Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

Viitor sumbru pentru PDL, dup[ alegerile de sâmb[t[

AnulIX•nr.58(2346)•Luni,25martie2013•8pagini

Vremecapricioas[

Situa`ii la limit[ pentru cei prin\i ]n n[me`ii prim[verii

Managerii risc[ s[-\i piard[ func`iile dac[ institu`iile au arierate GheorgheSorescu,vicepre\edinteleConsiliuluiJude`eanBoto\ani sus`inec[]nlunaiunie sevafaceoevaluarela toateinstitu`iile\i]n cazul]ncarese]nregistreaz[arierate,manageriivorfidestitui`i.

Pagina 4

Pagina 6

|colile din Boto\ani se repar[ cu banii t[ia`i de la reparatul str[zilor DinceledeclaratedeOvidiuPortariuc,primarul municipiuluiBoto\ani,s-a luataceast[decizieavând ]nvederec[]nultimiiani nuaumaifostaloca`i aproapedelocbanipentru investi`ii]n\coli.Cele aproximativ2milioanede leivorajungepentru repara`iiledincirca2ode \colidinmunicipiu.

Pagina 2

}n locul angaj[rilor promise, tot mai pu`ini salaria`i \i \omaj „]n floare”

Sutedepersoanead[postite]n\coli \iprim[rii,zecidema\iniblocate pedrumuri\iinterven`iidramatice desalvareamaimultorpersoane estebilan`ulurgieices-aab[tutla sfâr\ituls[pt[mâniitrecuteasupra jude`ului.Vinerisisâmb[t[jude`ul Boto\anis-aaflatsubinciden`aa treicoduri,respectiv„CodGalben” deploaie,lapovi`[\ininsoare, „CodPortocaliu”devântputernic \ininsori\i„CodGalben”devânt puternic.Ceisurprin\iafar[au resim`itdinplinefectelefenomenelorprognozate,]nmoddeosebitde ninsoareaviscolit[cuvitez[avântului]ntre90\i100km/h.

Scadecontinuunum[rul salaria`ilordinjude`.}n ciudapromisiuniloractualilorguvernan`ic[vor crealocuridemunc[, promisiunicareaucontat multlavictorialorelectoral[,boto\[neniisunt acum]nfa`auneisitua`ii carenuseam[n[deloccu celis-apromis.Statisticilearat[delaolun[la altac[salaria`iijude`ului se]mpu`ineaz[,]ngro\ându-se]nschimbrândurile \omerilor.

Pagina 5

Pagina 3


2

SOCIAL

Luni,25martie2013

|colile din Boto\ani se repar[ cu banii t[ia`i de la reparatul str[zilor DinceledeclaratedeOvidiu Portariuc,primarulmunicipiuluiBoto\ani,s-aluat aceast[decizieavând]n vederec[]nultimiianinu aumaifostaloca`iaproape delocbanipentruinvesti`ii ]n\coli.Celeaproximativ2 milioanedeleivorajunge pentrurepara`iiledincirca 2ode\colidinmunicipiu. „}nultimii2-3aninuaufostaloca`iaproapedelocbanipentruaceste\coli\iexist[un graddedegradare\ideuzur[destuldeavansat.}nunele\colisuntpere`idegrada`i,parchet stricat din cauz[ c[ nu s-a intervenit la timp\inus-areparatacoperi\ul.Sunt\coli]n careplou[efectiv.Terenuridesportdegradate,f[r[garduri,\idinacestmotivs-aalocato sum[care]nmodnormalmergealareabilitareastr[zilor\iafostrepartizat[pentrurepara`ia\ireabilitareaaaproximativ20de\coli”, aprecizatprimarulOvidiuPortariuc. Cubaniicarearurmas[fiedirec`iona`ic[treunit[`ilede]nv[`[mântarputeafirealizate lucr[riderepara`iilasubsoluri\itâmpl[riiexte-

Profesorii f[r[ elevi afl[ dac[ vor avea de munc[ la anul

rioaresaudeinvesti`ii]ncazulunor\arpante. Pentru a acoperi necesarul financiar pentru \coli,primarulsus`inec[,fa`[deaniianteriori vasc[deasumapentruplomb[ricuaproximativ unmiliondelei.„Dinaceea\ibaniatrebuits[ t[iemdinalt[parte,secheltuiaufoartemul`i

Un nou set de locuri de parcare scoase la licita`ie suprafa`arezervat[pentruunlocdeparcare estede8,0mp,durataderezervare24ore. Potdepunecereride]nscrierelalicita`iepersoanelefizicecarelocuiesc]nrazaparc[rii, de`inautovehiculproprietatepersonal[\inu de`ingaraj]nmunicipiulBoto\ani.Duratade rezervareestepân[la31decembrie2013,cu posibilitatedeprelungire.Cererilede]nscrierelalicita`iepotfidepusepân[]npreziualicita`ieiora12:00.Taxadeparticiparelalicita`ieestede10lei. |edin`adelicita`iesevadesf[\ura]nsala de\edin`edelasediul„CasaC[r`ii”.(PetronelaRotariu)

}naceast[s[pt[mân[cadrele didacticeafectatederestrângerideactivitatevorafladac[ \iundevoraveaunlocde munc[dinanul\colarviitor. }naceast[situa`iesunt19cadredidactice, dar vestea bun[ este c[ pentru marea majoritate exist[ solu`ii pentru rezolvarea situa`iei, cum ar fi la chimie, educatoare, matematic[,limbaenglez[,limba\iliteraturaromân[. Liviu Axinte, liderul Ligii Sindicatelor din}nv[`[mânt,sus`inec[ceimaiafecta`i derestrângeriledeactivitatedinacestan\i pentrucarenuexist[posturivorfiprofesorii care predau mecanic[. „|edin`a este mar`i.Credc[sevorrezolvatoaterestrângerile,cuexcep`iasitua`ieidelamecanic[ undenusuntposturi.Suntdou[cadre]n restrângerelamecanic[,undesuntore]n \coli\idincâte\tiueunuaufostvacantate, poate o s[ se rezolve ]n perioada urm[toare.Peliniavacant[riiposturilor, peliniaprofesoridisciplin[mecanic[nu este post”, a declarat Liviu Axinte. (PetronelaRotariu)

banipeplomb[ri,amschimbatprocedurala plomb[ri,amt[iatopartedinbani\ii-amtrecutlarepara`ii\coliurmândc[verific[mconstructorul mai ]ndeaproape cum realizeaz[ plomb[rile\icâtdemultdureaz[”,amaispus primarul.(PetronelaRotariu)

Str[zile cu parc[ri scoase la licita`ie: Licita`iapentruconcesionarea locurilordeparcarepemai multestr[zidinmunicipiueste organizat[pentrulocurile undefo\tiiconcesionarifienu auachitattaxaanual[deconcesiunepentruanul2013,fie aurenun`atlacontract. Licita`iavaavealocpedatade29martie, delaora10:00,pre`uldepornirelalicita`ie estede146lei/an,pentrupersoanefiziceiar

