Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

AnulIX•nr.31(2319)•Joi,14februarie2013•8pagini

Cine-icrede?

Opartedintreparlamentariiboto\[neniauapelat lacreditebancarepentru a-\iputeasus`inefinanciarcampaniaelectoral[. Ace\tiasus`inc[aupreferats[se]ndatorezela b[ncidecâts[solicite sprijinulfinanciaralagen`iloreconomici.}ntopulparlamentarilorcare auapelatlacreditebancare]n2012estedeputatulPSDAndreiDolineaschi.Acestaaob`inutun ]mprumut]nvaloarede 25.000deeuro.Liderul PSDBoto\animaiareun credit]nvaloarede 35.000deeuropecarel-a contractat]n2005\icare estescadent]n2025. Pagina 5

Deciziainstan`eiprincare GeaninaPintiliiaredeprimitdinparteainstitu`ieipe careacondus-opestede dou[miliardedeleivechi, aajunslaDirec`iaJude`ean[deDrumuri\iPoduri. GheorgheSorescu,vicepre\edinteleConsiliuluiJude`ean,sus`inec[deciziainstan`eivafipus[]naplicare, chiardac[,]nc[nuse\tie sigurpeceposturmeaz[s[ fie]ncadrat[fostadirectoareaDirec`ieiJude`enede Drumuri\iPoduri.

Pagina 4

Pagina 7

Des[pt[mânaviitoare

}ndatora`i ]n b[nci ca s[ ne reprezinte ]n Parlament

Fosta directoare de la Drumuri Jude`ene vâneaz[ Serviciul de Investi`ii din CJ

Sute de persoane depistate muncind la negru

Merele gratuite ajung \i la elevii boto\[neni Eleviivorprimi,probabil deluni,merelecaresedistribuieprinprogramul guvernamentalde]ncurajareaconsumuluidefructe. Dac[pân[acumConsiliul Jude`eanafostnevoits[ returnezestatuluibaniiprimi`ipentruacestprogram deoareceniciofirm[nus-a ar[tatinteresat[dedistribu`iamerelor]nunit[`ile de]nv[`[mântdinjude`ul nostru,laultimalicita`ie, ceaavutlocieri,lucrurile s-auschimbat.

Pagina 2

Solu`ie

Contori cu citire radio pentru consumatorii de ap[ Contoarelecutransmisie radiosuntacumvarianta pecareoiau]ncalculreprezentan`iioperatorului deap[.Maiexact,speciali\tiiSociet[`iiNovaApaservau]nceputunstudiu privindmaimultevariante de]nlocuireaactualeimodalit[`idedeterminarea consumuluideap[pentru clien`iis[i.

Pagina 3


2

SOCIAL

Joi,14februarie2013

Des[pt[mânaviitoare

Merele gratuite ajung \i la elevii boto\[neni Eleviivorprimi,probabildeluni,merele caresedistribuieprin programulguvernamentalde]ncurajare aconsumuluidefructe.Dac[pân[acum ConsiliulJude`eana fostnevoits[returnezestatuluibaniiprimi`ipentruacestprogramdeoarecenicio firm[nus-aar[tatinteresat[dedistribu`ia merelor]nunit[`ilede ]nv[`[mântdinjude`ulnostru,laultima licita`ie,ceaavutloc ieri,lucruriles-au schimbat. „Avem o firm[ care s-a prezentatlalicita`iacearelocast[zi. Esteofirm[dinjude`,maiexact

dinDorohoi.Practic,]ncursulzileideast[zisefinalizeaz[licita`ia electronic[, mâine se anun`[ rezultatelefinaleiardac[lucrurile decurg ]n mod normal, a\a cum nedorim,deluni]ncepems[distribuimmerele]n\coli”,declara, ieri, vicepre\edintele Consiliului Jude`ean,GheorgheSorescu. Jude`ul Boto\ani este singurul care,pân[]nacestan\colarnua ]nceput]nc[s[ledistribuieelevilor merele prin acest program na`ionaldestimulareaconsumului de fructe ]n rândul elevilor. Aceast[ problem[ a fost ridicat[ recent \i ]n \edin`a de Consiliu Jude`ean,delasfâr\itulluniitrecute.Atunci,consilierulC[t[linFluturacerutl[muriridela\efiiCJ legat de faptul c[ Boto\aniul nu folose\tebaniidelaGuvernpentru aledacopiilormere]n\coli. „S-au terminat merele? Numainoinuampututs[achizi`ion[m ni\te mere? Am ]napoiat miliarde la bugetul de stat \i nu ammaidatmerelacopii”,spunea C[t[lin Flutur ]n ultima \edin`[ deCJ. Societatea care a participat la licita`iapentrudistribuireamerelor

]n \coli este aceea\i care face \i distribu`ia produselor din programul„lapte\icorn”]n\coli.Este vorba de Societatea Spicul Doro-

hoi. Jude`ul Boto\ani are alocat pesteunmiliondeleipentruprogramuldedistribu`ieafructelor]n \coli.(AuroraDimitriu)

Campanie

Poli`ia combate delicven`a ]n rândul elevilor

Peste1.600deelevidinliceele boto\[neneauprimitdela poli`i\tiinforma`iireferitoare laprevenireacomportamente-

lordelincvente]ncadrul Campaniei„Nul[saviolen`a s[tetransforme]ntr-un infractor”.

