Page 1

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com AnulIX•nr.72(2360)•Vineri,12aprilie2013•12pagini

TAXIULMOR~II

Logan cu trei persoane f[cut zob de un tir Dou[persoaneaumuritiaraltaa fostgravr[nit[]ntr-unaccident petrecutjoidiminea`[,peDE58, ]napropieredebalastieradepe râulSiret.UnLogantaxi]ncare seaflautreib[rba`iaintratsub ro`ileunuitircareveneapecontrasens.}nurmaimpactuluidoi b[rba`iaumuritpelociaraltreileaafostgravr[nit.Ceitrei b[rba`iafla`i]ntaximergeaula aeroportlaSalcea. Pagina 7

Diniarnaviitoare

Primarul promite facturi mai mici la c[ldur[ PrimarulOvidiu Portariucadeclaratc[iniarna 2013-2014facturile emisedeModern Calorpentru boto\[nenii abona`ilasistemul centralizatde ]nc[lzirevorfimairedusecu5-10lasut[. Pagina 6

Loredana Toma a realizat cea mai mare performan`[ din istoria CS Boto\ani Pagina 9

Reclasificarea spitalelor, uitat[ de tot de guvernan`i Ordinulprivindcriteriile luate]ncalcullaclasificareaspitalelornuamai suferitmodific[rilepromisedeguvernan`i.Cu toatec[afostsupusdezbateriipubliceunproiect deactnormativcare prevedemodificareaarticoluluicuprivirela aprobareametodologiei \iacriteriilorminime obligatoriipentruclasificareaspitalelor]n func`iedecompeten`[, nus-amai]ntâmplat nimicmaimult]nprivin`aacestorcriterii duredeclasificare, asprucriticatedesindicate\idemajoritatea cadrelormedicale.

Pagina 3

Portariuc despre USL: „Dragoste cu for`a nu se poate” OvidiuPortariuc,primarulmunicipiului,adeclaratc[nualansatniciodat[atacuri\inicinu]\i dore\tes[intre]ntr-un schimbdereplicicuparteneriidealian`[.Totu\i, câtprive\teviitorul Alian`eiUSL,acestaa men`ionatc[:„Dragoste cufor`anusepoate”.

Pagina 4


2

LOCAL

Vineri,12aprilie2013

Contracte preg[tite de Direc`ia Silvic[ pentru m[ce\ele care iau calea str[in[t[`ii Anual,tonedefructede p[dureiaudrumul str[in[t[`ii,fiindvândutedeDirec`iaSilvic[ unorfirmecomisionare carelecomercializeaz[ pestehotare,undeau marec[utare.Institu`ia maiscoatebanifrumo\i \idincomercializarea plantelormedicinale\i, nu]nultimulrând,din vânzareapuie`ilor. Nici]nacestanconducereaDirec`iei Silvicenu\i-aschimbatplanurile]nprivin`a comercializ[rii acestor bog[`ii ale p[durii. „Anul acesta ne-am propus s[ vindem60detonedem[ce\e.Noid[deam \i ]n jur de 80-100 de tone de m[ce\epean,daranultrecutnuafost unul prea bun. A fost secet[ \i a fost afectat[produc`ia.Amreu\it]n2012s[ d[mpentruexport42detonedem[ce\e, ]nstarecongelat[,\i65detonedeplantemedicinale.Anulacestane-ampropus s[ mergem cu contracte mai mici, dar dac[vafiunanprielnicproduc`iei,vom puteacontractapestecantitateapropus[, de 60 de tone de m[ce\e”, a declarat

directorulDirec`ieiSilviceBoto\ani,inginerulSorinCorduneanu. Reprezentan`iiacesteiinstitu`iispunc[ auvândut]nultimulancu610eurotona de m[ce\e, iar pe plante medicinale au ob`inut]njurde2.000-2.200deleilaton[. VeniturileDirec`ieiSilvicesebazeaz[ \i pe contractele de vânzare a puie`ilor. „Avemuncontractdevreo270demiide puie`iforestieripecare]id[mlaVaslui. Maiavem300.000puie`idisponibili,din care 250.000 de salcâmi pentru popula`ie,pentrucinemaiesteinteresat”,a maimen`ionatdirectorulCorduneanu. La salcâmi, spune reprezentantul direc`iei,estecereredestuldemaredinrândulpopula`ieidelasate.Chiardac[ini`ial cerereaestepentrucantit[`imici,]nsumând solicit[rileseadun[]nfinalocantitateapreciabil[. Cererea de salcâmi este explicat[ dereprezentan`iiDirec`ieiSilviceprinfaptulc[acestcopacesteplantatderegul[pe terenuriimpropriipentruoricefeldeagricultur[.Acestgendeterenestestabilizatde `[raniplantândsalcâmi,caremaiauavantajulc[sedezvolt[destulderepede. „Salcâmul ajunge la maturitate repede.Esteuncicluscurt,foartescurt. Produce un lemn destul de apreciat \i pentrufoc\ipentrudiverseconstruc`ii prin gospod[ria omului. Dup[ 4-5 ani de cre\tere, unii gospodari ]l taie”, men`ioneaz[directorulDirec`ieiSilvice. Salcâmul mai are c[utare \i ca baz[ melifer[,acesta]nflorindla3-4anidela plantare.(AuroraDimitriu)

Olimpici premia`i de edilul municipiului, Ovidiu Portariuc Ieri,Constantin Voiniciuc,elev]n clasaaXII-ala ColegiulTehnic „GheorgheAsachi” \iOliviaOana Popa,elev[]nclasa aXII-alaLiceul Teoretic„Nicolae Iorga”auprimit câteodiplom[de excelen`[\iunpremiu]nbanidecâte

1.500delei,fiecare. Constantin Voiniciuc a ob`inutpremiulIIIlaOlimpiada na`ional[ de electronic[, automatiz[ri, telecomunica`ii.  Acesta a realizat proiectul Robo Hand (Mana Robotica) pentru care a fost recompensat cu PremiulIlaConcursulna`ional de\tiin`[\itehnologie„ROSEF 2012”.Pasiuneapentrurobotic[ adescoperit-olazeceani,când a]nceputs[participeladiverse concursuridespecialitate,dup[ careafostangrenat]nnumeroaseproiecte.}iesterecunosc[tor

pentruopartedinsuccesuls[u profesorului Grigore Luisian, delaPalatulCopiilorBoto\ani. OliviaOanaPopaacâ\tigatpremiulIlaOlimpiadana`ional[de psihologie \i pedagogie special[,avândceamaimarenot[ din`ar[de9,80.Eaesteorfan[ de ambii p[rin`i. A participat de-a lungul anilor la zeci de competi`ii\iconcursurina`ionaledeundes-a]ntorscupremii. Premiul de acum l-a dedicat mameisale,fost[]nv[`[toarela aceea\i unitate \colar[, trecut[ ]n nefiin`[ ]n urm[ cu opt ani. Olivia ]\i dore\te s[ devin[ ]nv[`[toare.(PetronelaRotariu)

Dou[ târguri vor fi organizate ]nainte \i dup[ Pa\te Asocia`ia Moldoovis ]mpreun[cuConsiliulJude`eanBoto\aniinten`ioneaz[s[organizeze dou[ târguri ]nainte \i dup[ Pa\te. Unul va fi ]n municipiul Boto\ani iar cel[lalt la Sta`iunea decercetarePop[u`i. Primultârgvaavealoccucâtevazile]nainteaPa\telului\ivafiun târgdeprodusetradi`ionale.Celde aldoileavafiTârguldemiei\ipielicele \i se va organiza pe 11-12 mai, la Sta`iunea de cercetare Pop[u`i.Laacesttârgsunta\tepta`i fermieri din Boto\ani, Ia\i, Suceava\iNeam`,plusceidinRepublicaMoldova\iUcraina. „Voi discuta atât cu pre-

