Page 1

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com AnulIX•nr.78(2366)•Luni,22aprilie2013•12pagini

Primarul din Curte\ti, lovit de o ma\in[ ]n apropiere de Foc\ani Primarulcomunei Curte\ti,Dumitru Vi`el,afostr[nit sâmb[t[]ntr-unaccidentrutierpetrecut]n jude`ulVrancea,pe drumulde]ntoarcere acas[delaCongresul PSD.Primarulvenea ]napoilaBoto\anicu unmijlocdetransport ]ncomun,al[turide al`icolegidepartid. Pagina 7

Afaceristul Dumitru Ami\culesei trimis din nou ]n judecat[

DumitruAmi\culeseiafosttrimis ]njudecat[]ntr-un altdosar,dedata aceastapentru comitereainfrac`iuniidefals]n]nscrisurisubsemn[tur[privat[.

Pagina 6

FC Boto\ani r[mâne pe primul loc ]n clasament

Pagina 9

Din2014

Str[inii vor putea cump[ra mai u\or terenurile din România Din2014,oricepersoan[ fizic[dinUniuneaEuropean[vaputeacump[ra terenuriagricole]nRomânia.Spredeosebirede Ungaria\iPolonia,Românianuaimpusolimit[]nceeaceprive\te suprafa`adeterenagricol carepoateficump[rat[ deuncet[`eanstr[in.

Pagina 5

Guvernan`i invita`i s[ fac[ o plimbare cu ma\inile pe „drumul mor`ii” Pre\edinteleConsiliului Jude`eanpl[nuie\tes[-i aduc[laBoto\anipe membriiGuvernului, doarpentrucaace\tias[ aib[posibilitateadea testadinma\inilelorsau aleministerelorcalitatea drumurilorBoto\ani-Suceava\iBoto\ani-Târgu Frumos.

Pagina 3


2

LOCAL

Luni,22aprilie2013

Portariuc s-a ]ntâlnit cu reprezentan`ii B[ncii Mondiale

Primarulmunicipiului OvidiuPortariucs-a]ntâlnitvinericureprezentan`iireprezentan`iiInterna`ionalFinanceCorporation-IFC,diviziadeinvesti`iiaB[nciiMondiale.

A\a cum declara la ]nceputul s[pt[mânii trecute, scopul ]ntâlnirii a fost de explorareaposibilit[`iidefinan`areaproiectelordedezvoltarelocal[\ideinvesti`ii ]nmunicipiulBoto\ani,pentruaccelerarea absorb`ieifonduriloreuropene\idezvoltaresustenabil[petermencâtmailung. }n timpul ]ntâlnirii, au fost discutate metodedefinan`areinovativ[proiectate dup[ nevoile municipalit[`ilor, exemple desuccesdeinvesti`iialeIFC]ntoat[lumea,cât\isitua`iaproiectelordeinvesti`iinecesareMunicipiului.

La]ntâlnire,dinparteaIFC,auparticipat: Marco Sorge Senior Investment Officer Infrastructure – Southern Europe,MiddleEastandNorthAfrica,al[turi deOlenaAnfimova\iAndreiBudescu. Al[turi de Ovidiu Portariuc, din partea consultantului financiar VMB Partners, auparticipatValentinMiron-pre\edinte,]mpreun[cuMariusBostan,AlexandruPopescu\iRaduMeghes. „Discut[m aceast[ ofert[ ini`ial[ a lor, negociem condi`iile ini`iale dup[ carevormaiavealocdou[-trei]ntâlniri. }nprincipiunoivomtesta\ivomface\i pepia`aintern[ocereredeofert[c[tre b[ncilelocaledardeocamdat[dincifrele din oferta International Financial Corporationesteextremdeavantajoas[ ca \i dobând[, confiden`ial[ deocamdat[,darextremdejoas[comparativcu pia`a.Spers[amnout[`idup[aceast[ ]ntâlnire”, declara edilul municipiului, ]naintede]ntâlnire.(PetronelaRotariu)

Absen`ele acumulate ]n catalog au i-a l[sat f[r[ bani de liceu

Atât]nrândulbeneficiarilorde „Banideliceu”cât\iaburselorprofesionale,absen`eleau duslapierdeaa180leilunar, respectiv200deleilunar.

}ncepânddintoamnaanuluitrecut,aproximativ 400deeleviboto\[neniurmeaz[cursurileclaselor profesionale. Cei care frecventeaz[ ]nv[`[mântul profesionalprimesclunaroburs[]ncuantumde 200delei,]ns[]ncazul]ncare\colarulacumuleaz[peste40deabsen`enemotivateplataacesteia se suspend[. Dac[ la ]nceputul anului \colar erau]nplat[380deastfeldeajutoarefinanciare, ]nprezentnum[rulbeneficiarilorasc[zutla336. Claseleprofesionalere]nfiin`ate]ntoamnaanuluitrecutofer[opreg[tireprofesional[cudurata dedoiani]nvedereadobândiriiuneicalific[ri. }nprimulanseface40lasut[teorie\i60la sut[practic[,iar]ncelde-aldoileaanpracticava reprezenta75lasut[dinprogramuldestudiu.}n cazul]ncareunelevdeliceuadun[20deabsen`e nemotivatepeparcursuluneiluni,seimpunesistareapl[`iibursei„Banideliceu”,iarodat[cea fostanulat[plata,ajutorulsocialnumaipoatefi reluat.Pentrumiideelevibaniiprimi`idelastat reprezint[omotiva`ieimportant[pentruanumai absenta]nmodnejustificatdelaoreledecurs,]n

vreme ce al`ii au pierdut bursa din cauza absen`elorcumulate. „Din 4.521 de elevi ]n prezent iau 4.398 de elevi,ceeace]nseamn[c[123deeleviaupierdut Banideliceu,respectivcei180deleilunar.La burseleprofesionaledin380debeneficiari]nseptembrieaur[mas336,ceeace]nseamn[c[44de elevidela]nv[`[mântulprofesionalnumaiiau bursede200deleilunar.Laceidin]nv[`[mântul profesional condi`ia pentru primirea banilor eradoarprezen`ala\coal[”,adeclaratMihaela Hunc[,inspector\colargeneral,alInspectoratului |colarJude`ean.(PetronelaRotariu)

Directorul Filarmonicii Boto\ani, la un pas de evaluarea final[

A\acumanun`ase OvidiuPortariuc, primarulmunicipiului,]n\edin`ade ConsiliuLocal,vafi stabilit[componenta comisieicevaevaluaactivitateafinal[ aluiMihaiSârbu.

Deasemenea,vafistabilit\i uncalendaralevalu[rii.Având ]nvederesitua`iaconflictual[de la institu`ie de cultur[ edilul a avut posibilitatea legal[ de declan\are a procedurilor privind evaluarea final[ a managementuluiinstitu`ieidecultur[.Fiind vorbadespreoinstitu`iesubordonat[ConsiliuluiLocal,numirea \i eliberarea din func`ie apar`ine autorit[`ii locale. Potrivit prevederilor legale \i `inând cont de situa`ia conflictual[dinaceast[institu`ie,edilul municipiului va propune CL, declan\area procedurilor privindevaluareafinal[amanagementuluiacesteiinstitu`ii.

