Page 1

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com AnulIX•nr.122(2410)•Joi,27iunie2013•12pagini

Summer Fest va fi organizat ]n Centrul Vechi

Manageri noi la „Rapsozii Boto\anilor” \i Centrul Jude`ean pentru Promovarea Culturii Pagina 3

Final de stagiune la Teatrul „Vasilache”, cu o nou[ premier[ Duminic[delaorele11 \i12,30ceimicisunt a\tepta`ilapremier[, spectacolulnonverbal „Greierele\ifurnica”. Regia\iscenariul apar`ineluiMarius Rogojinschi,scenografia MihaiPastramagiu, orchestra`iamuzical[ ConstantinPanaiteiar parodiilemuzicalelui C[t[linAruxandei.

Alian`aUSLscâr`âiedinnoulanivelulale\ilor locali.Viceprimarulmunicipiului,Cosmin Andrei,nui-aconvinspeconsilieriimunicipali caSummerFests[aib[locpeBulevardul MihaiEminescu\ipePietonalulUnirii.Colegii dealian`[aiPartiduluiSocialDemocratau votatpropunereaconsilieruluiPartidului DemocratLiberal,FlorinGhiorghi`[,ca SummerFests[fieorganizat]nCentrulVechi. Continuare]npagina7

Pagina 4

S-au]nmul`it c[pu\ele ]ngrijor[tor

Zeci de persoane mu\cate, ]n doar câteva zile Num[rulpersoanelor mu\catedec[pu\ea crescut]nultimelezile, surprinz[tor.Devin[ar fivremea,presupun cadrelemedicale,care credc[]nmul`ireaacestorinsectearfifost favorizat[decondi`iile meteorologicedinultima lun[,deumiditatea\i temperaturileridicate.

Pagina 5


2

LOCAL

Joi,27iunie2013

Fost[ angajat[ la APIA, condamnat[ la ]nchisoare FloricaAioanei,o fost[angajat[a Agen`ieipentru Pl[`i\iInterven`ii]n Agricultur[Boto\ani,\ifrateleacesteia,Petric[Zaharii,fostviceprimar, aufostcondamna`i demagistra`iiCur`ii deApeldinSuceava la]nchisoarecususpendarepentruinfrac`iunidecorup`ie. Aioanei fost[ angajat[ a birouluidinDorohoialAPIA,a primit un an \i zece luni de ]nchisoarecususpendare,având un termen de ]ncercare de trei ani\izeceluni,frateleeifiind condamnatlaunande]nchisoarecususpendare,cuuntermen de]ncercaredetreiani.Ceidoi au fost condamna`i dup[ ce au falsificatni\tedocumentepentru a-\i ajuta membrii familiei s[ ob`in[subven`iidepeste20.000 deleipentru14hectaredinp[\uneacomunal[aCorl[teniului. Dosarulaf[cutobiectulunor investiga`ii efectuate de c[tre procuroriiDepartamentuluiNa`ional Anticorup`ie - Serviciul TeritorialSuceava\iceiaiParchetuluidepelâng[Judec[toria Dorohoi. Cercet[rileau]nceput]nvara lui 2009 când reprezentan`ii Prim[rieiCorl[teniauconstatat c[Petric[Zahariiaprimitsubven`iepentruunterencareapar-

BOTO|ANI pe o coloan[ Ploi toren`iale \i grindin[ Meteorologii au emis o avertizare meteo pentru jude`ulBoto\anideploitoren`iale, grindin[ \i desc[rc[ri electrice. Conform avertiz[rii de miercuri 26 iunie, orele 15.00, pân[ ]n seara zilei de joi 27 iunie, ora 23.00, vor fi intervale de timpcuinstabilitateatmosferic[ accentuat[ ]n jum[tatea de est a `[rii, precum \i ]n zonele de deal \i de munte dinrestulteritoriului,darcu prec[dere]nzonaCarpa`ilor Orientali \i Meridionali. }n jum[tateadeesta`[rii,vremeavafi]ngeneralinstabil[ cu nori, ploi seara \i dup[amiaza, desc[rc[ri electrice \i vânt, ]n Moldova. Ploile pot fi \i toren`iale, cu peste 20-30l/mpizolat.(D.R.)

Trimis ]n judecat[ pentru c[ a condus beat

`ineacomunei.B[rbatulasolicitat\iprimit]n2007\i2008un sprijin ]n valoare de peste 20.000 de lei, sum[ aferent[

pentrup[\une,dar\ipentrualte 36dehectare. Dup[ces-aconstatatc[dosaruldesubven`ieafostgestio-

natdesorab[rbatului,salariat[ pe atunci al APIA, institu`ia a deschisoanchet[intern[.(D[nu`Rotariu)

Accident provocat de un \ofer beat Un ie\ean beat cri`[ a provocat, mar`i dup[ amiaz[, un accident rutier pe raza localit[`ii Hlipiceni. }n jurul orei 16.50, GheorgheA.de42ani,dinmunicipiulIa\i, ]ntimpceconduceaunautoturismpeDJ 282,]nlocalitateaHlipiceni,apierdutcontrolul asupra direc`iei de mers, intrând ]n coliziunecuunparapetmetalicdeprotec`ie aspa`iuluiverde,aflatpemargineadrumului.Conduc[torulautoafosttestatcuaparatuletilotest,rezultatulfiindde1,58mg/l

alcoolpur]naerulexpirat;acestaafostconduslaSpitalulJude`eanBoto\ani,undeisaurecoltatprobebiologicedesânge]nvedereastabiliriialcoolemiei. Ie\eanul s-a ales cu dosar penal pentru s[vâr\ireainfrac`iuniideconducereapedrumurilepubliceaunuiautovehiculdec[treo persoan[ care are o ]mbiba`ie alcoolic[ ]n sânge peste limita legal[. }n aceea\i zi ]n jurulorei18.40,afostoprit]ntrafic,peDC 72, ]n localitatea V[cule\ti, autoturismul condusdeConstantinD.de45deani,din

comunaV[cule\ti.B[rbatulafosttestatcu aparatuletilotest,rezultatulindicândoconcentra`ie de 0,86 mg/l alcool pur ]n aerul expirat. Acesta a fost condus la Spitalul municipal Dorohoi, unde i s-au recoltat probebiologicedesânge]nvedereastabiliriialcoolemiei. |iacesta,larându-iestecercetatpentru s[vâr\ireainfrac`iuniideconducereapedrumurilepubliceaunuiautovehiculdec[treo persoan[ având o ]mbiba`ie alcoolic[ ]n sângepestelimitalegal[.(D[nu`Rotariu)

Unboto\[neanafostdeferitjusti`ieidup[ceacomis o infrac`iune grav[ la regimul rutier, dup[ ce a fost prins beat la volanul unei ma\inirefuzânds[-ifieprelevate probe biologice de sânge.Dac[pân[recentinfrac`iunilerutiereerauprivite cu lejeritate de anchetatori, num[rul tot mai mare deacesttipdefapte,adusla o schimbare de atitudine, fiindtrimi\i]njudecat[ceice ]ncalc[flagrantcodulrutier. AstfelprocuroriiParchetului depelâng[TribunalulBoto\anil-autrimis]njudecat[pe MarianTimofti]nvârst[de 24deanidinBoto\ani,pentru comiterea infrac`iunii de refuzalconduc[toruluiunui autovehicul de a se supune recolt[rii probelor biologice sautest[riiaeruluiexpirat]n vederea stabilirii alcoolemiei. Mai exact boto\[neanul]ndatade2martie2013 ]n jurul orei 02.40 a fost prins conducând un autoturismpestradaS[venilordin municipiu.Cândis-asolicitat de poli`i\ti a refuzat atât s[sufle]netilotestcât\is[-i fie recoltat sânge la spital. MarianTimoftivafijudecat ]nstaredelibertate.(D.R.)


