Page 1

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com AnulIX•nr.89(2377)•Vineri,10mai2013•12pagini

Scandal]nprim[rie

Meciul dintre primar \i vicele Iliu`[ se las[ cu amenin`[ri \i acuza`ii reciproce

Viorel Iliu`[: „PNL nu este subordonat domnului Portariuc \i nu este o simpl[ ma\in[ de vot”

Pagina 9

Aten`ie

Boto\[neni `epui`i cu telefonul mobil Niciboto\[neniinuau fostocoli`ideescrociicare ]\ifactreabaprinintermediulapelurilortelefonice.LaComisariatulJude`eanpentruProtec`ia Consumatorilorauajuns sesiz[ridelapersoanep[c[liteprintelefon.

Pagina 5

Potrivit primarului, Separec[laBoto\aniUSL-ularezilelenum[rate.|iasta pentruc[scandaluldintreprimarulPortariuc\iviceprimarulIliu`[iaamploarepezicetrece.Viceprimarulliberal ViorelIliu`[areac`ionatdurladeclara`iile\ideciziaprimaruluiOvidiuPortariuca-iretrageanumiteatribu`iuni. Iliu`[i-acerutpublicprimaruluis[-\ifac[unbilan`alnerealiz[rilor\iaanun`atc[pestetreianivacandidalaprim[rie.}nschimb,Portariuc]lacuz[peviceleliberalc[nu-\i facetreaba\ic[]nlocde administra`ieseocup[depolitic[. Pagina 7

Investi`iile, ]ntârziate din cauza fostei administra`ii PrimarulOvidiu Portariucsus`inec[]nceperiilucr[rilorlaParcul deAgrementCorni\a este]ntârziat[de„minelel[satedeadministra`ia Flutur”.

Pagina 6


2

LOCAL

Vineri,10mai2013

SONDAJ

60% dintre români cred c[ `ara noastr[ e privit[ prost ]n Uniunea European[

Peste60lasut[dintreromânisuntoptimi\ti]nprivin`a viitoruluiUniunii Europene,]ns[un procentsimilarconsider[c[România esteprivit[prost\i foarteprost]nUE, potrivitunuisondaj IRESpublicatjoi.

Astfel,12lasut[dinresponden`i s-au declarat foarte optimi\ticuprivirelaviitorulUE, 34lasut[fiindpesimi\ti,iar50 lasut[auindicatc[auoimaginepozitiv[aUniunii.Aceastae perceput[negativde26lasut[ dinromâni,]ntimpce21lasut[ auopercep`ieneutr[. Deasemenea,74lasut[din româniconsider[c[eunlucru bun c[ România este membr[ UE,iarnumai22lasut[consider[c[esteorealitatenegativ[. Circa dou[ treimi (65 la sut[) consider[ c[ România beneficiaz[depeurmaader[riilaUE, iar33lasut[suntdep[rerec[ `ara noastr[ nu iese ]n avantaj datorit[ader[rii. Pe de alt[ parte, nu mai pu`in de 60 la sut[ din români suntdep[rerec[Româniaareo imagine negativ[ ]n UE (42 la

sut[auindicatc[evorbadeo imagineproast[\i18lasut[deo imagine foarte proast[), 38 la sut[considerândc[`aranoastr[ e]ngeneral„bineprivit[”]ncadrulUniunii.Numai1lasut[din responden`iauspusc[România ev[zut[foartebine]nUE. Dou[ treimi dintre români consider[ \i c[ influen`a `[rii noastre]ncadrulconcertuluieuropeanestefoartesc[zut[,49la sut[ din respoden`ii sondajului indicândc[Româniaesteprintre ultimele cinci state UE la acest capitol,iar15lasut[credc[`ara noastr[estechiarpeultimulloc cuprivirelacuvântulpecare]l are de spus ]n cadrul UE. Un procent de 30 la sut[ cred c[ Româniaeste„pelamijloc”privindinfluen`a]nUE,iarnumai4 lasut[credc[Româniaeste]ntre primelecincistate]nacestsens. Deasemenea,86lasut[din responden`icredc[Româniaar trebuis[secomporte]nrela`iile cu celelalte state UE de pe piciordeegalitate,iarnumai8la sut[credc[`aranoastr[artrebuis[accepteopozi`iedeinferioritate. Totodat[, 51 la sut[ din responden`i consider[ c[ pre\edinteleRomânieiesterespectat ]n str[in[tate, iar 45 la sut[credcontrariul,]ntimpce primul-ministruesteperceputca o persoan[ respectat[ ]n plan interna`ionaldec[tre61lasut[ din subiec`ii sondajului, iar 32

la sut[ au opinia contrar[. Nu maipu`inde73lasut[dinresponden`i au indicat c[ rela`iile custateleeuropeneaufostinfluen`atedecoabitareapre\edinteluicupremierul,iar22lasut[ aur[spunscontrar. Deasemenea,58lasut[cred c[ aceast[ coabitare a adus o influen`[ pozitiv[ ]n rela`ia cu stateleUE,iar41lasut[credc[ e vorba de fapt de o influen`[ negativ[.De\i86lasut[dinresponden`i au indicat c[ aderarea

laspa`iulSchengenesteunlucru bunpentru`aranoastr[,procentul celor care consider[ c[ Româniaeste\ipreg[tit[pentru acestpasestede53lasut[,cei carecredc[stadiuledefaptde nepreg[tirefiind45lasut[. Un procent important de 67 lasut[sus`inideeauneiUniunii Monetare\iEconomice,cuEuro caosingur[moned[,numai31 lasut[exprimându-se]mpotriv[. |iideeaextinderiiUEcualte`[ri este sus`inut[ de 77 la sut[ din

responden`i, numai 20 la sut[ fiind ]mpotriv[. De asemenea, nu mai pu`in de 57 la sut[ din responden`iauacceptatideeaca vitezadeconstruireaUEs[fie mai mare ]ntr-un grup de `[ri decât]ncelelalte,]mpotriv[pronun`ându-se39lasut[. SondajulIRESafostrealizat printelefon\iconsultareonline peune\antionde1.324desubiec`i cu vârsta peste 18 ani, avândomarj[deeroarede+/2,8lasut[.

Echipaje de Misiuni pentru jandarmii interven`ie plimbate boto\[neni }nweek-end-ulcareurmeaz[ ,jandarmiiboto\[nenivorexecutamisiunideasigurareaordinii publice la manifest[rile cu caractersportiv,artistic\ireligios organizate ]n aceast[ perioad[]njude`.Astfel,sâmb[t[, ]ncepândcuora11.00,jandarmii vor lua m[surile necesare pentruapre]ntâmpinaproducereaunorevenimentedenatur[a tulbura ordinea \i lini\tea public[ la meciul de fotbal de pe Stadionul municipal Boto\ani,

sus`inut de echipele FC Boto\ani \i S[geata N[vodari. Acelea\im[surilevorlualucr[toriiInspectoratuluideJandarmi Jude`ean Boto\ani \i duminic[, la meciul ]ntre echipele AS Sportivul Tru\e\ti - CS Dante Boto\ani,desf[\urat]nlocalitateaTru\e\ti.}nzilelede11\i12 mai,jandarmiivorac`ionaconformcompeten`elorlegalepentru asigurarea desf[\ur[rii ]n condi`ii civilizate a Târgului expozi`ionaldemiei,pielicele\i

produsetradi`ionale,aTârgului me\te\ugarilor\iaBaluluigospodarilor, care vor avea loc la FermaPop[u`i.Vineri,cuocazias[rb[toriiIzvorulT[m[duirii,efectivedejandarmivorvegheacalini\teaenoria\ilorparticipan`i la hramul m[n[stirii Zosin \i la biserica „Izvorul T[m[duirii”dinmunicipiulBoto\anis[nufietulburat[]nnici unfel,având]nvedereparticipareaunuinum[rmaredecredincio\i.(D[nu`Rotariu)

degeaba de un be`iv

Dou[ echipaje ale Inspectoratului Jude`ean pentru Situa`ii de Urgen`[„NicolaeIorga”,unechipajdeambulan`[\iunechipajde Poli`ieaufostplimbatedegeabapedrumurijoidup[-amiaz[,dup[ce un b[rbat din municipiul Boto\ani a amenin`at c[ se sinucide. Evenimentuls-apetrecutpeAleeaMihailKog[lniceanu,unb[rbatde 50deaniurcând]npodulblocului]ncarelocuie\te,spunândc[seva spânzura. Imediat rudele au sunat la 112, echipajele de interven`ie ajungândimediatlafa`alocului.Dup[aproximativunsfertdeor[de negociericupoli`i\tiib[rbatulacoborâtdinpod.Atuncis-adescoperitc[erasubinfluen`ab[uturiloralcoolice.Escortatdepoli`i\tib[rbatul ]n cele din urm[ a fost urcat ]n ambulan`[ \i dus la Sec`ia de PsihiatrieaSpitaluluiJude`eandeUrgen`[„Mavromati”.(D.R.)


