Page 1

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

AnulIX•nr.66(2354)•Joi,4aprilie2013•12pagini

Sfid[tor

Mila\ibun[voin`asemenilor,scoas[lavânzareprinmicapublicitate.Cum?Foartesimplu.Ofemeieadecisc[ nu-imaitrebuieocas[ dincartierulDumbrava Ro\iedinDorohoi,construit[pentrupersoanelesinistrate,ce\i-au pierdutlocuin`ele]n inunda`iadeacumtrei ani,\iapostatunanun` peunsitepeprofil. Pagina 7

Pentruc[echipaformat[ dincriminali\ti\iexper`i aiISUBoto\aninua pututprecizacuexactitatecauzaproduceriiincendiuluideacumtrei zile,cândunautoturism aflatpestradaS[venilor afostcuprinsdefl[c[ri, afostcerut[p[rerea unuiexpert.

Pagina 6

Pagina 9

Incredibil

Sinistra`ii ]\i vând prin mica publicitate casele primite de la stat

Expertiz[ impus[ pentru ultima ma\in[ incendiat[

FC Boto\ani: Buni, dar prea s[raci pentru promovare

Noile motoarele de la CET au cedat Motoareleinstalatela CET]ntoamnaanului trecutaucedatlunidiminea`[iarpentrurepunerealor]nfunc`iunea fostchematunreprezentantalcompanieiaustriececarele-aprodus.

Pagina 3

Directorii de la Nova Apaserv dau concurs s[ r[mân[ la \efie Posturiledeconducere delaSocietateaNova Apaservaufostscoasela concurs.Eraobligatoriu s[se]ntâmpleacest lucrupentruc[s-afinalizatperioadadeinterimat.

Pagina 4


2

LOCAL

Joi,4aprilie2013

P[rin`ii nu se ]nghesuie s[ ]\i ]nscrie copiii la \coal[

Ieri\iast[zi,pu`inpeste 600decopiiaufost]nscri\i ]nclaseleprimaredinunit[`ile\colareboto\[nene. Ceimaimul`idintrep[rin`i\i-au]nscriscopiii]na douazide]nscrieri,respectivpân[ierilaamiaz[.

Astfel,dindatelecentralizatelanivelulMinisteruluiEduca`iei,dac[mar`i,]n prima zi de ]nscrieri, au fost 344 de cereri,pân[ierilaamiaz[num[rulacestora s-a dublat. Din cele 617 cereri de ]nscriere ]n ]nv[`[mântul primar, 538 sunt solicit[ri pentru copiii care ]mplinesc6ani]naintede1septembrie2013, iar87pentrucopiiicare]mplinesc6ani ]ncepând cu 1 septembrie 2013. Ieri, pân[ la ora 12.00, la nivel na`ional au fost]nregistrate27.009cereride]nscriere ]n ]nv[`[mântul primar pentru anul \colar2013-2014.

1.987 de cereri au fost completate online,peformularuldisponibilpesite-ul MEN,www.edu.ro,lasec`iunea}nscrierea ]n ]nv[`[mântul primar. Dintre cele 1.987 de formulare, 955 au fost deja validate la secretariatele unit[`ilor de ]nv[`[mânt unde p[rin`ii au aplicat. ]nscrieriles-audesf[\urat]ncondi`iioptime,]ntoat[`ara,f[r[situa`iispeciale]n ceea ce prive\te func`ionarea aplica`iei informatice.Ceiinteresa`ipotapelaTel Verde, accesibil ]n fiecare jude`, la num[rul0800816231. Programul de ]nscriere, ]n fiecare unitatede]nv[`[mânt,estedelunipân[ vineri, ]ntre orele 8.00-20.00, \i sâmb[ta,]ntreorele8.00-13.00.P[rin`iipot fi programa`i pentru ]nscriere de c[tre unitatea de ]nv[`[mânt. Prima etap[ de ]nscriere ]n ]nv[`[mântul primar pentru anul\colar2013-2014sedesf[\oar[]n perioada2-22aprilie. Afi\area listei copiilor ]nscri\i se va face ]n data de 29 aprilie, la sediul fiec[rei unit[`i de ]nv[`[mânt, pe siteurile\colilor,acoloundeacesteaexist[,

\i a inspectoratelor \colare jude`ene/al municipiului Bucure\ti. Cea de-a doua etap[sedesf[\oar[]nperioada8-17mai \iestedestinat[doarcopiilorcarenuau

Contrabandist „dat ]n primire” de un `[ran din Hude\ti Poli`i\tii Serviciului de InvestigareaFraudelordincadrul IPJBoto\aniaure`inutuntân[r de25deani\iauconfiscatpeste 152.000 `igarete de contraband[, dup[ ce au primit un pont din parte unui localnic din Hude\ti.}ndatade2aprilie,]njurulorei11.15,poli`i\tiidincomunaHude\ti,aufostsesiza`icu privire la faptul c[, ]n gr[dina uneilocuin`edinlocalitateaVatra,comunaHude\ti,dou[persoanenecunoscuteaudepozitat \i ascuns mai multe colete ce con`ineaupachetede`igaretede provenien`[str[in[.}nurmaverific[rilors-astabilitc[celesesizate se confirm[, cercet[rile fiind preluate de poli`i\tii ServiciuldeInvestigareaFraudelor - IPJ Boto\ani. }n urma activit[`ilor desf[\urate, au fost identificatedou[persoanede23 \i 25 de ani, din ora\ul Darabani,cafiindprincipaliisuspec`i de s[vâr\irea faptelor sesizate. Astfel,anchetatoriiaustabilitc[ ]n data de 2 aprilie, cei doi au transportat cu un autoturism,

peste 7.600 pachete `ig[ri de provenien`[ Republica Moldova,pecarele-auascuns]ngr[dinaadou[imobiledeperaza localit[`ii Vatra, f[r[ consim`[mântulproprietarilor. „Ceidoitinerisuntcerceta`i penalsubaspectuls[vâr\iriiinfrac`iunii de contraband[ ]n form[calificat[.Tân[rulde25 deaniafostre`inutpentru24 ore]narestulIPJBoto\ani,urmândcaast[zi,3aprilie,s[fie prezentat  Parchetului de pe

lâng[ Judec[toria Darabani, cu propunere de arestare preventiv[, pentru s[vâr\irea infrac`iuniiprev[zutedeart.270 alin.3\iart.274dinLegeanr. 86/2006, modificat[, privind Codul vamal al României”, a men`ionat subcomisar Daniela Gheorghiescu, purt[torul de cuvântalIPJBoto\ani.~ig[rile ]n valoare de aproximativ 68.000delei,afostridicat[]n vedereacontinu[riicercet[rilor. (D.R.)

fostcuprin\i]ntr-ounitatede]nv[`[mânt, dup[ prima etap[. Lista final[ va fi public[ ]n data de 24 mai. (Petronela Rotariu)

Statutul parlamentarilor, declarat din nou neconstitu`ional A doua sesizare a PDL privindStatutulparlamentarilor a fost admis[, miercuri, de Curtea Constitu`ional[ (CC),]nceeaceprive\teneconstitu`ionalitatea suspend[rii de la lucr[rile Parlamentului a ale\ilor afla`i ]n conflictdeinterese. }nacestecondi`ii,Statutul se va ]ntoarce, din nou ]n Parlament,pentruafipus]n acordcudeciziaCCR. PDLadepus,]n21martie,laCCR,onou[sesizare princaresolicitacontrolulde constitu`ionalitateasupraultimeiformeaStatutuluideputa`ilor\isenatorilor,adoptat[ de plenul comun al Parlamentului. PDL sus`inea, ]n noua

sesizare,c[uneledintreprevederile cuprinse ]n ultima form[aStatutuluiparlamentarilor,reexaminat[deParlament ca urmare a deciziei Cur`ii Constitu`ionale care a admis primele obiec`ii de neconstitu`ionalitate, sunt ]nc[neconstitu`ionale. Potrivit sesiz[rii PDL, prinpunereadeacordaStatutului parlamentarilor cu obiec`iile de neconstitu`ionalitate ridicate de Curte dup[ prima sesizare, Parlamentul a men`inut solu`ia sanc`ion[riidisciplinarepentruparlamentariiafla`i]nconflictde interese, reducând doar pedeapsa de la \ase luni la o lun[.


