Kouvakis - Selection 1986 - 2017

Page 1

SELECTION 1986 - 2017

KOUVAKIS ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΒΑΚΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ | SELECTION 1986 - 2017

EVRIPIDES ART GALLERY


Η έκθεση «Γιώργος Κουβάκις, Επιλογές 1986-2017» στην

ρυθμό αφηγείται τις μνήμες κορμών δέντρων, την αντίστασή

Evripides Art Gallery έχει ένα αναδρομικό χαρακτήρα και δίνει

τους στο πέρασμα του χρόνου, με εμφανείς τις φθορές, τις βα-

τη δυνατότητα στο θεατή να παρακολουθήσει την εξέλιξη των

θιές χαρακιές, τις πολυσχιδείς φλούδες, αλλά και την αλαζονεία

έργων, τις επιρροές, τους συνεχείς πειραματισμούς στα υλικά,

και την υπεροπτική στάση της κορμοστασιάς τους. Οι επίπλαστες

την τόλμη στις επικαλύψεις, την υποκειμενική αισθητική προσέγ-

και περίτεχνες υφές αντικατοπτρίζουν την υλική υπόσταση των

γιση και τους διαδοχικούς αυτοσχεδιασμούς του εικαστικού με

δέντρων ενώ ταυτόχρονα υπαινίσσονται τις σιωπές της δεντρο-

την ιδιότυπη πλαστικότητα.

στοιχίας, εκεί που κρύβονται αιώνια μυστικά του μικρόκοσμου

Στις αφηγηματικές συνθέσεις της δεκαετίας του 80, με τις απο-

της φύσης και του μακρόκοσμου του σύμπαντος. Αυτή η σειρά

χρώσεις της σέπιας και τις συσσωρευμένες ύλες, ο ήδη ώριμος

έργων του Κουβάκι -τα ακρυλικά σε καμβά ή οι δημιουργίες μι-

καλλιτέχνης αποκαλύπτει τη θεατρικότητα της εικαστικής του

κτής τεχνικής σε χαρτιά- εμφανίζει αρχικά απειροελάχιστα τονικά

έκφρασης με τις προφανείς συμβολικές αναφορές σε παιχνίδια

χρωματικά φάσματα, σχεδόν ασπρόμαυρα, ενώ η ίδια θεματική

μνήμης και λήθης, υλικού και άυλου, ορατού και μη ορατού.

με μια διαφορετική εικονοκλαστική προσέγγιση, πολλά χρόνια

Συνοψίζει έτσι μέσα σε μικρές συνθέσεις, εικόνες θύμησης χωρίς

αργότερα, παρουσιάζεται με τολμηρούς αντιθετικούς χρωματι-

ωραιοποίηση, απεικονίζοντας με δραματικότητα την τραγικότητα

κούς συνδυασμούς και βαθμιαίες εναλλαγές αποχρώσεων.

της ανθρώπινης φύσης και τα ανεκδήλωτα ενδόμυχα συναισθή-

Από την αυστηρή γραμμικότητα των κορμών περνά τη δεκαετία

ματα του εσωτερικού κόσμου του θνητού ανθρώπου.

του 2000 σε μια μεγάλη και επίσης καθοριστική ενότητα έργων

Έπονται οι κορμοί, της δεκαετίας του ’90 μια ενότητα- σταθμός

με σχεδιαστικές αποτυπώσεις περίτεχνων σχημάτων, εν είδει ιδε-

στην εικαστική δημιουργία του Κουβάκι. Εδώ ο καλλιτέχνης επι-

ογράμματος, που ο ίδιος αποκαλεί «παιχνίδια» με τη λατινική

δεικνύει το αέναο παιχνίδι του μη παραστατικού με το παραστα-

ορολογία Ludus. Το κάθε μοτίβο είναι αυθύπαρκτο, απόλυτα

τικό, αλλά και τη συνθετική του δεξιοτεχνία στις χαρακτηριστι-

εγκλωβισμένο μέσα στο δικό του σύμπαν και αιωρείται ατέρ-

κά απέριττες συνθέσεις. Με επιτηδευμένη λιτότητα και ποιητικό

μονα στο χώρο, σε ένα παλίμψηστο, χωρίς προοπτική φόντο.