„Evaluareafinal[amanagementuluiareloccucelpu`in 150dezilecalendaristice]naintedeexpirareadurateicontractului de management (adic[, celmaitârziu,pân[ladatade 01.08.2013). ~inând cont de situa`ia din cadrul Filarmonicii,]n\edin`adeCLdinluna apriliesevapropunespreaprobare decalarea unui calendar dedesf[\urareaevalu[riifinale,valabildoarpentruFilarmonica,cudesf[\urareaprocedurilor]nlunamai.Comisiastabilit[ de CL pentru evaluarea final[amanagementuluiva]ntocmi, func`ie de rezultate, un raportmotivatprivind]ncetarea saucontinuareamanagementului domnului Mihai Sârbu la FilarmonicadeStatBoto\ani”, aspusprimarulmunicipiului. LaFilarmonicaBoto\anieste, ]n continuare, o stare conflictual[]ntremanager\ioparte dintreangaja`i.}nrepetaterânduri,ceamaimareparteasalaria`ilorausolicitatdemisiaacestuia\i\i-au]ntreruptactivitatea, ]ns[Sârbunurenun`[lafunc`ie. (PetronelaRotariu)


LOCAL

Luni,22aprilie2013

3

Guvernan`i invita`i s[ fac[ o plimbare cu ma\inile pe „drumul mor`ii”

Pre\edinteleConsiliului Jude`eanpl[nuie\tes[-i aduc[laBoto\anipe membriiGuvernului,doar pentrucaace\tias[aib[ posibilitateadeatestadin ma\inilelorsaualeministerelorcalitateadrumurilorBoto\ani-Suceava\i Boto\ani-TârguFrumos.

Asta dup[ ce Guvernul a t[iat de la finan`are lucr[rile pentru cele dou[ drumuri care s-au transformat ]n adev[rate capcane ale mor`ii pentru cei care le str[bat. |eful Consiliului Jude`ean sus`ine c[ vaapelalavicepremierulDanielChi`oiu pentrua-ifacilitaorganizarealaBoto\ani aunei\edin`edeGuvern.Estetotu\iointen`iecarearepreapu`ine\ansedease materializa,fiindoarecumrupt[derealitate.Estepu`inprobabilcainvita`iapre\e-

dinteluiCJs[fieonorat[deguvernan`i. |ichiardac[arfirealizabil[,probabil c[ guvernan`ii ar g[si cale de ie\ire din aceast[situa`ie.S[nuuit[mc[]nurm[cu maimultes[pt[mâniavizitatjude`uldirectorul general al Companiei Na`ionale de Autostr[zi \i Drumuri Na`ionale, iar acestas-aar[tatoarecummul`umitdestareacelordou[drumuri,declarândatunci c[sea\teptas[fie]nstaremaijalnic[dup[ câte nemul`umiri i-au ajuns la urechi dinparteaboto\[nenilor. Pre\edinteleCJsus`ine]ns[c[nuarede gânds[abandonezeluptapentruceledou[ drumuri,deaceast[dat[discursuls[umergând pe aten`ionarea c[ „Boto\aniul face partedinRomânia”,lucrudecarepoliticienii ]\i aduc aminte doar ]n campaniile electorale,atuncicândpromittotcevors[ aud[boto\[nenii.„Eu]ncercs[factotce ]mi st[ ]n putin`[ pentru a sensibiliza Guvernul legat de necesitatea finan`[rii lucr[rilorlaceledou[drumuri”,explic[ pre\edinteleFlorin~urcanu. DanielChi`oiuesteinvitatlaBoto\ani cu ocazia alegerilor la nivel jude`ean ]n PNL.(AuroraDimitriu)

Restructur[rile de personal, l[sate la latitudinea \efilor de la jude`ean ganigramaspitalului. Dup[cedirectorul SpitaluluiJude`ean „Ideea este s[ se descurce „Mavromati”l[sade pentruanumai]nregistraarie]n`elesc[nueste rate.Dac[totbugetulseduce exclus[oreducerede pesalarii,atuncicucebanis[ maifunc`ionezeunitateamedipersonal]nunitatea cal[?”,spuneFlorin~urcanu, pecareoconduce, pre\edintele Consiliului Jude`ean. \efiiConsiliuluiJuConducerea Consiliului Jude`eanspunc[las[ de`eani-aaten`ionatpe\efiispiladeciziaComitetutaluluis[g[seasc[eisolu`iapentrucabugetulunit[`iis[permit[ luidirectoralspitaacoperirea cheltuielilor pentru luluihot[râreadea medicamente, materiale sanitamodificasaunuorre,pentruhranabolnavilor,dar

\ipentruutilit[`i.„Acum,90la sut[dinbugetseducedoarpe salarii”,spun\efiiCJ. Departeacealalt[,reprezentan`ii sindicatelor cadrelor medicale spun c[ ]n momentul defa`[]nmultesec`iiestemare nevoiedepersonal. „Nutrebuiegânditastfel,s[ t[iemdinpersonalcas[putem func`iona. Trebuie adus[ finan`arealanivelulnormalit[`ii dac[ vrem s[ avem un spital jude`ean”, declara Octavian Dumitru, liderul jude`ean al Sindicatului Sanitas. (Aurora Dimitriu)

Virozele bat ]n retragere Virozelecontinu[s[ ]iaduc[pemul`i boto\[nenilacabinetelemedicilorde familiesauchiarla camereledeprimire aurgen`elordin cadrulspitalelor. Aproape 1400 de cazuri aufostraportateDirec`ieide S[n[tate Public[, s[pt[mâna trecut[,chiardac[temperaturile]nceps[fieceleobi\nuite pentru anotimpul ]n care ne afl[m.„Numaisuntlafelde multe cazuri ca ]n urm[ cu

trei, patru s[pt[mâni, dar ]nc[nesuntraportateviroze \i pneumonii”, a declarat Lidia Onofrei, purt[tor de cuvântalDSPBoto\ani. Potrivitultimelorraport[ri de la cabinetele medicilor de familie\idelaspitale,num[rulvirozelordinultimas[pt[mân[afostde970,]ntimpce ]njurde400depersoaneau fostdiagnosticatecupneumonii.Aproape200depersoane au avut nevoie de ]ngrijiri ]n cadrul unit[`ilor medicale, majoritateafiindcopiisauvârstnici.}nultimas[pt[mân[nu a fost raportat niciun caz de grip[.(AuroraDimitriu)


4

LOCAL

Luni,22aprilie2013

|optic[ ]i sugereaz[ primarului s[ mai „analizeze” ]nainte s[-\i deschid[ birou la mall

PrimarulOvidiu Portariucadevenit cunoscutprinfaptul c[laorice]ntrebare careiseadreseaz[ areunsingurr[spuns:„voianaliza”. }ntretimp,edilula ]nceputs[-\ianun`e câtevadinpriorit[`ilesalecumarfi deschidereaunui biroudeinformare ]nmall.Acestlucru nuesteprivitcuochi bunidedeputatul PNLCostel|optic[.

Parlamentarul liberal i-a recomandatediluluis[maianalizeze \i s[ vad[ dac[ nu ar fi maibines[deschid[acestbirou ]n Centrul Vechi unde nu ar pl[tiniciunleuchirie. „Am v[zut c[ prim[ria ]\i dore\tes[fac[unbirouunic]n mall. Nu pot s[ pricep de ce trebuies[m[duc]nmall\is[

pl[tescchiriecândamspa`ii]n CentrulVechi.}isugerezdomnuluiprimars[fac[oanaliz[. De la mall \i pân[ ]n Centrul Vechi sunt 300 de metri”, a spusdeputatulCostel|optic[. Acestas-amaiar[tatsurprins

\i de o alt[ inten`ie a edilului. Este vorba de cump[rarea blocurilorconstruitedeundezvoltator imobiliar ]n locul mega proiectului pe care Portariuc ]l anun`a]ncampaniaelectoral[. „Dintr-o dat[ am v[zut c[

