Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

UNPR, partidul care exist[ doar pe hârtie la Boto\ani

AnulIX•nr.54(2342)•Mar`i,19martie2013•8pagini

Dezbaterepublic[

Scandal de la „]ntre`inerea \i circula`ia câinilor f[r[ st[pân”

Patronul de la Microbuzul cere din nou unificarea transportului ]n comun DumitruBalan,administratorulsociet[`iiMicrobuzul areluatdiscu`iilepentru realizareauneiasocieri]ntresociet[`ilecareasigur[ transportullocalperaza municipiuluiBoto\ani.Ela propusprim[riei]nfiin`area uneisociet[`i]ncareEltrans\iMicrobuzuls[aib[ câte50lasut[dinac`iuni.

Pagina 4

Pagina 6

Managerul Filarmonicii Boto\ani a contestat nota primit[ MihailS]rbu,managerul FilarmoniciiBoto\ani,a contestatnota8,20,cererea safiind]nregistrat[vineri laConsiliuLocal.Contesta`iavafianalizat[deo comisiedincarefacparte IoanCobâl[,directorulOrchestreiRapsoziiBoto\anilor,violonistaMarieta Baciu\iconsilierullocal EugenApostoliu.

Pagina 2

Repliciacide,ieri,]nsalade \edin`eaConsiliuluiLocal dincadrulPrim[riei.Dedata aceastaprotagoni\tinuau maifostconsilieriilocali,ci boto\[neniiiubitorideanimaledepestr[zi\iceicarenu-\i maidoresccalafiecarepas s[sefereasc[decâiniicomunitari.Schimbuldeideia avutloc]ncadruldezbaterii publiceorganizat[demunicipalitatecuprivirelamodificarea„regulamentuluiprivind]ntre`inerea\icircula`ia câinilorf[r[st[pânpeteritoriulmunicipiuluiBoto\ani.”

Oparteasindicali\tilorsistemuluisanitaracuz[m[surileceseanun`[]ncontextulreformeidins[n[tate.Eicers[segaranteze preluarea]nunit[`ilesanitareacelorcare]\ivor pierdelocuriledemunc[ dinDSP-uri.Iar]ncazul]n carenusevorputeaprelua to`i,cercastatuls[acorde salariicompensatoriidisponibiliza`ilor.

Pagina 5

Pagina 3

Salarii compensatorii cerute pentru angaja`ii concedia`i de la DSP


2

SOCIAL

Mar`i,19martie2013

Managerul Filarmonicii Boto\ani a contestat nota primit[ MihailS]rbu,managerul FilarmoniciiBoto\ani,a contestatnota8,20,cerereasafiind]nregistrat[ vinerilaConsiliuLocal. Contesta`iavafianalizat[deocomisiedincarefacparteIoanCobâl[,directorulOrchestrei RapsoziiBoto\anilor, violonistaMarietaBaciu \iconsilierullocalEugen Apostoliu. „V[dc[domnuldirectortindes[contesteoricecalificativ,controlalprim[riei. Vavedeacomisiadesolu`ionareacontesta`iilordac[exist[temei]ncontesta`iasa”, aspusprimarulOvidiuPortariuc.Acestaa men`ionat c[ pentru anul viitor se are ]n vederecre\tereaprocentajuluidinveniturile propriipentruinstitu`iiledecultur[. „}ngeneral,]ncazulinstitu`iilordecultur[, sunt institu`ii care consum[ sume enormedelabugetullocal,carenuaucot[ devenituri\iasta]ncerc[ms[leimpunem dinacestan,s[generezeocot[devenituri

proprii.Nusepoates[prime\te99lasut[ dinbanidelabugetullocal,s[stailini\tit, s[nudedoar[capulunandezile.Trebuie s[ ]ncerci s[ schimbi programele, s[ ]`i atragiclien`ii.Trebuieu\or-u\orf[cutun managementculturaldealttimp.Oricesarfi]ntâmplatunandezilelucrurilemergeau.S[creasc[pondereaveniturilorpropriipoatepân[la5lasut[dintotalvenituri.Aceastaesteinten`iapentruanulviitor,nuvoratingeaceast[cot[nuvormai primibanidelabugetullocal”,amen`ionat edilulmunicipiului. Cotaactual[devenituriestenesemnificativ[]njurde1 lasut[.}nacestan]nproiectul de buget local sunt cuprin\i pentru institu`iile de cultur[ din subordinea ConsiliuluiLocalpestecincimilioanedelei. Jum[tate din sum[ revine Filarmonicii. „Este o problem[ la managementul Filarmonicii ]n sine. Eu am discutat cu cet[`enicaremis-auplânsc[nuauacces pentruc[biletelesuntfoartescumpe.Nu amniciuncontrolasupracheltuielilorcare sefacacolo\i]ntr-unfinalcet[`eanultot nu-\i permite serviciul public respectiv. O s[ am o discu`ie cu viitorul manager al Filarmonicii,indiferentdecarevafiacesta, ]n urma solu`ion[rii peti`iei domnului S]rbu”, a men`ionat Ovidiu Portariuc. (PetronelaRotariu)

Directorii institu`iilor de cultur[, nota`i pentru activitatea managerial[ Comisiileconstituite pentruevaluareamanagementuluidinanul trecutlainstitu`iilede cultur[subordonate CJaudeciscenot[ merit[fiecaredirector. Listanotelorob`inutededirectorilas[de]n`elesc[institu`iade cultur[carearfiavutcevaprobleme ]n managementul pe 2012 a fost Memorialul Ipote\ti, al c[rui directoraob`inutnota9laevaluarea activit[`ii. Cu aceast[ not[, Milu`[ Jijie este singurul director deinstitu`iedecultur[subordonat[ CJcarenuareu\its[ob`in[nota maxim[ la evaluare. Acesta are ]ns[ posibilitatea s[ conteste evaluarea care i s-a f[cut activit[`ii salemanagerialepeanultrecut. Comisiiledeevaluareconstituite pentru analiza managementului auapreciatcafiinddenota10activitatea directorilor: Cornelia Viziteu, de la Biblioteca Jude`ean[, LucicaPârvan,delaMuzeulJude`ean,LiviuAndronic,dela|coala

