Page 1

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

AnulIX•nr.67(2355)•Vineri,5aprilie2013•12pagini

Perchezi`ii

DNA a descins la Consiliul Jude`ean

Tumor[ de 5 kilograme extras[ din abdomenul unei femei MediciidelaSec`iade Obstetric[\iGinecologie aSpitaluluiJude`ean „Mavromati”i-ausalvat, ieri,via`auneifemeicare purta]nabdomeno tumor[deaproape5 kilograme.

Pagina 6

FC Boto\ani vrea a patra victorie consecutiv[ Pagina 9

P[c[leal[ cu angaj[rile ]n centrele de asisten`[ social[

ProcuroriiDirec`ieiNa`ionaleAnticorup`ieBucure\tiaudescinssimultan, miercuri,]nbirouladministratorului jude`uluiBoto\ani,RaduJudele, aflat]nsediulCJ,dar\ilasediulfirmeipecareacestaode`ine]nmunicipiulIa\i.Ini`ial,anchetatoriiauvenit laCJ\iausigilatbiroulacestuia, dup[careaumersacas[laJudele, deundeauridicatunlaptop.Judele arevenit,al[turideangaja`iiDNA, laserviciu,unde,pre`demaimulte ore,birouls[uafostr[scolit,fiind c[utateanumitedocumente.

Serepet[,]nsistemul asigur[rilorsociale,situa`iacu„dezghe`area angaj[rilor”dinsistemul sanitar.A\acums-a procedat\icu„combatereacrizeidepersonal” dins[n[tate,sevine acum]nsistemulasigur[rilorsociale,sistem carefunc`ioneaz[lacote deavarii]nprivin`apersonaluluidecentre,\ise d[liberlaangaj[ri. Doarc[nuestevorbade o„dezghe`areaangaj[rilor”]nadev[ratulsens alcuvântului,a\acum eradea\teptat.Sevor puteascoatelaconcurs doarposturilevacantate dup[datade1ianuarie 2013,\i„doar]nlimita cheltuielilordepersonal aprobate”.

Pagina 7

Pagina 3


2

LOCAL

Vineri,5aprilie2013

Inunda`ie la Modern Calor de la o canalizare ]nfundat[ Cadefiecaredat[ cândplou[cevamai mult,]nBoto\ani suntproblemecucanalizarea.Deaceast[ dat[ghinionulafost alcelordelaModern Calor.S-autrezit,joi diminea`[,cucurtea umplut[deap[,canalizareanemaif[cândfa`[volumului maredeap[.Balta format[,careaacoperitcurteaoperatoruluidetermoficare, le-adatdelucruce-

lordelaModern Calor,care]ncercau ieris[scapedeap[ cuajutorulhidran`ilordarp[reaudep[\i`idesitua`ie. Era o stare general[ de nemul`umirelaadresaoperatorului deap[.„Lepl[timpentrucanalizare\iuitecep[`imcândplou[unpic.Etreabalors[rezolvesitua`iaasta,nus[st[mnoi cu utilajele s[ scoatem apa”, declaraunuldintreangaja`iidela ModernCalor. Departeacealalt[,reprezentantuloperatoruluideap[declarac[atrimisdediminea`[echipeledeinterven`iepentrurezolvareasitua`iei.„Acoloestesur-

pat[canalizareacarepreiapluviala. S-au c[rat acolo ma\ini cup[mântdeladiverselucr[ri cares-auf[cut]nmunicipiu\i s-audepozitat,iarastaadusla surpareacanaliz[riipluviale.Acumesteobturat[\iastanecreeaz[probleme.}nplus,pluviala veche trece pe ni\te propriet[`i private\inucredc[nevorpermites[intervenimpeacelepropriet[`i. Sunt oamenii no\tri acolo\icaut[solu`ii.Trebuies[ vedemceputemfacecas[deviemcanalizarea”,declaraGabrielCârlan,managerulSociet[`iiNovaApaservBoto\ani. Reprezentan`ii operatorului deap[sus`ineauieridup[amiaz[ c[ nu \tiu cât va dura pân[ vor reu\is[g[seasc[osolu`ietehnic[ pentrucanalizareadelaModern Calor.(AuroraDimitriu)

Ac`iuni ]n cadrul s[pt[mânii „S[ \tii mai multe, s[ fii mai bun!” Ac`iuni]ncadruls[pt[mânii„S[\tiimaimulte, s[fiimaibun”\ilaGr[dini`a19dinmunicipiu. Printre acestea s-a aflat \i cea de-a doua edi`ie a concursului„Let’splay”,ini`iatdeGr[dini`a19, |coala„|tefancelMare”Boto\ani,]nparteneriat cuCasaCorpuluiDidactic\iBritishCouncilIa\i. DinceledeclaratedeprofesorulElisabetaMaxim, coordonatordeproiectpejude`ulBoto\ani,laconcursauparticipatcopiidelagr[dini`ele19,21,23, 9,6\iceaaSeminaruluiTeologicBoto\ani.„Este primul lor an de limba englez[ \i vrem s[ le recompens[meforturile.Pentruprofesoriesteun instrumentdeevaluareaprogrameideop`ional, având]nvederec[limbaenglez[esteodisciplin[ op`ional[pentrugr[dini`e\inuavemoprogram[ impus[ de Minister”, a spus Elisabeta Maxim. Laaceea\iunitate,iericeimiciauprimitvizitaelevilorvioloni\tidelaLiceuldeArt[.Nualipsit\io ]ntâlnire]ncarecopiiidelagrupamijlocieauprimitsfaturidelauncadrualPoli`ieiRutiere.„}n aceast[s[pt[mân[amavutorganizateactivit[`i]n fiecarezi,lafiecaregrup[.Copila\iiparticip[cu drag,suntfoarteentuziasma`i\i]ncânta`i,pentru c[facaltfeldeactivit[`i]naceast[s[pt[mân[”,a declaratVeru`aChi`a,directorulGr[dini`ei19. Miercuri,3aprilie,]ncadruls[pt[mânii„S[\tii maimulte,s[fiimaibun”eleviiLiceuluiTeoretic G.Antipas-auimplicat]nactivitateacutitlulPatrimoniul arhitectural al municipiului Boto\ani. Coordonatorulactivit[`ii,prof.Nadia-MonaCova\[,\i-apropusidentificareaobiectivelorarhitecturale]nspa`iulurban,recunoa\tereastilurilorarhitecturale\idezvoltareasim`uluiesteticalelevilor. Astfel,unnum[rde70deelevi,]nso`i`idecadrele

didactice implicate, au admirat adev[rate bijuterii arhitecturale,cumarfi:CasaVasescu(1880),ast[ziDirec`iajude`ean[decultur[,CasaManolache Iorga(1770),careaapar`inutstr[buniculuiluiNicolaeIorga\iag[zduitsec`iadeetnografieaMuzeului jude`ean, Cl[direa Prim[riei (1800), construit[casediualtribunalului,CasaBolfosu(17901810),ceamaivechecas[boiereasc[dinora\,care a apar`inut unui negustor armean - 1881-1885. Eleviiauvizitat,deasemeni,BisericaArmeneasc[ (1350), cea mai veche biseric[ din ora\, Casa GrigoreAntipa,undes-an[scutbiologulGrigore Antipa\ifrateles[u,NicolaeLeon. }n acela\i timp elevii s-au implicat ]n diverse activit[`i care au avut drept scop con\tientizarea valorii\iimportan`ac[r`ii]ndes[vâr\ireapersonalit[`ii,aroluluipecare-locup[cartea]nrela`ionarea cu lumea din jur, cu restul universului. Sub deviza„Cartefrumoas[,cinstecuite-ascris”afost organizat[miercuri,3aprilie,oexpozi`iedec[r`i vechi,publicate]ntreanii1880-1944,printrecare „Pentruces-aur[sculat`[ranii”,deRaduRosetti, anul1907,„Oglindaomuluidinl[untru”,deReligiunea\isciin`a,„Medita`iunifilosofico-teologice” deIoanScal`uni,traduse\iprelucratedeConstantinErbiceanu\iDragomirDemetrescu.C[r`ilefac parte din colec`iile profesorilor Paul Ungureanu, IrinaS[n[u`anu\iIrinaTeli\c[,dealtfel\iorganizatorii activit[`ii. Colec`ia Manualul \colar de-a lungultimpului,apar`inândprof.PaulUngureanu, afostceade-adouaactivitatecultural[]nurmac[reiaeleviiaupututobservaevolu`iac[r`ii\colare, atâtdinpunctdevederegrafic,cât\idinpunctulde vederealcon`inuturilor.(PetronelaRotariu)

