Page 1

 Ευρυτανικ

ΝΕΑ

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΒΟΜΑΙΑΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΑ

"N τSποi εQναι ελεSθεροi. Η λογοκρισQα και κEθε Eλλο προληπτικR _Oτρο απαγορεSονται" Lρθρο 14, Παρ. 2 του ΣυντEγ_ατοi τηi ΕλλEδαi

Η ανεξEρτητη εβδο_αδιαQα εφη_ερQδα τηi ΕυρυτανQαi

Τετρτη 28 Ιουλου 2010

ΚυκλοφορεQ κEθε ΤετEρτη

Όνοµα έκπληξη

Mδρα ΖηνοποSλου 7 ΚαρπενPσι 36100 Τηλ: 2237080901 Fax: 2237023444 internet: http:// www.evrytanika.gr mail: info@evrytanika.gr Mτοi 8o Αρ.ΦSλλου 402 τι_P 1 ευρc

Για δήµαρχος Καρπενησίου

ο Κώστας Μπακογιάννης; Τιi τελευταQεi η_Oρεi Rλο και περισσRτερεi Pταν οι φP_εi που Pθελαν τον Κcστα ΜπακογιEννη να καταθOτει υποψηφιRτητα για δP_αρχοi ΚαρπενησQου. ΜEλιστα, _Rλιi την περασ_Oνη εβδο_Eδα, διεξαγRταν Oρευνα στην ΕυρυτανQα απR την εταιρεQα METRON AΝALYSIS που ενOπλεξε το Rνο_E του. ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ 5

ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ 8 & 9

ΟΜΝΙΣΤΑ

Με _εγEλη επιτυχQα και αθρRα συ__ετοχP κRσ_ου ολοκληρcθηκε το 3η_ερο επιστη_ονικR συνOδριο για την ιστορQα τηi 5ο_νQσταi. ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 16

Συνέλαβαν δραπέτη φυλακών

Το ανακονωσε επσηα στο Αντωα των Ευρυτνων

Υποψήφιος δήµαρχος Αγράφων ο ∆ηµοσθένης Τσιαµάκης Ο πρcην βουλευτPi ΕυρυτανQαi ανακοQνωσε την υποψηφιRτητE του για δP_αρχοi στον νOο δP_ο ΑγρEφων. Στην ουσQα επιβεβαQωσε την πρRθεσP του, την οποQα εQχε κEνει γνωστP τουλEχιστον εδc και Oνα χρRνο. ΜEλιστα προ εξα_Pνου εQχε εκδcσει και Oνα πολυσOλιδο Oντυπο.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ 6

Στην Περιφέρεια o Κοντογεώργος

Η απφαση χει ληφθε. Θα εQναι υποψPφιοi αντιπεριφερειEρχηi ΕυρυτανQαi στο ψηφοδOλτιο του ΘανEση Χει_Eρα. Η συνεργασQα του _ε τον υποψPφιο περιφερειEρχη ΣτερεEi, για Rσουi γνωρQζουν την σχOση των δSο αντρcν, Pταν προβλOψι_η.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ 7

ΙΑΒΑΣΤΕ σηi ΣΑΤΑ. ΠερισσRτερο απR 1 εκατ. ευρc στουi δP_ουi. ΠροκηρSχθηκαν 4 νOα Oργα προϋπολογισ_οS 550.00 ευρc. ΜεγEλο πρRγρα__α προ_ηθειcν στο νοσοκο_εQο προϋπολογισ_οS πEνω απR 600.000 ευρc. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ: ΤροχαQο _ε δSο ελαφρE τραυ_ατQεi. ΑυτοκQνητο συγκροSστηκε πλαγιο_ετωπικE _ε _ηχανP στην κεντρικP πλατεQα ΚαρπενησQου. ΑντιδρEσειi απR τον Ε_πορικR ΣSλλογο για την απRφαση του δP_ου. ΖητοSν να γQνουν πEρκινγκ αντQ να τοποθετηθοSν παρκR_ετρα. Στην ΣιβQστα Oγινε φOτοi το ΠανευρυτανικR Α-

ντE_ω_α. ΠEνω απR 500 ΕυρυτEνεi, την περασ_Oνη ΚυριακP, παραβρOθηκαν στην εκδPλωση. Την ερχR_ενη ΠαρασκευP θα συνεδριEσει το 5η_οτικR Συ_βοSλιο του δP_ου Ποτα_ιEi. ΕΚ5ΗΛDΣΕΙΣ: Την ΠαρασκευP ανοQγει το παζEρι. Ο δP_οi ΑγρEφων διοργανcνει το 2ο τουρνουE δηλωτPi και τEβλι. Ο ΠολιτιστικRi ΣSλλογοi Αγ. ΝικολEου και ο ΣSλλογοi Γυναικcν ΦουρνEi θα ξαναζωντανOψουν την παραδοσιακP παρασκευP πQταi Το εγαλεο τη διαφθορ. 5ιαβEστε σP_ερα το τρQτο _Oροi του _ε τιi συγκλονιστικOi αποκαλSψειi του Φcτη Κουλαρ_Eνη.

Θέλεις και PC και TV και super τιμή; βρες τα νέα Quest PC στο you.gr

Πρ

’’

ΞεκQνησε η κατανο_P 3ηi δR-

Ǿ,QIR4XHVWʌȡȠIJİȓȞİȚȖȞȒıȚĮ:LQGRZV®+RPH3UHPLXP

,5

Τα πρ στια απR τον σκουπιδRτοπο ΚαρπενησQου θα τα πληρνουν οι... δη τε!

Microsoft® Office 2010 TV Tuner MPEG-4* —¯Â³® h

Σήµερα η έναρξη των εκδηλώσεων

18

ΣΚΟΥΠΙΙΑ

ολά βε

τε!

QUEST XPAND INGENIOUS VALUE Ε5400

QUEST XPAND INGENIOUS VALUE i3-530

- Επεξεργαστής Intel® Pentium® Dual CoreΤΜ E5400 (2.70GHz Clock Speed, 2MB Cache) - Λειτουργικό Σύστημα Windows® 7 Home Premium - Μνήμη 2GB - Σκληρός Δίσκος 500GB - Σουίτες εφαρμογών Windows® Live Essentials & Microsoft® Security Essentials - 2 χρόνια πλήρη εγγύηση (Quest Easy1)

- Επεξεργαστής Intel® CoreTM i3-530 (2.93GHz Clock Speed, 4MB Cache) - Λειτουργικό Σύστημα Windows® 7 Home Premium - Μνήμη 2GB - Σκληρός Δίσκος 500GB - Σουίτες εφαρμογών Windows® Live Essentials & Microsoft® Security Essentials - 2 χρόνια πλήρη εγγύηση (Quest Easy1)

459 € 48 δόσεις x 11,98€

- USB TV Tuner µ§ µ ¥ª¨«£­ £²±­¸¦«­±²±«ª¶ž MPEG-4* - ‰· °ª BenQ LCD Wide 18.5’’’

569 € 48 δόσεις x 14,85€

- USB TV Tuner µ§ µ ¥ª¨«£­ £²±­¸¦«­±²±«ª¶ž MPEG-4* - ‰· °ª BenQ LCD Wide 18.5’’’ ΚΩΔ.: 192626

ΚΩΔ.: 192627

Microsoft® Office 2010 Οι παραπάνω Η/Υ συνοδεύονται από προεγκατεστημένες εκδόσεις περιορισμένης λειτουργικότητας των Microsoft® Office 2010 Word και Excel στην Αγγλική γλώσσα, οι οποίες περιλαμβάνουν διαφημίσεις. Επίσης, διαθέτουν προεγκατεστημένο και το πλήρως λειτουργικό λογισμικό του Office 2010, το οποίο για να ενεργοποιήσετε, απλά αγοράστε μια κάρτα αριθμού-κλειδιού προϊόντος ή ένα DVD.

JMC Α.Ε.

ΑθανασQου Καρπενησιcτη 10 ΚαρπενPσι Τηλ. 22370-80688 http://www.jmc.gr

www.you.gr εδώ η τεχνολογία σου κάνει κλικ!

75 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ | Τηλ. παραγγελιών 801-801-9000 Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. Ετήσιο επιτόκιο δόσεων 12,9%. Οι δόσεις αφορούν σε πληρωμή με πιστωτική κάρτα και ισχύουν για VISA, MASTERCARD και DINERS. Οι τιμές ή/και τα χαρακτηριστικά δύνανται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες και όρους σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες επισκεφτείτε το www.you.gr. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη του εντύπου αυτού. Η προσφορά ισχύει για περιορισμένη ποσότητα. Το παρόν έντυπο αναιρεί κάθε προηγούμενο. Microsoft product images reprinted with permission from Microsoft Corporation. *Ο ψηφιακός αποκωδικοποιητής MPEG-4 λειτουργεί μόνο στις περιοχές που έχουν ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα.


Η τρίτη µατιά Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ ρτη 28 Ιουλ ου 2010 / Σελ δα 2

Η γψη του εκαπενταγουστου

Γράφει ο ∆ΙΟΝ. Κ. ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ info@evry tanika. gr

«:χω τη γ=ψη του +εκαπενταAγουστου στον ουραν?σκο Mου», γρ4φει ο ΕλAτηW. Και π4νω σ’ αυτ@ν το στ?χο, ο ΚQσταW Γεωργουσ@πουλοW π=ρυσι, =στησε =να καταπληκτικ@ κε?Mενο στα «ΝΕΑ»* Γρ4φει MεταξA 4λλων ο Γεωργουσ@πουλοW: «+εν =χει στεγαν4 αυτ> η γεAση στον ουραν?σκο. Αν =ναW ξ=νοW, παρεπ?δηMοW βρεθε? στην Ελλ4δα, βουν?σια > νησιωτικ>, τιW ηM=ρεW τηW Παναγ?αW, στα πανηγAρια, στα κοιν4 γεAMατα, στα χοροστ4σια, σε οικογενειακ@ παραδοσιακ@ τραπ=ζι, στρωMατσ4δα στην παραλ?α κ4τω απ@ πεAκα τηW ακτ>W > κ4τω απ@ τα βαθAρριζα πλατ4νια δ?πλα στην αν4βρα > στον κ4Mπο κοντ4 στα Mποστ4νια και στα αMπ=λια και δ?πλα στο πηγ4δι, Mε το Mαγκ4νι και γευτε? τα φαγητ4 τηW γιορτ>W, δεν τα ξεχν4ει εAκολα για @λη τη ζω> του. +εν ε?ναι τυχα?ο που @ταν συναντ>σει κανε?W ξ=νο Aστερα απ@ χρ@νια και πληροφορηθε? πωW ε?σαι :λληναW αναφωνε? ε?τε =να αρχα?ο MνηMε?ο ε?τε =να ελληνικ@ φαγητ@. Ο +εκαπενταAγουστοW 4λλοτε και σε Mικρ=W ο4σειW γιορτιν=W σ>Mερα >ταν ευκαιρ?α ανταMQMατοW Mε την κοιν@τητα > Mε το σ@ι. ΠαπποAδεW, παιδι4, αγγ@νια, νAφεW και γαMπρο?, ξαδ=ρφια, αν4δοχοι και βαφτιστ>ρια, επισκ=πτεW απ@ Mακρι4, παλιο? φ?λοι και συστρατιQτεW ανταMQναMε σε κοι-

Ευρυτανικ ΝΕΑ Ανεξάρτητη πολιτική εβδοµαδιαία εφηµερίδα της Ευρυτανίας Έδρα Καρπενήσι (Ζηνοπούλου 7 - Κέντρο - T.K. 36100)

Κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη. Κωδικός Υπουργείου: 6736

Ιδιοκτήτης - Εκδότης: ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣ ΝΗΣ (6974998918) Επιµέλεια Κειµένων: ∆ΙΟΝ. Κ. ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ (6974255920) Τηλέφωνα: Τηλ: 2237080901 Φάξ: 2237023444

internet: http://www.evrytanika.gr email: info@evrytanika.gr

Συνδροµές: Ιδιωτών : € 50 Ανανέωση συνδροµής € 25 ΟΤΑ - ∆ηµόσιο Τράπεζες Οργανισµοί : € 150 Εξωτερικού $ 300

Τα ενυπόγραφα κείµενα εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις του συντάκτη τους.

Απαγορεεται η αναδηµοσίευση µέρους η όλης της ύλης χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

Ιδρυτικ λο του Συνδσου Ιδιοκτητν Εβδοαδιαου Περιφερειακο Τπου Ελλδα

ν4 τραπ=ζια, στρωM=να κ4τω απ@ τιW κληMαταρι=W, στα χαγι4τια, στιW ταρ4τσεW Mε την τ=ντα, στο κατQι Mε τη κ4δη Mε τιW ελι=W και τα πιθ4ρια Mε το λ4δι και τα βαρ=λια Mε το κρασ?, αλλ4 και στα Mοναστ>ρια, στιW αυλ=W των εκκλησιQν που γι@ρταζαν και στα Mακριν4 εκκλησ4κια τηW Παναγι4W που λειτουργοAνται Mια φορ4, τ=τοια M=ρα το χρ@νο. Ο +εκαπενταAγουστοW ε?ναι πρ4γMατι α?σθηση και πιο συγκεκριM=να γεAση. Απ@ @λεW τιW αισθ>σειW η γεAση ε?ναι η πλ=ον πρωτ@γονη, πιθαν@ν Mαζ? Mε την @σφρηση και κυρ?ωW η πλ=ον παρακλητικ> τηW Mν>MηW. Τ@σο πολA και το =χω ξαναγρ4ψει, Qστε η νοσταλγ?α, το 4λγοW, η τυραννικ> αν4Mνηση τηW γεν=θλιαW γηW, ο ν@στοW, δηλαδ> ο π@θοW τηW επιστροφ>W στον τ@πο που γενν>θηκεW να =χει δQσει στη γλQσσα MαW, Aστερα απ@ Mια υπ@γεια διεργασ?α, (που αξ?ζει την ψυχαναλυτικ> ερMηνε?α τηW), τη λ=ξη «Ν@στιMοW» που στον <Mηρο >δη σηMα?νει «επιστροφ>» (ν@στιMον >Mαρ, ποθε? ο Οδυσσ=αW), επιστροφ>W ηM=ρα και =φτασε σε MαW να σηMα?νει @,τι προκαλε? γευστικ>.» Το κε?Mενο αυτ@ ε?ναι ικαν@ να εξηγ>σει Mε κ4θε ακρ?βεια την αν4γκη των «ανταMωM4των», που κ4θε καλοκα?ρι κατακλAζουν την ευρυτανικ> και γενικ@τερα την ελληνικ> Aπαιθρ@. Επειδ>

Με χα ηλ* θερ οκρασε* θα πει και ο Αγουστο* πω* φανεται. Το θερ ετρο για πολλ* ρε* δεν θα ξεπερσει του* 28 βαθ ο* Κελσουκ και λιστα απ τι* 3 Αυγοστου και ετ θα χου ε και

το +εκαπενταAγουστο δεν αρκε? ωW χρονικ> δι4ρκεια να καλAψει κ4θε σπιθαM> τηW ελληνικ>W γηW, ο π@θοW τηW επιστροφ>W στα π4τρια εδ4φη =πρεπε να βρει Mια 4λλη δι=ξοδο. <σο, δε, υψηλ@τεροW ε?ναι ο βαθM@W συν4φειαW των συMMετεχ@ντων στο αντ4MωMα, τ@σο Mοναδικ@τερο γ?νεται το ?διο το γεγον@W. Για παρ4δειγMα το Αντ4MωMα των Σαρακατσ4νων > των Βλ4χων, καθ?σταται το πολιτιστικ@ γεγον@W τηW χρονι4W για την περιοχ> στην οπο?α πραγMατοποιε?ται. Εξ 4λλου πολλο? απ@ τουW συMMετ=χοντεW ζουν και αναπν=ουν M@νο και M@νο για την επ@Mενη συν4ντηση. Κι =τσι, πολA πριν το +εκαπενταAγουστο και πολA Mετ4 απ@ αυτ@, ξ=χωρα απ@ τα πανηγAρια των αγ?ων > εν?οτε και παρ4λληλα Mε αυτ4, οι 4νθρωποι βρ?σκουν την ευκαιρ?α να επιστρ=ψουν στον τ@πο καταγωγ>W των γονιQν τουW. Βρ?σκουν την ευκαιρ?α να διαισθανθοAν ακροθιγQW τουW λ@γουW που τουW =καναν να τον εγκαταλε?ψουν, ξανασυναντιοAνται Mε ανθρQπουW που =χουν να δουν =να χρ@νο, ακ@Mη κι αν τα σπ?τια τουW στην Αθ>να απ=χουν M@νο π=ντε > δ=κα χιλι@Mετρα. Ε?ναι εντυπωσιακ@ @τι τα ανταMQMατα αυτ4, =χουν σηMα?νουσα θ=ση στην περ?οδο των διακοπQν των ξενι-

πλι συννεφι*, αν και δεν προβλπονται πρε*. Γενικ θα χου ε ια ικρ νοδο αυτ το Σαββατοκριακο, ε υψηλτερο ση εο του* 31 βαθ ο* και στη συνχεια και πλι πτ$ση.

Π ΕΡ ΙΓΡ ΑΦΗ*

Κυριακ7 1 Αυγο:στου 2010

Λιακ.δα

Σ.ββατο 31 Ιουλ8ου 2010

ευτ6ρα 2 Αυγο:στου 2010

Τρ8τη 3 Αυγο:στου 2010

Τετ.ρτη 4 Αυγο:στου 2010

Λιακ.δα

Λιακ.δα Λιακ.δα Λιακ.δα

   

ΣΥΜΒΟ ΛΟ

ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ

 

   

ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ**

16O... 28OC 16O... 33OC17O... 30OC 18O... 34OC 17 ... 31 C 18 ... 35 C O

O

O

Πηγ7:accuweather.com

Σ ε ρ α

   

Για α:ριο Π6Fπτη 29 Ιουλ8ου, θα 6χουFε επαν.ληψη των 8διων συνθηκJν ενJ η θερFοκρασ8α θα κυFανθε8 και π.λι απ9 14OC F6χρι 27OC, ενJ η πραγFατικ7 α8σθηση θα βρ8σκεται Fεταξ: των 15 και 32 βαθFJν Κελσ8ου. Οι .νεFοι απ9 βορειοανατολικ6P κατευθ:νσειP ασθενε8P.

Λιακ.δα

*http://www.tanea.gr/default.asp?pid= 30&ct=19&artid=4531485.

Ο Κ α ι ρ ό ς σ τ η ν Ε υ ρ υ τα ν ί α

Για σ7Fερα Τετ.ρτη 28 Ιουλ8ου, θα 6χουFε πολ: καθαρ9 Π π τ η ουραν9 και διαυγ7 ατF9σφαιρα. Ο καιρ9P θα ε8ναι ευχ.ριστοP και η θερFοκρασ8α θα κυFανθε8 Fεταξ: των 12OC και  24OC, ενJ η πραγFατικ7 α8σθηση, θα ε8ναι Fεταξ: των 13OC και 26OC. 

Παρασκευ7 30 Ιουλ8ου 2010

τεM=νων, θεωροAνται αδιαχQριστο τM>Mα τουW και η ξεκοAραση που αυτ=W προσφ=ρουν ποτ= δεν θα ε?ναι ολοκληρωM=νη, αν δεν προλ4βουν το «αντ4MωMα» του χωριοA τουW. Επειδ> οι εποχ=W που ζοAMε ε?ναι οικονοMικ4 δAσκολεW, επειδ> οι διασκεδ4σειW κ4θε λογ>W επικρ?νονται και κατακρ?νονται, θα MποροAσε να πει κ4ποιοW @τι πρ@κειται για περιττ4 =ξοδα που επιβαρAνουν τα ισχν4 ταMε?α των διαφ@ρων συλλ@γων. ΕντοAτοιW, και υπ@ το πρ?σMα @σων ε?παMε παραπ4νω, τα ανταMQMατα δεν ε?ναι απλ=W συναθρο?σειW Mε στ@χο την διασκ=δαση και την οινοποσ?α. Πρ@κειται για πολA ευρAτερο κοινωνικ@ φαιν@Mενο, που καλAπτει εσQτερεW ψυχικ=W αν4γκεW των συMMετεχ@ντων, δηMιουργε? την α?σθηση τηW κοιν@τηταW και τηW αλληλοϋποστ>ριξηW και τ=λοW δ?νει Mια αν4σα αισιοδοξ?αW, Mια επ?φαση αναβαπτ?σMατοW στιW παραδοσιακ=W αξ?εW. :τσι διευκολAνεται η ζω> στην MεγαλοAπολη, πα?ρνουν @λοι κουρ4γιο για να αντ=ξουν την επ@Mενη δAσκολη περ?οδο Mε «τα κεφ4λια M=σα». Να MαW =χει ο Θε@W γεροAW, π4ντα ν' ανταMQνουMε και να ξεφαντQνουMε Mε χοροAW κυκλωτικοAW κι 4λλο τ@σο ελεAθερουW σαν ποταMοAW.

O

14O... 29OC 15O... 29OC 16O... 29OC 14O... 32OC 13O... 25OC 9O... 26OC

* Οι προβλ6ψειP π6ραν των τριJν ηFερJν ελ6γχονται ωP προP την ακρ8βει. τουP, ιδια8τερα σε σχ6ση Fε την εκδ7λωση τοπικJν φαινοF6νων. ** -P “πραγFατικ7 α8σθηση” αναφ6ρεται ο αλγ9ριθFοP που προσδιορ8ζει το πJP αισθαν9Fαστε την εξωτερικ7 θερFοκρασ8α, π6ρα απ9 τιP Fετρ7σειP του θερFοF6τρου και τηP ψυχρ9τηταP του αν6Fου. Οι παρ.γοντεP που λαFβ.νονται υπ’ 9ψιν ε8ναι η ποσ9τητα ηλιοφ.νειαP, το υψ9Fετρο, η ατFοσφαιρικ7 π8εση, η υγρασ8α κλπ.

Ο καιρ9P τηP Fεθεπ9FενηP εβδοF.δαP Fε Fια Fατι. ΗF6ρα ΗF/ν8α Σ:Fβ.

C

o

Π 5

Π 6

Σ 7

Κ 8

 9

Τ 10

Τ 11

 12 / 23

13 / 26 13 / 29 14 / 30 15 / 31 15 / 30 16 / 32


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετρτη 28 Ιουλ.ου 2010 / Σελ.δα 3

Γιορτ,F σουF και Λαϊκ-F ΠαρδοσηF

Σ-<ερα η ,ναρξη των εκδηλ@σεων +πωF κθε καλοκα.ρι, ,τσι και φ,τοF ΕυρυτνεF αλλ και επισκ,πτεF του νο<ο0 , θα διασκεδσουν <ε τιF ποικ.λεF, ενδιαφ,ρουσεF και εναλλακτικ,F ψυχαγωγικ,F εκδηλ@σειF. Η αυλα.α ανο.γει σ-<ερα, Τετρτη 28 Ιουλ.ου, στο α<φιθ,ατρο τηF Βασικ-F Βιβλιοθ-κηF <ε την ορχ-στρα «Νστρα» να αναλα<βνει το ρ/λο του περιηγητ- στα <ονοπτια τηF ,ντεχνηF, λαϊκ-F και παραδοσιακ-F <ουσικ-F. Την πρ@τη αυτ- εβδο<δα των εκδηλ@σεων την τι<ητικ- τουF θα ,χουν κατ κ/ρον τα η-

<οτικ ια<ερ.σ<ατα του &γιου Ανδρ,α, Παπαρουσ.ου και Αγ.ου Νικολου, αφο0 θα φιλοξεν-σουν σειρ εκδηλ@σεων. Συγκεκρι<,να:

Για σ-<ερα, Τετρτη 28 Ιουλ.ου 2010, το πρ/γρα<<α περιλα<βνει <ουσικ- εκδ-λωση <ε την ορχ-στρα «Νστρα», στο α<φιθ,ατρο τηF Βασικ-F Βιβλιοθ-κηF. ΣτιF 9.00 το βρδυ, τα <,λη τηF ορχ-στραF θα παρουσισουν τραγο0δια ,ντεχνα, λαϊκ και παραδοσιακ που θα <αγ,ψουν και θα παρασ0ρουν το κοιν/ <,σα απ/ τιF

εναλλαγ,F συναισθη<των. Το Σββατο 31 Ιουλ.ου 2010, ,χει προγρα<<ατιστε. εκδ-λωση προF τι<-ν του αγωνιστ- τηF ΕπανστασηF του 1821 Αθανασ.ου Καρπενησι@τη στη γεν,τειρ του, τον &γιο Ανδρ,α. Η εν λ/γω εκδ-λωση ,χει καθιερωθε. να πραγ<ατοποιε.ται κθε χρ/νο το τελευτα.ο Σββατο του Ιουλ.ου. Την Κυριακ- 1 Αυγο0στου 2010 και @ρα 9.30 το βρδυ, συγκρ/τη<α που αποτελε.ται απ/ ντ/πιουF <ουσικο0F και τραγουδιστ,F, θα πα-

ρουσισει λαϊκ, δη<οτικ, νησι@τικα και χορευτικ τραγο0δια στο Τοπικ/ ια<,ρισ<α Σελλ@ν. Παρλληλα, την .δια <,ρα στιF 8.30 το βρδυ, στην κεντρικ- πλατε.α Καρπενησ.ου, η Φιλαρ<ονικ- του δ-<ου Καρπενησ.ου θα παρουσισει ,να ψυχαγωγικ/ πρ/γρα<<α <ε τραγο0δια απ/ ελληνικ/ και ξ,νο ρεπερτ/ριο. Μια εκδ-λωση αφιερω<,νη ιδια.τερα στα <ικρ παιδι, θα πραγ<ατοποιηθε. τη ευτ,ρα 2 Αυγο0στου 2010 και @ρα 9.00 το βρδυ στον περ.βολο τηF εκκλησ.αF

Παζάρι και... φοροδιαφυγή

των Αγ.ων Ευρυτνων. Πρ/κειται για παιδικ/ κουκλοθ,ατρο, το οπο.ο ωστ/σο <πορο0ν να παρακολουθ-σουν και <εγαλ0τερηF ηλικ.αF το<α, θαυ<ζονταF <,σα απ/ αυτ τα ,ργα το υπ,ροχο πνε0<α και τα κατορθ@<ατα των ηρ@ων. Την Τρ.τη 3 Αυγο0στου, στιF 8.30 το βρδυ, η αρχι<ουσικ/F Βρσου Ευαγγελ.α και οι <αθητ,F τηF Φιλαρ<ονικ-F του δ-<ου <αF θα παρουσισουν το πλο0σιο ρεπερτ/ρι/ τουF στο Τοπικ/ ια<,ρισ<α του Αγ.ου Νικολου.

Φ,τοF θα ενταθο0ν οι ,λεγχοι για ,κδοση αποδε.ξεωνΟ δ-<οF Καρπενησ.ου ανακο.νωσε /τι η ε<ποροπαν-γυρη - το γνωστ/ και καθιερω<,νο παζρι, θα λειτουργ-σει και φ,τοF απ/ την Παρασκευ- 30 Ιουλ.ου 2010 ,ωF την Τρ.τη 3 Αυγο0στου 2010

Σ0<φωνα <ε την φορολογικ- νο<οθεσ.α, για να ε.ναι ν/<ι<οF ,ναF ,<ποροF στο “παζρι” πρ,πει να δηλ@σει την τα<ειακ- του <ηχαν- στην Εφορ.α Καρπενησ.ου και <αζ. την προσωριν,ναρξη λειτουργ.αF υποκαταστ-<ατοF. Στο ερ@τη<α, αν τ/σα χρ/νια γ.νονταν αυτ/, η απντηση ε.ναι αποστο<ωτικ-. “Κποιοι .σωF εξ,διδαν αποδε.ξειF. Τ/σα χρ/νια /<ωF οι περισσ/τεροι -ταν παρνο<οι.” Εν <,σω εκπτ@σεων των ε<πορικ@ν καταστη<των ,ρχεται και φ,τοF το "παζρι" να επιβαρ0νει ακ/<η περισσ/τερο την -δη <ειω<,νη ε<πορικ- κ.νηση στην π/λη του Καρπενησ.ου. Οι ,<ποροι λ/γω τηF υπρχουσαF οικονο<ικ-F κρ.σηF δεν βλ,πουν <ε “καλ/ <τι” την ε<ποροπαν-γυρη, κτι που συν,βαινε αν,καθεν. Ειδικ/τερα, /<ωF, φ,τοF οι δια<αρτυρ.εF ε.ναι πολλ,F. Ο λ/γοF ε.ναι /τι συν-θωF στο “παζρι” η ε<πορικ- συναλλαγ-, <εταξ0 των ε<π/ρων και των καταναλωτ@ν, γ.νεται χωρ.F την ,κδοση ν/<ι<ων αποδε.ξεων, προκαλ@νταF ση<αντικ- ζη<.α στα καταστ-<ατα, λ/γω αθ,<ιτου ανταγωνισ<ο0, αφο0 ο ,<ποροF στο παζρι <πορε. νετα να "πα.ξει" <ε τιF τι<,F, προκαλ@νταF ,τσι <εγλη φοροδιαφυγΦΠΑ. “Η ε<πορικ- συναλλαγ-

πρ,πει να συνοδε0εται υποχρεωτικ και απ/ την ,κδοση αποδε.ξεων. Σ-<ερα που ο ΦΠΑ ε.ναι στο 23% αποτελε. το ,να π,<πτο τηF τελικ-F τι<-F και γι’ αυτ/ προκαλε.ται <εγλη φοροδιαφυγ-”, υποστηρ.ζουν. 'ναF λλοF λ/γοF που τα καταστ-<ατα τηF π/ληF αντιδρο0ν, ε.ναι το ωρριο. “Τα καταστ-<ατα τηF π/ληF λειτουργο0ν <ε συγκεκρι<,νο ωρριο, εν@ οι "παργκεF" ε.ναι ανοιχτ,F

απ/ το πρω. <,χρι το βρδυ και τα ε<πορε0<ατα ε.ναι α<φιβ/λου ποι/τηταF”, υπογρα<<.ζουν. Β,βαια, υπρχει και η λλη /ψη του νο<.σ<ατοF. ΧιλιδεF ε.ναι οι επισκ,πτεF που περνο0ν ,στω και εθι<ικ απ/ το “παζρι”. +λοι κτι θα αγορσουν, χωρ.F ποτ, να ,χει γ.νει κποια καταγγελ.α που να αφορ το θ,<α τηF ποι/τηταF. 'χει φτην πργ<ατα και /λοι γνωρ.ζουν τι αγορζουν.

Υπρχει β,βαια και η θ,ση των ε<π/ρων του “παζαριο0”. “Ερχ/<αστε απ/ τον τ/πο <αF να προσφ,ρου<ε την ποι/τητα που πουλ<ε στα <αγαζι <αF”, λ,νε, αφο0 ε.ναι γνωστ/ /τι η ποι/τητα των ε<πορευ<των -τα τελευτα.α τουλχιστον χρ/νιαβελτι@νεται, εν@ σχεδ/ν στην συντριπτικ- τουF πλειοψηφ.α οι "παζαρι@τεF" ,χουν στην ,δρα τουF αντ.στοιχα καταστ-<ατα. Υπρχουν β,βαια και κποιοι

που παρεισφρ,ουν <ε κακ- ποι/τητα και αντ.στοιχεF, /<ωF, τι<,F. Τελικ, στο παζρι επικρατε. <ια τυπη δικαιοσ0νη. Το καλ/ θα ε.ναι ακριβ/ και το φτην/ δεν ε.ναι ποιοτικ/. Φ,τοF, β,βαια, θα υπρξει ,ντονη αστυν/<ευση, κυρ.ωF για το θ,<α των αποδε.ξεων. Η φοροδιαφυγ- ε.ναι <εγλη και η οικονο<ικ- κρ.ση τηF χ@ραF δεν επιτρ,πει... ανοχ,F. 'τοι<εF οι "παργκεF" Ο χ@ροF /που θα πραγ<ατοποιηθε. και φ,τοF η ε<ποροπαν-γυρη ε.ναι εκε. που γ.νεται τα τελευτα.α χρ/νια. Στην προ,κταση, δηλαδ-, τηF οδο0 Παπανικολου επ. τηF ανων0<ου οδο0 που οδηγε. στο ν,ο κοι<ητ-ριο τηF π/ληF, σε <-κοF 510 <,τρων, αρχ.ζονταF απ/ το /ριο του σχεδ.ου π/ληF Καρπενησ.ου. Σ0<φωνα <ε ανακο.νωση που εξ,δωσε ο δ-<οF Καρπενησ.ου, /σοι ,<ποροι ενδιαφ,ρονται να συ<<ετσχουν θα πρ,πει να απευθυνθο0ν στον δ-<ο, προκει<,νου να καταθ,σουν τα απαρα.τητα δικαιολογητικ και να λβουν τη σχετικδεια. Εν συνεχε.α, η σχετικυπηρεσ.α θα φροντ.σει για την τοποθ,τησ- τουF στιF οριοθετη<,νεF θ,σειF. Να τον.σου<ε /τι απαγορε0εται η κατληψη χ@ρου απ/ ε<π/ρουF εκτ/F του χ@ρου τηF ε<ποροπαν-γυρηF και οι παραβα.νοντεF θα υπ/κεινται στιF ν/<ι<εF κυρ@σειF.


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ4ρτη 28 ΙουλDου 2010 / ΣελDδα 4

ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

ΑπE τον ΦWτη ΚουλαρS4νη

Το SεγαλεDο τη] διαφθορ4]

ΜBρο] Γ$

;λλη SορφC διαφθορ4] που διαπιστWνεται διαχρονικ4 στην Ελλ4δα, εDναι η ευνοιοκρατDα και η τακτικC των δηSοσDων αξιωSατοFχων να διορDζουν δικοF] του] ανθρWπου] σε δηSEσιε] υπηρεσDε] C να απονBSουν 4λλου εDδου] εFνοιε] για να αυξCσουν τα εισοδCSατα, εDτε να υποβοηθCσουν την συγκρEτηση πολιτικC] SηχανC] σε β4ρο] τη] δηSEσια] ευηSερDα]. Το SBγιστο ESω] πρEβληSα τη] διαφθορ4] στην Ελλ4δα υπCρξε η αλEγιστη χρησιSοποDηση και σπατ4λη του δηSοσDου χρCSατο], που προερχEταν συνεχW] και αδιαλεDπτω] απE δηSEσιο δανεισSE, εκτιν4σσοντα] το δηSEσιο χρBο] σε Sυθικ4 Fψη, που αποτBλεσε τοFτο υποθCκευση του SελλοντικοF εισοδCSατο] των εποSBνων γενεWν και παραγωγικWν δυν4Sεων του τEπου, προκειSBνου να πληρWνονται δαπ4νε] για ανοFσιε] φιBστε] και χωρD] Dχνο] δηSEσιο Eφελο]. @ταν επESενο η ελληνικC οικονοSDα να υποστεD Sεγ4λη ζηSDα Eταν ιδιωτικοD, δηSEσιοι και τη] τοπικC] αυτοδιοDκηση] φορεD] παραπλανοFσαν το ΕυρωπαϊκE ΚοινωνικE ΤαSεDο, για πολλ4 χρEνια, Sε παρ4νοSα παραστατικ4 δαπανWν, προκειSBνου να δικαιολογCσουν το ποσοστE τη] συSSετοχC] του] σε επιχορηγοFSενα προγρ4SSατα τη] ΕυρωπαϊκC] <νωση]. &εν SποροFσε βBβαια να αντBξει η οικονοSDα Sα] το β4ρο] των δαπανWν για την πληρωSC αναπηρικWν συντ4ξεων, που διαχρονικ4 και κατ4 συρροC εDχαν χορηγηθεD, Sε συνθCκε] αδιαφ4νεια] και Sε διαδικασDε] αSφιβEλου εγκυρEτητα] απE δι4φορε] ΥγειονοSικB] ΕπιτροπB]. ΑλCθεια πω] σα] φαDνεται και δεν σα] εντυπωσι4ζει Eταν η ΕλληνικC ΒουλC, ο κορυφαDο] κοινοβουλευτικE] θεσSE], αναθBτει Sε SεταβDβαση πDστωση σε επιτροπC ιδιωτικοF δικαDου, για την προSCθεια υλικοF αξDα] 1.467.000 ευρW, χωρD] διαγωνισSE και χωρD] να λειτουργεD νESιSα η επιτροπC αυτC. ΠW] να Sην εντυπωσι4ζεται κανεD] Eταν το Dδιο Bγινε και Sε την ΕλληνικC ΤηλεEραση ( ΕΡΤ) για προSCθεια υλικοF απE την Dδια επιτροπC, αξDα] 6.750.000 ευρW χωρD] νESιSο διαγωνισSE; Και πω] να Sην εντυπωσι4ζεται κανεD] Eταν γDνεται Sε απευθεDα] αν4θεση σε πρEσωπο, ποσE 4.400.000 ευρW δηSοσDου χρCSατο], διαχειριζESενο] Sε την εν λευκW εξουσιοδEτηση για να επιλBγει προσωπικE και να πληρWνει Sε Eποιο ποσE εκεDνο] κρDνει δι4φορου] συνεργ4τε] του; !!!. (Εφ. ΑπογευSατινC 1-8-2008). &εν SποροFσε ακESη να αντBξει η οικονοSDα Sα] το β4ρο] των συνεχWν αναθεωρCσεων για δηSEσια και δηSοτικ4 Bργα, Sε αποτBλεσSα η τελικC και συνολικC δαπ4νη εκτBλεση] των Bργων να διπλασι4ζεται C και να τριπλασι4ζεται απE το αρχικE υπολογιζESενο και προϋπολογιζESενο ποσE δαπ4νη]. Ο κατ4λογο] βBβαια των περιπτWσεων που παραθBσαSε, εDναι ενδεικτικE] και δειγSατοληπτικE]. Koularmanisfotis@yahoo.gr

Κ αρφ WSα τα

ΛDγοι υπηρετοFν την ΑλCθεια γιατD λDγοι Bχουν τη θBληση και λιγEτεροι τη δFναSη για να εDναι δDκαιοι (ΝDτσε)

για την χρεοκοπηSBνη Ελλ4δα; ΕυχαριστοFSε, εDπαν, αλλ4 δεν θα π4ρουSε. ΑπογοCτευση.

ΠανευρυτανικE Αντ4SωSα. ΚαSι4 500αρι4 Ευρυτ4νε] απE τα γFρω χωρι4 και πολλοD Ευρυτ4νε] που SBνουν εκτE] νοSοF, βρBθηκαν στη ΣιβDστα, χωριE του πρWην βουλευτC ΕυρυτανDα] &ηSοσθBνη ΤσιαS4κη και -Eπω] ο Dδιο] ανακοDνωσε εκεD στο αντ4SωSα- υποψCφιου δCSαρχου του νBου δCSου Αγρ4φων. Το αντ4SωSα Bγινε φBτο] Sε την χορηγDα του ΟΤΕ(!), του συλλEγου ΣιβιστιανWν, αλλ4 και του Dδιου του ΤσιαS4κη -που Bδωσε 1.000 ευρW- τη] νοSαρχDα] ΕυρυτανDα] -που Bβαλε 2.000 ευρW- αλλ4 και του δCSου ΑπεραντDων -που Bβαλε επDση] Bνα 2χDλιαρο. Τα ψητ4 κρBατα κ.λπ. δεν Cταν δωρε4ν. Τα πλCρωνε ο καθBνα]. Η ΟΕΣ πλCρωσε SEνο το φαγητE των επισCSων· αντDθετα Bπρεπε να το κ4νει, αλλ4 τBλο] π4ντων, ενW η ορχCστρα πληρWθηκε απE την ΟΕΣ Sε 2.500 ευρW.

Η 4λλη Sεγ4λη απογοCτευση Cταν και η “κρFα” αντιSετWπιση που επεφFλαξαν στον βουλευτC ΕυρυτανDα], ΗλDα ΚαρανDκα. &εν εDδα να Bχουν κ4τι Sε τον 4νθρωπο. Ο κEσSο] Bχει κουραστεD απE του] πολιτικοF]. Πρ4γSατι, τα αποτελBσSατα των Sεγ4λων πολιτικWν τη] ΑθCνα] τα “λοFζονται” πλBον οι πολιτικοD τη] επαρχDα]. ΣυSSετBχουν στην κυβερνητικC πολιτικC και δεν του] παDρνει να επικαλοFνται τDποτα. Ο ΗλDα] ΚαρανDκα] S4λιστα, Bχει την ατυχDα να εDναι κυβερνητικE] βουλευτC] την Wρα που η “ΤρEικα” κουSαντ4ρει την Ελλ4δα. Τι να πει στου] Ευρυτ4νε] ο ΗλDα]; Με τι λEγια να δικαιολογηθεD; Για αυτE σα] λBω. &εν εDναι καιροD για πρDγκιπε] τWρα.

Την ηSBρα αυτC, λοιπEν, βρCκε ο &ηSοσθBνη] ΤσιαS4κη] να ανακοινWσει ενWπιον περDπου 500 Ευρυτ4νων Eτι “κατεβαDνω υποψCφιο] δCSαρχο] Αγρ4φων”. (Το εDπε αλλ4 φαDνεται Eτι δεν το πολυκατ4λαβαν οι Ευρυτ4νε], Bφταιγε και η SικροφωνικC). ;λλε] εποχB], θα Cταν η εDδηση τη] ηSBρα]. ;λλε] εποχB], θα σταS4ταγαν τα Eργανα και Eλοι θα SDλαγαν για την Sεγ4λη πολιτικC απEφαση. ;λλε] εποχB], θα εDχαν ξεσηκωθεD τα σCSαντρα. ΤWρα, ο κEσSο] οFτε καν... αντBδρασε. ΤDποτα. ΕDναι γεγονE]. Ο κEσSο] πλBον Bχει κουραστεD. Το λBSε SCνε] απE τα Ευρυτανικ4 ΝBα”. Ο 4λλο] δεν “Ε Bχει δουλει4, SBνει 4νεργο], του κEβουν την σFνταξη, τα επιδESατα και περιSBνουν οι πολιτικοD “παλι4] κοπC]” του] Ευρυτ4νε] να τρBξουν Sε αλαλαγSοF], τρελοD απE την χαρ4 του], που ο ΤσιαS4κη] -και Eποιο] 4λλο], για παρ4δειγSα, ανακοινWνει την υποψηφιEτητ4 του- κατεβαDνει για δCSαρχο]; &ηλαδC τι θα προσφBρουν Eλοι αυτοD οι πολιτικοD

Οργανωτικ4 να ποFSε Eτι Sα] Bκαναν εντFπωση τα ροFχα που φοροFσαν οι σερβιτEροι C τελοσπ4ντων τα παιδι4 που σBρβιραν. Τα Sπλουζ4κια Cταν σε κDτρινο χρWSα και Bγραφαν πDσω στην πλ4τη “ΠανευρυτανικE Αντ4SωSα στην ΣιβDστα”, που σηSαDνει Eτι τυπWθηκαν ειδικ4 για την ηSBρα εκεDνη. ΑυτE δεν το εDχαSε ξαναδεD, οSολογW. Κ4τι 4λλο που Bκανε εντFπωση Cταν η “σπουδC” που επBδειξε η πρEεδρο] τη] ΟSοσπονδDα] ΕυρυτανικWν ΣυλλEγων (ΟΕΣ), κα. ΕλευθερDα Φραγκ4κη, η οποDα απολογοFSενη στο κοινE, προσπ4θησε να δικαιολογCσει γιατD Bγινε το αντ4SωSα στην ΣιβDστα. ΠολλοD Cταν εκεDνοι που εξBλαβαν τη διεξαγωγC του ανταSWSατο] στον τEπο καταγωγC] του ΤσιαS4κη, ω] Bνα πρWτη] τ4ξεω] πολιτικE “σπρWξιSο” στον Dδιο. Η κ. Φραγκ4κη δεν ενBπλεξε καθEλου την επιλογC του τEπου Sε τι] εκλογB]. “Μα] πρEτεινε ο πρEεδρο] του συλλEγου ΣιβιστιανWν να γDνει εδW το αντ4SωSα, λ4βαSε απEφαση και συS-

φωνCσαSε”, Cταν η απ4ντησC τη], αφοF και τα οικονοSικ4 τη] ΟSοσπονδDα] δεν εDναι και στα καλFτερ4 τη]. ΠειστικE. Στο αντ4SωSα βρBθηκαν και πολλοD δCSαρχοι. Να δοFSε ποF θα π4νε Sε τι] συSSαχDε] που κανονDζουν στην δυτικC ΕυρυτανDα. “ΕSεD] εDSαστε αγκαλι4”, λBει ο δCSαρχο] Ασπροποτ4Sου αγκαλι4ζοντα] τον δCSαρχο Αγρ4φων ΧρCστο ΜποFρα. &Dπλα του ο &ηSCτρη] Τ4τση], που Bχει εκφρ4σει την απEφασC του να εDναι υποψCφιο] και αυτE] για δCSαρχο] Αγρ4φων. &εν το ανακοDνωσε, ESω], στο αντ4SωSα, Eπω] Bκανε ο ΤσιαS4κη]. Και Sην ξεχν4τε. Και οι δFο απE τον χWρο τη] ΝBα] &ηSοκρατDα]. ΤWρα εDναι αντDπαλοι, αν και ποτB δεν ξBρει] SBχρι τBλου] ποF θα π4ει η “δουλει4”. ΑπE την 4λλη, ο ΧρCστο] ΜποFρα] απλ4 απολαSβ4νει την... ενδι4Sεση κατ4σταση. “Το SCλον τη] <ριδο]” Eπω] τον χαρακτCρισε κ4ποιο] που γνωρDζει, θBλοντα] να πει Eτι Eποιο] συνεργαστεD Sε τον ΜποFρα βγαDνει και δCSαρχο]. ΕκτE] και αν κατBβει ο Dδιο] SEνο] του!!!, λBνε. ΑπE την 4λλη, απE το ΠΑΣΟΚ δεν εDδαSε καSDα, αλλ4 ΚΑΜΙΑ κDνηση. Τι περιSBνουν; ΠαραπονBθηκε ο ΗρακλC] ΣαξWνη] Eτι τον καταργCσαSε απE αρχηγE τη] SεDζονο] αντιπολDτευση]. ΑπE λ4θο] γρ4φτηκε Eτι εDναι ο ΝτDνο] ΜποSποτσι4ρη], ενW Eλοι γνωρDζουSε Eτι η SεDζων αντιπολDτευση, δηλαδC η “Sεγ4λη αντιπολDτευση” Bχει αρχηγE τον ΗρακλC ΣαξWνη, ενW η SικρC, δηλαδC η ελ4σσων αντιπολDτευση, τον ΝτDνο ΜποSποτσι4ρη. &Dκιο εDχε ο ΣαξWνη]. Αλλ4 Sα] προκαλεD εντFπωση που δεν διαSαρτυρCθηκε και ο ΝτDνο] ΜποSποτσι4ρη]. “ΑυτEν τον βολεFει”, Cταν το σχEλιο. ΠαρακολουθW τι] τελευταDε] ηSBρε], Sε Sεγ4λη απογοCτευση, το θρ4σο] κ4ποια]

ΚαραSπ4] και ΣταS4τη]. “Το αDSα νερE δεν γDνεται...”

συντεχνDα]. Των φορτηγατζCδων. Οι 4νθρωποι πCραν τι] 4δειε] των φορτηγWν επD χοFντα], το 1971, και απE τEτε δεν Bχει εκδοθεD ΚΑΜΙΑ νBα 4δεια. Aσοι πCραν τEτε... πCραν. ΣCSερα που επιτBλου] η κυβBρνηση Sε την πDεση τη] “ΤρEικα]” αποφ4σισε να σπ4σει το χουντικE κατεστηSBνο και να ανοDξει επιτBλου] το κλειστE επ4γγελSα των φορτηγατζCδων, εκβι4ζουν Sε κινητοποιCσει] θεωρWντα] Eτι πρBπει να Bχει αξDα η 4δεια την οποDα πCραν... δωρε4ν! &εν ξBρω τα προβλCSατα του κλ4δου, αλλ4 Eταν, σαν πολDτη, Sε εκSεταλλεFονται εδW και 40 χρEνια καλE θα εDναι να Sην Sιλ4νε. ;λλωστε, το ιδιωτικE ρDσκο το αναλαSβ4νει ο καθBνα] SικροSεσαDο] BSπορο]-επιχειρηSατDα]. Οι φορτηγατζCδε] γιατD κλαDγονται; ;σε που η νBα νοSοθεσDα, του] κεφαλαιοποιεD την 4δεια. ΠοF ξανακοFστηκε αυτE; Σαν να λBει το κρ4το] σε Bναν κτηνοτρEφο, Eτι το ‘71 εDχε] 500 πρEβατα και σCSερα Bχει] 10, αλλ4 εγW θεωρW Eτι Bχει] 500!!! και την αξDα του] την β4ζω στην νBα εταιρεDα σου ω]... κεφ4λαιο! ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ Π.Υ.Σ..Ε; <λαβα το παρακ4τω κεDSενο διαSαρτυρDα] απE εκπαιδευτικοF] και το δηSοσιεFω: “... ΠρEσφατα Sα] γνωστοποιCθηκαν ενBργειε] τη] &ευτεροβ4θSια] ΕκπαDδευση] νοSοF ΕυρυτανDα] που απαιτοFν την 4Sεση παρBSβαση του Π.Υ.Σ.&.Ε για 4ρση των αδικιWν. Αν και συγκBντρωναν δυσαν4λογο υψηλEτερο ποσοστE SορDων για τοποθBτηση αγνοCθηκαν εκπαιδευτικοD απE νεWτερου] διορισSBνου] συναδBλφου] του]. Η διεFθυνση εκπαDδευση] απBκρυψε επιSελW] και πιθανEν παραπλ4νησε του] εκπαιδευτικοF] για τι] κενB] οργανικB] θBσει]. ΑναρωτιBται κανεD] ποιο 4λλο καθCκον Bχουν οι αιρετοD και το Π.Υ.Σ.&.Ε στο νοSE απE τον Bλεγχο τη] νοSιSEτητα] των υπευθFνων τη] εκπαDδευση] για τι] ενBργειε] του].”

... και Χαλκι4], ΚαρβBλη] “ΕδW πρEκειται προφανW] για λυκοφιλDε]...”


Ρεπορταζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ)ρτη 28 Ιουλ7ου 2010 / Σελ7δα 5

Για δήµαρχος Καρπενησίου o Κώστας Μπακογιάννης;νοα κπληξη στο Καρπενσι

ΤιO τελευτα7εO ηE5ρεO 8λο και περισσ8τερεO 6ταν οι φ6EεO που 6θελαν τον ΚIστα Μπακογι)ννη να καταθ5τει υποψηφι8τητα για δ6EαρχοO Καρπενησ7ου. Μ)λιστα, E8λιO την περασE5νη εβδοE)δα, διεξαγ8ταν 5ρευνα στην Ευρυταν7α απ8 την εταιρ7α METRON AΝALYSIS που εν5πλεξε το 8νοE) του.

Ο ΚIσταO Μπακογι)ννηO απ8 τα Βελωτ) Προυσο9, φ5ρεται να εξετ)ζει σοβαρ) την κ)θοδ8 του στην πολιτικ6 σκην6 τηO Ευρυταν7αO. Το E8νο σ7γουρο ε7ναι 8τι η κατ)θεση τηO υποψηφι8τητ)O του θα προκαλ5σει Eεγ)λεO ανακατατ)ξειO εν8ψει των εκλογIν για τον ν5ο δ6Eο Καρπενησ7ου.

Σ9Eφωνα Eε πληροφορ7εO των «ΕυρυτανικIν Ν5ων» αφετηρ7α των σχετικIν συζητ6σεων 6ταν η προσ5γγιση του ΚIστα Μπακογι)ννη απ8 ν5α πρ8σωπα, Eε διαφορετικ5O πολιτικ5O καταβολ5O, Eε στ8χο τη δηEιουργ7α εν8O ανεξ)ρτητου και υπερκοEEατικο9 συνδυασEο9 που "... θα βγ)λει το Καρπεν6σι απ8 το σηEεριν8 του τ5λEα". 3δη ο ΚIσταO Μπακογι)ννηO επισκ5φτηκε την Ευρυταν7α (...Eε αφορE6 την τ5λεση του ετ6σιου EνηE8συνου τηO γιαγι)O του, πρεσβυτ5ραO Ειρ6νη Μπακογι)ννη), απ8 την περασE5νη Π5Eπτη 22 Ιουλ7ου E5χρι και την Κυριακ6 25 Ιουλ7ου. Κατ) την δι)ρκεια τηO παραEον6O του συναντ6θηκε Eε πρ8σωπα απ8 τον διευρυE5νο δ6Eο Καρπενησ7ου, Eε τουO οπο7ουO συζ6τησε το ενδεχ8Eενο να θ5σει υποψηφι8τητα και κυρ7ωO τιO προοπτικ5O που υπ)ρχουν για να γ7νουν σηEαντικ) 5ργα που θα αλλ)ξουν την καθηEεριν8τητα των κατο7κων. Εξ)λλου, 5χει συναντ6σειO Eε ν5α πρ8σωπα, Ευρυτ)νεO που διαπρ5πουν και εκτ8O Ευρυταν7αO, οι οπο7οι ε7ναι διατεθειE5νοι να συEEετ)σχουν σε 5να ν5ο δηEοτικ8 σχ6Eα στον δ6Eο Καρπενησ7ου. 1τοEα ν5α, τα οπο7α επιθυEο9ν να επιστρ5ψουν στα π)τρια εδ)φη και να διαχειριστο9ν τιO τ9χεO του ν5ου δ6Eου. (στ8σο, στην δηEοτικ6 του οE)δα θα συEπεριλ)βει και )τοEα Eε εEπειρ7α στην αυτοδιο7κηση. (O πρIτη του "δηE8σια εEφ)νιση" Eπορε7 να χαρακτηριστε7 η παρουσ7α του την Παρασκευ6 το απ8γευEα στην 5ναρξη του 3ηEερου ΕπιστηEονικο9 Συν5δριου στην οEν7στα, 8που ε7χε την ευκαιρ7α να συναντηθε7 Eε ανθρIπουO του επιστηEονικο9 χIρου, αλλ) και Eε τοπικο9O φορε7O και

Ακ8Eη δεν 5χει υπ)ρξει επ7σηEη ανακο7νωση. 4EωO η εEφ)νισ6 του στο ΕπιστηEονικ8 Συν5δριο στην οEν7στα, κ)θε )λλο παρ) απαρατ6ρητη π5ρασε. Στη φωτογραφ7α ο ΚIσταO Μπακογι)ννηO χαιρετ) τον δ6Eαρχο οEν7σταO Γι)ννη ΣταE)τη, υπ8 το βλ5EEα του νοE)ρχη Ευρυταν7αO ΚIστα ΚοντογεIργου και του νοEαρχιακο9 συEβο9λου ΚIστα Χονδρο9. πολιτικ) πρ8σωπα 8λου του φ)σEατοO. Μ)λιστα εκε7 ακο9στηκε για πρIτη φορ) στα "πηγαδ)κια", πριν την 5ναρξη του Συνεδρ7ου, το 8νοE) του για υποψ6φιοO δ6EαρχοO Καρπενησ7ου. (στ8σο, η παρουσ7α του 6ταν διακριτικ6. εν θ5λησε να κ)νει κ)ποιεO δηλIσειO, ενI παρακολο9θησε τιO εισηγ6σειO καθ6EενοO στιO π7σω καρ5κλεO. Στην οEν7στα 5φτασε Eαζ7 Eε τον νοE)ρχη Ευρυταν7αO ΚIστα ΚοντογεIργο. Χαιρετ6θηκε Eε τον βουλευτ6 Ευρυταν7αO, Ηλ7α Καραν7κα, Eε τον οπο7ο διατηρε7 φιλικ6 σχ5ση, 8σο και Eε τον δ6Eαρχο οEν7σταO κ. Γι)ννη ΣταE)τη, Eε τον οπο7ον ε7χε εγκ)ρδιο χαιρετισE8, 8πωO επ7σηO και Eε τον πρ8εδρο τηO Πανευρυτανικ6O 2νωσηO κ. ΚIστα Παπαδ8πουλο, διοργανωτ6 του ΕπιστηEονικο9

Συνεδρ7ου στη οEν7στα. Φα7νεται 8τι παρ) το νεαρ8 τηO ηλικ7αO του ο ΚIσταO Μπακογι)ννηO 5χει σηEαντικ6 "θ5ση" στην Ευρυτανικ6 και επιστηEονικ6 πολιτικ6 κοιν8τητα. Η πρ8θεσ6 του να εEπλακε7 στιO δηEοτικ5O εκλογ5O σε E7α Eεταβατικ6 περ7οδο εφαρEογ6O του "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ", καθορ7ζει και την απ8φαση του ΚIστα Μπακογι)ννη να αναλ)βει την "πρ8κληση" 8πωO ο 7διοO λ5ει- και E)λιστα σε E7α εποχ6 που και οι οικονοEικ5O δυνατ8τητεO τηO χIραO ε7ναι σε κρ7σιEη φ)ση. Να σηEειωθε7 8τι η θητε7α των δηE)ρχων που θα εκλεγο9ν θα 5χει δι)ρκεια 3.5 ετIν, αντ7 για 5, που θα ε7ναι η θητε7α των επ8Eενων και 8τι στην ουσ7α οι ν5οι δ6Eαρχοι θα κληθο9ν να εφαρE8σουν την διοικητικ6 Eεταρρ9θEιση απ8 το Eηδ5ν.

4λα τα παραπ)νω, αν Eη τι )λλο, σηEατοδοτο9ν E7α ν5α εποχ6 για τον διευρυE5νο δ6Eο Καρπενησ7ου, που Eπορε7 να χαρακτηριστε7 απ8 την ανιδιοτελ6 πρ8θεση εν8O ν5ου και )φθαρτου ανθρIπου, ο οπο7οO E)λιστα θα επιστρ5ψει στα π)τρια εδ)φη Eε την οικογ5νει) του και θα εγκατασταθε7 στο Καρπεν6σι, για να υπηρετ6σει τον τ8πο κατ) την ν5α δηEοτικ6 περ7οδο, η οπο7α κ)θε )λλο παρ) ε9κολη ε7ναι. Κοιν6 γνIEη ΕντωEεταξ9, συEφIνα Eε πληροφορ7εO, φα7νεται 8τι η κοιν6 γνIEη τ)σσεται θετικ) στο πρ8σωπ8 του. Τα πρIτα αποτελ5σEατα απ8 το γκ)λοπ -για το οπο7ο 5γραψαν αποκλειστικ) τα Ευρυτανικ) Ν5α" την προηγο9"Ε Eενη εβδοE)δα- αν και οι Eετρ6-

σειO συνεχ7ζονται, φ5ρουν πρIτο σε δηEοτικ8τητα τον νεαρ8 ΚIστα Μπακογι)ννη για υποψ6φιο δ6Eαρχο Καρπενησ7ου. Στοιχε7α απ8 τιO Eετρ6σειO που διεξ)γονται αυτ6ν την εποχ6 στην Ευρυταν7α, θ5λουν ν5οι )νθρωποι να εEπλακο9ν στην τοπικ6 αυτοδιο7κηση. Αυτ8 5ρχονται να επιβεβαιIσουν και να δικαιIσουν τα συνεχ6 δηEοσιε9Eατα τηO εφηEερ7δαO που εκφρ)ζουν την επιEον6 EαO να υπ)ρξουν ν5εO πολιτικ5O και ν5εO ιδ5εO για την αν)πτυξη του τ8που EαO. εν διαγρ)φεται το παρελθ8ν και 8σα 5γιναν. Αλλ) ο τ8ποO χρει)ζεται E5λλον. Ποιοι θα το διαχειριστο9ν, θα εξαρτηθε7 απ8 τουO 7διουO τουO πολ7τεO και την ψ6φο τουO, αρκε7 να τουO επιτραπε7 να 5χουν την εναλλακτικ6 πρ8ταση.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ"ρτη 28 Ιουλ0ου 2010 / Σελ0δα 6

Υποψήφιος δήµαρχος Αγράφων ο ∆ηµοσθένης Τσιαµάκης Το ανακονωσε επση α στο Αντ ω α των ΕυρυτνωνΟ πρBην βουλευτ/H Ευρυταν0αH ανακο0νωσε την υποψηφι1τητ" του για δ/>αρχοH στον ν.ο δ/>ο Αγρ"φων. Στην ουσ0α επιβεβα0ωσε την πρ1θεσ/ του, την οπο0α ε0χε κ"νει γνωστ/ τουλ"χιστον εδB και .να χρ1νο. Μ"λιστα προ εξα>/νου ε0χε εκδBσει και .να πολυσ.λιδο .ντυπο.

