Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

Pagina 6

AnulIX•nr.49(2337)•Mar`i,12martie2013•8pagini

Pemoment

R[u platnicii la ap[ au sc[pat de debran\are

F[r[ permis, patroana de la Imperia a produs un accident PatroanaPensiuniiImperia,IustinaGog[lniceanu,afostimplicat[ duminic[sear[]ntr-un accidentrutierpestradaTudorVladimirescu,dinmunicipiulBoto\ani.

Pagina 4

Prim[ria ora\ului Darabani va apela la un credit Statistic, num[rul \omerilor la nivelul jude`ului Boto\ani este ]n sc[dere

Conducereaoperatorului deap[amaidatunr[gazdatornicilordinsc[riledeblocundearfi trebuits[sefac[debran\areadelare`eaua public[dedistribu`iea apei.Cutoatec[doaro mic[partedintredatorniciauvenits[]\ipl[teasc[datoriile,\efii operatoruluideap[i-au maip[suitpentruale dar[gazs[strâng[sumelecucares[-\isting[ restan`ele.Exist[persoanecarenuaupl[titniciodat[apadecânds-a ]nfiin`atNovaApaserv\i auadunatcâte30sau29 defacturineachitate.

Ceicarenureu\escs[-\i g[seasc[locdemunc[sunt b[rba`ii,ace\tiareprezentândmaimultdejum[tate dinceidineviden`e.

Pagina 5

Pagina 3

Pagina 2

Bugetul municipiului Boto\ani, lansat spre dezbatere public[ Pesite-ulPrim[rieiBoto\aniafostpublicat\isupus spredezbaterepublic[proiectulpentrubugetulmunicipiuluipentruacestan. Venituriletotalepropuse peanul2013,]nproiectul debugetulpentrumunicipiulBoto\anisunt]nsum[ de189.160,40miilei.


2

SOCIAL

Mar`i,12martie2013

Statistic, num[rul \omerilor la nivelul jude`ului Boto\ani este ]n sc[dere Ceicarenureu\escs[-\ig[seasc[locdemunc[sunt b[rba`ii,ace\tiareprezentândmaimultdejum[tate dinceidineviden`e. Din datele prezentate de reprezentan`ii Agen`ieiJude`enepentruOcupareaFor`eide Munc[(AJOFM),num[rulboto\[nenilorf[r[locdemunc[asc[zut]nfebruariefa`[de primalun[aacestuian.Astfel,dincele7.316 persoane ]nscrise ]n eviden`ele Agen`iei, un sfertsuntfemei.Dincele7.316persoane]nregistrate,3.588persoanesunt\omeriindemniza`i,iar3.728suntpersoaneaflate]nc[utareaunuilocdemunc[,]nscrise]neviden`ele Agen`ieif[r[abeneficiadedrepturib[ne\ti. Num[rultotalde\omeri]nregistreaz[ou\oar[sc[derecomparativculunaianuarie2013 de97persoane.Dincei3.588\omeriindemniza`i,unnum[rde2.928beneficiaz[deindemniza`ie urmare disponibiliz[rilor curente \icolectivedepersonaliar660persoanebeneficiaz[ de indemniza`ie de \omaj urmare absolviriiuneiformede]nv[`[mânt.

Num[rulabsolven`ilorindemniza`iasc[zutcu267persoanecomparativculunaianuarie 2013. Cei mai mul`i \omeri sunt ]n municipiul Boto\ani, cu 1.822 \omeri din care 686 femei, \i Dorohoi cu 496 \omeri dincare211femei.Celemaipu`inepersoane]nregistratesuntlaBuceceacu96\omeri

|ef nou la Garda de Mediu Boto\ani }ncepânddeast[zi, socialdemocratul R[zvanRotarueste noulcomisar\efal G[rziideMediu Boto\ani.Acestaa depusjur[mântul]n fa`aprefectului Costic[Macale`i. Noul\efalG[rziideMediu promitec[nuvafacecontroale lacomandavreunuiliderpolitic \i c[ va ]ncerca s[ colaboreze cutoateinstitu`iilestatului. „Sper ca intrarea mea ]n aceast[institu`ies[fiedebun augur.Sper]ntr-obun[colaborare cu toate institu`iile, o colaborarefoartebun[cuinstitu`ia prefectului \i s[ fie un mandat cât mai lung posibil. Opartedincolegisuntnoi,nu i-am cunoscut pân[ acum. Vreau s[-i cunosc, dup[ care

vom]ncercas[g[simsolu`iile cele mai bune pentru ca aceast[institu`ies[func`ioneze câtmaibine”,aspusR[zvan Rotaru.Acestaurmeaz[ca]n termende15ziles[-\i]nainteze demisia din Consiliul Jude`eandeoarecefunc`iadeconsilieresteincompatibil[cuceade comisar\efalG[rziideMediu. „Am participat la ]nfiin`area Protec`iei Mediului acum 20\icevadeani\imi-amdat seamadeimportan`apecareo va avea protec`ia mediului. Trebuie s[-`i por`i crucea cu demnitate, cu onoare. Lucrezi ]ntr-o institu`ie semi-militarizat[,cuoimportan`[\iresponsabilitate deosebit[”, i-a transmisprefectulCostic[Macale`i noului\efalG[rziideMediu. La instalarea noului \ef al G[rzii de Mediu au fost prezen`i mai mul`i membri PSD printrecare\iprimarulOvidiu Portariuc.(R[zvanSauciuc)

dincare34femei.„MunicipiileBoto\ani\i Dorohoi]nregistreaz[celemaimarivalori deoarece]nacestelocalit[`isuntgestionate celemaimultelocuridemunc[\iimplicit cele mai multe disponibiliz[ri iar ora\ul Bucecea cele mai mici valori motivat de faptulc[seaflaladistan`aceamaimic[de