\edintele Consiliului Jude`ean cât\icuprimarulmunicipiului pentru a organiza un târg de produse tradi`ionale, ]naintea Pa\telui.Vrems[oferimposibilitateaboto\[nenilors[cumpere produsetradi`ionale.Deasemenea,dup[Pa\tevomaveaedi`ia a VIII-a a Târgului de miei \i pielicelelaSta`iuneaPop[u`i”,a spusIonic[Nechifor,pre\edinteleAsocia`ieiMoldoovis. LatârguldelaPop[u`i,organizatorii preg[tesc \i mai multe spectacole.Printrearti\tiiinvita`i se num[r[ Fuego \i orchestra condus[ de Nicolae Botgros. (R[zvanSauciuc)


LOCAL

Vineri,12aprilie2013

Reclasificarea spitalelor, uitat[ de tot de guvernan`i Ordinulprivindcriteriileluate]ncalcul laclasificareaspitalelornuamaisuferitmodific[rilepromisedeguvernan`i. Cutoatec[afost supusdezbateriipubliceunproiectde actnormativcare prevedemodificarea articoluluicuprivire laaprobareametodologiei\iacriteriilorminimeobligatoriipentruclasificareaspitalelor]n func`iedecompeten`[,nus-amai]ntâmplatnimicmai mult]nprivin`a acestorcriteriidure declasificare,aspru criticatedesindicate \idemajoritatea cadrelormedicale. „Motivulestesimplu.Dac[ s-arfiadusastfeldemodific[ri ar fi trebuit ca acestea s[ garanteze]ncadrareaunorspitale la nivele superioare celor ]ncareafl[acum\iastaarfi ]nsemnatfinan`[rimaiavantajoase pentru unit[`ile respecti-

ve.Pentrustatarfifostcheltuielimaimari.Deocamdat[nu este interes la Ministerul S[n[t[`ii pentru astfel de rea\ez[ri la clasificarea unit[`ilor medicalecupaturi”,esteopinia unui medic de la Spitalul Jude`ean. Vicepre\edintele Consiliului Jude`ean, Gheorghe Sorescu, vorbea, cu ceva timp ]n urm[, despreposibilitateademodificareacriteriilorminimeobligatorii pentru ]ncadrarea la nivelul decompeten`[alspitalelor.Din acestpunctdevedere,conducereaCJ\iconducerileunorspitale boto\[nene \i-au pus mari speran`e pentru acest an, spe-

ran`acare]ns[s-aucamspulberat. Dealtfel,nemul`umirileangaja`ilor din fostele spitale boto\[nene, devenite acum sec`ii ale „Jude`eanului”, au ajuns \i ]naten`iaMinisteruluiS[n[t[`ii. Problemaafostridicat[chiarde c[tre reprezentan`i ai ConsiliuluiJude`ean,iar\efiisistemuluisanitarauconcluzionatc[ oricândpotaprobarevenireala situa`ia dinaintea comas[rii unit[`ilor medicale, dar c[, deocamdat[ o astfel de decizie nu ar avantaja sistemul sanitar boto\[nean.Oschimbareacriteriilor de clasificare ar fi solu`ia.

„Cei de la minister ne-au asiguratc[este]nlucrunoua clasificare, pentru c[ sistemul de acum este foarte greu de atins.Noi,deexemplu,tindem sprecategoriaaII-acuSpitalul Jude`ean.}ncondi`iileactuale este aproape imposibil. Dar avem Casa Ciomac pe care o refacem \i vrem s[ facem un Centru de preg[tire medical[, obligatoriu pentru gradul II. Cu noile criterii am prinde, probabil,categoriaaII-apentruSpitalulJude`ean.Diferen`a definan`aredelagradulIIla IIIestedestuldemare”,preciza vicepre\edintele Consiliul Jude`ean.(AuroraDimitriu)

Damian, ]n pericol de a-\i pierde func`ia de manager al Jude`eanului }n cazul ]n care Gheorghe Damian, managerul Spitalului Jude`ean Mavromati nuvareu\is[achitedatoriilepecareunitateaspitaliceasc[le]nregistreaz[lafurnizori, cât\ilafirmacaredistribuietichetedemas[,acesta]\ivapierdefunc`ia.Managerul spitaluluiseafl[]naceast[func`iede10luni de zile, dar din cauza unui proiect al MinisteruluiS[n[t[`iicareprevedec[laevaluareadinlunaiunie,to`imanageriidespitale cu datorii vor fi destitui`i din func`ii, Damian]\ipoatepierdestatutulde\ef.

„Dac[vaaveaarierate,seschimb[singur. Dac[ domnul Damian nu va avea grij[s[-\ipl[teasc[arieratele,practiceun moddeatecalificasaudescalificasingur. Decicualtecuvinte,lasfâr\itulluiiuniese faceoanaliz[.Dac[arearieratesingursa descalificat”, a declarat Gheorghe Sorescu, vicepre\edinte Consiliul Jude`ean Boto\ani. Damian a precizat c[ ]ncearc[ s[ g[seasc[celemaibunesolu`iipentruc[din pu`iniibanidecaredispunes[asigurebun[

desf[\urareaactivit[`iidinspital. „Nu-i problema schimb[rii ca oricine vine nu cred eu c[ poate s[ aduc[ bani, pentruc[acesteasuntsurseledefinan`are \inoi]ncerc[ms[chibzuim]na\afel]ncât pl[timodatorieveche\ifacemunanou[. Tot a\a mergem, ca s[ putem func`iona ]ntr-unsistemdeavarie”,aspusGheorghe Damian, manager Spitalul Jude`ean de Urgen`[.SpitalulJude eanMavromati]nregistreaz[ arierate de peste 1,1 milioane de lei.(Adrian|orodoc)

3

BOTO|ANI pe o coloan[ Internat[ ]n stare grav[ dup[ ce a b[ut o „dubl[” de diluant O femeie ]n vârst[ de 33deani,dinRipiceni,a ajuns miercuri sear[ ]n stare grav[ la spital dup[ ce a ]ncercat s[ se sinucid[bânddiluant.Separe c[femeia,pefondulconsumuluidealcool,s-acertat cu soacra, cele dou[ locuind ]n aceea\i curte. Sup[rat[,femeiade33de aniamers]ntr-oanex[a gospod[riei, unde a g[sit osticl[cudiluant\iab[ut aproximativ 200 ml. Ulterioramerslasoacr[\iiapovestitceaf[cut,dup[ care a plecat la magazin. Acolo i s-a f[cut r[u, o ambulan`[ transportând-o la spital. Potrivit medicilor, starea femeii este foarte grav[, fiind ]n com[,internat[]nsec`iade terapieintensiv[.(D.R.)

A murit intoxicat cu alcool Poli`i\tii au anchetat decesul unui b[rbat ]n vârst[ de 62 de ani, din satul Alba, comuna Hude\ti.Pentruc[moarteaacestuiaatrezitsuspiciunipoli`i\tiiauintratpe fir.Astfels-astabilitc[lui NeculaiI.pefondulconsumuluiexcesivdealcool dar\iaunorafec`iunicronice miercuri sear[ i s-a f[cutr[u.Rudeleausunat la 112, la fa`a locului ajungând un echipaj al ambulan`ei ]ns[ b[rbatul nu a mai putut fi salvat. Dup[cepoli`i\tiiaustabilitc[nuafostvorbadeo fapt[ penal[, cauza decesului putând fi o intoxica`ie cu alcool, medicul de familie din comun[ a eliberat certificatul de deces.(D.R.)


