Page 1

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

Sute de contoare de energie electric[ modificate pentru furt de energie electric[ Pagina 9

AnulIX•nr.88(2376)•Joi,9mai2013•12pagini

Denecrezut

Showlaferm[

Gropile din drumul Boto\ani Tg. Frumos, astupate cu nisip

Week-end cu Anastasia Lazariuc, „L[utarii”, Rapsozii Boto\anilor \i Fuego la Pop[u`i Preg[tirilepentru FestivalulTradi`iilor Me\te\ug[re\ti\ial TârguluiExpozi`ional Agro-Zoosuntaproape definal.Boto\[nenilorli sepreg[te\telaPop[u`i unweek-enddeexcep`ie.

Pagina 5

Dup[iarnalung[ceatrecut,drumulBoto\ani-Tg. Frumosar[tacadup[bombardamente.CumBoto\aniulnureprezint[omareprioritatepentruguvern, banis-aualocatdoarpentrupeticireadrumului\inu pentruorepara`ieabsolutnecesar[\icarenus-amai realizatdezecideani.}ncursulzileideieri,câ`ivalucr[toridelaSec`iaDrumuriNa`ionaleplombaugropile dinapropierealocalit[`iiZ[ice\ticunisip\iemulsie.

Pagina 7

Viceprimarul Iliu`[, l[sat f[r[ atribu`iuni de primarul Portariuc Conflictul ]n cadrul USL Boto\ani este pe departe de a se finaliza. Primarul PSD Ovidiu Portariuc l-a l[sat f[r[ uneleatribu`iipeviceprimarulPNLViorelIliu`[.

Pagina 6


2

LOCAL

Joi,9mai2013

Cinci r[ni`i din cauza neaten`iei Cincipersoaneauajuns, miercuridup[-amiaz[,la spital,dup[cema\inile]n careseaflauaufostimplicate]ntr-unaccident rutierlaintrare]nora\ul S[veni.Devin[pentru producereaevenimentului arfifostun\ofer]nvârst[de24deanicarea pierdutcontrolulma\inii \iaintratpecontrasens. Claudiu Cârligeanu, ]n vârst[ de 24 deani,dinS[veni,seaflalavolanulunui autoturism marca Renault, pasager[ pe scaunul din dreapta fiind prietena sa ]n vârst[de17ani.}ntr-ocurb[lastânga, \oferul Renault-ului a ajuns pe acostament, a pierdut controlul volanului \i a ajunspecontrasensintrând]nplin]ntr-un autoturismdeterenmarcaToyota,condusdeCristianPu\ca\u,]nvârst[de45 deani.}nma\in[cuacestasemaiafla so`iasa,Lenu`aPu\ca\u,]nvârst[de46 deani,pasager[pescaunuldindreapta

fa`[,iarpebanchetadinspateeraMihai Lucian |uliuc, de 27 de ani. }n urma impactului,femeiade46deaniar[mas ]ncarcerat[\iafostscoas[dinautoturism de c[tre un echipaj de pompieri de la

Gardadeinterven`ieS[veni.Toatecele cincivictimeauprimit]ngrijirimedicale laspitaluldinS[veni,laSpitalulJude`ean fiindtransferatefatade17ani\ifemeia de 46 de ani. Nici unul dintre cei doi

\oferinuseaflausubinfluen`aalcoolului.Celmaiprobabil\oferulvinovatde producerea accidentului se va alege cu dosar penal pentru v[t[mare corporal[ dinculp[.(D[nu`Rotariu)

Parlamentul European ar Elevii vor s[ putea permite confiscarea participe la averilor ob`inute din Consiliile de Administra`ie ale ]nc[lcarea legii Comisiapentrulibert[`icivile,justi`ie\i afaceriinterneaParlamentuluiEuropean aadoptatraportul europarlamentarului MonicaMacovei,privindpunereasubsechestru\iconfiscarea bunurilorprovenite dininfrac`iuni]nUE. }n urma votului, Monica Macoveiaprimitmandatpentru ]nceperea negocierilor cu ConsiliulUniunii\iComisiaEuropean[, pentru stabilirea varianteifinaleadirectivei.Aceastaar

puteafiadoptat[]nplenulParlamentuluiEuropean]nlunaiulie. Cea mai important[ prevedereprive\teconfiscareabunurilorchiar\i]nabsen`auneisentin`edecondamnare. }n acest caz, au fost prev[zutegaran`iipentruc[proceduras[respecteConven`iaEuropean[ a Drepturilor Omului \i dreptullaunprocescorect.Astfel, ar urma s[ se recurg[ la confisc[ri dac[ o instan`[ este convins[ c[ banii sau bunurile provin din activit[`i de natur[ penal[,dac[persoanaanchetat[ decedeaz[sausufer[deoboal[ permanent[ care ]mpiedic[ urm[rirea \i condamnarea penal[ saucândexist[risculprescrierii infrac`iuniiiarboal[sausustragereadelacondamnare]mpie-

dic[ finalizarea procesului ]ntrun termen rezonabil. Bunurile vor putea fi confiscate \i de la ter`iicump[r[tori,dac[sedovede\tec[ace\tia\tiauc[provin dininfrac`iuni. Europarlamentarul Monica Macovei a argumentat c[ este maiimportant[confiscareaaverilorproduseilegaldecâtaruncarea dup[ gratii a câtorva oameni, ]n timp ce banii murdaricontinu[s[finan`ezere`ele decrim[organizat[\ideterorism. Statele membre vor avea celmult2aniladispozi`ie,dup[ adoptareadirectivei,pentrua-\i adapta legisla`ia. Bunurile confiscatearputeafifolositepentru desp[gubirea victimelor sau pentru ]nt[rirea structurilor de aplicarealegii.

\colilor Aceasta a fost tema dezbaterii publice „Cine Voteaz[?”ceaavutloclaInstitu`ia Prefectului organizat[ deConsiliulJude`eanalElevilordinBoto\ani.La]ntâlnireauparticipatpelâng[inspectorii din conducerea Inspectoratului |colar Jude`ean \iprefectulCostic[Macale`i, primarul Ovidiu Portariuc, vicepre\edintele Consiliului Jude`ean, Gheorghe Sorescu \iviceprimarulViorelIliu`[. „Reprezentan`ii elevilor suntchema`idoarperiodicla ]ntâlnirileConsiliuluideAd-

ministra`ie. Dorim ca reprezentantulelevilor]nConsiliul deAdministra`ies[fiereprezentantul Consiliului \colar sauavocatulelevului,dorim s[aib[dreptuls[participe\i s[ fie chemat la toate \edin`ele Consiliului de Administra`iealunit[`iide]nv[`[mânt. Ne dorim ca ]n licee elevul s[ aib[ drept de vot, iar ]n \colile gimnaziale s[ aib[ un statut important, de observator”, a spus Florin Gavril, pre\edintele ConsiliuluiJude`eanalElevilordin Boto\ani.(PetronelaRotariu)


LOCAL

Joi,9mai2013

3

Sfaturi pentru p[strarea s[n[t[`ii, f[r[ medicamente, la Conferin`a de Terapii Complementare Boto\[neniicarevor s[-\iverificestareade s[n[tate,prinm[surareagreut[`ii\ia tensiuniiarteriale,\i carevors[aflelucruriinteresantedesprealimenta`iecorect[,desprenutri`ia vegetarian[,respira`iacorect[,gândirea pozitiv[,despreun moddevia`[s[n[tos, auaceast[posibilitate,lasfâr\itulacestei s[pt[mâni,cândse organizeaz[]nmunicipiuonou[conferin`[pentruterapii complementare. Personalit[`i medicale din diferitezoneale`[riisuntinvitatelaacestevenimentpentruale expune boto\[nenilor alternati-

vele la tratamentele clasice, cu medicamente, ce stau la ]ndemânafiec[ruiadintrenoi. „Direc`ia de S[n[tate Public[ a jude`ului Boto\ani, ]n parteneriatcuPrim[riaMunicipiului Boto\ani, Muzeul Jude`ean Boto\ani, Direc`ia Jude`ean[pentruSport\iTineret Boto\ani, CPECA (Centrul de Prevenire, Evaluare \i ConsiliereAntidrog)Boto\ani,Grupul|colarPostliceal«prof.dr. doc. Enescu Longinus» Boto\ani, ASEF (Asocia`ia pentru S[n[tate, Educa`ie \i Familie) Boto\ani \i Asocia`ia «EDUSAN» Boto\ani, organizeaz[ Conferin`adeTerapiiComplementare «Natur[ - S[n[tate Frumuse`e»,edi`iaaVII-a,care se va desf[\ura la Muzeul Jude`eanBoto\ani,]nperioada 10-12 mai 2013, orele 10-20, având ca invita`i numero\i expozan`i\ilectoridin`ar[,cu scopul promov[rii s[n[t[`ii \i oferirii de alternative la tratamentele clasice, cu medicamente”,aprecizatLidiaOnofrei, purt[tor de cuvânt al Di-

rec`ieideS[n[tateBoto\ani. Dintre activit[`ile incluse ]n cadrul Conferin`ei de terapii complementareamintim: - Expuneri despre biofotonic[ \i principiile de vindecare prin terapii complementare, sus`inutedeprof.univ.dr.Traian St[nciulescu de la Universitatea„Al.I.Cuza”Ia\i; - Expuneri medicale despre alimenta`ia \i hidratarea corect[,sus`inutededr.Adrian-Ioan