municipiul Boto\ani iar mobilitatea for`ei demunc[estecrescut[comparativcucelelaltelocalit[`i”,adeclaratGabrielaVranciuc,referentAJOFM. Dinanalizasitua`iei\omajului]nregistrat pecategoriidevârstalafinalulluniifebruarie,seconstat[c[pondereaceamaimareo de`ine ]n aceast[ lun[ persoanele cu vârste cuprinse]ntre40-49deani(28,29lasut[)2.070urmat[depersoanecuvârstecuprinse ]ntre 30 \i 39 de ani (21,36 la sut[) 1.563, persoane peste 55 de ani (16,09 la sut[)-1.177,tinericuvârstapân[la25de ani14,79lasut[)-1.082persoane,persoane cu vârsta cuprins[ ]ntre 50-55 de ani (13,20lasut[)-966,iarpondereaceamai mic[se]nregistreaz[]nrândul\omerilorcu vârsta]ntre25-29deani(6,26lasut[)-458 persoane.Distribu`ia\omerilorpecategorii socio-profesionaleindic[faptulc[72,18la sut[,respectiv5.281persoane]nregistrate]n bazadedateaAJOFMBoto\aniaunivelde instruireprimar,gimnazialsauprofesional, 21,87 la sut[ respectiv 1.600 persoane au niveldeinstruireliceal\ipostliceal,iar5,95 lasut[-435persoaneaustudiisuperioare. (PetronelaRotariu)

Condamna`i la ]nchisoare pentru furt de energie electric[ Aproximativ20depersoaneau fostcondamnate,]nultimulan,la ]nchisoarepentrufurtdeenergie electric[,]ndoarpatrujude`edin Moldova,printrecare\iBoto\ani. Instan`eledejudecat[ausanc`ionatdrasticfurtuldeenergieelectric[\iexecutareadeinstala`ii clandestine]nscopulracord[rii directelare`ea. Potrivitreprezentan`ilorE.ONMoldovaDistribu`ie,persoanelevinovatedeacesteinfrac`iuniauprimit pedepsecevariaz[]ntre6luni\i6anide]nchisoare, stabiliteprinsentin`edefinitive\iirevocabilesauprin sentin`e]nprimainstan`[. „E.ON Moldova Distribu`ie atrage aten`ia persoanelorcareconsum[sauauinten`iadeaconsuma fraudulos energie electric[ asupra faptului c[ furtuldeenergieconstituieinfrac`iuneprev[zut[\i sanc`ionat[deCodulPenal,iaridentificareaacestor situa`iiconstituieopreocuparepermanent[acompanieinoastre.Totodat[,E.ONMoldovaDistribu`ie avertizeaz[c[interven`iileneautorizate\iutilizarea unorinstala`iiimprovizatepotgeneraoricândaccidentegravesauincendii,ducândlapierderidevie`i omene\ti \i pagube materiale importante”, se arat[ ]ntr-uncomunicatalcompaniei. }nultimulan,instan`eledejudecat[audatsentin`ecu ]nchisoare]n16dosarepenale,pentruaproximativ20de persoanedinjude`ele:Ia\i,Bac[u,Vaslui\iBoto\ani, pentrufurtdeenergieelectric[\iexecutareadeinstala`ii clandestine]nscopulracord[riidirectelare`ea. Consumulfraudulosdeenergieinfluen`eaz[calitateaserviciilor,determinândvaria`iidetensiune\i]ntreruperialealiment[riicuenergie,maiales]nsitua`ia ]ncarecapacitateare`eleidedistribu`ieestedep[\it[. Capacitateare`elelorelectriceestecalculat[astfel

]ncâts[furnizezeenergielaparametridecalitatetuturor consumatorilor racorda`i legal, dar acest calcul poatefiefectuatdoar]nbazaconsumuluicunoscutde energieelectric[,nu\iaceluifraudulos. „Este]ninteresulconsumatorilor\isprebeneficiul lors[semnalezecazuriledefurtdeenergie,pentruca acestesitua`iis[poat[fistopate.Rug[mconsumatoriica]ncazul]ncaresesizeaz[situa`iidefurturide energie s[ anun`e institu`iile abilitate ale statului \i E.ON Moldova Distribu`ie la 0800.800.929”, mai arat[,]ncomunicat,distribuitoruldeenergieelectric[. Companiaare]nderularemaimulteproiectepentru stoparea acestor practici ilegale ]n jude`ele Boto\ani, Suceava, Ia\i, Bac[u, Vaslui \i Neam`, ]n condi`iile ]n care exist[ o iminen`[ a producerii de accidente]nsistemuldedistribu`ieaenergiei,ceeace poate avea implica`ii grave asupra siguran`ei clien`ilor.(AuroraDimitriu)


EDUCA~IE-S{N{TATE

Mar`i,12martie2013

3

Bugetul municipiului Boto\ani, lansat spre dezbatere public[ Pesite-ulPrim[rieiBoto\ani afostpublicat\isupusspre dezbaterepublic[proiectul pentrubugetulmunicipiului pentruacestan.Veniturile totalepropusepeanul2013, ]nproiectuldebugetulpentru municipiulBoto\anisunt]n sum[de189.160,40miilei. Cheltuielile totale propuse a fi finan`ate ]n anul 2013 ajung la 189.160,40 mii. Acesteasuntpedou[sec`iuni,cheltuielide func`ionare,]nsum[de154.770,20miilei, respectivcheltuielilecurentepentrurealizarea atribu`iilor \i competen`elor specifice municipiului Boto\ani \i cheltuieli de dezvoltare,]nsum[de34.390,20miileireprezint[ cheltuielile destinate obiectivelor de investi`ii finan`ate ]n cadrul instrumentelor structurale,dinprogramena`ionale\iprogramelocale. „Avemoperioad[dediscu`ii,a\tept[m sugestii din partea cet[`enilor. Acum e o faz[ intermediar[ ]n care cet[`enii pot s[ fac[cumestructuratbugetul\ipotvenicu propuneri.}nmarepartedincheltuielise ducpefinan`area]nv[`[mântului,culturii,

