Page 1

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com AnulIX•nr.106(2394)•Mar`i,4iunie2013•12pagini

Trafican`i de droguri s[lta`i \i audia`i de DIICOT

ZecidetineridinBoto\anisuntancheta`idup[ceaudistribuit\iconsumatdroguri.Ieri,o re`eauria\[afostdestructurat[deofi`erii ServiciuluideCombatereaCriminalit[`iiOrganizate\iprocuroriiDirec`ieideInvestigare aInfrac`iunilordeCrim[Organizat[\iTerorismBoto\ani.Numaipu`inde50de]nvinui`iaufosts[lta`idemasca`i\idu\ipentru audierilaDIICOT.Continuare]npagina7

Economie: }n weekend, la Spitalul Jude`ean se va lucra cu personal redus Pagina 3

Asfaltarea din municipiul Boto\ani, sistat[ din cauza ploilor Lucr[rilederepara`ii\i]ntre`inerea str[zilorsuntsistate ]naceast[perioad[ dincauzavremii. Astfelreprezentan`ii municipalit[`iisus`in c[c[lucr[rilederepara`ii\i]ntre`inere astr[zilorcontinu[ \i]nperioada3-8iunievoravealoc]n func`iedecondi`iile meteo.

Pagina 4

A fost predat amplasamentul pentru construc`ia Parcului Corni\a Ve\tibunepentru boto\[nenicaredorescrealizareaParculuideAgrement Corni\a.IeriPrimarulOvidiuPortariuc apredatreprezentan`ilorsociet[`ii Electroalfaterenul undevaficonstruit ParculRegionalde AgrementTuristic\i SportivCorni\a.

Pagina 5


2

LOCAL

Mar`i,4iunie2013

Pompieri boto\[neni, campioni balcanici Treipompieriboto\[neni,plt.maj. AdrianGabrielLolu`[,plt.Ionu`Honciuc\iplt.Dorin Sobariu,al[turide ]nc[\aptecolegide laalteinspectorate din`ar[,suntnoii campionibalcanici. Inspectoratulpentru Situa`iideUrgen`[ „NicolaeIorga”al Jude`uluiBoto\ania avutceimaimul`i componen`i]nselec`ionataRomâniei, format[dinceimai valoro\isportivi pompieri,alec[ror rezultateob`inutela competi`iana`ional[ deanultrecuti-au recomandats[ne reprezinte. LotulreprezentativalRomâniei,cupompieriiboto\[neni]n forma`ie,areu\its[-ideclaseze pe pompierii bulgari care au câ\tigatultimeledou[edi`iiale Campionatuluibalcanicalpompierilor.Angaja`iiISUBoto\ani s-auremarcatlatoatecelepatru probealeconcursului,]ntorcându-seacas[cunumaipu`inde 15medalii,optdeaur,cincide argint\idou[debronz,câ\tiga-

teindividual,dar\icuechipa. Edi`ia a VI-a a Campionatuluibalcanicalpompierilors-a desf[\urat ]n perioada 31.0502.06.2013,laSibiu\iaaliniat la start loturile reprezentative ale României, Greciei, Turciei \iBulgariei. Organizatdec[treAsocia`ia Sportiv[aPompierilordinRomânia \i Inspectoratul pentru Situa`iideUrgen`[alJude`ului

Sibiu, concursul are ca scop dezvoltarearela`iilordecolaborare dintre pompierii profesioni\tidin`[rilebalcanice,cât \i]mbun[t[`ireapreg[tiriifizice \i ]ndemânarea profesional[ a competitorilor.}nurmasus`ineriicelorpatruprobedeconcurs, respectiv„pistacuobstacolepe 100 m”, „scara de fereastr[”, „\tafeta 4x100” \i „realizarea dispozitivului de interven`ie la

motopomp[”,pompieriiboto\[neni,al[turideal`i\aptecolegi de la I.S.U C[l[ra\i, Suceava, Ia\i \i Bac[u, au dus România pe cea mai ]nalt[ treapt[ a podiumului.Pompieriiboto\[neni s-au]ntorsacas[cu15medalii. Plt.maj.AdrianGabrielLolu`[ \i-aadjudecat\aptemedalii. Laindividual,acâ\tigatlocul IIladou[probe,respectiv„pista cu obstacole pe 100 m” \i la

„duel” (prob[ cumulat[ „scara defereastr[”\i„pistacuobstacolepe100m”),devenind,astfel,dubluvicecampionbalcanic. Cu echipa, acesta a câ\tigat loculIlatreiprobe:„\tafeta4x 100m”,„scaradefereastr[”\i „realizarea dispozitivului de interven`ielamotopomp[”\iloculIIla„pistacuobstacolepe 100 m. La rândul s[u, plt. Dorin Sobariu a câ\tigat cinci medalii,urcândpeatreiatreapt[apodiumuluila„scaradefereastr[”(individual)\ila„duel” (prob[ cumulat[ „scara de fereastr[” \i „pista cu obstacole pe100m”). Plt.Ionu`Honciuc\i-aadusaportullacâ\tigareatitluluidecampionbalcaniccuechipalaproba „realizareadispozitivuluideinterven`ielamotopomp[”.Totodat[, a câ\tigat locul II cu echipa la „pistacuobstacolepe100m”. „}naintedeane]ntrececu cei mai buni pompieri din Balcani, am fost supu\i unor teste riguroase din punct de vederefizic\ipsihiccual`i14 colegidin`ar[.Rezultateletestelor ne-au propulsat printre primii zece pompieri din România, care au alc[tuit lotul. Luptapentrutitluldecampioni balcanici a fost extrem de strâns[,daramreu\its[-idetron[m pe fo\tii campioni ai ultimelor dou[ edi`ii, respectiv pompieri bulgari”, a declarat plt.DorinIulianSobariu. La balcaniada pompierilor, ISUBoto\aniafostreprezentat \i ]n rândul arbitrilor de mr. NarcisJachel,comandantulDeta\amentuluidePompieriBoto\ani.(D[nu`Rotariu)

Proces cu „Casa” pentru banii de spitalizare a victimelor agresiunilor Ceamaimareunitate medical[ajude`uluise judec[]ninstan`[cu CasaJude`ean[de Asigur[rideS[n[tate pentrubaniire`inu`i pentruspitalizareavictimeloragresiunilor\i pentruvictimeleaccidentelordecircula`ie.

Mai exact, spitalul a dat ]n judecat[ institu`ia asigur[rilor de s[n[tate pentru c[,]nperioada2007-2010CJASare`inut ace\tibanide\i,legalnutrebuia.„Ceide laCas[trebuiaus[nea\teptes[recuper[m banii de spitalizare a victimelor delaagresori\idelaceicareauprodus accidenteledecircula`ie.A\aeralegal. Nus-a`inutcontdeacestlucru\is-au re`inut banii ]nainte \i am ac`ionat ]n instan`[”,adeclaratVictorNi`u,juristulSpitaluluiJude`ean„Mavromati”. Potrivit reprezentan`ilor spitalului sumacareartrebuirecuperat[delacas[

ajungelapeste3,5miliardedeleivechi. Ieriafostuntermen]nacestproces,dar instan`a a decis ca urm[torul termen s[ fieabiape17septembrie,dup[vacan`a judec[torilor. Nu este singurul proces pe care Spitalul Jude`ean de Urgen`[ „Mavromati”]lare]nderularecuCasa deAsigur[rideS[n[tate.Pelâng[procesul ]n care este ]n joc „milionul de euro” pe intern[rile efectuate dar nepl[tite de cas[, unitatea medical[ se maijudec[cucasapentruanulareaunor biletedetrimiteredinAmbulatoriu.„Nu

aufostrecunoscutedec[trecas[ni\te biletedetrimiterepentruinternaredate de medicii din Ambulator. |i aici este vorba de zeci de milioane de lei. Sunt intern[ridin2011,\iaufostanulatede ceidelacas[pentruni\temicierorila completareabiletelor.Deexemplu,pentru pensionari au fost situa`ii ]n care mediculnuabifatrubricapentrupensionari,dar]nspatelebiletuluidetrimiterelainternareeracuponuldepensie ata\at”, a mai spus juristul spitalului. (AuroraDimitriu)


LOCAL

Vineri,31mai2013

3

Economie

}n weekend, la Spitalul Jude`ean se va lucra cu personal redus ConducereaSpitaluluiJude`ean]nc[ maicaut[solu`ii pentrueconomisirea banilorpecare]i arealoca`idelaCasaJude`ean[deAsigur[rideS[n[tate. Astapentruareducedincheltuieliastfel]ncâts[numai acumulezemari datoriilafurnizori. Spre sfâr\itul lunii trecute, Ministerul S[n[t[`ii a alocat pentruplataarierateloraproape 11 miliarde de lei vechi, ]ns[, dinurm[,vinaltedatorii,care iesdintermenullegaldeplat[. „Trebuie s[ g[sim solu`ii pentru reducerea cheltuielilor, pentru c[ nu putem risca s[ ajungem iar la mari datorii.

