Page 1

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com AnulIX•nr.115(2403)•Luni,17iunie2013•12pagini

Un tat[ implor[ autorit[`ile s[-l ajute s[-\i aduc[ ]n `ar[ fiica ucis[ ]n Italia

S-a ]mplinit un an de la trecerea lui Paul Secrieru ]n nefiin`[ Pagina 3

Ecologi\tii \i-au ales conducerea organiza`iei municipale Aproximativosut[de ecologi\tiauparticipat alalegerileOrganiza`ieiMunicipalePER Boto\ani.Pentrufunc`iadepre\edinteafost unsingurcandidat. EstevorbadeSergiu Zvânc[,fostulpre\edintealTNLBoto\ani.

Pagina 4

Unb[rbatdinBozieni,S[veni]\iplânge durerea,dup[pierdereafiicei,]ns[calvarul s[upares[nuaib[sfâr\it.Dup[cec[a r[masf[r[fiicasa,ucis[]nItalia,acum ]ndur[alt[suferin`[:neputin`adeaaduce trupulfiiceisaleacas[.Omorât[]nItaliala 16aprilie\idescoperit[la20aprilie,FlorentinaBoaru]nc[zaceabandonat[]ntr-o morg[italian[.Continuare]npagina7

Procese colective pentru drepturile consumatorilor Legisla`iaprivindprotec`iaconsumatorilor arputeafi]nurm[toareaperioad[.Celpu`inastaseva]ntâmpla dac[vafiluat[]n seam[recomandarea ComisieiEuropeneprivinddemersurilecolectivecaretrebuief[cute ]ncazdenerespectare adrepturilorconsumatorilor,fiec[estevorbadedrepturi]nc[lcatedeoinstitu`iebancar[,deunoperator deutilit[`isaudeofirm[deasigur[ri.

Pagina 5


2

LOCAL

Luni,17iunie2013

Când e vorba de Poli`ia Local[, la al`ii e mai r[u Poli`i\tiilocaliboto\[nenisuntmainoroco\icomparativ cucolegiilorsuceveni.PresadinSuceavasus`inec[poli`i\tiilocalidinmunicipiulvecinaufost transforma`i,prin bun[voin`a\efilor, ]nsimplipaznici. Trimi\i ]n misiuni doar cu bastonul din dotare, angaja`ii Poli`ieiLocalesesimtumili`i\i spunc[leesteaproapeimposibils[intervin[pentruaplanarea unorconflictepecarelesesizeaz[]nstrad[.|i]ntimpcepoli`i\tiilocalisunttrimi\is[asigure ordinea \i lini\tea public[ doarcuvorbabun[,30depistoalemarcaGlockstauferecate la sediul institu`iei. }n aceast[ situa`ieceidelaSuceavaf[când o compara`ie cu poli`i\tii locali boto\[neni, cei din urm[ pot considerac[Dumnezeule-apus mâna]ncap.Defapt,estevorba doar de implicarea conducerii administra`iei locale din Boto\ani,carea]n`elesc[nupoate cere m[suri eficiente f[r[ a le asigura celor trimi\i pe strad[ unminimnecesar. |eful Poli`iei Locale Suceava recunoa\te c[ cei \ase oamenicaresunttrimi\i]nstrad[ pentruaasiguralini\tea\iordineapublic[au]ndotaredoarun baston. }n opinia lui Viorel Horodenciuc, priorit[`ile institu`iei suntaltele.„Primadat[trebuie s[ le asigur[m echipamentul necesar,opera`iunecareeste]n cursdederularechiardac[nu avem suficiente fonduri. Pentruspray-uriiritantlacrimogen

BOTO|ANI pe o coloan[ Modific[ri la mersul trenurilor SucursaladeTransportFeroviardeC[l[toriIa\iaanun`atc[]n perioada imediat urm[toare va operaoseriedemodific[ri]ncircula`iaunortrenurispreSuceava saucarepleac[delaSuceava.EstevorbadeoseriedetrenuriRegio,oparteamodific[rilorvizând adaptarea circula`iei la sezonul estival. Astfel, trenul Regio 5564/5564-1SuceavaN.08:29Boto\ani 10:24 se anuleaz[ ]n perioada 21.06-09.09.2013. Se introduce]nschimbtrenulRegio 5570/5570-1SuceavaN,plecare la 07:09 - Boto\ani, sosire la 08:24,]nperioada21iunie-9septembrie. Trenul Regio 55652/5565Boto\ani19:21-Suceava N21:12seanuleaz[]nperioada 21.06-09.09.2013, fiind ]nlocuit de Regio 5571-2/5571 Boto\ani 20:25 – Suceava N. 22:06. De asemenea,depe15iunieseanuleaz[ Regio 5585 Vere\ti 7:17 Boto\ani 8:19 \i trenul Regio 5586 Boto\ani 20:48 - Vere\ti 21:49. Se introduc ]n schimb ]n circula`ie.depe17iunie.trenurile  5566/5566-1 Suceava Nord 12:02 - Boto\ani 13:55 \i Regio 5567-2/5567 Boto\ani plecare la 15:32,sosirelaSuceavala17:11. (PetronelaRotariu)

Penny Market are liber de la Prim[rie s[ ]nceap[ construc`ia

nu avem bani, dar din experien`adepân[acumnus-apus problema ca poli`i\tii locali s[ aib[ nevoie de a\a ceva”, a declarat Horodenciuc, citat de MonitoruldeSuceava. La Boto\ani, poli`i\tii locali trimi\ipestrad[pentruaasiguralini\tea\iordineapublic[au ]n dotare baston, c[tu\e, pistol cugaze\isprayiritantlacrimogen.|iastanuestetot.}ncazul unor manifest[ri care presupun aglomer[rideoameni,genmeciuri de fotbal, poli`i\tii locali primesc \i bastoane cu electro\ocuri,avândastfelposibilitatea de a interveni eficient pentru a aplanaeventualeleconflicte.

Presasucevean[nurelateaz[ ]ns[denemul`umirilesemnalate demulteori]ncadrulConsiliuluiLocalBoto\ani.Nudepu`ine oriatâtconsilierimunicipalicât \iIoanOnu`u,\efulPoli`ieiLocale,auadus]ndiscu`iesalariul micalpoli`i\tilorlocali,ca\iinsuficien`a personalului. |eful acesteiinstitu`iiaf[cutapelc[treconducereaPrim[rieicuprivirelaretribu`iilelunarealepoli`i\tilorlocali]nraportcucele alecadrelordelaPoli`iaMunicipal[,]ncondi`iile]ncaremulte activit[`i sunt desf[\urate la comun iar diferen`ele salariale suntsemnificative. „Zilnicavemunnum[rde

14agen`icaredesf[\oar[activit[`i ]mpreun[ cu cei de la Poli`ia municipiului. Ce face lucr[torul din Poli`ia municipiului, acela\i lucru ]l face \i poli`istul local. Acesta are o retribu`iede600deleipelun[, ceilal`i au probabil ceva mai mult. La temperaturi foarte sc[zuteammers]nsubsolurile blocurilor\iamadunatoamenii str[zii. Vara când au fost temperaturi foarte ridicate am stat ]n mijlocul intersec`iei \i am dirijat circula`ia ca s[ se poat[faceasfaltarea”,declara Ioan Onu`u. (Petronela Rotariu)

DezvoltatorulPennyMarketa primitdelamunicipalitatecertificatuldeurbanismconstatator.Reprezentan`ii marketului inten`ioneaz[s[deschid[unmagazinpe Strada Nicolae Iorga, vizavi de AutogaraPriscom,acoloundese afl[\ifostulsediualElsaco.ViorelIliu`[,viceprimarulmunicipiului,adeclaratc[dezvoltatorultrebuies[comunicereprezentan`ilor prim[riei dac[ poate s[ respecte condi`iileimpusedemunicipalitate.„Noii-amdatcertificatulde urbanism constatator, depinde doardeceilaPennyMarketdac[ vorconstruimagazinullaBoto\ani]nzonarespectiv[”,aspus ViorelIliu`[.PennyMarket\i-a manifestat inten`ia de a deschide unmagazin]nBoto\ani,din2010 ace\tiaob`inândcertificatuldeurbanismdelaprim[riepentruun magazin]nzonag[rii.PrimulsupermarketPennyMarketdinjude`arputeas[sedeschid[laDorohoi.(PetronelaRotariu)