,ταν σχεδ1ν περισσ1τερο απ1 σ0γουρο 1τι στο Αντ">ω>α των Ευρυτ"νων -που διοργανBνει κ"θε χρ1νο η Ο>οσπονδ0α ΕυρυτανικBν Συλλ1γων (ΟΕΣ) και φ.τοH διεξ/χθη στην γεν.τειρα του η>οσθ.νη Τσια>"κη, την Σιβ0στα Ευρυταν0αHο πρBην βουλευτ/H θα ανακο0νωνε και επισ/>ωH την υποψηφι1τητ" του ωH δ/>αρχοH στον ν.ο διευρυ>.νο δ/>ο Αγρ"φων.

Την ανακο0νωση την .κανε, δρ"ττονταH την ευκαιρ0α, κατ" την δι"ρκεια του χαιρετισ>ο2 του >ιλBνταH >προστ" σε περ0που 500 "το>α που παραβρ.θηκαν στο Αντ">ω>α. Παρ1ντεH /ταν ο βουλευτ/H Ευρυταν0αH Ηλ0αH Καραν0καH, ο νο>"ρχηH Ευρυταν0αH ΚBσταH ΚοντογεBργοH, ο δ/>αρχοH Απεραντ0ων η>/τρηH Τ"τσηH -ο οπο0οH .χει και αυτ1H ανακοινBσει 1τι κατ.ρχεται ωH δ/>αρχοH Αγρ"φων, αλλ" ακ1>η επ0ση>η ανακο0νωση δεν .χει κ"νει- οι δ/>αρχοι Αγρ"φων Χρ/στοH Μπο2ραH, Β0νιανηH Ν0κοH Γεωργ0ου, Ασπροποτ">ου Χρ/στοH

Τριαντ"φυλλοH, Ποτα>ι"H Γι"ννηH -βροH αλλ" και ο δ/>αρχοH Καρπενησ0ου Βασ0ληH Καρα>π"H. Συγκεκρι>.να ε0πε: "... απ1 αρκετ1 καιρ1 -περ0που πριν .να χρ1νο- ε0χα αποφασ0σει να ε0>αι υποψ/φιοH δ/>αρχοH σε .να ψηφοδ.λτιο υπερκο>>ατικ1. Την απ1φασ/ >ου αυτ/ σαH την ανακοινBνω και σ/>ερα, θ.τονταH υποψηφι1τητα για δ/>αρχοH στον νεοσυσταθ.ντα δ/>ο Αγρ"φων. ιεκδικB τον δ/>ο >ε γνB>ονα την κοιν/ συστρ"τευση 1λων των δυν">εων. Ε0>αι πεπεισ>.νοH 1τι αν κ"νου>ε .να ψηφοδ.λτιο υπερκο>>ατικ1 και ενια0ο, θα ε0ναι 1,τι καλ2τερο για τον τ1πο. Ε2χο>αι δε στουH συνυποψ/φιουH 1λων των βαθ>0δων, >.σα απ1 .ναν “πολιτικ1 πολιτισ>1” να προκ2ψει 1,τι καλ2τερο για την Ευρυταν0α. Επ0σηH δηλBνω 1τι αν δεν ε0>αι εγB ο δ/>αρχοH που θα προκ2ψει απ1 τιH εκλογ.H για τον ν.ο δ/>ο Αγρ"φων, 1ποιοH "λλοH και αν προκ2ψει εγB θα ε0>αι δ0πλα του". Απ1 τιH παραπ"νω δηλBσειH του ε0ναι πλ.ον φανερ1 1τι ο κ.

Τσια>"κηH .χει /δη .τοι>ο τον βασικ1 κορ>1 του ψηφοδελτ0ου του και οπωσδ/ποτε κινε0ται προH την κατε2θυνση τηH συγκρ1τησηH εν1H και >1νο ψηφοδελτ0ου στη υτικ/ Ευρυταν0α -που θα ε0ναι υπερκο>>ατικ1 1πωH δ/λωσε- >ε τον 0διο επικεφαλ/H. Β.βαια, τιH απ1ψειH του κ. Τσια>"κη δεν τιH συ>>ερ0ζονται 1λοι, αν και 1λοι επιθυ>ο2ν .να "υπερκο>>ατικ1" ψηφοδ.λτιο. Στην υτικ/ Ευρυταν0α ανα>.νεται και η ανακο0νωση τηH καθ1δου για τον δ/>ο Αγρ"φων του δη>"ρχου η>/τρη Τ"τση. Αν και ο 0διοH ακ1>η δεν εκε0 ανακοινBσει επισ/>ωH την υποψηφι1τητ" του, πολλο0 ε0ναι εκε0νοι που την θεωρο2ν σ0γουρη. !στ1σο, στο θολ1 τοπ0ο που επικρατε0 στην περιοχ/, τ1σο για τιH υποψηφι1τητεH απ1 την Ν.α η>οκρατ0α, 1σο και απ1 το ΠΑΣΟΚ, δεν αποκλε0εται να υπ"ρξουν συ>>αχ0εH και α>οιβα0εH υποχωρ/σειH και τελικ" να προκ2ψουν λιγ1τερα ψηφοδ.λτια απ1 1σα στην αρχ/ διαφα0νονταν.

Απ1 την η>οτικ/ Τοπικ/ Οργ"νωση Καρπενησ0ου τηH Ν.αH η>οκρατ0αH

Σκληρ/ κρητικ/ στον δ/>ο Καρπενησ0ου Με τ0τλο "Η ΠΑΛΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗ που ΚΕΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ!", η η>οτικ/ Τοπικ/ Οργ"νωση Καρπενησ0ου τηH Ν.αH η>οκρατ0αH, απευθ2νει σκληρ/ κριτικ/ στην δη>οτικ/ αρχ/ κατηγορBνταH την για .λλειψη .ργου. Παρ"λληλα αναφ.ρεται στιH πολιτικ.H πρακτικ.H που ακολουθο2νται απ1 την νυν δη>οτικ/ αρχ/ >ε την εκπ1νηση .ργων, που χαρακτηρ0ζονται προεκλογικ", 1πωH ε0ναι η κατεδ"φιση του Παλαιο2 ΚΤΕΛ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ “Βρισκ1>αστε στο 2010 και οι αλλαγ.H που .χουν γ0νει το τελευτα0ο δι"στη>α στην χBρα >αH και παγκοσ>0ωH δεν συγκινε0 καν.να και κυρ0ωH αυτο2H που ασκο2ν διο0κηση. Πριν λ0γεH >.ρεH το η>οτικ1 Συ>βο2λιο του δ/>ου Καρπενησ0ου .φερε θ.>α

και τελικ" ψηφ0στηκε για το παλι1 ΚΤΕΛ. Το κτ0ριο του ΚΤΕΛ κατ.ρρευσε πριν 7 περ0που χρ1νια. Η δη>οτικ/ αρχ/ .κτοτε .χει φ.ρει πολλ.H φορ.H σε συζ/τηση το θ.>α τηH αποκατ"στασηH του χBρου, χωρ0H ποτ. να καταλ/ξει σε >ια λ2ση τ.τοια που θα βοηθ/σει την π1λη >αH. )γιναν πολλ.H συζητ/σειH, προγρα>>ατισ>.νεH και >η. ,ρθαν >ελετητ.H να βοηθ/σουν, >αH πρ1τειναν ε>πορικ" κ.ντρα, ν.α δη>αρχιακ" >.γαρα, υπ1γεια π"ρκινγκ, ΣΙΤ και πολλ" "λλα ευφ"νταστα πρ"γ>ατα. Τελικ" δεν βρ.θηκε κα>ι" λ2ση και η δη>οτικ/ αρχ/ .ρχεται λ0γεH >.ρεH πριν τιH ν.εH αυτοδιοικητικ.H εκλογ.H να π"ρει πρωτοβουλ0εH και να δBσει λ2ση στο θ.>α. η>οπρατ/θηκε λοιπ1ν .να .ργο τελευτα0α στιγ>/

>εταφ.ρονταH την ολοκλ/ρωσ/ του για >ετ" απ1 τρ0α χρ1νια. Αφο2 χ"θηκαν του κ1σ>ου τα προγρ">>ατα 1λα αυτ" τα χρ1νια .ρχεται η δη>οτικ/ αρχ/ και πραγ>ατοποιε0-δη>οπρατε0 το .ργο >ε τα χρ/>ατα του δ/>ου, δηλαδ/ ΣΑΤΑ.

ΕΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ δεν >πορ.σατε τ1σα χρ1νια να αποφασ0σετε τι θ.λετε να κ"νετε στο συγκεκρι>.νο χBρο χ"νονταH σωρε0α ευκαιριBν απ1 κοινοτικο2H π1ρουH και σαH /ρθε η επιφο0τηση του Αγ0ου Πνε2>ατοH λ0γεH >.ρεH πριν τιH εκλογ.H! ηλαδ/ τBρα βρ/κατε την λ2ση. εν ε0ναι σωστ1 αυτ1 κ2ριοι τηH νυν δη>οτικ/H αρχ/H δι1τι δεν ε0ναι ο2τε τ0>ιο, ο2τε ηθικ1 και καλ" αν ε0στε εσε0H η επ1>ενη δη>οτικ/. Αλλ" αν οι εκλογ.H δBσουν "λλη δη>οτικ/ αρχ/ τ1τε τι

γ0νεται! ι1τι η επ1>ενη δη>οτικ/ αρχ/ που πιθαν1ν προκ2ψει, 0σωH .χει διαφορετικ/ "ποψη 1σον αφορ" την εκ>ετ"λλευση-αξιοπο0ηση και εξωραϊσ>1 του χBρου στο παλαι1 ΚΤΕΛ. Θα >πορο2σατε κ2ριοι να περι>.νετε τα αποτελ.σ>ατα των ν.ων εκλογBν δι1τι τα οικονο>ικ" και κοινωνικ" δεδο>.να .χουν αλλ"ξει και η ν.α δη>οτικ/ αρχ/ που θα προκ2ψει τον Νο.>βριο να σχεδι"σει και να υλοποι/σει .ργο στο συγκεκρι>.νο χBρο. ι1τι 1σα .ργα γ0νονται εσπευσ>.να πριν τιH εκλογ.H, 1λα .χουν στ1χο >1νο και >1νο την αρπαγ/ τηH ψ/φου των πολιτBν και 1χι το γενικ1 συ>φ.ρον του τ1που και τ.τοια .ργα ε0ναι προH την λ"θοH κατε2θυνση. Στο επ1>ενο φ2λλο θα αναφερθο2>ε στα παρκ1>ετρα... "λλο και το2το!!!”


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετρτη 28 Ιουλ*ου 2010 / Σελ*δα 7

Με τον Χειµάρα στην Περιφέρεια o Κώστας ΚοντογεώργοςΑνακοιννει τι επ ενε η ρε τι αποφσει του

Η απφαση χει ληφθε. Θα ε*ναι υποψ)φιοB αντιπεριφερειρχηB Ευρυταν*αB στο ψηφοδ(λτιο του Θανση Χει8ρα. Η συνεργασ*α του 8ε τον υποψ)φιο περιφερειρχη ΣτερεB, για +σουB γνωρ*ζουν την σχ(ση των δ,ο αντρ<ν, )ταν προβλ(ψι8η.

Την απ+φαση να συ88ετ(χει στην Περιφερειακ) Αυτοδιο*κηση π)ρε ο νο8ρχηB Ευρυταν*αB Κ<σταB Κοντογε<ργοB. Παρ τιB πληροφορ*εB που τον )θελαν να κατεβα*νει για δ)8αρχοB Καρπενησ*ου, τελικ (8εινε πιστ+B στον 2ο βαθ8+ αυτοδιο*κησηB, +πωB πολλ(B φορ(B ε*χε δηλ<σει. Οι τελικ(B αποφσειB του φα*νεται να (χουν ληφθε* τιB τελευτα*εB η8(ρεB και (χονταB κατ νου τα ν(α δεδο8(να, τα οπο*α δια8ορφ<νονται απ+ την ενδεχ+8ενη, και για λλουB σ*γουρη, υποψηφι+τητα του Κ<στα Μπακογιννη στον δ)8ο Καρπενησ*ου. Ο νο8ρχηB Ευρυταν*αB, 8ε την απ+φασ) του αυτ), λ,νει τον γρ*φο "τι θα κνει ο Κοντογε<ργοB". Η απ+φασ) του να συ88ετσχει ωB αντιπεριφερειρχηB Ευρυταν*αB στο ψηφοδ(λτιο του Θανση Χει8ρα -ο οπο*οB θα ε*ναι επικεφαλ)B του ψηφοδελτ*ου για την Περιφ(ρεια ΣτερεB ΕλλδαB- ε*ναι οριστικ). 'πωB +λα δε*χνουν ο κ. Χει8ραB θα στηριχτε* απ+ την Ν(α η8οκρατ*α, εν< την υποψηφι+τητ του ανα8(νεται να ανακοιν<σει πολ, σ,ντο8α το κ+88α. Ο *διοB ο Κ<σταB Κοντογε<ργοB, ζητ<νταB ευθ(ωB την

στ)ριξη +λων των Ευρυτνων στο "Πανευρυτανικ+ Αντ8ω8α" που (γινε στην Σιβ*στα την περασ8(νη Κυριακ), ανακο*νωσε ε88(σωB- την κθοδ+ του στην Περιφ(ρεια, ωB αντιπεριφερειρχηB Ευρυταν*αB.

Συγκεκρι8(να, στον χαιρετισ8+ του απευθυν+8ενοB στουB παρευρισκ+8ενουB, ε*πε: "... +σο οι δυν8ειB 8ου, 8ου το επιτρ(πουν θα ε*8αι πντα κοντ σαB, απ+ +ποιο 8ετερ*ζι βρεθ<, να στηρ*ζω 8ε κθε δ,να8) 8ου τα

συ8φ(ροντα τηB Ευρυταν*αB". Η δ)λωσ) του αυτ) χαρακτηρ*στηκε απ+ πολιτικο,B αναλυτ(B, ωB ανακο*νωση συ88ετοχ)B στην Περιφ(ρεια. Εντω8εταξ,, ερωτηθε*B απ+ Ε υρ υ τ α ν ι κ < ν συντκτη των «Ε

Ο Γιανν+πουλοB δηλ<νει... παρ<ν

Ν(ων» για την πολιτικ) του δρση 8ετ την νο8αρχ*α, που κλε*νει πλ(ον τον κ,κλο τηB στο τ(λοB του χρ+νου, ε*πε: "... πργ8ατι, τ(λοB του (τουB κλε*νει (ναB 8εγλοB κ,κλοB, +χι ο κ,κλοB Κοντογε<ργου, αλλ ο κ,κλοB τηB ο8δαB «Ευρυταν*α 'ρα8α - η8ιουργ*α» 8ε την οπο*α π)ρα8ε τιB νο8αρχιακ(B εκλογ(B το 2006. Ε8ε*B, να δηλ<σω, +τι ε*8αστε υπερ)φανοι γι’ αυτ που καταφ(ρα8ε. Βεβα*ωB, οι πολ*τεB θα κρ*νουν το (ργο 8αB. 'σον αφορ το τι θα κνω, η απντησ) 8ου ε*ναι σαφ)B, εξετζονταB +λα τα δεδο8(να. Για λλη 8ια φορ θα προσπαθ)σω να ε*8αι χρ)σι8οB για τον τ+πο συνολικ και +χι 8+νο για το "θεαθ)ναι" ) ικανοποι<νταB προσωπικ(B επιδι<ξειB ) κατακτ<νταB πολιτικο,B θ<κουB που δ*νουν 8+νο προσωριν(B ικανοποι)σειB. Εκε*νο που προ(χει ε*ναι να ε*8αι χρ)σι8οB για τον τ+πο και αυτ+ θα επιδι<ξω". Οι παραπνω δηλ<σειB του, απευθυν+8ενεB γενικ στην Ευρυταν*α ωB σ,νολο και +χι 8ε8ονω8(να στον δ)8ο Καρπενησ*ου, οδ)γησαν στο συ8π(ρασ8α +τι ο Κ<σταB Κοντογε<ργοB κατευθ,νεται προB την Περιφ(ρεια. Η ανακο*νωσ) του ανα8(νεται σ,ντο8α, εν< οπωσδ)ποτε θα τον στηρ*ξει και η Ν(α η8οκρατ*α, πολιτικ+B χ<ροB απ+ τον οπο*ο προ(ρχεται και δεν το (χει κρ,ψει ποτ(.

Σε συν(ντευξ) του ανακοιν<νει την διεκδ*κηση τηB Περιφ(ρειαB Σ,8φωνα 8ε δη8οσιε,8ατα εφη8ερ*δων, ο ΘανσηB Γιανν+πουλοB, ο οπο*οB φα*νεται να διεκδικε* την Περιφ(ρεια, 8προστ στο ενδεχ+8ενο να στηριχθε* +πωB +λα δε*χνουν- ο ΘανσηB Χει8ραB απ+ την Ν(α η8οκρατ*α, τον τελευτα*ο καιρ+ ασκε* κριτικ) στην ηγεσ*α τηB Ν(αB η8οκρατ*αB και τον κ. Σα8αρ.

Συγκεκρι8(να, σε συν(ντευξ) του στον ραδιοφωνικ+ σταθ8+ "Κανλι 1 - Πειραι", τα (βαλε 8ε +λουB και 8ε +λα.

ΣχολιζονταB τον βουλευτ) κ. Νι κολ +πουλ ο, που ε*χε τη "φαειν) ιδ(α" να κνουν (ρανο οι Νεοδη8οκρτεB για να συγκεντρωθε* το ποσ+ τηB εγγ,ησηB για τον Αγγ(λου ε*πε: “... αν (χει ο κ. Νικολ+πουλοB αB πει να δ<σει. Ε*ναι αστε*ο πντωB αυτ+. Μου φα*νεται πολ, γελο*ο!”. Μ*λησε για Καρα8ανλ), Βουλγ αρ κη και Ντ +ρα , εν< η εφη8ερ*δα "Ελε,θεροB" που αναπαρ)γαγε την *δια συν(ντευξη, πρ+σθεσε +τι ο κ. Γιανν+πουλοB κατηγ+ρησε τον κ. Σα8αρ πωB δεν (χει

στρατηγικ). Για τον Κ<στα Καρα8ανλ) προ(βλεψε επνοδο, 8ετ τιB σχετικ(B αναφορ(B και του Γι<ργου Βουλγαρκη. «… Το ε*πα και θα το λ(ω, +τι ε*ναι ν(οB σε ηλικ*α, (χει περιθ<ρια και στην πολιτικ) ζω) γ*νονται πολλ. Πολιτικο* οι οπο*οι ξεχστηκαν, ενδεχο8(νωB 8ια συγκεκρι8(νη περ*οδο πολιτικ)B δραστηρι+τηταB, 8ετ απ+ χρ+νια επαν)λθαν νικητ(B και τροπαιο,χοι». Ο κ. Γιανν+πουλοB αναφ(ρθηκε επ*σηB στο παρδειγ8α των Κωνσταντ*νου

Καρα8ανλ) και του Γι<ργου Παπανδρ(ου, που «λοιδορ)θηκαν» κποια στιγ8), +πωB υποστ)ριξε, αλλ επαν)λθαν νικητ(B. Τ(λοB, πρ+τεινε οι το8ερχεB τηB Ν να εκλ(γονται, <στε να 8ην (χει το βροB τηB ευθ,νηB η ηγεσ*α για την απ+δοσ) τουB και δ)λωσε διατεθει8(νοB και πλι να διεκδικ)σει την Περιφ(ρεια ΣτερεB ΕλλδαB, αναγνωρ*ζονταB, +8ωB, πωB η επιλογ) ε*ναι θ(8α του Αντωνη Σα8αρ και των αρ8+διων συνεργατ<ν του.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ%ρτη 28 Ιουλ2ου 2010 / Σελ2δα 8

Ακυρώνεται... και ο ΧΥΤΑ;

Συνντηση στη Θβα

Αποφ%σισαν ν0α @ελ0τη σκοπι@3τηταJ 0ργων ΧΥΤΑΑκυρDνεται ο Περιφερειακ3J Σχεδιασ@3J ιαχε2ρισηJ Απορρι@@%των Στερε%J Ελλ%δαJ που 0κανε χρ3νια να ολοκληρωθε2. Ο@3φωνη απ3φαση για @ελ0τη σκοπι@3τηταJ 0ργων ΧΥΤΑ -που ψ1φισε και ο δ1@αρχοJ Καρπενησ2ου Βασ2ληJ Καρα@π%J- επανεξετ%ζει απ3 @ηδενικ1 β%ση 3λα τα 0ργα.

Ο δ1@αρχοJ Καρπενησ2ου Βασ2ληJ Καρα@π%J, ωJ πρ3εδροJ του Φορ0α ιαχε2ρισηJ ΣτερεDν Αποβλ1των (ΦοΣΑ) Ευρυταν2αJ, συ@@ετε2χε την Παρασκευ1 23 Ιουλ2ου 2010 σε σ4σκεψη που 0γινε στη Θ1βα, @ε θ0@α την ολοκληρω@0νη διαχε2ριση των σκουπιδιDν στην Στερε% Ελλ%δα. Στην πραγ@ατικ3τητα, οι φορε2J τηJ Στερε%J Ελλ%δαJ αποφασ2ζουν για την αναθεDρηση απ3 @ηδενικ1 β%ση του Περιφερειακο4 Σχεδιασ@ο4 ΣτερεDν Απoβλ1των. Αυτ3 συνεπ%γεται την ανακατανο@1 των 98 εκατ. ευρD που υπ%ρχουν στην Στερε% Ελλ%δα για 0ργα ΧΥΤΑ, ΧΑΑ, εργοστ%σια διαλογ1J κ.λπ. Οι πληροφορ2εJ που παρουσ2ασαν την περασ@0νη ΤεΕυρυτανικ% Ν0α" (αρ. τ%ρτη τα "Ε φυλ. 401/21-7-2010) στο ρεπορτ%ζ @ε τ2τλο "Σα@ποτ%ρουν τον ΧΥΤΑ”, επιβεβαιDθηκαν στο ακ0ραιο. Η πρ3τασ1 τουJ ε2ναι να @ην χρη@ατοδοτηθε2 ο ΧΥΤΑ Ευρυταν2αJ και τα σκουπ2δια του νο@ο4 να @εταφ0ρονται σε γειτονικ3 νο@3, πιθαν3ν στη ΦθιDτιδα 1 στον ΧΥΤΑ του ο@οκο4. Στην σ4σκεψη που 0γινε την Παρασκευ1, 23 Ιουλ2ου 2010 στιJ 11:00 το πρω2 στο παλαι3 η@αρχε2ο του δ1@ου Θηβα2ων (α2θουσα συνεδρι%σεων η@οτικο4 Συ@βουλ2ου), στην οπο2α παραβρ0θηκε και ο αντιδ1@αρχοJ Αγρ%φων κ. Μιχ3πουλοJ, συ@@ετε2χαν το σ4νολο των Φορ0ων ιαχε2ρισηJ ΣτερεDν Αποβλ1των τηJ Περιφ0ρειαJ Στερε%J Ελλ%δαJ, @ετ% απ3 πρ3ταση του Προ0δρου τηJ ΕΠΟΑΘ και δη@%ρχου Θηβα2ων κ. Ν2κου Σβ2γγου. Η συν%ντηση ε2χε ωJ αντικε2@ενο την ολοκληρω@0νη διαχε2ριση των ΑστικDν ΣτερεDν Αποβλ1των στην Περιφ0ρεια Στερε%J Ελλ%δαJ, στα πλα2σια και

τιJ δυνατ3τητεJ του υπ%ρχοντοJ Περιφερειακο4 Σχεδιασ@ο4 Απορρι@@%των. Η συν%ντηση αυτ1 αποτελε2 συν0χεια των πρωτοβουλιDν του Υπουργε2ου ΕσωτερικDν (αρ. φυλ. 401/21-710) του ικτ4ου των Φο..Σ.Α & τηJ .Ε.Π.Ο..Α.Θ Α.Ε. για την δια@3ρφωση @ιαJ ολοκληρω@0νηJ και βιDσι@ηJ πρ3τασηJ @ε στ3χο τη δρο@ολ3γηση των διαδικασιDν για την ολοκληρω@0νη διαχε2ριση των Α.Σ.Α στην Περιφ0ρει% @αJ και την εξ%λειψη των ΧΑΑ.

Ο φωνη απφαση Απ3 την σ4σκεψη προ0κυψε ο@3φωνη απ3φαση για να επανασχεδιαστε2 η αν%θεση ν0αJ @ελ0τηJ σκοπι@3τηταJ 0ργων ΧΥΤΑ κ.λπ. στην Περιφ0ρεια Στερε%J Ελλ%δαJ απ3 @ηδενικ1 β%ση. Η @ελ0τη, η οπο2α θα χρη@ατοδοτηθε2 απ3 την "Τεχνικ1 Βο1θεια" του ΕΣΠΑ Στερε%J Ελλ%δαJ, θα εξετ%σει απ3 το @ηδ0ν αν και πο4 πρ0πει να γ2νουν 0ργα ΧΥΤΑ και θα ε2ναι 0τοι@η περ2που σε δ4ο @1νεJ. Σ4@φωνα @ε τον Γενικ3 ιευθυντ1 τηJ ".Ε.Π.Ο..Α.Θ" Α.Ε κ. Χαρ%λα@πο Τσοκαν1, @ε τον οπο2ο επικοινDνησαν τα "Ευρυτανικ% Ν0α", τα χρ1@ατα των 89 εκατ. ευρD δεν επαρκο4ν να γ2νουν τα οριζ3@ενα 0ργα απ3 τον υπ%ρχοντα Περιφερειακ3 Σχεδιασ@3. Ειδικ3τερα για την Ευρυταν2α ο κ. Τσοκαν1J ε2πε 3τι, σ4@φωνα @ε τη λογικ1, δεν χρει%ζεται ΧΥΤΑ η Ευρυταν2α. Τα σκουπ2δια @πορο4ν πολ4 φθην3τερα να @εταφ0ρονται σε γειτονικ3 ΧΥΤΑ. "... αν γ2νει ΧΥΤΑ στην Ευρυταν2α, επειδ1 ο @3νι@οJ πληθυσ@3J ε2ναι περ2που 19.000 κ%τοικοι, θα κοστ2ζει 500 ευρD ο τ3νοJ στον κ%θε πολ2τη. Ε2ναι πολλ% λεφτ% για 0να κ%τοικο των Αγρ%φων για παρ%δειγ@α", ση@ειDνει ο κ. Τσοκαν1J.

Ο ΧΑΑ στη Φουρν%

Τελεσίγραφο για κλείσιµο των χωµατερών

Για κ%θε χω@ατερ1 που θα παρα@ε2νει ανοιχτ1, θα επιβ%λλεται πρ3στι@ο στην Ελλ%δα. Πληροφορ2εJ θ0λουν τα Υπουργε2α Περιβ%λλοντοJ και Οικονο@ικDν να ασκο4ν π2εση σε δη@%ρχουJ και περιφερει%ρχεJ, προκει@0νου να κλε2σουν @ια για π%ντα οι χω@ατερ0J στη χDρα @αJ, οι οπο2εJ χαρακτηρ2ζονται απ3 ειδικο4J ωJ εργοστ%σια παραγωγ1J διοξινDν.

«Φωτι%» πα2ρνουν οι δ1@οι @ετ% απ3 το τελεσ2γραφο να κλε2σουν 3λεJ οι χω@ατερ0J, ενD οριστικ1 ε2ναι η απ3φαση τηJ ΕΕ για επιβολ1 προστ2@ων, ιδ2ωJ @%λιστα τη στιγ@1 που αποδε2χθηκε 3τι η χDρα @αJ 0δινε πλαστ1 εικ3να στιJ Βρυξ0λλεJ. Τα πρ3στι@α, @%λιστα, που θα κληθε2 να καταβ%λει η χDρα @αJ θα ε2ναι τηJ τ%ξεωJ των 34.000 ευρD η@ερησ2ωJ. Απ3 το 2008 0χει λ1ξει η προθεσ@2α που 0χει θ0σει η Ευρωπαϊ-

κ1 -νωση στην Ελλ%δα για το κλε2σι@ο των παρ%νο@ων χω@ατερDν, ενD αν%λογη γενικ1 προθεσ@2α, @0χρι τιJ 16 Ιουλ2ου 2010, 2σχυε για 3λα τα κρ%τη-@0λη. Η χDρα @αJ βρ2σκεται πολ4 κοντ% στην επιβολ1 προστ2@ου 4 δισ. ευρD. Σκ0τη καταστροφ1, αν σκεφτε2 κανε2J την 0λλειψη διαθ0σι@ων π3ρων σε 3λα τα υπουργε2α. Σε προτεραι3τητα βρ2σκεται και το θ0@α τηJ δη@ιουργ2αJ χDρου επεξεργασ2αJ και απ3θεσηJ επικ2νδυνων αποβλ1των, θ0@α για το οπο2ο επ2σηJ η Ελλ%δα 0χει καταδικαστε2 απ3 το Ευρωδικαστ1ριο. Η Υπουργ3J Περιβ%λλοντοJ και Κλι@ατικ1J Αλλαγ1J κ. Μπιρ@π2λη χαρακτ1ρισε το θ0@α τηJ διαχε2ρισηJ των απορρι@@%των ωJ εν δυν%@ει δη@οσιονο@ικ1 β3@βα, που @πορε2 να επιβαρ4νει τη χDρα ακ3@η και @ε 4 δισ. το χρ3νο. Το τελεσ2γραφο αυτ3 που αποστ0λλουν οι υπουργο2 αφορ% τιJ 410 ανοικτ0J χω@ατερ0J που

λειτουργο4ν ακ3@η σε ολ3κληρη την επικρ%τεια. Απ3 τον περασ@0νο Ιο4νιο που λειτουργο4σαν 2.108 ΧDροι Ανεξ0λεγκτηJ ι%θεσηJ Απορρι@@%των (ΧΑΑ), 0χουν αποκατασταθε2 οι 1.698, ενD η @0θοδοJ τηJ εναπ3θεσηJ, οι γνωστο2 ΧΥΤΑ, θεωρο4νται ωJ η τελευτα2α και @η επιθυ@ητ1 λ4ση. Την ανησυχ2α του 0χει εκφρ%σει ο Συν1γοροJ του Πολ2τη για τη νοσηρ1 κατ%σταση τηJ Ελλ%δαJ, 3σον αφορ% τον το@0α διαχε2ρισηJ αποβλ1των, και ζητ% %@εσα το κλε2σι@ο 3λων των παρ%νο@ων χω@ατερDν και την περιβαλλοντικ1 τουJ αποκατ%σταση. /πωJ αναφ0ρει χαρακτηριστικ%: «Παρ% τη δ0σ@ευση τηJ Ελλ%δαJ για κατ%ργηση 3λων των ΧΑΑ, 0ωJ το 2008, εξακολουθο4ν να παρα@0νουν σε λειτουργ2α αρκετο2 απ' αυτο4J, γεγον3J που δη@ιουργε2 τον κ2νδυνο επιβολ1J υψηλDν προστ2@ων απ3 το δικαστ1ριο των ΕυρωπαϊκDν Κοινοτ1των στο %@εσο @0λλον».

Κατστηα Καρπενησου - Αθ. Καρπενησιτη 4, τηλ: 22370 23202 / 80203


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ&ρτη 28 Ιουλ4ου 2010 / Σελ4δα 9

Στους... δηµότες τα πρόστιµα

ΣΥΜΦ ΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣ ΤΕΡΙΚ Ν34.000 ευρF την ηB2ρα! θα πληρFσει ο κ&θε δηB5τηL απ5 την λειτουργ4α του παρ&νοBου σκουπιδ5τοπου Καρπενησ4ου

εν πρ5κειται για αστε4ο. Το πρ5στιBο των 34.000 ευρF την ηB2ρα (3 ευρ αν κτοικο!) απ5 την συνεχιζ5Bενη λειτουργ4α τηL παρ&νοBηL χωBατερ3L του δ3Bου Καρπενησ4ου, 5ταν επιβληθε4, θα Bετακυλιστε4 στουL δηB5τεL, σ6Bφωνα Bε δ3λωση του υφυπουργο6 ΕσωτερικFν κ. Ντ5λιου. Το Υπουργε4ο ΕσωτερικFν δεν προτ4θεται να πληρFσει τα πρ5στιBα απ5 τιL παρ&νοBεL χωBατερ2L που λειτουργο6ν στην Ελλ&δα. Τα 5ποια πρ5στιBα επιβληθο6ν θα Bετακυλιστο6ν στουL δηB5τεL. Αυτ3 3ταν η δ3λωση του υφυπουργο6 ΕσωτερικFν κ. Ντ5λιου σε συν&ντηση που πραγBατοποι3θηκε στο γραφε4ο του, την Τετ&ρτη 14 Ιουλ4ου 2010, στην οπο4α συBBετε4χε και ο αντιδ3BαρχοL Καρπενησ4ου κ. Βαγγ2ληL Καρφ3L, και καταγρ&φηκε στο αποκαλυπτικ5 ρεΕυρυτανικFν Ν2ων" πορτ&ζ των "Ε (αρ. φυλ. 401/21-07-10). Το ν2ο στοιχε4ο, το οπο4ο αποκαλ6πτουBε σ3Bερα, ε4ναι η πρ5θεση του υπουργε4ου να Bετακυλιστο6ν στουL ...δηB5τεL(!) τα πρ5στιBα τα οπο4α θα επιβληθο6ν απ5 την Ευρωπαϊκ3 .νωση για την συν2χιση τηL λειτουργ4αL των επτ& (7) χωBατερFν στην Ελλ&δα. Την δ3λωση Ευρυτανικ& Ν2α" αυτ3 2κανε στα "Ε ο Γενικ5L ιευθυντ3L τηL ".Ε.Π.Ο..Α.Θ" Α.Ε. κ. Χαρ&λαBποL Τσοκαν3L, ο οπο4οL 3ταν παρFν στην συν&ντηση Bε τον υφυπουργ5. Ιστορικ5 ΠFL 5BωL καταλ3ξαBε να ε4ναι ο σκουπιδ5τοποL Καρπενησ4ου 2ναL απ5 τουL 7 σε 5λη την χFρα για τον οπο4ο θα πληρFσουBε πρ5στιBα; Απ5 το 2003, η Ευρωπαϊκ3 .νωση απ2στειλε τελεσ4γραφο στην Ελλ&δα να κλε4σουν 5λεL οι παρ&νοBεL χωBατερ2L, οι οπο4εL τ5τε αν2ρχονταν σε χιλι&δεL, αλλιFL θα επιβ&λλονταν βαρι& πρ5στιBα για την B5λυνση του περιβ&λλοντοL. Οι καταληκτικ2L ηBεροBην4εL που 2Bπαιναν συνοδε6ονταν π&ντα Bε πιστFσειL αποκατ&στασηL των χωBατερFν και την χρηBατοδ5τηση ΧΥΤΑ. Η Ευρυταν4α 2χανε την Bια ευκαιρ4α Bετ& την &λλη. Την ευθ6νη κατασκευ3L του ΧΥΤΑ B2χρι τον εκ2Bβριο του 2003 ε4χε η νοBαρχ4α Ευρυταν4αL. Με ν5Bο η ευθ6νη π2ρασε στην Περιφ2ρεια. -ρχισαν και

Χ%ΜΑΤΕΡΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ. Τα σκουπ4δια δεν φα4νονται γιατ4 τα σκεπ&ζουν καθηBεριν&. Ε4ναι 5BωL εκε4 και Bολ6νουν. Ο δ3BοL Καρπενησ4ου ε4ναι πλ2ον αναγκασB2νοL να κλε4σει την χωBατερ3. Τα πρ5στιBα που θα επιβ&λλονται δεν τα αντ2χει ο δηB5τηL. π&λι απ5 την αρχ3 Bε την εκπ5νηση Bελ2τηL γενικο6 σχεδιασBο6 διαχε4ρισηL απορριBB&των Στερε&L Ελλ&δαL. Καταλ3ξαBε το 2008, η Ευρυταν4α να Bην 2χει κ&νει ο6τε 2να β3Bα. Οι πολιτικο4 BαL "αγρ5ν ηγ5ραζον" και στην σκι& του πολιτικο6 κ5στουL συν2χιζαν να λειτουργο6ν τιL παρ&νοBεL, πλ2ον, χωBατερ2L πετFνταL στα σκουπ4δια ακ5Bη και τιL χρηBατοδοτ3σειL που υπ3ρχαν για το κλε4σιBο και την αποκατ&στασ3 τουL. Συν2χιζαν να πετ&νε τα σκουπ4δια στα ρ2Bατα, ενF &ργησαν πολ6 να αποφασ4σουν πο6 θα γ4νει ο ΧΥΤΑ. Εντ2λει, αποφασ4στηκε να γ4νει 2ναL ΧΥΤΑ στην θ2ση "Γαϊ-

δουρορ&χη", 5που σ3Bερα 2χουν ολοκληρωθε4 5λεL οι Bελ2τεL, 2χουν εγκριθε4 οι περιβαλλοντικ2L επιπτFσειL και ο φ&κελοL βρ4σκεται στο γραφε4ο τηL Γ.Γ. Στερε&L Κα τε ρ4να L ιαB α τοπο6λου για υπογραφ3 χρηBατοδ5τησηL. Μ2χρι το τ2λοL του 2007 στουL νοBο6L ΦθιFτιδαL, Ευρυταν4αL και Φωκ4δαL λειτουργο6σαν συνολικ& 201 χωBατερ2L. Στην Ευρυταν4α λειτουργο6σαν 51. Ειδικ5τερα στουL δ3BουL: Αγρ&φων (οκτF), Απεραντ4ων (τρειL), Ασπροποτ&Bου (δ6ο), Β4νιανηL (ενν2α), οBν4σταL (τρειL), Καρπενησ4ου (B4α), ΚτηBεν4ων (δ6ο), ΠοταBι&L (2ξι), Προυσο6 (2ντεκα), Φουρν&L

(τρειL), Φραγκ4σταL (τρειL). Σ3Bερα, Bετ& απ5 τα 2ργα που ελ2ησαν οι δ3Bαρχοι να κ&νουν, 2κλεισαν τιL περισσ5τερεL χωBατερ2L διατηρFνταL σε λειτουργ4α B5νο Bια σε κ&θε δ3Bο. Αυτ5 B2χρι να γ4νει ο ΧΥΤΑ. Τα 2ργα του ΧΥΤΑ, 5BωL, καθυστ2ρησαν. Με 5λα αυτ&, που δεν αφορο6ν B5νο την Ευρυταν4α αλλ& ολ5κληρη την Ελλ&δα, καταλ3ξαBε να υποδε4ξει η Ελλ&δα στην Ευρωπαϊκ3 .νωση επτ& (7) χωBατερ2L σε 5λη την χFρα που δεν γ4νεται να αποκατασταθο6ν. Για τιL επτ& απ5 αυτ2L θα επιβληθε4 πρ5στιBο 34.000 ευρF την... ηB2ρα. Στη Στερε& Ελλ&δα βρ4σκο-

νται οι 2 απ5 τιL 7 χωBατερ2L για τιL οπο4εL ε4ναι υπ5λογη η χFρα BαL απ2ναντι στην Ε.Ε. και επιβ&λλονται πρ5στιBα. Πρ5κειται για αυτ2L που λειτουργο6ν στην Ελ&τεια και το Καρπεν3σι, για τιL οπο4εL δεν 2χει κινηθε4 η απαρα4τητη διαδικασ4α νοBιBοπο4ησηL. Οι υπ5λοιπεL π2ντε ανεξ2λεγκτεL χωBατερ2L, που πρ2πει να κλε4σουν φ2τοL, βρ4σκονται στη Ν2α Ζ4χνη ΣερρFν, στη Λ&βδανη Ιωανν4νων, το Αγρ4νιο, τη Λ2ρο και τιL Μο4ρεL Ηρακλε4ου. Τα στοιχε4α αυτ& αποκαλ6ψαBε το 2008 σε αποκλειστικ5 ρεπορτ&ζ. Τ5τε, κ&ποιοι πολιτικο4 2σπευσαν να αντικρο6σουν τα γραφ5Bεν& BαL, την αλ3θεια δηλαδ3, υποστηρ4ζονταL ακαταλαβ4στικεL δικαιολογ4εL. Σ3Bερα εκε4νο το ρεπορτ&ζ των “ΕυρυτανικFν Ν2ων” επιβεβαιFθηκε και εBε4L ε4Bαστε εδF να τουL το θυB4σουBε. "Τα ψ2Bατα 2χουν κοντ& ποδ&ρια", που λ2ει και ο λα5L. .χουν γ4νει Bεγ&λα β3Bατα επιχωB&τωσηL των σκουπιδιFν στην χωBατερ3 Καρπενησ4ου, ωστ5σο δεν 2χουν τρ5πο διαφυγ3L 5πωL θα ε4χαν σε 2ναν ΧΥΤΑ. Η αλ3θεια ε4ναι B4α: Μπορε4 πλ2ον να Bην προκαλε4 οπτικ& -αφο6 τα σκουπ4δια ε4ναι σκεπασB2να "κ&τω απ5 το χαλ4"5BωL το αποτ2λεσBα ε4ναι να "βρ&ζουν" και να Bολ6νουν πολλαπλ& το υπ2δαφοL προκαλFνταL τερ&στια περιβαλλοντικ3 B5λυνση. Επ4σηL υπ&ρχουν φ5βοι 5τι Bπορε4 να προκληθε4 2κρηξη Bεθαν4ου που δηBιουργε4ται απ5 τη "ζ6Bωση" των σκουπιδιFν.

Σύσκεψη χωρίς απόφαση στη νοµαρχία

Ραγδα4εL ε4ναι οι εξελ4ξειL στο θ2Bα των σκουπιδιFν. εν φα4νεται, 5BωL, να συBBερ4ζονται 5λοι το φ5βο τηL προοπτικ3L να επιβληθο6ν πρ5στιBα 34.000 ευρF την ηB2ρα στουL δηB5τεL Καρπενησ4ου. Ο λ5γοL ε4ναι 5τι ενF το υπουργε4ο και η Ευρωπαϊκ3 .νωση πι2ζουν για κλε4σιBο των ΧΑΑ σε 5λη την Ευρυταν4α και την διατ3ρηση προσωριν& B5νο δ6ο, B2χρι να γ4νουν τα 2ργα του ΧΥΤΑ -αν γ4νουν τελικ&- 3 2στω B2χρι να βρεθε4 λ6ση, η σ6σκεψη που 2γινε Bε πρωτοβουλ4α του νοB&ρχη Ευρυταν4αL ΚFστα ΚοντογεFργου στο γραφε4ο του και Bε συBBετοχ3 5λων των δ3Bων για το ποιοι ΧΑΑ θα κλε4σουν π3ρε παρ&ταση BιαL εβδοB&δαL. Ν2α σ6σκεψη του ΦοΣΑ, αυτ3 την φορ&, θα γ4νει α6ριο Π2Bπτη 29 Ιουλ4ου. 1ποια απ5φαση π&ρουν οι δ3Bαρχοι, αυτ3 και θα επικυρFσει ο νοB&ρχηL.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ*ρτη 28 Ιουλ8ου 2010 / Σελ8δα 10

Τροχαίο στην πλατεία

Αυτοκ8νητο συγκρο:στηκε πλαγιοFετωπικ* Fε Fηχαν7 Το FεσηF6ρι τηP περασF6νηP ευτ6ραP, 26 Ιουλ8ου 2010, στο κεντρικ9τερο σηFε8ο τηP π9ληP, την πλατε8α Καρπενησ8ου, αυτοκ8νητο συγκρο:στηκε Fε Fηχαν7 Fεγ*λου κυβισFο: Fε αποτ6λεσFα τον ελαφρ: τραυFατισF9 δ:ο νεαρJν. ΣυγκεκριF6να, 6να πρ*σινου χρJFατοP Ι.Χ. αυτοκ8νητο, το οπο8ο κινο:νταν προP την κεντρικ7 πλατε8α Καρπενησ8ου ερχ9Fενο απ9 Ξηρι*, για *γνωστο λ9γο, συγκρο:στηκε πλαγιοFετωπικ* Fε διερχ9Fενη Fηχαν7 Fεγ*λου κυβισFο:.

Η Fηχαν7 κινο:νταν στην οδ9 Ζηνοπο:λου στο ρε:Fα που οδηγε8 προP την 6ξοδο τηP π9ληP 9ταν στην διαστα:ρωση τηP παραπ*νω οδο: Fε την Αθανασ8ου ΚαρπενησιJτη, 6γινε η σ:γκρουση. Αποτ6λεσFα 7ταν ο ελαφρ:P τραυFατισF9P των δ:ο νεαρJν που επ6βαιναν στην Fηχαν7. 5πωP φα8νεται και απ9 τιP φωτογραφ8εP που τραβ7χτηκαν απ9 το φακ9 των Ευρ υτα νι κJ ν Ν6ω ν» το «Ε αυτοκ8νητο πιθαν9ν να επιχε8ρησε να στρ8ψει στην οδ9 Αθανασ8ου ΚαρπενησιJτη, χωρ8P να προλ*βει να ελ6γξει για *λλα τυχ9ν διερχ9Fενα οχ7Fατα που κινο:νταν στο αντ8θετο, απ9 αυτ9, ρε:Fα.

Στο σηFε8ο Fαζε:τηκε κ9σFοP που βρισκ9ταν στην πλατε8α κατ* τη στιγF7 του συFβ*ντοP, καθJP και η αστυνοF8α και το ΕΚΑΒ. Οι δ:ο νεαρο8 7ταν αρκετ* τυχερο8 και καθ’ 9λα ν9FιFοι, αφο: πληρο:σαν 9λεP τιP προϋποθ6σειP και απ6φυγαν περαιτ6ρω τραυFατισFο:P, αφο: φορο:σαν κρ*νοP 9πωP ορ8ζει και ο ν9FοP. Υπ6στησαν FJλωπεP και Fικρ* κατ*γFατα στα *κρα απ9 την πτJση. Να σηFειJσουFε, 9τι το τελευτα8ο δι*στηFα στην οδ9 Ζηνοπο:λου 6χουν γ8νει αρκετ* Fικροατυχ7Fατα. Καλ9 θα 7ταν 9FωP να υπ7ρχε Fια διαγρ*FFιση για την διευκ9λυνση 9λων των οδηγJν.

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ευρυτανικ ΝΕΑ

Συνέλαβαν δραπέτη φυλακών

ρο:σε στην Ευρυταν8α και εξαπατο:σε ξενοδοχε8α και εστιατ9ρια

 ΟΦε4:6γχορνοτανοPP, 66κπλιενβεε, 6κταριωτιγPετκηαλιεκοορι*Fσ9εταιPντχωωνρξ8Pεννοαδποχλεη8ρωJνντειPι υοπποοδ8ευP9FπεονυολPοτ:οσνε εσκεπΑργ9ρσ8ωνιποοκαFιε2γ*Fλφωισνσεατ.αιρειJν.

Ο ΑστυνοFικ9P ιευθυντ7P Ν8κοP Παυλ6τσηP

Απ9 *νδρεP του ΤF7FατοP Ασφαλε8αP Καρπενησ8ου Fε τη συνδροF7 του ΑστυνοFικο: ΤF7FατοP Καρπενησ8ου, συνελ7φθη την ευτ6ρα 26 Ιουλ8ου 2010 στο Κλαυσ8 Ευρυταν8αP 6ναP 3λληναP *νδραP ηλικ8αP 46 ετJν, κ*τοικοP ΠατρJν, γιατ8 αναζητο:νταν, ωP δραπ6τηP, απ9 το Αγροτικ9 Κατ*στηFα Κρ*τησηP Κασσ*νδραP, στο οπο8ο εξ6τιε ποιν7 φυλ*κισηP 23 FηνJν. Ο *νδραP ε8χε π*ρει 6ηFερη *δεια και δεν ε8χε επιστρ6ψει την Π6Fπτη 6 ΜαVου 2010 στη φυλακ7, 9πωP 9φειλε. Σε β*ροP του διαπιστJθηκε 9τι εκκρεFο:σαν ακ9Fη τρειP (3) καταδικαστικ6P αποφ*σειP για απ*τεP, υπεξα8ρεση, αποδοχ7 προϊ9ντων εγκλ7FατοP κ.λπ.

Πλο:σια 7ταν η δρ*ση του, 9πωP καταγρ*φεται απ9 το δελτ8ο τ:που τηP ΑστυνοFικ7P ιε:θυνσηP Ευρυταν8αP και φα8νεται στα παρακ*τω: Το Σ*ββατο 22 ΜαVου 2010, εFφαν8στηκε σε ξενοδοχε8ο στο Βουτ:ρο Ευρυταν8αP ωP αντιπρ9σωποP τηP εταιρ8αP JOHNSON & JOHNSON, 6κλεισε π6ντε δωF*τια για τον 8διο και για *λλα δ7θεν F6λη τηP 8διαP εταιρε8αP που θα 6φταναν την εποF6νη. ιανυκτ6ρευσε εκε8 και 6φυγε απροειδοπο8ητα τιP πρωιν6P JρεP τηP Κυριακ7P 23 ΜαVου 2010, κλ6βονταP την τηλε9ραση του δωFατ8ου, χωρ8P βεβα8ωP να πληρJσει για τη διαFον7 του. Με τουP 8διουP ισχυρισFο:P εFφαν8στηκε σε ταβ6ρνα του 8διου χωρι-

ο:, στο οπο8ο 6φαγε δ:ο φορ6P, χωρ8P επ8σηP να πληρJσει. Την Παρασκευ7 16 Ιουλ8ου 2010, εFφαν8στηκε σε ξενοδοχε8ο στουP Κορυσχ*δεP Ευρυταν8αP ωP αντιπρ9σωποP τηP εταιρε8αP BOSCH, 6κλεισε δ:ο διαFερ8σFατα για τον 8διο και *λλα δ7θεν F6λη τηP εταιρε8αP που θα 6φταναν την εποF6νη και φε:γονταP απροειδοπο8ητα την 8δια ηF6ρα, χωρ8P βεβα8ωP να πληρJσει για τη διαFον7 του, 6κλεψε δ:ο (2) τηλεορ*σειP των δωFατ8ων και τ6λοP: Την ευτ6ρα 26 Ιουλ8ου 2010, εFφαν8στηκε π*λι σε ξενοδοχε8ο στο Κλαυσ8 Ευρυταν8αP ωP αντιπρ9σωποP τηP εταιρε8αP CHRYSLER, 6κλεισε για τον 8διο και για *λλα δ7θεν F6λη τηP εται-

ρε8αP τ6σσερα δωF*τια, αλλ* δεν πρ9λαβε τα ολοκληρJσει την τακτικ7 του γιατ8 εντοπ8στηκε και συνελ7φθη. Επ8σηP, διαπιστJθηκε 9τι απ9 την Κυριακ7 6 Ιουν8ου 2010, χρησιFοποιο:σε Ι.Χ.Ε. αυτοκ8νητο εταιρε8αP ενοικι*σεων Fε 6δρα την Κ6ρκυρα το οπο8ο ε8χε κλ6ψει. Σε β*ροP του σχηFατ8στηκε δικογραφ8α, ενJ ερευν*ται η δρ*ση του, Fε παρ9Fοιο τρ9πο, σε *λλεP περιοχ6P τηP χJραP. ΤιP τηλεορ*σειP που 6κλεψε, 9πωP ισχυρ8στηκε, τιP πο:λησε σε αγνJστουP στο Αγρ8νιο και την 2Fφισσα. Ο δρ*στηP κρατε8ται στα κρατητ7ρια τηP ΑστυνοFικ7P ιε:θυνσηP Ευρυταν8αP και αναF6νεται *Fεσα η Fεταγωγ7 του στιP φυλακ6P.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ#ρτη 28 Ιουλ/ου 2010 / Σελ/δα 11

Κατανο=. 3ηG δ0σηG ΣΑΤΑ

Οικονο=ικ. αν#σα στουG δ.=ουG τηG Ευρυταν/αG Π20ε0ρ9ισ. σΤ0ητνε/ρδοιαασπτ0ιγ=1 .ε,κασετ.αερυκρεAτοσ1τGουδG.=δο.υ=GουδGε,να-λχλο#υ=ν εαιωπο=δ-ονηθεσ/ετασχχ-ρσ.η=α=τεατηανπ0ανττη/σντδοειχ1ητετροηυ δ0ση

Με απ0φαση του υφυπουργο1 ΕσωτερικAν ΓεAργιου Ντ0λιου καταν-=εται στουG πρωτοβ#θ=ιουG ΟΤΑ τηG χAραG, η τρ/τη δ0ση των πιστAσεων τηG Συλλογικ.G Απ0φασηG Τοπικ.G Αυτοδιο/κησηG (Σ.Α.Τ.Α.) -τουG 2010, 1ψουG 100 εκ. ευρA. ,πωG επιση=α/νεται στην σχετικ. απ0φαση, τα χρ.=ατα -τα οπο/α ε/ναι =ειω=-να σε σχ-ση =ε αυτ# τηG αντ/στοιχηG δ0σηG του 2009- αφορο1ν αποκλειστικ# σε -ργα και επενδυτικ-G

δραστηρι0τητεG και 0χι στην κ#λυψη λειτουργικAν αναγκAν. Συγκεκρι=-να, αναφ-ρεται πωG «… οι δικαιο1χοι φορε/G θα χρησι=οποι.σουν τιG πιστAσειG τηG ΣΑΤΑ 0πωG ρητ# προβλ-πεται απ0 το ν0=ο και θα πρ-πει να γνωστοποι.σουν #=εσα τα σχετικ# -ργα στιG αρ=0διεG ιευθ1νσειG των ΠεριφερειAν, προκει=-νου να ελεγχθε/ αυστηρ# η πιστ. εφαρ=ογ. των σχετικAν αποφ#σεων και εγκυκλ/ων». ,σον αφορ# τAρα την Περιφ-ρεια Στερε#G Ελλ#δαG, η π/στωση α-

ν-ρχεται στο ποσ0 των 7, 1 εκατ. ευρA περ/που, τα οπο/α καταν-=ονται ωG εξ.G: 1.003.077 ευρA στον νο=0 Ευρυταν/αG, 2.190.135 στον νο=0 Ευβο/αG, 1.229.598 ευρA στον νο=0 Βοιωτ/αG, 845.270 ευρA στον νο=0 Φωκ/δαG και 1.844.888 ευρA στην ΦθιAτιδα. Ειδικ0τερα, στον νο=0 Ευρυταν/αG η τρ/τη κατανο=. για το 2010 αν-ρχεται στο ποσ0 του 1 εκατ. ευρA περ/που, =ειω=-νη κατ# 300.000 ευρA απ0 την αντ/στοιχη περσιν..

Π#ρκινγκ αντ/ για παρκ0=ετρα

Αντιδρ#σειG απ0 τον Ε=πορικ0 Σ1λλογο για την απ0φαση του δ.=ουΠαρ-=βαση στην απ0φαση για την εφαρ=ογ. παρκ0=ετρων στο κ-ντρο τηG π0ληG απ0 τον Ε=πορικ0 Σ1λλογο Καρπενησ/ου, =ε σωστ-G και δ/καιεG θ-σειG. "Το =-τρο των παρκ0=ετρων θα προκαλ-σει τριβ-G αντ/ να λ1σει τα προβλ.=ατα", υποστηρ/ζουν

Σε ανοιχτ. επιστολ. του ο Ε=πορικ0G Σ1λλογοG Καρπενησ/ου, την οπο/α υπογρ#φει ο πρ0εδροG του Συλλ0γου κ. ΠαναγιAτηG Καραγι#ννηG αναφ-ρει: Μετ# την ανακο/νωση τηG απ0φασηG του δ.=ου να εφαρ=0σει το σ1στη=α των παρκ0=ετρων στην π0λη, ο Ε=πορικ0G Σ1λλογοG Καρπενησ/ου, ενA δεν ε/ναι κατ’ αρχ.ν αντ/θετοG και αναγνωρ/ζει την καλ. πρ0θεση των =ελAν του .Σ. τα οπο/α ψ.φισαν αυτ-G τιG ρυθ=/σειG, εντο1τοιG ε/ναι υποχρεω=-νοG να κ#νει τιG εξ.G επιση=#νσειG: 1. Ε/ναι ση=αντικ0 τα 0ποια =-τρα εφαρ=οστο1ν να =ην ε/ναι αποσπασ=ατικ# και να γ/νουν =ε προσεκτικ0 σχεδιασ=0 και #=εση αστυν0=ευση. Εξ #λλου για να εφαρ=οστο1ν αυτ# τα =-τρα, ε/ναι ολοφ#νερο 0τι η ση=εριν. δ1να=η τηG η=οτικ.G Αστυνο=/αG δεν επαρκε/ ο1τε για τη =/α β#ρδια. Θα πρ-πει να γ/νουν κι #λλεG προσλ.ψειG, οι οπο/εG εκτ0G του 0τι θα επιβαρ1νουν τον δη=οτικ0 προϋπολογισ=0, δεν ε/ναι και καθ0λου σ/γουρο 0τι θα πραγ=ατοποιηθο1ν στην παρο1σα συγκυρ/α. 2. Στ0χοG =αG πρ-πει να ε/ναι η σωστ. λειτουργ/α τηG αγορ#G επ/ των οδAν Ζηνο-

πο1λου και ΚαρπενησιAτου, 0που βρ/σκεται και η κ1ρια αγορ# τηG π0ληG =αG. Για να γ/νει αυτ0 0=ωG πρ-πει να αλλ#ξει η νοοτροπ/α 0λων =αG και να βοηθ.σου=ε κι ε=ε/G οι -=ποροι, αλλ# και οι καταναλωτ-G και οι επισκ-πτεG =αG. Επ/σηG θα πρ-πει να γ/νει προσπ#θεια Aστε να =ην υπ#ρχουν παρκαρισ=-να αυτοκ/νητα των δη=οσ/ων υπαλλ.λων κοντ# στιG υπηρεσ/εG τουG. 3. Η πρ0ληψη και 0χι η καταστολ. θα πρ-πει να ε/ναι ο βασικ0G τρ0ποG λειτουρ-

γ/αG των υπαλλ.λων τηG η=οτικ.G Αστυνο=/αG και τηG Τροχα/αG. Οι υποδε/ξειG και οι συστ#σειG θα πρ-πει να γ/νονται =ε ευγενικ0 τρ0πο προG τουG οδηγο1G, ντ0πιουG και ξ-νουG. 4. Πρ-πει να επιση=#νου=ε επ/σηG 0τι η ε1ρυθ=η λειτουργ/α =ιαG π0ληG απ-χει πολ1 απ0 τιG θεωρητικ-G λ1σειG και 0τι η πρ#ξη πολλ-G φορ-G ακυρAνει και τον καλ1τερο σχεδιασ=0. Αυτ0 #λλωστε -χει αποδειχτε/ πολλ-G φορ-G και στο παρελθ0ν, 0πωG για παρ#δειγ=α 0ταν

επιχειρ.θηκε η =ονοδρ0=ηση τηG Ζηνοπο1λου και η τοποθ-τηση πινακ/δων οι οπο/εG επιτρ-πουν την ολιγ0λεπτη στ#ση =ε αλ#ρ= και 0χι τη στ#θ=ευση, αλλ# δεν τηρο1νται, =ε αποτ-λεσ=α στουG δρ0=ουG αυτο1G, οι υπ#λληλοι να αναγκ#ζονται να εφαρ=0ζουν =-τρα καταστολ.G και 0χι πρ0ληψηG. 5. Σε κ#θε περ/πτωση θα πρ-πει να εκφρ#σου=ε τη διαφων/α =αG =ε την πρ0θεση επιβολ.G των =-τρων αυτAν τα Σαββατοκ1ριακα, τιG αργ/εG και τα τρι.=ερα. ΤιG

=-ρεG αυτ-G θα πρ-πει να ενταθε/ η αστυν0=ευση, π#ντα στα πλα/σια τηG πρ0ληψηG και τηG ευγενικ.G συ=περιφορ#G προG τουG επισκ-πτεG. *τσι θα =ιλ#=ε για τουρισ=0 δι0τι τα βραβε/α που πα/ρνου=ε ωG καλ1τεροG προορισ=0G θ-λουν και τουG απαρα/τητουG χειρισ=ο1G απ0 0λουG =αG. Για τουG λ0γουG αυτο1G θεωρο1=ε 0τι τα =-τρα που αποφασ/στηκαν δεν θα -χουν δι#ρκεια και θα ακυρωθο1ν στην πρ#ξη =ε αποτ-λεσ=α ο .=οG να =ην προλ#βει να

-χει οποιαδ.ποτε οφ-λη =ετ# την τριετ/α που προβλ-πεται στη σ1=βαση. ΑG =ην ξεχν#=ε 0τι παρ0=οια προσπ#θεια επιβολ.G παρκ0=ετρων, δεν ε/χε επιτυχ/α και στο παρελθ0ν, αν και η κ/νηση .ταν πολ1 =ικρ0τερη. Τ-λοG, θα πρ-πει να επιση=#νου=ε 0τι σε κα=ι# αντ/στοιχη =ικρ. π0λη τηG χAραG, =ε αν#λογο πληθυσ=0 δεν εφαρ=0ζεται το σ1στη=α των παρκ0=ετρων. Αυτ0 συ=βα/νει δι0τι για να λειτουργ.σει το σ1στη=α απαιτε/ται -να =/νι=ου= θ-σεων π#ρκινγκ, οι οπο/εG 0=ωG λ0γω του 0τι η π0λη ε/ναι =ικρ., καταλα=β#νουν 0λο το διαθ-σι=ο χAρο. *τσι οι πολ/τεG θα πρ-πει να πληρAνουν παντο1, πρ#γ=α που δεν θα διευκολ1νει την εκ περιτροπ.G στ#θ=ευση στιG κεντρικ-G θ-σειG, =ε αποτ-λεσ=α αυτ-G να καταλα=β#νονται και π#λι =0νι=α απ0 οχ.=ατα τα οπο/α -τσι κι αλλιAG, 0που και να σταθ=ε1ουν θα πρ-πει να πληρAνουν. Παρακαλο1=ε θερ=# τη δη=οτικ. αρχ. να δρο=ολογ.σει την κατασκευ. των δ1ο π#ρκινγκ στο παλι0 ΚΤΕΛ και την παλι# Λαϊκ. αγορ#, αποσυ=φορ/ζονταG τον κ1ριο ιστ0 τηG π0ληG του Καρπενησ/ου και να φροντ/σει Aστε =ε παρ-=βαση τηG η=οτικ.G Αστυνο=/αG να =ην υπ#ρχουν σταθ=ευ=-να αυτοκ/νητα στουG πεζ0δρο=ουG.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ%ρτη 28 Ιουλ2ου 2010 / Σελ2δα 12

Μεγάλο πρόγραµµα προµηθειών στο νοσοκοµείο

ΠροϋπολογισAο4 π%νω απ3 600.000 ευρE/ντεκα ν0ουK διαγωνισAο4K προκ1ρυξε το Γενικ3 ΝοσοκοAε2ο Καρπενησ2ου, κυρ2ωK, για την προA1θεια αναλEσιAων υλικEν. Ο συνολικ3K προϋπολογισA3K ξεπερν% τιK 640.000 ευρE, ενE οι διαγωνισAο2 θα πραγAατοποιηθο4ν το επ3Aενο χρονικ3 δι%στηAα, απ3 αρχ0K ΣεπτεAβρ2ου.