1. Calea Na`ional[ bloc nr. 66; 74; 86; 88;90;97;99;101;105;107;109;111; 2.Pia`aRevolu`ieinr.bloc11;13; 3.StradaIonPillatblocnr.1;2;3;4;6; 8;10; 4.StradaVictorieiblocnr.9; 5.StradaDimitrieNegreanublocnr.1; 2;3;6;8; 6.StradaPoddePiatr[blocnr.1; 7.StradaArmean[blocnr.1;2;4; 8.StradaPo\teibloc1;2; 9.PietonalTransilvanieiblocnr.1;3;4; 10.StradaVictorieiblocnr.6;10; 11.StradaGh.Filipescu-toatenumerele debloc. 12.StradaPetruRare\blocnr.51;

BOTO|ANI pe o coloan[ Pompierii, solicita`i ]n weekend la 19 interven`ii Sâmb[t[,23martiepelâng[misiuniledesf[\uratepentrusalvareapersoanelorr[mase]nz[pezite,pompierii boto\[neniaufostsolicita`i\iauintervenit]nalte19situa`iideurgen`[.Este vorba de patru incendii, t[ierea unui arborecarepunea]npericolsiguran`a persoanelor\ima\iniloraflatepestrada Sucevei din municipiul Boto\ani, ]nl[turareauneibuc[`idetabl[ceatârnapeocl[dire\iprezentapericolpentrutrec[tori,evacuareaapeidinbeciul uneilocuin`edinC[t[mar[\tiDeal,comunaMihaiEminescu\i12interven`ii pentru acordarea primului ajutor medical.Maimultefamiliiauvruts[\i ]nc[lzeasc[ locuin`ele \i au f[cut foculf[r[s[seasigurec[auco\urile defumcur[`atedefuninginesauprotejatetermicfa`[dematerialelecombustibiledincaresuntconstruiteacoperi\urile,tavanelesaupere`iicaselor. C[lduraradiat[sauscânteiles[ritedin co\uriledefumcaurmareaarderiifuninginiiauaprinsmaterialelecombustibile(grinzi,bârne,astereala)aleacoperi\urilor, podurilor sau pere`ilor a patrulocuin`eapar`inândunorcet[`eni Dorohoi,Vl[deni,Co\ula\iVorona. }n ciuda temperaturilor sc[zute \i a condi`iilordeiarn[,pompieriiauintervenitprompt,fiindsalvatebunurimateriale]nvaloaredepeste120.000lei. Au fost ]nregistrate pagube materiale 6.000delei.Co\uriledefumdefecte saunecur[`ateseafl[printrecelemai frecventecauzecaregenereaz[incendiilaBoto\ani]nsezonulrece.(D.R.)

Primarul, nemul`umit de cum se repar[ str[zile din ora\ OvidiuPortariuc,primarulmunicipiului, amenin`[ firma Conrec, cu rezilierea contractului. Edilul este nu estemul`umitdemodul]ncaresocietateaintervinepestr[ziledinmunicipiu,pentrureabilitare.Acestanuexcludereziliereacontractuluidac[nuse vorfacelucr[ridecalitate.Acestasus`inec[estenecesarunmanagementserios.ContractulcuSCConrecafost semnat anul trecut de actualul edil, acestafiindnegociatdefostaadministra`ie.De\iareovalabilitatedetreiani OvidiuPortariucnuaccept[lucr[rif[cutededraguldefif[cute.„Nusunt mul`umitdemodulcumlucreaz[firma,demodulcumaufostf[cuterepara`iilepân[acum.Le-am\ipus]n vederes[aib[alt[atitudine.Contractulpoateficorectatsaupoatechiar\i reziliat.Eu]irog\isuntsigurc[se poateca]naceia\ibanipecarei-am prins]nacestans[fac[lucr[rimult maibune\imaidecalitatedecâtau f[cutpân[acumcubanimaimul`i. Cef[ceaucu5milioane,pots[fac[ cu4milioanef[r[probleme.Trebuie doarunmanagementmaistrict\iseriozitate.Dac[nureu\escs[se]ncadreze ]n banii ace\tia va trebui s[ g[simofirm[maieficient[”,adeclaratOvidiuPortariuc.Acestaaprecizatc[am[rittermenuldegaran`iea lucr[rilordela\aselunilaunan.„Se reparau]ntoamn[\i]nprim[var[o luaudelacap[t\isepl[teaudedou[ oriacela\ilucru.Practiccujum[tate dinbani,dac[selucreaz[corect,se facacelea\ilucr[ri.Nuv[face`igriji pentrufirmeledeasfaltarepentruc[ au resurse suficiente \i au de unde suplimentaacestelucr[ri”,aprecizat edilulmunicipiului.(P.Rotariu)


EDUCA~IE-S{N{TATE

Luni,25martie2013

3

}n locul angaj[rilor promise, tot mai pu`ini salaria`i \i \omaj „]n floare” Scadecontinuunum[rulsalaria`ilor dinjude`.}nciuda promisiuniloractualilorguvernan`ic[ vorcrealocuride munc[,promisiuni careaucontatmult lavictorialorelectoral[,boto\[nenii suntacum]nfa`a uneisitua`iicarenu seam[n[deloccuce lis-apromis.Statisticilearat[delao lun[laaltac[salaria`iijude`uluise ]mpu`ineaz[,]ngro\ându-se]nschimb rândurile\omerilor. Ceamairecent[statistic[finalizat[ de Direc`ia Jude`ean[ de Statistic[Boto\aniprezint[situa`ia lasfâr\itulluniiianuarieaanului]n curs, dat[ la care num[rul salaria`ilordinjude`ulBoto\aniaajuns la50.664persoane.}ntr-unande zile,dela31ianuarie2012pân[la 31 ianuarie 2013, efectivul anga-

Nici media salariului nu cre\te, ba dimpotriv[

ja`ilorjude`uluiapierdut1.399de persoane. Lasfâr\itulluniiianuarie2013, conform datelor comunicate de Agen`iadeOcupareaFor`eideMunc[,]njude`ulBoto\anierau]nregistra`i 7.413 \omeri, din care 4.756 b[rba`i\i2.657femei.Fa`[deluna precedent[, num[rul \omerilor era ]ncre\terecu446persoane,majoritateacelorcare\i-aupierdutlocuri-

lefiindb[rba`i.„}nraportcuianuarie2012,num[rul\omerilor]nregistra`i la sfâr\itul lunii ianuarie 2013estemaimarecu1.097persoane”, au consemnat statisticienii boto\[neni.Acela\iraportalDirec`iei Jude`ene de Statistic[ scoate ]n eviden`[\ifaptulc[]nrândul\omerilorsuntsutedepersoane(majoritatea tineri) cu studii superioare. „Din totalul \omerilor ]nregistra`i

la sfâr\itul lunii ianuarie 2013, sunt 443 cu studii superioare, 1.817custudiimedii\i5.153muncitori.Deremarcatc[doar51,3la sut[dintotalsuntindemniza`iconform legii”, eviden`iaz[ datele comunicatestatisticienilordeAJOFM. }nacestecondi`ii,rata\omajuluila fineleluniiianuarie2013afostde 4,9lasut[,maimarecu0,3lasut[ fa`[delunaanterioar[.