Unadintrepropunerilecucare s-avenit]nacestscopestes[se reduc[lamaximposibilpersonalulcarevalucra]nzilelede sâmb[t[ \i duminic[. Vom mergepeminimulnecesar,`inândcontc[sâmb[ta\iduminic[ nu se fac nici analize, avem \i personalul de la Urgen`e”, a declarat Gheorghe Damian, managerul Spitalului Jude`ean„Mavromati”. Deocamdat[, directorul Damiannuaprecizatcear]nsemnaacest„minimnecesar”,mai exact câ`i asisten`i medicali \i câteinfirmierearurmas[lucreze]ntr-osec`ieduminica\isâmb[ta, `inând cont c[ nici pân[ acum]nweekendnuselucracu prea mult personal. Mai mult, liderii de sindicat spun c[ ]n multesec`iiestemaredeficitde personal, astfel c[ nu v[d de undes-armaiputeareduce. Directorul celei mai mari unit[`imedicalesus`inec[oalt[ cale de a mai economisi ni\te

bani a fost \i solu`ia trecerii la paz[ cu personal propriu, renun`ându-seastfellaserviciile firmei de paz[. Serviciul de paz[ este asigurat astfel, ]n tot Spitalul Jude`ean, cu tot cu sec`iilesaleexterioare,dec[tre 40depersoane.„Suntoameni angaja`ii no\tri, din rândul personaluluitehnicadministrativ. Au fost preg[ti`i pentru a prelua aceast[ activitate, mai exactauurmatni\tecursuri”, adeclaratIoanAsaftei,directorul de ]ngrijiri al Spitalului „Mavromati”. Prin renun`area la serviciile firmei de paz[, unitatea medical[ va economisi, pe lun[, ]n jur de 400 de milioane de lei vechi. S[pt[mâna trecut[, preciza Consiliului Jude`ean anun`a c[ \efii spitalului trebuie s[ g[seasc[neap[ratsolu`iipentru reducerea cheltuielilor, altfel risc[ s[ fie ]nlocui`i. (Aurora Dimitriu)

Violator de minore arestat Tân[rulde19anidinlocalitateaRomacaresâmb[t[aviolat o feti`[ de 9 ani a ajuns ]n spatele gratiilor, fiind arestat preventiv pentru 29 de zile. Re`inut de procurori inculpatul afostprezentatinstan`ei,carea ]ncuviin`at cererea acestora, tân[rul fiind arestat preventiv, fiind cercetat sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de viol. Fapta s-a petrecut sâmb[ta. Feti`ade9aniafostacostat[pe drum \i dus[ ]n locuin`a sa de c[treDrago\Popescu.Acestaa violat-o iar dup[ câteva ore copila a fugit acas[ plin[ de sânge\iapovestitmameices-a ]ntâmplat, aceasta sunând la 112. De\i a fugit de acas[ poli`i\tii au reu\it s[ prind[ autoruloribileifaptepeostrad[ dinlocalitate.Ieri]nfa`aanchetatorilor Drago\ Popescu \i-a recunoscutfaptele,spunândc[-i parer[upentruceaf[cut,afirmând c[ era beat ]n momentul ]ncareacomisviolul.Feti`aa fost adus[ la spital unde a fost

supus[uneiinterven`iichirurgicale, ]n prezent starea sa fiind stabil[. Pentru fapta sa Drago\

Popescu risc[ o pedeaps[ cu ]nchisoareacuprins[]ntre10\i 25deani.(D[nu`Rotariu)

Scandal ]ntre fosta \i actuala directoare de la Sanatoriul Podriga AngelaCurelariu,fost[directoare]ncadrulDirec`ieiGenerale deAsisten`[Social[\iProtec`iaCopilului,actualmanageralSanatoriuluidelaPodriganuarevia`[u\oar[]nactualulpostdeconducerepecare,deocamdat[,]locup[interimar.ConducereaConsiliuluiJude`eanaresemnalec[laSanatoriuldeNeuropsihiatriedin Podrigaexist[nemul`umiri]nrândulpersonalului,legatedeactivitatea managerului Angela Curelariu. Dac[ la pre\edintele CJ au ajunsreclama`iidelaangaja`i,vicepre\edinteleConsiliuluiJude`ean Boto\ani, Gheorghe Sorescu, spune c[ ar exista oarecare „divergen`edeopinie”]ntrefosta\iactualadirectoare. „Acolosuntni\tepunctedevederediferite,pentruc[sunt\i ni\teproblememaidificilederezolvat,cumarfiacreditareaspitalului,caretrebuias[sefac[anulacesta,dars-asolicitatoamânarepân[laanul.Eumi-ampropuss[lechempeamândou[ doamnelelamine,s[discut\icufostadirectoare,\icuactuala. Vreaus[v[dexactcareestene]n`elegerea\i,dac[nusevag[si ocalecomun[,atuncisevorlua\im[suri.Dartrebuies[ascult ambelep[r`i.Laminenuauajuns]nc[altesemnaledenemul`umiri,dinparteaangaja`ilor”,adeclaratGheorgheSorescu,vicepre\edinteleConsiliuluiJude`ean. ConducereaConsiliuluiJude`eansus`inec[]nurm[toareleluni, pân[]naugust,vaavealoc\iconcursulpentruocupareapostuluide manager al Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga, pentru a se punecap[tinterimatului.Pân[atuncivafitrimislaPodriga\icorpuldecontrolalpre\edinteluiCJ.(AuroraDimitriu)


4

LOCAL

Vineri,31mai2013

Asfaltarea din municipiul Boto\ani, sistat[ din cauza ploilor Lucr[rilederepara`ii\i]ntre`inerea str[zilorsuntsistate ]naceast[perioad[ dincauzavremii. Astfelreprezentan`ii municipalit[`iisus`inc[c[lucr[rilede repara`ii\i]ntre`inereastr[zilorcontinu[\i]nperioada 3-8iunievoravea loc]nfunc`iede condi`iilemeteo. „Informez cet[`enii faptul c[ din cauza condi`iilor meteo nefavorabile sunt oprite momentanlucr[riledeasfaltare\i ]ntre`inereastr[zilor.Vrems[ realiz[mlucr[ridecalitatecare s[reziste]ntimp\ipentruasta trebuierespectatecondi`iiletehnicedelucru.Imediatcumtimpulvapermite,lucr[rilesevor desf[\ura conform calendaruluiprezentatmaijos”,adeclaratprimarulOvidiuPortariuc. Dac[vremeaovapermitepe Strada Octav Onicescu tronson Pacea-}mp[ratTraianvoravea

locamenajaretrotuare,parc[ri, pe Calea Na`ional[ tronson Ion Pillat - Petru Rare\ amenajare trotuare,refacerecarosabil,ansamblul Vârnav zona Pia`a Mic[: amenajare parc[ri, alei acces, trotuare, ansamblul ParculTineretului:amenajarec[ide acces, parc[ri \i amenajare accesautolâng[BancPost. Plomb[ristr[zicumixtur[la cald sunt programate pentru StradaPacea,BulevardulMihai Eminescu-]nlocuitpaveledeteriorate,BulevardulMihaiEminescu-refaceretrotuarcupavele,StradaPrieteniei,StradaS[venilor, Strada Vâlcele, Aleea Parcul Tineretului, Strada Bucovina,StradaPu\kin. Sunt programate lucr[ri de amenajare rigole \i trotuar pe Strada 1 Mai Strada Pop[u`i, StradaLuizoia,StradaDimitrie Bolintineanu, Strada Cronicar Neculce, Strada Porumbelului, StradaCire\iloriarmarcajerutierestr[zipeStradaBucovina, StradaVictoriei,StradaColonel Tomoroveanu, Strada S[venilor,Strada}mp[ratTraian. Lucrareade]nlocuireapavelelordeterioratedepeBulevardul Mihai Eminescu (partea carosabil[)sevaexecuta]nperioadade noapte.(PetronelaRotariu)

