Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

Ovidiu Portariuc ar putea intra ]n lupta pentru \efia PSD

AnulIX•nr.46(2334)•Joi,7martie2013•8pagini

Risip[ de bani publici: Sistem informatic de 100.000 euro abandonat de autorit[`i

Boto\[nean vinovat pentru producerea unui cumplit accident ]n jude`ul Suceava Ancheta]ncazulaccidentuluidinaugust2012depe DN17,laintrarea]n Stroie\tidinspreGura Humorului,când]nurma impactuluidintreoautocistern[\iunmicrobuzau muritdoioameni\iaufost r[ni`ial`i18,afostfinalizat[.Vinovatafostg[situn boto\[nean.

Pagina 4

Pagina 6

|efii CJ stabilesc nevoile sistemul sanitar boto\[nean pentru urm[torii... 20 de ani Celpu`inastacereMinisterulS[n[t[`ii,ostrategiede s[n[tatepublic[laniveljude`eanpentrucaapois[se creioneze\istrategiana`ional[.Maiexact,conducereaConsiliuluiJude`ean trebuies[aprecieze\is[ transmit[laMinisterul S[n[t[`iicenevoiexist[la nivelulresurseiumane]n sistem,cenevoiedepaturi despital,deaparatur[,de investi`ii]nmodernizarea unorunit[`isanitare.

Pagina 2

}mp[r`irea banilor c[tre prim[rii, criticat[ dur de unii consilieri

Celmaibunexempluderisip[abanului publicestedatdeautorit[`iledinBoto\ani. }nurm[cucincianis-auinvestitpeste 100.000deeurodinbaniipublicipentrua creaunsisteminformaticsuper-performantprincareprefectul\ireprezentan`ii institu`iilors[comunicecuautorit[`ilelocaledinjude`.Baniiaufostcheltui`ipân[ laultimulcent,aparaturaafostmontat[ ]ninstitu`ii\iprim[rii,]ns[dup[ces-a f[cutprobas[sevad[c[func`ioneaz[, niciodat[nuamaifostfolosit[.Concret, cuajutorulaparaturiideosut[demiide euro,primariidinjude`auposibilitateas[ sus`in[video-conferin`ecuprefectulsau \efiideinstitu`ii,f[r[amaifinevoi`is[se deplasezela\edin`eledelaBoto\ani.

Cutoatec[\efiiConsiliului Jude`eanconsider[c[repartizareadinacestana bugetuluipeunit[`iadministrativteritorialeestecea maiechitabil[dinultimii ani,]n\edin`aextraordinar[aCL,deieri,consilierul DorinCiu\tea\i-aar[tat nemul`umireac[politicul \i-apusamprentapeaceast[repartizare.Consilierul jude`eanavenit„]narmat” cuexempledelacâtevacomune,unde,spuneacesta, sevedeclarc[baniis-arfi alocatpesimpatiipolitice.

Pagina 5

Pagina 3


2

SOCIAL

Joi,7martie2013

|efii CJ stabilesc nevoile Licita`iile pentru sistemul sanitar boto\[nean medicamente \i pentru urm[torii... 20 de ani materiale sanitare, „sc[pate din mân[” de spitale

Celpu`inastacere MinisterulS[n[t[`ii, ostrategiedes[n[tatepublic[lanivel jude`eanpentruca apois[secreioneze \istrategiana`ional[.Maiexact,conducereaConsiliului Jude`eantrebuies[ aprecieze\is[transmit[laMinisterul S[n[t[`iicenevoi exist[ lanivelulresurseiumane]nsistem,cenevoiedepaturidespital,de aparatur[,deinvesti`ii]nmodernizarea unorunit[`isanitare.

„NoiamtrimislaDirec`iade S[n[tatePublic[,pentruafiapoi transmis[laMinisterulS[n[t[`ii, listacuaparaturamedical[necesar[]nurm[toriiani.Secunoa\te \ilaConsiliulJude`eancaresunt nevoiledinacestpunctdevedere. Toatedatelecarenevorfisolicitatepentruaceast[strategievorfi comunicate,darimportantestece vafiaprobat”,adeclaratGheorgheDamian,managerulSpitalului Jude`ean.

Oficialii sistemului sanitar se laud[cufaptulc[estepentruprimaoaracând]nRomâniasevafaceostrategiedejos]nsus\inuinvers. „Responsabilitatea pentru acestestrategiiovorpurtaconsiliile jude`ene. Sunt strategii care trebuies[reflectenevoile,realit[`ile\ispecificit[`ilelocale.Ministerul S[n[t[`ii va elabora ni\te machete standard pentru aceste strategii”, afirm[ Lidia Onofrei, purt[tor de cuvânt al Direc`iei de S[n[tatePublic[.

Bani de investi`ii cer\i`i la Bucure\ti

MihaelaHunc[,\efaeduca`ieiboto\[nene,aplecatlaBucure\tipentruasolicita sprijin pentru finalizarea unor investi`iidin\colileboto\[nene.„Problemele ]nv[`[mântul boto\[nean pot fi rezolvatenunumailanivellocal,chiar implicândto`ifactorii,citrebuieimplica`i\ifactoriidelanivelna`ional.Pentruc[lanivelna`ionalputemfiajuta`i legislativ, sau prin rediscutarea unor proiecte”, a declarat Mihaela Hunc[, inspector \colar general al Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J). Aceasta a men`ionat c[ cea mai stringent[ problem[ a sistemului educa`ional boto\[neansuntdatoriilepecare32deunit[`i de]nv[`[mântleauladiferitefirmede construc`ii care au executat lucr[ri ]n acele\coli.„Vrems[debloc[msitua`ia. }ncerc[ms[finaliz[muneleinvesti`iila \coliundemaitrebuieexecutate20-25 lasut[dinlucr[ri,astfel]ncâtcondi`iile pentrudesf[\urareaprocesuluiinstructiveducativ]nanul\colarviitors[fie mult mai bune”, a men`ionat Mihaela Hunc[.(PetronelaRotariu)