De\i angaja`ii jude`ului sunt mai pu`ini,câ\tigullorsalarialnuacrescut.Dac[]nunelesectoare,cumeste cel bugetar, salaria`ii au primit ceva bani]npluslalefuri,]nsectorulprivat salariileausc[zut,astfelc[mediape economieaavutdepierdut. „Câ\tigulsalarialmediubrut]n ianuarie2013afostde1531lei/salariat,]nsc[derecu72leifa`[de decembrie 2012 \i ]n cre\tere cu 111 lei comparativ cu ianuarie 2012.Deasemenea,câ\tigulsalarialmediunet]nianuarie2013a fostde1115lei/salariat,]nsc[dere cu53leifa`[dedecembrie2012\i ]ncre\terecu78leicomparativcu ianuarie 2012”, arat[, ]n raportul lorlunar,statisticieniiboto\[neni. |i,]naceea\inot[cucaredeja ne-am obi\nuit, salariile boto\[nenilor se men`in la fel de sc[zute comparativ cu cele ale românilor din alte jude`e ale `[rii. |i acest decalajnud[semnec[s-arreduce. Salariulmediunetalboto\[nenilor este cu 433 de lei mai mic decât media pe `ar[. „Câ\tigul salarial mediu brut realizat ]n ianuarie 2013laniveluljude`uluiBoto\ani este mai mic cu 607 lei/salariat fa`[demediape`ar[,iarcâ\tigul salarialmediunetmaimiccu433 lei/salariat”, arat[ acela\i raport. (AuroraDimitriu)

Pre`uri ]n cre\tere la Posturile sistemului alimente, dar mai ales la bugetar, la analiz[ m[rfuri nealimentare Pre`uriledeconsumau cunoscutla]nceputul anului]ncursocre\terecares-asim`it]n buzunareleboto\[nenilor,alec[rorlefuriau ]nregistratosc[dere. Cifrelepuse]nevident[deDirec`iaJude`ean[deStatistic[(DJS) Boto\aniarat[c[aceast[cre\terea pre`urilor este de 1,34 la sut[ ]n ianuarie 2013 fa`[ de decembrie 2012.Iardac[raportareasefacela aceea\i perioad[ a anului 2012, respectivlaianuarie2012,]nceputuldeanle-aadusboto\[neniloro cre\teremedieapre`urilorcu5,97 lasut[. Pegrupedem[rfuri\iservicii, situa`ia prezentat[ de statisticieni arat[ c[ cea mai mare cre\tere a pre`urilordeconsums-a]nregistrat lam[rfurinealimentare\iproduse alimentare. }n cazul alimentelor cre\terea de pre` a fost de 1,2 la sut[,iarlam[rfurinealimentarede 2lasut[.(AuroraDimitriu)

}nsistemulbugetarsunt posturiocupateinutil\i conducerileinstitu`iilor deconcentrateaucasarcin[s[leidentifice.Astal[sade]n`elespremierulVictorPontala ]nceputulacesteiluni, cândanun`ac[seapropietermenullimit[,de 31martie,lacarear trebuis[existeositua`ieaposturilorcarear puteafidesfiin`ate]n sistemulbugetar.

Desfiin`area a\a numitelor „posturiinutile”dinsistemulbugetararfisolu`iapentrureducereacu 15 la sut[ planificat[ pentru cheltuielilesalariale.„Nuesteposibil”, spun liderii sindicali, care avertizeaz[ c[ ar putea ]ncepe o „vân[toare de vr[jitoare” pe criterii politice,]nrândulbugetarilor.Asta maialesdup[cepremierulaamintitdeangaj[riledinanii2010-2011, carenu-iinspir[deloc]ncredere. Lideriidesindicatspun]ns[ca laoraaceastanusepuneproblema posturilorinutile,cidoar,celmult,

a„angaja`ilorc[pu\[”,careautrecutdeconcursuriformaledeangajare,cusus`inerepolitic[\ipentru care acum lucreaz[ al`i doi-trei bugetari. Suntangaja`ipl[ti`idegeabade stat, dar care au ajuns ]n sistemul bugetar nu neap[rat ]n perioada 2010-2011,ci\i]n2012-2013,mai spununiilideridesindicat.„Poate c[ unii care au fost angaja`i ]n 2010-2011 sunt competen`i, chiar dac[,esteclar,auavutunanumit sprijin politic la angajare. Ce ar trebuif[cut]ntotsistemulbugetar, de la ministere pân[ la institu`ii teritorialedeconcentrate,estes[se identifice acei salaria`i care nu-\i factreaba,pentruc[suntincompeten`i,pentrucaremuncescal`ii. Asta f[r[ s[ se `in[ seama de perioada ]n are au fost angaja`i, f[r[ resentimente, c[ unul este apropiatdefostaputeresaudenu \tiucep[reripolitice”,esteopinia exprimat[ de liderul  Sindicatului CartelAlfa,MariusOro\anu. Estegreudecrezutc[România estepreg[tit[deoastfeldeselec`ie pepersonal]nsistemulbugetar,carearimplicaoactivitatedeosebit[a celordelaresurseumane,]ncolaborare cu \efii de compartimente sauservicii,strictpecriteriulcompeten`ei.(AuroraDimitriu)


CMYK

4

EVENIMENT

Managerii risc[ s[-\i piard[ func`iile dac[ institu`iile au arierate GheorgheSorescu,vicepre\edinteleConsiliuluiJude`eanBoto\ani sus`inec[]nlunaiuniesevaface oevaluarelatoateinstitu`iile\i]n cazul]ncarese]nregistreaz[arierate,manageriivorfidestitui`i. Printreinstitu`iilecarearputeaaveaproblemeeste SpitalulJude`eanMavromati.Sorescusus`inec[fa`[ dealteunit[`imedicaledin`ar[,problemelenusunt foartegravedarvortrebuig[sitesolu`iiastfel]ncâts[ nuexistearierate. „}nlunaiunievomaveaoevaluareamanagerilor\idac[se]nregistreaz[arieratetreiluniconsecutiv,evaluarealornuvaconsta]naltcevadecât]n destituirealor.Se]ncearc[uncontrolfoarteserios ]n ceea ce ]nseamn[ arierate. La ora actual[, la Spitalul Jude`ean, arieratele nu reprezint[ o problem[ foarte mare. Vom face prima evaluare ]n iunie\inuvreaus[avemsurprizelaaceadat[.La Boto\ani, fa`[ de alte unit[`i sanitare, situa`ia este gestionat[\i`inut[subcontrol.Nuintr[]ncategoriaarieratelorceeace]nseamn[lucr[riledereabilitare”,aspusGheorgheSorescu. Vicepre\edinteleConsiliuluiJude`eanspunec[atât ]ncazulMaternit[`iicât\iaSpitaluluiJude`eansunt solu`ii inclusiv pentru achitarea datoriilor existente c[treconstructoriastfel]ncâts[nuse]nregistrezerestan`emarinicilaacestcapitol.