Consilierii PNL sunt nemul`umi`i c[ nu sunt consulta`i ConsilieriilocaliPNLsuntnemul`umi`idemodulcums-auorganizat]nacestanZileleMunicipiului Boto\ani.Eiconsider[c[trebuiau organizatemultmaimulteac`iuni culturalelacares[participe boto\[nenii. C[t[lina Lupa\cu consider[ c[ Zilele MunicipiuluiBoto\aninureprezint[altcevadecât unconsummaremici\ibere,pluscâtevaspectacole de muzic[. Ea este nemul`umit[ de modul cumaar[tatCentrulVechi]nacestezile. „Artrebuis[promov[mpartedinvia`acultural[\iartistic[aora\uluinostru.Dinp[cate, Zileleora\uluis-autransformat]ntr-unconsum

demici\ibere,plusoscen[.Artrebuis[gândim mai mult cum ar trebui s[ se desf[\oare acestezilealeora\ului.AmtrecutprinCentrul Vechi. Era mizerie, erau tineri care mâncau semin`e.RolulPoli`ieiLocaleesteesen`ial.F[r[ afaceacestlucru,nuputemdisputaniciunfel deactivit[`icultural”,aspusC[t[linaLupa\cu careamaiprecizatc[executivulprim[rieinu]i mai consult[ pe consilierii PNL ]n momentul ]n careinten`ioneaz[s[organizezeoac`iune.„Era normalca\inoiconsilieriilocalis[fimconsulta`i]nmomentul]ncareseiauastfeldedecizii. Mi-a\fidoritmaimulteactivit[`iculturalcares[ pun[]nvaloaretalentultinerilor\ichiaracelor vârstnici din municipiul Boto\ani. Partea de muzic[,dans,expozi`iidepictur[\itotfelulde atelierelacareboto\[neniis[participe”,amai afirmatC[t[linaLupa\cu.(R[zvanSauciuc)

blocuriledeundeafostmoara suntfoartebunedecump[rat. Noiamf[cutcampanie,avenit domnulMaz[re\iaspusc[trebuies[fieieftine,frumoase\i s[letermin[mrepede.Pelâng[faptulc[suntieftine,absor-

bimfor`ademunc[local[.Dac[ acum m[ duc s[ cump[r acele blocuri, nu se vor crea locuridemunc[decâts[pun[ treioamenilaintrarelabarier[.Nuprea]n`eleg”,amaispus deputatulPNL.(R[zvanSauciuc)

Conservatorii se preg[tesc s[-\i numeasc[ doi directori ConformprotocoluluiUSL,conservatorilorboto\[neni le-au revenit câteva posturi de directori sau directori adjunc`ilaoseriedeinstitu`iideconcentrate.Pân[acum, eiaureu\its[-limpun[doarpeMirelRogalschi]nfunc`ie de\eflaProtec`iaConsumatorilor.Urmeaz[caAncaLupa\cu,pre\edintelaOrganiza`iadefemeiaPCBoto\anis[ ocupefunc`iadedirectoradjunctlaAJOFMiarValentin Popas[fie\eflaStatistic[.„Afostscoslaconcurs\ipostul la Statistic[. }l sus`inem pe Valentin Popa. Este un tân[r care lucreaz[ ]ntr-o re`ea de supermarketuri. Are dou[facult[`i.Estesub30deani.EstemembruPCde aproapedoianidezile”,aspusPaulOni\a,pre\edintele PCBoto\ani.(R[zvanSauciuc)


LOCAL

Luni,22aprilie2013

5

Din2014

Str[inii vor putea cump[ra mai u\or terenurile din România

Din2014,oricepersoan[fizic[din UniuneaEuropean[ vaputeacump[ra terenuriagricole]n România.SpredeosebiredeUngaria\i Polonia,România nuaimpusolimit[ ]nceeaceprive\te suprafa`adeteren agricolcarepoatefi cump[rat[deun cet[`eanstr[in.

}nmomentuldefa`[,cet[`enii str[ini ]\i pot cump[ra terenuri doar dac[ ]\i ]nfiin`eaz[ o societate comercial[ ]n România.Dela1ianuarie2014nuva mai exista aceast[ obligativitate \i oricare cet[`ean din statele UniuniiEuropenevaputeacump[raterenagricol]nRomânia. „}ncepând cu 1 ianuarie 2014sevaliberalizacomercializareaterenuluiagricol\ipentrupersoanelefizicedinUniuneaEuropean[,lasugestiadiferitelororganiza`iidinjude`ul Boto\ani, am ini`iat ]mpreun[ cual`icâ`ivacolegiparlamentari discu`ii pe aceast[ tem[. Vrems[vedemcesepoateface.Dinp[cate,a\acumafost negociat, noi nu mai putem face prea multe lucruri. Spre

deosebire de Polonia sau Ungaria au avut anumite rezerve lanegocierilerespective,noinu ampusniciunfeldeprobleme. }ncepând de anul viitor, terenulvafiliberlatranzac`ionare pentru persoanele fizice din toat[ Uniunea European[”, a spusdeputatulCostel|optic[.

Dac[str[iniinupotfiopri`i s[ cumpere terenuri ]n România, parlamentarii inten`ioneaz[ s[ promoveze o lege prin care s[-iajuteperomânis[achizi`ionezesuprafe`ecâtmaimaride terenagricol. „Amdemaratoseriedem[suripecareledorimpentrua

ajuta ]ntreprinz[torul român. Se va crea un protocol ]ntre Ministerul Agriculturii \i cât maimulteb[ncidinRomânia, ]nbazac[ruia\icet[`eanulromân s[ poat[ cump[ra teren iar acel teren s[ fie suficient pentru gaj la banc[. }n acest moment, terenul agricol nu

este luat gaj de nicio banc[. Esteluatca\igajdoardac[te constitui]ntr-osocietatecomercial[ sau alt[ form[ organizat[.Vrems[d[mposibilitatea \ipersoanelorfizicedinRomânia s[ achizi`ioneze teren cu creditbancar”,aad[ugatparlamentarulboto\[nean. }nplus,cet[`eniistr[initrebuie s[ ]ndeplineasc[ anumite criterii.DeputatulCostel|optic[sus`inec[trebuieg[sitesolu`ii pentru a se evita specula cu terenuri agricole \i ]n acela\i timp,str[iniitrebuieobliga`is[ pl[teasc[taxele\iimpozitele]n România. „Persoanafizic[s[aib[experien`[]ndomeniu.S[nuvin[oricespeculantcares[cumpereteren\is[-lrevând[ulterior. Vor mai fi m[suri legate de impozitarea profitului ob`inutdepersoanafizic[,altadecâtceadinRomânia.Aceletaxe\iimpozites[r[mân[labugetuldestatdinRomânia\inu s[ exporte profitul ]n afar[”, sus`inedeputatulPNL. La ora actual[, aproximativ 10lasut[dinsuprafa`adeteren agricolestecump[rat[decet[`enistr[ini.Ace\tia\i-au]nfiin- `atsociet[`icomerciale\iachizi`ionatmiisauchiarzecidemii dehectaredeterenagricol.Majoritateadintreace\tia]\ilucreaz[ terenurile \i chiar au f[cut investi`ii]nutilajeiarproduc`ia o comercializeaz[ la export. (R[zvanSauciuc)

Noi concursuri de angajare ]n planurile Consiliului Jude`ean Câteva institu`ii din subordinea ConsiliuluiJude`ean]\ifacplanuride scoatere la concurs a unor posturi. Unproiectdehot[râredeCJprevede completarea organigramelor de la MuzeulJude`ean,OrchestraPopular[ „RapsoziiBoto\anilor”\idelaUni-

tateadeAsisten`[Medico-Social[din Suli`a. Proiectul de Hot[râre urmeaz[ s[ intre ]n discu`ia consilierilorjude`enila\edin`aordinar[deCJ care va avea loc ]n aceast[ s[pt[mân[,pe25aprilie.Dac[]\ivorda acordul consilierii jude`eni, ar urma

s[fiescoaselaconcurspatruposturi pentruMuzeulJude`ean,respectivun post de restaurator lemn, unul de conservator,unulde]ngrijitor\iunul de gestionar custode. Pentru OrchestraPopular[„RapsoziiBoto\anilor”este]nplanorganizareaconcur-

suluipentruunpostdesolistinstrumentist, iar pentru Unitatea de Asisten`[ Medico-Social[ din Suli`a esteprev[zut]nproiectuldehot[râre cevafisupusdezbateriiconsilierilor ]nfiin`area unui post nou de medic. (AuroraDimitriu)


6

LOCAL

Luni,22aprilie2013

Afaceristul Dumitru Ami\culesei trimis din nou ]n judecat[

DumitruAmi\culeseiafosttrimis]n judecat[]ntr-unalt dosar,dedata aceastapentrucomitereainfrac`iuniide fals]n]nscrisurisub semn[tur[privat[.

