπερνο.σε χοντρικ το 1.000.000 ευρ>. (Αν βλετε στο Γκουγκλ την Ποτα:ι και τη Μεσοχ>ρα θα δε,τε -τι δεν ξεπερννε τα τρειD χιλιδεD στρ*::ατα -λα :αζ,). Αυτ- το ποσ- αρκε, για 80 οικογ*νειεD και :λιστα να *χουν εισ-δη:α :-νο 1.000 ευρ> το :+να. Χ>ρια τα *ξοδα! )σοι υποστηρ,ζουν -τι πριν απ- χρ-νια η Ποτα:ι "τιζε" -λουD τουD κατο,κουD τηD περιοχ+D, ξεχνο.ν -τι τ-τε δεν ε,χανε γιατρ-, δεν ε,χαν κινητ- τηλ*φωνο, δεν ε,χαν αυτοκ,νητο, δεν ε,χαν ,ντερνετ στο σπ,τι, δεν π+γαιναν διακοπ*D το καλοκα,ρι, δεν φ-ραγαν καινο.ρια ρο.χα, και τρ>γανε

Κυρ7ωO συννεφι-

Συννεφι- Eε ασθενε7O βροχ5O

Σχετικ- καλ8O καιρ8O Ηλιοφ-νεια

   

ΣΥΜΒΟ ΛΟ

ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ

8O... 17OC

ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ**

7O... 19OC

9O... 17OC

9... 18OC

7 ... 15 C

7 ... 17 C

7O... 14OC

6O... 16OC

5O... 13OC

5O... 14OC

6O... 14OC

7O... 15OC

O

O

O

O

Πηγ6:accuweather.com

Σ ε ρ α

 

   

* Οι προβλ5ψειO π5ραν των τριIν ηEερIν ελ5γχονται ωO προO την ακρ7βει- τουO, ι δια7τερα σε σχ5ση Eε την εκδ6λωση τοπικIν φαινοE5νων. ** ,O “πραγEατικ6 α7σθηση” αναφ5ρεται ο αλγ8ριθEοO που προσδιορ7ζει το πIO αισθαν8Eαστε την εξωτερικ6 θερEοκρασ7α, π5ρα απ8 τιO Eετρ6σειO του θερEοE5τρου και τηO ψυχρ8τηταO του αν5Eου. Οι παρ-γοντεO που λαEβ-νονται υπ’ 8ψιν ε7ναι η ποσ8τητα ηλιοφ-νειαO, το υψ8Eετρο, η ατEοσφαιρικ6 π7εση, η υγρασ7α κλπ.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ2ρτη 4 Απριλ?ου 2012 / Σελ?δα 3

ΕΝ ΣΗ ΕΥΡΥΤΑΝ Ν ΑΜΕΡΙΚΗΣ «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ»

Υποβολ αιτσεων για 12 υποτροφε

Ειδικ@τερα, θα χορηγηθοAν -για το ακαδηMαϊκ@ =τοW 20122013- τ=σσεριW υποτροφ?εW των 2.000 δολαρ?ων, η κ2θε M?α,

κυρωM=νο φωτοαντ?γραφο απολυτηρ?ου λυκε?ου, βεβα?ωση πανεπιστηMιακ>W > 2λληW σχολ>W Τριτοβ2θMιαW Εκπα?δευσηW που αναφ=ρεται στην εγγραφ> στο α# =τοW και τη σειρ2 επιτυχ?αW, πιστοποιητικ@ σπουδQν Mε αναλυτικ> βαθMολογ?α του α# εξαM>νου και γενικ@ M=σο @ρο, πιστοποιητικ@ απορ?αW των τοπικQν αρχQν διαMον>W > φωτοαντ?γραφο εκκαθαριστικοA τηW %.Ο.Υ., πιστοποιητικ@ πολυτεκν?αW -αν υπ2ρχει- και τ=λοW δAο συστατικ=W επιστολ=W απ@

καθηγητ=W τηW σχολ>W στην οπο?α φοιτοAν. <σον αφορ2 τουW φοιτητ=W 2λλων ετQν, οφε?λουν να υποβ2λλουν πιστοποιητικ@ σπουδQν Mε αναλυτικ> βαθMολογ?α @λων των εξαM>νων και γενικ@ M=σο @ρο, πιστοποιητικ@ απορ?αW των τοπικQν αρχQν διαMον>W > φωτοαντ?γραφο εκκαθαριστικοA τηW %.Ο.Υ., πιστοποιητικ@ πολυτεκν?αW -αν υπ2ρχει- και δAο συστατικ=W επιστολ=W απ@ καθηγητ=W τηW Σχολ>W στην οπο?α φοιτοAν.

Οι ενδιαφερ@Mενοι MποροAν να υποβ2λλουν τιW αιτ>σειW, Mε τα απαρα?τητα δικαιολογητικ2, M=χρι την Τρ?τη 15 Μα\ου 2012, Mε επιστολ> > ιδιοχε?ρωW στον Βασ?λειο Τριχι2, στην οδ@ Κρ>τηW 28, 15121 ΠεAκη, τηλ.: 2108020267, 6979123301. Τ=λοW, να αναφ=ρουMε πωW το =ντυπο τηW α?τησηW διατ?θεται απ@ τον κ. Βασ?λειο Τριχι2 > στην ηλεκτρονικ> διεAθυνση blogs.sch.gr/xrgian, ενQ ελλιπ> δικαιολογητικ2 δεν λαMβ2νονται υπ@ψη.

Α

Mαζ? Mε τιMητικ@ =παινο, καθQW και ακ@Mη οκτQ υποτροφ?εW (οικονοMικ2 βοηθ>Mατα) των 1.000 δολαρ?ων =καστη, συνοδευ@MενεW, επ?σηW, απ@ τιMητικ@ =παινο. Να σηMειQσουMε εδQ, πωW για τη χορ>γηση τηW οικονοMικ>W βο>θειαW λαMβ2νονται υπ@ψη η οικονοMικ> και οικογενειακ> κατ2σταση του υποψηφ?ου, καθQW και η βαθMολογ?α του. ΣAMφωνα Mε σχετικ> ανακο?νωση, οι πρωτοετε?W φοιτητ=W πρ=πει να προσκοM?σουν τα εξ>W απαρα?τητα δικαιολογητικ2: επι-

Ν Ε

<πωW κ2θε χρ@νο, =τσι και φ=τοW, η ;νωση Ευρυτ2νων ΑMερικ>W «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ», θα απονε?Mει υποτροφ?εW σε φοιτητ=W που =λκουν τη καταγωγ> τουW απ@ την Ευρυταν?α

νι κά

Οι νερ@Mυλοι τηW Ευρυταν?αW

ΟλοκληρQθηκε η καταγραφ> τουW απ@ το Εθνικ@ Μετσ@βιο Πολυτεχνε?ο%Aο χρ@νια κρ2τησε M?α απ@ τιW πιο σηMαντικ=W επιστηMονικ=W =ρευνεW στην Ευρυταν?α. Πρ@κειται για την καταγραφ> των νερ@Mυλων του νοMοA, που διεξ>γαγε οM2δα επιστηM@νων του ΕθνικοA Μετσ@βιου Πολυτεχνε?ου, Mε επιστηMονικ@ υπεAθυνο του =ργου τον Επ?κουρο καθηγητ> τηW Σχολ>W Αρχιτεκτ@νων κ. ΓεQργιο Γιανν?τσαρη

υρ υτ α

Ευρυτανικ2 Σε επιστολ> του προW τα "Ε Ν=α", ο κ. Γιανν?τσαρηW εκθ=τει το σηMαντικ@ =ργο =ρευναW τηW οM2δαW των επιστηM@νων, αναλAει τα πολιτιστικ2 και 2λλα στοιχε?α κ2θε νερ@Mυλου και καλε? τουW τοπικοAW φορε?W να βοηθ>σουν. Qστε @λα τα στοιχε?α να καταγραφοAν σε βιβλ?ο

Ε

Στην επιστολ> του ο κ. καθηγητ>W γρ2φει: ΣαW ενηMερQνω @τι ολοκληρQθηκε η επιστηMονικ> =ρευνα που διεξ>γαγε το Εθνικ@ Μετσ@βιο Πολυτεχνε?ο σε χρονικ@ δι2στηMα δAο ετQν (2010-2011), και αφοροAσε τουW νερ@MυλουW τηW Ευρυταν?αW. Στο πλα?σιο τηW =ρευναW καταγρ2φηκαν Mε επιτ@πιεW παρατηρ>σειW απ@ τουW ειδικοAW επιστ>MονεW, εκατ@ν τρι2ντα οκτQ (138) τ@ποι MAλων. Σε δ=κα (10) απ@ αυτοAW ευρ=θηκαν MAλοι που λειτουργοAσαν, ενQ αντιθ=τωW σε δεκαπ=ντε (15) καν=να ?χνοW τηW κατασκευ>W. ΣτουW υπ@λοιπουW ευρ=θηκαν MAλοι Mε ακ=ραια την κατασκευ>, MAλοι Mε Mικρ@τερο >

MεγαλAτερο αλλ2 σηMαντικ@ τM>Mα τηW, και MAλοι σε υπολε?MMατα που σε ορισM=νεW περιπτQσειW ε?ναι σωρ@W λ?θων. Για κ2θε Mυλ@τοπο συντ2χθηκε =να ειδικ@ δελτ?ο @που περιλαMβ2νονται τα σηMαντικ@τερα στοιχε?α του , απ@ @σα >ταν δυνατ@ να ευρεθοAν. Τ=τοια ε?ναι η γεωγραφικ> του θ=ση Mε τιW γαιωδετικ=W συντεταγM=νεW που λ>φθηκαν Mε

@ργανο GPS, στοιχε?α για την κατασκευ> και την ιστορ?α του, φωτογραφ?εW τηW κατασκευ>W, αεροφωτογραφ?α Mε την θ=ση του MAλου στο =δαφοW, και αρχιτεκτονικ2 σχ=δια ε2ν διατηρε?ται σηMαντικ@ τM>Mα τηW κατασκευ>W. Τα πορ?σMατα τηW =ρευναW παρουσι2ζονται σε ειδικ@ τεAχοW που περιλαMβ2νει κε?Mενα, φωτογραφ?εW, π?νακεW και σχ=δια.

Για την πραγMατοπο?ηση τηW =ρευναW, ουσιαστικ> >ταν η συMβολ> των κατο?κων τηW Ευρυταν?αW, που ωW 2τοMα (Mυλων2δεWκ2τοικοι) > φορε?W (Τοπικ> Αυτοδιο?κηση - Πολιτιστικο? ΣAλλογοι), υπ=δειξαν τη θ=ση των MAλων και πολλ=W φορ=W συν@δευσαν τουW ερευνητ=W στον τ@πο τουW, και παραχQρησαν σηMαντικ2 στοιχε?α για την ιστορ?α τουW.

Απ@ τα παραπ2νω φ2νηκε @τι η γνωστ> Ευρυτανικ> φιλοξεν?α ε?ναι ζωνταν>. 1W επιστηMονικ@W υπεAθυνοW του ερευνητικοA προγρ2MMατοW, τουW ευχαριστQ. Σε ειδικ@ κεφ2λαιο του προαναφερθ=ντοW τεAχουW αναφ=ρονται @λα τα ον@Mατα @σων MαW συν=δραMαν στην επιστηMονικ> =ρευνα. Η =ρευνα αυτ> αποτελε? προϊ@ν συστηMατικ>W και σAγχρονηW επιστηMονικ>W εργασ?αW, και αποτελε? συMβολ> στη Mελ=τη βιοMηχανικ>W αρχαιολογ?αW και τηW λαογραφ?αW που ε?ναι σηMαντικ2 τM>Mατα τηW Πολιτιστικ>W ΚληρονοMι2W του τ@που MαW. Οι MAλοι Mε την αρχιτεκτονικ> τουW, το εκπληκτικ@ τουW φυσικ@ περιβ2λλον, την σοφ> Mηχαν> 2λεσηW που =χει οικολογικ> δι2σταση, και τη σηMασ?α τουW για την τοπικ> κοινων?α, αποτελοAν ιδια?τερα σηMαντικ2 στοιχε?α τηW ιστορ?αW και του πολιτισMοA τηW Ευρυταν?αW. Κλε?νονταW, απευθAνοMαι προW τουW δ>MουW Καρπενησ?ου και Αγρ2φων απ@ τουW οπο?ουW πολλ2 στελ=χη συν=βαλλαν ουσιαστικ2 στην =ρευνα, να συνδρ2Mουν στην =κδοση του ειδικοA τεAχουW σε βιβλ?ο που θα διασQσει και διαδQσει αυτ@ το σηMαντικ@ επιστηMονικ@ υλικ@. ΓΕ1ΡΓΙΟΣ Κ1Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΗΣ Επ?κουροW καθηγητ>W Σχολ>W Αρχιτεκτ@νων Ε.Μ.Π


Τα σ η\εNα των καιρ`ν

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ>ρτη 4 ΑπριλNου 2012 / ΣελNδα 4

Gγινε η αρχM για τα πOθεν Lσχεf

ΚαρφMf, Στα\>τηf και Π>ζιου προχ`ρησαν σε δη\οσNευση

ΑΜετ> τον Κ`στα Μπακογι>ννη, ακO\η τρειf δη\οτικοN σP\βουλοι του δM\ου ΚαρπενησNου, ανMρτησαν τιf οικονο\ικLf τουf καταστ>σειf στο διαδNκτυο. ΠιστεPου\ε Oτι το παρ>δειγ\> τουf θα ακολουθMσουν και οι υπOλοιποι τοπικοN >ρχοντεf που υποχρεοPνται, εκ του νO\ου, να το πρ>ξουν

Στην ιστοσελNδα του δM\ου ΚαρπενησNου, βρNσκονται εδ` και κ>ποιεf η\Lρεf αναρτη\Lνα τα πOθεν Lσχεf τρι`ν υπOχρεων δη\οτικ`ν συ\βοPλων τηf \εNζονοf αντιπολNτευσηf. ΠρOκειται για τουf δη\οτικοPf συ\βοPλουf ΒαγγLλη ΚαρφM, ΜαρNα Π>ζιου και Γι>ννη Στα\>τη

Ν Ε Τι προβλπει ο νο ν ο Καταρχ>f, ο νLοf νO\οf Lτυχε ευρεNαf αποδοχMf και εγκρNθηκε απO Oλα τα κO\\ατα, παρ> τιf επι\Lρουf επιφυλ>ξειf που εκφρ>στηκαν. Την πρOταση νO\ου για την τροποποNηση τηf νο\οθεσNαf περN του πOθεν Lσχεf, κατLθεσαν απO κοινοP ο ΑπOστολοf Κακλα\>νηf και >λλοι 74 βουλευτLf, \εταξP αυτ`ν και ο βουλευτMf ΕυρυτανNαf κ. ΗλNαf ΚαρανNκαf. Περιληπτικ> ο νLοf νO\οf προβλLπει: “Αναδρο\ικOf επανLλεγχοf των πOθεν Lσχεf των πολιτικ`ν απO το 1974 \Lχρι και το 2010. Αν>ρτηση στο διαδNκτυο των δηλ`σεων περιουσιακMf κατ>στασηf, Oχι \Oνο των πολιτικ`ν, αλλ> και Oλων των υπOχρεων σε δMλωση πOθεν Lσχεf, δηλαδM ΜΜΕ κ.λπ. Κατ>σχεση

υπLρ του δη\οσNου οποιουδMποτε περιουσιακοP στοιχεNου Lχει παραλειφθεN να δηλωθεN, αν \Lσα σε τρειf \Mνεf δεν Lχει αποδειχθεN Oτι νο\N\ωf Lχει αποκτηθεN”. Και ακO\η δεκ>δεf >λλεf παρα\Lτρουf που ενισχPουν τη διαφ>νεια στη δη\Oσια ζωM. «Η θετικM αντι\ετ`πιση αυτMf τηf νο\οθετικMf πρωτοβουλNαf απO Oλεf τιf πτLρυγεf τηf ΒουλMf, δNνει στον ελληνικO λαO Lνα καλO δεNγ\α γραφMf του πολιτικοP κOσ\ου. ΣτLλνει το \Mνυ\α Oτι η συντριπτικM πλειονOτητα των πολιτικ`ν δεν Lχει κα\Nα σχLση \ε ορισ\Lνουf, που εNναι και η εξαNρεση του κανOνα, οι οποNοι \παNνουν στη πολιτικM για >λλουf λOγουf και Oχι για αυτοPf που τουf εκλLγει ο ελληνικOf λαOf», υπογρ>\\ισε ο πρ`ην πρOεδροf τηf Βου-

νι κά

φερειακοN σP\βουλοι. ΠρOκειται δηλαδM για τουf δη\>ρχουf, αντιδη\>ρχουf, αντιπεριφερει>ρχη και τα \Lλη των Επιτροπ`ν, Οικονο\ικM, ΠοιOτηταf ΖωMf κ.λπ. Η δη\οσNευση, πλLον, προβλLπεται και επιβ>λλεται εκ του νO\ου, εν` \ε πρOσφατη αλλαγM του, επεκτεNνεται η υποχρLωση δη\οσNευσηf και σε χιλι>δεf >λλεf κατηγορNεf πολιτ`ν, οι οποNοι \ε τον Lναν M τον >λλον τρOπο διοικοPν M ασκοPν επιρροM στην ΠολιτεNα. ΜεταξP αυτ`ν πλLον εNναι και Oλοι οι δη\οσιογρ>φοι, εκδOτεf εφη\ερNδων και ιδιοκτMτεf ΜLσων Ενη\Lρωσηf, /ιευθυντLf /η\Oσιων Υπηρεσι`ν κ.λπ. Ο νLοf νO\οf δυσκολεPει Oσουf επι\Lνουν να κρPβουν το πOθεν Lσχεf τουf, και στην ΕυρυτανNα, δυστυχ`f, εNναι πολλοN.

υρ υτ α

Οι τρειf δη\οτικοN σP\βουλοι ανMρτησαν το πOθεν Lσχεf τουf: ο \εν Ευ>γγελοf ΚαρφMf ωf \Lλοf τηf Οικονο\ικMf ΕπιτροπMf του δM\ου ΚαρπενησNου, οι δε Γι>ννηf Στα\>τηf και ΜαρNα Π>ζιου ωf αναπληρω\ατικ> \Lλη τηf. Ευρυτανικ> ΝLα” Lχουν Τα “Ε αναφερθεN στο παρελθOν για την υποχρLωση που Lχουν οι τοπικοN \αf >ρχοντεf να δη\οσιεPουν το πOθεν Lσχεf τουf στιf ιστοσελNδεf των φορLων που διοικοPν. ΑρκετοN εNναι εκεNνοι που επι\Lνουν ακO\η να \ην τηροPν τιf επιταγLf του νO\ου. Το θL\α δεν εNναι τυπικO. ΕNναι ουσιαστικO και Lχει να κ>νει \ε τη διαφ>νεια στην πολιτικM ζωM του τOπου. ΥπOχρεοι στη δη\οσNευση των περιουσιακ`ν τουf καταστ>σεων εNναι Oσοι Lχουν δικαNω\α υπογραφMf και Oχι Oλοι οι δη\οτικοN και περι-

Οι Ευ>γγελοf ΚαρφMf, Γι>ννηf Στα\>τηf και ΜαρNα Π>ζιου, δη\οσNευσαν τιf οικονο\ικLf τουf καταστ>σειf

λMf ΑπOστολοf Κακλα\>νηf. «Η πρOταση αυτM δεNχνει τον δρO\ο τηf εθνικMf συνεννOησηf στα \εγ>λα ζητM\ατα τηf χ`ραf», τOνισε ο γρα\\ατLαf πολιτικοP σχεδιασ\οP τηf Ν/ Μ>ξι\οf ΧαρακOπουλοf. «Με τον πιο ορθO τρOπο αυτM η πρOταση δη\ιουργεN τιf θεσ\ικLf προϋποθLσειf για Lναν ουσιαστικO και εκτενM Lλεγχο τηf περιουσιακMf κατ>στασηf Oλων Oσων ε\πλLκονται στον δη\Oσιο βNο», ανLφερε απO την πλευρ> του, ο εισηγητMf τηf Ν/ ΚωνσταντNνοf Τζαβ>ραf. ΑπO το ΚΚΕ, ο Α ν τ ` ν η f Σκυλλ>κοf, υποστMριξε Oτι \πορεN να εNναι προf τη θετικM κατεPθυνση η πρωτοβουλNα αυτM, την οποNα στηρNζει το κO\\α του, ωστOσο, Oπωf εNπε, \ε περιορισ\Lνου χαρακτMρα νο\οθετικLf παρε\β>σειf δεν \πορεN να λυθεN το πρOβλη\α τηf αδιαφ>νειαf στο πολιτικO σPστη\α». «Η δικM \αf πρOταση εNναι κατ>ργηση κ>θε απOρρητου, φορολογικοP, τραπεζικοP, ακO\α και του ε\πορικοP απOρρητου», συ\πλMρωσε.

Καρ φ`\ατα

Στην ηλεκτρονικM διεPθυνση http://politis.karpenissi.gr/Default.aspx?id= 1685&nt=18&lang=1 ο καθLναf \πορεN να λ>βει γν`ση των οικονο\ικ`ν καταστ>σεων των δη\οτικ`ν συ\βοPλων του δM\ου ΚαρπενησNου.

ΛNγοι υπηρετοPν την ΑλMθεια γιατN λNγοι Lχουν τη θLληση και λιγOτεροι τη δPνα\η για να εNναι δNκαιοι (ΝNτσε)

Ε

Πολλ> ερωτη\ατικ> προκ>λεσε στην κοινM γν`\η το γεγονOf τηf ακPρωσηf του διαγωνισ\οP τηf αστικMf αν>πλασηf. ΛοιπOν, για να τα ξεκαθαρNσου\ε εντελ`f. Καλ> Lκανε ο δM\οf και ακPρωσε τον διαγωνισ\O. Π>\ε παρακ>τω τ`ρα, στο γιατN. Η Lκπτωση που δOθηκε απO τον εργολ>βο Mταν πολP \ικρM. /ιOτι, Lδωσε Lκπτωση 4,3% και Mταν λLει η... \εγαλPτερη, τη στιγ\M που εNχαν ε\φανιστεN τουλ>χιστον >λλεf 50 εργολαβικLf εταιρεNεf και συ\\ετεNχαν \Oλιf επτ>. Ο διαγωνισ\Of "\Pριζε" απO \ακρι> πωf κ>τι δεν εNναι νορ\>λ. Το γεγονOf και \Oνο Oτι "συντονισ\Lνα" KΛΟΙ οι εργολ>βοι Lδωσαν συ\πτω\ατικ> Lκπτωση... \ικρOτερη απO το 4,3%, τη στιγ\M που >λλα Lργα σε Oλη την Ελλ>δα "χτυπιοPνται" τουλ>χιστον \ε 35%, αυτO και \Oνο, καθιστ> την Oλη διαδικασNα ...τρωτM. Fλλωστε, το προβλLπει και ο νO\οf. /εν δLχεται \ικρLf εκπτ`σειf (για τLτοια \εγ>λα Lργα) και δεν δLχεται και \εγ>λεf εκπτ`σειf. Κατ> \Lσο Oρο δL-

χεται εκπτ`σειf απO 12% \Lχρι και το πολP 18%. Π>νω απO το 18%, για να γNνει δεκτM \Nα Lκπτωση απαιτοPνται τερ>στιεf εγγυητικLf και κ>τω απO το 12% σχεδOν π>ντα... απορρNπτονται απO την υπηρεσNα. Gτσι, εξηγεNται γιατN το Lργο ακυρ`θηκε, αφοP απO \Oνο του παρουσι>ζει \εγ>λεf δυσκολNεf, \ε τη \ελLτη να προβλLπει συγκεκρι\Lνεf ποιOτητεf στα υλικ>. ΠLρα απO κει, τα π>ντα ανMκουν σε >λλεf λογικLf. Καλ`f λοιπOν, ο δM\οf ΚαρπενησNου ακPρωσε τον διαγωνισ\O. Και για Lναν ακO\η λOγο. ΑπαιτεN τουλ>χιστον 12% Lκπτωση, `στε να Lρθει \Nα η >λλη \ε τον επιχορηγοP\ενο προϋπολογισ\O, `στε να \ην πληρ`σει ο δM\οf -και οι δη\Oτεf κατ’ επLκταση- τNποτα απO Nδιουf πOρουf. Ε... και αυτO εNναι ακO\η καλPτερο! Τα golden boys του ευρPτερου δη\Oσιου το\Lα και κυρNωf των Τραπεζ`ν και των /ΕΚΟ, συνεχNζουν να πληρ`νονται \ε \ισθοPf \αχαραγι>δων. ΘLλετε παραδεNγ\ατα; /ιαβ>στε. Kλα τα

στοιχεNα περιλα\β>νονται σε απ>ντηση του ΥπουργεNου Οικονο\ικ`ν σε σχετικM ερ`τηση του βουλευτM τηf Ν/, ΝNκου ΝικολOπουλου. Οι συνολικLf \εικτLf απολαβLf του ΠροLδρου τηf ΑγροτικMf Τρ>πεζαf ανMλθαν το 2010 σε 264.371,18 ευρ`, δηλαδM 22.030 ευρ` \ηνιαNωf. Αν>λογο ποσO Lλαβε και η αντιπρOεδροf κα Αδα\αντNνη Λ>ζαρη, συγκεκρι\Lνα 232.132,88 ευρ`. ΣP\φωνα \ε τα στοιχεNα, τα αντNστοιχα κονδPλια για πληρω\Lf στελεχ`ν των υπOλοιπων /ΕΚΟ Lχουν ωf εξMf: Στα ΕΛΠΕ 414.235,52 ευρ`, στη /ΕΗ 419.814,53 ευρ`, στον ΟΛΠ 272.865,05 ευρ`, στον ΟΛΘ 184.156,39 ευρ`, στον ΟΠΑΠ 659.844,60 ευρ`, στην ΕΥ/ΑΠ 160.506,04 ευρ`, στο Ταχυδρο\ικO Τα\ιευτMριο 1.323.841,93 ευρ`, στην ΕΥΑΘ 220.658,29 ευρ`, στη /ΕΠΑ 261.622,10 ευρ` (ΦυσικO ΑLριο στην ΕυρυτανNα δεν προβλLπεται), στον ΟΤΕ 430.551,23 ευρ`, στα ΕΛΤΑ 107.299,83 ευρ`.

ΑλγεινM εντPπωση Lχει προκαλLσει σε \εγ>λη \ερNδα στελεχ`ν γνωστοP κO\\ατοf, η ανεξMγητη, Oπωf την αποκαλοPν, επι\ονM Lτερου στελLχουf -πρ`ην, νυν, τ`ρα... θα σαf γελ>σω- το οποNο, αν και επιχεNρησε να συ\\ετ>σχει στιf κο\\ατικLf διαδικασNεf, τα \ηνP\ατα που λ>\βανε απO τα κεντρικ> Mταν αρνητικ>. "Gφαγε πOρτα και τ`ρα απειλεN \ε κα\ι> 15αρια ψMφουf απO κ>τι ξαδLρφια του", ισχυρNζεται σε φιλικLf συναντMσειf στLλεχοf του τοπικοP κο\\ατικοP \ηχανισ\οP, ο οποNοf τον εNχε... ευεργετMσει τα \>λα(!) στο παρελθOν. Και \αθαNνω Oτι του ετοι\>ζουν \εγ>λο χουνLρι, ακO\η και πριν τιf εκλογLf, αν δεν... συ\\ορφωθεN, διOτι: "ουδεNf αχαριστOτεροf εκ του ευεργετηθLντοf", λLνε. Να καταργηθεN η \ονοεδρικM τηf ΕυρυτανNαf λοιπOν. Για ακO\η \ια φορ> επανLρχεται η πρOταση για κατ>ργηση των \ονοεδρικ`ν. Οι πολιτικLf ισορροπNεf εNναι εPθραυστεf. Με λNγεf ψM-

φουf, το Lχου\ε δει σε παλαιOτερεf εκλογικLf ανα\ετρMσειf, \πορεN \ια "τοπικM κλNκα", για προσωπικ> συ\φLροντα, να ανατρLψει τη βοPληση του λαοP. /υστυχ`f, στην ΕυρυτανNα, που τα κουκι> εNναι \ετρη\Lνα, οι "πολιτικLf συ\\ορNεf" \ποροPν εPκολα να συσταθοPν. Η κ>θε φατρNα, για δικοPf τηf λOγουf, εν`νεται, και \ε λNγεf ψMφουf που \πορεN να \ετακινMσουν, νοθεPουν τη βοPληση του λαοP. /εν εκλLγεται το κO\\α τουf. Ο στOχοf τουf εNναι να \ην εκλεγεN το κO\\α τουf. ΑποτελοPν τον "κατ>σκοπο" για το αντNπαλο κO\\α. Τα \Nση και τα π>θη στην υπηρεσNα των προσωπικ`ν συ\φερOντων, τα οποNα ποτL δεν ικανοποιοPνται διOτι... “την προδοσNα πολλοN αγ>πησαν, τον προδOτη ουδεNf” (ΠλοPταρχοf). Αν λοιπOν καταργηθεN η \ονοεδρικM τηf ΕυρυτανNαf, τα "ποντNκια" θα κρυφτοPν. Ποιοf θα υπολογNζει, αf ποP\ε, στη Στερε> Ελλ>δα, τη \ικρM ΕυρυτανNα και τιf 20 ψMφουf κ>ποιου "πολιτικοP εκβιαστM"; M \ιαf ο\>δαf "πολιτικ`ν εκβιαστ`ν";


ΤΟ ΘΕΜΑ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ&ρτη 4 Απριλ3ου 2012 / Σελ3δα 5

Το δκιο... λησε Αποκαταστ&θηκε 100% η αδικ3α στη ΜεσοχEρα

ΧθεK, Τρ3τη 3 Απριλ3ου 2012, παραδ4θηκε στον δ2Aο Καρπενησ3ου η τελικ2 τροποπο3ηση του Γενικο5 ΠολεοδοAικο5 Σχεδ3ου Καρπενησ3ου. Μετ& απ4 1ναν χρ4νο, αποκαταστ&θηκαν οι αδικ3εK που προκλ2θηκαν σε β&ροK των ιδιοκτητEν στη ΜεσοχEρα

Ε

υρ υτ α

0στερα απ4 κοιν2 προσπ&θεια πολιτEν και πολιτικEν, σε A3α απ4 τιK σπ&νιεK φορ1K που 4λεK οι αποφ&σειK 2ταν οA4φωνεK, οριστικοποι2θηκαν οι τελικ1K τροποποι2σειK, β&σει των ν4Aων που εισηγε3ται το ΣυAβο5λιο Χωροταξ3αK ΟικισAο5 και Περιβ&λλοντοK ΑποκεντρωA1νηK ιο3κησηK για την Περιφ1ρεια Στερε&K Ελλ&δαK (ΣΧΟΠΑ) προK τη Γενικ2 ΓραAAατ1α τηK ΑποκεντρωA1νηK ιο3κησηK Θεσσαλ3αK και Στερε&K Ελλ&δαK κα Καλλι4πη Γερακο5δη, Eστε Aε την υπογραφ2 τηK να ολοκληρωθε3 η τροποπο3ηση του ΓΠΣ Καρπενησ3ου. Ευρυ/πωK 1γραψαν τα "Ε τανικ& Ν1α" (αρ. φ5λλου 486/73-2012) το ΣΧΟΠΑ συνεδρ3ασε την Π1Aπτη 1 Μαρτ3ου 2012 και αποφ&σισε οA4φωνα, Aετ& απ4 πολ5ωρη συζ2τηση, να δεχθε3 3 απ4 τα 6 σηAε3α που πρ4τεινε ο δ2AοK Καρπενησ3ου στην α3τησ2 του για τροποπο3ηση του ΓΠΣ. Τα "Ευρυτανικ& Ν1α" 1χουν παρακολουθ2σει το θ1Aα πολ5 στεν& απ4 την αρχ2. -λλωστε, Aετ& απ4 δηAοσ3ευAα τηK εφηAερ3δαK αποκαλ5φθηκαν τα λ&θη του ΓΠΣ, που προκ&λεσαν τρ4Aο σε χιλι&δεK ιδιοκτ2τεK στη ΜεσοχEρα και αλλο5, οι οπο3οι ε3δαν A1σα σε Aια ν5χτα να χ&νουν τιK περιουσ3εK τουK, αφο5 σε &ρτια και οικοδοA2σιAα οικ4πεδα... απαγορε5τηκε οποιαδ2ποτε οικοδοAικ2 δραστηρι4τητα.

Ν Ε

Α3σιο τ1λοK 1χει, για τα "θ5Aατα του ΓΠΣ", η τελικ2 τροποπο3ηση, 4πωK αυτ2 καταγρ&φεται στην οA4φωνη Ευρυτανικ& Ν1α". Η τροποαπ4φαση του ΣΧΟΠΑ που εκδ4θηκε χθεK και την οπο3α δηAοσιε5ουν σ2Aερα τα "Ε πο3ηση του ΓΠΣ σε τρ3α σηAε3α αποκαθιστ& πλ2ρωK την αδικ3α στη ΜεσοχEρα, το Βουτ5ρο και τη Γεωργικ2 Γη. Σ5σσωAοK ο πολιτικ4K κ4σAοK -ακ4Aη και εκε3νοι που συν1ταξαν το αρχικ4 ΓΠΣ- στ&θηκαν στο πλευρ4 των χιλι&δων ιδιοκτητEν που, A1σα σε Aια ν5χτα, 1χασαν την περιουσ3α τουK απ4 τιK διατ&ξειK του ΓΠΣ

νι κάΑ

Η ΤΕΛΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΙΟΥ

Η ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Μετ& απ4 διαλογικ2 συζ2τηση εισηγε3ται: Την τροποπο3ηση τηK απ4φασηK 1086/211/2011 τηK Γ.Γ.

.ντονεK 2ταν οι διαAαρτυρ3εK των ιδιοκτητEν, κυρ3ωK τηK ΜεσοχEραK, στο ηAοτικ4 ΣυAβο5λιο Καρπενησ3ου. Ο πολιτικ4K κ4σAοK του νοAο5, σ5σσωAοK και οA4φωνα, κατ&λαβε την αστοχ3α τηK Aελ1τηK και βο2θησε για την αποκατ&σταση τηK αδικ3αK.

ΑποκεντρωA1νηK ιο3κησηK Θεσσαλ3αK - Στερε&K Ελλ&δαK (ΦΕΚ ΤΑΑΠΘ-50/2011) περ3 1γκρισηK του ΓΠΣ 2Aου Καρπενησ3ου «.γκριση Γενικο5 ΠολεοδοAικο5 Σχεδ3ου (ΓΠΣ) πρEην 2Aου Καρπενησ3ου ΝοAο5 Ευρυταν3αK και νυν ηAοτικ2K Εν4τηταK Καρπενησ3ου 2Aου Καρπενησ3ου» και γνωAοδοτε3 οA4φωνα:

ΒΟΥΤΥΡΟ 1. Στο τ1λοK τηK παραγρ&φου 3.1.1 του Γενικο5 ΠολεοδοAικο5 Σχεδ3ου (ΓΠΣ) να προστεθε3 η εξ2K δι&ταξη: «Κατ' εξα3ρεση στον οικισA4 Βο5τυρο ισχ5ουν οι διατ&ξειK για δ4Aηση σε οικισA4 προϋφιστ&Aενο του 1923. Η εξα3ρεση αυτ2 ισχ5ει και για την 1κταση που δεν θα περιληφθε3 στην πολεοδοAικ2 Aελ1τη 4ποτε αυτ2 και αν εγκριθε3.

ΓΕΡΓΙΚΗ ΓΗ 2. Στην παρ. 3.2.1 (σ.σ. αφορ& τον χαρακτηρισA4 γηK ωK Γεωργικ2 Γη) να προστεθε3:

Α) στην παρ&γραφο Επιτρεπ4AενεK χρ2σειK: -αγροτοτουριστικ1K Aον&δεK, εφ4σον δεν 1ρχονται σε αντ3θεση Aε τιK κε3AενεK διατ&ξειK του Ειδικο5 Πλαισ3ου για τον ΤουρισA4, 4πωK αυτ4 ισχ5ει κ&θε φορ&. Β) στην παρ&γραφο ΚαθορισA4K 4ρων και περιορισAEν δ4AησηK: Για την επιτρεπ4Aενη χρ2ση «αγροτοτουριστικ1K Aον&δεK» ισχ5ουν οι περιορισAο3 τηK εκτ4K σχεδ3ου δ4AησηK και επιπλ1ον ορ3ζονται οι εξ2K περιορισAο3: -Μ1γιστη καλυπτ4Aενη επιφ&νεια 200 τ.A. -Μ1γιστη επιφ&νεια δ4AησηK 200 τ.A. Μ1γιστοK επιτρεπ4AενοK αριθA4K ορ4φων δ5ο (2). Μ1γιστοK αριθA4K δωAατ3ων δ1κα (10). ΜΕΣΟΧΡΑ Γ) Στην παρ. 3.2.6. η «Περιοχ2 αθλητικEν δραστηριοτ2των και προετοιAασ3αK αθλη-

τEν» να AετονοAαστε3 σε «ΖEνη τουριστικEν/αθλητικEν δραστηριοτ2των και &λλων ειδικEν χρ2σεων» και το κε3Aενο να αναδιατυπωθε3 ωK εξ2K: ΖEνη τουριστικEν/αθλη τικEν δραστηριοτ2των και &λλων ειδικEν χρ2σεων. Στη θ1ση ΜεσοχEρα, νοτ3ωK του Καρπενησ3ου, σε 1κταση 1.000 περ3που στρεAA&των, ορ3ζεται Περιοχ2 Ελ1γχου και ΠεριορισAο5 τηK 4AησηK, 4που θα επιτρ1πεται η χωροθ1τηση συγκεκριA1νων χρ2σεων, Aε 4ρουK και περιορισAο5K. Επιπλ1ον, στη ζEνη αυτ2, Aε στ4χο την εν3σχυση εξειδικευA1νου τουριστικο5 π4λου και συAπληρωAατικ& του λειτουργο5ντοK Κ1ντρου ΠροετοιAασ3αK ΑθλητEν, θα ε3ναι δυνατ2 η αν&πτυξη συνδυαστικEν χρ2σεων οργανωA1νου αθλητικο5 κ1ντρου, τουρισAο5 και &λλων υποστηρικτικEν προK αυτ1K χρ2σειK, 4πωK, διο3κηση κλπ. Επιτρεπ4AενεK χρ2σειK -Γ2πεδα ποδοσφα3ρου,

αθλοπαιδιEν, γ2πεδα ρ3ψεων, δρ4AουK για τρ1ξιAο. -Εγκαταστ&σειK κλειστEν αθλητικEν χEρων (α3θουσα οAαδικEν αθληA&των, α3θουσεK εκγ5AνασηK, αποδυτ2ρια, σ&ουνα, α3θουσεK φυσικοθεραπε3αK, ιατρικ& κ1ντρα κ.λπ.). -Κτ3ρια διο3κησηK για την εξυπηρ1τηση του κ1ντρου προετοιAασ3αK αθλητEν. -Τουριστικ1K επιχειρ2σειK του αρθ. 2 του Ν.2160/1993 (ΦΕΚ 118Α'/1993) και συγκεκριA1να, τουριστικ& καταλ5Aατα που περιλαAβ&νουν κ5ρια ξενοδοχειακ& καταλ5Aατα ΑΑ' και Α' τ&ξηK, χEρουK οργανωA1νηK κατασκ2νωσηK, εγκαταστ&σειK ειδικ2K τουριστικ2K υποδοA2K (συνεδριακ& κ1ντρα κ.α.), τα οπο3α εξυπηρετο5ν τη φιλοξεν3α των αθλητικEν οA&δων εφ4σον δεν 1ρχονται σε αντ3θεση η Aε τιK κε3AενεK διατ&ξειK του Ειδικο5 Πλαισ3ου για τον ΤουρισA4 4πωK αυτ4 ισχ5ει κ&θε φορ&. -Κατοικ3α. -Κοινωφελε3K χρ2σειK.


Πολιτική

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ ρτη 4 Απριλ+ου 2012 / Σελ+δα 6

Στχο α η δρα

ΚΟΝΤΟΓΕ ΡΓΟΣ - ΚΟΥΛΑΡΜΑΝΗΣ - ΓΑΛΑΝΟΥ

Σε προεκλογικ* τροχι βρ+σκεται η Ν)α η9οκρατ+α στην Ευρυταν+α. Την περασ9)νη Κυριακ*, οι τρειC υποψ*φιοι βουλευτ)C τηC στον νο9,, πραγ9ατοπο+ησαν την πρ=τη τουC συν ντηση στα γραφε+α του κ,99ατοC, ,που και χ ραξαν, σε κλ+9α εν,τηταC, την κοιν* τουC πορε+α στην προεκλογικ* περ+οδο

Ν ΕΑ

Συν ντηση των τρι=ν υποψηφ+ων σε κλ+9α πλ*ρουC σ-9πνοιαC

Ο υποψ*φιοC βουλευτ*C Κ=σταC Κοντογε=ργοC, στο συν)δριο τηC Ν)αC η9οκρατ+αC το 2007

Τι ψχνει η Ντ ρα;

υρ υτ α

Οι τρειC υποψ*φιοι τηC Ν, ε+χαν την περασ9)νη Κυριακ* την πρ=τη τουC κοιν* συν ντηση, 9ε θ)9α την πολιτικ* στρατηγικ* στιC εκλογ)C. Το κ,99α και ο αρχηγ,C τηC Ν)αC η9οκρατ+αC )χουν απ,λυτη ε9πιστοσ-νη στην τρι δα τηC Ευρυταν+αC και τουC παρ)χεται πλ*ρηC ελευθερ+α κιν*σεων. Οι τρειC τουC, στη συν ντηση, συ9φ=νησαν για )ναν προεκλογικ, αγ=να στα πλα+σια "τηC πολιτικ*C ηθικ*C του κ,99ατοC", ,πωC χαρακτηριστικ αναφ)ρουν σε δηλ=σειC τουC στα “Ευρυτανικ Ν)α”. "Κοιν,C στ,χοC 9αC ε+ναι να κερδ+σου9ε ξαν την )δρα", τον+ζει ο Κ=σταC Κοντογε=ργοC, ο οπο+οC κατ)ρχεται για πρ=τη φορ υποψ*φιοC βουλευτ*C, εν= η πολιτικ* του δρ ση ε+ναι γνωστ* στην Ευρυταν+α, αφο- τα τελευτα+α 10 χρ,νια, 9)χρι το 2010, διετ)λεσε Νο9 ρχηC Ευρυταν+αC. Ο Κ=σταC Κοντογε=ργοC, 9 λιστα, )χει *δη ανο+ξει το πολιτικ, του γραφε+ο που βρ+σκεται στην οδ, Ζαχ. Παπαντων+ου 2, στον δε-τερο ,ροφο (π νω απ, τα γραφε+α τηC ΝΟΕ) 9ε τηλ. 22370-81010.

νι κά

Επιβεβαι=θηκε στο ακ)ραιο το πολιτικ, ρεΕυρυτανικ=ν Ν)ων” που δηπορτ ζ των “Ε 9οσιε-θηκε την περασ9)νη Τετ ρτη, σχετικ 9ε τιC υποψηφι,τητεC τηC Ν)αC η9οκρατ+αC στην Ευρυταν+α. Το ψηφοδ)λτιο θα συγκροτ*σουν ο Κ=σταC Κοντογε=ργοC, ο Φ=τηC Κουλαρ9 νηC και η Μαρ+α Γαλανο-

Ε

Ανακο+νωση ΝΟΕ Σε ανακο+νωσ* τηC ΝΟΕ ν. Ευρυταν+αC, την οπο+α υπογρ φει ο πρ,εδρ,C τηC κ. η9*τρηC Κολοκ-θαC αναφ)ρεται ,τι: "... ο Αντ=νηC Σα9αρ C, κ νονταC την υπ)ρβαση, κ λεσε σε συστρ τευση ,σουC πραγ9ατικ θ)λουν να βοηθ*σουν σε αυτ* την δ-σκολη στιγ9* τη χ=ρα 9αC, να αποκτ*σει αυτοδ-να9η κυβ)ρνηση για το καλ, τηC. Η αυτοδυνα9+α ε+ναι εθνικ* επιταγ* και η χ=ρα θα πρ)πει να )χει την επ,9ενη 9)ρα των εκλογ=ν βι=σι9η κυβ)ρνηση. Πιστε-ου9ε ,τι ο κ,σ9οC )χει αντιληφθε+ ,τι την επ,9ενη των εκλογ=ν η χ=ρα θα πρ)πει να κυβερνηθε+, πρ)πει να εγκρ+νει )να σχ)διο που θα 9αC βγ λει απ, την κρ+ση και αυτ, 9,νο η Ν)α η9οκρατ+α 9πορε+ να το πρ ξει. Η ΝΟΕ Ευρυταν+αC καλε+ σε συστρ τευση ,λουC τουC Ευρυτ νεC σε αυτ* την κρ+σι9η εκλογικ* ανα9)τρηση, να δ=σουν το “παρ=ν” 9ε την ψ*φο τουC, στηρ+ζονταC το ψηφοδ)λτιο τηC Ν)αC η9οκρατ+αC για να αποκτ*σει ο τ,ποC 9αC δυνατ* φων* στην επ,9ενη Βουλ*".

Επανρχεται η πρ ταση για κοιν ψηφοδλτιο; Σ-9φωνα 9ε το ρεπορτ ζ, η η9οκρατικ* Συ99αχ+α (Η.ΣΥ.), συνεχ+ζει την πολιτικ* τηC πορε+α στην Ευρυταν+α για αυτ,νο9η κ θοδο στιC εκλογ)C. (δη, τα γραφε+α τηC Η.ΣΥ. )χουν ανο+ξει επ+ τηC Ζηνοπο-λου (δ+πλα στο χρυσοχοε+ο Γενιτσαρ,πουλου) και ε+ναι ανοιχτ σε καθη9εριν* β ση

στ,σο, κ ποια στελ)χη τηC Η.ΣΥ. επι9)νουν ,τι η κεντροδεξι στην Ευρυταν+α πρ)πει να κατ)βει στιC εκλογ)C ενω9)νη και επαναφ)ρουν την πρ,ταση του Κ=στα Μπακογι ννη, την οπο+α ο δ*9αρχοC Καρπενησ+ου )θεσε επ+ τ πητοC στην περ+φη9η συν ντηση κορυφ*C σε γνωστ, "δεξι," στ)κι την πρωτοχρονι , 9ε παρευρισκ,9ενουC, 9εταξ- λλων στελεχ=ν των δ-ο κο99 των, την πρ,εδρο τηC Η.ΣΥ. κα Ντ,ρα Μπακογι ννη και τον υποψ*φιο βουλευτ* τηC Ν στην Ευρυταν+α κ. Κ=στα Κοντογε=ργο. Τη συν ντηση εκε+νη ε+χαν αποκαλ-Ευρυτανικ Ν)α", σε αποκλειστικ, ψει τα "Ε ρεπορτ ζ, καθ=C *ταν το 9,νο 9)σο ενη-

9)ρωσηC που βρ)θηκε στη συν ντηση καθ’ ,λη τη δι ρκει τηC. Στη συγκ)ντρωση εκε+νη ετ)θη και η γνωστ* πρ,ταση του Κ=στα Μπακογι ννη για κοιν, ψηφοδ)λτιο στην Ευρυταν+α.

Η πρταση του Κστα Μπακογι ννη Τ,τε, ο δ*9αρχοC Καρπενησ+ου επιχε+ρησε να γεφυρ=σει το χ σ9α τηC κεντροδεξι C στην Ευρυταν+α, καταθ)τονταC συγκεκρι9)νη πρ,ταση - παρα+νεση προC τα στελ)χη τηC τοπικ*C Ν)αC η9οκρατ+αC για ενια+ο ψηφοδ)λτιο τηC κεντροδεξι C, εξηγ=νταC ,τι η )δρα τηC Ευρυταν+αC κερδ+ζεται αν η κεντροδεξι ε+ναι ενω9)νη. Σ-9φωνα 9ε το αποκλειστικ, ρεπορτ ζ των "Ευρυτανικ=ν Ν)ων" (αρ. φυλ.477/4-1-2012) ο δ*9αρχοC Καρπενησ+ου επεσ*9ανε πωC, )τσι ,πωC ε+ναι η πολιτικ* συγκυρ+α σ*9ερα στην Ευρυταν+α, ε+ναι πολ- ση9αντικ, η κεντροδεξι να ε+ναι ενω9)νη στον νο9,, αλλ και πωC αν οι κεντροδεξι)C δυν 9ειC ενωθο-ν κερδ+ζουν την )δρα τηC Ευρυταν+αC. Συγκεκρι9)να, φα+νεται να ε+πε πωC αν υπ ρξει απ, την πλευρ Σα9αρ )κκληση για συστρ τευση τηC κεντροδεξι C, ,πωC ε+χε κ νει και ο Καρα9ανλ*C, τ,τε ο +διοC

δεσ9ε-εται ,τι θα "δ=σει 9 χη" να συγκροτηθε+ και να στηριχθε+ ενια+ο ψηφοδ)λτιο στην Ευρυταν+α, 9ε τη ση9α+α τηC Ν)αC η9οκρατ+αC. Αν ,9ωC αυτ, δεν γ+νει, τ,τε στην Ευρυταν+α να στηριχθε+ ψηφοδ)λτιο 9ε τη ση9α+α τηC η9οκρατικ*C Συ99αχ+αC. Σε κ θε περ+πτωση, τ,νισε ο Κ=σταC Μπακογι ννηC, στην Ευρυταν+α η κεντροδεξι πρ)πει να κατ)βει στιC εκλογ)C... ενω9)νη. Τη συγκεκρι9)νη πρ,ταση, πολλ στελ)χη και των δ-ο κο99 των την ε+δαν 9ε καλ, 9 τι. Σ-9φωνα 9ε πληροφορ+εC τηC εφη9ερ+δαC, κ ποια κορυφα+α στελ)χη συνεχ+ζουν να την υποστηρ+ζουν, εν= )χουν υπ ρξει και παραιν)σειC 9εταξ- των στελεχ=ν, =στε η συγκεκρι9)νη πρ,ταση να ακουστε+ και στα κεντρικ . Και δεν πρ)πει κανε+C να θεωρε+ "τυχα+ο" το γεγον,C ,τι κατ τη διαδικασ+α κατ θεσηC των υποψηφιοτ*των στη Ν)α η9οκρατ+α, 9,νο στην Ευρυταν+α δ,θηκε παρ ταση στην καταληκτικ* προθεσ9+α κατ θεσηC των υποψηφιοτ*των. Κ ποιοι ε+χαν στο π+σω 9)ροC του 9υαλο- τουC κ ποια κ+νηση, εκ 9)ρουC τηC Η.ΣΥ. στην Ευρυταν+α, κ+νηση που ,9ωC δεν )γινε ποτ).


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ%ρτη 4 Απριλ7ου 2012 / Σελ7δα 7

Κντρο Μεταναστ ν στο Καρπενσι Η ΚΟΙΝ$ΝΙΑ ΑΝΤΙΡΑ

Συνανεση κοινωνικν φορων ζητ ο Περγαντ $ Στο θ5Eα τοποθετ6θηκε και ο αντιπεριφερει%ρχηO Στερε%O Ελλ%δαO κ. Κλ5αρχοO Περγαντ%O, κατ% τη συνεδρ7αση του Περιφερειακο9 ΣυEβουλ7ου που πραγEατοποι6θηκε την προηγο9Eενη Τετ%ρτη 28 Μαρτ7ου 2012. Ο περιφερει%ρχηO εEφαν7ζεται Eετριοπαθ6O ωO προO την 7δρυση κ5ντρων υποδοχ6O EεταναστIν, ενI Eε την %ποψ6 του συστρατε9εται και ο αντιπεριφερει%ρχηO Ευρυταν7αO κ. Βασ7ληO ΚαραEπ%O. Ο κ. Περγαντ%O, αφο9 ενηE5ρωσε το ΣIEα για τη συν%ντηση που υλοποι6θηκε Eε τον Υπουργ8 Προστασ7αO του πολ7τη, σηEε7ωσε τα εξ6O: «Για το Eεγ%λο αυτ8 θ5Eα που υποβ8σκει απ8 το 2008, εδI και π5ντε χρ8νια δηλαδ6, δεν προτιθ5Eεθα να αποφασ7σουEε E5σα σε 10 E5ρεO, 8πωO EαO ζητ% το Υπουργε7ο. Αποφ%σειO που λαEβ%νονται χωρ7O τη σ9Eφωνη γνIEη των θεσEικIν και κοινωνικIν φορ5ων, δεν πρ8κειται να γ7νουν αποδεκτ5O. Χρει%ζεται 5ναO ευρ9O δι%λογοO, 5ναO δι%λογοO E5σα στα θεσEικ% 8ργανα τηO αυτοδιο7κησηO (ΕΝΠΕ, ΚΕ∆Ε), τα οπο7α και θα π%ρουν τιO σχετικ5O αποφ%σειO. Κατ8πιν, οι προτ%σειO αυτ5O θα πρ5πει να Eεταφερθο9ν στιO Περιφ5ρειεO και στιO Περιφερειακ5O ΕνIσειO 6Eων, επειδ6 στα χωρικ% 8ρια των δ6Eων θα γ7νουν, αν γ7νουν, τα κ5ντρα αυτ%, 5τσι Iστε να φτ%σουEε µε συνα7νεση σε αποτελ5σEατα που θ5λουν οι κοινων7εO. Επιπλ5ον, σε β%θοO χρ8νου, Eπορε7 να αξιοποιηθε7 η εEπειρ7α τηO πιλοτικ6O λειτουργ7αO εν8O κ5ντρου λειτουργ7αO στην Αττικ6, 5τσι Iστε να καταλ6ξουEε σε ορθολογικ5O αποφ%σειO», τον7ζει.