„}ncazulMaternit[`ii,finan`areaesteasigurat[ prin Banca Mondial[ \i ]ncerc[m s[ gestion[ situa`ia pentru c[ sunt unele disfunc`ionalit[`i ]n efectuare pl[`ilor. De asemenea, Spitalul Jude`ean estereabilitatprinProgramulOpera`ionalRegional. Amg[sitsolu`iideafaceoprim[plat[\iavempromisiunic[MinisterulFinan`elornevadabaniipentru cererile intermediare de plat[”, a mai precizat vicepre\edinteleCJBoto\ani.(R[zvanSauciuc)

Luni,25martie2013

EXCLUSIV

Magistratul Liliana Poelinc[ promoveaz[ ca inspector la CSM Pre\edintele Judec[toriei Boto\ani, judec[torul Liliana S[ndu`a Poelinc[ va ocupa func`iadeinspectorjudec[torla CSMdindatade1aprilie,dup[ ce a trecut de examenul desf[\urat la Bucure\ti. Astfel, interimar, conducerea Judec[torieiBoto\anivafipreluat[de actualulvicepre\edinte,judec[torulMariaAlinaNeculai.Potrivit CSM, au fost scoase la concurs 24 de locuri ]n cadrul inspec`ieijudiciare,dincareau fostocupatedoar11.Judec[torulLilianaS[ndu`aPoelinc[s-a clasatpelocul7ob`inândnota 9,48.(D[nu`Rotariu)

Accident grav la Z[ice\ti Dou[feti`e,]nvârst[detrei\icinciani,\idou[femeide22\i27de aniauajuns,sâmb[t[,laspital,dup[cema\ina]ncareseaflauafostimplicat[]ntr-unaccidentrutierlaZ[ice\ti.MariusGabrielC.,de33de ani,conduceaunautoturismmarcaVolkswagenc[treBoto\ani\ilaintrarea]nZ[ice\ti,dincauzacarosabiluluiacoperitcuz[pad[,aderapat\ia ajunspecontrasensundeaintrat]nplinunmicrobuzcarecirculadinsens opus,condusdeR[zvanVasileS.,de31deani.}nurmaimpactuluiau fostr[nitefeti`ele\iceledou[tinere,aflate]nautoturism.Dinfericire de\i]nmicrobuzseaflau12persoanenuafostr[nitniciuna.Ceidoi\oferiaufosttesta`icuaparatuletilotest,rezultatulfiindnegativ.Marius GabrielC.s-aalescudosarpenalpentrucomitereainfrac`iuniidev[t[marecorporal[dinculp[.(D[nu`Rotariu)


CMYK

EVENIMENT

Luni,25martie2013

5

Vremecapricioas[

Situa`ii la limit[ pentru cei prin\i ]n n[me`ii prim[verii Sutedepersoanead[postite]n\coli\iprim[rii,zecidema\iniblocatepedrumuri\iinterven`iidramaticede salvareamaimultor persoaneestebilan`ul urgieices-aab[tutla sfâr\ituls[pt[mâniitrecuteasuprajude`ului. Vinerisisâmb[t[jude`ulBoto\anis-aaflat subinciden`aatreicoduri,respectiv„Cod Galben”deploaie,lapovi`[\ininsoare,„Cod Portocaliu”devânt puternic\ininsori\i „CodGalben”devânt puternic.Ceisurprin\i afar[auresim`itdin plinefectelefenomenelor prognozate,]nmoddeosebitdeninsoareaviscolit[cuvitez[avântului ]ntre90\i100km/h. }nacestintervaldetimp,ladispeceratulintegratpentrusitua`iide urgen`[ au fost ]nregistrate peste 250deapeluridinparteacet[`enilor, conduc[tori auto sau pasageri ]ndiferitemijloacedetransport,r[ma\i]nz[pezi`ipedrumurilena`ionale sau jude`ene din Boto\ani. Ace\tiasesizaublocaje]ntrafic,]n specialpeDrumulNa`ional29Boto\ani - S[veni, perpendicular cu direc`iadedeplasareavântului.}n total,aufostsalvatedec[trepompieri,poli`i\ti,poli`i\tidefrontier[, jandarmi,drumari\iautorit[`ilocale221persoane.Dintreacestea139 au fost cazate ]n sediul poli`iei de frontier[Române\ti,prim[rileUngureni, Co`u\ca, S[veni sau la AgromecDragalina.Pringrijaautorit[`ilor locale, acestora li s-au asigura condi`ii optime de cazare. }nzonafermeiPop[u`i,unechipaj din cadrul Deta\amentului de

Pompieri Boto\ani, ]mpreun[ cu drumarii\ijandarmii,auintervenit pentrudesz[pezireaacinciautoturisme\ioambulan`[.Petimpulinterven`iei,dincauzavântuluiputernic,caresuflacupeste100/h,viscolind\itroienindz[pada,s-au]nz[pezitdemaimulteoripân[laintrarea]nmunicipiulBoto\ani.Interven`iaaduratmaibinedepatruore. Misiuni de salvare dificile s-au desf[\uratpetotparcursulnop`iide vineri spre sâmb[t[, ]ntre localit[`ileMihaiViteazu\iS[veni.Aproape100depersoaneaufostpreluate cudou[buldoexcavatoare\ioambula`[ SMURD \i transportate ]n localitatea Mihai Viteazu (comuna Ungureni)\iS[veni.}nunelesitua`ii, salvatorii au mers pe jos, prin viscol,\i3kmpentruaajungela persoanele care aveau nevoie de ajutor, ]nfruntând z[pada care pe unelelocuridep[\eaunmetru. }naltesitua`ii,echipajeledesalvareauajunslapersoanecuajutorul drumarilor, care le-au croit drumprinn[me`i.Deosebitdedificil[ a fost interven`ia pompierilor dinS[venipentrusalvareaunuib[rbat (66 ani) din Mitoc, care avea problemecardiace,dintr-unmicrobuz r[mas ]nz[pezit la patru kilometrideora\ulS[veni.}ntrucâtdin cauzadrumuluiimpracticabilnuau reu\it s[ ajung[ c[ autospeciala SMURDpân[lamicrobuz,salvatoriiaumerspejos,prinviscol,trei kilometri\is-au]ntorscub[rbatul, care a fost transportat pe o targ[. Depatruoreauavutnevoiemedicii de pe ambulan`[ s[ transporte un b[ie`elde11luni,dincomunaTodireni,pân[laBoto\ani,]nnoaptea de 22 spre 23 martie. }n condi`ii normale, distan`a Todireni - Boto\ani poate fi parcurs[ ]n maxim o or[.Copilulaveanevoiedespitalizare\iafostpreluatdeoambulan`[ apar`inândSubsta`ieiTru\e\ti,care a mers ]n spatele unui utilaj de la Direc`ia Jude`ean[ de Drumuri \i Poduri \i asta pentru c[, ]n mai multezonedepetraseu,z[padaviscolit[ a format adev[rate bariere necesitând un efort deosebit din parteaparticipan`ilorlamisiune,o misiunecontracronometru.