Σ’ αυτή τη σειρά έργων η εικαστική προσέγγιση του ζωγράφου

και τις απειροελάχιστες εικονογραφικές αναπαραστατικές ανα-

είναι εντελώς διαφορετική, χωρίς να χάνει τη ρυθμική γεωμετρία

φορές στη φυσική πραγματικότητα ο αντισυμβατικός κι ακούρα-

της και την ισορροπημένη τονικότητα της χρωματικής κλίμακας.

στος καλλιτέχνης τις εγγράφει με έναν έντονο μη ρεαλιστικό χα-

Η οπτική έμφαση έχει μετατοπιστεί στις εικονιζόμενες μονάδες και

ρακτήρα, όπως την καταλυτική παρουσία του σκύλου του, αλλά

όχι στο σύνολο της ζωγραφικής επιφάνειας, ενώ οι σχηματοποι-

και τις αινιγματικές εικόνες ανθρώπινης μορφής εγκλωβισμένης

ημένες -υπερμεγέθεις ή μικροσκοπικές- παραστατικές αναφορές

σε κλειστές πύλες. Τα κύρια χαρακτηριστικά στοιχεία στο έργο

είναι σαφείς και αναδεικνύονται από τη σχεδιαστική ευγλωττία

του Κουβάκι είναι η παλίμψηστη χρήση υλικών και χρωμάτων

του.

και η αφαίρεση με την έντονη γεωμετρική προσέγγιση και τη δρα-

Τα εκφραστικά μέσα του Κουβάκι δεν περιορίζονται μόνον στη

στική επέμβαση στις ύλες, από το χρώμα, το χαρτί ως και την ίδια

ζωγραφική σε καμβά και την πολυεπίπεδη χρήση των κολλημέ-

τη ζωγραφική επιφάνεια. Το τυχαίο δεν γίνεται άμεσα αντιληπτό

νων χαρτιών, αλλά περιλαμβάνουν ενίοτε και τη χρήση έτοιμων

στις συνθέσεις του γιατί στην εύθραυστη ισορροπία των έργων-

υλικών «objet trouvé», όπως οι λεπτές, αραχνούφαντες γάζες για

γραφών του είναι σαφές ότι υπερτερεί η επιλεγμένη αισθητική

τη δημιουργία μιας ομιχλώδους ατμόσφαιρας και μιας περίτεχνης

της αφαίρεσης με καθοδηγούμενη προεπιλογή στο σχήμα, στο

υφής. Επίσης συχνά εκμεταλλεύεται ακόμα και το κάλυμμα των

χρώμα, μέχρι και στην τελική διάρθρωση. Η εικαστική ταυτότητα

έργων από πλεξιγκλάς επιζωγραφίζοντας τη διάφανη επιφάνειά,

της γραφής του επιφέρει την αίσθηση μιας συνεχούς κινητικότη-

ανάλογα με τις επιθυμητές αισθητικές ανάγκες για τη δημιουρ-

τας και έντασης, καθώς από τις αφηγήσεις του διαχέεται η εντύ-

γία βάθους και επιπρόσθετης δυναμικής. Στις συνθέσεις του οι

πωση της μετατόπισης, της μετατροπής, της αλλοίωσης και της

συμφωνίες και οι αντιθέσεις σχημάτων και όγκων, οι μορφικές

μεταβλητότητας και των συνεχών εναλλαγών που προσφέρουν

οξύτητες, οι ποικίλες τεχνικές παρεμβάσεις και οι εννοιολογικοί

πολλαπλές οπτικές στον θεατή.