Directorul Institutului Ploaia prelunge\te „via`a” gropilor de pe drumurile jude`ului Francez din Ia\i ]n vizit[ Vremeaploioas[a ]ntârziatplombarea drumurilor.ConducereaConsiliuluiJude`eansus`inec[nu sepotdemaralucr[rilepân[nutrece valuldeploianun`atedemeteorologi. „|i a\a avem bani pu`ini, nu putem s[ mai \i risc[m s[ compromitem plomb[rile. Nu vrem s[ turn[m pe ploaie c[ atuncicalitatealucr[riiaravea desuferit.Prognozelemeteoau anun`atc[dejoi,6iunie,vom

aveavremebun[pentrulucru, aria ploilor se restrânge \i se poatedadrumullatreab[”,a declarat Gheorghe Sorescu, vicepre\edintele Consiliului Jude`eanBoto\ani. Direc`ia Jude`ean[ de Drumuri \i Poduri Boto\ani a finalizat luna trecut[ licita`ia pentru lucr[rile de acoperire a g[urilordinasfaltuldrumurilor \iurmaca,dela]nceputulacestei s[pt[mâni, drumarii s[ se apune de plombat drumurile. Din cauza ploilor lucr[rile au maifostamânatecâtevazile,\i vor ]ncepe, probabil, spre sfâr\itul s[pt[mânii acesteia. Contractulpentrulucr[riafost câ\tigat de o asociere de firme

din Bucure\ti, singurul participantlalicita`ie. „}ncelmultdou[lunivrem s[rezolv[mproblemag[urilor depedrumurilejude`ene.Cam ]n luna iulie, spre sfâr\itul acesteia,vrems[termin[mtot jude`ul.Laplomb[riavemcam unmiliondeeuro,cucarese dore\te acoperirea tuturor g[urilordindrum.}ncontractul avem stropiri succesive la rece,burdu\iri\icovoareasfaltice”, a declarat Sorin Clim, directorul DJDP Boto\ani. 75.000demetrip[tra`isuntde acoperitpedrumurilejude`ului, aceasta fiind suprafa`a total[ reprezentat[degropilel[satepe drumurilejude`enedeiarnatrecut[.(AuroraDimitriu)

la prefect

Prefectul Costic[ Macale`i, l-a avut ast[zi oaspete pe Alain Ramette,directorulInstitutuluiFrancezdinIa\i.Cuaceast[ocazie oficialul a anun`at inten`ia Excelen`ei Sale Philippe Gustin, Ambasadorului Fran`ei la Bucure\ti, de a efectua o vizit[ ]n Boto\anilafinalulluniiiunie.Directorulinstitutuluis-aar[tatdeosebit de impresionat de municipiul Boto\ani, apreciindu-l a fi „mai frumosdecâtIa\iul”.Musafiruladetaliat\iodiscu`iepecareavuto,totast[zi,cureprezentan`iiColegiuluiNa`ional„A.T.Laurian”, ]n cadrul acesteia ar[tându-se de acord cu posibilitatea elevilor boto\[nenideadaexamenulpentruD.E.L.FsauD.A.L.F.(diplome de atestare a cunoa\terii limbii franceze recunoscute pe plan interna`ional) la sediul colegiului boto\[nean. Astfel, aspiran`ii la cele dou[ atestate nu vor mai trebui s[ mearg[ ]n Ia\i pentru a sus`ine testarea. „Ne face o deosebit[ onoare s[ primim la Boto\anivizitaExcelen`eiSale,domnulAmbasadoralFran`ei\i aceastapentruc[`[rilenoastreaufoartemulte]ncomun.Vom ]ncerca s[ organiz[m o ]ntâlnire cât mai util[ atât pentru boto\[neni, cât \i pentru partea francez[”, a declarat prefectul Costic[Macale`i.


LOCAL

Mar`i,4iunie2013

5

A fost predat amplasamentul pentru construc`ia Parcului Corni\a Ve\tibunepentru boto\[nenicaredorescrealizareaParculuideAgrement Corni\a.IeriPrimarulOvidiuPortariucapredatreprezentan`ilorsociet[`ii Electroalfaterenul undevaficonstruit ParculRegionalde AgrementTuristic\i SportivCorni\a. Lucr[rilevor]ncepe]ncâtevazile\itrebuiefinalizate]n24 de luni. Municipalitatea are un disponibilde1,8milioanedelei pentru ]nceperea lucr[rilor, iar ]ncelmultolun[vafiprimit[ \iprefinan`areadelaMinisterul Dezvolt[rii. „Finan`areaovomoferi]n urma unui ]mprumut de la Banca Mondial[. Momentan exist[1.800.000deleiladispozi`ia constructorului, poate ]ncepedejalucr[rile.Exist[\iun fond tampon care a fost prev[zut ]n caietul de sarcini \i constructorul poate demara ]nainte lucr[rile efective, urmând ca prefinan`area, sper

eu, urmând s[ o ob`inem ]n maximolun[dezile.Oricum fondul existent ]n prezent permiteunorizontdelucrupentru trei-patrulunidezile”,adeclaratOvidiuPortariuc. Reprezentan`ii Electroalfa estimeaz[ c[ ]n perioadele de vârf la Parc vor lucra 500 de muncitori. Ace\tia au discutat dejacupatrufirmeboto\[nene, darf[r[alenominalizapentru

calucr[riles[fierealizate. „Credc[]ncepeonou[perioad[pentrunoiceidinBoto\ani.Operioad[]ncaretrebuie s[ ne punem mari speran`e, o perioad[careartrebuideaici ]n colo s[ aduc[ un mai bine din toate punctele de vedere pentruBoto\ani,nunumaiprin realizarea Parcului ci \i prin ceeaceartrebuis[se]ntâmple deaici]ncolo,onou[perioad[

Doar Elsaco, ]nscris[ la licita`ia pentru modernizarea stadionului Osingur[firm[s-a]nscrisla licita`iaorganizat[demunicipalitatepentruefectuarealucr[rilordemodernizareaStadionuluiMunicipal. FirmaElsacoadepusofertafinanciar[ladoar maipu`indecinciminutedeoralacareseputea primiofertele,respectivpân[lalunilaora12.00 Având]nvederec[estedepus[doarosingur[ofert[nuvorfidepusecontesta`ii,iarreprezentan`iimunicipalit[`iisunt]ncrez[toric[FCBoto\anivajuca primulmecidinLigaIpeStadionulMunicipal. }nacela\itimpacesteasper[capesteos[pt[-

mân[s[semnezecontractulcufirmaElsaco.Ofertafinanciar[afirmeiestede1,92milioanedelei, cu50.000deleimaimic[decâtpre`ulestimatde Direc`iadeServiciiPublice,Sport\iAgrement. „Dac[s[pt[mânaviitoaresemn[mcontractul]nmodcertpe10iulievorfigatalucr[rile”, a declarat Valeriu Iftime, patronul Elsaco care este \i principalul finan`ator al FC Boto\ani. }n caz contrar, dac[ lucr[rile nu vor fin finalizate, FCBoto\anivajucapestadionuldinIa\i. Contractul prevede c[ ]n 2013 firma care va câ\tigalicita`iavaprimi300.000lei,urmândca diferen`as[oprimeasc[peparcursulapatruani. Practic,lucr[rilevorfiefectuatepebaniifirmei câ\tig[toare,iarPrim[riavadecontacontravaloarea]npatruani.(PetronelaRotariu)

]ncareeconomias[creasc[,o nou[ perioad[ ]n care s[ se creeze locuri de munc[”, a declaratprimarulPortariuc. ManageruldeproiectValentinS[vulescusus`inec[]nprim[ faz[vor]ncepelucr[rilelapatinoarulacoperit\ibazinulacoperit. }n paralel se va lucra \i la parteadedrumuri\ilaamenajareaterenuluiiardintoamn[cu plantareacopacilor.