Pre\edintele Consiliului Jude`eanvafiresponsabilipentrucoordonarea acestei strategii. MinisterulS[n[t[`iiinten`ioneaz[capân[ lasfâr\itulluniiiunies[primeasc[ din partea jude`elor documentele, astfel]ncâtpân[lafinalulanuluis[ definitiveze strategia la nivel na`ional. }nfunc`iedestrategiileelaboratesevorputeapreviziona\ialoca bugetele multianuale. (Aurora Dimitriu)

Conducerea Spitalului Jude`ean„Mavromati”consider[ c[m[suraachizi`iilorcentralizate de medicamente \i materiale sanitare este binevenit[ pentrusistemulsanitar. „Dinpunctulmeudevedere este o m[sur[ excelent[. Sc[p[mnoi,peplanlocal,de ogrij[”,adeclaratGheorghe Damian,managerulSpitalului Jude`ean„Mavromati”. }n plus, planul de achizi`ii centralizate]\ivaar[tabeneficiile,consider[\iexper`iiOrganiza`ieiMondialeaS[n[t[`ii, ]ntr-un comunicat. „Avantajul imediatvafisc[dereasemnificativ[ a pre`urilor. }n plus, achizi`iacentralizat[vapermiteoanaliz[maibun[dec[tre exper`iafiec[ruigrupdebunuriachizi`ionatecurezultate mai bune pentru s[n[tatea pacien`ilor”,searat[]ncomunicatul referitor la concluzia privindorganizareaachizi`iilor publice centralizate pe care exper`iiOrganiza`ieiMondiale aS[n[t[`iiauprezentat-oautorit[`ilor române, dar \i reprezentan`ilormedia. Dup[ces-astudiatprogra-

mulna`ionaldetratamentaltuberculozeis-aajunslaconcluzia c[ achizi`iile centralizate vorputeaaduceeconomii\ide 600 la sut[ la unele medicamentecump[rate. „Câteva exemple privind diferen`ele de pre`uri la achizi`iile diferitelor produse ]n unit[`ile sanitare cu paturi suntconcludente.Astfel,dac[ ]nunelespitalem[nu\ilechirurgicaleaufostachizi`ionate cu0,14lei,]naltelepre`urile deachizi`ieauajuns\ila7,7 lei.Lafel,]ncazulseringilor, diferen`ele de pre`uri pentru achizi`ievariaz[]ntre0,15lei la1,76delei”,precizeaz[Lidia Onofrei, purt[tor de cuvânt al Direc`iei de S[n[tate Public[Boto\ani. MinisterulS[n[t[`iiaanun`atc[inten`ioneaz[s[organizeze licita`ii centralizate pentru medicamentele necesare tratamentuluiTBC,HIV/SIDA\i]n unit[`ile de primiri urgen`e \i ATI.Deasemenea,sevorface achizi`iipentrumaterialelesanitaretotdinsectoruldeurgen`[. (AuroraDimitriu)

La Darabani, intern[rile ]n vechiul spital ]ncep s[pt[mâna viitoare

Fostaunitatemedical[cu paturidelaDarabani]\i reiaactivitatea,casec`iea SpitaluluiJude`ean„Mavromati”.Oficial,sec`ia estedeschis[dela]nceputulacesteiluni,]ns[laora actual[maisuntdepusla punctoseriedeaspecte administrative.

„Se fac ultimele aranjamente pentru cades[pt[mânaviitoares[]ncepemintern[rile.Eua\asper,cas[pt[mânaviitoare s[ rupem panglica la sec`ia exterioar[ de la S[veni. Am fi ]nceput din aceast[s[pt[mân[,dartrebuief[cutracordullaservercas[avemcomunicarea cuspitaluljude`ean,canois[\timlafiecareor[cazuistica,intern[rilenoi”,adeclaratGheorgheDamian,managerulSpitaluluiJude`ean„Mavromati”. Sec`ia de la Darabani va avea dou[ subsec`ii,unadepediatrie\iunadeinterne.Managerulspitaluluispunec[s-arezolvat \i problema personalului. Sunt,

deocamdat[,doimedici,unullainterne\i unullapediatrie,iarasistentesuntcâte5 pefiecaresubsec`ie. „Nuamf[cutangaj[ripentruc[am respectatactulnormativ,careprevedec[ se asigur[ personalul din cel deja existent,careafost]nSpitalulDarabani\is-

atransferatlaalteunit[`imedicale.Angaja`ilordeacololeconvine,c[numai fac naveta la Spitalul din Dorohoi”, a precizatGheorgheDamian. Sec`iavafunc`ionacu20depaturi,10 lapediatrie\i10lainterne.(AuroraDimitriu)


EDUCA~IE-S{N{TATE

Joi,7martie2013

}mp[r`irea banilor c[tre prim[rii, criticat[ dur de unii consilieri

Cutoatec[\efiiConsiliuluiJude`eanconsider[c[repartizarea dinacestanabugetuluipeunit[`iadministrativteritorialeeste ceamaiechitabil[din ultimiiani,]n\edin`a extraordinar[aCL, deieri,consilierulDorinCiu\tea\i-aar[tat nemul`umireac[politicul\i-apusamprenta peaceast[repartizare. Consilieruljude`eana venit„]narmat”cu exempledelacâteva comune,unde,spune acesta,sevedeclarc[ baniis-arfialocatpe simpatiipolitice.

Printre unit[`ile administrativteritorialepecareCiu\tealeconsider[favorizateleacesteirepartiz[ri senum[r[:MihaiEminescu,P[ltini\,\endriceni,S[veni. „S-aluat]ncalculplataunor arierate ale unit[`ilor publice locale,darlacomunaP[ltini\avem arieratede400\icevademilioanedeleipentruplataunorservicii culturale efectuate de compa-

nialuiAxinte,]noctombrie2012, \ib[nuiescc[arfivorbadeacel AxintecareprestapelaVacan`a Mare. La comuna |endriceni avemosumedeniedepl[`imotivatepentruserviciidesoftwarede parc[s-arfimutatNASAacolo, c[ sunt ni\te  sume colosale”, a `inut s[ puncteze consilierul jude`eanDorinCiu\tea.