Ε

υρ υτ α

Ο δ6EαρχοO Καρπενησ7ου κ. ΚIσταO Μπακογι%ννηO επιβεβα7ωσε τιO πληροφορ7εO που θ5λουν ο 7διοO να Eην ε7ναι καταρχ6ν αρνητικ8O σε Eια πιθαν6 εγκατ%σταση Κ5ντρου Υποδοχ6O ΜεταναστIν στην Ευρυταν7α. "εν λ5Eε ο9τε 8χι, ο9τε ναι", δηλIνει ο δ6EαρχοO Καρπενησ7ου. "Θ5λουEε να δο9Eε τι προβλ5πει το σχ5διο του υπουργε7ου. Τι ε7ναι ακριβIO αυτ% τα "κ5ντρα υποδοχ6O EεταναστIν και Eετ% θα δο9Eε αν ε7ναι θ5Eα να το φ5ρουEε σε διαβο9λευση 6 να το απορρ7ψουEε εξ αρχ6O". "0χουEε πολλ5O ερωτ6σειO", τον7ζει. "... EαO απασχολε7 καταρχ%O να δο9Eε τι ε7ναι αυτ% τα κ5ντρα. Θα ε7ναι 5γκλειστοι 6 θα Eπαινοβγα7νουν. Θα δηEιουργηθο9ν και π8σεO και για π8ση χρονικ6 περ7οδο ν5εO θ5σειO εργασ7αO; ΕEε7O στον δ6Eο EαO δεν 5χουEε τρ8πουO για την κ%λυψη τηO ανεργ7αO. 0χουEε 1.200 αν5ργουO εγγεγραEE5νουO στον ΟΑΕ Καρπενησ7ου. Θα υπ%ρξει εντοπι8τητα στιO προσλ6ψειO και στιO προE6θειεO;" "Το κρ%τοO υπ8σχεται, αλλ% θα τηρ6σει τιO υποσχ5σειO του;" αναρωτι5ται. Και συνεχ7ζει. "... απ8 την %λλη θα δηEιουργηθο9ν 300 τουλ%χιστον ν5εO θ5σειO εργασ7αO, η αστυνοEικ6 δ9ναEη στην Ευρυταν7α θα ενισχυθε7 τουλ%χιστον Eε 100 ν5ουO αστυνοEικο9O. Θα υπ%ρξει 5ναO Eεγ%λοO κ9κλοO εργασιIν που θα "π5σει" π%νω στην π8λη", σηEειIνει. Και προσθ5τει: "... π5ρα απ8 αυτ% 8EωO, EαO ενδιαφ5ρει αν και 8ταν αποφασ7σουEε, πο9 θα δηEιουργηθε7 το κ5ντρο και Eε ποιεO προδιαγραφ5O. 0χει σηEασ7α η χωροθ5τηση και ακ8Eη, ποιοι θα 5ρχονται στο κ5ντρο. Θα ε7ναι υγιε7O; Αυτ% ε7ναι Eερικ% απ8 τα κρ7σιEα ερωτ6Eατ% EαO", καταλ6γει ο κ. Μπακογι%ννηO. 4σον αφορ% τιO αντιδρ%σειO που 6δη 5χουν υπ%ρξει αλλ% και απαντIνταO στην κριτικ6 που 5σπευσαν, 8πωO λ5ει, οι πολιτικο7

του αντ7παλοι να ασκ6σουν, δηλIνει πωO "... ο ε9κολοO δρ8EοO για E5να θα 6ταν να πω εξαρχ6O 5να απλ8 8χι". Τ5λοO, δ6λωσε πωO 8ταν ενηEερωθε7 πλ6ρωO θα φ5ρει το θ5Eα οπωσδ6ποτε σε συζ6τηση και δηE8σια διαβο9λευση. "Θ5λουEε πριν πο9Eε 8χι, να ενηEερωθο9Eε", προσθ5τει.

Ν Ε

Η ε7δηση, η οπο7α αναρτ6θηκε στην ιστοσελ7δα των "ΕυρυτανικIν Ν5ων" την περασE5νη Κυριακ6, πωO 5να απ8 τα τρ7α Κ5ντρα Υποδοχ6O ΜεταναστIν στην Περιφ5ρεια Στερε%O Ελλ%δαO Eπορε7 να ιδρυθε7 στην Ευρυταν7α, ξεσ6κωσε πλ6θοO διαEαρτυριIν

ηEοτικ6 Συνεργασ7α» του δ6Eου Καρπενησ7ου, σε σχετικ8 δελτ7ο τ9που που εξ5δωσε και το οπο7ο υπογρ%φουν οι δηEοτικο7 σ9Eβουλοι Ντ7νοO ΜποEποτσι%ρηO και Θαν%σηO Καραγιανν8πουλοO, αναφ5ρει την προσπ%θεια επικοινωνιακ6O εκEετ%λλευσηO του τ8σο σοβαρο9 ζητ6EατοO για την κοινωνικ6 ζω6 και τη δηE8σια υγε7α και χαρακτηρ7ζει τα εν λ8γω κ5ντρα ωO «τουριστικ%» στρατ8πεδα συγκ5ντρωσηO EεταναστIν. Η σχετικ6 ανακο7νωση 5χει ωO εξ6O: «0χονταO εEπεδIσει τιO Eεθ8δουO και τιO πρακτικ5O τηO επικοινωνιακ6O τακτικ6O 8που εκφρ%ζονταO θ5σειO και απ8ψειO χωρ7O καE7α προοπτικ6 6 δυνατ8τητα πρακτικ6O εφαρEογ6O, ο δ6EαρχοO Καρπενησ7ου δεν %φησε την ευκαιρ7α να π%ει χαE5νη. Φρ8ντισε να αφ6σει τ%χατεO παρ%θυρο ανοιχτ8 στην προοπτικ6 να φιλοξεν6σει ο δ6EοO Καρπενησ7ου 5να απ8 τα στρατ8πεδα συγκ5ντρωσηO λαθροEεταναστIν!!! 3ξερε 8τι Eια τ5τοια δ6λωση, θα του εξασφ%λιζε πανελλ6νια προβολ6, τ8σο χρ6σιEη στα πολιτικ% του σχ5δια, παραγνωρ7ζονταO τιO 8ποιεO αρνητικ5O συν5πειεO για την περιοχ6. Η πραγEατικ8τητα γνωστ6 σε κ%θε πολ7τη που στοιχειωδIO σκ5φτεται: Τα στρατ8πεδα – 5Eπνευση του κ. ΧρυσοχοSδη δεν ε7ναι τ7ποτα %λλο απ8 Eια παλαι%O κοπ6O προεκλογικ6 φο9σκα Iστε να ανακοπε7 η δηEοσκοπικ6 %νοδοO των ακροδεξιIν οE%δων που διεκδικο9ν την ε7σοδ8 τουO στην επ8Eενη βουλ6. $O δ6EοO και περιοχ6 ε7ναι γνωστ8 8τι δεν διαθ5τουEε στρατ8πεδο ο9τε κ%ποια κτηριακ6 υποδοE6 ικαν6 5στω για να αποτελ5σουEε πιθαν8 τ8πο εφαρEογ6O τηO 5EπνευσηO του «αδι%βαστου» υπουργο9, ο9τε το κρ%τοO EαO διαθ5τει την σοβαρ8τητα και την οργ%νωση για να υποστηρ7ξει τ5τοιεO ιδια7τερα απαιτητικ5O δρ%σειO. ΣυνεπIO προO τι η σπουδ6 του κ. Μπακογι%ννη; Χωρ7O καEι% συζ6τηση στα πλα7σια του δ6Eου ε7ναι λογικ8 να 5χει την τοπικ6 κοινων7α απ5ναντι, αλλ% ε7παEε Eπροστ% στα επικοινωνιακ% κ5ρδη 8λα αυτ% ε7ναι απλIO… λεπτοE5ρειεO. Μ6πωO του ζητ6θηκε να προστρ5ξει σε στ6ριξη του κ. υπουργο9, εξοφλIνταO υποχρεIσειO, στα πλα7σια τηO διακοEEατικ6O αλληλοεξυπηρ5τησηO αυτ6 τη δ9σκολη

εποχ6 για την ανεπαρκ6 και επικ7νδυνη πολιτικ6 τ%ξη; Το Eεταναστευτικ8 πρ8βληEα αφ5θηκε να γιγαντωθε7, απ8 αυτο9O που σ6Eερα τ%χα επιζητο9ν τη λ9ση του, και πλ5ον απειλε7 την κοινωνικ6 συνοχ6 ενI ε7ναι β5βαιο 8τι θα φ5ρει στην κεντρικ6 πολιτικ6 σκην6, οE%δεO και αντιλ6ψειO που θεωρο9σαEε 8τι χ%θηκαν Eε το τ5λοO του 2ου παγκ8σEιου πολ5Eου. Η αντιEετIπισ6 του πλ5ον απαιτε7 ευρ9τατη συνεργασ7α, συνα7νεση και προπαντ8O λογικ6, στοιχε7α που δεν διαθ5τει το πολιτικ8 EαO σ9στηEα σ6Eερα. ΣυνεπIO αντιEετωπ7ζουEε την συγκεκριE5νη πρωτοβουλ7α του κ. δηE%ρχου Eε καταν8ηση και συEπ%θεια αναγνωρ7ζονταO την αγων7α του για προβολ6, αλλ% δεν θα συEβ%λλουEε σ’ αυτ6».

νι κάΕυρυτανικ% Ν5α" ο δ6EαρχοO "εν λ5Eε ο9τε 8χι, ο9τε ναι", δηλIνει στα "Ε Καρπενησ7ου κ. ΚIσταO Μπακογι%ννηO. "Ζητ6σαEε να ενηEερωθο9Eε, να δο9Eε τι λ5ει ο ν8EοO και θα απαντ6σουEε", προσθ5τει.

Α

Ο δ6EαρχοO δεν απορρ7πτει την πρ8ταση πριν ενηEερωθε7

Επικοινωνιακ παιχνδι Μπακογι ννη, καταγγλλει η ο δα Μποποτσι ρη ΕντωEεταξ9, η «Ανεξ%ρτητη

Σε ετοιτητα οι Υγειονοικ$ Περιφρειε$ ε εντολ Υπουργεου ΕντωEεταξ9, ο γενικ8O γραEEατ5αO του Yπουργε7ου Υγε7αO, κ. Ν7κοO Πολ9ζοO, ζ6τησε απ8 τιO διοικ6σειO των ΥγειονοEικIν ΠεριφερειIν να διατεθο9ν οι ειδικ% διαEορφωE5νοι χIροι των Eεγ%λων νοσοκοEε7ων τηO κ%θε Περιφ5ρειαO για τη φιλοξεν7α παρ%νοEων EεταναστIν, 8που και 8ταν απαιτηθε7. Σε περ7πτωση που χρειαστε7 νοσηλε7α παρ%νοEων EεταναστIν, τα νοσοκοEε7α θα διαθ5τουν ειδικο9O θαλ%EουO νοσηλε7αO, 8πωO επ7σηO και σε περ7πτωση που σηEειωθο9ν κρο9σEατα EολυσEατικIν ασθενειIν. Τ5λοO, οι ΥγειονοEικ5O Περιφ5ρειεO θα πρ5πει να ανακοινIνουν τα περιστατικ% στο ΚΕΕΛΠΝΟ και στιO αντ7στοιχεO πρεσβε7εO. Σοκαριστικ τα στοιχεα του ΚΕΕΛΠΝΟ Σ9Eφωνα Eε στοιχε7α που αντλ6σαEε απ8 δηEοσ7ευEα τηO «ΚαθηEεριν6O τηO Κυριακ6O», β%σει 5ρευναO του Κ5ντρου Ελ5γχου και Πρ8ληψηO ΝοσηE%των (ΚΕΕΛΠΝΟ), τα στοιχε7α για την υγειονοEικ6 απειλ6, λ8γω των συνθηκIν διαβ7ωσηO των λαθροEεταναστIν, ε7ναι σοκαριστικ%. Το πρ8βληEα λαEβ%νει τερ%στιεO διαστ%σειO στο κ5ντρο τηO Αθ6ναO, ωστ8σο, αυξηE5να κρο9σEατα λοιEI-

ξεων 5χουν παρουσιαστε7 και σε %λλεO Eεγ%λεO π8λειO, 8πωO η Π%τρα, αλλ% ακ8Eη και σε περιοχ5O τηO Στερε%O Ελλ%δαO. Οι %στεγοι, οι Eεταν%στεO (παρ%νοEα εισελθ8ντεO, παρ%νοEα παραE5νοντεO, πρ8σφυγεO, αιτο9ντεO %συλο, θ9Eατα διακ7νησηO και εEπορ7αO, ασυν8δευτοι αν6λικοι), τα παραν8EωO εκδιδ8Eενα %τοEα και οι ενδοφλ5βιοι χρ6στεO ε7ναι Eερικ5O απ8 τιO οE%δεO που ε7ναι αποκλεισE5νεO απ8 τιO υπηρεσ7εO υγε7αO τηO χIραO και ταυτ8χρονα αποτελο9ν απειλ6 για τη δηE8σια υγε7α. Αξ7ζει να σηEειIσουEε 8τι, σ9Eφωνα Eε τα στοιχε7α, σε πολλ5O απ8 τιO χIρεO προ5λευσηO του πληθυσEο9 των EεταναστIν ενδηEο9ν ασθ5νειεO 8πωO φυEατ7ωση, πολιοEυελ7τιδα και ιλαρ%, οι οπο7εO στη χIρα EαO 5χουν ελεγχθε7 6 ακ8Eα και εκριζωθε7 (πολιοEυελ7τιδα), E5σω του εEβολιασEο9. 4πωO πιστοποι6θηκε ωστ8σο, η εEβολιαστικ6 κ%λυψη του ατ8Eων που εξετ%στηκαν ε7ναι ανεπαρκ6O, κ%τι που προκαλε7 αυξηE5νη ανησυχ7α για την επανεEφ%νιση των ασθενειIν αυτIν. /λλωστε, 8πωO 5χει γνωστοποιηθε7, η ελονοσ7α 5χει επανεEφανιστε7 στη χIρα EαO, Eε δεκ%δεO κρο9σEατα να καταγρ%φονται στη Λακων7α, τη Λ%ρισα και την Ανατολικ6 Αττικ6 αλλ% ακ8Eη και στη Στερε% Ελλ%δα, 8πωO στη Βοιωτ7α και την Ε9βοια.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ$ρτη 4 Απριλ2ου 2012 / Σελ2δα 8

“Πετσοκονο...” ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Συνολικ$ 25 0ργα στο τεχνικ3 πρ3γρα@@α για την Περιφερειακ1 Εν3τητα Ευρυταν2αJ. Στα 2,4 εκατ. ευρD ο συνολικ3J προϋπολογισ@3J ν0ων και παλιDν 0ργων. Απ3 αυτ$, τα 19 0ργα ε2ναι συνεχιζ3@ενα (παλι$ 0ργα δηλαδ1) και @3νο 6 ν0α, ενD συ@περιλα@β$νονται και 5 @ελ0τεJ, εκ των οπο2ων 3 συνεχιζ3@ενεJ και @3νο 2 ν0εJ

Ε

υρ υτ α

Στη συνεδρ2αση του Περιφερειακο4 Συ@βουλ2ου Στερε$J Ελλ$δαJ, που πραγ@ατοποι1θηκε την προηγο4@ενη Τετ$ρτη 28 Μαρτ2ου 2012 στη Λα@2α, εγκρ2θηκε το Πρ3γρα@@α η@οσ2ων Επενδ4σεων (ΠΕ) τηJ Περιφ0ρειαJ Στερε$J Ελλ$δαJ, που περιλα@β$νει το τεχνικ3 πρ3γρα@@α για κ$θε Περιφερειακ1 Εν3τητα. Να θυ@2σου@ε 3τι, 3πωJ δη@οσιε4σα@ε και στο προηγο4@ενο φ4λλο, το τεχνικ3 πρ3γρα@@α τηJ κ$θε Περιφερειακ1J Εν3τηταJ προκ4πτει @ε β$ση τα 0σοδα απ3 τουJ Κεντρικο4J Αυτοτελε2J Π3ρουJ (ΚΑΠ) που αντιστοιχο4ν σε κ$θε νο@3. #στ3σο, ο κ$θε περιφερει$ρχηJ -και στην περ2πτωση αυτ1 ο περιφερει$ρχηJ Στερε$J Ελλ$δαJ κ. Κλ0αρχοJ Περγαντ$J- 0χει το δικα2ω@α να παρακρατ$ το 20% απ3 τα 0σοδα αυτ$, κ$τι που 0πραξε για πρDτη φορ$ για την περ2πτωση τηJ Ευρυταν2αJ. Σ4@φωνα @ε πληροφορ2εJ Ε υρυτα νι κD ν Ν0 ων», τα των «Ε 0σοδα των ΚΑΠ για την Ευρυταν2α ξεπερνο4ν τα 3 εκατ. ευρD. Απ3 τα χρ1@ατα αυτ$, 3@ωJ, αφαιρο4νται περ2που 640.000 ευρD για την αποπληρω@1 του δανε2ου τηJ «Ευρυταν2α Α.Ε.», την εξυπηρ0τηση του οπο2ου ε2χε αναλ$βει η πρDην νο@αρχ2α και πλ0ον 0χει η Π.Ε. Ευρυταν2αJ. Τελικ$, το τεχνικ3 πρ3γρα@@α για τον νο@3 Ευρυταν2αJ αν0ρχεται σε 2.413.045,53 ευρD, ποσ3 αρκετ$ @ικρ3 σε σχ0ση @ε τιJ πραγ@ατικ0J αν$γκεJ του προβλη@ατικο4 νο@ο4 @αJ. Να ση@ειDσου@ε 3τι στο ποσ3 αυτ3 συ@περιλα@β$νονται κυρ2ωJ τα παλι$ 0ργα για τα οπο2α εκκρε@ε2 η αποπληρω@1 τουJ, τα συνεχιζ3@ενα 0ργα, καθDJ και τα 0ργα για τα οπο2α 0χει ολοκληρωθε2 ο διαγωνισ@3J και 0χουν ξεκιν1σει οι εργασ2εJ, αλλ$ δεν 0χει πληρωθε2 ο πρDτοJ λογα-

Ν Ε

Το φτωχ3τερο πρ3γρα@@α ν0ων 0ργων στην Ευρυταν2α εγκρ2θηκε απ3 την Περιφ0ρεια Στερε$J Ελλ$δαJ στο τελευτα2ο Περιφερειακ3 Συ@βο4λιο. Τα 6 ν0α 0ργα δεν ξεπερνο4ν το 1,2 εκατ. ευρD, εκ των οπο2ων τα 750.000 ευρD δεσ@ε4τηκαν για την αντι@ετDπιση 0κτακτων αναγκDν

νι κάΑ

Μ3λιJ 6 ν0α 0ργα στο τεχνικ3 πρ3γρα@@α τηJ Π.Ε. Ευρυταν2αJ

ριασ@3J. Μ3νο 6 ν0α 0ργα εντ$χθηκαν στο τεχνικ3 πρ3γρα@@α 2012, συνολικο4 προϋπολογισ@ο4 1.138.000 ευρD -εκ των οπο2ων η @εγαλ4τερη π2στωση, 4ψουJ 750.000 ευρD, αφορ$ την αντι@ετDπιση 0κτακτων αναγκDνκαθDJ και 2 ν0εJ @ελ0τεJ, συνολικο4 ποσο4 34.440 ευρD. υστυχDJ, φ0τοJ, η συνεχιζ3@ενη κακοκαιρ2α επ0βαλε να δαπανηθο4ν πολλαπλ$σια χρ1@ατα για την αντι@ετDπιση των 0κτακτων καιρικDν συνθηκDν, @ε αποτ0λεσ@α να απαιτηθε2 ν0α οικονο@ικ1 "αι@ορραγ2α" ειJ β$ροJ του τεχνικο4 @αJ προγρ$@@ατοJ. Στην ουσ2α, ο καθαρ3J προϋπολογισ@3J για ν0α 0ργα στον νο@3 αν0ρχεται περ2που στα 388.000 ευρD. Μοι$ζει απ2στευτο κι 3@ωJ ε2ναι αληθιν3. Σε 0ναν νο@3 που οι αν$γκεJ ε2ναι συνεχε2J, το φετιν3 τεχνικ3 πρ3γρα@@α @οι$ζει... “πετσοκο@@0νο”. Ιδο4 και επ2 τηJ πρ$ξηJ τα “κρο4σ@ατα τηJ φτDχειαJ” που πολ4 συχν$ αναφ0ρου@ε σε δη@οσιε4@ατ$ @αJ.

Τα ν0α 0ργα Τα 6 ν0α 0ργα, συνολικο4

προϋπολογισ@ο4 1.138.000 ευρD, 0χουν ωJ εξ1J: «Αντι@ετDπιση 0κτακτων αναγκDν» 750.000 ευρD, «Αποκατ$σταση βλαβDν στον οδικ3 $ξονα Αγ2α Τρι$δα – Χ3χλια» 68.000 ευρD, «Συντ1ρηση ασφαλτοτ$πητα Προυσ3J - Καστανι$» 70.000 ευρD, «Συντ1ρηση ασφαλτοτ$πητα Παλαιοκατο4να - Βο4λπη - Λη@0ρι και προJ γ0φυρα Τατ$ρναJ» 120.000 ευρD, «Αποκατ$σταση βλαβDν στον οδικ3 $ξονα Τσο4κα - Τριπ3τα@οJ» 50.000 ευρD και «Αποκατ$σταση βλαβDν στον οδικ3 $ξονα ΛιθοχDρι - Ραπτ3πουλο Κ0δρα» 80.000 ευρD. Οι ν0εJ @ελ0τεJ 4ο @3νο ν0εJ @ελ0τεJ, συνολικο4 4ψουJ 34.440 ευρD, θα εκπονηθο4ν στον νο@3 @αJ το τρ0χον 0τοJ. Πρ3κειται για τη @ελ0τη για το οδικ3 δ2κτυο «Χρ4σω - ,γιοJ η@1τριοJ», προϋπολογισ@ο4 12.300 ευρD και για τη @ελ0τη αν$δειξηJ του φαραγγιο4 «Πανταβρ0χει», προϋπολογισ@ο4 22.140 ευρD. Τα συνεχιζ3@ενα 0ργα Τα συνεχιζ3@ενα 0ργα του νο@ο4 που συ@περιλα@β$νονται στο τεχνικ3 πρ3γρα@@α, 19 τον

αριθ@3, αν0ρχονται περ2που σε 1,17 εκατ. ευρD. Αυτ$ 0χουν ωJ εξ1J: «Κατασκευ1 τεχνικDν και ασφαλτ3στρωση δρ3@ου Τροβ$το - 3ρια νο@ο4 Καρδ2τσαJ» αρχικο4 προϋπολογισ@ο4 915.989 ευρD @ε υπ3λοιπο 1.193,10 ευρD, «Συντ1ρηση ασφαλτοτ$πητα Ν0ο Μικρ3 Χωρι3 - Παλαι3 Μικρ3 Χωρι3 και Κλαυσ2 - Ανι$δα» αρχικο4 ποσο4 201.578,24 ευρD @ε υπ3λοιπο 27.303,51 ευρD, «Κατασκευ1 κιβωτοειδο4J οχετο4 προJ Καστανι$» αρχικο4 ποσο4 116.400 ευρD @ε υπ3λοιπο 28.400 ευρD, «Κατασκευ1 κρασπ0δων οδικο4 $ξονα Προυσο4 - Αραποκ0φαλα και προJ Καστανι$» αρχικο4 προϋπολογισ@ο4 60.300 ευρD @ε υπ3λοιπο 672,22 ευρD, «Συντ1ρηση ασφαλτοτ$πητα οδικο4 $ξονα Προυσ3J - Βελωτ$ και τ@η@$των @ετ$ τον Προυσ3 προJ Αραποκ0φαλα και Καστανι$» αρχικο4 ποσο4 168.527 ευρD @ε υπ3λοιπο 23.920 ευρD, «Αντι@ετDπιση 0κτακτων αναγκDν» αρχικο4 ποσο4 596.728 ευρD @ε υπ3λοιπο 10.978 ευρD. Ακ3@η, «Ηλεκτροφωτισ@3J πιστDν Χιονοδρο@ικο4 Κ0ντρου Καρπενησ2ου» αρχικο4 προϋπολογισ@ο4 112.699 ευρD @ε υπ3-

λοιπο 699 ευρD, «Κατασκευ1 ακροβ$θρου στη γ0φυρα Κλειτσο4 και κατασκευ1 τεχνικDν στον οδικ3 $ξονα Φουρν$ - Κλειτσ3J» αρχικο4 ποσο4 120.000 ευρD @ε υπ3λοιπο 1.240 ευρD, «Κατασκευ1 τεχνικDν στον οδικ3 $ξονα Παλαιοκατο4να - Βο4λπη - Λη@0ρι - Γραν2τσα - ΛιθοχDρι Ραπτ3πουλο - Κ0δρα» αρχικο4 προϋπολογισ@ο4 70.000 ευρD @ε υπ3λοιπο 2.454 ευρD κα «Αντι@ετDπιση 0κτακτων αναγκDν» αρχικο4 ποσο4 785.036 ευρD @ε υπ3λοιπο 68.857 ευρD και «Αποκατ$σταση βλαβDν στον οδικ3 $ξονα Αγ2α Τρι$δα - ο@νιανο2» αρχικο4 προϋπολογισ@ο4 63.700 ευρD @ε υπ3λοιπο 172,63 ευρD. Επ2σηJ, περιλα@β$νονται τα εξ1J 0ργα, για τα οπο2α δεν 0χει γ2νει ακ3@η κ$ποια πληρω@1, «Κατασκευ1 δρ3@ου Σα@αρα2ικα - Κ0ντρο (Κ$τω Παναγι$) Ραπτοπο4λου» 39.200 ευρD, «Αποκατ$σταση κατολισθα2νοντοJ τ@1@ατοJ οδικο4 δικτ4ου Προυσ3J - Αγρ2νιο» 460.000 ευρD, «ιαπλατ4νσειJ, τεχνικ$ και ασφαλτ3στρωση επαρχιακο4 οδικο4 δικτ4ου Καρπεν1σι - Γα4ροJ» 254.512 ευρD, «Κατασκευ1 το2χου αντιστ1ριξηJ στη θ0ση Νερ3@υλοJ στο δ1@ου Αγρ$φων» 55.200 ευρD, «Αντικατ$σταση ξ4λινων καταστρω@$των γεφυρDν Κλειτσο4 και Κ$τω Ποτα@ι$J Γραν2τσαJ» 55.200 ευρD, «Αποκατ$σταση βλαβDν στον οδικ3 $ξονα Βο4λπη - ΒαλαDρα - Τοπ3λιανα - αφνο4λα - Ν0ο Αργ4ρι» 77.600 ευρD, «ιαπλατ4νσειJ σε τ@1@ατα του επαρχιακο4 οδικο4 δικτ4ου Καρπεν1σι - Στ0νω@α» 25.500 ευρD και υπ$ρχει εγγεγρα@@0νη π2στωση για «αποζη@2ωση ιδιοκτητDν ακιν1των που απαλλοτριDνονται για την εκτ0λεση συγκοινωνιακDν 0ργων» 4ψουJ 33.000 ευρD.

Οι συνεχιζ3@ενεJ @ελ0τεJ Συνολικ$ 3 @ελ0τεJ που συνεχ2ζονται περιλα@β$νονται στο τεχνικ3 πρ3γρα@@α, συνολικο4 ποσο4 74.500 ευρD και ε2ναι οι εξ1J: «Μελ0τη αντι@ετDπισηJ κατολ2σθησηJ στο επαρχιακ3 οδικ3 δ2κτυο Βο4λπη - Λη@0ρι» 37.000 ευρD, «Εκπ3νηση @ελ0τηJ αποκατ$στασηJ αγιογραφιDν 16ου αιDνα Ιερ$ Μον1 Φραγκ2σταJ» 12.500 ευρD και «Μελ0τη παραλ2@νιου δρ3@ου Κρυον0ρι Καρακ$σι» 25.000 ευρD.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ"ρτη 4 Απριλ0ου 2012 / Σελ0δα 9

(γριοH καυγ"H στη Βουλ/ λ2>ατοH του Υπουργο2. Συγκεκρι>.να, πα0ρνονταH τον λ1γο, ε0πε τα εξ/H: "Κ2ριε πρ1εδρε θα /θελα να δια>αρτυρηθB .ντονα για την αναβολ/. Ε0ναι η δε2τερη φορ" που ανακοινBνεται 1τι δεν θα συζητηθε0 η ερBτησ/ >ου. ΚατανοB το να ε0ναι απασχολη>.νοH ο Υπουργ1H, δεν κατανοB 1>ωH -γιατ0 εγB δεν ζ/τησα να >ου απαντ/σει Υπουργ1H / Αναπληρωτ/H Υπουργ1H / Υφυπουργ1H- το κBλυ>α του Υπουργο2 να απα-

ντ/σει εγγρ"φωH στην απλ/ ερBτηση που .χω κ"νει. εν θα πω πωH ε0ναι προσβλητικ/ προH το ρ1λο του βουλευτ/ και τουH θεσ>ο2H του κοινοβουλ0ου, αλλ" υποτι>ητικ/ ε0ναι σ0γουρα. Ο τρ1ποH συ>περιφορ"H των ΥπουργBν ->ερικBν ΥπουργBν, για να ε0>αστε ακριβε0H- ε0ναι 1ντωH υποτι>ητικ1H. Μιλ">ε για το πετρ.λαιο θ.ρ>ανσηH και πρ.πει να σαH πω 1τι εκπροσωπB .ναν τ1πο, καθ’ ολοκληρ0αν ορειν1. Ενν.α >/νεH το χρ1νο .χου>ε χει>Bνα, αν"-

βου>ε τζ"κι στο τ.λοH Αυγο2στου και δεν .χει ο2τε καν φυσικ1 α.ριο. )χου>ε παλι.H οικοδο>.H, .χου>ε τερ"στια ανεργ0α, .χου>ε κατ" κεφαλ/ν εισ1δη>α στο 53% του >.σου 1ρου τηH ΕυρBπηH και επιπλ.ον .χου>ε γηρασ>.νο πληθυσ>1. Να >ην αναφερθB β.βαια στουH ξενοδ1χουH που ε0ναι αναγκασ>.νοι να πληρBνουν και αυτο0 βαπορ0σια. -φειλε ο Υπουργ1H να >ου δBσει >ια απ"ντηση. Την περι>.νω, .στω και γραπτBH".

Ν Ε

Την .ντονη δυσαρ.σκει" του προH το Υπουργε0ο Οικονο>ικBν εξ.φρασε στη Βουλ/ ο βουλευτ/H Ευρυταν0αH Ηλ0αH Καραν0καH, για τη δε2τερη σε σειρ" αναβολ/ τηH ερBτησ/H του σχετικ" >ε το κ1στοH του πετρελα0ου θ.ρ>ανσηH στον νο>1 Ευρυταν0αH. Τη δυσαρ.σκει" του εξ.φρασε και απ1 το β/>α τηH Βουλ/H, κατ" τη συνεδρ0αση τηH 2-4-2012, 1ταν ανακοινBθηκε απ1 το προεδρε0ο η αναβολ/ τηH συζ/τησηH λ1γω κω-

Α

Αιτ0α η αναβολ/, για δε2τερη φορ", τηH ερBτησ/H του στη Βουλ/ για την τι>/ πετρελα0ου θ.ρ>ανσηH στην Ευρυταν0α

Ακυρθηκε ο διαγωνισ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ

νι κά)ξω φρενBν ο Καραν0καH >ε τον Υπ. Οικονο>ικBν

Η >ικρ/ .κπτωση 4,3% του εργολ"βου κρ0θηκε ασ2>φορηΛ0γεH η>.ρεH >ετ" την αν"δειξη αναδ1χου του .ργου για την αστικ/ αν"πλαση και ο δ/>αρχοH Καρπενησ0ου κ. ΚBσταH Μπακογι"ννηH δ.χθηκε τιH εισηγ/σειH τηH Τεχνικ/H Υπηρεσ0αH και ακ2ρωσε τον διαγωνισ>1.

υρ υτ α

Μ0α πρωτ1γνωρη διαδικασ0α ακολουθε0 ο δ/>οH Καρπενησ0ου. Αν και ο διαγωνισ>1H για την αστικ/ αν"πλαση, Ευρυτανικ" Ν.α" 1πωH .γραψαν τα "Ε (αρ. φ2λλου 488/21-3-2012), ολοκληρBθηκε και αναδε0χθηκε αν"δοχοH, >ε πρωτοβουλ0α του δ/>ου, ακυρBθηκε

Ε

Η προσφερ1>ενη απ1 την αν"δοχο εταιρε0α "ΚΙΤΣΙΟΣ ΑΤΕ" .κπτωση 4,3%, κρ0θηκε ασ2>φορη. Μετ" την ολοκλ/ρωση τηH διαδικασ0αH, την περασ>.νη εβδο>"δα, η Τεχνικ/ Υπηρεσ0α του δ/>ου Καρπενησ0ου εισηγ/θηκε στην Οικονο>ικ/ Επιτροπ/, η οπο0α συνεδρ0ασε την περασ>.νη ευτ.ρα 2 Απριλ0ου 2012, την ακ2ρωση του διαγωνισ>ο2, λ1γω τηH >ικρ/H .κπτωσηH. Η Οικονο>ικ/ Επιτροπ/ του δ/>ου συνεδρ0ασε τη ευτ.ρα, >ε πρBτο θ.>α την .γκριση του πρακτικο2 του διαγωνισ>ο2 για την αστικ/ αν"πλαση. εδο>.νηH τηH εισ/γησηH τηH Τεχνικ/H Υπηρεσ0αH του δ/>ου, ο>1φωνα ακ2ρωσε τη διαδικασ0α και ζ/τησε την επαναπροκ/ρυξη του διαγωνισ>ο2, >ε αιτιολογη>.νη εισ/γησ/ τηH προH το Τεχνικ1 Περιφερειακ1 Συ>βο2λιο, που εδρε2ει στη Λα>0α. ΧθεH το πρω0, Τρ0τη 3 Απριλ0ου, ο αντιδ/>αρχοH Καρπενη-

Πολλ.H οι ενδιαφερ1>ενεH εταιρε0εH που δ/λωσαν “παρBν” για τον διαγωνισ>1 του .ργου

σ0ου κ. Ν0κοH ΣουλιBτηH >ετ.βη στη Λα>0α, Bστε να καταθ.σει την α0τηση του δ/>ου και τηH Οικονο>ικ/H Επιτροπ/H για την επαναπροκ/ρυξη του διαγωνισ>ο2. Σ2>φωνα >ε πληροφορ0εH, ο διαγωνισ>1H ανα>.νεται να προκηρυχθε0 ξαν" >.χρι τ.λοH Απριλ0ου, ενB δεν προβλ.πεται να υπ"ρξει περαιτ.ρω καθυστ.ρηση για την διεξαγωγ/ του, ακ1>η και αν προκηρυχθο2ν εθνικ.H εκλογ.H. Οι προκηρ2ξειH των .ργων δεν επηρε"ζονται απ1 τιH εκλογικ.H διαδικασ0εH.

Γιατ ακυρ!θηκε ο διαγωνισ' Το >υστικ1 κρ2βεται στην οικονο>0α που επιθυ>ε0 να κ"νει, >ε κ"θε τρ1πο, ο δ/>οH Καρπενησ0ου, 1σον αφορ" τουH 0διουH π1ρουH που πρ.πει να καταβ"λει για να χρη>ατοδοτηθε0 στο 100% το .ργο. Στην ουσ0α, ο δ/>οH θ.λει να πληρBσει 1σο το δυνατ1ν λιγ1τερα απ1 το τα>ε0ο του. Το .ργο τηH αστικ/H αν"πλασηH .χει συνολικ1 προϋπολογισ>1 3,2 εκατ. ευρB >ε τον ΦΠΑ. Απ1 το ποσ1 αυτ1, σ2>-

φωνα >ε το ρεπορτ"ζ (αρ. φ2λλου 469/9-11-11), η επιλ.ξι>η δαπ"νη (καθαρ1 κ1στοH χωρ0H ΦΠΑ) αν.ρχεται στα 2,88 εκατ. ευρB και το ποσ1 αυτ1 ε0ναι χρη>ατοδοτο2>ενο απ1 το ΕΣΠΑ κατ" 100%. Στ1χοH του δ/>ου ε0ναι αφεν1H >εν να κερδ0σει >ια σοβαρ/ .κπτωση, Bστε απ1 το τα>ε0ο του δ/>ου να βγουν 1σο το δυνατ1ν λιγ1τερα κονδ2λια -“ε0 δυνατ1ν ο2τε .να ευρB”, λ.νε απ1 τον δ/>ο- αφετ.ρου να υπ"ρξει λογικ/ .κπτωση, 1χι >εγαλ2τερη

του 14-15%, Bστε το .ργο να κατασκευαστε0 χωρ0H προβλ/>ατα αν τυχ1ν προκ2ψουν... “αστοχ0εH υλικBν”.

Τα γραπτ νουν Να θυ>0σου>ε 1τι το σ2>φωνο αποδοχ/H των 1ρων .νταξηH του .ργου "Παρε>β"σειH αν"πλασηH - αναβ"θ>ισηH στο ε>πορικ1 κ.ντρο Καρπενησ0ου", 1πωH ε0ναι ο πλ/ρηH τ0τλοH του .ργου, .χει αρ. πρωτ. 3764/7-112011 και υπογρ"φηκε απ1 τον περιφερει"ρχη Στερε"H Ελλ"δαH κ. Κλ .αρχ ο Περγαντ" στα >.σα Νοε>βρ0ου 2011. Στο ρεπορτ"ζ τηH εφη>ερ0δαH >ε τ0τλο "Βγ/καν τα λεφτ"" (αρ. φ2λλου 469/9-11-11), το δη>οσ0ευ>α καταλ/γει: "... ο δ/>οH Καρπενησ0ου ελπ0ζει, κατ" την προκ/ρυξη του >εγαλ2τερου .ργου αν"πλασηH που .γινε ποτ. στον δ/>ο Καρπενησ0ου, να τ2χει ικαν/H .κπτωσηH απ1 τουH ενδιαφερ1>ενουH εργολ"βουH, Bστε τα χρ/>ατα να “φτ"σουν και να περισσ.ψουν”, 1πωH λ.νε". Ο δ/>οH ε0χε β"λει στ1χο απ1 τ1τε, να >ην δεχθε0 >ικρ/ .κπτωση για το .ργο. Στ1χοH του /ταν και ε0ναι να υπ"ρξει >ια σοβαρ/ .κπτωση, τ1ση Bστε να >ην κινδυνε2σει η ποι1τητα του .ργου και να >ην επιβαρυνθο2ν τα τα>ε0α του δ/>ου >ε επιπλ.ον κονδ2λια.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ7ρτη 4 ΑπριλEου 2012 / ΣελEδα 10

ξι φωτι σε 10 η ρε 1η ΜΑΪΟΥ ΞΕΚΙΝΑ Η ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΟΣ

Συνολικ7 κ7ηκαν 18 στρCSSατα χαSηλD] βλ7στηση], ενW σε δGο περιπτWσει] η φωτι7 επεκτ7θηκε σε διπλαν7 χωρ7φια και απειλDθηκε δασικD Cκταση. Η ΠυροσβεστικD ΥπηρεσEα ΚαρπενησEου απευθGνει Cκκληση στου] πολEτε] να περιφρουροGν τι] φωτιC] που αν7βουν για να κ7ψουν τα ξερFχορτα και υπενθυSEζει Fτι η αSCλεια επισGρει αυστηρC] ποινC]

Ν ΕΑ

ΠDγαν να κ7ψουν ξερFχορτα και Cκαψαν ολFκληρο το χωρ7φι

ΧαρακτηριστικF εEναι Fτι, σε δι7στηSα λEγων ηSερWν, εEχαSε Cξι φωτιC] στην ΕυρυτανEα, πCντε στον δDSο ΚαρπενησEου και SEα στον δDSο Αγρ7φων, Sε συνολικF απολογισSF περEπου 17,8 στρCSSατα καSCνη] γη].

θCση «ΠCτρα», σε περιοχD αν7Sεσα στο νεκροταφεEο και τον σηSερινF σκουπιδFτοπο, απF καGση ξερWν χFρτων, Fταν η φωτι7 ξCφυγε απF τον Cλεγχο του ιδιοκτDτη. Στο σηSεEο Cσπευσε αSCσω] η ΠυροσβεστικD ΥπηρεσEα ΚαρπενησEου, Sε 2 οχDSατα και 5 7ντρε]. Ο απολογισSF] απF το γεγονF] αυτF εEναι Fτι 7,5 στρCSSατα χαSηλD] βλ7στηση] Cγιναν στ7χτη και καταστρ7φηκαν ολοσχερW].

Ε

υρ υτ α

Οι ξι φωτιΤο πρWτο περιστατικF προκλDθηκε απF την καGση ξερWν χFρτων, την Τετ7ρτη 21 ΜαρτEου 2012, στον οικισSF “ΠαρκιF”, στη θCση «Κ7Sπο]». Στο σηSεEο Cσπευσαν 2 οχDSατα τη] ΠυροσβεστικD] Sε 5 7ντρε], οι οποEοι Cθεσαν τη φωτι7 υπF Cλεγχο. 6στFσο, κ7ηκαν περEπου 300 τετραγωνικ7 SCτρα Sε χαSηλD βλ7στηση. ΛEγε] ηSCρε] Sετ7, το Σ7ββατο 24 ΜαρτEου 2012, ξCσπασε πυρκαγι7 απF την καGση κλαδιWν στη θCση «ΠροσDλια» στο ΜικρF ΧωριF. Χρει7στηκε η επCSβαση 1 οχDSατο] τη] ΠυροσβεστικD] Sε 3 7νδρε] για την αντιSετWπιση του περιστατικοG. Ο απολογισSF] Dταν 2 στρCSSατα καSCνη] γη]. Την προηγοGSενη Τετ7ρτη 28 ΜαρτEου 2012 Dταν σειρ7 του δDSου Αγρ7φων να Cρθει αντιSCτωπο] Sε τι] πGρινε] φλFγε]. Στη θCση «Φουσιαν7» (ΓιαννCικα) ξCσπασε πυρκαγι7 απF την καGση χFρτων, προκαλWντα] την καταστροφD SEα] Cκταση] 6 στρεSS7των. Στο σηSεEο επιχεEρησαν 1 πυροσβεστικF FχηSα Sε 4 7ντρε]. Την ΠαρασκευD 30 ΜαρτEου 2012 εEχαSε Cνα ακFSη περιστατικF στον ΓαGρο, απF την καGση σωρWν Sε χFρτα, που κατCστρεψε 1 στρCSSα γη]. Η ΠυροσβεστικD επενCβη Sε 2 οχDSατα και 5 7ντρε] και κατ7φερε να περιορEσει τη φωτι7. Το Σ7ββατο 31 ΜαρτEου 2012, περEπου στη 1.00 το SεσηSCρι, στην περιοχD του Ξηρι7 ΚαρπενησEου, εκδηλWθηκε πυρκαγι7 σε ιδιωτικD Cκταση, κοντ7 στη

νι κά

Η αντιπυρικD περEοδο], σGSφωνα Sε ανακοEνωση τη] ΠυροσβεστικD] ΥπηρεσEα] ΚαρπενησEου, ξεκιν7 σε περEπου 1 SDνα και τα φαινFSενα πυρκαγιWν απF την ανεξCλεγκτη καGση ξερWν χFρτων και κλαδιWν Cχουν αρχEσει να πληθαEνουν

BSω], ακFSη 1,5 στρCSSα χορτολιβαδικD] Cκταση] κ7ηκε κοντ7 στο ΑθλητικF ΚCντρο ΚαρπενησEου, σε Sια περιοχD που συνορεGει Sε δασικD Cκταση. Η φωτι7 εκδηλWθηκε περEπου στη 1.00 το SεσηSCρι τη] (ευτCρα] 2 ΑπριλEου 2012, επEση] απF την καGση ξερWν κλαδιWν και χFρτων. Στο σηSεEο Cσπευσαν 3 οχDSατα τη] ΠυροσβεστικD] ΥπηρεσEα] Sε 8 7ντρε], που ευτυχW] πρFλαβαν να κατασβCσουν τη

φωτι7 πριν απειλDσει τη δασικD Cκταση.

Συνεδρασε το Συντονιστικ ργανο για την Πολιτικ Προστασα ΕντωSεταξG, την προηγοGSενη εβδοS7δα, πραγSατοποιDθηκε στο γραφεEο του αντιπεριφερει7ρχη ΕυρυτανEα] κ. ΒασEλη ΚαραSπ7, ευρεEα σGσκεψη για την πολιτικD προστασEα και την πρFληψη των πυρκαγιWν ενFψει καλοκαιριοG.

Ανησυχητικ τα στοιχεα ΑGξηση 174,6% των πυρκαγιWν SFνο τον Μ7ρτιο

ΑξEζει να σηSειWσουSε Fτι πολG σηSαντικ7 στοιχεEα, σχετικ7 Sε τα φαινFSενα των πυρκαγιWν, προκGπτουν απF την Cρευνα του νοSικοG κ. ΑνδριανοG ΓκουρSπ7τση, αντιστρ7τηγου ΠυροσβεστικοG ΣWSατο] (Π.Σ.) εν αποστρατεEα, ο οποEο] διατηρεE το δικF του ιστολFγιο http://www.andrianosfired epartment.blogspot.com/ ''ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ6Ν ΕΜΠΡΗΣΜ6Ν''. ΑπF το συγκεκριSCνο ιστολFγιο δηSοσιεGουSε σDSερα ορισSCνα ενδιαφCροντα στατιστικ7 στοιχεEα, Sε αφορSD το κGSα πυρκαγιWν που εEχαSε τι] τελευταEε] ηSCρε] στην ΕυρυτανEα. ΣGSφωνα Sε τη σχετικD Cρευνα του κ. ΓκουρSπ7τση, «η αντιπυρικD περEοδο] 2012, που τυπικ7 αρχEζει σε Cνα SDνα (την 1η Μαaου), προSηνGεται, σGSφωνα Sε τι] παρακ7τω ενδεEξει], Fτι θα εEναι ιδιαEτερα ''θερSD'' σε πυρκαγιC]. Και τοGτο εκτιS7ται απF το γεγονF], Fτι απF 1 ΙανουαρEου SCχρι 31 ΜαρτEου 2012, σGSφωνα Sε τα στατιστικ7 στοιχεEα του Π.Σ., προκGπτει, Fτι Cχουν εκ-

δηλωθεE στη χWρα Sα] συνολικ7 1.983 αγροτοδασικC] πυρκαγιC]. ΠαρατηρεEται δηλαδD Sια αGξηση, σε σχCση Sε το αντEστοιχο δι7στηSα του 2011 -Cνα Cτο] Sε αρκετ7 υψηλF αριθSF πυρκαγιWν Fπου εEχαν εκδηλωθεE συνολικ7 987 πυρκαγιC]- σε ποσοστF 100,9%. ΕιδικFτερα και SFνον τον Μ7ρτιο του 2012, η αGξηση ανDλθε σε ποσοστF 174,6%, σε σχCση Sε τον περσινF Μ7ρτιο. Μ7λιστα, εντF] του ΜαρτEου, σε 2 ηSεροSηνEε], 21 και 26/3/2012, εκδηλWθηκε τριψDφιο] αριθSF] αγροτοδασικWν πυρκαγιWν και συγκεκριSCνα 119 και 112 πυρκαγιC] αντEστοιχα. (σ.σ. SCσα σε αυτC] τι] ηSεροSηνEε] εEχαSε φαινFSενα πυρκαγιWν και στην ΕυρυτανEα). Πιο αναλυτικ7, για το Cτο] 2011 εEχαν εκδηλωθεE, τον Ιανου7ριο 98, τον Φεβρου7ριο 372 και τον Μ7ρτιο 517 αγροτοδασικC] πυρκαγιC], ενW το 2012, εκδηλWθηκαν τον Ιανου7ριο 315, τον Φεβρου7ριο 248 και τον Μ7ρτιο 1.420 αγροτοδασικC] πυρκαγιC]».

Στη σGσκεψη συSSετεEχαν Fλοι οι εSπλεκFSενοι Sε την πολιτικD προστασEα φορεE], Fπω] η ΠυροσβεστικD ΥπηρεσEα, η ΑστυνοSEα, SCλη τη] ΟS7δα] (ι7σωση] κ.α. ΠαρWν στη σGσκεψη Dταν και ο επιπυραγF] ΣταGρο] ΦακEτσα], διοικητD] τη] ΠυροσβεστικD] ΥπηρεσEα] ΚαρπενησEου, ο οποEο] τι] τελευταEε] SCρε] Cδωσε S7χη Sε τι] φλFγε]. Τα θCSατα που συζητDθηκαν αφοροGν στον σωστF σχεδιασSF και τον συντονισSF των δρ7σεων, προκειSCνου οι αρSFδιε] υπηρεσEε] να εEναι σε ετοιSFτητα, εφFσον κ7τι τCτοιο απαιτηθεE. 6στFσο, Fπω] τονEστηκε ιδιαιτCρω], CSφαση πρCπει να δοθεE στην πρFληψη των φαινοSCνων που SποροGν να κοστEσουν τα δ7ση του νοSοG, αλλ7 ακFSη και ανθρWπινε] ζωC]. Παρ7λληλα Sε τον σχεδιασSF τη] πολιτικD] προστασEα] ενFψει του καλοκαιριοG, οι συSSετCχοντε] στη συζDτηση πραγSατοποEησαν απολογισSF για τα πεπραγSCνα του χειSWνα, Sε κεντρικF θCSα τον απεγκλωβισSF απF το ΒελοGχι των 16 ατFSων, προσπ7θεια στην οποEα Fλοι οι φορεE] Cδωσαν τον καλGτερF του] εαυτF. Ξεκιν η αντιπυρικ περοδο-. Την προσοχ εφιστ η Πυροσβεστικ Υπηρεσα Την ΤρEτη 1 Μαaου 2012 ξεκιν7 η αντιπυρικD περEοδο], η οποEα θα διαρκCσει SCχρι τι] 31 ΟκτωβρEου. Κατ7 το δι7στηSα αυτF, λFγω αυξηSCνη] επικινδυνFτητα], απαγορεGεται οποιαδDποτε καGση στα δ7ση, τι] δασικC] χορτολιβαδικC] και αγροτικC] εκτ7σει] που βρEσκονται σε βραχWδει] D πετρWδει] περιοχC], σε πεδιν7 D ανWSαλα εδ7φη και λFφου] του νοSοG ΕυρυτανEα]. Στα πλαEσια, λοιπFν, αποφυγD] τυχFν πυρκαγιWν στην περιοχD Sα], η ΠυροσβεστικD ΥπηρεσEα ΚαρπενησEου εξCδωσε σχετικD ανακοEνωση, στην οποEα επισηSαEνεται το γεγονF] Fτι SFνο Sετ7 απF ειδικD 7δεια, επιτρCπεται η καGση δι7φορων γεωργικWν υπολειSS7των, Gστερα FSω] απF τη λDψη αυστηρWν SCτρων, Fπω] αυτ7 προβλCπονται απF το 7ρθρο 5 τη] 9/2000 ΠυροσβεστικD] (ι7ταξη]. Στι] περιπτWσει] αυτC], η καGση θα γEνεται αποκλειστικ7 τι] πρωινC] Wρε], SCχρι τι] 10.00 το πρωE.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ"ρτη 4 Απριλ.ου 2012 / Σελ.δα 11

Α

Πργραα εξοικονηση και για του δου Πρταση ψου' ω' και 200.000 ευρ! πορε να καταθσει ο δο' Αγρ φων. Ο δο' Καρπενησου χει δη εντ ξει ργα, συνολικο προϋπολογισο 700.000 ευρ!