Popular[deArt[,IoanCobâl[,de laRapsoziiBoto\anilor\iIonIlie delaCentrulJude`eandeCrea`ie. Ultimilordoidinaceast[list[,respectiv lui Ion Ilie \i lui Ioan Cobâl[,separec[nulisevamai prelungi contractul de management\ipentruanul]ncurs,ace\tia fiind la vârsta pension[rii. Cel

pu`in asta a declarat, recent, pre\edintele Consiliului Jude`ean, Florin~urcanu. }neventualitateac[vafidepus[ ocontesta`ieprivindnotareadirectorilor,aceastavafisolu`ionat[]n urm[toarelezilepentruca]n\edin`adeCJs[poat[fivalidatenotele. (AuroraDimitriu)

200 de dasc[li propu\i pentru grada`ii de merit Peste200desalaria`iaisistemuluieduca`ionalboto\[nean vor primi grada`ie de merit pentru urm[torii cinci ani. Num[rul de grada`ii se calculeaz[ din num[rul stabilit prin aplicareaa16lasut[dintotalulposturilordidacticeexistente la nivelul inspectoratului \colar se scade num[rul de grada`ii acordate ]n ultimii 4 ani,f[r[afiluate]ncalculperioadele de suspendare a contractului individual de munc[ dinmotiveneimputabileangajatuluisaudeexercitareaunei func`iipublice. „Laniveluljude`uluiBoto\aniarfi216grada`iidemerit,darestevorba\idepunctajelepecareleob`inoamenii, plus c[ aceste grada`ii chiar dac[suntcalculateoficialimplic[ o oarecare rezerv[ de apreciere a dosarelor pentru c[laanulnuvafiniciograda`ie.Laanulintr[primaseriedecinciani,carearfitrebuits[terminelaanul\itermin[ peste doi ani. Probabil

c[ aprecierea va fi mai strict[”, a declarat Iuliana Paula Nacu, liderul Sindicatului }nv[`[mântuluiPreuniversitar. Punctajele la unele criterii ]nfunc`iedecaresevoracorda grada`iiledemeritaufostmodificatefa`[deanultrecut.Criteriul privind fi\a cadru de punctaj pentru personalul didactic, ]n privin`a criteriului activit[`ilorcomplexecuvaloareinstructiv-educativ[,]n2012 aveaoponderede50lasut[,]n 2013vaaveaoponderede80 lasut[. Criteriul privind performan`edeosebite]npromovarea didactic[ managerial[ avea ]n 2012oponderede30lasut[, anulacestavaaveaopondere de10lasut[.Criteriulprivind participarea la proiecte avea anultrecutoponderede15la sut[,iar]n2013vaaveaopondere de 5 la sut[, iar criteriul privind cre\terea prestigiului unit[`iide]nv[`[mântar[mas neschimbat, 5 la sut[. (PetronelaRotariu)


EDUCA~IE-S{N{TATE

Mar`i,19martie2013

Salarii compensatorii cerute pentru angaja`ii concedia`i de la DSP Oparteasindicali\tilorsistemuluisanitaracuz[m[surile ceseanun`[]ncontextulreformeidin s[n[tate.Eicers[se garantezepreluarea ]nunit[`ilesanitare acelorcare]\ivor pierdelocurilede munc[dinDSP-uri. Iar]ncazul]ncare nusevorputeapreluato`i,cercastatul s[acordesalarii compensatoriidisponibiliza`ilor. SindicatulSolidaritateaSanitar[ vinechiars[criticec[alteorganiza`iis-arfipronun`atdeja]nfavoareadisponibiliz[rilorcarevorl[sa ]n afara sistemului aproape 4.000 deoameni. „Regret[mfaptulc[uneleorganiza`iisindicaledins[n[tates-au pronun`atdeja]nfavoareadisponibiliz[rii a circa 4.000 de salaria`i]naintedeaajungelamasa discu`iilor pe tema proiectului concret de modificare legislativ[. }n negocierile noastre anterioare cuMS,]ncareaufosttatonatesi astfeldevariante,nuafostniciun moment vorba de circa 4.000 de disponibiliza`i, ci de transferul unei bune p[r`i din salaria`i la noile structuri ce vor fi create \i dereducereaunuinum[rdeposturi, dublat de transferul acestor posturi la spitale, respectiv de

3

BOTO|ANI pe o coloan[ Anchetat pentru c[ a l[sat gravid[ o minor[ Un boto\[nean este anchetat de poli`i\tii suceveni dup[ ce a l[sat ]ns[rcinat[ofat[de14ani.Cutoate c[p[rin`iiminoreiaccept[rela`ia,va trebuis[r[spund[]nfa`alegii.Totul aie\itlaiveal[dup[cepoli`i\tiiau aflat c[ N. L., din municipiul R[d[u`i, este gravid[ ]n 8 s[pt[mâni dup[cea]ntre`inutrela`iisexualecu un tân[r, Ilie B., de 21 de ani din comunaAlbe\ti,jude`ulBoto\ani.]n lunaseptembrie2012,adolescentalacunoscutpeIlieB.,iarceidoi,de comunacord,au]ntre`inutrela`iisexuale la gazda lui Ilie B. din Mili\[u`i,]nurmac[roraN.L.ar[mas ]ns[rcinat[.}nlunanoiembrie2012, fata,]mpreun[cumamasas-auprezentatlaSpitalulmunicipiuluiSuceavapentruuncontrol,undes-astabilit c[ minora este ]ns[rcinat[ ]n 8 s[pt[mâni. P[rin`ii acesteia sunt de acordcurela`iadintrefiicalor\iIlie B.,motivpentrucarele-aupusladispozi`ieunimobil.}ns[boto\[neanul este cercetat de poli`i\ti pentru s[vâr\irea infrac`iunii de act sexual cuunminor.(D[nu`Rotariu)

redistribuirea marii majorit[`i a salaria`ilor”,searat[]ncomunicatulSolidarit[`iiSanitare. Estim[rilecomunesesitueaz[la un procent ]ntre 5 \i maxim 10 la sut[desalaria`icarenusevorputea ]ncadra]nsitua`iadeanuputeafi prelua`ideunit[`ilesanitare\ipentrucareartrebuig[sitealtesolu`ii. Sindicali\tiispunc[]naintedea seajungelaoastfeldesitua`ievor analizaoportunitateaproiectuluide modific[rilegislative,inclusivdin perspectivalegisla`ieiUE]ndomeniu\iaimpactuluiacestuiaasupra s[n[t[`iipublice.Abia]nsitua`ia]n careargumenteleMinisteruluiS[-