LOCAL

Vineri,10mai2013

3

Fermierii nu se gr[besc s[ depun[ declara`iilor pentru cota de lapte

Fermieriidinjude`, produc[torisaucare comercializeaz[lapte,maiaudoarcâtevazilepentrudepunereadeclara`iiloranualepentru cotadelapte.

„Centrul Jude`ean Boto\ani, informeaz[ c[ produc[torii,cât\iceicarecomercializeaz[lapte,maiautimppân[ ]ndatade14mai2013s[depun[ declara`iile anuale ]n ceeaceprive\telivr[rile\ivânz[rile din anul de cot[ 2012/2013.Dindatade15mai 2013 vor fi aplicate penaliz[ri pentrufiecarezide]ntârziere”, precizeaz[IoanSerediuc,purt[toruldecuvântalAgen`ieide Pl[`i\iInterven`iepentruAgricultur[Boto\ani. Reprezentan`ii APIA mai precizeaz[ c[ produc[torii care de`incotapentruvânz[ridirecte \ioperatoriicareachizi`ioneaz[ laptedelaace\tiasuntceicare trebuie s[ depun[ declara`iile. Dac[ ace\tia vor depune declara`iile pentru anul de cot[ 2012/2013 care s-a ]ncheiat la datade31martie2013,pân[pe 14mai2013nuvorfipenaliza`i. Declara`ia anual[ poate fi

completat[ ]n baza datelor din Caietulfermierului.Acestedate suntdedou[tipuri,]nfunc`iede cantitateadecot[devânz[ridirectede`inute:tipulAestepentruproduc[toriicarede`incot[ maimarede5.000dekilograme,iartipulBestepentruproduc[torii care de`in o cot[ mai mic[ de 5.000 de kilograme. Produc[torii care de`in cota pentruvânz[ridirectevorfinevoi`i s[ depun[ declara`iile anualepentruanuldecot[,\i]n cazul ]n care ace\tia nu au comercializatlaptesauproduse lactate]nanulrespectiv. Cump[r[torii trebuie s[ depun[\iace\tiadeclara`iaanual[ ]nceeaceprive\tecantitateade laptecump[rat[]nanuldecot[ 2012/2013, la sediile jude`ene APIA, tot pân[ la data de 14 mai2013. Cei care vor depune declara`iiledup[datalimit[legal[,vor primipenalitateaceconst[]nretragereacoteiindividualedelapte la rezerva na`ional[. }n cazul ]n careace\tiavordepune]mpreun[ cudeclara`ia\iojustificarescris[,datat[\isemnat[]ncarevor explicadecenuaupututdepune declara`iapân[ladatalegala,vor sc[padepenalitateaaplicat[. „Cei care achizi`ioneaz[ laptedelacump[r[tori,vorfi \i ei penaliza`i dac[ dep[\esc data limit[. Aceste penaliz[ri

semnific[sumacorespunz[toare taxei datorate pentru o dep[\irede0,01lasut[dincantit[`iledelaptecarei-aufostlivratedeproduc[tori,]nfiecare

Portariuc anun`[ un plan strategic sus`inut de principalii oameni de afaceri Campaniaelectoral[atrecut dar primarul municipiului Ovidiu Portariuc nu a uitat de promisiunea de a crea cele 2.000 de locuri de munc[. }n acestsensacestaaanun`atc[a fost creat[ o echip[ ]n care au fost coopta`i \i cinci dintre cei mai importan`i oameni de afaceridepeplanlocal,lucreaz[la unplanstrategiccares[duc[la creareadenoilocuridemunc[ ]nBoto\ani.Echipaesteformat[ dinVictorMihalachi,Gheorghe

Ciubotaru, Mihai Tincu, ValeriuIftime\iIulianC[z[cu`. „Am format la nivelul Prim[riei o echip[ \i am avut ]ntâlniri cu 4-5 oameni de pe planlocal,cuimpactulcelmai mare ca cifr[ de afaceri \i lucr[mlaunplanstrategicastfel]ncât]nurm[toriitrei-patru ani s[ devin[ realizabile cele 2.000 de locuri de munc[ pe carele-ampromis\icredc[ne ]ndrept[m cu pa\i siguri c[tre acestobiectiv”,adeclaratOvi-

diu Portariuc. Acesta a precizatc[urmeaz[s[fiesemnatun contractfinan`atdec[treoameniideafacericuofirm[deconsultan`[ pentru a identifica poten`ialulstrategicdedezvoltare al Boto\aniului. Primarul a men`ionat c[ ]n cel mai scurt timpsevaconstitui\iConsiliul economic consultativ din care vorfaceparte12oamenideafaceridinjude`,dindiferitedomenii de activitate. (Petronela Rotariu)

zi calendaristic[ de ]ntârziere. Sumavaficuprins[]ntre100 \i100.000deeuro.Cump[r[torulcarenuvadepunedeclara`iaarputeas[piard[dreptul

de achizi`ionare de lapte de la de`in[toriidecot[,acestuiaise va retrage aprobarea”, mai precizeaz[ reprezentantul APIA.(AuroraDimitriu)

Seminar Na`ional de AIKIDO la Boto\ani Asocia`iaAIKIDOJO-sec`iaBoto\aniorganizeaz[,]nperioada 10-12mai2013,SeminarulNa`ionaldeAIKIDOAIKIKAIcondus desenseiDorinMarchi\5dan,pre\edinteleFunda`ieiRomânede AikidoAikikai,lasaladesporta|coliiGimnazialenr.17Boto\ani. Manifestareaesteorganizat[]ncadrulProiectului„Aikido\iKatori Shinto-ryu]nBoto\ani”cusprijinulPrim[rieiBoto\ani.Parteneri: Prim[ria Municipiului Boto\ani, Inspectoratul de Poli`ie Jude`ean Boto\ani,InspectoratuldeJandarmiJude`eanBoto\ani,PenitenciarulBoto\ani\iUniversitatea„|tefancelMare”Suceava.Asocia`ia AIKIDOJOpromoveaz[disciplinelemar`ialejaponeze:AIKIDO AIKIKAI\iTenshinShodenKatoriShinto-ryu\i]nSuceava,datorit[colabor[riifructuoasecuUniversitatea„|tefancelMare”.

Program: Vineri:10mai2012 -18.00-20.00:Antrenamentgeneral Sâmb[t[:11mai2012 -10.00-12.00:Antrenamentgeneral -16.00-18.00:Examinarecopii\iadul`i -18.00-20.00:Antrenamentgeneral Duminica:12mai2012 -10.00-12.00:Antrenamentgeneral


4

LOCAL

Vineri,10mai2013

Externalizarea unor servicii de la Nova Apaserv este aproape decis[

|efiiCJspunc[reprezentan`iiBERD, finan`atorulprogramuluicevafiderulatdeNovaApaserv,„privescpozitivacesteexternaliz[ri”\ipentruc[ numaivorinfluen`e politicedinpartea autorit[`ilorstatului ]nmanagementul unorastfeldeoperatori.