4

LOCAL

Vineri,12aprilie2013

Portariuc despre USL: „Dragoste cu for`a nu se poate” OvidiuPortariuc, primarulmunicipiului,adeclaratc[nu alansatniciodat[ atacuri\inicinu]\i dore\tes[intre]ntrunschimbdereplici cuparteneriide alian`[.Totu\i,cât prive\teviitorul Alian`eiUSL,acesta amen`ionatc[: „Dragostecufor`a nusepoate”. Edilulaspusc[]nurm[cu cevatimpadiscutatcumembrii importan`idinPNL,cucares-a convenits[nuexisteatacurireciproce]ntremembriiAlian`ei. „Amavutodiscu`iecucâ`ivamembridefrunteaiPNL,]n urm[cucâtevazile,\iausolicitat o perioad[ ]n care s[ nu existeatacurireciproce\ile-am zisc[nuavenitniciunatacdin partea mea. Niciodat[ nu voi r[spunde\inuvoiintra]ntr-un asemenea schimb de replici. Dinpunctulacestadevederes[ nu ]\i fac[ probleme. Ei au

garantatc[nuvorfiasemenea atacuridinparteaPNL.Mise parec[cuvântulacestormembri importan`i, poate primii patrucincidinPNL,nuacontat”,a declaratOvidiuPortariuc. Din punctul s[u de vedere aceste atacuri au un scop precis, darelvacolaboracuviceprimarul Viorel Iliu`[ \i ceilal`i consilieri PNL,pentrubineleboto\[nenilor. „Fie exist[ o strategie la nivelna`ional]ncareseinsist[ pe ruperea USL-ului, fie c[ PNL-ul ]\i preg[te\te la nivel localoviitoarealian`[cuPDLul.Exist[maimulteliniicare reies din mesajele transmise. Totacestteatruareclarni\teobiectiveprecise,victimiz[rile\i insinu[rile”,amen`ionatedilul. Cât prive\te viitoarea  colaborare cu viceprimarul PNL ViorelIliu`[,anun`atca\icandidatalPNLlaalegerilelocaledin 2016 pentru func`ia de primar, OvidiuPortariucamen`ionatc[ nusevorpuneorgoliilemaipresusdedatoriiledeserviciu. „Atâtavremecâtfiecare]\i facetreaba,nuamdeces[nu colaborez cu ei. Atunci când nu ]\i fac treaba o s[ atrag aten`ia \i o s[ spun \i public. Sigurexist[\iunelelucruri]n careestelocdemaibine,inclu-

siv]nceeaceprive\teactivitatea domnului viceprimar. Dar eu o s[ ]i spun personal. }n rest, eu zic c[ e o colaborare

bun[.Noinupunemmaipresusorgoliile”,aspusedilul. }n acela\i timp, acesta recunoa\te c[ unele probleme le-a

avut \i viceprimarul Cosmin Andrei,darc[prindiscu`ii\iplanuri\irespectivelesincopesevor rezolva.(PetronelaRotariu)

}ndou[luni,

Corpul de control al Prim[riei va deveni func`ional P[rinteanchetatde Poli`iepentruc[is-a ]necatcopilul]nsomn Unboto\[neaneste anchetatdepoli`i\tii sucevenidup[cecopilul s[u,]nvârst[de4luni, aflat]nlocalitateasucevean[C[line\ti,amurit ]nsomn,]necat.Tat[l copiluluivafianchetat atâtpentruneglijen`[,

cât\ipentrufaptulc[nu s-a]ngrijitcabebelu\ul s[aib[m[caracte. Adus la spital, medicii au aflat c[ b[ie`elul nu avea certificat de na\tere, ]naceea\isitua`iefiind\ifrateles[u,un copil]nvârst[de2ani.Vinapares[fie a mamei, care are domiciliul ]n Suceava,\iaconcubinuluiei,presupusultat[alcopiilor,carearedomiciliul ]nBoto\ani.DinprimeledateconstatatedeProtec`iaCopiluluiSuceava,copiii au fost n[scu`i la Suceava, unde p[rin`iiauob`inut,pentrufiecarecopil,

câteuncertificatconstatator,urmândca ace\tias[lefac[certificatedena\terela prim[rie.Nus-a]ntâmplatacestlucru, iardac[nusepetreceanenorocireade mar`i diminea`[, nu s-ar fi descoperit nici acum aceast[ neglijen`[ a p[rin`ilor.Femeianuestedivor`at[de primulso`,cucarearedoicopiiminori, r[ma\i]ngrijatat[lui.]nurm[cudou[ s[pt[mâni, mama copiilor a apelat, ]mpreun[cuconcubinuleiboto\[nean, laorud[dinC[line\ti-comunasucevean[|erb[u`i,s[aib[grij[debebelu\, circadou[s[pt[mâni,câteisuntpleca`i lamunc[,]nstr[in[tate.AugustinM.a fost adus la Spitalul Jude`ean de Urgen`[ Suceava mar`i diminea`[, la

ora05.20.Mediciicarel-aupreluatpe copilauconstatatc[micu`ulseafladeja ]n stop cardio-respirator \i au ]ncercat s[-l reanimeze, ]ns[ f[r[ succes. De\i medicii suceveni i-au acordat primul ajutor,copilulnuar[spunsmanevrelor de resuscitare. Potrivit cadrelor medicale,sugaruleras[n[tos,iarmomentul ]ncares-aprodusstopulcardio-respirator este greu de estimat. Rudele au povestit c[ l-au hr[nit ]n jurul orei 02.00,iarlaora04.00auremarcatc[ acestanumairespirabine.Celmaiprobabil,bebelu\ulaaspiratlapte.Cauzele decesuluiurmeaz[afistabilite]nurma necropsiei.(D[nu`R.)


LOCAL

Vineri,12aprilie2013

5

}ndou[luni,

Corpul de control al Prim[riei va deveni func`ional Primarulmunicipiului, OvidiuPortariuc,sus`ine despreCorpuldecontrol c[vadeveniactivdup[ce organigramaPrim[rieiva suferioseriedemodific[ri prinreorganizareaunor birouri\iintroducerea unoranoi. „Voifibirouri\iserviciinoi,inclusivvaficreatcorpuldecontrol.Nuvor fiangaj[ri,cirea\eza`ioamenii.Poate suntserviciiprea]nc[rcate\iineficiente\ilefacemmaisuple\ieficiente”,a declaratOvidiuPortariuc. Re]nfiin`area Corpului de control a

fostpromis]nc[dincampaniaelectoral[ deactualuledil.Edilulaanun`atieric[ se lucreaz[ la reorganizarea compartimentelordincadrulprim[riei. Corpul de control a func`ionat ]n perioada mandatului primarului Florin Egner, fiind condus de economistul DorelEpura\.Aceastructur[decontrol, care a scos la iveal[ multe nereguli la nivelulasocia`iilordeproprietari,afost desfiin`at[la]nceputulanului2005. „Desfiin`at]n2005,acestcorpdecontrolvatrebuis[-\ireintrecâtmairepede ]natribu`ii.}nurmaaudituluidepersonal vom\tipeceoameninebaz[m,undetrebuies[]nt[rimanumitezonedeexpertiz[. Nuamstabilit]nc[cinevafi\efulcorpuluidecontrol,daravemunelepersoane]n vedere,careaulucrat\i]ncorpuldecontrolalmini\trilorlaBucure\ti,ulterior]n-

torcându-selaBoto\ani.Avemcâtevapersoane preg[tite, dar nu am stabilit ]nc[

Asigurarea culturilor agricole, ultima grij[ a agricultorilor Fermieriiboto\[neninuse]nghesuies[]\iasigureculturile, chiardac[]nultimelelunilis-a vorbitcontinuudespreriscurile care]ipândescf[r[acestepoli`edeasigurare.\efiiDirec`iei Agricolevors[]iconving[pe fermieris[nu]\ilaseculturile agricoleprad[capriciilorvremii,darreu\escs[fieconving[tori]nfoartepu`inecazuri. Calamit[`ile naturale i-au l[sat pe mul`i fermieri \i anul trecut f[r[ culturi, dar asta nu i-a convinss[]\i]ncheiepoli`edeasigurare. „Dinp[cate,produc[toriiagricolimiciauo reticen`[]naseasigura.Percepimpozitulcape unbir]nplus,darrealitateale-aar[tatdeprea multeoric[nuestea\a.Nicifirmelemarinuse asigur[uneorila]ntreagasuprafa`[,cidoarpe culturile pe care le consider[ mai importante. Noi sper[m ca ]n acest an s[ se mai schimbe aceast[ situa`ie”, a declarat Cristian Deliba\, directorulDirec`ieiAgricole. Numai dac[ vor fi asigura`i vor putea fi desp[gubi`i,spun\efiiCJ.„S-av[zutces-a]n-

tâmplatanultrecut,cândomarepartedinsuprafa`acultivat[afostafectat[decalamitatenatural[,degrindin[.Aufostculturidistruse]npropor`iedepeste80lasut[.Arfitrebuits[fieo lec`iepentruagricultoriicareauavutpierderi]nsemnate”,adeclaratCristianDeliba\,directorul Direc`ieiAgricoleBoto\ani.Acestasus`inec[]n jurde5lasut[dintrefermieriauculturileasigurate.}ngeneralmariifermieri]\iasigur[culturile, darniciace\tia]ntotalitate.(AuroraDimitriu)

structuraacestuicompartiment”,amen`ionatedilulmunicipiului.(P.Rotariu)