Petru\ Cândea, directorul generalalElectroalfa,aprecizat c[lalucr[rivafiutilizat[for`[de munc[ din Boto\ani. „Practic vom]ncercas[utiliz[mfor`ade munc[ din Boto\ani, cât se poatedemults[utiliz[mfirmele careexist[]nBoto\ani.Separat os[fieoameniangaja`inumai pentrulucr[rilecaresuntsuperspecializate”,amen`ionatPetru\ Cândea.(PetronelaRotariu)

Ovidiu Portariuc vrea s[ ]nfiin`eze un consiliu al fo\tilor primari Ace\tia vor avea prilejul s[ se implice ]n proiecte importante pentrucomunitate.Dinacestconsiliuarurmas[fac[parteDumitru Chiriacescu, Florentin Pietraru, Florin Egner \i C[t[lin Flutur. Actualul primar sus`ine c[ s-a gândit la acest consiliu pentru ca boto\[nenii se beneficieze de experien`a celor care au lucrat ]n administra`ie.„Dorescs[facunconsiliualfo\tilorprimari,unde s[ ]i invit pe domnul Pietraru, domnul Chiriacescu, domnul Egner,domnulFlutur,\is[]iconsult]ntoatedeciziilepecarele vomluapeviitorlegatedeanumiteproiectealeora\ului.|i,de asemenea, pe fiecare dintre ei vreau s[-i implic ]ntr-un anumit proiect.Ebines[folosimexperien`acelorcareaulucrat]nadministra`ie,auportofoliuldeproiecte]nspate”,adeclaratOvidiu Portariuc.FlorinEgners-arputeaimplicapeZonaMetropolitan[, FlorentinPietrarupezonasocial[,iarC[t[linFluturpeparteade revitalizareaCentruluiVechi.„Trebuies[dep[\imtoatelucrurile carene-auseparat]ntrecut,amv[zutmodelulacesta\i]nafar[, undefo\ticonduc[tori]mpreun[cuactualiig[sesccelemaibune solu`ii”,amen`ionatedilulmunicipiului.(PetronelaRotariu)


6

LOCAL

Mar`i,4iunie2013

Beat la volan, \eful de post din Dersca a provocat un accident cu ma\ina Poli`iei |efuldepostdinDerscas-aalescu dosarpenalpentruconducereaunuiautovehicul pe drumurile publice sub influen`a alcoolului dup[ ce a provocat un accident rutier, cu ma\ina de serviciu, duminic[ sear[. |eful de post |tefan Mihai Corneanu ]n vârst[ 28 ani, subofi`er de poli`ie judiciar[, aflat la volanulma\iniideserviciu,]ntr-ocurb[ apierdutcontrolulautoturismului,izbindu-le]ntr-uncapdepod.Dinfericire]n urmaimpactuluiaufost]nregistratedoar pagube materiale, nefiind nimeni r[nit. }ns[cândcolegiidelarutier[l-autestat pepoli`isti-austabilitovaloarede0,96 mg/lalcoolpur]naerulexpirat,fiinddus la Spitalul Jude`ean de Urgen`e

„Mavromati” unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge. Cazul a fost preluatdeunprocuroralParchetuluide pe lâng[ Tribunalul Boto\ani, poli`istul alegându-se cu dosar penale. }n cursul zileideieri|tefanMihaiCorneanu\i-a dat demisia din func`ia de \ef de post, urmânds[r[spund[\idisciplinar]nfa`a colegilorpentrufaptasa. „El \i-a dat demisia din func`ia de \efdepost.Afostdeclan\at[procedura cercet[riiprealabile,careafostsuspendat[ pân[ la definitivarea dosarului penal]ntocmitdeparchetulcompetent”, adeclaratcomisarul\efGabrielMiron, ofi`er ]n cadrul IPJ Boto\ani. (D[nu` Rotariu)

}nc[ un mort ]n urma accidentului de la Dorna Candrenilor }nc[opersoan[adecedat]nurmaaccidentuluidevineridup[amiaz[,cândoc[ru`[afostspulberat[deunautocardinBoto\ani,pe razacomuneisuceveneDornaCandrenilor. Duminic[ a murit la spital \i c[ru`a\ul, un tân[r de 26 de ani. Poli`i\tiiaustabilitfaptulc[accidentuls-aprodusdup[cecaiicare tr[geauc[ru`as-ausperiat\iauintratpecontrasens,atelajulhipofiind izbitviolentdeautocarulcareveneadinsensopus\i]ncareseaflau aproximativ50depasageri,caremergeaudinBoto\anispreItalia. Accidentuls-apetrecutvineri,]njurulorei17.30,peDN17.}n c[ru`[seaflauIoanPard[u,c[ru`a\ul,dinlocalitate,\iunpasager, DumitruCandrea,de42deani,dincomunaCo\na.}nurmaimpactului,b[rbatulde42deaniadecedat]nambulan`[,]ndrumsprespital,iarulterioramurit\itân[rulde26deani,careconduceaatelajul hipo.Dinautocarnimeninuafostr[nit,iarpasageriiaufostprelua`i deunaltautocaralfirmeidinBoto\ani,\idu\iladestina`ie.(D.R.)


LOCAL

Mar`i,4iunie2013

7

Trafican`i de droguri s[lta`i \i audia`i de DIICOT ZecidetineridinBoto\anisuntancheta`idup[ceaudistribuit\i consumatdroguri.Ieri, ore`eauria\[afost destructurat[deofi`erii ServiciuluideCombatereaCriminalit[`ii Organizate\iprocuroriiDirec`ieideInvestigareaInfrac`iunilorde Crim[Organizat[\i TerorismBoto\ani.Nu maipu`inde50de]nvinui`iaufosts[lta`ide masca`i\idu\ipentru audierilaDIICOT. Zeci de tineri din Boto\ani suntancheta`idup[ceaudistribuit\iconsumatdroguri.Ieri,o

re`ea uria\[ a fost destructurat[ deofi`eriiServiciuluideCombatereaCriminalit[`iiOrganizate\i procurorii Direc`iei de Investigare a Infrac`iunilor de Crim[ Organizat[\iTerorismBoto\ani. }ncepând cu orele dimine`ii sub coordonarea procurorului de cazaufostefectuatedec[trepoli`i\tii SCCO Boto\ani, BCCO Suceava,cusprijinulServiciului deinterven`ierapid[\iangaja`iai Inspectoratului de Jandarmi Jude`eanoptperchezi`iidomiciliare fiindemise]nacela\itimp50de mandate de aducere pe numele ]nvinui`ilor.}ns[mul`idintrecei c[uta`inuaufostg[si`iladomiciliu,urmândcazileleurm[toare s[fiec[uta`ipentruaudieri. Potrivitinforma`iiloroficiale, ]ncepând cu luna iulie 2012 \i pân[]nprezent]nurmaanchetei desf[\urate s-a stabilit faptul c[

P.P.C.,de23deani,B.A.G.,de 26deani,S.A.I.,de26deani, E.A.,de21ani,U.P.,de26ani, L.V.C.,de26ani,C.F.,de28 ani\iM.C.,de21anis-auasociat ]ntr-o grupare infrac`ional[ având ca scop s[vâr\irea de infrac`iuniprivindtraficul\iconsumulilicitdedroguri.Dincercet[rileefectuate]ncauz[arezultatfaptulc[ceaminti`imaisus]n perioada men`ionat[, au procurat, de`inut \i vândut f[r[ drept diferitecantit[`idedroguriderisc (cannabis \i ha\i\) c[tre aproximativ 50 de consumatori de pe razajude`uluiBoto\ani. „Dinprobatoriuladministrata rezultatc[]nvinui`iisunttotodat[ \iconsumatorideastfeldedroguri astfelc[]ncauz[afost]nceput[ urm[rirea penal[ fa`[ de 50 de persoane sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunilordeconstituireaunui

Zona Metropolitan[ va deveni func`ional[ pân[ la finalul lunii Deciziiimportanteluatelafinaluls[pt[mâniitrecutecuprivirelaZonaMetropolitan[carevadevenifunc`ional[pân[la sfâr\itulacesteiluni.}ncadrulunei\edin`e cuprimariilocalit[`ilorcarefacpartedin aceast[Zon[,primarulOvidiuPortariuca solicitatcelorlal`iprimaris[segândeasc[ la proiectele comune pentru a fi incluse ]ntr-unportofoliu,proiectecares[deserveasc[ toat[ zona, inclusiv municipiul Boto\ani.Unuldinproiecteleluate]ncalcul  vizeaz[ realizarea unui sistem de transportpublicintegrat.La\edin`[aparticipat\ifostulprimarFlorinEgner,care cel mai probabil va fi numit director al ZoneiMetropolitane. „Afostoultim[\edin`[delucru,au intrat]nliniedreapt[demersurile.S-au solicitatcopiidup[Hot[râriledeConsiliu Local ale comunelor \i cred c[ pân[ la sfâr\itulacesteilunivafunc`ionaaceast[ zon[. Deja le-am cerut primarilor s[ se

gândeasc[ la proiectele pe care s[ le includem ]ntr-o prim[ faz[. E vorba de proiectecomunecares[deserveasc[toat[ zona metropolitan[, inclusiv municipiul Boto\ani, fie c[ vorbim de o \osea cares[traversezecomunele,fiedetransportintegrat”,aspusOvidiuPortariuc. Acesta a dat ca exemplu comuna Mihai Eminescu care va avea un caracter preponderent turistic, se va dezvolta infrastructur[pentruturism. }nacela\itimppezonaCurte\tisepoatemergepeideeauneizonereziden`ial[, practicoextindereaora\ului]nzonarespectiv[.„Ceamaimareprobabilitateeste cadomnulEgners[fiedirector,datorit[ experien`ei domniei sale. Dumnealui a venit \i cu ni\te proiecte \i o strategie a zonei”,aspusprimarulOvidiuPortariuc. DinZonaMetropolitan[facpartelocalit[`ile Roma, Curte\ti, Mihai Eminescu, B[lu\eni,Curte\ti,R[chi`i.(P.Rotariu)

Georgieni prin\i c[ au trecut ilegal frontiera de stat Poli`i\tii de frontier[ din cadrul SectoruluiPoli`ieideFrontier[Dorohoi]n cooperareculucr[toriaiPoli`ieiRomâne aure`inutdou[persoanedinGeorgiacare inten`ionaus[intreilegal]nRomânia,pentruaajunge]nSpa`iulSchengen.}ndatade 1iunie,]njurulorei01.30unechipajformatdinpoli`i\tidefrontier[dincadrulSPF Dorohoi ]n cooperare cu lucr[tori ai Poli`ieiNa`ionaleaudepistatperazalocalit[`ii de frontier[ Baranca, doi b[rba`i, care nu ]\i justificau prezen`a ]n zon[, avândasupralordou[bagaje,f[r[documentedeidentitate\icarevorbeaulimba slav[. Cei doi b[rba`i au fost condu\i la

sediul sectorului pentru cercet[ri, iar ]n urma verific[rilor efectuate s-a stabilit c[ ace\tiasuntcet[`enidinGeorgia,cuvârste cuprinse]ntre30\i33deani,careautrecutilegalfrontieradestatdintreUcraina\i România,cuscopuldeaajunge]ntr-unstat dinvestulEuropeipentrua-\ig[siunloc demunc[.„Poli`i\tiidefrontier[au]ntocmit celor dou[ persoane lucrare penal[ sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de intrare]n`ar[printrecereailegal[afrontiereidestat”,aprecizatinspectorprincipalMinodoraR[cnea,purt[tordecuvânt ]ncadrulServiciuluiTeritorialalPoli`ieide Frontier[Boto\ani.(D[nu`Rotariu)

grup ]n vederea s[vâr\irii de infrac`iuni, procurare, de`inere \i vânzare de droguri de risc, f[r[ drept\ide`inerededroguriderisc pentru consum propriu f[r[ drept”,searat[]ntr-uncomunicat depres[alDIICOTBoto\ani. Pe parcursul cercet[rilor s-a beneficiatdesprijinulinformativ

operativalDIPI\iDOSalIGPR. Cercet[rile erau continuate de procurorii DIICOT Boto\ani, audierile urmând s[ fie desf[\uratepeparcursulnop`iideluni spre mar`i, urmând ca ast[zi s[ fieformulatedeanchetatorimandatele de re`inere ]n vederea arest[rii preventive. (D[nu` Rotariu)


8

LOCAL

Mar`i,4iunie2013

Admiterea la Academia de Poli`ie „Alexandru Ioan Cuza”: Câte locuri sunt scoase la concurs? Poli`iaRomân[a anun`atlunic[au ]nceput]nscrierile]n institu`iilede]nv[`[mântproprii\isubordonateMinisteruluiAfacerilorInterne,precum\i]ninstitu`iilede]nv[`[mântaleMinisteruluiAp[r[riiNa`ionale\iServiciului RomândeInforma`ii carepreg[tescspeciali\tipentruMAI. AcademiadePoli`ie„AlexandruIoanCuza”ascoslaconcurspeste200delocurilaadmitereadinacestan,iar\colilede subofi`eridelaCâmpina\iCluj au disponibile aproape 500 de locuri. Academia de Poli`ie „Alexandru Ioan Cuza” a scos la concurs 48 de locuri pentru specializarea„Drept”\i175de locuripentruspecializarea„Ordine \i Siguran`[ Public[”, armapoli`ie.Lacele223delocuri seadaug[15locuripentruminorit[`i, ]n special pentru romi \imaghiari.|coaladeAgen`ide Poli`ie „Vasile Lasc[r” din Câmpina are pentru admiterea din acest an 313 locuri, iar |coala de Agen`i de Poli`ie „Septimiu Mure\an” din ClujNapocaare160delocuri.Cele dou[ \coli organizeaz[ concurs de admitere, separat, \i pentru câte15locuridestinateminorit[`ilor, dintre care aproape jum[tatesuntpentruromi. Locuri pentru Ministerul AfacerilorInterneaufostalocate\i]ninstitu`iilede]nv[`[mânt aleMinisteruluiAp[r[riiNa`ionale.Astfel,laAcademiaFor`elorTerestre„NicolaeB[lcescu” dinSibiuaufostscoaselaconcurs25delocuri,laAcademia For`elorAeriene„HenriCoand[”dinBra\ov-10delocuri,la AcademiaTehnic[Militar[-70 de locuri, la Institutul MedicoMilitar-25delocuri,iarAcademia Na`ional[ de Informa`ii

„Mihai Viteazul” a alocat 10 locuri. Pentru ]nv[`[mântul postliceal,MinisterulAp[r[riiaalocatpentruMinisterulAfacerilor Interne 62 de locuri la |coala Militar[ de Mai\tri Militari \i Subofi`eri a For`elor Terestre „BasarabI”-Pite\ti,27delocuri,exclusivpentrub[rba`i,la |coala Militar[ de Mai\tri Militari\iSubofi`eriaFor`elorAeriene„TraianVuia”-Boboc\i optlocurila|coalaMilitar[de Mai\tri Militari a For`elor Navale„AmiralIonMurgescu”. Potrivit Poli`iei Române, pentruaputeaparticipalaadmiterea]ninstitu`iilede]nv[`[mânt ale Ministerului Afacerilor Interne\ialeMinisteruluiAp[r[rii, candida`ii trebuie s[ aib[ cet[`eniaromân[\idomiciliul]n România,s[cunoasc[limbaromân[ scris \i vorbit, s[ aib[ capacitate deplin[ de exerci`iu,

s[fiedeclara`i„apt”dinpunct devederemedical,fizic\ipsihic,s[aib[minimum18ani]mplini`i ]n cursul anului ]n care particip[ la concurs, s[ fie absolven`ideliceucudiplom[de bacalaureat, s[ nu aib[ antecedente penale sau s[ nu fie ]n curs de urm[rire penal[ ori de judecat[pentrus[vâr\ireadeinfrac`iuni,cuexcep`iasitua`iei]n careaintervenitreabilitarea,\is[ nufifostdestitui`idintr-ofunc`ie public[]nultimii\apteani. Totodat[, candida`ii trebuie s[aib[pân[]n27deani]mplini`i ]n anul particip[rii la concursuldeadmitere,s[fiob`inut lapurtare,]nperioadastudiilor liceale, media general[ minimumopt,s[nufifostexmatricula`ipentruabateridisciplinare dintr-o institu`ie de ]nv[`[mânt \is[aib[]n[l`imeademinimum 1,70metrib[rba`ii\i1,65metri femeile.

