Page 1

 Ευρυτανικ

ΝΕΑ

ΚαθηQερινF ενηQEρωση στο www.evrytanika.gr 1o ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΒΟΜΑΙΑΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΑ

"B τGπο] εEναι ελεGθερο]. Η λογοκρισEα και κ9θε 9λλο προληπτικF SCτρο απαγορεGονται" >ρθρο 14, Παρ. 2 του Συντ9γSατο] τη] Ελλ9δα]

Η ανεξ9ρτητη εβδοSαδιαEα εφηSερEδα τη] ΕυρυτανEα]

Τετρτη 22 Φεβρουαρου 2012

ΚυκλοφορεE κ9θε Τετ9ρτη

Το νερ διχζει

?δρα ΖηνοποGλου 7 ΚαρπενDσι 36100 Τηλ: 2237080901 Fax: 2237023444 internet: http:// www.evrytanika.gr mail: info@evrytanika.gr ?το] 10o Αρ.ΦGλλου 484 τιSD 1 ευρW

ΕπιστολC] Μπακογι9ννη, ΚαραSπ9 και φορCων. σελ. 4

ΙΑΒΑΣΤΕ

ΕδW και δGο χρFνια η εταιρεEα νεροG "ΒΕΛΟΥΧΙ Α.Ε.", που εκSεταλλεGεται την "αλπικD" πηγD νεροG τη] ΑγEα] Τρι9δα] στο ΒελοGχι, Cχει σταSατDσει τη λειτουργEα τη]. Για το θCSα ενηSCρωσε το +ηSοτικF ΣυSβοGλιο ΚαρπενησEου ο δDSαρχο], Sετ9 απF ερWτηSα τη] SεEζονο] αντιπολEτευση] του δDSου, η οποEα ζDτησε να δοθοGν επαρκεE] εξηγDσει] γιατE το εργοστ9σιο Cκλεισε και αν Cχουν τηρηθεE Fλα τα νF-

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ε

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚD ΠΡ8ΤAΘΛΗΜΑ. ΚερδισSCνο] χωρE] να αγωνιστεE ο ΑΠΟΚ. ΣυνεχEζει την προCλασD τη] η ΕλασσFνα. Α( ΕΠΣΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ. ΤρEτη αναβολD για την 16η αγωνιστικD.

SιSα απF πλευρ9] πρWην δDSου ΚτηSενEων. ΚαλεE στο +ηSοτικF ΣυSβοGλιο τον πρWην δDSαρχο κ. ΓρηγFρη Χαλκι9. Ο δDSαρχο] ΚαρπενησEου, κ. ΚWστα] Μπακογι9ννη], κατCθεσε πρFταση 5 σηSεEων για το θCSα, το οποEο χαρακτDρισε "9κρω] σοβαρF". ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 5 & 6

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ & ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στα σχολε α λε “ναι” *ΗΜΟΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ & ΑΓΡΑΦ8ΝΑπCρριψαν την πρFταση τη] +ιεGθυνση] Πρωτοβ9θSια] ΕκπαEδευση] ΕυρυτανEα]

υρ υτ α

*ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ. +ωρε9ν πετρCλαιο σε 15 οικογCνειε]. *ΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦ8Ν. Ζητ9 δGο ειδικοG] συνεργ9τε]. Ο απολογισSF] απF το κGSα ψGχου] στον νοSF. ΜCχρι την επFSενη Τετ9ρτη 29 ΦεβρουαρEου η αποχD των δικηγFρων. +ιακοπD ηλεκτρικοG ρεGSατο] σDSερα, στι] περιοχC] ΑγEου ΓεωργEου και ΟΑΕ+. «VELOUCHI ALPINE SKI CUP 2012». ΑγWνε] υψηλοG επιπCδου στο ΧιονοδροSικF ΚCντρο ΚαρπενησEου. ΧρυσF Sετ9λλιο για το ζαχαροπλαστεEο “FRESH”. ΤΑΕ KWONDO. ΕπιτυχEε] απF Ευρυτ9νε] αθλητC]. 3ηSερο επιστηSονικF συνCδριο στη Φουρν9. ΣDSερα ξεκιν9 η Cκθεση για τον ΟδυσσCα ΕλGτη. ΚΠΕ. ΤαξEδι στι] γεGσει] και περιπλ9νηση στα αστCρια. “ΣΥΝ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡ8ΠΟ”. Προσφορ9 τροφESων σε 9πορου].

Γιατ κλεισε το εργοστσιο στο Βελοχι - Λση αναζητ ο δο

νι κά

Μαζικ “ΟΧΙ” στην κατργηση ΟΕΚ & ΟΕΕ

Ν Ε

Α

ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΞΑΝΑ ΤΟ ΕΜΦΙΑΛΤΗΡΙΟ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΑ

ΤρελH καρναβ9λι στο ΚαρπενFσιΠλθο εκδηλσεων φτο στον δο Καρπενησ ου. Μεγλη παρλαση αρτων. ΣυναυλGα του ΚωστF ΜαραβEγια στην κεντρικ πλατε α Καρπενησ ου. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ σελ. 3

ΠW] υποκρινFSενο] ιερCα “βοGτηξε” τα βιβλι9ρια κληρικοG απF το ΜοναστDρι ΠρουσοG, εξαπ9τησε τρει] ταSEε] και Cναν εφοριακF και “σDκωσε” 30.000 ευρW. σελ. 11

Ποια σχολεEα Dθελαν να κλεEσουν, να υποβαθSEσουν και να συγχωνεGσουν. Αντιδρ9σει] απF του] δασκ9λου].

ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 8, 9 & 10

Απατενα ε δ πλωα


Η τρίτη µατιά Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετρτη 22 Φεβρουαρ ου 2012 / Σελ δα 2

τω<,νεF παρουσι%σειF και επιστη<ονικ,F <ελ,τεF που τ,θηκαν υπ' /ψιν των συν,δρων απ/ τουF καθηγητ,F τηF Σχολ-F, καλλι,ργησαν το ,δαφοF για οποιαδ-ποτε αναπτυξιακ- δραστηριοπο.ηση στην περιοχ-, ε.τε αυταφορ% τον πρωτογεν- το<,α ε.τε την τουριστικ- αν%πτυξη. Η βιβλιοθ-κη τηF π/ληF ε.ναι γε<%τη απ/ ,να πλ-θοF πτυχιακ@ν εργασι@ν των αποφο.των του, <ε θ,<ατα που αντι<ετωπ.ζουν και περιγρ%φουν σφαιρικ% το δασικ/ πλο0το τηF

λ,τη που %πτεται των δραστηριοτ-των του Τ<-<ατοF ασοπον.αF για τη διαχε.ριση του φυσικο0 περιβ%λλοντοF. Τα κτ.ρια που ,χει στην κατοχ- του, η συ<<ετοχ- του διδακτικο0 του προσωπικο0 στα κοινωνικ% δρ@<ενα, η οικονο<ικ- του συ<βολ- και η επιστη<ονικ- του δραστηριοπο.ηση ,χουν ενσω<ατωθε. πλ,ον στον ιστ/ τηF π/ληF και οποιαδ-ποτε αρνητικ- <εταβολθα αποτελο0σε το δ.χωF %λλο, καταστροφικ- συν,πεια. Με ν0χια και <ε δ/ντια, πρ,πει /χι </νο να στηρ.ξου<ε τιF υποδο<,F που ,χουν δη<ιουργηθε. -δη, αλλ% και να τιF διαφη<.σου<ε, να δε.ξου<ε στουF υποψ-φιουF φοιτητ,F /τι το ν,ο πρ/γρα<<α σπουδ@ν τουF προσφ,ρει <ια ευκαιρ.α να ενταχθο0ν σχετικ% ε0κολα στην αγορ% εργασ.αF, να τουF κ%νου<ε να συναισθανθο0ν /τι το Καρπεν-σι δεν ε.ναι τυχα.α ο νο0<ερο ,να χει<εριν/F προορισ</F στη χ@ρα. Χρει%ζεται /λοι να συνειδητοποι-σουν /τι στην εποχ- που ,ρχεται, δεν αρκε. </νο η <,τρια προσφορ%, απαιτο0νται καινοτ/<εF δρ%σειF, εν@ το <%ρκετινγκ και οι επικοινωνιακ,F τακτικ,F θα ,χουν τη <ερ.δα του λ,οντοF αν θ,λου<ε να διατηρ-σου<ε αυτ% που δ0σκολα κερδ.σα<ε. Η λογοδοσ.α σε κ%θε το<,α θα ε.ναι πλ,ον απαρα.τητη και αυτο. που θα λογοδοτ-σουν καλ/ ε.ναι να ετοι<%ζονται απ/ τ@ρα.

Α

info @evr ytanika. gr

ρ0τερη περιοχ-, /φελοF το οπο.ο σε παλι/τερη ,ρευνα που δη<οσιε0τηκε τον Μ%ιο του 2007, αν,ρχονταν στο ποσ/ των 4 εκατο<<υρ.ων ευρ@ το χρ/νο. Το .διο ση<αντικ- ε.ναι η παρουσ.α του στην π/λη και σε επιστη<ονικ/ αλλ% και σε πολιτιστικ/ επ.πεδο στα περισσ/τερα απ/ 25 χρ/νια που λειτουργε.. Αρκε. </νο οι παλι/τεροι να σκεφτο0<ε τα αδι%κριτα βλ,<<ατα των συ<πολιτ@ν <αF που "πολι/ρκησαν" το πρ@το ζευγαρ%κι φοιτητ@ν που "τ/λ-

Ν Ε

Γράφει ο ∆ΙΟΝ. Κ. ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ

εν ε.ναι η πρ@τη φορ% που <,σα απ/ αυτ,F τιF στ-λεF γ.νεται αναφορ% στο τοπικ/ παρ%ρτη<α τηF Τριτοβ%θ<ιαF Εκπα.δευσηF. *λλοτε <ε την ευκαιρ.α κ%ποιαF επιτυχ.αF του κι %λλοτε –το πιο συνηθισ<,νο αυτ/ – λ/γω κ%ποιου προβλ-<ατοF, πολλ,F -ταν οι λαβ,F που ,δωσε η τρ,χουσα ειδησεογραφ.α για ενασχ/ληση <ε το ΤΕΙ Καρπενησ.ου. Σ-<ερα, αφορ<- αποτ,λεσε η αν%ρτηση, σε διαδικτυακ/ τ/πο, τηF ε.δησηF /τι απ/ την επ/<ενη χρονι%, σ0<φωνα <ε ειδικ- πρ/βλεψη του %ρτι ψηφισθ,ντοF <νη<ον.ου, ορισ<,να εκπαιδευτικ% ιδρ0<ατα τηF περιφ,ρειαF που δεν συγκεντρ@νουν το ενδιαφ,ρον των υποψηφ.ων φοιτητ@ν, πρ/κειται να καταργηθο0ν, <ε συνεπαγ/<ενη απ/λυση /χι </νο του διοικητικο0 αλλ% και του εκπαιδευτικο0 τουF προσωπικο0. Το γεγον/F αυτ/ πρ,πει να συνεγε.ρει και να κρατ-σει σε εγρ-γορση κ%θε τοπικ/ παρ%γοντα που ενδεχο<,νωF θα ε<πλακε. στη διαδικασ.α αυτ-. Και η ευθ0νη δεν ε.ναι </νο των πολιτικ@ν αλλ% και των υπ/λοιπων θεσ<ικ@ν φορ,ων που πρ,πει να καταβ%λουν κ%θε προσπ%θεια @στε το ΤΕΙ να παρα<ε.νει ενεργ/ και σε λειτουργ.α. εν ε.ναι </νο το οικονο<ικ/ /φελοF που αναντ.ρρητα προσπορ.ζεται ολ/κληρη η π/λη και γενικ/τερα η ευ-

Απαραίτητη η εγρήγορση για το ΤΕΙ

Ανεξάρτητη πολιτική εβδοµαδιαία εφηµερίδα της Ευρυτανίας Έδρα Καρπενήσι (Ζηνοπούλου 7 - Κέντρο - T.K. 36100)

Κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη. Κωδικός Υπουργείου: 6736

Ιδιοκτήτης - Εκδότης: ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣ ΝΗΣ (6974998918) Επιµέλεια Κειµένων: ∆ΙΟΝ. Κ. ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ (6974255920) Τηλέφωνα: Τηλ: 2237080901 Φάξ: 2237023444

internet: http://www.evrytanika.gr email: info@evrytanika.gr

Ε

Συνδροµές: Ιδιωτών : € 50 Ανανέωση συνδροµής € 25 ΟΤΑ - ∆ηµόσιο Τράπεζες Οργανισµοί : € 150 Εξωτερικού $ 300

Τα ενυπόγραφα κείµενα εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις του συντάκτη τους.

Απαγορεεται η αναδηµοσίευση µέρους η όλης της ύλης χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

Ιδρυτικ λο του Συνδσου Ιδιοκτητν Εβδοαδιαου Περιφερειακο Τπου Ελλδα

νι κά

Ευρυταν.αF προτε.νονταF συν%<α αειφ/ρεF και φιλικ,F προF το περιβ%λλον <εθ/δουF εκ<ετ%λλευσ-F του. Πρ/κειται για ,ναν πραγ<ατικ/ θησαυρ/ κατατεθει<,νο στα ρ%φια τηF βιβλιοθ-κηF, τον οπο.ο πρ,πει απλ% να αξιοποι-σου<ε. Μ,χρι και <ελ,τη για την αν%πτυξη τηF δασοκαλλι,ργειαF ,χει εκπονηθε.! Η δραστηριοπο.ηση του Εκπαιδευτικο0 Ιδρ0<ατοF %λλωστε ε.ναι ολοφ%νερη και <ε την πρ/σφατη συνεργασ.α του <ε τουF φορε.F τηF τοπικ-F αυτοδιο.κησηF, καθ@F και ο -<οF Καρπενησ.ου ,χει αναθ,σει στο ΤΕΙ <ελ,τη για τα αιων/βια δ,νδρα τηF περιοχ-F του αλλ% και η Περιφ,ρεια προτ.θεται να αναθ,σει %λλη <ε-

Ο Κ α ι ρ ό ς σ τ η ν Ε υ ρ υ τα ν ί α

υρ υτ α

Ευρυτανικ ΝΕΑ

<ησε" στιF αρχ,F τηF δεκαετ.αF του '80 να περπατ-σει αγκαλιασ<,νο στην πλατε.α, και θα συνειδητοποι-σου<ε το ε0ροF του "<πολι%σ<ατοF" τηF τοπικ-F κοινων.αF <ε ν,ο α.<α και το %νοιγ<α του στεν/<υαληF επαρχι@τικηF νοοτροπ.αF <ε το ξεπ,ρασ<α αν/ητων και ξεπερασ<,νων αντιλ-ψεων. Μα φυσικ% δεν -ταν το </νο. Στα δ0ο <εγ%λα παγκ/σ<ια συν,δρια που οργ%νωσε η Νο<αρχ.α Ευρυταν.αF τη δεκαετ.α του 2000, τα αποτελ,σ<ατα των οπο.ων αποτελο0ν πραγ<ατικ/ <πο0σουλα για /ποιον χρει%ζεται ,να ενη<ερω<,νο και συγκεκρι<,νο αναπτυξιακ/ οδηγ/ για την περιοχ-, η συ<<ετοχ- του τοπικο0 ΤΕΙ -ταν τουλ%χιστον καταλυτικ-. Οι ε<περιστα-

στατο% θα εναι ο καιρ% στην Ευρυτανικ πρωτεουσα τι% προσεχε% η ρε%. Κατ περιδου% βροχ %, σω% και κατ τπου% χιονοπτσει%, θα

χουε χρι και την Παρασκευ ,

ποτε και το σκηνικ θα αλλ ξει και θα επικρατε κυρω% ηλιοφ νεια. Αν ερα των Απκρεων θα χουε συννεφι , σω% και ασθενε% βροχ %, πω% επση% και την Καθαρ ευτ ρα.

Για σ7Fερα Τετ-ρτη 22 Φεβρουαρ8ου 2011, αναF6νονται βροχ6P, ενJ δεν αποκλε8εται να 6χουFε ασθενε8P χιονοπτJσειP. Η θερFοκρασ8α θα κυFανθε8 απ9 1OC F6χρι και 5 βαθFο:P Κελσ8ου, ενJ η πραγFατικ7 α8σθηση θα βρ8σκεται Fεταξ: 1OC και 6O βαθFJν.

Π πτη

     

Α:ριο Π6Fπτη 23 Φεβρουαρ8ου 2011, αναF6νονται κυρ8ωP βροχ6P, 8σωP και κατ- περι9δουP χιον9νερο. Τα θερF9Fετρα θα δε8χνουν απ9 1OC 6ωP 4 βαθFο:P Κελσ8ου, ενJ η πραγFατικ7 α8σθηση θα βρ8σκεται Fεταξ: 0OC και 5O βαθFJν Κελσ8ου. Π ΕΡ ΙΓΡ ΑΦΗ*

Παρασκευ7 24 Φεβρουαρ8ου 2011 Σ-ββατο

25 Φεβρουαρ8ου 2011 Κυριακ7

26 Φεβρουαρ8ου 2012

ευτ6ρα 27 Φεβρουαρ8ου 2012 Τρ8τη 28 Φεβρουαρ8ου 2012

Τετ-ρτη 29 Φεβρουαρ8ου 2012

Σχετικ- α8θριοP καιρ9P

Κυρ8ωP λιακ-δα Συννεφι- Fε πιθαν9τητα βροχ7P Κυρ8ωP συννεφι2στατοP καιρ9P 2στατοP καιρ9P

   

ΣΥΜΒΟ ΛΟ

ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ

2O... 8OC

ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ**

2O... 9OC

3O... 11OC

3... 12OC

3 ... 8 C

4 ... 10 C

1O... 5OC

0O... 5OC

2O... 5OC

1O... 4OC

1O... 6OC

0O... 5OC

O

O

O

O

Πηγ7:accuweather.com

Σ ε ρ α

 

   

* Οι προβλ6ψειP π6ραν των τριJν ηFερJν ελ6γχονται ωP προP την ακρ8βει- τουP, ι δια8τερα σε σχ6ση Fε την εκδ7λωση τοπικJν φαινοF6νων. ** ,P “πραγFατικ7 α8σθηση” αναφ6ρεται ο αλγ9ριθFοP που προσδιορ8ζει το πJP αισθαν9Fαστε την εξωτερικ7 θερFοκρασ8α, π6ρα απ9 τιP Fετρ7σειP του θερFοF6τρου και τηP ψυχρ9τηταP του αν6Fου. Οι παρ-γοντεP που λαFβ-νονται υπ’ 9ψιν ε8ναι η ποσ9τητα ηλιοφ-νειαP, το υψ9Fετρο, η ατFοσφαιρικ7 π8εση, η υγρασ8α κλπ.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ0ρτη 22 Φεβρουαρ=ου 2012 / Σελ=δα 3

Τριερο γετο κφι και εκδηλσει ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2012

Καθαρ0 "ευτ;ρα 27 Φεβρουαρ=ου :πωU κ0θε χρ>νο, ;τσι και φ;τοU, την Καθαρ0 "ευτ;ρα, 27 Φεβρουαρ=ου 2012, ο δ<KοU Καρπενησ=ου θα προσφ;ρει σαρακοστιαν0 εδ;σKατα, ζεστ< λαγ0να και ντ>πιο κρασ=, στιU 12.00 το KεσηK;ρι, στο Αθλητικ> Κ;ντρο Καρπενησ=ου. Παρ0λληλα, οι παρευρισκ>Kενοι θα ;χουν την ευκαιρ=α να απολα?σουν αποκρι0τικουU χορο?U και τραγο?δια απ> το χορευτικ> τK<Kα του Πολιτιστικο? Συλλ>γου Καρπενησ=ου, καθOU και να πετ0ξουν τον δικ> τουU χαρταετ>, που θα προσφ;ρει δωρε0ν ο δ<KοU Καρπενησ=ου.

υρ υτ α

Ε

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π;Kπτη 23 & Παρασκευ< 24 Φεβρουαρ=ου Την Π;Kπτη 23 και την Παρασκευ< 24 Φεβρουαρ=ου 2012 και απ> τιU 11:30 το πρω= ;ωU τιU 8:00 το βρ0δυ- η α=θουσα του ΚΑΠΗ θα Kετατραπε= σε αποκρι0τικο εργαστ<ρι. Μικρο= και Kεγ0λοι θα ;χουν την ευκαιρ=α να κατασκευ0σουν αποκρι0τικεU K0σκεU, καθOU και καλλιτεχνικο?U χαρταετο?U.

Παρασκευ< 24 Φεβρουαρ=ου Την Παρασκευ< 24 Φεβρουαρ=ου 2012 -στιU 6.00 το απ>γευKα, στην α=θουσα του ΚΑΠΗθα πραγKατοποιηθε= ;κθεση των KασκOν και των χαρταετOν, που θα δηKιουργ<σουν οι συKKετ;χοντεU στο εργαστ<ρι, ενO θα ακολουθ<σει βρ0βευση των καλ?τερων δηKιουργηK0των. Κυριακ< 26 Φεβρουαρ=ου

Ν Ε

Οι εκδηλOσειU θα κορυφωθο?ν την Κυριακ< 26 Φεβρουαρ=ου 2012, Kε τη Kεγ0λη αποκρι0τικη παρ;λαση αλλ0 και τη συναυλ=α του Κωστ< Μαραβ;για και τηU Kπ0νταU του στην κεντρικ< πλατε=α Καρπενησ=ου, περ=που στιU 5.00 το απ>γευKα. Οι εκδηλOσειU ξεκ=νησαν <δη απ> τη "ευτ;ρα 20 Φεβρουαρ=ου 2012, >που στην α=θουσα γυKναστηρ=ου του 2ου ΓυKνασ=ου, περ=που στιU 6.00 το απ>γευKα, αναβ=ωσαν παραδοσιακ0 παιχν=δια του Ευρυτανικο? ορεινο? χOρου, αλλ0 και πανελλ<νια, που θυK=ζουν στουU παλιο?U και Kαθα=νουν στουU ν;ουU ;ναν ..0λλο τρ>πο δηKιουργικ<U χαρ0U και διασκ;δασηU. Με την πολ?τιKη βο<θεια του Πολιτιστικο? Συλλ>γου Καρπενησ=ου αναβ=ωσαν ο χ0σκαU, ο καρβο?νηU, η γκαK<λα και πολλ0 0λλα παιχν=δια. ΧθεU, Τρ=τη 21 Φεβρουαρ=ου 2012 και Oρα 6.00 το απ>γευKα, στην α=θουσα εκδηλOσεων του 3ου "ηKοτικο? Σχολε=ου, Kε τη στ<ριξη του Συλλ>γου γον;ων και κηδεK>νων, στ<θηκε η αποκρι0τικη πιτσιρικο?πολη που προσ;φερε ;να γιορτιν> ξεφ0ντωKα αλλ0 και πολλ;U εκπλ<ξειU στα παιδι0 >λων των ηλικιOν.

Οι εκδηλOσειU κορυφOνονται την Κυριακ< 26 Φεβρουαρ=ου 2012, Kε την αποκρι0τικη παρ;λαση, στιU 4.00 το KεσηK;ρι. Οι καρναβαλιστ;U ντυK;νοι Kε πολλ< φαντασ=α και δηKιουργικ< δι0θεση, θα ξεκιν<σουν απ> τη γ;φυρα τηU Νερ0ιδαU και θα καταλ<ξουν στην κεντρικ< πλατε=α τηU π>ληU, >που θα ακολουθ<σει το κ0ψιKο του βασιλι0 καρν0βαλου. Οι καλ?τερεU παρουσ=εU -0ρKατα, οK0δεU- θα βραβευθο?ν, ενO στη συν;χεια ;να Kεγ0λο υπα=θριο π0ρτι θα περιK;νει >λουU >σοι επιθυKο?ν να ξεφαντOσουν Kε ζωνταν< Kουσικ<. Και >λα αυτ0 …παρ;α Kε ζεστ> κρασ= και ντ>πιουU Kεζ;δεU. ΕντωKεταξ?, την =δια ηK;ρα, αν<Kερα των Απ>κρεων, ο Σ?λλογοU Απανταχο? ΠρουσιωτOν διοργανOνει αποκρι0τικο χορ>, στιU 9.00 το βρ0δυ, στην Τοπικ< Κοιν>τητα Προυσο?.

νι κά

Για ακ>Kη K=α χρονι0, ο δ<KοU Καρπενησ=ου, σε συνεργασ=α Kε τοπικο?U φορε=U και συλλ>γουU, διοργανOνει πολλ;U εκδηλOσειU και δραστηρι>τητεU στην Ευρυτανικ< πρωτε?ουσα και τα γ?ρω χωρι0, εν>ψει του εορτασKο? τηU Αποκρι0U

Α

 Συναυλ=α του Κωστ< Μαραβ;για την Κυριακ<, στην κεντρικ< πλατε=α

Επ=σηU, την Καθαρ0 "ευτ;ρα, στιU 12.00 το KεσηK;ρι, ο Σ?λλογοU ΓυναικOν Φουρν0U και ο Πολιτιστικ>U Σ?λλογοU Απανταχο? Ν;ων Φουρν0U «Π<γασοU», διοργανOνουν στην κεντρικ< πλατε=α του χωριο?, «Κο?λουKα» Kε τοπικ0 εδ;σKατα και φυσικ0 πολλο?U χαρταετο?U. Τ;λοU, την =δια ηK;ρα, στιU 10.30 το πρω=, O Πολιτιστικ>U Σ?λλογοU Αγ=ου Νικολ0ου «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» διοργανOνει στην πλατε=α του χωριο? νηστ=σιKο τραπ;ζι Kε φασολ0δα, χαλβ0, και 0φθονο κρασ=, ενO για τα Kικρ0 παιδι0 ;χει προγραKKατιστε= αποκρι0τικο γλ;ντι Kε κλ>ουν, Kασκαρ0τεU και χορευτικ0.

MARAVEYAS ILEGAL LIVE

Στο Καρπεν<σι, οι Maraveyas Ilegal ειU την εβδ>Kη Kε τη ν;α Kπ0ντα που απαρτ=ζεται απ> τον Κωστ< Μαραβ;για Kε τουU Ιλ0ν Μανου0χ, Ν=κο Παπαβρανο?ση, 9γγελο Παπαδ0το, Γρηγ>ρη Ντ0νη, Ν=κο Αγγλο?πα και ΤζιK Σταρ=δα. Οι Maraveyas Ilegal KαU προσκαλο?ν στην κεντρικ< πλατε=α Καρπενησ=ου, στιU 5.00 το απ>γευKα, την Κυριακ< τηU Αποκρι0U, για ;να Kοναδικ> street party. Ο Κωστ<U Μαραβ;γιαU και η Kπ0ντα του γεK=ζουν το

κ;ντρο τηU π>ληU Kε τιU Kουσικ;U τουU, ενO κρασ= και ντ>πιοι Kεζ;δεU θα KαU κρατ<σουν παρ;α, δ=νονταU σε >λουU KαU Kπ>λικη εν;ργεια για χορ> και αποκρι0τικο ξεφ0ντωKα.

Πλθο κσ ου ανα νεται το 3η ερο Μεγ0λο τουριστικ> ρε?Kα αναK;νεται το τρι<Kερο τηU Αποκρι0U στην Ευρυταν=α. Τα καταλ?Kατα του νοKο? ;χουν σχεδ>ν γεK=σει. Η πληρ>τητα στα περισσ>τερα ξενοδοχε=α κυKα=νεται στο 95%, ενO στα ενοικιαζ>Kενα δωK0τια ε=ναι περ=που στο 75%.

Β;βαια, εξακολουθο?ν ακ>Kα να υπ0ρχουν ευκαιρ=εU για τουU επισκ;πτεU τηU τελευτα=αU στιγK<U που θ;λουν να βρεθο?ν στην Ευρυταν=α. Οι επισκ;πτεU θα ;χουν την ευκαιρ=α να απολα?σουν τιU «ορειν;U απ>κριεU», να αποδρ0σουν απ> την καθηKεριν>τητα και να γιορτ0σουν το 3ηKερο Kε την αυθεντικ>τητα τηU Ευρυτανικ<U φιλοξεν=αU. Ξεκο?ραση, εναλλακτικ;U δραστηρι>τητεU,

καλ> φαγητ>, εξορK<σειU στην παν;Kορφη ευρυτανικ< φ?ση και στα χωρι0 του νοKο? KαU θα ε=ναι η αποζηK=ωση >σων επιλ;ξουν την Ευρυταν=α τιU φετιν;U απ>κριεU. 9λλωστε, στα περισσ>τερα κ;ντρα διασκ;δασηU του Καρπενησ=ου κυριαρχο?ν τα π0ρτι Kασκ; και δι0φορα events, ενO σε γνωστ> καφ;-Kπαρ τηU περιοχ<U θα εKφανιστε= και η ευρυτανικ<U καταγωγ<U τραγουδ=στρια 9σπα Τσ=να. Να σηKειOσουKε επ=σηU >τι το ΕπιKελητ<ριο Ευρυταν=αU, σε συνεργασ=α Kε τον δ<Kο Καρπενησ=ου, τον Σ?λλογο Ξενοδ>χων Ευρυταν=αU, τον Σ?λλογο ΕνοικιαζοK;νων "ωKατ=ων Ευρυταν=αU και τον Σ?λλογο ΚαφετεριOν, Μπαρ και συναφOν επαγγελK0των, θα επαναλειτουργ<σει το γραφε=ο πληροφοριOν στην κεντρικ< πλατε=α του Καρπενησ=ου. Οι επιχειρ<σειU του νοKο? θα Kπορο?ν να προβληθο?ν, καθOU και να τοποθετ<-

σουν διαφηKιστικ> υλικ> στον χOρο του περιπτ;ρου απ> την Παρασκευ< 24 Φεβρουαρ=ου 2012. Για περισσ>τερεU πληροφορ=εU, οι ενδιαφερ>KενεU επιχειρ<σειU Kπορο?ν να επικοινωνο?ν Kε τον πρ>εδρο του ΕπιKελητηρ=ου Ευρυταν=αU κ. Χρ<στο Τσ0Kπρα, στο τηλ;φωνο 6976337977. "ΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦ/Ν Οι αποκρι0τικεU εκδηλOσειU και το γλ;ντι θα κυριαρχο?ν και στον δ<Kο Αγρ0φων. ΣυγκεκριK;να, οι Σ?λλογοι Ν;ων και ΓυναικOν Φραγκ=σταU διοργανOνουν αποκρι0τικο 4ηKερο ξεφ0ντωKα απ> την Παρασκευ< 24 Φεβρουαρ=ου ;ωU την Καθαρ0 "ευτ;ρα 27 Φεβρουαρ=ου 2012 . Το πρ>γραKKα των εκδηλOσεων περιλαKβ0νει παιδικ> π0ρτι Kασκ; την Παρασκευ< και αποκρι0τικο γλ;ντι το Σ0ββατο. Την Κυριακ< θα πραγKατοποιηθε= η αποκρι0τικη παρ;λαση, ενO την Καθαρ0 "ευτ;ρα θα εορταστο?ν τα Κο?λουKα.


Ρεπορτ 'ζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ'ρτη 22 Φεβρουαρ7ου 2012 / Σελ7δα 4

“ΟΧΙ” στην κατ'ργηση των ΟΕΚ & ΟΕΕ Μπακογι'ννηO, ΚαραEπ'O και φορε7O ζητο9ν τη διατ6ρηση των ΟργανισEIν

Ε

κ6O δηE8σιαO δαπ'νηO αλλ' ΟΧΙ και το κλε7σιEο των ΒρεφονηπιακIν ΣταθEIν του Ο.Ε.Ε. που τ8σα χρ8νια 5χουν προσφ5ρει στ5γη και φροντ7δα στα παιδι' των εργαζοE5νων. ΣΤΕΓΗ που πληρIνεται αδρ' απ8 τιO εισφορ5O EαO κ'θε E6να. ΣΤΕΓΗ που ε7ναι αναφα7ρετο δικα7ωEα για το παιδ7 κ'θε εργαζ8EενηO Eητ5ραO. ΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ για την ισοπ5δωση του συστ6EατοO. ΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ για το κλε7σιEο των 25 ΒρεφονηπιακIν ΣταθEIν του ΟργανισEο9 στην Ελλ'δα. ΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ για την κατ'ργηση των δικαιωE'των EαO που υποστηρ7ζονταν E5σω του ΟργανισEο9 Εργατικ6O Εστ7αO. ΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ για τιO 2.500 παιδικ5O ψυχ5O που στερο9νται το δικα7ωEα τηO οEαλ6O προσαρEογ6O και 5νταξηO στο κοινωνικ8 σ9νολο. ΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ για την κατ'ργηση του αδ6ριτου δικαιIEατοO κ'θε Eητ5ραO για εργασ7α, που κτ6θηκε Eε αιEατοχυσ7εO στα τ5λη του 19ου αιIνα. Κρ7νεται απ'νθρωπη και αντικοινωνικ6 η κατ'ργηση του ΟργανισEο9 που συEπαρασ9ρει και τουO Βρεφονηπιακο9O ΣταθEο9O, που υποστηρ7ζονται και χρηEατοδοτο9νται απ8 τουO 7διουO τουO 0λληνεO. Ε7ναι γνωστ8 8τι οι Βρεφονηπιακο7 ΣταθEο7 τηO Εργατικ6O Εστ7αO χτ7στηκαν και λειτουργο9ν απ8 τιO εισφορ5O που αποEυζε7 το κρ'τοO ΑΠΟ τουO εργαζ8EενουO γονε7O ΓΙΑ τουO εργαζ8EενουO γονε7O, δ7χωO να βαρ9νουν τον κρατικ8 προϋπολογισE8. Η ανεργ7α ε7ναι η ν5α E'στιγα τηO χIραO EαO και ΕΣΕΙΣ την προωθε7τε και στηρ7ζετε αφ6νονταO στο δρ8Eο 1.400 εργαζ8EενουO (Ο.Ε.Ε., Ο.Ε.Κ.) και 2.500 παιδι' στερIνταO τουO τη ζεστασι' και τη φροντ7δα που τουO προσφ5ρεται στουO 25 αυτο9O σταθEο9O. Κ'νουEε 5κκληση σε 8λουO εσ'O, που ε7στε και γονε7O, να σκ9ψετε στο πρ8βληE' EαO και να βρεθε7 τρ8ποO Iστε να διατηρηθε7 η παροχ6 των Β.Ν.Σ. του ΟργανισEο9 που τ8σα χρ8νια προσφ5ρουν φροντ7δα, αγ'πη και πνευEατικ6 τροφ6 στα παιδι' EαO". ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "Μετ' την ανακο7νωση τηO κατ'ργησηO του ΟργανισEο9 Εργατικ6O Κατοικ7αO και του ΟργανισEο9 Εργατικ6O Εστ7αO απ8 την κυβ5ρνηση στα πλα7σια τηO περιοριστικ6O οικονοEικ6O πολιτικ6O του ΜνηEον7ου, ο ΕEπορικ8O Σ9λλογοO απευθ9νεται σε κ'θε τοπικ8 θεσEικ8 και πολιτικ8 φορ5α, ζητIνταO να καταβληθε7 κ'θε προσπ'θεια Iστε να Eην υλοποιηθο9ν αυτ5O οι προθ5σειO. Ε7ναι γνωστ8 8τι οι π8ροι των ΟργανισEIν αυτIν προ5ρχονται E8νο απ8 εισφορ5O των

Α

γραEE'των θα επιφ5ρει βαρ9 πλ6γEα στην οικονοE7α του τ8που EαO, δεδοE5νου και των οικονοEικIν δυσχερειIν που αντιEετωπ7ζει η πατρ7δα EαO. Τo ΜνηE8νιο δεν καταργε7 απλIO τον ΟΕΚ, καταργε7 συνολικ' την πολιτικ6 τηO παροχ6O στ5γηO σε ανθρIπουO του E8χθου που δεν 5χουν τη δυνατ8τητα να στεγ'σουν Eε δικ' τουO E5σα τιO οικογ5νει5O τουO σε ανθρIπινεO συνθ6κεO. Καταργε7 8λεO τιO ελπ7δεO για την εξασφ'λιση EιαO αξιοπρεπο9O κατοικ7αO 8λων εκε7νων που παλε9ουν καθηEεριν' για την επιβ7ωση και την προκοπ6 των παιδιIν τουO. Καταργε7 για εκατοντ'δεO χιλι'δεO εργαζ8EενουO τηO πατρ7δαO EαO το 8νειρο τηO απ8κτησηO εν8O σπιτιο9 καθ8σον η κατοικ7α, αυτ8 το κοινωνικ8 αγαθ8, Eαζ7 Eε την εργασ7α αποτελο9ν τιO β'σειO και τα εφαλτ6ρια τηO εξ5λιξηO κ'θε ανθρIπου, χαρακτηρ7ζεται Eε τρ8πο απ8λυτα παρ'λογο και εξωφρενικ8 «δαπ'νη που δεν αποτελε7 προτεραι8τητα». Τ5λοO, η κατ'ργηση του ΟΕΚ αφ6νει εκτεθειE5νουO 8λουO αυτο9O τουO δικαιο9χουO που π6ραν σπ7τι 6 δ'νειο και το ξεπληρIνουν Eε εξαιρετικ' επωφελε7O 8ρουO, σε σχ5ση Eε το ισχ9ον στην αγορ' καθεστIO. ΤουO αφ6νει 5ρEαια στιO διαθ5σειO των τραπεζIν και των εισπρακτικIν εταιρειIν, απειλε7 το σπ7τι τουO και την 7δια τη ζω6 τουO. Στηρ7ζουEε τον αγIνα των εργαζοE5νων και προτε7νουEε προO την Κυβ5ρνηση: Την συγχIνευση των δ9ο ΟργανισEIν (ΟΕΚ - ΟΕΕ) σε 5ναν ν5ο ενια7ο φορ5α προκειE5νου να εξασφαλισθε7 οικονοE7α κλ7EακαO. Την Eετ'ταξη των εργαζοE5νων στον ν5ο ενια7ο φορ5α. Την Eεταφορ' των ΒρεφονηπιακIν ΣταθEIν του Υπουργε7ου Εργασ7αO στουO κατ' τ8πουO 6EουO, την Eετ'ταξη του υπηρετο9ντοO προσωπικο9 προO αυτο9O και την εξασφ'λιση των αν'λογων π8ρων για τη λειτουργ7α τουO". ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΝ & ΚΗΕΜΟΝΝ ΕντωEεταξ9, ο Σ9λλογοO Γον5ων και ΚηδεE8νων του Βρεφονηπιακο9 ΣταθEο9 Καρπενησ7ου, σε κραυγ6 αγων7αO του, αναφ5ρει: "Αξι8τιEοι Κ9ριοι, σαO απευθ9νουEε την παρο9σα επιστολ6, εκπροσωπIνταO τον Βρεφονηπιακ8 ΣταθE8 Εργατικ6O Εστ7αO ΤE6Eα Καρπενησ7ου και 8λουO τουO Βρεφονηπιακο9O ΣταθEο9O αν' την Ελλ'δα, δεδοE5νων των τελευτα7ων εξελ7ξεων που ανακοινIθηκαν στα Μ5σα Μαζικ6O ΕνηE5ρωσηO για την κατ'ργηση του ΟργανισEο9. ΑντιλαEβαν8Eενοι τιO κρ7σιEεO IρεO που βιIνει η χIρα και ο λα8O των Ελλ6νων κρ7νονται επιτακτικ5O οι συγχωνε9σειO υπηρεσιIν για τη Eε7ωση τηO κρατι-

εργαζοE5νων και των εργοδοτIν και εποE5νωO η λειτουργ7α τουO δεν επιβαρ9νει καθ8λου τον κρατικ8 προϋπολογισE8. Ο ΟΕΚ δεν ε7ναι ζηEιογ8νοO, ο9τε ξεπερασE5νοO, 5χει διαρκ6 προσφορ' 5ργου Eε αν5γερση εκατοντ'δων πρ8τυπων οικισEIν σε 8λη την χIρα, Eε παροχ6 χιλι'δων δανε7ων, ε7τε E5σω τραπεζIν, ε7τε Eε δικ' του κεφ'λαια, Iστε οι εργαζ8Eενοι να αποκτ6σουν τη δικ6 τουO κατοικ7α. Παρ'λληλα, επιδοτε7 χιλι'δεO νοικοκυρι' εργαζοE5νων ενοικιαστIν, που χωρ7O αυτ6 την επιδ8τηση θα καταλ6ξουν 'στεγοι και π5νητεO σ’ αυτ6 την εξαιρετικ' δ9σκολη συγκυρ7α. Με την δραστηρι8τητ' τηO η Εργατικ6 Εστ7α συEβ'λει δυναEικ' στην αν'πτυξη, καθIO Eε τα προγρ'EEατα κοινωνικο9 τουρισEο9 ενισχ9ει τιO Eικρ5O τουριστικ5O επιχειρ6σειO αν' το πανελλ6νιο. Ειδικ8τερα για την περιοχ6 τηO Ευρυταν7αO, η διακοπ6 των προγραEE'των αυτIν θα ε7χαν ωO αποτ5λεσEα την απIλεια 3.000 επισκεπτIν κατ' την θεριν6 περ7οδο, κ'τι που θα αποτελ5σει την ταφ8πλακα στιO Eικρ5O τουριστικ5O Eον'δεO τηO περιοχ6O. Επ7σηO η διακοπ6 τηO λειτουργ7αO του Βρεφονηπιακο9 ΣταθEο9, που φιλοξενε7 αρκετ' παιδι' εργαζοE5νων, θα δηEιουργ6σει πολλ' προβλ6Eατα στιO ωφελο9EενεO οικογ5νειεO εν E5σω Eεγ'ληO οικονοEικ6O κρ7σηO. &O εκ το9του ζητ'Eε απ8 8λουO τουO εEπλεκ8EενουO φορε7O να προβο9ν στιO κατ'λληλεO εν5ργειεO, Iστε να συνεχιστε7 το 5ργο των δ9ο αυτIν οργανισEIν, προO 8φελοO τ8σο τηO τοπικ6O κοινων7αO, 8σο και των 'δικα απολυ8Eενων υπαλλ6λων τουO". ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΟΧΝ "ΣτουO 8ρουO του ν5ου ΜνηEον7ου περιλαEβ'νεται η κατ'ργηση των ΟργανισEIν Εργατικ6O Εστ7αO και Εργατικ6O Κατοικ7αO. Η αν'λγητη και καταστροφικ6 αυτ6 απ8φαση θα επηρε'σει σε Eεγ'λο βαθE8 αρνητικ' το βιοτικ8 επ7πεδο χιλι'δων Ελλ6νων εργαζοE5νων. Θα στερηθο9ν τιO διακοπ5O τουO, πολιτιστικ5O δραστηρι8τητεO και δι'φορεO 'λλεO παροχ5O. Θα υπ'ρξει ανεργ7α στουO εργαζ8EενουO στουO ΟργανισEο9O αυτο9O Eε Eεγ'λεO αρνητικ5O συν5πειεO στην κοινωνικοοικονοEικ6 ζω6 τηO χIραO. Θα πληγε7 βαρ9τατα η τουριστικ6 δραστηρι8τητα σε πανελλ6νιο και τοπικ8 επ7πεδο. Με τα εκπτωτικ' κουπ8νια τηO Εργατικ6O Εστ7αO, επισκ5πτονταν την περιοχ6 EαO π'ρα πολλο7 τουρ7στεO. ιοργ'νωνε εκδροEικ' προγρ'EEατα στην περιοχ6 EαO, χειEεριν', εαριν', θεριν'. Το τελευτα7ο θεριν8 που ε7χε προκηρυχθε7 θα 'φηνε 8φελοO π'νω απ8 250.000 ευρI στην οικονοEικ6 ζω6 τηO περιοχ6O EαO. Η απ8φαση αυτ6 θα 5χει κα-

ταστροφικ5O συν5πειεO σε πανελλ6νιο και τοπικ8 επ7πεδο. Θα επιφ5ρει ανεργ7α και πρ8βληEα στην προσπ'θεια επιβ7ωσηO των ξενοδοχειακIν και 'λλων συναφIν κλ'δων στην περιοχ6 EαO. Πρ5πει να ανακληθε7 η απ8φαση αυτ6 Eε κ'θε τρ8πο, δι8τι ο τουριστικ8O κλ'δοO ε7ναι συνεχIO βαλλ8EενοO Eε δι'φορα E5τρα και κυβερνητικ5O αποφ'σειO τον τελευτα7ο καιρ8. ΑO Eην προστεθε7 ακ8Eη 5να λιθαρ'κι στο οικοδ8EηEα τηO καταστροφ6O. Τουλ'χιστον 5στω EερικIO 8,τι υλοποιηθο9ν κ'ποια προγρ'EEατα τηO Εργατικ6O Εστ7αO απ8 κ'ποιουO 'λλουO φορε7O. Η αγαν'κτηση τηO ΠΟΞ (Πανελλ6νια ΟEοσπονδ7α Ξενοδ8χων) και 8λων των συλλ8γων ξενοδ8χων καθIO και του Συλλ8γου Ξενοδ8χων τηO περιοχ6O EαO ε7ναι πολ9 Eεγ'λη καθIO, ιδ7ωO οι τουριστικ5O περιοχ5O που δουλε9ουEε 0λληνεO θα πληγο9ν βαρ9τατα". ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "Το ιοικητικ8 ΣυEβο9λιο του Εργατοϋπαλληλικο9 Κ5ντρου Ευρυταν7αO καταγγ5λλει την κυβ5ρνηση του Eα9ρου EετIπου πο9 βρ6κε τον τρ8πο να β'λει λουκ5το στουO ΟργανισEο9O Εργατικ6O Εστ7αO και Κατοικ7αO και παρ'λληλα να στερ6σει απ8 τουO εργαζ8EενουO E7α σειρ' παροχ5O που τιO 5χουν πληρIσει. Το λουκ5το γρ'φει «ΜΕΙ&ΣΗ ΤΟΥ ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΠΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ». Απαλλ'σσει τουO εργοδ8τεO απ8 την υποχρ5ωση τηO καταβολ6O εισφορIν για τον Ο.Ε.Ε. και τον Ο.Ε.Κ.. Ε7ναι E5ροO του γενικ8τερου σχεδιασEο9 ανατροπ6O των εργατικIν κατακτ6σεων για να αυξηθο9ν τα κ5ρδη τηO εργοδοσ7αO. Στοχε9ουν στην ακ9ρωση και εξουδετ5ρωση βασικIν κοινωνικIν δραστηριοτ6των αλλ' και την παρεEπ8διση τηO απρ8σκοπτηO λειτουργ7αO των «ενοχλητικIν» συνδικ'των. Τα πρIτα αποτελ5σEατα, για την Περιφερειακ6 Εν8τητα Ευρυταν7αO, απ8 την «κοEEατικ6 πειθαρχ7α» των απαρ'δεκτων βουλευτIν πο9 στ6ριξαν το EνηE8νιο, βουλευτIν 8λων των Ελλ6νων (εργαζοE5νων, αν5ργων, συνταξιο9χων...), ε7ναι: 1. Απ8λυση 13 εργαζοE5νων στουO δ9ο ΟργανισEο9O, 2. Πα9ση λειτουργ7αO του Βρεφονηπιακο9 ΣταθEο9 Eε 32 βρεφον6πια εργαζοE5νων Eαν'δων, 3. Στ5ρηση επιδ8EατοO ενοικ7ου, 4. ΣταE'τηEα επιδ8τησηO δανε7ου για αγορ' 6 επισκευ6 πρIτηO κατοικ7αO, 5. Κατ'ργηση των προγραEE'των κοινωνικο9 τουρισEο9 κ.λπ. 6. 0λλειψη απ8 την τοπικ6 αγορ' των εσ8δων απ8 τουO χιλι'δεO επισκ5πτεO κ'θε χρ8νο E5σα απ8 τα προγρ'EEατα. Και 8λα αυτ' χωρ7O να επιβαρ9νεται ο κρατικ8O προϋπολογισE8O, αφο9 η κ'λυψ6 τουO γ7νονταν Eε τιO εισφορ5O εργαζοE5νων και εργοδοτIν".

Ν Ε

Στο πλα7σιο αυτ8 και Eε δεδοE5νο 8τι ε7Eαστε Eια ορειν6, αποEακρυσE5νη περιοχ6 Eε χαEηλ8 βιοτικ8 επ7πεδο και Eε 5ντονο πρ8βληEα ανεργ7αO, θεωρο9Eε επιτακτικ6 την αν'γκη διατ6ρησηO τηO 9παρξηO του ΟργανισEο9 Εργατικ6O Κατοικ7αO καθIO και του Περιφερειακο9 του γραφε7ου στο Καρπεν6σι, Iστε να διασφαλιστο9ν οι δικαιο9χοι που π6ραν σπ7τι 6 δ'νειο χωρ7O να γ7νουν 5ρEαια στιO διαθ5σειO των τραπεζIν και εισπρακτικIν εταιρειIν διαταρ'σσονταO την κοινωνικ6 ισορροπ7α. ΑξιοσηEε7ωτο θα 6ταν να αναφερθε7, πωO ακ8Eη κι αν καταργηθο9ν οι εργοδοτικ5O εισφορ5O, Eε τα κεφ'λαια που διαθ5τει ο Ο.Ε.Κ. στην παρο9σα φ'ση, καθIO και Eε την 'Eεση καταβολ6 τE6EατοO κεφαλα7ων που του οφε7λει το 4δρυEα Κοινωνικ6O Ασφ'λισηO και θα πρ5πει να του αποδIσει 'Eεσα, θα Eπορ5σει να διασφαλιστε7 η συν5χεια λειτουργ7αO του ΟργανισEο9. Κλε7νονταO, παρακαλο9Eε θερE' να EεριEν6σετε του θ5EατοO που περιγρ'ψαEε και να διερευν6σετε τα ανωτ5ρω, ενεργIνταO στο πλα7σιο των αρEοδιοτ6των σαO, προκειE5νου να αρθε7 ο σχεδιασE8O κατ'ργησηO του Ο.Ε.Κ. Αναγνωρ7ζονταO την κοινωνικ6 σαO ευαισθησ7α, ευελπιστο9Eε στην 'Eεση ανταπ8κρισ6 σαO". ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΕντωEεταξ9, ο αντιπεριφερει'ρχηO Ευρυταν7αO κ. Βασ7ληO ΚαραEπ'O πραγEατοπο7ησε συν'ντηση Eε τουO εργαζοE5νουO του ΟργανισEο9 Εργατικ6O Εστ7αO (ΟΕΕ) και του ΟργανισEο9 Εργατικ6O Κατοικ7αO (ΟΕΚ) και ενηEερIθηκε απ8 αυτο9O αναφορικ' Eε την επικε7Eενη κατ'ργηση των δ9ο ΟργανισEIν. Σε ανακο7νωσ6 του προτε7νει τη συγχIνευση των δ9ο οργανισEIν και αναφ5ρει: "Ο Βρεφονηπιακ8O ΣταθE8O ο οπο7οO λειτουργε7 στην π8λη του Καρπενησ7ου αποτελε7 E7α απ8 τιO σηEαντικ8τερεO δοE5O του ΟργανισEο9 Εργατικ6O Εστ7αO και η λειτουργ7α του 8χι E8νο εξασφαλ7ζει την 9παρξη θ5σεων εργασ7αO στην π8λη EαO αλλ' παρ'λληλα εξυπηρετε7 π'ρα πολλ5O οικογ5νειεO και κυρ7ωO εργαζ8EενεO Eητ5ρεO. Η πα9ση τηO λειτουργ7αO του θα επιδεινIσει το 6δη αυξαν8Eενο πρ8βληEα ανεργ7αO τηO περιοχ6O EαO και θα δηEιουργ6σει ανυπ5ρβλητα εEπ8δια στη λειτουργ7α πολλIν οικογενειIν. Τα Προγρ'EEατα Κοινωνικο9 ΤουρισEο9 5χουν ιδια7τερη σηEασ7α για τον νοE8 Ευρυταν7αO, ο οπο7οO ε7ναι κατ’ εξοχ6ν τουριστικ8O προορισE8O και 5χει επενδ9σει την 9παρξ6 του στην τουριστικ6 αν'πτυξη. Η κατ'ργηση 8λων αυτIν των προ-

υρ υτ α

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΣΤΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Σε επιστολ6 του, που απ5στειλε στουO Υπουργο9O Εργασ7αO και Κοινωνικ6O Ασφ'λισηO Γ. ΚουτρουE'νη, ΟικονοEικIν Ε. Βενιζ5λο και ΕσωτερικIν Α. Γιανν7τση, ο δ6EαρχοO Καρπενησ7ου αναφ5ρει: "Αξι8τιEοι κ9ριοι Υπουργο7, Με αφορE6 την επικε7Eενη κατ'ργηση του ΟργανισEο9 Εργατικ6O Κατοικ7αO και τη συν'ντηση που πραγEατοποι6σαEε Eε τουO εργαζοE5νουO του τE6EατοO αυτο9, ωO φορ5αO Τοπικ6O Αυτοδιο7κησηO κοντ' στο δηE8τη, θα θ5λαEε να καταθ5σουEε E5σα απ8 αυτ6 την επιστολ6 την αντ7θεσ6 EαO στο σχεδιασE8 κατ'ργησ6O του. Ο ΟργανισE8O Εργατικ6O Κατοικ7αO ε7ναι 5ναO δυναEικ8O αναπτυξιακ8O φορ5αO στελεχωE5νοO απ8 υψηλ6O κατ'ρτισηO και εξειδ7κευσηO επιστηEονικ8 προσωπικ8 που αν5ρχεται τουO 800 εργαζοE5νουO αν' την Ελλ'δα. Πρ8κειται για 5να ΟργανισE8 που τροφοδοτε7ται αποκλειστικ' απ8 τιO εισφορ5O των εργαζοE5νων και των εργοδοτIν και παρ5χει ανταποδοτικ6 στεγαστικ6 συνδροE6 Eε κοινωνικ' κριτ6ρια, στηρ7ζονταO χιλι'δεO νοικοκυρι' χωρ7O να επιβαρ9νει τον κρατικ8 προϋπολογισE8. Η 9παρξη και η προσφορ' του ΟργανισEο9 Εργατικ6O Κατοικ7αO 5χει κοEβικ6 σηEασ7α για τη διασφ'λιση τηO κοινωνικ6O συνοχ6O, ιδια7τερα στη δ9σκολη συγκυρ7α που βιIνει η Ελληνικ6 κοινων7α. εν πρ8κειται γα κατ'ργηση απλIO εν8O φορ5α, αλλ' για κατ'ργηση παροχ6O στ5γηO σε εργαζ8EενουO ανθρIπουO, που αδυνατο9ν να στεγ'σουν Eε δικ' τουO E5σα τιO οικογ5νει5O τουO σε ανθρIπινεO συνθ6κεO. Ε7ναι αναντ7λεκτο, πωO και στην τοπικ6 EαO κοινων7α αιωρε7ται 5ντονο κλ7Eα ανησυχ7αO για την επικε7Eενη κατ'ργηση του Ο.Ε.Κ., αφο9 εκατοντ'δεO οικογ5νειεO συEπολιτIν EαO Eπ8ρεσαν να αποκτ6σουν στ5γη E5σα απ8 τα προγρ'EEατα του ΟργανισEο9 πληρIνονταO επ7 χρ8νια τιO εισφορ5O τουO. ΣυγκεκριE5να, το 5ργο του Ο.Ε.Κ. στο ΝοE8 Ευρυταν7αO 5χει ωO εξ6O: Κατασκευ'στηκαν τρειO οικισEο7 Eε συνολικ' ενεν6ντα π5ντε (95) κατοικ7εO. Απ8 το 5τοO 2001 5ωO και το 2010, 5χουν δοθε7 συνολικ' ενεν6ντα επτ' (97) δ'νεια για αγορ' 6 αν5γερση κατοικιIν εκ των οπο7ων τα ε7κοσι τρ7α (23) 5χουν δοθε7 σε οικογ5νειεO πολυτ5κνων. Απ8 το 5τοO 2001 5ωO και το 2010, 5χουν δοθε7 συνολικ' σαρ'ντα (40) δ'νεια για επισκευ6 6 αποπερ'τωση κατοικιIν. Απ8 το 5τοO 2002 5ωO σ6Eερα 5χουν χορηγηθε7 τετρακ8σιεO ενεν6ντα (490) επιδοτ6σειO ενοικ7ου.

νι κάΣ'λοO 5χει προκληθε7 στην κοινων7α τηO Ευρυταν7αO απ8 την απ8φαση τηO Κυβ5ρνησηO, Eετ' απ8 π7εση τηO Τρ8ικα, να κλε7σει τον ΟργανισE8 Εργατικ6O Κατοικ7αO (ΟΕΚ) και τον ΟργανισE8 Εργατικ6O Εστ7αO (ΟΕΕ). Ο δ6EαρχοO Καρπενησ7ου κ. ΚIσταO Μπακογι'ννηO, ο αντιπεριφερει'ρχηO κ. Βασ7ληO ΚαραEπ'O αλλ' και οι εργαζ8Eενοι, οι γονε7O, το Εργατικ8 Κ5ντρο, ο ΕEπορικ8O Σ9λλογοO, ακ8Eη και ο Σ9λλογοO Ξενοδ8χων τ'σσεται κατ' τηO θρυλο9EενηO κατ'ργησηO που θα προκαλ5σει π'Eπολα προβλ6Eατα στην κοινων7α.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετρτη 22 Φεβρουαρ+ου 2012 / Σελ+δα 5

Το νερ στο Βελοχι ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΞΑΝΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΝΕΡΟΥ

ΒΕΛΟΥΧΙ Α.Ε", που εκ9εταλλε-εται πηγ* του ΒελουχιΕδ= και δ-ο χρ,νια, η εταιρε+α "Β ο-, που τηC ε+χε παραχωρηθε+ απ, το 1995, )χει στα9ατ*σει τη λειτουργ+α τηC. Το θα συζητ θηκε στο ηοτικ Συβολιο Καρπενησ ου

Ν ΕΑ

Ο δ*9οC Καρπενησ+ου αναζητ βι=σι9η λ-ση

Ε

υρ υτ α

Το θ)9α τ)θηκε απ, τον δ*9αρχο Καρπενησ+ου στο η9οτικ, Συ9βο-λιο την περασ9)νη Τετρτη 15 Φεβρουαρ+ου 2012, 9ετ απ, πρ,ταση τηC 9ε+ζονοC αντιπολ+τευσηC, η οπο+α ζ*τησε ενη9)ρωση επ+ του θ)9ατοC. Και δεν ε+ναι 9,νο η αναστολ* λειτουργ+αC του εργοστασ+ου. Τα τελευτα+α χρ,νια υπρχουν δυσ9ενε+C εκθ)σειC για την ποι,τητα του ε9φιαλω9)νου νεροαπ, τη ιε-θυνση Υγιειν*C Ευρυταν+αC, που καθιστ το νερ,, ο-τε λ+γο ο-τε πολ-, ακατλληλο για την υγε+α. (πωC τον+στηκε και ξεκαθαρ+στηκε στο η9οτικ, Συ9βο-λιο, δεν πρ,κειται για το νερ,, ,πωC αυτ, αναβλ-ζει απ, την πηγ*, αλλ για την ε9φιλωσ* του αυτ* καθ’ αυτ*. "Το νερ, που αναβλ-ζει ε+ναι π,σι9ο, αλλ αυτ, που ε9φιαλ=νεται περι)χει 9ικροοργανισ9ο-C", ειπ=θηκε στο η9οτικ, Συ9βο-λιο. Επιπλ)ον, τα νο9ικ προβλ*9ατα 9ε την εταιρε+α φα+νεται να απασχολο-ν σοβαρ τη δη9οτικ* αρχ*, δι,τι επιθυ9ε+ 9+α βι=σι9η λ-ση, χωρ+C ,9ωC δικαστικ* ε9πλοκ* 9ε τον ενοικιαστ* τηC πηγ*C, που 9πορε+ να "τραβ*ξει" για χρ,νια. Επιγρα99ατικ, να

νι κά

Λ-ση στο πρ,βλη9α 9ε την εκ9ετλλευση τηC πηγ*C νερο- στο Βελο-χι αναζητ ο δ*9οC Καρπενησ+ου, 9ετ τη διαπιστω9)νη, πλ)ον, αναστολ* λειτουργ+αC του εργοστασ+ου νερο- "ΒΕΛΟΥΧΙ Α.Ε.", που εκ9εταλλευ,ταν την πηγ* απ, το 1995

Το εργοστσιο νερο- στην Αγ+α Τριδα

Η πρταση του δηρχου

Ο δ*9αρχοC Καρπενησ+ου κ. Κ=σταC ΜπακογιννηC κατ)θεσε συγκεκρι9)νη πρ,ταση, την οπο+α δη9οσιε-ου9ε σ*9ερα, και προτε+νει 9ια σειρ δρσεων. "Το θ)9α ε+ναι πολ- σοβαρ," τ,νισε. Οι προτειν,9ενεC λ-σειC, που ο +διοC ο Κ=σταC ΜπακογιννηC εισηγ*θηκε στο η9οτικ, Συ9βο-λιο, αποτελο-ν 9ια δ)σ9η 5 κιν*σεων, 9ε στ,χο καταρχC να γ+νει συνντηση 9ε τον βασικ, 9)τοχο τηC εταιρε+αC κ. Κ=στα Αντζ και στη συν)χεια να υπρξουν προτσειC, ε+τε προC τη λ-ση τηC συνεργασ+αC, ε+τε προC τη συν)χισ* τηC 9ε τουC ,ρουC που αναφ)ρθηκαν. Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ Συνντηση 9ε τον βασικ, 9)τοχο και αντισυ9βαλλ,9ενο 9ισθωτ*, προκει9)νου να διαπιστ=σου9ε τιC προθ)σειC του αναφορικ 9ε τη συν)χιση

λειτουργ+αC τηC συ9βσεωC. Σε περ+πτωση επιθυ9+αC του να συνεχ+σει τη λειτουργ+α, υπογραφ* )γγραφηC συ9φων+αC για την ανληψη πρωτοβουλι=ν και ενεργει=ν για την επαναλειτουργ+α του ε9φιαλωτηρ+ου εντ,C συγκεκρι9)νου χρονοδιαγρ99ατοC και σ-9φωνα 9ε τιC υγειονο9ικ)C προδιαγραφ)C. Σε περ+πτωση που ο 9ισθωτ*C δεν επιθυ9ε+ τη συν)χιση τηC 9+σθωσηC, λ-ση αυτ*C, αζη9+ωC για τα συ9βαλλ,9ενα 9)ρη (ο δ*9οC σε κα9+α περ+πτωση δεν 9πορε+ να αναλβει τυχ,ν οφειλ)C σε φορολογικ)C, ασφαλιστικ)C * λλεC αρχ)C που βαρ-νουν τον 9ισθωτ*). ιαπ+στωση ,ρων και προϋποθ)σεων για καταγγελ+α τηC συ9βσεωC 9ε πρωτοβουλ+α του δ*9ου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περ+πτωση αυτ* θα πρ)πει να υπρξει καταγγελ+α για αυτοτελ* λ,γο (,πωC αναφ)ρεται στο συ9β,λαιο), λλωC, σε περ+πτωση καταγγελ+αC για γενικ, λ,γο, υπρχει ο κ+νδυνοC πολυετο-C προσφυγ*C στα δικαστ*ρια για επ+λυση τηC διαφορC. Ε-ρεση στρατηγικο- επενδυτ*, ο οπο+οC θα επιδι=ξει συνεργασ+α 9ε τον τωριν, 9ισθωτ*.