Studiul privind externalizarea unor servicii din cadrul NovaApaservsevafinaliza]n cel mult dou[ s[pt[mâni, spun reprezentan`ii Consiliului Jude`ean.Studiul,comandatuneifirmecarelucreaz[cuBERD,prive\teexternalizareaunorserviciicare`indeparteacomercial[ ]ncadruloperatoruluideap[. „Este vorba de servicii de ]ncasare,decitireacontorilor, chiardecontorizare.Studiulde impactestecomandatuneifirma care lucreaz[ cu BERD, finan`atorul nostru. Vreau s[ spun c[ se puncteaz[ foarte bine,dec[treceidelaBERD, externalizarea serviciilor. Ei privesc pozitiv aceste externaliz[ri. Este dorin`a aceasta ca

BOTO|ANI pe o coloan[ Au furat pân[ \i cablurile de la semnalele CFR Treiadolescen`idinDorohoiau pus]npericolparticipan`iilatraficla un nivel de trecere cu calea ferat[ dup[ceausustrasmaimul`imetride cablu ce asigurau semnalizarea. }n data de 23.04.2013, ora 20.10, lucr[toriiPPTFDorohoiaufostsesiza`i telefonicdec[treimpegatuldemi\care din Sta`ia CF Dorohoi despre faptulc[,perazamunicipiuluiDorohoi au fost sustra\i aproximativ 10 metridecabludesemnalizare,aflatla km.136+900,cabluceasigur[semnalizareaacustic[\iluminoas[latrecerea la nivel cu calea ferat[ de la km.134+815.Semnalizareaacustic[ \iluminoas[afost]ntrerupt[latrecerealanivel,circula`iarutier[desf[\urându-se conform indicatoarelor rutiereexistente(indicatorStop\iCrucea Sf. Andrei). Din fericire circula`iatrenurilor]nzon[s-adesf[\urat normal,f[r[asepune]npericolsiguran`acircula`ieiferoviare.}nurmainvestiga`iilorefectuate,lucr[toriiPoli`ieiTransporturiauidentificatautorii faptei,ace\tiafiindIonB.,de17ani, VasileB.,de16ani\iVasileH.de 14 ani, to`i trei din municipiul Dorohoi. Ace\tia sunt cerceta`i pentru comitereainfrac`iuniidefurtcalificat. (D[nu`Rotariu)

Urm[rit interna`ional prins la Boto\ani Miercuri poli`i\tii din cadrul Serviciului Investiga`ii Criminale IPJBoto\anil-audepistatpeDorinel B. de 49 ani, din municipiul Boto\ani,urm[ritinterna`ional,]mpotriva c[ruiaJudec[toriaAradaemismandat de executare a unei pedepse de treiani]nchisoare,pentrucomiterea de infrac`iuni la regimul circula`iei. (D[nu`R.)

autorit[`ilestatuluis[aib[cât mai mic[ influen`[ asupra opera<None>torilor, pentru c[,demulteori,aceast[influen`[poates[aib[\ioconota`ie politic[, s[ nu asigure acea

obiectivitatedecareestenevoie pentrubunafunc`ionareaoperatorului”, declar[ Gheorghe Sorescu, vicepre\edintele ConsiliuluiJude`eanBoto\ani. |efiiCJconsider[c[trebuie

urgentatem[surilecarearputea ajuta Societatea Nova Apaserv s[ se redreseze financiar, ]n condi`iile ]n care aceasta ]nregistreaz[ ]nc[ mari pierderi. (AuroraDimitriu)

25 de ani de ]nchisoare pentru c[ \i-a incendiat o rud[ Dorohoiancade40deanicei-adatfoc unei veri\oare anul trecut a primit o pedeaps[ grea din partea magistra`ilor TribunalulBoto\ani,de25deanide]nchisoare. Femeia a fost judecat[ pentru s[vâr\ireainfrac`iuniideomordeosebitde grav. Potrivit anchetatorilor Fr[gu`a Dohotariu ]n vârst[ de 40 de ani era nemul`umit[ c[ veri\oara sa Brându\a

Dohotariude23deaniarfiavutorela`iecu concubinuls[u.Pentruaser[zbuna]ndata de1septembrie2012,]njurulorei09.00,a intrat ]n locuin`a tinerei, a stropit cu benzin[, atât bunurile din imobil, cât \i pe tân[r[, dup[ care a aprins un chibrit. Imediatlocuin`aafostcuprins[defl[c[ri, cutotcuproprietar[]n[untru.Pentruc[nu s-apututferidincaleafoculuitân[raasufe-

ritarsurigravepetoat[suprafa`acorpului. Dincauzast[riigrave]ncareseaflaarsuri degradulIII-IV,pe95lasut[dinsuprafa`a corpului, medicii au decis transferarea femeiidelaBoto\anilaBucure\ticuunelicopter SMURD, la Spitalul de Ar\i. Ulterior]ns[aceastaadecedatiarautoarea faptei a ajuns ]n spatele gratiilor. (D[nu` Rotariu)

Zah[r de contraband[ confiscat de Poli`ia de Frontier[ Poli`i\tii de frontier[ din cadrul Sectorului Poli`iei de Frontier[ Dorohoi au ridicat ]n vederea confisc[rii125kilogramedezah[rf[r[ documente legale, descoperite ]n autoturismeleadoib[rba`i.}ndatade 9mai,poli`i\tiidefrontier[dincadrul Sectorului Poli`iei de Frontier[ Dorohoi, afla`i ]n executarea unei misiuni au oprit pentru control, pe comunica`iaSiret-VârfuCâmpului, dou[autoturisme,unulmarcaOpel, condusdeEugenV.,de50deani\i unulmarcaVolkswagen,condusde AlexandruM.,de26deani.Lacontrolulefectuatdec[trepoli`i\tiaufost descoperi`i,]ninteriorulautoturismelor,maimul`isacicuzah[r]ngreutatetotal[de125kilograme,pentru care conduc[torii auto nu au putut prezenta documente legale. }ntreaga cantitatedezah[r,]nvaloarede675 lei, a fost ridicat[ ]n vederea confisc[riidec[trepoli`i\tiidefrontier[. (D[nu`Rotariu)


LOCAL

Vineri,10mai2013

5

Aten`ie

Boto\[neni `epui`i cu telefonul mobil

Niciboto\[neniinuau fostocoli`ideescrociicare ]\ifactreabaprinintermediulapelurilortelefonice.LaComisariatulJude`eanpentruProtec`ia Consumatorilorauajuns sesiz[ridelapersoanep[c[liteprintelefon.

„Nuaufostmultesitua`iidinacestea,dar,dinp[cate,amavutastfelde sesiz[ri. Am avut sesiz[ri, care, din punctul nostru de vedere, merg mai mult spre infrac`iuni \i le direc`ion[m c[tre poli`ie. Au fost consumatori p[c[li`iprintelefoncuanumiteapeluri,li s-au cerut anumite sume de bani pe motivc[is-a]ntâmplatcevauneirude \i plata acelei sume ar rezolva problema.Ceicaresunaueraufoartebinedocumenta`i]nprivin`afamiliilorpecare ]ncercaus[lep[c[leasc[.Oameniiau venit s[ sesizeze la noi, dar nu era de competen`anoastr[\iaufostsf[tui`is[ se adreseze Poli`iei”, a declarat Mirel Rogalschi, comisarul \ef adjunct al CJPCBoto\ani. |eful institu`iei boto\[nene care se ocup[cuprotec`iaconsumatoriloramai

precizatc[celemaimulte]n\el[toriiprin telefonsuntceleprincareseprime\teun apeldegenul:„Felicit[riE\tifericitul câ\tig[tor al...”, dup[ care urmeaz[ instruc`iunilepecaretrebuies[leurmeze„fericitulcâ\tig[tor” pentru„aintra ]n posesia premiului”. Mai exact i se cere persoanei respective s[ cumpere o

cartel[telefonic[\is[]icomunicecelui carel-asunatnum[ruldere]nc[rcareal cartelei.De\iesteop[c[leal[veche,se parec[escrocii]nc[maig[sesccreduli, ]ns[ace\tiasuntdince]ncemaipu`ini. „Noiamaten`ionatdemaimulteori, \i alte institu`ii la fel, ca cei care primesc astfel de apeluri telefonice s[ nu

Concursuri pentru posturile de \efi ]n sistemul asisten`ei sociale }nsistemulasisten`ei lepentruocuparea socialeurmeaz[s[ acestorposturi. seorganizezemai „PotrivitStatuluideFunc`ii multeconcursuri al Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copentruposturilede \efidelamaimulte piluluisuntvacantemaimulte posturi de \efi de centre. Nu centre,care]npre\tiu exact câte posturi sunt ]n zentsuntocupatede aceast[ situa`ie dar \tiu c[ nu estevorbadoardeuncentrupersoanecareasidou[.Estevacant\ipostulde gur[interimatul. \efServiciudeAdop`ii\iPost- adop`ii, postul de \ef birou la Vicepre\edintele monitorizare, facilit[`i ConsiliuluiJude`ean Biroul pentrupersoanecuhandicap\i PaulPavelsus`ine eviden`[ asisten`i personali, postulde\efpentruBiroulproc[nuvamaidura iecte, programe, strategii \i multpân[cevorfi monitorizare \i mai multe alte anun`ateconcursuri- posturi”,precizeaz[PaulPavel.