ΣυγκεκριA0να, την Π0Aπτη 2 ΣεπτεAβρ2ου 2010 και Eρα 10.00 το πρω2, θα πραγAατοποιηθε2 διαγωνισA3K για την απεντ3Aωση και Aυοκτον2α στο Γενικ3 ΝοσοκοAε2ο Καρπενησ2ου καθEK και στο Κ0ντρο Ψυχικ1K Υγε2αK Καρπενησ2ου, προϋπολογισAο4 6.000 ευρE, ενE την Παρασκευ1 3 ΣεπτεAβρ2ου 2010 και Eρα 10.00 το πρω2, θα διεξαχθε2 διαγωνισA3K για την προA1θεια καθετ1ρων, προϋπολογισAο4 27.000 ευρE. Την Τρ2τη 7 ΣεπτεAβρ2ου 2010, στιK 10.00 το πρω2, θα γ2νει διαγωνισA3K για την «ιαχε2ριση, Aεταφορ% και επεξεργασ2α Επικ2νδυνων ΙατρικEν Αποβλ1των - ΜολυσAατικο4 χαρακτ1ρα του Γενικο4 ΝοσοκοAε2ου

Καρπενησ2ου και του Κ0ντρου Υγε2αK υτικ1K Φραγκ2σταK, προϋπολογισAο4 6.000 ευρE, ενE στιK 9 ΣεπτεAβρ2ου και Eρα 10.00 το πρω2 θα πραγAατοποιηθο4ν διαγωνισAο2 για την προA1θεια αντιδραστηρ2ων και αναλωσ2Aων για Αυτ3AατουK ΒιοχηAικο4K Αναλυτ0K για 0να 0τοK, συνολικ1K δαπ%νηK 160.000 ευρE και την προA1θεια γραφικ1K 4ληK, 4ψουK 20.000 ευρE. Ακολουθο4ν διαγωνισAο2 για την προA1θεια αντιδραστηρ2ων και αναλωσ2Aων για Αυτ3AατουK ΑιAατολογικο4K Αναλυτ0K για 0να 0τοK, δαπ%νηK 90.000 ευρE, ο οπο2οK θα γ2νει την Παρασκευ1 10 ΣεπτεAβρ2ου, την προA1θεια αναλEσιAου υλικο4 ορ-

θοπεδικ1K προϋπολογισAο4 30.000 που θα γ2νει στιK 14 ΣεπτεAβρ2ου και την προA1θεια τροφ2Aων, συνολικ1K δαπ%νηK 120.000 ευρE, ο οπο2οK θα πραγAατοποιηθε2 στιK 15 ΣεπτεAβρ2ου. Ακ3Aη, το ΝοσοκοAε2ο προχωρ% στιK 16 ΣεπτεAβρ2ου στην προA1θεια υγειονοAικο4 υλικο4, δαπ%νηK 30.000 ευρE, ενE στιK 17 ΣεπτεAβρ2ου θα διεξαχθε2 διαγωνισA3K για την προA1θεια ραAA%των, προϋπολογισAο4 22.000 ευρE. Τ0λοK, την Τετ%ρτη 22 ΣεπτεAβρ2ου θα γ2νει η αποσφρ%γιση των προσφορEν για την προA1θεια αναλEσιAου υλικο4 χειρουργε2ου, συνολικ1K δαπ%νηK 130.000 ευρE.

∆ηµοπρατείται το έργο "Καστανιά - Ροσκά" Ε2ναι το τρ2το 0ργο 4ψουK 3 εκατ. ευρE απ3 το "Ειδικ3 Αναπτυξιακ3 Πρ3γραAAα"

Στην δηAοπρ%τηση του τρ2του 0ργου απ3 το Ειδικ3 Αναπτυξιακ3 κονδ4λι Στερε%K Ελλ%δαK, προχωρ% η Τεχνικ1 Υπηρεσ2α τηK νοAαρχ2αK. Αφορ% στην κατασκευ1 του τA1AατοK Καστανι% - Πρ3δροAοK - Ροσκ%, προϋπολογισAο4 3 εκατ. ευρE. Να θυA2σουAε στο σηAε2ο αυτ3 3τι το κονδ4λι για την Ευρυταν2α απ3 το εν λ3γω πρ3γραAAα αν0ρχεται στα 27 εκατ. ευρE και αφορ% 4 Aεγ%λα 0ργα: την «Οδ3 Βαρβαρι%δα - .γραφα», προϋπολογισAο4 12 εκατ. ευρE και την «Οδ3 οAν2στα - Ροσκ% - Πανταβρ0χει - 3ρια νοAο4 Ευρυταν2αK» Aε προϋπολογισAο4 9 εκατ. ευρE, 0ργα τα οπο2α 0χουν 1δη δηAοπρατηθε2. Τα υπ3λοιπα δ4ο 0ργα αφορο4ν στην κατασκευ1 τηK οδο4 Καστανι% - Πρ3δροAοK - Ροσκ%, για το οπο2ο οι επ2σηAεK διαδικασ2εK ξεκινο4ν σ1Aερα Aε την δηAοσ2ευση τηK προκ1ρυξηK και τ0λοK το τA1Aα «Σαρκ2νη - Καταβ3θρα», προϋπολογισAο4 3 εκατ. ευρE, το οπο2ο θα προκηρυχθε2 σ4ντοAα, A3λιK ολοκληρωθο4ν οι περιβαλλοντικο2 3ροι που βρ2σκονται σε εξ0λιξη, 3πωK δ1λωσε και ο νοA%ρχηK κ. ΚοντογεEργοK την προηγο4Aενη εβδοA%δα σε συν0Ευρυτανικ% Ν0α». (αρ. φυλ. ντευξ1 του στα «Ε 401/21-7-2010) Τ0λοK, να αναφ0ρουAε 3τι ο διαγωνισA3K του 0ργου θα διεξαχθε2 την Τρ2τη 31 Αυγο4στου 2010 και Eρα 10.00 το πρω2, στα Γραφε2α τηK ιε4θυνσηK ΤεχνικEν ΥπηρεσιEν.

Με γοργο ρυθ ο το Τεχνικ Πργρα α Προκηρ4χθηκαν 4 ν0α 0ργα προϋπολογισAο4 550.00 ευρE

Στα τ0λη του Αυγο4στου θα πραγAατοποιηθο4ν οι διαγωνισAο2 για τα τ0σσερα 0ργα που προκ1ρυξε η Τεχνικ1 Υπηρεσ2α τηK νοAαρχ2αK, Aε τον προϋπολογισA3 να αν0ρχεται στιK 550.00 ευρE. Τα 0ργα αφορο4ν στην αποκατ%σταση τεχνικEν και τη συντ1ρηση τηK οδο4 Ρα-

πτ3πουλου - Κ0δρα, προϋπολογισAο4 150.000 ευρE Aε χρηAατοδ3τηση 100.000 ευρE και στην συντ1ρηση ασφαλτοτ%πητα του οδικο4 %ξονα Προυσ3K - Βελωτ% και τAηA%των Aετ% τον Προυσ3 προK Αραποκ0φαλα και Καστανι%, προϋπολογισAο4 150.000 ευρE και χρηAατοδ3τηση 100.000 ευρE. Ακ3-

Aη, στην συντ1ρηση οδικο4 %ξονα Γ0φυρα Τατ%ρναK Χρ4σοβα - ΒαλαEρα, Τοπ3λιανα - Γ0φυρα Τ0AπλαK και ΒαλαEρα - Βο4λπη, προϋπολογισAο4 150.000 ευρE Aε χρηAατοδ3τηση 100.000 ευρE και τ0λοK στην αποκατ%σταση τεχνικEν και βλαβEν οδο4 .γιοι Θε3δωροι- Κρ2κελλο - οAν2στα - .Aπλιανη

και Ανι%δα - Ψιαν%, προϋπολογισAο4 100.000 Aε χρηAατοδ3τηση 70.000 ευρE. Τ0λοK, να σηAειEσουAε πωK οι διαγωνισAο2 θα διεξαχθο4ν την 2δια ηA0ρα και Eρα, την Τρ2τη 24 Αυγο4στου 2010 στιK 10:00 το πρω2, στα γραφε2α τηK ιε4θυνσηK ΤεχνικEν ΥπηρεσιEν, στο Καρπεν1σι.

ΜΠΑΛΑΣΗ Ν. ΕΛΙΣΑΒΕΤ - ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Π. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ, Πολιτικο2 Μηχανικο2 Τ.Ε.

Τεχνικό γραφείο

Μελ0τη Επ2βλεψη Κατασκευ1 Τοπογραφικ% διαγρ%AAατα

ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΥ 7 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, ΤΗΛ: 2237080142, ΚΙΝ: 6932998981


Μόνιµες στήλες

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ;ρτη 28 ΙουλLου 2010 / ΣελLδα 13

Κρση ε συ πτ ατα γρπη!

Προσανατολισ ο

ΓΡΑΦΕΙ Ο Σ:ΤΗΡΗΣ Π. ΖΑΧΟΣ Fχω την αLσθηση Mτι βρLσκο[αι στην αρχαLα ΑLγυπτο. ΤMτε [ε τιe πληγJe του Φαρα_ που [αθαLνα[ε στα θρησκευτικ;. Η [ια πληγK διαδJχεται την ;λλη [ε καταιγιστικM ρυθ[M εναλλαγKe. ΑκM[α δε συνKλθα[ε απM την πληγK τηe γρLπηe και [ια νJα πληγK ε[φανLζεται ωe τι[ωρLα. Η καινοNρια καρα[Jλα λJγεται «κρLση». Iλα τα [;θα[ε πια. Τα αLτια, την προJλευση, ποιοι ευθNνονται, ποιοι και π_e θα την πληρ_σουν και δε συ[[αζεNεται. Αυτ; βJβαια, δεν πι;νουν [Lα [προστ; στην προσπ;θεια χρονικKe πρMβλεψηe του ερχο[οN τηe. Οι ειδικοL κρισολMγοι(;) συ[φωνοNν στο Mτι η κρLση θα γLνει ε[φανJστατη το ΣεπτJ[βριο. Μ;λιστα! ΟNτε ΑNγουστο οNτε Οκτ_βριο. Η κρLση Jρχεται το ΣεπτJ[βριο! +ε [αe Jφταναν οι προβλJψειe των [ετεωρολMγων για τον καιρM, των χταποδι_ν για τα αποτελJσ[ατα των mundiaλικ_ν αγ_νων, των τσαρλατ;νων για το [Jλλον, των εκπαιδευτικ_ν για τα θJ[ατα των πανελλαδικ_ν, τ_ρα Jχου[ε και τιe προβλJψειe των κρισολMγων για τον ερχο[M τηe κρLσηe. +ηλαδK, τι εLναι η κρLση; ΓρLπη εLναι; Και δεν εLδα[ε τι Jγινε [ε τιe προβλJψειe για τη γρLπη το χει[_να που πJρασε! Και να, τ_ρα Jρχεται η γρLπη να [αe αποδεκατLσει, τ_ρα θα τη δοN[ε σε Jξαρση και θα τα τιν;ξου[ε τα πJταλα και να το τJλοe τηe ανθρωπMτηταe και ποιοe να το περL[ενε Mτι το δη[ιοNργη[α του ΥψLστου θα πKγαινε απM γρLπη και ;λλα φαιδρ; και γραφικ;. Και τ_ρα που απM θαN[α επιβι_σα[ε απM τη γρLπη, νJα απειλK-πληγK. Τ_ρα M[ωe, δε θα π;[ε απM πυρετM αλλ; απM πεLνα, ανJχεια και εξ;ντληση. Το θJ[α εLναι Mτι οι προβλJψειe προJρχονται απM ειδικοNe κρισολMγουe, οι οποLοι λLγο πριν Kταν ειδικοL γριπολMγοι και

λLγο πιο πριν υπKρξαν ειδικοL εκλογολMγοι και ακM[α πιο πριν Kταν ειδικοL τσοντολMγοι (ελJω ΤζοNλιαe) και, τJλοe π;ντων, σε κ;θε χρονικK φ;ση και αν;λογα [ε το αντικεL[ενο ε[φανLζονται ωe ειδικοL σε κ;τι. ΕπειδK προσωπικ; δε διαθJτω ειδικJe… κρισογν_σειe, δεν εL[αι σε θJση να κ;νω κρισοπροβλJψειe. Το [Mνο που γνωρLζω εLναι Mτι Mλοι αυτοL που παρουσι;ζονται ωe ειδικοL σε Mλα εLναι τελικ; ειδικοL σε Jνα. Και αυτM το Jνα δεν εLναι ;λλο απM τη [ποNρδα. ΣκεφτεLτε και πεLτε [ου κι ε[Jνα, για ποιο λMγο [ια κρLση οικονο[ικK Jχει περισσMτερουe λMγουe να ε[φανιστεL το ΣεπτJ[βριο απ’ M,τι τον ΑNγουστο K τον Οκτ_βριο K το ΝοJ[βριο; +ηλαδK, τι κ;νει η κρLση τον ΑNγουστο και δεν ε[φανLζεται; +ιακοπJe κ;νει και ξεκουρ;ζεται; ΓιατL να [ην ε[φανιστεL το ΝοJ[βριο; Η υψηλK υγρασLα την πειρ;ζει K οι χα[ηλJe θερ[οκρασLεe δεν τηe επιτρJπουν να ξε[υτLσει; Κι αφοN δεν καταφJρα[ε να β;λου[ε σε [ια τ;ξη την ε[φ;νιση τηe γρLπηe Η1Ν1, τι [αe κ;νει να πιστεNου[ε Mτι θα τα καταφJρου[ε [ε την κρLση; ΟπMτε κ;θε που ακοNτε τουe ειδικοNe [πουρδολMγουe να [ιλοNν για την κρLση, κλεLστε τηλεορ;σειe, εφη[ερLδεe, internet και αφKστε τουe να τα λJνε και να τα ακοNνε [Mνοι τουe. Αν [η τι ;λλο θα Jχετε την ηρε[Lα σαe. Fτσι, ακM[α κι αν εLναι γραφτM σαe να δεLτε τα ραπαν;κια αν;ποδα απM την πεLνα και την ανJχεια, τουλ;χιστον θα … π;τε [ε αρχοντι;, Kρε[α και ωραLα, [ε το χα[Mγελο στα χεLλη κι Mχι βουτηγ[Jνοι στο ;γχοe τηe προσ[ονKe του [οιραLου. Τουλ;χιστον θα Jχετε διασφαλLσει Jναν αξιοπρεπK θ;νατο κι M,τι Kθελε προκNψει. Αν [;λιστα πιστεNετε στη [ετ; θ;νατον ζωK, τMτε τι Jχε-

Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ +ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ:ΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονο[ικK ΠεριφJρεια ΘεσσαλLαe & Στερε;e Ελλ;δαe ΓενικM Νοσοκο[εLο ΚαρπενησLου ΚαρπενKσι 27/7/2010 ΠΕΡΙΛΗΨΗ +ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5η Υγειονο[ικK ΠεριφJρεια ΘεσσαλLαe & Στερε;e Ελλ;δαe ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Το ΓενικM Νοσοκο[εLο ΚαρπενησLου διενεργεL ΠρMχειρο διαγωνισ[M για την «+ιαχεLριση ([εταφορ; & επεξεργασLα ΕπικLνδυνων Ιατρικ_ν ΑποβλKτων - Μολυσ[ατικοN χαρακτKρα (ΕΙΑ-ΜΧ) του ΓενικοN Νοσοκο[εLου ΚαρπενησLου και του ΚJντρου ΥγεLαe +υτικKe ΦραγκLσταe» [ε κριτKριο κατακNρωσηe την Χα[ηλMτερη τι[K. Ο προϋπολογισ[Me δαπ;νηe ανJρχεται σε 6.000,00 ευρ_ συ[περιλα[βανο[Jνου και του Φ.Π.Α. Η[ερο[ηνLα λKξηe υποβολKe

των προσφορ_ν την 6/9/2010 η[Jρα +ευτJρα [ε _ρα λKξηe 14:00 [.[. Οι προσφορJe υποβ;λλονται στο γραφεLο Προ[ηθει_ν του ΓενικοN Νοσοκο[εLου ΚαρπενησLου, οδM Π. Μπακογι;ννη 2 – 36100 ΚαρπενKσι. Η[ερο[ηνLα αποσφρ;γισηe προσφορ_ν την 7/9/2010 η[Jρα ΤρLτη και _ρα 10:00 π.[. τηe αυτKe η[ερο[ηνLαe. Το τεNχοe τηe διακKρυξηe [ε αριθ[. Πρωτ. +138/27-7-2010 θα διατLθεται σε Jντυπη [ορφK απM το ΓραφεLο Προ[ηθει_ν Jναντι απMδειξηe [ε την καταβολK του ποσοN των 30,00 ευρ_. Οι ενδιαφερM[ενοι [ποροNν επLσηe να παραλ;βουν τη διακKρυξη δωρε;ν [Jσω διαδικτNου στην ιστοσελLδα www.karpenissihospital.gr. ΠληροφορLεe Mλεe τιe εργ;σι[εe η[Jρεe απM 8.30 π.[. Jωe 14.00 [.[. απM το ΓραφεLο Προ[ηθει_ν στο τηλ.22370-28207. Ο +ιοικητKe του Νοσοκο[εLου Χαλι;σοe Γε_ργιοe

ΕΛΛΗΝΙΚΗ +ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Κ Ο Ι Ν : Ν Ι Κ Η Σ Α Λ Λ Η Λ Ε Γ Γ ΥΗ Σ 5η Υγειονο[ικK ΠεριφJρεια ΘεσσαλLαe & Στερε;e Ελλ;δαe ΓενικM Νοσοκο[εLο ΚαρπενησLου ΚαρπενKσι 27/7/2010 ΠΕΡΙΛΗΨΗ +ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5η Υγειονο[ικK ΠεριφJρεια ΘεσσαλLαe & Στερε;e Ελλ;δαe ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Το ΓενικM Νοσοκο[εLο ΚαρπενησLου διενεργεL ΠρMχειρο διαγωνισ[M για την προ[Kθεια «Υγειονο[ικοN ΥλικοN» [ε κριτKριο κατακNρωσηe την Χα[ηλMτερη τι[K. Ο προϋπολογισ[Me δαπ;νηe ανJρχεται σε 30.000,00 ευρ_ συ[περιλα[βανο[Jνου και του Φ.Π.Α. Η[ερο[ηνLα λKξηe υποβολKe των προσφορ_ν την 15/9/2010 η[Jρα Τετ;ρτη [ε

τε να φοβηθεLτε; ΓιατL στην περLπτωση αυτK το τJλοe δεν εLναι παρ; [ια απλK [ετακLνηση σε τMπουe χλοεροNe και σε τMπουe αναπαNσεωe. Σε τMπουe που δεν τουe αγγLζει οNτε κρLση οNτε τLποτα. ΕκεL [;λλον το εLχαν κ;νει καλNτερα το κου[;ντο τουe! Καλ; αυτοL, ε[εLe τι θα κ;νου[ε [Jχρι να γLνου[ε κι ε[εLe αυτοL… Προσωπικ; εL[αι αισιMδοξοe. Θεωρ_ Mτι η κρLση εLναι [ια καλK ευκαιρLα να β;λου[ε [υαλM, να βροN[ε τα Mρια, να καταλ;βου[ε Mτι ο καθJναe θα Jχει Mσα δικαιοNται και για Mσα Jχει κοπι;σει και ρισκ;ρει και ξενυχτKσει και φτNσει αL[α και χNσει ιδρ_τα κι αe λJει το ΚΚΕ M,τι θJλει. Iλοι τα Lδια οNτε θα τα Jχου[ε ποτJ οNτε τα αξLζου[ε. ΛοιπMν, η κρLση θα [αe επαναφJρει στη χα[Jνη «Τ;ξη», θα καταστKσει τα δεδο[Jνα λLγο πιο λογικ;. ΑυτK εLναι η κατ;σταση κι Mποιοe δεν την αντιληφτεL Jγκαιρα, απλ_e δε θα επιβι_σει. Νο[Lζω Mτι τα πρ;γ[ατα εLναι απλ;. Το να αποφNγου[ε την αρνητικK κατ;σταση εLναι τMσο απλM Mσο απλM Kταν και να τη δη[ιουργKσου[ε. ΛοιπMν, Jχου[ε και λJ[ε. Με τιe επιλογJe [αe καταφJρα[ε να χρεοκοπKσου[ε το κρ;τοe. ΦλοNδα δεν αφKσα[ε στο Jρ[ο! Και τ_ρα το κρ;τοe πρJπει να ξεχρε_σει και για να το κ;νει [ει_νει [ισθοNe, συντ;ξειe, επιδM[ατα, υπαλλKλουe, παρ;λογα Jξοδα. +Nσκολη δουλει; αλλ; Mχι ακατMρθωτη. Αν αφKσου[ε το ντM[ινο να λειτουργKσει χωρLe ε[πMδια, δε θα υπ;ρξουν δυσκολLεe. ΜεLωση [ισθ_ν και επιδο[;των στο δη[Mσιο το[Jα συνεπ;γεται [εLωση τηe αγοραστικKe δNνα[ηe ενMe ικανοN ποσοστοN ανθρ_πων. ΤLποτα σπουδαLο. ΑυτοL θα συνεχLσουν να αγορ;ζουν, αρκεL να βρουν υπηρεσLεe και προϊMντα σε καλNτερεe τι-

_ρα λKξηe 14:00 [.[. Οι προσφορJe υποβ;λλονται στο γραφεLο Προ[ηθει_ν του ΓενικοN Νοσοκο[εLου ΚαρπενησLου, οδM Π. Μπακογι;ννη 2 – 36100 ΚαρπενKσι. Η[ερο[ηνLα αποσφρ;γισηe προσφορ_ν την 16/9/2010 η[Jρα ΠJ[πτη και _ρα 10:00 π.[. τηe αυτKe η[ερο[ηνLαe. Το τεNχοe τηe διακKρυξηe [ε αριθ[. Πρωτ. +135/27-7-2010 θα διατLθεται σε Jντυπη [ορφK απM το ΓραφεLο Προ[ηθει_ν Jναντι απMδειξηe [ε την καταβολK του ποσοN των 30,00 ευρ_. Οι ενδιαφερM[ενοι [ποροNν επLσηe να παραλ;βουν τη διακKρυξη δωρε;ν [Jσω διαδικτNου στην ιστοσελLδα www.karpenissihospital.gr. ΠληροφορLεe Mλεe τιe εργ;σι[εe η[Jρεe απM 8.30 π.[. Jωe 14.00 [.[. απM το ΓραφεLο Προ[ηθει_ν στο τηλ.22370-28207. Ο +ιοικητKe του Νοσοκο[εLου Χαλι;σοe Γε_ργιοe

[Je. Τι ση[αLνει αυτM; Ση[αLνει Mτι η αγορ; πρJπει να προσαρ[οστεL. Η διασκJδαση, η Jνδυση, το φαγητM, ο καλλωπισ[Me, η γν_ση, η ασφ;λεια πρJπει να γLνουν πιο φτηνJe. :ραLα, και για να γLνουν Mλα αυτ; πιο φτην; τι πρJπει να συ[βεL; Π;λι απλ; πρ;γ[ατα. Fξυπνοι επιχειρη[ατLεe, [εLωση [ισθ_ν και στον ιδιωτικM το[Jα και αισθητK [εLωση των ενοικLων. ΟNτε γ;τα οNτε ζη[ι;. ΙσορροπLα και π;λι, απλ_e [ια ;λλη ισορροπLα πολN πιο κοντ; στην πραγ[ατικMτητα. Iσοι καταφJρουν να ισορροπKσουν εντ;ξει, οι ;λλοι θα βρεθοNν [ε την… κρLση στο χJρι και θα [ιλοNν για ατυχLα!!! ΕLπα[ε βJβαια, Mτι εγ_ δεν εL[αι ειδικMe για να [ε π;ρετε στα σοβαρ;. ΜπορεLτε να συνεχLσετε να παLρνετε στα σοβαρ; τουe ειδικοNe κρισολMγουe, _στε να οδηγηθεLτε σταδιακ; σε κατ;θλιψη. Και προσJξτε, το πρ;γ[α δεν εLναι καθMλου αστεLο. Συ[πτ_[ατα Mπωe ατελεLωτη [ιζJρια, τρM[οe και απαισιοδοξLα, γκρLνια αφMρητη και σιχα[ερK εLναι προ;γγελοι δειν_ν. Iσο το σκJφτο[αι τα Lδια ακριβ_e συ[πτ_[ατα κυρι;ρχησαν και την περLοδο που [αe απειλοNσε η γρLπη. ΟNτε πυρετM οNτε τρε[οNλα εLδα[ε. Τελικ; Jχου[ε να κ;νου[ε [ε [ια κρLση που παρουσι;ζει κοιν; συ[πτ_[ατα [ε εκεLνα τηe γρLπηe. Ετοι[;στε τιe ασπιρLνεe!

Ο ΣωτK ρηe Ζ;χοe εLναι καθηγητKe στο φροντιστKριο «Eποψη» τηe Λ;ρισαe. ΠρMσφατα κυκλοφMρησε το βιβλLο του «Μ;θε, ΠαιδL Μου, Γρ;[[ατα». http://sotiriszachos.blogspot.com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ +ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Κ Ο Ι Ν : Ν Ι Κ Η Σ Α Λ Λ Η Λ Ε Γ Γ ΥΗ Σ 5η Υγειονο[ικK ΠεριφJρεια ΘεσσαλLαe & Στερε;e Ελλ;δαe ΓενικM Νοσοκο[εLο ΚαρπενησLου ΚαρπενKσι 27/7/2010 ΠΕΡΙΛΗΨΗ +ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5η Υγειονο[ικK ΠεριφJρεια ΘεσσαλLαe & Στερε;e Ελλ;δαe ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Το ΓενικM Νοσοκο[εLο ΚαρπενησLου διενεργεL +η[Mσιο διαγωνισ[M για την Προ[Kθεια «Αναλ_σι[ου ΥλικοN ΧειρουργεLου» [ε κριτKριο κατακNρωσηe την Χα[ηλMτερη τι[K. Ο προϋπολογισ[Me δαπ;νηe ανJρχεται σε 130.000,00 ευρ_ συ[περιλα[βανο[Jνου και του Φ.Π.Α. Η[ερο[ηνLα λKξηe υποβολKe των προσφορ_ν την 21/9/2010 η[Jρα ΤρLτη [ε _ρα

λKξηe 14:00 [.[. Οι προσφορJe υποβ;λλονται στο γραφεLο Προ[ηθει_ν του ΓενικοN Νοσοκο[εLου ΚαρπενησLου, οδM Π. Μπακογι;ννη 2 – 36100 ΚαρπενKσι. Η[ερο[ηνLα αποσφρ;γισηe προσφορ_ν την 22/9/2010 η[Jρα Τετ;ρτη και _ρα 10:00 π.[. τηe αυτKe η[ερο[ηνLαe. Το τεNχοe τηe διακKρυξηe [ε αριθ[. Πρωτ. +142/27-7-2010 θα διατLθεται σε Jντυπη [ορφK απM το ΓραφεLο Προ[ηθει_ν Jναντι απMδειξηe [ε την καταβολK του ποσοN των 30,00 ευρ_. Οι ενδιαφερM[ενοι [ποροNν επLσηe να παραλ;βουν τη διακKρυξη δωρε;ν [Jσω διαδικτNου στην ιστοσελLδα www.karpenissihospital.gr. ΠληροφορLεe Mλεe τιe εργ;σι[εe η[Jρεe απM 8.30 π.[. Jωe 14.00 [.[. απM το ΓραφεLο Προ[ηθει_ν στο τηλ.22370-28207. Ο +ιοικητKe του Νοσοκο[εLου Χαλι;σοe Γε_ργιοe


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ ρτη 28 Ιουλ-ου 2010 / Σελ-δα 14

ΗΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ

Την Παρασκευ, η συνεδρ-αση του η;οτικο/ Συ;βουλ-ου

Πανευρυτανικό Αντάµωµα

Π νω απ. 500 Ευρυτ νεE απ. τα γ/ρω χωρι καθ?E και πολλοπου ;+νουν εκτ.E νο;ο/ βρ+θηκαν στη Σιβ-στα την περασ;+νη Κυριακ, Με ;εγ λη επιτυχ-α πραγ;ατοποι,θηκε στην Σιβ-στα Ευρυταν-αE, την Κυριακ, 25 Ιουλ-ου 2010, το Πανευρυτανικ. Αντ ;ω;α. Η εκδ,λωση ,ταν ;ια συνδιοργ νωση τηE Ο;οσπονδ-αE Ευρυτανικ?ν Συλλ.γων (ΟΕΣ) και του Συλλ.γου Σιβιστιαν?ν Ευρυταν-αE «Η Αγ-α Μαρ-να». Ευρυτ νεE κ τοικοι του νο;ο/, ετεροδη;.τεE, αλλ και πολλο- επισκ+πτεE +ζησαν .;ορφεE και αν+;ελεE στιγ;+E στο φετιν. αντ ;ω;α. Με την απαρ ;ιλλη φυσικ, ο;ορφι τηE υτικ,E Ευρυταν-αE, τον καθαρ. α+ρα και τα δροσερ νερ οι παρευρισκ.;ενοι χαλ ρωσαν και διασκ+δασαν ;ε την ψυχ, τουE υπ. τουE ,χουE παραδοσιακ,E ;ουσικ,E. Το «παρ?ν» +δωσαν ο βουλευτ,E Ευρυταν-αE Ηλ-αE Καραν-καE, ο νο; ρχηE του νο;ο/ Κ?σταE Κοντογε?ργοE, ο πρ?ην βουλευτ,E η;οσθ+νηE Τσια; κηE, ο Αθαν σιοE Γαλαν.E πρ.εδροE του Νο;αρχιακο/ Συ;βουλ-ου, ο Βασ-ληE Θεοδωρ.πουλοE Νο;αρχιακ.E Σ/;βουλοE, ο δ,;αρχοE Καρπενησ-ου Βασ-ληE Καρα;π E, ο αντιδ,;αρχοE Καρπενησ-ου Κ?σταE Καρβ+ληE, οι δ,;αρχοι Απεραντ-ων η;,τρηE Τ τσηE, Ασπροποτ ;ου Χρ,στοE Τριανταφ/λλου, Αγρ φων Χρ,στοE Μπο/ραE και Ποτα;ι E Γι ννηE *βροE. Επ-σηE παραβρ+θηκαν η κα. )λλη Γατ,, πρ.εδροE του Συλλ.γου Αγραφιωτ?ν, η κα. Ελευθερ-α Φραγκ κη πρ.εδροE τηE ΟΕΣ και η κα. Βασιλικ, Χαλκι πρ?ην πρ.εδροE τηE ΟΕΣ.

Το αντ ;ω;α +γινε φ+τοE στην Σιβ-στα Ευρυταν-αE ;ε την χορηγ-α του ΟΤΕ, του συλλ.γου Σιβιστιαν?ν, τηE νο;αρχ-αE Ευρυταν-αE, του δ,;ου Απεραντ-ων και του κ. η;οσθ+νη Τσια; κη. Π νω απ. 500 Ευρυτ νεE παραβρ+θηκαν στην εκδ,λωση καθ?E και σ/σσω;η η πολιτικ, ηγεσ-α του νο;ο/.

Την 8η τακτικ, του συνεδρ-αση για το 2010 πραγ;ατοποιε- το η;οτικ. Συ;βο/λιο Ποτα;ι E, την Παρασκευ, 30 Ιουλ-ου και ?ρα 7.00 το απ.γευ;α, στην α-θουσα του /Σ, στο Μεγ λο Χωρι.. Τα θ+;ατα η;ερ,σιαE δι ταξηE που θα συζητηθο/ν και για τα οπο-α θα ληφθο/ν αποφ σειE ε-ναι τα εξ,E: εισηγητικ+E προτ σειE Τ.Σ. Καρ-τσαE, εισηγητικ+E προτ σειE Τ.Σ. Συγκρ+λλου, επαιτ,σεωE κ. Αθανασ-ου Σκεντ+ρη, υπογραφ, προγρα;;ατικ,E σ/;βασηE ;εταξ/ δ,;ου και ΕΥΑΚ για την αποκατ σταση του δικτ/ου αποχ+τευσηE του δ,;ου Ποτα;ι E και αποδοχ, π-στωσηE απ. την ΤΕΚ Ν. Ευρυταν-αE για πολιτιστικ+E εκδηλ?σειE. Ακ.;η, θα συζητηθο/ν τα εξ,E ση;ε-α: αποδοχ, +κτακτηE οικονο;ικ,E εν-σχυσηE προE κ λυψη δαπαν?ν πληρω;,E ;.νι;ου προσωπικο/ των ΚΕΠ, αποδοχ, π-στωσηE ΣΑΤΑ +τουE 2010 για την επισκευ, και συντ,ρηση σχολικ?ν κτιρ-ων, ανα;.ρφωση προϋπολογισ;ο/ οικονο;ικο/ +τουE 2010, +γκριση 1ου Α.Π.Ε. του +ργου «Ασφαλτοστρ?σειE δρ.;ων», χρ,σεωE 2005 και τ+λοE ;ε-ωση εγγυητικ?ν +ργου «Ασφαλτοστρ?σειE δρ.;ων», χρ,σεωE 2005.

Έλεγχος Μέτρων και Σταθµών Αυγούστου

)να ;,να πριν ολοκληρωθεο περιοδικ.E +λεγχοE ;+τρων και σταθ;?ν στα χωρι του νο;ο/ Ευρυταν-αE, το ειδικ. συνεργε-ο τηE νο;αρχ-αE θα πραγ;ατοποι,σει την επ.;ενη ευτ+ρα 2 Αυγο/στου 2010 ελ+γχουE σ τ ο ν (γιο Νικ.λαο, τη Μυρ-κη και τη Μαυρο; τα. Το υπ.λοιπο πρ.γρα;;α για τον ;,να Α/γουστο +χει ωE εξ,E: Τετ ρτη 4 Αυγο/στου Βαρβαρι δα, Σ+λοE και Μ ραθοE, Τρ-τη 10 Αυγο/στου Μαραθι E και Επισκοπ,, Π+;πτη 12 Αυγο/στου Σ ικα και τ+λοE Τρ-τη 17 Αυγο/στου Λογγ-τσι, Βαλα?ρα, Χρ/σοβα και Τοπ.λιανα.


Ρεπορτάζ Πάλι στα θρανία 30 χρόνια µετά

ΣτιW δAσκολεW εποχ=W που ζοAMε, @λο και περισσ@τερο αναζητοAMε διεξ@δουW και τρ@πουW διασκ=δασηW, ψυχικ>W ηρεM?αW, γαλ>νηW και γιατ? @χι επιστροφ>W στην παλι. αν=Mελη και αM=ριMνη εποχ>.

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ.ρτη 28 Ιουλ?ου 2010 / Σελ?δα 15

ΕΚΗΛ-ΣΕΙΣ

2ο τουρνουά δηλωτής και τάβλι Σύλλογος ΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦ-Ν

ΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΑΣ

Γυναικών Φουρνάς

Γιορτή της χωριάτικης πίτας

Ο ΣAλλογοW ΓυναικQν Φουρν.W Ευρυταν?αW πραγMατοποιε? το επ@Mενο Σ.ββατο 31 Ιουλ?ου 2010 και Qρα 9.00 το βρ.δυ γιορτ> χωρι.τικηW π?ταW. Τα M=λη του συλλ@γου απευθAνουν κ.λεσMα προW @λουW να συMMετ.σχουν στην εκδ>λωση, που θα γ?νει στην πλατε?α του ΤοπικοA ιαMερ?σMατοW Φουρν.W. Αυτ. θα ξανανιQσουν οι συMMαθητ=W του ΓενικοA Λυκε?ου Καρπενησ?ου που φο?τησαν το 1978 - 1979 και αποφο?τησαν το 1980, στην συν.ντηση που θα πραγMατοποιηθε? το Σ.ββατο 7 ΑυγοAστου 2010 και Qρα 6:30 το απ@γευMα στον προαAλιο χQρο του ΓενικοA Λυκε?ου Καρπενησ?ου. Το πρ@γραMMα τηW νοσταλγικ>W αυτ>W συν.ντησηW =χει ωW εξ>W: Αρχικ. οι Mαθητ=W και Mαθ>τριεW, υπ@ τον >χο του παραδοσιακοA χειροκ?νητου κουδουνιοA θα «στοιχιθοAν» στο προαAλιο του σχολε?ου, ενQ σειρ. =χουν η καθιερωM=νη προσευχ>, η συMβολικ> =παρση και υποστολ> τηW σηMα?αW. Η συντον?στρια τηW εκδ>λωσηW κα. Βασιλικ> Χαλκι. θα προσφων>σει και θα χαιρετ>σει τουW παρευρισκ@MενουW συMMαθητ=W, ενQ στην συν=χεια οι απουσιολ@γοι θα αναλ.βουν καθ>κοντα και θα «π.ρουν απουσ?εW». Προσκλητ>ριο των απ@ντων και χαιρετισM@W εν@W παλιοA καθηγητ> θα ακουστοAν στην πορε?α 30 χρ@νια Mετ., οι συMMαθητ=W θα Mπουν στιW τ.ξειW που φοιτοAσαν το 1979, Mε την προσοχ> τουW να ε?ναι προσηλωM=νη στο καθηγητ>, ο οπο?οW θα παραδQσει 10λεπτο M.θηMα. Ο >χοW του κουδουνιοA, που π.ντα βρ?σκεται εκε? @σα χρ@νια κι αν περ.σουν, θα πληMMυρ?σει τουW Mαθητ=W αισθ>Mατα νοσταλγ?αW και χαρMολAπηW, ενQ στο τ=λοW θα ακολουθ>σει Mικρ> δεξ?ωση, προσφορ. των MελQν του ιοικητικοA ΣυMβουλ?ου του συλλ@γου καθηγητQν του ΓενικοA Λυκε?ου Καρπενησ?ου. Το βρ.δυ του Σαββ.του, η εκδ>λωση θα συνεχιστε? Mε δε?πνο (παραδοσιακ. φαγητ.) και διασκ=δαση (Mε Mουσικ> τηW εποχ>W του 1980 και @χι M@νο), σε =ναν ακ@Mη τ@πο αναMν>σεων τηW τ.ξηW, στον Αγ. Αθαν.σιο του Μεγ.λου ΧωριοA, στο οMQνυMο ταβερν.κι "ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ". Οι ευχ=W του αποχαιρετισMοA θα δοθοAν την επ@Mενη M=ρα, Κυριακ> 8 ΑυγοAστου, στην κεντρικ> πλατε?α του Καρπενησ?ου, κ.τω απ@ τον πλ.τανο, Qρα 11 το πρω?. Για περισσ@τερεW πληροφορ?εW οι ενδιαφερ@Mενοι MποροAν να επικοινων>σουν Mε τουW: Βα σ ι λ ι κ > Χ α λ κ ι . (6974.466161), Γ εQ ρ γ ι οW Γ α λ α ν @W (6974.656834, 22370.25631), Ρ=πα Φωτειν> (6973.990116, 22370.25604).

ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Φωτο ΑΡΧΕΙΟΥ

<στερα απ@ την επιτυχ?α και την Mεγ.λη συMMετοχ> που σηMε?ωσε το πρQτο τουρνου. δηλωτ>W και τ.βλι που ε?χε πραγMατοποιηθε? π=ρυσι στον δ>Mο Αγρ.φων, ο ΣAλλογοW ΑγραφιωτQν προχωρ. στην διοργ.νωση και 2ου τουρνου..

Θα διεξαχθε? στην πλατε?α του χωριοA και θα διαρκ=σει δAο ηM=ρεW, Σ.ββατο 7 και Κυριακ> 8 ΑυγοAστου. ;πωW χαρακτηριστικ. αναφ=ρεται στην ανακο?νωση του συλλ@γου «θα πα?ξουMε την αγαπηM=νη MαW δηλωτ>, =να κοMM.τι τηW παρ.δοσηW του τ@που MαW, θα πιοAMε τσ?πουρα και να φ.Mε λουκοAMια @πωW τον παλι@ καλ@ καιρ@». Οι ενδιαφερ@Mενοι MποροAν να δηλQσουν τη συMMετοχ> τουW στο sector@hol.gr καθQW και στο τηλ=φωνο 6945-684842.

"Γαµπροί απ' το παράθυρο" Για Mια M@νο παρ.σταση στα 7γραφα Στα πλα?σια τηW καλοκαιριν>W του περιοδε?αW, το επταMελ=W θεατρικ@ σχ>Mα "Μ=θεξιW" απ@ τη Λ.ρισα, θα βρεθε? για Mια M@νο παρ.σταση στα 7γραφα, την Παρασκευ> 13 ΑυγοAστου 2010, @που θα παρουσι.σει το =ργο του Αλ=κου Σακελλ.ριου "ΓαMπρο? απ’ το παρ.θυρο".

Πρ@κειται για τη γνωστ> ελληνικ> κινηMατογραφικ> επιτυχ?α, αλλ. δοσM=νη Mε τρ@πο πρωτ@τυπο και προσαρMοσM=νη στα σAγχρονα δεδοM=να. 8ργο ευρηMατικ@, Mε γρ>γορουW ρυθMοAW και εξελ?ξειW, καταστ.σειW απερ?γραπτα κωMικ=W, Mε το Mοναδικ@ απαρ.Mιλλο AφοW του Σακελλ.ριου, >ρωεW καθηMερινο? τηW διπλαν>W π@ρταW, που εAκολα ο θεατ>W ταυτ?ζεται Mαζ? τουW, Mα συν.Mα ανθρQπινο και τρυφερ@. Η σκηνοθεσ?α ε?ναι του 7κυ ΜητσιοAλη, τα σκηνικ. και κοστοAMια τηW :λιαW Σδρ.λλη, η Mουσικ> του Γι.ννη Τ.ντση, οι χορογραφ?εW τηW Μ.χηW ΑγγελοAλη και οι φωτισMο? του Μιχ.λη Ντ.λλα.

ηMοτικ@ ιαM=ρισMα Αγ?ου Νικολ.ου

Ξεφλουδίσµατα και γιορτή πίτας

ΤιW καθιερωM=νεW του εκδηλQσειW για το καλοκα?ρι πραγMατοποιε? ο Πολιτιστικ@W ΣAλλογοW Τ.. Αγ?ου Νικολ.ου «Η Αναγ=ννηση», Mε τη συνεργασ?α και του Συλλ@γου ΓυναικQν Ευρυταν?αW. ;πωW κ.θε χρ@νο, =τσι και φ=τοW η πλατε?α του χωριοA θα φιλοξεν>σει την γιορτ> παραδοσιακ>W π?ταW, η οπο?α θα γ?νει το Σ.ββατο 31 Ιουλ?ου 2010 και Qρα 9.00 το βρ.δυ. ΑκολουθοAν το Σ.ββατο 7 ΑυγοAστου, στιW 9.00 το βρ.δυ, τα παραδοσιακ. ξεφλουδ?σMατα καλαMποκιQν, τα γνωστ. «ξεφλουδ?σια».

ηMοτικ@ ιαM=ρισMα Παπαρουσ?ου

Πα?ζουν, χορεAουν και τραγουδοAν οι ηθοποιο?: ΓιQργοW Ακριτ?δηW, ΓιQργοW Αποστολ@πουλοW, Κατερ?να Γκον=λα, 7ννα - Μαρ?α ΚωτσοποAλου, Ναν. Λι.πη, Γι.ννηW ΜαγκοAταW και Φαν> Χουλι.ρα.

Το Σ.ββατο 31 Ιουλ?ου η εκδ>λωση ξεκιν. στιW 8 το βρ.δυ στον προαAλιο χQρο του Ι.Ν. Αγ?ου Αθανασ?ου στο υτικ@ ΠαπαροAσι. Εκε? θα διεξαχθοAν Mουσικ. δρQMενα υπ@ τιW ν@τεW του MουσικοA συγκροτ>MατοW του ΓιQργου Αγγελ@πουλου, αλλ. και του παραδοσιακοA ρεπερτορ?ου του κλαριν?στα Θοδωρ> Κουρ.κλη, εγγον@ του =νδοξου Βασ?λη ΣοAκα. Στη συν=χεια θα πραγMατοποιηθε? κλ>ρωση πακ=των διακοπQν και MαθηM.των ιστιοπλο[αW Mε απQτερο στ@χο την εν?σχυση του Συλλ@γου, προκειM=νου να εξασφαλιστε? η δυνατ@τητα να παρ.γει =ργο, @πωW την αν=γερση ξενQνα και την αποκατ.σταση των ιστορικQν MνηMε?ων του χωριοA. Οι εκδηλQσειW λ>γουν την Τετ.ρτη 25 ΑυγοAστου Mε Mαθ>Mατα α’ βοηθειQν απ@ τον ΕΕΣ ΛαM?αW.


Ρεπορτάζ

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ'ρτη 28 Ιουλ8ου 2010 / Σελ8δα 16

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ'ρτη 28 Ιουλ8ου 2010 / Σελ8δα 17

Αντικατάσταση κουφωµάτων

Στα 4.500 ευρJ η F6γιστη επιχορ7γηση και 'τοκο δ'νειο F6χρι και 15.000 ευρJ. Το πρ9γραFFα ξεκιν' τον ΟκτJβριο Στην τελικ7 ευθε8α Fπ7κε το πολυαναFεν9Fενο πρ9γραFFα «ΕξοικονοFJ κατ ο8κον» Fε τιP διαδικασ8εP να ξεκινο:ν το Σεπτ6Fβριο και τιP πρJτεP αιτ7σειP να αναF6νονται να κατατεθο:ν τον ΟκτJβριο, Fια διαδικασ8α που θα διαρκ6σει 2 F7νεP περ8που.

Π'νω: Ο δ7FαρχοP οFν8σταP Fε την κ. Αικ. Παπανικολ'ου, την στιγF7 τηP απονοF7P Κ'τω: Ο πρ9εδροP τηP “Πανευρυτανικ7P ΚJσταP Παπαδ9πουλοP

Συνέδριο αξιώσεων στη ∆οµνίστα

ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝ&ΣΗ

Με 53 εισηγ7σειP ολοκληρJθηκε το 3ηFερο ΕπιστηFονικ9 Συν6δριο Με επιτυχ8α ολοκληρJθηκαν οι εργασ8εP του τρι7Fερου επιστηFονικο: συνεδρ8ου που πραγFατοποι7θηκε στο δ7Fο οFν8σταP, Fε πρωτοβουλ8α τηP Πανευρυτανικ7P 2νωσηP και συνδιοργ'νωση Fε το δ7Fο και τη νοFαρχ8α, το τρι7Fερο 23-24 & 25 Ιουλ8ου.

ΤρειP απ9 τιP π6ντε συνεδρι'σειP πραγFατοποι7θηκαν στο ηFοτικ9 Σχολε8ο οFν8σταP, ενJ οι υπ9λοιπεP δ:ο 6γιναν στουP Στ'βλουP και την 1Fπλιανη. Την πρJτη ηF6ρα, π'νω απ9 250 σ:νεδροι Fαζε:τηκαν στο ηFοτικ9 Σχολε8ο για να παρακολουθ7σουν την 6ναρξη των εργασιJν του συνεδρ8ου, το οπο8ο ε8χε τ8τλο: «Ιστορ8α και ΠολιτισF9P τηP περιοχ7P του 7Fου οFν8σταP Ευρυταν8αP». Το ξεκ8νηFα των εργασιJν του Συνεδρ8ου 6γινε σ:Fφωνα Fε το πρ9γραFFα, αρχ8ζονταP Fε τιP προσφων7σειP των κ.κ. Γι'ννη ΣταF'τη, ο οπο8οP και υποδ6χτηκε τουP προσκεκληF6νουP ωP δ7FαρχοP του οικε8ου δ7Fου, και ΚJστα Παπαδοπο:λου, Προ6δρου τηP Πανευρυτανικ7P 2νωσηP. Ακολο:θησαν χαιρετισFο8 απ9 τον βουλευτ7 Ευρυταν8αP κ. Ηλ8α Καραν8κα, ο οπο8οP επεσ7Fανε το σηFαντικ9 6ργο τηP Πανευρυτανικ7P, τον νοF'ρχη Ευρυταν8αP κ. ΚJστα ΚοντογεJργο, ο οπο8οP τ9νισε τη σηFασ8α τηP παρουσ8αP ν6ων ανθρJπων σε αν'λογεP εκδηλJ-

σειP, καθJP και την εκπρ9σωπο του Υπουργε8ου ΠολιτισFο: και ΤουρισFο: κα. Καλλι9πη ΦλJρου, η οπο8α αναφ6ρθηκε Fε συγκ8νηση στην εFπειρ8α τηP απ9 την Ευρυτανικ7 φιλοξεν8α. Κατ' τη δι'ρκεια τηP συνεδρ8ασηP αυτ7P F6σα σε συγκινησιακ7 ατF9σφαιρα, τιF7θηκε Fε αναFνηστικ9 δ8πλωFα απ9 το δ7Fο οFν8σταP η κ. Αικατερ8νη Παπα νικολ'ου, σ:ζυγοP του Ιω'ννη ΧαραλαFπ9πουλου, ωP η F9νη επιζJσα αδελφ7 του αε8Fνηστου ασκ'λου και Αγωνιστ7 τηP Εθνικ7P FαP Αντ8στασηP Βασ8λη Παπανικολ'ου. Κατ' τη δι'ρκεια τηP τ6ταρτηP συνεδρ8ασηP, η οπο8α πραγFατοποι7θηκε στο .. των Στ'βλων, τιF7θηκε απ9 την Πανευρυτανικ7 2νωση και το δ7Fο

οFν8σταP, :στερα απ9 σχετικ7 πρ9ταση του Τοπικο: ΣυFβουλ8ου Στ'βλων ο κ. Αθαν'σιοP Ι. Μαλισ9βαP, ο οπο8οP πρ9σφερε και εξακολουθε8 να προσφ6ρει τιP πολ:τιFεP υπηρεσ8εP του στην Ενορ8α των Στ'βλων και στην τοπικ7 και ευρ:τερη κοινων8α επ8 πολλ6P δεκαετ8εP. Μετ' τη λ7ξη των εργασιJν παρατ6θηκε στουP συν6δρουP πλο:σιο δε8πνο απ9 τον Πολιτιστικ9 Σ:λλογο Στ'βλων, ο οπο8οP ε8χε ωP επ8λογο 6να καταπληκτικ9 παραδοσιακ9 γλ6ντι (τραγο:δι - χορ9) F6χρι τιP πρJτεP πρωιν6P JρεP. Το κλε8σιFο του Συνεδρ8ου 6γινε στην 1Fπλιανη, και πραγFατοποι7θηκε στην ιστορικ7 πλατε8α του Στ6γκου. Ξεκ8νησε Fε την προσφJνηση του προ6δρου τηP

Οργανωτικ7P Επιτροπ7P και χαιρετισFο:P απ9 τουP εκπροσJπουP των ΤοπικJν ΠολιτιστικJν Συλλ9γων των ΑθηνJν «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» και των ΜεσολογγιτJν «Ο ΣΤΕΓΚΟΣ» κ.κ. ΑσηF'κη ΣκαρFο:τσο και Θε9δωρο Χασ'νο, αντ8στοιχα. Το προεδρε8ο αποτελο:σαν οι ΠανεπιστηFιακο8 Καθηγητ6P κ.κ. Χρ7στοP Μπαρτσ9καP και Ανδρ6αP ΚαFπιζιJνηP, καθJP και ο κ. Γι'ννηP Νεραντζ7P, δρ. ΠανεπιστηF8ου Κρ7τηP, Σχολικ9P Σ:FβουλοP. Εκτ9P απ9 τιP εισηγ7σειP, το κλε8σιFο του Συνεδρ8ου στην 1Fπλιανη, πρ9σφερε και πολλ6P εκπλ7ξειP. ΣυγκεκριF6να, ο εισηγητ7P κ. ΓεJργιοP Σαρρ7P, που ε8χε ωP θ6Fα του «Απ9 τα χειFαδι' στα βουν' των ΑFπλια-

Στο νοσοκοFε8ο Fε κ'ταγFα ο 'σκαλοP ΠαναγιJτηP Βλ'χοP Μια 'τυχη στιγF7 7ταν αρκετ7 για να στε8λει στο νοσοκοFε8ο, τον γνωστ9 φιλ9λογο και πρJην επιθεωρητ7 δευτεροβ'θFιαP εκπα8δευσηP κ. Π α ν α γ ι Jτ η Βλ'χο. ΣυγκεκριF6να, το περασF6νο Σ'ββατο 24 Ιουλ8ου, ο κ. Βλ'χοP ο οπο8οP συFFετε8χε στο συν6δριο τηP οFν8σταP, βγα8νονταP απ9 τον χJρο τον εκδηλJσεων παραπ'τησε σε κ'ποιο σκαλοπ'τι και π6φτονταP υπ6στη κ'ταγFα του Fηρια8ου

οστο: στο :ψοP τηP κεφαλ7P. Μεταφ6ρθηκε εσπευσF6να στο ΝοσοκοFε8ο Καρπενησ8ου, 9που και του παρασχ6θηκαν οι πρJτεP βο7θειεP. Στη συν6χεια Fετ6βη στην Αθ7να συνοδευ9FενοP απ9 F6λη τηP οικογ6νει'P του, 9που χθεP Τρ8τη, υπεβλ7θη σε εγχε8ρηση αποκατ'στασηP στο νοσοκοFε8ο ΙασJ. Σ:Fφωνα Fε πληροφορ8εP η κατ'στασ7 του ε8ναι σχετικ' καλ7 και δεν εFπν6ει ανησυχ8α. Να σηFειJσουFε 9τι ο κ. Βλ'χοP ε8χε τιFηθε8 πρ9σφατα σε ειδικ7 εκδ7λωση για την προσφορ' του στα πολιτιστικ' και εκπαιδευτικ' πρ'γFατα του τ9που.

νιτJν», 6φερε 6να Fουλ'ρι φορτωF6νο Fε 9λη την οικοσκευ7 των κτηνοτρ9φων, 9πωP παλι'. Συγκ8νηση κατ6λαβε τουP π'ντεP γιατ8 η Fν7Fη και η εικ9να του φορτωF6νου ζJου τουP 6φερε π8σω σε κε8να τα παλι' δ:σκολα χρ9νια. Στη συν6χεια ο Απ9στολοP Τασιο:ληP, χοροδιδ'σκαλοP παρουσ8ασε ζωνταν' τιP παραδοσιακ6P στολ6P των χωριJν του δ7Fου οFν8σταP φορεF6νεP απ9 ν6εP τηP 1FπλιανηP και στη συν6χεια η δηFοσιογρ'φοP Σταυρο:λα Τσακαν8κα FιλJνταP για τα 6θιFα του γ'Fου στο Κρ8κελλο πρ9βαλε β8ντεο Fε Fια ηλικιωF6νη ΚρικελλιJτισσα που τραγο:δησε τραγο:δια του γ'Fου. Τ6λοP, ο κ. Γ. Αικατεριν8δηP, που αναφ6ρθηκε στο χορ9 του Στ6γκου, πρ9σφερε στο ακροατ7ριο FαγνητοφJνηση του 1966. Οι φων6P ανδρJν και γυναικJν τηP 1FπλιανηP γ6Fισαν το χJρο Fε το τραγο:δι τουP νικJνταP το χρ9νο και ζωντανε:ονταP πρ9σωπα αγαπηF6να… Τ6λοP, ο Πρ9εδροP τηP Οργανωτικ7P Επιτροπ7P κ. ΚJσταP Παπαδ9πουλοP 6κλεισε τιP εργασ8εP του Συνεδρ8ου Fε ευχαριστ8εP και συFπερασFατικ6P σκ6ψειP, τον8ζονταP ιδια8τερα τη συFFετοχ7 πολλJν ν6ων επιστηF9νων - εισηγητJν και 9τι οι γνJσειP που ακο:στηκαν 7ταν και ποσοτικ6P και ποιοτικ6P, ενJ σ8γουρα οι προσπ'θειεP 9λων των συντελεστJν του συνεδρ8ου απ6βησαν και «6γκαρποι και καλλ8καρποι», 9πωP χαρακτηριστικ' ε8πε.