ProcuroriiParchetuluidepe lâng[TribunalulBoto\aniadispusanultrecuttrimiterea]njudecat[aomuluideafaceriboto\[nean administratorul unei societ[`icomerciale,pentrus[vâr\ireainfrac`iuniide]n\el[ciune,

constând ]n achizi`ionarea unor cantit[`idecarnedelasocietate comercial[dinaltjude`,pentru platac[roraaufostemise14file cec, f[r[ disponibil de cont ]n banc[. Inculpatul a prezentat instan`ei de judecat[ mai multe copiialeunorchitan`edeefectuare a pl[`ilor c[tre societatea furnizoare. Procurorii au intrat la dubii maialesc[]nfazaurm[ririipenaleAmi\culeseinuaspusc[ar aveaastfeldedocumente\imai mult,nuestenicilogiccaopersoan[ceapl[titcufilececodat[c[fac[]nc[oplat[cash,mai aleslaosum[deordinulacâtevamiliardedeleivechi.

}nplusnicireprezentan`iiceleilalte societ[`i nu au prezentat unregistrudecas[cares[ateste platacash.Maimult]ntrucât,copiileaduselainstan`[con`ineau modific[ri evidente a unor elementeesen`iale,Parchetuldepe lâng[TribunalulBoto\anis-aautosesizat, dispunând, din oficiu, cercetarea lui Ami\culesei Dumitru, pentru s[vâr\irea infrac`iunii de fals ]n ]nscrisuri sub semn[tur[ privat[. }n urm[ cu doianiacestaamaifostre`inut]n urmauneiac`iunideamploarea poli`i\tilor \i procurorilor, fiind anchetatdup[ceaprodus\icomercializat]nmodilegalb[uturi alcoolice.(D[nu`Rotariu)

Statui pentru promovarea obiectivelor turistice ale jude`ului |efiiConsiliuluiJude`eanvoranalizapropunereavenit[din parteaunuiomdeafaceri,deaseamplasa]njude`maimulte statuialepersonalit[`ilorcareauv[zutluminazileipemeleaguri boto\[nene. Pre\edintele CJ Florin ~urcanu consider[ c[ ar puteafi\iaceastaomodalitatedeastimulainteresulcelorcare trecprinjude`ulnostrudeavizitaobiectiveledeinterescultural ale zonei. Propunerea a venit de la omul de afaceri Mihai Debeli.„Esteopropunerecaremerit[luat[]nseam[.Pân[ laurm[trebuieanalizatetoateideilecareprivescpromovarea zonei,abog[`ieiculturalepecareoarejude`ul.}nintersec`ii ar putea fi amplasate statui cu marii oameni de cultur[ ai jude`ului”,adeclaratFlorin~urcanu,pre\edinteleConsiliului Jude`eanBoto\ani.Pân[s[sepun[]naplicareaceast[ideemai este]ns[calelung[.Oastfeldeinvesti`ie]nseamn[ocheltuial[ ]nplus]ncondi`iidecriz[,iar\efiiCJvorcaachizi`ias[se]ncadreze]ntr-osum[câtmaimic[.(AuroraDimitriu)


LOCAL

Luni,22aprilie2013

7

Primarul din Curte\ti, lovit de o ma\in[ ]n apropiere de Foc\ani

Primarulcomunei Curte\ti,Dumitru Vi`el,afostr[nit sâmb[t[]ntr-unaccidentrutierpetrecut]njude`ulVrancea,pedrumulde ]ntoarcereacas[de laCongresulPSD. Primarulvenea]napoilaBoto\anicuun mijlocdetransport ]ncomun,al[turide al`icolegidepartid.

}njurulorei18.00autocarul s-aopritlaunpopas,]nlocalitatea Pope\ti, la aproximativ 15 kilometrideFoc\ani.CândDumitruVi`elavruts[traverseze drumuleuropeanafostacciden-

tatdeoma\in[marcaOpelcondus[deunpompier]nvârst[de 35deani,originardinRâmnicu S[rat.AngajatulISUBuz[uera ]ntimpulliber. }nurmaimpactuluiprimarul comuneiCurte\tiasuferitmai multeleziunilanivelulcapului\i a toracelui, fiind preluat de o ambulan`[ \i transportat la SpitalulJude`eandinFoc\ani.}nurma investiga`iilor medicilor s-a stabilit c[ primarul nu a suferit r[nicares[-ipun[vi`a]npericol,fiind`inutsubsupraveghere medical[.De\iini`ials-acrezut c[primarulafostgravr[nit,din fericire,acestaainfirmatzvonurile spunând c[ dup[ o noapte petrecut[]nspitaluldinFoc\ani vavenisprecas[. „Am oprit s[ mânc[m \i cânds[traversezdrumuladat peste mine. |oferul spunea c[ nu avea vitez[ mare, dar cred c[aveapeste50dekilometripe

or[.Acumm[simtbine,nuam nimicgrav\icredc[mâinevin acas[. Sunt internat ]ntr-un spitaldinFoc\ani\inuamnimic fracturat, dar e posibil s[ amofisur[laocoast[.Nuam nimic grav \i mul`umesc lui Dumnezeuc[suntbine”,adeclaratDumitruVi`el. Poli`i\tii care au f[cut cercet[rilafa`aloculuiaustabilitc[ devin[pentruproducereaaccidentului s-ar fi f[cut Dumitru Vi`elpentruc[nus-aasiguratla traversareastr[zii.Atâtla\ofer cât\ilaprimartestareacuetilotestul a ar[tat zero. „}n cauz[ suntefectuatecercet[risubaspectul comiterii infrac`iunii de v[t[marecorporal[dinculp[”, a men`ionat inspector Bogdan OctavianToader,purt[torulde cuvânt al Inspectoratului Jude`eandePoli`ieVrancea.(D[nu` Rotariu)

Un nou complex comercial ]n municipiu Boto\ani Acesta va lua locul ruinelor debeton\iab[l[riilordelaintersec`iaPoddepiatr[,delâng[ BazarulTati.Dinceledeclarate de Viorel Iliu`[, viceprimarul municipiului, municipalitatea va vindescheletuldeconstruc`iedin aceazon[pentrucaacolos[fie construit un spa`iu comercial \i pentruaschimbafa`aora\ului. „Avem proiect de hot[râre privindaprobareavânz[riiprin licita`iepublic[aconstruc`iilor de lâng[ bazarul Tati. Construc`iaesteaPrim[riei]npropor`iede87lasut[,iarrestul de13lasut[aunuiinvestitor privat,]ntimpceterenulestea altcuiva.Celcaredispuneeste proprietarulterenului.Dac[el spunes[-miiauconstruc`ia,s[ oiau.Vrems[vindemcl[direa respectiv[ pentru c[ persoana carede`inecele13lasut[din cl[direvreas[investeasc[.}ntr-un ora\ european ]n centru nu mi se pare corect s[ arate a\a”,adeclaratViorelIliu`[.