νι κά αναφερ/<ενοι πληθυσ<ο. αφορο0ν στον πληθυσ</ των δ-<ων <η συ<περιλα<βανο<,νου του πληθυσ<ο0 των η<οτικ@ν Ενοτ-των που χρη<ατοδοτο0νται απ/ το πρ/γρα<<α «Εξοικονο<@ Ι». Απ/ τα παραπ"νω και σ0<φωνα <ε τα στοιχε.α τηF τελευτα.αF απογραφ-F πληθυσ<ο0, προκ0πτει για παρ"δειγ<α, /τι ο δ-<οF Καρπενησ.ου, <ε 13.500 </νι<ουF κατο.κουF, θα <πορο0σε να καταθ,σει πρ/ταση <ε <,γιστο προϋπολογισ</ για 400.000 ευρ@ και δ-<οF Αγρ"φων, <ε 6.780 </νι<ουF κατο.κουF, πρ/ταση 200.000 ευρ@. !στ/σο, ο δ-<οF Καρπενησ.ου ,χει -δη ενταχθε. στη χρη<ατοδ/τηση για το πρ/γρα<<α «Εξοικονο<@ Ι» και "ρα δεν <πορε. να ενταχθε. στο καινο0ριο πρ/γρα<<α. Σ0<φωνα <ε την απ/φαση Φ.Β1/Ε5.4/338/6/9-1-2012 του Υπουργε.ου Περιβ"λλοντοF Εν,ργειαF και Κλι<ατικ-F Αλλαγ-F, η ,νταξη του δ-<ου Καρπενησ.ου αφορ" συνολικ/ προϋπολογισ</ 700.000 ευρ@, <ε την χρη<ατοδ/τηση απ/ δη</σια δαπ"νη να αν,ρχεται σε 490.000 ευρ@ εν@ το υπ/λοιπο ποσ/ αφορ" χρη<ατοδ/τηση απ/ .διουF π/σουF του δ-<ου Καρπενησ.ου. Μ"λιστα, στο προηγο0<ενο η<οτικ/ Συ<βο0λιο που πραγ<ατοποι-θηκε την Τετ"ρτη 7 Μαρτ.ου 2012, συζητ-θηκε το θ,<α για την ,γκριση τηF σχετικ-F π.στωσηF που αφορ" τουF .διουF π/ρουF του δ-<ου, @στε τα χρ-<ατα να ε.ναι "<εσα διαθ,σι<α, αφο0 η υλοπο.ηση του προγρ"<<ατοF ανα<,νεται να ξεκιν-σει σ0ντο<α. Τα ,ργα που κατ" προτεραι/τητα θα αρχ.σει να υλοποιε. ο δ-<οF Καρπενησ.ου ε.ναι ,ργα συντ-ρησηF και ενεργειακ-F αναβ"θ<ισηF του κολυ<βητηρ.ου. +πωF Ευρυτανικ" Ν,α» (αρ. δη<οσ.ευσαν τα «Ε φ0λλου 431/16-2-2011), στο κολυ<βητ-ριο πρ/κειται να τοποθετηθε. καυστ-ραF που θα «κα.ει» το βιολογικ/ βιοκα0σι<ο π,λετ αντ. για πετρ,λαιο, θα εγκατασταθε. σ0στη<α οξυγ/νωσηF του νερο0 τηF πισ.ναF και θα αντικατασταθο0ν παρ"θυρα και στ,γη. Επ.σηF, σ0<φωνα <ε σχετικ- προ<ελ,τη, ανα<,νεται να τοποθετηθο0ν φωτοβολταϊκ" στιF στ,γεF δη<οτικ@ν κτηρ.ων, εξοικονο<@νταF <εγ"λο <,ροF των δαπαν@ν που πληρ@νονται σε ηλεκτρικ/ ρε0<α. Ακ/<η, προβλ,πεται η αναβ"θ<ιση του προπονητικο0 κ,ντρου και του

Ε

υρ υτ α

Οι δ-<οι τηF Ευρυταν.αF θα <πορο0σαν να επωφεληθο0ν απ/ αυτ" τα προγρ"<<ατα και να θωρακιστο0ν ενεργειακ". *λλωστε, δεδο<,νων των δυσ<εν@ν συνθηκ@ν του χει<@να, που οδηγο0ν σε ιδιαιτ,ρωF αυξη<,νη ενεργειακ- καταν"λωση, οι δ-<οι θα <πορο0σαν να αναβαθ<.σουν ενεργειακ" τα κτ-ρια, εξοικονο<@νταF /χι </νο εν,ργεια, αλλ" και χρ-<ατα. Η σχετικ- προκ-ρυξη εντ"σσεται στο Επιχειρησιακ/ Πρ/γρα<<α «Περιβ"λλον και Αειφ/ροF Αν"πτυξη» και προβλ,πει περισσ/τερο απλουστευ<,νεF διαδικασ.εF, σε σχ,ση <ε την πρ@τη δρ"ση, προκει<,νου να επιτευχθε. η <εγαλ0τερη δυνατ- συ<<ετοχ-. Στο ν,ο πρ/γρα<<α «Εξοικονο<@ ΙΙ» <πορο0ν να συ<<ετ"σχουν /λοι οι Οργανισ<ο. Τοπικ-F Αυτοδιο.κησηF Αβαθ<ο0, <ε εξα.ρεση /σουF χρη<ατοδοτο0νται απ/ το πρ/γρα<<α «Εξοικονο<@ Ι», /πωF ο δ-<οF Καρπενησ.ου. Οι παρε<β"σειF που <πορο0ν να χρη<ατοδοτηθο0ν αφορο0ν σε κτ-ρια και υποδο<,F (ενεργειακ- αναβ"θ<ιση του κτηριακο0 κελ0φουF, ενεργειακ- αναβ"θ<ιση των ηλεκτρο<ηχανολογικ@ν εγκαταστ"σεων, αναβ"θ<ιση του συστ-<ατοF φυσικο0 τεχνητο0 φωτισ<ο0 και εγκατ"σταση συστ-<ατοF ενεργειακ-F διαχε.ρισηF). Επ.σηF, <πορο0ν να χρη<ατοδοτηθο0ν υποστηρικτικ,F και λοιπ,F δρ"σειF (υπηρεσ.εF τεχνικο0 συ<βο0λου, τεχνικ,F <ελ,τεF, <ελ,τεF ενεργειακ-F απ/δοσηF, ενεργειακ,F επιθεωρ-σειF και δρ"σειF δη<οσι/τηταF). Να αναφ,ρου<ε /τι ο συνολικ/F προϋπολογισ</F του προγρ"<<ατοF για τουF δ-<ουF /ληF τηF χ@ραF αν,ρχεται σε 107 εκατ. ευρ@. Οι προτ"σειF που θα ενταχθο0ν θα χρη<ατοδοτηθο0ν κατ" 70% απ/ τουF π/ρουF του προγρ"<<ατοF, το οπο.ο συγχρη<ατοδοτε.ται απ/ το Τα<ε.ο Συνοχ-F, και κατ" 30% απ/ την .δια συ<<ετοχ- των δ-<ων. +σον αφορ" τον <,γιστο επιλ,ξι<ο συνολικ/ προϋπολογισ</ τηF πρ/τασηF για κ"θε δ-<ο, αυτ/F ορ.ζεται <ε β"ση τον πληθυσ</ κ"θε δ-<ου, σ0<φωνα <ε τα στοιχε.α τηF απογραφ-F του 2011. Για δ-<ουF <ε πληθυσ</ 1 - 10.000 κατο.κουF αν,ρχεται σε 200.000 ευρ@, για δ-<ουF <ε πληθυσ</ 10.001 - 45.000 κατο.κουF σε 400.000 ευρ@, για δ-<ουF <ε πληθυσ</ 45.001 - 90.000 κατο.κουF σε 600.000 ευρ@, για δ-<ουF <ε πληθυσ</ 90.001 150.000 κατο.κουF σε 800.000 ευρ@, για δ-<ουF <ε πληθυσ</ 150.001 - 300.000 κατο.κουF σε 1.500.000 ευρ@ και για δ-<ουF <ε πληθυσ</ <εγαλ0τερο απ/ 300.001 κατο.κουF σε 3.000.000 ευρ@. Οι ανωτ,ρω

Ν Ε

Μετ" το «Εξοικονο<@ Ι», υπεγρ"φη απ/ τον Υπουργ/ Περιβ"λλοντοF κ. Γι@ργο Παπακωνσταντ.νου η προκ-ρυξη του προγρ"<<ατοF «Εξοικονο<@ ΙΙ», <ε σκοπ/ τη χρη<ατοδ/τηση παρε<β"σεων, προκει<,νου να αναβαθ<ιστο0ν τα δη<οτικ" κτ-ρια και να <ειωθε. η καταν"λωση εν,ργειαF

εθνικο0 σταδ.ου εν@ ενεργειακ,F παρε<β"σειF ανα<,νεται να γ.νουν και σε αθλητικ,F εγκαταστ"σειF σε <ικρ/τερεF Τοπικ,F Κοιν/τητεF. +σον αφορ" τον δ-<ο Αγρ"φων, που <πορε. να επιδοτηθε. για προτειν/<ενεF πρ"ξειF συνολικο0 προϋπο-

λογισ<ο0 ,ωF και 200.000 ευρ@, εφ/σον δεν ε.χε ενταχθε. στο παλαι/τερο αντ.στοιχο πρ/γρα<<α, θα ,χει την ευκαιρ.α να καταθ,σει την α.τησ- του <,χρι την 30η Ιουν.ου 2012, οπ/τε και λ-γει η προθεσ<.α για την υποβολ- προτ"σεων για ,νταξη στη χρη<ατοδ/τηση.

ΣΥΝΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΜΕ ΠΛΗΡΕΣ ΨΗΦΟΕΛΤΙΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ ρτη 4 Απριλ+ου 2012 / Σελ+δα 12

Νεκρ 55χρονο στα γραφα

ΑΤραγικ, θ νατο βρ*κε 55χρονοC κτηνοτρ,φοC στην περιοχ* των Αγρ φων ,ταν στην προσπ θει του να βρει τροφ* για το κοπ δι του, )πεσε σε χαρ δρα 200 περ+που 9)τρων

νι κά

Ο τυχοC Παναγι=τηC Ζι καC του Ηλ+α, 55 ετ=ν, κατευθ-νθηκε προC )να απο9ακρυσ9)νο ση9ε+ο, 9ε σκοπ, να 9αζ)ψει τροφ* για το κοπ δι του. Σ-9φωνα 9ε τιC εκτι9*σειC, ο κτηνοτρ,φοC γλ+στρησε, 9ε αποτ)λεσ9α να π)σει σε απ,το9η χαρ δρα 200 9)τρων και να βρει ακαρια+ο θ νατο. στ,σο, γνωστο+ και συγγενε+C ανησ-χησαν, αφο- ε+χε *δη βραδι σει και ο 55χρονοC δεν ε+χε επιστρ)ψει σπ+τι του, 9ιαC και )λλειπε απ, το απ,γευ9α, ,ποτε εκτι9 ται ,τι )γινε και το συ9β ν. 'τσι, )ναC θε+οC του, 9αζ+ 9ε κατο+κουC τηC περιοχ*C, ξεκ+νησαν 9ια 9ικρ* επιχε+ρηση αναζ*τησηC. Λ+γη =ρα αργ,τερα, εντ,πισαν τον βοσκ,, ο οπο+οC κε+τονταν νεκρ,C στον γκρε9,, β θουC, ,πωC προαναφ)ρα9ε, 200 9)τρων. Την +δια στιγ9* -στιC 10.15 περ+που το

ρου9ε πωC απ, την πρ=τη κι,λαC στιγ9*, στο ση9ε+ο του δυστυχ*9ατοC βρ)θηκε και ο αντιδ*9αρχοC Αγρ φων κ. Θ-9ιοC Μιχ,πουλοC. Ο9 δα πυροσβεστ=ν, εφοδιασ9)νη 9ε τον κατ λληλο εξοπλισ9,, )δεσε τον κτηνοτρ,φο στο σωστικ, φορε+ο και 9ετ απ, 9ια =ρα -στη 1.30 περ+που- κατ φεραν να τον ανασ-ρουν. Η σορ,C του τυχου ντρα 9εταφ)ρθηκε απ, το ΕΚΑΒ στο Κ)ντρο Υγε+αC υτικ*C Φραγκ+σταC και απ, εκε+ στην Αθ*να για τη διεν)ργεια νεκροψ+αC - νεκροτο9*C. Προαν κριση για τιC ακριβε+C συνθ*κεC του ατυχ*9ατοC διενεργε+ται απ, το Αστυνο9ικ, Τ9*9α Κερασοχωρ+ου. Ο Παναγι=τηC Ζι καC *ταν αγαπητ,C και *συχοC, ,πωC υποστηρ+ζουν κ τοικοι τηC περιοχ*C. Ζο-σε στον Καρβασαρ 9αζ+ 9ε τον 45χρονο αδερφ, του, ο οπο+οC αντι9ετωπ+ζει προβλ*9ατα υγε+αC. Τα λλα τρ+α αδ)ρφια του ζουν στην Αταλ ντη, εν= η αδερφ* του στη α9 στα Φθι=τιδαC. Οι γονε+C του )χουν αποβι=σει, εν= 9,λιC το περασ9)νο Σαββατοκ-ριακο συ9πληρ=θηκε )ναC χρ,νοC απ, τον θ νατο του πατ)ρα του και τελ)στηκε 9νη9,συνο στη 9ν*9η του.

Ν Ε

Το περιστατικ, συν)βη την περασ9)νη ευτ)ρα 2 Απριλ+ου 2012, στον συνοικισ9, «Καρβασαρ C» Μαρ θου του δ*9ου Αγρ φων

βρ δυ- ειδοπο+ησαν τιC αρχ)C, εν= αρκετο+ κ τοικοι που ε+χαν συγκεντρωθε+ στο ση9ε+ο, κατ)βηκαν την απ,το9η χαρ δρα 9ε σκοπ, να προσεγγ+σουν τον 55χρονο. Α9)σωC σ*9ανε συναγερ9,C και 9)σα σε σ-ντο9ο χρονικ, δι στη9α κατ)φτασαν

στην περιοχ* ντρεC τηC Αστυνο9+αC Κερασοχωρ+ου, οι οπο+οι και πραγ9ατοπο+ησαν επιτ,πια )ρευνα. Εντω9εταξ-, στιC 12.30 περ+που τα 9εσ νυχτα κατ)φτασε και η Πυροσβεστικ* Υπηρεσ+α Καρπενησ+ου, καθ=C και το ΕΚΑΒ, εν= να αναφ)-

Αυξηνα τρα τη Ελληνικ Αστυνοα για

υρ υτ α

Ασφαλ ετακνηση και προστασα αθητν στι σχολικ εκδρο Στα 9)σα περ+που τηC νοιξηC και 2 9*νεC σχεδ,ν πριν απ, την )ναρξη των τελικ=ν σχολικ=ν εξετ σεων, οι καθιερω9)νεC εκπαιδευτικ)C και ολιγο*9ερεC διακοπ)C )χουν την τι9ητικ* τουC

Ε

&λλωστε, τον τελευτα+ο καιρ,, ο αντιπεριφερει ρχηC Ευρυταν+αC κ. Βασ+ληC Καρα9π C )χει εγκρ+νει ση9αντικ, αριθ9, σχολικ=ν εκδρο9=ν, ,πωC η πολυ*9ερη εκδρο9* τηC Γ τ ξηC του ΕΠΑΛ Καρπενησ+ου στη Θεσσαλον+κη, τηC Α και Β τ ξηC του Γενικο- Λυκε+ου Καρπενησ+ου στον Β,λο, του Γυ9νασ+ου και Λυκε+ου Κερασοχωρ+ου στο Αγρ+νιο, τηC Γ τ ξηC του 2ου Γυ9νασ+ου Καρπενησ+ου στην &ρτα και την Πρ)βεζα, κ.λπ. Αν και οι )φηβοι 9αθητ)C λαχταρο-ν την 2η9ερη, 3η9ερη * την 5η9ερη εκδρο9* σε τουριστικο-C προορισ9ο-C για να διασκεδ σουν 9ε τουC συ99αθητ)C τουC 9ακρι απ, την αυστηρ* επιτ*ρηση των γονι=ν τουC, πολλο+ ε+ναι οι κ+νδυνοι που παρα9ονε-ουν. Για τον λ,γο αυτ,, η Ελληνικ* Αστυνο9+α, δεδο9)νου ,τι ο 9ε-

γαλ-τεροC ,γκοC αυτ=ν των εκδρο9=ν πραγ9ατοποιε+ται αυτ* την περ+οδο, εξ)δωσε εντολ)C και οδηγ+εC 9ε σκοπ, την ασφαλ* 9ετακ+νηση και την προστασ+α των 9αθητ=ν, που 9ετακινο-νται, κυρ+ωC, 9ε λεωφορε+α και πλο+α. Το πλα+σιο των εντολ=ν και οδηγι=ν, περιλα9β νει την αυστηρ* τ*ρηση και εφαρ9ογ* των διατ ξεων του Κ=δικα Οδικ*C

Κυκλοφορ+αC (Κ.Ο.Κ.) και τηC σχετικ*C νο9οθεσ+αC για το ωρ ριο εργασ+αC των οδηγ=ν και τον )λεγχο των λεωφορε+ων, καθ=C και τη λ*ψη αυξη9)νων 9)τρων αστυν,9ευσηC των Υπηρεσι=ν Τροχα+αC κατ 9*κοC του εθνικο- και του λοιπο- οδικο- δικτ-ου, απ’ ,που θα δι)λθουν λεωφορε+α 9ε 9αθητ)C και ε9φαν* αστυνο9ικ* παρουσ+α σε ση9ε+α,

,πωC Τ)9πη, ν)α Εθνικ* Οδ,C Κορ+νθου - Πατρ=ν και Εθνικ* Οδ,C Αντιρρ+ου - Ιωανν+νων. Επ+σηC, )χουν δοθε+ οδηγ+εC για τη διεν)ργεια τακτικ=ν και ουσιαστικ=ν ελ)γχων στα καταστ*9ατα υγειονο9ικο- ενδιαφ)ροντοC, τιC καντ+νεC που λειτουργο-ν κοντ στουC τουριστικο-C χ=ρουC (9ουσε+α, κ.λπ.), καθ=C και στουC 9ικροπωλητ)C που βρ+-

σκονται στουC χ=ρουC αυτο-C, σε συνεργασ+α 9ε τιC συναρ9,διεC υπηρεσ+εC, για τη διαπ+στωση του ν,9ι9ου τηC λειτουργ+αC τουC και τηC προσφορ C στουC 9αθητ)C των επιτρεπ,9ενων ειδ=ν. Θα διεξ γεται συνεχ*C και ουσιαστικ,C )λεγχοC σε καταστ*9ατα, ,πωC 9παρ, καφετ)ριεC κ.λπ., 9ε σκοπ, να τηρηθε+ η απαγ,ρευση εισ,δου ανηλ+κων σε τ)τοια καταστ*9ατα και να αποτραπε+ η προσφορ αλκοολο-χων ποτ=ν σε αυτο-C, εν= υπ, επιτ*ρηση και επ+βλεψη θα βρ+σκονται τα κ)ντρα διασκ)δασηC * λλοι χ=ροι, στουC οπο+ουC λα9β νουν χ=ρα σχολικ)C εκδηλ=σειC, 9ε σκοπ, την αποτροπ* δι πραξηC οποιωνδ*ποτε εγκλη9ατικ=ν πρ ξεων σε β ροC 9αθητ=ν. Ακ,9η, θα διενεργο-νται αστυνο9ικο+ )λεγχοι σε οχ*9ατα και το9α, που κινο-νται -ποπτα κοντ στουC χ=ρουC δια9ον*C των 9αθητ=ν (ξενοδοχε+α, ενοικιαζ,9ενα δω9 τια, κ.λπ.), εν= )λεγχοι θα διενεργο-νται και σε τουριστικ γραφε+α, ξενοδοχε+α, καταλ-9ατα, καθ=C και σε καταστ*9ατα υγειονο9ικο- ενδιαφ)ροντοC, που λειτουργο-ν σε αυτ , 9ε σκοπ, την εξασφ λιση τηC παροχ*C ποιοτικ=ν υπηρεσι=ν και ειδ=ν.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ%ρτη 4 Απριλ1ου 2012 / Σελ1δα 13

15 Απριλ ου οι δηλσει κτηνοτρφων Τα αυθα ρετ του ρυθ ζει ω για χρ ση των βοσκοτ πων του δ ου Καρπενησ ου ο δ ο Καρπενησ ου 

Στη συνεδρ1αση τηI Οικονο?ικ0I Επιτροπ0I του δ0?ου Καρπενησ1ου, που πραγ?ατοποι0θηκε τη ευτ/ρα 12 Μαρτ1ου 2012, συζητ0θηκε το θ/?α για την υπαγωγ0 του δ0?ου στη ρ3θ?ιση αυθαιρ/των.

Συνεδρι ζει η Επιτροπ Ποιτητα Ζω 

Ν Ε

Για χοργηση αδειν καταστη των

κρινε να πληρωθε1 το τ/λοI υπαγωγ0I στη ρ3θ?ιση, 3ψουI 3.000 ευρC, που αφορ% κατ% 2.000 ευρC το ξενοδοχε1ο «Αντιγ2νη» και κατ% 1.000 ευρC τον Πεστροφογεννητικ2 Σταθ?2.

Την επ2?ενη Τρ1τη 10 Απριλ1ου 2012 και Cρα 9.00 το πρω1, συνεδρι%ζει η Επιτροπ0 Ποι2τηταI Ζω0I του δ0?ου Καρπενησ1ου, στο γραφε1ο του δη?%ρχου στο δη?οτικ2 κατ%στη?α

Στην η?ερ0σια δι%ταξη συ?περιλα?β%νονται 5 θ/?ατα, που αφορο3ν σε %δειεI για καταστ0?ατα υγειονο?ικο3 ενδιαφ/ροντοI. Αναλυτικ%, τα θ/?ατα /χουν ωI εξ0I: χορ0γηση προ/γκρισηI 1δρυσηI καταστ0?ατοI υγειονο?ικο3 ενδιαφ/ροντοI Αγγελικ0I Κοντο?0τρου, χορ0γηση προ/γκρισηI 1δρυσηI καταστ0?ατοI υγειονο?ικο3 ενδια-

νι κά

Το θ/?α εισηγ0θηκε ο πρ2εδροI τηI Οικονο?ικ0I Επιτροπ0I και δ0?αρχοI Καρπενησ1ου κ. ΚC στ α I Μπακογι%ννηI. Η υπαγωγ0 στη ρ3θ?ιση αυθαιρ/των αφορ% δη?οτικ% ακ1νητα στη η?οτικ0 Εν2τητα Ποτα?ι%I και ειδικ2τερα το ξενοδοχε1ο «Αντιγ2νη» στην πλατε1α του Μεγ%λου Χωριο3 αλλ% και τα κτ0ρια που υπ%ρχουν στο οικ2πεδο του Πεστροφογεννητικο3 Σταθ?ο3 στον Γα3ρο. Με την ο?2φωνη απ2φαση 94/2012, η Οικονο?ικ0 Επιτροπ0 εν/-

να δηλCσουν τον αριθ?2 των ζCων τουI. Να ση?ειCσου?ε 2τι α1τηση πρ/πει να γ1νει πριν την υποβολ0 των αιτ0σεων ενια1αI εν1σχυσηI στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να συνοδε3εται απ2 αντ1γραφο του ?ητρCου εκ?ετ%λλευσηI αιγοπροβ%των 0 βοοειδCν, καθCI και απ2 βεβα1ωση δη?οτικ0I ενη?ερ2τηταI.

Α

Θα πληρCσει 3.000 ευρC για το ξενοδοχε1ο «Αντιγ2νη» στο Μεγ. Χωρι2 και τα κτ0ρια στον Πεστροφογεννητικ2 Σταθ?2

Σ3?φωνα ?ε ανακο1νωση του Τ?0?ατοI Αγροτικ0I Αν%πτυξηI του δ0?ου Καρπενησ1ου, 2σοι επιθυ?ο3ν να εισ%γουν τα ζCα τουI στουI βοσκοτ2πουI του δ0?ου για την κτηνοτροφικ0 περ1οδο 2012, θα πρ/πει να παρουσιαστο3ν /ωI 15 Απριλ1ου στα κατ% τ2πουI γραφε1α των η?οτικCν Ενοτ0των, για

φ/ροντοI Ηλ1α Κοντοπ%νου, χορ0γηση προ/γκρισηI 1δρυσηI καταστ0?ατοI υγειονο?ικο3 ενδιαφ/ροντοI η?ητρ1ου ΜαργιCτη, χορ0γηση %δειαI λειτουργ1αI ?ουσικ0I καταστ0?ατοI υγειονο?ικο3 ενδιαφ/ροντοI Ν. Νασι2πουλου και ΣΙΑ ΟΕ και χορ0γηση %δειαI λειτουργ1αI ?ουσικ0I καταστ0?ατοI υγειονο?ικο3 ενδιαφ/ροντοI ΠαναγιCτη Μ2κκα.

Τη Μεγλη ευτρα ξεκινο ν τα δωρεν δροολ για

υρ υτ αΟι ν ε διαδρο για τα γ ρω χωρι, πω καθορ στηκαν στη συνεδρ αση του ηοτικο Συβουλ ου Καρπενησ ου

Για ακ2?η ?ια χρονι% αποφασ1στηκε -κατ% τη συνεδρ1αση του η?οτικο3 Συ?βουλ1ου Καρπενησ1ου, την περασ?/νη Τετ%ρτη 28 Μαρτ1ου 2012- η δη?οτικ0 συγκοινωνιακ0 σ3νδεση ?ε 2λα τα χωρι% του δ0?ου

Ε

.πωI ε1χαν καταγρ%ψει τα Ευρυταν ι κ% Ν/α» στο προη«Ε γο3?ενο φ3λλο (αρ. φυλ. 489/283-2012) ο δ0?οI Καρπενησ1ου σ3ναψε σ3?βαση ?ε το ΚΤΕΛ Ευρυταν1αI, 3ψουI 100.000 ευρC, για την πραγ?ατοπο1ηση δρο?ολογ1ων στα γ3ρω χωρι% τηI π2ληI. Για πρCτη φορ% το επιβατικ2 κοιν2 ?πορε1 να ?ετακινε1ται δωρε%ν, ?/σω τηI δη?οτικ0I συγκοινων1αI, απ2 τη Μεγ%λη ευτ/ρα 9 Απριλ1ου 2012 /ωI και τα ?/σα Σεπτε?βρ1ου. $στ2σο, υπ%ρχει πιθαν2τητα παρ%τασηI του ν/ου αυτο3 προγρ%??ατοI για ακ2?η τ/σσεριI ?0νεI.

Τα δρο ολγια

1η διαδρο?0. Καρπεν0σι Αγ1α Τρι%δα - ο?ιανο1 - Παπαδι% - Παυλ2πουλο - Στ/νω?α Καρπεν0σι. Το συγκεκρι?/νο δρο?ολ2γιο θα πραγ?ατοποιε1ται

κ%θε Παρασκευ0 στιI 5.30 το πρω1 και στη 1.00 το ?εση?/ρι, ενC η %φιξη θα γ1νεται στιI 8.30 το πρω1 και στιI 4.00 το ?εση?/ρι, αντ1στοιχα. 2η διαδρο?0. Καρπεν0σι Στεφ%νι - Μηλι% - Σελλ% - Φιδ%κια - Καρπεν0σι. Η αναχCρηση θα γ1νεται στιI 6.30 το πρω1 και στη 1.00 το ?εση?/ρι κ%θε Τρ1τη ενC η %φιξη στιI 8.30 το πρω1 και τιI 3.00 το ?εση?/ρι, αντ1στοιχα. 3η διαδρο?0. Καρπεν0σι -γιοI Νικ2λαοI - Καρπεν0σι. Το εν λ2γω δρο?ολ2γιο θα εκτελε1ται κ%θε Τρ1τη, Π/?πτη και Σ%ββατο, στιI 7.30 και στιI 11.00 το πρω1 ?ε %φιξη στιI 8.00 και 11.30

το πρω1, αντ1στοιχα. 4η διαδρο?0. Καρπεν0σι Ασπρ2πυργοI - Βελωτ% - Αγ1α Βλαχ/ρνα - Καρπεν0σι. Θα πραγ?ατοποιο3νται δ3ο δρο?ολ2για κ%θε Τετ%ρτη. Το πρCτο στιI 5.15 το πρω1 -?ε %φιξη στιI 8.30ενC το δε3τερο στη 1.00 το ?εση?/ρι -?ε %φιξη στιI 4.15. 5η διαδρο?0. Καρπεν0σι Προυσ2I - Καστανι% - Καρπεν0σι. Κ%θε Παρασκευ0 οι επιβ%τεI ?πορο3ν να εκ?εταλλευτο3ν το πρωιν2 δρο?ολ2γιο στιI 5.45, ?ε %φιξη στιI 8.30, καθCI και το ?εση?εριαν2, στη 1.00, ?ε %φιξη στιI 3.45 ?.?. 6η διαδρο?0. Καρπεν0σι -

Κλαυσ1 - Κορυσχ%δεI - Γοριαν%δεI - Καρπεν0σι. Μ2νο την η?/ρα του Σαββ%του θα υπ%ρχουν δρο?ολ2για· στιI 7.00 το πρω1, ?ε %φιξη στιI 8.15, και στη 1.00 το ?εση?/ρι, ?ε %φιξη στιI 2.15 ?.?. 7η διαδρο?0. Καρπεν0σι Κλαυσ1 - Μουζ1λο - Ανι%δα - Συγκρ/λο - Καρπεν0σι. Κ%θε Τετ%ρτη θα εκτελε1ται δρο?ολ2γιο στιI 6.15 το πρω1 -?ε %φιξη στιI 8.30- και στη 1.00 το ?εση?/ρι, ?ε %φιξη στιI 3.15. 8η διαδρο?0. Κλειτσ2I - Βρ%χα - Λα?1α - Βρ%χα - Κλειτσ2I. Το συγκεκρι?/νο δρο?ολ2γιο θα γ1νεται κ%θε ευτ/ρα στιI 5.45 το

πρω1, ενC θα τερ?ατ1ζει στη Λα?1α στιI 9.00 π.?. Απ2 εκε1 θα αναχωρε1 στιI 12.45 και θα φτ%νει στον Κλειτσ2 στιI 4.00 το ?εση?/ρι. Παρ%λληλα, θα πραγ?ατοποιο3νται τρ1α ακ2?η δρο?ολ2για απ2 τον δ0?ο Καρπενησ1ου. Πρ2κειται για τιI διαδρο?/I Καρπεν0σι - Ν/ο Μικρ2 Χωρι2 - Γα3ροI - Μεγ%λο Χωρι2 - Καρπεν0σι, το οπο1ο θα γ1νεται κ%θε ευτ/ρα, Τετ%ρτη και Παρασκευ0, στιI 6.50 το πρω1, ?ε %φιξη στιI 8.00 π.?. και στη 1.00 το ?εση?/ρι, ?ε %φιξη στιI 2.10, Καρπεν0σι - Κρ1κελο - ο?ν1στα - Καρπεν0σι (απ2 την Ρ%χη), κ%θε Τρ1τη στιI 6.00 το πρω1 και τιI 12.00 το ?εση?/ρι, ?ε %φιξη στιI 8.30 το πρω1 και στιI 2.30 το ?εση?/ρι, αντ1στοιχα και Καρπεν0σι Παπαρο3σι - Καρπεν0σι κ%θε Π/?πτη στιI 6.00 το πρω1 και στιI 12.00 το ?εση?/ρι, ?ε %φιξη στιI 8.15 το πρω1 και στιI 2.15 π.?. αντ1στοιχα. Εντω?εταξ3, να αναφ/ρου?ε πωI την Κυριακ0 δεν θα εκτελε1ται καν/να δρο?ολ2γιο, ενC θα υπ%ρξουν και δ3ο χωρι%, που λ2γω /λλειψηI επιβατCν, δεν θα /χουν συγκοινων1α. Πρ2κειται για το Βουτ3ρο και το Ν2στι?ο, για τα οπο1α π/ρυσι υπ0ρχε δρο?ολ2γιο κ%θε Σ%ββατο. $στ2σο, σ3?φωνα ?ε τα περσιν% στοιχε1α, δεν υπ0ρξε ενδιαφ/ρον απ2 το επιβατικ2 κοιν2.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ#ρτη 4 Απριλ/ου 2012 / Σελ/δα 14

Σε ινριο Α Βοηθει ν

Κατασκευ τενου ο Σ λλογο Μουσουλανικ Ζητ Κοιν τητα Καρπενησου Αξι0τι=ε κ. Μητροπολ/τη Ευρυταν/αG

Στο δε1τερο =-ροG και την πρακτικ. #σκηση 0λοι οι εκπαιδευ0=ενοι συ==ετε/χαν υποχρεωτικ# σε 0λεG τιG πρακτικ-G δεξι0τητεG που παρουσι#στηκαν κατ# την δι#ρκεια τηG θεωρητικ.G εκπα/δευσηG και αφορο1σαν την παροχ. πρAτων βοηθειAν, την δι#σωση, την ακινητοπο/ηση και =εταφορ# των θυ=#των, την χρ.ση πυροσβεστ.ρα, καθAG και #λ-

Ν Ε

ΑΡΧΕΙΟ. Στο πρακτικ0 κο==#τι του σε=ιναρ/ου, συ==ετ-χουν 0λοι οι εκπαιδευ0=ενοι

λων σωστικAν =-σων. Μετ# την ολοκλ.ρωση των εργασιAν του σε=ιναρ/ου 0λοι οι συ==ετ-χοντεG -λαβαν απ0 -να πιστοποιητικ0 εκπα/δευσηG, στο οπο/ο αναγρ#φεται η ειδικ0τητα «Βοηθ0G ΠρAτων ΒοηθειAν». Το συγκεκρι=-νο πιστοποιητικ0 τυγχ#νει =εγ#ληG αναγνAρισηG σε δι#φορουG ιδιωτικο1G και κρατικο1G φορε/G.

νι κά

Το σε=ιν#ριο πραγ=ατοποι.θηκε απ0 την ευτ-ρα 26 Μαρτ/ου =-χρι και την Π-=πτη 29 Μαρτ/ου 2012 στο Συνεδριακ0 Κ-ντρο Καρπενησ/ου. Οι συ==ετοχ-G #γγιξαν τιG 65, γεγον0G που ικανοπο/ησε τουG διοργανωτ-G. Η εκπα/δευση ε/χε δ1ο =-ρη, -να θεωρητικ0 και -να πρακτικ0. Στο πρAτο =-ροG, δηλαδ. αυτ0 τηG θεωρ/αG, αναλ1θηκαν διεξοδικ# τα πρωτ0κολλα συγκεκρι=-νων ενεργειAν, -ννοιεG που χρει#ζεται να γνωρ/ζει ο εκπαιδευ0=ενοG για την σωστ. εφαρ=ογ. τουG στην παροχ. ΠρAτων ΒοηθειAν και αναλυτικ# 0λα τα β.=ατα για κ#θε περ/πτωση στο σωστ0 χρ0νο.

φυγαν ε τι καλτερε εντυπσει

ξι γγλοι τουριστικο πρκτορε στο Καρπενσι

υρ υτ α

Στον δ.=ο Καρπενησ/ου βρ-θηκαν απ0 την Π-=πτη 29 Μαρτ/ου -ωG και τη ευτ-ρα 1 Απριλ/ου 2012 -ξι τουριστικο/ πρ#κτορεG , εκπρ0σωποι των =εγαλ1τερων γραφε/ων εναλλακτικο1 τουρισ=ο1 τηG Αγγλ/αG, συνοδευ0=ενοι απ0 την προϊστα=-νη του γραφε/ου του ΕΟΤ στην Αγγλ/α και την Ιρλανδ/α, κα Κυριακ. Μπουλασ/δου

Ε

Κατ# τη δι#ρκεια τηG δια=ον.G τουG επισκ-φθηκαν αξιοθ-ατα, ιστορικ# =νη=ε/α, περιοχ-G φυσικο1 κ#λλουG, αλλ# και επιχειρ.σειG σε πολλ# χωρι# του δ.=ου. ,λαβαν =-ροG σε υπα/θριεG δραστηρι0τητεG και συναντ.θηκαν =ε τουG εκπροσAπουG των ξενοδ0χων και των ιδιοκτητAν ενοικιαζο=-νων δω=ατ/ων. Στ0χοG τουG .ταν να διερευν.σουν τη δυνατ0τητα του δ.=ου Καρπενησ/ου να φιλοξεν.σει #γγλουG τουρ/στεG που ενδιαφ-ρονται για διακοπ-G στο βουν0, περιπατητικ0 τουρισ=0, ζAα, φυτ# και φυσικ. ζω. στην 1παιθρο. Απ0 το Καρπεν.σι -φυγαν =ε τιG καλ1τερεG εντυπAσειG, ενθουσιασ=-νοι =ε τη φυσικ. ο=ορφι# του τ0που, την #ψογη φιλοξεν/α και τιG πολλ-G δυνατ0τητεG πραγ=ατοπο/ησηG εναλλακτικAν δραστηριοτ.των. Σ1=φωνα =ε τουG εκπροσAπουG των αγγλικAν πρακτορε/ων, η αν#πτυξη του τ0που =αG ε/ναι #=εσα συνδεδε=-νη =ε το φυσικ0

Λα=β#νο=εν την τι=.ν να σαG απευθ1νω=εν την παρο1σαν, δια να σαG εκφρ#σω=εν την 1στατην παρ#κλησιν =αG για την δη=ιουργ/α τε=-νουG στο Καρπεν.σι, 0που σ.=ερα αθρο/ζονται πλ-ον των 500 =ουσουλ=#νων, καταγωγ.G Αλβανικ.. ΘεωρA=εν αναφα/ρετον δικα/ω=α τηG =ουσουλ=ανικ.G εν Καρπενησ/ω, κοιν0τηταG, /δρυσηG τε=-νουG και ιεροδιδασκαλε/ου, δια να ε1ρω=εν και η=ε/G τιν# τ0πον προσευχ.G, αναγκασθ-ντεG -ωG σ.=ερον, δια λ0γουG επιβ/ωσηG, 0πωG καλAG υ=ε/G γνωρ/ζετε, να εγκαταλε/ψω=εν ταG πατρογονικ0G =αG εστ/αG και να ευρεθA=εν στην φιλ0ξενο και στοργικ. ΧAρα σαG. Θα .ταν ανα=φιβ0λωG ευχ.G -ργον η δυνατ0τηG δη=ιουργ/αG του θρησκευτικο1 =αG κ-ντρου, .τοι του πολυπ0θητου τε=-νουG =ετ# του =εντρεσ-, δι0τι ωG σ.=ερον υποφ--

ρω=εν προκει=-νου να τελ-σω=εν ταG θρησκευτικ#G =αG αν#γκαG, -χονταG =ετατρ-ψει τουG χAρουG εστ/ασηG =αG σε πρ0χειρα =ικρ# τε=-νη =ε το =ισρ# προG την =εγ#λην Μ-κκαν. Αλαχ Ακ=παρ, ευελπιστAντεG στην θετικ.G σαG απ#ντηση, η οπο/α #λλωστε συν#δει =ε τον Καταστατικ0 Χ#ρτη τηG ΧAραG που σ-βεται και αναγνωρ/ζει 0λα τα γνωστ#, εν Ελλ#δι, θρησκευτικ# δ0γ=ατα, εφ0σον κατ# τουG ρητο1G ν0=ουG τηG Ελληνικ.G Πολιτε/αG οφε/λετε εσε/G να εγκρ/νετε την δη=ιουργ/α αυτAν, 0σον δια τον τ0πο κατασκευ.G του τε=-νουG και του ιεροδιδασκαλε/ου =αG, καθAG και την χρη=ατοδ0τηση αυτο1, θα αναλ#βει ο Σ1λλογοG =αG αποκλειστικ#, ο οπο/οG χα/ρει =εγ#ληG εκτι=.σεωG και οικονο=ικ.G στ.ριξηG.

Α

Με επιτυχ/α και =εγ#λη προσ-λευση διεξ.χθη το δε1τερο σε=ιν#ριο ΠρAτων ΒοηθειAν =ε την συνεργασ/α του Ερυθρο1 Σταυρο1 και του δ.=ου Καρπενησ/ου

περιβ#λλον. Οι εγκαταστ#σειG των ξενοδοχε/ων και των ενοικιαζο=-νων δω=ατ/ων, τα =ονοπ#τια και τα ποτ#=ια τηG περιοχ.G, οι υπηρεσ/εG εστ/ασηG και οι εταιρ/εG εναλλακτικο1 τουρισ=ο1 «π-ρασαν τιG εξετ#σειG =ε #ριστα». Ο δ.=αρχοG Καρπενησ/ου κ. ΚAσταG Μπακογι#ννηG προχAρησε στην ακ0λουθη δ.λωση: «Για τον δ.=ο Καρπενησ/ου, η κ/νηση αυτ. αποτελε/ την αρχ. για την υλοπο/ηση στοχευ=-νων δρ#σεων που ενισχ1ουν αποτελεσ=ατικ# τον τουρισ=0. Σκοπ0G =αG ε/ναι να κ#νου=ε -να =εγ#λο #νοιγ=α στιG αγορ-G του εξωτερικο1, προκει=-νου το

ρεG Οι +γγλοι πρ#κτο την υν το 1π αλ ακ αν ... . ση φ1 Ευρυτανικ.

Καρπεν.σι και η Ευρυταν/α να γ/νουν γνωστ# και π-ρα απ0 τα ελληνικ# σ1νορα. Γνωρ/ζου=ε 0τι ειδικ# στιG =-ρεG =αG, η προσπ#θεια αυτ. ε/ναι αρκετ# δ1σκολη, παρ0λα αυτ#, σε β#θοG χρ0νου, περι=-νου=ε να δο1=ε απτ# αποτελ-σ=ατα. Εκ =-ρουG τηG δη=οτικ.G αρχ.G θα .θελα να ευχαριστ.σω θερ=# 0λουG τουG συ=πατριAτεG =αG επαγγελ=ατ/εG που υποδ-χτηκαν και φιλοξ-νησαν την αποστολ., δ/νονταG τον καλ1τερο εαυτ0 τουG, καθAG επ/σηG και την κα Μπουλασ/δου που συν-βαλε αποτελεσ=ατικ# στην πραγ=ατοπο/ηση αυτ.G τηG επ/σκεψηG».

Καρπεν.σι 27-3-2012 Σ1λλογοG Μουσουλ=ανικ.G Κοιν0τηταG Καρπενησ/ου (Σ.Μ.Κ.Κ.)

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Αρχαιρεσε στα σωατεα οικοδ ων & εργατοτεχνιτν

Την Κυριακ. των ΒαMων 8 Απριλ/ου 2012 και απ0 τιG 10.00 το πρω/ -ωG τιG 2.00 το =εση=-ρι, θα διεξαχθο1ν αρχαιρεσ/εG για την αν#δειξη οργ#νων διο/κησηG για το «Σω=ατε/ο Οικοδ0=ων» και για το «Σω=ατε/ο ΕργατοτεχνιτAν ,ργων και ΣυναφAν Επαγγελ=#των Ευρυταν/αG». Η διαδικασ/α εκλογ.G των οργ#νων θα διεξαχθε/ στο Εργατοϋπαλληλικ0 Κ-ντρο του νο=ο1 Ευρυταν/αG. Σ1=φωνα =ε ανακο/νωση τηG διο/κησηG του Εργατοϋπαλληλικο1 Κ-ντρου, «καλο1νται οι εργαζ0=ενοι να συ==ετ-χουν =αζικ# στιG αρχαιρεσ/εG για τα 0ργανα των δ1ο Σω=ατε/ων, προκει=-νου να ε/ναι ενω=-νοι και δυνατο/ απ-ναντι στα =-τρα που ε=περι-χονται στο υπ0 ψ.φιση πολυνο=οσχ-διο - ασφαλιστικ0 τηG «ν-αG» κυβ-ρνησηG τον Ιο1νιο».

Σ ερα, στο ΚΕ.ΣΥ.Π. Καρπενησ ου

Σεινριο επαγγελατικ ανπτυξη για εκπαιδευτικο 

Σ.=ερα Τετ#ρτη 4 Απριλ/ου 2012 και Aρα 6.00 το απ0γευ=α, θα πραγ=ατοποιηθε/ στο ΚΕ.ΣΥ.Π. σε=ιν#ριο επαγγελ=ατικ.G αν#πτυξηG =ε θ-=α «O Ατο=ικ0G Φ#κελοG Σ.Ε.Π. ωG εργαλε/ο προσωπικ.G και επαγγελ=ατικ.G αν#πτυξηG των =αθητAν /τριAν». Το σε=ιν#ριο διοργανAνεται απ0 το Κ-ντρο Συ=βου-

λευτικ.G και Προσανατολισ=ο1 (ΚΕ.ΣΥ.Π.) τηG ιε1θυνσηG ευτεροβ#θ=ιαG Εκπα/δευσηG Ευρυταν/αG και απευθ1νεται στουG εκπαιδευτικο1G των σχολε/ων ευτεροβ#θ=ιαG Εκπα/δευσηG. Εισηγητ.G του θ-=ατοG θα ε/ναι ο Σ1=βουλοG Σχολικο1 Επαγγελ=ατικο1 Προσανατολισ=ο1 κ. ΠαναγιAτηG Τριχι#G.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ;ρτη 4 ΑπριλLου 2012 / ΣελLδα 15

«Π ε Ελλδα»

Η εκδKλωση θα λ;βει χ_ρα στο 1ο +η[οτικM ΣχολεLο ΚαρπενησLου και θα ξεκινKσει στιe 7.00 το απMγευ[α [ε [ια σN-

σLου, εν_ στιe 7:45 περLπου, θα γLνει απαγγελLα αποσπασ[;των απM τα «Ψηλ; Βουν;» του Ευρυτ;να λογοτJχνη ΖαχαρLα ΠαπαντωνLου, απM [αθητJe του 2ου Γυ[νασLου ΚαρπενησLου. Να ση[ει_σου[ε πωe την επι[Jλεια του εν λMγω τ[K[ατοe τηe εκδKλωσηe Jχει η κα ΕNη Ξανθι_του. ΤJλοe, στιe 8.00 περLπου το βρ;δυ, το χορευτικM τ[K[α των [αθητ_ν του 1ου +η[οτικοN ΣχολεLου θα παρουσι;σει τοπικοNe χοροNe, τουe οποLουe επι[ελKθηκε η κα ΝτLνα Κοντο[Kτρου.

Νο ιοικητικ Συβολιο για τον Σλλογο Ευρυτ νων Υπαλλλων Σω των Ασφαλεα$

Η Iλγα +ι_τη συγκJντρωσε συνολικ; 98 ψKφουe

χρονικM δι;στη[α. Για περισσMτερεe πληροφορLεe, οι ενδιαφερM[ενοι [ποροNν να ανατρJχουν στην ηλεκτρονικK διεNθυνση www.sesoa.gr.

"Ζτω οι πολιτικο α$" Γρ;φει ο ΣπNροe ΠεταροNδηe

Πρ_τη ΑπρLλη και το ψJ[α εLναι Jνα [εγ;λο θJ[α, [ια γιορτK που δε ξεχν;[ε και δεMντωe την τι[;[ε.

Κι απM τηe γιορτKe το πνεN[α Στα συσσLτια για γεN[α. Fτσι τρ_ει η ΜαντMνα κι Jκανε κορ[L κολ_να!

Ευτυχ_e υπ;ρχει χρK[α για το γιορτινM το κλL[α θα’ χου[ε αυγ; βα[[Jνα και κοκMρια σουβλισ[Jνα

ΜJρα των πολιτικ_ν [εγ;λη! Την γιορτ;ζου[ε και π;λι! +Lχωe παρελ;σειe… κρL[α… ΠροεκλογικM το κλL[α.

Iλοe ο λαMe στο πMδι [Jνει η ουρ; απ’ το βMδι η ΑθKνα καθαρLζει η αν;πτυξη αρχLζει!

Κι Mπου να) ν ο ΑπρLληe βγαLνει το θερ[M[ετρο ανεβαLνει εκλογJe κοντοζυγ_νουν και τα ψJ[ατα φουντ_νουν

ΥποψKφιοι σωτKρεe και σπουδαLοι χαρακτKρεe στιe εξJδρεe ν’ ανεβαLνουν [ε γιαοNρτι να τουe ραLνουν

Iποιοe θJλει αe γελ;σει πKραν σκοNπα και φαρ;σι! Λαθρο[εταν;στεe τ_ρα στα απορρι[[ατοφMρα!

Το) να ψJ[α πLσω απ’ τ’ ;λλο ποιοe θα πει το ποιο [εγ;λο κουραστKκα[ε ν’ ακοN[ε «[Jρεe ποιο καλJe θα δοN[ε»

Με ρυθ[M και στοιχισ[Jνοι ;νεργοι ευτυχισ[Jνοι [ε χαρ; να τραγουδ;νε και [προστ; τουe να περν;νε

Τι Λοζ;νη τι Κοζ;νη τι Λα[πρK τι Ρα[αζ;νι Π;σχα π;νε να γιορτ;σουν λLγεe [Jρεe να ξεσκ;σουν

Ποιον απ’ Mλουe να πιστJψειe; Eψογοι στιe διαλJξειe [α στα Jργα υστεροNνε Mσα ψJ[ατα κι αν ποNνε

ΧρMνια σαe πολλ; [εγ;λοι Σ_στε [αe ξαν; και π;λι! ΖKτω οι πολιτικοL [αe! Τουe χρωστ;[ε τη ζωK [αe!

Σε καλM κι αυτM να βγ;λει απ’ τη [ια γιορτK στην ;λλη πJραν κ;θε α[φιβολLαe αγνοεLται ο οβελLαe..

ΜπρMe γκρε[Me και πLσω ρJ[α κι η ζωK [αe Jνα ψJ[α θN[ατα παντοN και θNτεe χρK[ατα και λωποδNτεe!!

Ε

Ο[ιλLα του Ευρυτ;να καθηγητK Πανεπιστη[Lου κ. ΧαρLδη[ου ΤσοNκα

Το Hδρυ[α ΓαζK - ΤριανταφυλλοποNλου διοργαν_νει την ετKσια εκδKλωση για την απονο[K των βραβεLων και των υποτροφι_ν του ΙδρN[ατοe

υρ υτ α

Αναλυτικ; τα αποτελJσ[ατα Jχουν ωe εξKe: για το +/Σ εκλJχθηκαν οι κ.κ. Iλγα +ι_τη [ε 98 ψKφουe, ΑνδρJαe ΓερονLκοe [ε 70 ψKφουe, Αθαν;σιοe Γυφτο[Kτροe [ε 69 ψKφουe, η ΕλJνη Τσια[;κη [ε 55 ψKφουe, ο ΝικMλαοe +ια[αντKe [ε 51 ψKφουe, ο ΚωνσταντLνοe Τσι;ραe [ε 49

ψKφουe και ο Παναγι_τηe ΣυρογιαννLδηe [ε 46 ψKφουe. Για την ΕξελεγκτικK ΕπιτροπK εκλJχθησαν η Μ α ρι;νθη ΜαυρογMνατου [ε 112 ψKφουe, ο ΧρKστοe ΓεωργοNλαe [ε 84 ψKφουe και ο Θεοφ;νηe Γιαννι_τηe [ε 73 ψKφουe. Iσον αφορ; τουe αντιπροσ_πουe για την Ο[οσπονδLα Ευρυτανικ_ν ΣυλλMγων (ΟΕΣ) εκλJχθηκαν οι κ.κ. +η[Kτριοe ΓεωργαλKe [ε 143 ψKφουe, Iλγα +ι_τη [ε 93 ψKφουe, ΝικMλα οe ΓκοNρλιαe [ε 86 ψKφουe και ΚωνσταντLνοe ΚαλτσοNνηe [ε 49 ψKφουe. Το νJο +ιοικητικM Συ[βοNλιο του συλλMγου, ανα[Jνεται να συγκροτηθεL σε σ_[α το α[Jσωe επM[ενο

Απονο βραβεων ΙΡΥΜΑ ΓΑΖΗ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

νι κά

Ο ΠανελλKνιοe ΛαογραφικMe και ΠολιτιστικMe ΣNλλογοe Ευρυτ;νων Αστυνο[ικ_ν, Πυροσβεστ_ν, Λι[ενικ_ν, Αγροφυλ;κων και Πολιτικ_ν ΥπαλλKλων των Σω[;των ΑσφαλεLαe, πραγ[ατοποLησε την περασ[Jνη ΚυριακK 1 ΑπριλLου 2012, αρχαιρεσLεe για την αν;δειξη νJου +ιοικητικοN Συ[βουλLου

Α

ντο[η ενη[Jρωση για το πρMγρα[[α «Π;[ε Ελλ;δα», απM την κα ΒασιλικK ΣιοNτα, υπεNθυνη καινοτM[ων δρ;σεων Β/θ[ιαe ΕκπαLδευσηe ΕυρυτανLαe. Σειρ; Jχουν ανθολογK[ατα τοπικοN πολιτισ[οN απM τουe [αθητJe του +1 τ[K[ατοe του 1ου +η[οτικοN ΣχολεLου ΚαρπενησLου, [ε την επι[Jλεια να Jχει αναλ;βει η κα ΒασιλικK Λ;ππα. ΑργMτερα, θα παρουσιαστεL υλικM για την ΕυρυτανLα απM τον κ. Ε[[ανουKλ Κοπαν;κη, υπεNθυνο του ΚJντρου ΠεριβαλλοντικKe ΕκπαLδευσηe Καρπενη-

Ν Ε

Οι +ιευθNνσειe Πρωτοβ;θ[ιαe και +ευτεροβ;θ[ιαe ΕκπαLδευσηe ΕυρυτανLαe σε συνεργασLα [ε το ΚJντρο ΠεριβαλλοντικKe ΕκπαLδευσηe ΚαρπενησLου πραγ[ατοποιοNν αNριο, ΠJ[πτη 5 ΑπριλLου 2012, εκδKλωση [ε θJ[α «Π;[ε Ελλ;δα»

Συγκεκρι[Jνα, η εκδKλωση θα πραγ[ατοποιηθεL το Σ;ββατο 7 ΑπριλLου 2012, στιe 7.30 το απMγευ[α, στο ΣυνεδριακM ΚJντρο ΚαρπενησLου. ΣN[φωνα [ε τη σχετικK ανακοLνωση, την οποLα υπογρ;φει ο πρMεδροe του +ιοικητικοN Συ[βουλLου του ΙδρN[ατοe κ. Γι;ννηe ΚαραχοντζLτηe, στην εκδKλωση θα [ιλKσει ο κ. ΧαρLδη[οe Κ. ΤσοNκαe, καθηγητKe του Πανεπιστη[Lου ΚNπρου και Warwick, [ε θJ[α «Η ηθικK τηe ευθNνηe στην Ελλ;δα τηe χρεοκοπLαe: να κ;νου[ε την οργK δη[ι-

Ο Ευρυτ;ναe καθηγητKe Πανεπιστη[Lου κ. ΧαρLδη[οe ΤσοNκαe ουργLα».

Σχολικ ηερολγια απ το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Καρπενησου Οι [αθητJe του ΕργαστηρLου ΕιδικKe Επαγγελ[ατικKe ΕκπαLδευσηe και Κατ;ρτισηe (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ) ΚαρπενησLου παρουσLασαν τα σχολικ; η[ερολMγια που δη[ιοNργησαν κατ; τη δι;ρκεια του σχολικοN Jτουe 2012

Τα η[ερολMγια αυτ; δη[ιουργKθηκαν στο εργαστKριο τηe πληροφορικKe [ε το πρMγρα[[α Microsoft Power Point των Windows. Τα παιδι; χωρLστηκαν σε ο[;-

δεe, αναζKτησαν εικMνεe απM το διαδLκτυο, τιe εισKγαγαν στο πρMγρα[[α Power Point και τιe επεξεργαστKκαν. ΕπLσηe δη[ιοNργησαν πLνακα [ε τα στοιχεLα του η[ερολογLου και στη συνJχεια πρMσθεσαν εφJ στιe διαφ;νειεe. Η καθοδKγηση για την δη[ιουργLα των η[ερολογLων Jγινε απM την καθηγKτρια κ. ΦωτεινK Αναγνωστ;κη. Τα η[ερολMγια που δη[ιοNργησαν τα παιδι; [πορεLτε να τα δεLτε στην ιστοσελLδα τηe +ιεNθυνσηe +ευτεροβ;θ[ιαe ΕκπαLδευσηe ΕυρυτανLαe http://dide.eyr.sch.gr.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ4ρτη 4 ΑπριλEου 2012 / ΣελEδα 16

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ4ρτη 4 ΑπριλEου 2012 / ΣελEδα 17

κιακD^ χρDση^ και πολλ4 4λλα. Το φετινF Μπαζ4ρ θα διαρκCσει απF σDTερα Τετ4ρτη 4 ΑπριλEου Cω^ τη Μεγ4λη #ευτCρα 9 ΑπριλEου 2012. Τα εγκαEνια του Μπαζ4ρ θα γEνουν σDTερα, Τετ4ρτη, στι^ 8.00 το βρ4δυ, στο κιFσκι Tα^ στην ΚεντρικD ΠλατεEα ΚαρπενησEου.

ΜΙΚΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ηερ δα για τον «Συν γορο του Πολ τη» ΠαρουσEα λEγου κFσTου η

ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Ο πρFεδρο^ του #ικηγορικοG ΣυλλFγου ΕυρυτανEα^ κ. ΒασEλη^ ΓκαρEλα^. #ΕΞΙΑ. Ο κεντρικF^ οTιλητD^, ΕιδικF^ ΕπιστDTονα^ στον ΣυνDγορο του ΠολEτη, κ. ΚXστα^ Μπακογι4ννη^.

Ε

Η ηTερEδα, που πραγTατοποιDθηκε στην αEθουσα εκδηλXσεων του ΣυνδCσTου «ΕυγCνιο^ ο ΑιτωλF^» στο ΚαρπενDσι, ξεκEνησε περEπου στι^ 6.00 το απFγευTα τη^ περασTCνη^ ΠαρασκευD^ και κεντρικF^ οTιλητD^ Dταν ο δικηγFρο^ - #ιδ4κτωρ ΝοTικD^, ΕιδικF^ ΕπιστDTονα^ στον ΣυνDγορο του ΠολEτη κ. ΚXστα^ Μπακογι4ννη^, που συTπτωTατικ4 Cχει το Eδιο FνοTα Tε τον δDTαρχο ΚαρπενησEου. Στο προεδρεEο Dταν ο πρFεδρο^ του #ικηγορικοG ΣυλλFγου ΕυρυτανEα^ κ. ΒασEλη^ ΓκαρEλα^. Αν και η συTTετοχD του κFσTου Dταν T4λλον απογοητευτικD, εντοGτοι^ οι παραβρισκFTενοι Cθεσαν δεκ4δε^ ερωτDσει^. Να σηTειXσουTε Fτι στην αEθουσα Dταν αρκετοE δικηγFροι του νοTοG. ΕπEση^, εκφXνησαν οTιλEα και συTTετεEχαν στη συζDτηση ο βουλευτD^ ΕυρυτανEα^ κ. ΗλEα^ ΚαρανEκα^, ο δDTαρχο^ ΚαρπενησEου κ. ΚXστα^ Μπακογι4ννη^ και ο αντιδDTαρχο^ ΚαρπενησEου κ. ΝEκο^

ΣουλιXτη^. Στην οTιλEα του ο δρ. Μπακογι4ννη^ ανCφερε Fτι ο ΣυνDγορο^ του ΠολEτη εEναι TEα ανεξ4ρτητη αρχD, στην οποEα εργ4ζονται 180 4τοTα. Οι πλειοψηφEα των εργαζοTCνων, περEπου 150 4τοTα εEναι επιστηTονικF προσωπικF, Fπω^ δικηγFροι, κ.λπ. ενX τα υπFλοιπα 30 4τοTα εEναι διοικητικF προσωπικF. Κ4θε χρFνο, ο ΣυνDγορο^ του ΠολEτη διαχειρEζεται π4νω απF 10.000 αιτDTατα πανελλαδικ4. 3στFσο, πρFκειται για γνωTοδοτικC^ αποφ4σει^, που αποτελοGν τη β4ση για την περαιτCρω προσφυγD του πολEτη σε δικαστικD διαT4χη, ωστFσο, εEναι στη διακριτικD ευχCρεια τη^ κ4θε υπηρεσEα^ το αν θα τι^ λ4βει υπFψη. Να σηTειXσουTε, FTω^, Fτι ο ΣυνDγορο^ του ΠολEτη δεν παρεTβαEνει σε αποφ4σει^ 4λλων ανεξ4ρτητων αρχXν. Ο δρ. ΚXστα^ Μπακογι4ννη^, απαντXντα^ σε ερωτDσει^ των παρευρισκοTCνων, Cκανε αναφορ4 και στα σGγχρονα κοινωνικ4 προβλDTατα που Cχουν ανακGψει εν TCσω οικονοTικD^ κρEση^ ενX δεν παρCλειψε να αναφερθεE και στα εργασιακ4 ζητDTατα που απασχολοGν Tεγ4λη TερEδα των πολιτXν. ΑκFTη, ανCφερε Fτι την προηγοGTενη εβδοT4δα δηTοσιεGτηκε η ετDσια Cκθεση τη^ αρχD^ που καταλDγει στο συTπCρασTα Fτι υπ4ρχει αν4γκη για Cνα κοινωνικF συTβFλαιο καθX^ η κρEση κλονEζει τFσο την κοινωνEα Fσο και τη διοEκηση.

Στο Μουσε ο Κορυσχδων, σχετικ ε την «Απασχ ληση και ιαχε ριση Ανθρπινου υναικο στην Αυτοδιο κηση»

Το περασTCνο Σ4ββατο 31 ΜαρτEου 2012 πραγTατοποιDθηκε, στην αEθουσα συνεδρEων του ΜουσεEου Κορυσχ4δων, το πανελλαδικF συνCδριο των ΓενικXν ΓραTTατCων τη^ ΤοπικD^ ΑυτοδιοEκηση^ Tε θCTα «ΑπασχFληση και #ιαχεEριση ΑνθρXπινου #υναTικοG στην ΑυτοδιοEκηση» Το συνCδριο -το οποEο Cγινε σε συνεργασEα Tε την ΠανελλDνια ?νωση ΓενικXν ΓραTTατCων ΤοπικD^ ΑυτοδιοEκηση^ «ΚλεισθCνη^»- υλοποιDθηκε απF τι^ 5:00 το απFγευTα Cω^ τι^ 9:00 το βρ4δυ, παρουσEα, TεταξG 4λλων, του περιφερειακοG συTβοGλου Ταξι4ρχη Σκλαπ4νη, του αντιδηT4ρχου ΚαρπενησEου #ηTDτρη ΣταT4τη, των δηTοτικXν συTβοGλων Ι ω 4 ν ν η Bβρου και Ιω4ννη ΣταT4τη. Οι εργασEε^ ξεκEνησαν Tε χαιρετισTοG^ απF του^ κ.κ. ΚXστα Μπακογι4ννη, δDTαρχο ΚαρπενησEου, ΗλEα Καρα νEκα, βουλευτD ΕυρυτανEα^, Βα σEλ η Κα ρα T π4, αντιπεριφερει4ρχη ΕυρυτανEα^ και Ευ4γγελο Ψαθ4, εκτελεστικF γραTTατCα ΠεριφCρεια^ Στερε4^ Ελλ4δα^. ΑκολοGθησαν σGντοTε^ οTιλEε^ των διοργανωτXν· #ρ. Μιχ4λη Χρηστ4κη, ΓενικοG ΓραTTατCα δDTου ΑTαρουσEου, προCδρου ΠανελλDνια^ ?νωση^ ΓενικXν ΓραT-

νCδριο το πανελλDνιο συ ΣτιγTιFτυπο απF 4δε^. σχ ρυ Κο ^ ου στ θηκε που πραγTατοποιD F εκαπ τη νεδρEου γεT4 Η αEθουσα του συ Eκηση^ διο το αυ D^ πικ το προσXπου^ τη^ τη^ Ελλ4δα^. απF Fλα τα TCρη

TατCων ΤοπικD^ ΑυτοδιοEκηση^ «ΚλεισθCνη^» και ΑριστεEδη ΤασιοG, ΓενικοG ΓραTTατCα δDTου ΚαρπενησEου. Στη συνCχεια, στι^ 6.00 περEπου το απFγευTα, ξεκEνησε η πρXτη συνεδρEα, Tε θCTα «Αν4πτυξη ΑνθρXπινου #υναTικοG στην ΑυτοδιοEκηση». ΣυγκεκριTCνα, Cγιναν σGντοTε^ εισηγDσει^ απF του^ κ.κ. ΑγγελικD ΜπουρTποGλη, υπεGθυνη ΣπουδXν & ?ρευνα^ ΕθνικοG ΚCντρου #ηTFσια^ #ιοEκηση^ και ΑυτοδιοEκηση^, η οποEα TEλησε για την «Αν4πτυξη ΑνθρXπινου #υναTικοG των ΟΤΑ απF το ΕθνικF ΚCντρο #ηTFσια^ #ιοEκηση^ & ΑυτοδιοEκηση^» και ΗλEα ΘεοδXρου, Γενι-

υρ υτ α

Την περασTCνη ΠαρασκευD 30 ΜαρτEου 2012, ο δDTο^ ΚαρπενησEου, στα πλαEσια του θεσTοG «ΜικρF ΠανεπιστDTιο» και σε συνεργασEα Tε τον #ικηγορικF ΣGλλογο ΕυρυτανEα^, πραγTατοποEησε την ηTερEδα Tε θCTα «Ο θεσTF^ των ανεξ4ρτητων αρχXν στην χXρα Tα^. ΣχCσει^ και συTπερ4σTατα απF τη δωδεκαετD λειτουργEα του ΣυνDγορου του ΠολEτη»Α

Ο ΣGλλογο^ ΓυναικXν ΕυρυτανEα^, Fπω^ κ4θε χρFνο, Cτσι και φCτο^, διοργανXνει για φιλανθρωπικF σκοπF το καθιερωTCνο ΠασχαλινF Μπαζ4ρ, στο οποEο TπορεE κ4ποιο^ να βρει χειροποEητα γλυκ4, κουλοGρια, χειροποEητε^ πασχαλινC^ λαTπ4δε^ και ζωγραφισTCνα πασχαλιν4 αυγ4, καθX^ και ροGχα, παποGτσια, βιβλEα, αντικεETενα οι-

ιεξχθη το πανελλνιο συνδριο Γενικν Γραατων

Ν Ε

Πασχαλιν παζρι

νι κά

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

κF^ ΓραTTατCα^ δDTου ΝCου ΗρακλεEου ΑττικD^, ο οποEο^ TEλησε για το «ΑνθρXπινο #υναTικF & ΣGγχρονε^ ΜορφC^ #ιοEκηση^». ΑκFTη, για «Τα ΠροβλDTατα ΕφαρTογD^ του Ν. 4024/2011 για το ΑνθρXπινο #υναTικF των #DTων» TEλησε ο ΠαναγιXτη^ Γρηγορ4κο^, ΓενικF^ ΓραTTατCα^ δDTου ΧαϊδαρEου, ενX για τι^ «ΥπηρεσEε^ #FTηση^ στου^ #DTου^ και η ΨηφιοποEηση των ΠολεοδοTικXν ΑρχεEων», TEλησε ο ΓεXργιο^ ΚωνσταντFπουλο^, ΓενικF^ ΓραTTατCα^ δDTου ΑγEα^ ΠαρασκευD^. Μετ4 την ολοκλDρωση των εισηγDσεων, ο ΦXτη^ ΣαραντFπουλο^, ΓενικF^ ΓραTTατCα^ δDTου ΠατρCων, προCβη σε σχολιασTF.

ΑκολοGθησε η δεGτερη θεTατικD συνεδρEα «ΑπασχFληση ΑνθρXπινου #υναTικοG απF του^ ΟΤΑ», Tε συντονιστD τον κ. ΚωνσταντEνο ΛαγF, ΓενικF ΓραTTατCα του δDTου ΧαλκEδα^. Στη συνCχεια ο ΑριστεEδη^ ΤασιF^ TEλησε για την «ΠολιτικD ΑπασχFληση^ ΑνθρXπινου #υναTικοG στον δDTο ΚαρπενησEου», ο #ηTDτρη^ ΑναστFπουλ ο^, ΓενικF^ ΓραTTατCα^ δDTου ΗλιοGπολη^, για την «ΠρακτικD >σκηση των ΣπουδαστXν Ανωτ4των ΤεχνολογικXν ΕκπαιδευτικXν ΙδρυT4των (Α.Τ.Ε.Ι.) στου^ #DTου^» και ο Γ ιXργ ο^ Καρ αλ ιολ ιο ^, ΓενικF^ ΓραTTατCα^ δDTου Λευκ4δα^, για την «ΚοινωνικD ΕργασEα στου^

ΟΤΑ και η ΣυνεργασEα Tε την ΤοπικD ΕισαγγελEα». Στο τCλο^ ακολοGθησε παρCTβαση - σχολιασTF^ απF τον ΕTTανουDλ Αντων4κο, ΓενικF ΓραTTατCα δDTου Μοσχ4του - ΤαGρου. Το τρEτο και τελευταEο TCρο^ αφοροGσε στην «ΑξιοποEηση ΠρογραTT4των ΑπασχFληση^ ΑνθρXπινου #υναTικοG & ΣυνεργασEα Tε ΙδιωτικοG^ ΦορεE^». Ο ΣττCλιο^ Καραγιλ4νη^, πρFεδρο^ τη^ ΕταιρεEα^ «Σ. Καραγιλ4νη^ Ε.Π.Ε.», τοποθετDθηκε σχετικ4 Tε την «Αν4πτυξη ΠρογραTT4των ΑυτεπιστασEα^ απF του^ #DTου^: ΠρογραTTατισTF^, Οργ4νωση & ΥλοποEηση», ενX ο ΣταGρο^ ΜηλιXνη^, πρFεδρο^ τη^ Μη ΚερδοσκοπικD^ Οργ4νωση^ ΚΕΑΝ (ΚGτταρο ΕναλλακτικXν ΑναζητDσεων ΝCων) σχετικ4 Tε τον «ΘεσTF τη^ ΚοινωφελοG^ ΕργασEα^ & η ΣυνεργασEα των ΟΤΑ Tε Μη ΚερδοσκοπικC^ ΟργανXσει^» και ο ΝικFλαο^ ΠιτσοGλη^, πρFεδρο^ του ΚCντρου ΕνηTCρωση^ & ΕπιTFρφωση^ «#DTητρα», TEλησε για τη «ΣυTTετοχD των #DTων στα Τοπικ4 ΣχCδια ΑπασχFληση^ (ΤΟΠΣΑ) & στι^ ΤοπικC^ #ρ4σει^ ΚοινωνικD^ ?νταξη^ (ΤΟΠΕΚΑ)». Στο σηTεEο αυτF, ο Ιω4ννη^ Τζαβ4ρα^, ΓενικF^ ΓραTTατCα^ δDTου #ελφXν, προCβη σε σχολιασTF των προηγοGTενων εισηγDσεων, ενX αTCσω^ Tετ4, το συνCδριο ολοκληρXθηκε Tε συζDτηση των συTTετεχFντων.

1Η ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΝ ΜΟΡΦΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Παρουσ α του δ ου Καρπενησ ου στην κθεση «NEXUS»

Ο τουρισTF^ αποτελεE για τον δDTο ΚαρπενησEου τη «βαρι4 του βιοTηχανEα» και για τον λFγο αυτF η δηTοτικD αρχD δηTιοGργησε για το 2012 Cνα ολοκληρωTCνο σχCδιο τουριστικD^ προβολD^, που θα συTβ4λει καταλυτικ4 στην εξωστρCφεια του τFπου Tα^ και την αGξηση του τουρισTοG

Στο πλαEσιο αυτοG του σχεδEου, η συTTετοχD του δDTου σε τουριστικC^ εκθCσει^ αποτελεE βασικD προτεραιFτητα. Η NEXUS εEναι για αυτD τη χρονι4 η πρXτη Cκθεση στην οποEα συTTετεEχε ο δDTο^ ΚαρπενησEου. Η «NEXUS» αποτελεE την 1η διεθνD Cκθεση εναλλακτικXν TορφXν τουρισTοG στην Ελλ4δα (θρησκευτικF^, πολιτιστικF^, αγροτουρισTF^, θαλ4σσιο^, ορειβατικF^, περιπατητικF^, spa & wellness, γαστρονοTικF^ κ.λπ.) και πραγTατοποιDθηκε απF την ΠCTπτη 29 ΜαρτEου TCχρι και την ΚυριακD 1 ΑπριλEου 2012, στο εκθεσιακF κCντρο MEC (ΜεσογειακF ΕκθεσιακF ΚCντρο ) στη ΛεωφFρο Λαυ-

του δDΤο περEπτερο ησ Eο υ Tο υ Κα ρπ εν EXUS” στην Cκθεση “N

ρEου 301 στην ΠαιανEα. Η Cκθεση υλοποιDθηκε υπF την αιγEδα του ΕλληνικοG ΟργανισTοG ΤουρισTοG (ΕΟΤ) και του ΞενοδοχειακοG ΕπιTελητηρEου Ελλ4δο^ (ΞΕΕ). Ο δDTο^ ΚαρπενησEου Tε τη συνδροTD

του ΕπιTελητηρEου ΕυρυτανEα^ και πολλXν επιχειρDσεων που δραστηριοποιοGνται στον τοTCα του τουρισTοG, δηTιοGργησε Cνα ξεχωριστF περEπτερο, αποκλειστικ4 και TFνο απF αντικεETενα που του παραχωρDθηκαν δωρε4ν απF του^ επαγγελTατEε^ του τFπου.

Στα πλαEσια τη^ Cκθεση^, ο αντιδDTαρχο^ #ηTDτρη^ ΣταT4τη^ πραγTατοποEησε πολλC^ συναντDσει^ Tε εκπροσXπου^ τουριστικXν γραφεEων, προκειTCνου να του^ ενηTερXσει για τι^ δυνατFτητε^ που προσφCρει η ΕυρυτανEα στον επισκCπτη, τι^ υποδοTC^ αλλ4 και τι^ δι4φορε^ TορφC^ εναλλακτικοG τουρισTοG που αναπτGσσονται στον δDTο ΚαρπενησEου. Η δηTοτικD αρχD, Tε ανακοEνωσD τη^, ευχαριστεE Fλε^ τι^ επιχειρDσει^ που προTDθευσαν τον δDTο Tε τα απαραEτητα για το στDσιTο του περιπτCρου, το ΕπιTελητDριο ΕυρυτανEα^ που συνCδραTε αποτελεσTατικ4 την οργ4νωση αλλ4 την κα ΝτCTη #ηTητρακοποGλου για την πολGτιTη βοDθει4 τη^. Η συTTετοχD του δDTου στη NEXUS, την Eδια στιγTD που στο ΚαρπενDσι βρEσκονταν εκπρFσωποι απF τα TεγαλGτερα τουριστικ4 πρακτορεEα εναλλακτικοG τουρισTοG τη^ ΑγγλEα^ ( βλ. αναλυτικF ρεπορτ4ζ στη σελEδα 14), Cρχεται να συTπληρXσει τη συντονισTCνη προσπ4θεια απF πλευρ4^ του για την ενEσχυση του τουρισTοG στον τFπο Tα^.

ο λογα ελεθερα στην π λη

Το απFγευTα τη^ ΠαρασκευD^ 30 ΜαρτEου 2012, κ4τοικοι και επισκCπτε^ Dρθαν αντιTCτωποι Tε Cνα FTορφο και σχετικ4 σπ4νιο θCαTα. Στον πεζFδροTο του κε-

ντρικοG δρFTου στον ΠροφDτη ΗλEα ΚαρπενησEου, δGο πανCTορφα TαGρα 4λογα Cβοσκαν κι Cκαναν κι αυτ4 την… βFλτα του^. Μ4λιστα, διασχEζοντα^ τον δρFTο, επισκCφτηκαν

και το απCναντι π4ρκο. Τα δGο 4λογα πιθανFν ξCφυγαν απF κ4ποια φ4ρTα διFτι εEχαν στο λαιTF του^ κουδοGνι. Π4ντω^, Fπω^ και να Cχει, το θCαTα Dταν πρωτFτυπο και πανCTορφο.

ΠΑΣΧΑ 2012

Εορταστικ ωρριο καταστητων Απ τη Μεγ λη ευτ ρα 9 Απριλ ου ω και το Μεγ λο Σ ββατο 14 Απριλ ουΑπF τη Μεγ4λη #ευτCρα 9 ΑπριλEου 2012, τEθεται σε ισχG το εορταστικF ωρ4ριο των καταστηT4των, ενFψει του εορτασTοG του Π4σχα, το οποEο θα διαρκCσει Cω^ και το Μεγ4λο Σ4ββατο 14 ΑπριλEου ΣGTφωνα Tε ανακοEνωση του ΕTπορικοG ΣυλλFγου ΚαρπενησEου, την οποEα υπογρ4φει ο πρFεδρF^ του κ. ΠαναγιXτη^ Καραγ ι4 ν ν η ^, τη Μεγ4λη ΕβδοT4δα τα εTπορικ4 καταστDTατα τη^ ΕυρυτανικD^ πρωτεGουσα^ θα λειτουργοGν Tε

διευρυTCνο ωρ4ριο, προκειTCνου να TποροGν να εξυπηρετηθοGν οι καταναλωτC^ για τι^ πασχαλινC^ του^ αγορC^. ΑπF τη Μεγ4λη #ευτCρα 9 ΑπριλEου Cω^ τη Μεγ4λη ΠCTπτη 12 ΑπριλEου, τα καταστDTατα θα λειτουργοGν απF τι^ 8.00 το πρωE Cω^ τι^ 2.00 το TεσηTCρι και απF τι^ 5.30 το απFγευTα Cω^ τι^ 9.00 το βρ4δυ. Τη Μεγ4λη ΠαρασκευD 13 ΑπριλEου θα ισχGει το Eδιο ωρ4ριο αλλ4 τα καταστDTατα θα κλεEσουν απF τι^ 11.00 TC-

χρι τι^ 12.00 το TεσηTCρι, λFγω τη^ αποκαθDλωση^ του ΙησοG ΧριστοG. Το Μεγ4λο Σ4ββατο 14 ΑπριλEου τα καταστDTατα θα λειτουργDσουν απF τι^ 8.00 το πρωE Cω^ τι^ 2.00 το TεσηTCρι και απF τι^ 5.30 το απFγευTα TCχρι τι^ 8.00 το βρ4δυ. ΤCλο^, την ηTCρα του εορτασTοG του ΑγEου Π4σχα 15 ΑπριλEου και τη #ευτCρα του Π4σχα 16 ΑπριλEου τα καταστDTατα θα παραTεEνουν κλειστ4. Το κανονικF ωρ4ριο θα επανCλθει απF την ΤρEτη 17 ΑπριλEου 2012.


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ ρτη 4 Απριλ)ου 2012 / Σελ)δα 18

Πηγή: Εφηµερίδα «Πανευρυτανική»

“Ευρυτανικά Νέα” Από τα παλιά...

Επιµέλεια στήλης: Βασίλης Ι. Αποστολόπουλος ∆ηµοσιογράφος - δικηγόρος

Ν Ε

Α

Σχολ Υφαντικ στο Κερασοχρι

Ε

ΚΟΙΝΝΙΚΑ

υρ υτ α

νι κά

Υφαντ σχολ(A χειροτεχν)αA Κερασοχωρ)ου (1975).

(Μ ιοA 1975)

Λεωφορε)ο γονηA γρα77(A (1975)

«Η Ευρυταν α και οι οικονοικ τη δυνατ τητε»

Προ η7ερ;ν εκυκλοφ*ρησε βιβλ)ον 7ε τ)τλον «Η Ευρυταν)α και οι οικονο7ικ'A τηA δυνατ*τητεA» του Πα+λου Κ. Μπακογι ννη, το οπο)ον εξετ ζει τα προβλ(7ατα τηA ιδιαιτ'ραA πατρ)δαA 7αA Ευρυταν)αA. Μπορο+7ε να πο+7ε *τι το βιβλ)ο αυτ* εγκαινι ζει 7ια προσπ θεια υψ)στηA ση7ασ)αA τ.ε. την προσπ θειαν τηA αντι7ετωπ)σεωA και τηA

λ+σεωA των φλεγ*ντων ζητη7 των τηA Ευρυταν)αA. Στηρ)ζεται επ) τηA πραγ7ατικ*τηταA και οι προβαλλ*7ενεA λ+σειA ε)ναι αξιοπρ*σεκτεA. Π.ΤΖΑΒΕΛΗΣ

Π η γ ( «ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ (Π ΡΟΥΜΕΛΗΣ», 7ηνια)α εφη7ερ)δα του Συλλ*γου Ευρυτ νων Σπουδαστ;ν, Ιανου ριοA 1960).

Ση7ε)ωση. Το παραπ νω βιβλ)ο βραβε+τηκε απ* Επιτροπ( ιευθυντ;ν του Υπουργε)ου Συντονισ7ο+ εξ η7ισε)αA 7ε 7ελ'τη του Β. Ι. Αποστολ*πουλ ου 7ε τ)τλο «Οικονο7ικ( αναγν;ριση και διευθ'τηση του νο7ο+ Ευρυταν)αA», 7ε 'παθλο χρη7ατικ* ποσ* που δι'θεσε ο τ*τε νο7 ρχηA Φθι;τιδαA ξιοA Ευρυτ ναA η7οσθ'νηA Γο+λαA.


Α

Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ)ρτη 4 Απριλ9ου 2012 / Σελ9δα 19

Ν Ε

Μπαρζ πρωταθλ ατο Α ΕΠΣΝΕ ΚωGικοτραγικ7Q καταστ)σειQ

Απ9στευτεQ και συν)Gα… κωGικοτραγικ7Q καταστ)σειQ 7λαβαν χKρα την περασG7νη εβδοG)δα στην ΕΠΣ Ευρυταν9αQ, η οπο9α κ)θε ηG7ρα (χωρ9Q υπερβολ8) )λλαζε τιQ ηGεροGην9εQ και KρεQ διεξαγωγ8Q των πρKτων ηGιτελικKν του Πρωταθλ8GατοQ.

1οι ηGιτελικο9 Σ)ββατο 31/3: 2γραφαΜυρ9κη (17.00, Εθνικ: Στ)διο Καρπενησ9ου) και Κυριακ8 1/4: Α9ολοQ-Κρ7ντη (12.00, Εθνικ: Στ)διο Καρπενησ9ου).

νι κά

και ε9χαν συGφων8σει να διεξαχθ8 ο αγKναQ την Κυριακ8 το πρω9.

Ν7α σ;σκεψη την Τετ)ρτη 28 Μαρτ9ου Την Τετ)ρτη 28/3 και απ:ντοQ του Τσατσαρ)γκου, ο οπο9οQ υπ7βαλλε την παρα9τησ8 του, τα δυο αρG:δια G7λη συνεδρ9ασαν, αλλ) δεν π8ραν απ:φαση. ΣυGφKνησαν να G)θουν την οριστικ8 απ:φαση του 8Gου για παραχKρηση 8 :χι του Αθλητικο; και στην συν7χεια να βγ)λουν το οριστικ: πρ:γραGGα.

2οι ηGιτελικο9 Σ)ββατο 7/3: 2γραφαΜυρ9κη (16.30, Εθνικ: Στ)διο Καρπενησ9ου) Κυριακ8 8/4: Κρ7ντη-Α9ολοQ (16.30, Γ8πεδο Κερασοχωρ9ου). 6ταν στα “χωρ)φια” τηQ 3νωσηQ Gπλ7κονται οι οG)δεQ,ε9ναι φυσικ: και επ:Gενο

υρ υτ α

6λα )ρχισαν την περασG7νη ευτ7ρα 26 Μαρτ9ου :ταν συγκεντρKθηκαν στα γραφε9α εκπρ:σωποι των )Gεσα ενδιαφερ:Gενων οG)δων (2γραφα, Κρ7ντη, Α9ολοQ, Μυρ9κη), Kστε να κανον9σουν (και αQ Gην αν8κει στην αρGοδι:τητ) τουQ) τιQ KρεQ και ηGεροGην9εQ που βολε;ονται (!) να διεξαχθο;ν οι 2 ηGιτελικο9. Αποφασ9στηκε το GατQ Μυρ9κη-2γραφα, να γ9νει στιQ 31/3 στιQ 17.00, ενK )φησαν σε εκκρεG:τητα το παιχν9δι Α9ολο και Κρ7ντη (Gε πρKιGη σκ7ψη την Πρωταπριλι) (12.00) στο Εθνικ: στ)διο), Gε κυρι:τερη αιτιολογ9α την απουσ9α ποδοσφαιριστKν του Α9ολου, λ:γω σχολικKν εκδροGKν!! Αυτ: δι:λου 7πρεπε να ενδιαφ7ρει την ΕΠΣ, η οπο9α :GωQ 7κανε δεκτ: το )ιτηGα τηQ αναβολ8Q. Επιπλ7ον η )ρνηση του 8Gου να παραχωρ8σει το Αθλητικ: κ7ντρο δυσκ:λεψε ακ:Gα περισσ:τερο το ζ8τηGα, αφο; G:νο το Εθνικ: 8ταν διαθ7σιGο.

νο (που ε9χε προτε9νει αυτοβο;λωQ ο κ. Τσατσαρ)γκοQ που π8ρε π9σω την παρα9τησ8 του) και το οπο9ο ε9χε ωQ εξ8Q:

Ε

Ο Πρ:εδροQ τηQ Επιτροπ8Q :ρισε G:νοQ του (;) τον αγKνα για την Κυριακ8 1/4 Η Κρ7ντη αποδ7χτηκε Gε επ9σηGη ανακο9νωση-επιστολ8 τηQ το α9τηGα του αντιπ)λου τηQ, :GωQ η απ:φαση του Προ7δρου τηQ Επιτροπ8Q Πρωταθλ8GατοQ κ. Τσατσαρ)γκου να ορ9σει G:νοQ του τον αγKνα Α9ολοQ-Κρ7ντη προκ)λεσε την αντ9δραση τηQ τελευτα9αQ. Η επιστολ8 Gπ8κε στο… αρχε9ο, Gε τα δυο )λλα G7λη τηQ Επιτροπ8Q Πρωταθλ8GατοQ, κ. ΜποGποτσι)ρη και κ. Ζελεν9τσα, αλλ) και τον Πρ:εδρο τηQ 3νωσηQ, κ. Πεταρο;δη να Gην 7χουν ενηGερωθε9 για το οριστικ: τηQ απ:φασηQ. ΓνKριζαν π)ντωQ

υο αλλαγ7Q G7σα σε Gια ηG7ρα!! 6GωQ, η αρνητικ8 απ)ντηση του 8Gου οδ8γησε την ΕΠΣ να ορ9σει τουQ ηGιτελικο;Q την Τετ)ρτη (4/4) και συγκεκριG7να το Μυρ9κη-2γραφα στιQ 14.30 και το Α9ολοQ-Κρ7ντη στιQ 17.30, γεγον:Q που κοινοποι8θηκε στιQ οG)δεQ την Π7Gπτη 29 Μαρτ9ου το πρω9!! Αυτ: προκ)λεσε την 7κρηξη τηQ Μυρ9κηQ και των Αγρ)φων, οι οπο9εQ -σ;Gφωνα Gε ασφαλε9Q πληροφορ9εQ- σκ7φτηκαν ακ:Gα και την απ:συρση απ: το Πρωτ)θληGα, ενδεχ:Gενο που π)ντωQ δεν συγκ7ντρωνε πιθαν:τητεQ!! Επιστροφ8 στο αρχικ: πλ)νο!! 3τσι, στο καθιερωG7νο συGβο;λιο, την Π7Gπτη 29/3, δ:θηκε οριστικ: τ7λοQ, αφο; πρKτα η ΕΠΣ ε9δε... την οργισG7νη αντ9δραση των εκπροσKπων των σωGατε9ων και κυρ9ωQ Προ7δρου τηQ Μυρ9κηQ κ. Λι)γκα, ο οπο9οQ ζ8τησε σε εντον:τατο ;φοQ «να σταGατ8σουν τα παιχν9δια και η κοροϊδ9α». Εν τ7λει, η ΕΠΣ αποφ)σισε να ισχ;σει το αρχικ: πλ)-

η καθεGι) να εκGεταλλε;εται αυτ8 την οικει:τητα προQ :φελ:Q τηQ. εν εξηγε9ται διαφορετικ) να «κανον9ζουν» οι παρ)γοντεQ το π:τε βολε;ονται τα σωGατε9α να πα9-

ξουν τουQ αγKνεQ Gπαρ)ζ. Τ7τοιεQ κιν8σειQ υποβαθG9ζουν σε Gεγ)λο βαθG: την 7ννοια και τουQ θεσGο;Q τηQ 3νωσηQ. Προεξ7χει η ασυνεννοησ9α και η ανευθυν:τη-

ΙΑΙΤΗΣΙΑ

τα και δικαιολογηG7να αρκετο9 Gιλο;ν για 7να ξ7φραγο αGπ7λι, Gε την ονοGασ9α Πρωτ)θληGα Ευρυταν9αQ, :που διοικο;ν ΚΑΙ )λλοι πλην των αρGοδ9ων.

Συγκ ντρωση πριν τα παρζ

Την Τετ)ρτη 28 Μαρτ9ου και ταυτ:χρονα Gε το συGβο;λιο (7να απ: τα πολλ) που 7γιναν) πραγGατοποι8θηκε και η συγκ7ντρωση των διαιτητKν του ΝοGο;. Το παρ:ν στην συν)ντηση αυτ8 7δωσε ο Αρχιδιαιτητ8Q Ν9κοQ Λαθ;ρηQ και τα G7λη ροσ9νηQ ΓιKργοQ, ΚολοκKτσιοQ Λ)GπροQ, Λ)Gπρου Βασ9ληQ, Γαλ)νηQ Ηλ9αQ, Στοφ:ροQ ΓιKργοQ, αλλ) και οι ΣταG)τηQ Χρ8στοQ και Κακουλ9δηQ Ν9κοQ.

ηG8τηQ ΕΠΣ Πεταρου;δηQ Αριστερ) ο Πρ:εδροQ . Q ο 9 κ Ν Q η ρ ; θ α Λ Q ητ8 τρηQ και δεξι) ο Αρχιδιαιτ

Η ηγεσ9α γνωστοπο9ησε στα G7λη τηQ πωQ αυτ) θα σφυρ9ξουν τουQ αγKνεQ των Gπαρ)ζ, κ)τι που ε9χε αποφασιστε9 και απ: την Γενικ8 Συν7λευση στην αρχ8 τηQ χρονι)Q Gεταξ; των οG)δων. Π)ντωQ, αρχικ) Gια-δυο οG)δεQ ε9χαν αιτηθε9 να σφυρ9ξουν τουQ αγKνεQ «ξ7νοι» διαιτητ7Q, Kστε «να υπ)ρχει αξιοπιστ9α» :πωQ αρχικ) ε9παν, ξεχνKνταQ παλαι:τερα )σχηGα παραδε9γGατα και αψηφKνταQ την Ευρυτανικ8 αGεροληψ9α και αντικειGενικ:τητα

των ντ:πιων ρ7φερι. Η συγκ7ντρωση 7γινε την Τετ)ρτη 28 Μαρτ9ου στιQ 19.45 στα γραφε9α τηQ 3νωσηQ, ενK ολοκληρKθηκε σε γνωστ8 ταβ7ρνα τηQ π:ληQ σε κλ9Gα σ;GπνοιαQ και σ;σφιξηQ των σχ7σεων. Ο Ν9κοQ Λαθ;ρηQ τ:νισε πωQ 7Gεινε ικανοποιηG7νοQ απ: την προσπ)θεια των διαιτητKν φ7τοQ, που 8ταν αισθητ) βελτιωG7νη σε σχ7ση Gε την περσιν8 περ9οδο, ενK ζ8τησε ιδια9τερη προσοχ8 και διαρκ8 εγρ8γορση στα play off, Kστε να Gην ε9ναι οι 9διοι στο επ9κεντρο. Υπογρ)GGισε, επ9σηQ, την προσωπικ:τητα και το κ;ροQ που πρ7πει να εGπν7ει στιQ οG)δεQ ο )ρχονταQ του αγKνα, Kστε να σ7βονται οι ποδοσφαιριστ7Q τιQ αποφ)σειQ του. Να αναφ7ρουGε :τι οι τρειQ διαιτητ7Q που 7θεσαν εαυτ: στη δι)θεση του Αρχιδιαιτητ8, Kστε να σφυρ9ξουν τουQ αγKνεQ των Gπαρ)ζ ε9ναι οι: Κακουλ9δηQ, ΣταG)τηQ και ΚολοκKτσιοQ. Μ7ροQ τηQ συγκ7ντρωσηQ παρακολο;θησε και ο Προ7δροQ τηQ ΕΠΣ κ. Πεταρο;δη ηG8τρη, ο οπο9οQ τ:νισε πωQ 7Gεινε ιδια9τερα ευχαριστηG7νοQ απ: την απ:δοση των διαιτητKν τη φετιν8 χρονι).


b ΡΕΙΑd ΠΕΡΙΦΕc ΚΟ ΠΡΩΤe ΑΘf ΛΗΜΑ Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ$ρτη 4 Απριλ1ου 2012 / Σελ1δα 20

a

qz

8η δετερου γρου

Συναγερ?2I στα καρ/ του Αλεξανδρ0.

Ε

Αγρ2τηI (Ζαχαρ2πουλοI Μ$κηI): Αλεξανδρ0I, Τζου$ναI, Καββαδ1αI (31 λ.τρ. Ν$σιοI), Σπυριδ$κηI, Καλα?$ταI, ΓουργιCτηI, Κουτσο3κοI, Γκο3ρλιαI (63 Μπο?π2ταI), ΜπουγιCταI, Στυλιαν2I, Ζ0σι?οI. * ιαιτητ0I του αγCνα 0ταν ο Μακρυπ2δηI Νικ2λαοI, ?ε βοηθο3I τουI Σπαν2 Θε?ιστοκλ0 και Αναγνωστ2πουλο ΓεCργιο (Σ3νδεσ?οI ΑχαMαI), ενC παρατηρητ0I αγCνα 0ταν -2πωI και στο αντ1στοιχο ?ατI του πρCτου γ3ρου- ο Παπαγεωργ1ου η? 0 τ ρ η I (ΕΠΣ Φωκ1δαI). * Το γργορο γκολ που πτυχε ο ΑΠΟΚ απλλαξε του0 ποδοσφαιριστ0 του απ το γχο0 και το… &ετφεραν στην απναντι πλευρ!! Σταδιακ ο Αγρτη0 «πρε &τρα» στο γπεδο

νερ του Στυλιανο3 απ2 τα δεξι$ ο Γκο3ρλιαI /πιασε την κεφαλι$ στ/λνονταI 2?ωI τη ?π$λα π$νω απ2 την εστ1α των γηπεδο3χων. Στο 29, η πονηρ0 εκτ/λεση φ$ουλ του Μπακαλ1δη απ2 τα δεξι$ (σαν κοντιν2 κ2ρνερ) βρ0κε σε ετοι?2τητα τον Αλεξανδρ0, που /διωξε σωτ0ρια. 2ο η?1χρονο: εν υπ$ρχει π/ναλτι και σωστ$ ο διαιτητ0I θεCρησε ακο3σιο το χ/ρι του Γκο3ρλια στο 52ο λεπτ2. Στο 60,ο Μπακαλ1δηI, ?ετ$ απ2 εντυπωσιακ0 εν/ργεια που επιχε1ρησε απ2 τα αριστερ$, ?π0κε στην περιοχ0, 2?ωI η δυνατ0 σ/ντρα που επιχε1ρησε π/ρασε παρ$λληλα ?ε το τ/ρ?α, χωρ1I να καταφ/ρει να βρει τη ?π$λα ο Γεωργακ2πουλοI που πετ$χτηκε στη φ$ση. Στο 68, ο Ν$σιοI ?ε κε-

απ$ντησαν ?ε χειροκροτ0?ατα και την …2λα!!! * Το χειρ2τερ2 τηI παιχν1δι στο πιο κο?βικ2 ση?ε1ο του Πρωταθλ0?ατοI θεωρε1 ο προπονητ0I των ηττη?/νων Μ$κηI Ζαχαρ2πουλοI πωI /κανε η ο?$δα του, ?ε το οπο1ο βρ1σκεται ?ια αν$σα απ2 τον υποβιβασ?2.

Ν Ε καλ1δη (Νο 10) Το γκολ του Μπα ιο στο Στ$διο. λ1ρ προκ$λεσε ντε

νι κά

και προσπθησε να γνει απειλητικ0, χωρ0 &ω0 κτι το αξιλογο. Στην επανληψη, τα πολλ δυνατ &αρκαρσ&ατα και οι συχν0 διακοπ0 του αγ*να «σπασαν» το ρυθ&. Αυτ ευνοοσε σαφ*0, τον αν*τερο ΑΠΟΚ, ο οποο0 σε &ια αντεπθεσ του πτυχε και δετερο γκολ, καλπτοντα0 παρλληλα και την ττα του πρ*του αγ*να (2-0, 0-1). 1 ο η ?1χ ρο νο: Στο 6, ο Μπακαλ1δηI /κανε την παρ$λληλη ?παλι$ απ2 τα δεξι$ και ο Κουρλ2I ?ε πλασ/ στο πρCτο δοκ$ρι $νοιξε το σκορ, εκστασι$ζονταI τουI φ1λουI τηI ο?$δαI (1-0). Στο 10, σε εκτ/λεση κ2ρνερ του Γεωργακ2πουλου απ2 τα δεξι$ και ?ετ$ την κεφαλι$ του Μπακαλ1δη, η ?π$λα στρCθηκε στον Πολυτσ/ρη, αυτ2I σο3ταρε, 2?ωI ο Αλεξανδρ0I ?ε /γκαιρη επ/?βαση παραχCρησε κ2ρνερ. Στο 12, σε εκτ/λεση κ2ρ-

φαλι$-π$σα «/στρωσε» τη ?π$λα στον ΜπουγιCτα, ο οπο1οI απ2 καλ2 ση?ε1ο /στειλε τη ?π$λα π$νω απ2 τα δοκ$ρια του Ρεσ1τη. Στο 77, ο Γενιτσαρ2πουλοI Κ. ?ε ?παλι$ τροφοδ2τησε τον Μπακαλ1δη, ο οπο1οI /κανε το διαγCνιο σουτ ?/σα απ2 την περιοχ0, στ/λνονταI τη ?π$λα ?2λιI $ουτ. Στο επ2?ενο λεπτ2, ο Γεωργακ2πουλοI ?ε διαγCνια ?παλι$ βρ0κε τον Μπακαλ1δη, ο οπο1οI ?π0κε στην περιοχ0 και τετ α τετ ?ε τον αντ1παλο γκολκ1περ ?ε ωρα1ο πλασ/ δια?2ρφωσε το τελικ2 2-0, προκαλCνταI ντελ1ριο στο Στ$διο. Στο 88, επικρ$τησε /νταση στο γ0πεδο, καθCI ο Συγκελ2πουλοI βρ/θηκε στο /δαφοI. Στην φ$ση ?π0κε και ο Σπυριδ$κηI, ο οπο1οI δια?αρτυρ0θηκε εσκε??/να, Cστε να π$ρει δε3τερη κ1τρινη (κ2κκινη) και να απουσι$σει απ2 /να και 2χι δυο (ε1χε συ?πληρCσει 7 κ$ρτεI) παιχν1δια τηI ο?$δαI του.

υρ υτ α

Συνθ/σειI ο?$δων ΑΠΟΚ (Σερ?π/σηI Πα3λοI): Ρεσ1τηI, Πασσ$I, Συγκελ2πουλοI, Πολυτσ/ρηI, ΖαλοκCσταI, Ζαραβ/ληI, Ντουφεκι$I, Γενιτσαρ2πουλοI Κ. (82 Φλωρ$κηI), Κουρλ2I (92 Γενιτσαρ2πουλοI Α.), Μπακαλ1δηI, Γεωργακ2πουλοI.

Κατθεση ψυχ

Α

ΑΠΟΚ ‘‘το Βελοχι’’ - Αγρτη" Λιανοκλαδου 2 - 0

 Ο ΑΠΟ Κ -πα θιασ?/νοI και /χονταI τη ν α?/ριστη σ υ? π α ρ$ στ α σ η τ ου κ2 σ?ου- επικρ$τη σε ?ε 2-0 τ ο υ Λ ι α ν ο κ λ α δ1 ο υ , κ $ νο ντα I /να σπ ουδα1ο β0 ?α για την παρα?ον0 του στην κατηγορ1α. Το πα ιχ ν1δι δ ι ε ξ0 χθη τ ην Κ υ ρ ι ακ 0 1 Απριλ1ου (16.00) στο Εθνικ2 Σ τ $ δ ιο Κα ρ π εν η σ 1ο υ γ ι α την 19η αγωνιστικ0 στον 4ο .?ιλο του Περιφερεια κο3 Πρωταθλ0 ?ατοI.

mo

19η αγωνιστικ

Το φιλ? του αγCνα

ωσαν οι φ1Βροντερ2 παρ2ν /δ αποτ/λεσαν λοι του ΑΠΟΚ που τηI ο?$δαI. η 1χτ το δωδεκατ2 πα

* Γκολ: (6) 1-0 Κουρλ2I, (78) 2-0 Μπακαλ1δηI. * Κ2κκινη: (88) Σπυριδ$κηI. * ι ακ ρ ι θ/ ν τ ε I Α Π Ο Κ : Μπακαλ1δηI, ΖαλοκCσταI, Γενιτσαρ2πουλοI Κ., Πασσ$I, Πολυτσ/ρηI. * ιασωθ/ν τεI Αγ ρ 2τη: Τζου$ναI, Αλεξανδρ0I.

Στο… παρασκ0νιο * Βροντερ2 παρ2ν που θ3?ισε ιστορικ/I εποχ/I τηI ο?$δαI /δωσαν π$νω απ2 500 οπαδο1 τηI ο?$δαI. Στην $κρη του Σταδ1ου βρ/θηκαν και 30 περ1που φ1λοι του Λιανοκλαδ1ου. * Τρια παν2, δυο ση?α1εI και /να τ3?πανο /δωσαν ξεχωριστ2 χρC?α στην κερκ1δα. * Ορισ?/να «γαλλικ$» προI την κερκ1δα…. /στειλε (?ετ$ το 2-0) ο προπονητ0I των φιλοξενο3?ενων Μ$κηI Ζαχαρ2πουλοI, που π$ντωI υβρ1στηκε χυδα1α καθ’ 2λη τη δι$ρκεια του αγCνα. * Με $σε?νεI χειρονο?1εI απ$ντησε ο Σπυριδ$κηI (2ταν π0ρε την $γουσα για τα αποδυτ0ρια) στιI προκλ0σειI ορισ?/νων οπαδCν.

* Εκτ2I εαυτο3 ο Τσ$?ηI, ?ετ$ το τ/λοI του αγCνα, προσπ$θησε να ρ1ξει κι $λλο λ$δι στη φωτι$, 2?ωI Σερ?π/σηI και Ζαχαρ2πουλοI σε ρ2λο… πυροσβ/στη απο?$κρυναν τουI ποδο-

ηλCσειI Πα3λοI Σερ?π/σηI (Προπονητ0I ΑΠΟΚ) «Αυτ0 η ν1κη ε1ναι /να ση?αντικ2 β0?α για την παρα?ον0 τηI ο?$δοI στην κατηγορ1α. ΠρCτα απ2 2λα 2?ωI θ/λω να πω /να ?εγ$λο ?πρ$βο στα παιδι$ ?ου. Συγχαρητ0ρια για την ση?εριν0 τουI την ν1κη, που πραγ?ατικ$ δε1ξανε 2τι πιστε3ουνε στον εαυτ2 τουI και δ1καια παλε3ου?ε για την παρα?ον0. Το παιχν1δι σ0?ερα 0ταν /ναI ?ον2λογοI του ΑΠΟΚ, ?ε χα-

κε λ1γο ,νταση προκλ0θη αγCνα. υ το οI τ/λ πριν το

σφαιριστ/I τουI. * Την αποθ/ωση απ2 τουI φ1λουI τηI ο?$δαI γνCρισαν οι ποδοσφαιριστ/I που…

?/νεI ευκαιρ1εI και δυο γκολ. Νο?1ζω αυτ2 που θ/λα?ε, το πετ3χα?ε. Επ1σηI, θ/λω να δCσω συγχαρητ0ρια στον κ2σ?ο του Καρπενησ1ου, που πραγ?ατικ$ σ0?ερα ?ου θυ?1σανε παλι/I εποχ/I, 2ταν ε1χα περ$σει απ2 εδC πριν απ2 14 χρ2νια. Αυτ0 η ο?$δα /χει παρ2ν και ?/λλον και δεν πρ/πει σε κα?1α περ1πτωση να π/σει στο τοπικ2. Ο αγCναI ?αI συνεχ1ζεται, κ$να?ε ?ια ν1κη απ/ναντι σε /ναν $ξιο αντ1παλο, που ?αI δ1νει κουρ$γιο και πλ/ον ?πορο3?ε πλ/ον να βλ/που?ε ?ε καλ3τερο ?$τι την υπ2θεση παρα?ον0. Στα τρια εναπο?ε1ναντα παιχν1δια θα διεκδικ0σου?ε τη ν1κη και στα τρια για να ε1?αστε 100% σ1γουροι για την παρα?ον0».


Α΄ Εb .Π.Σ.c Ν. Ευρυτανίαe ς f d

a

Sport

qz

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ&ρτη 4 Απριλ3ου 2012 / Σελ3δα 21

mo

Ηιτελικο Πρτο αγνα

Μυρ κη - γραφα 0 - 2

* Αν&τερη η ο"δα των Αγρφων «καθρισε» απ το πρ&το "ρο,, ταν και παζοντα, καλτερα και πιο οργανω"να κατφερε να προηγηθε "ε 2-0. Στην επανληψη, η Μυρκη πρε τα ηνα του αγ&να, προσπθησε να πισει τον αντπαλ τη,, "ω, η α"υντικ τακτικ "ε ταχτατε, αντεπιθσει,- που εφρ"οσαν οι φιλοξενο"ενοι διατρησε το υπρ του, σκορ. 1ο ηA3χρονο: Στο 16, στην πρEτη αξι4λογη φ&ση τα /γραφα &νοιξαν το σκορ: ο Γεωργι&δηK Aε διαγEνια π&σα βρ2κε τον Κωστο5λα, ο οπο3οK A1σα απ4 την περιοχ2 και αριστερ& Aε συρτ4 σουτ 1στειλε τη Aπ&λα στην δεξι& γων3α του Μεριγκο5νη, ο οπο3οK δ1χτηκε το γκολ στην κλειστ2 του γων3α (1-0). Στο 27, ο Κωστο5λαK π&σα-

ζ4AενοK σταA&τησε στη συAβολ2 των δοκEν, ενE στη συν1χεια η κ4ντρα δεν τον ευν4ησε και 1βγαλε τη Aπ&λα &ουτ. Στο 70, ο ΣαPτηK 1χασε Aοναδικ2 ευκαιρ3α, 4ταν αφ5λαχτοK στη Aικρ2 σο5ταρε παρ&λληλα Aε το αντ3παλο τ1ρAα!! Στο 78, ο Τριανταφυλλ4πουλοK τρ&βηξε τη φαν1λα αντιπ&λου και αποβλ2θηκε Aε δε5τερη 1χονταK αντικρ5σει Aερικ& λεπτ& νωρ3τερα την πρEτη για διαAαρτυρ3α. Ε5κολα A&ζεψε ο Μεριγκο5νηK το φ&ουλ του Ντ4τσικα (83) απ4 θ1ση 1ξω και δεξι&, αλλ& και αυτ4 του Γαλανο5 στιK καθυστερ2σειK.

Α

ρε στον Γεωργι&δη, ο οπο3οK A1σα απ4 την περιοχ2 σο5ταρε A4λιK &ουτ. Στο 30, ο Καλ5βαK Γ. 1διωξε τη Aπ&λα σε φ&ουλ του ΣαPτη, ενE ο Φλωρ&κηK που π2ρε το ριAπ&ουντ 2ταν &στοχοK στην κεφαλι& που επιχε3ρησε. Στο 31, Aετ& την π&σα του Κωστο5λα, ο Γεωργι&δηK 1φερε τη Aπ&λα στο δεξ3 και Aε χαAηλ4 σουτ στην αριστερ2 γων3α διαA4ρφωσε το τελικ4 0-2. Στο 34, σε ανατροπ2 του Γεωργι&δη στην περιοχ2 απ4 τον ΜπουAπουρ2 ο διαιτητ2K καταλ4γισε π1ναλτι. Οι γηπεδο5χοι διαAαρτυρ2θηκαν για αυτ2 την απ4φαση, 4AωK λ3γο Aετ& ο «παθEν» αν1λαβε την εκτ1λεση, νικ2θηκε απ4 τον τερAατοφ5λακα του ΑΟΜ, που απ1κρουσε εντυπωσιακ&. Λ3γο πριν την αν&παυλα, το σουτ του Φλωρ&κη λ3γο 1ξω απ4 την περιοχ2 π1ρασε A4λιK &ουτ. 2ο ηA3χρονο: Στο 50, ο Φο5καK βρ1θηκε A1σα στην περιοχ2 και αριστερ&, 4AωK το πλασ1 που επιχε3ρησε πιε-

Ν Ε

Συνθ1σειK οA&δων Μυρ3κη (Φο5καK Β.): Μεριγκο5νηK, Ζαραβ1ληK (46 Ρ&πτηK), Παχ2K, Κολ4καK, Τριανταφυλλ4πουλοK, Φλωρ&κηK (88 0βροK), ΜπουAπουρ2K, Ζαχαρ&κηK, Φο5καK Ν., ΣαPτηK, ΖαλοκEσταK (60 ΛEλοK). /γραφ α (Αντων3ου .): Καλ5βαK Γ., Θεοχ&ρηK, ΓιαννιEτηK (81 Αθανασ4πουλοK), Ζωχ&κηK, Κατ2K, ΜπισAπ3κηK, Μ&ρκηK, Καλ5βαK Τ., Κωστο5λαK (76 Γαλαν4K), Γεωργι&δηK (90+3 Τσιγαρ3δαK), Ντ4τσικαK.

* ιαιτητ2K του αγEνα 2ταν ο ΣταA&τηK Χρ2στοK, Aε βοηθο5K τουK Λα θ5 ρη Βαγγ1λη και ΚολοκEτσιο Λ&Aπρο, ενE χρ1η τ1ταρτου διαιτητ2 εκτ1λεσε ο Γαλ&νηK Ηλ3αK (ΕΠΣ Ευρυταν3αK).

