Page 1

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com AnulIX•nr.125(2413)•Mar`i,2iulie2013•12pagini

Bacalaureat ]nceput cu stângul de la prima prob[ scris[

Prob[extremdedificil[,primulcandidateliminat\isubiectepostatepeInternet]naintede examen,a\aarputeaficaracterizatBacalaureatullalimba\iliteraturaromân[.Presacentral[aprezentat]nc[deieridoveziclarec[ subiecteleaufostpostatepeinternet.Eleviiau discutatpeunforumdedicatexamenuluide Bacalaureatdespresubiecteledelalimbaromân[]naintecaacesteafief[cutepubliceoficial.LaBoto\ani,dincei2.955decandida`i ]nscri\ilaprobascris[delimbaromân[,s-au prezentat2.818candida`i,fiind]nregistra`i137 deabsen`i.Continuare]npagina7

Liber la tratamente ]n spitalele europene, pe cheltuiala statului român Pagina 3

Avoca`ii lui Bota re`inu`i dup[ gratii |aptedintremembrii BarouluiBota,urm[ri`i penaldeParchetul Judec[torieiSuceava pentruexercitareaf[r[ dreptaprofesieideavocat,]ntrecarePompiliu Bota,Brându\aMaxim, decanalBarouluiBota Suceava,\iunconsilier localliberal,Marcel Roibu,aufostre`inu`i. Pân[laurm[procurorii aucerutarestulpreventivdoarpentruPompiliu Bota]ns[judec[toriiau respinscererea,acesta avândinterdic`iadea p[r[si`ara]nurm[toarele30dezile.

Pagina 4

Prim[ria Boto\ani, verificat[ financiar de reprezentan`i i B[ncii Mondiale Odelega`ieaB[ncii Mondiale,deladivizia InternationalFinance Corporation,vinelaBoto\anipentruaverifica situa`iaeconomic[aPrim[rieiBoto\ani\istadiul proiectelordeinvesti`ii aflate]nderulare.

Pagina 5


2

LOCAL

Mar`i,2iulie2013

De la 1 iulie, Fiscul penalizeaz[ fiecare zi de ]ntârziere la plata impozitelor Dela]nceputulacesteiluni,contribuabiliidatorilaFisc pl[tesclasumele restantepenalit[`i pentrufiecarezide ]ntârzierelaplata impozitelor.Oordonan`[deurgen`[a adusacestemodific[riCoduluide Procedur[Fiscal[. Fa`[ de vechiul sistem de plat[ a penalit[`ilor, acum restan`ierii sunt pu\i la cheltuial[ suplimentar[ din prima zi de ]ntârziere. Asta ]n condi`iile ]n care,pân[lasfâr\itulluniitrecute, daca stingerea obliga`iei restante se f[cea ]n primele 30 de zile de la scaden`[, nu se pl[teau penalit[`i de ]ntârziere.

Acum, penalit[`ile taxeaz[ fiecarezide]ntârzierelaplat[cu 0,02lasut[dinsumadatorat[. }n vechiul sistem, nivelul penalit[`iloreraadaptatlacâtde mareeraperioadade]ntârziere la plat[. }ntre 31 \i 90 de zile nivelulpenalit[`ilorde]ntârziere erade5lasut[,iardup[91de zileajungeala15lasut[. Potrivit reprezentan`ilor ANAF, calculele arat[ c[ prin noul sistem se poate ajunge la un nivel anual de 7,3 la sut[ penalit[`i pentru ]ntârzierea la plat[aimpozitelor. „Actualul sistem ]ncurajeaz[ plata voluntar[ pân[ la ]mplinireatermenuluide90de ziledelascaden`[”,esteopinia economistuluiValterDobrin. Fisculmizeaz[astfelpestimulareacontribuabililordeafi interesa`is[reduc[pecâtposibillaminimzilele]ncaresunt taxa`ipentru]ntârziere.(AuroraDimitriu)

Liber la achizi`ii f[r[ licita`ie pentru sume de pân[ la 30.000 de euro S-a facilitat calea ]ncheierii contractelor„cudedica`ie”.Cel pu`in aceasta este impresia pe careoaumultepersoanedespre cre\terea pragului valoric ]n limita c[ruia institu`iile publice pot ]ncheia contracte prin achizi`ie direct[, f[r[ licita`ie. Acestpragaajunsla30.000de euro,]ncondi`iile]ncareerade 15.000deeuro.|iPDL-i\tiiau ]ncercatoastfeldecre\tere,dar au fost critica`i la acea vreme tocmai de cei care acum \i-au dat acceptul pentru majorarea substan`ial[ a limitei valorice pentruachizi`iiledirecte.

„Este necesar[ cre\terea pragului pentru achizi`ia direct[delaechivalentul]nleia 15.000 euro, f[r[ TVA, la echivalentul ]n lei a 30.000 europentruproduse\iservicii, respectiva100.000europentru lucr[ri,f[r[TVA,pentruflexibilizareaprocesuluideatribuire a contractelor de achizi`ie public[\ipentrucre\tereagraduluisc[zutdeabsorb`ieafonduriloreuropene”,estemotivareaparlamentarilor. Aceea\imotivarecucares-a venit\i]naniitrecu`i,darcarea fost criticat[ aspru de social

democra`i, care spuneau atunci c[ PDL „preg[te\te un tun cu banipublici”. Acum se scoate la ]naintare argumentulc[majorareapraguluideachizi`iidirectevapermite flexibilizarea procesului de atribuireacontractelordeachizi`iepublic[,având]nvedere\i gradulsc[zutdeabsorb`ieafonduriloreuropene. Cre\terea limitei valorice pentruachizi`iiledirecteintr[]n vigoare din aceast[ lun[. (AuroraDimitriu)

Tân[ra omorât[ \i abandonat[ ]n Italia va ajunge acas[ FlorentinaBoaru,fatadinS[veni,Boto\ani,omorât[]nItalia\i abandonat[laomorg[italian[vafiadus[acas[.Dac[autorit[`ile române\ti,locale,jude`ene\ina`ionalenuauf[cutnimictimpdetrei luni,deputatulPP-DDLilianaMinc[areu\its[rezolveproblema]n circa dou[ s[pt[mâni. Dup[ mediatizarea cazului, ]mpreun[ cu Cabinetul parlamentar de la Boto\ani, s-a creat un parteneriat la distan`[cuteleviziunearomâno-italian[RomitTVdinItalia.}ncadrul emisiuniiVia`a]nItalia,difuzat[la26iunie,realizatoriiemisiuniiau organizatunTeledon\iausolicitatsprijinulromânilordinItalia\ia unororganiza`ii\iinstitu`iiitaliene.A\asefacec[lauriireu\iteise cuvin \i conducerii \i realizatorilor Romit TV din Italia. }n cadrul emisiunii,auavutinterven`ii]ndirect,printelefon,deputatulLiliana Minc[\idirectorulziaruluiInformatoruldeBoto\ani\iSuceava,care au explicat situa`ia familiei tinerei decedate, au punctat indiferen`a autorit[`ilordinRomânia\iausolicitattuturorcelordinItalias[]l ajutepetat[l]ndoliat,CostelBoaru,s[-\iaduc[acas[copila\is[o ]nmormânteze cre\tine\te, ]n p[mântul natal. Suma necesar[ repatrierii corpului tinerei ucis[ ]n Italia a fost strâns[ pe timpul emisiunii. Mai mult chiar, a\a cum este redat \i ]n comunicatul televiziunii,s-arezolvat\iproblemadeplas[riitat[lui]nItalia,dar\i asigurareaasisten`ei,acaz[rii\imeseitat[luipetimpuldemersurilor ]nItaliapentrurecunoa\tereacadavrului\itransportareafeteiacas[, ]nRomânia.Ast[zi,01.07.2013,tat[lfeteivatransmitedocumentele necesare c[tre un avocat din Italia, care l-a contactat, a\a cum s-a stabilit,prinintermediulFunda`ieiMigrantes.