P[rin`ii sun[ la Tel Verde pentru a afla \coala unde s[ ]\i ]nscrie copiii Peste o mie de cereri au fostdepuse]nunit[`ile\colare boto\[nene pentru clasa preg[titoare, pân[ joi la amiaz[. Din cele 1.017 cereri de ]nscriere ]n ]nv[`[mântulprimar,851suntsolicit[ri pentru copiii care ]mplinesc6ani]naintede1septembrie2013,iar126pentru copiiicare]mplinesc6ani]ncepândcu1septembrie2013. Ieri, pân[ la ora 12.00, la nivelna`ionalaufost]nregistrate44.133cereride]nscriere ]n ]nv[`[mântul primar pentru anul \colar 20132014. Din cele declarate de Mihaela Hunc[, inspector \colar general al Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), p[rin`iicerl[muririlanum[rul0800816231.„P[rin`ii sun[laTelVerde,pentruc[ nu toat[ lumea cite\te pe

site-ul Inspectoratului \i atuncidautelefon\i]ntreab[undepots[duc[copilul, cumpots[-l]nscrie.Solicit[ informa`ii, nu am avut reclama`ii”, a spus Mihaela Hunc[.Aceastaareamintim c[, sâmb[t[, 6 aprilie, ]ntre orele8.00-16.00,\colilecare fac ]nscrieri ]n ]nv[`[mântul primar vor putea fi vizitate dep[rin`i\icopii. „P[rin`iivorputeavizita spa`iile]ncarevorfunc`iona claselepreg[titoare\ipentru apurtadiscu`iicupersonalul unit[`iide]nv[`[mântimplicat ]n aceast[ activitate. }n acestfel,familiilevorputea fi informate asupra ofertei educa`ionale a unit[`ilor de ]nv[`[mânt”, a men`ionat \efa educa`iei boto\[nene. (PetronelaRotariu)


LOCAL

Vineri,5aprilie2013

3

P[c[leal[ cu angaj[rile ]n centrele de asisten`[ social[ Serepet[,]nsistemulasigur[rilorsociale,situa`iacu „dezghe`areaangaj[rilor”dinsistemul sanitar.A\acums-a procedat\icu „combatereacrizei depersonal”dins[n[tate,sevineacum ]nsistemulasigur[rilorsociale,sistem carefunc`ioneaz[la cotedeavarii]nprivin`apersonalului decentre,\ised[ liberlaangaj[ri. Doarc[nuestevorbadeo„dezghe`are aangaj[rilor”]n adev[ratulsensal cuvântului,a\acum eradea\teptat.Se vorputeascoatela concursdoarposturilevacantatedup[ datade1ianuarie 2013,\i„doar]nlimitacheltuielilorde personalaprobate”. Cu a\a deblocare a posturilordinsistemulasisten`eisociale,lideriidesindicatspunc[„se puneunplasturepeunpiciorde lemn”. Camelia Socianu, lide-

rul Sindicatului Impact, afirm[ c[actulnormativcarearfitrebuit s[]ns[n[to\easc[sistemul,nuva facedecâts[opreasc[agravarea bolii.„Categoric,nusevarezolvacriza.Sevaob`inedoarstopareacre\teriideficituluiactual depersonal.Ecaunplasturepe unpiciordelemn”,afirm[liderulSindicatuluiImpact. Dealtfel,reprezentan`iisindicatelor spun c[ ar fi ]ncercat s[ ob`in[ modificarea proiectului]nperioada]ncareacestaa fost supus a\a numitei „dezbateriPublice”.Dar,a\acumeste lanoiregula,dezbatereapublic[ reprezint[ doar o formalitate, cevadeochiilumii. „Noi am solicitat peste tot undes-apututsprijinulpentru modificarea proiectului. Am cerutcam[cars[sedeadrumullaangaj[ripeposturilevacantate]ncepândcu1ianuarie 2012.Nurezolvacriza,dartot arfifostcevamaimultdecâtce am ob`inut acum. |i restric`ia aceasta referitoare la ]ncadrarea ]n cheltuielile de personal aprobate deja pentru anul ]n cursnufacedecâts[maipun[ o stavil[ angaj[rilor. Din p[cate,bugetulpeanul2013este atâtdemic]ncâtnuv[ds[fie banipentruangajareaoamenilor pe posturile vacantate”, a maiprecizatCameliaSocianu. Câtevaangaj[ri,]ns[,totse vorface.Reprezentan`iiDirec`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC) Boto\ani urmeaz[ s[]ntocmeasc[olist[cuposturile vacantate de la ]nceputul anului \i s[ stabileasc[ priorit[`ile,urgen`ele. Potrivit estim[rilor, sunt

doarcâtevaposturi,4sau5,careaufosteliberatedela]nceputulanului]ncurs.Se]ncearc[s[ seg[seasc[fondurim[carpentruscoaterealaconcursaposturiloracoloundeexist[risculs[ nusepoat[asiguraturele,pentru c[ ]n unele centre de asisten`[ \i ]ngrijire a persoanelor cu dizabilit[`i sunt \i astfel de

situa`ii. Reprezentan`ii sindicatuluispunc[arfivorbadeun deficitdeaproape40lasut[din num[rultotaldeposturi.R[mânedev[zutdac[posturilevorfi atractive\ivorstârniinteresul, ]n condi`iile ]n care salariile ]n centresuntfoartemici. Salariulneteste]njurde7 milioanedeleivechi,]ncondi-

`iile]ncare,]ndecembrie2009 eradevreo15milioanedelei. Reprezentan`iisindicatelorspun c[ ]n 2009 salaria`ii din centre care]ngrijescpersoanecudizabilit[`iaveauunspordemunc[ ]ncondi`iigrelede90lasut[din salariu,iaracumsporulaajuns la15lasut[dinsalariu.(AuroraDimitriu)

Dubi`[ cu acte false, ]nmatriculat[ ]n Portugalia Unsuceveans-aalescudosarpenal pentrucomitereaatreiinfrac`iunidup[ ceafostprinsconducândoautoutilitar[ cu documente falsificate. Miercuri ]n jurulorei18.30,afostdepistat[]ntrafic,pestradaUzineidinmunicipiulBoto\ani, o autoutilitar[ ]nmatriculat[ ]n

Portugalia,]ncareseaflao]nc[rc[tur[ cedep[\ea]nlungimegabaritulautovehiculului. Conduc[torul auto a fost identificat]npersoanaluiGheorgheP. de33ani,dinsatulBuda,comunaZvori\tea,jude`ulSuceava.Poli`i\tiiauverificat documentelor autoutilitarei, ]m-

prejurare]ncareauconstatatc[anexa cuinspec`iatehnic[periodic[\iasigurareaautoeraufalse.Fa`[deconduc[torul auto s-au ]ntocmit acte premerg[toare sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunilordefalsmaterial]n]nscrisurioficiale,uzdefals\iconducereapedru-

murilepubliceaunuiautovehiculcare nuaredreptdecircula`ie]nRomânia, cauzaurmândafisolu`ionat[procedural. De asemenea, b[rbatului i-a fost re`inutpermisuldeconducere,eliberându-sedovad[]nlocuitoaref[r[dreptde circula`ie.(D[nu`R.)


