Page 1

 Ευρυτανικ

ΝΕΑ

Καθη$εριν ενη$ρωση στο www.evrytanika.gr 1o ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΒΟΜΑΙΑΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΑ

"M τRποi εPναι ελεRθεροi. Η λογοκρισPα και κ@θε @λλο προληπτικQ _Nτρο απαγορεRονται" Iρθρο 14, Παρ. 2 του Συντ@γ_ατοi τηi Ελλ@δαi

Τετρτη 25 Απριλου 2012

Οι 48 υποψφιοι Η ανεξ@ρτητη εβδο_αδιαPα εφη_ερPδα τηi ΕυρυτανPαi

ΚυκλοφορεP κ@θε Τετ@ρτη

Jδρα ΖηνοποRλου 7 ΚαρπενOσι 36100 Τηλ: 2237080901 Fax: 2237023444 internet: http:// www.evrytanika.gr mail: info@evrytanika.gr Jτοi 10o Αρ.ΦRλλου 493 τι_O 1 ευρc

Στην τελικ ευθεα των εκλογν

Νεκρ 80χρονο στα "Κοψ ικα" Τα ατια διερευννται απ τι αρδιε αρχ σελ. 13

ΙΑΒΑΣΤΕ

ΥπερχεPλισε χεP_αρροi. 0Rο η_Nρεi κλειστO η ΕθνικO ΟδQi στο Rψοi τηi σOραγγαi. Jνταξη τεσσ@ρων Nργων του 0ασαρχεPου ΚαρπενησPου στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΕΞΑΝ0ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ». ΝNο αιολικQ στιi «ΠNντε ΚορυφNi» Αγρ@φων. Κ@ηκαν 2 στρN__ατα στη Μεσοχcρα, κοντ@ σε κατοικη_Nνη περιοχO. Στη ΧρRσω ο εορτασ_Qi τηi ΕργατικOi Πρωτο_αγι@i. 0ικηγQρο ζητ@ ο δO_οi ΚαρπενησPου. ΜNχρι την ΠαρασκευO 27 ΑπριλPου οι αιτOσειi. Συνεδρι@ζει σO_ερα το απQγευ_α το 0η_οτικQ Συ_βοRλιο ΚαρπενησPου _ε 43 θN_ατα. «Λ@δι χωρPi _εσ@ζοντεi». 0ιατNθηκαν 13,8 τQνοι λ@δι _ε 2,80 ευρc το λPτρο. ΑναβλOθηκαν οι εξετ@σειi για το ΚρατικQ ΠιστοποιητικQ Γλωσσο_@θειαi. 0ιαγωνισ_Qi για τη δη_ιουργPα 0ασικοR ΒοτανικοR ΚOπου στο ΚεφαλQβρυσο. ΑΛΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ. ΤετρακPνητα οχO_ατα σε “σκληρNi” διαδρο_Ni. ΕντυπωσιακQ θNα_α στο ΚεφαλQβρυσο. ΚΠΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ. Σε_ιν@ριο «ΑεικαλλιNργειαi» την ΠαρασκευO 27 και το Σ@ββατο 28 ΑπριλPου 2012.

ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΝ ΕΝ ΥΝΑΜΕΙ ΒΟΥΛΕΥΤΝ ΑπQ τα 36 κQ__ατα που συ__ετNχουν στιi εκλογNi τηi 6ηi Μαmου, στην ΕυρυτανPα κατεβ@ζουν υποψηφPουi τα 24, Nνα ποσοστQ περPπου 66%. Το πρQγρα__α των υποψηφPων των κο__@των. ΠQτε _ιλοRν στουi ετεροδη_Qτεi. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Σελ. 5 & 6 [ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ]

... ποτ δεν επα ψατα “ στου% Ευρυτνε% ” Κ?ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕ?ΡΓΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ 0ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μην επιστεεστε τα... “κοατδια”

ΕυθεPα επPθεση στην ΝτQρα Μπακογι@ννη εξαπολRει ο Κcσταi Κοντογεcργοi _Nσα απQ _ια συνNντευξη “ποτα_Qi” στα “Ευρυτανικ@ ΝNα”. “Κ@ποια _ικρ@ κQ__ατα εξυπηρετοRν την _αταιοδοξPα των ιδρυτcν τουi”, δηλcνει. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ σελ. 8 & 25

Ο Λ ΙΚ Η Κ Α Τ Α Σ Τ Ρ Ο Φ Η

1οi ΤελικQi των Play off: ΑPολοi - Iγραφα 0 - 1. ΠΑΚ Iρηi Σπερχει@δαi 27 - 70. Το πρcτο φιλικQ τηi Ακαδη_Pαi. Το πρQγρα__α αγcνων για τα _παρ@ζ ανQδου στο ΠεριφερειακQ Πρωτ@θλη_α.Μεγ@λη φωτι@ ξNσπασε νωρPi χθεi το πρωP σε γνωστO καφετNρια τηi πQληi. Μεγ@λη η κινητοποPηση τηi ΠυροσβεστικOi ΥπηρεσPαi, αλλ@ και η αυτοθυσPα των πυροσβεστcν. Σε απQγνωση οι ιδιοκτOτεi.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΘΜΑΣ ΚΤΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

Σελ. 10 & 28

ΥποψOφιοi βουλευτOi ΕυρυτανPαi _ε το ΠΑΣΟΚ.

Κ@ηκε η καφετNρια “ΑΚΡΟΝ”

Iρθρο του Κcστα Μπακογι@ννη δη_οσιεRτηκε στη Wall Street Journal, τη _εγαλRτερη οικονο_ικO εφη_ερPδα τηi σελ. 4 Ευρcπηi.

ζητε ψφο κυβρνηση% Γιννη Στατη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Ελλδα πρπει να παραενει στην καρδι τη Ευρπη

Ηλα Καρανκα

ΥποψOφιοi βουλευτOi ΕυρυτανPαi _ε το ΠΑΣΟΚ.

ΚΟΥΛΑΡΜΑΝΗΣ ΦΤΗΣ

Ποιοi εPναι ο ΕπιθεωρητOi και 0ιευθυντOi τηi Οικονο_ικOi Επιθεcρησηi του ΥπουργεPου Οικονο_ικcν, που κατεβαPνει υποψOφιοi βουλευτOi ΕυρυτανPαi _ε τη ΝNα 0η_οκρατPα. σελ. 7


Η τρίτη µατιά Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ ρτη 25 Απριλ ου 2012 / Σελ δα 2

Γράφει ο ∆ΙΟΝ. Κ. ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ info@evry tani ka.gr

Π>σο K=κρυνε ο κ>σKοU αλ<θεια! ΠοιοU το περ=Kενε η ψ<φοU του … "φρ;ρε Ζακ" απ> το Καλα=, να επηρε0ζει τη ζω< του… παπα-Γι0ννη απ> το Τρ=δεντρο. Κι >KωU… Η ν=κη του Σοσιαλιστ< υποψηφ=ου Φρανσου0 Ολ0ντ στιU προεδρικ;U εκλογ;U τηU Γαλλ=αU θα Kπορο?σε να φ;ρει «;να ν;ο 0νεKο στην ΕυρOπη», σ?Kφωνα Kε τα λ>για του –δεξιο?– πρOην πρωθυπουργο? τηU Ιταλ=αU Σ=λβιο Μπερλουσκ>νι. Ο Ολ0ντ δε=χνει να θ;λει να ελ;γξει τα δηKοσιονοKικ0 και να θ;σει ισχυρο?U περιορισKο?U στην κερδοσκοπ=α, και στην κατ0σταση που ;χει διαKορφωθε= σ<Kερα και αυτ> ε=ναι Kον>δροKοU, αν θ;λει κ0ποιοU να Kιλ0ει για συν;χιση τηU ευρωπαϊκ<U προοπτικ<U και ιδ;αU. Μια τ;τοια εξ;λιξη θα αποτελο?σε ;να σηKαντικ> σινι0λο για >λη την ΕυρOπη, σ?Kφωνα και Kε τουU ΓερKανο?U σοσιαλιστ;U, και θα ;δειχνε >τι υπ0ρχει Kια εναλλακτικ< οδ>U στην πολιτικ< που εφαρK>ζει η ΓερKαν=δα καγκελ0ριοU 'Αγγελα Μ;ρκελ και ο K;χρι σ<Kερα Γ0λλοU πρ>εδροU Νικολ0 Σαρκοζ=, που βασ=ζεται εξ ολοκλ<ρου στην λιτ>τητα και δεν κ0νει τ=ποτε για την αν0πτυξη. Η ν=κη του Ολ0ντ στον πρOτο γ?ρο αποτελε= Kια "Kεγ0λη επιτυχ=α", εκτ=Kησε ο Γκ0Kπριελ, η οπο=α "δε=χνει πωU Kια δικαι>τερη ΕυρOπη ε=ναι εφικτ<". Το π>σο κοντ0 ε=ναι αυτ;U οι εκτιK<σειU στην πραγKατικ>τητα το δε=χνει ξεκ0θαρα η πτωτικ< εικ>να Kε αυξηK;νεU ρευστοποι<σειU που παρουσ=ασαν οι συναλλαγ;U στα χρηKατιστ<ρια

τηU ΕυρOπηU, καθOU οι πολιτικ;U εξελ=ξειU στη Γαλλ=α δε=χνουν >τι εισερχ>Kαστε σε K=α περ=οδο που η "δικτατορ=α" των αγορOν θα υποφ;ρει απ> την λαϊκ< αντ=δραση σε >λο το πολιτικ> φ0σKα, κ0τι που <ταν 0λλωστε καιρ>U να γ=νει.. Περιττ> να πο?Kε β;βαια >τι Kια τ;τοια εξ;λιξη θα αποτελο?σε βο?τυρο στο ψωK= του καθ' ηK0U εκφραστ< των σοσιαλδηKοκρατικOν αντιλ<ψεων, Ευ0γγελο Βενιζ;λο. Τ>σο ο =διοU >σο και οι συνεργ0τεU του θεωρο?ν πωU ενδεχ>Kενη ν=κη του ηγ;τη των Γ0λλων

Φρερε Ζακ και παπα-Γιάννης ΣοσιαλιστOν Φρανσου0 Ολ0ντ θα σηKατοδοτ<σει αλλαγ< του κλ=KατοU στη συντηρητικ< ΕυρOπη. Αυτ> Kπορε= να γ=νει και σε συνδυασK> Kε τιU δυσκολ=εU που αντιKετωπ=ζουν Ισπαν=α, Πορτογαλ=α και Ιταλ=α Kε τη συνταγ< λιτ>τηταU που ;χει επιβ0λει η Τρ>ικα. Μ0λιστα ο πρ>εδροU του ΠΑΣΟΚ K;σα σε ;να ευνοϊκ>τερο κλ=Kα για την Ελλ0δα αναK;νεται να ζητ<σει απ> τουU ετα=ρουU KαU την επ;κταση του προγρ0KKατοU αν>ρθωσηU τηU ελληνικ<U οικονοK=αU για ;ναν ακ>Kα χρ>νο. Στο σ0ιτ τηU ηλεκτρονικ<U ;κδοσηU iefemerida.gr αναφ;ρεται >τι K=α τ;τοια εξ;λιξη θα δηKιουργο?σε τιU συνθ<κεU πιο <πιαU προσαρKογ<U και εκ των πραγK0των τα K;τρα ?ψουU 11 δισ.

Ευρυτανικ ΝΕΑ Ανεξάρτητη πολιτική εβδοµαδιαία εφηµερίδα της Ευρυτανίας Έδρα Καρπενήσι (Ζηνοπούλου 7 - Κέντρο - T.K. 36100)

Κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη. Κωδικός Υπουργείου: 6736

Ιδιοκτήτης - Εκδότης: ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣ ΝΗΣ (6974998918) Επιµέλεια Κειµένων: ∆ΙΟΝ. Κ. ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ (6974255920) Τηλέφωνα: Τηλ: 2237080901 Φάξ: 2237023444

internet: http://www.evrytanika.gr email: info@evrytanika.gr

Συνδροµές: Ιδιωτών : € 50 Ανανέωση συνδροµής € 25 ΟΤΑ - ∆ηµόσιο Τράπεζες Οργανισµοί : € 150 Εξωτερικού $ 300

Τα ενυπόγραφα κείµενα εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις του συντάκτη τους.

Απαγορεεται η αναδηµοσίευση µέρους η όλης της ύλης χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

Ιδρυτικ λο του Συνδσου Ιδιοκτητν Εβδοαδιαου Περιφερειακο Τπου Ελλδα

ευρO που θα πρ;πει να ληφθο?ν τον ερχ>Kενο Ιο?νιο για τη διετ=α 2013-2014 θα Kοιραστο?ν στην τριετ=α. ΥπενθυK=ζεται πωU ο πρ>εδροU του ΠΑΣΟΚ αναφερ>KενοU στην ;κθεση του Ζοζ; Μπαρ>ζο ;κανε λ>γο για K=α «απλοϊκ< προσ;γγιση» σε >,τι αφορ0 τη Kε=ωση των KισθOν κατ0 15%. Εξ 0λλου, Kια ν=κη των ΣοσιαλιστOν στη Γαλλ=α θα ;δινε ν;ο ;ναυσKα και δυναKικ< στο ΠΑΣΟΚ, καθOU θα το αναβ0πτιζε στα ευρωπαϊκ0 και σοσιασλιστικ0 ν0Kατα, χαρ=ζοντ0U του και π0λι λ=γη απ> τη χαK;νη του α=γλη. Το δι0-

Αρκετ ηλιοφ νεια και καλ # σχετικ θεροκρασ ε#, θα ε ναι τα κρια χαρακτηριστικ του καιρο για τι# επ ενε# η ρε# στην Ευρυτανικ πρωτεουσα.

στηKα K;χρι τιU εκλογ;U ε=ναι υπεραρκετ> για τον δι0δοχο του Γ. Παπανδρ;ου, να εκKεταλλευθε= το ρε?Kα και να αναστρ;ψει το κλ=Kα, υποστηρ=ζονταU >τι ε=ναι ευκολ>τερο να βγει το κ>KKα του πρOτο, παρ0 να εκλεγε= αυτοδ?ναKη η Ν;α "ηKοκρατ=α. Και φυσικ0 δεν θα <ταν ε=χε εντελOU 0δικο, καθOU τα ;ωU τOρα χαKηλ0 δηKοσκοπικ0 ποσοστ0 συσπε=ρωσηU σε συνδυασK> Kε το Kεγ0λο ποσοστ> των αναποφ0σιστων Kπορο?ν σ=γουρα να αλλ0ξουν τα δεδοK;να. Εκε=νο που πρ;πει να αναδειχθε= ωU κυρ=αρχο θ;Kα σε αυτ;U τιU εκλογ;U >KωU, δεν ε=ναι η στε=ρα αντιπαρ0θεση, αλλ0 τα επιχειρ<Kατα και το ε=δοU τηU κοινωνικ<U πολιτικ<U που ε=ναι δυνατ> να εφαρKοστε=. Θα πρ;πει να ακο?-

Ο Κ α ι ρ ό ς σ τ η ν Ε υ ρ υ τα ν ί α Μ χρι και το τ λο# τη# εβδο δα# ανα νεται α θριο# καιρ #, εν σφωνα ε τι# προβλ ψει# απ αρχ # Μα&ου θα χουε τοπικ # νεφσει# ε σποραδικ # βροχ #.

Για σ8Gερα, Τετ,ρτη 25 Απριλ9ου 2012, αναG7νεται αρκετ, καλ:Q καιρ:Q, Gε ηλιοφ,νεια :λη την ηG7ρα. Η θερGοκρασ9α θα κυGανθε9 απ: 11OC G7χρι και 18 βαθGο;Q Κελσ9ου, ενK οι ,νεGοι θα πν7ουν -Ν.

Π πτη

     

Α;ριο, Π7Gπτη 26 Απριλ9ου 2012, προβλ7πεται α9θριοQ καιρ:Q, ωστ:σο θα υπ,ρχουν και διαστ8Gατα συννεφι,Q. Τα θερG:Gετρα θα δε9χνουν απ: 10OC 7ωQ 18 βαθGο;Q Κελσ9ου και οι ,νεGοι θα πν7ουν επ9σηQ -Ν.

Π ΕΡ ΙΓΡ ΑΦΗ*

Παρασκευ8 27 Απριλ9ου 2012 Σ,ββατο 28 Απριλ9ου 2012

Κυριακ8 29 Απριλ9ου 2012

Λιακ,δα

6λιοQ Gε λ9γα σ;ννεφα Σχετικ, καλ:Q καιρ:Q

ευτ7ρα 30 Απριλ9ου 2012

2στατοQ καιρ:Q

Τετ,ρτη 2 ΜαUου 2012

2στατοQ καιρ:Q

Τρ9τη 1 ΜαUου 2012

σουKε >λοι τι θα γ=νει Kε την ακρ=βεια στην αγορ0, Kε την κοινωνικ< προστασ=α και την εν=σχυση τηU ρευστ>τηταU. "εν ε=ναι πια καιρ>U για ψ;Kατα. Οι δηK>σιοι υπ0λληλοι πρ;πει να K0θουν ποιο ακριβOU θα ε=ναι το πλα=σιο K;σα στο οπο=ο θα πρ;πει να K0θουν πλ;ον να εργ0ζονται και τι σκοπε?ουν να κ0νουν γι' αυτ> τα κ>KKατα. Β;βαια, η ν=κη του Ολ0ντ στην Γαλλ=α, >σο και να ε=ναι προU >φελοU τηU ΕυρOπηU (και κατ' επ;κταση τηU Ελλ0δαU) δεν θα φ;ρει αυτ>Kατα αποτελ;σKατα και η κερδοσκοπικ< αφροσ?νη των αγορOν δεν θα π0ψει δια KιαU. Οι πολ=τεU πρ;πει να κρατηθο?ν σε εγρ<γορση και να σταθK=σουν καλ0 την ψ<φο τουU, ε=τε ε=ναι 9λληνεU, ε=τε ε=ναι Ιταλο=, ε=τε ε=ναι Γ0λλοι, ε=τε ε=ναι ΓερKανο=. Ζο?Kε Kια απ> τιU κρισιK>τερεU περι>δουU τηU παγκ>σKιαU Ιστορ=αU και τα αποτελ;σKατα των αποφ0σεων σε κεντρικ> επ=πεδο, επηρε0ζουν τη ζω< του καθεν>U 0Kεσα και αποφασιστικ0, ε=τε ζει στα 8γραφα ε=τε ζει στιU 8λπειU. Πρ;πει επ= τ;λουU να σταKατ<σει αυτ< η ασυδοσ=α των αγορOν και κ0ποια στιγK<, τα φερ;φων0 τουU θα πρ;πει να σταKατ<σουν να αναρριχOνται στουU θOκουU τηU πολιτικ<U εξουσ=αU. Για το λ>γο αυτ>, η πολιτικ< δια=σθηση ε=ναι απαρα=τητη στιU εκλογ;U που ;ρχονται. Απαρα=τητη και κρ=σιKη. 9τσι Oστε ο παπα-Γι0ννηU και ο φρερε-Ζακ, να ξυπν<σουν απ> τον ?πνο τηU παγκοσKιοποιηK;νηU αγορ0U και να χτυπ<σουν χαρK>συνα τιU καKπ0νεU: ντιγκ, νταγκ, ντογκ!

Κυρ9ωQ βροχ8

   

ΣΥΜΒΟ ΛΟ

ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ

ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ**

12O... 19OC 10O... 21OC 9O... 16OC

9... 17OC

10 ... 18 C 9 ... 22 C O

O

O

O

8O... 16OC

7O... 17OC

9O... 17OC

8O... 9OC

10O... 18OC 9O... 21OC

Πηγ8:accuweather.com

Σ ε ρ α

 

   

* Οι προβλ7ψειQ π7ραν των τριKν ηGερKν ελ7γχονται ωQ προQ την ακρ9βει, τουQ, ι δια9τερα σε σχ7ση Gε την εκδ8λωση τοπικKν φαινοG7νων. ** +Q “πραγGατικ8 α9σθηση” αναφ7ρεται ο αλγ:ριθGοQ που προσδιορ9ζει το πKQ αισθαν:Gαστε την εξωτερικ8 θερGοκρασ9α, π7ρα απ: τιQ Gετρ8σειQ του θερGοG7τρου και τηQ ψυχρ:τηταQ του αν7Gου. Οι παρ,γοντεQ που λαGβ,νονται υπ’ :ψιν ε9ναι η ποσ:τητα ηλιοφ,νειαQ, το υψ:Gετρο, η ατGοσφαιρικ8 π9εση, η υγρασ9α κλπ.


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ%ρτη 25 Απριλ2ου 2012 / Σελ2δα 3

ΕΚΛ ΟΓΕΣ 2012 στ ην ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

Ηλα! . Καρανκα!

ΞΕΝΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Υποψ1φιοJ Βουλευτ1J Ευρυταν2αJ

Αγαπητ0J συ@πατριDτισσεJ, Αγαπητο2 συ@πατριDτεJ, Θ0λω για ακ3@η @ια φορ%, @0σω και αυτ1J τηJ επιστολ1J, να απευθ4νω προJ 3λουJ σαJ 0να @εγ%λο ΕυχαριστD. Θ0λω, ειλικριν%, να σαJ ευχαριστ1σω για το γεγον3J 3τι @ε τι@1σατε δ4ο φορ0J @ε την ε@πιστοσ4νη και την ψ1φο σαJ, εκλ0γοντ%J @ε εκπρ3σωπ3 σαJ στο Ελληνικ3 Κοινοβο4λιο. ΜπορD να σαJ βεβαιDσω 3τι, στη δι%ρκεια τηJ θητε2αJ @ου ωJ Βουλευτ1J Ευρυταν2αJ, προσπ%θησα π%ντοτε να πολιτε4ο@αι για το καλ3 του συν3λου, χωρ2J διακρ2σειJ, χωρ2J αποκλεισ@ο4J. Π%νω απ’ 3λα @ε ενδι0φερε ο τ3ποJ @ου, 3χι το πολιτικ3 χρD@α των κατο2κων του. Θ0λω επ2σηJ να σαJ βεβαιDσω και για κ%τι %λλο. /πωJ ορ2ζει το Σ4νταγ@α, εν1ργησα και ωJ εκπρ3σωποJ του -θνουJ (3χι @3νο @ιαJ εκλογικ1J περιφ0ρειαJ), @ε σεβασ@3 στουJ ν3@ουJ του κρ%τουJ δικα2ου. Τα τελευτα2α δ4ο χρ3νια βρ0θηκα ενDπιον οδυνηρDν διλη@@%των για την πορε2α τηJ χDραJ. εν θ0λησα να ε2@αι @3νο κο@ιστ1J χαρ@3συνων ν0ων, αλλ% και λ1πτηJ δ4σκολων αποφ%σεων. ΣαJ διαβεβαιDνω 3τι δεν ε2ναι ε4κολο. Με τη δικ1 σαJ ενθ%ρρυνση, τη στ1ριξη και την 0νθερ@η συ@παρ%στασ1 σαJ, @ε την καθη@εριν1 συνεργασ2α 3λων των φορ0ων και των υπηρεσιακDν παραγ3ντων, @ε επι@ον1, @εθοδικ3τητα και αποφασιστικ3τητα, διεκδικ1σα@ε και - παρ% τιJ εξαιρετικ% δ4σκολεJ η@0ρεJ που περν% η χDρα @αJ- πετ4χα@ε να δοθο4ν λ4σειJ σε ση@αντικ% προβλ1@ατα που ταλαιπωρο4σαν την περιοχ1 @αJ για πολλ% χρ3νια. Παρακ%τω επιχειρD 0ναν σ4ντο@ο απολογισ@3.

Α. Για την Αν πτυξη 1. ρ8+ο1 Λα+ α - Καρπενσι - Αγρ νιο: η@οπρατ1θηκε και ανακηρ4χθηκε @ειοδ3τηJ για την παρ%κα@ψη Μ%κρηJ- ΜακρακD@ηJ 4ψουJ 30,6 εκατ. ευρD. Επ2σηJ, εντ%χθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. η ολοκλ1ρωση των @ελετDν του υπ3λοιπου τ@1@ατοJ, @0χρι την ανατολικ1 πρ3σβαση τηJ σ1ραγγαJ, @ε 10,5 εκατ. ευρD. Επιπλ0ον, διατ0θηκαν 45 εκατ. ευρD για το τ@1@α απ3 Αγρ2νιο προJ Καρπεν1σι. 2. Απελευθρωση τη1 Λ +νη1 Κρε+αστ:ν: Μετ% απ3 50 χρ3νια προσπαθειDν και συνεχDν παρε@β%σεων προJ τη διο2κηση τηJ .Ε.Η., καταφ0ρα@ε να δοθε2 προJ χρ1ση η Λ2@νη και να χρη@ατοδοτηθε2 η «Μελ0τη Ολοκληρω@0νου Σχεδ2ου ιαχε2ρισηJ και Αν%δειξηJ Περιοχ1J Λι@νDν και ΤεχνητDν Φραγ@%των (Αν%ντη Φρ%γ@ατοJ Κρε@αστDν 0ωJ εκβολ0J ΑχελDου)» @ε 400 χιλ. ευρD. Η @ελ0τη βρ2σκεται σε εξ0λιξη και σ4@φωνα @ε τον διαγωνισ@3 θα ολοκληρωθε2 @0χρι τα τ0λη Ιουν2ου του 2012.

Β. Για την Υγεα 1. Νοσοκο+ε ο Καρπενησ ου: Παρ% τιJ κοσ@ογονικ0J αλλαγ0J που 0γιναν σε ολ3κληρη την Ελλ%δα στον το@0α τηJ Υγε2αJ, κατορθDσα@ε να το κρατ1σου@ε αυτ3νο@ο και αυτοδιο2κητο @ε δικ3 του οργανισ@3 λειτουργ2αJ, ενD εγκρ2θηκαν 5,1 εκατ. ευρD για επ0κταση ν0αJ πτ0ρυγαJ και ψυχιατρικ1J κλινικ1J. 2. Τρ α να ασθενοφ8ρα: Για τη γρ1γορη διακο@ιδ1 των ασθενDν που ζουν στα απο@ακρυσ@0να χωρι% πετ4χα@ε την παραχDρηση τριDν ασθενοφ3ρων για το 1@ο Αγρ%φων απ3 το ΕΚΑΒ, την Πυροσβεστικ1 Υπηρεσ2α και τον Ο.Π.Α.Π. 3. ιορισ+81 +8νι+ου ειδικευ+νου ιατρο9: Για τιJ αν%γκεJ των κατο2κων των καποδιστριακDν 1@ων Απεραντ2ων και Ασπροποτ%@ου, διορ2σθηκε για πρDτη φορ% @3νι@οJ ειδικευ@0νοJ ιατρ3J στο Πολυδ4να@ο Περιφερειακ3 Ιατρε2ο Γραν2τσαJ. 4. Αι+ατολογικ1 εξετσει1 στα χωρι: Για πρDτη φορ% στην Ελλ%δα ξεκ2νησε πιλοτικ% απ3 το 1@ο Αγρ%φων και εφαρ@3ζεται στα ορειν% χωρι% τηJ Ευρυταν2αJ 0να πρωτοποριακ3 πρ3γρα@@α, το οπο2ο διευκολ4νει 3σουJ δεν @πορο4ν να @ετακινηθο4ν προJ το Νοσοκο@ε2ο για αι@ατολογικ0J εξετ%σειJ. Αντ2 να πηγα2νουν οι ασθενε2J στο Νοσοκο@ε2ο, τουJ επισκ0πτεται στον τ3πο κατοικ2αJ τουJ ο@%δα @ε ειδικ% εξοπλισ@0νο 3χη@α, 3που το προσωπικ3 κ%νει τιJ αι@οληψ2εJ και στ0λνει τα αποτελ0σ@ατα στο σπ2τι τουJ. Αν η προσπ%θεια αυτ1 πετ4χει, θα εφαρ@οστε2 σε ολ3κληρη τη χDρα. 5. Στελχωση Ιατρε ων απ8 οπλ τε1 ιατρο91: Με παρ0@βασ1 @αJ στη Βουλ1, κατορθDσα@ε και ε2ναι σε διαδικασ2α 0κδοσηJ Προεδρικ3 ι%ταγ@α που δ2νει τη δυνατ3τητα στελ0χωσηJ των περιφερειακDν ιατρε2ων απ3 γιατρο4J που υπηρετο4ν την στρατιωτικ1 τουJ θητε2α.

Γ. Για την Παιδεα 1.Τ.Ε.Ι. Καρπενησ ου: ιατηρ1θηκε σε λειτουργ2α το Τ.Ε.Ι. Καρπενησ2ου, τη στιγ@1 που %λλα παρ3@οια Τ.Ε.Ι. 0κλεισαν. Το Τ.Ε.Ι. Καρπενησ2ου αξιολογ1θηκε @ε επιτυχ2α και 0χει εξασφαλ2σει την πορε2α του για τα επ3@ενα χρ3νια. 2. Γργορο INTERNET: Για πρDτη φορ% συνδ0θηκαν @ε γρ1γορο internet τα σχολε2α στα χωρι% Ραπτ3πουλο, ΚερασοχDρι και ΒαλαDρα, ενD υπ%ρχει δ0σ@ευση 3τι σ4ντο@α θα συνδεθο4ν 3λα τα σχολε2α τηJ Ευρυταν2αJ.

. λλε! παρεβ σει! 1. Εσωτερικ8 Οδικ8 κτυο: Φροντ2σα@ε για το εσωτερικ3 οδικ3 δ2κτυο, και κατορθDσα@ε να εγκριθο4ν πιστDσειJ οδοποι2αJ ακ3@α και για το 2012. Ση@αντικ1 προτεραι3τητα αποτελε2 η 0ξοδοJ προJ Καρδ2τσα και η ολοκλ1ρωση τηJ Γ0φυραJ, του Παρα@εγδ3βιου δρ3@ου και τηJ ασφαλτ3στρωσηJ του δρ3@ου απ3 Κ0δρα προJ Βραγγιαν% που ανα@0νεται να ολοκληρωθε2 εντ3J του 2012. 2. Με ωση χρ8νου παρα+ον1 των +ετακινο9+ενων κτηνοτρ8φων: Μετ% απ3 παρ0@βασ1 @ου στη Βουλ1 εκδ3θηκε Υπουργικ1 Απ3φαση @ε την οπο2α @ειDνεται ο απαρα2τητοJ χρ3νοJ παρα@ον1J των @ετακινο4@ενων κτηνοτρ3φων στα βουν% τηJ Ευρυταν2αJ, απ3 5 σε 4 @1νεJ, 0τσι Dστε να διευκολ4νονται περισσ3τερο στην ε2σπραξη των εξισωτικDν τουJ αποζη@ιDσεων. 3. Παρρτη+α του «Ιδρ9+ατο1 Κοινωνικ1 Πρ8νοια1» στη υτικ Ευρυταν α: Για την περ2θαλψη ατ3@ων τηJ υτικ1J Ευρυταν2αJ που χρ1ζουν βοηθε2αJ ενισχ4ου@ε @ε κ%θε τρ3πο την προσπ%θεια για 2δρυση Παραρτ1@ατοJ του Ιδρ4@ατοJ στη υτικ1 Ευρυταν2α σε συνεργασ2α @ε την Αδελφ3τητα ΓρανιτσιωτDν, το 1@ο Αγρ%φων, το Υπουργε2ο Υγε2αJ και Κοινωνικ1J Αλληλεγγ4ηJ και τη ιο2κηση του «Ιδρ4@ατοJ Κοινωνικ1J Πρ3νοιαJ». 4. Πυροσβεστικ8 Κλι+κιο Γραν τσα1: Σε συνεργασ2α @ε τον αρχηγ3 τηJ Πυροσβεστικ1J Υπηρεσ2αJ και τον 1@ο Αγρ%φων λειτο4ργησε π0ρυσι το καλοκα2ρι το πυροσβεστικ3 κλι@%κιο Γραν2τσαJ και 0χει προγρα@@ατισθε2

για φ0τοJ η εν2σχυσ1 του @ε @3νι@ουJ και εθελοντ0J πυροσβ0στεJ. Στην πιο δ4σκολη και τραγικ1 στιγ@1 για τον τ3πο @αJ, @ετ% τον Π3λε@ο, ε2χα δυο δρ3@ουJ να διαλ0ξω: την οδ3 τηJ ευθ4νηJ, τηJ @ακροχρ3νιαJ προοπτικ1J τηJ χDραJ και τηJ επDδυνηJ αν3ρθωσηJ 1 αυτ1 τηJ κοινωνικ1J εξαπ%τησηJ, του λαϊκισ@ο4, του «3σο χειρ3τερα τ3σο καλ4τερα», τηJ ανευθυν3τηταJ, τηJ υπεκφυγ1J, τηJ αποφυγ1J αν%ληψηJ ευθυνDν, τηJ σκ3πι@ηJ ασ%φειαJ και α@φιση@2αJ, και των «ευρ4χωρων» θ0σεων Dστε ο καθ0ναJ να ακο4ει 3,τι θ0λει. ΚατανοD απολ4τωJ την δια@αρτυρ2α, αισθ%νο@αι τον π3νο, βλ0πω την ανη@πορι%. Το πολιτικ3 σ4στη@α στο σ4νολ3 του 0χει βεβα2ωJ τερ%στιεJ ευθ4νεJ για την κατ%ντια τηJ χDραJ, οι πολιτικο2 3@ωJ δεν ε2ναι 3λοι το 2διο. Η ιστορικ1 διαδρο@1, οι θ0σειJ και κυρ2ωJ, οι πρ%ξειJ, αλλ%, π%νω απ’ 3λα, η προσωπικ1 ζω1 του καθεν3J @αJ, ε2ναι διαφορετικ1. Ε2ναι γνωστ1 σε 3λουJ σαJ η %τεγκτη στ%ση @ου απ0ναντι σε φαιν3@ενα διαφθορ%J, διασπ%θισηJ δη@οσ2ου χρ1@ατοJ και κακοδιο2κησηJ, απ3 3που και αν προ0ρχονται. Επιπλ0ον, επ0λεξα να @η συ@πρ%ξω σε @ια @ακρ% παρ%δοση κο@@ατισ@ο4 και παρε@β%σεων στο 0ργο τηJ διο2κησηJ. Στο @0τρο που @πορο4σα, προσπ%θησα οι @ετακλητ0J ηγετικ0J θ0σειJ σε δη@3σιουJ οργανισ@ο4J του νο@ο4 @αJ να @η γ2νονται @ε κριτ1ρια «ποιο2 ε2ναι ο αρεστο2» αλλ% «ποιοι ε2ναι οι %ριστοι». Με τη χDρα @αJ να κρατ% το κεφ%λι 0ξω απ3 το νερ3, χωρ2J 3@ωJ ο κ2νδυνοJ κατ%ρρευσηJ να 0χει παρ0λθει οριστικ% παρ% τιJ εξαιρετικ% επDδυνεJ θυσ2εJ των πολιτDν, το κυρ2αρχο ζ1τη@α σ1@ερα ε2ναι να σχεδιασθε2 και να υλοποιηθε2 0να ορα@ατικ3 αλλ% ρεαλιστικ3 και ολοκληρω@0νο Πρ3γρα@@α Εθνικ1J Ανασυγκρ3τησηJ, Αν%πτυξηJ, Απασχ3λησηJ και Κοινωνικ1J Συνοχ1J τηJ Πατρ2δαJ @αJ. Στο ν0ο αυτ3 πρ3γρα@@α, στο ν0ο αφ1γη@α για την Ελλ%δα, η ιδια2τερη πατρ2δα @αJ, η Ευρυταν2α, 3χι @3νο @πορε2 αλλ% αξ2ζει να 0χει πρωταγωνιστικ3 ρ3λο. Μετατρ0πονταJ την κρ2ση σε ευκαιρ2α, αξιοποιDνταJ τα συγκριτικ% πλεονεκτ1@ατα του τ3που @αJ, στηρ2ζονταJ τιJ πρωτοβουλ2εJ των δικDν @αJ ανθρDπων Dστε η Ευρυταν2α να βγει πιο δυνατ1, πιο ισχυρ1, στη ν0α εποχ1. Στα τ0σσερα χρ3νια τηJ κοινοβουλευτικ1J @ου θητε2αJ, 1@ουν π%ντα και φυσικ% εξακολουθD να ε2@αι δ2πλα σε 3λεJ εκε2νεJ τιJ ριζοσπαστικ0J, εξωστρεφε2J δυν%@ειJ και κιν1σειJ τηJ Ευρυτανικ1J κοινων2αJ, κοντ% στουJ παραγωγο4J υπηρεσιDν και προϊ3ντων, σε αυτο4J που ασχολο4νται @ε το τουριστικ3 προϊ3ν, τιJ δυν%@ειJ του καινοτ3@ου, εξωστρεφο4J επιχειρε2ν, τουJ Ευρυτ%νεJ επιστ1@ονεJ, παραγωγο4J και θε@ατοφ4λακεJ του τοπικο4 πολιτισ@ο4. Σ1@ερα 3λοι @αJ, @ε τουJ δη@ιουργικο4J εικοσ%ρηδεJ και τριαντ%ρηδεJ τηJ Ευρυταν2αJ στην πρωτοπορ2α, καλο4@αστε να κοιτ%ξου@ε @προστ%. ΠροJ την εξωστρ0φεια, την καινοτο@2α, την παραγωγ1 ποιοτικDν προϊ3ντων και υπηρεσιDν @ε απ3λυτο σεβασ@3 στο ανθρωπογεν0J και φυσικ3 περιβ%λλον. Το πρ3ταγ@α πρ0πει να ε2ναι πολλ0J, ν0εJ και καλ% α@ειβ3@ενεJ θ0σειJ εργασ2αJ σε ανερχ3@ενουJ δυνα@ικο4J το@ε2J που να οδηγο4ν στη βιDσι@η αν%πτυξη και τη ζω1 @ε ποι3τητα, ασφ%λεια και αξιοπρ0πεια. Το σ4νθη@% @αJ ε2ναι ο ν0οJ παραγωγικ3J πατριωτισ@3J. Για @ια τ0τοια προοπτικ1, για @ια ν0α ελπιδοφ3ρα σελ2δα στη @ακρα2ωνη διαδρο@1 τηJ ιδια2τερηJ πατρ2δαJ @αJ, αποφ%σισα:

Να ε2@αι ξαν% υποψ1φιοJ στιJ φετιν0J Εθνικ0J Εκλογ0J. Και ζητD τη στ1ριξ1 σαJ.


Τα σ ηCε5α των καιρGν

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ)ρτη 25 Απριλ5ου 2012 / Σελ5δα 4

“Βρ ικο πολιτικ παιχνδι”

Καταδικαστ3εM πρακτικ3M εναντ5ον του, καταγγ3λλει ο Ηλ5αM Καραν5καM

Σε ανακο5νωση, η οπο5α εξεδ6θη χθεM απ6 το γραφε5ο του, ο υποψ4φιοM βουλευτ4M Ευρυταν5αM του ΠΑΣΟΚ καταγγ3λλει υπ6γειεM διαδροC3M πολιτικGν χGρων εναντ5ον του, που προκαλο7ν σ7γχυση στο εκλογικ6 κοιν6

Στην καταγγελ5α του ο Ηλ5αM Καραν5καM αναφ3ρεται σε περιστατικ) τα οπο5α 3χουν υποπ3σει στην αντ5ληψη των ψηφοφ6ρων του, οι οπο5οι του κατ4γγειλαν 6τι )γνωστα

)τοCα υποκρ5νονται 6τι τηλεφωνο7ν εκ C3ρουM του και απ6 το πολιτικ6 του γραφε5ο και φα5νεται Cε τιM... προτ)σειM τουM να προκαλο7ν σ7γχυση και οργ4 στο κοιν6. Μ)λιστα ο κ. Καραν5καM φα5νεται να 3χει κ)ποια στοιχε5α στα χ3ρια του και ζητGνταM τη συCβολ4 τηM ΑστυνοC5αM θα προβε5 σε κ)θε ν6CιCη κ5νηση, Gστε να αποκαλυφθο7ν ποιοι κρ7βονται π5σω απ6 τιM κιν4σειM αυτ3M.

Η ΑΝΑΚΟΙΝ(ΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Κρο7σCατα αισχρ4M προβοκ)τσιαM, Cε σκοπ6 την πυροδ6τηση του προεκλογικο7 κλ5CατοM στην Ευρυταν5α, καταγγ3λλει ο βουλευτ4M Ευρυταν5αM κ. Ηλ5αM Καραν5καM. Στη δ4λωσ4 του αναφ3ρει: «Καταδικ)ζω απερ5φραστα αυτο7 του ε5δουM τη συCπεριφορ) και εφιστG την προσοχ4 προM 6λουM, να Cην εCπιστε7ονται ανGνυCα τηλεφων4Cατα που δ4θεν προ3ρχονται

απ6 το γραφε5ο Cου. Σε κ)θε περ5πτωση, και επειδ4 3χω συγκεκριC3νεM Cαρτυρ5εM, προτ5θεCαι να ζητ4σω απ6 τιM αστυνοCικ3M αρχ3M την εξακρ5βωση των καταγγελιGν και να κινηθG αναλ6γωM C3σω κ)θε ν6CιCηM οδο7, εντοπ5ζονταM την πηγ4 των τηλεφωνηC)των και τον πολιτικ6 χGρο απ6 τον οπο5ο προ3ρχονται. Στην Ευρυταν5α ε5Cαστε πολ7 λ5γοι και γνωριζ6Cαστε Cεταξ7 CαM, κι ο καθ3ναM 3χει το δικ6 του 4θοM και τη δικ4 του πορε5α».

Η Ελλδα πρπει να παραενει στην καρδι τη Ευρπη

0ρθρο του ΚGστα Μπακογι)ννη δηCοσιε7τηκε στην Wall Street Journal, τη Cεγαλ7τερη οικονοCικ4 εφηCερ5δα τηM ΕυρGπηM

ΣτιM 4 Απριλ5ου, 3ναM 77χρονοM συνταξιο7χοM και παππο7M π4γε στην Πλατε5α Συντ)γCατοM, στην Αθ4να, απ3ναντι απ6 την Βουλ4 των Ελλ4νων. 2ταν )λλο 3να κανονικ6, πολυ)σχολο, πρωιν6 σαν 6λα τα )λλα, Gσπου ο )νθρωποM αυτ6M, σε κοιν4 θ3α, τοποθ3τησε 3να 6πλο στον κρ6ταφ6 του και τρ)βηξε τη σκανδ)λη. Στο σηCε5ωCα που )φησε, κατηγορο7σε την ελληνικ4 κυβ3ρνηση, την οπο5α συν3κρινε Cε τουM δοσ5λογουM που κυβ3ρνησαν την κατεχ6Cενη Ελλ)δα κατ) τη δι)ρκεια του ευτ3ρου ΠαγκοσC5ου Πολ3Cου. Ακολο7θησε 3να κ7Cα διαδηλGσεων και ταραχGν- 6χι κ)τι το ν3ο για την Ελλ)δα, η οπο5α τα τελευτα5α δ7ο χρ6νια 3χει, κατ) C3σο 6ρο, τρειM διαδηλGσειM καθηCεριν)δε5γCα πωM ο κοινωνικ6M ιστ6M τηM χGραM 5σωM 3χει αρχ5σει να διαλ7εται. ΚαθGM οι 1λληνεM θα κληθο7ν τον επ6Cενο C4να να προσ3λθουν στιM κ)λπεM για να αναδε5ξουν την επ6Cενη κυβ3ρνησ4 τουM, ε5ναι ε7κολο για τουM εξωτερικο7M παρατηρητ3M να αναρωτιο7νται ε)ν η χGρα 3χει φτ)σει στο σηCε5ο χωρ5M επιστροφ4. Η απ)ντησ4 Cου ε5ναι 6χι: εν 3χουCε φτ)σει και δε θα φτ)σουCε. Οι 1λληνεM ζουν τον π3Cπτο χρ6νο συνεχο7M 7φεσηM. Απ6 το 2009, το ελληνικ6 ΑΕΠ 3χει Cειωθε5 περ5που κατ) 20%. Στην Ελλ)δα εξελ5σσεται 3να πρωτ6γνωρο πε5ραCα στη σ7γχρονη οικονοC5α. Οι ηγ3τεM προσπαθο7ν υποτ5θεται να εφαρC6σουν C5α πολιτικ4 εσωτερικ4M υποτ5CησηM, να περιορ5σουν δραστικ) τιM δηC6σιεM δαπ)νεM, να CειGσουν το κ6στοM εργασ5αM και να CεταρρυθC5σουν τη δοC4 του ηCοσ5ου και τηM ΟικονοC5αM. Αυτ6 βε-

βα5ωM ε5ναι περισσ6τερο θεωρητικ6: Μισθο5 και συντ)ξειM 3χουν Cειωθε5 δραCατικ), αλλ) καC5α ιδιωτικοπο5ηση δεν 3γινε απ6 το 2009 και οι περισσ6τεροι ν6Cοι που στοχε7ουν στην κατ)ργηση προνοC5ων διαφ6ρων συντεχνιακGν οC)δων ακ6Cα C3νουν «στο ρ)φι». Η απογοητευτικ4 6CωM πραγCατικ6τητα αυτGν των «CεταρρυθC5σεων», αντανακλ) Cια αλ4θεια ακ6Cη δυσκολ6τερη για την Ελλ)δα: 6τι το πρωτε7ον πρ6βληC) τηM δεν ε5ναι οικονοCικ6, αλλ) πολιτικ6. Η χGρα Cου υποφ3ρει απ6 βαθι) κρ5ση ηγεσ5αM. Για δεκαετ5εM, η πολιτικ4 ελ5τ, βυθισC3νη στη διαφθορ) και την προσοδοθηρ5α, ακολο7θησε το δρ6Cο των αλ6γιστων δαπανGν και τηM πατρων5αM. Μ3χρι τιM αρχ3M του 2010, 4ταν ξεκ)θαρο 6τι τα δηC6σια οικονοCικ) ε5χαν φτ)σει σε οριακ6 σηCε5ο, αλλ) το δικοCCατικ6 σ7στηCα τηM χGραM αντιCετGπισε την κρ5ση Cε το χειρ6τερο δυνατ6 τρ6-

πο.

ιεθνGM, η κυβ3ρνηση ΠΑΣΟΚ προ3βαλε την εικ6να εν6M αποτυχηC3νου κρ)τουM, ενG στο εσωτερικ6 τηM χGραM κατηγορο7σε τουM ξ3νουM πιστωτ3M για τα αντιλαϊκ) C3τρα λιτ6τηταM που 3πρεπε να λ)βει. Εν τω Cεταξ7, η Ν3α ηCοκρατ5α 3φτασε στο σηCε5ο να καταψηφ5σει το πρGτο πακ3το στ4ριξηM απ6 την ΕΕ και το ΝΤ και τα συνοδευτικ) C3τρα οικονοCικGν CεταρρυθC5σεων. Η Ελλ)δα β)δισε σε αυτ6 το δρ6Cο για περ5που δ7ο χρ6νια, Cε τα δ7ο κ6CCατα να C)χονται στην αρ3να του ανο7σιου λαϊκισCο7. Το ΠΑΣΟΚ υπ6σχονταν τιM αναγκα5εM CεταρρυθC5σειM 6ταν Cιλο7σε Cε τουM ξ3νουM δανειστ3M αλλ) στην Ελλ)δα καθυστερο7σε 4 απλGM αποτ7γχανε να τιM εφαρC6σει. Εν τω Cεταξ7 η Ν συν3χιζε να αντιτ5θεται σε 6λεM τιM CεταρρυθC5σειM που προωθο7σε η κυβ3ρνηση, και να αναλGνεται σε Cια 3ντονη αντιευ-

ρωπαϊκ4 ρητορικ4. Αυτ6 συνεχ5στηκε C3χρι το Νο3Cβρη του 2011, 6ταν ο τ6τε πρωθυπουργ6M ΓιGργοM Παπανδρ3ου πρ6τεινε δηCοψ4φισCα για την επ6Cενη 3κτακτη χρηCατοδ6τηση τηM χGραM απ6 την ΕΕ. Με αφορC4 αυτ4 την κακ6τεχνη πρ6ταση, οι Ευρωπα5οι ηγ3τεM απε5λησαν ανοιχτ) 6τι θα θ3σουν την Ελλ)δα εκτ6M ευρωζGνηM, γεγον6M που λειτο7ργησε αφυπνιστικ) για την Αθ4να. Η Ν και το ΠΑΣΟΚ αν3κρουσαν πρ7Cναν και συCφGνησαν σε Cια κυβ3ρνηση εθνικ4M εν6τηταM, Cε πρωθυπουργ6 το Λουκ) Παπαδ4Cο, πρGην αντιπρ6εδρο τηM Ευρωπαϊκ4M Κεντρικ4M Τρ)πεζαM. Σε αντ5θεση 6CωM Cε 6τι συν3βη στην Ιταλ5α, 6χι C6νο δεν επετρ)πη στην κυβ3ρνηση Παπαδ4Cου να διαλ3ξει το υπουργικ6 τηM συCβο7λιο, αλλ) τηM δ6θηκε και ιδια5τερα περιορισC3νοM χρ6νοM ζω4M λ5γων CηνGν, Cε αποτ3λεσCα η 6ποια πιθαν6τητα σοβαρGν CεταρρυθC5σεων να ε5ναι εξ αρχ4M πολ7 χαCηλ4. ΤGρα, λ5γεM C6νο εβδοC)δεM πριν απ6 τιM πιο κρ5σιCεM εκλογ3M στη σ7γχρονη ιστορ5α τηM Ελλ)δαM, το Cισ6 εκλογικ6 σGCα, σ7Cφωνα Cε τιM δηCοσκοπ4σειM, παραC3νει αναποφ)σιστο. Η δηCοτικ6τητα των δ7ο Cεγ)λων κοCC)των βρ5σκεται σε ιστορικ) χαCηλ) επ5πεδα, και η αθροιστικ4 κοινοβουλευτικ4 τουM πλειοψηφ5α φα5νεται να απειλε5ται. 1ναM αριθC6M απ6 περιθωριακ) κ6CCατα, και τηM αριστερ)M και τηM δεξι)M, φα5νεται να καταγρ)φουν σηCαντικ4 α7ξηση στα ποσοστ) τουM και για πρGτη φορ) ο Ευρωπαϊκ6M προσανατολισC6M τηM Ελλ)δαM αCφισβητε5ται στην πρ)ξη. Οι 1λληνεM εCφαν5ζονται διχασC3νοι Cεταξ7 αντικρου6Cενων και

αντιφατικGν συναισθηC)των. Η πλειοψηφ5α επιθυCε5 να παραCε5νει στην καρδι) τηM Ευρωπαϊκ4M 1νωσηM και τηM ευρωζGνηM. Αλλ) η λαϊκ4 οργ4 εναντ5ον των χρηCατοδοτGν στιM Βρυξ3λλεM και το Βερολ5νο και εναντ5ον των εντολGν που στ3λνουν για τη σωτηρ5α και τα οικονοCικ) τηM χGραM ε5ναι ευρε5α και διαρκGM αυξαν6Cενη. Το αν η Ελλ)δα επιζ4σει απ6 την κρ5ση βραχυπρ6θεσCα δεν εξαρτ)ται C6νο απ6 την οικονοCικ4 αν)πτυξη 4 τη δηCοσιονοCικ4 πρ6οδο. Η αν)ταξη τηM χGραM εξαρτ)ται απ6 το ε)ν αναδειχθε5 απ6 τιM εκλογ3M του επ6Cενου C4να Cια ευρωπαϊκ4 πλειοψηφ5α. Μ6νο Cια προ-ευρωπαϊκ4 κυβ3ρνηση θα ε5ναι ικαν4 να δηCιουργ4σει 3να συνασπισC6 διαρκε5αM, να χτ5σει τη διεθν4 εCπιστοσ7νη, να εφαρC6σει τουM ν6CουM και να προχωρ4σει στιM αναγκα5εM CεταρρυθC5σειM. Οι 1λληνεM βρ5σκονταν π)ντα στη σωστ4 πλευρ) τηM ιστορ5αM. Βρεθ4καCε Cπροστ) σε δραCατικ) διλλ4Cατα και στο παρελθ6ν, τη δεκαετ5α του 20, του 40 και του 70. (στ6σο, κ)θε φορ) το 3νστικτο και η κοιν4 λογικ4 των Ελλ4νων επικρατο7σε. Η Ελληνικ4 κοινων5α 3χει τερ)στιεM δυνατ6τητεM. Ε5Cαι πεπεισC3νοM 6τι δεν θα σπαταληθε5, γιατ5 δε Cπορε5 να σπαταληθε5. ιακυβε7εται 6χι C6νο η οικονοCικ4 αν)καCψη τηM Ελλ)δαM αλλ) και η σταθερ6τητα και ο Ευρωπαϊκ6M τηM προσανατολισC6M. Ο C3σοM 1λληναM το καταλαβα5νει. ΑM ελπ5σουCε 6τι θα καταφ3ρει να το κ)νει πρ)ξη στιM εκλογ3M τηM 6ηM ΜαRου.

ΚGσταM Μπακογι)ννηM, 4CαρχοM Καρπενησ5ου.-


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ#ρτη 25 Απριλ-ου 2012 / Σελ-δα 5

ΕΚΛ ΟΓΕΣ 2012 στ ην ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

Οι 48 υποψφιοι Στην τελικ ευθεα των εκλογν

ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ Τ"Ν ΕΝ ΥΝΑΜΕΙ ΒΟΥΛΕΥΤ"ΝΑπ. τα 36 κ.;;ατα που συ;;ετ+χουν στιE εκλογ+E τηE 6ηE ΜαIου, στην Ευρυταν-α κατεβ#ζουν υποψηφ-ουE τα 24, +να ποσοστ. περ-που 66%. Στον νο;. ;αE ανακηρ/χθηκαν 48 υποψ,φιοι βουλευτ+E

Τα ;εσ#νυχτα τηE Παρασκευ,E 20 Απριλ-ου 2012, +ληξε η προθεσ;-α υποβολ,E δηλ?σεων υποψηφ-ων για τιE εκλογ+E τηE 6ηE ΜαIου. Για την Ευρυταν-α, ;-α απ. τιE 8 ;ονοεδρικ+E τηE χ?ραE, το ενδιαφ+ρον των κο;;#των ,ταν +ντονο

Οι 48 υποψ,φιοι βουλευτ+E Ευρυταν-αE

Παρατα/τα, υπ#ρχει +να ποσοστ. περ-που 33% των κο;;#των, απ. τα 36 που συ;;ετ+χουν πανελλαδικ# στιE εκλογ+E, που δεν κατ#φεραν να συγκροτ,σουν ψηφοδ+λτιο στην Ευρυταν-α , δεν τουE ενδιαφ+ρει πολιτικ# ο νο;.E ;αE. "στ.σο, το 66% των παρατ#ξεων κατεβ#ζει υποψηφ-ουE στην Ευρυταν-α. Για την ακρ-βεια, ;+χρι την περασ;+νη Παρασκευ, που κατ+θεσαν α-τηση στο Πρωτοδικε-ο Ευρυταν-αE 24 κ.;;ατα ;ε 48 υποψ,φιουE βουλευτ+E Ευρυταν-αE. Οι αιτ,σειE των υποψηφ-ων κατατ+θηκαν .λεE ;ε δικαστικ. επι;ελητ,. Βεβα-ωE, τα ;εγ#λα κ.;;ατα κατ+ρχονται ;ε συγκρ.τηση πλ,ρουE ψηφοδελτ-ου, δηλαδ, ;ε συ;;ετοχ, +ωE 3 υποψηφ-ων, .πωE προβλ+πει ο ν.;οE. Πλ,ρεE ψηφοδ+λτιο κατεβ#ζουν στον νο;. ;αE 11 κ.;;ατα, που συ;;ετ+χουν ;ε 33 υποψηφ-ουE. Αντ-θετα, υπ#ρχουν #λλεE 11 παρατ#ξειE, στο ψηφοδ+λτιο των οπο-ων συ;;ετ+χει ;.νο +ναE υποψ,φιοE βουλευτ,E και #ρα συνολικ# +χου;ε 11 υποψηφ-ουE, εν?, τ+λοE, υπ#ρχουν και 2 κ.;;ατα που συ;;ετ+χουν ;ε 2 υποψηφ-ουE στο ψηφοδ+λτι. τουE. Η ανακ ρυξη των υποψηφων στο Πρωτοδικε-ο Ευρυταν-αE. Το Πρωτοδικε-ο Ευρυταν-αE συγκ+ντρωσε .λα τα αιτ,;ατα των υποψηφ-ων και ;ε την απ.φασ, του ;ε αριθ;. 12/2012, 10 η;+ρεE ;ετ# την επ-ση;η προκ,ρυξη των εκλογ?ν, ανακ,ρυξε 48 υποψ,φιουE βουλευτ+E, οι οπο-οι κατ+θεσαν και το ποσ. των 146,74 ευρ? ωE παρ#βολο υπ+ρ του η;οσ-ου. Το ικαστ,ριο συνεδρ-ασε δη;.σια το Σ#ββατο 21 Απριλ-ου στιE 9:00 το πρω-, /στερα απ. την ;ε αριθ;. 71/2012 πρ#ξη του

Προ+δρου Πρωτοδικ?ν Ευρυταν-αE, προκει;+νου να ανακηρ/ξει τουE υποψ,φιουE βουλευτ+E Ευρυταν-αE, για τιE βουλευτικ+E εκλογ+E τηE 6ηE ΜαIου 2012. "στ.σο, η δουλει# του Πρωτοδικε-ου δεν ε-ναι απλ,. Σ/;φωνα ;ε τιE διατ#ξειE των #ρθρων 32 και 33 του Π.. 26/2012, το ικαστ,ριο, πριν ανακηρ/ξει κ#ποιον υποψ,φιο βουλευτ,, υποχρεο/ται να ερευν,σει αν τηρ,θηκαν .λεE οι διατυπ?σειE

που προβλ+πονται απ. τον ν.;ο. Συγκεκρι;+να, ;εταξ/ #λλων, ελ+γχθηκε αν η πρ.ταση υποψηφ-ων υπογρ#φεται απ. δ?δεκα τουλ#χιστον εκλογε-E, αν περι+χει τα πλ,ρη στοιχε-α του, αν επισυν#πτεται υπε/θυνη δ,λωση αποδοχ,E υποψηφι.τηταE και, τ+λοE, αν επιδ.θηκαν οι προτ#σειE ε;πρ.θεσ;α και νο;.τυπα, εν?, για να ε-ναι κανε-E υποψ,φιοE, πρ+πει να +χει κλε-σει τα 25 χρ.νια του. Επιπλ+ον, ζητ,θηκαν στοιχε-α νο;ικο/ χαρα-

κτ,ρα.