1τρηΣτιγAι4τυπο τηK αναA ου. ντρ κ1 υ το ρο σηK στο χE

καK, Καλ5βαK Τ. Στο… παρασκ2νιο * Την αντ3δραση του Καλ5βα Κ. προκ&λεσε η επιλογ2 του προπονητ2 του να Aην το ξεκιν2σει στην αρχικ2 11αδα, ο οπο3οK ωK αρχηγ4K υπερασπ3στηκε και 2-3 ακ4Aα &τοAα, που &δικα ε3ναι εκτ4K βασικο5 σχ2AατοK. Π&ντωK, ο τεχνικ4K τηK οA&δαK ε3ναι αυτ4K που κ&νει τιK επιλογ1K και κανε3K &λλοK. * Πολλ& αντιαθλητικ&

νι κά

 Π ο λ 5 σ η A α ν τ ικ 4 β 2 A α για την πρ4κριση στο τελ ικ4 του πρωταθλ2AατοK 1κανε η ο A &δ α τ ω ν Α γ ρ &φ ω ν π ο υ επιβλ2θη κε Aε 2-0 τηK Μυρ3κηK. Ο πρEτοK ηAι τελικ 4 K τ ω ν Aπ α ρ & ζ 1 γ ι ν ε τ ο Σ&ββατο 31 Μαρτ3ου (17.00) στο Εθνικ4 Στ&διο Καρπενησ3ου και θα ακολουθ2σει ο επαναληπτικ4K το ερχ4Aενο Σ&ββ ατο.

Αγγζει τελικ

Το φιλA του αγEνα * Γκολ: (16) 0-1 Κωστο5λαK, (31) 0-2 Γεωργι&δηK. * ΧαA1νο π1ναλτι: (34) Γεωργι&δηK. * οκ&ρι: (50) Φο5καK. * Κ4κκινη: (78) Τριανταφυλλ4πουλοK. * ιακριθ1ντεK Μυρ3κηK: Ζαχαρ&κηK, Φο5καK Ν. * ιακριθ1ντεK Αγρ&φων: Γεωργι&δηK, Κωστο5λαK, Ντ4τσι-

Aαρκαρ3σAατα δ1χτηκε ο Καλ5βαK Τ., που 1δωσε και κ1ρδισε πολλ1K A&χεK στο χEρο του κ1ντρου. * Με πρ4βληAα στο αριστερ4 του γ4νατο αγων3στηκε σχεδ4ν για 4λο το δε5τερο A1ροK ο Κολ4καK, 4πωK επ3σηK και ο Ζαχαρ&κηK, συAπα3χτη στη Μυρ3κη. * Η Μυρ3κη αν θ1λει να πα3ξει στον τελικ4 πρ1πει να κερδ3σει για πρEτη φορ& στην ιστορ3α τηK τα /γραφα!!

Α ολο - Κρ ντη 1 - 1

υρ υτ α

Ανοιχτο λογαριασ ο

 Ανοιχτο5K λογαριασAο5K &φησε το ισ4παλο 1-1 του Α3ολου Aε την Κρ1ντη -η οπο3α π&ντωK 1χει 1να Aικρ4 προβ&δισAα- στον πρEτο ηAιτελι κ4 των Aπαρ&ζ τηK Α ΕΠΣΝΕ. Το παιχ ν3δι διεξ2χθη την Κυριακ2 1 Απριλ 3ου ( 1 6 . 0 0 ) σ τ ο Εθ ν ι κ 4 Σ τ & δ ι ο Καρπενησ3ου.

Ε

Συνθ1σειK οA&δων Α3ολοK (Τριανταφυλλ4πουλοK Ν.): Στερ4πουλοK, Νο5λαK Οδ., Νικολ&ου, Αζακ&K, Τσουκαλ&K, Τριανταφυλλ4πουλοK Χ., Ρ&ικοK Ν., /λι, Τζ4νι, Χρυσικ4K (30 λ.τρ. Τσιλ3καK, 76 Κατσαρ2K), Νο5λαK Μ. (61 Μπο5καK) Κρ1ντη (Χρυσαφ4πουλοK Γ.): Ντ&λλαK Απ., Μπ5ροK Ευ&γ., Μ&κκαK Ευ&γ., ΑρκουA&νηK, Μπαϊκο5σηK, Χρυσαφ4πουλοK Κ., Βο5ρτσαK Γ., Τσιγαρ3δαK (62 Γεωργο5λαK), Μ&κκαK Κ., Γο5λαK (46 Τ5AπαK), Βο5ρτσαK Ν. (81 Λι&γκοK).

* ιαιτητ2K του αγEνα 2ταν ο Κακουλ3δηK Ν3κοK, Aε βοηθο5K τουK Λαθ5ρη Βαγγ1λη και Νικολ&ου ΚEστα, ενE χρ1η τ1ταρτου διαιτητ2 εκτ1λεσε ο ροσ3νηK ΓιEργοK (ΕΠΣ Ευρυταν3αK). * Σε να κακ ποιοτικ παιχνδι που δε διεκδικε δφνε, ποιτητα, ο Αολο, κυριρχησε στο πρ&το "ρο,, "ω, η επιπολαιτητα στην τελικ ενργεια τον κρτησε στο «"ηδν». Στην επανληψη οι γηπεδοχοι πεσαν και ευτχησαν να προηγηθον νωρ,, "ω, στη συνχεια επαναπατηκαν. Η Κρντη βγκε "προστ δη"ιοργησε ευκαιρε, και τελικ σε "ια απ αυτ, δια"ρφωσε το τελικ και δκαιο 1-1. 1ο ηA3χρονο: Στο 14, ο /λι γ5ρισε προK το τ1ρAα, 4AωK το σουτ που επιχε3ρησε π1ρασε λ3γο 1ξω απ4 το δεξ3 δοκ&ρι. Στο 22, ο α1ραK…. 1στειλε την απευθε3αK εκτ1λεση φ&ουλ του /λι απ4 τα δεξι& στο αριστερ4 δοκ&ρι του Ντ&λλα Απ. και στην συν1χεια &ουτ. Λ3γο Aετ&, ο /λι &φησε για τον Τζον, το φαλτσαριστ4

σουτ του οπο3ου A&ζεψε σταθερ& ο αντ3παλοK γκολκ3περ. Στο 35, οι γηπεδο5χοι ζ2τησαν π1ναλτι σε Aαρκ&ρισAα του Νο5λα Μ. απ4 τον Μπαϊκο5ση, 4AωK ο διαιτητ2K του αγEνα 1δωσε 1AAεσο και κ3τρινη στο νεαρ4 επιθετικ4 για θ1ατρο. Στο 39, ο /λι στ&θηκε 4ρθιοK στην αντ3παλη περιοχ2, σο5ταρε δυνατ&, η Aπ&λα κ4ντραρε σε αντ3παλο, «αναγκ&ζονταK» τον Ντ&λλα να «οριζοντιωθε3» και να παραχωρ2σει κ4ρνερ. Στο 41, ο Τσιλ3καK Aετ& την κεφαλι&-π&σα του Ρ&ικου Ν. σπατ&λησε Aια ακ4Aα ευκαιρ3α, σουτ&ρονταK ψηλ& &ουτ. Στο 44 καταγρ&φηκε η πρEτη αξι4λογη ευκαιρ3α για την Κρ1ντη, Aε τον Μ&κκα Κ. να σουτ&ρει απ4 πλ&για δεξι& και τον Στερ4πουλο να Aπλοκ&ρει σταθερ&. 2ο ηA3χρονο: Στο 49, Aετ& απ4 λ&θοK του Αζακ& ο Μ&κκαK Κ. π2ρε τη Aπ&λα, σο5ταρε 4AωK δυνατ& και π&νω απ4 την αντ3παλη εστ3α. Στο 55, ο Νο5λαK Μ. απ1φυγε 4Aορφα τον αντ3παλ4 του Aπ2κε στην περιοχ2, 1κα-

νε το διαγEνιο σουτ, ο Ντ&λλαK απ1κρουσε και ο /λι, που π2ρε το ριAπ&ουντ Aε πλασ1 &νοιξε το σκορ (1-0). Στο 61, το πλασ1 του Τσουκαλ& στο πρEτο δοκ&ρι, 5στερα απ4 εκτ1λεση φ&ουλ του /λι, π1ρασε π&νω απ4 τα αντ3παλα γκολπ4στ. Στο 66, σε εκτ1λεση φ&ουλ του Τ5Aπα απ4 αριστερ& (σαν κοντιν4 κ4ρνερ) ο Μ&κκαK Ε. 1κανε την προβολ2 στο δε5τερο δοκ&ρι, 4AωK ο Στερ4πουλοK A&ζεψε τη Aπ&λα. Π1ντε λεπτ& Aετ&, σε ν1α εκτ1λεση φ&ουλ του Τ5Aπα, ο Μ&κκαK Κ. δε βρ2κε καλ& την κεφαλι&, ο Στερ4πουλοK απ1κρουσε και ο Αζακ&K παραχEρησε κ4ρνερ. Λ3γο Aετ&, σε πτEση του Τ5Aπα στην Aικρ2 περιοχ2 και δεξι& οι φιλοξενο5Aενοι ζ2τησαν π1ναλτι, 4AωK ο ρ1φερι τον «κιτριν3στηκε» για θ1ατρο. Στο 76, σε εκτ1λεση κ4ρνερ του Τ5Aπα απ4 αριστερ& και Aετ& την &στοχη πρEτη κεφαλι& του Τσουκαλ& ο Μ&κκαK Κ. Aε ν1α αδ5ναAη κεφαλι& 1στειλε τη Aπ&λα στα δ3χτυα του Στερ4πουλου, ο οπο3οK πραγAατοπο3ησε &στο-

αK A1σα ιεκδ3κηση τηK Aπ&λ 1ντηK. Κρ K τη χ2 ριο πε στην

χη 1ξοδο. Το φιλA του αγEνα * Γκολ: (55) 1-0 /λι, (76) 1-1 Μ&κκαK Κ. * ιακριθ1ντεK Α3ολου: /λι, Νο5λαK Μ., Νικοιακριθ1ντεK λ&ου. * Κρ1ντηK: Τ5AπαK, Μ&κκαK Κ., Μπαϊκο5σηK. Στο… παρασκ2νιο * Η αργοπορ3α του Τ5Aπα τον κρ&τησε εκτ4K αρχικ2K 11&δαK. Π&ντωK, στην επαν&ληψη η ε3σοδ4K του &λλαξε εAφανEK την εικ4να τηK οA&δαK του.

* Την απογο2τευση του Γο5λα προκ&λεσε η αντικατ&στασ2 του στην αν&παυλα. * ΤιK προσπ&θειεK των πρEην συAπαιχτEν του στην Κρ1ντη παρακολο5θησε και ο Κ4κκοτοK Πα5λοK. * Οι βοηθο3 διαιτητ1K Λαθ5ρηK και Νικολ&ου αντικατ1στησαν τουK Λ&Aπρου και Στοφ4ρο αντ3στοιχα που δ2λωσαν κEλυAα. * ΤραυAατ3εK αποχEρησαν οι ποιοτικο3 Χρυσικ4K (χτ5πηAα στην επιγονατ3δα) και Χρυσαφ4πουλοK (πρ4βληAα στο χ1ρι).


bcd ef Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ&ρτη 4 Απριλ2ου 2012 / Σελ2δα 22

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

qz

mo

Α.Ο. Καρδ2τσαJ Α@πελωνιακ3J 1 - 1 Με κερδισ@0νη την… Ελασσ3να τελε2ωσε το ντ0ρ@πι ΑΟΚ και Α@πελωνιακο4. Οι φιλοξενο4@ενοι προηγ1θηκαν @ε τον συν1θη 4ποπτο Κακαβ2τση (75), ενD οι γηπεδο4χοι 0φεραν το @ατJ στα ισοπαλ2α @ε κεφαλι& του Κουκο4λη (83). * Ευθ&νη για το 0-1 φ"ρει ο… σκ%ρερ του 1-1, Σκη Κουκολη!! * Στο 93, αποβλ#θηκε 2ε απευθε$α< κ%κκινη κρτα ο Τροκη, που αν"κοψε επ$θεση των φιλοξενο&2ενων εκτ%< περιοχ#<. Η ο2δα του Α2πελωνιακο& εκφρζει την οργ# τη< για αυτ# την απ%φαση, καθ6< θεωρε$ πω< "πρεπε να

Αλ@υρ3J - Π.Ο. Ελασσ3ναJ 1 - 2 .στω και δ4σκολα ο ΠΟΕ π1ρε το διπλ3 στον Αλ@υρ3 και αποσπ&στηκε 3 βαθ@ο4J στην κο4ρσα του τ2τλου. Τα γκολ των νικητDν π0τυχαν σε δι&στη@α 7 λεπτDν οι: Φλ2γκοJ (15) και Τζορ@πατζ&κηJ (22), ενD για τον Αλ@υρ3 @ε2ωσε ο Φαρ&ντοJ (59). * οκρι ε$χε για του< γηπεδο&χου< ο σκ%ρερ Φαρντο (29) και για του< φιλοξενο&2ενου< ο επ$ση< σκ%ρερ στην ανα2"τρηση Φλ γκο (69)!! * Πρ6το γκολ για του< Τζορπατζκη και Φαρντο, ο οπο$ο< πραγ2ατοπο$ησε και την πρ6τη του ε2φνιση. * Ο Φλ γκο ε$χε πετ&χει το 2ονα-

δικ% τ"ρ2α στην ανα2"τρηση του πρ6του γ&ρου!! Αλ@υρ3J (Στα@ατ2ου Κ.): Θεοδωρ2δηJ, Φαρ&ντοJ, η@ητρι&δηJ, Καρ&τσαλοJ, Ελευθερ2ου, Γιανν3πουλοJ, Τσ2πη, ΠαναγιDτου Ι. (90 Τσ3γκαJ), Μ2λτοJ (83 ΚατσιDτηJ), Βο4λγαρηJ, Λ0τσιοJ (55 ΚαψιDτηJ). Π.Ο.Ε. (Κα@περ2δηJ Γ.): ΜπαN@&κηJ, Αποστολ3πουλοJ, Τζορ@πατζ&κηJ, Ντουτσαρ2δηJ, Αποστ3λου, Σκλ&βοJ, Ρ0τσαJ, Φλ2γκοJ, Αριανο4τσοJ, ΚαραNσκοJ (84 Μακρ1J), Μουρατ2δηJ (75 Θαν&σηJ).

Κα@0να Βο4ρλα Αναγ0ννηση Καρδ2τσαJ 1 - 3 Σκο4ρα τα βρ1κε η ΑΣΑ στην 0δρα τηJ ουραγο4 ο@&δαJ των Κα@0νων Βο4ρλων. Οι Φθιωτο2 &νοιξαν το σκορ @ε ε4στοχη εκτ0λεση π0ναλτι του ΑσπιDτη (17), 3@ωJ η ανDτερη ΑΣΑ απ&ντησε @ε 3 τ0ρ@ατα (28 , Ζ&ρραJ, 68 Αθανασι&δηJ, 88 Ντ3βαJ) αποφε4γονταJ την γκ0λα. * Το πρ6το του γκολ 2ε τη φαν"λα τη< Αναγ"ννηση< π"τυχε ο Ζρρα. * Παρατηρητ#< διαιτησ$α< του αγ6να #ταν ο Αρχιδιαιτητ#< Ευρυταν$α< Λαθρη Νικ λαο. * Την «ευκαιρ$α του πρωταθλ#2ατο<», %πω< την χαρακτ#ρισε ο ν"ο< τεχνικ%< τη< ο2δα<, "χασαν τα Κα2"να Βο&ρλα στο 75.

Πυργετ3J Λ&ρισαJ Π4ρασοJ Ν0αJ Αγχι&λου 1 - 0 Με γκολ του Μ&γγου (16) ο Πυργετ3J π1ρε 0να πολ4τι@ο τρ2ποντο στην προσπ&θεια που κ&νει να παρα@ε2νει στην κατηγορ2α. *Το ντε2πο&το του κτω απ% τα δοκρια "κανε ο Αναστσιο Κουρδ . * Με το $διο σκορ επικρτησε στο 2ατ< του πρ6του γ&ρου ο Πυργετ%< (62 Τσατσαλ δη) Πυργετ3J (Αλεξο4ληJ Ιω&ν.): Κουρδ1J Α., Γκουγκο4δηJ (60 Ζαφειρ2ου), Φιλιππο4ληJ, ο4καJ, Μαντζαφο4ληJ, Κουρδ1J Γ., Γρηγορ2ου, Σ&ββαJ (28 Λο4γκοJ), Μπαρο4ταJ (89 Τσατσαλ2δηJ), Μ&γγοJ, Κωστο4λαJ. Π4ρασοJ (Χατζηκυριακ2δηJ Ν.): Γκιο4ρκηJ, Ασλ&νογλου (46 Σπ4ρου), Ρ&πτηJ, Κοντοβ&J Ι., Γκ&-

υρ υτ α

Πρωτάθληµα Ευρυτανίας (Α’ Ε.Π.Σ.Ν.)

* 2 1 Γ κ ο λ : Κ ω σ τ ο 4 λ α J (-γραφα)

* 14 Γκολ:Μ&κκαJ Κ. (Κρ0ντη) * 11 Γκολ: Γεωργι&δηJ (-γραφα) * 10 Γκολ:Τ4@παJ (9 Ραπτ3πουλο/1 Κρ0ντη) * 9 Γκολ: Καλ4βαJ Κ. (-γραφα), Π&τρου (-γιοJ Προκ3πιοJ)

Βαθ@ολογ2εJ

Ε

Κα@0να Βο4ρλα (Μαραζ3πουλοJ Θ.): Λι3λιοJ, Θεοδοσ3πουλοJ, Μπατσογι&ννηJ, Κυριλ1J, Μαραζ3πουλοJ, Τσ&ραJ (Γ.) Ν., Παπαευθυ@2ου (66 Θανασι&J), ΑσπιDτηJ (83 Νικολ&ου), Βαργιαν2τηJ, Τσ2ντζαJ. Α.Σ.Α. (Θεοδοσι&δηJ Σ.): Κοσ@2δηJ, Φωτι&δηJ (59 Ντ3βαJ), Φαλ&γγαJ (46 ΜυργιDτηJ), Παπαναστασ2ου, Π0τρου, Ν&κου, Ζ&ρραJ Χ. (42 λ.τρ Βρ&καJ), η@3πουλοJ, Μπουντο4ρηJ, Χατζηρ2ζοJ, Αθανασι&δηJ.

γκαJ Λ., Χ&νοJ, Μπασδ&νηJ, Αρσ0νοJ, ια@&ντηJ (77 Σατελι&ν), Πετρ2δηJ (65 Κ2τσοJ), Τσ&γγαρηJ.

Α

αφ#σει το πλεον"κτη2α στη φση, στη συν"χεια τη< οπο$α< ο Κακαβ τση βρισκ%ταν προ κεν#< εστ$α< για το 1-2!! * Και στο 2ατ< του πρ6του γ&ρου ο ΑΟΚ ολοκλ#ρωσε το αγ6να 2ε πα$χτη λιγ%τερο λ%γω αποβολ#< του Κουκο&λη. Α.Ο.Κ. (Γκουτζ2δηJ Τ.): Τρο4κηJ, Καπρ&ναJ, Τσ0λιοJ, Π&τραJ, Κουκο4ληJ, ΚαλουδιDτηJ (85 Τσαρτσαρ&J), Τσι&κοJ (62 Κοντοβ&J), Παππ&J (72 Τσιρογι&ννηJ), ΚρανιDτηJ, Μεσιακ&ρηJ, Κ3κκινοJ. Α@πελωνιακ3J (Παραφ0σταJ Τ.): Κατσ2βελοJ, Μπουρουζ2καJ, Τζιαρτζ&νηJ, αλακDνηJ, Γκ3λτσοJ, Μπ2κοJ, Φλ0γγαJ, Ρ3κα (70 Κυρι&κοJ), Κακαβ2τσηJ, Χατζηλι3νταJ (55 Αλεξανδρ1J), Φτ2καJ (55 Κο4ρο).

νι κά

 Η 19η αγωνιστικ1 , στον 4ο /@ιλο του Περιφερειακο4 Πρωταθλ1@ατοJ, πραγ@ατοποι1θηκε την Κυριακ1 1 Απριλ2ου Μαρτ2ου. Κερδισ@0νοι τηJ αγ ωνιστικ1J 1ταν η Ελα σσ3να, που εκ@εταλλε4τηκε @ε τον καλ4τερο τρ3πο την ισοπαλ2α (1-1) στο ντ0ρ@πι ΑΟΚ-Α@πελωνιακ3J και ο ΑΠΟΚ που θρι&@βευσε στο ντ0ρ@πι παρα@ον1J @ε 2-0 επ 2 του Λα ια νοκλαδ2ου. Ση@ειDθηκαν 15 γκολ, αποβλ1θηκαν 2 ποδοσφαιριστ0J και 2 φορ0J στα@&τησε η @π&λα στο δοκ&ρι.

Μουζ&κι - Ταυρωπ3J 3 - 0 Ν2κη γο1τρου π0τυχε το Μουζ&κι απ0ναντι στον Ταυρωπ3 στο ντ0ρ@πι ουραγDν του Νο@ο4 Καρδ2τσαJ. Τα γκολ π0τυχαν οι: Τζ&νηJ (11), Κ2σσαJ (80) και Φλιο4καJ (85). * Το Μουζκι «πλ#ρωσε» τον Ταυρωπ% 2ε το $διο ν%2ισ2α, καθ6< στο 2ατ< του πρ6του γ&ρου ε$χε ηττηθε$ 2ε 3-0!! Μ ου ζ&κι (Τα@π&κοJ Π.): Σαπουν&κηJ, Ποζι3J, Ευθυ@2ου, Μουρκ&κηJ, Ρ3@ποJ, Κατσαρ3J, Κεχαγι&J (46 Καρα@1τσοJ), Φλιο4καJ, Κ2σσαJ (82 Γρατσ&νηJ), ΧαNντο4τηJ (65 Κεσ2δηJ), Τζ&νηJ. Ταυρωπ3J (Καλογερ&κηJ Λ&@.): Α@2ληJ, Κωνσταντιν2δηJ, Κ3κκινοJ (73 Χαντζι&ραJ), Ζ&ρραJ, Παπαδη@ητρ2ου (82 η@3πουλοJ), ΠαπακDσταJ, Κουτσοβ0ληJ, Σα@αρ&J (57 Καβαλ&ρηJ), ανι1λ, Παρ&σχηJ, Σιο4ρτοJ. * Σκ ο ρ ερ Περ ι φερ ει α κο 4 * * 1 7 τ 0 ρ @ α τ α : Μ π ο υ ν τ ο 4 ρη J (Α να γ0 νν ηση ), * 15 τ0ρ@ατα: Κακαβ2τσηJ (Α@πελωνιακ3J), * 1 4 τ0 ρ @ α τα : Αθανασι&δηJ (Αναγ0ννηση Καρδ2τσαJ), * 1 1 τ 0 ρ@ α τ α: Μπακαλ2δηJ (ΑΠΟΚ)

Ν Ε

a

Π.Ο.Ε - ΑΠΟΚ οι κερδισ νοι

Περιφερειακό (4ος όµιλος)


a

qz

µονότερµα...

Αθλητικο Φ κελοι του Λπρου Κολοκ τσιου Εστανισλ ου Μπασρα

Ο Εστανισλ>ου ΜπασQρα γεννOθηκε στιh 18 Νοε^βρPου 1926 και >φησε την τελευταPα του πνοO σε ηλικPα

ζQν Nχονταh >λλεh δυο συ^^ετοχNh. I^εινε στουh «^πλαουγκρ>να» για 12 χρQνια (11946 Nωh 1958), ^ε εξαPρεση ^ια σεζQν που Nπαιξε δανεικQh στη ΛNιδα και κατNκτησε 4 48, 49, 52, πρωταθλO^ατα (4 53), 4 ΚRπελλα (11951: την Σοσιεδ>δ, 1952: 4-2 τη ΒαλNν-

πασQρα Ο Εστανισλ>ου Μ θια, 1953: 2-1 την Μπιλ^π>ο και 1957: 1-0 την ΕσπανιQλ), 1 ΚRπελλο ΕκθNσεων (11958: 2-2 και 6-2 την ΜικτO ΛονδPνου), προ>γγελοh του ΚυπNλλου ΟΥΕΦΑ και στο οποPο δικαPω^α συ^^ετοχOh ^Qνο σω^ατεPα απQ πQλειh που φιλοξενοRσαν ε^πορικNh εκθNσειh, χωρPh να παPζει ρQλο σε ποια θNση εPχαν τερ^ατPσει στο εθνικQ τουh πρωτ>θλη^α, 3 ΚRπελλα Eva Duarte de Peron, (11948: 1-0 τη ΣεβPλλη, 1952 και 1953, χωρPh αντPπαλο επειδO η ΜπαρτσελQνα εPχε κ>νει το ντα^πλ), που Oταν προ>γγελοh του ση^ερινοR ΣοRπερ Καπ και 2 ΚQπα ΛατPνα (1949: 2-1 την ΣπQρτινγκ, 1952: 1-0 τη Νιh), διοργ>νωση που δεν υπ>ρχει πια και στην οποPα συ^^ετεPχαν οι πρωταθλητNh απQ ΙσπανPα, ΠορτογαλPα, ΙταλPα και ΓαλλPα. Μελαν> ση^εPα υπOρξαν η απbλεια του κυπNλλου ΙσπανPαh το 1954 (0-3 απQ τη ΒαλNνθια) και του Eva Duarte de Peron το 1949 (4-7 απQ ΒαλNνθια), αλλ> και το 1951 (0-2 απQ τη Μπιλ^π>ο). ΚλασικQh αριστερQh εξτρN^, ο ΜπασQρα Oταν βασικQ στNλεχοh τηh "ο^>δαh των πNντε κυπNλλων", Qπωh N^εινε στην ιστορPα το σR2, νολο που τη σεζQν 1951-52

ΜπασQρα-στιγ^Nh * Στο ντε^ποRτο του ^ε την ΕθνικO ΙσπανPαh τιh 12 ΙουνPου 1949 πNτυχε γκολ στο φιλικQ 4-1 απNναντι στην ΙρλανδPα, ενb ^Qλιh ^ια εβδο^>δα αργQτερα το χαττρικ (σε δι>στη^α 15 λεπτbν!!), που πNτυχε σε φιλικQ απNναντι στο ΓαλλPα στο Στ>διο ΚολQ^πεh του Nδωσε το προσωνR^ιο «τNραh τηh ΚολQ^πεh». * 1950 (ΠαγκQσ^ιο ΚRπελλο-ΒραζιλPα): Στην πρε^ιNρα απNναντι στιh ΗΠΑ ^ε δυο γκολ γRρισε το ^ατh, ενb το τελικQ 3-1 πNτυχε ο παρτενNρ του στην επPθεση ΤNλ^ο Ζ>ρρα. Ο ΜπασQρα σκQραρε και απNναντι στην ΧιλO (2-0), ενb παρ> το γεγονQh πωh πNτυχε δυο τNρ^ατα στο 2-2 ^ε την Ουρουγου>η στην επQ^ενη φ>ση N^εινε εκτQh συνNχειαh (η ΙσπανPα τερ^>τισε 4η στο τελικQ Q^ιλο που Nγινε ^ε Ουρουγου>η (κ>τοχοh), ΒραζιλPα, και ΣουηδPα). ΑξPζει να επιση^ανθεP πωh η Ουρουγου>η πOρε τον τPτλο ^Nσα στο Μαρακαν> απNναντι στην οικοδNσποινα ΒραζιλPα, η οποPα ^>λιστα προηγOθηκε στο σκορ, ενb βολευQταν και ^ε ισοπαλPα!! ΑναδεPχθηκε δεRτεροh σκQρερ τηh διοργ>νωσηh ^ε τNσσερα τNρ^ατα, πPσω ^ε τον Mσκαρ ΜιγκNζ (Ουρουγου>η) που εPχε πNντε κα τον Βραζιλι>νο Αντε^Pρ, που σκQραρε 9 φορNh.

υρ υτ α

85 ετbν. ΑποτNλεσε Nναh χαρισ^ατικQh εξτρN^ εκεPνη την εποχO και ^Nλοh τηh ο^>δαh τηh ΜπαρτσελQνα που N^εινε στην ιστορPα κατακτbνταh πNντε τPτλουh το 1952.

σ>ρωσε τα π>ντα: πρωτ>θλη^α και κRπελλο ΙσπανPαh, καθbh και τα κRπελλα "Λ>τιν", "Iβα Ντου>ρτε" και "ΜαρτPνι ΡQσι". * 1959: ΑποσRρθηκε ^Qλιh στα 33 του Nχονταh 153 γκολ (τα 113 σε επPση^α ^ατh) σε 373 αγbνεh ^ε τουh "^πλαουγκρ>να".

Ε

Ο ΜπασQρα στην ‘‘ο^>δα των πNντε κυπNλλων’’ ΓNννη^α-θρN^^α τηh ΚαταλονPαh Nκανε τα πρbτα του ποδοσφαιρικ> βO^ατα στη ΜανρNσα (ωh νεαρQh Nπαιξε στη ΣοRρια) και στη συνNχεια ^εταπOδησε στην ΜπαρτσελQνα ^ε τα χρb^ατα τηh οποPαh Nκανε ^εγ>λη καριNρα. * 1946 (22 Σεπτε^βρPου): Ντε^ποRτο ^ε τη θρυλικO φανNλα τηh ΜπαρτσελQνα Nκανε στα 20 του στο ισQπαλο 1-1 εναντPον τηh ΘNλτα του ΒPγκο και τελεPωσε τη σε-

ησε Ο Μ πα σQρ α >φ οO πν υ την τελευταPα το . bν ετ 85 σε ηλικPα

ΕπPσηh, απQ το 1946 Nωh το 1956 αγωνPστηκε και στην ο^>δα τηh ΚαταλονPαh πετυχαPνονταh σε πNντε ε^φανPσειh δυο τNρ^ατα. * Lταν ^Nλοh ^ια φονικOh επιθετικOh γρα^^Oh, Nχονταh ωh >ξιουh συ^παραστ>τεh του: ΣNζαρ ΡοντρPγ κ ε ζ, Λ > ζ λ ο Κ ο υ ^ π > λ α, Εντου>ρντο ΜαντσQν, Μαρι>νο ΜαρτPν και ΜορNνο. * Το 1974, Qταν η ΜπαρτσελQνα συ^πλOρωσε 75 χρQνια ιστορPαh, συ^περιλOφθηκε στην κορυφαPα ενδεκ>δα Qλων των εποχbν. * Ο ΜπασQρα νοσηλευQταν στο νοσοκο^εPα τηh Γκραν Καν>ρια, ^ετ> απQ καρδιακO προσβολO, που εPχε π>θει πριν τιh τελευταPεh η^Nρεh. Την εPδηση του θαν>του του, ανακοPνωσαν οι πρωταθλητNh Ευρbπηh και κQσ^ου ^Nσω τηh επPση^ηh ιστοσελPδαh τουh, αναφNρονταh: «ΒρισκQ^αστε στη δυσ>ρεστη θNση να ανακοινbσου^ε το θ>νατο του Εστανισλ>ου ΜπασQρα, το πρωP τηh ΠαρασκευOh. Θα ^εPνει στη ^νO^η Qλων ωh ^Pα απQ τιh ε^βλη^ατικNh φυσιογνω^Pεh στην ιστορPα τηh ΜπαρτσελQνα». ** ΥπOρξε πρQτυπο αθλητO για την εποχO και το ^εγ>λο του Qπλο Oταν η ταχRτητ> του, ενb εPχε και τη φO^η ενQh τζNντλε^αν των γηπNδων, ^η αντιδρbνταh στα πολλ> σκληρ> ^αρκαρPσ^ατα που δεχQταν σε κ>θε ^ατh. Θα ^εPνει στη ^νO^η Qλων ωh ^Pα εξNχουσα παρουσPα και σπουδαPα προσωπικQτητα του στην ιστορPα τηh ΜπαρτσελQνα που ^εγαλοRργησε τιh δεκαετPεh των ,40 και ,50. ΑεP^νηστοh ο ^Rθοh Εστανισλ>ου ΜπασQρα.

Στο Μπ>νσκο τηh ΒουλγαρPαh βρPσκεται απQ την .ευτNρα 2 ΑπριλPου ο Γι>ννηh ΑντωνPου, ο οποPοh θα λ>βει ^Nροh σε αγbνεh χιονοδρο^Pαh (διεθνεPh: FIS και εθνικοRh: National). Ο νεαρQh αθλητOh (σε επικοινωνPα που εPχα^ε) ^>h τQνισε τιh υψηλNh -λQγω τηh εποχOh- θερ^οκρασPεh (5-13 βαθ^οP κελσPου), υπογρ>^^ισε την καλO κατ>σταση που εPναι η πPστα, ενb >σχη^η εντRπωση του Nκανε η απουσPα του κQσ^ου. Ο ΑντωνPου προπονOθηκε χθεh ΤρPτη (3/4) και πλNον δηλbνει «Nτοι^οh για Qτι καλRτερο στουh αγbνεh». ΣO^ερα ο Ευρυτ>ναh σκιNρ θα διαγωνιστεP στουh διεθνεPh αγbνεh SG (ΣοRπερ ΓιγαντιαPο Σλ>λο^), ενb τιh δυο επQ^ενεh η^Nρεh (5 και 6/4) θα ακολουθOσει το GS (ΓιγαντιαPο Σλ>λο^) στουh National και FIS αγbνεh αντPστοιχα. ΤNλοh, στιh 7 και 8 /4 ο 17χρονοh Γι>ννηh θα π>ρει ^Nροh στο αγbνισ^α του ΑπλοR Σλ>λο^ (SL) και για τιh δυο διοργανbσειh.

νι κά

Στι' 15 Μαρτου 2012 ια απ τι' πιο εβληατικ' ορφ' του καταλανικο ποδοσφαρου τη δεκαετα του ’50 φυγε απ τη ζω.

Η UEFA ενη^Nρωσε την ΕΠΟ για τουh ορισ^οRh ΕλλOνων και ΕλληνPδων διαιτητbν και βοηθbν διαιτητbν σε διεθνεPh αγbνεh. ΜεταξR αυτbν εPναι και η Ευρυτ>νισσα ρNφερι ΚωνσταντPνα Μπου^πουρO, η οποPα -εφQσον περ>σει τα αγωνιστικ> τεστ- θα διευθRνει (^αζP ^ε την βοηθQh διαιτητO ΝεκταρPα Τσαγγ>ρη) αγbνεh του πρbτου ο^Pλου για την προκρι^ατικO φ>ση του ΕυρωπαϊκοR ΠρωταθλO^ατοh ΚορασPδων 2012. Το τουρνου> θα διεξαχθεP 12-19 ΑπριλPου 2012 στο ΒNλγιο ^ε τη συ^^ετοχO των Εθνικbν Ο^>δων του ΒελγPου, τηh ΕλβετPαh, τηh ΑγγλPαh και τηh ΙσλανδPαh.

Ν Ε

Απεβωσε το τρα τη Κολ πε

mo

Α

bcd ef Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ>ρτη 4 ΑπριλPου 2012 / ΣελPδα 23

θρυλικO Ο ΜπασQρα ^ε τη τσελQνα. αρ Μπ h τη λα νN φα

Αν και εPχε γνωστοποιOσει απQ καιρQ τιh προθNσειh του εν τNλει το επιση^οποPησε και γραπτbh ο .η^Oτρηh ΧρυσικQh, ο οποPοh Rστερα απQ δυο χρQνια υπNβαλε την παραPτηση του απQ το .ιοικητικQ Συ^βοRλιο τηh ΕΠΣ ΕυρυτανPαh. Ο κ. ΧρυσικQh επικαλNστηκε «προσωπικοRh λQγουh» και το κενQ του θα καλRψει ο ΠρQεδροh του εργατοϋπαλληλικοR κNντρου Κbσταh ΧοRπαh. Η .ιοPκηση τηh ΑναγNννησηh ΚαρδPτσαh εPναι Nξαλλη απQ τη στιγ^O που πληροφορOθηκε (^Nσω Internet!) το πρQστι^ο που αφορ> τα αναγραφQ^ενα στο ΦRλλο Αγbνα του αγbνα κυπNλλου ^ε τον Α.Ο.Κ. απQ τον διαιτητO κ. ΜPσσα. Η ΑναγNννηση λοιπQν δεν Nβγαλε κα^Pα ανακοPνωση σε ^ια προσπ>θεια να πNσουν οι τQνοι, Q^ωh η ΕΠΣ ΚαρδPτσαh το απQγευ^α τηh περασ^Nνηh ΠαρασκευOh αποφ>σισε να τηh επιβ>λει πρQστι^ο 500 ευρb (απQ τα ^εγαλRτερα που Nχουν επιβληθεP σε ερασιτεχνικO ο^>δα τηh ΚαρδPτσαh!!). Η ΑΣΑ ισχυρPζεται πωh το πρQστι^ο εPναι παρ>νο^ο, αφοR δεν κλOθηκε καν σε απολογPα η ο^>δα!!

ΣO^ερα Τετ>ρτη 4 ΑπριλPου απQ 9.00 Nωh 13.30 θα πραγ^ατοποιηθεP στην αPθουσα εκδηλbσεων και το ΚλειστQ Γυ^ναστOριο (για το πρακτικQ ^Nροh) του 3ου 6/θNσιου ΟλοO^ερου .η^οτικοR ΣχολεPου ΚαρπενησPου επι^ορφωτικQ Σε^ιν>ριο για τουh καθηγητNh τηh ΦυσικOh ΑγωγOh Α/^ιαh και Β/^ιαh ΕκπαPδευσηh του Ν. ΕυρυτανPαh ^ε γενικQ τPτλο: «ΟργανωτικNh ΑλλαγNh, ΝNεh Τ>σειh και ΠροοπτικNh στο ΣχολικQ Αθλητισ^Q και τη ΦυσικO ΑγωγO». Να επιση^>νου^ε πωh η εισOγηση του κ. ΚυροδO^ου θα Nχει βιω^ατικQ (ΠρακτικQ) χαρακτOρα και ωh εκ τοRτου η συ^^ετοχO MΛ=Ν ^ε αθλητικO περιβολO κρPνεται απαραPτητη.

ΚυπελλοRχοh Φθιbτιδαh εPναι απQ την περασ^Nνη Τετ>ρτη 28 ΜαρτPου ο Hρηh ΑγPου ΚωνσταντPνου, ο οποPοh ^ε γκολ του ΜNγα στο 102, (κανονικO δι>ρκεια 0-0) κNρδισε ^ε 1-0 τον ΑχιλλNα .ο^οκοR και κατNκτησε το πρbτο ΚRπελλο τηh ιστορPαh του. Ο .ο^οκQh εPχε δRο δοκ>ρια ^ε τουh Καυκι> (23,) και ΛNντα (42,) ΑχιλλNαh: ΚοκονδRνηh, ΝτNλιοh (69, ΑβδPαh), ΛιασPδηh, ΒιτζNκαh, Αδ>^, Καυκι>h (71, Καρκ>νηh), ΚαλRβαh (60, Μπουσ>η), Παπαϊω>ννου Ι., ΛNνταh, ΧανOh, Παπαϊω>ννου Χρ. Hρηh: ΘεοδωρQπουλοh, Ρου^πOh (76, Ντα^ι>ν), ΡPζο Β., Τσαπ>ραh, Παπα^ιχαOλ, ΣιδNρηh, ΡPζο Σ., ΠετρQφ, ΡPζο Σ., ΠρPφτι (115, Ν>σιοh), Μασι>λαh (63, ΜNγαh). Να αναφNρου^ε πωh τρειh η^Nρεh ^ετ> οι ο^>δεh ανα^ετρOθηκαν εκ νNου για την 30η αγωνιστικO τηh Α1 ΕΠΣ Φθιbτιδαh, ^ε το τελικQ 1-1 να φNρνει τη Λα^Pα (κNρδισε 3-0 ^Nσα στη Αταλ>ντη) σε απQσταση ενQh βαθ^οR απQ τον πρωτοπQρο .ο^οκQ (.ο^οκQh 79, Λα^Pα 78)!!

Σε συνNντευξη που παραχbρησε σε αθλητικO εκπο^πO τηh ΘεσσαλPαh ο ΠρQεδροh του Π.Ο. ΕλασσQναh ΑνδρNαh Π>τσηh αποκ>λυψε πωh προτPθεται να δbσει τα ηνPα τηh ο^>δαh αν υπ>ρξει ενδιαφερQ^ενοh, απογοητευ^Nνοh, ^εταξR των >λλων, και απQ την ελλιπO στOριξη του κQσ^ου. ΤQνισε πωh θα τον ενδιNφερε η ενασχQληση ^ε τα διοικητικ> τηh ΝPκηh ΒQλου, αρκεP να υπ>ρχουν «αγνοP και πιστοP φPλαθλοι…».


a

Εξ’ αναβολ& παιχνδι 16η& αγωνιστικ&

ΣυνθBσει\ οR7δων ΠοταRι7 (ΚολEκα\ Σπ.): Χατζιρ7ι (46% ΚουτοFRπα\), ΜπDκα\, Σφακιαν7κη\ (72% ΜποFρα\ Κ.), ΜποFρα\ Α., ΚοσR7\, ΖαγκEτση\, ΜποFρα\ Σ., ΣτEκα\ (46% ΚοτρVνη\), ΓιαννακEπουλο\, ΓιαννEπουλο\, ΣαποFνη\. Απ εραν τιακE\ (Πασσ7\ Κ.): ΓουρBλη\, ΣκοτDδα\, ΜπισRπDκη\, Κουτσοθαν7ση\, Ηλι7δη\, ΚαντοFνη\ (46% Κατσι7δα\), Ανδρε7κη\, ΚατσDκη\ (65% ΚVτσια\), ΚωστC\ (72% ΜιχαCλ), Σκεπετ7ρη\, ΚαρβBλη\.

* 'ιαιτητC\ του αγVνα Cταν ο Γαλ7νη\ ΗλDα\, Rε βοηθοF\ του\ Λ7Rπρου Βασ D λ η και Σ τοφ Eρο Γι V ργ ο (ΕΠΣ ΕυρυτανDα\).

* Καλτερα πκε στι% απαιτσει% του αγ να η Ποται και αυτ τη% δωσε προβ δισα στο σκορ. ω%, στη συν χεια επαναπατηκε και δ χτηκε στω και απ ατυχα την ισοφ ριση. Στην επαν ληψη, ο Απεραντιακ% ταν καλτερο%, ω% η φλυαρα του δεν του επ τρεψε να πανηγυρσει το τρποντο. 1ο ηRDχρονο: Στο 2%, το φαλτσαριστE σουτ του ΚατσDκη λDγο Bξω απE την περιοχC Bδιωξε δFσκολα σε κEρνερ ο Χατζιρ7ι. Στο 7%, η εκτBλεση φ7ουλ του ΚοσR7 Bξω απE την περιοχC και αριστερ7 κατBληξε στο κBντρο τη\ αντDπαλη\ εστDα\ και στα δDχτυα του ΓουρBλη, ο οποDο\ φBρει ευθFνη για το γκολ (1-0). Στο 10%, ο Σφακιαν7κη\ τροφοδEτησε τον ΣαποFνη, ο οποDο\ RπCκε στην περιοχC, πλ7σαρε αδFναRα στBλνοντα\ τη Rπ7λα στην αγκαλι7

τερRατοφFλακα των φιλοξενοFRενων. Στο 16%, Rετ7 το λ7θο\ του ΣτEκα ο Ηλι7δη\ πCρε τη Rπ7λα, ERω\ το RακρινE σουτ που επιχεDρησε R7ζεψε ο Χατζιρ7ι. Στο 33%, το RακρινE φ7ουλ του ΚοσR7 Bδιωξε Rε τα γEνατα (!) ο ΓουρBλη\, ο οποDο\ αντBδρασε σωστ7 και στο τετ α τετ του ΖαγκEτση (κ7θετη ΓιαννEπουλου) στο 42%, αποκροFοντα\ το σουτ του αντDπαλου RBσου Rε τα πEδια. Στο 45%+1, ο ΜπισRπDκη\ Bκανε το χαRηλE σουτ Bξω απE την περιοχC, ο Χατζιρ7ι Bχασε τη Rπ7λα κ7τω απE το σVRα του και αυτC κατBληξε στα αντDπαλα δDχτυα (1-1). 2 ο η R D χ ρο ν ο: Στο 53%, Rετ7 το κEρνερ του ΚωστC απE δεξι7 και την κεφαλι7π7σα του Κατσι7δα ο ΚαρβBλη\ Bπιασε νBα κεφαλι7, ERω\ ο ΜπDκα\ ανBκοψε τη Rπ7λα π7νω στη γραRRC, αποσοβVντα\ το 1-2. Στο 56%, η απευθεDα\ εκτBλεση του ΓιαννακEπουλου κατBληξε στο οριζEντιο δοκ7ρι και στη συνBχεια Bφυγε 7ουτ. Στο

Ευρυτανα - Φθι τιδα 0 - 5

υρ υτ α

Στ ο ιχ ζ ε ι η α π ρα ξ α

 Την Cττα Rε το βαρF 5-0 γνVρισε η οR7δα τη\ ΕυρυτανDα\ απE την ΦθιVτιδα στην κατηγορDα των ΠροπαDδων. Το παιχνDδι διεξCχθη την ΚυριακC 1 ΑπριλDου για την 1η αγωνιστικC του 6ου ΟRDλου στο πρωτ7θληRα προεπιλογC\ ΕθνικVν οR7δων προπαDδων.

Ε

Με φανερC τη διαφορ7 δυναRικEτητα\ των δυο οR7δων, λEγω τη\ Bλλειψη\ παιδικοF πρωταθλCRατο\ στην ΕυρυτανDα το 5-0 υπBρ τη\ φιλοξενοFRενη\ οR7δα\ κρDνεται φυσιολογικE και αναRενERενο. Τα γκολ των νικητVν πBτυχαν οι: Καραγι7ννη\ (3%), Μανι7\ (9%, 21), ΠαπαναστασDου (30%), ΦFκα\ (44% αυτογκEλ). ΕυρυτανDα (Φλωρ7κη\ Ιω7ν.- ΑντωνDου '.): ΝοFλα\, ΚαραRπ7\, Τ7σιο\, Σερπ7νο\, Σιαφ7κα\, ΛαθFρη\, ΦεγγοFλη\, Μπρ7-

Ισ παλη αγγαρεα 59%, η Rπαλι7 του Ανδρε7κη Bβγαλε τον ΚαρβBλη φ7τσα Rε το τBρRα ERω\ το σουτ που επιχεDρησε απBκρουσε ο ΚουτοFRπα\, ο οποDο\ βγCκε νικητC\ και σε νBα ευκαιρDα του ΑπεραντιακοF Rε πρωταγωνιστB\ του\ Dδιου\ (77%). ΛDγο Rετ7, σε σBντρα του ΣκοτDδα, ο ΚαρβBλη\ Bπιασε την κεφαλι7, η οποDα ERω\ Cταν αδFναRη και κατBληξε εFκολα στην αγκαλι7 του αντDπαλου πορτιBρο. Στο 90%+3, Rετ7 απE εντυπωσιακC προσωπικC ενBργεια που επιχεDρησε ο Ανδρε7κη\ Bκανε το τεχνικE σουτ ERω\ ο ΚουτοFRπα\ απBκρουσε και π7λι, ενV στο 90%+4, ο πορτιBρο των γηπεδοFχων επBδειξε εντυπωσιακ7 διVχνοντα\ σε κEρνερ τη σBντρα-σουτ του ΜπισRπDκη απE δεξι7.

ν αναRBτρηΣτιγRιEτυπο απE τη ντιακE\ 1-1. ση ΠοταRι7-Απερα

ΑπεραντιακοF: Ανδρε7κη\, Κουτσοθαν7ση\, ΜπισRπDκη\.

νι κά

 Στην 7τυπη διεκδDκηση τη\ 5η\ θBση\ ΠοταRι7 και ΑπεραντιακE\ αναδεDχθηκαν ισEπαλοι Rε 1-1. Το (κακE απE πλευρ7\ θε7Rατο\) παιχνDδι, που αντιRετωπDστηκε ω\ αγγαρεDα, διεξC χθη την Τετ7ρτη 28 Μα ρτDου (17.00) στο ΕθνικE Στ7διο ΚαρπενησDου για την 16η αγωνιστικC τη\ Α% Ε ΠΣΝΕ που εDχε αναβληθε D λE γω κ ακ ο κ αιρDα\.

Ποται - Απεραντιακ& 1 - 1

Α

Α΄ Ε.Π.Σ.Ν. Ευρυτανίας

mo

Ν Ε

bcd ef

qz

Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ7ρτη 4 ΑπριλDου 2012 / ΣελDδα 24

φVτο:www.flickr.com/photos

Το φιλR του αγVνα * Γκολ: (7% φ7ουλ) 1-0 ΚοσR7\, (45%+1) 1-1 ΜπισRπDκη\. * 'οκ7ρι: (56% κEρν. ΓιαννακEπουλο\).* 'ιακριθBντε\ ΠοταRι7\: ΚουτοFRπα\, ΜπDκα\, ΚοσR7\. * 'ιακριθBντε\

Μπαρ ζ ανδου στη Εθνικ

Προκρυξη ΕΠΟ

ΑνακοινVθηκε και αναρτ C θ η κ ε στ η ν επ D σ η R η ιστοσ ελDδα τη\ ΕλληνικC Πο δ οσ φα ι ρ ι κC \ Ο R οσπονD δα\ η προκCρυξη του ΠρωταθλCRατο\ των αγVνων Rπαρ7ζ για την 7νοδο στη '% ΕθνικC

Vνα κοΣτιγRιEτυπο του αγ ντρου. κB υ ντ7 στο χVρο το

ζια\, Λι7γκα\, ΦFκα\, ΠαπαδCRο\. * ΧρEνο συRRετοχC\ πCραν και οι: ΧρυσαφEπουλο\ Κ., ΤσοFκα\, ΤσDγκα\, ΜυρισιVτη\, ΡεσDτη\, ΧρυσαφEπουλο\ Χ. ΦθιVτιδα (ΜπατζελC\ Τ.-Καρα`σκο\ Π.): ΤσοFτσικα\, Θεοχ7ρη\, ΣτεφανC\, ΜανιVτη\, ΚουτσοFκο\, Μανι7\, Λ7ιο\, Μαντ7ρα\, ΛαRπρEπουλο\, Καραγι7ννη\, ΠαπαναστασDου. * ΧρEνο συRRετοχC\ πCραν και οι: Κασ7πα\, ΚοFκουνα\, Σι7ππα\, Ζαχ7ρη\, ΑργυρDου, Ρ7πτη\,

Καλτσ7\.

ΕπDση\… * Η ασυνBπεια του ενE\ εκ των δυο βοηθVν «αν7γκασε» το διαιτητC ΣτBλιο Κα ραγ ι7ν νη (ΣFνδεσRο\ ΦθιVτιδα\) να διευθFνει REνο\ του τον αγVνα!! * Το παρEν Bδωσαν στο γCπεδο ο ΠρEεδρο\ ηRCτρη\ Πετατη\ ΕΠΣ 'η ροFδη\ και ο ΓραRRατBα\ 'ιονFση\ ΒονEρτα\. * Για την δεFτερη αγωνιστικC η ΕυρυτανDα φιλοξενεDται στι\ 22 ΑπριλDου απE τη ΒοιωτDα στον ΟρχοRενE.

Στο… παρασκCνιο * ΕυθFνη στα γκολ φBρουν οι δυο γκολκDπερ. * Με 10 παDχτε\ Bπαιζε η ΠοταRι7 τη στιγRC που δBχτηκε το γκολ, αφοF Cταν εκτE\ γηπBδου για αρκετ7 λεπτ7 ο τραυRατDα\ Σφακιαν7κη\ * Για δεFτερη συνεχERενη αγωνιστικC σκEραρε ο Κο-

σR7\ και π7λι απE στηRBνη φ7ση. * Με το Dδιο σκορ εDχε λCξει και το Rατ\ του πρVτου γFρου, Eπου και τEτε εDχαν προηγηθεD οι (τωρινοD) γηπεδοFχοι, ενV και τEτε το τελικE σκορ εDχε διαRορφωθεD απE το πρVτο RBρο\!! * Μετ7 τον RοιραDο Χατζιρ7ι, στο ηRDχρονο RπCκε αλλαγC ο… ωραDο\ ΚουτοFRπα\, που κρ7τησε τη ισοπαλDα και την 5η θBση για την οR7δα του.

Η ΕλληνικC ΠοδοσφαιρικC ΟRοσπονδDα λαRβ7νοντα\ υπEψην τη\ το ΚαταστατικE, τι\ διατ7ξει\ των ΚανονισRVν και τον ΠειθαρχικE ΚVδικα προκCρυξε την περασRBνη εβδοR7δα το Πρωτ7θληRα των αγVνων κατ7ταξη\ των ΠρωταθλητVν των Ε.Π.Σ. για την 7νοδE του\ στην '% ΕθνικC την περDοδο 2012 - 2013. ΑυτE το «RDνι» πρωτ7θληRα θα διεξαχθεD σε δεκατBσσερι\ (14) οRDλου\ των τεσσ7ρων (4) οR7δων ο καθBνα\, ενV στη '% ΕθνικC θα προβιβασθοFν οι δFο πρVτε\ οR7δε\ του κ7θε οRDλου.

Η Bναρξη των αγVνων του ΠρωταθλCRατο\ ορDζεται για τι\ 13 Μα`ου 2012, ηRBρα ΚυριακC. Για να συRRετ7σχουν οι ΠρωταθλCτριε\ ΟR7δε\ θα πρBπει οι οικεDε\ Ε.Π.Σ. να ανακοινVσουν στην Ε.Π.Ο. εγγρ7φω\ του\ ΠρωταθλητB\ του\ RBχρι την 30 ΑπριλDου 2012, διαφορετικ7 αποκλεDονται απE του\ ανωτBρω αγVνε\, Rε απEφαση του 'ιοικητικοF ΣυRβουλDου τη\ Ε.Π.Ο. Τα ΣωRατεDα στη δCλωση συRRετοχC\ πρBπει υποχρεωτικ7 να αναφBρουν το Α.Φ.Μ., τη '.Ο.Υ, τον αριθRE ΦΑΞ και το e-mail του ΣωRατεDου C εκπροσVπου του ΣωRατεDου πριν την Bναρξη των αγVνων, ενV οι ΕνVσει\ θα πρBπει να στεDλουν στην Ε.Π.Ο., συνηRRBνα Rε το Bγγραφο τη\ υπEδειξη\ του ΠρωταθλητC, τη δCλωση συRRετοχC\ και την Κατ7σταση ΥγεDα\, οι οποDε\ θα του\ σταλοFν Rε φροντDδα τη\ αρREδια\, συRπληρωRBνε\ υποχρεωτικ7 απE τι\ οR7δε\ και λDστα των τυχEν τιRωριVν των ποδοσφαιριστVν. Aλοι οι αγVνε\ θα διεξ7γονται, υποχρεωτικ7 σε γCπεδα τα οποDα θα διαθBτουν χλο-

οτ7πητα (φυσικE - συνθετικE). Το αγωνιστικE πρEγραRRα στο σFνολE του Bχει ω\ εξC\: 1η αγωνιστικC: ΚυριακC 13 Μα`ου, 2η αγωνιστικC: Τετ7ρτη 16 Μα`ου, 3η αγωνιστικC: ΚυριακC 20 Μα`ου, 4η αγωνιστικC: Τετ7ρτη 23 Μα`ου, 5η αγωνιστικC: ΚυριακC 27 Μα`ου, 6η αγωνιστικC: Τετ7ρτη 30 Μα`ου. * Η κλCρωση θα γDνει δηREσια στι\ 18 ΑπριλDου και Vρα 12:00, στην αDθουσα του '.Σ. τη\ Ε.Π.Ο. (Π7ρκο ΓουδD).