4

LOCAL

Vineri,5aprilie2013

Registrul Auto Român blocheaz[ ]n timp real ma\inile cu probleme tehnice RegistrulAutoRomâna implementatunprogram princarepoatebloca]n timprealutilizarea]n traficaautovehiculelor cuproblemetehnicegravesicarearputeapune ]npericolsiguran`aparticipan`ilorlatrafic. Regiaadatund[verdeacesteinoiaplica`ii informatice,ceprive\teactivitateadecontrol ]ntrafic.Demersulfacepartedinstrategiade dezvoltareaRegistruluiAutoRomânsiadaptarealacelemainoistandardeeuropene. Prinaceast[aplica`ieonlineserealizeaz[ ]nregistrarea instant ]n bazele de date ale RAR, a raportului de control tehnic]ntrafic,precumsitip[rireaacestuialamomentulcontroluluiprinutiliza-

reaimprimantelorcucareaufostdotate laboratoareledestinateacesteiactivit[`i. De asemenea, se pot realiza pe loc c[ut[ri]nbazelededatealeRARastfel ]ncât, pentru fiecare vehicul supus controluluisafiedisponibileinoricemoment toate informa`iile concludente cu privire la caracteristicile tehnice men`ionate ]n Carteadeidentitate(CIV),cuprivirela inspec`iile tehnice periodice (ITP) efectuatedarsilaprecedentelecontroaletehnice]ntrafic(CTT)lacareafostsupus. Suplimentar, vor fi ]nregistrate ]n timprealtoatem[surileaplicate]nurma rezultatelorcontroluluirespectiv:re`inereacertificatuluide]nmatriculare,re`inereapermisuluideconducere,imobilizareaautovehicululuisi/sauanulareaITP. Atuncicândseimpune,conformlegisla`ieiaplicabile,vehiculelevorfiblocate automat ]n bazele de date ale RAR pân[laremediereadefec`iunilorsi/saua neconformit[`ilorconstatatesi]nregistratecorespunz[tor.

Exerci`iu tactic al ISU Boto\ani Inspectoratul pentru Situa`ii de Urgen`[ „NicolaeIorga”alJude`uluiBoto\aniaorganizatjoi]ntreorele10.00-12.00,unexerci`iu cu for`e \i mijloace ]n teren, cu mai multesitua`iitactice,]nBoto\ani,|tef[ne\ti \iTru\e\ti.Ac`iunease]nscrie]nprogramul anualdepreg[tire\iarecascopperfec`ionareadeprinderilorparticipan`ilorpentruorganizarea,conducerea\iexecutareainterven`ieioperative]nsitua`iideurgen`[.LaBoto\aniafostsimulat[interven`iapentrustingereaunuiincendiuizbucnit]ndepozitulcomplexului comercial Carrefour \i salvarea unui angajat de sub d[râm[turi. Pompierii din|tef[ne\tiausimulat,la|coalageneral[ dinB[diu`i,salvareaunorelevir[ma\icaptivi subpere`iipr[bu\i`i,iarlaTru\e\tis-asimulatoac`iunedeinterven`iepentruprevenirea uneiexploziidincauzascurgerilordecarburan`idintr-ocistern[]nc[rcat[cubenzin[. Laexerci`iuauparticipatatâtfor`e\imijloacealeISUBoto\ani,cât\ipersonalulde laloculdemunc[.„Acestgendeactivit[`i vin]nsprijinulnostru,]nsensulc[neajut[ s[verific[mgraduldepreg[tirea]ntreguluipersonal]nexecutareaatribu`iilorcele revin pe timpul interven`iei ]n situa`ii de urgen`[.Totodat[,esteunantrenamental personaluluidelaloculdemunc[cuasis-

ten`[ din partea serviciilor profesioniste pentrusitua`iideurgen`[”,aprecizatOvi-

diu Iacob, responsabilul pentru situa`ii de urgen`[CarrefourBoto\ani.(D.R.)

Suplimentele alimentare, ]n vizorul inspectorilor OPC Boto\ani Inspectorii Comisariatului Jude`ean pentru Protec`ia Consumatorului Boto\ani au pus ochiipecomercian`iicarevând suplimente alimentare. Din 20 operatori economici verifica`i, la 10 au fost g[site nereguli. Pentruacestea,inspectoriiOPC au dat patru amenzi ]n valoare de peste 20.000 de lei \i \ase avertismente. Controlul a vizat verificarea respect[rii prevederilorlegalereferitoarelacomercializarea,etichetarea,prezentarea\ipublicitateasuplimentelor alimentare. „Majoritatea sanc`iuniloraufostdatepentruneafi\area pre`urilor \i a informa`iilorlegatedeproduselecomercializate”,adeclaratMirel Rogalschi.(A.|.)


LOCAL

Vineri,5aprilie2013

5

|anse mari pentru Prim[rie s[ anvelopeze gratis 30 de sc[ri de bloc Prim[riaestetotmai aproapedeob`inereafinan`[riipentruanvelopareaazecideblocuridin municipiulBoto\ani. }n cadrulproiectului„Reabilitaretermic[]nvederea cre\teriieficien`eienergetice”suntcuprinse30de sc[ridebloc,oprim[ cereredefinan`arefiind depus[deautorit[`ipentruzecesc[ri. Din cele declarate de viceprimarul municipiuluiViorelIliu`[pelâng[reabilitareatermic[,apartamentelevorfidotatecugeamuritermopan,]ns[]nreabilitarevorintra\ipere`iiinterioriaicl[dirii. „Prim[ria Boto\ani a reu\it s[ depun[ prima cerere de finan`are. Este vorbadesprecereredefinan`arepentru ceicareauunvenitpân[]n150deeuro pe membru de familie. A\tept[m evaluarea\idup[cazcomunicareadinpartea Agen`iei de Dezvoltare Regional[ NordEst.}nacela\itimppreg[tim\i]n câtevazilevomdepuneadouacererede

finan`are cea care vizeaz[ sumele de pân[ la 350 de euro pe membru de familie”,aspusViorelIliu`[. }ncazulcereripentruceicuunvenitde pân[ ]n 150 de euro cererea este pentru anveloparea a zece sc[ri, iar ]n a doua situa`ievafivorbade20desc[ri.Primele zecesc[rideblocurisuntdestrada}mp[rat Traian,S[venilor\iTudorVladimirescu. Metrul p[trat de reabilitare termic[, acel polistiren care se pune pe zid, cost[, ]n medie, 34 de euro, ceea ce ]nseamn[ c[ cet[`enii vor pl[ti 20 sau 10 la sut[ din aceast[sum[.Montareatâmpl[rieidetip termopan, inclusiv asigurarea ventila`iei corespunz[toare,cost[aproximativ95de euro pe metru p[trat. Din aceast[ sum[ locatariivorpl[ti20,respectiv10lasut[ (85sau42,5leimetrulp[trat). „Locatariivorpl[tisubcei60delei câtcost[metrulp[tratanvelopatcufirmelecarelucreaz[]nzonagriaeconomiei”,adeclaratViorelIliu`[,viceprimar. Comisia European[ asigur[ 60 la sut[dincostullucr[rilor. }ncazulimobilelorundevenituleste sub150deeuro,locatariipl[tescdoar10 la sut[ din costul lucr[rilor, 30 la sut[ fiindasigurat[deprim[rie,iaracoloundevenitulestedesub350deeuro,contribu`ia locatarilor este de 20 la sut[. (PetronelaRotariu)

Medic de familie sanc`ionat pentru absen`a de la cabinet CasaJude`ean[deAsigur[ride S[n[tateapenalizatunmedic defamiliedinjude`pentruc[ acestanuafostg[sitlacabinet ]nmomentulsosiriiechipeide control.Mediculnuestela primaabateredeacestfel. Potrivit pre\edintelui Casei Jude`ene de Asigur[rideS[n[tate,estepentruadouaoar[]n acestancândmediculnuesteg[sitlacabinet]n timpulprogramuluidelucruiarabsen`asanueste justificat[.}nplus,reprezentan`iicaseimaispun c[penumelemediculuirespectivs-auadunatmai multereclama`iidelapacien`i,caresuntnemul`umi`ic[nupreag[sescu\acabinetuluideschis[]n oreledeprogram.