Παραιτ θηκαν για να γνουν βουλευτ

Ση;ει?νεται .τι για να +χουν δικα-ω;α συ;;ετοχ,E στιE εκλογ+E, λ.γω του ασυ;β-βαστου που υπ,ρχε στο πρ.σωπ. τουE, τ+σσεριE υποψ,φιοι παραιτ,θηκαν απ. τιE ;.νι;εE δη;.σιεE θ+σειE που κατε-χαν. "στ.σο, ;πορο/ν να επιστρ+ψουν και π#λι στιE θ+σειE τουE, ε#ν δεν εκλεγο/ν.

Συγκεκρι;+να, παραιτ,θηκαν οι κ.κ. Χρ,στοE Αρ;#γοE απ. δη;.σιοE υπ#λληλοE καθηγητ,E Φυσικ,E Αγωγ,E /νσηE Β/θ;ιαE Εκπα-δευσηE, η;,τριοE Καρατσ-κηE απ. ιευθυντ,E παθολ.γοE του Νοσοκο;ε-ου Καρπενησ-ου, Κωνσταντ-νοE Κοντογε?ργοE απ. υπ#λληλοE τηE Περιφερειακ,E Εν.τηταE Θεσπρωτ-αE και Πρ.εδροE και ιευθ/νων Σ/;βουλοE τηE εταιρε-αE "ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΑΕ" και Ιω#ννηE Στα;#τηE απ. δη;οτικ.E υπ#λληλοE δ,;ου Καρπενησ-ου. Επιπλ+ον, παραιτ,θηκε, ;ε επιστολ, του, απ. δη;οτικ.E σ/;βουλοE και αντιδ,;αρχοE Καρπενησ-ου, ο κ. Θαν#σηE Φ+γγοE, ο οπο-οE κατ+ρχεται ;ε το κ.;;α τηE Η.ΣΥ., για λ.γουE ηθικ,E τ#ξηE, .πωE δ,λωσε ο -διοE, αν και δεν υποχρεο/νταν εκ του ν.;ου να παραιτηθε-. Επ-σηE, αποχ, απ. τα καθ,κοντα τηE θ+σηE του ζ,τησε, καταθ+τονταE α-τη;α ;ηνια-αE #δειαE, ο αντιδ,;αρχοE Αγρ#φων κ. Χ ρ , σ τ οE η ; η τ ρ .π ου λ οE , ο οπο-οE κατ+ρχεται στιE εκλογ+E ;ε τη Η.ΣΥ., εν? τιE αρ;οδι.τητ+E του αναλα;β#νει ο εκ του ν.;ου αναπληρωτ,E του στον δ,;ο Αγρ#φων. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Η φρ#ση "εν δυν#;ει", στον υπ.τιτλο του ρεπορτ#ζ, προ+ρχεται κατευθε-αν απ. τη φυσικ, επιστ,;η και ιδια-τερα απ. τη "θεωρ-α του χ#ουE". Περισσ.τερο τ?ρα απ. ποτ+, το πολιτικ. σκηνικ. ε-ναι τ.σο ρευστ. που δεν ε-ναι υπερβολ, να πει κανε-E .τι και οι 48 υποψ,φιοι ε-ναι εν δυν#;ει βουλευτ+E. "στ.σο και απ. την επιστ,;η των ;αθη;ατικ?ν προ+ρχεται το γεγον.E .τι κ#ποιοι εκ των υποψηφ-ων +χουν περισσ.τερεE πιθαν.τητεE να εκλεγο/ν απ. κ#ποιουE #λλουE. Ελπ-ζου;ε ;.νο -ωE *λληνεEνα ;ην οδηγηθο/;ε ;ε ;αθη;ατικ, ακρ-βεια στην ακυβερνησ-α και το χ#οE, περιπτ?σειE που, β#σει του ν.;ου των πιθανοτ,των, δεν αποκλε-ονται.


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ/ρτη 25 Απριλ9ου 2012 / Σελ9δα 6

ΕΚΛ ΟΓΕΣ 2012 στ ην ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

Οι ετεροδητε... ετρνε Το πρ:γραGGα οGιλιKν των κοGG/των στουQ ετεροδηG:τεQΠ7ραν των 121 εκλογικKν κ7ντρων τηQ Ευρυταν9αQ, υπ/ρχουν ακ:Gη /λλα 12 εκλογικ/ κ7ντρα ετεροδηGοτKν, σε 8 Gεγ/λεQ π:λειQ τηQ Ελλ/δαQ, :που παρουσι/ζεται συγκ7ντρωση Ευρυτ/νων. Οι ετεροδηG:τεQ θα ψηφ9σουν στον τ:πο που ζουν, αλλ/ για βουλευτ8 Ευρυταν9αQ

Οι ετεροδηG:τεQ που ψηφ9ζουν εκτ:Q νοGο; ε9ναι συνολικ/ 2.045 /τοGα, εγγεγραGG7να στουQ επ9σηGουQ εκλογικο;Q καταλ:γουQ. Κ/θε πολιτικ: κ:GGα δ9νει ιδια9τερη σηGασ9α στην ψ8φο των ετεροδηGοτKν και για τον λ:γο αυτ: διοργανKνει συγκεντρKσειQ σε κ/θε Gεγ/λη π:λη, στιQ οπο9εQ Gιλο;ν, κατ/ κ;ριο λ:γο, οι υποψ8φιοι των κοGG/των Το πρ:γραGGα Τα Gεγ/λα κ:GGατα 7χουν προγραGGατ9σει για την τρ7χουσα εβδοG/δα συγκεντρKσειQ ετεροδηGοτKν, στιQ οπο9εQ θα Gιλ8σουν οι υποψ8φιοι των κοGG/των. Κυρ9ωQ το ΠΑΣΟΚ και η Ν7α ηGοκρατ9α 7χουν προγραGGατ9σει οGιλ9εQ, ενK φ7τοQ συγκ7ντρωση ετεροδηGοτKν θα πραγGατοποι8σει και το ΚΚΕ. ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Η Ν7α ηGοκρατ9α πραγGατοπο9ησε 8δη συγκ7ντρωση ετεροδηGοτKν, το προηγο;Gενο Σ/ββατο 21 Απριλ9ου 2012, στη ΛαG9α, στην οπο9α G9λησαν οι τρειQ υποψ8φιοι του κ:GGατοQ κ.κ. ΚKσταQ ΚοντογεKργοQ, Χρ8στοQ ΑρG/γοQ και ΦKτηQ ΚουλαρG/νηQ. Για την τρ7χουσα εβδοG/δα 7χουν προγραGGατιστε9 Gεγ/λεQ συγκεντρKσειQ ετεροδηGοτKν σε Αθ8να, Βοιωτ9α, Αγρ9νιο κα Μεσολ:γγι. Αναλυτικ/. Σ8Gερα, στιQ 6:00 το απ:γευGα, στο ΠνευGατικ: Κ7ντρο ΡουGελιωτKν στην Αθ8να, θα πραγGατοποιηθε9 η Gεγ/λη συγκ7ντρωση ετεροδηGοτKν τηQ Ν7αQ ηGοκρατ9αQ. Α;ριο Π7Gπτη, στιQ 5:00 το απ:γευGα, οι τρειQ υποψ8φιοι τηQ Ν7αQ ηGοκρατ9αQ θα Gιλ8σουν στο ΣχηGατ/ρι και τον Αλ9αρτο και, τ7λοQ, το Σ/ββατο 28 Απριλ9ου, στιQ 5:00 το απ:γευGα, στο Αγρ9νιο και το Μεσολ:γγι. ΠΑΣΟΚ. Η προεκλογικ8 εκστρατε9α του ΠΑΣΟΚ συνεχ9ζεται Gε αGε9ωτο ρυθG:. Οι τρειQ υποψ8φιοι του κ:GGατοQ, Ηλ9αQ Καραν9καQ, Γι/ννηQ ΣταG/τηQ και Λ/GπροQ Τσιτσ/νηQ, βρ9σκονται σε καθηGεριν8 επαφ8 Gε τουQ πολ9τεQ, εξηγKνταQ το ν7ο πρ:γραGGα του κ:GGατοQ. Την περασG7νη Παρασκευ8 20 Απριλ9ου 2012, επισκ7φθηκε το Καρπεν8σι ο Γι/ννηQ Μ9χαQ και ε9χε συν/ντηση στα γραφε9α του κ:GGατοQ Gε τα στελ7χη και τουQ υποψηφ9ουQ. Φα9νεται, :GωQ, :τι το ΠΑΣΟΚ επιχειρε9 να αποτιν/ξει απ: π/νω του :λα τα παλι/ "βαρ9δια". Σε ερKτηση των

ΑΡΧΕΙΟ. Προεκλογικ8 οGιλ9α του ΠΑΣΟΚ σε ετεροδηG:τεQ στην Αθ8να. ΕυρυτανικKν Ν7ων" για τον 6κη "Ε Τσοχατζ:πουλο, "... το Νο 2 του παλαιο; ΠΑΣΟΚ που σ8Gερα βρ9σκεται στη φυλακ8", :πωQ αναφ7ρθηκε στην ερKτηση, ο κ. Μ9χαQ απ/ντησε :τι "... εγK, :πωQ και ο κ. Βενιζ7λοQ, δεν ε9Gαστε Gε εκε9νο το ΠΑΣΟΚ". Σε ανακο9νωσ8 τηQ, η ΝΕ ΠΑΣΟΚ Ευρυταν9αQ αναφ7ρει: ".... καλο;Gε τουQ Ευρυτ/νεQ ΕτεροδηG:τεQ τηQ Αττικ8Q, την Παρα-

σκευ8 27 Απριλ9ου 2012 και Kρα 19:30 G.G. στο Ξενοδοχε9ο CROWN PLAZZA, Μιχαλακοπο;λου 50 στην Αθ8να, :που θα Gιλ8σουν οι Υποψ8φιοι Βουλευτ7Q Ευρυταν9αQ του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.κ. Καραν9καQ Ηλ9αQ, ΣταG/τηQ Ιω/ννηQ, Τσιτσ/νηQ Λ/GπροQ". ΚΚΕ. Σ;Gφωνα Gε ανακο9νωση του ΚΚΕ, το Σ/ββατο 28 Απριλ9ου, στιQ 6:30 G.G., στην α9θουσα

Η Ευρυταν9α ψηφ9ζει...

τηQ ΟGοσπονδ9αQ ΒιοτεχνικKν ΣωGατε9ων Αθ8ναQ (ΟΒΣΑ), οδ:Q Πατουσ/ 3, πλατε9α Κ/νιγγοQ, θα πραγGατοποιηθε9 σ;σκεψη ετεροδηGοτKν Ευρυταν9αQ στουQ οπο9ουQ θα Gιλ8σει ο Ν9κοQ Σερετ/κηQ, υποψ8φιοQ βουλευτ8Q Ευρυταν9αQ του ΚΚΕ. σ.σ. Μ7χρι χθεQ αργ/, δεν GαQ γνωστοποι8θηκε καG9α /λλη οGιλ9α ετεροδηGοτKν /λλων κοGG/των

Τα 12 εκλογικ/

ΣτιQ 6 ΜαUου, σε 121 εκλογικ/ κ7ντρα, Gε 32.933 ψηφοφ:ρουQ

Συνολικ/ 32.933 Ευρυτ/νεQ θα κληθο;ν την Κυριακ8 6 ΜαUου 2012 να ψηφ9σουν τον πολιτικ: που θ7λουν να εκπροσωπ8σει τον νοG: GαQ στο Ελληνικ: Κοινοβο;λιο τα επ:Gενα χρ:νια. 48 υποψ8φιοι βουλευτ7Q απ: 24 κ:GGατα διεκδικο;ν τη Gονοεδρικ8 Ευρυταν9αQ. Σ;Gφωνα Gε τα επ9σηGα στοιχε9α, στην Ευρυταν9α καθορ9στηκαν 121 εκλογικ/ τG8Gατα, εκ των οπο9ων τα 70 βρ9σκονται στον ν7ο δ8Gο Καρπενησ9ου, ενK τα υπ:λοιπα 51 στον δ8Gο Αγρ/φων. Για την ιστορ9α να αναφ7ρουGε πωQ στιQ προηγο;GενεQ βουλευτικ7Q εκλογ7Q, τον ΟκτKβριο του 2009, τα εκλογικ/ τG8Gατα στον νοG: 8ταν 135. Στον Καλλικρατικ: δ8Gο Καρπενησ9ου υπ/ρχουν 19.958 εγγεγραGG7νοι στουQ εκλογικο;Q καταλ:γουQ, ενK 12.975 στον νεοσ;στα-

το δ8Gο Αγρ/φων, οι οπο9οι θα προσ7λθουν στιQ κ/λπεQ για να επιλ7ξουν αν/Gεσα στα 24 κ:GGατα, αυτ: που τουQ εκφρ/ζει καλ;τερα. Το Gεγαλ;τερο ποσοστ: του εκλογικο; σKGατοQ συγκεντρKνεται, :πωQ ε9ναι φυσικ:, στην π:λη του Καρπενησ9ου. Θα υπ/ρχουν συνολικ/ 10 εκλογικ/ τG8Gατα, σε δ;ο δηGοτικ/ σχολε9α, ενK οι εκλογε9Q που ε9ναι εγγεγραGG7νοι αν7ρχονται στουQ 5.934. Το εκλογικ: διαG7ρισGα Gε τουQ λιγ:τερουQ εγγεγραGG7νουQ ε9ναι αυτ: των Αλεστ9ων Προυσο;, το οπο9ο Gετρ/ G:λιQ 49 /τοGα. Στον δ8Gο Αγρ/φων, το εκλογικ: διαG7ρισGα των Αγρ/φων συγκεντρKνει συνολικ/ 527 ψηφοφ:ρουQ, ενK στο Κεφαλ:βρυσο Αγρ/φων (Σ;χνικο) οι εγγεγραGG7νοι αν7ρχονται στουQ 47.

κ7ντρα ετεροδηGοτKν Τα εκλογικ/ κ7ντρα ετεροδηGοτKν, ωστ:σο, συγκεντρKνονται σε 5 εφετειακ7Q εκλογικ7Q περιφ7ρειεQ. Για παρ/δειγGα, η εφετειακ8 περιφ7ρεια Β:ρειαQ Ελλ/δαQ συGπεριλαGβ/νει 3 εκλογικ/ κ7ντρα σε Θεσσαλον9κη, Πιερ9α και Σ7ρρεQ, στα οπο9α ε9ναι εγγεγραGG7νοι συνολικ/ 78 Ευρυτ/νεQ. Η Gεγαλ;τερη εφετειακ8 περιφ7ρεια ε9ναι τηQ Αττικ8Q, στην οπο9α θα λειτουργ8σουν 4 εκλογικ/ κ7ντρα. Συνολικ/ ε9ναι εγγεγραGG7νοι 1.571 ετεροδηG:τεQ. Αντ9θετα και :σο και αν φα9νεται περ9εργο, τη Gικρ:τερη εφετειακ8 περιφ7ρεια 7χει η Αιτωλοακαρναν9α -περιοχ8 που ζουν χιλι/δεQ Ευρυτ/νεQ- Gε 7να G:νο εκλογικ: κ7ντρο και G:λιQ 81 εγγεγραGG7νουQ Ευρυτ/νεQ. Αναλυτικ/ τα 12 εκλογικ/ κ7ντρα, στα οπο9α θα προσ7λθουν οι 2.045 Ευρυτ/νεQ ετεροδηG:τεQ βρ9σκονται: Στη Θεσσαλον9κη Gε 73 εγγεγραGG7νουQ, στην Πιερ9α Gε 3 εγγεγραGG7νουQ, στιQ Σ7ρρεQ Gε 2 εγγεγραGG7νουQ, στη Βοιωτ9α υπ/ρχουν δ;ο εκλογικ/ κ7ντρα Gε 166 εγγεγραGG7νουQ, στη ΦθιKτιδα Gε 147 εγγεγραGG7νουQ, στη Φωκ9δα Gε 2 εγγεγραGG7νουQ, στην Αττικ8 4 εκλογικ/ κ7ντρα Gε 494, 526, 494 και 57 εγγεγραGG7νουQ αντ9στοιχα και, τ7λοQ, στην Αιτωλοακαρναν9α Gε 81 εγγεγραGG7νουQ. Βεβα9ωQ, π7ραν των παραπ/νω στοιχε9ων, υπ/ρχει επιπλ7ον και 7ναQ σεβαστ:Q αριθG:Q εγγεγραGG7νων Ευρυτ/νων, που 7χουν στον τ:πο GαQ τα εκλογικ/ τουQ δικαιKGατα και ψηφ9ζουν στην Ευρυταν9α. Πρ:κειται για περισσ:τερα απ: 10.000 /τοGα, που ε9ναι εγγεγραGG7να στουQ εκλογικο;Q καταλ:γουQ τηQ Ευρυταν9αQ και εGφαν9ζονται να ψηφ9ζουν στην Ευρυταν9α. .στ:σο, ιστορικ/, αν ανατρ7ξει κανε9Q στιQ προηγο;GενεQ εκλογικ7Q αναGετρ8σειQ, δεν φα9νεται να καταγρ/φονται στον νοG: ωQ εκλογικ8 δ;ναGη αλλ/ ωQ αποχ8. Σε κ/θε εκλογικ8 διαδικασ9α καταγρ/φονται περ9που 20.500 7γκυρα ψηφοδ7λτια, ενK οι εγγεγραGG7νοι ε9ναι περ9που 33.000 /τοGα. Για παρ/δειγGα, στιQ προηγο;GενεQ εκλογ7Q, το 2009, στην Ευρυταν9α βρ7θηκαν 20.573 7γκυρα ψηφοδ7λτια, ενK η αποχ8 /γγιξε το 40,49% και Gε τα λευκ///κυρα να ε9ναι στο 2,19%. Η.Τ.


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ#ρτη 25 Απριλ4ου 2012 / Σελ4δα 7

ΕΚΛ ΟΓΕΣ 2012 στ ην ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

Η Η.ΣΥ. στηρ ζει το Γηροκοε ο Καρπενησ ου

Αντ4 προεκλογικ3L συγκ2ντρωσηL διαθ2τει τα χρ3Bατα στο 1δρυBα

Το αποκαλυπτικ5 ρεπορτ#ζ των ΕυρυτανικFν Ν2ων" Bε τ4τλο "Η Bε"Ε γ#λη Ληστε4α", το οπο4ο αποκ#λυψε την κλοπ3 περ4που 2,7 εκατ. ευρF απ5 το ΓηροκοBε4ο και το ΝοσοκοBε4ο, στ#θηκε αφορB3 για Bια αξι2παινη πολιτικ3 απ5φαση των υποψηφ4ων του κ5BBατοL στην Ευρυταν4α, ηB3τρη Καρατσ4κη, Θαν#ση Φ2γγου, Χρ3στου ηBητρ5πουλου και τηL προ2δρου καL Ντ5ραL Μπακογι#ννη, να Bην πραγBατοποιηθε4 Κεντρικ3 ΟBιλ4α στο Καρπεν3σι και αντ’ αυτο6 τα

χρ3Bατα να διατεθο6ν στο ΓηροκοBε4ο Καρπενησ4ου.

Στην ανακο4νωσ3 τηL, η Τοπικ3 Οργ#νωση τηL Η.ΣΥ. Ευρυταν4αL αναφ2ρει: “Η Τοπικ3 Οργ#νωση τηL ηBοκρατικ3L ΣυBBαχ4αL του νοBο6 Ευρυταν4αL καταγγ2λλονταL την απαρ#δεκτη ληστε4α που 2γινε σε β#ροL των αποθεBατικFν του Γενικο6 ΝοσοκοBε4ου Καρπενησ4ου και του Θεραπευτηρ4ου Χρ5νιων Παθ3σεων Νο-

Bο6 Ευρυταν4αL αποφ#σισε Bε σ6Bφωνη γνFBη και των υποψηφ4ων τηL παρ#ταξηL στην Ευρυταν4α να Bην πραγBατοποιηθε4 κεντρικ3 προεκλογικ3 συγκ2ντρωση στο Καρπεν3σι και τα 2ξοδα που θα δαπανο6νταν να παραχωρηθο6ν ωL δωρε# στο Θεραπευτ3ριο Χρ5νιων Παθ3σεων ΝοBο6 Ευρυταν4αL. ,λλωστε π#για θ2ση τηL ηBοκρατικ3L ΣυBBαχ4αL ε4ναι πωL 5ταν οι πολ4τεL δοκιB#ζονται λ5γω τηL κρ4σηL οι πολιτικ2L φι2στεL προκαλο6ν το λαϊκ5 α4σθηBα. Για

αυτ5 και 2χουBε ζητ3σει τη Bε4ωση των πολιτικFν δαπανFν τουλ#χιστον κατ# 50%, την Bε4ωση στον αριθB5 των βουλευτFν απ5 300 σε 200 και κυρ4ωL να τεθε4 τ2ρBα στην απαρ#δεκτη πρακτικ3 ρ6θBισηL των χρεFν των κοBB#των την 4δια Fρα που το κρ#τοL περικ5πτει δραBατικ# Bισθο6L, συντ#ξειL και επιδ5Bατα. Ελπ4ζουBε η πρωτοβουλ4α αυτ3 να βρει BιBητ2L και για #λλα κ5BBατα που θα διεκδικ3σουν την ψ3φο του Ευρυτανικο6 λαο6 στιL εκλογ2L τηL 6ηL ΜαRου.”

Φ ΤΗΣ ΚΟΥΛΑΡΜΑΝΗΣ Υποψ3φιοL Βουλευτ3L Ευρυταν4αL ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙ ΜΑ

Γενν3θηκα στον Κλειτσ5 Ευρυταν4αL απ5 10Bελ3 πολ6τεκνη οικογ2νεια. Πτυχιο6χοL του ΤB3BατοL ΠολιτικFν ΕπιστηBFν του Παντε4ου ΠανεπιστηB4ου ΑθηνFν. Πτυχιο6χοL του ΝοBικο6 ΤB3BατοL τηL ΝοBικ3L Σχολ3L του Αριστοτελε4ου ΠανεπιστηB4ου Θεσσαλον4κηL, Bε #δεια ασκ3σεωL επαγγ2λBατοL δικηγ5ρου και σπουδ2L στη Σχολ3 ηBοσιογραφ4αL στην Αθ3να. ιορ4στηκα υπ#λληλοL του Υπ. ΟικονοBικFν. Υπηρ2τησα 5λεL τιL υπηρεσιακ2L βαθB4δεL και για 23 χρ5νια ωL Επιθεωρητ3L και ιευθυντ3L τηL ΟικονοBικ3L ΕπιθεFρησηL . Αττικ3L του Υπουργε4ου ΟικονοBικFν. ιεν2ργησα διαχειριστικο6L και οικονοBικο6L 2λεγχουL σε ηBοσ4ουL ΟργανισBο6L σε Ο.Τ.Α, ΝοσοκοBε4α, Παγκ5σBια Πρωταθλ3Bατα, Αθλητικ2L ΟBοσπονδ4εL, Ιερ2L Μητροπ5λειL και Μοναστ3ρια κλπ. ΣυBBετε4χα σε

ΞΕΝΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΣυBπατριFτεL:

πολλ# σεBιν#ρια που αφορο6σαν θ2Bατα του Υπ., ΟικονοBικFν, και ηB5σιαL ιο4κησηL, σχετικ# Bε την διαφθορ# στο ηB5σιο. Εισηγητ3L, στη Σχολ3 ΕπιB5ρφωσηL Υπαλλ3λων του Υπουργε4ου ΟικονοBικFν για την επιB5ρφωση και κατ#ρτιση των ν2ων επιθεωρητFν του Υπουργε4ου, και επανειληBB2νωL εισηγητ3L διαφ5ρων επιστηBονικFν συνεδρ4ων. Μ2λοL τηL 15Bελο6L Εκτελεστικ3L Επιτροπ3L τηL Ανεξ#ρτητηL Συνδικαλιστικ3L ηBοσιοϋπαλληλικ3L Κ4νησηL (ΑΣΗΚ). Μ2λοL του .Σ. του Πανελλην4ου Συλλ5γου ΟικονοBικFν ΕπιθεωρητFν και σ3Bερα B2λοL του . Σ. του Πανελλην4ου Συλλ5γου Συντ/χων Οικ/κFν Επιθ/τFν. Πρ 5εδ ροL τηL ιοικο6σαL Επιτροπ3L και Γ. Γ. τηL Εταιρε4αL Ευρυτ#νων ΕπιστηB5νων. Μ2λοL του ΠνευBατικο6 Κ2ντρου ΡουBελιωτFν, #λλων ΕπιστηBονικFν ΕταιρειFν, ΠολιτιστικFν

Η οικονοBικ3 και πολιτικ3 κατ#σταση τηL χFραL, 5πωL γνωρ4ζετε, ε4ναι κρ4σιBη, κρισιB5τερη 5BωL ε4ναι η ψ3φοL σαL στιL 6 ΜαRου 2012, που θα ε4ναι η σηBαντικ5τερη BεταπολεBικ# για το B2λλον του τ5που BαL. Το αποτ2λεσBα των εκλογFν αυτFν θα οδηγ3σει, ε4τε στην αν#καBψη και αν#πτυξη τηL χFραL, ε4τε στην συρρ4κνωση, ενδεχοB2νωL και σε περιπ2τειεL την πατρ4δα BαL. εν ε4ναι καιρ5L για πειραBατισBο6L, ο6τε για ικανοπο4ηση, δικαιολογηB2νηL αγαν#κτησηL και 2κφρασηL παραπ5νων. ΤFρα πρ2πει να προχω-

Κ2ντρων και Συλλ5γων τηL Ευρυταν4αL και 5χι B5νο. ιετ2λεσα εκδ5τηL και αρχισυντ#κτηL σε εφηBερ4δεL και περιοδικ#, πολιτικο6, συνδικαλιστικο6, πολιτιστικο6 και επιστηBονικο6 περιεχοB2νου, Bε εκατοντ#δεL #ρθρα στον ηBερ3σιο και περιοδικ5 τ6πο, καθFL και σε 2γκυρα επιστηBονικ# περιοδικ#, νοBικFν και διοικητικFν επιστηBFν. Μ2λοL τηL -νωσηL ΣυντακτFν Bη ΗBερησ4ων Εντ6πων. Αθλητ3L και B2λοL του σωBατε4ου «Α.Σ. ΛαB4α» Bε δελτ4ο τηL Ελληνικ3L Ποδοσφαιρικ3L ΟBοσπονδ4αL (Ε.Π.Ο.) και απ5φοιτοL Σχολ3L ιαιτησ4αL Ποδοσφα4ρου. ΑιBοδ5τηL και βραβε6θηκα για την ιδι5τητ# Bου αυτ3 απ5 το Υπουργε4ο Υγε4αL. Ε4Bαι παντρεB2νοL Bε την Γεωργ4α Τσατσαρ#γκου και 2χουBε δ6ο τ2κνα, τον Νικ5λαο και την Ηλι#να.

ρ3σουBε Bε περ4σκεψη και ορθ3 σκ2ψη για το δικ5 BαL συBφ2ρον, για το γενικ5 καλ5 και τηL Ευρυταν4αL. Ο δικαιολογηB2νοL θυB5L σαL, Bπορε4 να οδηγ3σει την χFρα α6ριο σε χειρ5τερη οικονοBικ3 και πολιτικ3 κατ#σταση. Ο τ5ποL χρει#ζεται τFρα, #Bεσα, ισχυρ3 αυτοδ6ναBη κυβ2ρνηση για να αντιBετωπ4σει την παρο6σα κατ#σταση, να λ#βει αποφ#σειL και να δFσει #BεσεL λ6σειL και Bοναδικ3 λ6ση πλ2ον ε4ναι η ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΖητF την εBπιστοσ6νη και την ψ3φο σαL και θα ε4Bαι κοντ# σαL 5χι B5νο πριν, αλλ# και Bετ# τιL εκλογ2L.


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ%ρτη 25 Απριλ3ου 2012 / Σελ3δα 8

ΕΚΛ ΟΓΕΣ 2012 στ ην ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

Κ$ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕ$ΡΓΟΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

.“ .. δεν τ ζω λαγο$ ε πετραχλια ”

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κ5ριε ΚοντογεFργο, η σηBεριν2 συν1ντευξη γ3νεται στα πλα3σια τηL προεκλογικ2L σαL εκστρατε3αL. Θα ε3στε υποψ2φιοL βουλευτ2L Ευρυταν3αL Bε τη Ν1α ηBοκρατ3α. Θ1λω να ξεκιν2σουBε απ4 τιL τελευτα3εL εξελ3ξειL. Την Κυριακ2, στο Ζ%ππειο 3, ο ΑντFνηL ΣαBαρ%L ε3πε αρκετ% πρ%γBατα. Εσε3 L τι κρατ%τε απ4 4λα αυτ%; Ποια θεωρε3τε εφικτ%; εν ξ1ρω αν παρακολουθ2σατε Bε προσοχ2 τον ΑντFνη ΣαBαρ% στο Ζ%ππειο Μ1γαρο και τιL αναφορ1L του ιδια3τερα στον τοB1α τηL οικονοB3αL και τιL δυνατ4τητεL που 1χει η χFρα. ΕγF θα πω 4τι 4λα ε3ναι εφικτ%, 4χι 4BωL απ4 α5ριο το πρω3. 0,τι ανακο3νωσε ο πρ4εδροL τηL Ν ε3ναι κλιBακο5Bενα στον χρ4νο. 0BωL, η υλοπο3ηση 4λων αυτFν των εξαγγελιFν του προ1δρου προϋποθ1τει Bεγ%λη προσπ%θεια, αποφασιστικ2 κυβ1ρνηση και αυτοδ5ναBη κυβ1ρνηση τηL Ν1αL ηBοκρατ3αL. Ε3ναι γεγον4L 4τι ο κ. ΣαBαρ%L αν1φερε στην οBιλ3α του 4λα τα κρ3σιBα θ1Bατα που %πτονται τηL αν%πτυξηL τηL χFραL. Αν1φερε 4λα εκε3να τα θ1Bατα που %πτονται τηL καθηBεριν4τηταL του πολ3τη και ιδια3τερα των αδ5ναBων πολιτFν· χαBηλοσυνταξιο5χων, αν1ργων, πολ5τεκνων οικογενειFν. Τα θ1Bατα που αντιBετωπ3ζουν οι πολ3τεL στην καθηBεριν4τητ% τουL αποτελο5ν προτεραι4τητα για τη Ν, αφο5 πρ4κειται για ζητ2Bατα επιβ3ωσηL B1σα σε αυτ2 τη Bεγ%λη καταστροφ2 που βρισκ4Bαστε σ2Bερα Bε την αν1χεια, τη φτFχεια και την απ4γνωση που υπ%ρχει σε 4λα τα νοικοκυρι%. Η Ν1α ηBοκρατ3α 2ταν 5 χρ4νια κυβ1ρνηση, απ4 το 2004 1ωL το 2009. $στ4σο δεν 1κανε κ%τι για να αποφευχθε3 η σηBεριν2 κατ%σταση. Η Ν1α ηBοκρατ3α, 4BωL, το 2009 παρ1δωσε Bια Ελλ%δα που βρισκ4ταν σε π%ρα πολ5 καλ2 κατ%σταση. Η ανεργ3α βρισκ4ταν στο 9%, ενF σ2Bερα βρ3σκεται στο 22%. Ακ4Bη, οι οικονοBικο3 τηL δε3κτεL 2ταν σε πολ5 υψηλ4 επ3πεδο, Bε εξα3ρεση το 1λλειBBα, το οπο3ο -σε 1να Bικρ4 δι%στηBα και αφο5 Bεσολ%βησαν δ5ο εκλογικ1L αναBετρ2σειL- το εκτ3ναξε ο κ. Παπακωνσταντ3νου Bε τον κ. Παπανδρ1ου στο 15% για να ικανοποι2σουν τιL δικ1L τουL επιλογ1L και τον εξευτελισB4 που επ1φεραν στη ΧFρα Bε δηλFσειL τ5που "Τιτανικ4L" κ.λπ. Η

Ν.. παρ1δωσε Bια Ελλ%δα που δεν βρισκ4ταν σε κατ%σταση νευρικο5 κλονισBο5. Παρ1δωσε Bια Ελλ%δα Bε πολ3τεL, προβληBατισB1νουL Bεν, αλλ% σε πολ5 καλ5τερη οικονοBικ2 κατ%σταση. ΘυB%Bαι τον τ4τε αρχηγ4 σαL, τον ΚFστα ΚαραBανλ2, στη Θεσσαλον3κη, που ε3χε Bιλ2σει για τα οικονοBικ% προβλ2Bατα. Ζ2τησε "π%γωBα BισθFν". 0BωL τ4τε δεν 1γινε πιστευτ2 η κυβ1ρνηση, για να λ%βει και π%λι το χρ3σBα του λαο5. ΤFρα, πFL να πιστ1ψουBε τιL παροχ1L που ακο5Bε απ4 τον κ. ΣαBαρ%; Καταρχ%L ο ΚFσταL ΚαραBανλ2L, 1ναL απ4 τουL πιο %ξιουL ηγ1τεL τηL Ν, ε3χε επισηB%νει τα προβλ2Bατα που προ1κυπταν απ4 το 1λλειBBα που παρουσιαζ4ταν στον προϋπολογισB4. Ε3χε επισηB%νει τουL κινδ5νουL αυτο5L, αλλ% ε3χε απ1ναντ3 του Bια τελε3ωL ανFριBη αντιπολ3τευση, 1να συνδικαλιστικ4 κ3νηBα, το οπο3ο υπον4Bευε κ%θε προσπ%θεια που θα εξυγ3ανε τα βασικ% οικονοBικ% τηL χFραL. Ο ΚFσταL ΚαραBανλ2L ε3χε επισηB%νει τον κ3νδυνο τηL διολ3σθησηL και B3λησε για π%γωBα BισθFν, αλλ% δεν B3λησε ποτ1 για καταβαρ%θρωση 4λων των BισθFν και περικοπ1L 50% και 60%. Μ3λησε για B1τρα, τα οπο3α 2ταν 2πια B1σα σε 1να οικονοBικ4 περιβ%λλον BιαL παγκ4σBιαL κρ3σηL. Πρ4τεινε B1τρα οχ5ρωσηL τηL ελληνικ2 οικονοB3αL και 4χι καταστροφ2L, Bε την υπαγωγ2 τηL χFραL στο ΝΤ, που επ1φερε το ΠΑΣΟΚ B1σα σε π1ντε B2νεL απ4 τ4τε που αν1λαβε την εξουσ3α. ΤFρα, ο κ. ΣαBαρ%L εξαγγ1λλει αυξ2σειL συγκεκριB1νεL και κοστολογηB1νεL απ4λυτα για τουL χαBηλοσυνταξιο5χουL και τουL πολ5τεκνουL. Ε3ναι αυξ2σειL που πρ1πει να δοθο5ν οπωσδ2ποτε, γιατ3 πλ1ον κινδυνε5ει η κοινωνικ2 συνοχ2, διαλ5ονται οικογ1νειεL, για να Bην αναφ1ρω τα πιο δραBατικ% γεγον4τα των αυτοκτονιFν κ.λπ. Ε3ναι αναγκα3ο, λοιπ4ν, να αποκατασταθε3 η κοινωνικ2 συνοχ2 και υπ%ρχουν ισοδ5ναBα B1τρα γι’ αυτ4, 4πωL για παρ%δειγBα η περικοπ2 δηBοσ3ων δαπανFν. Αναφ1ρατε τουL συνδικαλιστ1L. Ποια ε3ναι η θ1ση τηL Ν Bε το κοBB%τι αυτ4 του συνδικαλισBο5; Θα «σφ3ξει» τα λουρι% 2 θα τα χαλαρFσει; Ε3ναι κ%τι που ενδιαφ1ρει 4λουL, δι4τι β λ1πουB ε συνεχFL

συνδικαλ ιστ1L να κλε3νουν δρ4BουL, λιB%νια κ.λπ. Αυτ4 το θ1Bα ε3ναι πολ5 σοβαρ4 και απ4 την πλευρ% λειτουργ3αL τηL ηBοκρατ3αL. Πρ1πει να τον3σουBε 4τι ο συνδικαλισB4L ε3ναι δικα3ωBα των εργαζοB1νων... Το να κοπο5ν Bισθο3 και συντ%ξειL ε3ναι δηBοκρατικ4; Ποτ1 δεν θα κοπο5ν Bισθο3 και συντ%ξειL. Ο συνδικαλισB4L, 4BωL, ε3ναι δικα3ωBα και υποχρ1ωση των Ελλ2νων εργαζοB1νων και τα δικαιFBατ% τουL απορρ1ουν απ4 το Σ5νταγBα τηL ΧFραL και τουL ν4BουL του Κρ%τουL. $στ4σο, θα πρ1πει να Bη συγχ1ονται τα συνδικαλιστικ% δικαιFBατα Bε τα δικαιFBατα των %λλων πολιτFν. Θα πρ1πει να ξεκαθαρ3σουBε τα πρ%γBατα, 4πωL επ3σηL θα πρ1πει να ξεφ5γουBε απ4 τον επαγγελBατικ4 συνδικαλισB4, εκε3νον δηλαδ2 που αποτελε3 ουρ% των κοBB%των και του κοBBατισBο5 γενικ4τερα, που ε3ναι η γ%γγραινα η οπο3α ταλαιπωρε3 τουL πολ3τεL καθηBεριν% και καταστρ1φει την ελληνικ2 οικονοB3α. Ε3ναι σαφ2L και ξεκ%θαρη η θ1ση BαL· Bιλ%Bε για συνδικαλισB4, ο οπο3οL αφορ% τουL εργαζοB1νουL και τα δικαιFBατ% τουL. Ε3ναι ιερ4 δικα3ωBα, αλλ% και υποχρ1ωση κ%θε πολιτε3αL να 1χει τη δυνατ4τητα ο συνδικαλισB4L να αναπτ5σσεται, αλλ% B1χρι εκε3 που υπ%ρχουν τα δικαιFBατα και ο σεβασB4L των δικαιωB%των και των ελευθεριFν των %λλων πολιτFν. ΠFL θα το αλλ%ξετε; Θα νοBοθετ2σετε; Αν χρειαστε3, βεβα3ωL. Ακ4Bη να προβο5Bε και στην τροποπο3ηση του Συντ%γBατοL. Η Ν.. 1χει 2δη καταθ1σει τιL θ1σειL τηL, ο5τωL Fστε να προασπιστο5ν στο ακ1ραιο τα ατοBικ% δικαιFBατα και οι ελευθερ3εL των Ελλ2νων πολιτFν, αλλ% και των εργαζοB1νων γενικ4τερα. ΕπαναλαBβ%νω πωL συνδικαλισB4L δεν ε3ναι η καταστροφ2 τηL ελληνικ2L οικονοB3αL, ο5τε αυτ4 που βλ1πουBε τελευτα3α, η Bια τ%ξη εργαζοB1νων να στρ1φεται εναντ3ον τηL %λληL. Αυτ% ε3ναι Bεθοδε5σειL και αποτελ1σBατα τηL αναχρονιστικ2L πολιτικ2L του ΠΑΣΟΚ και των κοBB%των τηL αριστερ%L, που αντ3 να εBπν1ουν τον συνδικαλισB4, για να προασπ3σουν τα εργατικ% δικαιFBατα, αποτελο5ν ουρ% των κοBB%των. Εσε3L τι πολιτικ4L ε3στε; Πολιτι-

κ4L ν1αL γενι%L, τηL ηθικ2L που αναζητ% ο B1σοL .λληναL πολ3τηL αυτ2 τη στιγB2; Κ%ντε BαL την αυτοκριτικ2 σαL. Ε3Bαι 1ναL απλ4L %νθρωποL. Ε3Bαι B4νιBοL κ%τοικοL Ευρυταν3αL και αγαπF τον τ4πο Bου και τουL συBπολ3τεL Bου. Μ1σα απ4 το Bετερ3ζι τηL τοπικ2L αυτοδιο3κησηL 1χω δFσει τον καλ5τερ4 Bου εαυτ4, βεβα3ωL Bε τα λ%θη Bου. Πιστε5ω πωL τον τελευτα3ο περ3που 1,5 χρ4νο, που 1χω αποBακρυνθε3, 1κανα το ισοζ5γιο τηL προσφορ%L Bου στον τ4πο, κ%τι που θεωρF θετικ4. Αυτ4 το βλ1πω καθηBεριν% και απ4 τιL επισκ1ψειL Bου στον νοB4, και στα B%τια των συBπολιτFν Bου, γιατ3 ποτ1 δεν τουL ξεγ1λασα, ποτ1 δεν του 1ταξα λαγο5L Bε πετραχ2λια, ποτ1 δεν τουL γ1Bισα Bε ψε5τικα λ4για. ΤουL σεβ%στηκα 4λουL, Bε σ1βονται 4λοι και αυτ4 για B1να ε3ναι το Bεγαλ5τερο αποτ1λεσBα τηL πορε3αL Bου B1χρι σ2Bερα. Σ2Bερα λοιπ4ν, αν Bε ρωτ%τε, ξεκιν%ω την πολιτικ2 Bου καρι1ρα ωL υποψ2φιοL βουλευτ2L τηL Ν.. για την κεντρικ2 πολιτικ2 σκην2. ΣαL δηλFνω 4τι για B1να προ1χει το συBφ1ρον του τ4που και των συBπατριωτFν Bου και 1πονται τα κοBBατικ% συBφ1ροντα. Απ4 εB1να δεν πρ4κειται ποτ1 να υπ%ρξει επιλογ2 τ1τοια που να υποτιB% τη νοηBοσ5νη των συBπολιτFν Bου και να τουL β%ζει πρ4σθετα προβλ2Bατα. Ε3Bαι ξεκ%θαροL σε αυτ4. Σε ποιουL απευθ5νεστε σ2Bερα; Απευθ5νοBαι σε 4λουL τουL πολ3τεL τηL Ευρυταν3αL. Το 1χω αποδε3ξ ε ι Bε

τη συBπεριφορ% Bου και την πρακτικ2 Bου, 4τι ποτ1 δεν ε3χα διαχωριστικ1L γραBB1L, ποτ1 δεν 1κλεισα την π4ρτα σε καν1ναν πολ3τη του νοBο5 και κυρ3ωL ποτ1 δεν εξ1τασα τον %λλον απ4 τιL κοBBατικ1L του επιλογ1L. Απευθ5νοBαι, λοιπ4ν, προL 4λουL τουL Ευρυτ%νεL συBπατριFτεL Bου. Να BαL κρ3νουν και να BαL συγκρ3νουν 4λουL και να παραBερ3σουν, 1στω για λ3γο, γιατ3 βρισκ4Bαστε σε κρ3σιBη στιγB2, τιL κοBBατικ1L αντιλ2ψειL, γιατ3 ο τ4ποL BαL κινδυνε5ει. .χω τη δυνατ4τητα και 4λο εκε3νο το θ%ρροL που επιβ%λλεται για να εκπροσωπ2σω τον τ4πο BαL επ%ξια στην κεντρικ2 πολιτικ2 σκην2. Να ε3ναι σ3γουροι 4τι δεν πρ4κειται ποτ1 να διαψε5σω τιL ελπ3δεL τουL και την εBπιστοσ5νη τουL.

Συν1χεια στη σελ3δα 25


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ1ρτη 25 Απριλ=ου 2012 / Σελ=δα 9

ΕΚΛΟΓΕΣ 2012 στην ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

Γιννη Στα τη

Υποψ<φιοU Βουλευτ<U Ευρυταν=αU πρOην δ<KαρχοU "οKν=σταU Αγαπητο= συKπολ=τεU Τη συKKετοχ< Kου στα κοιν1, πιθαν>ν να τη γνωρ=ζετε εδO και πολλ1 χρ>νια. Ειδικ>τερα τα 20 χρ>νια Kου στην τοπικ< αυτοδιο=κηση, αποτελο?ν Kια ;Kπρακτη επαλ<θευση των αρχOν π1νω στιU οπο=εU στηρ=χθηκε η K;χρι τOρα ιδιωτικ< και δηK>σια δρ1ση Kου. Γενν<θηκα, Kεγ1λωσα και ζω σε αυτ>ν τον τ>πο. Παρ' >τι οι συνθ<κεU ζω<U τηU πατρικ<U Kου οικογ;νειαU <ταν ιδια=τερα δ?σκολεU, κατ1φερα κι εγO, >πωU και πολλο= 1λλοι, ;χονταU εKπιστοσ?νη στην ατοKικ< προσπ1θεια και τη στ<ριξη τηU κοινων=αU, να ξεφ?γω απ> τη φτOχεια, την αK1θεια, την κοινωνικ< περιθωριοπο=ηση. Απ> αυτ< την περ=οδο τηU ζω<U Kου κρατO

Αυτοδύναμη Ελλάδα

την απ>λυτη αφοσ=ωση στην οικογ;νεια και την αλληλεγγ?η που αναπτ?σσεται στουU κ>λπουU τηU, την παθολογικ< αγ1πη για τον τ>πο που γενν<θηκα, την π=στη στη συλλογικ< αντιKετOπιση των δυσκολιOν, την εKπιστοσ?νη στουU ανθρOπουU, την ειλικρ=νεια και την τιKι>τητα.

Μόνος δρόμος η ανάπτυξη

Απ> την επαγγελKατικ< Kου ενασχ>ληση, ε=τε ωU ιδιωτικ>U, ε=τε ωU δηK>σιοU υπ1λληλοU, κρατO την αφοσ=ωση στο καθ<κον, το πνε?Kα τηU προσφορ1U για την επ=λυση προβληK1των τηU κοινων=αU και των ατ>Kων, την πλ<ρη διαφ1νεια, την τιKι>τητα, την ανιδιοτ;λεια. Απ> την ενασχ>ληση Kου Kε την τοπικ< αυτοδιο=κηση διδ1χθηκα >τι οι συKπολ=τεU Kου ε=ναι 1νθρωποι Kε κοιν;U αντιλ<ψειU και προβλ<Kατα και κοιν;U ελπ=δεU και προσδοκ=εU, ανεξ1ρτητα απ> ηλικ=α, φ?λο και πνευKατικ> < οικονοKικ> επ=πεδο. Το κυρι>τερο: συνειδητοπο=ησα >τι οι ιδεολογικ;U < οι κοKKατικ;U διαφορ;U Kπα=νουν < πρ;πει να Kπα=νουν σε δε?τερη Kο=ρα, >ταν ;χουKε να ασχοληθο?Kε Kε τα προβλ<Kατα των ανθρOπων. Καθ’ >λη τη δι1ρκεια τηU θητε=αU Kου στην τοπικ< αυτοδιο=κηση δεν ε=δα ποτ; τουU συKπολ=τεU Kου ωU οπαδο?U < αντιπ1λουU, ωU οKοϊδε1τεU < αντ=θετουU. Ε=δα στο πρ>σωπ> τουU τον 1νθρωπο τηU αν1γκηU, τον αδελφ> κατ1 την κοιν< καταγωγ<, τον συναγωνιστ< στην προσπ1θεια να λιγοστ;ψουν τα προβλ<Kατα.

Μαζί για την Ευρυτανία!

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙ0ΜΑ

Ο Γι1ννηU ΣταK1τηU γενν<θηκε το 1954 στη "οKν=στα. Ε=ναι γιοU τηU πολ?τεκνηU οικογ;νειαU του "ηKητρ=ου και τηU Βασιλικ<U ΣταK1τη (ο 4οU απ> τα 5 παιδι1 τουU). Τελε=ωσε το "ηKοτικ> Σχολε=ο και το τριτ1ξιο ΓυKν1σιο "οKν=σταU και κατ>πιν το Λ?κειο Καρπενησ=ου. Σπο?δασε Πολιτικ>U Μηχανικ>U Τ.Ε. στην Αθ<να και Kετ1 την εκπλ<ρωση των στρατιωτικOν υποχρεOσεOν του εγκαταστ1θηκε στην Αθ<να, >που 1ρχισε να εργ1ζεται ωU ελε?θεροU επαγγελKατ=αU. Το 1984 διορ=στηκε στη "ιε?θυνση ΤεχνικOν ΥπηρεσιOν τηU ΝοKαρχ=αU Ευρυταν=αU και αργ>τερα Kετατ;θηκε στιU Τεχνικ;U Υπηρεσ=εU "<Kων και

σωπικ< σαU επαφ< Kε τουU συνδηK>τεU Kου και >σουU <ρθαν σε συν1φεια Kαζ= Kου εκε=να τα χρ>νια. ΤOρα απευθ?νοKαι ξαν1 στουU συKπατριOτεU Kου και σαU ζητO να Kε στηρ=ξετε στον καινο?ριο αγOνα των βουλευτικOν εκλογOν. ΑναKε=χθηκα σε αυτ>ν για να προσφ;ρω >,τι και >σο KπορO. "εν ξ;ρω αν η προσφορ1 Kου θα ε=ναι Kεγ1λη < Kικρ<. Ξ;ρω, >KωU, >τι θα ε=ναι ολ>ψυχη, τ=Kια και ανιδιοτελ<U. Σε αυτ> τον αγOνα βρ=σκοKαι Kαζ= Kε πολλο?U 1λλουU αξι>λογουU Ευρυτ1νεU που αν<κουKε στον =διο < διαφορετικ> πολιτικ> χOρο. ΣαU καλO να KαU γνωρ=σετε >λουU, να δε=τε τα πεπραγK;να KαU και τιU αρχ;U που υπηρετο?Kε και Kετ1 να δOσετε < >χι την ψ<φο σαU. Αυτ> ε=ναι το δικ> σαU δικα=ωKα. Η δικ< Kου δυνατ>τητα ε=ναι να σαU υποσχεθO πωU, αν Kε τιK<σετε Kε την ψ<φο σαU, θα κ1νω τα αδ?νατα δυνατ1 Oστε να Kη ντραπε=τε ο?τε να KετανιOσετε γιατ= πεισθ<κατε για K;να και Kε ψηφ=σατε. Υπ>σχοKαι να αναλωθO αγωνιζ>KενοU για το καλ> τηU Ευρυταν=αU και τηU πατρ=δαU KαU, τηU Ελλ1δαU.

Δημιουργικότητα και ήθος

για την Ευρυτανία της νέας εποχής

Λειτο?ργησα π1νω απ> τα Kικρ1 που KαU χωρ=ζουν, και αν;δειξα τα Kεγ1λα, που KαU ενOνουν. :λα αυτ1 Kπορε=τε να τα επαληθε?σετε απ> την προ-

Κοινοτ<των του ΝοKο? KαU, >που εργ1στηκε Kε παραδειγKατικ< υπηρεσιακ< ευσυνειδησ=α. Λ>γω τηU φ?σηU τηU εργασ=αU του ε=ναι γνOστηU >λων των προβληK1των του ΝοKο? KαU. Ε=ναι παντρεK;νοU Kε τη Χρυσο?λα Μαυρ=κα, νηπιαγωγ>, και ;χουν π;ντε παιδι1. Ασχολ<θηκε και ασχολε=ται συνεχOU Kε τα κοιν1 K;σα απ> σηKαντικ;U θ;σειU ευθ?νηU >πωU: 1. Το 1994 εκλ;χθηκε Πρ>εδροU τηU Κοιν>τηταU "οKν=σταU και το 1998 πρOτοU "<KαρχοU του οKOνυKου "<Kου. Επανεκλ;χθηκε το 2002, ωU Kοναδικ>U υποψ<φιοU, ?στερα απ> την πανθοKολογο?Kενη πρOτη πετυχηK;νη θητε=α του και για τ;ταρτη φορ1 το 2006

K;χρι το 2010. 2. Το 2010 εξελ;γη "ηKοτικ>U Σ?KβουλοU του Καλλικρατικο? "<Kου Καρπενησ=ου δε?τεροU σε ψ<φουU στον συνδυασK> "ΕΚ στον οπο=ο συKKετε=χε. 3. "ιατ;λεσε αντιπρ>εδροU τηU "ιοικο?σαU Επιτροπ<U 8νωσηU "<Kων και κοινοτ<των (ΤΕ"Κ) Ν. Ευρυταν=αU (το 1994-1998, οπ>τε και πλειοψ<φησε) καθOU και την περ=οδο 2006-2010 4. Υπ<ρξε K;λοU τηU Επιτροπ<U Σ?νταξηU ΟργανισKOν Εσωτερικ<U Υπηρεσ=αU των ΚαποδιστριακOν "<Kων και του Περιφερειακο? ΣυKβουλ=ου Στερε1U Ελλ1δαU καθOU και 5. Μ;λοU τηU Επιτροπ<U στ<ριξηU του 5/ετο?U Ειδικο? Προγρ1KKατοU Τοπικ<U Αυτοδιο=κησηU (ΕΠΤΑ) τηU πε-

ρι>δου των ΚαποδιστριακOν "<Kων. 6. Εκ τηU θ;σεOU του συKKετε=χε >λα αυτ1 τα χρ>νια ωU K;λοU σε πλ<θοU ΕπιτροπOν και ΣυKβουλ=ων. Η Kακρ>χρονη συKKετοχ< του στα κοιν1, η πετυχηK;νη λειτουργ=α του ωU "ηK1ρχου, η ειλικρ=νει1 του, η εργατικ>τητ1 του, η δι1θεσ< του για προσφορ1 χωρ=U ατοKικ> >φελοU, η κοινωνικ< ευαισθησ=α που τον διακρ=νει, ο σεβασK>U στην τρ=τη ηλικ=α, το αφο?γκρασKα τηU αγων=αU των ν;ων παιδιOν, η αυτοδιοικητικ< - ακοKK1τιστη στ1ση του, η συνεργασ=α και η συνα=νεση Kε ΟΛΟΥΣ αποτελο?ν προϋποθ;σειU και εγγυ<σειU για Kια ν;α δηKιουργικ< περ=οδο.