Vicepre\edintele CJ precizeaz[c[pentruposturilede\efi careurmeaz[s[fiescoslaconcurseste\iceldelaCentrulde plasament „Elena Doamna”, dar \i cel de la Centrul de Plasament„Prietenia”. De asemenea, ]n Statul de Func`ii al DGASPC mai figureaz[cafiindvacante\iposturile de \efi la: Complexul de apartamente „Cire\arii”, Complexul de apartamente „Amicii”, din Dorohoi, Complexul deapartamente„CasaMea”,tot din Dorohoi, \i Complexul de apartamente „Floare de Col`” Dorohoi.Iarlistaestemultmai lung[,potrivitcelordeclaratede vicepre\edintele CJ. (Aurora Dimitriu)

cad[ ]n plasa unor astfel de persoane r[uinten`ionate.Oricecâ\tigdinacesta anun`at]nacestmodtrebuies[-ipun[ ]n gard[ pe consumatori. |i operatorii de telefonie mobil[ \i-au aten`ionat clien`iis[nuselasep[c[li`ideapeluri dinacestea”,amaiprecizat\efulCJPC Boto\ani.(AuroraDimitriu)

Agen`i economici amenda`i dup[ controalele la produsele pascale Carnedemici\ivincutermen de valabilitate dep[\it au g[sit comisarii de la Protec`ia Consumatorilor ]n controalele desf[\urate]npreajmas[rb[torilorPascale. „Nu au fost cantit[`i mari. Vorbimdecantit[`ichiarfoarte micideprodusecarenuaveau cec[utaperafturilemagazinelor.}njurde14kilogramede produseaufostopritedefinitiv delacomercializare,dincareo cantitatedevreo6kilogramede carnepentrumicicutermende valabilitatedep[\it.Lavins-au g[sit câ`iva litri cu termen de valabilitate dep[\it. Au fost opritetemporardelacomercializare]njurde70dekilograme deproduse,]nmarepartepentru probleme de etichetare”, a declaratMirelRogalschi,comisarul \ef adjunct al Comisariatului Jude`ean pentru Protec`ia

ConsumatoruluiBoto\ani. Inspectorii au derulat acest controltematiclacozonaci\ialte produse de patiserie, la carne preambalat[,laou[\ivopseade ou[, ciocolat[ \i vin. La 32 de operatori economici din ]ntreg jude`uls-audesf[\uratac`iunilede controltematicprivindprodusele pascale,iar]nurmacontroalelor s-auidentificat26deabateri. „Cele mai multe deficien`e au`inutdemoduldeetichetare. Inspectoriino\triauaplicat14 avertismente\i10amenzicontraven`ionale, ]n valoare total[ de40.000delei”,amaiprecizat \efulCJPCBoto\ani. Reprezentan`ii acestei institu`iisus`inc[]nacestannuau avut decât foarte pu`ine reclama`ii pe perioada Pa\telui, atuncicândlaCJPCs-aasigurat programdepermanen`[.(AuroraDimitriu)


6

LOCAL

Vineri,10mai2013

Potrivitprimarului,

Investi`iile, ]ntârziate din cauza fostei administra`ii

Primarul Ovidiu Portariuc sus`inec[]nceperiilucr[rilorla Parcul de Agrement Corni\a este]ntârziat[de„minelel[satedeadministra`iaFlutur”. }naceea\icategorieseafl[\i reabilitarea Teatrului Mihai Eminescu. „}ntârzierea se datoreaz[ unorgre\elialefosteiadministra`ii, ]nc[ mai dezamors[m minealeadministra`ieiFlutur. Suntmulteproiectelacareau fostrealizateanumitestudiide fezabilitate,\iautrebuitcorectate, retrimise c[tre ministere. La fiecare proiect pe care ]ncerc[ms[]lurgent[mdescoperim asemenea mine care ne ]ntârzie”, a spus Ovidiu Portariuc. }nceeaceprive\teproiectul laParculCorni\a,actualuledil sus`ine c[ neconcordan`ele au fostdescoperiteladocumenta`ia topografic[. Aceasta nu a mai fost actualizat[ din 2008. „La proiectulCorni\aafostoanumit[ neconcordan`[ ]n domeniultopografic.Eunefiindun specialist]ndomeniultopografieiamapelatlaspeciali\ti\iau fostmodificateanumiteplanuri

topografice neactualizate din 2008\icarepuneau]npericol proiectul\icareaufostactualizate \i au fost trimise c[tre avizare.A\tept[macumavizul favorabil pentru actualizarea acesteidocumenta`iisiulterior demararea investi`iei”, a men`ionatedilulmunicipiului.Acestaaprecizatc[ordinulde]nceperealucr[rilorsepoatedaabia dup[cesevaob`ineavizulfinal alMinisteruluiDezvolt[rii. Laaceast[dat[municipalitatea are la dispozi`ie 1.700.000 lei pentru ]nceperea lucr[rilor. „Pentru prefinan`are avem nevoiedeuninstrumentdeasigurare,exist[documenta`iepe SEAP pentru licita`ie ]n vederea atribuirii asigur[rii prefinan`[rii c[tre o firm[, dup[ carevomdepunedocumenta`ia actualizata, la minister. Mai avemladispozi`ie1,7milioane de lei \i putem da ordinul de execu`iealucr[rilor,darpân[ nuavemdocumenta`iacuavizul final al Ministerului Dezvolt[riinuputemdaordinulde ]ncepere”, a men`ionat edilul municipiului. (Petronela Rotariu)


LOCAL

Vineri,10mai2013

7

Scandal]nprim[rie

Meciul dintre primar \i vicele Iliu`[ se las[ cu amenin`[ri \i acuza`ii reciproce

Separec[laBoto\ani USL-ularezilelenum[rate.|iastapentruc[ scandaluldintreprimarul Portariuc\iviceprimarul Iliu`[iaamploarepezi cetrece.ViceprimarulliberalViorelIliu`[areac`ionatdurladeclara`iile \ideciziaprimaruluiOvidiuPortariuca-iretrage anumiteatribu`iuni.Iliu`[i-acerutpublicprimaruluis[-\ifac[unbilan` alnerealiz[rilor\iaanun`atc[pestetreianivacandidalaprim[rie.}nschimb, Portariuc]lacuz[pevicele liberalc[nu-\ifacetreaba \ic[]nlocdeadministra`ie seocup[depolitic[.

Viceprimarul liberal Viorel Iliu`[ sus`inec[totula]nceputdup[ceFlorin ~urcanu,liderulPNL,l-aanun`atdrept viitorul candidat la prim[rie. Din acel moment au ]nceput \icanele iar pe 29 aprilieOvidiuPortariucl-aanun`atc[]i ia o serie de atribu`ii din considerente politice. „}nziuade30aprilie,amfostinvitat de domnul primar la o discu`ie ]n caremis-aaduslacuno\tin`[c[pentru optimizarea atribu`iilor, mi se retrag investi`iile, asocia`iile de proprietari, pentruadouaoar[]n2013,\idisciplina]nconstruc`ie.Misedauinstitu`iile decultur[.Domnulprimarasubliniat c[demersulestesut[lasut[politic.O or[ mai târziu, am primit dispozi`ia domnuluiprimar,antedatat[29aprilie. Discu`ianuaavutcaracteruluneiconsult[ri ci doar a unei simple comunic[ri. Din respect pentru s[rb[torile Pascalem-amab`inutdelacomentarii ]nspa`iulpublic”,aspusViorelIliu`[. }n plus, liberalul atribu`iile sale au fost negociate ]nainte de alegerile din varaanuluitrecut\isus`inec[prindecizialuat[,OvidiuPortariuc]ncearc[s[-\i justificepropriilenerealiz[ri. „Din pres[, am aflat c[ domnul primarestenemul`umitdeanumiteaspectedinactivitateameadar]nschimb pare destul de ]ncântat de activitatea proprie.Amplecat]n2012cuunproiectpentruBoto\ani\icuoechip[din careamacceptats[facparte,dup[ce am negociat cu domnul primar ni\te atribu`iuni.Eunum[cramponezdeo func`ie. Retragerea anumitor atribu`iuni din motive politice poate fi ]n`eleas[dars[declaric[nu]mifactreabadoarcas[]`ijustificipropriilenerealiz[ri, nu pot s[ o accept. Cer public domnuluiPortariucs[fac[unbilan`al nerealiz[rilor mele \i al nerealiz[rilor domnieisale”,aad[ugatviceprimarul.

Iliu`[ va candida la prim[rie

De\i pân[ acum nu a discutat de o eventual[candidatur[laprim[rie]n2016, dup[ evenimentele din ultimele zile, Viorel Iliu`[ este tentat s[ ]l ]nfrunte pe Portariuclaurm[toarelealegerilocale. „M-am ab`inut s[ fac declara`ii politicedecândamintrat]nexecutivul prim[rieiiarlaconferin`eledepres[am fostosingur[dat[,atuncicândamfost atacat c[ nu ]mi fac bine treaba. Eu chiar m-am dus s[ fac administra`ie. Retragereaacestoratribu`iunidemonstreaz[ frica primarului Portariuc de viceprimarulIliu`[,caviitorcontracandidat.DomnulPortariucsetemepentru fotoliul de primar pe care de abia s-a a\ezat.Asta]mid[degândit\ipoatear trebuis[candidez]n2016”,amaiafirmatIliu`[.