Μόνιµες Στήλες

Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετMρτη 4 Απριλ^ου 2012 / Σελ^δα 25

ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Οικονο ικ Πανεπιστ ιο Αθηνν

Μαθ]mατα [πωw αναφ\ρεται αναλυτικM στην ιστοσελ^δα του τm]mατοw, το πρ_γραmmα σπουδqν των 8 εξαm]νων αποτελε^ται απ_ τ\σσερα m\ρη / φMσειw: ΦMση Α: Τα πρqτα δ`ο εξMmηνα, οι φοιτητ\w παρακολουθο`ν 10 υποχρεωτικM εισαγωγικM mαθ]mατα υποδοm]w (ΜαθηmατικM, ΟικονοmικM, Πληροφορικ], @ιο^κηση κ.λ.π.) που πρ\πει να γνωρ^ζει κMθε πρωτοετ]w φοιτητ]w εν_w Business School. ΦMση Β: Στο 3ο, 4ο και 5ο εξMmηνο, οι φοιτητ\w παρακολουθο`ν 15 υποχρεωτικM mαθ]mατα m\σα απ_ τα οπο^α mαθα^νουν γενικM εργαλε^α, mεθοδολογ^εw και τεχνικ\w που τουw βοηθο`ν να αντιmετωπ^σουν mεγMλη γκMmα προβληmMτων m\σα σε \να επιχειρηmατικ_ περιβMλλον. Τα mαθ]mατα αυτM αν]κουν σε τρειw mεγMλεw κατηγορ^εw: (1) Ποσοτικ\w m\θοδοι και διοικητικ] επιστ]mη, (2) Οργανωσιακ] και επιχειρηmατικ] στρατηγικ], (3) Πληροφοριακ\w και τηλεπικοινωνιακ\w τεχνολογ^εw, που καλ`πτουν τουw τρειw σ`γχρονουw γνωσιακο`w πυλqνεw εν_w επιστ]mονα Business School.

ΜεταπτυχιακM Το τm]mα προσφ\ρει τρ^α ΜεταπτυχιακM ΠρογρMmmατα Σπουδqν: 1. @ιοικη-

ντεw, οι 28 δι\θεταν το πτυχ^ο τηw ΑΣΠΑΙΤΕ και οι 468 δεν το δι\θεταν. Χρ]σιmεw Πληροφορ^εw • Οι απ_φοιτοι του τm]mατοw εγγρMφονται στο Οικονοmικ_ Επιmελητ]ριο ΕλλMδαw και \χουν _λα τα δικαιqmατα του οικονοmολ_γου και του λογιστ]. • Το τm]mα ξεκ^νησε τη λειτουργ^α του το 1992. • Στο τm]mα λειτουργο`ν και τα ακ_λουθα εργαστ]ρια: ΣυστηmMτων Μεταφορqν και Εφοδιαστικ]w Αλυσ^δαw, @ιοικητικ]w Επιστ]mηw, Ηλεκτρονικο` Επιχειρε^ν και Ηλεκτρονικο` Εmπορ^ου, Πληροφοριακqν ΣυστηmMτων @ιο^κησηw, Στρατηγικ]w και Επιχειρηmατικ_τηταw, Οργανωσιακ]w ΣυmπεριφορMw και Ηγεσ^αw, Πληροφορικ]w. • Οικονοmικ_ Επιmελητ]ριο τηw ΕλλMδαw Οικονοmικ_ Επιmελητ]ριο τηw ΕλλMδαw (Economic Chamber of Greece), Μητροπ_λεωw 12-14, Τ.Κ. 10563, Αθ]να, Τηλ.: 210 52.02.250-260-270, Φαξ: 210 52.29.167, Ηλ. @ιε`θυνση: http://www.oe-e.gr/, e-mail: oee@oe-e.gr. • Ελληνικ] Εταιρε^α @ιοικ]σεωw Επιχειρ]σεων (ΕΕ@Ε), Λεωφ. Ιων^αw 200 και ΙακωβMτων 60, Τ.Κ. 111 44, Αθ]να, Τηλ.: 210/2112000, www.eede.gr. • Ελληνικ] Εταιρε^α Επιστηm_νων Η/Υ και Πληροφορικ]w (Ε.Π.Υ.), ΣτουρνMρη 37, 10682 Αθ]να, Τηλ.: 210 33.01.307 - 210 33.00.999, Ηλ. @ιε`θυνση: www.epy.gr/gr/home/index.asp. • Ελληνικ] Εταιρε^α Επιχειρησιακqν Ερευνqν (EEEE), Αχαρνqν 427, 11 143 Αθ]να, Τηλ.: 213.0328550, Ηλ. @ιε`θυνση: www.ath.aegean.gr/eeee/. Περισσ_τερεw πληροφορ^εw για τα τm]mατα των Πανεπιστηm^ων - Τ.Ε.Ι. Στρατιωτικqν Σχολqν mπορε^τε να βρε^τε στο βιβλ^ο mαw «ΠΑΜΕ…ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2012». Στο βιβλ^ο παρουσιMζονται αναλυτικ\w πληροφορ^εw σχετικM mε το πρ_γραmmα σπουδqν των τmηmMτων, ενδεικτικM mαθ]mατα που διδMσκονται σε κMθε τm]mα, τα mεταπτυχιακM που προσφ\ρουν τα τm]mατα, τα επαγγελmατικM δικαιqmατα των αποφο^των, π^νακαw Στατιστικqν Στοιχε^ων mε: ΒMσειw, Αριθm_ Εισακτ\ων, @ηλqσειw τmηmMτων ωw πρqτη επιλογ] κ.M.

Α

τικ] των Επιχειρ]σεων (M.B.A. International), 2. @ιο^κηση Επιχειρ]σεων για Στελ\χη (Executive M.B.A.) (@ιατmηmατικ_ mε τα τm]mατα ΜMρκετινγκ και Επικοινων^αw, ΟργMνωση και @ιο^κηση Επιχειρ]σεων, και Πληροφορικ]w του Ο.Π.Α.), 3. @ιο^κηση Ανθρqπινου @υναmικο` (@ιατmηmατικ_ mε το τm]mα ΜMρκετινγκ και Επικοινων^αw), 4. @ηm_σια Πολιτικ] και @ιο^κηση.

Ν Ε

ΦMση Γ: Στο 6ο και 7ο εξMmηνο, οι φοιτητ\w επιλ\γουν mια απ_ τιw π\ντε κατευθ`νσειw του τm]mατοw. Αναλ_γωw την κατε`θυνση, απ_ τα 10 mαθ]mατα τα 7 ε^ναι υποχρεωτικM και οι φοιτητ\w επιλ\γουν τρ^α mαθ]mατα που προσφ\ρονται απ_ το τm]mα ] Mλλα τm]mατα του ΟΠΑ. ΦMση @: Στο 8ο εξMmηνο οι φοιτητ\w κMνουν την Πρακτικ] τουw Wσκηση σε πραγmατικ_ εργασιακ_ περιβMλλον, τ\σσεριw ηm\ρεw την εβδοmMδα. ΚMθε Παρασκευ] πηγα^νουν στο πανεπιστ]mιο για να παρακολουθ]σουν το υποχρεωτικ_ mMθηmα «Επιχειρηmατικ_τητα». Οι κατευθ`νσειw του τm]mατοw, που οι φοιτητ\w επιλ\γουν στο \κτο εξMmηνο ε^ναι: 1. @ιοικητικ] των Επιχειρ]σεων (Management Science), 2. ΠληροφοριακM Συστ]mατα και Ηλεκτρονικ_ Επιχειρε^ν (Information Systems και E-Business), 3. Στρατηγικ] και Ανθρqπινοι Π_ροι (Strategy and Human Resources), 4. Εφοδιαστικ] Αλυσ^δα και Πωλ]σειw (Supply Chain and Sales), 5. Ποσοτικ\w Μ\θοδοι στα ΟικονοmικM και @ιο^κηση (Quantitative Methods in Economics and Management), mε ειδικ_τητεw: Χρηmατοοικονοmικ] Μηχανικ], Επιχειρησιακ] Xρευνα , ΜMρκετινγκ και Πωλ]σειw, Εφοδιαστικ] και Μεταφορ\w, @ιο^κηση Υπηρεσιqν, @ιο^κηση Παραγωγ]w. ΕνδεικτικM, αναφ\ρουmε mερικM απ_ τα mαθ]mατα που διδMσκονται στο τm]mα: ΜαθηmατικM, @ιο^κηση Επιχειρ]σεων, ΠληροφοριακM και ΤηλεπικοινωνιακM Συστ]mατα, ΜMρκετινγκ, Λ]ψη Επιχειρηmατικqν ΑποφMσεων, Στατιστικ] για τη @ιοικητικ] Επιστ]mη, Λογιστικ], Χρηmατοοικονοmικ] @ιο^κηση, Οργανωσιακ] ΣυmπεριφορM και Ηγεσ^α, ΠληροφοριακM Συστ]mατα και ΒMσειw @εδοm\νων, Μαθηmατικ_w Προγραmmατισm_w, @ιαχε^ριση Ανθρωπ^νων Π_ρων, @^κτυα και Internet στο Επιχειρηmατικ_ ΠεριβMλλον, @ιο^κηση Xργων και ΠρογραmmMτων, Οργανωσιακ] Ψυχολογ^α, ΑνMλυση Πληροφοριακqν ΣυστηmMτων, Προσοmο^ωση και Συστ]mατα Στ]ριξηw ΑποφMσεων, Ηλεκτρονικ_ Εmπ_ριο, @ιο^κηση Εφοδιαστικ]w Αλυσ^δαw, @ιοικητικ] των Πωλ]σεων, Επιχειρηmατικ_τητα, Υλοπο^ηση Στρατηγικ]w κ.M.

ΕργασιακM Οι πτυχιο`χοι του Τm]mατοw, λ_γω του ολοκληρωm\νου τεχνολογικο` και διοικητικο` υπ_βαθρο` τουw, ε^ναι ανταγωνιστικο^ ωw στελ\χη και ωw σ`mβουλοι σε _λεw τιw παραδοσιακ\w ειδικ_τητεw τηw @ιο^κησηw Επιχειρ]σεων στο ν\ο περιβMλλον του ηλεκτρονικο` επιχειρε^ν και τηw κοινων^αw τηw πληροφορ^αw _πωw: α) ΜMρκετινγκ, β) @ιο^κηση Παραγωγ]w, γ) ΧρηmατοοικονοmικM, δ) @ιο^κηση Ανθρωπ^νων Π_ρων, κ.λπ. Επ^σηw, σε ειδικ_τητεw αιχm]w _πωw: α) Ηλεκτρονικ_ Εmπ_ριο και Internet, β) @ιο^κηση Εφοδιαστικ]w Αλυσ^δαw και Μεταφορqν, γ) Σχεδιασm_w και ΑνMλυση ΣυστηmMτων και @ιαδικασιqν, δ) @ιο^κηση Γνqσηw και ΜMθησηw ε) @ιο^κηση Πληροφοριακqν και Τηλεπικοινωνιακqν ΣυστηmMτων, στ) Internet, @ιαχε^ριση Ψηφιακqν Καναλιqν και ΜMρκετινγκ, ζ) Χρηmατοοικονοmικ] Μηχανικ], η) @ιο^κηση Υπηρεσιqν, θ) Επιχειρησιακ] Στρατηγικ], ι) @ιαχε^ριση Καινοτοm^αw, Επιχειρηmατικ_τηταw και Ν\ων Επιχειρ]σεων, ια) Επιχειρησιακ] Xρευνα και Ποσοτικ\w Μ\θοδοι και ιβ) Οργανωσιακ] Ψυχολογ^α και ΣυmπεριφορM. Τ\λοw, οι απ_φοιτοι εντMσσονται στον ΚλMδο Π.Ε. 09, Οικονοmολ_γων και mπορο`ν να διοριστο`ν στη @ευτεροβMθmια Εκπα^δευση ωw καθηγητ\w. Στο διαγωνισm_ του Α.Σ.Ε.Π. το 2004 προκηρ`χθηκαν 188 θ\σειw, \καναν α^τηση 6.568 Mτοmα, συmmετε^χαν στο διαγωνισm_ 3.717 και απ_ αυτο`w 297 ]ταν επιτυχ_ντεw. Xτσι, το ποσοστ_ διορισmο` (επιτυχ_ντεw / θ\σειw) ]ταν περ^που 63 % (1 στουw 1,5). Στο διαγωνισm_ του Α.Σ.Ε.Π. το 2008, για το Π.Ε. 09, προκηρ`χθηκαν 36 θ\σειw, \καναν α^τηση 3.458 Mτοmα, συmmετε^χαν στο διαγωνισm_ 2.264 και απ_ αυτο`w 496* ]ταν επιτυχ_ντεw. Xτσι, το ποσοστ_ διορισmο` (επιτυχ_ντεw / θ\σειw) ]ταν περ^που 7 % (περ^που 1 στουw 14).*Απ_ τουw επιτυχ_-

νι κά

Περιγραφ] Ο σκοπ_w του προγρMmmατοw του τm]mατοw @ιοικητικ]w Επιστ]mηw και Τεχνολογ^αw ε^ναι η δηmιουργ^α στελεχqν mε βασικ\w γνqσειw διοικητικ]w επιστ]mηw, πλαισιωm\νεw mε γνqσειw και ικαν_τητεw διαχε^ρισηw και χρ]σηw των σ`γχρονων τεχνολογιqν, αλλM και mε τιw απαρα^τητεw διοικητικ\w και ηγετικ\w ικαν_τητεw. Με αυτ_ το συνδυασm_ γνqσεων και ικανοτ]των οι απ_φοιτοι mπορο`ν να λαmβMνουν και να υλοποιο`ν αποτελεσmατικM στρατηγικ\w και λειτουργικ\w αποφMσειw, οι οπο^εw απ_ τη φ`ση τουw απαιτο`ν διεπιστηmονικ] προσ\γγιση. Σ`mφωνα mε τον οδηγ_ σπουδqν, το τm]mα απευθ`νεται, κυρ^ωw, σε δ`ο κατηγορ^εw υποψηφ^ων: α) σε αυτο`w που θ\λουν να σπουδMσουν @ιο^κηση Επιχειρ]σεων, αλλM να επικεντρωθο`ν σε ν\εw ειδικε`σειw, _που υπMρχει \ντονο το στοιχε^ο τηw επιχειρηmατικ_τηταw, καινοτοm^αw, λ]ψηw αποφMσεων, ανMλυσηw οργανισmqν, εφοδιαστικ]w αλυσ^δαw κ.λ.π. και β) σε αυτο`w που θ\λουν να συνδυMσουν την Πληροφορικ] και τιw Ν\εw Τεχνολογ^εw mε τη @ιο^κηση Επιχειρ]σεων και τα ΟικονοmικM.

υρ υτ α

Πυξδα για το λλον

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΜΙΧΑΛΟΥΛΗΣ

Ο Σπ`ροw Μιχαλο`ληw ε^ναι M.Sc. Σ`mβουλοw Επαγγελmατικο` Προσανατολισmο` τηw εταιρ^αw “ORIENTUM - Σ`mβουλοι Στ αδι οδροm^αw”. Τηλ. 2106778777. e-mail: spyrosm@orientum.gr

Ε

Αγωνζεται στο τραθλο ε τον τετραπληγικ αδερφ του

Του Φακ^τσα @ιον`ση email: dionfakitsas@dionfakitsas.gr. Site: http://www.dionfakitsas.gr

@`ο mικρM αδ\ρφια απ_ την Αmερικ], ο Conner 7 ετqν και ο Cayden 5 ετqν, \γιναν πρωτοσ\λιδο πριν λ^γουw m]νεw, _ταν αγων^στηκαν στο τρ^αθλο πα^δων Αmερικ]w (Nashville Kids Triathlon), στιw 5 Ιουν^ου. Ο Cayden \χει τετραπληγ^α απ_ εγκε-

φαλικ] παρMλυση και mαζ^ mε την υποστ]ριξη του Conner, κατMφεραν οι δυο τουw να τερmατ^σουν για πρqτη φορM στο τρ^αθλο! Τα δυο αδερφMκια κολ`mπησαν mαζ^ 100 m\τρα (mε τον Cayden σε φουσκωτ_), δι\νυσαν 4,8χλm mε ποδ]λατο (mε τον Cayden σε τρ\ιλερ) και περ^που 1χλm τρ\ξιmο (mε τον Cayden σε ειδικ_ αmαξ^διο). ΤερmMτισαν 31οι σε σ`νολο 32 συmmετεχ_ντων, αλλM η στιγm] του τερmατισmο` ]ταν η καλ`τερη δικα^ωση και για τουw δυο τουw! ΜMλιστα, στιw 11 Σεπτεmβρ^ου 2011, συmmετε^χαν και στα αγων^σmατα του Iron Kid! «[ταν αρχ^ζει ο αγqναw, σκ\φτοmαι τον τερmατισm_. @ε φοβMmαι ο`τε για

m^α στιγm]. Απλqw ε^mαι περ]φανοw που τρ\χω mαζ^ του. [ταν τον βλ\πω να γελM και να χαmογελM, σηmα^νει πωw περνM καλM…», λ\ει ο Conner για τον mικρ_ του αδερφ_.

Πηγ]: περιοδικ_ «Αναπηρ^α Τqρα» Σχ_λιο του συντMκτη: Συγχαρητ]ρια στα δ`ο αδ\ρφια. Χρ_νια ΠολλM Καλ_ ΠMσχα Για επικοινων^α mε τον συντMκτη τηw στ]ληw στο email: dionfakitsas@dionfakitsas.gr. Site: http://www.dionfakitsas.gr

Ο Conner και ο Cayden


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ0ρτη 4 Απριλ?ου 2012 / Σελ?δα 26

Ευρυτανικ ΝΕΑ

ΡΕΑΝ

Οικ πεδα

ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο οικοδοN>σιNο 750 τ.N. στην ε?σοδο τηX 9NπλιανηX, δ?πλα στον κεντρικ@ δρ@Nο. ΤιN>: 20.000 ευρR. Τηλ. 6973304715, 2102287110. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 400 τ.N. Nε παλι0 π=τρινη οικ?α σε αNφιθεατρικ> θ=ση, εντ@X οικισNοB, στο ΚερασοχRρι. Τηλ. 6972592650. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 310 τ.N. Nε παλι0 οικ?α στην οδ@ Αλ. Οικον@Nου. Τηλ. 6974639501. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο Nε σπ?τι 780 τ.N. στο ν=ο σχ=διο π@ληX. Τηλ. 6976616345. ΠΛΕΙΤΑΙ γωνιακ@ οικ@πεδο 220 τ.N. περ?που στην ΚαρπενησιRτη και ΖRτου γων?α, σε προνοNιακ> τιN>. Τηλ. 6982668160, 6978503364. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 326 τ.N. στην οδ@ Ηροδ@του 1 & ΓρηγοροποBλου, στη ΛαN?α. Τηλ. 6944476306. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 οικ@πεδα σε επαφ> 600 τ.N. =καστο, εντ@X οικισNοB στουX Κορυσχ0δεX. ιαθ=τουν οικοδοNικ> 0δεια. ΤιN>: 90.000 ευρR =καστο. Τηλ. 2237080115, 6977081490. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο εντ@X σχεδ?ου, στη Λαγκαδι0. Τηλ. 6977901496, 6945704703. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 950 τ.N., 0ρτιο & οικοδοN>σιNο, Nε απ=ραντη θ=α, στο Μεγ. Χωρι@. τηλ. 6972933100. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 3.500 τ.N. πλησ?ον δρ@Nου Καρπενησ?ου-Μεγ. ΧωριοB. Τηλ. 6972933100. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 500 τ.N. Nε παλι0 π=τρινη δ?πατη οικ?α 50 τ.N. Nε ωρα?α θ=α, στουX Κορυσχ0δεX. ΤιN>: 130.000 ευρR. Τηλ. 6932708713. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 300 τ.N. Nε παλι0 οικ?α για αντιπαροχ>, στουX Κορυσχ0δεX. Τηλ. 6947124730. ΠΛΕΙΤΑΙ αγρ@κτηNα 18 στρ. οικοδοN>σιNο, Nε ρεBNα & νερ@, στιX «Λ0κκεX» Αγ. Τρι0δαX. ΤιN>: 38.000 ευρR. Τηλ. (0049) 6984570477. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 5100 τ.N. 0ρτιο & οικοδοN>σιNο στη ΜεσαNπελι0. Τηλ. 6977755921, 2108077968. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 1650 τ.N. οικοδοN>σιNο & εφαπτ@Nενο στον δρ@Nο, στη θ=ση «Παρασπ@ρια» στο Κλαυσ?. ΤιN>: 120.000 ευρR. Τηλ. 6977336363, 2294081081. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 2237 τ.N. εκτ@X σχεδ?ου, στη θ=ση Μ=λεγοX, στο Μεγ. Χωρι@. ΤιN>: 40.000 ευρR. Τηλ. 6977336363, 2294081081. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 747,35 τ.N., 0ρτιο & οικοδοN>σιNο, στον κεντρικ@ δρ@Nο, στην ε?σοδο του οικισNοB οNν?σταX. Τηλ. 6988142103. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 συνεχ@Nενα οικ@πεδα συνολικοB εNβαδοB 1300 τ.N., εντ@X οικισNοB Μεγ0λου ΧωριοB. Τηλ. 6977901496. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 400 τ.N. στο Ν=ο ερN0τι. Τηλ. 6945391591. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 2.130 τ.N. 0ρτιο & οικοδοN>σιNο, 0σφαλτοX, φωX, νερ@, τηλ., αποχ=τευση στα @ρια του χωριοB Αγ. Τρι0δα, ψηλ0 στο δ0σοX. ΤιN>: 45.000 ευρR (συζητ>σιNη). Τηλ. 6972094090. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 293,31 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 542,25 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 170,17 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 3121,20 τ.N. στην ν=α Εθνικ> Οδ@, στον Αγ. Νικ@λαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 1000 τ.N. Nε οικοδοN> 80 τ.N. στον κεντρικ@ δρ@Nο, στο ΚαινοBριο Λοκρ?δοX. Τηλ. 6972378537. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 306 τ.N. Nε συντελεστ> δ@NησηX 1,8, στη Λ0σπη. ΤιN>: 40.000 ευρR. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 12 στρ. δ?πλα στο ξενοδοχε?ο LECADIN, Nε πρ@σοψη 50N. & απερι@ριστη θ=α. ΤιN>: 100.000 ευρR. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο στο Παλαι@ Μικρ@ Χωρι@. Τηλ. 6974486407. ΠΛΕΙΤΑI περιφραγN=νο οικ@πεδο 1.120 τ.N. Nε παλι0 οικ?α (υπ@γειο 15 τ.N. & ισ@γειο 56 τ.N.) στο Στ=νωNα. Τηλ. 2237025351, 6974454448.

Κατοικ ε

Ε

υρ υτ α

ΠΛΕΙΤΑI αγροτεN0χιο 1600 τ.N. στην Αγ. Παρασκευ> (ΤσιNπουκ0ρω). ΤιN> 30.000 ευρR. Τηλ. 6945243063. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 8.200 τ.N., εκτ@X σχεδ?ου, γωνιακ@, κτ?ζει 281 τ.N., Nε φωX, νερ@, δρ@Nο, απερι@ριστη θ=α, Nε 0δεια κατοικ?αX 233 τ.N., στη θ=ση =ντρα, στη Μυρ?κη. ΤιN>: 200.000 ευρR. Τηλ. 6947049883. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεN0χιο 9 στρ. περ?που, στουX Αγ. Θε@δωρουX Κρικ=λου. Τηλ. 6977023540. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 3750 τ.N., στη θ=ση Χαντζ=ικα, στον Aγ. Νικ@λαο. ΤιN>: 65.000 ευρR. Τηλ. 6975855982. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αγροτεN0χιο 7 στρ., επ?πεδο, κατ0λληλο για επιχε?ρηση, σε απ@σταση 60 N=τρων περ?που (κ@NβοX - προX ν=ο Νεκροταφε?ο Καρπενησ?ου) τηX ν=αX εθνικ>X οδοB Καρπενησ?ου -ΛαN?αX. Κατ0λληλο και για εγκατ0σταση φωτοβολταϊκRν συστηN0των. Τηλ. 2237023044. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 1.157 τ.N. Nε ηNιτελ=X κτ?σNα, στην περιοχ> Θεοτ@κου. Τηλ. 6973015961. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο στον Ξηρι0, π0νω απ@ το παζ0ρι, στα παραπ>γNατα. ΤΗΛ: 6983452834, 2237023541. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 365 τ.N., εντ@X σχεδ?ου π@ληX Καρπενησ?ου, Nε συντελεστ> δ@NησηX 1, στην οδ@ Π0τNου 27, στον Κ0τω Ξηρι0. ΤΗΛ: 6944320679. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 330 τ.N. Nε ανακαινισN=νη π=τρινη 2οροφη οικοδοN> 120 τ.N. εντ@X οικισNοB στουX Γοριαν0δεX. Τηλ. 6973990128. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 4,5 στρ. στον Ξηρι0. Τηλ. 3019225599, 3013531162. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 200 τ.N. Nε παλι0 οικ?α στην Αγ. Παρασκευ>. Τηλ. 3019225599, 3013531162. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 2000 τ.N. περ?που, Nε θ=α, εντ@X σχεδ?ου στο Κλαυσ?. Τηλ. 6978544866. K. Ιω0ννηX ΣιRζιοX. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεN0χιο 2,5 στρ. επ? τηX Ε.Ο. Καρπενησ?ου-ΠρουσοB, Nε 0δεια οικοδοN>X 200 τ.N. Τηλ. 6974639501. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο Nε φωX, νερ@ & δρ@Nο, εντ@X οικισNοB, στο Ν@στιNο. Τηλ. 2237023622, 2109910150. ΠΛΕΙΤΑΙ κτ>Nα 3,5 στρ., @Nορο οικισNοB, στο Ν@στιNο. Τηλ. 2237023622, 2109910150. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 400 τ.N. εντ@X σχεδ?ου, στα Παλι0Nπελα. ΤιN>: 55.000 ευρR. Τηλ. 6934649113. ΠΛOYNΤΑΙ οικ@πεδα 500 τ.N. =καστο εντ@X σχεδ?ου, στα Παλι0Nπελα. ΤιN> ευκαιρ?αX. Τηλ. 2106431570, 6946270265. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 160 τ.N., 0ρτιο & οικοδοN>σιNο, σε κεντρικ@ σηNε?ο στο Μεγ. Χωρι@. τηλ. 6977236306. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο εντ@X σχεδ?ου, στο Κρ?κελο, κοντ0 στην πλατε?α. Τηλ. 6985719085. ΠΛΕΙΤΑI γωνιακ@ οικ@πεδο 400 τ.N. Nε οικ?α 96 τ.N., ηNιτελ>X, Nε οικοδοNικ> 0δεια. Τηλ. 6982995477. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αγροτεN0χιο 4 στρ. περ?που για κοπ> χ@ρτου & β@σκηση στη θ=ση ΚεραN?δι > Μαργαζ?. Τηλ. 2237023044. ΠΛΕΙΤΑI αNφιθεατρικ@ οικ@πεδο 5,6 στρ. Nε οικ?α 200 τ.N., Nε ρεBNα & νερ@, επ? τηX οδοB Κορυσχ0δων στη ΜεσαNπελι0. Μ@νο σοβαρ=X προτ0σειX. Τηλ. 6944388555. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεN0χιο 5 στρ. στουX Γοριαν0δεX. ΤιN>: 40.000 ευρR. Τηλ. 6981785861. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 500 τ.N. σε κεντρικ@ σηNε?ο στην Καλλιθ=α (Μπι0ρα) Nε πρ@σβαση στον δρ@Nο, απ=ναντι απ@ την εκκλησ?α. Τηλ. 2237080658. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 454 τ.N. κ0τω απ@ το Εθνικ@ Στ0διο. ΤιN>: 80.000 ευρR. Τηλ. 2237023673, 6986563150. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 450 τ.N. περ?που Nε οικ?α παλι0X κατασκευ>X στο Μουζ?λο και αγρ@κτηNα 300 τ.N. στη γ=φυρα, στο Μουζ?λο. Τηλ. 2283024945, 6976390457. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 800 τ.N. εντ@X σχεδ?ου στην Αγ. Παρασκευ>. Τηλ. 6947405551, 2237022184.

Α Ν Ε

ΠΛΕΙΤΑΙ ξBλινο σπ?τι 87 τ.N. σε οικ@πεδο 16 στρεNN0των. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 300 τ.N. στον Ξηρι0. ΤιN>: 50.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 527 τ.N. Nε δρ@Nο, στο Μουζ?λο. ΤιN>: 50.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 400 τ.N. στον 9γ. Νικ@λαο. ΤιN>: 30.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 400 τ.N., τρ?φατσο, στα Παλι0Nπελα. ΤιN>: 65.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 700 τ.N. κοντ0 στην πλατε?α, στα Φιδ0κια. ΤιN>: 40.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 2.000 τ.N., 0ρτιο & οικοδοN>σιNο, προX το Αθλητικ@ Κ=ντρο. ΤιN>: 40.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 4 στρ. στο Κεφαλ@βρυσο. ΤιN>: 100.000 ευρR. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ π=τρινο 4αρι διαN=ρισNα. ΤιN>: 250 ευρR. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοBριο 2αρι Nε τζ0κι. ΤιN>: 270 ευρR.

ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 850 τ.N., οικοδοN>σιNο, Nε ολο>Nερο >λιο & απ=ραντη θ=α στη οNν?στα. Τηλ. 2106980980, 6945445693. κ. Ευαγγελ?α. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο Nε οικ?α 110 τ.N. στη Ροδ?τσα. Τηλ. 2237096118. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 750 τ.N. 0ρτιο & οικοδοN>σιNο, Nε ρεBNα & νερ@, δ?πλα στο κεντρικ@ δρ@Nο στην 9Nπλιανη. ΤιN>: 25.000 ευρR. Τηλ. 6973304715, 2102287110. ΠΛΕΙΤΑI γεωτεN0χιο 10 στρ. αNφιθεατρικ@, 800 N. απ@ τη θ0λασσα, στην περιοχ> Ασπρονερ?ου στα ΚαNN=να ΒοBρλα ΦθιRτιδαX. ΤιN>: 500.000 ευρR. Τηλ. 6937035583. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ@πεδο 1050 τ.N. και κτ>Nα 3630 τ.N. εντ@X οικισNοB, Nε φωX, νερ@ και δρ@Nο. ΤιN>: 130.000 =καστο. Τηλ. 2237023622, 2109910150. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 750 τ.N. Nε 50N. φ0τσα, στο ΒουτBρο. Τηλ. 6948205513. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 7 στρ. Nε νερ@, ρεBNα, αποχαρακτηρισN=νο, στην Πειραϊκ> –Πατραϊκ>. ΤιN>: 270.000 ευρR. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 8 στρ. στην Πειραϊκ> – Πατραϊκ> Nε φ0τσα στον περιφερειακ@. Κατ0λληλο και για επαγγελNατικ> στ=γη. ΤιN>: 350.000 ευρR. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 360 τ.N. στην οδ@ Σ0Nου (Ο.Τ. 42) στον Προφ>τη Ηλ?α. Τηλ. 6977901496, 6977669093. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 450 τ.N. Nε 2οροφη Nεζον=τα (40 τ.N. και 45 τ.N.), στεγασN=νο γκαρ0ζ, αποθ>κεX, α?θριο, εντ@X σχεδ?ου στην Αγ. Τρι0δα. ΤιN>: 95:000 ευρR. Τηλ. 6972713968. ΠΛΕΙΤΑΙ κτ>Nα 5 στρεN. Nε 2 νε@δNητεX οικ?εX 80 τ.N. και 120 τ.N. αντ?στοιχα. Μ@νο σοβαρ=X προτ0σειX. ΤιN>: 275.000 ευρR (Nαζ? > χωριστ0). Τηλ. 6970623043. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 604 τ.N. εντ@X σχεδ?ου, 0ρτιο και οικοδοN>σιNο στη οNν?στα. Τηλ. 6946251251. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 420 τ.N. εντ@X σχεδ?ου, ενταγN=νο στο κτηNατολ@γιο, Nε πολB καλ> θ=α, Nετρητ>. Τηλ. 6973494838. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 650 τ.N. εντ@X σχεδ?ου, ενταγN=νο στο κτηNατολ@γιο, Nε πολB καλ> θ=α, Nετρητ>, διαNπερ=X, Nε πρ@σοψη σε δυο δρ@NουX. Τηλ. 6973494838. ΠΛΕΙΤΑΙ κτ>Nα 7.368 τ.N. στη θ=ση «Αι Λι0X», στη Μυρ?κη. Τηλ. 6944730120. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 0ρτιο και οικοδοN>σιNο επ? τηX οδοB Ι. ΓαλανοB 5, στη Λαγκαδι0. Τηλ. 6973357125. ΠΛΟΥΝΤΑΙ Ελαιοπερ?βολα 50 δ=ντρα, 2 αγροτεN0χια 3.500 τ.N. και 2.500 τ.N. αντ?στοιχα στη θ=ση ΛΙΒΑΝΙ Β?νιανηX, Nε 2 εισ@δουX και ιδιωτικ@ δρ@Nο, περιφραγN=να Nε αυτ@Nατο π@τισNα, καρυδι=X και αNυγδαλι=X. Τηλ. 6973346591. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 2.539 τ.N. εφαπτ@Nενο στο δρ@Nο Nε 0Nεση δυνατ@τητα για φωX, νερ@ και τηλ=φωνο, στον οικισN@ Πλ0τανοX στην Καστανι0 Ευρυταν?αX. ΟικοδοN>σιNα 400 τ.N. τηλ. 6977625403. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 212 τ.N. Nε συντελεστ> δ@NησηX 08 & συντ. κ0λυψηX 50% στην περιοχ> τηX Πειραϊκ>X –Πατραϊκ>X (Πλατανι0). ΤιN>: 45.000 ευρR. Τηλ. 2102282421, 6944593086. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 4 στρ. στη θ=ση « εσπ@τη» στον Αγ. Νικ@λαο. Τηλ. 6974770933. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 6 στρ. Nε ρεBNα & νερ@, στη θ=ση Σκληθιρι0X. Τηλ. 6977809007.

ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο 2αρι 52 τ.N. στο Καρπεν>σι. ΤιN>: 80.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο ηNιυπ@γειο 2αρι 56 τ.N. στη Λαγκαδι0. ΤιN>: 70.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ Nεζον=τα στουX Γοριαν0δεX. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο 2αρι 61 τ.N., Nε αποθ>κη, στη Λαγκαδι0. ΤιN>: 100.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBρια ηNιυπ@γεια γκαρσονι=ρα 42 τ.N. στη Λαγκαδι0. ΤιN>: 30.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο 3αρι, 2ου ορ@φου, 75 τ.N. Nε τζ0κι & αποθ>κη. ΤιN>: 135.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBρια ηNιυπ@γεια γκαρσονι=ρα 45 τ.N. στη Λαγκαδι0. ΤιN>: 35.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ 3αρι 81 τ.N. 2ου ορ@φου, Nε τζ0κι & αποθ>κη. ΤιN>: 115.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ πολυτελ>X Nεζον=τα 119 τ.N. Nε αποθ>κη 10 τN. & θ=α, στο Καρπεν>σι. ΤιN>: 210.000 Nε θ=α. ΠΛΕΙΤΑΙ Nεζον=τα 100 τN. (3αρι) στον Αγ. Νικ@λαο. ΤιN>: 170.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο 3αρι 103 τ.N., 2ου ορ@φου, Nε αποθ>κη 10 τ.N. στη Λαγκαδι0. ΤιN>: 155.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ καινοBρια πολυτελ> 2αρια-3αρια, Nε θ=α, τζ0κι & αποθ>κη, στο κ=ντρο του Καρπενησ?ου. ΠΛΕΙΤΑΙ πολυτελ=X διαN=ρισNα 100 τ.N. στη Λαγκαδι0. ΤιN> συζητ>σιNη. ΠΛΟΥΝΤΑΙ δBο πολυτελ> διαNερ?σNατα 85 τ.N. στο κ=ντρο του Καρπενησ?ου. ΤιN>: 130.000 & 140.000 ευρR, αντ?στοιχα. ΠΛΕΙΤΑΙ διαN=ρισNα 55 τ.N. στη Λαγκαδι0. ΤιN> 55.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ 3αρι κοντ0 στο 2ο ηN. Σχολε?ο. ΤιN>: 100.000 ευρR. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ γκαρσονι=ρεX - 2αρια - 3αρια 4αρια - Nονοκατοικ?εX - καταστ>Nατα - γραφε?α. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?α 150 τ.N. σε οικ@πεδο 350 τ.N. στο Ν@στιNο. ΤιN>: 220.00 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι0 2οροφη οικ?α στο Παλαι@ Μικρ@ Χωρι@. ΤιN>: 80.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ εξοχικ> π=τρινη αυτ@νοNη Nονοκατοικ?α 100 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο. ΤιN>: 180.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ εξοχικ> π=τρινη αυτ@νοNη Nονοκατοικ?α 65 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο. ΤιN>: 120.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ?εX σε Β?νιανη-Γραν?τσα- 0φνη-Αγ. Τρι0δα-Βρ0χα- οNιανοBX. ΠΛΕΙΤΑΙ πρRτοX @ροφοX Nονοκατοικ?αX 95 τ.N. στον π0νω Ξηρι0. ΤιN>: 90.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αποθ>κη σε οικ@πεδο 160 τ.N. στον Ξηρι0. Κατ0λληλοX χRροX για επαγγελNατικ> στ=γη. ΤιN>: 35.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη οικ?α στον Προφ>τη Ηλ?α. ΤιN> συζητ>σιNη. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι0 οικ?α στην πλατε?α του ΠαλαιοB ΜικροB ΧωριοB. ΠΛΕΙΤΑΙ π=τρινη οικ?α στη Γραν?τσα. ΤιN>: 80.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ π=τρινεX οικ?εX στουX Κορυσχ0δεX. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι0 οικ?α σε οικ@πεδο 240 τ.N. στο Καρπεν>σι. ΠΛΟΥΝΤΑΙ π=τρινα εξοχικ0 97 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο (Λ0σπη). ΤιN>: 170.000 ευρR.

νι κά

ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο διαN=ρισNα 102 τ.N. στον 2ο @ροφο, Nε αποθ>κη, 2 υ/δ, 2 wc & τζ0κι. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο ηNιυπ@γειο διαN=ρισNα 97 τ.N., Nε βερ0ντα. ΤιN>: 45.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο ισ@γειο διαN=ρισNα 72 τ.N. ΤιN>: 70.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ ανακατασκευασN=νο 4αρι διαN=ρισNα 105 τ.N., 2ου ορ@φου, διαNπερ=X. ΤιN>: 100.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ παλι@ ισ@γειο διαN=ρισNα 65 τ.N. στο κ=ντρο. ΤιN>: 55.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ καινοBρια διαNερ?σNατα 65 τ.N., 70 τ.N. & 75 τ.N. ΠΛΕΙΤΑΙ παλι0 Nονοκατοικ?α 80 & 80 τ.N. Nε οικ@πεδο 250 τ.N. στο Καρπεν>σι. Χρ>ζει ανακα?νισηX. ΠΛΕΙΤΑΙ ανακαινισN=νη π=τρινη Nονοκατοικ?α στο Κλαυσ?. ΠΛΕΙΤΑΙ γωνιακ> Nονοκατοικ?α 56 τ.N. Nε υπ@γειο σε οικ@πεδο 435 τ.N. στο Μικρ@ Χωρι@. Χρ>ζει ανακα?νισηX. ΤιN>: 90.000 ευρR.

2237080901

ΠΛΕΙΤΑI ισ@γεια Nονοκατοικ?α 62 τ.N. & 62 τ.N. υπ@γειο στο Καρπεν>σι. ΤιN>: 100.000 ευρR, συζητ>σιNη. Τηλ. 6945243063. ΠΛΕΙΤΑΙ ισ@γειο κατ0στηNα 52 τ.N. και οικ?α 52 τ.N. 1ου ορ@φου, καινοBρια, στην οδ@ Αθ. ι0κου. (ΠωλοBνται & χωριστ0). Τηλ. 6973399782. ΠΛΕΙΤΑΙ διαN=ρισNα 82 τ.N. Nε αποθ>κη 8 τ.N., κατασκευ>X 2006, Nε @λο τον οικιακ@ εξοπλισN@ (=πιπλα & ηλεκτρικ=X συσκευ=X) στην οδ@ Γ. ΚονδBλη 5, κοντ0 στη ΟΥ Καρπενησ?ου, λ@γω αναχRρησηX στο εξωτερικ@. Τηλ. 6977893247. ΠΛΕΙΤΑI οροφοδιαN=ρισNα 95 τ.N. Nε αυτ@νοNη θ=ρNανση, στην οδ@ ΑNοργοB & Μυκ@νου, στον Ξηρι0. Τηλ. 6977023540. ΠΛΕΙΤΑI ισ@γειο 3αρι στην οδ@ Νικ. Στρ0του. ΤιN> συζητ>σιNη. Τηλ. 6979221285, 6946001324. ΠΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαN=ρισNα 85τ.N. 4ου ορ@φου, απ=ναντι απ@ το 2ο ηN. Σχολε?ο. Τηλ. 6979223007. ΠΛΟΥΝΤΑI 2 π=τρινεX Nεζον=τεX 100 τ.N. & 120 τ.N. σε οικ@πεδο 1.500 τ.N., Nε 0δεια για ξBλινεX κατοικ?εX, θ=α, εντ@X οικισNοB στο ΒουτBρο. ΤιN>: 245.000 ευρR. Τηλ. 2237023026. ΠΛΕΙΤΑI διRροφη Nονοκατοικ?α στον Κ0τω Ξηρι0, σε καλ> τιN>. Μ@νο σοβαρ=X προτ0σειX. Τηλ. 6976899180. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBρια 2οροφη οικ?α, κατασκευ>X 2001, 90 τ.N. ο 1οX @ροφοX & 63 τ.N. το ισ@γειο (στα Nπετ0), στουX Κορυσχ0δεX. ΤιN>: 130.000 ευρR. Τηλ. 2103469756. ΠΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαN=ρισNα 80 τ.N. β’ ορ@φου, καινοBριαX κατασκευ>X, Nε αυτ@νοNη θ=ρNανση, τζ0κι, αποθ>κη & θ=α. ΤιN> πολB λογικ>. Τηλ. 6973476057. ΠΛΟΥΝΤΑI 5 οικ?εX των 40 τ.N. σε οικ@πεδο 5 στρ., ε?τε για ιδιοκατο?κηση, ε?τε για επαγγελNατικ> χρ>ση, Nε θ=α, επ? κεντρικοB δρ@Nου, στη στροφ> για Κλαυσ?. ΤιN>: 250.000 ευρR, συζητ>σιNη. Τηλ: 6986068832. ΠΛΕΙΤΑΙ, στο Γαλ0τσι, υπερυψωN=νο ισ@γειο 5αρι, 110 τ.N., φ0τσα στην πλατε?α. Τηλ. 6982322603. ΠΛΕΙΤΑΙ Nεζον=τα 100 τ.N. Nε 2 στεγασN=νεX θ=σειX π0ρκινγκ, 2 wc, 2 υ/δ, σαλ@νι, κουζ?να & αποθ>κη, σε συγκρ@τηNα στουX Γοριαν0δεX. Τελικ> τιN>: 170.000 ευρR. Τηλ. 6944538691. ΠΛΕΙΤΑI γκαρσονι=ρα 35 τ.N. Nε πιλοτ>, αυτ@νοNη θ=ρNανση & θ=α. ΤιN>: 35.000 ευρR. Τηλ. 2237025775. 6978544866. ΠΛΕΙΤΑI Nονοκατοικ?α 85 τ.N. πλ>ρωX επιπλωN=νη Nε 3 υ/δ, Nπ0νιο, κουζ?να, καθιστικ@, δρBινα πατRNατα, αποθ>κη, π0ρκιγκν, κ>πο, σε οικ@πεδο 1 στρ, στο ΚαλεσN=νο. ΤιN>: 98.000 ευρR (συζητ>σιNη). Τηλ. 6931297729, 6957462713 κ. :φη, ηN>τρηX.

ΠΛΕΙΤΑΙ στον 9γιο Κων/νο ΦθιRτιδαX, διαN=ρισNα ενια?ου χRρου ισογε?ου κατοικ?αX 34 τ.N., χωρ?X κοιν@χρηστα, δ?πλα στον πεζ@δροNο τηX κεντρικ>X πλατε?αX, σε απ@σταση 100N απ@ το λιN0νι. Κατ0λληλο & για επαγγελNατικ> χρ>ση. ΤιN>: 34.000 ευρR (συζητ>σιNη). Τηλ. 6947908488. ΠΛΕΙΤΑΙ π=τρινη επιπλωN=νη διπλοκατοικ?α Nε καλοριφ=ρ και 2 εισ@δουX, στο κ=ντρο του Κερασοχωρ?ου. Τηλ. 6971670614, 6972279605. ΠΛΕΙΤΑI 2οροφη π=τρινη οικ?α 70 τ.N., Nε περ?φραξη 1.100 τ.N. στην Κρ=ντη. Τηλ. 6977605730. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο ισ@γειο διαN=ρισNα (2 ετRν) 99 τ.N., Nε 2 Nπ0νια, τζ0κι, π0ρκινγκ, αποθ>κη, 3 βερ0ντεX & θ=α, π?σω απ@ τα ικαστ>ρια. ΤιN>: 180.000 ευρR, συζητ>σιNη. Τηλ. 6974738159. ΠΛΕΙΤΑI οικ?α 77 τ.N. σε οικ@πεδο 870 τ.N. στο Μεγ0λο Χωρι@. Τηλ. 6978842179, 22370-41263. ΠΛΕΙΤΑI Nονοκατοικ?α στην οδ@ ΤριανταφυλλοποBλου. Τηλ. 6946510993. ΠΛΕΙΤΑΙ 3αρι οροφοδιαN=ρισNα 72 τ.N., 3ου ορ@φου, κοντ0 στον σταθN@ Αγ. Νικολ0ου στην Αθ>να. Τηλ. 6973717885, 6945603904. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη ηNιτελ>X οικ?α 94 τ.N. =καστοX @ροφοX, Nε ισ@γειο 45 τ.N. στην οδ@ ΑNοργοB & Ν0ξου, στον Ξηρι0. Τηλ. 2237080582, 2107520740. ΠΛΕΙΤΑI διαN=ρισNα ενια?ου χRρου ισογε?ου κατοικ?αX 34 τ.N. χωρ?X κοιν@χρηστα, δ?πλα στον πεζ@δροNο τηX κεντρικ>X πλατε?αX στον Αγ. Κων/νο και σε απ@σταση 100N απ@ το λιN0νι. ΤιN>: 34.000 ευρR (διαπραγNατεBσιNη). Τηλ. 22350 32184, 6947908488. ΠΛΕΙΤΑI γκαρσονι=ρα NεταχειρισN=νη, Nε βασικ> επ?πλωση, αυτ@νοNη θ=ρNανση, Nπ@ιλερ, πανοραNικ> θ=α, πλησ?ον κεντρικ>X πλατε?αX. Τηλ. 2310912350. ΠΛΕΙΤΑI οικ?α 78 τ.N. δ?πλα στο ΚΤΕΛ. ΤιN>: 65.000 ευρR. Τηλ. 6981785861. ΠΛΕΙΤΑI ξBλινη Φιλανδικ> κατοικ?α 77 τ.N. σε οικ@πεδο 1750 τ.N., Nε 2 υ/δ, Nπ0νιο, ενια?ο σαλ@νικουζ?να & τζ0κι, εντ@X οικισNοB, στο Ν@στιNο. ΤιN>: 170.000 ευρR. Τηλ. 2104919917, 6945383030. ΠΛΕΙΤΑI > ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι ισ@γειο, επιπλωN=νο Nε αποθ>κη απ=ναντι απ@ την ταβ=ρνα ΠΑΝΟΡΑΜΑ στην οδ@ Ρ. Φερα?ου. Τηλ. 2236031895, 6977020504. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο Nε παλι0 2οροφη οικ?α, στο κ=ντρο τηX π@ληX, στο παλι@ Καρπεν>σι κοντ0 στην πι0τσα των ταξ?. Επ?σηX διατ?θεται και για αντιπαροχ>.

ΠΛΕΙΤΑΙ λιθ@κτιστη οικ?α Nε οικ@πεδο στον Αγ. Νικ@λαο. ΤιN> συζητ>σιNη. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?α δεκαετ?αX 85 τ.N. Nε τζ0κι & θ=α στη ΧρBσω. ΤιN>: 85.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?α 100 τ.N. σε οικ@πεδο 300 τ.N. στο Μεγ0λο Χωρι@. ΤιN>: 115.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι0 οικ?α στο Καρπεν>σι. ΤιN>: 130.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι0 οικ?α. ΤιN>: 60.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ Nικρ> οικ?α σε οικ@πεδο 250 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο. ΤιN> συζητ>σιNη. ΠΛΕΙΤΑΙ ψησταρι0 στο κ=ντρο. ΠΛΕΙΤΑΙ ισ@γειο κατ0στηNα 120 τ.N. Nε υπ@γειο 120 τ.N. στο κ=ντρο του Καρπενησ?ου. ΤιN>: 240.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 3000 τ.N. (τα 1750 εντ@X οικισNοB) στο Ν@στιNο. ΤιN>: 110.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ@πεδα 360 τ.N. στον Κ0τω Ξηρι0. ΤιN>: 70.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 550 τ.N. στουX Κορυσχ0δεX. ΤιN> συζητ>σιNη. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 800 τ.N. στουX ΜBλουX. ΤιN>: 80.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 430 τ.N. στο Καρπεν>σι. ΤιN>: 80.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ@πεδα-αγροτεN0χια στο Κεφαλ@βρυσο. ΤιN> συζητ>σιNη. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 4 οικ@πεδα στα Παλι0Nπελα. ΤιN>: 55.000 =ωX 70.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ@πεδα στουX Γοριαν0δεX. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 4.108 τ.N. στα ΑNπ=λια ΒουτBρου. ΤιN> συζητ>σιNη. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 404 τ.N. στη Β?νιανη. ΤιN>: 10.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο Nε θ=α 435 τ.N. στον κ0τω Ξηρι0. ΤιN>: 90.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 2.500 τ.N. στον δρ@Nο Καρπεν>σιΜεγ0λο χωρι@. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 214 τ.N. πλησ?ον Πειραϊκ>XΠατραϊκ>X. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 300 τ.N. στον Π0νω Ξηρι0. ΤιN>: 65.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ@πεδα 600 τ.N. στουX ΜBλουX. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 400 τ.N. στα Παλι0Nπελα. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 400 τ.N. στο Ν=ο ερN0τι. ΤιN>: 80.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ@πεδα στο Αιτωλικ@ (Κεφαλ@βρυσο). ΤιN>: 50.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ αγροτεN0χια σε Κεφαλ@βρυσοΓοριαν0δεX-ΜεσοχRρα. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 5.500 τ.N. στα Μαυρον=ρια. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 20.000 τ.N. στον Ξηρι0. ΤιN>: 130.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 12.000 τ.N. στη Λυκ@βρυση. ΤιN>: 100.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 9.000 τ.N. πλησ?ον ξενοδοχε?ου ΜΟΝΤΑΝΑ. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 4.500 τ.N. στη Μυρ?κη. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 10.000 τ.N. Nε πανοραNικ> θ=α στη Μπι0ρα.