„Bani da`i pe o list[ de gânduri”, spune Ciu\tea Referitor la Prim[ria Mihai Eminescu,Ciu\teaconsider[c[saudatbaniipentru„olist[degânduri, f[r[ a se specifica detalii referitoarelaproiecte”. |i referitor la bugetul ora\ului S[veni,consilieruljude`eanaavut comentarii.„Favorizateste\iora-

\ulS[veni.Aicisuntdeplat[arierate de aproape 400.000 de lei, pentru... reabilitarea parcului. Probabil c[ acolo este \i ap[ \i canalizare,iaracums-auapucat s[fac[parcul,poate\ioechip[ dehandbal”,amaispecificatconsilieruljude`ean. Ciu\teaadat\iexempledeprim[riicare,]nopiniasa,aufostdefavorizate la ]mp[r`irea banilor, printreacesteafiindAlbe\ti,Criste\ti,cares-aualescucâteunmiliarddelei,]ntimpcecomunecu maipu`inilocuitoriauprimit\ide 3-4orimaimult.

„Sunt ale\i, r[spund ]n fa`a Cur`ii de Conturi” R[spunsul pre\edintelui CJ la interven`iaconsilieruluiCiu\teanu

a]ntârziat.„Noinud[mbanicu destina`iespecial[pentruplatalui Axintesaulacinea`if[cutreferire,noirepartiz[mbugetulcuposibilitateacaprim[riiles[]\iachitearieratele,l[sândlalatitudinea primarilor s[ ]\i achite arieratele dinsumeleprimitedelaCJsaus[ mearg[laFinan`es[iacreditpe 5 ani”, a spus pre\edintele CJ, Florin~urcanu.Acestaaad[ugat c[legisla`ianu]ipermites[intervin[ ]n actul administrativ dintr-o unitate administrativ-teritorial[, precizândc[primarii,ale\iilocali, r[spuns]nfa`ainstitu`iilordecontrolpentrudatoriilepecarelefac. „Eu nu am nicio prerogativ[ legal[ s[ intervin ]n actul administrativ al unei prim[rii, s[ stabilesceucucine\icumtrebuiesa fac[eirela`iilepentrudezvoltarea comunei sau ora\ului. Nu r[spundemnoidecum]\ifacetreaba |endricenii, P[ltini\ul \i alte comune. Sunt ale\i, r[spund ]n fa`aCur`iideConturi,ainstitu`iilorcare]ipotcontrola”,aspecificat~urcanu. |efiiCJau`inuts[]ncheieprin a men`iona c[ oricum s-ar fi ]mp[r`itbaniiarfifostnemul`umiri. „}n raport cu alte repartiz[ri, aceastaafostcorect[\iarespectatregulilelegisla`iei”,a]ncheiat pre\edinteleCJBoto\ani. Consilieriiauvotat]nceledin urm[ pentru repartizarea sumelor c[treunit[`ileadministrativteritorialedinjude`.(AuroraDimitriu)

Primarul Portariuc se declar[ mul`umit de banii primi`i la buget PrimarulmunicipiuluiOvidiu Portariucestemul`umitde bugetulpecare]laremunicipiulBoto\ani.De\i]nurm[cu câtevazileedilulerasceptic, dup[aprobareabugetuluide ConsiliulJude`ean\ialoc[rile delaDirec`iadeFinan`e, OvidiuPortariucsus`inec[ bugetulacestuianestemai marecaceldeanultrecut. Acestbuget]ivapermiteuneleinvesti`ii]n municipiu.„}nceeaceprive\te]nprim[faz[ alocarea sumelor de la Consiliul Jude`ean a existatooarecarenemul`umire,darlucrurile s-aureechilibratcualoc[riledelaDirec`iade Finan`edincoteledeTVA\isumeledeechilibrareastfel]ncâtprinacestdemersamreu\it s[ob`inempentruacestanunbugetmultmai marepentrumunicipiulBoto\anifa`[deanul trecut.}nfinal,de\izileletrecuteeramoarecumnemul`umitdesumelealocateini`ialdela CJ,amreu\itprindemersurilef[cutelaDirec`ia de Finan`e s[ ob`inem aceste sume \i ]n momentul de fa`[ Boto\aniul poate s[ construiasc[unbugetechilibrat”,adeclaratprimarulmunicipiului. DelaConsiliulJude`eanaufostrepartiza`i 1.400.000deleiiardelaDirec`iadeFinan`e 759.000delei.}nceeaceprive\techeltuielile

descentralizateavemuntotalde73,4milioane delei,carevinprinDirec`iadeFinan`e,pentru salarii,pentruhot[rârijudec[tore\ti,finan`area la \coli, persoane cu handicap, cheltuieli de func`ionate, fa`[ de 59 de milioane ]n 2012. „Aiciziceuc[amreu\its[atragacelesurse necesare astfel ]ncât s[ avem un buget func`ionallanivelulmunicipiuluiBoto\ani\i cares[nepermit[s[punem\iinvesti`iilepe carele-ampromis”,aspusOvidiuPortariuc. Edilul estimeaz[ c[ \edin`a de Consiliu Localpentruaprobareabugetuluivaavealocla finalulacesteiluni,având]nvederec[proiectul debugetvafisupusdezbateriipublice.„Vafi lafinalullunii.Vafipublicatlafinaluls[pt[mâniispredezbaterepublic[.Suntemdeschi\i s[organiz[m\io]ntâlnirecucet[`eniipemargineabugetului”,aspusOvidiuPortariuc. Primarul a men`ionat c[ bugetul local va permite investi`iile anun`ate, inclusiv pentru stradaPrim[verii,TeatrulM.Eminescu,Parcul Corni\a,reabilit[ritermice,parcuri,locuride joac[.„Dup[alocareaacestorsumeamtoate motivele s[ fiu optimist \i s[ cred c[ strada Prim[veriivaintra]nreabilitare]nacestan, pentruc[ini`ialpesumelepecarediscutasem nupreaaveamposibilitatea.}nacestecondi`ii semodific[lucrurile.Deastaam\ievitats[ dauunr[spunspân[acum,s[nuspun]ntr-o s[pt[mân[c[facem\i]nurm[toareac[nu. Pân[ nu am avut toate cifrele, tot tabloul, acumamtoatemotiveles[fiuoptimist\ivom ]ncepe lucr[rile de reabilitare la strada Prim[verii”,aspusprimarulmunicipiului.(PetronelaRotariu)