Ini`iat[]ncursulluniioctombrie2012,Campaniadeprevenireaviolen`ei]nunit[`ilede]nv[`[mântintitulat[„Nul[saviolen`as[tetransforme]ntr-uninfractor”reprezint[oini`iativ[a InstitutuluideCercetare\iPrevenireaCriminalit[`iidincadrulInspectoratuluiGeneralalPoli`iei Române. Principalele activit[`i din cadrul campaniei au constat ]n ]ntâlniri cu elevii, ]n perioada octombrie 2012 - ianuarie 2013, ]n cadrulc[roratineriiauvizionatfilmuleducativ „Cheia e la tine” ce prezint[ cazuri concrete ale unor de`inu`i afla`i ]n Penitenciarul pentru minori din Craiova \i ]n Penitenciarul pentru femei Târg\or. Acesta a constituit baza unor dezbateridespreconsecin`elejuridice\isociale ce decurg din adoptarea unor comportamente antisociale.Deasemenea,poli`i\tiiaudistribuit flyerecurecomand[ripreventivetematice.Activit[`ileaucaptataten`iaparticipan`ilorlaexpunerile organizate de c[tre ofi`eri din cadrul Compartimentului de Analiz[ \i Prevenire a Criminalit[`ii\ipoli`i\tideproximitate.Practic, peste1.600deelevidelaColegiulTehnicGheorgheAsachiBoto\ani\iLiceulElieRaduBoto\aniauavutocazias[vizionezeacestfilm\i s[ialacuno\tin`[m[rturiilecelorcareauales, dindiversemotive,ocalegre\it[]nvia`[iar]n acest moment suport[ consecin`ele legale ale faptelorcomise\ipriva`iunileimpusederegimuldedeten`ie.(D.R.)

BOTO|ANI pe o coloan[ Teodor Dimitriu revine director la AJOFM Teodor Dimitriu revine pe func`ia de director al Agen`iei Jude`enepentruOcupareaFor`eideMunc[.Devineri,15februarie,acesta]lva]nlocui,ca interimar, pe Sorin |olog ]n func`ia de director executiv. Ordinuldenumire]nfunc`iea fostdejasemnatdepre\edintele Agen`ieiNa`ionalepentruOcupareaFor`eideMunc[,depe datade11februarie2013.TeodorDimitrius-aar[tatsurprins de decizia luat[ la nivelul Agen`iei Na`ionale, având ]n vedere c[ sus`inut pentru preluarea func`iei, de PSD, este RaduSurdu,actualdirectoral Direc`iei de Asisten`[ Social[ Dorohoi.„Esteoperioad[de interimat.}mivoifacetreaba cum\tiueumaibine.Având ]nvederec[,credc[s-a`inut contc[eucunoscfoartebine unitatea,a\ac[,nu\tiudece mi-avenitmie.Dup[cumam citit ]n pres[ nu sunt eu cel care a fost desemnat pentru func`iadeconduceredeaici”, a spus Teodor Dimitriu. Social-democratul Teodor Dimitriuvafidirectorinterimarpân[ la organizarea concursului, el fiind propus \i sus`inut de PSD pentru preluarea func`iei de director executiv al Casei Jude`enedePensii.(Petronela Rotariu)

Sindicatele sunt cu ochii pe posturile din ]nv[`[mânt Sindicali\tii din sistemul educa`ional boto\[nean solicit[ ca Inspectoratul |colar Jude`eans[verificecatoateposturile vacante din sistemul educa`ionals[fiescoaselaconcurs. LiviuAxinte,liderulLigiiSindicatelordin}nv[`[mânt(LSI), sus`inec[vasolicitainspectorilor \colari ca prin comisia de mobilitates[efectuezeuncontrol ]n unit[`ile \colare pentru cas[nufie]nregistratesitua`ii ]n care directorii unit[`ilor s[ ascund[ posturile vacante. „Amavutdiscu`iicuconducereaInspectoratului|colarJude`ean\iamsolicitatimplicarea Inspectoratului, astfel ]ncâttoateposturilevacantates[ fieafi\ate,s[intre]ntoateetapelemi\c[rii.Suntsolu`iigreu deg[sitpentruni\tediscipline caresuntdeficitareandean. Deocamdat[nuamavutsemnalatenereguli”,aspusLiviu Axinte, liderul Ligii Sindicatelor din }nv[`[mânt Boto\ani. Directoriicareascundposturile risc[ sanc`iuni disciplinare, conformmetodologiei.}nfunc`ie de gravitatea faptei to`i membrii comisiilor de mobilitatedela\coal[saudelanivelulInspectoratuluir[spunddisciplinar, civil sau penal. Pân[ acum ]ns[ astfel de situa`ii nu au fost ]nregistrate la nivelul sistemului educa`ional boto\[nean.(PetronelaRotariu)


EDUCA~IE-S{N{TATE

Joi,14februarie2013

3

Solu`ie

Contori cu citire radio pentru consumatorii de ap[ Contoarelecutransmisieradiosuntacumvariantapecare oiau]ncalculreprezentan`iioperatoruluideap[.Mai exact,speciali\tiiSociet[`iiNovaApaserv au]nceputunstudiu privindmaimulte variantede]nlocuire aactualeimodalit[`i dedeterminarea consumuluideap[ pentruclien`iis[i. Unadintrevarianteesteceade instalareacontorilorcutransmisie radio. Reprezentan`ii Consiliului Jude`eanspun]ns[c[investi`ianu arfidelocieftin[. „Ne gândim serios, mai ales ceidelaNovaApaserv,laosolu`iepentruanumaiaveaatâteareclama`ii de la consumatori, c[ pl[tescconsumulvecinilorlorcarenuvors[declarecorectindexul la apometru. Cea mai nou[ solu`ie pe care cei de la Nova Apaservoiau]ncalculesteceade citireladistan`[acontorului,un feldedispozitivcaresemonteaz[ pe apometru \i permite citirea printransmisieradio.Vineangajatuldelaap[lau\aconsumatorului\idepecasasc[rii]nregistreaz[consumul,numaiestenevoies[isedeschid[u\a”, spune GheorgheSorescu,vicepre\edinteleConsiliuluiJude`eanBoto\ani. Acestarecunoa\tec[estevorbade o solu`ie mai costisitoare \i, deocamdat[,nuse\tiecineartrebui s[ pl[teasc[ pentru aceast[ investi`ie.