}nrespectivaloca`iesunttrei funda`iidebloc,darc[acestea au fost construite la ]nceputul anilor 1990. Aici se inten`iona ridicarea a trei blocuri pentru cadremilitare.Practic,s-areu\it turnarea funda`iilor, iar la

dou[dintreblocuris-aridicat\i opartedinstructur[,dup[care investi`iaafostabandonat[.Investi`iaafostpreluat[demunicipalitate,de]nultimiianinusamaif[cutnimicacolo.(PetronelaRotariu)

Boga`ii târgului au cerut \i primit ajutoare de ]nc[lzire Au cerut \i beneficiat de ajutoare de ]nc[lzire de\i nu aveau acest drept. De\i au sumedebani]nconturicare s[lepermit[culejeritates[ achite facturile pentru ]nc[lzire,uniiboto\[neniausolicitatacestsprijin\imunicipalit[`ii. Din cele declarate de viceprimarul municipiului ViorelIliu`[,aubeneficiatpe nedrept de acest sprijin un num[rde883defamiliisau persoane.Sumaderecuperat estede301.000lei.Ilegalit[`ile au fost descoperite pe anultrecut]nurmaunuicontrolalinspectorilorCur`iide Conturi, care i-au informat despreacestecazuri\ipecei delaPrim[rie.}naceast[situa`iemunicipalitateaaextins

verific[rile \i au descoperit situa`iilacarenusea\teptau, ]nurmainforma`iilorprimite delaAgen`iaJude`ean[pentruPl[`i\iInspec`ieSocial[. „Amavutosarcin[,din controlul Cur`ii de Conturi deanultrecut,]ncaresesesizac[unnum[rdepersoane au beneficiat necuvenit deajutoarelede]nc[lzire.O partedintreceicareaubeneficiat de ajutoare sociale au]nc[lcatpe\tiutesaupe ne\tiutelegea”,aspusViorel Iliu`[. }n urma verific[rilorafostindentificat[ofamilie care avea ]n cont 300.000 de lei, una cu 97.000delei,darcareausolicitat\iprimitajutoarede]nc[lzire.(PetronelaRotariu)


8

LOCAL

Luni,22aprilie2013

Au ]nceput lucr[rile de refacere a gazonului de pe Municipal

}naceast[diminea`[,mai mul`iangaja`iaifirmei dinFoc\anicareseocup[ de]ntre`inereagazonului depestadionulMunicipal auvenitlaBoto\ani. Ace\tiaaudemaratimediatlucr[rilederefacerea suprafe`eidejoc\iaudat asigur[ric[]naproximativtreis[pt[mâni,acesta vaar[taimpecabil.

La Boto\ani a venit inclusiv Adrian Opri\an,patronulfirmeiGamaVerdecu careclubulFCBoto\anicolaboreaz[de aproximativcinciani.Acestaasupravegheatlucr[rile\ile-aspusoficialilordela FCBoto\anic[terenulvarevenilacalitateadintoamnaanuluitrecut. „Arfifostbinedac[nuseintrape terentreis[pt[mâni.Dinp[catenuse

poate doarece avem derbyul cu Br[ila pestedou[s[pt[mân[.Laopera`iunile

pe care le-a f[cut firma domnului Opri\ansuntsigurc[terenulvafilafel

Turneu semifinal de baschet ]n Sala Polivalent[ din Boto\ani }n perioada 23-25 aprilie, Boto\aniul va g[zdui turneul semifinal de baschet feminin U17. La acest turneu particip[ CSS Boto\ani, CSS Bega Timi\oara,CSSiriusTg.Mure\\i CSSPloie\ti. Toate cele \ase partide se vor disputa ]n Sala Polivalent[ Elisabeta Lip[ din municipiul Boto\ani.Mar`i\imiercuripartidelevor]ncepedelaora14.00 \i16.00iarjoidelaorele9.00 \i 11.00. Obiectivul echipei boto\[nene este calificarea la turneul final care se va desf[\uralunaviitoare. „Sunt dou[ turnee semifinale.UnulestelaBoto\aniiar cel[laltlaAlbaIulia.Decinci aninuammaiavutunturneu semifinal la Boto\ani. M[ bucurc[federa`iaaacceptats[ nedeaacestturneulaBoto\ani pentru c[ avem o Sal[ Polivalent[]ncareputemorganiza foarte bine competi`ia.

Obiectivul nostru este s[ termin[mturneulpeunuldinprimeledou[locuri\is[necalific[mlaturneulfinal”,aspus Vasile Bordeianu, antrenorul echipeiCSSBoto\ani. CSSBoto\aniare]ncompo-

nen`[\iobaschetbalist[carea fostlalotulna`ional.Estevorba deAndreeaAursulesei.Aceasta a fost ]n preg[tire la lotul na`ional dup[ care a participat la unturneu]nBulgaria.(R[zvan Sauciuc)

PROGRAM Mar`i Ora14.00:CSSiriusTg.Mure\-CSSPloie\ti Ora16.00:CSSBoto\ani-CSSBegaTg.Mure\ Miercuri Ora14.00:CSSBegaTimi\oara-CSSPloie\ti Ora16.00:CSSBoto\ani-CSSiriusTg.Mure\ Joi Ora9.00:CSSBegaTimi\oara-CSSiriusTg.Mure\ Ora11.00:CSSBoto\ani-CSSPloie\ti

cumafostanultrecut.Aveamunuldin primele cinci terenuri din `ar[. Am ]ncrederec[vomreveni]ntop]nceeace prive\teterenurile.Noiaveamuncontract de ]ntre`inere cu firma domnului Opri\an.S-ausuplimentatunelelucr[ri dar costurile nu vor fi foarte mari”, a spusCornel|fai`er. Dup[cevorfinalizalucr[rilelastadionulMunicipal,angaja`iifirmeiGama Verdevormerge\ilaceledou[terenuri deantrenamentpentruaexecutaanumite lucr[ride]ntre`ire.Ceamaimareproblem[ va fi pentru juc[torii echipei FC Boto\anicaretimpdeaproapedou[s[pt[mâninusevorputeapreg[tipeaceste terenuri.„Mâinesevaintra\ipecelelaltedou[terenuridinmunicipiu.Din p[cate nu o s[ le putem proteja. Vom intraprinrota`ie,vommaimergelaVorona \i Bucecea pentru antrenamente. Esteoperioad[]ncarenutrebuies[se intrepeacesteterenuri.PeMunicipal, nuvomintrapân[]nziuameciuluicu Br[ila”,amaiprecizatCornel|fai`er. (R[zvanSauciuc)

George Cârjan: „Am vrut s[ fie ceva mai special” Golgheterul echipei FC Boto\anii-af[cutosurpriz[ prietenei sale la meciul cu ChindiaTârgovi\te,devineri dup[amiaz[.}nminutul32, George Cârjan a reu\it s[ marchezedup[careaalergat labancaderezervedeundea luat un tricou pe care era scris mesajul: „Vrei s[ fii so`iamea?”. George Cârjan a primit r[spunsul pe care ]l a\tepta de la prietena sa Alexandra careera]ntribunaIastadionului Municipal. „Noi suntem ]mpreun[ de mai mult timp\iaveaminten`ias[ne c[s[torim anul viitor. Nu amcerut-o]nc[s[toriepân[

acum\iamvruts[fieceva maispecial.AspusDA.Nu s-a pus problema. Nunta o vomaveaanulviitorpedata de14iunielaGala`i”,aspus GeorgeCârjan. George Cârjan este unul din cei ai buni juc[tori din lotul echipei FC Boto\ani. Dup[unturdecampionatceva mai modest, ]n partea a doua a sezonului a avut evolu`iifoartebunemarcând cinci goluri ]n \ase meciuri. }nmomentuldefa`[,George CârjanestegolgheterulechipeiFCBoto\anicuoptgoluri \i al doilea ]n clasamentul marcatorilordinseriaIaligii secunde.(R[zvanSauciuc)


SPORT

Luni,22aprilie2013

9

FC Boto\ani r[mâne pe primul loc ]n clasament Dup[victoria]nfa`aforma`ieiChindia Târgovi\te,FCBoto\anir[mânepe primulloc]nclasamentavândunavantajdetreipuncte]nfa`aforma`iei DeltaTulcea,aflat[ pepozi`iasecund[. FCBoto\aniaob`inutvineri dup[-amiaz[ a cincea victorie din acest retur, impunându-se cu1-0]nfa`aforma`ieiChindia Târgovi\te.Singurulgolalpartidei a fost marcat de atacantul George Cârjan ]n minutul 32. Dinminutul66,FCBoto\ania beneficiat \i de un avantaj numeric deoarece c[pitanul echipei Chindia Târgovi\te, Georgian Honciu a fost eliminat de centralulBogdanHanceriuc.Sa]ncheiat1-0pentruFCBoto\ani\iro\-alb-alba\triiaur[mas peprimulloc]nclasamentcu38 depuncte,33degolurimarcate \i15primite.