LOCAL

Luni,17iunie2013

S-a ]mplinit un an de la trecerea lui Paul Secrieru ]n nefiin`[ Atrecutunande cândfostulsubprefectPaulSecrieru,a trecut]nlumeacelor drep`i,continuându\idrumulal[turide tat[ls[u,DinuSecrieru,]nCeruri. 15iunie2012var[mâneuna dintrecelemaitristezilepentru familia Secrieru, care a primit ca un fulger vestea c[ Paul nu maieste.}ntimpceveneadela Bra\ov,undeefectuani\tecursuri,laie\ireadinHu`anicarosabiluludi-afostfatal.Aintrat cu ma\ina ]ntr-un copac \i, ]n ciudaeforturilormedicilor,nua maipututfisalvat.Sâmb[t[,la CatedralaSfin`iiApostoliPetru \iPavel,afostorganizat[oslujb[depomenire. Aveanumai33deanicând firul vie`ii i s-a curmat brutal, nea\teptat.}nurmasaal[sato so`iesfâ\iat[dedurere\iuncopil de doar trei ani, prea mic pentrua]n`elegetriste`ea\ilacrimilecelordinjuruls[u.Al[-

satodurerenesfâr\it[]nsufletul mamei sale, dar \i ]n inimile celor cei i-au fost apropia`i, prieteni\icunoscu`i.FostdirectoralCancelarieiprefectului]n perioada2006-2007,pevremea când era prefect Cristian Roman, a urmat cursuri speciale pentru]nal`ifunc`ionaripublici, iar]noctombrie2009afostnu-

mitsubprefect]nloculVioric[i Afr[sânei. PaulSecrieruaocupatfunc`ia de subprefect al pân[ ]n iunie 2010,cândademisionatpentrua activa]nmediulprivat,labiroul deexecutorjudec[toresc.Pentru o perioad[, din 2005 pân[ ]n 2007,acestaafost\ilaconducereaorganiza`ieidetineretaPNL

Boto\ani. Prin toat[ activitatea sa, Paul Secrieru a dovedit c[ poate fi ]n slujba oamenilor, lucrândpentrualerezolvaproblemele, ]ntotdeauna aplicând legea. Va r[mâne ]n amintirea celorcel-aucunoscut,dreptun omrespectabil,profesionist\iun familistconvins.Dumnezeus[-l odihneasc[(D[nu`Rotariu)

Stagiu de practic[ la Guvern pentru tinerii studen`i sau absolven`i cu no`iuni de baz[ IT Studen`iisauabsolven`iide programeuniversitarede licen`[cuvârstadepân[la 25ani\icuno\tin`edebaz[ ]ndomeniulITpotaplica pân[la1iuliepentruun programdepractic[despecialitate(internship)laCancelariaprimului-ministru sauSecretariatulGeneralal Guvernului. Ac`iuneaesteini`iat[]nbazaprogramuluideguvernare,careprevedecreareaunui

sistem real de internship ]n administra`ia public[central[\ilocal[pentrustuden`iicu rezultatedeosebite,informeaz[Executivul. Unprogramdeinternshippresupuneunstagiudepractic[laloculdemunc[pentrucariere profesioniste, destinat studen`ilor sau absolven`ilordestudiiuniversitare,princareace\tia sepotfamiliarizacuspecificuluneistructuri\i cunoscfluxuldeactivit[`isprijininddirectangaja`iila]ndeplinireaactivit[`ilorzilnice. Pentruafiinclu\i]nprogram,tineriitrebuies[]ndeplineasc[,cumulativ,oseriedecriteriideeligibilitate,respectivs[de`in[cet[`enia român[,s[aib[vârstadepân[la25deani,s[ fiestuden`ioritineriabsolven`iaiprogramelor universitare de licen`[, s[ cunoasc[ bine cel pu`inolimb[str[in[decircula`ieinterna`ional[

\is[aib[cuno\tin`edebaz[]ndomeniulIT (respectivcuno\tin`eavansatepentruaplica`iila Direc`iaServiciiOnline\iDesign). Candida`ilor ce vor fi ale\i pentru lista scurt[lisevorsolicitamaterialejustificativesuplimentare]nsprijinulaplica`ieilor. Formularuldeaplica`iepoatefiaccesat dinpaginadeinternetinternship.gov.ro,iar termenul limit[ pentru depunerea aplica`iilor,prine-mailc[treadresaoficial[aprogramului internship@gov.ro, este 1 iulie 2013inclusiv.Aplica`iileprimiteulteriornu vorfiluate]nconsiderare. Tineriiselecta`ivorfirepartiza`i,]nraportcucompeten`eleacestora,laCancelaria primului-ministrusauSecretariatulGeneral alGuvernului.

3

BOTO|ANI pe o coloan[ Magistra`ii i-au prelungit \ederea ]n arest femeii care \i-a omorât so`ul Femeia]nvârst[de33de ani, din localitatea Balin`i, comunaHavârnace\i-aucis so`ul va r[mâne ]n spatele gratiilor dup[ ce magistra`ii Tribunalului Boto\ani i-au prelungitmandatuldearestare preventiv[. Procurorii o ancheteaz[ sub aspectul comiterii infrac`iunii de omor calificat. Tragedia s-a petrecut din cauza victimei. C[t[linCoropc[,de39deani, sub influen`a b[uturilor alcoolice \i-a agresat so`ia, Corina Coropc[. }n timpul conflictuluifemeiaafugitlao vecin[pentruaserefugiadin caleab[rbatului,daracestaa venit dup[ ea. Ace\tia au continuat scandalul ]n curtea vecinei,iarlaunmomentdat femeia a pus mâna pe o bucat[ de lemn \i \i-a lovit so`ul]ncap.}nurmaloviturii b[rbatul a decedat pe loc. (D[nu`Rotariu)

Front comun al primarilor pentru drumul Boto\ani-Suceava ReabilitareadrumuluiBoto\ani-Suceava este o prioritate \i pentru edilul municipiului Suceava, Ion Lungu. Prezent la Boto\ani, acesta sus`ine c[ ]mpreun[ cu OvidiuPortariucinten`ioneaz[s[ fac[ front comun ]n vederea ob`ineriifinan`[riipentrureabilitarea\imodernizareadrumului na`ional Boto\aniSuceava. „Am vorbit cu domnulprimarPortariuc,a tras un semnal de alarm[, euamf[cutacela\ilucru.El esteprins]ntr-ostrategiede afiundrumcuregimrapid. Sper[ms[seg[seasc[bani lanivelulGuvernului,]na\a fel ]ncât s[ poat[ fi reparat acest drum. Este una din inten`iile noastre de colaborare,]nm[sura]ncarevafi func`ional[aceast[colaboareSuceava-Boto\ani,cusiguran`[ vom face presiuni ]mpreun[”, a declarat Ion Lungu.(PetronelaRotariu)