transportului, subven`ionare energiei termice. Sunt cheltuieli foarte mari de ]ntre`inere a acestor servicii”, a declarat OvidiuPortariuc,primarulmunicipiului. Cei mai mul`i bani la func`ionare vor merge c[tre educa`ie, respectiv peste 70.000.000 lei, iar la cultur[ peste 11.290.000lei.Lacheltuielilededezvoltare sunt cuprinse reabilitare modernizare \i extindere Parcul Curcubeului \i parcul M. Eminescu, Parcul Regional de Agrement Turistic\iSportiv„Corni\a”Boto\ani,reabilitare \i modernizare Teatrul „M. Eminescu” Boto\ani, modernizarea stadionului Municipal \i repara`ii capitale Sala Polivalent[\iexecu`iadeutilit[`ilocuin`esociale CartierCi\meaIIIBoto\ani. De asemenea, ]n anul 2013 se are ]n vedere continuarea lucr[rilor pentru Reabilitareasistemuluidetermoficareurban[la nivelulmunicipiului,finan`at]ncadrulprogramuluiTermoficare2006-2015„C[ldur[ \iconfort”,reabilitarea\imodernizareailuminatuluipublic,reelaborarePUG,dotarea spa`iilor de recreere, a spa`iilor de joac[, terenuridesport,precum\ialteinvesti`iide interespublic. Proiectul de buget poate fi consultat la adresa http://www.primariabt.ro/pdf/php VxoRK8.pdf.(PetronelaRotariu)

La Psihiatrie, angaja`ii ]\i recap[t[ sporul dinaintea comas[rii spitalelor Angaja`iiSec`ieide PsihiatrieaSpitalului Jude`ean„Mavromati”]\ivorrec[p[ta sporurilelanivelulla careerauacordate ]naintedecomasarea unit[`ilormedicalecu paturi.Astapentruc[ instan`eledejudecat[ audatdeciziifavorabilesalaria`ilor]nlitigiiledemunc[finalizatepân[acum. LideruldesindicatMariusOro\anu,delaCartelAlfa,sus`inec[au fostperol14dosarepentrusporul depsihiatrie,pecareuniiangaja`ilauprimitdarnulanivelulprev[zut delege,iaral`iinul-auprimitdeloc, orinule-afostconsemnat]nactele adi`ionale la contractul de munc[, dup[ ce sec`ia a intrat ]n componen`aSpitaluluiJude`ean. }ninstan`aboto\[nean[,10dosare au fost finalizate ]n favoarea angaja`ilor,iarpentrutreis-ajudecat deja \i recursul la Curtea de ApelSuceava.

„Rând pe rând, salaria`ii, fie c[facpartedinpersonaluladministrativ,fiec[facpartedinpersonalulmedicalsaumedicalauxiliar,]\irecâ\tig[sporulpierdutla data comas[rii spitalelor. Ac`iunea]ninstan`[afostini`iat[prin SindicatulSolidaritateaSanitar[, sindicatcares-aconstituit]ncadrulsec`iei\icare,]nprezentare, cred,peste90lasut[dinnum[rul

desalaria`iaisec`iei”,adeclarat MariusOro\anu. Pentru o parte dintre salaria`ii careaudeschisac`iune]ninstan`[, Spitalul ar trebui s[ re]ntregeasc[ sporul de psihiatrie chiar de luna aceasta,spitalula\teptândcomunicareainstan`ei,]ncondi`iile]ncare termenul]ncares-adathot[rârea Tribunaluluiafostpe5februarie. Dup[comasare,cadrelormedicale de la Psihiatrie li s-a redus

sporuldelucru]ncondi`iipericuloasedela75lasut[la50lasut[. Protestulangaja`iloradeterminat ConsiliulJude`ean\iconducereaspitaluluis[m[reasc[nivelulsporului la62lasut[,iaracumangaja`iicare aucâ\tigatprocesulvorprimisporul lanivelulde75lasut[,urmânds[li serestituie\idiferen`ane]ncasat[]n lunilescursedelamomentulcomas[riiunit[`ilormedicale. |ipentrupersonaluladministrativsporurilevorrevenila75lasut[ din salariu. Unii salaria`i din aceast[ categorie fie pierduser[ ]n totalitatesporul,fie]lprimescmult diminuat,ladoar10lasut[dinsalariu.Nudoarinstan`a,ci\iMinisterulS[n[t[`iile-adatdreptatesalaria`ilor.Oadres[trimis[desindicatlaministerpentrual[muriacest aspectallegalit[`iiacord[riisporuluipentrulucru]ncondi`iipericuloase tuturor salaria`ilor din sec`ia dePsihiatrieled[dreptateangaja`ilor. „Facem cunoscut c[ personalul la care face`i referire ]n adresatrimis[intr[subinciden`a articolului10dinordin”,searat[ ]nr[spunsulMinisteruluiS[n[t[`ii. }n aceste condi`ii, conducerea Spitalului „Mavromati” nu are de ales,trebuies[redeatuturorangaja`ilorsec`ieisporurilede75lasut[. (AuroraDimitriu)

|colile \i c[minele culturale, prioritare la investi`ii Primarii din jude` au fost aten`iona`i de pre\edintele Consiliului Jude`ean s[ foloseasc[baniirepartiza`irecent pentru a repara \colile \i c[mineleculturale.Potrivit\efuluiConsiliuluiJude`ean,peste 50lasut[dininstitu`iile\colaredinmediulruralnuaravea autoriza`iisanitaredefunc`ionareiarunelec[mineculturale, cl[diri de miliarde de lei, risc[s[sedistrug[f[r[amai puteafireabilitatedac[nuse intervinecâtderepedepentru repara`ii.„Vineunangreu\i rug[mintea mea c[tre primari a fost s[ se mobilizeze pentru ca ace\ti bani s[ fie utiliza`i]ncâts[sevad[ceva ]nurm[,s[secunoasc[ceva. Sunt ]nc[ foarte multe \coli f[r[ autoriza`ie sanitar[ de func`ionare \i rezolvarea acesteiproblemetrebuies[fie prioritar[.Sunt\ic[mineculturale]ncareplou[\isedegradeaz[\itrebuieintervenit cât de repede dac[ vrem s[ salv[macelecl[diridemiliarde de lei”, a declarat Florin ~urcanu,pre\edinteleConsiliuluiJude`ean.(A.Dimitriu)