3

BOTO|ANI pe o coloan[ Gr[dini`a 24 se mut[ ]n fostul sediu al Poli`iei Rutiere Municipalitatea a identificat spa`iulundevafunc`ionaGr[dini`a 24depeBucovina.Edilulmunicipiuluiamen`ionatc[,]nurmadiscu`iilor cu proprietarul, activitatea gr[dini`eivafimutat[]nsediul]n careafunc`ionatPoli`iaRutier[\i ServiciuldeEliberareaPermiselor. OvidiuPortariucadeclaratc[se poart[negociericuprivirelachiria lunar[ pe care autoritatea local[ o va achita proprietarului, care este dinBucure\ti.„Esteocl[direcare se preteaz[ acestei activit[`i. Este cl[direadepeBulevardcuparcare,poatefiamenajatspa`iudejoac[.Amavutdiscu`iicuei,ausolicitatosum[destuldemarepentru chirie,noile-amtrimis]nurm[cu dou[ zile o scrisoare de inten`ie. Estenevoiedeorenovare\is[]nchiriempeminimzeceani.Dac[ suntdeacordcucondi`iileacestea, putemmuta\iarfiovestebun[ pentru p[rin`i”, a spus Ovidiu Portariuc.Acestaamen`ionatc[a primit adrese ]n ultimul timp, atât dealAsocia`iadeP[rin`iagr[dini`ei,carenu\tiauceseva]ntâmpla.Discu`iilenuaufostpurtatedirect cu proprietarul, ci cu o persoan[ desemnat[ de acesta, \i ]n momentul ]n care va exista o inten`ieclar[dinparteamunicipalit[`ii,acestavavenilaBoto\ani,pentrunegociereafinal[. „Eiauvrutini`ials[vând[cl[direa, cu un milion de euro. La chirie,eiaucerut]njurde3.000 de euro \i negociem. Noi acum pl[timomiedeeuropeoloca`ie mult mai mic[. Nu investe\te nimeniacolo150.000deeuro,câte nevoies[reabilitezi.Esteunuldintrelucrurilepentrucarem-a\bucuracuaceast[mutareaGr[dini`ei”, amen`ionatedilulmunicipiului. Reamintimc[ladoarcucâteva ziledela]ncepereaacestuian\colar municipalitateaaajunslao]n`elegerecuactualulproprietaralcl[dirii de pe Bucovina unde func`ioneaz[ unitatea,pentrumen`inereaactivit[`ii]nc[unan.(PetronelaRotariu)

Au trecut cu brio de evaluarea activit[`ii pe anul trecut Este vorba de directorii institu`iilor subordonate Consiliului Local.Ghinionauavut10lasut[ dintre salaria`ii Prim[riei, care au luatcalificativul„bine”pentruanul trecut. Au ob`inut calificativul „foartebine”IoanOnu`u,directorulPoli`ieiLocale,DorinBurlacu, de la Serviciul Public Local de Asisten`[Social[,\iEugen~urcanu, directorul Direc`iei Servicii Publice, Sport \i Agrement. 90 la sut[dintresalaria`iiaparatuluipropriualPrim[rieiauob`inutcalificativul„foartebine”]ntimpce10la sut[auob`inutcalificatul„bine”.}n plin[desf[\urareestelaaceast[dat[ evaluarea activit[`ii managerilor institu`iilor de cultur[ din subordineaCL.Rezultatelevorfianun`ate pe11martie. (PetronelaRotariu)


CMYK

4

EVENIMENT

Joi,7martie2013

Boto\[nean vinovat pentru producerea unui cumplit accident ]n jude`ul Suceava Ancheta]ncazulaccidentuluidinaugust 2012depeDN17,la intrarea]nStroie\ti dinspreGuraHumorului,când]nurma impactuluidintreo autocistern[\iunmicrobuzaumuritdoi oameni\iaufostr[ni`ial`i18,afostfinalizat[.Vinovatafost g[situnboto\[nean.

Expertizajudiciar[solicitat[]n acestcazafostfinalizat[zileletrecute, urmând ca \oferul fa`[ de care s-a ]nceput urm[rirea penal[ s[fietrimis]njudecat[.}ndatade 27august2012,unmicrobuzplin cu pasageri, unii dintre ace\tia stând]npicioare,caref[ceacurse regulate]ntreCiprianPorumbescu \iSuceava,afostlovitdeoautocistern[. }n urma impactului, un tân[r ]n vârst[ de 19 ani din Ciprian Porumbescu, elev la Liceul

cu Program Sportiv Suceava, pasager ]n microbuz, a decedat pe loc.Dup[12ziledeagonie]nspitalamurit\i\oferulmicrobuzului, OvidiuCiubotaru,]nvârst[de34 de ani, din municipiul Suceava. Alte18persoane,toatedinmicrobuz, au fost r[nite, câteva dintre eleavândnevoiedezecidezilede ]ngrijirimedicale. Conformexpertizeidespecialitate,\oferulautocisternei,Dumitru Gr[mad[,dincomunaSuli`a,jude`ulBoto\ani,]ntr-ocurb[ladreapta,]npant[,nuaadaptatvitezade deplasarelacarosabilulumed.Vehiculul greu a fost sc[pat de sub control,iarparteadinspateaintrat ]nmicrobuzulticsitcuoameni. }nceeace-lprive\tepe\oferul microbuzului,ceamaigrav[problem[estec[acestaaveapasageri ]npicioare,]ns[acestaspectnuare leg[tur[direct[cuaccidentul.De precizat c[ imediat dup[ accident anchetatorii au stabilit c[ \oferul autocisternei era obosit la volan. La vremea respectiv[, pentru nerespectarea timpilor de repaus \i odihn[, \oferul a fost sanc`ionat contraven`ional cu 8.000 de lei. (D[nu`Rotariu)