LOCAL

Mar`i,2iulie2013

3

Liber la tratamente ]n spitalele europene, pe cheltuiala statului român Cadrelemedicaleaten`ioneaz[guvernan`iic[spitaleleromâne\tiarputeas[ piard[nudoarmedicii\iasistentele,ci \ipacien`ii.Cutoate acesteastatulnuva faceeconomii,civa pl[tichiarmaimult. Din octombrie, va intra ]n vigoareDirectivaUEcareoblig[ statul român s[ ramburseze baniidetratament]nstr[in[tate aipacien`ilorcarealegs[setrateze ]n spitale din alte `[ri ale UE.}ncondi`iile]ncaredinspitalele noastre pleac[ medicii \i asistentele,statulnumaiasigur[ finan`area suficient[ pentru dotareaunit[`ilormedicale\ipentru asigurarea tratamentelor,

este firesc ca mul`i pacien`i s[ aleag[ internarea ]n spitale din afara grani`elor `[rii. Un astfel deavertismentafostadresatguvernan`ilor\idec[treasocia`iile depacien`i. „}ncondi`iile]ncaredirectiva oblig[ statul român s[ le

rambursezebaniidetratament, procesulvac[p[taoamploare nemai]ntâlnit[, lipsind nenum[ratespitaledepoten`ialipacien`i \i golind visteria Casei Na`ionaledeAsigur[riSociale deS[n[tate.Acestarisc[s[fie efectul Directivei UE nr.

24/2011 care va fi aplicabil[ dinoctombrieanulacesta,dac[ România nu reu\e\te s[ apliceunplancoerentdereform[ pe zona sistemului de finan`areas[n[t[`ii\ipeceaa calit[`ii serviciilor medicale. A aloca 50 sau 500 milioane de

eurosuplimentarpentrusalarizarenurezolv[]nc[problema defond,fiindnecesar[oreform[cares[rea\eze]nsu\isistemul de finan`are a s[n[t[`ii. Nuestevorbadoardecre\terea nivelului de salarizare, acesta fiinddoarunuldinpa\iicetrebuie f[cu`i pentru rea\ezarea sistemului sanitar, to`i având ca obiectiv cre\terea calit[`ii serviciilor medicale”, se arat[ ]ntr-un comunicat al Federa`iei „SolidaritateaSanitar[”. Reprezentan`ii acesteia sus`inc[deja]nunelezoneale `[riise]nregistreaz[unastfelde proces, ]n care pacien`ii trec grani`apentruasetrata]nspitaleledin`[rilevecine,daratunci cândstatulvafiobligats[achiteomarepartedinbaniipentru tratament ]n spitalele din str[in[tate, migrarea pacien`ilor va cre\te foarte mult, cu costuri greu de suportat de statul român.(AuroraDimitriu)

Nout[`i pe lista S-a semnat medicamentelor compensate actul de \i gratuite, ]n scurt timp ]nfiin`are a Zonei Metropolitane

Dinlunaaugust,pelistademedicamentecompensate\igratuite\i-arputeafaceloc\imedicamentedeultim[genera`iepentruoseriedeafec`iunicarenu aupututfitratate]nultimiiani dec[trepacien`iiromânidecât cumedicamentedincelemai vechisaucumedicamentede ultim[genera`ie,daracestea dinurm[achizi`ionatecubanii bolnavilor.

Promisiuneadere]nnoirealisteimedicamentelorcompensate\igratuiteavenitdelaconducerea Ministerului S[n[t[`ii. „Sunt promisiuni de introducerepelistadecompensate\igratuitea unormoleculenoi.Dinaugustseparec[vom aveaaceast[list[]mbun[t[`it[.Celpu`inaceasta a fost promisiunea ministrului S[n[t[`ii”, a declaratmediculRaduLiciu.

Lista promis[ pentru intrarea ]n func`iune ]n lunaaugustnuvaaduce]ns[\ieliminareaunor medicamentemaivechi.Celpu`inastapromitdeciden`ii,carepreg[tesc]ns[o„cur[`ire”alisteicompensatelor pân[ la sfâr\itul anului ]n curs. Mai exact,dela]nceputulanuluiviitorarurmas[avem olist[depecares[dispar[uneledinmedicamentelecare]nprezentseelibereaz[gratuit]nfarmacii saucupre`redus.„Nevomuitalamedicamentele caresunt]nlist[\ivomvedeadac[r[mântoate saunu,dac[opartedinmedicamentelecareacumsuntpelist[,caurmareaintroduceriidemoleculenoisemaijustific[saunu.Din2014vom aveaolist[cares[aib[ultimaviziune\iultima actualizare”,declara,recent,ministruls[n[t[`ii. Introducerea]nscurttimp]nlist[aunormedicamente de ultim[ genera`ie este urmarea solicit[rii insistente venite din partea organiza`iilor careap[r[interesele\idrepturilepacien`ilor.Asta dup[ces-aconstatatc[Româniaar[masmult]n urmaunor`[rieuropenelatratamentelebolnavilordecancer,]nsensulc[]nstr[in[tates-auintrodusmedicamentemainoi]nultimiiani,]ntimpce pentrubolnaviiromâniar[maslistavechedevreo treiani.Aceast[situa`ieestevalabil[\i]ncazul altorafec`iuni.(AuroraDimitriu)

Ieriafostsemnatlanotariatactulconstitutivde]nfiin`are a Zonei Metropolitane Boto\ani, din care fac parte municipiul Boto\ani \i \ase comune. Din cele declarate de Ovidiu Portariuc, primarul municipiului, ieri, dup[ semnarea acestui act, urma s[aib[odiscu`iecuprimarii celor \ase comune, pentru a stabili care va \i directorul ZoneiMetropolitane.„Pân[ la sfâr\itul s[pt[mânii vom desemna\idirectorulZonei Metropolitane,iaracestava demara,ulterior,procedura de introducere ]n zon[ a ]nc[ patru localit[`i, trei

comune\iunora\”,adeclaratOvidiuPortariuc.Pentru func`iadedirectoralZonei, favorit este fostul primar Florin Egner. Sediul Zonei MetropolitaneBoto\anivafi ]n incubatorul de afaceri de pe strada Po\tei. Al[turi de municipiulBoto\anifacparte din aceast[ nou[ structur[ comunele Curte\ti, R[chi`i, Mihai Eminescu, St[uceni, Roma, B[lu\eni. Scopul ]nfiin`[rii zonei metropolitane este acela de accesare a cât mai multe proiecte cu finan`areeuropean[\iguvernamental[. (Petronela Rotariu)


4

LOCAL

Mar`i,2iulie2013

Avoca`ii lui Bota re`inu`i dup[ gratii |aptedintremembriiBarouluiBota, urm[ri`ipenalde ParchetulJudec[torieiSuceavapentru exercitareaf[r[ dreptaprofesieide avocat,]ntrecare PompiliuBota, Brându\aMaxim, decanalBaroului BotaSuceava,\iun consilierlocalliberal,MarcelRoibu, aufostre`inu`i.Pân[laurm[procuroriiaucerutarestul preventivdoarpentruPompiliuBota ]ns[judec[toriiau respinscererea, acestaavândinterdic`iadeap[r[si `ara]nurm[toarele 30dezile. Potrivit unui comunicat al Parchetuluidepelâng[Judec[toriaSuceava,procuroriiaudispus,vineri,punerea]nmi\care aac`iuniipenalefa`[de\apteinculpa`i,pentruasociere]nvedereas[vâr\iriideinfrac`iuni,]n\el[ciune,exercitareaf[r[drept a profesiei de avocat, folosirea f[r[dreptadenumirilorBarou, UniuneaNa`ional[aBarourilor din România, a denumirilor specifice profesiei \i purtarea robeideavocat.