CMYK

4

EVENIMENT

Mar`i,12martie2013

F[r[ permis, patroana de la Imperia a produs un accident

PatroanaPensiuniiImperia, IustinaGog[lniceanu,a fostimplicat[ duminic[sear[ ]ntr-unaccidentrutierpe stradaTudor Vladimirescu, dinmunicipiul Boto\ani. AceastaconduceaunOpel\i aintrat]ncoliziunecuunVolkswagenGolf,condusdeMugurel Horbovanu. }n urma impactului acesta a suferit leziuni ]n zona pieptului,avândnevoiede]ngrijiri medicale. Pentru c[ fiecare dinceidoidauvinaunulpecel[laltpentruproducereaaccidentului poli`i\tii urmeaz[ s[ stabileasc[clarcums-apetrecutaccidentul. Ambii au fost testa`i cu aparatuletilotest,rezultatulfiind negativ.}ns[]nurmaverific[rilor s-a stabilit c[ Iustina Gog[l- niceanuaveadreptuldeaconduce suspendat, dup[ ce a fost prins[ conducând un autoturism ne]nmatriculat,astfelc[s-aales cu]nc[undosarpenal.Lajum[tatealuniifebruariema\inaIustinei Gog[lniceanu, un Ford, a fostincendiat[deopersoan[necunoscut[. Evenimentul a venit dup[ o serie de alte opt evenimente asem[n[toare pân[ acum poli`i\tii nereu\ind s[ prind[ f[pta\ul.(D[nu`Rotariu)

BOTO|ANI pe o coloan[ Accident provocat de un be`iv la volan Unb[rbat]nvârst[de60de anis-aalescudosarpenaldup[ ce, duminic[ dup[ amiaz[, a provocat un accident rutier pe razacomuneiCo`u\ca\iarefuzats[-ifieprelevateprobebiologice de sânge. }n jurul orei 13.30, poli`i\tii Postului de Poli`ie Co`u\ca au fost sesiza`i prin serviciul unic de urgen`[ 112desprefaptulc[peDJ282, laintersec`iacuDJ293,s-aprodus un accident de circula`ie, fiind implicat un autoturism al c[rui\oferseafl[]nstareavansat[ de ebrietate. Poli`i\tii s-au deplasatlafa`alocului,identificându-lpeIoanA.,]nvârst[de 60ani,careprezentahalen[alcoolic[. Conduc[torul auto a fosttestatstabilindu-sec[aconsumatalcool]naintedeaseurca la volan. Conduc[torul auto a refuzat recoltarea probelor biologicedesângepentrustabilirea alcoolemiei, motiv pentru care aufost]ntocmiteactepremerg[toarepentrus[vâr\ireainfrac`iunii de refuz de a se supune recolt[rii probelor biologice. (D.R.)

S-a r[sturnat cu ma\ina pe câmp Ofemeie]nvârst[de44de aniaajunslunilaspitaldup[a fost r[nit[ ]ntr-un accident rutier,ma\ina]ncareseaflar[sturnându-se pe raza localit[`ii Cucor[ni. Femeia se afla pe loculdindreaptaaluneiautoutilitare marca Dacia, apar`inând unei societ[`i de construc`ii, ce eracondus[deFelicianI.,de45 deani.Acestasedeplasadinspre Cucor[ni la Bucecea, iar la intrarea ]n localitatea C[line\ti a trasbruscdevolanpentruaevita un autoturism care venea din sens opus, care se angajase ]n dep[\ireaaltuiautovehicul.}ns[ peacostament,ma\inaaderapat \i s-a r[sturnat ]n \an`ul de pe marginea drumului. O ambulan`[atransportatfemeialaspital, fiind ]n afara oric[rui pericol. Felician I. nu se afla sub influen`a alcoolului. (D[nu` Rotariu)

C[zut ]n cap din c[ru`[ Unb[rbat]nvârst[de38de ani,dinVorona,afosttransferat laSpitaluldeNeurochirurgiedin Ia\idup[ceasuferitoleziune puternic[ la nivelul capului. ViorelC.sedeplasa,duminic[, cuoc[ru`[peuncâmp\ifiind subinfluen`ab[uturiloralcoolice s-a dezechilibrat \i a c[zut ]n cap.Câ`ivalocalnicil-aug[sit\i au sunat la 112, o ambulan`[ transportându-l la spital unde a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral,traumatismcranio-facial, \i contuzie toracoabdominal[,ulteriorfiindtransferatlaSpitaluldeNeurochirurgieIa\i.(D[nu`R.)