Τηλ. εργασ=αU 2237080474 | Οικ=αU: 2237023528 | Κινητ>: 6972217570 | E-mail: jostamatis@gmail.com


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ,ρτη 25 Απριλ;ου 2012 / Σελ;δα 10

ΕΚΛ ΟΓΕΣ 2012 στ ην ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Θ+ΜΑΣ Κ+ΤΣΙΑΣ

ζητ ε ψφο κυβρνηση

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

«Κ<JJα εξουσ;αT και <χι διαJαρτυρ;αT», ε;ναι το ν9ο σαT σ=νθηJα. Πρ,γJατι, τα δηJοσκοπικ, στοιχε;α σ,T δ;νουν σηJαντικ, ποσοστ,. Ε;στε 9τοιJοι να αναλ,βετε θ9σειT εξουσ;αT και πNT αυτ< θα επεκταθε; και στα ζητ:Jατα του νοJο= JαT; Βεβα;ωT και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ζητ, J<νο ψ:φο διαJαρτυρ;αT, αλλ, και για να κυβερν:σει. Ο λα<T JαT πρ9πει να συνειδητοποι:σει <τι δεν Jπορο=ν να παρουσι,ζονται ξαν, σαν σωτ:ρεT τα 2 Jεγ,λα κ<JJατα και J,λιστα Jε Jια πολιτικ: που JαT

Ε;στε υποψ:φιοT βουλευτ:T Ευρυταν;αT Jε το ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρ<εδροT του κ<JJατοT, κ. Αλ9ξηT Τσ;πραT, ε;χε ζητ:σει συνεργασ;α των αριστερNν κοJJ,των στιT Jονοεδρικ9T. Η πρ<ταση αυτ:, <JωT, δεν 9γινε δεκτ:. Εσε;T πιστε=ετε <τι :ταν σωστ: : λ,θοT κ;νηση, : απλ, δεν 9γινε δεκτ: η πρ<ταση συνεργασ;αT εν<T κ<JJατοT, το οπο;ο κ,ποτε αποσχ;στηκε απ< το ΚΚΕ; Κατ’ αρχ,T να διορθNσω το ερNτηJ, σαT. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αποσχ;στηκε απ< το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ αποχNρησε το 1992 απ< τον τ<τε ενια;ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ. Ο ΣυνασπισJ<T, ακολουθNνταT την ;δια π,ντα ενωτικ: πολιτικ: και Jαζ; ξαν, Jε ,λλεT αριστερ9T δυν,JειT, δηJιο=ργησαν στιT εκλογ9T του 2004 τον ΣΥΡΙΖΑ. 8σο για την πρ<ταση συνεργασ;αT, Jη ρωτ,τε εJ,T γιατ; δεν 9γινε δεκτ:, αλλ, τιT δυν,JειT που την αρν:θηκαν. ΕJε;T Jπορο=Jε να σαT πο=Jε γιατ; προτε;ναJε αυτ: τη συνεργασ;α και για τη σηJασ;α που θα ε;χε στο αποτ9λεσJα των εκλογNν. Η πρ<ταση βεβα;ωT :ταν σωστ:, γιατ; σε Jια περ;οδο που ο λα<T JαT οδηγε;ται στον <λεθρο, εξαιτ;αT τηT JνηJονιακ:T πολιτικ:T των κοJJ,των που συγκυβερνο=ν, η αριστερ, πρ9πει να αναλ,βει τιT ιστορικ9T τηT ευθ=νεT. Μια τ9τοια πρ<ταση θα δυν,Jωνε το J9τωπο των αριστερNν δυν,Jεων και θα δηJιουργο=σε για τιT εκλογ9T Jια δυναJικ:, που θα 9δινε 9να πολλαπλασιαστικ< και <χι αθροιστικ< εκλογικ< αποτ9λεσJα. Επ;σηT, επειδ: ο απαρ,δεκτοT εκλογικ<T ν<JοT χαρ;ζει στο 1ο κ<JJα 50 επιπλ9ον 9δρεT σαν bonus, στιT σηJεριν9T συνθ:κεT, Jε β,ση τα δηJοσκοπικ, ποσοστ,, Jια ενωJ9νη εκλογικ, αριστερ, θα ακ=ρωνε στην πρ,ξη αυτ: την κλοπ: των εδρNν. Τ9λοT, η πρ<τασ: JαT δεν απευθ=νεται J<νο στιT ηγεσ;εT των κοJJ,των τηT αριστερ,T, αλλ, στον κ<σJο τηT, που αγων;ζεται και αντιστ9κεται στην λα;λαπα των JνηJον;ων, που ε;ναι στουT δρ<JουT

αντιJ9τωποT Jε την αγρι<τητα των ΜΑΤ, αλλ, πορε=εται χωριστ,. Ποια ε;ναι η πρ<ταση του ΣΥΡΙΖΑ για την Ευρυταν;α; εν 9χουJε ακο=σει ποτ9 συγκεκριJ9νεT προτ,σειT, <πωT επ;σηT ποτ9 δεν υπ:ρξε ουσιαστικ: παρ9Jβαση -αν κ,νω λ,θοT διορθNστε Jε- υπ9ρ του νοJο=. Ο ΣΥΡΙΖΑ φα;νεται να «θυJ,ται» την Ευρυταν;α σε κ,θε προεκλογικ: περ;οδο. Η ερNτησ: σαT 9τσι <πωT τ;θεται ε;ναι σαν να υπαιν;σσεται <τι τα ,λλα κ<JJατα 9χουν πρ<ταση και δεν 9χουJε εJε;T. 8JωT το παραβλ9πω και σπε=δω να σαT απαντ:σω. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν 9χει κ,ποια ξεχωριστ: πρ<ταση για την Ευρυταν;α, δεν αποτελε; κ,τι ξεχωριστ< και ξεκοJJ9νο κοJJ,τι απ< Jια συνολικ: πρ<ταση διεξ<δου τηT χNραT απ’ τα αδι9ξοδα που την οδ:γησαν εκε; που φτ,σαJε σ:Jερα. ΣυνεπNT, δεν θα Jπορο=σε στα σοβαρ, να υπ,ρξει κ,τι ξεχωριστ<, δηλαδ: σαν τι να ε;ναι αυτ<; 8ταν η Ελλ,δα γκρεJ;ζεται εJε;T να σαT πο=Jε πNT θα σταθε; η Ευρυταν;α <ρθια, που 9τσι και αλλιNT <λα αυτ, τα χρ<νια την ε;χαν J<νο για ψηφοθηρικ, παιχν;δια; ηλNνετε <τι δεν 9χετε ακο=σει ποτ9 προτ,σειT και παρεJβ,σειT για τον νοJ<. Αυτ< επιβεβαιNνει <τι τα θεσJικ, <ργανα και οι φορε;T του νοJο= JαT δεν απευθ=νθηκαν ποτ9 στο κ<JJα JαT : την κοινοβουλευτικ: του οJ,δα, για να προωθ:σουν κ,ποιο α;τηJα και να κριθε; αν αδιαφορε;. 8λα «τακτοποιο=νταν» και ελ9γχονταν απ< JηχανισJο=T χειραγNγησηT και επ;δοξουT παρ,γοντεT τηT περιοχ:T JαT, γι’ αυτ< η Ευρυταν;α βρ;σκεται εδN που βρ;σκεται. Αν εννοε;τε να γ;νει ο ,λφα : ο β:τα δρ<JοT, σε αυτ, <λοι συJφωνο=Jε π9ρα απ< τα κ<JJατα. Π,ντωT στα σχ9δια κακοπο;ησηT τηT Ευρυτανικ:T φ=σηT απ< αλ<γιστη εγκατ,σταση των ανεJογεννητριNν και των υδροηλεκτρικNν απ< τουT Jεγαλοεργολ,βουT, :Jασταν παρ<ντεT και προσωπικ, J9λοT τηT επιτροπ:T αγN-

9φτασε εδN και 9χουν υπογρ,ψει να εφαρJ<σουν και οι δ=ο στην τελευτα;α τηT λεπτοJ9ρεια Jετ, τιT εκλογ9T. Ε;ναι χωρ;T περιεχ<Jενο αυτ<T ο προεκλογικ<T τουT σκυλοκαβγ,T που ζο=Jε αυτ9T τιT ηJ9ρεT. Ε;Jαστε, λοιπ<ν, 9τοιJοι Jε 9να πρ<γραJJα για Jια ,λλη πολιτικ: Jε 9Jπειρα στελ9χη. Με τα δηJοσκοπικ, ευρ:Jατα δεν πα;ρνουν τα Jυαλ, JαT α9ρα, ξ9ρουJε να τα επεξεργαζ<Jαστε για να βγ,ζουJε χρ:σιJα συJπερ,σJατα για τον αγNνα JαT και τ;ποτα περισσ<τερο, δεν επαναπαυ<Jαστε, ξ9ρουJε τιT δυσκολ;εT και τα ψευτοδιλ:JJατα που θα ενταθο=ν J9χρι τιT εκλογ9T. Ο εναλλακτικ<T δρ<JοT απαλλαγ:T απ’ τα JνηJ<νια δεν ε;ναι

να, <ταν αυτο; που υποτ;θεται θεσJικ, :ταν ταγJ9νοι να την προστατ9ψουν, συνδιαλ9γονται ακ<Jα Jαζ; τουT. εν ε;ναι αλ:θεια και δεν JαT αφορ, η ,ποψη που εκφρ,ζετε, <τι ε;Jαστε «παρNν» J<νο για τιT εκλογ9T, γιατ; Jε τιT Jικρ9T JαT δυν,JειT δεκαετ;εT ολ<κληρεT παρεJβα;νουJε, προτε;νουJε, αποκαλ=πτουJε : καταγγ9λλουJε ζητ:Jατα που αφορο=ν τον νοJ< JαT. Προσωπικ, Jαζ; και Jε ,λλουT συντρ<φουT Jου, απ’ την δεκαετ;α του ’70, ασχολο=Jαστε Jε τον νοJ< J9σα απ’ τουT συλλ<γουT, Jε ,ρθρα σε δι,φορα 9ντυπα, κ,ποια απ< τα οπο;α δεν :ταν ιδια;τερα φιλ<ξενα στιT απ<ψειT JαT, <ταν τουT ζητο=νταν να δηJοσιευθο=ν. 8ταν <λοι Jιλο=σαν για ορειν< και προβληJατικ< νοJ<, εJε;T λ9γαJε ορειν<T «ναι», προβληJατικ<T «<χι». ΠροβληJατικ, :ταν τα Jυαλ, <σων διαφ9ντευαν αυτ< τον τ<πο και τον χρησιJοποιο=σαν για τα δικ, τουT προσωπικ, συJφ9ροντα και πολιτικ9T καρι9ρεT, αξιοποιNνταT την ερ:Jωσ: του, στην οπο;α οι ;διοι τον οδηγο=σαν Jε τιT πολιτικ9T τουT. Μη Jιλ,Jε, λοιπ<ν, για παρουσ;α και προτ,σειT, εκτ<T και αν εννοε;τε αυτ< το ,θλιο εJπ<ριο ελπ;δαT Jε τα παιχν;δια των ρουσφετιNν και τηT ταπε;νωσηT των Ευρυτ,νων 9ξω απ< τα πολιτικ, τουT γραφε;α, ακ<Jα και τNρα σε το=τεT τιT εκλογ9T. Σαν κ<JJα, σαT κατηγορο=ν <τι π α ρ α κ ιν ε ;τ ε α π ε ρ γ ; ε T , σ τ η ρ ; ζ ε τ ε εξεγ9ρσειT κ.λπ. ΣαT 9χουν κατηγορ:σει <τι αν:κετε και σε οJ,δεT Jε… «κουκο=λεT». ΠNT θα τα διαχειριζ<σασταν <λα αυτ, αν 9πρεπε να κυβερν:σετε; 7σωT να τα αντιJετωπ;ζατε απ< ,λλη σκοπι,… Αυτ: η κατηγορ;α ε;ναι τ<σο παλι,, <σο και η αριστερ,. Στην κυρ;αρχη αντ;θεση που διαπερν, την κοινων;α JαT αν,Jεσα στο κεφ,λαιο και την εργασ;α, η αριστερ, 9χει σαν Jοναδικ< λ<γο =παρξηT την υπερ,σπιση και την κοινωνικ: απελευθ9ρωση των δυν,Jεων τηT εργα-

βεβα;ωT στρωJ9νοT Jε ροδοπ9ταλα, ε;ναι <JωT η Jοναδικ: ελπ;δα διεξ<δου για το λα< JαT. Μια τ9τοια διαφορετικ: πολιτικ: ,JεσηT στ,σηT πληρωJNν των οφειλNν για τη σωτηρ;α του λαο= JαT, αλλ,ζει τιT προτεραι<τητεT. Η διαφορ, JαT, Jε τη σηJεριν: Jοιρα;α για το λα< JαT κυβ9ρνηση, ε;ναι <τι παρ9δωσαν τα ταJε;α τηT χNραT στουT τροϊκανο=T και υπ<σχονται <τι 9τσι θα JαT σNσουν. Ε;ναι σαν να σαT δ,νειζα κ,ποιο ποσ< και J,λιστα Jε τοκογλυφικο=T <ρουT και για να Jε εξοφλ:σετε 9πρεπε να στερ:σετε το φαY απ’ τα παιδι, σαT. Εσε;T τι προτεραι<τητα θα β,ζατε; Να επιβιNσουν τα παιδι, : να αποπληρNσετε 9Jενα;

σ;αT, J9σα απ< τουT αγNνεT του λαο= JαT για εργασιακ, και κοινωνικ, δικαιNJατα. Βεβα;ωT, δεν θα απολογηθο=Jε σε καν9ναν ,λλο γι’ αυτ<, παρ, J<νο στην ;δια την εργατικ: τ,ξη τηT πατρ;δαT JαT. Μ,λιστα, απ< το π<σο κοντ, ε;ναι και αφουγκρ,ζεται την αν,σα τηT και δ;νει ελπ;δα, κρ;νεται. Σε αυτ< ακριβNT το σηJε;ο βρ;σκεται τNρα Jε αυτ: την καταστροφ: που συντελε;ται στο τ<πο JαT. 8σο για τιT απεργ;εT και τιT εξεγ9ρσειT, <πωT τιT λ9τε, αυτ9T τιT παρακινο=ν τα κ<JJατα που Jε την πολιτικ: τουT οδηγο=ν <λο και περισσ<τερα κοινωνικ, στρNJατα στον αφανισJ< και την απελπισ;α και <χι τα κ<JJατα που στ9κονται δ;πλα στουT απελπισJ9νουT. Για τιT κατηγορ;εT που εκτοξε=ονται περ; σχ9σεων του ΣΥΡΙΖΑ Jε τουT κουκουλοφ<ρουT, αT Jη φων,ζει ο κλ9φτηT για να φοβηθε; ο νοικοκ=ρηT. Ξ9ρετε θυJ;ζει τον βουλευτ: του ΠΑΣΟΚ απ< τα Τρ;καλα που τον 9δερνε ο υπ,λληλοT του πολιτικο= του γραφε;ου και αυτ<T κατ:γγειλε τον ΣΥΡΙΖΑ. ΤNρα δ9ρνουν οι χρυσαυγ;τεT, Jε την υψηλ: τουT προστασ;α, ευτυχNT δεν τουT χρεNνουν ακ<Jα σε JαT. Ε;ναι το αυγ< του φιδιο= που επNασαν απενοχοποιNνταT την φασιστικ: δεξι, στο φιλοJνηJονιακ< κυβερνητικ< τουT σχ:Jα. Απ< τουT κουκουλοφ<ρουT και τιT εικ<νεT καταστροφ:T στα δελτ;α ειδ:σεων, κερδισJ9νη δεν ε;ναι βεβα;ωT η αριστερ, που αγων;ζεται J9σα και 9ξω απ< τη Βουλ: στουT δρ<JουT Jαζ; Jε τουT εργαζ<JενουT, αλλ, αυτο; <λοι που τουT χρησιJοποιο=ν για να καλλιεργ:σουν το φ<βο και να κλε;σουν το λα< JαT στα σπ;τια του, να Jην αντιδρ,, 9ρJαια στα ν=χια των πληρωJ9νων κονδυλοφ<ρων, να καταπ;νουν αJ,σητα <,τι τουT σερβ;ρουν απ< την τηλε<ραση. Αν ο λα<T JαT εJπιστευτε; την κυβ9ρνηση στην Αριστερ,, ξ9ρουJε <τι και τ<τε οι κουκουλοφ<ροι θα 9χουν τον ;διο ρ<λο, J<νο που δεν θα 9χουν το

ΧρυσοχοYδη και τα ΜΑΤ να τουT χρησιJοποιο=ν : και να συνεργ,ζονται Jαζ; τουT, φτ,νονταT ακ<Jα και στην τραγωδ;α τηT MARFIN για να Jην κατεβα;νει ο κ<σJοT στιT διαδηλNσειT. Ποια ε;ναι η θ9ση σαT σχετικ, Jε το ευρN, τη δανειακ: σ=Jβαση, τιT JειNσειT των JισθNν κ.λπ.; Υπ,ρχουν ισοδ=ναJα για το κ<JJα σαT; Θεωρε;τε εφικτ< Jια 9ξοδο απ< τη σ=Jβαση, χωρ;T τελικ, τη χρεοκοπ;α τηT χNραT; Οι JειNσειT των JισθNν, των συντ,ξεων, οι απολ=σειT, η ανεργ;α και η δι,λυση του παραγωγικο= ιστο= τηT χNραT, ε;ναι αποτ9λεσJα τηT πολιτικ:T του ευρN και τηT δανειακ:T σ=JβασηT. Ε;ναι η πολιτικ: που υποχρεNνει τον κτηνοτρ<φο στον τ<πο JαT να πουλ,ει το γ,λα φτην<τερο απ< το εJφιαλωJ9νο νερ< και το Σο=περ Μ,ρκετ στην Κορινθ;α να πουλ,ει λεJ<νια απ< την Αργεντιν:, Jε 9να δ,σοT ολ<γυρ, του απ< κατ,φορτεT λεJονι9T. Τα περ; ισοδ=ναJων J9τρων και δι,φορεT τ9τοιεT ανοησ;εT δεν αφορο=ν το κ<JJα JαT. Αυτ, ε;ναι επικοινωνιακ, παραJ=θια τηT Ν.. που Jοι,ζουν Jε το ερNτηJα «τι προτιJ,τε να σαT εκτελ9σουJε Jε 9να περ;στροφο : Jε 9να Jαχα;ρι;». Η 9ξοδ<T JαT απ< το ευρN δεν ε;ναι παρ, Jια απειλ: για να αποδεχτο=Jε τα JνηJ<νια. Περισσ<τερο απ< εJ,T την τρ9Jουν οι δανειστ9T JαT και :ταν αυτ< απ< την αρχ: των JνηJον;ων 9να ισχυρ< χαρτ; για τη χNρα που ποτ9 δεν αξιοποι:θηκε. 8σο, <JωT, θα βαθα;νει η κρ;ση Jε αυτ: την πολιτικ: και οι δανειστ9T θα ξεφορτNνονται τα Ελληνικ, οJ<λογα, ενN η ντ<πια ακρ;δα του Jα=ρου χρ:JατοT βγ,λει στο εξωτερικ< <,τι ακ<Jα δεν 9φυγε, Jπορε; να γ;νει κι αυτ<. Τ<τε θα ξαναφ9ρουν π;σω τα κλεJJ9να απ< το εξωτερικ< σαν «επενδυτ9T», <ταν τα π,ντα θα πωλο=νται <σο<σο και στα δελτ;α ειδ:σεων θα τουT

συν9χεια στη σελ;δα 28


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ2ρτη 25 Απριλ<ου 2012 / Σελ<δα 11

ΕΚΛ ΟΓΕΣ 2012 στ ην ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΞΕΝΗ "ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΜΠΕΡΜΠΕΡΗΣ Μ ΥΣΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕ ΤΗ "ΗΜ.ΑΡ. ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΟνοK2ζοKαι ΜπερKπερ;U Μωυσ;U, γενν;θηκα το 1961 στον Κλειτσ= Ευρυταν<αU και Kεγ2λωσα στην Αγ. Τρι2δα, =που ο πατ:ραU Kου ;ταν παπ2U, προν=Kιο για K:να στα π:τρινα χρ=νια. Παρακολουθο>σα απ τα φοιτητικ2 Kου χρ=νια τα κοινωνικ2 και πολιτικ2 γεν=Kενα και αποφ2σισα στιU εκλογ:U του ΜαYου του 2012 να κατ:βω υποψ;φιοU Kε την "ΗΜ.ΑΡ. στην Ευρυταν<α. Η ιστορ<α που θα σαU διηγηθO δεν ε<ναι αποκ>ηKα φαντασ<αU, απλ2 προσαρK=στηκε για τιU αν2γκεU του κειK:νου. Ε<πα σε Kια συKπεθ:ρα Kου =τι αποφ2σισα να β2λω υποψηφι=τητα στιU εκλογ:U. Αυτ; Kε την σειρ2 τηU, Kου ε<πε π=σο Kε εκτιK2, αλλ2 δεν Kπορο>σε να Kε ψηφ<σει, γιατ< =ταν ο γιοU τηU :κανε Kια Kικροεπ:Kβαση στο ΑγλαYα Κυριακο>, τη βο;θησε ο Καρανικ2U και του :χει Kεγ2λη υποχρ:ωση. Π2ει καλ2 λ:ω και π;γα σ :ναν κοντιν= συγγεν;. Αυτ=U, αφο> Kου εξ;γησε =τι το α<Kα νερ= δε γ<νεται, Kου υπενθ>Kισε =τι δουλε>ει απ το 1993 σε Kεγ2λο κρατικ= οργανισK= Kε τη βο;θεια τηU Ντ=ραU και θα ;ταν Kεγ2λη αχαριστ<α αν τOρα δεν την ψηφ<σει. Αναζ;τησα ενθ2ρρυνση σε ιδεολογικ= συγγεν; και Kου απ2ντησε =τι ο ΚοντογεOργοU, Kε δ2νειο θ2λασσα που :κανε η ΝοKαρχ<α, του αποπλ;ρωσε τα δεδουλευK:να σε ΝοKαρχιακ; επιχε<ρηση.

"εν τουU κακιOνω, αλλ2 θεOρησα πολιτικ= πλεονασK= να εξηγ;σω στον καθ:να χωριστ2 =τι η ελληνικ; πολιτε<α :χει ελ2χιστη υποχρ:ωση να διασφαλ<ζει στον καθ:ναν KαU ελε>θερη πρ=σβαση στο "ηK=σιο σ>στηKα υγε<αU χωρ<U τη Kεσολ2βηση του βουλευτ;, δικα<ωKα στην εργασ<α χωρ<U την παρ:Kβαση του υπουργο> και διασφ2λιση τηU στοιχειOδουU επιβ<ωσηU χωρ<U εντολ; ΝοK2ρχη. Αποφ2σισα να απευθυνθO στο θυKικ= των γνωστOν Kου, KπαU και π2ρω καK<α ψ;φο. Θα θελα να Kιλ;σω K αυτο>U που στα παιδικ2 Kου χρ=νια πα<ζαKε στιU αλ2νεU στην Αγ. Τρι2δα και τουU :σπαγα Kια γων<α απ= το ψωK< Kου, γιατ< το δικ= Kου ;ταν απ= το φο>ρνο τηU π=ληU και αυτο< Kου :διναν δ>ο τρ<α βραστ2 κ2στανα. Σ αυτο>U που στα γυKνασιακ2 Kου χρ=νια στο Καρπεν;σι 2φηνα να αντιγρ2ψουν απ την κ=λλα Kου κ2τω απ τη K>τη του κυρ<ου ΚρεKKυδ2 και αυτο< Kου δ<ναν τσιγαρ2κι στο δι2λειKKα απ το δεκαρ2κι του Καρ:λια. Σ αυτο>U που στα φοιτητικ2 Kου χρ=νια θ:λαKε να αλλ2ξουKε τον κ=σKο, χωρ<U να τα καταφ:ρουKε β:βαια, αλλ2 δεν πουλ;σαKε την ψυχ; KαU στο δι2βολο. Και σ αυτο>U που στα κατοπιν2 χρ=νια συνεργαστ;καKε στο χOρο δουλει2U και δεν νοιOσανε =τι σαν εργοδ=τηU τουU :πινα το α<Kα και Kετ2, =ταν οδηγ;θηκαν στην ανεργ<α, δεν :χασαν την αποζηK<ωσ; τουU. 8ναU φ<λοU στην πλατε<α Kου ε<πε =τι δεν Kε ψηφ<ζει γιατ< διολ<σθησα σε φιλοKνηKονιακ:U θ:σειU και =τι Kοναδικ=U δρ=KοU σωτηρ<αU ε<ναι η στ2ση πληρωKOν του δηK=σιου χρ:ουU και η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ιαβολευση για τι Γιορτ σου Κατ θεση προτ σεων χρι τη ευτ ρα 14 Μαου 2012

Ο ΟργανισK=U ΠολιτισKο> Περιβ2λλοντοU και ΑθλητισKο> ";Kου Καρπενησ<ου (ΟΠΠΑ"ΗΚ), προκειK:νου να διαKορφOσει το πρ=γραKKα των ΓιορτOν "2σουU για το φετιν= καλοκα<ρι, θ:τει το θ:Kα σε δηK=σια διαβο>λευση. 9λοι οι ενδιαφερ=Kενοι σ>λλο-

γοι, φορε<U, αλλ2 και ιδιOτεU, θα Kπορο>ν να καταθ:σουν τιU προτ2σειU τουU K:χρι τη "ευτ:ρα 14 ΜαYου 2012, στα γραφε<α του ΟργανισKο> στο ΚολυKβητ;ριο (1ο χλK Καρπενησ<ου - ΛαK<αU,) καθOU και στο τηλ:φωνο 22370-25110.

Κ :ρχεται στιγK; για ν αποφασ<σειU Kε ποιουU θα παU και ποιουU θα αφ;σειU, π:ρασαν για π2ντα οι παλι:U ιδ:εU οι παλι:U αγ2πεU, οι κραυγ:U.

επιστροφ; στη δραχK;. Την 2λλη K:ρα η γυνα<κα του, Kου ε<πε =τι η κ=ρη τουU και συν2δελφ=U Kου σκ:πτεται να π2ει στο Λονδ<νο για Kεταπτυχιακ2, τηU απ2ντησα =τι Kε την δραχK; να το ξεχ2σει. Ο>τε K:χρι την ΜακρακOKη δεν θα φτ2νουKε. 8ναU συνεργ2τηU Kου, ε<πε =τι δεν Kε ψηφ<ζει γιατ< θα προκ>ψει ακυβερνησ<α λεU και K:χρι τOρα ε<χαKε κυβερν;σειU πρOτηU γραKK;U, ψηφ<ζονταU π2ντα Kε τα <δια εκβιαστικ2 διλ;KKατα. Με πολιτικ= λ=γο θ:λω να απαντ;σω στουU παραπ2νω φ<λουU =τι θα :ρθουν δυσκολ=τερεU K:ρεU και =τι ε>κολεU λ>σειU δεν υπ2ρχουν, τα νερ2 που διαβα<νουKε ε<ναι αχαρτογρ2φητα, θαρρO =KωU =τι Kπορο>Kε να διασOσουKε στο ελ2χιστο Kια κοινων<α αλληλεγγ>ηU και αξιοπρ:πειαU. Η προοπτικ; των παιδιOν KαU ε<ναι K:σα στη ζOνη του ΕυρO, σε Kια ΕυρOπη τηU αν2πτυξηU και τηU συνοχ;U. Η λ>ση για τον τ=πο KαU ε<ναι Kια κυβ:ρνηση προοδευτικOν δυν2Kεων που σταδιακ2 θα KαU οδηγ;σει σε απεKπλοκ; απ τιU αντιαναπτυξιακ:U και κοινωνικ2 2δικεU επιλογ:U των KνηKον<ων. Ξ:ρω =τι ε<ναι δ>σκολο στον καθ:να KαU να αυτοαναιρεθε< στα πεν;ντα του ; τα εξ;ντα του και =τι η ν:α γενι2 κληρον=Kησε αKαρτ<εU, δεν γ<νεται =KωU να υπ2ρξουKε απενοχοποιOνταU το αυτον=ητα στρεβλ=, πρ:πει να αλλ2ξουKε. Να ανασ>ρουKε την :ννοια τηU ατοKικ;U ευθ>νηU απ:ναντι στα προβλ;Kατα και να π2ψουKε να αναθεKατ<ζουKε αδι=ρατεU δυν2KειU που κατευθ>νουν την Kο<ρα KαU. "εν ε<ναι καθ=λου αδι=ρατεU ε<ναι

εκε<νοι που εKε<U ψηφ<ζουKε και αυτο< κυβερνο>σαν επ< δεκαετ<εU. Μπορο>Kε να δηKιουργ;σουKε ν:ουU συσχετισKο>U πολιτικOν και κοινωνικOν δυν2Kεων.

ΛΕΜΕ ΝΑΙ 1. Στην υπ2λληλο του ΓηροκοKε<ου Καρπενησ<ου για τη γενναι=τητα και την κοινωνικ; ευθ>νη τηU. 2. Στον πατ;ρ ΑντOνιο τηU Κιβωτο> του κ=σKου για την κοινωνικ; ευαισθησ<α του. 3. ΣτουU δ>ο οικονοKικο>U Kεταν2στεU απ το Μπαγκλαντ:U που :χασαν την ζω; τουU στην προσπ2θεια να απεγκλωβ<σουν τουU επιβ2τεU εν=U αυτοκιν;του που παγιδε>τηκε στιU γραKK:U του ΟΣΕ. Κλε<νω Kε περισσ=τερο αισιοδοξ<α, γιατ< την Oρα που γρ2φω το>το το σηKε<ωνα Kε π;ρε ο Μ;τσοU και Kου ε<πε =τι θα Kε ψηφ<σει γιατ< συKπαθε< τον Κουβ:λη. Με ρOτησε για τιU συνυποψ;φι:U Kου. Ε<ναι η Μ2νια Μαυρ;, επ<κουρη καθηγ;τρια στο Πανεπιστ;Kιο Αιγα<ου και η Β2σω Ξεστ:ρνου, Kεταπτυχιακ; σπουδ2στρια στην Αθ;να. Μπορε<, ε<πε, να σταυρOσει και Kια απ= τιU γυνα<κεU. Ο γιοU Kου ε<πε =τι θα KαU ψηφ<σει και η KαK2 εν=U συKKαθητ; του, γιατ< ε<ναι Kε την αριστερ2. Και ο KπαKπ2U KιαU συKKαθ;τριαU τηU κ=ρηU Kου θα KαU ψηφ<σει γιατ< παλι2 ;ταν Kε το ΠΑΣΟΚ και τOρα :χει τελε<ωU απογοητευθε<. ΚΑΛΗ ΨΗΦΟ ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ Μ ΟΝΕΙΡΟ ΜΠΕΡΜΠΕΡΗΣ Μ1ΥΣΗΣ Email: info@mshome.gr


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ ρτη 25 Απριλ/ου 2012 / Σελ/δα 12

Φωτι στη Μεσοχρα Κηκαν 2 στρ ατα κοντ σε κατοικη νη περιοχ

Το =εση=-ρι τηG ευτ-ραG 23 Απριλ/ου 2012, περ/που στιG 2:30, ξ-σπασε φωτι στην περιοχ. τηG ΜεσοχAραG. Συγκεκρι=-να, το =εση=-ρι τηG ευτ-ραG, ιδιοκτ.τηG χωραφιο1 χα=ηλ στη ΜεσοχAρα, κοντ στο ποτ =ι και σε περιοχ. που κατοικε/ται, επιχε/ρησε να κ ψει ξερ κλαδι και χ0ρτα

στ0σο, σε σ1ντο=ο χρονικ0 δι στη=α, η φωτι ξ-φυγε απ0 τον -λεγχο του ιδιοκτ.τη. )=εσα κινητοποι.θηκε η Πυροσβεστικ. Υπηρεσ/α Καρπενησ/ου, που -σπευσε στο ση=ε/ο =ε 2 οχ.=ατα και 6 ντρεG. Χ ρη στην -γκαιρη επ-=βασ. τηG, η πυρκαγι τ-θηκε υπ0 -λεγχο, =ε αποτ-λεσ=α να =ην επεκταθε/, ενA κ ηκαν 2

στρ-==ατα χα=ηλ.G βλ στησηG. Η Πυροσβεστικ. Υπηρεσ/α Καρπενησ/ου απευθ1νει -κκληση στουG πολ/τεG να περιφρουρο1ν τιG φωτι-G που αν βουν για να κ ψουν τα ξερ0χορτα και να τηρο1ν τουG καν0νεG πρ0ληψηG πυρκαγιAν ενA υπενθυ=/ζει 0τι η α=-λεια επισ1ρει αυστηρ-G ποιν-G. )λλωστε, =0λιG πριν 3 εβδοΕυρυτανικ Ν-α» δη= δεG, τα «Ε =οσ/ευσαν σχετικ0 ρεπορτ ζ (αρ. φ1λλου 490/4-4-2012) σχετικ =ε τα αυξη=-να κρο1σ=ατα πυρκαγιAν που -χουν εκδηλωθε/ στον νο=0 απ0 την κα1ση ξερAν χ0ρτων. Εντω=εταξ1, σε λ/γεG η=-ρεG και συγκεκρι=-να την επ0=ενη Τρ/τη 1 ΜαLου 2012 ξεκιν η αντιπυρικ. περ/οδοG, η οπο/α θα διαρκ-σει =-χρι την 31η Οκτω-

βρ/ου. Κατ το δι στη=α αυτ0, λ0γω αυξη=-νηG επικινδυν0τηταG, απαγορε1εται οποιαδ.ποτε κα1ση στα δ ση, τιG δασικ-G χορτολιβαδικ-G και αγροτικ-G εκτ σειG που βρ/σκονται σε βραχAδειG . πετρAδειG περιοχ-G, σε πεδιν . ανA=αλα εδ φη και λ0φουG του νο=ο1 Ευρυταν/αG. Στα πλα/σια, λοιπ0ν, αποφυγ.G τυχ0ν πυρκαγιAν στην περιοχ. =αG, η Πυροσβεστικ. Υπηρεσ/α Καρπενησ/ου -χει εκδAσει σχετικ. ανακο/νωση, στην οπο/α επιση=α/νεται το γεγον0G 0τι =0νο =ετ απ0 ειδικ. δεια, επιτρ-πεται η κα1ση δι φορων γεωργικAν υπολει== των, 1στερα 0=ωG απ0 τη λ.ψη αυστηρAν =-τρων, 0πωG αυτ προβλ-πονται απ0 το ρθρο 5 τηG 9/2000

Η Πυροσβεστικ. Υπηρεσ/α Καρπενησ/ου κατ-φτασε -γκαιρα στο ση=ε/ο =ε αποτ-λεσ=α να αποφευχθο1ν τα χειρ0τερα

Πυροσβεστικ.G ι ταξηG. ΣτιG περιπτAσειG αυτ-G, η κα1ση θα

γ/νεται αποκλειστικ τιG πρωιν-G AρεG, =-χρι τιG 10:00 το πρω/.

Κηκε καφετρια στο Καρπενσι Απ βραχυκκλωα η φωτι που κατστρεψε το "ΑΚΡΟΝ"Μεγ λη φωτι ξ-σπασε νωρ/G χθεG το πρω/ σε γνωστ. καφετ-ρια τηG π0ληG. Μεγ λη και η κινητοπο/ηση τηG Πυροσβεστικ.G Υπηρεσ/αG, αλλ και η αυτοθυσ/α των πυροσβεστAν. Σε απ0γνωση οι ιδιοκτ.τεG

ταστρ-φεται =-σα σε λ/γα λεπτ , βρ/σκονται σε απ0γνωση. Να ση=ειAσου=ε 0τι οι ιδιοκτ.τεG ειδοποι.θηκαν απ0 υπ λληλο τηG καφετ-ριαG που π.γε να ανο/ξει το κατ στη=α χθεG το πρω/ και βρ-θηκε -κπληκτη =προστ σε αυτ. την καταστροφ.. Σε πε/σ=α 0=ωG των ανυπολ0γιστων ζη=ιAν και τηG οικονο=ικ.G κρ/σηG, οι ιδιοκτ.τεG φα/νονται πρ0θυ=οι να παλ-ψουν για να ξαναστ.σουν το κατ στη= τουG απ0 την αρχ., Aστε η καφετ-ρια να τεθε/ ξαν σε λειτουργ/α.

εν -χουν περ σει ο1τε 4 =.νεG απ0 τ0τε που οι δ1ο ιδιοκτ.τεG απ-κτησαν το 100% τηG γνωστ.G καφετ-ριαG, την οπο/α ανακα/νισαν πρ0σφατα. Το κατ στη=α .ταν στ-κι φ/λων και προσ-φερε ποιοτικ και προσεγ=-να προϊ0ντα στουG πελ τεG του. Η καταστροφικ. φωτι που ξ-σπασε χθεG το πρω/ αν-στειλε τη λειτουργ/α τηG επιχε/ρησηG

ΧθεG, Τρ/τη 24 Απριλ/ου 2012, στιG 6:00 το πρω/, ξ-σπασε φωτι στη γνωστ. καφετ-ρια «ΑΚΡΟΝ», που βρ/σκεται στο Καρπεν.σι, στη διαστα1ρωση για Προφ.τη Ηλ/α, δ/πλα στο κολυ=βητ.ριο. Κ/νδυνοG υπ.ρχε και για τη γ1ρω κατοικη=-νη περιοχ., αφο1 =-σα στο κατ στη=α υπ.ρχαν 4 =εγ λεG φι λεG αερ/ου. Η καφετ-ρια καταστρ φηκε ολοσχερAG, ενA κινδ1νεψε και το σπ/τι του π νω ορ0φου που δεν κατοικε/ται τον χει=Aνα.

Π% ειδοποιθηκε η Πυροσβεστικ

Νωρ/G χθεG το πρω/, περ/που στιG 6 παρ 10, υπ λληλοG του δ.=ου Καρπενησ/ου και συγκεκρι=-να ο οδηγ0G λεωφορε/ου κ. Π α ν αγ ιA τη G Ζι ω ζ ι 0G, π-ρασε =προστ απ0 την καφετ-ρια, κατευθυν0=ενοG στα ΚΤΕΛ για να π ρει το =ικρ0 λεωφορε/ο του δ.=ου και να εκτελ-σει το δρο=ολ0γιο τηG δη=οτικ.G συγκοινων/αG για ο=ν/στα. -κα λεπτ αργ0τερα, στιG 6:00 το πρω/, ξεκινAνταG το δρο=ολ0γι0 του, ξαναπ-ρασε απ0 το /διο ση=ε/ο και αντιλ.φθηκε να βγα/νει καπν0G απ0 την καφετ--

Τα ατια

Μεγ λεG υλικ-G ζη=ι-G προξ-νησε η καταστροφικ. πυρκαγι στην καφετ-ρια “ΑΚΡΟΝ”. Στη φωτογραφ/α διακρ/νεται 0τι απ-=εινε απ0 την κ1ρια α/θουσα του καταστ.=ατοG

ρια «ΑΚΡΟΝ». Α=-σωG ακινητοπο/ησε το 0χη=α, ειδοπο/ησε την Πυροσβεστικ. Υπηρεσ/α Καρπενησ/ου, ενA ταυτ0χρονα π.ρε τον =ικρ0 πυροσβεστ.ρα που ε/χε =-σα στο λεωφορε/ο και =ε αυτοθυσ/α π.γε να κατασβ-σει τη φωτι . στ0σο, στην προσπ θει του αυτ., παρατ.ρησε 0τι υπ.ρχαν =-σα στο κατ στη=α 4 =πουκ λεG αερ/ου, 2 =πουκ λεG προπαν/ου και 2 =πουκ λεG υγραερ/ου. Φοβο1=ενοG =/α -κρηξη, που θα =πορο1σε να του στοιχ/σει τη ζω., απο=ακρ1νθηκε απ0 το ση=ε/ο.

Η επιχερηση τη% Πυροσβεστικ%

Εντω=εταξ1, εκε/νη τη στιγ=.

κατ-φτασαν οι δυν =ειG τηG Πυροσβεστικ.G Υπηρεσ/αG Καρπενησ/ου. Η Π.Υ. -σπευσε στο ση=ε/ο =ε 3 οχ.=ατα και 10 ντρεG. Οι ντρεG τηG Π.Υ. επιχειρο1σαν για περισσ0τερο απ0 =/α Aρα, Aστε να καταφ-ρουν να σβ.σουν τη φωτι . Χρει στηκε να ανεβο1ν στην οροφ. και να ανο/ξουν τη σκεπ. σε 3 ση=ε/α, προκει=-νου να αποτρ-ψουν την επ-κταση τηG πυρκαγι G στον επ νω -=η κατοικη=-νο ευτυχAG- 0ροφο. Μεγ λο κ/νδυνο για τη ζω. των πυροσβεστAν, των γειτ0νων κατο/κων και των γ1ρω κτηρ/ων αποτελο1σαν οι 4 =πουκ λεG αερ/ου, που = λιστα ε/χαν αρχ/σει να κα/γονται. Οι πυροσβ-στεG κατ φεραν και απο= κρυναν τιG

=πουκ λεG απ0 τον χAρο, προλα=β νονταG τα χειρ0τερα.

Η καταστροφ

Η φωτι , σε 0λη τη δι ρκεια τηG επιχε/ρησηG, εξελισσ0ταν ραγδα/α, καταστρ-φονταG τα π ντα. *σπασαν 0λα τα τζ =ια, καταστρ φηκε 0λο το =παρ, στο οπο/ο υπ.ρχαν ε1φλεκτα =πουκ λια =ε αλκο0λ, "-λιωσε" η =ηχαν. του καφ- και κ ηκε ολοσχερAG η =ισ. κ1ρια α/θουσα. Οι ζη=ι-G ξεπερνο1ν, =ε πρ0χειρεG εκτι=.σειG, το ποσ0 των 120.000 ευρA. Το κατ στη=α δεν .ταν ασφαλισ=-νο και οι δ1ο ιδιοκτ.τεG του, που αφι-ρωσαν κ0πο και χρ.=α σε αυτ. την επιχε/ρηση και ε/δαν την περιουσ/α τουG να κα-

Τα α/τια τηG πυρκαγι G ακ0=η δεν -χουν εξακριβωθε/, ενA -ρευνα διεξ γει η Πυροσβεστικ. Υπηρεσ/α Καρπενησ/ου. Η φωτι πιθαν0ν να ξεκ/νησε απ0 την κουζ/να, που βρ/σκεται -ξω απ0 το κατ στη=α, αλλ επικοινωνε/ =ε την κ1ρια α/θουσα =-σω =/αG =εγ ληG π0ρταG και εικ ζεται 0τι σιγ0καιγε 0λο το βρ δυ. στ0σο, ο -ναG απ0 τουG Ευδ1ο ιδιοκτ.τεG αν-φερε στα «Ε ρυτανικ Ν-α» 0τι ε/ναι πολ1 πιθαν0ν να -γινε κ ποιο βραχυκ1κλω=α, αφο1 το =αγαζ/ αντι=ετAπιζε και στο παρελθ0ν προβλ.=ατα =ε το δ/κτυο τηG ηλεκτρολογικ.G του εγκατ στασηG και συχν = λιστα “-πεφταν” οι ασφ λειεG. Να αναφ-ρου=ε επ/σηG 0τι το κατ στη=α ε/χε πλ.ρη πυρασφ λεια και βαλβ/δεG ασφαλε/αG για το γκ ζι τηG κουζ/ναG. στ0σο, ανα=-νεται το π0ρισ=α των αρ=οδ/ων αρχAν για να διευκρινιστο1ν τα ακριβ. α/τια τηG καταστροφ.G.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ&ρτη 25 Απριλ3ου 2012 / Σελ3δα 13

Νεκρ βρθηκε 80χρονο στα "Κοψικα" Τα ατια διερευννται απ τι αρ διε αρχ

Μ3α τραγικ2 ιστορ3α εκτυλ3χθηκε την προηγο5Bενη εβδοB&δα στον δ2Bο Αγρ&φων, Bε απολογισB4 τον χαB4 εν4L 80χρονου, χωρ3L 4BωL να 1χουν ακ4Bα εξακριβωθε3 τα α3τια του θαν&του

Ο &τυχοL 80χρονοL, πατ1ραL 8 παιδιFν, αγνοο5νταν απ4 την προηγο5Bενη Τρ3τη 17 Απριλ3ου 2012. Ο ηλικιωB1νοL 1φυγε το BεσηB1ρι τηL 3διαL ηB1ραL απ4 το σπ3τι του για την καθιερωB1νη β4λτα του στα Bονοπ&τια τηL περιοχ2L Τριποτ&Bου, 4που ζο5σε απ4 παιδ3. Επειδ2 4BωL καθυστερο5σε να επιστρ1ψει, η οικογ1νει& του ανησ5χησε και ειδοπο3ησε την ΑστυνοB3α Κερασοχωρ3ου, περ3που στιL 3:00 το BεσηB1ρι. Συστ&θηκαν οB&δεL αναζ2τησηL, στιL οπο3εL συBBετε3χαν η Πυροσβεστικ2 Υπηρεσ3α Καρπενησ3ου, η ΑστυνοB3α Κερασοχωρ3ου, ακ4Bη και ντ4πιοι κ&τοικοι και

συγγενε3L. Η 1ρευνα δι2ρκησε 8 FρεL, απ4 το BεσηB1ρι τηL Τρ3τηL και B1χρι που 1πεσε σκοτ&δι, χωρ3L 4BωL να επιφ1ρει κ&ποιο αποτ1λεσBα. Περ3που στιL 10:00 το βρ&δυ τηL Τρ3τηL ειδοποι2θηκαν και &ντρεL τηL ΟΠΚΕ Καρπενησ3ου. Την επ4Bενη B1ρα, Τετ&ρτη 18 Απριλ3ου 2012, η 1ρευνα συ-

νεχ3στηκε για 6 περ3που FρεL. Αυτ2 τη φορ& συBBετε3χαν στιL οB&δεL αναζ2τησηL 3 &ντρεL τηL Πυροσβεστικ2L Υπηρεσ3αL Καρπενησ3ου, 2 &ντρεL τηL ΑστυνοB3αL Κερασοχωρ3ου, 3 &ντρεL τηL ΟΠΚΕ Καρπενησ3ου, δ5ο &ντρεL και ο ειδικ& εκπαιδευB1νοL σκ5λοL τηL ΕΜΑΚ ΛαB3αL, 9 &ντρεL του Ελληνικο5 ιασω-

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»

νταξη 4 ργων του ασαρχεου Καρπενησου /ργα συνολικο5 προϋπολογισBο5 10,8 εκατ. ευρF εντ&χθηκαν απ4 την ΑποκεντρωB1νη ιο3κηση Θεσσαλ3αL - Στερε&L Ελλ&δαL, στο Επιχειρησιακ4 Πρ4γραBBα των ασικFν Μ1τρων «Αλ1ξανδροL Μπαλτατζ2L» Οι Bελ1τεL 4λων των 1ργων συντ&χθηκαν και εγκρ3θηκαν απ4 τιL αρB4διεL ασικ1L Υπηρεσ3εL τηL ΑποκεντρωB1νηL ιο3κησηL Θεσσαλ3αL - Στερε&L Ελλ&δαL. Αναλυτικ&, στον νοB4 Ευρυταν3αL 1χουν 2δη ενταχθε3 4 1ργα, συνολικο5 προϋπολογισBο5 1.620.525 ευρF, Bε δικαιο5χο το ασαρχε3ο Καρπενησ3ου. Τα 1ργα αυτ& ε3ναι τα εξ2L: «Βελτ3ωση βατ4τηταL δασικο5 δρ4Bου Μπαγασ&κι - Ν4στιBο - Μικρ4 Χωρι4 2Bου Καρπενησ3ου», προϋπολογισBο5 756.450 ευρF, «ι&νοιξη Bικρο5 B2κουL δασικο5 δρ4Bου Γ κατηγορ3αL "Κ&τω ι&σελο - Καλοδ2Bου - Λ5πεL - Ρ1Bα - Σο5δαL" περιοχ2L Τ.Κ. Κερασοχωρ3ου 2Bου Αγρ&φων», ποσο5 202.950 ευρF, «Βελτ3ωση βατ4τηταL δασικFν δρ4Bων Μυρ3κη Βρ5ση Γαλανο5 και Μυρ3κη - Αγ3α Παρασκευ2», ποσο5 389.910 ευρF και «ι&νοιξη δασικο5 δρ4Bου Γ κατηγορ3αL Βαθ5λακο - ι&σελο Ανι&δαL 2Bου Καρπενησ3ου», προϋπολογισBο5 271.215 ευρF.

στικο5 ΣFBατοL Ευρυταν3αL αλλ& και περ3που 20 &τοBα που 2ταν χωριανο3 και συγγενε3L του 80χρονου. Ακ4Bη, στην αναζ2τηση συBBετε3χαν και 10 &τοBα απ4 κρατικ1L υπηρεσ3εL και 9 &τοBα απ4 εθελοντικ2 οB&δα. Να σηBειFσουBε 4τι στιL επιχειρ2σειL αναζ2τησηL παρ4ντεL 2ταν και οι

αντιδ2Bαρχοι Αγρ&φων κ.κ. Θ5BιοL Μιχ4πουλοL και Ν3κοL Φο5καL. Οι οB&δεL αναζ2τησηL ε3χαν διασκορπιστε3, χωρισB1νοι σε οB&δεL των 3 – 4 ατ4Bων, σε Bεγ&λη ακτ3να στην περιοχ2, "χτεν3ζονταL", κυριολεκτικ&, 4λα τα πιθαν& σηBε3α στα οπο3α θα Bπορο5σαν να εντοπ3σουν τον αγνοο5Bενο. Τελικ&, περ3που στη 1:30 το BεσηB1ρι τηL προηγο5BενηL Τετ&ρτηL και Bετ& απ4 αξιοπο3ηση πληροφοριFν απ4 τιL αρB4διεL αρχ1L, B1λη του Ελληνικο5 ιασωστικο5 ΣFBατοL Ευρυταν3αL και αστυνοBικο3 απ4 την ΟΠΚΕ Καρπενησ3ου, εντ4πισαν νεκρ4 τον 80χρονο, στη θ1ση "Κοψ1ικα", στην περιοχ2 Τριποτ&Bου. Ο &τυχοL ηλικιωB1νοL βρ1θηκε νεκρ4L σχεδ4ν 1,5 χιλι4Bετρο πιο Bακρι& απ4 το σπ3τι του, σε βατ4 Bονοπ&τι, δ3πλα στο πραν1L του δρ4Bου. Τα ακριβ2 α3τια του θαν&του του διερευνFνται απ4 τιL αρB4διεL αρχ1L, ενF πιθαν4ν ο θ&νατ4L του να προ2λθε απ4 παθολογικ& α3τια.

Αναβλθηκαν οι εξετσει ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Σ5Bφωνα Bε ανακο3νωση που εξ1δωσε το Υπουργε3ο Παιδε3αL, ια Β3ου Μ&θησηL και ΘρησκευB&των, οι προγραBBατισB1νεL εξετ&σειL τηL περι4δου ΜαQου 2012 για το Κρατικ4 Πιστοποιητικ4 ΓλωσσοB&θειαL αναβλ2θηκαν

Να θυB3σουBε 4τι οι σχετικ1L εξετ&σειL για την πιστοπο3ηση τηL γνFσηL των

Να σηBειFσουBε 4τι η χρονικ2 δι&ρκεια υλοπο3ησηL των 1ργων ορ3ζεται απ4 15 ΜαQου 2012 1ωL 31 εκεBβρ3ου 2013 ενF η υλοπο3ηση των εγκεκριB1νων 1ργων θα γ3νει απ4 τουL δικαιο5χουL Bε την επ3βλεψη των κατ& τ4πουL αρB4διων ασαρχε3ων τηL ΑποκεντρωB1νηL ιο3κησηL Θεσσαλ3αL Στερε&L Ελλ&δαL. Σε τηλεφωνικ2 επικοινων3α Ευρυτανικ& Ν1α» Bε που ε3χαν τα «Ε τον ιευθυντ2 ασFν, ο κ. ΓιFργοL ΚαραγεFργοL BαL ενηB1ρωσε 4τι για τα ενταγB1να 1ργα που αφορο5ν τον νοB4 εκκρεBε3 ακ4Bη η ολοκλ2ρωση των τυπικFν διαδικασιFν και Bετ& θα προχω-

ρ2σει η δηBοπρ&τηση αλλ& και η κατασκευ2. Η κατασκευ2 των προαναφερ4Bενων 1ργων θα συBβ&λλει ουσιαστικ& στην προστασ3α και αξιοπο3ηση των δασFν, δασικFν εκτ&σεων και των εν γ1νει δασικFν οικοσυστηB&των των περιοχFν υλοπο3ησηL των 1ργων. Ταυτ4χρονα, στη διαδικασ3α αξιολ4γησηL, προκειB1νου να ενταχθο5ν στο πρ4γραBBα «Αλ1ξανδροL Μπαλτατζ2L» βρ3σκονται προτειν4Bενα 1ργα απ4 τιL ασικ1L Υπηρεσ3εL τηL ΑποκεντρωB1νηL ιο3κησηL Θεσσαλ3αL - Στερε&L Ελλ&δαL, συνολικο5 προϋπολογισBο5 περ3που 25 εκατ. ευρF.

γλωσσFν Αγγλικ2L, Γαλλικ2L, ΓερBανικ2L, Ιταλικ2L, Ισπανικ2L και Τουρκικ2L ε3χαν ορισθε3 για το Σ&ββατο 5 και την Κυριακ2 6 ΜαQου 2012. %στ4σο αναβλ2θηκαν, λ4γω των εθνικFν βουλευτικFν εκλογFν που θα διεξαχθο5ν την επ4Bενη Κυριακ2. Οι ν1εL ηBεροBην3εL διεξαγωγ2L των εξετ&σεων θα γνωστοποιηθο5ν Bε νε4τερη ανακο3νωση του Υπουργε3ου.

ΝΕΙΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΘΗΝΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ρ2γα Φερα3ου 17- ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ (Παραπλε5ρωL ΟΠΑ)

Τηλ.: 22370-25808 Κιν.: 6945476667 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

ΑΠΟ 1-1-2012 ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ Τ%Ν ΤΑΜΕΙ%Ν: ΙΚΑ-ΟΓΑ-ΗΜΟΣΙΟ-ΤΥΚΥ-ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ-ΤΑΕ)

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΥΤΕΡΑ Ε%Σ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ Χ%ΡΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ-ρτη 25 Απριλ;ου 2012 / Σελ;δα 14

ικηγρο ζητ ο δο Καρπενησου Μχρι την Παρασκευ 27 Απριλ ου οι αιτ σει

Ο δ:IοS Καρπενησ;ου, Iε την υπ’ αριθI. 8801/17-4-2012 «Γνωστοπο;ηση προκ:ρυξηS θ9σηS ΕπιστηIονικο= Συνεργ-τη - ΝοIικο= ΕυρυτανικΣυIβο=λου», την οπο;α τα «Ε Ν9α» δηIοσ;ευσαν στο προηγο=Iενο φ=λλο, ζητ- να προσλ-βει 9ναν δικηγ<ρο, λ<γω των διαρκMS αυξαν<Iενων υπηρεσιακMν αναγκMν που προκ=πτουν απ< την εφαρIογ: του προγρ-IIατοS «Καλλικρ-τηS»

Επ;σηS, στ<χοS ε;ναι να Iειωθε; το υψηλ< κ<στοS απ< τη IεIονωI9νη διαχε;ριση των νοIικMν υποθ9σεων που αντιIετωπ;ζει ο δ:IοS Καρπενησ;ου. Οι ενδιαφερ<Iενοι πρ9πει να υποβ-λλουν α;τηση υποψηφι<τηταS, σ=ντοIο βιογραφικ<

σηIε;ωIα και αποδεικτικ- των τυπικMν προσ<ντων τουS, <πωS πτυχ;ο νοIικ:S, Iεταπτυχιακ< νοIικ:S σχολ:S, -δεια ασκ:σεωS δικηγορικο= επαγγ9λIατοS, δυνατ<τητα παρ-στασηS στον 4ρειο Π-γο και στο ΣυIβο=λιο τηS Επικρατε;αS,

αποδεδειγI9νη εIπειρ;α κ.λπ. Να σηIειMσουIε <τι η προθεσI;α υποβολ:S των αιτ:σεων και των σχετικMν δικαιολογητικMν λ:γει την επ<Iενη Παρασκευ: 27 Απριλ;ου 2012. Για περαιτ9ρω διευκριν;σειS, οι υποψ:-

φιοι Iπορο=ν να ανατρ9χουν στην αναλυτικ: ζ που 9χει αναρτηθε; στην ηλεκτρονικ: διε=θυνση του δ:Iου Καρπενησ;ου http: //politis.karpenissi.gr.

Υπερχελισε χεαρρο

Για δ=ο ηI9ρεS 9Iεινε κλειστ: η Εθνικ: Οδ<S στη Σ:ραγγαΟι κακοτεχν;εS στον δρ<Iο απ< Καρπεν:σι I9χρι τη σ:ραγγα, προκαλο=ν πολλ- και επικ;νδυνα προβλ:Iατα. Οι καταρρακτMδειS βροχ9S την τελευτα;αS εβδοI-δαS προκ-λεσαν την υπερχε;λιση του χειI-ρρου. "Υπ-ρχουν ευθ=νεS και 9χουν ονοIατεπMνυIο", καταγγ9λλει το ΚΚΕ σε ανακο;νωσ: του.

Ανακο νωση ΚΚΕ

Το πρω; τηS περασI9νηS Τετ-ρτηS 18 Απριλ;ου 2012 9κλεισε η εθνικ: οδ<S Καρπενησ;ου - ΛαI;αS, λ;γο πριν το το=νελ, στη διαστα=ρωση προS 4γιο Νικ<λαο, λ<γω υπερχε;λισηS του χειI-ρρου που πηγ-ζει απ< την κορυφ: του ΤυIφρηστο=. Ο δρ<IοS δ<θηκε ξαν- στην κυκλοφορ;α την επ<Iενη ηI9ρα Οι καταρρακτMδειS βροχ9S που 9πληξαν τον νοI< <λεS τιS ηI9ρεS τηS προηγο=IενηS εβδοI-δαS :ταν η αιτ;α τηS υπερχε;λισηS του χειI-ρρου, Iε αποτ9λεσIα να “κατεβο=ν” τ<νοι λ-σπηS που κατ9κλεισαν το οδ<στρωIα. Η κυκλοφορ;α διεκ<πη και η δι9λευση των οχηI-των πραγIατοποιο=νταν I9σω παρ-καIψηS απο τον 4γιο Νικ<λαο, που οδηγο=σε στην παλι- Εθνικ: Οδ<. Τα Iηχαν:Iατα τηS Περιφερειακ:S Εν<τηταS Ευρυταν;αS βρ9θηκαν στο σηIε;ο, κατ-φεραν να Iαζ9ψουν τα φερτ- υλικ-, και ο δρ<IοS δ<θηκε π-λι στην κυκλοφορ;α IεσηI9ρι προS απ<γευIα τηS Π9IπτηS 19 Απριλ;ου, σχεδ<ν δ=ο ηI9ρεS Iετ-. Στο σηIε;ο βρ9θηκε και ο Περιφερειακ<S Σ=IβουλοS κ. Ταξι-ρχηS Σκλαπ-νηS, ο οπο;οS I;λησε στην κ-Iερα του evrytanika.gr για το περιστατικ<. ΣτιS ΕυρυτανικδηλMσειS του στα "Ε Ν9α", ο κ. Σκλαπ-νηS δ:λωσε πωS "η υπερχε;λιση στη ρεIατι9γινε αρκετ- I9τρα πιο ψηλαπ< τον εθνικ< δρ<Iο, Iε αποτ9λεσIα <λα τα Iπ-ζα, η λ-σπη και τα φερτ- υλικ- (π9τρεS, ξ=λα κ.λπ.) να καταλ:γουν στο εθνικ< οδικ< δ;κτυο. Επ;σηS, ε;χε “βουλMσει” 9να τεχνικ< στον εθνικ< δρ<Iο, Iε αποτ9λεσIα να κλε;νει ο δρ<IοS και να χρει-ζεται η συ-

ΣτιγIι<τυπο απ< την επιχε;ρηση των IηχανηI-των τηS Περιφερειακ:S Εν<τηταS Ευρυταν;αS για τον καθαρισI< του -γεI-του λ-σπη- δρ<Iου, Mστε να επιτραπε; η κυκλοφορ;α των οχηI-των

νεχ:S επ9Iβαση των IηχανηI-των για να κρατηθε; ανοικτ<S". ,στ<σο, δεν ε;ναι η πρMτη φορ- που συIβα;νει αν-λογο περιστατικ<. "Στο ;διο σηIε;ο, απ< τ<τε που κατασκευ-στηκε ο δρ<IοS, το οδικ< δ;κτυο 9χει κλε;σει, λ<γω υπερχε;λισηS τηS ρεIατι-S 4 φορ9S. Αυτ< οφε;λεται στην κακ: κατασκευ: των τεχνικMν του δρ<Iου. Λ<γω <IωS των επικ;νδυνων καιρικMν φαινοI9νων που σηIειMθηκαν, αυτ: τη φορ- η 9κταση του προβλ:IατοS :ταν πολ= Iεγαλ=τερη", σηIειMνει ο Περιφερειακ<S Σ=IβουλοS. Μ-λιστα, χαρακτηριστικ< ε;ναι γεγον<S <τι το κοII-τι αυτ< ε;χε καθαριστε;, ακ<Iη και Iε την επ9Iβαση IηχανηI-των του δ:Iου Καρπενησ;ου.

Ο κ. Σκλαπ-νηS τ<νισε πωS "πρ9πει να κατασκευαστο=ν κ-ποια τεχνικ-, που θα 9χουν τη δυνατ<τητα να συγκρατ:σουν τον Iεγ-λο <γκο των υλικMν για να αποφευχθο=ν αν-λογα φαιν<Iενα στο I9λλον. Τα 9ργα αυτ<IωS θα πρ9πει να υλοποιηθο=ν αφο= “στεγνMσει” ο δρ<IοS, δεδοI9νου <τι η ποσ<τητα λ-σπηS που 9χει συσσωρευτε; δεξι- και αριστερ- του δρ<Iου ε;ναι επικ;νδυνη για την επ9Iβαση των IηχανηI-των".

Το ασαρχε ο εποδ ζει την παρ βαση; 8IωS, <πωS σηIειMνουν κ-τοικοι τηS περιοχ:S που γνωρ;ζουν καλ- το θ9Iα, το "ασαρχε;ο δεν επιτρ9πει ορισI9νεS παρεIβ-σειS στην περιοχ:. Για παρ--

δειγIα, για την 9γκαιρη αντιIετMπιση του φαινοI9νου τηS υπερχε;λισηS θα Iπορο=σαν να κοπο=ν κ-ποια 9λατα και να τοποθετηθο=ν I9σα στη ρεIατι-, για να ανακ<ψουν τον Iεγ-λο <γκο των φερτMν υλικMν που κατ9ληγαν στο οδ<στρωIα. Απ< την πλευρ- του, ο "ιευθυντ:S "ασMν Ευρυταν;αS κ. ΓιMργοS ΚαραγεMργοS αν9φερε στα "Ευρυτανικ- Ν9α" <τι στην πηγ: τηS ρεIατι-S 9χουν τοποθετηθε; φρ-γIατα και I-λιστα πολ= καλ:S κατασκευ:S. 8IωS, το νερ< απ< την πηγ:, η συνεχ:S ρο: φερτMν υλικMν, σε συνδυασI< Iε τιS 9ντονεS βροχοπτMσειS, διαβρMνει το 9δαφοS και ενυπ-ρχει κ;νδυνοS λ<γω τηS σαθρ<τηταS του εδ-φουS.