NiculadelaCluj-Napoca; -Expuneri\idemonstra`iide nutri`ievegetarian[,sus`inutede experta Lidia Boje din Timi\oara; -Expunerimedicalederespira`ie\igândirecorect[,sus`inute de dr. Indra Mih[i`[ din Bucure\ti; -Expuneri\icursdereechilibrare energetic[ a organismului, sus`inutedeprof.VictoriaMocanu-Gheorghi`[dinSuceava;

-Evaluareast[riides[n[tate personal[ (m[surarea ]n[l`imii, greut[`ii \i tensiunii arteriale), cu elevii de la Grupul |colar Postliceal„prof.dr.doc.EnescuLonginus”Boto\ani. Deschidereaoficial[aconferin`eivaavealoclaSalapolivalent[aMuzeuluiJude`eanBoto\ani din str. Unirii nr. 15, vineri, 10 mai 2013, orele 10. (AuroraDimitriu)

Memorialul Ipote\ti contest[ ]n Atentat cu bomb[ fals[ la instan`[ salariul unui angajat sediul BCR din Prim[verii Litigiuldemunc[ lat[demagistra`i]n dintreLiviuR[d[\a- favoarealuiLiviu R[d[\anu. nu\iconducerea MemorialuluiIpoR[d[\anu ob`inea, spre te\ticontinu[.Dup[ sfâr\itulluniifebruarieaacestui decizia la ac`iunea ]n ceangajatulMemo- an, instan`[ formulat[ de acesta ca rialuluiacâ\tigatla urmareafaptuluic[aconsideTribunaldreptulde ratgre\it[]ncadrareapepost. „Solu`ia pe scurt: Dosar aisemajorasala6942/40/2012 HOT{R{|TE riuldela2.406leila 27.02.2013. Admite, ]n parte, contesta`ia. Modific[ Decizia 3.744delei,condu- nr. 56/20.09.2012 emis[ de pârâtul Memorialul Ipote\ti cereainstitu`ieide Centrul Na`ional de Studii cultur[aformulat Mihai Eminescu privind pe contestatorul R[d[\anu Liviu recurs,]nlunatreNicolae ]n sensul c[ la art. 1 cut[,pentruanulasalariulbrutalcontestatorului readecizieiformuestede3.744lei]nlocdesala-

riul brut de 2.406 lei compus dinsalariuldebaz[de2.117lei \i un spor de condi`ii v[t[m[toarede310leiOblig[pârâtul Memorialul Ipote\ti - Centrul Na`ional de Studii Mihai Eminescu s[ pl[teasc[ contestatorului diferen`ele de salariu rezultatedinacordareasalariuluibrutde3.744leipentruintervalul 31.08.2012 27.02.2013. Definitiv[ \i executorie de drept. Cu recurs ]n termende10ziledelacomunicare.Pronun`at[]n\edin`[public[”, se arat[ pe site-ul TribunaluluiBoto\ani. }n cursul lunii trecute, conducereaMemorialuluiIpote\tia formulatrecurslaaceast[solu`iedat[demagistra`i\iacumse a\teapt[deciziadelaTribunal. (AuroraDimitriu)

Oamenii legii au fost pu\i ast[zi pe drumuri de un apel de urgent[la112]ncareuncet[`eanasemnalatprezen`aunuiobiect suspect,asem[n[torunuiproiectil]nfa`asediuluiBCRsituatepe strada Prim[verii. ]n câteva minute echipaje ale Poli`iei \i ale Jandarmerieiausositlafa`aloculuipentruasigura\iverificazona. Dinfericirepentrulocatariiblocurilordinvecin[tateab[nciiapelul 112s-adoveditafialarm[fals[.


4

LOCAL

Joi,9mai2013

Spitalul Jude`ean analizeaz[ posibilitatea unor angaj[ri dar \i a disponibiliz[rilor Chiardac[bugetul pecaresevabaza SpitalulJude`ean]n acestanvafidestul demicpentrunevoileceleimaimari unit[`imedicalea jude`ului,conducereaunit[`iimedicale vatrebuis[stabileasc[m[surilepentruase]ncadra]n baniiprimi`idela CasadeAsigur[ri deS[n[tate.Deocamdat[\efiispitalului\iaiConsiliului Jude`ean,]nadministrareac[ruiaeste ceamaimareunitatemedical[,nu\tiu dac[sevaajungela disponibiliz[risau dac[sevar[mâne cuacela\inum[rde angaja`iorivorfi posibilechiar\icâtevaangaj[ri,a\a cumcersindicatele. Imediatdup[]ncheiereacontractului cu institu`ia jude`ean[ deasigur[rides[n[tatelaSpi-

BOTO|ANI pe o coloan[ A accidentat un copil cu c[ru`a O boto\[neanc[ s-a ales cu dosar penal pentru v[t[mare corporal[ din culp[ dup[ ce a r[nituncopilsc[pândcontrolul unui vehicul cu trac`iune animal[.S[pt[mânatrecut[peDN 17 A, pe raza comunei Vatra Moldovi`ei, Camelia C. de 48 deani,dinmunicipiulBoto\ani, acondusunvehiculcutrac`iune animal[\idincauzafaptuluic[ nuapututst[pânianimalul,aintrat ]ntr-un gard provocând r[nireaminoruluiM.I.de14ani, dinlocalitate,careseafla]nc[ru`[\icareac[zutpeparteacarosabil[.Victimaafostdiagnosticat[ cu traumatism cranio-cerebral,contuzieum[rstâng,excoria`iidescalp,excoria`iiantebra`drept,excoria`iibra`stâng, necesitând 5-7 zile de ]ngrijiri medicale.Conduc[toareaatelajuluihipoafosttestat[cuaparatuletilotestrezultatulfiindnegativ.(D.R.)

Urm[rit interna`ional descoperit la Boto\ani

talul Jude`ean „Mavromati” va fif[cut[oanaliz[]nacestsens, spune pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani, Florin ~urcanu. „Trebuies[se]ncadreze]n bugetulpecare]laudelaCasa de Asigur[ri de S[n[tate. Domnulvicepre\edinteSorescu arecoordonareasupraspitalului \i va analiza situa`ia. La spitalsevafacedup[]ncheie-

reacontractuluicucasaoanaliz[ a situa`iei financiare, \i o s[ se vin[ cu propunere din parteaconduceriiunit[`iimedicale.Deocamdat[nu\tiudac[ vor fi sau nu disponibiliz[ri. Vom \ti dup[ aceast[ analiz[. Indiferent cum fac, ei trebuie s[se]ncadreze]nbuget”,adeclarat pre\edintele Consiliului Jude`ean. }nprivin`aunorangaj[ri,a\a

cum se prefigureaz[ finan`area pe2013,suntslabesperan`es[ semaireduc[dincrizadepersonal prin angaj[ri, chiar dac[ sindicatele solicit[ cu insisten`[ s[ se acopere golurile din mai multesec`ii,existândsitua`ii]n careangaja`iinu]\imaipotlua concediiledeodihn[pentruc[, ]nlipsalor,nus-arputearealiza turele ]n sec`ii. (Aurora Dimitriu)

Firma care trebuia s[ coseasc[ spa`iile verzi a fost contestat[ Activitateadecosireaspa`iilorverzidin municipiu este efectuat[ la aceast[ dat[ de salaria`iiDirec`ieiServiciiPublice,Sport\i Agrement(DSPSA).Municipalitateaaapelatlaaceast[variant[pentruc[unadintre firmelecareauparticipatlalicita`ieaucontestatrezultatul. Firma Cornell’s Floor, care a câ\tigat lucr[riledecosire,tundere\igreblarespa`ii

verzi,nupoate]ncepeactivitateadeoareceo alt[firm[acontestatrezultatullicita`iei. „S-a depus contesta`ie de c[tre Marisa Jarden, care contest[ capacitatea firmei Cornell’sFloordeaducelabun[]ndeplinirecontractul,fiindprin\i\i]nalteactivit[`i. S-acontestatofertafinanciar[,capacitatea tehnic[.Urmeaz[afianalizat[aceast[contesta`ie”,aspusCosminAndrei.