CMYK

EVENIMENT

Mar`i,12martie2013

5

Pemoment

R[u platnicii la ap[ au sc[pat de debran\are Conducereaoperatoruluide ap[amaidatunr[gazdatornicilordinsc[riledeblocundearfitrebuits[sefac[debran\areadelare`eauapublic[dedistribu`ieaapei.Cu toatec[doaromic[parte dintredatorniciauvenits[]\i pl[teasc[datoriile,\efiioperatoruluideap[i-aumaip[suit pentrualedar[gazs[strâng[sumelecucares[-\isting[ restan`ele.Exist[persoane carenuaupl[titniciodat[apa decânds-a]nfiin`atNova Apaserv\iauadunatcâte30 sau29defacturineachitate. Ini`ial s-a anun`at ziua de 5 martie ca fiind termenul limit[ de plat[ a datoriilor pentruevitareadebran\[rii,apois-adeclarat c[la]nceputulacesteis[pt[mânisetrecela debran\are dac[ nu se achit[ restan`ele de plat[.Niciierireprezentan`iioperatoruluide ap[nuautrecutlam[suraextrem[,având promisiuni de la mul`i locatari c[ pân[ la

sfâr\itullunii]\ivorpl[tidatoriile,saudoar opartedinacestea. „Dac[nuvorvenis[pl[teasc[vomtrece la debran\are, de\i nu dorim asta. Nimeninuvreas[seajung[lam[suraaceasta extrem[ decât dac[ locatarii dovedesc reacredin`[”,declaraGabrielCârlan,managerulsociet[`iiNovaApaservBoto\ani. Observând lista pe municipiul Boto\ani a datornicilorlaap[,seconstat[c[suntpersoane carenuaupl[titniciodat[apadecânds-a]nfiin`atNovaApaserv.Aucâte30sau29defacturinepl[tite.Ceamaimaredatorieoareopersoan[ care locuie\te pe Aleea Parcul Tineretului,careaajunss[datorezeoperatoruluide ap[peste6.800delei.Mariidatornicilocuiesc ]nParculTineretului,dar\i]nimobiledepe stradaIndependen`eiR[zboieni,Vârnav,}mp[ratTraian,OctavOnicescu\iAleeaElieRadu. Lamijloculacesteilunieraplanificat[oa douaseriededebran\[ri,pentrublocurisituate peAleeaGrivita,AleeaC[lug[reni,AleeaNucului, Bdul. Mihai Eminescu, Strada Adrian Adamiu, Aleea Curcubeului, Aleea Scolii, StradaIonPillat,AleeaG-ralGheorgheAvramescu,StradaViilor,AleeaAmurgului. |efii operatorului de ap[ mai sper[ ca scoatereapeterena„armatei”de]ncasatori s[]\iarateroadele\isumeledatoratedeboto\[nenis[fierecuperate\ipeaceast[cale, f[r[amaifinevoies[sedebran\ezedelare`easc[ri]ntregidebloc.(AuroraDimitriu)

Boto\[nenii se bulucesc s[ Ministerul Transporturilor se laud[ c[ fie patroni ]n Centrul Vechi Incredibil

lucr[rile la DN 29 sunt ]n „execu`ie”

Agen`iieconomicicare vors[deschid[afaceri ]nspa`iilecomerciale dinCentrulVechisunt ademeni`idechiria mic[pecaremunicipalitateaaredegânds[o stabileasc[.Num[rul cererilordep[\e\te num[rulspa`iilorpe caremunicipalitatea vreas[le]nchirieze]n CentruVechi. ViorelIliu`[,viceprimarulmunicipiului,adeclaratc[zeceagen`i economicis-auar[tatinteresa`ide cele\aptespa`iidinCentrulVechi, rezervatedemunicipalitatepentru activit[`i de alimenta`ie public[.

Edilulaexplicatc[selucreaz[la regulamentul]nbazac[ruiavorfi ]nchiriaterespectivelespa`ii.Printrecriteriilecarevorfiluate]ncalcul se afl[ experien`a ]n materie, valoareainvesti`iei\icrearealocurilor de munc[. Cei interesa`i de spa`iile din Centrul Vechi vor s[ deschid[ pizzerie, pub, patiserie, ceain[rie, tavern[ greceasc[. „Spa`iile vor fi ]nchiriate pentru cafenele,baruri,restaurante,pizzerii,cofet[rii\ipatiserii.Inten`ia noastr[estes[serelansezeCentrul istoric prin atragerea unor investitoricares[deschid[unit[`i de alimenta`ie public[, nu altceva”,aspusViorelIliu`[. Reamintimc[primarulOvidiu Portariucaprezentatovariant[]n carechiriapentruacestespa`iipentrutrei-cincianis[fieunasimbolic[doardeuneuropean.(PetronelaRotariu)

Adjunctul de la Inspectoratul |colar nu se las[ pensionat Cutoatec[nus-a alocatunsingurleu pentrumodernizarea DrumuluiNa`ional Boto\ani-Suceava,cel pu`inpeh[r`ile\iplanurilestrategiceale MinisteruluiTransportului,aceast[investi`ieestemarcat[

cafiinddeja]n execu`ie. DN29Boto\ani-Suceavaeste inclus ca obiectiv de investi`ie ]n bugetul pe 2013, dar f[r[ un leu prins ]n buget. Liderii actualei puteri s-au scuzat spunând c[ au f[cuttoatedemersurilepentruob`inerea unor fonduri la Compania Na`ional[ de Autostr[zi \i DrumuriNa`ionaledinRomânia,]ns[ nuaureu\its[ob`in[banipentru

]nceperea lucr[rilor din cauza datoriilorenormepecareMinisterul Transporturilorlearedepl[titconstructorilor. Investi`ia, ]n valoare de 68,3 milioanedelei,trebuiarealizat[de UMB Spedition, apar`inând omuluideafaceriDorinelUmbr[rescu, firm[careafostdeclarat[câ\tig[toarealicita`ieideexecu`ie.Potrivitcontractului,drumularurmas[ fiel[rgit,pefiecaresensdemers s[ existe o band[ de circula`ie \i unaderefugiu.(A.|.)