Vin meciurile grele FCBoto\ania]ncheiatseria meciurilorcuechipeleaflate]n

zona inferioar[ a clasamentului \iurmeaz[oseriede\asejocuri extrem de dificile. Primul este ]netapaurm[toarelaSlobozia, o echip[ care pân[ ]n urm[ cu dou[-treietape]nc[speralaun loc promovabil. Dup[ partida de la Slobozia, FC Boto\ani joac[dou[partidepeterenpropriu]ncareva]ntâlnidou[contracandidatelapromovare.Este vorba de CF Br[ila (3 mai) \i S[geataN[vodari(11mai). }n ultimele trei etape ale campionatului, FC Boto\ani va

juca ]n deplasare cu Sportul Studen`esc (18 mai) \i Delta Tulcea(1iunie)\iacas[cuCS Otopeni(25mai). Pentru FC Boto\ani este foarteimportants[seimpun[]n meciuriledepeterenpropriucu CFBr[ila,S[geataN[vodari\i CS Otopeni. Dac[ ro\-albalba\triireu\escs[ob`in[nou[ puncte din cele trei meciuri \i vor]nvinge]ndeplasareadela Sportul Studen`esc vor fi promova`i ]naintea ultimei partide delaTulcea.(R[zvanSauciuc)

Treiabsen`e importantepentru meciuldelaSlobozia FC Boto\ani va merge la Slobozia f[r[ c[pitanulCiprianDinu,funda\ulstângaFlorin Acsinte\icelmai]nform[juc[tordinretur, mijloca\ulMariusCroitoru.Ceitreiauprimit cartona\e galbene ]n partida cu Chindia Târgovi\te\inupotevoluacuUnireaSlobozia. TehnicianulCristiPopoviciarecunoscutc[a fost o strategie stabilit[ ]naintea meciului care Acsinte,Dinu\iCroitorus[stea]nmeciulcu Sloboziapentruaputeaevolua]nmodsigurcu CFBr[ila\iS[geataN[vodari,dou[dintrecontracandidatele la promovare. La limita suspend[rii mai erau ]nc[ trei juc[tori de la FC Boto\anidarCristiPopoviciaconsideratc[\ase schimb[ri ]n primul 11 ar fi fost prea mult \i existarisculdeapierdemeciuldelaSlobozia. AntrenorulprincipalalFCBoto\aninueste

]ngrijoratdefaptulc[vorlipsitreijuc[toride baz[\isus`inec[aresolu`iiiarobiectivuleste câ\tigareacelortreipuncte]npartidacuUnirea Slobozia. „Aveam\asejuc[torilalimitacartona\elorgalbene.Suntjuc[toricare]ipot]nlocui pe cei care au luat ast[zi cartona\e f[r[ niciunfeldeproblem[.Vreaus[m[prind[ meciurile cu Br[ila \i S[geata cu juc[torii valizi\is[nufie]npericoldesuspendare.La Slobozia vor lipsi Croitou, Ciprian Dinu \i Acsinte.Chiardac[nu]ivomaveapeceitrei, ne propunem s[ câ\tig[m meciul de la Slobozia.Juc[toriicare]ivor]nlocuiabiaa\teapt[s[joace.Suntjuc[toricareauevoluatfoartepu`in]ncele\asemeciuridinacestretur”, aspusCristiPopovici.(R[zvanSauciuc)

CristiPopovici,antrenorFCBoto\ani:„Dup[aspectuljocului, puteams[neasigur[munavantajde2-0lapauz[\isuntconvins c[puteams[maimarc[m\i]nreprizaadoua.Dup[rezultatul delaBuftea,b[ie`iis-aumul`umitdoars[câ\tig[m.Indiferentde situa`ie,noitrebuias[lu[mceletreipuncte.Laoraastasuntem lideri\ine-am]nt[ritpozi`ia.Chindianuaavutniciun\utpe poart[.Ampreferats[conserv[mrezultatul.Ast[ziamratatfoartemult.Niciterenulnumaiecumafost\iastane]ncurc[”. EusebiuTudor,antrenorChindiaTârgovi\te:„Boto\aniuleste peprimulloc,]\iatingeobiectivul.FCBoto\animerit[s[promoveze.Esteceamaibun[echip[.Dac[eraSportul,arfifostprima carepromova.}ncondi`iileacestea,FCBoto\anivapromovade peprimullociarluptasevadapentruloculdoi.Boto\aniulare juc[toricuexperien`[.Croitoruestefoartebun,Va\vari,Cârjan”.

Rezultate FCBoto\ani-ChindiaTârgovi\te1-0 DeltaTulcea-UnireaSlobozia4-0 RapidCFRSuceava-DinamoIIBucure\ti1-2 Dun[reaGala`i-FarulConstan`a4-1 CSOtopeni-CFBr[ila2-1

CLASAMENT 1.FCBoto\ani38p,2.DeltaTulcea35p,3.CSOtopeni35p,4.CFBr[ila32p,5.S[geataN[vodari31p.

Cornel |fai`er vrea \ase puncte din meciurile cu Slobozia \i Br[ila Pre\edinteleclubuluiFCBoto\aniconsider[c[urm[toareledou[ partide,cuUnireaSlobozia]ndeplasare\iCFBr[ilapeterenpropriu,suntfoarteimportante.}ncazul]ncarero\-alb-alba\triireu\esc s[ob`in[\asepuncte,\anseledeapromova]nprimalig[vorfifoartemari.„Nueosurpriz[c[suntempeprimapozi`ie]nclasament. |ipubliculsimteasta.Maiavem]nc[drumlungpân[la]ndeplinirea obiectivului. Urmeaz[ meciul de la Slobozia \i meciul cu Br[ila.Arfiextraordinars[ob`inemmaximdepuncte.Important estec[am]nvinspeTârgovi\tepentruc[veneamdup[acel1-1la Buftea.Spercaechipas[aib[aceea\ideterminare\ilaurm[toarelemeciuri\is[nupierdempentruaavealini\teanecesar[]naintedepenultimaetap[”,aspusCornel|fai`er.(R[zvanSauciuc)


10

NA~IONAL

Luni,22aprilie2013

Libanez arestat pentru evaziune dup[ o descindere la Boto\ani

OmuldeafacerilibanezSaidBaaklini \icontabilaacestuia aufostaresta`ipreventiv,vinerisear[, pentru29dezile,de TribunalulBucure\ti,]ndosarulde evaziunefiscal[de aproximativ22,5 milioanedeeuro.