Viorel Iliu`[: „Nu m-am n[scut ]n praful de pe uli`a domnului Portariuc” ViceprimarulViorelIliu`[sus`inec[ nu va demisiona din func`ia pe care o ocup[chiardac[vacontinuaconflictul politic cu primarul Ovidiu Portariuc. Liberalul a declarat c[ va ]ncerca s[-\i fac[treabaatâtatimpcâtvafil[sat. „Voiluacontactdirectcuoamenii dinora\.Probabilc[ideeaaceasta]iva displ[cea domnului Portariuc dar aici nuvamaiputeaintervenicuvreodeciziederetragereaatribu`iunilor.Amintrat\iamfostdebun[credin`[capartener]nalian`[,motivpentrucaream t[cutmult[vreme.Eunusuntunom cares[fiut[v[lit]nprafdenimeni.Eu potplecaoricânddinprim[rie.Numamn[scut]nprafuldepeuli`adomnului Portariuc. Nu voi demisiona din func`ia de viceprimar pentru c[ am o func`iepolitic[.Dac[eramsimplucet[`ean,probabilc[da.Voifaceadministra`ie ]n m[sura ]n care o s[ fiu l[sat”,aspusViorelIliu`[. }n ceea ce prive\te o alian`[, ]n ConsiliulLocal,cuPDLpentru]nlocuireaviceprimaruluiCosminAndrei,liberalulViorelIliu`[adeclaratc[nupoate fivorbadea\aceva.„Nusepuneproblema. Este un protocol semnat ]n USL.Viceprimarii\ivicepre\edin`iide Consilii Jude`ene trebuie sus`inu`i”, maiprecizatViorelIliu`[.

Portariuc \i-a motivat decizia luat[ fa`[ de mazilirea viceprimarului liberal PrimarulOvidiuPortariucarevenit cu explica`ii ]n privirea deciziilor ce ]l privescpeviceprimarulViorelIliu`[\ia

modului]ncarearea\ezatatribu`iile]ntre ceidoiviceprimari.Acestas-adeclarat nemul`umitdecums-aurezolvatunele probleme ]n compartimente coordonate deViorelIliu`[,dândcaexempluiluminatulpublic,ritmulasfalt[rilor\iprocedura de depunere a documenta`iilor ]n programulpilotprivindanvelopareatermic[ablocurilor. }nopiniasa]ns[uneleactivit[`iale viceprimarului liberal demonstreaz[ c[ acestaaintratdeja]ncampanieelectoral[.}nacestsensediluladatcaexem-

pluafi\elepusepelamaimulteinstitu`ii, dar \i invita`iile pentru târgul de la Pop[u`itrimisecet[`enilor.Unargument este\iunmaiprimitdelaunboto\[nean careprime\teunr[spunsdelaviceprimardup[20dezile,darlafinalareo invita`iepentruTârguldePop[u`i. „}nfinal,omulnemul`ume\tepentru invita`ia la Târgul de la Pop[u`i. Seam[n[apropagand[electoral[.M[ ]ntreb din fondurile cui. Poate nu ]n`elegeu.AmcerutcelordinPrim[rie s[ verifice dac[ s-au trimis invita`ii,

pentruc[nuavemniciunfeldeparteneriat ]n acest sens, dac[ s-au folosit mijloacedecomunicare\iinclusivcheltuieli]ncadrulPrim[rieipentruoasemeneaac`iune.}nlocs[neconcentr[m peobiectivelepecarenile-amasumat ]mpreun[,]nUSL,neconcentr[mpe lucruri secundare, ]ncepând de la anun`uri ]n toate institu`iile, fiind mereuladispozi`iacet[`enilor,pân[la aceste formule de propagand[ mascat[”, a declarat Ovidiu Portariuc. (PetronelaRotariu,R[zvanSauciuc)


8

SPORT

Vineri,10mai2013

Derby-ul ligii a doua se joac[ sâmb[t[ pe Municipal

FCBoto\ani\iS[geataN[vodari, echipeleaflatepe primeledou[locuri ]nseriaIaligiisecunde,sevor]nfruntasâmb[t[,de laora11.00pestadionulMunicipal. Meciulpoateficonsideratderby-ul serieiIaligiisecundelafotbal.

Cele trei puncte puse ]n joc suntextremdeimportantepentru ambeleforma`ii.}nainteaacestei partide,FCBoto\aniocup[locul ]ntâicu44depuncteiarS[geata N[vodari este pe doi cu 40 de puncte. }n cazul unei victorii, cumulat[cuunsucces]npartida cu Sportul Studen`esc, FC Boto\anivafimatematic]nligaI. „}ncazul]ncarevomreu\i s[lu[mceletreipuncte,doar ]npropor`iifoartemicimaiputemrataobiectivul.Chiardac[

acumul[m cele trei puncte, matematic tot nu suntem promova`idarcusiguran`[\anselenoastresuntfoartemari.Se ]ntâlnesc primele dou[ clasate \iechipelecareau\anselecele maimaris[se]ntâlneasc[anul viitor pe prima scen[. Sper[m ca sâmb[t[ s[ fim din nou bucuro\ilasfâr\itulmeciului”, aspusCristiPopovici. Antrenorul principal al forma`ieiFCBoto\aniastudiatatât parcursuldinacestreturalechipeiS[geataN[vodaricât\iultimeleevolu`ii.Elspunec[esteo echip[bun[\icareademonstrat ]nmeciurilecuDeltaTulcea\i CSOtopenic[merit[promovarea]nligaI. „S[geataapierdutdoartrei puncte]nacestretur,1-0acas[ cuBr[ila.Noiampierdutdou[ laBuftea.Se]ntâlnescechipelecelemai]nform[\icareau avut constan`[. Cu excep`ia meciului cu Br[ila, cei la S[geata au ie\it foarte bine din meciuriledirectepecarele-au avut. Au b[tut la Otopeni, au b[tutpeTulcea.Eoechip[bun[”,aprecizatCristiPopovici. (R[zvanSauciuc)

Cristi Popovici: „Nu vreau s[ m[ gândesc la egal” AntrenorulprincipalalechipeiFCBoto\aninuia]ncalcul \i varianta unui egal ]n meciul cu S[geata N[vodari. Chiar dac[unrezultatdeegalitatenu arfitocmair[upentruFCBoto\ani, tehnicianul vrea toate celetreipunctepentruarealiza câtmairepedeobiectivul. Cristi Popovici le-a solicitat elevilors[is[tratezecumaxim[ seriozitatemeciulcuS[geataN[vodari\is[câ\tigetoateceletrei punctepentruanuaveaemo`ii]n privin`a promov[rii. Chiar dac[ S[geataN[vodariesteunadinechipelebune,CristiPopovicisus`inero\-alb-alba\triisuntceicare trebuies[dictezeritmuljocului. „Nuvreaus[m[gândescla egal pentru c[ starea asta se

transmite \i ]n sânul lotului. Noiavemobiectivuls[ob`inem trei puncte. Vedem la final. Noivomabordapartidacatoate jocurile de pân[ acum. De fiecaredat[aminsistatpefor`a noastr[\inupeceeacearputeafaceadversarul.Astaafost filozofia mea, pe care am implementat-o ]n vestiar. Indiferentdeadversar,am]ncercats[ neimpunemnoijocul.Eucred c[ va fi un meci deschis. }n ceeaceprive\teBoto\aniul,sigurvafiunjocdeschis.Nu\tiu cucegândurivinceidelaS[geata”,aspusCristiPopovici. Tehnicianul boto\[nean va avea tot lotul de juc[tori la dispozi`iepentrumeciulcuS[geata N[vodari. George Cârjan, gol-

gheterul echipei FC Boto\ani, a fost recuperat dup[ accidentarea laspate\ivaputeaevoluasâmb[t[.CristiPopoviciesteoptimist ]nainteaacestuimeci\ispunec[ miza partidei nu va ap[sa prea tarepeumeriijuc[torilors[i. „Presiuneaexistatlafiecarejoc.Noiabord[mfiecarejoc la victorie \i pân[ nu vezi c[ tabelae]nfavoareata,nupo`i zicec[nuaipresiune.Vorbim ]n permanen`[ de treaba asta. Vrem s[ ne p[str[m seria de invincibilitatepeterenpropriu. Va fi un meci cu ]nc[rc[tur[ special[doarprinbucuriacare os[urmezelasfâr\ituljocului. De data aceasta punctele vor cânt[ri mai mult”, a ad]ugat tehnicianu.(R[zvanSauciuc)