LOCAL

Joi,27iunie2013

3

Manageri noi la „Rapsozii Boto\anilor” \i Centrul Jude`ean pentru Promovarea Culturii Doidirectorideinstitu`iiculturaleaflate]nsubordinea ConsiliuluiJude`ean vorfinevoi`is[p[r[seasc[posturile maidevremedecât sea\teptau.De\i interimatulpecele dou[posturideconducereurmas[se ]ncheieabialasfâr\itulluniiaugust, consilierilorjude`eni le-afostadusieri]n dezbatereunproiect dehot[râreprincarelisecereavotul pentruaseaducela celedou[institu`ii directorinoi.Asta dup[numaiolun[ decând,tot]ncadrulunei\edin`ede CJ,s-avotatperioadadeinterimatla conducereacelor dou[institu`ii. Proiectul a avut parte de o dezbatere de vreo jum[tate de or[,fiindcelmaidiscutatdintre proiectelesupuseierivotului]n \edin`aordinar[deCJ.Cutoate

acestea,proiectulatrecutdeacordulconsilierilorcudoardou[ab`ineri\iniciunvot]mpotriv[. Consilierul Dorin Ciu\tea, unuldinceidoicares-auab`inut delaavotaschimbareadirectorilor,avenitcu]ntrebareaadresat[celorcareauformulatproiectul:„cuceaugre\itceidoi directoric[nuaufostl[sa`is[ ]\ifinalizezeinterimatul?”. Consilierul C[t[lin Flutur a

precizatc[s-agre\itla\edin`a anterioar[,atuncicânds-austabilit directorii interimari, prin faptulc[nus-asemnatuncontractcuceidoimanageripentru perioadadeinterimat,situa`ie]n care nu s-ar fi ajuns la schimb[rile acestea ]nainte de luna august,cândexpirainterimatul. De altfel, Dorin Ciu\tea a venitcuunr[spunsironicla]ntrebareapecaretoteloformulase,legatdegrabacucares-a

trecut la ]nlocuirea celor doi manageriinterimari:„aexpirat termenul de garan`ie fa`[ de domnulpre\edinte”. Tot Ciu\tea, ]n cuvântul s[u,aar[tatc[percepeaceast[ schimbare ca pe „o b[taie de joc fa`[ de dou[ institu`ii de cultur[”, \tiut fiind faptul c[ celedou[persoanecarevorpreluaconducereapentrudou[luni dezilenuaupreg[tire]ndomeniulcultural.Unuldintreconsi-

lieri, din tab[ra USL, a recunoscutc[schimbarea„are\iun substratpolitic”. }n locul lui Ioan Cobâl[, managerulOrchestrei„Rapsozii Boto\anilor”,cadirectorinterimar va veni Elena Valentina Ciobanu, care a ocupat postul de consilier juridic in cadrul aparatului de specialitate al ConsiliuluiJude`ean. La Centrul Jude`ean pentru Conservarea \i Promovarea CulturiiTradi`ionale(CJCPCT) Boto\ani,postuldeconducereia revenit Elenei Iva\c[, consiliersuperior]ncadrulCJ. Salariilecelordou[aufost, deasemenea,motivdenedumerire pentru câ`iva consilieri jude`eni, care le-au considerat „cam mari”. Ace\tia au fost ]ns[l[muri`ic[noiidirectoriinterimari vor beneficia de acelea\i salarii ca \i fo\tii manageri. Este vorba de 3.900 lei, leafapentrufunc`iademanager laCentrulJude`eanpentruConservarea\iPromovareaCulturii Tradi`ionale,\i4.900delei,salariul pentru managerul de la Orchestra Popular[ „Rapsozii Boto\anilor”. Tot ]n \edin`a de CJ s-a aprobatieri\ireducereaperioadeipentrucarese]ncheiecontractuldemanagement,dela5 la3ani.Pre\edinteleConsiliului Jude`ean a fost mandatat s[ ]ncheiecontractelecumanagerii carevorcâ\tigaconcursulpentru proiectele de management. (AuroraDimitriu)

Nemul`umire de la banii cu care vor fi pl[tite cadrele didactice din comisiile de examen Cadreledidacticedincomisiileexamenelorna`ionaledeevaluarena`ional[,bacalaureat\iexameneledecertificareacompeten`elorprofesionale vorfipl[titecubanicare numul`umescreprezentan`iisindicali.

LiviuAxinte,liderulLigiiSindicatelordin}nv[`[mântsus`inec[profesorii primesc ]ntr-adev[r cu pu`in mai mult ca anul trecut dar comparativ cu acum cinci ani suma este considerabil redus[. La examenul de bacalaureat, profesorul evaluator este pl[tit cu 4,8 lei pe lucrare, profesorul asistent (supraveghetorul)cu29leipezi. Pre\edintele Comisiei de bacalaureat,careesteprofesoruniversitar,prime\te480leisau515leidac[suntpeste

450candida`i,iarsecretaruldecomisie careesteinformaticianulunit[`ii\colare prime\te362lei.Laob`inereaatestatelor, ]ndrum[torul care coordoneaz[ proiecteleestepl[titcu5,5leipeproiect,respectiv1,1leidecandidatexaminat.Toateacestesumesuntbrute. „Suntsumefoartemici.Dac[comparam cu sumele din urm[ cu cinci ani atunci erau duble. }n 2009-2010 aufoststabilitenoisumediminuate,\i de atunci s-a mai dat foarte pu`in ]n

plus. Eu nu cred c[ cei care s-au ]nscris]nacestecomisiis-auduscas[ câ\tigebanimul`i,\tiauc[suntsume comparabilecuceledeanultrecut.Sau]nscrispentruc[trebuies[participe,s[sedesf[\oareexamenul”,adeclaratLiviuAxinte. Acesta a men`ionat c[ pentru anul \colar se are ]n vedere solicitarea major[riisumelorpentruplataprofesorilor supraveghetori \i evaluatori. (PetronelaRotariu)


4

LOCAL

Joi,27iunie2013

Final de stagiune la Teatrul „Vasilache”, cu o nou[ premier[ Duminic[delaorele11\i 12,30ceimicisunta\tepta`ilapremier[,spectacolulnonverbal„Greierele \ifurnica”.Regia\iscenariulapar`ineluiMarius Rogojinschi,scenografia MihaiPastramagiu,orchestra`iamuzical[ConstantinPanaiteiarparodiilemuzicaleluiC[t[lin Aruxandei. Din distribu`ia spectacolului fac parte actoriiAnamariaChelaru,FlorinIftode\i Claudiu G[l[`eanu. Duminic[ Teatrul „Vasilache”intr[]ntr-onou[etap[aexisten`eisale]nconformitatecu„Manifestul pentrudeceniulaldoileadinprimulsecol al celui de-al treilea mileniu” aprobat de c[treConsiliulLocalBoto\anianulacesta. Premiera„Greierele\ifurnica”inaugureaz[ noul drum estetico-educativ pe careTeatrul„Vasilache”Boto\ani]\ipropune s[ ]l parcurg[ ]n etapa urm[toare. Din vechime se spune c[: „teatrul este oglindalumii”.LumeaTeatrului„Vasilache”estelumeacopiilor.A\adar,teatrul