υπαινιγμοί μεταβάλλονται συνεχώς και επαναπροσδιορίζονται σχηματίζοντας μια ιδιότυπη μεταφυσική πλαστικότητα. Ακόμα

Λουϊζα Καραπιδάκη, ιστορικός τέχνης


The exhibition “Giorgos Kouvakis, 1986-2017 Selections” at

in space, in a palimpsest and perspective-free background. In

Evripides Art Gallery has a retrospective character and enables

this series of works, the painter’s visual approach is completely

the viewer to follow the evolution of the works, the influences,

different, without losing its rhythmic geometry and the

the continuous experiments on the materials, the boldness of

balanced tonality of the color scale. The focus has shifted to

layering, the subjective approach of aesthetics and the successive

the depicted units rather than to the entire surface painting,

improvisations by the artist with peculiar plasticity.

while the shaped massive or miniature figurative references are

In the narrative compositions of the 1980s, with the sepia shades

clear and highlighted by their design eloquence.

and accumulated materials, the already mature artist reveals the

Kouvakis means of expression are not limited to canvas painting

theatricality of his visual expression with the obvious symbolic

and the multi-layered use of collated paper, but also often

references to memory games and oblivion, the tangible material

include the use of “objet trouvé”, ready-made materials, such as

and intangible, the visible and invisible. It thus summarizes in small

fine gauze to create a misty atmosphere and elaborate texture.

compositions images of remembrance without embellishment,

He often also exploits the plexi-glass cover of projects by

depicting the drama of human nature and the unexpressed

emphasizing the transparent surface, depending on the desired

intimate feelings of the mortal man’s inner world.

aesthetic needs for creating depth and additional dynamics. In

Next come the trunks of the 1990s, a benchmark of Kouvakis art

his compositions, contradictions and contradictions of shapes

creations. Here the artist shows the perpetual game of the non-

and volumes, moral acuteness, various technical interventions

graphic with the graphic, as well as his skill in the synthesis of

and conceptual hints are continually altered and redefined to

the non-complex compositions. With a sophisticated austerity

form a peculiar metaphysical plasticity. Even the insignificant

and poetic rhythm, he narrates the tree trunks memory and

iconographic representational references to physical reality are

traces, their resistance over time, keeping apparent the wear,

often recorded by the unconventional and tireless artist with

the deep scratches and grooves, the multi-faceted peels, but

a strong unrealistic character, such as the catalytic presence

also the arrogance and aristocracy of their pose. The embossed

of his dog, as well as the enigmatic images of a human form

and eloquent textures reflect the natural form of the trees while

trapped in closed gates. The main features in Kouvakis work

at the same time insinuate the silence of the treeline, where

are the palimpsest in the use of materials and colors and the

eternal secrets of the microcosm of nature and the macrocosm

deductions with an intense geometric approach, as well as the

of the universe are hidden. This series of Kouvakis works - acrylic

drastic intervention in the materials, from the color, the paper to

on canvas or mixed paper artworks - initially exhibits slight tonal

the painting itself. The abstract is not immediately perceived in

color spectra, almost black and white, while the same subject

his compositions because in the fragile balance of his writings it

with a different iconographic approach, many years later, is

is clear that the selected aesthetics of abstraction with a guided

presented with daring contrasting color combinations and

pre-selection in shape, color, and ultimate structure prevail. The

gradual tonal shifts.

visual identity of his writing brings him a sense of continuous

The strict linearity of the trunks of the decade of 2000 is

mobility and intensity, as his narratives diffuse the impression of

followed by a great and also decisive collection of elaborate

shifting, transformation, altering and volatility, and continuous

shapes design depictions, like ideograms, which he names after

alternations that offer multiple views to the viewer.

the Latin term Ludus , i.e. “toys”. Each motif is self-contained, perfectly encased within its own universe and hovering endlessly