Bilan`ul corup`iei din Boto\ani

Zeci de angaja`i ai MAI au fost cerceta`i anul trecut pentru fapte de corup`ie ]n urma anchetelor angaja`ilor Serviciului Jude`eanAnticorup`ieBoto\ani.Potrivitbilan`uluiactivit[`iipentruanultrecut,]n2012aufostsolu`ionate49dedosarepenaledin care10aufost]naintatelaDNA\i39laalteunit[`ideparchet. Dintreacestea,14aufostdosarepentruluaredemit[,5pentru dare de mit[, 10 la Legea privind prevenirea, descoperirea \i sanc`ionareafaptelordecorup`ie,2cutraficdeinfluen`[\i18pentrualtefaptepenale.}ntotal108persoane,dintrecare49angaja`i aiMinisteruluiAfacerilorInterne,aufostcercetatedelucr[torii ServiciuluiJude`eanAnticorup`ieBoto\ani.LegatstrictdepersonalulMAI,aufost12cazurideluaredemit[,3cazuridedarede mit[,11infrac`iunilaLegeaprivindprevenirea,descoperirea\i sanc`ionareafaptelordecorup`ie,iar23desalaria`iaiMAIaufost ancheta`ipentrualtefapte.Dintrepersoanelecercetate,42auavut calitateade]nvinuit,dintrecare9angaja`iMAI,patruinculpa`i fiind cerceta`i ]n stare de arest preventiv, dintre care doi erau angaja`i]ncadrulMAI.Unuldintreangaja`iiMAIancheta`iafost Ionu` Toma, fost agent ]n cadrul Inspectoratului Jude`ean de Poli`ie Boto\ani. Acesta a fost trimis ]n judecat[ de procurorii Parchetuluidepelâng[TribunalulBoto\anipentruluaredemit[, abuz]nserviciucontraintereselorpersoanelor,falsintelectual\i uzdefals.}naltaCurtedeCasa`ie\iJusti`ieamen`inutcondamnareaacestuialapedeapsade4anisitreilunide]nchisoarecu executare.(D[nu`Rotariu)


CMYK

EVENIMENT

Joi,7martie2013

Risip[ de bani publici: Sistem informatic de 100.000 euro abandonat de autorit[`i

Celmaibunexempluderisip[abanuluipublicestedat deautorit[`iledin Boto\ani.}nurm[ cucincianis-auinvestitpeste100.000 deeurodinbanii publicipentruacrea unsisteminformatic super-performant princareprefectul\i reprezentan`iiinstitu`iilors[comunice cuautorit[`ilelocale dinjude`.Baniiau fostcheltui`ipân[la ultimulcent,aparaturaafostmontat[ ]ninstitu`ii\iprim[rii,]ns[dup[ces-a f[cutprobas[sevad[c[func`ioneaz[, niciodat[nuamai fostfolosit[.Concret,cuajutorul aparaturiideosut[ demiideeuro,primariidinjude`au posibilitateas[sus`in[video-conferin`e cuprefectulsau\efii deinstitu`ii,f[r[a maifinevoi`is[se deplasezela\edin`ele delaBoto\ani.

}n2008,Prefectura,]nparteneriatcumaimulteprim[riidinjude`,aimplementatunproiectcare a fost finan`at prin intermediul Fondului de modernizare pentru dezvoltarea administra`iei la nivel localIII-IV,liniadebugetPHARE RO 2005/017-553.01.03.06 - BT 241.Acestproiectaavutovaloaretotal[de105.000euro,dincare 94.500 euro (90 la sut[) a reprezentatvaloareafinan`[riidinpartea UniuniiEuropene. Obiectivulgeneralera]mbun[t[`ireacalit[`ii\ieficien`eiservicii-

5

BOTO|ANI pe o coloan[ Afaceristul Constantin Cuciureanu a pierdut ]nc[ o lupt[ ]n justi`ie Acesta va r[mâne ]n spatele gratiilor ]ntreaga perioad[ de \ase ani de ]nchisoarepentrucomiterea infrac`iunii de ]n\el[ciune, dup[ ce magistra`ii TribunaluluiBoto\aniaurespins, mar`i, cererea acestuia de revizuire a sentin`ei penale ]nbazac[reiaafosttrimis ]nspatelegratiilor.Judec[- toriiauconsideratc[solicitareaestene]ntemeiat[,astfelc[omuldeafaceriCuciureanu va isp[\i ]ntreaga pedeaps[. Acesta a fost condamnatla\aseanide]nchisoare]nurmauneideciziidefinitive\iirevocabile, având de achitat statului 400.000lei.(D[nu`Rotariu)

Primarul comunei Co\ula a fost achitat de judec[tori

loroferitedeadministra`iapublic[. De asemenea, proiectul viza cre\terea gradului de absorb`ie a finan`[rilor externe \i interne ]n cadrul administra`iei publice, modernizareainfrastructuriidecomunica`ii]ntreadministra`iilepublice participante la proiect prin implementareauneire`eleidetipVPNRe`eaVirtual[Privat[\itransferul de expertiz[ \i exemple de bun[ practic[ prin parteneriatul dintre administra`iile publice din localit[`ileparticipantelaproiect. AcestsistemVPNafunc`ionat operioad[iarprefec`iideatunciau precizatc[erafoarteutil]nceeace prive\tecolaborareacuprimarii. „Proiectul a fost ]nceput ]n 2006\iafostfinalizat]n2008.A fostfolosit]naceaperioad[.Sunt ni\te costuri de ]ntre`inere dar nu vorbimdeni\tesumemari.Esteun abonamentpecare]lpercepeRomtelecom. Ei au venit cu o nou[ ofert[de]mbun[t[`ire\ideextindereaserviciilor.Afostunproiect depeste100.000deeuro.Aufost fonduri europene \i o cot[ foarte mic[ de cofinan`are”, a precizat fostulprefectGheorgheSorescu. „Eu f[ceam s[pt[mânal \edin`e cu primarii \i chiar a fost