MarilenaMardarer[mâne]nfunc`iadeconducere,cainspector \colar adjunct, pân[ la final de an \colar. Aceasta este inten`ia inspectorului \colar general adjunct al Inspectoratului |colar Jude`ean(I|J),MarilenaMardare.Ajuns[lavârstadepensionare dinnoiembrie2012,aceastadore\tes[r[mân[]nfunc`iepân[pe31 august2013.Totlaaceadat[]iexpir[\inumireacainterimatprimit[delaMinisterulEduca`iei,dac[nusevaorganizaunconcurs pentru ocuparea postului. „Numirea ca inspector \colar general adjunctestevalabil[ pân[la31august.Inten`ionezs[r[mânpân[ atunci]naceast[func`ie.Dup[aceast[dat[num-amgânditexact ceos[fac,dac[mairevinlacatedr[”,aspusMarilenaMardare. Persoana anun`at[ de Florin ~urcanu, pre\edintele PNL, care ar urmas[]iialoculMarileneiMardareesteOtiliaLuca,]nprezent inspectordeperfec`ionare.(PetronelaRotariu)


6 POLITIC{-ADMINISTRA~IE

Mar`i,12martie2013

Prim[ria ora\ului Darabani va apela la un credit Creditulnuestepentruarealizavreo investi`iedeimportan`[maxim[pentru locuitoriidinDarabani,cipentrua pl[tidatoriile.}ntotalvreo11miliarde deleivechi. Corneliu Aro\oaie, primarul ora\ului Darabani, spune c[ este vorbadeodatorieistoric[,demai binedepatruani.}nacelmoment s-aumontat]nDarabanicâtevapanouri publicitare dar banii nu au maifostpl[ti`i.Ulterior,auap[rut penalit[`ilede]ntârziereiar]nvara anului trecut s-a ajuns la uria\a sum[de23,4miliardedeleivechi. S-aupl[tit12,4miliardedeleidar aumair[mas]n11miliarde.Cum guvernulfacepresiunipeadministra`iile locale s[ achite arieratele, prim[riaDarabanivafiobligat[s[ apelezelauncredit. „}nmomentul]ncareamintratlaprim[rie\iamf[cutoanaliz[ a cheltuielilor efectuate, am constatat cu surprindere c[ prim[riaeradatoarecu23,4miliardedeleivechiuneisociet[`icare marelucrunuaf[cut.Amontat ni\te panouri publicitare. Pe ele au fost afi\ele candida`ilor. }n 2012nuampututfacenimicdeoarece eram obliga`i s[ pl[tim aceledatorii.|i2013l-am]nceput custângulpentruc[dincele23,4 miliardemaiavemdeplat[aproximativ 11 miliarde. Trebuie s[ facem un ]mprumut pentru a achitaarieratele”,aspusprimarul ora\uluiDarabani.

Cât prive\te investi`iile din 2013,acesteanuvorfipreamulte. Corneliu Aro\oaie spune c[ prim[riaDarabaninuare]nmomentuldefa`[proiectecufinan`areeuropean[ \i c[ singurele investi`ii vorfirealizatecufonduriproprii. Estevorbadeextindereailuminatului\iare`eleideap[\icanalizare. „Pentru acest an, ne propunemdou[-treiproiectepecares[ le \i finaliz[m. Avem un proiect pentru extinderea iluminatului \i unul pentru extinderea re`elei de canalizare \i ap[. Se lucreaz[ la studiile de fezabilitate dup[ care sevarealizaproiectarea.Extindereailuminatuluinevacostaaproximativ3miliardedeleivechi.De asemenea,avemextindereaaduc`iunii de ap[ la Bajura. Avem

proiectpentruap[\icanal.Sta`ia de tratare este aproape de satul Bajura \i putem face leg[tura. Valoarea proiectului este de 3,5 miliardedeleivechi.Ambeleproiectesevorrealizacubanidinbugetul local”, a mai precizat CorneliuAro\oaie.

Demersuri pentru reabilitarea unui drum na`ional Prim[riaDarabaniademaratdiscu`iilepentrumodernizareadrumului na`ional care traverseaz[ acest ora\.Estevorbede\asekilometride drumcareartrebuis[]ntreurgent]n reabilitare deoarece a devenit impracticabildup[iarnatrecut[.

„Unul din obiectivele noastre din acest an este modernizarea drumuluicaretraverseaz[ora\ul Darabani.Ammaiavutoini`iativ[ \i ]nc[ exist[ acel proiect la Ia\i. Nu s-a aprobat. Au fost \i criteriipolitice.Amc[utatlaarhiv[ \i va trebui s[ reactualiz[m studiuldefezabilitate.Estevorba de\asekilometri.Am]nceputdeja s[ lucr[m la documenta`ie. Intrarea\iie\ireadinDarabanisunt foarte ]nguste \i vrem s[ l[rgim drumul. Am fost la Compania Na`ional[ de Drumuri \i avem promisiuneac[sevaacceptal[rgireadrumuluicu1,5metrideo parte\idealtaatâtlaintrareacât \ilaie\ireadinDarabani”,aafirmatAro\oaie.(R[zvanSauciuc)

APIA ]ncepe s[ fac[ pl[`ile complementare c[tre fermieri Pl[`ilecomplementaredinsectorulzootehnic\idincelvegetalvorfitransferatec[trebeneficiari,deoarecebaniisunt deja]nconturileAgen`ieide Pl[`i\iInterven`iepentru Agricultur[(APIA),adeclarat,luni,secretaruldestat]n MinisterulAgriculturii, AchimIrimescu,laoconferin`apetemedeagricultur[. „Pl[`ilecomplementaredinsectorulzootehnic,respectivpentrubovine\iovine,dar\icele acordatepesuprafa`[dinsectorulvegetalvorfi transferatec[trebeneficiari,pentruc[baniisunt deja]nconturileAPIA.Datorit[sistemuluiintrodus la Ministerul Finan`elor Publice cu pl[`ile trimestriale,nusevordato`ibaniicivamaifio