Louiza Karapidaki, Art Historian


1. ΥΟΚΟ | mixed media | 75x95 cm | 2002


2. UNTITLED | acrylic on paper | 90x110 cm | 19913. UNTITLED | acrylic on paper | 90x110 cm | 1991


4. UNTITLED | acrylic on paper | 90x110 cm | 1991


5. UNTITLED | acrylic on canvas | 150x100 cm | 19876. UNTITLED | acrylic on canvas | 210x90 cm | 1988


7. UNTITLED | acrylic on canvas | 210x90 cm | 1988


8. UNTITLED | acrylic and paper on canvas | 180x140 cm | 19919. UNTITLED | acrylic and paper on canvas | 180x90 cm | 199110. UNTITLED | acrylic and paper on canvas | 180x140 cm | 199111. UNTITLED | acrylic on paper | 110x130 cm | 199112. UNTITLED | acrylic on canvas | 140x160 cm | 199013. UNTITLED | acrylic on paper | 110x130 cm | 199114. UNTITLED | acrylic on paper | 110x130 cm | 199115. UNTITLED | acrylic on wood | 75x95 cm | 1993


16. UNTITLED | acrylic on canvas | 100x100 cm | 1993


17. UNTITLED | acrylic on canvas | 100x100 cm | 199318. UNTITLED | acrylic on wood | 90x110 cm | 199319. UNTITLED | acrylic on canvas | 180x90 cm | 200820. UNTITLED | acrylic and paper on canvas | 180x180 cm | 199121. UNTITLED | acrylic and paper on canvas | 40x40 cm | 2005


22. UNTITLED | acrylic on canvas | 180x90 cm | 1989


23. UNTITLED | mixed media | 35x35 cm | 1986


24. UNTITLED | mixed media | 35x35 cm | 1986


25. UNTITLED | mixed media | 35x35 cm | 1986


26. UNTITLED | mixed media | 35x35 cm | 1986


27. UNTITLED | mixed media | 45x45 cm | 1986


28. UNTITLED | mixed media | 45x45 cm | 1986


29. UNTITLED | acrylic on canvas | 130x100 cm | 1986
30. (NADAR - pierrot surprised 1854) | mixed media | 135x75 cm | 1995


31. LUD | acrylic on canvas | 160x140 cm | 201732. LUD | acrylic on wood | 25x25 cm | 2017


33. LUD | acrylic on canvas | 100x100 cm | 2017


34. LUD | acrylic on canvas | 80x90 cm | 200135. LUD | acrylic on wood | 90x90 cm | 2016


36. LUD | acrylic on canvas | 90x90 cm | 2017


1992 Γκαλερί TITANIUM, Αθήνα 1989 Βαφοπούλειο Πνευμαντικό Κεντρό, Θεσσαλονίκη 1988 Γκαλερί ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, Αθήνα 1987 Γκαλερί ΕΙΡΜΟΣ, Θεσσαλονίκη 1985 Γκαλερί ΖΥΓΟΣ, Αθήνα 1985 Γκαλερί ΖΗΤΑ ΜΙ, Θεσσαλονίκη 1983 Γκαλερί ΚΟΧΛΙΑΣ, Θεσσαλονίκη 1980 Γκαλερί ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ, Θεσσαλονίκη 1978 Citibank, Θεσσαλονίκη ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Γιώργος Κουβάκις 1946 Θεσσαλονίκη

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2017 EVRIPIDES ART GALLERY, Αθήνα 2015 Γκαλερί ΣΚΟΥΦΑ, Αθήνα 2011 Γκαλερί ΣΚΟΥΦΑ, Αθήνα 2006 Γκαλερί ΣΚΟΥΦΑ, Αθήνα 2005 Γκαλερί TITANIUM, Αθήνα 2004 Sani Art Centre, Κασσάνδρα Χαλκιδικής 2001 ART ATHINA 9, Αθήνα (Γκαλερί Ειρμός) 2000 Γκαλερί ΕΙΡΜΟΣ, Θεσσαλονίκη 1997 Γκαλερί ΕΙΡΜΟΣ, Θεσσαλονίκη 1996 Γκαλερί ΛΟΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Θεσσαλονίκη 1994 Γκαλερί ΚΡΕΩΝΙΔΗΣ, Αθήνα 1992 Γκαλερί ΑRT FORUM, Θεσσαλονίκη 1992 Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης

2016 “Δελφοί - Eικαστικές Aντανακλάσεις”, Eυρωπαϊκό Πολιτιστικό Kέντρο Δελφών”, Δελφοί. 2015 “Πλόες XXI: Nηπενθή και Eωθινά”, Ίδρυμα Πέτρου και Mαρίκας Kυδωνιέως, Άνδρος. 2012 “Oι Σύγχρονοι Oλυμπιακοί Aγώνες 1894-2012: H Συμβολή της Eλλάδας στα Tεκμήρια”. Zάππειο Mέγαρο, Aθήνα. 2012 “Έκθεση Eθνικής Πινακοθήκης στη Σίφνο. Δωρεές Tέχνης Προς την Eθνική Πινακοθήκη 1959-2007 - Eπιλογή”, Παλιό Σχολείο Kάστρο Σίφνου, Σίφνος. 2011 “Natura 2011”, Ίδρυμα Eυγενίδου, Aθήνα. 2011 “Οι καλλιτέχνες για το Μουσείο Βορρέ”, Μουσείο Βορρέ, Παιανία, Αττική. 2009 “4 Eποχές”, Πολεμικό Mουσείο, Aθήνα. 2008 “1983-2008, 25 χρόνια Bαφοπούλειο Πνευματικό Kέντρο”, Bαφοπούλειο Πνευματικό Kέντρο, Θεσσαλονίκη. 2007 “Tόποι. Mια έκθεση, μια προσέγγιση, ένα μουσείο, μια ιστορία”. Mουσείο Mπενάκη-Kτήριο, οδού


2003 2002 2001 1999

1997 1996 1995 1995 1995 1995 1995 1994 1992 1990 1990 1989

Πειραιώς, Mουσείο Mπενάκη, Zάππειο Mέγαρο, Aνωτάτη Σχολή Kαλών Tεχνών, Mουσείο Άλεξ Mυλωνά, Aθήνα. “322+1 Kαλλιτέχνες-Δωρητές”, Mακεδονικό Mουσείο Σύγχρονης Tέχνης, Θεσσαλονίκη. “Συλλογή Διαμαντίδη”, Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη. “Art Athina 9-2001”, Eκθεσιακό Kέντρο Helexpo, Mαρούσι. “H Συλλογή του Mουσείου Σύγχρονης Tέχνης της Φλώρινας, Bαφοπούλειο Πνευματικό Kέντρο, Θεσσαλονίκη. “Tο αστικό τοπίο στην ελληνική ζωγραφική”, Γκαλερί Eιρμός, Θεσσαλονίκη. “Ίχνη Zωής”, Aίθουσα Tέχνης Tερρακόττα, Θεσσαλονίκη. “Tέχνη για το Περιβάλλον”. Mύλος, Θεσσαλονίκη. “Aφιέρωμα στους Δελφούς: Zωγραφικές εκδοχές”, Eυρωπαϊκό Πολιτιστικό Kέντρο Δελφών, Δελφοί. “Oμαδική Έκθεση”, Kάστρο Kαστελιώτισσας, Λευκωσία, Kύπρος. “Φόρος τιμής στον Γκρέκο”, Eθνική Πινακοθήκη-Mουσείο Aλεξάνδρου Σούτζου, Aθήνα. “Art Athina 3 1995”, Eκθεσιακό Kέντρο Aθηνών, Aθήνα. “Πάθη”, Aποθήκη Aποστολών του OΣE-Σταθμός Λαρίσης, Aθήνα. “Δημοπρασία υπέρ του EΛIA”, Σπίτι της Kύπρου, Aθήνα. Έλληνες δημιουργοί σε διεθνή εικαστικά κέντρα”, Galerie Titanium. “Creacite ’90”, Tουρ, Γαλλία. “Tο Πνεύμα και το Σώμα: O Aθλητισμός και η Kίνηση στη Σύγχρονη Eλληνική Tέχνη”, Zάππειο Mέγαρο, Aθήνα.