Τηλ. 6978009798. ΠΛOYNΤΑΙ 2 Nεζον=τεX 80 & 83 τ.N., ανεξ0ρτητεX > Nαζ?, Nε 2 υ/δ, κουζ?να, καθιστικ@ Nε πρ@βλεψη για τζ0κι. Εσωτερικ0 ε?ναι ηNιτελε?X. Η κατασκευ> ε?ναι Nε Nπετ@ν, ισ@γειο επενδυN=νο Nε π=τρα, θερNοNονωτικ0 κουφRNατα και ξBλινη στ=γη Nε κεραN?δι. Βρ?σκονται σε ωρα?ο φυσικ@ περιβ0λλον, στον 9γιο Νικ@λαο Ευρυταν?αX. ΤιN> συζητ>σιNη. Τηλ. 6976 485816, 2106548904. ΠΛΕΙΤΑI π=τρινη ηNιτελ>X Nονοκατοικ?α =ναντι ΛαογραφικοB Μουσε?ου, στο Μεγ. Χωρι@. Τηλ. 6932240689. AρεX 10.00πN-1.00NN & 6.00NN-8.00NN. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη οικοδοN> στο κ=ντρο οικοπ=δου 360 τ.N. επ? τηX ΛεπενιRτη 7 στον Ξηρι0. Το κτ>ριο πωλε?ται ολ@κληρο > αν0 οροφοδιαN=ρισNα (174 τ.N. =καστο). Τηλ. 6979284356, 2105710869, 2237095374, 0017183585262. ΠΛΕΙΤΑI διαN=ρισNα 100 τ.N. σε καινοBρια οικοδοN> Nε 3 υ/δ, καθιστικ@, κουζ?να, 2 Nπ0νια, αποθ>κη, ρετιρ=, γωνιακ@, Nε θ=α, π0νω απ@ το παλι@ ΚΤΕΛ. Τηλ. 6972005161. ΠΛΕΙΤΑI Nονοκατοικ?α στη 0φνη, στο κ=ντρο του χωριοB. ΤιN> ευκαιρ?αX. Τηλ. 2231300806. ΠΛΕΙΤΑΙ ηNιτελ=X σπ?τι 50 τ.N. περ?που, στον Αγ. ΓεRργιο Επισκοπ>X, σε οικ@πεδο 243 τ.N. Nε ελι=X & θ=α τη λ?Nνη. Τηλ. 6948621220. ΠΛΕΙΤΑΙ Nονοκατοικ?α (κατασκευ> 2000) Nε σαλονοκουζ?να, 2 υ/δ, τζ0κι, Nπ0νιο, αποθ>κη, αυλ>, κ>ποX & βερ0ντα Nε καταπληκτικ> θ=α, στην πλατε?α του χωριοB ΧρBσω. ΤιN>: 75.000 ευρR. Τηλ. 6976716898. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη κατοικ?α, στο ΚαινοBριο Λοκρ?δοX. Ο 1οX @ροφοX 80 τ.N. χρησιNοποιε?ται σαν αποθ>κη, ενR ο 2οX 100 τ.N. ε?ναι κατοικ>σιNοX. Τηλ. 6972378537. ΠΛΕΙΤΑΙ ηNιτελ=X σπ?τι σε οικ@πεδο 1.040 τ.N. στον Αγ. ΓεRργιο ΤυNφρηστοB. ΤιN> ευκαιρ?αX: 28.000 ευρR. Τηλ. 6936725629. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBρια επιπλωN=νη Nεζον=τα 65 τ.N. Nε 2 υ/δ, Nπ0νιο & wc στουX Γοριαν0δεX. ΤιN>: 150.000 ευρR. Τηλ. 6973588107. ΠΛΟΥΝΤΑΙ Nια κατοικ?α πλ>ρωX ανακαινισN=νη στη Ν=α Β?νιανη & Nια κατοικ>σιNη κατοικ?α Nε φωX & νερ@ στην Παλι0 Β?νιανη. ΤιN> συζητ>σιNη. Τηλ. 6976496186. ΠΛΕΙΤΑΙ NεταχειρισN=νη γκαρσονι=ρα Nε πανοραNικ> θ=α, ατοNικ> θ=ρNανση – Nπ@ιλερ, βασικ> επ?πλωση, πλησ?ον πλατε?αX Καρπενησ?ου. Τηλ. 2310912350. AρεX 1-4 N.N. & 6-8 N.N.


Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετZρτη 4 Απριλkου 2012 / Σελkδα 27

Ε

υρ υτ α

ΠΛΕΙΤΑΙ SEAT LEON sport up full extra, yοντiλο 2006, yε 67.000 χλy. Τιyj: 8.500 ευρ}. ΑνταλλZσσεται yε 4x4 αγροτικl. Τηλ. 6988070832. ΠΛΕΙΤΑΙ yοτοσυκλiτα SUM UP200, yοντiλο 2006, yε 2300 χλy. Τιyj: 1.400 ευρ}. Τηλ. 6988070832. ΠΛΕΙΤΑI κλοmβα MERCEDES VITO 110 CDI 2700cc, thermo diesel, yε κεντρικl κλεkδωyα, σκZρεƒ φlρτωσηƒ, immobilizer, radio-cd, air-condition. Τιyj: 8.200 ευρ}. Τηλ. 6979331611. ΠΛΕΙΤΑΙ κλοmβα Mercedes 112 cdi, yοντiλο G01, απl Γερyανkα, σε Zριστη κατZσταση. Τηλ. 6976189613. ΠΛΕΙΤΑΙ Toyota Corolla 1400cc, yοντiλο 8/2002, 140.000 χλy, yε κεντρικl κλεkδωyα, immobilizer, φιyi ηλεκτρικZ παρZθυρα, ηλ. καθρiπτεƒ, ζZντεƒ αλουyινkου 15’’, συναγερyl, προβολεkƒ οykχληƒ, air condition, υδραυλικl τιylνι, lλα τα service κανονικZ. Τιyj: 4.800 ευρ}. Τηλ. 6972231860. ΠΛΕΙΤΑΙ Lancia Dedra 1800cc, yοντiλο ’92, για κυκλοφορkα j απlσυρση, σε καλj κατZσταση. Τιyj: 550 ευρ}, συζητjσιyη. 6974998333. ΠΛΕΙΤΑΙ Mitsubishi Pajero Pinin 4x4, 1800cc, yοντiλο ’06, ατρακZριστο, yε εγγmηση αντιπροσωπεkαƒ. Τιyj: 11.000 ευρ}. Τηλ. 6944916371. ΠΛΕΙΤΑΙ BMW 320Ci V6, yοντ. 2001, 84.000 χλy., 2θυρο, yε καθkσyατα bucket, φ}τα Xenon, σε Zριστη κατZσταση, απl γκαρZζ. Τιyj: 9.000 ευρ}. Τηλ. 6944598797. ΠΛΕΙΤΑΙ κοντiινερ 12 yiτρων. Τηλ. 2237025620. ΠΛΕΙΤΑΙ SKODA OKTAVIA TOUR 1800cc, 150 bhp, 80.000 χλy, yοντiλο 5/2005, ατρακZριστο, πρ}το χiρι, χρ}yατοƒ yαmρο. Τηλ. 6972879173. ΠΛΕΙΤΑI RAV4 Luxury 2.000cc, πετρiλαιο, yοντiλο ’07, yε 105.000 χλy, full extra. Iεκτlƒ κZθε iλεγχοƒ. Τιyj: 25.500 ευρ}. Τηλ. 6977290221. ΠΛΕΙΤΑΙ Volkswagen 1600cc, full extra, χρ}yατοƒ ασηyk, yε 128.000 χλy, service 1 yηνlƒ, ΚΤΕΟ & καινοmρια λZστιχα. dλεγχοƒ δεκτlƒ. Τηλ. 6973341862. ΑΓΟΡΑΖ αυτοκkνητα j πιστοποιητικZ για απlσυρση. Γι}ργοƒ Παπαδηyητρkου. Τηλ. 6932447939. ΠΛΕΙΤΑI TOYOTA LAND CRUISER LUXURY 3000cc, πετρiλαιο, yοντiλο, 9/2007, 3θυρο, 56.000 χλy. Τιyj: 28.000 ευρ}. Τηλ. 6944317315. ΠΛΕΙΤΑI LAND ROVER FREELANDER II, HSE i6, 68.000 χλy, χρ}yατοƒ γκρι, service αντιπροσωπεkαƒ, airbag 8+, ατρακZριστο, προβολεkƒ οykχληƒ, Xenon φ}τα, ABS, ηλεκτρικZ παρZθυρα, κεντρικl κλεkδωyα, ηλεκτρικοk καθρiφτεƒ, CD Player, δερyZτινα καθkσyατα, Cruise Control, αισθητjραƒ βροχjƒ, ηλεκτρικZ καθkσyατα. Τιyj: 24.000 ευρ}. Τηλ. 6976762626. ΠΛΕΙΤΑI BMW E36 1600cc, 116hp, yοντiλο ’95, yε διζωνικl κλιyατισyl, ζZντεƒ αλουyινkου 15’’, συναγερyl. ΑτρακZριστο, σε Zριστη κατZσταση. Τιyj συζητjσιyη. Τηλ. 6986648943. ΠΛΕΙΤΑI DAEWOO 800cc, yοντiλο ’00, yε air condition, καινοmρια λZστιχα, yια 4αδα χιονολZστιχα, καινοmριο αyορτισiρ, yε 100.000 χλy. Iεκτlƒ κZθε iλεγχοƒ. Τηλ. 6985800657. ΠΛΕΙΤΑI GOLF 4 1.8 turbo, full extra, 420 hp. Τιyj 10.500 (συζητjσιyη). Τηλ. 6984454849. ΠΛΕΙΤΑΙ SUZUKI GRAND VITARA 1600CC, yοντiλο 8/04, χρ}yα yπεζ yεταλλικl, 95.000 χλy., full extra, βιβλkο service, ατρακZριστο, πρ}το χiρι, ιδι}τηƒ. Τιyj: 8.500 ευρ}. Τηλ. 6976720807. ΠΛΕΙΤΑΙ SKODA OCTAVIA, yοντiλο G04, 1800cc, 4x4. Τιyj συζητjσιyη. Τηλ. 6944532365. ΠΛΕΙΤΑΙ Fiat Panda 1250cc, yοντiλο 11/05, 50.000 χλy, χρ}yατοƒ λαχανk. Τιyj: 5.000 ευρ}. Τηλ. 2237025612, 6978590696. ΠΛΕΙΤΑI τζιπ LAND ROVER FREELANDER 188cc, 125hp, ατρακZριστο, full extra. Τιyj: 5.800 ευρ}. Τηλ. 6979223694. ΠΛΕΙΤΑI SEAT IBIZA 1400cc, 101hp, yοντiλο 2002 yε 75000km. Iιαθiτει κλιyατισyl, υδραυλικl τιylνι, υπολογιστj ταξιδιοm, ηλεκτρικZ παρZθυρα εyπρlƒ, συναγερyl. Πρlσφατο yεγZλο servis και καινοmργια λZστιχα. Τιyj 3500 ευρ}. Τηλ. 6944563313. ΠΛΕΙΤΑΙ VW Passat 1.600 cc, yοντiλο ‘98, 110.000 χλy, σε αρkστη κατZσταση, yε ηλ. παρZθυρα & καθρiφτεƒ, A/C, συναγερyl, immobilizer. Iεκτlƒ κZθε iλεγχοƒ. Τιyj: 6.000 ευρ} yετρητZ. Τηλ. 6944563313. ΠΛΕΙΤΑI LADA NIVA 2002, πρZσινο, yε 54.000 χλy. Τιyj: 2.900 ευρ}. Τηλ. 6977500332. ΠΛΕΙΤΑΙ NISSAN SYNNY 1400cc, yοντiλο ’93, 188.000 χλy, χρ}yα λευκl. 6972053346. ΠΛΕΙΤΑI MERCEDES C200, 1800cc, 163HP, χωρkƒ τεκyjριο, 78.000 χλy., yοντiλο 2003, σε Zριστη κατZσταση, φυλZσσεται σε γκαρZζ. Iεκτlƒ κZθε iλεγχοƒ. Τιyj: 14.500 ευρ}. Τηλ. 6974096857. ΠΛΕΙΤΑI Jeep Cherokee 2.400cc. Τηλ. 6973744901. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκkνητο Lada Niva 1700cc, 08/2006, 25000km, yε σχZρεƒ οροφjƒ, προβολεkƒ οykχληƒ, συναγερyl, Air Condition, υδραυλικl τιylνι, ρZδιο CD MP3, σε Zριστη κατZσταση. Τιyj 6.500 ευρ}. Τηλ. 6976787696 ΠΛΕΙΤΑI τζιπ SUZUKI SAMURAI 1300cc, yοντiλο 2000. Τηλ. 6988627180. ΠΛΕΙΤΑI MITSUBISHI COLT 1300cc, yοντiλο 2000 & χρ}yατοƒ yπλε. Τηλ. 6976079375. ΠΛΕΙΤΑΙ OPEL CAMPO 4x4 yοντiλο ’93, βενζινοκkνητο, καταλυτικl yε καινοmρια λZστιχα και αyορτισiρ. Αλλαγj και yε yικροyεσαkο ΙΧ επιβατικl yοντiλο 2001 και νεlτερο. Τιyj: 4.000 ευρ}, συζητjσιyη. Τηλ. 6979400552. ΠΛΕΙΤΑΙ HYUNDAI SANTA FE σε Zριστη κατZσταση yε δερyZτινα καθkσyατα, κοτσαδlρο, ηλιοροφj. Τιyj: 14.000 ευρ}. Τηλ. 6973261924. ΠΛΕΙΤΑΙ MERCEDES VITO 110D turbo diesel, yοντiλο ’99. cδεια για αγροτικl- επαγγελyατικl. Τηλ. 6981501043. ΠΛΕΙΤΑI SUV 4x4 yZρκαƒ MAZDA TRIBUTE 2000cc, yοντiλο 2003, χρ}yατοƒ yπλε, ατρακZριστο, yε ζαντολZστιχα, ηλιοροφj, δερyZτινα καθkσyατα, pull bar, σχZρα σκι, mp3 player, ηχοσjστηyα, full extra, yε 100.000 χλy. Iεκτlƒ κZθε iλεγχοƒ. Τιyj ευκαιρkαƒ: 10.500 ευρ}. Τηλ. 6974405823. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκkνητο Renault Laguna 1600cc, yοντiλο 2001, χρ}yατοƒ ασηyk πiρλα, 78.000 χλy., full extra. Τηλ. 6983510744. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκkνητο Nissan Primera 1600cc, yοντiλο ’98, σε Zριστη κατZσταση, προστατευyiνο σε γκαρZζ. Τηλ. 6972888565. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκkνητο NISSAN PRIMERA 1600 cc, yοντiλο ’98, ατρακZριστο. Iεκτlƒ κZθε iλεγχοƒ. Τηλ. 6972888565. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκkνητο PAJERO PANIN 1800cc, yε ζZντεƒ αλουyινkου, χρ}yατοƒ ασηyk, σε Zριστη κατZσταση. Τηλ. 2237024564.

ΙΑΦΟΡΑ

ΠΛΕΙΤΑI j ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιχεkρηση kντερνετ καφiyπιλιZρδα, 200 τ.y., στο κiντρο τηƒ πlληƒ, ΚοσyZ Αιτωλοm 23, λlγω yετανZστευσηƒ. Τηλ. 6984296606. ΠΛΕΙΤΑI λZδι απl τιƒ ΡZχεƒ Φθι}τιδαƒ, σε προσιτj τιyj. Τηλ. 6986112388. ΠΛΕΙΤΑI πλjρηƒ καινοmριοƒ εξοπλισylƒ καφετiριαƒyπαρ. Αγορασyiνοƒ 20.000 ευρ}, πωλεkται 12.000 ευρ}. Τηλ. 6986163828. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 χ}ροι, 300 τ.y. iκαστοƒ. Ο 1οƒ lροφοƒ πλησkον IΕΗ (600 ευρ}) & ο 2οƒ lροφοƒ κZτω απl τη IΕΗ (300 ευρ}). Τηλ. 2237022131. ΠΛΕΙΤΑΙ επαγγελyατικlƒ εξοπλισylƒ, σχαριiρα υγραερkου διπλj, παγοyηχανj 40 κιλ}ν, ψυγεkο-πZγκοƒ, πλυντjριο πιZτων, λZντζα τριπλj, 2 ποτηριiρεƒ τοkχου & ερyZριο yε ψmκτη. Τιyiƒ λογικiƒ. Τηλ. 6981177489. ΠΛΕΙΤΑΙ ψυκτικl yηχZνηyα (ψυγεkο) για επαγγελyατικl αυτοκkνητο (κατZλληλο για κρiατα, ψZρια, φροmτα). Τηλ. 6988070832. ΧΑΘΗΚΕ σκυλk ρZτσαƒ Σiτερ, θηλυκl, ασπρlyαυρο, σκουρlχρωyο, yε yπλε λουρk & πρZσινο yπkπερ, στη «Βρmση ΖαχαρZκη», στην περιοχj τηƒ ΦουρνZƒ. Ikνεται και αyοιβj. Τηλ. 6942275715. ΠΛΕΙΤΑΙ κατZστηyα 160 τ.y. στην πρ}ην IΑΒΙΕ. Τηλ. 6972393044. Φιλlλογοƒ yε πολυετj πεkρα ΠΑΡΑ Ι ΕΙ ιδιαkτερα yαθjyατα σε yαθητiƒ δηyοτικοm, γυyνασkου & λυκεkου, καθ}ƒ και ιδιαkτερα αγγλικ}ν, yεyονωyiνα j οyαδικZ. Τηλ. 2237023112, 6938566898. ΠΛΕΙΤΑΙ καντkνα πλjρωƒ εξοπλισyiνη. Τηλ. 2237041086, 6970925358. ΠΛΕΙΤΑI σlyπα πετρελαkου κεροζZν, yεταχειρισyiνη, σε Zριστη κατZσταση. Τιyj: 170 ευρ}. Τηλ. 6976899180. ΠΛΕΙΤΑΙ πιZνο ρ}σικο, yZρκαƒ BELARUS, καλοδιατηρηyiνο. Τηλ. 6947049883. ΠΛΕΙΤΑI επιχεkρηση yε εkδη οικιακ}ν συσκευ}ν, στην οδl Αθ. Καρπενησι}τη 42, στη yισj τιyj. Τηλ. 2237023601. ΠΛΕΙΤΑI τριφmλλι, Zχυρο & χορτZρι. Τηλ. 6932396375. Πτυχιοmχοƒ Παιδαγωγικοm Τyjyατοƒ Iηyοτικjƒ Εκπ/σηƒ ΠΑΡΑ Ι ΕΙ ιδιαkτερα yαθjyατα και αναλαyβZνει την καθηyερινj προετοιyασkα yαθητ}ν Iηyοτικοm. Τηλ. 6978531770. ΠΛΕΙΤΑI επιχεkρηση iτοιyων ενδυyZτων στο κiντρο τηƒ πlληƒ. Τηλ. 6945776025. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικlπεδο 400 τ.y. iναντι ΙΚΑ. Τηλ. 6976926399. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πZρκινγκ αυτlνοyο yε αποθjκη στην οδl Σακκαλj. Τηλ.6974707561. ΠΛΕΙΤΑΙ ουζερk-yεζεδοπωλεkο στην οδl hδραƒ 4, στον ΞηριZ. Τηλ. 6973024007. Κ. Κ}σταƒ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ηyιυπlγειο κατZστηyα 85 τ.y. στην οδl Αθ. Καρπενησι}τη 60. Τιyj χαyηλj. Τηλ. 6934005639, 2231032345. ΠΛΕΙΤΑΙ ο εξοπλισylƒ (ρZφια-γlνδολεƒ κ.λπ.) του καταστjyατοƒ «ΣΕΗΟΣ», λlγω ανακαkνισηƒ. Τηλ. 2237089000. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτlyατοƒ πωλητjƒ τσιγZρων. Τιyj: 900 ευρ}. Τηλ. 6979512099. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατZστηyα 35 τ.y. στην οδl Κονδmλη 4. Τηλ. 6974305119. Τελειlφοιτη Φιλολογkαƒ Πανεπιστηykου Ιωαννkνων ΠΑΡΑ Ι ΕΙ ιδιαkτερα yαθjyατα σε yαθητiƒ Iηyοτικοm & Γυyνασkου & καθηyερινj προετοιyασkα σε yαθητiƒ Iηyοτικοm. Τηλ. 2237025911, 6972187047. ΠΛΕΙΤΑI yεyονωyiνα j ολlκληροƒ πλjρηƒ εξοπλισylƒ εστιατορkου (τραπεζοκαθkσyατα, ψυγεkα, γκριλιiρα κ.α.). Τιyj λογικj. Τηλ. 6981177489. ΠΛΟΥΝΤΑΙ χειροποkητα ξmλινα παγκZκια εξωτερικοm χ}ρου yε yαξιλZρεƒ. Τιyj χαyηλj. Τηλ. 6981177489. ΠΛΕΙΤΑI αχρησιyοποkητη χlβολη yε δ}ρο χZλκινα yπρkκια. Τιyj πολm καλj. Τηλ. 6981177489. Μουσικlƒ παραγωγlƒ & καθηγητjƒ yουσικjƒ ΠΑΡΑ Ι ΕΙ yαθjyατα κλασσικοm & yοντiρνου πιZνου, αρyονkου, συνθεσZιζερ, φωνητικjƒ ορθοφωνkαƒ και θεωρητικ}ν. Τηλ. 6932755765. Καθηγjτρια Αγγλικ}ν ΠΑΡΑ Ι ΕΙ yαθjyατα. Τηλ. 6978413977. Μαθηyατικlƒ ΠΑΡΑ Ι ΕΙ ιδιαkτερα yαθjyατα σε yαθητiƒ Γυyνασkου-Λυκεkου, για τιƒ εξετZσειƒ Σεπτεyβρkου, αλλZ και τη νiα χρονιZ. Τιyiƒ λογικiƒ. 6981283921. ΠΛΕΙΤΑΙ εξοπλισylƒ καταστjyατοƒ καλλυντικ}ν & κοσyηyZτων (διακοσyητικZ πZνελ κ.α.). Τηλ. 2237021391. ΠΛΕΙΤΑI σνακ-yπαρ-καφενεkο στην οδl Προυσιωτkσσηƒ 4, στην καινοmρια λαϊκj. Τηλ. 6984553367. ΠΛΟΥΝΤΑI iπιπλα, σχεδlν καινοmρια. 2 yονZ κρεβZτια yε τα στρ}yατZ τουƒ, 2 κοyοδkνα, 1 iπιπλο καθρiφτηƒ και 1 σαλlνι yπαyποm. Πωλοmνται & τyηyατικZ. Τηλ. 6970590689. ΠΛΕΙΤΑI καφi - σνακ yπαρ απiναντι απl το παλιl ΚΤΕΛ. Τιyj: 35.000 ευρ}. Τηλ. 6974219314. ΠΛΕΙΤΑI επαγγελyατικl ψυγεkο. Τηλ. 6972444346. ΠΛΕΙΤΑΙ καραyπkνα Caesar Guerini Cladius Kalliston σε Zριστη κατZσταση. Τιyj: 1150 ευρ}. Τηλ. 6974466870. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγειοƒ επαγγελyατικlƒ χ}ροƒ 135 τ.y. στην Γ. ΚαραϊσκZκη 7 & Κατσαντ}νη 1 γωνkα. Τηλ. 6981501171, 6980416337. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 καταστjyατα 250 τ.y. το καθiνα j 1 κατZστηyα 500 τ.y. στην πρ}ην IΑΒΙΕ. Τηλ. 6972393044. ΠΛΕΙΤΑI yαντεyiνια ξυλlσοyπα yικρ}ν διαστZσεων yε ικανlτητα θiρyανσηƒ 40 τ.y. Τιyj: 120 ευρ}. Τηλ. 6932988422. ΠΛΕΙΤΑI καντkνα 308 MERCEDES. Τηλ. 6970925358, 2237041086. ΠΛΕΙΤΑI εξοπλισylƒ πανηγυρι}ν (τραπiζια, καρiκλεƒ, 2 φορτηγZ ψυγεkα, ψυγεkα-καταψmκτεƒ, 1 φορτηγl yεταφορZƒ). Τηλ. 6972772154. ΠΛΕΙΤΑΙ γκρiιντερ 140G , yε air condition γνjσιο & αυτlyατο γρασZρισyα. Τηλ. 6974347164. ΠΛΕΙΤΑI αναψυκτjριο πλjρωƒ εξοπλισyiνο στον πεζlδροyο Καρπενησkου. Τιyj συζητjσιyη. Τηλ. 6932988422. ΠΛΕΙΤΑI ταβiρνα πλjρωƒ εξοπλισyiνη, στον Προυσl. Iηy. Αναγνωστlπουλοƒ. Τηλ. 6936884744, 2237080198.

ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ για αντιπαροχj οικlπεδο 4000 τ.y., εκτlƒ σχεδkου, επικλινiƒ, αyφιθεατρικl, Zρτιο & οικοδοyjσιyο, yε απiραντη θiα, επk τουƒ δρlyου ΜεσαyπελιZƒ – ΚορυσχZδων (Χοmyα) ανZyεσα σε ξεν}νεƒ & πολυτελεkƒ οικkεƒ. Τηλ. 6932708713 ΠΛΕΙΤΑΙ πλjρηƒ εξοπλισylƒ ταβiρναƒ σε Zριστη κατZσταση. Τηλ. 6976145013. ΠΛΕΙΤΑΙ κοyyωτjριο yε yεγZλο πελατολlγιο για προσωπικοmƒ λlγουƒ. Τηλ. 6977267285. ΠΛΕΙΤΑΙ βοηθητικlƒ χ}ροƒ yε αποθjκη στον Πρ. Ηλkα. Τηλ. 6973498760. ΠΛΕΙΤΑI επιχεkρηση ταβiρνα-yπαρ εν λειτουργkα, yε βερZντεƒ & θiα, iναντι Νοσοκοyεkου, λlγω συνταξιοδlτησηƒ. Τηλ. 2237025773, 6972316897. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγειοƒ επαγγελyατικlƒ χ}ροƒ 120 τ.y., στον ΚZτω ΞηριZ (Περιοχj Θεοτlκου). Τηλ. 6977637347. dyπειρη κοπiλα, yε αγZπη για τα παιδιZ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φmλαξη παιδι}ν. Τηλ. 6978517992.

Α

νι κά

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 2ου ορlφου, στην οδl Εθνικjƒ ΑντιστZσεωƒ 5. Τηλ. 2109737334, 6978282502. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι yε αυτlνοyη θiρyανση στη ΛαγκαδιZ. Τιyj: 170 ευρ}. Τηλ. 6974114496. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι yε αυτlνοyη θiρyανση στον ΚZτω ΞηριZ. Τηλ. 6989723005. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmριο, Zνετο διαyiρισyα 45 τ.y., επιπλωyiνο j yη, yε yεγZλη βερZντα & αποθjκη, επk τηƒ Χρ. Καραπιπiρη. Τιyj προσιτj. Τηλ. 2237023112, 6973764830, 6938566898. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyiρισyα 50 τ.y. yε αυτονοykα, πλησkον ΤΕΙ και CINEMA. Τιyj: 200 ευρ}. Τηλ. 2237024122, 6937808083. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ νεlδyητεƒ γκαρσονιiρεƒ, επιπλωyiνεƒ, στην οδl Μεγ. ΑλεξZνδρου 30, κοντZ στο 1ο Iηy. Σχολεkο, στη ΛαγκαδιZ. Τιyj προσιτj. Τηλ. 6982668160. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατοικkα, κατασκευjƒ 2007, yε καθιστικl, κουζkνα, λουτρl και 3 υ/δ στο ΜεγZλο Χωριl. Τηλ. 6977901496. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι επιπλωyiνο, yε αυτlνοyη θiρyανση, ενεργειακl τζZκι και θiα, στην οδl Κολοκοτρ}νη 5. Τιyj: 250 ευρ}. Τηλ. 2237022766, 6984345869. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι στο Καρπενjσι. Τηλ. 2237024585. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ υπlγεια γκαρσονιiρα στο Καρπενjσι. Τηλ. 2237024585. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyiρισyα 45 τ.y., 1ου ορlφου, yε αυτlνοyη θiρyανση, στην οδl Νικ. ΣτρZτου 36. Τηλ. 6979221285,6946001324. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγειο διαyiρισyα 45 τ.y., yε αυτlνοyη θiρyανση, στην οδl Νικ. ΣτρZτου 36. Τηλ. 6979221285, 6946001324. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι πλjρωƒ επιπλωyiνο, yε τζZκι και πανοραyικj θiα, χωρkƒ κοινlχρηστα, στην οδl Γενναδkου 5. Τιyj λογικj. Τηλ. 2237022697, 6976768870. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χ}ροƒ στZθyευσηƒ σε κλειστl γκαρZζ, στην οδl Αγ. ΝικολZου. Τηλ. 2237022697, 6976768870. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyiνο, καινοmριο, διαyπερiƒ, yε αυτlνοyη θiρyανση, δkπλα στο Γηροκοyεkο. Τηλ. 6979117800-801, 2237021061. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνη yονοκατοικkα 80 τ.y. yε αυτlνοyη θiρyανση, για σεζlν j επ’ αlριστον, στο Ν. IερyZτι (ΜεγZλο Χωριl). Τηλ. 6972888139, 6976778825. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ yεζονiτα yε 3 υ/δ, επιπλωyiνη, yε αυτlνοyη θiρyανση & τζZκι. ΚατZλληλο & για φοιτητiƒ. Τιyj: 330 ευρ}. Τηλ. 6978892853. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ υπερυψωyiνο ισlγειο διαyiρισyα 102 τ.y., πολυτελοmƒ κατασκευjƒ, πλjρωƒ επιπλωyiνο, yε αυτlνοyη θiρyανση & τζZκι, στο 1ο Iηy. Σχολεkο. Τηλ. 2237023600, 6974904356. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφεkο 50 τ.y. κZτω απl την επlπτρια εργασkαƒ, στην οδl Αγ. ΝικολZου 1. Τηλ. 6947008036. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι yε αυτlνοyη θiρyανση, χωρkƒ κοινlχρηστα, στη ΛαγκαδιZ. Τηλ. 6976550497. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεlδyητο διαyiρισyα 72 τ.y., 2ου ορlφου, επιπλωyiνο, yε 2 υ/δ, αποθjκη & πZρκινγκ, σε κεντρικl σηyεkο. Τηλ. 6974452745, 2109622637. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyiνο, yε αυτlνοyη θiρyανση, πλησkον 2ου Iηy. Σχολεkου. Τηλ. 6980796478. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyiρισyα 52 τ.y. πλjρωƒ επιπλωyiνο, yε αυτlνοyη θiρyανση. Τηλ. 2237023340, 6976686352. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα ηyιεπιπλωyiνη, yε αυτlνοyη θiρyανση, 10 y. απl την πλατεkα. Τηλ. 6987234274. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι yε αυτlνοyη θiρyανση στον ΚZτω ΞηριZ. Τηλ. 6977599681, 2641058575. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyiνο χωρkƒ κοινlχρηστα, δkπλα στο 3ο Iηy. Σχολεkο. Τηλ. 6981308457, 6937812252. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyiνο yε αυτlνοyη θiρyανση. Τηλ. 2237023697. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγειο 70 τ.y. περkπου, yε 2 υ/δ, ξεχωριστj εkσοδο, αυτlνοyο, διαyπερiƒ, ηλιlλουστο, yερικ}ƒ επιπλωyiνο (εφlσον ζητεkται). Τιyj: 150 ευρ}. Τηλ. 2237080601, 6985645859. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι καινοmριο, ρετιρi, yε τζZκι & αυτlνοyη θiρyανση, δkπλα στο Γηροκοyεkο. Τηλ. 6979117800-01, 2237021061. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmριο ισlγειο κατZστηyα 80 τ.y. yε αυτlνοyη θiρyανση, για lλεƒ τιƒ χρjσειƒ, δkπλα στο Γηροκοyεkο. Τηλ. 6943068288, 6979117802, 2237022742. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyiρισyα 90 τ.y., 1ου ορlφου, yε 4 υ/δ & αυτlνοyη θiρyανση, για επαγγελyατικj στiγη, στο κiντρο τηƒ πlληƒ, στην οδl Ιεροyνjyονοƒ 4. Τηλ. 2237022766. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνη γκαρσονιiρα, yε αυτlνοyη θiρyανση, στη ΛαγκαδιZ. Τηλ. 6984760494. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνο 2αρι, yε αυτlνοyη θiρyανση, στη ΛαγκαδιZ. Τηλ. 6984760494. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 84 τ.y., σε καινοmρια πολυκατοικkα, στην οδl Προυσιωτkσσηƒ 29. Τηλ. 2237024148. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyiρισyα 35 τ.y., ρετιρi, 3ου ορlφου, φρεσκοβαyyiνο & ανακαινισyiνο, πλησkον Οδοντιατρικjƒ Σχολjƒ και Νοσοκοyεkων Παkδων, στο Γουδk. Τηλ. 6944344804. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγειο 3αρι iναντι ΚΤΕΛ. Τηλ. 2237023754, 6974409450. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωyiνα δωyZτια στο Καρπενjσι. Τηλ. 6976189613. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγειο 2οροφηƒ οικkαƒ yε χολ, κουζkνα, wc, σlyπα πετρελαkου, θiα, πλjρωƒ επιπλωyiνο, πλησkον κεντρικjƒ πλατεkαƒ. Τηλ. 22370-23044. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyiρισyα 42 τ.y., επιπλωyiνο, yε λkγα κοινlχρηστα, στην οδl Αφροδkτηƒ. Τηλ. 6976899180. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmριο επιπλωyiνο διαyiρισyα για σεζlν (Οκτ}βριοƒ-Ιοmλιοƒ) για δZσκαλο, καθηγητj κ.ο.κ., δkπλα στο κολυyβητjριο. Τηλ. 6971959290. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyiρισyα 55 τ.y., διαyπερiƒ, 1ου ορlφου, ηyιεπιπλωyiνο, yε τζZκι & υπlγειο γκαρZζ, απiναντι απl το Πανlραyα. Τηλ. 6972318105. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνο διαyiρισyα 55 τ.y. σε καινοmργια πολυκατοικkα κοντZ στο κiντρο. Τηλ. 2237024310, 2237080460. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι iναντι 2ου Iηy. Σχολεkου. Τιyj συζητjσιyη. Τηλ. 6944263592. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνη γκαρσονιiρα 30 τ.y. yε αυτlνοyη θiρyανση στην οδl Ρ. Φεραkου 7. Τηλ. 6945064020. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πiτρινη επιπλωyiνη κατοικkα 40 τ.y. στο Μικρl Χωριl. Τηλ. 6936973174. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι iναντι Συνεδριακοm Κiντρου. Τηλ. 6972462371, 2109920729. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ yονοκατοικkα 70 τ.y., επιπλωyiνη, yε τζZκι & καλοριφiρ στη θiση «Ισι}yατα», στο Βουτmρο. Τιyj: 400 ευρ}. Τηλ. 6942274698. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ studio πλjρωƒ εξοπλισyiνο, yε αυτονοykα, ηλιακl θερyοσkφωνα, θiσειƒ πZρκινγκ, θiα, χωρkƒ κοινlχρηστα. Τηλ. 2237080088, 6974466781. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγειο 3αρι yε τζZκι, κjπο, χωρkƒ κοινlχρηστα, στην οδl Ηφαkστου 10. Τιyj χαyηλj. Τηλ. 6934005639, 2231032345. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα 32 τ.y. πλjρωƒ επιπλωyiνη, yε αυτlνοyη θiρyανση, παραπλεmρωƒ Iικαστηρkων. Τηλ. 6977921245. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνο 2αρι, 3ου ορlφου, κοντZ στο Νοσοκοyεkο. Τηλ. 2237023568, 6979099256. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι yε αυτlνοyη θiρyανση & τζZκι στην οδl Τjλου 2. Τηλ. 6932979185, 6944103482. Κα Πlπη. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmριο 2αρι, 2ου ορlφου, πλjρωƒ επιπλωyiνο, yε αυτονοykα. Τηλ. 2237080650, 6972517167. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γωνιακl 2αρι 2ου ορlφου, yε εντοιχιζlyενη ηλ. κουζkνα, air condition, γραφεkο & βιβλιοθjκη, στον Αγ. Νικlλαο, πλησkον ηλεκτρικοm, στην Αθjνα. Τηλ. 6974010829, 6932295161. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα 35 τ.y., 1ου ορlφου, στη IZφνη, Αθjνα. Τηλ. 6978519718. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνη γκαρσονιiρα στο κiντρο. Τηλ. 6977418250. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 55 τ.y., πλjρωƒ επιπλωyiνο, yε αυτlνοyη θiρyανση, στην οδl Προυσιωτkσσηƒ 2. Τιyj λογικj. Τηλ. 2237025911, 6981610658. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmριο 4αρι 120 τ.y., πλjρωƒ επιπλωyiνο, yε κλειστj θiση στZθyευσηƒ & αποθjκη, πkσω απl τη Νοyαρχkα. Τηλ. 6977081490. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα 30 τ.y. προσlψεωƒ, 1ου ορlφου, ανακαινισyiνη, στην οδl Σεβαστkαƒ 41 Ιλkσια ΖωγρZφου, Αθjνα. Τηλ. 2237023393, 6973734896. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyiνο, yε αυτlνοyη θiρyανση, στην οδl Γ. ΚαραϊσκZκη. Τηλ. 2237080630, 6972274366. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyiρισyα 120 τ.y. πkσω απl τη Νοyαρχkα, στην οδl Κατσαντ}νη 2. Τηλ. 6946604879. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα 30 τ.y., 2ου ορlφου, πλησkον Πανεπιστηykου ΠειραιZ. Τηλ. 6978519718. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmριο 3αρι yε yεγZλη βερZντα & αποθjκη, στην οδl Χρ. Καραπιπiρη 16, κοντZ στο 2ο Iηy. Σχολεkο. Τιyj λογικj. Τηλ. 2237023112, 6938566898. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyiρισyα 55 τ.y. yε αυτlνοyη θiρyανση, κοντZ στην αγορZ. Τηλ. 6978891096. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, στη Λαykα, διαyiρισyα 68 τ.y., 3ου ορlφου, διαyπερiƒ, επιπλωyiνο, γκαρZζ προαιρετικl, στην οδl Αβiρωφ 34-36. Τηλ. 6973829980, 6974904356. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι 1ου ορlφου, yε αυτlνοyη θiρyανση, yπlιλερ, ylνωση στην οδl Χαρ. Τρικοmπη 26. Τηλ. 2237023734, 6979169582. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγειο 3αρι yε αυτlνοyη θiρyανση, στην οδl Κατσαντ}νη 4, δkπλα στην Α/θyια Εκπαkδευση. Τηλ. 6977788958. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι στο Καρπενjσι. τηλ. 2237024585. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ 2αρια καινοmρια, επιπλωyiνα j yη, yε αυτlνοyη θiρyανση, στην οδl Αρyονkαƒ 7. Τηλ. 6977949490, 6972261367. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνη γκαρσονιiρα yε αυτlνοyη θiρyανση στον ΚZτω ΞηριZ. Τηλ. 6977599681. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα επιπλωyiνη j yη, iναντι Iηyαρχεkου. Τιyj συζητjσιyη. Τηλ. 6986017145. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 1ου ορlφου, yε αυτονοykα θiρyανσηƒ, επk τηƒ οδοm Ιατρkδου. Τηλ. 6948599446. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyiρισyα δmο δωyατkων, χολ, κουζkνα, yπZνιο πλησkον πλατεkαƒ. Τιyj ευκαιρkαƒ. Τηλ. 6948599446. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ εξοχικj yονοκατοικkα 95 τ.y. πλjρωƒ επιπλωyiνη, yε θiα, για 2 οικογiνειεƒ, στουƒ ΚορυσχZδεƒ. Τιyj πολm καλj. Τηλ. 6942291937. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyiνο, yε αυτlνοyη θiρyανση, στην οδl ΠZτyου 16, στον Προφjτη Ηλkα. Τηλ. 2237025328. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα 40 τ.y. 1ου ορlφου, επιπλωyiνη, yε αυτlνοyη θiρyανση στην οδl Γενναδkου 6. Τηλ. 6973243114. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyiνο, 1ου ορlφου, yε αυτlνοyη θiρyανση κοντZ στο 2ο Iηy. Σχολεkο. Τηλ. 2237023311, 6947295661. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωyiνεƒ νεlδyητεƒ γκαρσονιiρεƒ στη ΛαγκαδιZ. Τηλ. 6978503364, 6982668160. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ yονοκατοικkα στην παραλkα Ραχ}ν Φθι}τιδαƒ για θερινj j χειyερινj περkοδο. Τηλ. 6978503364, 6982668160. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι πλjρωƒ επιπλωyiνο yε αυτlνοyη θiρyανση, τζZκι, χωρkƒ κοινlχρηστα, yε υπiροχη θiα στην οδl Γενναδkου 5. Τηλ. 6976768870, 2237022697. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 85 τ.y. στην οδl Γ. Κονδmλη 13, κοντZ στην Εφορkα. Τηλ. 2237025236. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελyατικlƒ χ}ροƒ yε yικρj κουζkνα & yπZνιο στην οδl Γ. Κονδmλη 13, κοντZ στην Εφορkα. Τηλ. 2237025236. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyiρισyα 60 τ.y. στην οδl Ζαχ. Παπαντωνkου 2, πZνω απl τα γραφεkα τηƒ Ν.I., κοντZ στην κεντρικj πλατεkα Καρπενησkου. Ιδανικl και για επαγγελyατικj στiγη. Τηλ. 6977278424, 2237080600. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι στη Θεσσαλονkκη, πλησkον Πανεπιστηykου, ιδανικl για 1-2 φοιτητiƒ. Τηλ. 6972879173. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ yονοκατοικkα yε 2 υ/δ, καθιστικl, κουζkνα, yπZνιο, αποθjκη, θiρyανση & κjπο στο Μεγ. Χωριl. Τηλ. 6972440396. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyiρισyα 75 τ.y., 1ου ορlφου, επk τηƒ οδοm Αθ. Καρπενησι}τη. Τηλ. 6972162956. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνη γκαρσονιiρα yε αυτlνοyη θiρyανση, πZρκινγκ, χωρkƒ κοινlχρηστα. Τηλ. 6977701893. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmρια ευρmχωρη γκαρσονιiρα 35 τ.y. 1ου ορlφου, yε αυτlνοyη θiρyανση & καινοmρια επkπλωση, κοντZ στο 2ο Iηy. Σχολεkο, στην οδl Ν. ΣτρZτου 74. Τιyj λογικj. Τηλ. 2237021253. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 92 τ.y., yε αυτlνοyη θiρyανση, 2 υ/δ, 2 yπZνια, κουζkνα,

αποθjκη, στην οδl Ν. ΣτρZτου. Τηλ. 2237024424, 6976700766. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ επιπλωyiνεƒ γκαρσονιiρεƒ. Τιyj λογικj. Τηλ. 2237023891. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι στην οδl Εθν. ΑντιστZσεωƒ 5. Τηλ. 2109735481, 6974339392. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελyατικlƒ χ}ροƒ 40 τ.y. κZτω απl τη IΟΥ Καρπενησkου. Ιδανικl για γραφεkο j yικρl κατZστηyα. Τηλ. 6949198770. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγειο 3αρι yε τζZκι στον Πρ. Ηλkα. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝIΡYΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyiρισyα 45 τ.y. πλjρωƒ επιπλωyiνο και εξοπλισyiνο, στον οδl Χαρ. Τρικοmπη 41. Τηλ. 2237023604. Ε ΝΟΙΚ ΙΑ ΖΕΤ ΑΙ γκαρσ ονιiρα 35 τ.y. 3ου ο ρlφο υ, πλjρω ƒ επιπλ ωyiνη , yε ασανσ iρ, πZνω απl τη ν τρZπεζ α Πειραι}ƒ. Τιyj π ολ m καλj. Τηλ . 2237023958 , 6973707675. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατZστηyα στην οδl Σπ. ΤσιτσZρα 6. Τιyj λογικj. Τηλ. 6944548038. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνη γκαρσονιiρα 35 τ.y. 1ου ορlφου, στην οδl Αγ. ΝικολZου 23. Τηλ. 2237023393, 6973734896. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατZστηyα 40 τ.y. επk τηƒ Ζηνοποmλου 37 (iναντι IΕΗ). Τηλ. 2237024480. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 1ου ορlφου, στην οδl Iωδ}νηƒ 6, στη Λαykα. Τηλ. 6977329711. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι οροφοδιαyiρισyα yε αυτlνοyη θiρyανση & τζZκι, σε Zριστη κατZσταση, στην οδl ΠZτyου. Κ. Κικj. Τηλ. 2237025993. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι πλjρωƒ επιπλωyiνο, yε αυτlνοyη θiρyανση, στην οδl ΠZτyου. Κ. Κικj. Τηλ. 2237025993. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι στην οδl Κυθjρων & Ζακmνθου, στον ΚZτω ΞηριZ. Τηλ. 6972444348. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyiρισyα 120 τ.y., 4ου ορlφου, yε 3 υ/δ, στην οδl Κατσαντ}νη 2. ΚατZλληλο και για γραφεkα. Τηλ. 6946604879. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyiνο, yε αυτlνοyη θiρyανση, δkπλα στο 3ο Iηy. Σχολεkο. Τηλ. 6937812252. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ yεγZλο ισlγειο 3αρι yε αυτlνοyη θiρyανση, επk τηƒ Ν. ΣτρZτου & Στ. Γρανkτσα 7, κοντZ στο 2ο Iηy. Σχολεkο. Τηλ. 2237023112, 6973764830, 6938566898. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 75 τ.y. 2ου ορlφου, χωρkƒ κοινlχρηστα, yε αυτlνοyη θiρyανση, τζZκι & βερZντεƒ γmρω-γmρω, κοντZ στουƒ Αγ. ΕυρυτZνεƒ. Τιyj: 300 ευρ}. Τηλ. 6973805922. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα στην ΠZτρα, δkπλα στο ΤΕΙ. Προτιyοmνται ΕυρυτZνεƒ φοιτητiƒ. Τηλ. 6972444342. Κ. Χρ. Κουτροmyπαƒ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyiρισyα 75 τ.y. yε αυτlνοyη θiρyανση στην οδl Ν. ΣτρZτου 53. Τηλ. 2237023340, 6976686352. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι σε καινοmρια πολυκατοικkα, στη ΛαγκαδιZ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝIΡYΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισyiνο οροφοδιαyiρισyα yε yεγZλεƒ βερZντεƒ, θiα & αυτlνοyη θiρyανση, iναντι DIA. Τιyj: 300 ευρ}. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝIΡYΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι σε Zριστη κατZσταση, yε αυτlνοyη θiρyανση & τζZκι, στον ΠZνω ΞηριZ. Τηλ. 6932915108. Κ. Γρηγlρηƒ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνο 2αρι πλησkον Νοσοκοyεkου. Τηλ. 6981610658. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι διαyiρισyα στο κiντρο τηƒ πlληƒ. Τηλ. 2237023434. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyiνο στην οδl Ζηνοποmλου 48. Τηλ. 6977360408. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνο studio σε καινοmρια πολυκατοικkα yε αυτlνοyη θiρyανση. Τηλ. 6999932550, 2641032550, 2641052568. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.y., 2ου ορlφου, πλjρωƒ επιπλωyiνο, yε αυτlνοyη θiρyανση στην οδl Αθ. Καρπενησι}τη 16. Τηλ. 6978351079, 2237025073. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ yονοκατοικkα (για σεζlν j ylνιyα) 80 τ.y. πλjρωƒ επιπλωyiνη, yε αυτlνοyη θiρyανση, τζZκι, γκαρZζ & κjπο στον Πρ. Ηλkα. Τιyj: 500 ευρ}. Τηλ. 6942579364. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι 2ου ορlφου yε αυτlνοyη θiρyανση κοντZ στο 2ο Iηy. Σχολεkο. Τηλ. 6973751839. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνη γκαρσονιiρα yε θiα την πλατεkα. Τηλ. 6977418250. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 3ου ορlφου, γωνιακl, ηyιεπιπλωyiνο, πZνω απl την ΤρZπεζα Πειραι}ƒ. Τηλ. 6976692084. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyiνο, yε αυτlνοyη θiρyανση στον ΞηριZ. Τηλ. 6977981653. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2χωρη γκαρσονιiρα 32 τ.y. ρετιρi, yε yεγZλη βερZντα & θiα, πλησkον yετρl Πανlρyου, στουƒ Αyπελlκηπουƒ. Τηλ. 6945476667. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmρια επιπλωyiνη γκαρσονιiρα κοντZ στον Βερlπουλο. Τηλ. 6974302989. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyiνο yε αυτlνοyη θiρyανση, δkπλα στο 2ο Iηy. Σχολεkο. Τηλ. 6973751839. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ρετιρi 55 τ.y στην οδl Σακαλj 10. Τηλ. 2237031811, 6973834658, 6907231553. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνη γκαρσονιiρα 30 τ.y. yε αυτlνοyη θiρyανση στην οδl Ρ. Φεραkου 7. Τηλ. 6945064020. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα 30 τ.y. στην οδl Παπακυριαζj 4, στη Λαykα. Τηλ. 6945064020. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι διαyπερiƒ yε αυτlνοyη θiρyανση & ελZχιστα κοινlχρηστα, στην cνω Κυψiλη. Τηλ. 6977432517. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.y., 2ου ορlφου, πλjρωƒ επιπλωyiνο, yε αυτlνοyη θiρyανση, στην οδl Αθ. Καρπενησι}τη 16. Τηλ. 2237025073, 6978351079. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyiρισyα 100 τ.y. yε 2 υ/δ στην οδl Μεγ. ΑλεξZνδρου 19. Τηλ. 2237023304. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι καινοmριο, κεντρικl, επιπλωyiνο, yε τζZκι & αυτlνοyη θiρyανση. ΕνοικιZζεται & για σεζlν. Τηλ. 6948517572. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγειο επιπλωyiνο 2αρι 55 τ.y. yε αυτlνοyη θiρyανση & τζZκι. Τηλ. 6984080017. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι 102 τ.y. Τηλ. 6973982754. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνο 2αρι. Τηλ. 2237080304. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πiτρινη επιπλωyiνη yονοκατοικkα 85 τ.y. yε κjπο, στο Μικρl Χωριl. Τηλ. 6945476667. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ yεγZλη, καινοmρια, επιπλωyiνη γκαρσονιiρα, χωρkƒ κοινlχρηστα, στη ΛαγκαδιZ. Τιyj: 200 ευρ}. Τηλ. 6988808087. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγεια οικkα 50 τ.y. στο ΜεγZλο Χωριl. κ. cννα. Τηλ. 6932240686, 6947429176. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνη γκαρσονιiρα στην οδl Κατσαντ}νη 4. Τιyj προσιτj. Τηλ. 2237025259. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνη γκαρσονιiρα 47 τ.y. σε ισlγειο yονοκατοικkαƒ που βλiπει σε αυλj, στην οδl Αθ. Καρπενησι}τη 84. Τηλ. 2237022726, 6976692084. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyiνο, yε αυτlνοyη θiρyανση, στην οδl Αφροδkτηƒ 11, απiναντι απl τη στεγασyiνη λαϊκj αγορZ. Τηλ. 6976868880. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ 2 καινοmρια διαyερkσyατα 75 τ.y. iκαστο, yε τζZκι. Το iνα 2ου lροφο, επιπλωyiνο yε ψυγεkο και κουζkνα. Τηλ. 2231032345, 6939005639. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 55 τ.y. περkπου πλjρωƒ επιπλωyiνο, yε αυτlνοyη θiρyανση στο 1ο Iηy. Σχολεkο, κοντZ στο ΤΕΙ, στην οδl ΚαφαντZρη & ΝικολZου. Τηλ. 6981501043. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmριο 2αρι διαyiρισyα yε αυτlνοyη θiρyανση στην οδl ΠZτyου 16 στον ΚZτω ΞηριZ. Τηλ. 2237025328, 6974989663. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι yε αυτlνοyη θiρyανση, πλjρωƒ επιπλωyiνο, yε τζZκι και πZρκινγκ σε νεlκτιστη πολυκατοικkα, στην οδl Χρ. ΚατσZyπα 4, στο δρlyο του Γηροκοyεkου. Τηλ. 6976768870, 2237022697. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmργιο πολυτελiƒ studio, πλjρωƒ επιπλωyiνο – εξοπλισyiνο, χωρkƒ κοινlχρηστα, σε κεντρικl σηyεkο τηƒ πlληƒ. Τηλ. 6977893247. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα 50 τ.y. yε τζZκι στον Προφjτη Ηλkα. Τηλ. 6976176700. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνο 2αρι 53 τ.y. yε αυτlνοyη θiρyανση κοντZ στη φοιτητικj εστkα, στη Λαykα. Τηλ. 6977352559. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.y. επιπλωyiνο yε αυτlνοyη θiρyανση. Τηλ. 2237025082, 6973080165. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyiνο yε αυτlνοyη θiρyανση στην οδl Αθ. Καρπενησι}τη, απiναντι απl το 4ο Iηy. Σχολεkο. Τηλ. 6976868880. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δmο 2αρια yε αυτlνοyη θiρyανση, στην οδl Ηφαkστου. Τηλ. 6972888152. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyiνο yε αυτlνοyη θiρyανση, χωρkƒ κοινlχρηστα. Τηλ. 2237023893.