Anchetatoriiarat[c[ace\tia auini`iatoasociere\iaderarea laaceasta]nvedereaexercit[rii f[r[dreptaprofesieideavocat, defolosiref[r[dreptadenumirilor \i ]nsemnelor specifice profesieideavocat\ide]n\el[ciune precum \i inducerea ]n eroare a mai multor persoane prinprezentareacucalitateanereal[deavocat. }ncursulzilelordevineri\i sâmb[t[procuroriiaudispusre`inereapentru24deoreacelor \apteinculpa`i.Unnum[rde20 depersoanesuspectatedeexer-

citareaf[r[dreptaprofesieide avocat sunt urm[rite penal de procuroriiParchetuluiJudec[toriei Suceava, fiind cercetate \i pentru folosirea f[r[ drept a denumirilordeBarousaupentru purtarea robei de avocat \i a ]nsemnelorspecifice.Procurorii auefectuat,vineri,]nbazaunor autoriza`iiemisedeJudec[toria Suceava, 36 de perchezi`ii ]n Bucure\ti\i]njude`eleBoto\ani \iSuceava,]ntr-undosar]ncare afost]nceput[urm[rireapenal[ fa`[de20depersoane. „}n cauz[ se fac cercet[ri

pentru asociere ]n vederea s[vâr\iideinfrac`iuni,]n\el[ciune, exercitarea f[r[ drept a profesiei de avocat, folosirea f[r[ drept a denumirilor Barou,UniuneaNa`ional[aBarourilordinRomânia,adenumirilor specifice formelor de exercitareaprofesieideavocat, precum\ifolosirea]nsemnelor specifice profesiei \i purtarea robei de avocat”, a precizat ParchetulJudec[torieiSuceava. ProcuroriiParchetuluiJudec[toriei Suceava au ]nceput, ]n urm[cuolun[,urm[rireapena-

l[]mpotrivaacinciavoca`idin Baroul Bota, care sunt acuza`i c[„auacordat]nmodrepetat asisten`[juridic[specific[profesiei de avocat (contracte de asisten`[judiciar[,reprezentare]nfa`ainstan`elor\iaorganelordeurm[rirepenal[,consultan`[ \i cereri cu caracter juridic), f[r[ a avea calitatea de avocat dobândit[ ]n condi`iilelegii\ifolosindf[r[drept denumirile\i]nsemnelespecificeprofesieideavocat”.(D[nu` Rotariu)

|edin`[ fulger la Consiliul Jude`ean Copil de 4 ani, victima }nmaipu`indeunsfertdeor[, \edin`aextraordinar[aConsiliuunui accident rutier luiJude`ean,careaavutlocieri, s-a]ncheiat.Consilieriijude`eni auvotatf[r[obiec`iicelecâteva proiecteprezentatedevicepre\edinteleGheorgheSorescu. Peordineadezia\edin`eis-aaflatunproiect de modificare a Hot[rârii pentru aprobarea garant[rii unui ]mprumut de c[tre SC Nova ApaservSA,]nvaloarede31.378.976lei,pentru asigurareacontribu`ieilarealizareaobiectivuluide investi`ii„Extinderea\imodernizareasistemelor dealimentarecuap[\icanalizarea-epurareaape-

loruzatedinjude`ulBoto\ani”. Au urmat alte trei proiecte, unul referitor la m[suri active de ocupare pentru combaterea \omajului]nRegiuneaNord-Est,unaltulpentru ini`ierea, calificarea \i perfec`ionarea satului românesc din regiunea Nord-Est, iar al treilea referitorlaegalitateade\ansepepia`amunciidin jude`ulBoto\ani. Toatecelepatruproiecteaufostvotatedec[tre consilieri, f[r[ discu`ii. La finalul \edin`ei, pre\edinteleCJa`inuts[]iinformezepeconsilieric[]n perioada16-26iulie,GheorgheSorescu]iva`ine locul.„Vreaus[v[informezc[]nperioada16-26 iulie voi fi ]n concediu iar locul pre\edintelui Consiliului Jude`ean va fi `inut de domnul vicepre\edinteGheorgheSorescu”,i-aanun`atFlorin ~urcanupeconsilieriijude`eni.(AuroraDimitriu)

Un copil ]n vârst[ de patru ani a fost r[nit u\or duminic[ ]ntr-un accident rutier.}njurulorei12.15,]n timpceconduceaunautoturism pe Aleea Donici din municipiul Boto\ani, Ionu` AlexandruD.de27ani,l-a accidentatpeS.P.de4ani, care,l[satf[r[supraveghere, s-a angajat ]n traversarea str[zii ]n fug[, prin loc ne-

permis\if[r[s[seasigure. Minorulafosttransportatla Spitalul de Pediatrie Boto\ani, unde a primit ]ngrijiri medicale, f[r[ s[ r[mân[ internat.Conduc[torulautoa fost testat alcoolscopic, rezultatulfiindnegativ;acestuiai-aufostrecoltateprobe biologicedesânge,]nvederea stabilirii alcoolemiei. (D.R.)


LOCAL

Mar`i,2iulie2013

5

Prim[ria Boto\ani, verificat[ financiar de reprezentan`ii B[ncii Mondiale Odelega`ieaB[ncii Mondiale,deladiviziaInternational FinanceCorporation,vinelaBoto\anipentruaverificasitua`iaeconomic[aPrim[rieiBoto\ani\istadiulproiectelordeinvesti`ii aflate]nderulare. Aceast[ radiografie economic[estenecesar[\ivital[pentruadecidedac[acord[creditul de10milioanedeeuropecarelvreamunicipalitatea. „Avemodelega`ieaB[ncii Mondiale ]n aceast[ s[pt[mân[ prezent[ ]n Boto\ani. Vor venipatrudelega`i,cudoidintreeim-am]ntâlnit\ilanegocierile din Bucure\ti. Vor s[ verifice]nteren\isitua`iilefinanciare\iinvesti`ia]ntermoficare \i stadiul lucr[rilor la ParculCorni\a,practicovizit[ ]n teren. Ne-au trimis foarte multechestionare,foartemulte informa`iideanalizat.}ia\tep-

t[mmâine (N.R.mar`i)\ivor stapân[vineri.Esteobaz[final[ pentru a ne da acceptul. Avem oarecare emo`ii s[ trecem acest test. Este ca o eva-

luare,esteacelauditalfinan`atorului care este extrem de riguros”, a declarat Ovidiu Portariuc. Ediluladiscutatcudirectorii

Portariuc d[ pe mâna unei firme private achizi`iile din prim[rie Opartedinachizi`iiledinPrim[ria Boto\anivorfif[cutedec[treofirm[privat[.Dincele declaratedeOvidiu Portariuc,primarul municipiului Boto\ani,laaceast[ dat[acestproiectul este]nanaliz[. Acestaare]nvedereaceast[ solu`ieavând]nvederec[actualulpersonalnureu\e\tes[fac[ fa`[ sarcinilor de serviciu, având ]n vedere \i faptul c[ angaj[rile]nsistemulpublicnu sunt permise prin lege ]n momentuldefa`[.Dincauzarit-

mului sc[zut de lucru, foarte multedintrelucr[rilecaresefac ]n municipiu au ]ntârziat, iar externalizarea serviciului de achizi`ii publice este util[ ]n condi`iileactuale. „Am avansat chiar ideea externaliz[riiunorsarcinicare ]ncarc[ Serviciul de Achizi`ii. Atunci când exist[ surplus, se poate face achizi`ia printr-un serviciuexternalizat,pentruc[ fizic, e imposibil ca cei patru consilieris[mearg[]nparalel cu documenta`ia pe achizi`ii. Lucreaz[ acum pe strada Prim[verii,laparc,lapaz[\iprotec`ie \i se lucreaz[ secven`ial astfelc[dureaz[foartemult\i ajungems[punem]npractic[ uncontract]njum[tatedean. ServiciiledinPrim[rievoravea 60lasut[dincontracte,iar40

lasut[dinelevorfiexternalizate. Ne cost[ mai pu`in s[ pl[timofirm[s[fac[olicita`ie ]nnumelemunicipalit[`iidecât s[]ntârziemunanoachizi`ie. Faptulc[boto\[neniiarputea aveacuunanmaidevremeo strad[ ca Prim[verii este mai eficient decât s[ ]ntârziem la licita`ie”, a declarat Ovidiu Portariuc. Dac[proiectulsevaconcretiza, Prim[ria Boto\ani trebuie s[fac[olicita`iepentrudesemnarea firmei care va organiza licita`iideachizi`iidebunuri\i servicii ]n numele municipalit[`ii.Primarulmunicipiuluinu \tie care ar fi costurile pentru contractarea unei firme care s[ fac[opartedinmuncaserviciilor din Prim[rie. (Petronela Rotariu)

dinPrim[rieis[fiepreg[ti`icu tot felul de documente pe care le-ar putea solicita reprezentan`iiB[nciiMondialedar\icu ceidinconducereaSC.Modern