Pân[larezolvareacontesta`iei,activitateadecosirespa`iiverziafostdemarat[de muncitorii DSPSA, urmând ca valoarea contractuluis[fiediminuat[pentrulucr[rile care deja au fost efectuate. S-a ]nceput cu CaleaNa`ional[,spreDirec`iaMuncii,CasaC[r`ii\isevacontinuapeMarchian,CuzaVod[,inclusivcutoatescuarele.(PetronelaRotariu)

}n data de 7 mai, poli`i\tii dincadrulServiciuluiInvestiga`iiCriminale-IPJBoto\anil-au identificatpePetruZ.de33ani, din municipiul Boto\ani, persoan[ urm[rit[ interna`ional, ]mpotrivac[ruiaexistaemisde c[treJudec[toriaBoto\animandatdeexecutareauneipedepse la7luni]nchisoarepentrucomiterea infrac`iunii de furt calificat.B[rbatulafostdus\i]ncarcerat]nPenitenciarulBoto\ani. (D[nu`Rotariu)

Arestare prelungit[ B[rbatul din Tudora ce \i-a ucisunvecin]nb[taievar[mâne ]narestatpreventivdup[cemar`i magistra`iiTribunaluluii-au prelungit mandatul de arestare. Dup[ceapetrecutolun[]nspatelegratiilorprocuroriiaucerut prelungireamandatului,instan`a ]ncuvii`ând.GheorgheRujucde 30 de ani, este cercetat pentru s[vâr\ireainfrac`iuniideomor. Anchetatoriiaustabilitc[]nziua de3martie2013,i-aaplicatunui cons[teanPetruP.,de42deani mai multe lovituri cu pumnii, picioarele\iocureadetransmisie,pestecap\icorp,cauzându-i leziuni incompatibile cu via`a. Agresiuneaaavutlocpefondul consumuluidealcool.(D.R.)


LOCAL

Joi,9mai2013

5

Showlaferm[

Week-end cu Anastasia Lazariuc, „L[utarii”, Rapsozii Boto\anilor \i Fuego la Pop[u`i Preg[tirilepentru FestivalulTradi`iilorMe\te\ug[re\ti \ialTârguluiExpozi`ionalAgro-Zoo suntaproapede final.Boto\[nenilor lisepreg[te\tela Pop[u`iunweekenddeexcep`ie. Cuprezent[rialemunciifermierilordinjude`,\inunumai, cu prezent[ri de produse tradi`ionale,]nac[rorpromovare vors[seimplice\efiiConsiliuluiJude`ean,boto\[nenii]\ivor putea umple sfâr\itul de s[pt[mân[, având ocazia \i s[ fie spectatori la concerte sus`inute de soli\ti \i forma`ii cunoscute ]njude`,]n`ar[\ichiardincolo degrani`eleRomâniei. „Esteuntârgtradi`ionalla carenea\tept[msavin[foarte mult[ lume, din tot jude`ul, pentruc[ceicarevorvenivor aveacevedea.}iinvitpelocuitorii jude`ului Boto\ani s[ cunoasc[ produsele noastre tradi`ionale. Vor veni fermieri s[-\i prezinte produsele, animale vii, vor fi expuse utilaje agricole,totceprezint[interes pentru fermieri”, a precizat Florin ~urcanu, pre\edintele ConsiliuluiJude`eanBoto\ani. La Festivalul Tradi`iilor Me\te\ug[re\ti \i al Târgului Expozi`ional Agro-Zoo sunt invita`i\icresc[torideanimale

dinaltejude`ealeMoldovei. Deschiderea Târgului Me\te\ugarilorvaavealocsâmb[t[, 11mai,laora10.00,lacarevor participa me\teri din jude`ul Boto\ani\idinRepublicaMoldova. }ntre 10.30 \i 14.30 va avealocunspectacolcoregrafic prezentat de forma`iile de dansuri din jude` \i din Republica Moldova.Vorevoluapescen[ forma`iilededansuridinLunca, Corni, Durne\ti, Hude\ti, R[chi`i,Co`u\ca. Laora13.00vaurcapescen[ Ansamblul „Nistrenii”, din Soroca.

Tot sâmb[t[, la 14.30 va ]ncepe spectacolul extraordinar de dansuri \i muzic[ popular[ intitulat „Basarabia, Basarabia”, invita`i de onoare fiind Ansamblul emerit „L[utarii”, dirijorNicolaeBotgros,artistal poporului, iar soli\ti: Nicolae Ciubotaru, Nicolae Glib, Lidia Bejenaru, Ion Palade. Invitat special este \i Fuego, care va interpreta melodii populare pe versurideGrigoreVieru. Duminic[, 12 mai, boto\[neniisuntiara\tepta`ilaTârgul Me\te\ugarilor,iarseriaspectacolelor preg[tit[ pentru a ]n-

tre`inebunadispozi`ieavizitatorilorva]ncepetotlaora10.00, cu spectacolul fanfarelor. }n programsuntfanfareledinCord[reni,Calafinde\ti,Suhar[u\i Fanfara10Pr[jini.Vorurcape scen[ forma`iile de dansuri din C[l[ra\i, C[rd[reni, Lozna \i Forma`iaBalada. La orele 13.00 Ansamblul „Rapsozii Boto\anilor” va sus`ineunspectacolextraordinar„Moldova, Ardealul \i ~ara Româneasc[”,subbaghetadirijoruluiIoanCobâl[. La orele 15.00, ]n program urmeaz[ Forma`ia Rock - Ol-

pions-R.Moldova,AnaMaria Buc\[, laureat[ a festivalurilor na`ionale,\iAnastasiaLazariuc. La orele 17.00 este programatunspectacolcoregraficsus`inut de forma`ii din Fl[mânzi, Vorona,Vl[sine\ti\iTudora. Organizatori ai Festivalului Tradi`iilor Me\te\ug[re\ti \i al Târgului Expozi`ional AgroZoo sunt: Consiliul Jude`ean Boto\ani, CJCPCT Boto\ani, Prim[riaR[chi`i,Direc`iaAgricol[,APIA,ACOCMoldoovis, Direc`ia Sanitar Veterinar[ \i Sta`iunea de Cercet[ri Pop[u`i. (AuroraDimitriu)

Firma ex-vicelui Ghiorghi`[ s-a b[gat S-au re]ntors dup[ gratii la licita`ia pentru florile din ora\ Firma fostului viceprimar Florin Ghiorghi`[, Marisa Jardeneste\i]nacestan]nscris[la licita`ia pentru achizi`ionarea \i plantarea florilor ]n municipiul Boto\ani.Dinceledeclaratede Cosmin Andrei, viceprimarul municipiului,lalicita`iaorganizat[ de municipalitate, s-au ]nscrisdou[firme,respectivMa-

risa Jarden \i Cornell’s Floor. „Deschiderea ofertelor a avut locazilaora11.00 (N.R.miercuri).MarisaJardenavenitcu o ofert[ de 228.341 lei, iar Cornell’sFloorcuoofert[de 306.290lei”,adeclaratCosmin Andrei. }n perioada urm[toarea urmeaz[caceledou[ofertes[fie

analizate\is[fieanun`atcâ\tig[torul, pentru ca apoi s[ se parcurg[ perioada de contesta`ii. Municipalitatea va achizi`iona 135.000 fire de flori \i 2.500debuta\idetrandafiri.}n bugetul pe acest an s-au alocat 400.000 de lei pentru achizi`ie flori \i ]ntre`inere spa`ii verzi. (PetronelaRotariu)

To`ide`inu`ii]nvoi`is[-\ipetreac[Pa\teleacas[s-au]ntors laPenitenciar.Pentrucomportamentadecvat\ipentrurespectareanormelorinterne,des[rb[tori,atâtlaCr[ciuncât\ila Pa\te,opartedintrede`inu`iiPenitenciaruluiBoto\aniprimesc orecompens[ceconst[]ntr-o]nvoiredeozisaudou[,pentruafial[turideceidragi.|ianulacesta,laPa\te,comisia ]ntrunit[ la Penitenciar a stabilit c[ \ase de`inu`i vor merge acas[.Treiaufost]nvoi`i24deoreiarceilal`itrei72deore. Dac[]nceilal`ianiaufostsitua`ii]ncarede`inu`iinus-aumai ]ntors,anulacestanuafostcazul,to`icei\ase]ntorcându-se laPenitenciar]nlimitadetimpadmis[.(D[nu`R.)