LOCAL

Joi,4aprilie2013

3

Incredibil

Noile motoarele de la CET au cedat

Motoareleinstalatela CET]ntoamnaanului trecutaucedatlunidiminea`[iarpentrurepunerealor]nfunc`iune afostchematunreprezentantalcompanieiaustriececarele-aprodus.

Valeriu Iftime, pre\edintele companiei Elsaco, cea care s-a ocupat de modernizarea CET-ului, sus`ine c[ nu este o problem[ foarte grav[ \i c[ ]n aceast[s[pt[mân[celedou[motoarevor firepuse]nfunc`iune.Pentruremedierea problemeiafostchematunreprezentant alcompanieicareaprodusmotoarele. „Ieridiminea`[aap[rutoproblem[ \i s-au oprit motoarele. Am v[zut o panic[pentruc[s-austricatmotoarele. Motoarelesemaistric[\ilaavion.Au

o problem[, o depistezi, o repari \i mergimaideparte.Laambelemotoare aap[rutaceea\iproblem[,ceeaceeste foartecurios.Amanun`atfirmacarea produsmotoarele.Urmeaz[s[vin[un austriac ]n Boto\ani pentru a remedia problema.Amfost\ieus[v[ddesprece estevorba”,aspusValeriuIftime. ModernCalorurmeaz[s[]ncheieun contractdementenan`[cuElsaco]nbaza c[ruia firma care a modernizat CET-ul seoblig[s[asigurefunc`ionalitateaechipamentelor. }n cazul ]n care apar disfunc`ionalit[`i, pierderile societ[`ii Modern Calor vor fi suportate de c[tre Elsaco. „Este garan`ia noastr[. Modern Calor nu pl[te\te nimic. Singura problem[ pentru CET este c[ nu produce energieelectric[ozi,dou[,trei.Produc f[r[problemecuaceleCAF-urienergie termic[. CET-ul nu pierde nimic”, a mai precizat Valeriu Iftime. (R[zvan Sauciuc)

Directorul Filarmonicii, greu Pre`ul energiei de schimbat din func`ie electrice va cre\te cu pân[ la 40% pe termen scurt

Mihai Sârbu (foto), directorul Filarmonicii Boto\ani, va fi men`inut]nfunc`ie,celpu`inpân[ la finalul lunii mai. Ovidiu Portariuc, primarul municipiului, sus`ine c[ având ]n vedere conflictulexistentlaFilarmonic[ \iprevederilelegale,vapropune Consiliului Local (CL) declan\area procedurilor privind evaluareafinal[amanagementului institu`ieidecultur[. „Lucrurile s-au mai aranjat. }ntrucât consider[m c[ situa`iacreat[aadusgraveprejudiciideimagineFilarmonicii, de\iactivitateadeevaluarepentru anul 2013 a fost evaluat[ pozitiv, cu o not[ peste \apte, nuexist[temeilegalpentru]ncetarea managementului, primarul municipiului neavând competen`e]nacestsens”,adeclaratOvidiuPortariuc.Acesta aprecizatc[,fiindvorbadespre o institu`ie subordonat[ ConsiliuluiLocal,numirea\ieliberarea din func`ie apar`ine autorit[`iilocale. Potrivitprevederilorlegale\i `inând cont de situa`ia conflictual[dinaceast[institu`ie,edilul municipiuluivapropuneCLdeclan\area procedurilor privind

evaluareafinal[amanagementului acestei institu`ii. „Evaluarea final[ a managementului areloccucelpu`in150dezile calendaristice]naintedeexpirareadurateicontractuluidemanagement(adic[,celmaitârziu, pân[ladatade01.08.2013). ~inândcontdesitua`iadincadrul Filarmonicii, ]n \edin`a de CL din luna aprilie se va propune spre aprobare decalarea unui calendardedesf[\urareaevalu[rii finale, valabil doar pentruFilarmonica,cudesf[\urarea procedurilor ]n luna mai.

Comisiastabilit[deCLpentru evaluareafinal[amanagementuluiva]ntocmi,func`iederezultate, un raport motivat privind]ncetareasaucontinuarea managementuluidomnuluiMihai Sârbu la Filarmonica de StatBoto\ani”,aspusprimarul municipiului. Deciziaediluluiafostcomunicat[atâtconduceriiinstitu`iei, cât \i salaria`ilor. Legea se va aplica\i]ncazulsalaria`ilorFilarmoniciicareaurefuzats[intre la concertele programate. (PetronelaRotariu)

Asta,potrivitunuiproiect deOrdonan`[deUrgen`[postat pe site-ul Ministerului Economiei. Pre`ul pe care-l vapl[ticonsumatoruldeenergieelectric[lanivelulanului 2014trebuies[ia]nconsiderareefectulliberaliz[riipre`urilor cu aproximativ 30 la sut[,cre\tereapre`uluicaurmareacre[riipie`eiregionale,dar\itaxapentrucogenerare.Impactulcre\teriinecontrolatepetermenscurtapre`ului energiei electrice cu 60 pân[la100deleipeMWh, ridic[oproblem[desuportabilitateatâtdinparteaconsumatorilor casnici, cât \i din partea celor industriali, se

arat[ ]n document. Aproximativ30lasut[dinenergia electric[produs[]nRomânia este furnizat[ consumatorilor casnici.Cuoponderedepeste5procente]nco\uldeconsum \i o majorare anual[ de peste10-20lasut[apre`ului pl[tit de consumator, factura vageneraomajorareaindiceluipre`urilordeconsumanual cupân[la1lasut[,adic[20 de procente din cre\terea anual[ total[ a indicelui care poate fi considerat[ suportabil[.Noulproiectdeactnormativpropuneamânareatemporar[ ]ncepând cu 1 iulie 2013aacord[riiunuianumit num[rdecertificateverzi.


4

LOCAL

Joi,4aprilie2013

Solu`iepentruNovaApaserv:

Contorizare de \ase milioane de euro

OmuldeafaceriValeriu Iftimesus`inec[societatea NovaApaservnu]\ivarezolvaproblemelepân[ cândnuvatrecelaunalt sistemdecontorizareastfel]ncâts[aib[ositua`ie foarteclar[]nceeaceprive\teconsumullanivelul municipiului\ijude`ului.

ValeriuIftimesus`inec[arfidispuss[ seimplice]ntr-unprogramdecontorizare lanivelulmunicipiuluiBoto\ani,ceeace ar ]nsemna o investi`ie de aproximativ cinci-\asemilioanedeeuro.Elspunec[ar trebuicontoarecucitireradio\iastfelnu vamaifinevoiedeoarmat[deoameni cares[mearg[lafiecareconsumator. „Primachestiunepecaretrebuies[ o fac[ Nova Apaserv este rezolvarea contoriz[riiconsumatorilor.Decontorizarem[ocupde20deani]nRomânia, contorizez ]n Qatar, Emiratele Arabe, Zair\icredc[pots[ofacmaibineca

oricine]nBoto\ani.Trebuiecontorizat[ apa.Nuunmiliondecititoritrimi\icu saco\as[vorbeasc[pelapor`ileoamenilor,cini\tecontoareprecise,cucitire radio. Asta ]nseamn[ o investi`ie de cinci-\asemilioanedeeuropecareeu suntdispuss[ofac.Povesteanuestela mine. Eu a\tept o oportunitate ca s[ particip”,aspusValeriuIftime. Omul de afaceri boto\[nean sus`ine c[aceast[contorizaretrebuie]nceput[cu marii consumatori, ]ncheiat[ cu sc[rile deblocdinmunicipiu.]nparalel,elsus`inec[artrebuis[intervin[ConsiliulJude`eancuunregulamentfoartestrict,astfel]ncâtr[uplatniciis[fieobliga`is[-\i achitedatoriile. „Ini`ialtrebuiecontoriza`imariiconsumatori\iapoisc[riledebloc.Nucontorizarea ]n apartament este solu`ia. Trebuie contorizare la scara blocului, dup[careni\teregulifoarteclareprin care s[ existe obligativitatea ca to`i cei dinblocs[pl[teasc[.Avemdou[companii.Unacareadatfaliment\ialtacareareprobleme.Suntclien`icareaudatoriimarilaambele.Dinp[cate,]nultimul timp se decredibilizeaz[ societatea de ap[. Se vorbe\te foarte mult de aceast[companie\iniciodat[]ntermeni

pozitivi.Atuncicând\efiicritic[aceast[ companieesteca\icumtat[lspunec[

Gheorghe Sorescu: „Bolnavii cad din pat pentru c[ stau câte doi”