Poli`i\tiidefrontier[boto\[neni auintervenitpentrusalvareaaaproximativ 50 de persoane din zece ma\ini \i dou[ microbuze r[mase ]nz[pezitepeDN29ASmârdanDarabani,DN24C]ntreD[mideni \iIliseni,comunaSantaMare,DJ 291ERacov[`-FunduHer`ii\iDJ 291BMih[ileni-Dersca.Sâmb[t[ for`ele moblizate ]n vederea salv[rii,evacu[riipersoaneloraflate]n dificultate (]nz[pezite, izolate), au fostconcentrate\ipentruevacuarea \itransportareaacincigravide,cu sarcina la termen din Mitoc (2), Co\ula(1),Ungureni(1)\iManoleasa (1). Gravidele din Co\ula \i UngureniauajunsdejalaSec`iade Obstetric[ \i Ginecologie a Spitalului Jude`ean Boto\ani. Celelalte trei au fost preluate de un echipaj SMURD,]nso`itdeoasistent[.Femeia]ns[rcinat[dinHoria(Mitoc) a n[scut acas[ o feti`[, asistat[ de moa\adincomun[.Atâtmama,cât \ifiica,suntbine\iurmauajung[la spitaluldespecialitate.

Zeci de kilometri de drum ]nc[ impracticabili Duminic[drumariireu\iser[s[ desz[pezeasc[ aproape 100 km de drumurina`ionale\ijude`enedepe razajude`uluiBoto\ani,aproape70 dekmdedrumurina`ionale\icirca 30kmdedrumurijude`ene.Laora 08.00, erau ]nchise circula`iei trei tronsoanededrumurina`ionaleDN

29S[veni-Manoleasa,DN29A Darabani-R[d[u`iPrut\iDN24C Manoleasa-R[d[u`iPrutdar\i9 drumuri jude`ene DJ 293 A Co`u\ca-Vii\oara-8,1km,DJ293 Dumeni-Havârna-8km,DJ294 CH[ne\ti-Manoleasa–8kmDJ 294AAvr[meni–Mitoc-10km, DJ 294 B P[dureni - Dobârceni 5,1 km, DJ 298 Cristine\ti Baranca-limit[grani`[-6,7km, DJ 298 A Darabani - Crucea Milencii-10km,DJ291D]ntre Ib[ne\ti-Cristine\ti-Bajura-16,6 km, DJ 294  DN 29 - Gulioaia Dângeni-7,3km. Unb[rbat\iofemeie,cugrave afec`iunimedicaleaufostsalva`ide mediciidepeambulan`[,pompieri \i drumari dup[ o misiune extrem dedificil[,careadurataproapepatruore.B[rbatulde52ani,prezentaoplag[]njunghiat[]nabdomen, iarfemeia,]nvârst[de74ani,suferise un accident vascular cerebral. Medicii din S[veni au solicitat transferul la unitatea spitaliceasc[ dinBoto\aniasear[,deoareceexistarisculagrav[riist[riigeneralea pacien`ilor.}ntrucât,laaceaor[,pe drumul dintre S[veni \i Boto\ani circula`iaerablocat[,s-aalesorut[ ocolitoare. Astfel, o ambulan`[ de transportvictimemultiple,venit[]n sprijinuldelaISUMure\cucinci pompieri, o ambulan`[ tip C1 cu medic \i asistent apar`inând ServiciuluiJude`eandeAmbulant[s-au deplasat]nspateleuneivole,apar`inândDirec`ieiJude`enedeDrumuri

\iPoduri,perutaBoto\ani-Podeni - Vorniceni S[veni, au preluat cei doi pacien`i \i i-au transportat la Spitalul Jude`ean Boto\ani. B[rbatulafosttransportatcuambulan`a de transport victime multiple, iar femeie cu ambulan`a apar`inând SJABoto\ani.Misiuneas-adesf[\urat]ncondi`iigreledetraficfiind realizat[ deschiderea circula`iei rutiere pe ruta respectiv[ dup[ ce viscolul, cu o vitez[ a vântului de peste 100km/h a creat adev[rate barajedez[pad[.Pacien`iiaubeneficiat de asisten`[ prespitaliceasc[ profesionist[,fiindprelua`idepersonalul medical al Spitalului Jude`eanBoto\ani. }nnoapteade23spre24martie, jandarmii boto\[neni au efectuat o misiune la solicitarea Institu`iei Prefectului Jude`ului Boto ani, pe DN29Boto\ani-S[veni,]nvedereastabiliriistadiuluidebloc[riic[ii decomunica`ie\irestabiliriitraficului auto. Cele trei persoane din Com[ne\ti,jude`ulBac[u,depistate de jandarmii boto\[neni la intersec`iaDN29cuDJ296A,carese deplasau pe jos c[tre localitatea Avrameni pentru a participa  la o ]nmormântare, au fost transportate la gara din municipiul Boto\ani, pentru a lua trenul spre localitatea dedomiciliu. Unechipajdejandarmiaacordat sprijin \i unui microbuz  blocat ]n z[pad[,ajutândlarepunereaacestuia ]n circula`ie \i deplasarea spre localitateaS[veni.(D[nu`Rotariu)

Vântul de la sfâr\itul s[pt[mânii trecute a l[sat ]n bezn[ mai multe localit[`i La sfâr\itul s[pt[mânii trecute sute de gospodariiaur[masf[r[lumin[dup[vântul puternic care a produs numeroase avarii re`elelordealimentarecuenergieelectric[. Avarii s-au produs ]n mai multe jude`e, Boto\ani fiind printre cele mai afectate. Conform informa`iilor trimise de reprezentan`ii Companiei E.ON, „]n jude`ele Boto\ani,Bac[u,Suceava,Neam`,Vaslui\iIa\i, rafalele puternice de vânt au cauzat ]ntreruperea  aliment[rii cu energie ]n mai multe localit[`i”. Echipele E.ON Moldova Distribu`ieauintervenitatât]ncursulzileide

vineri,]nnoapteadevinerispresâmb[t[,dar \i sâmb[t[ \i duminic[ pentru remedierea avariilor. }n unele situa`ii interven`iile s-au desf[\urat cu  greutate, din cauza rafalelor puternicedevânt\ianinsoriiviscolite. „Intensitateamareavântului,prognozat[prinavertiz[rilemeteorologicedinultimaperioad[auprovocatnumeroaseavarii ]n re`elele de energie electric[ din jude`ele:Boto\ani,Bac[u,Suceava,Neam`, Vaslui\iIa\i.Rafaleleputernicedevântau determinat ruperea unor conductoare \i distrugerea elementelor de izola`ie \i de

sus`inere a unor linii electrice aeriene. Totodat[,aufostrup`i\imul`icopacidin vecin[tatea liniilor de electricitate, iar ]n c[dereauafectatsistemuldedistribu`iea energiei electrice”, au informat reprezentan`iiE.ON. Sâmb[t[dup[amiaz[erauafectatetotal saupar`ial16deliniiaerienedemedietensiune.Aproximativ350deposturidetransformare din 52 de localit[`i nu erau alimentate cu energie electric[. Cele mai afectatjude`afostBac[ul,cu14localit[`i nealimentate.}njude`ulBoto\aniaufost11

localit[`i cu probleme, unde gospod[riile nu au beneficiat de energie electric[, ]n jude`eleIa\i\iSuceavacâte9localit[`i,]n jude`ul Neam` 6 localit[`i, iar ]n jude`ul Vaslui3localit[`i.Reprezentan`iiE.ONau justificatgreutateacucareaudecursinterven`iileprinfaptulc[ceamaimarepartea liniilorelectriceaerienesunt]nafaralocalit[`ilor,iarlucr[rilederepara`ii,f[cânduse la ]n[l`ime, pe stâlpi, au fost necesare m[surisuplimentaredesiguran`[,ceeacea necesitat un timp mai ]ndelungat pentru remediereaavariilor.(AuroraDimitriu)