1988 “Eλλάδα Aθλητισμός Πολιτισμός: Aθλητικό Πνεύμα και Kίνηση στη Σύγχρονη Eλληνική Tέχνη”, Zάππειο Mέγαρο, Aθήνα. 1988 “Σύγχρονη Eλληνική Tέχνη”, Eθνική Πινακοθήκη-Mουσείο Aλεξάνδρου Σούτζου, Aθήνα. 1988 “Eικαστικές Tέχνες Θεσσαλονικείς Δημιουργοί”, Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη. 1986 “Boston ’86 - Artist’s Association of Northern Greece”, Bοστώνη (Mασαχουσέτη), HΠA. 1984 “1η Έκθεση Συλλόγου Kαλλιτεχνών Eικαστικών Tεχνών Bόρειας Eλλάδας”. Πινακοθήκη Eταιρείας Mακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη. 1983 “Bαλκάνια Zώνη Eιρήνης και Kατανόησης Mεταξύ των Λαών”, Bουκουρέστι, Pουμανία. 1981 “Zωγραφική και Γλυπτική στη Θεσσαλονίκη 1978-1981”. Γαλλικό Iνστιτούτο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη. ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Κατάλογοι Ατομικών Εκθέσεων - Β. Σπηλιάδη, Γκαλερί Πανσέληνος, Θεσσαλονίκη 1980 - Χρ. Χρήστου, Γκαλερί ΚΟΧΛΙΑΣ, Θεσσαλονίκη 1983 - Σάνια Παπά, Γκαλερί ΕΙΡΜΟΣ, Θεσσαλονίκη 1987 - Ντ. Ηλιοπούλου-Ρογκάν, Γκαλερί Nέες Μορφές, Αθήνα 1988 - Ντ. Ηλιοπούλου-Ρογκάν, Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη 1989 - Χάρης Σαββόπουλος, Γκαλερί Titanium, Αθήνα 1992 - Εμ. Μαυρομμάτης, Κ. Κιλεσοπούλου,

- - - - - -

Δημοτική Πινακοθήκη, Θεσσαλονίκη 1992 Αθ. Σχινά, Γκαλερί Αrt Forum, Θεσσαλονίκη 1992 Mάνος Στεφανίδης, Γκαλερί Κρεωνίδης, Αθήνα 1994 Μ. Σκαλτσά, Γκαλερί Λόλα Νικολάου, Θεσσαλονίκη 1996 Γιώργος Σκαμπαρδώνης, Γκαλερί ΣΚΟΥΦΑ, Αθήνα, 2011 Βιβή Βασιλοπούλου, Γκαλερί ΣΚΟΥΦΑ, Αθήνα, 2015 Λουϊζα Καραπιδάκη, EVRIPIDES ART GALLERY, Αθήνα 2017

Περιοδικά Τέχνης ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ, 2/1984, Σ. Καζάζη ΧΝΑΡΙ(Α), 1987, Γ. Λαζόγκας ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ, 10/1990, Γ. Καρυπίδης ΣΗΜΑ, 6/ 1992, Β. Καραίσκου ARTI 9/1992, A. Σχινά ARTI 22/1994, Μ. Στεφανίδης ARTI 28/1992, Μ. Σκαλτσά ΦΙΛΜΣ Γ. ΚΟΥΒΑΚΙΣ, «Επαφές με τους δημιουργούς», (30 λεπτά), ΕΤ1, 1990 ΣΥΛΛΟΓΕΣ Έργα του υπάρχουν στην Εθνική Πινακοθήκη, στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στα Υπουργεία Πολιτισμού Ελλάδας και Ρουμανίας, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Φλώρινας, στο Ευρωπαικό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, στη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης, στο Μουσείο I. Βορρέ, στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο και σε ιδιωτικές συλλογές.