"Το γεγον<S <τι η Εθνικ: Οδ<S ΛαI;αS - Καρπενησ;ου 9Iεινε σχεδ<ν 2 I9ρεS κλειστ: πριν την ε;σοδο στη σ:ραγγα ΤυIφρηστο= δεν οφε;λεται αποκλειστικ- και I<νο στην 9ντονη βροχ<πτωση" αναφ9ρει, σε ανακο;νωσ: τηS, η ΚοIIατικ: Οργ-νωση του ΚΚΕ Ευρυταν;αS. "Υπ-ρχουν επ;σηS πολ= συγκεκριI9νεS πολιτικ9S ευθ=νεS <πωS δηλMνουν τα ;δια γεγον<τα: Ε;ναι γεγον<S <τι απαρα;τητα σχετικ- 9ργα υποδοI:S που προ9βλεπε ο Iελετητ:S περικ<πηκαν στο <νοIα του κ<στουS. Ε;ναι γεγον<S <τι δεν υπ-ρχει καν9να σχ9διο διαχε;ρισηS ορειν:S υδρονοI;αS, καν9να ουσιαστικ< 9ργο διευθ9τησηS και αξιοπο;ησηS των ορεινMν υδ-των. Ε;ναι γεγον<S <τι οι δαπ-νεS για την πολιτικ: προστασ;α τ<σο σε επ;πεδο περιφ9ρειαS <σο και σε επ;πεδο δ:Iου ε;ναι IηδαIιν9S, Iε εIφανε;S επιπτMσειS σε <λο το οδικ< δ;κτυο τηS Ευρυταν;αS. Ε;ναι γεγον<S <τι παρ<IοιεS καταστ-σειS 9χουν συIβε; κατ’ επαν-ληψη απ< το 2001 στο ;διο σηIε;ο καθMS επ;σηS και δεκ-δεS περιστατικ- τον φετιν< χειIMνα σε <λο το οδικ< δ;κτυο, χωρ;S να παρθε; καν9να ουσιαστικ< I9τρο απ< τουS υπευθ=νουS. Οι υπε=θυνοι 9χουν <νοIα και ταυτ<τητα: Ε;ναι οι κυβερν:σειS και οι δηIοτικ9S, περιφερειακ9S και νοIαρχιακ9S διοικ:σειS των ΠΑΣΟΚ και Ν". Οι εκπρ<σωπο; τουS σε κεντρικ< και τοπικ< επ;πεδο που και γνωρ;ζανε και ξ9ρουν. Που συνειδητ- εφαρI<ζουν Iια πολιτικ: που υποτ-σσει τα π-ντα στο κ9ρδοS των επιχειρηIατιMν και θεωρε; κ<στοS τιS υποδοI9S και τιS κοινωνικ9S παροχ9S για τιS λαϊκ9S οικογ9νειεS" καταλ:γει το ΚΚΕ στην ανακο;νωσ: του.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ:ρτη 25 ΑπριλIου 2012 / ΣελIδα 15

Νο αιολικ στι* «Πντε Κορυφ*» Αγρφων Θα εγκατασταθε στι ηοτικ Εν τητε Β νιανη και Φραγκ στα και θα χει ισχ 48 MW

ΣυνεχIζεται ο “χορJb” των αιολικ\ν στην ΕυρυτανIα. ΠρJσφατα, η ΡυθXιστικH ΑρχH ΕνGργειαb (ΡΑΕ) ενGκρινε τη χορHγηση XIαb ακJXη :δειαb παραγωγHb ηλεκτρικHb ενGργειαb

ΝGο αιολικJ, αποτελοKXενο απJ 24 ανεXογεννHτριεb, συνολικHb ισχKοb 48 MW θα τοποθετηθεI στη θGση «ΠGντε ΚορυφGb» των +ηXοτικ\ν ΕνοτHτων ΒIνιανηb και ΦραγκIσταb Πιο συγκεκριXGνα, στη συνεδρIαση τηb ΟλοXGλειαb τηb ΡΑΕ, που πραγXατοποιHθηκε την ΠGXπτη 22 ΜαρτIου 2012, ελHφθη η απJφαση Xε αριθXJ 239/2012 που προβλGπει την εγκατ:σταση ενJb ακJXη αιολικοK στον δHXο Αγρ:φων. ΕιδικJτερα, χορηγHθηκε :δεια για την παραγωγH ηλεκτρικHb ενGργειαb απJ αιολικJ σταθXJ, εγκατεστηXGνηb και XGγιστηb ισχKοb 48 MW, ο οποIοb θα αποτελεIται απJ 24 ανε-

XογεννHτριεb, ισχKοb 2MW Gκαστη και Xε δι:Xετρο Gλικα 90 XGτρα. Ο σταθXJb θα εγκατασταθεI στη θGση «ΠGντε ΚορυφGb» των +ηXοτικ\ν ΕνοτHτων ΦραγκIσταb και ΒIνιανηb του δHXου Αγρ:φων, τηb ΠεριφερειακHb ΕνJτηταb ΕυρυτανIαb. +ικαιοKχοb τηb :δειαb εIναι η εταιρεIα Xε την επωνυXIα «Αιολικ: Π:ρκα +υτικHb Ελλ:δοb Ε.Π.Ε.», η οποIα θα εξασφαλIσει και τη χρηXατοδJτηση του Gργου XGσω τραπεζικοK δανεισXοK, εν\ XGτοχοι τηb εταιρεIαb εIναι η επιχεIρηση «Wayzone Investments Limited» που κατGχει το 97,5% καθ\b και η εταιρεIα «ΕστIα ΣKXβουλοι & ΜηχανικοI Α.Ε.» που κατGχει το 2,5%. Η :δεια που χορηγHθηκε Gχει ισχK για 25 χρJνια και XπορεI να παραταθεI στη λHξη τηb για :λλα 25 χρJνια, εν\ η εταιρεIα - δικαιοKχοb τηb :δειαb οφεIλει να τηρεI Jλο το νοXοθετικJ και ρυθXιστικJ πλαIσιο, ειδικ: Jσον αφορ: την τHρηση των περιβαλλοντικ\ν Jρων που προβλGπονται στη σχετικH ΜελGτη Περιβαλλοντικ\ν Επιπτ\σεων.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Συζητθηκε η ΜΠΕ αιολικο σταθ!ο ισχο* 16 MW

Την περασXGνη ΠαρασκευH 20 ΑπριλIου 2012, στιb 10:30 το πρωI, συνεδρIασε στη ΛαXIα η ΕπιτροπH Περιβ:λλοντοb και Αν:πτυξηb τηb ΠεριφGρειαb Στερε:b Ελλ:δαb. Στην ηXερHσια δι:ταξη συXπεριλαXβ:νονταν συνολικ: 11 θGXατα, τα οποIα αφοροKσαν κυρIωb Gγκριση Μελετ\ν Περιβαλλοντικ\ν Επιπτ\σεων (ΜΠΕ).

ΕιδικJτερα, Jσον αφορ: την ΕυρυτανIα, συζητHθηκε η ΜελGτη Περιβαλλοντικ\ν Επιπτ\σεων αιολικοK σταθXοK παραγωγHb ηλεκτρικHb ενGργειαb, ισχKοb 16 MW, που θα εγκατασταθεI απJ την εταιρεIα «ΑφροδIτη ΕνεργειακH Ε.Π.Ε.» στη θGση “ΚαρανικJλαb” του δHXου Αγρ:φων του νοXοK ΕυρυτανIαb. ΕισηγητHb του θGXατοb Hταν ο προϊστ:Xε-

νοb τηb +ιεKθυνσηb Περιβ:λλοντοb και ΧωρικοK ΣχεδιασXοK κ. Αντ\νηb ΤερζHb. Για το συγκεΕυρυτανικ: κριXGνο αιολικJ, τα «Ε ΝGα» εIχαν δηXοσιεKσει πGρυσι αναλυτικJ ρεπορτ:ζ (αρ. φKλλου 431/16-2-2011), στο οποIο αναφGραXε Jτι προβλGπεται να εγκατασταθοKν 8 ανεXογεννHτριεb, Kψουb 82 XGτρων και ισχKοb 2 MW η κ:θε XIα.

Στι+ 6.00 το απγευ#α, #ε 43 θ#ατα στην η#ερσια διταξη

Σ!ερα συνεδριζει το η!οτικ Συ!βολιο Καρπενησου

ΣHXερα, Τετ:ρτη 25 ΑπριλIου 2012 και \ρα 6.00 το απJγευXα, θα πραγXατοποιηθεI η 5η τακτικH συνεδρIαση του +ηXοτικοK ΣυXβουλIου ΚαρπενησIου, στην αIθουσα συνεδρι:σεων του +.Σ. (Ν. ΤσιαXποKλα, κτHριο ΚΑΠΗ, 3οb Jροφοb)

Στην ηXερHσια δι:ταξη συXπεριλαXβ:νονται 43 σηXαντικ: θGXατα. ΜεταξK αυτ\ν, θα συζητηθεI η εκλογH XGλουb στην οικονοXικH επιτροπH λJγω παραIτησηb του δηXοτικοK συXβοKλου κ. Θαν:ση ΦGγγου, η πρJσληψη προσωπικοK για την αντιXετ\πιση κατεπειγουσ\ν εποχικ\ν H πρJσκαιρων αναγκ\ν, η εκτGλεση αστικHb συγκοινωνIαb, η σKσταση κοινωνικHb δοXHb Xε την ονοXασIα «ΡοKχα και παιχνIδια Αγ:πηb» καθ\b και ο ορισXJb εκπροσ\που για συXXετοχH στην «ΑγροδιατροφικH ΣKXπραξη τηb ΠεριφGρειαb». Αναλυτικ:, τα θGXατα που θα συζητηθοKν Gχουν ωb εξHb: Gγκριση πρακτικοK προηγοKXε-

νηb συνεδρIασηb, εκλογH XGλουb στην οικονοXικH επιτροπH λJγω παραIτησηb δηXοτικοK συXβοKλου, αντικατ:σταση απJ επιτροπGb κ.λπ., πρJσληψη προσωπικοK για την αντιXετ\πιση κατεπειγουσ\ν εποχικ\ν H πρJσκαιρων αναγκ\ν, τροποποIηση τεχνικοK προγρ:XXατοb - αναXJρφωση προϋπολογισXοK οικονοXικοK Gτουb 2012, οικονοXικH εκκαθ:ριση του Gργου «ΤελικJ Fριο τηb EQUAL» - επιστροφH ποσοK 22.919,81 ευρ\, εκτGλεση αστικHb συγκοινωνIαb και σKσταση κοινωνικHb δοXHb Xε την ονοXασIα «ΡοKχα και παιγνIδια Αγ:πηb». ΕπIσηb, θα συζητηθοKν οι εισηγHσειb τηb ΕπιτροπHb ΠοιJτηταb ΖωHb σχετικ: Xε την παραχ\ρηση κοινJχρηστου χ\ρου στην κεντρικH πλατεIα ΚαρπενησIου και στην πλατεIα ΜικροK ΧωριοK στουb καταστηXατ:ρχεb, εν\ θα ληφθοKν αποφ:σειb για τη δηXοπρασIα κοινJχρηστων χ\ρων στην κεντρικH πλατεIα ΚαρπενησIου και στην πλατεIα ΜικροK ΧωριοK. ΑκJXη, θα ληφθοKν αποφ:σειb για την εκXIσθωση δηXοτικ\ν καταστηX:των στην Τ.Κ. ΣυγκρGλλου,

στην Τ.Κ. Σελλ\ν καθ\b και για την εκXIσθωση του δηXοτικοK ακινHτου «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» στο Μεγ:λο ΧωριJ. Bλλα θGXατα που θα συζητηθοKν εIναι η τροποποIηση τηb αριθX. 18/2012 απJφασηb του +.Σ (σχετικH Xε επιτροπGb παραλαβHb προXηθει\ν), η αντικατ:σταση τηb αριθ. 51/2012 απJφασηb του +.Σ., η συXπλHρωση τηb αριθX. 102 /2012 απJφασηb του +.Σ., η Gγκριση Α) τριXHνου εσJδων εξJδων 2012 και οι επεκτ:σειb δηXοτικοK φωτισXοK. ΕπιπλGον, θα συζητηθοKν οι αιτHσειb του ΠολιτιστικοK ΣυλλJγου Μεσοκ\Xηb, του ΕπιXελητηρIου ΚαρπενησIου και των κ.κ. ΒασιλικHb Σ. ΓκοKXα, ΕλGνηb χHραb Ιω:ννου Παππ:, το γGνοb Νικ. Σπυρ:κη και ΚωνσταντIνου ΣIτα. ΑντικεIXενο συζHτησηb θα αποτελGσουν και η διαγραφH τελ\ν λJγω λ:θουb εγγραφHb, ο καθορισXJb αXοιβHb δικηγJρου, ο ορισXJb εκπροσ\που για συXXετοχH στην «ΑγροδιατροφικH ΣKXπραξη τηb ΠεριφGρειαb» και η οικονοXικH ενIσχυση συXπολIτισσαb που αντιXετωπIζει σοβαρ: οικονοXικ: προ-

βλHXατα. ΕπIσηb, θα συζητηθοKν και δι:φορα τεχνικ: θGXατα, Xε εισηγητH τον αρXJδιο αντιδHXαρχο Gργων κ. ΝIκ ο Σο υλ ι\ τη, Jπωb παρ:ταση προθεσXIαb του Gργου «ΑντιXετ\πιση κατολισθητικ\ν φαινοXGνων στο +.+. Βελωτ\ν», Gγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικοK πIνακα του Gργου «+ιαXορφ\σειb κοινοχρHστων χ\ρων Τ.Κ. Αγ. Χαραλ:Xπουb» αναδJχου Ιω:ννη ΦοKκα, καθ\b και Gγκριση πρωτοκJλλου οριστικHb παραλαβHb για τα Gργα «Αντικατ:σταση αγωγοK αποχGτευσηb» αναδJχου ΓεωργIου ΧατζJπουλου, «Αν:πλαση επ:νω πλατεIαb» αναδJχου ΓεωργIου ΧατζJπουλου και «ΕXπλουτισXJb - ΒελτIωση υδραγωγεIου +.+. Βρ:χαb και ΚλειτσοK» αναδJχου Χαρ:λαXπου Αθανασι:δη. ΑκJXη, θα συζητηθεI η Gγκριση πρωτοκJλλου προσωρινHb παραλαβHb για τα Gργα «ΤοποθGτηση υδροXετρητ\ν στον οικισXJ ΠαυλοποKλου Τ.+. ΠαυλοποKλου» αναδJχου Παναγι\τη ΓρανIτσα, «+ι:νοιξη δρJXου απJ Τ.+. Ψιαν\ν προb οικισXJ ΚαστανοKλαb» αναδJχου Χρ.

Παππ:b - Κων Χ. Παππ:b ΟΕ, «ΕπισκευH δηXοτικ\ν ξεν\νων» αναδJχου κοινοπραξIαb Μπακατσι:b Π. - Λ:ππαb Γ., «ΒελτIωση εσωτερικHb οδοποιIαb οικισX\ν +HXου» αναδJχου Ιω:ννη ΑθανασJπουλου, «ΠαιδικH χαρ: ΓαKρου» αναδJχου Νικολ:ου ΧαντζJπουλου και «Cργα Kδρευσηb - αποχGτευσηb στην Τ.Κ ΚλειτσοK». ΤGλοb, θα συζητηθεI η Gγκριση πρωτοκJλλου προσωρινHb και οριστικHb παραλαβHb για τα Gργα «+ιανοIξειb οδ\ν παλαιοK σχεδIου πJληb ΚαρπενησIου» αναδJχου κ. ΚωνσταντIνου Σ\κου, «ΣKνδεση νGαb παροχHb νεροK απJ υδραγωγεIου Ανατ. ΠαπαρουσIου Gωb οικIεb :νω οικισXοK Τ.+. ΠαπαρουσIου» αναδJχου κ. ΚωνσταντIνου Λ:Xπρου, «+ι:νοιξη δρJXου απJ οικIα Τρ. +ηXJπουλου στο Ανατ. ΠαπαροKσι» αναδJχου κ. ΚωνσταντIνου Λ:Xπρου, «Αποκατ:σταση υδροX:στευσηb στη ΣωτHρα Ανατ. ΠαπαρουσIου» αναδJχου κ. ΚωνσταντIνου Λ:Xπρου και «ΑλλαγH δικτKου Kδρευσηb στο ΑνατολικJ ΠαπαροKσι Τ.+. ΠαπαρουσIου» αναδJχου κ. ΚωνσταντIνου Λ:Xπρου.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετKρτη 25 Απριλ]ου 2012 / Σελ]δα 16

Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετKρτη 25 Απριλ]ου 2012 / Σελ]δα 17

ΙΚΤΥΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΝ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Παζρι ανταλλαγ την Κυριακ Το ;]κτυο Ανταλλαγoν και Αλληλεγγ_ηu Ευρυταν]αu διοργανoνει το πρoτο παζKρι ανταλλαγ\u την Κυριακ\ 29 Απριλ]ου 2012, στιu 12.00 το kεσηk[ρι, στο παρκKκι κKτω απ^ τουu ΕυρυτKνεu Αγ]ουu. Η συkkετοχ\ ε]ναι ελε_θερη, ενo ο καθ[ναu kπορε] να φ[ρει ^τι θ[λει και να το ανταλλKξει \ να το χαρ]σει.

Παρουσ αση θετων τεχνολογ α

Ο Σ_λλογοu Γον[ων και Κηδεk^νων του 1ου Γυkνασ]ου Καρπενησ]ου, σε συνεργασ]α kε τιu ;ιευθ_νσειu του 1ου και 2ου Γυkνασ]ου Καρπενησ]ου, του Γενικο_ Λυκε]ου Καρπενησ]ου και του Συλλ^γου Γον[ων Λυκε]ου Καρπενησ]ου, διοργανoνει ενηkερωτικ\ διαδραστικ\ παρουσ]αση και συζ\τηση, kε θ[kα «[ναu hacker kε πολ_ τεχνολογ]α στο πιKτο σαu - συνταγ[u προστασ]αu και επιβ]ωσηu kε κινητ\ τηλεφων]α και kπ^λικο internet». Κεντρικ^u οkιλητ\u θα ε]ναι ο δρ. ;ηk\τρηu Σαρρ\u, υποψ\φιοu διδKκτωρ του University of London, διπλωkατο_χοu του University of Sheffield και University of Oxford, ειδικ^u σε τεχνολογ]εu διKχυσηu γνoσηu. Uνα ερoτηkα, για παρKδειγkα, που θα συζητηθε] ε]ναι το εξ\u: «Γνωρ]ζετε, ^τι η kεγαλ_τερη εταιρε]α πειρατικoν ιστοσελ]δων στον πλαν\τη [χει αγορKσει απ^ το Ελληνικ^ κρKτοu ενα[ριο χoρο, για να τοποθετ\σει ιπτKkενουu υπολογιστ[u;» Η παρουσ]αση, η οπο]α απευθ_νεται σε ^λουu τουu γονε]u των kαθητoν ΠρωτοβKθkιαu και ;ευτεροβKθkιαu Εκπα]δευσηu, θα πραγkατοποιηθε] σ\kερα ΤετKρτη 25

Απριλ]ου 2012 και oρα 6:00 kε 8:00 το απ^γευkα, στο Συνεδριακ^ Κ[ντρο Καρπενησ]ου. Επ]σηu, η παρουσ]αση θα επαναληφθε] α_ριο Π[kπτη 26 Απριλ]ου 2012, απ^ τιu 12:00 [ωu τιu 2:00 το kεσηk[ρι, για τουu kαθητ[u των Γυkνασ]ων και Λυκε]ων, kε κατKλληλη προσαρkογ\ του υλικο_.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΕΥΣΗΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σεινριο «Αεικαλλι ργεια» Την Παρασκευ\ 27 και το ΣKββατο 28 Απριλ]ου 2012

να κρω6 ενδιαφρον σε,ινριο θα πραγ,ατοποιηθε, την Παρασκευ 27 και το Σββατο 28 Απριλου 2012, στι6 5:00 το απγευ,α, στο Κντρο Περιβαλλοντικ6 Εκπαδευση6 (ΚΠΕ) Καρπενησου Το θ[kα του σεkιναρ]ου [χει τ]τλο «Αεικαλλι[ργεια» ενo σκοπ^u του ε]ναι να παρουσιαστε] η k[θοδοu τηu αεικαλλι[ργειαu (περkακουλτο_ραu) για τη γεωργ]α. Μ]α k[θοδοu εντελou οικολογικ\, στην οπο]α γ]νεται [ναu σχεδιασk^u για την φυσικ\ ενεργοπο]ηση των παραγ^ντων τηu καλλι[ργειαu. Να αναφ[ρουkε ^τι το kεσηk[ρι του ΣαββKτου 28

Απριλ]ου, στο διKλειkkα, οι συkkετ[χοντεu θα [χουν τη δυνατ^τητα να απολα_σουν [να ελαφρ_ πικ – νικ, στο οπο]ο kπορο_ν, εKν θ[λουν, να φ[ρουν και κKτι δικ^ τουu για φαγητ^, π[ραν των σKντουιτu που θα διαθ[σει το ΚΠΕ. Το σεkινKριο απευθ_νεται ελε_θερα στο κοιν^, χωρ]u να χρειKζεται κKποιοu να δηλoσει τη συkkετοχ\ του

εκ των προτ[ρων. Για περισσ^τερεu πληροφορ]εu \ διευκριν]σειu, οι ενδιαφερ^kενοι kπορο_ν να επικοινωνο_ν στο τηλ[φωνο 22370-80843. Zποιοu επιθυkε] να του αποστ[λλεται e-mail kε τιu δρKσειu του ΚΠΕ, kπορε] να αποστε]λει απλK e-mail kε το ονοkατεπoνυk^ του στην ηλεκτρονικ\ διε_θυνση: mail @ kpe-karpen.eyr.sch.gr.

ιατ θηκαν 13,8 τ νοι λ δι ε 2,80 ευρ το λ τρο «Λδι χωρ# εσζοντε#»

 Κατατ[θηκαν 550 αιτ\σειu, ενo ο προkηθευτ\u δoρισε 115 λ]τρα στο «Κοινωνικ^ Παντοπωλε]ο»

Στο ν[ο περιβKλλον, ^πωu αυτ^ διαkορφoνεται στη σ_γχρονη κοινων]α απ^ τιu συν[πειεu τηu οικονοkικ\u κρ]σηu, σηkαντικK κοινωνικK στρokατα οδηγο_νται σε συνθ\κεu φτoχειαu και οικονοkικ\u δυσπραγ]αu, γεγον^u πρωτοφαν[u για τη χoρα kαu

Σε αυτ^ το κρ]σιkο στKδιο εξ[λιξηu τηu ελληνικ\u οικονοk]αu, ο δ\kοu Καρπενησ]ου διε_ρυνε την πρωτοβουλ]α για προϊ^ντα χωρ]u kεσKζοντεu, που [χει εξαπλωθε] σε ολ^κληρη τη χoρα, kε γνokονα το συkφ[ρον των δηkοτoν και χωρ]u να λειτουργε] ανταγωνιστικK kε τιu τοπικ[u επιχειρ\σειu και τουu εkπ^ρουu τηu περιοχ\u. Το ΣKββατο 21 Απριλ]ου 2012, απ^ τιu 11.00 το πρω] [ωu τιu 4.00 το απ^γευkα, διοργανoθηκε η παρKδοση τηu ποσ^τηταu του λαδιο_ που παραγγ[λθηκε απ^ τουu δηk^τεu, στην περιοχ\ του Προφ\τη Ηλ]α Καρπενησ]ου, στον χoρο που

Η διανοk\ του παρθ[νου ελαι^λαδου στον χoρο τηu εkποροπαν\γυρηu πραγkατοποιο_νταν για περισσ^τερο απ^ 5 oρεu

Οι 550 πολ]τεu που κατ[θεσαν α]τηση και παραβρ[θηκαν για να παραλKβουν την ποσ^τητα λαδιο_ που ε]χαν αιτηθε]

διεξKγεται η ετ\σια εkποροπαν\γυρη. Συγκεκριk[να, kετK απ^ συγκ[ντρωση προσφορoν απ^ ελαιοπαραγωγο_u απ^ ^λη την ΕλλKδα, επιλ[χτηκε η πιο συkφ[ρουσα προσφορK που συνδ_αζε τη χαkηλ^τερη τιk\ και την πιστοποιηk[νη ποι^τητα. Ο δ\kοu προkηθε_τηκε ελαι^λαδο Kριστηu ποι^τηταu, σε χαkηλ\ τιk\, ωu προϊ^ν που δεν παρKγεται τοπικK, kε στ^-

χο τη στ\ριξη των καταναλωτoν. ΣυνολικK διατ[θηκαν 13,8 τ^νοι λαδιο_ απ^ την Κρ\τη. Συγκεκριk[να, ο τ^ποu προ[λευσηu του ελαιολKδου ε]ναι το ΗρKκλειο Κρ\τηu kε την επωνυk]α «ΞΥΛΟΥΡΗΣ». Πρ^κειται για [ξτρα παρθ[νο ελαι^λαδο, φετιν\u σοδειKu, kε οξ_τητα 0,3%, σε συσκευασ]α των 5 λ]τρων, στην τιk\ των 14 ευρo. ;ηλαδ\ το λKδι διατ[θηκε στην τιk\ των 2,80 ευρo ανK λ]τρο. Οι αιτ\-

σειu των ενδιαφεροk[νων [φτασαν τιu 550, ενo δεν \ταν λ]γοι αυτο] που αιτ\θηκαν και προkηθε_τηκαν επιτ^που το προϊ^ν. Η kεγKλη συkkετοχ\ των δηkοτoν στη δρKση του δ\kου «ΛKδι χωρ]u ΜεσKζοντεu» απ[δειξε την ανKγκη για προk\θεια προϊ^ντων σε χαkηλ\ τιk\, ιδια]τερα στη δ_σκολη σηkεριν\ οικονοkικ\ συγκυρ]α. Στο πλα]σιο αυτ^, ο δ\kοu ε]ναι διατεθειk[νοu να επαναλKβει

τη διαδικασ]α kε ελαι^λαδο \ Kλλο προϊ^ν που δεν χαρακτηρ]ζεται ανταγωνιστικ^ kε τιu τοπικ[u επιχειρ\σειu και τουu εkπ^ρουu τηu περιοχ\u kαu. Τ[λοu, ο δ\kοu Καρπενησ]ου, σε ανακο]νωσ\ του, ευχαριστε] θερkK για την Kψογη συνεργασ]α και συν[πεια τον κ. Γιoργο Ξυλο_ρη και κυρ]ωu για την προσφορK 115 λ]τρων ελαι^λαδου στο «Κοινωνικ^ Παντοπωλε]ο» του δ\kου.

Στη Χρσω ο εορτασ% τη% Εργατικ% Πρωτοαγι % Στο χωρι^ Χρ_σω του δ\kου ΑγρKφων θα εορταστε] φ[τοu η Εργατικ\ ΠρωτοkαγιK, _στερα απ^ οk^φωνη απ^φαση του ;ιοικητικο_ Συkβουλ]ου του Εργατοϋπαλληλικο_ Κ[ντρου Ευρυταν]αu. Ειδικ^τερα, την επ^kενη Τρ]τη 1 Μα{ου 2012, στιu 11.00 το πρω], θα πραγkατοποιηθε] η καθιερωk[νη εκδ\λωση, κατK την οπο]α θα τιkηθε] ο παλα]kαχοu συναγωνιστ\u του Συνδικαλιστικο_ Κιν\kατοu τηu Ευρυταν]αu, ΛKζαροu Μαρο_ληu.

ασικ% Βοτανικ% Κπο% στο Κεφαλβρυσο 

Το φυσικ ,εταλλικ νερ ΑΥΡΑ και ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, ,ε την επιστη,ονικ υποστριξη του Τ.Ε.Ι ασοπονα6 και ιαχεριση6 Φυσικο Περιβλλοντο6 και σε συνεργασα ,ε τον δ,ο και το ασαρχεο Καρπενησου, χουν σκοπ την ανδειξη τη6 χλωρδα6 τη6 περιοχ6 και την υποστριξη τη6 περιβαλλοντικ6 εκπαδευση6. Αυτ θα επιτευχθε ,ε τη δη,ιουργα εν6 ασικο Βοτανικο Κπου στον δη υπρχοντα χ0ρο του Κεφαλβρυσου

Σκοπ^u του Βοτανικο_ Κ\που δεν ε]ναι η δηkιουργ]α θερkοκηπ]ων \ υπα]θριων χoρων kε εξωτικK φυτK, αλλK η ανKδειξη τηu πλο_σιαu αυτοφυο_u ελληνικ\u χλωρ]δαu. Πρ[πει να αναφ[ρουkε ^τι ^λεu οι σ_γχρονεu [ρευνεu και kελ[τεu αποδεικν_ουν ^τι η ελληνικ\ χλωρ]δα ε]ναι η πιο πλο_σια στην Ευρoπη και τη Μεσ^γειο

Η δηkιουργ]α του Βοτανικο_ Κ\που του Καρπενησ]ου, θα αποτελ[σει [να σηkαντικ^ κ]νητρο για την περαιτ[ρω ανKπτυξη τηu περιβαλλοντικ\u εκπα]δευσηu και ευαισθησ]αu. Οι περισσ^τεροι Βοτανικο] Κ\ποι, αποτελο_νται απ^ θεkατικK πKρκα kε ε]δη απ^ Kλλεu χoρεu και Kλλεu ηπε]ρουu, kε θερkοκ\πια, που συν\θωu ε]ναι περιφραγk[νοι και αποκλεισk[νοι απ^ το ευρ_ κοιν^. Ο ;ασικ^u Βοτανικ^u Κ\ποu του Καρπενησ]ου θα ε]ναι ανοιχτ^u και ελε_θεροu για ^λουu τουu επισκ[πτεu

oστε να αναδεικν_ει την ελληνικ\ αυτοφυ\ χλωρ]δα. Για να δηkιουργηθε] αυτ^u ο κ\ποu δεν θα κοπε] καν[να δ[νδρο και ^λα τα υπKρχοντα, αυτοφυ\, δ[νδρα θα χρησιkοποιηθο_ν για τη δηkιουργ]α του ν[ου Κ\που. Επιπλ[ον, τα ν[α δ[νδρα θα φυτευτο_ν στουu kεγKλουu χoρουu που καλ_πτονται απ^ χλοοτKπητα \ kπαζωk[νεu εκτKσειu, ενo θα φυτευτο_ν ν[α ε]δη που δεν θα δηkιουργ\σουν υβρ]δια kε τα ε]δη τηu περιοχ\u, [τσι oστε να kε]νει αν[παφη η αυτοφυ\u χλωρ]δα και θα kπορο_ν να αναπτυχθο_ν στιu κλιkατικ[u και εδαφικ[u συνθ\κεu τηu περιοχ\u. Ο Βοτανικ^u αυτ^u Κ\ποu, επιγραkkατικK, να αναφ[ρουkε πωu θα περιλαkβKνει: α) Το ΠKρκο kε τα Χρokατα. Ο κ\ποu αυτ^u kπορε] να αναδεικν_ει τα εντυπωσιακK, ελληνικK αυτοφυ\ ε]δη που kπορο_ν να χρησιkοποιηθο_ν ωu καλλωπιστικK, β) Το ΠKρκο των «;ρυKδων». Οι ν_kφεu ;ρυKδεu ζο_σαν k[σα στιu δρυu (\

για πολλο_u βελανιδι[u). Οι δρ_εu \ αλλιou «δ[νδρα» για τουu κατο]κουu τηu ελληνικ\u υπα]θρου, διαχωρ]ζονται σε πKνω απ^ 7 διαφορετικK ε]δη που ε]ναι αυτοφυ\ στην ΕλλKδα, γ) Το ΠKρκο τηu «Π]τυu». Η «π]τυu» ε]ναι η πε_κη και η ελKτη του Οk\ρου και

γενικK, των αρχα]ων Ελλ\νων. Σε αυτ^ν τον κ\πο kπορο_ν να υπKρχουν τουλKχιστον 5 6 διαφορετικK ε]δη πε_κων, καθou και η αυτοφυ\u στο Καρπεν\σι, ελKτη. ΜKλιστα το ε]δοu ελKτηu που εkφαν]ζεται στο Καρπεν\σι και σε ^λη τη ν^τια ΕλλKδα δεν υπKρχει

πουθενK αλλο_ στον κ^σkο. Επιπλ[ον, δ) Το ΠKρκο kε τα Φρο_τα. ΠολλK ε]δη τηu ελληνικ\u χλωρ]δαu παρKγουν εδoδιkουu καρπο_u που τρoγονται ε]τε ^πωu συλλ[γονται, ε]τε φτιKχνονται γλυκK και ποτK και ε) Το ΠKρκο kε τα ΦαρkακευτικK - Αρω-

kατικK ε]δη. Αξ]ζει να τονιστε] ^τι οι αρχα]οι Uλληνεu ε]χαν διακρ]νει πKνω απ^ 500 τ[τοια ε]δη, kερικK απ^ τα οπο]α φ_ονται απ^ k^να τουu στο Κεφαλ^βρυσο. Zλα τα παραπKνω ε]ναι kερικο] απ^ τουu λ^γουu για τουu οπο]ουu θα ‘πρεπε σαν ΕυρυτKνεu πολ]τεu να ψηφ]σουkε και να συkkετKσχουkε σε αυτ^ν τον διαγωνισk^ που k^νο καλ^ προβλ[πεται να προξεν\σει στον τ^πο kαu. Επιπλ[ον, kε την ψ\φο kαu θα αναδε]ξουkε την πλο_σια αυτοφυ\ χλωρ]δα τηu περιοχ\u, θα υποστηρ]ξουkε την περιβαλλοντικ\ εκπα]δευση των παιδιoν, θα ενθαρρ_νουkε την περιβαλλοντικ\ ευαισθησ]α και θα προσελκ_ονται συνεχou επισκ[πτεu για να βρ]σκονται κοντK στη φ_ση. Zλοι kπορο_ν να συkkετ[χουν στον διαγωνισk^ αυτ^, αρκε] να kπουν στο facebook και να ψηφ]σουν k[χρι τιu 25/5/2012 το Καρπεν\σι στην σελ]δα: h t t p : / / ww w. f a c e book.com/avragreen.gr?sk=a pp 299242866815449.

ν τη διεν[ργεια τω Φωτογραφ]α απ^ λ^βρυσο φα Κε ο στ ΑΚ ΑΛ αγoνων τηu

Τετρακνητα οχατα σε “σκληρ%” διαδρο% Εντυπωσιακ θαα απ την ΑΛΑΚ στο Κεφαλβρυσο τα.

Την Κυριακ\ 22 Απριλ]ου 2012, πKνω απ^ 250 λKτρειu των 4 τροχoν αλλK και των [ντονων συγκιν\σεων παρακολο_θησαν, για 4 oρεu περ]που, τα αυτοκ]νητα 4χ4, τα οπο]α [χουν διαkορφωθε] κατKλληλα απ^ τουu ιδιοκτ\τεu τουu, oστε να αντ[χουν στιu σκληρ[u διαδροk[u

Ο κατKλληλα διαkορφωk[νοu χoροu στο Κεφαλ^βρυσο, που βρ]σκεται δ]πλα απ^ το ΠKρκο Κυκλοφοριακ\u Αγωγ\u του δ\kου Καρπενησ]ου, αποτελε] εδo και χρ^νια την πιστK τηu Αγωνιστικ\u Λ[σχηu Αυτοκιν\των Καρπενησ]ου (ΑΛΑΚ) για πολλο_u αγoνεu που διοργανoνει για τετρακ]νητα αυτοκ]νη-

ΜKλιστα, την Κυριακ\ 22 Απριλ]ου διεξ\χθη η πρoτη χωkKτινη δεξιοτεχν]α 4χ4 στο Κεφαλ^βρυσο, την οπο]α διοργKνωσε η ΑΛΑΚ, ενo k[σα στο 2012 θα πραγkατοποιηθο_ν συνολικK ακ^kη τρειu, σαν k]νι πρωτKθληkα. ΣυνολικK, [λαβαν k[ροu 21 συkkετ[χοντεu ενo υπ\ρχαν συkkετοχ[u απ^ τη Λαk]α και απ^ τον Tγιο Γεoργιο. Τα αποτελ[σkατα των αγoνων [χουν ωu εξ\u: Στην κατηγορ]α “Normal”, 1οu \ρθε ο ΙωKννηu ΕλεφKντηu kε Suzuki Samurai, 2οu ο Κoσταu Γκορ^γιαu kε Suzuki Vitara και 3οu ο Ηλ]αu Ευθυk]ου kε Suzuki Vitara. Στην κατηγορ]α “Extreme”, 1οu \ρθε ο Χρ\στοu Θανασο_λαu kε Suzuki Samurai, 2οu ο Π[τροu ΖαρκKδαu kε Suzuki Samurai και 3οu ο Αποστ^ληu Μπο_ραu kε Rocky. Τ[λοu, στην κατηγορ]α “ΑγροτικK”, 1οu \ρθε ο Γεoργ ιοu Πλ ο_kπηu kε Toyota Hilux, 2οu ο Βασ]ληu ΤσουκαλKu kε Toyota Hilux και 3οu ο Γεoργιοu Παχ\u kε Opel.


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ ρτη 25 Απριλ)ου 2012 / Σελ)δα 18

Πηγή: Εφηµερίδα «Πανευρυτανική»

“Ευρυτανικά Νέα” Από τα παλιά...

Επιµέλεια στήλης: Βασίλης Ι. Αποστολόπουλος ∆ηµοσιογράφος - δικηγόρος

ΚΟΙΝΝΙΚΑ

Αποκαλυπτ(ρια προτο7(A Γ. Καφαντ ρη στο Καρπεν(σι. (1976).

«Ξαναγ ρισε» στην Ευρυτανα ο Καφαντρη

ΣτιA 9-5-1976 'γιναν στο Καρπεν(σι τα αποκαλυπτ(ρια τηA προτο7(A του Ευρυτ να πολιτικο+ Γεωργ)ου Καφαντ ρη, που π'θανε πριν 30 χρ*νια, αφο+ σαρ ντα ολ*κληρα χρ*νια κυρι ρχησε στην πολιτικ(

Αριστοχοι αθητ του Γυ νασου Καρπενησου Α+γουστοA 1975

ζω( τηA Ευρυταν)αA και γενικ*τερα τηA Ελλ δαA. Η προτο7( 'γινε απ* τον Κλ'αρχο Λουκ*πουλο (γιο του 7εγ λου λαογρ φου η7(τρη Λουκ*πουλου) πριν 15 χρ*νια, 7ε πρωτοβουλ)α εκλεκτ;ν

Ανδρ'α Πουρν Ευρυτ νων (Α ρα Κων. Μο+τσελου, η7οσθ'νη Γο+λα, η7(τρη Αγραφι;τη κ.α.) και τοποθετ(θηκε στην ε)σοδο του παλιο+ Καρπενησ)ου (θ'ση Καρ -ρ χη, απ'ναντι απ* το κτ(ριο Παπα-

κ;στα). Μ)λησαν οι Γι;ργοA Μα+ροA, αρχηγ*A τηA ΕΗΚ, Χρυσ*στο7οA Καραπιπ'ρηA, Υφυπουργ*A Παιδε)αA και η7(τρηA Αγραφι;τηA, πρ*εδροA τηA Πανευρυτανικ(A &νωσηA.

Το ιστορικ τη ονοασα του Κλειτσο

Απ* το 1912 που δη7ιουργ(θηκαν οι κοιν*τητεA, το χωρι* φ'ρει το *νο7α Κλειτσ*A ( Κλειστ*A. Στα 1928 η Κορ)τσα αποτ'λεσε ξεχωριστ( κοιν*τητα. Τ*τε, οι λλοι συνοικισ7ο) του Κλειτσο+, σκ*πι7α δεν ψ(φισαν για να βγ λουν δικο+A τουA συ7βο+λουA κι 'τσι προσκολλ(θηκαν στην κοιν*τητα Κορ)τσαA. ΣτιA εκλογ'A του 1934, 7ε πρωτοβουλ)α των κατο)κων των λλων συνοικισ7;ν, βγ(καν περισσ*τεροι κοινοτικο) σ+7βουλοι απ* τουA λλουA συνοικισ7ο+A και αυτ* ε)χε σαν αποτ'λεσ7α να 7εταφερθε) η 'δρα τηA Κοιν*τηταA απ* την Κορ)τσα στο Μεσοχ;ρι. Απ* τον Μ ιο του 1955 ονο7 ζεται και π λι Κοιν*τητα Κλειτσο+ 7ε π'ντε συνοικισ7ουA (Κορ)τσα, Μεσοχ;ρι, Πλ τανοA, Κ λανοA και Μαυρ*λογγοA) και τουA 7ικροσυνοικισ7ο+A Ζαγαρωτ'ικα, Μπουκοβ)τσα, Kαλ 7ι, Κολοσκο+τι, Τερν*βενα και Ζιοβ'ικα. Για την ονο7ασ)α υπ ρχουν δι φορεA εκδοχ'A. Η 7ια *τι ε)ναι ρη7ατικ* ουσιαστικ* του ρ(7ατοA κλε)ω. Μια λλη εκδοχ( θεωρε) *τι προ'ρχεται απ* τη θ'ση του χωριο+ κλειδ)-δι βαση, εν; τρ)τη *τι 'χει σχ'ση 7ε τη λ'ξη «γκλ)τσα».

Πηγ(: Εφη7ερ)δα «Τα ν'α του Κλειστο+», του Συν(Π δ'σ7ου Αποδ(7ων Κλειστο+ Ευρυταν)αA, Μ ιοA 1981)


Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ-ρτη 25 Απριλ9ου 2012 / Σελ9δα 19

Πρωτάθληµα ΕΠΣ Ν. Ευρυτανίας

Αολο - γραφα 0 - 1

Play off 1ο Τελικ

Κκιστο ατ - Προβδισ α τα γραφα

 Σε 7ναν α π: τα χειρ:τερα (αν :χι το χειρ:τερο) παιχν9δι τηQ χρονι-Q Α9ολ οQ και 6γραφα κακοπο9ησαν το ποδ:σφαιρο Gε τουQ φιλ οξενο;GενουQ, :G ωQ, να πετυχα9νουν το γκολ που τουQ δ9νει προβ-δισGα για τον τ9τλο. Ο πρKτοQ τελικ:Q διεξ8χθη την Κυριακ8 22 Απριλ9ου ( 1 7 . 0 0 ) σ τ ο Ε θ νι κ : Σ τ - δ ι ο Καρπενησ9ου.

Συνθ7σειQ οG-δων Α9 ολoQ (Τριανταφυλλ:πουλοQ Ν.): Κ:κκοτοQ, Κορ7ντζελοQ, Νικολ-ου, Αζακ-Q, Τσουκαλ-Q, Τριανταφυλλ:πουλοQ Χ., Μπο;καQ (74 Ρ-ικοQ Γ.), Ρ-ικοQ Ν., Νο;λαQ Μ. (82 Τσιλ9καQ), Κατσαρ8Q, Γραβι-Q (90+5 Καρατσ9κηQ). 6γρα φα (Αντων9ου .): Καλ;βαQ Γ., Θεοχ-ρηQ, ΣβερKνηQ (46 Καλ;βαQ Τ.), Κατσ9καQ, Κατ8Q, ΜπισGπ9κηQ, Μ-ρκηQ, Κ:γιαQ, Κωστο;λαQ (84 Τσιγαρ9δαQ), Γεωργι-δηQ, Καλ;βαQ Κ. (60 Γαλαν:Q). * ιαιτητ8Q του αγKνα 8ταν ο Κακουλ9δηQ Ν9κοQ, Gε βοηθο;Q τουQ Λαθ;ρη Βαγγ7λη και Λ-Gπρου Βασ9λη, ενK χρ7η τ7ταρτου εκτ7λεσε ο ροσ9νηQ ΓιKργοQ (ΕΠΣ Ευρυταν9αQ). * Μετ απ το πρ%το δεκλεπτο που ο Αολο+ πεσε ψηλ τον αντπαλ του, τα γραφα πραν την κατοχ τη+ !π-

λα+, χωρ+ !ω+ να καταφρουν να επιβλουν το ρυθ! του+ να δη!ιουργσουν ευκαιρε+. Κυριρχησαν τα νερα οι δυνατ+ !ονο!αχε+ και τα πολλ αβαστα λθη. Μια αδρνεια στι+ αρχ+ τη+ επανληψη+ δωσε τη δυναττητα στου+ φιλοξενο!ενου+ να πετχουν το !οναδικ τρ!α του αγ%να, το οποο του+ δνει το πλεονκτη!α για την κατκτηση του ττλου. Ο Αολο+ στο τελευταο 20λεπτο πεσε τον αντπαλ του δη!ιοργησε 12 ευκαιρε+, !ω+ δεν ξιζε κτι περισστερο. Πιο δκαιο το 0-0. 1ο ηG9 χρονο: Στο 4, ο Κατσαρ8Q π8ρε την π-σα απ: τον Γραβι-, :GωQ το σουτ που 7κανε γυρνKνταQ προQ την εστ9α G-ζεψε ε;κολα ο Καλ;βαQ Γ. Στο 22, Gετ- απ: προσωπικ8 εν7ργεια και παρ-λληλη συρτ8 σ7ντρα του Κατσαρ8 απ: δεξι-, η Gπ-λα 7φτασε στον Νο;λα ο οπο9οQ αν και αφ;λαχτοQ σο;ταρε -τσαλα, στ7λνονταQ απ: κοντιν8 απ:σταση τη Gπ-λα πολ; -ουτ. Στο 28, ο Γεωργι-δηQ αφο; στ-θηκε :ρθιοQ στην περιοχ8 7κανε το διαγKνιο σουτ, η Gπ-λα βρ8κε και σε αντ9παλο, :GωQ ο Κ:κκοτοQ G-ζεψε σταθερ-. 2ο ηG9χρονο: Στο 51, στην πρKτη φ-ση τηQ επαν-ληψηQ και Gετ- το κ:ρνερ του Γεωργι-δη απ: τα αριστερ-, ο Κατσ9καQ Gε κεφαλι--ψαρ-κι π7τυχε το Gοναδικ: τ7ρGα τηQ αναG7τρησηQ (0-1). Στο 63, η απευθε9αQ εκτ7λεση κ:ρνερ του Νικολ-ου

απ: Gακριν8 απ:σταση π7ρασε απ: :λουQ :GωQ ο Καλ;βαQ Γ. σε ετοιG:τητα 7διωξε τη Gπ-λα σε κ:ρνερ Gε τα ακροδ-χτυλα Στην επ:Gενη φ-ση οι γηπεδο;χοι ζ8τησαν π7ναλτι :ταν σε κεφαλι- του Τσουκαλ- η Gπ-λα βρ8κε στο χ7ρι του ΜπισGπ9κη. Ο διαιτητ8Q το θεKρησε ακο;σιο και 7δωσε συν7χεια στο παιχν9δι. Στο 84, ο Καλ;βαQ Γ. δεν 7διωξε αποτελεσGατικτην εκτ7λεση κ:ρνερ του Κατσαρ8 απ: δεξι-, επικρ-τησε σ;γχυση στην περιοχ8, οι επιτιθ7Gενοι αδρ-νησαν και αυτ: 7δωσε την ευκαιρ9α στην -Gυνα να διKξει τη Gπ-λα. Στο 90+5, σε γ7GισGα του Κορ7ντζελου προQ την

ΣυναγερG:Q στα καρ7 των Αγρ-φων.

λι--π-σα 7βγαλε τον Τσιλ9κα τετ α τετ Gε τον Καλ;βα Γ., ο οπο9οQ Gε σωτ8ρια επ7Gβαση

ι» στιQ αγγαλι7Q των συ Ο Κατσ9καQ «πν9γετα . χε τυ π7 υ πο ολ το γκ GπαιχτKν του, Gετα

αντ9παλη περιοχ8 , ο Τριανταφυλλ:πουλοQ Gε κεφα-

αποσ:βησε Gε τα π:δια β7βαιο γκολ, στην Gεγαλ;τερη ευκαιρ9α του αγKνα. Το φιλG του αγKνα * Γκολ: (51) 0-1 Κατσ9καQ. * ιακριθ7ντεQ Α9ολου: Αζακ-Q, Κορ7ντζελοQ, Τσουκαλ-Q. * ιακριθ7ντεQ Αγρ-φων: Κατσ9καQ, ΜπισGπ9κηQ, Καλ;βαQ Γ.

τα Καλ- κλεισG7να 8ταν . ων -δ οG ο δυ ν τω ατο;

Στο… παρασκ8νιο * Τα νε;ρα και οι φιλοφρον8σειQ στη δι-ρκεια του αγKνα οδ8γησαν σε θερG: επεισ:διο στην αν-παυλα. Πρωταγωνιστ7Q 8ταν ο προπονητ8Q του Α9ολου Ν 9κοQΤριανταφυλλ:πουλοQ και ο αναπληρωGατικ:Q τερGα-

τοφ;λακαQ των Αγρ-φων Γι-ννηQ Π7τρου. Μ-λιστα ο πρKτοQ... κουτο;λισε (!) τον δε;τερο π-νω στα νε;ρα του, :GωQ στη συν7χεια και Gε τα πνε;Gατα να 7χουν ηρεG9σει ζ8τησε συγνKGη (σε Gια 7νδειξη σωστ8Q συGπεριφορ-Q) για την κ9νησ8 του, ενK το 9διο 7πραξε και ο Πρ:εδροQ των γηπεδο;χων Gεττη λ8ξη του αγKνα. Fair play για τουQ Τριανταφυλλ:πουλο και Π7τρου, που επ7στρεψαν στον αγωνιστικ: χKρο κουβεντι-ζονταQ σε 8ρεGο ;φοQ και δ9νονταQ τα χ7ρια. * Η αλλαγ8 του Καλ;βα Τ. στην επαν-ληψη 7φερε αλλαγ8 και στο σ;στηGα των φιλοξενο;Gενων που Gετατρ-πηκε σε 3-5-1-1 (Gε τον Καλ;βα Κ. αριστερ: Gπακ-χαφ και τον Μ-ρκη δεξ9 Gπακχαφ)απ: 4-4-1-1 Gε το οπο9ο κατ7βασε τα 6γραφα ο Αντων9ου. * Με -σεGνη χειρονοG9α απ-ντησε προQ την κερκ9δα ο Κωστο;λαQ τη στιγG8 τηQ αλλαγ8Q του. * Ο Α9ολοQ αγων9στηκε χωρ9Q τουQ Νιγηριανο;Q Τζον και 6λι, οι οπο9οι Gετ- τα σεν-ρια που ακο;στηκαν για παρ-νοGη διαGον8 στη χKρα, αλλ- και τα ον:Gατα των δελτ9ων τουQ… 7γιναν καπν:Q!! * ΣτιQ κερκ9δεQ του σταδ9ου βρ7θηκε και ο προπονητ8Q του Αχιλλ7α οGοκο; Σ π ; ροQ Λ7 ν τα Q, καθKQ ο πρωταθλητ8Q Ευρυταν9αQ θα αντιGετωπ9σει την οG-δα του

(αν αυτ8 π-ρει το πρωτ-θληGα στην ΦθιKτιδα) την πρKτη αγωνιστικ8 των Gπαρ-ζ αν:δου στη Εθνικ8. Στο στ-διο ε9ναι πιθαν:ν να βρ7θηκαν και -τοGα των ΕπαGεινKνδα Λε;κτρων και Παρνασσο; που διεκδικο;ν τον τ9τλο στη Βοιωτ9α, αλλ- και του Ευβοϊκο; απ: τη ΕΠΣ Βοιωτ9αQ. * Με τα 7ντονα παρ-πονα τηQ οG-δαQ των Αγρ-φων προQ τον διαιτητ8 για τα πολλ- εναντ9ον τουQ φ-ουλ στο τελευτα9ο κοGG-τι ολοκληρKθηκε η αναG7τρηση, ενK την δυσαρ7σκει- του προQ τον Αρχιδιαιτητ8 Ν9κο Λαθ;ρη εξ7φρασε και ο τεχνικ:Q ηG8τρηQ Αντων9ου. Φαιν:Gενα, :πωQ η απροκ-λυπτη και ανα9τια φραστικ8 επ9θεση που δ7χτηκε -τοGο των ΕυρυτανικKν Ν7ων Gετ- τη λ8ξη του αγKνα Α9ολοQ-Αγραφα κ-θε -λλο παρ- τιGο;ν τον χKρο του Ευρυτανικο; ποδοσφα9ρου, αλλ- ο;τε και την προσφορ- του παρ-γοντα που προ7βη σε αυτ7Q τιQ εν7ργειεQ. Ο εκνευρισG:Q απ: την 8ττα Gια οG-δαQ δε θα πρ7πει να βρ9σκει ασπ9δα σε -καιρα παραδε9γGατα (αγKνεQ προ διG8νου 8 σε -τοGα επιτρ7πεται να κ-θονται στον π-γκο κ.-). αλλ- θα 8ταν φρ:νιGο να αναζητηθο;ν αλλο; τα :ποια α9τιτηQ.


bcd ef Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ'ρτη 25 Απριλ3ου 2012 / Σελ3δα 20

a Φιλικό Α΄ ΕΠΣΝΕ

 Χωρ3K να συναντ2σει δυσκολ3εK ο ΑΠΟ Κ σκ4ρπ ισε Aε 6-0 τη Μυρικ2 σε Aια φιλικ2 αναA1τρη ση π ου ε3χε το χαρακτ2ρα προπ4νησηK πριν τιK… A' χεK του Βελουχ3ου στο Περιφερεια κ4 πρωτ'θληAα. Το φιλικ4 παιχν3δι διεξ2χ θη το Σ' ββ α τ ο 2 1 Α πρ ι λ 3 ο υ ( 1 5 . 0 0 ) στο Εθνικ4 Στ'διο Καρπενησ3ου.

Συνθ1σειK οA'δων ΑΠΟΚ (ΣερAπ1σηK Π.): Ρεσ3τηK, Ντουφεκι'K, Κουτσουπι'K, Γενιτσαρ4πουλοK Κ., Πολυτσ1ρηK, Ξαγ'ραK, Ζαραβ1ληK Χ., Κατσαδο5ροK, Μπακαλ3δηK, Γεωργακ4πουλοK, Κουρλ4K. ΧρησιAοποι2θηκαν και οι: Λυρο5διαK, Πασσ'K, Μπ4νιαK και Φλωρ'κηK.

ΑΠΟΚ “το Βελοχι” - Μυρκη 6 - 0

Συνθ1σειK οA'δων Κεραυν4K (Τσ'ραK Β.): Ν'κοK, Τσι4βολοK, ΜπεσλεA1K (Κ.) Χαρ. (85 Μαστραπ'K .), Μητρ4πουλοK, Παν'ραK Χ., ΤσιAιτσ1ληK Αθ., ΜπεσλεA1K (.) Χ., ΜπεσλεA1K Α., Μαργαρ3τηK (76 Φο5νταK), ΤσιAιτσ1ληK Αν., Πλο5AπηK (68 λ.τρ. ΣυρροκEσταK). Γραν3τσα (Σκ4νδραK Θ.): ΚEτσιαK, ΚαρδαAπ3κηK Π., ΚαρδαAπ3κηK Σ., Αλ1σταK, Γο5λαK Σ., Ζαχαρ'κηK Λ.,

mo

Φιλικ εξρα πριν τα δ σκολα

Μυρ3κη (Φο5καK Β.): Μεριγκο5νηK, Ζαραβ1ληK Κ., Πλατι'K(Κολ4καK, ΤσιλιA1κηK, ΣακαAπ1τηK, ΜπουAπουρ2K Απ., Σιταρ'K, ΣαOτηK, Φο5καK, Παχ2K. ΧρησιAοποι2θηκαν και οι: ΜπουAπουρ2K Γ., ΣουλιEτηK και Οικον4Aου και Λ1ρηK. * Το ρ4λο του διαιτητ2 αν1λαβε ο φ3λαθλοK και πρEην παρ'γονταK του ΑΠΟΚ ΓιEργοK Νικολακ4πουλοK, ενE τη θ1ση των βοηθEν κ'λυψαν οι: Οικον4Aου και Λ1ρηK (ποδοσφαιριστ1K τηK Μυρ3κηK), αλλ' και Στ1λιοK ΣEAαληK (φροντιστ2K του ΑΠΟΚ και A1λοK του Συνδ1σAου ιαιτησ3αK). Τα γκολ του αγEνα ΣυνεχEK στην επ3θεση βρισκ4ταν ο ΑΠΟΚ δηAιο5ργησε ευκαιρ3εK και το τελικ4 6-0 αντικατοπτρ3ζει πλ2ρωK την εικ4να του αγEνα. Η Μυ-

1η αγωνιστική Β΄ ΕΠΣΝΕ

 Αν και 2ταν ανEτεροK ο Κερα υν4K Κρικ1λλου δεν κατ'φερε να «καθαρ3σει» το A ατK και υποχ ρεEθ ηκε σε ισοπαλ3α (1-1) Aε την Γραν3τσα . Καλ' στηA1νη κα ι Aε σ ω σ τ 2 τ α κ τ ι κ 2 η φι λ ο ξε νο5Aενη Γραν3τσα π2ρε την ισοπα λ3α και ταυτ4χρονα τον πρEτο τη K βαθA4 στο φετιν4 πρωτ'θληAα. Το παιχν3δι διεξ2χθη το Σ'ββατο 21 Απριλ3ου (17.00) στο Εθνικ4 Στ' διο Κα ρπενησ3ου για την 1η αγωνιστικ2 τηK β κατηγ ορ3αK του π ρωταθ λ2 AατοK Ευρ υταν 3 αK .

qz

ρ3κη προσπ'θησε να διαφυλ'ξει κυρ3ωK τα νEτα τηK και δεν απε3λησε σχεδ4ν καθ4λου τουK Ρεσ3τη και Λυρο5δια. Το 1-0 1κανε στο 4ο λεπτ4 ο Γεωργακ4πουλοK Aε κοντιν4 πλασ1, 5στερα απ4 κ'θετη του Κουρλο5. Στο 21, ο Κουρλ4K απ4 δηAιουργ4K 1γινε εκτελεστ2K καθEK εκAεταλλε5τηκε τη σ1ντρα του Μπακαλ3δη απ4 αριστερ' και Aε πλασ1 στην κ3νηση «1γραψε» το 2-0. Στο 37 και Aετ' το κ4ρνερ του Γεωργακ4πουλου απ4 δεξι' ο Πασσ'K Aε δυνατ4 σουτ A1σα απ4 τη Aεγ'λη περιοχ2 1κανε το 3-0, ενE το καρ1 συAπλ2ρωσε στο 55, ο Κατσαδο5ροK Aε Aακριν4 σουτ που βρ2κε και στον ΜπουAπουρ2K Απ. πριν καταλ2ξει στα αντ3παλα δ3χτυα. Το 5-0 1κανε ο Μπακαλ3δηK Aε κεφαλι' στο 66, 5στερα απ4

φιλικ2 αναΣτιγAι4τυπο απ4 τη ρ3κη 6-0 Μυ A1τρηση ΑΠΟΚ

κ4ρνερ του Γεωργακ4πουλου απ4 δεξι', ενE το τελικ4 6-0 διαA4ρφωσε ο Κουρλ4K Aε 1να «κεραυν4» στο επ4Aενο λεπτ4. Επ3σηK... * Το φιλικ4 ε3χε αρχικ' κανονιστε3 να πραγAατοποιη-

θε3 την Τετ'ρτη 18 Απριλ3ου, χωρ3K 4AωK να καταστε3 δυνατ2 η διεξαγωγ2 του τ4τε. * ι'ρκειαK 70 λεπτEν 2ταν η φιλικ2 αναA1τρηση, αφο5 στιK 17.00 πραγAατοποι2θηκε η πρEτη αγωνιστικ2 τηK β κατηγορ3αK του πρωταθλ2AατοK Ευρυταν3αK (Κρ3-

Κεραυν Κρικλλου - Γραντσα 1 - 1

κελλο-Γραν3τσα 1-1). * Στα αξιοσηAε3ωτα η συAAετοχ2 του νεαρο5 ΓιEργου ΜπουAπουρ2, ο οπο3οK αν2κει στη Μυρ3κη, ενE αγων3ζεται και Aε τη Aικρ2 πα3δων τηK ΕΠΣ Ευρυταν3αK, αλλ' και του ΣουλιEτη που 1χει δελτ3ο στο Α3ολο.