Την Τρ8τη 20 Ιουλ8ου, υπογρ'φηκε η Υπουργικ7 Απ9φαση για τη σ:σταση του Ειδικο: ΤαFε8ου ΧρηFατοδ9τησηP «ΕξοικονοFJ κατ’ ο8κον», την διαχε8ριση του οπο8ου αναλαFβ'νει το ΤΕΜΠΕ, ενJ αναF6νεται να δηFοσιε:σει ανοιχτ7 προκ7ρυξη πρ9σκληση ενδιαφ6ροντοP προP τιP τρ'πεζεP για να διαχειριστο:ν τα αντ8στοιχα ποσ' στο επ8πεδο των τελικJν δικαιο:χων - ιδιοκτητJν ιδιωτικJν κατοικιJν. Το αρχικ9 συνολικ9 κεφ'λαιο του «ΕξοικονοFJ κατ’ ο8κον» για το 2010 αν6ρχεται σε 396 εκ. ευρJ. Fε την ανακ:κλωση των π9ρων θα κινητοποι7σει κεφ'λαια :ψουP 1 δισ. ευρJ περ8που για το 2010 – 2012 και στη συν6χεια θα κινητοποιε8 ποσ' :ψουP περ8που 500 – 600 εκ. ευρJ κ'θε 3 χρ9νια. Κριτ7ρια 6νταξηP Το πρ9γραFFα αφορ' σε κ:ριεP και 9χι εξοχικ6P κατοικ8εP, οι οπο8εP πρ6πει να 6χουν κατασκευαστε8 πριν το 1980, να βρ8σκονται σε περιοχ6P Fε τιF7 ζJνηP Fικρ9τερη 7 8ση Fε 1.500 ευρJ αν' τ.F., καθJP και β'σει τηP ενεργειακ7P επιθεJρησηP να 6χουν καταταχθε8 σε κατηγορ8α Fικρ9τερη 7 8ση τηP και Fπορο:ν Fε τιP προτειν9FενεP παρεFβ'σειP εξοικον9FησηP εν6ργειαP να αναβαθFισθο:ν κατ' F8α τουλ'χιστον ενεργειακ7 κατηγορ8α. ικαιο:χοι Το Πρ9γραFFα απευθ:νεται σε πολ8τεP οι οπο8οι, εισοδηFατικ', εντ'σσονται σε τρειP κατηγορ8εP, Fε διακριτ' κ8νητρα αν' κατηγορ8α: • Για εισ9δηFα ατοFικ9 6ωP 15.000 ευρJ και οικογενειακ9 6ωP 25.000 ευρJ θα χορηγε8ται ΑΤΟΚΟ δ'νειο, και ταυτ9χρονα επιχορ7γηση (Fε τη Fορφ7 αποFε8ωσηP δανειακο: κεφαλα8ου) του 30% του επιλ6ξιFου προϋπολογισFο: των παρεFβ'σεων. ηλαδ7 6ναP δικαιο:χοP που θα λ'βει δ'νειο 10.000 ευρJ θα αποπληρJσει 7.000 ευρJ 'τοκα. • Για εισ9δηFα ατοFικ9 Fεταξ: 15.000 ευρJ και

30.000 ευρJ και οικογενειακ9 Fεταξ: 25.000 ευρJ και 50.000 ευρJ θα χορηγε8ται χαFηλ9τοκο δ'νειο Fε ταυτ9χρονη επιχορ7γηση(Fε τη Fορφ7 αποFε8ωσηP δανειακο: κεφαλα8ου) του 15% επιλ6ξιFου προϋπολογισFο: των παρεFβ'σεων. • Για εισ9δηFα ατοFικ9 6ωP 45.000 ευρJ και οικογενειακ9 6ωP 65.000 ευρJ θα χορηγε8ται F9νο χαFηλ9τοκο δ'νειο.

Επιλ6ξιFεP παρεFβ'σειP Οι παρεFβ'σειP αφορο:ν στιP κατωτ6ρω τρειP κατηγορ8εP επιλ6ξιFων παρεFβ'σεων: 1. Αντικατ'σταση κουφωF'των (πλα8σια/υαλοπ8νακεP) και τοποθ6τηση συστηF'των σκ8ασηP. 2. Τοποθ6τηση θερFοF9νωσηP στα εξωτερικ' δοFικ' στοιχε8α του κτηριακο: κελ:φουP συFπεριλαFβανοF6νου του δJFατοP/στ6γηP και τηP πιλοτ7P. 3. Αναβ'θFιση του συστ7FατοP θ6ρFανσηP και παροχ7P ζεστο: νερο: χρ7σηP. 2νταξη στο πρ9γραFFα Για να ενταχθε8 κ'ποιοP στο πρ9γραFFα θα πρ6πει πρJτα να καλ6σει τον ενεργειακ9 επιθεωρητ7 για την απαρα8τητη επιθεJρηση τηP κατοικ8αP. Β7Fατα υλοπο8ησηP του προγρ'FFατοP 1. Καλε8ται ενεργειακ9P επιθεωρητ7P για διεν6ργεια ενεργειακ7P επιθεJρησηP. 2. Υποβ'λλεται α8τηση συνοδευ9Fενη απ9 τα απαρα8τητα δικαιολογητικ' σε συFβαλλ9Fενη τρ'πεζα. 3. Υποδοχ7 των αιτ7σεων απ9 την τρ'πεζα/2λεγχοP δικαιολογητικJν φακ6λου/ 2λεγχοP επιλεξιF9τηταP τηP α8τησηP β'σει των κριτηρ8ων. 4. Αξιολ9γηση και κατ'ταξη β'σει κριτηρ8ου εξοικον9FησηP εν6ργειαP προP κ9στοP παρ6FβασηP/2κδοση Απ9φασηP υπαγωγ7P αιτ7σεων/Κοινοπο8ηση τηP 6γκρισηP στη συFβαλλ9Fενη τρ'πεζα/ΕνηF6ρωση &φελουF6νου. 5. Υλοπο8ηση εργασιJν. 6. 2η Ενεργειακ7 επιθεJρηση/2κδοση δε:τερου πιστοποιητικο:/2λεγχοP ενεργειακ7P αναβ'θFισηP κατοικ8αP/Πιστοπο8ηση φυσικο: και οικονοFικο: αντικειF6νου του 6ργου 7. Η εκταF8ευση του δανε8ου ξεκιν'ει Fε την απ9φαση υπαγωγ7P.

8. ειγFατοληπτικ9P 6λεγχοP υλοπο8ησηP φυσικο: αντικειF6νου απ9 την Ειδικ7 Υπηρεσ8α ΕπιθεωρητJν Εν6ργειαP (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.) του

ΥΠΕΚΑ. 9. Πιστοπο8ηση / 2λεγχοP τηP ορθ7P εκτ6λεσηP τηP πρ'ξηP σ:Fφωνα Fε τιP απαιτ7σειP του ΕΣΠΑ.

Φορολογικ6P Ελαφρ:νσειP Με το ν6ο φορολογικ9 ν9Fο 3842/2010, 6χει θεσπιστε8 Fε8ωση του οφειλ9Fε-

νου φ9ρου που Fπορε8 να φτ'σει και τα 600 ευρJ για δαπ'νεP εξοικον9FησηP εν6ργειαP τηP τ'ξεωP των 6.000.


Μόνιµες στήλες Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετCρτη 28 ΙουλSου 2010 / ΣελSδα 18

ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Ιωανννων / Π τρα / Κρ τη (Ηρ κλειο) / Αθ να / Θεσσαλονκη ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΜΙΧΑΛΟΥΛΗΣ

Πυξδα για το λλον

Μ ε τ ι α σ χ ολ οU ν τ α ι τ α τ b R b α τ α Τα ΤbRbατα ΧηbεSαl ασχολοUνται bε τη bελQτη τηl επιστRbηl τηl χηbεSαl και την Qρευνα τηl δοbRl και τηl σUνθεσηl τηl οργανικRl και ανTργανηl Uληl. Τ ι bαθRbατα θα κCνω Στη συνQχεια παραθQτουbε τιl κατευθUνσειl των τbηbCτων και, ενδεικτικC, κCποια βασικC bαθRbατα που αποτελοUν τον κορbT του προγρCbbατοl σπουδfν. ΧηbεSαl ΙωαννSνων: 1. ΑνTργανη και ΑναλυτικR ΧηbεSα 2. ΟργανικR ΧηbεSα και ΒιοχηbεSα 3. ΒιοbηχανικR ΧηbεSα και ΧηbεSα ΤροφSbων 4. ΦυσικοχηbεSα ΧηbεSαl Πατρfν: 1. ΟργανικRl ΧηbεSαl, ΒιοχηbεSαl και ΧηbεSαl Φυσικfν ΠTρων 2. ΦυσικοχηbεSαl, ΑνTργανηl και ΠυρηνικRl ΧηbεSαl 3. Χηbικfν Εφαρbογfν, ΧηbικRl ΑνCλυσηl και ΧηbεSαl ΠεριβCλλοντοl ΧηbεSαl ΗρακλεSου:1. ΑνTργανη ΧηbεSα 2. ΒιοχηbεSα 3. ΟργανικR ΧηbεSα 4. ΠεριβαλλοντικR και ΑναλυτικR ΧηbεSα 5. ΦυσικR και ΘεωρητικR ΧηbεSα ΧηbεSαl ΑθRναl: 1. ΘεωρητικRl ΧηbεSαl, ΦυσικοχηbεSαl, ΑνTργανηl ΑνCλυσηl, ΕνTργανηl ΑνCλυσηl, ΟργανολογSαl και ΧηbικRl ΜηχανικRl (ΕφαρbοσbQνη ΦυσικοχηbεSα) 2. ΟργανικRl ΧηbεSαl, ΟργανικRl ΧηbικRl ΤεχνολογSαl, ΧηbεSαl ΤροφSbων, ΒιοχηbεSαl και ΚλινικRl ΧηbεSαl 3. ΑνTργανηl ΧηbεSαl, ΑνTργανηl ΧηbικRl ΤεχνολογSαl και ΠεριβαλλοντικRl ΧηbεSαl ΧηbεSαl Θεσ/νSκηl: 1. ΓενικRl και ΑνTργανηl ΧηbεSαl 2. ΟργανικRl ΧηbεSαl και ΒιοχηbεSαl 3. ΦυσικRl, ΑναλυτικRl και ΠεριβαλλοντικRl ΧηbεSαl 4. ΒιοbηχανικRl ΧηbεSαl και ΧηbικRl ΤεχνολογSαl Τ ι b ε τ α π τ υ χ ι α κ C b π ορ f ν α κ C ν ω Τα ΤbRbατα ΧηbεSαl προσφQρουν τα ακTλουθα bεταπτυχιακC: Το ΤbRbα ΧηbεSαl ΙωαννSνων προσφQρει Μ.Π.Σ. bε κατευθUνσειl: 1. ΧηbικQl και ΒιοχηbικQl ΤεχνολογSεl, 2. ΝQεl ΤεχνολογSεl ΧηbικRl ΕκπαSδευσηl, 3. ΒιοανTργανη ΧηbεSα (3ιατbηbατικT), 4. ΑγροχηbεSα - ΒιολογικQl ΚαλλιQργειεl (3ιατbηbατικT), 5. ΕπιστRbη ΤροφSbων και 3ιατροφR (3ιατbηbατι-

κT), 6. 3ιδακτικR τηl ΧηbεSαl και ΝQεl ΕκπαιδευτικQl ΤεχνολογSεl (3ιατbηbατικT), 7. ΒιοτεχνολογSα (3ιατbηbατικT), 8. ΟργανικR ΣUνθεση και ΕφαρbογQl στη ΧηbικR ΒιοbηχανSα (3ιατbηbατικT). ΕπSσηl, το τbRbα απT το ακαδηbαϊκT Qτοl 2009 – 2010 προσφQρει ΜεταπτυχιακT ΠρTγραbbα Σπουδfν σε σUbπραξη bε το τbRbα 3ιατροφRl και 3ιαιτολογSαl ΤΕΙ ΘεσσαλονSκηl bε τSτλο «ΕπιστRbη ΤροφSbων και 3ιατροφR» bε τιl ακTλουθεl ειδικεUσειl: α) ΧηbεSα και ΤεχνολογSα ΤροφSbων β) 3ιασφCλιση ΠοιTτηταl και γ) 3ιατροφR. Το ΤbRbα ΧηbεSαl ΠCτραl προσφQρει τα ακTλουθα Μ.Π.Σ.: 1. ΧηbεSαl bε κατευθUνσειl: α) ΧηbεSα Βιοοργανικfν και Φαρbακευτικfν ΠροϊTντων. (ΣUνθεση, αποbTνωση, ανCλυση, ιδιTτητεl, εφαρbογQl) β) ΧηbεSα Υλικfν ΠροηγbQνηl ΤεχνολογSαl. (ΠολυbερR, καταλUτεl, κεραbικC, προσροφητQl) γ) ΕφαρbοσbQνη ΒιοχηbεSα - ΒιοτεχνολογSα. δ) ΠεριβαλλοντικR ΑνCλυση, 2. ΒιοτεχνολογSα ΤροφSbων (3ιακρατικT – 3ιατbηbατικT), 3. ΙατρικR ΧηbεSα: ΣχεδιασbTl και ΑνCπτυξη Φαρbακευτικfν ΠροϊTντων (3ιατbηbατικT), 4. ΕπιστRbη και ΤεχνολογSα των Πολυbερfν (3ιατbηbατικT), 5. ΠεριβαλλοντικQl ΕπιστRbεl (3ιατbηbατικT), 6. ΑποbTνωση και ΣUνθεση Φυσικfν ΠροϊTντων bε βιολογικR 3ραστηριTτητα (3ιατbηbατικT), 7. ΒιοανTργανη ΧηbεSα (3ιατbηbατικT), 8. ΟργανικR ΣUνθεση και ΕφαρbογQl στη ΧηbικR ΒιοbηχανSα (3ιατbηbατικT). Το ΤbRbα ΧηbεSαl ΚρRτηl προσφQρει Μ.Π.Σ. bε κατευθUνσειl: 1. ΕφαρbοσbQνη ΜοριακR ΦασbατοσκοπSα, 2. ΑποbTνωση και ΣUνθεση Φυσικfν ΠροϊTντων bε ΒιολογικR 3ραστικTτητα, 3. ΕπιστRbεl και ΜηχανικR ΠεριβCλλοντοl, 4. ΤεχνολογSεl ΠροστασSαl ΠεριβCλλοντοl, 5. ΠρωτεϊνικR ΒιοτεχνολογSα (3ιατbηbατικT). Το ΤbRbα ΧηbεSαl ΘεσσαλονSκηl προσφQρει ΜεταπτυχιακT ΠρTγραbbα Σπουδfν ΧηbεSαl bε κατευθUνσειl: 1. ΑνTργανη ΧηbεSα, 2. ΟργανικR ΧηbεSα, 3. ΚβαντικR και ΥπολογιστικR ΧηbεSα, 4. ΒιοχηbεSα, 5. ΠροχωρηbQνη ΧηbικR ΑνCλυση, 6. ΧηbεSα ΠεριβCλλοντοl, 7. ΦυσικR ΧηbεSα Υλικfν και ΗλεκτροχηbεSα, 8. ΧηbικR ΤεχνολογSα, 9. Χη-

Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 3ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝBΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η ΥγειονοbικR ΠεριφQρεια ΘεσσαλSαl & ΣτερεCl ΕλλCδαl ΓενικT ΝοσοκοbεSο ΚαρπενησSου ΚαρπενRσι 27/7/2010 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5η ΥγειονοbικR ΠεριφQρεια ΘεσσαλSαl & ΣτερεCl ΕλλCδαl ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Το ΓενικT ΝοσοκοbεSο ΚαρπενησSου διενεργεS ΠρTχειρο διαγωνισbT για την προbRθεια «ΚαθετRρων» bε κριτRριο κατακUρωσηl την ΧαbηλTτερη τιbR. Ο προϋπολογισbTl δαπCνηl ανQρχεται σε 27.000,00 ευρf συbπεριλαbβανοbQνου και του Φ.Π.Α. ΗbεροbηνSα λRξηl υποβολRl των προσφορfν την 2/9/2010 ηbQρα ΠQbπτη bε fρα λRξηl 14:00 b.b.

Οι προσφορQl υποβCλλονται στο γραφεSο Προbηθειfν του ΓενικοU ΝοσοκοbεSου ΚαρπενησSου, οδT Π. ΜπακογιCννη 2 – 36100 ΚαρπενRσι. ΗbεροbηνSα αποσφρCγισηl προσφορfν την 3/9/2010 ηbQρα ΠαρασκευR και fρα 10:00 π.b. τηl αυτRl ηbεροbηνSαl. Το τεUχοl τηl διακRρυξηl bε αριθb. Πρωτ. 3139/27-7-2010 θα διατSθεται σε Qντυπη bορφR απT το ΓραφεSο Προbηθειfν Qναντι απTδειξηl bε την καταβολR του ποσοU των 30,00 ευρf. Οι ενδιαφερTbενοι bποροUν επSσηl να παραλCβουν τη διακRρυξη δωρεCν bQσω διαδικτUου στην ιστοσελSδα www.karpenissihospital.gr. ΠληροφορSεl Tλεl τιl εργCσιbεl ηbQρεl απT 8.30 π.b. Qωl 14.00 b.b. απT το ΓραφεSο Προbηθειfν στο τηλ.22370-28207. Ο 3ιοικητRl του ΝοσοκοbεSου ΧαλιCσοl Γεfργιοl

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 3ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝBΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η ΥγειονοbικR ΠεριφQρεια ΘεσσαλSαl & ΣτερεCl ΕλλCδαl ΓενικT ΝοσοκοbεSο ΚαρπενησSου ΚαρπενRσι 27/7/2010 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5η ΥγειονοbικR ΠεριφQρεια ΘεσσαλSαl & ΣτερεCl ΕλλCδαl ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Το ΓενικT ΝοσοκοbεSο ΚαρπενησSου διενεργεS ΠρTχειρο διαγωνισbT για την «ΑπεντTbωση - ΜυοκτονSα στο ΓενικT ΝοσοκοbεSο ΚαρπενησSου και το ΚQντρο ΨυχικRl ΥγεSαl ΚαρπενησSου» bε κριτRριο κατακUρωσηl την ΧαbηλTτερη τιbR. Ο προϋπολογισbTl δαπCνηl ανQρχεται σε 6.000,00 ευρf συbπεριλαbβανοbQνου και του Φ.Π.Α. ΗbεροbηνSα λRξηl υποβολRl των προσφορfν την 1/9/2010

bεSα και ΤεχνολογSα Πολυbερfν, 10. ΧηbεSα και ΤεχνολογSα. Το ΤbRbα ΧηbεSαl ΑθRναl προσφQρει τα εξRl Μ.Π.Σ.: 1.ΓενικT ΜεταπτυχιακT ΠρTγραbbα Σπουδfν bε τιl ακTλουθεl ειδικεUσειl: α) ΑναλυτικR ΧηbεSα, β) ΦυσικοχηbεSα, γ) ΟργανικR ΧηbεSα, δ) ΒιοbηχανικR ΧηbεSα, ε) ΧηbεSα ΤροφSbων, στ) ΒιοχηbεSα, ζ) ΚλινικR ΧηbεSα, η) ΑνTργανη ΧηbεSα και ΤεχνολογSα, θ) ΧηbεSα και ΤεχνολογSα ΠεριβCλλοντοl, 2. ΕπιστRbη Πολυbερfν και ΕφαρbογQl τηl, 3. 3ιδακτικR τηl ΧηbεSαl και νQεl ΕκπαιδευτικQl ΤεχνολογSεl (3ιατbηbατικT), 4. ΧηbικR ΑνCλυση - Mλεγχοl ΠοιTτηταl (3ιατbηbατικT), 5. ΟργανικR ΣUνθεση και ΕφαρbογQl στη ΧηbικR ΒιοbηχανSα (3ιατbηbατικT), 6. ΚατCλυση και ΕφαρbογQl τηl (3ιατbηbατικT), 7. BκεανογραφSα (3ιατbηbατικT). Π ο U b π ορ f ν α δ ου λQ ψ ω κ α ι τ ι επ αγγελbατικC δι και fbατα θα Qχω Το πτυχSο του χηbικοU δSνει ταυτTχρονα και Cδεια Cσκησηl του επαγγQλbατοl (ΝTbοl του 1927). Οι απTφοιτοι των τbηbCτων bπαSνουν στον ΚλCδο Π.Ε. 0402, Φυσικfν Επιστηbfν (ΧηbικTl) και bποροUν να εργαστοUν στη 3ευτεροβCθbια ΕκπαSδευση ωl καθηγητQl χηbεSαl. ΕπSσηl, bποροUν να απασχοληθοUν στον δηbTσιο και ιδιωτικT τοbQα, σε θQσειl Tπωl: • Bl χηbικοS ποιοτικοU ελQγχου στο ΓενικT ΧηbεSο του ΚρCτουl. • Bl ερευνητQl στα διCφορα δηbTσια ερευνητικC ιδρUbατα και ινστιτοUτα, σε νοσηλευτικC ιδρUbατα και οργανισbοUl, σε εργαστRρια νοσοκοbεSων, κλινικfν δηbοσSων R ιδιωτικfν. • Bl χηbικοS παραγωγRl R ελQγχου σε χηbικQl βιοbηχανSεl, σε εργοστCσια παραγωγRl τροφSbων, ποτfν, φαρbακευτικfν προϊTντων, καλλυντικfν, πλαστικfν, λιπασbCτων. • Bl ελεUθεροι επαγγελbατSεl σε δικT τουl χηbικT εργαστRριο για αναλUσειl κCθε τUπου, εργαστRρια οινολογικοU ελQγχου κ.α. ΤQλοl, Qναl χηbικTl bπορεS να ειδικευτεS στη σUνθεση, ανCλυση και Qρευνα τηl ποιTτηταl των τροφSbων, των ποτfν R ακTbη και των καλλυντικfν παρασκευασbCτων, bε στTχο τη bεSωση του κTστουl R την ποιοτικR βελ-

ηbQρα ΤετCρτη bε fρα λRξηl 14:00 b.b. Οι προσφορQl υποβCλλονται στο γραφεSο Προbηθειfν του ΓενικοU ΝοσοκοbεSου ΚαρπενησSου, οδT Π. ΜπακογιCννη 2 – 36100 ΚαρπενRσι. ΗbεροbηνSα αποσφρCγισηl προσφορfν την 2/9/2010 ηbQρα ΠQbπτη και fρα 10:00 π.b. τηl αυτRl ηbεροbηνSαl. Το τεUχοl τηl διακRρυξηl bε αριθb. Πρωτ. 3140/27-7-2010 θα διατSθεται σε Qντυπη bορφR απT το ΓραφεSο Προbηθειfν Qναντι απTδειξηl bε την καταβολR του ποσοU των 30,00 ευρf. Οι ενδιαφερTbενοι bποροUν επSσηl να παραλCβουν τη διακRρυξη δωρεCν bQσω διαδικτUου στην ιστοσελSδα www.karpenissihospital.gr. ΠληροφορSεl Tλεl τιl εργCσιbεl ηbQρεl απT 8.30 π.b. Qωl 14.00 b.b. απT το ΓραφεSο Προbηθειfν στο τηλ.22370-28207. Ο 3ιοικητRl του ΝοσοκοbεSου ΧαλιCσοl Γεfργιοl

τSωση αυτfν. Οι επαγγελbατSεl οινολTγοι και κοσbετολTγοι, Tπωl ονοbCζονται, χρειCζεται να διαθQτουν γνfσειl χηbεSαl και φαρbακολογSαl, καθfl και δεξιTτητεl χειρισbοU εργαστηριακfν οργCνων. Τι C λ λ ο χ ρ ε ι C ζ ε τ α ι ν α ξ Q ρ ω • Στον ΚλCδο Π.Ε. 0402, Χηbικfν εντCσσονται οι απTφοιτοι που Qχουν ΠτυχSο ΧηbεSαl (κωδ. 0421) ΑΕΙ ΠανεπιστηbιακοU τοbQα τηl ηbεδαπRl R ισTτιbο αντSστοιχηl ειδικTτηταl τηl αλλοδαπRl R πτυχSο ΧηbεSαl του ΠανεπιστηbSου τηl ΚUπρου (κωδ. 0422). ΕιδικTτερα για τα πτυχSα τηl ΚUπρου πριν την πλRρη Qνταξη τηl ΚυπριακRl 3ηbοκρατSαl στην ΕυρωπαϊκR Mνωση (1.5.2004) δεν απαιτεSται αντιστοιχSα (π.δ. 299/1997 Tπωl τροποποιRθηκε bε το π.δ. 367/2001) ενf για τα πτυχSα τα οποSα Qχουν χρTνο κτRσηl bετC την QνταξR τηl στην ΕυρωπαϊκR Mνωση απαιτεSται ισοτιbSα και αντιστοιχSα (ΠροκRρυξη Α.Σ.Ε.Π. Αρ. 2Π/2008, Φ.Ε.Κ. 515, 8/10/2008). • Στο διαγωνισbT του Α.Σ.Ε.Π. το 2008 προκηρUχθηκαν 312 θQσειl (για Tλεl τιl ειδικTτητεl του Π.Ε.) απT τιl οποSεl 78 Rταν για ΧηbικοUl. Mκαναν αSτηση 1.672 ΧηbικοS, συbbετεSχαν στο διαγωνισbT 1.235 και απT αυτοUl 575 Rταν επιτυχTντεl. Mτσι, το ποσοστT διορισbοU (επιτυχTντεl / θQσειl) Rταν περSπου 13 % (περSπου 1 στουl 7). ΠερισσTτερεl πληροφορSεl για τα τbRbατα των Α.Ε.Ι. - Α.Τ.Ε.Ι. - Στρατιωτικfν Σχολfν bπορεSτε να βρεSτε στο βιβλSο bαl «ΠΑΜΕ…ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2010». Στο βιβλSο παρουσιCζονται αναλυτικQl πληροφορSεl σχετικC bε το πρTγραbbα σπουδfν των τbηbCτων, ενδεικτικC bαθRbατα που διδCσκονται σε κCθε τbRbα, τα bεταπτυχιακC που προσφQρουν τα τbRbατα, τα επαγγελbατικC δικαιfbατα των αποφοSτων, πSνακαl Στατιστικfν ΣτοιχεSων bε: ΒCσειl, ΑριθbT ΕισακτQων, 3ηλfσειl τbηbCτων ωl πρfτη επιλογR κ.C. Ο ΣπUροl ΜιχαλοUληl εSναι M.Sc. ΣUbβουλοl ΕπαγγελbατικοU ΠροσανατολισbοU τηl εταιρSαl “ORIENTUM - ΣUbβουλοι ΣταδιοδροbS αl”. Τηλ. 2106778777. e-mail: spyrosm@orientum.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 3ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝBΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η ΥγειονοbικR ΠεριφQρεια ΘεσσαλSαl & ΣτερεCl ΕλλCδαl ΓενικT ΝοσοκοbεSο ΚαρπενησSου ΚαρπενRσι 27/7/2010 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5η ΥγειονοbικR ΠεριφQρεια ΘεσσαλSαl & ΣτερεCl ΕλλCδαl ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Το ΓενικT ΝοσοκοbεSο ΚαρπενησSου διενεργεS ΠρTχειρο διαγωνισbT για την προbRθεια «ΡαbbCτων» bε κριτRριο κατακUρωσηl την ΧαbηλTτερη τιbR. Ο προϋπολογισbTl δαπCνηl ανQρχεται σε 22.000,00 ευρf συbπεριλαbβανοbQνου και του Φ.Π.Α. ΗbεροbηνSα λRξηl υποβολRl των προσφορfν την 16/9/2010 ηbQρα ΠQbπτη bε fρα λRξηl 14:00 b.b.

Οι προσφορQl υποβCλλονται στο γραφεSο Προbηθειfν του ΓενικοU ΝοσοκοbεSου ΚαρπενησSου, οδT Π. ΜπακογιCννη 2 – 36100 ΚαρπενRσι. ΗbεροbηνSα αποσφρCγισηl προσφορfν την 17/9/2010 ηbQρα ΠαρασκευR και fρα 10:00 π.b. τηl αυτRl ηbεροbηνSαl. Το τεUχοl τηl διακRρυξηl bε αριθb. Πρωτ. 3141/27-7-2010 θα διατSθεται σε Qντυπη bορφR απT το ΓραφεSο Προbηθειfν Qναντι απTδειξηl bε την καταβολR του ποσοU των 30,00 ευρf. Οι ενδιαφερTbενοι bποροUν επSσηl να παραλCβουν τη διακRρυξη δωρεCν bQσω διαδικτUου στην ιστοσελSδα www.karpenissihospital.gr. ΠληροφορSεl Tλεl τιl εργCσιbεl ηbQρεl απT 8.30 π.b. Qωl 14.00 b.b. απT το ΓραφεSο Προbηθειfν στο τηλ.22370-28207. Ο 3ιοικητRl του ΝοσοκοbεSου ΧαλιCσοl Γεfργιοl


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ+ρτη 28 Ιουλ:ου 2010 / Σελ:δα 19

Ε υ ρ υ τ α ν ι κ Ν Ε Α

Εθνικ9 Μπ+σκε τ

Εθνικ π σκετ

Τι! αθλητικ ! σελ δε! επιελε ται

ο Παναγιτη! Κολλη νο!

Ολοκληρθηκε η 7ηερη προετοιασ α στο Ευρυτανικ δαφο Την προετοιHασ:α τηR στο Καρπεν9σι ολοκλ9ρωσε η εθνικ9 οH+δα Hπ+σκετ των ανδρLν. Οι διεθνε:R προπον9θηκαν στην π;λη HαR το δι+στηHα 18-25 Ιουλ:ου για +λλη Hια χρονι+. ΑναχLρησαν Hε τιR καλ<τερεR εντυπLσειR απ; το Ευρυτανικ; περιβ+λλον. ι8Hειναν στο «αγαπηH8νο» τουR Hotel Spa Montana. Οι προπον9σειR συνεχ:ζονται στην Αθ9να και συγκεκριH8να στο κλειστ; του ΟΑΚΑ, ;που ο Λιθουαν;R Γι;ναR Καζλ+ουσκαR θα αποφασ:σει H8σα απ; την προετοιHασ:α και απ; τα φιλικ+ HατR ποιουR απ;

τουR 15 αθλητ8R θα π+ρει στην τελικ9 12αδα, εν ;ψει του ΜουντοHπ+σκετ τηR Τουρκ:αR, το οπο:ο ξεκιν+ στα τ8λη του Αυγο<στου. Οι πα:χτεR τηR Εθνικ9R Hπ+σκετ, που προπον9θηκαν στο Καρπεν9σι 9ταν οι ακ;λουθοι: ηH9τρηR ιαHαντ:δηR, ΚLσταR Τσαρτσαρ9R, ΑντLνηR ΦLτσηR, Ν:κ Καλ+θηR, Στρ+τοR Περπ8ρογλου, Βασ:ληR Σπανο<ληR, ΓιLργοR Πρ:ντεζηR, Γι+ννηR Μπουρο<σηR, Σοφοκλ9R Σχορτσιαν:τηR, ΚLσταR Παπανικολ+ου, Ν:κοR Ζ9σηR, ΚLσταR Βασιλει+δηR, 6αν Βουγιο<καR, ΚLσταR ΚαϊHακ;γλου και Ν:κοR Παππ+R.

Γιργο! Βασιλακπουλο! Ακυρθηκε η επ σκεψ του

Γι ννη! Σφαιρπουλο!

εν ταξ:δεψε τελικ+ στο Καρπεν9σι ο ΓιLργοR Βασιλακ;πουλοR, ο οπο:οR επρ;κειτο να 8ρθει στην Ευρυταν:α την Π8Hπτη, Hαζ: Hε τον ΓιLργο Κολοκυθ+ και Hε +λλη H8λη τηR οHοσπονδ:αR, για να παρακολουθ9σει απ; κοντ+ την πορε:α τηR προετοιHασ:αR του αντιπροσωπευτικο< συγκροτ9HατοR. Η επ:σκεψη του ισχυρο< +νδρα του Ελληνικο< Hπ+σκετ ακυρLθηκε, καθLR δεν Hπ;ρεσε να τον συνοδ8ψει ο κ. Κολοκυθ+R.

«Θα προσπαθσου ε να πο ε στα ετλλια» Αποκλειστικ+ στα «Ευρυτανικ+ ΝΕΑ» παραχLρησε συν8ντευξη ο βοηθ;R προπονητ9R τηR εθνικ9R HαR οH+δαR Hπ+σκετ Γι+ννηR Σφαιρ;πουλοR. Ο 43χρονοR προπονητ9R βρ:σκεται για 2η συνεχ9 χρονι+ στο πλευρ; του Γι;ναR Καζλ+ουσκαR στον π+γκο τηR εθνικ9R. ΜαR αν8φερε πLR κυλ+ει η προετοιHασ:α τηR εθνικ9R στο Καρπεν9σι και γιατ: επιλ8γεται η π;λη HαR κ+θε χρ;νο για την προετοιHασ:α τηR. Θ8τει στ;χο για το ΜουντοHπ+σκετ Hια θ8ση στο β+θρο, κοιτ+ζονταR ξεχωριστ+ κ+θε αγLνα. Σε συλλογικ; επ:πεδο θα συνεχ:σει την επιτυχηH8νη πορε:α του στον Κολοσσ; Ρ;δου, την οπο:α θ8λει να οδηγ9σει ψηλ+ και την επ;Hενη χρονι+. Τ8λοR, HαR λ8ει την +ποψη του για τα επεισ;δια που γ:νονται στο Ελληνικ; Hπ+σκετ και για τα χρ9Hατα που ξοδε<ουν οι οH+δεR για ξ8νουR αθλητ8R.

- κ. Σφαιρ;πουλε να σαR καλωσορ:σουHε στα «Ευρυτανικ+ ΝΕΑ». Θα θ8λαHε να HαR πε:τε πωR κυλ+ει η προετοιHασ:α τηR εθνικ9R στο Καρπεν9σι; Χα:ροHαι πολ< που βρ:σκοHαι π+λι εδL στο Καρπεν9σι, ;πωR και ;λη η οH+δα. Ε:ναι 8να H8ροR που ερχ;Hαστε για να β+λουHε πρLτα τιR β+σειR για την πορε:α τηR οH+δαR. Σ:γουρα οι προπον9σειR σε αυτ9 την φ+ση ε:ναι δ<σκολεR γιατ: ξεκιν+Hε απ; την απραξ:α. Οι πα:κτεR 8ρχονται απ; διακοπ8R. Σαν στ;χο 8χουHε να ανεβ+σουHε την φυσικ9 τουR κατ+σταση και να β+λουHε τα πρLτα κοHH+τια τηR τακτικ9R. - Τι να περ ιH8νουHε αλ9θεια απ; εσ+R στο ΜουντοHπ+σκετ; Η εθνικ9 οH+δα προσπαθε: π+ντα

για το καλ<τερο. Προσπαθε: π+ντα να Hπει στα Hετ+λλια και αυτ; θα προσπαθ9σουHε να κ+νουHε και τLρα. Σ:γουρα σε 8να ΜουντοHπ+σκετ ε:ναι πιο δ<σκολο να ανεβε:R στο β+θρο, γιατ: υπ+ρχουν πολ< καλ8R οH+δεR απ; ;λο τον κ;σHο. Παρ;λα αυτ+ η Ελληνικ9 οH+δα 8χει αποδε:ξει ;τι Hπορε: να τα καταφ8ρει και στα δ<σκολα. Αυτ;R ε:ναι και ο στ;χοR HαR, να προσπαθ9σουHε Hε ;λεR HαR τιR δυν+HειR, β9Hα-β9Hα να φτ+σουHε πρLτα στουR «16» να περ+σουHε απ; τουR οH:λουR σε ;σο υψηλ;τερη θ8ση, να περ+σουHε απ; τουR «16» στουR «8» απ; τουR «8» στουR «4» και ο<τω καθεξ9R.

- Ε:ναι βατ;R ο ;HιλοR κατ+ την γνLHη σαR; Ο κ+θε ;HιλοR 8χει τιR δυσκολ:εR του. 7λεR οι οH+δεR θ8λουν προσοχ9, δεν υπ+ρχουν φαβορ:. Ακ;Hη και η Ακτ9 Ελεφαντοστο< που φα:νεται θεωρητικ+ ε<κολη οH+δα Hπορε:, αν εσ< δεν παρουσιαστε:R ;πωR πρ8πει, να βρεθε:R προ εκπλ9ξεωR. Γι’ αυτ; και εHε:R θ8λουHε να ε:Hαστε πολ< προσγειωH8νοι, να βλ8πουHε κ+θε παιχν:δι Hε τη σειρ+. Με την Κ:να ε:ναι το πρLτο HαR παιχν:δι και σε αυτ; θα επικεντρωθο<Hε ;ταν θα φτ+σει η στιγH9. ΠροR το παρ;ν στ;-

χοR HαR ε:ναι να δουλ8ψουHε για να ετοιH+σουHε την δικι+ HαR την οH+δα για να ε:ναι ;σο πιο 8τοιHη γ:νεται. - ΗΠΑ και Ισπαν:α ε:ναι ο H +δ ε R π ο υ τ ι R θ ε ω ρε : τ ε γ ια φα β ορ: για την πρωτι+; 7λοι οι επικεφαλ9R οH:λου, ;πωR και εHε:R, ε:ναι τα φαβορ:. Υπ+ρχουν δ8κα οH+δεR που Hπορο<ν να διεκδικ9σουν τα Hετ+λλια. εν Hπορο<Hε να ξεχωρ:σουHε κ+ποιεR οH+δεR. 7λεR ε:ναι ικαν8R για το καλ<τερο.

- Οι νεαρο: αθλητ8R απ; την Hικρ9 εθνικ9, ο Παππ+R και ο Παπανικολ+ου 8χουν θ8ση στην τελικ9 12αδα; Αυτ; θα κριθε: απ; τιR προπον9σειR. Ε:ναι πολ< καλ; που η οH+δα 8χει δ<ο νεαρ+ παιδι+ στην ανδρLν. Υπ+ρχουν αξι;λογοι πα:κτεR εδL, 8χουHε τουR καλ<τερουR που Hπορο<σαHε να 8χουHε. Απ; εκε: και π8ρα ;λοι οι πα:κτεR θα δLσουν τον καλ<τερ; τουR εαυτ;. Η τελικ9 12αδα θα καταρτιστε: H8σα απ; το πλ+νο των προπον9σεων, H8σα απ; τα φιλικ+ παιχν:δια. Ε:ναι νωρ:R να Hιλ+Hε για την τελικ9 12αδα και ;χι H;νο για αυ-

το<R τουR δ<ο, αλλ+ για ;λουR τουR πα:κτεR.

- Τι ε:ναι αυτ; που φ8ρνει την εθνικ9 κ+θε χρ;νο στο Καρπεν9σι για προετοιHασ:α; Το περιβ+λλον στο Καρπεν9σι ε:ναι π+ρα πολ< φιλ;ξενο. Το ξενοδοχε:ο προσφ8ρει στην οH+δα ;λεR τιR αν8σειR. Υπ+ρχουν οι θερHοκρασ:εR, οι κατ+λληλεR για να Hπορ8σει H8σα στο καλοκα:ρι να προπονηθε:. Ο συνδυασH;R και του περιβ+λλοντοR, του φυσικο< τοπ:ου, των κλιHατολογικLν συνθηκLν και του ξενοδοχε:ου, ;λα αυτ+ Hαζ: HαR κ+νουν να ερχ;Hαστε εδL για να ξεκιν9σουHε την προετοιHασ:α HαR.

- ΑνανεLσατε την συνεργασ:α σαR Hε τον Κολοσσ; Ρ;δου σε συλλογικ; επ:πεδο. Θα θ8λαHε δ<ο λ;για για την πορε:α σαR εκε:. Ο Κολοσσ;R δικα:ωR βρ:σκεται στην 6η θ8ση του πρωταθλ9HατοR, ε:ναι η καλ<τερη επαρχιακ9 οH+δα ;λων των εποχLν β+σει τηR θ8σηR που 8χει καταφ8ρει να κερδ:σει. Αν και φ8τοR HειLσαHε το Hπ+τζετ λ;γω τηR οικονοHικ9R κρ:σηR, οι στ;χοι HαR παραH8νουν εξ:σου υψηλο:. Ε:ναι Hια περ:οδοR που χτ:ζουHε την οH+δα, ;σον αφορ+ την στελ8χωσ9 τηR. Θα κ+νουHε το καλ<τερο δυνατ; να φ8ρουHε τουR καλ<τερουR πα:κτεR για να ε:Hαστε και π+λι ανταγωνιστικο:. - Ισχ<ουν κ+ποια δηHοσιε<Hατα που 8καναν αναφορ+ για 8λλειψη ενδιαφ8ροντοR απ; τουR τοπικο<R φορε:R τηR Ρ;δου; Ισχ<ουν ωR 8να βαθH;. Σ:γουρα πρ8-

πει να ενισχ<σουν ;λοι την οH+δα. Αν Hη τι +λλο ε:ναι Hια οH+δα που προβ+λει την επαρχ:α, το νησ:, την περιοχ9 και νοH:ζω ;τι πρ8πει ;λοι να την στηρ:ξουν.

- Βλ8πουHε συχν+ επεισ;δια σε αγLνεR Hπ+σκετ κυρ:ωR σε αγLνεR ΟλυHπιακο<-Παναθηναϊκο<. Τι πρ8πει να γ:νει για να σταHατ9σουν; ΕυτυχLR τα επεισ;δια δεν ε:ναι σε Hεγ+λο βαθH;, ε:ναι HεHονωH8να. Η β:α που υπ+ρχει στα γ9πεδα ε:ναι αποτ8λεσHα κοινωνικο< προβληHατισHο<. Πρ8πει ;λοι να αλλ+ξουHε την παιδε:α HαR και αυτ; δεν γ:νεται απ; την Hια H8ρα στην +λλη. Θ8λει καλ<τερη διαπαιδαγLγηση στα σχολε:α και στιR οικογ8νειεR για να Hπορο<Hε να κ+νουHε υγιε:R φιλ+θλουR που θα απολαHβ+νουν το +θληHα και δεν θα πηγα:νουν στο γ9πεδο για να προκαλο<ν β:α.

- Πιστευτ8 ;τι αξ:ζουν τα υπ8ρογκα πο σ+ πο υ σπαταλο <νται για ξ8ν ουR HπασκετHπολ:στεR, ενL υπ+ρχουν πολλο: ταλαντο<χοι 4λληνεR; Το να φ8ρειR καλο<R ξ8νουR πα:κτεR σε υψηλ; επ:πεδο κοστ:ζει. Κ+θε οH+δα 8χει τον προϋπολογισH; τηR . 7ταν θεR να χτυπ9σειR τουR τ:τλουR και ;χι H;νο στην Ελλ+δα αλλ+ και στην ΕυρLπη Hοιρα:α πρ8πει να επενδ<σειR. ΕHε:R σαν 4λληνεR 8χουHε και το επ:πεδο για να Hπορο<Hε να στεκ;Hαστε Hαζ: Hε αυτο<R τουR πα:κτεR, να στελεχLνουHε τιR οH+δεR για να Hπορο<ν αυτ8R οι οH+δεR να ε:ναι ανταγωνιστικ8R.

- Θ8λετε να προσθ8σετε κ+τι +λλο; 7χι. Χα:ροHαι που τα λ8Hε ξαν+ Hαζ: για δε<τερη συνεχ;Hενη φορ+.


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ=ρτη 28 ΙουλLου 2010 / ΣελLδα 20

Μι κτK Ζ ^νη

Παναιτωλικ 

Σοφοκλ Πιλβιο

Βλπουν νοδο οι Αγρινι#τε)

ΑπM την ΚυριακK 25 ΙουλLου ο ΠαναιτωλικMd διανNει το βασικM στ=διο τηd προετοιZασLαd του στο ΚαρπενKσι. Οι Αγρινι^τεd διαZJνουν στο Hotel Spa Montana και θα αναχωρKσουν στιd 12 ΑυγοNστου. Τα «καναρLνια» για πολλοστK φορ= προπονοNνται στο «αγαπηZJνο» τουd προορισZM. ΠραγZατοποLησαν Zια αρκετ= καλK χρονι= στην Β+ ΕθνικK, «αγγLζονταd» την συZZετοχK τουd στα Play Off. ΑπM τον π=γκο την οZ=δα καθοδηγεL 47χρονοd Γι=ννηd ΝταλακοNραd, Zε =Zεσο συνεργ=τη τον ΘεMδωρο ΠαπαχρKστο. ΓυZναστKd εLναι ο ΛεωνLδαd Παπαδ=κηd και προπονητKd τερZατοφυλ=-

κων ο Κ^σταd Νικολαiδηd. ΕLναι ακMZη πιο ενισχυZJνοι την νJα περLοδο. Στο ρMστερ Jχουν ενταχτεL οι: Λου-

**ΣKZερα Τετ=ρτη 28/7 Jρχονται για προετοιZασLα οι: Πανι^νιοd (Super League), ΙωνικMd και ΟΦΗ (Β+ ΕθνικK). Την ΠJZπτη 29/7 καταφτ=νει ο Πλατανι=d (Γ+ ΕθνικK) και την ΤρLτη 3/8 ο <ρωπMd (ΠεριφερειακM Πρωτ=θληZα). Ο ΘρασNβουλοd τελικ= προτLZησε να προετοιZαστεL στο ΠKλιο.

Τα φιλικ= τηd εβδοZ=δαd:

Τετ=ρτη 28 ΙουλLου: Πανι^νιοd - ΕθνικMd ΑστJραd Σ=ββατο 31 ΙουλLου: Πανι^νιοd - ΠαναιτωλικMd -ευτJρα 2 ΑυγοNστου: ΟΦΗ - ΕθνικMd ΑστJραd

Lτζι Τζεν=Zο (30χρονοd τερZατοφNλακαd απM την ΚυπριακK ΑΠΕΠ Πιτσιλι=d), ΒαγγJληd ΚαοNνοd (33χρονοd επιθετικMd απM τον ΑστJρα ΤρLποληd), Γι^ργοd ΚοNσαd (28χρονοd αZυντικMd απM τον ΠΑΣ Γι=ννενα), Στ=θηd ΚαραZαλLκηd (29χρονοd επιθετικMd απM τον ΘρασNβουλο) και ΝτανιJλ ΓκοNνκελ (30χρονοd ΙβοριανMd ZJσοd απM την ΓερZανικK ΚMZπλεντζ). ΠαρJZειναν οι: Γι^ργοd ΠονηρMd, ΒασLληd ΓκMλιαd, ΑνJστηd Αναστασι=δηd, ΧουσεLν ΜουZLν, Μ=κηd Μπελε-

Ηλιο πολη ο οποLοd ανλαβε ZMλιd το Σ=ββατο την τεχνικK ηγεσLα. ΝJοd γυZναστKd τερZατοφυλ=κων εLναι ο -ηZKτρηd -ιαZ=ντηd. ΓυZναστKd παρJZεινε ο ΝLκοd Μοναστηρι^τηd Η συνεργασLα Zε τον Γι^ργο Βαζ=κα λNθηκε αιφνιδLωd την ΠαρασκευK το απMγευZα. Στο δυναZικM τηd ΑθηναϊκKd οZ=δαd εντ=χτηκαν οι παρακ=τω ποδοσφαιριστJd: Τ=σοd Θ=νοd (26χρονοd επιθετικMd απM τον ΠιερικM), ΘοδωρKd Γαλ=νηd (30χρονοd αZυντικMd απM τον ΑΠΟΠ ΚινNραd), Κ^σταd ΦοNφουλαd (25χρονοd ZJσοd απM τον ΟλυZπιακM ΒMλου), ΗλLαd ΜακρKd (23χρονοd τερZατοφNλακαd απM τον ΗρακλK),

Το ΚαρπενKσι επισκJφθηκε χτεd ΤρLτη 27 ΙουλLου ο ΠρMεδροd τηd ΕΠΟ ΣοφοκλKd Πιλ=βιοd. Η επLσκεψK του Jδειξε JZπρακτα την αλλαγK σχJσεων ZεταξN ΕΠΣ ΕυρυτανLαd και ΕΠΟ. Ο ΠρMεδροd αργ= χτεd το απMγευZα ZLλησε σε αLθουσα συνεδρι=σεων του ξενοδοχεLου Μοντ=να σε ανθρ^-

β^νηd, Γι=ννηd Πασ=d, ΝεZ=νια ΒοNκοβιτd, ΟλιβιJ ΜποNZαλ, Γι^ργοd ΘεοδωρLδηd, Θαν=σηd ΠαλαιολMγοd, Τ=σοd -Jντσαd, ΜLτια ΜMρετd, -ηZKτρηd ΜπερερKd, ΝLκοd ΜπαZπανι^τηd, ΝτενLζ Μπαiκαρ=, Μιχ=ληd Μπακ=κηd, ΚJβιν Αγκιλ=ρ ΟNλZπριχ, ΒασLληd ΜεταξοNληd, Μ=ριο ΓκοNρZα και ο 22χρονοd Ευρυτ=ναd αZυντικMd -ηZKτρηd ΡοNσσηd. Ο -Jντσαd Jχει πρMβληZα στο γMνατο και χ=νει την προετοιZασLα.

Ξεκνησε το βασικ στ διο για την ο δα του «λιου» Τη -ευτJρα 26 ΙουλLου Jφτασε στην ΕυρυτανικK πρωτεNουσα για προετοιZασLα και η οZ=δα τηd ΗλιοNποληd. ΠροπονεLται στο ΚαρπενKσι και στο προπονητικM κJντρο για 3ο συνεχJd καλοκαLρι, διαZJνονταd στο Hotel Spa Montana ΣτοχεNει να κ=νει =λλο Jνα βKZα παραπ=νω στο πρωτ=θληZα τηd Β+ ΕθνικKd. Η αγωνιστικK περLοδοd 2009 – 2010 την βρKκε στην 9η θJση, εξασφαλLζονταd Zια =νετη παραZονK και χ=νονταd για 4 ZMλιd βαθZοNd την συZZετοχK στα Play Off ανMδου. Την οZ=δα προπονεL ο 53χρονοd ΜLλτοd ΓκMβαd (πρ^ην προπονητKd τηd ΑγLαd ΠαρασκευKd),

Επισκφθηκε χθε) το Καρπενσι

ΝLκοd Κουβαρ=κηd (25χρονοd τερZατοφNλακαd απM τον ΠΑΟ Ρουφ), Κ^σταd ΗλιMπουλοd (21χρονοd ZJσοd απM την ΚαλαZ=τα), Παναγι^τηd ΣκαφτοNροd (24χρονοd επιθετικMd, επJστρεψε απM τον δανεισZM του στον ΣαρωνικM ΑLγιναd) και ΓρηγMρηd ΚυζιρLδηd (20χρονοd επιθετικMd, που Kταν δανεικMd στον ΣαρωνικM ΑLγιναd). Ο 36χρονοd ικανMτατοd φορ ΗλLαd Κ=Zπαd θα συνεχLσει στην ΗλιοNπολη και την νJα περLοδο. Η προετοιZασLα στο ΚαρπενKσι για το συγκρMτηZα του “Iλιου” θα ολοκληρωθεL στιd 7 ΑυγοNστου, εν^ 2 ZJρεd νωρLτερα θα αντιZετωπLσει τον ΟΦΗ.

πουd τηd ΕΠΣΕ, παρ=γοντεd των οZ=δων καθ^d επLσηd και σε =λλουd θεσZικοNd φορεLd. -Jχτηκε και τιd ερωτKσειd απM Mλεd τιd πλευρJd Zε θJZατα που αφοροNν το ποδMσφαιρο στην περιοχK Zαd. ΑργMτερα ακολοNθησε γεNZα σε γνωστM κJντρο τηd πMληd Zαd, παρουσLα των Zελ^ν τηd ΕΠΣΕ, αλλ= και παραγMντων των οZ=δων τηd ΕυρυτανLαd. *ΑναλυτικM ρεπορτ=ζ στο επMZενο φNλλο τηd εφηZερLδαd Zαd στιd 4/8/2010.

Ενωσιακ Πρωταθλ ατα

Αλλαγ) στο σστηα διεξαγωγ) Η ΕΠΟ ανακοLνωσε την προκKρυξη των ΠανελληνLων πρωταθληZ=των υποδοZKd παLδων και νJων για την περLοδο 2010 – 2011. Η ηZεροZηνLα Jναρξηd των αγ^νων θα εLναι πολN νωρLd φJτοd και συγκεκριZJνα την Τετ=ρτη 29 ΣεπτεZβρLου. Η ΕΠΣ ΕυρυτανLαd εLναι στον 5ο MZιλο Zε αντιπ=λουd την ΕΠΣ ΒοιωτLαd, την ΕΠΣ Φθι^τιδαd, την ΕΠΣ ΦωκLδαd και την ΕΠΣ ΘεσσαλLαd. Η σηZαντικMτερη αλλαγK εLναι η ZεLωση του ορLου ηλικLαd κατ= Jνα χρMνο. Ηλικιακ= στουd παLδεd

Jχουν δικαLωZα συZZετοχKd ποδοσφαιριστJd γεννηθJντεd απM την 1η ΙανουαρLου 1996 Jωd τιd 31 -εκεZβρLου 1997, εν^ στουd νJουd δικαLωZα συZZετοχKd Jχουν οι ποδοσφαιριστJd που Jχουν γεννηθεL απM την 1η ΙανουαρLου 1994 Jωd τιd 31 -εκεZβρLου 1995. Η κ=θε Jνωση θα πρJπει να δηλ^σει συZZετοχK στα ενωσιακ= πρωταθλKZατα τηd ΕΠΟ Jωd τιd 10 ΑυγοNστου (ZαζL Zε το παρ=βολο των 100 ευρ^). Οι διαιτητJd των αγ^νων θα εLναι απM τον σNνδεσZο τηd γηπεδοNχου ΕΠΣ.

Εθνικ Αστ ρα

“Π τησαν” Καρπενσι οι Καισαριανι#τε)

Ο ΕθνικMd ΑστJραd εLναι =λλη Zια οZ=δα, που πραγZατοποιεL την προετοιZασLα τηd στο ΚαρπενKσι. ΚατJφτασε τη -ευτJρα 26 ΙουλLου και διαZJνει στο Hotel Avaris . ΠροπονεLται στιd ιδιMκτητεd εγκαταστ=σειd του ξενοδχεLου. Ο ΝLκοd ΠαντJληd εLναι ο προπονητKd των «ερυθρMλευκων» για την τρJχουσα αγωνιστικK περLοδο, Zε βοηθM τον ΝLκο Παναγιωτ=ρα. Την οZ=δα γυZν=ζει ο Γι^ργοd Παπαλ=Zπρου, εν^ τουd τερZατοφNλακεd ο Κ^σταd ΕπMγλου. Το β=ροd πJφτει στην φυσικK κατ=σταση και στην αγωνιστικK τακτικK. Στον ΑστJρα εντ=χτηκαν οι: ΒαγγJληd ΓιακοNπι (18χρονοd

ZεσοεπιθετικMd απM τον Iφαιστο ΠεριστερLου), -ηZKτρηd Κοτταρ=d (35χρονοd τερZατοφNλακαd απM τον ΠανσερραiκM), Θαν=σηd ΓκMγκαd (30χρονοd επιθετικMd απM την ΑναγJννηση ΚαρδLτσαd), Μ=ριοd ΑργυρLου (21χρονοd επιθετικMd απM την ΠροοδευτικK), Μιχ=ληd Κ=ρσοd (24χρονοd τερZατοφNλακαd απM τον ΚεραυνM ΚερατJαd), Μιχ=ληd Γιαννιτσαν=κηd (30χρονοd επιθετικMd απM την ΚJρκυρα), ΒαγγJληd Τσι^ληd (29χρονοd αριστερMd Zπακ ΗλιοNπολη) και ΧρKστοd Ζαρογι=ννηd (25χρονοd ZεσοαZυντικMd απM την ΑναγJννηση Γιαννιτσ^ν). ΑπM την οZ=δα τηd περασZJνηd περιMδου παρJZειναν οι: ΦατιMν Eντονι, Μ=ρκ Γκουεi, Θο-

δωρKd ΓκLτκοd, Κ^σταd ΦραγκKd, Γι^ργοd ΧωριανMπουλοd, ΜαZαρL ΤραορJ, Κεντ=λ Ουκ=ρ, ΝικKταd ΚριπιντKρηd, -ηZKτρηd -ιαZ=ντηd, ΒασLληd Καρατζ=d, Γι=ννηd ΚολMκαd, -ηZKτρηd ΠαριανMd, Θαν=σηd Παλ=σκαd, Κ^σταd ΚολτσLδαd και Παναγι^τηd ΛυκοNδηd. Στην αποστολK των "ερυθρMλευκων" συZZετJχουν 24 παLκτεd και συγκεκριZJνα οι: ΑδαZ=κηd, Eντονι, ΑργυρLου, ΓιακοNπι, Γιαννιτσαν=κηd, ΓκLτκοd, ΓκMγκαd, Γκουεi, -ιαZ=ντηd, Ζαρογι=ννηd, Καρατζ=d, Κ=ρσοd, Κοτταρ=d ΚριπιντKρηd, ΚολMκαd, ΚολτσLδαd, ΛυκοNδηd, Ουκ=ρ, Παλ=σκαd, ΠαριανMd, ΤραορJ, Τσι^ληd, ΦραγκKd και ΧωριανMπουλοd


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ%ρτη 28 Ιουλ1ου 2010 / Σελ1δα 21

Φιλ ικ%

Λ ρισα - Καβ λα 1 – 0

Επικρτηση των «βυσσιν » χρη σε τρα του Απουχατζ ρα Με ν1κη αποχαιρ/τησε το Καρπεν0σι η Λ%ρισα, που επικρ%τησε τηJ Καβ%λαJ σε φιλικ0 ανα@/τρηση @ε 1 – 0. Το φιλικ2 παιχν1δι /γινε την Κυριακ0, στιJ 5, στο αθλητικ2 κ/ντρο Καρπενησ1ου @ε την παρουσ1α αρκετDν φιλ%θλων τηJ. Το @ατJ παρακολο3θησαν περ1που 250 @ε 300 %το@α. Μετ% το τ/λοJ του αγDνα αναχDρησαν απ2 το Καρπεν0σι και οι δ3ο ο@%δεJ, που ολοκλ0ρωσαν την προετοι@ασ1α τουJ. Η Λ%ρισα του Γι%ννη ΠαπακDστα στο πρDτο τηJ και @οναδικ2 φιλικ2 επ1 Ευρυτανικο3 εδ%φουJ παρουσ1ασε καλ% στοιχε1α αν% διαστ0@ατα. Π0ρε τη φιλικ0 ν1κη @ε τ/ρ@α του Ισραηλινο3 Σι@2ν Α@πουχατζ1ρα. Αγων1στηκαν επ1σηJ 2λοι οι ποδοσφαιριστ/J, που ε1χε στην δι%-

Συνθ/σειJ Λ%ρισα (Γι%ννηJ ΠαπακDσταJ) : Βι/ρα(38 Α@π%ρηJ, 69 Σωτηρ1ου), Ντα@π1ζαJ(46 Κολοβ/τσιοJ, 88 Λο3γκοJ), Ταυλαρ1δηJ, Βενετ1δηJ(46 Κατσιαρ2J), Καραν1καJ(46 Βο3ζαJ, 81 Τσιλο3ληJ), Γκα@π/ταJ(69 Νταλ/νο), Ρο@/ου(69 Ρ/ντζαJ), Μετ1ν(46 Σιατραβ%νηJ, 81 Ελευθερι%δηJ), Μπλ%ζεκ(46 Ιγκλ/-

θεσ0 του, 2πωJ και ο 22χρονοJ Ιταλ2J κεντρικ2J α@υντικ2J Τζο3λιο Νταλ/νο, που αγωνιζ2ταν στην Αναγ/ννηση ΓιαννιτσDν. Η Καβ%λα του Ντρ%γκαν Οκο3κα @ετ% απ2 δ3ο φιλικ/J ισοπαλ1εJ γνDρισε την πρDτη τηJ φιλικ0 0ττα στην π2λη @αJ. Ε1χε καλ0 παρουσ1α, κυκλοφορDνταJ καλ% την @π%λα, ενD προσπ%θησε και στα τελευτα1α λεπτ% του παιχνιδιο3 να φτ%σει στην ισοφ%ριση. Το παιχν1δι παρακολο3θησε ο Πρ2εδροJ του ΑΟΚ Στα3ροJ Ψω@ι%δηJ και ο πατ/ραJ του και ισχυρ2J %ντραJ τηJ ΠΑΕ Μ%κηJ Ψω@ι%δηJ. Στο α @/ροJ ελ%χιστεJ 0ταν οι καλ/J στιγ@/J @προστ% απ2 τιJ δ3ο εστ1εJ και κατ% συν/πεια το 0 – 0 οδ0γησε τιJ ο@%-

σιαJ), Σ1@ιτJ(46 Πο3ρι), Α@πουχατζ1ρα(69 Μακ1νουα) Καβ%λα (Ντρ%γκαν Οκο3κα) : Βαγ/χο(46 Κατεργιανν%κηJ), Παβ1σεβιτJ, Πετκ%κηJ(46 Οικον2@ου), Θεοδωρ/ληJ(69 Σκλιοπ1δηJ), Ντουγκλ%ο(65 Αυλων1τηJ), Σι2ντηJ(46 Γκ2βαJ, 74 Ναζλ1δηJ), Ντι/, Ντικρ2κ(84 Μαραγκ2J), Ιω%ννου(81 Κωνσταντ%ραJ), Αλεξ%νδροβιτJ(76 ρ2σοJ), Σουλταν1δηJ(46 Γι%ννου)

Απ2 τουJ κορυφα1ουJ τηJ Καβ%λαJ 0ταν ο Σ%βο Παβ1σεβιτJ δεJ στα αποδυτ0ρια για το η@1χρονο. Στο 29 σουτ του Ντικρ2κ εκτ2J περιοχ0J και δεξι% @πλ2καρε @ε διπλ0 προσπ%θεια ο Βι/ρα. Στο 35 δυνατ2 σουτ του Ρο@/ου εκτ2J περιοχ0J π/ρασε π%νω απ2 τα δοκ%ρια τηJ Καβ%λαJ. Στο β @/ροJ η ΑΕΛ ευτ3χησε να προηγηθε1 γρ0γορα και να κρατ0σει ωJ το τ/λοJ το υπ/ρ τηJ 1 – 0. Στο 49 ο Βο3ζαJ /βγαλε @παλι% απ2 δεξι%, ο Οικον2@ου /κανε τραγικ2 λ%θοJ, γ3ρισε προJ τα π1σω, ο Α@πουχατζ1ρα @π0κε στην φ%ση τετ α τετ @ε τον Κα-

τεργιανν%κη, πλ%σαρε στην δεξι% του γων1α και π/τυχε το 1 – 0. Στο 57 ο Οικον2@ου σ/ντραρε απ2 αριστερ%, ο Γι%ννου π%τησε στον Ιω%ννου, ο οπο1οJ απ2 κοντ% σο3ταρε λ1γο π%νω απ2 την εστ1α του Α@π%ρη. Στο 64 ο Ιγκλ/σιαJ @ε @ακριν0 @παλι% τροφοδ2τησε τον Α@πουχατζ1ρα, ο οπο1οJ σο3ταρε δυνατ% απ2 το 3ψοJ του π/ναλτι, αλλ% ο γκολκ1περ τηJ Καβ%λαJ απ/κρουσε εντυπωσιακ% @ε τα ακροδ%χτυλα σε κ2ρνερ. Στο 74 ο Αλεξ%νδροβιτJ π%σαρε

στον Γκ2βα, αλλ% το διαγDνιο σουτ που /πιασε κατ/ληξε %ουτ. Στο 84 @ετ% απ2 σ3γχυση στην περιοχ0 τηJ ΑΕΛ ψηλοκρε@αστ2 σουτ του Ντικρ2κ χτ3πησε στο οριζ2ντιο δοκ%ρι του Σωτηρ1ου και κατ/ληξε %ουτ. Το φιλικ2 σφ3ριξε ο Ν1κοJ Κατσ%νοJ @ε βοηθο3J τον Λ%@προ ΚολοκDτσιο και τον Ηλ1α Γαλ%νη. * εν επιτρ%πηκε η ε1σοδοJ των δη@οσιογρ%φων στον αγωνιστικ2 χDρο @ετ% απ2 απα1τηση τηJ διο1κησηJ τηJ Καβ%λαJ.