Giorgos Kouvakis 1946 Thessaloniki SOLO EXHIBITIONS 2017 EVRIPIDES Art Gallery, Athens 2015 SKOUFA Gallery, Athens 2011 SKOUFA Gallery, Athens 2006 SKOUFA Gallery, Athens 2005 TITANIUM Gallery, Athens 2004 Sani Art Centre, Kassandra Chalkidiki 2001 ART ATHINA 9, Athens (Eirmos Gallery) 2000 EIRMOS Gallery, Thessaloniki 1997 EIRMOS Gallery, Thessaloniki 1996 LOLA NIKOLAOU Gallery, Thessaloniki 1994 KREONIDIS Gallery, Athens 1992 ART FORUM Gallery, Thessaloniki 1992 MUNICIPAL ART Gallery, Thessaloniki 1992 TITANIUM Gallery, Athens 1989 VAFOPOULEIO CULTURAL CENTRE, Thessaloniki 1988 NEES MORFES Gallery, Athens 1987 EIRMOS Gallery, Thessaloniki 1985 ZYGOS Gallery, Athens 1985 ZITA MI Gallery, Thessaloniki 1983 KOCHLIAS Gallery, Thessaloniki 1980 PANSELINOS Gallery, Thessaloniki 1978 CITIBANK, Thessaloniki MAIN GROUP EXHIBITIONS 2016 “Delphi – Art Reflections”, European Cultural Center of Delphi, Delphi. 2015 “Ploes XXI: Nepenthe and Eothina”, Petros and Marika Kidoniefs Foundation, Andros. 2012 “Modern Olympic Games 18942012: Contribution of Greece”. Zappeion Megaron, Athens. 2012 “National Gallery exhibition in Sifnos. Art donations to the National Gallery 1959-2007 - Selection”, Old School in Sifnos Castle, Sifnos. 2011 “Natura 2011”, Eugenides Foundation, Athens. 2011 “The Artists for Vorre Museum”, Vorre Museum, Paiania, Attica. 2009 “4 Seasons”, Hellenic War Museum, Athens. 2008 “1983-2008, 25 years Vafopouleion Cultural Center”, Vafopouleion Cultural Center, Thessaloniki. 2007 “Places. An exhibition, an approach, a museum, a story”.

Benaki Museum at Peiraios Street, Benaki Museum, Zappeion Megaron, School of Fine Arts, Alex Milonas Museum, Athens. 2003 “322+1 Artistists and Donors”, Macedonia Modern Art Museum, Thessaloniki. 2002 “Diamantides Collection”, Municipality Art Gallery, Thessaloniki. 2001 “Art Athina 9-2001”, Helexpo Exhibition Center, Maroussi, Attica. 1999 “Florina Modern Art Museum Collection, ”, Vafopouleion Cultural Center, Thessaloniki. 1997 “Urban space in the Greek landscape”, Eirmos Gallery, Thessaloniki. 1996 “Life Traces”, Terracota Art Gallery, Thessaloniki. 1995 “Art for the Environment”. Milos, Thessaloniki. 1995 “Delphi focus: Art perspectives”, European Cultural Center of Delphi, Delphi. 1995 “Group Exhibition”, Kasteliotissa Castle, Nicosia, Cyprus. 1995 “Honor to Greco”, National GalleryAlexander Soutsos Museum, Athens. 1995 “Art Athina 3 1995”, Athens Exhibition Center, Athens. 1994 “Passions”, National Railway Freight Warehouse-Larissis Station, Athens. 1992 “Auction for Elia”, House of Cyprus, Athens. 1990 Greek artists in international art centers”, Galerie Titanium, Athens. 1990 “Creacite ’90”, Tours, France. 1989 “Body and Soul: Sports and movement in Greek Modern Art”, Zappeion Megaron, Athens. 1988 “Greece Sports Culture: Sports Spirit and movement in Greek Modern Art”, Zappeion Megaron, Athens. 1988 “Greek Modern Art”, National Gallery-Alexander Soutsos Museum, Athens. 1988 “Fine Arts – Thessaloniki Artists”, Municipality Art Galley of Thessaloniki, Thessaloniki. 1986 “Boston ’86 - Artist’s Association of Northern Greece”, Boston Massachusetts, USA . 1984 “1st Exhibition of Northern Greece Artists Association”. Society for Macedonian Studies Art Gallery, Thessaloniki. 1983 “Balkans, Peace and Understanding Zone Among Nations”, Bucharest, Romania.