PaturilenoidelaSpitalulJude`ean,dincareau c[zutmaimul`ibolnavi,suntconformstandardelor impuseunorastfeldeachizi`ii.EsteconcluziacontroluluidispusdeconducereaConsiliuluiJude`ean laceamaimareunitatemedical[ajude`ului.Asta dup[cetreipacien`iauc[zutdinnoilepaturi,achizi`ionatedecurânddespital.„Auc[zutpentruc[ staucâtedoi]npat.Astaesteproblema,nu]n[l`imeapaturilor.|imaiesteochestie,bolnaviitrebuie\isupraveghea`i”,spuneGheorgheSorescu, vicepre\edinteleConsiliuluiJude`eanBoto\ani. Reprezentan`iiCJspunc[prinverific[riledispuseauvruts[seasigurec[laacesteachizi`iis-a respectattehnologiaimpus[deSTAS.Iarconcluziaafostc[firmafurnizoarearespectat]ntocmai condi`iile.„A\asuntpaturilecaresefabric[peste totacum.Poatec[spitalulaavutpân[acum\i altfeldepaturi,dincâteamauzitarfifostpaturi vechi primite din dona`ii de prin Italia, de la c[minedeb[trâni.]ncondi`iileasteaesteposibil s[fifostpaturimaijoase.Dar\isaltelelevechi erauuzate,iaracumsuntnoi\ipoatemaiadaug[ 4-5 centimetri ]n plus la ]n[l`imea patului”, maisus`inevicepre\edinteleCJ. Cutoateacesteconstat[ri,firmacareafurnizat mobilierul a acceptat s[ trimit[, ]n acela\i pre`, ni\tepiesedecompletarelapaturi.Estevorbade ni\telateralelapaturi,darcarevorfimontatenumai]nsec`iileundesuntbolnavimaiagita`isaucareausuferitinterven`iichirurgicale.„Vorfimon-

tatelapaturini\tep[r`ilaterale,darnulatoate. Defaptnoiamsolicitatdela]nceputs[nisetrimit[ \i aceste p[r`i laterale pentru siguran`[. Sunt,darnumailaterapieintensiv[\ilaortopedie.Acumvrems[leinstal[m\ilapaturiledin altesec`ii,undesuntpacien`iagita`i,comato\i”, adeclarat\iIoanAsaftei,directorulde]ngrijiride laSpitalulJude`ean. Unitatea medical[ urmeaz[ s[ primeasc[ ]n scurttimp100dep[r`ilateralepentrupaturiledin maimultesec`ii,cuprioritatepentrusec`iilechirurgicale,neurologie,sec`iamedical[.Spitalulmai aredeprimitdelafurnizor]nc[aproximativ300 depaturinoi.(AuroraDimitriu)

areuncopilprost”,amaiprecizatValeriuIftime.(R[zvanSauciuc)

Tot mai mul`i boto\[neni ajung la Urgen`e mu\ca`i de câini S-au ]nmul`it atacurile maidanezilor asupra boto\[nenilor.Ospunmediciidela Unitatea de Primiri Urgen`e (UPU) a Spitalului Jude`ean „Mavromati”. Gheorghe Apetroaie sus`ine chiar c[ ]n ultimavremearfizilnic]nregistratecazurideacestfel. „Seara,dup[l[sarea]ntunericului, vin. Unul sau chiar dou[ cazuri pe zi. }i trebuiespusc[,dinp[cate, nu cad victime persoane ]n staredeebrietate.Suntvictime nevinovate”, spune mediculApetroaie,delaUPU. Cadrelemedicalesus`inc[ arfi\icazurigrave,]ncarear fi fost pus[ ]n pericol via`a pacientului,cazuripentrucare tratamentele sunt de durat[. „Printreceimu\ca`i,aufost

unii pacien`i care au avut nevoie de ]ngrijiri medicale cares-au]ntinspeparcursul a dou[-trei s[pt[mâni. Un cazafostchiargrav,s-apus problemarisculuidedeces.A fost ]n aceast[ situa`ie un b[rbatde32deani,mu\cat de genunchi. Sunt pacien`i detoatevârstele]naceast[situa`ie.Dela18la90deani”, spunemediculApetroaie. Printreceiataca`idecâini s-aunum[ratchiar\ipersoanecareveniser[s[leaduc[ de mâncare. „Am avut pacien`icontraria`i,nedumeri`i c[ li s-a ]ntâmplat tocmai lor,caredefaptveniser[cu mâncare,s[]ihr[neasc[pe maidanezi”, a mai precizat mediculdelaUPUBoto\ani. (AuroraDimitriu)


LOCAL

Joi,4aprilie2013

5

Directorii de la Nova Apaserv dau concurs s[ r[mân[ la \efie

Posturiledeconducerede laSocietateaNovaApaserv aufostscoaselaconcurs. Eraobligatorius[se]ntâmpleacestlucrupentru c[s-afinalizatperioadade interimat.Aceast[perioad[afostchiarprelungit[ pestecâtprevedelegea (maxim\aseluni),motiva`iafiindc[s-aa\teptat aprobareaorganigramei noi.Mar`i,membriiConsiliuluideAdministra`iede laoperatoruldeap[au deciss[organizezeconcursullasfâr\itulacesteiluni.

„Sepoate]nscrieoricine,nunea-p[rat cei care sunt acum la conducerea

societ[`ii”, spune Gheorghe Sorescu, vicepre\edintele Consiliului Jude`ean. Acestamaisus`inec[actualaechip[de conducere a operatorului de ap[ a cam dezam[git ]n privin`a managementului. „Nus-aprearidicatlanivelula\tept[rilor.Trebuies[recunoa\temc[a\tept[rile erau mult mai mari de la ei”, a maispusvicepre\edinteleCJ,referinduse la actuala echip[ managerial[ de la NovaApaserv. }nacestecondi`ii,dela\efiioperatoruluideap[sea\teapt[unproiectmanagerialmultmaibundecâtceaudovedit pân[ acum, sus`ine reprezentantul ConsiliuluiJude`ean.„Ei\tiufoartebine acest lucru, c[ cerin`ele sunt ]n acest momentmultmaimaridelaei.|ifiecare este con\tient c[ postul ]l de`ine vremelnic.Dac[vineunulmaibun,ise faceloc”,aconchisSorescu. Candida`ii care vor s[ se ]nscrie ]n cursapentruposturiledeconduceredela Societatea Nova Apaserv trebuie s[ ]\i depun[dosarulcuactelenecesarepân[la 25aprilie.