Calor.„Esteunauditdepatru zile,câte8-9orepezi,nueste overificaredoardesuprafa`[. Eu am speran`a c[ vom trece cubineacesttestcarepeviitor elvareprezentaorecomandarepeviitor]nfa`aaltorinstitu`ii financiare. Acceptul unei institu`iifinanciaredeoasemeneagreutatereprezint[ocarte devizit[peviitor]naccesarea oric[reifinan`[risau]ndeschidereaoric[ruiparteneriatcual`i partenerifinanciari”,amen`ionatprimarulmunicipiului. Delega`iaIFCvadaverdictulcuprivirelaacordareacredituluide10milioanedeeuroprim[riei peste dou[ s[pt[mâni. Dac[ace\tia]\ivordaacordul pentrucreditareamunicipalit[`ii boto\[neni, contractul final de ]mprumut va fi supus votului Consiliului Local. Prim[ria Boto\aniarenevoiedecele10 milioane de euro ]mprumut de la IFC pentru a efectua pl[`ile finale ]n cadrul proiectului de modernizareasistemuluidetermoficareamunicipiului\ipentrucofinan`areaproiectuluiconstruc`iei Parcului de agrement Corni\a.(PetronelaRotariu)

Deputatul Roman, trecut la categoria „Copiii spun lucruri tr[snite” PrimarulOvidiuPortariucar[spunsieriacuza`iilorfostuluiprefectCristianRoman,deputatalPartiduluiFor`aCivic[. Acestadinurm[l-acriticat]ntermeniduripeactualulprimar, pe care l-a acuzat c[ se laud[ cu proiectele fostului primar C[t[linFlutur.Dinpunctuldevederealfostuluiprefectactualulprimaresteodezam[gire]npolitic[. „Separec[uniipoliticieni,chiardup[ceauf[cutadministra`iesauceaufostei,prelungirialeGuvernuluiBoc]n teritoriu,auajunsacum]nParlament\i]nlocs[seocupe deni\telucruriserioase,s[fac[câtecevapentrucet[`eni, c[avematâtealegicareneblocheaz[activitatea,se`inde lucruri de genul acest la categoria «copiii spun lucruri tr[snite». M[a\teptamlamaimult[maturitatepolitic[din partea lor”, a fost replica dat[ de Ovidiu Portariuc. (PetronelaRotariu)


6

LOCAL

Mar`i,2iulie2013

Mazilit de pre\edintele ~urcanu, Cobâl[ premiat de primarul Portariuc Edilul municipiului Ovidiu Portariuc a anun`at ieri c[ dore\te ]nmânarea unui titlu de cet[`eandeonoarepentrufostul directoralOrchestrei„Rapsozii Boto\anilor”,IoanCobâl[.Propunerea va supus[ aprob[rii consilierilorlocali]n\edin`ade ConsiliuLocaldinaceast[lun[ \i vine dup[ ce ]n \edin`a de luna trecut[ consilierii jude`eni audecisschimbareadinfunc`ie afostuluidirectorlapropunerea pre\edintelui Consiliului Jude`ean Florin ~urcanu. Edilul a explicat c[ Ioan Cobâl[ reprezint[ un nume pentru folclorul boto\[nean, iar aceast[ propunere nu are nicio leg[tur[ cu deciziaprincareIoanCobâl[a fost]nlocuitdinfunc`ie,urmare auneiini`iativealuiFlorin~urcanu.„Voifaceopropunerepe careovoisupuneconsilierilor localideacordareatitluluide cet[`ean de onoare maestrului Cobâl[, un om care se identi-

fic[ cu folclorul boto\[nean. Oriceboto\[neanestedeacord c[ el reprezint[ ceva pentru Boto\ani”, a declarat primarul OvidiuPortariuc. }nacela\itimpacestaaprecizatc[decizialuiFlorin~urcanucuprivirelaschimbareadirectorului de la conducerea Rapsozilor Boto\anilor a fost votat[ de consilierii jude`eni PSD pentru a demonstra c[ social-democra`iirespect[parteneriatulcuPNLdinUSL.„Personalmis-ap[rutafiodecizie nufoartefericit[.Dac[astaa fostodecizieadomnului~urcanu, consilierii PSD, chiar dac[aucrezutaltceva,auvotat pentru propunerea domnului ~urcanu.Pelâng[aceast[repara`iemoral[vomvedeacum ]lputemimplica]nactuldecultur[ pe domnul Cobâl[”, a completat edilul-\ef al municipiului Boto\ani. (Petronela Rotariu)

Trimis ]n judecat[ pentru evadare din pu\c[rie De`inutulie\eancare]nurm[cucâtevas[pt[mâniaevadatdela unpunctdelucrualPenitenciaruluiBoto\aniafosttrimis]njudecat[deprocuroriiParchetuluidepelâng[TribunalulBoto\anipentrufaptasa.AstfelFlorinBârsan,de28deani,risc[s[sealeag[ cuonou[pedeaps[,pelâng[ceadefurtpecareoaveadeexecutat.Potrivitlegiipentruevadare\is-arputeaalegecu]nc[celpu`in \aselunidedeten`ie.}nprezentestetransferatlaPenitenciarulde maxim[siguran`[Ia\i.(D[nu`Rotariu)


LOCAL

Mar`i,2iulie2013

7

Bacalaureat ]nceput cu stângul de la prima prob[ scris[ Prob[extremdedificil[,primulcandidat eliminat\isubiecte postatepeInternet ]naintedeexamen, a\aarputeaficaracterizatBacalaureatul lalimba\iliteratura român[.Presacentral[aprezentat]nc[ deieridoveziclarec[ subiecteleaufostpostatepeinternet.Eleviiaudiscutatpeun forumdedicatexamenuluideBacalaureat despresubiectelede lalimbaromân[]naintecaacesteafief[cutepubliceoficial. LaBoto\ani,dincei 2.955decandida`i]nscri\ilaprobascris[ delimbaromân[,s-au prezentat2.818candida`i,fiind]nregistra`i 137deabsen`i. Odat[cu]ncepereaprobelor scrisedincadrulexamenului,a ap[rut\iprimulcandidateliminatdinexamen.DindateleprezentatedeoficialiiInspectoratului|colarJude`ean(I|J),dincei 2.955 de candida`i ]nscri\i la proba scris[ de limba român[, s-au prezentat 2.818 candida`i, fiind]nregistra`i137deabsen`i. Uncandidatcaresus`ineaproba laLiceulcuProgramSportiva fosteliminatdinexamenpentru tentativ[ de fraud[. }n timpul probei acesta a fost v[zut de profesorii supraveghetori când ]ncercas[scoat[ofi`uic[pentru acopia. Primaprob[scris[aexamenului de Bacalaureat a stârnit reac`ii diferite din parte absolven`ilor de clasa a XII-a. Abia ie\i`idins[liledeexamen,unii strigau de bucurie, al`ii p[reau stor\i de orice energie. Elevii spunc[subiecteleaufostacceptabile, dar ultimul punct „le-a datb[t[idecap”,pentruc[nu sea\teptaulaargumentareaunui textpoetic.Estevorbadeelevii