αναφ)ρου9ε ,τι πρ,θεση τηC δη9οτικ*C αρχ*C ε+ναι η λειτουργ+α του εργοστασ+ου, ε+τε 9ε τον υπρχοντα επενδυτ*, ο οπο+οC ,9ωC ε+ναι "εξαφανισ9)νοC", ε+τε 9ε )ναν λλον επενδυτ*, που η +δια η δη9οτικ* αρχ* θα αναζητ*σει. εν πρ,κειται 9,νο για τα διαφυγ,ντα κ)ρδη του δ*9ου Καρπενησ+ου. Η συν)χιση τηC 9+σθωσηC 9ε τον συγκεκρι9)νο ιδι=τη αποτελε+ 9)γα ζητο-9ενο για τη δη9οτικ* αρχ*, καθ=C και ο τρ,ποC 9ε τον οπο+ον ο δ*9οC θα διεκδικ*σει τα ενο+κια ετ=ν, που παρα9)νουν ανε+σπρακτα. Πρωταρχικ,C στ,χοC ε+ναι η εκ9ετλλευση τηC πηγ*C και η συν)χιση τηC λειτουργ+αC του εργοστασ+ου, 9ε τιC προδιαγραφ)C που )χουν καταγραφε+ στο συ9φωνητικ, που υπογρφηκε το 1995 και αφορ την κλυψη θ)σεων εργασ+αC 9ε το9α αποκλειστικ απ, την Αγ+α Τριδα του πρ=ην δ*9ου Κτη9εν+ων.

Το ιστορικ, τηC σ-9βασηC Περιληπτικ, να αναφ)ρου9ε ,τι η 9+σθωση τηC δη9οτικ*C )κτασηC και η εκ9ετλλευση τηC πηγ*C )χει χρονικ* διρκεια 25 ετ=ν και λ*γει στιC 24/8/2020. Υπρχει οικονο9ικ, αντλλαγ9α απ, την πλευρ του 9ισθωτ*, το οπο+ο προκ-πτει βση εν,C ειδικο- υπολογισ9ο-. Μετ τη λ*ξη, οι εγκαταστσειC του εργοστασ+ου παρα9)νουν στην περιουσ+α του δ*9ου. Αναλυτικ. Αρχικ, η σ-9βαση για τη χρ*ση και την εκ9ετλλευση του νερο- τηC πηγ*C στο Βελο-χι υπογρφηκε 9εταξτηC Κοιν,τηταC Αγ+αC ΤριδαC, στην οπο+α αν*κει η )κταση και του Κωνσταντ+νου Αντζ. Η σ-9βαση υπογρφηκε την 25/8/1995 και η διρκεια τηC 9+σθωσηC οριζ,ταν στα 25 χρ,νια, δηλαδ* 9)χρι 24/8/2020. Η χρ*ση τηC πηγ*C αναφ)ρεται στη θ)ση «Π)ρα Κεφαλ,βρυσο * Μιντιν+σι» * εναλλακτικ στην πηγ* «Μεσα+ου Κεφαλ,βρυσου». Η σ-9βαση τηC 9+σθωσηC περιελ9βανε τ,σο ,ρουC για τη λειτουργ+α τηC επιχε+ρησηC ,σο και ,ρουC που θα 9πορο-σαν να οδηγ*σουν στην καταγγελ+α τηC.

Γυρ+στε σελ+δα


Πολιτική

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ(ρτη 22 Φεβρουαρ8ου 2012 / Σελ8δα 6

Συντονισ δρσεων

την αν(γκη για παροχ7 πρJτων βοηθειJν στα παιδι( των σχολε8ων των αποFακρυσF6νων περιοχJν τηP Ευρυταν8αP, στιP οπο8εP πολλ6P φορ6P η 6γκαιρη παροχ7 πρJτων βοηθειJν Fπορε8 να αποβε8 σωτ7ρια. Π8στη FαP ε8ναι, 9τι και Fια Fικρ7 βο7θεια και Fε Fικρ9 κ9στοP, που 9FωP δ:σκολα δ:ναται να εξευρεθε8 σ7Fερα, ε8ναι καθ7κον FαP πλ7ρωP εναρFονισF6νο Fε τον ανθρJπινο και κοινωνικ9 ρ9λο τηP αυτοδιο8κησηP".

νι κά

ση των απαρα8τητων διαδικασιJν εκ F6ρουP του 7Fου Αγρ(φων. Σ:Fφωνα Fε το σκεπτικ9 τηP σχετικ7P επιστολ7P, ο Βουλευτ7P θεωρε8 9τι υπ(ρχει δυνατ9τητα να παραχωρηθε8 ειδικ7 (δεια στουP οδηγο:P του 7Fου 7 σε εθελοντικ6P οργανJσειP, Jστε να κινο:ν το ασθενοφ9ρο στιP περιπτJσειP που υπ(ρχει αν(γκη, καθJP επ8σηP και 9τι στην Ευρυταν8α υπ(ρχει πλεον(ζον προσωπικ9 σε υπηρεσ8εP, το οπο8ο και θα Fπορο:σε να εκπαιδευτε8 κατ(λληλα και να διατεθε8

για το σκοπ9 αυτ9. Με τον τρ9πο αυτ9 καλ:πτεται ωP 6να βαθF9 το κεν9 στιP υπηρεσ8αP Υγε8αP που υπ(ρχει στην υτικ7 Ευρυταν8α, καθJP οι F9νεP Fον(δεP που λειτουργο:ν στην περιοχ7 ε8ναι το Κ6ντρο Υγε8αP υτικ7P Φραγκ8σταP και το υπ9 στελ6χωση Πολυδ:ναFο Περιφερειακ9 Ιατρε8ο Γραν8τσαP. Κατ( συν6πεια, αντιFετωπ8ζεται το ζ7τηFα τηP επε8γουσαP διακοFιδ7P περιστατικJν λ9γω τηP 6λλειψηP ασθενοφ9ρων οχηF(των.

ΦΟΡΗΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Σε ανακο8νωσ7 του ο αντιπεριφερει(ρχηP Ευρυταν8αP κ. Βασ8ληP ΚαραFπ(P αναφ6ρει 9τι: "...ωP αποτ6λεσFα τηP συνεργασ8αP FαP Fε τον Βουλευτ7 Ευρυταν8αP, κ. Ηλ8α Καραν8κα και Fετ( απ9 συνενν9ηση και α8τηF( του προP την ΦαρFακευτικ7 Εταιρε8α ELPEN ΑΕ, ολοκληρJθηκε η παραχJρηση τρι(ντα (30) φορητJν ΦαρFακε8ων στην Περιφερειακ7 Εν9τητα Ευρυταν8αP. Στο πλα8σιο αυτ9, τα φορητ( αυτ( ΦαρFακε8α θα καλ:ψουν

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Φα8νεται 9τι στην Ελλ(δα του ΜνηFον8ου και τηP φτJχειαP κ(ποιεP “παραχωρ7σειP”, 9πωP οι παραπ(νω, αποτελο:ν F6γα κατ9ρθωFα των πολιτικJν FαP. Ε8ναι και αυτ9 6να φαιν9Fενο, να θ6λει την Ελλ(δα και πολ: περισσ9τερο την Ευρυταν8α στην εξαθλ8ωση και την φτJχεια. Τα κρο:σFατα τηP φτJχει“Τ αP”, τ8τλοP που εδJ και 6να χρ9νο εFφαν8ζεται συχν( ωP περιγραφ7 σε ρεπορτ(ζ τηP εφηFερ8δαP, θα αποτελ6σει δε8κτη για τον ιστορικ9 του F6λλοντοP, 9ταν θα θ6λει να αναζητ7σει ειδ7σειP απ9 την πτωχευF6νη Ευρυταν8α.

Ν9FιFη και βιJσιFη λ:ση για να λειτουργ7σει ξαν( το εργοστ(σιο νερο: στο Βελο:χι αναζητ( ο δ7FοP Καρπενησ8ου

Συν6χεια απ9 τη σελ8δα 5

Για παρ(δειγFα, προβλεπ9ταν 9τι η επιχε8ρηση πρ6πει να προσλ(βει, εκτ9P απ9 το εξειδικευF6νο προσωπικ9, αποκλειστικ( F9νιFουP κατο8κουP απ9 την Αγ8α Τρι(δα. Επ8σηP, προβλεπ9ταν 9τι θα υπ7ρχε δικα8ωFα προτ8FησηP στην υπ(ρχουσα εγκατεστηF6νη επιχε8ρηση για την εκF8σθωση και τηP δε:τερηP πηγ7P του «Μεσα8ου Κεφαλ9βρυσου». 'στ9σο, οι εγκαταστ(σειP που θα τοποθετο:σε ο Fισθωτ7P, θα παρ6Fεναν στο ακ8νητο Fετ( τη λ7ξη τηP σ:FβασηP και ουσιαστικ( θα αν7καν στην Κοιν9τητα τηP Αγ8αP Τρι(δαP. 5σον αφορ( τουP 9ρουP για την καταγγελ8α τηP σ:FβασηP, αυτ7 Fπορε8 να γ8νει λ9γω (ρνησηP του Fισθωτ7 να πραγFατοποιηθε8 6λεγχοP στιP διαδικασ8εP (ντλησηP και εFφι(λωσηP του νερο: για την επιβεβα8ωση τηP ποσ9τηταP τηP εFφι(λωσηP, λ9γω ανωτ6ραP β8αP 7 αν δεν ικανοποιε8ται ο οικονοFικ9P σκοπ9P τηP σ:FβασηP.

Ε

Το νερ στο Βελοχι

υρ υτ αΝ Ε

ΣυντονισF6νεP εν6ργειεP των Καραν8κα και ΚαραFπ( κατ(φεραν, να πετ:χουν απλ(, αλλ( ουσιαστικ( πρ(γFατα για την ζω7 στην Ευρυταν8α και ιδ8ωP στην υτικ7. Ο βουλευτ7P Ευρυταν8αP κ. Ηλ8αP Καραν8καP Fετ( απ9 παρ6Fβασ7 του π6τυχε την παραχJρηση εν9P ασθενοφ9ρου στα 1γραφα, πολ: σηFαντικ9 "εργαλε8ο" για την τοπικ7 κοιν9τητα, ενJ ο αντιπεριφερει(ρχηP Ευρυταν8αP κατ(φερε και απ6σπασε 15 φορητ( ΦαρFακε8α, τα οπο8α θα διανεFηθο:ν στα Αγροτικ( Ιατρε8α του νοFο:

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΣΤΑ ΑΓΡΑΦΑ Απ9 το γραφε8ο του Βουλευτ7 Ευρυταν8αP Ηλ8α Καραν8κα, ανακοινJθηκε 9τι Fετ( απ9 επικοινων8α Fε το Αρχηγε8ο του Πυροσβεστικο: ΣJFατοP, εγκρ8θηκε εκ F6ρουP τηP Υπηρεσ8αP, η παραχJρηση εν9P ασθενοφ9ρου που θα εδρε:ει στα 1γραφα Ευρυταν8αP για την εξυπηρ6τηση των δηFοτJν. Η διαδικασ8α παραλαβ7P θα υλοποιηθε8 Fετ( την ολοκλ7ρω-

Α

 Φορητ( ΦαρFακε8α απ9 ΚαραFπ( στα Αγροτικ( Ιατρε8α Ασθενοφ9ρο απ9 Καραν8κα στα 1γραφα

Επ8σηP, καταγγελ8α τηP F8σθωσηP Fπορε8 να γ8νει σε περ8πτωση που η επιχε8ρηση δεν λειτουργε8 για περισσ9τερα απ9 2 συνεχ9Fενα χρ9νια. Ακ9Fη, σε περ8πτωση που ο Fισθωτ7P δεν τηρε8 τουP 9ρουP τηP υπογραφε8σαP σ:FβασηP, η καταγγελ8α Fπορε8 να γ8νει Fετ( απ9 απ9φαση του Κοινοτικο: ΣυFβουλ8ου.

Το ιστορικ9 τηP επιχε8ρησηP ΣτιP 9/12/1996 ιδρ:εται η επιχε8ρηση Fε την επωνυF8α «ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ ΑΕ» και υποβ(λλεται α8τηση για χορ7γηση (δειαP λειτουργ8αP εργοστασ8ου εFφι(λωσηP νερο:. 'στ9σο, η α8θουσα εFφι(λωσηP και αποθ7κευσηP του νερο: δεν ε8χε κατασκευαστε8 σ:Fφωνα Fε τιP προδιαγραφ6P που τ8θενται απ9 τη ιε:θυνση Υγιειν7P, Fε αποτ6λεσFα οι εκθ6σειP των επιθεωρητJν υγε8αP να οδηγ7σουν σε αρνητικ7 απ(ντηση σχετικ( Fε την ολοκληρωF6νη και σ:ννοFη λειτουργ8α του εFφιαλωτηρ8ου.

1Fεση συν6πεια 7ταν να σφραγιστε8 το εργοστ(σιο Fετ( απ9 4 χρ9νια, στιP 27/1/2000. Τελικ(, Fετ( απ9 σχετικ9 6γγραφο του ΝοF(ρχη στιP 12/9/2000 και τηP οριστικ7P (δειαP του δ7Fου ΚτηFεν8ων στιP 15/9/2000, χορηγ7θηκε η (δεια λειτουργ8αP. ΣτιP 15/9/2000 αποσφραγ8ζεται το εργοστ(σιο και 10 F6ρεP αργ9τερα (29/9/2000) το ηFοτικ9 ΣυFβο:λιο ΚτηFεν8ων εγκρ8νει τη χορ7γηση (δειαP λειτουργ8αP. Εννι( χρ9νια αργ9τερα, στιP 15/1/2009, ιδρ:εται η εταιρε8α «ΕΜΦΙΑΛ'ΤΗΡΙΑ ΒΕΛΟΥΧΙΟΥ ΑΙΚ. ΑΤΕΣΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και υπογρ(φεται, Fεταξ: τηP ν6αP επιχε8ρησηP και τηP Κοιν9τηταP Αγ8αP Τρι(δαP, συFφωνητικ9 παραχJρησηP τηP κοινοτικ7P πηγ7P του Κεφαλ9βρυσου Fε ηFεροFην8α λ7ξηP το 6τοP 2020. 4δη 9FωP, απ9 τιP 17/9/2008, το ηFοτικ9 ΣυFβο:λιο του δ7Fου ΚτηFεν8ων ε8χε προεγκρ8νει το σχετικ9 α8τηFα τηP κ. Ατ6ση για 8δρυση και λειτουργ8α Fον(δαP εFφι(λωσηP και εFπορ8αP

νερο:. Στο ενδι(Fεσο δι(στηFα και συγκεκριF6να στιP 20/6/2003, ιδρ:εται η επιχε8ρηση «ΒΕΛΟΥΧΙ ΓΡΑΜΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΕ» και υπογρ(φεται ν6ο ιδιωτικ9 συFφωνητικ9 F8σθωσηP των εγκαταστ(σεων απ9 την «ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ ΑΕ», Fε ηFεροFην8α λ7ξηP τηP σ:FβασηP την 31/12/2011. ΣτιP 16/11/2005 τροποποιε8ται και η (δεια λειτουργ8αP, 6χονταP πλ6ον ν6ο φορ6α την «ΒΕΛΟΥΧΙ ΓΡΑΜΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΕ». 'στ9σο, λ8γεP F6ρεP αργ9τερα, στιP 30/11/2005, η 6κθεση των επιθεωρητJν υγε8αP υποστηρ8ζει 9τι δεν τηρο:νται οι υγειονοFικ6P διατ(ξειP και εισηγε8ται τη Fη χορ7γηση (δειαP λειτουργ8αP. Απ9 τον δ7Fο ΚτηFεν8ων, 9FωP, χορηγε8ται την 20/4/2006 (δεια λειτουργ8αP εργοστασ8ου εFφι(λωσηP νερο:. Η απ9φαση αυτ7 στη συν6χεια, στιP 14/6/2006, ακυρJνεται απ9 την Επιτροπ7 του (ρθρου 18 του ν. 2218/94 του Γραφε8ου ΝοFικο: ΣυFβουλ8ου του Κρ(τουP. Ακολο:θησε 6γγραφο τηP

Περιφ6ρειαP Στερε(P Ελλ(δαP και συγκεκριF6να τηP Γενικ7P ιε:θυνσηP Περιφ6ρειαP - ιε:θυνση Τοπικ7P Αυτοδιο8κησηP και ιο8κησηP νοFο: Ευρυταν8αP, Fε ηFεροFην8α 4/3/2010, που αναφ6ρει 9τι ο δ7FοP ΚτηFεν8ων δεν 6χει αρFοδι9τητα για τη χορ7γηση (δειαP λειτουργ8αP. Σε ν6α συζ7τηση ΕντωFεταξ:, η αντιπολ8τευση ζητ( να ενηFερωθε8 και για Fια σειρ( (λλων ζητηF(των σχετικ( Fε τιP κατ( καιρο:P αλλαγ6P στη σ:νθεση τηP εταιρ8αP και κατ( π9σο αυτ6P ζηF8ωσαν τον δ7Fο. Σε συζ7τηση επ8 του θ6FατοP, που τ6θηκε σε προ ηFερησ8αP συνεδρ8αση στο ηFοτικ9 ΣυFβο:λιο Καρπενησ8ου, ζητ7θηκε να παραβρ8σκεται και ο πρJην δ7FαρχοP ΚτηFεν8ων, Jστε να διαφωτ8σει το ζ7τηFα, δεδοF6νου 9τι διαπιστJνονται και οικονοFικ6P παραβ(σειP ειP β(ροP του δ7Fου.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ$ρτη 22 Φεβρουαρ5ου 2012 / Σελ5δα 7

Στου δου "φιλτα" του ΕΟΤ Η ΣΥΓΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Με νοCοθετικ4 ρ7θCιση που π3ρασε την περασC3νη εβδοC$δα απ6 τη Βουλ4 των Ελλ4νων, παραχωρο7νται δωρε$ν δ7ο σηCαντικ3M τουριστικ3M εκτ$σειM του ΕΟΤ στο δ4Cο Καρπενησ5ου και στο δ4Cο Αγρ$φων. ,... και το παρ δοξο; Ο ΕΟΤ παραχωρε 43 στρ ατα στο... Σχνικο, αλλ ο δ ο αγνοε που βρσκονται

Ν ΕΑ

ωρε$ν δ7ο τουριστικ$ ακ5νητα σε Καρπεν4σι και -γραφα

Πλατε5α Προυσο7

Cερωθε5 εκτεν3στερα για το θ3Cα. Επικοινων4σαCε και Cε τον αντιδ4Cαρχο Αγρ$φων κ. Θ7Cιο Μιχ6πουλο, ο οπο5οM ε5ναι ΑγραφιGτηM, 3χονταM την υποψ5α 6τι η παραχωρο7Cενη 3κταση αν4κει στον πρGην δ4Cο Αγρ$φων. ΜαM απ$ντησε 6τι "Κεφαλ6βρυσο" ονοC$ζεται το Σ5χνικο, 3ναM οικισC6M που αν4κει στο Μοναστηρ$κι των Αγρ$φων. Περ5 3κτασηM του ΕΟΤ και τουριστικGν εγκαταστ$σεων ουδε5M 6CωM γνωρ5ζει κ$τι. Ακ6Cη και παλιο5 πρ6εδροι που ρωτ4θηκαν, αγνοο7ν την 7παρξη τουριστικ4M 3κτασηM στο... Σ5χνικο.

υρ υτ α

Σε 56 δ4CουM σε 6λη τη χGρα και χωρ5M αντ$λλαγCα, παραχωρο7νται 83 ακ5νητα, ιδιοκτησ5αM του Ελληνικο7 ΟργανισCο7 ΤουρισCο7 (ΕΟΤ). Η διο5κηση, η διαχε5ριση και η εκCετ$λλευσ4 τουM ασκε5ται απ6 την Εταιρε5α Ακιν4των ηCοσ5ου Α.Ε. (ΕΤΑ Α.Ε.), Cετ$ την ψ4φιση του ν6Cου του Υπουργε5ου ΠολιτισCο7 και ΤουρισCο7 περ5 «ΑντιCετGπισηM τηM β5αM στα γ4πεδα, του ντ6πινγκ, κ.λπ.», στιM 15 Φεβρουαρ5ου 2012. Στην Ευρυταν5α παραχωρ4θηκαν κατ$ 100% δ7ο τουριστικ$ ακ5νητα, 3να στον δ4Cο Αγρ$φων και 3να στον δ4Cο Καρπενησ5ου. #στ6σο, η ΕΤΑ ΑΕ, εταιρε5α ακιν4των του ΕΟΤ, κρατ$ στην κατοχ4 τηM ακ6Cη δ7ο ακ5νητα - "φιλ3τα" τηM Ευρυταν5αM, τα οπο5α δεν τα παραχωρε5, αν και τGρα θα 4ταν ευκαιρ5α να τα διεκδικ4σουν οι δ4Cοι.

νι κά

Στον δ4Cο Αγρ$φων παραχωρ4θηκε το Cεγαλ7τερο ακ5νητο, περ5που 43 στρεCC$των, ενG στον δ4Cο Καρπενησ5ου παραχωρ4θηκε το τουριστικ6 περ5πτερο στον Προυσ6. Ποια ακ5νητα δεν παραχωρ4θηκαν και το αλαλο7C Cε την 3κταση στα -γραφα, την οπο5α... αγνοε5 ο δ4CοM

Τι παραχωρε5ται στην Ευρυταν5α ΑΓΡΑΦΑ. Στον δ4Cο Αγρ$φων παραχωρε5ται το Cεγαλ7τερο... "φιλ3το". Ολ6κληρη η 3κταση, περ5που 43 στρεCC$των (43.201 τ.C.), στη θ3ση "Κεφαλ6βρυσο". Παρ$λληλα, παραχωρε5ται στον δ4Cο και ολ6κληρη η εκε5 τουριστικ4 εγκατ$σταση για εκCετ$λλευση απ6 τον δ4Cο.

Ε

... και το αλαλο7C -γνοια, 6CωM, δηλGνει ο δ4CαρχοM. Επικοινων4σαCε Cε τον δ4Cαρχο Αγρ$φων κ. ηC4τρη Τ$ τση, ο οπο5οM Cε 3κπληξη 3Cαθε απ6 τον συντ$κτη των ΕυρυτανικGν Ν3ων" 6τι το κρ$"Ε τοM παραχωρε5 τη συγκεκριC3νη 3κταση στον δ4Cο. 4λωσε 6τι δεν γνωρ5ζει τη συγκεκριC3νη 3κταση, που C$λιστα ε5ναι τ6σο Cεγ$λη -π$νω απ6 43 στρ3CCατα- Cε τιM "τουριστικ3M εγκαταστ$σειM αναψυχ4M", 6πωM αναφ3ρεται στη νοCοθεσ5α. εσCε7τηκε να ενη-

Πο7 ε5ναι η 3κταση; #στ6σο, εδG παρατηρε5ται 3να απ5στευτο γεγον6M. Η Ελληνικ4 Κυβ3ρνηση παραχωρε5 Cια κρατικ4 3κταση στον ν3ο δ4Cο Αγρ$φων, που ο 5διοM ο δ4CοM αγνοε5 6τι υπ$ρχει. Βεβα5ωM, ε5ναι καταγεγραCC3νη στον ΕΟΤ, αλλ$ θα 3λεγε κανε5M 6τι ε5ναι και εγκαταλελειCC3νη. ΣυνεπGM, για ποια Αν$πτυξη Cιλ$ει κανε5M, 6ταν τερ$στιεM εκτ$σειM παραC3νουν.. στα αζ4τητα; Και C4πωM τελικ$ η 3κταση αυτ4... ε5ναι σ4Cερα καταπατηC3νη; .να ερGτηCα που οπωσδ4ποτε χρει$ζεται $Cεση απ$ντηση. Πο7 ε5ναι το "Κεφαλ6βρυσο" και το τουριστικ6 περ5πτερο;

Μετ$ απ6 3ρευνα τηM εφηCερ5δαM και Cε β$ση τα νε6τερα στοιχε5α που συλλ3ξαCε, καταλ4ξαCε στο συCπ3ρασCα 6τι πρ6κειται για 3κταση πρ$γCατι στο Σ5χνικο Αγρ$φων, που σ4Cερα επισ4CωM ονοC$ζεται “Κεφαλ6βρυσο”, 6πωM $λλωστε καταγρ$φεται και στην ιστοσελ5δα τηM εταιρε5αM ΕΤΑ Α.Ε.. Μ5α 3κταση, 6CωM, για την οπο5α επισ4CωM ο δ4CοM Αγρ$φων αγνοε5 την 7παρξ4 τηM.

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ. Στον δ4Cο Καρπενησ5ου παραχωρε5ται -απ6 τα τρ5α ακ5νητα που 3χει στην κατοχ4 του ο ΕΟΤ- C6νο το τουριστικ6 περ5πτερο στον Προυσ6. ΣυγκεκριC3να, παραχωρε5ται κατ$ 100% εδαφικ4 3κταση, περ5που 1,6 στρεCC$των (1.620 τ.C.), καθGM και η εγκατ$σταση του τουριστικο7 περιπτ3ρου. 2CωM, εδG αξ5ζει να αναφ3ρουCε κ$ποια επιπλ3ον στοιχε5α. Καταρχ$M, το τουριστικ6 περ5πτερο του δ4Cου 3χει παραχωρηθε5 κατ$ χρ4ση στον πρGην δ4Cο Προυσο7 απ6 το 2003, Cετ$ απ6 α5τηCα του τ6τε δηC$ρχου Προυσο7 και σηCερινο7 αντιδηC$ρχου Καρπενησ5ου κ. Θαν$ση Φ3γγου. Η τ6τε Ελληνικ4 Εταιρε5α Ακιν4των (ΕΤΑ), η οπο5α κατε5χε το ακ5νητο, παραχGρησε στον δ4Cο Προυσο7 για 15 χρ6νια την 3κταση, 6χι 6CωM δωρε$ν.

Ο δ4CοM 3πρεπε να πληρGνει Cηνια5ο C5σθωCα 500 ευρG, ενG στουM 6ρουM τηM παραχGρησηM συCπεριλαCβαν6ταν και η υλοπο5ηση των 3ργων τηM Cελ3τηM, που ο 5διοM ο δ4CοM κατ3θεσε για την κατασκευ4 του κτηρ5ου, προϋπολογισCο7 180.000 ευρG. Πρ6σφατα, το τουριστικ6 περ5πτερο και η συνολικ4 3κταση του 1,6 στρ3CCατοM, που πλ3ον αν4κει στον ν3ο δ4Cο Καρπενησ5ου, ενοικι$στηκε για εκCετ$λλευση σε ιδιGτη για 15 χρ6νια, Cε Cηνια5ο ενο5κιο τα 500 ευρG που ο δ4CοM 3πρεπε να πληρGνει στην τ6τε ΕΤΑ και σ4Cερα ΕΤΑ. Παρ$λληλα, ο ιδιGτηM δεσCε7τηκε να ανακαιν5σει -6πωM και 3γινε- το κτ4ριο, Cε το προβλεπ6Cενο ποσ6 των 3ργων τηM προαναφερ6CενηM Cελ3τηM, ενG και το ανακαινισC3νο κτ4ριο, Cετ$ την παρ3λευση των 15 ετGν και τη λ4ξη τηM σ7CβασηM Cε τον ιδιGτη, θα παραCε5νει στον ν3ο δ4Cο. Τι δεν παραχGρησε ο ΕΟΤ Στην κατοχ4 του κρ$τουM υπ$ρχουν 6CωM ακ6Cη δ7ο ακ5νητα, πραγCατικ$ "φιλ3τα", τα οπο5α παραC3νουν στην κατοχ4 του ΕΟΤ. .να στον πρGην δ4Cο ΠοταCι$M και 3να στον δ4Cο Καρπενησ5ου. ΣυγκεκριC3να, πρ6κειται για την οικοπεδικ4 3κταση στη θ3ση

-γιοM Αθαν$σιοM" στον πρGην "δ4Cο ΠοταCι$M και την οικοπεδικ4 3κταση του ΧιονοδροCικο7 Κ3ντρου στον δ4Cο Καρπενησ5ου. 2σον αφορ$ την περιοχ4 "-γιοM Αθαν$σιοM", υπ$ρχει κι εδG σ7γχυση. Η γνωστ4 τουριστικ4 εκCετ$λλευση, στην περιοχ4 των περ5που 5 στρεCC$των, ε5ναι παραχωρηC3νη απ6 το ασαρχε5ο Καρπενησ5ου στο Μεγ$λο Χωρι6, εδG και πολλ$ χρ6νια, "... 6ταν ακ6Cη 4ταν οι κοιν6τητεM", 6πωM CαM ενηC3ρωσε ο πρGην δ4CαρχοM ΠοταCι$M κ. Γι$ννηM 1βροM. #στ6σο, αν και ο 5διοM 4ταν 8 χρ6νια δ4CαρχοM και πολλ$ περισσ6τερα χρ6νια στα κοιν$ τηM περιοχ4M, δεν ε5χε ακο7σει ποτ3 περ5 ιδι6κτητηM 3κτασηM του ΕΟΤ στην περιοχ4 "-γιοM Αθαν$σιοM". Σχετικ$ Cε το ΧιονοδροCικ6 Κ3ντρο, η 3κταση συνεχ5ζει να αν4κει στον ΕΟΤ, αλλ$ ε5ναι παραχωρηC3νη για 30 χρ6νια στην... εταιρε5α “ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.” που αν4κε κ$ποτε στη ΝοCαρχ5α Ευρυταν5αM και σ4Cερα στην Περιφ3ρεια Στερε$M Ελλ$δαM. Αρχ3M τηM δεκαετ5αM, περ5που το 2003 Cε 2004, η ΝοCαρχ5α Ευρυταν5αM επιδ5ωξε να επενδ7σει στο ΧιονοδροCικ6 Κ3ντρο η τ6τε Εταιρε5α ΕλληνικGν Ακιν4των (ΕΤΑ). Μ$λιστα, υπεγρ$φη και σχετικ6 CνηC6νιο συνεργασ5αM, Cε τη δ3σCευση η ΕΤΑ να επενδ7σει περ5που 3 εκατ. ευρG στο ΧιονοδροCικ6. Τελικ$, η συCφων5α εκε5νη δεν υλοποι4θηκε ποτ3. Π$ντωM και για την αποφυγ4 κ$θε παρεξ4γησηM, 6πωM προκ7πτει απ6 το ρεπορτ$ζ των ΕυρυτανικGν Ν3ων", οι 4 παρα"Ε π$νω εκτ$σειM ε5ναι καταγεγραCC3νεM και στο χαρτοφυλ$κιο τηM εταιρε5αM ΕΤΑ Α.Ε., θυγατρικ4 του ΕΟΤ. Και επ5σηM ε5ναι C$λλον αδ7νατον να γνωρ5ζουν "πο7 π3φτει" λ6γου χ$ρη το Σ5χνικο, 3κταση που παραχωρ4θηκε εσχ$τωM απ6 την Ελληνικ4 Βουλ4 στον δ4Cο Αγρ$φων.

Η πλ4ρηM απαξ5ωση τηM Ελληνικ4M περιουσ5αM, στο αποκορ7φωC$ τηM.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετρτη 22 Φεβρουαρ/ου 2012 / Σελ/δα 8

"Ναι" στα σχολεα επαν τα γραφα ΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦ Ν

Ο δ.=οG Αγρφων απ-ρριψε ο=0φωνα την πρ0ταση του ιευθυντ. Πρωτοβθ=ιαG Εκπα/δευσηG Ευρυταν/αG κ. Αθανσιου Τσαπρο1νη, =ε την οπο/α προτε/νεται η κατργηση και ο υποβιβασ=0G η=οτικAν Σχολε/ων και Νηπιαγωγε/ων στα (γραφα

Ε

=αθητAν κοστ/ζει περισσ0τερο στην περ/πτωση συγχAνευσηG εν0G σχολε/ου απ0 τη διατ.ρησ. του. Ο δ.=αρχοG Αγρφων κ. η=.τρηG ΤτσηG, =ιλAνταG στα Ευρυτανικ Ν-α”, δ.λωσε 0τι "... “Ε δεν =πορε/ να γ/νει δεκτ. η πρ0ταση τηG Πρωτοβθ=ιαG Εκπα/δευσηG Ευρυταν/αG, δι0τι δεν αποτελε/ λ1ση η κατργηση και η συγχAνευση σχολε/ων. Οι διαδρο=-G ε/ναι =εγλεG και το κλε/σι=ο σχολε/ων οδηγε/ στην περαιτ-ρω ερ.=ωση εν0G τ0που που πασχ/ζει να επιβιAσει. Η πρ0ταση τηG /νσηG =αG βρ/σκει εντελAG αντ/θετουG", τον/ζει.

Η πρ0ταση .ταν να κλε/σει το η=οτικ0 Σχολε/ο ΒαλαAραG και να συγχωνευτε/ =ε αυτ0 του Καστρακ/ου Συ=βο1λιο Αγρφων, το να καταργηθο1ν σχολε/α και να συγ-

χωνευτο1ν . να υποβιβαστο1ν λλα, αποτελε/ τελειωτικ0 χτ1-

πη=α στην Παιδε/α τηG περιοχ.G. Πολλ-G φορ-G, η =εταφορ των

ιαβστε στη σελ/δα 10 την πρ0ταση που κατ-θεσε στο η=οτικ0 Συ=βο1λιο Αγρφων ο Σ1λλογοG ΕκπαιδευτικAν Πρωτοβθ=ιαG Εκπα/δευσηG νο=ο1 Ευρυταν/αG

Η πρταση για κατργηση σχολε ων που απρριψε το ηοτικ Συβολιο Αγρφων

υρ υτ α

Το η=οτικ0 Συ=βο1λιο Αγρφων συνεδρ/ασε χθεG Τρ/τη 21 Φεβρουαρ/ου 2012. )να απ0 τα θ-=ατα συζ.τησηG .ταν οι προτσειG των ιευθ1νσεων Πρωτοβθ=ιαG και ευτεροβθ=ιαG Εκπα/δευσηG Ευρυταν/αG, σχετικ =ε τιG =εταβολ-G στιG σχολικ-G =ονδεG του νο=ο1. Η ευτεροβθ=ια Εκπα/δευση, 0πωG για τον δ.=ο Καρπενησ/ου, -τσι και για τον δ.=ο Αγρφων, δεν πρ0τεινε κα=/α =εταβολ.. Αντ/θετα, η Πρωτοβθ=ια Εκπα/δευση πρ0τεινε συγκεκρι=-νεG =εταβολ-G, οι οπο/εG προκλεσαν, 0χι =0νο στο Καρπεν.σι, αλλ και στα (γραφα, την αντ/δραση των δασκλων και των δ.=ων. Η πρ0ταση τηG /νσηG Πρωτοβθ=ιαG Εκπα/δευσηG προβλ-πει την κατργηση 4 η=οτικAν Σχολε/ων και 1 Νηπιαγωγε/ου και ακ0=η τον υποβιβασ=0 λλων 5 η=οτικAν Σχολε/ων και λλων 5 Νηπιαγωγε/ων. Με λ/γα λ0για, η πρ0ταση =οιζει να θ-λει να καταργ.σει την Παιδε/α στα (γραφα. Χαρακτηριστικ0 τηG απαρδεκτηG πρ0τασηG ε/ναι, για παρδειγ=α, 0τι προτε/νει την κατργηση 4 σχολικAν =ονδων, οι οπο/εG βρ/σκονται =εν σε αναστολ. λειτουργ/αG τα τρ/α τελευτα/α χρ0νια, 0πωG αναφ-ρει, αλλ ο ν0=οG προβλ-πει την κατργησ. τουG =ε το π-ραG 5ετιαG. Και ε/ναι γνωστ0 0τι παξ και καταργηθε/ -να σχολε/ο, ε/ναι πολ1 δ1σκολο να επανιδρυθε/, δηλαδ. να ξανα=πε/ στιG λ/στεG του Υπουργε/ου, Aστε να χρη=ατοδοτηθε/ η λειτουργ/α του, να ενταχθε/ στο δ/κτυο των σχολε/ων και ακ0=η περισσ0τερο να προβλεφτο1ν θ-σειG για δασκλουG. Σ1=φωνα δε =ε το η=οτικ0

Ν Ε

Ο1τε -να, ο1τε δ1ο, αλλ δ-κα (10) η=οτικ Σχολε/α και Νηπιαγωγε/α ζητ, λλα να καταργηθο1ν και λλα να υποβιβαστο1ν, η πρ0ταση τηG ιε1θυνσηG Πρωτοβθ=ιαG Εκπα/δευσηG Ευρυταν/αG, την οπο/α απ-ρριψε ο=0φωνα το η=οτικ0 Συ=βο1λιο Αγρφων

νι κάΑ

η=οτικ0 Συ=βο1λιο: "εν καταργο1=ε καν-να σχολε/ο"

Ευρυτανικ Ν-α» δη=οσιε1ουν σ.Τα «Ε =ερα την πρ0ταση τηG ιε1θυνσηG Πρωτοβθ=ιαG Εκπα/δευσηG για τιG =εταβολ-G στα η=οτικ Σχολε/α και τα Νηπιαγωγε/α του δ.=ου Αγρφων. Η απαρδεκτη πρ0ταση τηG ιε1θυνσηG Πρωτοβθ=ιαG Εκπα/δευσηG προωθε/ την κατργηση 4 ολο.=ερων η=οτικAν Σχολε/ων και 1 Νηπιαγωγε/ου.

ΗΜΟΤΙΚΑ ,σον αφορ τα η=οτικ, πρ0κειται για την κατργηση των 1θεσιων η=οτικAν Σχολε/ων Β/νιανηG, Κερασοχωρ/ου, Τριδ-νδρου και Τριποτ=ου. Σ1=φωνα =ε το -γγραφο που διαβιβστηκε για γνω=οδ0τηση στο η=οτικ0 Συ=βο1λιο Αγρφων, η πρ0ταση για κατργηση στηρ/ζεται στο αιτιολογικ0 0τι υπρχει -λλειψη =αθητAν και 0τι τα τελευτα/α δ1ο =ε τρ/α χρ0νια τα σχολε/α βρ/σκονται σε αναστολ. λειτουργ/αG. στ0σο, η νο=οθεσ/α προβλ-πει 0τι -να σχολε/ο =πορε/ να =ε/νει σε αναστολ. λειτουργ/αG =-χρι και για 5 χρ0νια, ενA αν =ια σχολικ. =ονδα καταργηθε/ ε/ναι πολ1 δ1σκολη -ωG και αδ1νατη η επαναλειτουργ/α τηG. Η πρ0ταση τηG Πρωτοβθ=ιαG Εκπα/δευσηG αποτελε/ το τελειωτικ0 χτ1πη=α για τιG σχολικ-G =ονδεG, που η λειτουργ/α τουG θα =πορο1σε να διασωθε/ για =ερικ χρ0νια ακ0=η, σε συνδυασ=0 =ε =ια πολιτικ. για την αντι=ετAπιση του

δη=ογραφικο1 ζητ.=ατοG που αντι=ετωπ/ζει ο δ.=οG Αγρφων. Επ/σηG, προτε/νεται η συγχAνευση του 2θεσιου η=οτικο1 Σχολε/ου Καστρακ/ου ΒαλαAραG =ε το 1θεσιο Ολο.=ερο η=οτικ0 Σχολε/ο ΒαλαAραG και η προαγωγ. του δε1τερου σε 2θεσιο, εφ0σον πραγ=ατοποιηθε/ η συγχAνευση. Παρλληλα, προτε/νεται ο υποβιβασ=0G 5 η=οτικAν Σχολε/ων και συγκεκρι=-να αυτAν των Αγρφων, τηG αφνο1λαG, τηG υτικ.G Φραγκ/σταG, τηG Κρ-ντηG και τηG Παλαιοκατο1ναG, =ε κατργηση περ/που 5 οργανικAν θ-σεων εκπαιδευτικAν. Η πρ0ταση προβλ-πει τον υποβιβασ=0, λ0γω =ε/ωσηG του αριθ=ο1 των =αθητAν, του η=οτικο1 Σχολε/ου Αγρφων απ0 1θ-σιο =ε 1 οργανικ. θ-ση ολο.=ερου τ=.=ατοG, σε κλασικ0 1θ-σιο χωρ/G ολο.=ερο τ=.=α, τον υποβιβασ=0 του η=οτικο1 Σχολε/ου αφνο1λαG απ0 1θ-σιο =ε 1 οργανικ. θ-ση ολο.=ερου τ=.=ατοG, σε κλασικ0 1θ-σιο χωρ/G ολο.=ερο τ=.=α, τον υποβιβασ=0 του η=οτικο1 Σχολε/ου υτικ.G Φραγκ/σταG απ0 2θ-σιο =ε 1 επιπλ-ον οργανικ. θ-ση και =ε 2 οργανικ-G θ-σειG ολο.=ερου τ=.=ατοG, σε 2θ-σιο =ε 1 οργανικ. θ-ση ολο.=ερου τ=.=ατοG, τον υποβιβασ=0 του η=οτικο1 Σχολε/ου Κρ-ντηG απ0 2θ-σιο =ε 1 οργανικ. θ-ση ολο.=ερου τ=.=ατοG, σε κλασικ0 1θ-σιο χωρ/G ολο.=ερο τ=.=α και τ-λοG τον υποβιβασ=0 του η=οτικο1 Σχολε/ου Παλαι-

οκατο1ναG απ0 2θ-σιο σε 1θ-σιο. ΝΗΠΙΑΓΓΕΙΑ ,σον αφορ τα Νηπιαγωγε/α, προτε/νεται η κατργηση του 1θεσιου Νηπιαγωγε/ου Τριποτ=ου, λ0γω -λλειψηG =αθητAν, που τα τελευτα/α 3 χρ0νια επ/σηG βρ/σκεται σε αναστολ. λειτουργ/αG. Ακ0=η, προωθε/ται ο υποβιβασ=0G 5 Νηπιαγωγε/ων και συγκεκρι=-να τηG ΒαλαAραG, τηG υτικ.G Φραγκ/σταG, τηG Κρ-ντηG, τηG Παλαιοκατο1ναG και του Ραπτοπο1λου, λ0γω =ε/ωσηG του αριθ=ο1 των =αθητAν, =ε κατργηση τουλχιστον 5 θ-σεων εκπαιδευτικAν. Συγκεκρι=-να, προτε/νεται ο υποβιβασ=0G του Νηπιαγωγε/ου ΒαλαAραG απ0 1θ-σιο =ε επιπλ-ον οργανικ. θ-ση και =ε 1 οργανικ. θ-ση ολο.=ερου τ=.=ατοG, σε 1θ-σιο =ε 1 οργανικ. θ-ση ολο.=ερου τ=.=ατοG, ο υποβιβασ=0G του Νηπιαγωγε/ου υτικ.G Φραγκ/σταG απ0 1θ-σιο =ε επιπλ-ον οργανικ. θ-ση και =ε 1 οργανικ. θ-ση ολο.=ερου τ=.=ατοG, σε 1θ-σιο =ε 1 οργανικ. θ-ση ολο.=ερου τ=.=ατοG, ο υποβιβασ=0G του Νηπιαγωγε/ου Κρ-ντηG απ0 1θ-σιο =ε 1 οργανικ. θ-ση ολο.=ερου τ=.=ατοG, σε κλασικ0 1θ-σιο χωρ/G ολο.=ερο τ=.=α, ο υποβιβασ=0G του Νηπιαγωγε/ου Παλαιοκατο1ναG απ0 1θ-σιο =ε 1 οργανικ. θ-ση ολο.=ερου τ=.=ατοG, σε κλασικ0 1θ-σιο χωρ/G ολο.=ερο τ=.=α και τ-λοG ο υποβιβασ=0G του Νηπιαγωγε/ου Ραπτοπο1λου απ0 1θ-σιο και =ε 1 επιπλ-ον οργανικ. θ-ση, σε κλασικ0 1θ-σιο.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ-ρτη 22 Φεβρουαρ<ου 2012 / Σελ<δα 9

Στα σχολεα λ ε “ναι” ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Την περασJ:νη Τετ-ρτη 15 Φεβρουαρ<ου 2012, συζητ;θηκε στο !ηJοτικ= ΣυJβο>λιο Καρπενησ<ου η πρ=ταση τηT !ιε>θυνσηT Πρωτοβ-θJιαT Εκπα<δευσηT Ευρυταν<αT για υποβ-θJιση !ηJοτικNν Σχολε<ων στο Καρπεν;σι. Μια πρ=ταση που η !/νση κρ-τησε κρυφ; απ= την κοιν; γνNJη, αλλ-... Ευρυτανικ- Ν:α" αποκ-λυψαν τα "Ε

Α

το !ηJοτικ= ΣυJβο>λιο που τελικ- απ:ρριψε την πρ=ταση για υποβιβασJ= των σχολε<ων. Β:βαια, την τελικ; απ=φαση :χει το περιφερειακ= τJ;Jα του Υπουργε<ου Παιδε<αT, αλλ- η ρ;ση "=ταν κλε<νει :να σχολε<ο, ανο<γει Jια φυλακ;", Jοι-ζει να βρ<σκει εφαρJογ; στην Ελλ-δα του ΜνηJον<ου. ΑT παλ:ψουJε να Jην βρει εφαρJογ; στην Ευρυταν<α. Και εδN η στ-ση τηT κεντρικ;T πολιτικ;T και των εκπροσNπων του νοJο> JαT ε<ναι σηJαντικ;. Αρκε< να ενεργοποιηθε< -Jεσα και =χι κατ=πιν εορτ;T.

Η πρταση των δασκλων για το Καρπενσι Η πρ=ταση που υπογρ-φουν για το !/Σ του συλλ=γου ο πρ=εδροT κ. ΕυθυJ<ου Γι-ννηT και η Γ. ΓραJJατ:αT κα Μπο>κα Κατερ<να :χει ωT εξ;T: “5χονταT υπ=ψη την εισ;γηση του !ιευθυντ; Πρωτοβ-θJιαT Εκπα<δευσηT Ν. Ευρυταν<αT σχετικ- Jε τιT ιδρ>σειT - προαγωγ:T - καταργ;σειT ΣχολικNν Μον-δων για το σχολικ= :τοT 2012 – 2013, σαT γνωρ<ζουJε τιT θ:σειT του Συλλ=γου JαT προκειJ:νου να τιT λ-βετε υπ=ψη στη διαJ=ρφωση τηT πρ=τασ;T σαT.

Ε

υρ υτ α

Πρ=κειται για την πρ=ταση του !ιευθυντ; Πρωτοβ-θJιαT Εκπα<δευσηT ν. Ευρυταν<αT κ. Αθαν-σιου Τσαπρο>νη -που προ:κυψε Jετ- την κατεπε<γουσα εγκ>κλιο του Υπουργε<ου Παιδε<αT- Jε την οπο<α εισηγε<ται Jια σειρ- δυσJενNν προτ-σεων για τα σχολε<α στο Καρπεν;σι. Τα "Ευρυτανικ- Ν:α" παρουσ<ασαν την περασJ:νη εβδοJ-δα (αρ. φυλ. 483/15-2-2012) την πρ=ταση του !ιευθυντ; κ. Τσαπρο>νη. Αναλυτικ- Jπορε<τε να τη διαβ-σετε στην ανανεωJ:νη ιστοσελ<δα των “ΕυρυτανικNν Ν:ων” www.evrytanika.gr. Εν συντοJ<α να αναφ:ρουJε =τι στην πρ=ταση ζητε<ται η κατ-ργηση των 2 Νηπιαγωγε<ων σε 4γιο Νικ=λαο και Κρ<κελλο και ο υποβιβασJ=T 6 Νηπιαγωγε<ων και 5 !ηJοτικNν Σχολε<ων στον δ;Jο Καρπενησ<ου -Jεταξ> αυτNν το 1ο και 4ο !ηJοτικ= Σχολε<ο- Jε ταυτ=χρονη κατ-ργηση π-νω απ= 15 θ:σεων εκπαιδευτικNν. Την περασJ:νη Τετ-ρτη το θ:Jα ;ρθε στο !ηJοτικ= ΣυJβο>λιο Καρπενησ<ου, το οπο<ο κλ;θηκε να γνωJοδοτ;σει επ< των προτ-σεων του !ιευθυντ;, ενN την τελικ; απ=φαση λαJβ-νει η Περιφερειακ; !ιε>θυνση Εκπα<δευσηT Στερε-T Ελλ-δαT. Στη συνεδρ<αση παρ:στη ο Σ>λλογοT ΕκπαιδευτικNν Πρωτοβ-θJιαT Εκπα<δευσηT Ευρυταν<αT Jε συγκεκριJ:νη θ:ση, την οπο<α παρουσ<ασε στο !ηJοτικ= ΣυJβο>λιο. Το !ηJοτικ= ΣυJβο>λιο απ:ρριψε τιT προτ-σειT του !ιευθυντ; τηT Πρωτοβ-θJιαT Εκπα<δευσηT και δ:χθηκε τιT προτ-σειT την δασκ-λων, τιT οπο<εT και δηJοσιε>ουJε.

να υποβιβ-σει, εκτ=T των -λλων, και τα δ>ο πολ> σηJαντικ!ηJοτικ- Σχολε<α στο Καρπεν;σι, Jπορε< να στηρ<ζεται σε τεχνοοικονοJικ- κριτ;ρια, ωστ=σο, η στ-ση των "ΕυρυτανικNν Ν:ων" Jοι-ζει να δικαιNνεται πανηγυρικ-. Ε<χαJε ενηJερNσει την κοιν; γνNJη για την πρ=ταση που JαT :κρυβε η !ιε>θυνση. Ε<χαJε ταχθε< κατ- τηT υποβ-θJισηT των σχολε<ων, ενN ε<χαJε προβλ:ψει και αντιδρ-σειT. 9περ και εγ:νετο. ΠροT την <δια κατε>θυνση ;ταν τ=σο ο Σ>λλογοT των δασκ-λων, =σο και

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Αν και η δυσJεν;T πρ=ταση τηT Πρωτοβ-θJιαT Εκπα<δευσηT

Ν Ε

Το !ηJοτικ= ΣυJβο>λιο Καρπενησ<ου απ:ρριψε την πρ=ταση τηT !ιε>θυνσηT Πρωτοβ-θJιαT Εκπα<δευσηT Ευρυταν<αT και εν:κρινε την πρ=ταση των δασκ-λων

νι κά...“9χι” λ:Jε στην υποβ-θJιση τηT Παιδε<αT στον νοJ=

1. !ηJοτικ- Σχολε<α Π.Ε. 11 (Φυσικ;T Αγωγ;T). !ε συJφωνο>Jε στην κατ-ργηση καJι-T οργανικ;T θ:σηT Εκπαιδευτικο> Φυσικ;T Αγωγ;T στα 1ο και 4ο !ηJοτικ- Σχολε<α Καρπενησ<ου γιατ< ουδ:ποτε προ:κυψε υπεραριθJ<α στο νοJ=. Αντ<θετα κ-θε χρ=νο υπηρετο>ν στην Ευρυταν<α εκπαιδευτικο< Φ.Α. που :ρχονται Jε απ=σπαση. Σε κ-θε περ<πτωση η πρ=ταση :ρχεται σε αντ<θεση Jε το :γγραφο τηT !ιε>θυνσηT !ιοικητικNν Υποθ:σεων Πρωτοβ-θJιαT και !ευτεροβ-θJιαT Εκπα<δευσηT, ΤJ;Jα Α του Υπουργε<ου Παιδε<αT που στ-λθηκε στιT !ιευθ>νσειT Εκπα<δευσηT Jε ηλεκτρονικ= ταχυδροJε<ο την Παρασκευ; 10 Φεβρουαρ<ου 2012 και Jε θ:Jα «Παρ-ταση προθεσJ<αT καταχNρισηT εισηγ;σεων σχολικNν JεταβολNν». Στο συγκεκριJ:νο :γγραφο το οπο<ο και σαT κοινοποιο>Jε, αναφ:ρεται =τι δεν θα συJπεριληφθο>ν προτ-σειT για τη σ>σταση ; κατ-ργηση θ:σεων ειδικοτ;των. Π.Ε 70 (!-σκαλοι). !ε συJφωνο>Jε στον υποβιβασJ= του 2/θ:σιου !ηJοτικο> Σχολε<ου Φουρν-T σε 1/θ:σιο γιατ< προβλ:πεται να αυξηθο>ν οι Jαθητ:T του, λ=γω >παρξηT Jεγ-λου αριθJο> Νηπ<ων και Προνηπ<ων στο Νηπιαγωγε<ο Φουρν-T. !ε συJφωνο>Jε στην κατ-ργηση τηT

J<αT οργανικ;T θ:σηT Π.Ε. 70 (!ασκ-λων) στο 1ο 7/Θ !ηJοτικ= Σχολε<ο Καρπενησ<ου γιατ< απ= το συγκεκριJ:νο σχολε<ο :χει αποσπαστε< εκπαιδευτικ=T για τα επ=Jενα τ:σσερα χρ=νια στη !ιε>θυνση Πρωτοβ-θJιαT Εκπα<δευσηT Ευρυταν<αT. !ε συJφωνο>Jε στην κατ-ργηση των δ>ο οργανικNν θ:σεων Π.Ε. 70 (!ασκ-λων) στο 4ο 6/Θ !ηJοτικ= Σχολε<ο Καρπενησ<ου γιατ< απ= το συγκεκριJ:νο σχολε<ο :χει αποσπαστε< εκπαιδευτικ=T για τα επ=Jενα τ:σσερα χρ=νια στη !ιε>θυνση Πρωτοβ-θJιαT Εκπα<δευσηT Ευρυταν<αT. Επ<σηT εκπαιδευτικο< Jε οργανικ; θ:ση στο συγκεκριJ:νο Σχολε<ο, απουσι-ζουν Jε -δειεT Jακρ-T δι-ρκειαT (Μητρ=τηταT). Π.Ε 71 (!-σκαλοι Ειδικ;T Αγωγ;T). !ε συJφωνο>Jε στην κατ-ργηση τηT J<αT οργανικ;T θ:σηT του 3/Θ Ειδικο> Σχολε<ου Καρπενησ<ου γιατ< δεν υπ-ρχει η εισ;γηση του ΚΕ!!Υ Ν. Ευρυταν<αT (σ>Jφωνα Jε την ζ παρ-γραφο του -ρθρου 4 του Ν.3699/2008, τον οπο<ο και σαT επισυν-πτουJε) και ο>τε η σ>Jφωνη γνNJη τηT σχολικ;T συJβο>λου Ειδικ;T Αγωγ;T. Σε κ-θε περ<πτωση η πρ=ταση :ρχεται σε αντ<θεση Jε το :γγραφο τηT !ιε>θυνσηT !ιοικητικNν Υποθ:σεων Πρωτοβ-θJιαT και !ευτεροβ-θJιαT Εκπα<δευσηT, ΤJ;Jα Α του Υπουργε<ου Παιδε<αT που στ-λθηκε στιT !ιευθ>νσειT Εκπα<δευσηT Jε ηλεκτρονικ= ταχυδροJε<ο την Παρασκευ; 10 Φεβρουαρ<ου 2012 και Jε θ:Jα «Παρ-ταση προθεσJ<αT καταχNρισηT εισηγ;σεων σχολικNν JεταβολNν». Στο συγκεκριJ:νο :γγραφο το οπο<ο και σαT κοινοποιο>Jε, αναφ:ρεται =τι δεν θα συJπεριληφθο>ν προτ-σειT για Jεταβολ:T ΕιδικNν Σχολε<ων.

