Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

Mii de parcele suprapuse descoperite ]naintea campaniei de solicitare a subven`iilor

AnulIX•nr.43(2331)•Luni,4martie2013•8pagini

Anun`\oc

Ale\ii puterii cânt[ prohodul furnizorilor de ap[ \i c[ldur[ din Boto\ani Declara`iialarmanteaufost f[cute]ncadrulultimei\edin`edeConsiliuLocalpe seamaviitoruluisociet[`ii ModernCalor\iNovaApaserv.ConsilierullocalPSD MihaiTincusus`inec[situa`iacelordou[societ[`i estedezastruoas[\ic[se apropiedenoifalimenter[sun[toare.AtâtFlorin~urcanu,pre\edinteleConsiliuluiJude`ean,cât\iViorel Iliu`[,viceprimarulmunicipiului,]lcontrazicpecolegullordinUSL\ispunc[ respectivelefirme]nregistreaz[profit. Pagina 5

|eful CAS Boto\ani a g[sit motivul aglomera`iei de la ghi\ee ConducereaCasei Jude`enedeAsigur[ri SocialedeS[n[tate arat[spreboto\[nenii cudatoriilafondul s[n[t[`iicândvine vorbadecinepoart[ vinepentruaglomera`iadelaghi\eeleinstitu`iei.

Pagina 4

Pagina 4

Zi istoric[ pentru Liceul Tehnologic „Elie Radu” LiceulTehnologic„Elie Radu”dinmunicipiuaprimit,pentruprimadat[de la]nfiin`are,vizitaunui oficialdelaBucure\ti.Vineri,fostulministrualeduca`iei,EcaterinaAndronescu,amers]naceast[unitatepentruavedealafa`a loculuicareestestadiulinvesti`ieideacolo.

Pagina 2

Tensiune \i ]ngrijorare ]n pragul ]mp[r`irii bugetului c[tre prim[rii Vicepre\edinteleConsiliului Jude`ean,GheorgheSorescu,]ipreg[te\tesuflete\te peprimariicareabiaa\teapt[bugetulpeanul 2013.„Nuesteunbuget extraordinar”,declara, s[pt[mânatrecut[,vicepre\edinteleCJ.Dealtfel, mul`iprimariautemeric[ vorprimisumedebani foartemici\iastaaprodus ostarede]ngrijorare.

Pagina 3


2

SOCIAL

Luni,4martie2013

Zi istoric[ pentru Liceul pe o coloan[ Tehnologic „Elie Radu”

BOTO|ANI Campion la „infrac`iuni pe patru ro`i”

LiceulTehnologic„ElieRadu”dinmunicipiuaprimit, pentruprimadat[dela]nfiin`are,vizitaunuioficialde laBucure\ti.Vineri,fostul ministrualeduca`iei,EcaterinaAndronescu,amers]n aceast[unitatepentruavedea lafa`aloculuicareestestadiul investi`ieideacolo. Celev[zute\iaflatei-aul[satfostuluiministruungustamar.Din2008elevii\icadreledidactice ]\i desf[\oar[ activitatea ]n 16 s[li ale internatului.„Nemaitrebuie20lasut[dinvaloareatotal[.Noiampredat-oconstructorului ]n2008,cânda]nceputlucrareadecampus\i deatuncinuavemaccespentruc[nusepoate ]nv[`a.Amluatleg[turacuagen`iieconomici \is-auplânsc[nuaufor`[demunc[.Vrem s[ d[m drumul la \coal[, s[ avem cu ce ne facereclam[,s[aducemelevii]n\coal[”,a spusRoxanaChiriacescu,directorulunit[`ii. Unaltcadrualunit[`iiamen`ionatc[dore\te ca \coala s[ aib[ din nou prestigiul pe care l-a avut.„Afost\iestesingurulliceudeconstruc`iidinjude`.Numaideaicipoates[porneasc[ for`a de munc[. Avem nevoie de condi`ii decente,normale.Depatruanist[m]ntr-ositua`ia de provizorat care ne-a afectat planurile. Noisuferimal[turideelevi\ip[rin`i\ist[m]n condi`iile]ncarest[m.Amvrea\inoio\coal[normal[,corect[”,aspusEmiliaNeagu. EcaterinaAndronescuamen`ionatc[MinisterulEduca`ieinuarebanipentruinvesti`ii,\i artrebuig[sitesolu`ii\ilanivellocal.„}n`eleg, numaic[anulacesta,banipentruinvesti`iila MinisterulEduca`ieinuexist[.Pân[larecti-

ficare nu avem nicio speran`[ c[ a`i putea primi de la Ministerul Educa`iei resurse \i atuncis[vedemcumamputeaintegrapeunele din programate pe care le are Ministerul Dezvolt[rii,cas[pute`ifinalizaceeste]nceput. Campusul...face`i]ntâi\coala,nutrebuie s[ renun`a`i.Nuexcludvariantapecareamdiscutat-ocudomnulprimar,domnulprefect\i domnulpre\edintealConsiliuluiJude`ean,s[ ]ncerc[ms[transfer[minvesti`ialaprim[rie\i s[v[maiajute\iprimarul\iCJcuresurse.|i astapoatefiosolu`ie”,aspusfostulministru. Dup[discu`iadincancelarie,fostulministru

amers]ncl[direa]ncarenusepoate]nv[`a, unde problema este parterul. La fa`a locului, Ecaterina Andronescu \i-a schimbat p[rerea avut[ini`ial,dup[ceav[zutc[restulcl[dirii estefinalizat,maipu`inparterul.„Sepoateblocaparterul\isepoatedadrumullaetaj.Dumneavoastr[lua`i]nprimireparteacareegata, face`irecep`ialaparteacareestegata,bloca`i jos\ietreabaconstructoruluicândsetermin[ \id[mdrumulla\coal[.Ep[catdeDumnezeu,s[\ti`i.Cur[`enie,bloc[mparterul\igata”,aspusEcaterinaAndronescu.(Petronela Rotariu)

Vor fi verifica`i cine sunt sinistra`ii care ocup[ locuin`e sociale la Dorohoi

Consilieriijude`eniau solicitatiar\efiiConsiliuluiJude`eanau promisc[sevatrimitelaDorohoiocomisiedecontrol.Seva solicita\isprijinul Prefecturiipentruve-

rific[rilecarevorurmalaapartamentele dinmunicipiulDorohoiundesuntcazate familiicareauavut desuferitdup[inunda`iiledinvaraanului 2010.