delaprofilulrealcareauprimit laromân[opoezie,laalegere, din lirica lui Tudor Arghezi, LucianBlagasauIonBarbu(un eseu pân[ la 3000 de cuvinte). Variantadesubiecteextras[luni pentruprobascris[laLimba\i literatura român[ de la examenuldebacalaureatafostceacu num[rul 7. La primul subiect, peunfragmentdin„Scrinulnegru” al lui George C[linescu, candida`ii au avut de rezolvat maimultecerin`evizândcuno\tin`edevocabular,limb[român[ \i gramatic[. La al doilea subiect cerin`a a fost scrierea unuitextdetipargumentativde 150-300 de cuvinte despre importan`a alegerii unui model ]nvia`[.Subiectulaltreilea,cel consideratdecandida`iiboto\[neni cel mai dificil, a vizat redactareaunuieseude600-900 decuvinte(dou[-treipagini)]n caretrebuiauprezentatetema\i viziunea despre lume dintr-un text poetic studiat, apar`inând lui Tudor Arghezi, Ion Barbu sauLucianBlaga. }ncadrulsubiectuluialtreileas-aprecizatc[pentrucon`inutuleseuluivorfiacordate16 puncte, respectiv câte patru puncte pentru fiecare cerin`[, iarpentruredactareaeseuluialte 14 puncte, respectiv câte trei puncte pentru organizarea ideilor]nscris\ipentruabilit[`ide analiz[\ideargumentare,câte dou[ puncte pentru utilizarea limbii literare, ortografie \i punctua`ie,câteunpunctpentru lizibilitate\i]ncadrarea]nlimiteledespa`iiindicate. „A fost greu ultimul subiect,nunea\teptamlaargumentarea unui text poetic. A fostcomplicat,darspers[iau onot[bun[”,aspusAdinaD., candidat[ceasus`inutprobala Colegiul Na`ional „A.T. Laurian”.Bacalaureatulvacontinua ]n3iuliecuprobaobligatoriea profilului\i]n5iuliecuproba laalegereaprofilului\ispecializ[rii.Rezultatelevorfiafi\ate pe8iulie,pân[laora12.00,iar contesta`iile pot fi depuse ]n aceea\izi,pân[laora16.00. Rezultatele finale, dup[ rezolvarea contesta`iilor, se vor afi\a]n12iulie. Ministrul Remus Pricopie a transmis, ]n cadrul unei videoconferin`e organizate duminic[

cu pre\edin`ii comisiilor jude`enedebacalaureat,c[principalul obiectiv este asigurarea buneidesf[\ur[riaprobelorscrise laBacalaureat. Ministruladeclarattoleran`[ zerofa`[deoriceactdecorup`ie \ifa`[deoricetentativedefraudare. Pentru comunicarea ]n timp real a situa`iilor care ies din litera legii, MEN a creat, pentru public, pe site-ul www.edu.ro,peprimapagin[, o sec`iune special[ - Sesizeaz[ faptedecorup`ieaici. Publicul poate semnala orice suspiciune privind desf[\urarea examenuluideBacalaureat2013 \ipesite-ulwww.educatiepentruviitor.ro sau la Telverde valabil ]n fiecare jude`. Num[rul este 0800.801.100 \i poate fi apelat, gratuit, ]ntre orele 8.00-21.00. (PetronelaRotariu)


8

LOCAL

Mar`i,2iulie2013

Poli`i\tii au reconstituit incendierea ma\inilor de lux din Boto\ani Ieripoli`i\tiiServiciuluideInvestiga`ii CriminaledincadrulIPJBoto\ani, ajuta`idedoicolegi delaServiciulde interven`ierapid[ auf[cutmaimulte reconstituiricu principalulsuspect deincendiereama\inilordinvaraanuluitrecut]nmunicipiulBoto\ani. Mihai Antonio M[nuc[, ]n vârst[ de 20 de ani, din ora\ul Fl[mânzi a fost extr[dat din Germania dup[ ce a fost dat ]n urm[rire interna`ional[ din luna aprilie. Pentru a clarifica mai multe aspecte din anchet[ poli`i\tiil-audusierilaloculfaptelor,acestafiindacuzatc[adat foclacincima\ini,restulincendierilor neavând leg[tur[ cu acest caz. Mihai Antonio M[nuc[ este cercetat de procurori

pentru s[vâr\irea infrac`iunilor dedistrugere,fiind]narestpreventiv.Deasemenea,procurorii efectueaz[ cercet[ri fa`[ de ConstantinBarbude23ani,din ora\ulFl[mânzi,pentrus[vâr\ireainfrac`iunilordecomplicitate ladistrugereprinincendiere(dat ]nurm[rireinterna`ional[)\ifa`[ de Ioan Cristian Oloeriu de 32 ani, din municipiul Boto\ani, pentru s[vâr\irea infrac`iunilor de instigare la distrugere prin incendiere(aflat]narestladomiciliu]nItalia). Anchetatorii au stabilit c[ ]n perioada9-17mai2012,lacererealuiOloeriu,M[nuc[ajutatde Barbuadistrus,prinincendiere, cinciautoturisme.}nnoapteade 9spre10maiafostincendiatun BMWiar]nnoapteade10spre 11maialtedou[,oMazda\iun Audi, toate trei apar`inând lui Mihai Constantin R[zvan. Atât p[gubitulcât\iautoriisuntimplica`i]ntr-undosardetraficde persoane.}nnoapteade12spre 13maiafostincendiatunMercedes apar`inând lui Petru Oro\anuiar]nnoapteade16spre17 mai un Opel apar`inând Alinei Alexoaie.(D[nu`Rotariu)

B[sescu propune semnarea unui pact pentru agricultur[ privind perioada 2014-2030 Pre\edintele B[sescu a propus partidelorsemnarea]nseptembrie,]mpreun[ cu organiza`iile din domeniul agro-alimentar, a unui pact pentru dezvoltarea agriculturii]nperioada2014-2030,care s[ preia obiectivele raportului comisiei preziden`iale de specialitate, lansat luni ]ndezbaterepublic[. „Invittoatepartideleca,dup[cese finalizeaz[procesuldeadoptareaacestuiraport,s[semn[mcuto`ii,partide\i institu`ii, produc[tori \i beneficiari, s[ semn[m Pactul pentru agricultur[. Ar fiunangajamentpoliticpetermenlung, pentruc[toat[muncaComisieilaasta s-areferit,deacreaoviziunepân[]n 2030, având ca fundament exerci`iul bugetar 2014-2020 al UE”, a declarat pre\edinteleTraianB[sescu,la]nceputul dezbaterii organizate la Palatul Cotrocenipetemaraportuluimen`ionat. El a subliniat c[ strategia respectiv[ vafi]ndezbaterepublic[timpde30de

zile,perioad[]ncareinstitu`iile\iorganiza`iile profesionale sau cei interesa`i pot propune modificarea acestuia, ulterior,]nlunaseptembrie,trebuind„g[sit timpdeto`i”pentrusemnareapactului. „Vatrebuis[urm[msolu`iapecare am urmat-o la raportul comisiei preziden`iale pentru educa`ie”, a spus B[sescu. De asemenea, el a men`ionat c[ ]n strategiaac[reielaborareadurattreiani suntprev[zute„obiective\i]ndr[zne`e\i posibile”. „Prinatingereaobiectivelor,Româniaarputeas[exporteprodusealimentare]nvaloaredela40-50miliardede euro”,aspus\efulstatului,ad[ugândc[ ]n 2012 toate exporturile României au fostde53demiliardedeeuro. Pre\edinteleamaispusc[„o`ar[cu unasemeneapoten`ialagricolcarenu]\i hr[ne\te propria popula`ie trebuie s[ ]\i pun[]ntreb[ri”,iarresponsabilitateadea