nostrutrebuies[realizezespectacolecare prezint[lumeacopiilorcufricile,angoasele\ispaimelelor,identificândtotodat[ \isolu`iideevitareaacestora.Premiera deduminic[ini`iaz[introducerea]nrepertoriul teatrului a pove\tilor care prezint[ lumea\iproblemelecopiilora\acumau fosteleidentificate]ncadrulproiectuluide cercetare„Vasilache]nminteacopiilor”. Conceptul spectacolului „Greierele \i furnica”deMariusRogojinschidore\tes[ transmit[ micilor \i tinerilor spectatori cums[determine\i]nving[fricilecare]i ]nconjoar[. Cunoscuta fabul[ „Greierele \ifurnica”estetratat[acumcaunspectacoldeteatru\iscoate]nreliefatâtfrumuse`easpecific[aanotimpurilorcât\iutilitatea lor ]n via`a fiin`elor, aceasta eviden`iindideeadetepreg[tidintimppentruanotimpulgreualiernii.}ntimpcefurnica este un exemplu de ]n`elepciune \i h[rnicie]nacestsens,greiereleesteindiferent, tr[ind comod, de azi pe mâine, pân[cândvafinevoits[suporteconsecin`ele acestor fapte. Dar, ]n spectacolul nostru, a\a cum afirma psihologul Fritz Rieman,membrualAcademieiSUA,]n „Forme fundamentale ale angoasei Acoloundeestefric[,eatrebuie]nlocuit[ cuiubire”. Pre`ulunuibiletdeintrarelaspectacol estede10lei.(PetronelaRotariu)

Noi repara`ii la str[zi, anun`ate de Prim[rie Lucr[rile de repara`ii \i ]ntre`inere a str[zilor vorficontinuate\i]nintervalul24-29iunie.„Urm[rims[profit[mdecondi`iilemeteocarepermitofoartebun[desf[\urarealucr[rilordeasfaltare \i repara`ie a str[zilor. Sus`inând acest ritm,]ncelmaiscurttimplucr[rile]ncursvorfi finalizate”,adeclaratprimarulOvidiuPortariuc. Sevorefectuainterven`iipentrurepara`ii\i]ntre`inerepemaimultestr[zidinmunicipiulBoto\ani. Astfel pe strada Octav Onicescu, tronson Pacea-}mp[ratTraianvoravealocamenaj[ritrotuare, parc[ri, pe Calea Na`ional[, tronson Ion Pillat-PetruRare\amenajaretrotuare,refacere carosabil,]nAnsamblulVârnav,zonaPia`aMic[ amenajareparc[ri,aleiacces,trotuare. Vorcontinua\ilucr[riledeplomb[ristr[zicu mixtur[lacaldpeStradaPu\kin,BulevardulMihaiEminescu-refaceretrotuarcupavele,Strada IonCreang[,StradaIndependen`ei,StradaCodrului, Strada Eternint[`ii, Aleea Prieteniei, Strada Vâlcele,CartierRotunda,AleeaIonElefterescu. Pestr[zilenemodernizatesevainterenipeStrada 1Maicuamenajarerigole\itrotuar,StradaVâlcele, Strada Humariei, Strada Ludovic Daus, StradaTunari,StradaGr[niceri\imarcajerutiere

str[zipeStradaVictoriei,StradaColonelTomoroveanu,StradaS[venilor,Strada}mp[ratTraian \iCaleaNa`ional[.(PetronelaRotariu)

Liberala Lupa\cu nu mai vrea s[ fie director la Cultur[ C[t[lina Lupa\cu prefer[ func`iadeinspector\colargeneraladjunctlaInspectoratul |colarJude`ean,renun`ânds[ mai participe la concursul pentru conducerea Centrului Jude`ean pentru Promovarea \i Conservarea Culturii Tradi`ionale(CJCPC). De\iavea inten`ia s[ participe la concursaceastaarenun`at,decizia luat[ având la baz[ mai multe cauze. „M-a deranjat \itrebuies[recunosclucrul acesta ie\irea ]n pres[ a

domnuluiIonIlie,careconducespreozon[maipu`in clar[,\iatuncioreu\it[din parteameaarfifostpus[pe seama politicului. Consider c[]nstructuraactual[Centrul Jude`ean poate face mult prea pu`in pentru diversificarea ofertei culturale. Iar un ultim motiv este acela c[ cu siguran`[ m[ gândesc c[ ]n zona mea de ]nv[`[mânt m[ simt mult maiutil[”,adeclaratC[t[linaLupa\cu.(P.Rotariu)


LOCAL

Joi,27iunie2013

5

S-au]nmul`itc[pu\ele]ngrijor[tor

Zeci de persoane mu\cate, ]n doar câteva zile lioz[, dar sub 20 la sut[ dintre cei cu suspiciunesuntconfirma`ideanalizade laborator. Confirmate au fost vreo 15 cazuri.Esteadev[ratc[boreliozaesteo afec`iune care poate fi grav[. To`i cei careprezint[oplag[]n`epat[trebuies[ vin[ la medicul de familie \i apoi la infec`ionist,s[nusetratezedup[ceau cititpeinternetsaucumlespunevecina”, declara, anul trecut, medicul EcaterinaChihaia,epidemiologul\efal jude`ului.

Num[rulpersoanelormu\catedec[pu\eacrescut]n ultimelezile,surprinz[tor. Devin[arfivremea,presupuncadrelemedicale, carecredc[]nmul`irea acestorinsectearfifost favorizat[decondi`iile meteorologicedinultima lun[,deumiditatea\itemperaturileridicate. }nacestecondi`ii,maimultde40de persoaneautrecutpragulUnit[`iidePrimireaUrgen`elor(UPU)dincadrulSpitaluluiJude`eandeUrgen`[„Mavromati”,]nultimas[pt[mân[,cerândsprijinul cadrelor medicale dup[ mu\c[turile de c[pu\e.Estevorbaatâtdepersoanedin mediulrural,cât\idepersoanecarelocuiesc]nmunicipiulBoto\ani. „Probabil temperaturile ridicate au dus la cre\terea num[rului de c[pu\e. }n aceast[ perioad[ a anului am avut multecazuri\ianultrecut.Ceicareies laiarb[verdeartrebuis[]\iiam[suri deprecau`iepentruaevitaastfeldeprobleme.Pacien`iiajun\ilaUPUauprimit ]n prim[ faz[ ]ngrijiri medicale la noi, dar tratamentul de specialitate a fost acordat la Sec`ia de Boli Infec`ioase”,adeclaratmediculPetric[R[d[uceanu,\efulUPUBoto\ani. Delaanlaansunttotmaimultepre-

Cum pot fi prevenite mu\c[turile de c[pu\e

zent[rilelatratamentpentrumu\c[turide insecte. Anul trecut pe vremea aceasta, medicii boto\[neni vorbeau, de asemenea, de o cre\tere a num[rului de pacien`i mu\ca`i de c[pu\e. „Au fost mai multeprezent[rica]noricaredinverile trecute”,spuneauatunciepidemiologii. }n2013,mediciisus`in,iar,c[arfio cre\tere fa`[ de anii preceden`i. Ei pun aceast[situa`ie\ipeseamafaptuluic[]n timpce,cuani]nurm[,multepersoane mu\catedec[pu\enuseprezentaulacabinetelemedicale,acumteamadeboala

Lyme, cunoscut[ \i sub denumirea de borelioz[,]ifaces[numaiignoreastfel de]n`ep[turi. De\i cadrele medicale recomand[ celor mu\ca`i de c[pu\e s[ se adreseze cabinetelorpentrutratamentdespecialitate,pedealt[parteconsider[pu`inexagerat[panicacei-acuprinspemul`idintre pacien`ii ajun\i la urgen`e sau la Sec`iadeboliinfec`ioase. „Nuoricemu\c[tur[poateducela lyme.Vinmul`ilamedicfoartesperia`i c[ mu\c[tura o s[ le provoace bore-