n[t[`ii vor fi fundamentate \i va exista decizia Guvernului \i a majorit[`iiaflatelaputeredeaprocedalamodificareaConstitu`iei]n sensulorganiz[riiteritorialepecriterii regionale, liderii de la SolidaritateaSanitar[spunc[vortrece laanalizaalternativelor. „}ntr-oastfeldesitua`ieconsider[mc[reformaDSP-urilortrebuies[sefac[dup[oprocedur[ riguroas[, care s[ combine protec`iasalaria`ilorcarelucreaz[]n aceste unit[`i cu acoperirea unei p[r`i din deficitul de personal existent]nspitale.Astfel,salaria`iicarenuvorputeafiprelua`i]n

noilestructuritrebuies[fieintegra`i ]n unit[`ile  sanitare, ]n func`ie de specializarea acestora. Pentru salaria`ii care nu pot fi integra`idatorit[specializ[rilorpe careleau,propunemunplande m[suri centrat pe completarea competen`elor,carepoateasigur[ protec`iasalaria`ilor,situa`iicare sper[ms[fiefoartepu`ine,poate chiarniciuna”,precizeaz[Viorel Rotil[,liderulSindicatuluiSolidaritateaSanitar[. Sindicali\tiipropununplande disponibilizare,cares[includ[salariilecompensatorii.(AuroraDimitriu)

Modific[ri privind acordarea cotei individuale de lapte din rezerva na`ional[ S-austabilitmodific[rileprivind acordareacoteiindividualede laptedinrezervana`ional[\icondi`iiledeaprobareacump[r[torilordelaptedevac[,precum \ilaformularuldecererepentru aprobarea\i]nscriereaacestora ]nRegistrulcump[r[torilor. Reprezentan`iiAgen`ieidePl[`i\iInterven`iepentruAgricultur[anun`[c[produc[torulde lapte nu va beneficia de cota din rezerva na`ional[dac[avândutsauacedatcutitlugratuit oricecantitatedecot[:]nanuldecot[precedent anului de cota ]n care are loc distribuirea din rezervana`ional[sau]nanuldecot[curentdistribuirii din rezerva na`ional[. „Cererea de acordare a unei cantit[`i de cot[ din rezerva na`ional[nuvamaifi]nso`it[deactulderecep`ie a lucr[rilor privind investi`iile din exploata`iapentrucares-asolicitatcotadinrezerva na`ional[”, precizeaz[ Ioan Serediuc, purt[toruldecuvântalAPIABoto\ani.

Acte necesare Fermierulvadepunecererea]nso`it[deurm[toareledocumente:actdeidentitate(BI/CI); cod unic de ]nregistrare, dup[ caz; cardul de identificareaexploata`ieilaAutoritateaNa`ional[Sanitar[Veterinar[\ipentruSiguran`aAlimentelor;pa\apoartelevacilordelaptecarefac obiectulextinderiiexploata`ieisaualinvesti`iei noi,pentrucareafostsolicitat[cotadinrezerv[ na`ional[, dup[ caz; documentele prin care demonstreaz[ cantitatea de lapte ob`inut[ \i comercializat[ din exploata`ia pentru care a solicitatcotadinrezervana`ional[;declara`iepe propria r[spundere privind surplusul cantit[`ii delaptevândutedirectfa`[decotade`inut[,]n cazul solicit[rii de cot[ din rezerva na`ionala pentruvânz[ridirecte. }nceeaceprive\teceadeadouamodificare,operatoruleconomiccaresolicit[aprobarea \i ]nscrierea ]n Registrul Cump[r[torilor de lapte, va depune la dosar aprobarea sanitar[ veterinar[\ipentrusiguran`aalimentelornumai ]ncazul]ncaredesf[\oar[activitateadecolectare,ambalare,depozitare,r[cire,transformare \i/sautransport.(AuroraDimitriu)

Boto\[nean salvat din Vârful Giumal[u de jandarmii montani Treitineri,dintrecareunboto\[nean,aufostsalva`ivineridejandarmii montanidinCâmpulungMoldovenesc, dup[ ce s-au aventurat spre Vârful Giumal[upeovremenefavorabil[. Vineri,]njurulorei14.00,ladispeceratulInspectoratuluideJandarmi Jude`eanSuceavaafostredirec`ionat unapeltelefonicefectuatprin112de c[tre Lucian P., de 23 de ani, din municipiul Ia\i. Tân[rul a semnalat faptulc[el\idoiprieteniseafl[pe un traseu montan spre Vârful Giumal[u\ic[nu]\imaipotcontinua deplasarea din cauza oboselii \i condi`iilormeteorologicenefavorabile.Pentrug[sireaacestoraauac`ionat efective din cadrul Postului de JandarmiMontanCâmpulungMoldovenesc,careau`inutleg[turacutinerii prin intermediul telefonului mobil. Dup[aproximativcincioredec[ut[ri,jandarmiiaug[sitpersoanele]n cauz[laaproximativ12kilometride localitateaPojorâta.LucianP.arelatatfaptulc[]nziuaprecedent[,]nso`it dedoiprieteni-tineride23deani, din jude`ele Bac[u \i Boto\ani - a pornit din localitatea Pojorâta spre Vârful Giumal[u pe traseul montan Chilia.Aucampatlatreikilometride Pojorâta,iaradouazi,]njurulorei 10,bazându-sepefaptulc[auexperien`[]nzonamontan[\ic[beneficiaz[ de echipament adecvat, \i-au continuatdeplasareaspreVârfulGiumal[u, cu toate c[ traseul respectiv este cunoscut ca fiind impracticabil petimpdeiarn[. Dincauzavremiinefavorabile\i astratuluidez[pad[,tineriiau]naintat cu dificultate, iar la un moment datnu\i-aumaipututcontinuadrumul.Auapelatnum[rulunicpentru apelurideurgen`[112,apel]nurma c[ruia\efulServiciuluiPublicSalvamontSuceavale-arecomandats[se ]ntoarc[]nlocalitateaPojorâta\ii-a ]ndrumatcuprivirelatraseu. Cei trei tineri au `inut leg[tura telefonic \i cu jandarmii montani porni`i]nc[utarealor,fiindg[si`ipe ace\tia]njurulorei19.00.(D.R.)