Trei medalii cucerite de Bianca Molie la mondialele de haltere din Peru BiancaMoliecontinu[s[confirmelacelemaiimportantecompeti`ii de pe plan interna`ional. Sportiva antrenat[ de Constantin Urda\acuceritomedaliedeaur\idou[deargintlaCampionatul Mondialdehaltereceaavutloc]nPeru. Laaceast[edi`ieaCampionatuluiMondial,Româniaaavuttrei reprezentan`i\ito`itreiaufostdelaClubulSportivBoto\ani.}n afaraBianc[iMolie,aumaiconcuratFlorinBejenariu\iLoredana Heghi\darace\tiaauob`inutclas[ripelocurilecinci\i\ase. „S[pt[mânaaceastaaavutloc]nPeru,CampionatulMondial dehaltere,categoriajuniori.Româniaafostreprezentat[detrei sportiviboto\[neni.EstevorbadeBiancaMolielacategoria63de kilogramecareareu\its[cucereasc[treimedalii.Estevorbade omedaliedeaurlastilulsmuls\idou[medaliideargintlaaruncat\itotal.Deasemenea,aumaiparticipatFlorinBejenariula categoria77dekilogrameob`inânddou[locuri\ase\iunloccinci precum \i Loredana Heghi\ la categoria 58 kilograme. Ea a ob`inutdou[locuricinci\iunloc\ase.Suntemmul`umi`ideaceste rezultate. Cu pu`in[ aten`ie, Bianca Molie putea ob`ine trei medaliideaur.~inândcontc[diferen`adefusorarestedeopt ore,areprezentatunimpedimentpentrusportivanoastr[”,aspus AndreiAmos,directorCSBoto\ani.(R[zvanSauciuc)


LOCAL

Vineri,10mai2013

9

Viorel Iliu`[: „PNL nu este subordonat domnului Portariuc \i nu este o simpl[ ma\in[ de vot”

Prindeciziaderetragereaanumitor atribu`iipecarele aveaviceprimarul ViorelIliu`[,primarulOvidiuPortariuc vaaveaomisiune multmaidificil[]n ConsiliulLocal.Liberaliianun`[c[ proiecteleluiPortariucnuvormaifi votatepeband[rulant[a\acumse]ntâmplapân[acum.

Viceprimarul Viorel Iliu`[, celcarede`ine\ifunc`iadepre\edinte al Organiza`iei MunicipalePNLaanun`atc[vareac`iona dur la orice atac pe care social-democrat Ovidiu Portariuc]lvamailansa. „Dac[domnulPortariucnu arenevoiedePNLsaudemine,s-arputeas[m[maigândescdac[voicontinuapeacest drum\i]naceast[formul[.Nu os[maitac]ncontinuare.La

fiecarecuvântsaugestaldomnuluiPortariuccare]mivaaduceatingeremie\ipartidului dincarefacparte,voiriposta. }n`eleg s[ m[ subordonez administrativprimaruluidarPNL nu este subordonat domnului Portariuc \i nu este o simpl[ ma\in[ de vot. Este un aliat care trebuie respectat. Proiecteledehot[râritrebuiediscutate,negociate\iagreate\inujucatelaruletavotului.Personal nu mai sunt dispus s[ ]nghit orice mizerie ]n numele alian`ei.Urezmultsuccesdomnilor Portariuc\iAndrei]ngestionarea investi`iilor \i a celorlalte probleme grele ale ora\ului \i sper ca cei p[gubi`i s[ nu fie vinova`i cet[`enii care nu sunt vinova`ideacestejocuripoliticianiste”,aspusViorelIliu`[. Cât prive\te alian`a dintre PNL\iPSDdinConsiliulLocal, ViorelIliu`[sus`inec[aceastava func`ionadoar]ncazulproiectelor importante pentru boto\[neni. Dac[ vor fi proiecte precum ]nfiin`area unei func`ii de directoradjunctlaPoli`iaLocal[, liberaliinuvorvota. „Pân[ acum, ]n Consiliul Locals-auadoptatsutedeproiecte.Acesteaaufostvotatecu

sprijinulPNL.Vomvotatoate proiectele importante pentru boto\[neni iar acele proiecte desprecares-af[cutvorbirec[ nuaufostvotate,nuamconsiderat a fi importante pentru

Primarul ]\i amenin`[ directorii cu demiterea

Edilulmunicipiului le-apusgândr[u directoridincadrul prim[rieisauaiserviciilor\idirec`iilor dinsubordineamunicipalit[`i.

Cei care nu ]\i ]ndeplinesc sarcinileconformatribu`iiloreli se cuvin, risc[ s[ fie ]nlocui`i. Dup[ decizia de penalizare a unuiadintredirectoriiunuiserviciuadar\iaverific[rilorde

peteren,OvidiuPortaricualuat decizia evalu[rii directorilor subordona`imunicipalit[`ii. „La ora 18.30-19.00, când ammerss[v[dcumst[treaba, bine]n`eles c[ nu mai era nimeni,selucrasecamjum[tate dinnormastabilit[. Am ]ntrebat ce program au oamenii \i mi-au spus c[ vin la 7.00 \i pleac[ la 15.00, ceea ce m-a uimit.Amspusc[suntem]ntro perioad[ ]n care avem un vârf de lucr[ri, dup[ care dou[-treilunieoperioad[mailejer[,darmis-aspusc[oameniinupotfi`inu`imaimultde

opt ore. Ne afl[m sub o anumit[ rigiditate birocratic[. Am luat bine]n`eles m[suri \i am spusc[sepoatelucra]ndou[ schimburi”, a spus Ovidiu Portariuc.Acestaaprecizatc[ pân[ acum s-a lucrat  ]ntr-un gendeheirupism. „Nuexist[planific[ri,norm[rialetimpilordelucru.Este un gen de heirupism care uneorid[rezultate,darpetermen mediu \i lung nu putem merge pe aceast[ formul[”, a men`ionat primarul municipiului.(PetronelaRotariu)

boto\[neni.Eunucredc[un boto\[neansufer[]nvia`adezi cuzic[Poli`iaLocal[nuare adjunct.Poatesufer[c[Poli`ia Local[ nu are doi oameni ]n plus pe strad[. Portariuc va

aveasus`inere]nConsiliulLocal,]nm[sura]ncareproiectele sunt discutate, negociate \i agreate de partenerii de alian`[”,amaiprecizatviceprimarul. (R[zvanSauciuc)

Ovidiu Portariuc asigur[ c[ USL nu se rupe

Divergen`ele\ischimbuldereplicidintreprimarulmunicipiuluiOvidiuPortariuc\iviceprimarulViorelIliu`[nuvor afecta func`ionalitatea USL la Boto\ani. Ovidiu Portariuc sus`ine c[ USL func`ioneaz[ ]n continuare, c[ se pot trece pestedivergen`edoardac[liberaliidaudovad[dematuritate politic[ \i renun`[ la campania electoral[. „Domnul Florin ~urcanu s[ lase logica campaniei electorale. Cet[`enii a\teapt[proiectenudiscu`ii.Amdiscutat]ncampaniecuei, acumavemposibilitateas[facemcevapentruceicarene-au ales”, a declarat edilul municipiului. Acesta a precizat c[ rela`iapecareoarecuViorelIliu`[esteunabun[peplanpersonal\iprofesionaldarareunelediscorcondan`epeplanpolitic.(PetronelaRotariu)