Apartamentele ]n care sunt caza`isinistra`iiapar`indomeniului public al jude`ului, fiind ]n administrarea Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC). Este vorba de zece apartamente de patru camere,situatepestr[zileDumbrava Ro\ie, Duzilor, Aleea Caisului, AleeaDumbrava\iCaleaPlevnei dinDorohoi. Perioada pe care acele apartamenteleaufostdate]nfolosin`asinistra`ilor a expirat, iar ]n ultima \edin`[ de CJ consilierii au votat prelungirea duratei de folosin`[ gratuit[, pân[ la 30 iunie 2013. Consilierii au pus ]ns[ \i condi`ia deaseverificadac[apartamentele apar`inând DGASPC sunt locuite ]ntr-adev[r de persoane care au avut de suferit de pe urma inunda`iilor.Cusolicitareadeaseface astfeldeverific[riavenit\iconsilieruljude`eanC[t[linFlutur. „A\ vrea s[ verifica`i ]n mod expresdac[]naceleapartamente locuiesc ]ntr-adev[r numai persoane care au avut probleme la inunda`ii.Dac[arfinumaiproblema Prim[riei Dorohoi, spu-

neam-astaestetreaba-,darsunt apartamentedindomeniulpublic aljude`ului\inuputems[trecem cu vederea ni\te lucruri. Pentru c[noineasum[moresponsabilitatemareaici,]nConsiliulJude`ean.Rug[minteameaesteca]n acelelocuin`es[fiedoarceicare au suferit la inunda`ii”, a spus C[t[linFlutur. La rândul s[u, pre\edintele Consiliului Jude`ean, Florin ~urcanu,aspusc[astfeldeverific[ri voravealoc,maialesc[suntsemnalec[uneleapartamenteaufost\i degradate,s-au]nregistrat\idatoriilalumin[,lagaz.„Euamanalizat acest aspect, acolo sunt \i ni\tedatoriilagaz,lalumin[,sau mai \i deteriorat apartamente \inoitrebuies[vedemexactcum st[situa`iaacolo,s[finaliz[m\i achitarea datoriilor \i predarea apartamentelor ]n starea ]n care acesteaaufostpreluate”,aprecizatFlorin~urcanu. ConducereaCJvatrimiteocomisies[verificesitua`iadelacele zece apartamente din Dorohoi ]n cursulacesteiluni.(AuroraDimitriu)

Un tân[r de 25 de ani din localitatea Havârna s-a ales cu dosarpenalpentrucomitereaa treiinfrac`iunidup[ceaprovocatunaccidentrutier]nlocalitateaMileanca.}ndatade2martie,CosminC.,]ntimpceconduceaunautoturismpeDJ293 a pierdut controlul volanului, lovindunstâlpapar`inândunei companii de telecomunica`ii, dup[careafostproiectat]ngarduluneilocuin`e.Tân[rulafost dus la sediul Poli`iei ora\ului Darabani,undeafosttestatcu aparatuletilotest,rezultatulfiind de0,52mg/lalcoolpur]naerul expirat.B[rbatulafostcondus la Spitalul municipal Dorohoi, undeis-aurecoltatprobebiologice.}nurmaverific[rilor,poli`i\tii au stabilit ca acesta are permisul de conducere anulat dinanul2009,iarautoriza`iade circula`ieprovizorieaautoturismului implicat ]n eveniment este expirata din decembrie 2012. „Fa`[ de Cosmin C. se continu[cercet[rilesubaspectul comiterii infrac`iunilor de punerea]ncircula`iesauconducereapedrumurilepublicea unuiautovehiculne]nmatriculatsaune]nregistrat,conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de c[tre o persoan[ c[reia exercitarea dreptuluideaconducei-afost suspendat[saunuaredreptul de a conduce autovehicule ]n România\iconducereapedrumurile publice a unui autovehiculdec[treopersoan[care areo]mbiba`iealcoolic[peste limitalegal[”,amen`ionatinspectorul principal Anca Silion Aram[,purt[toruldecuvântal IPJBoto\ani.(D[nu`Rotariu)

Ve\ti proaste pentru elevi: Notele de la simulare vor fi trecute ]n catalog Ministerul Educa`iei le preg[te\te o surpriz[ elevilor care trateaz[cusuperficialitatesimul[rilelaclasaaVIII-a\iaXII-a. Ecaterina Andronescu, fostul ministrualEduca`ieispunec[la urm[toarele simul[ri, notele ob`inutedeelevivorfitrecute]n catalog. „Simulareas[nufieo]ncercaredeavedeacumputem faceoplimbarepân[la\coal[, cis[fietratat[cutoat[seriozitatea,mergândpân[laapune notele]ncatalog.Simulareao organiz[m cu scopul de a vedea care este nivelul preg[tirii \i cum trebuie s[ acceler[mm[surilepân[laexamenulfinal.Rezultatelesimul[rii sunt nemul`umitoare dar sper caadouasimularecareseva finaliza cu note puse ]n catalog,s[fiemultmaiaproapede nivelul de preg[tire”, a spus Ecaterina Andronescu. (R[zvanSauciuc)