corectapoliticileagricoleeste]nprimul rândaoamenilorpolitici. Potrivit \efului statului, acest raport estecelmaibundocumentstrategicpentruagricultur[dinultimiledecenii. „Este un document care, dup[ p[rereamea,dincolodeafiunexcelent documentar\ioradiografieexcelent[a agriculturii române\ti, ne d[ \i o perspectiv[. Au fost multe foarte autorapoarte,studiisectorialepelapte,pedezvoltareaproduc`ieianimale,pemai\tiu eucealtesegmentealeagriculturii.Acestdocument]ns[analizeaz[globaltot ceea ce ]nseamn[ agricultura, spa`iul rural,industriaalimentar[\i,]nopinia mea,estecelmaibundocumentstrategic pentru agricultur[ \i industrie alimentar[\ispa`iulruralcareafostprodusdup[Revolu`ie”,aafirmatB[sescu. Elaar[tatc[trebuie„grij[”pentruca acest document s[ nu r[mân[ „]mbr[cat frumos]npiele]nbibliotecaPre\edin`iei”\i

s[devin[realitate.Acelerapoartealecomisiilorpreziden`ialedinmandatelesalecare aufostutilizate]npractic[aucreatrezultatebune,de\iaufostaltelecareaur[mas numai]nbiblioteci,aspuspre\edintele. „Cea mai pl[cut[ surpriz[ pe care am avut-o citind raportul, dincolo de diagnosticulfoartecorectcareafostpus ]ntregiiagriculturi,ceamaipl[cut[surpriz[ a fost cea legat[ de resurs[, nu exist[ nicio urm[ de lips[ de realism. Principala resurs[ vine din Politica Agricol[ Comun[ a UE \i cu obliga`ii pentruGuvernulRomânieideafinan`a ]ntr-omanier[rezonabil[,darnulafel de mic[ ca pân[ acum, tot ceea ce se propune ]n acest document strategic pentru agricultura româneasc[”, a argumentatpre\edintele. }naprilie2013,pre\edinteleB[sescu a reactivat Comisia preziden`ial[ pentru politicipublicededezvoltareaagriculturii]nRomânia.


SPORT

Mar`i,2iulie2013

9

Luceaf[rul Mihai Eminescu a realizat eventul

Luceaf[rulMihai Eminescuarealizat eventul]nacest sezondararatat promovarea]nliga aIII-a.Dup[cea câ\tigatlapascampionatulligiiaIV-a, Luceaf[rulMihai Eminescus-aimpus

\i]nfinalafazei jude`eneaCupei Românieidisputate ast[zidup[-amiaz[ laBucecea. Primarepriz[afostunamodest[. Luceaf[rul Mihai Eminescuaavutoposesiemaibun[ darocaziilemaridegolauapar`inut forma`iei Flac[ra Fl[mânzi. Interven`iile goalkeeperuluiDorelSatco\ineinspira`ia

juc[torilor de la Flac[ra Fl[mânziauf[cutcalapauz[scoruls[fie0-0.}nreprizaadoua afostdoarosingur[echip[pe teren. Luceaf[rul Mihai Eminescuacontrolatjoculautoritar \iareu\its[marchezedepatru ori. Mircea Vechiu a deschis scorul]nminutul63dup[care Mihai Andrie\ a f[cut 2-0 ]n urma unei ac`iuni personale. Vechiu a marcat pentru 3-0 ]n minutul74dup[careVladDolhescuastabilitscorulfinal.

„Am reu\it eventul dar marea dezam[gire a fost meciul de la Ia\i. Cu mai mult[ aten`ie, pe final puteam egala \icâ\tigameciul.Amaifost\i aceagre\eal[dearbitraj.Una pestealtanoisuntemmul`umi`i deanulcompeti`ionalcares-a ]ncheiatast[zi.Afostunmeci frumos. Nu s-a pus problema ]nving[toarei.}nprimarepriz[ am jucat mai relaxat dar ]n reprizasecund[experien`a\i-a spus cuvântul. Urmeaz[ s[

faceoanaliz[asezonuluicare s-a]ncheiat\ivomstabilistrategia sezonului urm[tor”, a spus C[t[lin Chiril[, antrenorul echipei Luceaf[rul Mihai Eminescu. OficialiiclubuluiLuceaf[rul MihaiEminescusper[s[joac[ ]n urm[toarea etap[ a Cupei României cu Cetatea Tg. Neam`,forma`ie]nfa`ac[reiaa pierdutlabarajulpentrupromovarea ]n liga a III-a. (R[zvan Sauciuc)

FC Boto\ani a transferat un mijloca\ dreapta de liga a II-a OficialiiclubuluiFCBoto\aniauajunslaunacordcumijloca\uldreaptaClaudiuCodoban,un juc[tor]nvârst[de25 deani\icare]nreturul campionatuluiaevoluat pentruACSBuftea. ClaudiuCodobanvafacepartedin lotul care va pleca ast[zi la Chi\in[u

pentruasus`ineoseriedemeciuriamicale. Conduc[torii clubului FC Boto\anispunc[l-auurm[ritdemaimult timppeCodoban\ic[esteunjuc[tor carepoateajutaechipa. „Ne-am ]n`eles cu Codoban \i urmeaz[ s[ semn[m contractul. Este unmijloca\dreapta]nvârst[de25de ani. L-am urm[rit la mai multe meciuri\iconsider[mc[poatefiutil. Elvamergecuechipalaturneuldin RepublicaMoldova.}nmarepaream ]ncheiat campania de transferuri. La momentulacestaavemdubluripefie-

carepost\iputemspunec[lotuleste unulechilibrat.Nusuntdiferen`emari ]ntrejuc[tori\inuvomaveatitulari\i rezerve.Peultimasut[demetriarmai putea veni unul-doi juc[tori cu care suntem ]n discu`ii”, a spus Cornel |fai`er,pre\edinteFCBoto\ani. Claudiu Codoban este n[scut la Oradea.Poatejucaatâtmijloca\central cât\imijloca\dreapta.Elafostcotatde siteulTransfermarktla75.000deeuro. }n cariera sa a mai jucat la Gloria Bistri`a, FC Silvania |imleu \i Astra GiurgiuII.(R[zvanSauciuc)


10

SPORT

Mar`i,2iulie2013

Valeriu Iftime: „Preten`iile juc[torilor nu scad” Principalulfinan`atoralFCBoto\ani sus`inec[\i-arfi doritocampaniede transferurimultmai spectaculoas[dar lipsaunuibuget consistenti-adeterminatpeconduc[toriiclubuluis[se orientezec[trejuc[toriliberidecontract. Valeriu Iftime consider[ c[ juc[torii cu nume ]n fotbalul românescaupreten`iimari\inu daudefiecaredat[randamentul scontat.Elsebazeaz[maimult pe capacitatea tehnicianului Cristi Popovici de a forma o echip[ cu juc[tori muncitori \i nuunadevedete. „Nusuntnumecares[fac[ vâlv[ sau s[ fie cunoscu`i. Trebuies[-ivezilajoc,trebuie s[-ivezicumseadapteaz[.De multeori,numelemarinucon-

firm[laechipelemici.Unjuc[tormarevinerelaxatiardac[esterelaxatniciNeymarnu joac[bine.Cred]nfor`aechipei \i ]n Cristi Popovici. Cred c[vomaveacâtevaexplozii\i

m[gândesclaIonu`Matei,la Vraciu.Amtransferatportarul de la Târgovi\te, un funda\ dreaptacareamaifostlanoi. EstevorbadeDrug[.Maieste Ghinga”, a spus Valeriu