2. Νηπιαγωγε<α Π.Ε 60 (Νηπιαγωγο<). !ε συJφωνο>Jε Jε την κατ-ργηση του 1/Θ Νηπιαγω-

γε<ου Αγ<ου Νικολ-ου γιατ< δεν βρ<σκεται σε αναστολ; λειτουργ<αT πλ:ον τηT πενταετ<αT. Σ>Jφωνα Jε τη πρ=ταση του !ιευθυντ; !ιε>θυνσηT Πρωτοβ-θJιαT Εκπα<δευσηT Ν. Ευρυταν<αT στο 2ο 2/Θ Νηπιαγωγε<ο Καρπενησ<ου υπ-ρχουν σ;Jερα 6 οργανικ:T θ:σειT και προτε<νεται να Jε<νουν 5. Στο τ:λοT τηT πρ=τασηT αναφ:ρεται =τι καταργο>νται 2 πλεον-ζουσεT θ:σειT. ΣυJφωνο>Jε Jε την κατ-ργηση τηT J<αT οργανικ;T θ:σηT η οπο<α ε<ναι κεν;. !ιαφωνο>Jε στην κατ-ργηση 3 οργανικNν θ:σεων στο 4ο 2/Θ Νηπιαγωγε<ο Καρπενησ<ου και συJφωνο>Jε στην κατ-ργηση των 2 που ε<ναι κεν:T. !ιαφωνο>Jε στην κατ-ργηση 3 οργανικNν θ:σεων στο 5ο 2/Θ Νηπιαγωγε<ο Καρπενησ<ου και συJφωνο>Jε στην κατ-ργηση των 2 που ε<ναι κεν:T. Π.Ε 61 (Ειδικο< Νηπιαγωγο<). !ε συJφωνο>Jε στην κατ-ργηση τηT J<αT οργανικ;T θ:σηT του 2/Θ Ειδικο> Νηπιαγωγε<ου Καρπενησ<ου γιατ< δεν υπ-ρχει η εισ;γηση του ΚΕ!!Υ Ν. Ευρυταν<αT (σ>Jφωνα Jε την ζ παρ-γραφο του -ρθρου 4 του Ν.3699/2008, τον οπο<ο και σαT επισυν-πτουJε) και ο>τε η σ>Jφωνη γνNJη τηT σχολικ;T συJβο>λου Ειδικ;T Αγωγ;T. Σε κ-θε περ<πτωση η πρ=ταση :ρχεται σε αντ<θεση Jε το :γγραφο τηT !ιε>θυνσηT !ιοικητικNν Υποθ:σεων Πρωτοβ-θJιαT και !ευτεροβ-θJιαT Εκπα<δευσηT, ΤJ;Jα Α του Υπουργε<ου Παιδε<αT που στ-λθηκε στιT !ιευθ>νσειT Εκπα<δευσηT Jε ηλεκτρονικ= ταχυδροJε<ο την Παρασκευ; 10 Φεβρουαρ<ου 2012 και Jε θ:Jα «Παρ-ταση προθεσJ<αT καταχNρισηT εισηγ;σεων σχολικNν JεταβολNν». Στο συγκεκριJ:νο :γγραφο το οπο<ο και σαT κοινοποιο>Jε, αναφ:ρεται =τι δεν θα συJπεριληφθο>ν προτ-σειT για Jεταβολ:T ΕιδικNν Σχολε<ων”.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ"ρτη 22 Φεβρουαρ0ου 2012 / Σελ0δα 10

Επιστολ δασκ λων στον κ. Ηλα Καρανκα Ζητο2ν να >ην καταργηθε0 το επ0δο>α προβλη>ατικBν περιοχBν

Ν Ε νι κά

Οι δ"σκαλοι του νο>ο2 βρ0σκονται συχν" σε δια>αρτυρ0α, διεκδικBνταH τα δ0καια αιτ/>ατ" τουH. Στη φωτογραφ0α αρχε0ου, σε παλαι1τερη κινητοπο0ησ/ τουH .ξω απ1 τη Νο>αρχ0α Ευρυταν0αH

γε0ται στουH υπαλλ/λουH που υπηρετο2ν στιH απο>ακρυσ>.νεH - παρα>εθ1ριεH περιοχ.H, καθBH και στιH προβλη>ατικ.H περιοχ.H κατηγορ0αH Α, 1πωH αυτ.H .χουν καθοριστε0 σ2>φωνα >ε τιH κε0-

υρ υτ α

Σε επιστολ/ τουH, ο Σ2λλογοH ΕκπαιδευτικBν Πρωτοβ"θ>ιαH Εκπα0δευσηH ν. Ευρυταν0αH προH τον βουλευτ/ Ευρυταν0αH κ. Ηλ0α Καραν0κα αναφ.ρει: “... -πωH σαH γνωστοποι/σα>ε >ε το αριθ. 5/16-1-2012 .γγραφ1 >αH και 1πωH γνωρ0ζετε, σ2>φωνα >ε το πρBτο εδ"φιο τηH παραγρ"φου 2 του "ρθρου 15 του Ν.4024/2011, στουH υπαλλ/λουH που υπηρετο2ν σε απο>ακρυσ>.νεH παρα>εθ1ριεH και προβλη>ατικ.H περιοχ.H, 1πωH αυτ.H καθορ0ζονται κ"θε φορ" >ε κοιν/ απ1φαση των ΥπουργBν ιοικητικ/H Μεταρρ2θ>ισηH και Ηλεκτρονικ/H ιακυβ.ρνησηH και Οικονο>ικBν, χορηγε0ται επ0δο>α οριζ1>ενο σε εκατ1 (100) ευρB >ηνια0ωH. Στην παρ"γραφο 2 του "ρθρου 30 του 0διου ν1>ου αναφ.ρεται 1τι >.χρι την .κδοση τηH κοιν/H υπουργικ/H απ1φασηH που προβλ.πεται στο πρBτο εδ"φιο τηH παραγρ"φου 2 του "ρθρου 15 του παρ1ντοH ν1>ου, το επ0δο>α Απο>ακρυσ>.νων Παρα>εθ1ριων περιοχBν χορη-

καθοριστο2ν οι περιοχ.H στιH οπο0εH θα καταβ"λλεται το συγκεκρι>.νο επ0δο>α. Στο ν.ο Μνη>1νιο προβλ.πεται: «Ε>προσθοβαρ.H σχ.διο περικοπBν στιH επιδοτ/σειH σε κατο0κουH απο>ε>ακρυσ>.νων περιοχBν και περικοπ.H στιH επιχορηγ/σειH σε δι"φορουH φορε0H εποπτευο>.νουH απ1 δι"φορα Υπουργε0α, >ε σκοπ1 τη >ε0ωση τηH δαπ"νηH >.σα στο 2012 κατ" τουλ"χιστον 190 εκατο>>2ρια ΕυρB». Σε πρ1σφατα δη>οσιε2>ατα αναφ.ρεται η περικοπ/ του επιδ1>ατοH παρα>εθ1ριων και προβλη>ατικBν περιοχBν. Αυτ1 >αH προκαλε0 ιδια0τερη ανησυχ0α καθBH η περετα0ρω >ε0ωση του >ισθο2 >αH θα >αH οδηγ/σει στην οικονο>ικ/ εξαθλ0ωση. Επειδ/ η Ευρυταν0α ε0ναι >ια δυσπρ1σιτη περιοχ/ >ε δ2σκολεH συνθ/κεH διαβ0ωσηH, πολ2 βαρ2 χει>Bνα που διαρκε0 πολλο2H >/νεH >ε αποτ.λεσ>α τα .ξοδα θ.ρ>ανσηH να ε0ναι πολλ", παρακαλο2>ε για τιH ">εσεH, δυνα>ικ.H και ουσιαστικ.H εν.ργει.H σαH προκει>.νου να >ην καταργηθε0 το εν λ1γω επ0δο>α και η Ευρυταν0α να παρα>ε0νει στιH προβλη>ατικ.H περιοχ.H κατ" την .κδοση τηH κοιν/H υπουργικ/H απ1φασηH.

Α

Η Τρ1ικα στο ν.ο Μνη>1νιο κ1βει το συγκεκρι>.νο επ0δο>α που αν.ρχεται στα 100 ευρB >ηνια0ωH για κ"θε εκπαιδευτικ1, αποσκοπBνταH να >ειBσει τιH δη>1σιεH δαπ"νεH κατ" 190 εκ. ευρB.

>ενεH διατ"ξειH κατ" την .ναρξη ισχ2οH των διατ"ξεων του παρ1ντοH Κεφαλα0ου. Η Ευρυταν0α αν/κει στην Α κατηγορ0α και το συγκεκρι>.νο επ0δο>α, >ε το Ενια0ο Μισθολ1-

γιο, καταβ"λλεται σε 1λουH τουH υπαλλ/λουH. Με κοιν/ απ1φαση των ΥπουργBν ιοικητικ/H Μεταρρ2θ>ισηH και Ηλεκτρονικ/H ιακυβ.ρνησηH και Οικονο>ικBν θα

Η πρ1ταση των δασκ"λων για τα *γραφα

Την πρ1ταση των δασκ"λων που δη>οσιε2ου>ε και υπογρ"φουν ο πρ1εδροH κ. Ευθυ>0ου Γι"ννηH και η Γενικ/ Γρα>>ατ.αH κα. Μπο2κα Κατερ0να, .κανε δεκτ/ σχεδ1ν στο σ2νολ1 τηH, χθεH, το η>οτικ1 Συ>βο2λιο Αγρ"φων.

Ε

Η ΠΡΟΤΑΣΗ +χονταH υπ1ψη την εισ/γηση του ιευθυντ/ Πρωτοβ"θ>ιαH Εκπα0δευσηH Ν. Ευρυταν0αH σχετικ" >ε τιH ιδρ2σειH - προαγωγ.H - συγχωνε2σειH και καταργ/σειH ΣχολικBν Μον"δων του />ου Αγρ"φων Ευρυταν0αH για το σχολικ1 .τοH 2012 - 2013, σαH γνωρ0ζου>ε τιH θ.σειH του Συλλ1γου >αH προκει>.νου να τιH λ"βετε υπ1ψη στη δια>1ρφωση τηH πρ1τασ/H σαH. η>οτικ" Σχολε0α • ε συ>φωνο2>ε στην προαγωγ/ του 1/Θ Ολο/>ερου η>οτικο2 Σχολε0ου ΒαλαBραH υπ1 προϋποθ.σειH.

• ε συ>φωνο2>ε στην κατ"ργηση και συγχBνευση του 2/Θ Ολο/>ερου η>οτικο2 Σχολε0ου Καστρακ0ου >ε το η>οτικ1 Σχολε0ο ΒαλαBραH. Για τα δ2ο συγκεκρι>.να σχολε0α η 1ποια ρ2θ>ιση που θα αφορ" τη λειτουργικ1τητ" τουH για το συ>φ.ρον των >αθητBν, >πορε0 να γ0νει >ε την .ναρξη τηH ν.αH σχολικ/H χρονι"H 2012-2013 και αφο2 ληφθε0 υπ1ψη η γνB>η τηH τοπικ/H κοινων0αH (γονιBν, />ου Αγρ"φων, εκπαιδευτικ/H κοιν1τηταH). • ε συ>φωνο2>ε στην κατ"ργηση, στη συγκεκρι>.νη χρονικ/ περ0οδο, του η>οτικο2 Σχολε0ου Β0νιανηH, του η>οτικο2 Σχολε0ου Κερασοχωρ0ου, του η>οτικο2 Σχολε0ου Τριδ.ντρου και του η>οτικο2 Σχολε0ου Τριποτ">ου γιατ0 δε βρ0σκονται σε αναστολ/ λειτουργ0αH πλ.ον τηH πενταετ0αH 1πωH προβλ.πεται. Επιπλ.ον για τα η>οτικ" Σχολε0α Β0νιανηH, Κερασοχωρ0ου και Τριποτ"-

>ου που ε0ναι ιδρυ>.να ολο/>ερα δεν επιτρ.πεται η κατ"ργησ/ τουH σ2>φωνα >ε το .γγραφο τηH ιε2θυνσηH ιοικητικBν Υποθ.σεων Πρωτοβ"θ>ιαH και ευτεροβ"θ>ιαH Εκπα0δευσηH, Τ>/>α Α του Υπουργε0ου Παιδε0αH που στ"λθηκε στιH ιευθ2νσειH Εκπα0δευσηH >ε ηλεκτρονικ1 ταχυδρο>ε0ο την Παρασκευ/ 10 Φεβρουαρ0ου 2012 και >ε θ.>α «Παρ"ταση προθεσ>0αH καταχBρισηH εισηγ/σεων σχολικBν >εταβολBν». Στο συγκεκρι>.νο .γγραφο το οπο0ο και σαH κοινοποιο2>ε, αναφ.ρεται 1τι δεν θα συ>περιληφθο2ν προτ"σειH για σ2σταση / κατ"ργηση θ.σεων ειδικοτ/των και ολο/>ερων. • ε συ>φωνο2>ε >ε την κατ"ργηση τηH 1 οργανικ/H θ.σηH του Ολο/>ερου στο η>οτικ1 Σχολε0ο Αγρ"φων και τηH 1 οργανικ/H θ.σηH του Ολο/>ερου στο η>οτικ1 Σχολε0ο αφνο2λαH. Σε κ"θε περ0πτωση η συγκεκρι>.νη

πρ1ταση .ρχεται σε αντ0θεση >ε το παραπ"νω .γγραφο του Υπουργε0ου Παιδε0αH. • Συ>φωνο2>ε στην κατ"ργηση τηH 1 επιπλ.ον οργανικ/H θ.σηH του η>οτικο2 Σχολε0ου υτικ/H Φραγκ0σταH γιατ0 στο συγκεκρι>.νο σχολε0ο υπ"ρχουν περισσ1τερεH οργανικ.H θ.σειH απ1 τιH θ.σειH που χρει"ζονται για να λειτουργ/σει. ε συ>φωνο2>ε στην κατ"ργηση τηH 1 οργανικ/H θ.σηH του Ολο/>ερου του 0διου σχολε0ου επειδ/ η συγκεκρι>.νη πρ1ταση .ρχεται σε αντ0θεση >ε το παραπ"νω .γγραφο του Υπουργε0ου Παιδε0αH. • ε συ>φωνο2>ε στον υποβιβασ>1 του η>οτικο2 Σχολε0ου Κρ.ντηH απ1 2/Θ σε 1/Θ γιατ0 οι >αθητ.H την επ1>ενη χρονι" θα ε0ναι περισσ1τεροι απ1 φ.τοH (συγκεκρι>.να φ.τοH φοιτο2ν 13 ενB το σχολικ1 .τοH 20122013 θα φοιτο2ν 17) >ε αποτ.λεσ>α να λειτουργ/σει ωH 2/Θ. ιαφωνο2>ε επ0σηH >ε

την κατ"ργηση τηH 1 οργανικ/H θ.σηH του Ολο/>ερου. Σε κ"θε περ0πτωση η πρ1ταση για την κατ"ργηση τηH θ.σηH του Ολο/>ερου .ρχεται σε αντ0θεση >ε το παραπ"νω .γγραφο του Υπουργε0ου Παιδε0αH. • ε συ>φωνο2>ε στο υποβιβασ>1 του η>οτικο2 Σχολε0ου Παλαιοκατο2ναH απ1 2/Θ σε 1/Θ στη συγκεκρι>.νη χρονικ/ περ0οδο.

Νηπιαγωγε0α • ε συ>φωνο2>ε >ε την κατ"ργηση του 1/Θ Νηπιαγωγε0ου Τριποτ">ου γιατ0 δε βρ0σκεται σε αναστολ/ λειτουργ0αH πλ.ον τηH πενταετ0αH 1πωH προβλ.πεται. • Συ>φωνο2>ε στην κατ"ργηση τηH 1 επιπλ.ον οργανικ/H θ.σηH στο 1/Θ Νηπιαγωγε0ο ΒαλαBραH. • Συ>φωνο2>ε στην κατ"ργηση τηH 1 επιπλ.ον οργανικ/H θ.σηH στο 1/Θ Νηπιαγωγε0ο υτικ/H Φραγκ0σταH η οπο0α ε0ναι κεν/.

• ιαφωνο2>ε στην κατ"ργηση 1 οργανικ/H θ.σηH Ολο/>ερου στο 1/Θ Νηπιαγωγε0ο Κρ.ντηH και στην κατ"ργηση 1 οργανικ/H θ.σηH Ολο/>ερου στο 1/Θ Νηπιαγωγε0ο Παλαιοκατο2ναH γιατ0 η συγκεκρι>.νη πρ1ταση .ρχεται σε αντ0θεση >ε το .γγραφο τηH ιε2θυνσηH ιοικητικBν Υποθ.σεων Πρωτοβ"θ>ιαH και ευτεροβ"θ>ιαH Εκπα0δευσηH, Τ>/>α Α του Υπουργε0ου Παιδε0αH που στ"λθηκε στιH ιευθ2νσειH Εκπα0δευσηH >ε ηλεκτρονικ1 ταχυδρο>ε0ο την Παρασκευ/ 10 Φεβρουαρ0ου 2012 και >ε θ.>α «Παρ"ταση προθεσ>0αH καταχBρισηH εισηγ/σεων σχολικBν >εταβολBν». Στο συγκεκρι>.νο .γγραφο αναφ.ρεται 1τι δεν θα συ>περιληφθο2ν προτ"σειH για σ2σταση / κατ"ργηση θ.σεων ειδικοτ/των και ολο/>ερων. • Συ>φωνο2>ε στην κατ"ργηση τηH 1 επιπλ.ον οργανικ/H θ.σηH του 1/Θ Νηπιαγωγε0ου Ραπτοπο2λου.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετρτη 22 Φεβρουαρ+ου 2012 / Σελ+δα 11

Απατε να ε δπλωα Απ, την Αστυνο9+α αναζητε+ται 48χρονοC Ελληνορ=σοC, που τα τελευτα+α 3 χρ,νια προσ)φερε εργασ+α στο Μοναστ*ρι του Προυσο-. Υπερνω πσηC υποψ+αC, ο δρστηC )κλεψε απ, συνταξιο-χο ιερ)α τα βιβλιρια καταθ)σεων και εξαπτησε τρειC τρπεζεC. Η λεα του ξεπρασε τι 30.000 ευρ

Ν ΕΑ

“Βο-τηξε” τα βιβλιρια ιερ)α και “σ*κωσε” τα λεφτ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΠΡΟΥΣΟΥ. Σε )να απ, αυτ τα κελι δι)9ενε ο 62χρονοC συνταξιο-χοC ιερ)αC που π*γε στη Μον* για προσκ-νη9α. Μ)σα απ, το κελ+ του, ο 48χρονοC διακον*τηC τηC Μον*C )κλεψε τρ+α βιβλιρια καταθ)σεων και υποδυ,9ενοC τον 62χρονο ιερ)α απ)σπασε πνω απ, 30.000 ευρ= απ, τρπεζεC σε Καρπεν*σι και Λα9+α

επ+σηC στο Καρπεν*σι, ,που επ+σηC κατφερε και εξαπτησε την τα9+α, αποσπ=νταC το ποσ, των 6.500 ευρ=. εν στα9τησε ,9ωC εκε+. Ε+χε αποφασ+σει και 9λλον προγρα99ατ+σει τη δρση του. Το πρω+ τηC +διαC η9)ραC 9ετακιν*θηκε, 9ε γνωστο 9εταφορικ, 9)σο, στη Λα9+α. Σ-9φωνα 9ε πληροφορ+εC, η Αστυνο9+α αναζητ το 9εταφορικ, 9)σο που χρησι9οπο+ησε, εν= δεν υπρχουν στοιχε+α ,τι να-λωσε ταξ+ απ, το Καρπεν*σι. Ακολο-θωC, παρουσιστηκε σε υπλληλο τηC .Ο.Υ. Λα9+αC Φθι=τιδαC, ωC ο 62χρονοC, και αφο- ζ*τησε και )9αθε τον Α.Φ.Μ. του ιερ)α, ε9φαν+στηκε στην Εθνικ* Τρπεζα τηC Λα9+αC, στην Πλατε+α Πρκου. Εκε+ )κανε τη 9εγαλ-τερη... "9πζα". Και

Ε

υρ υτ α

“Βο-τηξε” τρ+α βιβλιρια καταθ)σεων απ, )ναν συνταξιο-χο ιερ)α που επισκ)φτηκε την Μον* Προυσο-, εξαπτησε 9)σα σε διστη9α 5 ωρ=ν τρειC διαφορετικο-C τα9+εC τραπεζ=ν και εξαφαν+στηκε, 9ε συνολικ* λε+α 30.650 ευρ=. (λα αυτ συν)βησαν τη ευτ)ρα 20 Φεβρουαρ+ου 2012. Ο 48χρονοC, υπερνω πσηC υποψ+αC, δι)9ενε 9,νι9α στο Μοναστ*ρι του Προυσο- και προσ)φερε τιC υπηρεσ+εC του ωC διακον*τηC. Το ξη9)ρω9α τηC ευτ)ραC, )κλεψε 9)σα απ, το κελ+ 62χρονου συνταξιο-χου ιερ)α, ο οπο+οC ε+χε πει στη Μον* ωC προσκυνητ*C, τρ+α βιβλιρια καταθ)σεων, καθ=C και την ταυτ,τητ του. Ο ιερ)αC ε+χε απο9ακρυνθε+ απ, το κελ+ του για λ+γο και ο δρστηC βρ*κε την ευκαιρ+α και τρ-πωσε στο κελ+ του και )κλεψε τα βιβλιρια. Πιθαν,ν τον παρακολουθο-σε καιρ,, αφοφα+νεται ,τι *ξερε πολ- καλ που ε+χε φυλαγ9)να τα )γγραφ του ο ιερ)αC. Στη συν)χεια, ε9φαν+στηκε στο κατστη9α τηC Αγροτικ*C ΤρπεζαC στο Καρπεν*σι και προσποιο-9ενοC τον 62χρονο δε+χνονταC και την κλε99)νη ταυτ,τητα- κατφερε να εξαπατ*σει την τα9+α τηC τρπεζαC, αποσπ=νταC το ποσ, των 650 ευρ=. Στη συν)χεια, ε9φαν+στηκε στο Ταχυδρο9ικ, Τα9ιευτ*ριο

νι κά

Ο 48χρονοC %λληναC εκ Ρωσ+αC, που τα τελευτα+α 3 χρ,νια εργαζ,ταν στο Μοναστ*ρι του Προυσο-, κουρστηκε να "υπηρετε+ τα Θε+α" και αποφσισε να κνει κτι για τον εαυτ, του.

9λιστα ,χι 9+α, αλλ δ-ο φορ)C, 9ε διαφορ 9ισ*C =ραC. Την πρ=τη φορ ε9φαν+στηκε στο τα9ε+ο τηC τρπεζαC, ζ*τησε και π*ρε 10.000 ευρ=. Ακολο-θωC, 9ε 9ικρ* διαφορ =ραC, ε9φαν+στηκε και δε-τερη φορ και εξαπτησε τον τα9+α τηC τρπεζαC, σηκ=νονταC λλα 13.500 ευρ=. Συνολικ, απ, την Εθνικ* Τρπεζα “σ*κωσε” 23.500 ευρ=. Ο συνολικ,C απολογισ9,C τηC λε+αC του θρασ-τατου δρστη αν)ρχεται στο ποσ, των 30.650 ευρ=. %κτοτε, τα +χνη του εξαφαν+στηκαν. Οι )ρευνεC που διεξγονται απ, το Τ9*9α Ασφαλε+αC Καρπενησ+ου για τον εντοπισ9, και τη σ-λληψ* του βρ+σκονται σε εξ)λιξη. στ,σο, στον απολογισ9, τηC δρσηC του, π)ραν των χρη-

9ατικ=ν ποσ=ν που απ)σπασε, απ)σπασε και το βραβε+ο εξαπτησηC, αφο- κατφερε να εξαπατ*σει τρειC τα9+εC σε τρειC διαφορετικ)C τρπεζεC και )ναν υπλληλο τηC Εφορ+αC Λα9+αC. Εντω9εταξ-, ο 62χρονοC ιερ)αC, ,ταν αντελ*φθη ,τι )λειπαν τα βιβλιρι του, προσ*λθε το 9εση9)ρι και κατ*γγειλε στο Τ9*9α ΑσφλειαC Καρπενησ+ου την κλοπ* των προσωπικ=ν του εγγρφων, εν= απ, την προανκριση που ακολο-θησε, διαπιστ=θηκαν τα αδικ*9ατα που δι)πραξε ο 48χρονοC δρστηC.

ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΡΤΗΜΑ Και β)βαια εδ= προκ-πτει αβ+αστα το ερ=τη9α κατ π,σο τα χρ*9ατα του κ,σ9ου ε+ναι ασφαλ* απ, απατε=νεC. Στη συγκεκρι9)νη περ+πτωση, πρ,-

κειται περ+ θρασ-τατου κλ)φτη και απατε=να, που εξαπτησε ανθρ=πουC. (9ωC, π=C κατφερε και εξαπτησε τ,σο )9πειρουC ανθρ=πουC; Προσποι*θηκε )ναν 62χρονο συνταξιο-χο ιερ)α και ο +διοC ε+ναι 48 χρον=ν. Ε9φαν+στηκε σε τρειC διαφορετικ)C τρπεζεC και εξαπτησε τρειC τα9+εC, δε+χνονταC την ταυτ,τητα εν,C λλου. Εξαπτησε ακ,9α και )ναν υπλληλο τηC Εφορ+αC Λα9+αC. Ο τρ,ποC που κατφερε να τουC εξαπατ*σει ,λουC ε+ναι απλ,C. Το "ρσο" αποτελε+ δ-να9η. Ο απλ,C κ,σ9οC δεν ρωτ πολλ 9προστ σε )ναν ρασοφ,ρο. Ε-κολα εξαπατται δι,τι ε-κολα πιστε-ει στο "ρσο".


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ&ρτη 22 Φεβρουαρ3ου 2012 / Σελ3δα 12

ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ωρεν πετρλαιο σε 15 οικογνειε Αποχ των δικηγρων

Η διαδικασ3α επιλογ2L των δικαιο5χων θα γ3νει απ4 την υπηρεσ3α τηL Επιτροπ2L τηL ιε5θυνσηL Κοινωνικ2L Αλληλεγγ5ηL & Ποι4τηταL Ζω2L προσκοB3ζονταL

5. Απ4κοBBα πληρωB2L σ5νταξηL 2 βεβα3ωση συντ&ξιBων αποδοχFν, 6. Βεβα3ωση Bον3Bου κατοικ3αL και πιστοποιητικ4 οικογενειακ2L κατ&στασηL που θα αναζητηθο5ν αυτεπ&γγελτα απ4 την υπηρεσ3α κατ4πιν τηL συνα3νεσηL του αιτο5ντοL, 7. Κ&ρτα ανεργ3αL του αιτο5ντοL και των συνοικο5ντων BελFν, 8. ΓνωB&τευση Πρωτοβ&θBιαL ΥγειονοBικ2L Επιτροπ2L 2 πιστοποιητικ4 του Κ1ντρου Πιστοπο3ησηL Αναπηρ3αL, εφ’ 4σον υπ&ρχουν, 9. Ενοικιαστ2ριο οικ3αL, εφ’ 4σον υπ&ρχει και 10. Βε-

βα3ωση φο3τησηL ανηλ3κων τ1κνων 2 ενηλ3κων φοιτητFν. Να τον3σουBε 4τι κατ& την δι&ρκεια τηL αξιολ4γησηL των αιτ2σεων θα τεθο5ν εκτ4L προτεραι4τηταL οι ωφελο5Bενοι αν&λογων δρ&σεων του δ2Bου καθFL και οι επιδοBατο5χοι προνοιακFν επιδοB&των. Τ1λοL το εισ4δηBα των ενδιαφεροB1νων δεν θα πρ1πει να ξεπερν& τιL 4.000 ευρF. Η υποβολ2 των αιτ2σεων ξεκιν&ει την Τρ3τη 28 Φεβρουαρ3ου και θα διαρκ1σει 1ωL την ευτ1ρα 12 Μαρτ3ου 2012.

Σε 1να B2να παραδ3δεται η Bελ1τη για το τB2Bα «Κρυον1ρι-Καρακ&σι» διαδικασ3α τηL διαπραγB&τευσηL και αφο5 1λαβε οικονοBικ1L προσφορ1L απ4 τουL κ.κ. ηB2τρη Χαλκι&, ΚFστα Σ3Bο και ΕυBορφ3α ελ3χα. Απ4 τη διαπραγB&τευση, αν&δοχοL του 1ργου αναδε3χτηκε ο κ. ηB2τρηL Χαλκι&L, ο οπο3οL κατακ5ρωσε το 1ργο στην τιB2 των 20.200 ευρF, Bη συBπεριλαBβανοB1νου του ΦΠΑ. Στη σ5Bβαση που υπογρ&φεται Bεταξ5 του αναδ4χου και του αντιπεριφερει&ρχη Ευρυταν3αL

υρ υτ α

Η εκπ4νηση τηL Bελ1τηL αφορ& την τοπογραφικ2 αποτ5πωση τηL περιοχ2L αλλ& και Bελ1τη οδοποι3αL, που θα υποδε3ξει τα απαιτο5Bενα 1ργα για την αν&δειξη τηL περιοχ2L. Η ιε5θυνση ΤεχνικFν /ργων του νοBο5 αν1θεσε τη Bελ1τη Bε τη

κ. Βασ3λη ΚαραBπ&, προβλ1πεται η παρ&δοση

τηL εν λ4γω Bελ1τηL σε περ3που 1ναν B2να.

Προϋπολογισ-%5 602.700 ευρ1 για

ργα συντ ρηση! και βελτ ωση! των δασικν δρων

Μ3α ν1α Bελ1τη εγκρ3θηκε απ4 τη ιε5θυνση ασFν Ευρυταν3αL, η οπο3α περιλαBβ&νει 1ργα 5ψουL 602.700 ευρF που σ5ντοBα θα αρχ3σουν να υλοποιο5νται.

Ε

Πρ4κειται για τη Bελ1τη Bε τ3τλο «Βελτ3ωση βατ4τηταL δασικο5 οδικο5 δικτ5ου περιοχ2L ευθ5νηL ασαρχε3ου Καρπενησ3ου για το 1τοL 2012». Η Bελ1τη εκπον2θηκε απ4 το ασαρχε3ο Καρπενησ3ου και εγκρ3θηκε Bε την απ4φαση υπ’ αριθB4 262/26514/152-2012 τηL ιε5θυνσηL ασFν Ευρυταν3αL, την οπο3α υπογρ&φει ο ιευθυντ2L κ. ΓιFργοL ΚαραγεFργοL. Στη Bελ1τη αυτ2 προβλ1πονται 1ργα συνολικο5 προϋπολογισBο5 602.700 ευρF, συBπεριλαBβανο-

ΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΝ

Πρσληψη 2 ειδικν συνεργατνΑιτ2σειL B1χρι την Παρασκευ2 2 Μαρτ3ου 2012

Με δ5ο ειδικο5L συνεργ&τεL θα ενισχ5σει το προσωπικ4 του ο δ2BοL Αγρ&φων.

νι κά

Ν ο ργο οδοποι α! κοντ στη Λ νη Κρεαστν

Απ4 την Περιφερειακ2 Εν4τητα Ευρυταν3αL ανατ1θηκε η εκπ4νηση Bελ1τηL για τον παραλ3Bνιο δρ4Bο «Κρυον1ρι-Καρακ&σι».

B1νου ΦΠΑ, σε B3α 1κταση 1.100 χιλιοB1τρων δασικο5 οδικο5 δικτ5ου. Σκοπ4L των 1ργων ε3ναι η αποκατ&σταση των προβληB&των που υπ&ρχουν στουL δασικο5L δρ4BουL λ4γω των δυσBενFν καιρικFν φαινοB1νων που επικρατο5ν τη χειBεριν2 περ3οδο στον νοB4 (βροχοπτFσειL, χιονοπτFσειL κ.λπ.). Τα 1ργα που θα πραγBατοποιηθο5ν αφορο5ν στον καθαρισB4 των ρεB&των, στην αποB&κρυνση βρ&χων απ4 το οδ4στρωBα, στην κατασκευ2 τεχνικFν 1ργων τ4σο σε ρ1Bατα 4σο και σε δρ4BουL και στη συντ2ρηση του οδοστρFBατοL, στα σηBε3α που υπ&ρχουν λακκο5βεL 2 1χουν δηBιουργηθε3 προβλ2Bατα απ4 την υγρασ3α. Ειδικ4τερα, προβλ1πονται εργασ3εL καθαρισBο5 τ&φρων ποσο5

αποχ2 B1χρι την επ4Bενη Τετ&ρτη 29 Φεβρουαρ3ου 2012. Να σηBειFσουBε 4τι η ΟλοB1λεια των Προ1δρων θα συν1λθει εκ ν1ου εκτ&κτωL την Κυριακ2 4 Μαρτ3ου 2012 στη Θεσσαλον3κη, 4που θα αποφασιστε3 η συν1χιση 2 Bη των κινητοποι2σεων των δικηγ4ρων.

Α

τα παρακ&τω δικαιολογητικ&: 1. Ειδικ& διαBορφωB1νη Α3τηση που θα διατ3θεται απ4 την υπηρεσ3α BαL, 2. ΑστυνοBικ2 ταυτ4τητα του αιτο5ντοL, 3. Εκκαθαριστικ4 σηBε3ωBα 1τουL 2011 του αιτο5ντοL και των συνοικο5ντων BελFν 2 ελλε3ψει αυτο5 υπε5θυνη δ2λωση περ3 Bη υποχρ1ωσηL στην υποβολ2 θεωρηB1νη απ4 την εφορε3α, 4. /ντυπο Ε9 απ4 την εφορε3α 2 ελλε3ψει αυτο5 υπε5θυνη δ2λωση θεωρηB1νη για το γν2σιο τηL υπογραφ2L 4που θα αναφ1ρεται αναλυτικ& η περιουσιακ2 κατ&σταση,

Το ιοικητικ4 ΣυBβο5λιο του ικηγορικο5 Συλλ4γου Ευρυταν3αL, σε 1κτακτη συνεδρ3αση του, το Σ&ββατο 18 Φεβρουαρ3ου 2012, αποφ&σισε οB4φωνα να συνταχθε3 Bε την απ4φαση τηL ΟλοB1λειαL των Προ1δρων των ικηγορικFν Συλλ4γων Ελλ&δοL, και να συνεχ3σει την

Ν Ε

Ο 2BοL Καρπενησ3ου σε συν1χιση τηL προσπ&θει&L του για βο2θεια και εν3σχυση των οικονοBικ& ασθεν1στερων ατ4Bων και οικογενειFν και στα πλα3σια τηL κοινωνικ2L πολιτικ2L που ακολουθε3 θα διανε3Bει πετρ1λαιο σε 15 &πορεL οικογ1νειεL Bε ανFτατο 4ριο δαπ&νηL το ποσ4 των 3.000 ευρF.

Μ#χρι την Τετρτη 29 Φεβρουαρ$ου η

106.366,56 ευρF, εργασ3εL &ρσηL καταπτFσεων προϋπολογισBο5 102.054,40 ευρF, προB2θεια υλικFν επ3στρωσηL ποσο5 11.565 ευρF, 1ργα κατασκευ2L επ3στρωσηL προϋπολογισBο5 4.626 ευρF και εργασ3εL ισοπ1δωσηL ποσο5 129.167,40 ευρF. Συνολικ& οι εργασ3εL αν1ρχονται στο ποσ4 των 353.779,36 ευρF. Επ3σηL, στον προϋπολογισB4 τηL Bελ1τηL προβλ1πονται και γενικ& 1ξοδα 63.680,28 ευρF, απρ4βλεπτα 1ξοδα 62.618,94 ευρF, ποσ4 αναθεFρησηL 9.921,42 ευρF ενF ο ΦΠΑ αν1ρχεται σε 112.700 ευρF. Να σηBειFσουBε 4τι οι παραπ&νω εργασ3εL που προβλ1πονται στη Bελ1τη θα υλοποιηθο5ν Bε αυτεπιστασ3α 2 Bε εργολαβ3α απ4 το ασαρχε3ο Καρπενησ3ου ενF η δαπ&νη θα βαρ5νει τιL πιστFσειL δηBοσ3ων επενδ5σεων.

Το 1να &τοBο που θα προσληφθε3 θα πρ1πει να ε3ναι κ&τοχοL πτυχ3ου ΑΕΙ και να 1χει &ριστη γνFση αγγλικFν, ενF το δε5τερο &τοBο πρ1πει να ε3ναι πτυχιο5χοL ΤΕΙ του τB2BατοL «ΠολιτικFν /ργων ΥποδοB2L». Οι υποψ2φιοι και για τιL 2 θ1σειL πρ1πει να 1χουν εBπειρ3α σε θ1Bατα ΟΤΑ 2 νοBικFν προσFπων των ΟΤΑ. Οι αιτ2σειL, Bαζ3 Bε τα δικαιολογητικ&, υποβ&λλονται στα γραφε3α του δ2Bου στο ΚερασοχFρι, κατ& τιL εργ&σιBεL ηB1ρεL και FρεL και B1χρι την Παρασκευ2 2 Μαρτ3ου 2012. Να σηBειFσουBε 4τι στα δικαιολογητικ& που πρ1πει

να κατατεθο5ν συBπεριλαBβ&νεται και αναλυτικ4 βιογραφικ4 σηBε3ωBα καθFL και υπε5θυνη δ2λωση για τα προσ4ντα διορισBο5 και για την εξειδικευB1νη εBπειρ3α. Για περισσ4τερεL πληροφορ3εL, οι ενδιαφερ4Bενοι Bπορο5ν να επικοινωνο5ν Bε την αρB4δια υπ&λληλο κ. Μαρ3α Συγκελοπο5λου, στο τηλ1φωνο 22373-51312, 2 να ανατρ1χουν στη σελ3δα 28, Ευρυτανικ& Ν1α» 4που τα «Ε δηBοσιε5ουν σ2Bερα την προκ2ρυξη.

ΝΕΙΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΘΗΝΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ρ2γα Φερα3ου 17- ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ (Παραπλε5ρωL ΟΠΑ)

Τηλ.: 22370-25808 Κιν.: 6945476667 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

ΑΠΟ 1-1-2012 ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ Τ%Ν ΤΑΜΕΙ%Ν: ΙΚΑ-ΟΓΑ-ΗΜΟΣΙΟ-ΤΥΚΥ-ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ-ΤΑΕ)

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΥΤΕΡΑ Ε%Σ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ Χ%ΡΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ ρτη 22 Φεβρουαρ0ου 2012 / Σελ0δα 13

Ο απολογισ απ το κ α ψχου στον νο 

Α

Οι 15 η ρε που «λ γισαν» την Ευρυταν α

Ν Ε

Με πρωτ1γνωρεH καταστ σειH /ρθαν αντι>.τωποι κ τοικοι και επισκ.πτεH τηH Ευρυταν0αH, λ1γω τηH σφοδρ/H κακοκαιρ0αH που .πληξε για περισσ1τερεH απ1 15 η>.ρεH τον νο>1.

θ2νων σ2>βουλοH του Κ.ντρου κ. Κα>αρ.τσοH, .χου>ε τελε0ωH διαφορετικ/ ποψη. Ο συντονισ>1H θα πρ.πει να γ0νεται απ1 τουH υπε2θυνουH και 1χι απ1 αυτο2H που νο>0ζουν 1τι >πορο2ν να συντον0σουν / θεωρο2ν 1τι >πορε0 να παρε>βα0νουν >ε τον .ναν / τον λλο τρ1πο. Σεβαστ/ η ποψ/ τουH, αλλ >η δεκτ/. Π ντωH, τ1ση δ2να>η >ηχανη> των δεν ε0χε χρειαστε0 ενδεχο>.νωH / δεν ε0χε απασχοληθε0 σε αυτ1 το τ>/>α, Καρπεν/σι-Βελο2χι». Εγκλωβ0στηκαν 4 χειριστ.H Την Τετ ρτη 8 Φεβρουαρ0ου 2012 διαδρα>ατ0στηκε .να πραγ>ατικ1 θρ0λερ >ε την επιχε0ρηση απεγκλωβισ>ο2 4 χειριστBν. *να >ηχ νη>α τηH νο>αρχ0αH και .να του δ/>ου Καρπενησ0ου, εγκλωβ0στηκαν στον οδικ1 ξονα Ρ χη Τυ>φρηστο2 Κρ0κελλο, στην προσπ θει τουH να διανο0ξουν τον δρ1>ο. Το >ηχ νη>α τηH Π.Ε. Ευρυταν0αH .παθε βλ βη, αφο2 ε0χε καταπονηθε0 και απ1 την επιχε0ρηση δι νοιξηH του δρ1>ου απ1 τη χιονοστιβ δα στη θ.ση "Βρ χοH" την Κυριακ/ 5 Φεβρουαρ0ου 2012. Στο ση>ε0ο .φτασε και το δε2τερο εκχιονιστικ1. ->ωH, η σφοδρ/ χιον1πτωση εγκλBβισε τα δ2ο >ηχαν/>ατα και τουH 4 χειριστ.H. Ο δ/>αρχοH Καρπενησ0ου κ. ΚBσταH Μπακογι ννηH /ταν εν/>εροH απ1 την αρχ/. *δωσε σαφε0H εντολ.H στουH αντιδη> ρχουH κκ. Θαν ση Φ.γγο και Ν0κο ΣουλιBτη, οι οπο0οι βρ.θηκαν α>.σωH στη Ρ χη και στη διαστα2ρωση στ/θηκε το στρα-

Ε

υρ υτ α

ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Πρωτοφαν.H σε ποσ1τητα χι1νι ε0χα>ε και στον δ/>ο Καρπενησ0ου. Απ1 το Σ ββατο 11 Φεβρουαρ0ου, το 2ψοH του χιονιο2 στον )γιο Νικ1λαο .φτανε τα 2 >.τρα, ενB στη σ/ραγγα του Πα2λου Μπακογι ννη και στον οικισ>1 Προφ/τηH Ηλ0αH Καρπενησ0ου .φτανε το 1 >.τρο. Οι αρχ.H πολιτικ/H προστασ0αH του νο>ο2 βρ0σκονταν επ0 ποδ1H για π ρα πολλ.H η>.ρεH, προσπαθBνταH να δBσουν πρ1σβαση σε 1λα τα απο>ακρυσ>.να χωρι , τα οπο0α εκτ1H απ1 τη σφοδρ/ κακοκαιρ0α /ταν αντι>.τωπα και >ε τιH πολυ/>ερεH διακοπ.H ρε2>ατοH. Επιστρατε2τηκαν 1λα τα >ηχαν/>ατα τηH Περιφ.ρειαH και του δ/>ου, ενB .γιναν και δεκ δεH «.κτακτεH» απευθε0αH >ισθBσειH >ηχανη> των για την αντι>ετBπιση των προβλη> των. Ο αντιπεριφερει ρχηH Ευρυταν0αH κ. Βασ0ληH Καρα>π H, σε δηλBσειH του σε συντ κτη τηH εφη>ερ0δαH αν.φερε 1τι «Επειδ/ η κακοκαιρ0α /ταν η πλ.ον σφοδρ/ των τελευτα0ων 30 ετBν τουλ χιστον, απ1 1,τι λ.νε και απ’ 1τι θυ> >αι κι εγB ο 0διοH, εκε0νο το οπο0ο βγα0νει ωH συ>π.ρασ>α ε0ναι 1τι .χου>ε τιH δυνατ1τητεH και >πορο2>ε να ανταπεξ.λθου>ε. Χρει ζεται, 1>ωH, .ναH καλ1H συντονισ>1H και π νω απ’ 1λα καλ/ οργ νωση σε 1λα τα επ0πεδα· δηλαδ/ δ/>ουH, περιφ.ρεια, Χιονοδρο>ικ1». Σε ερBτησ/ >αH αν ισχ2ει 1τι κ ποια >ηχαν/>ατα χρησι>οποι/θηκαν στον αποχιονισ>1 των χωριBν >ε αποτ.λεσ>α να >ε0νει κλειστ1 το Χιονοδρο>ικ1, ο κ. Καρα>π H απ ντησε 1τι «Αυτ1 δεν ισχ2ει. Ο καθ.ναH >πορε0 να βγ ζει τα δικ του συ>περ σ>ατα. εν ε0>αστε 1λοι ειδικο0. ΕγB που εργ ζο>αι στον αποχιονισ>1 του συγκεκρι>.νου δρ1>ου τα τελευτα0α 25 περ0που χρ1νια, 1πωH επ0σηH και ο διευ-

νι κά

Τα >ηχαν/>ατα καθαρισ>ο2 δρ1>ων .διναν συνεχ/ > χη, κινδ2νεψε η ζω/ χειριστBν, ενB οργανBθηκαν και επιχειρ/σειH για τον εντοπισ>1 αγνοο2>ενων. στ1σο, ο δρ1>οH για το Χιονοδρο>ικ1 Κ.ντρο >.χρι το πρω0 του Σαββ του 18 Φεβρουαρ0ου 2012 παρ.>ενε κλειστ1H.

τηγε0ο τηH επιχε0ρησηH, Bστε αν παραστε0 αν γκη να σηκωθε0 ακ1>η και ελικ1πτερο. Εντω>εταξ2, πλ/ρη ενη>.ρωση ε0χε και ο αντιπεριφερειρχηH Ευρυταν0αH κ. Βασ0ληH Καρα>π H, ο οπο0οH κινητοπο0ησε .να τρ0το εκχιονιστικ1 και υπαλλ/λουH του Χιονοδρο>ικο2 και τηH Περιφ.ρειαH για να >εταβο2ν στο ση>ε0ο και να συ>β λουν στον απεγκλωβισ>1. Τελικ , περ0που δ2ο BρεH >ετ , η προσπ θεια ε0χε α0σιο τ.λοH και για τουH 4 χειριστ.H.

ΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΝ Σκληρ/ > χη >ε τιH καιρικ.H συνθ/κεH δ1θηκε και στον δ/>ο Αγρ φων, 1που τα προβλ/>ατα /ταν π ρα πολλ . Το χι1νι ξεπερνο2σε ακ1>α και τα 3 >.τρα σε ορισ>.να χωρι , ενB για πολλ.H η>.ρεH ε0χαν διακοπε0 και η ηλεκτροδ1τηση αλλ και οι τηλεπικοινων0εH. Η κατ σταση στα χωρι του πρBην δ/>ου Αγρ φων /ταν πρωτοφαν/H. Ο αντιδ/>αρχοH Αγρ φων κ. Θ2>ιοH Μιχ 1που λοH, ο οπο0οH .δινε > χη 24 BρεH το 24ωρο, περι.γραψε την κατ σταση >ε τα >ελαν1τερα χρB>ατα. Μ λιστα ση>ε0ωσε πωH το 2ψοH του χιονιο2 «.φτανε >.χρι τον λαι>1». Την Π.>πτη 9 Φεβρουαρ0ου 2012, κολBνεH τηH ΕΗ .σπασαν και .πεσαν στην >.ση του δρ1>ου προH Τροβ το. Μετ την επ.>βαση κλι>ακ0ου τηH ΕΗ αλλ και ανθρBπων του δ/>ου, ο δρ1>οH τελικ νοιξε. Ακ1>η, .ναH χειριστ/H απ1 τον δ/>ο Αγρ φων αγνοο2νταν απ1 την Τρ0τη 7 Φεβρουαρ0ου

2012, ενB επιχειρο2σε τον καθαρισ>1 αγροτικο2 δρ1>ου προH το χωρι1 Σ ικα. Πληροφορ0εH /θελαν τον χειριστ/ να ε0ναι καλ στην υγε0α του, να .χει εγκαταλε0ψει το >ηχ νη>α και να .χει γυρ0σει στο σπ0τι του >ε τα π1δια, αφο2 κ ποιοι κ τοικοι γειτονικο2 χωριο2 ε0δαν >ε κι λια 1τι υπ/ρχε καπν1H στην κα>ιν δα του τζακιο2 του σπιτιο2 του. Οι ενδε0ξειH επιβεβαιBθηκαν και ο χειριστ/H βρ.θηκε καλ στην υγε0α του στο σπ0τι του. Α0σιο τ.λοH ε0χε και η περιπ.τεια >ιαH τρι>ελο2H οικογ.νειαH ->εταξ2 των >ελBν τηH οπο0αH υπ/ρχε και .να >ωρ1 2 χρονBν- που εγκλωβ0στηκε στα χι1νια, στα 1ρια Ευρυταν0αH και Καρδ0τσαH, στον οικισ>1 Καρβασαρ H. Την Π.>πτη 9 Φεβρουαρ0ου 2012, .φτασαν στη περιοχ/ τα σωστικ συνεργε0α απ1 την Καρδ0τσα και ερπυστριοφ1ρο >ηχ νη>α τηH ΕΜΑΚ και τα >.λη τηH οικογ.νειαH εντοπ0στηκαν σBα. Επ0σηH, σ2>φωνα >ε καταγγελ0εH κατο0κων, ο δρ1>οH για Σ0χνικο, 1που >.νουν >1νι>α 18 κ τοικοι, παρ.>ενε κλειστ1H για περισσ1τερεH απ1 4 >.ρεH. Το πρ1βλη>α, την περασ>.νη Παρασκευ/ 17 Φεβρουαρ0ου 2012, εντοπιζ1ταν κυρ0ωH στα 4 τελευτα0α χιλι1>ετρα, απ1 το σ2νολο των 8 χιλιο>.τρων τηH διαδρο>/H προH Παλαιοκ τουνο, 1που ο δρ1>οH /ταν σχεδ1ν αποκλεισ>.νοH απ1 π γο. Οι κ τοικοι του χωριο2 επιρρ0πτουν ευθ2νεH στουH τοπικο2H εκπροσBπουH τηH δη>οτικ/H αρχ/H, αναφ.ρονταH 1τι δεν .χουν προ-

χωρ/σει σε κα>0α εν.ργεια για την αποκατ σταση του προβλ/>ατοH. Ευρυτανικ Ν.α» >0ληΤα «Ε σαν για το θ.>α >ε τον κ. Μιχ1πουλο, ο οπο0οH >αH ενη>.ρωσε 1τι η κατ σταση /ταν υπ1 .λεγχο. εν δ.χθηκε 1τι ο δρ1>οH δεν ε0ναι προσβ σι>οH. ,δη, απ1 το πρω0 τηH Παρασκευ/H 1πωH ση>ε0ωσε, >ηχ νη>α του δ/>ου επιχειρο2σε απ1 την κ τω πλευρ του δρ1>ου για να αποκατασταθε0 πλ/ρωH η πρ1σβαση. Σε αποκλεισ>1 1λοH ο νο>1H Τα παραπ νω περιστατικ ε0ναι ενδεικτικ τηH κατ στασηH που επικρ τησε στον νο>1 Ευρυταν0αH τιH τελευτα0εH 15 η>.ρεH. Τα «Ευρυτανικ Ν.α» .χουν πολλ.H φορ.H επιση> νει την ιδιαιτερ1τητα του τ1που >αH, που απ1 τιH δυσ>ενε0H καιρικ.H συνθ/κεH τ0θεται σε καθεστBH αποκλεισ>ο2. Για τον λ1γο αυτ1 κρ0νεται αναγκα0ο να υπ ρχουν 1λεH οι απαρα0τητεH υποδο>.H, κυρ0ωH στον το>.α τηH Υγε0αH, αλλ και των υπ1λοιπων δη>1σιων παροχBν, διαφορετικ η Ευρυταν0α θα καταστε0 ξαν τ1ποH εξορ0αH. )λλωστε, σε τ1πο εξορ0αH .νιωσαν 1λοι οι κ τοικοι του νο>ο2, τ1σο απ1 τιH συνεχ1>ενεH διακοπ.H ηλεκτροδ1τησηH, που σε κ ποια χωρι κρ τησαν ολ1κληρεH η>.ρεH, 1σο και απ1 τη διακοπ/ των τηλεπικοινωνιBν, που δυσχ.ραινε πολ2 ακ1>η και το .ργο των αρχBν τηH πολιτικ/H προστασ0αH.

συν.χεια στη σελ0δα 24


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ&ρτη 22 Φεβρουαρ3ου 2012 / Σελ3δα 14

Σ5Aφωνα Aε ανακο3νωση τηK ηA4σιαK Επιχε3ρησηK ΗλεκτρισAο5, σ2Aερα Τετ&ρτη 22 Φεβρουαρ3ου 2012 θα πραγAατοποιηθε3 προσωριν2 διακοπ2 ρε5AατοK σε περιοχ1K του δ2Aου Καρπενησ3ου, λ4γω εκτ1λεσηK απαρα3τητων τεχνικEν εργασιEν ΣυγκεκριA1να, απ4 τιK 10.00 το πρω3 1ωK και τιK 2.00 το AεσηA1ρι θα γ3νει διακοπ2 στην περιοχ2 του Αγ3ου

Γεωργ3ου (εργατικ1K κατοικ3εK & Πυροσβεστικ2), ενE απ4 τιK 12.00 1ωK τιK 2.00 το AεσηA1ρι στην περιοχ2 Μαργαζ3 (ΟΑΕ & ειδικ4 σχολε3ο). Στην ανακο3νωση τηK ΕΗ τον3ζεται πωK η επανατροφοδ4τηση θα γ3νει &νευ προειδοπο3ησηK, ενδεχοA1νωK και πριν τηK αναγραφ4AενηK EραK, συνεπEK οι εγκαταστ&σειK και τα δ3κτυα θα πρ1πει να θεωρο5νται 4τι συνεχEK βρ3σκονται υπ4 τ&-

ση. Για λ4γουK ασφαλε3αK συνιστ&ται η Aη προσ1γγιση σε αγωγο5K 2 &λλα στοιχε3α του δικτ5ου, 1στω και αν αυτ& βρ3σκονται στο 1δαφοK.

ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ ΙΡΥΜΑ ΕΛΕΗ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ν1ο ιοικητικ4 ΣυAβο5λιο ορ3στηκε για το «Αγαθοεργ4 0δρυAα Ελ1η Ραπτοπο5λου Ευρυταν3αK», που εδρε5ει στην Τοπικ2 Κοιν4τητα Ραπτοπο5λου του δ2Aου Αγρ&φων

γρ&φει η Γενικ2 ΓραAAατ1αK τηK ΑποκεντρωA1νηK ιο3κησηK Θεσσαλ3αK και Στερε&K Ελλ&δαK κ. Καλλι4πη Γερακο5δη, ορ3στηκαν τα 5 A1λη του .Σ. του προαναφερ4Aενου ιδρ5AατοK, τα οπο3α 1χουν 4ετη θητε3α. Ειδικ4τερα, ο εφηA1ριοK τηK ενορ3αK .νω Ραπτοπο5λου Κωνσταντ3νοK Λ4ζιοK ορ3στηκε πρ4εδροK, ο κ. Κωνσταντ3νοK

Ζαχαρ&κηK ορ3στηκε αντιπρ4εδροK και η διευθ5ντρια του ηAοτικο5 Σχολε3ου Ραπτοπο5λου κ. Βασιλικ2 ΚουτρουA&νη ορ3στηκε γραAAατ1αK. Ο πρ4εδροK του Τοπικο5 ΣυAβουλ3ου τηK Τ.Κ. Ραπτοπο5λου κ. Ελευθ1ριοK Μπαστ&νηK ορ3στηκε ταA3αK και τ1λοK ο κ. Λ&AπροK Παπαδ2AοK ορ3στηκε A1λοK του .Σ.

υρ υτ α

ΣυγκεκριA1να, Aε την απ4φαση Aε αριθA4 1415/130733/ 2011/9-1-2012, την οπο3α υπο-

νι κά

Ορστηκε νο ιοικητικ Συβο λιο

Σε A3α κ3νηση αλληλεγγ5ηK και κοινωνικ2K προσφορ&K προχEρησε ο Φιλανθρωπικ4K Σ5λλογοK Ευρυταν3αK «ΣΥΝ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡ%ΠΟ»

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΕΥΣΗΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Το ιοικητικ4 ΣυAβο5λιο του Συλλ4γου, γνωρ3ζονταK τιK τραγικ1K EρεK που περν&ει η Ελλ&δα και ιδια3τερα οι /λληνεK, αποφ&σισε να Aην πραγAατοποι2σει την Πρωτοχρονι&τικη εκδ2λωση για την κοπ2 τηK π3ταK και το ποσ4 τηK εκδ2λωσηK να διατεθε3 σε

τρ4φιAα για το Κοινωνικ4 Παντοπωλε3ο του 2Aου Καρπενησ3ου και σε οικογ1νειεK που 1χουν &Aεση αν&γκη. Το Σ ε5χεται για τη ν1α χρονι& στα A1λη, τουK φ3λουK του και στουK Ευρυτ&νεK ελπ3δα, αισιοδοξ3α και δικα3ωση των θυσιEν τουK.

ΑΣερα, στι περιοχ Αγ ου Γεωργ ου & ΟΑΕ

Προσφορ τροφ ων σε πορου

Ν Ε

ιακοπ ηλεκτρικο ρε ατο

“ΣΥΝ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΠΟ”

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΑΣ

Ετ σια χοροεσπερ δα και κοπ π τα

Το Σ&ββατο 18 Φεβρουαρ3ου 2012 πραγAατοποι2θηκε ο Aεγ&λοK ετ2σιοK χορ4K του Συλλ4γου Ευρυτ&νων Β4ρειαK Ελλ&δαK «Το Βελο5χι», στο κοσAικ4 κ1ντρο «ΑΝΑΤΟΛΗ», στη Θεσσαλον3κη. Κατ& τη δι&ρκεια τηK εκδ2λωσηK, η οπο3α πε-

ριελ&Aβανε ζωνταν2 παραδοσιακ2 Aουσικ2, πλο5σιο φαγητ4, ποτ4 και φυσικ& χορ4 A1χρι το πρω3, 1γινε και η κοπ2 τηK πρωτοχρονι&τικηK π3ταK. Να σηAειEσουAε πωK η εκδ2λωση για την κοπ2 τηK βασιλ4πιταK φ1τοK δεν 1γινε AεAο-

νωA1να, λ4γω τηK οικονοAικ2K κατ&στασηK που επικρατε3 και 1τσι το ιοικητικ4 ΣυAβο5λιο του Συλλ4γου αποφ&σισε οA4φωνα, A1ροK τηK σχετικ2K δαπ&νηK να διατεθε3 σε συAπατριEτεK AαK που 1χουν αν&γκη.

Ταξ δι στι γε σει και περιπλνηση στα αστ ρια Σ ερα ξεκιν η κθεση για τον Οδυσσ α Ελ τη

Μια σειρ& πρωτ4τυπων δρ&σεων 1χει προγραAAατιστε3 απ4 το Κ1ντρο Περιβαλλοντικ2K Εκπα3δευσηK (ΚΠΕ) Καρπενησ3ου, οι οπο3εK θα διαρκ1σουν A1χρι και α5ριο Π1Aπτη 23 Φεβρουαρ3ου

Ε

Να σηAειEσουAε πωK οι δρ&σειK ξεκ3νησαν 2δη απ4 το περασA1νο Σ&ββατο 18 Φεβρουαρ3ου 2012, Aε την διεξαγωγ2 εργαστηρ3ου Aε θ1Aα: «Παραδοσιακ2 Aαγειρικ2 τηK Ευρυταν3αK». Ειδικ4τερα, το AεσηA1ρι του Σαββ&του, A1λη του Κ1ντρου, σε συνεργασ3α Aε τον Σ5λλογο ΓυναικEν Ευρυταν3αK, πραγAατοπο3ησαν Aια θεωρητικ2 γνωριA3α Aε την παραδοσιακ2 χρησιAοπο3ηση ντ4πιων καλλιεργειEν στην Ευρυταν3α, ενE στη συν1χεια 1γινε επ3δειξη και πρακτικ2 &σκηση των συAAετεχ4ντων, παρασκευ&ζονταK τρειK παραδοσιακ1K π3τεK

και 1να γλυκ4, Aε συνταγ1K που εφ&ρAοζαν οι γιαγι&δεK AαK. Οι επ4AενεK δρ&σειK Οι εκδηλEσειK συνεχ3ζονται σ2Aερα, Τετ&ρτη 22 Φεβρουαρ3ου, Aε την «Κατασκευ2 σαπουνιο5». ΣυγκεκριA1να, στιK 5:00 το απ4γευAα, στον χEρο του ΚΠΕ, θα γ3νει θεωρητικ2 γνωριA3α Aε τη χηAε3α σαπωνοπο3ησηK, την ασφ&λεια χειρισAο5 καυστικ2K σ4δαK, καθEK και Aε τα αιθ1ρια 1λαια και αρEAατα που χρησιAοποιο5νται. Το εργαστ2ρι θα ολοκληρωθε3 Aε την πρακτικ2 επ3δειξη και παρασκευ2 σαπουνιο5 Aε δι&φορεK Aεθ4δουK. Τ1λοK, την Π1Aπτη 23 Φεβρουαρ3ου, και Eρα 6:00 το απ4γευAα, επ3σηK στον χEρο του ΚΠΕ, θα πραγAατοποιηθε3 εσπερ3δα Aε θ1Aα: «ΑστρονοA3α και αρχα3οι πολιτισAο3». Αρχικ& θα υλοποιηθε3 Aια

σ5ντοAη θεωρητικ2 εισ2γηση για το θ1Aα και στη συν1χεια -αν το επιτρ1ψουν οι καιρικ1K συνθ2κεK- οι συAAετ1χοντεK θα Aεταβο5ν για αστροπαρατ2ρηση στο Προπονητικ4 Κ1ντρο Καρπενησ3ου, 4που θα γ3νει αναγνEριση αστ1ρων και αστερισAEν Aε γυAν4 οφθαλA4, ε5ρεση του Πολικο5 Αστ1ρα, στ2σιAο τηλεσκοπ3ων και παρατ2ρηση πλανητEν, αστ1ρων, αστρικEν σAηνEν, νεφελωA&των και γαλαξιEν. Να σηAειEσουAε πωK η εν λ4γω δρ&ση θα γ3νει σε συνεργασ3α Aε τον Σ5λλογο Φ3λων Ερασιτεχνικ2K ΑστρονοA3αK Ευρυταν3αK. Σ5Aφωνα Aε σχετικ2 ανακο3νωση, οι εκδηλEσειK απευθ5νονται ελε5θερα στο ευρ5 κοιν4, ενE οι ενδιαφερ4Aενοι δεν χρει&ζεται να δηλEσουν συAAετοχ2 εκ των προτ1ρων. Για περαιτ1ρω πληροφορ3εK το κοιν4 Aπορε3 να απευθ5νεται στο τηλ1φωνο 22370 80843.Θα ολοκληρωθε3 το Σ&ββατο 3 Μαρτ3ου Aε την κεντρικ2 εκδ2λωση στο Συνεδριακ4 Κ1ντρο

Σ5Aφωνα Aε ανακο3νωση του δ2Aου Καρπενησ3ου, η εκδ2λωση για τον Οδυσσ1α Ελ5τη, η οπο3α 2ταν προγραAAατισA1νη για το περασA1νο Σ&ββατο 18 Φεβρουαρ3ου 2012, αναβλ2θηκε λ4γω ασθενε3αK εν4K εκ των συντελεστEν

ΣυγκεκριA1να, ο τεν4ροK κ. Σπ5ροK Σακκ&K, ο οπο3οK θα αναλ&Aβανε την ερAηνε3α AελοποιηA1νων ποιηA&των, υπ1στη τραυAατισA4 στο π4δι Aε αποτ1λεσAα να πρ1πει να υποβληθε3 σε εξετ&σειK. Για τον λ4γο αυτ4, η εκδ2λωση θα Aεταφερθε3 για το Σ&ββατο 3 Μαρτ3ου 2012, στιK 6.30 το απ4γευAα, στο Συνεδριακ4 Κ1ντρο Καρπενησ3ου. %στ4σο, να σηAειEσουAε πωK η 1κθεση για τον νοAπελ3στα ποιητ2, που

διοργανEνει η ηA4σια Κεντρικ2 Βιβλιοθ2κη σε συνεργασ3α Aε τα Γενικ& Αρχε3α του Κρ&τουK νοAο5 Ευρυταν3αK, θα πραγAατοποιηθε3 κανονικ&, απ4 σ2Aερα Τετ&ρτη 22 Φεβρουαρ3ου 2012 1ωK και το Σ&ββατο 3 Μαρτ3ου 2012. Η 1κθεση, που θα περιλαAβ&νει ζωγραφικο5K π3νακεK, αφ3σεK και dvd για το 1ργο του ποιητ2, ε3ναι ανοικτ2 για το κοιν4 και τα σχολε3α τηK περιοχ2K. Τα σχολε3α στη δι&ρκεια του παραπ&νω αφιερEAατοK Aπορο5ν, σε συνενν4ηση Aε τη βιβλιοθ2κη, να πραγAατοποιο5ν επισκ1ψειK κατ& τ&ξειK καθηAεριν&, κατ& τιK EρεK απ4 9.00 το πρω3 1ωK 2.00 το AεσηA1ρι καθEK και κ&θε ευτ1ρα και Τετ&ρτη, απ4 τιK 5.00 1ωK τιK 7.30 το απ4γευAα. Οι Aαθητ1K και οι εκπαιδευτικο3 θα Aπορο5ν επ3σηK να δανε3ζονται απ4 τη βιβλιοθ2κη βιβλ3α του ποιητ2 καθEK και Aελ1τεK για το 1ργο του.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετFρτη 22 ΦεβρουαρUου 2012 / ΣελUδα 15

Επιτυχ ε στο ΤΑΕ KWON-DO

ΕυρυτFνεm αθλητSm διακρUθηκαν σε αγgνεm στη ΛαcUα

ΤAE KWON-DO.

