Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Atacantul Ionu` Matei va reveni ]n martie pe teren

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

Pagina 7

AnulIX•nr.36(2324)•Joi,21februarie2013•8pagini

Megaafacere

Tipicromânesc

Investi`ii de aproape un miliard de euro ]n eoliene }nacestan,vor demaralucr[rileladou[ parcurieoliene ]nnorduljude`uluiBoto\ani. Unulestela Mitociarcel[laltlaP[ltini\.Primulproiecteste]nvaloaredecirca 60-70demilioanedeeuro,iar celdealdoilea, consideratafi printrecelemai maridin`ar[, esteestimatla 800demilioane deeuro. Pagina 5

~ig[ri, alcool \i petarde confiscate ]n urma descinderilor de ieri cu masca`i Aproape28.000de`ig[ri, sutedelitridealcoolproveninddincontraband[\i 16.700obiectededistrac`ie cuamestecuripirotehnice aufostg[sitedepoli`i\tila perchezi`iileefectuateieri diminea`[]n27loca`iidin jude`eleBoto\ani,Ia\i\i Suceava.

Pagina 4

Str[zile reabilitate anul trecut vor fi sparte de E.on Gaz E.onGazDistribu`ieasolicitatautorit[`ilorlocales[ intervin[pestr[zilereabilitatepentruaschimbaconducteledetransportprincipale\iconductelededistribu`ie.Solicitareaafost prezentat[la]nceputul acestuian,mar`ilasediul Prim[rieiavândlocdiscu`ii peaceast[tem[.

Pagina 2

Denevoie,

Bolnavii ocolesc listele de a\teptare pl[tind spitalizarea Listeledea\teptarelainternareabolnavilor]nSpitalulJude`ean,atuncicând ace\tianuvincuourgen`[ medical[,audevenitceva normal.Sest[peastfelde listecus[pt[mâniledac[ sec`iaesteaglomerat[,]ns[ perioadadea\teptarepoate fiscurtat[dac[pacientul scoatebanis[-\ipl[teasc[ zileledespitalizare.

Pagina 3


2

SOCIAL

Joi,21februarie2013

Tipicromânesc

Str[zile reabilitate anul trecut vor fi sparte de E.on Gaz E.onGazDistribu`iea solicitatautorit[`ilor locales[intervin[pe str[zilereabilitatepentruaschimbaconducteledetransportprincipale\iconductelede distribu`ie.Solicitarea afostprezentat[la]nceputulacestuian, mar`ilasediulPrim[rieiavândlocdiscu`ii peaceast[tem[. „Amavutodiscu`ieclarificatoarecureprezentan`iiE-ONGaz Distribu`ie\icumanageriideinvesti`ii legat de viitoarea lucrare deinvesti`ii,dereabilitareare`elei primare \i secundare de distribu`ie.Traseelealesedeeiaufost dezavuatedenoi.Le-amceruts[ mearg[, ]n special, pe spa`iile verzi,petrotuarelepavelate,pentruc[deastasuntpusepaveles[ lepoat[lua,s[sepoat[facelucr[rilepededesubt\is[sepoat[ reface.Amg[sit]mpreun[solu`ii alternativecas[evit[mspargerea carosabilului cu bani europeni. Acestlucruseva]ntâmpla]ndou[ sau trei locuri, ]n principal acoloundenuvomputeasubtraversa. Acolo unde utilit[`ile pre-

zente ]n zon[ va face imposibil[ subtraversareavomfolosimetoda spargeriiefective]n\an`deschis. }ncerc[ms[evit[maceast[treab[ \iamavutodiscu`ieutil[,]ncare ne-amexpusgândurile,amcerut anumite lucruri”, a spus Viorel Iliu`[,viceprimarulmunicipiului. Autorit[`ile municipale au impus prin certificatul de urbanism unele condi`ii, ce vor trebui respectatedecelaE-ONGazDistribu`ie.„Eios[revin[cuparteade proiectare.}ncertificatuldeurbanism,pentruc[altfelnuaicum s[ refuzi asemenea investi`ii, leamimpusni\tecondi`ii,ziceu,]n regul[pentrurespectpentrubanii

cheltui`ipefondurieuropene”, a completatviceprimarul. CeidelaE-ONGazDistribu`ie vor interveni din zona Manole\ti Dealpân[laUverturaMall\ide pe ocolitor Pacea la intersec`ia cu stradaSucevei,ceacareducespre municipiulSuceava,\ivorvenipe Sucevei-peBld.MihaiEminescu. „Vorinterveni]ntoat[zona,daro s[]ncerc[ms[limit[mlamaxim pagubeleadusestratuluipeasfalt. Mai mult decât atât acolo unde vorstricavorrefacepesuprafa`[ mare.Nuvorputearefaceasfaltul doarpeunmetru”,amen`ionatviceprimarul municipiului. (PetronelaRotariu)

Selec`ie pentru alegerea exper`ilor ]n management educa`ional |i]nacestanareloconou[selec`iedecadredidacticepentrucorpulna`ionalaleexper`ilor]nmanagement educa`ional. Ministerul Educa`iei a aprobat Calendarul desf[\ur[rii concursului de selec`ie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului na`ional deexper`i]nmanagementeduca`ional,sesiunea2013. De pe 20 pân[ pe 27 februarie are loc completarea formularuluideselec`ieonline,]naplica`iainformatic[.Formularulde]nscriereonlineestedisponibilla adresa:http://cneme.edu.ro/inscriere.Rezultatulprocesului de selec`ie online se comunic[ automat de c[tre sistem candidatului. Dac[ rezultatul este „respins”,atuncicandidatulareposibilitateas[repeteprocesulde]nregistraredecâteoridore\te(respectândintervalul 20-27 februarie). Dac[ rezultatul este „admis”,candidatuleste]nscris]nbazadedateaferent[ etapeideevaluareaportofoliilordec[treinspectoratul\colar/minister.Pe27februariearelocafi\arealistelorcuprinzândcandida`iiadmi\i]naceast[etap[,]n urma introducerii informa`iilor ]n formularul de selec`ieonline. }ntre28februarie\i1martieesteprogramat[depunerea portofoliului cu documentele prev[zute de Metodologiaprivindorganizarea\idesf[\urareaconcursuluideselec`ieacadrelordidacticepentruconstituirea corpului na`ional de exper`i ]n management educa`ional,lainspectoratul\colar,dec[trecandida`ii declara`i admi\i dup[ etapa de selec`ie online, conformprogramuluiafi\at.Inspectoratul\colarvatrans-