6

LOCAL

Joi,9mai2013

Viceprimarul Iliu`[, l[sat f[r[ atribu`iuni de primarul Portariuc Conflictul ]n cadrul USL Boto\aniestepedepartedease finaliza. Primarul PSD Ovidiu Portariuc l-a l[sat f[r[ unele atribu`ii pe viceprimarul PNL ViorelIliu`[. Printr-odispozi`ieaedilului municipiului,emis[pe30aprilie,prerogativeledecoordonare aactivit[`ilordeinvesti`ii,urbanism,ordinepublic[\iasocia`ii deproprietariaufostretrasedin atribu`iile lui Viorel Iliu`[. Ca urmare a acestei decizii acesta sevaocupadeactivitateainstitu`iilor de cultur[ din subordineaConsiliuluiLocal,edilitare, iluminat\ipatrimoniu. „Afostvorbadeooptimizare a activit[`ii interne, au fost repartizate ]n ambele sensuri

atribu`iilec[treceidoiviceprimari,c[treadministratorulpublic. Am preluat personal o parte din atribu`ii. Domnul Iliu`[aprimitcaatribu`iiconducerea culturii, ceea ce ]nseamn[TeatrulMihaiEminescu, Filarmonic[, Teatrul de p[pu\i.S-aurepartizatoparte dinatribu`ii.Vormaifiexista \i pe parcurs, ]n func`ie de priorit[`ilefiec[ruia.Atribu`iile sunt ]n num[r egal la ambii viceprimari.Areolist[cupeste 10atribu`ii,cutotce]nseamn[ edilitate,ap[-canal,gaz,iluminatpublic,olist[]ntreag[”,a spusOvidiuPortariuc. Acesta a men`ionat c[ dore\te s[ se ocupe direct de investi`ii,pentruc[estenemul`u-

mitdemodul]ncarepân[acum s-aurezolvatacesteprobleme. „Vreau s[ monitorizez directinvesti`iile,nusuntmul`umitdemodulcumaufostsolu`ionatepân[acumproblemele, s-au mi\cat extrem de ]ncet \i vreaus[accentuezpu`inlatura aceasta. Nu este exclus dac[ lucrurilenusemi\c[cum]mi doresc, \i acum o ]ntâlnire \i cuasfaltatorii,\idac[nuvoifi mul`umit c[ nu se vor mi\ca dup[ cum vreau eu, ]n ritmul ]ncare]midoresc,voiprelua\i aceast[activitate”,amen`ionat edilulmunicipiului. Câtprive\teatribu`iileviceprimarului Cosmin Andrei, acestea au r[mas acelea\i, dar primarul este nemul`umit de

modul]ncareacestaagestionat problemacâinilorvagabonzi. „Domnul viceprimar CosminAndreiaavutdinstartcam 30lasut[dinatribu`ii\iacum credc[esteorepartizareegal[. Acoloundesuntnemul`umitiam repro\at. Pân[ la 1 iulie trebuiarezolvat[problemacâinilor comunitari \i se pare c[ vomaveaundecalajdeolun[ de zile. Acesta ar fi repro\ul, decalajauldeolun[fa`[determenul promis de mine”, a declaratOvidiuPortariuc. ViceprimarulViorelIliu`[a refuzat ieri s[ fac[ declara`ii,

anun`ândpentruazioconferin`[ de pres[ la sediul PNL. Nici Florin~urcanu,pre\edinteleCJ Boto\ani, dar \i pre\edintele PNL Boto\ani a declarat c[ deocamdat[nuvreas[seimplice]nacestscandal. „Domnul Iliu`[ nu este minor\inutrebuies[-iiaueuap[rarea,poates[aib[\isinguro pozi`ie.Deocamdat[nufacnici o declara`ie. Am ]n`eles c[ va faceoconferin`[depres[\iva aveaopozi`iepublic[.Dup[aceeavoiface\ieudeclara`iipublice”,adeclaratpre\edinteleCJ Boto\ani.(PetronelaRotariu)


LOCAL

Joi,9mai2013

7

Denecrezut

Gropile din drumul Boto\ani Tg. Frumos, astupate cu nisip Dup[iarnalung[ce atrecut,drumul Boto\ani-Tg.Frumosar[tacadup[ bombardamente. CumBoto\aniulnu reprezint[omare prioritatepentru guvern,banis-au alocatdoarpentru peticireadrumului \inupentruorepara`ieabsolutnecesar[\icarenus-a mairealizatdezeci deani.}ncursulzileideieri,câ`ivalucr[toridelaSec`ia DrumuriNa`ionale plombaugropiledin apropierealocalit[`ii Z[ice\ticunisip\i emulsie. }n Cop[l[u, Fl[mânzi \i Frumu\icaerau\icâtevaplombedebitum.}nschimb,seputeauobservagropileap[rute]n urma plomb[rilor din 2012 \i chiarmaidemult.Reprezentan`ii Sec`iei Drumuri Na`ionale Boto\anispunc[]nprim[faz[ auintervenitcumixtur[larece pentruafacedrumulcâtdecât practicabil iar de zilele urm[toare se va trece la plombarea efectiv[ a gropilor. Problema estec[aceast[plombareestetot osolu`ieprovizoriepentruc[]n iarnaurm[toarecratereledepe drumulBoto\ani-Tg.Frumos vorficelpu`inlafeldemarica ]nsezonulrececares-a]ncheiat ]nurm[cudou[luni. „Am]nceputs[facemrepara`ii provizorii, cu mixtur[ la rece,cas[sepoat[circulape acestdrum.Estevorbadenisip \iemulsie.Esteosolu`ieprovizorie pentru dou[-trei s[pt[mâni. }n perioada imediat urm[toare,sevadecapa]nzonelecuproblememari\ivomveni cumixtur[lacald.Pân[acum

am intervenit doar ]n zona de asfalt al drumului Boto\ani Tg. Frumos dar urmeaz[ s[ efectu[m lucr[ri \i pe por`iunea unde sunt acele dale de beton. Vom face repara`ii \i vom veni un tratament succesiv”, ne-a spus Viorel Zacre`chi, \eful Sec`iei Drumuri Na`ionaleBoto\ani. Cât despre modernizarea drumului Boto\ani - Tg. Frumos, nici nu se poate discuta anul acesta. ]n cel mai fericit caz, se vor aloca o parte din baniinecesari,]n2014. Senatorul PNL Viorel Grigora\sus`inec[parlamentariiliberalivorcontinuas[fac[ s[pt[mânal interpel[ri adresate mini\trilor \i primului ministru VictorPonta,pân[cândsevor alocabanii. „Este bine c[ s-a ]nceput plombareagropilordarspers[ rezisteoperioad[mailung[\i nudou[-treiluni.Deocamdat[ avemdoarpromisiunic[sevor aloca banii necesari ]n 2014. Exist[ posibilitatea acces[rii unor fonduri europene. Noi am insistat pentru modernizarea drumului Boto\ani - Suceavadeoareceerainclusivlicita`ia finalizat[ \i mai trebuiau alocatefondurile.Certestec[,

noi parlamentarii liberali, ne vomlupta]ncontinuarepentru modernizarea celor dou[ drumuri.Chiars[pt[mânaviitoare voiaveaonou[declara`iepolitic[ ]n acest sens”, a precizat ViorelGrigora\. Demersuri pentru modernizarea drumului Boto\ani - Tg. Frumosauf[cut\iprimariidin jude`ul Boto\ani. Constantin R[deanu, primarul comunei Frumu\icaspunec[aparticipat inclusivla]ntâlnireacudirectorulCNADRdarpân[acumau primitdoarpromisiuni. „Amf[cutmaimultedemersuri. }n luna aprilie a fost la Fl[mânziunsecretardestatde la Bucure\ti, directorul de la CNADR.Aavuto]ntâlnirecu to`iprimariidinzon[.Aupromis c[vorfaceuncovorasfalticdar v[d c[ fac doar o plombare. Vom mai avea o ]ntâlnire s[ vedemces-a]ntâmplat”,aspus primarulcomuneiFrumu\ica.