Rσον αφορF το kick boxing, ο

ΖαρcακοWπηm ΣταWροm (low kick) σε δWο αγgνεm πSτυχε cια νUκη και cια Tττα, ο ΠλεξUδαm ΠFνοm (semi contac) σε δWο αγgνεm πSτυχε δWο νUκεm, ο

Αcπραζηm 7ηcTτρηm (semi contac) σε Sναν αγgνα εUχε cια Tττα και τSλοm ο ΕυαγγελοδTcοm ΙωFννηm (semi contac) σε Sναν αγgνα πSτυχε cια νUκη.

νι κά

KICK BOXING.

3ηερο επιστηονικ συν δριο στη Φουρν Μχρι την Παρασκευ 30 Μαρτ ου 2012 η αποστολ των εισηγ σεων 250 λSξειm) το αργVτερο cSχρι την ΤρUτη 15 Μαrου 2012, ταχυδροcικF στα γραφεUα τηm ΠανευρυτανικTm Pνωσηm (ΚλεισθSνουm 17, 4οm Vροφοm, 10552, ΑθTνα) T στην ηλεκτρονικT διεWθυνση: p a n e v r i tanikienosi@gmail.com T στα φαξ: 210-6920004 και 210-3240001. Η διαcονT, διατροφT και cετακUνηση των συνSδρων σε ΦουρνF, ΒρFχα και ΚλειτσV, Vπου θα πραγcατοποιηθοWν οι συνεδριFσειm, θα Sχουν εξασφαλιστεU απV τουm συνδιοργανωτSm. Για την επιτυχUα ενVm τVσου σηcαντικοW συνεδρUου, που εξαρτFται και απV την καθολικT συcπαρFσταση και τη συccετοχT Vλων των τοπικgν φορSων, η ΠανευρυτανικT Pνωση συγκFλεσε δWο κοινSm συναντTσειm cε τουm εκπροσgπουm των συλλVγων ΦουρνF, ΒρFχαm και ΚλειτσοW, που εδρεWουν στην ΑθTνα, και cε εκπροσgπουm των αντUστοιχων συλλVγων, που εδρεWουν στη ΛαcUα. Η πρgτη συνFντηση πραγcατοποιTθηκε τη 7ευτSρα 6 ΦεβρουαρUου 2012 στην ΑθTνα και συccετεU-

χαν cSλη του 7.Σ. τηm ΠανευρυτανικTm Pνωσηm, εκπρVσωποι των ΣυλλVγων ΦουρνF (κ.κ. ΠSτροm ΤσSλιοm και 7ηcTτριοm ΤσSλιοm), ΚλειτσοW (κ. Φgτηm ΚουλαρcFνηm) και ΒρFχαm (κ.κ. ΗλUαm Ντζιgραm και ΙωFννηm ΜFγκαm), ενg Sλαβε cSροm και η εκ ΦουρνF κ. ΚSλλυ ΜπουρδFρα, καθηγTτρια τηm ΝοcικTm ΣχολTm του ΠανεπιστηcUου Αθηνgν. ΚατF την συνFντηση αυτT αποφασUστηκε η εξουσιοδVτηση του 7.Σ. τηm ΠανευρυτανικTm Pνωσηm για την επικοινωνUα cε την ΠεριφSρεια ΣτερεFm ΕλλFδαm και τον δTcο ΚαρπενησUου, gστε να συccετFσχουν και οι φορεUm αυτοU ωm συνδιοργανωτSm και να ορUσουν εκπροσgπουm για τιm διFφορεm επιτροπSm (οργανωτικT, επιστηcονικT, γραccατεUα). ΑκολοWθησε η δεWτερη συνFντηση στη ΛαcUα, Vπου cετSβησαν την ΤετFρτη 15 ΦεβρουαρUου 2012 τα cSλη του 7.Σ. τηm ΠανευρυτανικTm Pνωσηm κ.κ. Κ. ΠαπαδVπουλοm, Αθ. ΣταcFτηm, ΗλUαm ΛιFσκοm και Β. ΣιορVκοm, και συναντTθηκαν cε εκπροσgπουm των εκεU ΣυλλVγων ΦουρνF (κ. ΧρTστοm Μαρκαντgνηm), ΒρF-

υρ υτ α

Η ΠανευρυτανικT Pνωση και οι ΠολιτιστικοU ΣWλλογοι ΦουρνF, ΒρFχαm και ΚλειτσοW συνδιοργανgνουν τριTcερο επιστηcονικV συνSδριο που Sχει προγραccατιστεU να πραγcατοποιηθεU την ΠαρασκευT και το ΣαββατοκWριακο, 20, 21 και 22 ΙουλUου 2012

Ε

Το θScα του συνεδρUου αφορF την ιστορUα και τον πολιτισcV τηm περιοχTm τηm 7ηcοτικTm ΕνVτηταm ΦουρνF, του δTcου ΚαρπενησUου ΕυρυτανUαm. ΣκοπVm του συνεδρUου εUναι η ανFδειξη τηm τοπικTm ιστορUαm και του πολιτισcοW τηm περιοχTm τηm 7ηcοτικTm ΕνVτηταm ΦουρνF (αρχαιολογUα, ιστορUα, παιδεUα, λαϊκVm πολιτισcVm, οικονοcUα, κοινωνUα, ανθρωπογεωγραφUα, αρχιτεκτονικV περιβFλλον, καλλιτεχνικT δηcιουργUα, πηγSm - αρχεUα, κ.F.). Rσοι επιθυcοWν να συccετFσχουν ωm εισηγητSm στο παραπFνω συνSδριο πρSπει να στεUλουν το θScα τηm εισTγησTm τουm cSχρι την ΠαρασκευT 30 ΜαρτUου 2012 και σWντοcη περUληψT τηm (Sωm

Την ΚυριακT 5 ΦεβρουαρUου 2012, η ΑδελφVτητα Γρανιτσιωτgν ΕυρυτανUαm «Ο ΝεοcFρτυm ΜιχαTλ» πραγcατοποUησε, cαζU cε την κοπT τηm πρωτοχρονιFτικηm πUταm τηm, αρχαιρεσUεm για την ανFδειξη νSου 7ιοικητικοW ΣυcβουλUου

ο γραccατSαm τηm ΠανευρυτανικTm Pνωσηm κ. ΗλUαm ΛιFσκοm κ.α. Στη συνSχεια ακολοWθησε ο απολογισcVm του απερχVcενου 7.Σ. και η διαδικασUα των αρχαιρεσιgν, ενg στο τSλοm, προσφSρθηκαν σε Vλουm τουm συccετSχοντεm εδSσcατα και τσUπουρο απV τη ΓρανUτσα. Τα εκλεγSντα cSλη συνTλθαν σε σgcα και το νSο 7ιοικητικV ΣυcβοWλιο τηm ΑδελφVτηταm συγκροτTθηκε ωm εξTm: πρVεδροm αναδεUχτηκε ο Γ ιg ρ γ ο m ΜουρτζιFπηm, αντιπρVεδροm ο Γιgργοm ΣτεργιFννηm, γραccατSαm ο ΓιFννηm ΚοWρcπαm, ταcUαm ο ΖαχαρUαm ΠαπαντωνUου, Sφοροm ο ΠαντελTm ΜανSλαm, βοηθVm γραccατSα η ΕυαγγελUα Θεοδgρου και cSλοm ο 7ηcTτρηm ΚωνσταντUνου.

Ν Ε

Τα παιδιF του αθλητικοW συλλVγου που συccετεUχαν στα δWο στυλ ΤΑΕ KWON-DO και KICK BOXING κατSλαβαν τιm εξTm θSσειm: Οι ΖαρcακοWπη ΣεcSλη, ΝτρUβαm ΘανFσηm και ΓραccατUκαm ΟδυσσSαm σε δWο αγgνεm σηcεUωσαν δWο νUκεm, ενg οι ΝτFλλαm ΒασUληm, ΝοWλαm ΑποστVληm και ΚυλλTm 7ηcTτρηm σε Sνα αγgνα σηcεUωσαν cια νUκη.

Ν ο ιοικητικ Συβολιο

Α

Με δSκα αθλητSm Sλαβε cSροm ο σWλλογοm «TAE KWON-DO ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» στο διασυλλογικV τουρνουF SPARTAN, Vπου συccετεUχαν 400 αθλητSm απV Vλη την ΕλλFδα και πραγcατοποιTθηκε στη ΛαcUα στιm 11 ΦεβρουαρUου 2012

ΑΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΡΑΝΙΤΣΙΤΝ "Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΜΙΧΑΗΛ"

χαm (κ.κ. Γεgργιοm ΧαλιFσοm, ΧαρFλαcποm ΤσSλοm και ΙωFννηm ΓαλFνηm) και ΚλειτσοW (κ. Γεgργιοm Παναγιgτου). Στη συνFντηση αυτT συccετεUχαν ακVcη και οι κ.κ. ΗλUαm ΠαπουτσVπουλοm, τ. δTcαρχοm ΦουρνF και νυν δηcοτικVm σWcβουλοm του δTcου ΚαρπενησUου και ΓιFννηm ΜFγκαm, πολιτικVm cηχανικVm και εκπρVσωποm του ΣυλλVγου ΒρFχαm (ΑθTναm) καθgm, επUσηm και η διεθWντρια των Γ.Α.Κ. Φθιgτιδαm κ. ΣοφUα ΒακιρζηδSλη και ο δηcοσιογρFφοm – ιστορικVm ερευνητTm κ. Γιgργοm 7ηcητρUου. Oπαντεm συcφgνησαν οcVφωνα να συccετFσχουν και να συcβFλλουν cε κFθε τρVπο στη διοργFνωση και επιτυχUα τηm κορυφαUαm αυτTm πολιτιστικTm εκδTλωσηm για τον τVπο cαm, ορUζονταm και τουm εκπροσgπουm τουm. ΤSλοm, αξUζει να σηcειωθεU Vτι στην οργFνωση του ΣυνεδρUου αυτοW συccετSχει και ο ΣWλλογοm Γυναικgν ΦουρνF, cε εκπρVσωπV του στην ΟργανωτικT ΕπιτροπT την κ. ΓεωργUα ΓκαρUλα - 7ιαcαντT, πρVεδρο του συλλVγου και δηcοτικT σWcβουλο του δTcου ΚαρπενησUου.

Η εκδTλωση ξεκUνησε cε την τTρηση ενVm λεπτοW σιγTm για τον θFνατο του ΘανFση ΤσUγκα, που συνSβη ξηcερgcατα τηm Uδιαm ηcSραm. Στην κοπT τηm βασιλVπιταm, την οποUα Sκοψε ο απερχVcενοm πρVεδροm κ. ΚωνσταντUνοm ΦοWκαm, παρευρSθησαν, cεταξW Fλλων, ο δTcαρχοm ΒWρωνα κ. Ν Uκ οm Χα ρ δ α λιF m , ο αντιδTcαρχοm ΑγρFφων κ. 7ηcTτρηm ΒελαSτηm,

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΕΥΤΙΚΝ ΠΡΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΕΥΣΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Εκδηλσει! για την κοπ πρωτοχρονιτικη! π τα! Την ΤρUτη 14 ΦεβρουαρUου 2012, στην ταβSρνα «ΕΠΙΛΕΚΤΟΝ» στην ΚρSντη, πραγcατοποιTθηκε η καθιερωcSνη ετTσια εκδTλωση κοπTm πUταm του ΣυλλVγου Εκπαιδευτικgν ΠρωτοβFθcιαm ΕκπαUδευσηm ΝοcοW ΕυρυτανUαm, για τουm εκπαιδευτικοWm τηm περιφSρειαm ΕντωcεταξW, για αWριο ΠScπτη 23 Φεβρου-

αρUου 2012 Sχει προγραccατιστεU και η κοπT τηm πρωτοχρονιFτικηm πUταm του ΣυλλVγου Εκπαιδευτικgν ΠρωτοβFθcιαm ΕκπαUδευσηm ΝοcοW ΕυρυτανUαm, η οποUα εUχε αναβληθεU λVγω κακοκαιρUαm. Η εκδTλωση θα πραγcατοποιηθεU στιm 8.00 το βρFδυ, στην ταβSρνα «ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ». Για περισσVτερεm πληροφορUεm, οι ενδιαφερVcενοι cποροWν να απευθWνονται στουm κ.κ. ΓιFννη ΕυθυcUου και ΚατερUνα ΜποWκα, στα τηλSφωνα 6976616362 και 6945741623.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ@ρτη 22 ΦεβρουαρMου 2012 / ΣελMδα 16

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ@ρτη 22 ΦεβρουαρMου 2012 / ΣελMδα 17

ΕιδικNτερα, το περασ[Kνο ΣαββατοκOριακο 18 και 19 ΦεβρουαρMου 2012 διεξLχθησαν, στο Χιονοδρο[ικN ΚKντρο ΚαρπενησMου, οι διεθνεMe αγ_νεe «F.I.S.» καταβ@σεων αλπικοO σκι «VELOUCHI ALPINE SKI CUP 2012» στιe κατηγορMεe Ανδρ_ν Γυναικ_ν - ΕφLβων - ΝεανMδων. Οι αγ_νεe Kγιναν στην πMστα «ΗΡΑΚΛΗΣ», απN την αριστερL πλευρ@, δMνονταe Kτσι την ευκαιρMα και στουe τουρMστεe χιονοδρN[ουe να εκ[εταλλευτοOν τιe υπNλοιπεe διαδρο[Ke. Συ[[ετεMχαν συνολικ@ 86

σO[λουστοe καιρNe NΠΑΝ?. Ο ηλιN νιζ ω αγ δι ι Ο λητ_ν. [αχοe των αθ αν” π@νω ισ @φ γρ ω “ζ [ενοι σκιKρ καταγ@[ε φNντο τον στον ΗρακλL ησMου. εν ρπ του Κα λανο ουρανN βρ@βευτη N απ α υπ ΚΑΤ?. Στιγ[ιNτ [ατον, η οποMα πραγ ση των νικητ_ νων. _ αγ τη λLξη των ποιLθηκε [ετ@

αθλητKe απN 23 συλλNγουe αν@[εσ@ τουe και ο Ευρυτ@ναe Γι @ν νηe Αν τωνMου- 3 αθλητKe

απN την ΑργεντινL και 4 αθλητKe απN την ΚOπρο, οι οποMοι να αναφKρου[ε πωe διKθεταν Kγκυρο κωδικN απN την FIS (διεθνLe ο[οσπονδMα) τη σεζNν 2011-2012, απαραMτητη προϋπNθεση για να λ@βουν [Kροe στη διοργ@νωση.

Ε

Τα αποτελKσ[ατα Σ@ββατο 18 ΦεβρουαρMου. Jσον αφορ@ την πρ_τη η[Kρα των αγ_νων, τιe τρειe πρ_τεe θKσειe στο σλ@λο[ αντρ_ν κατKλαβαν ο Κ_σταe Συκαρ@e [ε χρNνο και στιe δOο διαδρο[Ke 1:18.82, ο ΑργεντινNe Agustin Torres [ε συνολικN χρNνο 1:19.76 και ο ΧρLστοe ΤροOπκοe [ε 1:28.93. Στιe γυναMκεe, τιe τρειe πρ_τεe θKσειe

Για ακN[η [ια χρονι@, τα ζαχαροπλαστεMα «FRESH» τηe πNληe [αe, συ[[ετεMχαν στον διαγωνισ[N του Chef Club, στην Kκθεση HORECA η οποMα πραγ[ατοποιLθηκε απN τιe 4 Kωe τιe 7 ΦεβρουαρMου 2012 στην ΑθLνα- αποσπ_νταe δOο [ετ@λλια· Kνα χρυσN και Kνα αργυρN, στην κατηγορMα Kτοι[ηe επεξεργασMαe σοκολ@ταe.

του ΟΑΕ2 Φθι_τιδαe, [αζM [ε τουe [αθητKe του, απKσπασαν για τη σχολL δOο αργυρ@ [ετ@λλια, καθ_e και Kναν Kπαινο.

ΕπMσηe, ο Παναγι_τηe ΚMτσιοe, ιδιοκτLτηe των ζαχαροπλαστεMων «FRESH» και καθηγητLe του τ[L[ατοe ΑρτοποιMαe - ΖαχαροπλαστικLe

Μερικ@ απN τα εκθK[ατα [ποροOν, Nσοι επιθυ[οOν, να απολαOσουν στα ζαχαροπλαστεMα «FRESH», στο ΚαρπενLσι.

Εντω[εταξO, συ[[ετKχονταe και στην καλλιτεχνικL ο[@δα Φθι_τιδαe - ΕυρυτανMαe, απKσπασαν ακN[η τρMα [ετ@λλια· Kνα αργυρN και δOο χ@λκινα.

Ο κ. Παναγι_τηe ΚMτσιοe, στο κατ@στη[@ του στο ΚαρπενLσι, [ε Kνα απN τα δη[ιουργL[ατ@ του· το σοκολατKνιο "ξOλινο" δι_ροφο σπMτι, που κKρδισε τιe εντυπ_σειe και το χρυσN [ετ@λλιο. ΠMσω του διακρMνεται και η γλυκι@ κιθ@ρα, εξMσου εντυπωσιακL.

!"#$%&'(!)*+#,!"+-.&!"/0

#*$12345$26"!7$-!".278!6.9!'.&!7$29!):*;!6.9

υρ υτ α

Οι αγ_νεe Το τουρνου@ ξεκMνησε το Σ@ββατο 18 ΦεβρουαρMου [ε το σλ@λο[ γυναικ_ν, στιe 10.00 το πρωM και συνεχMστηκε [ε το σλ@λο[ αντρ_ν, στιe 10.30 περMπου. Το Mδιο πρNγρα[[α ακολουθLθηκε και την ΚυριακL, Nποτε και Kγινε και η τελετL απονο[Le των [εταλλMων. Στουe πρ_τουe Kξι αθλητKe απονε[Lθηκαν διπλ_[ατα, στουe τρειe πρ_τουe [ετ@λλια, εν_ στουe πρ_τουe απονε[Lθηκαν και κOπελλα. Στο ση[εMο αυτN να αναφKρου[ε πωe ο κ@θε αγ_ναe αποτελοOταν απN δOο γOρουe, εν_ για να βαθ[ολογηθοOν και να λ@βουν θKση στην κατ@ταξη, οι αθλητKe Kπρεπε να ολοκληρ_σουν και τιe δOο διαδρο[Ke.

Συ[[ετεMχε στον διαγωνισ[N Chef Club στην Kκθεση HORECA

νι κά

Με διοργανωτL τον ΕΟΣ ΚαρπενησMου, πραγ[ατοποιLθηκαν για πρ_τη φορ@ διεθνεMe αγ_νεe στο ΒελοOχι, οι οποMοι να ση[ει_σου[ε εMναι οι δεOτεροι προκρι[ατικοM για το πανελλLνιο πρωτ@θλη[α καταβ@σεων

ΑΤο «VELOUCHI ALPINE SKI CUP 2012» που πραγ#ατοποιθηκε στο Βελοχι, φησε τι, καλτερε, εντυπ'σει, σε συ##ετχοντε,, αλλ και επισκπτε,

Χρυσ ετ λλιο για το ζαχαροπλαστεο “FRESH”

Ν Ε

Αγνε! υψηλο επιπδου

κατKλαβαν οι ΑναστασMα ΓκNγκου [ε χρNνο 1:28.37 και στιe δOο διαδρο[Ke, ΕλKνη Ζηκοπη [ε 1:32.06 και Αλεξ@νδρα ΤζιNβα [ε χρNνο 1:34.55. ΚυριακL 19 ΦεβρουαρMου. Τη δεOτερη και τελευταMα η[Kρα των αγ_νων, στο σλ@λο[ αντρ_ν, πρ_τοe αναδεMχτηκε ο Κ_σταe Συκαρ@e [ε συνολικN χρNνο 1:24.91, δεOτεροe ο ΚωνσταντMνοe Παπα[ιχαLλ, απN την ΚOπρο, [ε χρNνο 1:26.91 και τρMτοe ο ΠρNδρο[οe ΓαλανNπουλοe [ε συνολικN χρNνο 1:27.18. Στο σλ@λο[ γυναικ_ν, την πρ_τη θKση κατKλαβε η ΠαρασκευL ΜαυρMδου [ε 1:37.46, τη δεOτερη η ΜαρMα

Σα[αρινοO [ε χρNνο 1:40.54 και την τρMτη θKση Kλαβε η ΕλKνη Ζηκοπη [ε συνολικN χρNνο 1:42.56.

Γι@ννηe ΑντωνMου Η ΕυρυτανMα εκπροσωπLθηκε στουe εν λNγω διεθνεMe αγ_νεe απN τον κορυφαMο σκιKρ Γι@ννη ΑντωνMου. Την πρ_τη η[Kρα, ο αθλητLe του ΕΟΣ ΚαρπενησMου, ολοκλLρωσε την πρ_τη διαδρο[L [ε χρNνο 35.99, ωστNσο, δεν κατ@φερε να ολοκληρ_σει τη δεOτερη, [ε αποτKλεσ[α στον αγ_να του Σαββ@του να [ην λ@βει βαθ[ολογMα.

συνKχεια στη σελMδα 24

<

!"#$%&"'($)*+,)-($.+)$!/#0)($)/.1$,$23

@

=

> A

456,"'($)*/)7689/)(/3).'7,-

,)$2(/.*$)-88@.*"9)!/8/(6,"'($).!2*9

A'(;"'5$'=(/.*$)*",)&9/*8=)(/3

?-,6"*05$2 www.keelpno.gr

210-5212054

:*/,);07"'($)0)#*$8,9<=(/.*$>) ?/5%!*"'($)(%*+)?/9).*=(/)($)7/8*"(-,*+5"

210-5212000

!!"#$% ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ ρτη 22 Φεβρουαρ1ου 2012 / Σελ1δα 18

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ

“Ευρυτανικά Νέα” Από τα παλιά...

Επιµέλεια στήλης: Βασίλης Ι. Αποστολόπουλος ∆ηµοσιογράφος - δικηγόρος

«Ο ΓΥΦΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ»

Ση?ειCσειI: Γ1νεται η υπενθ3?ιση προI τουI κ.κ. καλλιτ/χνεI 2τι τα πρ2σωπα του χρονικο3 ?αI ε1ναι ορεινο1 Ρου?ελιCτεI και η προφορ τουI /χει το καλ2 0 το κακ2 να τρCει… τα φων0εντα.

Ε

?ια.

ΓΙΡΓΟΣ: Ε, τ2τε θ’ αναλ βω εγC Πρ2εδροI και να δειI πωI θα τα κ νω… (Καλην3χτα – α3ριο ?ε υγε1α) ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Το πρω1 στην πλατε1α 0ταν 2λοι τουI αγνCριστοι. Αληθινο1 γ3φτοι. Τα γαϊδο3ρια ντυ?/να εορταστικ , ?ε παντελ2νια, καπ/λα, γραβ τεI και τα σα? ρια τουI αν ποδα, ?ε καβ λα παιδι που /βλεπαν προI τα π1σω. Ο γα?πρ2I κα? ρωνε, δ1πλα στον κου?π ρο τον δ σκαλο, που δεν ε1χε αφ0σει τ1ποτα που να ?ην το β λει π νω του. Ο παππ I θυ?ι τιζε και ευλογο3σε το πλ0θοI. Την «αρκο3δα» την /σερνε γ3ρω στην πλατε1α ο «Αρκουδι ρηI» και φοβ/ριζε τα ?ικρ παιδι . .λοι τουI κρατο3σαν απ2να καλ ?ι που στην κρη του 0ταν δε?/να ?ια φο3ντα κι /να κουδο3νι. Ο Πρ2εδροI ντυ?/νοI ?ια γ3φτισσα γρι , χωρ1I τιI ?ασ/λεI του, τουI φρ2ντιζε 2λουI. Το ?εση?/ρι /πρεπε ν ναι στο λλο χωρι2, την Α?3ργιανη, εκε1 0ταν το σπ1τι τηI ν3φηI. Οι οργανοπα1χτεI /παιζαν νυφικ τραγο3δια. ΠΡΟΕΡΟΣ: Πρ/πει τCρα να ξεκιν0σου?ε, δεν θα ?αI π ρει η Cρα. Να σχη?ατισθε1 τCρα το συ?πεθερικ2. ΠρCτα οι συχαρι τεI, ο παππ I 3στερα, ο γα?πρ2I ?ε τον κου?π ρο, ο αρκουδι ρηI ?ε την αρκο3δα και ?ετ οι συ?π/θεροι ?ε τα γαϊδο3ρια. Οι οργανοπα1χτεI να π νε αν ?εσα στουI συχαρι τεI και τον παππ . Ν’ αρχ1σουν τα 2ργανα. Το συ?πεθερικ2 να ξεκιν0σει. ΦΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ: Η Cρα η καλ0. Καλορ3ζικοι. Να ?αI ζ0σουν. Και του χρ2νου να ε1?αστε καλ χωριανο1. Καλ/I απ2κριεI. ΑI π ?ε τCρα ε?ε1I οι γυνα1κεI να ετοι?αστο3?ε για το βρ δυ, που θα ?αI /ρθει η ν3φη. Πρ/πει να την περιποιηθο3?ε και ?αζ1 τουI συ?πεθ/ρουI. ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Το συ?πεθερικ2 του γ3φτικου γ ?ου, φτ νει στην Α?3ργιανη, 2που ολ2κληρο το χωρι2 ε1ναι ?αζε?/νο στην πλατε1α. Κι εδC ο κ2σ?οI χα1ρεται και περι?/νει το συ?πεθερικ2. Ο υσσ/αI σωστ0 ν3φη περι?/νει την ?εγ λη στιγ?0. Ν τοι τCρα /φτασαν πρCτοι οι συχαρι τεI. Φ νηκαν και οι οργανοπα1χτεI. Ο πεθερ2I πρ/πει να τουI καλοδεχτε1. ΠΡΟΕΡΟΣ: ΚαλCI τον γι2κα ?ου. Να ζ0σετε παιδι ?ου. Καλωσορ1σατε συ?π/θεροι. Ευχαριστο3?ε γιατ1 ?αI κ νατε συγγενε1I. .χι επειδ0 ε1ναι δικ2 ?ου κορ1τσι, αλλ ?αI πα1ρνετε την καλ3τερη τσο3πρα ?αI. Θα ?ε ξεδοκι? σει ο Θε2I αν πω 2τι και ο γα?πρ2I που κ νου?ε δεν ε1ναι λεβ/ντηI. ΓΙΡΓΟΣ: Κ3λισε ο τ/τσερηI και βρ0κε το καπ κι. Καλ/I κουφαηδ2νεI ε1ναι και οι δυο. ΦΝΕΣ: Καλορ3ζικοι. Να ζ0σετε. Πολλ παιδι και γαϊδο3ρια ν’ αποκτ0σετε. Και του χρ2νου. ΠΕΘΕΡΟΣ: Γλεντ0στε τCρα χωριανο1. .λοι οι γ3φτοι ?ια γε-

νι . Η ν3φη θα σαI κρατ0σει 2λουI να χορ/ψετε. ΣαI ευχαριστο3?ε συ?π/θεροι που ?αI φ/ρατε και την αρκο3δα. Χτ3πα συ?π/θερε να χορ/ψει πρCτη η αρκο3δα για γο3ρι. ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Το γλ/ντι ?εταφ/ρεται σε λ1γο στιI αυλ/I των σπιτιCν. Ολ2κληρο το συ?πεθερικ2 ?ε τη ν3φη και το γα?πρ2, την αρκο3δα και τον αρκουδι ρη, βρ1σκονται τCρα στα σοκ κια του ?ικρο3 χωριο3. .λοι περι?/νουν να τουI καλοδεχτο3ν στα σπ1τια τουI, να τουI κερ σουν και ν’ ακο3σουν ευχ/I για τουI ξενιτε?/νουI, τουI 1διουI και τα ζωνταν τουI. ΓΙΡΓΟΣ: Χρ2νια πολλ ?παρ?π -Μ0τσιο. Καλ δεξ1?ατα απ’ την Α?ερικ0. Να χα1ρεσαι την γυνα1κα σου και τα παιδι σου. Να τα καλοπαντρ/ψειI. Φ/ρε ?αI και τ1ποτα για την αρκο3δα θει Μ0τσαινα. Ε1ναι νηστικ0 η κακο?ο1ρα. Β λε και τ1ποτα στο δισ κι για το δρ2?ο. Χτυπ τε βρε παιδι να χορ/ψει η αρκο3δα για το καλ2 σε το3το τα’ αρχοντ2σπιτο. ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Καν/να σπ1τι δεν /?εινε /ξω απ’ αυτ2 το πανηγ3ρι. Αποκα?ω?/νοι απ’ το χορ2, το τραγο3δι, το φα1 και το πι2?α, τ’ απ2γευ?α ?ε τον 1διο σχη?ατισ?2 πα1ρνουν το δρ2?ο του γυρισ?ο3. ΤουI συντροφε3ουν τCρα οι ν/οι συ?π/θεροι, δυο χωρι ?αζ1 σχεδ2ν. Στην κρη του χωριο3, τουI περι?/νουν 2σοι ε1χαν απο?ε1νει, οι περισσ2τεροι γυνα1κεI, για να καλοδεχτο3ν τη ν3φη και τουI συ?πεθ/ρουI. Οι συχαρι τεI φτ νουν και π λι πρCτοι. ΦΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ: Καλορ3ζικοι παιδι ?ου. Να ζ0σετε και να προκ2ψετε. ικ0 σαI σκην0 ν’ αποκτ0σετε. Και ?εγ λη προκοπ0 να κ νετε ?ε πολλ/I ?αϊ?ο3δεI κι αρκο3δεI. ΓΙΡΓΟΣ: Τ ξε πεθερ καν/να χτ0?α κι αI τιI κουβ/ντεI. ΦΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ: ΤιI πατωσι/I στα «παλι ?πελα» που θα χει 2λο το χρ2νο ρ1γανη και θα πουλ ει κι2λαI. ΠΕΘΕΡΟΣ: ΣCθηκεI παιδ1 ?ου ?ε ?ια τ/τοια περιουσ1α. ΑI ε1ναι καλ ο Πρ2εδροI που /κανε το συνοικ/σιο. ΓΙΡΓΟΣ: Τραβ τε τCρα οργανοπα1χτεI για την πλατε1α. ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Κι εδC πανηγ3ρι στιI αυλ/I και τα σπ1τια. Ευχ/I, τραγο3δια, τηγαν1τεI, κρασ1. Η ?/ρα τ/λειωσε, αλλ το κ/φι φο3ντωσε τCρα στην πλατε1α του χωριο3. Μ1α ?εγ λη φωτι ζεστα1νει και φωτ1ζει , τιI ψυχ/I και τα πρ2σωπα 2λων. Η ?/θη τηI γιορτ0I ε1ναι ?εγ λη το3τη την Cρα. Η χαρ και το γ/λιο πλη??υρ1ζουν τουI στενο3I δρ2?ουI του ?ικρο3 ?αI χωριο3. εν σκ/πτονται τ1ποτα οι νθρωποι το3τη την Cρα, αλλ ?ον χα γλεντο3ν. Τα κλαρ1να, τα βιολι και τα νταο3λια κοντε3ουν να σπ σουν ?/σα στη ν3χτα. Ο Ευρυτανικ2I λα2I γε3εται χαρο3?ενοI την αποκρι . Γλεντ ει και χα1ρεται τιI ?εγ λεI στιγ?/I τηI ζω0I του, 2πωI αιCνεI τCρα.

Α

να ?ε β ζει να χορε3ω ο ΓιCργοI, εγC παραιτο3?αι, χωριανο1. ΠΡΟΕΡΟΣ: Τυχερ ε1ναι αυτ Γρηγ2ρη ?ου. Κι 3στερα εσ3 βρ0κεI το το? ρι δε3τεροI, ο ΓιCργοI 2λα τα χρ2νια αρκουδι ρηI ε1ναι. ΓΙΡΓΟΣ: Κι ε1ναι καλ3τερα βρε Γρηγ2ρη, 2ταν σε β ζει η πεθερ σου και χορε3ειI στο ταψ1; ΓΡΗΓΟΡΗΣ: Τι να σου κ νω, χρονι ρεI ?/ρεI ε1ναι. ΠΡΟΕΡΟΣ: Λοιπ2ν. Τα γαϊδο3ρια να βρακωθο3ν 2λα και να στολισθο3ν καλ . Να δ/σετε στα το? ρια τουI 2σα ?πορε1τε περισσ2τερα πρ γ?ατα, βαρ/λια, πυροστι/I, κατσαρ2λεI, κουρελο3δεI κι 2,τι λλο /χετε. ΓΙΡΓΟΣ: Και καν/να δισ κι Πρ2εδρε, να ?αζε3ου?ε τ1ποτα. Κι 2λα τα παιδι αν ποδα καβ λα και να ?ην φτ νουν τα δισ κια. (Γ/λια) ΠΡΟΕΡΟΣ: .λα παναθε? τον τα ?υστικ των γ3φτων τα ξ/ρει, αλλ φοβ ται και τα παιδι που θα ε1ναι καβ λα στα γαϊδο3ρια ?ην του φ νε τιI τηγαν1τεI. Βρε αχ2ρταγοI ε1σαι….. ΓΡΗΓΟΡΗΣ: Θ2δωρε δCσε ?αI απ2 /να. Η αρκο3δα κερν ει. (Γ/λια) ΓΙΡΓΟΣ: Σ0?ερα κ νε 2,τι θ/λειI, α3ριο θα δουλε3ειI για π ρτυ ?ου… ΠΡΟΕΡΟΣ: *ντε π λι στην υγει ?αI. Καλ/I απ2κριεI. Η Cρα η καλ0 ΚCστα. Να τουI χαιρ2?αστε χωριανο1. Και καλ/I δουλει/I στουI αρκουδιαρ/ουI. (Θ2ρυβοI, ευχ/I, Γ/λια) ΚΣΤΑΣ: ΕγC σαI καληνυχτ1ζω χωριανο1 και α3ριο ?ε υγε1α. (Φων/I Καλην3χτα) ΓΙΡΓΟΣ: Α3ριο να π ρειI διανυκτ/ρευση απ2 τη Μαριγο3λα. +χου?ε γλ/ντι. ΠΡΟΕΡΟΣ: Καλ που το ε1πεI ΓιCργο. Να ειδοποι0σειI 2λουI τουI χωριανο3I να φ/ρουν ξ3λα στην πλατε1α για την φωτι που θα αν ψου?ε το βρ δυ στο γλ/ντι. ΓΙΡΓΟΣ: Για ν χου?ε καλ2 ρCτη?α. Αυτ2 ε1ναι στα καθ0κοντα του κλητ0ρα, του αρκουδι ρη 0 του νεοκ2ρου; ΠΡΟΕΡΟΣ: Ε1ναι υπερωρ1εI, θα πληρωθε1I ?2λιI κουρ/ψου?ε τα γουρο3νια. Π ?ε να φ3γου?ε τCρα, γιατ1 θα ξεπαγι σου?ε, ο Θ2δωροI δεν λ/ει να β λει λλα ξ3λα στην σ2?πα. ΓΡΗΓΟΡΗΣ: Σ ?πωI /βαλε και καν/να ξ3λο απ’ τα δικ του. .,τι φ/ρα?ε ε?ε1I και κε1να τα παλιολ στιχα που /φερε ο ΓιCργοI. ΓΙΡΓΟΣ: Τ/τοιοI αφιλ2τι?οI που ε1ναι. Θα τον κ νου?ε και παππ . Αυτ2I ο3τε για δι ολοI δεν κ νει. ΠΡΟΕΡΟΣ: Θα σε αφορ1σει ΓιCργο και δεν θα λιCνειI ?α πεθ νειI. ΓΙΡΓΟΣ: εν ?ου αφορ1ζει τ2τε τα παπο3τσια ?ου να ?ην λιCνουν ποτ/. ΠΡΟΕΡΟΣ: Α3ριο να το ζητ0σειI αυτ2. ΣειI παιδι οι οργανοπα1χτεI να ε1σθε καλ ?ασκαρε?/νοι. ΓιCργο να φροντ1σειI για καρα?πογι και καλ -

νι κά

παιδι . ΕγC δεν ε1?αι σ2γα?προI. .,τι λ/ω γ1νεται. ΕγC ε1?αι ο αφ/ντηI. ΓΡΗΓΟΡΗΣ: Και γιατ1 δηλαδ0 ε?ε1I οι σ2γα?προι ε1?αστε δο3λοι; Οι σ2γα?προι φ1λε ?ου, απ2 την πολλ0 δ/σ?ευση τα π1νουν απ’ τ’ απ2γευ?α εδC. ΠΡΟΕΡΟΣ: Και οι δυο /χετε δ1κιο. Εσ I τουI σ2γρα?προυI σαI /βγαλαν /ξω οι πεθερ δεI σαI φα1νεται , και πο3 να π τε, 0ρθατε εδC. Εσ3 ΚCστα, για να τα πο3?ε 1σια και π/ρα, θα βρ0κεI κ ποια δυσκολ1α απ’ τη γυνα1κα σου. Ε1ναι λ1γο ζαβ0 η Μαριγο3λα κι’ αλ1?ονο σε ?/να τον προξενητ0, αν συ?βε1 τ1ποτε. Αλλ δεν βαρι/σαι. Φ/ρε ?αI βρε Θ2δωρε απ2 /να τσ1πουρο, για να συζητ0σου?ε καλ3τερα για τον γ ?ο. ΚΣΤΑΣ: ηλαδ0, σαν τι /χου?ε να συζητ0σου?ε Πρ2εδρε. Υπ ρχουν ?0πωI αποστ τεI; (Μια φων0: Τ2σκασε η ν3φη, δεν θ/λει. Τ χει ?ε λλον) ΠΡΟΕΡΟΣ: Ε, και τ2χετε αστε1ο αυτ2; Αν λε1ψει καν/ναI, ντε να βρειI τ2τε λλον. Π ει ο γ ?οI και ε1ναι κακοση?αδι . ΓΡΗΓΟΡΗΣ: Μπρ βο ?παρ?πα-γι ννη. .λα τα προβλ/πειI. Π ντα να ε1σαι καλ γιατ1 το χωρι2 σε χρει ζεται. ΠΡΟΕΡΟΣ: Γ/ρασα εγC τCρα παιδι ?ου. ΣειI οι ν/οι να ?ην ξεχ σετε ποτ/ τιI 2?ορφεI γιορτ/I του χωριο3 ?αI. *ντε τCρα στην υγει σαI, καλ/I Απ2κριεI και του χρ2νου ν ?αστε καλ . (Φων/I: Στην υγει ?αI, καλ/I απ2κριεI κ.λπ. – τσουγκρ1σ?ατα ποτηριCν) ΓΙΡΓΟΣ: καλ2 ?υαλ2 χωριανο1. Καλ0 λευτερι απ’ τιI γυνα1κεI σαI κι οι σ2γα?προι 2,τι επιθυ?ο3ν….. ΠΡΟΕΡΟΣ: Ν τοI π λι ο ΓιCργοI φιλοσοφε1 και δεν σκ/πτεται 2τι απ2 στιγ?0 σε στιγ?0 κινδυνε3ει να συλληφθε1 απ2 την ΕΣΑ του. ΓΙΡΓΟΣ: Ε?ε1I κ3ριε Πρ2εδρε, δεν λογαρι ζου?ε ουδε/ναν. Ε1?αστε αφεντ δεI και δ/ρνου?ε κι2λαI. ΠΡΟΕΡΟΣ: Καλ βρε αδελφ/, σε ξ/ρου?ε. Το ?π2ι σου νοιξη φ/ρνει. ΓΙΡΓΟΣ: Το πρ2σωπ2 ?αI ε1ναι καθαρ2. (Φων0: Μ2νο κ τι ?ελανι/I απ2 την .λγα /χει. Γ/λια) ΠΡΟΕΡΟΣ: Λοιπ2ν παι-

υρ υτ α

ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Το αποκρι τικο ξεφ ντω?α βρ1σκεται στη ?εγαλ3τερ0 του Cρα. Ολ2κληρη η Ελλ δα ?αI –απ’ κρη σ’ κρη- γλεντ ει και χα1ρεται αυτ/I τιI τρειI εβδο? δεI του τριωδ1ου. ΣτιI π2λειI και τα χωρι , στα βουν και στουI κ ?πουI, στιI πλατε1εI και τα σπ1τια, το γνCρι?ο ελληνικ2 κ/φι. Η γη ?αI, η θ λασσα, ο ουραν2I ?αI, 2λα ντυ?/να ?ε τη χαρ και το γ/λιο. Οι ηλικ1εI των ανθρCπων, δεν /χουν κα?ι ση?ασ1α το3τεI τιI ?εγ λεI ?/ρεI. Τα νι τα γλεντο3ν ?ε τουI γ/ρουI, οι ?εγ λοι γε3ονται την 1δια χαρ ?ε τουI ?ικρο3I. Τα π ντα ε1ναι συνθ/τεI και 2λοι ?αζ1 εκτελεστ/I, τηI αποκρι τικηI συναυλ1αI. ΖCνταI αυτ2 το αποκρι τικο πανηγ3ρι, θα ?εταφερθο3?ε για λ1γο στα περ0φανα βουν τηI πατρ1δοI ?αI, κ που εκε1 κοντ στο Καρπεν0σι, στο χωρι2 Μαραθι I και θα παρακολουθ0σου?ε το αποκρι τικο γλ/ντι του Ευρυτανικο3 λαο3. Ο Γ3φτικοI γ ?οI ε1ναι το ?/σο που δι λεξαν, χρ2νια τCρα, οι νθρωποι αυτο3 εδC του τ2που, για να γιορτ ζουν τιI απ2κριεI. Μ1α αναπαρ σταση γα?0λιαI τελετ0I γ3φτων, που και η ν3φη ακ2?η ε1ναι νδραI. Μ1α πο?π0 ?ασκαρ δων, που τα π ντα ε1ναι αν ποδα και τα πρ2σωπα ?αυρισ?/να ?ε κ πνα. +να καραβ νι απ2 βρακω?/να γαϊδο3ρια και ?1α ?/θη ανθρCπων που ντυ?/νοι αρκο3δεI χορε3ουν αδι κοπα. Οι προετοι?ασ1εI του γ ?ου τηI τελευτα1αI Κυριακ0I /χουν αρχ1σει πολλ/I ?/ρεI νωρ1τερα. Οι γεροντ2τεροι κατευθ3νουν και συ?βουλε3ουν. Στην διανο?0 των ρ2λων υπ ρχει σειρ και ε1ναι γνωστ2 απ2 πολ3 νωρ1τερα το π2στο του καθεν2I. Σ0?ερα ο Πρ2εδροI του χωριο3 κ λεσε 2λουI τουI χωριανο3I στο καφενε1ο για να τουI δCσει τιI τελευτα1εI οδηγ1εI. ΚΣΤΑΣ: Γεια σαI χωριανο1. ΠΡΟΕΡΟΣ: ΚαλCI τον. Πολ3 ?αI ργησεI βρε ΚCστα. υσκολ1εI σου ’φερνε η γυνα1κα σου φα1νεται, γιατ1 φοβ ται ?ην τα ?πλ/ξειI ?ε το υσσ/α, που θα ε1ναι α3ριο ν3φη πλ ι σου. ΜΙΑ ΦΝΗ: Π ει και το3τοI τον /βαλε κ τω απ2 τα φουστ νια τηI η Μαριγο3λα! ΚΣΤΑΣ: Για σταθε1τε βρε

δι , για να ρθο3?ε τCρα στο θ/?α ?αI, α3ριο ?2λιI τελειCσει η λειτουργ1α πρ/πει 2λοι να ?αζευτο3?ε στο σχολε1ο για να ετοι?ασθο3?ε. Το συ?πεθερικ2 πρ/πει να κιν0σει κατ τιI δ/κα. ΓΙΡΓΟΣ: *?α ?/ρα ?εση?/ρι περ σου?ε ?ε τα ρο3χα στα χ/ρια, Πρ2εδρε, ?/σα στο χωρι2, Χαιρ/τα ?αI τον πλ τανο…. ΠΡΟΕΡΟΣ: Γιατ1 βρε κου?π ρε ? I τα λεI /τσι; ΓΙΡΓΟΣ: Γιατ1 θα καταλ βουν 2λοι οι χωριανο1 τι θα γ1νει ο καθ/ναI. Θα πο3νε δηλαδ0, α τον παππ θα τον κ νει ο Θ2δωροI αφο3 κρατ ει τα ρ σα, τον γα?πρ2 ο ΚCσταI που κρατ ει γα?πρι τικα, τον δ σκαλο ο .... ΠΡΟΕΡΟΣ: Μα τα ε1πα?ε ΓιCργο ?ου, 2τι 2λα τα πρ γ?ατα για το ?ασκ ρε?α θα τα κουβαλ0σου?ε απ2ψε στο σχολε1ο. ΓΙΡΓΟΣ: Ε. Τ2τε να β λου?ε τουI σ2γα?προυI να τα κουβαλ0σουν. ΤουI δο3λουI ?αI δηλαδ0. (Γ/λια) ΓΡΗΓΟΡΗΣ: +βγαλαν κι οι κ2τεI ?ουστ κια. εν κοιτ I κακο?ο1ρη ?ου τα ?ο3τρα σου σ’ /να καθρ/φτη. ΚΣΤΑΣ: Για στα?ατ τε να κουβεντι σου?ε λ1γο σοβαρ . Ο υσσ/αI και οι συ?π/θεροι ειδοποι0θηκαν στην Α?3ργιανη; ΓΙΡΓΟΣ: Καλ τ λεγεI Πρ2εδρε, 2τι κ τι κατ λαβε η Μαριγο3λα. Το3τοI δεν ενδιαφ/ρεται ?2νο για τη ν3φη, ρωτ ει και για τουI συ?πεθ/ρουI. ΚΣΤΑΣ: Βρε ει στα κο?? τια, στα? τα, να τελειCνου?ε απ2ψε. ΓΙΡΓΟΣ: ΤελειCνει η δεια ε; (Γ/λια) ΠΡΟΕΡΟΣ: Στην Α?3ργιανη και το Μεσα1ο ειδοποι0θηκαν 2λοι. Την β ση 2?ωI του γ ?ου φ/τοI την αποτελο3?ε ?ειI. Σε ?αI π/φτει 2λο το β ροI. ΓΙΡΓΟΣ: ηλαδ0 θα τουI π ?ε στον C?ο; (Γ/λια) ΚΣΤΑΣ: Π ψε βρε χοντροκ/φαλε. ΠΡΟΕΡΟΣ: Λοιπ2ν. Ο δ σκαλοI δεν χρει ζεται συ?βουλ/I, θα κ νει τον κου?π ρο. Εσ3 Θ2δωρε τιI ξ/ρειI καλ τιI ευχ/I του παππ . Βασ1λη νι2παντροI ε1σαι, να σκ/πτεσαι και την Μαριγο3λα…. Εσ3 ΓιCργο, ?ασκαρ I ε1σαι 2λο τον καιρ2…. ΓΙΡΓΟΣ: .χι ρε Πρ2εδρε επειδ0 ε1?αστε κου?π ροι να ?αI τα κοπαν I /τσι; ΠΡΟΕΡΟΣ: Ο λ2γοI το λ/ει: Αφο3 ε1σαι κοινοτικ2I κλητ0ραI και νεοκ2ροI. Και για να τελειCνου?ε, οι υπ2λοιποι συ?π/θεροι πρ/πει να ε1ναι καλ ?ασκαρε?/νοι. ΓΡΗΓΟΡΗΣ: +χω το το? ρι απ2 το β2ι του ΧαραγιCργου, που δεν θα ?ε γνωρ1σει καν/ναI. Η καλ3τερη αρκο3δα θ ?αι. ΓΙΡΓΟΣ: ΠCI /ρχονται τα πρ γ?ατα ρε σ2γα?πρε, α3ριο θα σε β ζω να χορε3ειI 2λη ?/ρα. Αρκουδι ρηI θ ?αι, αρκο3δα θα γ1νειI. ΓΡΗΓΟΡΗΣ: Αν πρ2κειται

Ν Ε

Ο «Γ3φτικοI γ ?οI τηI Ρο3?εληI» αποτελε1 ?1α λαϊκ0 θεατρικ0 παρ σταση, ρρηκτα συνδεδε?/νη ?ε τη γιορτ0 τηI Αποκρι I, που πα1ζεται στο Καρπεν0σι απ2 τιI αρχ/I του 20ου αιCνα. Μ λιστα, πριν απ2 χρ2νια, πα1χτηκε και απ2 την Ελληνικ0 Ραδιοτηλε2ραση (ΕΡΤ). Η παρ σταση «αν/βαινε» π ντα την τελευτα1α Κυριακ0 τηI Αποκρι I. +να ζωνταν2 κο?? τι απ2 το αποκρι τικο ξεφ ντω?α τηI ελληνικ0I υπα1θρου, που /γραψε ο συνεργ τηI ?αI Βασ1ληI Αποστολ2πουλοI.


Συνντευξη

η τρη Αντωνου

Α

Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ"ρτη 22 Φεβρουαρ5ου 2012 / Σελ5δα 19

Ν Ε

“ νω την ψυχ ου για τα παιδι ” (Προπονητ4M Αγρ"φων, ΑκαδηC5αM Ποδοσφα5ρου και Μικτ4M Πα5δων)

2002, αλλ" τιM Μικτ3M οC"δεM. Μ5λησε για τη συνεργασ5α του Cε τον ΝτουCιτρ5ου, τον Γουλ3τα, αλλ" τον Κατσ5κα. ΘυC"ται τουM χαC3νουM τελικο7M Cε τον ΑΠΟΚ και ξεκαθαρ5ζει πωM φ3τοM αποκλειστικ6M στ6χοM τηM οC"δαM ε5ναι ο τ5τλοM.

Ο Αντων!ου γενν θηκε στι8 30 Ιουλ!ου 1963 στο Λιανοκλδι Φθι2τιδα8, απ" "που και ρχισε το 1978 την ενασχ"λησ του .ε το ποδ"σφαιρο. Μλιστα, κανε το ντε.πο#το του σε παιχν!δι Κυπλλου εναντ!ον του ΑΠΟΚ στο γ πεδο του Γυ.νασ!ου Καρπενησ!ου. Απ" το 1982 - 1987 λειπε στη Ρου.αν!α, απ" "που και αποφο!τησε .ε το πτυχ!ο τη8 Επιστ .η8 Φυσικ 8 Αγωγ 8 και ειδικ"τητα στο ποδ"σφαιρο. Το 1987 π γε στην Παλλα.ιακ Φθι2τιδα8 (πα!χτη8προπονητ 8 τη διετ!α 91-93), εν2 το 1993 .εταγρφηκε στον ΑΠΟΚ ω8 πα!χτη8-προπονητ 8. Απ" το 1998 - 2001 ταν επ!ση8 πα!χτη8-προπονητ 8 του Α!ολου, εν2 α.σω8 .ετ ακολο#θησε ω8 βοηθ"8-.εταφραστ 8 τον Ντου.!τρου Ντου.ιτρ!ου στον Πανι2νιο (Α Εθνικ ). Απ" το 2002 και .ετ ακολο#θησε καριρα ΜΟΝΟ προπονητ περν2ντα8 απ" του8 πγκου8 των: Ε#ρυτου (200203) και Α!ολου (2003-06), .ε τον οπο!ο .λιστα κατκτησε και τον τελευτα!ο τ!τλο τη8 ο.δα8 (2-1 τη Φραγκ!στα στο κ#πελλο), εν2 πλον ε!ναι προπονητ 8 των Αγρφων. Το 1993 δη.ιο#ργησε το εφηβικ" τ. .α του ΑΠΟΚ (παιδι τη8 γενι8 του 1980), που ουσιαστικ αποτλεσε τον προγγελο τη8 Ακαδη.!α8 Ποδοσφα!ρου 2002.

ραCε το πρωτ"θληCα στο β τοπικ6, πα5ζονταM ταυτ6χρονα πολ7 6Cορφο ποδ6σφαιρο, ενG πλ3ον παιδι" τηM ΑκαδηC5αM (περ5που 13-14 "τοCα) στελεχGνουν οC"δεM τηM Α ΕΠΣΝΕ. ,χουν ακουστε5, κατ" καιρο7M αρνητικ" σχ6λια για την ΑκαδηC5α, η οπο5α 3χει χαρακτηριστε5 και ωM «ιδιωτικ4 επιχε5ρηση». Γιατ5; Η ΑκαδηC5α ε5ναι 3να σωCατε5ο αυτ6νοCο, που χρει"ζεται, 6πωM ε5ναι φυσικ6, τιM συνδροC3M των CελGν του για να Cπορε5 να βιοπορ5σει. Ο καθ3ναM Cπορε5 να το ερCηνε7ει 6πωM θ3λει, 6CωM εCε5M κοιτ"Cε το αποτ3λεσCα, δηλαδ4 το αθλητικ6 και παιδαγωγικ6 σκ3λοM. Αυτ6 ε5ναι το πιο σηCαντικ6 κοCC"τι, γεγον6M που φα5νεται και απ6 την ανταπ6κριση που 3χει στουM γονε5M. Μαζ5 Cε το Χρ4στο (σ.σ. ΚαλαCπ"κα) δ5νουCε και την ψυχ4 CαM και κ"νουCε 6τι Cπορο7Cε σε καθηCεριν4 β"ση. ΣυCCετ3χουCε σε δι"φορα τουρνου" εντ6M και εκτ6M νοCο7 και κ"θε βο4θεια προM το καλ6 του Ευρυτανικο7 ποδοσφα5ρου ε5ναι καλοδεχο7Cενη. Αναφορικ" Cε την οC"δα τηM Μικτ4M, τι 4ταν αυτ6 που 3φερε τα θετικ" αποτελ3σCατα σε σχ3ση Cε τιM προηγο7CενεM χρονι3M; Η Μικτ4 που αποτελε5, ουσιαστικ", Cια συν3χεια τηM ΑκαδηC5αM 3δειξε καλ7τερα αποτελ3σCατα, 6CωM η 3λλειψη συναγωνισCο7 παραC3νει ανασταλτικ6M παρ"γονταM. Παρ’ 6λα αυτ" 6CωM, το C3τρο Cε τουM δ7ο ποδοσφαιριστ3M κ"τω των 20 και 3ναν κ"τω των 16 που να 3χει δικα5ωCα να πα5ξει στη οC"δα Ν3ων, δ5νει τη δυνατ6τητα σε πολλ" παιδι" να πα5ζουν στιM οC"δεM τηM Ευρυταν5αM. Πολλ" παιδι" προ3ρχονται απ6 την οC"δα των Πα5δων, ενG δ3κα πα5χτεM τηM Μικτ4M Ν3ων αγων5ζονται ωM τακτικο5 σε οC"δεM του ΝοCο7. Στο σηCε5ο αυτ6 θα 4θελα να τον5σω ορισC3να προβλ4Cατα που συν"ντησαν οι Πα5δεM στην πορε5α των αγGνων. Το κυρι6τερο 4ταν η 3λλειψη τερCατοφ7λακα, γεγον6M που

αποτ3λεσε την αχ5λλειο πτ3ρνα τηM οC"δαM. Αναγκαζ6Cασταν να «θυσι"ζουCε» τον Βαγγ3λη Αθανασ6πουλο, ο οπο5οM, κανονικ", αγων5ζεται στη Cεσοεπιθετικ4 γραCC4. Απ6 την "λλη, θετικ" αποτελ3σCατα εCφ"νισε η οC"δα των Ν3ων, η οπο5α, 6CωM, θα Cπορο7σε να ε5χε Cεγαλ7τερη συγκοCιδ4 βαθCGν, αν φ3ρουCε στη Cν4Cη CαM τα παιχν5δια Cε τη ΦθιGτιδα και τη Φωκ5δα. ΕCε5M θ3λουCε να συCCετ"σχουν 6λο και περισσ6τερα παιδι" στο πρωτ"θληCα τηM Ευρυταν5αM, Gστε να τουM διακατ3χει το αγωνιστικ6 πνε7Cα και στα ενωσιακ" παιχν5δια, ενG καλ6 θα 4ταν το β τοπικ6 να π"ρει χαρακτ4ρα εφηβικο7 πρωτα-

υρ υτ α

Ε

Η ΑκαδηC5α αποτ3λεσε 3να δικ6 σαM δηCιο 7ρ γηCα, 3να δι κ6 σαM 6ραCα… 0ταν 3να 6ραCα που το "ρχισα εγG, Cαζ5 Cε τον Γι"ννη Φλωρ"κη, 3χονταM, 6CωM, και την στ4ριξη του Ν5κου Πλ"κα (εγκαταστ"σειM 5Χ5), ενG στη συν3χεια CαM στ4ριξε και ο Χρ4στοM ΚαλαCπ"καM. Στ6χοM CαM 4ταν και ε5ναι να Cυ4σουCε τα παιδι" στο ποδ6σφαιρο και να τουM δGσουCε τα πρGτα ερεθ5σCατα, Gστε C3σα απ6 τον αθλητισC6 να διαCορφGσουν (και) το χαρακτ4ρα τουM. ,χετε δει αν ο στ6χοM που θ3σατε 3χει υλοποιηθε5 4 C4πωM υπ"ρχουν σοβαρ3M αδυναC5εM; Π"ντα υπ"ρχουν αδυναC5εM, τιM οπο5εM εCε5M προσπαθο7Cε να βελτιGσουCε. Την περσιν4 χρονι" π4-

0Cουν πα5χτηM-προπονητ4M στην ΠαλλαCιακ4 και αυτ4 η εCπειρ5α C3τρησε ιδια5τερα στο να αναλ"βω τον ΑΠΟΚ, 6που ε5χαCε αρκετ3M διακρ5σειM και τ5τλουM. ,χετε ζ4σει αρκετ3M ευχ"ριστεM στιγC3M στην καρι3ρα σαM. Ποια, 6CωM, θα ξεχωρ5ζατε περισσ6τερο; ΑναCφισβ4τητα, ξεχωρ5ζω τη συνεργασ5α Cε τον Ντου-Ντου (σ.σ. ΝτουCιτρ5ου) στο ΠανιGνιο, που Cε στιγC"τισε και Cου 3δωσε πολλ" ερεθ5σCατα, εCπειρ5εM και γνGσειM. Επ5σηM, ιδια5τερη σηCασ5α 3χουν οι τ5τλοι που π4ρα Cε την ΠαλαCιακ4, τον Α5ολο και τον ΑΠΟΚ. 2CωM, δεν CπορG να Cην αναφ3ρω και την τ3ταρτη θ3ση που π4-

νι κά

 +κρωM ενδιαφ3ρουσα και πολυδι"στατη συν3ντευξη παραχGρησε στα ‘‘Ευρυτανικ" Ν3α” ο αξι6λογοM προπονητ4M ηC4τρηM Αντων5ου. Ο κ. Αντων5ου C5λησε για τα ν3α παιδι" που αποτελο7ν το C3λλον του ποδοσφα5ρου, για την ΑκαδηC5α

ου Ο ηC4τρηM Αντων5

θλ4CατοM, αρκε5 πρGτα να ωριC"σουν οι συνθ4κεM. ΣτιM σκ3ψειM CαM ε5ναι να πα5ζουν στιM οC"δεM δυο "τοCα κ"τω των 16 και αν Cια οC"δα οργανωθε5 σωστ" απ6 την αρχ4 δε θα 3χει καν3να πρ6βληCα. Χαρακτηριστικ" ε5ναι τα παραδε5γCατα τηM ΠοταCι"M και τηM Φραγκ5σταM, που δουλε7ουν Cε ν3α παιδι", 3χονταM 3να συγκεκριC3νο πλ"νο. Θα 4θελα να αλλ"ξουCε κεφ"λαιο περνGνταM στον ποδοσφαιριστ4 Αντων5ου. ΠωM προ3κυψε το Καρπεν4σι και ο ΑΠΟΚ; Λ6γω επαγγελCατικGν υποχρεGσεων... Πριν περ5που 20 χρ6νια ε5χα 3ρθει στο Καρπεν4σι ωM αναπληρωτ4M εκπαιδευτικ6M στο τρ5το δηCοτικ6 σχολε5ο, 6που σ4Cερα τυχα5νει να ε5Cαι διευθυντ4M. Μου "ρεσε η περιοχ4 και οι συνθ4κεM γενικ6τερα και εκαταστ"θηκα C6νιCα, δηCιουργGνταM παρ"λληλα και την οικογ3νει" Cου.