Principalele documente din dosarulderecrutaresunt:cererea de ]nscriere; declara`ia de confirmare a cunoa\terii \i accept[riicondi`iilorderecrutare; copiidepeactuldeidentitate\i carnetuldemunc[,iardac[este cazul, \i livretul militar; diplomadebacalaureat(originalsau copie legalizat[) sau adeverin`[ pentru absolven`ii de liceu din anul 2012 \i foaia matricol[ (original sau copie legalizat[); adeverin`a eliberat[ de c[tre liceu, ]n care se men`ioneaz[ media general[ de la bacalaureat,mediileob`inute]naniide studiu, termenul de valabilitate \i faptul c[ nu a fost eliberat[ diploma. Candida`ii trebuie s[ mai depun[ladosarcopiilegalizate depecertificatuldena\tere,copiidepecertificateleso`iei/so`ului\ialefiec[ruicopil,dac[este cazul, certificatul de c[s[torie,

precum \i hot[rârile judec[tore\tiprivindstareacivil[,autobiografia \i tabelul nominal cu rudele candidatului, fi\a de cazier judiciar, certificatul de examinarepsihologic[saunota compartimentului de resurse umane,]ncazul]ncarerezultateleexamenuluipsihologics-au comunicat pe baz[ de tabel nominal, fi\a medical[ tip de ]ncadrare ]n Ministerul Afacerilor Interne, caracterizarea de laultimullocdemunc[,respectiv din institu`ia de ]nv[`[mânt ]ncazulcelordinprimulande laabsolvire\itreifotografii3x4 centrimetri. Candida`ii cu domiciliul ]n Bucure\tisepot]nscriepân[]n 14 iunie, la sediul Poli`iei Capitalei,]nzileledeluni,miercuri \ivineri,]ntreorele10.00-12.00 \i13.00-16.00.Pentru\colilede agen`i de poli`ie, ]nscrierea se facepân[]n2august.


SPORT

Vineri,31mai2013

9

Contractul firmei lui Dragomir cu RCS&RDS, verificat de DNA Contractulprincare firmaBodualui DumitruDragomir aprimit3,5milioane eurodelaRCS&RDS esteverificatdeprocuroriiDNA,acesta fiindfolosit,]nopiniaanchetatorilor, deSorinAlexandrescu,pentrua-l \antajapeadministratorulcompaniei, audeclarat,pentru Mediafax,surse judiciare. Anchetalegat[deacestcontractseafl[]nfazaactelorpremerg[toare, Dragomir nefiind pus sub ]nvinuire, au mai spus sursele citate. Dup[ cercetarea contractului \i a ]mprejur[rilor ]n care a fost ]ncheiat acesta, procurorii Direc`iei Na`ionale Anticorup`ie (DNA) vor stabili dac[]ncepurm[rireapenal[sau ]nchiddosarul. }n31mai,directorulgeneralal Antena TV Group, Sorin Alexandrescu,acuzatc[l-a\antajatpe administratorul RCS&RDS Ioan Bendei, a fost arestat preventiv pentru 29 de zile, potrivit unei deciziiluatedeJudec[toriaSectorului1,lapropunereaprocuroriloranticorup`ie.Decizianueste definitiv[, ea fiind atacat[ cu recurslaTribunalulBucure\ti.}n referatulcupropunereadearestarealuiAlexandrescu,procurorii aumen`ionatc[acestal-a\antajat pe administratorului RCS&RDS s[semnezeuncontractderetransmitereprinsatelitaprogramelor AntenaTV,spunându-ic[altfel vafif[cut[oanchet[jurnalistic[ ]ncaresevaar[tac[adatmit[ 3,5milioaneeuropentruaob`ine drepturile de transmise a unor meciuri. RCS&RDS sus`ine c[ \antajulexercitatdeAntenaTV Group este continuarea unei campaniimediaticenegative,iar ]nceeaceprive\tecontractulcu Bodu SRL - firm[ de`inut[ de Dumitru Dragomir - precizeaz[ c[ acesta este legal \i nu are leg[tur[cuLPF\icudifuzarea meciurilordefotbal.

PotrivitDNA,directorulgeneral al Antena TV Group este urm[ritpenalpentru\antaj,dup[ ce, ]n perioada 16 aprilie - 24 mai2013,arficonstrâns„unadministrator al unei societ[`i comerciales[semnezeuncontract ]ncondi`iiprestabilite,impusede ]nvinuit,subamenin`areac[,]n caz de refuz, va da ]n vileag fapte presupus compromi`[toare pentrupersoana]ncauz[”. Dosarul lui Alexandrescu a fost constituit ca urmare a denun`uluif[cutdeadministratorul firmei, a precizat DNA. Sorin Alexandrescuafostaudiat]n30 mailaDNA,procuroriiaducându-ilacuno\tin`[acuza`iile\ihot[rând re`inerea acestuia \i prezentarea lui la instan`[, cu propuneredearestarepreventiv[.

La sediul central al DNA a dat declara`ii, ]n 30 mai, \i pre\edintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir. Acestaaspus,laie\ireadinsediulDNA,c[]ntretrustulIntact \iRCS&RDSesteolupt[„]ntre doi elefan`i”, iar el nu a gre\it „dinpunctdevederelegal”cu nimic\inua]ncasatniciunleu. Dragomir a precizat c[ a fost chemat la DNA ]n calitate de martor ]n dosarul directorului generalalAntenaTVGroup. „Amfostchematmartorla DNA. Am dat r[spunsuri la toate ]ntreb[rile procurorilor. Am dat o declara`ie, nu \tiu acumdac[esteoplângeresau declara`ie. Am declarat tot ce mis-a]ntâmplatf[r[s[mint, pentru c[ am jurat pe Biblie.

Maialesc[toatediscu`iiles-au purtatpetelefon,iarstenogramele sunt la ordinea zilei”, a afirmat\efulLPF. Dumitru Dragomir a explicat \i contextul ]n care s-ar fi sim`it \antajat. „Pe scurt, am fostanun`atlatelefondeSorin Alexandrescu (directorul generalalAntenaTVGroup-n.r.) s[vorbesccuundirector,sau eu s[ m[ duc la el, de la RCS&RDS, s[-l trimit la el, pentru c[ are ceva foarte tare cu domnia sa, \i c[ le-a scos ni\te TV-uri de pe gril[ \i c[ erauei]nmarescandal.Mi-a spus c[ vine a doua zi pe la mine,pelaLig[,darnuamai venit.Mi-atrimisapoiohârtie, f[r[dat[,f[r[semn[tur[,dar cuantetuldelaIntact,\icerea

s[ r[spund la ni\te ]ntreb[ri, a\a,nu\tiu,foarte...despreun contract dintre firma Bodu cu RCS&RDS. Fiind ani de zile patron de pres[, le-am trimis un r[spuns corect. Bine]n`eles c[m-amsim`it\antajat,oricine sesimte,mi-adat\itelefon.}n oricecaz,nuvreaus[facr[u cuiva, dar ei fa`[ de mine au gre\it,num-amsim`itbine...”, arelatat\efulLPF. Dragomiraad[ugatc[nua mers la „acel director” despre care ]i vorbise Alexandrescu. „Nuammerslaaceldirector. Nuamvorbitcuel.I-amspus lui Sorin Alexandrescu: «Dute, b[i, de-aci cu vaca. Ce treab[ameucuBendei?»”,a spus el, f[când referire la un reprezentantalRCS&RDS.