Contract de 3 milioane de lei pentru ]ntre`inerea drumurilor na`ionale Ofirm[dinIa\isevaocupa

timp de doi ani de ]ntre`inerea drumurilorna`ionaledinjude`ul Boto\ani. Este vorba de Viarom,ocompaniecareacâ\tigat licita`ia \i care ]n acest an va efectualucr[ri]nvaloarede1,5 milioane de lei iar ]n 2014 de 1,55milioanelei. „Am discutat cu reprezentan`iiacesteifirme\ivor]ncepe ]n curând lucr[rile la drumul Boto\ani-Tg.Frumos.Dinbaniipecare]iavem]nacestanse vor repara aproximativ 28.000 demetrip[tra`idedrum.Necesarulestede70.000.chiar\i]n acestecondi`iiestemultmaibinedecât]naniitrecu`i”,amai precizatViorelZacre`chi.

Covoare asfaltice ]n Fl[mânzi, Darabani \i Bucecea Reprezentan`ii Sec`iei Drumuri Na`ionale Boto\ani sus`in c[ ]n mod cert, anul acesta se vor turna covoare asfaltice pe drumurilecaretraverseaz[ora\eleFl[mânzi,Darabani\iBucecea.}ntotalestevorbade8,8 kilometridedrumna`ionalceva

fiasfaltatpân[]ntoamn[.Vorfi 2kilometri]nFl[mânzi,5kilometri ]n Darabani \i 1,8 kilometri]nBucecea. Câtprive\tedrumulna`ional 24CManoleasa-R[d[u`iPrut, singurul drum na`ional de p[mântdinRomânia,nusuntbani pentru asfaltare. De\i ]n iarna trecut[,cândafostmaimult]nchis din cauza z[pezii, primul ministruVictorPontaspuneac[ va aloca bani pentru asfaltare, acestlucrunus-a]ntâmplat. }nschimb,sevorrealizani\telucr[riastfel]ncâts[poat[deveni practicabil. Viorel Zacre`chi, \eful Sec`iei Drumuri Na`ionaleBoto\ani,spunec[seva aplicaunstratde30decentimetridebalast,dup[careunstrat de20decentimetridebalastcu cimentplusunstatde3-4 centimentridebitum. „Vom veni cu cele dou[ straturidebalastplusstratulde bitum astfel ]ncât drumul s[ devin[ practicabil urmând ca anulviitor,dac[sealoc[banii necesari, s[ venim cu ]nc[ dou[ straturi de covor asfaltic”, a afirmat \eful Sec`iei Drumuri Na`ionale Boto\ani. (R[zvanSauciuc)


8

LOCAL

Joi,9mai2013

Portariuc a ]mp[r`it invita`ii la ziua Regelui Mihai Cinciboto\[nenivorparticipalamanifest[rileorganizatelaBucure\ticu prilejulZileiRegelui.Edilulmunicipiului,primarul OvidiuPortariucaprimit invita`iilaacesteveniment cevaavealocpe10mai. La eveniment edilul va fi ]nso`it de viceprimarul Viorel Iliu`[, consilierul localdinparteaPDL,RaduMalancea,\i oamenii de afaceri Manulea Zarug, patronulSerconf,\iGheorgheCiubotaru delaElectroalfa.„Afostfoartegreus[ decidpecines[invitlaacesteveniment. M-amgânditc[artrebuipoatelaanul cum putem s[ promov[m ]n cadrul fiec[rei categorii  profesionale acele persoanecarereprezint[comunitatea\i au competen`e deosebite. }ntr-un momentdegenulacesta,cândprimimastfel de invita`ii, ne uit[m ]n stânga, dreapta s[ vedem care sunt elitele Boto\aniului,caresuntoameniicares[ ne reprezinte. Neavând acest criteriu, deocamdat[, dar ]l preg[tim, sigur voi ini`iaohot[râredeConsiliuLocal,m-

am ]ndreptat c[tre lumea politic[ \i a afacerilor”,aspusOvidiuPortariuc. Pe 10 mai, la ora 17.30, la Palatul ElisabetadinBucure\tivaavealoceve-

nimentulanual„GardenParty”,lacare au fost invita`i reprezentan`i ai tuturor comunit[`ilor\iprofesiilordinRomânia. FamiliaRegal[aRomânieivafirepre-

Proiect de 15 milioane de lei la Frumu\ica Prim[riacomunei Frumu\icaaaccesat unproiectpentru construireaunui parccupanouri fotovoltaice.Este vorbadeoinvesti`ie ]nvaloaredepeste 15milioanedelei dincare450.000de leiestecontribu`ia comunit[`iilocale\i circa11milioane suntfondurinerambursabile. ConstantinR[deanu,prima-

rul comunei Frumu\ica spune c[s[pt[mânaviitoarevasemna proiectul iar ]n vara acestui an vor demara lucr[rile. Cât prive\te asigurarea cofinan`[rii, prim[riacomuneiR[chi`inuva apela la un credit bancar ci va primi banii necesari de la ConsiliulJude`ean. „Amdepus]n2010unproiectprivindvalorificarearesurselorregenerabile.Acumcâtevazilene-avenitaprobareade la Ministerul Economiei c[ suntemprin\ilafinan`are.Este vorbadeunproiect]nvaloare deaproximativ150demiliarde de lei vechi. Se va realiza un parc cu panouri solare pe o suprafa`[dedou[hectare.Noi vombeneficiadeenergieelectric[ pentru prim[rie, \colile din comun[ plus iluminatul

public. Am discutat cu pre\edintele Consiliului Jude`ean care ne-a promis sprijin. La primarectificaredebugetneva ajutacusumanecesar[.S[pt[mâna viitoare vom merge \i vomsemnacontractullaBucure\ti dup[ care vom demara proceduradelicita`ie”,aprecizatConstantinR[deanu. Tot anul acesta, va ]ncepe reabilitareaunuic[mincultural \iamenajareaunuiparcdejoac[ pentru copii. Este vorba de o investi`iede50.000deeuro.La c[minul cultural, valoarea lucr[rilorestede45.000deeuro iarlaparculdejoac[5.000de euro. Banii pentru realizarea acestor lucr[ri au fost accesa`i prin Grupul de Ac`iune Local[ (GAL) Colinele Moldovei. (R[zvanSauciuc)

zentat[deAlte`eleLorRegalePrincipesa Mo\tenitoare,PrincipeleRadu,Principele Nicolae \i sora sa, Elisabeta Karina. (PetronelaRotariu)

Sergiu Zvânc[ va conduce Organiza`ia municipal[ PER Boto\ani Fostulpre\edinte altinerilorliberali vadeveni]nzilele urm[toarepre\edinteleOrganiza`ieimunicipalea PartiduluiEcologistRomân.Acestaaprimitpropunereadeaprelua organiza`iadela conducereacentral[apartidului. Pân[ acum, de organiza`iamunicipal[aPERBoto-

\ani s-a ocupat Gheorghe Iavorenciuc. Dup[ alegerile delanivelcentralundeGheorghe Iavorenciuc nu a fost votatvicepre\edinte,acestaa refuzat s[ se mai implice ]n activitatea Partidului EcologistRomân. „Am avut o discu`ie cu domnul Marinescu, primvicepre\edintele Partidului Ecologist \i mi-a propus s[ preiau organiza`ia municipal[\is[]ncepreconstruc`ia ei.Amacceptat.}nperioada urm[toarevomorganizaalegeripentruaaveaoconducerestatutar[dup[care]ncepem preg[tirea urm[toareloralegeri”,aspusSergiu Zvânc[.(R[zvanSauciuc)


LOCAL

Joi,9mai2013

9

Sute de contoare de energie electric[ modificate pentru furt de energie electric[ |iastas-a]ntâmplat doar]nprimelepatru lunialeanului]n curs.Zecidepersoaneaufostcondamnate,]nultimulan,la ]nchisoarepentrufurt deenergieelectric[. Aparateledem[sur[ aufostmodificate pentru]nregistrarea unuiconsummaimic decâtcelreal.Majoritateafraudelorau fostidentificatela consumatoriicasnici. Pierderile]naceste cazuriseridic[laaproximativpeste1miliondeKWh, iar]n cazulcontorilorde gazmodifica`i,pierderileaufostapreciatela200.000dem³de gazenaturale. Speciali\tiiE.ONauidentificat,dela]nceputulanului,aproximativ 240 de interven`ii ]n scop de fraud[ la contoare de energieelectric[\igazenaturale]njude`eledinMoldova.