Actualaechip[managerial[delaoperatoruldeap[estecondus[deinginerul Gabriel Cârlan, adjunc`ii s[i fiind Ady Petru\c[\iNeculaiGherghinic[. PotrivitconduceriiCJ,]nfa`aechipei managerialecarevafidesemnat[]nurma concursului st[ o perioad[ foarte grea,

Suferinzi pu\i pe liste de a\teptare pentru opera`ii }nceamaimareunitatemedical[ajude`uluisefaclistedea\teptarepentruopera`ii.Program[rilepentruinterven`iilechirurgicalesefac]naintecutrei,patruzile, sauchiar]naintecuo s[pt[mân[.Doarurgen`elemedicalescap[deprogram[ri. Spitalul Jude`ean „Mavromati”ar[masdoarcutreis[li deopera`iefunc`ionaledincauzalucr[rilordereabilitarecare se deruleaz[ ]n aceast[ unitate. Din acest motiv, pacien`ii sunt trecu`ipelistedea\teptarechiar \ilaopera`ii. Potrivitreprezentan`ilorspitalului, unii pacien`i a\teapt[ \i câteos[pt[mân[pân[s[levin[ rândullaintrarea]nsaladeopera`ii.„Suntprogram[ricarese fac,darurgen`elesuntrezolva-

`inând cont c[ operatorul de ap[ are de recuperatmaridatoriidelapopula`ie,de g[sitmodalit[`idefacturarecares[sting[ dinnemul`umirileboto\[nenilorcarepl[tescadeseorimaimultdecâtconsum[\i de implementat un proiect ambi`ios cu fondurieuropene.(AuroraDimitriu)

Sfid[tor

Sinistra`ii ]\i vând prin mica publicitate casele primite de la stat „Necesitateareorganiz[riiadministrative aRomâniei”,tem[ deanaliz[laCJ.

te.Avemosal[deopera`iidoar pentruurgen`e.Pelistacuprogram[risest[]na\teptarecâtevazile,celmultos[pt[mân[”, declaraIoanAsaftei,directorul de ]ngrijiri medicale al SpitaluluiJude`ean„Mavromati”. Discu`iile cu reprezentan`ii constructorului le-au l[sat de ]n`eles \efilor unit[`ii medicale c[ probabil aceast[ situa`ie va

mai dura pân[ pe la sfâr\itul lunii]ncurssau]nceputullunii viitoare.|antierulacuprinsaripa spitalului ]n care sunt cele dou[s[lideopera`iidincarea fost suspendat[ activitatea, iar maidevremedepatrus[pt[mâni este greu de crezut c[ se va puteag[siosolu`iepentrureluarea activit[`ii ]n acestea. (AuroraDimitriu)

Consiliul Jude`ean Boto\ani, ]n parteneriat cu Asocia`iaEuroconceptBoto\ani, organizeaz[ ]n perioada 5-6 aprilie2013,seminarulinterna`ional intitulat „Aproape de Europa”. La acest seminar sunt invita`i pre\edin`ii raioanelor: Ocni`a, Briceni, Dondu\eni, Edine`, Soroca, Drochia, R]\cani, Glodeni, F[le\ti, Ungheni, S]ngerei, Flore\ti, Telene\ti \i |old[ne\ti, din Republica Moldova,speciali\ti\iconsilieriraionali, primarul ora\ului B[l`iprecum\ireprezentan`i ai Consiliilor Jude`ene Ia\i, Suceava \i Neam`, ai Insti-

tu`iei Prefectului Jude`ului Boto\ani, ai Prim[riei Boto\ani, precum \i ai Camerei deComer`Industrie\iAgricultur[Boto\ani. }nprimaziaseminarului, temele abordate de participan`ivorfi:„Instituirea\iorganizarea]nRomâniaadialogului administra`ii publice jude`ene - Guvern, ministere”\i„Necesitateareorganiz[rii administrative a României”.Adouaziaseminarului va fi dedicat[ prezent[rii„Perspectiveiprogrameloreuropenepentruperioada 2014-2020” precum \i a oportunit[`ilordeafaceriexistente ]n jude`ul Boto\ani. Evenimentulsevadesf[\ura la Sala „Nicolae Iorga” din cadrul Palatului Administrativ, ]ncepând cu ora 10.00. (AuroraDimitriu)


6

LOCAL

Joi,4aprilie2013

Expertiz[ impus[ pentru ultima ma\in[ incendiat[

Pentruc[echipaformat[ dincriminali\ti\iexper`i aiISUBoto\aninuaputut precizacuexactitatecauza produceriiincendiuluide acumtreizile,cândun autoturismaflatpestrada S[venilorafostcuprinsde fl[c[ri,afostcerut[ p[rereaunuiexpert.

De\idou[zileechipadecercetarea verificatcuaten`ietoateam[nuntele,pân[laurm[nimeninuatrasvreoconcluzie.Astfelc[s-acerut]nc[oexpertiz[ care,sesper[,vafacelumin[]nal11-lea

evenimentdeacestfeldinBoto\ani. }nnoapteadeduminic[spreluniun autoturism,marcaMercedesBenz,afost cuprinsdefl[c[ri]ntimpceeraparcatpe stradaS[venilor.Limuzinacunumerede Constan`aa]nceputs[ard[,]njurulorei 3.30. Focul a fost observat de vecini, care au sunat imediat la 112, chemând pompieriilafa`alocului.Incendiulafost stins]nmaipu`indeunsfertdeor[de pompieri,valoareapagubelorridicândusela50.000lei. Ma\ina apar`ine lui Iulian Mandraburca, care de`ine o firma de transport persoane,TurRomImpex.Acestaadeclaratc[fiuls[uafostamenin`atdup[ce a fost implicat ]ntr-un accident rutier \i nus-a]n`elescucealalt[persoan[.(D[nu`Rotariu)

Procesul tâlh[riei din Petru Rare\, amânat din nou Procesultâlh[rieidepestradaPetruRare\pares[fief[r[ sfâr\it.Dup[nenum[ratetermene\itransfer[ridedosarelaalte instan`e,laultimultermen,demiercuri,s-adat]nc[oamânare. Astfel,p[r`ilevorfichematedinnou,la]nceputulluniimai.De altfel,ieris-auprezentat]nfa`ajudec[toruluitreiinculpa`i\idoi ap[r[tori. Dac[ la alte termene pre\edintele de \edin`[ a dat amenzi]nstânga\i]ndreaptacelorcenus-auprezentatieria fostmai]n`eleg[tor.}ndosarulcutâlh[riadinlunadecembriea anului2011depestradaPetruRare\dinmunicipiulBoto\ani, cândluiCostelJitariuci-aufostlua`i37.000euro,aufosttrimise]njudecat[nou[persoane.Acesteasuntcercetatepentru diferiteinfrac`iuni.DanielMihaiHu`anuestejudecatpentrutâlh[rie]nformaagravant[,ConstantinHu`anutotpentrutâlh[rie ]nform[agravant[,iarAndreeaMihalachepentruaceea\iinfrac`iune, tâlh[rie ]n form[ agravant[. Restul celor inculpa`i printrecare\iAurelFediuc,patronulcomplexuluiLeb[dasunt judeca`ipentrucomplicitatelatâlh[rie,favorizareainfractorului sauamenin`are.(D[nu`Rotariu)


LOCAL

Joi,4aprilie2013

7

Sfid[tor

Sinistra`ii ]\i vând prin mica publicitate casele primite de la stat

Mila\ibun[voin`asemenilor,scoas[lavânzareprinmicapublicitate.Cum?Foartesimplu. Ofemeieadecisc[nu-i maitrebuieocas[din cartierulDumbravaRo\iedinDorohoi,construit[pentrupersoanele sinistrate,ce\i-aupierdutlocuin`ele]ninunda`iadeacumtreiani, \iapostatunanun`pe unsitepeprofil.