util acest sistem VPN. Este un proiectrealizatcufondurieuropene\icareajutafoartemult,atât autorit[`ile jude`ene, cât \i cele locale”, a afirmat fostul prefect CristianRoman. }nultimeleluni,acestsistemnu preaamaifostfolosit.Pedeoparte, prefectul nu a mai programat preamulte\edin`ecuprimarii,iar pedealt[parte,multedintreprim[rii nu \i-au mai pl[tit abonamentelec[treRomtelecom. „Voi solicita fiec[rei prim[rii s[ ne precizeze ]n ce stadiu este acestsistem.Dac[estefunc`ionabil,dac[\i-aupl[titabonamentele. Am ]n`eles c[ sunt prim[rii carenuaumaipl[titacelabonament\isistemulnupoatefifolosit.Levoisolicitas[]\iachitetoaterestan`ele\ivomreluaacelevideoconferin`e”, adeclaratprefectulCostic[Macale`i. Reprezentan`ii firmei Elsaco Electronics, cea care a montat acestsistemVPN,spunc[nuau fost probleme ]n ceea ce prive\te func`ionarea.„Nuamavutreclama`iicuprivirelafaptulc[sistemulnufunc`ioneaz[sausuntalte probleme. Este un abonament care trebuie pl[tit c[tre Romte-

lecom\i,dincâteam]n`eles,sunt prim[riicareaurestan`e”,aprecizat Doru Popa, reprezentantul firmeiElsaco. Cât prive\te primarii, p[rerile sunt ]mp[r`ite. Unii spun c[ este util un astfel de sistem deoarece primesc informa`ii utile atât de la prefect cât \i de la reprezentan`ii unor institu`ii precum ISU, APIA sau Direc`ia Agricol[. „Sistemul este func`ional. Am pl[tit abonamentulc[treRomtelecom.Este]n jur de 200-300 de lei. Nu putem spunec[esteosum[foartemare, astfel]ncâts[nupoat[fipl[titde c[treoprim[rie”,aspusGheorghe Iacob,primarulcomuneiR[chi`i. }n schimb, al`i primari consider[c[acestsistemVPNnuaavut un efect prea mare ]n ceea ce prive\te dezvoltarea administra`iei locale. „Sunt anumite informa`ii pecareleprimimlaacestevideoconferin`e.Maivinuniidirectori darnupotspunec[rezolvianumiteproblemelavideoconferin`[. Tot trebuie s[ mergi la Boto\ani cândaioproblem[”,aspusCostelRomanescu,primarulcomunei P[ltini\.(R[zvanSauciuc)

Mircea Acatrinei, primarul comunei Co\ula, a fostachitatadouaoar[de magistra`iiJudec[torieiBoto\ani ]n procesul ]n care esteacuzatc[aatribuitilegal un teren al M[n[stirii Co\ula. }n acest proces de corup`ie a fost inculpat[ \i Mihaela Borfotin[, fostul secretat al Prim[riei Co\ula, familia acesteia fiind beneficiaraterenuluiluatde lam[n[stire.Primasentin`[ afostdeachitare,procuroriiaucontestatdecizia,]ns[ \iadouaoar[magistra`iiau decisc[primarulnuseface vinovatdefaptapentrucare afostjudecat.Deasemenea \iMihaelaBorfotin[afost achitat[tot]nacela\idosar. Totul a ]nceput ]n 2005, atuncicândsocrulMihaelei Borfotin[ a depus o cerere de]mpropriet[rirecuunterenaflat]napropierealocuin`ei,]nimediatavecin[tate a mân[stirii din localitate. Terenul ce a fost `inut tot timpul de m[n[stire a fost folosit drept cale de acces dec[trec[lug[ri.}ntimpce c[lug[rii au depus cereri peste cereri pentru a primi terenul ce a fost luat m[n[stirii de comuni\ti, Borfotin[este]mpropriet[ritcu terenul, dup[ care ]l vinde fiului s[u, so`ul secretarei comunei. Cazul a ajuns ]n ancheta Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani, iarace\tiai-autrimis]njudecat[peprimar\isecretar pentrufaptedecorup`ie.}n urmatrimiterii]njudecat[, Borfotin[afostsuspendat[ dinfunc`iadesecretaralcomunei.(D.R.)


6 POLITIC{-ADMINISTRA~IE

Joi,7martie2013

Ovidiu Portariuc ar putea intra ]n lupta pentru \efia PSD

BOTO|ANI pe o coloan[ Dou[ boto\[nence pe podium la Cupa României la box Boto\[nencele Roxana Damian\iVasilicaHu`anu auconcuratlasfâr\ituls[pt[mâniitrecutelaCupaRomâniei,laboxfeminin,careaavutloclaTulcea.Cele dou[ sportive antrenate de Victor Apetrei au avut evolu`iibunepân[]nfinal[. }n ultimul act al competi`iei, atât Roxana Damiancât\iVasilicaHu`anu au fost ]nvinse, terminând turneul pe pozi`ia secund[ la categoriile d greutate la careauparticipat. „S[pt[mâna trecut[ a avut loc la Tulcea prima competi`iedeboxdinacest an. Este vorba de Cupa României la tineret \i seniori.Amfostreprezenta`i de dou[ sportive. La categoria51dekilograme a concurat Roxana Damianiarla54dekilograme am avut-o pe Vasilica Hu`anu. Ambele sportive s-aucalificat]nfinal[dar din p[cate au fost ]nvinse”, aspusAndreiAmos, directorul CS Boto\ani. (R[zvanSauciuc)

PrimarulOvidiuPortariuc estetentats[candideze pentrufunc`iadepre\edintealOrganiza`ieiJude`ene aPartiduluiSocialDemocrat.Acestaspunec[]nc[ nualuatodecizie]nprivin`acandidaturiidarva maidiscutacumembriide partidpentruavedeadac[ aresus`inereanecesar[. }nultimulan,OvidiuPortariucaavutoascensiuneinteresant[]nPSD.Delafunc`iade

vicepre\edinteaajunspre\edintealOrganiza`iei Municipale dup[ care a fost numit pre\edinte executivalOrganiza`ieiJude`ene.~inândcont desus`inereapecareaavut-o]npartid,Portariucsegânde\telaceamaiimportant[func`ie dincadrulOrganiza`ieiJude`enePSD. „Nu m-am hot[rât ]nc[ dac[ voi candida pentru func`ia de pre\edinte. A\tept s[ v[d exactceechip[sevaforma,s[v[dsus`inerea colegilor.Depinde\ideoanaliz[amea,`inând cont c[ avem foarte multe proiecte ]n municipiul Boto\ani. Nu am discutat cu organiza`iiledinjude`.Eunuamtips[-mifaccampanie,spredeosebiredeal`iicareau]nceputcu multtimp]nurm[campaniaprinjude`.Sunt mul`idoritorilafunc`iiledepre\edinteexecutiv, secretargeneral...Eocompeti`ieacerb[.Am v[zutc[unii]\ideclar[sus`inereafa`[deanumi`icandida`i.Maietimp.Eunum[lasimpre-