Moment de reculegere la CL pentru victimele accidentului din Muntenegru Consilierii municipali au `inut, miercuri, un moment de reculegere la ]nceputul \edin`ei de Consiliu Local, ]n memoria victimelor din accidentuldelaMuntenegru.Stareaatreidintrer[ni`iiadu\idinMuntenegrulaspitaledinBucure\ti semen`inefoartegrav[,ace\tiafiind]ncom[,au declaratreprezentan`iiunit[`ilorsanitare. România \i Muntenegru sunt ast[zi ]n doliu. 26iunieafostdeclarat[zidedoliuna`ionalpentru victimele accidentului din Muntenegru. }n multebisericidin`ar[,credincio\iiseroag[pentrusufletelecelorcareaumurit]ntragiculaccident din Muntenegru. R[ni`ii din accidentul de autocardinMuntenegruaufostadu\i]nRomânia, mar`i,cudou[aeronavemilitare.Unautocarcu turi\tiromânis-ar[sturnat]ntr-opr[pastieduminic[,]njurulorei18.00,oraRomâniei,]nurma accidentului pierzându-\i via`a 18 persoane, iar alte29fiindr[nite.(PetronelaRotariu)

Reprezentan`iiDSPspunc[lanoi]n jude` nu au fost cazuri diagnosticate cu boalalyme]naltestadiidecâtstadiulI. Ei recomand[ purtarea hainelor care s[ acopere]n]ntregimecorpulatuncicând semergelaiarb[verde.Dup[]ntoarcerea dintr-o c[l[torie ]n mijlocul naturii, cum ar fi o plimbare ]n p[dure sau ]n parc,esteindicatcafiecares[]\ianalizezecuaten`iecorpul,]nspecialbra`ele \ipicioarele.Nicidu\ul,niciobaiecald[ nuajut[la]ndep[rtareac[pu\elor,astfel c[singurasolu`ier[mâneprezentareala uncabinetmedical.}ndep[rtareac[pu\elordec[treopersoan[carenusepricepelaa\acevanuestedelocrecomandat[. Decelemaimulteori,astfeldemanevre duclar[mânereacapuluiinsectei]npielea persoanei mu\cate, chiar dac[ s-a reu\it ]ndep[rtarea corpului c[pu\ei. (AuroraDimitriu)

Festivitatea de Ziua Drapelului restrâns[ de doliul na`ional Ieri diminea`[, prefectul jude`ului,]mpreun[cudirectorii institu`iilor deconcentrate,comandan`iimilitari\ireprezentan`iipartidelorpolitice \iaisociet[`iicivileauasistat lafestivit[`ilesolemneocazionate de Ziua Drapelului. }ntrucâtpentrudatade26iunie Guvernul a declarat Zi de DoliuNa`ionalpentruromânii uci\i ]n tragedia din Muntenegru,cinstireatricolorului]n ziuaspecialdedicat[]nsemnului na`ional printr-o lege din 1998,s-af[cut]nacestanf[r[ ceremonialulobi\nuit.Aulipsit defilarea g[rzii de onoare

\iparadamilitar[,precum\i discursurileoficialilor. DrapelulRomâniei,carea fostsfin`it\ip[strat]naltarul uneibisericicu24deore]naintedeceremonie,afostarborat ]n bern[, participan`ii urmând s[ `in[ un moment de reculegere pentru victimele tragiculuiaccidentrutierdeacum câteva zile. Conform programului,oficialiis-au]ntâlnit]nfa`aPrefecturii]ncepândcuora9,40,dup[caresaudeplasat]nPia`aTricolorului.Laora10.00,aavutloc festivitatea]nchinat[tricolorului românesc.(AuroraDimitriu)


6

LOCAL

Joi,27iunie2013

}nchiderea Sanatoriului Guranda, votat[ de consilierii jude`eni dup[ „s[ge`i” verbale Lamaimultdedoi anidecândaufost muta`ibolnaviidela SanatoriulGuranda iarpentrufunc`ionareaunit[`iinus-a maialocatniciun ban,ieri,consilierii jude`eniauavut]n mape,]n\edin`aordinar[deCJ,proiectuldehot[râre pentrudesfiin`area sanatoriului. Subiectul a incitat ]ns[ la schimburiacidedereplici]ntre consilierii din tabere politice diferite.Momentulafostspeculatmai]ntâidedemocrat-liberalulCristianAchi`ei,carele-areamintit USL-i\tilor de momentele]ncarepromiteauc[einu vorvotavreodat[unproiectcares[decid[]nchidereaunuispital. Achi`ei nu a pierdut momentuls[aminteasc[dePactul pentruBoto\ani,depromisiunilef[cute]ncampaniaelectoral[ de USL-i\ti, legat de p[strarea cuoricepre`aspitalelor. „}nacestpactscrie:nuvom votaniciunactnormativcare

s[prevad[]nchidereaspitalelor dinRomânia”,acitatAchi`ei. Imediat, a venit \i replica din tab[raUSL,maiexactdinpartealuiLiviuAlexa.„Din2011 \i pân[ acum te-ai maturizat?”,afost]ntrebareaadresat[ deacestaluiAchi`ei.„|idvs.”, a r[spuns democrat-liberalul, c[ruia,Alexai-amaiaruncato „s[geat[”verbal[.„N-amputut s[ m[ ab`in”, a spus acesta, care a ]ncheiat astfel schimbul decuvintecusub]n`elesuri. Vicepre\edintele Consiliului Jude`ean, Gheorghe Sorescu, a venitcuexplica`iac[sanatoriul estedefapt]nchis,doar]nacte nu a fost perfectat[ decizia. Acestaaamintit\idebunainten`ie a conducerii CJ de a redeschidesanatoriul,abandonat[ ]ns[, dup[ ce Ministerul S[n[t[`iial[satde]n`elesc[nusunt bani pentru a repune ]n func`iuneaceast[unitatemedical[\i c[,dac[CJBoto\anivreatotu\i s[ ia aceast[ decizie, va trebui s[scoat[banidinbugetuljude`ului pentru acest lucru. Astfel s-aul[muritlucrurile,c[numai eraniciosperan`[pentruare]nfiin`aSanatoriulGuranda,situa`ie]ncares-avotatdesfiin`area acestuia.Doardemocrat-liberaliiauvotat]mpotriv[.(Aurora Dimitriu)


LOCAL

Joi,27iunie2013

7

Summer Fest va fi organizat ]n Centrul Vechi Alian`aUSLscâr`âiedinnoulanivelulale\ilorlocali. Viceprimarulmunicipiului,Cosmin Andrei,nui-aconvinspeconsilierii municipalicaSummerFests[aib[ locpeBulevardul MihaiEminescu\i pePietonalulUnirii.Colegiidealian`[aiPartidului SocialDemocratau votatpropunerea consilieruluiPartiduluiDemocratLiberal,Florin Ghiorghi`[,ca SummerFests[fie organizat]nCentrulVechi. Mai mult ace\tia au fost de acord\icupropunereacafinan`areas[fieexclusivdinsponsoriz[ri.}nc[dela]nceputavizele comisiilordespecialitateaupreconizatcevaurma,cânds-avenitcuamendamentulcaloca`ia s[fie]nCentrulVechi\ifinan`areas[fieexclusivdinsponsoriz[ri. „Considerc[pentrudesf[\urarea unor asemenea activit[`i, având ]n vedere experien`a anterioar[, \i aici m[ refer la Zilele ora\ului, ar fi bine c[ atunci când apare pe masaconsilierilorlocaliunastfel de proiect, s[ fie schi`at \i unprogramdeactivitatefiindc[enevoiedeoofert[diversificat[aactivit[`ilorculturale\i credc[ebines[\timpece\i cum se duc banii, fie ei din sponsoriz[ri”, a declarat C[t[linaLupa\cu. Consilierul PDL Florin Ghiorghi`[ a continuat ideea colegeidelaPNLsus`inândc[ \i sumele de bani alocate arti\tilor,caz[riiacestora\isceneisuntdestulderidicate. „To`i dorim s[ revitaliz[m Centrul Vechi \i s[ nu ne l[s[mr[pu\ideungrupdeetnie rom[cares[pun[st[pânirepe CentrulVechi.Artrebuispecificatca\icheltuieliles[fieexclusiv din sponsoriz[ri, pentru