FC Boto\ani a renun`at definitiv la Daniel Florea FCBoto\ania]ncheiatnegocierilecuDanielFloreadup[ce fostulatacantalechipeiDelta TulceaaplecatdincantonamentuldelaCâmpulung. Conduc[toriiclubuluiFCBoto\aniaunegociat mai multe s[pt[mâni cu c[pitanul echipei Delta Tulcea.Maimult,DanielFloreaavenit]ncantonamentul boto\[nenilor de Câmpulung \i s-a preg[titcâtevaziledup[careaplecat.Acestlucru i-a deranjat foarte mult pe oficialii clubului FC Boto\anicareauanun`atc[numaisuntinteresa`i defostulc[pitanalechipeiDeltaTulcea.Valeriu Iftimesus`inec[plecarealuiFloreanuesteopierdere\ic[]nmodcertsevorg[sijuc[torilafelde bunidarf[r[atâtdemaripreten`ii. „|tiamdelaCornel\idelaCristic[eunfotbalist.Amv[zutni\tejocuri.Esteunjuc[torbun

dardinmomentcepleac[dincantonament...Saunegociatcuelcondi`iilefinanciareceeacela unfotbalisteste99lasut[dup[carenu\tiuce l-aderanjat.Poateis-ap[rutc[epreagreu]n cantonament.Locullui]nechip[estepepostul luiCroitoru\ipoateastal-adeterminats[plece. Binec[aplecatacum\ii-amv[zutcalitateapentruc[puteamaveaproblememaitârziu.Cusiguran`[vomaveaofertepeultimasut[.Acum to`iridic[\tacheta.}ntr-olume]ncaresuntpu`inibani,preten`iilefotbali\tilornus-aumodificatdeloc.Badincontr[”,aspusValeriuIftime. Oficialiiboto\[nenib[nuiescc[DanielFlorea negociacumaimultecluburi]ntimpceseafla]n cantonamentuldelaCâmpulung\iprobabilaprimitoofert[maiavantajoas[dinpunctdevedere financiar. }nsezonultrecut,DanielFloreaamarcatzece goluri\iafostpeloculpatru]nclasamentgolgheterilor din seria I a ligii secunde la fotbal. (R[zvanSauciuc)

Iftime. Oficialul boto\[nean \i-ar fi dorit \i unul-doi juc[tori foarte cunoscu`idarpreten`iileacestorasuntpreamaripentrubugetul clubului.Dealtfel,ValeriuIfti-

me spune c[ preten`iile fotbali\tilornuausc[zutde\imajoritateacluburilorseconfrunt[cu mariproblemefinanciare.Mul`i juc[torivorcontractedemiide euro lunar \i nu prea accept[ clauze privind num[rul de meciuri jucate sau num[rul de golurimarcate. „Eu am crezut c[ situa`ia financiar[ din fotbalul românescnevaajuta.Problemaeste c[ preten`iile juc[torilor nu scad.Dac[Dinamoofer[contractde3000deeurounuifotbalist,eunupots[-idau1.000 deeuropelun[.Dac[p[str[m o anumit[ propor`ie, ar trebui s[ venim la asemenea salarii. Toat[ lumea vrea salariile pe careleavea\ipân[acum.Eu credc[laDinamoestenormalitate. La 2.000-3.000 de euro contractpelun[fotbali\tiicaut[ echipe cât mai aproape de cas[.Lanoiauvenitdoarjuc[tori din zona Moldovei. Nu prea vin din Bucure\ti \i nici din Oltenia. P[rerea mea este c[ Dinamo face un lucru serios”,amaiprecizatfinan`atorul boto\[nean. (R[zvan Sauciuc)

CS Boto\ani a primit 400.000 de lei pentru amenajarea a 20 de locuri de cazare Ministerul Tineretului \i Sportului a aprobat suma de 400.000deleipentrucontinuarea lucr[rilor de amenajare a spa`iilordecazaredelaClubul SportivBoto\ani.}ntotalsevor realiza ]nc[ 20 de locuri de cazare. Andrei Amos, directorul ClubuluiSportivBoto\anispune c[estevorbadespa`iidecazare similare celor finalizate ]n prim[vara acestui an. Vor fi zececamerecucâtedou[paturi \i baie proprie. Aceste camere vorficompletmobilate\idotate cu frigider, televizor \i aer condi`ionat. „Amprimit]nc[400.000de

lei pentru a amenaja spa`ii de cazare.Urmeaz[s[serealizeze proiectarea dup[ care va avea loc licita`ia pentru execu`ie. Sper[m ca pân[ la sfâr\itul acestuians[]nceap[lucr[rile. Important este c[ s-a aprobat suma necesar[ \i putem amenaja]nc[20delocuridecazare”,aprecizatAndreiAmos. }nmomentuldefa`[,Clubul SportivBoto\anidispunede55 de locuri de cazare dintre care 20modernizateiardup[finalizareainvesti`ieisevaajungela ocapacitatede75delocuridin care mai bune de jum[tate la standardedelotna`ional.(R[zvanSauciuc)


PUBLICITATE 11

Mar`i,2iulie2013

horoscopul zilei Berbec Nervozitatea din cursul dimine`ii v[ poate afecta rela`iilecucolegii\icuparteneruldevia`[.Esteposibils[ave`ioie\irenervoas[,dincauzaunuie\ec]n afaceri.V[recomand[ms[evita`ioceart[cupartenerul de via`[. P[stra`i-v[ calmul, ca s[ nu agrava`i situa`ia Taur Parteneruldevia`[arputeas[v[interpretezegre\it dorin`adelibertate.V[sf[tuims[fi`iatentlacespune`i \is[acorda`iaten`iacuvenit[rela`iilorparteneriale.Sarputeacaniciprieteniis[nufiedeacordcuideile dumneavoastr[. Exprima`i-v[ clar, pentru a nu fi ]n`elesgre\it Gemeni Diminea`[esteposibils[v[certa`icupartenerulde via`[,dincauzabanilor.Unprietenv[cere]i]napoia`i un]mprumutscadentazi,]ns[nuave`icums[v[respecta`ipromisiunea.Rezolva`i,totu\i,problemadup[amiaz[,cuajutoruluneirudecuexperien`[. Rac S-ar putea s[ fi`i indispus din cauza unei st[ri depresive.Deaceea,rela`iilecuparteneriideafaceri pot avea de suferit. Dup[-amiaz[, este posibil s[-i repro\a`iparteneruluidevia`[c[acheltuitpreamult. V[sf[tuims[v[p[stra`icalmul\is[nuv[enerva`idin cauzabanilor. Leu Rela`iile cu prietenii s-ar putea s[ nu fie tocmai bune,pentruc[`ine`is[v[impune`ipunctuldevedere.S-arputeacaparteneruldevia`[s[nufiedeacord cufelul]ncarevre`is[rezolva`ioproblem[defamilie. V[ sf[tuim s[ evita`i discu`iile ]n contradictoriu. Ave`igrij[s[nurosti`icuvintegrele,lanervi Fecioar[ Diminea`[sunte`iirascibil,dincauza]ntârzierilor. Ie\irile nervoase v[ pot pune ]ntr-o situa`ie delicat[, atâtlaserviciu,cât\i]nfamilie.V[recomand[ms[v[ p[stra`icalmul\is[termina`icea`i]nceput.Evita`io ceart[cuparteneruldevia`[,pentruc[arputeas[lase urmeadânci