sionatfoarteu\or”,aspusOvidiuPortariuc. Pedatade15martieesteprogramat[conferin`amunicipal[PSD]ncaresevorstabilidelega`iilaalegeriledelunaviitoare\isevadiscutacuprivirelacandidaturaluiOvidiuPortariuc pentru func`ia de pre\edinte al Organiza`iei Jude`ene.EdilulmunicipiuluivaapelalaserviciileluiMihaiDarie,fostconsilieraluiTraian B[sescu,PetreRomansauAdrianN[stasedar \iamaimultormini\trideInterne. „DomnulDarieeunomcuexperien`[,]n politicaromâneasc[.Nuexcludocolaborare cudomnulDarie,`inândcontdeexperien`a\i de pozi`iile pe care l-a avut”, a mai precizat OvidiuPortariuc. Pân[acum,\i-auanun`atinten`iadeacandidapentrufunc`iadepre\edintePSDdoidorohoieni. Este vorba de deputatul Andrei Dolineaschi\ideIoanDomonco.(R[zvanSauciuc)

„Muc cel mic” la Teatrul Vasilache Cei mici sunt a\tepta`i la Teatrul pentru Copii \i Tineret „Vasilache”la piesa „Muc cel  mic”, duminic[, 10 martie, de la orele 11,00\i12,30.Dindistribu`iefac parte Mihaela \tempel, Anamaria Chelaru, Marius Rusu, Ibica Leonte,AuricaDobrescu,FlorinIftode,ClaudiuG[l[`eanu.Regiaartistic[ apar`ine lui Marius Rogojinschi, scenografia - Marius Rogojinschi\iMihaiPastramagiu, costume\ip[pu\iMihaiPastramagiu. Adaptare scenic[ dup[ WilhelmHauf,deMariusRogojinschi A\adar,\i]nacestweek-end,p[rin`i,bunici,copii,nepo`i,v[invit[ms[fi`ial[turidenoi,s[v[bucura`ideunspectacolinedit.Pre`ul unui bilet de intrare este \ase lei. (PetronelaRotariu)

FC Boto\ani a ]ncheiat cu o victorie turneul din vest FC Boto\ani s-a impus ast[zi cu scorul de 4-2 ]n fa`aforma`ieideligaaIIIa, Olimpia Satu Mare. Acesta este ultimul meci disputatdero\-alb-alba\trii ]n stagiul de preg[tire din vestul`[rii. Forma`ia antrenat[ de Cristi Popovici a deschis scorul]nminutul2prinCiprian Dinu dup[ care ]n minutul22,atacantulGeorgeCârjanamajoratavantajul boto\[nenilor. Olimpia SatuMarearedusdindiferen`[]nminutul24darFC Boto\aniamai]nscris]nc[ o dat[ ]n minutul 40 când Vraciu a transformat o lovitur[ de la 11 metri. }n partea secund[, ambele echipe au mai marcat câte ungol.Primulafost]nscris degazde]nminutul70dup[ care Va\vari a ]nscris dinlovitur[dela11metri, ]nminutul82. Cristi Popovici a ]nceputmeciulcu:V.Curileac - ~epe\, Poverlovici, C. Dinu,V.Bordeanu-Vraciu, Taban, Croitoru, Fulop-Cârjan,Hadnagy.Au mai jucat: M[rm[neanu, M’bella, Patache, Ursu, Lozneanu, Acsinte, Maghici, Va\vari, Ignea, P[curar, Gafi`a \i Boghian. (R[zvanSauciuc)


PUBLICITATE

Joi,7martie2013

Cel pu`in opt boto\[neni vor concura la mondialele de haltere

ClubulSportivBoto\anivaavea celpu`inoptreprezentan`ilaCampionatul Mondial de haltere, categoriacade`i,competi`iecevaavea loclunaviitoare]nAzerbaidjan. Andrei Amos, directorul ClubuluiSportivBoto\anispunec[]n momentul de fa`[ nu se \tie dac[ va participa \i Bianca Molie, cea maibun[sportiv[ajude`uluiBoto\ani]n2013.Reprezentan`iiFedera`ieiRomânedeHaltereurmeaz[ s[decid[dac[sportivaboto\[nean[vaconcuraatâtlajunioricât\i lacade`isaudoarlajuniori. „LaCampionatulMondialde cade`idinlunaaprilievorparticipaoptsaunou[sportividelaCS Boto\ani.}nc[nuse\tiedac[va concura Bianca Molie deoarece eaeste]ncalculepentruCampionatulMondialdejuniori.Decizia sevalualaFedera`iaRomân[de Haltere.Vomaveacincisau\ase feteplustreib[ie`i.}ncazul]ncareBiancaMolienuvaparticipa,

7

mica publicitate • mica publicitate v^nz[ricase/terenuri *Vând7.200mpteren, deschiderelaBt-Sv180m \i14.100mpterendeschiderelaBt-Sv50m,ambele ]nzonaHudum.Utilit[`i curent,ap[,posibilit[`i parcelare.Rela`iilatelefon 0752.548.847.