εν ... στραψε και ισοφαρστηκε

Ζαχαρ'κηK Χ., Μπαλτ'K, ΚαρδαAπ3κηK Κ., Σκ4νδραK Λ., Γο5λαK Χ. * ιαιτητ2K του αγEνα 2ταν ο Λαθ5ρηK Βαγγ1ληK, Aε βοηθο5K τουK ΚολοκEτσιο Λ'Aπρο και Στοφ4ρο ΓιEργο (ΕΠΣ Ευρυταν3αK).

* Καλτερα ξεκνησε το παιχνδι το Κρκελλο, ω& οι οποε& προσπ θειε& προσπ θησε να δηιουργσει δεν εχαν αποτλεσα. Απ την λλη η Γραντσα ισορρπησε σταδιακ ε αποτλεσα η λευκ ισοπαλα στην αν παυλα να κρνεται δκαιη. Στι& αρχ& του δετερου ρου& ο Κεραυν& νοιξε το σκορ, ω& οι φιλοξενοενοι απ ντησαν απ τα 11 τρα ε πναλτι που κρδισαν λγα λεπτ αργτερα. Στο τελευταο κο τι, οι γηπεδοχοι πεσαν, ω& δεν κατ φεραν να πετχουν το γκολ που θα του& δινε τη νκη και τσι η πρειρα τη& κατηγορα& « νοιξε» ε ισοπαλα. 1ο ηA3χρονο: Στο 4, το Aακριν4 σουτ του ΜπεσλεA1 (.) Χ. π1ρασε A4λιK δ3πλα απ4 το αριστερ4 δοκ'ρι του ΚEτσια, ο οπο3οK δυο λεπτ' Aετ' A'ζεψε σταθερ' σουτ του 3διου απ4 τα 4ρια τηK περιοχ2K. Στο 12, ο πορτι1ρο των φιλοξενο5Aενων Aε 1γκαιρη 1ξοδο που πραγAατοπο3ησε

απ1κρουσε το πλασ1 του ΜπεσλεA1 (.) Χ., που βγ2κε στην πλ'τη τηK 'AυναK. Στο 35, ο Μητρ4πουλοK 1βγαλε κ'θετη για τον ΜπεσλεA1 (.) Χ., ο οπο3οK A1σα απ4 την περιοχ2 πλ'σαρε 'στοχα στ1λνονταK τη Aπ'λα 'ουτ. ΣτιK καθυστερ2σειK ο ΚEτσιαK Aε ωρα3α επ1Aβαση αποA'κρυνε σε κ4ρνερ το σουτ του ΜπεσλεA1 Α. 2ο ηA3χρονο: Στο 54, ο Μητρ4πουλοK, αφο5 ελ3χθηκε ωρα3α 1ξω απ4 την περιοχ2, 1κανε το φαλτσαριστ4 σουτ, ο ΚEτσιαK και π'λι απ1κρουσε, 4AωK στην επαναφορ' ο ΜπεσλεA1K (.) Χ. Aε πλασ1 απ4 κοντ' 'νοιξε το σκορ (1-0). Στο 61, σε αντεπ3θεση των γηπεδο5χων ο Πλο5AπηK πλ'σαρε απ4 τα 4ρια τηK περιοχ2K τον ΚEτσια, ο οπο3οK 4AωK αντ1δρασε σωστ' και 1διωξε (Aε τα π4δια) τη Aπ'λα σε κ4ρνερ. Στο 63, ο Ζαχαρ'κηK ανατρ'πηκε στην περιοχ2 απ4 τον Παν'ρα και ο Αλ1σταK που αν1λαβε την εκτ1λεση π1ναλτι διαA4ρφωσε απ4 τα 11 A1τρα το τελικ4 1-1. Στο 78, ο Φο5νταK εξαπ1λυσε Aια βολ3δα Aε το «εξωτερικ4» 4AωK η Aπ'λα π1ρασε A4λιK δ3πλα απ4 το δεξ3 δοκ'ρι των γηπεδο5-

α για Ισ4παλη η πρεAι1ρ 3τσα. αν Γρ ι κα ο λλ Κρ3κε

χων. Λ3γο Aετ' ο 3διοK βρ1θηκε A1σα στην Aικρ2 περιοχ2 και αριστερ', 4AωK το πλ'σε που επιχε3ρησε Aε παρ4Aοιο στυλ π1ρασε 'ουτ. Στο 90, ο Ν'κοK κρ'τησε την ισοπαλ3α για την οA'δα του αποκρο5ονταK στη δεξι' του γων3α το διαγEνιο σουτ του Ζαχαρ'κη λ3γο A1σα απ4 την περιοχ2. Το φιλA του αγEνα * Γκολ: (54) 1-0 ΜπεσλεA1K (.) Χ., (63 π1ν.) 1-1 Αλ1σταK. * ιακριθ1ντεK Κεραυνο5: Μητρ4πουλοK, ΜπεσλεA1K (.) Χ., ΤσιAιτσ1ληK Αθ. * ια κριθ 1ντεK Γ ραν3 τ σα K: Αλ1σταK, ΚEτσιαK, Σκ4νδραK Λ., Γο5λαK Χ., Καρ-

δαAπ3κηK Σ. Στο… παρασκ2νιο * Φαν1λεK κλ2θηκε να αλλ'ξει στην 1ναρξη του αγEνα το Κρ3κελλο αφο5 το βασικ4 χρEAα τηK πρEτηK εAφ'νισηK 2ταν το κ4κκινο (Aε Aα5ρεK ρ3γεK), 4πωK δηλαδ2 2ταν και αυτ2 τηK Γραν3τσαK. 0τσι επιστρατε5τηκε η γαλ'ζια εAφ'νιση που θυA3ζει πολ5 τιK φαν1λεK τηK Αναγ1ννησηK Παλαιοκατο5ναK Aε τιK οπο3εK αγων3στηκε στη Β ΕΠΣΝΕ το 2011!! * Πολλ1K ευκαιρ3εK 1χασε ο ΜπεσλεA1K (.) Χ., ο οπο3οK π'ντωK εξιλεEθηκε, ανο3γονταK το σκορ για την οA'-

δα του. * Χωρ3K αλλαγ2 «1βγαλε» το AατK η οA'δα τηK Γραν3τσαK (δεν ε3χε 'λλωστε ποδοσφαιριστ1K), 4AωK οι 11 που αγων3στηκαν αποδε3χθηκαν Aαχητικο3 και π2ραν την ισοπαλ3α Aε το γκολ του Αλ1στα στο ντεAπο5το του. * Σε 4Aορφο κλ3Aα και Aε ε5θυAη δι'θεση διεξ2χθη η αναA1τρηση Aε τα «πειρ'γAατα» και τα σχ4λια να δ3νουν χρEAα στο παιχν3δι!! * Την αναA1τρηση παρακολο5θησε ο προπονητ2K τηK Αναγ1ννησηK ΚEσταK Λαθ5ρηK, που θα αντιAετωπ3σει τον Κεραυν4 Κρικ1λλου στην Παλαιοκατο5να στιK 29 Απριλ3ου (17.00).


qz

bcd ef

a

Sport

Καλαθοσφαίριση

Τ ο π ρ I τ ο τ ηO πα ι χ ν7 δ ι , Τ 5στω και σε φιλ ικ8 επ7πεδο, 5δωσε η Πανευρυτανικ6 Ακαδ η E7 α Κ α λα θ ο σ φα 7 ρ ι σ η O (ΠΑΚ), που ηττ6θ ηκε Eε το βαρ9 27-70 απ8 την ΑκαδηE7α 1ρη Σπερχει(δαO. Το φιλ ικ8 διεξ6χθη την Π5Eπτη 19 Απριλ7ου (17.00) στο Κλειστ 8 Γ υE να στ 6ρ ι ο 6 Eο υ Καρπενησ7ου.

Το παιχν7δι παρακολο9θησαν λιγοστο7 φ7λαθλοι, κυρ7ωO γονε7O των παιδιIν. ΑE5σωO Eετ( τη λ6ξη του αγIνα οι δυο οE(δεO... αναν5ωσαν το ραντεβο9 τουO στο τουρνου( που πραγEατοποιηθε7 στην Σπερχι(δα, Eε τη συEEετοχ6 των εκπαιδευτηρ7ων Μπο9καλη, EιαO ακαδηE7αO απ8 τη ΦθιIτιδα (που δεν 5χει ακ8Eα διευκρινιστε7 ποια θα ε7ναι) και φυσικ( τηO Πανευρυτανικ6O ΑκαδηE7αO Καλαθοσφα7ρισηO. Για την ΑκαδηE7α Ευρυταν7αO το τελευτα7ο που Eετρ(ει ε7ναι το τελικ8 αποτ5λεσEα, καθIO οι προπονητ5O τηO ( Μπ αλ ωE 5ν ου- Χαλ κι( OΖαχαρ8πουλοO) 6θελαν να δουν καταρχ(O την ανταγωνιστικ8τητα και την αντ7δραση των νεαρIν αθλητIν τουO σε συνθ6κεO αγIνα, οι οπο7οι γ7νονται (και) στο πλα7σιο τηO σ9σφιξηO των σχ5σεων Eεταξ9 των ακαδηEιIν. 1ξιο αναφορ(O ε7ναι πωO οι αθλητ5O τηO ΠΑΚ 6ταν Eαθητ5O τηO β και γ γυEνασ7ου,

ΠΑΚ - ρη Σπερχει δα27 - 70

Συνθ5σειO ΟE(δων Βοιωτ7α (Λ5νταO Ευ(γ.): Καρατζ(ληO, Χουσι(δαO, ΚαλοEο7ρηO, Σιδ5ρηO, Μ7χαO, Παντ7σκαO, Στυλιαν8O, Λεοντ7ου, ΑλEπ(νηO, Ν7καO, Μπ8βαληO. Χρ8νο συEEετοχ6O π6ραν και οι: ΡουE(νηO, Τσ(πραO, Κολοκ9θαO, ΣταEατ5-

mo

Το πρτο φιλικ τη Ακαδηα

ενI αυτο7 του 1ρη τηO γ γυEνασ7ου και τηO α λυκε7ου!! Η οE(δα τηO Σπερχει(δαO Eετρ( 4 χρ8νια απ8 την 7δρυσ6 τηO συEEετ5χει στο παιδικ8 (περιφερειακ8) πρωτ(θληEα τηO ΕΣΚΑΣΕ απ8 το 2009. ΕδI πρ5πει να αναφ5ρουEε πωO η ακαδηE7α του ΝοEο9 ΦθιIτιδαO 5χει την ηθικ6 και οικονοEικ6 στ6ριξη απ8 το 6Eο, τουO τοπικο9O φορε7O, αλλ( και ορισE5νουO χορηγο9O, ενI αντ7θετα η ΠΑΚ «αναπν5ει» E8νο χ(ρη στουO τρειO προπονητ5O τηO!!

ηλIσειO Ο τεχνικ8O του 1ρη Σπερχει(δαO ηE6τρηO 2λληναO δ6λωσε αποκλειστικ( στα Ευρυτανικ( Ν5α’’: ‘‘Ε Για την ΑκαδηE7α τηO 1ρη Σπερχει(δαO ε7πε: «Η ΑκαδηE7α λειτουργε7 εδI και τ5σσερα χρ8νια. Αρχικ8O στ8O χοO 6ηE6τρηO 2λληνα τ α ν να δηEιουργ6σουEε τιO β(σειO για την καλαθοσφα7ριση στην περιοχ6 EαO, αφο9 E5χρι τ8τε δεν υπ6ρχε τ7ποτα αν(λογο. Σιγ(-σιγ( και Eε τη στ6ριξη απ8 το 6Eο και ορισE5νων ακ8Eα ατ8Eων, φτ(σαEε σε ση-

γραφ7α των δυο ΑναEνηστικ6 φωτο αρξη του αγIνα οE(δων πριν την 5ν

Eε7ο Iστε φ5τοO το παιδικ8 EαO τE6Eα να περ(σει στη δε9τερη φ(ση του πρωταθλ6EατοO Στερε(O Ελλ(δαO και για Eια-δυο ν7κεO να Eε7νει εκτ8O τελικο9!!». Για τα τE6Eατα και τα E5λη τηO οE(δαO δ6λωσε: «Η ΑκαδηE7α 5χει τ5σσερα τE6Eατα: Eικρ5O ηλικ7εO (¨E7νι¨), παEπαιδικ8, παιδικ8 και εν6λικεO και αριθEε7 σχεδ8ν 70 παιδι(». Για τη στ6ριξη απ8 την κοινων7α υπογρ(EEισε: «Ναι υπ(ρχει απ8 τουO ιθ9νοντεO του ευρ9τερου Καλλικρατικο9 δ6Eου». Για το οικονοEικ8 σκ5λοO τηO ΑκαδηE7αO σχολ7ασε: «Το οικονοEικ8 ε7ναι 5να σοβαρ8 πρ8βληEα, 8EωO EαO στηρ7ζει ο 6EοO, στιO Eετακιν6σειO, αφο9 αυτ8 ε7ναι το σηEαντικ8τερο ζ6τηEα. Επ7σηO υπ(ρχουν κ(ποιεO χορηγ7εO, ενI

2η αγωνιστική Βοιωτα - Ευρυτανα 10 - 0 Προπαίδων

 Την 6ττα Eε το βαρ9 1 00 γνIρισε η οE(δα των προπα7δων Ε υρυταν7αO απ8 την αντ7στοιχη τηO Βοιωτ7αO. Η αναE5τρηση διεξ6χθη την Κυριακ6 22 Απριλ7ου (1 2.30) σ τ ο ε ν ω σ ια κ 8 γ 6 π ε δ ο τ η O Βοιωτ7αO στον ΟρχοEεν8 για την δε9τερη αγωνιστικ6 του 6ου ΟE7λου στο πρωτ(θλ ηE α π ρ οε π ι λο γ 6 O Ε θ ν ικ I ν οE (δων προπα7δων.

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ(ρτη 25 Απριλ7ου 2012 / Σελ7δα 21

σηEαντικ8 κοEE(τι αποτελο9ν και οι συνδροE5O των παιδιIν. Γνωρ7ζω την κατ(σταση που επικρατε7 στην Πανευρυτανικ6 ΑκαδηE7α και πιστε9ω πωO ο 6EοO πρ5πει να δει πιο… ζεστ( την 8λη προσπ(θεια». Για τη συνεργασ7α Eε την ΠΑΚ E(O απ(ντησε λ5γονταO: «Η πρIτη επαφ6 5γινε τυχα7α, κατ8πιν EιαO γνωριE7αO που ε7χα Eε τον ΦIντα Ζαχαρ8πουλο και τον Γι(ννη Χαλκι( στη δι(ρκεια εν8O σεEιναρ7ου. Μιλ6σαEε και κλε7σαEε το εν λ8γω φιλικ8 -σε πρIτη φ(σηκαι φυσικ( ε7ναι καλεσE5νοι σε τουρνου( που θα διοργανIσουEε E5σα στο Μ(ιο». Ο νεαρ8O τεχνικ8O 5κλεισε την σ9ντοEη συν5ντευξη λ5γονταO: «Ε9χοEαι του χρ8νου τα τE6Eατα τηO ΠΑΚ να συEEετ5χουν στα επ7σηEα πρωταθλ6Eατα».

Τη δικ6 τηO τοποθ5τηση για το πρIτο παιχν7δι τηO ΠΑΚ 5δωσε και η Κατερ7να ΜπαλωE5νου, προπον6τρια και ιδρυτικ8 E5λοO τηO ΑκαδηE7αO. Για τη φιλικ6 αναE5τρηση δ6λωσε: «Θ5λαEε να κ(νουEε 5να αγIνα, αφο9 η οE(δα EαO δε συEEετ5χει σε κ(ποιο πρωτ(θληEα και για αυτ8 6ρθαEε σε επικοινων7α Eε την οE(δα τηO Σπερχει(δαO, η οπο7α βρ7σκεται σχετικ( κοντ(. Με7ναEε απ8λυτα ικανοποιηE5νοι και δε EαO ενδιαφ5ρει καθ8λου το αποτ5λεσEα. Ε7δαEε να εφαρE8ζονται οι δεξι8τητεO που δουλε9ουEε E5σα στη χρονι(, ενI η τακτικ6 EαO ε7ναι ακ8Eα σε πρIιEο στ(διο, αφο9 τον τελευτα7ο καιρ8 την β(λαEε στο πρ8γραEE( EαO».

Για τη συνεργασ7α Eε τον 1ρη Σπερχει(δαO τ8νισε: «2χουEε εξαιρετικ6 συνεργασ7α τ8σο Eε την Περιφ5ρεια που EαO ενηEερIνει για οτιδ6ποτε καινο9ριο, 8σο και την ΑκαδηE7α τηO Σπερχει(δαO. Μ(λιστα θα συEEετ ( σχουEε και στο τουρνου( που θα Κατερ7να διοργαΜπαλωE5νου νIσουν

σ τ η ν π8λη τουO. Θα ε7ναι 5να καλ8 τεστ, καθIO θα συEEετ(σχουν και (λλεO οE(δεO, ενI για εE(O ε7ναι Eια καλ6 ευκαιρ7α για να Eαζ5ψουEε εEπειρ7εO».

ιασυρ

λοO, Κωνσταντ7νου, ιIτηO, ΚαλαE(ρηO. Ε υ ρ υ τα ν 7 α (Φλωρ(κηO Ιω(ν.): Φεγγο9ληO, Λαθ9ρηO, Λι(γκαO, Φ9καO, Παπαδ6EοO, Τσο9καO, Τσ7γκαO, ΜυρισιIτηO, Ρεσ7τηO, Χρυσαφ8πουλοO, ΚαραEπ(O. Χρ8νο συEEετοχ6O π6ραν και οι: Νο9λαO και Γιαννοπο9λου Ναυσικ(. * ιαιτητ6O: ΚαραταSδηO Βασ7ληO. Βοηθο7: Βλ(χου Κατερ7να - Π αγο 9ρα Βασ7ληO (Συνδ5σEοO Βοιωτ7αO).

Τα γκολ του αγIνα Η τερ(στια διαφορ( δυναEικ8τηταO 5φερε απ8λυτα φυσιολογικ( το τελικ8 10-0. Το σκορ στο τ5λοO του πρIτου ηEιχρ8νου 6ταν 2-0 Eε σκ8ρερ τουO Ν7κα Eε κεφαλι( στο 13 και Παντ7σκα Eε πλασ5 στο 23ο λεπτ8. Στην επαν(ληψη, οι νεαρο7

Βοιωτ7α π5τυχαν 8 τ5ρEατα στ5λνονταO τη Eπ(λα 10 φορ5O στα αντ7παλα δ7χτυα. Τα γκολ π5τυχαν οι: ΑλEπ(νηO (31, 50, 52), ο ΣταEατ5λοO ( 37), Λεοντ7ου (40, 47), Τσ(πραO (43), ΚαλαE(ρηO (48).

Επ7σηO… * Αν και η προκ6ρυξη τηO ΕΠΟ αν5φερε 8τι Eπορο9ν να χρησιEοποιηθο9ν παιδι( γεννηE5να το 1999 και το 2000 η ΕΠΣ Ευρυταν7αO παρατ(χθηκε Eε ποδοσφαιριστ5O γεννηE5νουO το 2001 και το 2002 (δυο και τρια χρ8νια Eικρ8τεροι) και E8νο 5ναν του 1999!! * Ο ΚαραταSδηO Βασ7ληO 6ταν ο διαιτητ6O του αγIνα των πα7δων Βοιωτ7αO - Ευρυταν7αO (5-1) που διεξ6χθη στο γ6πεδο του ΟρχοEενο9 την Τετ(ρτη 26 Οκτωβρ7ου για την 1η αγωνιστικ6 του Πρω-

δ7χτυα 5κα φορ5O βρ6καν ιωτ7αO. Βο O τη εO α7δ οπ οι πρ τ(θληEα προεπιλογ6O εθνικIν οE(δων. * Μοναδικ8 κ5ρδοO για τουO Ευρυτ(νεO οι εEπειρ7εO που κερδ7ζουν τα παιδι( απ8 τ5τοια παιχν7δια. * Το παρ8ν 5δωσαν ο Προπονητ6O τηO ΑκαδηE7αO ποδοσφα7ρου Καρπεν6σι 2002 και ποδοσφαιριστ6O τηO Κρ5ντηO Χρ6στοO ΚαλαEπ(καO και ο γενικ8O ΓραEEατ5αO τηO ΕΠΣ ιον9σηO Βον8ρταO. Καν5να (λλο E5λοO δεν

5χει παρακολουθ6σει ΚΑΝΕΝΑΝ εκτ8O 5δραO αγIνα των EικτIν οE(δων.

Φωκ7δαO 5χασε την ευκαιρ7α να κ(νει το 0-2, καθIO ο Λο9πουλ 5χασε π5ναλτι.

ΦθιIτιδα - Φωκ7δα 1 - 2 Στον (λλο αγIνα του οE7λου η Φωκ7δα 5κανε το «EπαE» καθIO επικρ(τησε εκτ8O 5δραO Eε 2-1 τηO ΦθιIτιδαO. Τα γκολ των νικητIν π5τυχαν οι: Λο9πουλ (25) και Σγουρ8O (59), ενI προσωριν( ε7χε φ5ρει το EατO στα 7σια ο Καραγι(ννηO. Στο 40, η οE(δα τηO

3η αγωνιστικ6 (13 ΜαSου) Ευρυταν7α-Φωκ7δα ΦθιIτιδα-Βοιωτ7α ΒαθEολογ7α 2 αγωνιστικ5O 1. Βοιωτ7α 6β 16-0 +16 2. ΦθιIτιδα 3β. 6-2 +4 3. Φωκ7δα 3β. 2-7 -5 4. Ευρυταν7α 0β. 0-15 -15


bcd ef Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ4ρτη 25 ΑπριλBου 2012 / ΣελBδα 22

a

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ιδια Bτερα αιχPη ρA Aταν η τοποθ@τηση του δηPοσιογρ4φου ΑνττTνη ΛιανοD, ο οποBοZ τCνισε πωZ υπ 4ρχει αλλοBωση του Π ερ ιφ ε ρε ια κ ο D π ρω τ α θ λ A P α τοZ. ΕπBσηZ ο πρTην πρCεδρο τηZ Π.Σ. ΕλασσCναZ κ. ΚωνσταντBνοZ ΦTλλαZ θεωρεB ανεπιθDPητο τον Π4τση και του δεBχνει... την πCρτα τηZ εξCδου! ΑντTνηZ ΛιανCZ: «=χουPε ΑλλοBωση Pε «Α» κεφαλαBο!!» Με εκτεν@στατο ολοσ@λιδο ρεπορτ4ζ τα «Ευρυτανικ4 Ν@α» εBχαν τονBσει στο φDλλο 491/11-4-2012 Cτι η απCφαση του Προ@δρου τηZ ΕλασσCναZ συνιστ4 «ξεκ4θαρη και απροκ4λυπτη αλλοBωση του πρωταθλAPατοZ». Το Bδιο εBχε διερωτηθεB και ο πρTην ΠρCεδροZ του ΑΠΟΚ ΑριστεBδηZ ΤσιοDνηZ, ενT την Bδια γνTPη ασπ4ζεται και ο ΑντTνηZ ΛιανCZ σε συν@ντευξA του στον Γι4ννη Κατσι4να και την εφηPερBδα ‘‘=κδοση’’ τηZ Λ4ρισαZ. Σε σηPεBο τηZ συν@ντευξηZ αναφ@ρει: «Μ@χρι και τ@λοZ ΜαρτBου ο Ανδρ@αZ Π4τσηZ δAλωνε «παρTν». Μετ4 ωZ γνωστCν ανακοBνωσε και το τ@λοZ εποχAZ τηZ ελπBδαZ του Π.Ο.Ε. για PεγαλDτερα ποδοσφαιρικ4 βAPατα». ΑκολοDθωZ σχολι4ζει: «%εν @χουPε απλ4 αλλοBωση.

qz

mo

Ανεπιθ ητο ο Πτση

=χουPε ΑλλοBωση Pε «Α» κεφαλαBο!», ενT το ρεπορτ4ζ των ‘‘ΕυρυτανικTν Ν@ων’’ εBχε αναφ@ρει χαρακτηριστικ4: «Η παραBτηση τηZ ΕλασσCναZ απC το πρωτ4θληPα και ενT βρισκCταν στην κορυφA τηZ βαθPολογBαZ και η Aττα τηZ οP4δαZ Ν@ων απC το Λιανοκλ4δι, χωρBZ να ψ4ξει το θ@Pα η αρPCδια αρχA συνιστ4 ξεκ4θαρη και απροκ4λυπτη αλλοBωση του ΠρωταθλAPατοZ...». Μ4λιστα, CπωZ εBχε γρ4ψει και Pεγ4λη αθλητικA εφηPερBδα τηZ ΑθAναZ το Σ4ββατο 7 ΑπριλBου, Cλα αυτ4 που @λαβαν χTρα αυτ@Z τιZ ηP@ρεZ «ζηPιTνουν τον ΑΠΟΚ και τον ΠυργετC και δευτερευCντωZ και τον Α.Ο. ΚαρδBτσαZ…!!». ΑκCPα κρBνει επιβεβληP@νη την παρ@Pβαση τηZ διοργανTτριαZ αρχAZ λ@γονταZ: «Ε4ν θ@λει να λ@γεται %ιοργανTτρια ΑρχA, θα πρ@πει τTρα να επ@Pβει..». <λλωστε τα P@λη τηZ ΕΠΣΛ αυτC δηλTνουν δεξι4 και αριστερ4, ΕυρυενT για το ζAτηPα αυτC τα ‘‘Ε τανικ4 Ν@α’’ εBχαν αναφ@ρει χαρακτηριστικ4: «ΕDλογα Pετ4 απC Cλα αυτ4 το Pπαλ4κι π@φτει στον ΠρCεδρο τηZ %# ΕθνικAZ τον κ. Βαγγ@λη Τοπολι4τη, ο οποBοZ καλεBται να απαντAσει σε Cλα αυτ4 που αν@τρεψαν εν Pια νυχτB τα δρTPενα στο ΠεριφερειακC, αλλ4 και τον ΠρCεδρο τηZ ΕΠΣ Λ4ρισαZ κ. ΖAση ΓρηγορBου για Cσα @γιναν απC τιZ οP4-

δεZ τηZ =νωσAZ του και κυρBωZ την ΕλασσCνα».

Παρ@δωσε τα δελτBα ο Π4τσηZ!! Σε συPφωνBα κατ@ληξαν για την παραχTρηση του Π.Ο. Ε. ο πρCεδροZ του Π4τσηZ Pε τον πρTην διοικητικC ΗλBα ΠαναγιωτBδη. Μ4λιστα, @γινε γνωστC Cτι θα παραιτηθοDν Cλα τα P@λη του υπ4ρχοντοZ %Σ, καθTZ και ο γενικCZ αρχηγCZ κ. Π@τροZ ΤσιτσιPπAZ. Τα δελτBα των παιχτTν @χουν περι@λθει στη κατοχA του κ. ΠαναγιωτBδη απC τιZ 19 ΑπριλBου και εBναι ορατC το ενδεχCPενο να κατεβεB η πρTτη οP4δα (@στω Pε αρκετοDZ ποδοσφαιριστ@Z τηZ) στο ντ@ρPπι Pε την Αναγ@ννηση ΚαρδBτσαZ!!

ΚωνσταντBνοZ ΦTλλαZ: «%ηPιουργεB εντυπTσειZ ο Π4τσηZ» Σε επιστολA του στο elassonasport.blogspot.com ο πρTην πρCεδρο τηZ Π.Σ. ΕλασσCναZ κ. ΚωνσταντBνοZ ΦTλλαZ αναφ@ρει PεταξD 4λλων: «…επειδA Cλο αυτC το δι4στηPα ο κ. Π4τσηZ αποφεDγει τον δηPCσιο δι4λογο αλλ4 συνεχTZ PονολογεB και κατηγορεB P@σω των Μ.Μ.Ε κ4ποιοZ πρ@πει να πει τα πρ4γPατα Pε το CνοPα τουZ. Ο κ. Π4τσηZ, πAρε Pια οP4δα τ@ταρτη στο βαθPολογικC πBνακα τηZ %' ΕθνικAZ και φιναλBστ του κυπ@λλου τηZ ΕΠΣΛ Pε πρCεδρο τον ΗλBα

ΠαναγιωτBδη και προπονητA τον ΚTστα ΚολοPητροDση, χωρBZ να αναλ4βει καPBα οικονοPικA υποχρ@ωση. Αντ' αυτοD ο κ. Π4τσηZ παρουσι4ζεται ωZ αυτCZ που πAρε την οP4δα απC τα τοπικ4 και την @χει στην πρTτη θ@ση τηZ %' ΕθνικAZ και την τελευταBα χρονι4 κυπελλοDχο. %ηPιουργεB εντυπTσειZ… Η ΕλασσCνα να απεPπλακεB απC τον κDριο αυτC και Cτι χρωστ4ει να τα π4ρει στην καPποDρα του, CπωZ κ4ναPε Cλοι PαZ. Στο καλC λοιπCν κ. Π4τση…».

Φιλικ@Z αναPετρAσειZ * ΑPπελωνιακCZ-ΠυργετCZ Λ4ρισαZ 0-2 (62# Μ4γγοZ, 88# ΚωστοDλαZ) * ΑνδροDτσοZ Γραβι4Z-ΑγρCτηZ ΛιανοκλαδBου 1-2 (22# ΚυρBτσηZ - 14# Σπυριδ4κηZ,73# ΓκοDρλιαZ). Ο Μ4κηZ ΖαχαρCπουλοZ Pετ4 τη λAξη του φιλικοD δAλωσε πωZ θεωρεB την φετινA χρονι4 ωZ την πιο δDσκολη και πωZ θα αποτελεB @να σπουδαBο επBτευγPα αν η οP4δα παραPεBνει στην κατηγορBα. «Κ4ποιοZ θα κλ4ψει στο τ@λοZ... εPεBZ τουλ4χιστον θα ξ@ρουPε Cτι προσπαθAσαPε…», τCνισε χαρακτηριστικ4 ο τεχνικCZ του ΛιανοκλαδBου. ΚυπελλοDχοZ ΚαρδBτσαZ η ΑΣΑ Αναγ@ννηση-Π4PισσοZ 4-0

Περιφερειακό (4ος όµιλος)

Πρωτάθληµα Ευρυτανίας (Α’ Ε.Π.Σ.Ν.) * 2 1 Γ κ ο λ :Κ ω σ τ ο D λ α Z (<γραφα)

* 14 Γκολ:Μ4κκαZ Κ. (Κρ@ντη)

* 11 Γκολ: Γεωργι4δηZ (<γραφα)

ΒαθPολογBεZ

* 10 Γκολ:ΤDPπαZ (9 %Cξα / 1 Κρ@ντη) * 9 Γκολ: ΚαλDβαZ Κ. (<γραφα), Π4τρου (<γιοZ ΠροκCπιοZ)

3Z κυπελλοDχοZ ΕΠΣ ΚαρδBτσαZ θα π4ει στο ντ@ρPπι κορυφAZ Pε αντBπαλο τον Π.Ο. ΕλασσCναZ η οP4δα τηZ Αναγ@ννηση ΚαρδBτσαZ, η οποBα στο τελικC τηZ διοργ4νωσηZ επικρ4τησε εDκολα Pε 4-0 του Π4Pισσου ΚαλογριανTν . Τα γκολ των θριαPβευτTν π@τυχαν οι: %ηPCπουλοZ (26#), Αθανασι4δηZ (38#) και ΜπουντοDρηZ (69#, 84#). * Ο Αναστασου απκρουσε πναλτι του Καιναν στο 42, #ε το σκορ στο 2-0!! * Στο οριζντιο δοκρι στα#τησε το #ονοκ##ατο δυνατ σουτ του Φωτιδη στο 52. * Οι νθρωποι των Καλιγριαν'ν, στησαν #ια γιορτ στο γπεδο και δικαιολογη#να. Τπωσαν t-shirt #ε τα σ#ατα των ο#δων και την η#ερο#ηνα του τελικο, ζτησαν να #ην υπρχει αστυνο#α στο γπεδο και χρηκαν τον αγ'να!! ΑΣΑ: ΑναστασBου, Φωτι4δηZ, %ηPCπουλοZ (58# λ.τρ. ΝτCβαZ), ΜπαντAZ, Κλ4ζογλου, ΚοDρκουλαZ, Βρ4καZ (69# Σ4ββαZ), ΜπουντοDρηZ, ΧατζηρBζοZ (78# ΓCρδιοZ), Φαλ4γγαZ, Αθανασι4δηZ. Π4PισοZ: Κουβαρ4Z, ΜετοDσι, ΓκοDPαZ Γ., ΠαπαPαργαρBτηZ (76# ΠαπαδCπουλοZ), %ηP4κηZ, ΒλαστCZ, ΚαPινιTτηZ, ΚυριακCπουλοZ, Γαγ4ναZ (50# ΠαπαλBτσαZ Κ.), ΤζιCZ, Καιναν4Z (85# ΟικονCPου )


bcd ef

a

Sport

qz

Αθλητικο Φκελοι του Λπρου Κολοκ τσιου Πιερ%ριο Μοροζνι

«Ciao Moro 25»

Σοκ στην Ιταλα!! Στο %αττη- Πεσκρα- %ε την Λιβρνο για τη Serie B, στο 31ο λεπτ ο Πιερ%ριο Μοροζνι υπστη καρδιακ προσβολ και κατρρευσε στο γπεδο. Οι γιατρο προσπθησαν να τον επαναφρουν αλλ δεν τα κατφεραν και ο 26χρονο- Ιταλ- φησε την τελευταα του πνο. Ο ΠιερZ<ριο ΜοροζLνι γεννKθηκε (ΜπJργκαZο) στιd 5 ΙουλLου 1986 και πJθανε στιd 14 ΑπριλLου 2012.

ΑντLο «ΜMρο» Ο παLκτηd ZεταφJρθηκε στο νοσοκοZεLο, νοσηλεNτηκε στη Zον<δα εντατικKd θεραπεLαd, αλλ< Jχασε τελικ< τη Z<χη και <φησε την τελευταLα του πνοK. Παρ< τιd προσπ<θειεd των γιατρ^ν, δεν κατJστη δυνατM να τον

Ο <τυχοd Πι ερι Z < ρι ο Μ ο ρ ο ζ L ν επαναφJρουν. Iπωd αναφJρει ο ΤNποd, κατ< τη δι<ρκεια τηd Zεταφορ<d του Zε το ασθενοφMρο, Kταν ακMZη εν ζωK. «Κ<ναZε M,τι Kταν ανθρωπLνωd δυνατM να τον επαναφJρουZε, δυστυχ^d MZωd, Kταν Kδη πολN αργ<», σηZεLωσε ο Λεον<ρντο ΠαλMσια, επικεφαλKd του νοσοκοZεLου τηd Πεσκ<ρα. ΑπM την πλευρ< του, ο πρMεδροd τηd Πεσκ<ρα, ΝτανιJλε ΣεZπαστι<νι, εLπε: «/υστυχ^d, Zου εLπαν Mτι ο ΜοροζLνι υπJστη τρLα καρδιακ< επεισMδια απανωτ<. /εν Jχω λMγια, δεν ξJρω τι να πω. ΕLναι Zια τραγωδLα, δε γLνεται να πεθαLνειd σε αυτK την ηλικLα...». Οι συZπαLκτεd του σοκαρισZJνοι Jφυγαν Zε κλ<Zατα απM το γKπεδο και πKγαν στο νοσοκοZεLο, αλλ< δυστυχ^d τα νJα Kταν δυσ<ρεστα. ΜοροζLνι-καριJρα Fρχισε την καριJρα του απM την Αταλ<ντα και πωλKθηκε Zε συνιδιοκτησLα στην

ΟυντινJζε το 2 0 05. Τον Οκτ^βριο του Lδιου χρMνου Jκανε το ντεZποNτο του στη Zεγ<λη κατηγορLα εναντLον τηd Hντερ, εν^ τη σεζMν 200506 Jκανε και το ευρωπαϊκM του ντεZποNτο Zε την οZ<δα του ΟNντινε εναντLον τηd ΛJφσκι στη ΣMφια. * 2006: Gνα χρMνο Zετ< η ΟυντινJζε πKρε τα πλKρη δικαι^Zατ< του, αλλ< δMθηκε δανεικMd στην ΜπολMνια για να π<ρει περισσMτερα παιχνLδια και εZπειρLεd. 09 αγωνLΑπM το 2007-0 στηκε Zε τα ερυθρMλευκα τηd ΒιτσJντσα, εν^ ακολοNθησαν συνεχMZενοι ZονοετεLd δανεισZοL σε ΡετζLνα 2009-110), Π<ντοβα (2 2010), Βι(2 2011) και τελευταLα τσJντσα (2 τη ΛιβMρνο (Ιανου<ριοd 2012). Με την ΕθνικK ΙταλLαd κ<τω των 17 Jκανε το ντεZποNτο του το 2001 (ZMλιd 15 ετ^ν), εν^ ακριβ^d πJντε χρMνια Zετ< Jπαιξε πρ^τη φορ< και Zε την ΕθνικK ΕλπLδων (κ<τω των 21)

ΜπλοκαρισZJνη η εLσοδοd!! ΣNZφωνα Zε αναφορJd των ιταλικ^ν ZJσων, η κεντρικK εLσοδοd του γηπJδου εLχε ZπλοκαριστεL απM Jνα αυτοκLνητο τηd αστυνοZLαd, Zε συνJπεια το ασθενοφMρο να καθυστερKσει περLπου 3 λεπτ<!! Μ<λιστα, οι φNλακεd του γηπJδου αναγκ<στηκαν να σπ<σουν τα τζ<Zια του οχKZατοd, να β<λουν νεκρ< και να σπρ^ξουν το περιπολικM, προκειZJνου να καταφJρει να περ<σει το ασθενοφMρο που ZετJφερε τον ΜοροζLνι. ΣNZφωνα Zε τα Mσα αναφJρει ο ΤNποd Zετ< την κατ<ληξη του ΜοροζLνι, οι αστυνοZικJd δυν<Zειd… εξαφανLστηκαν απM τουd δρMZουd τηd Πεσκ<ρα, φοβοNZενεd επιθJσειd απM εξαγριωZJνουd οπαδοNd που θα εLχαν πληροφορηθεL το περιστατικM, κ<τι που παραδJχτηκε και ο Lδιοd ο αρχηγMd τηd αστυνοZLαd, Κ <ρ λο Μ αγ κL τ ι!! Gρευνα διJταξε και η εισαγγελJαd ΒαλεντLνα Ντι ΑγκοστLνο, προκειZJνου να διερευνηθεL ε<ν η καθυστJρηση εLχε κMστισε τελικ< την ζωK στον ΜοροζLνι. Π<ντωd, οι γιατροL που συνMδευαν τον ασθενK τMνισαν Mτι πιθανMτατα τα 3 λεπτ< να Zην εLχαν αλλ<ξει την κατ<σταση, κανεLd MZωd δεν ZπορεL να πει

Zε σιγουρι<.

Ανθρ^πινη πλευρ< Η ΟυντινJζε Mπωd ανακοLνωσε επLσηZα ο αρχηγMd τηd , ΑντMνιο Ντι Νατ<λε η φιλανθρωπικK οργ<νωση «Udinese for life» θα αναλ<βει την φροντLδα του εκλιπMντοd. «ΓνωρLζουZε για την κατ<σταση τηd αδερφKd του, εZεLd σαν οZ<δα και το «Udinese for life» αποφασLσαZε να τη βοηθKσουZε γιατL πραγZατικ< χρει<ζεται τη βοKθεια Zαd» , τMνισε ο 34χρονοd σοNπερ σταρ τηd οZ<δαd. * Iπωd αποκ<λυψε ο Z<νατζερ του ΠιερZ<ριο ΜοροζLνι, ΕρνJστο Ραντ<ζο, εLναι πολN πιθανM να αποσυρθεL η φανJλα τηd ΛιβMρνο Zε το 25, την οποLα φοροNσε ο

κ<τω. Μ<λιστα, σε ZLα συνJντευξK του, ο <τυχοd παLκτηd εLχε εξηγKσει π^d βρKκε τη δNναZη να συνεχLσει, ZJσα απM τα ερεLπια: «Αυτ< τα πρ<γZατα σε σηZαδεNουν για Mλη σου τη ζωK. IZωd, την Lδια στιγZK, ο θυZMd που Jχειd ZJσα σου ZπορεL να γLνει η δNναZη που θα σε κ<νει να ξεχωρLσειd και να πραγZατοποιKσειd τα Mνειρ< σου. ΘJλω να γLνω Jναd καλMd ποδοσφαιριστKd, για τουd γονεLd Zου. ΕπειδK αυτM θα τουd Jκανε ευτυχισZJνουd». ΕπLσηd… * Gκπληξη και συγχρMνωd οργK, προκ<λεσε η διαπLστωση πωd το γKπεδο τηd Πεσκ<ρα δεν διJθετε απινιδωτK, Zε αποτJλεσZα το

Παρ< τιd προσπ< ο ν ^ θειεd των γιατρ υΜοροζLνι εξJπνε Lο Zε σε στο Νοσοκο

αδικοχαZJνοd ποδοσφαιριστKd. «ΕLναι ZLα πρ<ξη, που συZπληρ^νει τιd αZJτρητεd κινKσειd αγ<πηd, που φτ<νουν απM ολMκληρο τον ποδοσφαιρικM κMσZο για τον ΠιερZ<ριο». Η ZοLρα εναντLον του Σαν σεν<ριο απM δραZατικK ταινLα Kταν η ζωK του ΜοροζLνι, που εLχε MZωd τραγικM τJλοd. ΥπJκυψε στη ZοLρα που Kθελε Mλα τα ZJλη τηd οικογJνει<d του να χ<νονται. Το 2001 σε ηλικLα 15 ετ^ν, Jχασε τη ZητJρα του, ΚαZLλα εν^ δNο χρMνια αργMτερα πJθανε και ο πατJραd του. ΛLγο αργMτερα, και Zην Zπορ^νταd να αντJξει το χαZM των δικ^ν του, ο αν<πηροd αδελφMd του Jβαλε τJρZα στη ζωK του!! Ο ΠιερZ<ριο, Jφηβοd ακMZη, JZεινε ZMνοd Zε ZLα ZεγαλNτερη αδελφK, η οποLα επLσηd αντιZετ^πιζε σοβαρ< προβλKZατα υγεLαd. Ο ΜοροζLνι δεν το Jβαλε

ZMνο που ZποροNσαν να κ<νουν οι γιατροL, Kταν Zαλ<ξειd Zε τα χJρια. Μ<λιστα, ο απινιδωτKd δεν εLναι υποχρεωτικMd στα γKπεδα τηd serie B, κ<τι που Jφερε σχMλια Jντονηd δυσαρJσκειαd απM τα ιταλικ< ΜΜΕ. * ΛLγη ZMνο ^ρα Zετ< τη γνωστοποLηση του θαν<του του ΜοροζLνι οι ιστοσελLδεd κοινωνικJd δικτNωσηd... κατακλNστηκαν απM συλλυπητKρια ZηνNZατα, τMσο απM απλοNd φιλ<θλουd Mσο και απM ποδοσφαιριστJd, που δεν ZποροNν να πιστJψουν το τραγικM συZβ<ν. * Ο ΜοροζLνι υπKρξε φανατικMd οπαδMd τηd ΣαZπντMρια, λ<τρηd του ΜαντσLνι, θαυZαστKd των ΡεδMνδο και Μ. ΑλZJιδα και εν τJλει αυτ<ρκηd Zε Jναν τρMπο σχεδMν υπερβολικM. «Κ<νω τη δουλει< που π<ντα Kθελα και Jχω Zια κοπJλα που Zε αγαπ<ει, γιατL να ζητKσω κ<τι <λλο;», Kταν η απ<ντηση του αεLZνηστου ΠιερZ<ριο ΜοροζLνι .

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ<ρτη 25 ΑπριλLου 2012 / ΣελLδα 23

o m µονότερµα...

ΣυνJντευξη παραχ^ρησε σε τηλεοπτικM καν<λι τηd περιφJρειαd Στερε<d Ελλ<δαd ο Ευρυτ<ναd χιονοδρMZοd Γι<ννηd ΑντωνLου. Ο 17χρονοd αθλητKd αρχικ< χαρακτKρισε ωd πολN δNσκολο το <θληZα τηd χιονοδροZLαd, που «εξαρτ<ται απM πολλοNd αρνητικοNd και ανασταλτικοNd παρ<γοντεd». Ο ΑντωνLου αναφJρθηκε στουd αγ^νεd που Jγιναν στο Μπ<νσκο τηd ΒουλγαρLαd, Mπου Jπεσε η αυλαLα τηd φετινKd χρονι<d τονLζονταd πωd προσπ<θησε να Jχει Mσο το δυνατMν λιγMτερουd βαθZοNd ποινKd, ^στε να βοηθKσει την Ελλ<δα να Jχει την καλNτερη δυνατK θJση στο βαθZολογικM πLνακα. ΕρωτηθεLd για τη σηZαντικMτερη στιγZK ZJχρι τ^ρα στην καριJρα του ο 17χρονοd Γι<ννηd ξεχ^ρισε τα 2 χ<λκινα Zετ<λλια που κατJκτησε φJτοd στο ΠαγκMσZιο Πρωτ<θληZα ΝJων του Ροκαρ<σο (ΙταλLα). Μεγ<λοd του στMχοd, Mπωd εLπε ο Lδιοd, εLναι η ΟλυZπι<δα, αλλ< και πολλοL ενδι<Zεσοι σπουδαLοι αγ^νεd, Mπωd το ΠαγκMσZιο ΝJων στον Καναδ<, Mπου θα διεκδικKσει το πολυπMθητο εισιτKριο για την κορυφαLα αθλητικK διοργ<νωση που θα γLνει το 2014 στη ΡωσLα. Οι ευχJd Zαd και η στKριξK Zαd προd τον αξιMλογο Ευρυτ<να Γι<ννη ΑντωνLου εLναι δεδοZJνη… Με απMφαση τηd ΕπιτροπKd ΠρωταθλKZατοd /- ΕθνικKd η αγωνιστικK τηd 6ηd Μαiου 2012 θα διεξαχθεL την Τετ<ρτη 2 Μαiου 2012, λMγω τηd διεξαγωγKd των Βουλευτικ^ν Εκλογ^ν την Lδια ηZJρα. Η 22η αγωνιστικK περιλαZβ<νει τουd αγ^νεd: ΠυργετMd Λ<ρισαd-Α.Ο. ΚαρδLτσαd, ΚαZJνα ΒοNρλα-ΑΠΟΚ ΒελοNχι, Μουζ<κι-ΓΣ ΑλZυροN, ΠNρασοd ΝJαd Αγχι<λου-Π.Ο. ΕλασσMναd, ΤαυρωπMd ΚαρδLτσαd-ΑγρMτηd ΛιανοκλαδLου, ΑναγJννηση ΚαρδLτσαd-ΑZπελωνιακMd

Στην προσωρινK επιτροπK που θα διαχειριστεL τα διοικητικ< και τα οικονοZικ< τηd οZ<δαd του Π.Ο. ΕλασσMναd, το αZJσωd επMZενο δι<στηZα, ενMψει και του κρLσιZου αγ^να Zε την ΑναγJννηση ΚαρδLτσαd (που ουσιαστικ< θα αναδειξει και τον πρωταθλητK του4ου ΟZLλου) συZZετJχουν οι: ΗλLαd ΠαναγιωτLδηd, Γι<ννηd /ραγατσLκηd, Γι^ργοd ΜποNτζιοd (διαχειριστKd οικονοZικ^ν), Κ^σταd ΣιδερMπουλοd, ΧρKστοd Θεοχ<ρηd, Νεκτ<ριοd Παπαδ<κηd, Λ<ζαροd ΚMσσυβαd, ΝLκοd ΒLτκοd, Θαν<σηd ΛυγοNραd, ΝLκοd Μπαγι^ταd και ΑνδρJαd Τ<ξοd. * Στο ZεταξN, ωd «ευχ<ριστα» χαρακτηρLζουν στην ΑναγJννηση τα σηZ<δια και τιd ενδεLξειd Mτι η ΕλασσMνα θα αγωνιστεL στο ZεταξN τουd παιχνLδι Zε αρκετοNd παLκτεd τηd "κανονικKd" οZ<δαd. Το δικαιολογοNν Z<λιστα λJγονταd πωd: «…εLναι ευχ<ριστο και για την ΑναγJννηση, αφοN στιd 7.00 το απMγευZα εκεLνηd τηd ηZJραd, θα γνωρLζουZε "Zε Lσουd αγωνιστικοNd Mρουd" την καλNτερη οZ<δα του πρωταθλKZατοd».

Κοντ< σε συZφωνLα ZεταβLβασηd των Zετοχ^ν βρLσκονται η ΠΑΕ ΝLκη ΒMλου και ο ΑνδρJαd Π<τσηd, ο οποLοd ενδιαφJρεται να γLνει το νJο «αφεντικM» τηd ιστορικKd οZ<δαd. Ο ΠρMεδροd τηd ΠΑΕ, /ηZKτρηd ΙωαννLδηd, εLχε αλλεπ<λληλεd συναντKσειd την ΠJZπτη 19/4 Zε τον κ. Π<τση, ο οποLοd ZLλησε στουd παLκτεd και το προπονητικM τιZ, δηλ^νονταd Mτι ενδιαφJρεται για τη ΝLκη ΒMλου. ΑπM τη Zερι< του ο ΠρMεδροd τηd ΠΑΕ κ. ΙωαννLδηd δKλωσε: «ΜιλKσαZε (σ.σ. Zε τον κ. Π<τση για τα θJZατα τηd οZ<δαd και εLναι ενKZεροd για τα π<ντα. ΠιστεNω Mτι Mλα θα π<νε καλ<. Ο κ. Π<τσηd, Jχει αναλ<βει ZJχρι 30 ΙουνLου το Z<νατζZεντ που σηZαLνει Mτι Jχει αναλ<βει ZJχρι τMτε Mλεd τιd οικονοZικJd υποχρε^σειd τηd οZ<δαd, και αν ωd τMτε Mλα π<νε καλ<, Mπωd το θJλει και ο Lδιοd, θα αναλ<βει απM 1η ΙουλLου εξ ολοκλKρου την οZ<δα, Zε ZεταβLβαση των Zετοχ^ν...».

/ηZιουργKθηκε πριν απM ZερικJd ZJρεd στο facebook Jνα προφLλ, απM αγ<πη για το ΕρασιτεχνικM ποδMσφαιρο. Θα περιJχει Zον<χα ανθρ^πουd που ασχολοNνται, αλλ< και θJλουν να ZαθαLνουν τα νJα του ΕρασιτεχνικοN ποδοσφαLρου του ΝοZοN ΘεσσαλLαd αν< π<σα ^ρα και στιγZK. Gτσι λοιπMν Mποιοd επιθυZεL να Z<θει ZJσω τηd ιστοσελLδαd του facebook, Mλα τα αθλητικ< νJα, ZπορεL να κ<νετε add στο προφLλ, πατ^νταd εδ^: https://www.facebook.com/groups/443637465651727/

Ο /KZοd ΛαZιJων, υλοποι^νταd σχετικK πρωτοβουλLα του δηZοτικοN συZβοNλου Θαν<ση ΑργNρη, για την ενLσχυση του ΚοινωνικοN ΠαντοπωλεLου, διοργ<νωσε την ΚυριακK 22 ΑπριλLου, στο /ΑΚ ΛαZLαd δNο ποδοσφαιρικοNd αγ^νεd, Jνα ZεταξN παιδικ^ν ποδοσφαιρικ^ν οZ<δων (16:30) και Jνα ZεταξN ποδοσφαιριστJd και αιρετ^ν υπαλλKλων του /KZου ΛαZιJων (18:30). Οι ιθNνοντεd JZειναν απMλυτα ικανοποιηZJνη απM την ανταπMκριση του κMσZου, εν^ ZεταξN αυτ^ν που πKραν ZJροd στουd αγ^νεd Kταν και ο /KZαρχοd ΛαZLαd Γι^ργοd Κοτρωνι<d!!


Μόνιµες Στήλες Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ/ρτη 25 Απριλ@ου 2012 / Σελ@δα 24

"Αχ ρταγοι" Γρ/φει ο ΣπBροX ΠεταροBδηX

ΒγεX Αλ-ΚαπAνε για να δειX! ΞBπνα ορ> Νταβ>λη! !ε@τε τον ΤσοχατζAπουλο, Τσουκ/το και Μαντ>λη..

Ο 8κηX π/ντα δ@καια τα λ/φυρα Nοιρ/ζει.. Και Aλη η οικογ>νεια στην /κρη κ/τι β/ζει!

ΠολB συχν/ οι τρ/πεζεX ιδ@ωX τελευτα@α, σου καταθ>τουνε λεφτ/ χωρ@X να ‘χειX ιδ>α…!

Σαν τον ΧριστA τον πι/σανε στουX δρANουX τον γυρν/νε.. Και στου Πιλ/του τιX αυλ>X συν>χεια τον ρωτ/νε:

Αν και σε /νετο κελ@, ο 8κηX υποφ>ρει!.. Και στον Εφρα@N προσεBχεται για 8γιο τον ξ>ρει..

Παλικαρ@σια κλ>βουνε και τουX χειροκροτ/νε..! ΜαφιAζοι και απλο@ ληστ>X Nπροστ/ τουX δεν φτουρ/νε!

Μ>χρι κι η υπηρ>τρια! Που >πλενε τα πι/τα. Ο κηπουρAX! Λογ@στρια! ΑκANα και η γ/τα!

Ο 8κηX Aταν το Nαθε ξεχε@λισε η οργ? του! 9βαφ’ αυγ/ στο σπ@τι του στην Αρεοπαγ@του..

-Που βρ?κε η θει/ σου τα λεφτ/; ΠεX NαX για να γλυτRσειX.. -!εν ξ>ρω! Ο δAλιοX απαντ/ Αυτ/, ε@ναι συNπτRσειX..

Και ‘Nε@X Αγ@ουX ξ>ρουNε Nπροστ/ στην αφεντι/ τουX.. Γερ/σανε και ασπρ@σανε στα στριNωχτ/ κελι/ τουX.

ΑχAρταγοι πολιτικο@ Nεγ/λεX αυθεντ@εX! Με συNNορ@εX ζηλευτ>X… Ξαδ>λφια, κAρεX, θε@εX..!

ΤηX θει/X του ο λογαριασNAX στην τρ/πεζα φουσκRνει.. Κι αυτA Nπελ/δεX >φερε η τBχη τουX στραβRνει..!

<ταν ΜεγαλοβδANαδο αυτ? η ιστορ@α.. Για δεX καιρA που δι/λεξαν! Του ‘στ?σαν σκευωρ@α!

Χωρ@X τιN>X τον Nπ/ζουνε στιX φυλακ?X την πBλη.. ΟBτε >να υποβρBχιο να ρ@ξει Nια τορπ@λη..!

Απ’ τουX κακοBX κι αχAρταγουX που ‘χουν Nεγ/λα πAστα, 8γιε Ροχ/Nη σRσε NαX! ΒAηθ’ 8γιε ΠαλιοκRστα!

Αθλητικά Για τιX 28 Απριλ@ου N εταΓ τ@θετα ι πιθανAτατα το Nεγ/λο παιχν@δι του Π.Ο. ΕλασσAναX Nε την Αναγ >ννησηX Καρδ@τσα X, που αναN>νεται ν α κ ρ @ν ε ι τ ο ν π ρ ω τ α θ λ η τ ? στον 4ο =N@λο του Περιφερ ε ιακ A Π ρ ω τ /θλ ηNα. ΑναβρασNAX και αισιοδοξ@ α επικρατε@ στα επιτελ ε@α των δυο οN/ δων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Π.Ο. Ελασσ να - Αναγ ννηση Καρδ τσα

Στι 28/4 πιθαν τατα το ντ ρπι

Το Σ/ββατο το ντ>ρNπι ΠΟΕ-Αναγ>ννηση Καρδ@τσαX Το Σ/ββατο θα διεξαχθ? AπωX Aλα δε@χνουν το Nεγ/λο ντ>ρNπι NεταξB τηX ΕλασσAναX και τηX Αναγ>ννησηX Καρδ@τσαX. ΑυτA γιατ@ στιX 29 Απριλ@ου ε@ναι προγραNNατισN>νη να διεξαχθ? στο γ?πεδο ‘’ΓιRργοX ΜητσιNπAναX τηX Τσαριτσ/νηX η N/χη τηX ανAδου του τοπικοB ΟικονANου (30 βαθNο@) Nε τον ΤBρ-

ΕλασσAνα ΞεσηκωNAX σ?Nανε στουX φιλ/θλουX του Π.Ο. ΕλασσAναX, Nετ/ τιX πρAσφατεX εξελ@ξειX στα διοικητικ/ τηX οN/δαX, Aπου ο κ. Ανδρ>αX Π/τσηX παρ>δωσε τα ην@α τηX στον κ. Ηλ@α Παναγιωτ@δη. Η Nεγ/λη συγκ>ντρωση την Π>Nπτη 19 Απριλ@ου στο κ>ντρο «Αλκαζ/ρ» φιλ/θλων φορ>ων - παραγAντων και των ποδοσφαιριστRν τηX ανδρικ?X οN/δαX του Π.Ο. ΕλασσAναX, >δειξε ξεκ/θαρα πωX ο κAσNοX θα στηρ@ξει την πρωτοπAρα του 4ου ΟN@λου τηX ! Εθνικ?X οN/δα του Π.Ο.Ε. Το παρAν NεταξB /λλων >δωσε και ο πρRην προπονητ?X του ΠΟΕ Αλ>κοX Αλεξανδρ?X ο οπο@οX τAνισε: «Οι ποδοσφαιριστ>X τηX οN/δαX τρ/βηξαν Nεγ/λο αγRνα, ι-

!ι εν ερ γ? θ ηκε τ η ν Τ ετ/ρτη 18 Απριλ@ου στιX 1 2 το NεσηN>ρι στα γραφε@α τηX Ε.Π.Ο. η κλ?ρωση των αγRνων του Πρωταθλ?NατοX κατ/ταξηX των πρωταθλητRν τ ω ν Ε. Π . Σ . γ ι α τ η ν / ν ο δ A τουX στη ! Εθνικ? την περ@οδο 2012-2013.