mitelaMENlistacandida`ilordeclara`iadmi\idup[n etapa de selec`ie online, care la data ]nscrierii la selec`ieocup[ofunc`iedeconduceresaude]ndrumare\icontroldininspectoratul\colar,precum\idosareleacestora]nperioada4-5martie. Pân[pe14martieesteprogramat[evaluareaportofoliilor candida`ilor de c[tre comisiile de evaluare constituitelanivelulinspectoratului\colar,respectiv lanivelulMEN. Pe15martieesteprogramat[validarearezultatelor selec`ieidec[treconsiliuldeadministra`iealinspectoratului \colar \i afi\area rezultatelor evalu[rii, ]n ordineadescresc[toareapunctajelor. }n15martievaavealoctransmitereac[treinspectoratul\colararezultatelorselec`ieif[cutedecomisia de evaluare constituit[ la nivelul MEN, ]n vederea afi\[rii acestora la sediul inspectoratului \colar. Depunerea contesta`iilor la inspectoratul \colar, respectivlaMENareloc]ntre18\i22martie.Acestea urmeaz[afisolu`ionatepân[pe26martie2013.Pe 26martieareloctransmitereadec[treMENarezultatelor contesta`iilor la inspectoratul \colar, urmat[ ]ntre27\i28martiede]ntocmirea,dec[treinspectoratul\colar,alistelorcuprinzândcandida`iipromova`i \i]naintareaacestorlistelaMEN.Pe1aprilieareloc emiterea ordinului de ministru privind ]nscrierea cadrelor didactice declarate promovate ]n Registrul na`ional al exper`ilor ]n management educa`ional. (PetronelaRotariu)

}nultimiitreiani,

Pompierii au intervenit ]n 12.000 de misiuni }nultimiitreiani, angaja`iiInspectoratuluipentruSi- tua`iideUrgen`[ „NicolaeIorga”al Jude`uluiBoto\ani auintervenitla peste12.000situa`iideurgen`[, ceeace]nseamn[ c[zilnicauavut ]nmedieaproape 11misiunidesalvareavie`ii\ibunurilormateriale. }mp[r`itepecategorii,acestea ]nseamn[ 1.260  incendii, 440arderinecontrolate,7.126 interven`iiSMURD,452interven`ii la inunda`ii, 69 interven`iipentrusalvareaunoranimale,68interven`iipentruasanareateritoriuluidemuni`iar[mas[neexplodat[,109misiuni pentru ]nl[turarea efectelor fenomenelor meteo periculoase,961alteinterven`ii,564misiuni de asigurare a m[surilor PSI la evenimente publice de amploare care puteau genera situa`ii de urgen`[. }n peste 1.000 de situa`ii, pericolul a fost ]nl[turat de cet[`eni sau membrii serviciilor voluntare/private pentru situa`ii de urgen`[pân[lasosireafor`elor ISUBoto\anioriaufostalarme false.Aproape700deboto\[neniaufostsalva`idinlocuin`elecuprinsedefl[c[ri,autoturismele implicate ]n accidente rutiere,caseleinundatesaudin alte medii ostile vie`ii. Alte peste 7.000 de persoane, care sufereau de diferite afec`iuni medicale, au ajuns la timp la

spitalpentru]ngrijiridespecialitate,caurmareainterven`iei echipajelor Serviciului Mobil deUrgen`[,Reanimare\iDescarcerare(SMURD)dincadrul inspectoratului.Alte4.563persoaneaufostevacuatedincalea apelor, iar peste 1.500 de boto\[neni au fost sco\i din n[me`i. Incendiile, cele mai frecventetipuriderisc,s-aumanifestat]nprocentde25lasut[la vegeta`ie uscat[, 75 la sut[ la locuin`e, anexe gospod[re\ti, propriet[`i individuale, mijloacedetransport,]nindustrie,]n comer` \i alimenta`ie public[, altedomeniideactivitate.Cele mai frecvente cauze de incendiu au fost: utilizarea instala`iilor\iechipamentelorelectricedefectesauimprovizate;folosireaco\urilordefumdefecte sau necur[`ate; ac`iunea inten`ionat[;joculcopiilorcufocul\ifoculdeschis.Maibine de jum[tate dintre incendii au fost stinse ]n colaborare cu membrii serviciilor voluntare pentrusitua`iideurgen`[. }n urma situa`iilor de urgen`[produse]nultimiitreiani (incendii,]nec,accidenterutiere,etc),alteledecâtSMURD, \i-au pierdut via`a peste 100 persoane (103 adul`i \i 13 copii),iaralte42(26adul`i\i16 copii)aufostr[nite.Demen`ionatestefaptulc[niciopersoan[nu\i-apierdutvia`adup[ sosirea echipajelor ISU Boto\anilaloculinterven`iei. Pagubele produse ]n urma incendiilor au fost estimate la 7.476.630lei,iarvaloareabunurilor salvate se cifreaz[ la 153.682.700 lei. Printre interven`iiledeamploaredinultimii trei ani se num[r[ inunda`iile din vara anului 2010, precum \i]nz[peziriledela]nceputul\i sfâr\itulanului2012.(D.R.)


EDUCA~IE-S{N{TATE

Joi,21februarie2013

Denevoie,

Bolnavii ocolesc listele de a\teptare pl[tind spitalizarea Listeledea\teptare lainternareabolnavilor]nSpitalulJude`ean,atuncicând ace\tianuvincuo urgen`[medical[, audevenitceva normal.Sest[pe astfeldelistecu s[pt[mâniledac[ sec`iaesteaglomerat[,]ns[perioada dea\teptarepoate fiscurtat[dac[pacientulscoatebani s[-\ipl[teasc[zilele despitalizare. Seconsider[„internarelacerere”, spun \efii spitalului, care au stabilit tarif pe zi, diferit de la o sec`ie la alta, pentru cei care au nevoiedeasisten`[medical[\inu vors[-\ia\tepterândulpeliste.O astfeldeprocedur[estemaiveche la Spitalul de Recuperare „Sf. Gheorghe”, dar la Spitalul Jude`eanhot[râreaafostluat[]nurm[ cu câteva luni, ]n toamna anului trecut.Platazileidespitalizarenu ]iaduceniciunaltavantajbolnavului, decât c[ a sc[pat de lista de a\teptare. „Esteolist[cutarife,propunerileauvenitdela\efiidesec`ii, darnupreascoatembanipentru spital din aceast[ hot[râre. La noi,c[suntemspitaldeurgen`[, vin]nfiecarezicazurigravecare trebuieinternate.Acumaiunpat liber,]lanun`ipebolnavs[vin[ la internare, iar peste noapte ]`i vine]nsec`ieourgen`[medical[ \i ]`i trebuie acel pat. Este mai greus[faciplanific[ri,maiales

]nperioadeleanuluicândadresabilitateaestemaimare.|idecând spitaluleste]nreabilitare,nune maiajungpaturiledecâteurgen`e avem ]n unele sec`ii”, a declarat Gheorghe Damian, managerul Spitalului Jude`ean de Urgen`[ „Mavromati”.