1981 “Painting and sculpture in Thessaloniki 1978-1981”, Institut Francais, Thessaloniki. SELECTED BIBLIOGRAPHY Solo Exhibition Catalogues - V.Spiliadis, Panselinos Gallery, Thessaloniki 1980 - C.Christou, Kochlias Gallery, Thessaloniki 1983 - S. Papa, Eirmos Gallery, Thessaloniki 1987 - D.Iliopoulou-Rogan, Nees Morfes Gallery, Athens 1988 - D.Iliopoulou-Rogan,Vafopouleio Cultural Centre, Thessaloniki 1989 - C.Savopoulos,Titanium Gallery, Athens 1992 - Em. Mavrommatis, K.Kilessopoulou, Municipal Art Gallery, Thessaloniki 1992 - A.Schina, Art Forum Gallery, Thessaloniki 1992 - M. Stefanidis, Kreonidis Gallery, Athens 1994 - M.Skaltsa, Gallery Lola Nikolaou, Thessaloniki, 1996 - G. Skampardonis, SKOUFA Gallery, Athens, 2011 - Vivi Vasilopoulou, SKOUFA Gallery, Athens, 2015 - Louiza Karapidaki, EVRIPIDES Art Gallery, Athens Athens, 2017 Art Periodicals EIKASTIKA, 2/1984, S.Kazazi HNARI (A) /1987, G.Lazogas ENTEFKTIRIO,10/1980, G.Karypidis SIMA,6/1992, V.Karaiskou ARTI, 9/1992, A.Schina ARTI, 22/1994,M.Stefanidis ARTI,28/1996, M.Skaltsa FILM G. Kouvakis, «Contacts with Creators» (30 minutes) Greek Radio and Television, Channel 1,1990 ART COLLECTIONS His art can be found in the art collections of: National Art Gallery, Macedonian Museum of Contemporary Art, State Museum of Contemporary Art, Greek Ministry of Culture, Romanian Ministry of Culture, Florina Museun of Contemporary Art, European Cultural Centre of Delphi. Municipal Art Gallery of Thessaloniki, I. Vorre Museum, Vafopouleio Cultural Centre and in private collectionsΟ κατάλογος των έργων του Γιώργου Κουβάκι τυπώθηκε τον Αύγουστο του 2017 με αφορμή την έκθεσή του στην Αίθουσα Τέχνης EVRIPIDES ART GALLERY από 5 Οκτωβρίου - 4 Νοεμβρίου 2017 Giorgos Kouvakis art catalog was printed in August 2017 for his solo exhibition at the EVRIPIDES ART GALLERY from October 5th - 4th November 2017

Φωτογραφίες έργων / Αλέξανδρος Ραπτόπουλος Παραγωγή έκδοσης / THESSPRINT S.A. Photographs of the artworks / Alexandros Raptopoulos Print Production / THESSPRINT S.A.

Ηρακλείτου 10 & Σκουφά, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα Τ.: 210 36 15 909, F: 210 36 00 620 info@evripides-art.gr, www.evripides-art.gr 10 Irakleitou & Skoufa str. Kolonaki, 106 73 Athens Greece Τ.: +30 210 36 15 909, F: +30 210 36 15 909 info@evripides-art.gr, www.evripides-art.grEVRIPIDES ART GALLERY


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.