6 POLITIC{-ADMINISTRA~IE

Luni,25martie2013

Viitor sumbru pentru PDL, dup[ alegerile de sâmb[t[

BOTO|ANI

Democratliberalii boto\[neninuv[d cuochibuniviitorul PDLdup[alegerile careauavutloc, sâmb[t[,laRomexpo.Eiconsider[c[ ]nurmaacestoralegeri\iascandalului, partidulsevadezbina\ivaaveamult depierdut.

Fostul prim ministru Mihai R[zvan Ungureanu, pre\edintele PartiduluiFor`aCivic[,vafiprezent vineri la Boto\ani. Acesta se va ]ntâlni cu reprezentan`ii Organiza`ieiJude`eneaPartiduluiFor`a Civic[dup[carevavizitaunagent economicdinBoto\ani.MRUtrebuias[vin[laBoto\ani]ncampaniaelectoral[pentrualegerileparlamentaredindecembrie2012dar arenun`at.„Exist[unprogramde vizite.Trebuias[vin[maidemult la Boto\ani. Valoarea partidului este undeva la 5 la sut[. Mihai R[zvanUngureanuesteunuldin preziden`iabiliiRomânieiiarvizita luiare\iuncaracterpoliticdar\i unul administrativ. Urmeaz[ s[ stabilimprogramul.Vafio]ntâlnirecuoameniideafaceri,ovizit[ la un agent economic”, a spus CristianRoman,pre\edintelePartidului For`a Civic[ Boto\ani. (R[zvanSauciuc)

Dumitru Chelaru, prim vicepre\edintele Organiza`iei Jude`ene PDLBoto\aniconsider[c[democratliberaliiaudoardepierdutla capitolulimagine\ifoarteprobabil vorurmaplec[ridinpartid. „Din punctul meu de vedere, nueracazuls[facemocompeti`ieatâtdeacerb[.Considerc[trebuiaunsemnaldeunitate.Ceea ces-a]ntâmplatsâmb[t[laalegeriledelaBucure\ti,nunevaaduce beneficii de imagine. Sper ca noua conducere s[ aib[ ]n`elepciuneanecesar[\is[nusedezbine partidul. Cred c[ vor fi \i plec[ri din partid \i din ceea ce am v[zut deja se formeaz[ ni\te tabere. Foarte posibil este s[ vedem\iplec[ridincadrulorganiza`ieidelaBoto\ani.Dup[tonul amabilaluiCrinAntonescu,nu este exclus s[ vedem c[ unii vor trecelaliberali”,aspusDumitru Chelaru. Cât prive\te scandalurile care au ap[rut \i acuza`iile de fraud[, primvicepre\edinteleOrganiza`iei Jude`enePDLBoto\anispunec[sa ]ncercat influen`area celor pre-

pe o coloan[ MRU vine vineri la Boto\ani

Deputatul Roman se judec[ pentru taxe \i impozite mici

zen`ilaalegeridarnuasesizat]nc[lc[riflagrantealestatului. „Au fost \i jocuri de culise. Maierauuniicareveneau\i]ncercaus[influen`ezevotuldarnu putem vorbi de fraud[ sau alte lucruri.Aufostcazuri]ncarenu sereg[seaupelistelanumecila prenume.Nuafostnimicspecial fa`[ de alte alegeri. De fiecare dat[,]nvinsul]ncearc[s[g[seasc[scuze.Arbitrul,terenul...Cert estec[delega`iiOrganiza`ieiPDL Boto\ani au votat dup[ cum au dorit.Nulis-aimpuss[votezeun

anumitcandidat.Acela\ilucrusa]ntâmplat\i]nalteorganiza`ii. AmdiscutatcucolegidelaCluj\i mi-auspusc[nus-auf[cutpresiuni”, a mai spus prim vicepre\edintelePDLBoto\ani.

„Ruptura dintre B[sescu \i PDL va d[una” Dumitru Chelaru sus`ine c[ la ora actual[ Partidul Democrat Liberal are de pierdut din cauza

rupturii de pre\edintele Traian B[sescu. El consider[ c[ PDL-ul arenevoiedecapitaluldeimagine \i voturile lui B[sescu. „Ruptura dintre Traian B[sescu \i PDL d[uneaz[ partidului. Traian B[sescuareni\teliniipecarele p[streaz[.Elareunelectoratcare se suprapune cu PDL \i acest electoratvafibulversat.}nacest context economic, popula`ia r[mânes[fac[opozi`iedac[partidelenusunt]nstare”,aconchis Dumitru Chelaru. (R[zvan Sauciuc)

Tincu, ales prim vicepre\edinte al Organiza`iei Municipale PSD Boto\ani ConsilierullocalMihaiTincu afostales,sâmb[t[,primvicepre\edintealOrganiza`iei MunicipalePSDBoto\ani,devenindaldoileaomalorganiza`iedup[pre\edinteleOvidiu Portariuc.MihaiTincuafost singurulcandidatpentru aceast[func`ie. Func`iadeprimvicepre\edintealOrganiza`ieiMunicipalePSDBoto\aniafost]nfiin`at[la propunereapre\edinteluiOvidiuPortariuccare aanun`at]nurm[cucâtevazilec[nuaretimp suficients[seocupedepolitic[.Acestai-apropusluiMihaiTincus[candidezepentruadoua func`ie ]n Organiza`ia Municipal[, consilierul localfiindomulde]ncrederealuiOvidiuPortariuc\icelcucareseconsult[foartedesatât ]nproblemedeadministra`iecât\idepolitic[. La Adunarea General[ a PSD Boto\ani au fostprezen`iinclusivAndreiDolineaschi,pre\e-