Faptulc[lacâtevas[pt[mânidup[ce puhoaieleaum[turatDorohoiul,]nbazaruldinlocalitateerauscoaselavânzare electrocasnice\iarticolede]nc[l`[minte \i]mbr[c[minteprimitecaajutorpentru cei sinistra`i, nu a mirat pe nimeni. Ba chiara\as-aar[tatc[mul`idintreceice auprimitbunuripoatenulis-arficuvenitacelajutor.}ns[esterevolt[torcândo cas[ pentru cei n[p[stui`i este scoas[ la vânzare. Anun`ul Valeriei Derscariu pe site-ul www.tocmai.ro este intitulat „cas[ Dumbrava Ro\ie Dorohoi”. }n anun` se precizeaz[ c[ imobilul scos la vânzareare3camere,suprafa`ade60de metri p[tra`i, \i c[ a fost construit ]n 2010.Dup[care,poten`ialilorcump[r[torilisespunec[imobilularedou[camere, o buc[t[rie, o baie \i este izolat exterior,aretermopane,gresie,faian`[\i parchetlaminat.Pre`ulpentruaceast[cas[estede25.000euro.ReporterulEve-

nimentedeBoto\ani acontactatvânz[toareacaseilatelefon,jucândrolulunui posibil cump[r[tor. Astfel, femeia a povestitmotivulvânz[riicasei. „Adecedatmamadar]ncasasace afostluat[deap[locuiauncumnatdealmeu.|iafosto]ncurc[tur[,cumar venicasaarfiaei.Eunuamterminat def[cutmo\tenirea.Noist[mlaHili\eu Cri\an.Nuareniciunrost,ces[faccu ea?Euam]ntrebatlaprim[rielaDorohoi\ieimi-auspusc[pots[ovând. Pot s[ o valorific, dac[ nu, nici nu o luam.Amspusc[nuvreaus[pl[tesc impozit degeaba, chiar dac[ nu a fost luat[,dejapl[tescimpozit,]itrecut[din 2011. Mama a decedat \i a fost o ]ntreag[]ncurc[tur[”,adeclaratValeria Derscariu,ceamaispusc[imobiluleste

liber,]nelfiinddoarosob[,unaragaz\i unfrigider,primitedecumnatuls[u. Electrocasnicele fiind noi le va lua. Astfel,rezumat,ofemeiecarenuaavut de suferit ]n urma inunda`iilor vrea s[ vând[ocas[construit[dinmilacelorce \i-auv[zutsemeniif[r[unacoperi\deasupracapului. Primarul Dorohoiului s-a declarat foartesurprinsdesitua`ie,c[unimobil pentru sinistra`i a fost scos la vânzare. „Din câte \tiu eu, acest lucru nu este posibil.Cincianidezilenuauvoies[ vând[,princontract.Acelecaseauun statut special. Noi am dat terenul spre folosin`[gratis,amspuscapân[sevor punepepicioareacelepersoanes[nu pl[teasc[impozit,cinciani.Dup[care, pots[-lcumperesaus[pl[teasc[con-

cesiune. Ei doar pe imobile sunt proprietari.Nu\tiucucineavorbitdoamnalaprim[rie,]ns[pân[acumnuam mai]ntâlnitastfeldesitua`ii”, adeclarat DorinAlexandrescu. Edilulaad[ugatc[vacerelarândul s[u l[muriri.„Nu \tiu dac[ este ilegal, ]ns[ este imoral. Acele case au fost f[cutepentruoameni]nnecaz,cufoarte multe resurse, cu foarte multe eforturi. Nu \tiu dac[ pot fi vândute a\a u\or.Trebuies[m[interesezdac[afost f[cut[ succesiunea \i dac[ imobilul poate fi vândut. Sunt \i alte locuin`e undestaupersoane,]ns[aceleasuntale statului.CeledelaDumbravaRo\iesunt alelor,darm[voiinteresa\ieu]nprivin`aacesteisitua`ii”,aad[ugatprimarul municipiuluiDorohoi.(D[nu`Rotariu)

Proprietarii din Centrul Vechi, obliga`i s[-\i repare casele Proprietarii locuin`elor aflate ]ntr-o avansat[ stare de degradare\icarepun]npericol siguran`a trec[torilor din CentrulVechivorfiobliga`is[ le reabiliteze. Decizia a fost luat[ de autorit[`ile municipale, iar din cele declarate de ViorelIliu`[,viceprimarulmunicipiului,proprietariivorprimi notific[ri ]n acest sesn. Acesteavorfif[cute]mpreun[

cuDirec`iadeCultur[,pentru c[ majoritatea cl[dirilor fac partedincategoriamonumenteloristorice.„Având]nvederec[oseriedecl[dirinuarat[cumtrebuie,ne-ampropus s[ aten`ion[m proprietarii. Notific[rile vor fi trimise ]mpreun[ cu Direc`ia de Cultur[,pentruc[fiecarecl[dire]n sine este un monument istoric,darnudeaceea\icatego-

rie.Dup[ce-inotific[m\idac[ nu se vor conforma, vom trece \i la alte metode”, a men`ionat viceprimarul municipiului. Imobile care nu au fostprinse]nproiectuldereabilitare cu fonduri europene, vorfireabilitatecufonduriale municipalit[`ii. Prim[ria va aloca]nacestsensfondurisociet[`ii Locativa pentru aceste imobile.(PetronelaRotariu)


8

LOCAL

Joi,4aprilie2013

Pentru2013

Niciun leu pentru investi`iile ]n bazele sportive \i de agrement

ClubulSportivBoto\ani\iDirec`iaJude`ean[pentruTineret\iSportnuau primitniciunleude labugetulstatului pentruinvesti`ii,]n acestan.De\iauf[cutsolicit[ri]nvedereamoderniz[rii bazelor,Ministerul Tineretului\iSportului,aignoratinvesti`iiledinjude`ul Boto\ani.

ClubulSportivBoto\aniapri it]nacestanunbugetcevamai m mare decât ]n 2012 pentru func`ionare\iparcurgereacalendaruluicompeti`ional.}nschimb, pentru investi`ii, Ministerul Ti-

neretului\iSportuluinuaalocat niciun leu de\i Clubul Sportiv Boto\ani a solicita aproximativ 400.000 de lei pentru amenajareaa20delocuridecazare. „Putem spune c[ bugetul este ceva mai bun comparativ cu2012.Probabil\idatorit[rezultatelor remarcabile pe care le-am ob`inut anul trecut, atât peplanna`ionalcâtmaialespe plan interna`ional. Bugetul va asiguraparcurgereacalendarului competi`ional. La acest bugetini`ial,vorveni\isumeledin venituri proprii \i sponsoriz[ri. Dinp[cate,]nbugetulini`ialnu estecuprins[\iinvesti`ia]nspa`iile decazare.Sper[mcalaoviitoare rectificare bugetar[ s[ primim banii necesari”, a spus Andrei Amos,directorulCSBoto\ani.

Buget provizoriu la DJST NiciDirec`iaJude`ean[pentru Sport\iTineretnuvaaveaunan foarte bun. Radu Humelnicu,

directorulDJSTBoto\anispunec[ deocamdat[aceast[institu`iefunc`ioneaz[peunbugetprovizoriu. „Avem deocamdat[ un buget provizoriu care ne permite desf[\urareaactivit[`ilorcurente. Din discu`iile avute la MinisterulTineretului\iSportului, cusecretariidestat\icudomnul ministru, bugetul pentru activit[`ilesportivevar[mânelanivelul anului trecut. }n schimb, pe zona de tabere \i tineret, se parec[vomaveaunbugetmai mareatâtpentruorganizareataberelorna`ionale\itematicecât \ipentrucelesociale.Canoutate,dinacestanvorrevenitaberelepentruolimpici”,aspusRaduHumelnicu. Câtprive\teinvesti`iile,DJST Boto\ani nu va beneficia de niciunleuchiardac[Tab[raCodriideAram[delaAgaftonare nevoiederepara`iiurgente. „Nucredc[vorfiinvesti`ii majore]nacestan.Festivalulde

„S[ \tii mai multe, s[ fii mai bun!”