4

LOCAL

Luni,17iunie2013

Ecologi\tii \i-au ales conducerea organiza`iei municipale Aproximativosut[ deecologi\tiauparticipatalalegerile Organiza`ieiMunici- palePERBoto\ani. Pentrufunc`iade pre\edinteafostun singurcandidat. EstevorbadeSergiuZvânc[,fostul pre\edintealTNL Boto\ani. }nOrganiza`iaMunicipal[a PERBoto\aninuaexistatconcuren`[ pentru niciuna dintre func`ii.Afostunsingurcandidatpentrufunc`iadepre\edinte iar acesta \i-a prezentat echipa cu care ]\i dore\te s[ conduc[ organiza`ia. Sergiu Zvânc[ a fost ales cu 97 de voturi \i ]n urm[torii patru ani va conduce Organiza`ia Municipal[ a Partidului Ecologist Român. Noul pre\edinte su`ine c[ obiectivul s[uesteob`inereaaminimtrei mandate de consilier municipal \iunmandatdeparlamentarla alegerilelocale\irespectivparlamentaredin2016. „Ne propunem s[ avem reprezentan`i]nsec`iiledevotare, devota`i sut[ la sut[ partidului. S[ avem organiza`i ]n fiecare cartier, s[ colabor[m cu institu`iile \colare la toate proiectelecare`indeecologie. La alegerile europarlamentare de anul viitor, Organiza`ia Municipal[ va da primul test. Dac[ vom fi ]n primele zece organiza`ii ]n ceea ce prive\te rezultatele ob`inute, ]nseamn[ c[suntempedrumulcelbun. Anul2016reprezint[cirea\ade petort,alegerilelocale\ieuroparlamentare.Trebuies[avem un minim de trei consilieri municipali \i trei consilieri jude`eni.Deasemenea,trebuie

s[avemcelpu`inunreprezentantmaialesc[pragulde8-9 lasut[esteposibildeatins”,a spusSergiuZvânc[. Laalegerileecologi\tilordin Boto\aniafostprezentCristian Marinescu,primvicepre\edinte alPartiduluiEcologistRomân\i totodat[ pre\edintele Filialei PER Bac[u. Acesta le-a transmis membrilor PER din Boto\anis[nu]imint[pealeg[tori\i s[leexpliceceeacepotface. „Partidul Ecologist Român sesitueaz[laacestmomentpe centru dreapta. }n doctrina noastr[ a ap[rut la ultimul congres \i latura liberal[. Am introdus-o pentru c[ niciun guvern de pân[ acum nu a sprijinitclasademijloc.Clasa de mijloc este coloana vertebral[asociet[`ii\iestemotorul revigor[riieconomiei.Nepro-

punem s[ devenim o alternativ[ credibil[, s[ nu mai min`im.S[nunemaimin`im]ntre noi,]nprimulrând.S[]ncerc[ms[nu]imaimin`impecei dinjur.S[lespunemexactce putemface,cândputemface\i cum putem face. }n România s-apromovat\i]nc[sepromoveaz[ minciuna, dezbinarea”, aspusCristianMarinescu. Cât prive\te celelalte forma`iuni politice, doar PNL \i For`aCivic[\i-autrimisreprezentan`ii. Din partea liberalilor avenitViorelIliu`[,pre\edintele Organiza`iei Municipale. Acesta a spus c[ ]\i dore\te o alian`[]ntrePNL\iPER\ic[ar finecesar[oalian`[apartidelor dedreapta. „Amobservatcupl[cerec[ Partidul Ecologist Român s-a ]nt[rit ]n ultima perioad[.

Avem nevoie de ecologi\ti. }n Europacivilizat[,verziiauun cuvânt important de spus ]n ceea ce prive\te ap[rarea \i protejarea mediului. Avem multe puncte comune. Sunte`i \isuntempozi`iona`ipee\ichierul politic, dumneavoastr[ pe centrudreaptaiarnoipedreapta. De asemenea, ]mp[rt[\im aceea\i viziune despre statul liberal.Suntemdeacordc[statul liberal se bazeaz[ pe ini`iativ[ privat[, pe o competi`iecorect[\ipegarantarea

propriet[`ii. Dac[ acum suntem ]n tabere politice diferite, cu siguran`[ va veni vremea când,maidevremesaumaitârziu, vom fi ]n dreapta politicii române\ti, dreapt[ care este singura]nstares[dezvolteun statmodernromânesc”,aspus ViorelIliu`[. Sâmb[t[voravealocalegerile ]n cadrul Filialei Jude`ene PER Boto\ani. Aceste alegeri vor avea loc ]ncepând cu ora 11.00, la Ipote\ti. (R[zvan Sauciuc)

Pre\edinte:SergiuZvânc[ Primvicepre\edinte:ConstantinCuco\ Vicepre\edin`i:VladVamanu,GheorgheZaharia,MihaiBuliga,SilviuDamian Secretargeneral:CiprianCazacu


LOCAL

Luni,17iunie2013

5

Procese colective pentru drepturile consumatorilor Legisla`iaprivind protec`iaconsumatorilorarputeafi]n urm[toareaperioad[.Celpu`inastase va]ntâmpladac[va filuat[]nseam[recomandareaComisieiEuropeneprivinddemersurilecolectivecaretrebuie f[cute]ncazdenerespectareadrepturilorconsumatorilor,fiec[estevorba dedrepturi]nc[lcate deoinstitu`iebancar[,deunoperator deutilit[`isaudeo firm[deasigur[ri. „ComisiaEuropean[aprezentatorecomandarecare]\i propunesaasigureoabordare coerent[]ndemersuricolective ]n desp[gubire ]n UE. Aceste mecanismena`ionaledeac`iune ]n desp[gubire se refera la protec`ia consumatorilor, concuren`[, protec`ia mediului \i serviciile financiare. Ac`iunile colective]ndesp[gubirereprezint[unmecanismcarepermite,dinra`iunideeconomieprocedural[ \i pentru eficientizarea respect[rii legii, ca mai multe ac`iuni individuale (având drept obiect aceea\i ]nc[lcare)s[seconstituie]ntro singur[ ac`iune ]n instan`[. Acestea includ ac`iunea ]n ]ncetare (ac`iuni care urm[resc s[sepun[cap[tcomportamentuluiilegal)\ireparareaprejudiciului(ac`iunicareurm[resc platadesp[gubirilor)”,searat[ ]ntr-un comunicat al Autorit[`ii Na`ionalepentruProtec`iaConsumatorilor(ANPC). Comisarulpentrus[n[tate\i protec`ia consumatorilor, Tonio Borg, a invitat toate statele membrealeUEs[ofereconsumatorilorinstrumentelenecesare pentrucaace\tias[]\ipoat[asigurarespectareadrepturilor\is[ fie desp[gubi`i pentru prejudiciulcauzatdeactelede]nc[lcare

adreptuluiUE.]nopiniaacestuia,statelemembretrebuies[se asigurecaproceduriledeac`iune colectiv[ ]n desp[gubire sunt corecte,echitabile,rapide\if[r[ costuriprohibitive. Persoanele fizice, ]ntreprinderile \i entit[`ile care reprezint[ interesele diferitelor grupurialesociet[`iipotsolicita]n fa`[instan`elorna`ionalerespectareadrepturilordecarebenefi-

ciaz[ ]n temeiul dreptului UE. Uneori,]nc[lcareadreptuluiUE poatedeclan\amaimulteac`iuni individuale]ninstan`[.}naceste cazuri, ac`iunea colectiv[ ]n desp[gubire poate completa ac`iuneaautorit[`ilorpublicede asigurare a respect[rii legisla`iei.Actualalegisla`ieaUEprevede deja posibilitatea introduceriideac`iunicolective]n]ncetare ]n domeniul legisla`iei pri-

vind protec`ia consumatorilor, dar sistemele juridice na`ionale difer[ considerabil ]n ceea ce prive\tepie`elefinanciare,concuren`a,protec`iamediului,dar \iatuncicândmaimul`iconsumatorisaumaimulte]ntreprinderidorescs[solicitedesp[gubiri]nacela\icaz. Românilor le este cunoscut faptul c[ ]n rela`ia cu unele b[nci,]nprivin`acomisioanelor

abuzive,fiecareclienttrebuies[ deaindividual]njudecat[banca pentrua-\iap[radrepturile,iar atunci când câ\tig[ procesul, chiar dac[ aceea\i ilegalitate este\i]ncontractelemultoral`i consumatori,bancanu]\irevizuie\te contractele ]n favoarea acestoradup[modeluldictatde instan`[]nfavoareaconsumatoruluicareacâ\tigatprocesulpe aceaspe`[.(AuroraDimitriu)