Tarife stabilite de \efii de sec`ie pentru internarea la cerere De\i managerul spitalului sus`inec[estemaigreus[planificiintern[rile]nunitateapecareoconduce, totu\i listele de a\teptare exist[ \i pacien`ilor ]nscri\i pe acestea li se face loc din când ]n când pentru internare. Unii ajung ]nspitalmairepededecâtal`ii]nscri\i ]naintea lor, pentru c[ sunt dispu\is[pl[teasc[taxapezi. Tarifulvariaz[]nfunc`iedecât decostisitoaresunt,]ngeneral,tratamentele]nfiecaresec`ie.Astfel, ozide„spitalizarelacerere”,pestelistadea\teptare,secump[r[cu 134deleilaInterne.

La Neurologie este \i mai scump[ spitalizarea, pacientul fiind pus ]n situa`ia s[ scoat[ din buzunar 152 de lei pe zi. |i mai multsepl[te\tepezilaObstetric[, undeseajungela173delei.|ila Oncologie s-a stabilit tarif, ]ns[ mai mic, de 128 de lei pe zi, ]n timpceziuadespitalizarelaPsihiatrie este de 109 lei. Cei care pl[tesc sunt bolnavii cronici, c[rora medicii ]n eviden`[ c[rora suntlerecomand[internareapentruinvestiga`ii,]ns[lacareacordarea de asisten`[ medical[ nu este considerat[ourgen`[. „Eu\tiuc[nuvinenimenide pl[cere s[ se interneze ]n spital. Ceicareajunglainternareaunevoie de aceasta. ]n general este mult[lumebolnav[]njude`.Dar croniciisemaiduc\ilaspitalele caresuntspecializarepentruacordarea asisten`ei medicale acestei categoriidebolnavi.Suntcarevin la noi pentru c[ este vorba \i de aparaturapecareoavem”,amai precizatmanagerulceleimaimari unit[`imedicaledinjude`.

Mai mul`i bolnavi, mai pu`ine paturi ]n spitale Caunparadox,de\istatisticile arat[c[num[rulbolnavilorcre\te continuu,spitaleler[mândelaan laancumaipu`inepaturifinan`ate de institu`ia de asigur[ri de s[n[tate.}nacestecondi`ii,nusunt \ansecalisteledea\teptarepentru internare s[ dispar[ prea curând. Badimpotriv[,estesigurc[seva stadince]ncemaimultpeastfel de liste. Din acest an spitalele boto\[nene au mai pierdut peste 100 de paturi, existând un plan na`ionalaprobat]nacestsens. MinisterulS[n[t[`iiarestabilit[ strategiapentruareducenum[rul de paturi din spitale pân[ la „norma european[”, de 5,61 paturilamiadelocuitori.Detalierea pe jude`e a num[rului de paturi aprobate pentru contractare cu caseledeasigur[rides[n[tate,atât pentru segmentul spitalelor publice,cât\iprivate,sefaceprinordin de ministru, anual. (Aurora Dimitriu)

Prim[ria taie copacii cu ajutorul unor speciali\ti ]n peisagistic[ Copaciit[ia`i\itoaleta`ipe str[zilemunicipiuluicusprijinulunorspeciali\ti]npeisagistic[.}nacestsensmunicipalitateavaapelalapersoanelespecializatedelaFacultateadeSilvicultur[dela UniversitateaSuceava.Paralel\ilaDirec`iaServiciiPublice,Sport\iAgrement,organizeaz[unpostpeisagist.

Din cele declarate de Cosmin Andrei, viceprimarul municipiului, se dore\te sistematizarea activit[`iidetoaletare,]nsensuldeaselucraorganizat,pecartiere.Deierimunicipalitateaademaratactivitateadetoaletareacopacilor,]nmod organizat \i se va interveni ]n câte o zon[, cu anun`areaasocia`iilordeproprietari\icet[`enilor. „Am]nceputpeoseriedealiniamente,pe cele principale, dar inten`ion[m s[ facem aceast[activitatedetoaletare]ntr-unmodorganizat, astfel ]ncât s[ ]ncepem cu un anumit careu,s[inform[masocia`iiledeproprietari\i cet[`eniidinzonarespectiv[”,aspusCosmin Andrei. Acesta a precizat c[ zona cea mai important[esteBulevardulM.Eminescu,unde sevaceresfatul\icuprivirelaspeciadearbori

cevorfiplanta`i. „Amdemaratdiscu`iicuUniversitateadin Suceava, cu Facultatea de Silvicultur[, care s[ ne ofere consultan`[. Dac[ suma de bani nuvafiunamarevomfaceuncontractprin care ei s[ coordoneze aceast[ activitate. }n momentuldefa`[nuavempersoan[specializat[pentrutoaletareaarborilor.Punemaccent pe o serie de sfaturi pentru Bulevardul M. Eminescu”, a men`ionat Cosmin Andrei. Acestaamen`ionatc[]ncazul]ncarepeisajistulcesevaangagajalaDirec`iadeServiciiPublicevaaveaexperien`anecesar[sevarenun`a la proiectul cu cei de la Suceava. Num[rul copacilorceurmeaz[afit[ia`idelaBulevard estedestulderidicat.(PetronelaRotariu)

3

BOTO|ANI pe o coloan[ Virozele respiratorii ]mboln[vesc tot mai multe persoane Num[rul boto\[nenilor diagnostica`i ]n ultima s[pt[mân[cuvirozerespiratorii este]ncre\tere,comparativ cus[pt[mânileanterioare. Potrivit reprezentan`ilor Direc`ieideS[n[tatePublic[ (DSP) Boto\ani, numai ]n cursul s[pt[mânii trecute sau prezentat la consulta`ii 1.410 persoane cu viroze respiratorii, dintre acestea, aproape80avândnevoiede ]ngrijiri medicale ]n sec`iile despital. „Esteexplicabildeoarecevaria`iiledetemperatur[ au acest efect, afecteaz[ imunitatea \i permit viru\ilor de sezon s[ ]mboln[veasc[unnum[rmaimare de persoane. Sunt bolnavi dintoatecategoriiledevârst[, de la copii mici, tineri, pân[lavârstnici”, adeclarat Lidia Onofrei, purt[tor decuvântalDirec`ieideS[n[tatePublic[Boto\ani. Fa`[des[pt[mânileanterioare,\inum[rulpersoanelor diagnosticate cu pneumonii a crescut. De la mai pu`inde300debolnavis-a ajunslaaproape500persoanediagnosticatecupneumonie, num[rul intern[rilor apropiindu-se de 130. (AuroraDimitriu)