c[ avem experien`a anilor trecu`icândauajunsdoarsumele din sponsoriz[ri. Sumele preconizate a fi cheltuite sunt enormdemari.Chiar\icheltuieliledepromovare\icelede cazare sunt prea mari, ]n condi`iile]ncare]nceilal`iani cheltuielile de cazare erau suportate de firma organizatoare”, a declarat Florin Ghiorghi`[. Conform raportului de specialitate suma necesar[ organiz[riievenimentuluiseridic[la 278.900 de lei, f[r[ TVA. Pentru onorariile arti\tilor sunt repartiza`i 180.000 lei plus TVA, pentru pachetul tehnic complet 56.000 de lei plus TVA, pentru activit[`i de promovare \i comunicare 25.000 leiplusTVAiarpentrucheltuielile hoteliere pentru invita`i 17.900deleiplusTVA. }n ]ncercarea sa de a-i convingepecolegiCosminAndrei aexplicatc[aconsideratoportun s[ organizeze festivalul ]n aceea\i zon[ ca anul trecut, ar[tândc[boto\[neniinuvorca festivalul s[ fie organizat ]n CentrulVechi. „Amconsideratoportuns[ mergem pe aceea\i variant[, ]ntrucât am avut aproape 100.000 de cet[`eni care au participatlafestival.Experien`aanuluitrecutne-aar[tatca Festivalul s-a bucurat de un succesmaimare.Sumelesunt maximale. Ne dorim s[ atragem sponsoriz[ri, iar dac[ nu vom avea sponsoriz[ri, vom aducemaipu`iniarti\ti”,adeclaratCosminAndrei. ProiectulpropusdeExecutiv nu a trecut, votând ]mpotriv[ consilieriiPNL,PDL\iPPDD, respectivEugenApostoliu,RaduLeb[d[,StelianPle\ca,Florin Ghiorghi`[, Virgil Alexa, LidiaBuc\inescu,CorneliuFurtun[, Marius Cristescu \i Gheorghe Ursuleanu. S-au ab`inut delavotconsilieriiViorelIliu`[, C[t[lina Lupa\cu \i  Paul Oni\a,Eugen~urcanu. PeCosminAndreil-ausus`inut doar consilierii PSD prezen`ila\edin`[.Consilieriiliberali au ripostat astfel fa`[ de retragereadepeordineadezia proiectului privind repartizarea unui spa`iu pentru organiza`ia municipal[aPNL.}nfinalconsilierii au aprobat ca Summer Fests[aib[loc]nCentrulIstoric ]n perioada 28 august - 1 septembrie. (Petronela Rotariu)


8

SPORT

Joi,27iunie2013

Primarul Portatiuc, ]n verificare pe stadionul Municipal

Cuos[pt[mân[ ]naintedevizitaoficialilorFRF,reprezentan`iiprim[riei ]mpreun[cuconduc[toriiclubului FCBoto\anis-au ]ntâlnitlastadionul Municipalpentrua vedeacareestestadiullucr[rilor\ice armaitrebuif[cut. Primarul Ovidiu Portariuc ]nso`it de viceprimarul Cosmin

Andrei au avut o discu`ie cu Cornel|fai`er\iValeriuIftime cuprivirelalucr[rilecares-au executatpân[acum\iceamai r[masdef[cut.Ceidoiauavut surprizas[constatec[lucr[rile laparcareadinspatelestadionuluinicim[carnuau]nceputde\i era exclusiv treaba Prim[riei. Câtprive\telucr[riledinincinta stadionului,s-auf[cutcablajele pentrusistemeledesupravegherevideo\iaudio.Echipamenteleauvenitdeja\i]nzileleurm[toare ]ncepe montarea lor. De asemenea, a ]nceput montarea turniche`ilorlatoateintr[rile]n stadion\iselucreaz[lareabilitarea peluzei Nord. }n acela\i timp, se continu[ lucr[rile de

modernizarea vestiarelor \i extindereasediuluiclubului.

lorcarevinlaBoto\aniiarrestul vorfiscoaselavânzare.

70 de locuri la tribuna VIP

Mul`umit \i nu prea

Tribuna VIP a stadionului Municipaleste\iea]nmodernizare. Aceasta va fi compartimentat[ \i se vor amenaja trei loje. }n total vor fi circa 70-80 defotolii.Opartedintreelesunt dejamontate.Acestelucr[rinu au fost prinse ]n proiectul privindmodernizareastadionului\i vorfif[cutepecheltuialafirmei careacâ\tigatlicita`ia.Oparte dintrecele70-80delocurivorfi rezervatepentruoficialiiechipe-

Marepartedintrelucr[rilela stadionul Municipal vor trebui f[cute pân[ pe data de 4 iulie cândvorveni]ninspec`iereprezentan`ii Comisiei de licen`iere din cadrul FRF. }n principal, turniche`ii,sistemuldesupravegherevideo\icelaudiotrebuie s[ fie func`ionale iar vestiarele trebuie s[ fie la standardele impusedefedera`ie.„Lucrurile trebuieimpulsionate.De\idomnulviceprimaratrecutzilnicpe aici, mai sunt unele lucruri care trebuie for`ate \i ]mpinse

delaspate.Parcareapresupuneni\telucr[riminime,decosit iarba \i de pus pietri\. Nu facem acum parcare modern[ cu asfalt. Exist[ \i o variant[ pentruafinalizapeluza.Acum olu[m]ncalcul.Asigurc[termenul va fi respectat \i depunem toate eforturile ca primul meci s[ se joace aici”, a spus primarulOvidiuPortariuc. Dac[ediluls-aar[tatfoarte relaxat,nuacela\ilucrusepoate spune\idespreoficialiiFCBoto\ani.Cornel|fai`er\iValeriu Iftime sunt zilnic la stadion \i ]ncearc[s[g[seasc[solu`iiatât pentru finalizarea arenei cât \i pentru preg[tirea debutului ]n ligaI.(R[zvanSauciuc)

FC Boto\ani scoate la vânzare spa`iile publicitare Conduc[toriiclubului FCBoto\aniaudemarato campaniedemarketing careprevedeinclusivvânzareadespa`iipublicitare ]nincintastadionului.De aceast[campanieseocup[ NeluNistoric[celcare coordoneaz[\ilucr[rilede modernizareastadionului. Valeriu Iftime, principalul finan`ator alFCBoto\anispunec[s-autrimispân[

acumaproximativosut[deadresec[tre agen`iieconomicidarpân[acumfoarte pu`inipardeci\is[pl[teasc[osum[de aproximativ2.000deeuro.OficialulFC Boto\ani spune c[ se vor organiza tot felul de ac`iuni pe stadion astfel ]ncât oamenii s[ fie atra\i ]ntr-un num[r cât maimare. „Amtrimisosut[deadreselacompaniilegatdelocuriledepublicitatedin stadion, altele decât cele care apar pe televiziune. Am vreo cinci care mi-au spusc[vorcump[ra.S[pl[te\ti2.000 de euro \i s[ apari un an la televizor, esteman[cereasc[.Astaesteproblema noastr[,amarketingului.Esteunpro-

dus\iimagineasepoatevinde.Povestea estes[-id[monot[serioas[.Vomface spectacole. Cu un ecran pe care s[ se poat[vedeameciurile,cumajorete,cu un imn. Putem ie\i cu altceva. Sunt convinsc[echipanusevafacederâs. Esteadev[ratc[dac[avemghinion\i vintrei-patruechipebunec[roranuai celeface...amstricatturniche`ii\iam plecatacas[”,adeclaratValeiuIftime. }n afara spa`iilor pentru publicitate, FC Boto\ani demareaz[ \i o campanie prin care ]ncearc[ vinderea unui num[r câtmaimaredeabonamente.Unuldintre cump[r[tori va fi primarul Ovidiu Portariuc.Acestasus`inec[vapl[ti500-