Bunicii-oamenicutâmplealbe\i]n`elepciune,numaiauputeres[-\ipoartesinguridegrij[. |i atunci, noi, ceilal`i trebuie s[-i ]ncuraj[m cu dragoste\iaten`ie,astfelcaeis[sesimt[importan`ia\acum\isunt.EleviiclaselorIA,IC,a IV-aAdela|coalaGimnaziala„|tefancelMare”Boto\ani\i-aupropus]ntr-unadinzileles[pt[mânii]ncarese]nva`[altfels[vizitezeC[minul deB[trâniLeorda.Cuemo`ieaupreg[titlucr[ri, desene,felicit[ri,iarp[rin`ii\iprofesoriiSavuLicu`a,AgacheMariana,SecrieruElena,Cr]smariu Dan\idirectoriiprof.DamiiElenasiprof.ClocoticiSimonaaupreg[titpachete]ncareaupus fructe,dulciuri,col[cei\imult[,mult[,dragoste. Copii, ]nso`i`i de p[rin`i \i de personalul de la c[minautrecutdincamer[]ncamer[,auvorbit cub[trâniipechipulc[roraa]nfloritunzâmbetde mul`umirepentrufaptulc[cinevachiardevârsta fraged[s-agândit\ilaei\ile-a]ntreruptmonotoniavie`iidezicuzi.Aumerscuto`ii]naceast[ vizit[cusufletulplindeiubire\iauplecatcumult mai buni si mai toleran`i. Copiii au observat c[ via`anust[peloc\ic[trebuies[respecte\is[ pre`uiasc[p[rin`ii,bunicii\ipeto`ioameniidin jurullor.Via`apoatefimaifrumoas[dac[etr[it[ cuoameni\ipentruoameni.(PetronelaRotariu)

tineret desf[\urat la Bra\ov a acaparat o mare parte din buget.}nc[deanultrecutsediscuta despre acest sacrificiu. PentruorganizareaFestivalului

Olimpic al Tineretului European,atrebuits[renun`[mla anumiteinvesti`ii”,amaiprecizat directorul DJST. (R[zvan Sauciuc)

Mar\ organizat pentru prevenirea consumului de droguri Centrul de Prevenire, Evaluare\iConsiliereAntidrogBoto\ani, organizeaz[ azi, ]n cadrul Programului „S[ \tii mai multe,s[fiimaibun”,ozide prevenireaconsumuluidedroguri,adresat[elevilorcuvârste ]ntre10\i18anidinunit[`ilede ]nv[`[mântdinmunicipiulBoto\ani. Astfel, va fi organizat un mar\ de sensibilizare a opiniei publice]nleg[tur[curiscurile\i consecin`eleconsumuluidedroguri, cu sloganul „}n fa`a drogurilor nu suntem diferi`i”, pe traseulPia`aRevolu`iei-Strada CuzaVod[-StradaCaleaNa`ional[-StradaMarchian-Bulevardul Mihai Eminescu, cu finalul]nParculMihaiEminescu. Pentru asigurarea impactuluivizualcuroldesensibilizare a popula`iei, elevii vor purta m[\tiidentice,tricouri\i\epci, mesajulfiindatâtdenondiscriminare \i nonetichetare a per-

soanelor consumatoare de droguri, cât \i de con\tientizare a riscurilor\iavirulen`eidepropagare a fenomenului de consum de droguri ]n rândul adolescen`ilor\iatinerilor. Lanivellocal,potrivitdiagnozeilocale]nceeaceprive\te consumuldesubstan`ecupoten`ial psihoactiv \i dinamica infrac`ionalit[`ii,exist[factoride risc,iarpotrivitRaportuluina`ionalprivindsitua`iadrogurilor alANApeanul2012,]nceeace prive\te num[rul de cazuri de urgen`e non-fatale, se observ[ „migrarea” jude`ului Boto\ani din zona de risc foarte mic ]n anul2010,]nzonaderiscmediu ]n anul 2011. Manifestarea vadebutalaorele10.30,]nPia`aRevolu`ieidinmunicipiulBoto\ani, unde vor fi prezen`i \i reprezentan`ii autorit[`ilor publice locale. (Petronela Rotariu)


SPORT

Joi,4aprilie2013

9

FCBoto\ani

Buni, dar prea s[raci pentru promovare

FCBoto\anieste liderulserieiIa ligiisecunde\iare \ansemaricadin var[s[evoluezepe primascen[afotbaluluiromânesc. Problemelemajore abiaacumvor]ncepe.BugetulminimalclubuluiFC Boto\anipentruo jum[tatedesezon ]nligaaII-a\i cealalt[jum[tate ]nligaI]nseamn[ minim1,5milioane deeuro.

Autorit[`ilelocaleaupromis sprijinclubuluidefotbalnumai c[acestsprijinreprezint[circa un sfert din bugetul clubului. Prim[riavaaloca900.000delei iar Consiliul Jude`ean aproximativunmiliondelei.Diferen`a de 1,1 milioane de euro va trebui acoperit[ de sponsori \i dindrepturiledetelevizare. „Este o buc[`ic[ mic[. La unbugetde1,5milioanedeeuro,câtvomavea]nacestan,de la Consiliul Local \i Consiliul Jude`ean vom primi aproape 400.000 de euro. Un milion trebuies[]lpunemnoi.Edoar

stareaaceastadeparticiparea fiec[ruia \i asta ]nseamn[ c[ lumeachiarcredec[putemfi ]n divizia A”, a spus Valeriu Iftime. Dac[ banii de la prim[rie vorveni]nmodcert,]nschimb, cei de la Consiliul Jude`ean nu suntlafeldesiguri.ClubulFC Boto\ani trebuie s[ returneze ini`ialbanii]ncasa`i]nurm[cu câ`ivaanidup[carepoatedepune un proiect pentru a ob`ine finan`areapromis[. „Nu am avut timp s[ vorbesclaConsiliulJude`eandar acoloesteochestiunedeinterpretare.Practicnuavemnicio datorie dar teoretic exist[ un litigiucuConsiliulJude`ean\i pân[nusevajudecanuputem s[]lstingem.Ideeaestecanoi s[ramburs[mbaniipentruca acel litigiu s[ fie stins dup[

care s[ putem deveni eligibili pentruob`inereaproiectuluide finan`are. Am s[ discut cu domnulpre\edintealConsiliului Jude`ean pentru a da acei bani ]n rate. Este o impunere pu`in for`at[ \i nimeni nu s-a ocupat  la momentul respectiv dechestiuneaaceastapentrua o tran\a”, a ad[ugat Valeriu Iftime.

Un sezon ]n liga I Dac[ reu\e\te promovarea, FCBoto\anivajuca]nmodcert unsezon]nligaI.Ceseva]ntâmplaulterior,nimeninu\tie. ValeriuIftimesus`inec[]nc[un anvafaceeforturis[`in[aceast[ echip[ dar nu garanteaz[ c[ vaputeacontinua\ipeviitor. „Unan]ndiviziaAvoista sigur.Dac[promov[mstausi-

gurunan]ndiviziaAiardac[ nupromovez,neretragemimediat. }mpreun[ cu prim[ria \i Consiliul Jude`ean putem sus`ine un an de zile o echip[ ]n diviziaA.Poatevavenicineva carearemaimul`ibani,poate g[sim \i noi un \eic cu bani mul`i \i care vrea o echip[ ]n divizia A. Cel mai important estes[nunefacemderâs.Grijameaestecumconstruimun lotpentrudiviziaAastfel]ncât s[nufacemderâs”,amaiprecizat finan`atorul clubului FC Boto\ani.

Echip[ fanion a regiunii Odat[ cu regionalizarea, Valeriu Iftime ]\i dore\te ca Moldovas[aib[oechip[foarte

puternic[\icares[fiecapabil[ deacâ\tigatitlul.Elsus`inec[ to`i pasiona`ii de fotbal \i care auputerefinanciar[artrebuis[ se implice ]n formarea unei echipedetop. „Dac[ se vor crea aceste regiuni,s-arputeas[seschimbeunpic\ifilosofia.}nregiunea noastr[, avem trei mari finan`atori ]n fotbal. Este Porumboiu, este domnul primar NechitadelaIa\icareesteun foarte mare iubitor de fotbal. Mai este domnul |tefan de la Piatra Neam`. S-ar putea s[ avemtrei-patruechipedediviziaA.Eum-a\gândilaformareauneiechipeputernicecare s[ câ\tige campionatul. S[ avem \i noi o campioan[”, a conchis Valeriu Iftime. (R[zvanSauciuc)

Plimbare cu scuterul finalizat[ cu dosar penal Un b[rbat din |endriceni s-a ales cu dosar penal pentru comiterea a dou[ infrac`iuni dup[ ce a fost prins circulândcuunscuterprinDorohoi. }ndiminea`ade2aprilie2013,]njurul orei 07.05, a fost oprit ]n trafic,

pe Bulevardul Victoriei din municipiul Dorohoi, Constantin H. de 29 ani, din comuna |endriceni aflat pe unmoped.}nurmaverific[rilorefectuate,poli`i\tiiauconstatatc[b[rbatul nu posed[ permis de conducere

pentr uniciocategoriedeautovehicul, iarpl[cu`acunum[rulde]nregistrare aplicat[pemopederafals[.}ncauz[ s-a]ntocmitdosardecercetarepenal[ sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunilor deconducereapedrumurilepublicea

unuiautovehiculdec[treopersoan[ care nu posed[ permis de conducere \iconducereapedrumurilepublicea unui autovehicul cu num[r fals, urmând a se propune solu`ie procedural[.(D[nu`Rotariu)


10

SPORT

Joi,4aprilie2013

Pi`urc[ va fi demis de la Na`ional[

DumitruDragomir, pre\edinteLPF\i vicepre\edinteFRF, aanun`atc[selec`ionerulVictorPi`urc[vafidemisde laechipana`ional[ ]ncazul]ncarenu]i vacalificape„tricolori”laturneulfinal alCMdin2014.