Prim[rii executate silit de profesorii naveti\ti Nedecontareanaveteicadrelordidacticeaduslaexecutarea silit[ a prim[riilor. }n aceast[ situa`ie sunt trei prim[riidinjude`.Dou[prim[rii sunt executate silit ]n urmaproceselordeschise\i câ\tigate de membrii Ligii Sindicatelor din }nv[`[mânt (LSI)\iunadinparteaunui singur cadru didactic. Din cele declarate de Liviu Axinte,liderulLSI,]n\colile]ncarenus-aupus]naplicare hot[rârile judec[tore\ti cuplatanavetei,\colilesunt ]n faz[ de executare silit[. „Seexecut[o\coal[\iseia baniidincont.}niulieseva executaadoua\coal[,pentruc[atunciexpir[perioada]ncaresemaipotpl[ti sumele restante. Conform legiiexist[termenulde\ase lunidegra`iedela]nceperea execu`iei silite”, a declaratLiviuAxinte.Launa din\colis-amaipl[titlauna dintre hot[râri, dar acum a venitoadouahot[râre.Liderulsindicalamen`ionatc[ sunt\iunit[`i\colareundela soma`ia executorului s-au f[cut pl[`i. (Petronela Rotariu)


CMYK

4

EVENIMENT

Joi,21februarie2013

~ig[ri, alcool \i petarde confiscate ]n urma descinderilor de ieri cu masca`i

Aproape28.000de`ig[ri,sute delitridealcoolproveninddin contraband[\i16.700obiecte dedistrac`iecuamestecuripiro-

tehniceaufostg[sitedepoli`i\ti laperchezi`iileefectuateieri diminea`[]n27loca`iidinjude`eleBoto\ani,Ia\i\iSuceava.

}ncepândcuorele06.00,]nvedereadocument[riiactivit[`iiinfrac`ionalea23suspec`i cerceta`i pentru comiterea infrac`iunii de contraband[, ofi`eri de poli`ie judiciar[ dincadrulIPJBoto\ani-ServiciuldeInvestigareaFraudelor,subcoordonareaprocuroruluidecaz\iavândsprijinultehnic\iinformativalServiciuluideOpera`iuniSpecialeSuceava\iaDepartamentuluideInforma`ii\iProtec`ieIntern[Bucure\tiaudescins simultan]n27deloca`iidinjude`eleBoto\ani,Ia\i\iSuceava,undeauefectuatperchezi`ii domiciliare la imobile apar`inând suspec`ilorsaufolositedeace\tia. }nloca`iileperchezi`ionateaufostidentificatepeste27.000`igaretedediferitem[rci, provenien`[ Republica Moldova; 275 litri alcool de provenien`[ Republica Moldova; 16.700buc[`iobiectededistrac`iecuamestecuri pirotehnice; 200 anvelope second hand;]nscrisuri\ialtemijloacedeprob[. Dinprobatoriuladministratpân[]nprezent, a rezultat c[ ]n perioada septembrie 2012-februarie2013,cusprijinuladoicet[`eni moldoveni, ]nvinui`ii au procurat \i

comercializatilegalpeste30.000pachetede `ig[ricauzândbugetuluidestatunprejudiciu deaproximativ285.000lei. „Cuocaziaperchezi`iilor,launadinloca`ii,afostidentificat[\icantitateade261 litridealcooldeprovenien`[RepublicaMoldova, ]n valoare de aproximativ 2.610 lei, de`inut[cu]nc[lcareaprevederilorCodului Fiscal,faptpentrucareaufostextinsecercet[rilesubaspectulcomiteriiinfrac`iunilor deevaziunefiscal[\ide`inerea]nafaraantrepozituluifiscaldeproduseaccizabilesupusemarc[rii,f[r[afimarcatesaumarcatenecorespunz[tor,pestelimitalegal[.Totodat[,]nurmaidentific[riicelor16.700buc[`iobiectededistrac`iecuamestecuripirotehnice,fa`[depersoana]ncauz[aufostextinse cercet[rile sub aspectul comiterii infrac`iuniidede`ineref[r[dreptdeobiectepirotehnice”,aprecizatinspectorprincipalAncaSilionAram[,purt[toruldecuvântalIPJ Boto\ani.Cei23desuspec`isuntcerceta`i]n libertate.Laac`iuneadeieriauparticipat68 poli`i\tidelaInspectorateleJude`enedePoli`ie Boto\ani,Ia\i\iSuceava.(D[nu`Rotariu)

Poli`ia ]nc[ ]l caut[ pe cel care l-a ]njunghiat pe taximetrist

Poli`i\tii ]nc[ nu au identificat agresorultaximetristului]njunghiat mar`i sear[, c[ut[rile fiind continuate \i ]n cursul zilei de ieri. }n baza semnalmentelor oferite de victim[ dar \i a probelor ridicate din taxi poli`i\ti scotocesc ora\ul pentru prinderea tân[rului. }ntre timpvinve\tibunedelaIa\idela Clinica ORL la Spitalul Sfântul SpiridonundeafostdusRaduC. de 47 de ani taximetristul ]njunghiat,acestafiind]nafaraoric[rui pericol.Dup[ceini`ialafostoperat la Boto\ani a fost dus la Ia\i

pentru a fi examinat de medicii speciali\ti din cauza pl[gilor adânci suferite la nivelul gâtului. Mar`isear[taximetristulaluatun tân[rdepeCaleaNa`ional[\il-a dus pe strada }mp[rat Traian, lâng[ magazinul Dorian 4. Acolo subpretextulc[vreas[-ifieschimbat[ o bancnot[ tân[rul i-a distras aten`ia taximetristului \i l-a ]njunghiat ]n gât. Ulterior victima a reu\its[ajung[laspital\is[cear[ ajutor.Poli`i\tiicaut[agresorulce probabilvafiacuzatdetentativ[de omor.(D[nu`Rotariu)

Fermieri urm[ri`i penal pentru ]n\el[ciune \i fals ]n declara`ii Lapropunereapoli`i\tilor,Parchetuldepelâng[TribunalulBoto\ania confirmat ]nceperea urm[ririi penale fa`[ de 40 de persoane pentru s[vâr\ireainfrac`iunilor]n\el[ciune\ifals]ndeclara`ii.Anchetatoriiaustabilitc[ace\tia]ncalitatedecresc[torideanimale,]ncursulanului2008,au indus ]n eroare reprezentan`ii Agen`iei de Pl[`i \i Interven`ii pentru Agricultur[,beneficiindastfel]nmodnecuvenitdesumedebanicuprinse ]ntre1.485lei\i22.652lei,reprezentândsprijinulfinanciaracordatdestat cutitludesubven`iepentruexploata`iiledebovine\i/sauovinede`inute,prejudiciind]nacestmodbugetuldestatcusumatotal[de275.460lei.(D.R.)