CeidelaNovaApaservnupar delocdispu\is[declarec[\i-arlua unastfeldeangajament,m[cars[ contribuiecuopartedinsum[pentru investi`ie, iar restul s[ fie suportatdeclient. Unuldintreora\ele`[riiundesatrecutlainstalareaunorastfelde contoare este Timi\oara. Doar c[ acolo,operatoruldeap[nualuat de la clien`i niciun ban pentru aceast[investi`ie,instalareacontorilor cu citire radio f[cându-se pe cheltuiala societ[`ii furnizoare de ap[.Avantajulestenudoarpentru client, ci \i pentru societate, care are tot interesul s[-l poat[ taxa pe clientatuncicând]ntârziecuplata apei. Iar instalarea unor astfel de contori]id[aceast[posibilitate,de asistafurnizareaapeideladistan`[, f[r[afinevoiedeintrarea]napartament. Consumul ]nregistrat de contoarelecutransmisieradiopoateficititdelaodistan`[depân[la 200demetri,cuajutorulunuidispozitivportabildemicidimensiuni. „Seia]ncalculaceast[posibilitate, dar este adev[rat c[ ar fi camcostisitoare.Nu\tiudac[cei delaNovaApaservsevoroprila variantaasta,darpân[laurm[, indiferentcevoralege,trebuies[ se ajung[ la contorizarea individual[, pentru c[ nu putem fi de acord ca unii boto\[neni s[ pl[teasc[\ipentruceconsum[veciniilor”, afirm[Sorescu.Esteclar c[actualacontorizare,cuapometrelecump[rate\imontatedeboto\[nenicuani]nurm[,nuesteconsiderat[dec[tre\efiioperatorului deap[\inicideceidelaCJ„contorizareindividual[”. Cât despre posibilitatea de modificare a instala`iei pentru distribu`iapeorizontal[aapei,auajuns laurechile\efilornemul`umirileboto\[nenilor, care nu mai vor s[ sparg[pere`ipentruamaiaducealte `eviprinapartamente.„Eu\tiuc[ oamenii nu mai vor acest deranj,

daros[vedemcesevadecide”,a maispusvicepre\edinteleCJ. DirectorulSociet[`iiNovaApaserv,GabrielCârlanafirm[c[speciali\tiisociet[`iianalizeaz[]nprezenttoatevariantele,inclusivceade instalareacontorilorcucitireradio. „S-a prezentat \i ]n Consiliul de Administra`iefaptulc[sefaceaceststudiu.Nu\tiulacarevariant[nevomopri,seiau]ncalculmai multeaspecte.Negândim\ilaposibilitateainstal[riicontorilorcucitire radio”, a declarat directorul executivalSociet[`iiNovaApaserv. Reprezentan`ii operatorului de ap[spunc[seiau]ncalcul\ivariantediferitedelaozon[laalta, ]n func`ie de structura blocurilor, decesolu`iitehnicesuntposibile, denum[rulreclama`iilor,caredifer[delaozon[laalta,denum[rulr[uplatnicilordintr-unblocsau altul.(AuroraDimitriu)

Boto\[nenii reclam[ la Consiliul Jude`ean neregulile de la Nova Apaserv Vicepre\edinteleConsiliuluiJude`ean,Gheorghe Sorescuprime\teaproapezilnicreclama`iicuprivirelaanumiteneregulicaresuntlaNovaApaserv. Pentruc[angaja`ii\iconducereaNovaApaserv nurezolv[problemelecet[`enilor,ace\tiaseadreseaz[ Consiliului Jude`ean. Vicepre\edintele CJ Boto\ani Gheorghe Sorescu spune c[ majoritatea reclama`iilorserefer[lafacturile]nc[rcatepecare leemiteNovaApaserv\ilapierderilecarese]nregistreaz[. Gheorghe Sorescu spune c[ ]n ultima jum[tate dean,angaja`iiNovaApaservnus-aumaiocupat deregularizareafacturilor.Deexemplu,dac[]ntr-o scar[debloc,opartedintrecet[`enideclar[index zerolaap[,consumul]nregistratdecontorulaflatla subsolulbloculuise]mpartepeceilal`ilocatari.}n momentul]ncarereprezentan`iiNovaApaservfac verificareaapometrelor,proprietarullocuin`eicarea

anun`atindexzeroestepuslaplat[darnusemai face regularizarea ]n cazul celorlal`i locatari. Vicepre\edintele Consiliului Jude`ean a solicitat conduceriiNovaApaservs[verificelauninterval detreiluniapometreledinlocuin`eleboto\[nenilor. „Amavutmaimultediscu`iicucet[`enii.Sunt mul`icarevinlanoicureclama`ii.Pân[lajum[tateaanuluitrecutsef[cearegularizare]nminus. Eraunbunobicei.Aupierdutacelbunobicei\i nu mai fac lucrul [sta. Nu sunt de acord cu aceast[practic[\ile-amsolicitats[fac[regularizarealatreiluni,astfel]ncâts[numaiexistecet[`enicareconsum[\inupl[tesc\ial`iicarepl[tescmaimult.Voiaveaodiscu`iecuei.LaNova Apaservsuntem]nfaza]ncareavemcontractulde prefinan`are,trebuies[-lsemn[m.Vomavea\iun buget”, a spus Gheorghe Sorescu. (R[zvan Sauciuc)

Cheltuielile noi pentru Spitalul Jude`ean

SpitalulJude`eans-aalescu cheltuieli]nplus,carenusunt delocdeneglijat.Lavideoconferin`acusecretaridestat dinMinisterulS[n[t[`ii, directorilordespitalejude-

`enelis-aaduslacuno\tin`[ c[ministerulnumaialoc[ banipentruplatacheltuielilor defunc`ionare,]nsemnând consumuldeap[,deenergie electric[,gaze.