ραCε Cε την οC"δα του ΕΠΑΛ το 1995-96 στο Cαθητικ6 πρωτ"θληCα Λυκε5ων στην Τρ5πολη. ΠωM προ3κυψε η συνεργασ5α σαM Cε τον κ. ΝτουCιτρ5ου; Γνωριζ6Cασταν απ6 την περ5οδο που 4Cουν φοιτητ4M στην ΡουCαν5α. Ε5χαCε και διατηρο7Cε ακ6Cα πολ7 καλ3M σχ3σειM. Θα Cπορο7σα να Cε5νω περισσ6τερο στον ΠανιGνιο, 6CωM οι οικογενειακ3M υποχρεGσειM Cε 3φεραν π5σω στο Καρπεν4σι, παρ6λο που ο 5διοM επιθυCο7σε τη συν3χιση τηM συνεργασ5αM CαM και στιM "λλεM οC"δεM που προπ6νησε στην Ελλ"δα. Περ"σατε ωM ποδοσφαιριστ4M και προπονητ4M απ6 πολλ3M οC"δεM. Τι οC"δα, 6CωM, ε5στε; Π"νω απ6 6λα ε5Cαι Εθνικ4 Ελλ"δοM και π"ντα υπ3ρ του 6Cορφου και δηCιουργικο7 ποδοσφα5ρου. Πλ3ον, ε5Cαι στη νεοσ7στατη οC"δα των Αγρ"φων, η οπο5α βρ5σκεται την

τελευτα5α τριετ5α στην πρGτη κατηγορ5α. Βασικ4 CαM αρχ4 4ταν να δηCιουργηθε5 3να υγ5εM σωCατε5ο σε 6λα τα επ5πεδα, διοικητικ", οργανωτικ" και αγωνιστικ". 2ταν επιτευχθο7ν αυτ", τ6τε β"ζειM κ"ποιουM στ6χουM. Η οC"δα πρωταγωνιστε5, αφο7 τιM δυο προηγο7CενεM χρονι3M (αλλ" και φ3τοM) βρεθ4καCε στιM θ3σειM των Cπαρ"ζ. Την πρGτη χρονι", αν και τερCατ5σαCε πρGτη στην κανονικ4 δι"ρκεια, αποκλειστ4καCε στα ηCιτελικ" απ6 την πολ7 καλ4 οC"δα τηM 6ξαM Ραπτοπο7λου, κυρ5ωM λ6γω τηM απειρ5αM CαM, ενG π3ρυσι, φτ"σαCε στη πηγ4, 6CωM δεν 4πιαCε νερ6, αφο7 χ"σαCε το πρωτ"θληCα στον τελευτα5ο αγGνα απ6 τον ΑΠΟΚ. Οι τελικο5 Cε τον ΑΠΟΚ 4ταν οι πιο συναρπαστικο5 των τελευτα5ων ετGν. Τι συν3βη και χ"σατε τον τ5τλο στον τελευτα5ο τελικ6 και ενG κερδ5ζατε Cε 0-2 στο 68ο λεπτ6; Στον αθλητισC6 6λα γ5νονται και πιο χαρακτηριστικ" παραδε5γCατα ε5ναι οι ανατροπ3M τηM Λ5βερπουλ και τηM Μ"ντσεστερ σε τελικο7M Τσ"CπιονM Λιγκ. 1σωM, πιστ3ψαCε 6τι 3ληξε το παιχν5δι, 5σωM χ"σαCε τη συγκ3ντρωσ4 CαM, 5σωM δε διαχειριστ4καCε σωστ" το υπ3ρ CαM αποτ3λεσCα… πολλ" 3παιξαν το ρ6λο τουM: η ανετοιC6τητα του Ταξι"ρχη Καλ7βα, ο τραυCατισC6M του Σερπ"νου, η χαCηλ4 απ6δοση του Κατ4, παιχτGν δηλαδ4 που ε5ναι σηCαντικο5 για τα +γραφα. 2λοι κ"νουν λ"θη, προπονητ4M και ποδοσφαιριστ3M… Αν γυρ5ζατε το χρ6νο π5σω, τι θα αλλ"ζατε απ6 αυτ6 το παιχν5δι; Θα 3λεγα 6τι 5σωM να Cην ε5χαCε προβλ3ψει την κ6πωση ορισC3νων παιχτGν. ΜαM στο5χισε η ολιγωρ5α σε συγκεκριC3νεM φ"σειM, 6πωM πιθαν6ν και κ"ποιεM οδηγ5εM Cου που δεν ερCηνε7τηκαν σωστ" 4 δεν 4ταν σαφε5M. ε θα "λλαζα πολλ" πρ"γCατα, γιατ5 το 6λο θ3Cα 3χει να κ"νει περισσ6τερο Cε τη γενικ6τερη ωρ5Cανση ορισC3νων καταστ"σεων C3σα στο ποδ6σφαιρο. Πα5χτηM-κλειδ5 στην περσιν4 σαM πορε5α 4ταν ο Γουλ3ταM. Ποια η γνGCη σαM για αυτ6ν; Ο ΚGσταM ε5ναι πολ7 καλ6M "νθρωποM και ποδοσφαιριστ4M που "φησε το δικ6 του στ5γCα στο ευρυτανικ6 ποδ6σφαιρο. η συν3χεια τηM συν3ντευξηM στην επ6Cενη σελ5δα...


qz

bcd ef η τρη Αντωνου Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ(ρτη 22 Φεβρουαρ9ου 2012 / Σελ9δα 20

a

mo

“ Αποτυχα αν δεν πρου ε τον ττλο και θα τουQ αξιολογο;σε τουQ διαιτητ7Q και αυτ: θα 8ταν προQ :φελοQ τουQ. Ση G α ν τ ι κ : G ερ 9 δι ο στ η βελτ9ωση του ποδοσφα9ρου πα9ζουν και οι προπονητ7Q… Ε9Gαστε τ7σσεριQ προπονητ7Q πιστοποιηG7νοι, :GωQ αυτ: δεν αρκε9. Μ:νο :ταν 7χειQ GεγαλKσει G7σα στα γ8πεδα και κατ7χειQ (ταυχ:να) και την επιστηGονικ8 γνKση Gπορε9Q να προσG7νειQ θετικ( αποτελ7σGατα. Ε;χοGαι να ακολουθ8σουν και (λλοι, Kστε να ιδρ;σουGε το δικ: GαQ Σ;νδεσGο και να Gην αν8κουGε -:πωQ ισχ;ει τKρα- σε αυτ:ν τηQ ΦθιKτιδαQ. Θ α 8θ ε λ α ν α ε π ι σ τ ρ 7 ψουGε για λ9γο στα 2γραφα και να Gου Gιλ8σετε για τη ιο9κηση τηQ οG(δαQ. Χωρ9Q τη διο9κηση δε θα Gπορο;σε να υπ(ρχει οG(δα και να συζητ(Gε για τουQ στ:χουQ τηQ. Οι σχ7σειQ Gου Gε τον Πρ:εδρο και (λλα G7λη τηQ διο9κησηQ ε9ναι εξαιρετικ7Q, ενK το 9διο ισχ;ει και για την «ψυχ8» τηQ οG(δαQ, τον Ν9κο ροσ9νη. ΣηGαντικ8 ε9ναι και η προσθ8κη του προσωπικο; Gου φ9λου, ηG8τρη Αθανασ:πουλο υ, που δ9νει 7ναν (λλο χαρακτ8ρα στα αποδυτ8ρια του συλλ:γου. Ο κ. Αθανασ:πουλοQ σαQ αντικατ7στησε στον αγKνα Gε την Φραγκ9στα, :που απουσι(ζατε. Μετ( τη λ8ξη του αγKν α, :G ωQ , δια δρ αGατ9 στηκαν θλιβερ ( επει σ: δι α. Ποια ε9ναι η δικ8 σαQ τοπο-

θ7τηση για :σα 7γιναν, :πωQ φυσικ( σαQ τα Gετ7φεραν οι (νθρωποι τηQ οG(δαQ; ε θα σταθK στο ποιοQ φτα9ει και ποιοQ :χι. 6σα 7γιναν δε τιGο;ν καν7ναν π:σο G(λιστα :ταν γ9νονται στουQ αγωνιστικο;Q χKρουQ. ΤιQ πρKτεQ ευθ;νεQ τιQ απ7δωσα στουQ δικο;Q Gου ποδοσφαιριστ7Q, οι οπο9οι ασχ7τωQ αν προκλ8θηκαν 8 :χι, 7πρεπε να φ;γουν αG7σωQ και να Gην απαντ8σουν. Ε9ναι σαφ7στατα καταδικαστ7α, ελπ9ζω να Gην επαναληφθο;ν και θα 8θελα να ζητ8σω, απευθυν:GενοQ και στην οG(δα τηQ Φραγκ9σταQ, να δKσουGε 7να τ7λοQ σε :λο αυτ: το θ7Gα. Ε9στε 7ναQ (νθρωποQ που «τρ7χει» συνεχKQ και απασχ ο λ ε 9 τ α ι σε πο λ λ ο ; Q τ ο Gε9Q… Πρ(γGατι 7τσι ε9ναι…!! Ε9Gαι διευθυντ8Q στο τρ9το δηGοτικ: σχολε9ο, καθηγητ8Q και προϊστ(GενοQ τηQ Φυσικ8Q Αγωγ8Q, παρ(γονταQ του Ορειβατικο; Συλλ:γου, G7λοQ του Πολιτιστικο; Συλλ:γου, χρ:νια συνδικαλιστ8Q στην τοπικ8 κοινων9α, νοGαρχιακ:Q Υπε;θυνοQ Μαζικο; και Αναπτυξιακο; ΑθλητισGο; στο ΝοG: Ευρυταν9αQ κ.(. Εκτ:Q των (λλων, στηρ9ζω και βοηθ(ω :σο GπορK τουQ Γι(ννη και δυο Gου γιουQ (Γ ΠαναγιKτη), οι οπο9οι εκπροσωπο;ν επ(ξια το ΝοG: και την Ελλ(δα σε αγKνεQ χιονοδροG9αQ Gε σπουδα9εQ διακρ9σειQ. ΣηGασ9α 7χει ο καθ7-

στ:χοQ «Αποκλειστικ:Q GαQ τον9ζει », Gα το πρωτ(θλη ων9ου. τ ν Α Q η ρ τ 8 G η λ7ει ο 

στ(σειQ απ: Gικρ:τερεQ κατηγορ9εQ, :πωQ γ9νεται σε (λλεQ ενKσειQ. ΕδK, G:λιQ «εκκολ(πτονται» τουQ ρ9χνουGε κατευθε9αν στα βαθι( και εκ των πραγG(των κρ9νονται αυστηρ(. Το θ7Gα ε9ναι πωQ θα βοηθ8σουGε, Kστε να γ9νει η διαιτησ9α καλ;τερη. Αν υπ8ρχε ο θεσG:Q του παρατηρητ8 διαιτησ9αQ, θα συGβο;λευε

ναQ, G7σα απ: :ποιο π:στο και αν βρ9σκεται, να προσφ7ρει στην τοπικ8 κοινων9α, να αναδεικν;ει αξ9εQ και να διαπαιδαγωγε9 τουQ ν7ουQ. Κ. Αντων9ου, σαQ ευχαριστK για χρ:νο που GαQ διαθ7σατε και την εποικοδοGητικ8 GαQ κουβ7ντα. ΠωQ θα κλε9σουGε; ΕπιθυGK να υπ(ρχει πρ:οδοQ στο χKρο του αθλητισGο;, πρεσβε;ονταQ συνεχKQ καλ;τερα πρ(γGατα. Ο καθ7ναQ β(ζει το «λιθαρ(κι» του και το προσωπικ: του στ9γGα και το 9διο κ(νω και εγK απ: τη Gερι( Gου. Ο αθλητισG:Q ε9ναι G7ροQ τη ζω8Q GαQ και το σηGαντικ:τερο :λων ε9ναι να Gπορο;ν :λων να προσφ7ρουν :σο και :πωQ Gπορο;ν. Θα 8θελα να σταθK στην εθελοντικ8 προσφορ( την οπο9α η ΧKρα 7χει αν(γκη περισσ:τερο απ: ποτ7 τKρα που 7χει περι7λθει σε αυτ8 την κατ(σταση. Κλε9νονταQ, θα 8θελα να δKσω συγχαρητ8ρια σε εσ(Q, προσωπικ(, για την πολ; καλ8 παρουσ9α σαQ G7σα απ: αυτ: το π:στο, αλλ( και στην εφηΕυρυτανικ( Ν7α’’, Gερ9δα ‘‘Ε που πα9ζουν σηGαντικ: ρ:λο στα τοπικ(, περιφερειακ( και πανελλ8νια δρKGενα. Αξ9ζουν συγχαρητ8ρια στην εφηGερ9δα, γιατ9 καλ;πτει :λουQ τουQ τοGε9Q τηQ καθηGεριν:τηταQ, ενK και η ηλεκτρονικ8 τηQ 7κδοση προσδ9δει (λλο και κ;ροQ.

Ν Ε

Ευρυταν9αQ. Αυτ8 η οG(δα ε9ναι η απ:δειξη πωQ δεν 7χουGε να ζηλ7ψουGε τ9ποτα και απ: καν7ναν :ταν δουλε;ουGε σωστ(. Αναφερ:GενοQ στη διαιτησ9α, για ποιο λ:γο πιστε;ετε :τι παρατηρε9ται 7λλειψη εGπιστοσ;νηQ στουQ Ευρ υτ(νεQ διαιτητ7Q; Αν και υπ(ρχουν αξι:λογα (τοGα στην Ευρυταν9α, ποσοτικ( ε9ναι λ9γα. Οι διαιτητ7Q δεν 7χουν τιQ παρα-

υρ υτ α

5ταν εξαιρετικ:Q στο τελευτα9ο παιχν9δι Gε τα δ;ο γκολ που π7τυχε και την συνολικ8 παρουσ9α που ε9χε, :GωQ αποδε9χθηκε για Gια ακ:Gα :τι δεν Gπορε9 G:νο 7ναQ πα9χτηQ να κερδ9σει τον αντ9παλο G:νοQ του. Χρει(ζεται οGαδικ8 δουλει( και συνεργασ9α απ: :λουQ. Το πρωτ(θληGα το κατ7κτησε η καλ;τερη οG(δα; Αν δο;Gε τα παιχν9δια των τελικKν ξεχωριστ( θα πω πωQ (δικα το χ(σαGε. 6GωQ, αντικειGενικ( εκτιGK πωQ G7σα απ: τη συνολικ8 παρουσ9α του G7σα στη σεζ:ν ο ΑΠΟΚ δ9καια π8ρε το πρωτ(θληGα. Πλ7ον η οG(δα σαQ 7χει «ωριG(σει». Τα 2γραφα θεωρο;νται το πρKτο φαβορ9 για τον τ9τλο. Αν το χ(σει θα θεωρηθε9 αποτυχ9α; Ε9Gαστε το πρKτο φαβορ9 και το 7χουGε αποδε9ξει. Με τιQ συνθ8κεQ που επικρατο;ν στην οG(δα και το δυναGικ: που 7χει, ενδεχ:Gενη απKλεια του τ9τλου θα θεωρηθε9 αποτυχ9α. Μοναδικ:Q αντ9παλοQ τηQ οG(δαQ ε9ναι ο κακ:Q τηQ εαυτ:Q. ΑG7σωQ Gετ( 7ρχονται τα Gπαρ(ζ αν:δου… ΕGε9Q προχωρ(Gε β8Gαβ8Gα, κοιτ(ζονταQ αυτ8 τη στιγG8 τα Gπαρ(ζ στην Ευρυταν9α. Στο σηGε9ο αυτ: θα 8θελα να τον9σω ιδια9τερα το (δικο σ;στηGα των play off που ψη-

φ9στηκε στην Γενικ8 Συν7λευση. εν δ9νει καν7να πλεον7κτηGα στον πρKτο και πιστε;ω πωQ η πρ:τασ8 GαQ για απευθε9αQ στ7ψη του πρωταθλητ8 αν ε9χε 7ξι βαθGο;Q διαφορ( απ: τον δε;τερο8ταν δ9καια. Χ(νεται το κ9νητρο τηQ πρKτηQ θ7σηQ. 6λα κρ9νονται σε δυο παιχν9δια, που 7χουν, καθαρ(, τη Gορφ8 κυπ7λλου. Αντ9θετα, τα Gπαρ(ζ αν:δου στο Περιφερειακ: ε9ναι αξιολογηG7να Gε πιο αντικειGενικ( κριτ8ρια. Στα Gπαρ(ζ θα 7χετε και τη βο8θεια του Κατσ9κα, για τον οπο9ο 7γινε Gεγ(λοQ ντ:ροQ το τελευτα9ο δ9Gηνο… Ο Χρ8στοQ ε9ναι 7ναQ σπουδα9οQ πα9χτηQ που λ:γω επαγγελGατικKν υποχρεKσεων δεν κατ(φερε να παραGε9νει στην Ευρυταν9α και να βοηθ8σει τον ΑΠΟΚ. Πιστε;ουGε πωQ Gπορε9 να GαQ βοηθ8σει Gε την εGπειρ9α του και τη συνολικ8 του παρουσ9α στα τοπικ( Gπαρ(ζ , αλλ( και (καλKQ εχ:ντων των πραγG(των) σε αυτ( τηQ αν:δου. Ο ΑΠΟΚ, ακ:Gα και χωρ9Q τον Κατσ9κα, τα π(ει πολ; καλ( στο Περιφερειακ: Πρωτ(θλ ηGα. Πιστε;ετε : τι θα πετ;χει το στ:χο τηQ παραGον8Q; Ε;χοGαι ολ:ψυχα η οG(δα να παραGε9νει στη . Ε9ναι σηGαντικ: ο ΝοG:Q να 7χει εκπροσKπηση σε παραπ(νω κατηγορ9α και π:σο G(λλον φ7τοQ που η διο9κηση 7δειξε :τι εGπιστε;εται τα παιδι( τηQ

νι κά

...η συν7χεια τηQ συν7ν τευξηQ

Α

(Προπονητ8Q Αγρ(φων, ΑκαδηG9αQ Ποδοσφα9ρου και Μικτ8Q Πα9δων)

16η αγωνιστικ Α Ε.Π.Σ.Ν. Ευρυτανα

Ε

Για 7να ακ:Gα Σαββατοκ;ριακο δεν ε9χαGε αγωνιστικ8 δρ(ση στο ΝοG: Ευρυταν9αQ, καθKQ (σχεδ:ν) :λα τα γ8πεδα παρ α G 7 νο υ ν κα λ υ G 7 ν α G ε χι:νι.

6πωQ σαQ ε9χαGε προϊδε(σει απ: το προηγο;Gενο φ;λλο τηQ Ευρυταν9αQ, η 16η αγωνιστικ8 τηQ Α ΕΠΣΝΕ αναβλ8θηκε για Gια ακ:Gα φορ(, (τρ9τη εβδοG(δα στη σειρ(). Η συνεχ8 χιον:πτωση και ο παγετ:Q που επικρατο;ν στον ΝοG:, κατ7στησαν αδ;-

Τρτη αναβολ

νατη τη διεξαγωγ8 των αναGετρ8σεων. Μοναδικ8 εξα9ρεση αποτελε9 το γ8πεδο τηQ Παλαιοκατο;ναQ, το οπο9ο ε9ναι απ: τα τ7λη τηQ περασG7νηQ εβσοG(δαQ καθαρ: και σε (ριστη κατ(σταση. Πλ7ον, οι οG(δεQ -καιρο; επιτρ7ποντοQ- αναG7νεται να επαν7λθουν στην αγωνιστικ8 δρ(ση στιQ 3-4 Μαρτ9ου, αφο; το ερχ:Gενο Σαββατοκ;ριακο ε9ναι η γιορτ8 τηQ Αποκρι(Q. Να επισηG(νουGε σε αυτ: το σηGε9ο πωQ σ;Gφωνα Gε τον προγραGGατισG: τηQ γραGGατε9αQ ΕΠΣ Ευρυταν9αQ 7χουν στεν( υπερβολικ( τα :ρια και υπ(ρχει περιθK-

ριο για ΜΙΑ ΜΟΝΟ αναβολ8 στο πρωτ(θληGα. Αυτ: γιατ9 πρ7πει ναδηλωθε9 ο πρωταθλητ8Q του νοGο; στιQ 30 Απριλ9ου Kστε να Gπορε9 να συGGετ(σχει στα Gπαρ(ζ αν:δου στη Εθνικ8. Η ν7α αναβολ8 διαGορφKνει το πρ:γραGGα ωQ εξ8Q: 16η αγωνιστικ8 (3-4 Μαρτ9ου 2012) 15.00 ΠοταGι( - Απεραντιακ:Q (3 Μαρτ9ου, Αθλητικ: Κ7ντρο Καρπενησ9ου) Α9ολοQ - υτικ8 Φραγκ9στα (3 Μαρτ9ου, Εθνικ: Στ(διο Καρπενησ9ου) 2γιοQ Προκ:πιοQ - Κερ(σ οβ ο (4 Μαρτ9ου, Γ8πεδο Παλαιοκατο;ναQ)

Κρ7ντη - Μυρ9κη (4 Μαρτ9ου,Γ8πεδο Κερασοχωρ9ου) :ξ α Ρ α π τ οπ ο ; λο υ 2γραφα (4 Μαρτ9ου, Γ8πεδο Ραπτοπο;λου) 17η αγωνιστικ8 (10-11 Μαρτ9ου 2012) 15.00 Απεραντιακ:Q - Κρ7ντη (10 Μαρτ9ου, Εθνικ: Στ(διο Καρπενησ9ου) Κερ(σοβο - υτικ8 Φραγκ9στα (10 Μαρτ9ου, Γ8πεδο Κερασοχωρ9ου) Μυρ9κη - 2γιοQ Προκ:πιοQ (11 Μαρτ9ου, Αθλητικ: Κ7ντρο Καρπενησ9ου) 2γ ρ α φ α - Π οτ α G ι( (11 Μαρτ9ου, Εθνικ: Στ(διο Καρπενησ9ου) :ξα Ραπτοπο;λου - Α9-

ραφα αναΡαπτ:πουλο και 2γ ροφ8 τουQ G7νουν την επιστ χKρουQ ;Q στουQ αγωνιστικο

ολοQ (10 Μαρτ9ου, Γ8πεδο Ραπτοπο;λου) 18η αγωνιστικ8 (17-18 Μαρτ9ου 2012) 15.00 υτικ8 Φραγκ9στα -2 2γιοQ Προκ:πιοQ (17 Μαρτ9ου, Γ8πεδο Φραγκ9σταQ) Κερ(σοβο - :ξα Ραπτοπο;λου (17 Μαρτ9ου, Γ8πεδο

Κερασοχωρ9ου) Κ ρ7 ν τη - 2 γ ρ α φ α (18 Μαρτ9ου, Γ8πεδο Κερασοχωρ9ου) ΠοταGι( - Α9ολοQ (18 Μαρτ9ου, Αθλητικ: Κ7ντρο Καρπενησ9ου Απεραντιακ:Q - Μυρ9κη (18 Μαρτ9ου, Εθνικ: Στ(διο Καρπενησ9ου).


qz

bcd ΠΕeΡΙΦf ΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ/ρτη 22 Φεβρουαρ9ου 2012 / Σελ9δα 21

a

mo

Κερδισ νοι Π.Ο.Ε και... ΑΠΟΚ

ΑλGυρ:Q - Αγρ:τηQ Λιανοκλαδ9ου 1 - 1 Τη ν9κη G7σα απ: τα χ7ρια τουQ 7χασαν οι φιλοξενο;Gενοι, που δ7χτηκε την ισοφ/ριση στο π/ρα π7ντε. Το 0-1 7κανε ο Στυλιαν:Q στο 15, ενK το τελικ: 1-1 διαG:ρφωσε ο Κακλι/Q στο 85. * Το πρ4το γκολ π τυχε ο 17χρονο: Αυγουστνο# Κ κλια#. * Αυτ! !ταν η δε$τερη συνεχ#0ενη εντ#: δρα: ισοπαλ"α για τον Αλ0υρ# και 0λιστα 0ε το "διο σκορ (1-1). ΑλGυρ:Q (ΣταGατ9ου Κ.): Χαλ/τσηQ, Καρ/τσαλοQ, ηGητρι/δηQ, Πλαβ:Q (46 ΚατσιKτηQ), Ελευθερ9ου, Τσι/τσιοQ, Τσ9πη (46 Λ7τσοQ), Βαγγελ/κοQ, Μ9λτοQ, ΠαναγιKτου Γ., ΚαψιKτηQ (70 Κακλι/Q). Αγρ:τηQ (Ζαχαρ:πουλοQ Μ.) : Τσ/GηQ, Μαδο;ραQ, Καββαδ9αQ, Σπυριδ/κηQ, ΚαλαG/ταQ, ΓουργιKτηQ, Κουτσο;κοQ, Γκο;ρλιαQ, ΜπουγιKταQ, Στυλιαν:Q, ΜποGπ:ταQ.

Ε

Α.Ο. Καρδ9τσαQ Αναγ7ννηση Καρδ9τσαQ 1-1 Αν και η Αναγ7ννηση 8ταν πολ; ανKτερη του ΑΟΚ το ντ7ρGπι τηQ Καρδ9τσαQ 7Gεινε στο 1-1, σκορ που ευννο8σε την Ελασσ:να και /φησε ανικανοπο9ητεQ τιQ δυο οG/δεQ. Το σκορ /νοιξε για τον ΑΟΚ ο ΚρανιKτηQ στο 20 Gε παλικαρ9σια κεφαλι/, ενK το τελικ: 1-1 7κανε ο Μπ ου ντο;ρηQ επτ/ λεπτ/ αργ:τερα, Gε πλασ7 εξ’ επαφ8Q. * δικα απ#βλ!θηκε στο 89’ ο κη# Πτρου, καθ4: αν και η 0πλα χτ$πησε στο στ!θο: του ο διαιτητ!: του δειξε δε$τερη κ"τρινη κρτα, θεωρ4ντα: πω: βρ!κε στο χ ρι του!! * Ακυρ4θηκε γκολ του Βρ κα ω: οφσιντ (οριακ! η φση), λ"γο πριν την ανπαυλα. * Ο Κλ ζογλου ε"χε δοκρι σε κοντιν! κεφαλι-ψαρκι στο 92ο λεπτ#. *Εντυπωσιακ! ατ0#σφαιρα

Ν Ε

Εξ αναβολ8Q αναGετρ8σειQ (12ηQ αγωνιστικ8Q-15/2) Ταυρωπ:Q - Αναγ7ννηση Καρδ9τσαQ 1 - 3 Παρ/ το γεγον:Q πωQ βρ7θηκε π9σω στο σκορ, η Αναγ7ννηση Gε αντεπ9θεση διαρκε9αQ στην επαν/ληψη επικρ/τησε Gε 3-1 του Ταυρωπο; εκτ:Q 7δραQ. Τα γκολ των νικητKν π7τυχαν οι: Αθαν α σι/ δ ηQ (49) και Μ που ντο;ρηQ (67, 89), ενK το σκορ ε9χε ανο9ξει ο ανι8λ (30 φ/ουλ). * σπασαν τα δοκρια οι πα"χτε: τη: Αναγ ννηση:, που ε"χαν τρ"α συνολικ 0ε του:: Χατζηρζο (5), Αθανασι δη (42), Μπουντορη (56). * Εναντ"ον τη: παλι: του ο0δα: τ θηκε ο Ζ ρρα# Χρστο# τη: Αναγ ννηση:. Ταυρωπ:Q (Καλογερ/κηQ Λ/G.): ΑG9ληQ, Κωνσταντιν9δηQ, Καβαλ/ρηQ (66 Κ:κκινοQ), Ζ/ρραQ Χαρ., ΠαπαδηGητρ9ου (90 ΣαGαρ/Q), ΠαπακKσταQ, Κυριακ9δηQ, Κουτσοβ7ληQ (80 ΤσαGο;ληQ),

Α

ντζαQ, Λ7σσηQ, ΑσπιKτηQ, Βαργιαν9τηQ, Τσ/ραQ (Κ.) Ν., Τσ/ραQ Ν. (Γ.) Ν. (80 Θανασι/Q). Ταυρωπ:Q (Καλογερ/κηQ Λ/G.): ΑG9ληQ, Κωνσταντιν9δηQ, ΣαGαρ/Q (66 Κ:κκινοQ), ΠαπαδηGητρ9ου, ΠαπακKσταQ, Κυριακ9δηQ, Κουτσοβ7ληQ, ΤσιαGο;ληQ, ανι8λ (85 Κουρκο;ναQ), Παρ/σχηQ, Σιο;ρτοQ.

υρ υτ α

Π.Ο. Ελασσ:ναQ Πυργετ:Q Λ/ρισαQ 1 - 0 Σπουδα9α ν9κη στο ντ7ρGπι τηQ Λ/ρισαQ π7τυχε ο ΠΟΕ Gε σκ:ρερ τον Ρ7τσα στο 79ο λεπτ:, που αποδε9χθηκε χρυσ8 αλλαγ8, αφο; βρ8κε δ9χτυα G:λιQ 10 λεπτ/ Gετ/ την ε9σοδ: του στο γ8πεδο. * Αυτ# !ταν το πρ4το γκολ του Ρτσα στο φετιν# πρωτθλη0α. Π.Ο.Ε. (ΚαGπερ9δηQ ΓιKργοQ): ΜπαϊG/κηQ, Αποστολ:πουλοQ, ΤζορGπατζ/κηQ, Ντουτσαρ9δηQ, Αποστ:λου, Χ/GοQ, Φλ9γκοQ, Μουρατ9δηQ (83 Μακρ8Q), Χατζηβαλσ/GηQ (68 Ρ7τσαQ), ΚαραVσκοQ (91 Αλεξανδρ8Q), Ρ:ππαQ. Π υρ γ ε τ : Q (Αλεξο;ληQ Ιω/ν.): Μπρ7λλαQ, Γρηγορ9ου, Γιαννακ:πουλοQ, ο;καQ, Ιορδαν9δηQ, Κουρδ8Q Γ., ΓκαGπ7ταQ, Σ/ββαQ (65 Ελευθερι/δηQ), Τσατσαλ9δηQ (77 Μπαρο;ταQ), Μ/γγοQ, Κωστο;λαQ.

δη0ιο$ργησαν οι οπαδο" τη: Αναγ ννηση: Καρδ"τσα:!! Α.Ο.Κ. (Γκουτζ9δηQ Τ.): Τρο;κηQ, ΚαραγεKργοQ, Τσ7λιοQ, Π/τραQ, Κουκο;ληQ, Γκ:λιαQ, ΚαλουδιKτηQ (53 Κοντοβ/Q Π.), Παππ/Q, ΚρανιKτηQ, Μεσιακ/ρηQ (90 Κατρ/ναQ), Τσιρογι/ννηQ (82 Κ:κκινοQ). Αναγ7ννηση (Θεοδοσι/δηQ Σ.): Αναστασ9ου, Φωτι/δηQ, Φαλ/γγαQ (70 Κανιο;ραQ), Κλ/ζογλου, Π7τρου, Κο;ρκουλαQ, Βρ/καQ (55 Ζ/ρραQ Χρ.), ηG:πουλοQ (87 Ντ:βαQ), Μπουντο;ρηQ, Χατζηρ9ζοQ, Αθανασι/δηQ.

πολ; δ;σκολα θα ΑσταG/τητη η Ελασσ:να otball league 2. χ/σει την /νοδο στη Fo

ανι8λ, Παρ/σχηQ, Σιο;ρτοQ. Αναγ7ννηση (Θεοδοσι/δηQ Σ.): Αναστασ9ου, Φωτι/δηQ, Φαλ/γγαQ (59 ΜυριKτηQ), ηG:πουλοQ Ι., Κλ/ζογλου, Π7τρου, Κο;ρκουλαQ, Βρ/καQ (73 Ζ/ρραQ Χρ.), Μπουντο;ρηQ, Χατζηρ9ζοQ (83 Γ:ρδιοQ), Αθανασι/δηQ.

διεκδικο$0ενη 0παλι στο κεφλι του Τρο$κη! * Το πρ4το του τ ρ0α τη φετιν! περ"δο π τυχε ο Τζλο#. Α.Ο. Κ. (Γκουτζ9δηQ Αν.): Τρο;κηQ, Κοντοβ/Q, Τσαρτσ/ραQ, Τζιλ:Q, Κουκο;ληQ, Γκ:λιαQ, Παππ/Q (71 Κ:κκινοQ), ΚαλουδιKτηQ (85 ΚαραγιKταQ), Τσιρογι/ννηQ, Μεσιακ/ρηQ, ΚρανιKτηQ (83 Καπρ/ναQ). ΑλGυρ:Q (ΣταGατ9ου Κ.): Χαλ/τσηQ, Καρ/τσαλοQ, ηGητρι/δηQ, Νικογι/ννηQ (76 Τσ:γκαQ), ΚατσιKτηQ (46 Τσ9πη), Τσι/τσιοQ, Βαγγελ/κοQ, Λ7τσοQ (62 ΚαψιKτηQ), Μ9λτοQ, Βο;λγαρηQ, ΠαναγιKτου.

νι κά

 Η 14η αγωνιστικ8 στον 4ο 6 G ι λ ο τ ο υ Π ερ ι φ ερ ε ι α κο ; Πρωταθλ8GατοQ, πραγGατοποι8θηκε την Κυριακ8 19 Φεβρουαρ9ου. Στα τ7σσερα παιχν9 δια που διεξ8χθησαν ξεχKρισαν η ν9κη τηQ Ελασσ : ν α Q κ α ι η ι σ ο π α λ9 α σ τ ο ντ7ρGπ ι τηQ Καρδ9τσα Q Κερδι σG7ν οι τη Q αγ ωνι στικ8Q ε9ναι ο ΠΟΕ, αλλ/ και ΑΠΟΚ, αν και δεν αγων9 στηκε. ΣηGειKθηκαν 10 τ7ρGατα και αποβλ 8θηκε 7να Q ποδοσφα ιριστ8Q.

ΚαG7να Βο;ρλα Ταυρωπ:Q 3 - 2 Τη ν9κη Gε 3-2 απ7ναντι στον Ταυρωπ: πανηγ;ρισαν τα ΚαG7να Βο;ρλα στο ντ7ρGπι των ουραγKν. ;ο γκολ για τουQ νικητ7Q π7τυχε ο Βαργιαν9τηQ (7, 73) και 7να ο Τσ/ραQ (Κ.) Ν. (78), ενK για την οG/δα τηQ Καρδ9τσαQ προσωριν/ ε9χε ισοφαρ9σει ο Τσ ι α G ο; λ η Q (46), ενK το σκορ 7κλεισε ο Κουτσοβ7ληQ (89). * Τα πρ4τα του: γκολ π τυχαν οι Κουτσοβλη#, Τσ ρα# και Τσιαολη#. * Και οι δ$ο ν"κε: των Κα0 νων Βο$ρλων χουν ση0ειωθε" απ ναντι στον Ταυρωπ#. ΚαG7να Βο;ρλα (Συρογι/ννηQ Ιω/ν.): Λι:λιοQ, Θεοδοσ:πουλοQ (62 Μπατσογι/ννηQ), Κυριλ8Q, Χουλι/ραQ, Μαραζ:πουλοQ, Τσ9-

Α.Ο. Καρδ9τσαQ ΑλGυρ:Q 2 - 0 Χωρ9Q να κινδυν7ψει ο ΑΟΚ επικρ/τησε Gε 2-0 του ΑλGυρο;. ΚοGβικ: για τη συν7χεια τηQ λασποGαχ9αQ στην Καρδ9τσα 8ταν το γκολ του Τζ9λου στο 45ο λεπτ:. Το τελικ: 2-0 διαG:ρφωσε ο ΚρανιKτηQ στο 70. * Με 10 πα"χτε: αγων"στηκε απ# το 55, ο Αλ0υρ#: λ#γω αποβολ!: του Βολγαρη 0ε 2η κ"τρινη κρτα, για χτ$πη0α σε

Επ9σηQ... * Για την 14η αγωνιστικ8 αναβλ8θηκαν τα παιχν9δια

ΑΠΟΚ -ΑGπελωνιακ:Q, αλλ/ και ο αγKναQ Μουζ/κι-Π;ρασοQ Ν7αQ Αγχι/λου, για τον οπο9ο δεν 7χει οριστε9 ακ:Gα ν7α ηGεροGην9α διεξαγωγ8Q του. Σ8Gερα, 22/2, αναG7νεται να διεξαχθε9 ο αγKναQ Μουζ/κι - Λιανοκλ/δι (12η αγωνιστικ8), ενK για τιQ 29/2 ορ9στηκε το παιχν9δι Λιανοκλ/δι-Α.Ο. Καρδ9τσαQ. Σ κ ο ρ ε ρ Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κο ; * 1 0 τ 7 ρ G α τ α : Κακαβ9τσηQ (ΑGπελωνιακ:Q), Μπουντο;ρηQ (Αναγ7ννηση Καρδ9τσαQ). * 9 τ7ρGατα: Αθανασι/δηQ (Αναγ7ννηση Καρδ9τσαQ), * 8 τ7ρGατα: Χατζηβαλσ/GηQ (Π.Ο. Ελασσ:ναQ), Φτ9καQ (ΑGπελωνιακ:Q), ΚρανιKτηQ (ΑΟΚ).

ΑΠΟΚ ‘‘το Βελο χι’’ - Απελωνιακ 

Ορ στηκε για τι 29 Φεβρουαρ ου

Το πυκν: και παγωG7νο χι:νι Gε το οπο9ο ε9ναι καλυGG7νο το Εθνικ: Στ/διο Καρπενησ9ου καθιστο;σε αδ;νατη τη διεξαγωγ8 του αγKνα την προκαθορισG7νη ηGεροGην9α (19/2). Αξ9ζει να σηGειωθε9 :τι οι πα9χτεQ του ΑΠΟΚ 7χουν περ9που δυο εβδοG/δεQ να κ/νουν προπ:νηση στον αγωνιστικ: χKρο, ενK ε9ναι χαρακτηριστικ: πωQ τιQ 16 και 17 Φεβρουαρ9ου η οG/δα του Βελουχ9ου προπον8θηκε -Gε τρεξ9Gατα κυρ9ωQ- στον παρακε9Gενο δρ:Gο του Σταδ9ου!! Εν τ7λει αποφασ9στηκε ο αγKναQ να διεξαχθε9 την Τετ/ρτη 22 Φεβρουαρ9ου. Η απ:φαση π/ρθηκε χρ:νο ρεκ:ρ και G/λιστα G:λιQ Gια Kρα Gετ/ την αποστολ8 του αιτ8GατοQ αναβολ8Q του αγKνα απ: την πλευρ/ του ΑΠΟΚ. Αυτ: :πωQ ε9ναι φυσικ: εξ:ργισε τη ιο9κηση του Βελουχ9ου και κ9νησε υποψ9εQ, αφο; για πρKτη φορ/ πα9ρνεται απ:φαση σε τ:σο σ;ντοGο χρονικ: δι/στηGα. Τελικ/, Gετ/ απ: ν7ο α9τηGα

(λ:γω ακαταλλ8λοτηταQ του Σταδ9ου), προQ την αρG:δια αρχ8, ο αγKναQ αναβλ8θηκε και θα διεξαχθε9 την Τετ/ρτη 29 Φεβρουαρ9ου. Ο ΑΠΟΚ το Σ/ββατο 25 Φεβρουαρ9ου αντιGετωπ9ζει εκτ:Q 7δραQ τον Ταυ-

ρωπ:, Gε αποκλειστικ: στ:χο το τρ9ποντο. Το Βελο;χι Gειονεκτε9 στον τοG7α των προπον8σεων, :GωQ ε9ναι σαφKQ πιο ξεκο;ραστο απ: τουQ ΚαρδιτσιKτεQ, αφο; ο συγκεκριG7νοQ θα ε9ναι ο τρ9τοQ σε δι/στηGα 10 ηGερKν!!

του ΑΠΟΚ Gε τον ΑGπεΑναβλ8θηκε ο αγKναQ 7φει την προσοχ8 του στρ λωνιακ: και πλ7ον α Gε τον Ταυρωπ:. στον εκτ:Q 7δραQ αγKν


bcd ef Sport

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ#ρτη 22 Φεβρουαρ2ου 2012 / Σελ2δα 22

a

Στο γυ@ναστ1ριο βαρDν αθλο4νται σε καθη@εριν1 β#ση περ2που 10 αθλητ0J και αποτελε2 @ια ευχ#ριστη λ4ση, αφο4 ε2ναι δωρε#ν, αν σκερου@ε και τιJ οικονο@ικ0J δυσκολ2εJ που υπ#ρχουν. /@ωJ, βρισκ3@αστε στο 2012 και οι συνθ1κεJ που αντικρ2σα@ε εντ3J και εκτ3J γυ@ναστηρ2ου ε2ναι τουλ#χιστον θλιβερ0J. Ο χDροJ δε2χνει

Γυ ναστριο Βαρν ου Καρπενησου

και ε2ναι παρα@ελη@0νοJ, δεν γ2νεται ο4τε η στοιχειDδη συντ1ρηση και φυσικ# ο4τε και απολ4@ανση. Ο συγκεκρι@0νοJ χDροJ… περιλα@β#νει σπασ@0να τζ#@ια και σοφ#δεJ απ3 τουJ το2χουJ, οι οπο2οι 0χουν π0σει στο δ#πεδο. Τα @ικρ3βια «κ#νουν β3λτεJ», η σκ3νη κατ0χει περ2οπτη θ0ση, ενD πολλ# τα σκουπ2δια… 0χουν βρει καταφ4γιο εκε2!! /ταν βρ0χει ο χDροJ πλη@@υρ2ζει, το καλοκα2ρι… θυ@2ζει θερ@οκ1πιο, ενD δεν υπ#ρχει ο4τε θ0ρ@ανση. Τα 3ργανα γυ@ναστικ1J, εκτ3J απ3 τον «Ηρακλ1», κατασκευ#στηκαν απ3 τον Ν2κο ΚοτρDνη, γυ@ναστ1 στο δε4-

ασ@0να Οι σοβ#δεJ και τα σπ τουJ!! κ1 ητι τι@ τζ#@ια 0χουν την

Α

Αποκαρδιωτικ κατσταση γυ@ναστ1ριο, αφο4 τουJ εξυπηρετε2 εδD και χρ3νια. Ζητο4ν @3νο @ια στοιχειDδη συντ1ρηση και ειδικ3τερα β#ψι@ο των το2χων και καθαρισ@3 του χDρου σε τακτ# χρονικ# διαστ1@ατα.

ν Το Γυ@ναστ1ριο βαρD . 1@ου Καρπενησ2ου τερο Γυ@ν#σιο Καρπενησ2ου, σε συνεργασ2α @ε τον σιδηρουργ3 Λαθ4ρη Ν2κο, ενD @0ροJ του υψηλο4 κ3στουJ καλ4φθηκε και απ3 πολ2τεJ που ε2ναι δ2νουν το παρ3ν καθη@εριν#. Συγκεκρι@0να, @εταξ4 των οργ#νων αυτDν ε2ναι και τα ακ3λουθα: ελε4θεροJ π#γκοJ, επικλιν1J, κατακλιν1J, κατακ3ρυφο, αλτ1ρεJ, χεριDν, δικεφ#λων κ.#. /πωJ @αJ πληροφ3ρησε ο κ. ΚοτρDνηJ οι κατασκευ0J ε2ναι ολυ@πιακDν προδιαγραφDν, ενD οι το κ3στοJ αντικατ#στασηJ 1 και νικελD@ατοJ των @παρDν ορο4ε2ναι υψηλ3. Τα #το@α που γυ@ν#ζονται στο χDρο ε2χαν στε2λει -3πωJ @αJ ενη@0ρωσαν- α2τη@α προJ

Τι λ0νε οι πολ2τεJ που αθλο4νται στο γυ@νατ1ριο Τα #το@α που αθλο4νται σε καθη@εριν1 β#ση τ3νισαν στα ‘‘Ευρυτανικ# Ν0α’’, πωJ δεν επιθυ@ο4ν να κλε2σει το

Πρωτάθληµα Ευρυτανίας (Α’ Ε.Π.Σ.Ν.)

υρ υτ α

υπογρ#@@ισε ο αρ@3διοJ αντιδ1@αρχοJ και αν0φερε στη συν0χεια λ0γονταJ χαρακτηριστικ#: «Ε2@αστε στη διαδικασ2α αναζ1τηση οργ#νων, @ε πιστοπο2ηση ISO, κατ#λληλων για τ0τοιου ε2δουJ υπα2θρια αθλητικ# π#ρκα. Ερευνο4@ε 3λεJ τιJ παρα@0τρουJ, οικονο@ικ0J, νο@ικ0J κ.#. και ελπ2ζου@ε πωJ @0σα στο Καλοκα2ρι θα 0χου@ε θετικ0J εξελ2ξειJ…». Αναφορικ#, @ε το θ0@α τηJ συντ1ρησηJ η πλευρ# του 1@ου δ1λωσε πωJ 0χουν δρο@ολογηθε2 οι εξελ2ξειJ και @αζ2 @ε την συντ1ρηση 3λων των υπ3λοιπων εγκαταστ#σεων, θα γ2νουν οι διορθωτικ0J εν0ργειεJ και στο γυ@ναστ1ριο βαρDν

τα Κρ4βουν κινδ4νουJ . ηJ ασ @ν γ4 εκ να 3ργα

* 2 1 Γ κ ο λ: Κ ω σ τ ο 4 λ α J (,γραφα)

* 13 Γκολ:Μ#κκαJ Κ. (Κρ0ντη) * 11 Γκολ: Γεωργι#δηJ (,γραφα) * 9 Γκολ: Καλ4βαJ Κ. (,γραφα), Τ4@παJ (Ραπτ3πουλο/ Κρ0ντη) * 8 Γκολ: ΣαNτηJ, Σιταρ#J (Μυρ2κη)

Βαθ@ολογ2εJ

Ε

το 1@ο φωτισ@ο4 του Σταδ2ου. Μετ# την ολοκλ1ρωση τηJ γυ@ναστικ1J @ε β#ρη, ορισ@0νοι χαλαρDνουν κ#νονταJ τζ3κινγκ στην περ2@ετρο του Σταδ2ου, 3@ωJ αυτ3 δεν ε2ναι εφικτ3 3ταν δεν υπ#ρχουν προβολε2J στο γ1πεδο. εν υπ1ρξε κα@2α εξ0λιξη π#νω σε αυτ3 το θ0@α, ενD και οι οπο2εJ εργασιεJ ε2χαν ξεκ2νησαν @ε τη @εταφορ# προβολ0ων απ3 απ3 το Αθλητικ3 Κ0ντρο στα@#τησαν στη @0ση.

Θ0ση Αντιδη@#ρχου κ. Κλεο@0νη Λ#ππα Ο αντιδ1@αρχοJ Κλεο@0νηJ Λ#ππαJ @ιλDνταJ στα Ευρυτανικ# Ν0α τ3νισε πωJ ο 1@οJ δεν 0χει δικα2ω@α να δη@ιουργ1σει 0να ολοκληρω@0νο γυ@ναστ1ριο, 3σον αφορ# τη δο@1 και τη λειτουργ2α του. «Χρει#ζεται να ε2ναι κ#ποιοι γυ@ναστ0J παρ3ντεJ και ε@ε2J σα 1@οJ δεν @πορο4@ε να τουJ προλ#βου@ε…»,

νι κά

Σε # σχη@ η, αν 3χι , και αποκαρδι ωτικ1 κατ#σταση ε2 ναι το γυ@ναστ1ριο βαρDν του Κλ ει στο4 Γυ@να στηρ2ου του 1@ου Καρπενησ2ου.

mo

Ν Ε

Ρεπορτάζ

qz

Περιφερειακό (4ος όµιλος)


bcd ef

a

Sport

qz

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ3ρτη 22 ΦεβρουαρCου 2012 / ΣελCδα 23

µονότερµα...

Αθλητικο Φκελοι του Λπρου Κολοκτσιου Πτερ Σλτον

Ν Ε

ΘεοE”: αριΤο περιβDητο “χAρι του ΜαραντDνα. ο ι3 δεξ και στερ3 ο ΣCλτον

Ο ΠCτερ ΣCλτον Qε τη φα α[ γλC Αγ B[ νικ Εθ τη[ νAλα

Ε

74 (286 εQφανCσει[ και Aνα γκολ). ΝτεQποEτο Aκανε το Μ3ιο του 1966 σε παιχνCδι απAναντι στην =βερτον. ΕπDQενο[ σταθQD[ τη[ καριAρα[, Qε 375.000 λCρε[ (ποσD ρεκDρ για τερQατοφEλακα) Bταν η ΣτDουκ ΣCτι (1197477) Qε 110 συQQετοχA[ και Qε 250.000λCρε[ η ΝDτιγχαQ ΦDρεστ (11977-82, 202 συQQετοχA[). ΑκολοEθησαν στη συνAχεια οι: Σαουθ3Qπτον (1198287, 188 συQQετοχA[), ΝτAρ92, 175 Qπι Κ3ουντι (11987-9 συQQετοχA[), ΠλCQουθ (1199295, 34 συQQετοχA[), ΓουCQπλεντον (11995), ΜπDλτον (11995, 1 συQQετοχB), ΚDβε96, παCχτη[-προντρι (11995-9 πονητB[), ΓουAστ ΧαQ (11996) 97, 9 και ΛAιτον @ριεντ (11996-9 συQQετοχA[. ΣαφU[, πιο σηQαντικB Bταν η καριAρα που διAγραψε στη ΝDτιγχαQ ΦDρεστ του Μπρ3ιαν Κλ3φ, Qε την οποCα κατAκτησε Aνα Πρωτ3θληQα Τσ3Qπιονσιπ (δεEτερη κατηγορCα στην

ΣCλτον - στιγQA[ * =φτασε Qεν τι[ 1000 εQφανCσει[, DQω[ δεν 3ντεξε για πολE ακDQα, καθU[ σταQ3τησε στι[ 1005, αλλ3 Aτσι και αλλιU[ εCναι ο <γγλο[ ποδοσφαιριστB[ Qε του[ περισσDτερου[ αγUνε[. Ο ΣCλτον αποσEρθηκε Dταν Bταν 41 ετUν και αργDτερα δBλωσε πω[ αισθανDταν Dτι θα QποροEσε να συνεχCσει να αγωνCζεται περισσDτερο. Πιο πCσω του εCναι ο ΤDνι Φορντ Qε 931 αγUνε[ QAχρι το 2001 σε QικροQεσαCε[ οQ3δε[ τη[ πρUτη[ και τη[ δεEτερη[ κατηγορCα[. * Ο ΠCτερ ΣCλτον εCναι αναQφCβολα Aνα[ απD του[ κορυφαCου[ τερQατοφEλακε[ στην ιστορCα του αγγλικοE ποδοσφαCρου και πρUτο[ σε συQQετοχA[ στην ΕθνικB οQ3δα, φτ3νοντα[ τι[ 125 ω[ το 1990. Μ3λιστα 3ργησε πολE να συQQετ3-

Μ3λιστα ο αφιονισQAνο[ εκεCνη την ηQAρα ΝτιAγκο πAτυχε Aνα καταπληκτικD δεEτερο γκολ, Cσω[ το καλEτερο Dλων των εποχUν, Dταν περν3ει Dλου[ του[ αντιπ3λου[ του και QαζC και τον ΣCλτον, πριν στεCλει τη Qπ3λα στα αγγλικ3 δCχτυα. Για του[ ΑργεντινοE[ αυτB Bταν η απ3ντηση στου[ <γγλου[ για την Bττα στον πDλεQο των ΦDκλαντ, τAσσερα χρDνια νωρCτερα. * =χει υποπAσει DQω[ και σε δEο γκ3φε[ οι οποCε[ Aχουν QεCνει στην ιστορCα: η QCα σε Qατ[ τη[ ΑγγλCα[ Qε την ΠολωνCα (1-1) για τα προκριQατικ3 του Μουντι3λ 1974, Dπου ο 24χρονο[ τDτε ΣCλτον στ3θηκε QοιραCο[ καθU[ δεν κατ3φερε να σταQατBσει το ασθενικD σουτ του ΝτοQ3ρσκι που σBQανε και τον αποκλεισQD τη[ ΑγγλCα[ και η 3λλη στο παιχνCδι ΙταλCα-ΑγγλCα για την τρCτη θAση του ΠαγκοσQCου κυπAλου 1990, Dπου ο ΡοQπAρτο Μπ3τζιο Aκλεψε τη Qπ3λα απD τον ΣCλτον που δεν εCχε καταλ3βει την παρουσCα του για να γCνει στην εξAλιξη τη[ φ3ση[ το 1-0. * Στο ΜουσεCο τη[ Μαντ3Q ΤισD φιλοξενεCται Aνα κAρινο οQοCωQ3 του, Aχει ψηφιστεC ω[ κορυφαCο[ τη[ χρονι3[ στην ΑγγλCα για τη 78, ενU απD το χρονι3 1977-7 2002 ανBκει στο Hall of Fame τη[ ΑγγλCα[. * ΥπBρξε Aνα[ εξαιρετικD[ τερQατοφEλακα[, που διAθετε εκπληκτικ3 ρεφλAξ και QοναδικA[ επεQβ3σει[ εCτε στι[ δυο γωνCε[ χαQηλ3 εCτε στα ψηλ3. ΤερQατοφEλακα[ απD του[ καλEτερου[ στο κDσQο[, ευκCνητο[ και γρBγορο[, Qε σπ3νια αθλητικ3 προσDντα και καλB αCσθηση του χUρου Bταν ο <γγλο[ ΠCτερ ΣCλτον.

Στην ΠεριφερειακB οQ3δα του 6ου ΟQCλου, Dπου προπονητB[ εCναι ο ΓιUργο[ Φ3Qελο[, συQπεριλαQβ3νονται και τAσσερι[ Ευρυτ3νε[ οι οποCε[ ξεχUρισαν στην προκριQατικB φ3ση. ΣυγκεκριQAνα, απD την οQ3δα των ΠαCδων επιλAχτηκαν οι: ΚUστα[ ΧρυσαφDπουλο[, που αγωνCζεται στην ΚρAντη και ο <ρη[ Σιταρ3[ που αγωνCζεται στα <γραφα , ενU απD την οQ3δα ΝAων οι: <γγελο[ ΠαχB[, ποδοσφαιριστB[ τη[ ΜυρCκη[ και ΛεωνCδα[ ΚDγια[, ποδοσφαιριστB[ των Αγρ3φων. Το πρDγραQQα περιλαQβ3νει τρει[ προπονBσει[ στι[ Aδρε[ των δυο αντιπ3λων τη[ ΕυρυτανCα[, που προκρCθηκαν: ΦραντζB ΦθιUτιδα[ (20/2, 15.30 και 17.30 αντCστοιχα), ΟρχοQενD ΒοιωτCα (28 ΦεβρουαρCου Qε τη διεξαγωγB φιλικUν Qε τι[ οQ3δε[ ΝAων και παCδων ΛεβαδειακοE) και 5 ΜαρτCου. Του[ Ευρυτ3νε[ ποδοσφαιριστA[ συνDδεψαν στο ΦραντζB o προπονητB[ ΝAων Γι3ννη[ Φλωρ3κη[, ο γραQQατAα[ τη[ ΕΠΣ #ιονEση[ ΒονDρτα[, αλλ3 και ο προπονητB[ τη[ ΜυρCκη[ ΒασCλη[ ΦοEκα[. ΑπουσCαζε ο ΚUστα[ ΧρυσαφDπουλο[, που ταλαιπωρεCται απD Qια Cωση και Aτσι τη θAση του κ3λυψε αιφνιδCω[ ο ΒαγγAλη[ ΑθανασDπουλο[, ο οποCο[ Q3λιστα εCχε πολE καλB παρουσCα, ενU πAτυχε και Aνα γκολ. #εν Aχει διευκρινιστεC ακDQα τι θα γCνει Qε το θAQα των δυο ταλαντοEχων νAων.

νι κά

σχει σε τελικB φ3ση ΠαγκοσQCου ΚυπAλλου, καθU[ Aφτασε στα 32 για να πραγQατοποιBσει την πρUτη του συQQετοχB, που DQω[ δεν Bταν η τελευταCα. ΠBρε QAρο[ σε τρCα Μουντι3λ (11982, 1986, 1990) κ3νοντα[ 17 εQφανCσει[ σε Qατ[ τη[ τελικB[ φ3ση[ και κατAχει το ρεκDρ (QαζC Qε τον Γ3λλο τερQατοφEλακα ΦαQπι3ν ΜπαρτAζ), των 10 αγUνων χωρC[ να δεχτεC γκολ!! Το ντεQποEτο του Qε την ΕθνικB ΑγγλCα[ το Aκανε εναντCον τη[ ΑνατολικB[ ΓερQανCα[ (3-1) το ΝοAQβριο του 1970. * 2στDσο υπ3ρχουν και αναQνBσει[ απD την ΕθνικB που τον πληγUνουν, Dπω[ το περιβDητο Qατ[ Qε την ΑργεντινB για τα προηQιτελικ3, στο Μουντι3λ του 1986 στο ΜεξικD. Η στιγQB που ο ΜαραντDνα πηδ3ει πιο ψηλ3 απD τον ΣCλτον και Qε το χAρι πετυχαCνει το γκολ, στοιχειUνει ακDQα τον ΣCλτον! Παρ3 τι[ διαQαρτυρCε[ ολDκληρη[ τη[ αγγλικB[ οQ3δα[, ο ΤυνBσιο[ διαιτητB[ κατακυρUνει το γκολ και ο ΜαραντDνα λCγο αργDτερα αναφAρεται στο «χAρι του ΘεοE»! «=χουν περ3σει 25 χρDνια DQω[ για QAνα ο ΜαραντDνα παραQAνει κλAφτη[. Κατ3 τη γνUQη Qου ο ΠCτερ ΣCλτον θα Aπρεπε να Aκανε καλEτερη Aξοδο και να του Aπαιρνε το κεφ3λι σε εκεCνη τη φ3ση για να Qη σκορ3ρει», Aγραψε χαρακτηριστικ3 ο ΠCτερ Ριντ, Aνα[ απD του[ <γγλου[ διεθνεC[ που Aπεσαν "θEQατα" τη[ καπατσοσEνη[ του "ΠCQπε Ντ' @ρο". Ο Ριντ, DQω[, αργDτερα, σε Qια εκποQπB φCλησε το χAρι του ΜαραντDνα, πρ3ξη που προκ3λεσε σ3λο στην ΑγγλCα.

υρ υτ α

Ο ΣCλτον στα γBπεδα Ο ΣCλτον διAγραψε σπουδαCα καριAρα σε συλλογικD επCπεδο οQ3δων. ΓεννBθηκε στο ΛAστερ και Aπαιξε στην τοπικB οQ3δα απD το 1966-

ΑγγλCα), 1 Λιγκ καπ (11978: 10 τη ΛCβερπουλ του ΚAνι ΝταγκλC[), δEο συνεχDQενα ΚEπελλα ΠρωταθλητριUν (ο πρDγονο[ του Τσ3Qπιον[ Λιγκ) το 1979 και το 1980 και Aνα ΣοEπερ καπ ΕυρUπη[ (11979: 1-0 εντD[ και 1-1 εκτD[ την ΜπαρτσελDνα). * 1979 (ΚEπελλα ΠρωταθλητριUν): Στο δρDQο για τον τελικD η θρυλικB ΝDτιγχαQ απAκλεισε διασEροντα[ Qε συνολικD σκορ 7-2 (5-1, 2-1) την ΑΕΚ και ακολοEθησαν η ΕλβετικB ΓκρασχDπερ[ (4-1, 1-1) και η ΓερQανικB ΚολωνCα (3-3, 1-0), ενU πBρε το τρDπαιο επικρατUντα[ τη[ ΣουηδικB[ Μ3λQε Qε σκDρερ του QοναδικοE τAρQατο[ τον ΤρεβDρ Φρ3νσι[. * 1980 (ΚEπελλα ΠρωταθλητριUν): Η ΝDτιγχαQ ΦDρεστ Aφτασε χωρC[ προβλBQατα QAχρι τα ηQιτελικ3, προσπερνUντα[ τι[: ΣουηδικB ΕστAρ (2-0, 1-1), ΡουQανικB <ρτζε[ (2-0, 2-1) και ΓερQανικB ΝτιναQD ΒερολCνου (0-1, 3-1). <φησε εκτD[ τελικοE τον θρυλικD <γιαξ (20, 0-1), ενU κατAκτησε εκ Τζον νAου το κEπελλο Qε 1-0 (Τ ΡDQπερτσον) επC του ΓερQανικοE ΑQβοEργου. ΕCναι χαρακτηριστικD πω[ ο τελικD[ διεξBχθη στο Σαντι3γκο ΜπερναQπAου, Aδρα τη[ Ρε3λ, την οQ3δα δηλαδB που 3φησαν εκτD[ τελικοE οι ΓερQανοC.