Descinderi]nacestdosarau avut loc \i ]n jude`ul Boto\ani, afacerilefiindderulateprinmai multesociet[`idin`ar[.Decizia nuestedefinitiv[\iafostatacat[ cu recurs de c[tre avoca`ii celor doi, contesta`iile urmând s[fiejudecatelaCurteadeApel Bucure\ti. Procurorii DIICOT l-au re`inut pe libanezul Said Baaklini\iaucerut,vineri,TribunaluluiBucure\tiarestarealui preventiv[pentru29dezile,]n dosarul]ncareacestaesteacuzat c[ a condus o grupare infrac`ional[ care ar fi produs o evaziunefiscal[de22,5milioanedeeuro. SaidBaakliniafostaudiatde procurorii Direc`iei de Investigare a Infrac`iunilor de Criminalitate Organizat[ \i Terorism (DIICOT) ]n urma perchezi`iilorcareauavutlocjoi,lalocuin`ele \i la firmele membrilor grup[rii infrac`ionale conduse deacesta.Lafinalulaudierilor, procurorii DIICOT au emis pe numele lui Said Baaklini ordo-

nan`[dere`inere\iaucerutvineri Tribunalului Bucure\ti arestarea preventiv[ a acestuia peoperioad[de29dezile. ProcuroriiDIICOT-StructuraCentral[auf[cutjoi16perchezi`ii ]n Bucure\ti \i jude`ele Buz[u,Constan`a,Gorj\iBoto\ani, la locuin`ele \i la firmele membrilor unei grup[ri infrac`ionale conduse de Said Baaklini. }n urma perchezi`iilor, au fostduselaaudieri11persoane, printrecare\iSaidBaaklini.

Potrivit anchetatorilor, gruparea infrac`ional[ constituit[ din\aptepersoane,cet[`eniromâni, libanezi \i italieni, condus[ de Said Baaklini (50 de ani),estesuspectat[deevaziune fiscal[\isp[laredebani. SaidBaakliniesteacuzatc[ arfifolosit,directsauprinpersoane interpuse, mai multe firmedinRomânia,Bulgaria,Liban\iPanama,prinintermediul c[roraarficreatcircuitefinanciare fictive, f[când opera`iuni

comerciale nereale, respectiv livr[riintracomunitare,achizi`ii \irevânz[rideimobilesaualte bunuri, ]n principal motoare electrice, f[r[ plata obliga`iilor c[trebugetuldestat. }ntr-unaltdosar,]nfebruarie 2011, procurorii anticorup`ie lau trimis ]n judecat[ pe Said Baaklini, asociat \i administrator la SC Libarom Agri SRL, pentruc[arficerutrestituiriilegaledeTVAde60demilioane euro, dup[ ce UCM Re\i`a i-a

vândutpatrumotoarenefunc`ionale,aflatepestocdepeste20 deani,launpre`de50deori maimare.Baakliniafostacuzat detentativ[destabilirecureacredin`[ a taxelor având ca rezultat ob`inerea f[r[ drept a unor sume de bani cu titlu de restituiri de la bugetul de stat, precum\ipentruasociere]nvederea s[vâr\irii acestei fapte, potrivitDirec`ieiNa`ionaleAnticorup`ie(DNA). Al[turi de acesta sunt judeca`i Adrian Chebu`iu \i CoriolanAdrianPreda,pre\edinteal Consiliului de Administra`ie \i directorgeneralalUCMRe\i`a, respectiv director executiv al societ[`ii la data faptelor, precum \i Eugen Bogatu, fost directoralDirec`ieiDomeniiPortuare din Companiei Na`ionale Administra`ia Porturilor Maritime(CNAPM)Constan`a.Said Baakliniafostvizat\i]ndosarul privind fraudarea societ[`ii Rodipet cu 35,5 milioane de euro. }niulie2011,procuroriiDIICOTauf[cutperchezi`iilalocuin`aluiBaaklini\ilasediul\i punctele de lucru ale firmei sale,LibaromAgriSRL,acesta fiindulterioraudiat. Perchezi`iileaufostf[cute]n cadrul dosarului privind activitatea infrac`ional[ derulat[ prin intermediulSCRodipetSA(SC NetworkPressConceptSA)de c[tremaimultepersoane,printrecareHassan\iMehdiAwdi, precizau atunci anchetatorii. (D[nu`Rotariu)

Dosar penal pentru accident produs sub influen`a alcoolului Unboto\[neans-aalescudosarpenaldup[ceaprovocatunaccidentrutierfiindbeatcri`[.}nnoapteadevineri spre sâmb[t[ ]n jurul orei 23.15, ]n timpceconduceaunautoturismpestradaGrivi`adinmunicipiulBoto\ani,Ionu`I.de33ani,ajungândlaintersec`ia

cuCaleaNa`ional[,apierdutcontrolul asupradirec`ieidemers,]mprejurare]n careaintrat]ncoliziunecudou[autoturismeceseaflauparcateregulamentarpesensuls[udedeplasare.Dinaccidentarezultatavariereatuturorautoturismelor,nefiindnimenir[nit.Cânda

fosttestatdepoli`i\ti\oferuluiis-astabilitoconcentra`iede0,70mg/lalcool pur ]n aerul expirat. Conduc[torului autoi-aufostrecoltateprobebiologice de sânge ]n vederea stabilirii alcoolemiei.„Ionu`I.estecercetatsubaspectul s[vâr\irii infrac`iunii de conduce-

reapedrumurilepubliceaunuiautovehicul de c[tre o persoan[ având o ]mbiba`iealcoolic[pestelimitalegal[, cauzaurmândafisolu`ionat[procedural”,adeclaratsubcomisarDaniela Gheorghiescu,purt[toruldecuvântal IPJBoto\ani.(D[nu`Rotariu)


PUBLICITATE 11

Luni,22aprilie2013

horoscopul zilei Berbec V[sf[tuims[nuv[asuma`ipreamulteresponsabilit[`i,pentruc[risca`is[nuleface`ifa`[. Nuestemomentuls[v[ocupa`ideafaceri.S-ar puteas[pierde`isumeimportante.Dac[inten`iona`is[pleca`i]ntr-oc[l[torie,verifica`icuaten`iebagajele\ima\ina Taur V[ recomand[m s[ amâna`i activit[`ile care necesit[tact\iputeredeconcentrare.Spresear[, primi`iuncadoudelaorud[mai]nvârst[. Gemeni Deveni`iirascibildincauz[c[nureu\i`is[v[ respecta`iprogramul.Dac[nuv[controla`inervozitatea,risca`is[ave`inepl[ceri,atâtlaserviciu, cât \i acas[. V[ sf[tuim s[ v[ concentra`i asupraproblemelorcuadev[ratimportante.Cu baniinusta`ipreabine,darsunte`i]nc[departe deocriz[financiar[.Fi`imaiatentlacheltuieli Rac Diminea`[s-arputeas[fi`ipu`indeprimat\i s[v[sim`i`ilipsitdevlag[.Rela`iilesentimentalesuntfoartebune.}mpreun[cupersoanaiubit[ pute`irezolvaoproblem[important[.Menaja`iv[s[n[tatea\iodihni`i-v[maimult Leu Orud[apropiat[v[ajut[s[dep[\i`iunmoment dificil din rela`iile parteneriale. Dup[-amiaz[sta`imaibinecumoralul,maialesdup[ce primi`i o sum[ important[ dintr-o colaborare. Acorda`imaimult[aten`iecopiilor Fecioar[ Nuesteozifavorabil[activit[`ilorintelectuale.V[camlipse\teinspira`ia\inureu\i`is[termina`iolucrareimportant[.V[sf[tuims[fi`imai prudentlaserviciu,altfelrisca`is[ave`idiscu`ii aprinsecucolegii.Evita`ispecula`iilefinanciare Balan`a Se pare c[ nu v[ pute`i respecta programul din cauza unor evenimente neprev[zute. V[