}n Bac[u, Neam` \i Ia\i au fostdescoperitecelemaimulte cazuridemodificareaaparatelordem[sur[pentru]nregistrarea unui consum de energie electric[/gaze naturale mai mic decâtcelreal.]njude`eleSuceava, Boto\ani \i Vaslui au fost identificateastfeldesitua`iidoar la contoarele de energie electric[.Acestecazuriaufostdescoperiteatât]nurmaverific[rilorrealizatelainstala`iilededistribu`iedec[trepersonalulspecializat,cât\i]nurmasesiz[rilorprimitedelaclien`i. „Compania noastr[ efectueaz[ periodic verific[ri \i atrageaten`iapersoanelorcare consum[ sau au inten`ia de a consuma fraudulos energie electric[ \i/sau gaze naturale cuprivirelariscurilelacarese expun.Furtuldeenergie\i/sau gazenaturaleconstituieinfrac`iune prev[zut[ \i sanc`ionat[ deCodulPenal,iaridentificareaacestorsitua`iiconstituieo preocuparepermanent[acompanieinoastre,prinechipespecializate.Totodat[,interven`iile neautorizate \i utilizarea unor instala`iiimprovizatepotgeneraoricândaccidentegravesau incendii,ducândlapierderide vie`i omene\ti \i pagube materialeimportante.Prinurmare, este]ninteresulconsumatorilor \isprebeneficiullors[semna-

lezecazuriledefurtdeenergie \i/saugazenaturale,pentruca acestesitua`iis[poat[fistopate”, precizeaz[ Corneliu Zai`, specialist senior Comunicare Extern[ ]n cadrul Departamentului Comunicare Corporatist[

Concurs pe teme europene la Prim[rie de Ziua Europei Prim[ria Boto\ani organizeaz[joi,9mai2013,cuprilejul Zilei Europei, concursul „EuroCLASS”. Competi`ia se vadesf[\ura]nsalade\edin`ea Consiliului Local, ]ncepând cu ora10.00\ivareuni27decopii delanou[\colidinmunicipiul Boto\ani.Auacceptatprovoca-

rea de a participa la concurs |colilenr.1,6,10,11,12,13, 14, 16 \i 17. Fiecare dintre aceste unit[`i de ]nv[`[mânt va avea]nconcurscâteunechipaj formatdintreielevideclasaa patra \i un cadru didactic ]ndrum[tor. Concursul va consta ]ntestareacuno\tin`elorprivind

Uniunea European[ \i Statele Membre,]nbazauneibibliografii pe care Prim[ria a pus-o la dispozi`iaconcuren`ilor]nprealabil. To`i participan`ii vor fi r[spl[ti`i cu diplome de excelen`[oferitedeconducereaPrim[riei Municipiului Boto\ani. (PetronelaRotariu)

E.ONRomânia. Reprezentan`ii Companiei E.ONmaiprecizeaz[c[]nultimulan,aproximativ20depersoanedinMoldovaaufostcondamnate la ]nchisoare pentru furt de energie electric[. Per-

soanele vinovate de aceste infrac`iuni au primit pedepse ce variaz[ ]ntre 6 luni \i 6 ani de ]nchisoare,stabiliteprinsentin`e definitive\iirevocabilesauprin sentin`e]nprimainstan`[.(AuroraDimitriu)

A r[mas f[r[ permis din cauza alcoolului Unb[rbatdincomunaCorniar[masf[r[permisdup[ceafostprins beatlavolan]natreiazidePa\ti.}njurulorei18.15,afostdepistat]n trafic,peDC56,IonelMariusP.de34ani,dinsatulBaltaArs[,comunaCorni,lavolanulunuiautoturism.B[rbatulafosttestatcuaparatul etilotest,rezultatulindicândoconcentra`iede0,76mg/lalcoolpur]n aerulexpirat.IonelMariusP.afostconduslaSpitalulJude`eanBoto\ani,undei-aufostrecoltateprobebiologicedesânge]nvedereastabiliriialcoolemiei.Acestuiai-afostre`inutpermisuldeconducere,fiinduieliberat[dovad[]nlocuitoare,f[r[dreptdecircula`ie.Totodat[,fa`[de IonelMariusP.aufost]ntocmiteacteproceduralesubaspectuls[vâr\irii infrac`iuniideconducereapedrumurilepubliceaunuiautovehiculde c[treopersoan[careareo]mbiba`iealcoolic[pestelimitalegal[.(D.R.)


10

SPORT

Miercuri,8mai2013

Reghecampf: Nu v[d o miz[ prea BOTO|ANI pe o coloan[ mare la meciul cu Dinamo, dar o s[ joace echipa de baz[ Alex Ferguson nu va mai fi antrenorul lui Manchester United

Tehnicianulforma`ieiSteaua,Lauren`iuReghecampf, adeclaratmar`i,dup[meciulcuGloriaBistri`a,scor 1-0,c[]lbucur[punctele ob`inute\ic[]netapaviitoare,]ncareadversarava fiDinamo,vafolosiechipa debaz[,pentruc[]\idore\tevictoriade\ijoculnu areomiz[foartemare. „M[ bucur c[ am câ\tigat, sunt trei puncteimportante.Auevoluatfoartemul`i juc[toricarenuaujucatpreamult]nacest campionat,a`iv[zutdiferen`a.Amspus-o \ialt[dat[c[avemoechip[puternic[\ie foartegreupentruoricejuc[tors[evolueze la Steaua. Câteva lucruri pozitive: Iancu,careamarcat,Cojocaru,unportar foarte bun, care a avut câteva parade excep`ionale... Dup[ meciul cu Dinamo, juc[toriicareauevoluatmaimult]nacest campionatvorprimivacan`[,iarceicare nuaujucatfoartemultvormaiaveaocazia s[ arate ce pot, s[ demonstreze c[ merit[s[r[mân[laSteaua.Ocalificare]n LigaCampionilor\iuntraseubunos[-i fac[ s[ ajung[ la o valoare \i mai mare decât au acum. Ne dorim s[ câ\tig[m meciulcuDinamo,dardes[rb[toritvom s[rb[tori ]n ultima etap[. Nu v[d o miz[

foartemarelajoculcuDinamo,]nafara rivalit[`ii dintre galerii. Nu mai conteaz[ preamultacestmeci,doarpentrupalmares. Cu Dinamo o s[ vede`i echipa de baz[”, aspusReghecampf. }ntrebatcândvadiscutacupatronuldespre viitorulluilaSteaua,Lauren`iuReghecampf ar[spuns:„Dup[meciulcuDinamo”. De cealalt[ parte, antrenorul Gloriei Bistri`a,NicolaeManea,adeclaratc[elevii s[iau]ncercats[seridicelanivelulStelei. „E diferen`[ de valoare ]ntre noi \i Steaua. Juc[torii mei au ]ncercat s[ se ridice cât de cât la nivelul campioanei, chiar dac[ Steaua nu a avut echipa de baz[. Cu pu`in[ \ans[ puteam face un egal.M-aimpresionatportarulStelei,care aavutcâtevainterven`iiextraordinare.Era normal ca Steaua s[ se respecte, e cam-

pioan[pemerit”,aafirmatManea. Nicolae Manea a subliniat c[ Gloria Bistri`aesteca\iretrogradat[.„Dac[vom aduce4-5juc[torilavar[putempromova, dar ]ntrebarea e ce facem dup[ ce promov[m.Arfip[catcaBistri`as[numai aib[unloc]nLigaI.Suntemca\iretrograda`i. Le-am spus juc[torilor c[ le r[mâne orgoliul. Experien`a mai mare a Stelei\i-aspuscuvântul.Steauaadominat categoriccampionatul,pecarel-acâ\tigat lapas.Steauaareviitor.Faptulc[adversarelenus-auridicatlanivelulSteleieste poatetocmaidincauzaStelei”,aad[ugatel. Forma`ia Steaua a ]nvins, mar`i, ]n deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Gloria Bistri`a, ]ntr-un meci din etapa a XXX-a a Ligii I. Unicul gol al partidei a fost]nscrisdeIancu,]nminutul59.

Handbal

România, ]n urna a doua valoric[ la tragerea la sor`i a grupelor preliminare pentru CE 2014 Federa`ia European[ de Handbal(EHF)aanun`at,miercuri, procedura de tragere la sor`iagrupelordinpreliminariileCEdin2014,na`ionalafeminin[ a României aflându-se ]n urna a doua valoric[.Tragerea la sor`i a grupelor din preliminariileCEdin2014vaavealoc ]n26mai,laVeszpremArena, ]nUngaria,lastartfiind26de echipena`ionale.