mica publicitate • mica publicitate

Balan`a Rela`iilesentimentaleaudesuferit.V[sf[tuims[ nuv[descuraja`idincauzamicilorne]n`elegericupersoana iubit[, dup[-amiaz[ pute`i s[ le dep[\i`i. Fi`i atentcespune`i,pentruanugeneradiscu`iiinutilecare s[agraveze\imaimultsitua`ia Scorpion V[sf[tuims[v[rezolva`iproblemeleimportante de diminea`[, când ave`i mai mult[ energie fizic[ \i intelectual[.Repro\urilegravepecares-arputeas[le face`ipersoaneiiubitepot]nr[ut[`imultrela`iilesentimentale \i chiar s[ duc[ la o desp[r`ire. V[ recomand[ms[acorda`imaimult[aten`ieparteneruluide via`[.}ncerca`is[nufi`iironic S[get[tor Diminea`[esteposibils[v[l[sa`idominatdesentimente \i exist[ riscul s[ deveni`i melancolic. De aceea, pute`i avea probleme de comunicare. Ave`i impresiac[sunte`ineglijat,ceeacev[provoac[ostare detensiunenervoas[.V[sf[tuims[v[autoanaliza`i\i s[ v[ ]ntreba`i dac[ nu cumva dumneavoastr[ sunte`i acelacare]ineglijeaz[peceidinjur. Capricorn Ave`iozifoarte]nc[rcat[\iseparec[v[rezolva`i maigreusarciniledeserviciu.Separec[sunte`iinhibat,dincauzaunordificult[`idecomunicare.V[recomand[ms[`ine`icontdesfaturileuneipersoanemai]n vârst[. V[rs[tor Sunte`inemul`umit\iave`itendin`adeacriticape toat[ lumea. }n cursul dimine`ii, este posibil s[ fi`i subiectiv.V[recomand[ms[nuv[ocupa`ideafaceri, pentruc[risca`is[]nc[lca`ilegile.Nuneglija`irela`iile cuprietenii\iparteneruldevia`[ Pe\ti }ncepe`iziuaenergic\iplindeidei.Sunte`ihot[rât s[duce`ilabunsfâr\itoactivitate]nceput[maidemult. }ncursuldimine`ii,unprietenv[propunes[v[asocia`i ]ntr-oafacererentabil[.Searas-arputeas[primi`ive\ti delaorud[apropiat[sau,poate,chiarv[viziteaz[.V[ recomand[ms[evita`ioceart[cuparteneruldevia`[.

re]eta zilei

Mu\chiule`deporc]ncrust[debacon

]nchirieri

*Vând7.200mpteren, deschiderelaBt-Sv180m \i14.100mpterendeschiderelaBt-Sv50m, ambele]nzonaHudum. Utilit[`icurent,ap[,posibilit[`iparcelare.Rela`iilatel.0752.548.847.

*Persoan[fizic[]nchiriezspa`iucomercial pentrudepozite,str.Pu\kin.Telefon 0741.205.020.(p)

*Vândcaban[]nVatra Dornei,6camerecub[i proprii,completutilat[, suprafa`atotal[de200 mp.Telefon 0741.205.020.(p)

*}nchiriezcaban[]n VatraDornei,6camere cub[ipropriicomplet utilat[,pre`60-70ron camera/noapte.Telefon 0740.179.007.(p) *Cauts[]nchiriez garsonier[mobilat[\i utilat[.Telefon: 0746.126.423.(1)

Telefoane utile Gar[:511806 Salvare:112 Pompieri:112 Autogar[:511129 Poli`ie:112 ACR:512345 Poli`iadefrontier[:959 Tribunal:511739 DistrigazNord:928;585886 Jandarmerie:956 Indexcontorap[:0331711802 Ad.pie`elor:512392 DeranjamenteE.ONMoldovaSA: Protec`iacivil[:982;511704 929 Protec`iaconsumatorilor:512958; Termica:535340;517953 512221 Agen`iaTAROM:518222 Agen`iaCFR:517521 Protec`iamediului:584136

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.........................Prenume:.............. Adresa:................................................... Telefon:..............B.I./C.I.:seria....nr..........

Ingrediente: Ingrediente(4por`ii) 500gmu\chiule`deporc 20gusturoi 100gbacon 35 ml ulei de m[sline aromatizatcucimbru 400mlsup[depas[re 50gsmântân[lichid[ 150gm[lai 20gbluecheese 25gbrânz[decapr[ 20gparmezan 50mlvinlicoros sare,piper Moddepreparare: Usturoiulsetaiesferturi\ise introduce]nmu\chiule`.Acesta seruleaz[]nbacon\iserumene\te ]n pu`in ulei de m[sline aromatizat,sea\eaz[]ntr-oalt[ tav[, dup[ care se introduce la cuptor, la 200o C, pentru 10 minute.}naceea\itigaieseprepar[sosul,punândlafiertvinul licoros, jiul de la coacere \i pu`in[sup[.Fierbereacontinu[ pân[ când sosul cap[t[ consis-

v^nz[ricase/terenuri

Textul anun`ului: ................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... Rubrica:.................................................. R[spund pentru corectitudinea acestui anun` (semn[tura).........................

Cotidianeditatde

ten`[.}ntretimpseprepar[garnitura.Sepunelafiertsupa.}n momentul ]n care fierbe, se adaug[]nploaiem[laiul.Când ]ncepe s[ prind[ consisten`[ se

adaug[ smântâna lichid[ \i brânzeturile. Când este fiert m[laiul, se d[ la o parte. Se serve\te fierbinte cu felii de mu\chi\isosulpreparat.

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresa redac`iei:PietonalulTransilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


12 ULTIMAOR{

Mar`i,2iulie2013

DePetru\iPavel

Boto\[neanca lui Mircea Radu a n[scut un b[ie`el Mircea Radu este fericitul tat[ al unui b[ie`el pe nume Tudor, n[scut sâmb[t[, de Sfin`iiPetru\iPavel.Copilula venitpelumelaoclinic[privat[ \i nu va primi niciunul dintre numele sfin`ilor, deoarece p[rin`iiaualess[senumeasc[Tudor. Fericit si emo`ionat, MirceaRadu\i-aamintitdeoimagine cu so`ia sa, boto\[neanca Raluca,care-ivar[mânemereu inminte.„Bucuria\iemo`iape care le am sunt de nedescris.

calendar ortodox Sfântul Voievod |tefan cel Mare Sfântul|tefancelMares-an[scutdin binecredincio\ii cre\tini Bogdan Vod[, fiul lui Alexandru cel Bun, din neamul Mu\atinilor,\idinDoamnaOlteaMaria, dinneamulBasarabilor.Sfântul|tefancel MareafostdomnitoralMoldovei]ntre anii1457-1504\iestecunoscutcaap[r[toralcre\tin[t[`ii.SfântulSinodalBisericii Ortodoxe Române l-a canonizat pe 20iunie1992.PotrivitTradi`ieimergea detân[rlacuviosulDavidDaniilSihastru. A\aneexplic[mdecenuafostnumaiun ap[r[tor al `[rii, ci \i un m[rturisitor al credin`ei.SlujireaSfinteiBisericieraora`iuneaexisten`eisale.Nenum[ratedocumentealecancelarieidomne\tistaum[rturiepesteveacuri:„Io|tefanVoievod, din mila lui Dumnezeu domn al ~[rii Moldovei,carearzânddedumnezeiasca credin`[\iiubirealcuvântuluiluiDumnezeufiind...”.}npisaniabisericiimaridin M[n[stirea Neam`u, din 1497, citim: „DoamneHristoase,prime\tebisericaaceasta,pecareamzidit-ocuajutorulT[u, ]ntruslav[\icinsteaSfintei\isl[viteiTale }n[l`[ridelap[mântlacer;\iTu,St[pâne,acoper[-necumilaTadeacum\ipân[]nveac.Io|tefanVoievod...”. Prognoza pentru mar`i, 2 iulie 0

Minim: 14 C 0

Maxim: 25 C Soare, pu`in nori

Prognoza pentru miercuri, 3 iulie 0

Minim: 15 C 0

Maxim: 27 C Soare, pu`in nori

B[iatul lui tata este frumos, e bine,plângemult.Imagineape carenuovoiuitaniciodat[este cuso`iameacarest[teapepat, laoor[dup[cean[scut,avea lacrimi]nochi,udândperna”, a relatat Mircea Radu pentru TVR.MirceaRadu,]nvârst[de 45deani,s-ac[s[toritanultrecutcuso`iasa,Raluca(25ani), ceremonia fiind una foarte discret[. Acesta este primul copil al cuplului. (Petronela Rotariu)

Evenimente de Botosani nr.2413  

Ziarul orasului tau!