6

LOCAL

Luni,17iunie2013

B[rbat internat cu suspiciune de antrax Reprezentan`ii Direc`iei de S[n[tate Public[ Boto\ani au deschis o anchet[ epidemiologic[ dup[ ce Spitalul Jude`ean, maiexactreprezentan`iiSec`iei deBoliInfec`ioase,le-aucomunicat c[ au internat un pacient cu suspiciune de antrax. De\i diagnosticul nu este confirmat delaborator,analizelefiind]nc[ ]nlucru,fiindvorbadeoboal[ carepoatefiletal[,anchetaepidemiologic[nuva]ntârzia. Pacientulesteunb[rbatdin localitateaSt[uceni,]nvârst[de 56deani.Acestas-aprezentat laUnitateadePrimiriUrgen`ea Spitalului Jude`ean de Urgen`[ „Mavromati” cu febr[, dureri de cap, ganglioni limfatici m[ri`i, \i alte simptome care i-au f[cutpemedicis[suspectezeo posibil[ infec`ie cu bacteria Bacillus anthracis, care provoac[antraxul.Afosttrimisde urgen`[laSec`iadeBoliInfec`ioase,undeesteinternat]na\teptarearezultatelordelalaborator, care urmeaz[ s[ infirme sau s[ confirme ceea ce b[nuiescacummediciic[arprovocasuferin`apacientului.Pân[ lavenirearezultatelordelalaborator,b[rbatulaprimittratamentspecificpentruaceast[infec`ie, deoarece ]n cazul antraxuluiestefoarteimportants[se instituie tratamentul ]ntr-o faz[ incipient[abolii. „Vorbim deocamdat[ de o

suspiciune,pân[vomavearezultatele de la laborator. Pacientuluiiseadministreaz[tratamentul specific. Se vorbe\te de o suspiciune pe baza unor semne specifice antraxului, care includ \i ni\te elemente cutanate,pelâng[febr[\ialte simptome care pot s[ apar[ \i ]nalteafec`iuni”,adeclaratun reprezentantalDSPBoto\ani. Cunoscut]npoporca„buba neagr[”saudalac,antraxuleste oboal[infec`ioas[,contagioas[, provocat[ de bacteria Bacillus anthracis.Aceast[bacterieprovoac[ abcese pulmonare, gastrointestinale \i cutanate. Incuba`iabolii,pân[laapari`iaprimelor simptome, este, de obicei,dela7pân[la60dezile, darpoatedura\imaimult.Oamenii pot dezvolta patru tipuri de infec`ii cu antrax: antrax cutanat,printr-oleziuneapielii; antrax gastrointestinal, prin ingestiadealimentecontaminate; antrax orofaringian (regiuneaposterioar[acavit[`iibucale), prin ingestie de alimente contaminate; antrax respirator, prin inhalarea sporilor. Dintre celepatruforme,antraxulrespirator duce cel mai frecvent la deces. Boalaapare]nspeciallapersoanele care se ocup[ cu cre\terea animalelor, fiind o boal[ caresetransmisedelaanimalla om.(AuroraDimitriu)


LOCAL

Luni,17iunie2013

Un tat[ implor[ autorit[`ile s[-l ajute s[-\i aduc[ ]n `ar[ fiica ucis[ ]n Italia Unb[rbatdinBozieni,S[veni]\i plângedurerea,dup[pierdereafiicei, ]ns[calvaruls[upares[nuaib[sfâr\it. Dup[cec[ar[mas f[r[fiicasa,ucis[ ]nItalia,acum]ndur[alt[suferin`[: neputin`adeaaducetrupulfiiceisale acas[.Omorât[]n Italiala16aprilie\i descoperit[la20 aprilie,Florentina Boaru]nc[zace abandonat[]ntr-o morg[italian[. CostelBoaruasolicitatsprijinul Pre\edintelui Consiliului Jude`ean Boto\ani, a trimis memoriilapremierulPonta\ila pre\edintele B[sescu, ]ns[ nimeninul-aajutatpentruaaduce acas[trupulfiiceisaledecedate. Consulatul român din Italia i-ar[spunsc[nusepoateimplica \i c[ nu dispune de fonduri pentru repatrierea tinerei omorât[]nCatania,Italia. „Euamaflatdetoat[nenorocirea asta de pe internet. |i astalauntimpdup[ces-a]ntâmplat nenorocirea. }n Italia vuiatoat[presa,lanoi-nimic. Afostomorât[,b[gat[]ntr-un sac\iaruncat[cauncâinepe margineaunuilac.Se\tiaidentitatea, vârsta, semnalmente, tot.Aino\tridelaConsulatnu s-au implicat deloc. M[car s[ m[fi]n\tiin`atc[amuncopil

7

BOTO|ANI pe o coloan[ }n arest preventiv dup[ ce \i-a incendiat partenera de via`[ B[rbatul din localitatea Bobule\ti ce \i-a incendiat concubinaafostarestatpreventiv, dup[ ce a ajuns ]n fa`a magistra`ilor Tribunalului Boto\ani, fiind cercetat pentru tentativ[ de omor. Anchetatorii au stabilit c[ inculpatul Mihai Cristinel Nechita, pe fondul geloziei, ]nziuade13iunie2013\i-a stropitconcubinacudiluant, dup[careaincendiat-o.Femeiaasuferitarsurigravepe toat[ suprafa`a corpului, fiindinternat[]nstaregrav[ ]nspital.Pentrufaptasarisc[ s[stea]nspatelegratiilorpân[ la 10 ani. (D[nu` Rotariu)

Un ho` uituc

mort ]n Italia. Dar nu, nu au schi`at nici cel mai mic gest. Dup[ ce am aflat \i eu, am f[cutunmemoriupecarel-am trimis ]n Catania, la Consulat. }n memoriu le-am spus c[ am avut mai multe necazuri \i am ata\at \i o anchet[ de la Prim[riedincarereie\eac[nuam venituri.Le-amexplicatc[,cuo lun[ ]nainte de nenorocirea asta,mi-amuritmama,soacr[meast[lapatcupiciorulrupt... Le-amspusc[nuamcuce,s[ m[ajutes[oaducacas[pefata omorât[ ]n Italia. Am primit

r[spuns]ncaremis-aspusc[ei nusepotimplica\ic[nusunt fonduri.Dars[]mispun[ceva despre anchet[, dac[ au prins criminalulsaunu\ices-a]ntâmplat acolo, nu au spus nimic”,adeclaratCostelBoaru. Din p[cate, nici autorit[`ile românenuaupututs[-lajutepe b[rbat, care ]ncet-]ncet ]ncepe s[seobi\nuiasc[cuideeac[nu vaaveaunmormântundes[-\i plâng[fiica. „Eu am fost \i la domnul ~urcanu,\efuldelaConsiliul Jude`ean, s[ m[ ajute s[ ]mi

aduc fata acas[. Mi-a promis c[serezolv[.Peurm[aspus c[nusepoate,c[nuarecadrul legal \i s-a terminat cu ajutorul.Amtrimismemoriu\i ladomnulPonta,amtrimis\i ladomnulB[sescu,darnuam primitniciunr[spuns,nimic”, amaispusCostelBoaru. Potrivitpreseiitaliene,tân[raafostomorât[]nsearazilei de16aprilie2013\iapututfi identificat[datorit[unuifluture ce ]l avea tatuat pe um[r, asemeni asasinului Cosimo de Luca.(D[nu`Rotariu)

Unb[rbat]nvârst[de29 de ani a fost trimis ]n judecat[ de procurorii Parchetuluidepelâng[Judec[toria Boto\anipentrus[vâr\ireaa 15 infrac`iuni de furt calificat, pe raza comunelor din apropierea ora\ului Fl[mânzi.Cei-aamuzatpeanchetatoriafostfaptulc[acest ho`afostmai„altfel”decât al`ii.Beatfiind,]nmomentul comiterii faptelor, uita o partedinbunurilesustrasela alte victime. Procurorii au stabilitc[Petri\orC[linintra ]n locuin`e prin escaladarea sau spargerea ferestrelor, sustr[gând diferite bunuri, de la ]mbr[c[minte pân[ la alimente. Faptele au fost comise ]n perioada martieaprilie2013.}nurm[cutrei ani,C[linPetri\oramaifost trimis]njudecat[pentruacelea\ifapte. „Inculpatul a s[vâr\it unelefapte]nstaredeebrietate,iarunelebunurifurate dintr-un loc, le uita ]n alt loc. Acesta a fost trimis ]n judecat[ pentru 15 infrac`iuni de furt calificat, fiind ]nstaredearestpreventiv”, a declarat procurorul Ciprian Mihai, purt[torul de cuvânt al Parchetului de pe lâng[ Judec[toria Boto\ani. (D.R.)