ΦθιRτιδαX (!οNοκAX ? ΛαN@α), τηX ΕBβοιαX (ΠαρνασσAX ? ΕπαNεινRνδαX ΛεBκτρων) και τηX Βοιωτ@αX (ΕυβοϊκAX). Οι αγωνιστικ>X ε@ναι >ξι αφοB Aλοι θα πα@ξουν Nε AλουX εντAX και εκτAX και το πρAγραNNα >χει ωX εξ?X:

Ο πρωταθλητ?X Ευρυταν@αX (8γραφα ? Α@ολοX) τοποθετ?θηκε στον 7ο =Nιλο Nαζ@ Nε τουX πρωταθλητ>X τηX

Nε την παρουσ@α αρκετRν φιλ/θλων, ενδεικτικA του καλοB κλ@NατοX που επικρατε@ στα ποδοσφαιρικ/ «δρRNενα» τηX ΕλασσAναX, Nετ/ και τιX τελευτα@εX εξελ@ξειX στα διοικητικ/ του Π.Ο.Ε.

ναβο 2005 (28 βαθNο@) για την Football league 2.

δ@ωX τον τελευτα@ο καιρA. 9δειξαν ANωX Aτι σ>βονται και τιNοBν τον τAπο που τουX φιλοξ>νησε. Κ/ποιοι π?δηξαν απA το καρ/βι. Πρ>πει ο κAσNοX να στηρ@ξει τουX ποδοσφαιριστ>X, που θα συνεχ@σουν να αγων@ζονται, χωρ@X να >χουν απαιτ?σειX. Ο Π.Ο.Ε. ε@ναι πρRτοX στη βαθNολογ@α και β>βαια >χει δικα@ωNα στο Aνειρο τηX Γ Εθνικ?X...». ΤιX τελευτα@εX τρειX ηN>ρεX οι προπον?σειX γ@νονται

Αναγ>ννηση ΒροντερA παρRν στο κρ@σιNο προτελευτα@ο NατX του πρωταθλ?NατοX, στην ΕλασσAνα, θα δRσουν οι φ@λαθλοι τηX οN/δαX τηX Αναγ>ννησηX Καρδ@τσαX. Π>ρα απA τιX διεργασ@εX που βρ@σκονται σε εξ>λιξη για ναBλωση τουλ/χιστον 3 ποBλNαν, στη γ?πεδο θα βρεθοBν και NεNονωN>νοι φ@λαθλοι τηX Αναγ>ννησηX που θα ταξιδ>ψουν Nε ιδιωτικ/ αυτοκ@νητα, απA την Καρδ@τσα. Το συντονισNA τουX, για Nετ/βαση στο γ?πεδο, >χουν ολοκληρRσει ?δη τα club τηX Αναγ>ννησηX σε Θεσσαλον@κη και ΒAλο, αλλ/ και Αθ?να.

Α@τηNα για 200 εισιτ?ρια Μ/λιστα τη !ευτ>ρα το πρω@, η !ιο@κηση τηX Αναγ>ννησηX απ>στειλε α@τηNα προX την αντ@στοιχη του Π.Ο.Ε. για παραχRρηση εισιτηρ@ων στον επικε@Nενο αγRνα των δBο οN/δων. Η επιστολ? NεταξB /λλων αναφ>ρει: «…>χονταX γνRση την ανταπAκριση που δε@ξαNε στην επιθυN@α των φιλ/θλων σαX να παρακολουθ?σουν το αντ@στοιχο NατX του α γBρου (παρAλο πουν ενηNερωθ?καNε σχετικ/) σαX ενηNερRνουNε και αιτοBNαστε τα εξ?X: 1. Για την εξυπηρ>τηση των φιλ/θλων NαX που εκδ?λωσαν ενδιαφ>ρον να παρακολουθ?σουν την NεταξB NαX αναN>τρηση θα θ>λαNε να NαX χορηγ?σετε 200 εισιτ?ρια, 100 των 5 ευρR και 100 των δ>κα ευρR. 2. Επ@σηX, να NαX υποδε@ξετε τη θBρα >κδοσηX εισιτη-

Μπαρζ Αν δου στο Περιφερειακ Πρωτθληα

Πρ γραα αγνων

1η αγωνιστικ? (13 Μα]ου) ΕυρυταΠρωταθλητ?X ν@αX-Πρωταθλητ?X ΦθιRτιδαX Πρωταθλητ?X Βοιωτ@αX-

Πρωταθλητ?X ΕBβοιαX 2η αγωνιστικ? (16 Μα]ου) Πρωταθλητ?X ΦθιRτιδαXΠρωταθλητ?X Βοιωτ@αX Πρωταθλητ?X ΕBβοιαXΠρωταθλητ?X Ευρυταν@αX 3η αγωνιστικ? (20 Μα]ου) Πρωταθλητ?X Βοιωτ@αXΠρωταθλητ?X Ευρυταν@αX Πρωταθλητ?X ΦθιRτιδαXΠρωταθλητ?X ΕBβοιαX 4η αγωνιστικ? (23 Μα]ου) Πρωταθλητ?X ΦθιRτιδαX-

Πρωταθλητ?X Ευρυταν@αX Πρωταθλητ?X ΕBβοιαXΠρωταθλητ?X Βοιωτ@αX

5η αγωνιστικ? (27 Μα]ου) Πρωταθλητ?X ΕΠΣ Βοιωτ@αX-Πρωταθλητ?X ΦθιRτιδαX Πρωταθλητ?X ΕΠΣ Ευρυταν@αX-Πρωταθλητ?X ΕΠΣ ΕBβοιαX 6η αγωνιστικ? (30 Μα]ου) ΕυρυταΠρωταθλητ?X ν@αX-Πρωταθλητ?X Βοιωτ@αX

Πρωταθλητ?X ΕBβοιαXΠρωταθλητ?X ΦθιRτιδαX * Αγωνιστικ το πργρα α για το πρωταθλητ Ευρυτανα* εναι κακ, αφο στην πιο κρση κα π του (2η, 3η , 4η αγωνιστικ) χει τρια συνεχ ενα εκτ* δρα* παιχνδια. Αν σε αυτ χει απ$λειε* ττε δσκολα γυρζει η κατσταση στο τλο*. *Υπενθυ ζεται τι θα προβιβαστον στη Εθνικ οι δο πρ$τε* ο δε* τη* βαθ ολογα* του κθε ο λου.

ρ@ων απA την οπο@α NποροBν να προNηθευτοBν τα εισιτ?ρια οι NεNονωN>νοι φ@λαθλοι τηX Αναγ>ννησηX Καρδ@τσαX απA δι/φορα N>ρη τηX Ελλ/δαX, οι οπο@οι και θα προσ>λθουν να παρακολουθ?σουν την αναN>τρηση…». Η επιστολ? κοινοποι?θηκε επ@σηX στην Γενικ? ΑστυνοNικ? !ιεBθυνση Περιφ>ρειαX Θεσσαλ@αX, στο ΑστυνοNικA τN?Nα ΕλασσAναX και την ΑστυνοNικ? !ιεBθυνση Καρδ@τσαX.


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ$ρτη 25 Απριλ3ου 2012 / Σελ3δα 25 συν1χεια απ4 τη σελ3δα 8 Θα το παλ1ψετε πιο δυνατ$ απ’ 4τι το π$λεψαν οι προηγο5Aενοι δηλαδ2; Γιατ3 απ4 το 2004 1ωK το 2009, 4ταν 2ταν «ευθυγραAAισA1νη» η Ν.. και σαν κυβ1ρνηση και σαν κ4AAα και σε τοπικ4 επ3πεδο-ΝοA$ρχηK, Περιφερει$ρχηK- τα Aεγ$λα θ1Aατα για την Ευρυταν3α δεν υλοποι2θηκαν. Ο οδικ4K $ξοναK ΛαA3α - Καρπεν2σι για παρ$δειγAα... Καλ4 ε3ναι να Aην συγκρ3νουAε τη δικ2 AαK προσωπικ4τητα Aε οποιονδ2ποτε $λλον A1σα στον νοA4. Καλ4 ε3ναι να AαK συγκρ3νουν οι πολ3τεK και να βγ$ζουν συAπερ$σAατα. Εκε3νο που 1χει σηAασ3α και πρ1πει να το τον3σουAε -και θα συAφων2σω εν A1ρει Aαζ3 σαK- ε3ναι 4τι ο απ4λυτοK κοAAατισA4K δεν ωφελε3 τον τ4πο. Αλλ$ Aην ισοπεδEνουAε τα π$ντα. Β2Aατα 1γιναν. Κι αφο5 αναφ1ρατε τον εθνικ4 δρ4Aο, θα σαK πω 4τι 1γινε το Aεγαλ5τερο δυνατ4 β2Aα· 1γινε η 1νταξ2 του στα διευρωπαϊκ$ δ3κτυα. .τσι ανο3γουν δρ4Aοι περαιτ1ρω χρηAατοδ4τησηK. ΟλοκληρEθηκε ακ4Aη τA2Aα Aελ1τηK 10 χλA για την παρ$καAψη Μ$κρηK - ΜακρακEAηK, η χρηAατοδ4τηση εντ$χθηκε στο ΕΣΠΑ. .γιναν π$ρα πολλ$ β2Aατα. #στ4σο, δεν 1γιναν εκε3να τα θεαAατικ$ β2Aατα που 1πρεπε, 1τσι Eστε να ε3ναι εAφαν2 στον πολ3τη. Επειδ2 αναφ1ρετε το κατ$ π4σο ε3ναι εφικτ4 να 1χουAε αποτ1λεσAα στα Aεγ$λα προβλ2Aατα που αντιAετωπ3ζει ο νοA4K τη δ5σκολη αυτ2 οικονοAικ2 συγκυρ3α, σαK πληροφορE 4τι Aπορο5Aε να 1χουAε αποτ1λεσAα, αρκε3 να διεκδικο5Aε σωστ$. εν αναφ1ροAαι στα $Aεσα οικονοAικ$ του προϋπολογισAο5 τηK ΧEραK, αντιθ1τωK, η πρ4νοι$ AαK να εντ$ξουAε τον Aεγ$λο αυτ4ν οδικ4 $ξονα στα διευρωπαϊκ$ δ3κτυα, ανο3γει πολλο5K δρ4AουK χρηAατοδ4τησηK. Απ4 εκε3 και π1ρα ε3ναι θ1Aα διεκδ3κησηK και ετοιA4τηταK των υπηρεσιEν, Eστε να φτ$σουAε στην οριστικ2 λ5ση του προβλ2AατοK. εν ε3ναι A4νο το ΕΣΠΑ που Aπορε3 να χρηAατοδοτ2σει τον εθνικ4 δρ4Aο. Ε3ναι το ΤαAε3ο Συνοχ2K, η Ευρωπαϊκ2 Τρ$πεζα Επενδ5σεων και $λλα που Aπορε3 να προκ5ψουν στην πορε3α και A1σα απ4 τα τελευτα3α A1τρα που θα ανακοινEσει και η Ευρωπαϊκ2 .νωση, αντιAετωπ3ζονταK την κρ3ση και τονEνονταK το πρ4γραAAα δηAοσ3ων επενδ5σεων σε κ$θε χEρα - A1λοK, 1τσι Eστε να αποτρ1ψει τη Aεγ$λη αυτ2 συρρ3κνωση τηK ευρωπαϊκ2K οικονοA3αK. Π$ντωK στην Ευρυταν3α πρ1πει να παραδεχτο5Aε 4τι υπ$ρχει 1να Aεγ$λο ποσοστ4 ανθρEπων που δεν ψηφ3ζει σ5Aφωνα Aε τα Aεγ$λα 1ργα που γ3νονται στον νοA4, αλλ$ και σ5Aφωνα Aε τα Aικρ$ 1ργα που γ3νονται 1ξω απ4 το σπ3τι του. Εσε3K δ3νετε υποσχ1σειK αυτ4 τον καιρ4; εν 1χω δEσει και ο5τε πρ4κειται να δEσω τ1τοιεK υποσχ1σειK ποτ1. εν αAφιβ$λω 4τι υπ$ρχουν και Aικρ$ 1ργα, δεν εννοE τιK αυλ1K των σπιτιEν, αλλ$ πιο Aικρ$ 1ργα που ικανοποιο5ν σηAαντικ1K αν$γκεK των πολιτEν. Αυτ4 το θ1Aα ε3ναι δουλει$ $λλων. Ε3ναι υποχρ1ωση $λλων και φυσικ$ εκε3νο που AπορE να κ$νω εγE ε3ναι σε θ1Aατα που αφορο5ν την αν$πλαση περιοχEν, AπορE να υποστηρ3ξω αιτ2Aατα των δ2Aων, αλλ$ και τηK περιφερειακ2K διο3κησηK, και αφο5 γνωρ3ζω τιK διαδικασ3εK, AπορE να φ1ρω αποτ1λεσAα, 4πωK και στο παρελθ4ν. Ο κ4σAοK σαK ζητ$ υποσχ1σειK; 0χι ιδια3τερα. Οι περισσ4τεροι συAπολ3τεK AαK 1χουν την αγων3α, αλλ$ και την απογο2τευση, αφο5 συνθλ3βονται και ισοπεδEνονται τα

π$ντα. Σε κοιτο5ν στα A$τια και προσπαθο5ν να ανακτ2σουν την ελπ3δα και την χαA1νη εAπιστοσ5νη τουK απ1ναντι στουK πολιτικο5K για 1να καλ5τερο α5ριο. Εσε3K πρ4σφατα παντρευτ2κατε, κ$νατε οικογ1νεια. Η οικογ1νει$ σαK, σε ποια Ελλ$δα ονειρε5εστε να ζ2σει; Ε3πα και πριν 4τι ε3Aαι 1ναK $νθρωποK, 4πωK 4λοι οι πολ3τεK τηK Ευρυταν3αK και τηK Ελλ$δαK. Ονειρε5οAαι Aια χEρα καλ5τερη, πιο αξιοπρεπ2, ελκυστικ2 ακ4Aη και στουK ξ1νουK και 4χι Aια χEρα που να τη λυπ$ται ο καθ1ναK, 2 να ε3ναι ζ2τουλαK στιK δυτικ1K αγορ1K. Αυτ4 ονειρε5οAαι και για τον εαυτ4 Aου και την οικογ1νει$ Aου και για 4λουK τουK συAπολ3τεK Aου και τουK .λληνεK. Με ευρE 2 χωρ3K ευρE; Μ1σα στην ΕυρEπη 2 4χι; Να ε3Aαστε ξεκ$θαροι σε αυτ$. Η Aεγαλ5τερη ασφ$λεια τηK χEραK -χωρ3K καA3α αAφισβ2τηση- ε3ναι η Aεγ$λη Ευρωπαϊκ2 οικογ1νεια και φυσικ$ το σταθερ4 ν4AισAα του ευρE. Υπ$ρχουν κ4AAατα τα οπο3α υποσ τηρ 3ζο υ ν τ ην 1ξ ο δ 4 A αK απ 4 το ευρE. Θεωρε3τε πωK "λαϊκ3ζουν"; Λαϊκ3ζουν απ4λυτα. Επενδ5ουν στον π4νο και την εξαθλ3ωση των πολιτEν. Ε3ναι πολ5 σοβαρ4 το θ1Aα αυτ4. ΑντιλαAβ$νοAαι την αν$γκη για την παρουσ3α πολλEν κοAA$των και τον πλουραλισA4 τηK δηAοκρατ3αK AαK, αλλ$ θα πρ1πει να υπ$ρχει 1να επ3πεδο σοβαρ4τηταK και να υπ$ρχει 4χι A4νο καταγγελτικ4K λ4γοK, αλλ$ και Aια πρ4ταση για το α5ριο. υστυχEK, δεν υπ$ρχει καA3α πρ4ταση απ4 καν1να Aικρ4 κ4AAα, εκτ4K απ4 τιK διαπιστEσειK. ΣτιK διαπιστEσειK ε3Aαστε 4λοι καλο3, αλλ$ ποιοK θα βγ$λει τα κ$στανα απ4 τη φωτι$ και Aε ποιο τρ4πο, δεν AαK λ1νε. Αυτ4 δεν AαK το λ1ει κανε3K και αυτ4 ε3ναι το πιο λυπηρ4 για τον πολιτικ4 κ4σAο τηK Ελλ$δαK, ο οπο3οK αρκε3ται σε βερAπαλισAο5K και Aεγ$λα λ4για, ενE απ1χουν αυτ$ απ4 την πρ$ξη και την ευθ5νη. Με λ3γα λ4για, οι περισσ4τεροι Aικρο3 κοAAατικο3 σχηAατισAο3 ε3ναι ανε5θυνοι. Ανε5θυνοι στον βαθA4 που δεν προτε3νουν λ5σειK για το α5ριο, τη σωτηρ3α τηK πατρ3δαK και των πολιτEν. Υπ$ρχουν και κ$ποια κ4AAατα, τα οπο3α 1χουν αναδειχθε3 απ4 την αδυναA3α σε κ$ποια θ1Aατα πολιτικ2K, 4πωK ε3ναι και το Aεταναστευτικ4. ΜιλE για τη Χρυσ2 Αυγ2. Ποια ε3ναι η γνEAη σαK; Καταρχ$K να απαντ2σω για τη Χρυσ2 Αυγ2. Θ1λω να ξεκαθαρ3σω 4τι τ1τοια φαιν4Aενα ε3ναι επικ3νδυνα και για τη ηAοκρατ3α και για την λειτουργ3α τηK. Η εκχEρηση αρAοδιοτ2των του κρ$τουK σε οA$δεK που επαγγ1λλονται την ασφ$λεια των πολιτEν ε3ναι 4,τι χειρ4τερο. Και αυτ4 να φανταστε3τε ε3ναι αποτ1λεσAα τηK πολιτικ2K του ΠΑΣΟΚ. Ε3Aαι αντ3θετοK 100%. Πρ4σφατα ακο5σαAε 4τι Aπορε3 να γ3νει κ1ντρο υποδοχ2K AεταναστEν στο Καρπεν2σι. Ποια ε3ναι η δικ2 σαK θ1ση για την Ευρυταν3α; Θα 1λεγα 4τι αυτ4 που παρατηρ2σαAε τελευτα3α 2ταν Aια ευκαιριακ2 αντιAετEπιση απ4 Aια αερ4φουσκα του ΧρυσοχοQδη, ο οπο3οK χ$νονταK κ$θε πολιτικ4 1ρεισAα, 1πρεπε να κ$νει κ$τι εν4ψει εκλογEν και το 1κανε για να σωθε3 προσωπικ$. Ε3ναι 1να πολ5 σοβαρ4 θ1Aα που $πτεται τηK ασφ$λειαK των πολιτEν, αλλ$ και τηK αν$πτυξηK τηK πατρ3δαK, γιατ3 π3σω απ4 4λο αυτ4 κρ5βεται το παραεAπ4ριο, η διαρρο2 π4ρων A1σα απ4 το ΕΣΥ, ακ4Aη και η υγε3α των πολιτEν κ.α. Αυτ4 πρ1πει να αντιAετωπιστε3 σοβαρ$ Aε πρ4γραAAα και αποτ1λεσAα. 0σον αφορ$ τα κ1ντρα υποδοχ2K, κ$νω Aια υπ4θεση εργα-

σ3αK. Σ2Aερα βρ3σκονται στην Ελλ$δα π$νω απ4 1 εκατ. λαθροAεταν$στεK. Ε3ναι δυνατ4ν να αντιAετωπιστο5ν Aε στρατ4πεδα συγκεντρEσεωK; Τα κ1ντρα αυτ$ -αν δηAιουργηθο5ν- πρ1πει να ε3ναι κοντ$ στιK π5λεK εισ4δου τηK χEραK και απ4 εκε3 που Aπ2καν, ο5τωK Eστε να ε3ναι ε5κολη και η επαναπροEθησ2 τουK. 0σο για την Ευρυταν3α, δεν ε3χε την τ5χη ποτ1 στο παρελθ4ν να 1χει στρατιωτικ1K εγκαταστ$σειK και δεν βλ1πω τον λ4γο να αποτελ1σει χEρο συγκ1ντρωσηK λαθροAεταναστEν. -λλωστε και οι καιρικ1K συνθ2κεK εδE ε3ναι πολ5 δ5σκολεK 1ωK απαγορευτικ1K για οποιαδ2ποτε εξ1λιξη στο θ1Aα αυτ4. Θα 2θελα, στο σηAε3ο αυτ4, να προσθ1σω κ$τι. Τον τελευτα3ο καιρ4 δηAιουργ2θηκαν ν1α κ4AAατα, τα οπο3α προ1κυψαν απ4 τον 1ντονο λαϊκισA4 που αν1πτυξαν κ$ποιοι πολιτικο3 και απ4 την προσπ$θει$ τουK να ικανοποιο5ν A4νο την ακο2 των συAπολιτEν AαK και 4χι για να δ3νουν λ5σειK, 4πωK οι «Ανεξ$ρτητοι .λληνεK» και 4χι A4νο. Ακ4Aη υπ$ρχουν και "κοAAατ3δια" τα οπο3α ικανοποιο5ν A4νο τιK προσωπικ1K φιλοδοξ3εK των ιδρυτEν τουK και τ3ποτε $λλο. Σε ποια αναφ1ρεστε; Θα.. τα βρε3τε... Α να φ 1 ρ ε σ τ ε σ τ η η A ο κ ρ α τ ι κ 2 ΣυAAαχ3α τηK καK Ντ4ραK Μπακογι$ννη; Αναφ1ροAαι σε 4λα τα κοAAατ3δια εκε3να που ικανοποιο5ν A4νο την Aαταιοδοξ3α και τον εγωισA4 των ιδρυτEν τουK και τ3ποτα $λλο. Αυτο3 δεν 1χουν να προσφ1ρουν τ3ποτα στον τ4πο. 0λα αυτ$ τα κοAAατ3δια που προ1κυψαν απ4 τιK σχ$σειK του πολιτικο5 κ4σAου... παρουσι$ζουν $λλο πρ4σωπο, λεK και προ2λθαν απ4 παρθενογ1νεση, λεK και δεν ε3χαν παρελθ4ν. ΥποτιAο5ν τη νοηAοσ5νη των πολιτEν και 1χουν ξεχ$σει το παρελθ4ν τουK. ΛεK και θα γυρ3σουν τον διακ4πτη και θα κ$νουν θα5Aατα. Αυτ4 νοA3ζω ε3ναι η Aεγαλ5τερη εξαπ$τηση που Aπορε3 να επαγγελθε3 κ$ποιοK εν4ψει εκλογEν. Πρ1πει κ$θε πολ3τηK να σκεφτε3 καλ$ τι θα κ$νει και ποια επιλογ2 θα κ$νει. Π$ντωK το κ4AAα τηK καK Μπακογι$ννη θα το βρε3τε αντιA1τωπο στην Ευρυταν3α. ΕγE θα σαK πω A4νο 4τι ανακηρ5χθηκαν 48 υποψ2φιοι στον νοA4 Ευρυταν3αK. Οι υποψ2φιοι τηK ΗΣΥ λ1νε 4τι αν εκλεγε3 βουλευτ2K απ4 την ηAοκρατικ2 ΣυAAαχ3α στην Ευρυταν3α, ο νοA4K θα 1χει 4χι 1ναν, αλλ$ δ5ο Ευρυτ$νεK βουλευτ1K, εννοEνταK και την κα Μπακογι$ννη. Αυτ1K ε3ναι απ4ψειK. ΕγE απαντE ωK εξ2K: αν επιλ1ξουν εA1να οι Ευρυτ$νεK, θα 1χουν 1ναν βουλευτ2, αλλ$ επαρκ2. Πιστε5ετε 4τι η κεντροδεξι$ 1πρεπε να ενωθε3 την κρ3σιAη αυτ2 στιγA2, Eστε η χEρα να προχωρ2σει σε Aια αυτοδ5ναAη κυβ1ρνηση τηK Ν.; ΕγE κρ3νω πωK η 1νωση πολιτικEν δυν$Aεων δεν ε3ναι να 1χουAε χαA4γελα, αγ$πεK και λουλο5δια. Η 1νωση πολιτικEν δυν$Aεων ε3ναι προγραAAατικ2 συAφων3α και προγραAAατικ2 σ5Aπτωση. Αν δεν υφ3στανται αυτ$, δεν Aπορε3 να υπ$ρξει. Τα $λλα ε3ναι παραA5θια. Να λ1Aε, δηλαδ2, 4τι τα π$Aε καλ$ και χαAογελ$Aε και αγκαλιαζ4Aαστε; Πρ1πει να υπ$ρχει σ5Aπτωση προγραAA$των για την 1νωση πολιτικEν δυν$Aεων. Και εδE βλ1πουAε πωK 1να Aεγ$λο κοAA$τι λαϊκ3ζει. Θα σαK πω για παρ$δειγAα τον ΛΑΟΣ, του Καρατζαφ1ρη. Υπ1γραψε το πρEτο ΜνηA4νιο, το οπο3ο σ2Aερα το ΠΑΣΟΚ δ1χεται 4τι 2ταν λ$θοK, ενE ο κ. Καρατζαφ1ρηK ωστ4σο επιA1νει 4τι 2ταν σωστ4 και 4AωK τη δε5τερη δανειακ2 σ5Aβαση δεν τη ψ2-

φισε και λ1ει πωK θα πετ$ξει την ευτ1ρα τον Τ4Aσεν 1ξω Aε τιK κλωτσι1K. Υπ$ρχει σοβαρ4τητα σε καA3α απ4 αυτ1K τιK εξαγγελ3εK; Αυτ$ Aε θλ3βουν. 0σο για την αριστερ$, εσε3K πιστε5ετε 4τι θ1λει να κυβερν2σει ποτ1 στην Ελλ$δα; #ρα3ο ερEτηAα. Θ1λετε να Aου απαντ2σετε εσε3K; ΕγE πιστε5ω ποτ1. Απλ$ θ1λει να υπ$ρχει, να καταλαAβ$νει τα λιA$νια και τουK δρ4AουK, χωρ3K να δηAιουργε3 τ3ποτα. Αν 2θελε να κυβερν2σει θα 2ταν ενωA1νη και Aπορε3 να τ5γχανε και τηK πλειοψηφ3αK του λαο5, να 1δινε Aια εναλλακτικ2 κυβερνητικ2 πρ4ταση. Πο5 ε3ναι αυτ2 η πρ4ταση; Θ1λω να γυρ3σουAε π$λι στην Ευρυταν3α, την οπο3α αγαπ$τε και εσε3K, 4πωK 4λοι AαK. Πε3τε AαK τουK 5-6 $ξονεK για το πρ4γραAA$ σαK, γιατ3 φαντ$ζοAαι διεκδικε3τε να ε3στε βουλευτ2K για την επ4Aενη 4ετια 2 A1χρι εκε3 που θα αντ1ξει η ν1α κυβ1ρνηση. Βλ1πω κ$νετε και τον Aελλοντολ4γο, 3σωK 1χετε συνηθ3σει απ4 την πορε3α του ΠΑΣΟΚ. Ακο5στε. Ο τ4ποK AαK 2ταν φυσικ4 και ε5λογο να υποστε3 τιK συν1πειεK τηK αλλοπρ4σαλληK αυτ2K πολιτικ2K του ΠΑΣΟΚ, σταAατEνταK κ$θε οικονοAικ2 δραστηρι4τητα στον τ4πο AαK. Βλ1πετε 4τι η ανεργ3α 1φτασε το 50%, η νεολα3α ε3ναι σε απ4γνωση, οι οικογ1νειεK δεν 1χουν να φ$νε, δεν 1χουν ιατρικ2 περ3θαλψη και 4λα αυτ$ ε3ναι αποτελ1σAατα τηK τραγικ2K αυτ2K πολιτικ2K που ασκ2θηκε τα τελευτα3α χρ4νια. ΠρEτο λοιπ4ν A1ληA$ AαK ε3ναι να σταθεροποι2σουAε την κατ$σταση, να γ3νει επανεκκ3νηση τηK τοπικ2K οικονοA3αK. Για να ε3Aαι σαφ2K, αναφ1ροAαι στην επανεκκ3νηση 4λων των 1ργων A1σα απ4 το πρ4γραAAα των δηAοσ3ων επενδ5σεων που 1διναν απασχ4ληση και εισ4δηAα σε Aεγ$λο κοAA$τι του εργατικο5 δυναAικο5 του νοAο5. Ταυτ4χρονα, σκοπε5ουAε στην επαναφορ$ και αξιολ4γηση των προγραAA$των των δ2Aων και τηK περιφ1ρειαK, 1τσι Eστε, 4σα γ3νεται, να προχωρ2σουν πολ5 γρ2γορα και να δEσουν αποτ1λεσAα, απασχ4ληση και εισ4δηAα. Επ3σηK, θα στοχε5σουAε στην τ4νωση τηK τοπικ2K AαK παραγωγ2K. ΕδE θα πρ1πει να ξεκιν2σουAε απ4 την αρχ2 σε πολλ$ σηAε3α, 4πωK στην κτηνοτροφικ2 AαK παραγωγ2. Πρ1πει να την συγκροτ2σουAε σε διαφορετικ2 β$ση, Aε ν1α δεδοA1να, 4πωK και τη Aικρ2 AαK γεωργικ2 παραγωγ2. Για παρ$δειγAα, οι εκτ$σειK τηK Ευρυταν3αK -4πωK ο κ$AποK τηK ΠοταAι$K- ε3ναι εγκαταλειAA1νεK και ακαλλι1ργητεK. Θα Aπορο5σε Aε Aια συνεταιριστικ2 εκAετ$λλευση να αποφ1ρει εισ4δηAα και απασχ4ληση στην περιοχ2. Θα αναφ1ρω για παρ$δειγAα 1να A4νο ε3δοK που εAε3K 1χουAε στα σχ1δι$ AαK να προτε3νουAε στουK συAπολ3τεK AαK. Πρ4κειται για το ιπποφα1K, καλλι1ργεια η οπο3α ευδοκιAε3 και στην περιοχ2 AαK. Ε3ναι πολ5 σ5γχρονη και αποτελεσAατικ2, Aε Aεγ$λη εAπορικ2 αξ3α, γιατ3 αναφ1ρεται στη φαρAακοβιοAηχαν3α και στην βιοAηχαν3α των καλλυντικEν, στα συAπληρEAατα διατροφ2K κ.λπ. Τ1ταρτοK $ξοναK στον οπο3ο θα κινηθο5Aε ε3ναι τα Aεγ$λα 1ργα, τα οπο3α σπ$νε την αποA4νωση του νοAο5 AαK. Αυτ$ τα γνωρ3ζουAε 4λοι. Πρ4κειται για τουK οδικο5K $ξονεK και φυσικ$ την αξιοπο3ηση τηK ανεκAετ$λλευτηK υποδοA2K του νοAο5. Για παρ$δειγAα το παλι4 ξυλουργικ4 εργοστ$σιο τηK Φουρν$K. εν Aιλ$Aε, β1βαια, για την 3δια Aορφ2 λειτουργ3αK του. Αυτ4 αποκλε3εται. Και δεν Aιλ$Aε A4νο για παρεAβ$σειK του κρ$τουK. Ο κ. ΣαAαρ$K A3λησε για ΣΙΤ

Aεταξ5 δ2Aων, τοπικEν φορ1ων και ιδιωτEν. Αναφερ4Aαστε στη στ2ριξη δραστηριοτ2των των πολιτEν, των ιδιωτEν για να αναπτ5ξουν Aε οποιονδ2ποτε τρ4πο ν1εK δραστηρι4τητεK που θα αποφ1ρουν κερδοφ4ρα αποτελ1σAατα. ΕπιA1ρουK στοιχε3α Aπορε3τε να AαK δEσετε; Ε3πατε για Aεγ$λα 1ργα κ α ι οδ ι κ ο 5 K $ ξ ο ν ε K . - λ λ α , 4 A ω K , εσωτερικ$ 1ργα, τα οπο3α δεν ξ1ρω αν ε3ναι στην δυναAικ2 τη δικ2 σαK, τι θα γ3νουν; Το πρ4γραAAα ΠΙΝΟΣ, το οπο3ο βρ3σκεται σε 1να τ1λAα, θα το επαναφ1ρουAε ενισχ5οντ$K το, δ3νονταK 1τσι λ5σειK στα εσωτερικ$ προβλ2Aατα και τηK οδοποι3αK και τηK αν$δειξηK χEρων φυσικ2K οAορφι$K, που ε3ναι απαρα3τητα να στηρ3ξουν και την τουριστικ2 αν$πτυξη. ΣαK βλ1πω 4AωK πολ5 λεπτοAερ2 απ1ναντ3 Aου. Σε 4AοιεK συνεντε5ξειK, 4AωK, $λλων υποψηφ3ων, δεν ε3δα καν1ναν υποψ2φιο να αναφ1ρεται στο πρ4γραAA$ του. Το 1χουν... "στο Aυαλ4 τουK", λ1νε. Θα σαK παρακαλ1σω να κ$νετε τιK ερωτ2σειK αυτ1K και στουK συνυποψ2φιο5K Aου, 4λων των κοAA$των, για να A$θουAε τιK απαντ2σειK τουK. Ποιο ε3ναι το A2νυAα και το διακ5βευAα των εκλογEν; εν 1χουAε πλ1ον περιθEρια πειραAατισAEν, ο5τε λαθEν, 4πωK δεν 1χουAε περιθEρια συναισθηAατισAEν και ψ2φων δοκιA2K. Ε3ναι επιβεβληA1νο 4τι ο τ4ποK χρει$ζεται ισχυρ2 κυβ1ρνηση για να Aπορε3 να δEσει λ5ση στα προβλ2Aατα, 4πωK ε3ναι επιβεβληA1νο 4τι οι πολ3τεK πρ1πει να σκεφτο5ν πολ5 σοβαρ$, να κρ3νουν και να συγκρ3νουν. ΕυτυχEK 4σοι διεκδικο5Aε την ψ2φο τουK, 1χουAε παρελθ4ν και 1τσι οι πολ3τεK 1χουν στα χ1ρια τουK παραδε3γAατα συAπεριφορ$K, αντιλ2ψεων, αποτελεσAατικ4τηταK, Aαχητικ4τηταK, θ$ρρουK, αυταπ$ρνησηK και αγ$πηK για τον τ4πο. Αυτ$ πρ1πει να τα θ1σουν επ3 τ$πητοK και να αποφασ3σουν. Θα πρ4τεινα στουK συAπολ3τεK Aου -χωρ3K να θ1λω να υποδε3ξω σε καν1ναν το τι θα κ$νει- να σκεφτο5ν πολ5. Να σκεφτο5ν και να συγκρ3νουν και 5στερα να αποφασ3σουν, γιατ3 το λ$θοK τηK Κυριακ2K δεν διορθEνεται τη ευτ1ρα. Γιατ3 η ψ2φοK ε3ναι το υπ1ρτατο δικα3ωAα και υποχρ1ωση του πολ3τη για τη ζω2 τηK δηAοκρατ3αK, αλλ$ και την προοπτικ2 και την αν$πτυξη του τ4που. Π$ντωK ο κ4σAοK ε3ναι θυAωA1νοK. Το γνωρ3ζω αυτ4 πολ5 καλ$. Ζω στην κοινων3α, συναναστρ1φοAαι Aε τουK συAπολ3τεK Aου καθηAεριν$ και γνωρ3ζω πολ5 καλ$ και τον δικαιολογηA1νο θυA4 τουK και την απογο2τευσ2 τουK, ακ4Aη και την απ4γνωσ2 τουK για αυτ$ που συAβα3νουν. Αλλ$ πρ1πει να σκεφτο5ν ποιοK και πEK Aπορε3 να δEσει προοπτικ2 για το α5ριο απ4 τουK πολιτικο5K σχηAατισAο5K που διεκδικο5ν την ψ2φο τουK. Το παραA5θι αυτ4 των πολλEν κοAA$των και συAAαχικEν κυβερν2σεων ε3ναι 4,τι χειρ4τερο. «Οι πολλ1K AαA1K βγ$ζουν το παιδ3 σκ$ρτο», λ1νε. Φανταστε3τε ποιεK καθυστερ2σειK Aπορε3 να προκ5ψουν σε Aια οικονοA3α, η οπο3α πρ1πει να πα3ρνει γρ2γορεK αποφ$σειK και να υλοποιε3… Τι ζητ$τε απ4 τουK Ευρυτ$νεK πολ3τεK; Πριν ζητ2σω κ$τι απ4 τουK Ευρυτ$νεK, πρ1πει να τουK ευχαριστ2σω για την A1χρι τEρα εAπιστοσ5νη που Aου 1δειξαν 4λα αυτ$ τα χρ4νια, την οπο3α πιστε5ω υπηρ1τησα Aε απ4λυτη συν1πεια. ΤουK ζητE για $λλη Aια φορ$ να Aου δε3ξουν την εAπιστοσ5νη τουK και να ε3ναι σ3γουροι 4τι δεν θα την προδEσω ποτ1.


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ0ρτη 25 Απριλ?ου 2012 / Σελ?δα 26

Ευρυτανικ ΝΕΑ

ΡΕΑΝ

ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο διαN=ρισNα 102 τ.N. στον 2ο @ροφο, Nε αποθ>κη, 2 υ/δ, 2 wc & τζ0κι. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο ηNιυπ@γειο διαN=ρισNα 97 τ.N., Nε βερ0ντα. ΤιN>: 45.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο ισ@γειο διαN=ρισNα 72 τ.N. ΤιN>: 70.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ ανακατασκευασN=νο 4αρι διαN=ρισNα 105 τ.N., 2ου ορ@φου, διαNπερ=X. ΤιN>: 100.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ παλι@ ισ@γειο διαN=ρισNα 65 τ.N. στο κ=ντρο. ΤιN>: 55.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ καινοBρια διαNερ?σNατα 65 τ.N., 70 τ.N. & 75 τ.N. ΠΛΕΙΤΑΙ παλι0 Nονοκατοικ?α 80 & 80 τ.N. Nε οικ@πεδο 250 τ.N. στο Καρπεν>σι. Χρ>ζει ανακα?νισηX. ΠΛΕΙΤΑΙ ανακαινισN=νη π=τρινη Nονοκατοικ?α στο Κλαυσ?. ΠΛΕΙΤΑΙ γωνιακ> Nονοκατοικ?α 56 τ.N. Nε υπ@γειο σε οικ@πεδο 435 τ.N. στο Μικρ@ Χωρι@. Χρ>ζει ανακα?νισηX. ΤιN>: 90.000 ευρR.

Οικ πεδα

ΠΛΕΙΤΑI αγροτεN0χιο 1600 τ.N. στην Αγ. Παρασκευ> (ΤσιNπουκ0ρω). ΤιN> 30.000 ευρR. Τηλ. 6945243063. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 8.200 τ.N., εκτ@X σχεδ?ου, γωνιακ@, κτ?ζει 281 τ.N., Nε φωX, νερ@, δρ@Nο, απερι@ριστη θ=α, Nε 0δεια κατοικ?αX 233 τ.N., στη θ=ση =ντρα, στη Μυρ?κη. ΤιN>: 200.000 ευρR. Τηλ. 6947049883. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεN0χιο 9 στρ. περ?που, στουX Αγ. Θε@δωρουX Κρικ=λου. Τηλ. 6977023540. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 3750 τ.N., στη θ=ση Χαντζ=ικα, στον Aγ. Νικ@λαο. ΤιN>: 65.000 ευρR. Τηλ. 6975855982. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αγροτεN0χιο 7 στρ., επ?πεδο, κατ0λληλο για επιχε?ρηση, σε απ@σταση 60 N=τρων περ?που (κ@NβοX - προX ν=ο Νεκροταφε?ο Καρπενησ?ου) τηX ν=αX εθνικ>X οδοB Καρπενησ?ου -ΛαN?αX. Κατ0λληλο και για εγκατ0σταση φωτοβολταϊκRν συστηN0των. Τηλ. 2237023044. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 1.157 τ.N. Nε ηNιτελ=X κτ?σNα, στην περιοχ> Θεοτ@κου. Τηλ. 6973015961. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο στον Ξηρι0, π0νω απ@ το παζ0ρι, στα παραπ>γNατα. ΤΗΛ: 6983452834, 2237023541. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 365 τ.N., εντ@X σχεδ?ου π@ληX Καρπενησ?ου, Nε συντελεστ> δ@NησηX 1, στην οδ@ Π0τNου 27, στον Κ0τω Ξηρι0. ΤΗΛ: 6944320679. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 330 τ.N. Nε ανακαινισN=νη π=τρινη 2οροφη οικοδοN> 120 τ.N. εντ@X οικισNοB στουX Γοριαν0δεX. Τηλ. 6973990128. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 4,5 στρ. στον Ξηρι0. Τηλ. 3019225599, 3013531162. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 200 τ.N. Nε παλι0 οικ?α στην Αγ. Παρασκευ>. Τηλ. 3019225599, 3013531162. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 2000 τ.N. περ?που, Nε θ=α, εντ@X σχεδ?ου στο Κλαυσ?. Τηλ. 6978544866. K. Ιω0ννηX ΣιRζιοX. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεN0χιο 2,5 στρ. επ? τηX Ε.Ο. Καρπενησ?ου-ΠρουσοB, Nε 0δεια οικοδοN>X 200 τ.N. Τηλ. 6974639501. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο Nε φωX, νερ@ & δρ@Nο, εντ@X οικισNοB, στο Ν@στιNο. Τηλ. 2237023622, 2109910150. ΠΛΕΙΤΑΙ κτ>Nα 3,5 στρ., @Nορο οικισNοB, στο Ν@στιNο. Τηλ. 2237023622, 2109910150. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 400 τ.N. εντ@X σχεδ?ου, στα Παλι0Nπελα. ΤιN>: 55.000 ευρR. Τηλ. 6934649113. ΠΛOYNΤΑΙ οικ@πεδα 500 τ.N. =καστο εντ@X σχεδ?ου, στα Παλι0Nπελα. ΤιN> ευκαιρ?αX. Τηλ. 2106431570, 6946270265. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 160 τ.N., 0ρτιο & οικοδοN>σιNο, σε κεντρικ@ σηNε?ο στο Μεγ. Χωρι@. τηλ. 6977236306. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο εντ@X σχεδ?ου, στο Κρ?κελο, κοντ0 στην πλατε?α. Τηλ. 6985719085. ΠΛΕΙΤΑI γωνιακ@ οικ@πεδο 400 τ.N. Nε οικ?α 96 τ.N., ηNιτελ>X, Nε οικοδοNικ> 0δεια. Τηλ. 6982995477. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αγροτεN0χιο 4 στρ. περ?που για κοπ> χ@ρτου & β@σκηση στη θ=ση ΚεραN?δι > Μαργαζ?. Τηλ. 2237023044. ΠΛΕΙΤΑI αNφιθεατρικ@ οικ@πεδο 5,6 στρ. Nε οικ?α 200 τ.N., Nε ρεBNα & νερ@, επ? τηX οδοB Κορυσχ0δων στη ΜεσαNπελι0. Μ@νο σοβαρ=X προτ0σειX. Τηλ. 6944388555. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεN0χιο 5 στρ. στουX Γοριαν0δεX. ΤιN>: 40.000 ευρR. Τηλ. 6981785861. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 500 τ.N. σε κεντρικ@ σηNε?ο στην Καλλιθ=α (Μπι0ρα) Nε πρ@σβαση στον δρ@Nο, απ=ναντι απ@ την εκκλησ?α. Τηλ. 2237080658. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 454 τ.N. κ0τω απ@ το Εθνικ@ Στ0διο. ΤιN>: 80.000 ευρR. Τηλ. 2237023673, 6986563150. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 450 τ.N. περ?που Nε οικ?α παλι0X κατασκευ>X στο Μουζ?λο και αγρ@κτηNα 300 τ.N. στη γ=φυρα, στο Μουζ?λο. Τηλ. 2283024945, 6976390457. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 800 τ.N. εντ@X σχεδ?ου στην Αγ. Παρασκευ>. Τηλ. 6947405551, 2237022184.

2237080901

ΠΛΕΙΤΑΙ ξBλινο σπ?τι 87 τ.N. σε οικ@πεδο 16 στρεNN0των. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 300 τ.N. στον Ξηρι0. ΤιN>: 50.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 527 τ.N. Nε δρ@Nο, στο Μουζ?λο. ΤιN>: 50.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 400 τ.N. στον 9γ. Νικ@λαο. ΤιN>: 30.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 400 τ.N., τρ?φατσο, στα Παλι0Nπελα. ΤιN>: 65.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 700 τ.N. κοντ0 στην πλατε?α, στα Φιδ0κια. ΤιN>: 40.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 2.000 τ.N., 0ρτιο & οικοδοN>σιNο, προX το Αθλητικ@ Κ=ντρο. ΤιN>: 40.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 4 στρ. στο Κεφαλ@βρυσο. ΤιN>: 100.000 ευρR. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ π=τρινο 4αρι διαN=ρισNα. ΤιN>: 250 ευρR. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοBριο 2αρι Nε τζ0κι. ΤιN>: 270 ευρR. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο οικοδοN>σιNο 750 τ.N. στην ε?σοδο τηX 9NπλιανηX, δ?πλα στον κεντρικ@ δρ@Nο. ΤιN>: 20.000 ευρR. Τηλ. 6973304715, 2102287110. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 400 τ.N. Nε παλι0 π=τρινη οικ?α σε αNφιθεατρικ> θ=ση, εντ@X οικισNοB, στο ΚερασοχRρι. Τηλ. 6972592650. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 310 τ.N. Nε παλι0 οικ?α στην οδ@ Αλ. Οικον@Nου. Τηλ. 6974639501. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο Nε σπ?τι 780 τ.N. στο ν=ο σχ=διο π@ληX. Τηλ. 6976616345. ΠΛΕΙΤΑΙ γωνιακ@ οικ@πεδο 220 τ.N. περ?που στην ΚαρπενησιRτη και ΖRτου γων?α, σε προνοNιακ> τιN>. Τηλ. 6982668160, 6978503364. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 326 τ.N. στην οδ@ Ηροδ@του 1 & ΓρηγοροποBλου, στη ΛαN?α. Τηλ. 6944476306. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 οικ@πεδα σε επαφ> 600 τ.N. =καστο, εντ@X οικισNοB στουX Κορυσχ0δεX. ιαθ=τουν οικοδοNικ> 0δεια. ΤιN>: 90.000 ευρR =καστο. Τηλ. 2237080115, 6977081490. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο εντ@X σχεδ?ου, στη Λαγκαδι0. Τηλ. 6977901496, 6945704703. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 950 τ.N., 0ρτιο & οικοδοN>σιNο, Nε απ=ραντη θ=α, στο Μεγ. Χωρι@. τηλ. 6972933100. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 3.500 τ.N. πλησ?ον δρ@Nου Καρπενησ?ου-Μεγ. ΧωριοB. Τηλ. 6972933100. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 500 τ.N. Nε παλι0 π=τρινη δ?πατη οικ?α 50 τ.N. Nε ωρα?α θ=α, στουX Κορυσχ0δεX. ΤιN>: 130.000 ευρR. Τηλ. 6932708713. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 300 τ.N. Nε παλι0 οικ?α για αντιπαροχ>, στουX Κορυσχ0δεX. Τηλ. 6947124730. ΠΛΕΙΤΑΙ αγρ@κτηNα 18 στρ. οικοδοN>σιNο, Nε ρεBNα & νερ@, στιX «Λ0κκεX» Αγ. Τρι0δαX. ΤιN>: 38.000 ευρR. Τηλ. (0049) 6984570477. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 5100 τ.N. 0ρτιο & οικοδοN>σιNο στη ΜεσαNπελι0. Τηλ. 6977755921, 2108077968. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 1650 τ.N. οικοδοN>σιNο & εφαπτ@Nενο στον δρ@Nο, στη θ=ση «Παρασπ@ρια» στο Κλαυσ?. ΤιN>: 120.000 ευρR. Τηλ. 6977336363, 2294081081. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 2237 τ.N. εκτ@X σχεδ?ου, στη θ=ση Μ=λεγοX, στο Μεγ. Χωρι@. ΤιN>: 40.000 ευρR. Τηλ. 6977336363, 2294081081. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 747,35 τ.N., 0ρτιο & οικοδοN>σιNο, στον κεντρικ@ δρ@Nο, στην ε?σοδο του οικισNοB οNν?σταX. Τηλ. 6988142103. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 συνεχ@Nενα οικ@πεδα συνολικοB εNβαδοB 1300 τ.N., εντ@X οικισNοB Μεγ0λου ΧωριοB. Τηλ. 6977901496. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 400 τ.N. στο Ν=ο ερN0τι. Τηλ. 6945391591. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 2.130 τ.N. 0ρτιο & οικοδοN>σιNο, 0σφαλτοX, φωX, νερ@, τηλ., αποχ=τευση στα @ρια του χωριοB Αγ. Τρι0δα, ψηλ0 στο δ0σοX. ΤιN>: 45.000 ευρR (συζητ>σιNη). Τηλ. 6972094090. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 293,31 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 542,25 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 170,17 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 3121,20 τ.N. στην ν=α Εθνικ> Οδ@, στον Αγ. Νικ@λαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 1000 τ.N. Nε οικοδοN> 80 τ.N. στον κεντρικ@ δρ@Nο, στο ΚαινοBριο Λοκρ?δοX. Τηλ. 6972378537. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 306 τ.N. Nε συντελεστ> δ@NησηX 1,8, στη Λ0σπη. ΤιN>: 40.000 ευρR. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 12 στρ. δ?πλα στο ξενοδοχε?ο LECADIN, Nε πρ@σοψη 50N. & απερι@ριστη θ=α. ΤιN>: 100.000 ευρR. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο στο Παλαι@ Μικρ@ Χωρι@. Τηλ. 6974486407. ΠΛΕΙΤΑI περιφραγN=νο οικ@πεδο 1.120 τ.N. Nε παλι0 οικ?α (υπ@γειο 15 τ.N. & ισ@γειο 56 τ.N.) στο Στ=νωNα. Τηλ. 2237025351, 6974454448.

ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 850 τ.N., οικοδοN>σιNο, Nε ολο>Nερο >λιο & απ=ραντη θ=α στη οNν?στα. Τηλ. 2106980980, 6945445693. κ. Ευαγγελ?α. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο Nε οικ?α 110 τ.N. στη Ροδ?τσα. Τηλ. 2237096118. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 750 τ.N. 0ρτιο & οικοδοN>σιNο, Nε ρεBNα & νερ@, δ?πλα στο κεντρικ@ δρ@Nο στην 9Nπλιανη. ΤιN>: 25.000 ευρR. Τηλ. 6973304715, 2102287110. ΠΛΕΙΤΑI γεωτεN0χιο 10 στρ. αNφιθεατρικ@, 800 N. απ@ τη θ0λασσα, στην περιοχ> Ασπρονερ?ου στα ΚαNN=να ΒοBρλα ΦθιRτιδαX. ΤιN>: 500.000 ευρR. Τηλ. 6937035583. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ@πεδο 1050 τ.N. και κτ>Nα 3630 τ.N. εντ@X οικισNοB, Nε φωX, νερ@ και δρ@Nο. ΤιN>: 130.000 =καστο. Τηλ. 2237023622, 2109910150. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 750 τ.N. Nε 50N. φ0τσα, στο ΒουτBρο. Τηλ. 6948205513. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 7 στρ. Nε νερ@, ρεBNα, αποχαρακτηρισN=νο, στην Πειραϊκ> –Πατραϊκ>. ΤιN>: 270.000 ευρR. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 8 στρ. στην Πειραϊκ> – Πατραϊκ> Nε φ0τσα στον περιφερειακ@. Κατ0λληλο και για επαγγελNατικ> στ=γη. ΤιN>: 350.000 ευρR. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 360 τ.N. στην οδ@ Σ0Nου (Ο.Τ. 42) στον Προφ>τη Ηλ?α. Τηλ. 6977901496, 6977669093. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 450 τ.N. Nε 2οροφη Nεζον=τα (40 τ.N. και 45 τ.N.), στεγασN=νο γκαρ0ζ, αποθ>κεX, α?θριο, εντ@X σχεδ?ου στην Αγ. Τρι0δα. ΤιN>: 95:000 ευρR. Τηλ. 6972713968. ΠΛΕΙΤΑΙ κτ>Nα 5 στρεN. Nε 2 νε@δNητεX οικ?εX 80 τ.N. και 120 τ.N. αντ?στοιχα. Μ@νο σοβαρ=X προτ0σειX. ΤιN>: 275.000 ευρR (Nαζ? > χωριστ0). Τηλ. 6970623043. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 604 τ.N. εντ@X σχεδ?ου, 0ρτιο και οικοδοN>σιNο στη οNν?στα. Τηλ. 6946251251. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 420 τ.N. εντ@X σχεδ?ου, ενταγN=νο στο κτηNατολ@γιο, Nε πολB καλ> θ=α, Nετρητ>. Τηλ. 6973494838. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 650 τ.N. εντ@X σχεδ?ου, ενταγN=νο στο κτηNατολ@γιο, Nε πολB καλ> θ=α, Nετρητ>, διαNπερ=X, Nε πρ@σοψη σε δυο δρ@NουX. Τηλ. 6973494838. ΠΛΕΙΤΑΙ κτ>Nα 7.368 τ.N. στη θ=ση «Αι Λι0X», στη Μυρ?κη. Τηλ. 6944730120. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 0ρτιο και οικοδοN>σιNο επ? τηX οδοB Ι. ΓαλανοB 5, στη Λαγκαδι0. Τηλ. 6973357125. ΠΛΟΥΝΤΑΙ Ελαιοπερ?βολα 50 δ=ντρα, 2 αγροτεN0χια 3.500 τ.N. και 2.500 τ.N. αντ?στοιχα στη θ=ση ΛΙΒΑΝΙ Β?νιανηX, Nε 2 εισ@δουX και ιδιωτικ@ δρ@Nο, περιφραγN=να Nε αυτ@Nατο π@τισNα, καρυδι=X και αNυγδαλι=X. Τηλ. 6973346591. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 2.539 τ.N. εφαπτ@Nενο στο δρ@Nο Nε 0Nεση δυνατ@τητα για φωX, νερ@ και τηλ=φωνο, στον οικισN@ Πλ0τανοX στην Καστανι0 Ευρυταν?αX. ΟικοδοN>σιNα 400 τ.N. τηλ. 6977625403. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 212 τ.N. Nε συντελεστ> δ@NησηX 08 & συντ. κ0λυψηX 50% στην περιοχ> τηX Πειραϊκ>X –Πατραϊκ>X (Πλατανι0). ΤιN>: 45.000 ευρR. Τηλ. 2102282421, 6944593086. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 4 στρ. στη θ=ση « εσπ@τη» στον Αγ. Νικ@λαο. Τηλ. 6974770933. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 6 στρ. Nε ρεBNα & νερ@, στη θ=ση Σκληθιρι0X. Τηλ. 6977809007.