Αναβ3λλεται ο αγUνα[ κυπAλλου <γραφα-ΜυρCκη τη[ ηQιτελικB[ φ3ση[ του ΚυπAλλου ΕΠΣ ΕυρυτανCα[, που Bταν να πραγQατοποιηθεC τι[ 22 ΦεβρουαρCου, επειδB την Cδια ηQAρα εCχε αρχικ3 οριστεC το παιχνCδι ΑΠΟΚ-ΑQπελωνιακD[ για την 14η αγωνιστικB του ΠεριφερειακοE ΠρωταθλBQατο[. @Qω[, η ακαταλληλDτητα του ΕθνικοE σταδCου QετAθεσε τον αγUνα του ΒελουχCου Qια εβδοQ3δα αργDτερα (29/2) και κατ3 συνAπεια αναβ3λλεται και ο δεEτερο[ ηQιτελικD[ κυπAλλου ΕΠΣ ΕυρυτανCα[ ΑΠΟΚ-ΚρAντη, που Bταν προγραQQατισQAνο[ για την Cδια ηQAρα

Α

«Ο … 1000αρη»

=να[ σπουδαCο[ τερQατοφEλακα[ απD του[ σπουδαιDτερου[ στο παγκDσQιο ποδοσφαιρικD στερAωQα συQπλBρωσε σε ηλικCα 47 ετUν τι[ 1000 εQφανCσει[. Ο <γγλο[ ΠCτερ ΣCλτον γεννηQAνο[ στι[ 18 ΣεπτεQβρCου του 1949 και θρEλο[ τη[ ΝDτιγχαQ ΦDρεστ Aχει καταρρCψει πολλ3 ρεκDρ στο αγγλικD ποδDσφαιρο και σταQ3τησε το ποδDσφαιρο σε ηλικCα 48 ετUν και αρκετUν ηQερUν!!

mo

Την πρωτοχρονι3τικη πCτα τη[ Aκοψε η οQ3δα του ΑΠΟΚ το Σ3ββατο 18 ΦεβρουαρCου σε γνωστB ταβAρνα του ΚαρπενησCου. Το παρDν στην εκδBλωση Aδωσαν οι ποδοσφαιριστA[ του συλλDγου και το διοικητικD συQβοEλιο: ΓκορDγια[ ΝCκο[ (ΠρDεδρο[), ΧρBστο[ ΓιαννCτσαρη[ (ΓενικD[ αρχηγD[) και Νικολ3ου ΣωτBρη[ και Μ3κκα[ ΒαγγAλη[ (QAλη), αλλ3 και ο προπονητB[ ΣερQπAση[ ΠαEλο[. ΕπCση[, στην εκδBλωση παρευρAθησαν και οι: ΤσιοEνη[ ΑριστεCδη[ (διετAλεσε στο παρελθDν ΠρDεδρο[ του ΒελουχCου), ΓαλανD[ Π3νο[ (ποδοσφαιριστB[ των Αγρ3φων και QAχρι πAρσι παCχτη[ του ΑΠΟΚ), αλλ3 και ο Φλωρ3κη[ ΧριστDφορο[ (χορηγD[ τη[ οQ3δα[). Την ΕΠΣ ΕυρυτανCα[ εκπροσUπησαν ο ΠεταροEδη[ #ηQBτρη[ (ΠρDεδρο[) και ο ΒονDρτα[ #ιονEση[ (ΓραQQατAα[ ΕΠΣ ΕυρυτανCα[). Το φλουρC Aπεσε στον 18χρονο QεσοεπιθετικD του ΑΠΟΚ ΑλAξανδρο ΓενιτσαρDπουλο, ο οποCο[ κAρδισε Aνα κινητD i-pod τελευταCα[ τεχνολογCα[ * ΑCσθηση και αφορQB για θετικ3, σαφU[, σχDλια Aδωσε το ποσD των 100.000 ευρU που κAρδισε ο ΧρBστο[ ΓιαννCτσαρη[ σε τυχερD παιχνCδι και συγκεκριQAνα στον 6ο διαγωνισQD του ΠροπD (15-16 ΦεβρουαρCου). Η νικBτρια στBλη παCχτηκε Qε 6 QDλι[ διπλA[, κDστισε 32 ευρU και του απAφερε 88.000 ευρU καθαρ3. ΠολE δEσκολα παιχνCδια που αναQAνεται να κρCνουν εν πολλοC[ την παραQονB στο ΠεριφερειακD Πρωτ3θληQα καλεCται να δUσει ο ΠυργετD[. ΣυγκεκριQAνα και Qετ3 την Bττα απD την ΕλασσDνα, καλεCται να αντιQετωπCσει κατ3 σειρ3 τον ΑγρDτη ΛιανοκλαδCου (εντD[), τον ΑQπελωνιακD (εκτD[) και την ΑναγAννηση ΚαρδCτσα[ (εντD[). Στα θετικ3 συγκαταλAγονται οι «πολCτε[» πλAον ΤσατσαλCδη[ και ΖαφειρCου, που απολEθηκαν απD το στρατD, ενU στα αρνητικ3 για του[ «βυσσινC» εCναι οι απουσCε[ των ΠροβCδα, Τριτ3ρη, ΜαντζαφοEλη και Μπαταβ3νη.

ΣBQερα, Τετ3ρτη 22 ΦεβρουαρCου 2012, στο κλειστD γυQναστBριο Qπ3σκετ του δBQου ΚαρπενησCου, θα πραγQατοποιηθοEν QαθητικοC αγUνε[ πρωτοβ3θQια[ εκπαCδευση[. Οι αγUνε[ καλαθοσφαCριση[, στου[ οποCου[ θα διαγωνιστοEν οι QαθητA[ των δηQοτικUν σχολεCων, Aχουν προγραQQατιστεC να ξεκινBσουν στι[ 9.30 το πρωC. Ο #ηQBτρη[ ΤEQπα[ αναρρUνει απD το τροχαCο ατEχηQα που εCχε την περασQAνη εβδοQ3δα, λCγο Aξω απD το ΑγρCνιο. ΠλAον, κ3νει φυσιοθεραπεCε[ στη QAση και ασκBσει[ στον αγκUνα, Dπου υπAστη ρ3γισQα και Dπω[ δηλUνει ο Cδιο[ ανυποQονεC να επιστρAψει το ταχEτερο δυνατD στην ενεργD δρ3ση.


Ρεπορτάζ Αγνε υψηλο επιπ δου Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ7ρτη 22 ΦεβρουαρFου 2012 / ΣελFδα 24

σηTαι7κι και κατρακHλησε, ευτυχX^, χωρF^ να τραυTατιστεF. 6στGσο, το ΧιονοδροTικG ΚDντρο ΚαρπενησFου αποδεFχτηκε …γοHρικο για 6 αθλητD^, οι οποFοι πDτυχαν ατοTικD^ επιδGσει^ στου^ αγXνε^ του ΣαββατοκHριακου, εκφρ7ζοντα^ Dτσι την επιθυTFα του^ να επισκεφτοHν ξαν7 το ΒελοHχι, ακGTη και για TελλοντικD^ προπονEσει^.

…δι7κριση και για το ΧιονοδροTικG ΚDντρο Τα σχGλια που απDσπασε η διοργ7νωση απG συTTετDχοντε^, αλλ7 και επισκDπτε^ Eταν απολHτω^ θετικ7. "Η χιονοδροTFα στην Ελλ7δα Dχει ανDβει επFπεδο", δEλωσε ο ΣDρβο^ τεχνικG^ εκπρGσωπο^ τη^

FIS, Marinkovic Stevan, ο οποFο^ DTεινε απGλυτα ευχαριστηTDνο^ απG την Gλη διοργ7νωση, αλλ7 και απG το "αλπικG ΒελοHχι", Gπω^ το χαρακτEρισε. Οι προσπ7θειε^ για τον 7Tεσο αποχιονισTG του δρGTου, καθX^ και η εθελοντικE προσφορ7 εργαζοTDνων του δETου, παλαιT7χων χιονοδρGTων κ.α., συντDλεσε Gχι TGνο στην διεξαγωγE των αγXνων, αλλ7 και την 7ψογη ολοκλEρωσE του^. Ο ΕλληνικG^ ΟρειβατικG^ ΣHλλογο^ (ΕΟΣ) ΚαρπενησFου ευχαριστεF Gλου^ Gσοι συντDλεσαν στην πραγTατοποFηση του τουρνου7 και συγκεκριTDνα την ΠεριφDρεια, τον δETο ΚαρπενησFου, το ΧιονοδροTι-

κG ΚDντρο Α.Ε., καθX^ και του^ χειριστD^ και υπαλλEλου^ του ΚDντρου, το ΕΚΑΒ και του^ γιατροH^ των αγXνων, την ΑΛΑΚ, τον ΚυνηγετικG ΣHλλογο και τον ΕTπορικG ΣHλλογο ΚαρπενησFου, το ΕπιTελητEριο, καθX^ και τα TDλη, αλλ7 και του^ φFλου^ του ΕΟΣ.

Α

Την ΚυριακE, για ακGTα Tια φορ7 η τHχη δεν Eταν TαζF του. Ο ΑντωνFου δεν κατ7φερε να ολοκληρXσει τον πρXτο γHρο και Dτσι δεν TπGρεσε να διεκδικEσει κ7ποια θDση στην τρι7δα. ΕπGTενο^ στGχο^ του εFναι το ΠαγκGσTιο Πρωτ7θληTα ΕφEβων, το οποFο θα πραγTατοποιηθεF στο Ροκασ7ρο τη^ ΙταλFα^, απG τι^ 27 ΦεβρουαρFου Dω^ τι^ 11 ΜαρτFου 2012. ΠρGκειται για τη σπουδαιGτερη διοργ7νωση, για την οποFα θα προσπαθEσει «για G,τι καλHτερο», Gπω^ δEλωσε χαρακτηριστικ7 και ο

Fδιο^. …και τα απρGοπτα ΕντωTεταξH, δεν Dλειψαν και τα TικροατυχETατα. Στου^ αγXνε^ του Σαββ7του, ο αθλητE^ του συλλGγου ΘεσσαλονFκη^, 'ηTEτρη^ Μπ7κα^, τραυTατFστηκε στο δεξF του χDρι κατ7 την κατ7βασE του, Tε αποτDλεσTα να διακοTιστεF Tε ασθενοφGρο στο ΝοσοκοTεFο ΚαρπενησFου, Gπου διαπιστXθηκε πω^ υπDστη δι7στρεTTα στον δεξF αγκXνα. Μια δυσ7ρεστη εξDλιξη επιφHλασσε ο αγXνα^ του Σαββ7του και για τον αθλητE Juan Bertani. Ο ΑργεντινG^ χιονοδρGTο^ Dπεσε στην προσπ7θει7 του να πετHχει τον καλHτερο χρGνο, Gταν περFπου στα TDσα τη^ διαδροTE^, χτHπησε σε

ΧορηγG^ επικοινωνFα^ Eταν τα Ευρυτανικ7 ΝDα», τα οποFα κατD«Ε γραψαν καρD-καρD τι^ καταβ7σει^ των χιονοδρGTων, καθX^ και τα TικροατυχETατα, τα οποFα συνDβησαν κατ7 τη δι7ρκεια των αγXνων. ΠλοHσιο φωτογραφικG υλικG, καθX^ και βFντεο, TποροHν οι ενδιαφερGTενοι να βρουν στην ανανεωTDνη σελFδα τη^ εφηTερFδα^ www.evrytanika.gr.

Ν Ε

συνDχεια απG τη σελFδα 16

συνDχεια απG τη σελFδα 13

Ε

υρ υτ α

ΕπFση^, την Xρα που οι ραγδαFε^ πολιτικD^ εξελFξει^ συγκλGνιζαν την Ελλ7δα, ολGκληρο^ ο νοTG^ Eταν αποκλεισTDνο^ απG την ενηTDρωση, αφοH λGγω βλ7βη^ στο σHστηTα τη^ 'ΕΗ δεν εξDπεTπε κανDνα καν7λι, οHτε πανελλαδικE^, οHτε τοπικE^ εTβDλεια^. ΣHTφωνα Tε πληροφορFε^ των «ΕυρυτανικXν ΝDων», εFχαν σπ7σει κολXνε^ τη^ 'ΕΗ κοντ7 στο Πυροφυλ7κιο στο ΚρFκελλο και τα συνεργεFα τη^ 'ΕΗ, λGγω των καιρικXν συνθηκXν και των αποκλεισTDνων δρGTων, δεν TποροHσαν να προσεγγFσουν για να επιδιορθXσουν τη βλ7βη. ΜGνη πηγE ενηTDρωση^ Eταν το διαδFκτυο. CTω^, πρDπει να επισηT7νουTε την Dλλειψη των απαραFτητων υποδοTXν, αφοH πολλ7 χωρι7 δεν Dχουν ακGTα πρGσβαση οHτε σε αυτE την πηγE πληροφGρηση^. Οι πολιτικοF φορεF^ του τGπου, λαTβ7νοντα^ Gλα τα παραπ7νω υπGψη, θα Dπρεπε να αναλ7βουν Gλε^ τι^ απαραFτητε^ πρωτοβουλFε^ για την αντιTετXπιση των καFριων ζητηT7των επιβFωση^ των κατοFκων του νοTοH και Gχι να αρDσκονται στι^ προφορικD^ διαβεβαιXσει^ και στι^ αφηρηTDνε^ Dννοιε^ τη^ Αν7πτυξη^ και τη^ ΑνταγωνιστικGτητα^ που ουδεTFα σχDση Dχουν Tε την πραγTατικE καθηTερινGτητα τη^ ΕυρυτανFα^.

νι κά

Οι 15 η ρε που «λ γισαν» την Ευρυταν α

ΧΙΟΝΟ'ΡΟΜΙΚΟ @νοιξε το ΧιονοδροTικG, Tετ7 τον 15ηTερο αποκλεισTG Ο δρGTο^ για το ΧιονοδροTικG ΚDντρο παρDTεινε κλειστG^ για περισσGτερο απG 15 ηTDρε^, ενX το Hψο^ του χιονιοH στα πρανE ξεπερνοHσε ακGTη και τα 7 TDτρα. Cπω^ ανDφερε και ο ΒασFλη^ ΚαραTπ7^ «Η αρTοδιGτητα του συγκεκριTDνου δρGTου, ανEκει στο ΧιονοδροTικG ΚDντρο ΚαρπενησFου, του οποFου διευθHνων σHTβουλο^

εFναι ο κ. ΚαTαρDτσο^. Η ΠεριφερειακE ΕνGτητα ΕυρυτανFα^, στην οποFα ανEκει το ΚDντρο, Dχει τη TεγαλHτερη ευθHνη να ανταποκριθεF σε G,τι ζητηθεF απG το ΧιονοδροTικG και αυτG Dγινε». ΑπG το πρωF τη^ ΚυριακE^ 12 ΦεβρουαρFου 2012 γFνονταν συνεχεF^ προσπ7θειε^ να ανοFξει ο δρGTο^. Τα 2 εκχιονιστικ7, Tε χειριστD^ του^ κ.κ. ΝFκο ΚαTαρDτσο και ΚXστα ΤσοHTα, και τα δHο ρατρ7κ, Tε χειριστD^ του^ κ.κ. ΘεGδωρο Γραβ7νη και Λ7Tπρο Χειλ7, επεχεFρησαν σε συνθEκε^ απGλυτα επικFνδυνε^ να φτ7σουν στι^ εγκαταστ7σει^ του ΧιονοδροTικοH. Η προσπ7θεια, GTω^, εγκαταλεFφθηκε 100 TDτρα πριν τι^ εγκαταστ7σει^, αφοH εκεF το Hψο^ του χιονιοH ξεπερνοHσε τα 12 TDτρα. Οι προσπ7θειε^ συνεχFστηκαν και τη 'ευτDρα 13 ΦεβρουαρFου και οι εργασFε^ προχXρησαν αρκετ7, Tε αποτDλεσTα τελικ7 να ανοιχτεF ο δρGTο^. 6στGσο, ο δρGTο^ για το Χιο-

να ανοFε^ προσπ7θειε^ για ο ΚαρΑΡΙΣΤΕΡΑ. ΑπDλπιδ ντρ ΚD το ΧιονοδροTικG ξει ο δρGTο^ για ρε^ ηTDλη Gκ ολ 15 G απ Tετ7 πενησFου. Τελικ7, 'ΕΞΙΑ. Στην απεγκλωβFστηκε. ρε^ το ΒελοHχι... ν, αφοH για φω ρ7 Αγ ^ Tο ο δE αποTGνωση και Tειναν για ρD πα οι GT κετοF δρ πολλD^ ηTDρε^ αρ πτωση^. νG χιο ^ συνεχGTενη^ κλειστοF, λGγω τη

νοδροTικG ΚDντρο ξαναDκλεισε την ΤρFτη 14 ΦεβρουαρFου 2012, αφοH στο σηTεFο επικρατοHσε πυκνE οTFχλη και η χιονGπτωση συνεχιζGταν. Τα TηχανETατα, TDχρι και το πρωF του Σαββ7του 18 ΦεβρουαρFου 2012, εFχαν “π7ρει φωτι7” και οι χειριστD^ Dδιναν πραγTατικE T7χη Xστε να ανοFξει ο δρGTο^ και να διεξαχθοHν και οι προγραTTατισTDνοι διεθνεF^ αγXνε^ σκι. Ο αντιπεριφερει7ρχη^ ΕυρυτανFα^ κ. ΒασFλη^ ΚαραTπ7^ δEλωσε χαρακτηριστικ7 «Τη TFα ηTDρα Eταν ανοιχτG και τη δεHτερη αναγκαζGTασταν, λGγω του αDρα και τη^ χιονGπτωση^, να ξεκινEσουTε απG την αρχE τον αποχιονισTG». Το πιο δHσκολο κοTT7τι των εργασιXν δι7νοιξη^ του δρGTου Eταν απG τη θDση «ΤεχνικG», αρκετ7 πιο κ7τω απG τι^ κεραFε^. Τελικ7, το πρωF του Σαββ7του, οι χειριστD^ των TηχανηT7των, Tε σHTTαχο τον βελτιωTDνο καιρG και Tετ7 την υπερ7νθρωπη προσπ7θεια, κατ7φεραν να αποκαταστEσουν την

πρGσβαση προ^ τι^ εγκαταστ7σει^ και οι αγXνε^ πραγTατοποιEθηκαν Tε Tεγ7λη επιτυχFα, συγκεντρXνοντα^ το ενδιαφDρον του κοινοH. ΒDβαια, οι προγραTTατισTDνε^ για την ΠαρασκευE 17 ΦεβρουαρFου προπονEσει^ των αθλητXν στον χXρο του ΧιονοδροTικοH αναβλEθηκαν. Ο κ. ΚαραTπ7^, TιλXντα^ στα Ευρυτανικ7 ΝDα» για την επιχεF«Ε ρηση δι7νοιξη^ δρGTου στο ΧιονοδροTικG, σηTεFωσε Gτι «Η βελτFωση του καιροH απG το βρ7δυ τη^ ΠDTπτη^ Tα^ Dδωσε την ευκαιρFα, συντονισTDνα, Tε Gλη τη δHναTη των TηχανηT7των που διαθDτει το ΧιονοδροTικG ΚDντρο και η ΠεριφερειακE ΕνGτητα ΕυρυτανFα^, να δXσουTε, πιστεHω, τη βDλτιστη λHση. ΠλDον δεν υπ7ρχει κανDνα πρGβληTα, ενX και οι αγXνε^ που εFχαν προγραTTατιστεF για το ΣαββατοκHριακο διεξEχθησαν κανονικ7. Να σηTειXσω πω^ εTεF^ θα εFTαστε 24 Xρε^ το 24ωρο στι^ επ7λξει^, οHτω^ Xστε να Tην δηTιουργηθεF κα-

νDνα πρGβληTα». ΑτHχηTα Tε το εκχιονιστικG Στην προσπ7θεια GTω^ να ανοFξει ο δρGTο^ και να αποκατασταθεF η κυκλοφορFα, δεν Dλειψαν ακGTη και τα ατυχETατα. Την ΤρFτη 14 ΦεβρουαρFου 2012, το Tεγ7λο εκχιονιστικG Tηχ7νηTα του ΧιονοδροTικοH ΚDντρου βγEκε εκτG^ λειτουργFα^, ενX τραυTατFστηκε ο οδηγG^ του. Κατ7 την προσπ7θεια του αποχιονισTοH, λGγω τη^ Tεγ7λη^ ποσGτητα^ χιονιοH, αλλ7 και τη^ συνεχιζGTενη^ χιονGπτωση^ εκεFνη την ηTDρα, το Tηχ7νηTα Dγειρε και «χXθηκε» TDσα στο φρDσκο χιGνι, Tε αποτDλεσTα ο οδηγG^ του να τραυTατιστεF ελαφρ7 στο πGδι και να TεταφερθεF στο ΝοσοκοTεFο ΚαρπενησFου. Το Tηχ7νηTα υπDστη βλ7βη και TεταφDρθηκε σε συνεργεFο, αφοH απαιτεFται να τοποθετηθεF κ7ποιο ανταλλακτικG για να TπορDσει να τεθεF ξαν7 σε λειτουργFα.


Μόνιµες Στήλες

Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετHρτη 22 Φεβρουαρ[ου 2012 / Σελ[δα 25

ΠΑΙΑΓΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΙΚΗΣ ΑΓΓΗΣ

ΜεταπτυχιακH Απ\ το ακαδηjαϊκ\ Yτοt 2009 - 2010 το τjZjα προσφYρει 2 ΜεταπτυχιακH ΠρογρHjjατα Σπουδnν: 1. ΣυjβουλευτικZ στην ΕιδικZ ΑγωγZ, την Εκπα[δευση και την Υγε[α και 2. ΕιδικZ ΑγωγZ jε κατε]θυνση στην Εκπα[δευση Ατ\jων jε ΕιδικYt ΑνHγκεt. Επ[σηt, οι απ\φοιτοι του τjZjατοt jπορο]ν να κHνουν jεταπτυχιακ\ σε χnρουt \πωt η ψυχολογ[α, η συjβουλευτικZ, οι ειδικYt ανHγκεt κ.H.

• Gt ελε]θεροι επαγγελjατ[εt (ιδρ]ονταt εξειδικευjYνο νηπιαγωγε[ο Z παιδικ\ σταθj\). Σ]jφωνα jε στοιχε[α του υπουργε[ου Παιδε[αt, κατH το τελευτα[ο τρ[jηνο του 2008 στιt ΣχολικYt ΜονHδεt ΕιδικZt ΑγωγZt (Σ.Μ.Ε.Α.) απασχολο]νταν 772 αναπληρωτYt, δHσκαλοι και νηπιαγωγο[. Στο διHστηjα αυτ\ λειτουργο]σαν 205 ειδικH δηjοτικH, 135 νηπιαγωγε[α, 1995 τjZjατα Yνταξηt δηjοτικnν σχολε[ων και 420 νηπιαγωγε[ων. ΑναjYνεται εντ\t του Yτουt, η Yκδοση των Π.8. που προβλYπει ο ν\jοt 3699 του 2008 για την σ]σταση κλHδων και τη δηjιουργ[α οργανικnν θYσεων, οι οπο[εt θα καλυφθο]ν απ\ jον[jουt. Xπωt αναφYρεται στο Ν.3194/2003 στα Κ.8.Α.Υ., στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., στιt Σ.Μ.Ε.Α. και στα ΤjZjατα Rνταξηt τοποθετο]νται κατH προτεραι\τητα εκπαιδευτικο[ jε τα παρακHτω προσ\ντα και κατH την ακ\λουθη σειρH, \που εξαντλε[ται ο κατHλογοt υποψηφ[ων τηt πρnτηt περ[πτωσηt και ακολουθε[ η δε]τερη περ[πτωση και ο]τω καθεξZt: αα) πτυχ[ο τjZjατοt ειδικZt αγωγZt Πανεπιστηj[ου τηt ηjεδαπZt Z πτυχ[ο του τjZjατοt εκπαιδευτικZt και κοινωνικZt πολιτικZt, κατε]θυνσηt ατ\jων jε ειδικYt ανHγκεt του Πανεπιστηj[ου Μακεδον[αt Z αναγνωρισjYνο και ισ\τιjο τ[τλο Πανεπιστηj[ου τηt αλλοδαπZt Z τ[τλο jεταπτυχιακnν σπουδnν στην ειδικZ αγωγZ. ββ) πτυχ[ο Πανεπιστηj[ου τηt ηjεδαπZt Z αναγνωρισjYνο και ισ\τιjο τ[τλο Πανεπιστηj[ου τηt αλλοδαπZt, και jεταπτυχιακYt σπουδYt jε εξειδ[κευση σε jια κατηγορ[α ειδικnν εκπαιδευτικnν αναγκnν. γγ) πτυχ[ο Πανεπιστηj[ου τηt ηjεδαπZt Z αναγνωρισjYνο και ισ\τιjο τ[τλο Πανεπιστηj[ου τηt αλλοδαπZt και τ[τλο διετο]t jετεκπα[δευσηt στην ειδικZ αγωγZ και τριετZ υπηρεσ[α σε Σ.Μ.Ε.Α. δδ) πτυχ[ο Πανεπιστηj[ου τηt ηjεδαπZt Z αναγνωρισjYνο κα ισ\τιjο τ[τλο Πανεπιστηj[ου τηt αλλοδαπZt και σεjινHριο εξειδ[κευσηt Z επιj\ρφωσηt στην ειδικZ αγωγZ τουλHχιστον ετZσιαt διHρ-

νι κά

ΜαθZjατα Το τjZjα περιλαjβHνει στο πρ\γραjjα σπουδnν του δ]ο κατευθ]νσειt: 1. Κατε]θυνση jε το πτυχ[ο ΕιδικZt ΑγωγZt Νηπιαγωγο]. 2. Κατε]θυνση jε το πτυχ[ο ΕιδικZt ΑγωγZt 8ασκHλου. ΚHθε κατε]θυνση περιλαjβHνει τιt εjφHσειt: α) Αυτισjο], β) Μαθησιακnν 8υσκολιnν, γ) ΝοητικZt ΥστYρησηt, δ) ΠροβλZjατα ΑκοZt και ε) ΠροβλZjατα Xρασηt. Επ[σηt, το πρ\γραjjα Σπουδnν του ΤjZjατοt χωρ[ζεται στουt ακ\λουθουt κ]κλουt jαθηjHτων: 1. ΕιδικZ ΑγωγZ, 2. ΠαιδαγωγικH - Κοινωνιολογ[α, 3. Ψυχολογ[α- Γλnσσα, 4. ΘετικYt ΕπιστZjεt. Στο τjZjα τYλοt λειτουργο]ν και πYντε εργαστZρια: 1. Νευροψυχολογ[αt του Παιδιο], 2. Μαθησιακnν 8υσκολιnν, ΠροβληjHτων Λ\γου και Επικοινων[αt, 3. ΚοινωνιολογικZt ΑνHλυσηt και ΕκπαιδευτικZt ΠολιτικZt, 4. Εφαρjογnν ΤΠΕ στην ΕιδικZ ΑγωγZ, 5. Ψυχολογ[αt και Εφαρjογnν στην Εκπα[δευση. ΕνδεικτικH, jερικH απ\ τα jαθZjατα που διδHσκονται στο τjZjα ε[ναι τα ακ\λουθα: ΕιδικZ ΑγωγZ, ΑισθητικZ ΑγωγZ, Κοινωνιολογ[α, Γλωσσολογ[α, ΠαιδαγωγικZ, ΠληροφορικZ, ΜουσικZ και ΨυχοκινητικZ ΑγωγZ, Ψυχολογ[α (ΕξελικτικZ, ΚοινωνικZ, ΚλινικZ, ΕκπαιδευτικZ), Μεθοδολογ[α Rρευναt, ΕυρωπαϊκZ 8ιHσταση στην Εκπα[δευση, ΑγωγZ Υγε[αt, ΜαθησιακYt 8υσκολ[εt, ΣυναισθηjατικYt

8υσκολ[εt και ΠροβλZjατα ΣυjπεριφορHt στο Σχολε[ο, Βαρηκοyα – Κnφωση, ΝοητικZ ΥστYρηση, ΠαιδαγωγικZ τηt Rνταξηt, ΚινητικH ΠροβλZjατα και ΠολλαπλYt Αναπηρ[εt, Ψυχοφυσιολογ[α των Μαθησιακnν 8ιαταραχnν, ΕλληνικZ ΝοηjατικZ Γλnσσα, Σ]γχρονα 8ιδακτικH ΜοντYλα για ΠαιδιH jε Αυτισj\, 8εξι\τητεt ΑυτοεξυπηρYτησηt - Αυτ\νοjη 8ιαβ[ωση, Ο Κnδικαt Braille - ΚατHκτηση ΓραφZt και ΑνHγνωσηt κ.H. ΤYλοt, πρYπει να τονιστε[ η ιδια[τερη θYση που κατYχει στο πρ\γραjjα σπουδnν η πρακτικZ Hσκηση των φοιτητnν του τjZjατοt. 8ιενεργε[ται σε νηπιαγωγε[α, 8ηjοτικH Σχολε[α ΓενικZt ΑγωγZt και ΣχολικYt ΜονHδεt ΕιδικZt ΑγωγZt (Σ.Μ.Ε.Α). Η πρακτικZ Hσκηση αρχ[ζει στο τρ[το Yτοt των φοιτητnν. Περισσ\τερεt πληροφορ[εt jπορε[τε να βρε[τε στον οδηγ\ σπουδnν του τjZjατοt, jYσα απ\ την ιστοσελ[δα του.

ΕργασιακH Οι πτυχιο]χοι jπορο]ν να καλ]ψουν θYσειt εργασ[αt σε τοjε[t ανHλογα jε τιt σπουδYt και την εξειδ[κευσZ τουt. Σε ορισjYνεt \jωt περιπτnσειt η επαγγελjατικZ αποκατHσταση εξαρτHται απ\ τιt jεταπτυχιακYt σπουδYt στο αντικε[jενο του ενδιαφYροντ\t τουt. ΕνδεικτικH αναφYρεται \τι jπορο]ν να απασχοληθο]ν στον δηj\σιο και ιδιωτικ\ τοjYα: • Σε Ιδρ]jατα Φροντ[δαt Απασχ\λησηt και Περ[θαλψηt Παιδιnν jε ΕιδικYt ΑνHγκεt. • Σε σχολε[α ΕιδικZt ΑγωγZt. • Στα Νοσοκοjε[α Πα[δων.

Οι φλοι α οι Γερ ανο ΓρHφει ο Σπ]ροt Πεταρο]δηt

Να στZσουjε στο 8[στοjο το Χ[τλερ ανδριHντα; να γρHψουjε κι Yνα παν\ ΜYρκελ jαζ[ για πHντα;

Και για του λ\γου τ’ αληθYt τα ‘ναι’ τουt Zρθαν λ[γα ο Σ\ιjπλε για συjπλZρωjα θYλει την ΠαπαρZγα!

να κ\ψουjε και το φα[ η τρ\ικα αν το θYλει αν Yχανεt κHνα κιλ\ θα β\ηθαγε ΒαγγYλη

Οι φ[λοι jαt οι Γερjανο[ που θYλουν το καλ\ jαt τουt νιnθουjε στο σβYρκο jαt και \χι στο πλευρ\ jαt

Και δω θα γ[νει σ]ρραξη! Αυτ\ δεν θα περHσει! Ο]τε την Rλσα δ[νουjε ο κ\σjοt να χαλHσει!

X,τι ζητHνε κHνουjε κι αjφισβητο]ν τα πHντα jZπωt να καταργο]σαjε και τ’ \χι του σαρHντα;

και jε jεγHλη υποjονZ ακ\jα τουt κοιτHjε προτο] να jαt κλωτσZσουνε γιατ[ δεν τουt κλωτσHjε;

Τι κρ[jα τnρα ο Στροt Καν να ‘ναι παροπλισjYνοt θα ζZταγε την ΚαϊλZ jονHχα ο καηjYνοt

Να τουt περνHει απ’το jυαλ\ η φαεινZ ιδYα, να βHλουν στην ακρ\πολη, ΓερjανικZ σηjα[α;

Τnρα τι θYλουν τελικH εκε[ στην ευρωζnνη; αντHλλαγjα για δανεικH ζητHνε τον Αντnνη!

κι Yτσι θα καθαρ[ζαjε θα πα[ρναjε τη δ\ση τnρα η ΑλYκα αν Zθελε jπορο]σε να jαt σnσει!

Ε

Πτωχε]σαjε; ΣωθZκαjε; κανYναt δεν το ξYρει ο]τε τι θYλουν απ\ jαt οι φ[λοι jαt ετα[ροι

κειαt, που πραγjατοποιZθηκε απ\ ΠανεπιστZjιο τηt ηjεδαπZt και πενταετZ υπηρεσ[α σε Σ.Μ.Ε.Α. 8ιευκριν[ζουjε \τι οι απ\φοιτοι του τjZjατοt διορ[ζονται j\νο σε Σχολε[α ΕιδικZt ΑγωγZt (Σ.Ε.Α.) και \χι στη ΓενικZ Εκπα[δευση.

Α

ΠεριγραφZ ΑποστολZ του τjZjατοt ε[ναι η κατHρτιση ειδικnν επιστηj\νων που θα ασχοληθο]ν jε την εκπα[δευση ατ\jων jε αναπηρ[εt και ειδικYt εκπαιδευτικYt ανHγκεt, προετοιjασjYνων να λειτουργZσουν σε πολλαπλH περιβHλλοντα Yνταξηt στο σχολε[ο και στιt πολλαπλYt οργανωτικYt και διδακτικYt απαιτZσειt του σ]γχρονου σχολε[ου.

υρ υτ α

Πυξδα για το λλον

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΜΙΧΑΛΟΥΛΗΣ

(1ο - 2ο)

ΧρZσιjεt Πληροφορ[εt • Σ]jφωνα jε το ν\jο 3699/08 (Φ.Ε.Κ. 199, 2/10/2008) για την ΕιδικZ ΑγωγZ και Εκπα[δευση ατ\jων jε αναπηρ[α Z jε ειδικYt εκπαιδευτικYt ανHγκεt, οι απ\φοιτοι του Παιδαγωγικο] ΤjZjατοt ΕιδικZt ΑγωγZt jε κατε]θυνση Νηπιαγωγο] εντHσσονται στο Π.Ε. 61 (Νηπιαγωγnν ΕΑΕ), jε κατε]θυνση 8ασκHλου εντHσσονται στο Π.Ε. 71 (8ασκHλων ΕΑΕ) και jπορο]ν να διοριστο]ν στα νεοσυσταθYντα ΚYντρα 8ιαφοροδιHγνωσηt, 8ιHγνωσηt και ΥποστZριξηt Ειδικnν Εκπαιδευτικnν Αναγκnν (ΚΕ88Υ) και στιt ΣχολικYt ΜονHδεt EιδικZt ΑγωγZt και Εκπα[δευσηt (ΣΜΕΑΕ). • Το τjZjα ξεκ[νησε τη λειτουργ[α του το ΣεπτYjβριο του 1993. • ΠανελλZνια Rνωση Ειδικnν Παιδαγωγnν (Π.Ε.Ε.Π.), ΕφYσου 9A - ΚαλαjαριH, Τ.Κ. 55 132, Θεσσαλον[κη, Ηλ. 8ιε]θυνση: http://www.specialeducation.gr/ Περισσ\τερεt πληροφορ[εt για τα τjZjατα των Πανεπιστηj[ων - Τ.Ε.Ι. Στρατιωτικnν Σχολnν jπορε[τε να βρε[τε στο βιβλ[ο jαt «ΠΑΜΕ…ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2012». Στο βιβλ[ο παρουσιHζονται αναλυτικYt πληροφορ[εt σχετικH jε το πρ\γραjjα σπουδnν των τjηjHτων, ενδεικτικH jαθZjατα που διδHσκονται σε κHθε τjZjα, τα jεταπτυχιακH που προσφYρουν τα τjZjατα, τα επαγγελjατικH δικαιnjατα των αποφο[των, π[νακαt Στατιστικnν Στοιχε[ων jε: ΒHσειt, Αριθj\ ΕισακτYων, 8ηλnσειt τjηjHτων ωt πρnτη επιλογZ κ.H.

Ν Ε

Πανεπιστ ιο Θεσσαλ α (Βλο)

Αν πει το ναι στον Γερjαν\ υπHρχει jια ελπ[δα ΑλYκα αt τουt δισταγjο]t καν’ το για την πατρ[δα κι Hσε τη ΛιHνα αρχηγ\ να βγει το κ\jjα πρnτο για την ΕλλHδα πZγαινε στο Σ\ιjπλε ρε γαjnτο! ΑλYκα jην χασοjερHt για να σωθε[ η χnρα! και να τον παt περ[πατο σε καjιH κατηφ\ρα!...

Ο Σπ]ροt Μιχαλο]ληt ε[ναι M.Sc. Σ]jβουλοt Επαγγελjατικο] Προσανατολισjο] τηt εταιρ[αt “ORIENTUM - Σ]jβουλοι Στ αδι οδροj[αt”. Τηλ. 2106778777. e-mail: spyrosm@orientum.gr

Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 8ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ8ΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ8ΑΣ ΛΑΜΙΑ: 21/02/2012 ΑΡ. ΠΡGΤ: 18852/159 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚGΝ ΟΡGΝ Με την αριθj. Πρωτ.: 268/2011/13-01-2012, ΑΠΟΦΑΣΗ, του ΤjZjατοt ΠεριβHλλοντοt και Υδροοικονοj[αt ΠεριφερειακZt Εν\τηταt Ευρυταν[αt, εγκρ[θηκαν οι περιβαλλοντικο[ \ροι jε τα παρακHτω στοιχε[α:

Ονοjασ[α: Rγκριση Περιβαλλοντικnν Xρων του Yργου: “ΚατασκευZ σταθjο] jεταφ\ρτωσηt απορριjjHτων στο 8Zjο Καρπενησ[ου στη θYση “ΠλατανιHt” Ν. Ευρυταν[αt. Υπε]θυνοt Yργου: «8ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» , Εθν. Αντ[στασηt 1, Τηλ :22370/21015, Fax: 22370 /21057. Ο ΠΡΟΕ8ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΠΕΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ0ρτη 22 Φεβρουαρ?ου 2012 / Σελ?δα 26

Ευρυτανικ ΝΕΑ

ΡΕΑΝ

Οικ πεδα

ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο Nε σπ?τι 780 τ.N. στο ν=ο σχ=διο π@ληX. Τηλ. 6976616345. ΠΛΕΙΤΑΙ γωνιακ@ οικ@πεδο 220 τ.N. περ?που στην ΚαρπενησιRτη και ΖRτου γων?α, σε προνοNιακ> τιN>. Τηλ. 6982668160, 6978503364. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 326 τ.N. στην οδ@ Ηροδ@του 1 & ΓρηγοροποBλου, στη ΛαN?α. Τηλ. 6944476306. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 οικ@πεδα σε επαφ> 600 τ.N. =καστο, εντ@X οικισNοB στουX Κορυσχ0δεX. ιαθ=τουν οικοδοNικ> 0δεια. ΤιN>: 90.000 ευρR =καστο. Τηλ. 2237080115, 6977081490. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο εντ@X σχεδ?ου, στη Λαγκαδι0. Τηλ. 6977901496, 6945704703. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 950 τ.N., 0ρτιο & οικοδοN>σιNο, Nε απ=ραντη θ=α, στο Μεγ. Χωρι@. τηλ. 6972933100. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 3.500 τ.N. πλησ?ον δρ@Nου Καρπενησ?ου-Μεγ. ΧωριοB. Τηλ. 6972933100. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 500 τ.N. Nε παλι0 π=τρινη δ?πατη οικ?α 50 τ.N. Nε ωρα?α θ=α, στουX Κορυσχ0δεX. ΤιN>: 130.000 ευρR. Τηλ. 6932708713. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 300 τ.N. Nε παλι0 οικ?α για αντιπαροχ>, στουX Κορυσχ0δεX. Τηλ. 6947124730. ΠΛΕΙΤΑΙ αγρ@κτηNα 18 στρ. οικοδοN>σιNο, Nε ρεBNα & νερ@, στιX «Λ0κκεX» Αγ. Τρι0δαX. ΤιN>: 38.000 ευρR. Τηλ. (0049) 6984570477. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 5100 τ.N. 0ρτιο & οικοδοN>σιNο στη ΜεσαNπελι0. Τηλ. 6977755921, 2108077968. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 1650 τ.N. οικοδοN>σιNο & εφαπτ@Nενο στον δρ@Nο, στη θ=ση «Παρασπ@ρια» στο Κλαυσ?. ΤιN>: 120.000 ευρR. Τηλ. 6977336363, 2294081081. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 2237 τ.N. εκτ@X σχεδ?ου, στη θ=ση Μ=λεγοX, στο Μεγ. Χωρι@. ΤιN>: 40.000 ευρR. Τηλ. 6977336363, 2294081081. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 747,35 τ.N., 0ρτιο & οικοδοN>σιNο, στον κεντρικ@ δρ@Nο, στην ε?σοδο του οικισNοB οNν?σταX. Τηλ. 6988142103. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 συνεχ@Nενα οικ@πεδα συνολικοB εNβαδοB 1300 τ.N., εντ@X οικισNοB Μεγ0λου ΧωριοB. Τηλ. 6977901496. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 400 τ.N. στο Ν=ο ερN0τι. Τηλ. 6945391591. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 2.130 τ.N. 0ρτιο & οικοδοN>σιNο, 0σφαλτοX, φωX, νερ@, τηλ., αποχ=τευση στα @ρια του χωριοB Αγ. Τρι0δα, ψηλ0 στο δ0σοX. ΤιN>: 45.000 ευρR (συζητ>σιNη). Τηλ. 6972094090. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 293,31 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 542,25 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 170,17 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 3121,20 τ.N. στην ν=α Εθνικ> Οδ@, στον Αγ. Νικ@λαο. Τηλ. 2237023265. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 1000 τ.N. Nε οικοδοN> 80 τ.N. στον κεντρικ@ δρ@Nο, στο ΚαινοBριο Λοκρ?δοX. Τηλ. 6972378537. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 306 τ.N. Nε συντελεστ> δ@NησηX 1,8, στη Λ0σπη. ΤιN>: 40.000 ευρR. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 12 στρ. δ?πλα στο ξενοδοχε?ο LECADIN, Nε πρ@σοψη 50N. & απερι@ριστη θ=α. ΤιN>: 100.000 ευρR. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο στο Παλαι@ Μικρ@ Χωρι@. Τηλ. 6974486407. ΠΛΕΙΤΑI περιφραγN=νο οικ@πεδο 1.120 τ.N. Nε παλι0 οικ?α (υπ@γειο 15 τ.N. & ισ@γειο 56 τ.N.) στο Στ=νωNα. Τηλ. 2237025351, 6974454448. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 850 τ.N., οικοδοN>σιNο, Nε ολο>Nερο >λιο & απ=ραντη θ=α στη οNν?στα. Τηλ. 2106980980, 6945445693. κ. Ευαγγελ?α. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο Nε οικ?α 110 τ.N. στη Ροδ?τσα. Τηλ. 2237096118. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 750 τ.N. 0ρτιο & οικοδοN>σιNο, Nε ρεBNα & νερ@, δ?πλα στο κεντρικ@ δρ@Nο στην 8Nπλιανη. ΤιN>: 25.000 ευρR. Τηλ. 6973304715, 2102287110. ΠΛΕΙΤΑI γεωτεN0χιο 10 στρ. αNφιθεατρικ@, 800 N. απ@ τη θ0λασσα, στην περιοχ> Ασπρονερ?ου στα ΚαNN=να ΒοBρλα ΦθιRτιδαX. ΤιN>: 500.000 ευρR. Τηλ. 6937035583.

Κατοικ ε

ΠΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαN=ρισNα 85τ.N. 4ου ορ@φου, απ=ναντι απ@ το 2ο ηN. Σχολε?ο. Τηλ. 6979223007. ΠΛΟΥΝΤΑI 2 π=τρινεX Nεζον=τεX 100 τ.N. & 120 τ.N. σε οικ@πεδο 1.500 τ.N., Nε 0δεια για ξBλινεX κατοικ?εX, θ=α, εντ@X οικισNοB στο ΒουτBρο. ΤιN>: 245.000 ευρR. Τηλ. 2237023026. ΠΛΕΙΤΑI διRροφη Nονοκατοικ?α στον Κ0τω Ξηρι0, σε καλ> τιN>. Μ@νο σοβαρ=X προτ0σειX. Τηλ. 6976899180. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBρια 2οροφη οικ?α, κατασκευ>X 2001, 90 τ.N. ο 1οX @ροφοX & 63 τ.N. το ισ@γειο (στα Nπετ0), στουX Κορυσχ0δεX. ΤιN>: 130.000 ευρR. Τηλ. 2103469756. ΠΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαN=ρισNα 80 τ.N. β’ ορ@φου, καινοBριαX κατασκευ>X, Nε αυτ@νοNη θ=ρNανση, τζ0κι, αποθ>κη & θ=α. ΤιN> πολB λογικ>. Τηλ. 6973476057. ΠΛΟΥΝΤΑI 5 οικ?εX των 40 τ.N. σε οικ@πεδο 5 στρ., ε?τε για ιδιοκατο?κηση, ε?τε για επαγγελNατικ> χρ>ση, Nε θ=α, επ? κεντρικοB δρ@Nου, στη στροφ> για Κλαυσ?. ΤιN>: 250.000 ευρR, συζητ>σιNη. Τηλ: 6986068832. ΠΛΕΙΤΑΙ, στο Γαλ0τσι, υπερυψωN=νο ισ@γειο 5αρι, 110 τ.N., φ0τσα στην πλατε?α. Τηλ. 6982322603. ΠΛΕΙΤΑΙ Nεζον=τα 100 τ.N. Nε 2 στεγασN=νεX θ=σειX π0ρκινγκ, 2 wc, 2 υ/δ, σαλ@νι, κουζ?να & αποθ>κη, σε συγκρ@τηNα στουX Γοριαν0δεX. Τελικ> τιN>: 170.000 ευρR. Τηλ. 6944538691. ΠΛΕΙΤΑI γκαρσονι=ρα 35 τ.N. Nε πιλοτ>, αυτ@νοNη θ=ρNανση & θ=α. ΤιN>: 35.000 ευρR. Τηλ. 2237025775. 6978544866. ΠΛΕΙΤΑI Nονοκατοικ?α 85 τ.N. πλ>ρωX επιπλωN=νη Nε 3 υ/δ, Nπ0νιο, κουζ?να, καθιστικ@, δρBινα πατRNατα, αποθ>κη, π0ρκιγκν, κ>πο, σε οικ@πεδο 1 στρ, στο ΚαλεσN=νο. ΤιN>: 98.000 ευρR (συζητ>σιNη). Τηλ. 6931297729, 6957462713 κ. 9φη, ηN>τρηX. ΠΛΕΙΤΑΙ στον 8γιο Κων/νο ΦθιRτιδαX, διαN=ρισNα ενια?ου χRρου ισογε?ου κατοικ?αX 34 τ.N., χωρ?X κοιν@χρηστα, δ?πλα στον πεζ@δροNο τηX κεντρικ>X πλατε?αX, σε απ@σταση 100N απ@ το λιN0νι. Κατ0λληλο & για επαγγελNατικ> χρ>ση. ΤιN>: 34.000 ευρR (συζητ>σιNη). Τηλ. 6947908488. ΠΛΕΙΤΑΙ π=τρινη επιπλωN=νη διπλοκατοικ?α Nε καλοριφ=ρ και 2 εισ@δουX, στο κ=ντρο του Κερασοχωρ?ου. Τηλ. 6971670614, 6972279605. ΠΛΕΙΤΑI 2οροφη π=τρινη οικ?α 70 τ.N., Nε περ?φραξη 1.100 τ.N. στην Κρ=ντη. Τηλ. 6977605730. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο ισ@γειο διαN=ρισNα (2 ετRν) 99 τ.N., Nε 2 Nπ0νια, τζ0κι, π0ρκινγκ, αποθ>κη, 3 βερ0ντεX & θ=α, π?σω απ@ τα ικαστ>ρια. ΤιN>: 180.000 ευρR, συζητ>σιNη. Τηλ. 6974738159. ΠΛΕΙΤΑI οικ?α 77 τ.N. σε οικ@πεδο 870 τ.N. στο Μεγ0λο Χωρι@. Τηλ. 6978842179, 22370-41263. ΠΛΕΙΤΑI Nονοκατοικ?α στην οδ@ ΤριανταφυλλοποBλου. Τηλ. 6946510993. ΠΛΕΙΤΑI οροφοδιαN=ρισNα 95 τ.N. Nε αυτ@νοNη θ=ρNανση, στην οδ@ ΑNοργοB & Μυκ@νου, στον Ξηρι0. Τηλ. 6977023540. ΠΛΕΙΤΑΙ 3αρι οροφοδιαN=ρισNα 72 τ.N., 3ου ορ@φου, κοντ0 στον σταθN@ Αγ. Νικολ0ου στην Αθ>να. Τηλ. 6973717885, 6945603904. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη ηNιτελ>X οικ?α 94 τ.N. =καστοX @ροφοX, Nε ισ@γειο 45 τ.N. στην οδ@ ΑNοργοB & Ν0ξου, στον Ξηρι0. Τηλ. 2237080582, 2107520740. ΠΛΕΙΤΑI διαN=ρισNα ενια?ου χRρου ισογε?ου κατοικ?αX 34 τ.N. χωρ?X κοιν@χρηστα, δ?πλα στον πεζ@δροNο τηX κεντρικ>X πλατε?αX στον Αγ. Κων/νο και σε απ@σταση 100N απ@ το λιN0νι. ΤιN>: 34.000 ευρR (διαπραγNατεBσιNη). Τηλ. 22350 32184, 6947908488. ΠΛΕΙΤΑI γκαρσονι=ρα NεταχειρισN=νη, Nε βασικ> επ?πλωση, αυτ@νοNη θ=ρNανση, Nπ@ιλερ, πανοραNικ> θ=α, πλησ?ον κεντρικ>X πλατε?αX. Τηλ. 2310912350. ΠΛΕΙΤΑI οικ?α 78 τ.N. δ?πλα στο ΚΤΕΛ. ΤιN>: 65.000 ευρR. Τηλ. 6981785861. ΠΛΕΙΤΑI ξBλινη Φιλανδικ> κατοικ?α 77 τ.N. σε οικ@πεδο 1750 τ.N., Nε 2 υ/δ, Nπ0νιο, ενια?ο σαλ@νικουζ?να & τζ0κι, εντ@X οικισNοB, στο Ν@στιNο. ΤιN>: 170.000 ευρR. Τηλ. 2104919917, 6945383030.

Ε

υρ υτ α

ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 8.200 τ.N., εκτ@X σχεδ?ου, γωνιακ@, κτ?ζει 281 τ.N., Nε φωX, νερ@, δρ@Nο, απερι@ριστη θ=α, Nε 0δεια κατοικ?αX 233 τ.N., στη θ=ση =ντρα, στη Μυρ?κη. ΤιN>: 200.000 ευρR. Τηλ. 6947049883. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 3750 τ.N., στη θ=ση Χαντζ=ικα, στον Aγ. Νικ@λαο. ΤιN>: 65.000 ευρR. Τηλ. 6975855982. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αγροτεN0χιο 7 στρ., επ?πεδο, κατ0λληλο για επιχε?ρηση, σε απ@σταση 60 N=τρων περ?που (κ@NβοX - προX ν=ο Νεκροταφε?ο Καρπενησ?ου) τηX ν=αX εθνικ>X οδοB Καρπενησ?ου ΛαN?αX. Κατ0λληλο και για εγκατ0σταση φωτοβολταϊκRν συστηN0των. Τηλ. 2237023044. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 1.157 τ.N. Nε ηNιτελ=X κτ?σNα, στην περιοχ> Θεοτ@κου. Τηλ. 6973015961. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο στον Ξηρι0, π0νω απ@ το παζ0ρι, στα παραπ>γNατα. ΤΗΛ: 6983452834, 2237023541. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 365 τ.N., εντ@X σχεδ?ου π@ληX Καρπενησ?ου, Nε συντελεστ> δ@NησηX 1, στην οδ@ Π0τNου 27, στον Κ0τω Ξηρι0. ΤΗΛ: 6944320679. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 330 τ.N. Nε ανακαινισN=νη π=τρινη 2οροφη οικοδοN> 120 τ.N. εντ@X οικισNοB στουX Γοριαν0δεX. Τηλ. 6973990128. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 4,5 στρ. στον Ξηρι0. Τηλ. 3019225599, 3013531162. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 200 τ.N. Nε παλι0 οικ?α στην Αγ. Παρασκευ>. Τηλ. 3019225599, 3013531162. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 2000 τ.N. περ?που, Nε θ=α, εντ@X σχεδ?ου στο Κλαυσ?. Τηλ. 6978544866. K. Ιω0ννηX ΣιRζιοX. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεN0χιο 2,5 στρ. επ? τηX Ε.Ο. Καρπενησ?ου-ΠρουσοB, Nε 0δεια οικοδοN>X 200 τ.N. Τηλ. 6974639501. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο Nε φωX, νερ@ & δρ@Nο, εντ@X οικισNοB, στο Ν@στιNο. Τηλ. 2237023622, 2109910150. ΠΛΕΙΤΑΙ κτ>Nα 3,5 στρ., @Nορο οικισNοB, στο Ν@στιNο. Τηλ. 2237023622, 2109910150. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 400 τ.N. εντ@X σχεδ?ου, στα Παλι0Nπελα. ΤιN>: 55.000 ευρR. Τηλ. 6934649113. ΠΛOYNΤΑΙ οικ@πεδα 500 τ.N. =καστο εντ@X σχεδ?ου, στα Παλι0Nπελα. ΤιN> ευκαιρ?αX. Τηλ. 2106431570, 6946270265. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 160 τ.N., 0ρτιο & οικοδοN>σιNο, σε κεντρικ@ σηNε?ο στο Μεγ. Χωρι@. τηλ. 6977236306. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεN0χιο 9 στρ. περ?που, στουX Αγ. Θε@δωρουX Κρικ=λου. Τηλ. 6977023540. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο εντ@X σχεδ?ου, στο Κρ?κελο, κοντ0 στην πλατε?α. Τηλ. 6985719085. ΠΛΕΙΤΑI γωνιακ@ οικ@πεδο 400 τ.N. Nε οικ?α 96 τ.N., ηNιτελ>X, Nε οικοδοNικ> 0δεια. Τηλ. 6982995477. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αγροτεN0χιο 4 στρ. περ?που για κοπ> χ@ρτου & β@σκηση στη θ=ση ΚεραN?δι > Μαργαζ?. Τηλ. 2237023044. ΠΛΕΙΤΑI αNφιθεατρικ@ οικ@πεδο 5,6 στρ. Nε οικ?α 200 τ.N., Nε ρεBNα & νερ@, επ? τηX οδοB Κορυσχ0δων στη ΜεσαNπελι0. Μ@νο σοβαρ=X προτ0σειX. Τηλ. 6944388555. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεN0χιο 5 στρ. στουX Γοριαν0δεX. ΤιN>: 40.000 ευρR. Τηλ. 6981785861. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 500 τ.N. σε κεντρικ@ σηNε?ο στην Καλλιθ=α (Μπι0ρα) Nε πρ@σβαση στον δρ@Nο, απ=ναντι απ@ την εκκλησ?α. Τηλ. 2237080658. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 454 τ.N. κ0τω απ@ το Εθνικ@ Στ0διο. ΤιN>: 80.000 ευρR. Τηλ. 2237023673, 6986563150. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 450 τ.N. περ?που Nε οικ?α παλι0X κατασκευ>X στο Μουζ?λο και αγρ@κτηNα 300 τ.N. στη γ=φυρα, στο Μουζ?λο. Τηλ. 2283024945, 6976390457. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 800 τ.N. εντ@X σχεδ?ου στην Αγ. Παρασκευ>. Τηλ. 6947405551, 2237022184. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο οικοδοN>σιNο 750 τ.N. στην ε?σοδο τηX 8NπλιανηX, δ?πλα στον κεντρικ@ δρ@Nο. ΤιN>: 20.000 ευρR. Τηλ. 6973304715, 2102287110. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 400 τ.N. Nε παλι0 π=τρινη οικ?α σε αNφιθεατρικ> θ=ση, εντ@X οικισNοB, στο ΚερασοχRρι. Τηλ. 6972592650. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 310 τ.N. Nε παλι0 οικ?α στην οδ@ Αλ. Οικον@Nου. Τηλ. 6974639501.

Α Ν Ε

ΠΛΕΙΤΑΙ ξBλινο σπ?τι 87 τ.N. σε οικ@πεδο 16 στρεNN0των. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 300 τ.N. στον Ξηρι0. ΤιN>: 50.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 527 τ.N. Nε δρ@Nο, στο Μουζ?λο. ΤιN>: 50.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 400 τ.N. στον 8γ. Νικ@λαο. ΤιN>: 30.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 400 τ.N., τρ?φατσο, στα Παλι0Nπελα. ΤιN>: 65.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 700 τ.N. κοντ0 στην πλατε?α, στα Φιδ0κια. ΤιN>: 40.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 2.000 τ.N., 0ρτιο & οικοδοN>σιNο, προX το Αθλητικ@ Κ=ντρο. ΤιN>: 40.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 4 στρ. στο Κεφαλ@βρυσο. ΤιN>: 100.000 ευρR. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ π=τρινο 4αρι διαN=ρισNα. ΤιN>: 250 ευρR. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοBριο 2αρι Nε τζ0κι. ΤιN>: 270 ευρR.

ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ@πεδο 1050 τ.N. και κτ>Nα 3630 τ.N. εντ@X οικισNοB, Nε φωX, νερ@ και δρ@Nο. ΤιN>: 130.000 =καστο. Τηλ. 2237023622, 2109910150. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 750 τ.N. Nε 50N. φ0τσα, στο ΒουτBρο. Τηλ. 6948205513. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 7 στρ. Nε νερ@, ρεBNα, αποχαρακτηρισN=νο, στην Πειραϊκ> –Πατραϊκ>. ΤιN>: 270.000 ευρR. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο 8 στρ. στην Πειραϊκ> –Πατραϊκ> Nε φ0τσα στον περιφερειακ@. Κατ0λληλο και για επαγγελNατικ> στ=γη. ΤιN>: 350.000 ευρR. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 360 τ.N. στην οδ@ Σ0Nου (Ο.Τ. 42) στον Προφ>τη Ηλ?α. Τηλ. 6977901496, 6977669093. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 450 τ.N. Nε 2οροφη Nεζον=τα (40 τ.N. και 45 τ.N.), στεγασN=νο γκαρ0ζ, αποθ>κεX, α?θριο, εντ@X σχεδ?ου στην Αγ. Τρι0δα. ΤιN>: 95:000 ευρR. Τηλ. 6972713968. ΠΛΕΙΤΑΙ κτ>Nα 5 στρεN. Nε 2 νε@δNητεX οικ?εX 80 τ.N. και 120 τ.N. αντ?στοιχα. Μ@νο σοβαρ=X προτ0σειX. ΤιN>: 275.000 ευρR (Nαζ? > χωριστ0). Τηλ. 6970623043. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 604 τ.N. εντ@X σχεδ?ου, 0ρτιο και οικοδοN>σιNο στη οNν?στα. Τηλ. 6946251251. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 420 τ.N. εντ@X σχεδ?ου, ενταγN=νο στο κτηNατολ@γιο, Nε πολB καλ> θ=α, Nετρητ>. Τηλ. 6973494838. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 650 τ.N. εντ@X σχεδ?ου, ενταγN=νο στο κτηNατολ@γιο, Nε πολB καλ> θ=α, Nετρητ>, διαNπερ=X, Nε πρ@σοψη σε δυο δρ@NουX. Τηλ. 6973494838. ΠΛΕΙΤΑΙ κτ>Nα 7.368 τ.N. στη θ=ση «Αι Λι0X», στη Μυρ?κη. Τηλ. 6944730120. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 0ρτιο και οικοδοN>σιNο επ? τηX οδοB Ι. ΓαλανοB 5, στη Λαγκαδι0. Τηλ. 6973357125. ΠΛΟΥΝΤΑΙ Ελαιοπερ?βολα 50 δ=ντρα, 2 αγροτεN0χια 3.500 τ.N. και 2.500 τ.N. αντ?στοιχα στη θ=ση ΛΙΒΑΝΙ Β?νιανηX, Nε 2 εισ@δουX και ιδιωτικ@ δρ@Nο, περιφραγN=να Nε αυτ@Nατο π@τισNα, καρυδι=X και αNυγδαλι=X. Τηλ. 6973346591. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 2.539 τ.N. εφαπτ@Nενο στο δρ@Nο Nε 0Nεση δυνατ@τητα για φωX, νερ@ και τηλ=φωνο, στον οικισN@ Πλ0τανοX στην Καστανι0 Ευρυταν?αX. ΟικοδοN>σιNα 400 τ.N. τηλ. 6977625403. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 212 τ.N. Nε συντελεστ> δ@NησηX 08 & συντ. κ0λυψηX 50% στην περιοχ> τηX Πειραϊκ>X –Πατραϊκ>X (Πλατανι0). ΤιN>: 45.000 ευρR. Τηλ. 2102282421, 6944593086. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 4 στρ. στη θ=ση « εσπ@τη» στον Αγ. Νικ@λαο. Τηλ. 6974770933. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 6 στρ. Nε ρεBNα & νερ@, στη θ=ση Σκληθιρι0X. Τηλ. 6977809007.

ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο 2αρι 52 τ.N. στο Καρπεν>σι. ΤιN>: 80.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο ηNιυπ@γειο 2αρι 56 τ.N. στη Λαγκαδι0. ΤιN>: 70.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ Nεζον=τα στουX Γοριαν0δεX. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο 2αρι 61 τ.N., Nε αποθ>κη, στη Λαγκαδι0. ΤιN>: 100.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBρια ηNιυπ@γεια γκαρσονι=ρα 42 τ.N. στη Λαγκαδι0. ΤιN>: 30.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο 3αρι, 2ου ορ@φου, 75 τ.N. Nε τζ0κι & αποθ>κη. ΤιN>: 135.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBρια ηNιυπ@γεια γκαρσονι=ρα 45 τ.N. στη Λαγκαδι0. ΤιN>: 35.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ 3αρι 81 τ.N. 2ου ορ@φου, Nε τζ0κι & αποθ>κη. ΤιN>: 115.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ πολυτελ>X Nεζον=τα 119 τ.N. Nε αποθ>κη 10 τN. & θ=α, στο Καρπεν>σι. ΤιN>: 210.000 Nε θ=α. ΠΛΕΙΤΑΙ Nεζον=τα 100 τN. (3αρι) στον Αγ. Νικ@λαο. ΤιN>: 170.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο 3αρι 103 τ.N., 2ου ορ@φου, Nε αποθ>κη 10 τ.N. στη Λαγκαδι0. ΤιN>: 155.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ καινοBρια πολυτελ> 2αρια-3αρια, Nε θ=α, τζ0κι & αποθ>κη, στο κ=ντρο του Καρπενησ?ου. ΠΛΕΙΤΑΙ πολυτελ=X διαN=ρισNα 100 τ.N. στη Λαγκαδι0. ΤιN> συζητ>σιNη. ΠΛΟΥΝΤΑΙ δBο πολυτελ> διαNερ?σNατα 85 τ.N. στο κ=ντρο του Καρπενησ?ου. ΤιN>: 130.000 & 140.000 ευρR, αντ?στοιχα. ΠΛΕΙΤΑΙ διαN=ρισNα 55 τ.N. στη Λαγκαδι0. ΤιN> 55.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ 3αρι κοντ0 στο 2ο ηN. Σχολε?ο. ΤιN>: 100.000 ευρR. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ γκαρσονι=ρεX - 2αρια - 3αρια 4αρια - Nονοκατοικ?εX - καταστ>Nατα - γραφε?α. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?α 150 τ.N. σε οικ@πεδο 350 τ.N. στο Ν@στιNο. ΤιN>: 220.00 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι0 2οροφη οικ?α στο Παλαι@ Μικρ@ Χωρι@. ΤιN>: 80.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ εξοχικ> π=τρινη αυτ@νοNη Nονοκατοικ?α 100 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο. ΤιN>: 180.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ εξοχικ> π=τρινη αυτ@νοNη Nονοκατοικ?α 65 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο. ΤιN>: 120.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ?εX σε Β?νιανη-Γραν?τσα- 0φνη-Αγ. Τρι0δα-Βρ0χα- οNιανοBX. ΠΛΕΙΤΑΙ πρRτοX @ροφοX Nονοκατοικ?αX 95 τ.N. στον π0νω Ξηρι0. ΤιN>: 90.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αποθ>κη σε οικ@πεδο 160 τ.N. στον Ξηρι0. Κατ0λληλοX χRροX για επαγγελNατικ> στ=γη. ΤιN>: 35.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη οικ?α στον Προφ>τη Ηλ?α. ΤιN> συζητ>σιNη. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι0 οικ?α στην πλατε?α του ΠαλαιοB ΜικροB ΧωριοB. ΠΛΕΙΤΑΙ π=τρινη οικ?α στη Γραν?τσα. ΤιN>: 80.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ π=τρινεX οικ?εX στουX Κορυσχ0δεX. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι0 οικ?α σε οικ@πεδο 240 τ.N. στο Καρπεν>σι. ΠΛΟΥΝΤΑΙ π=τρινα εξοχικ0 97 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο (Λ0σπη). ΤιN>: 170.000 ευρR.

νι κά

ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο διαN=ρισNα 102 τ.N. στον 2ο @ροφο, Nε αποθ>κη, 2 υ/δ, 2 wc & τζ0κι. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο ηNιυπ@γειο διαN=ρισNα 97 τ.N., Nε βερ0ντα. ΤιN>: 45.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBριο ισ@γειο διαN=ρισNα 72 τ.N. ΤιN>: 70.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ ανακατασκευασN=νο 4αρι διαN=ρισNα 105 τ.N., 2ου ορ@φου, διαNπερ=X. ΤιN>: 100.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ παλι@ ισ@γειο διαN=ρισNα 65 τ.N. στο κ=ντρο. ΤιN>: 55.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ καινοBρια διαNερ?σNατα 65 τ.N., 70 τ.N. & 75 τ.N. ΠΛΕΙΤΑΙ παλι0 Nονοκατοικ?α 80 & 80 τ.N. Nε οικ@πεδο 250 τ.N. στο Καρπεν>σι. Χρ>ζει ανακα?νισηX. ΠΛΕΙΤΑΙ ανακαινισN=νη π=τρινη Nονοκατοικ?α στο Κλαυσ?. ΠΛΕΙΤΑΙ γωνιακ> Nονοκατοικ?α 56 τ.N. Nε υπ@γειο σε οικ@πεδο 435 τ.N. στο Μικρ@ Χωρι@. Χρ>ζει ανακα?νισηX. ΤιN>: 90.000 ευρR.

2237080901

ΠΛΕΙΤΑΙ λιθ@κτιστη οικ?α Nε οικ@πεδο στον Αγ. Νικ@λαο. ΤιN> συζητ>σιNη. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?α δεκαετ?αX 85 τ.N. Nε τζ0κι & θ=α στη ΧρBσω. ΤιN>: 85.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ?α 100 τ.N. σε οικ@πεδο 300 τ.N. στο Μεγ0λο Χωρι@. ΤιN>: 115.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι0 οικ?α στο Καρπεν>σι. ΤιN>: 130.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ παλαι0 οικ?α. ΤιN>: 60.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ Nικρ> οικ?α σε οικ@πεδο 250 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο. ΤιN> συζητ>σιNη. ΠΛΕΙΤΑΙ ψησταρι0 στο κ=ντρο. ΠΛΕΙΤΑΙ ισ@γειο κατ0στηNα 120 τ.N. Nε υπ@γειο 120 τ.N. στο κ=ντρο του Καρπενησ?ου. ΤιN>: 240.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 3000 τ.N. (τα 1750 εντ@X οικισNοB) στο Ν@στιNο. ΤιN>: 110.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ@πεδα 360 τ.N. στον Κ0τω Ξηρι0. ΤιN>: 70.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 550 τ.N. στουX Κορυσχ0δεX. ΤιN> συζητ>σιNη. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 800 τ.N. στουX ΜBλουX. ΤιN>: 80.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 430 τ.N. στο Καρπεν>σι. ΤιN>: 80.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ@πεδα-αγροτεN0χια στο Κεφαλ@βρυσο. ΤιN> συζητ>σιNη. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 4 οικ@πεδα στα Παλι0Nπελα. ΤιN>: 55.000 =ωX 70.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ@πεδα στουX Γοριαν0δεX. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 4.108 τ.N. στα ΑNπ=λια ΒουτBρου. ΤιN> συζητ>σιNη. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 404 τ.N. στη Β?νιανη. ΤιN>: 10.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο Nε θ=α 435 τ.N. στον κ0τω Ξηρι0. ΤιN>: 90.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 2.500 τ.N. στον δρ@Nο Καρπεν>σιΜεγ0λο χωρι@. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 214 τ.N. πλησ?ον Πειραϊκ>XΠατραϊκ>X. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 300 τ.N. στον Π0νω Ξηρι0. ΤιN>: 65.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ@πεδα 600 τ.N. στουX ΜBλουX. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 400 τ.N. στα Παλι0Nπελα. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 400 τ.N. στο Ν=ο ερN0τι. ΤιN>: 80.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ@πεδα στο Αιτωλικ@ (Κεφαλ@βρυσο). ΤιN>: 50.000 ευρR. ΠΛΟΥΝΤΑΙ αγροτεN0χια σε Κεφαλ@βρυσοΓοριαν0δεX-ΜεσοχRρα. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 5.500 τ.N. στα Μαυρον=ρια. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 20.000 τ.N. στον Ξηρι0. ΤιN>: 130.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 12.000 τ.N. στη Λυκ@βρυση. ΤιN>: 100.000 ευρR. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 9.000 τ.N. πλησ?ον ξενοδοχε?ου ΜΟΝΤΑΝΑ. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 4.500 τ.N. στη Μυρ?κη. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεN0χιο 10.000 τ.N. Nε πανοραNικ> θ=α στη Μπι0ρα.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τηλ. 6932539755, 6979098666.

ΠΛΕΙΤΑΙ Nεζον=τα 110 τ.N Nε πανοραNικ> θ=α στη Μυρ?κη σε 1000 τ.N. οικ@πεδο. ΠΛΕΙΤΑΙ π=τρινη κατοικ?α Nεζον=τα 150 τ.N., 0ριστη κατασκευ>, σε 1200 τ.N οικ@πεδο, στο Ν@στιNο, στην πλατε?α του χωριοB. ΠΛΕΙΤΑΙ Nεζον=τα 170 τ.N. σε 900 τ.N. οικ@πεδο στο Κλαυσ?. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 2000 τ.N. οικοδοN>σιNο, στουX Γοριαν0δεX, κοντ0 στην Αγ. Κυριακ>. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 1100 τ.N. στο Κλαυσ?, Nε 0δεια οικοδοN>X 140 τ.N. και @λεX τιX παροχ=X. ΤιN>: 80000 ευρR.

ΠΛΕΙΤΑI > ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι ισ@γειο, επιπλωN=νο Nε αποθ>κη απ=ναντι απ@ την ταβ=ρνα ΠΑΝΟΡΑΜΑ στην οδ@ Ρ. Φερα?ου. Τηλ. 2236031895, 6977020504. ΠΛΕΙΤΑI οικ@πεδο Nε παλι0 2οροφη οικ?α, στο κ=ντρο τηX π@ληX, στο παλι@ Καρπεν>σι κοντ0 στην πι0τσα των ταξ?. Επ?σηX διατ?θεται και για αντιπαροχ>. Τηλ. 6978009798. ΠΛOYNΤΑΙ 2 Nεζον=τεX 80 & 83 τ.N., ανεξ0ρτητεX > Nαζ?, Nε 2 υ/δ, κουζ?να, καθιστικ@ Nε πρ@βλεψη για τζ0κι. Εσωτερικ0 ε?ναι ηNιτελε?X. Η κατασκευ> ε?ναι Nε Nπετ@ν, ισ@γειο επενδυN=νο Nε π=τρα, θερNοNονωτικ0 κουφRNατα και ξBλινη στ=γη Nε κεραN?δι. Βρ?σκονται σε ωρα?ο φυσικ@ περιβ0λλον, στον 8γιο Νικ@λαο Ευρυταν?αX. ΤιN> συζητ>σιNη. Τηλ. 6976 485816, 2106548904. ΠΛΕΙΤΑI π=τρινη ηNιτελ>X Nονοκατοικ?α =ναντι ΛαογραφικοB Μουσε?ου, στο Μεγ. Χωρι@. Τηλ. 6932240689. AρεX 10.00πN-1.00NN & 6.00NN-8.00NN. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη οικοδοN> στο κ=ντρο οικοπ=δου 360 τ.N. επ? τηX ΛεπενιRτη 7 στον Ξηρι0. Το κτ>ριο πωλε?ται ολ@κληρο > αν0 οροφοδιαN=ρισNα (174 τ.N. =καστο). Τηλ. 6979284356, 2105710869, 2237095374, 0017183585262. ΠΛΕΙΤΑI διαN=ρισNα 100 τ.N. σε καινοBρια οικοδοN> Nε 3 υ/δ, καθιστικ@, κουζ?να, 2 Nπ0νια, αποθ>κη, ρετιρ=, γωνιακ@, Nε θ=α, π0νω απ@ το παλι@ ΚΤΕΛ. Τηλ. 6972005161. ΠΛΕΙΤΑI Nονοκατοικ?α στη 0φνη, στο κ=ντρο του χωριοB. ΤιN> ευκαιρ?αX. Τηλ. 2231300806. ΠΛΕΙΤΑΙ ηNιτελ=X σπ?τι 50 τ.N. περ?που, στον Αγ. ΓεRργιο Επισκοπ>X, σε οικ@πεδο 243 τ.N. Nε ελι=X & θ=α τη λ?Nνη. Τηλ. 6948621220. ΠΛΕΙΤΑΙ Nονοκατοικ?α (κατασκευ> 2000) Nε

ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 350 τ.N. Nε παλι0 π=τρινη κατοικ?α 100 τ.N., στουX Κορυσχ0δεX. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 820 τ.N. στον Αγ. Νικ@λαο, στο κ=ντρο του χωριοB, βλ=πει σε 2 δρ@NουX. ΠΛΕΙΤΑΙ 2αρι διαN=ρισNα 64 τ.N. 1ου ορ@φου, στην οδ@ ΖηνοποBλου. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 400 τ.N. στον Κ0τω Ξηρι0. ΠΛΕΙΤΑΙ οικ@πεδο 4100 τ.N. στον επαρχιακ@ δρ@Nο Καρπενησ?ου –ΠρουσοB. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικ@πεδα -διαNερ?σNατα -Nονοκατοικ?εX στη ΛαN?α.

σαλονοκουζ?να, 2 υ/δ, τζ0κι, Nπ0νιο, αποθ>κη, αυλ>, κ>ποX & βερ0ντα Nε καταπληκτικ> θ=α, στην πλατε?α του χωριοB ΧρBσω. ΤιN>: 75.000 ευρR. Τηλ. 6976716898. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη κατοικ?α, στο ΚαινοBριο Λοκρ?δοX. Ο 1οX @ροφοX 80 τ.N. χρησιNοποιε?ται σαν αποθ>κη, ενR ο 2οX 100 τ.N. ε?ναι κατοικ>σιNοX. Τηλ. 6972378537. ΠΛΕΙΤΑΙ ηNιτελ=X σπ?τι σε οικ@πεδο 1.040 τ.N. στον Αγ. ΓεRργιο ΤυNφρηστοB. ΤιN> ευκαιρ?αX: 28.000 ευρR. Τηλ. 6936725629. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοBρια επιπλωN=νη Nεζον=τα 65 τ.N. Nε 2 υ/δ, Nπ0νιο & wc στουX Γοριαν0δεX. ΤιN>: 150.000 ευρR. Τηλ. 6973588107. ΠΛΟΥΝΤΑΙ Nια κατοικ?α πλ>ρωX ανακαινισN=νη στη Ν=α Β?νιανη & Nια κατοικ>σιNη κατοικ?α Nε φωX & νερ@ στην Παλι0 Β?νιανη. ΤιN> συζητ>σιNη. Τηλ. 6976496186. ΠΛΕΙΤΑΙ NεταχειρισN=νη γκαρσονι=ρα Nε πανοραNικ> θ=α, ατοNικ> θ=ρNανση – Nπ@ιλερ, βασικ> επ?πλωση, πλησ?ον πλατε?αX Καρπενησ?ου. Τηλ. 2310912350. AρεX 1-4 N.N. & 6-8 N.N. ΠΛΕΙΤΑΙ διαN=ρισNα 101 τ.N., υπερυψωN=νο, ισ@γειο, διαNπερ=X, Nε 3 υ/δ, Nπ0νιο, wc, αυτ@νοNη θ=ρNανση, τζ0κι, π@ρτα ασφαλε?αX, αποθ>κη, 4 Nπαλκ@νια, κατασκευ> ‘ 08, στην οδ@ Καφαντ0ρη & Μπουκοβαλα?ων. ΤιN>: 165.000 ευρR. Τηλ. 6977648375. ΠΛΕΙΤΑI Nονοκατοικ?α 60 τ.N. στο Χαλ?κι Τριχων?δαX. Τηλ. 2107645058, 6974129654. ΠΛΕΙΤΑI νε@κτιστη, ανεξ0ρτητη, π=τρινη και φιλανδικ> Nεζον=τα 107 τ.N. υπερπολυτελοBX κατασκευ>X Nε 1 στρ=NNα περ?που οικ@πεδο Nε εκπληκτικ> θ=α στο ΒελοBχι 1200N. απ@ Καρπεν>σι προX Καλλιθ=α (Μπι0ρα) στη θ=ση «ΜεσοχRρα». Τηλ. 6977302224.


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ[ρτη 22 Φεβρουαρlου 2012 / Σελlδα 27

Ε

υρ υτ α

Π ΛΕΙΤΑI FORD ORIENT zοντjλο ’92, 100.000 χλz., full extra, zε πληρωzjνα τjλη 2012. Τιzk: 1.000 ευρ~. Τηλ. 6932447939. Π ΛΕΙΤΑI κλοnβα MERCEDES VITO 110 CDI 2700cc, thermo diesel, zε κεντρικm κλεlδωzα, σκ[ρε„ φmρτωση„, immobilizer, radio-cd, air-condition. Τιzk: 8.200 ευρ~. Τηλ. 6979331611. Π ΛΕΙΤΑΙ κλοnβα Mercedes 112 cdi, zοντjλο H01, απm Γερzανlα, σε [ριστη κατ[σταση. Τηλ. 6976189613. Π ΛΕΙΤΑΙ Toyota Corolla 1400cc, zοντjλο 8/2002, 140.000 χλz, zε κεντρικm κλεlδωzα, immobilizer, φιzj ηλεκτρικ[ παρ[θυρα, ηλ. καθρjπτε„, ζ[ντε„ αλουzινlου 15’’, συναγερzm, προβολεl„ οzlχλη„, air condition, υδραυλικm τιzmνι, mλα τα service κανονικ[. Τιzk: 4.800 ευρ~. Τηλ. 6972231860. Π ΛΕΙΤΑΙ Lancia Dedra 1800cc, zοντjλο ’92, για κυκλοφορlα k απmσυρση, σε καλk κατ[σταση. Τιzk: 550 ευρ~, συζητkσιzη. 6974998333. Π ΛΕΙΤΑΙ Mitsubishi Pajero Pinin 4x4, 1800cc, zοντjλο ’06, ατρακ[ριστο, zε εγγnηση αντιπροσωπεlα„. Τιzk: 11.000 ευρ~. Τηλ. 6944916371. Π ΛΕΙΤΑΙ BMW 320Ci V6, zοντ. 2001, 84.000 χλz., 2θυρο, zε καθlσzατα bucket, φ~τα Xenon, σε [ριστη κατ[σταση, απm γκαρ[ζ. Τιzk: 9.000 ευρ~. Τηλ. 6944598797. Π ΛΕΙΤΑΙ κοντjινερ 12 zjτρων. Τηλ. 2237025620. Π ΛΕΙΤΑΙ SKODA OKTAVIA TOUR 1800cc, 150 bhp, 80.000 χλz, zοντjλο 5/2005, ατρακ[ριστο, πρ~το χjρι, χρ~zατο„ zαnρο. Τηλ. 6972879173. Π ΛΕΙΤΑI RAV4 Luxury 2.000cc, πετρjλαιο, zοντjλο ’07, zε 105.000 χλz, full extra. Jεκτm„ κ[θε jλεγχο„. Τιzk: 25.500 ευρ~. Τηλ. 6977290221. Π ΛΕΙΤΑΙ Volkswagen 1600cc, full extra, χρ~zατο„ ασηzl, zε 128.000 χλz, service 1 zηνm„, ΚΤΕΟ & καινοnρια λ[στιχα. eλεγχο„ δεκτm„. Τηλ. 6973341862. ΑΓΟΡΑΖ αυτοκlνητα k πιστοποιητικ[ για απmσυρση. Γι~ργο„ Παπαδηzητρlου. Τηλ. 6932447939. Π ΛΕΙΤΑI TOYOTA LAND CRUISER LUXURY 3000cc, πετρjλαιο, zοντjλο, 9/2007, 3θυρο, 56.000 χλz. Τιzk: 28.000 ευρ~. Τηλ. 6944317315. Π ΛΕΙΤΑI LAND ROVER FREELANDER II, HSE i6, 68.000 χλz, χρ~zατο„ γκρι, service αντιπροσωπεlα„, airbag 8+, ατρακ[ριστο, προβολεl„ οzlχλη„, Xenon φ~τα, ABS, ηλεκτρικ[ παρ[θυρα, κεντρικm κλεlδωzα, ηλεκτρικοl καθρjφτε„, CD Player, δερz[τινα καθlσzατα, Cruise Control, αισθητkρα„ βροχk„, ηλεκτρικ[ καθlσzατα. Τιzk: 24.000 ευρ~. Τηλ. 6976762626. Π ΛΕΙΤΑI BMW E36 1600cc, 116hp, zοντjλο ’95, zε διζωνικm κλιzατισzm, ζ[ντε„ αλουzινlου 15’’, συναγερzm. Ατρακ[ριστο, σε [ριστη κατ[σταση. Τιzk συζητkσιzη. Τηλ. 6986648943. Π ΛΕΙΤΑI DAEWOO 800cc, zοντjλο ’00, zε air condition, καινοnρια λ[στιχα, zια 4αδα χιονολ[στιχα, καινοnριο αzορτισjρ, zε 100.000 χλz. Jεκτm„ κ[θε jλεγχο„. Τηλ. 6985800657. Π ΛΕΙΤΑI GOLF 4 1.8 turbo, full extra, 420 hp. Τιzk 10.500 (συζητkσιzη). Τηλ. 6984454849. Π ΛΕΙΤΑΙ SUZUKI GRAND VITARA 1600CC, zοντjλο 8/04, χρ~zα zπεζ zεταλλικm, 95.000 χλz., full extra, βιβλlο service, ατρακ[ριστο, πρ~το χjρι, ιδι~τη„. Τιzk: 8.500 ευρ~. Τηλ. 6976720807. Π ΛΕΙΤΑΙ SKODA OCTAVIA, zοντjλο H04, 1800cc, 4x4. Τιzk συζητkσιzη. Τηλ. 6944532365. Π ΛΕΙΤΑΙ Fiat Panda 1250cc, zοντjλο 11/05, 50.000 χλz, χρ~zατο„ λαχανl. Τιzk: 5.000 ευρ~. Τηλ. 2237025612, 6978590696. Π ΛΕΙΤΑI τζιπ LAND ROVER FREELANDER 188cc, 125hp, ατρακ[ριστο, full extra. Τιzk: 5.800 ευρ~. Τηλ. 6979223694. Π ΛΕΙΤΑI SEAT IBIZA 1400cc, 101hp, zοντjλο 2002 zε 75000km. Jιαθjτει κλιzατισzm, υδραυλικm τιzmνι, υπολογιστk ταξιδιοn, ηλεκτρικ[ παρ[θυρα εzπρm„, συναγερzm. Πρmσφατο zεγ[λο servis και καινοnργια λ[στιχα. Τιzk 3500 ευρ~. Τηλ. 6944563313. Π ΛΕΙΤΑΙ VW Passat 1.600 cc, zοντjλο ‘98, 110.000 χλz, σε αρlστη κατ[σταση, zε ηλ. παρ[θυρα & καθρjφτε„, A/C, συναγερzm, immobilizer. Jεκτm„ κ[θε jλεγχο„. Τιzk: 6.000 ευρ~ zετρητ[. Τηλ. 6944563313. Π ΛΕΙΤΑI LADA NIVA 2002, πρ[σινο, zε 54.000 χλz. Τιzk: 2.900 ευρ~. Τηλ. 6977500332. Π ΛΕΙΤΑΙ NISSAN SYNNY 1400cc, zοντjλο ’93, 188.000 χλz, χρ~zα λευκm. 6972053346. Π ΛΕΙΤΑI MERCEDES C200, 1800cc, 163HP, χωρl„ τεκzkριο, 78.000 χλz., zοντjλο 2003, σε [ριστη κατ[σταση, φυλ[σσεται σε γκαρ[ζ. Jεκτm„ κ[θε jλεγχο„. Τιzk: 14.500 ευρ~. Τηλ. 6974096857. Π ΛΕΙΤΑI Jeep Cherokee 2.400cc. Τηλ. 6973744901. Π ΛΕΙΤΑΙ αυτοκlνητο Lada Niva 1700cc, 08/2006, 25000km, zε σχ[ρε„ οροφk„, προβολεl„ οzlχλη„, συναγερzm, Air Condition, υδραυλικm τιzmνι, ρ[διο CD MP3, σε [ριστη κατ[σταση. Τιzk 6.500 ευρ~. Τηλ. 6976787696 Π ΛΕΙΤΑI τζιπ SUZUKI SAMURAI 1300cc, zοντjλο 2000. Τηλ. 6988627180. Π ΛΕΙΤΑI MITSUBISHI COLT 1300cc, zοντjλο 2000 & χρ~zατο„ zπλε. Τηλ. 6976079375. Π ΛΕΙΤΑΙ OPEL CAMPO 4x4 zοντjλο ’93, βενζινοκlνητο, καταλυτικm zε καινοnρια λ[στιχα και αzορτισjρ. Αλλαγk και zε zικροzεσαlο ΙΧ επιβατικm zοντjλο 2001 και νεmτερο. Τιzk: 4.000 ευρ~, συζητkσιzη. Τηλ. 6979400552. Π ΛΕΙΤΑΙ HYUNDAI SANTA FE σε [ριστη κατ[σταση zε δερz[τινα καθlσzατα, κοτσαδmρο, ηλιοροφk. Τιzk: 14.000 ευρ~. Τηλ. 6973261924. Π ΛΕΙΤΑΙ MERCEDES VITO 110D turbo diesel, zοντjλο ’99. dδεια για αγροτικm- επαγγελzατικm. Τηλ. 6981501043. Π ΛΕΙΤΑI SUV 4x4 z[ρκα„ MAZDA TRIBUTE 2000cc, zοντjλο 2003, χρ~zατο„ zπλε, ατρακ[ριστο, zε ζαντολ[στιχα, ηλιοροφk, δερz[τινα καθlσzατα, pull bar, σχ[ρα σκι, mp3 player, ηχοσkστηzα, full extra, zε 100.000 χλz. Jεκτm„ κ[θε jλεγχο„. Τιzk ευκαιρlα„: 10.500 ευρ~. Τηλ. 6974405823. Π ΛΕΙΤΑΙ αυτοκlνητο Renault Laguna 1600cc, zοντjλο 2001, χρ~zατο„ ασηzl πjρλα, 78.000 χλz., full extra. Τηλ. 6983510744. Π ΛΕΙΤΑI αυτοκlνητο Nissan Primera 1600cc, zοντjλο ’98, σε [ριστη κατ[σταση, προστατευzjνο σε γκαρ[ζ. Τηλ. 6972888565. Π ΛΕΙΤΑΙ αυτοκlνητο NISSAN PRIMERA 1600 cc, zοντjλο ’98, ατρακ[ριστο. Jεκτm„ κ[θε jλεγχο„. Τηλ. 6972888565. Π ΛΕΙΤΑI αυτοκlνητο PAJERO PANIN 1800cc, zε ζ[ντε„ αλουzινlου, χρ~zατο„ ασηzl, σε [ριστη κατ[σταση. Τηλ. 2237024564. Π ΛΕΙΤΑΙ αυτοκlνητο MITSUBISHI CARISMA 1600cc, zοντjλο 2000, 150.000 χιλ., Τηλ. 6947840657.

ΙΑΦΟΡΑ

ΧΑΘΗΚΕ σκυλl ρ[τσα„ Σjτερ, θηλυκm, ασπρmzαυρο, σκουρmχρωzο, zε zπλε λουρl & πρ[σινο zπlπερ, στη «Βρnση Ζαχαρ[κη», στην περιοχk τη„ Φουρν[„. Jlνεται και αzοιβk. Τηλ. 6942275715. Φιλmλογο„ zε πολυετk πεlρα ΠΑΡΑΙΕΙ ιδιαlτερα zαθkzατα σε zαθητj„ δηzοτικοn, γυzνασlου & λυκεlου, καθ~„ και ιδιαlτερα αγγλικ~ν, zεzονωzjνα k οzαδικ[. Τηλ. 2237023112, 6938566898. Π ΛΕΙΤΑΙ καντlνα πλkρω„ εξοπλισzjνη. Τηλ. 2237041086, 6970925358. Π ΛΕΙΤΑI σmzπα πετρελαlου κεροζ[ν, zεταχειρισzjνη, σε [ριστη κατ[σταση. Τιzk: 170 ευρ~. Τηλ. 6976899180. Π ΛΕΙΤΑΙ πι[νο ρ~σικο, z[ρκα„ BELARUS, καλοδιατηρηzjνο. Τηλ. 6947049883. Π ΛΕΙΤΑI επιχεlρηση zε εlδη οικιακ~ν συσκευ~ν, στην οδm Αθ. Καρπενησι~τη 42, στη zισk τιzk. Τηλ. 2237023601. Π ΛΕΙΤΑI τριφnλλι, [χυρο & χορτ[ρι. Τηλ. 6932396375. Πτυχιοnχο„ Παιδαγωγικοn Τzkzατο„ Jηzοτικk„ Εκπ/ση„ ΠΑΡΑΙΕΙ ιδιαlτερα zαθkzατα και αναλαzβ[νει την καθηzερινk προετοιzασlα zαθητ~ν Jηzοτικοn. Τηλ. 6978531770. Π ΛΕΙΤΑI επιχεlρηση jτοιzων ενδυz[των στο κjντρο τη„ πmλη„. Τηλ. 6945776025. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικmπεδο 400 τ.z. jναντι ΙΚΑ. Τηλ. 6976926399. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ π[ρκινγκ αυτmνοzο zε αποθkκη στην οδm Σακκαλk. Τηλ.6974707561. Π ΛΕΙΤΑΙ ουζερl-zεζεδοπωλεlο στην οδm iδρα„ 4, στον Ξηρι[. Τηλ. 6973024007. Κ. Κ~στα„. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ηzιυπmγειο κατ[στηzα 85 τ.z. στην οδm Αθ. Καρπενησι~τη 60. Τιzk χαzηλk. Τηλ. 6934005639, 2231032345. Π ΛΕΙΤΑΙ ο εξοπλισzm„ (ρ[φια-γmνδολε„ κ.λπ.) του καταστkzατο„ «ΣΕΗΟΣ», λmγω ανακαlνιση„. Τηλ. 2237089000. Π ΛΕΙΤΑΙ αυτmzατο„ πωλητk„ τσιγ[ρων. Τιzk: 900 ευρ~. Τηλ. 6979512099. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατ[στηzα 35 τ.z. στην οδm Κονδnλη 4. Τηλ. 6974305119. Τελειmφοιτη Φιλολογlα„ Πανεπιστηzlου Ιωαννlνων ΠΑΡΑΙΕΙ ιδιαlτερα zαθkzατα σε zαθητj„ Jηzοτικοn & Γυzνασlου & καθηzερινk προετοιzασlα σε zαθητj„ Jηzοτικοn. Τηλ. 2237025911, 6972187047. Π ΛΕΙΤΑI zεzονωzjνα k ολmκληρο„ πλkρη„ εξοπλισzm„ εστιατορlου (τραπεζοκαθlσzατα, ψυγεlα, γκριλιjρα κ.α.). Τιzk λογικk. Τηλ. 6981177489. Π ΛΟΥΝΤΑΙ χειροποlητα ξnλινα παγκ[κια εξωτερικοn χ~ρου zε zαξιλ[ρε„. Τιzk χαzηλk. Τηλ. 6981177489. Π ΛΕΙΤΑI αχρησιzοποlητη χmβολη zε δ~ρο χ[λκινα zπρlκια. Τιzk πολn καλk. Τηλ. 6981177489. Π ΛΕΙΤΑΙ κατ[στηzα 160 τ.z. στην πρ~ην JΑΒΙΕ. Τηλ. 6972393044. Μουσικm„ παραγωγm„ & καθηγητk„ zουσικk„ ΠΑΡΑΙΕΙ zαθkzατα κλασσικοn & zοντjρνου πι[νου, αρzονlου, συνθεσ[ιζερ, φωνητικk„ ορθοφωνlα„ και θεωρητικ~ν. Τηλ. 6932755765. Καθηγkτρια Αγγλικ~ν ΠΑΡΑΙΕΙ zαθkzατα. Τηλ. 6978413977. Μαθηzατικm„ ΠΑΡΑΙΕΙ ιδιαlτερα zαθkzατα σε zαθητj„ Γυzνασlου-Λυκεlου, για τι„ εξετ[σει„ Σεπτεzβρlου, αλλ[ και τη νjα χρονι[. Τιzj„ λογικj„. 6981283921. Π ΛΕΙΤΑΙ εξοπλισzm„ καταστkzατο„ καλλυντικ~ν & κοσzηz[των (διακοσzητικ[ π[νελ κ.α.). Τηλ. 2237021391. Π ΛΕΙΤΑI σνακ-zπαρ-καφενεlο στην οδm Προυσιωτlσση„ 4, στην καινοnρια λαϊκk. Τηλ. 6984553367. Π ΛΟΥΝΤΑI jπιπλα, σχεδmν καινοnρια. 2 zον[ κρεβ[τια zε τα στρ~zατ[ του„, 2 κοzοδlνα, 1 jπιπλο καθρjφτη„ και 1 σαλmνι zπαzποn. Πωλοnνται & τzηzατικ[. Τηλ. 6970590689. Π ΛΕΙΤΑI καφj - σνακ zπαρ απjναντι απm το παλιm ΚΤΕΛ. Τιzk: 35.000 ευρ~. Τηλ. 6974219314. Π ΛΕΙΤΑI επαγγελzατικm ψυγεlο. Τηλ. 6972444346. Π ΛΕΙΤΑΙ καραzπlνα Caesar Guerini Cladius Kalliston σε [ριστη κατ[σταση. Τιzk: 1150 ευρ~. Τηλ. 6974466870. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγειο„ επαγγελzατικm„ χ~ρο„ 135 τ.z. στην Γ. Καραϊσκ[κη 7 & Κατσαντ~νη 1 γωνlα. Τηλ. 6981501171, 6980416337. Π ΛΕΙΤΑI zαντεzjνια ξυλmσοzπα zικρ~ν διαστ[σεων zε ικανmτητα θjρzανση„ 40 τ.z. Τιzk: 120 ευρ~. Τηλ. 6932988422. Π ΛΕΙΤΑI καντlνα 308 MERCEDES. Τηλ. 6970925358, 2237041086. Π ΛΕΙΤΑI εξοπλισzm„ πανηγυρι~ν (τραπjζια, καρjκλε„, 2 φορτηγ[ ψυγεlα, ψυγεlα-καταψnκτε„, 1 φορτηγm zεταφορ[„). Τηλ. 6972772154. Π ΛΕΙΤΑΙ γκρjιντερ 140G , zε air condition γνkσιο & αυτmzατο γρασ[ρισzα. Τηλ. 6974347164. Π ΛΕΙΤΑI αναψυκτkριο πλkρω„ εξοπλισzjνο στον πεζmδροzο Καρπενησlου. Τιzk συζητkσιzη. Τηλ. 6932988422. Π ΛΕΙΤΑI ταβjρνα πλkρω„ εξοπλισzjνη, στον Προυσm. Jηz. Αναγνωστmπουλο„. Τηλ. 6936884744, 2237080198. ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ για αντιπαροχk οικmπεδο 4000 τ.z., εκτm„ σχεδlου, επικλινj„, αzφιθεατρικm, [ρτιο & οικοδοzkσιzο, zε απjραντη θjα, επl του„ δρmzου Μεσαzπελι[„ – Κορυσχ[δων (Χοnzα) αν[zεσα σε ξεν~νε„ & πολυτελεl„ οικlε„. Τηλ. 6932708713 Π ΛΕΙΤΑΙ πλkρη„ εξοπλισzm„ ταβjρνα„ σε [ριστη κατ[σταση. Τηλ. 6976145013. Π ΛΕΙΤΑΙ κοzzωτkριο zε zεγ[λο πελατολmγιο για προσωπικοn„ λmγου„. Τηλ. 6977267285. Π ΛΕΙΤΑΙ βοηθητικm„ χ~ρο„ zε αποθkκη στον Πρ. Ηλlα. Τηλ. 6973498760.

Α

νι κά

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnρια γκαρσονιjρα, πλkρω„ επιπλωzjνη, zε αυτmνοzη θjρzανση, απjναντι απm το φροντιστkριο «dτοzο». Τιzk οικονοzικk. Τηλ. 6972192735. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο, καινοnριο, διαzπερj„, zε αυτmνοzη θjρzανση, δlπλα στο Γηροκοzεlο. Τηλ. 6979117800-801, 2237021061. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα 40 τ.z., 2ου ορmφου, δlχωρη, zε υ/δ, σαλmνι, κουζlνα, τζ[κι, ηλιακm θερzοσlφωνα, αυτmνοzη θjρzανση & lντερνετ στον Κ[τω Ξηρι[. Τηλ. 2237023221, 6981452239. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη zονοκατοικlα 80 τ.z. zε αυτmνοzη θjρzανση, για σεζmν k επ’ αmριστον, στο Ν. Jερz[τι (Μεγ[λο Χωριm). Τηλ. 6972888139, 6976778825. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο στην οδm Ν. Στρ[του 8. Τηλ. 6972869670. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zεζονjτα zε 3 υ/δ, επιπλωzjνη, zε αυτmνοzη θjρzανση & τζ[κι. Κατ[λληλο & για φοιτητj„. Τιzk: 330 ευρ~. Τηλ. 6978892853. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ υπερυψωzjνο ισmγειο διαzjρισzα 102 τ.z., πολυτελοn„ κατασκευk„, πλkρω„ επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση & τζ[κι, στο 1ο Jηz. Σχολεlο. Τηλ. 2237023600, 6974904356. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφεlο 50 τ.z. κ[τω απm την επmπτρια εργασlα„, στην οδm Αγ. Νικολ[ου 1. Τηλ. 6947008036. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι zε αυτmνοzη θjρzανση, χωρl„ κοινmχρηστα, στη Λαγκαδι[. Τηλ. 6976550497. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεmδzητο διαzjρισzα 72 τ.z., 2ου ορmφου, επιπλωzjνο, zε 2 υ/δ, αποθkκη & π[ρκινγκ, σε κεντρικm σηzεlο. Τηλ. 6974452745, 2109622637. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση, πλησlον 2ου Jηz. Σχολεlου. Τηλ. 6980796478. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 52 τ.z. πλkρω„ επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση. Τηλ. 2237023340, 6976686352. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα ηzιεπιπλωzjνη, zε αυτmνοzη θjρzανση, 10 z. απm την πλατεlα. Τηλ. 6987234274. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι zε αυτmνοzη θjρzανση στον Κ[τω Ξηρι[. Τηλ. 6977599681, 2641058575. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι καινοnριο, zε αυτmνοzη θjρzανση & τζ[κι, κοντ[ στο κjντρο. Τηλ. 6974707561. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο χωρl„ κοινmχρηστα, δlπλα στο 3ο Jηz. Σχολεlο. Τηλ. 6981308457, 6937812252. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο zε αυτmνοzη θjρzανση. Τηλ. 2237023697. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγειο 70 τ.z. περlπου, zε 2 υ/δ, ξεχωριστk εlσοδο, αυτmνοzο, διαzπερj„, ηλιmλουστο, zερικ~„ επιπλωzjνο (εφmσον ζητεlται). Τιzk: 150 ευρ~. Τηλ. 2237080601, 6985645859. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι καινοnριο, ρετιρj, zε τζ[κι & αυτmνοzη θjρzανση, δlπλα στο Γηροκοzεlο. Τηλ. 6979117800-01, 2237021061. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnριο ισmγειο κατ[στηzα 80 τ.z. zε αυτmνοzη θjρzανση, για mλε„ τι„ χρkσει„, δlπλα στο Γηροκοzεlο. Τηλ. 6943068288, 6979117802, 2237022742. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 90 τ.z., 1ου ορmφου, zε 4 υ/δ & αυτmνοzη θjρzανση, για επαγγελzατικk στjγη, στο κjντρο τη„ πmλη„, στην οδm Ιεροzνkzονο„ 4. Τηλ. 2237022766. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 56 τ.z. επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Γορδlου 3. Τηλ. 6977532793. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα, zε αυτmνοzη θjρzανση, στη Λαγκαδι[. Τηλ. 6984760494. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνο 2αρι, zε αυτmνοzη θjρzανση, στη Λαγκαδι[. Τηλ. 6984760494. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 84 τ.z., σε καινοnρια πολυκατοικlα, στην οδm Προυσιωτlσση„ 29. Τηλ. 2237024148. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 35 τ.z., ρετιρj, 3ου ορmφου, φρεσκοβαzzjνο & ανακαινισzjνο, πλησlον Οδοντιατρικk„ Σχολk„ και Νοσοκοzεlων Παlδων, στο Γουδl. Τηλ. 6944344804. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγειο 3αρι jναντι ΚΤΕΛ. Τηλ. 2237023754, 6974409450. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωzjνα δωz[τια στο Καρπενkσι. Τηλ. 6976189613. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγειο 2οροφη„ οικlα„ zε χολ, κουζlνα, wc, σmzπα πετρελαlου, θjα, πλkρω„ επιπλωzjνο, πλησlον κεντρικk„ πλατεlα„. Τηλ. 22370-23044. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 42 τ.z., επιπλωzjνο, zε λlγα κοινmχρηστα, στην οδm Αφροδlτη„. Τηλ. 6976899180. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnριο επιπλωzjνο διαzjρισzα για σεζmν (Οκτ~βριο„-Ιοnλιο„) για δ[σκαλο, καθηγητk κ.ο.κ., δlπλα στο κολυzβητkριο. Τηλ. 6971959290. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 55 τ.z., διαzπερj„, 1ου ορmφου, ηzιεπιπλωzjνο, zε τζ[κι & υπmγειο γκαρ[ζ, απjναντι απm το Πανmραzα. Τηλ. 6972318105. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνο διαzjρισzα 55 τ.z. σε καινοnργια πολυκατοικlα κοντ[ στο κjντρο. Τηλ. 2237024310, 2237080460. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι jναντι 2ου Jηz. Σχολεlου. Τιzk συζητkσιzη. Τηλ. 6944263592. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα 30 τ.z. zε αυτmνοzη θjρzανση στην οδm Ρ. Φεραlου 7. Τηλ. 6945064020. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πjτρινη επιπλωzjνη κατοικlα 40 τ.z. στο Μικρm Χωριm. Τηλ. 6936973174. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι jναντι Συνεδριακοn Κjντρου. Τηλ. 6972462371, 2109920729. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zονοκατοικlα 70 τ.z., επιπλωzjνη, zε τζ[κι & καλοριφjρ στη θjση «Ισι~zατα», στο Βουτnρο. Τιzk: 400 ευρ~. Τηλ. 6942274698. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ studio πλkρω„ εξοπλισzjνο, zε αυτονοzlα, ηλιακm θερzοσlφωνα, θjσει„ π[ρκινγκ, θjα, χωρl„ κοινmχρηστα. Τηλ. 2237080088, 6974466781. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγειο 3αρι zε τζ[κι, κkπο, χωρl„ κοινmχρηστα, στην οδm Ηφαlστου 10. Τιzk χαzηλk. Τηλ. 6934005639, 2231032345. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα 32 τ.z. πλkρω„ επιπλωzjνη, zε αυτmνοzη θjρzανση, παραπλεnρω„ Jικαστηρlων. Τηλ. 6977921245. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνο 2αρι, 3ου ορmφου, κοντ[ στο Νοσοκοzεlο. Τηλ. 2237023568, 6979099256. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι zε αυτmνοzη θjρzανση & τζ[κι στην οδm Τkλου 2. Τηλ. 6932979185, 6944103482. Κα Πmπη. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα 30 τ.z. περlπου, αυτmνοzη, ανεξ[ρτητη, zερικ~„ επιπλωzjνη & zε ξεχωριστk εlσοδο στον Κ[τω Ξηρι[. Τιzk: 160 ευρ~. Τηλ. 2237080601, 6985645859. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 72 τ.z. ισmγειο, επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση & αποθkκη, στην οδm Κων. Λεπενι~τη 43, στον Ξηρι[. Τηλ. 6973202968, 6973342623. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnριο 2αρι, 2ου ορmφου, πλkρω„ επιπλωzjνο, zε αυτονοzlα. Τηλ. 2237080650, 6972517167. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γωνιακm 2αρι 2ου ορmφου, zε εντοιχιζmzενη ηλ. κουζlνα, air condition, γραφεlο & βιβλιοθkκη, στον Αγ. Νικmλαο, πλησlον ηλεκτρικοn, στην Αθkνα. Τηλ. 6974010829, 6932295161. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα 35 τ.z., 1ου ορmφου, στη J[φνη, Αθkνα. Τηλ. 6978519718. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα στο κjντρο. Τηλ. 6977418250. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 55 τ.z., πλkρω„ επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Προυσιωτlσση„ 2. Τιzk λογικk. Τηλ. 2237025911, 6981610658. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnριο 4αρι 120 τ.z., πλkρω„ επιπλωzjνο, zε κλειστk θjση στ[θzευση„ & αποθkκη, πlσω απm τη Νοzαρχlα. Τηλ. 6977081490. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα 30 τ.z. προσmψεω„, 1ου ορmφου, ανακαινισzjνη, στην οδm Σεβαστlα„ 41 Ιλlσια Ζωγρ[φου, Αθkνα. Τηλ. 2237023393, 6973734896. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Γ. Καραϊσκ[κη. Τηλ. 2237080630, 6972274366. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 120 τ.z. πlσω απm τη Νοzαρχlα, στην οδm Κατσαντ~νη 2. Τηλ. 6946604879. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα 30 τ.z., 2ου ορmφου, πλησlον Πανεπιστηzlου Πειραι[. Τηλ. 6978519718. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnριο 3αρι zε zεγ[λη βερ[ντα & αποθkκη, στην οδm Χρ. Καραπιπjρη 16, κοντ[ στο 2ο Jηz. Σχολεlο. Τιzk λογικk. Τηλ. 2237023112, 6938566898. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 55 τ.z. zε αυτmνοzη θjρzανση, κοντ[ στην αγορ[. Τηλ. 6978891096. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, στη Λαzlα, διαzjρισzα 68 τ.z., 3ου ορmφου, διαzπερj„, επιπλωzjνο, γκαρ[ζ προαιρετικm, στην οδm Αβjρωφ 34-36. Τηλ. 6973829980, 6974904356. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι 1ου ορmφου, zε αυτmνοzη θjρzανση, zπmιλερ, zmνωση στην οδm Χαρ. Τρικοnπη 26. Τηλ. 2237023734, 6979169582. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγειο 3αρι zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Κατσαντ~νη 4, δlπλα στην Α/θzια Εκπαlδευση. Τηλ. 6977788958. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι στο Καρπενkσι. τηλ. 2237024585. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ 2αρια καινοnρια, επιπλωzjνα k zη, zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Αρzονlα„ 7. Τηλ. 6977949490, 6972261367. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα zε αυτmνοzη θjρzανση στον Κ[τω Ξηρι[. Τηλ. 6977599681. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα επιπλωzjνη k zη, jναντι Jηzαρχεlου. Τιzk συζητkσιzη. Τηλ. 6986017145. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 1ου ορmφου, zε αυτονοzlα θjρzανση„, επl τη„ οδοn Ιατρlδου. Τηλ. 6948599446. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα δnο δωzατlων, χολ, κουζlνα, zπ[νιο πλησlον πλατεlα„. Τιzk ευκαιρlα„. Τηλ. 6948599446. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ εξοχικk zονοκατοικlα 95 τ.z. πλkρω„ επιπλωzjνη, zε θjα, για 2 οικογjνειε„, στου„ Κορυσχ[δε„. Τιzk πολn καλk. Τηλ. 6942291937. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Π[τzου 16, στον Προφkτη Ηλlα. Τηλ. 2237025328. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα 40 τ.z. 1ου ορmφου, επιπλωzjνη, zε αυτmνοzη θjρzανση στην οδm Γενναδlου 6. Τηλ. 6973243114. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο, 1ου ορmφου, zε αυτmνοzη θjρzανση κοντ[ στο 2ο Jηz. Σχολεlο. Τηλ. 2237023311, 6947295661. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωzjνε„ νεmδzητε„ γκαρσονιjρε„ στη Λαγκαδι[. Τηλ. 6978503364, 6982668160. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zονοκατοικlα στην παραλlα Ραχ~ν Φθι~τιδα„ για θερινk k χειzερινk περlοδο. Τηλ. 6978503364, 6982668160. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι πλkρω„ επιπλωzjνο zε αυτmνοzη θjρzανση, τζ[κι, χωρl„ κοινmχρηστα, zε υπjροχη θjα στην οδm Γενναδlου 5. Τηλ. 6976768870, 2237022697. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 85 τ.z. στην οδm Γ. Κονδnλη 13, κοντ[ στην Εφορlα. Τηλ. 2237025236. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελzατικm„ χ~ρο„ zε zικρk κουζlνα & zπ[νιο στην οδm Γ. Κονδnλη 13, κοντ[ στην Εφορlα. Τηλ. 2237025236. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 60 τ.z. στην οδm Ζαχ. Παπαντωνlου 2, π[νω απm τα γραφεlα τη„ Ν.J., κοντ[ στην κεντρικk πλατεlα Καρπενησlου. Ιδανικm και για επαγγελzατικk στjγη. Τηλ. 6977278424, 2237080600. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι στη Θεσσαλονlκη, πλησlον Πανεπιστηzlου, ιδανικm για 1-2 φοιτητj„. Τηλ. 6972879173. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zονοκατοικlα zε 2 υ/δ, καθιστικm, κουζlνα, zπ[νιο, αποθkκη, θjρzανση & κkπο στο Μεγ. Χωριm. Τηλ. 6972440396. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 75 τ.z., 1ου ορmφου, επl τη„ οδοn Αθ. Καρπενησι~τη. Τηλ. 6972162956. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα zε αυτmνοzη θjρzανση, π[ρκινγκ, χωρl„ κοινmχρηστα. Τηλ. 6977701893. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnρια ευρnχωρη γκαρσονιjρα 35 τ.z. 1ου ορmφου, zε αυτmνοzη θjρzανση & καινοnρια επlπλωση, κοντ[ στο 2ο Jηz. Σχολεlο, στην οδm Ν. Στρ[του 74. Τιzk λογικk. Τηλ. 2237021253. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 92 τ.z., zε αυτmνοzη θjρzανση, 2 υ/δ, 2 zπ[νια, κουζlνα, αποθkκη, στην οδm Ν. Στρ[του. Τηλ. 2237024424, 6976700766. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ επιπλωzjνε„ γκαρσονιjρε„. Τιzk λογικk. Τηλ. 2237023891. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι στην οδm Εθν. Αντιστ[σεω„ 5. Τηλ. 2109735481, 6974339392. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελzατικm„ χ~ρο„ 40 τ.z. κ[τω απm τη JΟΥ Καρπενησlου. Ιδανικm για γραφεlο k zικρm κατ[στηzα. Τηλ. 6949198770. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγειο 3αρι zε τζ[κι στον Πρ. Ηλlα. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝJΡZΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 45 τ.z. πλkρω„ επιπλωzjνο και εξοπλισzjνο, στον οδm Χαρ. Τρικοnπη 41. Τηλ. 2237023604.

ΕΝΟ ΙΚΙΑ ΖΕΤΑ Ι γκαρσο νιjρα 3 5 τ. z. 3ου ο ρmφο υ, π λkρω „ επιπλ ωzj νη, zε ασανσjρ, π [νω απm τη ν τρ[πεζ α Πειραι~„. Τ ιzk πο λn καλ k. Τη λ. 22 37023958, 6973707675. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατ[στηzα στην οδm Σπ. Τσιτσ[ρα 6. Τιzk λογικk. Τηλ. 6944548038. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα 35 τ.z. 1ου ορmφου, στην οδm Αγ. Νικολ[ου 23. Τηλ. 2237023393, 6973734896. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατ[στηzα 40 τ.z. επl τη„ Ζηνοποnλου 37 (jναντι JΕΗ). Τηλ. 2237024480. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 105 τ.z. zε αυτmνοzη θjρzανση, zπmιλερ, zmνωση, χωρl„ κοινmχρηστα, zε απεριmριστη θjα, στην οδm Ιατρlδου. Τηλ. 2231021371. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 1ου ορmφου, στην οδm Jωδ~νη„ 6, στη Λαzlα. Τηλ. 6977329711. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι οροφοδιαzjρισzα zε αυτmνοzη θjρzανση & τζ[κι, σε [ριστη κατ[σταση, στην οδm Π[τzου. Κ. Κικk. Τηλ. 2237025993. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι πλkρω„ επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Π[τzου. Κ. Κικk. Τηλ. 2237025993. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι στην οδm Κυθkρων & Ζακnνθου, στον Κ[τω Ξηρι[. Τηλ. 6972444348. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 120 τ.z., 4ου ορmφου, zε 3 υ/δ, στην οδm Κατσαντ~νη 2. Κατ[λληλο και για γραφεlα. Τηλ. 6946604879. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση, δlπλα στο 3ο Jηz. Σχολεlο. Τηλ. 6937812252. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zεγ[λο ισmγειο 3αρι zε αυτmνοzη θjρzανση, επl τη„ Ν. Στρ[του & Στ. Γρανlτσα 7, κοντ[ στο 2ο Jηz. Σχολεlο. Τηλ. 2237023112, 6973764830, 6938566898. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 75 τ.z. 2ου ορmφου, χωρl„ κοινmχρηστα, zε αυτmνοzη θjρzανση, τζ[κι & βερ[ντε„ γnρω-γnρω, κοντ[ στου„ Αγ. Ευρυτ[νε„. Τιzk: 300 ευρ~. Τηλ. 6973805922. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα στην Π[τρα, δlπλα στο ΤΕΙ. Προτιzοnνται Ευρυτ[νε„ φοιτητj„. Τηλ. 6972444342. Κ. Χρ. Κουτροnzπα„. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι ευρnχωρο, 3ου ορmφου, στο κjντρο τη„ πmλη„. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι οροφοδιαzjρισzα 100 τ.z., 4ου ορmφου, ανακαινισzjνο, zε τερ[στια πjργκολα, στο κjντρο τη„ πmλη„. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 75 τ.z. zε αυτmνοzη θjρzανση στην οδm Ν. Στρ[του 53. Τηλ. 2237023340, 6976686352. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι σε καινοnρια πολυκατοικlα, στη Λαγκαδι[. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝJΡZΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισzjνο οροφοδιαzjρισzα zε zεγ[λε„ βερ[ντε„, θjα & αυτmνοzη θjρzανση, jναντι DIA. Τιzk: 300 ευρ~. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝJΡZΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι σε [ριστη κατ[σταση, zε αυτmνοzη θjρzανση & τζ[κι, στον Π[νω Ξηρι[. Τηλ. 6932915108. Κ. Γρηγmρη„. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνο 2αρι πλησlον Νοσοκοzεlου. Τηλ. 6981610658. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι διαzjρισzα στο κjντρο τη„ πmλη„. Τηλ. 2237023434. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο στην οδm Ζηνοποnλου 48. Τηλ. 6977360408. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνο studio σε καινοnρια πολυκατοικlα zε αυτmνοzη θjρzανση. Τηλ. 6999932550, 2641032550, 2641052568. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.z., 2ου ορmφου, πλkρω„ επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση στην οδm Αθ. Καρπενησι~τη 16. Τηλ. 6978351079, 2237025073. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zονοκατοικlα (για σεζmν k zmνιzα) 80 τ.z. πλkρω„ επιπλωzjνη, zε αυτmνοzη θjρzανση, τζ[κι, γκαρ[ζ & κkπο στον Πρ. Ηλlα. Τιzk: 500 ευρ~. Τηλ. 6942579364. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι 2ου ορmφου zε αυτmνοzη θjρzανση κοντ[ στο 2ο Jηz. Σχολεlο. Τηλ. 6973751839. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα zε θjα την πλατεlα. Τηλ. 6977418250. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 3ου ορmφου, γωνιακm, ηzιεπιπλωzjνο, π[νω απm την Τρ[πεζα Πειραι~„. Τηλ. 6976692084. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση στον Ξηρι[. Τηλ. 6977981653. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2χωρη γκαρσονιjρα 32 τ.z. ρετιρj, zε zεγ[λη βερ[ντα & θjα, πλησlον zετρm Πανmρzου, στου„ Αzπελmκηπου„. Τηλ. 6945476667. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnρια επιπλωzjνη γκαρσονιjρα κοντ[ στον Βερmπουλο. Τηλ. 6974302989. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο zε αυτmνοzη θjρzανση, δlπλα στο 2ο Jηz. Σχολεlο. Τηλ. 6973751839. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ρετιρj 55 τ.z στην οδm Σακαλk 10. Τηλ. 2237031811, 6973834658, 6907231553. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα 30 τ.z. zε αυτmνοzη θjρzανση στην οδm Ρ. Φεραlου 7. Τηλ. 6945064020. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα 30 τ.z. στην οδm Παπακυριαζk 4, στη Λαzlα. Τηλ. 6945064020. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι διαzπερj„ zε αυτmνοzη θjρzανση & ελ[χιστα κοινmχρηστα, στην dνω Κυψjλη. Τηλ. 6977432517. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.z., 2ου ορmφου, πλkρω„ επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Αθ. Καρπενησι~τη 16. Τηλ. 2237025073, 6978351079. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 100 τ.z. zε 2 υ/δ στην οδm Μεγ. Αλεξ[νδρου 19. Τηλ. 2237023304. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι καινοnριο, κεντρικm, επιπλωzjνο, zε τζ[κι & αυτmνοzη θjρzανση. Ενοικι[ζεται & για σεζmν. Τηλ. 6948517572. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγειο επιπλωzjνο 2αρι 55 τ.z. zε αυτmνοzη θjρzανση & τζ[κι. Τηλ. 6984080017. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι 102 τ.z. Τηλ. 6973982754. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνο 2αρι. Τηλ. 2237080304. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πjτρινη επιπλωzjνη zονοκατοικlα 85 τ.z. zε κkπο, στο Μικρm Χωριm. Τηλ. 6945476667. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ zεγ[λη, καινοnρια, επιπλωzjνη γκαρσονιjρα, χωρl„ κοινmχρηστα, στη Λαγκαδι[. Τιzk: 200 ευρ~. Τηλ. 6988808087. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγεια οικlα 50 τ.z. στο Μεγ[λο Χωριm. κ. dννα. Τηλ. 6932240686, 6947429176. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα στην οδm Κατσαντ~νη 4. Τιzk προσιτk. Τηλ. 2237025259. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνη γκαρσονιjρα 47 τ.z. σε ισmγειο zονοκατοικlα„ που βλjπει σε αυλk, στην οδm Αθ. Καρπενησι~τη 84. Τηλ. 2237022726, 6976692084. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Αφροδlτη„ 11, απjναντι απm τη στεγασzjνη λαϊκk αγορ[. Τηλ. 6976868880. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ 2 καινοnρια διαzερlσzατα 75 τ.z. jκαστο, zε τζ[κι. Το jνα 2ου mροφο, επιπλωzjνο zε ψυγεlο και κουζlνα. Τηλ. 2231032345, 6939005639. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 55 τ.z. περlπου πλkρω„ επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση στο 1ο Jηz. Σχολεlο, κοντ[ στο ΤΕΙ, στην οδm Καφαντ[ρη & Νικολ[ου. Τηλ. 6981501043. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnριο 2αρι διαzjρισzα zε αυτmνοzη θjρzανση στην οδm Π[τzου 16 στον Κ[τω Ξηρι[. Τηλ. 2237025328, 6974989663. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι zε αυτmνοzη θjρzανση, πλkρω„ επιπλωzjνο, zε τζ[κι και π[ρκινγκ σε νεmκτιστη πολυκατοικlα, στην οδm Χρ. Κατσ[zπα 4, στο δρmzο του Γηροκοzεlου. Τηλ. 6976768870, 2237022697. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 78 τ.z. επιπλωzjνο και zη, στο κjντρο. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοnργιο πολυτελj„ studio, πλkρω„ επιπλωzjνο – εξοπλισzjνο, χωρl„ κοινmχρηστα, σε κεντρικm σηzεlο τη„ πmλη„. Τηλ. 6977893247. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιjρα 50 τ.z. zε τζ[κι στον Προφkτη Ηλlα. Τηλ. 6976176700. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωzjνο 2αρι 53 τ.z. zε αυτmνοzη θjρzανση κοντ[ στη φοιτητικk εστlα, στη Λαzlα. Τηλ. 6977352559. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.z. επιπλωzjνο zε αυτmνοzη θjρzανση. Τηλ. 2237025082, 6973080165. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο zε αυτmνοzη θjρzανση στην οδm Αθ. Καρπενησι~τη, απjναντι απm το 4ο Jηz. Σχολεlο. Τηλ. 6976868880. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δnο 2αρια zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Ηφαlστου. Τηλ. 6972888152. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωzjνο zε αυτmνοzη θjρzανση, χωρl„ κοινmχρηστα. Τηλ. 2237023893, 6975368246.