„Noiamtrimisechipadecontrollacabinet]n cadruluneiac`iunitematice.Nuamg[sitmedicul la program \i nu era prima oar[ când se ]ntâmpla acest lucru. Este a doua oar[, anul acesta, când nu l-am g[sit la program \i l-am sanc`ionat cu 10 la sut[ din valoarea contractual[pelunarespectiv[.Dac[\iatreiaoar[nu vafig[sitlaprogram,risc[reziliereacontractuluideserviciimedicalepecare]lare]ncheiatcu casa.Maialesc[sunt\ireclama`iidelaasigura`ic[nuarrespectaprogramuldelucrulacabinet. Chiar \i autorit[`ile publice locale, mai exact cei de la prim[rie, ne-au sesizat c[ sunt astfeldeproblemeacolo,legatedeabsen`elemediculuidelacabinet”,adeclaratCostelLupa\cu, pre\edintele Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tateBoto\ani.Reprezentan`iiacesteiinstitu`ii auprecizatdoarc[mediculdefamiliereclamat\i sanc`ionatpentruabsen`edelaprogramuldeconsulta`iiestedinmediulrural.(AuroraDimitriu)

Ma\in[ plin[ cu `ig[ri de contraband[ descoperit[ ]n trafic Launcontrolderutin[al poli`i\tilor din |tef[ne\ti doi tineriaufostprin\itransportând cu un autoturism peste 12.000 de `ig[ri de contraband[.Miercuri]njurulorei 11.25, a fost oprit ]n trafic, pe strada Petru Rare\ din localitatea|tef[ne\ti,autoturismul condus de Alin Ionel A. de 30 ani din localitatea St]nca.Pebanchetadinspate a autoturismului se afla \i Ovidiu C. de 24 ani, din aceea\i localitate. }n urma verific[rii autoturismului, ]n portbagaj, sub o p[tur[, au fost identificate dou[ huse pentruarticoledepescuit,]n careseaflau12.560`igarete (628pachete)deprovenien`[

RepublicaMoldova.}ntrucât nici unul dintre cei doi b[rba`i nu a putut prezenta documente justificative pentrucantitateade`ig[ritransportat[,fa`[deace\tiaaufost ]ntocmite acte procedurale sub aspectul s[vâr\irii infrac`iuniidecolectarea,de`inerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, desfacerea\ivânzareabunurilorsaum[rfurilorcaretrebuieplasatesubunregimvamal, cunoscând c[ acestea provin din contraband[ sau suntdestinates[vâr\iriiacesteia. Cantitatea de `ig[ri ]n valoaredeaproximativ5.600 lei,afostridicat[]nvederea confisc[rii.(D.R.)


6

LOCAL

Vineri,5aprilie2013

Tumor[ de 5 kilograme extras[ din abdomenul unei femei MediciidelaSec`ia deObstetric[\iGinecologieaSpitaluluiJude`ean„Mavromati”i-ausalvat,ieri,via`aunei femeicarepurta]n abdomenotumor[ deaproape5kilograme.Femeia,din localitateaFrumu\ica,a]nceputs[se simt[r[u]nurm[

cucâtevaluni,dara suportatdurerile punându-lepeseamaunorprobleme alecolonuluicare puteaufiamânate. }nultimaperioad[,]ns[,starea i s-a ]nr[ut[`it, durerile au devenit greu de suportat, iar femeiade43deanis-adeciss[ seprezintelamedic.„Mediciisau decis s[ o opereze imediat, fiindourgen`[.Afostoopera`iedificil[,tumorafiindextins[ petotuterul.Aveapeste30de

centimetrilungime”,adeclarat uncadrumedicaldelaSec`iade Obstetric[\iGinecologie. Potrivit cadrelor medicale, dac[nuseinterveneadeurgen`[ exista\ipericolulunuiblocajrenaldeoarecetumoraap[sadestul de tare pe vezica urinar[. Se parec[tumora]\i]ncepusedezvoltarea]nabdomenulfemeiicu ani]nurm[,daraceastanus-a ]ngrijoratdecât]nultimeleluni, cândau]nceputdurerile.Cutoateacestea,chiardac[abdomenul isedezvoltasedeparc[arfifost ]ns[rcinat[]ncâtevaluni,femeiaaamânatprezentarealamedic pân[cedurerileaudevenitinsuportabile.(AuroraDimitriu)

Clientul cu num[rul 100.000 la Uvertura Mall Uvertura Mall a reprezentat un adev[ratmagnetpentruboto\[neni. }nc[ de la inaugurarea singurului malldinBoto\ani,miidepersoane i-autrecutpragul.Doar]nprimele treiziledeladeschideres-a]nregistratunfluxde65.000depersoane. Drept mul`umire, reprezentan`ii UverturaMallaupremiatiericump[r[torul cu num[rul 100.000 ]n persoanaluiC[t[linHubea.Boto\[neanulaprimit]ndarun tort\ivoucheredecump[r[turidelatoatemagazinele.


LOCAL

Vineri,5aprilie2013

7

Perchezi`ii

DNA a descins la Consiliul Jude`ean ProcuroriiDirec`ieiNa`ionaleAnticorup`ieBucure\tiaudescinssimultan, miercuri,]nbirouladministratoruluijude`uluiBoto\ani,RaduJudele,aflat ]nsediulCJ,dar\ilasediulfirmeipecareacesta ode`ine]nmunicipiul Ia\i.Ini`ial,anchetatorii auvenitlaCJ\iausigilat biroulacestuia,dup[care aumersacas[laJudele, deundeauridicatunlaptop.Judelearevenit,al[turideangaja`iiDNA,la serviciu,unde,pre`de maimulteore,birouls[u afostr[scolit,fiindc[utateanumitedocumente. Administratorul jude`ului este b[nuit c[arfiimplicat]nproiecteleeuropenecu

firmelefamilieisale.DNAaverificatleg[turilepecarefirmelefamilieiluiRadu Judeleleaucumaimulteproiecteeuropene derulate atât la Consiliul Jude`ean Boto\ani,cât\ilaCJIa\i.LaBoto\ani, DNA verific[ implicarea firmelor controlate de familia lui Judele pe mediu, respectiv groapa de de\euri a jude`ului. Judeleafost\idirectoralDirec`ieiJude`enedeDrumuriIa\i. Potrivit acestuia, Radu Judele se va prezenta vineri la Bucure\ti, la sediul Direc`ieiNa`ionaleAnticorup`iepentrua i se prezenta ]nvinuirile care i se aduc ]ntr-undosarpenal]nceput]n2012. „Auvenit\ilamineacas[\iauluat un laptop, la birou la Consiliul Jude`ean au luat toate actele pe care le aveam pe birou, inclusiv de la Nova Apaserv,\i,pots[v[spun,aufost\ila sediul firmei mele din Ia\i \i au luat documente. Am fost invitat mâine la Bucure\ti, la ora 12.30 s[-mi prezinte ]nvinuirilecaremiseaduc.Ams[merg cuunavocat”,adeclaratRaduJudele. Acesta a men`ionat c[ anchetatorii i-au cerut documente despre o licita`ie din 2011,cândelnueraangajatalCJBoto\ani,\i]ncareestevorbadespreofirm[ care a câ\tigat licita`ia de publicitate a

proiectuluigropiidegunoiajude`ului,de laVictoria,comunaSt[uceni. „Eusaufirmafamilieinuavemnici oleg[tur[cuacealicita`iesaucufirma careacâ\tigatlicita`ia,Tahalo.Auc[utat\iridicatdocumentelegatedefirma Tahalo.Dosarul]ncaresefacverific[ri estedin2012,iarlicita`iaaavutloc]n

Ambasadorul Republicii Irak, ]n vizit[ la Boto\ani Ast[zi, 5 aprilie 2013, va avea loc, la Consiliul Jude`ean Boto\ani,vizitaoficial[aambasadorului Republicii Irak ]n România,  Mohammed Saeed AL-Shakarchi. Programul vizitei include, ]ncepândcuora11.00,o]ntâlnirecuoficialit[`ilejude`ului,cu Florin ~urcanu, pre\edinte al Consiliului Jude`ean Boto\ani, Costic[ Macale`i, prefectul jude`ului,\icuOvidiuPortariuc,

primarulmunicipiuluiBoto\ani. la]ntâlnirevparticipa\iRomeo Floare\, pre\edintele Camerei deComer`,Industrie\iAgricultur[.„Discu`iile se vor axa pe prezentarea oportunit[`ilor de investi`iipecareleofer[jude`ul Boto\ani \i promovarea acestorapeplaninterna`ional”, a precizat Anamaria Mighiu, consilierulpre\edinteluiCJ. }nprogramulzileiesteinclus[\iovizit[laMemorialulIpo-

te\ti-CentrulNa`ionaldeStudii Mihai Eminescu. „Vizita la Boto\aniaE.S.domnulambasador Mohammed Saeed ALShakarchiareloccaurmarea ac`iunilorintensedepromovare,derulatedeConsiliulJude`ean Boto\ani pe parcursul acestui an, la nivelul misiunilordiplomaticeacreditatepeteritoriul României”, mai precizeaz[ consilierul pre\edintelui CJ.(AuroraDimitriu)