EDUCA~IE-S{N{TATE

Luni,4martie2013

Tensiune \i ]ngrijorare ]n pragul ]mp[r`irii bugetului c[tre prim[rii Vicepre\edintele ConsiliuluiJude`ean,GheorgheSorescu,]ipreg[te\te suflete\tepeprimariicareabiaa\teapt[bugetulpe anul2013.„Nueste unbugetextraordinar”,declara,s[pt[mânatrecut[,vicepre\edinteleCJ. Dealtfel,mul`iprimariautemeric[ vorprimisumede banifoartemici\i astaaprodusostarede]ngrijorare. Prim[riilorle-aufosttrimise,cu o s[pt[mân[ ]n urm[, adrese prin carelisesolicitas[transmit[laCJ situa`ia datoriilor pe care le au la proiectele ]n derulare \i necesarul pentru repara`ii la drumuri. Pe de alt[parte,vicepre\edinteleSorescu sus`inec[prim[riiletrebuies[fac[ ]mprumuturiprinTrezoreriepentru a stinge o parte din arieratele pe carele]nregistreaz[laaceast[dat[. „Noi i-am informat s[ uzeze de posibilitateapecareoaudeaccesacrediteprinTrezoreriepentruc[ fiecareunitateadministrativteritorial[care]nregistreaz[datoriitrebuie, pân[ la 31 martie, s[ ]\i

3

BOTO|ANI pe o coloan[ Boto\[nenii primesc c[ldur[ tot pe instala`ia veche Laoraactual[ModernCalorfurnizeaz[ap[cald[\ic[ldur[abona`ilorpe instala`ia veche. Motivul ]l reprezint[ calitateaapei.ViceprimarulViorelIliu`[adeclaratc[laacestmomentexist[ ni\teproblemelamotoarelenoi\i,de câtevazile,sefurnizeaz[c[ldur[]ntr-o cantitate redus[, conform vremii de afar[,peinstala`iilevechideproducere aenergieitermice.„Eoinvesti`iecare nuesteterminat[,alc[ruitermende finalizareeste31mai2013.}nacest momentsefacprobe.Numai]nsediu laModernCalorinvesti`iacon`ine14 obiecte. Singurul care a fost pus ]n func`iune\icareaprodusfoartemult[energie]nbeneficiulModernCalor aufostmotoareletermicecareacum auoproblem[.Am]n`elesc[dincauzacalit[`iiapeicarecreeaz[ni\teprobleme\i]nfund[ni\tefiltre\imotoarele se opresc automat. Asta este o cauz[caresestudiaz[”,aspusViorel Iliu`[. Acesta a `inut s[ precizeze c[ probelepentrupunerea]nfunc`iunea motoarelornoiaufostf[cute]nnoiembrie,\inumaidevreme.„Investi`ianu estepus[]nfunc`iune.Motoarelecele noi au func`ionat din noiembrie, nu din mai-iunie, când s-a declarat de fosta administra`ie. }n noiembrie au ]nceputprobele\ipân[atuncinicinu s-apusproblema.Euamfost]naugust,]nseptembrie,auavutprobleme acolo”,amen`ionatviceprimarulmunicipiului.(PetronelaRotariu)

Poli`istul uciga\ are interdic`ie de a p[r[si `ara reduc[ arieratele cu 85 la sut[”, afirm[GheorgheSorescu. Din datele de`inute de \efii ConsiliuluiJude`eanlaoraactual[ reiesec[26-27deunit[`iadministrativteritorialearaveaarierate. Câtdespreposibilitateaprim[riilor de a-\i face planuri de noi

proiecte,vicepre\edinteleCJd[de ]n`elesc[nuarfinicio\ans[]nacestsens.„Ideeaestes[sepoat[ finalizaproiectele]ncepute\iabia apoi s[ se ]nceap[ altele noi”, a explicatvicepre\edinteleCJ. }ncondi`iile]ncaresumelerepartizatejude`uluinusuntdelocpe

m[suraa\tept[rilor\iasperan`elor, ]mp[r`irea banilor c[tre unit[`ile administrativteritorialenuvafiun momentu\or,iarpentruc[oricum majoritateaprimarilornuvorputea fi mul`umi`i, este de a\teptat ca \edin`a s[ fie „cu scântei”. (AuroraDimitriu)

Escroci aresta`i pentru c[ au ]n\elat mai mul`i dorohoieni cu job-uri ]n Germania Doisucevenisuntancheta`ide poli`i\tidup[ceau]n\elatzeci depersoane,multedintreele dinDorohoi,promi`ându-le locuridemunc[]nGermania. Poli`i\tiisuceveniaustabilitc[FlorinNistoreande29deanidinsatulPlopeni,ora\ulSalcea,al[turideEmanuelAdrianSaviuc,]nvârst[de22deani,dinora\ulSiret,a]n\elatnumai pu`inde58persoanedeperazaora\uluiSiret, a comunelor arondate, precum \i de pe raza municipiuluiDorohoi,]nperioadamai-decembrie2012.Ceidoiaupretins\iprimitcâte50 euro \i 50 lei de la fiecare persoan[, promi`ându-le ]n schimb ob`inerea unor locuri de munc[]nGermania,aspectcarenus-aconcretizat.Prejudiciultotalafostestimatla2.900de euro\i2.900delei.EmanuelAdrianSaviuca

fost re`inut de poli`i\ti luni, 25 februarie, ]n urma unei perchezi`ii domiciliare. Câteva zile maitârziuafost]nc[tu\at\ialdoileasuspect, FlorinNistorean,de\isecredeac[respectivul esteplecat]nGermania,Nistoreanafostg[sit depoli`i\tiperazamunicipiuluiBoto\ani.|iel afostre`inutpentru24deore,]ns[,ca\i]ncazulcompliceluis[u,afostl[sat]nlibertate,cu interdic`iadeap[r[silocalitateadedomiciliu. „}nvinui`iiaupretins\iprimitdela58de persoanedeperazaora\uluiSiret,acomunelorarondate,precum\ideperazamunicipiuluiDorohoi,câte50deeuro\i50deleipentrufiecarepersoan[,promi`ându-le]nschimb ob`inereaunorlocuridemunc[]nGermania, aspectcarenus-aconcretizat,]n\elându-iastfelcusumatotal[de2.900deeuro\i2.900de lei”, a declarat inspectorul principalIonu` Epureanu purt[toruldecuvântalIPJSuceava. (D.R.)