CMYK

EVENIMENT

Joi,21februarie2013

Megaafacere

Investi`ii de aproape un miliard de euro ]n eoliene

}nacestan,vor demaralucr[rilela dou[parcurieoliene]nnorduljude`uluiBoto\ani. UnulestelaMitoc iarcel[laltlaP[ltini\.Primulproiecteste]nvaloare decirca60-70de milioanedeeuro, iarceldealdoilea, consideratafi printrecelemai maridin`ar[,este

estimatla800de milioanedeeuro. Lucr[rile la proiectul de la Mitocarfitrebuits[]nceap[]nc[ de trecut. Compania boto\[nean[ care a demarat acest proiect a negociatcuunofirm[dinFran`a care va investi o mare parte din baniinecesarirealiz[riiinvesti`iei. Dup[ces-aurealizattoatestudiile \idocumenta`iilenecesare,aintervenit o problem[ ]n ceea ce prive\tedesc[rcarea]nsistemaenergieielectriceproduse.ValeriuIftime, reprezentantul companiei boto\[nene,sus`inec[]ntretimps-a g[sit o alt[ solu`ie \i sunt \anse maricaproiectuldelaMitocs[fie demarat]n2013. „Dac[sefaceunproiecteolian ]njude`ulBoto\ani,primulvafila Mitoc.Dac[nuaveamni\tepro-

blemedecuplajlasistem,lucr[rile erau ]ncepute. Mitocul este ]n insul[.Suntni\teproblemedesincronizare ]ntre sistemul românesc \i sistemul vechi, sovietic. Faptul c[ nu era posibilitatea s[ desc[rc[mcei100demegawa`ipecare]i vom produce noi, ne-au dat un racord]nSuceava.Dinnefericire, trebuief[cut[oliniecares[lege SuceavadeMitoc.Suntvreo120 dekilometri.Nusepoatecaproiectul s[ devin[ fezabil, `inând cont de costuri. Am muncit \ase lunidezilecuosolu`ie]nSuceava \i ]ncerc s[ m[ cuplez undeva ]n Mitoc. Dac[ ob`in o cuplare ]n Mitoc, am un investitor interesat s[]nceap[lucr[rile.Estevorbade o firm[ din Fran`a care va veni. Vomfiasocia`i.Vafioinvesti`ie de60-70demilioanedeeuro”, a spusValeriuIftime.

Panouri fotovoltaice la S[veni Unaltproiectdeproducereaenergieineconven`ionale ar putea fi demarat anul acesta la S[veni. Este vorba de proiect pe o suprafa`[ de pestezecehectaredeterenpecaresevormonta panourifotovoltaice. „Vrem s[ realiz[m un proiect cu panouri fotovoltaice.Amg[sitpartenericaresuntdispu\i s[alocetoat[sumadebani.Arfiidealpentru ora\ul S[veni. Proiectul este pe o suprafa`[ de pestezecehectaredeteren.Dac[sevarealiza, vom asigura iluminatul public \i va fi asigurat bugetulora\uluiS[venif[r[sumedelabugetul statului”,aspusReluT]rzioru,primarulora\ului S[veni.(R[zvanSauciuc)

59 de centrale eoliene la P[ltini\ Cel mai mare proiect din jude`ulBoto\anivafi]ncomunaP[ltini\.Estevorbadeunparceolian careseva]ntindepeosuprafa`[de aproape zece hectare. Valoarea total[aproiectuluiesteestimat[la 800demilioanedeeuro. Costel Romanescu, primarul comuneiP[ltini\sus`inec[investitorula]nceputlunaaceastademersurilepentruob`inereaautoriza`iei deconstruc`ie\i,celmaiprobabil, ]nvar[vordemaralucr[rile. „Am avut zilele trecute o discu`iecureprezentantulfirmei.Au toateavizelenecesare\iurmeaz[ s[emitemautoriza`iadeconstruc`ie. }n prim[ faz[ vor lucra la infrastructur[, ceea ce ]nseamn[ aproximativ 30 de kilometri de drum pietruit ]n extravilan. Din estim[rilelor,parculeolianva]ncepes[func`ionezedin2014.Pân[atuncivorlucralainfrastructur[, vor preg[ti terenul pentru amplasareaturbinelor.Esteoinvesti`ie foarte important[ pentru noideoarecevaveniosum[important[ de bani la bugetul local”,aprecizatCostelRomanescu,primarulcomuneiP[ltini\. Parculeolianvafialc[tuitdin 59centraleeolienecuputereinstalat[de2.500-3.000kw,cuoputere totala instalat[ de 147.500177.000kw.Acestparceolianvafi compus din turbine eoliene, drumuri acces, re`ele transport energieelectric[\ista`iedecolectare\i transformare a energiei electrice. (R[zvanSauciuc)

5

BOTO|ANI pe o coloan[ }nc[ un post de director bugetar scos la concurs }n primele zile ale lunii martiesevaorganizaconcurs pentru]nc[unpostdedirector]nsectorulbugetar.Agen`iaNa`ional[aFunc`ionarilor Publici a anun`at concurs pentru ocuparea postului de director al APM Boto\ani. Institu`iaestecondus[]nprezent de Eugen Mateciuc, acesta ocupând postul ca interimar,pân[laorganizareaconcursului,pe5martie. „M[voi]nscrie.}nmomentulscoateriipostuluila concurs]mivoidepunedosarul”,declara,cudou[zile ]nurm[,directorulinterimar al Agen`iei pentru Protec`ia Medicului Boto\ani, Eugen Mateciuc. Potrivitcelorprecizatepe site-ul ANFP, candida`ii carese]nscriulaexaminarea pentru acest post trebuie s[ fac[dovadastudiiloruniversitaredelicen`[absolvitecu diplom[, respectiv a studiilor superioare de lung[ durat[,absolvitecudiplom[de licen`[ sau echivalent[ \i s[ aib[ovechime]nspecialitatea studiilor necesare exercit[rii func`iei publice de minimum 3 ani. (Aurora Dimitriu)