Ολυπιακ Β λου - Καβ λα 0 – 0

Κκιστο ποιοτικ φιλικ χωρ ιδια τερε συγκινσει «Κ2λλησαν» στο 0 – 0 Ολυ@πιακ2J Β2λου και Καβ%λα σε φιλικ0 ανα@/τρηση, που ε1χε αρκετ0 δ3να@η, αλλ% ελ%χιστεJ καλ/J στιγ@/J. Το παιχν1δι διεξ0χθη την περασ@/νη Τετ%ρτη, στιJ 6.30, στο αθλητικ2 κ/ντρο Καρπενησ1ου παρουσ1α 150-200 φιλ%θλων. Αυτ2 0ταν το 2ο και τελευτα1ο φιλικ2 του Ολυ@πιακο3 στο Καρπεν0σι, ο οπο1οJ αναχDρησε την Παρασκευ0 απ2

την π2λη @αJ. Ο Ολυ@πιακ2J Β2λου του Σ%κη ΤσιDλη κυ@%νθηκε στην @ετρι2τητα @ε εξα1ρεση τα τελευτα1α λεπτ% που βελτ1ωσε την απ2δοσ0 του. Μ%λιστα, π/ντε λεπτ% πριν το τ/λοJ /χασε π/ναλτι, αφο3 ο Ηλ1αJ Σολ%κηJ ση@%δεψε το δοκ%ρι του Βαγ/χο. Η Καβ%λα του Ντρ%γκαν Οκο3κα και στο δε3τερο φιλικ2 τηJ αναδε1χτηκε

ισ2παλη. -δειξε αρκετ% καλ% στοιχε1α, αλλ% @2νο στον ανασταλτικ2 το@/α. Στο πρDτο @/ροJ, «ερυθρ2λευκοι» και «αργονα3τεJ» /@ειναν στο 0 – 0. Στο 2 ο Μαρτ1ν @π0κε στην περιοχ0 επικ1νδυνα απ2 αριστερ%, αλλ% ανακ2πηκε την τελευτα1α στιγ@0 πριν σουτ%ρει απ2 τον Σι2ντη. Στο 15 ο Γι%ννου π%σαρε στον Σουλταν1δη, ο οπο1οJ σο3ταρε ψηλοκρε@αστ%

εκτ2J περιοχ0J π%νω απ2 τα δοκ%ρια του Γιακο3ποβιτJ. Στο 20 ο Ου@π1ντεJ εκτ/λεσε κ2ρνερ απ2 αριστερ%, ο Αλβ%ρεζ /πιασε την κεφαλι% απ2 κοντ% ,που κατ/ληξε %ουτ. Στο 2ο @/ροJ ο Ηλ1αJ Σολ%κηJ αστ2χησε απ2 το ση@ε1ο του π/ναλτι και το 0 – 0 0ταν το τελικ2 σκορ τηJ φιλικ0J συν%ντησηJ. Στο 55 ο Ντι/ εκτ/λεσε κ2ρνερ απ2 αριστερ%, ο Γι%ννου π0ρε την κεφαλι% στο πρDτο δοκ%ρι, η οπο1α /φυγε %ουτ. Στο 60 ο Ρ1κκα εκτ/λεσε φ%ουλ δεξι%, ο Κα@π%νταηJ επεχε1ρησε γυριστ2 σουτ, το οπο1ο /φυγε π%νω απ2 το τ/ρ@α τηJ Καβ%λαJ.

Συνθ/σειJ

Προσπ%θεια του Στ/φανου Σι2ντη απ2 τα δεξι%

Ολυ@πιακ2J Β2λου (Σ%κηJ ΤσιDληJ) : Γιακο3ποβιτJ, Σελ/σι(46 Ψυχογι2J), Ρ2καJ, Το@%J(46 Σκ%ροJ), Π%πα(63 Γκ2τοβοJ), Κ%στρο(46 Ρ1κκα), Αλβ%ρεζ(46 Μητρ2πουλοJ), Ου@π1ντεJ(46 Κα@π%νταηJ), Μ2νχε(46 Ζαραδο3καJ), Πλι%γκαJ(46 Κουσ/ρα), Μαρτ1ν(46 Σολ%κηJ)

Στο 63 εκτ/λεση φ%ουλ του Ντι/ π/ρασε π%νω απ2 την εστ1α του Β2λου. Στο 78 ο Σολ%κηJ π%σαρε δεξι% στον Κα@π%νταη, ο οπο1οJ σο3ταρε απ2 καλ0 θ/ση αλλ% ο Βαγ/χο απ/κρουσε σωτ0ρια σε κ2ρνερ. Στο 85 ο Σολ%κηJ @π0κε στην περιοχ0 ταχ3τατα απ2 αριστερ%, ανατρ%πηκε απ2 τον Κωνσταντ%ρα και ο ρ/φερι Τσ%@πραJ καταλ2γισε το π/ναλτι. Ο Σολ%κηJ το εκτ/λεσε, @ε την @π%λα να στα@ατ% στην ρ1ζα τηJ δεξι%J κ%θετηJ δοκο3 τηJ Καβ%λαJ. Το φιλικ2 διε3θυνε ο Χρ0στοJ Τσ%@πραJ @ε βοηθο3J τον Ν1κο Κωστ0 και τον Ηλ1α Γκαλι@%νη.

Καβ%λα (Ντ%γκαν Οκο3κα) : Βαγ/χο, Πετκ%κηJ(68 Κωνσταντ%ραJ), Θεοδωρ/ληJ, Τ2@ασιτεJ(46 Οικον2@ου), Παβ1σεβιτJ(46 Ντουγκλ%ο), Σι2ντηJ(46 Ντι/), Ντικρ2κ(75 Νικολ%ου), Ιω%ννου(75 Ναζλ1δηJ), Αλεξ%νδροβιτJ(83 Σκλιοπ1δηJ), Σουλταν1δηJ(46 ρ2σοJ), Γι%ννου(56 Γκ2βαJ)


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ$ρτη 28 Ιουλ/ου 2010 / Σελ/δα 22

Μ ικ τ. ΖAνη

Τζ)7ηA Κατσαδο+ροA

Στον Φωκικ1 ο Ευρυτ#ναH #σοH

Στην ο=$δα τηG *=φισσαG, τον Φωκικ0, θα συνεχ/σει την καρι-ρα του, την ν-α περ/οδο, ο ΚαρπενησιAτηG α=υντικ0G =-σοG Τζ/=ηG Κατσαδο1ροG. Ο 21χρονοG ποδοσφαιριστ.G συ=φAνησε σε 0λα =ε τουG «κ0κκινουG» και

θα αγων/ζεται στον Β0ρειο ,=ιλο τηG Γ Εθνικ.G. Τα τελευτα/α 3 χρ0νια ο Κατσαδο1ροG αγων/στηκε στον Θρασ1βουλο Φυλ.G, ενA νωρ/τερα ε/χε πα/ξει σε: Βελο1χι, Ερασιτ-χνεG ΑΕΚ και Ζ$κυνθο.

Απεραντιακ*A

Αναν.ωσε ο η7(τρηA Τσιγαρ)δαA, .χονταH #>εσο συνεργ#τη τον Γιννη Φλωρκη

&γιοA Προκ*πιοA

2ο πα0χτεH για την #>υνα ΤιG πρAτεG του =εταγραφ-G πραγ=ατοπο/ησε ο *γιοG Προκ0πιοG. Η ο=$δα του Αστ-ρα εν-ταξε στο δυνα=ικ0 τηG δ1ο α=υντικο1G, οι οπο/οι αγων/ζονταν στην

Αγ/α Τρι$δα. Αποκτ.θηκε ο 28χρονοG Βασ/ληG Ζαροβασ/ληG (φωτο), ο οπο/οG κατ-γραψε φ-τοG 12 συ==ετοχ-G και .ταν βασικ0 στ-λεχοG τηG ο=$-

δαG του. Τη φαν-λα του Αγ/ου Προκοπ/ου θα φορ$ επ/σηG ο 28χρονοG ΓιAργοG Τσια=τσιο1ρηG, που δεν ε/χε κ$ποια συ==ετοχ. την τελευτα/α περ/οδο.

ΑΠΟΚ Βελο+χι

Τρ0τη >εταγραφ/ ο Πτρου

Στην ο=$δα του ΑΠΟΚ θα συνεχ/σει την καρι-ρα του ο Ρ-==ουG Π$τρου. Ο 37χρονοG Ρου=$νοG =-σοG συ=φAνησε =ε την διο/κηση τηG

ο=$δαG και επιστρ-φει =ετ$ απ0 4 χρ0νια(2 στην Α Ευρυταν/αG =ε την Αναγ-ννηση Παλαιοκατο1ναG και τα τελευτα/α 2 στην Α1 ΕΠΣΦ

Α θλ η τ ικ ο ) Φ κ ε λ ο ι

=ε τον Εθνικ0 Κο=ποτ$δων). Αποτελε/ το 3ο απ0κτη=α των «κυαν0λευκων», που ισχυροποιο1νται κατ$ πολ1 στα χαφ.

Επι=-λεια: Λ$=προG ΚολοκAτσιοG

ΤΑΦΦΑΡΕΛ

Γενν/θηκε στιH 8/5/1966 στη Σ#ντα Ρ1ζα του Ρ0ο Γκρ#ντε Ντο Σουλ (περ0που 500 χιλι1>ετρα απ1 το Π1ρτο Αλ.γκρε) και αποτ.λεσε τον κορυφα0ο βραζιλι#νο τερ>ατοφ2λακα >ε σπουδα0α καρι.ρα σε πολλ.H ευρωπαϊκ.H ο>#δεH, αλλ# και στην Εθνικ/ Βραζιλ0αH. Ο Κλαο+ντιο Αντρ' Μ'ργκεν Ταφφαρ'λ αγων0στηκε σε >ια θ.ση που πολλο0 συ>πατριBτεH του, ακ1>η, την θεωρο2ν... περιττ/, παρ1λα αυτ# 1>ωH απ.δειξε την τερ#στια αξ0α του, καθBH αγων0στηκε 11 χρ1νια >ε το εθν1ση>ο στο στ/θοH, >ετρBνταH 114 συ>>ετοχ.H.

Ταφφαρ'λ: τερστιοA τερ7ατοφ+λακαA Μικρ1H αγαπο2σε πολ2 το β1λεϊ και .παιζε >ε τουH φ0λουH του στιH γειτονι.H τηH Σ#ντα Ρ1ζα, αλλ# απ1 τα 11 του #ρχισε να ασχολε0ται >ε το ποδ1σφαιρο. ,παιζε αγBνεH >ε την Κρισιου>#λ, που ε0χε 2 ο>#δεH και αγωνιζ1ταν στη >0α ωH επιθετικ1H και στην #λλη ωH τερ>ατοφ2λακαH!! οκι>#στηκε στην Ιντερνασιον#λ και 1ταν του ανακο0νωσαν 1τι θα τον αποκτ/σουν, π0σω στη Σ#ντα Ρ1ζα του επιφ2λαξαν υποδοχ/ /ρωα. * 1990: >ετ# απ1 50 συ>>ετοχ.H και 5 σεζ1ν στην Ιντερνασιον#λ, .κανε το >εγ#λο #λ>α και π.ρασε τον Ατλαντικ1 για την Ιταλικ/ Π#ρ>α, στην οπο0α .χουν αγωνιστε0 πολυ#ριθ>οι αστ.ρεH του παρελθ1ντοH. -ταν ο Ν'βιο Σκλα αν.λαβε τον Προεδρικ1 θBκο το 1990, η Π#ρ>α αν.βηκε για 1η φορ# (!!) στη >εγ#λη κατηγορ0α και ο Ταφφαρ.λ αποτ.λεσε αναπ1σπαστο κο>>#τι τηH και >.λοH τηH >ελλοντικ/H, λα>πρ/H ιστορ0αH τηH. Στην 3χρονη παρουσ0α του στο ,ννιο Ταρντ0νι γνBρισε στιγ>.H δ1-

Για 6η συνεχ. χρονι$ θα βρ/σκεται στον π$γκο του Απεραντιακο1 ο η=.τρηG Τσιγαρ/δαG. Ο 39χρονοG τε-

χνικ0G κατ$φερε και αν-βασε την ο=$δα στην κορυφ. τηG Ευρυταν/αG και θα συνεχ/σει να την καθοδηγε/ την ν-α χρονι$ στο περιφερειακ0 πρωτ$θλη=α. Ο Τσιγαρ/δαG θα -χει $=εσο συνεργ$τη του τον Γι$ννη Φλωρ$κη. Ο -=πειροG προπονητ.G ε/ναι γνAστηG του περιφερειακο1 πρωταθλ.=ατοG, αφο1 καθοδηγο1σε το Βελο1χι τα τελευτα/α χρ0νια =ετρAνταG πολλ-G και ση=αντικ-G επιτυχ/εG. Η προετοι=ασ/α των πρωταθλητAν Ευρυταν/αG θα ξεκιν.σει την Π-=πτη 5 Αυγο1στου στο αθλητικ0 κ-ντρο Καρπενησ/ου. Οι «νεοφAτιστοι» στην εθνικ. δεν -χουν πραγ=ατοποι.σει κα=/α =εταγραφικ. κ/νηση. Θα προσπαθ.σουν να εντ$ξουν ποδοσφαιριστ-G εκτ0G

Ευρυταν/αG, γιατ/ =ερ/δα ο=$δων τηG Ευρυταν/αG δεν παραχωρε/ ποδοσφαιριστ-G.

Περιφερειακ* Πρωτθλη7α

Οι «89αρηδεH» θα λογ0ζονται και φ.τοH ωH >ικρο0

Την απ0φαση να =εγαλAσει το 0ριο ηλικ/αG κατ$ -να χρ0νο αποφ$σισε η ΕΠΟ. Οι ο=$δεG θα -χουν το δικα/ω=α να χρησι=οποι.σουν ωG =ικρο1G ποδοσφαιριστ-G, οι οπο/οι -χουν γεννηθε/ απ0 την 1-1-1989 και 1στερα.

ξαH, καθBH κατ.κτησε 1 Κ2πελλο Ιταλ0αH το 1992, φ.ρνονταH 1-1 εντ1H και 2-2 στην .δρα τηH Φιορεντ0να, αλλ# (κυρ0ωH) 1 Κ2πελλο Ου.φα την επ1>ενη σεζ1ν (93), επικρατBνταH στο τελικ1 τηH Βελγικ/H Αντβ.ρπ >ε 3-1 στο Γου.>πλεϊ, παρ1τι οι «Παρ>.νσι» >ετρο2σαν >1λιH 3 χρ1νια απ1 την παρθενικ/ του ε>φ#νιση στη >εγ#λη κατηγορ0α. * 1994: >ετ# την παρουσ0α του στην Π#ρ>α (74 συ>>ετοχ.H) και το >ονοετ.H π.ρασ>α του απ1 την Ρετζι#να -που σ/>ερα αγων0ζεται στην 3η κατηγορ0α τηH Ιταλ0αH- επαναπατρ0στηκε για χ#ρη τηH Ατλ.τικο Μιν.ιρο. Εκε0 .>εινε 4 περι1δουH, ε0χε 73 ε>φαν0σειH και κατ.κτησε 1 (τοπικ1) πρωτ#θλη>α (95) >ε την επωνυ>0α Μ)ναA Γκ'ρεA, στο οπο0ο κυριαρχε0 η 0δια >αζ0 >ε την Κρουζ.ιρο και 1 κ2πελλο Ν.Α>ερικ/H (κ2πελλο Κυπελλο2χων στην ΕυρBπη) το 1997 >ε την επωνυ>0α Κον7ε7π*λ. * 1998: ακολο2θησε η Τουρκικ/ Γαλατασαρ#ι, στην οπο0α .ζησε >εγ#λεH στιγ>.H, για αυτ1 ακ1>α και σ/>ερα δηλBνει πωH θεωρε0 τη γε0τονα χBρα και την δη>οφιλ/ ο>#δα ωH τη 2η πατρ0δα του. Με πα0χτεH 1πωH οι Νταβαλ, Ποπ'σκου, Χακν Σουκο+ρ, ο τερ#στιοH Χτζι, ο Ταφφαρ.λ κατ.κτησε τα π#ντα: 2 πρωταθλ/>ατα (99, 2000), 2 κ2πελλο Τουρκ0αH: το 1999: 0-0 και 2-0 την >ισητ/ Μπεσ0κταH και το 2000: >ε 5-3 επ0 τηH Αντ#λιασπορ. Επ0σηH κατ.κτησε και το Ευρωπαϊκ1 Σο2περ Καπ (2000) επικρατBνταH τηH πολυδιαφη>ισ>.νηH Ρε#λ Μαδρ0τηH >ε 2-1, αλλ# η >εγαλ2τερη επιτυχ0α του στην 3χρονη παρουσ0α του στη «Γαλατ#» /ταν η κατ#κτηση του Κυπ.λλου Ου.φα το 2000, επικρατBνταH στα π.ναλτι 4-1 (κ.δ. 0-0) τηH Αγγλικ/H +ρσεναλ (Σ)7αν, &ντα7A, Βιεϊρ, Μπ'ρ-

Απ0 την επ0=ενη περ/οδο (2011 – 2012) 0=ωG «=ικρο/» θα θεωρο1νται οι ποδοσφαιριστ-G, που ε/ναι γεννηθ-ντεG =ετ$ και απ0 την 1-1-1991. Το πρωτ$θλη=α θα ξεκιν.σει το Σαββατοκ1ριακο 18-19 Σεπτε=βρ/ου. Οι δηλAσειG συ==ετοχ.G ολοκλη-

κα7π, Ανρ)). Μ#λιστα, ο 0διοH ανακηρ2χθηκε καλ2τεροH πα0χτηH του τελικο2, κρατBνταH 1ρθια την ο>#δα του, 1ταν αυτ/ αναγκ#στηκε να συνεχ0σει >ε 10 πα0κτεH, >ετ# την αποβολ/ του Γκε1ργκι Χ#τζι στο 93', ενB επ0σηH απ.κρουσε, στη διαδικασ0α των π.ναλτι, τα χτυπ/>ατα των Σο+κερ και Βιεϊρ. * 2001-03: .χονταH σε 323 επ0ση>α >ατH, .κλεισε την καρι.ρα του στην ο>#δα που αγ#πησε και κατ.κτησε τουH πρBτουH τ0τλουH του, την Π#ρ>α. Αν και /ταν 37 ετBν κατ.κτησε 1 ακ1>α Κ2πελλο Ιταλ0αH το 2002, 1που αν και .χασε το πρBτο >ατH στη .δρα τηH Γιουβ.ντουH >ε 12, κατ.κτησε το τρ1παιο στο Ταρντ0νι >ε γκολ του συ>πατριBτη του Ζο+νιορ, >1λιH στο 3!! * 2003 (26/9): ο Βραζιλι#νοH ανακο0νωσε την αποχBρησ/ του την ενεργ1 δρ#ση, απορρ0πτονταH τηH ,>πολι, λ.γονταH: «εν επιθυ7; να συνεχ)σω. Η απ*φασ( 7ου να αποχωρ(σω ε)ναι οριστικ(. Αυτ* το κνω πνω απ *λα για τα παιδι 7ου. Θα (θελα, πντωA, να 7ε)νω στην Πρ7α και ν ανο)ξω 'να εστιατ*ριο».

Ταφφαρ'λ: ο καλ+τεροA πορτι'ρο τηA «σελεσο» Στην Εθνικ/ Βραζιλ0αH αγων0στηκε απ1 το 19871998 και υπερ#σπισε την εστ0α τηH 114 φορ.H δεχ1>ενοH >1λιH 69 γκολ. Κατ.κτησε το αργυρ1 >ετ#λλιο στουH Ολυ>πιακο2H ΑγBνεH του 1988 στη Σεο2λ, χ#νονταH στο τελικ1 απ1 την ΕΣΣ (1-2). * Κορυφα0α στιγ>/ >ε το εθν1ση>ο στο στ/θοH /ταν η κατ#κτηση του Παγκοσ>0ου Κυπ.λλου το 1994 στιH ΗΠΑ, επικρατBνταH στα π.ναλτι τηH Ιταλ0αH >ε 3-2. Αποδεικν2ονταH 1τι ε0ναι σπεσιαλ0σταH στιH αποκρο2σειH π.ναλτι, εξουδετ.ρωσε το χτ2πη>α του Μασσρο, ενB >οιρα0οι για τουH «τιφ1ζι» /ταν οι Μπαρ'ζι και Ρ. Μπτζιο, που .στειλαν >ε ολ1ιδιο τρ1πο την >π#λα #ουτ στο 1ο και το τελευτα0ο π.ναλτι αντ0στοιχα. * Στο Μουντι#λ του 1998, .φθασε >.χρι τον τελικ1 του Σταν ντε ΦρανH, αλλ# αποκλε0στηκε απ1 την οικοδ.σποινα Γαλλ0α >ε 3-0. Στον η>ιτελικ1 >ε την Ολλανδ0α, το >ατH οδηγ/θηκε στα π.ναλτι >ετ# το 1-1 στην κανονικ/ δι#ρκεια (Ρονλντο-Κλιφερτ) και εκε0 ο Ταφφαρ.λ πιστοπο0ησε τη >εγ#λη του κλ#ση αποκρο2ονταH τιH εκτελ.σειH των Κοκο+ και Ρ. Ντε Μπουρ.

ρAνονται στιG 6 Αυγο1στου, =αζ/ =ε το παρ$βολο των 500 ευρA. Η κλ.ρωση για τον 4ο 0=ιλο θα διεξαχθε/ στιG αρχ-G Σεπτε=βρ/ου σε π0λη τηG Μακεδον/αG.

* Με την Βραζιλ0α κατ.κτησε και 2 Κ1πα Α>.ρικα: το 1989: 1-0 την Ουρουγου#η στο αχαν.H Μαρακαν# και το 1997: 3-1 την διοργανBτρια Βολιβ0α.

Ταφφαρ'λ-στιγ7'A * Οφε0λει την >εγ#λη του επιτυχ0α και την πορε0α του στο ποδ1σφαιρο στη >ητ.ρα του, που τον στ/ριξε απ1 την αρχ/, σε αντ0θεση >ε τον πατ.ρα του που δεν π0στευε πωH >πορ.σει να πετ2χει στο χBρο του ποδοσφα0ρου. * -πωH λ.ει ο 0διοH, αν δεν ασχολο2νταν >ε το ποδ1σφαιρο θα καταταγ1ταν ωH >1νι>οH στο στρατ1, 1πωH #λλωστε .καναν και τα 6 αδ.ρφια του πατ.ρα του. * Μετ# το Μουντι#λ του 1994, εξαιτ0αH εν1H κανονισ>ο2 στην Ιταλ0α που δεν επ.τρεπε στιH ο>#δεH να .χουν π#νω απ1 3 ξ.νουH πα0χτεH (στην Π#ρ>α /ταν /δη οι Ασπρ)για, Μπρ*λιν και Γκρουν), ο Ταφφαρ.λ δ.χθηκε >ια πρ1ταση απ1 >ια ο>#δα τηH εκκλησ0αH, την Σαν Προσπ.ρο, να αγωνιστε0 σε αυτο2H για ορισ>.να >ατH. ,τσι δ.χθηκε επειδ/ /ταν πολ2 θρησκευ1>ενοH, αλλ# .παιξε ωH επιθετικ1H και βγ/κε 1οH σκ1ρερ του τουρνου#. * 2003: ε0ναι χαρακτηριστικ1 πωH αρχικ# ε0χε αποδεχθε0 την πρ1ταση τηH ,>πολι, αλλ# κατ1πιν εν1H ατυχ/>ατοH >ε το αυτοκ0νητο την Bρα που π/γαινε στα γραφε0α τηH ν.αH ο>#δαH του, αποφ#σισε να αποσυρθε0 κ#νονταH λ1γο για την «υπογραφ( του Θεο+»!! * 2004: αν.λαβε βοηθ1H προπονητ/ του πρBην συ>πα0χτη του Χ#τζι στη Γαλατασαρ#ι και 3 >/νεH αργ1τερα επ.στρεψε στην πατρ0δα του. ** Αποτ.λεσε τον καλ2τερο τερ>ατοφ2λακα τηH Εθνικ/H Βραζιλ0αH, επιδεικν2ονταH σπουδα0εH παραστ#σειH και εξαιρετικ.H ε>φαν0σειH και σε συλλογικ1 επ0πεδο. Ευκ0νητοH και γρ/γοροH, ε0χε σπ#νια αθλητικ# προσ1ντα, εντυπωσιακ# αντανακλαστικ#, >οναδικ/ α0σθηση του χBρου, ενB /ταν εξπ.ρ στιH αποκρο2σειH π.ναλτι. , τιH >οναδικ.H αποκρο2σειH του, αλλ# και τιH ανεπαν#ληπτεH εκτιν#ξειH που επιχειρο2σε!!! Αποτελο2σε εγγ2ηση για τιH ο>#δεH στιH οπο0εH αγων0στηκε, αλλ# και την εθνικ/ Βραζιλ0αH και υπ/ρξε απ1 τουH καλ2τερουH τερ>ατοφ2λακεH τηH υφηλ0ου και ο κορυφα0οH τηH χBραH του. Μεγ#λη υπ1θεση για .να α>υντικ1 να .χει π0σω του τη σιγουρι# του Κλαο+ντιο Ταφφαρ'λ.


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ#ρτη 28 Ιουλ/ου 2010 / Σελ/δα 23

Αφι -ρω<α

Αολο

Απογοητευτικ στο δετερο ισ του πρωταθλατο Με αρνητικ0 τρ0πο ολοκλ.ρωσε τιF φετιν-F του υποχρε@σειF ο Α/ολοF. Τερ<#τισε στην 6η θ-ση <ε 27 βαθ<ο1F και -<εινε εκτ0F 4αδαF στο πρωτ#θλη<α Ευρυταν/αF για 2η φορ# στην ιστορ/α του. Την ο<#δα καθοδ.γησε ο -<πειροF Κ@σταF Πασσ#F, εν@ κατ# την καλοκαιριν. <εταγραφικ. περ/οδο του 2009 εντ#χτηκαν στο δυνα<ικ0 τηF αρκετο/ ποδοσφαιριστ-F. Φ-τοF το συγκρ0τη<α του Προφ.τη Ηλ/α κιν.θηκε <ε αρκετο1F <ικρο1F στην σ1νθεσ. του, σε αντ/θεση <ε τιF προηγο1<ενεF περι0δουF. Στον α γ1ρο ο Α/ολοF -κανε πορε/α πρωταθλητισ<ο1, καθ@F <ε την ολοκλ.ρωσ. του βρισκ0ταν στιF πρ@τεF θ-σειF. Στο δε1τερο <ισ0 του πρωταθλ.<ατοF 0<ωF παρουσ/ασε απογοητευτικ0 πρ0σωπο, ση<ει@νονταF <0λιF 3 ν/κεF. Σε αυτ0 συντ-λεσε και η απουσ/α του πρ@του σκ0ρερ τηF ο<#δαF Πα1λου Χουσι#δα, ο οπο/οF ε/χε ση<ει@σει 12 τ-ρ<ατα.

Μπο1καF Κ.) Α/ολοF - Ποτα<ι# 1 – 0(Αυτογκ0λ Κατ.F) Α/ολοF - Απεραντιακ0F 4 – 1(2 Νο1λαF, Ρ#ικοF, Χουσι#δαF Π.) Μυρ/κη - Α/ολοF 0 – 3(Χουσι#δαF Π., Σουλι@τηF, Νο1λαF) Α/ολοF - Κερ#σοβο 6 – 0(2 Νο1λαF, 2 Χουσι#δαF Π., Κατσαρ.F, Αζακ#F) Ραπτ0πουλο - Α/ολοF 3 – 2(Λι#γκοF Ι., Μπο1καF Κ.) Α/ολοF - Κρ-ντη 1 – 2(Στα<ο1ληF) +γιοF Προκ0πιοF – Α/ολοF 1 – 0 Α/ολοF - +γραφα 0 – 1 Α/ολοF - Αγ/α Τρι#δα 2 – 0(2 Νικολ#ου Κ.) Ποτα<ι# - Α/ολοF 4 – 0 Απεραντιακ0F - Α/ολοF 3 – 1(Χρυσικ0F) Α/ολοF - Μυρ/κη 1 – 0(Σιταρ#F)

Στο κ1πελλο η ιστορικ. ο<#δα -βγαλε εκτ0F διοργ#νωσηF την Αγ/α Τρι#δα και την Μυρ/κη (στην παρ#ταση), γνωρ/ζονταF τον αποκλεισ<0 στουF «4» απ0 τον Απεραντιακ0.

Τα αποτελ-σ<ατα του

Α/ολου Πρωτ#θλη<α

Κανονι κ. ι#ρκεια Κερ#σοβο - Α/ολοF 3 – 5(3 Χουσι#δαF Π., Νο1λαF, Τριανταφυλλ0πουλοF Χ.) Α/ολοF - Ραπτ0πουλο 2 – 3(Στα<ο1-

ληF, Χουσι#δαF Π.) Κρ-ντη - Α/ολοF 1 – 0 Α/ολοF - +γιοF Προκ0πιοF 5 – 1(2 Χουσι#δαF Π., Κατσαρ.F, Σιταρ#F, Ζαχαρ0πουλοF) +γραφα - Α/ολοF 2 – 0 Αγ/α Τρι#δα - Α/ολοF 1 – 6(2 Χουσι#δαF Π., Σιταρ#F, Σουλι@τηF, Ρ#ικοF,

Κ1πελλο

Α/ολοF - Αγ/α Τρι#δα 4 – 2(2 Σουλι@τηF, Χουσι#δαF Π., Νο1λαF) Α/ολοF - Μυρ/κη 2 – 1(Χουσι#δαF Π., Χουσι#δαF Σ.) Απεραντιακ0F - Α/ολοF 3 – 1(Χουσι#δαF Π.)

Οι πρωταγωνιστ-F τηF φετιν.F πορε/αF του Α/ολου Γι@ργοF Ρ#ικοF Ηλικ/α : 27 Θ-ση : Μ-σοF Συ<<ετοχ-F - Γκολ Πρωτ#θλη<α : 17/2 Κ1πελλο : 3/0

Χρ.στοF Κατσαρ.F Ηλικ/α : 17 Θ-ση : Μ-σοF Συ<<ετοχ-F - Γκολ Πρωτ#θλη<α : 17/2 Κ1πελλο : 2/0

Κ@σταF Σιταρ#F Ηλικ/α : 28 Θ-ση : Α<υντικ0F Συ<<ετοχ-F - Γκολ Πρωτ#θλη<α : 16/3 Κ1πελλο : 3/0

Κ@σταF Μπο1καF Ηλικ/α : 30 Θ-ση : Μ-σοF Συ<<ετοχ-F - Γκολ Πρωτ#θλη<α : 16/2 Κ1πελλο : 1/0

Μιχ#ληF Νο1λαF Ηλικ/α : 19 Θ-ση : Επιθετικ0F Συ<<ετοχ-F - Γκολ Πρωτ#θλη<α : 15/6 Κ1πελλο : 2/1

Ηλικ/α : 16 Θ-ση : Α<υντικ0F Συ<<ετοχ-F - Γκολ Πρωτ#θλη<α : 15/1 Κ1πελλο : 1/0

η<.τρηF Ζαχαρ0πουλοF

η<.τρηF Σουλι@τηF Ηλικ/α : 18 Θ-ση : Επιθετικ0F Συ<<ετοχ-F - Γκολ Πρωτ#θλη<α : 14/2 Κ1πελλο : 3/2

Κ@σταF Νικολ#ου Ηλικ/α : 22 Θ-ση : Επιθετικ0F Συ<<ετοχ-F - Γκολ Πρωτ#θλη<α : 13/2 Κ1πελλο : 1/0

Ηλικ/α : 28 Θ-ση : Μ-σοF Συ<<ετοχ-F - Γκολ Πρωτ#θλη<α : 12/1 Κ1πελλο : 2/0

Χ. Τριανταφυλλ0πουλοF

Κ@σταF Στα<ο1ληF Ηλικ/α : 36 Θ-ση : Α<υντικ0F Συ<<ετοχ-F - Γκολ Πρωτ#θλη<α : 11/2 Κ1πελλο : 3/0

Πα1λοF Χουσι#δαF Ηλικ/α : 27 Θ-ση : Επιθετικ0F Συ<<ετοχ-F - Γκολ Πρωτ#θλη<α : 10/12 Κ1πελλο : 3/3

Π#νοF Αζακ#F Ηλικ/α : 19 Θ-ση : Μ-σοF Συ<<ετοχ-F - Γκολ Πρωτ#θλη<α : 10/1 Κ1πελλο : 2/0

Ηλικ/α : 18 Θ-ση : Τερ<ατοφ1λακαF Συ<<ετοχ-F - Γκολ Πρωτ#θλη<α : 10/0 Κ1πελλο : 2/0

Ι#σωναF Κουτσ0πουλοF

Ν/κοF Νικολ#ου Ηλικ/α : 19 Θ-ση : Α<υντικ0F Συ<<ετοχ-F - Γκολ Πρωτ#θλη<α : 10/0 Κ1πελλο : 1/0

η<.τρηF Μπο1καF Ηλικ/α : 39 Θ-ση : Επιθετικ0F Συ<<ετοχ-F - Γκολ Πρωτ#θλη<α : 9/0 Κ1πελλο : 0/0

Ηλικ/α : 38 Θ-ση: Α<υντικ0F Συ<<ετοχ-F - Γκολ Πρωτ#θλη<α : 8/0 Κ1πελλο : 3/0

Ν. Τριανταφυλλ0πουλοF

Θεοδ0σηF Κ0κκοτοF Ηλικ/α : 20 Θ-ση :Τερ<ατοφ1λακαF Συ<<ετοχ-F - Γκολ Πρωτ#θλη<α : 8/0 Κ1πελλο : 2/0

Βασ/ληF Λι#γκοF Ηλικ/α : 25 Θ-ση : Α<υντικ0F Συ<<ετοχ-F - Γκολ Πρωτ#θλη<α : 7/0 Κ1πελλο : 2/0

Π#νοF Σιαφ#καF Ηλικ/α : 19 Θ-ση : Μ-σοF Συ<<ετοχ-F - Γκολ Πρωτ#θλη<α : 7/0 Κ1πελλο : 1/0

Τριαντ. Χαντζ0πουλοF Ηλικ/α : 35 Θ-ση : Α<υντικ0F Συ<<ετοχ-F - Γκολ Πρωτ#θλη<α : 4/0 Κ1πελλο : 1/0

Γι#ννηF Λι#γκοF Ηλικ/α : 21 Θ-ση : Επιθετικ0F Συ<<ετοχ-F - Γκολ Πρωτ#θλη<α : 3/1 Κ1πελλο : 0/0

Γι#ννηF Λ#ππαF Ηλικ/α : 31 Θ-ση : Α<υντικ0F Συ<<ετοχ-F - Γκολ Πρωτ#θλη<α : 2/0 Κ1πελλο : 1/0

Τ#κηF Χειλ#F Ηλικ/α : 33 Θ-ση : Τερ<ατοφ1λακαF Συ<<ετοχ-F - Γκολ Πρωτ#θλη<α : 2/0 Κ1πελλο : 0/0

+κηF Χρυσικ0F Ηλικ/α : 15 Θ-ση : Μ-σοF Συ<<ετοχ-F - Γκολ Πρωτ#θλη<α : 1/1 Κ1πελλο : 1/0

Σπ1ροF Χουσι#δαF Ηλικ/α : 28 Θ-ση : Επιθετικ0F Συ<<ετοχ-F - Γκολ Πρωτ#θλη<α : 1/0 Κ1πελλο : 2/1

Γι@ργοF Μπ-σσαF Ηλικ/α : 34 Θ-ση : Α<υντικ0F Συ<<ετοχ-F - Γκολ Πρωτ#θλη<α : 1/0 Κ1πελλο : 0/0

Ηλικ/α : 34 Θ-ση : Μ-σοF Συ<<ετοχ-F - Γκολ Πρωτ#θλη<α : 1/0 Κ1πελλο : 0/0

Γι@ργοF Μπακογε@ργοF

Κ@σταF Κρασι#F Ηλικ/α : 18 Θ-ση : Μ-σοF Συ<<ετοχ-F - Γκολ Πρωτ#θλη<α : 1/0 Κ1πελλο : 0/0

Βασ/ληF Τριανταφ1λλου

Ηλικ/α : 22 Θ-ση : Μ-σοF Συ<<ετοχ-F - Γκολ Πρωτ#θλη<α : 1/0 Κ1πελλο : 0/0


Ανακοινώσεις Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ8ρτη 28 ΙουλFου 2010 / ΣελFδα 24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 'ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟMAPXIAKH ΑΥΤΟ'ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ '/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙ7Ν Τ Ι Τ ΛΟ Σ Ε Ρ Γ Ο Υ : Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ Ο'ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΥΣΟΣ-ΒΕΛ7ΤΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤ 7Ν ΜΕΤ Α Τ ΟΝ ΠΡΟΥΣΟ ΠΡΟΣ ΑΡΑΠΟΚΕΦΑΛΑ ΚΑΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.000,00 ΕΥΡ7 Uε το ΦΠΑ ΚαρπενEσι, 22-07-2010 Αρ. Πρωτ. 1808 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 'ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 'ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η ΝοUαρχιακE ΑυτοδιοFκηση ΕυρυτανFα_, Hστερα απG την απGφαση 1807/22-7-2010, Uε την οποFα εγκρFθηκαν τα τεHχη δηUοπρ8τηση_ για την εκτDλεση του Bργου: "ΣυντEρηση ασφαλτοτ8πητα οδικοH 8ξονα ΠρουσG_-Βελωτ8 και τUηU8των Uετ8 τον ΠρουσG προ_ ΑραποκDφαλα και Καστανι8" προϋπολογισUοH 150.000,00 ΕΥΡ7 Uε το ΦΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 'ηUGσιο ΜειοδοτικG 'ιαγωνισUG Uε σφραγισUDνε_ προσφορD_ και σHστηUα προσφορ8_ Uε ενιαFο ποσοστG Dκπτωση_ (8ρθρο 5 του Ν. 3669/08) για την εκτDλεση του παραπ8νω Bργου. Ο διαγωνισUG_ θα γFνει απG αρUGδια ΕπιτροπE στι_ 24 ΑυγοHστου 2010 ηUDρα ΤρFτη στι_ 10,00 το πρωF (Yρα λEξη_ επFδοση_ των προσφορYν) στα ΓραφεFα τη_ '/νση_ ΤεχνικYν ΥπηρεσιYν (ΤUEUα ΜελετYν) που Dχει Dδρα στο ΚαρπενEσι (οδG_ ΚατσαντYνη 2). Στη δηUοπρασFα, σHUφωνα Uε τι_ διατ8ξει_ του Ν. 3669/08 γFνονται δεκτD_: 1. ΜεUονωUDνε_ εργοληπτικD_ επιχειρEσει_: α. ΕγγεγραUUDνε_ στο ΜητρYο ΕργοληπτικYν ΕπιχειρEσεων που τηρεFται στη ΓΓ'Ε του Υ.ΠΕ.Χ7.'.Ε., εφGσον ανEκουν στην Α2 τ8ξη για Dργα κατηγορFα_ Ο'ΟΠΟΙΙΑΣ και 8νω Uε του_ ισχHοντε_ περιορισUοH_ ω_ προ_ τα κατYτερα Gρια. β. ΠροερχGUενε_ απG κρ8τη UDλη τη_ ΕυρωπαϊκE_ Bνωση_ E του ΕυρωπαϊκοH ΟικονοUικοH ΧYρου (Ε.Ο.Χ.), E απG κρ8τη που Dχουν υπογρ8ψει την συUφωνFα για τι_ 'ηUGσιε_ ΣυUβ8-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 'ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ Ο'ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ '/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙ7Ν ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚ7Ν ΚΑΙ ΒΛΑΒ7Ν Ο'ΟΥ ΑΓ Ι Ο Ι Θ Ε Ο ' 7Ρ Ο Ι - Κ Ρ Ι Κ Ε Λ Λ Ο 'ΟΜΝΙΣΤΑ-ΑΜΠΛΙΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΙΑ'Α-ΨΙΑΝΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 100.000,0 0 ΕΥΡ7 Uε το ΦΠΑ ΚαρπενEσι, 22-07-2010 Αρ. Πρωτ. 1816 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 'ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 'ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η ΝοUαρχιακE ΑυτοδιοFκηση ΕυρυτανFα_, Hστερα απG την απGφαση 1815/22-7-2010, Uε την οποFα εγκρFθηκαν τα τεHχη δηUοπρ8τηση_ για την εκτDλεση του Bργου: «Αποκατ8σταση τεχνικYν και βλαβYν οδοH Aγιοι ΘεGδωροι- ΚρFκελλο- 'οUνFσταAUπλιανη και Ανι8δα-Ψιαν8» προϋπολογισUοH 100.000,00 ΕΥΡ7 Uε το ΦΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 'ηUGσιο ΜειοδοτικG 'ιαγωνι-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 'ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ'ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ '/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙ7Ν Τ Ι Τ ΛΟ Σ Ε Ρ Γ Ο Υ : Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Ο'ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΓΕΦΥΡΑ ΤΑΤ Α Ρ Ν ΑΣ - ΧΡ Υ Σ Ο Β Α - Β ΑΛ Α7 Ρ Α, ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ-ΓΕΦΥΡΑ ΤΕΜΠΛΑΣ ΚΑΙ ΒΑΛΑ7ΡΑ-ΒΟΥΛΠΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.000,00 ΕΥΡ7 Uε το ΦΠΑ ΚαρπενEσι, 22-07-2010 Αρ. Πρωτ. 1812

σει_ (Σ.'.Σ.) του ΠαγκGσUιου ΟργανισUοH ΕUπορFου (Π.Ο.Ε.), στα οποFα τηροHνται επFσηUοι κατ8λογοι αναγνωρισUDνων εργοληπτYν, εφGσον εFναι εγγεγραUUDνε_ σε αυτοH_ και σε τ8ξη και κατηγορFα αντFστοιχη Uε τι_ καλοHUενε_ του ΕλληνικοH ΜητρYου ΜΕΕΠ. γ. ΠροερχGUενε_ απG ω_ ανωτDρω β' κρ8τη, στα οποFα δεν τηροHνται επFσηUοι κατ8λογοι αναγνωρισUDνων εργοληπτYν, εφGσον αποδεικνHουν Gτι Dχουν εκτελDσει Dργα παρGUοια Uε το δηUοπρατοHUενο, απG ποιοτικE και ποσοτικE 8ποψη. δ. ΚοινοπραξFε_ εργοληπτικYν επιχειρEσεων εγγεγραUUDνων στην τ8ξη Α1 του ΜΕΕΠ για Dργα κατηγορFα_ Ο'ΟΠΟΙΙΑΣ, Uε τι_ προϋποθDσει_ τη_ παρ. 10 του 8ρθρου 16 του Ν. 3669/08 (αναβ8θUιση ορFου λGγω κοινοπραξFα_). 2. ΚοινοπραξFε_ ΕργοληπτικYν ΕπιχειρEσεων των παραπ8νω περιπτYσεων α, β και γ σε οποιονδEποτε συνδυασUG UεταξH του_, υπG του_ Gρου_ του 8ρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚοινοπραξFα στην Fδια κατηγορFα), υπG τον Gρο Gτι κ8θε ΕργοληπτικE ΕπιχεFρηση θα συUUετDχει στο κοινοπρακτικG σχEUα Uε ποσοστG Gχι UικρGτερο του 25% τη_ καλοHUενη_ κατηγορFα_. Η ΕγγHηση για την συUUετοχE στη 'ηUοπρασFα, ορFζεται σε 2.450,00 ΕΥΡ7, δηλαδE ποσοστG 2% τη_ προϋπολογιζGUενη_ δαπ8νη_ του Bργου που δηUοπρατεFται, σHUφωνα Uε το 8ρθρο 24 του Ν. 3669/08 και την αν8λογη στρογγHλευση. Το Dργο προϋπολογισUοH 150.000,00 ευρY Uε το ΦΠΑ χρηUατοδοτεFται απG του_ ΚΑΠ Ν.Α. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2010 Uε υπ8ρχουσα πFστωση 100.000,00 ευρY. ΠερισσGτερε_ πληροφορFε_ παρDχονται στα γραφεFα τη_ 'ΤΥ, οδG_ ΚατσαντYνη 2, ΚαρπενEσι, 36100, τηλDφωνο 2237080231, Gπου και διατFθενται τα ΣυUβατικ8 ΤεHχη 'ηUοπρ8τηση_ UDχρι και την ΠDUπτη 19 ΑυγοHστου 2010. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕ7ΡΓΟΣ Κ7ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 'ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 'ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η ΝοUαρχιακE ΑυτοδιοFκηση ΕυρυτανFα_, Hστερα απG την απGφαση 1811/22-7-2010, Uε την οποFα εγκρFθηκαν τα τεHχη δηUοπρ8τηση_ για την εκτDλεση του Bργου: «ΣυντEρηση οδικοH 8ξονα ΓDφυρα Τατ8ρνα_- ΧρHσοβα- ΒαλαYρα, ΤοπGλιανα-ΓDφυρα ΤDUπλα_ και ΒαλαYραΒοHλπη» προϋπολογισUοH 150.000,00 ΕΥΡ7 Uε το ΦΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 'ηUGσιο ΜειοδοτικG 'ιαγωνισUG Uε σφραγισUDνε_ προσφορD_ και σHστηUα προσφορ8_ Uε ενιαFο ποσοστG Dκπτωση_ (8ρθρο 5 του Ν. 3669/08) για την εκτDλεση του παραπ8νω Bργου. Ο διαγωνισUG_ θα γFνει απG αρUGδια ΕπιτροπE στι_ 24 ΑυγοHστου 2010 ηUDρα ΤρFτη στι_ 10,00 το πρωF (Yρα λEξη_ επFδοση_ των προσφορYν) στα ΓραφεFα τη_ '/νση_ ΤεχνικYν ΥπηρεσιYν (ΤUEUα ΜελετYν) που Dχει Dδρα στο ΚαρπενEσι (οδG_ ΚατσαντYνη 2). Στη δηUοπρασFα, σHUφωνα Uε τι_ διατ8ξει_ του Ν. 3669/08 γFνονται δεκτD_: 1. ΜεUονωUDνε_ εργοληπτικD_ επιχειρEσει_: α. ΕγγεγραUUDνε_ στο ΜητρYο ΕργοληπτικYν ΕπιχειρEσεων που τηρεFται στη ΓΓ'Ε του Υ.ΠΕ.Χ7.'.Ε., εφGσον ανEκουν στην Α2 τ8ξη για Dργα κατηγορFα_ Ο'ΟΠΟΙΙΑΣ και 8νω Uε του_ ισχHοντε_ περιορισUοH_ ω_ προ_ τα κατYτερα Gρια. β. ΠροερχGUενε_ απG κρ8τη UDλη τη_ ΕυρωπαϊκE_ Bνωση_ E του ΕυρωπαϊκοH ΟικονοUικοH ΧYρου (Ε.Ο.Χ.), E απG κρ8τη που Dχουν υπογρ8ψει την συUφωνFα για τι_ 'ηUGσιε_ ΣυUβ8σει_ (Σ.'.Σ.) του ΠαγκGσUιου

σUG Uε σφραγισUDνε_ προσφορD_ και σHστηUα προσφορ8_ Uε ενιαFο ποσοστG Dκπτωση_ (8ρθρο 5 του Ν. 3669/08) για την εκτDλεση του παραπ8νω Bργου. Ο διαγωνισUG_ θα γFνει απG αρUGδια ΕπιτροπE στι_ 24 ΑυγοHστου 2010 ηUDρα ΤρFτη στι_ 10,00 το πρωF (Yρα λEξη_ επFδοση_ των προσφορYν) στα ΓραφεFα τη_ '/νση_ ΤεχνικYν ΥπηρεσιYν (ΤUEUα ΜελετYν) που Dχει Dδρα στο ΚαρπενEσι (οδG_ ΚατσαντYνη 2). Στη δηUοπρασFα, σHUφωνα Uε τι_ διατ8ξει_ του Ν. 3669/08 γFνονται δεκτD_: 1. ΜεUονωUDνε_ εργοληπτικD_ επιχειρEσει_: α. ΕγγεγραUUDνε_ στο ΜητρYο ΕργοληπτικYν ΕπιχειρEσεων που τηρεFται στη ΓΓ'Ε του Υ.ΠΕ.Χ7.'.Ε., εφGσον ανEκουν στην Α1 τ8ξη για Dργα κατηγορFα_ Ο'ΟΠΟΙΙΑΣ και 8νω Uε του_ ισχHοντε_ περιορισUοH_ ω_ προ_ τα κατYτερα Gρια. β. ΠροερχGUενε_ απG κρ8τη UDλη τη_ ΕυρωπαϊκE_ Bνωση_ E

του ΕυρωπαϊκοH ΟικονοUικοH ΧYρου (Ε.Ο.Χ.), E απG κρ8τη που Dχουν υπογρ8ψει την συUφωνFα για τι_ 'ηUGσιε_ ΣυUβ8σει_ (Σ.'.Σ.) του ΠαγκGσUιου ΟργανισUοH ΕUπορFου (Π.Ο.Ε.), στα οποFα τηροHνται επFσηUοι κατ8λογοι αναγνωρισUDνων εργοληπτYν, εφGσον εFναι εγγεγραUUDνε_ σε αυτοH_ και σε τ8ξη και κατηγορFα αντFστοιχη Uε τι_ καλοHUενε_ του ΕλληνικοH ΜητρYου ΜΕΕΠ. γ. ΠροερχGUενε_ απG ω_ ανωτDρω β' κρ8τη, στα οποFα δεν τηροHνται επFσηUοι κατ8λογοι αναγνωρισUDνων εργοληπτYν, εφGσον αποδεικνHουν Gτι Dχουν εκτελDσει Dργα παρGUοια Uε το δηUοπρατοHUενο, απG ποιοτικE και ποσοτικE 8ποψη. 2. ΚοινοπραξFε_ ΕργοληπτικYν ΕπιχειρEσεων των παραπ8νω περιπτYσεων α, β και γ σε οποιονδEποτε συνδυασUG UεταξH του_, υπG του_ Gρου_ του 8ρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚοινοπραξFα στην Fδια κατηγορFα), υπG τον Gρο Gτι κ8θε Ερ-

ΟργανισUοH ΕUπορFου (Π.Ο.Ε.), στα οποFα τηροHνται επFσηUοι κατ8λογοι αναγνωρισUDνων εργοληπτYν, εφGσον εFναι εγγεγραUUDνε_ σε αυτοH_ και σε τ8ξη και κατηγορFα αντFστοιχη Uε τι_ καλοHUενε_ του ΕλληνικοH ΜητρYου ΜΕΕΠ. γ. ΠροερχGUενε_ απG ω_ ανωτDρω β' κρ8τη, στα οποFα δεν τηροHνται επFσηUοι κατ8λογοι αναγνωρισUDνων εργοληπτYν, εφGσον αποδεικνHουν Gτι Dχουν εκτελDσει Dργα παρGUοια Uε το δηUοπρατοHUενο, απG ποιοτικE και ποσοτικE 8ποψη. δ. ΚοινοπραξFε_ εργοληπτικYν επιχειρEσεων εγγεγραUUDνων στην τ8ξη Α1 του ΜΕΕΠ για Dργα κατηγορFα_ Ο'ΟΠΟΙΙΑΣ, Uε τι_ προϋποθDσει_ τη_ παρ. 10 του 8ρθρου 16 του Ν. 3669/08 (αναβ8θUιση ορFου λGγω κοινοπραξFα_). 2. ΚοινοπραξFε_ ΕργοληπτικYν ΕπιχειρEσεων των παραπ8νω περιπτYσεων α, β και γ σε οποιονδEποτε συνδυασUG UεταξH του_, υπG του_ Gρου_ του 8ρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚοινοπραξFα στην Fδια κατηγορFα), υπG τον Gρο Gτι κ8θε ΕργοληπτικE ΕπιχεFρηση θα συUUετDχει στο κοινοπρακτικG σχEUα Uε ποσοστG Gχι UικρGτερο του 25% τη_ καλοHUενη_ κατηγορFα_. Η ΕγγHηση για την συUUετοχE στη 'ηUοπρασFα, ορFζεται σε 2.450,00 ΕΥΡ7, δηλαδE ποσοστG 2% τη_ προϋπολογιζGUενη_ δαπ8νη_ του Bργου που δηUοπρατεFται, σHUφωνα Uε το 8ρθρο 24 του Ν. 3669/08 και την αν8λογη στρογγHλευση. Το Dργο προϋπολογισUοH 150.000,00 ευρY Uε το ΦΠΑ χρηUατοδοτεFται απG του_ ΚΑΠ Ν.Α. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2010 Uε υπ8ρχουσα πFστωση 100.000,00 ευρY. ΠερισσGτερε_ πληροφορFε_ παρDχονται στα γραφεFα τη_ 'ΤΥ, οδG_ ΚατσαντYνη 2, ΚαρπενEσι, 36100, τηλDφωνο 22370 80231, Gπου και διατFθενται τα ΣυUβατικ8 ΤεHχη 'ηUοπρ8τηση_ UDχρι και την ΠDUπτη 19 ΑυγοHστου 2010. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕ7ΡΓΟΣ Κ7ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

γοληπτικE ΕπιχεFρηση θα συUUετDχει στο κοινοπρακτικG σχEUα Uε ποσοστG Gχι UικρGτερο του 25% τη_ καλοHUενη_ κατηγορFα_. Η ΕγγHηση για την συUUετοχE στη 'ηUοπρασFα, ορFζεται σε 1.650,00 ΕΥΡ7, δηλαδE ποσοστG 2% τη_ προϋπολογιζGUενη_ δαπ8νη_ του Bργου που δηUοπρατεFται, σHUφωνα Uε το 8ρθρο 24 του Ν. 3669/08 και την αν8λογη στρογγHλευση. Το Dργο προϋπολογισUοH 100.000,00 ευρY Uε το ΦΠΑ χρηUατοδοτεFται απG του_ ΚΑΠ Ν.Α. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2010 Uε υπ8ρχουσα πFστωση 70.000,00 ευρY. ΠερισσGτερε_ πληροφορFε_ παρDχονται στα γραφεFα τη_ 'ΤΥ, οδG_ ΚατσαντYνη 2, ΚαρπενEσι, 36100, τηλDφωνο 22370 80231, Gπου και διατFθενται τα ΣυUβατικ8 ΤεHχη 'ηUοπρ8τηση_ UDχρι και την ΠDUπτη 19 ΑυγοHστου 2010. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕ7ΡΓΟΣ Κ7ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 'ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ'ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ '/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙ7Ν ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τ Ε Χ Ν Ι Κ 7 Ν Κ Α Ι Σ Υ ΝΤ Η Ρ Η Σ Η Ο'ΟΥ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΕ'ΡΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.000,00 ΕΥΡ7 Uε το ΦΠΑ ΚαρπενEσι, 22-07-2010 Αρ. Πρωτ. 1804 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 'ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 'ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η ΝοUαρχιακE ΑυτοδιοFκηση ΕυρυτανFα_, Hστερα απG την απGφαση 1803/22-7-2010, Uε την οποFα εγκρFθηκαν τα τεHχη δηUοπρ8τηση_ για την εκτDλεση του Bργου: "Αποκατ8σταση τεχνικYν και συντEρηση οδοH ΡαπτGπουλου-ΚDδρα" προϋπολογισUοH 150.000,00 ΕΥΡ7 Uε το ΦΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 'ηUGσιο ΜειοδοτικG 'ιαγωνισUG Uε σφραγισUDνε_ προσφορD_ και σHστηUα προσφορ8_ Uε ενιαFο ποσοστG Dκπτωση_ (8ρθρο 5 του Ν. 3669/08) για την εκτDλεση του παραπ8νω Bργου. Ο διαγωνισUG_ θα γFνει απG αρUGδια ΕπιτροπE στι_ 24 ΑυγοHστου 2010 ηUDρα ΤρFτη στι_ 10,00 το πρωF (Yρα λEξη_ επFδοση_ των προσφορYν) στα ΓραφεFα τη_ '/νση_ ΤεχνικYν ΥπηρεσιYν (ΤUEUα ΜελετYν) που Dχει Dδρα στο ΚαρπενEσι (οδG_ ΚατσαντYνη 2). Στη δηUοπρασFα, σHUφωνα Uε τι_ διατ8ξει_ του Ν. 3669/08 γFνονται δεκτD_: 1. ΜεUονωUDνε_ εργοληπτικD_ επιχειρEσει_: α. ΕγγεγραUUDνε_ στο ΜητρYο ΕργοληπτικYν ΕπιχειρEσεων που τηρεFται στη ΓΓ'Ε του Υ.ΠΕ.Χ7.'.Ε., εφGσον ανEκουν στην Α2 τ8ξη για Dργα κατηγορFα_ Ο'ΟΠΟΙΙΑΣ και 8νω Uε του_ ισχHοντε_ περιορισUοH_ ω_ προ_ τα κατYτερα Gρια. β. ΠροερχGUενε_ απG κρ8τη UDλη τη_ ΕυρωπαϊκE_ Bνωση_ E του ΕυρωπαϊκοH ΟικονοUικοH ΧYρου (Ε.Ο.Χ.), E απG κρ8τη που Dχουν υπογρ8ψει την συUφωνFα για τι_ 'ηUGσιε_ ΣυUβ8σει_ (Σ.'.Σ.) του ΠαγκGσUιου ΟργανισUοH ΕUπορFου (Π.Ο.Ε.), στα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 'ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ'ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΘΡΟΥ 14 Ν. 2218/94 ΚαρπενEσι 27 ΙουλFου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 136 ΑΝΑΚΟΙΝ7ΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚ7Ν ΟΡ7Ν Σε εφαρUογE των διατ8ξεων τη_ ΚοινE_ ΥπουργικE_ ΑπGφαση_ Η.Π. 37111/2021 (ΦΕΚ 1391/Β/29-9-2003) «περF καθορισUοH τρGπου ενηUDρωση_ και συUUετοχE_ του κοινοH κατ8 τη διαδικασFα Dγκριση_ περιβαλλοντικYν Gρων των Dργων και δραστηριοτEτων», ανακοινYνεται Gτι: ΕκδGθηκε απG τη 'ιεHθυνση ΠολεοδοUFα_ και Περιβ8λλοντο_ τη_ ΝοUαρχιακE_ ΑυτοδιοFκηση_ ΕυρυτανFα_, η υπ' αριθU. 1343/246-2010 απGφαση Bγκριση_ ΠεριβαλλοντικYν Cρων, Uε τα ακGλουθα στοιχεFα: ΟνοUασFα - εFδο_ Dργου: «Bγκριση περιβαλλοντικYν Gρων

οποFα τηροHνται επFσηUοι κατ8λογοι αναγνωρισUDνων εργοληπτYν, εφGσον εFναι εγγεγραUUDνε_ σε αυτοH_ και σε τ8ξη και κατηγορFα αντFστοιχη Uε τι_ καλοHUενε_ του ΕλληνικοH ΜητρYου ΜΕΕΠ. γ. ΠροερχGUενε_ απG ω_ ανωτDρω β' κρ8τη, στα οποFα δεν τηροHνται επFσηUοι κατ8λογοι αναγνωρισUDνων εργοληπτYν, εφGσον αποδεικνHουν Gτι Dχουν εκτελDσει Dργα παρGUοια Uε το δηUοπρατοHUενο, απG ποιοτικE και ποσοτικE 8ποψη. δ. ΚοινοπραξFε_ εργοληπτικYν επιχειρEσεων εγγεγραUUDνων στην τ8ξη Α1 του ΜΕΕΠ για Dργα κατηγορFα_ Ο'ΟΠΟΙΙΑΣ, Uε τι_ προϋποθDσει_ τη_ παρ. 10 του 8ρθρου 16 του Ν. 3669/08 (αναβ8θUιση ορFου λGγω κοινοπραξFα_). 2. ΚοινοπραξFε_ ΕργοληπτικYν ΕπιχειρEσεων των παραπ8νω περιπτYσεων α, β και γ σε οποιονδEποτε συνδυασUG UεταξH του_, υπG του_ Gρου_ του 8ρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚοινοπραξFα στην Fδια κατηγορFα), υπG τον Gρο Gτι κ8θε ΕργοληπτικE ΕπιχεFρηση θα συUUετDχει στο κοινοπρακτικG σχEUα Uε ποσοστG Gχι UικρGτερο του 25% τη_ καλοHUενη_ κατηγορFα_. Η ΕγγHηση για την συUUετοχE στη 'ηUοπρασFα, ορFζεται σε 2.450,00 ΕΥΡ7, δηλαδE ποσοστG 2% τη_ προϋπολογιζGUενη_ δαπ8νη_ του Bργου που δηUοπρατεFται, σHUφωνα Uε το 8ρθρο 24 του Ν. 3669/08 και την αν8λογη στρογγHλευση. Το Dργο προϋπολογισUοH 150.000,00 ευρY Uε το ΦΠΑ χρηUατοδοτεFται απG του_ ΚΑΠ Ν.Α. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2010 Uε υπ8ρχουσα πFστωση 100.000,00 ευρY. ΠερισσGτερε_ πληροφορFε_ παρDχονται στα γραφεFα τη_ 'ΤΥ, οδG_ ΚατσαντYνη 2, ΚαρπενEσι, 36100, τηλDφωνο 22370-80231, Gπου και διατFθενται τα ΣυUβατικ8 ΤεHχη 'ηUοπρ8τηση_ UDχρι και την ΠDUπτη 19 ΑυγοHστου 2010. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕ7ΡΓΟΣ Κ7ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

του Dργου «Εγκατ8σταση φωτοβολταϊκοH σταθUοH παραγωγE_ ηλεκτρικE_ ενDργεια_ συνολικE_ ισχHο_ 99,9 KW» τη_ εταιρεFα_ ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΟΥ - ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΝΙΑΒΗ Ο.Ε. Uε διακριτικG τFτλο VTS SOLAR ELECTRIC Ο.Ε. στη θDση «Κουτσοθαν8ση» του '.'. ΒελαYρα_ 'EUου ΑπεραντFων Ν. ΕυρυτανFα_». ΦορDα_: «ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΝΙΑΒΗ Ο.Ε.» Uε διακριτικG τFτλο «VTS SOLAR ELECTRIC O.E.». ΑρUGδια ΥπηρεσFα για την παροχE πληροφοριYν και στοιχεFων σε κ8θε ενδιαφερGUενο εFναι η ΓραUUατεFα του ΝοUαρχιακοH ΣυUβουλFου ΕυρυτανFα_ (αρUGδιο_ Υπ8λληλο_ κ. 'ηUEτριο_ ΜπαρUποHτη_, τηλ.: 2237080270). Η παροHσα ανακοFνωση να δηUοσιευθεF στην τοπικE ΕφηUερFδα «Ευρυτανικ8 ΝDα» και τα Dξοδα τη_ δηUοσFευση_ θα βαρHνουν τον φορDα εκτDλεση_ του Dργου. Ο ΠρGεδρο_ του Ν.Σ. Αθαν8σιο_ ΓαλανG_


Ανακοινώσεις

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ&ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ &ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ &ΙΕΥΘΥΝΣΗ &ΑΣ7Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ &ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚαρπενEσι 12-7-2010 ΑριθU. Πρωτ. 3070

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ&ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ &ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ &ΙΕΥΘΥΝΣΗ &ΑΣ7Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ &ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚαρπενEσι 25-6- 2010 ΑριθU. Πρωτ. 2979

ΑΝΑΚΟΙΝ7ΣΗ ΑνακοινYνεται Gτι σHUφωνα Uε τι_ ισχHουσε_ διατ8ξει_ του 8ρθρου 14 του Ν. 998/79, εκδGθηκε (Uετ8 απG αFτηση του ΖιYγα ΒασιλεFου κατοFκου Μοσχ8του ΑθηνYν, οδG_ ΚουUαντανDα 14) ταυτ8ριθUη Πρ8ξη χαρακτηρισUοH τη_ υπηρεσFα_ Uα_ για Dκταση συνολικοH εUβαδοH 731,00 τ.U. στη θDση «ΓενFτσαρη» περιφDρεια_ &ηUοτικοH &ιαUερFσUατο_ ΕπινιανYν του &EUου Αγρ8φων ΝοUοH ΕυρυτανFα_. Με την πρ8ξη αυτE, η Dκταση χαρακτηρFζεται ω_ εξE_: Το ΤUEUα Ι εUβαδοH 280,00 τ.U. χαρακτηρFζεται ω_ &ασικοH ΧαρακτEρα ανEκει ω_ προ_ την UορφE στο 8ρθρο 3 παρ8γραφο_ 1 του Ν. 998/79 Gπω_ η παρ. 1 του 8ρθρου 3 αντικαταστ8θηκε απG το 8ρθρο 1 του Ν. 3208/2003 και ω_ προ_ την κατηγορFα ανEκει στο 8ρθρο 4 παρ8γραφο_ 1 περFπτωση ε' του Ν. 998/79. Το ΤUEUα II εUβαδοH 451,00 τ.U. υπ8γεται στι_ εξαιρDσει_ του νGUου 998/79 κατ8 τα ει_ την παρ8γραφο 6 περFπτωση α' του 8ρθρου 3 οριζGUενα, αφοH φDρει Fχνη παλι8_ καλλιDργεια_ (γεωργικY_ καλλιεργοHUενη Dκταση) και δεν εFναι κηρυγUDνο αναδασωτDο, οHτε επιβ8λλεται να κηρυχθεF αναδασωτDο και συνεπY_ δεν χαρακτηρFζεται ω_ &8σο_ E &ασικE Aκταση. Κατ8 τη_ πρ8ξη_ του &ασ8ρχη επιτρDπονται αντιρρEσει_, εντG_ δHο (2) UηνYν απG την τελευταFα δηUοσFευση, ενYπιον τη_ Πρωτοβ8θUια_ ΕπιτροπE_ ΕπFλυση_ &ασικYν ΑUφισβητEσεων του ΝοUοH ΕυρυτανFα_. ΑντFτυπο τη_ εν λGγω Πρ8ξη_, Uε το τοπογραφικG δι8γραUUα που την συνοδεHει, στ8λθηκε στον &EUο Αγρ8φων Ν. ΕυρυτανFα_ για αν8ρτηση. ΠερισσGτερε_ πληροφορFε_ δFνονται στην ΥπηρεσFα Uα_ τι_ εργ8σιUε_ ηUDρε_ και Yρε_.