CMYK

4

EVENIMENT

Mar`i,19martie2013

Patronul de la Microbuzul cere din nou unificarea transportului ]n comun DumitruBalan,administratorulsociet[`iiMicrobuzula reluatdiscu`iile pentrurealizarea uneiasocieri]ntre societ[`ilecareasigur[transportul localperazamunicipiuluiBoto\ani. Elapropusprim[riei]nfiin`areaunei societ[`i]ncareEltrans\iMicrobuzul s[aib[câte50la sut[dinac`iuni. Acestaspunec[]ncondi`iile]n cares-ar]nfiin`aoastfeldesocietate,boto\[neniivorputeacircula cu acela\i bilet atât cu tramvaiul, cât \i cu maxi-taxi. Mai mult, DumitruBalansus`inec[prim[ria nuvamaiacordasubven`iepentru dou[societ[`i. „Demersurilepentruasocierea dintre Eltrans \i Microbuzul leam ]nceput ]n urm[ cu doi-trei ani dar nu s-a dorit. Am reluat discu`iile cu noul executiv al prim[riei\iampropus]nfiin`area unei societ[`i pe ac`iuni. S[ se fac[oevaluareacapitaluluicelor dou[societ[`i]nfunc`iedeastas[ se stabileasc[ procentul de ac`iuni.Exist[\ivariantacaambelesociet[`is[aib[câte50lasut[ dinac`iuni.Oastfeldeasocierear fi benefic[ atât pentru prim[rie, cât \i mai ales pentru cet[`eni. Prim[rianuarmaidasubven`ie pentruambelesociet[`i.Arfidoar subven`ia acordat[ acum societ[`ii Eltrans. Cât prive\te cet[`enii, ace\tia vor putea circula cu acela\ibiletatâtcutramvaiulcât \icumaxi-taxi”,aspusDumitru Balan.

Câtprive\teeficientizareaactivit[`ii, Dumitru Balan spune c[ suntmaimultesolu`iipentrureducerea cheltuielilor. „Sâmb[ta \i duminica nu are rost s[ mearg[ dou[ tramvaie pân[ ]n zona Industrial[.Poatemergeuntramvai \i un microbuz. Cel[lalt tramvai s[ ]ntoarc[ ]n bucla de la gar[. Astfel se vor reduce substan`ial cheltuielile.Acela\ilucrusepoate face \i ]n timpul s[pt[mânii, ]n afara orelor de vârf. De asemenea,vafiunsingurbiroudecontabilitate,unsingurbiroujuridic iar asta va duce la economii ]n buget”,amaiprecizatadministratorulSCMicrobuzulSRL. Reprezentan`iiprim[rieispunc[ suntdeacordcaboto\[neniis[circule cu un singur bilet dar nu accept[ asocierea dintre Eltrans \i Microbuzul.ViceprimarulCosmin Andreispunec[sea\teapt[ghidul definan`arealproiecteloreuropene pentruperioada2014-2020\iseva ]ncercaob`inereauneifinan`[ripentrumodernizareainfrastructurii. „}n momentul de fa`[ nu se poaterealizaoastfeldesocietate peac`iuni]ntreEltrans\iMicrobuzul.Ideeacaboto\[neniis[circule cu un singur bilet atât la tramvai, cât \i la maxi-taxi este unafoartebun[dartrebuieg[sit o solu`ie legal[ \i avantajoas[ pentru ambele p[r`i. Problema estec[Eltransprime\tesubven`ie iar Microbuzul va primi o sum[ multmaimic[.Certestec[pân[ ]n2014nuputemluaniciodecizie ]n acest sens. Trebuie s[ a\tept[mghiduldefinan`arealproiecteloreuropenepentruperioada 2014-2020\is[vedemcefonduri putem accesa. Nu putem face o astfel de societate comercial[ ]n condi`iile ]n care nu \tim dac[ poate accesa fonduri europene. Esteposibilcaacestefondurieuropene s[ fie destinate doar prim[riilor. Noi sper[m s[ existe fonduripentruinfrastructur[deoarece asta este principala noastr[problem[”,aspusviceprimarul Cosmin Andrei. (R[zvan Sauciuc)


CMYK

EVENIMENT

Mar`i,19martie2013

5

Dezbaterepublic[

Scandal de la „]ntre`inerea \i circula`ia câinilor f[r[ st[pân” Repliciacide,ieri,]n salade\edin`ea ConsiliuluiLocaldin cadrulPrim[riei.De dataaceastaprotagoni\tinuaumai fostconsilieriilocali, ciboto\[neniiiubitorideanimalede pestr[zi\iceicare nu-\imaidorescca lafiecarepass[se fereasc[decâiniicomunitari.Schimbul deideiaavutloc]n cadruldezbaterii publiceorganizat[ demunicipalitatecu privirelamodificarea„regulamentului privind]ntre`inerea \icircula`iacâinilor f[r[st[pânpeteritoriulmunicipiului Boto\ani.” Au mediat ]ntâlnirea: primarul OvidiuPortariuc,viceprimarulCosminAndrei,secretarulIoanApostu. }n sal[ au fost prezen`i cei de la Asocia`ia Ador, pre\edin`ii unor asocia`ii de proprietari, persoane prosaucontracâinilordepestr[zi. „Noiam]ncercats[rezolv[m problemaasta]ntr-unfelsaualtul \i\ti`ifoartebinec[deaproximativ jum[tate de an ]ncerc[m s[ g[simni\tesolu`ii.Amascultat\i propunerilecet[`enilor,amascultat \i propunerile asocia`iilor de protec`ie a animalelor dar eu vreau s[ v[ rog ca ast[zi sau ]n zilele care urmeaz[ s[ ajungem cât mai repede la o concluzie final[ ]mp[rt[\it[ de toate p[r`ile, pentru c[ nu mai putem a\tepta foarte mult. Cet[`enii \i-au pier-

dutr[bdarea,exist[semnaledin foartemultezonecumc[r[bdareaaajunslafinal\inua\vrea catotuls[degenereze]nalteacte carepân[laurm[sevorreflecta asupra imaginii Boto\aniului, de altfel cum s-a reflectat \i pân[ acum\inupozitivdinp[cate”,a declaratOvidiuPortariuc. Acestacredec[pecaleadialoguluis-arputeag[sisolu`iicares[ vin[ ]n sprijinul rezolv[rii acestei situa`ii.„Numaivreaucap[rin`ii s[ se team[ s[-\i duc[ copiii la \coal[ sau gr[dini`[, nu mai vreaucab[trânilors[lefieteam[ s[ se ]ntoarc[ din pia`[ c[ sunt ataca`i de haite de câini vagabonzi,decinumaivreaucaBoto\anis[fieunora\nesigurdin punctulacestadevedere”,acompletatedilulmunicipiului. Dup[cuvintelespusedeOvidiu Portariucrândperândceidinsal[\iauprezentatpuncteledevedere.Cei dintab[r[celorcarenu-\imaidoresccâinipestr[ziaucerutcamunicipalitateas[fac[publicenumerede telefonlacarepotsunas[cear[sprijinatuncicândaunevoie. „M[reg[sesc\ieu]nrândul celorc[roraleplacanimalele,da m[gândescc[,toatetrebuies[fie ]n cadrul unor limite normale \i fire\ti... Nu ]n`eleg de ce, prin vrerea \i insisten`a celor de la ADOR, \i cu toleran`a administra`iei locale, concitadinii trebuie s[ suporte, pe str[zi \i pe spa`ii