Pre`negociabillafa`a locului.Rela`iilatelefon: 0753.760.156.(G-17)

cump[r[ri *Colec`ionargerman cump[rma\inicusut: Singer,Kayser,Naumann, Pfaff.Telefon 0749.641.949.(3)

v^nz[riapartamente *Vândapartament3 camere,zonaA, et.1+garaj+box[+pod.

angaj[ri *Angajezfarmacistcu avizdeliber[practic[. Tel.0766.367.080.(3)

AGENDA SERVICIILOR

obiectul este ob`inerea unui num[rde\asemedalii.Dac[particip[, obiectivul este ob`inerea a nou[medalii”,adeclaratAndrei Amos. }n mod cert vor participa la

Campionatul European: Nicoleta Constantin, Iulia Av[d[nei, Anamaria Ab[la\ei, Sorina Hulpan, VioricaGrigora\\iMarianAlbu, Andrei Roman \i Doru Stoian. (R[zvanSauciuc)

Halterofilii boto\[neni debuteaz[ ]n competi`iile oficiale din 2013 Componen`iisec`ieidehalteredelaCSBoto\ani vorconcura]nperioada11-16martielaCupaRomâniei,competi`ieprogramat[s[sedesf[\oare]ncapital[.Pentruaceast[prim[competi`iedin2013,obiectivulvaficucerireaacelpu`intreiCupealeRomâniei. Reprezentan`iiClubuluiSportivBoto\anispunc[ nusevorputeabazapeoseriedehalterofilicarear avea\anserealedeaurcapepodium.Ace\tiaurmeaz[s[participelunaviitoarelaCampionatulMondial \i oficialii Federa`iei Române de Haltere nu vor s[ ri\teeventualeaccident[ri. „}nperioada11-16martievaavealoc,laBucure\ti, Cupa României la haltere, categoria seniori.

AGENDA TRANSPORTATORILOR

Esteprimacompeti`iedinacestan.Tot]naceea\iperioad[vaavealoc\iAdunareaGeneral[aFedera`iei RomânedeHaltere.Laaceast[competi`ie,omare partedintresportiviino\trinuvorfiprezen`i.Eisunt selec`iona`i pentru Campionatul Mondial care va avealoc]nlunaaprilie.]nacestecondi`ii,sper[ms[ ob`inem dou[-trei cupe \i patru-cinci clas[ri pe podium”, a spus Andrei Amos, directorul CS Boto\ani. De asemenea, nici Andreea Aanei nu este la poten`ialulmaxim.Eaasuferitoopera`ielagenunchi ]nlunadecembrie\idinpunctdevederefizic]nc[nu estelaunnivelfoartebun.(R[zvanSauciuc)

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice

Telefoane utile Salvare:112

Gar[:511806

Pompieri:112

Autogar[:511129

Poli`ie:112

ACR:512345

Poli`iadefrontier[:959

Tribunal:511739

DistrigazNord:928;585886 Indexcontorap[:0331711802

Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929

Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392

Termica:535340;517953

Protec`iacivil[:982;511704

Agen`iaTAROM:518222

Protec`iaconsumatorilor:512958;512221

Agen`iaCFR:517521

Protec`iamediului:584136

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Joi,7martie2013

Doi ani de ]nchisoare cu suspendare pentru Iulian Chelaru

AngajatulPrim[rieiBoto\ani,careafostjudecat pentru trafic de influen`[, a fost condamnat definitivladoianide]nchisoarecususpendarede magistra`ii}nalteiCur`ideCasa`ie\iJusti`ie.Iulian Chelariuamin`itofemeiec[opoateajutas[ob`in[ o locuin`[ ANL \i i-a cerut mai multe sume de bani.Condamnatini`ialdeTribunalulBoto\ani,a f[cutrecurs,]ns[}naltaCurtedeCasa`ie\iJusti`ie amen`inutsentin`adat[demagistra`iiboto\[neni. Chelariu a fost trimis ]n judecat[ de procurorii Parchetuluidepelâng[TribunalulBoto\anipentru traficdeinfluen`[,dup[ceafostprins]nflagrant deofi`eriiDirec`ieiGeneraleAnticorup`ieladata de24octombrie2011,dup[cealuatdelaopersoan[sumade900deeuropentruaintervenipe lâng[unaltfunc`ionarpublic]nvedereaob`inerii uneilocuin`eANL.(D.R.)

Eveniment expozi`ional la Galeriile de Art[ „|tefan Luchian” Muzeul Jude`ean Boto\ani \i Muzeul de Art[ „Ion Irimescu” F[lticeni organizeaz[ la Galeriile de Art[ „|tefan Luchian” Boto\ani,  ]n perioada 7-13 martie 2013, evenimentul expozi`ional Eternulfeminin-portrete]ntreieri \i mâine. }n cadru acestei manifest[rivorfiprezentatepeste50de opere de art[ - pictur[ \i grafic[, aflate ]n patrimoniul celor dou[ institu`iimuzeale.Lucr[rileaufost realizate de-a lungul timpului de cunoscu`i arti\ti plastici români, precum: Petre Achi`enie, C[t[lin Alupei,EmanoilBardsare,Aurel B[ie\u, Lucia Dem. B[l[cescu, Octav B[ncil[, Ilie C[m[r[\an, Traian Cornescu, Constantin Doroftei,SorinIonescu,PetruIorgulescu,IonIrimescu,SilviaJelescu Grosu, Dimitrie Loghin, Sultana Maitec, Marcel M[n[stireanu, Costin Neam`u, Gheorghe Petra\cu,AlexandruPle\ca,Angela Popa Br[dean, Nicolae Popa, EmiliaTauciuc-S[r[`eanu,Eusta`iu Stoenescu, Rudolf SchweitzerCump[nam, Petru R.Troteanu, Teodor Valenciuc, Gheorghe Vân[t[ru, Nicolae Vermont. Multe dintrelucr[rilevernisatesuntexpuse]npremier[pentrupubliculboto\[nean. De asemenea, ]n cadrul aceea\i manifest[ri, doamna Viorica Hristovici, ]n colaborare cu Asocia`ia Filateli\tilor din Boto\ani, prezint[ exponatul Femei celebrede-alungulistoriei(filatelie \icartepo\tal[).Vernisajulareloc azilaora15,30.Prezint[:Muzeograf Gheorghe Median. Program de vizitare: zilnic, 9-17, intrare liber[.(PetronelaRotariu)

Vilazilei

Casa consilierului local Mihai Tincu, care este \i directorul uneia dintrecelemaiimportante societ[`i de confec`ii din jude`, este situat[ ]n zona Leb[da, la ie\irea din municipiul Boto\ani

spre Ia\i. Mihai Tincu are mai multe imobile trecute ]n declara`ia de avere, ]ns[ vila de la Leb[da, de 260 de metri p[tra`i, este locuin`a sa. Imobilulafostevaluatde exper`ila300.000euro.

Evenimente de Botosani nr.2334  

Ziarul orasului tau!