adouatran\[dup[15aprilie”,aspusIrimescu. Acestaaprecizatc[,]ncepânddes[pt[mâna viitoare,fermieriivorprimi\idiferen`apl[`ilor dinfondurileeuropene,jum[tatedinace\tibani fiind deja ]n conturile lor deoarece s-au pl[tit peste480demilioanedeeuro]nlunileoctombrie\inoiembrie 2012. „}n zilele urm[toare, vom ]ncepe s[ d[m drumullasubven`iic[treagricultori,respectiv lapl[`iledinfondurileeuropene.S-aadoptat miercureatrecut[Hot[râreadeGuvernpentrupl[`iledirectepesuprafa`[\i,luneaviitoare, respectiv peste o s[pt[mân[, vor ]ncepe pl[`iledinfondurileeuropenepeschemaunic[ pe suprafa`[ - SAPS. Fermierii vor primi diferen`a,deoarece50lasut[dinace\tibani s-aupl[titlasfâr\itullunioctombrie\inoiembrie,adic[peste480demilioanedeeuro”,a ad[ugatIrimescu. PotrivituneiHot[rârideGuvernaprobat[]n datade6martie,MinisterulAgriculturii\iDezvolt[riiRurale(MADR)vaalocasumade2,7 miliardeleipentruAPIA,]nvedereadecont[rii

contravaloriischemelordepl[`iunicepesuprafa`[(SAPS)aferenteanuluiagricol2012-2013, precum\iam[surilordepia`[\iinterven`ie]n pia`[derulate. Beneficiariischemelordepl[`iunicepesuprafa`[ sunt]nnum[rde1.072.289,respectivfermieriipentrucares-aefectuatverificareacondi`iilordeeligibilitate]nconformitatecuregulamenteleeuropene. Sumatotal[destinat[pl[`ilorunicepesuprafa`[estedeaproape2,48miliardelei,diferen`a pân[latotalulaprobatdeGuvernfiinddestinat[ m[surilordepia`[\iinterven`ie]npia`[derulate prin APIA, cum ar fi ajutorul financiar pentru sectorul viti-vinicol, restructurarea/reconversia planta`iilorviticole,sus`inereaprimelordeasigurare, ajutor financiar pentru grupurile de produc[toridinsectorullegume-fructe,ajutorulspecificacordatproduc[torilordelaptedevac[din zonele defavorizate, ajutorul specific pentru ]mbun[t[`ireacalit[`iidinsectoruldeagricultur[ ecologic[,restitu`iilaexport,programulna`ional apicol,programulde]ncurajareaconsumuluide fructe]n\coli,lapte]n\coli,etc. (A.|.)

BOTO|ANI pe o coloan[ }n a dou[ jum[tate a anului, Guvernul reduce la 9 la sut[ TVA la pâine O reducere experimental[ la9lasut[aTVAlapâinear putea avea loc ]n a doua jum[tateaanului,iardac[rezultatelevorfifavorabile,taxape valoare ad[ugat[ ar putea fi diminuat[\ilafructe,legume, saucarne,aanun`at,duminic[ sear[,premierulVictorPonta. „Sunt foarte hot[rât la urm[toarea]ntâlnirepecare oavemcuceidelaFMI,de altfelamdiscutat]nianuarie \inevedemdinnou]nmaipentru c[ ei au spus: «dac[ reduce`iTVAladiverseproduse alimentare, ]n realitate nuos[ave`iniciunefectpozitiv,cidoaros[creasc[»-\i atunci pentru a doua jum[tate a anului, de la 1 iulie pân[la31decembrie,vreau s[ facem un experiment la pâine. TVA la pâine s[ ]l reducem la 9 la sut[ pe tot lan`ul de produc`ie. |i dac[ pân[ la sfâr\itul anului se arat[c[ceeacespuneu,c[ de fapt ]n felul acesta o s[ oprimevaziuneafiscal[\icu 9 la sut[ o s[ ]ncas[m mai mul`ibanidecâtcu24 lasut[ \icuevaziune,atuncinepermitem mai departe, pentru fructe,legume,pentruproduse bio,carne”,aspuspremierul, ]ntr-oemisiunelaAntena3. Ponta a mai precizat c[ ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, a discutat cu reprezentan`ii produc[torilor \i aifermierilor,deoareceeimportants[existeunparteneriat ]ntre Guvern \i produc[tori, astfel]ncâtdinrândulacestora s[porneasc[ini`iativareduceriievaziuniifiscale. Primulministrus-adeclaratconvinsc[acestparteneriat erealizabil,deoareceune\ec arafectapetoat[lumea.

Microbuz cu c[l[tori implicat ]ntr-un accident la Suceava Unb[rbat]nvârst[de63 deaniafostr[nitgravdeun microbuzdetransportpersoanepetrecereadepietonisemaforizat[depeCaleaUniriidin Suceava, la volanul microbuzului aflându-se un boto\[nean. Accidentul s-a produs vineri,]njurulorei10.45,\i, din primele cercet[ri ale poli`iei,rezult[c[vina]iapar`ine pietonului.VasileG.,]nvârst[ de 36 de ani, din municipiul Boto\ani,aflatlavolanulunui microbuz cu care efectua o curs[perutaBoto\ani-Bistri`a, l-aaccidentatpeGheorghiM., ]nvârst[de63deani,cares-a angajat]ntraversareastr[ziipe trecereadepietoni,peculoarea ro\iepentrupietoni.|oferula fostverificatcuaparatuletilotest,rezultândc[nuaconsumatalcool.(D.R.)


PUBLICITATE

Mar`i,12martie2013

Spa`ii de cazare moderne pentru sportivii de la CS Boto\ani

7

mica publicitate • mica publicitate v^nz[ricase/terenuri *Vând7.200mpteren, deschiderelaBt-Sv180m \i14.100mpterendeschiderelaBt-Sv50m,ambele ]nzonaHudum.Utilit[`i curent,ap[,posibilit[`i parcelare.Rela`iilatelefon 0752.548.847.

v^nz[riapartamente *Vândapartament3 camere,zonaA,

et.1+garaj+box[+pod. Pre`negociabillafa`a locului.Rela`iilatelefon: 0753.760.156.(G-14)

matrimoniale *Domn,44/1,80/80,prezentabil,studiisuperioare, f[r[vicii,cusim`ulumorului,]nc[utareasufletului pereche.Telefon: 0756.599.442.(G-4)

AGENDA SERVICIILOR ClubulSportivBoto\aniafinalizatoinvesti`ie]nvaloarede 250.000deleicare const[]namenajarea azececamerecucâte dou[paturi.Aceste camereaubaieproprie\isuntdotatecu televizor,aercondi`ionat\ifrigider. AndreiAmos,directorulClubului Sportiv Boto\ani spune c[ demersurilele-a]nceput]nurm[cutrei ani\iabia]n2012auvenitfondurilepentrurealizareaacesteiinvesti`ii. „Este un proiect pe care l-am gândit]nurm[cutreianipecare am reu\it s[-l punem ]n aplicare.