dinteleOrganiza`ieiJude`enePSD\iMihaiDarie,celcare]lconsiliaz[peOvidiuPortariuc. AtâtDolineaschicât\iDarieauavutdiscursuri prin care au aruncat s[ge`i c[tre liberali de\iace\tiasuntparteneriilordealian`[cucare guverneaz[]nmomentuldefa`[România. „Nepunemproblemacineesteprincipala for`[politic[ajude`uluiBoto\ani?Trebuies[ ospuneu?EstePSD-ul.|ivar[mânePSD-ul. Reac`iile care sunt? Le e fric[ de noi. Dac[ vre`is[lear[t[mcineestecelmaiimportant partiddinjude`,nea\teapt[europarlamentarele.|iatuncilear[t[mnoicinesuntem”,a spusAndreiDolineaschi. „Ams[ritatuncicândamv[zutc[unprieten \i un aliat sare la gâtul colegilor no\tri. DoamnaHunc[aavutlaunmomentdatnefericireas[intre]nmalaxorulprietenului\ialiatului, domnul primar Portariuc, \i a\a mai departe.A`iv[zutc[\iieri(n.r.vineri)când oameniierauprin\i]nviscolul\i]nz[padade pemaimultedrumuridinBoto\ani,aliatul\i prietenulnostruaveaoproblem[cuso`iadomnuluiPortariuc.Miseparechiar...]nsfâr\it. Nutrebuies[l[s[mpartiduls[fiebatjocorit”, aspusMihaiDarie.(R[zvanSauciuc)

DeputatulCristianRomanatac[]ninstan`[hot[râreadeguvern privindmajorareataxelor\iimpozitelorlocale.Acestaastrânscirca 300desemn[turipecarelevaanexaladosar\iaf[cutunapellaprimarul Ovidiu Portariuc s[ i se al[ture]nacestdemers. „La primul termen voi cere anulareahot[râriideguverncare a stat la baza stabilirii taxelor \i impozitelorlocale.}linvitpedomnulprimarPortariucs[miseal[tureacestuidemers\i]idauocazias[sepoat[`inedecuvântfa`[ de boto\[neni”, a spus Cristian Roman.(R[zvanSauciuc)

Senatorul Viorel Grigora\ insist[ pentru drumul Boto\ani-Suceava SenatorulPNLViorelGrigora\ nuestepreaoptimistdup[vizitala Boto\ani a \efului CNADR \i spunec[]nurm[toarelezilevaface ointerpelarec[treprimulministru princare]ivasolicitas[alocebanii necesari]nceperiilucr[rilorladrumulBoto\ani-Suceava.ViorelGrigora\af[cutchiarunapelc[treto`i parlamentarii boto\[neni pentru a insistaastfel]ncâts[sealocebanii pentruprincipaleledrumuridinjude`ulBoto\ani.Elspunec[]nvara acestui an ar trebui aloca`i bani pentru drumul Boto\ani-Suceava iar ]n bugetul pentru 2014 s[ fie fonduri pentru drumul Boto\aniTg.Frumos.„Voiaveaointerpelarea adresat[ primului ministru ]n leg[tur[ cu drumul Boto\aniSuceava.Fonduriaufostalocate odat[ \i nu este drept ca tocmai noi,petimpulguvern[riiUSL,s[ nubeneficiemdeele.Vorfirectific[ribugetare]nacestan\icer tuturorparlamentarilor,indiferent deculoareapolitic[s[facemfront comun.Trebuies[nemobiliz[m \is[fimpreg[ti`ipentrubugetul pentruanulviitor”,aspusViorel Grigora\ careamaiprecizatc[va facegrev[]nparlamentdac[nuse vor aloca banii necesari ]nceperii lucr[rilor.(R[zvanSauciuc)


PUBLICITATE

Luni,25martie2013

mica publicitate • mica publicitate

Performan`[

FC Boto\ani a urcat pe primul loc ]n clasament FCBoto\aniestenoulliderulal serieiIdinligaaII-a,dup[victoriaob`inut[sâmb[t[,peteren propriu,cuscorulde5-1,]nfa`a forma`ieiDun[reaGala`i. PartidadintreFCBoto\ani\iDun[reaGala`iera]npericols[nusedisputedeoarecesâmb[t[diminea`[,stratulde z[pad[deterenulstadionuluiMunicipaldep[\ea30decentimetri.Aproximativ40deangaja`idelaDSPSA\iUrbanServ aumuncitmaibinedepatruorepentruadesz[pezisuprafa`a dejoc.Pân[lapartidas-apututdisputaiarFCBoto\aniabifat adouavictoriedinacestreturdecampionat. FCBoto\ania]nceput]nfor`[meciul\iadeschisscorul ]nminutul10prinC[t[linVraciu.Acestaaprofitatdeoeroareadefensiveig[l[`ene\iamarcatdinafaracareuluicuunlob perfect.Unminutmaitârziu,Dun[reaGala`iputeaegaladar mingea\utat[deApostola]ntâlnitbara.Cuocaziileser[zbun[,FCBoto\aniaf[cut2-0]nminutul13.Fulopacentrat depedreaptaiarGeorgeCârjanasc[patdinmarcaj\iatrimis mingea]npoart[.}nminutul20,centralulRobertDumitrua dictatlovitur[dela11metripentruDun[reaGala`i,launhen` ]ncareucomisdeFlrinAcsinte.Aexecutat\iamarcatc[pitanuloaspe`ilorNeculaiCucu.Bucuriag[l[`enilornuadurat decâtdou[minute.Croitoruacentratdepedreaptaiaratacantul Attila Hadnagy a marcat din interiorul careului. Cu patruminute]naintedepauz[,FCBoto\ani\i-am[ritavantajul. Acela\i Marius Croitoru a centrat perfect ]n careu iar GeorgeCârjanamarcatpentru4-1. }nparteasecund[,FCBoto\aninuamaifor`atpreferând s[men`in[avantajul\is[eviteaccident[rile\iprimireadecartona\e.Cutoateacestea,ro\-alb-alba\triiauavutprimamare ocazie.GeorgeCârjanatrimismingea]nbar[,]nminutul55. FCBoto\aniamaipunctat]nc[odat[]nminutul73.Marius Croitorucentreaz[perfect]ncareuiarC[t[linVraciu]\itrece \iel]ncontodubl[.Partidas-a]ncheiatcuscorulde5-1pentruFCBoto\ani,echip[careaurcatpeprimulloc]nclasamentulserieiIaligiisecunde.}nurm[toareaetap[,ro\-albalba\trii vor ]ntâlni ]n deplasare pe Farul Constan`a, echip[ aflat[peultimulloc]nclasament.(R[zvanSauciuc) Cristi Popovici, antrenor FC Boto\ani: „E o victorie pentrucareb[ie`iimerit[toatefelicit[rile.Aureu\its[marchezecincigoluri,aumaiavutsuficienteoportunit[`i.Importantesuntceletreipuncte.Amtrecutpeprimulloc\ideacum depindestrictdenois[nemen`inemacolo.Peoricestadion vommerge,adversariivorfimotiva`ipentruc[joac[culiderul.Avemjuc[toricuoanumit[experien`[,caresuntveni`id laprimalig[saucarejoac[demulttimpladiviziaB.Nuau deces[nurezistepresiunii.Amavutundebutdejocfoarte bun.}nminutul12aveamdeja2-0.Aurevenitdinpenaltydar auurmatfazeledincarene-amdesprins.Lapauz[meciulera câ\tigat.Le-amcerutjuc[torilors[numailu[mcartona\e galbene pentru c[ aveam mul`i juc[tori la limit[, Va\vari,