Furnizarea apei ]ntrerupt[ dou[ zile, ]n mai multe localit[`i Sutedeclien`iaiSociet[`ii NovaApaservsuntl[sa`idin nouf[r[ap[.Deaceast[dat[ sunt pu\i ]n situa`ia de a nu avea ap[ consumatorii din maimultelocalit[`iarondate Sta`iei de Tratare de la |tef[ne\ti. Conducta care alimenteaz[ rezervorul de ]nmagazinare din apropierea acesteista`iiasuferitoavarie destuldeserioas[.}ntreruperea ]n furnizarea apei va fi destuldelung[,dedou[zile. Sutele de consumatori din zon[au]ntrerupt[furnizarea apei de vineri diminea`[, de laora8.00. „SC Nova Apaserv SA Boto\ani anun`[ oprirea apei de urgen`[, din cauza unei avarii ap[rut[ pe conductaPEHDØ400mmcare

alimenteaz[ rezervorul de ]nmagazinaredelaLibertatea, ]n zona Sta`iei de Tratare|tef[ne\ti.Suntafecta`i de oprirea apei utilizatorii din comunele Române\ti, C[l[ra\i,SantaMare,R[useni, Andri\eni, Bivolari, carenuvoraveaap[timpde 48 de ore, ]ncepând cu ora 8.00 a zilei de vineri, 12 aprilie,echipadeinterven`ie ac`ionând operativ la efectuarea manevrelor necesare pentruremediereaavariei\i repunerea sistemului regionaldealimentarecuap[]n func`iune”, se arat[ ]ntr-o informaretrimis[deoperatorul de ap[, informare semnat[ de directorul societ[`ii, Gabriel Cârlan. (Aurora Dimitriu)


6

LOCAL

Vineri,12aprilie2013

Diniarnaviitoare

Primarul promite facturi mai mici la c[ldur[ Primarul Ovidiu Portariuc a declarat c[ in iarna 2013-2014 facturileemisedeModernCalor pentruboto\[neniiabona`ilasistemulcentralizatde]nc[lzirevor fimairedusecu5-10lasut[. Pân[lasfâr\itulacestuianar trebuis[sefinalizeze\iinvesti`ia ]n termie \i, mai mult, pre`ul gigacalorieinuvafimajorat. „Eficien`avavenidinnoile re`ele,iarinvesti`iasevasim`i]n factura cet[`eanului. }n mai multe ora\e din `ar[ va cre\te pre`ulgigacaloriei,suntora\e]n sudulRomânieiundecostulgi-

gacalorieiestecu30lasut[mai maredecât]nBoto\ani,pentru c[nuaupututs[fac[fa`[efectuluidescumpiriagazelorcare vor continua. Noi vom ]ncerca s[men`inemlaacela\inivel”,a spusPortariuc. Iarnaaceasta,boto\[neniiracorda`ilaModernCaloraureclamat facturile mari. La o garsonier[,factura]nmedieafostde 140 de lei, la un apartament cu dou[camere275delei,laapartamentelecutreicamere340de lei.Ceimaimul`ibanipentruc[ldur[\iap[cald[auscosdinbu-

zunarpentruplatafacturilorboto\[neniidinapartamentelecupatru camere,respectiv]njurde425lei. „Iarnaasta]nc[nus-aterminatinvesti`ia.Abiaafostterminat[investi`ialasurs[\ipân[]n octombrie-noiembrieartrebuis[ sefinalizeze\ire`elelenoi,cenu vormaiaveapierderipere`ea”,a completatedilulmunicipiului. Termenul de finalizare a investi`ieeste31mai2013.Laora actual[ModernCalorfurnizeaz[ ap[cald[\ic[ldur[abona`ilorpe instala`ia veche. Probele pentru punerea]nfunc`iuneamotoarelor

noiaufostf[cutepreatârziu,]n noiembrie2012,\inu]nmai-iu-

nie,cums-adeclaratdec[trefostaadministra`ie.(P.Rotariu)

Portariuc, mul`umit de cur[`enia din ora\ Edilul municipiului este mul`umit de modul ]n care arat[ str[zilemunicipiului\idemodul]ncaresalaria`iidelaUrban Servfaccur[`enie.PrimarulOvidiuPortariucavizitatzonacentral[aora\ului\ispunec[nuareces[lerepro\ezeangaja`ilor delasalubrizare.}nacela\itimpacestaaavut\io]ntâlnirecu conducerea societ[`ii pentru a cere informa`ii exacte de cum decurgecur[`eniadeprim[var[.„}miplacecumarat[acum ora\ul,cur[`eniasevedecuochiulliber.Diminea`[jum[tate deor[m-am]nvârtit]ntoat[zonacentral\isemicentral\inu exist[unmotivderepro\]nmomentulacesta.Amavuto]ntâlnirecuceidelaUrbanServ\ine-autransmisc[zilnicefectueaz[controale]nteren,c[suntverifica`i\efiideechip[.Au f[cut\ioformarealucr[torilor,ceeacepân[acumnus-a mai]ntâmplat”,adeclaratOvidiuPortariuc. }n paralel a fost demarat[ \i campania „Luna cur[`eniei”, careareloc]nfiecarean]naprilie.}nurm[toarelezileurmeaz[ s[fiemontateco\uridegunoi]nora\\is[sevopseasc[bordurile\imarcajelepietonale.(PetronelaRotariu)


LOCAL

Vineri,12aprilie2013

7

TAXIULMOR~II

Logan cu trei persoane f[cut zob de un tir

Dou[persoaneau muritiaraltaafost gravr[nit[]ntr-un accidentpetrecutjoi diminea`[,peDE 58,]napropierede balastieradeperâul Siret.UnLogantaxi ]ncareseaflautrei b[rba`iaintratsub ro`ileunuitircare veneapecontrasens. }nurmaimpactului doib[rba`iaumurit pelociaraltreileaa fostgravr[nit.Cei treib[rba`iafla`i]n taximergeaula aeroportlaSalcea.

PetruB.,]nvârst[de46de ani,dinBucecea,l-arugatpeun veri\or din Leorda, |tefan S,. de23deanis[]lduc[cuma\inapân[laaeroport.Acestal-a rugatlarânduls[upeunprieten, Constantin A., de 27 de ani,totdinLeordas[-iduc[]n jude`ulvecin.Separec[b[rbatulde27deanierataximetrist ]n Piatra Neam` \i venise ]n vizit[acas[.Ceitreis-aupornit la drum joi diminea`[, dar la volan s-a urcat |tefan S., taximetristulfiindpasagerpescaunuldindreapta,iarb[rbatul]n vârst[de46deaniaflându-sepe banchetadinspate. }ntr-ocurb[]naintedepodul pesterâulSiret,lâng[balastier[, tân[rul de 23 de ani a pierdut controlulma\inii\iap[trunspe contrasens, intrând ]n plin ]ntruntircetransportaciment,care circuladinsensopus.Lavolanul

tiruluiseaflaPetruCezarB.,de 45 de ani, din comuna Ta\ca, jude`ulNeam`. De\i \oferul camionului de mare tonaj a vrut s[ evite impactul,nuamaireu\it,Loganul fiindpracticdistrus. „Mi-a ap[rut deodat[ ]n fa`[. Era noapte \i am v[zut doardou[faruricumvinspre mine.Amtrasdevolan,cas[-l evit, de aceea am \i ajuns ]n \an`,dartotaintrat]nmine”, aspus\oferultirului.Pentruc[ acestaatrastaredevolan,pân[ la urm[ tirul s-a r[sturnat pe câmp.Pelocaumurittraximetristul \i b[rbatul aflat pe bancheta din spate. |oferul a avut noroc\iafostaruncatdinma\in[,]ns[afostsalvatdeangaja`iibalastierei.Ace\tiaauspus c[auintervenitdup[ceauauzit bubuitura \i l-au scos dintr-o balt[,altfelriscas[se]nece.