Fostul \ef de post din Vii\oara, MirceaGrigore,judecatlaTribunalul Boto\ani pentru comiterea infrac`iunii de omor deosebit de grav, are interdic`iadeap[r[si`ara.M[suraafost luat[lasolicitareaprocurorilor,fostul poli`ist fiind judecat ]n continuare ]n staredelibertate,de\iinfrac`iuneade care este acuzat este una deosebit de grav[. Mircea Grigore fost agent \ef principaldepoli`ielasec`iadePoli`ie Rural[nr.7Darabani-PostuldePoli`ieVii\oara,]nziuade26.05.2012,]n jurulorei18.20,alovitcupumnii\i picioareleunb[rbatdinsatulVii\oara, ]n timp ce acesta se afla ]nc[tu\at ]n postuldepoli`ie,undefuseseaduspentru provocarea unui scandal public. }nainte de a fi adus la post victima a lovitpoli`istul,astfelc[i-aprovocato plag[laarcad[.}ns[]nurmab[t[iiprimitevictimaasuferitleziuniincompatibile cu via`a, decedând la o unitate sanitar[ de specialitate din municipiul Ia\i,]nziuade02.06.2012.}nacela\i dosar mai sunt judeca`i \i Sebastian DanBonchisagentdepoli`iedincadrul Inspectoratului de Poli`ie al Jude`ului Arad\iVasileBogdanPricope-agent depoli`ielaSec`iadePoli`ieRural[nr. 7Darabani,pentrus[vâr\ireainfrac`iunii de purtare abuziv[, constând ]n aceeac[,]naceea\isear[,fiind]nexercitarea atribu`iilor de serviciu, i-au adresat cuvinte jignitoare victimei, pe careaulovit-o]nPostuldePoli`ieVii\oara,f[r[a-iprovocaleziunicares[ aib[leg[tur[cudecesul.Ulterior,dup[ declan\area urm[ririi penale Mircea Grigore s-a pensionat. (D[nu` Rotariu)


CMYK

4

EVENIMENT

Luni,4martie2013

|eful CAS Boto\ani a g[sit motivul aglomera`iei de la ghi\ee ConducereaCasei Jude`enedeAsigur[riSocialedeS[n[tatearat[spreboto\[neniicudatoriila fonduls[n[t[`iicând vinevorbadecine poart[vinepentru aglomera`iadela ghi\eeleinstitu`iei. „A\asunt]nv[`a`imul`idintre noi, s[ vin[ to`i ]n perioada de vârfazileicas[-\irezolveproblema. Aglomera`ia mare este ]ntre orele 9.00-15.00, iar ]n afara acestui interval este lejeritate la ghi\ee. Pe la orele 14.00 sau 15.00numaivezidecâtunul,doi oamenilaghi\ee”, afirm[C[t[lin Lupa\cu, directorul pre\edinte al CJASBoto\ani. }nultimas[pt[mân[,holulinstitu`ieideasigur[risocialedes[n[tateafostne]nc[p[torpentrumul`imea de oameni care au venit s[ verificelacas[deceauprimit]n\tiin`[rideplat[sausoma`iidela Fisc pentru restan`e la contribu`ia delaasigur[riledes[n[tate.Unii dintreeiausumerestantedinanii dinurm[,careabiaacumaufost

identificate, la confruntarea bazelordedatedelacas[\idelaFisc. La aceste sume apar penalit[`i de ]ntârziere uneori foarte mari. Ace\tiavins[aflelacas[deunde auap[rutacelerestan`e\i]\iexprim[\inemul`umireac[nuaufost ]n\tiin`atelatimpcas[pl[teasc[. Mul`i dintre cei care stau la rând la cele patru ghi\ee nu sunt restan`ieri la plata s[n[t[`ii, dar pentru c[ nu se actualizeaz[ ]n timputilplatacontribu`iei,omului i se spune s[ vin[ la institu`ia de asigur[ri de s[n[tate pentru a se introduce informa`ia ]n sistemul CAS,pebazafacturiidelaFisc. „Sunt persoane care pl[tesc ]n timputillaANAFs[n[tatea,dar vin \i la ghi\eele noastre \i noi b[g[m ]n calculator plata. Dac[ persoana nu vine, poate s[ nu apar[ c[ este asigurat[ atunci când are nevoie de un serviciu medical”, explic[ pre\edintele CAS Boto\ani. Acesta afirm[ c[ deocamdat[ nu se impune suplimentarea num[rului de ghi\ee, deoarece nici num[rul angaja`ilor nu permite acest lucru, dar face apellaboto\[neniicuastfeldeproblemes[seadresezepentrurezolvarea situa`iilor lor \i dup[ ora 13.00, programul la institu`ie fiind, de luni pân[ joi ]ntre orele 8.00-16.00, iar vineri ]ntre orele 8.00-14.00.(AuroraDimitriu)

Clasa preg[titoare nu va fi desfiin`at[ De\i au contestat introducerea clasei preg[titoare, reprezentan`iiUSLsus`inc[nuinten`ioneaz[s[odesfiin`eze.Ecaterina Andronescu,fostulministrualEduca`ieisus`inec[aceast[clas[ preg[titoareestenecesar[,dartrebuieluateoseriedem[suri. Oprim[m[sur[careafostluat[serefer[la\colileundepot fi]nscri\icopii.Ministeruladatlibertatep[rin`ilors[optezepentru\coala]ncaredorescs[-\i]nscriecopii. „Foartemultelucruris-au]nv[`atdingre\elilepecarele-am constatatcuto`iianultrecut.}nlunaiulienueranimicpreg[tit pentruaceast[clas[preg[titoare.Nicimobilier,nicispa`ii\colare.Eraudoaraproximativ130.000deelevi]nscri\i.Ceeaceeste foartelimpede\icredc[sevap[stravafiobligativitateaparcurgeriiunuiande]nv[`[mânt,]naintedeintrarea]nclasaI. Estefoartecorect[aceast[obligativitatepentruc[aducemto`i copiii]nclasaI,câtdecât,launnivelcomparabildeeduca`ie”, aspusEcaterinaAndronescu.(R[zvanSauciuc)