Κατοικ ε

ΠΛΕΙΤΑI διαN=ρισNα 105 τ.N. Nε αυτ@νοNη θ=ρNανση, Nπ@ιλερ, N@νωση, χωρ?X κοιν@χρηστα, Nε απερι@ριστη θ=α, στην οδ@ Ιατρ?δου. Τηλ. 2231021371. ΠΛΕΙΤΑI ισ@γεια Nονοκατοικ?α 62 τ.N. & 62 τ.N. υπ@γειο στο Καρπεν>σι. ΤιN>: 100.000 ευρR, συζητ>σιNη. Τηλ. 6945243063. ΠΛΕΙΤΑΙ ισ@γειο κατ0στηNα 52 τ.N. και οικ?α 52 τ.N. 1ου ορ@φου, καινοBρια, στην οδ@ Αθ. ι0κου. (ΠωλοBνται & χωριστ0). Τηλ. 6973399782. ΠΛΕΙΤΑΙ διαN=ρισNα 82 τ.N. Nε αποθ>κη 8 τ.N., κατασκευ>X 2006, Nε @λο τον οικιακ@ εξοπλισN@ (=πιπλα & ηλεκτρικ=X συσκευ=X) στην οδ@ Γ. ΚονδBλη 5, κοντ0 στη ΟΥ Καρπενησ?ου, λ@γω αναχRρησηX στο εξωτερικ@. Τηλ. 6977893247. ΠΛΕΙΤΑI οροφοδιαN=ρισNα 95 τ.N. Nε αυτ@νοNη θ=ρNανση, στην οδ@ ΑNοργοB & Μυκ@νου, στον Ξηρι0. Τηλ. 6977023540. ΠΛΕΙΤΑI ισ@γειο 3αρι στην οδ@ Νικ. Στρ0του. ΤιN> συζητ>σιNη. Τηλ. 6979221285, 6946001324. ΠΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαN=ρισNα 85τ.N. 4ου ορ@φου, απ=ναντι απ@ το 2ο ηN. Σχολε?ο. Τηλ. 6979223007. ΠΛΟΥΝΤΑI 2 π=τρινεX Nεζον=τεX 100 τ.N. & 120 τ.N. σε οικ@πεδο 1.500 τ.N., Nε 0δεια για ξBλινεX κατοικ?εX, θ=α, εντ@X οικισNοB στο ΒουτBρο. ΤιN>: 245.000 ευρR. Τηλ. 2237023026. ΠΛΕΙΤΑI διRροφη Nονοκατοικ?α στον Κ0τω Ξηρι0, σε καλ> τιN>. Μ@νο σοβαρ=X προτ0σειX. Τηλ. 6976899180. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBρια 2οροφη οικ?α, κατασκευ>X 2001, 90 τ.N. ο 1οX @ροφοX & 63 τ.N. το ισ@γειο (στα Nπετ0), στουX Κορυσχ0δεX. ΤιN>: 130.000 ευρR. Τηλ. 2103469756. ΠΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαN=ρισNα 80 τ.N. β’ ορ@φου, καινοBριαX κατασκευ>X, Nε αυτ@νοNη θ=ρNανση, τζ0κι, αποθ>κη & θ=α. ΤιN> πολB λογικ>. Τηλ. 6973476057. ΠΛΟΥΝΤΑI 5 οικ?εX των 40 τ.N. σε οικ@πεδο 5 στρ., ε?τε για ιδιοκατο?κηση, ε?τε για επαγγελNατικ> χρ>ση, Nε θ=α, επ? κεντρικοB δρ@Nου, στη στροφ> για Κλαυσ?. ΤιN>: 250.000 ευρR, συζητ>σιNη. Τηλ: 6986068832. ΠΛΕΙΤΑΙ, στο Γαλ0τσι, υπερυψωN=νο ισ@γειο 5αρι, 110 τ.N., φ0τσα στην πλατε?α. Τηλ. 6982322603. ΠΛΕΙΤΑΙ Nεζον=τα 100 τ.N. Nε 2 στεγασN=νεX θ=σειX π0ρκινγκ, 2 wc, 2 υ/δ, σαλ@νι, κουζ?να & αποθ>κη, σε συγκρ@τηNα στουX Γοριαν0δεX. Τελικ> τιN>: 170.000 ευρR. Τηλ. 6944538691. ΠΛΕΙΤΑI γκαρσονι=ρα 35 τ.N. Nε πιλοτ>, αυτ@νοNη θ=ρNανση & θ=α. ΤιN>: 35.000 ευρR. Τηλ. 2237025775. 6978544866. ΠΛΕΙΤΑI Nονοκατοικ?α 85 τ.N. πλ>ρωX επιπλωN=νη Nε 3 υ/δ, Nπ0νιο, κουζ?να, καθιστικ@, δρBινα πατRNατα, αποθ>κη, π0ρκιγκν, κ>πο, σε οικ@πεδο 1 στρ, στο ΚαλεσN=νο. ΤιN>: 98.000 ευρR

ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο 2αρι 52 τ.N. στο Καρπεν>σι. ΤιN>: 80.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο ηNιυπ@γειο 2αρι 56 τ.N. στη Λαγκαδι0. ΤιN>: 70.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ Nεζον=τα στουX Γοριαν0δεX. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο 2αρι 61 τ.N., Nε αποθ>κη, στη Λαγκαδι0. ΤιN>: 100.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBρια ηNιυπ@γεια γκαρσονι=ρα 42 τ.N. στη Λαγκαδι0. ΤιN>: 30.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο 3αρι, 2ου ορ@φου, 75 τ.N. Nε τζ0κι & αποθ>κη. ΤιN>: 135.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBρια ηNιυπ@γεια γκαρσονι=ρα 45 τ.N. στη Λαγκαδι0. ΤιN>: 35.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ 3αρι 81 τ.N. 2ου ορ@φου, Nε τζ0κι & αποθ>κη. ΤιN>: 115.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ πολυτελ>X Nεζον=τα 119 τ.N. Nε αποθ>κη 10 τN. & θ=α, στο Καρπεν>σι. ΤιN>: 210.000 Nε θ=α. ΠΛΕΙΤΑΙ Nεζον=τα 100 τN. (3αρι) στον Αγ. Νικ@λαο. ΤιN>: 170.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο 3αρι 103 τ.N., 2ου ορ@φου, Nε αποθ>κη 10 τ.N. στη Λαγκαδι0. ΤιN>: 155.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ καινοBρια πολυτελ> 2αρια-3αρια, Nε θ=α, τζ0κι & αποθ>κη, στο κ=ντρο του Καρπενησ?ου. ΠΛΕΙΤΑΙ πολυτελ=X διαN=ρισNα 100 τ.N. στη Λαγκαδι0. ΤιN> συζητ>σιNη. ΠΛΟΥΝΤΑΙ δBο πολυτελ> διαNερ?σNατα 85 τ.N. στο κ=ντρο του Καρπενησ?ου. ΤιN>: 130.000 & 140.000 ευρR, αντ?στοιχα. ΠΛΕΙΤΑΙ διαN=ρισNα 55 τ.N. στη Λαγκαδι0. ΤιN> 55.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ 3αρι κοντ0 στο 2ο ηN. Σχολε?ο. ΤιN>: 100.000 ευρR. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ γκαρσονι=ρεX - 2αρια - 3αρια 4αρια - Nονοκατοικ?εX - καταστ>Nατα - γραφε?α. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?α 150 τ.N. σε οικ@πεδο 350 τ.N. στο Ν@στιNο. ΤιN>: 220.00 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι0 2οροφη οικ?α στο Παλαι@ Μικρ@ Χωρι@. ΤιN>: 80.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ εξοχικ> π=τρινη αυτ@νοNη Nονοκατοικ?α 100 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο. ΤιN>: 180.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ εξοχικ> π=τρινη αυτ@νοNη Nονοκατοικ?α 65 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο. ΤιN>: 120.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ?εX σε Β?νιανη-Γραν?τσα- 0φνη-Αγ. Τρι0δα-Βρ0χα- οNιανοBX. ΠΛΕΙΤΑΙ πρRτοX @ροφοX Nονοκατοικ?αX 95 τ.N. στον π0νω Ξηρι0. ΤιN>: 90.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αποθ>κη σε οικ@πεδο 160 τ.N. στον Ξηρι0. Κατ0λληλοX χRροX για επαγγελNατικ> στ=γη. ΤιN>: 35.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη οικ?α στον Προφ>τη Ηλ?α. ΤιN> συζητ>σιNη. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι0 οικ?α στην πλατε?α του ΠαλαιοB ΜικροB ΧωριοB. ΠΛΕΙΤΑΙ π=τρινη οικ?α στη Γραν?τσα. ΤιN>: 80.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ π=τρινεX οικ?εX στουX Κορυσχ0δεX. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι0 οικ?α σε οικ@πεδο 240 τ.N. στο Καρπεν>σι. ΠΛΟΥΝΤΑΙ π=τρινα εξοχικ0 97 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο (Λ0σπη). ΤιN>: 170.000 ευρR.

(συζητ>σιNη). Τηλ. 6931297729, 6957462713 κ. :φη, ηN>τρηX. ΠΛΕΙΤΑΙ στον 9γιο Κων/νο ΦθιRτιδαX, διαN=ρισNα ενια?ου χRρου ισογε?ου κατοικ?αX 34 τ.N., χωρ?X κοιν@χρηστα, δ?πλα στον πεζ@δροNο τηX κεντρικ>X πλατε?αX, σε απ@σταση 100N απ@ το λιN0νι. Κατ0λληλο & για επαγγελNατικ> χρ>ση. ΤιN>: 34.000 ευρR (συζητ>σιNη). Τηλ. 6947908488. ΠΛΕΙΤΑΙ π=τρινη επιπλωN=νη διπλοκατοικ?α Nε καλοριφ=ρ και 2 εισ@δουX, στο κ=ντρο του Κερασοχωρ?ου. Τηλ. 6971670614, 6972279605. ΠΛΕΙΤΑI 2οροφη π=τρινη οικ?α 70 τ.N., Nε περ?φραξη 1.100 τ.N. στην Κρ=ντη. Τηλ. 6977605730. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο ισ@γειο διαN=ρισNα (2 ετRν) 99 τ.N., Nε 2 Nπ0νια, τζ0κι, π0ρκινγκ, αποθ>κη, 3 βερ0ντεX & θ=α, π?σω απ@ τα ικαστ>ρια. ΤιN>: 180.000 ευρR, συζητ>σιNη. Τηλ. 6974738159. ΠΛΕΙΤΑI οικ?α 77 τ.N. σε οικ@πεδο 870 τ.N. στο Μεγ0λο Χωρι@. Τηλ. 6978842179, 22370-41263. ΠΛΕΙΤΑI Nονοκατοικ?α στην οδ@ ΤριανταφυλλοποBλου. Τηλ. 6946510993. ΠΛΕΙΤΑΙ 3αρι οροφοδιαN=ρισNα 72 τ.N., 3ου ορ@φου, κοντ0 στον σταθN@ Αγ. Νικολ0ου στην Αθ>να. Τηλ. 6973717885, 6945603904. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη ηNιτελ>X οικ?α 94 τ.N. =καστοX @ροφοX, Nε ισ@γειο 45 τ.N. στην οδ@ ΑNοργοB & Ν0ξου, στον Ξηρι0. Τηλ. 2237080582, 2107520740. ΠΛΕΙΤΑI διαN=ρισNα ενια?ου χRρου ισογε?ου κατοικ?αX 34 τ.N. χωρ?X κοιν@χρηστα, δ?πλα στον πεζ@δροNο τηX κεντρικ>X πλατε?αX στον Αγ. Κων/νο και σε απ@σταση 100N απ@ το λιN0νι. ΤιN>: 34.000 ευρR (διαπραγNατεBσιNη). Τηλ. 22350 32184, 6947908488. ΠΛΕΙΤΑI γκαρσονι=ρα NεταχειρισN=νη, Nε βασικ> επ?πλωση, αυτ@νοNη θ=ρNανση, Nπ@ιλερ, πανοραNικ> θ=α, πλησ?ον κεντρικ>X πλατε?αX. Τηλ. 2310912350. ΠΛΕΙΤΑI οικ?α 78 τ.N. δ?πλα στο ΚΤΕΛ. ΤιN>: 65.000 ευρR. Τηλ. 6981785861. ΠΛΕΙΤΑI ξBλινη Φιλανδικ> κατοικ?α 77 τ.N. σε οικ@πεδο 1750 τ.N., Nε 2 υ/δ, Nπ0νιο, ενια?ο σαλ@νικουζ?να & τζ0κι, εντ@X οικισNοB, στο Ν@στιNο. ΤιN>: 170.000 ευρR. Τηλ. 2104919917, 6945383030. ΠΛΕΙΤΑI > ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι ισ@γειο, επιπλωN=νο Nε αποθ>κη απ=ναντι απ@ την ταβ=ρνα ΠΑΝΟΡΑΜΑ στην οδ@ Ρ. Φερα?ου. Τηλ. 2236031895, 6977020504. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο Nε παλι0 2οροφη οικ?α, στο

ΠΛΕΙΤΑΙ λιθ@κτιστη οικ?α Nε οικ@πεδο στον Αγ. Νικ@λαο. ΤιN> συζητ>σιNη. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?α δεκαετ?αX 85 τ.N. Nε τζ0κι & θ=α στη ΧρBσω. ΤιN>: 85.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?α 100 τ.N. σε οικ@πεδο 300 τ.N. στο Μεγ0λο Χωρι@. ΤιN>: 115.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι0 οικ?α στο Καρπεν>σι. ΤιN>: 130.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι0 οικ?α. ΤιN>: 60.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ Nικρ> οικ?α σε οικ@πεδο 250 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο. ΤιN> συζητ>σιNη. ΠΛΕΙΤΑΙ ψησταρι0 στο κ=ντρο. ΠΛΕΙΤΑΙ ισ@γειο κατ0στηNα 120 τ.N. Nε υπ@γειο 120 τ.N. στο κ=ντρο του Καρπενησ?ου. ΤιN>: 240.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 3000 τ.N. (τα 1750 εντ@X οικισNοB) στο Ν@στιNο. ΤιN>: 110.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ@πεδα 360 τ.N. στον Κ0τω Ξηρι0. ΤιN>: 70.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 550 τ.N. στουX Κορυσχ0δεX. ΤιN> συζητ>σιNη. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 800 τ.N. στουX ΜBλουX. ΤιN>: 80.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 430 τ.N. στο Καρπεν>σι. ΤιN>: 80.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ@πεδα-αγροτεN0χια στο Κεφαλ@βρυσο. ΤιN> συζητ>σιNη. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 4 οικ@πεδα στα Παλι0Nπελα. ΤιN>: 55.000 =ωX 70.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ@πεδα στουX Γοριαν0δεX. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 4.108 τ.N. στα ΑNπ=λια ΒουτBρου. ΤιN> συζητ>σιNη. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 404 τ.N. στη Β?νιανη. ΤιN>: 10.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο Nε θ=α 435 τ.N. στον κ0τω Ξηρι0. ΤιN>: 90.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 2.500 τ.N. στον δρ@Nο Καρπεν>σιΜεγ0λο χωρι@. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 214 τ.N. πλησ?ον Πειραϊκ>XΠατραϊκ>X. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 300 τ.N. στον Π0νω Ξηρι0. ΤιN>: 65.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ@πεδα 600 τ.N. στουX ΜBλουX. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 400 τ.N. στα Παλι0Nπελα. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 400 τ.N. στο Ν=ο ερN0τι. ΤιN>: 80.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ@πεδα στο Αιτωλικ@ (Κεφαλ@βρυσο). ΤιN>: 50.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ αγροτεN0χια σε Κεφαλ@βρυσοΓοριαν0δεX-ΜεσοχRρα. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 5.500 τ.N. στα Μαυρον=ρια. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 20.000 τ.N. στον Ξηρι0. ΤιN>: 130.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 12.000 τ.N. στη Λυκ@βρυση. ΤιN>: 100.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 9.000 τ.N. πλησ?ον ξενοδοχε?ου ΜΟΝΤΑΝΑ. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 4.500 τ.N. στη Μυρ?κη. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 10.000 τ.N. Nε πανοραNικ> θ=α στη Μπι0ρα.

κ=ντρο τηX π@ληX, στο παλι@ Καρπεν>σι κοντ0 στην πι0τσα των ταξ?. Επ?σηX διατ?θεται και για αντιπαροχ>. Τηλ. 6978009798. ΠΛOYNΤΑΙ 2 Nεζον=τεX 80 & 83 τ.N., ανεξ0ρτητεX > Nαζ?, Nε 2 υ/δ, κουζ?να, καθιστικ@ Nε πρ@βλεψη για τζ0κι. Εσωτερικ0 ε?ναι ηNιτελε?X. Η κατασκευ> ε?ναι Nε Nπετ@ν, ισ@γειο επενδυN=νο Nε π=τρα, θερNοNονωτικ0 κουφRNατα και ξBλινη στ=γη Nε κεραN?δι. Βρ?σκονται σε ωρα?ο φυσικ@ περιβ0λλον, στον 9γιο Νικ@λαο Ευρυταν?αX. ΤιN> συζητ>σιNη. Τηλ. 6976 485816, 2106548904. ΠΛΕΙΤΑI π=τρινη ηNιτελ>X Nονοκατοικ?α =ναντι ΛαογραφικοB Μουσε?ου, στο Μεγ. Χωρι@. Τηλ. 6932240689. AρεX 10.00πN-1.00NN & 6.00NN-8.00NN. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη οικοδοN> στο κ=ντρο οικοπ=δου 360 τ.N. επ? τηX ΛεπενιRτη 7 στον Ξηρι0. Το κτ>ριο πωλε?ται ολ@κληρο > αν0 οροφοδιαN=ρισNα (174 τ.N. =καστο). Τηλ. 6979284356, 2105710869, 2237095374, 0017183585262. ΠΛΕΙΤΑI διαN=ρισNα 100 τ.N. σε καινοBρια οικοδοN> Nε 3 υ/δ, καθιστικ@, κουζ?να, 2 Nπ0νια, αποθ>κη, ρετιρ=, γωνιακ@, Nε θ=α, π0νω απ@ το παλι@ ΚΤΕΛ. Τηλ. 6972005161. ΠΛΕΙΤΑI Nονοκατοικ?α στη 0φνη, στο κ=ντρο του χωριοB. ΤιN> ευκαιρ?αX. Τηλ. 2231300806. ΠΛΕΙΤΑΙ ηNιτελ=X σπ?τι 50 τ.N. περ?που, στον Αγ. ΓεRργιο Επισκοπ>X, σε οικ@πεδο 243 τ.N. Nε ελι=X & θ=α τη λ?Nνη. Τηλ. 6948621220. ΠΛΕΙΤΑΙ Nονοκατοικ?α (κατασκευ> 2000) Nε σαλονοκουζ?να, 2 υ/δ, τζ0κι, Nπ0νιο, αποθ>κη, αυλ>, κ>ποX & βερ0ντα Nε καταπληκτικ> θ=α, στην πλατε?α του χωριοB ΧρBσω. ΤιN>: 75.000 ευρR. Τηλ. 6976716898. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη κατοικ?α, στο ΚαινοBριο Λοκρ?δοX. Ο 1οX @ροφοX 80 τ.N. χρησιNοποιε?ται σαν αποθ>κη, ενR ο 2οX 100 τ.N. ε?ναι κατοικ>σιNοX. Τηλ. 6972378537. ΠΛΕΙΤΑΙ ηNιτελ=X σπ?τι σε οικ@πεδο 1.040 τ.N. στον Αγ. ΓεRργιο ΤυNφρηστοB. ΤιN> ευκαιρ?αX: 28.000 ευρR. Τηλ. 6936725629. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBρια επιπλωN=νη Nεζον=τα 65 τ.N. Nε 2 υ/δ, Nπ0νιο & wc στουX Γοριαν0δεX. ΤιN>: 150.000 ευρR. Τηλ. 6973588107. ΠΛΟΥΝΤΑΙ Nια κατοικ?α πλ>ρωX ανακαινισN=νη στη Ν=α Β?νιανη & Nια κατοικ>σιNη κατοικ?α Nε φωX & νερ@ στην Παλι0 Β?νιανη. ΤιN> συζητ>σιNη. Τηλ. 6976496186. ΠΛΕΙΤΑΙ NεταχειρισN=νη γκαρσονι=ρα Nε πανοραNικ> θ=α, ατοNικ> θ=ρNανση – Nπ@ιλερ, βασικ> επ?πλωση, πλησ?ον πλατε?αX. Τηλ. 2310-912350.


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ[ρτη 25 Απριλlου 2012 / Σελlδα 27

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΠΛΕΙΤΑΙ SEAT LEON sport up full extra, zοντjλο 2006, zε 67.000 χλz. Τιzk: 8.500 ευρ~. Ανταλλ[σσεται zε 4x4 αγροτικm. Τηλ. 6988070832. ΠΛΕΙΤΑΙ zοτοσυκλjτα SUM UP200, zοντjλο 2006, zε 2300 χλz. Τιzk: 1.400 ευρ~. Τηλ. 6988070832. ΠΛΕΙΤΑI κλοnβα MERCEDES VITO 110 CDI 2700cc, thermo diesel, zε κεντρικm κλεlδωzα, σκ[ρε„ φmρτωση„, immobilizer, radio-cd, air-condition. Τιzk: 8.200 ευρ~. Τηλ. 6979331611. ΠΛΕΙΤΑΙ κλοnβα Mercedes 112 cdi, zοντjλο H01, απm Γερzανlα, σε [ριστη κατ[σταση. Τηλ. 6976189613. ΠΛΕΙΤΑΙ Toyota Corolla 1400cc, zοντjλο 8/2002, 140.000 χλz, zε κεντρικm κλεlδωzα, immobilizer, φιzj ηλεκτρικ[ παρ[θυρα, ηλ. καθρjπτε„, ζ[ντε„ αλουzινlου 15’’, συναγερzm, προβολεl„ οzlχλη„, air condition, υδραυλικm τιzmνι, mλα τα service κανονικ[. Τιzk: 4.800 ευρ~. Τηλ. 6972231860. ΠΛΕΙΤΑΙ Lancia Dedra 1800cc, zοντjλο ’92, για κυκλοφορlα k απmσυρση, σε καλk κατ[σταση. Τιzk: 550 ευρ~, συζητkσιzη. 6974998333. ΠΛΕΙΤΑΙ Mitsubishi Pajero Pinin 4x4, 1800cc, zοντjλο ’06, ατρακ[ριστο, zε εγγnηση αντιπροσωπεlα„. Τιzk: 11.000 ευρ~. Τηλ. 6944916371. ΠΛΕΙΤΑΙ BMW 320Ci V6, zοντ. 2001, 84.000 χλz., 2θυρο, zε καθlσzατα bucket, φ~τα Xenon, σε [ριστη κατ[σταση, απm γκαρ[ζ. Τιzk: 9.000 ευρ~. Τηλ. 6944598797. ΠΛΕΙΤΑΙ κοντjινερ 12 zjτρων. Τηλ. 2237025620. ΠΛΕΙΤΑΙ SKODA OKTAVIA TOUR 1800cc, 150 bhp, 80.000 χλz, zοντjλο 5/2005, ατρακ[ριστο, πρ~το χjρι, χρ~zατο„ zαnρο. Τηλ. 6972879173. ΠΛΕΙΤΑI RAV4 Luxury 2.000cc, πετρjλαιο, zοντjλο ’07, zε 105.000 χλz, full extra. Jεκτm„ κ[θε jλεγχο„. Τιzk: 25.500 ευρ~. Τηλ. 6977290221. ΠΛΕΙΤΑΙ Volkswagen 1600cc, full extra, χρ~zατο„ ασηzl, zε 128.000 χλz, service 1 zηνm„, ΚΤΕΟ & καινοnρια λ[στιχα. eλεγχο„ δεκτm„. Τηλ. 6973341862. ΑΓΟΡΑΖ αυτοκlνητα k πιστοποιητικ[ για απmσυρση. Γι~ργο„ Παπαδηzητρlου. Τηλ. 6932447939. ΠΛΕΙΤΑI TOYOTA LAND CRUISER LUXURY 3000cc, πετρjλαιο, zοντjλο, 9/2007, 3θυρο, 56.000 χλz. Τιzk: 28.000 ευρ~. Τηλ. 6944317315. ΠΛΕΙΤΑI LAND ROVER FREELANDER II, HSE i6, 68.000 χλz, χρ~zατο„ γκρι, service αντιπροσωπεlα„, airbag 8+, ατρακ[ριστο, προβολεl„ οzlχλη„, Xenon φ~τα, ABS, ηλεκτρικ[ παρ[θυρα, κεντρικm κλεlδωzα, ηλεκτρικοl καθρjφτε„, CD Player, δερz[τινα καθlσzατα, Cruise Control, αισθητkρα„ βροχk„, ηλεκτρικ[ καθlσzατα. Τιzk: 24.000 ευρ~. Τηλ. 6976762626. ΠΛΕΙΤΑI BMW E36 1600cc, 116hp, zοντjλο ’95, zε διζωνικm κλιzατισzm, ζ[ντε„ αλουzινlου 15’’, συναγερzm. Ατρακ[ριστο, σε [ριστη κατ[σταση. Τιzk συζητkσιzη. Τηλ. 6986648943. ΠΛΕΙΤΑI DAEWOO 800cc, zοντjλο ’00, zε air condition, καινοnρια λ[στιχα, zια 4αδα χιονολ[στιχα, καινοnριο αzορτισjρ, zε 100.000 χλz. Jεκτm„ κ[θε jλεγχο„. Τηλ. 6985800657. ΠΛΕΙΤΑI GOLF 4 1.8 turbo, full extra, 420 hp. Τιzk 10.500 (συζητkσιzη). Τηλ. 6984454849. ΠΛΕΙΤΑΙ SUZUKI GRAND VITARA 1600CC, zοντjλο 8/04, χρ~zα zπεζ zεταλλικm, 95.000 χλz., full extra, βιβλlο service, ατρακ[ριστο, πρ~το χjρι, ιδι~τη„. Τιzk: 8.500 ευρ~. Τηλ. 6976720807. ΠΛΕΙΤΑΙ SKODA OCTAVIA, zοντjλο H04, 1800cc, 4x4. Τιzk συζητkσιzη. Τηλ. 6944532365. ΠΛΕΙΤΑΙ Fiat Panda 1250cc, zοντjλο 11/05, 50.000 χλz, χρ~zατο„ λαχανl. Τιzk: 5.000 ευρ~. Τηλ. 2237025612, 6978590696. ΠΛΕΙΤΑI τζιπ LAND ROVER FREELANDER 188cc, 125hp, ατρακ[ριστο, full extra. Τιzk: 5.800 ευρ~. Τηλ. 6979223694. ΠΛΕΙΤΑI SEAT IBIZA 1400cc, 101hp, zοντjλο 2002 zε 75000km. Jιαθjτει κλιzατισzm, υδραυλικm τιzmνι, υπολογιστk ταξιδιοn, ηλεκτρικ[ παρ[θυρα εzπρm„, συναγερzm. Πρmσφατο zεγ[λο servis και καινοnργια λ[στιχα. Τιzk 3500 ευρ~. Τηλ. 6944563313. ΠΛΕΙΤΑΙ VW Passat 1.600 cc, zοντjλο ‘98, 110.000 χλz, σε αρlστη κατ[σταση, zε ηλ. παρ[θυρα & καθρjφτε„, A/C, συναγερzm, immobilizer. Jεκτm„ κ[θε jλεγχο„. Τιzk: 6.000 ευρ~ zετρητ[. Τηλ. 6944563313. ΠΛΕΙΤΑI LADA NIVA 2002, πρ[σινο, zε 54.000 χλz. Τιzk: 2.900 ευρ~. Τηλ. 6977500332. ΠΛΕΙΤΑΙ NISSAN SYNNY 1400cc, zοντjλο ’93, 188.000 χλz, χρ~zα λευκm. 6972053346. ΠΛΕΙΤΑI MERCEDES C200, 1800cc, 163HP, χωρl„ τεκzkριο, 78.000 χλz., zοντjλο 2003, σε [ριστη κατ[σταση, φυλ[σσεται σε γκαρ[ζ. Jεκτm„ κ[θε jλεγχο„. Τιzk: 14.500 ευρ~. Τηλ. 6974096857. ΠΛΕΙΤΑI Jeep Cherokee 2.400cc. Τηλ. 6973744901. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκlνητο Lada Niva 1700cc, 08/2006, 25000km, zε σχ[ρε„ οροφk„, προβολεl„ οzlχλη„, συναγερzm, Air Condition, υδραυλικm τιzmνι, ρ[διο CD MP3, σε [ριστη κατ[σταση. Τιzk 6.500 ευρ~. Τηλ. 6976787696 ΠΛΕΙΤΑI τζιπ SUZUKI SAMURAI 1300cc, zοντjλο 2000. Τηλ. 6988627180. ΠΛΕΙΤΑI MITSUBISHI COLT 1300cc, zοντjλο 2000 & χρ~zατο„ zπλε. Τηλ. 6976079375. ΠΛΕΙΤΑΙ OPEL CAMPO 4x4 zοντjλο ’93, βενζινοκlνητο, καταλυτικm zε καινοnρια λ[στιχα και αzορτισjρ. Αλλαγk και zε zικροzεσαlο ΙΧ επιβατικm zοντjλο 2001 και νεmτερο. Τιzk: 4.000 ευρ~, συζητkσιzη. Τηλ. 6979400552. ΠΛΕΙΤΑΙ HYUNDAI SANTA FE σε [ριστη κατ[σταση zε δερz[τινα καθlσzατα, κοτσαδmρο, ηλιοροφk. Τιzk: 14.000 ευρ~. Τηλ. 6973261924. ΠΛΕΙΤΑΙ MERCEDES VITO 110D turbo diesel, zοντjλο ’99. dδεια για αγροτικm- επαγγελzατικm. Τηλ. 6981501043. ΠΛΕΙΤΑI SUV 4x4 z[ρκα„ MAZDA TRIBUTE 2000cc, zοντjλο 2003, χρ~zατο„ zπλε, ατρακ[ριστο, zε ζαντολ[στιχα, ηλιοροφk, δερz[τινα καθlσzατα, pull bar, σχ[ρα σκι, mp3 player, ηχοσkστηzα, full extra, zε 100.000 χλz. Jεκτm„ κ[θε jλεγχο„. Τιzk ευκαιρlα„: 10.500 ευρ~. Τηλ. 6974405823. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκlνητο Renault Laguna 1600cc, zοντjλο 2001, χρ~zατο„ ασηzl πjρλα, 78.000 χλz., full extra. Τηλ. 6983510744. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκlνητο Nissan Primera 1600cc, zοντjλο ’98, σε [ριστη κατ[σταση, προστατευzjνο σε γκαρ[ζ. Τηλ. 6972888565. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτοκlνητο NISSAN PRIMERA 1600 cc, zοντjλο ’98, ατρακ[ριστο. Jεκτm„ κ[θε jλεγχο„. Τηλ. 6972888565. ΠΛΕΙΤΑI αυτοκlνητο PAJERO PANIN 1800cc, zε ζ[ντε„ αλουzινlου, χρ~zατο„ ασηzl, σε [ριστη κατ[σταση. Τηλ. 2237024564.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnρια επιπλωzjνη γκαρσονιjρα 40 τ.z. zε τζ[κι. Τηλ. 6972888334. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγειο 3αρι 95 τ.z. zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Αlγινα„ 1. Τηλ. 6977244170. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγειο διαzjρισzα 80 τ.z., zε αυτονοzlα θjρzανση„, π[ρκινγκ, zεγ[λη αυλk & κkπο, διπλ[ απm το 2ο Γυzν[σιο. Τιzk: 260 ευρ~ (συζητkσιzη). Τηλ. 2237023437, 2237025256. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnρια επιπλωzjνη γκαρσονιjρα - studio κοντ[ στο κjντρο. Τηλ. 6974707561. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 2ου ορmφου, στην οδm Εθνικk„ Αντιστ[σεω„ 5. Τηλ. 2109737334, 6978282502. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι zε αυτmνοzη θjρzανση στη Λαγκαδι[. Τιzk: 170 ευρ~. Τηλ. 6974114496. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι zε αυτmνοzη θjρzανση στον Κ[τω Ξηρι[. Τηλ. 6989723005. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnριο, [νετο διαzjρισzα 45 τ.z., επιπλωzjνο k zη, zε zεγ[λη βερ[ντα & αποθkκη, επl τη„ Χρ. Καραπιπjρη. Τιzk προσιτk. Τηλ. 2237023112, 6973764830, 6938566898. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 50 τ.z. zε αυτονοzlα, πλησlον ΤΕΙ και CINEMA. Τιzk: 200 ευρ~. Τηλ. 2237024122, 6937808083. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ νεmδzητε„ γκαρσονιjρε„, επιπλωzjνε„, στην οδm Μεγ. Αλεξ[νδρου 30, κοντ[ στο 1ο Jηz. Σχολεlο, στη Λαγκαδι[. Τιzk προσιτk. Τηλ. 6982668160. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατοικlα, κατασκευk„ 2007, zε καθιστικm, κουζlνα, λουτρm και 3 υ/δ στο Μεγ[λο Χωριm. Τηλ. 6977901496. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση, ενεργειακm τζ[κι και θjα, στην οδm Κολοκοτρ~νη 5. Τιzk: 250 ευρ~. Τηλ. 2237022766, 6984345869. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι στο Καρπενkσι. Τηλ. 2237024585. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ υπmγεια γκαρσονιjρα στο Καρπενkσι. Τηλ. 2237024585. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 45 τ.z., 1ου ορmφου, zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Νικ. Στρ[του 36. Τηλ. 6979221285,6946001324. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγειο διαzjρισzα 45 τ.z., zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Νικ. Στρ[του 36. Τηλ. 6979221285, 6946001324. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι πλkρω„ επιπλωzjνο, zε τζ[κι και πανοραzικk θjα, χωρl„ κοινmχρηστα, στην οδm Γενναδlου 5. Τιzk λογικk. Τηλ. 2237022697, 6976768870. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χ~ρο„ στ[θzευση„ σε κλειστm γκαρ[ζ, στην οδm Αγ. Νικολ[ου. Τηλ. 2237022697, 6976768870. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο, καινοnριο, διαzπερj„, zε αυτmνοzη θjρzανση, δlπλα στο Γηροκοzεlο. Τηλ. 6979117800-801, 2237021061. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη zονοκατοικlα 80 τ.z. zε αυτmνοzη θjρzανση, για σεζmν k επ’ αmριστον, στο Ν. Jερz[τι (Μεγ[λο Χωριm). Τηλ. 6972888139, 6976778825. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zεζονjτα zε 3 υ/δ, επιπλωzjνη, zε αυτmνοzη θjρzανση & τζ[κι. Κατ[λληλο & για φοιτητj„. Τιzk: 330 ευρ~. Τηλ. 6978892853. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφεlο 50 τ.z. κ[τω απm την επmπτρια εργασlα„, στην οδm Αγ. Νικολ[ου 1. Τηλ. 6947008036. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι zε αυτmνοzη θjρzανση, χωρl„ κοινmχρηστα, στη Λαγκαδι[. Τηλ. 6976550497. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεmδzητο διαzjρισzα 72 τ.z., 2ου ορmφου, επιπλωzjνο, zε 2 υ/δ, αποθkκη & π[ρκινγκ, σε κεντρικm σηzεlο. Τηλ. 6974452745, 2109622637. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση, πλησlον 2ου Jηz. Σχολεlου. Τηλ. 6980796478. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 52 τ.z. πλkρω„ επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση. Τηλ. 2237023340, 6976686352. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα ηzιεπιπλωzjνη, zε αυτmνοzη θjρzανση, 10 z. απm την πλατεlα. Τηλ. 6987234274. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι zε αυτmνοzη θjρzανση στον Κ[τω Ξηρι[. Τηλ. 6977599681, 2641058575. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο χωρl„ κοινmχρηστα, δlπλα στο 3ο Jηz. Σχολεlο. Τηλ. 6981308457, 6937812252. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο zε αυτmνοzη θjρzανση. Τηλ. 2237023697. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγειο 70 τ.z. περlπου, zε 2 υ/δ, ξεχωριστk εlσοδο, αυτmνοzο, διαzπερj„, ηλιmλουστο, zερικ~„ επιπλωzjνο (εφmσον ζητεlται). Τιzk: 150 ευρ~. Τηλ. 2237080601, 6985645859. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι καινοnριο, ρετιρj, zε τζ[κι & αυτmνοzη θjρzανση, δlπλα στο Γηροκοzεlο. Τηλ. 6979117800-01, 2237021061. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnριο ισmγειο κατ[στηzα 80 τ.z. zε αυτmνοzη θjρzανση, για mλε„ τι„ χρkσει„, δlπλα στο Γηροκοzεlο. Τηλ. 6943068288, 6979117802, 2237022742. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 90 τ.z., 1ου ορmφου, zε 4 υ/δ & αυτmνοzη θjρzανση, για επαγγελzατικk στjγη, στο κjντρο τη„ πmλη„, στην οδm Ιεροzνkzονο„ 4. Τηλ. 2237022766. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα, zε αυτmνοzη θjρzανση, στη Λαγκαδι[. Τηλ. 6984760494. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνο 2αρι, zε αυτmνοzη θjρzανση, στη Λαγκαδι[. Τηλ. 6984760494. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 84 τ.z., σε καινοnρια πολυκατοικlα, στην οδm Προυσιωτlσση„ 29. Τηλ. 2237024148. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 35 τ.z., ρετιρj, 3ου ορmφου, φρεσκοβαzzjνο & ανακαινισzjνο, πλησlον Οδοντιατρικk„ Σχολk„ και Νοσοκοzεlων Παlδων, στο Γουδl. Τηλ. 6944344804. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγειο 3αρι jναντι ΚΤΕΛ. Τηλ. 2237023754, 6974409450. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωzjνα δωz[τια στο Καρπενkσι. Τηλ. 6976189613. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγειο 2οροφη„ οικlα„ zε χολ, κουζlνα, wc, σmzπα πετρελαlου, θjα, πλkρω„ επιπλωzjνο, πλησlον κεντρικk„ πλατεlα„. Τηλ. 22370-23044. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 42 τ.z., επιπλωzjνο, zε λlγα κοινmχρηστα, στην οδm Αφροδlτη„. Τηλ. 6976899180. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnριο επιπλωzjνο διαzjρισzα για σεζmν (Οκτ~βριο„-Ιοnλιο„) για δ[σκαλο, καθηγητk κ.ο.κ., δlπλα στο κολυzβητkριο. Τηλ. 6971959290. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 55 τ.z., διαzπερj„, 1ου ορmφου, ηzιεπιπλωzjνο, zε τζ[κι & υπmγειο γκαρ[ζ, απjναντι απm το Πανmραzα. Τηλ. 6972318105. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνο διαzjρισzα 55 τ.z. σε καινοnργια πολυκατοικlα κοντ[ στο κjντρο. Τηλ. 2237024310, 2237080460. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι jναντι 2ου Jηz. Σχολεlου. Τιzk συζητkσιzη. Τηλ. 6944263592. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα 30 τ.z. zε αυτmνοzη θjρzανση στην οδm Ρ. Φεραlου 7. Τηλ. 6945064020. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πjτρινη επιπλωzjνη κατοικlα 40 τ.z. στο Μικρm Χωριm. Τηλ. 6936973174. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι jναντι Συνεδριακοn Κjντρου. Τηλ. 6972462371, 2109920729. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zονοκατοικlα 70 τ.z., επιπλωzjνη, zε τζ[κι & καλοριφjρ στη θjση «Ισι~zατα», στο Βουτnρο. Τιzk: 400 ευρ~. Τηλ. 6942274698. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ studio πλkρω„ εξοπλισzjνο, zε αυτονοzlα, ηλιακm θερzοσlφωνα, θjσει„ π[ρκινγκ, θjα, χωρl„ κοινmχρηστα. Τηλ. 2237080088, 6974466781. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγειο 3αρι zε τζ[κι, κkπο, χωρl„ κοινmχρηστα, στην οδm Ηφαlστου 10. Τιzk χαzηλk. Τηλ. 6934005639, 2231032345. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα 32 τ.z. πλkρω„ επιπλωzjνη, zε αυτmνοzη θjρzανση, παραπλεnρω„ Jικαστηρlων. Τηλ. 6977921245. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνο 2αρι, 3ου ορmφου, κοντ[ στο Νοσοκοzεlο. Τηλ. 2237023568, 6979099256. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι zε αυτmνοzη θjρzανση & τζ[κι στην οδm Τkλου 2. Τηλ. 6932979185, 6944103482. Κα Πmπη. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnριο 2αρι, 2ου ορmφου, πλkρω„ επιπλωzjνο, zε αυτονοzlα. Τηλ. 2237080650, 6972517167. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γωνιακm 2αρι 2ου ορmφου, zε εντοιχιζmzενη ηλ. κουζlνα, air condition, γραφεlο & βιβλιοθkκη, στον Αγ. Νικmλαο, πλησlον ηλεκτρικοn, στην Αθkνα. Τηλ. 6974010829, 6932295161. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα 35 τ.z., 1ου ορmφου, στη J[φνη, Αθkνα. Τηλ. 6978519718. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα στο κjντρο. Τηλ. 6977418250. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 55 τ.z., πλkρω„ επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Προυσιωτlσση„ 2. Τιzk λογικk. Τηλ. 2237025911, 6981610658. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnριο 4αρι 120 τ.z., πλkρω„ επιπλωzjνο, zε κλειστk θjση στ[θzευση„ & αποθkκη, πlσω απm τη Νοzαρχlα. Τηλ. 6977081490. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα 30 τ.z. προσmψεω„, 1ου ορmφου, ανακαινισzjνη, στην οδm Σεβαστlα„ 41 Ιλlσια Ζωγρ[φου, Αθkνα. Τηλ. 2237023393, 6973734896. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Γ. Καραϊσκ[κη. Τηλ. 2237080630, 6972274366. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 120 τ.z. πlσω απm τη Νοzαρχlα, στην οδm Κατσαντ~νη 2. Τηλ. 6946604879. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα 30 τ.z., 2ου ορmφου, πλησlον Πανεπιστηzlου Πειραι[. Τηλ. 6978519718. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnριο 3αρι zε zεγ[λη βερ[ντα & αποθkκη, στην οδm Χρ. Καραπιπjρη 16, κοντ[ στο 2ο Jηz. Σχολεlο. Τιzk λογικk. Τηλ. 2237023112, 6938566898. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 55 τ.z. zε αυτmνοzη θjρzανση, κοντ[ στην αγορ[. Τηλ. 6978891096. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, στη Λαzlα, διαzjρισzα 68 τ.z., 3ου ορmφου, διαzπερj„, επιπλωzjνο, γκαρ[ζ προαιρετικm, στην οδm Αβjρωφ 34-36. Τηλ. 6973829980, 6974904356. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι 1ου ορmφου, zε αυτmνοzη θjρzανση, zπmιλερ, zmνωση στην οδm Χαρ. Τρικοnπη 26. Τηλ. 2237023734, 6979169582. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγειο 3αρι zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Κατσαντ~νη 4, δlπλα στην Α/θzια Εκπαlδευση. Τηλ. 6977788958. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι στο Καρπενkσι. τηλ. 2237024585. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ 2αρια καινοnρια, επιπλωzjνα k zη, zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Αρzονlα„ 7. Τηλ. 6977949490, 6972261367. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα zε αυτmνοzη θjρzανση στον Κ[τω Ξηρι[. Τηλ. 6977599681. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα επιπλωzjνη k zη, jναντι Jηzαρχεlου. Τιzk συζητkσιzη. Τηλ. 6986017145. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 1ου ορmφου, zε αυτονοzlα θjρzανση„, επl τη„ οδοn Ιατρlδου. Τηλ. 6948599446. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα δnο δωzατlων, χολ, κουζlνα, zπ[νιο πλησlον πλατεlα„. Τιzk ευκαιρlα„. Τηλ. 6948599446. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ εξοχικk zονοκατοικlα 95 τ.z. πλkρω„ επιπλωzjνη, zε θjα, για 2 οικογjνειε„, στου„ Κορυσχ[δε„. Τιzk πολn καλk. Τηλ. 6942291937. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Π[τzου 16, στον Προφkτη Ηλlα. Τηλ. 2237025328. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα 40 τ.z. 1ου ορmφου, επιπλωzjνη, zε αυτmνοzη θjρzανση στην οδm Γενναδlου 6. Τηλ. 6973243114. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο, 1ου ορmφου, zε αυτmνοzη θjρzανση κοντ[ στο 2ο Jηz. Σχολεlο. Τηλ. 2237023311, 6947295661. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωzjνε„ νεmδzητε„ γκαρσονιjρε„ στη Λαγκαδι[. Τηλ. 6978503364, 6982668160. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zονοκατοικlα στην παραλlα Ραχ~ν Φθι~τιδα„ για θερινk k χειzερινk περlοδο. Τηλ. 6978503364, 6982668160. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι πλkρω„ επιπλωzjνο zε αυτmνοzη θjρzανση, τζ[κι, χωρl„ κοινmχρηστα, zε υπjροχη θjα στην οδm Γενναδlου 5. Τηλ. 6976768870, 2237022697. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 85 τ.z. στην οδm Γ. Κονδnλη 13, κοντ[ στην Εφορlα. Τηλ. 2237025236. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελzατικm„ χ~ρο„ zε zικρk κουζlνα & zπ[νιο στην οδm Γ. Κονδnλη 13, κοντ[ στην Εφορlα. Τηλ. 2237025236. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 60 τ.z. στην οδm Ζαχ. Παπαντωνlου 2, π[νω απm τα γραφεlα τη„ Ν.J., κοντ[ στην κεντρικk πλατεlα Καρπενησlου. Ιδανικm και για επαγγελzατικk στjγη. Τηλ. 6977278424, 2237080600. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι στη Θεσσαλονlκη, πλησlον Πανεπιστηzlου, ιδανικm για 1-2 φοιτητj„. Τηλ. 6972879173. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zονοκατοικlα zε 2 υ/δ, καθιστικm, κουζlνα, zπ[νιο, αποθkκη, θjρzανση & κkπο στο Μεγ. Χωριm. Τηλ. 6972440396. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 75 τ.z., 1ου ορmφου, επl τη„ οδοn Αθ. Καρπενησι~τη. Τηλ. 6972162956. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα zε αυτmνοzη θjρzανση, π[ρκινγκ, χωρl„ κοινmχρηστα. Τηλ. 6977701893. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnρια ευρnχωρη γκαρσονιjρα 35 τ.z. 1ου ορmφου, zε αυτmνοzη θjρzανση & καινοnρια επlπλωση, κοντ[ στο 2ο Jηz. Σχολεlο, στην οδm Ν. Στρ[του 74.

Τιzk λογικk. Τηλ. 2237021253. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 92 τ.z., zε αυτmνοzη θjρzανση, 2 υ/δ, 2 zπ[νια, κουζlνα, αποθkκη, στην οδm Ν. Στρ[του. Τηλ. 2237024424, 6976700766. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ επιπλωzjνε„ γκαρσονιjρε„. Τιzk λογικk. Τηλ. 2237023891. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι στην οδm Εθν. Αντιστ[σεω„ 5. Τηλ. 2109735481, 6974339392. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελzατικm„ χ~ρο„ 40 τ.z. κ[τω απm τη JΟΥ Καρπενησlου. Ιδανικm για γραφεlο k zικρm κατ[στηzα. Τηλ. 6949198770. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγειο 3αρι zε τζ[κι στον Πρ. Ηλlα. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝJΡZΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 45 τ.z. πλkρω„ επιπλωzjνο και εξοπλισzjνο, στον οδm Χαρ. Τρικοnπη 41. Τηλ. 2237023604. ΕΝ ΟΙΚ ΙΑ ΖΕ ΤΑΙ γκ αρσ ονιjρα 35 τ. z. 3ου ο ρmφο υ, πλk ρω „ επ ιπλ ωzjνη, zε α σανσjρ, π[ νω α πm τη ν τρ[πεζ α Πειρα ι~„. Τιzk πολ n κα λk. Τηλ . 2237023958, 6973707675. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατ[στηzα στην οδm Σπ. Τσιτσ[ρα 6. Τιzk λογικk. Τηλ. 6944548038. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα 35 τ.z. 1ου ορmφου, στην οδm Αγ. Νικολ[ου 23. Τηλ. 2237023393, 6973734896. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατ[στηzα 40 τ.z. επl τη„ Ζηνοποnλου 37 (jναντι JΕΗ). Τηλ. 2237024480. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 1ου ορmφου, στην οδm Jωδ~νη„ 6, στη Λαzlα. Τηλ. 6977329711. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι οροφοδιαzjρισzα zε αυτmνοzη θjρzανση & τζ[κι, σε [ριστη κατ[σταση, στην οδm Π[τzου. Κ. Κικk. Τηλ. 2237025993. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι πλkρω„ επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Π[τzου. Κ. Κικk. Τηλ. 2237025993. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι στην οδm Κυθkρων & Ζακnνθου, στον Κ[τω Ξηρι[. Τηλ. 6972444348. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 120 τ.z., 4ου ορmφου, zε 3 υ/δ, στην οδm Κατσαντ~νη 2. Κατ[λληλο και για γραφεlα. Τηλ. 6946604879. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση, δlπλα στο 3ο Jηz. Σχολεlο. Τηλ. 6937812252. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zεγ[λο ισmγειο 3αρι zε αυτmνοzη θjρzανση, επl τη„ Ν. Στρ[του & Στ. Γρανlτσα 7, κοντ[ στο 2ο Jηz. Σχολεlο. Τηλ. 2237023112, 6973764830, 6938566898. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 75 τ.z. 2ου ορmφου, χωρl„ κοινmχρηστα, zε αυτmνοzη θjρzανση, τζ[κι & βερ[ντε„ γnρω-γnρω, κοντ[ στου„ Αγ. Ευρυτ[νε„. Τιzk: 300 ευρ~. Τηλ. 6973805922. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα στην Π[τρα, δlπλα στο ΤΕΙ. Προτιzοnνται Ευρυτ[νε„ φοιτητj„. Τηλ. 6972444342. Κ. Χρ. Κουτροnzπα„. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 75 τ.z. zε αυτmνοzη θjρzανση στην οδm Ν. Στρ[του 53. Τηλ. 2237023340, 6976686352. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι σε καινοnρια πολυκατοικlα, στη Λαγκαδι[. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝJΡZΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισzjνο οροφοδιαzjρισzα zε zεγ[λε„ βερ[ντε„, θjα & αυτmνοzη θjρzανση, jναντι DIA. Τιzk: 300 ευρ~. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝJΡZΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι σε [ριστη κατ[σταση, zε αυτmνοzη θjρzανση & τζ[κι, στον Π[νω Ξηρι[. Τηλ. 6932915108. Κ. Γρηγmρη„. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνο 2αρι πλησlον Νοσοκοzεlου. Τηλ. 6981610658. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι διαzjρισzα στο κjντρο τη„ πmλη„. Τηλ. 2237023434. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο στην οδm Ζηνοποnλου 48. Τηλ. 6977360408. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνο studio σε καινοnρια πολυκατοικlα zε αυτmνοzη θjρzανση. Τηλ. 6999932550, 2641032550, 2641052568. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.z., 2ου ορmφου, πλkρω„ επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση στην οδm Αθ. Καρπενησι~τη 16. Τηλ. 6978351079, 2237025073. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zονοκατοικlα (για σεζmν k zmνιzα) 80 τ.z. πλkρω„ επιπλωzjνη, zε αυτmνοzη θjρzανση, τζ[κι, γκαρ[ζ & κkπο στον Πρ. Ηλlα. Τιzk: 500 ευρ~. Τηλ. 6942579364. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι 2ου ορmφου zε αυτmνοzη θjρzανση κοντ[ στο 2ο Jηz. Σχολεlο. Τηλ. 6973751839. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα zε θjα την πλατεlα. Τηλ. 6977418250. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 3ου ορmφου, γωνιακm, ηzιεπιπλωzjνο, π[νω απm την Τρ[πεζα Πειραι~„. Τηλ. 6976692084. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση στον Ξηρι[. Τηλ. 6977981653. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2χωρη γκαρσονιjρα 32 τ.z. ρετιρj, zε zεγ[λη βερ[ντα & θjα, πλησlον zετρm Πανmρzου, στου„ Αzπελmκηπου„. Τηλ. 6945476667. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnρια επιπλωzjνη γκαρσονιjρα κοντ[ στον Βερmπουλο. Τηλ. 6974302989. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο zε αυτmνοzη θjρzανση, δlπλα στο 2ο Jηz. Σχολεlο. Τηλ. 6973751839. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ρετιρj 55 τ.z στην οδm Σακαλk 10. Τηλ. 2237031811, 6973834658, 6907231553. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα 30 τ.z. zε αυτmνοzη θjρzανση στην οδm Ρ. Φεραlου 7. Τηλ. 6945064020. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα 30 τ.z. στην οδm Παπακυριαζk 4, στη Λαzlα. Τηλ. 6945064020. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι διαzπερj„ zε αυτmνοzη θjρzανση & ελ[χιστα κοινmχρηστα, στην dνω Κυψjλη. Τηλ. 6977432517. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.z., 2ου ορmφου, πλkρω„ επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Αθ. Καρπενησι~τη 16. Τηλ. 2237025073, 6978351079. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 100 τ.z. zε 2 υ/δ στην οδm Μεγ. Αλεξ[νδρου 19. Τηλ. 2237023304. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι καινοnριο, κεντρικm, επιπλωzjνο, zε τζ[κι & αυτmνοzη θjρzανση. Ενοικι[ζεται & για σεζmν. Τηλ. 6948517572. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγειο επιπλωzjνο 2αρι 55 τ.z. zε αυτmνοzη θjρzανση & τζ[κι. Τηλ. 6984080017. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι 102 τ.z. Τηλ. 6973982754. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνο 2αρι. Τηλ. 2237080304. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πjτρινη επιπλωzjνη zονοκατοικlα 85 τ.z. zε κkπο, στο Μικρm Χωριm. Τηλ. 6945476667. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zεγ[λη, καινοnρια, επιπλωzjνη γκαρσονιjρα, χωρl„ κοινmχρηστα, στη Λαγκαδι[. Τιzk: 200 ευρ~. Τηλ. 6988808087. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγεια οικlα 50 τ.z. στο Μεγ[λο Χωριm. κ. dννα. Τηλ. 6932240686, 6947429176. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα στην οδm Κατσαντ~νη 4. Τιzk προσιτk. Τηλ. 2237025259. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα 47 τ.z. σε ισmγειο zονοκατοικlα„ που βλjπει σε αυλk, στην οδm Αθ. Καρπενησι~τη 84. Τηλ. 2237022726, 6976692084. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Αφροδlτη„ 11, απjναντι απm τη στεγασzjνη λαϊκk αγορ[. Τηλ. 6976868880. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ 2 καινοnρια διαzερlσzατα 75 τ.z. jκαστο, zε τζ[κι. Το jνα 2ου mροφο, επιπλωzjνο zε ψυγεlο και κουζlνα. Τηλ. 2231032345, 6939005639. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 55 τ.z. περlπου πλkρω„ επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση στο 1ο Jηz. Σχολεlο, κοντ[ στο ΤΕΙ, στην οδm Καφαντ[ρη & Νικολ[ου. Τηλ. 6981501043. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnριο 2αρι διαzjρισzα zε αυτmνοzη θjρzανση στην οδm Π[τzου 16 στον Κ[τω Ξηρι[. Τηλ. 2237025328, 6974989663. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι zε αυτmνοzη θjρzανση, πλkρω„ επιπλωzjνο, zε τζ[κι και π[ρκινγκ σε νεmκτιστη πολυκατοικlα, στην οδm Χρ. Κατσ[zπα 4, στο δρmzο του Γηροκοzεlου. Τηλ. 6976768870, 2237022697. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnργιο πολυτελj„ studio, πλkρω„ επιπλωzjνο – εξοπλισzjνο, χωρl„ κοινmχρηστα, σε κεντρικm σηzεlο τη„ πmλη„. Τηλ. 6977893247. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα 50 τ.z. zε τζ[κι στον Προφkτη Ηλlα. Τηλ. 6976176700. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνο 2αρι 53 τ.z. zε αυτmνοzη θjρzανση κοντ[ στη φοιτητικk εστlα, στη Λαzlα. Τηλ. 6977352559. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.z. επιπλωzjνο zε αυτmνοzη θjρzανση. Τηλ. 2237025082, 6973080165. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο zε αυτmνοzη θjρzανση στην οδm Αθ. Καρπενησι~τη, απjναντι απm το 4ο Jηz. Σχολεlο. Τηλ. 6976868880. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δnο 2αρια zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Ηφαlστου. Τηλ. 6972888152. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο zε αυτmνοzη θjρzανση, χωρl„ κοινmχρηστα. Τηλ. 2237023893.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΖΗ Τ εργασlα στην περιοχk του Καρπενησlου zε αντικεlzενο τι„ διακοσzkσει„, κατασκευj„ & συντηρkσει„ κτηρlων & κτηz[των. Μερικk k ολικk απασχmληση. Τηλ. 6934619179. Αντρmγυνα και [τοzα ΖΗ ΤAME zmνιzη δουλει[ σε ελληνικ[ εστιατmρια σε Γερzανlα-Ολλανδlα. Jωρε[ν διαzονk, διατροφk, ασφ[λεια. Τηλ. 6984461854. Κυρlα zε εzπειρlα ΖΗ ΤΑ εργασlα παντm„ τnπου. Τηλ. 6973532467. Βοηθm„ βρεφοκmzου-παιδοκmzου zε προϋπηρεσlα, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φnλαξη zικρ~ν παιδι~ν & βρεφ~ν, πρωινj„ & απογευzατινj„ ~ρε„. Τηλ. 6978330506. Γυναlκα ΖΗ ΤΑ εργασlα παντm„ τnπου, τι„ πρωινj„ ~ρε„. Τηλ. 6979294422. ΖΗ Τ εργασlα ω„ zπjιzπι σlτερ. Τηλ. 6981308457, 6937812252. ΖΗ ΤΕ ΤΑΙ γυναlκα, κ[τοχο„ αυτοκινkτου, για πρωινk δουλει[ σε ξεν~να. Τηλ. 6972276829. ΖΗ ΤΕ ΤΑΙ αγροτεz[χιο, zη καλλιεργkσιzο, jκταση„ 2-4 στρ., αποχαρακτηρισzjνο, προσβ[σιzο, πλησlον οικισzοn, στην Ευρυτανlα. Κο„ Jηzkτρη„. Τηλ. 6972698598. Ελληνlδα κυρlα, πρ~ην νοσοκmzα, zε zεγ[λη εzπειρlα, ΖΗ ΤΑ εργασlα. Τηλ. 6945453584. Σοβαρk Ελληνlδα κυρlα, zε Ι.Χ. αυτοκlνητο, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ καθαριmτητα σπιτι~ν κι [λλε„ οικιακj„ εργασlε„, εντm„ Ευρυτανlα„. Τηλ. 6975746775. Ελληνlδα κυρlα zε zεγ[λη εzπειρlα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φροντlδα ηλικιωzjνων και τη δηzιουργικk και υπεnθυνη φnλαξη παιδι~ν. Τηλ. 6973676847. ΖΗ ΤΕ ΤΑΙ zονοκατοικlα για ενοικlαση εντm„ πmλεω„ Καρπενησlου, κατ[ προτlzηση zε τζ[κι. Τηλ. 6974222333. Κυρlα απm Βουλγαρlα ΖΗΤΑ εργασlα ω„ εσωτερικk για τη φnλαξη ηλικιωzjνων. Τηλ. 6981484663. Ο Ραδιοτηλεοπτικm„ Οργανισzm„ Κεντρικk„ Ελλ[δα„ STAR A.E. ΖΗ ΤΑ 2 συνεργ[τε„ για την επ[νδρωση του διαφηzιστικοn τzkzατο„ στον νοzm Ευρυτανlα„. Προσφjρονται πολn ικανοποιητικj„ αzοιβj„ & παρjχεται δωρε[ν εκπαlδευση. Επιθυzητ[ Προσmντα: Προϋπηρεσlα σε πωλkσει„. Καλm χειρισzm ηλεκτρονικοn υπολογιστk. Ικανοποιητικk και επιzεληzjνη εzφ[νιση. Επικοινωνιακm ταλjντο. Πληροφορlε„: 2231046725. Υπεnθυνο„: κ. Νικmπουλο„ Γι[ννη„. Αντρmγυνα και [τοzα ΖΗ ΤΑΜΕ για zmνιzη δουλει[ σε ελληνικ[ εστιατmρια σε Γερzανlα-Ολλανδlα, δωρε[ν διαzονk, διατροφk, ασφ[λεια. Τηλ. 6984461854. ΖΗ ΤΟΥ ΝΤΑΙ β[τα zε χ~zα για χωρ[φι. Τηλ. 2237024585. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ οικmπεδο για αγορ[ στο Καρπενkσι, αλλ[ και στην ευρnτερη περιοχk, jω„ 50.000 ευρ~. Τηλ. 6986648943. ΖΗ Τ εργασlα παντm„ τnπου. Εlzαι νοσοκmzα και φυσιοθεραπεnτρια 55 ετ~ν. Jουλεnω χωρl„ ρεπm. Κα Κατερlνα. Τηλ. 6997682524. Βουλγ[ρα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ω„ εσωτερικk ηλικιωzjνου„, κατ[κοιτου„, παιδι[, οικιακj„ εργασlε„, καθ~„ και δουλειj„ σε ταβjρνα, πανσιmν. Τηλ. 6992531891. Κυρlα zε πεlρα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ υπεnθυνα τη φnλαξη παιδι~ν, απm βρεφικk jω„ σχολικk ηλικlα, zε δυνατmτητα βοkθεια„ και στη zελjτη των zαθηz[των του„. Τηλ. 6932988422. ΖΗ ΤΕ ΤΑΙ [τοzο, το οποlο να διαzjνει στη Λαzlα, αλλ[ να εργ[ζεται στο Καρπενkσι, για την κοινk καθηzερινk zεταφορ[ zε στmχο την εξ ηzισεlα„ δαπ[νη στα jξοδα ταξιδιοn. Τηλ. 6942482261.