„Ne-autrasatsarcin[s[pl[timnoi,pentruc[ministerulnumaideconteaz[cheltuielilede]ntre`inere\ifunc`ionare.Ap[,lumin[,gaz,trebuies[treac[deacum]naintepecheltuielilespitalului.Pân[acumdecontaministerul.Penoi,acum,neafecteaz[ destul de mult. Acolo este un consum maredecurentelectricpentruc[avemmult[aparatur[,seconsum[mult[ap[,\ia\a mai departe”, declar[ Gheorghe Damian, managerulSpitaluluiJude`ean„Mavromati”. Directoriidespitaleaufostanun`a`i,cu dou[zile]nurm[,c[MinisterulS[n[t[`iiva stabiliuncadruunitarprivindcheltuielilecu materialesanitare,medicamente\iservicii]n unit[`iledeprimiriurgen`e\ivamonitoriza situa`iaacestora,„pentruogestionarecorect[\itransparent[afondurilorpublice”. Anun`ulafostf[cutdec[treRaedArafat, secretardestat]nMinisterulS[n[t[`ii.Ofi-

cialulMSaaten`ionatreprezentan`iispitalelor \i ai autorit[`ilor locale sanitare asupra modului]ncaresefacdecont[rile]ncadrul UPU.Acerutcafacturiletrimiselaminister pentrudecontares[fieclare\is[eviden`ieze serviciile\ianalizeleefectuatenumai]ndepartamentele UPU ale spitalelor. Secretarul destat]nMSaexplicatcaredintrecheltuieli vorficonsiderateeligibile\icarenu. „Deexemplu,nuvommaiacceptaca, dinbaniipentruUPU,s[fiedecontatepl[`ilepentruutilit[`isauserviciiledepaz[,acesteafiinddatoriaspitalelor]n]ntregime. Fondurile alocate unit[`ilor de primiri urgen`etrebuieutilizateexclusivpentrudeservireapacien`ilortrata`i]nacestesec`ii”,lisatransmisdirectorilordespitalejude`ene. De asemenea, s-a atras aten`ia asupra decont[rilorpentrureactivi\ianalizemedicale.(AuroraDimitriu)


CMYK

4

EVENIMENT

Joi,14februarie2013

Fosta directoare de la Drumuri Jude`ene BOTO|ANI vâneaz[ Serviciul de Investi`ii din CJ pe o coloan[ Deciziainstan`eiprin careGeaninaPintilii aredeprimitdinparteainstitu`ieipecarea condus-opestededou[ miliardedeleivechi,a ajunslaDirec`iaJude`ean[deDrumuri\i Poduri.GheorgheSorescu,vicepre\edintele ConsiliuluiJude`ean, sus`inec[deciziainstan`eivafipus[]naplicare,chiardac[,]nc[ nuse\tiesigurpece posturmeaz[s[fie]ncadrat[fostadirectoare aDirec`ieiJude`enede Drumuri\iPoduri. S[pt[mânatrecut[,pre\edintele CJ,Florin~urcanudeclarac[s-ar fic[zutlao]n`elegerecuGeanina Pintiliipentrucaaceastas[accepteoalt[func`ie,dars[]\iprimeasc[baniiceisecuvin]nurmahot[rârii dat[ de instan`[. Tot Florin ~urcanudeclara]ns[c[,dac[vafi nevoie,GeaninaPintiliivareveni laDJDPpepostulpecarel-aavut pân[ladestituireadin2008. Ieri, Gheorghe Sorescu, vicepre\edintele CJ, afirma ]ns[ c[ GeaninaPintiliis-a]nscrislaconcursulpentruunpostdinCJ,mai exactpentrupostulde\efServiciu Investi`ii. „B[nuiesc c[ una dintrecondi`ionalit[`iarfis[revin[ pe post. Dar, probabil, cu un acord ]ntre dumneaei \i cei de la Direc`ia de Drumuri \i Poduri, doamnaPintiliipoates[renun`e laacelcap[tdecereresauacea prevederedinhot[râreajudec[toreasc[. Nu \tiu exact care este modalitatea legal[, sunt termeni juridici despre care nu \tiu prea multe, dar probabil c[ se poate. Eu\tiuc[doamnaPintiliieste]nscris[laconcursulpentrufunc`ia de\efServiciuInvesti`ii.Baniipe caresocietatea]idatoreaz[doamneisuntprin\i]nbugetulpe2013, pentru c[ trebuie s[ respect[m deciziainstan`ei.Dardeocamdat[ nu este venit bugetul”, afirm[ GheorgheSorescu. }n urma câ\tig[rii ac`iunii ]n instan`[,GeaninaPintiliiarede]ncasatdelaDrumuriJude`ene]njur de 220.000 de lei, reprezentând atâtdrepturilesalarialedecarear fibeneficiatdeladatademiteriipân[lacâ\tigareaprocesului,dac[ar fi r[mas ]n func`ie, cât \i desp[gubirimorale. Pelâng[procesulcuCJ,GianinaPintiliiasolicitat]ninstan`[\i revocarea m[surii luate de c[tre CasaJude`ean[deAsigur[rideS[n[tate  privind invalidarea concediilor medicale pe care le-a avut, proces pe care, de asemenea, l-a câ\tigat. Reamintimc[GeaninaPintiliia ocupatfunc`iade\eflaDJDPpân[ ]nnoiembrie2008,când,]nurma raportului Comisiei de disciplin[ a fost]nl[turat[dinfunc`ie„dinmotivedisciplinare”,pre\edintealConsiliuluiJude`eanfiind,laaceadat[, Mihai~âbuleac.(AuroraDimitriu)

Dat[ ]n urm[rire ]n Belgia, arestat[ la Suceava

Oboto\[neanc[aajuns]nspatele gratiilor dup[ ce autorit[`ile belgiene au emis un mandat de arestarepenumeles[u.}ndatade 12 februarie 2013, poli`i\tii  din cadrul Compartimentului urm[riri alIPJBoto\aniauidentificat-ope raza municipiului Boto\ani pe AlexandraM.,de37ani,urm[rit[ interna`ional ]n urma unei semnal[riaautorit[`ilorbelgiene,pentrucomitereainfrac`iunilordefals \iuzdefals,falsinformatic,fraud[ informatic[şiconspira`ieinfrac`ional[.AlexandraM.afost]ncarcerat[]narestulIPJSuceava,urmând afiprezentat[instan`ei.Dac[magistra`iiCur`iideApelSuceavavor confirma mandatul emis de autorit[`iledinBelgiaboto\[neancaurmeaz[ s[ fie extr[dat[ ]n vederea anchet[rii.(D[nu`Rotariu)