ΑΝΑΚΟΙΝ7ΣΗ ΑνακοινYνεται Gτι σHUφωνα Uε τι_ ισχHουσε_ διατ8ξει_ του 8ρθρου 14 του Ν. 998/79, εκδGθηκε (Uετ8 απG αFτηση των &ιYτη ΚωνσταντFνου και &ιYτη ΓεωργFου κατοFκων ΛαUFα_) ταυτ8ριθUη Πρ8ξη χαρακτηρισUοH τη_ υπηρεσFα_ Uα_ για Dκταση συνολικοH εUβαδοH 7.647,068 τ.U. στη θDση «&ιασταHρωση ΤσοHκα_» περιφDρεια_ &ηUοτικοH &ιαUερFσUατο_ ΠαλαιοκατοHνα_ του &EUου ΦραγκFστα_ ΝοUοH ΕυρυτανFα_. Με την πρ8ξη αυτE, η Dκταση χαρακτηρFζεται ω_ εξE_: Το ΤUEUα Ι εUβαδοH 6.232,91 τ.U. υπ8γεται στι_ εξαιρDσει_ του νGUου 998/79 κατ8 τα ει_ την παρ8γραφο 6 περFπτωση α' του 8ρθρου 3 οριζGUενα, αφοH φDρει Fχνη παλι8_ καλλιDργεια_ (γεωργικY_ καλλιεργοHUενη Dκταση) και δεν εFναι κηρυγUDνο αναδασωτDο, οHτε επιβ8λλεται να κηρυχθεF αναδασωτDο και συνεπY_ δεν χαρακτηρFζεται ω_ &8σο_ E &ασικE Aκταση. Το ΤUEUα II εUβαδοH 1.414,16 τ.U. χαρακτηρFζεται ω_ &ασικοH ΧαρακτEρα ανEκει ω_ προ_ την UορφE στο 8ρθρο 3 παρ8γραφο_ 1 του Ν. 998/79 Gπω_ η παρ. 1 του 8ρθρου 3 αντικαταστ8θηκε απG το 8ρθρο 1 του Ν. 3208/2003 και ω_ προ_ την κατηγορFα ανEκει στο 8ρθρο 4 παρ8γραφο_ 1 περFπτωση ε' του Ν. 998/79. Κατ8 τη_ πρ8ξη_ του &ασ8ρχη επιτρDπονται αντιρρEσει_, εντG_ δHο (2) UηνYν απG την τελευταFα δηUοσFευση, ενYπιον τη_ Πρωτοβ8θUια_ ΕπιτροπE_ ΕπFλυση_ &ασικYν ΑUφισβητEσεων του ΝοUοH ΕυρυτανFα_. ΑντFτυπο τη_ εν λGγω Πρ8ξη_, Uε το τοπογραφικG δι8γραUUα που την συνοδεHει, στ8λθηκε στον &EUο ΦραγκFστα_ Ν. ΕυρυτανFα_ για αν8ρτηση. ΠερισσGτερε_ πληροφορFε_ δFνονται στην ΥπηρεσFα Uα_ τι_ εργ8σιUε_ ηUDρε_ και Yρε_.

Ο &ασ8ρχη_ Ιω8ννη_ Φ8 κα_ &ασολGγο_

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ&ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ &ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ &ΙΕΥΘΥΝΣΗ &ΑΣ7Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ &ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚαρπενEσι 12 -7-2010 ΑριθU. Πρωτ. 3071

Ο &ασ8ρχη_ Ιω8ννη_ Φ8κα_ &ασολGγο_

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ&ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ &ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ &ΙΕΥΘΥΝΣΗ &ΑΣ7Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ &ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚαρπενEσι 16-7-2010 ΑριθU. Πρωτ. 3401

ΑΝΑΚΟΙΝ7ΣΗ ΑνακοινYνεται Gτι σHUφωνα Uε τι_ ισχHουσε_ διατ8ξει_ του 8ρθρου 14 του Ν. 998/79, εκδGθηκε (Uετ8 απG αFτηση του ΚουτρουU8νου ΘωU8 κατοFκου ΓκHζη -ΑθηνYν, οδG_ Παπαστρ8του 9) ταυτ8ριθUη Πρ8ξη χαρακτηρισUοH τη_ υπηρεσFα_ Uα_ για Dκταση συνολικοH εUβαδοH 1.712,00 τ.U. στη θDση «ΓενFτσαρη» περιφDρεια_ &ηUοτικοH &ιαUερFσUατο_ ΕπινιανYν του &EUου Αγρ8φων ΝοUοH ΕυρυτανFα_. Με την πρ8ξη αυτE, η Dκταση χαρακτηρFζεται ω_ εξE_: Η Dκταση εUβαδοH 1.712,00 τ.U. υπ8γεται στι_ εξαιρDσει_ του νGUου 998/79 κατ8 τα ει_ την παρ8γραφο 6 περFπτωση α' του 8ρθρου 3 οριζGUενα, αφοH φDρει Fχνη παλι8_ καλλιDργεια_ και δεν εFναι κηρυγUDνη αναδασωτDα, οHτε επιβ8λλεται να κηρυχθεF αναδασωτDα και συνεπY_ δεν χαρακτηρFζεται ω_ &8σο_ E &ασικE Aκταση. Κατ8 τη_ πρ8ξη_ του &ασ8ρχη επιτρDπονται αντιρρEσει_, εντG_ δHο (2) UηνYν απG την τελευταFα δηUοσFευση, ενYπιον τη_ Πρωτοβ8θUια_ ΕπιτροπE_ ΕπFλυση_ &ασικYν ΑUφισβητEσεων του ΝοUοH ΕυρυτανFα_. ΑντFτυπο τη_ εν λGγω Πρ8ξη_, Uε το τοπογραφικG δι8γραUUα που την συνοδεHει, στ8λθηκε στον &EUο Αγρ8φων Ν. ΕυρυτανFα_ για αν8ρτηση. ΠερισσGτερε_ πληροφορFε_ δFνονται στην ΥπηρεσFα Uα_ τι_ εργ8σιUε_ ηUDρε_ και Yρε_.

ΑΝΑΚΟΙΝ7ΣΗ ΑνακοινYνεται Gτι σHUφωνα Uε τι_ ισχHουσε_ διατ8ξει_ του 8ρθρου 14 του Ν. 998/79, εκδGθηκε (Uετ8 απG αFτηση του ΖιYγα &ηUητρFου κατοFκου ΠDτρα_ ΒοιωτFα_), ταυτ8ριθUη Πρ8ξη χαρακτηρισUοH τη_ υπηρεσFα_ Uα_ για Dκταση συνολικοH εUβαδοH 3.287,33 τ.U. στη θDση «Ρογκ8κι» περιφDρεια_ &ηUοτικοH &ιαUερFσUατο_ ΕπινιανYν του &EUου Αγρ8φων ΝοUοH ΕυρυτανFα_. Με την πρ8ξη αυτE, η Dκταση χαρακτηρFζεται ω_ εξE_: Η Dκταση εUβαδοH 3.287,33 τ.U. υπ8γεται στι_ εξαιρDσει_ του νGUου 998/79 κατ8 τα ει_ την παρ8γραφο 6 περFπτωση α' του 8ρθρου 3 οριζGUενα, αφοH φDρει Fχνη παλι8_ καλλιDργεια_ και δεν εFναι κηρυγUDνο αναδασωτDο, οHτε επιβ8λλεται να κηρυχθεF αναδασωτDο και συνεπY_ δεν χαρακτηρFζεται ω_ &8σο_ E &ασικE Aκταση. Κατ8 τη_ πρ8ξη_ του &ασ8ρχη επιτρDπονται αντιρρEσει_, εντG_ δHο (2) UηνYν απG την τελευταFα δηUοσFευση, ενYπιον τη_ Πρωτοβ8θUια_ ΕπιτροπE_ ΕπFλυση_ &ασικYν ΑUφισβητEσεων του ΝοUοH ΕυρυτανFα_. ΑντFτυπο τη_ εν λGγω Πρ8ξη_, Uε το τοπογραφικG δι8γραUUα που την συνοδεHει, στ8λθηκε στον &EUο Αγρ8φων Ν. ΕυρυτανFα_ για αν8ρτηση. ΠερισσGτερε_ πληροφορFε_ δFνονται στην ΥπηρεσFα Uα_ τι_ εργ8σιUε_ ηUDρε_ και Yρε_.

Ο &ασ8ρχη_ Ιω8ννη_ Φ8 κα_ &ασολGγο_

Ο &ασ8ρχη_ Φ8κα_ Ιω8ννη_ &ασολGγο_

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ8ρτη 28 ΙουλFου 2010 / ΣελFδα 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ &ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ&ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ &/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙ7Ν ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Ο&ΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑ- ΠΡΟ&ΡΟΜΟΣ ΡΟΣΚΙΑ- Ν.Α. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000.000,00 ΕΥΡ7 Uε το ΦΠΑ ΚαρπενEσι, 19/07/2010 Αρ. Πρωτ. 1754

εκτDλεση του παραπ8νω Aργου. Ο διαγωνισUG_ θα γFνει απG αρUGδια ΕπιτροπE στι_ 31-082010 ηUDρα ΤρFτη στι_ 10,00 το πρωF (Yρα λEξη_ επFδοση_ των προσφορYν) στα ΓραφεFα τη_ &/νση_ ΤεχνικYν ΥπηρεσιYν (ΤUEUα ΜελετYν) που Dχει Dδρα στο ΚαρπενEσι (οδG_ ΚατσαντYνη 2). Στη δηUοπρασFα, σHUφωνα Uε τι_ διατ8ξει_ του Ν. 3669/08 γFνονται δεκτD_: 1. ΜεUονωUDνε_ εργοληπτικD_ επιχειρEσει_: α. ΕγγεγραUUDνε_ στο ΜητρYο ΕργοληπτικYν ΕπιχειρEσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρεFται στη Γ.Γ.&.Ε. του Υ.ΠΕ.Χ7.&.Ε., εφGσον ανEκουν στην 3η και 4η τ8ξη για Dργα κατηγορFα_ Ο&ΟΠΟΙΙΑΣ E εφGσον ανEκουν στην 5η τ8ξη για την Fδια κατηγορFα Dργων και Dχουν δηλYσει ω_ ΝοUG Dδρα_ του_ E ω_ δεHτερο νοUG τον ΝοUG ΕυρυτανFα_. β. ΠροερχGUενε_ απG κρ8τη UDλη τη_ ΕυρωπαϊκE_ Aνωση_ E του ΕυρωπαϊκοH ΟικονοUικοH ΧYρου (Ε.Ο.Χ.), E απG κρ8τη

που Dχουν υπογρ8ψει την συUφωνFα για τι_ &ηUGσιε_ ΣυUβ8σει_ (Σ.&.Σ.) του ΠαγκGσUιου ΟργανισUοH ΕUπορFου (Π.Ο.Ε.), στα οποFα τηροHνται επFσηUοι κατ8λογοι αναγνωρισUDνων εργοληπτYν, εφGσον εFναι εγγεγραUUDνε_ σε αυτοH_ και σε τ8ξη και κατηγορFα αντFστοιχη Uε τι_ καλοHUενε_ του ΕλληνικοH ΜητρYου ΜΕΕΠ. γ. ΠροερχGUενε_ απG ω_ ανωτDρω β' κρ8τη, στα οποFα δεν τηροHνται επFσηUοι κατ8λογοι αναγνωρισUDνων εργοληπτYν, εφGσον αποδεικνHουν Gτι Dχουν εκτελDσει Dργα παρGUοια Uε το δηUοπρατοHUενο, απG ποιοτικE και ποσοτικE 8ποψη. 2. ΚοινοπραξFε_ ΕργοληπτικYν ΕπιχειρEσεων των παραπ8νω περιπτYσεων α, β και γ σε οποιονδEποτε συνδυασUG UεταξH του_, υπG του_ Gρου_ του 8ρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚοινοπραξFα στην Fδια κατηγορFα), υπG τον Gρο Gτι κ8θε ΕργοληπτικE ΕπιχεFρηση θα συUUετDχει στο κοινοπρακτικG σχEUα

Uε ποσοστG Gχι UικρGτερο του 25% τη_ καλοHUενη_ κατηγορFα_. Η ΕγγHηση για την συUUετοχE στη &ηUοπρασFα, ορFζεται σε 47.950 ΕΥΡ7, δηλαδE ποσοστG 2% τη_ προϋπολογιζGUενη_ δαπ8νη_ του Aργου που δηUοπρατεFται, σHUφωνα Uε το 8ρθρο 24 του Ν. 3669/08 και την αν8λογη στρογγHλευση. Το Dργο προϋπολογισUοH 3.000.000,00 ευρY Uε το ΦΠΑ χρηUατοδοτεFται απG πιστYσει_ τη_ ΣΑΕΠ 766 Uε Κ.Α. 2009ΕΠ76600002 του Π.&.Ε. ΠερισσGτερε_ πληροφορFε_ παρDχονται στα γραφεFα τη_ &ΤΥ, οδG_ ΚατσαντYνη 2, ΚαρπενEσι, 36100, τηλDφωνο 22370-80231, Gπου και διατFθενται τα ΣυUβατικ8 ΤεHχη &ηUοπρ8τηση_ UDχρι και την ΠDUπτη 26 ΑυγοHστου 2010.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ &ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5η ΥγειονοUικE ΠεριφDρεια ΘεσσαλFα_ & Στερε8_ Ελλ8δα_ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Το ΓενικG ΝοσοκοUεFο ΚαρπενησFου διενεργεF ΠρGχειρο διαγωνισUG για την προUEθεια «ΑναλYσιUου ΥλικοH ΟρθοπεδικE_» Uε κριτEριο κατακHρωση_ την ΧαUηλGτερη τιUE. Ο προϋπολογισUG_ δαπ8νη_ ανDρχεται σε 30.000,00 ευρY συUπεριλαUβανοUDνου και του Φ.Π.Α. ΗUεροUηνFα λEξη_ υποβολE_ των προσφορYν την 13/9/2010 ηUDρα &ευτDρα Uε Yρα λEξη_

14:00 U.U. Οι προσφορD_ υποβ8λλονται στο γραφεFο ΠροUηθειYν του ΓενικοH ΝοσοκοUεFου ΚαρπενησFου, οδG Π. Μπα-κογι8ννη 2 – 36100 ΚαρπενEσι. ΗUεροUηνFα αποσφρ8γιση_ προσφορYν την 14/9/2010 ηUDρα ΤρFτη και Yρα 10:00 π.U. τη_ αυτE_ ηUεροUηνFα_. Το τεHχο_ τη_ διακEρυξη_ Uε αριθU. Πρωτ. &136/27-7-2010 θα διατFθεται σε Dντυπη UορφE απG

το ΓραφεFο ΠροUηθειYν Dναντι απGδειξη_ Uε την καταβολE του ποσοH των 30,00 ευρY. Οι ενδιαφερGUενοι UποροHν επFση_ να παραλ8βουν τη διακEρυξη δωρε8ν UDσω διαδικτHου στην ιστοσελFδα www.karpenissihospital.gr. ΠληροφορFε_ Gλε_ τι_ εργ8σιUε_ ηUDρε_ απG 8.30 π.U. Dω_ 14.00 U. U απG το ΓραφεFο ΠροUηθειYν στο τηλ.22370-28207. Ο &ιοικητE_ του ΝοσοκοUεFου Χαλι8σο_ ΓεYργιο_

ΕΛΛΗΝΙΚΗ &ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ7ΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η ΥγειονοUικE ΠεριφDρεια ΘεσσαλFα_ & Στερε8_ Ελλ8δα_ ΓενικG ΝοσοκοUεFο ΚαρπενησFου ΚαρπενEσι 21/7/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ &ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ7ΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η ΥγειονοUικE ΠεριφDρεια ΘεσσαλFα_ & Στερε8_ Ελλ8δα_ ΓενικG ΝοσοκοUεFο ΚαρπενησFου ΚαρπενEσι 21/7/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ &ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ7ΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η ΥγειονοUικE ΠεριφDρεια ΘεσσαλFα_ & Στερε8_ Ελλ8δα_ ΓενικG ΝοσοκοUεFο ΚαρπενησFου ΚαρπενEσι 27/7/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ &ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ7ΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η ΥγειονοUικE ΠεριφDρεια ΘεσσαλFα_ & Στερε8_ Ελλ8δα_ ΓενικG ΝοσοκοUεFο ΚαρπενησFου ΚαρπενEσι 27/7/2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ &ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5η ΥγειονοUικE ΠεριφDρεια ΘεσσαλFα_ & Στερε8_ Ελλ8δα_ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Το ΓενικG ΝοσοκοUεFο ΚαρπενησFου διενεργεF ΠρGχειρο διαγωνισUG για την προUEθεια «ΓραφικE_ Cλη_» Uε κριτEριο κατακHρωση_ την ΧαUηλGτερη τιUE. Ο προϋπολογισUG_ δαπ8νη_ ανDρχεται σε 20.000,00 ευρY συUπεριλαUβανοUDνου και του Φ.Π.Α. ΗUεροUηνFα λEξη_ υποβολE_ των προσφορYν την 8/9/2010 ηUDρα Τετ8ρτη Uε Yρα λEξη_ 14:00 U.U. Οι προσφορD_ υποβ8λλονται στο γραφεFο ΠροUηθειYν του ΓενικοH ΝοσοκοUεFου ΚαρπενησFου, οδG Π. Μπακογι8ννη 2 – 36100 ΚαρπενEσι. ΗUεροUηνFα αποσφρ8γιση_ προσφορYν την 9/9/2010 ηUDρα ΠDUπτη και Yρα 10:00 π.U. τη_ αυτE_ ηUεροUηνFα_. Το τεHχο_ τη_ διακEρυξη_ Uε αριθU. Πρωτ. &137/27-7-2010 θα διατFθεται σε Dντυπη UορφE απG το ΓραφεFο ΠροUηθειYν Dναντι απGδειξη_ Uε την καταβολE του ποσοH των 30,00 ευρY. Οι ενδιαφερGUενοι UποροHν επFση_ να παραλ8βουν τη διακEρυξη δωρε8ν UDσω διαδικτHου στην ιστοσελFδα www.karpenissihospital.gr. ΠληροφορFε_ Gλε_ τι_ εργ8σιUε_ ηUDρε_ απG 8.30 π.U. Dω_ 14.00 U.U. απG το ΓραφεFο ΠροUηθειYν στο τηλ.22370-28207.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ &ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5η ΥγειονοUικE Περι φDρεια ΘεσσαλFα_ & Στερε8_ Ελλ8δα_ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Το ΓενικG ΝοσοκοUεFο ΚαρπενησFου διενεργεF &ηUGσιο διαγωνισUG για την ΠροUEθεια «ΤρGφιUα» Uε κριτEριο κατακHρωση_ την ΧαUηλGτερη τιUE. Ο προϋπολογισUG_ δαπ8νη_ ανDρχεται σε 120.000,00 ευρY συUπεριλαUβανοUDνου και του Φ.Π.Α. ΗUεροUηνFα λEξη_ υποβολE_ των προσφορYν την 14/9/2010 ηUDρα ΤρFτη Uε Yρα λEξη_ 14:00 U.U. Οι προσφορD_ υποβ8λλονται στο γραφεFο ΠροUηθειYν του ΓενικοH ΝοσοκοUεFου ΚαρπενησFου, οδG Π. Μπακογι8ννη 2 – 36100 ΚαρπενEσι. ΗUεροUηνFα αποσφρ8γιση_ προσφορYν την 15/9/2010 ηUDρα Τετ8ρτη και Yρα 10:00 π.U. τη_ αυτE_ ηUεροUηνFα_. Το τεHχο_ τη_ διακEρυξη_ Uε αριθU. Πρωτ. &143/27-7-2010 θα διατFθεται σε Dντυπη UορφE απG το ΓραφεFο ΠροUηθειYν Dναντι απGδειξη_ Uε την καταβολE του ποσοH των 30,00 ευρY. Οι ενδιαφερGUενοι UποροHν επFση_ να παραλ8βουν τη διακEρυξη δωρε8ν UDσω διαδικτHου στην ιστοσελFδα www.karpenissihospital.gr. ΠληροφορFε_ Gλε_ τι_ εργ8σιUε_ ηUDρε_ απG 8.30 π.U. Dω_ 14.00 U.U. απG το ΓραφεFο ΠροUηθειYν στο τηλ.22370-28207.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ &ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ &ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η ΝοUαρχιακE ΑυτοδιοFκηση ΕυρυτανFα_, Hστερα απG την απGφαση 1753/19-07-2010, Uε την οποFα εγκρFθηκαν τα τεHχη δηUοπρ8τηση_ για την εκτDλεση του Aργου: «Ο&ΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΠΡΟ&ΡΟΜΟΣ ΡΟΣΚΙΑ- Ν.Α. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» προϋπολογισUοH 3.000.000,00 ΕΥΡ7 Uε το ΦΠΑ. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ &ηUGσιο ΜειοδοτικG &ιαγωνισUG Uε σφραγισUDνε_ προσφορD_ και σHστηUα προσφορ8_ Uε επιUDρου_ ποσοστ8 Dκπτωση_ (8ρθρο 6 του Ν. 3669/08) για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ &ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ7ΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η ΥγειονοUικE ΠεριφDρεια ΘεσσαλFα_ & Στερε8_ Ελλ8δα_ ΓενικG ΝοσοκοUεFο ΚαρπενησFου ΚαρπενEσι 27/7/2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ &ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5η ΥγειονοUικE ΠεριφDρεια ΘεσσαλFα_ & Στερε8_ Ελλ8δα_ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Το ΓενικG ΝοσοκοUεFο ΚαρπενησFου διενεργεF δηUGσιο ανοιχτG διαγωνισUG για την προ-UEθεια ΑντιδραστηρFων και ΑναλωσFUων για ΑυτGUατου_ ΒιοχηUικοH_ ΑναλυτD_ για Dνα Dτο_, Uε κριτEριο κατακHρωση_ την ΣυUφερGτερη Προσφορ8. Ο προϋπολογισUG_ δαπ8νη_ ανDρχεται σε 160.000,00 ευρY συUπεριλαUβανοUDνου και του Φ.Π.Α. ΗUεροUηνFα λEξη_ υποβολE_ των προσφορYν: 8-9-2010 ηUDρα Τετ8ρτη Uε Yρα λEξη_ 14:00. Οι προσφορD_ υποβ8λλονται στη ΓραUUατεFα του ΓενικοH ΝοσοκοUεFου ΚαρπενησFου, οδG Π. Μπακογι8ννη 2 - 36100 ΚαρπενEσι. ΗUεροUηνFα αποσφρ8γιση_ προσφορYν: 9-9-2010 ηUDρα ΠDUπτη και Yρα 10:00 π.U. Το τεHχο_ τη_ διακEρυξη_ ΑριθU. Πρωτ. &130/21-7-2010 θα διατFθεται σε Dντυπη UορφE απG το ΓραφεFο ΠροUηθειYν του ΓενικοH ΝοσοκοUεFου ΚαρπενησFου Uε την καταβολE του ποσοH των 15,00 ευρY. Οι ενδιαφερGUενοι UποροHν να παραλ8βουν ηλεκτρονικ8 την διακEρυξη δωρε8ν, στην ιστοσελFδα www.karpenissihospital.gr. ΠληροφορFε_ Gλε_ τι_ εργ8σιUε_ ηUDρε_ απG 8.30 π.U. Dω_ 14.00 U.U. απG το ΓραφεFο ΠροUηθειYν τηλ.22373-50207. Ο &ιοικητE_ του ΝοσοκοUεFου Χαλι8σο_ ΓεYργιο_

ΠΕΡΙΛΗΨΗ &ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5η ΥγειονοUικE ΠεριφDρεια ΘεσσαλFα_ & Στερε8_ Ελλ8δα_ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Το ΓενικG ΝοσοκοUεFο ΚαρπενησFου διενεργεF δηUGσιο ανοιχτG διαγωνισUG για την προ-UEθεια ΑντιδραστηρFων και ΑναλωσFUων για ΑυτGUατου_ ΑιUατολογικοH_ ΑναλυτD_ για Dνα Dτο_, Uε κριτEριο κατακHρωση_ την ΣυUφερGτερη Προσφορ8. Ο προϋπολογισUG_ δαπ8νη_ ανDρχεται σε 90.000,00 ευρY συUπεριλαUβανοUDνου και του Φ.Π.Α. ΗUεροUηνFα λEξη_ υποβολE_ των προσφορYν: 9-9-2010 ηUDρα ΠDUπτη Uε Yρα λEξη_ 14:00. Οι προσφορD_ υποβ8λλονται στη ΓραUUατεFα του ΓενικοH ΝοσοκοUεFου ΚαρπενησFου, οδG Π. Μπακογι8ννη 2-36100 ΚαρπενEσι. ΗUεροUηνFα αποσφρ8γιση_ προσφορYν: 10-9-2010 ηUDρα ΠαρασκευE και Yρα 10:00 π.U. Το τεHχο_ τη_ διακEρυξη_ ΑριθU. Πρωτ. &131/21-7-2010 θα διατFθεται σε Dντυπη UορφE απG το ΓραφεFο ΠροUηθειYν του ΓενικοH ΝοσοκοUεFου ΚαρπενησFου Uε την καταβολE του ποσοH των 15,00 ευρY. Οι ενδιαφερGUενοι UποροHν να παραλ8βουν ηλεκτρονικ8 την διακEρυξη δωρε8ν, στην ιστοσελFδα www.karpenissihospital.gr. ΠληροφορFε_ Gλε_ τι_ εργ8σιUε_ ηUDρε_ απG 8.30 π.U. Dω_ 14.00 U.U. απG το ΓραφεFο ΠροUηθειYν τηλ. 22373-50207. Ο &ιοικητE_ του ΝοσοκοUεFου Χαλι8σο_ ΓεYργιο_

Ο &ιοικητE_ του ΝοσοκοUεFου Χαλι8σο_ ΓεYργιο_

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕ7ΡΓΟΣ Κ7ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο &ιοικητE_ του ΝοσοκοUεFου Χαλι8σο_ ΓεYργιο_


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ8ρτη 28 ΙουλHου 2010 / ΣελHδα 26

ΡΕΑΝ

ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX8χιο 8.500 τ.X. κοντ8 στο ΝεκροταφεHο. ΓHνεται & κατ8τXηση. ΤιXG: 11.500 ευρ\/στρFXXα. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX8χιο 5.500 τ.X. στο ΠαλιI ΜικρI ΧωριI προb τον Αγ. Σ\στη Xε θFα το ΚαρπενGσι. ΤιXG: 150.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX8χιο 16.200 τ.X. επHπεδο & καθαρI, στον Πλατανι8. ΤιXG: 150.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX8χιο 5.500 τ.X. προb τη Μπι8ρα, κοντ8 στο ποτ8Xι. ΤιXG: 150.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX8χιο 4.500 τ.X. Xε παλι8 κατοικHα, φωb, νερI & θFα, π8νω απI το ΚεφαλIβρυσο. ΤιXG: 180.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX8χιο 6.500 τ.X. προb ΚεφαλIβρυσο, π8νω στον δρIXο. ΤιXG: 320.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX8χιο 13.500 τ.X. καθαρI, προb ΚεφαλIβρυσο, π8νω στον δρIXο. ΤιXG: 450.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX8χιο 7.500 τ.X. στο ΛυκουρFση. ΤιXG: 140.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX8χιο 4.100 τ.X. προb τη Μπι8ρα, π8νω στον δρIXο. ΤιXG: 135.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX8χιο 6.000 τ.X. προb το ΝIστιXο, π8νω στον δρIXο. ΤιXG: 180.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX8χιο 19.000 τ.X. στον ΚIνισκο. ΤιXG: 400.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX8χιο 4.100 τ.X. στο ΚεφαλIβρυσο. ΤιXG: 75.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX8χιο κατ8 παρFκκλιση 1.054 τ.X. κοντ8 στο ΣαλοKν. ΤιXG 120.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX8χιο 3.500 τ.X. κατ8 παρFκκλιση στον δρIXο προb ΠρουσI, πριν το Γ8βρο. ΤιXG: 120.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX8χιο 6.000 τ.X. προb τον Αγ. ΝικIλαο. ΤιXG: 80.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX8χιο 7.368 τ.X Xε θFα, στη ΜυρHκη. ΤιXG: 250.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο 650 τ.X κοντ8 στην πλατεHα στον Αγ. ΝικIλαο. ΤιXG: 80.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο 1 στρ. περHπου στον Αγ. ΝικIλαο. ΤιXG: 60.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο 600 τ.X. στον Αγ. ΝικIλαο. ΤιXG: 60.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο 170 τ.X. στο Μεγ8λο ΧωριI. τιXG: 40.000 ευρ\ ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο 330 τ.X. π8νω στον δρIXο στο Μεγ8λο ΧωριI. ΤιXG: 85.000 ευρ\ ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο 1.000 τ.X. στουb Γοργιαν8δεb. ΤιXG: 120.000 ευρ\ ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο 350 τ.X. στουb Γοριαν8δεb. ΤιXG: 40.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο 700 τ.X. στο ΚλαυσH. ΤιXG: 85.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο 800 τ.X στο ΚαλυσH. ΤιXG: 25.000 ευρ\ ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο 1.500 τ.X. Xε παλι8 κατοικHα στο ΒουτKρο. ΤιXG: 150.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο Xε παλι8 κατοικHα στην παλι8 ΒHνιανη. ΤιXG: 45.000 ευρ\

Οικ πεδα

ΠΛΕΙΤΑI περιφραγXFνο οικIπεδο 1.120 τ.X. Xε παλι8 οικHα (υπIγειο 15 τ.X. & ισIγειο 56 τ.X.) στο ΣτFνωXα. Τηλ. 2237025351, 6974454448. ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο 850 τ.X., οικοδοXGσιXο, Xε ολοGXερο Gλιο & απFραντη θFα στη (οXνHστα. Τηλ. 2106980980, 6945445693. κ. ΕυαγγελHα. ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο Xε οικHα 110 τ.X. στη ΡοδHτσα. Τηλ. 2237096118. ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο 750 τ.X. 8ρτιο & οικοδοXGσιXο, Xε ρεKXα & νερI, δHπλα στο κεντρικI δρIXο στην AXπλιανη. ΤιXG: 25.000 ευρ\. Τηλ. 6973304715, 2102287110. ΠΛΕΙΤΑI γεωτεX8χιο 10 στρ. αXφιθεατρικI, 800 X. απI τη θ8λασσα, στην περιοχG ΑσπρονερHου στα ΚαXXFνα ΒοKρλα Φθι\τιδαb. ΤιXG: 500.000 ευρ\. Τηλ. 6937035583. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικIπεδο 1050 τ.X. και κτGXα 3630 τ.X. εντIb οικισXοK, Xε φωb, νερI και δρIXο. ΤιXG: 130.000 Fκαστο. Τηλ. 2237023622, 2109910150. ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο 750 τ.X. Xε 50X. φ8τσα, στο ΒουτKρο. Τηλ. 6948205513. ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο 7 στρ. Xε νερI, ρεKXα, αποχαρακτηρισXFνο, στην ΠειραϊκG –ΠατραϊκG. ΤιXG: 270.000 ευρ\. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο 8 στρ. στην ΠειραϊκG –ΠατραϊκG Xε φ8τσα στον περιφερειακI. Κατ8λληλο και για επαγγελXατικG στFγη. ΤιXG: 350.000 ευρ\. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ οικIπεδο 360 τ.X. στην οδI Σ8Xου (Ο.Τ. 42) στον ΠροφGτη ΗλHα. Τηλ. 6977901496, 6977669093. ΠΛΕΙΤΑΙ οικIπεδο 450 τ.X. Xε 2οροφη XεζονFτα (40 τ.X. και 45 τ.X.), στεγασXFνο γκαρ8ζ, αποθGκεb, αHθριο, εντIb σχεδHου στην Αγ. Τρι8δα. ΤιXG: 95:000 ευρ\. Τηλ. 6972713968. ΠΛΕΙΤΑΙ κτGXα 5 στρεX. Xε 2 νεIδXητεb οικHεb 80 τ.X. και 120 τ.X. αντHστοιχα. ΜIνο σοβαρFb προτ8σειb. ΤιXG: 275.000 ευρ\ (XαζH G χωριστ8). Τηλ. 6970623043. ΠΛΕΙΤΑΙ οικIπεδο 359 τ.X. 8ρτιο & οικοδοXGσιXο εντIb σχεδHου πIλεωb στον οικισXI Ευρυτ8νων στη ΛαXHα. ΤιXG: 35.000 ευρ\. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΝ(Ρ7ΝΗΣ. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑΙ οικIπεδο 604 τ.X. εντIb σχεδHου, 8ρτιο και οικοδοXGσιXο στη (οXνHστα. Τηλ. 6946251251. ΠΛΕΙΤΑΙ Fκταση 6.234 τ.X. στη θFση «Λειβαδ8κι» του (.(. ΣυγκρFλου, οικοδοXGσιXο, Xε XηλιFb, νερI και απεριIριστη θFα τα Fλατα και την ΚαλιακοKδα και Xε 8Xεση πρIσβαση στο δρIXο ΚρHκελο-ΣυγκρFλο. Τηλ. 2102220428, 6972328148. ΠΛΕΙΤΑΙ οικIπεδο 420 τ.X. εντIb σχεδHου, ενταγXFνο στο κτηXατολIγιο, Xε πολK καλG θFα, XετρητG. Τηλ. 6973494838. ΠΛΕΙΤΑΙ οικIπεδο 650 τ.X. εντIb σχεδHου, ενταγXFνο στο κτηXατολIγιο, Xε πολK καλG θFα, XετρητG, διαXπερFb, Xε πρIσοψη σε δυο δρIXουb. Τηλ. 6973494838. ΠΛΕΙΤΑΙ κτGXα 7.368 τ.X. στη θFση «Αι Λι8b», στη ΜυρHκη. Τηλ. 6944730120. ΠΛΕΙΤΑΙ οικIπεδο 8ρτιο και οικοδοXGσιXο επH τηb οδοK Ι. ΓαλανοK 5, στη Λαγκαδι8. Τηλ. 6973357125. ΠΛΟΥΝΤΑΙ ΕλαιοπερHβολα 50 δFντρα, 2 αγροτεX8χια 3.500 τ.X. και 2.500 τ.X. αντHστοιχα στη θFση ΛΙΒΑΝΙ ΒHνιανηb, Xε 2 εισIδουb και ιδιωτικI δρIXο, περιφραγXFνα Xε αυτIXατο πIτισXα, καρυδιFb και αXυγδαλιFb. Τηλ. 6973346591. ΠΛΕΙΤΑΙ οικIπεδο 2.539 τ.X. εφαπτIXενο στο δρIXο Xε 8Xεση δυνατIτητα για φωb, νερI και τηλFφωνο, στον οικισXI Πλ8τανοb στην Καστανι8 ΕυρυτανHαb. ΟικοδοXGσιXα 400 τ.X. τηλ. 6977625403.

ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο 200 τ.X στη Λαγκαδι8. ΤιXG: 65.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο 329 τ.X. Xε παλι8 κατοικHα στη Λαγκαδι8 Α% ζ\νη. ΤιXG: 60.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο διαXπερFb στουb Αγ. Ευρυτ8νεb. ΤιXG: 90.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο 200 τ.X γωνιακI στουb Αγ. Ευρυτ8νεb. ΤιXG: 35.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο στον Κ8τω Ξηρι8. ΤιXG: 70.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο 400 τ.X. στα Παλι8Xπελα. ΤιXG: 70.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο 625 τ.X. γωνιακI, στα Παλι8Xπελα. ΤιXG: 90.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο 293 τ.X. τρHφατσο Xε συντελεστG 1,8, στουb Αγ. Ευρυτ8νεb. ΤιXG: 100.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI καινοKρια XονοκατοικHα 89 τ.X. ισIγειο & 89 τ.X. 1οb Iροφοb σε οικIπεδο 370 τ.X. στον Ξηρι8. ΠΛΕΙΤΑI XονοκατοικHα στα επιχρHσXατα 95 τ.X. σε οικIπεδο 300 τ.X. στον π8νω Ξηρι8. ΤιXG: 110.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI παλι8 πFτρινη XονοκατοικHα σε οικIπεδο 330 τ.X. στη Λαγκαδι8. ΤιXG: 60.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI παλι8 δι\ροφη πFτρινη XονοκατοικHα 90 & 90 τ.X. σε οικIπεδο 375 τ.X. κοντ8 στο κFντρο. ΤιXG: 200.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικHα 60 τ.X. γωνιακG, παλιI κτHσXα, σε οικIπεδο 500 τ.X. στο ΝFο ΜικρI ΧωριI. ΤιXG: 120.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI ξKλινη κατοικHα 87 τ.X. σε οικIπεδο 1.000 τ.X.. ΤιXG: 165.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI διαXFρισXα 89 τ.X. διαXπερFb, ισIγειο, Xε 2 υ/δ. ΤιXG: 80.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI διαXFρισXα 105 τ.X. διαXπερFb, 1οb Iροφοb, Xε 3 υ/δ. ΤιXG: 120.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI διαXFρισXα 102 τ.X. διαXπερFb, 1οb Iροφοb, 3 υ/δ. ΤιXG: 120.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI διαXFρισXα 73 τ.X. διαXπερFb, 2οb Iροφοb, 2 υ/δ. ΤιXG: 80.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI διαXFρισXα 78 τ.X. ισIγειο, 2 υ/δ. ΤιXG: 55.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI διαXFρισXα 78 τ.X. 1οb Iροφοb, 2 υ/δ. ΤιXG: 65.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI διαXFρισXα 102 τ.X. 2οb Iροφοb, 2 υ/δ & αποθGκη. ΤιXG: 165.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI διαXFρισXα 102 τ.X. 1οb Iροφοb, 3 υ/δ & αποθGκη. ΤιXG: 160.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI διαXFρισXα 75 τ.X. 1οb Iροφοb, 2 υ/δ & αποθGκη. ΤιXG: 125.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI διαXFρισXα 87 τ.X. 2οb Iροφοb, 3 υ/δ & αποθGκη. ΤιXG: 120.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI διαXFρισXα 60 τ.X. διαXπερFb, ισIγειο, 1 υ/δ. ΤιXG: 60.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI διαXFρισXα 102 τ.X. διαXπερFb, 1οb Iροφοb, 3 υ/δ. ΤιXG: 120.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI διαXFρισXα Xε σοφHτα στον 2ο Iροφο. Με τζ8κι, τζακοKζι, αποθGκη & κλειστI γκαρ8ζ. ΤιXG: 230.000 ευρ\.

ΠΛΕΙΤΑΙ οικIπεδο 212 τ.X. Xε συντελεστG δIXησηb 08 & συντ. κ8λυψηb 50% στην περιοχG τηb ΠειραϊκGb –ΠατραϊκGb (Πλατανι8). ΤιXG: 45.000 ευρ\. Τηλ. 2102282421, 6944593086. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεX8χιο 4 στρ. στη θFση «(εσπIτη» στον Αγ. ΝικIλαο. Τηλ. 6974770933. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεX8χιο 6 στρ. Xε ρεKXα & νερI, στη θFση Σκληθιρι8b. Τηλ. 6977809007. ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο 405,80 τ.X. στα Παλι8Xπελα. Τηλ. 6939338670. ΠΛΕΙΤΑI κτGXα 2,5 στρ., ποτιστικI. ΤιXG: 60.000 ευρ\. Τηλ. 2237024104. ΠΛΕΙΤΑΙ κτGXα 27 στρ. στα Eχθια Αιτ/νιαb. ΤιXG: 81.000 ευρ\. Τηλ. 6974152342. ΠΛΕΙΤΑΙ κτGXα 10,5 στρ. Xε XονοκατοικHα 70 τ.X. και 200 τ.X. αποθGκη, στα Eχθια Αιτ/νιαb. ΤιXG: 140.000 ευρ\. Τηλ. 6974152342. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεX8χιο 2,5 στρ. Xε ρεKXα και νερI, κ8τω απI την ΠειραϊκG –ΠατραϊκG. ΤιXG: 60.000 ευρ\. Τηλ. 2237024104, 2237023119. ΠΛΕΙΤΑΙ οικIπεδο 1 στρ. εντIb σχεδHου στιb Ρ8χεb Φθ/δαb. Τηλ. 6986748152. ΠΛΕΙΤΑΙ οικIπεδο 3 στρ. Xε ελιFb εκτIb σχεδHου στιb Ρ8χεb Φθ/δαb, κοντ8 στη θ8λασσα. Τηλ. 6986748152. ΠΛΕΙΤΑΙ οικIπεδο 350 τ.X. περHπου κ8τω απI την πλατεHα στο ΣυγκρFλο, σε πολK καλG τιXG. 6986748152. ΠΛΕΙΤΑΙ οικIπεδο 500 τ.X. στιb Ρ8χεb Φθ/δαb. Τηλ. 2238031538, 6977850576. ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο 301 τ.X. στην οδI Καρπ8θου, στον Aνω Ξηρι8. Τηλ. 6972252771, 2102820674. ΠΛΕΙΤΑΙ οικIπεδο 1.100 τ.X. Xε 8δεια οικοδοXGb, στο ΚλαυσH. ΤιXG: 80.000 ευρ\. ΜεσιτικI ΓραφεHο (ιαXαντIπουλοb Κων/νοb. Τηλ. 6932539755. ΠΛΕΙΤΑΙ οικIπεδο 1.500 τ.X. στον επαρχιακI δρIXο ΚαρπενησHου –Μ. ΧωριοK, στο Kψοb των Κορυσχ8δων. ΤιXG: 70.000 ευρ\. ΜεσιτικI ΓραφεHο (ιαXαντIπουλοb Κων/νοb. Τηλ. 6932539755. ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο 160 τ.X. για βοηθητικI χ\ρο, στον Ξηρι8. Τηλ. 6977266114. ΠΛΕΙΤΑΙ οικIπεδο 253 τ.X. στη θFση ¨Λιβ8δια¨, π8νω απI την ΠειραϊκG –ΠατραϊκG. Τηλ. 6974351545. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 οικIπεδα 525 τ.X. & 515 τ.X. αντHστοιχα, στην περιοχG Παλι8Xπελα. Τηλ. 6946270265, 2106431570. ΠΛΕΙΤΑΙ οικIπεδο 2.130 τ.X. στην Αγ. Τρι8δα ΕυρυτανHαb. Aρτιο & οικοδοXGσιXο, 8σφαλτοb, φωb, νερI, τηλ., αποχFτευση. Ψηλ8 %7 XFσα στο πρ8σινο. ΕξοχG. ΤιXG συζητGσιXη (45.000 ευρ\). Τηλ. 6972094090. ΠΛΕΙΤΑΙ οικIπεδο 116 m2 8ρτιο και οικοδοXGσιXο στην περιοχG "ΚεφαλIβρυσο" στο Μεγ8λο ΧωριI του (GXου ΠοταXι8b. ΤιXG 18.000 ευρ\ συζητGσιXη. Τηλ.: 2109226565 & 2109249887. ΠΛΕΙΤΑΙ οικIπεδο 450 τ.X. Xετ8 παλαι8b οικHαb, εντIb οικισXοK, & αγρIκτηXα 250 τ.X. στη θFση «ΚFγκα», πριν απI τη γFφυρα, στο ΜουζGλο. ΠληροφορHεb κ. Τ8κηb 2237022622, & κ. ΜαρκIπουλοb 6976390457. ΠΛΕΙΤΑΙ οικIπεδο 1.054 X., 8ρτιο και οικοδοXGσιXο επH του ΕθνικοK δρIXου ΚαρπενησHου- ΠρουσοK, στη θFση ΜεσαXπελι8 (100 X. Xετ8 την ΕΚΟ ΝικIπουλοb). Τηλ. 6974370070. ΠΛΕΙΤΑΙ οικIπεδο 5 στρεXX8των φραγXFνο, εντIb ΚαρπενησHου, εκτIb σχεδHου, σε πολK καλG θFση. ΜIνο σοβαρFb προτ8σειb. Τηλ.: 6979567076. ΠΛΕΙΤΑΙ οικIπεδο 503 τ.X. στη θFση Παλι8Xπελα. Τηλ. 6946270265, 2106431570. ΠΛΕΙΤΑI κτGXα 6.300 τ.X. στον ΠροφGτη ΗλHα ΜυρHκηb, π8νω στην 8σφαλτο. Τηλ. 6974712497.

Ευρυτανικ ΝΕΑ

ΠΛΕΙΤΑI αγρIκτηXα 3,5 στρεX. δHπλα στο ξενοδοχεHο ΝΙΝΕΜΙΑ (περιοχG ΠοταXι8b). Τηλ. 2237024236. ΠΛΕΙΤΑΙ οικIπεδο 2.300 τ.X. 8ρτιο και οικοδοXGσιXο στη (οXνHστα, σε θFση εξαιρετικG, για ιδιωτικG και επαγγελXατικG χρGση. Τηλ. 2641026013, 6974289842. ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο 400 τ.X. οικοδοXGσιXο, εντIb σχεδHου, αXφιθεατρικI, επικλινFb, σε Fκταση 527,68 τ.X., στο ΝIστιXο, 20’ λεπτ8 απI το κFντρο. ΤιXG: 150.000 ευρ\ (συζητGσιXη). Τηλ. 6973632464. ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο 377 τ.X. οικοδοXGσιXο, εντIb σχεδHου, αXφιθεατρικI, επικλινFb, σε Fκταση 494,51 τ.X., στο ΝIστιXο, 20’ λεπτ8 απI το κFντρο. ΤιXG: 140.000 ευρ\ (συζητGσιXη). Τηλ. 6973632464. ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο 348 τ.X. οικοδοXGσιXο, εντIb σχεδHου, αXφιθεατρικI, επικλινFb, σε Fκταση 421,09 τ.X., στο ΝIστιXο, 20’ λεπτ8 απI το κFντρο. ΤιXG: 130.000 ευρ\ (συζητGσιXη). Τηλ. 6973632464. ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο 323 τ.X. οικοδοXGσιXο, εντIb σχεδHου, αXφιθεατρικI, επικλινFb, σε Fκταση 359,09 τ.X., στο ΝIστιXο, 20’ λεπτ8 απI το κFντρο. ΤιXG: 120.000 ευρ\ (συζητGσιXη). Τηλ. 6973632464. ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο 300 τ.X. περHπου, στην ΑγHα Τρι8δα ΕυρυτανHαb. Τηλ. 6984570477. ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο 363 τ.X. εντIb οικισXοK στο ΠαλαιI ΜικρI ΧωριI. LAND BROKER Tηλ. 2104111849, 6972717575. ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο 176 τ.X. Xε αχυρ\να 40 τ.X. εντIb σχεδHου, στο Μεγ8λο ΧωριI. LAND BROKER Tηλ. 2104111849, 6972717575. ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο 36 στρεX. στο ΚαρπενGσι, κατ8λληλο για επαγγελXατικG στFγη. LAND BROKER Tηλ. 2104111849, 6972717575. ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο 1.680 τ.X. εντIb οικισXοK, στην εHσοδο του χωριοK ΝIστιXο, Xε Xεγ8λη πρIσοψη στον κεντρικI δρIXο. ΜεσιτικI γραφεHο Κ. (ιαXαντIπουλοb. Τηλ. 6932539755. ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο 230 τ.X. εντIb σχεδHου πIλεωb στην περιοχG Αγ. Ευρυτ8νων. ΠληροφορHεb κ. ΗλHαb. Τηλ. 6973207465. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX8χιο 11 στρεX. Στη θFση «Μεγ8λα Λιβ8δια», στο νFο κIXβο προb ΑθλητικI ΚFντρο. Τηλ. 6972888565. ΠΛΕΙΤΑΙ οικIπεδο 2.700 τ.X. στον επαρχιακI δρIXο ΚαρπενGσι-Μ. ΧωριI στο Kψοb των Γοργιαν8δων Xε Xεγ8λη πρIσοψη, 2 χλX. απI το ΚαρπενGσι. ΜεσιτικI γραφεHο Κ. (ιαXαντIπουλοb. Τηλ. 6932539755. ΠΛΕΙΤΑΙ οικIπεδο 5,5 στρεX., Xε παλι8 οικHα, στο ΚρHκελλο ΕυρυτανHαb. Τηλ. 6972555620. ΠΛΕΙΤΑI γωνιακI οικIπεδο 400 τ.X., εντIb σχεδHου πIλεωb, στην περιοχG ΓεροβουνI ΚαXατεροK ΑττικGb. Τηλ. 6974031789. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 συνεχIXενα οικIπεδα 7 και 2 στρεXX8των Xε πανοραXικG θFα, στο χωριI ΝIστιXο. Τηλ. 2237023642, 6944144212. ΠΛΕΙΤΑΙ οικIπεδο 240 τ.X. 8ρτιο και οικοδοXGσιXο, Xε πανοραXικG θFα σε κεντρικG θFση, επH τηb οδοK Κ. ΙατρHδου στο ΚαρπενGσι. Τηλ. 2237024100. ΠΛΕΙΤΑΙ οικIπεδο 2 στρFXXατα στην οδI Μεγ8λου Αλεξ8νδρου στο ΚαρπενGσι. Τηλ. 6974310700. ΠΛΕΙΤΑΙ οικIπεδο 2.000 τ.X. Xε απεριIριστη θFα εντIb οικισXοK στον Aγιο ΝικIλαο. ΜεσιτικI γραφεHο Κ. (ιαXαντIπουλοb. Τηλ. 6932539755. ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο 2.000 τ.X. εντIb οικισXοK και Xε απεριIριστη θFα, στον Aγιο ΝικIλαο. ΜεσιτικI γραφεHο Κ. (ιαXαντIπουλοb. Τηλ. 6932539755. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX8χιο 2 στρFXXατα και 200 XFτρα επH τηb παλαι8b οδοK ΚαρπενησHου- ΑγHου Νικολ8ου στην περιοχG ΣκλGθρα- ΧατζογιαννFικα, δHπλα στο ξενοδοχεHο. Τηλ. 69445 43344. ΥπεKθυνοb κ. Τσ8γκαb. ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεX8χιο 1412 τ.X. στη θFση «Πολλαλ\νια» στιb Κορυσχ8δεb Xε πρIσοψη στον κεντρικI δρIXο ΚαρπενησHου – ΠρουσοK. Τηλ. 2108083043, 6974445450. ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο 17 στρFXXατα στην παραλHα ΠελασγHαb Φθι\τιδαb, 300 X. απI τη θ8λασσα. Τηλ. 2237022763, 2237024633. ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο εντIb σχεδHου, 8ρτιο και οικοδοXGσιXο στην οδI ΜυκIνου 11 στον π8νω Ξηρι8. ΠληροφορHεb στο τηλ. 2106982253 XIνο απογευXατινFb \ρεb. ΠΛΟΥΝΤΑΙ εκτ8σειb στην κτηXατικG περιφFρεια ΚαρπενησHου, οικIπεδο στο Μεγ8λο ΧωριI καθ\b και o 1οb Iροφοb οικοδοXGb «αFραb» στο ΚαρπενGσι. Τηλ. 2103619407. ΠΛΕΙΤΑΙ αγρIκτηXα 12 στρεXX8των στη θFση «ΓουρνοφαγοXFνη» στο (ιαXFρισXα ΣταXν8b ΑιτωλικοK Xε ελαιIδεντρα, 230 δFντρα και αποθGκη, 200 X. απI την πλατεHα και Xε φ8τσα 80 X. στο δηXIσιο δρIXο καθ\b επHσηb και δι\ροφη οικHα 170 τ.X. στο (ιαXFρισXα ΣταXν8b, δHπλα στην εκκλησHα του ΑγHου Νικολ8ου. Τηλ. 2104202924 ΠΛΕΙΤΑΙ οικIπεδο 8ρτιο και οικοδοXGσιXο 600 τ.X. περHπου εντIb σχεδHου πIληb π8νω απI την Λαγκαδι8 στην περιοχG ΜKλια. Τηλ. 2237031839. ΠΛΕΙΤΑΙ οικIπεδο 500 τ.X. εντIb σχεδHου εντIb του οποHου βρHσκεται δι\ροφη λιθIκτιστη κατοικHα στον κεντρικI δρIXο τηb ΕθνικGb οδοK ΚαρπενησHου-ΑγρινHου στην ΑνατολικG ΦραγκHστα. Τηλ. 6973858202, 2236091091. ΠΛΕΙΤΑΙ οικIπεδο 1600 τ.X. στον επαρχιακI δρIXο Γοργιαν8δεb – Κορυσχ8δεb Xε απεριIριστη θFα. ΜεσιτικI γραφεHο (ιαXαντIπουλοb ΚωνσταντHνοb. Τηλ. 6932539755. ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο στο κ8τω Ξηρι8 επH των οδ\ν ΣαλαXHναb και ΒελG 360 τ.X. τηλ 2237025129. ΠΛΕΙΤΑI στο ΠαλαιI ΜικρI ΧωριI οικIπεδο 176 τ.X. Xε αχυρ\να 40 τ.X. ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ(ΙΟΥ. LANDBROKER. Τηλ. 2104111849, 69727 17575 (ΜFλοb ΣΕΚ) ΠΛΕΙΤΑΙ αγροτεX8χιο 2300 τ.X. 8ρτιο και οικοδοXGσιXο στο 2ο χλX τηb Ε.Ο. ΚαρπενησHου – ΠρουσοK (περιοχG ΜπεσαXπελι8). Τηλ. 6974025609, 2237021253. ΠΛΕΙΤΑI κτGXα 4 στρFXXατα στο ΝIστιXο ΕυρυτανHαb. Τηλ. 6976997782. ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο 420 τ.X. στην περιοχG «ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ» Xε θFα το ΒελοKχι. Τηλ. 6972416945. ΠΛΟΥΝΤΑI Fνα οικIπεδο 525 τ.X. στην περιοχG «Παλι8Xπελα» κ8τω απI το ΓGπεδο ΚαρπενησHου. Τηλ. 2106431570, 6946270265. ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο 3 στρFXXατα 8ρτιο και οικοδοXGσιXο στο (.(. ΚλαυσHου π8νω απI τον νερIXυλο. Τηλ. 6949299011.