CMYK

EVENIMENT

Luni,4martie2013

5

Anun`\oc

Ale\ii puterii cânt[ prohodul furnizorilor de ap[ \i c[ldur[ din Boto\ani Declara`iialarmanteau fostf[cute]ncadrulultimei\edin`edeConsiliu Localpeseamaviitorului societ[`iiModernCalor\i NovaApaserv.Consilierul localPSDMihaiTincu sus`inec[situa`iacelor dou[societ[`iestedezastruoas[\ic[seapropie denoifalimenter[sun[toare.AtâtFlorin~urcanu,pre\edinteleConsiliuluiJude`ean,cât\iViorel Iliu`[,viceprimarulmunicipiului,]lcontrazicpecolegullordinUSL\ispun c[respectivelefirme]nregistreaz[profit. ConsilierulPSD,MihaiTincu,sus`inec[ celedou[societ[`icomercialesunt]ntr-ostarefinanciar[dezastruoas[,cesevar[sfrânge asupra boto\[nenilor. „Vom ajunge ]n situa`iadeanumaiprimiap[]nora\.Cei delaNovaApaservauprimitsoma`iedela ApeleRomânec[nuvorprimiap[decât]n limitavolumului\iasumeiachitate]nluna anterioar[. Acolo avem furturi, pierderi, managementvechi.}ntr-unandezilevom asistalaapatrafirm[deap[.Camacelea\i probleme, nu chiar la acela\i nivel, se ]ntâmpl[ \i la Modern Calor”, a declarat consilierul local Tincu. Acesta i-a solicitat edilului municipiului, Ovidiu Portariuc dar \icolegilordinCLs[fac[oanaliz[amodului]ncareafostgestionat[societateaModern Calor. „Instala`ia nou[, trâmbi`ar[,

Replica vicelui Iliu`[: Modern Calor - profit de 30 de miliarde lei

adulat[,ridicat[]nsl[vi\ipus[]noctombrie2013nuafunc`ionatmaideloc]niarnaasta.Noiamprimitc[ldur[pecazanele vechi.A\propuneConsiliuluiLocals[ne da`iaprobares[analiz[mmodul]ncare\ia dus la ]ndeplinire sarcinile Consiliul de Administra`iedelaModernCalor”,aspus MihaiTincu.

Replica lui ~urcanu pro Nova Apaserv }nreplic[,Florin~urcanu,\efulConsiliuluiJude`ean,sus`inec[MihaiTincudo-

re\tes[-\ifac[imaginelovind]nNovaApaserv.„Asigurcet[`eniic[aceast[societate va func`iona ]n favoarea cet[`enilor \i va dacalitatelapre`minim.Nusepuneproblemas[nuputemdaap[saus[nuimplement[m proiectele europene. Dac[ exist[ cinevacarevreas[-\ifac[imaginefolosind cet[`enii,s[nu-imaisperiesaus[-iduc[ ]neroare.Lucrurilesuntpedrumulcelbun \i pân[ la sfâr\itul anului, Nova Apaserv vafiunadintrecelemaiputernicesociet[`i deprofildin`ar[.Eucertuturors[recomande cuno\tin`elor \i apropia`ilor s[ nu maifureap[\is[-\ipl[teasc[facturile”,a declaratFlorin~urcanu.

Concuren`[ neloial[ pentru Eltrans \i Microbuzul Se fur[ banii municipalit[`ii. Acesta este semnalul de alarm[ trasdeunuldintreconsilieriimunicipali]n\edin`adeConsiliuLocal, de s[pt[mâna trecut[.  Florin Ghiorghi`[ a cerut luarea unor m[suri dup[ ce ]n municipiu a ap[rutunnoutraseudemaxi-taxi, carenuarrespectareglement[rile legale.Acestasus`inec[depatru luni]nmunicipiulBoto\aniesteun nou traseu de maxi-taxi, num[rul 10,perutaCaleaNa`ional[-C[t[-

m[r[\tiDeal.Acestnoutraseucircul[ ]n dezavantajul tramvaiului sau a microbuzelor societ[`ii care are contract cu municipalitatea. „Nu]n`elegdecenefacemc[nu vedemlucrulacesta,c[cinevane fur[ banii, fur[ banii municipalit[`ii, ai oamenilor. Dac[ sunt trasee care s[ fac[ Ipote\tiul, atunci s[ fac[ Ipote\tiul, dac[ sunt oameni din Consiliul Jude`ean care dau autoriza`ii f[r[ a respecta hot[rârile de Consiliu

Local atunci s[ r[spund[, dar haide`inoi,ceidinPrim[rie,]mpreun[cuceidelaARR,s[reglement[m lucrul acesta. Nu este normalcadup[ceamluptatatâ`iaanicauntraseudemaxi-taxi s[ nu se suprapun[ peste cel de tramvai,s[avemacumuntraseu ]n]ntregimepeCaleaNa`ional[\i pân[]nzonaIndustrial[\icareia ]nprincipaldinc[l[toriiEltrans”, a declarat Florin Ghiorghi`[. (PetronelaRotariu)

Viceprimarulmunicipiului,ViorelIliu`[, aspusc[laModernCalorsedesf[\oar[la aceast[ dat[ una din cele mai importante investi`iidinmunicipiu.Pede-oparteevorbadespreconstruireauneinoisursecareva furnizaenergietermic[cât\ienergieelectric[.Pedealt[partesedesf[\oar[altedou[ programedeinvesti`iicareaudreptobiectiv ]nlocuirea re`elelor primare, respectiv de distribu`ie,secundare.Acestaa`inuts[reaminteasc[faptulc[ModernCaloraplecat delapre`urideproduc`iefoartemari\i]n acest moment are un trend descendent la pre`uldefurnizareaenergiei,chiardac[]n ultimelecâtevaluniaufostcre\terisuccesive de pre`uri la gazele naturale. „Toate acesteinvesti`iivorconduce,]nmomentul finaliz[rii investi`iei, la ]mbun[t[`irea calit[`iifurniz[riienergieitermice\ivorfi]n beneficiul cet[`eanului. Modern Calor se preg[te\tes[reduc[pre`uldefurnizare”,a spusViorelIliu`[. Câtprive\tesitua`iafinanciar[asociet[`ii subordonateCL,viceprimarulmunicipiului, sus`inec[aceastaestemultmaibun[comparativcuaniitrecu`i.Având]nvederesitua`iafinanciar[,ViorelIliu`[excludeorice posibilitate ca Modern Calor s[ ajung[ ]n situa`ie limit[. „Situa`ia financiar[ a ModernCaloremaibun[ca]naceea\iperioad[aanuluitrecut.Având]nvederefaptul c[, spre deosebire de anii preceden`i, cândse]ncasauundevala10miliardede leipelun[,acumse]ncaseaz[pefacturile deenergieelectric[produs[careselivreaz[ c[treE-ON\icareeste]ncasat[deacolo. Suntundevala30demiliardepelun[.Nu exist[ ]n nici ]ntr-un caz vreo temere c[ Modern Calor ar urma drumul defunctei Termica”, a precizat viceprimarul municipiului.(PetronelaRotariu)