Ν Ε

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΖΗ Τ εργασkα στην περιοχj του Καρπενησkου yε αντικεkyενο τιƒ διακοσyjσειƒ, κατασκευiƒ & συντηρjσειƒ κτηρkων & κτηyZτων. Μερικj j ολικj απασχlληση. Τηλ. 6934619179. Αντρlγυνα και Zτοyα ΖΗ ΤAME ylνιyη δουλειZ σε ελληνικZ εστιατlρια σε Γερyανkα-Ολλανδkα. IωρεZν διαyονj, διατροφj, ασφZλεια. Τηλ. 6984461854. Κυρkα yε εyπειρkα ΖΗ ΤΑ εργασkα παντlƒ τmπου. Τηλ. 6973532467. Βοηθlƒ βρεφοκlyου-παιδοκlyου yε προϋπηρεσkα, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φmλαξη yικρ}ν παιδι}ν & βρεφ}ν, πρωινiƒ & απογευyατινiƒ }ρεƒ. Τηλ. 6978330506. Γυναkκα ΖΗ ΤΑ εργασkα παντlƒ τmπου, τιƒ πρωινiƒ }ρεƒ. Τηλ. 6979294422. ΖΗ Τ εργασkα ωƒ yπiιyπι σkτερ. Τηλ. 6981308457, 6937812252. ΖΗ ΤΕ ΤΑΙ γυναkκα, κZτοχοƒ αυτοκινjτου, για πρωινj δουλειZ σε ξεν}να. Τηλ. 6972276829. ΖΗ ΤΕ ΤΑΙ αγροτεyZχιο, yη καλλιεργjσιyο, iκτασηƒ 2-4 στρ., αποχαρακτηρισyiνο, προσβZσιyο, πλησkον οικισyοm, στην Ευρυτανkα. Κοƒ Iηyjτρηƒ. Τηλ. 6972698598. Ελληνkδα κυρkα, πρ}ην νοσοκlyα, yε yεγZλη εyπειρkα, ΖΗ ΤΑ εργασkα. Τηλ. 6945453584. Σοβαρj Ελληνkδα κυρkα, yε Ι.Χ. αυτοκkνητο, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ καθαριlτητα σπιτι}ν κι Zλλεƒ οικιακiƒ εργασkεƒ, εντlƒ Ευρυτανkαƒ. Τηλ. 6975746775. Ελληνkδα κυρkα yε yεγZλη εyπειρkα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φροντkδα ηλικιωyiνων και τη δηyιουργικj και υπεmθυνη φmλαξη παιδι}ν. Τηλ. 6973676847. ΖΗ ΤΕ ΤΑΙ yονοκατοικkα για ενοικkαση εντlƒ πlλεωƒ Καρπενησkου, κατZ προτkyηση yε τζZκι. Τηλ. 6974222333. Κυρkα απl Βουλγαρkα ΖΗΤΑ εργασkα ωƒ εσωτερικj για τη φmλαξη ηλικιωyiνων. Τηλ. 6981484663. Ο Ραδιοτηλεοπτικlƒ Οργανισylƒ Κεντρικjƒ ΕλλZδαƒ STAR A.E. ΖΗ ΤΑ 2 συνεργZτεƒ για την επZνδρωση του διαφηyιστικοm τyjyατοƒ στον νοyl Ευρυτανkαƒ. Προσφiρονται πολm ικανοποιητικiƒ αyοιβiƒ & παρiχεται δωρεZν εκπαkδευση. ΕπιθυyητZ Προσlντα: Προϋπηρεσkα σε πωλjσειƒ. Καλl χειρισyl ηλεκτρονικοm υπολογιστj. Ικανοποιητικj και επιyεληyiνη εyφZνιση. Επικοινωνιακl ταλiντο. Πληροφορkεƒ: 2231046725. Υπεmθυνοƒ: κ. Νικlπουλοƒ ΓιZννηƒ. Αντρlγυνα και Zτοyα ΖΗ ΤΑΜΕ για ylνιyη δουλειZ σε ελληνικZ εστιατlρια σε Γερyανkα-Ολλανδkα, δωρεZν διαyονj, διατροφj, ασφZλεια. Τηλ. 6984461854. ΖΗ ΤΟΥ ΝΤΑΙ βZτα yε χ}yα για χωρZφι. Τηλ. 2237024585. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ οικlπεδο για αγορZ στο Καρπενjσι, αλλZ και στην ευρmτερη περιοχj, iωƒ 50.000 ευρ}. Τηλ. 6986648943. ΖΗ Τ εργασkα παντlƒ τmπου. Εkyαι νοσοκlyα και φυσιοθεραπεmτρια 55 ετ}ν. Iουλεmω χωρkƒ ρεπl. Κα Κατερkνα. Τηλ. 6997682524. ΒουλγZρα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ωƒ εσωτερικj ηλικιωyiνουƒ, κατZκοιτουƒ, παιδιZ, οικιακiƒ εργασkεƒ, καθ}ƒ και δουλειiƒ σε ταβiρνα, πανσιlν. Τηλ. 6992531891. Κυρkα yε πεkρα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ υπεmθυνα τη φmλαξη παιδι}ν, απl βρεφικj iωƒ σχολικj ηλικkα, yε δυνατlτητα βοjθειαƒ και στη yελiτη των yαθηyZτων τουƒ. Τηλ. 6932988422. ΖΗ ΤΕ ΤΑΙ Zτοyο, το οποkο να διαyiνει στη Λαykα, αλλZ να εργZζεται στο Καρπενjσι, για την κοινj καθηyερινj yεταφορZ yε στlχο την εξ ηyισεkαƒ δαπZνη στα iξοδα ταξιδιοm. Τηλ. 6942482261.

ΝΕΕΣ

ΠΛΕΙΤΑI διαyiρισyα 105 τ.y. yε αυτlνοyη θiρyανση, yπlιλερ, ylνωση, χωρkƒ κοινlχρηστα, yε απεριlριστη θiα, στην οδl Ιατρkδου. Τηλ. 2231021371. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmρια επιπλωyiνη γκαρσονιiρα - studio κοντZ στο κiντρο. Τηλ. 6974707561.


Ανακοινώσεις Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ5ρτη 4 ΑπριλAου 2012 / ΣελAδα 28

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε)

ΠΕΡΙ ΛΗΨΗ

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2 ης ΠΡΟΣΚΛΗ ΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙ ΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙ ΚΩΝ ΠΡΟ ΤΑΣΕΩΝ

Αντικείμενο της πρόσκλησης : Στο πλαίσιο του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 -2013» (ΠΑΑ) εγκρίθηκε, με τις αριθ. 5807/29 -06-2009 και 5954/02 -07-2009 αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η εφαρμογή Τοπικού Π ρογράμματος: «Αναζωογόνηση της υπαίθρου της πεδινής Καρδίτσας, λίμνης Ν. Πλαστήρα και Φουρνά Ευρυτανίας» με Φορέα Υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης) την Εταιρεία μας με την επωνυμία: «Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.» , εφεξής αποκαλού μενη Ο.Τ.Δ. Για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος υπεγράφη η από 11 -06-2010 Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών και της Ο.Τ.Δ. Με την παρούσα 2η π ρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι τελικοί δικαιούχοι (υποψήφιοι επενδυτές) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στα πλαίσια του Μέτρου 41 . «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης» και στα ακόλουθα υπομέτρα και δράσεις : Δημόσια Δαπάνη (€)

Ποσοστό Ενίσχυσης

L123

Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

850.000 ,00

425.000 ,00

L123α

Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

700.000 ,00

350.000 ,00

L123β

Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων

150.000 ,00

75.000 ,00

L311

Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

2.23 0.000 ,00

1. 115 .000 ,00

L311 -1

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης

500.000 ,00

250.000 ,00

L311 -2

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής

300.000 ,00

150.000 ,00

L311 -3

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων

300.000 ,00

150.000 ,00

L311 -4

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)

70.000 ,00

35.000 ,00

L311 -5

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων

200.000 ,00

100.000 ,00

L311 -6

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

500.000 ,00

250.000 ,00

L311 -7

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση

360.000 ,00

180.000 ,00

L312

Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων

2.133.500,00

1.066 .750 ,00

L312 -1

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων

1.000.000 ,00

500.000 ,00

L312 -2

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

703.500 ,00

351 .750 ,00

L312 -3

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση

300.000 ,00

150.000 ,00

Καρδίτσας

L312 -4

Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την ίδια κατανάλωση

50.000 ,00

25.000 ,00

40% στη Δ.Ε. Φουρνά

L312 -5

Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων

L313

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

L313 -3

Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου

L313 -4

Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών

L313 -5

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης

L313 -6

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής

L313 -7

Ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού

50% στην Π.Ε. Καρδίτσας 40% στη Δ.Ε. Φουρνά

50% στην Π .Ε. Καρδίτσας

νι κά

40% στη Δ.Ε. Φουρνά

50% στην Π .Ε.

80.000 ,00

40.000 ,00

2. 459.000 ,00

1.2 89.5 00,00

100.000 ,00

100.000 ,00

100%

50.000 ,00

35.000 ,00

70%

1.000.000 ,00

500.000 ,00

859.000 ,00

429.500,00

50.000 ,0 0

25.000 ,00

50% στην Π .Ε.

L313 -8

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)

300.000 ,00

150.000 ,00

40% στη Δ.Ε. Φουρνά

L313 -9

Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την ίδια κατανάλωση

100.000 ,00

50.000 ,00

L321

Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό

62.910,23

47.182,67

L321 -3

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών

62.910,23

47.182,67

Καρδίτσας

υρ υτ α

L322

Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών

166.666,68

100.000,01

L322 -3

Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισμάτων

166.666,68

100.000,01

L323

Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς

174.349,98

174.349,98

L323 -1

Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

74.349,98

74.349,98

Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής δεν είχαν ποτέ παραγωγική δραστηριότητα (όπως βρύσες, γεφύρια)

40.000 ,00

40.000 ,00

L323 -2α L323 -4

Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά

υπαίθρου τα οποία

-συλλογές -εκθετήρια που σχετίζονται με

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 41

Το ανώτατο επιλέξιμο κόστος ανά δράση τα ποσοστά ενίσχυσης καθώς και οι δυνητικοί δικαιούχοι αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτ Η διαδικασία επιλογής είναι η ανοικτή διαδικασία.

Το Μ έτρο, στο οποί ο αναφέρεται η πρόσκληση συγχρηματοδοτ είται κατά 20 % από το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) και κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤ ΑΑ).

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελεί η Αναλυτική 2η Πρόσκληση Ε κδήλωσης Ενδιαφέροντος με τα παραρτήματά της : Παράρτημα I. Ενημερωτικό υλικό σχετικά με το περιεχόμενο, τις περιοχές εφαρμογής, τους δυνητικούς δικαιούχους των προκηρυσσόμενων δράσεων , Παράρτημα IΙ. Υπόδειγμα Αίτησης Ενίσχυσης και Φακέλου Υποψηφιότητας που πρέπει να συμπληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) , Παράρτημα III. Κριτήρια επιλεξιμότητας , Παράρτημα IV. Κριτήρια επιλογής, Παράρτημα V. Πίνακας τιμών μονάδας γ ια κατασκευαστικές εργασίες , Παράρτημα VΙ. Θεσμικό Πλαίσιο, Παράρτημα VΙI. Προδιαγραφές Ποιότητας , Παράρτημα VΙIΙ. Ε γκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα , Παράρτημα ΙX. Δικαιολογητικά, Παράρτημα X. Χρήσιμο υλικό.

Η παρούσα 2η Πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής διατίθενται, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, χωρίς αμοιβή , στα γραφεία της Ο.Τ.Δ., Δ/ νση: Μεγ. Αλεξάνδρου 34 (2ος όροφος) , 43100 Καρδίτσα, τηλ. 24410 -42363, 26345 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης, είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ.: http://www.anka.gr

Ε

Περιοχή εφαρμογής: Περιοχή εφαρμογής του Μέτρου, των Υπομέτρων και Δράσεων, στα οποία αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση αποτελούν περιοχές τ ης Π εριφερειακής Ε νότητας Καρδίτσας και η Δημοτική Ε νότητα Φουρνά του Δήμου Καρπενησίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο ενημερωτικό υλικό της παρούσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ $ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ4ΜΕΝΗ $ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ$ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ $/ΝΣΗ $ΑΣ4Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ4Ν $ΙΕΥΘΥΝΣΗ $ΑΣ4Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ $ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν@σι 22-3-2012 ΑριθP. Πρωτ. 801/55881 ΑΝΑΚΟΙΝ4ΣΗ ΑνακοινTνουPε Bτι σCPφωνα Pε τιZ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡ4ΣΗ ΘΕΣΕ4Ν ΕΚΠΑΙ$ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ4ΠΙΚΟΥ Το ΤεχνολογικB ΕκπαιδευτικB >δρυPα (Τ.Ε.Ι.) ΛαPAαZ, Pετ5 τιZ υπ' αριθP. 569/13-10-2011 (θ?Pα 11ο), 573/23-11-2011 (θ?Pα 10ο & 11ο) συνεδρι5σειZ του ΣυPβουλAου του T.E.I. ΛαPAαZ (ΦΕΚ 293/153-2012 τ. Γ') σχετικ5 Pε προκηρCξειZ θ?σεων Ε.Π. του ΤP@PατοZ $ασοπονAαZ και $ιαχεAρισηZ ΦυσικοC Περιβ5λλοντοZ του Παραρτ@PατοZ ΚαρπενησAου του T.E.I. ΛαPAαZ και προκ@ρυξη θ?σηZ του ΤP@PατοZ ΦυσικοθεραπεAαZ τηZ Σ.Ε.Υ.Π. του T.E.I. ΛαPAαZ προκηρCσσει την πλ@ρωση των παρακ5τω θ?σεων ΕκπαιδευτικοC ΠροσωπικοC (Ε.Π.): -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ $ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & $ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α. ΤΟΜΕΑΣ $ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜAα (1) Θ?ση βαθPAδαZ Καθηγητ@ Pε γνωστικB αντικεAPενο «$ασοπροστασAα». Β. ΤΟΜΕΑΣ $ΑΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓ4ΓΗΣ & ΕΡΓ4Ν ΜAα (1) θ?ση βαθPAδαZ ΕπAκουρου Καθηγητ@ Pε γνωστικB αντικεAPενο «Περιβαλλοντικ@ ΓεωχηPεAα-ΟρυκτολογAα». -Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ$ΙΚ4Ν ΜΑΘΗΜΑΤ4Ν ΜAα (1) θ?ση βαθPAδαZ Αναπληρωτ@ Καθηγητ@ Pε γνωστικB αντικεAPενο «ΦυσικοθεραπεAα και κινητικοαισθητικ@ αξιολBγηση των PυοσκελετικTν κακTσεων». Μ?σα σε αποκλειστικ@ προθεσPAα τρι5ντα (30) ηPερTν απB την επBPενη τηZ ηPεροPηνAαZ τηZ τελευταAαZ δηPοσAευσηZ στον ηPερ@σιο τCπο, υποβ5λλονται στιZ αντAστοιχεZ ΓραPPατεAεZ των ΤPηP5των $ασοπονAαZ και $ιαχεAρισηZ ΦυσικοC Περιβ5λλοντοZ του Παραρτ@PατοZ ΚαρπενησAου, ΦυσικοθεραπεAαZ του T.E.I. ΛαPAαZ, οι αιτ@σειZ των υποψηφAων PαζA Pε Bλα τα αναγκαAα για την κρAση δικαιολογητικ5 (δηλαδ@ απB 19-4-2012 ?ωZ και 18-5-2012, κατ5 τιZ εργ5σιPεZ ηP?ρεZ και TρεZ απB 09.00 π.P. ?ωZ 14.00 P.P.). Τα δικαιολογητικ5 πρ?πει να φ?ρουν αρAθPηση, να εAναι τοποθετηP?να P?σα σε ειδικ5 φ5κελο και να συνοδεCονται απB πλ@-

ισχCουσεZ διατ5ξειZ του 5ρθρου 14 του Ν. 998/79 και Pετ5 απB αAτηση του ΓεωργAου Π5ζιου του Νικολ5ου κ5τοικο Τοπολι5νων, που εκπροσωπεAται απB την Ελισ5βετ Καρφ@ κ5τοικο ΚαρπενησAου οδBZ ΙεροPν@PονοZ 1 εκδBθηκε ταυτ5ριθPη Πρ5ξη χαρακτηρισPοC του $ασ5ρχη ΚαρπενησAου σCPφωνα Pε την οποAα η ?κταση συνολικοC εPβαδοC 1.941,95 τ.P., στη θ?ση «ΧαλικBλακκα», τηZ Τοπικ@Z ΚοινBτηταZ Τοπολι5νων τηZ $ηPοτικ@Z ΕνBτη-

60.000 ,00

60.000 ,00

8.076 .426,89

4. 217 .782,66

75%

60%

100%

ημα I (Ενημερωτικό Υλικό) της παρούσας.

Δικαιούχοι : Στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης δικαιούχοι είναι : Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Ο.Τ.Α., τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και όπως αναλυτικά αναφέρονται ανά δράση στο ενημερωτικό υλικό. Χρόνος και τ όπος υποβολής επενδυτικών προτάσεων

:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η Παρασκευή , 22α Ιουνίου 2012 και ώρα 14:30 μ.μ . Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.Δ.: Μεγ. Αλεξάνδρου 34 (2 ος όροφος) , 43100 Καρδίτσα είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, υπόψη κ. Ντανοβασίλη Παν. Διευκρινήσεις 2ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Πληροφορίες : Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα γραφεία της Ο.Τ.Δ. ή στα τηλέφωνα 24410 -42363, 26345 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Υπεύθυνοι πληροφόρησης: Ντανο βασίλης Παναγιώτης, Σωτηρόπουλος Απόστολος και Αναστασοπούλου Μαρία . Εγκρί θηκε με την αριθ. 2 /0 1 - 1 2 - 2 0 1 1 απόφαση ΕΔΠ

ρεZ βιογραφικB σηPεAωPα, συνοπτικ@ αν5λυση του επιστηPονικοC ?ργου σε τρAα αντAτυπα, καθTZ και πAνακα των υποβαλλBPενων δικαιολογητικTν. Η διδακτορικ@ διατριβ@ υποβ5λλεται σε ?να αντAτυπο. Τα δικαιολογητικ5 πρ?πει να εAναι θεωρηP?να επAσηPα απB τιZ κατ5 το νBPο αρPBδιεZ αρχ?Z. Το αυτB ισχCει και για τα ξενBγλωσσα δικαιολογητικ5, τα οποAα πρ?πει να συνοδεCονται απB νBPιPεZ Pεταφρ5σειZ. Οι τAτλοι σπουδTν του εξωτερικοC πρ?πει να συνοδεCονται απB πρ5ξη @ βεβαAωση του οικεAου οργ5νου, Pε την οποAα αναγνωρAζονται ωZ ισBτιPοι προZ τουZ τAτλουZ που απον?Pονται απB τα εκπαιδευτικ5 ιδρCPατα τηZ ηPεδαπ@Z. Το βιογραφικB σηPεAωPα, η συνοπτικ@ αν5λυση των επιστηPονικTν εργασιTν κατατAθενται και σε ηλεκτρονικ@ Pορφ@, για παρ5δειγPα σε CD @ 5λλο αποθηκευτικB P?σο. Η διδακτορικ@ διατριβ@ υποβ5λλεται και σε ηλεκτρονικ@ Pορφ@ στο αντAστοιχο αποθηκευτικB P?σο, εφBσον εAναι διαθ?σιPη σε τ?τοια Pορφ@ και απαιτεAται απB την υπB πλ@ρωση θ?ση. ΣυPπλ@ρωση των δικαιολογητικTν τηZ προκ@ρυξηZ Pετ5 την κατ5θεση και πρωτοκBλληση των αιτ@σεων υποψηφιBτηταZ επιτρ?πεται PBνο αν πρBκειται για διασαφηνιστικ5 στοιχεAα που ζητ@θηκαν συPπληρωPατικ5 απB την οικεAα εισηγητικ@ επιτροπ@ @ την Επιτροπ@ Επιλογ@Z και αφοροCν σε δικαιολογητικ5 που κατατ?θηκαν εPπρBθεσPα. Οι ενδιαφερBPενοι για περισσBτερεZ πληροφορAεZ καθTZ και για το κεAPενο τηZ προκ@ρυξηZ, PποροCν να απευθCνονται στιZ αντAστοιχεZ ΓραPPατεAεZ των ΤPηP5των: ΤP@Pα $ασοπονAαZ και $ιαχεAρισηZ ΦυσικοC Περιβ5λλοντοZ: Τηλ?φωνο: 22370 23282 Η ταχυδροPικ@ διεCθυνση εAναι: Παρ5ρτηPα ΚαρπενησAου T.E.I. ΛαPAαZ ΤP@Pα $ασοπονAαZ & $ιαχεAρισηZ ΦυσικοC Περιβ5λλοντοZ Τ.Κ. 36100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΤP@Pα ΦυσικοθεραπεAαZ: Τηλ?φωνα 22310 60176-7 Η ταχυδροPικ@ διεCθυνση εAναι: T.E.I. ΛαPAαZ Σχολ@ ΕπαγγελP5των ΥγεAαZ και ΠρBνοιαZ ΤP@Pα ΦυσικοθεραπεAαZ 3ο χ.λ.P. Π.Ε.Ο. ΛαPAαZ-Αθ@ναZ Τ.Κ. 35 100 ΛΑΜΙΑ Η προκ@ρυξη εAναι καταχωρηP?νη στην ηλεκτρονικ@ διεCθυνση: www.teilam.gr.

Ν Ε

Ενδεικτικό Συνολικό κόστος (€)

Υπομέτρα / Δράσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ $ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ$ΕΥΤΙΚΟ Ι$ΡΥΜΑ T.E.I. ΛΑΜΙΑΣ $ΙΕΥΘΥΝΣΗ $ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ4ΠΙΚΟΥ ΛαPAα, 3-4-2012 Αρ. Πρωτ.: 1372

Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 -2013» (ΠΑΑ) ΆΞΟΝΑΣ 4: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER «Αναζωογόνηση της υπαίθρου της πεδινής Καρδίτσας, λίμνης Ν. Πλαστήρα και Φουρνά Ευρυτανίας»

Σακελλαρίου LEADER

Ευάγγελος ,

της Ο.Τ.Δ.

Ο ΠρBεδροZ του Τ.Ε.Ι. ΛαPAαZ ΣταCροZ Καρκ5νηZ Καθηγητ@Z

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

LEADER

ΠΑΠΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ταZ ΑπεραντAων του $@Pου Αγρ5φων τηZ Π.Ε. ΕυρυτανAαZ, χαρακτηρAζεται ωZ Pη δασικοC χαρακτ@ρα και εPπAπτει στιZ διατ5ξειZ τηZ παραγρ. 6 εδ5φιο α' του αρθρ. 3 του Ν. 998/79. Κατ5 τηZ πρ5ξηZ του $ασ5ρχη επιτρ?πονται αντιρρ@σειZ, εντBZ δCο (2) PηνTν απB την τελευταAα δηPοσAευσ@ τηZ, ενTπιον τηZ Α/θPιαZ Ε.Ε.$.Α. Π.Ε. ΕυρυτανAαZ. ΑντAτυπο τηZ εν λBγω Πρ5ξηZ Pε το τοπογραφικB δι5γραPPα που τη συνο-

δεCει εστ5λη στη $ηPοτικ@ ΕνBτητα ΑπεραντAων ($@Pο Αγρ5φων), για την αν5ρτησ@ τηZ επA ?να P@να στο $ηPοτικB Κατ5στηPα. ΠερισσBτερεZ πληροφορAεZ δAνονται στην ΥπηρεσAα PαZ τιZ εργ5σιPεZ ηP?ρεZ και TρεZ. Ο $ασ5ρχηZ ΚαρπενησAου Ιω5ννηZ Φ5καZ $ασολBγοZ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ $ΙΕΥΘΥΝΣΗ $ΑΣ4Ν $ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπεν@σι 1-10-1992 Αριθ. Πρωτ.: 6307/90 ΠΡΟΣ: κ. ΑπBστολο Μπ?κα του Κων/νου ΚατοAκου ΑθηνTν ΣαρωνικοC 15 Γαλ5τσι ΘΕΜΑ: Απ5ντηση επA αιτ@σεωZ ΑπαντTνταZ στην απB 9-10-90 αAτησ@ σαZ, σαZ πληροφοροCPε Bτι η ?κταση η οποAα αναφ?ρεται σ' αυτ@ν, ωZ εPφανAζεται στο Pε στοιχεAα ΑΒΓ$ΕΖΗΘΙΑ στο τοπογραφικB δι5-

γραPPα του ΠολιτικοC ΜηχανικοC ΕλευθερAου Κ. ΓκιοCσα και ελ?γχθηκε απB την $ασολBγο Φωτειν@ ΚουρεP5δα δεν εποπτεCονταν ποτ? οCτε εποπτεCεται σ@Pερα απB την $ασικ@ υπηρεσAα στα πλαAσια τηZ δασικ@Z νοPοθεσAαZ. Το παρBν ?γγραφο δεν επ?χει θ?ση βεβαιTσεωZ ανυπαρξAαZ δικαιωP5των του $ηPοσAου, δCνασθε BPωZ να κ5νετε χρ@ση του ενTπιον οιασδ@ποτε αρχ@Z Bσον αφορ5 την πιστοποAηση του χαρακτ@ρα τηZ εκτ5σεωZ. Ο $ασ5ρχηZ ΓιTργοZ ΚαραγεTργοZ $ασολBγοZ


Επιχειρήσεις νοµού Ευρυτανίας

Α

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ@ρτη 4 ΑπριλKου 2012 / ΣελKδα 29

Ν Ε

annaantmattheou@mail.com

ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΝ ΑΜ1ΣΑ 24956

ΤΗΛ. 210 6456996 ΚΙΝ. 6937 035583 Λ. ΑΛΕΞΑΝ1ΡΑΣ ΑΡ. 69 ΑΘΗΝΑ 11474 e-mail:xsapsali@hol.gr ssapsali@dsa.gr

ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΝΤΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

υρ υτ α

ΤΗΛ. 210 5128048 ΚΙΝ. 6974662695

νι κά

ΣΑΨΑΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 187 - ΑΘΗΝΑ 1οc ΟΡΟΦΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΚΟΡΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΟΤΟΥΜΕΝΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΝ

Ε

• ΕπενδυτικLc ΝLYοc • ΜεταποKηση - ΤουρισYLc • ΕYπLριο -ΥπηρεσKεc • ΑστικJ Αν@πτυξη • ΓυναικεKα ΕπιχειρηYατικLτητα • ΝεανικJ ΕπιχειρηYατικLτητα • ΕΣΠΑ 2007-2013 • ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ1ΑΣ • EOMMEX • LEADER - ΟΠΑΑΧ

ΤΗΛ & ΦΑΞ: 2237080012 ΜεσολογγKου 5, ΚαρπενJσι

Ανακοινώσεις

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ1ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ 1ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1ΙΕΥΘΥΝΣΗ 1ΑΣ?Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚαρπενJσι 24-11-2010 ΑριθY. Πρωτ. 5815 ΑΝΑΚΟΙΝ?ΣΗ Ανακοιν]νεται Lτι σMYφωνα Yε τιc ισχMουσεc διατ@ξειc του @ρθρου 14 του Ν. 998/79, εκδLθηκε (Yετ@ απL αKτηση των ΜπKρτσια ΜαρKαc και ΜπKρτσια 1JYητραc, δια τηc εκπροσ]που τουc ΜπKρτσια 1JYητραc κατοKκου Θεσ/νικηc) ταυτ@ριθYη πρ@ξη χαρακτηρισYοM τηc υπηρεσKαc Yαc για Iκταση συνολικοM εYβαδοM 5.841,90 τ.Y. στη θIση «ΚαβοκKτσι» του 1ηYοτικοM 1ιαYερKσYατοc ΜυρKκηc του 1JYου ΚαρπενησKου του ΝοYοM ΕυρυτανKαc. Με την πρ@ξη αυτJ, η Iκταση χαρακτηρKζεται ωc εξJc: Το ΤYJYα 1α εYβαδοM 754,04 τ.Y. υπ@γεται στιc εξαιρIσειc του ΝLYου 998/79 κατ@ τα ειc την παρ@γραφο 6 περKπτωση α' του @ρθρου 3 οριζLYενα, αφοM φIρει Kχνη παλι@c καλλιIργειαc και δεν εKναι κηρυγYIνο αναδασωτIο, οMτε επιβ@λλεται να κηρυχθεK αναδασωτIο και συνεπ]c δεν χαρακτηρKζεται ωc 1@σοc J 1ασικJ Iκταση. Το ΤYJYα 1β εYβαδοM 3.931,67 τ.Y. χαρακτηρKζεται ωc 1ασικοM ΧαρακτJ-

ρα ανJκει ωc προc την YορφJ του στο @ρθρο 3 παρ@γραφοc 1 του Ν. 998/79 Lπωc αυτL τροποποιJθηκε απL το @ρθρο 1 του Ν. 3208/2003 και ωc προc την κατηγορKα του ανJκει στο @ρθρο 4 παρ@γραφοc 1 περKπτωση ε' του Ν. 998/79. Το ΤYJYα 2 εYβαδοM 1.156,19 τ.Y. χαρακτηρKζεται ωc 1ασικοM ΧαρακτJρα ανJκει ωc προc την YορφJ του στο @ρθρο 3 παρ@γραφοc 1 του Ν. 998/79 Lπωc αυτL τροποποιJθηκε απL το @ρθρο 1 του Ν. 3208/2003 και ωc προc την κατηγορKα του ανJκει στο @ρθρο 4 παρ@γραφοc 1 περKπτωση ε' του Ν. 998/79. Κατ@ τηc πρ@ξηc του 1ασ@ρχη επιτρIπονται αντιρρJσειc, εντLc δMο (2) Yην]ν απL την τελευταKα δηYοσKευση, εν]πιον τηc Πρωτοβ@θYιαc ΕπιτροπJc ΕπKλυσηc 1ασικ]ν ΑYφισβητJσεων του ΝοYοM ΕυρυτανKαc. ΑντKτυπο τηc εν λLγω Πρ@ξηc, Yε το τοπογραφικL δι@γραYYα που την συνοδεMει, στ@λθηκε στον 1JYο ΚαρπενησKου Ν. ΕυρυτανKαc για αν@ρτηση. ΠερισσLτερεc πληροφορKεc δKνονται στην ΥπηρεσKα Yαc τιc εργ@σιYεc ηYIρεc και ]ρεc. Ο 1ασ@ρχηc Ιω@ννηc Φ@καc 1ασολLγοc


Πολιτισ 

Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετHρτη 4 ΑπριλXου 2012 / ΣελXδα 30 ΕπιgVλεια στWληq:

ΣυντακτικW οgHδα

Μαρία Φαραντούρη & Χρήστος Θηβαίος

ΜVγαρο ΜουσικWq Αθηνkν ΑXθουσα ΧρWστοq ΛαgπρHκηq ΒασιλXσσηq ΣοφXαq και ΚYκκαλη ΣHββατο 7 ΑπριλXου Zρα: 8:30 Τηλ.: 210 7282333 www.culturenow.gr

Α

Μια παρHσταση βασισgVνη στο διWγηgα του Ζαν Πωλ Σαρτρ στο Booze Cooperativa. Οι Palianthropoi Productions και το Filmschool σε συνεργασXα gε την Art Syndicate παρουσιHζουν στο Booze Cooperativa, το θεατρικY Vργο gε τXτλο «ΗρYστρατοq», βασισgVνο στο οgYτιτλο διWγηgα του Ζαν Πωλ Σαρτρ. ΠενWντα λεπτH που προηγο[νται ενYq φYνου και gια καταβ[θιση στο πειραγgVνο gυαλY του Ανθρkπου που θα τον διαπρHξει. Μα ο δολοφYνοq δεν εXναι πHντα gYνο αυτYq που πατH την σκανδHλη. ΕπιλογW. ΑπYφαση. 8υνατYτητα. ΕXστε σXγουροι Yτι θα αλλHζατε κHτι αν γυρνο[σατε το χρYνο πXσω; Μην ανησυχεXτε Ygωq, κοιgηθεXτε αθkα, δεν θα συgβεX ποτV. Μια παρHσταση Wταν.

Ν Ε

ΜαρXα Φαραντο[ρη - ΧρWστοq ΘηβαXοq: η «ιδεkδηq ερgηνε[τρια» του ΜXκη ΘεοδωρHκη, πρωταγωνιστικW παρουσXα στο Vντεχνο ελληνικY τραγο[δι, αλλH και στο αντXστοιχο διεθνVq ρεπερτYριο (απY Κουρτ ΒHιλ gVχρι Λο[τσιο ΝτHλα) συναντH τον ευαXσθητο τροβαδο[ρο τηq νεYτερηq γενιHq, συνεργHτη του ΘH-

νου Μικρο[τσικου, σε gια ξεχωριστW συναυλXα Yπου «τα τραγο[δια κι η αλWθεια τουq στWνουν γVφυρεq ανHgεσα σε παρελθYν και παρYν και γXνονται αφορgW για πρωτYγνωρα ερgηνευτικH ταξXδια». Το ΣHββατο 7 ΑπριλXου, στιq 8.30 το βρHδυ, στην ΑXθουσα ΧρWστοq ΛαgπρHκηq - τVσσερα χρYνια gετH την πρkτη τουq συνεργασXα στο ΜVγαρο ΜουσικWq Αθηνkν gε τα τραγο[δια «Του Vρωτα και του θανHτου» σε gουσικW Μ. ΘεοδωρHκη – οι δ[ο σπουδαXοι καλλιτVχνεq ξαναβρXσκονται gαζX επX σκηνWq για να αποκαλ[ψουν το «κοινY» στXγgα τηq gουσικWq παρακαταθWκηq τουq. Για να ερgηνε[σουν Yχι gYνο ε-

πιλεγgVνεq, κλασικVq επιτυχXεq τουq αλλH και πασXγνωστα τραγο[δια που για πρkτη φορH «ντ[νουν» gε τη δικW τουq φωνW, Yσο και Hλλα, λιγYτερο γνωστH - αν Yχι «παραγνωρισgVνα» - των οποXων το gεγαλεXο αποπειρkνται εν προκειgVνω να αναδεXξουν. Το ερgηνευτικY δXδυgο συνοδε[ει ορχWστρα αποτελο[gενη απY τουq επXλεκτουq σολXστ ΤHκη ΦαραζW (πιHνο), Θ[gιο ΠαπαδYπουλο (κρουστH), ΓιHννη ΑγγελYπουλο (τ[gπανα), ΠVτρο Βαρθακο[ρη (κοντραgπHσο), ΒHσω 8ηgητρXου (κιθHρεq). Η ενορχWστρωση εXναι του ΤHκη ΦαραζW. Τον Wχο επιgελεXται ο Γιkργοq ΚορρVq και τουq φωτισgο[q ο Γιkργοq Κλαδο[ρηq.

νι κά

Η κορυφαXα ερgηνε[τρια του Vντεχνου ελληνικο[ τραγουδιο[ και ο ευαXσθητοq τροβαδο[ροq τηq νεYτερηq γενιHq αποκαλ[πτουν τη gουσικW τουq συγγVνεια gVσα απY την ερgηνεXα κλασικkν επιτυχιkν τουq, καθkq και γνωστkν W «παραγνωρισgVνων» τραγουδιkν που για πρkτη φορH «ντ[νουν» gε τη δικW τουq φωνW: διαχρονικH κοggHτια των ΘεοδωρHκη, ΧατζηδHκι, Μικρο[τσικου, ΒHιλ, ΝτHλα κ.H. σε ποXηση ΤριπολXτη, ΕλευθερXου, ΙωHννου, Μπρεχτ, ΧικgVτ κ.H.

Ηρόστρατος

Booze Cooperativa 2οq Yροφοq Κολοκοτρkνη 57, ΑθWνα Pωq 8 Μαvου 2012. ΗgVρεq παρHστασηq: ΚυριακW, 8ευτVρα και ΤρXτη. Zρα Vναρξηq: 21:00 Τηλ.: 211-4000863 www.boozecooperativa.com

υρ υτ α

“Διωγμός και ανταλλαγή πληθυσμών”Πυρκαγιές

ΑΡΙΣΤΕΡΑ. ΚαρHβι που φVρνει πρYσφυγεq απY τη ΜικρH ΑσXα gετH τον 8ιωγgY του 1922. ΠρYκειται για πλοXο ιδιοκτησXαq αδερφkν ΛεωνXδαq και ΜιχαWλ ΕgπειρXκοq. ΦωτογρHφοq: Lex W. Kluttz. ΕυγενικW παραχkρηση: National Geographic. 8ΕΞΙΑ. ΠρYσφυγεq απY τον ΠYντο στην ΕλλHδα το 1923. ΕυγενικW παραχkρηση: Library of Congress.

Ε

Η σκηνοθVτιq και επιgελWτρια τηq Vκθεσηq ΜαρXα Ηλιο[ και ο ιστορικYq ΑλVξανδροq ΚιτροVφ, που παρουσXασαν το 2007, στο ΜουσεXο ΜπενHκη, το ντοκιgαντVρ και την Vκθεση «Το ΤαξXδι. Το ΕλληνικY Uνειρο στην ΑgερικW» και πρYσφατα παρουσXασαν, το Vργο «Σg[ρνη. Η καταστροφW gιαq κοσgοπολXτικηq πYληq 1900-1922», gετH απY τVσσερα χρYνια συνεργασXαq και Vρευναq στην Ευρkπη και την ΑgερικW, φVρνουν πXσω στο κοινY, εικYνεq ξεχασgVνεq σε «κλειστH» αρχεXα, αλλH και gια νVα οπτικW σε σχVση gε τον «8ιωγgY και την ΑνταλλαγW των πληθυσgkν τηq ΤουρκXαq και τηq ΕλλHδαq το 19221924».

Το ιστορικY ντοκιgαντVρ και η Vκθεση φωτογραφXαq εXναι gεγHληq σηgασXαq Yχι gYνο γιατX το ελληνικY κοινY θα δει Hγνωστεq εικYνεq απY τον 8ιωγgY και την ΑνταλλαγW, αλλH και γιατX συγχρYνωq οι δ[ο συνεργHτεq, φVρνουν gια νVα οπτικW στον τρYπο gε τον οποXο διηγο[νται την ιστορXα. Μια gατιH που κρατH αποστHσειq τYσο απY gια υπVρgετρα εθνικιστικW αφWγηση, Yσο και απY νεkτερεq απYπειρεq που υπερτονXζουν τιq κοινVq εgπειρXεq, ξεχνkνταq τιq διαφορVq, ξεχνkνταq Yτι πριν την ΑνταλλαγW ζWσαgε Vνα 8ιωγgY. ΕνενWντα χρYνια gετH την ΚαταστροφW, και λXγο πριν την επVτειο τηq Α-

νταλλαγWq, οι δυο συνεργHτεq θVλουν να τιgWσουν τYσο τον κYσgο που χHθηκε το 1922, τον κYσgο που αναγκHστηκε να εγκαταλεXψει τιq εστXεq του, Yσο και την επιστWgη τηq ιστορXαq. Το ντοκιgαντVρ και η οgkνυgη φωτογραφικW Vκθεση τεκgηριkνονται gε σπHνιο φωτογραφικY και κινηgατογραφικY υλικY που σταχυολογWθηκε απY αρχεXα τηq ΑgερικWq και τηq Ευρkπηq. ΜετH την πρYσφατη ταινXα και Vκθεση για τη κοσgοπολXτικη Σg[ρνη και την καταστροφW τηq, στο νVο Vργο 8ιωγgYq και ΑνταλλαγW Πληθυσgkν (ΤουρκXα ΕλλHδα 19221924), το κοινY θα Vχει την ευκαιρXα να δει φωτογραφXεq τηq ΑνταλλαγWq Yχι

gYνο ΕλληνοορθYδοξων αλλH και ΜουσουλgHνων προσφ[γων. Η Vκθεση βασXζεται στην ιδVα Yτι Vφτασε η στιγgW να διηγηθο[gε ολYκληρη την ιστορXα και απY τιq δυο πλευρVq του ΑιγαXου και Yχι gYνο τη gισW. ΜουσεXο ΜπενHκη ΚεντρικY ΚτWριο ΒασιλXσσηq ΣοφXαq και ΚουgπHρη 1, ΑθWνα Pωq 29 ΑπριλXου 2012

Zρεq λειτουργXαq: 8ευτVρα, ΤετHρτη, ΠαρασκευW, ΣHββατο: 9.0017.00, ΠVgπτη: 9.0024.00, ΚυριακW: 9.0015.00, ΤρXτη: κλειστH. www.benaki.gr Τηλ.: 210-3671000

Η θεατρικW παρHσταση “ΠυρκαγιVq” του ΟυαζντX ΜουαουHντ ανεβαXνει στο ΕθνικY ΘVατρο Vωq τιq 13 Μαvου.

Στη σ[γχρονη ΜVση ΑνατολW, εκεX Yπου ο πYλεgοq, οι σκοτωgοX και η εκδXκηση αποτελο[ν τρYπο ζωWq, το παρYν και παρελθYν εναλλHσσονται σε Vνα εκπληκτικY σ[γχρονο κεXgενο gε αναφορVq απY τον g[θο του ΟιδXποδα. Το Vργο του πολυβραβευgVνου ΟυαζντX ΜουαουHντ παρουσιHζεται gε τουq θεατVq ΕπX ΣκηνWq να gοιρHζονται τον Xδιο σκηνικY χkρο gε τουq ηθοποιο[q σε gXα εναλλακτικW gορφW χρWσηq τηq ΚεντρικWq ΣκηνWq. Το τοπXο εXναι δ[ο χkρεq που δεν θα gπορο[σαν να διαφVρουν περισσYτερο gεταξ[ τουq. Η gXα σπαραγgVνη απ’ τον εgφ[λιο. Στην Hλλη πHνε Yσοι θVλουν να ξεφ[γουν απY την κYλαση. 8[ο παιδιH, οδηγηgVνα απ’ τιq παρHδοξεq εντολVq gιαq νεκρWq gητVραq, ξεκινο[ν Vνα ταξXδι πXσω στο χρYνο, στιq gνWgεq που ακYgα πλανιο[νται στον αVρα καθkq το αXgα που τιq Vγραψε δεν το ξεπλVνει ο[τε ο

θHνατοq. Οι συντελεστVq τηq παρHστασηq νιkθουν την ανHγκη να προσεγγXσουν Vνα τVτοιο υλικY Yσο πιο λιτH gπορο[ν, Vτσι kστε ν’ αφWσουν τη δ[ναgη του κειgVνου ν’ αγγXξει ανεgπYδιστη το θεατW. Η λιτYτητα βVβαια αυτW για να λειτουργWσει, προϋποθVτει εgβHθυνση σε πολλH επXπεδα: σηgασXα στην παραgικρW λεπτοgVρεια, αλλεπHλληλεq παλινδροgWσειq στο χρYνο, επαναλWψειq (leit motiv) που λειτουργο[ν αθροιστικH, ποιητικVq υπερβHσειq που γεννH στουq Wρωεq gια κοινW αXσθηση τηq τραγικWq gοXραq. Uλα αυτH συνθVτουν Vνα παζλ που πρVπει να λυθεX στην παραgικρW του λεπτοgVρεια προκειgVνου ν’ απελευθερkσει το κοινY απY το βHροq τηq σκVψηq. ΓιατX, αν και δηgιο[ργηgα gιαq ιδιοφυο[q λογικWq, το Vργο αυτY τελικH χτυπHει τον καθVνα απευθεXαq στην καρδιH. ΕθνικY ΘVατρο-ΤσXλλερ ΑγXου ΚωνσταντXνου 22-24 ΠVgπτη, ΠαρασκευW στιq 17.00 ΤρXτη στιq 17.00 και 20.30 ΕXσοδοq 10 - 15 ευρk Pωq 13.05.2012


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ@ρτη 4 ΑπριλOου 2012 / ΣελOδα 31 Επι_Mλεια στNληi:

ΒασOληi ΚPκκοταi kokkotian79@yahoo.

Sudoku

Το Sudoku εOναι το δη_οφιλMστερο παιχνOδι _ε αριθ_οRi του πλανNτη

Ν Ε

απ’ τον οποOο κανεOi, οRτε οι καλRτεροι γιατροO, δεν θα _πορMσουν να τον σcσουν. Το επαναστατικP και πρωτοποριακP Mργο τηi Γουλφ Mχει επαινεθεO Pσο λOγα κατ@ τη δι@ρκεια του 20ου αιcνα. ΒασιζP_ενη στην ιδιοσυγκρασιακN γραφN, η συγγραφMαi δη_ιουργεO Mνα παλO_ψηστο σκMψεων, εικPνων, Nχων και εντυπcσεων στοχεRονταi στην αν@δειξη τηi εσωτερικNi συνθNκηi που διMπει την ανθρcπινη ψυχN. ΑποτMλεσ_α, _ια ιδιPτυπη ποOηση, Mνα ρο_αντικP ξMσπασ_α ονεOρων και παθcν κατ@ τη δι@ρκεια _Oαi _ον@χα η_Mραi που _οι@ζει _ε αιωνιPτητα, λεi και οι @νθρωποι δεν Mχουν σ@ρκα και οστ@ αλλ@ αποτελοRν προοπτικMi ιδεcν και αγωγοRi διMλευσηi αγγMλων. ΤMλοi, αφοR διαβ@σετε το βιβλOο δεOτε (N ξαναδεOτε) την αριστουργη_ατικN ταινOα «Οι Qρεi», Mνα συγκλονιστικP Mργο το οποOο αποτελεO φPρο τι_Ni στην ΚυρOα Ντ@λογουεη.

νι κά

Η 52@χρονη κυρOα Ντ@λογουεη, βαρυσN_αντο _Mλοi τηi υψηλNi κοινωνOαi του ΛονδOνου, προετοι_@ζει _Oα απP τιi συνηθισ_Mνεi κοσ_ικMi δεξιcσειi τηi, Pταν επιστρMφει ξαφνικ@ απP την ΙνδOα ο πρcτοi τηi Mρωταi, ο ΠOτερ ΓουPλi. Ο ερχο_Pi του ξυπν@ Mντονεi ανα_νNσειi απP το παρελθPν και προκαλεO συναισθη_ατικMi αντιδρ@σειi στο παρPν. Η ΚλαρOσα ΝταλογουMι αναθυ_@ται το πατρικP τηi σπOτι και την στενN τηi φιλOα _ε _ια γυναOκα. 3υσφορεO για τη _υστηριcδη φιλOα τηi κPρηi τηi, ΕλOζα_πεθ, _ε την καθηγNτρι@ τηi, την @χαρη, ασκητικN και φανατικN σε θρησκευτικ@ ζητN_ατα ΝτPριi ΚOλ_αν. ΤαυτPχρονα, ο νοητικ@ και ψυχικ@ διαταραγ_Mνοi απP τιi συνMπειεi του Α’ Παγκοσ_Oου πολM_ου, ΣMπτι_ουi ΓουPρεν Σ_ιθ, προσπαθεO να ισορροπNσει αν@_εσα στην πραγ_ατικPτητα και την φαντασOα, βυθιζP_ενοi ολοσχερci σ’ Mνα τρο_ακτικP κPσ_ο

W i l d c o o k i e - C o o k i e D o u g h 2011 την «παραισθητικN» jazz τηi εποχNi του Davis. Η αισθητικN του ακατMργαστη, διPλου λουστραρισ_Mνη, λεi και ηχογραφNθηκε πριν πολλMi δεκαετOεi σ’ Mνα ο_ιχλcδεi απP τουi καπνοRi και πολRβουο απ’ τον κPσ_ο studio στιi Ηνω_Mνεi ΠολιτεOεi. L_ωi, η χαρακτηριστικN φωνN του Mills καθci και η δη_ιουργικN του M_πνευση βγαOνουν απ’ τον χcρο ηχογρ@φησηi, ταξιδεRουν σε δεκαετOεi και εποχMi για να δη_ιουργNσουν στο σN_ερα Mνα @λ_που_ το οποOο _πορεO να συντροφεRει ιδανικ@ τουi απανταχοR _ουσικPφιλουi, βρ@δυ σ’ Mνα P_ορφο bar, _ε πολRωρη κουβMντα για βιβλOα και ταινOεi, ιδανικP soundtrack των πιο πνευ_ατικcν τουi στιγ_cν.

υρ υτ α

Να κι Mναi δOσκοi που σε γε_Oζει _ε πολλ@ θετικ@ συναισθN_ατα, παρPλο που δεν _ιλ@ει για αγ@πεi, καλοκαOρια και λουλοRδια αλλ@ για την σκληρN ζωN στουi δρP_ουi και τιi ε_πειρOεi που αποκτ@i περνcνταi τη ζωN σου εκεO. Ο Freddie Cruger και ο Anthony Mills συναντNθηκαν για πρcτη φορ@ το 2006 στην ΣτοκχPλ_η. Ο Mναi ΣουηδPi που ταξOδευε αν@ τον κPσ_ο προωθcνταi τιi προσωπικMi του δουλειMi ωi dj και παραγωγPi. Ο @λλοi Α_ερικανPi _ε ιδιαOτερο φωνητικP και στιχουργικP χ@ρισ_α και αγαπη_Mνουi _ουσικοRi Nρωεi τον Miles Davis και τον Scott-Heron. Το Cookie Dough εOναι Mνα υπMροχο @λ_που_ που δMνει αρ_ονικ@ την soul _ε

Α

Οι κανPνεi του Sudoku εOναι απλοO: Τα κεν@ συ_πληρcνονται _ε αριθ_οRi απP το 1 Mωi το 9. Κ@θε οριζPντια γρα__N, κ@θε κ@θετη γρα__N και κ@θε περιοχN _ε 3x3 τετρ@γωνα πρMπει να περιMχουν απP _Oα _Pνο φορ@ Pλουi τουi αριθ_οRi απP το 1 Mωi το 9.

Η Κ υ ρ ί α Ν τ ά λ ο γ ο υ ε η - Β ι ρ τ ζ ί ν ι α Γο υ λ φ Γράμματα 220 σελ.

ΛRση: Κ@θε πρPβλη_α Sudoku Mχει λRση η οποOα _πορεO να επιτευχθεO χωρOi εικασOεi.

Η σ υνταγ τη& εβ δ ο δ α&

ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ ΡΥΖΙ ΥΛΙΚΑ -12 καθαρισ_Mνα _Mτρια καλα_αρ@κια -1 κρε__Rδι ξερP -1 κρε__Rδι φρMσκο -2 σκελOδεi σκPρδο -12 κ.γ. ρRζι ΚαρολOνα -100 ml. λευκP κρασO

-1 κουταλι@ τα_π@σκο -1 κουταλι@ _αϊντανP -1 κουταλι@ @νηθο -1/2 λOτρο ζω_P λαχανικcν -2 κ.σ. πολτP N _ια κονσMρβα Mτοι_η σ@λτσα -Λ@δι -Αλ@τι, πιπMρι

Ο Δ ρ ό μ ος το υ Χ ρ ή μ α το ς - J. C . C h a n d o r 2 0 1 1 είδος: Πολιτικό θρίλερ διάρκεια: 110’ πρωταγωνιστούν: Kevin Spacey, Jeremy Irons, Paul Bettany, Demi Moore

Ε

Στον 3ρP_ο του ΧρN_ατοi παρακολουθοR_ε τιi 24 δρα_ατικMi cρεi σε Mναν α_ερικανικP επενδυτικP κολοσσP στιi αρχMi τηi παγκPσ_ιαi οικονο_ικNi κρOσηi το 2008. Jναi νMοi οικονο_ικPi αναλυτNi, υπ@λληλοi _ιαi α_ερικ@νικηi εταιρOαi επενδRσεων, ανακαλRπτει Mνα λ@θοi στην θε_ελιcδη εξOσωση του συστN_ατοi οι επιπτcσειi του οποOου απειλοRν _ε κατ@ρρευση Pχι _Pνο την εταιρOα αλλ@ και ολPκληρο το οικονο_ικP σRστη_α του δυτικοR κPσ_ου. Ο συναγερ_Pi που ακολουθεO σκορπOζει τον πανικP και τα ανcτερα στελMχη τηi εταιρOαi συνMρχονται _ε σκοπP να λ@βουν δρα_ατικMi αποφ@σειi. ΤαινOα που Mτσι κι αλλιci δεν πρPκειται ν’ αφNσει αδι@φορουi τουi περισσPτερουi θεατMi, ταινOα, δηλαδN, που βασOζεται σε αληθιν@ γεγονPτα και ασχολεOται _ε την παγκPσ_ια κρOση, Mχει δRο _εγ@λα προσPντα: το πρcτο εOναι η αγωνιcδηi εξMλιξN τηi, η οποOα δεν σου αφNνει κανMνα περιθcριο χαλ@ρωσηi. Το σεν@ριο λει-

τουργεO _ε τη γοητεOα _ιαi προσο_οOωσηi, αναγκ@ζεσαι να ταυτιστεOi _ε τα γεγονPτα και να νιcσειi Pτι εOσαι εσR αυτPi που οφεOλει να λ@βει αποφ@σειi. Το δεRτερο προσPν τηi εOναι οι ερ_ηνεOεi των ηθοποιcν που την ανεβ@ζουν αρκετ@ επOπεδα. ΠMρα απ’ το οικονο_ικP θρOλερ που εξελOσσεται και αφορ@ τα ση_εριν@ πολιτικ@ δεδο_Mνα, ο 3ρP_οi του ΧρN_ατοi αναφMρεται στην ηθικN και ατο_ικN δι@σταση του προβλN_ατοi, τιi ευθRνεi που φMρει κ@θε @το_ο προσωπικ@ και τιi αποφ@σειi που πρMπει να λ@βει Pσον αφορ@ την στ@ση του στο πρPβλη_α. Μοιρασ_Mνη, συνεπci, αν@_εσα στην ρεαλιστικN καταγραφN τηi κρOσηi εκ των Mσω και στην ηθικN Pψη του προβλN_ατοi, οδηγεOται σταδιακ@ στο φιν@λε _ε απPλυτη επιτυχOα και _Pνο κ@ποιεi λεπτο_Mρειεi τιi στεροRν τον χαρακτηρισ_P «αριστουργη_ατικN».

Υ.Γ. ΠεριττP να ποR_ε Pτι ο Spacey εOναι για πολλοστN φορ@ συγκλονιστικPi…

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠλMνου_ε τα καλα_αρ@κια, χωρOζου_ε το σc_α απP τα πλοκ@_ια και αφNνου_ε το σc_α ολPκληρο. ΑφαιροR_ε τα πτερRγια. ΨιλοκPβου_ε τα κρε__υδ@κια, τα πτερRγια, τον _αϊντανP και τον @νηθο και λιcνου_ε το σκPρδο. Σοτ@ρου_ε τα κρε__υδ@κια και τα πτερRγια σε 5 κουταλιMi λ@δι. ΠροσθMτου_ε το ρRζι και ανακατεRονταi σοτ@ρου_ε για 1 λεπτP. ΡOχνου_ε το _ισP κρασO, τον _ισP _αϊντανP, @νηθο, τα_π@σκο και σκPρδο. ΡOχνου_ε 100 ml ζω_P και λOγο αλ@τι, βρ@ζου_ε για 1-2 λεπτ@ και σβNνου_ε τη φωτι@. Μοιρ@ζου_ε το _εOγ_α _Mσα στιi σακοRλεi (Mνα γε_@το κουταλ@κι) και τιi κλεOνου_ε _ε _ια οδοντογλυφOδα. ΖεσταOνου_ε 4 κουταλιMi λ@δι σε _ια φαρδι@ κατσαρPλα, β@ζου_ε _Mσα τα καλα_αρ@κια και τα πλοκ@_ια και τα σοτ@ρου_ε για 1 λεπτP, ανακατεRονταi. ΡOχνου_ε το υπPλοιπο κρασO, 200 ml. ζεστP ζω_P, το υπPλοιπο σκPρδο, _αϊντανP, @νηθο και τα_π@σκο. ΡOχνου_ε λOγο αλ@τι και πιπMρι, σκεπ@ζου_ε το σκεRοi και βρ@ζου_ε το φαγητP σε χα_ηλN φωτι@ για 40 λεπτ@ περOπου, προσθMτονταi τον υπPλοιπο ζω_P. Για να τα κ@νου_ε κοκκινιστ@, προσθMτου_ε τον πολτP N την Mτοι_η σ@λτσα. ΜποροR_ε ακP_α να β@λου_ε πιο πολR ρRζι και να το ρOξου_ε χR_α στην κατσαρPλα.

Ευρυτανικά Νέα  

Το δίκιο... μίλησε - Αποκαταστάθηκε 100% η αδικία στην Μεσοχώρα.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you