Lafa`aloculuiauintervenit maimulteechipajedepompieri, o ambulan`[ dar \i mai multe ma\inidelarutier[. „Am intervenit cu trei autospeciale din dotare pentru descarcerarea a trei persoane dinautoturism\ipentruaasigura m[suri PSI pentru autotren”, a declarat Andrei Ciobanu, \ef deta\ament ISU Boto\ani. Dup[ceafostduslaSpitalul Jude`ean,tân[rulde23deania fost transferat la o clinic[ din Ia\i din cauza st[rii grave de s[n[tateaacestuia. }n urma cercet[rii, poli`i\tilorlafa`alocului,s-astabilit c[ de vin[ pentru producerea accidentului a fost \oferul Logan-ului. „Din primele cercet[riseparec[celceseafla la volanul autoturismului Logantaxi,pefondulnereducerii

vitezei ]ntr-o curb[ u\oar[ la dreapta, pe fondul unui carosabilumed,ap[trunspecontrasens, unde a intrat ]n coliziunecuoautocistern[.}nurmaimpactuluiautocisternas-a r[sturnat]nparteadreapt[iar autoturismulLogans-ar[sturnatpeparteacealalt[”,amen`ionat comisar \ef Mihai Ghiorghi,\efulServiciuluiPoli`ieiRutiereBoto\ani. Zonaundes-apetrecutaccidentul este foarte periculoas[ pentru \oferi, de-a lungul vremiinenum[rateaccidenteavând loc]naceazon[.Pefondulunui carosabilprost,aumezeliidar\i apietri\uluiadusdema\inilede mare tonaj din balastier[ pe \osea, acea por`iune se transform[ când plou[ ]ntr-o capcan[,soldat[uneori,cumeste\i cazuldefa`[,cumor`i.(D[nu` Rotariu)

~urcanu se ia de Portariuc \i Dolineaschi Pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani,Florin~urcanu,esteconvins c[\efiisocialdemocra`iboto\[neninu augânduridintrecelemaibunelaadresasa.|i,cutoatec[nucumulttimp]n urm[promiteas[nulemaitrimit[„s[ge`i”, acum primarul Portariuc \i An-

dreiDolineaschi,pre\edinteleorganiza`iei jude`ene a PSD, i-au intrat iar ]n aten`ie. Pe Portariuc l-a atins dup[ ce primarul \i-a exprimat inten`ia de a-\i cump[ra pistol. ~urcanu sus`ine c[ nu arfaceacela\ilucrupentruc[astaar]nsemnaoarecumoofens[laadresainsti-

tu`iilorstatului.„Dac[mi-a\luapistol ar]nsemnac[numaiavemsiguran`[, c[nunemaisim`imap[ra`ideinstitu`iilestatuluicareauacestrol”,adeclaratFlorin~urcanu.}nce-lprive\tepe Andrei Dolineaschi, pre\edintele CJ sus`inec[nuselas[impresionatdea-

mabilitateaacestuia,declarândc[i-arfi spus]nfa`[acestlucru.„Eui-amspus c[ecuIuda”,afirm[~urcanu despre AndreiDolineschi.„Dac[m[pup[,pe laspate]mivrear[ul”,sus`inepre\edinteleCJ,carenupreapareprietenos cucolegiidealian`[USL.


8

LOCAL

Vineri,12aprilie2013

Produsele tradi`ionale ale Boto\aniului ]nc[ nu pot fi cump[rate Lansate]ntoamna anuluitrecut,produseletradi`ionale nupotficump[rate dec[treboto\[neni deoarecenuexist[ nicipetarabeledin pia`[\inici]nvreun magazindinmunicipiu.Reprezentan`ii Asocia`ieiMoldoovis spunc[a\teapt[reorganizareaactivit[`iidinPia`aCentral[amunicipiului dup[carevor]ncercas[amenajezeun spa`iudoarpentru acesteproduse.

Ionic[ Nechifor, pre\edintele Asocia`ieiMoldoovissus`inec[ nu au fost amenajate spa`ii ]n hal[deoarececantitateadeproduseerafoartemic[dar]nperioada urm[toare va solicita prim[riei concesionarea unei suprafe`edinhaladelactatepentru reamenajare, dup[ modelul occidental. „V[dc[deocamdat[sediscut[ despre reorganizarea pie`ii.A\tepts[sefac[oreorganizare\ivoisolicitas[serepartizeze Asocia`iei Moldoovis o suprafa`[ din hala de lactate, pentruceletreiproduse]nregistrate. S[ \tie oamenii c[ sunt produse tradi`ionale la Boto\ani\ic[suntproduc[toricare seocup[cua\aceva”,aspus Ionic[Nechifor.

Brânzas[rat[deoaieBoto\ani, ca\ul de oaie Boto\ani \i urd[ de oaie Boto\ani au fost lansate]nlunaoctombrieaanului trecut, la Târgul de la Pop[u`i.Aceeaafostsinguraocazie ]n care se puteau cump[ra produsele „made in Boto\ani”.

Fermieriiboto\[neninus-au ar[tatfoarteinteresa`ideaceste produse tradi`ionale \i prefer[ aceleprodusecarecon`infelde fel de aditivi dar care sunt mai ieftine\icarepotficomercializate mai u\or. La ora actual[, doar cinci fermieri au acceptat

Doar cinci fermieri au produsele tradi`ionale s[produc[Brânzas[rat[deoaie Boto\ani,ca\uldeoaieBoto\ani \iurd[deoaieBoto\ani. „}n momentul de fa`[ sunt doarcinciproduc[tori\icantitatea este foarte mic[. Eu ]i a\tept \i pe ceilal`i fermieri s[

se alinieze ]n ceea ce prive\te respectareacaietuluidesarcini pentru cele trei produse tradi`ionale pe care s[ le putem valorificapepia`ajude`ean[”, amaiprecizatNechifor. Reprezentan`ii Asocia`iei

Moldoovisspunc[nuaudemarat discu`iile cu firmele care de`inlan`uridemagazinedeoarecenuaucantitateanecesar[de produse pentru comercializarea ]n supermarketuri \i hipermarketuri.(R[zvanSauciuc)

Meciul de la Buftea se anun`[ extrem de dificil pentru FC Boto\ani Dup[ patru victorii consecutive \i dup[ o evolu`ie foarte bun[ ]n care a marcat14goluri\iaprimitdoardou[, FCBoto\aniva]ntâlniduminic[,dela ora11.00,]ndeplasarepeACSBuftea. Laprimavedere,misiunearo\-albalba\trilor este una u\oar[ \i ]n mod normalartrebuis[seimpun[f[r[prea mariprobleme.}nrealitate,meciulvafi multmaidificildecâtsea\teapt[suporterii grup[rii locale. ACS Buftea s-a ]nt[rit ]n aceast[ iarn[ prin aducerea unorjuc[toricunume]nfotbalulromânesc.Printreeisenum[r[fra`iiArtiom \iArmanKaramiancareauevoluatla Poli Timi\oara, Rapid sau Steaua \i BogdanP[tra\cucareajucatlaDinamo Bucure\tiprecum\i]ncampionatulitalianlaChievo,Padova\iPiacenza. CristiPopovici,antrenorulprincipal

alFCBoto\aniastudiatadversarulde duminic[\ispunec[vaficelmaidificilmecidisputat]nacestreturdecampionat. „Dac[ vom lua \ase puncte ]n urm[toareledou[jocuri,laBuftea\i acas[ cu Târgovi\te, abia atunci putemspunec[suntemoechip[foarteputernic[.LaBufteaos[nea\tepte celmaigreumecidepân[acum.Din punctul meu de vedere este cea mai bun[echipapecareo]ntâlnim.Eiau f[cut schimb[ri majore. Din lotul pe carel-auavut]nturulcampionatului, mai au doar trei juc[tori titulari. Au aduscâ`ivajuc[toriimportan`ilanivelulligiiadoua.M[referlaVi`elarude laCeahl[ul,fra`iiKaramian,Bogdan P[tra\cu care a jucat ]n Italia, la Dinamo.Maiaucavârfurideatacpe

Valentin Alexandru, mai e Codoban, unmijloca\dreaptacuovitez[foarte bun[.Eoechip[carenu]ntâmpl[tor ab[tutpeOtopenicu2-0,deomaniera categoric[. Suntem avertiza`i de fortalor.LaTulceaaupierdutdintrunpenaltycarenuafost.Bufteaeste peste Farul la momentul acesta”, a spusCristiPopovici.