2011”,aad[ugatJudele. Angaja`iiDNAdup[\aseoredescotociri, au ridicat mai multe documente dinsediulConsiliuluiJude`eanBoto\ani, pecarele-aupus]nportbagajuluneima\inideserviciu,plecândf[r[aprecizace anume au ridicat \i care este obiectul dosarului.(D[nu`Rotariu)

Programul Zilelor Municipiului Boto\ani Autorit[`ilelocaleaustabilitprogramulpentruZilele Municipiului Boto\ani. Ac`iunilevoravealoc]nperioada18-21aprilie,spectacolele urmândaavealoc]nCentrul Vechi.}nzon[vafiamenajat \i un Parc de distrac`ii. }n searazileide18aprilie,spectacolulvafisus`inutdetrupe locale\ivainclude\imuzic[ popular[ cu Alexandru Re-

colciuc.Pe19aprilie,pescen[vorurcaSylvia&DJRihnno\iAlb\iNegru,iarpe20 aprilie vor evolua D’Acord Band\iVunk.}nultimasear[ a manifest[rilor, pe 21 apriliepescen[vorurcaSylvie\iHi-Q.Pentruperioada 18-21 aprilie au preg[tit manifest[ri \i institu`iile de cultur[ boto\[nene. (PetronelaRotariu)


8

LOCAL

Vineri,5aprilie2013

Vor promovarea cu o lun[ ]naintea finalului campionatului FCBoto\anieste avantajat[deprogramulcompeti`ionaldin acestreturdecampionat.}nprima parteareturuluiva jucadoarcuechipe dinzonainferioar[a clasamentului\i]n cazul]ncareob`ine victoriipeliniepoate promova]naintea meciurilordirectecu Br[ila,N[vodari, OtopenisauTulcea. Valeriu Iftime, principalul finan`ator al FC Boto\ani sus`ine c[ totul depinde de modul

cum ro\-alb-alba\trii vor trata aceste meciuri cu echipele din subsolulclasamentului.Elconsider[c[eleviiluiCristiPopovici]\ipotasigurapromovarea ]nc[delajum[tatealuniimai\i ]n ultimele dou[-trei etape pot jucaf[r[niciunfeldeemo`ii. „Având]nvederec[ultimele meciuri le avem cu contracandidatele la promovare, eu mi-a\dorifoartemults[mergem]nultimaetap[laTulcea \i s[ mânc[m un pe\te la Dun[re.Egreudespus.V[do echip[hot[rât[,v[duncolectiv unit. Foarte important este c[ Hadnagy, Croitoru, Vali Bordeanu sau Ciprian Dinu credfoartemult]npromovare. Este o \ans[ mare. Problema este doar la noi”, a spus ValeriuIftime.

Valeriu Iftime: „Ar fi culmea s[ promov[m \i juc[m ]n alt[ parte” Principalulfinan`atoralFCBoto\aniesteconvinsc[]ncazul]n carero\-alb-alba\triireu\escpromovarea,primulmecidinligaI sevajucapestadionulMunicipal, chiardac[prim[riaaalocatfoartepu`inibanipentrumodernizareabazeisportive. Prim[riaaalocatdoar300.000deleipentru modernizarea stadionului Municipal de\i este nevoie de minim 1,2 milioane de lei. Cu toate acestea, oficialii clubului boto\[nean spun c[ au primitgaran`iidelaprimarulOvidiuPortariucc[ pedatade20iulie,cândesteprogramat[prima etap[anouluisezondinligaI,stadionulMunicipalva]ndeplinitoatecondi`iileimpusederegulamenteleFedera`ieiRomânedeFotbal\iUEFA. „Cred ]n proiectul prim[riei \i chiar am s[ insistpelâng[prim[rie\inuamnicioemo`iec[ nuvomjucaprimulmecilaBoto\ani.Ceacetrebuief[cutlastadion,nuesteu\ordarnicinu estefoarte,foartegreu.Am]n`elesc[vors[fac[ un credit furnizor. Nu am nicio emo`ie c[ nu vomjucalaBoto\ani.Arficulmeas[promov[m \ijuc[m]nalt[parte”,aspusValeriuIftime. StadionulMunicipalr[mânesinguraproblem[ ]nceeaceprive\te]ndeplinireacondi`iilorpentru ligaI.Conducereaclubuluiadepusdosaruldelicen`iere\itoatecriteriileimpusedeFRFaufost

PROGRAMUL ECHIPEI FC BOTO|ANI 6aprilie:FCBoto\ani– DinamoII 14aprilie:ACSBuftea– FCBoto\ani 20 aprilie: FC Boto\ani –ChindiaT]rgovi\te 27 aprilie: Unirea Slobozia–FCBoto\ani 4 mai: FC Boto\ani – CFBr[ila 11 mai: FC Boto\ani – S[geataN[vodari 18mai:SportulStuden`esc–FCBoto\ani 25 mai: FC Boto\ani – CSOtopeni 1 iunie: Delta Tulcea – FCBoto\ani

FC Boto\ani vrea arbitri de divizia A la fiecare meci ConducereaclubuluiFCBoto\ania solicitatComisiei CentraledeArbitri calafiecaremeci dinacestreturde campionat,atât acas[cât\i]ndeplasare,s[fiedelega`iarbitridinprimule\alonvaloric.

respectate.„Ampl[titacum100.000deeurola licen`iere.Suntemprintrepu`iniicareavemun dosar complet pentru licen`iere”, a mai afirmat ValeriuIftime. Vesteabun[atâtpentruclubulFCBoto\anicât \ipentruprim[rieiestec[]nprimulan,sepoate juca]nligaIf[r[aaveaterenul]nc[lzit\inocturn[.}nschimb,trebuierealizatealteinvesti`ii]n stadion,]ncepânddelacompletareanum[ruluide scaune,montareaturniche`ilorlapor`iledeacces, extindereavestiarelor\imontareaunuisistemde supraveghere.(R[zvanSauciuc)

Valeriu Iftime, principalulfinan`atoralFCBoto\ani sus`inec[aceast[solicitarea fostf[cut[deoarecesepune mare presiune pe arbitrii iar cei tineri \i f[r[ experien`[ pot gre\i. Oficialul boto\[nean a precizat c[ ]n etapa trecut[,laConstan`a,gazdeleaupusfoartemarepresiunepecentralulpartidei,mai

alesdinmomentul]ncareun juc[tor al Farului a fost eliminat. „Insist[mfoartemults[ avemarbitriidediviziaA\i arbitraje corecte. Am v[zut ce presiuni teribile sunt ]n deplasare, chiar la echipe aflate]ncoadaclasamentului.Cândsepunefoartemare presiune pe un arbitru, acesta poate ceda \i ajungi s[ pierzi puncte din cauza unor gre\eli”, a spus ValeriuIftime. Pân[acum,FCBoto\ani nuaavutproblemedearbitraj ]n acest retur de sezon. De altfel, ]n toate cele trei partide disputate ]n acest retur de campionat, FC Boto\anis-aimpusf[r[probleme \i a presta`ii mult mai bunedecâtadversarii.(R[zvanSauciuc)