Carte verde falsificat[ Poli`i\tiidefrontier[dincadrul Sectorului Poli`iei de Frontier[ Dorohoi au ]ntocmit dosar penal unuib[rbatcareaprezentatpentru controlcarteaverdecuperioadade valabilitatefalsificat[.}ndatade12 februarie 2012, poli`i\tii de frontier[ din cadrul Sectorului Poli`iei deFrontier[Dorohoi,afla`i]nmisiune, au oprit ]n localitatea de frontier[Mih[ileni,unautoturism marcaMercedesSprinter,]nmatriculat]nBulgaria.Lacontroluldocumentelorprezentatedec[treD[nu`D.,de20deani,conduc[torul autoturismului,s-aconstatatc[asigurareatipcarteverdeapar`inând autoturismuluiprezentamodific[ri laperioadadevalabilitate.Penumeletân[ruluipoli`i\tiidefrontier[ au]ntocmitdosarpenalsubaspectul s[vâr\irii infrac`iunii de uz de fals.(D[nu`Rotariu)

Pedeaps[ redus[ la jum[tate Unb[rbatceaproapeaucis]n b[taie o persoan[ a beneficiat de clemen`a judec[torilor suceveni dup[cemagistra`iiCur`iideApel Suceava i-au ]njum[t[`it pedeapsa dat[dejudec[toriiTribunaluluiBoto\ani.ViorelP.,de50deani,este judecatpentrucomitereainfrac`iuniidetentativ[deomor.Condamnatini`ialdeTribunalulBoto\anila zece ani de deten`ie, Viorel P. a contestat sentin`a iar magistra`ii Cur`iideApelSuceavaauconsideratc[sanc`iuneaepreadur[\ii-au reduscondamnarealacincianide ]nchisoare. }n urm[ cu aproape patruaniViorelP.ab[tutuncioban care ]ncerca s[ prind[ pe\te dintr-unpârâu]ncaresedeversase iazul de la |tiubieni. Din fericire ciobanul a fost salvat de medicii ie\eni ]ns[ ulterior s-a stabilit c[ via`ai-afostpus[]npericol.}nprezent Viorel P. mai este cercetat pentruucideredinculp[dup[ce, ]nlunaseptembrieaanului2012,a provocatunaccidentrutier]ncare o femeie aflat[ ]n ma\ina lui \i-a pierdutvia`a.(D[nu`Rotariu)


CMYK

EVENIMENT

Joi,14februarie2013

5

Cine-icrede?

}ndatora`i ]n b[nci ca s[ ne reprezinte ]n Parlament Opartedintreparlamentariiboto\[neniauapelatla creditebancarepentrua-\iputeasus`ine financiarcampania electoral[.Ace\tia sus`inc[aupreferat s[se]ndatorezela b[ncidecâts[solicitesprijinulfinanciar alagen`iloreconomici.}ntopulparlamentarilorcareau apelatlacredite bancare]n2012este deputatulPSDAndreiDolineaschi. Acestaaob`inutun ]mprumut]nvaloare de25.000deeuro. LiderulPSDBoto\animaiareuncredit]nvaloarede 35.000deeurope carel-acontractat]n 2005\icareestescadent]n2025. Senatorul Doina Federovici a ]mprumutat ]n 2012 suma de 74.000 de lei. Este vorba de un credit]nvaloarede40.000delei careestescadent]n2016,plusalte dou[credite]nvaloarede15.000 lei\irespective19.000delei. „Amapelatlacreditebancare pentruaputeafacefa`[cheltuie-

lilordincampaniaelectoral[.Nu amvruts[solicitsponsoriz[ride la agen`i economici pentru a nu avea ulterior obliga`ii fa`[ de ace\tia. Aveam un credit bancar \i am f[cut ini`ial o refinan`are, dup[careammaicontractatdou[ credite”,aprecizatsenatorulPSD DoinaFederovici. Totlacrediteaapelatanultrecut \i senatorul PP-DD Corneliu Popescu.Acestaaob`inutuncredit]nvaloarede40.000delei,plus altulde2.500deeuro.

Datorii de zeci de mii de euro la b[nci }n topul parlamentarilor cu datoriilab[nciestesenatorulPNL Viorel Grigora\. Acesta are dou[ credite, contractate ]n 2006 \i

2008,]nvaloarede65.000euro\i respectiv 78.000 de euro. „Sunt dou[ credite pe care le-am luat pentruacump[raunapartament ]n Ia\i \i unul ]n Constan`a. ApartamentuldinConstan`al-am cump[rat pentru a nu mai pl[ti chiria \oferilor. Aveam curse ]n fiecarezilaConstan`a\im[costa foarte mult cazarea \oferilor”, a spussenatorulViorelGrigora\. NicideputatulCristianRoman nust[foartebinelaacestcapitol. Acestaareuncredit]nvaloarede 75.000deeurocontractat]n2008, plus ]nc[ un ]mprumut bancar de 25.000 de euro. De asemenea, deputatul Costel |optic[ are dou[ credite ]n valoare de 50.000 de euro\i,respectiv,10.000deeuro, contractate]n2005\i2008. Dac[ deputa`ii boto\[neni au

apelatlacredite,senatorul|erban Mih[ilescu a apelat la prieteni. Acestaa]mprumutat]n2008suma de300.000delei\iurmeaz[s[o rambursezepân[]n2015.