600deleipentruunabonamentlatribunaVIP. „Tot timpul am pl[tit ceea ce am consumat \i mi se pare firesc ca orice cet[`eans[pl[teasc[unbilet,s[sus`in[ echipalocal[.Baniisuntpu`ini.Noiam finan`at ]n m[sura ]n care am putut. Voicump[raunabonament.Poatevoi oferi\iunorprietenicarevors[vin[la meci”,aspusOvidiuPortariuc. „Am avut discu`ii. Nu pot s[ spun acumceagen`ieconomicipentruc[miauceruts[poarteeideocamdat[negocierilaniveldefirm[.Cândos[fieceva concret, vom anun`a”, a mai ad[ugat primarulPortariuc.(R[zvanSauciuc)


LOCAL

Joi,27iunie2013

9

Schimb[ri radicale ]n cadrul organiza`iilor PRM din jude`ul Boto\ani ConducereaPRM Boto\aniinten`ioneaz[s[fac[schimb[rimajore]naproapejum[tatedin filialelejude`ului. Eugen Ni`ur[, pre\edintele PRMBoto\anisus`inec[seface oanaliz[arezultatelordelaalegerilecareauavutlocanultrecut\ipeste20deorganiza`iivor firef[cute. Pân[pe30septembrie,conducereaPRMvreas[organizeze alegeri ]n toate filialele din jude`ul Boto\ani. Ulterior vor avea loc alegeri ]n cadrul Filialei Jude`ene unde deocamdat[ exist[ un singur candidat. Este vorba de Eugen Ni`ur[, actualulpre\edinte Acesta sus`ine c[ aproape jum[tatedintrefilialelecomunale \i or[\ene\ti din jude`ul

Boto\anitrebuiereorganizate\i asta deoarece rezultatele ob`inutelaalegerilelocale\iparlamentaredin2012aufostfoarte slabe. „Acoloundenicinune-am gânditamob`inutfoartepu`ine voturi iar ]n alte locuri am reu\its[avemconsilierilocali. La Blânde\ti avem trei consilierilocali.LaCurte\tiamdoi consilieri locali. La Vorniceni unde nu aveam nimic, am reu\its[ob`inemdou[mandatedeconsilieri.}nschimb,au fost organiza`ii unde nu s-a muncit. S-au f[cut gre\eli ]n campaniile electorale. Vom faceschimb[ri.}n20deorganiza`ii comunale \i trei ora\e, suntem deosebit de slabi ]n momentul de fa`[. Din 78 de filiale,45suntstabile,cuni\te lideri serio\i. Vom ]ncerca s[ facem \i un schimb de genera`ii”, a spus Eugen Ni`ur[. (R[zvanSauciuc)

Haosul ]n liga I continu[. Programul meciurilor se stabile\te pe 10 iulie Ar[masmaipu`in deolun[pân[la startulnouluisezon deligaIiar]nmomentuldefa`[nuse \tiecâteechipevor jucapeprimascen[ afotbaluluiromânesc\iniciprogramulcompeti`iei. Cornel |fai`er, pre\edintele

clubuluiFCBoto\ani\itotodat[ membru ]n Comitetul Executiv alFedera`ieiRomânedeFotbal sus`inec[pedatade6iulievafi onou[]ntâlnirelaFRF\ieste posibil s[ se stabileasc[ câte echipevaaveanoulsezon. „}nmomentuldefa`[esteo staredeincertitudine.}nligaI sunt 16 echipe. Se a\teapt[ deciziaTAS]ncazulcelordela Universitatea Cluj. Dac[ r[spunsulvafifavorabillor,]n noulsezonvorfi17echipe.}n acela\i timp, Dumitru Drago-

mirinsist[s[fie18echipe.Pe datade6iulieesteprogramat[ o nou[ \edin`[ a Comitetului Executiv\iartrebuis[seiao decizie. Dac[ pe 6 iulie se va stabili num[rul de echipe, pe 10iuliesevaface`intarul”,a precizatCornel|fai`er. Noulsezoncompeti`ionalla ligaIesteprogramats[]nceap[ pe data de 20 iulie iar FC Boto\ani va juca pe teren propriu ]n prima etap[ deoarece este echip[ nou promovat[. (R[zvanSauciuc)

Deputatul Remus Cernea le stric[ imaginea ecologi\tilor Asta sus`ine Sergiu Zvânc[, pre\edintele Organiza`iei MunicipaleaPartiduluiEcologistRomân.Elspunec[mul`i oameni,]naintedea-\idepuneadeziunealaPER,l-au]ntrebat dac[RemusCerneaestemembrualacestuipartid. Deputatul Remus Cernea s-a f[cut remarcat ]n ultima perioad[printotfeluldepropunericareaustârnitcontroverse.  Acesta a f[cut o serie de atacuri la adresa Bisericii Ortodoxe\iasus`inutc[s[toria]ntrepersoanedeacela\isex. „Remus Cernea este deputat USL \i pre\edintele PartiduluiVerde.Discutândcumaimultepersoane,acestea m-au]ntrebatdac[RemusCerneaestemembrualPartidului Ecologist. Le-am explicat c[ Remus Cernea nu are nicio treab[cuPartidulEcologistRomân\iatunciauacceptats[ semnezeadeziunea\is[vin[al[turidenoi.Domnuldeputat Remus Cernea ne afecteaz[ imaginea”, a spus Sergiu Zvânc[,pre\edinteleOrganiza`ieiMunicipalePERBoto\ani. (R[zvanSauciuc)


10

NA~IONAL

Joi,27iunie2013

CCR: Pragul de 30% la referendum e constitu`ional ]n m[sura ]n care nu se aplic[ un an de la intrarea ]n vigoare ModificareaLegiireferendumuluiprincarese reducela30lasut[pragullareferendumeste constitu`ional[]nm[sura ]ncarenuseaplic[referendumurilororganizate ]ndecursdeunandela dataintr[rii]nvigoarea legii,adecisCCR. Curtea a dat publicit[`ii urm[toarea decizie:„CurteaConstitu`ional[,cumajoritate de voturi, decide: respinge obiec`iadeneconstitu`ionalitateadispozi`iilorLegiipentrumodificarea\icompletareaLegiinr.3/2000privindorganizarea \i desf[\urarea referendumului \i constat[c[dispozi`iilelegiipentrumodificarea \i completarea Legii nr. 3/2000 privindorganizarea\idesf[\urareareferendumului sunt constitu`ionale ]n m[sura]ncarenuseaplic[referendumurilor organizate ]n decurs de un an de la dataintr[rii]nvigoarealegii”. CCRprecizeaz[c[deciziaestedefinitiv[\igeneralobligatorie\isecomunic[pre\edinteluiRomâniei\isepublic[ ]nMonitorulOficialParteaI. }n 29 mai, Camera Deputa`ilor a adoptat,cu221devoturi„pentru”,73de

voturi„]mpotriv[”\i2ab`ineri,proiectuldelegeprivindreducereapraguluide prezen`[lareferendumla30lasut[. Ini`iativa legislativ[, semnat[ de ValeriuZgonea,FlorinIordache,Eugen Nicolicea \i Bogdan Ciuc[, modific[ Legeareferendumului]nsensulreducerii praguluideprezen`[laacesttipdescru-

tindela50lasut[la30lasut[,dar\i introducereacondi`ieiunuivotde25la sut[dinaleg[toripentruvalidarearezultatelor. CameraDeputa`ilorestefordecizionalcuacestproiect. }naceea\izi,lideruldeputa`ilorPDL, Mircea Toader, a anun`at c[ PDL,