8

LOCAL

Luni,17iunie2013

Scandal ]n PRM. Vadim acuz[ c[ \oferul de la Boto\ani a votat ]mpotriva lui CorneliuVadimTudorafost]nl[turat dinfunc`iadepre\edintealPartidului RomâniaMare.Reprezentan`iimaimultororganiza`iiPRM din`ar[,printrecare \iBoto\ani,s-au]ntâlnitsâmb[t[laPalatulParlamentului\i audeciscaVadims[ numaifiepre\edintelePartiduluiRomâniaMare. Imediat dup[ ce s-a votat suspendarealuiCorneliuVadim Tudordinfunc`iadepre\edinte alPRM,acestaaie\itlaatac.}n primulrândl-aacuzatpesocial democratul Viorel Hrebenciuc c[arfi]nspateleacesteiac`iuni dup[carei-aatacatpeceicare auvotatpentrususpendarealui.

FostulliderPRMaf[cutreferire \i la Organiza`ia Boto\ani a Partidului România Mare spunând: „Doar 16 filiale au fost reprezentatestatuar,darmodificând statutul puteau vota \i cu2filiale.Pecinereprezint[ cele 116 voturi? |oferul de la Boto\ani,]nlocuitorulluiBebe Ivanovici?Auluatbani”. Eugen Ni`ur[, pre\edintele PRMBoto\anisus`inec[\oferul estemembrudepartid\ic[avea drept de vot la aceast[ \edin`[ extraordinar[. „Am fost patru membridepartiddelaBoto\ani la aceast[ \edin`[ de la Bucure\ti.To`iammerscuoma\in[. Normal c[ ma\ina are \i \ofer dar\oferulestemembrudepartid.Euam\oferlaPRM?Abia reu\esc s[ pl[tesc chetuielile la sediu”,aspusEugenNi`ur[.

Congres na`ional pe 23 iulie LiderulPRMBoto\aniconsider[ c[ toate problemele s-ar firezolvatdac[VadimTudorar

fivenitlaaceast[\edin`[\iarfi discutat cu membrii de partid. EugenNi`ur[sus`inec[Vadim Tudorarputeacandidalaalegeriledin23iulie\iastfelarredevenipre\edintelePRM. „Filiala de la Boto\ani dore\tecapartiduls[nusedivid[,

s[ fie salvat \i s[ se ]ndrepte situa`ia. Lui Corneliu Vadim Tudoris-arepro\atlipsadecomunicare\ifeluldeabordareal problemelor.Dac[arfivenitla aceast[ \edin`[, lucrurile puteaufirezolvate.~inândcontc[ nu a venit, s-a decis ca pe 23

iulies[avemCongresulNa`ionalPRM\is[sealeag[unnou pre\edinte.Vadimpoatecandidapentrufunc`iadepre\edinte \idac[vaclarificatoateproblemele,poatefialesdinnou”,a mai spus Eugen Ni`ur[. (R[zvanSauciuc)

Statisticile nu prea bat cu realitatea: spun c[ ar fi sc[zut num[rul \omerilor Num[rulboto\[nenilorf[r[locde munc[, din statisticile Agen`iei Jude`ene pentru Ocuparea For`ei de Munc[ (AJOFM), este ]n sc[dere. Dindatelecentralizatelanivelulinstitu`iei,lafinalulluniimai,6.816persoane sunt ]nscrise ]n eviden`ele AJOFM, din care 2.648 femei. Din cele 6.816 persoane ]nregistrate, 2.065persoanesunt\omeriindemniza`i,iar4.751suntpersoaneaflate]n c[utarea unui loc de munc[, ]nscrise ]neviden`eleagen`ieif[r[abeneficia dedrepturib[ne\ti. „Num[rultotalde\omeri]nregis-

treaz[ou\oar[sc[derecre\terecomparativ cu luna aprilie, respectiv de 300 persoane. Analizând structura persoanelorindemnizatepemediide provenien`a situa`ia se prezint[ astfel:din2.065\omeriindemniza`i,un num[r de 1.995 beneficiaz[ de indemniza`ie urmare disponibiliz[rilor curentedepersonaliar818persoane beneficiaz[deindemniza`iede\omaj urmare a disponibiliz[rilor curente depersonaliar70persoanebeneficiaz[deindemniza`iede\omajurmare absolvirii unei forme de ]nv[`[mânt”, a declarat Gabriela Vran-

ciuc,inspectorAJOFM. La nivelul municipiului Boto\ani sunt1.614\omeridincare708femei ]ntimpcelaDorohoisunt434\omeri din care 188 femei. Reprezentan`ii Agen`iei sus`in c[ municipiile Boto\ani\iDorohoi]nregistreaz[cele mai mari valori deoarece ]n aceste localit[`i sunt gestionate cele mai multeunit[`ide]nv[`[mânt,locuride munc[\iimplicitcelemaimultedisponibiliz[ri.Celemaipu`inepersoane ]nregistratecafiindf[r[locdemunc[ suntlaBucecea-93\omeridincare 33femei.Dinanalizasitua`iei\oma-

jului]nregistratpecategoriidevârsta seconstat[c[pondereaceamaimare ode`ine]naceast[lun[tinericuvârsta]ntre40-49deani(28,67lasut[)1.954 urmat[ de persoane cu vârste cuprinse]ntre30\i39deani(21,93la sut[-1.495,persoanepeste55deani (17,43 la sut[) - 1.188, persoane cu vârsta cuprins[ ]ntre 50-55 de ani (14,01lasut[)-955,tinericuvârsta pân[la25deani11,66lasut[)-795 persoane, iar ponderea cea mai mic[ se]nregistreaz[]nrândul\omerilorcu vârst[]ntre25-29deani(6,29lasut[) -429persoane.(PetronelaRotariu)


SPORT

Luni,17iunie2013

9

Luceaf[rul Mihai Eminescu va ]ntâlni cel dificil adversar la barajul pentru promovarea ]n Liga a III-a Miercuridup[-amiaz[,delaora 17.30,echipaantrenat[deC[t[linChiril[vajuca]mpotrivaforma`ieiCetatea Tg.Neam`.Meciul sevadisputapestadionuldinPa\cani. Pre\edinteleAJFBoto\ani\i ceilal`ioamenidefotbaldinjude`nudaupreamari\anseechipeiLuceaf[rulMihaiEminescu. Majoritateaspunc[echipacampioan[ a jude`ului Boto\ani nu poate trece de Cetatea Tg. Neam`, o echip[ mai experimentat[\icares-a]nt[rit]niarn[ cu juc[tori de la Ceahl[ul Piatra Neam`. Mai mult, ]n cazul]ncarevapromova]nliga a III-a, Cetatea Tg. Neam` va deveniechipasatelitaCeahl[uluiPiatraNeam`. C[t[lin Chiril[, antrenorul forma `iei Luceaf[rul Mihai Eminescu\i-astudiatadversarul \ispunec[nem`eniiauoechip[ foarte bun[. Mai mult, ei au preg[tit foarte bine acest meci debaraj,programânddou[cantonamente. „Amv[zutultimullormeci decampionat.Esteoechip[bine organizat[, au juc[tori cu experien`[. Am ]n`eles c[ au beneficiat de dou[ cantonamentespecialpentrumeciulde baraj.Noinevomjuca\ansa. Launmecidecisivesteposibil

orice.Pornimcu\ansaadoua dar asta nu ]nseamn[ c[ deja suntem]nvin\i.|idac[arfi5 lasut[\anse,merge\ijuc[m”, aspusC[t[linChiril[. De\iCetateaTg.Neam`are un lot mai valoros \i este un club mult mai bine organizat, conduc[toriiechipeiLuceaf[rul MihaiEminescusuntoptimi\ti. PetruFilip,pre\edinteleforma-