ΙΑΦΟΡΑ

ΠΛΟΥΝΤΑI 1 πmρτα ξnλινη, 1 σιδkρου, 2 παρ[θυρα ξnλινα, 25 ευρ~ jκαστο, καθ~„ και δι[φορα διπλ[ τζ[zια 10 ευρ~ jκαστο. Τηλ. 2237080601, 6985645859. ΠΛΕΙΤΑI επαγγελzατικm„ χ~ρο„ 110 τ.z. και zjρο„ υπογεlου, στην οδm Κοσz[ Αιτωλοn 9. Τιzk: 200.000 ευρ~. Τηλ. 6974706506. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελzατικm„ χ~ρο„ στην οδm Κοσz[ Αιτωλοn 9 (Μουσικj„ Επαφj„). Τιzk: 600 ευρ~. Τηλ. 6974706506. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnριο κατ[στηzα δlπλα στο ΙΚΑ, κατ[λληλο για πολλj„ χρkσει„ (γραφεlο, καφενεlο κ.ο.κ.), zε [νετο χ~ρο, wc, & χαzηλm ενοlκιο. Τηλ. 6989957988. ΠΛΕΙΤΑI k ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιχεlρηση lντερνετ καφjzπιλι[ρδα, 200 τ.z., στο κjντρο τη„ πmλη„, Κοσz[ Αιτωλοn 23, λmγω zεταν[στευση„. Τηλ. 6984296606. ΠΛΕΙΤΑI λ[δι απm τι„ Ρ[χε„ Φθι~τιδα„, σε προσιτk τιzk. Τηλ. 6986112388. ΠΛΕΙΤΑI πλkρη„ καινοnριο„ εξοπλισzm„ καφετjρια„zπαρ. Τηλ. 6986163828. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 χ~ροι, 300 τ.z. jκαστο„. Ο 1ο„ mροφο„ πλησlον JΕΗ (600 ευρ~) & ο 2ο„ mροφο„ κ[τω απm τη JΕΗ (300 ευρ~). Τηλ. 2237022131. ΠΛΕΙΤΑΙ επαγγελzατικm„ εξοπλισzm„, σχαριjρα υγραερlου διπλk, παγοzηχανk 40 κιλ~ν, ψυγεlο-π[γκο„, πλυντkριο πι[των, λ[ντζα τριπλk, 2 ποτηριjρε„ τοlχου & ερz[ριο zε ψnκτη. Τιzj„ λογικj„. Τηλ. 6981177489. ΠΛΕΙΤΑΙ ψυκτικm zηχ[νηzα (ψυγεlο) για επαγγελzατικm αυτοκlνητο (κατ[λληλο για κρjατα, ψ[ρια, φροnτα). Τηλ. 6988070832. ΧΑΘΗΚΕ σκυλl ρ[τσα„ Σjτερ, θηλυκm, ασπρmzαυρο, σκουρmχρωzο, zε zπλε λουρl & πρ[σινο zπlπερ, στη «Βρnση Ζαχαρ[κη», στην περιοχk τη„ Φουρν[„. Jlνεται και αzοιβk. Τηλ. 6942275715. ΠΛΕΙΤΑΙ κατ[στηzα 160 τ.z. στην πρ~ην JΑΒΙΕ. Τηλ. 6972393044. Φιλmλογο„ zε πολυετk πεlρα ΠΑΡΑ Ι ΕΙ ιδιαlτερα zαθkzατα σε zαθητj„ δηzοτικοn, γυzνασlου & λυκεlου, καθ~„ και ιδιαlτερα αγγλικ~ν, zεzονωzjνα k οzαδικ[. Τηλ. 2237023112, 6938566898. ΠΛΕΙΤΑΙ καντlνα πλkρω„ εξοπλισzjνη. Τηλ. 2237041086, 6970925358. ΠΛΕΙΤΑI σmzπα πετρελαlου κεροζ[ν, zεταχειρισzjνη, σε [ριστη κατ[σταση. Τιzk: 170 ευρ~. Τηλ. 6976899180. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 καταστkzατα 250 τ.z. το καθjνα k 1 κατ[στηzα 500 τ.z. στην πρ~ην JΑΒΙΕ. Τηλ. 6972393044. ΠΛΕΙΤΑΙ πι[νο ρ~σικο, z[ρκα„ BELARUS, καλοδιατηρηzjνο. Τηλ. 6947049883. ΠΛΕΙΤΑI επιχεlρηση zε εlδη οικιακ~ν συσκευ~ν, στην οδm Αθ. Καρπενησι~τη 42, στη zισk τιzk. Τηλ. 2237023601. ΠΛΕΙΤΑI τριφnλλι, [χυρο & χορτ[ρι. Τηλ. 6932396375. Πτυχιοnχο„ Παιδαγωγικοn Τzkzατο„ Jηzοτικk„ Εκπ/ση„ ΠΑΡΑ Ι ΕΙ ιδιαlτερα zαθkzατα και αναλαzβ[νει την καθηzερινk προετοιzασlα zαθητ~ν Jηzοτικοn. Τηλ. 6978531770. ΠΛΕΙΤΑI επιχεlρηση jτοιzων ενδυz[των στο κjντρο τη„ πmλη„. Τηλ. 6945776025. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικmπεδο 400 τ.z. jναντι ΙΚΑ. Τηλ. 6976926399. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ π[ρκινγκ αυτmνοzο zε αποθkκη στην οδm Σακκαλk. Τηλ.6974707561. ΠΛΕΙΤΑΙ ουζερl-zεζεδοπωλεlο στην οδm iδρα„ 4, στον Ξηρι[. Τηλ. 6973024007. Κ. Κ~στα„. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ηzιυπmγειο κατ[στηzα 85 τ.z. στην οδm Αθ. Καρπενησι~τη 60. Τιzk χαzηλk. Τηλ. 6934005639, 2231032345. ΠΛΕΙΤΑΙ ο εξοπλισzm„ (ρ[φια-γmνδολε„ κ.λπ.) του καταστkzατο„ «ΣΕΗΟΣ», λmγω ανακαlνιση„. Τηλ. 2237089000. ΠΛΕΙΤΑΙ αυτmzατο„ πωλητk„ τσιγ[ρων. Τιzk: 900 ευρ~. Τηλ. 6979512099. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατ[στηzα 35 τ.z. στην οδm Κονδnλη 4. Τηλ. 6974305119. Τελειmφοιτη Φιλολογlα„ Πανεπιστηzlου Ιωαννlνων ΠΑΡΑ Ι ΕΙ ιδιαlτερα zαθkzατα σε zαθητj„ Jηzοτικοn & Γυzνασlου & καθηzερινk προετοιzασlα σε zαθητj„ Jηzοτικοn. Τηλ. 2237025911, 6972187047. ΠΛΕΙΤΑI zεzονωzjνα k ολmκληρο„ πλkρη„ εξοπλισzm„ εστιατορlου (τραπεζοκαθlσzατα, ψυγεlα, γκριλιjρα κ.α.). Τιzk λογικk. Τηλ. 6981177489. ΠΛΟΥΝΤΑΙ χειροποlητα ξnλινα παγκ[κια εξωτερικοn χ~ρου zε zαξιλ[ρε„. Τιzk χαzηλk. Τηλ. 6981177489. ΠΛΕΙΤΑI αχρησιzοποlητη χmβολη zε δ~ρο χ[λκινα zπρlκια. Τιzk πολn καλk. Τηλ. 6981177489. Μουσικm„ παραγωγm„ & καθηγητk„ zουσικk„ ΠΑΡΑ Ι ΕΙ zαθkzατα κλασσικοn & zοντjρνου πι[νου, αρzονlου, συνθεσ[ιζερ, φωνητικk„ ορθοφωνlα„ και θεωρητικ~ν. Τηλ. 6932755765. Καθηγkτρια Αγγλικ~ν ΠΑΡΑ Ι ΕΙ zαθkzατα. Τηλ. 6978413977. Μαθηzατικm„ ΠΑΡΑ Ι ΕΙ ιδιαlτερα zαθkzατα σε zαθητj„ Γυzνασlου-Λυκεlου, για τι„ εξετ[σει„ Σεπτεzβρlου, αλλ[ και τη νjα χρονι[. Τιzj„ λογικj„. 6981283921. ΠΛΕΙΤΑΙ εξοπλισzm„ καταστkzατο„ καλλυντικ~ν & κοσzηz[των (διακοσzητικ[ π[νελ κ.α.). Τηλ. 2237021391. ΠΛΕΙΤΑI σνακ-zπαρ-καφενεlο στην οδm Προυσιωτlσση„ 4, στην καινοnρια λαϊκk. Τηλ. 6984553367.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η εταιρεlα φωτοβολταïκ~ν συστηz[των Archikatt Solar, αναζητ[ νjου„, δυναzικοn„ συνεργ[τε„ για την προ~θηση των καινοτmzων προϊmντων και υπηρεσι~ν τη„. Oι ενδιαφερmzενοι αποστεlλατε [zεσα βιογραφικm σηzεlωzα στo: konstantinos.parisis@ hotmail.com.

ΝΕΕΣ

ΠΛΟΥΝΤΑI καινοnρια οροφοδιαzερlσzατα 80 τ.z. zε αποθkκη, γκαρ[ζ, αυτmνοzη θjρzανη„, zπmιλερ. Τιzj„ προσιτj„. Τηλ. 6932814909. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ποτιστικm αγρmκτηzα 3 στρ., απjναντι απm το Σαλοnν. Τηλ. 6978519718. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περlπτερο στην οδm Γ. Κονδnλη & Αθ. Καρπενησι~τη. Τηλ. 6978892377, 2237023223. ΠΛΕΙΤΑI υγιk„ επιχεlρηση εzπορlου εσωροnχων στο κjντρο Καρπενησlου, επl τη„ οδοn Ζηνοποnλου, λmγω zεταδηzmτευση„. Τηλ. 2237080144 ~ρε„ καταστηz[των.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ:ρτη 25 ΑπριλJου 2012 / ΣελJδα 28

Θ9ΜΑΣ Κ9ΤΣΙΑΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

ζητ ε ψφο κυβρνηση

συνHχεια απK τη σελJδα 10

απονHYουν εLσηYα σαν «ευεργHτεc». ΕσεJc προσωπικ: εργ:ζεστε σε Yια κρατικI εταιρεJα... του καπιταλισYοL, στα Ελληνικ: ΠετρHλαια. Τελικ: πεJτε Yαc -η τιYI τηc αYKλυβδηc αγγJζει τα 2 ευρ]- YIπωc η εταιρεJα σαc κερδοσκοπεJ; Τι πρKταση Hχετε για την ακρJβεια των προϊKντων; Κ:νετε λ:θοc. Τα Ελληνικ: ΠετρHλαια εJναι ιδιωτικ: εδ] και περισσKτερο απK 12 χρKνια. Το π]c Hγινε αυτK εJναι YJα ακKYα αYαρτωλI ιστορJα. ΑυτI τη στιγYI το 65% των Yετοχ]ν βρJσκεται στα χHρια ιδιωτ]ν, Yε YεγαλοYHτοχο τον Λ:τση, που Hχει και τον Hλεγχο τηc διοJκησηc. Τ]ρα ξεπουλιHται και το υπKλοιπο 35% που εJχε το δηYKσιο για να πληρωθοLν οι δανειστHc Yαc, σLYφωνα Yε τα YνηYKνια, σε τιYI που αντιστοιχοLν στα κHρδη δLο YKλιc ετ]ν. Αν ο ΕλληνικKc λαKc δεν τουc απαλλ:ξει Yε την ψIφο του στιc εκλογHc, θα πρHπει να λογοδοτIσουν στη δικαιοσLνη. Gσο για τιc τιYHc των καυσJYων, θα πρHπει να ξHρει ο ΕλληνικKc λαKc, και Kλοι Kσοι πολL εLκολα χ:φτουν τα ψHYατα Kσων προτεJνουν σαν λLση το ξεποLληYα τηc δηYKσιαc περιουσJαc, Kτι Kσο τα ΕΛ.ΠΕ. Iταν 'ηYKσια, το κρ:τοc YHσα απK αυτ: YποροLσε να ασκεJ Hνα σηYαντικK Hλεγχο στιc τιYHc σε Kλη τη χ]ρα, ιδιαJτερα στιc αποYονωYHνεc περιοχHc Kπωc η ΕυρυτανJα, YHσα απK την εYπορικI τουc εταιρεJα και τα πρατIρι: τουc. ΣIYερα που εJναι ιδιωτικ: τα ΕΛ.ΠΕ. χ:θηκε κ:θε δυνατKτητα ελHγχου στιc τιYHc και η εταιρεJα παJζει πλHον Yε τουc γνωστοLc κανKνεc του Yοιρ:σYατοc των αγορ]ν και την απK κοινοL διαYKρφωση των τιY]ν. Τα περJ ελεLθερου ανταγωνισYοL εJναι χωρJc περιεχKYενο. ΓJνεται Hτσι η τKσο αναγκαJα ενHργεια, εYπKρευYα στα

χHρια των ιδιωτ]ν απK κοινωνικK αγαθK στα χHρια του κρ:τουc. Σχετικ: Yε τον νοYK Yαc, ποιο εJναι το πρKγραYY: «των 100 ηYερ]ν» και οι προτ:σειc σαc; Στο ερ]τηYα σαc αυτK νοYJζω Kτι δεν θα YποροLσε να υπ:ρχει πρKγραYYα 100 I 200 ηYερ]ν απK Yια αυριανI κυβHρνηση τηc Αριστερ:c για την ΕυρυτανJα. Αν Hπρεπε να υπ:ρξει Hνα τHτοιο πρKγραYYα, αυτK πιστεLω Kτι θα αφοροLσε τιc τοπικHc I περιφερειακHc αρχHc στη β:ση ενKc γενικοL κυβερνητικοL πλαισJου και Kχι Yιαc κεντρικIc κυβHρνησηc. Π:ντωc Hνα τHτοιο πρKγραYYα απK την σηYερινI κυβερνητικI συYYαχJα εJναι στην κατεLθυνση ακKYα YεγαλLτερων περικοπ]ν σε κονδLλια για κοινωνικHc δαπ:νεc, γιατJ δεν τουc βγαJνουν οι δKσειc των YνηYονJων. ΒεβαJωc, Yια τHτοια πολιτικI βρJσκεται στον αντJποδα τηc δικI Yαc πρKτασηc. Ποιο εJναι το διακLβευYα των εκλογ]ν για σαc; Το διακLβευYα αυτ]ν των εκλογ]ν εJναι να Yην υποκLψουYε σε βρ]Yικουc εκβιασYοLc για να Yαc π:ρουν την ψIφο και να νοYιYοποιIσουYε την πολιτικI τηc καταστροφIc, ειδικ: για το YHλλον των παιδι]ν Yαc. Να Yην φαντ:ζουν στα Y:τια του λαοL Yαc οι νεκροθ:φτεc των ελπJδων Yαc για Hνα καλλJτερο αLριο, σαν σωτIρεc. Να στηριχτοLYε στιc αστεJρευτεc δυν:Yειc του λαοL Yαc για την :Yεση αποδHσYευσI Yαc απK τα YνηYKνια τηc καταστροφIc και τηc υποτHλειαc. Η Ελλ:δα και ο λαKc τηc απK πειραYατKζωο των λεγKYενων αγορ]ν να γJνει ξαν: ο φ:ροc των λα]ν τηc Ευρ]πηc απHναντι σε Yια πολιτικI που ξεκJνησε απK την Ελλ:δα και αφορ: Kλουc τουc λαοL τηc Ευρ]πηc, Hτσι Kπωc αντιστ:θηκε στο ναζισYK και τη ΓερYανικI κατοχI.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Συνεδρασε ε πολ σηαντικ θατα Ορστηκε δικηγ ρο για την υπ θεση τη Συνεταιριστικ Τρπεζα

Χθεc, ΤρJτη 24 ΑπριλJου και ]ρα 10.00 το πρωJ, συνIλθε στην 13η τακτικI τηc συνεδρJαση η ΟικονοYικI ΕπιτροπI του δIYου ΚαρπενησJου, στο γραφεJο του δηY:ρχου, στο δηYοτικK κατ:στηYα. Στην ηYερIσια δι:ταξη συYπεριλαYβ:νονταν 14 θHYατα

Αρχικ:, συζητIθηκε η κατ:ρτιση των Kρων διακIρυξηc για την «ΠροYIθεια ελαστικ]ν για τιc αν:γκεc των αυτοκινIτων και των YηχανηY:των Hργου του δIYου Καρ-

πενησJου», η επαναπροκIρυξη του ανοικτοL διαγωνισYοL για την προYIθεια υγρ]ν καυσJYων και η κλIρωση αποτελHσYατοc δηYοπρασJαc για το Hργο «ΕξωραϊσYKc και συντIρηση κοινοχρIστων χ]ρων δIYου ΚαρπενησJου». ΕπJσηc, στη συνεδρJαση αυτI ορJστηκε δικηγKροc για το θHYα τηc αν:κλησηc τηc :δειαc λειτουργJαc τηc ΣυνεταιριστικIc Τρ:πεζαc ΛαYJαc, για την αγωγI υπαλλIλων πρ]ην δIYου 'οYνJσταc κατ: του δIYου, για την αγωγI υπαλλIλου ΝΠ'' ΓυYναστIρια δIYου ΚαρπενησJου κατ: του δIYου και για την αγωγI υπαλλIλων ΝΠ'' ΚΑΠΗ ΚαρπενησJου κατ: του δIYου. ΑκKYη, ελIφθη απKφαση

για την Hγκριση ενταλY:των προπληρωYIc για την προYIθεια κατασκευ]ν χειροτεχνJαc για τον ΠαιδικK ΣταθYK ΚαρπενησJου καθ]c και για την πληρωYI ΚΤΕΟ του αριθYοL ΚΗΑ 5016 αυτοκινIτου εν] ορJστηκαν αντJστοιχα και οι υπKλογοι. ΕπιπλHον, συζητIθηκε η Hγκριση αν:θεσηc εργασJαc για επισκευI του ΜΕ 63016, ποσοL 1143,90 ευρ] και του ΜΕ 29478, ποσοL 922,50 ευρ]. ΤHλοc, αντικεJYενο συζIτησηc αποτHλεσαν η παρ:ταση συYβ:σεων προYIθειαc υγρ]ν καυσJYων, η Hγκριση γενοYHνων δαπαν]ν προYIθειαc αλατιοL και Yεταφορικ]ν YηνKc ΜαρτJου καθ]c και η ψIφιση πJστωσηc για προYIθεια φυτ]ν.

Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 'ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ9ΜΕΝΗ 'ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ'ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ '/ΝΣΗ 'ΑΣ9Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ9Ν 'ΙΕΥΘΥΝΣΗ 'ΑΣ9Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 'ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚαρπενIσι 23-3-2012 ΑριθY. Πρωτ. 805/56079

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 'ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕ9ΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 'ΑΣ9Ν ΚΑΙ Φ.Π. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 'ΙΕΥΘΥΝΣΗ 'ΑΣ9Ν 'ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚαρπενIσι 10-11-1993 Αριθ. Πρωτ. 8554 ΠΡΟΣ Τον κ. 'ηYIτρη Βλ:χο Κ:τοικο ΚλαυσJου

ΑΝΑΚΟΙΝ9ΣΗ Ανακοιν]νουYε Kτι σLYφωνα Yε τιc ισχLουσεc διατ:ξειc του :ρθρου 14 του Ν. 998/79 και Yετ: απK αJτηση των ΚρεYYυδ: Ιω:ννη, ΚρεYYυδ: ΑθανασJου και ΑναστασJαc Μποτον:κη του 'ηYητρJου κατοJκων ΗΠΑ, δια του εκπροσ]που τουc ΚακοLρα ΠαντελεIYων κατοJκου ΚαρπενησJου, εκδKθηκε ταυτ:ριθYη Πρ:ξη χαρακτηρισYοL του 'ασ:ρχη ΚαρπενησJου σLYφωνα Yε την οποJα η Hκταση συνολικοL εYβαδοL 7.000,24 τ.Y., στη θHση «Γοριαν:δεc», του οικισYοL Γοριαν:δων τηc '.Κ. ΚαρπενησJου του 'IYου ΚαρπενησJου Π.Ε. ΕυρυτανJαc, χαρακτηρJζεται ωc Yη δασικοL χαρακτIρα και εYπJπτει στιc διατ:ξειc τηc παραγρ. 6 εδ:φιο α' του αρθρ. 3 του Ν. 998/79. Κατ: τηc πρ:ξηc του 'ασ:ρχη επιτρHπονται αντιρρIσειc, εντKc δLο (2) Yην]ν απK την τελευταJα δηYοσJευσI τηc, εν]πιον τηc Α/θYιαc Ε.Ε.'.Α. Π.Ε. ΕυρυτανJαc. ΑντJτυπο τηc εν λKγω Πρ:ξηc Yε το τοπογραφικK δι:γραYYα που τη συνοδεLει εστ:λη στο 'IYο ΚαρπενησJου ('.Ε. ΚαρπενησJου), για την αν:ρτησI τηc επJ Hνα YIνα στο 'ηYοτικK Κατ:στηYα. ΠερισσKτερεc πληροφορJεc δJνονται στην ΥπηρεσJα Yαc τιc εργ:σιYεc ηYHρεc και ]ρεc.

ΘΕΜΑ: Απ:ντηση επJ αιτIσεωc Απαντ]νταc στην απK 24-9-93 αJτησI σαc, σαc πληροφοροLYε Kτι η Hκταση η οποJα αναφHρεται σ' αυτIν, ωc εYφανJζεται στο Yε στοιχεJα (1, 2, 3, 4, 5, …17, 18, 19) απK ΣεπτHYβριο 1993 τοπογραφικK δι:γραYYα του Τεχν. Πολ. ΜηχανικοL ΑθανασJου ΜπουYπουρI και ελHγχθηκε απK τη 'ασολKγο ΦωτεινI KουρεY:δα Hκτασηc 4563,569 τ.Y. δεν εποπτεLονταν ποτH οLτε εποπτεLεται σIYερα απK την 'ασικI υπηρε¬σJα στα πλαJσια τηc δασικIc νοYοθεσJαc. ΕπειδI δεν Hχει καταρτισθεJ ακKYα δασολKγιο, προc πλIρη διασφ:λισI σαc, Kσον αφορ: τον χαρακτIρα τηc εκτ:σεωc και το αν προστατεLεται πρ:γYατι I Kχι απK το πλαJσιο προστασJαc των 'ασ]ν και των δασικ]ν εν γHνει εκτ:σεων τηc Χ]ραc (ν. 998/79), δLνασθε να κινIσετε την διαδικασJα αρθ. 14 ν. 998/79, υποβ:λλονταc σχετικK αJτηYα (Σ.τ.Ε Ολ. 1038/88). Το παρKν Hγγραφο δεν επHχει θHση βεβαι]σεωc ανυπαρξJαc δικαιωY:των του 'ηYοσJου, δLνασθε KYωc να κ:νετε χρIση του εν]πιον οιασδIποτε αρχIc, Kσον αφορ: την πιστοποJηση του χαρακτIρα τηc εκτ:σεωc.

Ο 'ασ:ρχηc ΚαρπενησJου Ιω:ννηc Φ:καc 'ασολKγοc

Ο 'ασ:ρχηc Γι]ργοc Καραγε]ργοc 'ασολKγοc

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 'ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ9ΜΕΝΗ 'ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ'ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ '/ΝΣΗ 'ΑΣ9Ν & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕ9Ν 'ΙΕΥΘΥΝΣΗ 'ΑΣ9Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 'ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚαρπενIσι 10-4-2012 ΑριθY. Πρωτ. 1085/69709 ΑΝΑΚΟΙΝ9ΣΗ Ανακοιν]νεται Kτι σLYφωνα Yε τιc ισχLουσεc διατ:ξειc του :ρθρου 14 του Ν. 998/79 και Yετ: απK αJτηση των Θεοδ]ραc ΓεωργαλI, ΜαρJαc Σπυρ:κη, ΑικατερJνηc Σπυρ:κη και ΓεωργJου Σπυρ:κη, κατοJκων ΚαρπενησJου (δια του εκπροσ]που τουc Κων/νου Ντζ:νου κατοJκου ΝHου ΜικροL ΧωριοL), εκδKθηκε ταυτ:ριθYη Πρ:ξη χαρακτηρισYοL του 'ασ:ρχη ΚαρπενησJου σLYφωνα Yε την οποJα η Hκταση συνολικοL εYβαδοL 9.816,40 τ.Y. (2.868,19 τ.Y., 2.248,07 τ.Y., 2.182,87 τ.Y., 2.183,03

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 'ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕ9ΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 'ΑΣ9Ν & Φ.Ε. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 'ΙΕΥΘΥΝΣΗ 'ΑΣ9Ν 'ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚαρπενIσι 24-5-1995 ΑριθY. Πρωτ. 1391 ΠΡΟΣ: κ. ΕYYανουIλ ΤσιγαρJδα ΚρHντη ΚερασοχωρJου Κερασοχ]ρι ΘΕΜΑ: Απ:ντηση επJ αιτIσεωc Απαντ]νταc στην απK 31-3-95 αJτησI σαc, σαc πληροφοροLYε Kτι η Hκταση η οποJα αναφHρεται σ’ αυτIν, ωc εYφανJζεται στο Yε στοιχεJα Α,Β,Γ, ',…,Σ,Ε,Ζ,Η, Ι,Κ,Λ, Ο,Α,Β, Γ,',Α τοπογραφικK δι:γραYYα του ΤεχνολKγου ΜηχανικοL ΑθανασJου ΜπουYπουρI, Hκτασηc 8181,50 τ.Y. στη θHση «ΚατJκα» ΚερασοχωρJου δεν εποπτεLονταν ποτH οLτε επο-

τ.Y. και 334,24 τ.Y.) στη θHση «ΚουλοLρι», τηc 'ηYοτικIc ΕνKτηταc ΚαρπενησJου, του 'IYου ΚαρπενησJου Π.Ε. ΕυρυτανJαc, χαρακτηρJζεται ωc Yη δασικοL χαρακτIρα και εYπJπτει στιc διατ:ξειc τηc παραγρ. 6 εδ:φιο α’ του αρθρ. 3 του Ν.998/79. Κατ: τηc πρ:ξηc του 'ασ:ρχη επιτρHπονται αντιρρIσειc, εντKc δLο (2) Yην]ν απK την τελευταJα δηYοσJευση, εν]πιον τηc Α/θYιαc Ε.Ε.'.Α. Ν. ΕυρυτανJαc. ΑντJτυπο τηc εν λKγω Πρ:ξηc, Yε το τοπογραφικK δι:γραYYα που την συνοδεLει εστ:λη στη 'ηYοτικI ΕνKτητα ΚαρπενησJου ('IYο ΚαρπενησJου) για την αν:ρτησI τηc επJ Hνα YIνα στο 'ηYοτικK Κατ:στηYα ΠερισσKτερεc πληροφορJεc δJνονται στην ΥπηρεσJα Yαc τιc εργ:σιYεc ηYHρεc και ]ρεc. Ο 'ασ:ρχηc ΚαρπενησJου Ιω:ννηc Φ:καc 'ασολKγοc

πτεLεται σIYερα απK την 'ασικI ΥπηρεσJα στα πλαJσια τηc δασικIc νοYοθεσJαc. ΕπειδI δεν Hχει καταρτισθεJ ακKYα δασολKγιο, προc πλIρη διασφ:λισI σαc, Kσον αφορ: τον χαρακτIρα τηc εκτ:σεωc και το αν προστατεLεται πρ:γYατι I Kχι απK το πλαJσιο προστασJαc των 'ασ]ν και των δασικ]ν εν γHνει εκτ:σεων τηc Χ]ραc (ν. 998/79), δLνασθε να κινIσετε την διαδικασJα αρθρ. 14 ν. 998/79, υποβ:λλονταc σχετικK αJτηYα (Σ.τ.Ε. Ολ. 1038/88). Το παρKν Hγγραφο δεν επHχει θHση βεβαι]σεωc ανυπαρξJαc δικαιωY:των του 'ηYοσJου, δLνασθε KYωc να κ:νετε χρIση του εν]πιον οιασδIποτε αρχIc Kσον αφορ: την πιστοποJηση του χαρακτIρα τηc εκτ:σεωc. Ο 'ασ:ρχηc Γι]ργοc Καραγε]ργοc 'ασολKγοc

'ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

'ΠΚΕ/ΠεριοχI ΛαYJαc ΑΡ./ΜΜ.:/Περ. ΛαYJαc/Φ.913/ 23 ΑΠΡ. 2012 Νο 51111

'ΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/20.04.2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ'ΗΛ9ΣΗΣ ΕΝ'ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ9Ν Η 'ΕΗ Α.Ε/ΠεριοχI ΛαYJαc (2° χλY. Ε.Ο ΛαYJαc - Αθην]ν) προσκαλεJ τουc ενδιαφερKYενουc σε YειοδοτικK διαγωνισYK Yε σφραγισYHνεc προσφορHc, για την αν:δειξη εργολ:βου για τον καθαρισYK κτιρJων τηc 'ΕΗ.Α.Ε. στο ΚαρπενIσι, '. ΦραγκJστα και ΓρανJτσα. Τα σχετικ: τεLχη θα χορηγοLνται στουc ενδιαφερKYενουc απK 25.04.12 YHχρι 09.05.12 και απK 7.00' π.Y. YHχρι 13.00' Y.Y. στα ΓραφεJα τηc 'ΕΗ Α.Ε /ΠεριοχIc ΛαYJαc στο 2° χλY. Ε.Ο. ΛαYJαc Αθην]ν (κ. ΛHντα Γε]ργιο τηλ. 22310-26422) και στα γραφεJα τηc 'ΕΗ Α.Ε/ Πρακτ. ΚαρπενησJου, ΖηνοποLλου 26 (κ. Ιω:ννου Ευ:γγελο τηλ. 22370-22217). Η αποσφρ:γιση προσφορ]ν θα γJνει στιc 09.05.2012 και ]ρα 13.00 Y.Y. (]ρα λIξηc επJδοσηc προσφορ]ν). Τα Hξοδα δηYοσJευσηc θα βαρLνουν τη 'ΕΗ Α.Ε. '. ΣΑΪΤΗΣ '/ντηc ΠεριοχIc ΛαYJαc

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 'ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5η ΥγειονοYικI ΠεριφHρεια ΘεσσαλJαc & Στερε:c Ελλ:δαc ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Το ΓενικK ΝοσοκοYεJο ΚαρπενησJου διενεργεJ ΠρKχειρο διαγωνισYK για την «Αν:θεση εργασι]ν ΛογιστικIc υποστIριξηc και πλIρηc εφαρYογI του Π.'. 146/2003 Hτουc 2012.» Yε κριτIριο κατακLρωσηc την ΧαYηλKτερη τιYI. Ο προϋπολογισYKc δαπ:νηc ανHρχεται σε 32.000,00 ευρ] Yε Φ.Π.Α. ΗYεροYηνJα λIξηc υποβολIc των προσφορ]ν την 30/4/2012 ηYHρα 'ευτHρα Yε ]ρα λIξηc 14:00 Y.Y. Οι προσφορHc υποβ:λλονται στο γραφεJο ΠροYηθει]ν του ΓενικοL ΝοσοκοYεJου ΚαρπενησJου, οδK Π. Μπακογι:ννη 2 36100 ΚαρπενIσι. ΗYεροYηνJα αποσφρ:γισηc προσφορ]ν την 2/5/2012 ηYHρα Τετ:ρτη και ]ρα 10:00 π.Y. τηc αυτIc ηYεροYηνJαc. Το τεLχοc τηc διακIρυξηc Yε αριθY. Πρωτ. '59/23-4-2012 θα διατJθεται σε Hντυπη YορφI απK το ΓραφεJο ΠροYηθει]ν. Οι ενδιαφερKYενοι YποροLν επJσηc να παραλ:βουν τη διακIρυξη δωρε:ν YHσω διαδικτLου στην ιστοσελJδα www.karpenissihospital.gr. ΠληροφορJεc Kλεc τιc εργ:σιYεc ηYHρεc απK 8.30 π.Y. Hωc 14.00 Y.Y. απK το ΓραφεJο ΠροYηθει]ν στο τηλ.22373 50168. Ο ΑναπληρωτIc 'ιοικητIc του ΝοσοκοYεJου Ξαρχ:c Ευ:γγελοc


Επιχειρήσεις νοµού Ευρυτανίας

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ4ρτη 25 Απριλ<ου 2012 / Σελ<δα 29

annaantmattheou@mail.com

ΣΑΨΑΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝ Ν ΑΜ&ΣΑ 24956

ΤΗΛ. 210 6456996 ΚΙΝ. 6937 035583 Λ. ΑΛΕΞΑΝ&ΡΑΣ ΑΡ. 69 ΑΘΗΝΑ 11474 e-mail:xsapsali@hol.gr ssapsali@dsa.gr

ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΝΤΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΤΗΛ. 210 5128048 ΚΙΝ. 6974662695

ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 187 - ΑΘΗΝΑ 1οT ΟΡΟΦΟΣ

Ρεπορτάζ

Μχρι αριο οι αιτσει των αποζηJιNσεων για την κατα στροφ; καρυδιNν λ=γω παγετο>

Να θυJ<σουJε =τι, =πωT δηJοσιε>σαJε και στο προηγο>Jενο φ>λλο, ο δ;JοT Καρπενησ<ου θα δ:χεται αιτ;σειT για αποζηJιNσειT στουT παραγωγο>T καρυδιNν, λ=γω του παγετο> που σηJειNθηκε την Τετ4ρτη 11 Απριλ<ου 2012. Οι αιτ;σειT αφορο>ν αποζηJ<ωση για καρυδι:T στην &ηJοτικ; Κοιν=τητα Καρπενησ<ου και θα υποβ4λλονται J:χρι α>ριο, Π:Jπτη 26 Απριλ<ου 2012, στο &ηJαρχε<ο Καρπενησ<ου. Τα απαρα<τητα δικαιολο-

γητικ4 που θα συνοδε>ουν την α<τηση ε<ναι φωτοτυπ<α ταυτ=τηταT, ΑριθJ=T Φορολογικο> ΜητρNου, φωτοτυπ<α τηT πρNτηT σελ<δαT του βιβλιαρ<ου τηT Αγροτικ;T Τρ4πεζαT Ελλ4δοT και αντ<γραφο ενια<αT δ;λωσηT εκJετ4λλευσηT (δ;λωση καλλι:ργειαT). Οι ενδιαφερ=Jενοι, για περισσ=τερεT πληροφορ<εT, Jπορο>ν να απευθ>νονται στον δ;Jο Καρπενησ<ου, στα τηλ:φωνα 22373-50044 και 22373-50033.

Μετ4 το ρ4λι που σηJε<ωσε η τιJ; του λ<τρου τηT αJ=λυβδηT βενζ<νηT στα πρατ;ρια του νοJο> Ευρυταν<αT, ξεπερνNνταT σε πολλ4 βενζιν4δικα το 1,95 και αγγ<ζονταT τα 2 ευρN, 4ρχισε να ση-

JειNνεται J<α Jικρ; πτNση. Σε σ>γκριση Jε τιT τιJ:T τηT προηγο>JενηT εβδοJ4δαT, 5 πρατ;ρια του νοJο> κρ4τησαν σταθερ; την τιJ;, ενN σε 8 πρατ;ρια η τιJ; JειNθηκε απ= 2 :ωT και 4,2 λεπτ4.

Με ωση ω και 4,2 λεπτ στην α λυβδη


Πολιτισ 

Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετPρτη 25 Απριλbου 2012 / Σελbδα 30 Επιq`λεια στaλη{:

Συντακτικa οqPδα

Περικλής

Ραλλία Xρηστίδου live

Το κλασικc `ργο του Ουbλιαq Σαbξπηρ ''Περικλa{'' για πρuτη φορP στο Εθνικc Θ`ατρο

Ο Περικλa{, Ο πρbγκιπα{ τη{ Τeρου, `να απc τα πιο δηqοφιλa `ργα του Ουbλλιαq Σαbξπηρ στην ελισαβετιανa εποχa, παρουσιPζεται για πρuτη φορP στο Εθνικc Θ`ατρο. Επιθυquντα{ να δηqιουργaσει οικογ`νεια, κι `να δυνατc κρPτο{, ο Περικλa{, πρbγκιπα{ τη{ Τeρου, `πειτα απc περιπλανaσει{ και ναυPγια σε στεριP και θPλασσα, παντρεeεται στο βασbλειο τη{ ΠεντPπολη{, τη Θα€σα. Καρπc{ του γPqου του{ qια κcρη, η Μαρbνα, και qοιραbα συν`πεια του τοκετοe ο θPνατο{ τη{ qητ`ρα{. Η κοπ`λα qεγαλuνει qακριP απc τον πατ`ρα και καταλaγει, qε τη βbα, σε `ναν πορ-

νεbο, στη Μυτιλaνη. Η `qφυτη αθωcτητP τη{ θα την προστατεeσει απc του{ πελPτε{ q`χρι{ cτου πατ`ρα{ και κcρη ξανασυναντηθοeν. Η qοbρα θα του{ φ`ρει τελικP κοντP στη Θα€σα, που απc θαeqα `χει σωθεb και υπηρετεb στο ναc τη{ Αρτ`qιδο{ στην Zφεσο. Zτσι η οικογ`νεια του Περικλa cπω{ και το κρPτο{ του, ξανα-

γεννιοeνται απc τι{ στPχτε{. Παbζουν: Κuστα{ ΒασαρδPνη{, ΓιPννη{ Βογιατζa{, Γιuργο{ ΓλPστρα{, Στεφανbα Γουλιuτη, Γιuργο{ Κοτανbδη{, Χρaστο{ Λοeλη{, Μανuλη{ ΜαυροqατPκη{, Βασbλη{ Παπαγεωργbου, @ηqaτρη{ ΠιατP{, Μαρbα ΣκουλP, Λυδbα Φωτοποeλου, ΜηνP{ ΧατζησPββα{

Εθνικc Θ`ατροΤσbλλερ Αγbου Κωνσταντbνου 22-24 Zω{ 11.05.2012 Κυριακa 29/4: 17.00 ΤετPρτη 2/5: 17.00 Π`qπτη 3/5: 20.30 ΤετPρτη 9/5: 20.30 Παρασκευa 11/5: 20.30 Εbσοδο{ 10 - 21 ευρu

H Ραλλbα Xρηστbδου τραγουδP για του{ φbλου{ τη{ για qια και qοναδικa εqφPνιση στον «Τcπο Τεχνuν Χuρα» στη Λαqbα το ΣPββατο 28 Απριλbου 2012 Μια απc τι{ πιο ταλαντοeχε{ ν`ε{ ερqηνεeτριε{ και τραγουδοποιοe{ τη{ ελληνικa{ qουσικa{ σκηνa{, qε αq`τρητε{ καλλιτεχνικ`{ συνεργασbε{, η Ραλλbα Χρηστbδου, θα συναντaσει φ`το{ την Yνοιξη του{ φbλου{ τη{ σε cλη την ΕλλPδα. Το ΣPββατο 28 Απριλbου κPνει qια στPση στη Λαqbα και θα τραγουδaσει για του{ φbλου{ τη{ στον «Τcπο Τεχνuν Χuρα». Η Ραλλbα επιστρ`φει ανανεωq`νη, qε αποσκευ`{ την καινοeρ-

για δισκογραφικa τη{ δουλειP «Στην απ`ναντι πλευρP», αλλP και παλιcτερε{ αγαπηq`νε{ qα{ qελωδbε{ σε `να «ανατρεπτικc» πρcγραqqα που αποδοqεb τα τραγοeδια και qα{ καλεb να ανακαλeψουqε απ’ την αρχa την αλaθεια που κρeβουν. Παρ`α qε τρει{ υπ`ροχου{ qουσικοe{, τον Χρaστο ΑλεξPκη στα keyboards και τον προγραqqατισqc, τον Βαγγ`λη Μαχαbρα στο qπουζοeκι και τον Νbκο Νταρbλα στα κρουστP, η Ραλλbα qα{ υπcσχεται qια βραδιP cπου η qουσικa θα ενuσει τι{ φων`{ qα{ στα τραγοeδια και θα qα{ παρασeρει στο να ονειρευτοeqε ξανP! ΣPββατο 28 Απριλbου 2012 Τcπο{ Τεχνuν «Χuρα» Λελ`ικα ΥπPτη{ Τηλ. 2231051075

Οι Get Well Soon στο Passport

Οι Get Well Soon, η ροκ qπPντα που `λκει την καταγωγa τη{ απc τη Γερqανbα, επιστρ`φει στη χuρα qα{ για δεeτερη φορP, την Παρασκευa 27 Απριλbου 2012 στο Passport, στον ΠειραιP

Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας Η παρPσταση "_νειρο Καλοκαιρινa{ Νeχτα{" σε σκηνοθεσbα Federico Nieto – El’ Gazi ξανανεβαbνει στο θ`ατρο Badminton στα πλαbσια του Backstage Theatre Festival, q`χρι τι{ 6 Μα€ου 2012. _ταν δeο ζευγPρια απc qαταιωq`νου{ εραστ`{, `να qπουλοeκι απc αδ`ξιου{ ερασιτ`χνε{ ηθοποιοe{, `να ζευγPρι αντιqαχcqενων υπερφυσικuν ξωτικuν και `να ερωτικc φbλτρο που πaγε στραβP, ενuνονται q`σα σε `να qαγεq`νο φεγγαρcλουστο δPσο{, υπc την ξ`φρενη ατqcσφαιρα ενc{ βασιλικοe γPqου, το αποτ`λεσqα εbναι `να ασeγκριτο qεbγqα ευθυqbα{ και qαγεbα{. Zνα "_νειρο" και δη "Καλοκαιρι-

νa{ Νeχτα{". Ξεκινuντα{ απc το bδιο το κεbqενο του Σαbξπηρ και χρησιqοποιuντα{ qια ν`α, πρωτcτυπη qετPφραση, ειδικP γραqq`νη για το συγκεκριq`νο εγχεbρηqα τη{ οqPδα{, και που δηqιουργaθηκε απc τι{ ανPγκε{ τη{ σeγχρονη{ εποχa{, αλλP και qε πιστcτητα στη γραφa του Σαbξπηρ, το κεbqενο «_νειρο Καλοκαιρινa{ Νeχτα{» θα παρουσιαστεb σε ολcκληρο το εeρο{ του. Χρησιqοποιuντα{ την αισθητικa που θα αναπτυχθεb στην παρPσταση, θα εbναι qια κοντινa και παραπλaσια εκδοχa στον ελισαβετιανc τρcπο παρουσbαση{ του θεPτρου, cπου τα σκηνικP και τα κοστοeqια υπaρξαν qινιqαλιστικP και το βPρο{ `πεφτε στην ενσPρκωση του κειq`νου απc τον ηθοποιc. @bνοντα{ `τσι την ευκαιρbα στο χuρο, να αναπνεeσει qε διPφορου{ τρcπου{ και να

δηqιουργaσει διαφορετικP επbπεδα δρPση{. Με αυτcν τον τρcπο θα επιτυγχPνεται η σκηνικa αφαbρεση, αλλP συγχρcνω{ και ο νοηqατικc{ και δραqατουργικc{ πλουραλισqc{. Παbζουν: ΘPνο{ Αλεξbου, Μαργαρbτα Αqαραντbδη, ΧPρη{ ΑποστολPκο{, Αλ`ξανδρο{ Βαqβοeκο{, Asadour Goudikian, ΝατPσα Ζαγκλa, ΓιPννη{ Ηλιcπουλο{, ΝPντια ΚαβουλPκου, ΣPββα{ ΚοβλακP{, @ηqaτρη{ ΠαπαδPτο{, ΝPντια ΠαυλPκη, Νbκο{ ΡουqπPκη{, Κuστα{ Φυτbλη{ Θ`ατρο Badminton ΟλυqπιακP Ακbνητα Γουδa Zω{ 06.05.2012 Π`qπτη `ω{ Κυριακa στι{ 20.15 Εbσοδο{ 9 - 15 ευρu http://www.elculture.gr

Το συγκρcτηqα-cχηqα του ενc{, του Γερqανοe Konstantin Gropper, που συνθ`τει, παbζει και τραγουδP cλα τα κοqqPτια, δηqιοeργησε ιδιαbτερη αbσθηση στην Ευρωπαϊκa qουσικa σκηνa τα τελευταbα τ`σσερα χρcνια. Μ`χρι σaqερα, `χουν κυκλοφορaσει δeο Pλqπουq. ΚατP πρuτον, το εξαιρετικc «Rest Now, Weary Head! You Will Get Well Soon» (2008) που κυκλοφcρησε αρχικP σε Γερqανbα και `ναν χρcνο qετP σε Αυστρbα, Σουηδbα Γαλλbα, Ισπανbα και cλη την Ευρuπη απc τη City Slang. Και, κατP δεeτερον, το Vexations (2010). Στην qουσικa του{ εeκολα διακρbνει κPποιο{ του{ indie, folk και progressive rock στοιχεbα, ενu οι στbχοι σε τραγοeδια του{ χαρακτηρbζονται απc φιλοσοφικa διPθεση και `ναν κυνισqc. Για αυτc εξPλλου οι δbσκοι του{, cπω{ χαρακτηριστικP

λ`ει ο Τeπο{, «δεν ακοeγονται qcνο, αλλP διαβPζονται και “βιuνονται”. Στι{ 27 Απριλbου η σκηνa του Passport φιλοξενεb την εξαqελa qπPντα των Get Well Soon. dστε να νιuσουqε και live την αισθαντικa και κινηqατογραφικa ατqcσφαιρα των δbσκων του{. Θα ακοeσουqε κλασικP rock cργανα, πιPνο, βιολb, τροqπ`τε{, cqορφα qελωδικP περPσqατα qε folk στοιχεbα αλλP και pop qελωδbε{. Passport Καρα€σκου 119 Πλατεbα Κοραa, ΠειραιP{ 27 Απριλbου 2012 Tηλ.: 210 4296401 Τιq`{ εισιτηρbων: 25 ευρu


Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετFρτη 25 ΑπριλUου 2012 / ΣελUδα 31 ΕπιcSλεια στTληm:

ΒασUληm ΚVκκοταm kokkotian79@yahoo.

Sudoku

Το Sudoku εUναι το δηcοφιλSστερο παιχνUδι cε αριθcοWm του πλανTτη

W u M i n g - Α λτ ά ι Εξάρχεια Εκδόσεις 544 σελ. ΘυcFcαι πολW Sντονα τιm ατSρcονεm και ενθουσιgδειm συζητTσειm που συνVδευαν την ανFγνωση του ΕκκλησιαστT, βιβλUου γραccSνου απV την ιταλικT κολεκτUβα Luther Blissett. ΘυcFcαι, επUσηm, ατFκεm του στυλ «cετF απV αυτV το βιβλUο δυσκολεWοcαι πολW να διαβFσω κFτι Fλλο!», T, «τι αριστοWργηcα εUναι αυτV, πVσο σπουδαUα συνδυFζει την ιστορUα cε το θρUλερ και την πολιτικT cε τον Sρωτα!». ΘυcFcαι, τSλοm, Vτι το βιβλUο το διFβασα στο στρατV, 6 cSρεm χωρUm ανFσα (και Wπνο), αγωνιgνταm συνεχgm για την εξSλιξη τηm ιστορUαm. 8εκαπSντε χρVνια cετF τον επUλογο του ΕκκλησιαστT, οι Wu Ming (και Vχι Blissett πλSον) επιστρSφουν στον κVσcο του πρgτου cυθιστορTcατVm τουm, πιFνονταm το νTcα απV εκεU ακριβgm που το Fφησαν. Στο επUκεντρο τηm ιστορUαm Sναm κρατικVm υπFλληλοm τηm ΒενετUαm του 16ου αιgνα που δραπετεWει, Wστερα απV cια προδοσUα που φSρνει στο φωm την αληθινT του καταγωγT, για την ΑνατολT. ΕκεU θα συναντTσει τον cεγαλWτερο εχθρV τηm ΓαληνοτFτηm, τον ισχυρV ΕβραUο

που ονειρεWεται τη Γη τηm ΕπαγγελUαm για τουm απανταχοW καταπιεσcSνουm. ΣυγχρVνωm, η συγκλονιστικT cορφT του ΙσcαTλ, του επαναστFτη cε τα χUλια ονVcατα, διαπερνFει το Sργο στο τελευταUο και cελαγχολικV του ραντεβοW cε την ιστορUα. Για να εUcαστε ξεκFθαροι, το ΑλτFι δεν αγγUζει τα λογοτεχνικF Wψη του ΕκκλησιαστT. Για να εUcαστε ακVcα πιο ειλικρινεUm, δεν εUναι Sνα cεγFλο, λογοτεχνικF, βιβλUο. Η σπουδαιVτητF του κρWβεται αλλοW και δεν αφορF cVνο στην σηcασιολογικT SνταξT του ωm τελευταUο cSροm σε cια Fτυπη δι-λογUα. Το ΑλτFι εUναι cια πολW σηcαντικT διατριβT για την ιστορUα και τιm πολιτικSm δολοπλοκUεm. ΕUναι, επUσηm, Sνα ευφFνταστο και πεσιcιστικV σχVλιο για τη βUα, για τα cSσα που αγιFζουν τον σκοπV και για τον σκοπV που αγιFζει τα cSσα. ΑκVcα, Vcωm, πιο βαθειF, εUναι Sνα λογοτεχνικV δοκUcιο για την ανθρgπινη ταυτVτητα και το αιgνιο ταξUδι κFθε ανθρgπου που αλλFζει συνεχgm ταυτVτητεm αναζητgνταm το ουτοπικV Vνειρο τηm cUαm και αληθινTm, την χαcSνη αθωVτητα του εαυτοW που «Uσταται».

D r. J o h n - L o c k e d D o w n 2012 ΛSω και σκSφτοcαι, καcιF φορF, πVσο βιαζVcαστε να «ξεπερFσουcε» cουσικSm και καλλιτSχνεm τοποθετgνταm τουm σαν cουσειακF εκθScατα στο ρFφι τηm ιστορUαm. Και την Uδια gρα που ενεργοWcε Sτσι, βιαζVcαστε να αναγορεWσουcε τα νSα ταλSντα σε σωτTρεm, λεm και υπFρχει πFντοτε cια ασυνεUδητη, πιεστικT ενοχT και Sνα κενV που πρSπει να πληρωθεU για να επανSλθει cια ισορροπUα. Ευτυχgm, Vcωm, που υπFρχουν καλλιτSχνεm σαν τον Dr. John και δισκFρεm (ναι, δισκFρεm) σαν το Locked Down. Τι κι αν διανWει την Vγδοη δεκαετUα τηm ζωTm του και ο voodoo κινηcατογραφικVm cυστικισcVm τηm ΝSαm ΟρλεFνηm εUναι πλSον Sνα τουριστικV στερεVτυπο; Το funk/soul/jazz καρναβFλι του Doctor ζει και βασιλεWει και τον cουσικV κVσcο του 21ου αιgνα κυριεWει! R, τι και να ποWcε εUναι πραγcατικF λUγο για το συγκεκριcSνο Fλcπουc. Pναm cαγικVm συνδυασcVm κρουστgν, πνευστgν, πιFνων και κιθαρgν, υπV τη διεWθυνση των στUχων και τηm φωνFραm του Uδιου και την πνευcατικT καθοδTγηση του Mulatu Astatke και τηm «groovαρισcSνηm» cαWρηm ευλογUαm, δηcιουργοWν αριστουργηcατικF τραγοWδια σαν το Revolution, το Big Shot, το You Lie. ΚλεUνονταm, ν’ αναφSρουcε cονFχα Sνα και cοναδικV cειονSκτηcα. Rταν οι νSοι καλλιτSχνεm

αναλαcβFνουν την παραγωγT δUσκων για χFρη των παλιgν τουm ινδαλcFτων, προσπαθοWν αποτυχηcSνα να τουm «επικαιροποιTσουν» λουστρFρονταm τον Tχο τουm. Στην προκειcSνη περUπτωση, το Uδιο λαθFκι διαπρFττει και ο τραγουδιστTm των διFσηcων Black Keys, αφαιρgνταm λUγη ουσUα απ’ την παλιοcοδUτικη, σκοτεινT και cυσταγωγικT αWρα τηm ατcVσφαιραm του καλλιτSχνη. ΛFθοm cεν, πταUσcα δε, cπροστF στο cεγαλεUο του δUσκου…

Υ.Γ. Τgρα, για τον ΜητσFρα τι να πω! Rταν σκεφτεU κανεUm πVσοι σπουδαUοι Fνθρωποι Sχουν φWγει τον τελευταUο χρVνο θα ανατριχιFσει. ΦτωχαUνουcε καθηcερινF, χFνονταm τουm κορυφαUουm πνευcατικοWm cαm ανθρgπουm την Uδια gρα που οι λWκοι ετοιcFζονται να cαm κατασπαρFξουν. ΚWριε 8ηcTτρη (το ΚWριε σε Vλη του την αξιακT διFσταση), σε αποχαιρετg, αποχαιρετgνταm Sναν κορυφαUο Fνθρωπο, Sναν τροcερV ερcηνευτT και Sναν ιδεολVγο αγωνιστT. Και σ’ ευχαριστg που Scαθεm σ’ Sναν «κολληcSνο» ροκF, σ’ εcSνα, να αγαπFει την καλT λαϊκT cουσικT δUχωm κVcπλεξ, να cεθFει cε τη λεβεντιF του ζεϊcπSκικου κι Vχι cε την πολυδιαφηcισcSνη και χυδαUα εκδοχT του στα σκυλFδικα των ΕλληναρFδων, και να συγκινεUται cε τα ΛαδFδικα, τη ΣαλονUκη και τη ΡVζα.

Οι κανVνεm του Sudoku εUναι απλοU: Τα κενF συcπληρgνονται cε αριθcοWm απV το 1 Sωm το 9. ΚFθε οριζVντια γραccT, κFθε κFθετη γραccT και κFθε περιοχT cε 3x3 τετρFγωνα πρSπει να περιSχουν απV cUα cVνο φορF Vλουm τουm αριθcοWm απV το 1 Sωm το 9.

ΛWση: ΚFθε πρVβληcα Sudoku Sχει λWση η οποUα cπορεU να επιτευχθεU χωρUm εικασUεm.

Η σ υντ α γ τ η! εβ δ ο δ α !

ΕΚΜΕΚ ΚΑΝΤΑΪΦΙ ΥΛΙΚΑ -500 γρ. κανταrφι -βοWτυρο

Για την κρScα: -5 ποτTρια γFλα πλTρεm -3/4 ποτηριοW ζFχαρη -5 κρVκοι αυγgν -3 κ.σ. καλF γεcFτεm κορν φλFουρ cε αλεWρι -2 βανUλιεm

-1 κ.σ. βοWτυρο

Για το σιρVπι: -2 1/2 ποτTρια ζFχαρη -2 1/2 ποτTρια νερV -ΛUγεm σταγVνεm λεcVνι Για την επικFλυψη: -500 γρ. κρScα γFλακτοm -3 κ.σ. Fχνη

Ταξίδ ι σ τ η Μυτιλ ήν η - Λά κ ης Παπ ασ τάθ ης 20 10 είδος: Κοινωνική διάρκεια: 100’ πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Καταλειφός, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Μαρία Ζορμπά, Νικόλας Παπαγιάννης, Χρήστος Στέργιογλου, Λουκία Μιχαλοπούλου Pναm Fντραm επιστρSφει cετF απV πολλF χρVνια στην πατρUδα του, στη ΜυτιλTνη, και θυcFται την τραγικT ιστορUα τηm οικογSνειFm του ξεκινgνταm cια περιπλFνηση cε απgτερο σκοπV την αναζTτηση του εαυτοW του. Το αSναο cοτUβο τηm επιστροφTm του ξεριζωcSνου στην πFτρια γη, δοσcSνο cε πρωτοτυπUα, συγκUνηση και υπSροχη φωτογραφUα απV τον ΠαπαστFθη, σε cια ταινUα που παρF τα Vποια cειονεκτTcατF τηm αποτελεU την απVλαυση του κFθε σινεφUλ που λατρεWει τα δοcικF υλικF του κινηcατογρFφου. Αν και το βασικV θScα του φιλc εUναι η ιστορικT και βιολογικT υπVσταση του ανθρgπου cSσα στο οικιστικV του περιβFλλον, το ταξUδι τηm ατοcικTm και συλλογικTm ψυχογεωγραφUαm εUναι

αποκλειστικF κινηcατογραφικV, πηγFζονταm cSσα απV τιm σπFνιεm αρετSm τηm Sβδοcηm τSχνηm: off αφηγTσειm, εναλλαγT ασπρVcαυρου και Sγχρωcου φιλc, η νοσταλγUα του ΣινεcF ο ΠαρFδεισοm και η εξαιρετικT Scπνευση του αVρατου πρωταγωνιστT, το cFτι, δηλαδT, τηm κFcεραm που αφηγεUται και cαm ξεναγεU στον τVπο του κρατgνταm διαρκgm cια κFcερα στο χSρι, καταγρFφονταm τιm εντυπgσειm, τα τοπUα, τουm ανθρgπουm, τιm λSξειm. Ο ΚαταλειφVm αποδεικνWει ξανF πVσο τερFστιοm ηθοποιVm εUναι, παρVλο που γUνεται εWκολα αντιληπτV Vτι ο ρVλοm του εUναι αβανταδVρικοm gστε να ξεδιπλgσει το ερcηνευτικV του cεγαλεUο. Την παρFσταση Vcωm κλSβει ο Χατζηπαναγιgτηm ωm πατSραm του πρωταγωνιστT, στον καλWτερο και πιο gριcο ρVλο τηm καριSραm του.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Βουτυρgνουcε καλF Sνα cεγFλο ορθογgνιο ταψU. ΑνοUγουcε το κανταϊφι cε τSτοιο τρVπο gστε να cην εUναι οι Uνεm του κολληcSνεm cεταξW τουm. Το βFζουcε στο ταψU και το ραντUζουcε cε βοWτυρο. Το ψTνουcε σε cSτριο φοWρνο cSχρι να ροδοκοκκινTσει ελαφρgm. Rταν το βγFλουcε απV το φοWρνο το αφTνουcε λUγο και το περιχWνουcε προσεκτικF cε το ζεστV σιρVπι (Vχι καυτF) που Tδη Sχουcε δSσει βρFζονταm το για 8-10 λεπτF. ΧτυπFcε τουm κρVκουm cε τη ζFχαρη, το κορν φλFουρ cε το αλεWρι και λUγο γFλα, Vλα cαζU στο cοWλτι. ΑυτV το cUγcα το ρUχνουcε στο υπVλοιπο γFλα και ανακατεWοντFm το συνSχεια το κFνουcε κρScα. ΡUχνουcε το βοWτυρο και τιm βανUλιεm. ΒFζουcε σελοφFν στην επιφFνεια τηm κρScαm για να cην cαm κFνει κροWστα και την αφTνουcε να κρυgσει. Την απλgνουcε επFνω απV το κανταϊφι. ΧτυπFcε τη κρScα γFλακτοm και την απλgνουcε επFνω απV τη κρScα. ΤοποθετοWcε το εκcSκ στο ψυγεUο για να κρυgσει.

Ευρυτανικά Νέα  
Ευρυτανικά Νέα  

Οι 48 υποψήφιοι βουλευτές Ευρυτανίας

Advertisement