10

NA~IONAL

Vineri,31mai2013

Florin Ghiorghi`[ face dezv[luiri despre noul director de la Eltrans Consilierul municipal Florin Ghiorghi`[ a dezv[luit unele date ce ]l privesc pe noul director al SC Eltrans, Paul |mit. Dac[ primarul Ovidiu Portariuc declara c[ nu \tie dac[ |mit este membru PSD, ieri ]n \edin`a de ConsiliuLocalconsilierulPDLasus`inut c[nouldirectoralEltransestemembru alPSD\iesteginerelefostuluiconsilier PSDFlorentinPietraru.}nurmademisiei acestuiadinCL]nloculs[uafostpentru câteva luni consilier actualul primar OvidiuPortariu. „Artrebuis[fimmaiaten`iatunci

când select[m pe cei din conducerea societ[`ilor comerciale. M-am interesat c[amv[zutc[\ial`iiseintereseaz[de membrii\istatutulpartiduluinostru\i domnul|mitestemembrualPSD\ieste ginerele domnului Pietraru care, ]ntâmpl[tor sau nu, v-a cedat la un moment dat postul de consilier local. Domnul |mit nu cred c[ are la ora actual[experien`a\iexpertizanecesar[ pentruaconducesocietateaEltrans”,a spus Florin Ghiorghi`[. (Petronela Rotariu)

Dumitru Dragomir audiat de DNA ]n dosarul Antena - RCS&RDS Pre\edintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a venit, joi, la Direc`ia Na`ional[Anticorup`iepentrua fiaudiatdeprocurori.Dumitru Dragomir a ajuns la sediul DNA]njurulorei18.30,laintrare acesta refuzând s[ spun[ deceafostchematdeprocurorii anticorup`ie. Grupul de Investiga`iiPolitice(GIP)aar[tat, joi,]ntr-uncomunicatdepres[, c[]ncepândcu2009,unadintre afacerile personale ale lui DumitruDragomirafostfinan`at[ cu 1,7 milioane euro de c[tre RCS&RDS. }n perioada 2009-2011, SC RCS&RDS SA a primit de la

Liga Profesionist[ de Fotbal (LPF), condus[ de Dumitru Dragomir,dreptuldedifuzarea meciurilor din Liga I. RCS&RDS a primit dreptul de difuzare pentru meciurilor din LigaI\i]nsezoanele2011-2014. „}ncepând cu 2009, una dintre afacerile personale ale lui Dumitru Dragomir a fost finan`at[cu1,7milioaneeuro dec[treRCS&RDS.EstevorbadespreCrystalPalaceBallrooms, un complex luxos de s[lideevenimenteaflat]nimediata apropiere a Palatului Parlamentului\iaPie`eiUnirii dinBucure\ti,peCaleaRahovei nr. 198A. Complexul se

afl[]nproprietateaSCBODU SRL,firm[de`inut[]ntotalitate de Dumitru Dragomir”, a precizat GIP ]n comunicatul citat. Potrivit sursei citate, ]n 15 august2009,SCBODUSRLa ]ncheiatuncontractdeasociere ]nparticipa`iunecuRCS&RDS. Conform acestui contract, firmaluiDragomira]ncasatde la RCS & RDS suma de 1.700.000deeuro„]nschimbul unorservicii\idrepturiderizorii“,aprecizatGIP.„Prinacest contract, RCS & RDS a pl[tit 1,7milioanedeeuropentrua\ifacepublicitatelanun`ile\i botezurileceurmaus[sedes-

f[\oare ]ntr-un imobil de`inut de firma lui Dumitru Dragomir.Ladatasemn[riicontractului imobilul era neamenajat astfel ]ncât RCS & RDS s-a oferit s[-l amenajeze pe banii s[i”,semaiarat[]ncomunicatulcitat. Direc`ia Na`ional[ Anticorup`ieaanun`at,joi,c[directorul general al Antena TV Group, George Sorin Alexan-

drescu,esteurm[ritpenalpentru\antaj,fiindacuzatc[aamenin`atadministratoruluneifirme c[vada]nvileagfaptepresupus compromi`[toare dac[ nu va semna un contract ]n condi`iile impusedeel.Antena3arelatat, pe pagina online, c[ din informa`iile pe care le-a ob`inut neoficial, acuza`ia pare s[ fie bazat[ pe o plângere f[cut[ de RCS&RDS.


PUBLICITATE 11

Mar`i,4iunie2013

horoscopul zilei Berbec Nu este o zi prea bun[ pentru tranzac`ii financiare \i nici pentru proiecte de afaceri. ]n schimb, pute`i avea mari satisfac`ii pe plan sentimental. Nu este exclus chiar s[ face`i declara`ii de dragoste. V[ sf[tuim s[ evita`i afacerilecugradmarederisc.Arfibine\is[nu v[for`a`inorocul\is[nualerga`idup[câ\tiguri necuvenite.Risca`is[pierde`ibani\i,mair[u,s[ ave`iproblemeculegea. Taur Sunte`i]ntr-oform[deosebitdebun[\itrece`i printr-unmomentprielnicpentruafaceri,]ntâlniri romantice\ic[l[torii.Faptulc[sta`iexcelentdin punct de vedere sentimental v[ face s[ fi`i entuziast.Cus[n[tateanuave`inicioproblem[. Dup[-amiaz[,primi`ioofert[decolaborare.V[ recomand[m s[ o accepta`i, dar ave`i grij[ s[ evita`ispecula`iile Gemeni Este posibil ca ast[zi s[ face`i un pas important ]n via`[. V[ sf[tuim s[ v[ p[stra`i calmul \i s[ nu v[ face`i griji. Dup[-amiaz[, o rud[ apropiat[ v[ ajut[ cu bani. Nu neglija`i problemeledeserviciu Rac Esteposibilcapeplansentimentals[aibeloc schimb[ri importante, ]n bine. Sunte`i foarte comunicativ \i pute`i s[ lega`i o prietenie adev[rat[.Dac[sevabazape]ncredere\ivafi pres[rat[ cu gesturi frumoase, sunt \anse ca aceast[ rela`ie s[ dureze \i chiar s[ duc[ la c[s[torie.V[recomand[ms[evita`ioricefelde specula`ii. Leu }ntâlni`i o persoan[ deosebit[ care v[ cucere\te \i care v[ poate schimba via`a. Este posibil chiar s[ petrece`i sfâr\itul de s[pt[mân[ ]mpreun[. Pe plan profesional \i ]n afaceri, v[ recomand[ms[v[baza`ipeintui`ie,dars[`ine`i cont\idesfaturileuneipersoanemai]nvârst[. Spresear[,unmembrumaitân[ralfamilieiv[ d[ovestebun[\iv[ofer[uncadou. Fecioar[ Diminea`[ s-ar putea s[ ave`i probleme la loculdemunc[,pentruc[nuv[pute`iconcentra preabine.Dup[-amiaz[v[]ntâlni`ipenea\teptate cuopersoan[lacare`ine`imult\icarev[invit[

mica publicitate • mica publicitate

la o petrecere. Ave`i ocazia s[ v[ revede`i cu prietenivechi.V[sf[tuims[fi`icump[tat. Balan`a Petrece`i prima parte a zilei ]mpreun[ cu persoana iubit[ \i cu prietenii. Dup[-amiaz[ sunte`i foarte ocupat cu preg[tirile pentru o excursie sau o c[l[torie. V[ recomand[m s[ v[ odihni`imaimult\is[v[menaja`is[n[tatea. Scorpion Partenerul de via`[ \i prietenii v[ apreciaz[ pentru dorin`a de schimbare. V[ sf[tuim s[ profita`idinplinde\anselecareviseofer[.Ave`i posibilitatea s[ termina`i o lucrare important[, ]nceput[maidemult.Separec[nusunte`iprea mul`umitdesitua`iafinanciar[. S[get[tor Sunte`ipreocupatdeproblemelepersonale\i ave`i tendin`a s[ neglija`i rela`iile sentimentale. Dori`i s[ face`i schimb[ri interesante, ]ns[ ar fi bines[leamâna`ipentrualt[dat[.S-arputeas[ pleca`i ]ntr-o excursie ]mpreun[ cu persoana iubit[. Este chiar indicat s[ v[ desprinde`i de problemele de zi cu zi \i s[ v[ re]nc[rca`i bateriile. Capricorn Ave`i succes ]n toate activit[`ile legate de c[min,iarrela`iile]nfamilie\icelecuprietenii sunt foarte bune. Bun[ dispozi`ie \i u\urin`a cu carecomunica`iv[ajut[s[rezolva`iproblemele unor persoane din anturaj. Spre sear[ ]i face`i complimente persoanei iubite \i chiar un cadou maideosebit. V[rs[tor V[faceodeosebit[pl[ceres[v[re]ntâlni`icu opersoan[pecareoaprecia`i\icucarenuv-a`i v[zutdemult.Ave`i\anses[rezolva`iprobleme defamiliepecarele-a`itotamânat.Esteozibun[ pentru]ntâlniricuprietenii.V[recomand[ms[ asculta`i sfaturile prietenilor cu experien`[. V[ vorfidefolos]ntr-oproblem[financiar[. Pe\ti S-ar putea s[ r[mâne`i mai mult la serviciu, dincauzauneisitua`iineprev[zute.V[sf[tuims[ nu v[ enerva`i. Este posibil s[ cump[ra`i ceva important pentru cas[. Familia este foarte mul`umit[ de aceast[ ini`iativ[. Petrece`i seara al[turi de partenerul de via`[ \i face`i planuri pentruoexcursielasfâr\itdes[pt[mân[.