`iei boto\[nene consider[ c[ \anselesuntegale. „Euconsiderc[avem50la sut[\ansedecalificarelameciuldebaraj.Nucomentezdeclara`iadomnuluiCalistrucare a spus c[ plec[m cu \ansa a doua.Noisper[ms[necalific[m.AmfostlaunmecialcelordelaTg.Neam`.Ne-auv[zutc[suntemlameci\i]nmi-

nutul 30 au f[cut trei schimb[ri. Au schimbat juc[torii de baz[ \i au introdus rezervele. Au pierdut acel meci. Antrenorulnostru\i-af[cutop[rere despreei\isper[mob`inemun rezultat bun. Ei stau bine ]n atac”,aprecizatPetruFilip. Pân[ acum, Luceaf[rul MihaiEminescuaparticipatlatrei meciuridebarajpentrupromo-

varea]nligaaIII-a.Dou[dintre acestea au fost câ\tigate iar unulpierdut.Meciulpierduts-a jucattotlaPa\cani\itot]nfa`a unei echipe din jude`ul Neam`. Ceahl[ul II Piatra Neam`, cu \ase-\apte juc[tori de la prima echip[,printrecare\iex-boto\[neanul Augustin Iva\c[, s-a impus cu scorul de 2-0. (R[zvanSauciuc)

Mai multe echipe ]n liga a V-a la fotbal Dac[]nprimeletreie\aloanealefotbaluluiromânescsuntmariprobleme\i o serie de echipe risc[ s[ nu ]nceap[ noulcampionatdincauzaproblemelor financiare,]ncampionatuljude`eanvor fi mai multe forma`ii din sezonul urm[tor. Mihai Calistru, pre\edintele Asocia`ieiJude`enedeFotbalBoto\ani

sus`ine c[ pân[ acum nicio echip[ din ligaaIV-anu\i-aanun`atinten`iadea nu se ]nscrie ]n urm[toarea edi`ie de campionat.Bamaimult,laligaaV-a arputeafimaimulteforma`ii. }n sezonul 2012-2013, cele dou[ seriialeligiiaV-aauavutcâte13echipedardinedi`iaviitoaredecampionat ar putea fi câte 14-15 forma`ii. Cât

prive\te liga a IV-a, singura echip[ cares-aretrasdincampionatafostAS Roma. „Lanoinuaufostproblememajore.Cuexcep`iacelordelaASRoma, toatecelelalteechipeauterminatcampionatul ligii a IV-a. Pân[ acum, nimeninu\i-amanifestatinten`iadea renun`aatâtlaligaaIV-acât\ilaliga

aV-a.Badincontra,laligaaV-avor fi mai multe echipe din sezonul urm[tor”,aspusMihaiCalistru. DinLigaaV-aaupromovat]nacest sezonTransDorTudora\iNordStar Pomârla.Ambeleforma`iiauterminat campionatul pe primul loc ]n seriile Nord \i respectiv Sud. (R[zvan Sauciuc)


10

NA~IONAL

Vineri,14iunie2013

Major[ri salariale anuale doar pentru unii func`ionari Salariilebugetarilor vorfimajorateanualprinnoualege asalariz[rii,]ncepândcu2014,]n modetapizat\isuccesiv,darnumai pentruanumi`i func`ionari,respectivaceiaalc[rorsalariude]ncadrare estemaimicdecât celcarevarezulta prinaplicareanoii legi. Prin noua lege a salariz[rii personalului pl[tit din fonduri publice preg[tit[ de Guvern pentru 2014 \i anii urm[tori, salariile de baz[ pentru fiecare clas[desalarizarevorfideterminatecavalorinominalefolosinduncoeficientI]nvaloarede 800 lei, corespunz[tor salariul minimbrutpe`ar[dela1iulie, \i coeficien`ii de ierarhizare existen`i, iar diferen`a dintre dou[clasedesalarizaresuccesivevafip[strat[la2,5lasut[. „}ncepândcuanul2014se vor acorda, etapizat, major[ri salariale cu ]ncadrare ]n plafoanele de cheltuieli ale bugetuluigeneralconsolidat.}nsitua`ia ]n care, prin utilizarea valorii coeficientului I de 800 lei,varezultaunsalariudebaz[ mai mic decât salariul de baz[ actual, se va men`ine ]n plat[ salariul de baz[ actual pân[cândmajor[rilesuccesive acordate vor ajunge la nivelul acestui salariu de baz[. }n situa`ia ]n care, prin utilizarea valorii coeficientului I de 800 lei,varezultaunsalariudebaz[maimaredecâtcelde`inut]n prezent,sevoracordamajor[ri salariale anuale succesive astfel]ncâts[seajung[lanivelul salariuluidebaz[nominalprev[zut de Legea-cadru, modificat[”,searat[]ntr-undocument ob`inutdeMediafax. SurseguvernamentaleaudeclaratpentruMediafaxc[acest sistem presupune ca major[rile

salariale s[ fie acordate numai acelorfunc`ionarialc[rorsalariu de ]ncadrare este mai mic decât cel care va rezulta din noua lege, ]n timp ce ceilal`i func`ionari, cu un salariu mai mare,vorr[mânecuacela\isalariu pân[ vor fi „ajun\i din urm[”. „}nprezentexist[diferen`e foarte mari ]ntre salariul de ]ncadrarepentruacelea\ifunc`ii, dar exercitate ]n institu`ii publice diferite. De exemplu, un contabil dintr-o institu`ie public[areunsalariumaimaredecâtunaltcontabildintr-o alt[institu`iepublic[.Prinsistemul propus, se urm[re\te o oarecare egalizare ]ntre aceste salariide]ncadrare,darastava presupune ca major[rile salariales[fieacordatedoarpentru acei func`ionari cu salarii mai mici, iar ceilal`i func`ionaris[nubeneficiezedeacestemajor[ri”,auar[tatsursele. Potrivit acestora, durata ]n care aceste salarii de ]ncadrare vor fi egalizate va depinde de câ`ibanivorfiinclu\i]nfondul desalariupentruacestsistem. Tot prin noua lege a salariz[rii, cuantumul sporurilor, primelor, compensa`iilor \i indemniza`iilorvafistabilitastfel ]ncât, ]mpreun[ cu salariile de baz[,s[nudep[\easc[cre\terilesalarialeprev[zutepentrufiecarean]nparteprinlegileanualespeciale. Pentru personalul ]ncadrat pestudiimediicareabsolv[studiisuperioare,sevaasigurala promovare cel pu`in clasa de salarizare de`inut anterior aferent[grada`ieiavute. Pân[ la aceast[ or[, ministrul Muncii nu a r[spuns solicit[rii Mediafax de a transmite eventuale preciz[ri privind informa`iilelegatedenoualegea salariz[rii. Legea-cadru a salariz[rii personalului pl[tit din fonduri publiceafostaprobat[]n2010, cuune\antionreprezentativde 260posturidintoatedomeniile de activitate, iar pe baza evalu[rii acestui e\antion a fost creat[onou[ierarhieaposturilor,atât]ntredomeniiledeactivitate,cât\i]ncadrulaceluia\i domeniu. Ierarhia celorlalte func`ii,

carenuauf[cutpartedine\antion,afostrealizat[]mpreun[cu exper`ii B[ncii Mondiale, prin extrapolarea datelor ob`inute pentruacele\antion. Raportul dintre salariul minim\icelmaxim]nsectorulbugetarafoststabilitdela1la15, num[rulclaselordesalarizarea fostlimitatla110,iarsporurile, compensa`iile, primele \i indemniza`iile au fost plafonate astfel ]ncât salariul de baz[ s[ constituie partea majoritar[ a câ\tigului. }ndocumentsearat[]ns[c[, dincauzaconstrângerilorfinanciare, salariile personalului bugetarnuaupututfistabiliteprin ]nmul`irea coeficien`ilor de ierarhizarecuvaloareadereferin`[, astfel ]ncât s-au p[strat salariileavuteanteriorintr[rii]n vigoareaLegii-cadru.