Angaja`i HRS ancheta`i pentru abuz ]n serviciu Abuzurile angaja`ilor Hi SpeedRecovery(HSR)de-a lungul anilor, reclamate de boto\[neni,auie\itlaiveal[ dup[cemaimul`ifo\tiangaja`i au fost ancheta`i \i au fost trimi\i ]n judecat[ pentruabuz]nserviciu.Anchetatorii au stabilit clar c[ cei ce se ocupau cu ridicatul ma\inilor \i cu blocatul ro`ilor au ]nc[lcat legea de foarte multe ori, doar ]n dorin`adeacâ\tigabanide peurmaboto\[nenilor.Trei fo\tiangaja`iaifirmeiHSR aufosttrimi\i]njudecat[de procuroriiParchetuluidepe lâng[ Judec[toria Boto\ani pentrucomitereainfrac`iunilordeabuz]nserviciucontra intereselor persoanelor \i falsmaterial]n]nscrisurioficiale. Irimel Popescu, Drago\Daicu,VasileZetusunt acuza`i c[ ]n perioada octombrie-noiembrie 2009 au dispus ridicarea mai multor ma\iniparcateneregulamentar ]n baza unor documente false.Ace\tiaaufolositimprimate cu antetul Poli`iei Locale, semnând ]n locul agen`ilordar\iamartorilor. Semn[turile au fost expertizategrafologic,stabilindu-se c[acesteasuntfalse.(D[nu` Rotariu)


6 POLITIC{-ADMINISTRA~IE

Joi,21februarie2013

Liberalii dau semnale c[ PNL se rupe: noi partide liberale ]nregistrate la OSIM Maimul`ilideripoliticidin PNL\i-auar[tatpublic nemul`umireadefelulcum esteconduspartidul]nultimavreme\i]lacuz[chiar peCrinAntonescudedictatur[.Acestlucruaf[cuts[i]mpart[peliberali]ndou[ taberechiar]naintedecongresulalegerilorinterne. Fostul pre\edinte T[riceanu trage un semnal de alarm[ Chiar fostul pre\edinte PNL C[lin Popescu T[riceanu sus`ine c[ este nefiresc \i absurdcese]ntâmpl[]nPNL]nultimaperioad[, el precizând c[ i se pare c[ „miza estedorin`aunuicontrolinternasupratuturordeciziilor”. „}nmodnormal,Congresulunuipartid trebuie s[ stabileasc[ ni\te linii directoare politice.Nuaexistatpân[]nmomentulde fa`[niciunfeldedezbatereintern[pesubiectelemajorecareartrebuis[fiecelede rela`ieapartiduluicucet[`enii.Cualtecu-

vinte,trebuies[abord[moagend[politic[ ceserefer[laagendacet[`eanului\ic[reia trebuies[-id[mni\ter[spunsuri.Pân[]n momentuldefa`[,nimicdinceeacearfi trebuits[fienuaavutloc,adic[odezbatereintern[]npartidprealabil[Congresului,caresigur,arfichemats[adopteoseriededocumentepolitice”,afirm[T[riceanu,citatdeRFI. Fostul premier liberal consider[ c[ StatutulinternalPNL„necesit[omodernizare\iodemocratizare”. „Am f[cut \i amendamente ]n acest sens,cerând]nmodexplicitalegeriindividuale pentru membrii structurilor de conducere,cât\ialegereintern[pentruviitorulcandidatalPNL-uluilapreziden`iale”, amaispusT[riceanu.

Variante de denumiri \i sigle ale unui nou partid liberal, ]nregistrate la OSIM SursedinPNLsus`inc[uniiliberaliau preg[tit ca m[sur[ de precau`ie ]nfiin`area unui nou partid liberal. Aceast[ informa`ie esteconfirmat[\idefaptulc[SorinFrunz[verde\iapropia`ide-ais[i,sprijini`ideAndreiChilimansauLudovicOrban,au]nre-

gistrat la OSIM ]nc[ din luna decembrie 2012numaipu`inde16m[rcialeunornoi partideliberale.Celemaimultecereri(12)la OSIMaufostdepusedeunanumeBogdan Pi`igoi, director la Prim[ria Sectorului 1 Bucure\ti,cunoscutcafiindapropiatalprimaruluiAndreiChiliman.Pentrurezervarea acestordenumiridepartidaufostpl[titetaxe c[treOSIM]nvaloaredepeste16.000delei.

|eful liberalilor boto\[neni sus`ine c[ „nu exist[ a\a ceva” De\i]nultimeleziletotmaimul`ilideri

Aufostdepusecereri pentru]nregistrarea urm[toarelorm[rci: PartidulNa`ionalPopularLiberal PartidulNa`ionalLiberalPopular PartidulLiberalPopular PartidulPopularLiberal PartidulRomâniaLiberal[ RomâniaLiberal[ PartidulLiberalConservator Ac`iuneaLiberal[ Mi\careaRomâniaLiberal[ PartidulConservatorLiberal PartidulLibert[`ii PartidulLibert[`iiNa`ionale PartidulNa`ionalConservator PartidulNa`ionalLiberal-Conservator PartidulAc`iuneaLiberal[ PartidulNa`ionalRomân

na`ionali au ie\it cu declara`ii publice prin care ]\i ar[tau nemul`umirea fa`[ de felul cum este condus partidul, \eful PNL Boto\anisus`inec[liberaliinuauniciunfelde probleme de acest fel \i c[ PNL este mai unitcaniciodat[. „Nu exist[ a\a ceva ]n PNL. Partidul Na`ional Liberal nu a fost niciodat[ mai unit decât este ]n prezent. Sigur, cine nu poates[respectestatutulpartiduluiestelibers[pleceoricânddinpartid”,aspusFlorin~urcanu,pre\edintelePNLBoto\ani.

Geanina Pintilii revine Abatorul familiei director la Drumuri Jude`ene ~urcanu, atras ]ntr-un nou scandal cu carne de cal

De\inuaveaconcuren`[pentrupostulde\ef ServiciuInvesti`ii,fiind singuracares-a]nscris laconcursulorganizat deConsiliulJude`ean, fostadirectoareaDirec`ieiJude`enedeDrumuri\iPoduri(DJDP) Boto\ani,GeaninaPintiliis-ar[zgândit]nultimulmoment.}nziua ]ncareurmas[candi-

dezepentrupostuldin CJ\i-asolicitatfunc`ia pecareapierdut-ocu maimultdepatruani ]nurm[\ipecarearecâ\tigat-ocuajutorul magistra`ilor.