„Dac[ nu se calific[, s[-\i deademisia\is[pleceOricum va fi dat afar[ Dac[ nu are obiectiv, s[ plece to`i cei care nu i-au impus obiectiv Lui Mircea Sandu nu-i mai pas[ atâtdemultpentruc[vapleca. Cândpleci,a\ase]ntâmpl[”, aspusDumitruDragomir ]ntroconferin`[depres[. „Dac[ va califica echipa na`ional[, ]mi voi cere scuze.

Acumnumai cred c[ este un antrenor bun. Nu mai am ]ncredere ]n Pi`urc[”, a mai spusDragomir. |efulLPFadezv[luitc[,]n momentul]ncarePi`urc[afost instalat la echipa na`ional[, membrilor Comitetului Executivnulis-atransmisc[obiectivulrealesteEURO2016. „Noi n-am \tiut c[ Pi`urc[ nu are obiectiv. Am crezut c[ aducemunantrenorcares[ne califice la Mondiale \i Europene”,aprecizatDragomir. }nceeaceprive\tereac`ialui Piturca referitoare la „be`ia” juc[torilor de dup[ meciul cu Olanda,Dragomirl-aacuzatpe selec`ionerc[„minteunpopor ]ntreg”. „Juc[toriierau]ncantonament\ielaspusc[erauliberi. A min`it poporul c[ nu s-a b[ut |tie toat[ lumea c[ s-a b[ut]ncantit[`imari.Acestlucruestefoartegrav”,adeclaratDragomir.

Ciprian T[t[ru\anu pleac[ de la Steaua

Steauasevadesp[r`i ]nvar[deCiprian T[t[ru\anu,]nlocul c[ruiavreas[-laduc[ pelituanianul GiedriusArlauskis, fostcampioncu UnireaUrziceni.

CiprianT[t[ru\anu ovap[r[si pe Steaua ]n var[, locul s[u urmânds[fieluatdelituanianul Giedrius Arlauskis, de la Rubin Kazan, informeaz[ presa rus[, citat[ de ziare.com. Impresarul portarului]nvârst[de25deani, Traian Gherghi\an, a confirmat c[Arlauskiseste]naten`iaStelei. „}nacestmoment]ic[ut[m luiGiedriusunclubnou.Avem câteva op`iuni ]n Rusia \i ]n str[in[tate.}nRusiaestefoartegreus[-imaig[simoechip[ deoareceestestr[in.Anultrecutseputea]ntoarce]nRomânia,darnune-am]n`elesasupra contractului”, a dezv[luit TraianGherghi\an. Arlauskis a evoluat pentru Unirea Urziceni ]ntre 2008 \i

2010,fiindunuldintreprefera`ii manageruluiMihaiStoica. }nultimiitreiani,Arlauskis

abifatdoar\aptemeciuripentru RubinKazan,]ncarea]ncasat 12goluri.

Pi`urc[ ]i face via`a amar[ propriului s[u fiu VicaBlochina,femeia careareunb[ie`elde cincianicuVictor Pi`urc[,esup[rat[c[ fostuls[uamantrefuz[s[aib[leg[turicu copilul\is[-ipl[teasc[acestuiapensiealimentar[.Vicas-a prezentatlaprocesul delaCurteadeApel, delacarePi`urc[a lipsitdinnou. VicaBlochinaapetrecutcevamaibinedeoor[]nsalade judecat[, la un nou termen al unuialtproces]ncarefostuls[u iubit, Victor Pi`urc[, vrea s[ suspendeplatapensieialimentaredeaproape9.000deeurolunar, pe care i-o datoreaz[ lui Edan,]nurmauneihot[rârijudec[tore\ti.Cumprocesulafost amânat,Vica\i-aatacatdinnou fostulpartener. „Facetotfeluldeartificiis[ nupl[teasc[.Suntsup[rat[c[ aadus]ninstan`[lucrurimincinoase, copieri din ziare care n-auleg[tur[cupensiacopilu-

lui. Dac[ a\ \ti c[-l iube\te pe copil,a\fideacordchiar\icu ocustodiecomun[.Dedoiani n-apl[titnimic”,aafirmatVica Blochina,conformLibertatea. Actuala prezentatoare TV a continuatlovindu-ldurpePi`urc[: „El este juc[tor de poker. Vreas[tri\ezecalacazinou,de\i \tiec[n-arecums[câ\tige”. Vica\ifiuls[u,Edan,sunt catolici,iarduminicatrecut[,au s[rb[torit Pa\tele. A\a cum se obi\nuie\te, cei doi au mers la biseric[s[aprind[lumân[ri. „Dup[ceaaprinslumânarea, i-am spus c[, dac[ vrea, ]\ipoatepuneodorin`[,iarel ar[spunsf[r[s[steapegânduri c[ ar vrea s[ fie lâng[ tati”,adezv[luitBlochina,dup[ careaizbucnit]nlacrimi. VictorPi`urc[arebanidestuicâts[-ipoat[pl[tipensiealimentar[ fiului recunoscut doar obligatdejudec[tori.Contractul luidemunc[semnatcuFedera`iaRomân[deFotbalconfirm[ faptul c[ selec`ionerul câ\tig[ anual, pe lâng[ leafa de 1.500 deeuropelun[net,\ioindemniza`ie sportiv[ ]n cuantum de 400.000deeuronet.


PUBLICITATE 11

Joi,4aprilie2013

horoscopul zilei Balan`a

Berbec

mica publicitate • mica publicitate

Tegânde\tic[arfibines[`iicontdesiluet[ta, deoareceseapropiec[ldura.Aigrij[cumgestioneziacestlucru,cas[nuaiproblemedes[n[tate.

E\tifoartecritic(a)ast[zicufamilia\iastava aducemiciconflicte.Maibinelas[delatine,ca s[nuaipartedeunfinaltragic.

Taur

Scorpion

Atitudineatadepesimist[teva]ntristadoarpetine. Colegiinupreaauchefs[]`iascultetoatedezam[girile.

E\ti cam stresat([), iar acest lucru ]`i va da toateplanurilepestecap.N-arstricaosimpl[ie\irelaunsuc,s[temaidestinzi.

Gemeni E\tifoarteschimb[tor(e)\inu\tiiundevreis[ ajungi.Os[-`idaituseamapeparcursulzileice vreidefapts[faci.

Rac Tela\icondus(a)depersoaneledinjurult[u\i ri\ti s[ fii influen`at[ ]n mod negativ. Ar fi mai bines[-`iimpuipunctult[udevedere.

Leu Tu]nc[maifacicercet[ricuprivirelatrecutul uneipersoane.Cusiguran`[os[-`idaiseamac[e maibines[renun`ipentrumoment,deoarecenu teajut[cunimic.

S[get[tor E\tifoartebine-dispus([)ast[zi.Reu\e\tis[ creezioatmosfer[pl[cut[laserviciu,iarcolegiivorapreciaacestlucru.