Nuputemspunec[afostu\ors[ definitiv[m aceste spa`ii de cazare darpân[laurm[amreu\it.Este vorbadezececamerecompletutilate,cucâtedou[locuri]ncamer[, cubaieproprie\icentral[termic[. Investi`iaacostat]njurde250.000 deleilacareseadaug[dot[riledin camere\iaicivorbimdetelevizor, frigider, mobilier \i aer condi`ionat”,aspusAndreiAmos. }ncelezececamerevorficaza`icomponen`iisec`ieidehaltere care au ob`inut medalii la Campionatele Europene \i Mondiale. OficialiiCSBoto\anisus`inc[]\i dorescs[ob`in[maimul`ibanide la Federa`ia Român[ de haltere pentrucazareaacestorsportivi. „}n aceste camere vor locui sportivii cu performan`e deosebite. Sper[m ]n prim[ faz[ s[ caz[msportiviiCentruluiOlimpicde haltere.Noisper[mcaacesteca-

meres[genereze\ivenituriproprii pentru Clubul Sportiv Boto\ani. Ne gândim la majorarea pre`ului de cazare, raportat la condi`iilecareexist[”,amaiprecizatdirectorulCSBoto\ani.

Proiect pentru ]nc[ zece camere ConducereaCSBoto\aniarealizatunnoustudiudefezabilitate\i af[cutosolicitarec[treMinisterul Tineretului \i Sportului pentru a ob`ineofinan`areastfel]ncâts[se amenajeze]nc[zececamere. „Avemunstudiudefezabilitate realizatanultrecut.Pentruproiectuldebugetdin2013,amsolicitat fonduri pentru a amenaja ]nc[ zececamereasem[n[toarecelorfinalizateacum”,amaiafirmatAndreiAmos.(R[zvanSauciuc)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

Meteorologii anun`[ o s[pt[mân[ cu vreme rea Temperaturilevorcobor]pân[]ndatade16martie,]ntimpulnop`iiminimeleajungând\ipân[la-8, -10grade.Precipita`iilevorfi\isubform[deploaie, dar\imixte.Pedealt[parte,ANManun`[c[]nintervalul18-24vremearedevinefrumoas[,cutemperaturicarevorurcalanormalulperioadei. Potrivit ANM, ]n Moldova, ]n perioada 11-15 martieregimultermicvaficaracterizatdevalorinormalesaupestecelenormalepentruprimajum[tatea

lunii martie, ziua ]n medie ]ntre 6 \i 13 grade, iar noaptea]ntre0\i4grade. }ntre16\i18martievafiovrememairecedecât arfinormal,maialespetimpulnop`ilorcândsevor ]nregistraminimenegative]ntoat[regiunea.Dindata de 19 martie temperaturile vor cre\te u\or, pân[ la valori apropiate de mediile climatologice. Va ploua slab\imoderat,iar]nnordulregiuniivorfi\iprecipita`iimixte.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Telefoane utile Salvare:112

Gar[:511806

Pompieri:112

Autogar[:511129

Poli`ie:112

ACR:512345

Poli`iadefrontier[:959

Tribunal:511739

DistrigazNord:928;585886 Indexcontorap[:0331711802 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929

Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392

Termica:535340;517953

Protec`iacivil[:982;511704

Agen`iaTAROM:518222

Protec`iaconsumatorilor:512958;512221

Agen`iaCFR:517521

Protec`iamediului:584136

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Mar`i,12martie2013

Finalistele „Miss Vilazilei Preuniversitaria” Pe19martiecelemaifrumoaseelevedeliceuse vor ]ntrece ]n marea final[ a concursului „Miss Preuniversitaria”.Dup[ceaufostdeclaratecelemai frumoase la nivel de unitate, opt concurente se vor ]ntrece]nmareafinal[aconcursuluicevaavealocpe 14martiepescenaCaseideCultur[aSindicatelordin municipiu. Marea final[ va ]ncepe la ora 18.00. (PetronelaRotariu)

Iat[ finalistele concursului: 1.IonelaSatc[u-LiceulTehnologic„Elie Radu”

2.IulianaRusu-ColegiulNational„A.T.Laurian” 3.Ana-MariaBodr]ng[-LiceulTeoretic „GrigoreAntipa” 4.AndreeaM[nt[lu`[-ColegiulEconomic „OctavOnicescu” 5.AndreeaDanielaConstantin-Colegiul Tehnic„GheorgheAsachi” 6.RebecaSauciuc-LiceulTeoretic„N.Iorga” 7.AlexandraPintilei-Liceul„Dimitrie Negreanu” 8.IrinaStoleru-ColegiulNa`ional„Mihai Eminescu

Vila fostului director alSpitaluluidePsihiatrie Boto\ani, Nicolae Vlad, este situat[ pe strada AlexandrucelBun\iare aproximativ150demetri p[tra`i.AtâtNicolaeVlad,

cât \i so`ia sa sunt medici, iar Vlad a ocupat func`ia de conducere la Spitalul de Psihiatrie aproape dou[ decenii. Valoarea casei a fost aproximat[la150.000euro.

Evenimente de Botosani nr.2337  

Ziarul orasului tau!