mica publicitate • mica publicitate

sf[tuims[nuv[pune`ipreamarisperan`e]ntr-o afacere,pentruc[s-arputeas[ave`ipartedeo dezam[gire. V[ sf[tuim s[ ave`i r[bdare \i s[ a\tepta`izilemaibune. Scorpion Sunte`iindispusdincauzaatmosfereitensionatedelaserviciu.Nuv[face`iprobleme,toanele\efuluivortrececurândV[recomand[ms[ v[p[stra`icalmul\is[evita`idiscu`iile]ncontradictoriucucolegii.Arfibines[`ine`icontde sfaturileuneirudemai]nvârst[. S[get[tor Ast[zinuesteindicats[semna`idocumente oficialesaus[v[ocupa`ideafaceri.Ceidinjur nusuntdeacordcuideiledumneavoastr[.Nuv[ l[sa`idemoralizat\inurenun`a`ilaplanurilede schimbareArfibines[acorda`imaimult[aten`ieactivit[`ilorcasnice.Peplansentimental,totul merge bine \i partenerul de via`[ v[ ajut[ s[ dep[\i`itoatedificult[`ile. Capricorn Diminea`[ave`ipartedecâtevamomentemai ]ncordate,dincauzacontroverselorcuuncoleg sau un partener de afaceri. Reu\i`i s[ l[muri`i repede ne]n`elegerea. V[ sf[tuim s[ petrece`i dup[-amiaz[]nfamilie. V[rs[tor Sunte`iindispusdincauz[c[viseanuleaz[o delega`ie.Nuestecazulv[face`igriji,estedoar o amânare \i nimic mai mult. Ar fi bine s[ v[ ocupa`i de problemele financiare. Rela`iile cu partenerul de via`[ parcurg o perioad[ favorabil[. Pe\ti Aparne]n`elegeri]nrela`iacuunpartenerde afaceri.P[stra`i-v[calmul\i]ncerca`is[g[si`io solu`iedecompromisPentruadep[\imomentele tensionate de azi, trebuie s[ v[ ]narma`i cu mult[r[bdare.Evita`idiscu`iile]ncontradictoriu.

*Vând7.200mpteren, deschiderelaBt-Sv180m \i14.100mpterendeschiderelaBt-Sv50m, ambele]nzonaHudum. Utilit[`icurent,ap[,posibilit[`iparcelare.Rela`iilatel.0752.548.847.

v^nz[riapartamente *Vândapartament3 camere,zonaAcugaraj \ibox[.Pre`negociabil lafa`alocului.Tel. 0753.760.156.(G-7)

v^nz[ridiverse *Vând4cauciucuride var[,reper155/65/R13, rulatefoartepu`in,pre` 25leipebucat[.Telefon:0728.830.334.(G-1)

prest[riservicii *Profesioni\ti,execut[msonoriz[ricuDJ pentrunun`i,cumetrii\i altepetreceri.Aparatur[ profesional[,luminilaser,ma\in[debaloane.

Telefon:0752.173.176. (G-30)

anun`public *FEDIUCELD{NU~, titularalPLANULUI URBANISTICDEDETALIU-Construireatelierconfec`iitextile-parter,amplasamentsituat ]ncomunaCorni,jud. Boto\anianun`[publicul interesatc[s-aelaborat primaversiuneaplanului susmen`ionat\is-anotificatAgen`iapentruProtec`iaMediuluiBoto\ani ]nvedereademar[riiproceduriideob`inereaavizuluidemediuconform HG1076/2004.Prima versiuneaplanuluipoate ficonsultat[laAPM Boto\ani]nzileledelunivineri,orele8-16.30. Observa`iilepubliculuise primesczilniclasediul APMBoto\ani]ntermen de18ziledelaapari`ia anun`ului.(1)

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE

re]eta zilei

Persoanefizice

Gratindecartofiaroma`i Ingrediente: 675gcartofi 2ro\ii 125gbrânz[cheddar,r[zuit[ sare\ipiper condimente (cimbru, busuioc,rozmarin,p[trunjel) 150mlsmântân[ 70gmozzarella Moddepreparare: Ungecuuntotav[potrivit[ pentru cuptor. Feliaz[ foarte sub`irecartofiicur[`a`i\isp[la`i \i acoper[ fundul t[vii cu un stratdefelii. F[ straturi alternative din cartofi, ro\ii, condimente \i brânz[cheddar,dartermin[cu unstratdecartofi. Pune deasupra ultimului strat de cartofi, smântân[, r[zuie\te brânza cheddar r[mas[ \ipunedinloc]nlocbuc[`ide mozzarella. Bag[ tava la cuptor pentru

v^nz[ricase/terenuri

Nume:.........................Prenume:.............. Adresa:................................................... Telefon:..............B.I./C.I.:seria....nr.......... Textul anun`ului: ................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... Rubrica:.................................................. R[spund pentru corectitudinea acestui anun` (semn[tura).........................

Cotidianeditatde

aproximativoor[\i10minute, pân[cândcartofiisunmoi,iar crustadebrânz[esteaurie.Dac[crustadebrânz[se„bronzeaz[”mairepededecâtsecoccar-

tofii,adaug[deasupraofoliede aluminiu,\id[-ojosdoar]naintecu10minute]naintedeaopri focul. Gratinul de cartofi aroma`iseserve\tecald.

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresa redac`iei:PietonalulTransilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


12 ULTIMAOR{

Luni,22aprilie2013

Modific[ri la \efia structurilor Poli`iei de Frontier[ din jude` Ultimaschimbareaavutloc prin rocada \efilor de la SPF DarabanicuSPFR[d[u`iPrut. De s[pt[mâna trecut[ la conducerea SPF Darabani nu semaiafl[subcomisarulConstantinRugin[,]nloculs[ufiind numitcomisarulMariusGavrilescu,celcarepân[acumafost la \efia SPF R[d[u`i-Prut, ]n timp ce Rugin[ ]i va lua locul lui Gavrilescu. Practic, Constantin Rugin[ va fi \eful SPF R[d[u`i-Prutdup[ceacumopt anidezileapreluatconducerea SPFDarabani.Totdes[pt[mânatrecut[comisarul\efCezar Hri\c[ademisionatdela\efia ServiciuluiTeritorialalPoli`iei de Frontier[ Boto\ani. }n ultimaperioad[,aumaifost]nlocui`i din func`ie \i \efii SPF Dorohoi,Române\ti\iStânca, motivareaoficial[fiindeficientizareaactivit[`ii.(D.R.)

calendar ortodox Sfântul Cuvios Teodor Sicheotul Sfântul Teodor s-a n[scut ]n satul SicheondinGalatia.}nc[dincopil[rie, acesta râvnind spre via`a ascetic[, a ]ndr[git postul \i rug[ciunea. Mamei salecaredoreas[-l]nroleze]narmat[, i-aap[rut]nvisSfântulMucenicGheorghespunându-ic[Teodorerachemat la slujirea ]mp[ratului Cerurilor, \i nu ceaa]mp[ratuluip[mântesc.AtâtSfântul Gheorghe cât \i Maica Domnului aveaus[isearate]nnumeroaserânduri CuviosuluiTeodor,pov[`uindu-l\isalvându-ldincurselevr[jma\uluidiavol. Pentru râvna deosebit[ \i pentru dragosteasa,Dumnezeui-ad[ruitSfântuluiTeodordarulfaceriideminuni.El a devenit astfel cunoscut mai ales ca vindec[toralbolilor. SfântulTeodorSicheotulafostnumitEpiscop]nAnastasiopolis,]npofida voin`ei lui, unde a p[storit vreme de unsprezeceani,dup[cares-a]ntorsla m[n[stireademetanie,undes-anevoit pân[lasfâr\itulvie`iisale.SfântulCuvios Teodor Sicheotul s-a mutat la Domnullaanul613,]nvremeadomniei ]mp[ratuluibizantinHeraclius. Prognoza pentru luni, 22 aprilie 0

Minim: 3 C 0

Maxim: 16 C Soare

Prognoza pentru mar`i, 23 aprilie 0

Minim: 6 C 0

Maxim: 17 C Soare, pu`in noros

Vilazilei

VilaomuluideafaceriIulianC[z[cu`estesituat[ pe strada Vârnav. Imobilul are aproximativ 400 de metrip[tra`ifiindevaluatla350.000euro.

Evenimente de Botosani nr.2366  
Evenimente de Botosani nr.2366  

Ziarul orasului tau!

Advertisement