Incendiu ascuns pompierilor la Modern Calor Un incendiu la unul dintre motoareledelainstala`iaveche de la Modern Calor a fost anun`at la municipalitate, dar nu \i la Inspectoratul pentru Situa`ii de Urgen`[. Acesta a avut loc ]n urm[ cu mai mult de o s[pt[mân[. Motivul pentrucareafost`inutla„secret” \i neanun`at la pompieri, se pare c[ ar fi o eroare uman[ carearfiduslaincident.„Eu amfostinformatdespreincen-

diu.Nu\tiudac[esteoculp[ uman[,esteochestieintern[. Nu am intrat ]n detalii. Societ[`ilecomercialeca\iinstitu`iaConsiliuluiLocalauvia`alor,audirector,auoameni careseocup[demanagement, detotcese]ntâmpl[.|tiuc[a fostunincendiuceafoststins, dar nu \tiu dac[ a pornit din culp[uman[”,aspusviceprimarul Viorel Iliu`[. (PetronelaRotariu)


6 POLITIC{-ADMINISTRA~IE

Luni,4martie2013

Campionatul na`ional de cros, dominat de sportivii boto\[neni Ceimaibuniatle`i dinRomâniaaufost prezen`i]nweek-end laBoto\anipentrua concuralaCampionatulNa`ionalde cros.FiinduncriteriudecalificarepentruCampionatul Balcanic,competi`ia astârnitmareinteres,aproximativ700 desportivifiindprezen`ilastart. Concursulaavut\aptecategoriidevârst[,]ncepânddelacopii de6-7ani\ipân[laseniori.Traseulfoartedificil\imaialesvântul le-acreatmariproblemesportivilor.Primiiauintrat]nconcursseniorii,dup[careatle`iidelacategoriatineret. La seniori, competi`ia a fost câ\tigat[ f[r[ emo`ii de craioveanulMariusIonescucares-aimpus la o distan`[ considerabil[ fa`[ de urm[torulclasat.MariusIonescua reprezentatRomânia,]nvaraanuluitrecut,laJocurileOlimpicede laLondra,undes-aclasatpelocul 26]nprobademaraton. „Afostdestuldegreu.Vântul ne-a creat probleme tuturor. }n pant[amavutvântuldinfa`[\ia fostfoartegreu.Suntmul`umitc[ am câ\tigat. Sincer s[ fiu, m[ a\teptams[amoconcuren`[mai mare.Acestaesteprimulconcurs din acest an. Am ]nceput bine. Urmeaz[ balcaniada de cros, dup[caream]nplanparticiparea la un maraton, la sfâr\itul lunii aprilie”, aspusMariusIonescu. La senioare, competi`ia a fost

câ\tigat[ de atleta boto\[nean[ CristianaFrumuz.Dinp[cate,titlulna`ionalnuvar[mânelaBoto\anideoareceCristianaFrumuza concuratlaaceast[competi`iepentru CSU Gala`i, club la care este legitimat[]nprezentboto\[neanca. „Este mai greu s[ concurezi acas[. Toat[ lumea cere foarte multdelatine.Stresulesteprea mare.Trebuias[câ\tigpentruc[ nu au fost cele dou[ olimpice, Bobocel\iB]rc[.Emo`iileaufost mari. |i concurentele care au partcipat au fost destul de bune. Le felicit pe toate”, a declarat CristianaFrumuz. Organizatoriispunc[aceastaa fostceamaimarecompeti`ieorganizat[vreodat[laBoto\ani.}ntotal au fost aproximativ 700 de sportivi,]ncepânddelacopiide7 ani\ipân[laseniori. „Esteomunc[destuldegrea. Ne-ammobilizat]nc[deacumdou[s[pt[mâni.Cuajutorulcolegilor,aprim[riei,aI|J\iaDirec`iei de Sport, am reu\it s[ organiz[maceast[final[decros.Am discutat \i cu oficialii Federa`iei RomânedeAtletism\isuntfoarte mul`umi`idemoduldeorganizare.Auvenitsportividintoatejude`ele`[rii.Sunt]njurde700de sportivi.Cutotcuprofesori,antrenori \i delega`i, avem aproximativ 900 de persoane venite ]n Boto\ani.Esteceamaimarecompeti`ieorganizat[laBoto\ani.Am maiorganizatcampionatedecros darnulatoatecategoriiledevârst[”,aspusIoanHunc[,directorul LPSBoto\ani. Reprezentan`ii Federa`iei RomânedeAtletismsus`inc[organizareaafostunafoartebun[dar]n schimbuniisportivinuauavuto evolu`iepem[suraa\tept[rilor. „Aceast[ competi`ie este \i o selec`ie pentru Campionatul Balcanic ce va avea loc s[pt[mâna

viitoare ]n Serbia. M[ surprinde ]n mod pl[cut num[rul mare de competitori, ]n special la categoriilemici.Localniciis-austr[duit \iauf[cuttotposibiluls[organizezeaceast[competi`ielaunnivel foarteridicat.Este]nceputdesezon,abiaauie\itdelacompeti`iile desal[.Afostprimacompeti`ie]n aer liber \i sper[m c[ vom avea rezultatebunelaurm[toarelecompeti`ii]naerliber.Pentruviitoarea olimpiad[ vom avea câteva elementebune”,aprecizatLeonidas Karaiosifoglu,antrenorfederal.