verzi,totfeluldejavre,maimult saumaipu`inagresivesaubolnave. Dac[ nu mai pot de dragul lor, a maidanezilor, ADOR-i\tii pots[-iiaacas[laei...Dac[parlamentariicuideilelor«sublime» \i membrii ADOR nu agreeaz[ eutanasierea cânilor (bolnavi, agresivisaunerevendica`i),dece nuzicnimicdefaptulc[,zilnic, suntsacrificate\iabatorizatemii deanimale\izecidep[s[ri,iar]n s[pt[mânile dinaintea s[rb[torilorpascaleseajungelaunadev[ratgenocid]nrândulmeilor.Aici sepoatedarlacâininu?”, aspus GheorgheFloroiu,unuldintrecei prezen`i]nsal[. }n acela\i timp \efii unor asocia`iideproprietari,carereprezentausuteledeboto\[nenimembriiai asocia`iilor, s-au ar[tat dispu\i s[ mearg[ din u\[ ]n u\[ cu tabele pentru a prezenta pulsul autorit[`ilor municipale. Ace\tia au cerut ca]naceast[ac`iunes[fie]nso`i`i \i de cei de la ADOR. „Legile sunt strâmbe, sunt ]mpotriva noastr[.Oameniivors[scapede câini.Suntemiubitorideanimale,darnucantit[`iledeanimale, calitatealor,]ngrijirealor.Eunu am s[ pronun` numele asocia`iei careseafl[]nfa`ameapentruc[ nu]miproduceniciopl[cere.Nu vreaus[pronun`cuvintejignitoare...Eise`indescopul[staalor mâr\av... Ce ]ngrijora`i erau c[ se face bor\ de câine... L-a\ de-

clarapedomnul~urcanueroual ora\uluiBoto\ani,cumap[raloculs[udemunc[,sarcinileluide serviciu. Ce c[utau indivizii [ia acolo la padoc, `ipau, urlau... estejignitor.Eudac[eramacolo ]lcotonogeampeunu”,aspus]n unadintreinterven`iiDecebalUngureanu, pre\edintele Asocia`iei de Proprietari nr. 9 care s-a prezentatla\edin`[careprezentantal neamurilor, nepo`ilor, prietenilor \iaaproximativ1.000deboto\[nenicarefacpartedinAsocia`ie. Cei prezen`i au reamintit \i de lumân[rile aprinse de cei de la ADOR]nfa`aprim[riei,decu\tile improvizate dintre blocuri pentru câini, \i de suma de bani pe care municipalitateaoaloc[pentrucâinii depestr[zi.„Amvenit]ntr-odiminea`[\iv[dlumân[ri]njurulPrim[riei,tablouricareaucostatmilioanedelei,banii[iamaibine]i d[deaulamedicamente.Maiavea`i un pic \i d[dea`i foc la Prim[rie, este ru\inos \i eu tr[iesc ]n acest ora\.Euconsiderc[chestiaaiaa fostdezgust[toare,]miparer[uc[ nuamavutunaparatdefilmatsau s[aduc\ieupresalaoraaia,s[ l[sa`i lumân[rile aprinse \i s[ pleca`iacas[.P[i,v[da`iseamace face`i? Hai s[ facem fiecare cum neconvine,mienu]miconvinenu \tiuce,iau\ieu50deneamuri\i gatahais[facemasocia`ie”,aspus \i Ioan B[lan, pre\edinte de asocia`iedeproprietari.

Doi pensionari din municipiu, iubitorideanimale\icareaurecunoscut c[ de`in peste 10 pisici \i trei câini. }n acela\i timp ace\tia obi\nuiescs[hr[neasc[maidanezii dinzonafostelorserealeParcului Mihai Eminescu. „Noi \i ]nc[ o familie punem resturile de mâncare ]n pungu`e \i d[m la c[`ei, restul vecinilor arunc[ mâncare relativ bun[, iar boschetarii o adun[ din container \i o revând celorcareauporci,pentrumâncare la porci pentru b[utur[”, a spuspensionaraboto\[nean[,moment]ncarespiriteles-au]ncinsla propriu.„Ace\tioameniurca`i]n remorc[,vineprim[vara\idu\ila `ar[ pentru c[ ]ncepe campania de]ns[mân`are”,adeclarat\iMihai Drelciuc, so`ul pensionarei. „Peminedecenum[mu\c[?”. Replicaacid[avenitdinpartealui Decebal Ungureanu: „Eu dac[ te-a\prindedelaAsocia`iec[dai de mâncare te pun s[ m[turi acolo. Din cauza dv. eu nu mai potiubianimaleled-le,dincauza voastr[nupots[iubescanimalele,ces[staidomnule,trebuies[ ieim[suri,s[fac[ceva”. }n acela\i timp unul dintre cei prezen`i ]n sal[ a `inut s[ aminteasc[c[pentruuncâinecomunitarsealoc[10leipezi,]ntimpce pentruunasistatsocialcincileipe zi.„Nuvremc[`eipestrad[.Neam]nfiin`atpentruasalvaaceste animale, a le ajuta \i a ajuta prim[ria. Ne baz[m pe voluntariat.Nuned[nimenibani,nici Prim[ria, nici unul dintre dumneavoastr[,nicinucolect[mdela cet[`enibani.Noinuameliberat ]n strad[ niciun animal castrat. Spune`i s[ lu[m câinii acas[. Dumneavoastr[ lua`i oamenii s[raciacas[,copiiidepestrad[]i lua`iacas[?Suntasocia`iicarese ocup[ \i de oamenii s[raci”, a spusDanielaAndri\an,pre\edinteADOR.Petoat[duratadiscu`iilora]ncercats[calmezespiritele atâtCosminAndrei\iIoanApostu,dar\iEugen~urcanu,directorul Direc`iei Servicii Publice, Sport \i Agrement. (Petronela Rotariu)