PUBLICITATE 11

Luni,17iunie2013

horoscopul zilei Berbec Lao]ntâlnirecuprietenii,face`icuno\tin`[cu opersoan[deosebit[carev[vaajutas[intra`i]n afaceri.V[pute`i]ndepliniviseledestulderepede, cu condi`ia s[ evita`i orice fel de specula`ii. Rela`iilecupersoanaiubit[suntfoartebune,mai alesdup[-amiaz[. Taur O cuno\tin`[ v[ propune s[ colabora`i ]ntr-o afacere. V[ sf[tuim s[ accepta`i, pentru c[ sunt \anse s[ sc[pa`i de problemele financiare. Ar fi bine s[ v[ ocupa`i \i de problemele de familie. }ncerca`is[termina`icea`i]nceputV[sf[tuims[ ave`ir[bdarecuparteneruldevia`[\is[]iasculta`isugestiile. Gemeni O]ntâlnirenea\teptat[v[d[programulpeste cap.Separec[face`icuno\tin`[cuopersoan[cu care ve`i putea face afaceri. V[ sf[tuim s[ v[ ab`ine`idelaspecula`ii.Arfibines[nupromite`i nimic dac[ nu sunte`i sigur c[ v[ pute`i `ine de cuvânt. Rac Unprietenv[propunes[pleca`i]ntr-oexcursie,darfaptulc[nuave`ibaniv[faces[fi`iirascibil \i s[ c[uta`i cearta cu lumânarea. Nu ]i c[uta`inod]npapur[persoaneiiubiteV[recomand[ms[fi`iatentlavolan.Exist[risculs[ave`i unaccidentcuma\ina. Leu V[sf[tuims[nu]ncepe`inimicnoupân[nutermina`i treburile urgente. Comunica`i cu mult[ u\urin`[ \i ave`i posibilitatea s[ v[ face`i prieteni noi.Pute`iaveasucces]nactivit[`icasnice,dareste recomandabils[nulua`ideciziideunulsingur. Fecioar[ Sunte`i]ntr-oform[deosebit[,decarev[sf[- tuims[profita`i.Esteozibun[pentruinvesti`ii, dar \i rela`iile sentimentale sunt favorizate. Pe

planfinanciarnuave`iprobleme,iarcus[n[tatea sta`ibine.Petrece`iseara]nmijloculfamiliei. Balan`a Intui`ia v[ poate ajuta s[ rezolva`i probleme importante, dar ar fi bine s[ `ine`i seam[ \i de p[rerileparteneruluidevia`[.Nuneglija`iproblemelecasniceDup[-amiaz[s-arputeacaorud[ bolnav[s[v[cear[ajutorul. Scorpion Sunte`i hot[rât s[ ]ncepe`i o via`[ nou[ \i inten`iona`is[v[apuca`ideafaceri.Pute`ifioptimist:pentruc[ave`i\ansemaridereu\it[.Sta`i binecus[n[tatea,darv[recomand[ms[nuneglija`iodihna. S[get[tor Arfibines[pune`i]npractic[ideiledeafaceri carev[vindiminea`a.Lanevoie,nuezita`is[v[ ]mprumuta`idelaorud[mai]nvârst[V[sf[tuim s[`ine`icont\idesugestiileparteneruluidevia`[. Capricorn V[viziteaz[unprietendefamiliecarev[propuneocolaborarepetermenlung.Spresear[,v[ schimba`iprogramul\iaccepta`is[merge`ilao petrecere.V[sf[tuims[fi`icump[tat,pentruc[ sunte`ipredispuslaproblemedigestive. V[rs[tor Planuriledumneavoastr[deafaceri]nceps[se materializeze.Nuesteexcluss[]ncepe`ioactivitatenou[,cumari\ansedereu\it[.Se]ntrevedeo c[l[torie ]n care pute`i avea satisfac`ii pe plan material\isentimental.V[recomand[ms[`ine`i contdesfaturileuneifemeimai]nvârst[. Pe\ti Obosealaacumulat[v[faces[fi`ifoarteagitat.Artrebuis[v[odihni`imaimult.Fi`ifoarte prudent,pentruc[exist[risculs[fi`iimplicat]ntrun accident de circula`ie S-ar putea s[ izbucneasc[oceart[cuopersoan[mai]nvârst[din familie.

mica publicitate • mica publicitate v^nz[ricase/terenuri *Vând7.200mpteren, deschiderelaBt-Sv180m \i14.100mpterendeschiderelaBt-Sv50m, ambele]nzonaHudum. Utilit[`icurent,ap[,posibilit[`iparcelare.Rela`ii latel.0752.548.847. *Vândcaban[]nVatra Dornei,6camerecub[i proprii,completutilat[, suprafa`atotal[de200 mp.Tel.0741.205.020. (p)

]nchirieri *Persoan[fizic[]nchiriezspa`iucomercial pentrudepozite,str.Pu\kin.Telefon 0741.205.020.(p) *}nchiriezcaban[]n VatraDornei,6camere cub[ipropriicomplet utilat[,pre`60-70ron camera/noapte.Telefon 0740.179.007.(p)

anun`urimediu *AioaneiDorel\iBotez Costic[,titulariaiplanu-

luiConstruireHal[Metalic[-Produc`ieTâmpl[rie\iDepozitare,amplasat]nmunicipiulBoto\ani,CaleaNa`ional[nr. 233anun`[publiculinteresatc[s-aelaboratprima versiuneaplanuluisusmen`ionat\is-anotificat Agen`iapentruProtec`ia MediuluiBoto\ani]nvedereademar[riiprocedurii deob`inereaavizuluide mediuconformHG 1076/2004.Primaversiuneaplanuluipoateficonsultat[laAgen`iapentru Protec`iaMediuluiBoto\ani,Bd.MihaiEminescu nr.44,jud.Boto\ani]n zileledeluni-vineri]ntre orele08.00-16.00,\ila sediultitularului]nmunicipiulBoto\ani,CaleaNa`ional[nr.163,]nzilelede luni-vineri]ntreorele 08.00-14.00.Observa`iile publiculuiseprimesczilniclasediulAgen`ieipentruProtec`iaMediuluiBoto\ani,]ntermende15ziledeladatapublic[rii anun`ului.(2583/1)

re]eta zilei

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE

Mu\chiule`deporc]ncrust[debacon

Persoanefizice

Ingrediente: Ingrediente(4por`ii) 500gmu\chiule`deporc 20gusturoi 100gbacon 35mluleidem[slinearomatizatcucimbru 400mlsup[depas[re 50gsmântân[lichid[ 150gm[lai 20gbluecheese 25gbrânz[decapr[ 20gparmezan 50mlvinlicoros sare,piper Moddepreparare: Usturoiul se taie sferturi \i se introduce ]n mu\chiule`. Acesta se ruleaz[ ]n bacon \i se rumene\te]npu`inuleidem[slinearomatizat,se a\eaz[]ntr-oalt[tav[,dup[careseintroducela cuptor,la200gradeC,pentru10minute. }n aceea\i tigaie se prepar[ sosul, punând la fiertvinullicoros,jiuldelacoacere\ipu`in[sup[. Fierberea continua pân[ când sosul cap[t[ consisten`[. }ntretimpseprepar[garnitura: Se pune la fiert supa. }n momentul ]n care fierbe,seadaug[]nploaiem[laiul.Când]ncepe

Nume:.........................Prenume:.............. Adresa:................................................... Telefon:..............B.I./C.I.:seria....nr.......... Textul anun`ului: ................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... Rubrica:.................................................. R[spund pentru corectitudinea acestui anun` (semn[tura).........................

s[prind[consisten`[seadaug[smântân[lichid[ \ibrânzeturile.Cândestefiertm[laiul,sed[lao parte.Seserve\tefierbintecufeliidemu\chi\i sosulpreparat. Mu\chiule`ul de porc se serve\te al[turi de m[m[lig[cald[.