13 medalii cucerite de atle`ii boto\[neni la CN de cros Atle`ii Liceului cu Program Sportiv \i Clubului Sportiv Boto\aniaucuceritnumaipu`inde13 medalii la Campionatul Na`ional decrosces-adisputatast[zilaBoto\ani.}ntotalaufostpatrumedaliideaur,cincimedaliideargint\i patrudebronz. Opt dintre cele 13 medalii au fostcucerite]nprobelepeechipe\i

cincilaindividual.Celemaibune rezultateaufostob`inutedeLiviu Murariu \i Andrei Lupu, care au cuceritmedaliiledeaurlacategoriilejuniori3\irespectivcopii2. Deasemenea,SebastianBr]u\or\i Andreea Bejinariu au cucerit medaliiledeargintiarElenaCr[ciun aob`inutomedaliedebronz.

Rezultate individual ElenaCr[ciun(LPSBoto\ani):LoculIII-JunioareI-II LiviuMurariu(LPSBoto\ani):LoculI–JunioriIII AndreaBejinariu(LPSBoto\ani):LoculII–JunioareIII AndreiLupu(LPSBoto\ani):LoculI–CopiiII SebastianBr]u\or(LPSBoto\ani):LoculII–CopiiII

Clasament echipe CSBoto\ani:LoculIII–tineret LPSBoto\ani:LoculIII–junioareI-II LPSBoto\ani:LoculIII–junioriI-II LPSBoto\ani:LoculII–junioriIII LPSBoto\ani:LoculII–junioareIII LPSBoto\ani:LoculI–copii2b[ie`i LPSBoto\ani:LoculIII–copii2fete LPSBoto\ani:LoculIII–copii3fete

FC Boto\ani a ob`inut dou[ victorii ]n fa`a forma`iilor UTA \i Poli Timi\oara Dou[victorii,unegal\io ]nfrângereestebilan`ul primelorpatrupartide amicaledisputatedeFC Boto\ani]ncadrulturneuluidepreg[tiredela Oradea. FCBoto\ania]nceputcustângulseriajocuriloramicale.}nprimapartid[apierdutcuscorulde2-1]nfa`aforma`ieiFCBihorOradea, golulro\-alb-alba\trilorfiindmarcatdeatacan-

tulGabrielBoghian.AurmatpartidacuLuceaf[rulOradea]ncareFCBoto\aniaremizat,scor 0-0, dar evolu`ia elevilor lui Cristi Popovici a fostmaibun[.Ace\tiaaubeneficiat\ideolovitur[dela11metridarGabrielVa\variaratat. Vineri dup[-amiaz[, FC Boto\ani a jucat ]mpotrivaforma`ieiUTA,unadintreforma`iile detradi`iealefotbaluluiromânesc.Boto\[nenii audeschisscorul]nminutul23prinAttilaHadnagycareatransformatunpenalty.Gazdeleau egalattotdinpenalty]nminutul70,darcudou[ minute]naintedefinalFulopamarcatgolulvictorieiechipeiFCBoto\ani. Sâmb[t[,FCBoto\ania]ntâlnitpePoliTimi\oara,oalt[echip[detradi`ie\itotodat[o

Pepodiumaumaiurcat\iboto\[nenii Alexandru Corneschi \i CristianaFrumuzdareireprezint[ acumcluburileCS|tiin`aBac[u\i respectiv CSU Gala`i. Cristiana Frumuzs-aclasatpeprimullocla categoria senioare iar Alexandru Corneschiaob`inutmedaliadeargintlatineret.(R[zvanSauciuc)

candidat[lapromovarea]nprimule\alon.Ro\alb-alba\trii s-au impus cu scorul de 2-0 prin golurile marcate de George Cârjan, ]n prima repriz[. }n cele patru partide disputate pân[ acum, antrenorulCristiPopoviciatestataproapeto`i juc[toriidinlot. }n ultimele dou[ meciuri amicale, FC Boto\anivajuca]mpotrivaunorforma`iideliga a III-a. Ast[zi va ]ntâlni pe CS Or\ohei iar miercuripeOlimpiaSatuMare.Ro\-alb-alba\triivorrevenijoi]nBoto\aniurmânds[sepreg[teasc[]nmunicipiupentrupartidacuRapid CFRSuceava,programat[s[sedisputepe16 martie,pestadionulAreni.(R[zvanSauciuc)

Ho` perseverent: A spart de cinci ori acela\i magazin Un adolescent ]n vârst[ de 15 aniestecercetatdepoli`i\tipentru furt calificat dup[ ce a spart un magazindecinciori.}ndatade1 martie,poli`i\tiiPostuluidepolitie Co`u\caaufostsesiza`icuprivirela faptulc[,]naceea\izi,A.A.,de15 ani,afostsurpins]ntimpcep[trundea prin efrac`ie ]ntr-un  magazin dinlocalitateaNichiteni,deundea sustrasmaimultebunuri.Poli`i\tii l-au identificat la fa`a locului pe tân[r.}nurmacercet[rilorefectuate s-a stabilit c[, in perioada 23.02.2013-01.03.2013, acesta a p[trunsdecinciori]nmagazinprin for`areau\iideacces\idininterior a sustras diverse bunuri \i bani. Fa`[ de A.A., poli`i\tii efectueaz[ cercet[ri sub aspectul comiterii infrac`iuniidefurtcalificat.(D.R.)


PUBLICITATE

Luni,4martie2013

Mii de parcele suprapuse descoperite ]naintea campaniei de solicitare a subven`iilor

7

mica publicitate • mica publicitate v^nz[ricase/terenuri *Vând7.200mpteren, deschiderelaBt-Sv180m \i14.100mpterendeschiderelaBt-Sv50m,

ambele]nzonaHudum. Utilit[`icurent,ap[,posibilit[`iparcelare.Rela`iilatelefon 0752.548.847.