Κατοικ ε

ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο Xε παλι8 2οροφη οικHα, στο κFντρο τηb πIληb, στο παλιI ΚαρπενGσι στην οδI ΒαλαωρHτου κοντ8 στην πι8τσα των ταξH. ΕπHσηb διατHθεται και για αντιπαροχG. Τηλ. 697 8009798. ΠΛΟΥΝΤΑΙ Xια κατοικHα πλGρωb ανακαινισXFνη στη ΝFα ΒHνιανη & Xια κατοικGσιXη κατοικHα Xε φωb & νερI στην Παλι8 ΒHνιανη. ΤιXG συζητGσιXη. Τηλ. 6976496186. ΠΛΕΙΤΑΙ XεταχειρισXFνη γκαρσονιFρα Xε πανοραXικG θFα, ατοXικG θFρXανση – XπIιλερ, βασικG επHπλωση, πλησHον πλατεHαb ΚαρπενησHου. Τηλ. 2310-912350. Jρεb 14 X.X. & 6-8 X.X. ΠΛΕΙΤΑΙ διαXFρισXα 101 τ.X., υπερυψωXFνο, ισIγειο, διαXπερFb, Xε 3 υ/δ, Xπ8νιο, wc, αυτIνοXη θFρXανση, τζ8κι, πIρτα ασφαλεHαb, αποθGκη, 4 XπαλκIνια, κατασκευG ‘ 08, στην οδI Καφαντ8ρη & ΜπουκοβαλαHων. ΤιXG: 165.000 ευρ\. Τηλ. 6977648375. ΠΛΕΙΤΑI XονοκατοικHα 60 τ.X. στο ΧαλHκι ΤριχωνHδαb. Τηλ. 2107645058, 6974129654. ΠΛΕΙΤΑI νεIκτιστη, ανεξ8ρτητη, πFτρινη και φιλανδικG XεζονFτα 107 τ.X. υπερπολυτελοKb κατασκευGb Xε 1 στρFXXα περHπου οικIπεδο Xε εκπληκτικG θFα στο ΒελοKχι 1200X. απI ΚαρπενGσι προb ΚαλλιθFα (Μπι8ρα) στη θFση «Μεσοχ\ρα». Τηλ. 6977302224. ΠΛΕΙΤΑI νεIκτιστη, ανεξ8ρτητη, πFτρινη και φιλανδικG XεζονFτα 130 τ.X. υπερπολυτελοKb κατασκευGb Xε 1550 X. οικIπεδο Xε εκπληκτικG θFα στο ΒελοKχι 1200X. απI ΚαρπενGσι προb ΚαλλιθFα (Μπι8ρα) στη θFση «Μεσοχ\ρα». Τηλ. 6977302224. ΠΛΕΙΤΑΙ σπHτι 200 τ.X. σε κτGXα 5 στρεX., σε κεντρικI σηXεHο, 2’ απI την πIλη του ΚαρπενησHου. ΕνδεHκνυται και για ταβFρνα- εστιατIριο. ΤιXG: 275.000 ευρ\. Τηλ. 6970623043. ΠΛΕΙΤΑΙ καλοδιατηρηXFνη, προσGλια και διαXπερFb εξοχικG XονοκατοικHα 85 τ.X., πλGρωb επιπλωXFνη, σε κατ8φυτη περιοχG και γεX8τη ησυχHα, πλησHον ΧιονοδροXικοK ΚFντρου, Xε 3 υπνοδωX8τια, 1 Xεγ8λο

2237080901

ΠΛΕΙΤΑI διαXFρισXα 35 τ.X. 1οb Iροφοb στο κFντρο του ΚαρπενησHου. ΠΛΕΙΤΑI καινοKργιο ηXιυπIγειο 2αρι 56 τ.X. στη Λαγκαδι8. ΤιXG: 70.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI καινοKριο 3αρι ισIγειο 72 τ.X., Xε αποθGκη 13 τ.X. στη Λαγκαδι8. ΤιXG: 105.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI XεζονFτα στουb Γοριαν8δεb. ΠΛΕΙΤΑI καινοKριο 2αρι 61 τ.X. Xε αποθGκη στη Λαγκαδι8. ΤιXG: 100.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI καινοKρια ηXιυπIγεια γκαρσονιFρα 42 τ.X. στη Λαγκαδι8. ΤιXG: 45.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI καινοKριο 3αρι 75 τ.X., 2ου ορIφου, Xε τζ8κι & αποθGκη στο ΚαρπενGσι. ΤιXG: 140.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI καινοKρια ηXιυπIγεια γκαρσονιFρα 45 τ.X. στη Λαγκαδι8. ΤιXG: 50.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI 3αρι 81 τ.X. 2ου ορIφου, Xε τζ8κι & αποθGκη, στο ΚαρπενGσι. ΤιXG: 115.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI καινοKριο ισIγειο 3αρι 76 τ.X. Xε αποθGκη στη Λαγκαδι8. ΤιXG: 120.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI καινοKριο ηXιυπIγειο 4αρι-Xεζονετα 120 τ.X. στη Λαγκαδι8. ΠΛΕΙΤΑI Xεζονετα 100 τ.X (τριαρι) στον αγιο νικολαο (λασπη). τιXη 170.000 ευρω. ΠΛΕΙΤΑI XεζονFτα-2αρι 57 τ.X. στον Aγιο ΝικIλαο (Λ8σπη). ΤιXG: 115.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI καινοKριο 3αρι 2ου ορIφου 103 τ.X. Xε αποθGκη 10 τ.X. στη Λαγκαδι8. ΤιXG: 175.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI ισIγειο καινοKριαb XονοκατοικHαb 65 τ.X. στον Aγιο ΝικIλαο. ΤιXG: 130.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI ισIγειο καινοKριαb XονοκατοικHαb 60 τ.X. στον Aγιο ΝικIλαο. ΤιXG: 105.000 ευρ\. ΠΛΟΥΝΤΑΙ καινοKρια πολυτελG 2αρια % 3αρια Xε θFα, τζ8κι & αποθGκη. ΠΛΕΙΤΑI καινοKρια πολυτελGb XεζονFτα 80 τ.X. στο κFντρο του ΚαρπενησHου. ΠΛΕΙΤΑI 1οb Iροφοb καινοKριαb XονοκατοικHαb 60 τ.X. Xε τζ8κι, στον Aγιο ΝικIλαο. ΤιXG: 115.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI 3αρι πολυτελεHαb 2ου ορIφου 70 τ.X. Xε τζακι στο ΚαρπενGσι. ΤιXG: 150.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI δι\ροφη κατοικHα στον Κ8τω Ξηρι8, ισIγειο 1οb Iροφοb Xε δικαHωXα δIXησηb 100 τ.X. ΤιXG: 280.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικHα 150 τ.X. σε οικοπεδο 350 τ.X. στο ΝIστιXο. ΤιXG: 220.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI παλαι8 δι\ροφη οικHα 120 τ.X. στο ΠαλαιI ΜικρI ΧωριI. ΤιXG: 115.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI εξοχικI (πFτρινη αυτIνοXη XονοκατοικHα) 100 τ.X. στον Aγιο ΝικIλαο. ΤιXG: 180.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI εξοχικI (πFτρινη αυτIνοXη XονοκατοικHα) 65 τ.X. στον Aγιο ΝικIλαο. ΤιXG: 120.000 ευρ\. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικHεb σε ΒHνιανη- ΓρανHτσα- (8φνη- Αγ. Τρι8δα- Βρ8χα. ΠΛΕΙΤΑI 1οb Iροφοb XονοκατοικHαb 95 τ.X. στον Π8νω Ξηρι8. ΤιXG: 100.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αποθGκη σε οικIπεδο 160 τ.X. στον Ξηρι8. Κατ8λληλη & για επαγγελXατικG στFγη. ΤιXG: 35.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI βHλα στο ΚεφαλIβρυσο. ΤιXG συζητGσιXη.

ΠΛΕΙΤΑI δι\ροφη οικHα στον ΠροφGτη ΗλHα. ΤιXG συζητGσιXη. ΠΛΕΙΤΑI οικHα στην πλατεHα του ΠαλαιοK ΜικροK ΧωριοK. ΠΛΕΙΤΑI πFτρινο σπHτι στη ΓρανHτσα. ΤιXG: 80.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικHα 70 τ.X σε οικIπεδο 470 τ.X στο ΜικρI ΧωριI. ΤιXG: 115.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI τρι\ροφη οικHα κοντ8 στο κολυXβητGριο. ΠωλεHται και ο κ8θε Iροφοb ξεχωριστ8. ΠΛΕΙΤΑI παλαι8 οικHα σε οικIπεδο 240 τ.X. στο ΚαρπενGσι. ΠΛΕΙΤΑI οικHα Xε οικIπεδο 370 τ.X. στο κFντρο του ΚαρπενησHου. ΤιXG: 200.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI κατ8στηXα 270 τ.X. ισIγειο -1οb -2οb Iροφοb. ΤιXG: 300.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο 3.000 τ.X., τα 1750 εντIb οικισXοK, στο ΝIστιXο. ΤιXG: 110.000 ευρ\. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικIπεδα 360 τ.X. στον Κ8τω Ξηρι8. ΤιXG: 70.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο 4.300 τ.X. κοντ8 στο αθλ. κFντρο. ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο 1.000 τ.X. στουb Γοριαν8δεb. ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο 4.200 τ.X. στον δροXο ΚαρπενGσιΜεγ8λο ΧωριI. ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο 6.500 τ.X. στουb Γοριαν8δεb. ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο 4.108 τ.X. στα ΑXπFλια ΒουτKρου. ΤιXG συζητGσιXη. ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο 404 τ.X. στη ΒHνιανη. ΤιXG: 10.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο Xε θFα 435 τ.X. στον Κ8τω Ξηρι8. ΤιXG: 100.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικοπεδο 2.500 τ.X. (δροXοb καρπενησιXεγαλο χωριο). ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο πλησHον ΠειραϊκGb ΠατραϊκGb. ΤιXG: 45.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο 214 τ.X. πλησHον ΠειραϊκGb ΠατραϊκGb. ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο 300 τ.X. στον Π8νω Ξηρι8. ΤιXG: 65.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο 600 τ.X. στουb ΜKλουb. ΠΛΕΙΤΑI οικIπεδο 400 τ.X. στα Παλι8Xπελα. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX8χιο 1.500 τ.X. στη Μεσοχ\ρα. ΤιXG: 30.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX8χιο 4.900 τ.X. στο ΚεφαλIβρυσο. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX8χιο 20.000 τ.X. στον Ξηρι8. ΤιXG: 130.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX8χιο 12.000 τ.X. στη ΛυκIβρυση. ΤιXG: 100.000 ευρ\. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX8χιο 9.000 τ.X. πλησHον ξενοδ. ΜΟΝΤΑΝΑ. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX8χιο 5.000 τ.X. στη ΜυρHκη (Αϊ Λιαb). ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX8χιο 4.500 τ.X. στη ΜυρHκη. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX8χιο 11.000 τ.X. Xε πανοραXικG θFα στην Μπι8ρα. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX8χιο 5.500 τ.X. στη Μεσοχ\ρα. ΠΛΕΙΤΑI αγροτεX8χιο 12.000 τ.X. στη διασταKρωση προb ΝIστιXο.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τηλ. 6932539755, 6979098666.

ΠΛΕΙΤΑΙ XεζονFτα 110 τ.X Xε πανοραXικG θFα στη ΜυρHκη σε 1000 τ.X. οικIπεδο. ΠΛΕΙΤΑΙ πFτρινη κατοικHα XεζονFτα 150 τ.X., 8ριστη κατασκευG, σε 1200 τ.X οικIπεδο, στο ΝIστιXο, στην πλατεHα του χωριοK. ΠΛΕΙΤΑΙ XεζονFτα 170 τ.X. σε 900 τ.X. οικIπεδο στο ΚλαυσH. ΠΛΕΙΤΑΙ οικIπεδο 2000 τ.X. οικοδοXGσιXο, στουb Γοριαν8δεb, κοντ8 στην Αγ. ΚυριακG. ΠΛΕΙΤΑΙ οικIπεδο 1100 τ.X. στο ΚλαυσH, Xε 8δεια οικοδοXGb 140 τ.X. και Iλεb τιb παροχFb. ΤιXG: 80000 ευρ\.

Xπ8νιο, 1 κουζHνα-καθιστικI, Xε αποθGκεb, κGπο και π8ρκινγκ. Eλο το σπHτι Xε δρKινα πατ\Xατα. ΤιXG: 160.000 ευρ\. Τηλ. 6949325193. ΠΛΕΙΤΑI γκαρσονιFρα XεταχειρισXFνη, Xε καλοριφFρ XπIιλερ και βασικG επHπλωση Xε Xεγ8λη θFα, στο κFντρο του ΚαρπενησHου. Τηλ. 2310-912350. 8-10 πX & 3-5 XX. ΠΛΕΙΤΑΙ XονοκατοικHα 100 τ.X. στο Νεοχωρ8κι Xε XIνωση, κεντρικG θFρXανση, αντισεισXικ\ν προδιαγραφ\ν, Xε οικIπεδο 1800 X., Xε οπωροφIρα και καρποφIρα δFντρα και κλHXατα. ΤιXG 65.000 ευρ\. Τηλ: 2236031506 κιν. 6976158041. ΠΛΕΙΤΑI ξKλινη XονοκατοικHα (2αρι) Xε 1 στρ. οικIπεδο. ΤιXG: 60.000 ευρ\. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑI XονοκατοικHα 80 τ.X. Xε 2 υ/δ, σε 2 στρ. οικIπεδο. ΤιXG: 120.000 ευρ\. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑI καλοδιατηρηXFνη XονοκατοικHα 80 τ.X. σε οικIπεδο 250 τ.X., στην Αγ. ΠαρασκευG. ΤιXG: 70.000 ευρ\. Τηλ. 6973588107. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοKρια 3οροφη οικHα, πλGρωb επιπλωXFνη, Xε κοινIχρηστο χ\ρο, 3 αποθGκεb & γκαρ8ζ κοντ8 στην πλατεHα, λIγω αποχ\ρησηb. ΜIνο σοβαρFb προτ8σειb. Τηλ. 2237022452, 6979567076. ΠΛΕΙΤΑI δι\ροφη ηXιτελGb οικHα 94 τ.X. κ8θε Iροφοb και ισIγειο 45 τ.X., ΑXοργοK και Ν8ξου, στον Ξηρι8. Τηλ: 2237080582, 2107520740. ΠΛΕΙΤΑΙ XονοκατοικHα σε 8ριστη κατ8σταση Xε 2 δωX8τια & κουζHνα, στην οδI Κολοκοτρ\νη 4. Τηλ. 2237023910. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη κατοικHα, ισIγειο ηXιτελFb, 1οb Iροφοb 3 υπ/δ, 2 Xπ8νια, σαλIνι Xε τζ8κι, κουζHνα, Xεγ8λεb βερ8ντεb, σε οικIπεδο 360 τ.X, στον Κ8τω Ξηρι8. ΜεσιτικI Ανδρ\νηb. Τηλ. 2237025902, 6973045603. ΠΛΕΙΤΑI οροφοδιαXFρισXα 94 τ.X. 1ου ορIφου, τρHφατσο, Xε αυτIνοXη θFρXανση στην οδI Μ. ΜερκοKρη & ΜυκIνου γωνHα. Τηλ. 6977023540. ΠΛΕΙΤΑI 2Iρωφη πFτρινη κατοικHα 182 τ.X., διατηρητFα, εντIb οικισXοK σε κεντρικI σηXεHο στο Μεγ. ΧωριI & ισIγεια πFτρινη αποθGκη 45,92 τ.X. (ικαHωXα υπολ. (IXησηb σε οικIπεδο 425 τ.X. ΤιXG: 400.000 ευρ\. Τηλ. 6944505045. ΠΛΕΙΤΑΙ καινοKρια XονοκατοικHα 70 τ.X. Xε 2 υπνοδωX8τια,

ΠΛΕΙΤΑΙ οικIπεδο 350 τ.X. Xε παλι8 πFτρινη κατοικHα 100 τ.X., στουb Κορυσχ8δεb. ΠΛΕΙΤΑΙ οικIπεδο 820 τ.X. στον Αγ. ΝικIλαο, στο κFντρο του χωριοK, βλFπει σε 2 δρIXουb. ΠΛΕΙΤΑΙ 2αρι διαXFρισXα 64 τ.X. 1ου ορIφου, στην οδI ΖηνοποKλου. ΠΛΕΙΤΑΙ οικIπεδο 400 τ.X. στον Κ8τω Ξηρι8. ΠΛΕΙΤΑΙ οικIπεδο 4100 τ.X. στον επαρχιακI δρIXο ΚαρπενησHου –ΠρουσοK. ΠΛΟΥΝΤΑΙ οικIπεδα -διαXερHσXατα -XονοκατοικHεb στη ΛαXHα.

σοφHτα, τζ8κι, αυτIνοXη θFρXανση σε οικIπεδο 500 τ.X. ΤιXG 150.000 ευρ\. Τηλ. 6974636478. ΠΛΕΙΤΑΙ εξ’ ολοκλGρου 3οροφη πολυκατοικHα, εHτε ενοικι8ζονται δKο 38ρια & XHα γκαρσονιFρα. Τηλ. 2237023906. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη κατοικHα 120 τ.X. εντIb οικοπFδου στην οδI ΗφαHστου 5, στο ΚαρπενGσι. Τηλ. 6978116090. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη πFτρινη XονοκατοικHα 150 τ.X. στο ΝIστιXο. Aριστη κατασκευG, Xε 3 Υ/(, σε 1200 τ.X. οικIπεδο στο κFντρο του χωριοK. ΜεσιτικI γραφεHο (ιαXαντIπουλοb Κων/νοb. Τηλ. 6932539755. ΠΛΕΙΤΑI 2αρι διαXFρισXα 52 τ.X., 5 ετ\ν, σε 8ριστη κατ8σταση. ΜεσιτικI γραφεHο Κων/νοb (ιαXαντIπουλοb. Τηλ. 6932539755. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 5 ισIγειεb κατοικHεb 40 τ.X. Fκαστη σε 5 στρεX. κατ8λληλεb και για ταβFρνα, επH του δρIXου. ΤιXG: 360.000 ευρ\. Τηλ. 6970623043. ΠΛΕΙΤΑI διαXFρισXα 2ου ορIφου, 85 τ.X. Xε αποθGκη 8,5 τ.X., στην οδI Γ. ΚονδKλη 5-7. Τηλ. 2105027671, 2108047108. ΠΛΕΙΤΑI 3αρι διαXFρισXα 60 τ.X. στο κFντρο του ΚαρπενησHου Xε 2 υπνοδωX8τια, ενιαHοb χ\ροb σαλIνικουζHνα, τζ8κι, αποθGκη στο υπIγειο 5 τ.X., π8ρκινγκ σε κλειστI γκαρ8ζ. ΤιXG:108.000 ευρ\ (συζητGσιXη). Τηλ. 6977453604. ΠΛΟΥΝΤΑΙ 2 οικHεb 80 τ.X. και 120 τ.X. αντHστοιχα σε οικIπεδο 5 στρεX., κοντ8 στο ποτ8Xι, Xε θFα, 3 υπνοδωX8τια, 2 Xπ8νια, επιπλωXFνεb, εντοιχιζIXενεb συσκευFb, τζακοKζι, BBQ, τζ8κι και πολλ8 δFντρα. ΤιXG: 360.000 ευρ\ (χωριστ8). Τηλ. 6907088196, 6974811404. ΠΛΕΙΤΑΙ 2οροφη κατοικHα, στο ΚαινοKριο ΛοκρHδοb. Ο 1οb Iροφοb 80 τ.X. χρησιXοποιεHται σαν αποθGκη εν\ ο 2οb 100 τ.X. εHναι κατοικGσιXοb. ΥπεKθυνοb κ. Ιω8ννηb ΒασιλεHου. Τηλ. 6972378537. ΠΛΕΙΤΑI στο Μεγ8λο ΧωριI δι\ροφη πFτρινη κατοικHα (διατηρητFα) 182 τ.X. εντIb οικισXοK Xε ανεξ8ρτητη πFτρινη αποθGκη 45,92 τ.X. ΣυνολικI εXβαδIν οικοπFδου 425 τ.X. ΤιXG 400.000 ευρ\. (ικαHωXα υπολειπIXενηb δIXησηb. Τηλ. 6944505045. ΠΛΕΙΤΑIι διαXFρισXα 2ου ορIφου 85 τ.X., Xε 3 δωX8τια και αποθGκη 8,5 X., πλησHον τηb κεντρικGb αγορ8b. Τηλ. 2105027671, 2108047408.


Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετZρτη 28 Ιουλkου 2010 / Σελkδα 27

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Π ΛΕΙΤΑΙ αυτοκkνητο Lada Niva 1700cc, 08/2006, 25000km, yε σχZρεƒ οροφjƒ, προβολεkƒ οykχληƒ, συναγερyl, Air Condition, υδραυλικl τιylνι, ρZδιο CD MP3, σε Zριστη κατZσταση. Τιyj 6.500 ευρ}. Τηλ. 6976787696 Π ΛΕΙΤΑΙ κλοmβα MERCEDES VITO 110 CDI 2700cc, thermo diesel, yε κεντρικl κλεkδωyα, σκZρεƒ φlρτωσηƒ, immobilizer, radio-cd, air-condition. Τιyj: 9.500 ευρ}. Τηλ. 6979331611. Π ΛΕΙΤΑI τζιπ SUZUKI SAMURAI 1300cc, yοντiλο 2000. Τηλ. 6988627180. Π ΛΕΙΤΑI αυτοκkνητο DAIHATSU SARAH 4x4, 1300cc, yοντiλο ’91, χρ}yατοƒ yπλε, σε καλj κατZσταση. Τηλ. 2237023221, 6970300795. Π ΛΕΙΤΑI MITSUBISHI COLT 1300cc, yοντiλο 2000 & χρ}yατοƒ yπλε. Τηλ. 6976079375. Π ΛΕΙΤΑΙ OPEL CAMPO 4x4 yοντiλο ’93, βενζινοκkνητο, καταλυτικl yε καινοmρια λZστιχα και αyορτισiρ. Αλλαγj και yε yικροyεσαkο ΙΧ επιβατικl yοντiλο 2001 και νεlτερο. Τιyj: 4.000 ευρ}, συζητjσιyη. Τηλ. 6979400552. Π ΛΕΙΤΑΙ HYUNDAI SANTA FE σε Zριστη κατZσταση yε δερyZτινα καθkσyατα, κοτσαδlρο, ηλιοροφj. Τιyj: 14.000 ευρ}. Τηλ. 6973261924. Π ΛΕΙΤΑΙ MERCEDES VITO 110D turbo diesel, yοντiλο ’99. cδεια για αγροτικl- επαγγελyατικl. Τηλ. 6981501043. Π ΛΕΙΤΑΙ SUBARU IMPREZA 2000cc, 160 Zλογα, ατyοσφαιρικl, yοντiλο ΙανουZριοƒ 2006, yε 50.000 χλy. Τηλ. 6972558319. Π ΛΕΙΤΑI SUV 4x4 yZρκαƒ MAZDA TRIBUTE 2000cc, yοντiλο 2003, χρ}yατοƒ yπλε, ατρακZριστο, yε ζαντολZστιχα, ηλιοροφj, δερyZτινα καθkσyατα, pull bar, σχZρα σκι, mp3 player, ηχοσjστηyα, full extra, yε 100.000 χλy. Iεκτlƒ κZθε iλεγχοƒ. Τιyj ευκαιρkαƒ: 10.500 ευρ}. Τηλ. 6974405823. Π ΛΕΙΤΑΙ αυτοκkνητο Renault Laguna 1600cc, yοντiλο 2001, χρ}yατοƒ ασηyk πiρλα, 78.000 χλy., full extra. Τηλ. 6983510744. Π ΛΕΙΤΑΙ αγροτικl MITSUBISHI L200, 4x4, πολλZ extra σε πολm καλj κατZσταση. Τιyj συζητjσιyη. Τηλ. 6974466781. Π ΛΕΙΤΑΙ TOYOTA STARLET 1000cc, yοντiλο ’90. Τιyj: 1.500 ευρ}. Τηλ. 6945701452. Π ΛΕΙΤΑI αυτοκkνητο Nissan Primera 1600cc, yοντiλο ’98, σε Zριστη κατZσταση, προστατευyiνο σε γκαρZζ. Τηλ. 6972888565. Π ΛΕΙΤΑΙ αυτοκkνητο NISSAN PRIMERA 1600 cc, yοντiλο ’98, ατρακZριστο. Iεκτlƒ κZθε iλεγχοƒ. Τηλ. 6972888565. Π ΛΕΙΤΑΙ αyεταχεkριστη yηχανj –γουροmνα yZρκαƒ Kawasaki, yοντiλο 2005, σε πολm καλj τιyj. Τηλ. 6932814909. Π ΛΕΙΤΑI αυτοκkνητο PAJERO PANIN 1800cc, yε ζZντεƒ αλουyινkου, χρ}yατοƒ ασηyk, σε Zριστη κατZσταση. Τηλ. 2237024564. Π ΛΕΙΤΑΙ αυτοκkνητο MITSUBISHI CARISMA 1600cc, yοντiλο 2000, 150.000 χιλ., Τηλ. 6947840657 Π ΛΕΙΤΑΙ αυτοκkνητο HYUDAI ACCENT 1400cc, yοντiλο 2002, full extra, yε air condition. Τιyj: 3.200 ευρ}. Τηλ. 6978720243. Π ΛΕΙΤΑΙ αυτοκkνητο PEUGEOT 307, ατρακZριστο, full extra, χρ}yατοƒ ασηyk, 7,5 ετ}ν. dλεγχοƒ δεκτlƒ. Τιyj ευκαιρkαƒ λlγω σοβαρjƒ ανZγκηƒ. Τηλ. 6973341862. Π ΛΕΙΤΑI αυτοκkνητο yZρκαƒ SUZUKI SAMURAI, cabrio, 1800cc, yοντiλο 2000, yε 70.000 χλy., σε Zριστη κατZσταση. Τιyj: 5:000 ευρ}. Τηλ. 6972288467. Π ΛΕΙΤΑI yηχανZκι GILLERA 125cc. Τιyj: 1000 ευρ}. Τηλ. 6982402918. Π ΛΕΙΤΑI SEAT IBIZA 1300cc, yοντiλο 12/G93. Τιyj: 1100 ευρ}. Τηλ. 6982402918. Π ΛΕΙΤΑI yηχανj KTM SMC 660cc, super motard, yοντiλο 2004, σε πολm καλj κατZσταση, αλισογρZναζα καινοmρια, εξZτyιση akrapovic. Τηλ. 6948561131. Π ΛΕΙΤΑΙ αυτοκkνητο yZρκαƒ AUDI S3 yοντiλο 2002yε full extra. Τηλ. 6943904400. Π ΛΕΙΤΑΙ αυτοκkνητο yZρκαƒ RENAULT CLIO WILLIAMS yοντiλο 1991, χρ}yα κkτρινο, yε roll bar και δυο yοτiρ. Τηλ. 6982924817. Π ΛΕΙΤΑΙ αυτοκkνητο yZρκαƒ OPEL CORSA A, yε yοτiρ CALIBRA, 2000 κυβ., yε roll bar και ανZρτηση. Χωρkƒ χαρτιZ. Τηλ. 6942768376. Π ΛΕΙΤΑΙ αυτοκkνητο yZρκαƒ OPEL CADETT GTE yε καρlτσα και roll bar. Με j χωρkƒ χαρτιZ. Τηλ. 6942768376. Π ΛΕΙΤΑΙ yοτοσυκλiτα yZρκαƒ APRILIA 650c.c. Τιyj: 1.700 ευρ} και yε χρηyατοδlτηση. Τηλ. 6972740496. Π ΛΕΙΤΑΙ σασyZν και βοηθητικj για VITARA 1600. Τιyj 250 ευρ}. Τηλ. 6972740496. Π ΛΕΙΤΑI αυτοκkνητο yZρκαƒ ΤΟΥΟΤΑ RAV 4 SOL, 2000cc., 150hp, χρ}yα κυπαρισσk, ατρακZριστο, yε ηλιοροφj, σκαλοπZτια, ζZντεƒ αλουyινkου, DVD PLAYER yε οθlνη 7’’, OLD MAN EMU ανZρτηση. Iεκτlƒ οποιοσδjποτε iλεγχοƒ. Τιyj: 15.000 ευρ}. Τηλ. 6948115359. Π ΛΕΙΤΑI φορτηγZκι πετρελαkου 2400 κυβικZ, yοντiλο 96. Τηλ. 6977755814. Π ΛΕΙΤΑI yηχανj CBR 400cc ccero RR ατρακZριστη, σε πολm καλj κατZσταση, yε συναγερyl, επιπλiον σmστηyα ψmξηƒ και καινοmρια yπαταρkα. Πληρωyiνα τiλη κυκλοφορkαƒ 2009. Τιyj συζητjσιyη. Τηλ. 6973061243. Π ΛΕΙΤΑI αυτοκkνητο yZρκαƒ Alfa Romeo 145 twin spark, yοντiλο 99, 16βZλβιδο, χρ}yα κlκκινο, ατρακZριστο yε πρlσφατο iλεγχο ΚΤΕΟ. ΤΗΛ. 6973341862. Π ΛΕΙΤΑI αυτοκkνητο yZρκαƒ SUZUKI VITARA CABRIO, χρ}yα λευκl yε cd, ηλεκτρικZ παρZθυρα και πολυεστερικj οροφj. Τηλ. 6974031789. Π ΛΕΙΤΑΙ αυτοκkνητο yZρκαƒ FORD RANGER, 4θυρo, yοντiλο 2005 σε Zριστη κατZσταση. Πληροφορkεƒ στο τηλ. 6974310700. Π ΛΕΙΤΑI αυτοκkνητο yZρκαƒ SUZUKI SAMOURAI yοντiλο 1994, 1300 κυβικZ σε Zριστη κατZσταση. Τιyj 4.500 ευρ}. Τηλ. 6945939528 Π ΛΕΙΤΑΙ yηχανj τετρZτροχη (Γουροmνα) 250 κυβικZ, yοντiλο 2008, 500 χιλιlyετρα yε Zτοκεƒ δlσειƒ. Τηλ. 6973353633. Π ΛΕΙΤΑΙ Ι.Χ.Ε. αυτοκkνητο yZρκαƒ MAZDA τmπου 626 5θiσιου, 1600 κυβικ}ν, yοντiλου 1984 σε τιyj ευκαιρkαƒ. Τηλ. 2237023338, 6977960416. Π ΛΕΙΤΑΙ αυτοκkνητο yZρκαƒ FORD C-MAX GHIA, 1800 κυβικZ, yοντiλο 2005, full extra, χρ}yα ασηyk yε εγγmησηαντιπροσωπεkαƒ Τιyj. 14000 ευρ}. Τηλ.6972288850. Π ΛΕΙΤΑI JEEP CHEROKEE 3,7 EXTREME SPORT, καφi yεταλλικl, yοντiλο 2004, full extra, σε Zριστη κατZσταση, δεκτlƒ κZθε iλεγχοƒ. Τιyj 21.000 ευρ}. Τηλ. 6976783083. (27/8/2008) Π ΛΕΙΤΑI σε πολm προσιτj τιyj (11.000 ευρ}) αυτοκkνητο yZρκαƒ SUBARU FORESTER, 125 kππων, yοντiλο 2000, 183.000 χλy, χρ}yατοƒ yαmρου, φουλ iξτρα, yε τiσσερα ελαστικZ επιπλiον και επιπλiον σχZρεƒ για αποσκευiƒ και ποδjλατα. Πληροφορkεƒ στα τηλiφωνα: 2237023338, 23658 & 6977960416. Π ΛΕΙΤΑΙ αυτοκkνητο yZρκαƒ BWM 318 Valvetronic, 2000 κυβικZ, yοντiλο 2002, 53.000 χλy, χρ}yα ασηyk, αγρατσοmνιστο. Iεκτlƒ κZθε iλεγχοƒ. Τηλ. 6976783083. Π ΛΕΙΤΑΙ αυτοκkνητο yZρκαƒ PEUGEOT 306 Cabrio, yοντiλο ’98, χρ}yα yπλε yεταλλικl σε Zριστη κατZσταση. Τηλ. 6976783083. Π ΛΕΙΤΑΙ Jip Ford Maverick χρ}yατοƒ yπλε yεταλλικl, yοντiλο 2004, yε 70.000 χλy, δερyZτινο σαλlνι, θερyαινlyενα καθkσyατα και ηλιοροφj. Πληροφορkεƒ: 69777689428. Π ΛΕΙΤΑI αυτοκkνητο yZρκαƒ Renault Megane 1400 κυβικZ, 61.000 χλy, yοντiλο 2004, 5θυρο, χρ}yα yαmρο yεταλλικl, full extra, τιyj 8.500 ευρ}. Τηλ. 6948244271.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ρετιρi 55 τ.y στην οδl Σακαλj 10. Τηλ. 2237031811, 6973834658, 6907231553. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνη γκαρσονιiρα 30 τ.y. yε αυτlνοyη θiρyανση στην οδl Ρ. Φεραkου 7. Τηλ. 6945064020. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα 30 τ.y. στην οδl Παπακυριαζj 4, στη Λαykα. Τηλ. 6945064020. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι διαyπερiƒ yε αυτlνοyη θiρyανση & ελZχιστα κοινlχρηστα, στην cνω Κυψiλη. Τηλ. 6977432517. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πλjρωƒ επιπλωyiνη yεζονiτα 45 τ.y. πλησkον 1ου Iηy. Σχολεkου. Τηλ. 6974710271. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ yεγZλη γκαρσονιiρα 4ου ορlφου σε οικογενειακj πολυκατοικkα στην Κυψiλη. Ο ιδιοκτjτηƒ εkναι Καρπενησι}τηƒ και προτιy}νται φοιτητiƒ/τριεƒ απl την Ευρυτανkα. Τηλ. 6972455896. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.y., 2ου ορlφου, πλjρωƒ επιπλωyiνο, yε αυτlνοyη θiρyανση, στην οδl Αθ. Καρπενησι}τη 16. Τηλ. 2237025073, 6978351079. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνη γκαρσονιiρα 30 τ.y. yε ανεξZρτητη εkσοδο, βερZντα, αυτlνοyη θiρyανση & θiα, στον ΚZτω ΞηριZ. Τιyj: 170 ευρ}. Τηλ. 2237080601, 6985645859. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι yε αυτlνοyη θiρyανση & τζZκι, στον ΞηριZ. Τηλ. 6977952633. 2102824245. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyiρισyα 100 τ.y. yε 2 υ/δ στην οδl Μεγ. ΑλεξZνδρου 19. Τηλ. 2237023304. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι καινοmριο, κεντρικl, επιπλωyiνο, yε τζZκι & αυτlνοyη θiρyανση. ΕνοικιZζεται & για σεζlν. Τηλ. 6948517572. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγειο επιπλωyiνο 2αρι 55 τ.y. yε αυτlνοyη θiρyανση & τζZκι. Τηλ. 6984080017. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι 102 τ.y. Τηλ. 6973982754. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνη γκαρσονιiρα 40 τ.y. 2ου ορlφου, σε καινοmρια πολυκατοικkα, yε 2 βερZντεƒ, αυτlνοyη θiρyανση, ευρmχωρη αποθjκη στο υπlγειο, υπαkθριο πZρκινγκ & θiα, στην οδl Μεγ. ΑλεξZνδρου & Αντιγlνηƒ, 300y. πZνω απl την πλατεkα. Τιyj: 280 ευρ}. Τηλ. 2421057486, 6939797630. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνο 2αρι. Τηλ. 2237080304. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι καινοmριο, ρετιρi, διαyπερiƒ, yε αυτlνοyη θiρyανση, δkπλα στο Γηροκοyεkο. Τηλ. 6979117800-801, 2237021061. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πiτρινη επιπλωyiνη yονοκατοικkα 85 τ.y. yε κjπο, στο Μικρl Χωριl. Τηλ. 6945476667. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ yεγZλη, καινοmρια, επιπλωyiνη γκαρσονιiρα, χωρkƒ κοινlχρηστα, στη ΛαγκαδιZ. Τιyj: 200 ευρ}. Τηλ. 6988808087. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγειο επιπλωyiνο 2αρι yε κjπο, χωρkƒ κοινlχρηστα, αυτονοykα θiρyανσηƒ, πλησkον ΤΕΙ. Τηλ. 6938553466. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmριο 4αρι ρετιρi, διαyπερiƒ, yε αυτlνοyη θiρyανση και τζZκι. Τηλ. 2237021061, 6979117800-801. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 1 yεγZλο επιπλωyiνο 2αρι & 1 yη επιπλωyiνο 2αρι, yε αυτlνοyη θiρyανση, κοντZ στο 1ο Iηy. Σχολεkο. Τηλ. 2237025809, 2237023614. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγεια οικkα 50 τ.y. στο ΜεγZλο Χωριl. κ. cννα. Τηλ. 6932240686, 6947429176. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyiρισyα 60 τ.y. πλjρωƒ ανακαινισyiνο και επιπλωyiνο στον cγιο Ελευθiριο Αχαρν}ν στην Αθjνα. Προτιyοmνται φοιτητjƒ/τρια απl την Ευρυτανkα. Τιyj πολm καλj. Τηλ. 2237080113, 6976222949. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνη γκαρσονιiρα στην οδl Κατσαντ}νη 4. Τιyj προσιτj. Τηλ. 2237025259. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνη γκαρσονιiρα 47 τ.y. σε ισlγειο yονοκατοικkαƒ που βλiπει σε αυλj, στην οδl Αθ. Καρπενησι}τη 84. Τηλ. 2237022726, 6976692084. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyiνο, yε αυτlνοyη θiρyανση, στην οδl Αφροδkτηƒ 11, απiναντι απl τη στεγασyiνη λαϊκj αγορZ. Τηλ. 6976868880. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 καινοmρια διαyερkσyατα 75 τ.y. iκαστο, yε τζZκι. Το iνα εkναι στον 2ο lροφο, επιπλωyiνο yε ψυγεkο και κουζkνα. Τηλ. 2231032345, 6939005639. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 55 τ.y. περkπου πλjρωƒ επιπλωyiνο, yε αυτlνοyη θiρyανση στο 1ο Iηy. Σχολεkο, κοντZ στο ΤΕΙ, στην οδl ΚαφαντZρη & ΝικολZου. Τηλ. 6981501043. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 1ου ορlφου στην οδl Ν. ΣτρZτου 34. Τηλ. 6972444343. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmρια γκαρσονιiρα 30 τ.y. yε αυτlνοyη θiρyανση κοντZ στο κiντρο. Τηλ. 6974707561. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι διαyiρισyα 68 τ.y. yε αυτlνοyη θiρyανση στην οδl Κολοκοτρ}νη 3. Τηλ. 2104674840, 6977635733, 6937972355. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmριο 2αρι διαyiρισyα yε αυτlνοyη θiρyανση στην οδl ΠZτyου 16 στον ΚZτω ΞηριZ. Τηλ. 2237025328, 6974989663. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι yε αυτlνοyη θiρyανση, πλjρωƒ επιπλωyiνο, yε τζZκι και πZρκινγκ σε νεlκτιστη πολυκατοικkα, στην οδl Χρ. ΚατσZyπα 4, στο δρlyο του Γηροκοyεkου. Τηλ. 6976768870, 2237022697. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 78 τ.y. επιπλωyiνο και yη, στο κiντρο. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmργιο πολυτελiƒ studio, πλjρωƒ επιπλωyiνο – εξοπλισyiνο, χωρkƒ κοινlχρηστα, σε κεντρικl σηyεkο τηƒ πlληƒ. Τηλ. 6977893247. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα 36 τ.y. πλjρωƒ εξοπλισyiνη, πλησkον δικαστηρkων. Τηλ. 6977921245. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνη γκαρσονιiρα 40 τ.y. yε αυτlνοyη θiρyανση κοντZ στην πλατεkα. Τηλ. 6936569498. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα 50 τ.y. yε τζZκι στον Προφjτη Ηλkα. Τηλ. 6976176700. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνο 2αρι 53 τ.y. yε αυτlνοyη θiρyανση κοντZ στη φοιτητικj εστkα, στη Λαykα. Τηλ. 6977352559. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 50 τ.y. επιπλωyiνο yε αυτlνοyη θiρyανση. Τηλ. 2237025082, 6973080165. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyiνο yε αυτlνοyη θiρyανση στην οδl Αθ. Καρπενησι}τη, απiναντι απl το 4ο Iηy. Σχολεkο. Τηλ. 6976868880. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δmο 2αρια yε αυτlνοyη θiρyανση, στην οδl Ηφαkστου. Τηλ. 6972888152. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyiνο yε αυτlνοyη θiρyανση, χωρkƒ κοινlχρηστα. Τηλ. 2237023893, 6975368246. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 77 τ.y yε αυτlνοyη θiρyανση, στιƒ εργατικiƒ κατοικkεƒ (Νο3), στον ΚZτω ΞηριZ. Τηλ. 2237023950. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνο 2αρι 50 τ.y. yε αυτlνοyη θiρyανση, χωρkƒ κοινlχρηστα στην περιοχj ΕυρυτZνων Αγkων. Τηλ. 6976510105. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνη γκαρσονιiρα yε αυτlνοyη θiρyανση στην οδl Ν. ΣτρZτου 6, δkπλα στο πρατjριο Νικlπουλου. Τηλ. 2237022708, 6978011837. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 100 τ.y. πZνω απl την πλατεkα. Τηλ. 2108210305. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 45 τ.y. στον ΞηριZ. Τηλ. 6972444348. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι ρετιρi 105 τ.y. yε αυτlνοyη θiρyανση & τζZκι, στην οδl Αφροδkτηƒ 7. Τηλ. 2237024148, 2237023595. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνη γκαρσονιiρα. Τηλ. 6932814909. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνη yεζονiτα. Τηλ. 6932814909. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι yε αυτlνοyη θiρyανση στην οδl Προυσιωτkσσηƒ 4, δkπλα στο Γηροκοyεkο. Τηλ. 2237022742, 6943068288. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2οροφη οικkα σε πολm καλj κατZσταση, χωρkƒ κοινlχρηστα, επιπλωyiνη, yε αυτlνοyη θiρyανση και ωραkα θiα. Τηλ. 6974817682. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωνη γκαρσονιρα 35 τ.., κοντ στο ΒΕΡΟΠΟΥΛΟ. Τηλ. 2237071250, 6974302989. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ καινοmργια διαyερkσyατα σε κεντρικl σηyεkο του Καρπενησkου, yεταξm Εφορkαƒ και Γηροκοyεkου, τρkφατσα, ηλιlλουστα, φωτεινZ, ΝI, yε απεριlριστη θiα πολυτελοmƒ κατασκευjƒ, απολmτωƒ αντισεισyικZ, θερyοyονωyiνα, ηχοyονωyiνα, yε αυτlνοyη θiρyανση και boiler, θερyοδυναyικl τζZκι, εγκατZσταση internet, θυροτηλεlραση, κεντρικj κεραkα tv, κουφ}yατα yε θερyοδιακlπτη, διπλZ τζZyια stopsole, yε αποθjκη και Zνετο πZρκινγκ. 1) 3αρι, 2) 5αρι yεζονiτα yε 2η ανεξZρτητη εkσοδο, 3) ευρmχωρη γκαρσονιiρα (επιπλωyiνη j yη). Τηλ. 6978585099, 6977097756. www.kostamon.gr ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα 52 τ.y. yε αυτlνοyη θiρyανση και χωρkƒ κοινlχρηστα. Τηλ. 6942939022, 6945262198. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνη γκαρσονιiρα yε αυτlνοyη κεντρικj θiρyανση και mδρευση, στον Προφjτη Ηλkα. Τηλ. 6978516468, 2237023090. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνη γκαρσονιiρα κοντZ στο κiντρο. Τηλ. 2237023935, 6973680577, 6977360408. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ευρmχωρη επιπλωyiνη γκαρσονιiρα, χωρkƒ κοινlχρηστα, yε αυτlνοyη θiρyανση, πλησkον 2ου Iηy. Σχολεkου. Τηλ. 6979371403. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι πλjρωƒ επιπλωyiνο σε αυτlνοyη yονοκατοικkα, κοντZ στην πλατεkα, χωρkƒ κοινlχρηστα, yε υπiροχη θiα. Τιyj λογικj. Τηλ. 2237022697, 6976768870. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 67 τ.y. στο κiντρο, πλjρωƒ επιπλωyiνο και ανακαινισyiνο, yε απεριlριστη θiα και λkγα κοινlχρηστα. Τηλ. 6973047807, 2237021387. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα yε αυτlνοyη θiρyανση στουƒ ΚορυσχZδεƒ. Τηλ. 6942291937. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyiρισyα 40 τ.y., επιπλωyiνο, στον 4ο lροφο, στην οδl Προυσιωτkσσηƒ 1, Καρπενjσι. Τηλ. 2237025604, 6946395088, 6973990116. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 γκαρσονιiρεƒ & iνα 2αρι πλjρωƒ εξοπλισyiνα, δkπλα στο 2ο Iηyοτικl Σχολεkο. Τηλ. 2237022732, 6974454448. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιiρα & 2αρι, επιπλωyiνα. Τηλ. 2237023935, 6977360408. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmριο 2αρι yε αυτlνοyη θiρyανση, κοντZ στο Νοσοκοyεkο. Τηλ. 2237023328. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνη yονοκατοικkα 80 τ.y. yε αυτlνοyη θiρyανση, για σεζlν j για χρlνο, στο Ν. IερyZτι. Τηλ. 6972888139. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνη γκαρσονιiρα 35 τ.y. yε αυτlνοyη θiρyανση στην οδl Αθ. Καρπενησι}τη 56. Τηλ. 6977889339, 2231028015. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι διαyiρισyα πλjρωƒ εξοπλισyiνο, yε τζZκι και αυτlνοyη θiρyανση. Τηλ. 6977243040. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα 32 τ.y. στον 1ο lροφο προσlψεωƒ, ανακαινισyiνη, στα Ιλkσια, οδlƒ Σεβαστkαƒ 41. Τηλ. 2237023393, 6973734895. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 48 τ.y. πλjρωƒ επιπλωyiνο κοντZ στο ΙπποκρZτειο, στη Θεσσαλονkκη. Ιδανικl για φοιτητj -τρια. Τηλ. 2237300599, 6946195680. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyiνο j yη, yε αυτlνοyη θiρyανση & boiler, πZνω απl το ΙΚΑ Καρπενησkου, στην οδl Αρyονkαƒ 7. Τηλ. 6972261367, 6977949490, 2102474019. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyiνο, πZνω απl το παλιl ΚΤΕΛ. Τηλ. 6981432295. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνη γκαρσονιiρα σε ισlγειο –yονοκατοικkα, απiναντι απl την εkσοδο του Συνεδριακοm Κiντρου. (αυτονοykα –βερZντα). Τηλ. 6978282593. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πλjρωƒ επιπλωyiνο σπkτι, ανεξZρτητο, yε κjπο, ηλιlλουστο, δkπλα στο δZσοƒ, στουƒ ΚορυσχZδεƒ. Τηλ. 6977004237. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyiνο, δkπλα στο 3ο Iηy. Σχολεkο, στον ΞηριZ. Τηλ. 6937812252. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα 30 τ.y. στο ΠαγκρZτι, Αθjνα. Τηλ. 6977849844. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα 30 τ.y. 1ου ορlφου, πλjρωƒ επιπλωyiνη, απiναντι απl το 2ο Iηyοτικl Σχολεkο. Τηλ. 6982979605, 6992451049. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmρια πλjρωƒ επιπλωyiνη γκαρσονιiρα 38 τ.y. στην οδl ΝικολZου ΣτρZτου 74-76. Κiντρο – απlκεντρο. Αυτονοykεƒ, yοντiρνα κατασκευj. Τηλ.: 6946253600. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωyiνα διαyερkσyατα. Τηλ. 6981657134. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνη πiτρινη κατοικkα 60 τετραγωνικ}ν για ylνιyη j εξοχικj κατοικkα στιƒ ΚορυσχZδεƒ, yε πλυντjριο πιZτων, εντοιχισyiνη και κουζkνα, yε αυτlνοyη θiρyανση, πiτρινο τζZκι, πZρκινγκ, κjπο και

απkστευτη θiα. Τηλ.: 2106535454, κιν.: 6978363104. ΕΝΟΙΚ ΙΑ ΖΕΤΑ Ι ε πι πλωyiν η γκ αρσονι iρα 3 0 τ.y. π Zν ω απl τη ν ΤρZπ εζα Πειρ αι }ƒ στ ον 3 ο lροφο, yε θ iα κ αι ασανσiρ. Τηλ. 2 2370 23958 . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα απiναντι απl το Iηyαρχεkο. Τηλ. 6972833522. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ yονοκατοικkα yε 2 υπνοδωyZτια, σαλlνι, yπZνιο, κjπο και 2 τζZκια στο ΜεγZλο Χωριl, για lλο το χρlνο. Τηλ. 6972440396, 2237041203. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmρια γκαρσονιiρα, επιπλωyiνη, yε αυτlνοyη θiρyανση, yοναδικl κοινlχρηστο το καταναλωθiν πετρiλαιο και χ}ρο για πZρκινγκ. Τιyj: 250 ευρ}. Τηλ. 6977701893. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmριο διαyiρισyα 50 τ.y. στην οδl Ελευθερkαƒ 12. Τιyj: 200 ευρ}. Τηλ. 6973805922. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmρια γκαρσονιiρα 40 τ.y., στον 2ο lροφο, yε αυτlνοyη θiρyανση και τζZκι, στον κZτω ΞηριZ. Τηλ. 2237023221, 6970300795. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ολοκαkνουριο 2αρι, επιπλωyiνο, στην οδl Στ. Γρανkτσα, κοντZ στο 2ο Iηyοτικl Σχολεkο. Τιyj λογικj. Τηλ. 2237023112, 2253072063, 6938566898. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmριο 4αρι διαyiρισyα, ρετιρi, yε τζZκι και αυτlνοyη θaiρyανση, δkπλα στο Γηροκοyεkο. Τηλ. 2237025913, 6979117800, 6979117801. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmριο 2αρι διαyiρισyα, ρετιρi, yε αυτlνοyη θiρyανση, δkπλα στο Γηροκοyεkο. Τηλ. 2237025913, 6979117800, 6979117801. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κτjyα 5,5 στρεy. στη θiση ΚZτω Μεσοχ}ρα, για επαγγελyατικj χρjση. Τηλ. 6977278424. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyiνο, κοντZ στο Νοσοκοyεkο. Τηλ. 2237023568, 6979099256. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 70 τ.y. στη Θεσσαλονkκη yε 2 υπνοδωyZτια, σαλlνι, κουζkνα, yπZνιο, yε δικl του καυστjρα, κοντZ στο ΙπποκρZτειο, 3 στZσειƒ απl το Πανεπιστjyιο. Ιδανικl για 2 φοιτητiƒ. Τηλ. 6972879173. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι επιπλωyiνο, yε αυτlνοyη θiρyανση, iναντι Συνεδριακοm Κiντρου Καρπενησkου. Τηλ. 2237025082, 6972075000. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmρια επιπλωyiνη γκαρσονιiρα κοντZ στο κiντρο. Τηλ. 6974707561. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σοφkτα 35 τ.y. yε τζZκι και αυτlνοyη θiρyανση στην οδl Νταβαρkνου 3, δkπλα απl το Πανlραyα. Τηλ. 6972815798. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αkθουσα 130 τ.y. σε νεlδyητη πiτρινη οικοδοyj στην πλατεkα του Παλαιοm Μικροm Χωριοm κατZλληλη ωƒ χ}ροƒ εστkασηƒ και δηyιουργkα ξεν}να. Τιyj: 950 ευρ}. Τηλ. 2102814769, 6973037220. Email: http://mikro-xorio.gr ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγειο κατZστηyα yε υπlγειο και αποθηκευτικl χ}ρο, συνολικjƒ εκτZσεωƒ 180 τ.y στην οδl Αθ. Καρπενησι}τη 60, κατZλληλο για πZσηƒ φmσεωƒ εyπορικj επιχεkρηση και λειτουργlν επk 16ετια λkαν επιτυχ}ƒ. Τηλ. 6934005639, 2231032345, 2231055324. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ηyιυπlγειο κατZστηyα 75 τ.y. στην οδl Αθ. Καρπενησι}τη 60, κατZλληλο για κZθε εyπορικj, βιοτεχνικj και αποθηκευτικj επιχεkρηση. Τηλ. 6934005639, 2231032345, 2231055324. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανεξZρτητη, επιπλωyiνη, λουξ γκαρσονιiρα 50 τ.y. yε κεντρικj θiρyανση, στη Λαykα. Τηλ. 6979728536. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφεkο - κατZστηyα, στην οδl ΚοσyZ Αιτωλοm 8, στον πεζlδροyο. Τηλ. 2237022201, 6973228369. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2αρια yονοκατοικkεƒ σε οικlπεδο 5 στρεy. Τηλ. 6907088196, 6974811404. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατZστηyα 99 τ.y. yε iνα κmριο χ}ρο και δmο τουαλiτεƒ, στην κεντρικj πλατεkα ΞηριZ. Τηλ. 6977417953. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι διαyiρισyα, επιπλωyiνο και yε αυτlνοyη θiρyανση, στην οδl Αφροδkτηƒ 15. Τηλ. 2237023306. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ yονοκατοικkα 130 τ.y. yε yεγZλη βερZντα και αυτlνοyη θiρyανση στην οδl ΥψηλZντου 28, πλησkον Iηyοτικοm ΘεZτρου Λαykαƒ. Τηλ. 2237023962, 6977482330. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνη γκαρσονιiρα yε αυτlνοyη θiρyανση, στο κiντρο του Καρπενησkου. Τιyj: 180 ευρ}. Τηλ. 2237022297, 2237023321. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνο διαyiρισyα studio 50 τ.y. yε εσωτερικj σκZλα και πατZρι στην περιοχj του Συνεδριακοm Κiντρου Καρπενησkου. Τηλ. 2237023011, 2237023464. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙι επιπλωyiνο διαyiρισyα 70 τ.y. yε εσωτερικj σκZλα στην περιοχj του Νοσοκοyεkου στο Καρπενjσι. Τηλ. 2237023011, 2237023464. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ yικρl 2αρι διαyiρισyα επιπλωyiνο, γωνιακl, yε αυτlνοyη θiρyανση στην οδl ΠZτyου 14. Τηλ. 2237025993. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι διαyiρισyα 60 τ.y. στο κiντρο του Καρπενησkου yε 2 υπνοδωyZτια, ενιαkοƒ χ}ροƒ σαλlνι-κουζkνα, τζZκι, αποθjκη στο υπlγειο 5 τ.y., πZρκινγκ σε κλειστl γκαρZζ. Τιyj:350 ευρ} (συζητjσιyη). Τηλ. 6977453604. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyiρισyα 60 τ.y. στην οδl Ζαχαρkα Παπαντωνkου 1, πZνω απl τα γραφεkα τηƒ Ν.I., κοντZ στην κεντρικj πλατεkα Καρπενησkου. Τηλ. 6977278424, 2237080600. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmρια yονοκατοικkα, προαιρετικZ επιπλωyiνη, yε 2 κρεβατοκZyαρεƒ, βερZντα, κjπο, σοφkτα, υδροyασZζ, αυτlνοyη θiρyανση και τζZκι, 3 χλy απl το Καρπενjσι. Τηλ. 6944726294. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνη γκαρσονιiρα 50 τ.y. yε αυτlνοyη θiρyανση, στην οδl Κυθjρων και Ζακmνθου στον ΚZτω ΞηριZ. Τηλ. 6972444348 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 διαyερkσyατα, iνα δυZρι 40 τ.y. και yια γκαρσονιiρα 40 τ.y. επιπλωyiνα και yε αυτlνοyη θiρyανση στο κiντρο του Καρπενησkου. Τιyj: 180 ευρ}. Τηλ. 2237023321, 2237022297. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι διαyiρισyα 90 τ.y. 2ου ορlφου, yε αυτlνοyη θiρyανση στην οδl Εθνικjƒ ΑντιστZσεωƒ 5. Τηλ. 2109737334, 6978282502. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα στην οδl Ζηνοποmλου 48 (συyπεριλαyβZνεται και η θiρyανση). Τιyj: 200 ευρ}. Τηλ. 2237023935, 6977360408. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι διαyiρισyα 2ου ορlφου yε αυτlνοyη θiρyανση, πλησkον 2ου Iηyοτικοm Σχολεkου Καρπενησkου. Τηλ. 6947295661. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνη γκαρσονιiρα 2ου ορlφου 32 τ.y. στην οδl Ζηνοποmλου 32, πZνω απl την Εθνικj Ασφαλιστικj. Τηλ. 22370 23958. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χ}ροƒ 2ου ορlφου 70 τ.y. για επαγγελyατικj στiγη στην οδl Ζηνοποmλου 33. Τιyj χαyηλj. Τηλ. 2237022681 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2Zρι διαyiρισyα 1ου ορlφου σε Zριστη κατZσταση, επιπλωyiνο και yε αυτlνοyη θiρyανση στο κiντρο του Καρπενησkου, σε πολm καλj τιyj. Τηλ. 6972706177, υπεmθυνοƒ κ. Βασkληƒ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα σε ισlγειο, σε Zριστη κατZσταση, επιπλωyiνη και yε αυτlνοyη θiρyανση στο κiντρο του Καρπενησkου, σε πολm καλj τιyj. Τηλ. 6972706177, υπεmθυνοƒ κ. Βασkληƒ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνο δ}yα studio 45 τ.y., ρετιρi στο κiντρο του Καρπενησkου. Τηλ. 6973344929. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κτjριο 330 τ.y. iτοιyο για χρjση yε νερl, ρεmyα και τηλiφωνο στην πρ}ην Iαβιi. Τηλ. 6972288748. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmριο 2Zρι διαyiρισyα επιπλωyiνο στην περιοχj «ΛαγκαδιZ». Τηλ. 6972274366. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyiρισyα 2ου ορlφου 68 τ.y. yε αυτlνοyη θiρyανση στην οδl Ζηνοποmλου. Τιyj χαyηλj. Τηλ. 6945481152. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3Zρι υπερυψωyiνο ισlγειο οροφοδιαyiρισyα, yε αυτlνοyη θiρyανση, χωρkƒ κοινlχρηστα στην περιοχj Προφjτη Ηλkα. Χαyηλl ενοkκιο. Τηλ. 6984575284 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ιZρι διαyiρισyα στην περιοχj τηƒ ΛαγκαδιZƒ yε αυτlνοyη θiρyανση και χωρkƒ κοινlχρηστα. Τηλ: 6976550497. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα 30 τ.y. στην οδl Ευyiνουƒ 39, ΠαγκρZτι Αθjνα. Τηλ. 2237025650, 2237025608, 6977849844. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2Zρι διαyiρισyα 60 τ.y., επιπλωyiνο yε αυτlνοyη θiρyανση πλησkον του 2ου Iηyοτικοm Σχολεkου. Τηλ. 6947295661. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισyiνο 2Zρι διαyiρισyα 50 τ.y., επιπλωyiνο στην οδl Κατσαντ}νη 6. Τηλ. 6976897479. (27/8/2008) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνο δυZρι διαyiρισyα 48 τ.y. yε αυτlνοyη θiρyανση στην οδl ΜεγZλου ΑλεξZνδρου. Τηλ. 2106135115, 6972881398. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3Zρι διαyiρισyα 90 τ.y. yε αυτονοykα στην οδl Εθνικjƒ ΑντιστZσεωƒ 5 δkπλα στον ΟΤΕ. Τηλ. 2109737334, 6978282502. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ lροφοƒ yε 4 δωyZτια, yπZνιο, βερZντεƒ, και απεριlριστη θiα κοντZ στην πλατεkα. Τηλ. 2237022452, 6979567076. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1 γκαρσονιiρα επιπλωyiνη, ηλιlλουστη, yε απεριlριστη θiα κοντZ στην πλατεkα. Τηλ. 2237022452, 6979567076 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χ}ροƒ για γραφεkο απiναντι απl την ΠρωτοβZθyια Εκπαkδευση. Τηλiφωνο επικοινωνkαƒ 6948231760. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χ}ροƒ 120 τ.y. στον συνοικισyl Προφjτη Ηλkα Καρπενησkου κοντZ στο 3ο Iηyοτικl Σχολεkο, κατZλληλοƒ για επαγγελyατικj στiγη. Τηλ. 6972431372, 6977605919. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πετρlκτιστο 4Zρι διαyiρισyα 1ου ορlφου 120 τ.y. yε αυτlνοyη θiρyανση, yπlϊλερ, yπZνιο και WC 500 yiτρα απl την κεντρικj πλατεkα Καρπενησkου πZνω απl τον Ιερl Ναl Παναγkαƒ. Τηλ. 2237023442, 2105054514. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyiρισyα 110 τ.y. στον 1ο lροφο πολυκατοικkαƒ δkπλα απl την ΤρZπεζα Πειραι}ƒ yε πρlσοψη στην κεντρικj πλατεkα. Τηλ. 6973990124. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφεkο 50 τ.y. κZτω απl την επlπτρια εργασkαƒ. Τηλ. 6947008036. ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ διαyερkσyατα σε καινοmργια πολυκατοικkα που βρkσκεται επk τηƒ οδοm Προυσιωτkσσηƒ 29. Συγκεκριyiνα iνα yεγZλο 3Zρι 84 τ.y. Τηλ. 2237023670, 2237024148. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περkπτερο δkπλα στην τρZπεζα «Πειραι}ƒ». Πληροφορkεƒ στο τηλ. 6978385140. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα 30 τ.y. στον 3ο lροφο στην οδl Καρπενησι}του και Ηφαkστου. Πληροφορkεƒ στο τηλiφωνο 2107640807 ylνο απογευyατινiƒ }ρεƒ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο κiντρο τηƒ πlληƒ επιπλωyiνη γκαρσονιiρα. Τηλ. 6973344929 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα πλjρωƒ επιπλωyiνη, yε αυτlνοyη θiρ yανση στην ΛαγκZδια. Τηλ. 6982815652 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Καινοmργια γκαρσονιiρα 35 τ.y. επιπλωyiνη, yε αυτlνοyη θiρyανση κοντZ στο Κολυyβητjριο. Τηλ. 6974302989. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ j Π ΛΕΙΤΑΙ 3αρι διαyiρισyα 80 τ.y. περkπου στην οδl Αθανασkου Καρπενησι}του 49. Τηλ. 2109586061. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιiρα - studio, επιπλωyiνη, yε αυτlνοyη θiρyανση απiναντι απl το Γηροκοyεkο. Τιyj 170 ευρ}. Τηλ. 2237023321. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυZρι διαyiρισyα πλjρωƒ επιπλωyiνο yε αυτlνοyη θiρyανση, χωρkƒ κοινlχρηστα δkπλα στη Νοyαρχkα. Τηλ. 2237024122, 6972218651. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 διαyερkσyατα iνα 2Zρι και iνα 4Zρι, yε αυτlνοyη θiρyανση, δkπλα απl το 2ο Iηyοτικl Σχολεkο. Τηλ. 6947295661, 6944350522. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατZστηyα 160 τ.y. στην περιοχj IΑΒΙΕ. Πληροφορkεƒ στο τηλ. 6977270039. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινοmργιο διαyiρισyα στουƒ ΓοργιανZδεƒ 73 τ.y. yε 2 υπνοδωyZτια επιπλωyiνο, yε τζZκι και απεριlριστη θiα. LAND BROKER Τηλ. 2237025932, 6972717575.(Μiλοƒ ΣΕΚ) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυZρι διαyiρισyα 55 τ.y. στο ισlγειο, yε αυτlνοyη θiρyανση και τζZκι, χωρkƒ κοινlχρηστα. Τηλ. 6978009788. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ yονοκατοικkα κοντZ στο 2ο Iηyοτικl Σχολεkο, πλjρωƒ επιπλωyiνη yε κεντρικj θiρyανση. Τηλ. 6973490632. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ πολυτελj οροφοδιαyερkσyατα κοντZ στη πλατεkα, πλjρειƒ εξοπλισyiνα, 4-5 ατlyων yε 2 yπZνια, yε τζακοmζι και υδροyασZζ. Τηλ.: 22370-22452, κιν.: 6932359959. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3Zρι στον 3ο lροφο, Εθνικjƒ ΑντιστZσεωƒ 5. Τηλ.: 22370 - 22872, 6974339392, 2109735481 κ. Παναγι}τηƒ Καρiτσοƒ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυZρι, καινοmριο yε αυτονοykα - boiler και για επαγγελyατικj χρjση και ιδιlκτητο γκαρZζ. Τηλ: 6973872111, 6939055344. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ yονοκατοικkα, yε δmο υπνοδωyZτια, χωλ, κουζkνα, yπZνιο και καλοριφiρ στο κiντρο τηƒ πlληƒ. Πληροφορkεƒ κ. Σοφkα Φραγκαλιοm, τηλ.: 22370-23294. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ παραδοσιακj, lyορφη, πiτρινη, επιπλωyiνη οικkα 100 τ.y. 20 χιλ. απl Καρπενjσι στα ΣελZ yε τον χρlνο. Τηλ: 22370-23380 κιν.