Câte mezeluri mai cump[r[ românii Româniicump[r[câte200-300de gramedemezeluri,]nmedie,detreiori pes[pt[mân[,iarconsumulcelmai ridicatse]nregistreaz[toamna,potrivit reprezentan`ilorproduc[toruluideprofilMeda,de`inutdeLuchiGeorgescu, proprietaraVinconVrancea. Pia`ademezeluriesteestimat[laaproximativ 800demilioanedeeuro,iarconsumulscade]n postulCr[ciunului,]nlunaianuarie\i]nperioada Pa\telui. Reprezentan`iicompanieiauafirmatmiercuri, ]ntr-oconferin`[,c[]nperioadadecriz[dinultimiianiesteoperforman`[pentruunproduc[tor demezeluridac[reu\e\tes[nu]nregistrezepierderi. „Materiileprimepentrumezeluris-auscumpitlasfâr\itulanuluitrecutcu30-60lasut[,]n

principal membranele. Am pl[tit 500.000 de eurodiferen`[depre`doarpentrumembrane\i unmiliondeeuro]npluspentrucarneadeporc, care s-a scumpit la rândul ei”, a spus Luchi Georgescu. Medaestimeaz[pentruacestanocifr[deafaceride28,5milioanedeeuro,cu5lasut[mai marecomparativcuanul2012.Firmaurmeaz[s[ investeasc[ ]n acest an 1,3 milioane de euro ]n echipamente de produc`ie \i modernizarea identit[`iivizuale. }ncei15anidela]nfiin`are,Medaainvestit peste20demilioanedeeuro]nextindereacapacit[`ii de produc`ie \i achizi`ionarea de echipamentedeprocesareac[rnii.Capacitateadeproduc`ieafabriciiMedaaajunsastfella12.000de tonepean. Aproximativ10lasut[dinvolumulproduc`iei esteexportat]n`[ri]ncareexist[comunit[`imari deromâni.

UDMR\iPPDDatac[laCurteaConstitu`ional[proiectuldelegeprivindreducereapraguluideprezen`[lareferendum. Toader a ar[tat c[ atrage aten`ia c[, dac[aceast[legedereducereapragului deprezen`[lareferendumvafipus[]n aplicare, orice primar din România va putea fi schimbat de 25 la sut[ dintre cet[`eniideacolo\iacestlucrusepoate ]ntâmpla\ipre\edin`ilorconsiliilorjude`ene,ceeacenuestenormal.„Noi,]mpreun[cuUDMR\iPPDD,vomataca legealaCurteaConstitu`ional[”,aspus Toader. Deputatul UDMR Marton Arpad a declarat c[, ]n urma adopt[rii acestei legi,toatedeciziileimportantepentru]ntreagasocietatevorfiluatecu25lasut[ din popula`ie. „Revizuirea Constitu`iei nucredc[estebines[fief[cut[cu25 la sut[ dintre cet[`eni, nu cred c[ un primartrebuies[poat[fidemiscu25la sut[\inucredc[modificarealimitelor administrativ-teritoriale trebuie s[ fie f[cut[cu25lasut[.Nucredc[]ntoate situa`iile unui stat de drept deciziile se potluacu25lasut[”,aspusMarton Arpad. }n acela\i context, deputatul PNL Mircea Dolha a spus c[ primarii \i pre\edin`ii Consiliilor jude`ene pot fi demi\icu25lasut[,darc[„25lasut[ dinlisteleelectoraleestemultmaimult decâtauob`inutuniidintreprimari]nprimulturdescrutinlasut[.


PUBLICITATE 11

Joi,27iunie2013

horoscopul zilei Berbec Diminea`asunt\anses[pleca`i]ntr-oc[l[torie ]n interes personal, ]n care v[ apropia`i maimultdepersoanaiubit[.Esteposibils[]ntâlni`iopersoan[mai]nvârst[carev[vaajuta ]ntr-o afacere. Nu v[ pripi`i Cu calm \i cu r[bdare,pute`iaveasuccesatâtpeplanfinanciar,cât\isentimental. Taur Orud[v[propunes[v[asocia`i]ntr-oafacere.V[sf[tuims[nuv[gr[bi`i.Dup[-amiaz[ sunte`iinvitatlaopetrecere\inupute`is[refuza`i.Fi`icump[tat,pentruc[sunte`ipredispus laproblemedigestive Gemeni Inten`iona`idemult[vremes[porni`ioafacere, dar ast[zi nu este momentul potrivit. Risca`i s[ face`i gre\eli din cauza ner[bd[rii. V[sf[tuims[evita`idiscu`iile]ncontradictoriu cuceidinjur.Rela`iilesentimentalesuntstabile\iestefavorizat[colaborareacupersoanele maitinere. Rac Potsurvenievenimentenea\teptate,carev[ dau programul peste cap. S-ar putea s[ ave`i musafiridinalt[localitatesaus[fi`inevoits[ pleca`i]nvizit[.Unprietencuexperien`av[d[ sfaturiutilepentruafaceri. Leu Sunte`i hot[rât s[ pune`i la punct detaliile uneiafaceri\is[]ncepe`iovia`[nou[.Pute`ifi optimist,pentruc[ave`i\ansemaridereu\it[. Rela`iile sentimentale decurg f[r[ probleme. V[ sf[tuim s[ acorda`i aten`ia cuvenit[ unei rudemai]nvârst[. Fecioar[ Ave`i succes ]n toate activit[`ile legate de c[min\i]nafaceri.Familia\icolaboratoriiv[ apreciaz[ini`iativele.Pute`is[v[face`iplanuri de viitor, dar v[ recomand[m s[ nu ]ncepe`i maimultetreburideodat[.~ine`icontdesfaturileparteneruluidevia`[