10

NA~IONAL

Vineri,10mai2013

EBA sare ]n ap[rarea micului românesc \i vine cu o solu`ie pentru salvarea lui

Elena B[sescu sus`ine c[ s-a creatoconfuziereferitoarelaposibilitateacamiciis[fieinterzi\i ]nRomânia,eaprecizândc[solu`iaestecaace\tias[fieinclu\i ]nlistaproduselortradi`ionaleexceptatedelainterzicereafolosirii bicarbonatuluidesodiu,a\acum asolicitat\iGuvernul. Eamen`ioneaz[c[]ntr-ositua`ie similar[ se mai afl[ \i alte produsedincarne,precumburgerulsaucârnatulspaniolchorizo. „}n ultimele zile s-a creat o adev[rat[confuziereferitoarela posibilitateaca«micii»s[fieinterzi\i]nRomânia.Defapteste

vorbadespreinterzicereafolosiriiunuiaditivalimentar,bicarbonatul de sodiu - sau E500, careintra]ncomponen`a«micilor»”, scrie Elena B[sescu pe Twitter. Ea arat[ c[ bicarbonatul de sodiunuesteunaditivd[un[tor, atâttimpcâtestefolosit]ncantit[`i mici, ]ns[ acesta poate ascundemirosulsaugustulc[rnii, ]nspecialaceleistricate.Pede alt[parte,bicarbonatulestefolosit]nre`eteletradi`ionaledemici, fiinduningredientimportantpentru p[strarea formei \i a culorii produsului.Maimult,bicarbona-

tulpoatefifolositcamedicament ]ntratareaunortulbur[rigastrice, men`ioneaz[ElenaB[sescu. EuroparlamentarulPDLmen`ioneaz[ c[,prinintermediulunui Regulament adoptat ]n 2008 de c[tre Parlamentul European \i ConsiliulUniuniiEuropene,ComisiaEuropean[eraautorizat[s[ adopteolist[deaditivi/coloran`i careputeaufifolosi`i]ndiverse categorii de produse alimentare (inclusivcarne),iarbicarbonatul desodiunuafostinclus]nlista aditivilor care pot fi utiliza`i ]n produseledincarne,a\adarfolosirealuivafiinterzis[]ncepând

cuiulie2013]nacesttipdeprodusealimentare. „Solu`iaesteincluderea«micilor»]nlistaproduselortradi`ionalecaresuntexceptatedelainterdic`iadeafolosibicarbonatul desodiu,lucrupecareGuvernull-a\isolicitat.}ntr-ositua`ie similar[semaiafl[\ialteprodusedincarne,precumburgerul sau cârnatul spaniol chorizo”,maiscrieElenaB[sescu. PremierulVictorPontaaspus c[Guvernul„selupt[”s[salveze micii de Comisia European[, ad[ugândc[„nuenicioproblem[”,\ile-atransmisromânilors[ fie„maipondera`i”des[rb[tori. „Noinelupt[m,salv[mmicii. Deci nu e nicio problem[, micii ]i salv[m de Comisia European[”,adeclaratPonta ]ntr-o conferin`[ de pres[ sus`inut[ la Constan`a.

GuvernulatransmisComisiei Europene,joi,osolicitareformulat[deAsocia`iaRomân[aC[rnii pentru ca re`eta mititeilor s[ fie inclus[ pe lista re`etelor tradi`ionale,având]nvederec[de la1iunieproduc`iademititeisub actualare`et[artrebuiinterzis[, conformuneidirectiveeuropene. Directivaprevedec[dela1 iunie se interzice folosirea ]n compozi`ia produselor de carne procesat[acarbona`ilordesodiu, aunuiconservant\iaunuiantioxidant - aditivi alimentari ce suntesen`iali]nre`etadepreparareamicilor.Guvernulanun`ajoi, printr-un comunicat, c[ va face demersuri ca produsul „mititei” s[fieintrodus,al[turideburger \idecârnatulspaniolchorizo,]n categoria produselor tradi`ionale care nu sunt supuse acestor reguli.


PUBLICITATE 11

Vineri,10mai2013

horoscopul zilei Berbec Diminea`[ s-ar putea ca partenerul de via`[ s[ v[ repro\eze c[ a`i cheltuit mult pe lucruri care nu erau neap[ratnecesare.}ncerca`is[v[st[pâni`inervozitatea V[ sf[tuim s[ evita`i discu`iile ]n contradictoriu cu o femeie.Arfibines[acorda`imaimult[aten`iefamiliei \i,]nspecial,parteneruluidevia`[. Taur Esteposibils[fi`iimplicat]ntr-unscandallaserviciu din cauza bârfelor unei colege. V[ recomand[m s[ v[ st[pâni`i\is[nuface`iafirma`iidure,pentruc[ne]n`elegerilesel[muresc,darjignirilenuseuit[.Dup[-amiaz[ primi`i]ntr-unmodnesperatosum[important[,cucare reu\i`is[v[rezolva`iproblemelefinanciare. Gemeni V[ sf[tuim s[ evita`i drumurile cu ma\ina. Exist[ pericoluls[face`iunaccidentdecircula`ie.Oricum,fi`i maiprudentdecâtdeobicei}nprivin`aafacerilor,arfi bines[nurisca`inimic\is[evita`ispecula`iile. Rac S-arputeas[fi`itensionat\iirascibildincauzasarcinilordeserviciu.Ave`imultdelucru\iv[enerveaz[c[ nuv[sprijin[nimeni.Ave`igrij[s[nuface`iafirma`iipe carelepute`iregretamaitârziu.Dup[-amiaz[esteposibil s[afla`ic[uncunoscutasuferitunaccidentdecircula`ie. Leu S-arputeas[ave`iocontrovers[cu\efuldirect\is[ reac`iona`iimpulsiv.V[sf[tuims[fi`iprudent.Arfibine s[v[odihni`imaimult.Sunte`ilaunpasdeextenuare. Fecioar[ Diminea`[afla`ic[trebuies[pleca`i]ntr-oc[l[torie de afaceri. Este posibil ca partenerul de via`[ s[ v[ repro\ezec[nuv-a`ialesbinemomentul,determinânduv[ s[ amâna`i c[l[toria. V[ sf[tuim s[ nu pune`i mereu afacerilepeprimulplan.Acorda`imaimult[aten`iefamiliei

mica publicitate • mica publicitate

Balan`a Odisput[cu\efiis-arputeas[sesoldezecuanularea uneidelega`ii]ncaretrebuias[pleca`izileleacestea.Din cauzaoboselii,s-arputeas[resim`i`iostareaccentuat[ detensiune.V[sf[tuims[evita`idiscu`iile]ncontradictoriu,pentruc[risca`is[ave`iproblemecus[n[tatea\i chiaraccidente. Scorpion V[irit[problemelecareapardincauzane]n`elegerilor cuunpartenerdeafaceri.Nurefuza`icomunicareaSunt \anses[ajunge`ilaunpunctdevederecomun.Arfibine s[asculta`isfaturilecelorlal`i\is[fi`imaimaleabil. S[get[tor Câteva evenimente neprev[zute v[ fac s[ acumula`i ]ntârzieri sup[r[toare. Dac[ v-a`i propus s[ ]ncerca`i o afacere,v[sf[tuims[nuv[face`iplanuripreamari,pentruc[s-arputeas[fi`idezam[git.Arfibines[l[sa`ipe mâinedeciziileimportante. Capricorn }ncepe`i o activitate de pe urma c[reia ve`i câ\tiga bine. Dar, pentru c[ succesul s[ fie deplin, v[ recomand[ms[v[tempera`ispiritulcritic.P[stra`i-v[calmul ]n discu`iile cu colegii de serviciu \i cu partenerul de via`[Spresear[,s-arputeas[afla`idelaunprietenca ocuno\tin`[aavutunaccidentdecircula`ie. V[rs[tor Orud[mai]nvârst[nu-\irespect[promisiuneadea v[]mprumutaosum[debani.Nuestecazuls[-iface`i repro\uri.}ncerca`is[fi`imai]n`eleg[torcuceidinjur Ast[zipute`is[`ine`icontdeintui`ie. Pe\ti }n sfâr\it, \efii ]ncep s[ v[ aprecieze eforturile din ultima perioad[. S-ar putea ca atmosfera tensionat[ din jur s[ v[ ]ncurce planurile de afirmare ]n societate. V[ sf[tuim s[ evita`i ]ntâlnirile cu prietenii, petrecerile \i deplas[rilecuma\ina.