Dup[etapadeselec`ieadosarelor, Pintilii urma s[ se prezinte ieri la concurs, proba scris[, ]ns[ acest lucru nu s-a mai ]ntâmplat. \efii Consiliului Jude`ean au aflat c[fostadirectoareaDJDPaales

s[revin[pepostulpecarel-arecâ\tigat]njusti`ie.Adepussolicitareade]ncadrarepepostuldedirector la DJDP. „Noi punem ]n executarehot[râreajudec[toreasc[, nu se pune problema s[ nu d[mcursdecizieidatedejusti`ie. Nus-a\tiutpân[acumcehot[râreiadoamnaPintilii,dardac[ exist[cerereadumneaeideinstalarepepost,ised[curs”,adeclaratGheorgheSorescu,vicepre\edinteleConsiliuluiJude`ean. }n urma câ\tig[rii procesului, GeaninaPintiliiarede]ncasatdela institu`iapecareacondus-o]njur de 220.000 de lei, reprezentând atâtdrepturilesalarialedecarear fibeneficiatdeladatademiteriipân[lacâ\tigareaprocesului,dac[ar fi r[mas ]n func`ie, cât \i desp[gubirimorale. Pelâng[procesulcuCJ,GianinaPintiliiasolicitat]ninstan`[\i revocarea m[surii luate de c[tre institu`ia de asigur[ri de s[n[tate privind invalidarea concediilor medicalepecarele-aavut,proces pecare,deasemenea,l-acâ\tigat. Reamintimc[GeaninaPintiliia ocupatfunc`iade\eflaDJDPpân[ ]nnoiembrie2008,când,]nurma raportuluiComisieidedisciplin[,a fost]nl[turat[dinfunc`ie„dinmotive disciplinare”, pre\edintele ConsiliuluiJude`eanfiind,laacea dat[,Mihai~âbuleac. }n ce prive\te postul de \ef Serviciu Investi`ii, din cadrul CJ, acesta va fi scos din nou la concurs.„A\tept[mreferatulcomisiei deconcurs\isevastabiliapoio nou[ dat[ de organizare a concursuluipentruacestpost”,aprecizatvicepre\edinteleCJ.(Aurora Dimitriu)

Inspectoriisanitarveterinariaudepistatmar`i]nBucure\ti100dekilogramedecarnedecal careurmas[fiecomercializat[cafiind devit[.Inspectorii spunc[lotulaplecatcorectdinunitate,]ns[,petraseua fostetichetatdiferit. Surprinz[tor este faptul c[, potrivit jurnali\tilor de la Agerpres,unitateadincareaplecatcantitateadecarneapar`inetat[luilui Mihai~urcanu,pre\edinteleAutorit[`iiNa`ionalSanitarVeterinare. „Amdepistatieri(mar`i,n.r.) unlotde100dekilogramedecarne de cal etichetat fals ca fiind carne de vit[ de un comerciant din Bucure\ti. Carnea de cal a plecatcorectdinunitate.Noiam verificat toate unit[`ile \i nu am g[sitnereguli,dardup[ceiesepe poartaunit[`ii,comerciantulpoatefacecevrea.Amluattoatem[surile\ivomcontinuacontroalele,]mpreun[cuANSVSA,inclusivlaagen`iieconomici”,adeclarat, pentru Agerpres, Achim Irimescu,secretardeStatlaMiniste-

rulAgriculturii. Mihai~urcanusus`ine]ns[c[a fostatrasinten`ionat]nacestscandaldup[ceadispusoseriedecontroale la abatoarele din `ar[ \i c[ aceacantitatedecarnedecaldescoperit[ ]n Ilfov ar proveni de la unabatordinAlba\inudelacel alfamilieisale,dinSuli`a. „Esteclarc[suntatras]nmod inten`ionat]ntr-unscandal.Pe13 februarieafostrecoltat[oprob[ de«vr[bioar[devit[»,delaosocietate comercial[ din jud. Ilfov. Produsulincriminatafostrecep`ionat de la un depozit frigorific dinjud.AlbaIulia.}nlocdecarnedevit[,eracarnedecal.Imediatamintrat]nalert[\i]nurma verific[rilor s-a stabilit c[ acea carneprovine]ntr-adev[rdelaun abatordinAlba.CeidinAlbaau recunoscut cu senin[tate c[ au falsificat etichetele folosind numelesaudateleunorunit[`iautorizate. Fiind vorba de fals a fost anun`at[ Prefectura Alba \i IJP Alba,cazulfiindpreluatdePoli`ia Alba.Singuraleg[tur[cuabatorulfamilieimeleestec[]nurm[ cumulttimpabatoruldinSuli`aa trimiscarnec[treceldinAlba\i probabil s-au folosit de datele noastre.Amexplicattotul]ntr-un comunicatdepres[pecarel-am trimis\ilaAgerpres”,aspusMihai~urcanu,pre\edinteleAutorit[`ii Na`ional Sanitar Veterinare. (Adrian|orodoc)


PUBLICITATE

Joi,21februarie2013

Atacantul Ionu` Matei va reveni ]n martie pe teren FCBoto\anivaputeaconta]nreturul campionatului\ipe atacantulIonu`Matei.Acestaseafl[la recuperarelaTimi\oaradup[opera`ia suferit[lagenunchi. Atacantul Ionu` Matei a fost urm[ritdeghinion]nultimulan\i jum[tate. }mprumutat de Poli Timi\oaralaVoin`aSibiu,Ionu`Matei a evoluat pu`in la aceast[ forma`iedeoareceasuferitoaccidentarefoartegrav[.Afostoperat\i dup[opauz[decâtevalunia]nceputrecuperarea\iantrenamentele. Nuareu\its[revin[peterendeoarece accidentarea a recidivat \i a trebuitoperatdinnou. }nprezent,Ionu`Mateifacerecuperarea dup[ opera`ie, la Timi\oara,sub]ndrumareaunuipreparator fizic. Oficialii boto\[neni spunc[atacantulvarevenipeteren]nlunamartiedarcertestec[

7

mica publicitate • mica publicitate v^nz[ricase/terenuri *Vând7.200mpteren, deschiderelaBt-Sv180m \i14.100mpterendeschiderelaBt-Sv50m, ambele]nzonaHudum. Utilit[`icurent,ap[,po-

sibilit[`iparcelare.Rela`iilatelefon 0752.548.847.

matrimoniale *B[rbat,37,handicap u\or,dorescc[s[torie. Telefon:0786.333.792.(1)

AGENDA SERVICIILOR

va avea nevoie de timp pentru a ajungelaoform[fizic[bun[. „Ionu` Matei este juc[torul nostru \i spune c[ va reveni ]n martielaBoto\ani.~ineleg[tura cuantrenorul.Elfacepreg[tirea fizic[laTimi\oara.Am]n`elesc[ numaivreas[gre\easc[.Sepreg[te\te cu un preparator fizic.