Compania E.ON anun`[ noi puncte unde se pot pl[ti facturile deplat[dincadrulsta`iilor E.ONlepropuneconsumatorilorunnoucanaldefaci- decarburan`iOMV. litareaachit[riifacturilor „}n baza parteneriatului ]ncheiat cu degazenaturale,energie Westsaco, ]ncepând cu luna februarie a acestuian,noulcanaldeplat[afacturilor electric[\iacelordeservidisponibil ]n 160 de benzin[rii din cii.Astfel,vorfipuseladis- este ]ntreaga `ar[. Acesta vine ]n completarea pozi`iaclien`ilor\ipunctele solu`iilordeplat[oferitedeBRD-Groupe

Société Générale, ING Bank, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, UniCredit ~iriac, Banca Comercial[ Carpatica, Creditcoop,PayPoint\iPayzone.Facturile maipotfiachitate\iprinintermediulterminalelorBRD-GroupeSociétéGénérale dinincintaCentrelordeRela`iicuClien`ii E.ON.Totodat[,consumatoriicasnicipot accesaportalulE.ONMyline,princrearea unui cont client pe pagina

http://www.myline-eon.ro, care permite, ]ntre altele, vizualizarea facturilor, primireafacturiielectronice]nbazauneiop`iuni exprimate ]n acest sens, precum \i plata facturilor”, precizeaz[ reprezentan`ii Companiei E.on. Ace\tia mai men`ioneaz[ c[ pentru achitarea facturilor prin intermediul canalelor de plat[ puse la dispozi`ia clien`ilordec[treE.ONnusepercepcomisioane.(AuroraDimitriu)


6 POLITIC{-ADMINISTRA~IE

Mar`i,19martie2013

UNPR, partidul care exist[ doar pe hârtie la Boto\ani UniuneaNa`ional[pentru ProgresulRomânieiesteo forma`iuneinexistent[la Boto\ani.UNPR-i\tiiaufost activi]ncampaniaelectoral[ delaalegerilelocalecândau avutcandida`ilaatâtlaprim[riiledinjude`ulBoto\ani cât\ilaConsiliulJude`ean dup[careaudisp[rut. Rezultatelenuaufostpem[suraa\tept[rilor nicilaBoto\ani\inicilanivelna`ionaliarconducereacentral[aUNPRadeciss[fac[oalian`[ cu PSD, la nivel na`ional. La alegerile parlamentaredelasfâr\ituluianuluitrecut,UNPRuluii-arevenituncolegiulaBoto\aniiarcandidatafost|erbanMih[ilescu.Dinacelmoment, UNPR Boto\ani nu a mai fost o organiza`ie activ[. |erban Mih[ilescu spune c[ ]n continuare, Organiza`ia Jude`ean[ UNPR Boto\ani estecondus[defostulsenatorLiviuCâmpanu. Senatorul|erbanMih[ilescuspunec[laora actual[,LiviuCâmpanueste]ncontinuarepre\edintele Organiza`iei Jude`ene a UNPR chiar dac[fostulparlamentaraanun`atc[dindecem-

briearenun`atlapolitic[.„DomnulCâmpanu estepre\edinteleorganiza`ieiUNPRBoto\ani. Urmeaz[oreorganizareapartidului.]nperioada urm[toare vor avea loc alegeri pentru stabilireanoiiechipedeconduceredup[care se va trece reorganizarea filialelor”, a spus |erbanMih[ilescu. LiviuCâmpanuspunec[]ndecembrie2012 s-a autosuspendat din partid \i c[ nu s-a mai ocupatdepolitic[.Elapreferats[seocupede cabinetulmedicalpecare]lde`inelaDarabani. „Dac[ domnul Mih[ilescu spune c[ sunt pre\edinte,nupots[contrazicunsenatoral României.Eu\tiuc[m-amautosuspendat]n decembrie2012.Dinacelmomentulnum-am

mai ocupat de partid. Sunt oameni buni ]n cadrul Organiza`iei UNPR Boto\ani care pot preluaconducerea\icarepotfacetreab[”,a spus Liviu Câmpanu care nu este interesat s[ revin[pefunc`iadepre\edintealOrganiza`iei Jude`eneUNPRBoto\ani. }n ultima perioad[ s-a vehiculat c[ UNPR nuatrecutlaoreorganizaredeoarecesea\teapt[alegeriledinPSDdup[carevaurmaofuziune]ntreceledou[forma`iunipolitice.Senatorul |erban Mih[ilescu spune c[ nu s-a luat nicio decizie]nceeaceprive\teaceast[fuziune.„Nu s-aluatniciodecizie]nceeaceprive\tefuziuneadintreUNPR\iPSD.Suntdoarzvonuri”, aspus|erbanMih[ilescu.(R[zvanSauciuc)

Sanc`iuni prea mici pentru administratorii drumurilor prost ]ntre`inute Lipsaderespectaguvernan`ilorfa`[de politicieniiboto\[neni, lipsabanilorpentru investi`iisaulipsade implicareacelorce

aupromisdrumuri maibunepentruboto\[neninusuntsingurelecauzepentrucare deanibuniDrumul European58(ambele

tronsoane,atâtspre Ia\icât\ispreSuceava)nuestereparat,fiindvorba\ide osc[parelegislativ[, administratoruldrumuluiputândprimi doarsanc`iuni„la mi\to”. Astfel se poate explica tupeul directorului CNADNR care s[pt[mâna trecut[ a declarat c[ drumurilelaBoto\aninusunta\a de proaste. Potrivit legii poli`i\tii delarutier[potsanc`ionaadministratoruldrumuluidac[nu]\iface treaba \i nu ia m[surile necesare pentruapermitedesf[\urareatraficului. Printre m[surile prev[zute de lege sunt semnalizarea corespunz[toare,repara`iilelacarosabil atunci când este cazul dar \i desz[pezirea sau ]mpr[\tierea de material antiderapant. Pân[ aici nimic ie\it din comun, numai c[ sanc`iunilecepotfidatedepoli`i\ti suntefectiv]nb[taiedejoc,(ajungându-sechiar\ilasumedeaproximativ 1.500 de lei, minimul prev[zut de lege), ]n condi`iile ]n care CNADNR dispune de un buget de trei miliarde de euro ]n 2013. Dup[ iarna trecut[ DE 58 arepor`iuni]ncaresepoatespune c[gropilepuncircula`ia]npericol. Angaja`ii Serviciului Poli`iei RutiereBoto\aniaudeclaratc[de anul trecut au f[cut un memoriu oficiallaCNADNR.