SPORT

Vineri,5aprilie2013

9

FC Boto\ani vrea a patra victorie consecutiv[ FCBoto\aniva]ntâlni sâmb[t[,peterenpropriu,forma`iaDinamoII Bucure\ti,oechip[care ]netapatrecut[a]ncurcatpeDeltaTulcea.OficialiiechipeiFCBoto\ani nusegândescdecâtlaceletreipuncte\ispunc[ Hadnagy&Conuauvoie s[fac[vreunpasgre\it. FCBoto\aniaavutunstartderetur foartebun,cutreivictoriidintotatâtea meciuri,nou[golurimarcate\idoarunul primit. Pentru trupa lui Cristi Popovici urmeaz[ sâmb[t[ un nou examen, de aceast[dat[contracelordelaDinamoII Bucure\ti,oforma`iemaiputernic[decât ]nturulcampionatului. „Esteimportantc[amreu\its[ob`inemtreivictoriiconsecutivedar\imai importantestes[reu\imonou[victorie cuDinamoII.}ncazul]ncarenureu\ims[câ\tig[m,stric[mtotceeaceam realizat pân[ acum. To`i suntem con\tien`i de importan`a jocului \i ]l vom tratacumaximdeambi`iepentruaob`ine toate cele trei puncte. Nu exist[ meci câ\tigat de la ]nceput. Dinamo a

trasunsemnaldealarm[prinpunctul ob`inutcuDeltaTulcea.Auratatpenalty la 1-1. Mai mult, beneficiaz[ \i de schimbarea antrenorului \i vor fi mult maiorganiza`i,multmaiaten`ilaceea ce le cere antrenorul”, a spus Cristi Popovici careaurm[ritmeciulpecare DinamoIIl-adisputat]mpotrivaforma`iei Delta Tulcea \i consider[ c[ bucure\tenii pot pune reale probleme \i pe Municipal. „Afostunjocpecareputeaus[-lcâ\tigepentruc[la1-1auratatunpenalty darlafeldebineputeaus[-l\ipiard[.\i Tulceaaavutcâtevaocaziilascorulde 0-1.}nminutul,93afostdinnouoocazie foarte mare, a scos Scutaru de pe liniapor`ii.Afostunmeciechilibrat”,a maiafirmatantrenorulboto\[nean. DinamoIIBucure\tiarputeavenitpe Municipal cu câ`iva juc[tori care nu prindlotullaprimaechip[iaracestlucru arfacecamisiunearo\-alb-alba\trilors[ fie mai dificil[. Printre juc[torii folosi`i deDinamoatâtlaligaIcât\ilaligaaIIasenum[r[atacantulAndreiCristea. „Nu\tiudac[vorvenijuc[toridela primaechip[.Astaeositua`iecucare te po`i confrunta ]n momentul ]n care jocicuDinamoII.Suntmul`ijuc[tori carevors[fac[pasulc[treprimaechip[\ipotveni]noricemomentjuc[tori delaprimaechip[,carenuprindlotul. Suntosurpriz[mereupentruc[nu\tii

cine poate ap[rea”, a precizat Cristi Popovici. Tehnicianul boto\[nean nu se va puteabaza]nmeciulcuDinamopefun-

Cristi Popovici a fost dorit de Dinamo II dar transferul a picat Cristi Popovici, antrenorul principalalFCBoto\aniafost foarte aproape de a antrena pe Dinamo II Bucure\ti. Acesta a primitoofert[delaalb-ro\iidar ]nultimulmoments-arenun`at lael,fiindadusIonMarin. Cristi Popovici urma s[ se ocupe de preg[tirea forma`iei DinamoII\is[lucrezecuLiviu Ciubotariulaprimaechip[.Actualultehnicianalboto\[nenilor sus`inec[nuafostsup[ratdup[ ratareaaceluitransferdeoarece laDinamoIInuarfipututface performan`[. „Au fost discu`ii iarna trecut[. Trebuiau s[ vin[ \i s[ semn[mactelelaBac[udar\iau schimbatop`iunea.Avenit Ion Marin. Nu am fost sup[rat. Era o oportunitate. Mi-ar fifostfoartegreu\iacolopentruc[nuputeampuneperforman`apeprimulplan.Lucrând

numai cu juc[tori tineri, primul obiectiv este s[-i formez pentruprimaechip[.}nalegerealoracontat\ifaptulc[la Bac[u,mul`ijuc[toripecareiam crescut au ajuns pe prima scen[,aufostvându`i.Pentru

minecaantrenor,eraunlucru care m[ bucura pentru c[ f[ceampartedintr-unclubmare, v[d maniera de lucru dar nu ]mi puteam propune prea mult”,aspusCristiPopovici. (R[zvanSauciuc)

da\ul dreapta Andrei Patache care este neref[cut dup[ o accidentare \i nici pe mijloca\ulGabrielVa\varicarevafisuspendat.(R[zvanSauciuc)

Unirea Slobozia \i Sportul Studen`esc au ie\it din c[r`ile promov[rii FCBoto\aniseva luptapentrupromovarecuS[geataN[vodari\iCFBr[ila. NiciDeltaTulcea\i CSOtopeninuauie\itdefinitivdinc[r`ile promov[riidarauf[cutdejapa\igre\i`i\i s-au]ndep[rtatde primeledou[locuri. Cristi Popovici, antrenorul principalalFCBoto\anispune c[SportulStuden`escafostprimaechip[careaie\itdinaceast[lupt[\iastadincauzaproblemelorfinanciarecucareseconfrunt[.Adouaechip[esteUnirea Slobozia care ]n etapa trecut[apierdutacas[cuS[geata N[vodari\is-a]ndep[rtatlazecepunctedeloculdoi. „Sportulaie\itdinc[r`idup[ prima etap[ a returului.

Sloboziaaie\itdup[etapaasta pentru c[ au avut meci direct cuS[geata.Aupierdutpeteren propriu \i sunt acum zero la adev[riarS[geataeste+7.Le vafifoartegreu.Lamomentul acesta, Slobozia este singura echip[carenueangrenat[nici pentrupromovare\inicipentru retrogradare”, a spus Cristi Popovici. Cât prive\te contracandidatele ro\-alb-alba\trilor, Cristi Popovicisus`inec[S[geataN[vodari\iCFBr[ilavorluptapân[lafinalulsezonului,cu\anse realedeaajungepeprimascen[ afotbaluluiromânesc. „Br[ila a jucat doar dou[ etapedinpatru.Aumecidirect ]naceast[etap[laS[geataN[vodari \i conteaz[ foarte mult cefacacolo.Lamomentulactual,nelupt[mnoi,S[geata\i Br[ila. Asta nu ]nseamn[ c[ nupotreveniOtopeniul\iTulcea”,amaiprecizattehnicianul boto\[nean.(R[zvanSauciuc)


10

SPORT

Vineri,5aprilie2013

O`elul Gala`i, amendat[ pentru incidente la meciul cu Steaua Clubul O`elul Gala`i a fost sanc`ionatcuopenalitatede10.000de lei de c[tre Comisia de Disciplin[ a LPFpentruincidentelepetrecute]ntre spectatori la partida cu Steaua, din cadrul etapei a XXIV-a a Ligii I, informeaz[ site-ul oficial al LPF. }n cadrul aceleia\i \edin`e, membrii comisiei au decis suspendarea pentru dou[jocuri\iopenalitatede2.000de lei fotbali\tilor Alexandru ~ig[na\u (CSMS Ia\i) \i Valentin Negru (Gaz Metan Media\), pentru elimin[ri. Fotbali\tiiR[zvanTincu(CSMSIa\i), Ionu` Bo\neag (Universitatea Cluj) \i |tefan Mardare (FC Rapid) au fost suspenda`ipentruunjoc\iauprimito penalitatede740delei.

Rezultate din Liga Campionilor Rezultate]nregistrate]npartideledisputate,mar`i\i miercuri,]nprima man\[asferturilor definal[aleLigii Campionilor: Paris Saint-Germain (Fran`a) - FC Barcelona (Spania)2-2 Au marcat: Ibrahimovici ‘80, Matuidi ‘90+4 / Messi ‘38,Xavi‘89(penalti) Bayern Munchen (Germania) - Juventus Torino (Italia)2-0 Au marcat: Alaba ‘1, Muller‘63 Malaga (Spania) - Borussia Dortmund (Germania)0-0 Real Madrid (Spania) Galatasaray Istanbul (Turcia)3-0 Au marcat: Cristiano Ronaldo ‘9, Benzema ‘29, Higuain‘73. Partidele retur se vor disputala9\i10aprilie.

horoscopul zilei Berbec

Balan`a

Separec[diminea`asunte`iindispus\iave`itendin`adea exagera.V[sf[tuims[nufi`i]nc[p[`ânat\is[evita`idiscu`iile ]ncontradictoriu.Nuv[face`igrijidincauzabanilor}ncurând ve`iprimiosum[consistent[delaorud[mai]nvârst[.

Diminea`[, afla`i de la o rud[ ]ndep[rtat[ o veste care v[ indispune\iv[d[programulpestecap.Esteposibils[pleca`i ]ntr-o c[l[torie lung[, neprev[zut[. Dac[ circula`i cu ma\ina, ave`imaregrij[s[nu]nc[lca`ireguliledecircula`ie,pentruc[ s-arputeas[v[costeoamend[.