re]eta zilei

Pe\te]naluat Ingrediente: Aluat: 300gf[in[ 150gunt 1g[lbenu\ 2lingurideo`et 1prafdecopt sare ap[dac[estenevoie Umplutur[: 800gfiledemerluciu oregano piper sare 1/2pahardevinalb 3lingurideulei Moddepreparare: Fileuriledepe\tesespal[\ise \tergcuunprosopdebuc[t[riecurat. Se amestec[ condimentele cu vinul, uleiul, trecem pe\tele prin condimente,lea\ez[m]ntr-unvas acoperim\id[mlarece3ore(sau pestenoapte). Aluat: -f[inaoamestec[mcusarea,ad[ug[mprafuldecoptstins]no`et, untulmoale,g[lbenu\ul\ifr[mânt[mococ[elastic[(]nvelim]nfolie alimentar[\id[mlarece30min). Asamblare: -]mp[r`imaluatul]ndou[.]ntindemofoaie]nform[depe\te\i a\ez[m]ntav[delaaragaz,o]n`ep[mcufurculi`a\id[mlacuptor circa10min.Cocar[mas[o]mp[r`im]ndou[,oparteo]ntindem

v^nz[ricase/terenuri *Vând7.200mpteren,deschiderelaBt-Sv180m\i14.100mp terendeschiderelaBt-Sv50m, ambele]nzonaHudum.Utilit[`i curent,ap[,posibilit[`iparcelare.Rela`iilatel.0752.548.847. *Vândcaban[]nVatraDornei, 6camerecub[iproprii,complet utilat[,suprafa`atotal[de200 mp.Telefon:0741.205.020.(p)

matrimoniale *Tân[rdr[gu`,finu`,manierat ofercompaniedoamnelorcarese simtsingure.Cer\ioferdiscre`ie. Telefon:0761.480.649.(G-20)

prest[riservicii *Profesioni\ti,execut[msonoriz[ricuDJpentrunun`i,cumetrii\ialtepetreceri.Aparatur[ profesional[,luminilaser,ma\in[debaloane.Telefon: 0752.173.176.(G-21)

cump[r[ri *CUMP{R{M:AUTOTURISME,AUTOUT  ILITAREAVARIATESAUDEFECTE,FABRICA~IEMINIM2003.TELEFON:0740.616.752.(2553-11) *Fermiercump[rterenagricol ]ncomunele:St[uceni,Un`eni, R[chi`i.Platapeloc.Pre`bun. Telefon:0728.317.733.(2554-9)

]nchirieri *Persoan[fizic[]nchiriez

spa`iucomercialpentrudepozite, str.Pu\kin.Telefon: 0741.205.020.(p) *}nchiriezcaban[]nVatra Dornei,6camerecub[iproprii completutilat[,pre`60-70ron camera/noapte.Telefon: 0740.179.007.(p)

anun` *COMUNAC{L{RA|I,JUDE~ULBOTO|ANI,ANUN~{ CONCESIUNEAPRINLICITA~IEPUBLIC{,CONFORM REGULAMENTULUIDE DESF{|URAREALICITA~IEIPUBLICE,ASUPRAFE~ELORDEP{|UNEAFI|ATE LASEDIULUNIT{~II.LICITA~IAVAAVEALOC}N DATADE15.05.2013,ORA 10.00,LASEDIULCOMUNEI C{L{RA|I,JUDE~ULBOTO|ANI.RELA~IILASEDIUL UNIT{~IISAULATEL. 0231.548.902.(2558-1)

*ANGAJ{MPREG{TITORIMARF{PENTRUDEPOZITULDIN BUCURE|TI. C{UT{M B{RBA~ICUVÂRSTA }NTRE18-28ANI.SALARIU:1.600RON/LUN{;CARTEDEMUNC{;OP~IONALCAZARECONTRACOST: 200RON/LUN{.RELA~IILATELEFON: 0740/397.957.(2557-8)

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.........................Prenume:.............. Adresa:................................................... Telefon:..............B.I./C.I.:seria....nr..........

]n foaie care s[ acopere pe\tele. Coca r[mas[ se ]ntinde \i se taie cercuricu1pahardup[carelevom t[ia]n4cas[ob`inemsolzii.Scoatemtava,a\ez[mbuc[`iledepe\te, acoperimbinecufoaiecaream]ntins-o,]nchidembinemarginileca s[nucurg[.Deasupraa\ez[msolzi\ori,dintr-obucat[dealuati-am f[cutcoada.Ungemcocacu1g[lbenu\ amestecat cu 1 lingur[ de lapte. D[m tava la cuptor circa 1 or[, dup[ care servim pl[cinta cu pe\tecusosiute.

*ANGAJ{MMANIPULAN~IPENTRUDEPOZITULDINBUCURE|TI. C{UT{MB{RBA~ICUVÂRSTA}NTRE18-28ANI.SALARIU:1.400RON/LUN{; CARTEDEMUNC{; OP~IONALCAZARE CONTRACOST: 200RON/LUN{.RELA~IILATELEFON: 0740/397.957.(2556-8)

Textul anun`ului: ................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... Rubrica:.................................................. R[spund pentru corectitudinea acestui anun` (semn[tura).........................

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresa redac`iei:PietonalulTransilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


12 ULTIMAOR{

Vineri,10mai2013

Primarul a s[rb[torit Ziua Zi de foc pentru Europei cu elevii de clasa a IV-a

„EuroCLASS”, concursul ]ntre \coli organizat cu prilejul Zilei Europei de Prim[ria Municipiului Boto\ani, a reunit ]n sala de \edin`e a Consiliului

calendar ortodox 10 mai - Izvorul T[m[duirii }n vinerea din S[pt[mâna Luminat[, cre\tinii ortodoc\i s[rb[toresc Izvorul T[m[duirii. Aceast[ s[rb[toare ne aduce aminte de una dintre minunile Maicii Domnului, petrecut[ cu un orb. }nainte de a fi ]mp[rat,Leoncelmareag[sit]ntr-o p[dureunorb,carei-acerutap[.La ]ndemnulMaiciiDomnului,Leoni-a datorbuluis[beaap[dintr-unizvor, iar orbul s-a vindecat de orbirea sa. Pentru a mul`umi Maicii Domnului, cândaajuns]mp[rat,LeoncelMare a ridicat ]n apropierea izvorului o biseric[undes-aus[vâr\itapoimulte minuni. Aceast[ Biseric[, situat[ ]n vechiulcartierVlaherne,semaivede \i ast[zi ]n Istanbul. S[rb[toarea IzvorulT[m[duiriis-ageneralizat]n BisericaOrtodox[]ntimpulsecolelor V-VI.}ntoatebisericile\im[n[stirile ortodoxe, dup[ oficierea Sfintei Liturghii,ses[vâr\e\teslujbadesfin`ireaapei,dup[orânduial[adecvat[ S[pt[mâniiLuminate.Tot]naceast[ zi facem pomenirea Sfântului Teotim,EpiscopulTomisului. Prognoza pentru joi, 9 mai 0

Minim: 10 C 0

Maxim: 26 C Soare

Prognoza pentru vineri, 10 mai 0

Minim: 10 C 0

Maxim: 26 C Soare, pu`in noros

Local27deelevideclasaapatra,delanou[unit[`ide]nv[`[mânt din municipiu. Primarul Ovidiu Portariuc a participat la acest eveniment, i-a felicitat pe

copii\iaapreciatseriozitatea\i implicareadecareaudatdovad[ ace\tia. La finalul concursului, primarulmunicipiuluia]nmânat câte o diplom[ fiec[rui participant. De asemenea, copiii au primit materiale de informare puseladispozi`iedeCentrulEurope Direct Boto\ani. }n urma invita`ieilansatedemunicipalitate,s-au]nscris]nconcurs|colilenr.1,6,10,11,12,13,14, 16 \i 17. Fiecare dintre aceste unit[`i de ]nv[`[mânt a preg[tit pentru concurs câte un echipaj format din trei elevi de clasa a patra\iuncadrudidactic]ndrum[tor.Competi`iaaconstat]ntr-osesiunede]ntreb[riurmat[ deunjocderol]ncadrulc[ruia copiii au ]ntruchipat statele Uniunii Europene, eviden`iind aspectelegatedespecificulcultural,dar\idevalorilecomune europene ale acestora. (PetronelaRotariu)

pompieri

Ziuade8maiafostunade focpentrupompieriiboto\[neni solicita`i s[ intervin[ ]n 21 de situa`ii de urgen`[. Este vorba deunincendiu,deblocareau\ii deacces]ntr-unapartamentdin municipiul Dorohoi, descarcerarea unei persoane dintr-un autoturism implicat ]ntr-un accidentrutier,douamisiunipirotehnice\i16interven`iipentru acordareaprimuluiajutormedical.Interven`iaceamaidificil[ auavut-opompieriidorohoieni, solicita`i s[ sting[ un incendiu izbucnit ]n gospod[ria unui localnic din comuna Suhar[u, dup[ ce proprietarii au aprins maimulteresturivegetalelâng[

depozitul de furaje \i au l[sat focul nesupravegheat. Apelul de ajutor s-a ]nregistrat la ora 10.33.Proprietarulera]ngrijoratc[fl[c[rile,careaucuprins depozituldefuraje\ioanex[, seputeauextindelalocuin`asa, dar \i la locuin`ele vecinilor, dincauzavântuluicaresuflacu putere.Pentrustingereaincendiului\i]nl[turareaefectelorau ac`ionat opt pompieri cu dou[ autospeciale cu ap[ \i spum[, timpdeaproapetreiore.Auars depozitul de furaje, anexa \i bunuriledininterior,6.000lei \i dou[ sicrie, pagubele fiind estimate la circa 8.000 lei. (D.R.)

Evenimente de Botosani nr.2377  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you