„Noi ]n luna septembrie a anului2012amf[cuto]n\tiin`are laCNADNR]ncareamprezentat situa`ia,cunum[ruldeaccidente petrecutedar\ioexpertiz[realizat[ ]n anul 2008 de angaja`ii unuilaboratordinBucure\ticare austabilitc[suprafa`acarosabiluluicândesteumed[prezint[o rugozitate mediocr[. Am primit unr[spuns]ncareneanun`auc[ au luat la cuno\tin`[ dar c[ din cauzaproblemelorbugetarenuse poateinterveni”,adeclaratIonu` Apostol, purt[torul de cuvânt al Serviciului Poli`iei Rutiere Boto\ani. }ns[chiar\ia\a,cuoamend[ extrem de mic[, poli`i\tilor tot le este greu s[ sanc`ioneze CNADNR-ul pentru c[ de regul[ calitateaproast[adrumuluiesteo cauz[ secundar[ de producere a accidentelor. „Noi suntem con\tien`ic[esteoproblem[cucalitateacarosabilului,daranulacestanuamavutniciunaccidentcu o cauz[ exclusiv[ drumul prost, de exemplu s[ dea cineva ]ntr-o groap[ \i s[ ajung[ ]ntr-un copac.|ichiardac[i-amsanc`ionaneestegreus[credemc[i-ar impresiona prea tare, singura posibilitateestemediatizareafaptuluic[drumulesteprost”,amai spusIonu`Apostol. Potrivit datelor oferite de Serviciul Poli`iei Rutiere Boto\ani ]n 2012,peDE58dinjude`ulBoto\anis-aupetrecut15accidentegrave,soldatecumoarteaaoptpersoane \i r[nirea grav[ a altor 16. (D[nu`Rotariu)

BOTO|ANI pe o coloan[ Liberalii boto\[neni ]\i aleg noua conducere pe 28 aprilie Dup[ social democra`i,avenitrândulliberalilor s[ intre ]n febra alegerilorinternedinpartid. Vicepre\edintele Gheorghe Sorescu spune c[pedatade14aprilieau fost programate alegerile laOrganiza`iamunicipal[ iar pe 28 aprilie la Organiza`iajude`ean[. „Am ]nceput preg[tirea alegerilor, atât la municipiucât\ilajude`. Amstabilitcapedatade 14aprilies[avemalegeri la Organiza`ia municipal[ iar pe 28 aprilie la Organiza`ia jude`ean[. La nivelul municipiului refacemorganiza`iiledin cartiere”, a spus GheorgheSorescu. La alegerile pentru func`ia de pre\edinte al Organiza`iei municipale PNLBoto\anivacandida viceprimarul Viorel Iliu`[. Cât prive\te alegerile pentru func`ia de pre\edinte al Organiza`iei Jude`ene,Florin~urcanuva ficelmaiprobabilsingurul candidat. (R[zvan Sauciuc)

Degete prinse la toc[toare Unb[rbat]nvârst[de 68 de ani, din localitatea Ro\iori, a ajuns luni la spital dup[ ce \i-a prins mâna ]ntr-o toc[toare de furaje. B[rbatul preg[tea hrana pentru animale, \i pentruc[]nutilajar[mas blocat un cocean de porumb a b[gat mâna pentru a-l scoate, ]ns[ degetele i-au fost prinse dedin`iidemetal,alegându-se cu o amputa`ie par`ial[laniveluldegetelor de la mâna stâng[. O ambulan`[ l-a transportat laspitalfiinddusimediat ]n sala de opera`ii pentru ca chirurgi s[-i sutureze pl[gile,potrivitmedicilor existând posibilitatea s[ r[mân[ cu o infirmitate permanent[.(D[nu`R.)


PUBLICITATE

Mar`i,19martie2013

CS Boto\ani a cucerit patru Cupe ale României la haltere Patrucupe\itreiclas[ripeloculdoisuntrezultatelor ob`inute de componen`ii sec`iei de haltere a CS Boto\anilaCupaRomâniei,competi`iedestinat[seniorilor\icareaavutloc]naceast[s[pt[mân[,]ncapital[ Cele patru Cupe ale României au fost cucerite de Bianca Molie (cat. 69 kg), Andreea Aanei (cat. +75 kg),MarianAlbu(cat.56kg)\iFlorinBejenariu(cat. 85kg).Peloculdois-auclasatLoredanaHeghi\(cat. 63kg),BiancaIoni`[(cat.69kg)\iOlgu`aFusa(cat.48 kg). Andrei Amos, directorul CS Boto\ani spune c[ rezultatele sunt foarte bune `inând cont c[ la aceast[ competi`ienuaupututparticipa\aptesportivicareurmeaz[ s[ concureze la Campionatul Mondial. „Sunt mul`umitderezultateleob`inute.AfostCupaRomânieilasenioriiarnoine-amprezentatcucade`i\ijuniori.Rezultateleeraumaibunedac[]iaveam\ipecei \aptesportivicareurmeaz[s[concurezelaCampionatulMondial”,aspusAndreiAmos.(R[zvanSauciuc)

12 lupt[tori boto\[neni au \anse de a se califica la turneul final }nperioada15-17martie,s-adesfasuratla LiceulMirceaEliadedinBucurestiprimulturneudecalificarelafinalaCampionatuluiNa`ionaldeluptegreco-romane,categoriacade`i. LiceulcuProgramSportivBoto\aniaparticipatlaacestturneucu17sportividintrecare 12aureu\its[puncteze.Conformregulamentuluisportiviicaresevorclasapeprimele\ase locuri]nurmacelordou[turneesevorcalifica laturneulfinalcarevaavealoclaConstan`a. Cei12sportivicareaureu\its[punctezela primulturneudecalificaresuntFlorinFediuc\i AndreiNucu(categoria42kg),AndreiBostan (50kg),DavidTudorache(54kg),Ionu`Sandu \i Ovidiu V[ceanu (58 kg), Gabriel Drescanu (63kg),MarianApetrei\iCosminGâlc[(69 kg), |tefan Logof[tu (76 kg), Alin Boicu \i Eduard Gavril (100 kg). Antrenori: Victor Baciu\iDanIacob. „Un lucru ]mbucur[tor este c[ din cele zececategoriidegreutatesportiviiliceuluinostruaupunctatlaoptcategorii\ichiarlapatru categorii de greutate avem câte doi sportive. Chiardac[nuauavutniciunmecideverificare]nafarajude`ului,]naintedeacestaconfruntarelanivelna`ional,sportiviidelaLPS auavutocomportarefoartebun[.Auconcurat]mpotrivaunorlupt[toricares-aupreg[tit inclusiv la turnee interna`ionale”, a precizat VictorBaciu,antrenorulcoordinatoralsec`iei deluptedelaLPS. S[pt[mâna viitoare este programat turneul doi de calificare la juniori, competi`ie ce va avealoclaBacau.(R[zvanSauciuc)