Spunec[sesimtefoartebine.Eu spers[]\irevin[pentruc[arfi foarteinteresants[vin[\iel”,a spus Valeriu Iftime, principalul finan`atoralFCBoto\ani. Ionu`amaievoluatlaFCBoto\aniunturdecampionat\iareu\it s[ marcheze opt goluri, fiind golgheterulechipei.(R[zvanSauciuc)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

Valeriu Iftime: „Cu lotul pe care ]l avem acum, sunt convins c[ putem promova” Principalulfinan`atoralFCBoto\aniestesut[la sut[convinsc[echipapoatepromova,]nacestan,]n primul e\alon al fotbalului românesc. El sus`ine c[ este dispus s[ investeasc[ ]n acest an aproximativ 500.000-600.000deeurodoarpentruavedeapeMunicipalechipeprecumSteaua,DinamosauCFRCluj. Conduc[toriiFCBoto\aniauurm[ritcelelaltecontracandidatelapromovare\ispunc[ro\-alb-alba\trii auunlotdejuc[torimultmaibun\icondi`iisuperioare.}nprezent,ValeriuIftime]ncearc[s[-iconving[peprimarulOvidiuPortariuc\ipre\edinteleConsiliului Jude`ean de importan`a promov[rii ]n prima

lig[lafotbal. „Culotulpecare]lavemacum,suntconvinsc[ putempromova.Suntemlalimit[\iamtoat[disponibilitatea. Depindem doar de noi ]n momentul de fa`[.Avem\ansadeaaveapentruprimadat[]nistorianoastr[oechip[]ndiviziaA.Este\ansacaboto\[neniis[vad[peMunicipalpeSteaua,Dinamo sauCFRCluj.Amdiscutat\icudomnulprimar,\i cu domnul pre\edinte al Consiliului Jude`ean. Leamspustoateavantajeleacesteipromov[ri.Esteun câ\tigdeimagine”,aspusValeriuIftime.(R[zvan Sauciuc)

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Telefoane utile Salvare:112

Gar[:511806

Pompieri:112

Autogar[:511129

Poli`ie:112

ACR:512345

Poli`iadefrontier[:959

Tribunal:511739

DistrigazNord:928;585886 Indexcontorap[:0331711802 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929

Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392

Termica:535340;517953

Protec`iacivil[:982;511704

Agen`iaTAROM:518222

Protec`iaconsumatorilor:512958;512221

Agen`iaCFR:517521

Protec`iamediului:584136

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Joi,21februarie2013

Portariuc se roag[ la Dragnea s[-i finan`eze proiectele

Gheorghe Damian r[mâne manager al Spitalului Jude`ean Economistulcarede aproximativjum[tate deanconducecainterimarcelmaimare spitalboto\[nean,a promovatconcursul pentrufunc`iademanager,organizatieride ConsiliulJude`ean. Acestaafostscutitde emo`iilepecarede regul[led[concuren`a ]ntr-unastfeldeconcurs,fiindsingurul ]nscrispentruaceast[ func`ie.

PrimarulmunicipiuluiBoto\ani, OvidiuPortariuc, s-a]ntâlnit,miercuricuviceprimministrul\iministrulDezvolt[riiRegionale,Liviu Dragnea,c[ruiai-a solicitatsprijinul pentrufinan`area maimultorproiecte deintereslocal. }n cadrul ]ntâlnirii s-a stabilit deblocarea\iurgentareaproiectuluidereabilitareaTeatruluiMihai EminescudinmunicipiulBoto\ani. „Domnul viceprim-ministru m-a asigurat de tot sprijinul s[u pentru municipiul Boto\ani, mai ales]nceprive\tederulareaproiectelor cu finan`are european[. Amconvenitca]ncelmultdou[ s[pt[mânis[]itrimitlaminister spre aprobare documenta`ia pentruproiectuldereabilitareaTeatruluiMihaiEminescu,]nvaloarede5milioanedeeuro”,adeclaratOvidiuPortariuc. Edilul municipiului Boto\ani a maiad[ugatc[MinisterulDezvolt[riiRegionalevasprijiniPrim[ria ]nproiecteledereabilitaretermic[ a blocurilor \i ]n pre-finan`area proiectului privind „Parcul Regional de Agrement Turistic \i SportivCorni\a”. „Domnul viceprim-ministru mi-aspusc[potmizapesus`inerea domniei sale ]n ceea ce prive\tereabilitareatermic[ablocurilor-unadinpromisiunilemele electorale importante. De asemenea, am primit asigur[ri c[ nu vom]ntâmpinaproblemecuprefi-

nana`area proiectului «Parcului de la Corni\a». Ideea e c[ de acum]naintevomaveaocolaboraredirect[]ntoateproiectelePrim[riei care intr[ ]n sfera Ministerului Dezvolt[rii Regionale”, a precizatPortariuc.

Unaltproiectaprobat]ncadrul discu`ieicuviceprim-ministruleste Centrul Na`ional de Informare \i PromovareTuristic[carevafirealizat ]n Centrul Vechi al municipiului Boto\ani. (Petronela Rotariu)

Gheorghe Damian a trecut deceledou[probeob`inândo medie ridicat[, 9,92, urmând s[ fie validat ]n func`ie de Consiliul de Administra`ie al unit[`iimedicale.Contractulde managementestepeoperioad[ detreiani. Tot]naceast[s[pt[mân[se va decide \i cine va ocupa ]n urm[toriianifunc`iadedirector medical al Spitalului Jude`ean. Vineri se va sus`ine concursulpentruaceast[func`ie,fiinddoicandida`i]ncursa pentru postul de conducere, GinaPuflea\iOvidiuMimor. (AuroraDimitriu)

Evenimente de Botosani nr.2324  

Ziarul orasului tau!

Evenimente de Botosani nr.2324  

Ziarul orasului tau!

Advertisement