Se consider[ favori`i De\i adversarul de duminic[ este unulfoartebun,tehnicianulechipeiFC Boto\anispunec[ro\-alb-alba\triisunt favori`i prin prisma locului pe care ]l ocup[ ]n clasament. Cristi Popovici vrea ]n mod obligatoriu trei puncte \i spunec[nus-armul`umicuunsingur punct]nmeciulcuACSBuftea.

„Favori`isuntempentrucasuntem pe primul loc. Am zis c[ indiferent unde juc[m, pornim ca favori`i dar asta trebuie s[ se vad[ pe teren. Au trecut patru meciuri \i noi suntem ]n grafic. Mergem la fiecare meci s[ ob`inemtreipuncte.Vedemlasfâr\itul jocului cât am reu\it s[ ob`inem”, a mai precizat tehnicianul boto\[nean carearetotlotulvalidpentrupartidade laBuftea. }nainteaacesteietape,FCBoto\ani estepeprimulloccu34depuncteiar ACSBufteaestepeloculnou[cudoar 19puncte.}nacestretur,ACSBufteaa jucatpatrumeciuri.A]nvinspeSportul Studen`esc\iCSOtopenidarapierdut ]nfa`aforma`iilorS[geataN[vodari\i DeltaTulcea.(R[zvanSauciuc)


SPORT

Vineri,12aprilie2013

9

Loredana Toma a realizat cea mai mare performan`[ din istoria CS Boto\ani LoredanaTomaa reu\itmiercurisear[ s[]\itreac[]npalmaresceamaibun[ performan`[acarierei\itotodat[s[ ob`in[celmaibun rezultatdinistoria sec`ieidehalterea CSBoto\ani.Loredanaacucerittrei medaliilaCampionatulEuropeande haltere,competi`ie destinat[seniorilor. Boto\[neanca Loredana Tomaa]nceputfoartebineconcursul\iareu\its[seclasezepelocultreilastilulsmuls.Areu\it primele dou[ ]ncerc[ri \i avea dejamedaliadebronzasigurat[. A treia ]ncercare, a ratat-o din p[cate.Dac[arfireu\it-oboto\[neanca putea ob`ine medalia deaur. Lastilularuncat,Loredanaa intrat]nconcursla107kilograme \i a reu\it s[ ridice haltera f[r[probleme.Laadoua]ncercare,boto\[neancaaridicat113 kilograme.Loredanaareu\it\ia treia]ncercarela117kilograme asigurându-\imedaliadeargint. Cuuntotalde220dekilograme,LoredanaTomaacuceritmedaliadeargint\ilatotal, devansând cu trei kilograme o sportiv[dinAlbania. Loredana Toma este legitimat[laCSBoto\ani.Eaeste]n

primul an la categoria juniori daraf[cutpartedinlotulna`ionalseniori.De\iaconcurat]mpotriva unor sportive cu patrucinci ani mai mari decât ea, LoredanaTomaareu\its[urce pepodiumlaCampionatulEuropeandesenioridinAlbania. La categoria 58 de kilograme,Româniaamaiavut-o\ipe AndreeaGeorgianaTiti\caresa clasat pe locul cinci la stilul smuls\ipe\ase. Andrei Amos, directorul ClubuluiSportivBoto\anispune c[nusea\teptalaoasemenea performan`[dinparteaLoredanei.Elsus`inec[sportiveantrenat[ de Constantin Urda\ avea obiectiv ob`inerea unei medalii lastilulsmuls. „Esteunrezultatextraordinar pentru Loredana, pentru Costic[ Urdas \i pentru România.Ne-ama\teptatlaomedalie, la stilul smuls datorit[ faptului c[ anul trecut, la Campionatul European de seniori,aob`inutunloc\ase.A\tept[rile noastre au fost dep[\ite.Ammuncitfoartemult ]n aceast[ perioad[, condi`iile oferite au fost foarte bune iar sportivii au ob`inut rezultatele pem[sur[.Suntprimelerezultatelasenioridec[tresportivii legitima`i la CS Boto\ani”, a spus Andrei Amos, directorul CSBoto\ani.

Speran`e de medalii la mondialele de cade`i Clubul Sportiv Boto\ani \iarmaiputeaad[uga]npalmares câtevamedalii\ilaCampionatul

Mondial de haltere, destinat cade`ilor,caresedesf[\oar[]n aceast[ perioad[ ]n Uzbekistan.Celemaimari\ansede aurcapepodiumleauSorina Hulpan \i Andrei Roman. La aceast[ competi`ie, CS Boto\aniarenumaipu`inde\apte sportividaromarepartedintre eisunt]nprimulanlacatego-

riacade`i\i]nc[nupotemite preten`iilamedalii,launcampionatmondial.Cutoateacestea, Federa`ia Român[ de Haltereadeciscaeis[participe pentru a c[p[ta experien`[ ]nmarilecompeti`ii. „}n aceast[ perioad[ se desf[\oar[ Campionatul Mondialdecade`i,]nUzbekistan.O

parte din sportivii no\tri au evoluat deja. Rezultatele sunt celescontate.Avemsperan`ede laHulpanSorinas[ob`in[trei medalii.Dup[listadestarteste clasat[peloculdoi.Deasemenea,spercaRomanAndreis[ ob`in[ o medalie la stilul smuls”,amaiprecizatAndrei Amos.(R[zvanSauciuc)

Liderul ligii a II-a se preg[te\te ]n sal[ \i pe maidanele din jude` Situa`ie incredibil[ la Boto\ani. TehnicianulCristiPopoviciestenevoit s[preg[teasc[meciuriledecampionat peterenuriledeprinjude`sau]nSala Polivalent[ElisabetaLip[. Terenul stadionului Municipal este ]ntr-ostarejalnic[dup[celedou[par-

tide pe care FC Boto\ani le-a disputat acas[ ]n acest retur de campionat. Pe terenulstadionuluidelaMecanexnuse poate intra ]n fiecare zi deoarece ar ajungesitua`iaceluidepeMunicipaliar terenuldelaVictoriaestepreamicpentru a putea preg[ti tactic o partid[. }n

acestecondi`ii,CristiPopovici\i-adus juc[torii pe terenurile echipelor care evolueaz[ ]n campionatul jude`ean de fotbal. „Am fost la Mecanex iar terenul estesubap[.Os[m[duclaVictoria. Num[ajut[pentruc[nuaredimen-

siunile care trebuie. Ne adapt[m a\a cumne-amadaptat\ipân[acum.Am f[cut\iprinsal[\ilaBucecea.Nuo s[ fie un inconvenient major pentru meciul de sâmb[t[”, a afirmat Cristi Popovici.(R[zvanSauciuc)