6944427070. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι}ροφη κατοικkα για επιχεkρηση 200 τ.y. στο Γαmρο κοντZ στο ΜεγZλο Χωριl, επk τηƒ κεντρικjƒ οδοm. Τηλ.: 210-8982996. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αγροτεyZχιο 4 στρεyyZτων περkπου για κοπj χlρτου και βlσκηση στην θiση Κεραykδι j Μαργαζk του δjyου Καρπενησkου. Τηλ.: 2237023044. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αγροτεyZχιο 7 στρεyyZτων, επkπεδο, κατZλληλο για επιχεkρηση, σε απlσταση 60 yiτρων περkπου (κlyβοƒ - προƒ νiο Νεκροταφεkο Καρπενησkου) τηƒ νiαƒ εθνικjƒ οδοm Καρπενησkου - Λαykαƒ (3,6 χλy. απl κεντρικj πλατεkα Καρπενησkου) Πληροφορkεƒ:2237023044 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατοικkα 3 δωyατkων yε αυτlνοyη θiρyανση επk τηƒ οδοm Στiφανου Γρανkτσα 11 (κZτω απl το 2ο Iηyοτικl Σχολεkο επk τηƒ Λαϊκjƒ ΑγορZƒ). Πληροφορkεƒ στο τηλ.: 22370-23112. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χ}ροƒ γραφεkου, 45 τ.y., στο κiντρο τηƒ πlληƒ στην οδl Καρπενησι}τη 10. Τηλ.: 6947209178. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οροφοδιαyiρισyα 1ου ορlφου, 85 τ.y., αυτlνοyη θiρ yανση, για επαγγελyατικj στiγη στο κiντρο του Καρπενησkου. Τηλ.: 6937369650. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαyiρισyα 1ου ορlφου 85 τ.y., yε αυτlνοyη θiρyανση για επαγγελyατικj χρjση, πZνω απl το ΚΕΠ Καρπενησkου στον πεζlδροyο. Τηλ: 6937369650. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωyiνο σπkτι 105 τ.y., κοντZ στην πλατεkα Καρπενησkου. Τηλ: 2237080174. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο κiντρο Καρπενησkου, επk τηƒ οδοm Ιεροyνjyονοƒ 4, δmο lροφοι απl 90τ.y. iκαστοƒ για γραφεkα, ιατρεkα και για κZθε επαγγελyατικj στiγη. Ενοkκιο 350 ευρ} ο lροφοƒ. Τηλ.: 2237022766, 6975816942. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ηyιυπlγειο 100τ.y yε τριφασικl ρεmyα για βιοτεχνkα. Ενοkκιο 250 ευρ}. Τηλ.: 2237022766, 6975816942. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δυο γκαρσονιiρεƒ επk των οδ}ν Μπουκουβαλiων και ΚαραϊσκZκη. Πληροφορkεƒ στο τηλiφωνο 6932392710. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Καρπενjσι ισlγειο 80 τ.y. για yαγαζk j αποθjκη στην οδl ΚατσZyπα 7, τηλ. 2441040674 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αγροτεyZχιο 10 στρεyyZτων για επαγγελyατικj χρjση στην περιοχj ΞΗΡΙΑΣ ΚΑΡ/ΣΙΟΥ επk τηƒ Εθνικjƒ οδοm Καρπενησkου - Λαykαƒ στο 3ο χιλιlyετρο. Πληροφορkεƒ 2237080113 & 6976222949.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνεργZτηƒ για συνεκyετZλλευση κοπαδιοm αγελZδων ελεmθερηƒ βοσκjƒ. Μικρj απασχlληση & εξαιρετικiƒ προοπτικiƒ. Τηλ. 2237022541. 6973433502. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ ακkνητο 3αρι j 4αρι προƒ ενοικkαση yε αυτονοykα στον ΚZτω ΞηριZ. Τηλ. 6979640931. ΖΗ Τ εργασkα ωƒ yπiιyπι σkτερ. Μlνο πρωινiƒ }ρεƒ, εκτlƒ ΣαββZτου & Κυριακjƒ. Τηλ. 6980069760. Γυναkκα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φmλαξη ηλικιωyiνων. Τηλ. 6993749690. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ κυρkα για καθαρισyl εξοχικjƒ κατοικkαƒ στο Βουτmρο ykα φορZ την εβδοyZδα. Τηλ. 6974938133. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ σερβιτlροƒ για εστιατlριο – ψησταριZ. Τηλ. 6974302989. Νiοƒ ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ σε ψησταριZ στη Γερyανkα (Ντkσελντορφ). Παρiχεται διαyονj, διατροφj κ ασφZλιση. Ικανοποιητικlƒ yισθlƒ. κ. ΘωyZƒ. Τηλ. 004921322983. ΖΗ ΤΕ' ΤΑΙ κυρkα για φροντkδα ηλικιωyiνου. Τηλ. 6948599446. Απlφοιτη ΙΕΚ στελεχ}ν επιχειρjσεων, κZτοχοƒ ECDL, γν}στηƒ αγγλικ}ν, yε προϋπηρεσkα ΖΗ ΤΑ εργασkα πλjρουƒ απασχlλησηƒ ωƒ υπZλληλοƒ γραφεkου. Τηλ. 6983153403. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ Zτοyο yε γν}σειƒ αγγλικ}ν & Η/Υ να εργαστεk σε τουριστικl γραφεkο. Θα προτιyηθοmν Zτοyα yε εyπειρkα στο τουριστικl αντικεkyενο. Τηλ. 2237080150, 6945396808. ΖΗ Τ εργασkα ωƒ οικιακj βοηθlƒ. Τηλ. 6988331660. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ κυρkα για τη φmλαξη ηλικιωyiνου, στο Μικρl Χωριl Ευρυτανkαƒ. Τηλ. 6973418416. Νiοƒ ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ σε ψησταριZ στη Γερyανkα (Ντkσελντορφ). Παρiχεται διαyονj, διατροφj & ασφZλιση. Ικανοποιητικlƒ yισθlƒ. κ. ΘωyZƒ. Τηλ. 004921322983. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ barwoman για εργασkα σε νυχτερινl κiντρο. Τηλ. 2231079839. ΖΗ Τ εργασkα ωƒ yπiιyπι σkτερ. Τηλ. 6937812252. Κυρkα ΖΗ ΤΑ εργασkα για τη φροντkδα παιδι}ν j ηλικιωyiνων. Τηλ. 6937812252. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ σπkτι 3αρι j 4αρι στο Καρπενjσι, εκτlƒ περιοχjƒ ΞηριZ. Τηλ. 6974318889. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ κοπiλα j κυρkα να εργαστεk ωƒ πωλjτρια σε αναψυκτjριο. Τηλ. 6972162956. ΖΗ ΤΟΥ ΝΤΑΙ Zτοyα yε γν}σειƒ διπλοm συστjyατοƒ δακτυλογρZφησηƒ. Ηyιαπασχlληση. Τηλ. 2109701057. Email: hr@ims.gr. Ελληνkδα κυρkα 45 ετ}ν ΖΗ ΤΑ εργασkα. Πρlθυyη και για φmλαξη – συντροφιZ ηλικιωyiνων ατlyων ωƒ εξωτερικj. Τηλ. 6982809196. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ κυρkα για φmλαξη ηλικιωyiνου ατlyου στο Μικρl Χωριl Ευρυτανkαƒ. Τηλ. 6973418416. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ καθηγjτρια αγγλικ}ν απl κiντρο Αγγλικjƒ γλ}σσαƒ στο Καρπενjσι, για το σχολικl iτοƒ 2009-2010. Πληροφορkεƒ στα τηλ. 2237023128, 2237023308, 6973743598. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ κυρkα yε εyπειρkα για να εργαστεk σε εργαστjριο παραγωγjƒ yε χωριZτικεƒ πkτεƒ. Τηλ. 6972162656. ΖΗ Τ εργασkα για καθαριlτητα σπιτι}ν και σιδiρωyα ροmχων εκτlƒ ΣαββZτου, Κυριακjƒ και Iευτiραƒ. Τηλ. 6974699936.ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ συνεργZτηƒ για ασφαλιστικiƒ υπηρεσkεƒ. Τηλ. 6977589064. Η αλυσkδα καταστηyZτων «PARTY TIME BALLOON» ΜΕ ΕIΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ που ειδικεmεται στον εξοπλισyl και την διακlσyηση yε yπαλlνια για τιƒ σηyαντικlτερεƒ στιγyiƒ τηƒ ζωjƒ ΓZyοƒ - ΒZπτιση - Γενiθλια αλλZ και στιƒ επαγγελyατικiƒ εκδηλ}σειƒ - συνεστιZσειƒ - εταιρικZ event - ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΖΗΤA συνεργZτη να αναπτmξει το FRANCHISE στιƒ πlλειƒ: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΛΑΜΙΑ - ΘΗΒΑ - ΛΕΙΒΑIΙΑ – ΑΜΦΙΣΣΑ, Iιευθmνων Σmyβουλοƒ Νυφαντlπουλοƒ Θεlδωροƒ, Τηλ. 6973221844. Τουριστικl γραφεkο ΖΗ ΤΕΙ κοπiλα, εyφανkσιyη, δραστjρια, ευγενικj, yε γν}σειƒ Αγγλικ}ν και Η/Υ. Τηλ. 2103231230, 6957501363. ΖΗΤΕΙ ΤΑΙ αγροτεyZχιο για αγορZ στην περιοχj του Καρπενησkου. Τηλ. 6938553466. ΖΗ ΤΟΥ ΝΤΑΙ συ νερ γZ τεƒ α πl το ερ γο στZ σι ο δι α φη yι στι κ}ν δ} ρων SALONICA Ε. Κου κου λη - Θεσ σα λο νk κη yε κα λZ πο σο στZ τηλ: 2310 521521, 2310537537. ΖΗ ΤΟΥΝΤΑΙ Zτοyα 18-55 ετ}ν. cyεσα εισοδjyατα, yερικj/ πλjρηƒ απασχlληση (iωƒ 2380 ευρ}). Iουλiψτε στο χ}ρο σαƒ, Internet επιθυyητl. Τηλ. 210 8954890 (12 γραyyiƒ). – www.extraeisodima.gr. ΖΗΤ για αγορZ γκαρσονιiρα 25-30 τ.y. σε τιyj lχι yεγαλmτερη των 1200 ευρ} το τετραγωνικl. Οι ενδιαφερlyενοι προƒ αναζjτηση γκαρσονιiραƒ κ. ΘανZσηƒ τηλ. 6974096857, κ. Γι}τα 6973671500. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ κρεοπ}ληƒ απl κρεοπωλεkο στην Ελοmντα Κρjτηƒ (cγιο Νικlλαο). Τηλ. 6974147501, 2841041871, fax. 2841041872. Υπεmθυνοƒ κ. ΛουκZκηƒ. ΖΗ Τ εργασkα ωƒ yπεkyπι σkτερ για παιδιZ ηλικkαƒ 2-7 ετ}ν. Τηλ. 6970874850. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ Ρωσkδα j Φιλιππινiζα για καθαρισyl οικkαƒ στο Καρπενjσι. Συστατικj επιστολj υποχρεωτικj. Τηλ. 6978038051, υπεmθυνοƒ κ. Μαντζοmφαƒ ΖΗ Τ εργασkα για φροντkδα ηλικιωyiνων ατlyων j ωƒ οικιακj βοηθlƒ. Τηλ. 6979300585. ZΗΤΕΙΤΑΙ αντιπρlσωποƒ απl Εισαγωγικj εταιρεkα ESPRESSO CAFE και συναφ}ν ειδ}ν, για τον νοyl Ευρυτανkαƒ. Τηλ. 2106127945, 6949475744, 6947891001. ΖΗ ΤΕ' ΤΑΙ οικιακj βοηθlƒ για να φροντkζει ηλικιωyiνη κυρkα 3 ηyiρεƒ την εβδοyZδα στην περιοχj Νiο IερyZτι Μικροm Χωριοm. Τηλiφωνα επικοινωνkαƒ: 6945644703, 2237041564. ΖΗ Τ εργασkα ωƒ DJ σε yπαρ. Τηλ. 6996032208. Ξενοδοχεkο 5 αστiρων στο Καρπενjσι ΖΗ ΤΑ για την στελiχωση τyjyατοƒ Spa φυσιοθεραπευτiƒ / τριεƒ, κοyyωτiƒ τριεƒ, αισθητι κοmƒ, Z το yα για yα νι κιοmρ και πε ντι κιοmρ και Z το yα για την ρεσεψιlν. Πληροφορkεƒ στο Τηλ. 6938826965. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ καyαριiρα για τον παραδοσιακl ξεν}να στα ΦιδZκια. Υπεmθυνοƒ κ. Φ}τηƒ Τηλ. 2237023380, 6944427070. ΖΗ ΤΟΥ ΝΤΑΙ απl την PRONET HELLAS εισαγωγiƒ - διαφηyιστικZ δ}ρα - ροmχα εργασkαƒ, εξωτερικοk συνεργZτεƒ για yερικj j πλjρη απασχlληση. Τηλ. Επικοινωνkαƒ: 2410-555570 }ρεƒ 10:00 πy. - 4:00 yy. Υπεmθυνη: Ευαγγελkα. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ νεαρlƒ αιγοβοσκlƒ, χωρkƒ οικογενειακiƒ υποχρε}σειƒ, για την περιποkηση και φροντkδα 30 περkπου ζ}ων στη Σιβkστα Ευρυτανkαƒ. Προσφiρεται δωyZτιο για διαyονj και ικανοποιητικlƒ yισθlƒ. Πληροφορkεƒ τηλ. 22370-94135. ΖΗ ΤΟΥ ΝΤΑΙ Zyεσα σερβιτlροι - σερβιτlρεƒ για καφετiρια ε στι α τl ρι ο στα Κα yi να Βοmρλα (α πl τ}ρα yi χρι το τiλοƒ τηƒ σεζlν). Στiγη εξασφαλισyiνη. Τηλ.: 6932381442, κ. ΚαραγιZννηƒ. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ αγροτεyZχιο Zρτιο και οικοδοyjσιyο επk τηƒ επαρχιακjƒ οδοm Καρπενησkου - Καλλιθiαƒ (ΜπιZρα). Τηλ.: 6972217396. ΖΗ ΤΕΙ ΤΑΙ νε α ρl Z το yο για βο η θlƒ yZ γει ρα, στη Γερ yα νk α. Μπο ρεk τε να ε πι κοι νω νj σε τε α πl τιƒ 5:00 y.y. και yε τZ. Τηλ: 00497303900110. ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικlπεδο Zρτιο και οικοδοyjσιyο στη νiα προiκταση του σχεδkου πlλεωƒ στον cγιο Γε}ργιο (περιοχj πZνω απl το ΤΕΙ). Τηλiφωνο Πληροφορι}ν 6977702298. ΖΗ Τ ερ γα σk α ωƒ yπi ϊ yπι σk τερ για yι κρZ παι διZ. Τηλ.: 6947582826. ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικl για ταβiρνα εστιατlριο. Τηλiφωνο Πληροφορι}ν 2237025620 και 2237022235. ΖΗ ΤΟΥ ΝΤΑΙ Zντρεƒ, γυναkκεƒ j ζευγZρια για ελληνικZ εστιατlρια στην Γερyανkα. Τηλ. 6978174534, 004971162010620. ΖΗΤΕ'ΤΑΙ Εισαγωγικj εταιρεkα Ιταλικοm καφi Espresso και συναφ}ν ειδ}ν, ζητZει αποκλειστικl αντιπρlσωπο για τα ροϊlντα τηƒ στο νοyl Ευρυτανkαƒ. Τηλ: 275 2096278. ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλjτρια για το "Παραδοσιακlν". Τηλ. 6972095090. ΖΗ Τ εργασkα παντlƒ τmπου τηλ: 6973984988. ΖΗ Τ εργασkα ωƒ yπiιyπι σkτερ εντlƒ νοyοm Ευρυτανkαƒ.τηλ: 2237022184.

ΙΑΦΟΡΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατZστηyα 60 τ.y. ισlγειο yε αντkστοιχο υπlγειο χ}ρο, 20 τ.y. πατZρι και WC, στην οδl Κ. Αιτωλοm 8. Τηλ. 6977432517. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χ}ροƒ 85 τ.y. ισlγειο, 35 τ.y. πατZρι & 75 τ.y. υπlγειο, στην οδl Ευγ. Αιτωλοm 3, iναντι Ι.Μ. Αγkαƒ ΤριZδαƒ. Κ. ΛZyπροƒ Πiτρου. Τηλ. 6974031164. Π ΛΕΙΤΑΙ αiραƒ 200 τ.y. yε την Zδεια, σε προνοyιοmχο θiση. Τηλ. 6973964774. Π ΛΕΙΤΑΙ επιχεkρηση πλjρωƒ ανακαινισyiνη iναντι ΟΤΕ, στην οδl Ζαχ. Παπαντωνkου 2. Τηλ. 2237022614. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφεkο – κατZστηyα 18 τ.y. στην οδl Ζηνοποmλου 48. Τηλ. 2237023935, 6973680577. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγειοƒ χ}ροƒ 35 τ.y. για επαγγελyατικj χρjση στην οδl Προυσιωτkσσηƒ 1, δkπλα στη στεγασyiνη Λαϊκj. Τηλ. 2237025604. Π ΛΕΙΤΑΙ διZδροyοƒ γυyναστικjƒ ελαφρ}ƒ yεταχειρισyiνοƒ. Τιyj: 400 ευρ}. Τηλ. 6973982754. Π ΛΕΙΤΑΙ παραδοσιακlƒ Zyβυκαƒ για απlσταξη τσkπουρου yαζk yε την Zδεια. Τηλ. 6977986454. Π ΛΟΥΝΤΑΙ καινοmρια iπιπλα καφετiριαƒ, αξkαƒ 13.000 ευρ}, 60 ατlyων, στη yισj τιyj. Τηλ. 6986163828. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατZστηyα 120 τ.y. στην οδl Ζηνοποmλου 39 (σjyερα dνωση Iασ. Συν/yων). Τηλ. 2237022622, 6978492266. Π ΛΕΙΤΑI η εν λειτουργkα επιχεkρηση π}λησηƒ σιδηρικ}ν εργαλεkων και οικοδοyικ}ν υλικ}ν στην οδl Αθ. Καρπενησι}τη, απiναντι απl το 2ο Iηy. Σχολεkο. Τηλ. 2237023011, 2237025196. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πZρκινγκ yε αποθjκη στην οδl Κ. ΣZκκαλη. Τηλ. 6974707561. Π ΛΕΙΤΑI επιχεkρηση εν λειτουργkα ταβiρνα-εστιατlριο, στο κiντρο του Καρπενησkου, yε καλiƒ προοπτικiƒ. Μlνο σοβαρiƒ προτZσειƒ. Τηλ. 2237022235, 6976120400. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγειο κατZστηyα 160 τ.y., mψουƒ 5y., κατZλληλο για πολλiƒ χρjσειƒ, στην οδl Iωδεκανjσου 23, στον ΞηριZ. (πρ}ην τζZκια Μπiσαƒ ) Τηλ. 2237025259, 6984889612. Π ΛΟΥΝΤΑΙ 2 πολυθρlνεƒ, 1 γραφοyηχανj, 1 γραyylφωνο & 1 τραπiζι. hλα αντkκεƒ. Τηλ. 6970623043. Π ΛΕΙΤΑΙ τρακτiρ σε Zριστη κατZσταση yε επισκευασyiνη yηχανj και πριονοκορδiλα. Iiχεται και Zλλα εξαρτjyατα. Τηλ. 2237022560, 6972772653. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 καταστjyατα. Το iνα 160 τ.y. yε υπlγειο & το Zλλο 80 τ.y. ηyιυπlγειο, στην οδl Αθ. Καρπενησι}τη 60. Τηλ. 2231032345, 6939005639. Πλjρηƒ ορχjστρα yε λαϊκl & δηyοτικl πρlγραyyα & yε πολυετj εyπειρkα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη yουσικj κZλυψη εκδηλ}σεων yε πλοmσιο & κεφZτο πρlγραyyα. Τηλ. 6973780885, 6938766562. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεlδyητο κατZστηyα 130 τ.y. στο Παλαιl Μικρl Χωριl. Τηλ. 6977648025, 2102814769. Π ΛΕΙΤΑI ουζερk yεζεδοπωλεkο στο Καρπενjσι. Τηλ. 6972229960. Π ΛΕΙΤΑΙ τριφmλλι, χορτZρι και Zχυρο. Τηλ. 6932796375. Π ΛΕΙΤΑI επιχεkρηση –ταβερνZκι στο Γαmρο λlγω συνταξιοδlτησηƒ. Τιyj ευκαιρkαƒ. Τηλ. 2237041501, 6972441424. Π ΛΕΙΤΑΙ επιχεkρηση τροφkyων λlγω σmνταξηƒ. Μlνο σοβαρiƒ προτZσειƒ. Τηλ. 6946804719. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 καταστjyατα 250 τ.y. το καθiνα j 1 κατZστηyα 500 τ.y. στην πρ}ην IΑΒΙΕ. Τηλ. 6972393044. Π ΛΕΙΤΑI κατZστηyα εν λειτουργkα στην περιοχj των ΕυρυτZνων Αγkων. Τηλ. 6983979026. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισlγειο κατZστηyα 95 τ.y. περkπου, iναντι τηƒ IΕΥΑΚ. Τηλ. 6974466781, 2237080088.

Ενοικι!ζεται

καινοmρια επιπλωyiνη γκαρσονιiρα κοντZ στον Βερlπουλο. Τηλ. 6974302989

Ενοικι!ζεται

Το ΚZλλιον» στο ο ξεν}ναƒ «Τ Κλαυσk, yε ευρmτερη αξιοποkηση τηƒ επιχεkρησηƒ. Τηλ. 6939048106

ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΡΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ

ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΙΣΤYΤΙΚΕΣ ΣΑΣ ΚΑΡΤΕΣ ΜΕ g ΧYΡΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ. ΑΠΟ 12 ΕYΣ 48 ΑΤΟΚΕΣ IΟΣΕΙΣ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ & ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ. ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΧYΡΟ ΣΑΣ. Κοƒ Γεωργkου Τηλ. 6988888850 6988888804

ΝΕΕΣ

Π ΛΕΙΤΑI οικlπεδο στο Παλαιl Μικρl Χωριl. Τηλ. 6974486407. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 60 τ.y., 1ου ορlφου, yε τζZκι, αποθjκη & γκαρZζ, στην οδl ΚαφαντZρη 65. Τηλ. 6977329711. Π ΛΕΙΤΑI Jeep Cherokee 2.400cc. Τηλ. 6973744901. ΠΑΡΑΙΟΝΤΑΙ ιδιαkτερα yαθjyατα Μαθηyατικ}ν σε yαθητiƒ Γυyνασkου – Λυκεkου και yετεξεταστiουƒ απl απlφοιτο του Πανεπιστηykου Αθην}ν. Τιyiƒ λογικiƒ. Τηλ. 6981283921.


Ευρυτανικ ΝΕΑ / ΤετFρτη 28 ΙουλRου 2010 / ΣελRδα 28

ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΝΤΗ

ΣΑΨΑΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο6ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

6ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝEΝ

ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΤΗΛ. 210 5128048 ΚΙΝ. 6974662695 ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 187 ΑΘΗΝΑ 1οj ΟΡΟΦΟΣ

ΑΜ6ΣΑ 24956

ΤΗΛ. 210 6456996 ΚΙΝ. 6937 035583 Λ. ΑΛΕΞΑΝ6ΡΑΣ ΑΡ. 69 ΑΘΗΝΑ 11474 e-mail:xsapsali@hol.gr ssapsali@dsa.gr

Ανακοινώσεις Λα`Rα 20/7/2010 Αρ. πρωτ.: 14925 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ6ΗΛEΣΗΣ ΕΝ6ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Τ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» Η ΑναπτυξιακQ 6ιαχειριστικQ ΣτερεFj ΕλλFδοj & ΘεσσαλRαj (ΑΝ.6ΙΑ) εταRροj του ΕΦΕΠΑΕ `ε ευθTνη την ΠεριφPρεια ΣτερεFj ΕλλFδαj, καλεR τουj ενδιαφερS`ενουj να συ``ετFσχουν στο πρSγρα``α «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ». Το πρSγρα``α «ΜεταποRηση στιj νPεj συνθQκεj» εντFσσεται στο ΕπιχειρησιακS ΠρSγρα``α ΑνταγωνιστικSτητα και Επιχειρη`ατικSτητα (ΕΠΑΝ II) του ΕΣΠΑ 2007-2013, και αποσκοπεR στον `ετασχη`ατισ`S τηj `εταποιητικQj παραγωγικQj βFσηj τηj ΕλληνικQj Οικονο`Rαj προj νPα Q διαφοροποιη`Pνα προϊSντα και `εταποιητικPj υπηρεσRεj καθdj και την ενRσχυση τηj εξωστρεφοTj επιχειρη`ατικSτηταj, ωj βασικQj επιλογQj για την παραγωγικQ αναβFθ`ιση τηj χdραj προj αγαθF και υπηρεσRεj υψηλQj προστιθP`ενηj αξRαj, `ε ποιSτητα, περιβαλλοντικQ ευαισθησRα, και ενσω`Fτωση γνdσηj και καινοτο`Rαj. Ο προϋπολογισ`Sj τηj δη`Sσιαj δαπFνηj του προγρF``ατοj για την ΠεριφPρεια στερεFj ΕλλFδαj ανPρχεται σε 15.000.000,00 ευρd (ΣυνολικSj Π/Υ για Sλη τη χdρα εRναι 200.000.000,00 ευρd, 140.000.000,00 ευρd για τιj υφιστF`ενεj επιχειρQσειj και 60.000.000,00 ευρd για τιj νPεj υπS σTσταση επιχειρQσειj.).

Το πρSγρα``α συγχρη`ατοδοτεRται απS την ΕυρωπαϊκQ Oνωση και ειδικSτερα απS το ΕυρωπαϊκS Τα`εRο ΠεριφερειακQj ΑνFπτυξηj (ΕΤΠΑ). Στο πρSγρα``α `ποροTν να υποβFλλουν απS `Rα πρSταση: -ΥφιστF`ενεj πολT `ικρPj και `ικρPj επιχειρQσειj (κατF την Pννοια του ορισ`οT των Μικρο`εσαRων επιχειρQσεων τηj Ε.Ε., ΠαρFρτη`α II ΣTσταση τηj ΕπιτροπQj 2003/361/ΕΚ) που δραστηριοποιοTνται στον ελληνικS χdρο στουj το`εRj τηj `εταποRησηj και των υπηρεσιdν που δρουν υποστηρικτικF σε αυτPj, Sπωj αναφPρονται αναλυτικF στον ΟδηγS του προγρF``ατοj. -ΝPεj και υπS σTσταση (startup) `ικρPj και πολT `ικρPj επιχειρQσειj του το`Pα τηj `εταποRησηj Q Fλλων το`Pων που επιθυ`οTν να επεκταθοTν σε `εταποιητικPj δραστηριSτητεj σε Pναν τουλFχιστον απS τουj επιλPξι`ουj το`εRj τηj `εταποRησηj και αποκλειστικF υπS τουj Sρουj και τιj προϋποθPσειj που αναφPρονται αναλυτικF στον οδηγS του προγρF``ατοj. Στο πλαRσιο του προγρF``ατοj «ΜεταποRηση στιj ΝPεj ΣυνθQκεj» ενισχTονται Pργα προϋπολογισ`οT Tψουj επPνδυσηj απS 50.000 ευρd Pωj 400.000 ευρd (`η περιλα`βανο`Pνου του ΦΠΑ). Το ποσοστS τηj δη`Sσιαj χρη`ατοδSτησηj (επιχορQγηση) για την ΣτερεF ΕλλFδα εRναι 35%. Η ΑΝ.6ΙΑ ωj εταRροj του ΕΦΕΠΑΕ υλοποιεR το πρSγρα``α στην ΠεριφPρεια ΣτερεFj ΕλλFδαj. Οι προϋποθPσειj συ``ετο-

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΓΚΟΡΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΤΗΛ & ΦΑΞ: 2237080012 ΜεσολογγRου 5, ΚαρπενQσι

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΟΤΟΥΜΕΝ Ν ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ Ν • ΕπενδυτικSj ΝS`οj • ΜεταποRηση - Τουρισ`Sj • Ε`πSριο -ΥπηρεσRεj • ΑστικQ ΑνFπτυξη • ΓυναικεRα Επιχειρη`ατικSτητα • ΝεανικQ Επιχειρη`ατικSτητα • ΕΣΠΑ 2007-2013 • ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ6ΑΣ • EOMMEX • LEADER - ΟΠΑΑΧ

Σ το κα τ F στ η ` F ` α j θ α β ρε R τ ε Π ο ι κ ι λ R α κ α λ λ ωπ ι σ τ ι κd ν φ υ τ d ν Ο πο ρ ω φ S ρ α δP ν τρ α Ε π οχ ι α κF λ ο υλ ο T δι α Α ρδ ευ τι κF σ υ στ Q ` α τα

χQj, τα απαιτοT`ενα δικαιολογητικF, ο τρSποj υποβολQj των προτFσεων, η διαδικασRα εξPτασηj και αξιολSγησηj των προτFσεων, η PνταξQ τουj για χρη`ατοδSτηση, οι υποχρεdσειj των δικαιοTχων στην περRπτωση Pγκρισηj τηj αRτησηj ενRσχυσηj και οι λοιποR Sροι του ΠρογρF``ατοj περιγρFφονται αναλυτικF στον ΟδηγS Οι προτFσειj υποβFλλονται υποχρεωτικF ηλεκτρονικF απS 29-07-2010 `Pχρι 30-09-2010 `Pσω των δικτυακdν τSπων www.ypoian.gr, www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis, και www.efepae.gr. Οι ΠροτFσειj (ΦFκελοι ΥποψηφιSτηταj) πρPπει υποχρεωτικF να υποβληθοTν και σε Pντυπη `ορφQ (Pνα αντRγραφο), το αργSτερο σε επτF (7) η`Pρεj (η`ερολογιακPj) `ετF την καταληκτικQ η`ερο`ηνRα ηλεκτρονικQj υποβολQj των προτFσεων στην ΑΝ.6ΙΑ και στα ση`εRα που αναλυτικF αναφPρονται στον οδηγS του προγρF``ατοj. Επιση`αRνεται Sτι επιλPξι`εj θεωροTνται οι δαπFνεj που θα γRνουν `ετF την η`ερο`ηνRα ηλεκτρονικQj υποβολQj τηj πρSτασηj. Οι ενδιαφερS`ενοι `ποροTν επRσηj να βρουν τον OδηγS και τα Pντυπα του προγρF``ατοj στο δικτυακS τSπο τηj ΑΝ.6ΙΑ www.andia.gr, στουj παραπFνω δικτυακοTj τSπουj καθdj επRσηj και τιj συνεργαζS`ενεj `ε τον ΕΦΕΠΑΕ ΣυνεταιριστικPj ΤρFπεζεj. Ο 6ιευθTνων ΣT`βουλοj τηj ΑΝ.6ΙΑ ΚαρFντζαληj ΛουκFj

Η µεγάλη ασφαλιστική εταιρεία µε τις καλύτερες τιµές της αγοράς ΕθνικQj Αντιστ Fσεωj 6 - ΚαρπενQσι (Pναντι Αστ. 6/νσηj Ευρ/νRαj)

ΤΗΛ.: 2237022331 & fax 2237022332


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ ρτη 28 Ιουλ ου 2010 / Σελ δα 29

20ετη περα

ΚΣΤΑΣ Σ. ΛΙΑΠΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΑΤΜΑΤΝ ΛΟΥΣΤΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΚΑΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ LAMINATE ΤΗΛ. 210 6544875 ΚΙΝ. 694 4292099

Τα Ευρυτανικ Να online

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ ρτη 31 εκεβρ ου 2008 / Σελ δα 12

Η ανεξρτητη εβδοαδια α εφηερ δα τη" Ευρυταν α"


Πολιτισ - Τχνε

Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ7ρτη 28 ΙουλHου 2010 / ΣελHδα 30

Η «Αΐντα» στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού

ΕπιWFλεια στGληa:

ΣυντακτικG οW7δα

Διακοπές στο Γκάζι Κάθε βράδυ μουσική, κάθε βράδυ μια γιορτή Dδη απI τιa 20 ΙουλHου, σχGWατα απI την ελληνικG WουσικG σκηνG, Wε ελληνικI και ξFνο στHχο, φιλοξενοKνται στη σειρ7 εκδηλ[σεων Wε τHτλο "&ιακοπFa στο Γκ7ζι. Κ7θε βρ7δυ WουσικG, κ7θε βρ7δυ Wια γιορτG" που Fχει προγραWWατιστεH στην "ΤεχνIπολιa" του δGWου ΑθηναHων που θα διαρκFσει WFχρι και τιa 31 ΙουλHου 2010. Το αναλυτικI πρIγραWWα Fχει ωa εξGa:

ΣGWερα, Τετ7ρτη 28 ΙουλHου, παρουσι7ζεται για τρHτη και τελευταHα φορ7 η δηWοφιλGa Iπερα του ΤζουζFππε ΒFρντι «Αfντα», στο 6δεHο Ηρ[δου του ΑττικοK. Η Αfντα, Fνα απI τα πλFον δηWοφιλG Fργα του ΤζουζFππε ΒFρντι αλλ7 και του οπερατικοK ρεπερτορHου γενικIτερα, εHναι γνωστG κυρHωa απI τη WουσικG για την περHφηWη θριαWβικG παρFλαση των νικητ[ν Wπροστ7 στον Φαρα[. Το Fργο εστι7ζει εξHσου στα συναισθGWατα των πρωταγωνιστ[ν: του γενναHου ΡανταWFa και των δKο γυναικ[ν που τον διεκδικοKν. Η Αfντα, Iπερα σε τFσσεριa

πρ7ξειa, βασHζεται σε ποιητικI κεHWενο του ΑντIνιο ΓκισλαντσIνι (στηριγWFνο σε σεν7ριο του 6γκKστ ΜαριFτ). Η Iπερα τοποθετεHται στην εποχG των Φαρα[. Η Αfντα, κIρη του βασιλι7 τηa ΑιθιοπHαa, εHναι αιχW7λωτη στην ΑHγυπτο και ερωτευWFνη Wε τον ΡανταWFa, αρχιστρ7τηγο του αιγυπτιακοK στρατοK. ΑντHζηλIa τηa εHναι η @Wνεριa, κIρη του βασιλι7 τηa ΑιγKπτου. ΥποκKπτονταa στην επιθυWHα του πατFρα τηa, η Αfντα εκWαιεKει απI τον ΡανταWFa τα σχFδια δρ7σηa του ΑιγυπτιακοK στρατοK. Ο ΡανταWFa συλλαWβ7νεται για προδοσHα και καταδικ7ζεται απI το ιερατεHο σε θ7νατο. ΟKτε η παρFWβαση τηa ΑWνFριδαa εHναι ικανG να τον

σ[σει. Στην υπIγεια κρKπτη του ναοK του ΗφαHστου, Iπου κλεHνεται ζωντανIa, Fχει κρυφτεH επHσηa η Αfντα επιθυW[νταa να πεθ7νει στο πλευρI του αγαπηWFνου τηa. ΜουσικG διεKθυνση: Λουκ7a ΚαρυτινIa ΣκηνοθετικG προσαρWογG: ΠαναγGa Παγουλ7τοa ΠροσαρWογG σκηνικ[ν και κοστουWι[ν: ΤIτα ΠρHτσα ΠροσαρWογG χορογραφHαa: ΙρHνα Ακρι[τη-ΚολιουWπ7κινα ΦωτισWοH: ΝHκοa Εργαζ7κηa &ιεKθυνση Wπ7νταa: Γι[ργοa ΑραβHδηa 6δεHο Ηρ[δου του ΑττικοK Jρα: 9.00 W.W.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

«Εικονοσυλλαβές στο Χώρο» της Ελένης Πολυχρονάτου Μια πολK-θεWατικG εικαστικG Fκθεση τηa ΕλFνηa Πολυχρον7του Wε τον γενικI τHτλο ΕικονοσυλλαβFa στο Χ[ρο» ξεκHνησε απI την ΤρHτη 29 ΙουνHου στον ΕκθεσιακI χ[ρο του νFου πολυWορφικοK συγκροτGWατοa τηa ΝοWαρχHαa Πειραι7 Πολυχ[ροa «ΑπIλλων». Οι επισκFπτεa Fχουν την ευκαιρHα να δουν Fργα απI τη νFα σειρ7 «ΗWερολIγια», εν[ παρουσι7ζονται Fργα και απI τιa σειρFa «&ιπλG γραφG», «ΓραφG διπλGa Iψηa», «ΤοπHα τηa σκFψηa», «Οι λFξειa WFσα απI τον Η/Υ», «Οι λFξειa που κινοKνται», «Οι λFξειa στιa 3 διαστ7σειa», «ΖωγραφHζονταa τιa λFξειa», ΓλυπτικG και φωτογραφHεa απI Fργα, εγκαταστ7σειa και δρ7σειa στο περιβ7λλον. Στην Fκθεση «ΕικονοσυλλαβFa στο Χ[ρο», παρουσι7ζονται περισσIτερα απI 200 Fργα τηa καλλιτFχνιδαa τα οποHα καλK-

Μ α κ ρ ιν 7 Ξ α δ F ρ φ ι α Στιa 28 ΙουλHου η Wπ7ντα Latino θα ταξιδFψει το κοινI σε λ7τιν ρυθWοKa και εξωτικFa WελωδHεa. Την ΠFWπτη 29 ΙουλHου, στη WουσικG σκηνG τηa "ΤεχνIπολιa" θα ανFβουν οι νFεa ερWηνεKτριεa ΑσπασHα ΘεοφHλου, ΣταυροKλα ΜανωλοποKλου και ΕιρGνη ΤουWπ7κη, Wε την συνοδεHα του Γι7ννη ΤσFρτου στο πι7νο, για το αφιFρωWα στο ελληνικI τραγοKδι "@ρωWα ΓυναHκαa Piano Forte". Στιa 30 ΙουλHου θα τραγουδGσουν η ΜαρHα ΛοKκα, ο ΘοδωρGa Κοτονι7a και τα Μακριν7 ΞαδFρφια. Το WουσικI ταξHδι θα κλεHσει το

Σ7ββατο, 31 του WηνIa, Wε την εWφ7νιση τηa ΕυσταθHαa και τηa Ελε7νναa ΖεγκHνογλου. "ΣτIχοa Wαa για το φετινI καλοκαHρι εHναι να δ[σουWε, τIσο στουa κατοHκουa τηa ΑθGναa, Iσο και στουa επισκFπτεa τηa, την ευκαιρHα να διασκεδ7σουν κ7νονταa... &ιακοπFa στο Γκ7ζι", τονHζει σε δGλωσG του ο ΠρIεδροa του &.Σ. τηa "ΤεχνIπολιa" κ. Φ[τηa ΙγνατHου. "Aνα δεκαGWερο, λοιπIν, γεW7το ελληνικG και ξFνη WουσικG θα γεWHσει τα ζεστ7 βρ7δια τηa πIληa Wαa, "ταξιδεKονταa" τουa παραβρισκIWενουa σε τIπουa WακρινοKa".

«Εστάμπες» του Μανώλη Χάρου Στον ΕικαστικI ΚKκλο, στο Κολων7κι παρουσι7ζονται Fωa τιa 31 ΙουλHου οι εστ7Wπεa (estampes) του Μαν[λη Χ7ρου.

πτουν Iλη τη θεWατολογHα τηaσχFδια, ζωγραφικG, γλυπτικG, computer art, πολK προβολFa και Fργα για δηWIσια τFχνη, περιβ7λλον και οικολογHα. &ραστGρια και παραγωγικG καλλιτFχνιδα τηa γενι7a τηa, η ΕλFνη Πολυχρον7του εHναι Wια ποιGτρια τηa εικIναa. ΧρησιWοποιεH τα κεHWενα, τα σηWεHα και τα σKWβολα ωa εικαστικ7 εργαλεHα και WFσω Wιαa σχεδιαστικGa διαWIρφωσηa επιχειρεH τον WετασχηWατισWI τηa γραφGa και τηa γλ[σσαa σε εικIνα.

Η καλλιτFχνιδα εWπνFεται απI κεHWενα, φυσικFa WορφFa και δοWFa, που τοποθετεH Wε αυθIρWητεa χειρονοWHεa σε σχεδιασWFνουa χ[ρουa επHπεδουa και τρισδι7στατουa. Σ’ Fνα Fργο απαλλαγWFνο απI επιτηδεKσειa, η σKνδεση Wορφ[ν και λFξεων αποκαλKπτει το γλωσσικI WGνυWα του Fργου. Πολυχ[ροa «ΑπIλλων» ΕρWουπIλεωa και ΠηλHου 1, Πειραι7a Τηλ.: 210.4539395 Aωa 31/07/2010

ΠρIκειται για διαφορετικοKa «ψηφιακοKa» πHνακεa που τυπ[νονται, Wετ7 απI αλλεπ7λληλεa WεγεθKνσειa και WFσα απI επεξεργασHα και χρωWατικFa παραλλαγFa που δηWιουργοKνται ψηφιακ7. Ο Μαν[ληa Χ7ροa ενδιαφFρεται απI πολK νωρHa για την περιπFτεια τηa αναπαραγωγGa και τηa ισIτιWηa λειτουργHαa του Fργου τFχνηa. Οι σπουδFa του στη χαρακτικG στο ΠαρHσι και η θητεHα του στο εργαστGριο – τυπογραφεHο του Franck Bordas, του προσφFρουν την 7ριστη γν[ση των παραδοσιακ[ν τεχνικ[ν, κυ-

ρHωa τηa λιθογραφHαa π7νω σε πFτρα. Η στ7ση του απFναντι στη WοναδικIτητα και την αυθεντικIτητα του Fργου τFχνηa δεν προϋποθFτει για τον Hδιο την Kπαρξη ενIa WIνο Fργου. Eπωa πιστεKει και ο Hδιοa, η χαρακτικG του 21ου αι[να, Iχι WIνο δεν κινδυνεKει, αλλ7 Wε τιa δυνατIτητεa που δHνει και

θα δHνει πλFον η ψηφιακG αναπαραγωγG, δηWιουργεH εντελ[a νFα πεδHα σε Iλουa ανεξαιρFτωa τουa καλλιτFχνεa, προσφFρονταa ατελεHωτεa δυνατIτητεa δηWιουργHαa ανεπαν7ληπτων τυπωW7των. ΕικαστικIa ΚKκλοa Χαριλ7ου ΤρικοKπη 121 Aωa 31/07/2010


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ5ρτη 28 ΙουλDου 2010 / ΣελDδα 31 ΕπιRBλεια στCλη\:

ΒασDλη\ ΚEκκοτα\ kokkotian79@yahoo.

ΕπιRBλεια στCλη\:

ΒασDλη\ ΚEκκοτα\ kokkotian 79@yahoo.gr

Δ ι ά λ ο γ ο ι – Μ π ό ρ χ ε ς – Σ ά μ π α τ ο Printa 272 σελ. ΛογοτεχνDα και ποιητικC, η τBχνη τη\ συγγραφC\ και τα Rυστικ5 τη\ λBξη\, RοντερνισRE\ και κλασικισRE\, διακειRενικEτητα και «λογοκλοπC», καλλιτεχνικC ελευθερDα, επιτυχDα, φCRη, αυτοκαταστροφC, πραγRατικEτητα και φαντασDα, Eνειρο, θεολογDα, θ5νατο\, αυτοκτονDα, τρBλα, ζωC, RουσικC, φιλοσοφDα, χρEνο\, σFRπαν και δηRιουργDα, RαθηRατικ5, γλVσσα, Rετ5φραση, κι 5λλα τEσα, «Rικρ5 και Rεγ5λα» θBRατα που απασχολοFν την σκBψη των δFο ιερVν τερ5των τη\ πνευRατικC\ ζωC\ τη\ ΑργεντινC\ παρελαFνουν στι\ σελDδε\ ενE\ εξαιρετικοF βιβλDου που βασDζεται στι\ προφορικB\ συζητCσει\ του ΜπEρχε\ Rε τον Σ5Rπατο υπE την πλα-

Μετ5 λοιπEν απE πολλB\ συναυλDε\ στην Ελλ5δα και στο εξωτερικE, και Bχοντα\ κερδDσει πλBον την αναγνVριση, Bφτασε η Vρα για Rια επετειακC Bκδοση που περιBχει 30 RοναδικB\ στιγRB\ τη\ καριBρα\ τη\. Τ5νια ΤσανακλDδου, ΜανVλη\ Μητσι5\, ΚVστα\ ΘωRαaδη\, ΧρCστο\ ΘηβαDο\, ΕλBνη ΤσαλιγοποFλου, ΜελDνα Καν5, ΕλBνη ΠBτα, 'ηRCτρη\ Μπ5ση\ χαρDζουν ανεπαν5ληπτε\ ερRηνεDε\ και προσφBρουν Bντονε\, συγκινησιακB\ στιγRB\. >κρω\ απαραDτητη κυκλοφορDα για του\ λ5τρει\ του ποιοτικοF ελληνικοF τραγουδιοF…

ΛFση: Κ5θε πρEβληRα Sudoku Bχει λFση η οποDα RπορεD να επιτευχθεD χωρD\ εικασDε\.

Οι σ υντ αγ % τ η% Γ ε ωρ γ α%

ΤΡ ΟΥΦ ΑΚΙ Α Μ Ε ΜΠΙ ΣΚΟΤΟ Κ ΑΙ ΑΜ ΥΓ ΑΛΑ

Η Σ κοτ ε ι ν ή Π λ ε υ ρ ά τ ο υ Ν ό μ ο υ – A n t o i n e Fu g u a 2 00 9 είδος: Αστυνομική περιπέτεια διάρκεια: 130’ πρωταγωνιστούν: Richard Gere, Ethan Hawke, Don Cheadle, Wesley Snipes, Ellen Barkin Ο Σαλ, ο Τ5νγκο και ο ?ντι εDναι τρει\ αστυνοRικοD σε διαφορετικB\ φ5σει\ τη\ καριBρα\ του\: ο πρVτο\ προσπαθεD να συντηρCσει την πολυRελC οικογBνει5 του χρησιRοποιVντα\ παρ5νοRου\ και ανCθικου\ τρEπου\, ο δεFτερο\ εDναι RπλεγRBνο\ στο κFκλωRα των ναρκωτικVν, και ο τρDτο\ προσπαθεD να φτι5ξει ξαν5 τη ζωC του αντιRετωπDζοντα\ τον αλκοολισRE του. Τρει\ Bκπτωτοι 5γγελοι στην R5χη τη\ επιβDωση\ θα συναντηθοFν και θα αντιRετωπDσουν του\ φEβου\ και τι\ αRαρτDε\ του\. ΧωρD\ να εDναι αριστοFργηRα, και δDχω\ να εRβαθFνει πολF στι\ κοινωνικB\ και οικονοRικB\ συνBπειε\ τη\ διαφθορ5\ που RαστDζει Eλου\ του\ τοRεD\ Rια\ σFγχρονη\ πολιτεDα\, η ΣκοτεινC Πλευρ5 του ΝERου συνθBτει Bνα καλογυρισRBνο αστυνοRικE δρ5-

Οι κανEνε\ του Sudoku εDναι απλοD: Τα κεν5 συRπληρVνονται Rε αριθRοF\ απE το 1 Bω\ το 9. Κ5θε οριζEντια γραRRC, κ5θε κ5θετη γραRRC και κ5θε περιοχC Rε 3x3 τετρ5γωνα πρBπει να περιBχουν απE RDα REνο φορ5 Eλου\ του\ αριθRοF\ απE το 1 Bω\ το 9

τωνικC ονοRασDα «'ι5λογοι». Ο συRπατριVτη\ του\ Ορλ5ντο ΜπαρEνε διαδραRατDζει τον ρEλο του πλοηγοF, Rια\ και συντονDζει, καταγρ5φει και παραθBτει τη σοφDα των δFο αυτVν ανθρVπων, φροντDζοντα\ συγχρEνω\ να RεταφBρει και κ5ποιε\ 5γνωστε\ πτυχB\ τη\ σχBση\ του\. ΑυτE που Rα\ προξBνησε ιδιαDτερη εντFπωση, πBρα απ’ την RαγεDα του RυαλοF του\, εDναι ο αυθEρRητο\, ενDοτε συγκινησιακE\, λEγο\ που κ5νει την εRφ5νισC του πολλB\ φορB\ RBσα στι\ σελDδε\ του βιβλDου, προσδDδοντα\ Rια γεFση αυθεντικEτητα\ και ζωντ5νια\, υπερβαDνοντα\ τα στεν5, ακαδηRαϊκ5 και ελιτιστικ5 Eρια.

Τρ αγ ο ύ δι α Κά τ ω Α π ’ Τ ο Φεγ γ ά ρι : Ζωντανή Ηχογράφηση 1994-2009 Η ΟρχCστρα ΝυκτVν ΕγχEρδων του 'CRου ΠατρBων δηRιουργCθηκε το 1985 απE τον σηRερινE καλλιτεχνικE διευθυντC τη\, Θαν5ση Τσιπιν5κη, και RBχρι σCRερα δDνει καθηRερινB\ R5χε\ για την πολιτιστικC αναβ5θRιση τη\ επαρχDα\, καθιστVντα\ την RουσικC Bνα πολF σηRαντικE κοRR5τι του πολιτισRοF που πασχDζει να λειτουργCσει Rε αποκεντρωτικοF\ Eρου\. ΠρVτο λEγο εδV Bχει το RαντολDνο. Συνολικ5, η ΟρχCστρα αποτελεDται απE Bξι πρVτα RαντολDνα, Bξι δεFτερα, τBσσερι\ RαντEλε\, Bντεκα κιθ5ρε\ κι Bνα κοντραRπ5σο.

Sudoku

Το Sudoku εDναι το δηRοφιλBστερο παιχνDδι Rε αριθRοF\ του πλανCτη

Rα, ιδανικE για την αν5λυση και εξBταση υπαρξιακVν προβληR5των. 'εν εDναι Rια σFγχρονη τραγωδDα που RεταχειρDζεται το υφολογικE RοτDβο των αστυνοRικVν ταινιVν για να εκφρ5σει τι\ διαστ5σει\ ανθρVπινη\ συντριβC\, εντοFτοι\ κατορθVνει να κρατ5ει αRεDωτο το ενδιαφBρον του θεατC επειδC στηρDζεται σε Bνα καλE και δοRηRBνο σεν5ριο. 'ιαβ5ζοντα\ τα ονERατα που απαρτDζουν το καστ, οι προσδοκDε\ που δηRιουργοFνται αρχικ5 εDναι υψηλB\, αν και στο τBλο\ η εκτDRησC Rα\ εDναι Eτι κανBνα\ δεν προσδDδει στην ταινDα κ5τι διαφορετικE, κ5τι που δεν εDναι βοFτυρο στο ψωRD ηθοποιVν τη\ εRβBλεια\ του Γκιρ, C του Χωκ. Ευχ5ριστη Bκπληξη, η αναγBννηση του πρVην (;) κυνηγοF βρυκολ5κων, Wesley Snipes…

ΥΛΙΚΑ -1 και ¼ φ5κελο τριRRBνο RπισκEτο ΓΙ4ΤΗΣ -110 γρ. RαργαρDνη -180 γρ. κουβερτοFρα σε σταγEνε\ ΓΙ4ΤΗΣ -100 γρ. αRFγδαλα καβουρδισRBνα (κοRRBνα σε κοRRατ5κια)

-1/2 φλιτζ5νι του τσαγιοF ζ5χαρη 5χνη -1/2 φλιτζ5νι του τσαγιοF γ5λα εβαπορB αδι5λυτο -7 κουταλιB\ τη\ σοFπα\ κονι5κ ΓΙΑ ΤΗ 'ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ -ΛDγο κακ5ο ΓΙ4ΤΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛιVνετε την κουβερτοFρα σε σταγEνε\, βυθDζοντα\ το φ5κελο σε βραστE νερE, τη βγ5ζετε και ρDχνετε RBσα τη RαργαρDνη λDγη - λDγη, ανακατεFοντα\ RBχρι να λιVσει. ΠροσθBτετε το γ5λα, το κονι5κ και τη ζ5χαρη. ΑνακατεFετε RBχρι να αποκτCσετε Bνα οRοιογενB\ RDγRα. Στη συνBχεια ρDχνετε στο RDγRα το τριRRBνο RπισκEτο ΓΙ4ΤΗΣ και τα αRFγδαλα και ανακατεFετε. Β5ζετε το RDγRα στο ψυγεDο για 1 Vρα να σφDξει. Το βγ5ζετε και πλ5θετε Rπαλ5κια RπουκDτσε\. Σε Bνα βαθF πι5το β5ζετε λDγο κακ5ο και περν5τε απ’ αυτE τα τρουφ5κια σα\. Τα β5ζετε σε πιατBλα και τα β5ζετε ξαν5 στο ψυγεDο να σφDξουν. Aταν εDναι BτοιRα, τα β5ζετε σε Rπολ και τα διατηρεDται στο ψυγεDο.


Ευρυτανικ ΝΕΑ / Τετ ρτη 28 Ιουλ ου 2010 / Σελ δα 32

2237023155

ΙΑΣΤΑΥΡΣΗ ΓΙΑ ΚΟΡΥΣΧΑ ΕΣ www.hondoscenter.com

Υπέροχο ταξίδι οµορφιάς

Ειδικό Βρεφικό Κατάστημα Το BabyStar κοντά σας και στην βάφτιση του μωρού σας, με ρουχαλάκια, μπομπονιέρες και στολισμό εκδήλωσης Γιαννιτσιώτη και Παπαμαύρου (πίσω απο το jumbo - Λαμία) τηλ.: 22310-47055

Ευρυτανικά Νέα  

Για δήμαρχος Καρπενησίου ο Κώστας Μπακογιάννης; - Στήν περιφέρεια με τον Χειμάρα ο Κώστας Κοντογεώργος

Ευρυτανικά Νέα  

Για δήμαρχος Καρπενησίου ο Κώστας Μπακογιάννης; - Στήν περιφέρεια με τον Χειμάρα ο Κώστας Κοντογεώργος

Advertisement