Taur Diminea`a nu reu\i`i s[ v[ respecta`i programul, din cauza unorproblemepersonale.Unprietenv[propuneoafacerecare v-arputeaaduceveniturifrumoase.Pentruoricedecizieimportant[,consulta`i-v[cuparteneruldevia`[

Gemeni

Scorpion Inten`iona`is[]ncepe`imaimultetreburideodat[.Nuuita`i c[ graba stric[ treaba V[ sf[tuim s[ nu spera`i la câ\tiguri u\oare,pentruc[nupreaave`i\anse.Acorda`imaimult[aten`ieproblemelorfamiliei

S[get[tor

Nuestemomentuls[cere`iom[riredesalariu,pentruc[azi nuave`i\anses[v[face`i]n`elescumtrebuie.V[sf[tuims[v[ limita`i la activit[`i de rutin[, care nu v[ solicit[ prea mult. Dup[-amiaz[,reu\i`is[v[lini\ti`ial[turideparteneruldevia`[.

Problemele financiare v[ ]ngrijoreaz[. V[ recomand[m s[ v[ p[stra`icump[tul\is[`ine`icontdesfaturileunuiprietencuexperien`[]nacestdomeniu.Evita`ispecula`iile,cas[nuave`inecazuri

Rac

Capricorn

Diminea`[s-arputeas[primi`iovestebun[delaorud[dinalt[ localitate.V[recomand[ms[v[tempera`inervozitatea\is[evita`i discu`iile]ncontradictoriucuparteneruldevia`[.N-arfir[us[v[ stabili`iprogramul]mpreun[.Pute`is[v[asculta`iintui`ia.

V[sf[tuims[fi`imaiatentlacheltuieli,cas[nuave`idiscu`iicuparteneruldevia`[.Celmaibinearfis[merge`i]mpreun[lacump[r[turi.Ave`itendin`adeacriticapetoat[lumea \irisca`is[deteriora`irela`iiimportante.Fi`imaiflexibil

Leu

V[rs[tor

Se pare c[ nu ave`i chef de vorb[ cu nimeni \i v[ lipse\te inspira`ia.Arfibines[evita`i]ntâlniriledeafaceri,precum\i c[l[toriile lungi. Pute`i avea succes ]n activit[`ile casnice. V[ sf[tuims[nuface`iniciunfeldespecula`ii,pentruc[exist[risculs[intra`i]nconflictcuautorit[`ile.

Diminea`[s-arputeas[fi`inervosdincauzaunorprobleme financiare.Dac[nureu\i`is[v[p[stra`icalmul,risca`is[nuv[ termina`itreabalaserviciu\is[v[certa`icucolegii.V[recomand[ms[amâna`ideciziileimportante\is[nusemna`idocumenteoficiale.

Fecioar[

Pe\ti

Ave`imulteproblemederezolvat,darnupreav[sim`i`i]n form[.Arfibines[nuv[asuma`iriscuri,pentruc[estepu`in probabils[ave`isucces.Ave`ir[bdare\inuv[l[sa`idominat de nervi V[ sf[tuim s[ evita`i discu`iile ]n contradictoriu cu persoanaiubit[.

Dac[inten`iona`is[face`ioinvesti`ie,v[sf[tuims[nuv[ gr[bi`i. Nu este o zi bun[ pentru afaceri. De asemenea, este indicats[nuv[asuma`iriscuri.Stareadenervozitatev[poate afectarela`iileparteneriale.Arfibines[`ine`icontdesfaturile unuiprietende]ncredere,bineinten`ionat.


PUBLICITATE 11

Vineri,5aprilie2013

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[ricase/terenuri *Vând7.200mpteren, deschiderelaBt-Sv180m\i 14.100mpterendeschiderela Bt-Sv50m,ambele]nzona Hudum.Utilit[`icurent,ap[, posibilit[`iparcelare.Rela`ii latel.0752.548.847. *Vândcas[,garaj,teren\i locuin`[]nstr.Armean[\i str.Pia`a1DecembrieBoto\ani.Telefon:0753.902.902. (2538-2)

v^nz[riapartamente *Vândapartament3camere, zonaAcugaraj\ibox[.Pre` negociabillafa`alocului.Telefon:0753.760.156.(G-18)

prest[riservicii *Profesioni\ti,execut[msonoriz[ricuDJpentrunun`i, cum[trii\ialtepetreceri.Aparatur[profesional[,lumini laser,ma\in[debaloane. Telefon:0752.173.176.(G-11)

pierderi *I.F.D[nil[Vasile, F07/109/1996declarpierdut certificatede]nregistrareseria B,nr.627645\i3certificate constatatoarenr. 8449/09.03.2009emisepentru sediulprofesionaldinsat M]ndre\ti,com.Ungureni, punctdelucrusatM]ndre\ti, com.Ungureni\iactivit[`i desf[\urate]nafarasediului. Ledeclarenule.(2544-1)

anun`urimediu *CHIRIL{CORNELpentruNardoPlus, titularal proiectului:„Construirespa`iucomercial”,anun`[publiculinteresatasupralu[riidecizieide]ncadraredec[tre APMBoto\ani,]ncadrulproceduriideevaluareaimpactuluiasupramediului,pentru proiectulsituat]nDarabani str.N.Iorganr.11.Proiectul decizieide]ncadrare\imotivelecareofundamenteaz[pot ficonsultatelaAPMBoto\ani,b-dulMEminescunr.44 ]nzileledeluni-vineri,]ntre orele8.00-16.30,\ilaadresa deinternet http://apmbt.anpm.ro. Publiculinteresatpoate]nainta observa`iilaproiectuldeciziei de]ncadrare]ntermende5 ziledeladatapublic[riianun`ului,pân[la10.04.2013. (1)(2544-1)

convoc[ri *SocietateaComercial[ TRANSPORTMIXT-SA

CONVOCARE aadun[riigeneraleordinarea ac`ionarilor Consiliuldeadministra`ieal SCTRANSPORTMIXTSADorohoi,]ntemeiul art.111\iart.117dinLegea nr.31/1990,republicat[, convoac[adunareageneral[ ordinar[aac`ionarilorpentru datade26aprilie2013,ora 10.00lasediulAutog[riiDorohoi,str.ConstantinDobrogeanuGhereanr.6,cuurm[toareaordinedezi: 1.Prezentarea,discutarea\i aprobareaRaportuluideactivitatealadministratoriloraferent exerci`iuluifinanciar2012. 2.Raportulauditoruluiextern privindactivitatea]nexerci`iulfinanciar2012. 3.Prezentarea,discutarea\i aprobareabilan`uluicontabil \iacontuluideprofit\ipierderipentruanul2012. 4.Aprobareadesc[rc[riide gestiuneaadministratorilorpentruexerci`iulfinanciar2012. 5.Aprobareabugetuluidevenituri\icheltuielipeanul2013. 6.Aprobareacas[riiunor mijloacefixecaresuntdepreciatemoral\itehnicnemaifiindutilizabile. 7.Aprobareadec[treadunareageneral[aac`ionarilora ]mputerniciriiPre\edintelui ConsiliuluideAdministra`ie pentruaprobareade]mprumuturibancare,precum\i pentru]ncheiereadecontracte deleasingpentruachizi`ionareadeautobuzenoi,precum \ipentrugajareaacestoracu bunurimobile\iimobiledin patrimoniulsociet[`ii. 8.Alegerea\inumireacomisieidecenzori\iaconsiliului deadministra`ie. 9.Stabilireadateide08.05.2013 cadat[de]nregistrare. }ncondi`iilene]ntruniriicondi`iilorprev[zutedeart.112 alin.(1)dinLegeanr. 31/1990,republicat[cumodific[ri,adunareaseva]ntruni pedatade29aprilie2013, ora10.00,]nacela\iloc. Laadunarevorparticipato`i ac`ionarii]nscri\i]nRegistrul Ac`ionariloravândcadat[de referin`[datade15.04.2013, participan`iiavândobliga`ia s[-\idovedeasc[calitateade ac`ionarprezentând]ntregul pachetdeac`iuni]nadunare. Materialelesupusespreaprobareseg[sesclasediulunit[`iiputândficonsultate]nperioada11.04.201325.04.2013. Informa`iisuplimentare,la tel.0231/610.132; 0231/611.566.(2542-1)