Cinci deputa`i f[r[ datorii }n acela\i timp, sunt \i parlamentari care nu au niciun fel de datorii. Este vorba de deputa`ii Verginel Giread[, Roxana Anu\c[,LilianaMinc[,MihaiBalt[\i Tamara Ciofu. Cu excep`ia lui Verginel Giread[ \i a Roxanei Anu\c[,ceilal`itreinuauf[cuto campanie foarte costisitoare \i au reu\it s[ se ]ncadreze ]n banii pe care ]i aveau la dispozi`ie, f[r[ a apela la credite bancare. De asemenea, Roxana Anu\c[ s-a bazat

]ncampaniaelectoral[pevoturile \iinfluen`apecareoaveaFlorin ~urcanu,cucaresevac[s[tori]n curând. }n ceea ce ]l prive\te pe deputatulVerginelGiread[,acesta spunec[nuaveanevoiedecredite bancare pentru a-\i putea sus`ine campaniaelectoral[.„Unomcare munce\te nu are datorii. Pot s[ maicandidez]nc[odat[\inuam niciunfeldeprobleme.Amavut banii necesari pentru campania electoral[\inuatrebuits[apelez lacredite.Toatecheltuielilele-am f[cutconformlegii\ipotfiverificate.Sunt\iparlamentaricarenu au avut posibilit[`i financiare \i auapelatlacreditedarsuntparlamentari care au avut afaceri ]nainte\i\i-aupututsus`inecampaniaelectoral[”,aspusVerginel Giread[.(R[zvanSauciuc)

Incredibil

P[mântul de sub viitorul Parc Corni\a, furat cu camioanele Declara`ia apar`ine primarului Ovidiu Portariuc,careamen`ionatc[atâtpersoaneleprivatecât\icelefiziceauduslunide zile p[mântul din zona respectiv[. „}n momentul ]n care am ajuns eu la Prim[riesefurap[mântcucamioanele, se excava enorm de mult \i am trimis Poli`ia Local[ zilnic, pân[ a reu\it s[ amendeze\is[stopezefurturiledinzona respectiv[.Eraudiver\iparticulari\ipersoanefizicecarec[raup[mântdinzon[. Eral[satdeizbeli\te,s-ac[ratcâtevaluni deziledeacolo.Astanus-av[zutprobabil]naintedeiunie.Euv[spuncareera realitatea\icem[suriamluatnoi”,aprecizatprimarul.Edilul-\efaspusc[acum

zonaafost]ncercuit[\iestesupravegheat[ de poli`i\tii locali. C[t[lin Alexa, fostul viceprimaralmunicipiului,]lcontrazicepe Ovidiu Portariuc \i a men`ionat c[ p[mântuleraduscucuno\tin`aautorit[`ilor locale, pentru a fi astupate \an`urile din municipiu. „P[mântul nu s-a furat. S-a luat \i s-au astupat \an`urile din ora\ cu p[mântul acesta. El habar nu are pe ce lumetr[ie\te.Le-amar[tatexactdeunde s[iap[mântpentruc[acolourmaus[fie efectuates[p[turipracticcuproiectulCorni\a.Dup[cenuammaifostnoi,s-a luat ]nne\tire”, aspusfostulviceprimarAlexa. (PetronelaRotariu)


6 POLITIC{-ADMINISTRA~IE

Joi,14februarie2013

Fostul viceprimar C[t[lin Alexa, ]n vizorul ANI FostulviceprimaralmunicipiuluiBoto\ani,C[t[lin Alexa,este]nvizorulcelor delaAgen`iaNa`ional[de Integritate(ANI).Ovidiu Portariuc,primarulmunicipiului,adeclaratieric[ ANIarfisolicitatPrim[rieimaimultedocumente privindproiectulpetermiederulatdesocietatea ModernCalor. Printreceiviza`is-arafla\ifostulviceprimar,]ntrucâtarfiexistatoincompatibilitate,frateleacestuiafiindangajatalfirmeicare af[cutproiectareapentruproiectulrespectiv. Fostulviceprimarsus`inec[frateles[uafost angajat ]n cadrul societ[`ii, care este din Suceava,dup[ceafostorganizat[licita`ia. Sesizareaprimit[demunicipalitate\ila cares-adatr[spunsestedeproiectuldetermie,ceidelaANIsesizândoincompatibilitate ]ntre fostul viceprimar \i firma care a realizat proiectarea. Solicitarea a ajuns la Prim[rieanultrecut,]nnoiembrie. „Dl. C[t[lin Alexa probabil \tie foarte bine,s-aimplicat\ifrateles[u,dealtfelam avutosesizaredelaANIpeunproiectlegat determieprincarenis-aucerutclarific[ri cuprivireladl.viceprimarAlexa\ifratele s[ucarearfilucratlaparteadeproiecta-

re,careagestionatproiectulrespectiv.Au cerutdocumenteleexistente,rela`iilederudenieexistentelamomentulrespectivpentru c[ au sesizat o incompatibilitate ]ntre fostul viceprimar \i firma care a realizat proiectarea.Aufost]nc[trei-patrupersoaneimplicate]nproiecteconexe,darnusunt persoanepublice,sefacverific[ri”,aspus OvidiuPortariuc. Pân[acumnus-amaiprimitvreoinforma`ielegat[deaceast[situa`ie.

C[t[lin Alexa sus`ine c[, ]ntr-adev[r, firmalacarelucreaz[frateles[uacâ\tigat dirigintareade\antierlaproiectulpetermie, \inuproiectarea.„Fratelemeuestesimplu angajatlaaceasocietate.Nuesteac`ionar, nuesteadministrator.Maimultdeatâtela fostangajatulteriororganiz[riilicita`iei,]n anul2011,\i]nniciolegenusefacespecificarecuprivirelacalitateadeangajat”,a spus fostul viceprimar. Acesta a men`ionat c[ fratelui s[u i-au fost cerute declara`ii.

De\inuaretemeilegal,

Portariuc vrea scutiri de impozit pentru proprietarii de ma\ini hibrid Boto\[neniice]\ivorcump[ra ma\inihibrid\ielectricevoravea oreducerede95lasut[laimpozit.