7

v^nz[ricase/terenuri *Vând7.200mpteren, deschiderelaBt-Sv180m\i 14.100mpterendeschidere laBt-Sv50m,ambele]nzona Hudum.Utilit[`icurent,ap[, posibilit[`iparcelare.Rela`ii latel.0752.548.847.

v^nz[riapartamente *Vândapartament3 camere,zonaA, et.1+garaj+box[+pod. Pre`negociabillafa`a locului.Rela`iilatelefon: 0753.760.156.(G-6)

AGENDA SERVICIILOR

Croitoru,Poverlovici,Dinu.Aminsistats[nufiepreaagresivi]nreprizaadoua”. Cornel|fai`er,pre\edinteFCBoto\ani: „Amanalizat, aveam acceptul Gala`iului dar erau condi`ii regulamentare. Trebuias[juc[mmâine...Eu,300lasut[nuvroiams[se joacemeciul[sta.Mi-a\fidorits[sejoacepestedou[-trei s[pt[mâni.L-amsunatimediatdup[mecipedomnulOpri\an \imi-aziss[staulini\tit.I-amspusc[nuamlini\te.|ib[ie`ii, ]nvestiar,mi-auspus:NeaCornel,\timc[`i-amstricatterenuldarvictoriaeimportant[.Euspers[refacemterenulexact cuamfost.S-av[zutdeterminareaechipeiatât]nmeciuldela Suceavacât\i]nmeciuldeast[zi.Echipanoastr[estebine preg[tit[fizic,suntagresivi,auluptateroic.Euspers[aib[ aceea\iconcentrarepân[lafinalulcampionatului.M-a\bucuraenormdemults[reu\immaidevremedarvafifoartegreu. Deacum,nevastudiafoartebineoriceechip[”.

AGENDA TRANSPORTATORILOR

Aura\Bra\oveanu,pre\edinteDun[reaGala`i: „}nultimiiani,disputeledintreDun[reaGala`i\iFCBoto\aniaufost echilibrate.Dinp[cate,ast[zinuamreu\its[neridic[mla niveluljocului,nuam\tiuts[neadapt[mlateren.Amf[cut gre\eliinadmisibilelaacestnivel.Avemfoartemariprobleme privindmentalitateaunuijuc[torprofesionist.Juc[toriino\tri \tiauexactcejoac[adversarul.Nuamreu\its[bloc[mla aceleloviturilibere.Apostol]ncearc[s[ajutedardinp[cate nu\i-ag[sitcaden`a.Nu]iacuzdenoncombat.Nui-amacuzatnicilameciulcuTulcea.}nmomentul]ncarenureu\e\ti s[jocicucapul\i]ncercis[jocinumaicuinima,aparrezultatedarsporadice\i]ntâmpl[toare.Fotbalulsejoac[]nprimulrândcucapul.Noinuampututs[neridic[mast[zila niveluladversarului.Felicitadversarulpentrumodulcuma abordatjocul,pentrudorin`adecareadatdovad[”. REZULTATE FCBoto\ani–Dun[reaGala`i5-1 SportulStuden`esc–ACSBuftea1-2 CSOtopeni–DinamoIIBucure\ti1-0 DeltaTulcea–FarulConstan`a2-0 S[geataN[vodari–ChindiaTârgovi\te4-1 CLASAMENT 1.FC Boto\ani 28p, 2.S[geata N[vodari 28p, 3.Delta Tulcea27p,4.CSOtopeni26p,5.CFBr[ila26p.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Telefoane utile Salvare:112

Gar[:511806

Pompieri:112

Autogar[:511129

Poli`ie:112

ACR:512345

Poli`iadefrontier[:959

Tribunal:511739

DistrigazNord:928;585886 Indexcontorap[:0331711802 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929

Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392

Termica:535340;517953

Protec`iacivil[:982;511704

Agen`iaTAROM:518222

Protec`iaconsumatorilor:512958;512221

Agen`iaCFR:517521

Protec`iamediului:584136

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Luni,25martie2013

Cubaniidela„Dansezpentrutine”,

Dorohoianul George Boghian \i-a luat apartament

Vilazilei

unlocpecare]lnume\tecudrag„acas[”,iaracumeste maifericitcaoricând.

GeorgeBoghian, câ\tig[torulceluidealXIII-leasezonal emisiuniiDansez

Al[turi de copiii cu sindrom Down Poli`i\tiidefrontier[boto\[neni aufostal[turidecopiiicusindrom Down,pe21martie,deziuamondial[aSindromuluiDown.Pentru a le face o bucurie copiilor, poli`i\tiidefrontier[le-audusacestoracadouri\iauprimit]nschimb unmomentartisticdeosebit. Deziuamondial[aSindromului Down, poli`i\tii de frontier[ boto\[neni,s-audeplasatlasediul Asocia`iei „Ne trebuie speran`[” dinBoto\anipentrualefaceosurpriz[, de ziua lor, copiilor diagnostica`i cu aceast[ afec`iune. Cu sprijinul financiar al Corpului Na`ionalalPoli`i\tilorBoto\ani\i SindicatuluiNa`ionalalPoli`i\tilor \i Personalului Contractual - Biroul Teritorial Boto\ani, poli`i\tii de frontier[ au ajuns la copii ]nc[rca`idecadouri. Prin vizita lor \i prin darurile oferite, poli`i\tii de frontier[ au adusunzâmbet]nsufletelecopiilor, care le-au mul`umit printr-un momentartisticdeosebit.(D.R.)

pentrutine,\i-av[zutvisuldevenitrealitate.Potrivit unica.ro,tân[rulare

„Cândamintratpentruprima dat[]ncas[,amfostfoartebucurosc[]nsfâr\itamunlocalmeu. M-am sim`it mai sigur pe mine, mai ]mplinit”, a m[rturisit emo`ionat George, care recunoa\te c[ via`a lui a devenit mai frumoas[\imaiu\oar[decânda intrat ]n ringul visurilor de la ProTv. Dou[ dintre tablourile pictate chiardeel\i-aug[sitdejalocpe pere`ii c[minului s[u. Dac[ erau vremuri când pictatul era cel mai bunprietenalluiGeorge,acumel se poate mândri cu un apropiat care ]l ]n`elege deplin: Ionu` T[nase,celcareacâ\tigatsezonul alXII-leaalemisiuniiDansezpentrutine.Ionu`estecelcarel-aajutatpeGeorges[semute\icelcare valocuial[turideel,atuncicând va avea proiecte ]n Bucure\ti. (PetronelaRotariu)

Vila omului de afaceri Traian Popa este situat[ ]n satul Baisa, cudeschiderelaDE58.

Imobilul are 300 de metri p[tra`i \i a fost evaluat la 400.000 euro.

Evenimente de Botosani nr.2346  

Ziarul orasului tau!