Capricorn Tu abia a\tep`i s[ ai o mini-vacanta, sau pu`in timplibercas[ter[sfe`i.Mai]ntâif[-`iolist[apriorit[`ilor,cas[vezidac[]`ir[mânetimp\idealtceva.

v^nz[riapartamente

*Vând7.200mpteren, deschiderelaBt-Sv180m \i14.100mpterendeschiderelaBt-Sv50m, ambele]nzonaHudum. Utilit[`icurent,ap[,posibilit[`iparcelare.Rela`iilatel.0752.548.847.

*Vândapartament3 camere,zonaAcugaraj \ibox[.Pre`negociabil lafa`alocului.Telefon: 0753.760.156.(G-19)

*Vândcas[,garaj, teren\ilocuin`[]nstr. Armean[\istr.Pia`a1 DecembrieBoto\ani. Telefon:0753.902.902. (2538-3)

prest[riservicii *Profesioni\ti, execut[msonoriz[ricu DJpentrunun`i,cum[trii \ialtepetreceri.Aparatur[profesional[,luminilaser,ma\in[de baloane.Telefon: 0752.173.176.(G-12)

Telefoane utile

V[rs[tor Studios ca ]ntotdeauna, vrei s[ te men`ii pe pozi`ie.Nufiniciodat[sigur([)petine,deoarece neaten`ia]`ipoateaduceconfuzii.

Fecioar[

Pe\ti

Ast[zicau`is[tebucuridinorice,\ibinefaci. Vor fi câteva persoane care ]ncerca vrea s[ te ]ntristeze,darcusiguran`[nu]iveilua]nseam[.

E\ti prea ]nc[p[`ânat([) \i nu accep`i niciun sfatdinparteacelorapropia`i.Artrebuis[iei]n calculuneventualajutordelacinevadinfamilie.

re]eta zilei

Salat[Caesar Ingrediente: salat[ creve`i 500gpieptdepui 3-4feliipâine parmezan ras ]n feliu`e sub`iri

Salvare:112 Gar[:511806 Pompieri:112 Autogar[:511129 Poli`ie:112 ACR:512345 Poli`iadefrontier[:959 Tribunal:511739 DistrigazNord:928;585886 Jandarmerie:956 Indexcontorap[:0331711802 Ad.pie`elor:512392 Deranjamente E.ON Moldova Protec`iacivil[:982;511704 SA:929 Protec`ia consumatorilor: Termica:535340;517953 512958;512221 Agen`iaTAROM:518222 Protec`iamediului:584136 Agen`iaCFR:517521

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.........................Prenume:.............. Adresa:................................................... Telefon:..............B.I./C.I.:seria....nr..........

Pentrusos: 2-3c[`eideusturoi 3filedean\oa 2lingurimu\tar ung[lbenu\ 6linguriuleidem[sline olingur[deo`etdevin(nu chiarplin[) olingur[sucdel[mâie 1/4linguri`[sos 1/4 linguri`[ piper proasp[t m[cinat Moddepreparare: Punem oul ]n apa deja fierbinte \i l[s[m timp de 1 minut jum[tate.A\tept[ms[ser[ceasc[ apoi punem usturoiul ]n robot, ]l m[cin[m, ad[ug[m g[lbenu\ul\i2linguridemu\tar,\i mix[mbine.Turn[muleiulcâte pu`in, iar când am terminat, ad[ug[m\irestulingredientelorsuculdel[mâie,o`etul,sosul,file-urile de an\oa \i piperul

v^nz[ricase/terenuri

Textul anun`ului: ................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... Rubrica:.................................................. R[spund pentru corectitudinea acestui anun` (semn[tura)......................... proasp[tm[cinat. Mix[mbine\il[samdeoparte.Sp[lamsalat[\iot[iemmai mare.Puteml[safrunzele]ntregi dac[dorim.T[iempieptuldepui ]n felii sub`iri, condiment[m cu sare \i piper, apoi ]l punem pe gr[tar.T[iempâineacubule`ede circa1cm.}ntr-otigaiepunemo lingur[deuleiaromatizatcuun c[`eldeusturoizdrobit. Le mi\c[m mereu ]n tigaie,

pân[ devin aurii \i crocante. Ad[ug[mcreve`ii]ntr-otigaie\i ]ic[limlafocmediuspremare, amestecând, 3-4 minute pân[ devin opaci \i roz. S[r[m \i piper[m. A\ez[m salata pe un platou,ad[ug[mfeliidepieptde pui, pres[r[m crutoane \i a\ez[m creve`ii deasupra. Asezon[mcuparmezanras]nfeliu`e sub`iri \i cu sosul pe care l-am preg[tit\iservim.

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresa redac`iei:PietonalulTransilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


12 ULTIMAOR{

„Clovnul” pe scena Teatrului Vasilache

TeatrulpentruCopii\iTineret„Vasilache”]i a\teapt[ pe cei mici duminic[ de la orele 11 \i 12,30laspectacolul„Clovnul”.ScenariulspectacoluluiafostscrisdeactoriiMariusRusu,Cristinel Onofrei, Florin Iftode \i  Daniel Badale, ]n anul 2003.Dindistribu`iefacparteactorii:MariusRusu,ClaudiuG[l[`eanu,FlorinIftode\iAuricaDobrescu.„Clovnul?Cinee?Ascuns]nspatelenasuluicaobil[ro\ie,cuunzâmbetlungce-ileag[parc[urechile]ntreele,nefaces[râdemcândelrâde, ne face s[ râdem chiar atunci când plânge, când merge,cândst[,cândsemi\c[.Esuficients[-lvedem\inevines[râdem.Dar...dincolodenas,de stratulgrosdemachiaj,dehainelecaraghioasece atârn[peel,ceseafl[?Ofiin`[,carearebucurii\i suferin`e,clipedefericire\idezn[dejdedardespre carenunespunenimic.Vedem]neldoarpl[cerea dea-ifacepeceilal`iferici`i,deasejucade-arâsuplânsul.Cândteprive\ti]noglind[...recuno\ticevadinel?Atunciebine.Copiluldintinen-amurit...”,nem[rturise\teValentinDobrescu,regizorulartistic\iscenografulspectacolului.Pre`ulunui biletestede6lei.(PetronelaRotariu)

calendar ortodox 4 aprilie - Sfântul Iosif, scriitorul de cânt[ri Sfântul cuvios Iosif s-a n[scut ]n Sieilia, din p[rin`i evlavio\i \i plini de toat[ virtutea. Dup[moartealor,losifs-astr[mutat]nTesalonic,undeaprimit\itunderea]ncinulmonahal. Camonah,els-af[cutpildatuturorprinpostiri,]nfrân[rimari, rug[ciuneane]ncetat[,cânt[ride psalmi,privegheri\imultefeluri de nevoin`e. Episcopul Tesaloniculuil-ahirotonitpreot.Când avenitlaTesalonic,mareleGrigorie Decapolitul a fost atât de impresionat de Iosif, ]ncât l-a invitats[vin[lam[n[stirealui din Constantinopol. Când a ]nceputiarlupta]mpotrivasfinteloricoane,pevremealuiLeon Armeanul,Iosifafosttrimisla Roma ca s[ cear[ Papei \i BisericiidinRomas[luptepentru SfântaOrtodoxie. Prognoza pentru joi, 4 aprilie 0

Minim: 4 C 0

Maxim: 9 C Ploaie

Prognoza pentru vineri, 5 aprilie 0

Minim: 4 C 0

Maxim: 9 C Cer noros

Joi,4aprilie2013

Vilazilei

Vilapatronuluisociet[`iiElectroalfa,careeste\iproprietarul cartierului reziden`ial Alfa Land, este situat[ chiarlaintrarea]ncartierulpecare]lde`ine.Imobilare peste400demetrip[tra`i,avândmaimultedependin`e, ocurteuria\[dar\iunterenpropriudesport.Valoarea imobiluluiafostevaluat[la600.000euro.

Evenimente de Botosani nr.2354  

Ziarul orasului tau!

Advertisement