*AdministratorulSCProlacomSABoto\ani,]nbaza prevederilorLegii31/1990 republicat[\iactelorconstitutivealesociet[`ii,convoac[ ]n\edin`aordinar[]ndatade 9mai2013,ora10.00,la sediulsociet[`iidinstrada Manole\tiDealnr.3,peto`i ac`ionarii]nscri\i]nregistrul ac`ionarilorpân[lasfâr\itul zileide31martie2013. AdunareaGeneral[Ordinar[vaaveaurm[toarea ordinedezi: 1.Raportuldegestiune\iraportulcenzorilorpentruexerci`iulfinanciar2012; 2.Aprobareasitua`iilorfinanciare,abilan`uluicontabil,a contuluideprofit\ipierdere peanul2012; 3.Diverse(]mputernicireaunei persoanes[semnezeorice documenteaferentehot[rârii\i s[efectuezetoateprocedurile \iformalit[`ileprev[zutede lege]nscopul]ndeplinirii hot[râriiAdun[riiGenerale OrdinareaAc`ionarilor). 4.Stabilireadateide 30.05.2013cadat[de]nregistrare,]nsensulart.238 alin.1dinLegea297/2004, respectivdeidentificarea ac`ionarilorasuprac[rorase r[sfrângefecteleHot[rârii Adun[riiGeneraleOrdinarea Ac`ionarilor. }ncazul]ncarelaprimaconvocarenuse]ntrunesccondi`iiledecvorum,onou[adunaregeneral[ordinar[va avealoc]ndatade10mai 2012,ora10.00,]nacela\i loc\icuaceia\iordinedezi. Unulsaumaimul`iac`ionari reprezentând,individualsau ]mpreun[,celpu`in5lasut[ dincapitalulsocialare/au dreptul: deaintroducepunctepeordineadeziaadun[riigenerale, cucondi`iacafiecarepunct s[fie]nso`itdeojustificare saudeunproiectdehot[râre propusspreadoptaredeadunareageneral[;\i deaprezentaproiectedehot[rârepentrupuncteleincluse saupropusespreafiincluse peordineadeziaadun[rii generale. Drepturileac`ionarilorprev[zutemaisuspotfiexercitatenumai]nscris(transmise prinserviciidecurieratsau prinmijloaceelectronice)]n termendecelmult15zilede ladatapublic[riiconvoc[rii. }ncazurile]ncareexercitarea dreptuluiprev[zutmaisus determinamodificareaordinii deziaadun[riigeneralecomunicatedejaac`ionarilor,

Societateavatrebuis[fac[ disponibil[oordinedezirevizuit[,folosindaceea\iprocedur[ca\iceautilizat[pentru ordineadezianterioar[, ]naintededatadereferin`[31.03.2013\icurespectarea termenuluiprev[zutdeLegea nr.31/1990,republicat[,cu modific[rile\icomplet[rile ulterioare,astfel]ncâts[permit[celorlal`iac`ionaris[ desemnezeunreprezentantal s[u,dac[estecazul,s[votezeprincoresponden`[. Fiecareac`ionararedreptul s[adreseze]ntreb[riprivind puncteledepeordineadezia Adun[riiGeneraleaAc`ionarilorpân[celtârziuladata de15.04.2013.Societateava r[spundela]ntreb[rileadresatedeac`ionari. Dreptuldeapune]ntreb[ri\i obliga`iadear[spundepotfi condi`ionatedem[surilepe careSocietatealepoatelua pentruaasiguraidentificarea ac`ionarilor,bunadesf[\urare \ipreg[tireaadun[rilor generale,precum\iprotejareaconfiden`ialit[`ii\iaintereselorcomercialealeSociet[`ii.Societateapoateformula unr[spunsgeneralpentru]ntreb[rilecuacela\icon`inut. Sevaconsideracaunr[spuns estedatdac[informa`iapertinent[estedisponibil[pepa-

ginadeinternetasociet[`ii, ]nformat]ntrebare-r[spuns. Ac`ionariipotparticipala AGOdup[cumurmeaz[: •Ac`ionariipersoanefizice, personalprinsimplaprob[a identit[`iiacestoracuactele deidentitate,buletinulde identitate\icertificatulde ac`ionar,precum\iprin reprezentarepebaz[deprocur[special[autentificat[, ]ncredin`at[alteipersoane, dup[completare\isemnare, unexemplarvafidepusla societatecucelpu`in15zile ]naintededataAGA; •Ac`ionariipersoanejuridice,prinreprezentan`iilorlegalicarelarândullorpotda altorpersoane]mputernicire. Situa`iilefinanciareaferente anului2012sepunladispozi`iaac`ionarilorlasediul societ[`iideladata convoc[riiadun[riigenerale. Restulmaterialelor\idocumentelereferitoarelaproblemele]nscrisepeordineade zi,formulareledeprocuri specialevorfipuseladispozi`iaac`ionarilor]ncepând cudatade05aprilie2013. Informa`iisuplimentarepot fiob`inutelasediul societ[`iidinBoto\ani,str. Manole\tiDealnr.3. Administratorunic,Hazi Florentina.(2543-1)

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.........................Prenume:.............. Adresa:................................................... Telefon:..............B.I./C.I.:seria....nr.......... Textul anun`ului: ................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... Rubrica:.................................................. R[spund pentru corectitudinea acestui anun` (semn[tura).........................

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresa redac`iei:PietonalulTransilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


12 ULTIMAOR{

S-a stins marele actor boto\[nean Boris Perevoznic ActorulBorisPerevoznic,fostdirectoral Teatrului Mihai Eminescu, s-a stins din via`[lavârstade77deani.Els-an[scutpe 24 mai 1936 \i a murit mar`i sear[, la Spitalul Jude`ean „Mavromati” Boto\ani. FostuldirectoralTeatruluiMihaiEminescu din Boto\ani ]n anii 1991-1993, Boris Perevoznic a fost absolvent al Institutului de Art[ Teatral[ \i Cinematografic[ I.L. Caragiale-Bucure\ti.Adevenitactor]n1965, a ]nfiin`at \i primul teatru privat din Boto\ani,teatrulKangaroo.}nanul2000apreluatconducereainstitu`ieidecultur[pentru operioad[dedoiani.Ceicaredorescs[-i aduc[unultimomagiuopotfacelaBiserica Cuvioasa Parascheva de pe Pietonalul Unirii.}nmormântareavaavealocsâmb[t[, laCimitirulPacea.(PetronelaRotariu)

calendar ortodox 5 aprilie - Sfin`ii Mucenici Agatopod \i Teodul Agatopod era diacon, iar Teoduleracitet]nBisericadin Tesalonic.Agatopodera]mpodobitcub[trâne`ilecelecinstite, iarTeodulcutinere`eaceaplin[ de ]ntreaga ]n`elepciune (fecioria trupeasc[ \i sufleteasc[). }n timpul prigoanelor lui Diocle`ian]mpotrivacre\tinilor,ace\tiadoiaufostchema`ilacurtea ]mp[ratului. Ei au r[spuns cu bucurie\i,`inându-sedemân[, aup[\it]mpreun[lajudecat[\i au strigat: „Cre\tini suntem”. Toate]ndemnurilejudec[torilor s[selepededeHristos\is[se ]nchinelaidoliaur[maszadarnice.Dup[ceaufostarunca`i]n temni`[\i]nfometa`ilung[vreme,eiaufostosândi`ilamoarteprin]necarea]nmare. Prognoza pentru vineri, 5 aprilie 0

Minim: 4 C 0

Maxim: 9 C Cer noros

Prognoza pentru s@mb[t[, 6 aprilie 0

Minim: -1 C 0

Maxim: 15 C Cer mai mult noros

Vineri,5aprilie2013

Vilazilei

Vila fostului prefect Alexandru Simionovici este situat[ pe strada Cuza Vod[. Imobilul are aproximativ300demetrip[tra`i,fiindevaluatla 500.000euro.

Evenimente de Botosani nr.2355  
Evenimente de Botosani nr.2355  

Ziarul orasului tau!

Advertisement