Autorit[`ilelocaleauprimitopropuneredinparteauneiasocia`iidin Bra\ov, pentru o colaborare ]ntr-

unproiectprincares[fie]ncurajat[ achizi`ia de ma\ini hibride \i electrice. „C[ut[macums[vedemdac[ exist[ temei legal. Codul Fiscal nupermiteaceast[facilitate,am ]naintat o adres[ c[tre Asocia`ia MunicipiilordinRomânia,pentru asus`ineaceast[modificarelanivelul Codului Fiscal, astfel ]ncât s[avemposibilitateas[reducem cupân[la95lasut[impozitulpe autoturismele hibride \i electrice”,adeclaratOvidiuPortariuc, primarul municipiului Boto\ani. Prin aceast[ cerere la Asocia`ia Municipiilor se solit[ sprijin pentruasus`inemodificarealanivelul CoduluiFiscal,fieprinreglementareaunuimoddecalculseparat, fieprincompletareaart.286,prin cares[deacompeten`[CLs[stabileasc[impozitullafelcalaterenuri\icase\ipentruautovehicule s[fiediminuatcu95lasut[. Asocia`ia din Bra\ov ar urma s[ instaleze ]n municipiu cinci punctede]nc[rcarema\inielectrice. Primarul Ovidiu Portariuc a men`ionatc[elvarenun`alaautoturismulpecare]lde`inemomentan\i]\ivacump[raunulelectric sauhibriddup[cetermin[deachitat ratele la leasing. (Petronela Rotariu)

„Mienumi-acerutANInimicpân[acum. |tiuc[frateluimeui-auluatdeclara`ii\ilau]ntrebatdac[esterud[cumine.Dara fi angajat este dreptul la munc[ al fiec[ruia,prev[zut]nConstitu`iaRomâniei.Eu credc[aicipoatee\iofrustrareadomnuluiprimarPortariucpentruc[nureu\e\te s[ duc[ la ]ndeplinire promisiunile din campania electoral[”, a spus C[t[lin Alexa.(PetronelaRotariu)

Fost poli`ist de frontier[ condamnat la ]nchisoare cu suspendare Fostul poli`ist de frontier[ boto\[nean, Marius Ciobanu (foto),cef[ceapartedintr-ore`eadecontrabandi\tide`ig[ri,a fost condamnat de magistra`ii TribunaluluiBoto\aniladoiani de ]nchisoare cu suspendare, sub control judiciar. Ini`ial acestaafostcondamnat]nurm[ cudoiani]ns[dosarulafosttrimis spre rejudecare iar magistra`ii s-au pronun`at mar`i din nou.Pelâng[fostulpoli`istde frontier[aufostjudeca`i\iceilal`imembriaire`eleijudeca`i. Dac[ ini`ial au primit pedepse cu executare acum instan`a a fost mai blând[, to`i primind pedepsecususpendare.Stelian Juncanariu a primit 2,6 ani, Gheorghi`[ Huzdup 3 ani \i |tefanSajindoianide]nchisoare,deasemeneacususpendare, subcontroljudiciar. Re`eauadincaref[ceaparte \i poli`istul de frontier[ a fost destructurata ]n urma unei ac`iuni comune a IPJ, Poli`iei deFrontier[,Direc`ieiGenerale Anticorup`ie \i Serviciului InterndeProtec`ie\iPaz[Boto\ani.Lasfâr\itulluniinoiembrie 2010 procurorii DIICOT

]mpreun[ cu lucr[torii poli`iei de frontier[, ]n urma unor supravegheri au organizat la Miorcaniprinderea]nflagranta uneigrup[riinfrac`ionaleorganizatecareseocupacucontraband[ de `ig[ri din Republica Moldova.Astfelmembriire`eleiaufostprin\icândintroduceau pe teritoriul `[rii noastre peste 13.000 de pachete de `ig[ri.}ncadrulac`iuniirespectiveaufostre`inutetreipersoane,printrecare\iagentulMariusCiobanu.Ulteriorpoli`istul de frontier[ a fost dat afar[. (D[nu`Rotariu)


PUBLICITATE

Joi,14februarie2013

Sute de persoane depistate muncind la negru Inspec`ia Muncii a desf[\urat, ]nperioada04-08februarie2013, ac`iunidecontrol]nurmac[roraa aplicatamenzi]nvaloaretotal[de 2.436.900 de lei. Inspectorii de munc[auaplicat]nurmacontroalelor, la nivel na`ional, amenzi ]n valoaretotal[de2.436.900delei, au depistat 254 de persoane care lucrauf[r[formelegale\iausanc`ionat nerespectarea prevederilor dindomeniulsecurit[`ii\is[n[t[`ii ]nmunc[. }ndomeniulrela`iilordemunc[,s-auefectuat2.217controale\i s-au aplicat amenzi ]n valoare de 1.924.400delei.Pentrumunc[la negruvaloareaamenzilorafostde 1.548.000delei.Pentruprimirea lamunc[amaimultdecincipersoanef[r[formelegaledeangajareaufost]naintate8propuneride cercetarepenal[cuprivirelaangajatoriicareau]nc[lcatlegea. Pentru55depersoanefizices-au aplicat sanc`iuni contraven`ionale pentruc[auacceptats[munceasc[ f[r[aavea]ncheiatecontracteindividualedemunc[]nform[scris[. }n aceea\i perioad[, ]n domeniulsecurit[`ii\is[n[t[`ii]nmunc[

7

mica publicitate • mica publicitate v^nz[ricase/terenuri *Vând7.200mpteren,deschiderelaBt-Sv180m\i14.100 mpterendeschiderelaBt-Sv 50m,ambele]nzonaHudum. Utilit[`icurent,ap[,posibilit[`i parcelare.Rela`iilatelefon: 0752.548.847. *VândterensereCi\mea2.0 mp\i900mplocdecas[]n Manole\tiValelaintrare. Telefon:0756.587.206.(G-1)

cump[r[ri *T^n[rfermiercump[rteren arabil]ncomunaSt[uceni,Un`eni,R[chi`i.Platapeloc.Telefon:0728.317.733.(2501-3)

]nchirieri *Oferspre]nchirieregarsonier[

confort1,30mp,400Ron,curat[,semimobilat[,zon[lini\tit[. Telefon:0741.307.170.(G-2)

pierderi *Pierdutcertificatde]nregistrarepeSCCORDIALSRL, J07/310/2006,CUI18704238. }ldeclarnul.(2520-1) *Pierdutchitan`ier20file,seria1028621-1028640eliberat deSCUNIQAASIGURARI SA.Ledeclarnule.(2521-1) *Pierdutchitan`ier20file,de la1795381-1795400,4vignete, seria2256662-225665eliberatedeSCUNIQAASIGURARISA.Ledeclarnule. (2522-1)

AGENDA SERVICIILOR

aufostefectuate1.527decontroale\is-auaplicatamenzi]nvaloarede512.500delei.S-auconstatat2.273dedeficien`e\is-auaplicat 2.190 de sanc`iuni contraven`ionale. Launangajatordinjude`ulBoto\ani a fost oprit din func`iune un

echipamentdemunc[pentruc[existapericoliminentdeaccidentare. Angajatoriiaucomunicatc[tre inspectorateleteritorialedemunc[ 24 de evenimente care, ]n urma cercet[rilorvorfi]ncadratesaunu, ca fiind accidente de munc[. (A.|.)