Potrivit EHF componen`a urnelor valorice este urm[toarea: Urna 1: Norvegia, Danemarca, Muntenegru, Fran`a, Suedia,Rusia,Spania Urna 2: România, Serbia, Germania, Islanda, Olanda, Ucraina,Cehia Urna3:Macedonia,Turcia,

Slovenia,Polonia,Austria,Belarus,Slovacia Urna4:Elve`ia,Portugalia, Italia,Lituania,Finlanda. Cele26deechipevorforma cincigrupedecâtepatruechipe \idou[grupedecâtetreiechipe,dincareprimeledou[clasatesevorcalificalaturneulfinal. Meciurile din grupele preliminare se vor juca ]n sistem tur-retur,fiecarecufiecare,astfel: etapele 1-2 (23-27 octom-

brie 2013), etapele 3-4 (26-30 martie2014)\ietapele5-6(1115iunie2014). La turneul final, programat ]ntre7-21decembrie2014,sunt calificate direct echipele na`iunilor organizatoare, adic[ Ungaria \i Croa`ia. Ora\ele-gazd[ alepartidelordelaturneulfinal sunt Budapesta, Debrecen \i Gyor (]n Ungaria), respectiv Zagreb, Varadzin \i Porec (Croa`ia).

AlexFerguson,celmaititrat antrenordinistoriafotbaluluienglez,vap[r[sigrupareaManchester United, pe care o antreneaz[ din 1986, la finalul sezonului. „Estemomentulpotrivits[plec. Afostimportantpentrumines[ las gruparea ]n cea mai puternic[form[\icredc[amreu\it”, adeclaratAlexFerguson,]ntr-un comunicatpesite-uloficialalclubului.AlexFerguson,71deani, a preluat Manchester United ]n 1986. Sub conducerea sa, ManchesterUnitedacâ\tigatde13ori campionatulAngliei,decinciori CupaAngliei,depatruoriCupa LigiiAngliei\idedou[oriLiga Campionilor,]n1999\i2008.

Meciul Dinamo-Steaua va fi supravegheat de 90 de camere video Prim[riaSectorului2vamonitoriza cu 90 de camere video amplasate]nprincipaleleintersec`iirutieredinzon[,toatearterele decircula`iepecaresevordeplasa spectatorii c[tre Arena Na`ional[,pentruaasistalapartidaDinamo-Steaua,devineri,conform unui comunicat remis agen`iei Mediafax. „Pentru asigurarea unor condi`ii de maxim[ siguran`[pentrucet[`eniicarelocuiesc]nimediatavecin[tateaAreneiNa`ionale,dar\ipentrubuna desf[\urareaevenimentuluisportiv, cuajutorulsistemelordemonitorizare video vor fi supravegheatestr[ziledeafluire\idefluireacelor55.000despectatori,se va urm[ri respectarea regulilor decircula`iedec[trepietoni\ide conduc[torii auto, impuse special]nperioadameciului,dirijareatraficuluirutier\icomportamentulsuporterilor]nainte\idup[terminareapartidei.Lafinaluldisputeifotbalisticevorfimonitorizatecumareaten`iefluxuriledesuportericarevorplecade la stadion, atât de camerele video,cât\idepatruleleauto\ipedestre ale Poli`iei Locale a Prim[rieiSectorului2,pentruase intervenideurgen`[]ncazul]n carevorexistatulbur[rialeordiniipublice”,searat[]ncomunicatulPrim[rieiSectorului2. Partida Dinamo-Steaua, din cadruletapeiaXXXI-aaLigiiI, sevadesf[\uravineri,delaora 21.00,peArenaNa`ional[.


PUBLICITATE 11

Joi,9mai2013

horoscopul zilei Berbec Sunte`iplindeenergie.Estemomentuls[ini`ia`ioafacerela carev[gândi`idecevatimp\icarev-arputea]mbun[t[`isitua`ia material[.Dup[-amiaz[,unprietenv[propuneocolaborare.Nu lua`iodeciziepân[cândnuv[consulta`icuparteneruldevia`[ Taur Ave`iposibilitateas[face`ischimb[riimportante]nvia`a dumneavoastr[,peplansocial\i]ndomeniulafacerilor.Pute`i s[]ncheia`icontracte\is[semna`idocumenteoficiale.Rela`iile cuanturajulsuntfoartebune.V[sf[tuims[nuv[a\tepta`ila rezultateimediate.Gr[bi`i-v[]ncet Gemeni Pune`isuflet]ntotceface`i\ipute`irealizatotcev-a`ipropus. Ave`i ocazia s[ v[ afirma`i ]n societate \i s[ ob`ine`i câ\tigurifinanciare.}nrela`iilecuparteneruldevia`[v[bucura`idearmonie\ibun[]n`elegere. Rac Zibun[pentruapunelacaleplanurideviitor.Pute`i]ncepe noiactivit[`i]ndomeniulsocial.Situa`iafinanciar[v[maicreeaz[miciprobleme,]ns[v[sf[tuims[ave`ir[bdarepân[cândvor ]ncepes[apar[rezultatelemunciidepuse]nultimavreme. Leu }nprimaparteazileiv[sim`i`iplindeenergie\iv[dedica`iunormuncifizicesus`inute.V[sf[tuims[nuv[supra-apreciati capacitatea de efort, altfel risca`i s[ ave`i probleme de s[n[tate.}ncursulseriis-arputeas[primi`imusafiridedepartesaudumneavoastr[s[fi`iinvitatlaprieteni.Fi`icump[tat Fecioar[ Zibun[pentrusemnareaacteloroficiale.Ast[zi,secretul succesuluiesteini`iativa.Ac`iona`icuhot[râreRela`iilepartenerialesuntfavorizate\ipute`irezolvaproblemealefamiliei. Balan`a Parcurge`i o perioad[ favorabil[ pe plan sentimental \i social.Rela`iilecuparteneruldevia`asuntexcelente\ipute`is[

mica publicitate • mica publicitate

duce`i la bun sfâr\it tot ce v-a`i propus s[ face`i ]mpreun[. Dup[-amiaz[ este posibil s[ survin[ schimb[ri ]n programul dumneavoastr[,caurmareauneiinvita`iipecareoprimi`i]n ultimulmomentdelaorud[]ndep[rtat[. Scorpion Perseveren`av[ajut[s[rezolva`iproblemeledelaloculde munc[.Ve`ivedeac[ameritats[v[zbate`i:rezultatelevorfi pem[suraefortuluidepus.Evita`idiscu`iile]ncontradictoriucu colegiideserviciu.Cucalm,totulserezolv[maiu\or. S[get[tor \ansaestedeparteadumneavoastr[\iave`isucces]ntotce face`i. Este o zi favorabil[ afacerilor \i investi`iilor pentru c[min.Peplansentimental,nicioproblem[.V[sf[tuim,totu\i, s[nuneglija`iproblemeleparteneruluidevia`[\ialecelorlal`i membriaifamiliei. Capricorn Ave`iocazias[aplica`i]npractic[proiecteambi`ioasepe termenlung\is[lua`ideciziiimportantepentruviitor.}nprima parte a zilei renun`a`i la o c[l[torie ]n interesul familiei, din motivefinanciare.Dup[-amiaz[sunte`iinvitatlaorud[apropiat[pentruaniversareaunuievenimentimportantdefamilie. Fi`icump[tatlamas[,cas[nuave`iproblemecus[n[tatea V[rs[tor Zifavorabil[c[l[toriilor]ninteresfamilial.Cuacestprilej, pute`iob`ineunorcâ\tigurifinanciarenea\teptate.Sunte`ifoarte]ncrez[tor\iave`itendin`as[v[asuma`iriscuricammari.V[ sf[tuims[fi`iprudent\is[nufor`a`inorocul.Arfibines[`ine`i contdesfaturileparteneruluidevia`[. Pe\ti }nprim[parteazileisunte`ihot[râts[v[ocupa`ideanumiteproblemefamilialepecarele-a`itotamânat.Sunte`inevoit s[face`imaimultedrumuriscurte,dar\icheltuieli.Cugreu reu\i`is[v[respecta`iprogramul.Cur[bdare,reu\i`is[rezolva`itotcev-a`ipropus.Fi`iatentlaacte

re]eta zilei

Moddepreparare: La aceast[ re`et[ mi-ar fi folos oricare dintre mixerele de mân[, pentru a toca ceap[ \i usturoiul. Kimchifacmaitottimpul,iarre`et[ dechiftelu`e]miapar`ine,amcombinat ingredientele specifice buc[t[rieicoreene. Chiftelu`e: Ceap[verde\iusturoiulsetaie m[runt,iarfoiledevarz[sevort[ia cât mai sub`ire. Kimchiul se poate folosicaataredac[estemoale,dac[