10

SPORT

Vineri,12aprilie2013

Salariu de 2 milioane de euro oferit lui Reghecampf Lauren`iuReghecampfseafl[]n aten`iamaimultor cluburibogatedin Europa.Antrenorul ro\-alba\triloraprimitoofert[excelent[,cuunsalariu dedou[milioanede europesezon,]n condi`iile]ncarela Steaua]ncaseaz[ doar120.000deeuropean. Lauren`iuReghecampfaprimitoofert[salarial[]nvaloare de2milioanedeeuropeande launclubdinUcraina,informa`ieconfirmat[chiardeso`iatehnicianului, Anamaria Prodan. „Sun[telefonul,sun[depeste tot. Sunt oferte bune pe care Laurle-aprimit,darel,]nloc

CristiBorcea,fostul ac`ionaralluiDinamo,sufer[din cauzafotbalului, a\teptândverdictul din„DosarulTransferurilor”,darse bucur[de„tunurile”dinafaceri.

s[primeasc[2milioanedeeurodinUcraina,prefer[s[r[mân[ la Steaua \i s[ ]ncerce calificarea ]n prim[vara Ligii Campionilor”,adeclaratAnamariaProdan laDigiSport. Pelâng[ofertadinUcraina,

Echipele calificate ]n semifinalele Ligii Campionilor Dou[echipedinSpania,FC Barcelona \i Real Madrid, \i dou[ din Germania, Bayern Munchen\iBorussiaDortmund, vor juca ]n semifinalele Ligii Campionilor, dup[ rezultatele ]nregistrate]nmeciuriledinsferturile de final[ ale competi`iei. Rezultate complete ]nregistrate ]n partidele disputate, mar`i \i miercuri, ]n man\a secund[ a sferturilor de final[ ale Ligii Campionilor: Mar`i (+) Borussia Dortmund (Germania)-Malaga(Spania)32,]ntur0-0 Au marcat: Lewandovski ‘40,Reus‘90+1,FelipeSantana ‘90+3/Joaquin‘25,Eliseu‘82

Borcea a dat lovitura ]n afaceri

Galatasaray (Turcia) - (+) RealMadrid(Spania)3-1,]ntur 0-3 Au marcat: Eboue ‘57, Sneijer ‘70, Drogba ‘72 / C. Ronaldo‘7 Miercuri (+)FCBarcelona(Spania)ParisSaint-Germain(Fran`a)11,]ntur2-2 Au marcat: Pedro ‘71 / Pastore‘50 Juventus Torino (Italia) (+) Bayern Munchen (Germania)0-2,]ntur0-2. Aumarcat:Mandzukici‘64, Pizarro‘90+1 Echipeleprecedatedesemnul(+)s-aucalificat]nsemifinaleleLigiiCampionilor.

Reghecampfamaifostcontactat deechipedinRusia\iBulgaria. Reghecampf are un salariu anualde120.000eurolaSteaua \iunbonusde500.000deeuro dac[ duce echipa ]n grupele UEFAChampionsLeague.

Cristi Borcea a câ\tigat zeci de milioane de euro din ultimele afaceri. Dup[ ce a vândut c[tre OMV Petrom acumpatruani,]nperioadade boom economic, afacerea de GPLpecareode`ineacu25 demilioanedeeuro,Borceaa r[scump[rat-olafinalulanului trecut cu doar 3 milioane de euro. }n plus, ]n ianuarie 2013,Borceaamaiachizi`io-

nat, prin Crimbo Gas, cu 25 demilioanedeeuro\ire`eaua de distribu`ie a buteliilor din toat[`ara,aiciintrând\ivânzarea,\idistribuireadeGPLauto. OMV Petrom pl[tise, ]n plin boomeconomic,50.000.000 de euro pe respectivul business, scrieLibertatea. }ntr-una dintre aceste afacerisespunec[Borceaelegat ombilicaldeGheorghe|tefan, primar]nPiatraNeam`\ipre\edinte de onoare la clubul Ceahl[ul.Chiardac[elneag[, reapropierea de oamenii din fotbal \i recentele tranzac`ii alimenteaz[ teoria conform c[reiaBorceaestetentats[revin[,suboform[saualta,]n fotbal,undeaactivat]nperioada 1995-2012. Deocamdat[,fostuloficialarecaprincipal[preocupares[scapeneatins din „Dosarul Transferurilor”.

TOP10FIFA

Na`ionala României a coborât pe locul 34

Echipana`ional[aRomânieia coborâttreipozi`ii\iseafl[pe locul34,cu746depuncte,]n clasamentulFIFA-CocaCola pelunamartie,datpublicit[`ii, joi,pesite-uloficialalforului fotbalisticmondial.

AdversareleRomâniei]ngrupaDapreliminariilorCupeiMondialedin2014ocup[urm[toarelepozi`ii:Olanda-]ncoborâreunloc,depe8pe 9(1.093depuncte),Ungaria-]ncoborâreunloc, depe32pe33(749depuncte),Turcia-]nurcareunloc,depe45pe44(634depuncte),Estonia -]ncoborârepatrulocuri,depe89pe93(411 puncte),Andorra-]ncoborâreunloc,depe204 pe205(9puncte). Peprimullocsemen`inecampioanamondial[ \ieuropean[Spania,cu1.538puncte,urmat[de Germania (1.428 de puncte) \i de Argentina (1.292depuncte). Primele zece locuri ]n clasamentul FIFA suntocupatedeurm[toarelereprezentative: 1.Spania1.538puncte 2.Germania1.428 3.Argentina1.292 4.Croa`ia1.191 5.Portugalia1.163 6.Columbia1.154 7.Anglia1.135 8.Italia1.117 9.Olanda1.093 10.Ecuador1.056.


PUBLICITATE 11

Vineri,12aprilie2013

horoscopul zilei Berbec Unprietennu]\irespect[promisiuneaf[cut[ cu pu`in timp ]n urm[, ceea ce v[ irit[ peste m[sur[.Nuarerosts[v[enerva`i,maialesc[ ]ntârzierea s-ar putea s[ aib[ cauze obiective. Dac[ ve`i da dovad[ de ]n`elegere, ve`i evita o ceart[sauchiarruperealeg[turilordeprietenie. Gemeni Ast[zinuesteindicats[v[ocupa`ideproblemecarenecesit[multtact.Sunte`iirascibil\inu reu\i`is[fi`iconving[tor.}nschimb,rela`iilecu partenerul de via`a sunt foarte bune, iar cu s[n[tateanuave`iprobleme. Rac }nprimaparteazileiesteposibils[ave`idificult[`i de comunicare, ce v[ pot afecta rela`iile sociale\isentimentale.Nuestemomentuls[]ncepe`inoiactivit[`isauafaceri,oricâtarfidetentante. Leu V[dedica`iunoractivit[`iintelectuale,curiscul de a v[ ]ndep[rta de prieteni, dar satisfac`ia moral[ este deosebit[. Reu\i`i s[ rezolva`i toate problemelefamiliei.Dac[seive\teocazias[pleca`i ]ntr-o c[l[torie, v[ sf[tuim s[ renun`a`i. Sunte`ipredispuslaaccidente. Fecioar[ Resim`i`iostaredeinhibi`iecarev[]mpiedica s[ v[ exprima`i clar. Din cauza dificult[`ilor de comunicare,esteindicats[amâna`i]ntâlnirileprogramate pentru azi. De asemenea, nu este momentuls[face`iinvesti`iisaus[cump[ra`iobiecte de valoare. Este posibil s[ nu face`i cea mai bun[alegere. Balan`a Diminea`[s-arputeas[fi`iindispusdincauza unormiciproblemedes[n[tate\is[deveni`imai pu`insociabil.V[sf[tuims[nurefuza`icomuni-