re]eta zilei

Pe\teg[tit]nstilMarocan Ingrediente: 6-8buc[`ipe\tef[r[oase 1ceap[maret[iat[felioare 2-3morcovirondele 2ardeigra\i,ro\u\iverde, t[ia`i]n8pelungime 1-2ardeiiu`it[ia`ipelungime 4-5 c[`ei de usturoi t[ia`i ]n jum[tate Moddepreparare: Pe\tele se `ine ]n zeam[ de l[mâie30deminute.Legumele se pun la pr[jit cu ulei. Când zarzavatul este ]nmuiat se pune pe\tele\iseacoper[cuunamestec f[cut din: 100 gr bulion de ro\ii,ap[,2linguriprafdesup[ de pui, 1 linguri`[ boia dulce, sare.Coriandruverde,proasp[t (cillantro) leg[tur[ ]ntreag[. Se

v^nz[ricase/terenuri

prest[riservicii

*Vând7.200mpteren, deschiderelaBt-Sv180m \i14.100mpterendeschiderelaBt-Sv50m, ambele]nzonaHudum. Utilit[`icurent,ap[,posibilit[`iparcelare.Rela`ii latel.0752.548.847.

*Profesioni\ti,execut[m sonoriz[ricuDJpentru nun`i,cumetrii\ialtepetreceri.Aparatur[profesional[,luminilaser,ma\in[debaloane.Telefon: 0752.173.176.(G-5)

*Vândcaban[]nVatra Dornei,6camerecub[i proprii,completutilat[, suprafa`atotal[de200 mp.Tel.0741.205.020. (p)

*Persoan[fizic[]nchiriezspa`iucomercial pentrudepozite,str.Pu\kin.Telefon: 0741.205.020.(p) *}nchiriezcaban[]n VatraDornei,6camere cub[ipropriicomplet utilat[,pre`60-70ron camera/noapte.Telefon: 0740.179.007.(p)

matrimoniale *Tân[rdr[gu`,finu`, manieratofercompanie doamnelorcaresesimt singure.Cer\iofer discre`ie.Telefon: 0761.480.649.(G-5) *Divor`at,doresc doamn[divor`at[f[r[ obliga`iivârsta45-50ani, ]n[l`ime1,70, comunicativ[.Telefon: 0754.594.826.(2574-4)

*Pierdutcertificatde ]nregistrare-ZlotaruPaul PFA,CUI20577276, F07/1074/2005,seriaB 1733628/29.04.2009,2 certificateconstatatoarecu nr.15567/22.04.2009.Le declarnule.(2573-1)

Persoanefizice Nume:.........................Prenume:.............. Adresa:................................................... Telefon:..............B.I./C.I.:seria....nr.......... Textul anun`ului: ................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... Rubrica:.................................................. R[spund pentru corectitudinea acestui anun` (semn[tura).........................

SC GECOR SRL

sepresar[cucillantru(coriandru frunze=cusbara).

pierderi

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE

Cotidianeditatde

fierbeacoperit.Sedregegustul dac[enevoiecusare,ardeiiute,

]nchirieri

Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresa redac`iei:PietonalulTransilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


12 ULTIMAOR{

Mar`i,4iunie2013

Caravana „Zilelor Filmului Românesc” Caravana „Zilelor Filmului Românesc”ajungelaBoto\ani]n perioada 3-9 iunie. Cinefilii vor aveaocazias[vad[câtevadintre cele mai bune produc`ii române\tilaCinemaUnirea]ncadrul celei de a patra edi`ii a manifest[riiZilelefilmuluiromânesc. Boto\[nenii vor avea acces gratuitzilnic,filmelerulânddelaora 14.00. 3 iunie - „Occident” este o comedie, ]n regia lui Cristian Mungiu, o privire ironic-amara asupra situa`iilor uneori hazlii, alteori ridicole \i de cele mai multeorif[r[solu`ie]ncarene arunc[via`a]nRomâniadeazi. 4iunie-„Dolcefarniente”]n regialuiNaeCaranfilesteopelicul[cuumor,spirit,literatur[... \iunb[rbatridicolcarenu-ialtul decât Stendhal ]n devenire. ]n drumulsauspreNeapole,MarieHenri Beyle, viitorul Stendhal (]mbr[cat ]n ro\u), se ]ndr[goste\tedeomisterioas[companioan[(]nve\mântat[]nnegru). 5 iunie - „Dup[ dealuri” ]n regialuiCristianMungiufilmul

calendar ortodox Sfin`ii Zotic, Atal, Camasis \i Filip de la Niculi`el Sfin`ii Mucenici Zotic, Atal, Camasis \i Filip de la Niculi`el (jud. Tulcea)facpartedingrupulde36de mucenicicareaup[timitpep[mântul `[riinoastre,]nvechiulNoviodunum, Isacceadeast[zi,]nperioada319-324, când domnea ]mp[ratul Liciniu. Potrivitaltorcercet[tori,Sfin`iiMucenici Zotic,Atal,Camasis\iFilipdelaNiculi`el au p[timit fie ]n vremea ]mp[ratului Iulian Apostatul (361-363), fie]njurulanilor370-372,pevremea domniei regelui got Athanaric. Trupurileacestormuceniciaufostdepuse ]ntr-ocript[dinNiculi`el.Pesteaceast[cript[s-azidit]ntimpobiseric[din piatr[.Dincauzar[zboaielor,biserica afostdistrus[,iarcriptaafostacoperit[demoloz.}nvaraanului1971,cu ocazia unor surp[ri de teren datorate unor ploi abundente, s-a descoperit criptamartirilor.}ninteriorulcripteisag[situnsicriucuoseminteleapatru b[rba`i.Deasuprasicriului,pepere`i, s-audescoperitdou[inscrip`iigrece\ti. Prognoza pentru mar`i, 4 iunie 0

Minim: 12 C 0

Maxim: 24 C Soare, \anse de ploaie

Prognoza pentru miercuri, 5 iunie 0

Minim: 14 C 0

Maxim: 25 C Cer mai mult noros

spunepovesteaadou[fetecare au crescut ]mpreun[ \i care se re]ntâlnesc dup[ câ`iva ani de desp[r`ire. 6 iunie - „Bun[ Ce faci?”. Dup[20deanidec[sniciefericit[ Gabriel \i Gabriela nu mai simt nici o atrac`ie unul fa`[ de cel[lalt.S[fieastatotcevia`ale mai poate oferi? Dup[ ce ]\i petrec câteva nop`i comunicând pe internet cu un necunoscut, amândoise]ndr[gostesc-f[r[s[ \tiec[defapts-aug[sittotunul pecel[lalt. 7 iunie - „Mar`i dup[ Cr[ciun”-PaulHanganuec[s[torit cu Adriana de zece ani. Au o feti`[deoptani,Mara.De\ase luni,Paulareorela`ieextra-conjugal[cuRaluca,odentist[de27 deani.B[rbatul,caresechinuie s[g[seasc[timppentruRaluca, familie \i goana dup[ cump[r[turi,hot[r[\tes[-\iduc[fiicala dentist]nc[odat[]naintedeCr[ciun.Oschimbarenea\teptat[]n programul Adrianei le aduce pe celedou[femei]naceea\i]nc[perepentruprimaoar[.}ntâlnirea

]loblig[pePauls[iaodecizie dificil[. 8iunie-„Domestic”ocomedie despre oameni, animale \i rela`ialorcomplicat[,careaavut premiera]nlunamartie,]nregia luiAdrianSitaru. 9iunie-AmintiridinEpocade Aur.PrincipalulobiectivalZilelor FilmuluiRomânescestepromova-

rea la nivelul ]ntregii `[ri a produc`iilorautohtonerecente,facilitareaaccesuluipubliculuidinora\ele f[r[s[lidecinemalacelemainoi produc`iiromâne\ti,cre\tereanoto-

riet[`iifilmelorromâne\tiprincrearea de evenimente locale \i cre\tereanotoriet[`iifilmelordocumentareromâne\tilanivelde`ar[. (PetronelaRotariu)

Evenimente de Botosani nr.2394  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you