*Vând7.200mpteren, deschiderelaBt-Sv180m \i14.100mpterendeschiderelaBt-Sv50m, ambele]nzonaHudum. Utilit[`icurent,ap[,posibilit[`iparcelare.Rela`iilatel.0752.548.847. *Vândcaban[]nVatra Dornei,6camerecub[i proprii,completutilat[, suprafa`atotal[de200 mp.Telefon: 0741.205.020.(p)

pierderi *Pierdutcertificat ]nregistrareSCSTAS‘S SRL,J07/380/1995, CUI8080862,seriaB 1970246. }ldeclarnul. (2555-1)

prest[riservicii

Chiftelu`ecoreenecukimchidevarz[ Ingrediente: Ingrediente pentru kimchi de varz[(Yangbaechukimchi): ovarz[mijlocie,t[iat[]nbuc[`i de2cm 3linguridesaregrunjoas[ 3cepeverzi,t[iate 4linguridegochugaru(fulgide ardeiiutekorean) 3c[`eideusturoi,pisa`i 1 cm de ghimbir proasp[t, dat per[z[toare Ingredientepentruchiftelu`e: 250grdecarnetocat[deporc macr[ 200grdefoidevarz[ 2cepeverzi 1/4 - 1/2 linguri`[ de ghimbir pudr[(saudup[gust) 1c[`eldeusturoi kimchidevarz[,dup[gust Ingredientepentrusos: 100mlap[ 2linguri`edeamidon ghimbirpudr[dup[gust usturoigranulatdup[gust 2linguridesosdesoialight 1 linguri`[ gochujaru (past[ de ardeiiutekorean)

v^nz[ricase/terenuri

*Profesioni\ti,execut[msonoriz[ricuDJ pentrunun`i,cumetrii\i altepetreceri.Aparatur[ profesional[,luminila-

ser,ma\in[debaloane. Telefon:0752.173.176. (G-22)

cump[r[ri *CUMP{R{M:AUTOTURISME,AUTOU- TILITAREAVARIATE SAUDEFECTE,FABRICA~IEMINIM 2003.TELEFON: 0740.616.752.(2553-12) *Fermiercump[rteren agricol]ncomunele: St[uceni,Un`eni,R[chi`i.Platapeloc.Pre` bun.Telefon: 0728.317.733.(2554-10)

]nchirieri *Persoan[fizic[]nchiriezspa`iucomercial pentrudepozite,str.Pu\kin.Telefon: 0741.205.020.(p) *}nchiriezcaban[]n VatraDornei,6camere cub[ipropriicomplet utilat[,pre`60-70ron camera/noapte.Telefon: 0740.179.007.(p)

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.........................Prenume:.............. Adresa:................................................... Telefon:..............B.I./C.I.:seria....nr..........

nu se mai poate m[run`i pu`in. Se amestec[toateingredientelepân[se formeaz[ocompozi`ieomogen[.Se formeaz[bilu`e\isepun]ntr-otav[ ]n care am ad[ugat pu`in ulei. Chiftelu`elesecoclacuptor,schimbânddincând]ncândpozi`ia,cas[ se rumeneasc[ pe toate p[r`ile. Se scotafar[cânds-aurumenitbine. Kimchi: Buc[`iledevarz[sepun]ntr-un bol\iseamestec[]mpreun[cusarea grunjoas[. Se las[ cel pu`in dou[ ore,darcelmaibine,pestenoapte. Astfel, varza se va ]nmuia. Cl[tim varzadesare\iol[s[ms[sescurg[ de ap[. Amestec[m restul ingredientelorcuojum[tatedepaharde ap[,apoiad[ug[mbuc[`ilordevarz[.Seamestec[binecumâinile.Pu-

nemkimchiul]ntr-unrecipientcare se]nchideermetic\il[s[mlatemperaturacamerei1-2zilepentruo]ntrebuin`aremairapid[sau1-2s[pt[mânilafrigider,sevaacripu`in\i vaputeafifolosit[]nmultefeluride mâncare, nu doar ca mur[tur[. }n tav[ ]n care am pr[jit chiftelu`ele ad[ug[map[,gochujaru\isosulde soia. Amestec[m amidonul cu pu`in[ ap[, avem grij[ s[ nu r[mân[ cocoloa\e, iar când apa din tav[ ]ncepes[fiarb[ad[ug[mamidonul. Amestec[m continuu, când ]ncepe s[fiarb[seva]ngro\a\icondiment[mcughimbir\iusturoi.Dac[sosuliesepreagrosmaiad[ug[mpu`in[ap[.Servimchiftelu`elecuorez albsimplu,punemdeasupralorsos \i pe lâng[ ad[ug[m ni\te kimchi. Orn[mcurondeledeceap[verde.

Textul anun`ului: ................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... Rubrica:.................................................. R[spund pentru corectitudinea acestui anun` (semn[tura).........................

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresa redac`iei:PietonalulTransilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


12 ULTIMAOR{

Joi,9mai2013

S-a stins Ionel Bejenaru

Mar`i,inimamareluiomde cultur[, profesorul Ionel Beje-

calendar ortodox 9 mai - Sfântul Proroc Isaia SfântulProrocIsaias-an[scutla Ierusalim.AfostfiulluiAmos,frateleluiAmazia-regeleIudeii.Isaiaa fost cel care L-a v[zut pe Domnul Savaota\ezatpetronulslaveicere\ti, ]nconjuratdeserafimiiceicu\asearipi,carecântau:„Sfânt,Sfânt,Sfânt, esteDomnulSavaot”(Isaia6,3). Marile prorocii ale lui Isaia se refer[ la ]ntruparea Domnului, la Na\tereaLuidinFecioaraMaria,la loan Botez[torul \i la multe evenimente din via`a Mântuitorului Hristos.AcestProrocaprimit\idarul facerii de minuni. Astfel, când Ierusalimuleraasediatdedu\mani\i eraosecet[cumplit[,Isaias-arugat luiDumnezeu\iacursap[desub MunteleSion. Aceast[ ap[ s-a numit Siloam, care]nseamn[«trimis».Maitârziu, Domnulaveas[]ndreptepa\iicelui orbdinna\terec[treaceast[ap[,]n cares[sescalde\iastfels[-\irecapetevederea. Prognoza pentru joi, 9 mai 0

Minim: 10 C 0

Maxim: 26 C Soare

Prognoza pentru vineri, 10 mai 0

Minim: 10 C 0

Maxim: 26 C Soare, pu`in noros

narua]ncetats[maibat[.Aflat internat la Clinica de Neu-

rochirurgiedinIa\i]nurmaunei como`ii cerebrale, acesta a decedat. N[scut pe 24 septembrie 1948, Ionel Bejenaru a urmat cursurile \colii generale nr. 3 Boto\ani, apoi Liceul „A.T. Laurian”, dup[ care a urmat cursurile Facult[`ii de Istorie - Filozofie din cadrul Universit[`ii „Al. Ioan Cuza” Ia\i(1973). }\i]ncepecarieradidactic[la \coaladinSt[uceni,caprofesor de istorie, apoi va trece pe la mai multe licee din Boto\ani. Din1975devinemuzeograf,\ef alSec`ieideMemorialistic[din cadrulMuzeuluiJude`eanBoto\ani(1975-2010).Aavutoactivitatepublicistic[\iredac`ional[ bogat[: debut ]n Clopotul (1972), cu o recenzie la „Sociologia literaturii” de Lucien Goldman. Specialist ]n istorie modern[ \i memorialistic[, el \i-aadusocontribu`iedeosebit[ lapunerea]nvaloareaistoriei\i culturii Boto\anilor, precum \i laafirmareamuzeografieiboto\[nene.

Salariul diminuat pentru un director din Prim[ria Boto\ani Deciziaafostluat[]nurmanerezolv[riiuneiprobleme care acestuia i-a fost semnalat[ de primarul OvidiuPortariuc. „Nuestenormalcadup[osesizareameaf[cut[ ]n \edin`a de permanen`[, ]n urm[ cu dou[ s[pt[mâni,cândamsesizatexisten`aunorgropi]ncarosabil, la dou[ s[pt[mâni, cândamtrecutdinnouprin

acea zon[, s[ v[d acele gropi]nc[acolo.Sanc`iunilevorfipecuniare,10-15la sut[dinsalariu.Nuputem a\teptacafiecares[semi\te]nritmulpropriu,pentru c[ este extrem de lent”, a declarat Ovidiu Portariuc. Acesta a refuzat s[ spun[ persoanavizat[desanc`iuni, daraad[ugatc[asesizat\i Comisia de disciplin[. (PetronelaRotariu)

Evenimente de Botosani nr.2377  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you