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresa redac`iei:PietonalulTransilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


12 ULTIMAOR{

Luni,17iunie2013

Premian`ii Concursului Na`ional de Poezie \i Interpretare Critic[ „Porni Luceaf[rul...” Premiile celei de a XXXII-a edi`ii a Concursului Na`ional de Poezie \i Interpretare Critic[ a Operei Eminesciene „PorniLuceaf[rul...”aufostdecisedeun juriuformatdinnumero\ioamenidecultur[.Vineri,14iunie,aavutloc]ntâlnirea scriitorilorinvita`icucititoriivoroneni,la CastelulIura\cudinJolde\ti.Aiciaavut loc\istabilireapremiilorlucr[rilorsosite la Concursul Na`ional de Poezie \i InterpretareCritic[aOpereiEminesciene „PorniLuceaf[rul…”. Pre\edintelejuriuluiafostMirceaBârsil[,iar]ncomponen`ajuriuluiaufostnumeprecum:LiviuApetroaie,ed.Junimea Ia\i, Maria Cassian  Spiridon, revista „Convorbiriliterare”,Ed.Timpul,revista„Convorbiriliterare”,C[linVlasie,ed. Paralela 45 Pite\ti, Nicolae Tzone, Ed. Vine,Bucure\ti,DanielCorbu,Ed.PrincepsEdit,revista„Feedback”Ia\i,Liviu Ioan Stoiciu, revista „Via`a Româneasc[”, George Vulturescu, rev. „Poesis”, Satu Mare, Lucian Vasiliu, rev. „Dacia literar[” Ia\i, Marius Chelaru, revista „Poezia” Adrian Alui Gheorghe, revista

calendar ortodox Sfin`ii Mucenici Manuil, Savel \i Ismail Sfin`ii Manuil, Savel \i Ismail au fost trei fra`i persani, n[scu`i din tat[ p[gân \i mam[ cre\tin[. Mama sa i-a botezat ]n credin`acre\tin[.Ace\tifra`ierauofi`erila curtea]mp[ratuluipersan.Eiaufosttrimi\i de]mp[ratc[treIulianApostatul(361-363) spreanegocia\iconsfin`iuntratatdepace ]ntreimperiulpersan\icelroman.}nacea vreme,avealocunfestivalp[gânlaCalcedon,motivpentrucare]mp[ratulIulianApostatuladucea]mpreun[cunobiliis[ijertfe idolilor. Cei trei fra`i au lipsit de la acest festival, declarând c[ sunt cre\tini \i c[ nu jertfescidolilor.}nurmaacesteim[rturisiri, Sfin`iiManuil,Savel\iIsmailaufostarunca`i]ntemni`[\iapoisupu\ilamultechinuri. }n timp ce erau tortura`i, mul`umeau lui Dumnezeupentruchinurilelor:„Iisusepreadulce, scumpe ne sunt nou[ aceste chinuri, pentrudragosteanumeluiT[u”.Dup[aceast[rug[ciune,un]ngers-apogorâtdincer\ia luatdurerealor.}mp[ratulIulianApostatul, v[zând c[ ace\tia nu slujesc idolilor, a poruncits[fieexecuta`iprint[iereacapului, iartrupurilelors[fiearse.}nmomentul]n careaufostomorâ`i,aavutlocuncutremur ]nurmac[ruiap[mântuls-adeschis\ialuat trupurilemucenicilordinfa`ap[gânilorspre anufiarse.Maitârziu,p[mântul ascosla iveal[trupurilemucenicilor,pecarecre\tinii le-auluat\i]ngropatcucinste. Prognoza pentru luni, 17 iunie 0

Minim: 18 C 0

Maxim: 30 C Furtun[ cu desc[rc[ri

Prognoza pentru mar`i, 18 iunie 0

Minim: 17 C 0

Maxim: 30 C Soare, pu`in noros

„Conta”,PiatraNeam`,PaulAretzu,revista „Ramuri”, Craiova, Vasile Spiridon,revista„Ateneu”,Bac[u,SterianVicol, revista „Porto franco”, Gala`i, Ioan Moldova, revista „Familia”, Arad, Ioan Radu V[c[rescu, revista „Euphorion”, Sibiu, Gavril ~[rmure, ed. Charmides, LucianAlecsa,revista„Hyperion”,Gellu Dorian, revista „~ara de Sus”, Nicolae Corlat. LaSec`iuneaCartePublicat[ 1.Premiul„Hora`iuIoanLa\cu”alFilialeiIa\iaUniuniiScriitorilordinRomânia s-a acordat Nonei Tatiana Ciofu, pentru carteaFiaradehârtie,ed.Vinea,2012; 2.PremiulUniuniiScriitorilordinR. MoldovaamerslaBogdanFedereacpentru„Dragostecuacordulp[rin`ilor”. Sec`iuneaManuscrise: 1.PremiulEdituriiParalela45\ipremiulrevistelor„Arge\”,„Poesis”,„Euphorion”, „Via`a Româneasc[”, „Ramuri”, „Convorbiri literare”, Poezia, „Feedback”,„Ateneu”,„Dacialiterar[” \iFamilia-afostacordatpoetuluiVlad Gheorghiu.

2.PremiulEdituriiJunimea\ipremiul revistelor „Convorbiri literare”, „Dacia literar[”, „Poezia” \i „Hyperion” s-a acordatpoetuluiMariusGrama. 3.PremiulEdituriiTimpul\ipremiul revistelor „Convorbiri literare”, „Hyperion”,„Portofranco”,„Poesis”i-arevenitpoeteiNicoletaOnofrei. 4. Premiul Editurii Vinea \i premiul revistelor „Hyperion”, „Poesis”, „Arge\”,„Ateneu”,„Ramuri”-poetaLaviniaNechifor 5. Premiul Editurii Princeps Edit \i premiulrevistelor„Feedback”\i„Poezia”i-afostacordatDorineiBalan 6. Premiul Editurii Charmides \i al revistelor „Hyperion” \i „Conta” i-a revenitpoetuluiGabrielNicolaeMih[il[. Men`iuniacordate 1. Revistele „Porto franco” \i „Poezia”-poetaOtiliaIulianaOniciuc 2.Revistele„~aradeSus”\i„Poezia” -IrinaMariaStoleru Sec`iunea „Interpretare Critic[ a OpereiEminesciene” 1.Premiulrevistei„Convorbirilitera-

re” a fost acordat eseistei Cristina GabrielaNeme\. 2.Premiulrevistei„Dacialiterar[”eseistaIulianaClima-Caraghin 3.PremiulrevisteiPoesis\ialrevistei „Hyperion”-eseistaDanielaPaulaEpurean. }nprogramulZilelorEminescu-iunie 2013, a intrat \i Conferin`a Nichita St[nescu, sus`inut[ de profesor Elena Ciortea,CavaleralOrdinuluiFrunzelede palmier academice - titlu acordat de GuvernulFran`ei.Aurmatoproiec`iede film documentar Nichita St[nescu. Cei prezen`i au putut asculta \i un recital de poeziesus`inutdeactorulIoanCre`escu. Aufostprezentate\iconcluziilelegate de cea de a V-a edi`ie a Congresului Na`ionaldePoezie,urmândprezent[ride c[r`i\irevistedincadrulSalonuluic[r`ii de poezie. Dup[ decernarea premiilor celei de a XXXII-a edi`ii a Concursului Na`ionaldePoezie\iInterpretareCritic[ a Operei Eminesciene „Porni Luceaf[rul...”,auurmatrecitalurilepoe`ilorpremia`i.(AuroraDimitriu)

Evenimente de Botosani nr.2403  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you