Nu se mai dau autoriza`ii pentru extinderi la parter Zecideboto\[nenicarelocuiesclaparterauales s[ foloseasc[ spa`iul din fa`a locuin`ei pentru a-\i extinde spa`iul locativ. Aceast[ practic[ ar putea fi interzis[,primarulOvidiuPortariucdeclarândc[nu sevormaiacordaautoriza`iideextindereaspa`iilor delaparterulblocurilor. „}nfiecares[pt[mân[,]ncomisiadeurbanism, discut[m aceste aspecte legate de extinderi, \i cum am \i men`ionat, nu suntem de acord \i nu pro-

AGENDA TRANSPORTATORILOR

mov[m extinderile de spa`ii la parter, a\a cum au fost pân[ acum acceptate. S-au diminuat spa`iile verzi, este vorba de zeci de mii de metri p[tra`i de spa`iu verde diminua`i ]n ultimii ani. Cei care fac ]nchideri de balcoane trebuie s[ intre \i ei ]ntr-un regulament. Cei cu spa`ii comerciale au luat din spa`iuenormdemult\idac[os[continu[m]nritmulacesta,ajungem]ncâ`ivaanic[numaiavem spa`iuverde”,aspusprimarulPortariuc.(A.|.)

Telefoane utile

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Salvare:112 Pompieri:112 Poli`ie:112 Poli`iadefrontier[:959 DistrigazNord:928;585886 Indexcontorap[:0331711802 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Termica:535340;517953 Agen`iaTAROM:518222 Agen`iaCFR:517521

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Gar[:511806 Autogar[:511129 ACR:512345 Tribunal:511739 Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392 Protec`iacivil[:982;511704 Protec`iaconsumatorilor:512958;512221 Protec`iamediului:584136

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Joi,14februarie2013

Teatrul Vasilache Chirii v[ invit[ la „D[nil[ simbolice pentru spa`iile Prepeleac” din Centrul istoric

Chiriile vor fi simbolice pentru agen`ii economici care vordeschideafaceri]nCentru Vechidinmunicipiu.}n]ncercareadeag[sisolu`iipentruca aceast[zon[s[devin[atractiv[ pentru boto\[neni, municipalitatea ia ]n calcul mai multe op`iuni. Una dintre acestea a fost prezentat[ de Ovidiu Portariuc\iserefer[laochirie de un euro pe an, pentru o perioad[de2-3ani.Prinastfel de m[suri, acesta sper[ ca ]n maximolun[deziles[fieprimii agen`i economici care s[ deschid[oactivitate]nCentrul

Copiiisunta\tepta`i]naceast[duminic[]nlumea pove\tilorluiIon Creang[.Delaora 11.00,dar\idela ora12.30,laTeatruVasilachevor prindevia`[personajeledin„D[nil[ Prepeleac”. Pove\tile lui Creang[ sunt unice. Dac[ nu a`i citit basmul „D[nil[ Prepeleac”, v[ a\tept[m ]naceast[duminic[s[-lvede`i]ntroviziuneregizoral[deexcep`iepe scenaTeatrului„Vasilache”.A\adar,duminic[17februarie,sunte`i a\tepta`i s[ viziona`i spectacolul „D[nil[ Prepeleac”, un spectacol ]ncareactorii\ip[pu\ile]mpletesc realul cu fantasticul ]ntr-o lume doaracopiilor.Regia,dramatizarea \i ilustra`ia muzical[ Valentin Dobrescu; decor, costume \i p[pu\i Mihai Pastramagiu; construc`ie p[pu\i Mihai Pastramagiu \iMaricelUrie\u;construc`iedecor Gheorghe Maxim; lumini \i sunet Ionel Agache; tehnician scen[Gheorghe|alariu.Cunoscutelepersonajevorfiinterpretatede actorii: Claudiu G[l[`eanu (D[nil[), Marius Rusu (Ghi`[ \i Ursul),  Aurica Dobrescu (Nevasta luiGhi`[,doicopii,Capra),Mihaela|tempel(doicopii,Iepurele, Câinele), Florin Iftode (Sarsail[), AnamariaChelaru(Michidu`[). }ncepând cu luna februarie Teatrul a pus ]n vânzare abonamentepentruspectacoleleduminicale.Biletele\iabonamentelepentru spectacolele Teatrului pentru

Copii\iTineret„Vasilache”potfi achizi`ionatedelaagen`iateatral[ astfel: de luni pân[ vineri: 9.0014.00; duminic[: 9.30-14.00 sau

cu30deminute]naintede]ncepereaspectacoluluilaintrarea]nsala de spectacole, ]n limita locurilor disponibile.(PetronelaRotariu)

Vechi,fiec[vafivorbadeo cafenea,unrestaurant.„}ncerc[m s[ g[sim acea formul[ princares[-imotiv[m.}ncerc[m s[ fim proactivi \i s[-i impulsion[m.Negândims[le oferim o perioad[ de 2-3 ani cuochiriesimbolic[,de1european,s[vin[s[investeasc[. }ncerc[m pentru ]nceput s[ le punem la dispozi`ie 2-3 spa`ii ]n zona ultracentral[, urmândca]nfunc`iedecereri s[ stabilim pe parcurs dac[ vormaifi\ialtetipurideactivit[`i”, a spus Ovidiu Portariuc.(PetronelaRotariu)

Evenimente de Botosani nr.2319  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you