AGENDA SERVICIILOR

Reprezentan`iiAgen`iei dePl[`i\iInterven`ie ]nAgricultur[(APIA) aureu\its[identifice, ]nultimeles[pt[mâni, miidecazuri]njude` desuprapunereaparcelelorfermierilor. Ac`iunea desf[\urat[ cu sprijinulreprezentan`ilorprim[riilor,cu ingineriiagricolidinfiecarelocalitate,s-adesf[\urat]nvedereapreg[tirii campaniei de depunere a cererilor de sprijin pe suprafa`[. Au fost rezolvate multe dintre suprapunerile de parcele, f[r[ ie\irea ]n teren, doar prin munca dinbirourileprim[riilor. „Identificarea aceasta s-a f[cutchemândpentrufiecarecaz mai mul`i fermieri. Când sunt mai mul`i, nu poate s[ spun[ unul o minciun[, c[ are terenul acoloundeestemaifrumos,unde ar vrea el, c[-l trag de mânec[ ceilal`i fermieri. Noi acum avem preg[ti`i \i oameni, colegi de-ai

no\tridelaagen`iilelocale,s[se deplasezeeicândapareuncazde suprapunere a parcelelor, s[ nu maifienevoies[mearg[ma\ina de la Centrul jude`ean \i s[ se consume astfel mult combustibil pe aceste drumuri. Avem colegi preg[ti`i la agen`iile locale care \tius[m[soare]nterencuGPSul\i,]nacela\itimp,s[descarce informa`ia ]n sistemul nostru. Pân[ acum trimiteam ma\ina de lacentruljude`ean\iseconsuma foartemultcombustibil”,aprecizat Liviu Zaharia, directorul APIABoto\ani. Dela1martieadebutatcam-

pania din acest an de depunere a cererilordesprijinpesuprafa`[de terenagricol,]ncaresea\teapt[s[ fie mult mai pu`ine probleme cu identificarea parcelelor, fa`[ de aniipreceden`i. ConducereaAPIAaprecizatc[ aufostlocalit[`iundenum[rulsuprapunerilordeparceleafostfoarte mare, chiar de ordinul miilor. „La Manoleasa am rezolvat 756 decazuridesuprapunerideparcele, la Cotu\ca 2.678, la Cânde\ti1.086,Bucecea258,Vl[deni 338,Curte\ti134\ilistaestefoarte lung[”, a ]ncheiat \eful APIA Boto\ani.(AuroraDimitriu)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

Urm[rit general g[sit ascuns ]ntr-un apartament Poli`i\tiiboto\[neniaufostnevoi`is[sparg[u\a unuiapartamentpentrure`inereaunuitân[rcondamnatla]nchisoarepentrufurt.}ndatade1martie,]n urmaactivit[`ilordesf[\uratedepoli`i\tiidincadrul CompartimentuluiUrm[riri,afostdepistatFlorinT., de19ani,dat]nurm[rirena`ional[,carearedeexecutat pedeapsa de 3 ani \i 4 luni ]nchisoare pentru

comitereainfrac`iuniidefurt.Tân[rulsesustr[geade laexecutareapedepseicu]nchisoarea,ascunzându-se ]ntr-un apartament din Boto\ani. Deoarece soma`iile repetatealepoli`i\tiloraur[masf[r[rezultat,oamenii legii au fost nevoi`i s[ sparg[ u\a. B[rbatul a fost re`inut \i dus ]n Penitenciarul Boto\ani. (D[nu` Rotariu)

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Telefoane utile Salvare:112

Gar[:511806

Pompieri:112

Autogar[:511129

Poli`ie:112

ACR:512345

Poli`iadefrontier[:959

Tribunal:511739

DistrigazNord:928;585886 Indexcontorap[:0331711802 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929

Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392

Termica:535340;517953

Protec`iacivil[:982;511704

Agen`iaTAROM:518222

Protec`iaconsumatorilor:512958;512221

Agen`iaCFR:517521

Protec`iamediului:584136

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Luni,4martie2013

Harlem Shake ]n Vilazilei poligonul ACR

}n aceast[ vil[, de pe stradaDrago\Vod[,locuie\te fostul prefect, actual deputatul FC, Cristian Constantin Roman. Exper`iiimobiliariauevaluat

Aproape200detineri auvruts[demonstrezec[HarlemShake aredince]ncemai mul`ifani\ilaBoto\ani.Costuma`i]ntot feluldepersonaje, ace\tias-auadunat sâmb[t[]npoligonul ACR,undeauf[cuto demonstra`iedeHarlemShake. HarlemShakeesteunfenomen careaap[rut]nurmapost[riiunui filmpeinternet.}ntr-osingur[s[pt[mân[aavut2,7milioanedevizualiz[ri.Lascurttimp,auap[rut zecidefilmulete]ncaretineridin ]ntreagalumeimit[fenomenul.}n momentuldefa`[,num[rultotalde vizion[ri al videourilor Harlem Shake dep[\e\te 120 milioane de vizualiz[ri. PotrivitWikipedia,esen`adansului const[ ]n aceea c[ ]n partea introductiv[,primele14-15secunde, danseaz[ un singur om care poart[op[l[rie(deobicei,ocasc[), ]n acela\i timp alte persoane sunt implicate ]n activit[`i de rutin[,dup[care,videoclipule]ntreruptpre`deofrac`iunedesecund[,iarcândrevine,to`ioamenii]n costumededanssauaproapegoi, fac mi\c[ri haotice, luând pozi`ii neobi\nuitesauf[cândmi\c[rierotice.Acompaniereamuzical[,constituie un pasaj din „Harlem Shake”, a muzicianului american Baauer.(R[zvanSauciuc)

vila la 170.000 de euro. De\ilocuie\te]mpreun[cu familia sa aici, proprietatea nu se reg[se\te ]n declara`iadeavereadeputatuluiCristianRoman.

Evenimente de Botosani nr.2331  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you