7

mica publicitate • mica publicitate v^nz[ricase/terenuri *Vând7.200mpteren, deschiderelaBt-Sv180m \i14.100mpterendeschiderelaBt-Sv50m,ambele ]nzonaHudum.Utilit[`i curent,ap[,posibilit[`i parcelare.Rela`iilatelefon 0752.548.847.

v^nz[riapartamente *Vândapartament3

camere,zonaA, et.1+garaj+box[+pod. Pre`negociabillafa`a locului.Rela`iilatelefon: 0753.760.156.(G-9)

pierderi *SCELISEISNC, J07/144/93,CUI3369933, declarpierdereacertificatuluide]nregistrare B2181230din03.06.2009. }ldeclar[mnul.(2535-1)

AGENDA SERVICIILOR

Luceaf[rul Mihai Eminescu r[mâne lider ]n liga a IV-a Luceaf[rulMihaiEminescuareu\its[]nving[cu scorulde1-0laP[ltini\\ir[mânepeprimulloc]nclasamentuluiligiiaIV-alafotbal.Echipapreg[tit[de C[t[lin Chiril[ are un avans de cinci puncte ]n fa`a principaleicontracandidate. }n prima etap[ a returului s-au disputat \ase din cele opt meciuri programate. Partidele AS RomaSportivulTru\e\ti\iBucovinaRogoje\ti-CSDarabani nu s-au disputat ele urmând a fi reprogramate. }n schimb, favoritele la titlu au reu\it s[ se impun[. Luceaf[rul Mihai Eminescu a ]nvins ]n deplasare la P[ltini\ iar CS Dante s-a impus la Bucecea. Scorul etapeis-a]nregistratlaFl[mânziacoloundeforma`ia local[s-aimpuscu7-0]nfa`aechipeiCSMih[l[\eni. (R[zvanSauciuc)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

Rezultate FCP[ltini\–Luceaf[rulMihaiEminescu0-1 AS2000Bucecea–CSDanteBoto\ani0-4 ASMicrobuzul–FCZonaBoto\ani1-1 ProSportVf.Câmpului–ViitorulDersca2-1 Flac[raFl[mânzi–CSMih[l[\eni7-0 AvântulAlbe\ti–RapidUngureni3-3 ASRoma–SportivulTru\e\ti(amânat) BucovinaRogoje\ti–CSDarabani(amânat) Clasament: 1. Luceaf[rul Mihai Eminescu 42p, 2. CS Dante 37p, 3. Viitorul Dersca 35p, 4. CS Darabani29p,5.ASMicrobuzul28p

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Telefoane utile Salvare:112

Gar[:511806

Pompieri:112

Autogar[:511129

Poli`ie:112

ACR:512345

Poli`iadefrontier[:959

Tribunal:511739

DistrigazNord:928;585886 Indexcontorap[:0331711802 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929

Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392

Termica:535340;517953

Protec`iacivil[:982;511704

Agen`iaTAROM:518222

Protec`iaconsumatorilor:512958;512221

Agen`iaCFR:517521

Protec`iamediului:584136

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Mar`i,19martie2013

Concursul „Micii pompieri”, g[zduit de Gr[dini`a Nr. 19

Gr[dini`aNr.19din municipiuag[zduit ierietapazonal[a concursului„Micii pompieri”.OrganizatdeInspectoratul pentruSitua`iide Urgen`[,]ncolaborarecuInspectoratul |colarJude`ean,la etapadelaGr[dini`a19auparticipat echipajeledelagr[dini`ele1,18,19, 22,23,25\igr[dini`a|colii10.

Chio\cul din bazar a ars de la un scurt circuit Pompieriiboto\[neniaustabilit c[ chio\cul ce a ars duminic[ ]n bazaruldinBoto\anialuatfocde la un scurt circuit electric. Incendiulafoststins]nmaipu`in de jum[tate de or[, fiind salvate bunuri materiale ]n valoare de 20.000 lei. Pagubele se ridic[ la 10.000 lei. Inspectoratul pentru Situa`ii de Urgen`[ „Nicolae Iorga”alJude`uluiBoto\aniafost solicitats[intervin[pentrustingereaincendiuluilaora09.39.Spre loculindicats-adeplasatunechipaj din cadrul Deta\amentului de Pompieri Boto\ani, cu o autospecial[cuap[\ispum[.}nurmacercet[rilor efectuate, s-a stabilit c[ incendiul a izbucnit, cel mai probabil,caurmareaunuiscurtcircuit electric.(D.R.)

Concursul a ajuns la cea de a VII-aedi`ie\isebucur[desucces ]nrândulmicu`ilor.„Concursulse desf[\oar[ la nivelul jude`ului Boto\ani\isuntemfoartemândri c[ acest concurs este unicat la nivel na`ional. Se desf[\oar[ pe grupe de vârst[. Faza zonal[ se desf[\oar[peoptcentredinjude`, trei]nBoto\ani,\icâteuncentru ]n Dorohoi, Darabani, S[veni, Fl[mânzi\iTru\e\ti.Nebucur[m ca de fiecare dat[ noi pompieri profesioni\ti c[ profesorii \i p[rin`ii preg[tesc excep`ional ace\ticopii”,adeclaratlt.colonel

Radu ~ipi\c[, din cadrul Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[. La etapa zonal[ au participat peste125decopiii.Etapafinal[a concursului „Micii pompieri” va avealoc]nperioada24-25aprilie. „Suntem organizatori de etap[ zonal[\iampreg[tit]mpreun[cu Asocia`iaP[rin`ilortoat[logistica necesar[, diplomele \i premiile pentrucopiii.Avem21dediplome \i tot atâtea cadouri. Ei sunt ]ncânta`i”, a spus Veru`a Chi`a, directorul Gr[dini`ei 19. (PetronelaRotariu)

Vilazilei

Vila fostului director al Spitalului de Pediatrie Dan Hamza este situat[ pe Bulevardul Mihai Eminescu. Hamza este unul dintre cei mai cu-

noscu`ipediatridinora\, casa sa având aproximativ 300 de metri p[tra`i. Valoarea imobilului a fost evaluat[ la 200.000 euro.

Evenimente de Botosani nr.2342  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you