mica publicitate • mica publicitate

careacuprietenii\icuparteneruldevia`[.Seara sunte`ivizitatdeorud[carereu\e\tes[v[redea bun[ dispozi`ie \i s[ destind[ atmosfera din c[minuldumneavoastr[. Scorpion Nuesteozifavorabil[c[l[toriilor]ninteresde afaceri.|anseledeaob`inecâ\tigurifinanciaresunt mici.Rela`iilesentimentalepotfiexcelente,dac[ acorda`imaimult[aten`ieparteneruluidevia`[. S[get[tor S-arputeas[suferi`ipierderifinanciarecaurmareae\eculuiuneiafaceri]ncarev-a`ipusmari speran`e. Rela`iile cu partenerii de afaceri sunt tensionate\idincauzadificult[`ilordecomunicare.}narma`i-v[cur[bdare\ievita`ispecula`iilefinanciare Capricorn Deveni`iirascibildincauzaproblemelorfinanciare.Dac[nuv[tempera`inervozitatea,risca`i s[jigni`iunprieten.Nuesteozibun[pentrua sus`ineexamenesauproiecte\inicipentruc[l[torii.Pute`i,]ns[,s[petrece`imomentepl[cute]n compania persoanei iubite \i a celor tineri din familie.Fi`iprudent]nafirma`ii V[rs[tor }ntâmpina`imaimulteobstacole\iave`iimpresiac[v[irosi`ienergia,ceeacev[creeaz[ostare denervozitate.Ceidinjurv[]n`eleg\i]ncearc[s[ v[ajute.Rela`iilecupersoanaiubit[auoevolu`ie favorabil[.Spresear[,reu\i`is[rezolva`i]mpreun[oproblem[casnic[. Pe\ti Ave`itendin`adeareac`ionaimpulsiv\irisca`i s[v[]ndep[rta`iparteneriideafaceri\iprietenii. Arfibines[da`idovad[demaimult[diploma`ie. V[ sf[tuim s[ v[ menaja`i s[n[tatea \i s[ s[ v[ odihni`imaimult.Acorda`imaimult[aten`ieproblemelorpersonalealemembrilorfamiliei

re]eta zilei

M[m[ligacughebelacuptor Ingrediente: 500gghebe 6c[`eiusturoi 1ceap[ m[raruscat sare piper p[trunjelverde m[m[lig[ Moddepreparare: Ghebele le sp[l[m \i le toc[m buc[`i mai mari. }ntr-o tigaiec[limceapa]npu`inulei, ad[ug[mghebele,ocan[deap[ \ipotrivimdesare\ipiperdup[ gust, l[s[m s[ fiarb[ circa 10 minute,ad[ug[mm[rarul,usturoiulzdrobit\imail[sampefoc circa5minute,lafinalcândau fiertghebelead[ug[mp[trunjelultocat.}ntretimpfacemm[m[liga. }ntr-un vas termorezistentunscuuntad[ug[munstrat de m[m[lig[, turn[m ghebele peste, ad[ug[m m[m[liga deasupra.D[mtavalacuptorcirca 30minute.M[m[ligacughebe

v^nz[ricase/terenuri

matrimoniale

*Vând7.200mp teren,deschiderelaBtSv180m\i14.100mp terendeschiderelaBtSv50m,ambele]n zonaHudum.Utilit[`i curent,ap[,posibilit[`i parcelare.Rela`iilatel. 0752.548.847.

*Doamn[,57deani, doresccuno\tin`[domn pentruc[s[torie.Tel. 0749.860.411.(4)

prest[riservicii

*Profesioni\ti,execut[msonoriz[ricuDJ v^nz[riapartamente pentrunun`i,cum[trii \ialtepetreceri.Apa*Vândapartament3 camere,zonaAcugaraj ratur[profesional[,lu\ibox[.Pre`negociabil minilaser,ma\in[de baloane.Telefon: lafa`alocului.Tel. 0753.760.156.(G-13) 0752.173.176.(G-6)

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.........................Prenume:.............. Adresa:................................................... Telefon:..............B.I./C.I.:seria....nr.......... Textul anun`ului: ................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... Rubrica:.................................................. R[spund pentru corectitudinea acestui anun` (semn[tura).........................

Telefoane utile Gar[:511806 Salvare:112 Pompieri:112 Autogar[:511129 Poli`ie:112 ACR:512345 Poli`iadefrontier[:959 Tribunal:511739 DistrigazNord:928;585886 Jandarmerie:956 Indexcontorap[:0331711802 Ad.pie`elor:512392 DeranjamenteE.ONMoldovaSA: Protec`iacivil[:982;511704 929 Protec`iaconsumatorilor:512958; Termica:535340;517953 512221 Agen`iaTAROM:518222 Agen`iaCFR:517521 Protec`iamediului:584136

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL

la cuptor o servim cald[, iar pentrudoritoriidepicanteriise

poate servi \i cu sos iute de la bun[t[`idinnatur[.

Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresa redac`iei:PietonalulTransilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


12 ULTIMAOR{

Vineri,12aprilie2013

„Dorule, floare de rou[”

}nperioada26-28aprilieare loconou[edi`ieaFestivalului-

calendar ortodox 12 aprilie - Sfântul Mucenic Sava de la Buz[u Sfântul Mucenic Sava s-a n[scut ]n anul 334, ]ntr-un sat din zona Buz[ului. P[rintele s[u duhovnicesc era preotul Sansala.Ceidoierauc[lug[rimisionari]n `inutul Buz[ului unde, probabil, era \i o episcopie\iconverteaulacre\tinismnumero\idaco-romani,go`i\i„barbari”]nchin[torilaidoli.}nactulmartiricalSfântului Mare Mucenic Sava, se spune c[ ]n prim[vara anului 372, a treia zi de Pa\ti, noaptea,osta\iiluiAthanaric,auprinspe preotulSansala,cât\ipefericitulSava,iaulegat\ii-aub[tut,f[cându-lemulter[ni petrup,cas[se]nchineidolilor\is[m[nâncecelejertfitelor.SfântulSava,]nfruntându-i cu b[rb[`ie, a fost condamnat la moarteprin]necare.Legându-iunlemnde gât,l-auaruncat]nrâulBuz[u.A\as-as[vâr\itSfântulMucenicSavalavârstade38 deani.Martiriuls[uaavutlocla12aprilie, 372. Moa\tele sale au fost luate de cre\tini \i de preotul Sansala \i ascunse. Apoi,defricago`ilor,„aufosttrecutedin `ar[ barbar[ ]n România”, adic[ ]n Imperiul Roman, la episcopul Ascholius al Tesalonicului,deoriginedinCapadocia. Prognoza pentru vineri, 12 aprilie 0

Minim: -1 C 0

Maxim: 8 C Furtun[ cu desc[rc[ri electrice

Prognoza pentru s@mb[t[, 13 aprilie 0

Minim: 8 C 0

Maxim: 20 C Ploaie

concursjude`eandeinterpretare a cântecului \i jocului popular

moldovenesc„Dorule,floarede rou[”. Organizat de Casa de Cultur[aSindicatelorBoto\ani, ]n colaborare cu Inspectoratul |colaralJude`uluiBoto\ani,cu sprijinul Prim[riei municipiului Boto\ani Festivalul a ajuns la ceadeaXI-aedi`ie.}nzilelede 26\i27aprilie,]ncepândcuora 17.00, se va desf[\ura concursul,pesec`iuni.Particip[soli\ti vocali, soli\ti instrumenti\ti, grupurivocale\iforma`iidejocuri populare din liceele jude`ului Boto\ani. Concuren`ii vor fiacompania`ideOrchestraPopular[ „Rapsozii Boto\anilor”, dirijor Ciprian Potoroac[, conducerea muzical[ Ioan Cobâla. GalaLaurea`iloresteprogramat[pe28aprilie,delaora17.00. Festivalul va avea \i recitaluri sus`inutedeeleviaiLiceuluide Art[ „|tefan Luchian” Boto\ani, laurea`i ai edi`iilor precedente\iaAnsambluluifolcloric „M[rgineanca”alCaseideCultur[ a Sindicatelor Boto\ani. (PetronelaRotariu)

Vilazilei

Locuin`adirectoruluimedicalalSpitaluluiJude`eanGinaPufleaseaflapestradaMaiorIgnat. Mediculde`inejum[tatedintr-ovil[,spa`iuls[u fiinddeaproximativosut[demetrip[tra`i.Valoareaimobiluluiafostestimat[la150.000euro.

Evenimente de Botosani nr.2360  
Evenimente de Botosani nr.2360  

Ziarul orasului tau!

Advertisement