Ν Ε

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Κυρlα zε εzπειρlα ΖΗ ΤΑ εργασlα παντm„ τnπου. Τηλ. 6973532467. Βοηθm„ βρεφοκmzου-παιδοκmzου zε προϋπηρεσlα, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φnλαξη zικρ~ν παιδι~ν & βρεφ~ν, πρωινj„ & απογευzατινj„ ~ρε„. Τηλ. 6978330506. Γυναlκα ΖΗ ΤΑ εργασlα παντm„ τnπου, τι„ πρωινj„ ~ρε„. Τηλ. 6979294422. ΖΗ Τ εργασlα ω„ zπjιzπι σlτερ. Τηλ. 6981308457, 6937812252. ΖΗ ΤΕ' ΤΑΙ γυναlκα, κ[τοχο„ αυτοκινkτου, για πρωινk δουλει[ σε ξεν~να. Τηλ. 6972276829. ΖΗ ΤΕ' ΤΑΙ αγροτεz[χιο, zη καλλιεργkσιzο, jκταση„ 2-4 στρ., αποχαρακτηρισzjνο, προσβ[σιzο, πλησlον οικισzοn, στην Ευρυτανlα. Κο„ Jηzkτρη„. Τηλ. 6972698598. Ελληνlδα κυρlα, πρ~ην νοσοκmzα, zε zεγ[λη εzπειρlα, ΖΗ ΤΑ εργασlα. Τηλ. 6945453584. Σοβαρk Ελληνlδα κυρlα, zε Ι.Χ. αυτοκlνητο, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ καθαριmτητα σπιτι~ν κι [λλε„ οικιακj„ εργασlε„, εντm„ Ευρυτανlα„. Τηλ. 6975746775. Ελληνlδα κυρlα zε zεγ[λη εzπειρlα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φροντlδα ηλικιωzjνων και τη δηzιουργικk και υπεnθυνη φnλαξη παιδι~ν. Τηλ. 6973676847. ΖΗ ΤΕ' ΤΑΙ zονοκατοικlα για ενοικlαση εντm„ πmλεω„ Καρπενησlου, κατ[ προτlzηση zε τζ[κι. Τηλ. 6974222333. Κυρlα απm Βουλγαρlα ΖΗ ΤΑ εργασlα ω„ εσωτερικk για τη φnλαξη ηλικιωzjνων. Τηλ. 6981484663. Ο Ραδιοτηλεοπτικm„ Οργανισzm„ Κεντρικk„ Ελλ[δα„ STAR A.E. ΖΗ ΤΑ 2 συνεργ[τε„ για την επ[νδρωση του διαφηzιστικοn τzkzατο„ στον νοzm Ευρυτανlα„. Προσφjρονται πολn ικανοποιητικj„ αzοιβj„ & παρjχεται δωρε[ν εκπαlδευση. Επιθυzητ[ Προσmντα: Προϋπηρεσlα σε πωλkσει„. Καλm χειρισzm ηλεκτρονικοn υπολογιστk. Ικανοποιητικk και επιzεληzjνη εzφ[νιση. Επικοινωνιακm ταλjντο. Πληροφορlε„: 2231046725. Υπεnθυνο„: κ. Νικmπουλο„ Γι[ννη„. Αντρmγυνα και [τοzα ΖΗ ΤΑΜΕ για zmνιzη δουλει[ σε ελληνικ[ εστιατmρια σε Γερzανlα-Ολλανδlα, δωρε[ν διαzονk, διατροφk, ασφ[λεια. Τηλ. 6984461854. ΖΗ ΤΟΥ ΝΤΑΙ β[τα zε χ~zα για χωρ[φι. Τηλ. 2237024585. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ οικmπεδο για αγορ[ στο Καρπενkσι, αλλ[ και στην ευρnτερη περιοχk, jω„ 50.000 ευρ~. Τηλ. 6986648943. ΖΗ Τ εργασlα παντm„ τnπου. Εlzαι νοσοκmzα και φυσιοθεραπεnτρια 55 ετ~ν. Jουλεnω χωρl„ ρεπm. Κα Κατερlνα. Τηλ. 6997682524. Βουλγ[ρα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ω„ εσωτερικk ηλικιωzjνου„, κατ[κοιτου„, παιδι[, οικιακj„ εργασlε„, καθ~„ και δουλειj„ σε ταβjρνα, πανσιmν. Τηλ. 6992531891. Κυρlα zε πεlρα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ υπεnθυνα τη φnλαξη παιδι~ν, απm βρεφικk jω„ σχολικk ηλικlα, zε δυνατmτητα βοkθεια„ και στη zελjτη των zαθηz[των του„. Τηλ. 6932988422. ΖΗ ΤΕ' ΤΑΙ [τοzο, το οποlο να διαzjνει στη Λαzlα, αλλ[ να εργ[ζεται στο Καρπενkσι, για την κοινk καθηzερινk zεταφορ[ zε στmχο την εξ ηzισεlα„ δαπ[νη στα jξοδα ταξιδιοn. Τηλ. 6942482261. Πτυχιοnχο„ zε φροντιστηριακk εzπειρlα & πειθαρχlα ΠΑΡΑΙΕΙ zαθkzατα σε zαθητj„ Jηzοτικοn & Γυzνασlου θεωρητικk„ κατεnθυνση„. Τιzj„ προσιτj„. Τηλ. 6981657134. ΖΗ Τ εργασlα για κουζlνα, εντm„ πmλη„. Τηλ. 6976088244. Θjλετε να κερδlσετε χρmνο & χρkzα; ΑΝΑΛΑΜΒΑΝ την καταzjτρηση των αποδεlξε~ν σα„ για την Εφορlα. Τηλ. 6974905365.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι επιπλωzjνο, zε αυτmνοzη θjρzανση, ενεργειακm τζ[κι και θjα, στην οδm Κολοκοτρ~νη 5. Τιzk: 250 ευρ~. Τηλ. 22370-22766, 6984345869.

ΝΕΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαzjρισzα 45 τ.z., 1ου ορmφου, zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Νικ. Στρ[του 36. Τηλ. 6979221285,6946001324. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισmγειο διαzjρισzα 45 τ.z., zε αυτmνοzη θjρzανση, στην οδm Νικ. Στρ[του 36. Τηλ. 6979221285, 6946001324. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι πλkρω„ επιπλωzjνο, zε τζ[κι και πανοραzικk θjα, χωρl„ κοινmχρηστα, στην οδm Γενναδlου 5. Τιzk λογικk. Τηλ. 2237022697, 6976768870. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χ~ρο„ στ[θzευση„ σε κλειστm γκαρ[ζ, στην οδm Αγ. Νικολ[ου. Τηλ. 2237022697, 6976768870. Π ΛΕΙΤΑI ισmγειο 3αρι στην οδm Νικ. Στρ[του. Τιzk συζητkσιzη. Τηλ. 6979221285, 6946001324.


Ανακοινώσεις

Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετGρτη 22 ΦεβρουαρVου 2012 / ΣελVδα 28

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝFΣΗ Σε εφαρeογU των διατGξεων τηo ΚοινUo ΥπουργικUo ΑπWφασηo ΗΠ37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391Β) ανακοινiνεται Wτι Tχει αποσταλεV απW ΑΠΟΚΕΝΤΡFΜΕΝΗ 6/ΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ6ΑΣ, ΓενικU 6/νση ΧωροταξικUo και ΠεριβαλλοντικUo ΠολιτικUo - 6/νση ΠεριβGλλοντοo και ΧωρικοX ΣχεδιασeοX Στ. ΕλλGδαo - Τe. Περ/κου & ΧωρικοX ΣχεδιασeοX, ΜελTτη Περιβαλλοντικiν Επιπτiσεων (ΜΠΕ) αιολικοX σταθeοX παραγωγUo ηλεκτρικUo ενTργειαo ισχXοo 16 MW «ΑΦΡΟ6ΙΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.» στη θTση «ΚαρανικWλαo» του 6Ueου ΑγρGφων Ν. ΕυρυτανVαo, η οποVα θα βρVσκεται στο ΤeUeα ΠεριβGλλοντοo και ΥδροοικονοeVαo ΠεριφερειακUo ΕνWτηταo ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ - ΚαραϊσκGκη 1 - 36 100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, για παροχU στοιχεVων και πληροφοριiν. 1. Pναρξηo δηeοσιοποVησηo: 20/02/2012. ΛUξηo: 20/03/2012. 2. Pναρξη προθεσeVαo για παροχU πληροφοριiν, στοιχεVων και παραλαβU των εγγρGφων απWψεων: 20/02/2012. ΛUξηo: 20/03/2012. 3. Η παροXσα δηeοσιεXεται στον ΤοπικW ΤXπο: ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ - (22370 23444), ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ (22370 80790)

Ο 6ασGρχηo ΚαρπενησVου ΦGκαo ΙωGννηo 6ασολWγοo

υρ υτ α

Ο ΠΡΟΕ6ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΠΕΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΠΡΟΕ6ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΠΕΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝFΣΗ Ανακοινiνουeε Wτι σXeφωνα eε τιo ισχXουσεo διατGξειo του Gρθρου 14 του Ν. 998/79 και eετG απW αVτηση του ΣωτUρη ΚλεVτσα κGτοικο ΓρανVτσαo, εκδWθηκε ταυτGριθeη ΠρGξη χαρακτηρισeοX του 6ασGρχη ΚαρπενησVου σXeφωνα eε την οποVα η Tκταση συνολικοX εeβαδοX 1.315,93 τ.e. στη θTση « ΝταλοκWνακα - ΑρeGeπελα», τηo ΤοπικUo ΚοινWτηταo ΓρανVτσαo, τηo 6ηeοτικUo ΕνWτηταo ΑπεραντVων, του 6Ueου ΑγρGφων Π.Ε. ΕυρυτανVαo, χαρακτηρVζεται ωo εξUo: 1) Τα ΤeUeατα 1 και 3 τηo παραπGνω Tκτασηo εeβαδοX 337,44 τ.e. και 125,52 τ.e. αντVστοιχα ωo δασικοX χαρακτUρα που ανUκει ωo προo την eορφU στην παρGγραφο 1 του αρθρ. 3 του Ν. 998/79 - Wπωo ισχXει σUeερα - και ωo προo την κατηγορVα στην παρGγραφο 1 εδGφιο ε' του αρθρ 4 του Ν. 998/79. 2) Το ΤeUeα 2 τηo παραπGνω Tκτασηo εeβαδοX 852,97 τ.e., ωo eη δασικοX χαρακτUρα που ανUκει στην παρGγραφο 6 εδGφιο α' του Gρθρου 3 του Ν. 998/79. ΚατG τηo πρGξηo του 6ασGρχη επιτρTπονται αντιρρUσειo, εντWo δXο (2) eηνiν απW την τελευταVα δηeοσVευσU τηo, ενiπιον τηo Α/θeιαo Ε.Ε.6.Α. Π.Ε. ΕυρυτανVαo. ΑντVτυπο τηo εν λWγω ΠρGξηo eε το τοπογραφικW διGγραeeα που τη συνοδεXει εστGλη στη 6ηeοτικU ΕνWτητα ΑπεραντVων (6Ueο ΑγρGφων) για την ανGρτησU τηo επV Tνα eUνα στο 6ηeοτικW ΚατGστηeα. ΠερισσWτερεo πληροφορVεo δVνονται στην ΥπηρεσVα eαo τιo εργGσιeεo ηeTρεo και iρεo.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 6ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ6ΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 6ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΕΓFΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Υ6ΡΟΡΡΟFΝ 6ΗΜΟΤΙΚFΝ ΚΤΙΡΙFΝ 6ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ6ΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000,00 ΕΥΡF (ΜΕ ΦΠΑ 23%) ΑΡ. 6ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 15/2011 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 67/2011 ΧΡΗΣΗ: 2011 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 17/02/ 2012 Αρ. πρωτ. 2966/17-02-2012

Ε

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 6ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Ο 6Ueαρχοo ΚαρπενησVου, προκηρXσσει ανοιχτW διαγωνισeW που θα διεξαχθεV σXeφωνα eε το Ν. 1418/84, τα εκτελεστικG του διατGγeατα, το Ν. 3263/2004 και το Ν. 3669/08, Wπωo αυτG ισχXουν κατG την ηeεροeηνVα αποστολUo τηo ΠερVληψηo 6ιακUρυξηo για δηeοσVευση στον ΕλληνικW τXπο, eε το σXστηeα προσφορGo eε ενιαVο ποσοστW Tκπτωσηo σXeφωνα eε τιo διατGξειo του Gρθρου 5 του Ν. 3669/08 «ΚωδικοποVηση τηo νοeοθεσVαo κατασκευUo δηeοσιiν Tργων» για την ανGδειξη eειοδWτη εκτTλεσηo εργασιiν κατασκευUo του Tργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΕΓFΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Υ6ΡΟΡΡΟFΝ 6ΗΜΟΤΙΚFΝ ΚΤΙΡΙFΝ 6ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», eε προϋπολογισeW 20.000,00 ευρi eε ΦΠΑ εκ των οποVων 11.924,10 ευρi για εργα-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 6ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡFΜΕΝΗ 6ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ6ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ 6/ΝΣΗ 6ΑΣFΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕFΝ 6ΙΕΥΘΥΝΣΗ 6ΑΣFΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 6ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚαρπενUσι 24-10-2011 Αριθe. Πρωτ. 62142/4760 ΑΝΑΚΟΙΝFΣΗ Ανακοινiνουeε Wτι σXeφωνα eε τιo ισχXουσεo διατGξειo του Gρθρου 14 του Ν. 998/79 και eετG απW αVτηση τηo ΚοκκοτVνη ΒασιλικUo, κατοVκου ΠαπαρουσVου, εκδWθηκε ταυτGριθeη ΠρGξη χαρακτηρισeοX του 6ασGρχη ΚαρπενησVου σXeφωνα eε την οποVα η Tκταση συνολικοX εeβαδοX 5.556,54 τ.e. στη θTση «ΜακρυγTνι», τηo Τ.Κ. ΠαπαρουσVου του 6Ueου ΚαρπενησVου Π.Ε. ΕυρυτανVαo, χαρακτηρVζεται ωo εξUo: 1) Το ΤeUeα 1 τηo παραπGνω Tκτασηo εeβαδοX 1.941,64 τ.e. ωo eη βασικοX χαρακτUρα που ανUκει στην παρGγραφο 6 εδGφιο α' του Gρθρου 3 του Ν. 998/79. 2) Το ΤeUeα 2 τηo παραπGνω Tκτασηo εeβαδοX 3.614,90 τ.e., ωo βασικοX χαρακτUρα που ανUκει ωo προo την eορφU στην παρGγραφο 1 του αρθρ. 3 του Ν. 998/79 - Wπωo ισχXει σUeερα - και ωo προo την κατηγορVα στην παρGγραφο 1 εδGφιο ε' του αρθρ. 4 του Ν. 998/79. ΚατG τηo πρGξηo του 6ασGρχη επιτρTπονται αντιρρUσειo, εντWo δXο (2) eηνiν απW την τελευταVα δηeοσVευσU τηo, ενiπιον τηo Α/θeιαo Ε.Ε.6.Α. Π.Ε. ΕυρυτανVαo. ΑντVτυπο τηo εν λWγω ΠρGξηo eε το τοπογραφικW διGγραeeα που τη συνοδεXει εστGλη στο 6Ueο ΚαρπενησVου (6.Ε. ΚαρπενησVου) για την ανGρτησU τηo επV Tνα eUνα στο 6ηeοτικW ΚατGστηeα. ΠερισσWτερεo πληροφορVεo δVνονται στην ΥπηρεσVα eαo τιo εργGσιeεo ηeTρεo και iρεo.

ΓΝFΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ο 6Ueαρχοo ΑγρGφων Tχονταo υπWψη -τιo διατGξειo του Gρθρου 163 Ν. 3584/07 -τον ΟΕΥ του 6Ueου ΑγρGφων καλεV τουo /τιo ενδιαφερWeενουo /νεo να υποβGλλουν σχετικU αVτηση eε σXντοeο βιογραφικW σηeεVωeα και αποδεικτικG των προσWντων τουo, σχετικG eε την πλUρωση δXο (2) θTσεων ειδικοX συνεργGτη. Οι ενδιαφερWeενοι/ νεo πρTπει να Tχουν τα εξUo προσWντα: Α) Τα γενικG προσWντα διορισeοX που προβλTπονται για τουo υπαλλUλουo του πρiτου eTρουo του ν. 3584/07 (Gρθρα 11 Tωo και 17). Για τα γενικG προσWντα διορισeοX απαιτεVται χωριστU απW την αVτηση, υπεXθυνη δUλωση του υποψηφVου, κατG το Gρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποVα να δηλiνετε Wτι πληροXνται. Β) 1) ΠτυχVο ΑΕΙ τηo ηeεδαπUo U ισWτιeο πτυχVο U δVπλωeα τηo αλλοδαπUo και πτυχVο και κGτοχοo πτυχVου ΑγγλικUo γλiσσαo επιπTδου proficiency. 2) ΠτυχVο ΤΕΙ τηo ηeεδαπUo τeUeατοo «Πολιτικiν Pργων ΥποδοeUo» U ισWτιeο πτυχVο U δVπλωeα τηo αλλοδαπUo, Γ) Να Tχουν εeπειρVα σε θTeατα ΟΤΑ U και νοeικiν προσiπων των ΟΤΑ. Η εeπειρVα αποδεικνXεται ωo εξUo: Για eεν τουo eισθωτοXo, χωριστU απW την αVτηση, υπεXθυνη δUλωση του υποψηφVου, κατG το Gρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποVα να δηλiνονται ο εργοδWτηo, το εVδοo και η χρονικU διGρκεια τηo εξειδικευeTνηo εeπειρVαo. Οι eισθωτοV του δηeWσιου τοeTα, eποροXν, εναλλακτικG, αντV τηo υπεXθυνηo δUλωσηo, να προσκοeVσουν βεβαVωση του οικεVου φορTα του δηeWσιου τοeTα, απW την οποVα να προκXπτουν το εVδοo και η χρονικU διGρκεια τηo εξειδικευeTνηo εeπειρVαo. Για δε τουo ελεXθερουo επαγγελeατVεo, χωριστU απW την αVτηση, υπεXθυνη δUλωση, κατG το Gρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το εVδοo και την χρονικU διGρκεια τηo εξειδικευeTνηo εeπειρVαo. Οι αιτUσειo των ενδιαφεροeTνων eε βιογραφικW σηeεVωeα και τα σχετικG δικαιολογητικG θα κατατVθενται eTχρι την 02/03/2012 ηeTρα ΠαρασκευU στα γραφεVα του 6Ueου στο Κερασοχiρι, (αρeWδιοo ΜαρVα ΣυγκελοποXλου τηλ 22373-51312) κατG τιo εργGσιeεo ηeTρεo και iρεo.

σVεo, 2.146,34 ευρi για Γ.Ε. & Ο.Ε., 2.110,57 ευρi για απρWβλεπτα, 79,15 ευρi για αναθεiρηση και 3.739,84 ευρi για ΦΠΑ (23%). 2. Οι ενδιαφερWeενοι eποροXν να παραλGβουν τα συeβατικG τεXχη του διαγωνισeοX (6ιακUρυξη, ΣυγγραφU Υποχρεiσεων κ.λπ.) απW την Tδρα τηo υπηρεσVαo οδWo Ν. ΤσιαeποXλα 2 ΚαρπενUσι, eTχρι τιo 08/03/2012 eε την καταβολU υπTρ 6Ueου ΚαρπενησVου του ποσοX των 10,00 ευρi. Η διακUρυξη του Tργου Tχει συνταχθεV κατG το εγκεκριeTνο απW τον υπουργW ΠΕΧF6Ε υπWδειγeα τXπου Β. ΠληροφορVεo στο τηλTφωνο 22370-89077, FAX επικοινωνVαo 22370- 25411, αρeWδιοo υπGλληλοo για επικοινωνVα ΙωGννα ΝταλλU. 3. Ο διαγωνισeWo θα διεξαχθεV την 13η του eUνα ΜαρτVου 2012 ηeTρα ΤρVτη και iρα 10:00 π.e. (λUξη παραλαβUo προσφορiν), στα ΓραφεVα του 6Ueου ΚαρπενησVου. Αν για οποιονδUποτε λWγο δε διεξαχθεV η δηeοπρασVα την προαναφερθεVσα ηeεροeηνVα U αν διεξαχθεV eεν αλλG δεν κατατεθεV καeιG προσφορG, θα διενεργηθεV σε νTα ηeεροeηνVα που θα καθορVσει eε πρGξη τηo η ΠροϊσταeTνη ΑρχU και η οποVα θα γνωστοποιηθεV eε τηλεοeοιοτυπVα πTντε (5) τουλGχιστον ηeTρεo πριν τη νTα ηeεροeηνVα σε Wσουo Tλαβαν τεXχη του διαγωνισeοX και την Vδια iρα (10:00 π.e.). Η Vδια

διαδικασVα eπορεV να επαναληφθεV και δεXτερη φορG eε τουo Vδιουo Wρουo και προϋποθTσειo. 4. Στο διαγωνισeW γVνονται δεκτοV ΜεeονωeTνεo εργοληπτικTo επιχειρUσειo: α. ΕγγεγραeeTνεo στο Μητρiο Εργοληπτικiν ΕπιχειρUσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρεVται στη Γ.Γ.6.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧF.6.Ε., εφWσον ανUκουν στην Α1 U Α2 U 1η τGξη για Tργα κατηγορVαo Οικοδοeικiν και Υδραυλικiν. β. ΠροερχWeενεo απW κρGτη eTλη τηo ΕυρωπαϊκUo Pνωσηo U του ΕυρωπαϊκοX ΟικονοeικοX Χiρου (Ε.Ο.Χ.) U απW κρGτη που Tχουν υπογρGψει την συeφωνVα για τιo 6ηeWσιεo ΣυeβGσειo (Σ.6.Σ.) του ΠαγκWσeιου ΟργανισeοX ΕeπορVου (Π.Ο.Ε.), στα οποVα τηροXνται επVσηeοι κατGλογοι αναγνωρισeTνων εργοληπτiν, εφWσον εVναι εγγεγραeeTνεo στουo καταλWγουo αυτοXo και σε τGξη και κατηγορVα αντVστοιχη eε τιo καλοXeενεo του ΕλληνικοX Μητρiου Μ.Ε.Ε.Π. γ. ΠροερχWeενεo απW ωo ανωτTρω β3 κρGτη, στα οποVα δεν τηροXνται επVσηeοι κατGλογοι αναγνωρισeTνων εργοληπτiν, εφWσον αποδεικνXουν Wτι Tχουν εκτελTσει Tργα παρWeοια eε το δηeοπρατοXeενο, απW ποιοτικU και ποσοτικU Gποψη. δ. ΕγγεγραeeTνεo στα ΝοeαρχιακG Μητρiα eε αντVστοιχο Wριο για Tργα ΟικοδοeικG και ΥδραυλικG. ε. ΚοινοπραξVεo εργοληπτικiν

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 6ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο 6Ueοo ΚαρπενησVου προκηρXσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ 6ΙΑΓFΝΙΣΜΟ eε κριτUριο κατακXρωσηo την χαeηλWτερη τιeU για την προeUθεια ειδiν καθαριWτηταo και ευπρεπισeοX για τιo υπηρεσVεo του 6Ueου ΚαρπενησVου προϋπολογισeοX 27.137,00 ευρi συeπεριλαeβανοeTνου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισeWo θα διεξαχθεV στο γραφεVο Προeηθειiν του 6Ueου ΚαρπενησVου, ΓεωργVου ΠαπανδρTου 1 Τ.Κ. 36 100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, (ΣυνεδριακW ΚTντρο ΚαρπενησVου 1οo Wροφοo) στιo 28 ΦεβρουαρVου 2012 ηeTρα ΤρVτη και απW iρα 09.30 π.e. Tωo 10.30 π.e. Για πληροφορVεo ωo προo τα δικαιολογητικG συeeετοχUo και την παραλαβU τηo διακUρυξηo, οι ενδιαφερWeενοι eποροXν να απευθXνονται στο 6Ueο, καθηeερινG τιo εργGσιeεo ηeTρεo και iρεo (τηλ. 22370-89124-89123 αρeWδιοι: κ Κων. ΚελTση-Γ.θανασιGo)

Α

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝFΣΗ Σε εφαρeογU των διατGξεων τηo ΚοινUo ΥπουργικUo ΑπWφασηo ΗΠ37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391Β) ανακοινiνεται Wτι Tχει αποσταλεV απW ΑΠΟΚΕΝΤΡFΜΕΝΗ 6/ΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ6ΑΣ, ΓενικU 6/νση ΧωροταξικUo και ΠεριβαλλοντικUo ΠολιτικUo - 6/νση ΠεριβGλλοντοo και ΧωρικοX ΣχεδιασeοX Στ. ΕλλGδαo - Τe. Περ/κου & ΧωρικοX ΣχεδιασeοX, ΜελTτη Περιβαλλοντικiν Επιπτiσεων (ΜΠΕ) αιολικοX σταθeοX παραγωγUo ηλεκτρικUo ενTργειαo ισχXοo 22 MW τηo εταιρεVαo «WATER AND WIND ENERGY COMPANY 2 LTD» στη θTση “ΜοσχοπλGι” του 6Ueου ΚαρπενησVου στο Ν. ΕυρυτανVαo, η οποVα θα βρVσκεται στο ΤeUeα ΠεριβGλλοντοo και ΥδροοικονοeVαo ΠεριφερειακUo ΕνWτηταo ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ - ΚαραϊσκGκη 1 - 36 100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, για παροχU στοιχεVων και πληροφοριiν. 1. Pναρξηo δηeοσιοποVησηo: 20/02/2012. ΛUξηo: 20/03/2012. 2. Pναρξη προθεσeVαo για παροχU πληροφοριiν, στοιχεVων και παραλαβU των εγγρGφων απWψεων: 20/02/2012. ΛUξηo: 20/03/2012. 3. Η παροXσα δηeοσιεXεται στον ΤοπικW ΤXπο: ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ - (22370 23444), ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ (22370 80790)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 6ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡFΜΕΝΗ 6ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ6ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ 6/ΝΣΗ 6ΑΣFΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕFΝ 6ΙΕΥΘΥΝΣΗ 6ΑΣFΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 6ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚαρπενUσι 8-11-2011 Αριθe. Πρωτ. 67024/5029

EΛΛΗΝΙΚΗ 6ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 6ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙFΝ ΚαρπενUσι 21 ΦεβρουαρVου 2012 Αριθ. Πρωτ.: 3211

Ν Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 6ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ6ΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ6ΑΣ ΛΑΜΙΑ: 20/02/2012 ΑΡ. ΠΡFΤ: 18381/154

νι κά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 6ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ6ΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ6ΑΣ ΛΑΜΙΑ: 20/02/2012 ΑΡ. ΠΡFΤ: 18378 /153

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 6ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ6ΑΣ 6ΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦFΝ Κερασοχiρι, 21/02/2012 Αριθe. Πρωτ.: 3343

Ο 6ασGρχηo ΚαρπενησVου ΙωGννηo ΦGκαo 6ασολWγοo

επιχειρUσεων για την κGλυψη των διαφWρων κατηγοριiν των εργασιiν του Tργου υπW τουo Wρουo τηo παρ. 3 του Gρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ6Ε). Το ποσοστW συeeετοχUo τηo κGθε επιχεVρησηo στο κοινοπρακτικW σχUeα προκXπτει απW τον προϋπολογισeW τηo κατηγορVαo για την οποVα αυτU συeeετTχει και δεν εVναι απαραVτητο να αναγρGφεται. ΚατηγορVα εργασιiν eε ποσοστW κGτω του 10% του προϋπολογισeοX του Tργου (χωρVo αναθεiρηση και Φ.Π.Α.), εφWσον δεν καλεVται στη δηeοπρασVα, αθροVζεται στον προϋπολογισeW τηo eεγαλXτερηo κατηγορVαo. 5. Για τη συeeετοχU στο διαγωνισeW απαιτεVται η κατGθεση εγγυητικUo επιστολUo Xψουo 323,62 ευρi και ισχXοo τουλGχιστον 6 eUνεo και 30 ηeTρεo, απW την ηeεροeηνVα δηeοπρGτησηo και απευθXνεται προo τον 6Ueο ΚαρπενησVου. ΚGθε υποβαλλWeενη προσφορG δεσeεXει το συeeετTχοντα στο διαγωνισeW (κατG τη διGταξη του Gρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (Κ6Ε) για διGστηeα 6 eηνiν απW την ηeεροeηνVα υποβολUo των προσφορiν. Το Tργο χρηeατοδοτεVται απW Vδιουo πWρουo (ΣΑΤΑ). ΠροκαταβολU δε θα χορηγηθεV και η δαπGνη δηeοσVευσηo τηo παροXσηo βαρXνει την ανGδοχο επιχεVρηση. Ο ΑντιδUeαρχοo Σουλιiτηo ΝικWλαοo

Ο 6ΗΜΑΡΧΟΣ 6ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 6ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 6ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 6/ΝΣΗ 6ΙΟΙΚΗΤΙΚFΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚFΝ ΥΠΗΡΕΣΙFΝ ΤΜΗΜΑ 6ΙΟΙΚΗΤΙΚFΝ ΥΠΟΘΕΣΕFΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚFΝ ΟΡΓΑΝFΝ ΤΟΥ 6ΗΜΟΥ ΚαρπενUσι, 15-2-2012 Αρ. Πρωτ.: 2800 ΣXeφωνα eε την αριθe 646/2011 απWφαση του 6ηeοτικοX συeβουλVου καθορVστηκε για το Tτοo 2012 ο αριθeWo Gσκησηo υπαVθριου πλανWδιου εeπορVου. ΣυγκεκριeTνα

Ο ΑντιδUeαρχοo ΣταeGτηo 6ηeUτριοo ΕΛΛΗΝΙΚΗ 6ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ6ΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ6ΑΣ ΛΑΜΙΑ: 21/02/2012 ΑΡ. ΠΡFΤ: 18848/158 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚFΝ ΟΡFΝ Με την αριθe. Πρωτ.: 77482/ 7725/ 16-12-2011, ΑΠΟΦΑΣΗ τηo ΑποκεντρωeTνη 6ιοVκηση ΘεσσαλVαo - ΣτερεGo ΕλλGδαo, ΤeUeα Περιβ/κοX και ΧωρικοX ΣχεδιασeοX, εγκρVθηκαν οι περιβαλλοντικοV Wροι eε τα παρακGτω στοιχεVα: ΟνοeασVα: Pγκριση Περιβαλλοντικiν Sρων για τη λειτουργVα του υφιστGeενου ξενοδοχεVου eε την επωνυeVα “Lecadin” ιδιοκτησVαo τηo εταιρεVαo «Κ. ΚατσαρUo Α.Ε.» δυναeικWτηταo 192 κλινiν, σε γUπεδο εeβαδοX 10.494,90 τ.e., στο 2ο Χ.Λ.Μ. Ε.Ο. ΚαρπενησVου - ΑγρινVου, 6ηeοτικUo ΕνWτηταo ΚαρπενησVου του ΚαρπενησVου Ν. ΕυρυτανVαo. ΥπεXθυνοo Tργου: «Κ. ΚατσαρUo Α.Ε.» (6ια του ΜηχανικοX : Γεiργιου ΛGππα, Τηλ & Fax: 22370 22111 κιν.: 6973358298). Ο ΠΡΟΕ6ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΠΕΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕγκρVθηκε η Tκδοση δTκα (10) αδειiν για το Tτοo 2012, για την Gσκηση υπαVθριου πλανWδιου εeπορVου: • πTντε (5) Gδειεo τXπου Α, οι οποVεo ισχXουν για την πiληση πρωτογενiν προϊWντων γηo (στα οποVα περιλαeβGνονται και τα Gνθη), αλιεVαo και ιχθυοκαλλιTργειαo, σε Wλη τη χiρα και • πTντε (5) Gδειεo τXπου Β, οι οποVεo ισχXουν για την πiληση των λοιπiν προϊWντων στην περιφTρεια eWνο τηo αρeWδιαo αρχUo που τη χορηγεV. Ο προϊστGeενοo ΜαραγκοXλαo ΕλευθTριοo


Επιχειρήσεις νοµού Ευρυτανίας

Α

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ@ρτη 22 ΦεβρουαρIου 2012 / ΣελIδα 29

Ν Ε

annaantmattheou@mail.com

ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΝ ΑΜ0ΣΑ 24956

ΤΗΛ. 210 6456996 ΚΙΝ. 6937 035583 Λ. ΑΛΕΞΑΝ0ΡΑΣ ΑΡ. 69 ΑΘΗΝΑ 11474 e-mail:xsapsali@hol.gr ssapsali@dsa.gr

ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΝΤΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

υρ υτ α

ΤΗΛ. 210 5128048 ΚΙΝ. 6974662695

νι κά

ΣΑΨΑΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 187 - ΑΘΗΝΑ 1οb ΟΡΟΦΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΚΟΡΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΟΤΟΥΜΕΝΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΝ

Ε

• ΕπενδυτικJb ΝJXοb • ΜεταποIηση - ΤουρισXJb • ΕXπJριο -ΥπηρεσIεb • ΑστικH Αν@πτυξη • ΓυναικεIα ΕπιχειρηXατικJτητα • ΝεανικH ΕπιχειρηXατικJτητα • ΕΣΠΑ 2007-2013 • ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ0ΑΣ • EOMMEX • LEADER - ΟΠΑΑΧ

ΤΗΛ & ΦΑΞ: 2237080012 ΜεσολογγIου 5, ΚαρπενHσι

Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 0ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 0ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 0/ΝΣΗ 0ΙΟΙΚΗΤΙΚ?Ν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ?Ν ΥΠΗΡΕΣΙ?Ν ΤΜΗΜΑ 0ΙΟΙΚΗΤΙΚ?Ν ΥΠΟΘΕΣΕ?Ν ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚ?Ν ΟΡΓΑΝ?Ν ΤΟΥ 0ΗΜΟΥ ΚαρπενHσι, 15-2-2012 Αρ. Πρωτ.: 2799

ΣKXφωνα Xε την 647/2011 απJφαση του 0ηXοτικοK συXβουλIου καθορIστηκαν για το Gτοb 2012, ο αριθXJb των αδει\ν κατ@ κατηγορIα επαγγελX@των και οι αντIστοιχεb θGσειb υπαIθριου στ@σιXου εXπορIου, στην 0ηXοτικH και τιb ΤοπικGb ΚοινJτητεb του 0HXου ΚαρπενησIου, οι οποIεb θGσειb θα οριοθετηθοKν επακριβ\b απJ την ΤεχνικH ΥπηρεσIα του 0HXου, Jπωb αυτGb περιγρ@φονται στην απJφαση αυτH. ΕIδη ιχθυοπωλεIου: θGσειb (4). ΕIδη XαναβικHb και αγροτικ\ν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 0ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 0ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙ?Ν ΚαρπενHσι 17 ΦεβρουαρIου 2012 Αριθ. Πρωτ.: 30 32 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 0ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο 0HXοb ΚαρπενησIου προκηρKσσει δηXJσιο ανοικτJ διαγωνισXJ Xε σφραγισXGνεb προσφορGb για την ΠροXHθεια υγρ\ν καυσIXων του 0HXου ΚαρπενησIου και των ΝοXικ\ν Προσ\πων και Xε κριτHριο κατακKρωσηb το XεγαλKτερο ποσοστJ Gκπτωσηb στη XGση τιXH λιανικHb π\λησηb την ηXGρα παρ@δοσηb στο 0HXο ΚαρπενησIου, προϋ-

προϊJντων: θGσειb (8). Π\ληση XελιοK και παραδοσιακ\ν προϊJντων: θGσειb (4) και θGση (1) σε ιδιωτικJ χ\ρο. ΕIδη εXπορIου (χαλι@, εIδη λαϊκHb τGχνηb κλπ): θGσειb (2). ΕIδη κερι\ν και παρεXφερ\ν προϊJντων: θGση (1). ΕIδη πουλερικ\ν: θGσειb (3). Για ψHσιXο καλαXποκι\ν: θGσειb (3). ΘGσειb για καντIνεb: θGσειb (18). Οι ανωτGρω θGσειb πρGπει να διατηροKνται καθαροI απJ τουb εκXισθωτGb και σε περIπτωση Xη συXXJρφωσHb τουb να ισχKουν οι διατ@ξειb του κανονισXοK καθαριJτηταb. ΚαθορIζει τα παραδοσιακ@ προϊJντα Hτοι: Κ@στανα, καρKδια, καλαXπJκια ψηXGνα, τραχαν@b χυλοπIτεb, τσIπουρο, XοKρο, λικGρ κρ@νι, βKσσινο, καρKδι, τσ@ι, φασκJXηλο, ρIγανη, XGλι, χειροποIητα προϊJντα οικοτεχνIαb και λαϊκHb τGχνηb. Ο προϊστ@Xενοb ΜαραγκοKλαb ΕλευθGριοb

πολογισXοK 633,975,21 ευρ\ (Xε Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισXJb θα διεξαχθεI στο δηXοτικJ κατ@στηXα ΚαρπενησIου, ΓεωργIου ΠαπανδρGου 1 Τ.Κ. 36 100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, στιb 17 ΑπριλIου 2012 ηXGρα ΤρIτη και απJ \ρα 11:00 Gωb 12:00 π.X. Για πληροφορIεb ωb προb τα δικαιολογητικ@ συXXετοχHb και την παραλαβH τηb διακHρυξηb, οι ενδιαφερJXενοι XποροKν να απευθKνονται στο 0HXο, καθηXεριν@ τιb εργ@σιXεb ηXGρεb και \ρεb (τηλ. 22370 89123 αρXJδιοb κ. Γ. Θανασι@b). Ο 0HXαρχοb ΣταX@τηb 0ηXHτριοb ΑντιδHXαρχοb


Πολιτισ 

Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετRρτη 22 Φεβρουαρ`ου 2012 / Σελ`δα 30 Επιn^λεια στ_ληx:

Συντακτικ_ οnRδα

O Δημήτρης Μπάσης στη «Χώρα»

Το ΣRββατο 3 Μαρτ`ου ο Κωστ_x Μαραβ^γιαx επιστρ^φει στην Αθ_να για να παρουσιRσει τον καινοbργιο του δ`σκο «Λaλα» σε nια πρωτaτυπη συναυλ`α, για nια βραδιR naνο, στο Fuzz Club.

Ν Ε

Ο Dηn_τρηx ΜπRσηx γενν_θηκε στην ΣτουτγRρδη. Οι γονε`x του ε`χαν nεταναστεbσει στην Γερnαν`α για nερικR χρaνια. Την ΕλλRδα τη γνωρ`ζει για πρrτη φορR στα οκτr του χρaνια, aταν επιστρ^φουν οικογενειακrx σ’ ^να ακριτικa χωριa, το Χ^ρσο του νοnοb Κιλκ`x. Σε ηλικ`α ενν^α (!) ετrν αρχ`ζει να ψ^λνει στην εκκλησ`α του χωριοb και στα δrδεκα αρχ`ζει nαθ_nατα Βυζαντιν_x Μουσικ_x, τα οπο`α ολοκληρrνει πα`ρνονταx το πτυχ`ο του σε ηλικ`α δεκαεπτR ετrν. ΠαρRλληλα τραγουδR ερασιτεχνικR

σε διRφορεx πολιτιστικ^x εκδηλrσειx. Στα ε`κοσι του, αn^σωx naλιx αρχ`ζει να τραγουδR επαγγελnατικR, τον ανακαλbπτει ο ΣταnRτηx ΚραουνRκηx αλλR και η δισκογραφικ_ του εταιρε`α η Warner, nε την οπο`α υπογρRφει αn^σωx συnβaλαιο. Για τρειx συνεχε`x σεζaν συνεργRζεται nε την Zλκηστη ΠρωτοψRλτη και την οnRδα τηx, που αποτελε`το απa τουx ΣταnRτη ΚραουνRκη και Λ`να Νικολακοποbλου, aπου γρRφει τη δικ_ του ιστορ`α στιx nουσικ^x παραστRσειx υπa το σκηνοθετικa βλ^nnα του Ανδρ^α ΒουτσινR. ΜετR απa χρaνια συνεργασιrν nε nεγRλουx καλλιτ^χνεx, ο Dηn_τρηx ΜπRσηx εnφαν`ζεται την περ`οδο αυτ_ nε τον ΓιRννη Κaτσιρα.

Ο Νότης Μαυρουδής στο Half Note Jazz

υρ υτ α

Το Half Note Jazz Club παρουσιRζει τον Νaτη Μαυρουδ_ σ’ ^να πρaγραnnα nε τ`τλο «Στου χρaνου τιx καταπακτ^x».

Ε

Ο Νaτηx Μαυρουδ_x, γιορτRζονταx π^ντε δεκαετ`εx στο χrρο τηx nουσικ_x, nαx χαρ`ζει ^να nοναδικa ταξ`δι «στου χρaνου τιx καταπακτ^x»! Επ` π^ντε δεκαετ`εx, παρRλληλα nε τη διδακτικ_ του καρι^ρα, ^χει n`α δυναnικ_ παρουσ`α σε aλα τα κιθαριστικR δρrnενα τηx χrραx nαx. Qx σολ`στ και καθηγητ_x κιθRραx αλλR και ωx συνθ^τηx ^ντεχνων τραγουδιrν, ^χει δrσει πολλ^x συναυλ`εx και ρεσιτRλ, τaσο στην ΕλλRδα, aσο και στο εξωτερικa. ΑδιRλειπτη η παρουσ`α του aλα αυτR τα χρaνια nε συνθ^σειx για το θ^ατρο και τον κινηnατογρRφο, αρθρογραφ`α σε εφηnερ`δεx και περιοδικR, συνεργασ`εx nε ραδιοφωνικοbx σταθnοbx, καθrx και διδακτικa ^ργο που ξεκ`νησε το 1969 απa τη Dηnοτικ_ Μουσικ_ Ακαδηn`α του ΜιλRνου (Scuola Civica di Musica) και συνεχ`στηκε ανελλιπrx απa το 1975 στην ΕλλRδα (κυρ`ωx στην Αθ_να). Απa το 1983 ^ωx το 1987 εκδ`δει και διευθbνει το nοναδικa περιοδικa κιθRραx, το Tar, και οργRνωσε σηnαντικ^x συναυλ`εx σε παγκaσnια δηnοφιλε`x κιθαριστ^x. Η πλοbσια δισκογραφ`α του (25 προσωπικο` δ`σκοι) περιλαnβRνει ^ργα

Συνοδευanενοx απa 7nελ_ nπRντα θα συστ_σει στο κοινa τη Λaλα, την πιο αν^λπιστη nοbσα, ^να σbnβολο αισιοδοξ`αx, οnορφιRx και αγRπηx εν n^σω nιαx “ιδια`τερηx” πραγnατικaτηταx. Για τον `διο τον εnπνευστ_ τηx, η Λaλα Rλλαξε τη ζω_ του ^πειτα απa το ταξ`δι τουx στο Καστελλaριζο την Rνοιξη του 2009. «Σε nια περ`εργα αn_χανη εποχ_ εnφαν`στηκε στη ζω_ nου η Λaλα. Dιαn^σω εθνικ_x περισυλλογ_x και τηx κaντραx τηx λογικ_x - nε οδηγa το "πρ^πει", nε το συνα`σθηnα - nε οδηγa το "θ^λω", εn-

νι κά

Ο αγαπητax σε aλουx λαϊκax τραγουδιστ_x Dηn_τρηx ΜπRσηx για nια βραδιR στον Τaπο Τεχνrν «Χrρα», στα Λελ^ικα ΥπRτηx, την Παρασκευ_ των Αποκριrν 24 Φεβρουαρ`ου 2012, στιx 10.00 το βρRδυ. Τιn_ εισιτηρ`ου 15 ευρr. Για κρατ_σειx τηλεφων_στε στο 2231051075.

Ο Κωστής Μαραβέγιας παρουσιάζει τη "Λόλα"

Α

ΤΟΠΟΣ ΤΕΧΝΝ «ΧΡΑ»

για κλασικ_ κιθRρα και συνθ^σειx του (τραγοbδια) nε δηnοφιλε`x τραγουδιστ^x.Απa το 2000 ξεκ`νησε (nε το συνεργRτη του, Παναγιrτη ΜRργαρη) την δισκογραφικ_ σειρR σε nορφ_ κιθαριστικοb ντου^του «Café de l’ art», διασκευRζονταx και ηχογραφrνταx διRφορα nουσικR ε`δη και εποχ^x, φτRνονταx τουx ^ξι δ`σκουx. Στο Half Note, τιx Dευτ^ρεx του Μαρτ`ου και του Απριλ`ου θα απολαbσουnε τραγοbδια του συνθ^τη απa διαφορετικ^x εποχ^x, nε οδηγa τιx κιθRρεx, nε χρrnατα, ψιθbρουx και σκιρτ_nατα και nε συνοδοιπaρουx αγαπηn^νουx ερnηνευτ^x, aπωx Γιrτα Ν^γκα, ΜπRnπη Τσ^ρτο, Αναστασ`α ΜουτσRτσου, Μανrλη ΜητσιR, Μ`λτο Πασχαλ`δη κ.α. Αναζητrνταx την επικοινων`α n^σα απa τραγοbδια που σηnRδεψαν διαχρονικR την κοιν_ nαx ευαι-

σθησ`α... n^σα στιx καταπακτ^x του χρaνου!

Νaτηx Μαυρουδ_x: κιθRρα Χρ_στοx Κωνσταντaπουλοx: τραγοbδι Σοφ`α Ανδριανοb: τραγοbδι Γιrργοx ΤοσικιRν: κιθRρα ΜRνοx ΑβαρRκηx: φυσαρnaνικεx-πνευστR

Καλεσn^νοι 05/03: Γιrτα Ν^γκα, 12/03: ΜπRnπηx Τσ^ρτοx, 19/03: Αναστασ`α ΜουτσRτσου, 26/03: Ηρακλ_x ΒαβRτσικαx-Μaρφω Τσαϊρ^λη Half Note Jazz Club Tριβωνιανοb 17, Μετx Dευτ^ρα 5, 12, 19, 26 Μαρτ`ου στιx 21:30 Τηλ.: 210-9213310, www.halfnote.gr

φαν`ζεται η Λaλα και ανατρ^πει τα πRντα.» . Τrρα _ρθε η στιγn_, δbο χρaνια nετR, να την τιn_σει, nε nια βραδιR αφιερωn^νη σε εκε`νη, nια βραδιR εnπλουτισn^νη απa κοιν^x αναnν_σειx και υποσχ^σειx για το n^λλον. Ε`στε aλοι καλεσn^νοι να χορ^ψετε nαζ` τουx. ΣRββατο 3 Μαρτ`ου FUZZ CLUB Τιn^x εισιτ_ριων: τα πρrτα 500, 12 ευρr προπrληση - 15 ευρr στην ε`σοδο. Προπrληση: PUBLIC - IANOS - TICKETSERVICES.GR

Οι Megadeth live

Οι Megadeth ζωντανR στην Αθ_να φ^τοx το καλοκα`ρι. Tο τερRστιο metal συγκρaτηnα επιστρ^φει στην ΕλλRδα για nια και nοναδικ_ συναυλ`α, την ΤετRρτη 20 Ιουν`ου στην "ΙερR Οδa". O Dave Mustaine και η παρ^α του ε`ναι το heavy-metal! Πιο thrash απa aλουx, πιο speed απa aλουx, πιο heavy απa aλουx: αυτax _ταν ο στaχοx του Mustaine aταν ^φυγε απa τουx Metallica και αν nη τι Rλλο, nια χαρR τα κατRφερε! Η πορε`α των Megadeth ε`ναι αξιοζ_λευτη aσο λ`γων συγκροτηnRτων στην ιστορ`α τηx nουσικ_x, nε πολυπλατιν^νιουx δ`σκουx, Rπειρα βραβε`α, ατελε`ωτεx

περιοδε`εx και σταθερR αυξανanενη λατρε`α απa το metal κοινa ακanα και σ_nερα, στην τρ`τη δεκαετ`α τουx! Οι συναυλ`εx τουx ε`ναι επικ^x, αυτa το ξ^ρει κRθε οπαδax τουx. ΚRτι αντ`στοιχο περιn^νουnε και απa την nια και nοναδικ_ συναυλ`α που θα δrσουν φ^τοx στην ΕλλRδα οι Megadeth, στην οπο`α θα παρουσιRσουν το πρaσφατο Rλnπουn τουx "Thirteen", καθrx και υλικa απa την θρυλικ_ καρι^ρα τουx. Στην συναυλ`α θα υπRρχουν και special guests, οι οπο`οι θα ανακοινωθοbν σbντοnα. ΙερR Οδax ΙερRx Οδοb 18-20 20 Ιουν`ου 2012 Οι πaρτεx ανο`γουν στιx 19.00 Τηλ.: 210 9611118 www.detoxevents.gr


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ>ρτη 22 ΦεβρουαρMου 2012 / ΣελMδα 31 Επι\Kλεια στLληf:

ΒασMληf ΚNκκοταf kokkotian79@yahoo.

Sudoku

Το Sudoku εMναι το δη\οφιλKστερο παιχνMδι \ε αριθ\οOf του πλανLτη

T h e B l a c k K e y s - E l C a m i n o 2011 πρ`τα ακNρντα Nτι ακοOf τον νKο δMσκο των Black Keys, και το \Nνο που σ’ ενδιαφKρει εMναι η κατα\Kτρηση των εν δυν>\ει singles. Ο\ολογου\Kνωf, αυτ> εMναι πολλ>, εMτε φλερτ>ρουν \ε την pop σκηνL εMτε βροντοφων>ζουν θαρραλKα την αγ>πη τουf για την α\ερικανικL \ουσικL παρ>δοση, τα gospel και την soul. Gνα λ>θοf \Nνο \πορεM να κ>νει ο ακροατLf τουf: να απαιτLσει πειρα\ατισ\N και βαθυστNχαστη πολιτικL αν>λυση. ΕκεM, οι Black Keys θα του φ>νουν γραφικοM γελαδ>ρηδεf που υ\νοOν τα \ετα\οντKρνα σαλοOν…

υρ υτ α

Jταν κατορθ`νειf να κλKβειf τη δNξα του Jack White και των White Stripes, δεν εMναι και λMγο πρ>γ\α. Οι Black Keys, αργ> και \εθοδικ>, κατNρθωσαν να χτMσουν \ια ση\αντικL καριKρα, η οποMα πλKον επιβραβεOεται \ε συνεχεMf διακρMσειf, χρησι\οποι`νταf ακριβ`f την Mδια συνταγL: \ε το αγνN, συντεταγ\Kνο και φορ\αλιστικN garage/blues και την \αγικL τουf ιδιNτητα να γρ>φουν τραγοOδια που επι\Kνουν και δεν ξεχνιοOνται \Kσα σε λMγο δι>στη\α. Το El Camino δεν δη\ιουργεM απολOτωf κα\Mα νKα αMσθηση. Iδη γνωρMζειf απ’ τα

Ν Ε

απN Kνα πυρετ`δεf αυτN-ψυχαναλυτικN παραλLρη\α. Gνα εγχεMρη\α το οποMο προκαλεM ποικMλεf αντιδρ>σειf, γοητευτικN και ειλικρινKf, την Mδια `ρα που κ>λλιστα θα \ποροOσε να τον χαρακτηρMσει κ>ποιοf για ναρκισσισ\N και ε\πορικL εκ\ετ>λλευση τηf \νL\ηf τηf \ητKραf του. ΑυτNf, N\ωf, εMναι ο Ellroy: Kναf ευφυLf και αντιφατικNf >νθρωποf, προκλητικNf και αδιαπKραστα πληγω\Kνοf. Αυτ> τα στοιχεMα τον κ>νουν \εγ>λο συγγραφKα, κ>τι που αποδεικνOεται περMτρανα και απ’ τιf αυτοτελεMf ιστορMεf που συναπαρτMζουν το βιβλMο, ιστορMεf για την \αταιοδοξMα, το αρχετυπικN Λοf Fντζελεf, την φL\η, την εξουσMα, τον ερωτισ\N και τον θ>νατο.

νι κά

Gργο \ε \εγ>λη βιογραφικL αξMα για τουf αναγν`στεf του, το ΕγκλL\ατα Κατ> ΣυρροLν αποτελεM, Mσωf, την πιο προσωπικL στιγ\L στην \εγ>λη καριKρα του κορυφαMου Α\ερικανοO συγγραφKα αστυνο\ικ`ν \υθιστορη\>των. Μεγ>λο \Kροf του εMναι αφιερω\Kνο στην τραγικL και ανεξιχνMαστη ωf σL\ερα υπNθεση δολοφονMαf τηf \ητKραf του Ellroy, \ια δολοφονMα που διαδρα\>τισε καθοριστικN ρNλο στην ζωL του. Ο συγγραφKαf ο\ολογεM \Kσα απN \ια κ>θιδρη και «στακ>τη» πρNζα Nτι αυτN που Lταν και συνεχMζει να εMναι Kχει καθοριστεM εξολοκλLρου απ’ την δολοφονMα τηf \ητKραf του, την Mδια στιγ\L που επιχειρεM να αναλOσει την α\φMση\η σχKση που διατηροOσε \αζM τηf \Kσα

Οι κανNνεf του Sudoku εMναι απλοM: Τα κεν> συ\πληρ`νονται \ε αριθ\οOf απN το 1 Kωf το 9. Κ>θε οριζNντια γρα\\L, κ>θε κ>θετη γρα\\L και κ>θε περιοχL \ε 3x3 τετρ>γωνα πρKπει να περιKχουν απN \Mα \Nνο φορ> Nλουf τουf αριθ\οOf απN το 1 Kωf το 9.

Α

Jam e s E l l roy - Εγ κ λήμα τα κατά Σ υρρο ήν Άγρα 375 σελ.

ΛOση: Κ>θε πρNβλη\α Sudoku Kχει λOση η οποMα \πορεM να επιτευχθεM χωρMf εικασMεf.

Η σ υντ α γ τ η εβ δ ο δ α 

ΛΑΓΑΝΑ

ΥΛΙΚΑ -20 γρ. \αγι> νωπL L 2 κ.γ. \αγι> σε σκNνη -1/2 φλ. ζεστN νερN (40°) -1 κιλN αλεOρι χωρι>-

τικο L \αλακN -1 κ.σ. αλ>τι -2 κ.σ. λ>δι L βοOτυρο λιω\Kνο -2 κ.σ. ζ>χαρη -λMγο σουσ>\ι

S oci alis m - Jean Luc G od ard 20 10 είδος: Κοινωνική διάρκεια: 75’

Ε

Gνα κρουαζιερNπλοιο διασχMζει τη ΜεσNγειο. Gναf εγκλη\ατMαf πολK\ου \ε την εγγονL του, Kναf Γ>λλοf κι Kναf Ρ`σοf αστυνο\ικNf, Kναf ΠαλαιστMνιοf πρKσβηf, ο ΑλKν ΜπαντιοO, Kναf απ’ τουf \εγαλOτερουf φιλοσNφουf τηf εποχLf \αf, και η Π>τι Σ\ιθ, ε\βλη\ατικL \ορφL του πολιτικοποιη\Kνου rock, εMναι \ερικοM απN τουf επιβ>τεf και δMνουν την αφορ\L για δι>λογουf σε διαφορετικKf γλ`σσεf και για διαφορετικ> θK\ατα. Μ>θη\α ιστορMαf, \>θη\α πολιτικLf, \>θη\α πολιτισ\οO και ου\ανισ\οO, αταξινN\ητο και αποσπασ\ατικN, σχεδιασ\Kνο απ’ το \υαλN και την ψυχL του \εγ>λου Γκοντ>ρ, του ανθρ`που που παρ> το προχωρη\Kνο τηf ηλι-

κMαf του, συνεχMζει να ενοχλεM το σOστη\α, να περιφρονεM την εξουσMα και να τ>σσεται πKρσι υπKρ των ΕλλLνων, διατυπ`νονταf την >ποψη Nτι δεν εMναι οι Gλληνεf που χρωστ>νε στουf ΕυρωπαMουf, αλλ> οι ΕυρωπαMοι που χρωστ>νε στουf Gλληνεf. Και το χρKοf τουf Kχει να κ>νει \ε την ανεκτM\ητη κληρονο\ι> των δρα\ατουργ`ν και των φιλοσNφων \αf. Ο Σοσιαλισ\Nf, λοιπNν, του Γκοντ>ρ, εMναι το \εγ>λο ταξMδι του ου\ανισ\οO \Kσα στην αχανL θ>λασσα του καπιταλισ\οO. ΕκεM που ο >νθρωποf αποκτ>ει και π>λι την αξιοπρKπει> του και την κουλτοOρα του, κλεMνονταf τα αυτι> στιf σειρLνεf τηf βαρβαρNτηταf.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ /ιαλOου\ε τη \αγι> στο ζεστN νερN, ρMχνου\ε λMγο απN το αλεOρι, να γMνει πηχτNf χυλNf, τον σκεπ>ζου\ε \ε πλαστικL \ε\βρ>νη κι τον αφLνου\ε σε ζεστN \Kροf 12 `ρεf. ΚοσκινMζου\ε σε λεκανMτσα το αλεOρι \ε το αλ>τι και κ>νου\ε στο κKντρο Kνα λ>κκο. ΡMχνου\ε \Kσα τη ζ>χαρη, το λ>δι, τη \αγι> και 2 κοOπεf χλιαρN νερN. Ζυ\`νου\ε, παMρνονταf το αλεOρι απN τριγOρω, `σπου να πετOχου\ε \ια ζO\η \>λλον \αλακι>, ελαστικL και εOπλαστη. Τη χωρMζου\ε σε 3 \π>λεf (L Nσεf θKλου\ε, αν>λογα \ε το \Kγεθοf τηf λαγ>ναf που θKλου\ε). Σκεπ>ζου\ε κι αφLνου\ε να διπλασιασθοOν σε Nγκο. Πατ>\ε κ>θε \π>λα \ε τον πλ>στη, επ>νω σε αλευρω\Kνη επιφ>νεια και πλ>θου\ε 3 πMτεf. Τιf β>ζου\ε στα ταψι> που θα β>λου\ε στο φοOρνο (Nσεf χωρ>νε στο κ>θε ταψM). Σκεπ>ζου\ε κι αφLνου\ε να φουσκ`σουν, `σπου να διπλασιασθοOν σε Nγκο. Στη συνKχεια τιf πατ>\ε \ε τα δOο δ>κτυλα σε δι>φορα ση\εMα, κ>νονταf βαθιKf δακτυλιKf σε Nλη την επιφ>νεια. ΑλεMφου\ε \ε λMγο νερN και πασπαλMζου\ε \ε σουσ>\ι. ΨLνου\ε στουf 200° ΚελσMου για 15'-20'.

Ευρυτανικά Νέα  

Το νερο Βελούχι στο δημοτικό συμβούλιο

Ευρυτανικά Νέα  

Το νερο Βελούχι στο δημοτικό συμβούλιο

Advertisement