mica publicitate • mica publicitate

Balan`a S-ar putea s[ v[ schimba`i programul pe nea\teptate. Nu v[ ]ngrijora`i, nu este nimic gravDup[-amiaz[sunte`iinvitatlaopetrecere,undeface`icuno\tin`[cuopersoan[deosebit[.S-arputeas[descoperi`ic[ave`imulte]n comun.Pute`is[`ine`icontdeintui`ie. Scorpion Sunte`i foarte pragmatic \i inten`iona`i s[ porni`i o afacere la care v[ gândi`i de mult timp.Dup[-amiaz[,unprietenv[propuneun noulocdemunc[.V[recomand[ms[nulua`i niciodeciziepân[cândnuanaliza`ioferta]n detaliu.Consulta`i-v[\icuparteneruldevia`[ S[get[tor Ave`i\anses[]ncepe`ioactivitatecarev[ va aduce mari satisfac`ii financiare. Tot ce ]ncepe`iazivaaveatr[inicie.V[recomand[m s[ fi`i mai tolerant, pentru c[ risca`i s[ v[ certa`icuceiapropia`i.Evita`ispecula`iile Capricorn Lao]ntâlnirecuprietenii,face`icuno\tin`[ cuopersoan[carev[ajut[s[porni`ioafacere.Viselevisepot]ndeplini,darv[sf[tuims[ evita`ioricefeldespecula`ii.Dup[-amiaz[s-ar puteas[ave`imiciprobleme.Totulserezolv[ u\or,importantestes[nuv[enerva`i.Rela`iile partenerialesuntdeosebitdebune. V[rs[tor Nu este momentul s[ merge`i ]n vizit[ la prieteni. Cu partenerul de via`[ v[ ]n`elege`i foartebine\iave`iocazias[petrece`imomentepl[cute.Pute`is[face`i]mpreun[planuride viitor.Dup[-amiaz[s-arputeas[visepropun[ ocolaborare.Nuaccepta`if[r[s[negocia`i Pe\ti Zibun[pentruafaceri.Pute`iaveasucces ]ntr-oactivitatenou[.S-arputeas[pleca`i]ntro c[l[torie ]n care ob`ine`i satisfac`ii pe plan financiar \i sentimental. V[ sf[tuim s[ `ine`i contdesfaturileuneipersoanecuexperien`[]n afaceri.

re]eta zilei

Salat[detoncusalat[verde Ingrediente: Pentru5por`ii: conserv[deton-200g ceap[-50g salat[verde-200g ro\ii-200g m[sline-200g l[mâie-50g ulei-50ml sare\ipiper Moddepreparare: Salatadetoncusalat[verde esteunaperitivcupe\te\ilegumes[n[tos\iconsistent.Tonul sedesfacebuc[`imici.Ceap[se cur[`[, se spal[ \i se taie solzi\ori.Ro\iilesespal[\isetaie feliisub`iri.M[slinelesespal[, sescotsâmburii.L[mâiasespal[\isestoarce.Salatasespal[ frunz[cufrunz[\isetaiefâ\ii

v^nz[ricase/terenuri *Vând7.200mpteren, deschiderelaBt-Sv180m \i14.100mpterendeschiderelaBt-Sv50m,ambele ]nzonaHudum.Utilit[`i curent,ap[,posibilit[`i parcelare.Rela`iilatel. 0752.548.847. *Vândcaban[]nVatra Dornei,6camerecub[i proprii,completutilat[, suprafa`atotal[de200mp. Telefon0741.205.020.(p)

]nchirieri *Persoan[fizic[]nchiriez spa`iucomercialpentru depozite,str.Pu\kin. Telefon0741.205.020.(p) *}nchiriezcaban[]nVatra Dornei,6camerecub[i propriicompletutilat[,pre` 60-70roncamera/noapte. Telefon0740.179.007.(p)

anun`urimediu *SCVLASIECOMPANYSRLVl[sine\ti,titular alproiectului:CONSTRUIRECENTRUPRELUCRARELAPTEINDEPENDENT,anun`[publi-

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.........................Prenume:.............. Adresa:................................................... Telefon:..............B.I./C.I.:seria....nr.......... Textul anun`ului: ................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... Rubrica:.................................................. R[spund pentru corectitudinea acestui anun` (semn[tura).........................

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL

sub`iri. Tonul, ceap[, salat[ verde, ro\iile, m[slinele, se amestec[cuuleiul\izeamade

l[mâie.Seadaug[sarea\ipiperul.Salatadetoncusalat[verde seserve\terece.

culinteresatasupralu[rii decizieietapeide]ncadrare dec[treAgen`iadeProtec`ieaMediuluiBoto\ani, f[r[acorddemediu,]n cadrulprocedurilordeevaluareaimpactuluiasupra mediului\if[r[evaluarea adecvat[,pentruproiectul: CONSTRUIRECENTRU PRELUCRARELAPTE INDEPENDENT,propusa fiamplasat]nlocalitatea Vl[sine\ti,com.Vl[sine\ti, judBoto\ani.Proiectuldecizieide]ncadrare\imotivelecareofundamenteaz[ potficonsultatelasediul APMBoto\ani,dinmunicipiulBoto\ani,Bd.Mihai Eminescunr.44,jud.Boto\ani,]nzileledeluni-vineri,]ntreorele9.0013.00,precum\ilaurm[toareaadres[de internet: http://apmbt.anpm.ro/. Publiculinteresatpoate ]naintacomentarii/observa`iilaproiectuldecizieide ]ncadrarelaAPM Boto\ani,]ntermende5 zilecalendaristicedela datapublic[riiprezentului anun`.(2591/1)

Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresa redac`iei:PietonalulTransilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


12 ULTIMAOR{

Joi,27iunie2013

Prodecanul facult[`ii de Horticultur[ de din Ia\i a donat peste 200 de c[r`i copiilor din Pomârla Gic[Gr[dinaru,prodecanulFacult[`iideHorticultur[dinIa\iafost prezentla]nchidereaanului\colar,]ncomunaPomârla.Acestaa donatcopiilorc[r`i]nvaloaredepeste100demilioanedeleivechi.

calendar ortodox Sfântul Cuvios Samson, primitorul de str[ini Sfântul Cuvios Samson s-a n[scut din p[rin`i boga`i ]n Romaantic[.SfântulSamsona fostrud[cu]mp[ratulConstantincelMare(306-337).Samson a fost un medic milostiv, care d[ruiabolnavilornudoarmedicamenteletrupului,ci\ipecele alesufletului.Dup[ce\i-a]mp[r`it averea s[racilor, Samson aintrat]ntr-om[n[stire,iarpatriarhulMinal-ahirotonitpreot. Dup[cel-avindecatpe]mp[ratulIustinian,aprimitdelaacesta o cas[ pentru s[raci. S-a ]ngrijitpân[lamoartedes[raci precumse]ngrije\tep[rintelede copii.Atrecutlaceleve\nice]n anul 530 \i a fost ]ngropat ]n biserica Sfântului Mucenic Mochie. Prognoza pentru joi, 27 iunie 0

Minim: 15 C 0

Maxim: 23 C Ploaie

Prognoza pentru vineri, 28 iunie 0

Minim: 13 C 0

Maxim: 23 C Ploaie

N[scut ]n satul Corj[u`i din jude`ul Boto\ani, profesorul universitara`inut]npermanen`[ leg[tura cu autorit[`ile din Pomârla\iHili\eu\iaparticipat lamaimulteac`iunieduca`ionale. Dumitru Chelaru, primarul comunei Pomârla spune c[ ]n afaradona`iilor,Gic[Gr[dinaru a mai ajutat elevii care provin din familii s[race s[ urmeze o facultate. „Este unul din oamenii cu care noi ne mândrim. El s-a n[scut]nsatulCoj[u`icarepe vremea aceea f[cea parte din comuna Pomârla. A f[cut \coala general[ ]n comun[

dup[ care liceul la Dorohoi. Avem o colaborare de mai mul`i ani. A participat la mai multeactivit[`i\colare\inua uitatniciunmomentdeundea plecat.Deaceast[dat[af[cut un gest de excep`ie. A donat peste 200 de c[r`i copiilor din comuna Pomârla. Este o dona`ie]nvaloaredepeste100 de milioane de lei vechi”, a spusDumitruChelaru. }nplus,profesoruluniversitar le-a promis sprijin absolven`ilor liceului Anastasie Ba\ot[dinPomârlacarevors[urmezeFacultateadeHorticultur[ dinIa\i.(R[zvanSauciuc)

Evenimente de Botosani nr.2410  

Ziarul orasului tau!

Evenimente de Botosani nr.2410  

Ziarul orasului tau!

Advertisement